CVUT

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební -- K 155 - Katedra geomatiky

Předměty aktuálního semestru -- zimní 2022/23

přejděte na archiv předmětů od roku 2008 (podle kateder) nebo na společný archiv anotací předmětů z let 2002-2007

semestr zimní 2022/23


Algoritmy digitální kartografie a GIS

1. Základní pojmy a vztahy výpočetní geometrie. 2. Základní algoritmické ve vývočetní geometrii. 3. Geometrické vyhledávání bodů. 4. Konvexní obálky ve 2D. 6. Triangulační algoritmy ve 2D. 6. Polyedrické DMT a jejich analýzy. 7. Vrstevnice v polyedrických DMT. 7. Voronoi diagram ve 2D. 8. Topologická kostra a její využití. 9. Množinové operace s polygony. 10. Ekvidistanta plochy. 11. Kartografické generalizační algoritmy: 0D entity 12. Kartografické generalizační algoritmy: 1D entity 13. Kartografické generalizační algoritmy: 2D entity

Povinná literatura:
[1]  Rourke O. J.: Computational Geometry in C, 2005, Cambridge University Press, ISBN-13: 978-0521649766
[2]  Bayer T.: Algoritmy v digitální kartografii, Karolinum, 2008, ISBN 9788024614991
Doporučená literatura:
[3]  de Berg, van Kreveld, Overmars M., Schwarzkopf O.: Computational Geometry - algorithms and applications, 2000, Springer, ISBN 978-3-662-03427-9
[4]  Preparata F. P., Shamos M. I.: Computational Geometry - An Introduction, Springer , 1985, ISBN-10: 0387961313

Bakalářská práce

Povinná literatura:
[1]  Studijní materiály zadává vedoucí bakalářské práce popř. konzultant

Bakalářská práce

dle zadání


Diplomová práce

dle zadání

Povinná literatura:
[1]  Studijní materiály zadává vedoucí diplomové práce popř. konzultant

Diploma Project

in accordance with the thesis proposal

[1]  in accordance with the specification


Dálkový průzkum Země

Předmět je zaměřen na vysvětlení fyzikálních základů, na nichž je postaven DPZ, technického vysvětlení způsobů měření, chování jednotlivých látek jako reakce na interakci s různými druhy elektromagnetického záření a na možnost využití DPZ pro řadu aplikací. 11. Co je DPZ, historie DPZ a jeho kořenů 2. Elektromagnetické záření - vznik a popis 3. Veličiny používané v DPZ a jejich jednotky, druhy záření 4. Zdroje záření, interakce záření 5. Odrazivost, propustnost, absorpce 6. Atmosféra, interakce atmosféry s elektromagnetickým zářením 7. Interakce atmosféry s elektromagnetickým zářením - rozptyl, absorpce, propustnost 8.Přenosová funkce atmosféry 9. Zářivé vlastnosti krajinných objektů - obecný rozbor 10. Zářivé vlastnosti krajinných objektů - dle jednotlivých druhů povrchů 11. Pořizování dat - analogová a digitální data 12. Družicové nosiče 13. Úvod zpracování obrazu

Povinná literatura:
[1]  Halounová L., Pavelka K.: Dálkový průzkum Země. Vydavatelství ČVUT, Praha 2007. ISBN: 80-01-03124-1
[2]  Halounová, L.: Zpracování obrazových dat. ČVUT v Praze, 2008. ISBN: 978-80-01-04253-3
Doporučená literatura:
[3]  Dobrovolný, P.: Dálkový průzkum Země. Brno 1998. ISBN: 80-210-1812-7
[4]  Lillesand, T.M., Kiefer, R.W., Chipman, J.W.: Remote Sensing and Image Interpretation, 7th Ed., Wiley, 2007. ISBN: 978-1-118-34328-9
[5]  Canty, M.J.: Image Analysis, Clasification and Change Detection in Remote Sensing. CRC Taylot& Francis. 2007. ISBN: 0-8493-7251-8

Fotogrammetrie 1

Úvod do fotogrammetrie. Analogové, analytické a digitální řešení ve fotogrammetrii. Vnitřní a vnější orientace snímků, prvky orientace. Pozemní fotogrammetrie jednosnímková, průseková a stereofotogrammetrie. Měřické komory, metody vyhodnocování měřických snímků, letecká fotogrammetrie, letecké a pozemní laserové skenování - přehled.

Povinná literatura:
[1]  Pavelka K.: Fotogrammetrie 10, skriptum ČVUT, Praha 2009, Vydavatelství ČVUT, 200s., ISBN 978-80-01-04249-6
[2]  Pavelka K.: Fotogrammetrie 20, skriptum ČVUT, Praha 2003, .Vydavatelství ČVUT, 194 s. ,ISBN: 978-80-01-04719-4
Doporučená literatura:
[3]  Kraus,K.: Photogrammetry, Ferdinand Dummlers Verlag, 1993. ISBN, 3427786846, 9783427786849. 402 pages.

Geodetické přístroje 1

Předmět osvětluje principy fungování optických přístrojů a jejich funkčních částí. Jednoduché optické úlohy směřují k pochopení principů optického měření.

Doporučená literatura:
[1]  [1] A.Mikš: Aplikovaná optika 10 (Geometrická a vlnová optika), Vydavatelství ČVUT, Praha 2000, ISBN 978-80-01-04254-0
Povinná literatura:
[2]  [2] F.Krpata: Aplikovaná optika, Vydavatelství ČVUT, Praha 2005, ISBN 80-01-03335-X
Doporučená literatura:
[3]  [3] J.Novák: Fyzikální seminář, Vydavatelství ČVUT, Praha 2004, ISBN 80-01-03033-4
[4]  [4] F.Deumlich, R.Staiger: Instrumentenkunde der Vermessungstechnik, Wichmann 2002, ISBN-10: 3879073058

Geographic Information Systems


Geometrické plány

Povinná literatura:
[1]   Michal J., Benda K.: Katastr nemovitostí, skriptum ČVUT Praha 2009, ISBN 978-80-01-04336-3
[2]   Huml M., Michal J. : Mapování 10, Vydavatelství ČVUT Praha, 2007, ISBN 80-01-03166-7
[3]   Šustrová D., Borovička P., Holý J.: Katastr nemovitostí, Wolters Kluwer a. s. Praha, 2017, ISBN 978-80-7552-774-5
[4]   Bumba J. ,Kocáb M.: Geometrický plán, LEGES Praha, 2011, ISBN 978-80-87212-82-0
Doporučená literatura:
[5]   ÚZ č. 1258 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady, SAGIT Ostrava-Hrabůvka, ISBN 978-80-7488-291-3
Studijní pomůcky:
[6]   online https://www.cuzk.cz/Predpisy/Resortni-predpisy-a-opatreni/Navody-CUZK/160303022.aspx (Návod pro správu katastru nemovitostí, ČÚZK 2016)
[7]   online https://www.cuzk.cz/Predpisy/Resortni-predpisy-a-opatreni/Navody-CUZK/Navod_150150022.aspx (Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK 2015)

Interaktivní grafické systémy 1

Předmětem praktické výuky je systém Kokeš - interaktivní grafický editor pro práci s digitálními mapami. Cvičení spočívají v řešení praktických úkolů z řady oblastí využití systému. Přednášky jsou zaměřeny na úvod do algoritmizace (geodetických) úloh. Pro zápis algoritmů jsou využívány vývojové diagramy. Funkčnost algoritmů je demonstrována s využitím systému Matlab. Pro výuku je využíván webový kurz v systému Moodle.

Povinná literatura:
[1]  Knuth, Donald Ervin. The art of computer programming. Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley, 2011. ISBN 0-201-85392-2.
[2]  Wróbleski, Piotr. Algoritmy. Brno: Computer Press, 2015. ISBN 978-80-251-4126-7.
[3]  Pelánek, Radek. Programátorská cvičebnice: [algoritmy v příkladech]. Brno: Computer Press, 2012. ISBN 978-80-251-3751-2.

Informační systém Katastru nemovitostí

Povinná literatura:
[1]  Katastrální zákon (č. 256/2013 Sb.) - Komentář (ISBN 978-80-7478-703-4)
[2]  ÚZ č. 1114 Katastr nemovitostí (ISBN 978-80-7488-145-9)
[3]  Pro Oracle Spatial for Oracle Database 11g (ISBN: 9781590598993)
Studijní pomůcky:
[4]  ČÚZK, http://www.cuzk.cz
[5]  RÚIAN a VDP, http://www.ruian.cz, http://vdp.cuzk.cz
[6]  INSPIRE, http://inspire.ec.europa.eu/, http://inspire.gov.cz/
[7]  Nahlížení do KN, http://nahlizenidokn.cuzk.cz
Nezařazeno:
[8]  

Informatika 2

Studijní pomůcky:
[1]  PostgreSQL, http://www.postgresql.org/docs
[2]  SQLtutor, http://sqltutor.fsv.cvut.cz/

Kartografie 2

Kurz navazuje na základy matematické kartografie a seznamuje posluchače s částí kartografie, nazývanou topografická a tematická. Součástí je také exkurz do polygrafických technik, teorie barev, autorského práva či redakčních prací. V rámci kurzu je pořádána exkurze do pracovišť Zeměměřického úřadu.

Povinná literatura:
[1]  Veverka B. & R. Zimová: Topografická a tematická kartografie. Vydavatelství ČVUT, Praha, 2008. ISBN: 80-01-02381-8.
[2]  Voženílek, V. a kol.: Metody tematické kartografie - vizualizace prostorových jevů. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011. ISBN: 978-80-244-2790-4.
Doporučená literatura:
[3]  Slocum, T. A. et al.: Thematic Cartography and Geovisualization. Essex: Pearson Prentice Hall, 2009. ISBN: 978-01-322-9834-6.
[4]  Bláha, J, D.: Vybrané okruhy z geografické kartografie. Ústí nad Labem: UJEP, 2017. ISBN: 978-80-7561-092-8.
[5]  Brewer, C. A.: Designing better maps. Esri Press, 2005. ISBN: 978-15-894-8089-6.
Studijní pomůcky:
[6]  Kartografie - e-learningový portál o tvorbě map. Dostupné na http://gis.fsv.cvut.cz/kartografie/

Kartografie 3

Pokročilá kartografie, webové mapové služby a aplikace, dynamické mapy, formáty prostorových dat, zdroje dat, standardizace, trendy v kartografii.

Povinná literatura:
[1]  Voženílek, Vít a kol.: Metody tematické kartografie. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011. ISBN 978-80-244-2790-4.
[2]  Bláha, Jan D.: Vybrané okruhy z geografické kartografie. Ústí nad Labem: UJEP, 2017. ISBN 978-80-7561-092-8.
Doporučená literatura:
[3]  Peterson, M. P.: Maps and the internet. Oxford: Elsevier, 2003. ISBN 978-0-08-044201-3.
Studijní pomůcky:
[4]  Návody k ArcGIS for Desktop z webu http://www.esri.com/training/
[5]  Kartografie - e-learningový portál o tvorbě map. http://gis.fsv.cvut.cz/kartografie/

Mapování

Povinná literatura:
[1]   Huml M., Michal J. : Mapování 10, Vydavatelství ČVUT Praha, 2007, ISBN 80-01-03166-7
[2]   Huml M., Buchar P., Mikšovský M., Veverka B.: Mapování a kartografie, Vydavatelství ČVUT Praha, 2004, ISBN 80-01-02383-4
[3]   ÚZ č. 1258 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady, SAGIT Ostrava-Hrabůvka, ISBN 978-80-7488-291-3
Studijní pomůcky:
[4]  Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK 2015, https://www.cuzk.cz/Predpisy/Resortni-predpisy-a-opatreni/Navody-CUZK/Navod_150150022.aspx
[5]   ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek - Základní a účelové mapy
[6]   ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky
[7]   http://www.cuzk.cz

Modern Methods of Spatial Data Collection


Moderní metody sběru prostorových dat

Předmět je zaměřen na nové moderní a netradiční metody sběru geoprostorových dat a jejich presentaci. Obsahuje informace o pozemním, leteckém i mobilním laserovém skenování, o DPZ a jeho metodách, o hyperspektrálním snímání. Dále je zaměřen na progresivní metodu v geomatice - na RPAS. Informuje o typech, využití i legislativě jako i o senzorech, dále o zpracování obrazových dat automaticky pomocí software. Nakonec jsou uvedeny geofyzikální metody a technologie virtuální reality.

Povinná literatura:
[1]  Pavelka,K., Faltýnová,M., Švec,Z., Dušánek,P.:Mobilní laserové skenování. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2014. - 130 stran, ISBN 978-80-01-05261-7
[2]  Pavelka,K., Pavlík,M., Kašička,F.: Exaktní metody průzkumu památek s využitím geodetických a geofyzikálních metod, ČVUT v Praze, 2017, 146 stran, ISBN 978-80-01-05260-0
Doporučená literatura:
[3]  Kraus,K.: Photogrammetry: Geometry from Images and Laser Scans, de Gruyter, 2007, 459 pages, ISBN 978-3110190076
[4]  Aber,James S., Marzolff,Irene and Ries,Johannes B: Small-Format Aerial Photography - Principles, Techniques and Geoscience Applications, 2010, 1268 pages, ISBN 978-0-444-53260-2
[5]  Pavelka,K., Šedina,J., Pacina,J., Plánka,L., Karas,J., Šafář,V.: RPAS - Remotely piloted aircraft systems, České vysoké učení technické v Praze , 2016, 164 stran, ISBN: 978-80-01-05648-6

Projekt - informatika

Projekt navazuje na tři úvodní předměty aplikované geoinformatiky 1, 2 a 3. Studenti jsou rozděleni do skupin, které během semestru pracují na zadaném tématu. Projekt obvykle představuje návrh a implementaci Qt databázové aplikace. Cílem projektu je propojení znalostí ze zmíněných úvodních tří předmětů v rámci jednoho projektu a praktická týmová spolupráce. Skupiny během semestru průběžně prezentují výsledky a postup prací. Semestr je zakončen veřejnou prezentací projektů.

Studijní pomůcky:
[1]  Qt Cross-platform software development https://www.qt.io/
[2]  PostgreSQL https://www.postgresql.org/
[3]  SQLite https://www.sqlite.org/index.html

Právo v KN a zeměměřictví

Povinná literatura:
[1]  Katastrální zákon, komentář, nakl. Wolters Kluwer, 2015 (Barešová, Bláhová, Doubek Janeček, Nedvídek, Šandová)
[2]  Katastrální zákon, komentář, nakl. C.H.BECK, 2014 (Baudyš)
[3]  Zeměměřický zákon, nakl. Wolters Kluwer, 2016 (Muller, Barešová)

Pozemkové úpravy

Úvod do oboru pozemkové úpravy, historický vývoj, pozemkové úpravy jako způsob obnovy katastrálního operátu. Jednotlivé etapy procesu zpracování pozemkových úprav, účastníci pozemkových úprav, pozemkové úpravy jako nástroj krajinného plánování. Potřebné technické a mapové podklady, jejich roztřídění a zpracování, jednotlivé činnosti geodeta a projektanta, součinnost orgánů státní správy. Plán společných zařízení (PSZ), zásady navrhování společných zařízení a celkového návrhu pozemkové úpravy. Praktická cvičení - seznámení a procvičení vybraných činností projektanta a geodeta.

Povinná literatura:
[1]   Vlasák J, Bartošková K. : Pozemkové úpravy, Vydavatelství ČVUT, Praha 2007, ISBN 978-80-01-03609-9
[2]   Metodický návod k provádění pozemkových úprav, Státní pozemkový úřad 2017, https://www.spucr.cz/frontend/webroot/uploads/files/2018/01/metodicky_navod_k_provadeni_pozemkovych_uprav_ve_zneni_zmeny_c7366.2_17366._77366._20177366.pdf
[3]   Huml M., Michal J. : Mapování 10, Vydavatelství ČVUT Praha, 2007, ISBN 80-01-03166-7
[4]   ÚZ č. 1258 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady, SAGIT Ostrava-Hrabůvka, ISBN 978-80-7488-291-3
Doporučená literatura:
[5]   Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK 2015, https://www.cuzk.cz/Predpisy/Resortni-predpisy-a-opatreni/Navody-CUZK/Navod_150150022.aspx
[6]   Michal J., Benda K.: Katastr nemovitostí, skriptum ČVUT Praha 2009, ISBN 978-80-01-04336-3
Studijní pomůcky:
[7]   http://www.eagri.cz
[8]   http://www.la-ma.cz

Projekt 2


Remote Sensing


Teoretická geodézie 1

Tvar tělesa Země, geodetické referenční plochy. Kartézské, sférické a elipsoidické souřadnice a transformace mezi nimi. Aplikace sférické trigonometrie. Řešení základních geodetických úloh na referenční kouli a elipsoidu. Geodetická křivka v konformním zobrazení, směrové korekce ze zobrazení. Terestrické polohové základy, klasické sítě, triangulace, trilaterace. Souřadnicové systémy v ČR.

Povinná literatura:
[1]  Cimbálník M., L. Mervart: Vyšší geodézie 1. ČVUT 2002. ISBN 80-01-02527-6.
[2]  Cimbálník M., A, Zeman, J. Kostelecký J.: Základy vyšší a fyzikální geodézie. ČVUT 2007. ISBN 978-80-01-03605-1.
Doporučená literatura:
[3]  Vykutil J.: Vyšší geodézie. Kartografie 1982. ISBN 29-620-82.
[4]  Vanicek, P., E. J. Krakiwsky: Geodesy: The Concepts. Elsevier 1982. ISBN 978-0444861498.

Teoretická geodézie 3

Vektorový a skalární popis gravitačního pole. Vlastnosti gravitačního potenciálu a jeho derivací pro základní tělesa. Popis tíhového pole Země. Normální tíhové pole zemského tělesa. Aproximace tvaru Země jako geoidu nebo hladinového elipsoidu. Stokesovo a Moloděnského řešení tvaru Země. Důsledky těchto postupů pro geodézii (geoid, kvazigeoid, výšky). Konstrukce a modely (kvazi)geoidu. Fyzikální principy a technologie měření tíhového zrychlení.

Povinná literatura:
[1]  Zeman A.: Fyzikální geodézie. ČVUT 2010. ISBN 978-80-01-04599-2.
[2]  Cimbálník M., A. Zeman, J. Kostelecký: Základy vyšší a fyzikální geodézie. ČVUT 2007. ISBN 978-80-01-03605-1.
Doporučená literatura:
[3]  Heiskanen W. A., H. Moritz: Physical geodesy. W. H. Freeman and Company 1967. ISBN 978-0716702337.
[4]  Hofmann-Wellenhof B., H. Moritz: Physical geodesy. Springer 2006. ISBN 978-3211335444.

Úvod do zpracování prostorových dat

Předmět je zaměřen na zpracování geoprostorových dat, geodatabáze, správu, manipulaci a dotazování geoprostorových dat v objektově-relačních a distribuovaných, dokumentově orientovaných databázových systémech. Úvod do problematiky velkých dat (BigData). Návaznost na předmět 155ING2 Informatika 2 - Databázové systémy.

Povinná literatura:
[1]  Obe, R. Hsu, L. 2011. PostGIS in Action. Manning. ISBN 9781935182269
[2]  Rigaux P. et al., 2002. Spatial Databases: With Application to GIS. ISBN 9781558605886.
[3]  Yeung, G. Hall, 2007. Spatial Database Systems: Design, Implementation and Project Management. Springer. ISBN 978-1402053931
Doporučená literatura:
[4]  H. Karimi, 2014. Big Data: Techniques and Technologies in Geoinformatics. CRC Press. ISBN 978-1466586512.
[5]  M. Zurbaran, 2018. PostGIS Cookbook. ISBN 1788299329
[6]  R. Obe, L. Hsu, 2011. pgRouting: A Practical Guide. ISBN 978-0989421737
Studijní pomůcky:
[7]  PostGIS documentation, http://postgis.net/docs
[8]  GISMentors training materials, http://training.gismentors.eu/postgis-zacatecnik

Projekt - fotogrammetrie

praktická dokumentace památkových objektů, technologie zaměření i vyhodnocení moderními metodami

Povinná literatura:
[1]   PAVELKA, Karel. Fotogrammetrie 1. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2009. ISBN 978-80-01-04249-6.
[2]   PAVELKA, Karel. Fotogrammetrie 2. V Praze: ČVUT, 2011. ISBN 978-80-01-04719-4.
Doporučená literatura:
[3]   LUHMANN, Thomas. Close range photogrammetry: principles, techniques and applications. Hoboken: Wiley, c2006. ISBN 0-470-10633-6.
[4]   KARAS, Jakub a Tomáš TICHÝ. Drony. Brno: Computer Press, 2016. ISBN 978-80-251-4680-4.
[5]   BEZDĚK, Ladislav a Martin FROUZ. Digitální a digitalizovaná fotografie pro vědecké účely v památkové péči. Praha: Národní památkový ústav, generální ředitelství, 2014. Metodiky, Dokumentace památek (Národní památkový ústav). ISBN 978-80-7480-017-7.
Studijní pomůcky:
[6]   PAVELKA, Karel a Jindřich HODAČ. Fotogrammetrie 3: digitální metody a laserové skenování. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2008. ISBN 978-80-01-03978-6.

Oceňování nemovitostí

Oceňování nemovitostí je velmi rozsáhlý obor, který se prolíná různými oblastmi, jako je např. stavebnictví, pojišťovnictví, státní správa, bankovnictví či katastr nemovitostí. Během přednášek se budeme zabývat základními pojmy z oblasti nemovitostí, metodami oceňování nemovitostí, pro jaký účel a kdy je využít. Tržním oceňováním - nákladovou, porovnávací a výnosovou metodou. Administrativním oceněním nemovitostí, oceňováním věcných břemen a oceňováním nemovitostí ve speciálních případech jako jsou např. úvěry, dědictví, společné jmění manželů, pro pojišťovny aj.

Povinná literatura:
[1]   ORT, P., ŠEFLOVÁ ORTOVÁ, O., Oceňování nemovitostí v praxi, Leges, s. r. o., podle stavu k 29. 11. 2017, ISBN: 978-80-7502-234-9
[2]   SCHNEIDEROVÁ HERALOVÁ, R., Oceňování nemovitých věcí. 1. vyd. ,Praha, Fineco, 2015, ISBN: 978-80-86590-14-1
[3]   ÚZ č. 1247 - Oceňování majetku 2018, SAGIT Ostrava-Hrabůvka, ISBN: 978-80-7488-280-7
Doporučená literatura:
[4]   SHAPIRO, E., MACKMIN, D., SAMS, G., Modern methods of valuation, Routledge, 11th edition, New York, 2013, ISBN-10: 0080971164, ISBN-13: 978-0080971162
[5]   BRADÁČ, A. a kol., Teorie oceňování nemovitostí. 8. vydání. AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., Brno, 2009, ISBN: 978-80-7204-630-0
[6]   ORT, P., Oceňování nemovitostí - moderní metody a přístupy. Leges Praha, 2013, ISBN: 978-80-87576-77-9
Studijní pomůcky:
[7]   ÚZ č. 1207 - Stavební zák., vyvlastnění, urychlení výstavby infrastr., SAGIT, ISBN: 978-80-7488-239-5

Fotogrammetrická dokumentace hist. objektů

Povinná literatura:
[1]   PAVELKA, Karel et al. Exaktní metody průzkumu památek: s využitím geodetických a geofyzikálních metod. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2017. ISBN 978-80-01-05260-0.
[2]   HODAČ, Jindřich. Pozemní fotogrammetrie. Ústí n. Labem: CDD, FF UJEP v Ústí n. Labem, 2011. Acta Universitatis Purkynianae, Facultatis Philosophicae. ISBN 978-80-7414-343-4.
Doporučená literatura:
[3]   Close-range photogrammetry and 3D imaging. 2nd ed. Editor Thomas LUHMANN. Berlin: de Gruyter, c2014. De Gruyter textbook. ISBN 978-3-11-030269-1.
[4]   VESELÝ, Jan. Měřická dokumentace historických staveb pro průzkum v památkové péči. Praha: Národní památkový ústav, ÚOP středních Čech ve spolupráci s generálním ředitelstvím, 2014. Odborné a metodické publikace. ISBN 978-80-86516-79-0.
[5]   BEZDĚK, Ladislav a Martin FROUZ. Digitální a digitalizovaná fotografie pro vědecké účely v památkové péči. Praha: Národní památkový ústav, generální ředitelství, 2014. Metodiky, Dokumentace památek. ISBN 978-80-7480-017-7.

Jazyk Java

Doporučená literatura:
[1]  Herbert Schildt - Java 7 Výukový kurz - ISBN: 978-80-251-3748-2
[2]  Josua Bloch - Effective Java 2nd Edition - ISBN-13: 978-0321356680
Studijní pomůcky:
[3]  The Java Tutorials - https://docs.oracle.com/javase/tutorial/

Objektové programování

Doporučená literatura:
[1]  Bjarne Stroustrup: The C++ programming Language, 4th~ed., Addison--Wesley, May 2013, 1368~p., ISBN 978-0-321-56384-2, http://www.stroustrup.com/4th.html
Studijní pomůcky:
[2]  https://en.cppreference.com
[3]  http://www.cplusplus.com/
[4]  https://www.qt.io/
[5]  Google C++ Style Guide https://google.github.io/styleguide/cppguide.html

GIS 2

GIS 2 je zaměřen na řadu pokročilých analýz v rastrovém GIS s využitím mapové algebry, na interpolace a extrapolace ve 2D a 3D, na statistický popis dat, geostatistiku a teorii grafů pro optimalizační úlohy síťové analýzy.

Povinná literatura:
[1]  Rapant, P. (2006): Geoinformatika a geoinformační technologie. VŠB-TU Ostrava, 500 str. ISBN 80-248-1264-9.
[2]  Kolář J.: Geografické informační systémy, Vydavatelství ČVUT, Praha 1997. ISBN: 80-01-01698-6
Doporučená literatura:
[3]  Campbell, J., Shin, M.: Geographic Information System Basics. eBook.2018. Saylor.org ISBN-13: 978-1453321973.
[4]  Aronoff, S.: Geographic Information Systems: A Management Perspective, 1995. ISBN 9780921804918

 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz