CVUT

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební -- K 155 - Katedra geomatiky

Předměty aktuálního semestru -- zimní 2020/21

přejděte na archiv předmětů od roku 2008 (podle kateder) nebo na společný archiv anotací předmětů z let 2002-2007

semestr zimní 2020/21


Algoritmy a datové struktury vyrovnávacího počtu

Algoritmy a datové struktury vyrovnávacího počtu a jejich počítačová implemantace Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou počítačového řešení úloh vyrovnávacího počtu, především se zaměřením na vyrovnání geodetických sítí. Základní témata jsou: objektové řešení a analýza vyrovnání, praktické využití jazyka XML pro popis geodetických dat, základní datové struktury (matice, seznamy bodu a seznamy nekorelovaných a korelovaných měření, využití dědičnosti při vyrovnání), normální rovnice versus ortogonální rozklady matice rovnic oprav, základní vlastnosti soustav úloh vyrovnávacího počtu a optimalizace využití paměti (řídké matice), odhady kovariancí vyrovnaných veličin a výpočty statistických funkcí pro hodnocení výsledku vyrovnání.


Astrodynamika

Základy teorie pohybu umělých družic Země v silovém poli. Lagrangeovy planetární rovnice (LPR) . Vliv gravitačního pole na pohyb UDZ. Řešení LPR: teorie prvního řádu, numerická integrace dráhy. Gaussovy planetární rovnice. Vliv negravitačních poruch, rozčlenění na jednotlivé typy. Kvalitativní odhady vlivu poruch na dráhu družice.

[1]  [1] Burša M., Karský G., Kostelecký J. Pohyb umělých družic v gravitačním poli Země Academia 1993
[2]  [2] Burša M., Kostelecký J. Kosmická geodézie a kosmická dynamika MO AČR, Topografické oddělení, 1994
[3]  


Analýza historických kartografických děl

Historie kartografie u nás i v zahraničí. Analýzy vyjadřovacích prostředků na starých mapách. Analýzy přesnosti a obsahu starých map. Zpřístupnění starých map. Analýzy vývoje krajiny a aplikace využití starých map v současnosti.

[1]  Historie kartografie u nás i v zahraničí. Analýzy vyjadřovacích prostředků na starých mapách. Analýzy přesnosti a obsahu starých map. Zpřístupnění starých map. Analýzy vývoje krajiny a aplikace využití starých map v současnosti.


Analysis of Historical Maps

History of cartography in our country and abroad. Analysis of means of expression on old maps. Analysis of accuracy and content of old maps. Making old maps available. Analysis of landscape development and application of old maps at present.

[1]  Základní literatura:
[2]  [1] Imhof, E. (2007, reprint). Cartographic relief presentation. Redlands: ESRI Press.
[3]  [2] Fenna, D.: Cartographic Science: A Compendium of Map Projections, with Derivations. CRC Press, ISBN 978-0849381690.
[4]  [3] Altic, M., Demhard, I., Vervust, S. (2016). Dissemination of Cartographic Knowledge. Springer International publishing AG.


Digitální dokumentace památkových objektů

Předmět „Digitální dokumentace památkových objektů“ se zabývá moderními metodami dokumentace a vizualizace památkových objektů pomocí metod blízké digitální fotogrammetrie, laserového skenování, metodami RPAS (remotely piloted aircraft system, tzv. dronů) a měřické geodézie. Vytvářena jsou digitální ortofota, dále fotoplány a vektorové plány, 3D modely objektů včetně textury, řezy a pohledy. Část předmětu se zabývá virtuální rekonstrukcí nedochovaných či poškozených částí objektů a jejich vizualizací. Pro metody vizualizace je používáno prostředí vyspělé výpočetní techniky a dále virtuální reality. Poslední částí předmětu je podpovrchový nedestruktivní průzkum objektů pomocí georadaru a magnetometru a analýza naměřených dat.


Digitální fotogrammetrie

Předmět je koncipován jako nadstavbový kurz fotogrammetrie. Přináší klasické metody v nové digitální podobě průsekové i stereofotogrammetrie 21. století, dále specializované technologie družicové fotogrammetrie, fotogrammetrie pro RPAS (remotely piloted aircraft system) Nové technologie fotogrammetrie jsou zde aplikovány pro GIS, BIM, mapování a zejména při dokumentaci historických stavebních objektů (přesná digitální dokumentace interiérů a interiérů, kleneb, plastik, soch aj., editace 3D dat, vizualizace a animace), dále tvorba tematických vrstev do GIS, zejména DTM a DMP. Do fotogrammetrie se v poslední době řadí i některé metody přímého určování 3D souřadnic bodů (3D skenování, IBMR - image based modelling and rendering).

[1]  Základní literatura:
[2]  [1] Pavelka K.: Fotogrammetrie 10, ČVUT, 2002, 198 stran, ISBN 80-01-01863-6, 2.přepracované vydání
[3]  [2] Pavelka K: Fotogrammetrie 20, ČVUT, Fotogrammetrie 20, FS ČVUT, 2003, 193 stran, ISBN 80-01-02762-7
[4]  [3] Kraus, K.: Photogrammetry ; Dümmler Verlag; Bonn 1992., ISBN3-427-78645-5
[5]  [4] Kraus,K.: Laser Scanning; Dümmler Verlag; Bonn 1992
[6]  Doporučená literatura:
[7]  [5] Luhmann, T. et al., 2013.Close-Range Photogrammetry and 3D Imaging. de Gruyter Edition, ISBN-10: 3110302691
[8]  [6] Pavelka, K.; Pavlík, M.; Řezníček, J.; Kašička, F.; Bílá, Z. Exaktní dokumentační metody průzkumu památek. Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2016. ISBN 978-80-0
[9]  [8] Pavelka, K.; Matoušková, E. Combining Different Data Sources for City Growth Analysis and Architectural Heritage Mapping. Monitoring and Modeling of Global Changes: A Geomatics Perspective. Dordrecht: Springer


Digital Photogrammetry

The course is focused as a supplementary course of photogrammetry. It brings classical methods in new digital form of intersection and stereophotogrammetry of the 21st century, as well as specialized technologies of satellite photogrammetry, photogrammetry from RPAS (remotely piloted aircraft system). digital documentation of interiors vaults, sculptures, etc., especially for cultural heritage documentation, editing of 3D data, visualization and animation), creation of thematic layers into GIS, especially DTM and DMP. Recently, some methods of direct capturing of 3D point (3D scanning, IBMR - image based modeling and rendering) have been included in photogrammetry.

[1]  Základní literatura:
[2]  [1] Kraus, K.: Photogrammetry ; Dümmler Verlag; Bonn 1992., ISBN3-427-78645-5
[3]  [2] Kraus,K.: Laser Scanning; Dümmler Verlag; Bonn 1992
[4]  [3] Luhmann, T. et al., 2013.Close-Range Photogrammetry and 3D Imaging. de Gruyter Edition, ISBN-10: 3110302691
[6]  Doporučená literatura:
[7]  [4] Linder, W.,.2004. Digital Photogrammetry-Theory and Applications, ISBN 978-3-662-06725-3, doi:10.1007/978-3-662 06725-3


Digitální katastr nemovitostí

Cílem předmětu je studenty seznámit s Informačním systémem katastru nemovitostí (ISKN) a jeho vazbou na další informační systémy státní správy, zejména na systém Základních registrů, jak je definuje zákon č. 111/2009 Sb. Obsahové zaměření: - Informační systém katastru nemovitostí, - Registr územní identifikace, adres a nemovitostí, - legislativní normy, vyhlášky a zákony související s KN, - struktura a organizace resortu zeměměřictví a katastru v České republice, - Směrnice INSPIRE a její role na ČÚZK, - Digitální výstupy z KN, - Data a služby poskytované ČÚZK.

[1]  Základní literatura:
[2]  [1] Stránky ČÚZK, http://www.cuzk.cz
[3]  [2] Stránky RÚIAN, http://www.ruian.cz
[4]  [3] Stránky JRC o INSPIRE, http://inspire.ec.europa.eu/ [English]
[5]  [4] Stránky CENIA o INSPIRE, http://inspire.gov.cz/
[6]  Doporučená literatura:
[7]  [5] Kothuri, R. - Godfrind, A. - Beinat, E.: Pro Oracle Spatial for Oracle Database 11g, APress, 2004, ISBN 978-1590598993
[8]  [6] Katastrální zákon (č. 256/2013 Sb.) – Komentář (Eva Barešová, Iveta Bláhová, Pavel Doubek, Bohumil Janeček, Lumír Nedvídek, Helena Šandová), ISBN 978-80-7478-703-4


Digital Cadastre of Real Estate

The aim of the course is to acquaint students with the Information System of the Cadastre of Real Estates (ISKN) and its link to other information systems of state administration, especially to the system of Basic Registers as defined by Act No. 111/2009 Coll. Content Focus: - Land Registry Information System - Register of territorial identification, addresses and real estate - Legislative standards, decrees and laws related to the CN; - structure and organization of the surveying and cadastre department in the Czech Republic, - INSPIRE Directive and its role at COSMC, - Digital outputs from the CN - Data and services provided by ČÚZK.

[1]  Základní literatura:
[2]  [1] ČÚZK webpages, http://www.cuzk.cz (english version).
[3]  [2] JRC webpages about INSPIRE, http://inspire.ec.europa.eu/
[4]  [3] webpages CENIA about INSPIRE, http://inspire.gov.cz/ (english version).
[5]  Doporučená literatura:
[6]  [4] Kothuri, R. - Godfrind, A. - Beinat, E.: Pro Oracle Spatial for Oracle Database 11g, APress, 2004, ISBN 978-1590598993
[7]  [5] Ivan, I. - Singleton, A. - Horák, J. - Inspektor, T.: The Rise of Big Spatil Data, Springer, 2007. ISSN: 1863-2246, ISBN: 978-3-319-45123-7
[8]  [6] Ardielli, J. - Horák, J. - Růžička, J.: View Service Quality Testing according to INSPIRE Implementing Rules. Elektronika ir elektrotechnika, Kaunas University of Technology, 2012, s. 69-74, ISSN 1392-1215.
[9]  [7] Horák, J. - Růžička, J. - Ardielli, J.: Performance Testing of Download Services of COSMC. Geoinformatics, Faculty of Civil Engineering, Czech Technical University in Prague, České vysoké učení technické v Praze, 2013, s. 5-14, ISSN 1802-2669
[10]  [8] Janečka, K. - Souček, P.: A Country Profile of the Czech Republic Based on an LADM for the Development of a 3D Cadastre; ISPRS International Journal of Geo-Information 2017, 6(5), 143; ISSN: 2220-9964


Digitální kartografie

Aplikace digitálních metod při tvorbě kartografických výstupů. Zdroje dat a jejich dostupnost, databáze geografických dat na území ČR i v evropském a mezinárodním kontextu. Principy tvorby topografických a tematických map, využití software pro tvorbu map. Teoretické aspekty digitální kartografie. Kartografické výstupy z GIS se zaměřením na moderní metody vizualizace prostorových jevů. Webová kartografie, cloudové technologie, webové služby a aplikace.

[1]  Základní:
[2]  [1] Voženílek, V., Kaňok, J., a kol.: Metody tematické kartografie – Vizualizace prostorových jevů. PřF Univerzity Palackého Olomouc, 2011.
[3]  [2] Voženílek, V.: Cartography for GIS. Geovisualization and Map Communication. PřF Univerzity Palackého Olomouc, 2005.
[4]  [3] Brewer, C.A.: Designing better maps. Esri Press, 2005.
[6]  Doporučená:
[7]  [1] Slocum, T. A., et al.: Thematic cartography and geovisualization. Prentice Hall, 2008.
[8]  [2] Dykes, J., MacEachren, A.M., Kraak, M.-J.(eds.): Exploring geovisualization. ICA – Elsevier, 2005.
[9]  [3] Kraak, M.-J-., Brown, A. (eds.): Web cartography: developments and prospects. Taylor & Francis, 2001.


Digital Cartography

Application of digital methods in creation of cartographic outputs. Data sources and their availability, database of geographic data in the Czech Republic and in European and international context. Principles of creating topographic and thematic maps, using map creation software. Theoretical aspects of digital cartography. Cartographic outputs from GIS focusing on modern methods of visualization of spatial phenomena. Web cartography, cloud technologies, web services and applications.

[1]  Základní:
[2]  [1] Slocum, T. A., et al.: Thematic cartography and geovisualization. Prentice Hall, 2008.
[3]  [2] Voženílek, V.: Cartography for GIS. Geovisualization and Map Communication. PřF Univerzity Palackého Olomouc, 2005.
[4]  [3] Brewer, C.A.: Designing better maps. Esri Press, 2005.
[6]  Doporučená:
[7]  [4] Dykes, J., MacEachren, A.M., Kraak, M.-J.(eds.): Exploring geovisualization. ICA – Elsevier, 2005.
[8]  [5] Kraak, M.-J-., Brown, A. (eds.): Web cartography: developments and prospects. Taylor & Francis, 2001.


Digitální zpracování dat DPZ

Předmět je zaměřen na klasické i nové metody zpracování obrazu. Mimo klasické postupy DPZ z hlediska analýzy digitálního obrazu a klasifikace (řízená a neřízená klasifikace, příznaky a snižování rozměrnosti datového souboru, určení úspěšnosti klasifikace) jsou zohledněny i nové klasifikační postupy texturální, hyperspektrální a zpracování radarových obrazových dat. Důležitou součástí je propojení výuky s GIS, fotogrammetrií a DPZ, inovované jsou též postupy filtrace s ohledem na DMT, rektifikaci a ortogonalizaci VHR družicových dat i na vyhledávání dílčích primitiv o obraze spojené s programováním.

[1]  Základní literatura:
[2]  [1] Sonka, M., Hlavac, V., Boyle, R.: Image Processing, Analysis, and Machine Vision. 1999. PWS Publishing, 2nd edition.
[3]  [2] Richards, John A. Remote Sensing Digital Image Analysis, 5th ed. 2013, XIX, 494 pp.
[4]  [3] Soergel, Uwe (Ed.).Series: Radar Remote Sensing of Urban Areas, Vol. 15, 2010
[5]  [4] Canty, Morton J.: Image Analysis, classification and change detection in remote sensing. 2007. Taylor & Francis, ISBN 0-8493-7251-8.
[7]  Doporučená literatura:
[8]  [5] Castleman, K. R.: Digital Image Processing. Pearson, 1995. ISBN-13: 978-0132114677
[9]  [6] Manual of eCognition trial Software, Trimble, http://www.ecognition.com/free-trial.


Digital Processing of Remote Sensing Data

The course is focused on classical and new methods of image processing. In addition to the classical remote sensing procedures in terms of digital image analysis and classification (controlled and uncontrolled classification, symptoms and diminishing the size of the data set, classification classification success), new textural, hyperspectral and radar image processing procedures are taken into account. An important part is the interconnection of teaching with GIS, photogrammetry and remote sensing, also the methods of filtration with regard to DMT, rectification and orthogonalization of VHR satellite data as well as the search for partial primitives about image associated with programming are innovated.

[1]  Základní literatura:
[2]  [1] Sonka, M., Hlavac, V., Boyle, R.: Image Processing, Analysis, and Machine Vision. 1999. PWS Publishing, 2nd edition.
[3]  [2] Richards, John A. Remote Sensing Digital Image Analysis, 5th ed. 2013, XIX, 494 pp.
[4]  [3] Soergel, Uwe (Ed.).Series: Radar Remote Sensing of Urban Areas, Vol. 15, 2010
[5]  [4] Canty, Morton J.: Image Analysis, classification and change detection in remote sensing. 2007. Taylor & Francis, ISBN 0-8493-7251-8.
[7]  Doporučená literatura:
[8]  [5] Castleman, K. R.: Digital Image Processing. Pearson, 1995. ISBN-13: 978-0132114677
[9]  [6] Manual of eCognition trial Software, Trimble, http://www.ecognition.com/free-trial.


Metody sběru geoprostorových dat

Předmět obsahuje základní údaje o metodách sběru, třídění a vyhodnocování geomaticko-geografických dat, metodice tvorby studií a modelování v geomatice se zaměřením na regionální aplikace týkající se světa i České republiky. Inovované prostředí je zaměřeno zejména na metody sběru a zisku geoprostorových dat (fotogrammetrie, DPZ, RPAS, základní báze geografických dat ČR – ZABAGED a dnešní nové datové sklady, služby a geografické informace jako např. Google Earth, mapové sklady, družicová data globálního charakteru, sběr dat z volných družicových systémů). Obsah je zaměřen na zisk a sběr geoprostorových dat; výsledkem je presentační dovednost, rozhled a informovanost o světových databázích, zaměřených na geografická a geomatická data či jejich součásti.

[1]  Základní literatura:
[2]  [1] Pavelka, K.; Šedina, J.; Pacina, J.; Plánka, L.; Karas, J.; Šafář, V. RPAS - Remotely Piloted Aircraft System. Praha: katedra geomatiky, 2016. ISBN 978-80-01-05648-6.
[3]  [2] Pavelka, K. Fotogrammetrie 10. 2 ed. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. ISBN 80-01-02649-3.
[4]  [3] Štroner, M.; Pospíšil, J.; Koska, B.; Křemen, T.; Urban, R.; Smítka, V.; Třasák, P. 3D skenovací systémy. ČVUT v Praze, 2013. vol. 1. ISBN 978-80-01-05371-3.
[5]  [4] Pavelka,K., Dušánek,P., Švec,Z., Faltýnová,M. 2014. Mobilní laserové skenování. ČVUT FSv, Praha, ISBN 978-80-01-05261-7. 130 s.
[7]  Doporučená literatura:
[8]  [5] Lillesand, T,. Kiefer, R.W, Chipman, J.. 2015 Remote Sensing and Image Interpretation, 7th edition. ISBN: 978-1-118-34328-9, p. 736
[9]  [6] James S. Aber, Irene Marzolff and Johannes B. Ries. 2010. Small-Format Aerial Photography - Principles, Techniques and Geoscience Applications. ISBN 978-0-444-53260-2. https://doi.org/10.1016/C2009-0-18493-3
[10]  [7] Kraus, K.:.Photogrammetry - Geometry from Images and Laser Scans. 2nd edition, 2011. ISBN 978-3-11-089287-1.


Geospatial Data Collection Methods

Course contains basic information’s on methods of collection, sorting and evaluation of geomatic-geographic data, methodology of study creation and modeling in geomatics with a focus on regional applications concerning the world and the Czech Republic. The innovative environment is focused mainly on methods of collecting and gaining geospatial data (photogrammetry, remote sensing, RPAS, basic geographic data base of the Czech Republic - ZABAGED and today's new data sources, services and geographic information such as Google Earth, free map sources, global satellite data, data collection from free satellite systems). Content is focused on the collection of geospatial data; the result is presentation skills, insight and awareness of world databases focused on geographic and geomatic data or their components.

[1]  Základní literatura:
[2]  [1] Kraus, K.. 2011.Photogrammetry - Geometry from Images and Laser Scans. ISBN 978-3-11-089287-1, p.459
[3]  [2] Lillesand, T,. Kiefer, R.W, Chipman, J.. 2015 Remote Sensing and Image Interpretation, 7th edition. ISBN: 978-1-118 34328-9, p. 736
[4]  [3] James S. Aber, Irene Marzolff and Johannes B. Ries. 2010. Small-Format Aerial Photography - Principles, Techniques and Geoscience Applications. ISBN 978-0-444-53260-2, p.268.
[6]  Doporučená literatura:
[7]  [4] Clifford, N., French, S., & Valentine, G. (Eds.) (2010). Key methods in Geography. (2nd ed.) Sage. ISBN 9781412935081. p.568
[8]  [5] Weilberg, M. 2016. Photogrammetry and Remote Sensing. Syrawood Publishing House, 2016, ISBN1682861074


Fyzická a regionální geografie

Předmět obsahuje základní údaje o metodách sběru, třídění a vyhodnocování geografických dat, metodice tvorby geografických studií a geografickém modelování se zaměřením regionální aplikace týkající se České republiky. Základní orogragické, demografické, ekonomické, politické informace, aj. informace potřebné pro studování rozsáhlých geosystémů a jejich vizualizaci metodami kartografie a dálkového průzkumu Země. Komplexní zpracování geografické studie vybraného zahraničního regionu. Základní báze geografických dat ČR - ZABAGED.


Geoinformatika

Předmět je věnován problematice návrhu a tvorby geografických informačních systémů, s důrazem na interdisciplinární povahu geoinformatiky, její vazby na geodézii, globální polohové systémy, dálkový průzkum Země a digitální kartografii. Zpracování a archivace geografických dat v prostředí relačních či NoSQL databází. Hromadné zpracování a analýzy geografických dat, jejich prezentace, webové služby a vizualizace. Doporučené standardy a formáty dat.

[1]  Základní literatura:
[2]  [1] Wilcox, R.R.: Introduction to Robus Estimation and Hypothesis Testing, 2005, Elsevier
[3]  [2] Celko, J.: Joe Celko’s SQL for Smarties, 2005, Morgan Kaufman Publisher
[4]  [3] Celko, J.: Joe Celko’s Data and Databases, 1999, Morgan Kaufman Publisher
[6]  Doporučená literatura:
[7]  [4] Worboys M., Duckham M.: GIS: A Computing Perspective, Second Edition, 2004, CRC Press


Geoinformatics

Learning outcomes of the course unit The course is focused on the design and creation of geographic information systems, with an emphasis on the interdisciplinary nature of geoinformatics, its links to geodesy, global positioning systems, remote sensing and digital cartography. Processing and archiving of geographic data in relational or NoSQL databases. Mass processing and analysis of geographic data, their presentation, web services and visualization. Recommended standards and data formats.

[1]  Základní literatura:
[2]  [1] Wilcox, R.R.: Introduction to Robus Estimation and Hypothesis Testing, 2005, Elsevier
[3]  [2] Celko, J.: Joe Celko’s SQL for Smarties, 2005, Morgan Kaufman Publisher
[4]  [3] Celko, J.: Joe Celko’s Data and Databases, 1999, Morgan Kaufman Publisher
[6]  Doporučená literatura:
[7]  [4] Worboys M., Duckham M.: GIS: A Computing Perspective, Second Edition, 2004, CRC Press


Geografické informační systémy

Předmět je zaměřen na významný rozvoj GIS v posledních letech s ohledem na nové metody sběru geografických dat, datové sklady, veřejná i placená data. Základní úlohy jsou cíleny na koncepci ukládání prostorových dat a zpracování tzv. velkých dat (big data). Velmi důležitou složkou vedení a tvorby GIS je stanovení cílů a potřeb, přesnosti, možnosti údržby, analýzy a vizualizace dat pro veřejnou správu, vědecké i komerční účely.

[1]  Základní literatura:
[2]  [1] Longley, P. A., Goodchild, M. F., Maguire, D. J., Rhind, D. W.: Geographic Information and Science, John Wiley & Sons., 2001, 472 pp.
[3]  [2] Longley, P. A., Goodchild, M. F., Maguire, D. J., Rhind, D. W.: Geographic Information Systems, John Wiley & Sons., 2001, 1296 pp. – kapitoly z prvního vydání dostupné na www: http://www.wiley.com/legacy/wileychi/gis/
[4]  [3] Watry, Gary. Introduction to Quantum GIS. 2007. Dostupné z http://www.gisresources.com/wp-content/uploads/2013/09/Introduction_to_Quantum_GIS_0_8_0.pdf
[6]  Doporučená literatura:


Geographic Information Systems

The course is focused on significant development of GIS in recent years with respect to new methods of geographic data collection, data warehouses, public and paid data. The basic tasks are focused on the concept of spatial data storage and the processing of big data. A very important component of GIS leadership and creation is setting goals and needs, accuracy, maintenance, analysis and visualization of data for public administration, scientific and commercial purposes.

[1]  Základní literatura:
[2]  [1] Longley, P. A., Goodchild, M. F., Maguire, D. J., Rhind, D. W.: Geographic Information and Science, John Wiley & Sons., 2001, 472 pp.
[3]  [2] Longley, P. A., Goodchild, M. F., Maguire, D. J., Rhind, D. W.: Geographic Information Systems, John Wiley & Sons., 2001, 1296 pp. – kapitoly z prvního vydání dostupné na www: http://www.wiley.com/legacy/wileychi/gis/
[4]  [3] Watry, Gary. Introduction to Quantum GIS. 2007. Dostupné z http://www.gisresources.com/wp-content/uploads/2013/09/Introduction_to_Quantum_GIS_0_8_0.pdf
[6]  Doporučená literatura:


Globální souřadnicové systémy

Prohloubení znalostí o metodice a výsledcích tvorby soudobých globálních souřadnicových systémů, které vznikají na základě použití pozorovacích metod kosmické geodézie. Nové možnosti i aplikace GNSS (zejména GPS, Galileo, ale i Glonass), metody VLBI (Interferometrie s dlouhými základnami), metoda SLR (měření vzdálenosti stanice družice pomocí laseru) a metoda DORIS (dopplerovská pozorování). Novinky oboru včetně zásadních informací o definování a realizaci nebeského souřadnicového systému ICRS, realizace ITRS, Evropský terestrický systém ETRS a jeho realizace, realizace globálních souřadnicových systémů v ČR.

[1]  Základní literatura:
[2]  [1] Kabeláč, J., Kostelecký, J.: Geodetická astronomie 10. Skriptum, Vydavatelství ČVUT, Praha 1998, 254 s., ISBN 80-01-01833-4.
[3]  [2] Cimbálník M., Zeman A., Kostelecký J.: Základy vyšší a fyzikální geodézie, Skriptum, Nakladatelství ČVUT, Praha 2007, 218 stran, 77 obrázků, ISBN 978-80-01-03605-1
[4]  [3] Kostelecký J., Klokočník J., Kostelecký J. ml.: Kosmická geodézie, skriptum, Vydavatelství ČVUT, 2008
[6]  Doporučená literatura:


Global Reference Systems

Course is focused on deepening of the knowledge of the methodology and results of the creation of contemporary global coordinate systems, which are based on the use of space surveying methods. New possibilities and applications of GNSS (especially GPS, Galileo, but also Glonass), VLBI (Long Base Interferometry), SLR (Laser Distance Distance Measuring) and DORIS (Doppler Observation). Industry news including fundamental information on defining and implementing the celestial coordinate system ICRS, ITRS implementation, European terrestrial system ETRS and its implementation, implementation of global coordinate systems in the Czech Republic.

[1]  Základní literatura:
[2]  [1] Torge, W., J. Muller: Geodesy. Walter de Gruyter 2012, ISBN: 978-3110207187
[3]  [2] Hofmann-Wellenhof, B., H. Moritz: Physical Geodesy. Springer 2006, ISBN 978-3-211-33544-4
[4]  [3] Seeber, G.: Satellite Geodesy. Walter de Gruyter 2003, ISBN: 3-11-017549-5
[6]  Doporučená literatura:
[7]  [4] Vanicek, P., E. J. Krakivsky: Geodesy: The Concepts. Elsevier Science Ltd. (April 1982), ISBN: 978-0444861498


Globální poziční systémy (GPS)

Matematické a fyzikální principy globálních polohových systémů. Soudobé aparatury, softwarové prostředky, geodetické aplikace. Pohyb družic GNSS v tíhovém poli Země. Princip kódových a fázových měření GNSS. Specifika různých navigačních systémů (GPS, GLONASS, Galileo, Compass). Přesné geodetické aplikace GNSS. Problém řešení fázových celočíselných ambiguit. Statistické metody vyrovnání měření v reálném čase, filtrace data. Mezinárodní služby IGS a IERS.

[1]  Základní literatura:
[2]  [1] Kovář, P.: Družicová navigace. ČVUT 2016. ISBN 978-80-01-05989-0.
[3]  [2] Mervart, L., M. Cimbálník: Vyšší geodézie 2. ČVUT 1997. ISBN 80-01-01628-5.
[5]  Doporučená literatura:
[6]  [3] Mervart, L.: Globální polohový systém. ČVUT 1994. ISBN 80-01-01221-2.


Global positioning systems

Mathematical and physical principles of global positioning systems. Contemporary apparatuses, software tools, geodetic applications. GNSS satellites moving in Earth's gravity field. Principle of GNSS code and phase measurements. Specifics of different navigation systems (GPS, GLONASS, Galileo, Compass). Accurate geodetic GNSS applications. The problem of solving phase integer ambiguities. Statistical methods of real time measurement, data filtering. International services IGS and IERS.

[1]  Základní literatura:
[2]  [1] Torge, W., J. Muller: : Geodesy. Walter de Gruyter 2012, ISBN: 978-3110207187
[3]  [2] Seeber, G.: Satellite Geodesy. Walter de Gruyter 2003, ISBN: 3-11-017549-5
[4]  [3] Montenbruck, O., E. Gill: Satellite Orbits. Springer 2012, ISBN 978-3-540-67280-7
[6]  Doporučená literatura:


Kartografické metody výzkumu

Georeferencování mapových děl, teorie rovinných i prostorových transformací v kartografii. Softwarové zajištění zpřístupnění map na internetu, vývoj webových mapových aplikací. Analýzy přesnosti map a metody jejich hodnocení. Interaktivní atlasová kartografie. Využití 3D v kartografii, 3D vizualizace.

[1]  Základní literatura:
[2]  [1] M.P. Peterson. (2003). Maps and the Internet. London: Pergamon.
[3]  [2] Peng, Z.-R., & Tsou, M. (2003). Internet GIS: Distributed geographic ematickéh services for the internet and wireless ematic. Hoboken, N.J: Wiley.
[5]  Doporučená literatura:
[6]  [3] Cajthaml, J. (2013). Analýza starých map v digitálním prostředí na příkladu Müllerových map Čech a Moravy. Praha: Nakladatelství ČVUT v Praze.


Cartographic Methods of Research

Georeferencing of map works, theory of plane and spatial transformations in cartography. Software ensuring access to maps on the Internet, development of web map applications. Analysis of map accuracy and methods of their evaluation. Interactive Atlas Cartography. Use of 3D in cartography, 3D visualization.

[1]  Základní literatura:
[2]  [1] M.P. Peterson. (2003). Maps and the Internet. London: Pergamon.
[3]  [2] Peng, Z.-R., & Tsou, M. (2003). Internet GIS: Distributed geographic ematickéh services for the internet and wireless ematic. Hoboken, N.J: Wiley.
[5]  Doporučená literatura:


Kosmická geodézie

Cílem výuky je získat slušnou orientaci v předmětu z jeho aplikačního hlediska. Pohyb umělých družic v gravitačním poli Země, vliv negravitačních sil. Rezonance ve drahách umělých družic Země. Metody pozorování kosmické geodézie. Geodetické družice a družicové mise. Laserová lokace družic. Laserová lokace Měsíce. Interferometrie s velmi dlouhými základnami. Globální polohové systémy. Řešení obrácených úloh kosmické geodézie – určení parametrů gravitačního pole Země kombinovanými metodami, určení průběhu geoidu, určení časových variací gravitačního pole Země. Teorie rotace Země a metody určování parametrů orientace Země.

[1]  Základní literatura:
[2]  [1] Kostelecký J., Klokočník J., Kostelecký J. ml.: Kosmická geodézie, skriptum, Vydavatelství ČVUT, 2008
[4]  Doporučená literatura:
[5]  [2] Burša, M., Karský, G., Kostelecký, J.: Dynamika umělých družic v tíhovém poli Země. Academia Praha, 1993.
[6]  [3] Burša, M., Kostelecký J.: Space Geodesy and Space Geodynamics. Ministry of Defense of the CR, 1999, Prague 1999, p. 459, 117 fig., ISBN 80-86049-95-7 a ISBN 80-85469-78-2.


Space geodesy

The aim of the course is to gain a good orientation in the subject from its application point of view. Movement of artificial satellites in Earth's gravity field, influence of non-gravitational forces. Resonance in the orbits of Earth's artificial satellites. Methods of observation of space geodesy. Surveying satellites and satellite missions. Satellite laser location. Moon Laser Location. Interferometry with very long bases. Global Positioning Systems. Solution of inverse problems of space geodesy - determination of Earth's gravitaty field parameters by combined methods, determination of geoid, determination of time variations of Earth's gravitational field. Earth rotation theory and methods for determining the Earth's orientation parameters.

[1]  Základní literatura:
[2]  [1] Torge, W., J. Muller: : Geodesy. Walter de Gruyter 2012, ISBN: 978-3110207187
[3]  [2] Montenbruck, O., E. Gill: Satellite Orbits. Springer 2012, ISBN 978-3-540-67280-7
[5]  Doporučená literatura:
[6]   [3] Burša, M., Kostelecký J.: Space Geodesy and Space Geodynamics. Ministry of Defense of the CR, 1999, Prague 1999, p. 459, 117 fig., ISBN 80-86049-95-7 a ISBN 80-85469-78-2.


Metody kognitivní kartografie

Teorie vnímání map, uživatelské aspekty map. Využití eye-tracking metod pro analýzy čitelnosti a uživatelské přívětivosti map. Využití moderních metod rozšířené (augmented) a virtuální (virtual) reality. Navigace pomocí rozšířené a virtuální reality. Moderní mapy pro hendikepované.

[1]  Základní literatura:
[2]  [1] Popelka, S. (2018): Eye-tracking (nejen) v kognitivní kartografii – praktický průvodce tvorbou a vyhodnocením experimentu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
[3]  [2] Kitchin, R., Freundschuh, S. (2015): Cognitive Mapping: Past, Present and Future (Frontiers of Cognitive Science). Routledge.
[4]  [3] Robinson, A.H.: The Look of Maps Madison, Esri Press; 1 edition (July 15, 2010).
[6]  Doporučená literatura


Methods of Cognitive Cartography

Map perception theory, map aspects. Use of eye-tracking methods for map readability and user-friendliness analysis. The use of modern augmented and virtual (virtual) reality methods. Navigation with enhanced and virtual reality. Modern maps for the disabled persons.

[1]  Základní literatura:
[2]  [1] Kitchin, R., Freundschuh, S. (2015): Cognitive Mapping: Past, Present and Future (Frontiers of Cognitive Science). Routledge.
[3]  [2] Robinson, A.H.: The Look of Maps Madison, Esri Press; 1 edition (July 15, 2010).
[5]  Doporučená literatura


Matematická kartografie

Základní vztahy v matematické kartografii, zobrazovací rovnice, vlastnosti zobrazení. Určení zobrazení "neznámé" mapy. Metodika návrhu zobrazeni vybraného geografického celku. Kritická analýza historických metod zobrazení geoprostoru České republiky - možnost optimalizace stávajících zobrazení. Matematická kartografie v zahraničí - systém UTM.

[1]  Základní literatura:
[2]  [1] Snyder, J.P. (2007). Map Projections: A Working Manual. USGS.
[3]  [2] Grafarend, E., Krumm F. (2006). Map projections – Cartographic information systems. Heidelberg: Springer.
[5]  Doporučená literatura:
[6]  [3] Talhofer, V. (2007). Základy matematické kartografie. Brno: Univerzita obrany.
[7]  [4] Buchar, P. (2008). Matematická kartografie. Praha: Nakladatelství ČVUT v Praze.


Mathematical Cartography

Basic formulas in mathematical cartography, projection equations, projection properties. Estimation the "unknown" map projection. Methodology of design of cartographic projection for selected geographic area. Critical analysis of historical methods of geospatial representation of the Czech Republic - possibility of optimization of existing images. Mathematical Cartography Abroad – Systém UTM.

[1]  Základní literatura:
[2]  [1] Snyder, J.P. (2007). Map Projections: A Working Manual. USGS.
[3]  [2] Grafarend, E., Krumm F. (2006). Map projections – Cartographic information systems. Heidelberg: Springer.
[4]  [3] Lapaine, M., Usery, L. (2017). Choosing a Map Projection. Springer International publishing AG


Objektové programování

Předmět je zaměřen na aktivní vývoj softwaru a informačních systémů v oboru geodézie a kartografie. Zasahuje proto tématicky do různých okruhů od teoretické geodézie až po kartografii a geoinformatiku. Technologie objektového programování je zde základem projektově orientované výuky. U studentů se předpokládá znalost jazyka C++, která ale není nezbytnou podmínkou. Výuka v předmětu je obvykle individuální a je orientovaná na projekty, které vycházejí z hlavního studijního zaměření doktoranda. Alternativně k C++ jsou proto využívány i další objektové jazyky jako Python a Java. Studenti by měli být předem seznámeni s operačním systémem GNU/Linux a to alespoň na uživatelské úrovni. Jedním z cílů kurzu je podpora šíření a vývoje Svobodného softwaru.


Teorie chyb

Zobecněná MNČ a obecné zákony hromadění středních chyb. Vyrovnávací úlohy s chybami ve výchozích veličinách. Význam matice korelačních koeficientů v souvislosti s rozborem kovariačních matic a využití statistických vlastností měření. Parciální a vícerozměrná korelace. Jednoduchá a vícerozměrná analýza variace. Systematické chyby a využití aparátu matematické statistiky pro rozbory geodetických měření.


Algoritmy digitální kartografie a GIS

1. Základní pojmy a vztahy výpočetní geometrie. 2. Základní algoritmické ve vývočetní geometrii. 3. Geometrické vyhledávání bodů. 4. Konvexní obálky ve 2D. 6. Triangulační algoritmy ve 2D. 6. Polyedrické DMT a jejich analýzy. 7. Vrstevnice v polyedrických DMT. 7. Voronoi diagram ve 2D. 8. Topologická kostra a její využití. 9. Množinové operace s polygony. 10. Ekvidistanta plochy. 11. Kartografické generalizační algoritmy: 0D entity 12. Kartografické generalizační algoritmy: 1D entity 13. Kartografické generalizační algoritmy: 2D entity

Povinná literatura:
[1]  Rourke O. J.: Computational Geometry in C, 2005, Cambridge University Press, ISBN-13: 978-0521649766
[2]  Bayer T.: Algoritmy v digitální kartografii, Karolinum, 2008, ISBN 9788024614991
Doporučená literatura:
[3]  de Berg, van Kreveld, Overmars M., Schwarzkopf O.: Computational Geometry - algorithms and applications, 2000, Springer, ISBN 978-3-662-03427-9
[4]  Preparata F. P., Shamos M. I.: Computational Geometry - An Introduction, Springer , 1985, ISBN-10: 0387961313

Bakalářská práce

dle zadání

[1]  dle zadání


Bakalářská práce

dle zadání


Diplomová práce

dle zadání

Povinná literatura:
[1]  Studijní materiály zadává vedoucí diplomové práce popř. konzultant

Dálkový průzkum Země

Předmět je zaměřen na vysvětlení fyzikálních základů, na nichž je postaven DPZ, technického vysvětlení způsobů měření, chování jednotlivých látek jako reakce na interakci s různými druhy elektromagnetického záření a na možnost využití DPZ pro řadu aplikací. 11. Co je DPZ, historie DPZ a jeho kořenů 2. Elektromagnetické záření - vznik a popis 3. Veličiny používané v DPZ a jejich jednotky, druhy záření 4. Zdroje záření, interakce záření 5. Odrazivost, propustnost, absorpce 6. Atmosféra, interakce atmosféry s elektromagnetickým zářením 7. Interakce atmosféry s elektromagnetickým zářením - rozptyl, absorpce, propustnost 8.Přenosová funkce atmosféry 9. Zářivé vlastnosti krajinných objektů - obecný rozbor 10. Zářivé vlastnosti krajinných objektů - dle jednotlivých druhů povrchů 11. Pořizování dat - analogová a digitální data 12. Družicové nosiče 13. Úvod zpracování obrazu

Povinná literatura:
[1]  Halounová L., Pavelka K.: Dálkový průzkum Země. Vydavatelství ČVUT, Praha 2007. ISBN: 80-01-03124-1
[2]  Halounová, L.: Zpracování obrazových dat. ČVUT v Praze, 2008. ISBN: 978-80-01-04253-3
Doporučená literatura:
[3]  Dobrovolný, P.: Dálkový průzkum Země. Brno 1998. ISBN: 80-210-1812-7
[4]  Lillesand, T.M., Kiefer, R.W., Chipman, J.W.: Remote Sensing and Image Interpretation, 7th Ed., Wiley, 2007. ISBN: 978-1-118-34328-9
[5]  Canty, M.J.: Image Analysis, Clasification and Change Detection in Remote Sensing. CRC Taylot& Francis. 2007. ISBN: 0-8493-7251-8

Fotogrammetrie 1

Úvod do fotogrammetrie. Analogové, analytické a digitální řešení ve fotogrammetrii. Vnitřní a vnější orientace snímků, prvky orientace. Pozemní fotogrammetrie jednosnímková, průseková a stereofotogrammetrie. Měřické komory, metody vyhodnocování měřických snímků, letecká fotogrammetrie, letecké a pozemní laserové skenování - přehled.

Povinná literatura:
[1]  Pavelka K.: Fotogrammetrie 10, skriptum ČVUT, Praha 2009, Vydavatelství ČVUT, 200s., ISBN 978-80-01-04249-6
[2]  Pavelka K.: Fotogrammetrie 20, skriptum ČVUT, Praha 2003, .Vydavatelství ČVUT, 194 s. ,ISBN: 978-80-01-04719-4
Doporučená literatura:
[3]  Kraus,K.: Photogrammetry, Ferdinand Dummlers Verlag, 1993. ISBN, 3427786846, 9783427786849. 402 pages.

Geodetické přístroje 1

Předmět osvětluje principy fungování optických přístrojů a jejich funkčních částí. Jednoduché optické úlohy směřují k pochopení principů optického měření.

Doporučená literatura:
[1]  [1] A.Mikš: Aplikovaná optika 10 (Geometrická a vlnová optika), Vydavatelství ČVUT, Praha 2000, ISBN 978-80-01-04254-0
Povinná literatura:
[2]  [2] F.Krpata: Aplikovaná optika, Vydavatelství ČVUT, Praha 2005, ISBN 80-01-03335-X
Doporučená literatura:
[3]  [3] J.Novák: Fyzikální seminář, Vydavatelství ČVUT, Praha 2004, ISBN 80-01-03033-4
[4]  [4] F.Deumlich, R.Staiger: Instrumentenkunde der Vermessungstechnik, Wichmann 2002, ISBN-10: 3879073058

GIS 1

Čas a prostor v GIS, možnosti prostorové reprezentace, prostorová analýza, analýza kvality dat, technické nástroje GIS. 1.Úvod, definice a aplikační oblasti a druhy GIS 2. Historie vývoje GIS 3. Prostor v GIS, geografická informace, objektový x rastrový GIS 4. Topologické vlastnosti geometrických typů, kontrola topologie 5. Popisná data v GIS. Časový rozměr 6. Vektorová a rastrová reprezentace prostorových objektů - modely 7. Geometrické typy v rastrové reprezentaci 8. Trojrozměrná data, digitální modely terénu, reliéfu a povrchu 9. Manipulační a analytické funkce - geometrie vektorových dat 10. Manipulační a analytické funkce atributových dat, dotazy 11. Spojená analýza prostorových dat - funkce v okolí, topografické funkce 12. Strukturování rastrových dat 13. Vstup dat do databáze, restrukturalizace dat, generalizace dat

Povinná literatura:
[1]  Rapant, P. (2006): Geoinformatika a geoinformační technologie. VŠB-TU Ostrava, 500 str. ISBN 80-248-1264-9.
[2]  Konecny, G. (2014): Geoinformation, Taylor & Francis, 436 str. ISBN 978-1-4200-6856-6
[3]  Campbell, J., Shin, M.: Geographic Information System Basics. eBook.2018. Saylor.org ISBN-13: 978-1453321973.
Doporučená literatura:
[4]  Hlásny, T. (2007): Geografické informačné systémy. Priestorové analýzy, Zephyros &Národné lesnícké centrum - Lesnický výskumný ústav Zvolen.160 str.

Geometrické plány

Povinná literatura:
[1]   Michal J., Benda K.: Katastr nemovitostí, skriptum ČVUT Praha 2009, ISBN 978-80-01-04336-3
[2]   Huml M., Michal J. : Mapování 10, Vydavatelství ČVUT Praha, 2007, ISBN 80-01-03166-7
[3]   Šustrová D., Borovička P., Holý J.: Katastr nemovitostí, Wolters Kluwer a. s. Praha, 2017, ISBN 978-80-7552-774-5
[4]   Bumba J. ,Kocáb M.: Geometrický plán, LEGES Praha, 2011, ISBN 978-80-87212-82-0
Doporučená literatura:
[5]   ÚZ č. 1258 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady, SAGIT Ostrava-Hrabůvka, ISBN 978-80-7488-291-3
Studijní pomůcky:
[6]   online https://www.cuzk.cz/Predpisy/Resortni-predpisy-a-opatreni/Navody-CUZK/160303022.aspx (Návod pro správu katastru nemovitostí, ČÚZK 2016)
[7]   online https://www.cuzk.cz/Predpisy/Resortni-predpisy-a-opatreni/Navody-CUZK/Navod_150150022.aspx (Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK 2015)

Interaktivní grafické systémy 1

Předmětem praktické výuky je systém Kokeš - interaktivní grafický editor pro práci s digitálními mapami. Cvičení spočívají v řešení praktických úkolů z řady oblastí využití systému. Přednášky jsou zaměřeny na úvod do algoritmizace (geodetických) úloh. Pro zápis algoritmů jsou využívány vývojové diagramy. Funkčnost algoritmů je demonstrována s využitím systému Matlab. Pro výuku je využíván webový kurz v systému Moodle.

Povinná literatura:
[1]  Knuth, Donald Ervin. The art of computer programming. Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley, 2011. ISBN 0-201-85392-2.
[2]  Wróbleski, Piotr. Algoritmy. Brno: Computer Press, 2015. ISBN 978-80-251-4126-7.
[3]  Pelánek, Radek. Programátorská cvičebnice: [algoritmy v příkladech]. Brno: Computer Press, 2012. ISBN 978-80-251-3751-2.

Informační systém Katastru nemovitostí

Povinná literatura:
[1]  Katastrální zákon (č. 256/2013 Sb.) - Komentář (ISBN 978-80-7478-703-4)
[2]  ÚZ č. 1114 Katastr nemovitostí (ISBN 978-80-7488-145-9)
[3]  Pro Oracle Spatial for Oracle Database 11g (ISBN: 9781590598993)
Studijní pomůcky:
[4]  ČÚZK, http://www.cuzk.cz
[5]  RÚIAN a VDP, http://www.ruian.cz, http://vdp.cuzk.cz
[6]  INSPIRE, http://inspire.ec.europa.eu/, http://inspire.gov.cz/
[7]  Nahlížení do KN, http://nahlizenidokn.cuzk.cz
Nezařazeno:
[8]  

Informatika 2

Studijní pomůcky:
[1]  PostgreSQL, http://www.postgresql.org/docs
[2]  SQLtutor, http://sqltutor.fsv.cvut.cz/

Kartografie 1

Význam matematické kartografie. Referenční plochy a souřadnicové soustavy. Kartografická zkreslení. Klasifikace kartografických zobrazení. Zobrazení elipsoidu na kouli. Jednoduchá zobrazení kuželová, válcová a azimutální. Nepravá, polykónická, polyedrická a obecná zobrazení. Přehled zobrazení užitých na území ČR a ve světě. Volba, identifikace a hodnocení zobrazení. Referenční souřadnicové systémy v GIS.

Povinná literatura:
[1]  Buchar, Petr: Matematická kartografie. 3. přepracované vyd., ČVUT v Praze, 2007. ISBN 978-80-01-03765-2.
[2]  Talhofer, Václav: Základy matematické kartografie. Brno: Univerzita obrany, 2007. ISBN 978-80-7231-297-9.
Doporučená literatura:
[3]  Robinson, Arthur H. a kol.: Elements of Cartography, 6th Edition. Wiley, 2016. ISBN 978-0-471-55579-7.
[4]  Hojovec, Vladimír a kol.: Kartografie. Praha: GKP, 1987.
[5]  Fiala, František: Matematická kartografie. Praha: SNTL, 1955.

Kartografie 3

Pokročilá kartografie, webové mapové služby a aplikace, dynamické mapy, formáty prostorových dat, zdroje dat, standardizace, trendy v kartografii.

Povinná literatura:
[1]  Voženílek, Vít a kol.: Metody tematické kartografie. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011. ISBN 978-80-244-2790-4.
[2]  Bláha, Jan D.: Vybrané okruhy z geografické kartografie. Ústí nad Labem: UJEP, 2017. ISBN 978-80-7561-092-8.
Doporučená literatura:
[3]  Peterson, M. P.: Maps and the internet. Oxford: Elsevier, 2003. ISBN 978-0-08-044201-3.
Studijní pomůcky:
[4]  Návody k ArcGIS for Desktop z webu http://www.esri.com/training/
[5]  Kartografie - e-learningový portál o tvorbě map. http://gis.fsv.cvut.cz/kartografie/

Mapování

Povinná literatura:
[1]   Huml M., Michal J. : Mapování 10, Vydavatelství ČVUT Praha, 2007, ISBN 80-01-03166-7
[2]   Huml M., Buchar P., Mikšovský M., Veverka B.: Mapování a kartografie, Vydavatelství ČVUT Praha, 2004, ISBN 80-01-02383-4
[3]   ÚZ č. 1258 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady, SAGIT Ostrava-Hrabůvka, ISBN 978-80-7488-291-3
Studijní pomůcky:
[4]  Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK 2015, https://www.cuzk.cz/Predpisy/Resortni-predpisy-a-opatreni/Navody-CUZK/Navod_150150022.aspx
[5]   ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek - Základní a účelové mapy
[6]   ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky
[7]   http://www.cuzk.cz

Moderní metody sběru prostorových dat

Předmět je zaměřen na nové moderní a netradiční metody sběru geoprostorových dat a jejich presentaci. Obsahuje informace o pozemním, leteckém i mobilním laserovém skenování, o DPZ a jeho metodách, o hyperspektrálním snímání. Dále je zaměřen na progresivní metodu v geomatice - na RPAS. Informuje o typech, využití i legislativě jako i o senzorech, dále o zpracování obrazových dat automaticky pomocí software. Nakonec jsou uvedeny geofyzikální metody a technologie virtuální reality.

Povinná literatura:
[1]  Pavelka,K., Faltýnová,M., Švec,Z., Dušánek,P.:Mobilní laserové skenování. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2014. - 130 stran, ISBN 978-80-01-05261-7
[2]  Pavelka,K., Pavlík,M., Kašička,F.: Exaktní metody průzkumu památek s využitím geodetických a geofyzikálních metod, ČVUT v Praze, 2017, 146 stran, ISBN 978-80-01-05260-0
Doporučená literatura:
[3]  Kraus,K.: Photogrammetry: Geometry from Images and Laser Scans, de Gruyter, 2007, 459 pages, ISBN 978-3110190076
[4]  Aber,James S., Marzolff,Irene and Ries,Johannes B: Small-Format Aerial Photography - Principles, Techniques and Geoscience Applications, 2010, 1268 pages, ISBN 978-0-444-53260-2
[5]  Pavelka,K., Šedina,J., Pacina,J., Plánka,L., Karas,J., Šafář,V.: RPAS - Remotely piloted aircraft systems, České vysoké učení technické v Praze , 2016, 164 stran, ISBN: 978-80-01-05648-6

Projekt - informatika

Projekt navazuje na tři úvodní předměty aplikované geoinformatiky 1, 2 a 3. Studenti jsou rozděleni do skupin, které během semestru pracují na zadaném tématu. Projekt obvykle představuje návrh a implementaci Qt databázové aplikace. Cílem projektu je propojení znalostí ze zmíněných úvodních tří předmětů v rámci jednoho projektu a praktická týmová spolupráce. Skupiny během semestru průběžně prezentují výsledky a postup prací. Semestr je zakončen veřejnou prezentací projektů.

Studijní pomůcky:
[1]  Qt Cross-platform software development https://www.qt.io/
[2]  PostgreSQL https://www.postgresql.org/
[3]  SQLite https://www.sqlite.org/index.html

Právo v KN a zeměměřictví

Povinná literatura:
[1]  Katastrální zákon, komentář, nakl. Wolters Kluwer, 2015 (Barešová, Bláhová, Doubek Janeček, Nedvídek, Šandová)
[2]  Katastrální zákon, komentář, nakl. C.H.BECK, 2014 (Baudyš)
[3]  Zeměměřický zákon, nakl. Wolters Kluwer, 2016 (Muller, Barešová)

Projekt 2


Teoretická geodézie 3

Vektorový a skalární popis gravitačního pole. Vlastnosti gravitačního potenciálu a jeho derivací pro základní tělesa. Popis tíhového pole Země. Normální tíhové pole zemského tělesa. Aproximace tvaru Země jako geoidu nebo hladinového elipsoidu. Stokesovo a Moloděnského řešení tvaru Země. Důsledky těchto postupů pro geodézii (geoid, kvazigeoid, výšky). Konstrukce a modely (kvazi)geoidu. Fyzikální principy a technologie měření tíhového zrychlení.

Povinná literatura:
[1]  Zeman A.: Fyzikální geodézie. ČVUT 2010. ISBN 978-80-01-04599-2.
[2]  Cimbálník M., A. Zeman, J. Kostelecký: Základy vyšší a fyzikální geodézie. ČVUT 2007. ISBN 978-80-01-03605-1.
Doporučená literatura:
[3]  Heiskanen W. A., H. Moritz: Physical geodesy. W. H. Freeman and Company 1967. ISBN 978-0716702337.
[4]  Hofmann-Wellenhof B., H. Moritz: Physical geodesy. Springer 2006. ISBN 978-3211335444.

Teoretická geodézie 2

Princip technologie GNSS. Pohyb GPS družic v reálném silovém poli. GNSS systémy. Principy zpracování pozorování. Mezinárodní služby IGS a EUREF-EPN. Metody pozorování v reálném čase.

[1]  Mervart, L.: Základy GPS, ČVUT Praha, 1993
[3]  Mervart, L.: Globální polohový systém, ČVUT Praha, 1994


Úvod do zpracování prostorových dat

Předmět je zaměřen na zpracování geoprostorových dat, geodatabáze, správu, manipulaci a dotazování geoprostorových dat v objektově-relačních a distribuovaných, dokumentově orientovaných databázových systémech. Úvod do problematiky velkých dat (BigData). Návaznost na předmět 155ING2 Informatika 2 - Databázové systémy.

Povinná literatura:
[1]  Obe, R. Hsu, L. 2011. PostGIS in Action. Manning. ISBN 9781935182269
[2]  Rigaux P. et al., 2002. Spatial Databases: With Application to GIS. ISBN 9781558605886.
[3]  Yeung, G. Hall, 2007. Spatial Database Systems: Design, Implementation and Project Management. Springer. ISBN 978-1402053931
Doporučená literatura:
[4]  H. Karimi, 2014. Big Data: Techniques and Technologies in Geoinformatics. CRC Press. ISBN 978-1466586512.
[5]  M. Zurbaran, 2018. PostGIS Cookbook. ISBN 1788299329
[6]  R. Obe, L. Hsu, 2011. pgRouting: A Practical Guide. ISBN 978-0989421737
Studijní pomůcky:
[7]  PostGIS documentation, http://postgis.net/docs
[8]  GISMentors training materials, http://training.gismentors.eu/postgis-zacatecnik

Projekt - fotogrammetrie

praktická dokumentace památkových objektů, technologie zaměření i vyhodnocení moderními metodami

Povinná literatura:
[1]   PAVELKA, Karel. Fotogrammetrie 1. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2009. ISBN 978-80-01-04249-6.
[2]   PAVELKA, Karel. Fotogrammetrie 2. V Praze: ČVUT, 2011. ISBN 978-80-01-04719-4.
Doporučená literatura:
[3]   LUHMANN, Thomas. Close range photogrammetry: principles, techniques and applications. Hoboken: Wiley, c2006. ISBN 0-470-10633-6.
[4]   KARAS, Jakub a Tomáš TICHÝ. Drony. Brno: Computer Press, 2016. ISBN 978-80-251-4680-4.
[5]   BEZDĚK, Ladislav a Martin FROUZ. Digitální a digitalizovaná fotografie pro vědecké účely v památkové péči. Praha: Národní památkový ústav, generální ředitelství, 2014. Metodiky, Dokumentace památek (Národní památkový ústav). ISBN 978-80-7480-017-7.
Studijní pomůcky:
[6]   PAVELKA, Karel a Jindřich HODAČ. Fotogrammetrie 3: digitální metody a laserové skenování. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2008. ISBN 978-80-01-03978-6.

Kapitoly z katastru nemovitostí


Oceňování nemovitostí

Oceňování nemovitostí je velmi rozsáhlý obor, který se prolíná různými oblastmi, jako je např. stavebnictví, pojišťovnictví, státní správa, bankovnictví či katastr nemovitostí. Během přednášek se budeme zabývat základními pojmy z oblasti nemovitostí, metodami oceňování nemovitostí, pro jaký účel a kdy je využít. Tržním oceňováním - nákladovou, porovnávací a výnosovou metodou. Administrativním oceněním nemovitostí, oceňováním věcných břemen a oceňováním nemovitostí ve speciálních případech jako jsou např. úvěry, dědictví, společné jmění manželů, pro pojišťovny aj.

Povinná literatura:
[1]   ORT, P., ŠEFLOVÁ ORTOVÁ, O., Oceňování nemovitostí v praxi, Leges, s. r. o., podle stavu k 29. 11. 2017, ISBN: 978-80-7502-234-9
[2]   SCHNEIDEROVÁ HERALOVÁ, R., Oceňování nemovitých věcí. 1. vyd. ,Praha, Fineco, 2015, ISBN: 978-80-86590-14-1
[3]   ÚZ č. 1247 - Oceňování majetku 2018, SAGIT Ostrava-Hrabůvka, ISBN: 978-80-7488-280-7
Doporučená literatura:
[4]   SHAPIRO, E., MACKMIN, D., SAMS, G., Modern methods of valuation, Routledge, 11th edition, New York, 2013, ISBN-10: 0080971164, ISBN-13: 978-0080971162
[5]   BRADÁČ, A. a kol., Teorie oceňování nemovitostí. 8. vydání. AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., Brno, 2009, ISBN: 978-80-7204-630-0
[6]   ORT, P., Oceňování nemovitostí - moderní metody a přístupy. Leges Praha, 2013, ISBN: 978-80-87576-77-9
Studijní pomůcky:
[7]   ÚZ č. 1207 - Stavební zák., vyvlastnění, urychlení výstavby infrastr., SAGIT, ISBN: 978-80-7488-239-5

Fotogrammetrická dokumentace hist. objektů

Povinná literatura:
[1]   PAVELKA, Karel et al. Exaktní metody průzkumu památek: s využitím geodetických a geofyzikálních metod. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2017. ISBN 978-80-01-05260-0.
[2]   HODAČ, Jindřich. Pozemní fotogrammetrie. Ústí n. Labem: CDD, FF UJEP v Ústí n. Labem, 2011. Acta Universitatis Purkynianae, Facultatis Philosophicae. ISBN 978-80-7414-343-4.
Doporučená literatura:
[3]   Close-range photogrammetry and 3D imaging. 2nd ed. Editor Thomas LUHMANN. Berlin: de Gruyter, c2014. De Gruyter textbook. ISBN 978-3-11-030269-1.
[4]   VESELÝ, Jan. Měřická dokumentace historických staveb pro průzkum v památkové péči. Praha: Národní památkový ústav, ÚOP středních Čech ve spolupráci s generálním ředitelstvím, 2014. Odborné a metodické publikace. ISBN 978-80-86516-79-0.
[5]   BEZDĚK, Ladislav a Martin FROUZ. Digitální a digitalizovaná fotografie pro vědecké účely v památkové péči. Praha: Národní památkový ústav, generální ředitelství, 2014. Metodiky, Dokumentace památek. ISBN 978-80-7480-017-7.

Jazyk Java

Doporučená literatura:
[1]  Herbert Schildt - Java 7 Výukový kurz - ISBN: 978-80-251-3748-2
[2]  Josua Bloch - Effective Java 2nd Edition - ISBN-13: 978-0321356680
Studijní pomůcky:
[3]  The Java Tutorials - https://docs.oracle.com/javase/tutorial/

Objektové programování

Doporučená literatura:
[1]  Bjarne Stroustrup: The C++ programming Language, 4th~ed., Addison--Wesley, May 2013, 1368~p., ISBN 978-0-321-56384-2, http://www.stroustrup.com/4th.html
Studijní pomůcky:
[2]  https://en.cppreference.com
[3]  http://www.cplusplus.com/
[4]  https://www.qt.io/
[5]  Google C++ Style Guide https://google.github.io/styleguide/cppguide.html

 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz