CVUT

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební -- K 155 - Katedra geomatiky

Předměty aktuálního semestru -- letní 2018/19

přejděte na archiv

semestr letní 2018/19


semestr zimní 2018/19


Algoritmy a datové struktury vyrovnávacího počtu

Algoritmy a datové struktury vyrovnávacího počtu a jejich počítačová implemantace Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou počítačového řešení úloh vyrovnávacího počtu, především se zaměřením na vyrovnání geodetických sítí. Základní témata jsou: objektové řešení a analýza vyrovnání, praktické využití jazyka XML pro popis geodetických dat, základní datové struktury (matice, seznamy bodu a seznamy nekorelovaných a korelovaných měření, využití dědičnosti při vyrovnání), normální rovnice versus ortogonální rozklady matice rovnic oprav, základní vlastnosti soustav úloh vyrovnávacího počtu a optimalizace využití paměti (řídké matice), odhady kovariancí vyrovnaných veličin a výpočty statistických funkcí pro hodnocení výsledku vyrovnání.


Astrodynamika

Základy teorie pohybu umělých družic Země v silovém poli. Lagrangeovy planetární rovnice (LPR) . Vliv gravitačního pole na pohyb UDZ. Řešení LPR: teorie prvního řádu, numerická integrace dráhy. Gaussovy planetární rovnice. Vliv negravitačních poruch, rozčlenění na jednotlivé typy. Kvalitativní odhady vlivu poruch na dráhu družice.

[1]  Burša M., Karský G., Kostelecký J. Pohyb umělých družic v gravitačním poli Země Academia 1993
[2]  Burša M., Kostelecký J. Kosmická geodézie a kosmická dynamika MO AČR, Topografické oddělení, 1994
[3]  


Digitální fotogrammetrie

Komponenty systémů, počítačem podporované analogové vyhodnocení. Programová nadstavba. Superimpozice jako prostředek interakčních řešení. Digitální fotogrammetrie, tvorba digitálních obrazových záznamů. Úpravy a transformace digitálního obrazu, geometrické a radiometrické transformace. Stereofotogrammetrie, digitální korelace a míra kvality. Využití digitální fotogrammetrie, přístroje, perspektiva.


Digitální katastr nemovitostí

(Aktuální principy vedení katastru v digitální formě, vazby na ISVS, digitální katastr a INSPIRE, katastrální systémy v zahraničí ) Historický vývoj katastru českých zemí. Současný stav katastrálních a pozemkových map v České republice. Legislativní normy, vyhlášky, zákony. Struktura organizace resortu zeměměřictví a katastru v České republice. Digitální katastr - prostředky, metody, aplikace. Softwarové aplikace. Katastr v zahraničí - zkušenosti, aplikace. Katastr v územních informačních systémech.

[1]  Webovské stránky ČÚZK a správců katastrálních systémů v zahraničí


Digitální kartografie

Digitální metody při tvorbě kartografických výstupů, současné trendy v kartografii. Zdroje dat, jejich dostupnost, geografické databáze na území ČR, v evropském i mezinárodním kontextu. Infrastruktury prostorových dat (SDI).

[1]  Sborníky z mezinárodních kartografických konferencí, individuálně zadaná literatura


Digitální zpracování dat DPZ

Zpracování obrazových digitálních dat pořízených vesměs družicovou aparaturou. Praktické postupy zpracování obrazových dat, jejich interpretace a klasifikace. Předmět je zaměřen na prohloubení znalostí v oblasti kontextuální klasifikace, neparametrická klasifikace - váhový vektor, funkce členství, neuronové sítě - shlukování, multitemporální zpracování, radarová analýza apod. Probíraná témata jsou podřízena zaměření disertačních prací a výuka probíhá individuálně.

[1]  Halounová L., Pavelka K.: Dálkový průzkum Země. Vydavatelství ČVUT, Praha 2007.
[2]  Halounová, L.: Zpracování obrazových dat, ČVUT v Praze, 2008


Fyzická a regionální geografie

Předmět obsahuje základní údaje o metodách sběru, třídění a vyhodnocování geografických dat, metodice tvorby geografických studií a geografickém modelování se zaměřením regionální aplikace týkající se České republiky. Základní orogragické, demografické, ekonomické, politické informace, aj. informace potřebné pro studování rozsáhlých geosystémů a jejich vizualizaci metodami kartografie a dálkového průzkumu Země. Komplexní zpracování geografické studie vybraného zahraničního regionu. Základní báze geografických dat ČR - ZABAGED.


Geoinformatika

Předmět je věnován problematice návrhu a tvorby geoinformačních systémů, s důrazem na interdisciplinární povahu geoinformatiky, její vazby na geodézii, globální polohové systémy a moderní kartografii. Zpracování a archivace geoprostorových dat v prostředí relačních a objektových databází. Hromadné zpracování a analýzy prostorových dat, jejich prezentace a webové služby a vizualizace. Doporučené standardy a formáty dat v geoinformatice.


Geografické informační systémy

Definice a vymezení geografického informačního systému (GIS). Možnosti užití GIS. Vyjádření a popis světa v GIS. Model prostorových dat. Správa databáze a databázové modely. Zdroje a metody získávání digitálních dat, jejich typy, spojování. Kvalita dat. Funkční nástroje GIS - údržba a analýza geografických dat a atributů, výběrové, klasifikační a měřící funkce, funkce překrytí, funkce v okolí, spojovací funkce, výstupní funkce. Zavedení GIS do užívání.


Globální souřadnicové systémy

Souřadnicové systémy ICRS a ITRS. Definice. Metody kosmické geodézie pro jejich tvorbu. Souřadnicové rámce IDRF a ITRF. Transformace mezi ICRF a ITRF - parametry orientace Realizace ICRF, realizace ITRF. ETRS a ETRF - definice a realizace. Vazba na národní systém S-JTSK.

[1]  Kostelecký J., Klokočník J., Kostelecký J. ml.: Kosmická geodézie, skripta, Nakladatelství ČVUT, 2008


Globální poziční systémy (GPS)

Teorie globalnich polohovych systemu, GPS NAVSTA, Glonass, Galileo


Kartografické metody výzkumu

Dvě varianty předmětu a) moderní technologie v digitální kartografii, kritické hodńocení analogových i digitálních kartografických děl, geografické kalkulátory, infomapy b) forma individuálních zadání kartografické povahy spojených s odborným zaměřením vlastní disertace .

[1]  Dle doporučení školitele a lektora předmětu.


Kosmická geodézie

Aplikace pozemního sledovacího systému v oblasti družicové altimetrie a gradientometrie. Využirí rezonancí ve drahách umělých družic Země k určování parametrů gravitačního pole Země. Nezávislé testy přesnosti modelů gravitačního pole Země. Družicové geodetické mise (CHAMP, GRACE, GOCE)

[1]  Kostelecký, Klokočník, Kostelecký ml.: Kosmická geodézie, ČVUT 2008


Matematická kartografie

Základní vztahy v matematické kartografii, zobrazovací rovnice, vlastnosti zobrazení. Určení zobrazení "neznámé" mapy. Metodika návrhu zobrazeni vybraného geografického celku. Kritická analýza historických metod zobrazení geoprostoru České republiky - možnost optimalizace stávajících zobrazení. Matematická kartografie v zahraničí - systém UTM.


Objektové programování

Předmět je zaměřen na aktivní vývoj softwaru a informačních systémů v oboru geodézie a kartografie. Zasahuje proto tématicky do různých okruhů od teoretické geodézie až po kartografii a geoinformatiku. Technologie objektového programování je zde základem projektově orientované výuky. U studentů se předpokládá znalost jazyka C++, která ale není nezbytnou podmínkou. Výuka v předmětu je obvykle individuální a je orientovaná na projekty, které vycházejí z hlavního studijního zaměření doktoranda. Alternativně k C++ jsou proto využívány i další objektové jazyky jako Python a Java. Studenti by měli být předem seznámeni s operačním systémem GNU/Linux a to alespoň na uživatelské úrovni. Jedním z cílů kurzu je podpora šíření a vývoje Svobodného softwaru.


Bakalářská práce

dle zadání

[1]  dle zadání


Bakalářská práce

dle zadání


Diplomová práce

dle zadání

Povinná literatura:
[1]  Studijní materiály zadává vedoucí diplomové práce popř. konzultant


Dálkový průzkum Země

Bezkontaktní metoda sběru dat o zemském povrchu, její fyzikální základy, jejich porozumění, analýza a aplikace pro různé účely

[1]  Halounová, L., Pavelka K.. Dálkový průzkum Země
[2]  http://www.gisresources.com/remote-sensing-e-books/


Fotogrammetrie 2

Letecká fotogrammetrie. Relativní a absolutní orientace leteckých měřických snímků. Analogové, analytické a digitální vyhodnocovací přístroje, počítačová podpora. Mapování fotogrammetrickými metodami. Ortofoto, jeho přesnost. Snímkové triangulace, jejich použití, AAT, blokové a svazkové vyrovnání, analytická fotogrammetrie. Digitální fotogrammetrie, digitální ortofoto, digitální fotogrammetrické stanice, optické korelační systémy, letecké laserové skenování, využití dronů (RPAS).

Povinná literatura:
[1]  Pavelka K.: Fotogrammetrie 10, skriptum ČVUT, Praha 2009, Vydavatelství ČVUT, 200s., ISBN 978-80-01-04249-6
[2]  Pavelka K.: Fotogrammetrie 20, skriptum ČVUT, Praha 2003, .Vydavatelství ČVUT, 194 s. ,ISBN: 978-80-01-04719-4
Doporučená literatura:
[3]  Kraus,K.: Photogrammetry, Ferdinand Dummlers Verlag, 1993. ISBN, 3427786846, 9783427786849. 402 pages.


GIS 2

Komplexní práce s vektorovými daty (konvexní obálky, centroidy, topologie), aplikace GIS v hydrologii (modelování odtoku, říční sítě, povodí), geostatistika (autokorelace, regrese), interpolace bodových dat (deterministické a geostatistické metody), síťová analýza (hledání nejkratší cesty), časoprostorová analýza a modelování, standardy v GIS, GIS a internet (webové mapové služby, aplikace). 1. GeoWeb, Web 3.0, normy, terminologie 2. Mapová algebra, globální, lokální zonální, fokální statistika, NULL data 3. Reklasifikace, měření vzdálenosti, obalová zóna v rastru, povrchy nákladů, nejlevnější cesta 4. Parametry povrchu terénu, křivost, časová řada v povrchu terénu 5. Interpolace a extrapolace 2D 6. Voronoiovy polygony, Delauneyovy trojúhelníky, 3D lokálních odhady v prostoru, IDW 7. Lokální výběr bodů, RBF, izoline. Geostatistika - semivariogram 8. Empirický a teoretický semivariogram, kriging, příklady, interpolace spliny 9. Analytická geometrie pro GIS 10. Statistický popis prostorových bodových dat 11. Průzkumová analýza bodových dat - EDA, Q-Q graf, outliers 12. Statistický popis prostorových liniových a plošných dat 13. Úvod do teorie grafů, aplikace grafů v síťové analýze, optimalizační úlohy

[1]  https://www.gislounge.com/free-gis-books/
[2]  Tsou M.-H., Peng Z.-R.: Internet GIS: Distributed geographic Information Services for the Internet and Wireless Network, Wiley, 2003.
[3]  Tucek J.: Geografické informační systémy: principy a praxe. Computer Press, 1998.
[4]  Smith M., Longley P., Goodchild K.: Geospatial Analysis, 2nd Ed., Troubador, 2007.


Informatika 1

Studijní pomůcky:
[1]  Interaktivní a testovací tutoriál http://sqltutor.fsv.cvut.cz/
[2]  Matlab http://download.cvut.cz
[3]  Octave http://www.gnu.org/software/octave/


Informatika 3

Úvodní kurz programování v jazyce C++ seznamuje studenty se základními prvky jazyka, strukturou programu a typy dat. Předmět postupuje od elementárních pojmů jako jsou deklarace proměnných, konstanty, inicializace proměnných, výrazy, příkazy, funkce a ukazatele. Výuka probíhá v prostředí operačního systému GNU/Linux. Důraz je kladen na objektové vlastnosti jazyka a používání vybraných nástrojů standardní C++ knihovny, jako jsou například kontejnery vector a map, a jejich využití při dynamické alokaci paměti, které je nezbytné např. pro programování jednoduchých geodetických úloh a řešení úloh vyrovnávacího počtu. Třídy, jako nástroj pro definování uživatelských typů, jsou nejprve demonstrovány na jednoduchých příkladech, ve kterých je organizace paměti zajištěna např. standardními kontejnery. Po úvodním výkladu pojmů dědičnost a polymorfismus následuje seznámení s mechanismem výjimek a jejich ošetření. Ke třídám, dědičnosti a polymorfismu se studenti znovu vrací při výkladu dynamické alokace paměti. Tento úvodní kurz si neklade za cíl vyčerpávajícím způsobem probrat v plné šíři všechny rysy jazyka C++ (např. problematika šablon je pouze naznačena), jeho cílem je ale seznámit studenty dostatečně podrobně s C++, tak aby mohli aktivně programovat a byli připraveni pro následné studium objektového programování.


Geodetické přístroje 2

Předmět osvětluje principy fungování elektrooptických geodetických přístrojů (dálkoměry, teodolity, laserové přístrojů) a dalších přístrojů používaných v geodetické praxi - gyroteodolit, GNSS. Z praktického hlediska je předmět orientován na práci s GNSS a následné zpracování měření.


Inf.sys.zeměměřictví a katastru v ČR


Kartografie 2

Kartografie, kartografická díla, mapové sbírky. Jazyk mapy, obsahové prvky map, jejich zobrazování a generalizace. Historie kartografie, historická mapování českých zemí. Současné státní mapové dílo ČR, digitální topografická data. Tematické mapy, metody tematické kartografie. Tiskové techniky, reprodukce barev. Mezinárodní organizace a aktivity v kartografii. Webové mapy a atlasy, webové služby.


Mapování

Základní pojmy, technické a právní předpisy. Historie mapování a soupisů půdy. Mapy velkých měřítek. Přehled map katastru nemovitostí a jejich charakteristiky. Digitální katastrální mapa. Obnova katastrálního operátu mapováním a nebo přepracováním. Podrobné polohové a výškové pole. Podrobné měření polohopisu a výškopisu. Výměnný formát digitální katastrální mapy. Státní mapa 1: 5 000. Účelové mapy.

[1]  Huml M., Michal J. : Mapování 10, Vydavatelství ČVUT, Praha 2005.


Projekt digitální mapy

Tvorba mapy v GIS, geodatabáze, datový model, symbologie, kompoziční prvky map, geografické názvosloví, chyby v mapách.


Právo v KN a zeměměřictví

Právní a technické podklady českých katastrů, propojení katastru s pozemkovými knihami, katastrální zákon z roku 1927, zeměměřické a katastrální orgány. Základní zeměměřické zákony a vyhlášky, zvláštní aplikace předmětů. Formy veřejných práv, aktuální platné právní předpisy v resortu katastru a zeměměřictví.


Pozemkové úpravy

Úvod do oboru pozemkové úpravy, historický vývoj, pozemkové úpravy jako způsob obnovy katastrálního operátu. Jednotlivé etapy procesu zpracování pozemkových úprav, účastníci pozemkových úprav, pozemkové úpravy jako nástroj krajinného plánování. Potřebné technické a mapové podklady, jejich roztřídění a zpracování, jednotlivé činnosti geodeta a projektanta, součinnost orgánů státní správy. Plán společných zařízení (PSZ), zásady navrhování společných zařízení a celkového návrhu pozemkové úpravy. Praktická cvičení - seznámení a procvičení vybraných činností projektanta a geodeta.

Povinná literatura:
[1]  Vlasák J, Bartošková K. : Pozemkové úpravy, Vydavatelství ČVUT, Praha 2007, ISBN 978-80-01-03609-9
[2]  Metodický návod k provádění pozemkových úprav, Státní pozemkový úřad 2017, https://www.spucr.cz/frontend/webroot/uploads/files/2018/01/metodicky_navod_k_provadeni_pozemkovych_uprav_ve_zneni_zmeny_c7366.2_17366._77366._20177366.pdf
[3]  Huml M., Michal J. : Mapování 10, Vydavatelství ČVUT Praha, 2007, ISBN 80-01-03166-7
[4]  ÚZ č. 1258 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady, SAGIT Ostrava-Hrabůvka, ISBN 978-80-7488-291-3
Doporučená literatura:
[5]  Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK 2015, https://www.cuzk.cz/Predpisy/Resortni-predpisy-a-opatreni/Navody-CUZK/Navod_150150022.aspx
[6]  Michal J., Benda K.: Katastr nemovitostí, skriptum ČVUT Praha 2009, ISBN 978-80-01-04336-3
Studijní pomůcky:
[7]  http://www.eagri.cz
[8]  http://www.la-ma.cz


Sběr a vizualizace prostorových dat

Kurz má dvě části - kartografie a fotogrammetrie+DPZ. V první části kurzu studenti absolvují přehled matematické kartografie včetně zobrazení užitých na našem území, topografickou a tematickou kartografii včetně historie, přehledu státního mapového díla, geoportálů a mapových služeb, možných zdrojů dat a jejich využití. Na cvičení se seznamují s kartografickým programem OCAD a jeho využitím při kresbě map a se software ArcGIS. Druhá část kurzu je zaměřena na "úvod do oborů" - fotogrammetrie a dálkový průzkum země (DPZ). Probírány jsou možnosti využití těchto oborů a jejich výsledků v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí.

[1]  Materiály pro druhou část kurzu (tj. FTG+DPZ) jsou zveřejněny na stránkách:
[2]  http://lfgm.fsv.cvut.cz/main.php?lang=cz&zal=107&cap=


Teorie chyb a vyrovnávací počet 2

Předmět je věnován zpracování experimentálních dat v geodézii a kartografii. Zahrnuje základy teorie pravděpodobnosti, matematické statistiky a teorie odhadu.

[1]  Böhm J., Radouch V., Hampacher M.: Teorie chyb a vyrovnávací počet. Geodetický a kartografický podnik, Praha 1990.
[3]  Mervart L., Lukeš Z.: Adjustment Calculus. FSv ČVUT 2007


Teoretická geodézie 4

Astronomické souřadnicové soustavy. Keplerovský a rušený pohyb družic. Nauka o čase. Precese a nutace. Jevy aberačního typu. Pozorovací metody kosmické geodézie. Geodetické družice. Dynamická metoda kosmické geodézie. Prostorové souřadnicové soustavy. Aplikace na určování parametrů gravitačního pole Země. Družicové geodetické mise (CHAMP, GRACE, GOCE).

Povinná literatura:
[1]  Cimbálník M., A. Zeman, J. Kostelecký: Základy vyšší a fyzikální geodézie. ČVUT 2007. ISBN 978-80-01-03605-1.
[2]  Kostelecký J., J. Klokočník, J. Kostelecký (ml.): Kosmická geodézie. ČVUT 2008. ISBN 978-80-01-04059-1.
Doporučená literatura:
[3]  Seeber, G: Satellite Geodesy. De Gryuter 2003. ISBN 978-3110175493.


Výuka v terénu KN (2 týdny)

Práce v podrobném polohovém bodovém poli pro obnovu a vedení operátu katastru nemovitostí. Polohopisné a výškopisné měření, revize katastru nemovitostí, vytyčování vlastnických hranic.

[1]  Huml M., Michal J.: Mapování 10, Vydavatelství ČVUT, Praha 2005.
[2]  Michal J., Benda K.: Katastr nemovitostí, skriptum ČVUT, Praha, 2009.


Výuka v terénu GP (1 týden)

Náplň je tvořena sedmi úlohami, které v pěti dnech řeší studenti ve dvou- až čtyřčlenných týmech. GNSS, laserové scannování, velmi přesná nivelace - digitální nivelační přístroj, trigonometrická nivelace, vyhledávání podzemník vedení a další. Úlohy jsou průběžně obměňovány a inovovány.

Doporučená literatura:
[1]  F.Deumlich, R.Staiger: Instrumentenkunde der Vermessungstechnik, Wichmann 2002, ISBN-10: 3879073058
[2]  E.D.Kaplan, Ch.Hegarty : Understanding GPS: Principles and Applications, 1996, ISBN-13: 978-1580538947,
[3]  Pratap Misra: Global positioning system, ISBN-13: 978-0970954428, 2001, ISBN-10: 0970954425


Free Software GIS

Free a open source software v geoinformačních technologiích. Důraz je kladen na rámcovou orientaci v problematice, během výuky je poskytnut ucelený přehled dostupných nástrojů, jejich využití a nasazení v praktických aplikacích. Na cvičeních se studenti seznámí s desktopovými nástroji jako je GRASS GIS, QGIS, knihovnami GDAL, Proj.4 či owslib, geodatabázemi PostGIS a SpatiaLite a dalšími podobnými nástroji. Část výuky je zaměřena na aktivní tvorbu aplikací s využitím programovacího jazyka Python a knihoven systému GRASS a GDAL s důrazem na přístup ke geografickým datům včetně webových služeb jako je WFS či WCS. Kromě toho se studenti rámcově seznamí s publikování geografických dat a implementací GIS analýz v prostředí Internetu, mapovým serverem MapServer a knihovnami OpenLayers, Leaflet či PyWPS . Dále je zmíněna i problematika volně dostupných geografických dat, open geodata, aktivní sběr dat pro komunitní projekt OpenStreetMap.

[1]  Neteler M., Mitasova H.: Open source GIS: A GRASS GIS Approach. Kluwer Academic Publishers Group, 2007. ISBN 038735767X.
[2]  Sherman G.: Desktop GIS: Mapping the Planet with Open Source. Pragmatic Bookshelf. 2008. ISBN 1934356069.


Jazyk Java

Předmět seznamuje se základy jazyka Java, dále je probírána technologie servletů, návrhový vzor inversion of control a framework Spring.


Předdiplomní projekt

dle zadání


Vizualizace a distribuce prostor. dat

Tvorba prostorového modelu stavebního objektu v programu SketchUp. Interaktivní vizualizace modelu v prostředí sítě internet. Prostorová data, vektorové formáty pro distribuci prostorových dat. Geometrické transformace ve 3D, zobrazení prostorového modelu do roviny. Javascriptové knihovny pro práci s 3D modely. Webová fotodokumentace trasy, panoramatická prohlídka, HDR fotografie.

Povinná literatura:
[1]  BENEŠ, Bedřich, FELKEL, Petr, SOCHOR, Jiří a ŽÁRA, Jiří - Moderní počítačová grafika, Computer Press 2008 (2. vydání), ISBN: 80-251-0454-0.
[2]  Architectural Design with SketchUp: 3D Modeling, Extensions, BIM, Rendering, Making, and Scripting. Second Edition. Hoboken, New Jersey: Wiley, [2016]. ISBN 9781118978818.


Algoritmy a datové struktury vyrovnávacího počtu

Algoritmy a datové struktury vyrovnávacího počtu a jejich počítačová implemantace Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou počítačového řešení úloh vyrovnávacího počtu, především se zaměřením na vyrovnání geodetických sítí. Základní témata jsou: objektové řešení a analýza vyrovnání, praktické využití jazyka XML pro popis geodetických dat, základní datové struktury (matice, seznamy bodu a seznamy nekorelovaných a korelovaných měření, využití dědičnosti při vyrovnání), normální rovnice versus ortogonální rozklady matice rovnic oprav, základní vlastnosti soustav úloh vyrovnávacího počtu a optimalizace využití paměti (řídké matice), odhady kovariancí vyrovnaných veličin a výpočty statistických funkcí pro hodnocení výsledku vyrovnání.


Astrodynamika

Základy teorie pohybu umělých družic Země v silovém poli. Lagrangeovy planetární rovnice (LPR) . Vliv gravitačního pole na pohyb UDZ. Řešení LPR: teorie prvního řádu, numerická integrace dráhy. Gaussovy planetární rovnice. Vliv negravitačních poruch, rozčlenění na jednotlivé typy. Kvalitativní odhady vlivu poruch na dráhu družice.

[1]  Burša M., Karský G., Kostelecký J. Pohyb umělých družic v gravitačním poli Země Academia 1993
[2]  Burša M., Kostelecký J. Kosmická geodézie a kosmická dynamika MO AČR, Topografické oddělení, 1994
[3]  


Digitální fotogrammetrie

Komponenty systémů, počítačem podporované analogové vyhodnocení. Programová nadstavba. Superimpozice jako prostředek interakčních řešení. Digitální fotogrammetrie, tvorba digitálních obrazových záznamů. Úpravy a transformace digitálního obrazu, geometrické a radiometrické transformace. Stereofotogrammetrie, digitální korelace a míra kvality. Využití digitální fotogrammetrie, přístroje, perspektiva.


Digitální katastr nemovitostí

(Aktuální principy vedení katastru v digitální formě, vazby na ISVS, digitální katastr a INSPIRE, katastrální systémy v zahraničí ) Historický vývoj katastru českých zemí. Současný stav katastrálních a pozemkových map v České republice. Legislativní normy, vyhlášky, zákony. Struktura organizace resortu zeměměřictví a katastru v České republice. Digitální katastr - prostředky, metody, aplikace. Softwarové aplikace. Katastr v zahraničí - zkušenosti, aplikace. Katastr v územních informačních systémech.

[1]  Webovské stránky ČÚZK a správců katastrálních systémů v zahraničí


Digitální kartografie

Digitální metody při tvorbě kartografických výstupů, současné trendy v kartografii. Zdroje dat, jejich dostupnost, geografické databáze na území ČR, v evropském i mezinárodním kontextu. Infrastruktury prostorových dat (SDI).

[1]  Sborníky z mezinárodních kartografických konferencí, individuálně zadaná literatura


Digitální zpracování dat DPZ

Zpracování obrazových digitálních dat pořízených vesměs družicovou aparaturou. Praktické postupy zpracování obrazových dat, jejich interpretace a klasifikace. Předmět je zaměřen na prohloubení znalostí v oblasti kontextuální klasifikace, neparametrická klasifikace - váhový vektor, funkce členství, neuronové sítě - shlukování, multitemporální zpracování, radarová analýza apod. Probíraná témata jsou podřízena zaměření disertačních prací a výuka probíhá individuálně.

[1]  Halounová L., Pavelka K.: Dálkový průzkum Země. Vydavatelství ČVUT, Praha 2007.
[2]  Halounová, L.: Zpracování obrazových dat, ČVUT v Praze, 2008


Fyzická a regionální geografie

Předmět obsahuje základní údaje o metodách sběru, třídění a vyhodnocování geografických dat, metodice tvorby geografických studií a geografickém modelování se zaměřením regionální aplikace týkající se České republiky. Základní orogragické, demografické, ekonomické, politické informace, aj. informace potřebné pro studování rozsáhlých geosystémů a jejich vizualizaci metodami kartografie a dálkového průzkumu Země. Komplexní zpracování geografické studie vybraného zahraničního regionu. Základní báze geografických dat ČR - ZABAGED.


Geoinformatika

Předmět je věnován problematice návrhu a tvorby geoinformačních systémů, s důrazem na interdisciplinární povahu geoinformatiky, její vazby na geodézii, globální polohové systémy a moderní kartografii. Zpracování a archivace geoprostorových dat v prostředí relačních a objektových databází. Hromadné zpracování a analýzy prostorových dat, jejich prezentace a webové služby a vizualizace. Doporučené standardy a formáty dat v geoinformatice.


Geografické informační systémy

Definice a vymezení geografického informačního systému (GIS). Možnosti užití GIS. Vyjádření a popis světa v GIS. Model prostorových dat. Správa databáze a databázové modely. Zdroje a metody získávání digitálních dat, jejich typy, spojování. Kvalita dat. Funkční nástroje GIS - údržba a analýza geografických dat a atributů, výběrové, klasifikační a měřící funkce, funkce překrytí, funkce v okolí, spojovací funkce, výstupní funkce. Zavedení GIS do užívání.


Globální souřadnicové systémy

Souřadnicové systémy ICRS a ITRS. Definice. Metody kosmické geodézie pro jejich tvorbu. Souřadnicové rámce IDRF a ITRF. Transformace mezi ICRF a ITRF - parametry orientace Realizace ICRF, realizace ITRF. ETRS a ETRF - definice a realizace. Vazba na národní systém S-JTSK.

[1]  Kostelecký J., Klokočník J., Kostelecký J. ml.: Kosmická geodézie, skripta, Nakladatelství ČVUT, 2008


Globální poziční systémy (GPS)

Teorie globalnich polohovych systemu, GPS NAVSTA, Glonass, Galileo


Kartografické metody výzkumu

Dvě varianty předmětu a) moderní technologie v digitální kartografii, kritické hodńocení analogových i digitálních kartografických děl, geografické kalkulátory, infomapy b) forma individuálních zadání kartografické povahy spojených s odborným zaměřením vlastní disertace .

[1]  Dle doporučení školitele a lektora předmětu.


Kosmická geodézie

Aplikace pozemního sledovacího systému v oblasti družicové altimetrie a gradientometrie. Využirí rezonancí ve drahách umělých družic Země k určování parametrů gravitačního pole Země. Nezávislé testy přesnosti modelů gravitačního pole Země. Družicové geodetické mise (CHAMP, GRACE, GOCE)

[1]  Kostelecký, Klokočník, Kostelecký ml.: Kosmická geodézie, ČVUT 2008


Matematická kartografie

Základní vztahy v matematické kartografii, zobrazovací rovnice, vlastnosti zobrazení. Určení zobrazení "neznámé" mapy. Metodika návrhu zobrazeni vybraného geografického celku. Kritická analýza historických metod zobrazení geoprostoru České republiky - možnost optimalizace stávajících zobrazení. Matematická kartografie v zahraničí - systém UTM.


Objektové programování

Předmět je zaměřen na aktivní vývoj softwaru a informačních systémů v oboru geodézie a kartografie. Zasahuje proto tématicky do různých okruhů od teoretické geodézie až po kartografii a geoinformatiku. Technologie objektového programování je zde základem projektově orientované výuky. U studentů se předpokládá znalost jazyka C++, která ale není nezbytnou podmínkou. Výuka v předmětu je obvykle individuální a je orientovaná na projekty, které vycházejí z hlavního studijního zaměření doktoranda. Alternativně k C++ jsou proto využívány i další objektové jazyky jako Python a Java. Studenti by měli být předem seznámeni s operačním systémem GNU/Linux a to alespoň na uživatelské úrovni. Jedním z cílů kurzu je podpora šíření a vývoje Svobodného softwaru.


Teorie chyb

Zobecněná MNČ a obecné zákony hromadění středních chyb. Vyrovnávací úlohy s chybami ve výchozích veličinách. Význam matice korelačních koeficientů v souvislosti s rozborem kovariačních matic a využití statistických vlastností měření. Parciální a vícerozměrná korelace. Jednoduchá a vícerozměrná analýza variace. Systematické chyby a využití aparátu matematické statistiky pro rozbory geodetických měření.


Algoritmy digitální kartografie a GIS


Bakalářská práce

dle zadání

[1]  dle zadání


Bakalářská práce

dle zadání


Diplomová práce

dle zadání

Povinná literatura:
[1]  Studijní materiály zadává vedoucí diplomové práce popř. konzultant


Fotogrammetrie 1

Úvod do fotogrammetrie. Analogové, analytické a digitální řešení ve fotogrammetrii. Vnitřní a vnější orientace snímků, prvky orientace. Pozemní fotogrammetrie jednosnímková, průseková a stereofotogrammetrie. Měřické komory, metody vyhodnocování měřických snímků, letecká fotogrammetrie, letecké a pozemní laserové skenování - přehled.

Povinná literatura:
[1]  Pavelka K.: Fotogrammetrie 10, skriptum ČVUT, Praha 2009, Vydavatelství ČVUT, 200s., ISBN 978-80-01-04249-6
[2]  Pavelka K.: Fotogrammetrie 20, skriptum ČVUT, Praha 2003, .Vydavatelství ČVUT, 194 s. ,ISBN: 978-80-01-04719-4
Doporučená literatura:
[3]  Kraus,K.: Photogrammetry, Ferdinand Dummlers Verlag, 1993. ISBN, 3427786846, 9783427786849. 402 pages.


Fotogrammetrie 3


Geometrické plány

Povinná literatura:
[1]  Michal J., Benda K.: Katastr nemovitostí, skriptum ČVUT Praha 2009, ISBN 978-80-01-04336-3
[2]  Huml M., Michal J. : Mapování 10, Vydavatelství ČVUT Praha, 2007, ISBN 80-01-03166-7
[3]  Šustrová D., Borovička P., Holý J.: Katastr nemovitostí, Wolters Kluwer a. s. Praha, 2017, ISBN 978-80-7552-774-5
[4]  Bumba J.,Kocáb M.: Geometrický plán, LEGES Praha, 2011, ISBN 978-80-87212-82-0
Doporučená literatura:
[5]  ÚZ č. 1258 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady, SAGIT Ostrava-Hrabůvka, ISBN 978-80-7488-291-3
[6]  Návod pro správu katastru nemovitostí, ČÚZK 2016, https://www.cuzk.cz/Predpisy/Resortni-predpisy-a-opatreni/Navody-CUZK/160303022.aspx
Studijní pomůcky:
[7]  Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK 2015, https://www.cuzk.cz/Predpisy/Resortni-predpisy-a-opatreni/Navody-CUZK/Navod_150150022.aspx


GIS 1

Čas a prostor v GIS, možnosti prostorové reprezentace, prostorová analýza, analýza kvality dat, technické nástroje GIS. 1.Úvod, definice a aplikační oblasti a druhy GIS 2. Historie vývoje GIS 3. Prostor v GIS, geografická informace, objektový x rastrový GIS 4. Topologické vlastnosti geometrických typů, kontrola topologie 5. Popisná data v GIS. Časový rozměr 6. Vektorová a rastrová reprezentace prostorových objektů - modely 7. Geometrické typy v rastrové reprezentaci 8. Trojrozměrná data, digitální modely terénu, reliéfu a povrchu 9. Manipulační a analytické funkce - geometrie vektorových dat 10. Manipulační a analytické funkce atributových dat, dotazy 11. Spojená analýza prostorových dat - funkce v okolí, topografické funkce 12. Strukturování rastrových dat 13. Vstup dat do databáze, restrukturalizace dat, generalizace dat

Povinná literatura:
[1]  Rapant, P. (2006): Geoinformatika a geoinformační technologie. VŠB-TU Ostrava, 500 str. ISBN 80-248-1264-9.
[2]  Konecny, G. (2014): Geoinformation, Taylor & Francis, 436 str. ISBN 978-1-4200-6856-6
[3]  Campbell, J., Shin, M.: Geographic Information System Basics. eBook.2018. Saylor.org ISBN-13: 978-1453321973.
Doporučená literatura:
[4]  Hlásny, T. (2007): Geografické informačné systémy. Priestorové analýzy, Zephyros &Národné lesnícké centrum - Lesnický výskumný ústav Zvolen.160 str.


Informatika 2

V rámci předmětu jsou studenti seznámeni s relačním modelem, normalizací relací, integritními omezeními, logickým a fyzickým schématem databáze, konceptuálním schématem a dále s metodikou návrhu databázového modelu, E-R diagramy a data flow diagramy.


Informatika 4


Geodetické přístroje 1

Předmět osvětluje principy fungování optických přístrojů a jejich funkčních částí. Jednoduché optické úlohy směřují k pochopení principů optického měření.


Interaktivní grafické systémy 1

Předmětem praktické výuky je systém Kokeš - interaktivní grafický editor pro práci s digitálními mapami. Cvičení spočívají v řešení praktických úkolů z řady oblastí využití systému. Přednášky jsou zaměřeny na úvod do algoritmizace (geodetických) úloh. Pro zápis algoritmů jsou využívány vývojové diagramy. Funkčnost algoritmů je demonstrována s využitím systému Matlab. Pro výuku je využíván webový kurz v systému Moodle.

Povinná literatura:
[1]  KNUTH, Donald Ervin. The art of computer programming. Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley, 2011. ISBN 0-201-85392-2.
[2]  WRÓBLEWSKI, Piotr. Algoritmy. Brno: Computer Press, 2015. ISBN 978-80-251-4126-7.
[3]  PELÁNEK, Radek. Programátorská cvičebnice: [algoritmy v příkladech]. Brno: Computer Press, 2012. ISBN 978-80-251-3751-2.


Informační systém Katastru nemovitostí

Povinná literatura:
[1]  Katastrální zákon (č. 256/2013 Sb.) - Komentář (ISBN 978-80-7478-703-4)
[2]  ÚZ č. 1114 Katastr nemovitostí (ISBN 978-80-7488-145-9)
[3]  Pro Oracle Spatial for Oracle Database 11g (ISBN: 9781590598993)
Studijní pomůcky:
[4]  ČÚZK, http://www.cuzk.cz
[5]  RÚIAN a VDP, http://www.ruian.cz, http://vdp.cuzk.cz
[6]  INSPIRE, http://inspire.ec.europa.eu/, http://inspire.gov.cz/
[7]  Nahlížení do KN, http://nahlizenidokn.cuzk.cz
Nezařazeno:
[8]  


Katastr nemovitostí

Historie evidence nemovitostí v ČR. Stabilní a pozemkový katastr. Jednotná evidence půdy a Evidence nemovitostí. Vývoj knihovního práva. Předmět a obsah katastru nemovitostí. Informační systém katastru nemovitostí - ISKN. Organizace zeměměřické služby. Vedení a revize katastru - šetření, měření, výpočty, zobrazování a dokumentace. Geometrický plán. Vytyčování vlastnických hranic. Právní vztahy k nemovitostem, jejich zápis do katastru.

[1]  Michal J., Benda K.: Katastr nemovitostí, skriptum ČVUT, Praha, 2009.


Kartografie 1

Význam matematické kartografie. Referenční plochy a souřadnicové soustavy. Kartografická zkreslení. Klasifikace kartografických zobrazení. Zobrazení elipsoidu na kouli. Jednoduchá zobrazení kuželová, válcová a azimutální. Nepravá, polykónická, polyedrická a obecná zobrazení. Přehled zobrazení užitých na území ČR a ve světě. Volba, identifikace a hodnocení zobrazení. Referenční souřadnicové systémy v GIS.

Povinná literatura:
[1]  Buchar, Petr: Matematická kartografie. 3. přepracované vyd., ČVUT v Praze, 2007. ISBN 978-80-01-03765-2.
[2]  Talhofer, Václav: Základy matematické kartografie. Brno: Univerzita obrany, 2007. ISBN 978-80-7231-297-9.
Doporučená literatura:
[3]  Robinson, Arthur H. a kol.: Elements of Cartography, 6th Edition. Wiley, 2016. ISBN 978-0-471-55579-7.
[4]  Hojovec, Vladimír a kol.: Kartografie. Praha: GKP, 1987.
[5]  Fiala, František: Matematická kartografie. Praha: SNTL, 1955.


Kartografie 3

Pokročilá kartografie, webové mapové služby a aplikace, dynamické mapy, formáty prostorových dat, zdroje dat, standardizace, trendy v kartografii.

Povinná literatura:
[1]  Voženílek, Vít a kol.: Metody tematické kartografie. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011. ISBN 978-80-244-2790-4.
Doporučená literatura:
[2]  Bláha, Jan D.: Vybrané okruhy z geografické kartografie. Ústí nad Labem: UJEP, 2017. ISBN 978-80-7561-092-8.
Studijní pomůcky:
[3]  Návody k ArcGIS for Desktop z webu http://www.esri.com/training/
[4]  Kartografie - e-learningový portál o tvorbě map. http://gis.fsv.cvut.cz/kartografie/


Systém MicroStation v geod. aplikacích

Povinná literatura:
[1]  KOVÁČ, Matúš. MicroStation: V8i SELECTseries 2 : návody na cvičení. Vyd. 1. v ČR. Praha: Klaudian, 2011. ISBN isbn978-80-902524-3-1.
[2]  SÝKORA, Petr. MicroStation V8 XM edition: podrobná uživatelská příručka. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1523-7.
Studijní pomůcky:
[3]  GISOFT: Jak na to, tipy, triky. http://www.gisoft.cz/JakNaTo/JakNaTo [online]. [cit. 2018-09-05].


Objektové programování


Projekt - informatika

Projekt navazuje na tři úvodní předměty aplikované geoinformatiky 1, 2 a 3. Studenti jsou rozděleni do skupin, které během semestru pracují na zadaném tématu. Projekt obvykle představuje návrh a implementaci Qt databázové aplikace. Cílem projektu je propojení znalostí ze zmíněných úvodních tří předmětů v rámci jednoho projektu a praktická týmová spolupráce. Skupiny během semestru průběžně prezentují výsledky a postup prací. Semestr je zakončen veřejnou prezentací projektů.

Studijní pomůcky:
[1]  Qt Cross-platform software development https://www.qt.io/
[2]  PostgreSQL https://www.postgresql.org/
[3]  SQLite https://www.sqlite.org/index.html


Projekt - teoretická geodézie


Projekt 2


Teorie chyb a vyrovnávací počet 1


Teoretická geodézie 1

Tvar tělesa Země, geodetické referenční plochy. Kartézské, sférické a elipsoidické souřadnice a transformace mezi nimi. Aplikace sférické trigonometrie. Řešení základních geodetických úloh na referenční kouli a elipsoidu. Geodetická křivka v konformním zobrazení, směrové korekce ze zobrazení. Terestrické polohové základy, klasické sítě, triangulace, trilaterace. Souřadnicové systémy v ČR.

[2]  Cimbálník M., Mervart L.: Vyšší geodézie 1. Skriptum. Ediční středisko ČVUT 2002.
[3]  Cimbálník M., Zeman A., Kostelecký J.: Základy vyšší a fyzikální geodézie. Skriptum. Nakladatelství ČVUT 2007.


Teoretická geodézie 2

Princip technologie GNSS. Pohyb GPS družic v reálném silovém poli. GNSS systémy. Principy zpracování pozorování. Mezinárodní služby IGS a EUREF-EPN. Metody pozorování v reálném čase.

[1]  Mervart, L.: Základy GPS, ČVUT Praha, 1993
[3]  Mervart, L.: Globální polohový systém, ČVUT Praha, 1994


Teoretická geodézie 3


Úvod do zpracování prostorových dat

Předmět je zaměřen na zpracování geoprostorových dat, geodatabáze, správu, manipulaci a dotazování geoprostorových dat v objektově-relačních a distribuovaných, dokumentově orientovaných databázových systémech. Úvod do problematiky velkých dat (BigData). Návaznost na předmět 155ING2 Informatika 2 - Databázové systémy.

Povinná literatura:
[1]  Obe, R. Hsu, L. 2011. PostGIS in Action. Manning. ISBN 9781935182269
[2]  Rigaux P. et al., 2002. Spatial Databases: With Application to GIS. ISBN 9781558605886.
[3]  Yeung, G. Hall, 2007. Spatial Database Systems: Design, Implementation and Project Management. Springer. ISBN 978-1402053931
Doporučená literatura:
[4]  H. Karimi, 2014. Big Data: Techniques and Technologies in Geoinformatics. CRC Press. ISBN 978-1466586512.
[5]  M. Zurbaran, 2018. PostGIS Cookbook. ISBN 1788299329
[6]  R. Obe, L. Hsu, 2011. pgRouting: A Practical Guide. ISBN 978-0989421737
Studijní pomůcky:
[7]  PostGIS documentation, http://postgis.net/docs
[8]  GISMentors training materials, http://training.gismentors.eu/postgis-zacatecnik


Projekt - fotogrammetrie

praktická dokumentace památkových objektů, technologie zaměření i vyhodnocení moderními metodami

Povinná literatura:
[1]  PAVELKA, Karel. Fotogrammetrie 1. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2009. ISBN 978-80-01-04249-6.
[2]  PAVELKA, Karel. Fotogrammetrie 2. V Praze: ČVUT, 2011. ISBN 978-80-01-04719-4.
Doporučená literatura:
[3]  LUHMANN, Thomas. Close range photogrammetry: principles, techniques and applications. Hoboken: Wiley, c2006. ISBN 0-470-10633-6.
[4]  KARAS, Jakub a Tomáš TICHÝ. Drony. Brno: Computer Press, 2016. ISBN 978-80-251-4680-4.
[5]  BEZDĚK, Ladislav a Martin FROUZ. Digitální a digitalizovaná fotografie pro vědecké účely v památkové péči. Praha: Národní památkový ústav, generální ředitelství, 2014. Metodiky, Dokumentace památek (Národní památkový ústav). ISBN 978-80-7480-017-7.
Studijní pomůcky:
[6]  PAVELKA, Karel a Jindřich HODAČ. Fotogrammetrie 3: digitální metody a laserové skenování. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2008. ISBN 978-80-01-03978-6.


Oceňování nemovitostí

Oceňování nemovitostí je velmi rozsáhlý obor, který se prolíná různými oblastmi, jako je např. stavebnictví, pojišťovnictví, státní správa, bankovnictví či katastr nemovitostí. Během přednášek se budeme zabývat základními pojmy z oblasti nemovitostí, metodami oceňování nemovitostí, pro jaký účel a kdy je využít. Tržním oceňováním - nákladovou, porovnávací a výnosovou metodou. Administrativním oceněním nemovitostí, oceňováním věcných břemen a oceňováním nemovitostí ve speciálních případech jako jsou např. úvěry, dědictví, společné jmění manželů, pro pojišťovny aj.

Povinná literatura:
[1]  ORT, P., ŠEFLOVÁ ORTOVÁ, O., Oceňování nemovitostí v praxi, Leges, s. r. o., podle stavu k 29. 11. 2017, ISBN: 978-80-7502-234-9
[2]  SCHNEIDEROVÁ HERALOVÁ, R., Oceňování nemovitých věcí. 1. vyd. ,Praha, Fineco, 2015, ISBN: 978-80-86590-14-1
[3]  ÚZ č. 1247 - Oceňování majetku 2018, SAGIT Ostrava-Hrabůvka, ISBN: 978-80-7488-280-7
Doporučená literatura:
[4]  SHAPIRO, E., MACKMIN, D., SAMS, G., Modern methods of valuation, Routledge, 11th edition, New York, 2013, ISBN-10: 0080971164, ISBN-13: 978-0080971162
[5]  BRADÁČ, A. a kol., Teorie oceňování nemovitostí. 8. vydání. AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., Brno, 2009, ISBN: 978-80-7204-630-0
[6]  ORT, P., Oceňování nemovitostí - moderní metody a přístupy. Leges Praha, 2013, ISBN: 978-80-87576-77-9
Studijní pomůcky:
[7]  ÚZ č. 1207 - Stavební zák., vyvlastnění, urychlení výstavby infrastr., SAGIT, ISBN: 978-80-7488-239-5


Předdiplomní projekt

dle zadání


Zpracování dat DPZ


 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz