CTU

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta stavební

K 155 - Katedra geomatiky

Předměty aktuálního semestru -- letní 2017/18

přejděte na archiv


semestr letní 2017/18


Algoritmy a datové struktury vyrovnávacího počtu

Algoritmy a datové struktury vyrovnávacího počtu a jejich počítačová implemantace Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou počítačového řešení úloh vyrovnávacího počtu, především se zaměřením na vyrovnání geodetických sítí. Základní témata jsou: objektové řešení a analýza vyrovnání, praktické využití jazyka XML pro popis geodetických dat, základní datové struktury (matice, seznamy bodu a seznamy nekorelovaných a korelovaných měření, využití dědičnosti při vyrovnání), normální rovnice versus ortogonální rozklady matice rovnic oprav, základní vlastnosti soustav úloh vyrovnávacího počtu a optimalizace využití paměti (řídké matice), odhady kovariancí vyrovnaných veličin a výpočty statistických funkcí pro hodnocení výsledku vyrovnání.


Astrodynamika

Základy teorie pohybu umělých družic Země v silovém poli. Lagrangeovy planetární rovnice (LPR) . Vliv gravitačního pole na pohyb UDZ. Řešení LPR: teorie prvního řádu, numerická integrace dráhy. Gaussovy planetární rovnice. Vliv negravitačních poruch, rozčlenění na jednotlivé typy. Kvalitativní odhady vlivu poruch na dráhu družice.


Digitální fotogrammetrie

Komponenty systémů, počítačem podporované analogové vyhodnocení. Programová nadstavba. Superimpozice jako prostředek interakčních řešení. Digitální fotogrammetrie, tvorba digitálních obrazových záznamů. Úpravy a transformace digitálního obrazu, geometrické a radiometrické transformace. Stereofotogrammetrie, digitální korelace a míra kvality. Využití digitální fotogrammetrie, přístroje, perspektiva.


Digitální katastr nemovitostí

(Aktuální principy vedení katastru v digitální formě, vazby na ISVS, digitální katastr a INSPIRE, katastrální systémy v zahraničí ) Historický vývoj katastru českých zemí. Současný stav katastrálních a pozemkových map v České republice. Legislativní normy, vyhlášky, zákony. Struktura organizace resortu zeměměřictví a katastru v České republice. Digitální katastr - prostředky, metody, aplikace. Softwarové aplikace. Katastr v zahraničí - zkušenosti, aplikace. Katastr v územních informačních systémech.


Digitální kartografie

Digitální metody při tvorbě kartografických výstupů, současné trendy v kartografii. Zdroje dat, jejich dostupnost, geografické databáze na území ČR, v evropském i mezinárodním kontextu. Infrastruktury prostorových dat (SDI).


Digitální zpracování dat DPZ

Zpracování obrazových digitálních dat pořízených vesměs družicovou aparaturou. Praktické postupy zpracování obrazových dat, jejich interpretace a klasifikace Předmět je zaměřen na prohloubení znalostí v oblasti kontextuální klasifikace, neparametrická klasifikace - váhový vektor, funkce členství, neuronové sítě - shlukování, multitemporální zpracování, radarová analýza apod. Probíraná témata jsou podřízena zaměření disertačních prací a výuka probíhá individuálně.


Fyzická a regionální geografie

Předmět obsahuje základní údaje o metodách sběru, třídění a vyhodnocování geografických dat, metodice tvorby geografických studií a geografickém modelování se zaměřením regionální aplikace týkající se České republiky. Základní orogragické, demografické, ekonomické, politické informace, aj. informace potřebné pro studování rozsáhlých geosystémů a jejich vizualizaci metodami kartografie a dálkového průzkumu Země. Komplexní zpracování geografické studie vybraného zahraničního regionu. Základní báze geografických dat ČR - ZABAGED.


Geoinformatika

Předmět je věnován problematice návrhu a tvorby geoinformačních systémů, s důrazem na interdisciplinární povahu geoinformatiky, její vazby na geodézii, globální polohové systémy a moderní kartografii. Zpracování a archivace geoprostorových dat v prostředí relačních a objektových databází. Hromadné zpracování a analýzy prostorových dat, jejich prezentace a webové služby a vizualizace. Doporučené standardy a formáty dat v geoinformatice.


Geografické informační systémy

Definice a vymezení geografického informačního systému (GIS). Možnosti užití GIS. Vyjádření a popis světa v GIS. Model prostorových dat. Správa databáze a databázové modely. Zdroje a metody získávání digitálních dat, jejich typy, spojování. Kvalita dat. Funkční nástroje GIS - údržba a analýza geografických dat a atributů, výběrové, klasifikační a měřící funkce, funkce překrytí, funkce v okolí, spojovací funkce, výstupní funkce. Zavedení GIS do užívání.


Globální souřadnicové systémy


Globální poziční systémy (GPS)

Teorie globalnich polohovych systemu, GPS NAVSTA, Glonass, Galileo


Kartografické metody výzkumu

Dvě varianty předmětu a) moderní technologie v digitální kartografii, kritické hodńocení analogových i digitálních kartografických děl, geografické kalkulátory, infomapy b) forma individuálních zadání kartografické povahy spojených s odborným zaměřením vlastní disertace .


Kosmická geodézie

Aplikace pozemního sledovacího systému v oblasti družicové altimetrie a gradientometrie. Využirí rezonancí ve drahách umělých družic Země k určování parametrů gravitačního pole Země. Nezávislé testy přesnosti modelů gravitačního pole Země. Družicové geodetické mise (CHAMP, GRACE, GOCE)


Matematická kartografie

Základní vztahy v matematické kartografii, zobrazovací rovnice, vlastnosti zobrazení. Určení zobrazení "neznámé" mapy. Metodika návrhu zobrazeni vybraného geografického celku. Kritická analýza historických metod zobrazení geoprostoru České republiky - možnost optimalizace stávajících zobrazení. Matematická kartografie v zahraničí - systém UTM.


Objektové programování

Předmět je zaměřen na aktivní vývoj softwaru a informačních systémů v oboru geodézie a kartografie. Zasahuje proto tématicky do různých okruhů od teoretické geodézie až po kartografii a geoinformatiku. Technologie objektového programování je zde základem projektově orientované výuky. U studentů se předpokládá znalost jazyka C++, která ale není nezbytnou podmínkou. Výuka v předmětu je obvykle individuální a je orientovaná na projekty, které vycházejí z hlavního studijního zaměření doktoranda. Alternativně k C++ jsou proto využívány i další objektové jazyky jako Python a Java. Studenti by měli být předem seznámeni s operačním systémem GNU/Linux a to alespoň na uživatelské úrovni. Jedním z cílů kurzu je podpora šíření a vývoje Svobodného softwaru.


Teorie chyb

Teorie pravdepodobnosti, vyrovnani metodou nejmensich ctvercu


Bakalářská práce

dle zadání


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Diplomová práce

dle zadání


Dálkový průzkum Země


Fyzikální geodézie T1


Fotogrammetrie 2


Geografie 2


GIS 2


Informatika 1


Informatika 3


Geodetické přístroje 2


Kartografie 2


Katastr nemovitostí


Mapování


Modelování v GIS


Projekt digitální mapy


Právo v KN a zeměměřictví


Pozemkové úpravy


Radarová interferometrie


Sběr a vizualizace prostorových dat


Teorie chyb a vyrovnávací počet 2


Teoretická geodézie 4


Úvod do kartografie


Výuka v terénu KN (2 týdny)


Výuka v terénu GP (1 týden)


Fotogrammetrická dok. historických obj.


Free Software GIS


Jazyk Java

Předmět seznamuje se základy jazyka Java, dále je probírána technologie servletů, návrhový vzor inversion of control a framework Spring.


Vizualizace a distribuce prostor. dat

Tvorba prostorového modelu stavebního objektu v programu SketchUp. Interaktivní vizualizace modelu v prostředí sítě internet. Prostorová data, vektorové formáty pro distribuci prostorových dat. Geometrické transformace ve 3D, zobrazení prostorového modelu do roviny. Javascriptové knihovny pro práci s 3D modely. Webová fotodokumentace trasy, panoramatická prohlídka, HDR fotografie.


 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz