CVUT

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební -- K 154 - Katedra speciální geodézie

Předměty minulých semestrů -- archiv

přejděte na aktuální semestr

semestr zimní 2019/20


semestr letní 2018/19


semestr zimní 2018/19


semestr letní 2017/18


semestr zimní 2017/18


semestr letní 2016/17


semestr zimní 2016/17


semestr letní 2015/16


semestr zimní 2015/16


semestr letní 2014/15


semestr zimní 2014/15


semestr letní 2013/14


semestr zimní 2013/14


semestr letní 2012/13


semestr zimní 2012/13


semestr letní 2011/12


semestr zimní 2011/12


semestr letní 2010/11


semestr zimní 2010/11


semestr letní 2009/10


semestr zimní 2009/10


semestr letní 2008/09


semestr zimní 2008/09


semestr letní 2007/08


semestr zimní 2007/08


semestr před rokem 2007


Analýza dat v inženýrské geodézii

Obsahem je zejména zpracování, simulace a modelování dat z měření inženýrské geodézie. Kurz se zaměřuje na softwarové produkty a možnosti zpracování, analýzu a statistické vyhodnocení. Předpokládá se pochopení a použití pokročilých matematických algoritmů řešených buď metodu nejmenších čtverců nebo jinou metodou vyrovnání nebo řešení. Kurz je obvykle ukončen řešením individuálního úkolu souvisejícího s dizertací s požadavkem na funkční softwarový výstup.


Grafický informační systém MicroStation

Koncepce systému, popis vztahů jeho komponent. Rozhraní systému, komunikace mezi systémem, uživatelem a perifériemi. Vstup a výstup grafických dat, editace dat v grafické a negrafické podobě. Propojení s databázemi. Uživatelské modifikace systému, programování nadstaveb a maker.

[1]  Příručky a manuály výrobce. Webové zdroje.


Geodetické úlohy a jejich přesnost

Nelineární matematický model měření a chybový model úloh protínání(vliv měření a podkladu, izočáry pro střední chybu souřadnicovou). Vyrovnání osnovy směrů na stanovisku - opakované série měření (model pro mnohorozměrná měření a odhad parametrů založený na metodě nejmenších čtverců).

[1]  SKOŘEPA, Z.: Geodézie 4. Transformace, přesnost bodu určeného protínáním, vyrovnání osnovy směrů. 2. vyd. Praha, ČVUT 2008, 146 s.
[2]  RAO, C.R.: Lineární metody statistické indukce a jejich aplikace. Praha, Academia 1978.
[3]  HAMPACHER, M. - RADOUCH, V.: Teorie chyb a vyrovnávací počet 2. Praha, ČVUT 2004.
[4]  BÖHM, J. - RADOUCH, V. - HAMPACHER, M.: Vyrovnávací počet. Praha, SNTL 1990.


Teorie vlivu atmosféry na geodata

Zemská atmosféra, teplotní režim atmosféry, vlhkost v atmosféře, tlak vzduchu. Sluneční záření. Index lomu vzduchu (fázový, skupinový). Atmosferická refrakce. Dělení refrakčních jevů - délková, vertikální, horizontální, nivelační refrakce; astronomická, družicová, letecká (fotogrammetrická, skenovací), terestrická refrakce. Metody zkoumání a určení vlivu refrakce na geodata.


Teorie chyb

Zobecněná MNČ a obecné zákony hromadění středních chyb. Vyrovnávací úlohy s chybami ve výchozích veličinách. Význam matice korelačních koeficientů v souvislosti s rozborem kovariačních matic a využití statistických vlastností měření. Parciální a vícerozměrná korelace. Jednoduchá a vícerozměrná analýza variace. Systematické chyby a využití aparátu matematické statistiky pro rozbory geodetických měření.


Teoretické základy inženýrské geodézie

Vytyčování - apriorní analýza, hodnocení kvality vytyčení, plánování a optimalizace, vliv fyzikálního měření. Kontrolní měření. Využití moderní měřící, výpočetní a zobrazovací techniky. Místní geodetické sítě (charakteristiky přesnosti, hodnocení kvality, design a problematika připojení). Měření posunů a přetvoření (obecná ormulace, metody a jejich hodnocení, pevné body, analýza výsledků a interpretace).

[1]  dle zaměření disertace


Teorie měřicích systémů

Měřicí systém - klasifikace a struktura měřicích systémů, klasifikace snímačů. Transformace vybraných fyzikálních veličin na elektrické - snímače na měření délky,úhlu,sklonu \ náklonu,zrychlení,teploty. Charakteristiky měřicích systémů - statické a dynamické charakteristiky. Analýza signálů - klasifikace signálů a jejich analýza,analýza časových řad,komponenty časových řad, filtry a filtrace. Automatizované měřicí systémy - nivelační, teodolitové, laserové, fotogrammetrické, inerciální. Laserové skenovací systémy.

[1]  ĎAD´O, S. - KREIDL, M.: Senzory a měřicí obvody. ČVUT Praha, 1996, 315 s.
[2]  VOŠTOVÁ, V. - KAŠPAR, M.: Optoelektronika v řízení stavebních strojů. ČVUT Praha, 2001, 194 s.
[3]  ROGALEWICZ, V.: Stochastické procesy ( Analýza časových řad).ČVUT Praha,1993,106 s.


AutoCAD pro inženýrskou geodézii

Základy AutoCADu - práce se soubory, typy souborů, kompatibilita, uživatelské prostředí, ovládání, kreslení, úchopy, trasování, hladiny, měření, kótování, bloky, tabulky, externí reference, práce s rastry, pomocné příkazy.

Povinná literatura:
[1]  Spielmann, M. - Špaček, J: AutoCAD. Názorný průvodce pro verze 2008, 2009. Computer Press, Brno 2008. ISBN 978-80-251-2302-7.
Doporučená literatura:
[2]   Fořt, P. - Kletečka, J.: AutoCAD 2010. Computer Press, a. s., Brno 2009. ISBN 978-80-251-2181-8.


Bakalářská práce

dle zadání

[1]  dle zadání


Bakalářská práce

dle zadání

[1]  dle zadání


Diplomová práce

dle zadání

[1]  dle zadání


Ekonomika v zeměměřictví a katastru

Platné právní předpisy v zeměměřictví a katastru. Tvorba ceny, náklady firmy, ziska ztráta. Formy podnikání. Daňová povinnost v ČR. Makroekonomická teorie. Management a marketing. Podnik a jeho ekonomická hodnota. Princip fungování trhu. Veřejné zakázky. Péče o jakost zeměměřických prací a jejich výsledků.

Povinná literatura:
[1]  Frková, J.: Individuální podnikání. Skriptum FSv. 1.vyd., Vydavatelství ČVUT, Praha 1998. 99 s. ISBN 80-86590-05-4
[2]  Holman, R.: Ekonomie. 3. aktualizované vyd., C. H. Beck, Praha 2002. 714 s. ISBN. 80-7179-681-6.
[3]  Kotler, P.: Marketing. Management. 10. rozšířené vyd., Grada Publishing, Praha 2001. 780 s. ISBN: 978-80-247-0513-2
Doporučená literatura:
[4]  Samuelson, P. A. - Nordhaus, W. A.: Economics. 1.vyd., Svoboda, Praha 1995. 1010 s. ISBN: 978-0070546868
[5]  Pilátová, J. - Pilát, T.: Ekonomická a účetní agenda podnikatele. 2. aktualizované vyd., Grada Publishing, Praha 2003. 136 s. ISBN 80-247-0521-4
[6]  Sedláček, M. a kol.: Základy ekonomické teorie. Skriptum FSv. Dotisk 1. vyd., Vydavatelství ČVUT, Praha 2002. 139 s. ISBN 80-01-02098-3
[7]  Sojka, M. - Konečný, B.: Malá encyklopedie moderní ekonomie. 4. aktualizované vyd., Libri, Praha 2002. 200 s. ISBN: 978-80-7277-328-2


Fieldwork Surveying

Introduction to surveying, basic geodetic calculations, evaluation of precision and accuracy of a measurement, theory of errors, instrumentation, topographic survey, angular and distance measurements, determination of heights, photogrammetry, laser scanning, mapping, setting-out in construction, surveying for monitoring of displacements, cadastre of real estates.

Doporučená literatura:
[1]  Schofield W., Breach M.: Engineering Surveying - Butterworth-Heinemann, 2011, ISBN 978-0-7506-6949-8.
[2]  Uren J., Price B.: Surveying for Engineers - Palgrave Macmillan, 2010, ISBN 978-0-230-22157-4.
[3]  Anderson, J.M. - Mikhail, E.M.: Surveying: Theory and Practice. McGraw-Hill New York, 1998, 1167 pages, ISBN 9780070159143.


Geodézie 3

Výškový systém ČR. Způsoby stabilizace výškových bodů. Geometrická nivelace ze středu, technologie přesné a technické nivelace včetně chyb a charakteristik přesnosti. Metoda trigonometrického určování výškových rozdílů. Způsoby potlačení vlivu refrakce na měřený zenitový úhel. Centrace a matematická redukce měřených veličin. Podrobné měření výškopisné zahrnuje starší i nové technologie tachymetrické metody dle dostupného přístrojového vybavení až po vyhotovení výškopisného plánu.

Povinná literatura:
[1]  Blažek R. - Skořepa Z.: Geodézie 3 Výškopis, ČVUT Praha, 2009. ISBN 80-01-03100-4
[2]  Hauf, M. a kol.: Geodézie - Technický průvodce 42. SNTL, Praha 1989, ISBN 80-03-00142-0
[3]  Torge, W.: Geodesy. Walter de Gruyter, Berlin, New York, 2001. ISBN 3-11-017072-8
Doporučená literatura:
[4]  Bohm, J. - Svoboda, J.: Geometrická nivelace. SNTL 1960.
[5]  Hampacher, M. - Štroner, M.: Zpracování a analýza měření v inženýrské geodézii. 2. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2015. 336 s. ISBN 978-80-01-05843-5.
Studijní pomůcky:
[6]  Metodický návod pro práce v základním výškovém bodovém poli. Zeměměřický úřad, Praha 2003.
[7]  web předmětu: k154.fsv.cvut.cz/~stroner/GD3


Geodézie 1

Historický vývoj geodézie, zobrazení Země a redukce měřených veličin. Základní geodetické přístroje (teodolity, dálkoměry) a pomůcky a jejich části. Přístrojové chyby a jejich eliminace. Teoretické základy měření vodorovných i svislých úhlů a délek. Centrace měřených veličin. Bodová pole, geodetické referenční systémy v ČR. Základní souřadnicové výpočty. Úvod do teorie chyb a vyrovnávacího počtu.

Povinná literatura:
[1]  Ratiborský, J.: Geodézie 10. 2. vyd. Praha: ČVUT v Praze. 2005. 234 s.
[2]  Formanová, P. Kubín, T.: Geodézie 1, 2 (Návody na cvičení). 1. vyd. Praha: ČVUT v Praze. 2009. 136 s.
Doporučená literatura:
[3]  Torge, W.: Geodesy. Walter de Gruyter, Berlin, New York, 2001. ISBN 3-11-017072-8
[4]  Procházka, J.: Sylaby přednášek z Geodézie 1. Webové stránky K154. Praha 2016. 133 s.


Inženýrská geodézie

Historie, terminologie a značky v Inženýrské geodézii. Plánování přesnosti měření. Měření a vytyčování délek, úhlů a svislic a hodnocení jejich přesnosti. Vytyčovací sítě polohové, výškové a prostorové, vytyčování polohové a výškové. Řešení a vytyčování oblouků. Měření a hodnocení posunů a přetvoření staveb. Aplikace geodézie ve stavebnictví.

Povinná literatura:
[1]  Novák, Z. - Procházka, J.: Inženýrská geodézie 10, ČVUT Praha 1998.
Doporučená literatura:
[2]  Michalčák, O. - Vosika, O. - Veselý, M. - Novák, Z.: Inžinierska geodézia II, Alfa Bratislava 1990.
[3]  Schofield, W. - Breach, M.: Engineering Surveying. 6-th ed., Butterworth-Heinemann (Elsevier), Oxford, 2007. ISBN 978-0-7506-6949-8.
[4]  Bajer, M. - Procházka, J.: Inženýrská geodézie 10,20 - Návody ke cvičením, ČVUT Praha 1997.
Studijní pomůcky:
[5]  Procházka, J.: Sylaby přednášek z Inženýrské geodézie. Webové stránky K154. Praha 2016. 141 s.


Inženýrská geodézie 2

Plánování a hodnocení přesnosti geodetických prací, hodnocení přesnosti měření a vytyčování délek, úhlů a svislic, včetně pramenů chyb, problematika vytyčovacích sítí polohových, výškových a prostorových (odvození přesnosti), hodnocení přesnosti polohového a výškového vytyčování elementárních prvků stavebního objektu, odvození hlavních prvků přechodnic, včetně řešení kružnicových oblouků s přechodnicemi, hodnocení přesnosti a prokazatelnosti posunů a přetvoření stavebních konstrukcí.

Povinná literatura:
[1]  Novák,Z. - Procházka, J.: Inženýrská geodézie 10, dotisk 2. vyd. ČVUT Praha 2006,
Doporučená literatura:
[2]  Michalčák,O. - Voska,O. - Veselý,M. - Novák,Z.: Inžinierska geodézia I, Alfa Bratislava 1985
[3]  Schofield, W. - Breach, M.: Engineering Surveying. 6-th ed., Butterworth-Heinemann (Elsevier), Oxford, 2007. ISBN 978-0-7506-6949-8.
[4]  Hampacher, M. - Štroner, M.: Zpracování a analýza měření v inženýrské geodézii. 2. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2015. 336 s. ISBN 978-80-01-05843-5.


Inženýrská geodézie 4

Předmět přibližuje měřické práce pří výstavbě a provozu podzemních děl budovaných hornicky nebo hornickým způsobem (doly, tunely,metro, kolektory atd.), při sledování a rekultivaci krajiny dotčené hlubinnou těžbou, určování objemů, speleologická měření. Předmět obsahuje metodiku připojovacích a usměrňovacích měření, geodetické práce při ražbě tunelů pro různé účely a při stavbě metra. Současně řeší pro výše uvedené účely vytyčovací sítě na povrchu i v podzemí a to jak polohové, tak výškové, včetně hodnocení přesnosti. Související předpisy. Určování objemu podzemních ložisek. Poklesové doliny. Jeskyně, lomy.

Povinná literatura:
[1]  Hánek, P. - Novák, Z.: Geodézie v podzemních prostorách - dotisk 2. vydání. Praha, ČVUT 2008.
Doporučená literatura:
[2]  Walker, J. - Awange, J. L.: Surveying for Civil and Mine Engineers - Theory, Workshops, and Practicals. Springer International Publishing AG, 2018. ISBN 978-3-319-53129-8.
Studijní pomůcky:
[3]  Vyhláška ČBÚ č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů
[4]  Zákon 89 ze dne 3. března 2016, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.


Projekt 2

Teoretická, měřická a výpočetní příprava na řešení bakalářské práce dle tématu.


Stavební geodézie

Zemské těleso, náhradní plochy, kartografická zobrazení Polohová a výšková bodová pole, souřadnicové výpočty Hodnocení přesnosti, odchylky a tolerance ve výstavbě Měření úhlů a délek Určování výšek Další geodetické metody (GNSS, DPZ, ...) Fotogrammetrie a laserové skenování Měření při účelovém mapování a dokumentaci skutečného provedení budov Vytyčování a geodetické práce ve výstavbě Státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu Geografické informační systémy a územní plánování Katastr nemovitostí ČR Zákony a vyhlášky v geodézii a stavebnictví v ČR

Povinná literatura:
[1]  Hánek,P.a kol.: Stavební geodézie. ČVUT Praha 2007. ISBN 978-80-01-03707-2
[2]  Pospíšil, J. - Štroner, M.: Stavební geodézie - doplňkové skriptum. ČVUT, Praha, 2017. ISBN 978-80-01-05718-6
Doporučená literatura:
[3]  Schofeld, W.-Breach, M.: Engineering surveying. 6th edition. Nakladatelství Spoon Press 2011. 614 s. ISBN 978-0-7506-6949-8.
[4]  Hampacher, M.-Štroner, M.: Zpracování a analýza měření v inženýrské geodézii. 1. vydání. Praha, Česká technika - nakladatelství ČVUT 2011. 312 s., 60 obr., 41 tab. ISBN 978-80-01-04900-6.
[5]  Urban, R. Geodetické práce při měření posunů a deformací stavebních objektů. Praha: CTU Publishing House, 2015. vol. 1. ISBN 978-80-01-05786-5.


Výuka v terénu z inženýrské geodézie

Zaměření a výpočet geodetické mikrosítě pro průmyslová měření, přesná výšková měření, metoda přechodných stanovisek, výpočet vytyčovacích prvků, vytyčení stavby, kontrola vytyčení, vytyčení komunikace s přechodnicemi, příčné řezy a podélný profil, zaměření účelové prostorové vytyčovací sítě elektronickým tachymetrem, včetně vyhodnocení přesnosti.

[1]  BAJER, M.- PROCHÁZKA,J.:Inženýrská geodézie 10,20 - Návody ke cvičením, ČVUT Praha 1997.


Inženýrská geodézie a životní prostředí

Předmět navazuje na základní výuku oboru v předmětu Stavební geodézie a rozvíjí dosavadní znalosti. Posluchači se seznámí se specifickými postupy geodetických prací, související s tvorbou a ochranou urbanizované kulturní krajiny. Část přednášek a cvičení bude zaměřena k problematice vytyčování a provozní kontroly stavebních objektů a jejich vybavení.

[1]  Hánek P. a kol.: Stavební geodézie 10. Praha, ČVUT, 2007.
[2]  Hánek, P. - Janžutová, I.: Doplňující texty. Praha 2006.
[3]  ČSN 730405 Měření posunů stavebních objektů, 1997.


Kontrolní měření

Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě, kontrolní měření stavebních objektů, přesnost geodetických metod při kontrolním měření a určování posunů stavebních objektů, určování stability vztažných bodů. Interpretace výsledků měření posunů a význam pro monitorování geometrických a fyzikálních vlastností a pro diagnostiku staveb.

Povinná literatura:
[1]  ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů. Platné znění.
[2]  Hampacher, M.; Štroner, M. Zpracování a analýza měření v inženýrské geodézii. 2 ed. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2015. vol. 1. ISBN 978-80-01-05843-5.
Doporučená literatura:
[3]  Urban, R. Geodetické práce při měření posunů a deformací stavebních objektů. 1. vyd. Praha: CTU Publishing House. 2015, sv. 1. ISBN 978-80-01-05786-5.
[4]  John Olusegun Ogundare. Precision Surveying: The Principles and Geomatics Practice. Wiley & Sons 2016. ISBN 9781119102519
[5]  Kahmen, H., Faig, W. Surveying. Berlin: Walter de Gruyter, 1988, ISBN 3-11-008303-5


Základy automatizace v IG

Základní vlastnosti elementů a automatizovaných měřících systémů pro inž.geodézii. Snímače kapacitní, indukční, optoelektronické. Užívané zdroje optického záření. Vybrané přístroje a úlohy inž.geodézie - měření statických a dynamických posunů, řízení stavebních strojů, terestrické skenování. Metody a přístroje pro sledování vlivu vnějších podmínek v inž.geodézii.

[1]  KAŠPAR,M. - POSPÍŠIL,J. - ŠTRONER,M. - KŘEMEN, T. - TEJKAL,M.: Laserové skenovací systémy ve stavebnictví. Hradec Králové, Vega, 2003.
[2]  KOLEKTIV: Strojírenská příručka. Svazek 2. Praha, Scientia, 1993.
[3]  KAŠPAR, M. - VOŠTOVÁ,V.: Lasery ve stavebnictví a navigace strojů. Praha, ČKAIT, 2001.


Projekt

Teoretická, měřická a výpočetní příprava na řešení diplomové práce dle tématu.

[1]  Teoretické, měřické a výpočetní přípravy na řešení diplomové práce dle tématu.


Diploma project

in accordance with the thesis proposal

[1]  in accordance with the specification


Geodézie 4

Pozornost je věnována: za prvé, otázkám transformace souřadnic v rovině při nadbytečném počtu identických bodů (Helmertova transformace). Za druhé, formulaci a řešení chybového modelu základních úloh protínání (kovarianční matice souřadnic, střední elipsa chyb, izočáry pro střední chybu souřadnicovou) a vyrovnání polygonového pořadu metodou nejmenších čtverců. Za třetí, vyrovnání osnovy směrů měřených ve skupinách pomocí metody nejmenších čtverců a vlivu chyby v dostředění teodolitu a cíle na měřený úhel.

[1]  Skořepa, Z.: Geodézie 4. Praha, Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2017. 132 s. ISBN 978-80-01-05481-9.


Geodézie 2

Určování výšek (výšková bodová pole, výškové systémy, metody měření, přístroje a pomůcky pro technickou nivelaci). Geodetické polohové základy, souřadnicové systémy a mapová díla na území ČR. Úpravy měřených veličin pro určení polohy bodu. Metody podrobného polohopisného měření a jeho početní i grafické zpracování. Vytyčovací úlohy (kružnicové oblouky a jednoduché, objekty), určování výměr. Prvotní informace o katastru nemovitostí ČR. Základní programové zabezpečení výpočtů v geodézii.

[1]  Ratiborský, J.: Geodézie 20. Skriptum. Vydavatelství ČVUT, Praha 2005.
[2]  Formanová, P., Kubín, T.: Geodézie 1, 2 (Návody na cvičení). Skriptum. Vydavatelství ČVUT, Praha 2009.
[3]  Procházka, J.: Sylaby přednášek z Geodézie 2. Webové stránky K154. Praha 2016. 116 s.


Inženýrská geodézie 3

Legislativní podklady pro geodetické práce v investiční výstavbě, technické normy, geodetické podklady pro projektování, geodetické práce v pozemním stavitelství, v dopravním stavitelství, vodním hospodářství, průmyslu a energetice, specifika vytyčovacích prací, kontrola geometrických parametrů staveb, rektifikace technologických zařízení atd.)

Povinná literatura:
[1]  NOVÁK,Z. - PROCHÁZKA,J.: Inženýrská geodézie 10, dotisk 2. vyd. ČVUT Praha 2006,
Doporučená literatura:
[2]  MICHALČÁK,O. - VOSIKA,O. - VESELÝ,M. - NOVÁK,Z.: Inžinierska geodézia II, Alfa Bratislava 1990
[3]  SCHOFIELD,W. - BREACH,M.: Engineering Surveying. 6-th ed., Butterworth-Heinemann (Elsevier), Oxford, 2007. ISBN 978-0-7506-6949-8.
Studijní pomůcky:
[4]  POLÁK,P. - PROCHÁZKA,J.: Sylaby přednášek z Inženýrské geodézie 3. Webové stránky K154. Praha 2016. 212 s.
[5]  Aktuálně platné ČSN, týkající se přednášené problematiky


Laserové skenování

Principy a teorie činnosti laserových skenovacích systémů, základní typy laserových skenerů, vlivy působící na přesnost měření, obecný postup zpracování měření (zpracování mračna bodů), přehled vybraných laserových skenovacích systémů, praktické využití ve stavebnictví a příbuzných oborech, ekonomické přínosy, bezpečnost práce.

Povinná literatura:
[1]  ŠTRONER, M.; POSPÍŠIL, J.; KOSKA, B.; KŘEMEN, T.; URBAN, R.; SMÍTKA, V.; TŘASÁK, P.: 3D skenovací systémy. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2013. 396 s. ISBN 978-80-01-05371-3.
[2]  VOSSELMAN, G. - MASS, H. G.: Airborn and Terrestrial Laser Scanning. Dunbeath: Whittles Publishing, 2010. 318 s. ISBN 978-1904445-87-6.
[3]  RESHETYUK, Y.: Terrestrial Laser Scanning. VDM Verlag Dr. Müller, 2009. 161 s. ISBN 978-3-639-17550-9.
Doporučená literatura:
[4]  ŠTRONER, M. - POSPÍŠIL, J.: Terestrické skenovací systémy. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2008. 187 s. ISBN 978-80-01-04141-3.


Microstation 3D

Kreslení v systému Bentley Microstation, vytváření, úpravy a vizualizace objektů. Předmět je zakončen tvorbou projektu, který tvoří základ hodnocení.

Povinná literatura:
[1]  Sýkora, P.:Microstation V8XM - Podrobná uživatelská příručka. Computer Press, Praha 2007. ISBN 978-80-251-1523-7.


Stavební geodézie A

1.Úvod do geodézie: Geodézie. Geodézie pro architekty. Tvar a rozměry zemského tělesa. Náhradní plochy. Princip zobrazování zemského povrchu. Zavedení rovinných pravoúhlých souřadnic. Geodetický referenční systém S-JTSK ,S-42 a WGS-84. 2.Polohové bodové pole a souřadnicové výpočty: Polohové bodové pole a jeho rozdělení. Souřadnicové výpočty - směrník, délka, určení bodu polárními souřadnicemi, protínání vpřed, polygonový pořad, protínání zpět. Stabilizace a signalizace bodů. Dokumentace geodetického bodu. 3.Hodnocení přesnosti měření a vytyčování. Odchylky a tolerance ve výstavbě: Chyby a jejich dělení - náhodné chyby a jejich vlastnosti, systematické chyby. Parametry a výběrové charakteristiky přesnosti měření - směrodatná odchylka, výběrová směrodatná odchylka, mezní chyba. Zákon hromadění směrodatných odchylek - příklady. Zpracování výsledků přímých měření - aritmetické průměry, opravy, výběrová směrodatná odchylka. Vybrané pojmy z geometrické přesnosti staveb - základní hodnota geometrického parametru, skutečná hodnota, mezní hodnoty g.p., skutečná odchylka, mezní odchylka, přesnost kontrolního měření, tolerance. Vytyčovací odchylky ve výstavbě - vytyčovací odchylka, mezní vytyčovací odchylka, požadovaná směrodatná odchylka a k čemu slouží. 4.Určování směrů a úhlů: Základní pojmy - vodorovný směr, úhel, svislý úhel, zenitový úhel, zákonné měřicí jednotky. Optickomechanické teodolity, elektronické teodolity, totální stanice. Chyby při určování úhlů. Zkoušky přístrojů. Postup při určování vodorovného a zenitového úhlu v 1 skupině. 5.Určování délek: Definice délky. Zákonné měřicí jednotky. Měření délek pásmem včetně přesného postupu a oprav. Ryskový dálkoměr - případ vodorovné a šikmé záměry. Elektrooptické měření délek - totální stanice, ruční laserové dálkoměry, fyzikální a matematické opravy, přesnost totálních stanic. 6.Určování výšek: Druhy výšek, co je převýšení, jak vyjadřujeme sklon. Metody určování výšek - geometrická nivelace, barometrická a hydrostatická nivelace, trigonometrické určování výšek s využitím totálních stanic. Výškové bodové pole. Stabilizace a dokumentace bodu. Nivelační přístroje optické, digitální, laserové. Zkoušky nivelačních přístrojů. Geometrická nivelace ze středu. Pořadová nivelace. Plošná nivelace. Nivelace profilů. Hloubkové připojení. Výpočet a vyrovnání nivelačních pořadů - volný, vetknutý, uzavřený. 7.Měření při účelovém mapování a dokumentaci skutečného provedení staveb: Účelové mapy, prostorová polární metoda - rysková tachymetrie, elektronická tachymetrie. Zaměřování stavebních objektů - polohopisné, výškové, interiéru. 8.Vytyčování staveb a geodetické práce ve výstavbě: Vytyčovací systémy a jejich členění. Závazné technické normy. Fáze vytyčování. Metody polohového vytyčení bodů geometrických útvarů včetně oblouku kružnice, metody výškového vytyčování. Postup při vytyčení budovy. Výpočet polárních vytyčovacích prvků ze souřadnic. Posloupnost a náplň geodetických prací při přípravě, projektování, realizaci a dokumentaci staveb a jejich provozu. ÚOZI, zeměměřické a stavební právní předpisy. 9.Fotogrammetrie, DPZ, GNSS: Základy fotogrammetrie, prvky vnitřní a vnější orientace, jednosnímková a vícesnímková fotogrammetrie, pozemní a letecká fotogrammetrie. Dálkový průzkum Země (DPZ). Pasivní a aktivní DPZ. Globální navigační satelitní systém GNSS). Kosmický, řídící a uživatelský segment. Zpracování signálu navigační, diferenční a geodetické. 10.Laserové skenovací systémy, DMT, určování ploch a objemů: Principy a teorie činnosti laserových skenovacích systémů, základní typy laserových skenerů, vlivy působící na přesnost měření, obecný postup měření a zpracování měření (zpracování mračna bodů), přehled vybraných laserových skenovacích systémů, praktické využití ve stavebnictví a architektuře, ekonomické přínosy, bezpečnost práce. Digitální model terénu (DMT), reliéfu, povrchu, výstupy DMT, druhy DMT podle typu povrchu. Určování ploch a objemů, výměra pozemku, určení výměry z přímého měření, z map a plánů. Určení objemů pomocí řezů, čtvercové a trojúhelníkové sítě. 11.Státní mapová díla ČR a mapy pro výstavbu: Definice mapy, plánu, co je na mapě polohopis, výškopis, metody kartografického vyjadřování na mapách - smluvené značky, kresba atd. Forma mapy. Rozdělení státních map, jejich měřítka, zobrazovací systém. Účelové mapy ve výstavbě - rozdělení, obsah. Distribuce státních mapových děl, autorská práva k nim. Využití vrstevnicových map ve stavebnictví. 12.Mapová díla a GIS: Získávání mapových podkladů, práce s mapovými podklady, územní plán, Geoportál a práce s ním, zdroje starých map. Úvod do geografického informačního systému (GIS), definice, součásti, geodata, geoobjekty, datové modely, mapové vrstvy, možnosti zobrazování a analýzy dat. Databázové systémy. Příklady využití ve státní správě. 13.Katastr nemovitostí ČR a jeho úloha ve státních IS ve výstavbě. Organizace zeměměřické služby ČR: Co to je KN, co obsahuje. Zejména výpis z KN - co obsahuje, snímek z katastrální mapy, změny a úpravy KN prostřednictvím geometrického plánu, v jakých fázích projednávání a schvalování staveb se používají. Organizace zeměměřické služby v ČR. Oceňování zeměměřických výkonů. Informace o zkoušce

Doporučená literatura:
[1]  Hánek, P. a kolektiv: Stavební geodézie 1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2007. 133 s ISBN 978-80-01-03707-2.
[2]  Pospíšil, J. Štroner, M.: Stavební geodézie. Doplňkové skriptum pro program A. 3. dotisk, 1. vyd. Praha: Česká technika ? nakladatelství ČVUT, 2013. 89 s. ISBN 978-80-01-04594-7.


Výuka v terénu GD 1,2 (2 týdny)

Předmět poskytuje praktické procvičení znalostí z předmětů Geodézie 1 a Geodézie 2 v několika tematicky zaměřených ucelených úlohách.

Povinná literatura:
[1]  Ratiborský, J.: Geodézie 1. 3. vyd. V Praze : ČVUT, 2011, 234 s, ISBN: 978-80-01-04788-0
[2]  Ratiborský, J.: Geodézie 2. 1. vyd. Praha : ČVUT, 2006 dotisk, 133 s, ISBN: 80-01-02635-3
Doporučená literatura:
[3]  Whyte W., Paul R.: Basic Surveying 4th ed. Spoon Press, Oxon UK, ISBN-13: 978-075061771
[4]  Formanová, P., Kubín, T.: Geodézie 1, 2. 1. vyd. Praha: ČVUT, 2009. 136 s., ISBN: 978-80-01-04393-6
[5]  UrenW J., Price F.: Surveying for Engineers Palgrave, London, 1994, ISBN: 978-0-333-57705-9


Výuka v terénu GD 3,4 (2 týdny)

Zaměření a výpočet bodů geodetické sítě - plošná účelová síť s měřenými vodorovnými směry a délkami, určení trigonometrických výškových rozdílů z oboustranně a současně měřených zenitových úhlů a šikmých délek pomocí totální stanice, určení výšky jednoho bodu sítě geometrickou nivelací ze středu (přesná nivelace), použití GNSS (RTK měření v síti referenčních stanic CZEPOS), výpočet podle metody nejmenších čtverců. Podrobné polohopisné a výškopisné měření (tachymetrie) zadané lokality v extravilánu v měřítku 1 : 500 a vyhotovení digitálního modelu terénu. Zaměření stávajícího stavu stavebního objektu pro plánovanou rekonstrukci a vyhotovení dokumentace v měřítku 1 : 50 (výkres půdorysu).

Povinná literatura:
[1]  Blažek R. - Skořepa Z.: Geodézie 3 Výškopis, Praha, ČVUT Praha 2009. 162 s. ISBN 978-80-01-04358-5.
[2]  Skořepa, Z.: Geodézie 4. Praha, Česká technika - nakladatelství ČVUT 2017. 132 s. ISBN 978-80-01-05481-9.
[3]  Vobořilová, P. - Skořepa, Z.: Geodézie 1, 2 (Návody na cvičení). Praha, ČVUT 2005. 135 s. ISBN 80-01-02869-0.


Inženýrská geodézie v dopravním stavitelství

Polohové oblouky v dopravním stavitelství v souřadnicovém systému S-JTSK (jednoduché i složené). Přechodnice a oblouky s přechodnicemi. Zakružovací oblouky nivelety. Použití teorie chyb při hodnocení přesnosti měření a vytyčování. Řešení složitějších vytyčovacích úloh a měření posunů a deformací staveb. Vložená přednáška specialisty z praxe, případně exkurze.

[1]  HÁNEK P. a kol.: Stavební geodézie 1.vyd., ČVUT Praha 2007
[2]  ČSN 73 0420


Inženýrská geodézie pro stav. technology

Přístrojová technika a postupy. Geodetické práce při realizaci stavebních objektů s prostorovou skladbou a při dokumentaci jejich skutečného provedení. Vložená přednáška specialisty z praxe.

[1]  Zákon 200/1994 Sb. o zeměměřictví, Stavební zákon 50/1976 Sb., ČSN ISO 17123, ČSN 73 0420/1,2


Stavebně průmyslová geodézie

Předmět rozšiřuje základní znalosti studentů magisterského studia z inženýrské a průmyslové geodézie. Součástí jsou kromě přednášek blokovaná cvičení, vložená přednáška specialisty z praxe, příp. exkurze.

[1]  Walker, J. - Awange, J. L.: Surveying for Civil and Mine Engineers - Theory, Workshops, and Practicals. Springer International Publishing AG, 2018. ISBN 978-3-319-53129-8.
[2]  Veselý, J.: Měřická dokumentace historických staveb pro průzkum v památkové péči. Praha, NPÚ- ÚOP středních Čech 2014. ISBN 978-80-86516-79-0.
[3]  Kubát, Trešl: Stavby kolejové dopravy. Praha, ČVUT - Česká technika, ISBN 978-80-01-03983-0.
[4]  Möser, M. - Müller, G.-Schlemmer, H. - Werner, H.: Handbuch Ingenieurgeodäsie, díl Löffler, F.: Maschinen- und Anlagenbau. 2. vydání. Heidelberg, Wichmann Verlag 2002. ISBN 3-87-907-299-X.


Analýza dat v inženýrské geodézii

Obsahem je zejména zpracování, simulace a modelování dat z měření inženýrské geodézie. Kurz se zaměřuje na softwarové produkty a možnosti zpracování, analýzu a statistické vyhodnocení. Předpokládá se pochopení a použití pokročilých matematických algoritmů řešených buď metodu nejmenších čtverců nebo jinou metodou vyrovnání nebo řešení. Kurz je obvykle ukončen řešením individuálního úkolu souvisejícího s dizertací s požadavkem na funkční softwarový výstup.


Grafický informační systém MicroStation

Koncepce systému, popis vztahů jeho komponent. Rozhraní systému, komunikace mezi systémem, uživatelem a perifériemi. Vstup a výstup grafických dat, editace dat v grafické a negrafické podobě. Propojení s databázemi. Uživatelské modifikace systému, programování nadstaveb a maker.

[1]  Příručky a manuály výrobce. Webové zdroje.


Geodetické úlohy a jejich přesnost

Nelineární matematický model měření a chybový model úloh protínání(vliv měření a podkladu, izočáry pro střední chybu souřadnicovou). Vyrovnání osnovy směrů na stanovisku - opakované série měření (model pro mnohorozměrná měření a odhad parametrů založený na metodě nejmenších čtverců).

[1]  SKOŘEPA, Z.: Geodézie 4. Transformace, přesnost bodu určeného protínáním, vyrovnání osnovy směrů. 2. vyd. Praha, ČVUT 2008, 146 s.
[2]  RAO, C.R.: Lineární metody statistické indukce a jejich aplikace. Praha, Academia 1978.
[3]  HAMPACHER, M. - RADOUCH, V.: Teorie chyb a vyrovnávací počet 2. Praha, ČVUT 2004.
[4]  BÖHM, J. - RADOUCH, V. - HAMPACHER, M.: Vyrovnávací počet. Praha, SNTL 1990.


Teorie vlivu atmosféry na geodata

Zemská atmosféra, teplotní režim atmosféry, vlhkost v atmosféře, tlak vzduchu. Sluneční záření. Index lomu vzduchu (fázový, skupinový). Atmosferická refrakce. Dělení refrakčních jevů - délková, vertikální, horizontální, nivelační refrakce; astronomická, družicová, letecká (fotogrammetrická, skenovací), terestrická refrakce. Metody zkoumání a určení vlivu refrakce na geodata.


Teorie chyb

Zobecněná MNČ a obecné zákony hromadění středních chyb. Vyrovnávací úlohy s chybami ve výchozích veličinách. Význam matice korelačních koeficientů v souvislosti s rozborem kovariačních matic a využití statistických vlastností měření. Parciální a vícerozměrná korelace. Jednoduchá a vícerozměrná analýza variace. Systematické chyby a využití aparátu matematické statistiky pro rozbory geodetických měření.


Teoretické základy inženýrské geodézie

Vytyčování - apriorní analýza, hodnocení kvality vytyčení, plánování a optimalizace, vliv fyzikálního měření. Kontrolní měření. Využití moderní měřící, výpočetní a zobrazovací techniky. Místní geodetické sítě (charakteristiky přesnosti, hodnocení kvality, design a problematika připojení). Měření posunů a přetvoření (obecná ormulace, metody a jejich hodnocení, pevné body, analýza výsledků a interpretace).

[1]  dle zaměření disertace


Teorie měřicích systémů

Měřicí systém - klasifikace a struktura měřicích systémů, klasifikace snímačů. Transformace vybraných fyzikálních veličin na elektrické - snímače na měření délky,úhlu,sklonu \ náklonu,zrychlení,teploty. Charakteristiky měřicích systémů - statické a dynamické charakteristiky. Analýza signálů - klasifikace signálů a jejich analýza,analýza časových řad,komponenty časových řad, filtry a filtrace. Automatizované měřicí systémy - nivelační, teodolitové, laserové, fotogrammetrické, inerciální. Laserové skenovací systémy.

[1]  ĎAD´O, S. - KREIDL, M.: Senzory a měřicí obvody. ČVUT Praha, 1996, 315 s.
[2]  VOŠTOVÁ, V. - KAŠPAR, M.: Optoelektronika v řízení stavebních strojů. ČVUT Praha, 2001, 194 s.
[3]  ROGALEWICZ, V.: Stochastické procesy ( Analýza časových řad).ČVUT Praha,1993,106 s.


Bakalářská práce

dle zadání

[1]  dle zadání


Bakalářská práce

dle zadání

[1]  dle zadání


Základy AutoCADu pro IG

Základy AutoCADu - práce se soubory, typy souborů, kompatibilita, uživatelské prostředí, ovládání, kreslení, úchopy, trasování, hladiny, měření, kótování, bloky, tabulky, externí reference, práce s rastry, pomocné příkazy.

Povinná literatura:
[1]   Spielmann, M. - Špaček, J: AutoCAD. Názorný průvodce pro verze 2008, 2009. Computer Press, Brno 2008. ISBN 978-80-251-2302-7.
Doporučená literatura:
[2]   Fořt, P. - Kletečka, J.: AutoCAD 2010. Computer Press, a. s., Brno 2009. ISBN 978-80-251-2181-8.


Diplomová práce

dle zadání

[1]  dle zadání


Ekonomika v zeměměřictví a katastru

Platné právní předpisy v zeměměřictví a katastru. Tvorba ceny, náklady firmy, ziska ztráta. Formy podnikání. Daňová povinnost v ČR. Makroekonomická teorie. Management a marketing. Podnik a jeho ekonomická hodnota. Princip fungování trhu. Veřejné zakázky. Péče o jakost zeměměřických prací a jejich výsledků.

Povinná literatura:
[1]  Frková, J.: Individuální podnikání. Skriptum FSv. 1.vyd., Vydavatelství ČVUT, Praha 1998. 99 s. ISBN 80-86590-05-4
[2]  Holman, R.: Ekonomie. 3. aktualizované vyd., C. H. Beck, Praha 2002. 714 s. ISBN. 80-7179-681-6.
[3]  Kotler, P.: Marketing. Management. 10. rozšířené vyd., Grada Publishing, Praha 2001. 780 s. ISBN: 978-80-247-0513-2
Doporučená literatura:
[4]  Samuelson, P. A. - Nordhaus, W. A.: Economics. 1.vyd., Svoboda, Praha 1995. 1010 s. ISBN: 978-0070546868
[5]  Pilátová, J. - Pilát, T.: Ekonomická a účetní agenda podnikatele. 2. aktualizované vyd., Grada Publishing, Praha 2003. 136 s. ISBN 80-247-0521-4
[6]  Sedláček, M. a kol.: Základy ekonomické teorie. Skriptum FSv. Dotisk 1. vyd., Vydavatelství ČVUT, Praha 2002. 139 s. ISBN 80-01-02098-3
[7]  Sojka, M. - Konečný, B.: Malá encyklopedie moderní ekonomie. 4. aktualizované vyd., Libri, Praha 2002. 200 s. ISBN: 978-80-7277-328-2


Fieldwork surveying

Introduction to surveying, basic geodetic calculations, evaluation of precision and accuracy of a measurement, theory of errors, instrumentation, topographic survey, angular and distance measurements, determination of heights, photogrammetry, laser scanning, mapping, setting-out in construction, surveying for monitoring of displacements, cadastre of real estates.

[1]  Anderson, J.M. - Mikhail, E.M.: Surveying: Theory and Practice. McGraw-Hill New York, 1998, 1167 pages., Allan, A.L.: Practical Surveying and Computations. Butterworth-Heinemann Ltd., Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP, 1993, 573 pages.


Geodézie 1

Historický vývoj geodézie, zobrazení Země a redukce měřených veličin. Základní geodetické přístroje (teodolity, dálkoměry) a pomůcky a jejich části. Přístrojové chyby a jejich eliminace. Teoretické základy měření vodorovných i svislých úhlů a délek. Centrace měřených veličin. Bodová pole, geodetické referenční systémy v ČR. Základní souřadnicové výpočty. Úvod do teorie chyb a vyrovnávacího počtu.

[1]  Ratiborský, J.: Geodézie 10. 2. vyd. Praha: ČVUT v Praze. 2005. 234 s.
[2]  Formanová, P. Kubín, T.: Geodézie 1, 2 (Návody na cvičení). 1. vyd. Praha: ČVUT v Praze. 2009. 136 s.
[3]  Procházka, J.: Sylaby přednášek z Geodézie 1. Webové stránky K154. Praha 2016. 133 s.


Geodézie 3

Výškový systém ČR. Způsoby stabilizace výškových bodů. Geometrická nivelace ze středu, technologie přesné a technické nivelace včetně chyb a charakteristik přesnosti. Metoda trigonometrického určování výškových rozdílů. Způsoby potlačení vlivu refrakce na měřený zenitový úhel. Centrace a matematická redukce měřených veličin. Podrobné měření výškopisné zahrnuje starší i nové technologie tachymetrické metody dle dostupného přístrojového vybavení až po vyhotovení výškopisného plánu.

Povinná literatura:
[1]  Blažek R. - Skořepa Z.: Geodézie 3 Výškopis, ČVUT Praha, 2009. ISBN 80-01-03100-4
[2]  Hauf, M. a kol.: Geodézie - Technický průvodce 42. SNTL, Praha 1989, ISBN 80-03-00142-0
[3]  Torge, W.: Geodesy. Walter de Gruyter, Berlin, New York, 2001. ISBN 3-11-017072-8
Doporučená literatura:
[4]  Bohm, J. - Svoboda, J.: Geometrická nivelace. SNTL 1960.
[5]  Hampacher, M. - Štroner, M.: Zpracování a analýza měření v inženýrské geodézii. 2. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2015. 336 s. ISBN 978-80-01-05843-5.
Studijní pomůcky:
[6]  Metodický návod pro práce v základním výškovém bodovém poli. Zeměměřický úřad, Praha 2003.
[7]  web předmětu: k154.fsv.cvut.cz/~stroner/GD3


Inženýrská geodézie

Historie, terminologie a značky v Inženýrské geodézii. Plánování přesnosti měření. Měření a vytyčování délek, úhlů a svislic a hodnocení jejich přesnosti. Vytyčovací sítě polohové, výškové a prostorové, vytyčování polohové a výškové. Řešení a vytyčování oblouků. Měření a hodnocení posunů a přetvoření staveb. Aplikace geodézie ve stavebnictví.

Povinná literatura:
[1]  Novák, Z. - Procházka, J.: Inženýrská geodézie 10, ČVUT Praha 1998.
Doporučená literatura:
[2]  Michalčák, O. - Vosika, O. - Veselý, M. - Novák, Z.: Inžinierska geodézia II, Alfa Bratislava 1990.
[3]  Schofield, W. - Breach, M.: Engineering Surveying. 6-th ed., Butterworth-Heinemann (Elsevier), Oxford, 2007. ISBN 978-0-7506-6949-8.
[4]  Bajer, M. - Procházka, J.: Inženýrská geodézie 10,20 - Návody ke cvičením, ČVUT Praha 1997.
Studijní pomůcky:
[5]  Procházka, J.: Sylaby přednášek z Inženýrské geodézie. Webové stránky K154. Praha 2016. 141 s.


Inženýrská geodézie 2

Plánování a hodnocení přesnosti geodetických prací, hodnocení přesnosti měření a vytyčování délek, úhlů a svislic, včetně pramenů chyb, problematika vytyčovacích sítí polohových, výškových a prostorových (odvození přesnosti), hodnocení přesnosti polohového a výškového vytyčování elementárních prvků stavebního objektu, odvození hlavních prvků přechodnic, včetně řešení kružnicových oblouků s přechodnicemi, hodnocení přesnosti a prokazatelnosti posunů a přetvoření stavebních konstrukcí.

Povinná literatura:
[1]  Novák,Z. - Procházka, J.: Inženýrská geodézie 10, dotisk 2. vyd. ČVUT Praha 2006,
Doporučená literatura:
[2]  Michalčák,O. - Voska,O. - Veselý,M. - Novák,Z.: Inžinierska geodézia I, Alfa Bratislava 1985
[3]  Schofield, W. - Breach, M.: Engineering Surveying. 6-th ed., Butterworth-Heinemann (Elsevier), Oxford, 2007. ISBN 978-0-7506-6949-8.
[4]  Hampacher, M. - Štroner, M.: Zpracování a analýza měření v inženýrské geodézii. 2. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2015. 336 s. ISBN 978-80-01-05843-5.


Inženýrská geodézie 4

Předmět přibližuje měřické práce pří výstavbě a provozu podzemních děl budovaných hornicky nebo hornickým způsobem (doly, tunely,metro, kolektory atd.), při sledování a rekultivaci krajiny dotčené hlubinnou těžbou, určování objemů, speleologická měření. Předmět obsahuje metodiku připojovacích a usměrňovacích měření, geodetické práce při ražbě tunelů pro různé účely a při stavbě metra. Současně řeší pro výše uvedené účely vytyčovací sítě na povrchu i v podzemí a to jak polohové, tak výškové, včetně hodnocení přesnosti. Související předpisy. Určování objemu podzemních ložisek. Poklesové doliny. Jeskyně, lomy.

Povinná literatura:
[1]  Hánek, P. - Novák, Z.: Geodézie v podzemních prostorách - dotisk 2. vydání. Praha, ČVUT 2008.
Doporučená literatura:
[2]  Walker, J. - Awange, J. L.: Surveying for Civil and Mine Engineers - Theory, Workshops, and Practicals. Springer International Publishing AG, 2018. ISBN 978-3-319-53129-8.
Studijní pomůcky:
[3]  Vyhláška ČBÚ č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů
[4]  Zákon 89 ze dne 3. března 2016, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.


Metrologie v geodézii

Cílem předmětu je seznámení studentů s problematikou metrologie v geodézii. Studenti získají znalosti potřebné pro úspěšné zavedení metrologického pořádku v geodetické firmě včetně zpracování metrologického řádu. Pozornost je věnována rovněž ověřování a kalibracím geodetických měřidel a práci kalibračních laboratoří. Dále bude probráno statistické zpracování měření, testování metrologických vlastností geodetických přístrojů a s jejich zkoušky v terénu.

Povinná literatura:
[1]  Tůmová, O.: Metrologie a hodnocení procesů, Praha, BEN - technická literatura, 2010, 232 s., ISBN 978-80-7300-249-7
Doporučená literatura:
[2]  Grous, A: Applied Metrology for Manufacturing Engineering, Wiley - ISTE, 2011, 544 p., ISBN 978-1-848-21188-9
Studijní pomůcky:
[3]  zákon č.505/1990 Sb., o metrologii v platném znění
[4]  ČSN ISO 17123 Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení geodetických a měřických přístrojů (7 částí), Praha, ÚNMZ, 2005 - 2009


Projekt 2

Teoretická, měřická a výpočetní příprava na řešení bakalářské práce dle tématu.


Stavební geodézie

Zemské těleso, náhradní plochy, kartografická zobrazení Polohová a výšková bodová pole, souřadnicové výpočty Hodnocení přesnosti, odchylky a tolerance ve výstavbě Měření úhlů a délek Určování výšek Další geodetické metody (GNSS, DPZ, ...) Fotogrammetrie a laserové skenování Měření při účelovém mapování a dokumentaci skutečného provedení budov Vytyčování a geodetické práce ve výstavbě Státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu Geografické informační systémy a územní plánování Katastr nemovitostí ČR Zákony a vyhlášky v geodézii a stavebnictví v ČR

Povinná literatura:
[1]  Hánek,P.a kol.: Stavební geodézie. ČVUT Praha 2007. ISBN 978-80-01-03707-2
[2]  Pospíšil, J. - Štroner, M.: Stavební geodézie - doplňkové skriptum. ČVUT, Praha, 2017. ISBN 978-80-01-05718-6
Doporučená literatura:
[3]  Schofeld, W.-Breach, M.: Engineering surveying. 6th edition. Nakladatelství Spoon Press 2011. 614 s. ISBN 978-0-7506-6949-8.
[4]  Hampacher, M.-Štroner, M.: Zpracování a analýza měření v inženýrské geodézii. 1. vydání. Praha, Česká technika - nakladatelství ČVUT 2011. 312 s., 60 obr., 41 tab. ISBN 978-80-01-04900-6.
[5]  Urban, R. Geodetické práce při měření posunů a deformací stavebních objektů. Praha: CTU Publishing House, 2015. vol. 1. ISBN 978-80-01-05786-5.


Výuka v terénu z inženýrské geodézie

Zaměření a výpočet geodetické mikrosítě pro průmyslová měření, přesná výšková měření, metoda přechodných stanovisek, výpočet vytyčovacích prvků, vytyčení stavby, kontrola vytyčení, vytyčení komunikace s přechodnicemi, příčné řezy a podélný profil, zaměření účelové prostorové vytyčovací sítě elektronickým tachymetrem, včetně vyhodnocení přesnosti.

[1]  BAJER, M.- PROCHÁZKA,J.:Inženýrská geodézie 10,20 - Návody ke cvičením, ČVUT Praha 1997.


Inženýrská geodézie a životní prostředí

Předmět navazuje na základní výuku oboru v předmětu Stavební geodézie a rozvíjí dosavadní znalosti. Posluchači se seznámí se specifickými postupy geodetických prací, související s tvorbou a ochranou urbanizované kulturní krajiny. Část přednášek a cvičení bude zaměřena k problematice vytyčování a provozní kontroly stavebních objektů a jejich vybavení.

[1]  Hánek P. a kol.: Stavební geodézie 10. Praha, ČVUT, 2007.
[2]  Hánek, P. - Janžutová, I.: Doplňující texty. Praha 2006.
[3]  ČSN 730405 Měření posunů stavebních objektů, 1997.


Kontrolní měření

Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě, kontrolní měření stavebních objektů, přesnost geodetických metod při kontrolním měření a určování posunů stavebních objektů, určování stability vztažných bodů. Interpretace výsledků měření posunů a význam pro monitorování geometrických a fyzikálních vlastností a pro diagnostiku staveb.

Povinná literatura:
[1]  ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů. Platné znění.
[2]  Hampacher, M.; Štroner, M. Zpracování a analýza měření v inženýrské geodézii. 2 ed. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2015. vol. 1. ISBN 978-80-01-05843-5.
Doporučená literatura:
[3]  Urban, R. Geodetické práce při měření posunů a deformací stavebních objektů. 1. vyd. Praha: CTU Publishing House. 2015, sv. 1. ISBN 978-80-01-05786-5.
[4]  John Olusegun Ogundare. Precision Surveying: The Principles and Geomatics Practice. Wiley & Sons 2016. ISBN 9781119102519
[5]  Kahmen, H., Faig, W. Surveying. Berlin: Walter de Gruyter, 1988, ISBN 3-11-008303-5


Základy automatizace v IG

Základní vlastnosti elementů a automatizovaných měřících systémů pro inž.geodézii. Snímače kapacitní, indukční, optoelektronické. Užívané zdroje optického záření. Vybrané přístroje a úlohy inž.geodézie - měření statických a dynamických posunů, řízení stavebních strojů, terestrické skenování. Metody a přístroje pro sledování vlivu vnějších podmínek v inž.geodézii.

[1]  KAŠPAR,M. - POSPÍŠIL,J. - ŠTRONER,M. - KŘEMEN, T. - TEJKAL,M.: Laserové skenovací systémy ve stavebnictví. Hradec Králové, Vega, 2003.
[2]  KOLEKTIV: Strojírenská příručka. Svazek 2. Praha, Scientia, 1993.
[3]  KAŠPAR, M. - VOŠTOVÁ,V.: Lasery ve stavebnictví a navigace strojů. Praha, ČKAIT, 2001.


Analýza dat v inženýrské geodézii

Obsahem je zejména zpracování, simulace a modelování dat z měření inženýrské geodézie. Kurz se zaměřuje na softwarové produkty a možnosti zpracování, analýzu a statistické vyhodnocení. Předpokládá se pochopení a použití pokročilých matematických algoritmů řešených buď metodu nejmenších čtverců nebo jinou metodou vyrovnání nebo řešení. Kurz je obvykle ukončen řešením individuálního úkolu souvisejícího s dizertací s požadavkem na funkční softwarový výstup.


Grafický informační systém MicroStation

Koncepce systému, popis vztahů jeho komponent. Rozhraní systému, komunikace mezi systémem, uživatelem a perifériemi. Vstup a výstup grafických dat, editace dat v grafické a negrafické podobě. Propojení s databázemi. Uživatelské modifikace systému, programování nadstaveb a maker.


Geodetické úlohy a jejich přesnost

Nelineární matematický model měření a chybový model úloh protínání(vliv měření a podkladu, izočáry pro střední chybu souřadnicovou). Vyrovnání osnovy směrů na stanovisku - opakované série měření (model pro mnohorozměrná měření a odhad parametrů založený na metodě nejmenších čtverců).


Teorie vlivu atmosféry na geodata

Zemská atmosféra, teplotní režim atmosféry, vlhkost v atmosféře, tlak vzduchu. Sluneční záření. Index lomu vzduchu (fázový, skupinový). Atmosferická refrakce. Dělení refrakčních jevů - délková, vertikální, horizontální, nivelační refrakce; astronomická, družicová, letecká (fotogrammetrická, skenovací), terestrická refrakce. Metody zkoumání a určení vlivu refrakce na geodata.


Teorie chyb


Teoretické základy inženýrské geodézie

Vytyčování - apriorní analýza, hodnocení kvality vytyčení, plánování a optimalizace, vliv fyzikálního měření. Kontrolní měření. Využití moderní měřící, výpočetní a zobrazovací techniky. Místní geodetické sítě (charakteristiky přesnosti, hodnocení kvality, design a problematika připojení). Měření posunů a přetvoření (obecná ormulace, metody a jejich hodnocení, pevné body, analýza výsledků a interpretace).


Teorie měřicích systémů

Měřicí systém - klasifikace a struktura měřicích systémů, klasifikace snímačů. Transformace vybraných fyzikálních veličin na elektrické - snímače na měření délky,úhlu,sklonu \ náklonu,zrychlení,teploty. Charakteristiky měřicích systémů - statické a dynamické charakteristiky. Analýza signálů - klasifikace signálů a jejich analýza,analýza časových řad,komponenty časových řad, filtry a filtrace. Automatizované měřicí systémy - nivelační, teodolitové, laserové, fotogrammetrické, inerciální. Laserové skenovací systémy.


Bakalářská práce

dle zadání


Bakalářská práce

dle zadání


Projekt

Teoretická, měřická a výpočetní příprava na řešení diplomové práce dle tématu.


Diplomová práce

dle zadání

[1] Dle pokynů vedoucích diplomových prací a to včetně doporučené literatury.


Diploma project

in accordance with the thesis proposal


Geodézie 4

Pozornost je věnována: za prvé, otázkám transformace souřadnic v rovině při nadbytečném počtu identických bodů (Helmertova transformace). Za druhé, formulaci a řešení chybového modelu základních úloh protínání (kovarianční matice souřadnic, střední elipsa chyb, izočáry pro střední chybu souřadnicovou) a vyrovnání polygonového pořadu metodou nejmenších čtverců. Za třetí, vyrovnání osnovy směrů měřených ve skupinách pomocí metody nejmenších čtverců a vlivu chyby v dostředění teodolitu a cíle na měřený úhel.


Geodézie 2

Určování výšek (výšková bodová pole, výškové systémy, metody měření, přístroje a pomůcky pro technickou nivelaci). Geodetické polohové základy, souřadnicové systémy a mapová díla na území ČR. Úpravy měřených veličin pro určení polohy bodu. Metody podrobného polohopisného měření a jeho početní i grafické zpracování. Vytyčovací úlohy (kružnicové oblouky a jednoduché, objekty), určování výměr. Prvotní informace o katastru nemovitostí ČR. Základní programové zabezpečení výpočtů v geodézii.


Inženýrská geodézie 3

Legislativní podklady pro geodetické práce v investiční výstavbě, technické normy, geodetické podklady pro projektování, geodetické práce v pozemním stavitelství, v dopravním stavitelství, vodním hospodářství, průmyslu a energetice, specifika vytyčovacích prací, kontrola geometrických parametrů staveb, rektifikace technologických zařízení atd.)

[1] NOVÁK,Z. - PROCHÁZKA,J.: Inženýrská geodézie 10, ČVUT Praha 1998
[2] MICHALČÁK,O. - VOSIKA,O. - VESELÝ,M. - NOVÁK,Z.: Inžinierska geodézia II, Alfa Bratislava 1990
[3] BAJER,M. - PROCHÁZKA,J.: Inženýrská geodézie 10,20 - Návody ke cvičením, ČVUT Praha 1997


Laserové skenování

Principy a teorie činnosti laserových skenovacích systémů, základní typy laserových skenerů, vlivy působící na přesnost měření, obecný postup zpracování měření (zpracování mračna bodů), přehled vybraných laserových skenovacích systémů, praktické využití ve stavebnictví a příbuzných oborech, ekonomické přínosy, bezpečnost práce.

[1] Kašpar, M. - Pospíšil, J. - Štroner, M. - Křemen, T. - Tejkal, M.: Laserové skenovací systémy ve stavebnictví. 1. vyd. Hradec Králové: Vega, 2003. 112 s. ISBN 80-900860-3-9.


Microstation 3D

Kreslení v systému Bentley Microstation, vytváření, úpravy a vizualizace objektů. Předmět je zakončen tvorbou projektu, který tvoří základ hodnocení.

[1] Sýkora, P.: Microstation V8XM – Podrobná uživatelská příručka. Computer Press, Praha 2007.


Stavební geodézie A

1.Úvod do geodézie: Geodézie. Geodézie pro architekty. Tvar a rozměry zemského tělesa. Náhradní plochy. Princip zobrazování zemského povrchu. Zavedení rovinných pravoúhlých souřadnic. Geodetický referenční systém S-JTSK ,S-42 a WGS-84. 2.Polohové bodové pole a souřadnicové výpočty: Polohové bodové pole a jeho rozdělení. Souřadnicové výpočty - směrník, délka, určení bodu polárními souřadnicemi, protínání vpřed, polygonový pořad, protínání zpět. Stabilizace a signalizace bodů. Dokumentace geodetického bodu. 3.Hodnocení přesnosti měření a vytyčování. Odchylky a tolerance ve výstavbě: Chyby a jejich dělení - náhodné chyby a jejich vlastnosti, systematické chyby. Parametry a výběrové charakteristiky přesnosti měření - směrodatná odchylka, výběrová směrodatná odchylka, mezní chyba. Zákon hromadění směrodatných odchylek - příklady. Zpracování výsledků přímých měření - aritmetické průměry, opravy, výběrová směrodatná odchylka. Vybrané pojmy z geometrické přesnosti staveb - základní hodnota geometrického parametru, skutečná hodnota, mezní hodnoty g.p., skutečná odchylka, mezní odchylka, přesnost kontrolního měření, tolerance. Vytyčovací odchylky ve výstavbě - vytyčovací odchylka, mezní vytyčovací odchylka, požadovaná směrodatná odchylka a k čemu slouží. 4.Určování směrů a úhlů: Základní pojmy - vodorovný směr, úhel, svislý úhel, zenitový úhel, zákonné měřicí jednotky. Optickomechanické teodolity, elektronické teodolity, totální stanice. Chyby při určování úhlů. Zkoušky přístrojů. Postup při určování vodorovného a zenitového úhlu v 1 skupině. 5.Určování délek: Definice délky. Zákonné měřicí jednotky. Měření délek pásmem včetně přesného postupu a oprav. Ryskový dálkoměr - případ vodorovné a šikmé záměry. Elektrooptické měření délek - totální stanice, ruční laserové dálkoměry, fyzikální a matematické opravy, přesnost totálních stanic. 6.Určování výšek: Druhy výšek, co je převýšení, jak vyjadřujeme sklon. Metody určování výšek - geometrická nivelace, barometrická a hydrostatická nivelace, trigonometrické určování výšek s využitím totálních stanic. Výškové bodové pole. Stabilizace a dokumentace bodu. Nivelační přístroje optické, digitální, laserové. Zkoušky nivelačních přístrojů. Geometrická nivelace ze středu. Pořadová nivelace. Plošná nivelace. Nivelace profilů. Hloubkové připojení. Výpočet a vyrovnání nivelačních pořadů - volný, vetknutý, uzavřený. 7.Měření při účelovém mapování a dokumentaci skutečného provedení staveb: Účelové mapy, prostorová polární metoda - rysková tachymetrie, elektronická tachymetrie. Zaměřování stavebních objektů - polohopisné, výškové, interiéru. 8.Vytyčování staveb a geodetické práce ve výstavbě: Vytyčovací systémy a jejich členění. Závazné technické normy. Fáze vytyčování. Metody polohového vytyčení bodů geometrických útvarů včetně oblouku kružnice, metody výškového vytyčování. Postup při vytyčení budovy. Výpočet polárních vytyčovacích prvků ze souřadnic. Posloupnost a náplň geodetických prací při přípravě, projektování, realizaci a dokumentaci staveb a jejich provozu. ÚOZI, zeměměřické a stavební právní předpisy. 9.Fotogrammetrie, DPZ, GNSS: Základy fotogrammetrie, prvky vnitřní a vnější orientace, jednosnímková a vícesnímková fotogrammetrie, pozemní a letecká fotogrammetrie. Dálkový průzkum Země (DPZ). Pasivní a aktivní DPZ. Globální navigační satelitní systém GNSS). Kosmický, řídící a uživatelský segment. Zpracování signálu navigační, diferenční a geodetické. 10.Laserové skenovací systémy, DMT, určování ploch a objemů: Principy a teorie činnosti laserových skenovacích systémů, základní typy laserových skenerů, vlivy působící na přesnost měření, obecný postup měření a zpracování měření (zpracování mračna bodů), přehled vybraných laserových skenovacích systémů, praktické využití ve stavebnictví a architektuře, ekonomické přínosy, bezpečnost práce. Digitální model terénu (DMT), reliéfu, povrchu, výstupy DMT, druhy DMT podle typu povrchu. Určování ploch a objemů, výměra pozemku, určení výměry z přímého měření, z map a plánů. Určení objemů pomocí řezů, čtvercové a trojúhelníkové sítě. 11.Státní mapová díla ČR a mapy pro výstavbu: Definice mapy, plánu, co je na mapě polohopis, výškopis, metody kartografického vyjadřování na mapách - smluvené značky, kresba atd. Forma mapy. Rozdělení státních map, jejich měřítka, zobrazovací systém. Účelové mapy ve výstavbě - rozdělení, obsah. Distribuce státních mapových děl, autorská práva k nim. Využití vrstevnicových map ve stavebnictví. 12.Mapová díla a GIS: Získávání mapových podkladů, práce s mapovými podklady, územní plán, Geoportál a práce s ním, zdroje starých map. Úvod do geografického informačního systému (GIS), definice, součásti, geodata, geoobjekty, datové modely, mapové vrstvy, možnosti zobrazování a analýzy dat. Databázové systémy. Příklady využití ve státní správě. 13.Katastr nemovitostí ČR a jeho úloha ve státních IS ve výstavbě. Organizace zeměměřické služby ČR: Co to je KN, co obsahuje. Zejména výpis z KN - co obsahuje, snímek z katastrální mapy, změny a úpravy KN prostřednictvím geometrického plánu, v jakých fázích projednávání a schvalování staveb se používají. Organizace zeměměřické služby v ČR. Oceňování zeměměřických výkonů. Informace o zkoušce

[1] ŠVEC,M. - HÁNEK,P.: Stavební geodézie 10. 2.vyd. ČVUT Praha 1999
[2] ŠVEC,M. a kol.: Stavební geodézie 10 - Praktická výuka. ČVUT Praha 1998


Stavební geodézie

Zemské těleso, náhradní plochy, kartografická zobrazení Polohová a výšková bodová pole, souřadnicové výpočty Hodnocení přesnosti, odchylky a tolerance ve výstavbě Měření úhlů a délek Určování výšek Další geodetické metody (GNSS, DPZ, ...) Fotogrammetrie a laserové skenování Měření při účelovém mapování a dokumentaci skutečného provedení budov Vytyčování a geodetické práce ve výstavbě Státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu Geografické informační systémy a územní plánování Katastr nemovitostí ČR Zákony a vyhlášky v geodézii a stavebnictví v ČR

[1] Hánek, P. a kol.: Stavební geodézie. ČVUT Praha 2007.
[2] Pospíšil, J. - Štroner, M.: Stavební geodézie – doplňkové skriptum pro obor A. ČVUT Praha 2010.
[3] Švec, M. a kol.: Stavební geodézie 10 - Praktická výuka. ČVUT Praha 1998 (2000).


Výuka v terénu GD 1,2 (2 týdny)

Předmět poskytuje praktické procvičení znalostí z předmětů Geodézie 1 a Geodézie 2 v několika tematicky zaměřených ucelených úlohách.


Výuka v terénu GD 3,4 (2 týdny)

Zaměření a výpočet bodů geodetické sítě - plošná účelová síť s měřenými vodorovnými směry a délkami, určení trigonometrických výškových rozdílů z oboustranně a současně měřených zenitových úhlů a šikmých délek pomocí totální stanice, určení výšky jednoho bodu sítě geometrickou nivelací ze středu (přesná nivelace), použití GNSS (RTK měření v síti referenčních stanic CZEPOS), výpočet podle metody nejmenších čtverců. Podrobné polohopisné a výškopisné měření (tachymetrie) zadané lokality v extravilánu v měřítku 1 : 500 a vyhotovení digitálního modelu terénu. Zaměření stávajícího stavu stavebního objektu pro plánovanou rekonstrukci a vyhotovení dokumentace v měřítku 1 : 50 (výkres půdorysu).


Inženýrská geodézie v dopravním stavitelství

Polohové oblouky v dopravním stavitelství v souřadnicovém systému S-JTSK (jednoduché i složené). Přechodnice a oblouky s přechodnicemi. Zakružovací oblouky nivelety. Použití teorie chyb při hodnocení přesnosti měření a vytyčování. Řešení složitějších vytyčovacích úloh a měření posunů a deformací staveb. Vložená přednáška specialisty z praxe, případně exkurze.

[1] Švec M., Hánek P.: Stavební geodézie 10. 2.vyd., ČVUT Praha 1999


Inženýrská geodézie pro stav. .technology

Přístrojová technika a postupy. Geodetické práce při realizaci stavebních objektů s prostorovou skladbou a při dokumentaci jejich skutečného provedení. Vložená přednáška specialisty z praxe.

[1] Zákon 200/1994 Sb. o zeměměřictví,zákon stavební č. 50/1976 Sb. ve smyslu pozdějších předpisů, řada ČSN ISO 8322, ČSN 73 0420/1,2


Stavebně průmyslová geodézie

Předmět rozšiřuje základní znalosti studentů magisterského studia z inženýrské a průmyslové geodézie. Součástí jsou kromě přednášek blokovaná cvičení, vložená přednáška specialisty z praxe, příp. exkurze.

[1] MICHALČÁK,O. - VOSIKA,O. - VESELÝ,M. - NOVÁK,Z.: Inžinierska geodézia I, Alfa Bratislava 1985
[2] MICHALČÁK,O. - VOSIKA,O. - VESELÝ,M. - NOVÁK,Z.: Inžinierska geodézia II, Alfa Bratislava 1990
[3] HÁNEK,P. - JANŽUROVÁ,I.: Doplňující texty, Praha 1998


Teorie vlivu atmosféry na geodata

Zemská atmosféra, teplotní režim atmosféry, vlhkost v atmosféře, tlak vzduchu. Sluneční záření. Index lomu vzduchu (fázový, skupinový). Atmosferická refrakce. Dělení refrakčních jevů - délková, vertikální, horizontální, nivelační refrakce; astronomická, družicová, letecká (fotogrammetrická, skenovací), terestrická refrakce. Metody zkoumání a určení vlivu refrakce na geodata.


Teoretické základy inženýrské geodézie

Vytyčování - apriorní analýza, hodnocení kvality vytyčení, plánování a optimalizace, vliv fyzikálního měření. Kontrolní měření. Využití moderní měřící, výpočetní a zobrazovací techniky. Místní geodetické sítě (charakteristiky přesnosti, hodnocení kvality, design a problematika připojení). Měření posunů a přetvoření (obecná ormulace, metody a jejich hodnocení, pevné body, analýza výsledků a interpretace).

[1]  dle zaměření disertace


Teorie měřicích systémů

Měřicí systém - klasifikace a struktura měřicích systémů, klasifikace snímačů. Transformace vybraných fyzikálních veličin na elektrické - snímače na měření délky,úhlu,sklonu \ náklonu,zrychlení,teploty. Charakteristiky měřicích systémů - statické a dynamické charakteristiky. Analýza signálů - klasifikace signálů a jejich analýza,analýza časových řad,komponenty časových řad, filtry a filtrace. Automatizované měřicí systémy - nivelační, teodolitové, laserové, fotogrammetrické, inerciální. Laserové skenovací systémy.

[1]  ĎAD´O, S. - KREIDL, M.: Senzory a měřicí obvody. ČVUT Praha, 1996, 315 s.
[2]  VOŠTOVÁ, V. - KAŠPAR, M.: Optoelektronika v řízení stavebních strojů. ČVUT Praha, 2001, 194 s.
[3]  ROGALEWICZ, V.: Stochastické procesy ( Analýza časových řad).ČVUT Praha,1993,106 s.


Bakalářská práce

dle zadání

[1]  dle zadání


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Základy AutoCADu pro IG

Základy AutoCADu - práce se soubory, typy souborů, kompatibilita, uživatelské prostředí, ovládání, kreslení, úchopy, trasování, hladiny, měření, kótování, bloky, tabulky, externí reference, práce s rastry, pomocné příkazy.

[1]  Spielmann, M. - Špaček, J: AutoCAD. Názorný průvodce pro verze 2008, 2009. Computer Press, Brno 2008. ISBN 978-80-251-2302-7.
[2]  Fořt, P. - Kletečka, J.: AutoCAD 2010. Computer Press, a. s., Brno 2009. ISBN 978-80-251-2181-8.


Projekt


Diplomová práce

dle zadání

[1]  dle zadání


Ekonomika v zeměměřictví a katastru

Platné právní předpisy v zeměměřictví a katastru. Tvorba ceny, náklady firmy, ziska ztráta. Formy podnikání. Daňová povinnost v ČR. Makroekonomická teorie. Management a marketing. Podnik a jeho ekonomická hodnota. Princip fungování trhu. Veřejné zakázky. Péče o jakost zeměměřických prací a jejich výsledků.

[1]  Frková, J.: Individuální podnikání. Skriptum FSv. 1.vyd., Vydavatelství ČVUT, Praha 1998. 99 s.
[2]  Holman, R.: Ekonomie. 3. aktualizované vyd., C. H. Beck, Praha 2002. 714 s.
[3]  Kotler, P.: Marketing. Management. 10. rozšířené vyd., Grada Publishing, Praha 2001. 780 s.


Fieldwork surveying

Introduction to surveying, basic geodetic calculations, evaluation of precision and accuracy of a measurement, theory of errors, instrumentation, topographic survey, angular and distance measurements, determination of heights, photogrammetry, laser scanning, mapping, setting-out in construction, surveying for monitoring of displacements, cadastre of real estates.

[1]  Anderson, J.M. - Mikhail, E.M.: Surveying: Theory and Practice. McGraw-Hill New York, 1998, 1167 pages., Allan, A.L.: Practical Surveying and Computations. Butterworth-Heinemann Ltd., Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP, 1993, 573 pages.


Geodézie 1

Historický úvod, zobrazení Země a redukce měřených veličin. Základní geodetické přístroje (teodolity, dálkoměry) a pomůcky a jejich části. Přístrojové chyby a jejich eliminace. Teoretické základy měření vodorovných i svislých úhlů a délek. Centrace měřených veličin. Základní souřadnicové výpočty.

[1]  Ratiborský, J.: Geodézie 10. 2. vyd. Praha: ČVUT v Praze. 2005. 234 s.
[2]  Formanová, P. ? Kubín, T.: Geodézie 1, 2 (Návody na cvičení). 1. vyd. Praha: ČVUT v Praze. 2009. 136 s.


Geodézie 3

Výškový systém ČR. Způsoby stabilizace výškových bodů. Geometrická nivelace ze středu, technologie přesné a technické nivelace včetně chyb a charakteristik přesnosti. Metoda trigonometrického určování výškových rozdílů. Způsoby eliminace vlivu refrakce na měřený zenitový úhel. Centrace a matematická redukce měřených veličin. Podrobné měření výškopisné zahrnuje starší i nové technologie tachymetrické metody dle dostupného přístrojového vybavení až po vyhotovení výškopisného plánu.

[1]  Blažek R. - Skořepa Z.: Geodézie 3 Výškopis, ČVUT Praha, 2009.


Inženýrská geodézie

Geodetické podklady pro projektování, legislativní podklady pro geodetické práce v investiční výstavbě, teorie vytyčovacích prací, geodetické práce v pozemním stavitelství, v dopravním stavitelství, vodním hospodářství, průmyslu a energetice, určování polohy podzemních vedení, měření posunů a deformací staveb.

[1]  Novák, Z. - Procházka, J.: Inženýrská geodézie 10, ČVUT Praha 1998.
[2]  Michalčák, O. - Vosika, O. - Veselý, M. - Novák, Z.: Inžinierska geodézia II, Alfa Bratislava 1990.
[3]  Bajer, M. - Procházka, J.: Inženýrská geodézie 10,20 - Návody ke cvičením, ČVUT Praha 1997.


Inženýrská geodézie 2

Plánování a hodnocení přesnosti geodetických prací, hodnocení přesnosti měření a vytyčování délek, úhlů a svislic, včetně pramenů chyb, problematika vytyčovacích sítí polohových, výškových a prostorových (odvození přesnosti), hodnocení přesnosti polohového a výškového vytyčování elementárních prvků stavebního objektu, odvození hlavních prvků přechodnic, včetně řešení kružnicových oblouků s přechodnicemi, hodnocení přesnosti a prokazatelnosti posunů a přetvoření stavebních konstrukcí.

[1]  NOVÁK,Z. - PROCHÁZKA, J.: Inženýrská geodézie 10, dotisk 2. vyd. ČVUT Praha 2006,
[2]  MICHALČÁK,O. - VOSIKA,O. - VESELÝ,M. - NOVÁK,Z.: Inžinierska geodézia I, Alfa Bratislava 1985


Inženýrská geodézie 4

Předmět je věnován zejména měřením v antropogenních i naturálních podzemních prostorách a při povrchovém dobývání surovin. Přednášky obsahují metodiku připojovacích a usměrňovacích měření v důlních závodech, geodetické práce při ražbě tunelů pro různé účely a při stavbě metra. Současně řeší pro výše uvedené účely vytyčovací sítě na povrchu i v podzemí a to jak polohové, tak výškové, včetně hodnocení přesnosti. Součástí jsou související předpisy, určování objemu podzemních ložisek, problematika poklesových dolin a rekultivací pohornické krajiny, měřické práce v jeskyních a lomech.

[1]  Literatura
[2]  Hánek, P. - Novák, Z.: Geodézie v podzemních prostorách - 2. vydání. ČVUT Praha 2006.
[3]  Kovanič, L. - Matouš, J. - Mučka, A.: Důlní měřictví. SNTL Praha 1990.
[4]  Vyhláška ČBÚ č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů.
[5]  Webové stránky Českého báňského úřadu (http://www.cbusbs.cz/).
[6]  Další literatura bude oznámena přednášejícím na jeho stránkách (a při přednáškách.


Metrologie v geodézii

Metrologické předpisy, terminologie. Kalibrace geodetických přístrojů a pomůcek. Zavádění metrologie v geodetické firmě. Metrologie v systému jakosti.

[1]  zákon č.505/1990 Sb., o metrologii, Šindelář,V. - Tůma,Z.: Metrologie, její vývoj a současnost. ČMS, Praha 2002.


Projekt 2


Stavební geodézie

Zemské těleso, náhradní plochy, kartografická zobrazení, polohová a výšková bodová pole, souřadnicové výpočty, hodnocení přesnosti, odchylky a tolerance ve výstavbě, měření úhlů a délek, určování výšek, měření při účelovém mapování a dokumentaci skutečného provedení budov, fotogrammetrie, laserové skenování, GPS, vytyčování a geodetické práce ve výstavbě, státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu, Katastr nemovitostí ČR.

[1]  HÁNEK,P.a kol.: Stavební geodézie. ČVUT Praha 2007.
[2]  ŠVEC,M. a kol.: Stavební geodézie 10 - Praktická výuka. ČVUT Praha 1998


Výuka v terénu z inženýrské geodézie

Zaměření a výpočet geodetické mikrosítě pro průmyslová měření, přesná výšková měření, metoda přechodných stanovisek, výpočet vytyčovacích prvků, vytyčení stavby, kontrola vytyčení, vytyčení komunikace s přechodnicemi, příčné řezy a podélný profil, zaměření účelové prostorové vytyčovací sítě elektronickým tachymetrem, včetně vyhodnocení přesnosti.

[1]  BAJER, M.- PROCHÁZKA,J.:Inženýrská geodézie 10,20 - Návody ke cvičením, ČVUT Praha 1997.


Inženýrská geodézie a životní prostředí

Předmět navazuje na základní výuku oboru v předmětu Stavební geodézie a rozvíjí dosavadní znalosti. Posluchači se seznámí se specifickými postupy geodetických prací, související s tvorbou a ochranou urbanizované kulturní krajiny. Část přednášek a cvičení bude zaměřena k problematice vytyčování a provozní kontroly stavebních objektů a jejich vybavení.

[1]  Hánek P. a kol.: Stavební geodézie 10. Praha, ČVUT, 2007.
[2]  Hánek, P. - Janžutová, I.: Doplňující texty. Praha 2006.
[3]  ČSN 730405 Měření posunů stavebních objektů, 1997.


Kontrolní měření

Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě, kontrolní měření stavebních objektů, přesnost geodetických metod při kontrolním měření a určování posunů stavebních objektů, určování stability vztažných bodů. Interpretace výsledků měření posunů a význam pro monitorování geometrických a fyzikálních vlastností a pro diagnostiku staveb.

[1]  ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě. Platné znění. [2] ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů. Platné znění.


Základy automatizace v IG

Základní vlastnosti elementů a automatizovaných měřících systémů pro inž.geodézii. Snímače kapacitní, indukční, optoelektronické. Užívané zdroje optického záření. Vybrané přístroje a úlohy inž.geodézie - měření statických a dynamických posunů, řízení stavebních strojů, terestrické skenování. Metody a přístroje pro sledování vlivu vnějších podmínek v inž.geodézii.

[1]  KAŠPAR,M. - POSPÍŠIL,J. - ŠTRONER,M. - KŘEMEN, T. - TEJKAL,M.: Laserové skenovací systémy ve stavebnictví. Hradec Králové, Vega, 2003., [2] KOLEKTIV: Strojírenská příručka. Svazek 2. Praha, Scientia, 1993., [3] KAŠPAR, M. - VOŠTOVÁ,V.: Lasery ve stavebnictví a navigace strojů. Praha, ČKAIT, 2001.


Analýza dat v inženýrské geodézii

The content is the processing, simulation and modeling of data especially from measurement of engineering geodesy. The course focuses on software products and processing capabilities, analysis and statistical evaluation. Understanding and use of advanced mathematical algorithms is assumed to solve either the method of least squares or other methods of adjustment or solution. The course is usually finished by solving of the individually task related to the dissertation with the requirement of a functional software output.


Grafický informační systém MicroStation

Koncepce systému, popis vztahů jeho komponent. Rozhraní systému, komunikace mezi systémem, uživatelem a perifériemi. Vstup a výstup grafických dat, editace dat v grafické a negrafické podobě. Propojení s databázemi. Uživatelské modifikace systému, programování nadstaveb a maker.

[1]  Příručky a manuály výrobce. Webové zdroje.


Geodetické úlohy a jejich přesnost

Nelineární matematický model měření a chybový model úloh protínání(vliv měření a podkladu, izočáry pro střední chybu souřadnicovou). Vyrovnání osnovy směrů na stanovisku - opakované série měření (model pro mnohorozměrná měření a odhad parametrů založený na metodě nejmenších čtverců).

[1]  SKOŘEPA, Z.: Geodézie 4. Transformace, přesnost bodu určeného protínáním, vyrovnání osnovy směrů. 2. vyd. Praha, ČVUT 2008, 146 s.
[2]  RAO, C.R.: Lineární metody statistické indukce a jejich aplikace. Praha, Academia 1978.
[3]  HAMPACHER, M. - RADOUCH, V.: Teorie chyb a vyrovnávací počet 2. Praha, ČVUT 2004.
[4]  BÖHM, J. - RADOUCH, V. - HAMPACHER, M.: Vyrovnávací počet. Praha, SNTL 1990.


Teorie vlivu atmosféry na geodata

Zemská atmosféra, teplotní režim atmosféry, vlhkost v atmosféře, tlak vzduchu. Sluneční záření. Index lomu vzduchu (fázový, skupinový). Atmosferická refrakce. Dělení refrakčních jevů - délková, vertikální, horizontální, nivelační refrakce; astronomická, družicová, letecká (fotogrammetrická, skenovací), terestrická refrakce. Metody zkoumání a určení vlivu refrakce na geodata.


Teoretické základy inženýrské geodézie

Vytyčování - apriorní analýza, hodnocení kvality vytyčení, plánování a optimalizace, vliv fyzikálního měření. Kontrolní měření. Využití moderní měřící, výpočetní a zobrazovací techniky. Místní geodetické sítě (charakteristiky přesnosti, hodnocení kvality, design a problematika připojení). Měření posunů a přetvoření (obecná ormulace, metody a jejich hodnocení, pevné body, analýza výsledků a interpretace).

[1]  dle zaměření disertace


Teorie měřicích systémů

Měřicí systém - klasifikace a struktura měřicích systémů, klasifikace snímačů. Transformace vybraných fyzikálních veličin na elektrické - snímače na měření délky,úhlu,sklonu \ náklonu,zrychlení,teploty. Charakteristiky měřicích systémů - statické a dynamické charakteristiky. Analýza signálů - klasifikace signálů a jejich analýza,analýza časových řad,komponenty časových řad, filtry a filtrace. Automatizované měřicí systémy - nivelační, teodolitové, laserové, fotogrammetrické, inerciální. Laserové skenovací systémy.

[1]  ĎAD´O, S. - KREIDL, M.: Senzory a měřicí obvody. ČVUT Praha, 1996, 315 s.
[2]  VOŠTOVÁ, V. - KAŠPAR, M.: Optoelektronika v řízení stavebních strojů. ČVUT Praha, 2001, 194 s.
[3]  ROGALEWICZ, V.: Stochastické procesy ( Analýza časových řad).ČVUT Praha,1993,106 s.


Bakalářská práce

dle zadání

[1]  dle zadání


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Základy AutoCADu pro IG

[1]  Spielmann, M. - Špaček, J: AutoCAD. Názorný průvodce pro verze 2008, 2009. Computer Press, Brno 2008. ISBN 978-80-251-2302-7.
[2]  Fořt, P. - Kletečka, J.: AutoCAD 2010. Computer Press, a. s., Brno 2009. ISBN 978-80-251-2181-8.


Projekt


Diplomová práce

dle zadání

[1]  dle zadání


Ekonomika v zeměměřictví a katastru

[1]  Frková, J.: Individuální podnikání. Skriptum FSv. 1.vyd., Vydavatelství ČVUT, Praha 1998. 99 s.
[2]  Holman, R.: Ekonomie. 3. aktualizované vyd., C. H. Beck, Praha 2002. 714 s.
[3]  Kotler, P.: Marketing. Management. 10. rozšířené vyd., Grada Publishing, Praha 2001. 780 s.


Fieldwork surveying

Introduction to surveying, basic geodetic calculations, evaluation of precision and accuracy of a measurement, theory of errors, instrumentation, topographic survey, angular and distance measurements, determination of heights, photogrammetry, laser scanning, mapping, setting-out in construction, surveying for monitoring of displacements, cadastre of real estates.

[1]  Anderson, J.M. - Mikhail, E.M.: Surveying: Theory and Practice. McGraw-Hill New York, 1998, 1167 pages., Allan, A.L.: Practical Surveying and Computations. Butterworth-Heinemann Ltd., Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP, 1993, 573 pages.


Geodézie 1

Historický úvod, zobrazení Země a redukce měřených veličin. Základní geodetické přístroje (teodolity, dálkoměry) a pomůcky a jejich části. Přístrojové chyby a jejich eliminace. Teoretické základy měření vodorovných i svislých úhlů a délek. Centrace měřených veličin. Základní souřadnicové výpočty.

[1]  Ratiborský, J.: Geodézie 10. 2. vyd. Praha: ČVUT v Praze. 2005. 234 s.
[2]  Formanová, P. ? Kubín, T.: Geodézie 1, 2 (Návody na cvičení). 1. vyd. Praha: ČVUT v Praze. 2009. 136 s.


Geodézie 3

Výškový systém ČR. Způsoby stabilizace výškových bodů. Geometrická nivelace ze středu, technologie přesné a technické nivelace včetně chyb a charakteristik přesnosti. Metoda trigonometrického určování výškových rozdílů. Způsoby eliminace vlivu refrakce na měřený zenitový úhel. Centrace a matematická redukce měřených veličin. Podrobné měření výškopisné zahrnuje starší i nové technologie tachymetrické metody dle dostupného přístrojového vybavení až po vyhotovení výškopisného plánu.

[1]  Blažek R. - Skořepa Z.: Geodézie 3 Výškopis, ČVUT Praha, 2009.


Inženýrská geodézie

Geodetické podklady pro projektování, legislativní podklady pro geodetické práce v investiční výstavbě, teorie vytyčovacích prací, geodetické práce v pozemním stavitelství, v dopravním stavitelství, vodním hospodářství, průmyslu a energetice, určování polohy podzemních vedení, měření posunů a deformací staveb.

[1]  Novák, Z. - Procházka, J.: Inženýrská geodézie 10, ČVUT Praha 1998.
[2]  Michalčák, O. - Vosika, O. - Veselý, M. - Novák, Z.: Inžinierska geodézia II, Alfa Bratislava 1990.
[3]  Bajer, M. - Procházka, J.: Inženýrská geodézie 10,20 - Návody ke cvičením, ČVUT Praha 1997.


Inženýrská geodézie 2

Plánování a hodnocení přesnosti geodetických prací, metody měření a vytyčování délek, úhlů a svislic, včetně pramenů chyb, problematika vytyčovacích sítí polohových, výškových a prostorových, vytyčování polohové a výškové, včetně hodnocení přesnosti, řešení kružnicových oblouků a oblouků s přechodnicemi

[1]  NOVÁK,Z. - PROCHÁZKA, J.: Inženýrská geodézie 10, dotisk 2. vyd. ČVUT Praha 2006,
[2]  MICHALČÁK,O. - VOSIKA,O. - VESELÝ,M. - NOVÁK,Z.: Inžinierska geodézia I, Alfa Bratislava 1985


Inženýrská geodézie 4

[1]  Literatura
[2]  Hánek, P. - Novák, Z.: Geodézie v podzemních prostorách - 2. vydání. ČVUT Praha 2006.
[3]  Kovanič, L. - Matouš, J. - Mučka, A.: Důlní měřictví. SNTL Praha 1990.
[4]  Vyhláška ČBÚ č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů.
[5]  Webové stránky Českého báňského úřadu (http://www.cbusbs.cz/).
[6]  Další literatura bude oznámena přednášejícím na jeho stránkách (a při přednáškách.


Metrologie v geodézii

Metrologické předpisy, terminologie. Metrologie v systému řízení jakosti. Kalibrace geodetických přístrojů a pomůcek. Zavádění metrologie v geodetické firmě.

[1]  zákon č.505/1990 Sb., o metrologii, Šindelář,V. - Tůma,Z.: Metrologie, její vývoj a současnost. ČMS, Praha 2002.


Projekt 2


Stavební geodézie

Zemské těleso, náhradní plochy, kartografická zobrazení, polohová a výšková bodová pole, souřadnicové výpočty, hodnocení přesnosti, odchylky a tolerance ve výstavbě, měření úhlů a délek, určování výšek, měření při účelovém mapování a dokumentaci skutečného provedení budov, fotogrammetrie, laserové skenování, GPS, vytyčování a geodetické práce ve výstavbě, státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu, Katastr nemovitostí ČR.

[1]  HÁNEK,P.a kol.: Stavební geodézie. ČVUT Praha 2007.
[2]  ŠVEC,M. a kol.: Stavební geodézie 10 - Praktická výuka. ČVUT Praha 1998


Výuka v terénu z inženýrské geodézie

Zaměření a výpočet geodetické mikrosítě pro průmyslová měření, výšková měření, metoda přechodných stanovisek, výpočet vytyčovacích prvků, vytyčení stavby, kontrola vytyčení, vytyčení komunikace s přechodnicemi, příčné řezy a podélný profil, zaměření účelové prostorové vytyčovací sítě elektronickým tachymetrem, včetně vyhodnocení přesnosti.

[1]  BAJER, M.- PROCHÁZKA,J.:Inženýrská geodézie 10,20 - Návody ke cvičením, ČVUT Praha 1997.


Inženýrská geodézie a životní prostředí

[1]  Hánek P. a kol.: Stavební geodézie 10. Praha, ČVUT, 2007.
[2]  Hánek, P. - Janžutová, I.: Doplňující texty. Praha 2006.
[3]  ČSN 730405 Měření posunů stavebních objektů, 1997.


Kontrolní měření

Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě, kontrolní měření stavebních objektů, statistická analýza a přejímka, přesnost geodetických metod při vytyčování a určování posunů stavebních objektů, určování stability vztažných bodů.

[1]  ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě. Platné znění. [2] ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů. Platné znění.


Základy automatizace v IG

Základní vlastnosti elementů a automatizovaných měřících systémů pro inž.geodézii.Elektrické měřicí obvody. Snímače odporové,kapacitní,indukčnostní, indukční, optoelektronické (fotodiody, PSD,CCD),horizontu,světlovodné. Určení délkových a úhlových posunů. Užívané zdroje optického záření-LED, lasery, pro automatizaci měření. Metody úprav svazků optického záření. Vybrané přístroje pro automatizaci měření v inž.geodézii (motorizované teodolity,digitální nivelační přístroje,skenery).Základy skenování. Vybrané speciální úlohy inž.geodézie s uplatněním automatizace měření (zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí, zaměření skutečného stavu důlního díla). Metody a přístroje pro sledování vlivu vnějších podmínek na přesnost měření v inž.geodézii.

[1]  KAŠPAR,M. - POSPÍŠIL,J. - ŠTRONER,M. - KŘEMEN, T. - TEJKAL,M.: Laserové skenovací systémy ve stavebnictví. Hradec Králové, Vega, 2003., [2] KOLEKTIV: Strojírenská příručka. Svazek 2. Praha, Scientia, 1993., [3] KAŠPAR, M. - VOŠTOVÁ,V.: Lasery ve stavebnictví a navigace strojů. Praha, ČKAIT, 2001.


Analýza dat v inženýrské geodézii

The content is the processing, simulation and modeling of data especially from measurement of engineering geodesy. The course focuses on software products and processing capabilities, analysis and statistical evaluation. Understanding and use of advanced mathematical algorithms is assumed to solve either the method of least squares or other methods of adjustment or solution. The course is usually finished by solving of the individually task related to the dissertation with the requirement of a functional software output.


Grafický informační systém MicroStation

Koncepce systému, popis vztahů jeho komponent. Rozhraní systému, komunikace mezi systémem, uživatelem a perifériemi. Vstup a výstup grafických dat, editace dat v grafické a negrafické podobě. Propojení s databázemi. Uživatelské modifikace systému, programování nadstaveb a maker.

[1]  Příručky a manuály výrobce. Webové zdroje.


Geodetické úlohy a jejich přesnost

Nelineární matematický model měření a chybový model úloh protínání(vliv měření a podkladu, izočáry pro střední chybu souřadnicovou). Vyrovnání osnovy směrů na stanovisku - opakované série měření (model pro mnohorozměrná měření a odhad parametrů založený na metodě nejmenších čtverců).

[1]  SKOŘEPA, Z.: Geodézie 4. Transformace, přesnost bodu určeného protínáním, vyrovnání osnovy směrů. 2. vyd. Praha, ČVUT 2008, 146 s.
[2]  RAO, C.R.: Lineární metody statistické indukce a jejich aplikace. Praha, Academia 1978.
[3]  HAMPACHER, M. - RADOUCH, V.: Teorie chyb a vyrovnávací počet 2. Praha, ČVUT 2004.
[4]  BÖHM, J. - RADOUCH, V. - HAMPACHER, M.: Vyrovnávací počet. Praha, SNTL 1990.


Teorie vlivu atmosféry na geodata

Zemská atmosféra, teplotní režim atmosféry, vlhkost v atmosféře, tlak vzduchu. Sluneční záření. Index lomu vzduchu (fázový, skupinový). Atmosferická refrakce. Dělení refrakčních jevů - délková, vertikální, horizontální, nivelační refrakce; astronomická, družicová, letecká (fotogrammetrická, skenovací), terestrická refrakce. Metody zkoumání a určení vlivu refrakce na geodata.


Teoretické základy inženýrské geodézie

Vytyčování - apriorní analýza, hodnocení kvality vytyčení, plánování a optimalizace, vliv fyzikálního měření. Kontrolní měření. Využití moderní měřící, výpočetní a zobrazovací techniky. Místní geodetické sítě (charakteristiky přesnosti, hodnocení kvality, design a problematika připojení). Měření posunů a přetvoření (obecná ormulace, metody a jejich hodnocení, pevné body, analýza výsledků a interpretace).

[1]  dle zaměření disertace


Teorie měřicích systémů

Měřicí systém - klasifikace a struktura měřicích systémů, klasifikace snímačů. Transformace vybraných fyzikálních veličin na elektrické - snímače na měření délky,úhlu,sklonu \ náklonu,zrychlení,teploty. Charakteristiky měřicích systémů - statické a dynamické charakteristiky. Analýza signálů - klasifikace signálů a jejich analýza,analýza časových řad,komponenty časových řad, filtry a filtrace. Automatizované měřicí systémy - nivelační, teodolitové, laserové, fotogrammetrické, inerciální. Laserové skenovací systémy.

[1]  ĎAD´O, S. - KREIDL, M.: Senzory a měřicí obvody. ČVUT Praha, 1996, 315 s.
[2]  VOŠTOVÁ, V. - KAŠPAR, M.: Optoelektronika v řízení stavebních strojů. ČVUT Praha, 2001, 194 s.
[3]  ROGALEWICZ, V.: Stochastické procesy ( Analýza časových řad).ČVUT Praha,1993,106 s.


Bakalářská práce

dle zadání

[1]  dle zadání


Bakalářská práce


Projekt


Diplomová práce

dle zadání

[1]  dle zadání


Geodézie 4

[1]  Skořepa, Z.: Geodezie 4. Praha, Česka technika - nakladatelstvi CVUT, 2014.


Geodézie 2

[1]  Ratiborský, J.: Geodézie 20. Skriptum. Vydavatelství ČVUT, Praha 2005.
[2]  Formanová, P., Kubín, T.: Geodézie 1, 2 (Návody na cvičení). Skriptum. Vydavatelství ČVUT, Praha 2009.


Inženýrská geodézie 3

Legislativní podklady pro geodetické práce v investiční výstavbě, technické normy, geodetické podklady pro projektování, geodetické práce v pozemním stavitelství, v dopravním stavitelství, vodním hospodářství, průmyslu a energetice, specifika vytyčovacích prací, kontrola geometrických parametrů staveb, rektifikace technologických zařízení atd.)

[1]  NOVÁK,Z. - PROCHÁZKA, J.: Inženýrská geodézie 10, dotisk 2. vyd. ČVUT Praha 2006,
[2]  MICHALČÁK,O. - VOSIKA,O. - VESELÝ,M. - NOVÁK,Z.: Inžinierska geodézia II, Alfa Bratislava 1990
[3]  POLÁK,P. - PROCHÁZKA,J.: Sylaby přednášek
[4]  Aktuálně platné ČSN, týkající se přednášené problematiky


Laserové skenování

Principy a teorie činnosti laserových skenovacích systémů, základní typy laserových skenerů, vlivy působící na přesnost měření, obecný postup zpracování měření (zpracování mračna bodů), přehled vybraných laserových skenovacích systémů, praktické využití ve stavebnictví a příbuzných oborech, ekonomické přínosy, bezpečnost práce.

[1]  Kašpar, M. - Pospíšil, J. - Štroner, M. - Křemen, T. - Tejkal, M.: Laserové skenovací systémy ve stavebnictví. 1. vyd. Hradec Králové: Vega, 2003. 112 s. ISBN 80-900860-3-9.


Microstation 3D

Kreslení v systému Bentley Microstation, vytváření, úpravy a vizualizace objektů. Předmět je zakončen tvorbou projektu, který tvoří základ hodnocení.

[1]  Sýkora, P.:Microstation V8XM - Podrobná uživatelská příručka. Computer Press, Praha 2007.


Stavební geodézie A

1.Úvod do geodézie: Geodézie. Geodézie pro architekty. Tvar a rozměry zemského tělesa. Náhradní plochy. Princip zobrazování zemského povrchu. Zavedení rovinných pravoúhlých souřadnic. Geodetický referenční systém S-JTSK ,S-42 a WGS-84. 2.Polohové bodové pole a souřadnicové výpočty: Polohové bodové pole a jeho rozdělení. Souřadnicové výpočty - směrník, délka, určení bodu polárními souřadnicemi, protínání vpřed, polygonový pořad, protínání zpět. Stabilizace a signalizace bodů. Dokumentace geodetického bodu. 3.Hodnocení přesnosti měření a vytyčování. Odchylky a tolerance ve výstavbě: Chyby a jejich dělení - náhodné chyby a jejich vlastnosti, systematické chyby. Parametry a výběrové charakteristiky přesnosti měření - směrodatná odchylka, výběrová směrodatná odchylka, mezní chyba. Zákon hromadění směrodatných odchylek - příklady. Zpracování výsledků přímých měření - aritmetické průměry, opravy, výběrová směrodatná odchylka. Vybrané pojmy z geometrické přesnosti staveb - základní hodnota geometrického parametru, skutečná hodnota, mezní hodnoty g.p., skutečná odchylka, mezní odchylka, přesnost kontrolního měření, tolerance. Vytyčovací odchylky ve výstavbě - vytyčovací odchylka, mezní vytyčovací odchylka, požadovaná směrodatná odchylka a k čemu slouží. 4.Určování směrů a úhlů: Základní pojmy - vodorovný směr, úhel, svislý úhel, zenitový úhel, zákonné měřicí jednotky. Optickomechanické teodolity, elektronické teodolity, totální stanice. Chyby při určování úhlů. Zkoušky přístrojů. Postup při určování vodorovného a zenitového úhlu v 1 skupině. 5.Určování délek: Definice délky. Zákonné měřicí jednotky. Měření délek pásmem včetně přesného postupu a oprav. Ryskový dálkoměr - případ vodorovné a šikmé záměry. Elektrooptické měření délek - totální stanice, ruční laserové dálkoměry, fyzikální a matematické opravy, přesnost totálních stanic. 6.Určování výšek: Druhy výšek, co je převýšení, jak vyjadřujeme sklon. Metody určování výšek - geometrická nivelace, barometrická a hydrostatická nivelace, trigonometrické určování výšek s využitím totálních stanic. Výškové bodové pole. Stabilizace a dokumentace bodu. Nivelační přístroje optické, digitální, laserové. Zkoušky nivelačních přístrojů. Geometrická nivelace ze středu. Pořadová nivelace. Plošná nivelace. Nivelace profilů. Hloubkové připojení. Výpočet a vyrovnání nivelačních pořadů - volný, vetknutý, uzavřený. 7.Měření při účelovém mapování a dokumentaci skutečného provedení staveb: Účelové mapy, prostorová polární metoda - rysková tachymetrie, elektronická tachymetrie. Zaměřování stavebních objektů - polohopisné, výškové, interiéru. 8.Vytyčování staveb a geodetické práce ve výstavbě: Vytyčovací systémy a jejich členění. Závazné technické normy. Fáze vytyčování. Metody polohového vytyčení bodů geometrických útvarů včetně oblouku kružnice, metody výškového vytyčování. Postup při vytyčení budovy. Výpočet polárních vytyčovacích prvků ze souřadnic. Posloupnost a náplň geodetických prací při přípravě, projektování, realizaci a dokumentaci staveb a jejich provozu. ÚOZI, zeměměřické a stavební právní předpisy. 9.Fotogrammetrie, DPZ, GNSS: Základy fotogrammetrie, prvky vnitřní a vnější orientace, jednosnímková a vícesnímková fotogrammetrie, pozemní a letecká fotogrammetrie. Dálkový průzkum Země (DPZ). Pasivní a aktivní DPZ. Globální navigační satelitní systém GNSS). Kosmický, řídící a uživatelský segment. Zpracování signálu navigační, diferenční a geodetické. 10.Laserové skenovací systémy, DMT, určování ploch a objemů: Principy a teorie činnosti laserových skenovacích systémů, základní typy laserových skenerů, vlivy působící na přesnost měření, obecný postup měření a zpracování měření (zpracování mračna bodů), přehled vybraných laserových skenovacích systémů, praktické využití ve stavebnictví a architektuře, ekonomické přínosy, bezpečnost práce. Digitální model terénu (DMT), reliéfu, povrchu, výstupy DMT, druhy DMT podle typu povrchu. Určování ploch a objemů, výměra pozemku, určení výměry z přímého měření, z map a plánů. Určení objemů pomocí řezů, čtvercové a trojúhelníkové sítě. 11.Státní mapová díla ČR a mapy pro výstavbu: Definice mapy, plánu, co je na mapě polohopis, výškopis, metody kartografického vyjadřování na mapách - smluvené značky, kresba atd. Forma mapy. Rozdělení státních map, jejich měřítka, zobrazovací systém. Účelové mapy ve výstavbě - rozdělení, obsah. Distribuce státních mapových děl, autorská práva k nim. Využití vrstevnicových map ve stavebnictví. 12.Mapová díla a GIS: Získávání mapových podkladů, práce s mapovými podklady, územní plán, Geoportál a práce s ním, zdroje starých map. Úvod do geografického informačního systému (GIS), definice, součásti, geodata, geoobjekty, datové modely, mapové vrstvy, možnosti zobrazování a analýzy dat. Databázové systémy. Příklady využití ve státní správě. 13.Katastr nemovitostí ČR a jeho úloha ve státních IS ve výstavbě. Organizace zeměměřické služby ČR: Co to je KN, co obsahuje. Zejména výpis z KN - co obsahuje, snímek z katastrální mapy, změny a úpravy KN prostřednictvím geometrického plánu, v jakých fázích projednávání a schvalování staveb se používají. Organizace zeměměřické služby v ČR. Oceňování zeměměřických výkonů. Informace o zkoušce

[1]  Hánek, P. a kol: Stavební geodézie . 1.vyd. ČVUT Praha 2007.
[2]  Švec, M. a kol.: Stavební geodézie 10 - Praktická výuka. ČVUT Praha 1998


Stavební geodézie

Zemské těleso, náhradní plochy, kartografická zobrazení, polohová a výšková bodová pole, souřadnicové výpočty, hodnocení přesnosti, odchylky a tolerance ve výstavbě, měření úhlů a délek, určování výšek, měření při účelovém mapování a dokumentaci skutečného provedení budov, fotogrammetrie, laserové skenování, GPS, vytyčování a geodetické práce ve výstavbě, státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu, Katastr nemovitostí ČR.

[1]  HÁNEK,P.a kol.: Stavební geodézie. ČVUT Praha 2007.
[2]  ŠVEC,M. a kol.: Stavební geodézie 10 - Praktická výuka. ČVUT Praha 1998


Výuka v terénu GD 1,2 (2 týdny)

[1]  Ratiborský, J.: Geodézie 10. 2. vyd. Praha: ČVUT v Praze. 2005. 234 s.
[2]  Ratiborský, J.: Geodézie 20. Skriptum. Vydavatelství ČVUT, Praha 2005.
[3]  Formanová, P. ? Kubín, T.: Geodézie 1, 2 (Návody na cvičení). 1. vyd. Praha: ČVUT v Praze. 2009. 136 s.


Výuka v terénu GD 3,4 (2 týdny)

[1]  Blažek R. - Skořepa Z.: Geodézie 3 Výškopis, ČVUT Praha, 2009.
[2]  Skořepa, Z.: Geodézie 4. Praha, Česka technika - nakladatelstvi ČVUT, 2014.


Inženýrská geodézie v dopravním stavitelství

Polohové oblouky v dopravním stavitelství v souřadnicovém systému S-JTSK (jednoduché i složené). Přechodnice a oblouky s přechodnicemi. Zakružovací oblouky nivelety. Použití teorie chyb při hodnocení přesnosti měření a vytyčování. Řešení složitějších vytyčovacích úloh a měření posunů a deformací staveb.

[1]  HÁNEK P. a kol.: Stavební geodézie 1.vyd., ČVUT Praha 2007
[2]  ČSN 73 0420


Inženýrská geodézie pro stav.technology

Geodetické práce při realizaci stavebních objektů s prostorovou skladbou a při dokumentaci jejich skutečného provedení. Ukázky úloh praxe.

[1]  Zákon 200/1994 Sb. o zeměměřictví, Stavební zákon 50/1976 Sb., ČSN ISO 17123, ČSN 73 0420/1,2


Stavebně průmyslová geodézie

Geodetické práce v silničním a železničním stavitelství, při výstavbě mostů a vodohospodářských děl. Geodézie ve strojírenství a průmyslu. Katastr podzemních vedení. Zaměřování stavebních a památkových objektů. Měření v sesuvných územích. Nová přístrojová technika oboru.

[1]  MICHALČÁK,O. - VOSIKA,O. - VESELÝ,M. - NOVÁK,Z.: Inžinierska geodézia I, II, Alfa Bratislava 1985, 1990.
[2]  HÁNEK,P. - JANŽUROVÁ,I.: Doplňující texty, Praha 2006.
[3]  web stránky předmětu.
[4]  Související ČSN a další právní normy.


Analýza dat v inženýrské geodézii

The content is the processing, simulation and modeling of data especially from measurement of engineering geodesy. The course focuses on software products and processing capabilities, analysis and statistical evaluation. Understanding and use of advanced mathematical algorithms is assumed to solve either the method of least squares or other methods of adjustment or solution. The course is usually finished by solving of the individually task related to the dissertation with the requirement of a functional software output.


Grafický informační systém MicroStation

Koncepce systému, popis vztahů jeho komponent. Rozhraní systému, komunikace mezi systémem, uživatelem a perifériemi. Vstup a výstup grafických dat, editace dat v grafické a negrafické podobě. Propojení s databázemi. Uživatelské modifikace systému, programování nadstaveb a maker.

[1]  Příručky a manuály výrobce. Webové zdroje.


Geodetické úlohy a jejich přesnost

Nelineární matematický model měření a chybový model úloh protínání(vliv měření a podkladu, izočáry pro střední chybu souřadnicovou). Vyrovnání osnovy směrů na stanovisku - opakované série měření (model pro mnohorozměrná měření a odhad parametrů založený na metodě nejmenších čtverců).

[1]  SKOŘEPA, Z.: Geodézie 4. Transformace, přesnost bodu určeného protínáním, vyrovnání osnovy směrů. 2. vyd. Praha, ČVUT 2008, 146 s.
[2]  RAO, C.R.: Lineární metody statistické indukce a jejich aplikace. Praha, Academia 1978.
[3]  HAMPACHER, M. - RADOUCH, V.: Teorie chyb a vyrovnávací počet 2. Praha, ČVUT 2004.
[4]  BÖHM, J. - RADOUCH, V. - HAMPACHER, M.: Vyrovnávací počet. Praha, SNTL 1990.


Teorie vlivu atmosféry na geodata

Zemská atmosféra, teplotní režim atmosféry, vlhkost v atmosféře, tlak vzduchu. Sluneční záření. Index lomu vzduchu (fázový, skupinový). Atmosferická refrakce. Dělení refrakčních jevů - délková, vertikální, horizontální, nivelační refrakce; astronomická, družicová, letecká (fotogrammetrická, skenovací), terestrická refrakce. Metody zkoumání a určení vlivu refrakce na geodata.


Teoretické základy inženýrské geodézie

Vytyčování - apriorní analýza, hodnocení kvality vytyčení, plánování a optimalizace, vliv fyzikálního měření. Kontrolní měření. Využití moderní měřící, výpočetní a zobrazovací techniky. Místní geodetické sítě (charakteristiky přesnosti, hodnocení kvality, design a problematika připojení). Měření posunů a přetvoření (obecná ormulace, metody a jejich hodnocení, pevné body, analýza výsledků a interpretace).

[1]  dle zaměření disertace


Teorie měřicích systémů

Měřicí systém - klasifikace a struktura měřicích systémů, klasifikace snímačů. Transformace vybraných fyzikálních veličin na elektrické - snímače na měření délky,úhlu,sklonu \ náklonu,zrychlení,teploty. Charakteristiky měřicích systémů - statické a dynamické charakteristiky. Analýza signálů - klasifikace signálů a jejich analýza,analýza časových řad,komponenty časových řad, filtry a filtrace. Automatizované měřicí systémy - nivelační, teodolitové, laserové, fotogrammetrické, inerciální. Laserové skenovací systémy.

[1]  ĎAD´O, S. - KREIDL, M.: Senzory a měřicí obvody. ČVUT Praha, 1996, 315 s.
[2]  VOŠTOVÁ, V. - KAŠPAR, M.: Optoelektronika v řízení stavebních strojů. ČVUT Praha, 2001, 194 s.
[3]  ROGALEWICZ, V.: Stochastické procesy ( Analýza časových řad).ČVUT Praha,1993,106 s.


Bakalářská práce

dle zadání

[1]  dle zadání


Bakalářská práce


Diplomový seminář

Teoretická, měřická a výpočetní příprava na řešení diplomové práce dle tématu.

[1]  dle zadání


Diplomová práce

dle zadání

[1]  dle zadání


Geodézie 4

[1]  Skořepa, Z.: Geodezie 4. Praha, Česka technika - nakladatelstvi CVUT, 2014.


Geodézie 2

[1]  Ratiborský, J.: Geodézie 20. Skriptum. Vydavatelství ČVUT, Praha 2005.
[2]  Formanová, P., Kubín, T.: Geodézie 1, 2 (Návody na cvičení). Skriptum. Vydavatelství ČVUT, Praha 2009.


Geodézie pro UIS 2

Metody podrobného polohopisného měření a jeho početní i grafické zpracování. Vytyčovací úlohy, kontrolní měření, určování výměr. Úvod do plánování přesnosti a vyhodnocování přesnosti měřických úloh. Právní předpisy v oblasti geodézie. Úvod do vyšší geodézie.

[1]  Novák Z., Procházka J. Inženýrská geodézie 10, ČVUT Praha 1998
[2]  Zeman A.: Fyzikální geodézie 10, ČVUT Praha 1998
[3]  Cimbálník M., Mervart L. Vyšší geodézie 1, ČVUT Praha 1999


Inženýrská geodézie 3

Legislativní podklady pro geodetické práce v investiční výstavbě, technické normy, geodetické podklady pro projektování, geodetické práce v pozemním stavitelství, v dopravním stavitelství, vodním hospodářství, průmyslu a energetice, specifika vytyčovacích prací, kontrola geometrických parametrů staveb, rektifikace technologických zařízení atd.)

[1]  NOVÁK,Z. - PROCHÁZKA, J.: Inženýrská geodézie 10, dotisk 2. vyd. ČVUT Praha 2006,
[2]  MICHALČÁK,O. - VOSIKA,O. - VESELÝ,M. - NOVÁK,Z.: Inžinierska geodézia II, Alfa Bratislava 1990
[3]  POLÁK,P. - PROCHÁZKA,J.: Sylaby přednášek
[4]  Aktuálně platné ČSN, týkající se přednášené problematiky


Laserové skenování

Principy a teorie činnosti laserových skenovacích systémů, základní typy laserových skenerů, vlivy působící na přesnost měření, obecný postup zpracování měření (zpracování mračna bodů), přehled vybraných laserových skenovacích systémů, praktické využití ve stavebnictví a příbuzných oborech, ekonomické přínosy, bezpečnost práce.

[1]  Kašpar, M. - Pospíšil, J. - Štroner, M. - Křemen, T. - Tejkal, M.: Laserové skenovací systémy ve stavebnictví. 1. vyd. Hradec Králové: Vega, 2003. 112 s. ISBN 80-900860-3-9.


Microstation 3D

Kreslení v systému Bentley Microstation, vytváření, úpravy a vizualizace objektů. Předmět je zakončen tvorbou projektu, který tvoří základ hodnocení.

[1]  Sýkora, P.:Microstation V8XM - Podrobná uživatelská příručka. Computer Press, Praha 2007.


Stavební geodézie A

1.Úvod do geodézie: Geodézie. Geodézie pro architekty. Tvar a rozměry zemského tělesa. Náhradní plochy. Princip zobrazování zemského povrchu. Zavedení rovinných pravoúhlých souřadnic. Geodetický referenční systém S-JTSK ,S-42 a WGS-84. 2.Polohové bodové pole a souřadnicové výpočty: Polohové bodové pole a jeho rozdělení. Souřadnicové výpočty - směrník, délka, určení bodu polárními souřadnicemi, protínání vpřed, polygonový pořad, protínání zpět. Stabilizace a signalizace bodů. Dokumentace geodetického bodu. 3.Hodnocení přesnosti měření a vytyčování. Odchylky a tolerance ve výstavbě: Chyby a jejich dělení - náhodné chyby a jejich vlastnosti, systematické chyby. Parametry a výběrové charakteristiky přesnosti měření - směrodatná odchylka, výběrová směrodatná odchylka, mezní chyba. Zákon hromadění směrodatných odchylek - příklady. Zpracování výsledků přímých měření - aritmetické průměry, opravy, výběrová směrodatná odchylka. Vybrané pojmy z geometrické přesnosti staveb - základní hodnota geometrického parametru, skutečná hodnota, mezní hodnoty g.p., skutečná odchylka, mezní odchylka, přesnost kontrolního měření, tolerance. Vytyčovací odchylky ve výstavbě - vytyčovací odchylka, mezní vytyčovací odchylka, požadovaná směrodatná odchylka a k čemu slouží. 4.Určování směrů a úhlů: Základní pojmy - vodorovný směr, úhel, svislý úhel, zenitový úhel, zákonné měřicí jednotky. Optickomechanické teodolity, elektronické teodolity, totální stanice. Chyby při určování úhlů. Zkoušky přístrojů. Postup při určování vodorovného a zenitového úhlu v 1 skupině. 5.Určování délek: Definice délky. Zákonné měřicí jednotky. Měření délek pásmem včetně přesného postupu a oprav. Ryskový dálkoměr - případ vodorovné a šikmé záměry. Elektrooptické měření délek - totální stanice, ruční laserové dálkoměry, fyzikální a matematické opravy, přesnost totálních stanic. 6.Určování výšek: Druhy výšek, co je převýšení, jak vyjadřujeme sklon. Metody určování výšek - geometrická nivelace, barometrická a hydrostatická nivelace, trigonometrické určování výšek s využitím totálních stanic. Výškové bodové pole. Stabilizace a dokumentace bodu. Nivelační přístroje optické, digitální, laserové. Zkoušky nivelačních přístrojů. Geometrická nivelace ze středu. Pořadová nivelace. Plošná nivelace. Nivelace profilů. Hloubkové připojení. Výpočet a vyrovnání nivelačních pořadů - volný, vetknutý, uzavřený. 7.Měření při účelovém mapování a dokumentaci skutečného provedení staveb: Účelové mapy, prostorová polární metoda - rysková tachymetrie, elektronická tachymetrie. Zaměřování stavebních objektů - polohopisné, výškové, interiéru. 8.Vytyčování staveb a geodetické práce ve výstavbě: Vytyčovací systémy a jejich členění. Závazné technické normy. Fáze vytyčování. Metody polohového vytyčení bodů geometrických útvarů včetně oblouku kružnice, metody výškového vytyčování. Postup při vytyčení budovy. Výpočet polárních vytyčovacích prvků ze souřadnic. Posloupnost a náplň geodetických prací při přípravě, projektování, realizaci a dokumentaci staveb a jejich provozu. ÚOZI, zeměměřické a stavební právní předpisy. 9.Fotogrammetrie, DPZ, GNSS: Základy fotogrammetrie, prvky vnitřní a vnější orientace, jednosnímková a vícesnímková fotogrammetrie, pozemní a letecká fotogrammetrie. Dálkový průzkum Země (DPZ). Pasivní a aktivní DPZ. Globální navigační satelitní systém GNSS). Kosmický, řídící a uživatelský segment. Zpracování signálu navigační, diferenční a geodetické. 10.Laserové skenovací systémy, DMT, určování ploch a objemů: Principy a teorie činnosti laserových skenovacích systémů, základní typy laserových skenerů, vlivy působící na přesnost měření, obecný postup měření a zpracování měření (zpracování mračna bodů), přehled vybraných laserových skenovacích systémů, praktické využití ve stavebnictví a architektuře, ekonomické přínosy, bezpečnost práce. Digitální model terénu (DMT), reliéfu, povrchu, výstupy DMT, druhy DMT podle typu povrchu. Určování ploch a objemů, výměra pozemku, určení výměry z přímého měření, z map a plánů. Určení objemů pomocí řezů, čtvercové a trojúhelníkové sítě. 11.Státní mapová díla ČR a mapy pro výstavbu: Definice mapy, plánu, co je na mapě polohopis, výškopis, metody kartografického vyjadřování na mapách - smluvené značky, kresba atd. Forma mapy. Rozdělení státních map, jejich měřítka, zobrazovací systém. Účelové mapy ve výstavbě - rozdělení, obsah. Distribuce státních mapových děl, autorská práva k nim. Využití vrstevnicových map ve stavebnictví. 12.Mapová díla a GIS: Získávání mapových podkladů, práce s mapovými podklady, územní plán, Geoportál a práce s ním, zdroje starých map. Úvod do geografického informačního systému (GIS), definice, součásti, geodata, geoobjekty, datové modely, mapové vrstvy, možnosti zobrazování a analýzy dat. Databázové systémy. Příklady využití ve státní správě. 13.Katastr nemovitostí ČR a jeho úloha ve státních IS ve výstavbě. Organizace zeměměřické služby ČR: Co to je KN, co obsahuje. Zejména výpis z KN - co obsahuje, snímek z katastrální mapy, změny a úpravy KN prostřednictvím geometrického plánu, v jakých fázích projednávání a schvalování staveb se používají. Organizace zeměměřické služby v ČR. Oceňování zeměměřických výkonů. Informace o zkoušce

[1]  Hánek, P. a kol: Stavební geodézie . 1.vyd. ČVUT Praha 2007.
[2]  Švec, M. a kol.: Stavební geodézie 10 - Praktická výuka. ČVUT Praha 1998


Stavební geodézie

Zemské těleso, náhradní plochy, kartografická zobrazení, polohová a výšková bodová pole, souřadnicové výpočty, hodnocení přesnosti, odchylky a tolerance ve výstavbě, měření úhlů a délek, určování výšek, měření při účelovém mapování a dokumentaci skutečného provedení budov, fotogrammetrie, laserové skenování, GPS, vytyčování a geodetické práce ve výstavbě, státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu, Katastr nemovitostí ČR.

[1]  HÁNEK,P.a kol.: Stavební geodézie. ČVUT Praha 2007.
[2]  ŠVEC,M. a kol.: Stavební geodézie 10 - Praktická výuka. ČVUT Praha 1998


Výuka v terénu GD 1,2 (2 týdny)

[1]  Ratiborský, J.: Geodézie 10. 2. vyd. Praha: ČVUT v Praze. 2005. 234 s.
[2]  Ratiborský, J.: Geodézie 20. Skriptum. Vydavatelství ČVUT, Praha 2005.
[3]  Formanová, P. ? Kubín, T.: Geodézie 1, 2 (Návody na cvičení). 1. vyd. Praha: ČVUT v Praze. 2009. 136 s.


Výuka v terénu GD 3,4 (2 týdny)

[1]  Blažek R. - Skořepa Z.: Geodézie 3 Výškopis, ČVUT Praha, 2009.
[2]  Skořepa, Z.: Geodézie 4. Praha, Česka technika - nakladatelstvi ČVUT, 2014.


Inženýrská geodézie v dopravním stavitelství

Polohové oblouky v dopravním stavitelství v souřadnicovém systému S-JTSK (jednoduché i složené). Přechodnice a oblouky s přechodnicemi. Zakružovací oblouky nivelety. Použití teorie chyb při hodnocení přesnosti měření a vytyčování. Řešení složitějších vytyčovacích úloh a měření posunů a deformací staveb.

[1]  HÁNEK P. a kol.: Stavební geodézie 1.vyd., ČVUT Praha 2007
[2]  ČSN 73 0420


Inženýrská geodézie pro stav.technology

Geodetické práce při realizaci stavebních objektů s prostorovou skladbou a při dokumentaci jejich skutečného provedení. Ukázky úloh praxe.

[1]  Zákon 200/1994 Sb. o zeměměřictví, Stavební zákon 50/1976 Sb., ČSN ISO 17123, ČSN 73 0420/1,2


Stavebně průmyslová geodézie

Geodetické práce v silničním a železničním stavitelství, při výstavbě mostů a vodohospodářských děl. Geodézie ve strojírenství a průmyslu. Katastr podzemních vedení. Zaměřování stavebních a památkových objektů. Měření v sesuvných územích. Nová přístrojová technika oboru.

[1]  MICHALČÁK,O. - VOSIKA,O. - VESELÝ,M. - NOVÁK,Z.: Inžinierska geodézia I, II, Alfa Bratislava 1985, 1990.
[2]  HÁNEK,P. - JANŽUROVÁ,I.: Doplňující texty, Praha 2006.
[3]  web stránky předmětu.
[4]  Související ČSN a další právní normy.


Analýza dat v inženýrské geodézii

The content is the processing, simulation and modeling of data especially from measurement of engineering geodesy. The course focuses on software products and processing capabilities, analysis and statistical evaluation. Understanding and use of advanced mathematical algorithms is assumed to solve either the method of least squares or other methods of adjustment or solution. The course is usually finished by solving of the individually task related to the dissertation with the requirement of a functional software output.


Grafický informační systém MicroStation

Koncepce systému, popis vztahů jeho komponent. Rozhraní systému, komunikace mezi systémem, uživatelem a perifériemi. Vstup a výstup grafických dat, editace dat v grafické a negrafické podobě. Propojení s databázemi. Uživatelské modifikace systému, programování nadstaveb a maker.

[1]  Příručky a manuály výrobce. Webové zdroje.


Geodetické úlohy a jejich přesnost

Nelineární matematický model měření a chybový model úloh protínání(vliv měření a podkladu, izočáry pro střední chybu souřadnicovou). Vyrovnání osnovy směrů na stanovisku - opakované série měření (model pro mnohorozměrná měření a odhad parametrů založený na metodě nejmenších čtverců).

[1]  SKOŘEPA, Z.: Geodézie 4. Transformace, přesnost bodu určeného protínáním, vyrovnání osnovy směrů. 2. vyd. Praha, ČVUT 2008, 146 s.
[2]  RAO, C.R.: Lineární metody statistické indukce a jejich aplikace. Praha, Academia 1978.
[3]  HAMPACHER, M. - RADOUCH, V.: Teorie chyb a vyrovnávací počet 2. Praha, ČVUT 2004.
[4]  BÖHM, J. - RADOUCH, V. - HAMPACHER, M.: Vyrovnávací počet. Praha, SNTL 1990.


Teorie vlivu atmosféry na geodata

Zemská atmosféra, teplotní režim atmosféry, vlhkost v atmosféře, tlak vzduchu. Sluneční záření. Index lomu vzduchu (fázový, skupinový). Atmosferická refrakce. Dělení refrakčních jevů - délková, vertikální, horizontální, nivelační refrakce; astronomická, družicová, letecká (fotogrammetrická, skenovací), terestrická refrakce. Metody zkoumání a určení vlivu refrakce na geodata.


Teoretické základy inženýrské geodézie

Vytyčování - apriorní analýza, hodnocení kvality vytyčení, plánování a optimalizace, vliv fyzikálního měření. Kontrolní měření. Využití moderní měřící, výpočetní a zobrazovací techniky. Místní geodetické sítě (charakteristiky přesnosti, hodnocení kvality, design a problematika připojení). Měření posunů a přetvoření (obecná ormulace, metody a jejich hodnocení, pevné body, analýza výsledků a interpretace).

[1]  dle zaměření disertace


Teorie měřicích systémů

Měřicí systém - klasifikace a struktura měřicích systémů, klasifikace snímačů. Transformace vybraných fyzikálních veličin na elektrické - snímače na měření délky,úhlu,sklonu \ náklonu,zrychlení,teploty. Charakteristiky měřicích systémů - statické a dynamické charakteristiky. Analýza signálů - klasifikace signálů a jejich analýza,analýza časových řad,komponenty časových řad, filtry a filtrace. Automatizované měřicí systémy - nivelační, teodolitové, laserové, fotogrammetrické, inerciální. Laserové skenovací systémy.

[1]  ĎAD´O, S. - KREIDL, M.: Senzory a měřicí obvody. ČVUT Praha, 1996, 315 s.
[2]  VOŠTOVÁ, V. - KAŠPAR, M.: Optoelektronika v řízení stavebních strojů. ČVUT Praha, 2001, 194 s.
[3]  ROGALEWICZ, V.: Stochastické procesy ( Analýza časových řad).ČVUT Praha,1993,106 s.


Advanced Bachelor Project


Bakalářská práce

dle zadání

[1]  dle zadání


Základy AutoCADu pro IG

[1]  Spielmann, M. - Špaček, J: AutoCAD. Názorný průvodce pro verze 2008, 2009. Computer Press, Brno 2008. ISBN 978-80-251-2302-7.
[2]  Fořt, P. - Kletečka, J.: AutoCAD 2010. Computer Press, a. s., Brno 2009. ISBN 978-80-251-2181-8.


Diplomová práce

dle zadání

[1]  dle zadání


Ekonomika v zeměměřictví a katastru

[1]  Frková, J.: Individuální podnikání. Skriptum FSv. 1.vyd., Vydavatelství ČVUT, Praha 1998. 99 s.
[2]  Holman, R.: Ekonomie. 3. aktualizované vyd., C. H. Beck, Praha 2002. 714 s.
[3]  Kotler, P.: Marketing. Management. 10. rozšířené vyd., Grada Publishing, Praha 2001. 780 s.


Fieldwork surveying

Introduction to surveying, basic geodetic calculations, evaluation of precision and accuracy of a measurement, theory of errors, instrumentation, topographic survey, angular and distance measurements, determination of heights, photogrammetry, laser scanning, mapping, setting-out in construction, surveying for monitoring of displacements, cadastre of real estates.

[1]  Anderson, J.M. - Mikhail, E.M.: Surveying: Theory and Practice. McGraw-Hill New York, 1998, 1167 pages., Allan, A.L.: Practical Surveying and Computations. Butterworth-Heinemann Ltd., Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP, 1993, 573 pages.


Geodézie 1

Historický úvod, zobrazení Země a redukce měřených veličin. Základní geodetické přístroje (teodolity, dálkoměry) a pomůcky a jejich části. Přístrojové chyby a jejich eliminace. Teoretické základy měření vodorovných i svislých úhlů a délek. Centrace měřených veličin. Základní souřadnicové výpočty.

[1]  Ratiborský, J.: Geodézie 10. 2. vyd. Praha: ČVUT v Praze. 2005. 234 s.
[2]  Formanová, P. ? Kubín, T.: Geodézie 1, 2 (Návody na cvičení). 1. vyd. Praha: ČVUT v Praze. 2009. 136 s.


Geodézie 3

Výškový systém ČR. Způsoby stabilizace výškových bodů. Geometrická nivelace ze středu, technologie přesné a technické nivelace včetně chyb a charakteristik přesnosti. Metoda trigonometrického určování výškových rozdílů. Způsoby eliminace vlivu refrakce na měřený zenitový úhel. Centrace a matematická redukce měřených veličin. Podrobné měření výškopisné zahrnuje starší i nové technologie tachymetrické metody dle dostupného přístrojového vybavení až po vyhotovení výškopisného plánu.

[1]  Blažek R. - Skořepa Z.: Geodézie 3 Výškopis, ČVUT Praha, 2009.


Geodézie 1


Geodézie pro UIS 1

Historický úvod, zobrazení Země a redukce měřených veličin. Základní geodetické přístroje (teodolity, dálkoměry) a pomůcky a jejich části. Přístrojové chyby a jejich eliminace. Teoretické základy měření vodorovných i svislých úhlů a délek. Centrace měřených veličin. Základní souřadnicové výpočty.

[1]  Pospíšil, J. - Štroner, M.: Stavební geodézie - doplňkové skriptum pro obor A. ČVUT Praha 2010.
[2]  Ratiborský, J.: Geodézie 10. 2. vyd. Praha: ČVUT v Praze. 2005. 234 s.
[3]  Blažek R. - Skořepa Z.: Geodézie 3 Výškopis, ČVUT Praha, 2009.


Inženýrská geodézie

Geodetické podklady pro projektování, legislativní podklady pro geodetické práce v investiční výstavbě, teorie vytyčovacích prací, geodetické práce v pozemním stavitelství, v dopravním stavitelství, vodním hospodářství, průmyslu a energetice, určování polohy podzemních vedení, měření posunů a deformací staveb.

[1]  Novák, Z. - Procházka, J.: Inženýrská geodézie 10, ČVUT Praha 1998.
[2]  Michalčák, O. - Vosika, O. - Veselý, M. - Novák, Z.: Inžinierska geodézia II, Alfa Bratislava 1990.
[3]  Bajer, M. - Procházka, J.: Inženýrská geodézie 10,20 - Návody ke cvičením, ČVUT Praha 1997.


Inženýrská geodézie 2

Plánování a hodnocení přesnosti geodetických prací, metody měření a vytyčování délek, úhlů a svislic, včetně pramenů chyb, problematika vytyčovacích sítí polohových, výškových a prostorových, vytyčování polohové a výškové, včetně hodnocení přesnosti, řešení kružnicových oblouků a oblouků s přechodnicemi

[1]  NOVÁK,Z. - PROCHÁZKA, J.: Inženýrská geodézie 10, dotisk 2. vyd. ČVUT Praha 2006,
[2]  MICHALČÁK,O. - VOSIKA,O. - VESELÝ,M. - NOVÁK,Z.: Inžinierska geodézia I, Alfa Bratislava 1985


Inženýrská geodézie 4

[1]  Literatura
[2]  Hánek, P. - Novák, Z.: Geodézie v podzemních prostorách - 2. vydání. ČVUT Praha 2006.
[3]  Kovanič, L. - Matouš, J. - Mučka, A.: Důlní měřictví. SNTL Praha 1990.
[4]  Vyhláška ČBÚ č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů.
[5]  Webové stránky Českého báňského úřadu (http://www.cbusbs.cz/).
[6]  Další literatura bude oznámena přednášejícím na jeho stránkách (a při přednáškách.


Metrologie v geodézii

Metrologické předpisy, terminologie. Metrologie v systému řízení jakosti. Kalibrace geodetických přístrojů a pomůcek. Zavádění metrologie v geodetické firmě.

[1]  zákon č.505/1990 Sb., o metrologii, Šindelář,V. - Tůma,Z.: Metrologie, její vývoj a současnost. ČMS, Praha 2002.


Počítačové kreslení


Projekt 2

Teoretická, výpočetní a měřická příprava na řešení bakalářské práce dle tématu.

[1]  dle zadání


Projekt 2


Stavební geodézie

Zemské těleso, náhradní plochy, kartografická zobrazení, polohová a výšková bodová pole, souřadnicové výpočty, hodnocení přesnosti, odchylky a tolerance ve výstavbě, měření úhlů a délek, určování výšek, měření při účelovém mapování a dokumentaci skutečného provedení budov, fotogrammetrie, laserové skenování, GPS, vytyčování a geodetické práce ve výstavbě, státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu, Katastr nemovitostí ČR.

[1]  HÁNEK,P.a kol.: Stavební geodézie. ČVUT Praha 2007.
[2]  ŠVEC,M. a kol.: Stavební geodézie 10 - Praktická výuka. ČVUT Praha 1998


Výuka v terénu z inženýrské geodézie

Zaměření a výpočet geodetické mikrosítě pro průmyslová měření, výšková měření, metoda přechodných stanovisek, výpočet vytyčovacích prvků, vytyčení stavby, kontrola vytyčení, vytyčení komunikace s přechodnicemi, příčné řezy a podélný profil, zaměření účelové prostorové vytyčovací sítě elektronickým tachymetrem, včetně vyhodnocení přesnosti.

[1]  BAJER, M.- PROCHÁZKA,J.:Inženýrská geodézie 10,20 - Návody ke cvičením, ČVUT Praha 1997.


Inženýrská geodézie a životní prostředí

Doplnění nauky o přístrojích. Soudobé technologie inženýrské geodézie (GPS, laserové skenery, automatizované prostorové digitální systémy, inženýrská fotogrammetrie). Otázky přesnosti geodetických prací v investiční výstavbě (úplná stavební odchylka, testování souborů, tolerance). Měření deformací stavebních a strojních konstrukcí (mosty, jeřábové dráhy, vlečky, budovy, osvětlovací stožáry apod). Měření deformací vodohospodářských staveb, hrází a přehrad. Účast geodeta na činnosti jednotlivých účastníků výstavby. Náplň bude upřesněna podle dohody s posluchači.

[1]  Hánek, P.a kol.: Stavební geodézie.Praha ČVUT, 2007.
[2]  Hánek, P. - Novák, Z.: Geodezie v podzemních prostorách. Praha, ČVUT 2008.
[3]  Hánek, P. - Janžurová, I.: Doplňující texty, Praha 2006.
[4]  ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů. Praha, 1997.


Kontrolní měření

Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě, kontrolní měření stavebních objektů, statistická analýza a přejímka, přesnost geodetických metod při vytyčování a určování posunů stavebních objektů, určování stability vztažných bodů.

[1]  ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě. Platné znění. [2] ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů. Platné znění.


Základy automatizace v IG

Základní vlastnosti elementů a automatizovaných měřících systémů pro inž.geodézii.Elektrické měřicí obvody. Snímače odporové,kapacitní,indukčnostní, indukční, optoelektronické (fotodiody, PSD,CCD),horizontu,světlovodné. Určení délkových a úhlových posunů. Užívané zdroje optického záření-LED, lasery, pro automatizaci měření. Metody úprav svazků optického záření. Vybrané přístroje pro automatizaci měření v inž.geodézii (motorizované teodolity,digitální nivelační přístroje,skenery).Základy skenování. Vybrané speciální úlohy inž.geodézie s uplatněním automatizace měření (zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí, zaměření skutečného stavu důlního díla). Metody a přístroje pro sledování vlivu vnějších podmínek na přesnost měření v inž.geodézii.

[1]  KAŠPAR,M. - POSPÍŠIL,J. - ŠTRONER,M. - KŘEMEN, T. - TEJKAL,M.: Laserové skenovací systémy ve stavebnictví. Hradec Králové, Vega, 2003., [2] KOLEKTIV: Strojírenská příručka. Svazek 2. Praha, Scientia, 1993., [3] KAŠPAR, M. - VOŠTOVÁ,V.: Lasery ve stavebnictví a navigace strojů. Praha, ČKAIT, 2001.


Zpracování a analýza měření


Analýza dat v inženýrské geodézii


Grafický informační systém MicroStation

[1]  Příručky a manuály výrobce. Webové zdroje.


Geodetické úlohy a jejich přesnost

[1]  SKOŘEPA, Z.: Geodézie 4. Transformace, přesnost bodu určeného protínáním, vyrovnání osnovy směrů. 2. vyd. Praha, ČVUT 2008, 146 s.
[2]  RAO, C.R.: Lineární metody statistické indukce a jejich aplikace. Praha, Academia 1978.
[3]  HAMPACHER, M. - RADOUCH, V.: Teorie chyb a vyrovnávací počet 2. Praha, ČVUT 2004.
[4]  BÖHM, J. - RADOUCH, V. - HAMPACHER, M.: Vyrovnávací počet. Praha, SNTL 1990.


Teorie vlivu atmosféry na geodata


Teoretické základy inženýrské geodézie

[1]  dle zaměření disertace


Teorie měřicích systémů

[1]  ĎAD´O, S. - KREIDL, M.: Senzory a měřicí obvody. ČVUT Praha, 1996, 315 s.
[2]  VOŠTOVÁ, V. - KAŠPAR, M.: Optoelektronika v řízení stavebních strojů. ČVUT Praha, 2001, 194 s.
[3]  ROGALEWICZ, V.: Stochastické procesy ( Analýza časových řad).ČVUT Praha,1993,106 s.


Bakalářská práce

Rozsah cca 30 stran, obsah dle pokynů vedoucího bakalářské práce, a to včetně doporučené literatury.

[1]  dle zadání


Diplomový seminář

[1]  dle zadání


Diplomová práce

Diplomová práce.

[1]  dle zadání


Diploma project

in accordance with the thesis proposal

[1]  in accordance with the specification


Geodézie 4

[1]  Skořepa, Z.: Geodezie 4. Praha, Česka technika - nakladatelstvi CVUT, 2014.


Geodézie 2

[1]  Ratiborský, J.: Geodézie 20. Skriptum. Vydavatelství ČVUT, Praha 2005.
[2]  Formanová, P., Kubín, T.: Geodézie 1, 2 (Návody na cvičení). Skriptum. Vydavatelství ČVUT, Praha 2009.


Geodézie 2


Inženýrská geodézie 3

Geodetické podklady pro projektování, legislativní podklady pro geodetické práce v investiční výstavbě, teorie vytyčovacích prací, geodetické práce v pozemním stavitelství, v dopravním stavitelství, vodním hospodářství, průmyslu a energetice, určování polohy podzemních vedení, měření posunů a deformací staveb.

[1]  NOVÁK,Z. - PROCHÁZKA, J.: Inženýrská geodézie 10, dotisk 2. vyd. ČVUT Praha 2006,
[2]  MICHALČÁK,O. - VOSIKA,O. - VESELÝ,M. - NOVÁK,Z.: Inžinierska geodézia II, Alfa Bratislava 1990
[3]  POLÁK,P. - PROCHÁZKA,J.: Sylaby přednášek
[4]  Aktuálně platné ČSN, týkající se přednášené problematiky


Laserové skenování

Předmět je určen pro studenty oboru geodézie 7. semestru zajímající se o nové technologie digitálního sběru prostorových dat. Hlavními tématickými okruhy jsou : principy a teorie činnosti laserových skenovacích systémů, základní typy laserových skenerů, vlivy působící na přesnost měření, obecný postup zpracování měření (zpracování mračna bodů), přehled vybraných laserových skenovacích systémů, praktické využití ve stavebnictví a příbuzných oborech, ekonomické přínosy, bezpečnost práce.

[1]  Kašpar, M. - Pospíšil, J. - Štroner, M. - Křemen, T. - Tejkal, M.: Laserové skenovací systémy ve stavebnictví. 1. vyd. Hradec Králové: Vega, 2003. 112 s. ISBN 80-900860-3-9.


Microstation 3D

Kreslení v systému Bentley Microstation, vytváření, úpravy a vizualizace objektů. Předmět je zakončen tvorbou projektu, který tvoří základ hodnocení.

[1]  Sýkora, P.:Microstation V8XM - Podrobná uživatelská příručka. Computer Press, Praha 2007.


Stavební geodézie A

Základní informace o Zemi, měření úhlů, měření délek, základy geodetických výpočtů (polygonový pořad, protínání vpřed), určování výšek, základy vytyčování, mapy pro projekční činnost, základy fotogrammetrie, základy teorie chyb a vyrovnávacího počtu, určování ploch a objemů, moderní geodetické přístroje a metody (elektronické tachymetry, GPS, laserové skenery), základní předpisy o zeměměřictví.

[1]  Hánek, P. a kol: Stavební geodézie . 1.vyd. ČVUT Praha 2007.
[2]  Švec, M. a kol.: Stavební geodézie 10 - Praktická výuka. ČVUT Praha 1998


Stavební geodézie

Základní informace o Zemi, polohové bodové pole, základy geodetických výpočtů (polygonový pořad, protínání vpřed, zpět), hodnocení přesnosti měření a vytyčování, určování směrů a úhlů, určování délek, měření při účelovém mapování a dokumentaci skutečného provedení budov, určování výšek, výškové bodové pole, základy vytyčování, laserové skenovací systémy, státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu, určování ploch a objemů, katastr nemovitostí ČR a jeho úloha ve státních IS ve výstavbě, organizace zeměměřické služby ČR, moderní geodetické přístroje a metody.

[1]  HÁNEK,P.a kol.: Stavební geodézie. ČVUT Praha 2007.
[2]  ŠVEC,M. a kol.: Stavební geodézie 10 - Praktická výuka. ČVUT Praha 1998


Výuka v terénu GD 1,2 (2 týdny)

[1]  Ratiborský, J.: Geodézie 10. 2. vyd. Praha: ČVUT v Praze. 2005. 234 s.
[2]  Ratiborský, J.: Geodézie 20. Skriptum. Vydavatelství ČVUT, Praha 2005.
[3]  Formanová, P. ? Kubín, T.: Geodézie 1, 2 (Návody na cvičení). 1. vyd. Praha: ČVUT v Praze. 2009. 136 s.


Výuka v terénu GD 3,4 (2 týdny)

[1]  Blažek R. - Skořepa Z.: Geodézie 3 Výškopis, ČVUT Praha, 2009.
[2]  Skořepa, Z.: Geodézie 4. Praha, Česka technika - nakladatelstvi ČVUT, 2014.


Inženýrská geodézie v dopravním stavitelství

Řešení polohových oblouků v dopravním stavitelství v souřadnicovém systému S-JTSK a to jednoduchých i složených. Řešení přechodnic a oblouků s přechodnicemi. Řešení zakružovacích oblouků nivelety. Použití teorie chyb při hodnocení přesnosti měření a vytyčování. Řešení složitějších vytyčovacích úloh a měření posunů a deformací dopravních staveb a konstrukcí.

[1]  HÁNEK P. a kol.: Stavební geodézie 1.vyd., ČVUT Praha 2007
[2]  ČSN 73 0420


Inženýrská geodézie pro stav.technology

Geodetické práce při realizaci pozemních stavebních objektů. Právní předpisy a technické normy. Přejímka staveniště. Předávací protokoly. Přejímka dokumentace. Podrobné vytyčování. Předání pracoviště k montáži. Kontrola přesnosti geometrických parametrů. Kubatury. Zaměření skutečného provedení. Ukázky úloh praxe.

[1]  Zákon 200/1994 Sb. o zeměměřictví, Stavební zákon 50/1976 Sb., ČSN ISO 17123, ČSN 73 0420/1,2


Stavebně průmyslová geodézie

Geodetické práce v silničním a železničním stavitelství, při výstavbě mostů a vodohospodářských děl. Geodézie ve strojírenství. Katastr podzemních vedení. Zaměřování stavebních a památkových objektů. Podmínka: zkouška z IG

[1]  MICHALČÁK,O. - VOSIKA,O. - VESELÝ,M. - NOVÁK,Z.: Inžinierska geodézia I, II, Alfa Bratislava 1985, 1990.
[2]  HÁNEK,P. - JANŽUROVÁ,I.: Doplňující texty, Praha 2006.
[3]  web stránky předmětu.
[4]  Související ČSN a další právní normy.


Advanced Bachelor Project


Bakalářská práce

Rozsah cca 30 stran, obsah dle pokynů vedoucího bakalářské práce, a to včetně doporučené literatury.

[1]  dle zadání


Základy AutoCADu pro IG

[1]  Spielmann, M. - Špaček, J: AutoCAD. Názorný průvodce pro verze 2008, 2009. Computer Press, Brno 2008. ISBN 978-80-251-2302-7.
[2]  Fořt, P. - Kletečka, J.: AutoCAD 2010. Computer Press, a. s., Brno 2009. ISBN 978-80-251-2181-8.


Diplomová práce

Diplomová práce.

[1]  dle zadání


Fieldwork surveying

Introduction to surveying, basic geodetic calculations, evaluation of precision and accuracy of a measurement, theory of errors, instrumentation, topographic survey, angular and distance measurements, determination of heights, photogrammetry, laser scanning, mapping, setting-out in construction, surveying for monitoring of displacements, cadastre of real estates.

[1]  Anderson, J.M. - Mikhail, E.M.: Surveying: Theory and Practice. McGraw-Hill New York, 1998, 1167 pages., Allan, A.L.: Practical Surveying and Computations. Butterworth-Heinemann Ltd., Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP, 1993, 573 pages.


Geodézie 1

Historický úvod, zobrazení Země a redukce měřených veličin. Základní geodetické přístroje (teodolity, dálkoměry) a pomůcky a jejich části. Přístrojové chyby a jejich eliminace. Teoretické základy měření vodorovných i svislých úhlů a délek. Centrace měřených veličin. Základní souřadnicové výpočty.

[1]  Ratiborský, J.: Geodézie 10. 2. vyd. Praha: ČVUT v Praze. 2005. 234 s.
[2]  Formanová, P. ? Kubín, T.: Geodézie 1, 2 (Návody na cvičení). 1. vyd. Praha: ČVUT v Praze. 2009. 136 s.


Geodézie 3

Výškový systém ČR. Způsoby stabilizace výškových bodů. Geometrická nivelace ze středu, technologie přesné a technické nivelace včetně chyb a charakteristik přesnosti. Metoda trigonometrického určování výškových rozdílů. Způsoby eliminace vlivu refrakce na měřený zenitový úhel. Centrace a matematická redukce měřených veličin. Podrobné měření výškopisné zahrnuje starší i nové technologie tachymetrické metody dle dostupného přístrojového vybavení až po vyhotovení výškopisného plánu.

[1]  Blažek R. - Skořepa Z.: Geodézie 3 Výškopis, ČVUT Praha, 2009.


Geodézie1


Inženýrská geodézie

Geodetické podklady pro projektování, legislativní podklady pro geodetické práce v investiční výstavbě, teorie vytyčovacích prací, geodetické práce v pozemním stavitelství, v dopravním stavitelství, vodním hospodářství, průmyslu a energetice, určování polohy podzemních vedení, měření posunů a deformací staveb.

[1]  Novák, Z. - Procházka, J.: Inženýrská geodézie 10, ČVUT Praha 1998.
[2]  Michalčák, O. - Vosika, O. - Veselý, M. - Novák, Z.: Inžinierska geodézia II, Alfa Bratislava 1990.
[3]  Bajer, M. - Procházka, J.: Inženýrská geodézie 10,20 - Návody ke cvičením, ČVUT Praha 1997.


Inženýrská geodézie 2

Plánování a hodnocení přesnosti geodetických prací, metody měření a vytyčování délek, úhlů a svislic, včetně pramenů chyb, problematika vytyčovacích sítí polohových, výškových a prostorových, vytyčování polohové a výškové, včetně hodnocení přesnosti, řešení kružnicových oblouků a oblouků s přechodnicemi

[1]  NOVÁK,Z. - PROCHÁZKA, J.: Inženýrská geodézie 10, dotisk 2. vyd. ČVUT Praha 2006,
[2]  MICHALČÁK,O. - VOSIKA,O. - VESELÝ,M. - NOVÁK,Z.: Inžinierska geodézia I, Alfa Bratislava 1985


Metrologie v geodézii

Metrologické předpisy, terminologie. Metrologie v systému řízení jakosti. Kalibrace geodetických přístrojů a pomůcek. Zavádění metrologie v geodetické firmě.

[1]  zákon č.505/1990 Sb., o metrologii, Šindelář,V. - Tůma,Z.: Metrologie, její vývoj a současnost. ČMS, Praha 2002.


Počítačové kreslení


Projekt 2

Teoretická, výpočetní a měřická příprava na řešení bakalářské práce dle tématu.

[1]  dle zadání


Stavební geodézie

Základní informace o Zemi, polohové bodové pole, základy geodetických výpočtů (polygonový pořad, protínání vpřed, zpět), hodnocení přesnosti měření a vytyčování, určování směrů a úhlů, určování délek, měření při účelovém mapování a dokumentaci skutečného provedení budov, určování výšek, výškové bodové pole, základy vytyčování, laserové skenovací systémy, státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu, určování ploch a objemů, katastr nemovitostí ČR a jeho úloha ve státních IS ve výstavbě, organizace zeměměřické služby ČR, moderní geodetické přístroje a metody.

[1]  HÁNEK,P.a kol.: Stavební geodézie. ČVUT Praha 2007.
[2]  ŠVEC,M. a kol.: Stavební geodézie 10 - Praktická výuka. ČVUT Praha 1998


Dějiny geodézie a kartografie

Počátky a podmínky vzniku zeměměřictví. Starověké kultury a jejich měřické pomůcky a metody. Představy o tvaru Země. Počátky pěstování geodézie v našich zemích. Podíl měřičů při zakládání vesnic, měst a pevností v českých zemích a při vytyčování pozemních a vodních staveb. Zavedení triangulace. Navigace objevitelských cest. Vývoj odborného vzdělávání a konstrukce a výroby přístrojů. Začátky topografického mapování. Pozemkové evidence a katastrální měření v českých zemích. Vývoj důlního měřictví, inženýrské geodezie, pozemní a letecké fotogrammetrie. Vznik moderních elektronických metod. Doprovodné texty a fotogalerie přístrojů jsou uvedeny na stránkách předmětu v české a anglické jazykové verzi.

[1]  Procházka E., Honl I. Úvod do dějin zeměměřictví I - VII. ČVUT Praha 1976 - 1992
[2]  Hánek, P. : 250 století zeměměřictví. Praha, Klaudian 2000.
[3]  Hánek, P.: Texty na http://klobouk.fsv.cvut.cz/~hanek/K154/


Inženýrská geodézie a životní prostředí

Doplnění nauky o přístrojích. Soudobé technologie inženýrské geodézie (GPS, laserové skenery, automatizované prostorové digitální systémy, inženýrská fotogrammetrie). Otázky přesnosti geodetických prací v investiční výstavbě (úplná stavební odchylka, testování souborů, tolerance). Měření deformací stavebních a strojních konstrukcí (mosty, jeřábové dráhy, vlečky, budovy, osvětlovací stožáry apod). Měření deformací vodohospodářských staveb, hrází a přehrad. Účast geodeta na činnosti jednotlivých účastníků výstavby. Náplň bude upřesněna podle dohody s posluchači.

[1]  Hánek, P.a kol.: Stavební geodézie.Praha ČVUT, 2007.
[2]  Hánek, P. - Novák, Z.: Geodezie v podzemních prostorách. Praha, ČVUT 2008.
[3]  Hánek, P. - Janžurová, I.: Doplňující texty, Praha 2006.
[4]  ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů. Praha, 1997.


Kontrolní měření

Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě, kontrolní měření stavebních objektů, statistická analýza a přejímka, přesnost geodetických metod při vytyčování a určování posunů stavebních objektů, určování stability vztažných bodů.

[1]  ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě. Platné znění. [2] ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů. Platné znění.


Základy automatizace v IG

Základní vlastnosti elementů a automatizovaných měřících systémů pro inž.geodézii.Elektrické měřicí obvody. Snímače odporové,kapacitní,indukčnostní, indukční, optoelektronické (fotodiody, PSD,CCD),horizontu,světlovodné. Určení délkových a úhlových posunů. Užívané zdroje optického záření-LED, lasery, pro automatizaci měření. Metody úprav svazků optického záření. Vybrané přístroje pro automatizaci měření v inž.geodézii (motorizované teodolity,digitální nivelační přístroje,skenery).Základy skenování. Vybrané speciální úlohy inž.geodézie s uplatněním automatizace měření (zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí, zaměření skutečného stavu důlního díla). Metody a přístroje pro sledování vlivu vnějších podmínek na přesnost měření v inž.geodézii.

[1]  KAŠPAR,M. - POSPÍŠIL,J. - ŠTRONER,M. - KŘEMEN, T. - TEJKAL,M.: Laserové skenovací systémy ve stavebnictví. Hradec Králové, Vega, 2003., [2] KOLEKTIV: Strojírenská příručka. Svazek 2. Praha, Scientia, 1993., [3] KAŠPAR, M. - VOŠTOVÁ,V.: Lasery ve stavebnictví a navigace strojů. Praha, ČKAIT, 2001.


Bakalářská práce

Rozsah cca 30 stran, obsah dle pokynů vedoucího bakalářské práce, a to včetně doporučené literatury.

[1]  dle zadání


Diplomový seminář

[1]  dle zadání


Diplomová práce

Diplomová práce.

[1]  dle zadání


Diploma project

in accordance with the thesis proposal

[1]  in accordance with the specification


Geodézie 4

[1]  Skořepa, Z.: Geodezie 4. Praha, Česka technika - nakladatelstvi CVUT, 2014.


Geodézie 2

[1]  Ratiborský, J.: Geodézie 20. Skriptum. Vydavatelství ČVUT, Praha 2005.
[2]  Formanová, P., Kubín, T.: Geodézie 1, 2 (Návody na cvičení). Skriptum. Vydavatelství ČVUT, Praha 2009.


Geodézie v podzemních prostorách 10

Předmět obsahuje metodiku připojovacích a usměrňovacích měření, geodetické práce při ražbě tunelů pro různé účely a při stavbě metra. Současně řeší pro výše uvedené účely vytyčovací sítě na povrchu i v podzemí a to jak polohové, tak výškové, včetně hodnocení přesnosti. Související předpisy. Určování objemu podzemních ložisek. Poklesové doliny. Jeskyně, lomy.

[1] HÁNEK,P. - NOVÁK, Z.: Geodezie v podzemních prostorách. ČVUT Praha 2004


Inženýrská geodézie 3

Geodetické podklady pro projektování, legislativní podklady pro geodetické práce v investiční výstavbě, teorie vytyčovacích prací, geodetické práce v pozemním stavitelství, v dopravním stavitelství, vodním hospodářství, průmyslu a energetice, určování polohy podzemních vedení, měření posunů a deformací staveb.

[1]  NOVÁK,Z. - PROCHÁZKA, J.: Inženýrská geodézie 10, dotisk 2. vyd. ČVUT Praha 2006,
[2]  MICHALČÁK,O. - VOSIKA,O. - VESELÝ,M. - NOVÁK,Z.: Inžinierska geodézia II, Alfa Bratislava 1990
[3]  POLÁK,P. - PROCHÁZKA,J.: Sylaby přednášek
[4]  Aktuálně platné ČSN, týkající se přednášené problematiky


Laserové skenování

Předmět je určen pro studenty oboru geodézie 7. semestru zajímající se o nové technologie digitálního sběru prostorových dat. Hlavními tématickými okruhy jsou : principy a teorie činnosti laserových skenovacích systémů, základní typy laserových skenerů, vlivy působící na přesnost měření, obecný postup zpracování měření (zpracování mračna bodů), přehled vybraných laserových skenovacích systémů, praktické využití ve stavebnictví a příbuzných oborech, ekonomické přínosy, bezpečnost práce.

[1]  Kašpar, M. - Pospíšil, J. - Štroner, M. - Křemen, T. - Tejkal, M.: Laserové skenovací systémy ve stavebnictví. 1. vyd. Hradec Králové: Vega, 2003. 112 s. ISBN 80-900860-3-9.


Microstation IG

Základy práce v systému Bentley Microstation, teoreticky i prakticky kreslení ve 2D včetně kreslení prvků, psaní textu, definice a kreslení multičar, vkládání a transformace rastrů, tvorba a vkládání buněk, exportu a importu souřadnic a dalších témat.

[1]  BENTLEY MICROSTATION V.8


Microstation 3D

Kreslení v systému Bentley Microstation, vytváření, úpravy a vizualizace objektů. Předmět je zakončen tvorbou projektu, který tvoří základ hodnocení.

[1]  Sýkora, P.:Microstation V8XM - Podrobná uživatelská příručka. Computer Press, Praha 2007.


Metrologie v geodézii

Metrologické předpisy, terminologie. Metrologie v systému řízení jakosti. Kalibrace geodetických přístrojů a pomůcek. Zavádění metrologie v geodetické firmě.

[1]  zákon č.505/1990 Sb., o metrologii, Šindelář,V. - Tůma,Z.: Metrologie, její vývoj a současnost. ČMS, Praha 2002.


Stavební geodézie A

Základní informace o Zemi, měření úhlů, měření délek, základy geodetických výpočtů (polygonový pořad, protínání vpřed), určování výšek, základy vytyčování, mapy pro projekční činnost, základy fotogrammetrie, základy teorie chyb a vyrovnávacího počtu, určování ploch a objemů, moderní geodetické přístroje a metody (elektronické tachymetry, GPS, laserové skenery), základní předpisy o zeměměřictví.

[1]  Hánek, P. a kol: Stavební geodézie . 1.vyd. ČVUT Praha 2007.
[2]  Švec, M. a kol.: Stavební geodézie 10 - Praktická výuka. ČVUT Praha 1998


Stavební geodézie

Základní informace o Zemi, polohové bodové pole, základy geodetických výpočtů (polygonový pořad, protínání vpřed, zpět), hodnocení přesnosti měření a vytyčování, určování směrů a úhlů, určování délek, měření při účelovém mapování a dokumentaci skutečného provedení budov, určování výšek, výškové bodové pole, základy vytyčování, laserové skenovací systémy, státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu, určování ploch a objemů, katastr nemovitostí ČR a jeho úloha ve státních IS ve výstavbě, organizace zeměměřické služby ČR, moderní geodetické přístroje a metody.

[1]  HÁNEK,P.a kol.: Stavební geodézie. ČVUT Praha 2007.
[2]  ŠVEC,M. a kol.: Stavební geodézie 10 - Praktická výuka. ČVUT Praha 1998


Výuka v terénu z geodézie (1t)

Zaměření a vyhotovení geodetických podkladů pro projekt s návazností na výškovou síť, vytyčení stavebního objektu se zaměřením podélného profilu a příčných řezů, zaměření fasády.

[1]  HÁNEK,P.: Stavební geodézie 10. ČVUT Praha 2007, ŠVEC,M. a kol.: Stavební geodézie 10 - Praktická výuka. ČVUT Praha 2000


Výuka v terénu IG (2 týdny)

Zaměření a výpočet geodetické mikrosítě pro průmyslová měření, výšková měření, metoda přechodných stanovisek, výpočet vytyčovacích prvků, vytyčení stavby, kontrola vytyčení, vytyčení komunikace s přechodnicemi, příčné řezy a podélný profil, zaměření účelové prostorové vytyčovací sítě elektronickým tachymetrem, včetně vyhodnocení přesnosti.

[1]  NOVÁK,Z. - PROCHÁZKA,J.: Inženýrská geodézie 10, ČVUT Praha 1998
[2]  BAJER,M. - PROCHÁZKA,J.: Inženýrská geodézie 10,20 - Návody ke cvičením, ČVUT Praha 1997


Výuka v terénu GD 1,2 (2 týdny)

[1]  Ratiborský, J.: Geodézie 10. 2. vyd. Praha: ČVUT v Praze. 2005. 234 s.
[2]  Ratiborský, J.: Geodézie 20. Skriptum. Vydavatelství ČVUT, Praha 2005.
[3]  Formanová, P. ? Kubín, T.: Geodézie 1, 2 (Návody na cvičení). 1. vyd. Praha: ČVUT v Praze. 2009. 136 s.


Výuka v terénu GD 3,4 (2 týdny)

[1]  Blažek R. - Skořepa Z.: Geodézie 3 Výškopis, ČVUT Praha, 2009.
[2]  Skořepa, Z.: Geodézie 4. Praha, Česka technika - nakladatelstvi ČVUT, 2014.


Dějiny geodézie a kartografie

Počátky a podmínky vzniku zeměměřictví. Starověké kultury a jejich měřické pomůcky a metody. Představy o tvaru Země. Počátky pěstování geodézie v našich zemích. Podíl měřičů při zakládání vesnic, měst a pevností v českých zemích a při vytyčování pozemních a vodních staveb. Zavedení triangulace. Navigace objevitelských cest. Vývoj odborného vzdělávání a konstrukce a výroby přístrojů. Začátky topografického mapování. Pozemkové evidence a katastrální měření v českých zemích. Vývoj důlního měřictví, inženýrské geodezie, pozemní a letecké fotogrammetrie. Vznik moderních elektronických metod. Doprovodné texty a fotogalerie přístrojů jsou uvedeny na stránkách předmětu v české a anglické jazykové verzi.

[1]  Procházka E., Honl I. Úvod do dějin zeměměřictví I - VII. ČVUT Praha 1976 - 1992
[2]  Hánek, P. : 250 století zeměměřictví. Praha, Klaudian 2000.
[3]  Hánek, P.: Texty na http://klobouk.fsv.cvut.cz/~hanek/K154/


Inženýrská geodézie v dopravním stavitelství

Řešení polohových oblouků v dopravním stavitelství v souřadnicovém systému S-JTSK a to jednoduchých i složených. Řešení přechodnic a oblouků s přechodnicemi. Řešení zakružovacích oblouků nivelety. Použití teorie chyb při hodnocení přesnosti měření a vytyčování. Řešení složitějších vytyčovacích úloh a měření posunů a deformací dopravních staveb a konstrukcí.

[1]  HÁNEK P. a kol.: Stavební geodézie 1.vyd., ČVUT Praha 2007
[2]  ČSN 73 0420


Inženýrská geodézie pro stav.technology

Geodetické práce při realizaci pozemních stavebních objektů. Právní předpisy a technické normy. Přejímka staveniště. Předávací protokoly. Přejímka dokumentace. Podrobné vytyčování. Předání pracoviště k montáži. Kontrola přesnosti geometrických parametrů. Kubatury. Zaměření skutečného provedení. Ukázky úloh praxe.

[1]  Zákon 200/1994 Sb. o zeměměřictví, Stavební zákon 50/1976 Sb., ČSN ISO 17123, ČSN 73 0420/1,2


Měření a dokum.staveb, podzem.prostor

Specifika měření v umělých i přirozených podzemních prostorách a při povrchovém dobývání, včetně problematiky poklesových kotlin a svahových sesuvů. Měření a sběr dat pro geodetickou dokumentaci staveb a inženýrských zařízení.

[1]  HÁNEK,P - NOVÁK,Z.: Geodézie v podzemních prostorách. ČVUT Praha 2008.
[2]  KOVANIČ,L. - MATOUŠ,J. - MUČKA,A.: Důlní měřictví. SNTL 1990.
[3]  webové stránky předmětu, 2006.


Praktika z inženýrské geodézie

Předmět je zaměřen na praktické provedení některých základních úloh inženýrské geodézie včetně apriorních rozborů přesnosti s využitím moderních prostředků vyrovnání.

[1]  NOVÁK,Z. - PROCHÁZKA,J.: Inženýrská geodézie 10, ČVUT Praha 1998,
[2]  MICHALČÁK,O. - VOSIKA,O. - VESELÝ,M. - NOVÁK,Z.: Inžinierska geodézia I, Alfa Bratislava 1985
[3]  BAJER,M. - PROCHÁZKA,J..: Inženýrská geodézie 10,20 - Návody ke cvičením, 2. vyd. ČVUT Praha 2008


Podnikání a management

Předmět seznamuje posluchače s podnikatelským prostředím na úseku geodézie a s managementem malé firmy. Z obsahu předmětu: Vstup do podnikání jako rozhodovací problém. Zákon o živnostenském podnikání. Přednáška manažera geodetické firmy. Exkurze do podniku.

[1]  ROBBINS,S.P. - COULTER,M.: Management. Praha, Grada, 2007., [2] FRKOVÁ,J.: Individuální podnikání. Praha, ČVUT, aktuální vydání. [3] Živnostenský zákon. Platné znění.


Statistické metody při kontrole staveb

Předmět se zabývá aplikacemi matematické statistiky při kontrole geometrických parametrů staveb. Z obsahu: Geometrické parametry staveb. Odchylky a tolerance. Statistická analýza. Zásady statistické regulace procesu. Statistická přejímka při kontrole srovnáváním. Kromě nezbytných výkladů je do předmětu zařazena rozsáhlá měřická úloha obsahující mj. analýzu výsledků a vypracování protokolu o ověřovacím měření.

[1]  ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě., ČSN ISO 11 462-1 Směrnice pro uplatňování statistického řízení procesu.


Stavebně průmyslová geodézie

Geodetické práce v silničním a železničním stavitelství, při výstavbě mostů a vodohospodářských děl. Geodézie ve strojírenství. Katastr podzemních vedení. Zaměřování stavebních a památkových objektů. Podmínka: zkouška z IG

[1]  MICHALČÁK,O. - VOSIKA,O. - VESELÝ,M. - NOVÁK,Z.: Inžinierska geodézia I, II, Alfa Bratislava 1985, 1990.
[2]  HÁNEK,P. - JANŽUROVÁ,I.: Doplňující texty, Praha 2006.
[3]  web stránky předmětu.
[4]  Související ČSN a další právní normy.


Advanced Bachelor Project


Základy AutoCADu pro IG

Základy AutoCADu - práce se soubory, typy souborů, kompatibilita, uživatelské prostředí, ovládání, kreslení, úchopy, trasování, hladiny, měření, kótování, bloky, tabulky, externí reference, práce s rastry, pomocné příkazy.

[1]  Spielmann, M. - Špaček, J.:AutoCAD - Názorný průvodce pro verze 2008, 2009. Computer Press, Brno 2008. [2] Fořt, P. - Kletečka, J.: AutoCAD 2010. Computer Press, Brno 2009.


Diplomová práce

Diplomová práce.

[1]  dle zadání


Ekonomika v zeměměřictví a katastru

Zeměměřictví a katastr v národním hospodářství. Platné právní předpisy. Základy mikro- a makroekonomické teorie. Cíle a formy podnikání v zeměměřictví. Etika podnikání. Tvorba ceny, příprava zakázek a projektování. Management a marketing v zeměměřictví. Personální činnost podniku. Odměňování za práci. Péče o jakost zeměměřických prací a jejich výsledků.

[1]  Frank, R.H. - Bernanke, B.S.: Ekonomie, Grada, Praha 2006., Frková J.: Ekonomika malého a středního podniku. ČVUT Praha 2004., Úplné znění: Katastr nemovitostí, zeměměřictví, pozemkové úpravy a úřady. Sborník právních předpisů. Sagit, Ostrava. Aktuální vydání.


Fieldwork surveying

Introduction to surveying, basic geodetic calculations, evaluation of precision and accuracy of a measurement, theory of errors, instrumentation, topographic survey, angular and distance measurements, determination of heights, photogrammetry, laser scanning, mapping, setting-out in construction, surveying for monitoring of displacements, cadastre of real estates.

[1]  Anderson, J.M. - Mikhail, E.M.: Surveying: Theory and Practice. McGraw-Hill New York, 1998, 1167 pages., Allan, A.L.: Practical Surveying and Computations. Butterworth-Heinemann Ltd., Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP, 1993, 573 pages.


Geodézie 1

Historický úvod, zobrazení Země a redukce měřených veličin. Základní geodetické přístroje (teodolity, dálkoměry) a pomůcky a jejich části. Přístrojové chyby a jejich eliminace. Teoretické základy měření vodorovných i svislých úhlů a délek. Centrace měřených veličin. Základní souřadnicové výpočty.

[1]  Ratiborský, J.: Geodézie 10. 2. vyd. Praha: ČVUT v Praze. 2005. 234 s.
[2]  Formanová, P. ? Kubín, T.: Geodézie 1, 2 (Návody na cvičení). 1. vyd. Praha: ČVUT v Praze. 2009. 136 s.


Geodézie 3

Výškový systém ČR. Způsoby stabilizace výškových bodů. Geometrická nivelace ze středu, technologie přesné a technické nivelace včetně chyb a charakteristik přesnosti. Metoda trigonometrického určování výškových rozdílů. Způsoby eliminace vlivu refrakce na měřený zenitový úhel. Centrace a matematická redukce měřených veličin. Podrobné měření výškopisné zahrnuje starší i nové technologie tachymetrické metody dle dostupného přístrojového vybavení až po vyhotovení výškopisného plánu.

[1]  Blažek R. - Skořepa Z.: Geodézie 3 Výškopis, ČVUT Praha, 2009.


Inženýrská geodezie

Geodetické podklady pro projektování, legislativní podklady pro geodetické práce v investiční výstavbě, teorie vytyčovacích prací, geodetické práce v pozemním stavitelství, v dopravním stavitelství, vodním hospodářství, průmyslu a energetice, určování polohy podzemních vedení, měření posunů a deformací staveb.

[1]  NOVÁK,Z. - PROCHÁZKA, J.: Inženýrská geodézie 10, dotisk 2. vyd. ČVUT Praha 2006,
[2]  MICHALČÁK,O. - VOSIKA,O. - VESELÝ,M. - NOVÁK,Z.: Inžinierska geodézia I, Alfa Bratislava 1985,
[3]  BAJER,M. - PROCHÁZKA,J..: Inženýrská geodézie 10,20 - Návody ke cvičením, 2. vyd. ČVUT Praha 2008


Inženýrská geodézie

Geodetické podklady pro projektování, legislativní podklady pro geodetické práce v investiční výstavbě, teorie vytyčovacích prací, geodetické práce v pozemním stavitelství, v dopravním stavitelství, vodním hospodářství, průmyslu a energetice, určování polohy podzemních vedení, měření posunů a deformací staveb.

[1]  Novák, Z. - Procházka, J.: Inženýrská geodézie 10, ČVUT Praha 1998.
[2]  Michalčák, O. - Vosika, O. - Veselý, M. - Novák, Z.: Inžinierska geodézia II, Alfa Bratislava 1990.
[3]  Bajer, M. - Procházka, J.: Inženýrská geodézie 10,20 - Návody ke cvičením, ČVUT Praha 1997.


Inženýrská geodézie 2

Plánování a hodnocení přesnosti geodetických prací, metody měření a vytyčování délek, úhlů a svislic, včetně pramenů chyb, problematika vytyčovacích sítí polohových, výškových a prostorových, vytyčování polohové a výškové, včetně hodnocení přesnosti, řešení kružnicových oblouků a oblouků s přechodnicemi

[1]  NOVÁK,Z. - PROCHÁZKA, J.: Inženýrská geodézie 10, dotisk 2. vyd. ČVUT Praha 2006,
[2]  MICHALČÁK,O. - VOSIKA,O. - VESELÝ,M. - NOVÁK,Z.: Inžinierska geodézia I, Alfa Bratislava 1985


Laserové skenování

Předmět je určen pro studenty oboru geodézie 7. semestru zajímající se o nové technologie digitálního sběru prostorových dat. Hlavními tématickými okruhy jsou : principy a teorie činnosti laserových skenovacích systémů, základní typy laserových skenerů, vlivy působící na přesnost měření, obecný postup zpracování měření (zpracování mračna bodů), přehled vybraných laserových skenovacích systémů, praktické využití ve stavebnictví a příbuzných oborech, ekonomické přínosy, bezpečnost práce.

[1]  Kašpar, M. - Pospíšil, J. - Štroner, M. - Křemen, T. - Tejkal, M.: Laserové skenovací systémy ve stavebnictví. 1. vyd. Hradec Králové: Vega, 2003. 112 s. ISBN 80-900860-3-9.


Projekt (profesní zaměření)

Teoretická, měřická a výpočetní příprava na řešení bakalářské práce dle tématu.

[1]  dle zadání


Pozemkové právo

Osvojení pozemkově-právních vztahů pro potřeby geodeta. Základní orientace činnosti zeměměřiče s ohledem na dodržování platných právních norem (zákon o půdě, restituční zákony, pozemkové úpravy aj.).

[1]  Šlauf, V. a kol.: Správní řád (komentář). Linde, Praha 1999, Pekárek - Průchová: Pozemkové právo, MU Brno 1998, Restituční zákony, Zákon o katastru nemovitostí a Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí a další zákony


Stavební geodézie

Základní informace o Zemi, polohové bodové pole, základy geodetických výpočtů (polygonový pořad, protínání vpřed, zpět), hodnocení přesnosti měření a vytyčování, určování směrů a úhlů, určování délek, měření při účelovém mapování a dokumentaci skutečného provedení budov, určování výšek, výškové bodové pole, základy vytyčování, laserové skenovací systémy, státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu, určování ploch a objemů, katastr nemovitostí ČR a jeho úloha ve státních IS ve výstavbě, organizace zeměměřické služby ČR, moderní geodetické přístroje a metody.

[1]  HÁNEK,P.a kol.: Stavební geodézie. ČVUT Praha 2007.
[2]  ŠVEC,M. a kol.: Stavební geodézie 10 - Praktická výuka. ČVUT Praha 1998


Dějiny geodézie a kartografie

Počátky a podmínky vzniku zeměměřictví. Starověké kultury a jejich měřické pomůcky a metody. Představy o tvaru Země. Počátky pěstování geodézie v našich zemích. Podíl měřičů při zakládání vesnic, měst a pevností v českých zemích a při vytyčování pozemních a vodních staveb. Zavedení triangulace. Navigace objevitelských cest. Vývoj odborného vzdělávání a konstrukce a výroby přístrojů. Začátky topografického mapování. Pozemkové evidence a katastrální měření v českých zemích. Vývoj důlního měřictví, inženýrské geodezie, pozemní a letecké fotogrammetrie. Vznik moderních elektronických metod. Doprovodné texty a fotogalerie přístrojů jsou uvedeny na stránkách předmětu v české a anglické jazykové verzi.

[1]  Procházka E., Honl I. Úvod do dějin zeměměřictví I - VII. ČVUT Praha 1976 - 1992
[2]  Hánek, P. : 250 století zeměměřictví. Praha, Klaudian 2000.
[3]  Hánek, P.: Texty na http://klobouk.fsv.cvut.cz/~hanek/K154/


Inženýrská geodézie a životní prostředí

Doplnění nauky o přístrojích. Soudobé technologie inženýrské geodézie (GPS, laserové skenery, automatizované prostorové digitální systémy, inženýrská fotogrammetrie). Otázky přesnosti geodetických prací v investiční výstavbě (úplná stavební odchylka, testování souborů, tolerance). Měření deformací stavebních a strojních konstrukcí (mosty, jeřábové dráhy, vlečky, budovy, osvětlovací stožáry apod). Měření deformací vodohospodářských staveb, hrází a přehrad. Účast geodeta na činnosti jednotlivých účastníků výstavby. Náplň bude upřesněna podle dohody s posluchači.

[1]  Hánek, P.a kol.: Stavební geodézie.Praha ČVUT, 2007.
[2]  Hánek, P. - Novák, Z.: Geodezie v podzemních prostorách. Praha, ČVUT 2008.
[3]  Hánek, P. - Janžurová, I.: Doplňující texty, Praha 2006.
[4]  ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů. Praha, 1997.


Kontrolní měření

Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě, kontrolní měření stavebních objektů, statistická analýza a přejímka, přesnost geodetických metod při vytyčování a určování posunů stavebních objektů, určování stability vztažných bodů.

[1]  ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě. Platné znění. [2] ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů. Platné znění.


Základy automatizace v IG

Základní vlastnosti elementů a automatizovaných měřících systémů pro inž.geodézii.Elektrické měřicí obvody. Snímače odporové,kapacitní,indukčnostní, indukční, optoelektronické (fotodiody, PSD,CCD),horizontu,světlovodné. Určení délkových a úhlových posunů. Užívané zdroje optického záření-LED, lasery, pro automatizaci měření. Metody úprav svazků optického záření. Vybrané přístroje pro automatizaci měření v inž.geodézii (motorizované teodolity,digitální nivelační přístroje,skenery).Základy skenování. Vybrané speciální úlohy inž.geodézie s uplatněním automatizace měření (zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí, zaměření skutečného stavu důlního díla). Metody a přístroje pro sledování vlivu vnějších podmínek na přesnost měření v inž.geodézii.

[1]  KAŠPAR,M. - POSPÍŠIL,J. - ŠTRONER,M. - KŘEMEN, T. - TEJKAL,M.: Laserové skenovací systémy ve stavebnictví. Hradec Králové, Vega, 2003., [2] KOLEKTIV: Strojírenská příručka. Svazek 2. Praha, Scientia, 1993., [3] KAŠPAR, M. - VOŠTOVÁ,V.: Lasery ve stavebnictví a navigace strojů. Praha, ČKAIT, 2001.


Bakalářská práce

Rozsah cca 30 stran, obsah dle pokynů vedoucího bakalářské práce, a to včetně doporučené literatury.

[1]  dle zadání


Diplomový seminář

[1]  dle zadání


Diplomová práce

Diplomová práce.

[1]  dle zadání


Engineering surveying

Introduction to surveying, basic geodetic calculations, evaluation of a measurement precision and accuracy, theory of errors, instrumentation, topographic survey, angular, distance and height measurements, photogrammetry, laser scanning, mapping, setting out in construction, surveying for monitoring of displacements, cadastre of real estates, information systems in surveying, surveyor's role in civil engineering. 1. Introduction to surveying, surveyor's role in civil engineering 2. Basic geodetic calculations 3. Evaluation of a measurement precision and accuracy 4. Angular measurement 5. Distance measurement 6. Methods of a height difference measurement - part I 7. Methods of a height difference measurement - part II 8. Measurements for thematic mapping and for documentation of actual building construction 9. Setting out - part I 10. Setting out - part II 11. State maps series in the Czech Republic, thematic maps 12. Cadastre of real estates 13. Information systems in surveying 14. Surveying methods for monitoring of movements and displacements

[1]  Anderson, J.M. - Mikhail, E.M.: Surveying: Theory and Practice. McGraw-Hill New York, 1998, 1167 pages., Allan, A.L.: Practical Surveying and Computations. Butterworth-Heinemann Ltd., Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP, 1993, 573 pages.


Fieldwork surveying

Practical measurements in field surveying, use of instruments (theodolites, levelling instruments, electronic distance meters, total stations), geometrical levelling and trigonometric method, traversing, mapping, setting out in engineering surveying, basic geodetic calculations, survey results processing. 1. Determination of heights of inaccessible points 2. Measurement of a planimetric component of a map 3. Tacheometry 4. Setting out 5. Longitudinal and cross profiles levelling

[1]  Anderson, J.M. - Mikhail, E.M.: Surveying: Theory and Practice. McGraw-Hill New York, 1998, 1167 pages., Allan, A.L.: Practical Surveying and Computations. Butterworth-Heinemann Ltd., Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP, 1993, 573 pages.


Geodézie 4

[1]  Skořepa, Z.: Geodezie 4. Praha, Česka technika - nakladatelstvi CVUT, 2014.


Geodézie 2

[1]  Ratiborský, J.: Geodézie 20. Skriptum. Vydavatelství ČVUT, Praha 2005.
[2]  Formanová, P., Kubín, T.: Geodézie 1, 2 (Návody na cvičení). Skriptum. Vydavatelství ČVUT, Praha 2009.


Geodézie v podzemních prostorách 10

Předmět obsahuje metodiku připojovacích a usměrňovacích měření, geodetické práce při ražbě tunelů pro různé účely a při stavbě metra. Současně řeší pro výše uvedené účely vytyčovací sítě na povrchu i v podzemí a to jak polohové, tak výškové, včetně hodnocení přesnosti. Související předpisy. Určování objemu podzemních ložisek. Poklesové doliny. Jeskyně, lomy.

[1] HÁNEK,P. - NOVÁK, Z.: Geodezie v podzemních prostorách. ČVUT Praha 2004


Inženýrská geodézie 1

Terminologie inženýrské geodézie, legislativní podklady pro geodetické práce v investiční výstavbě, plánování přesnosti vytyčovacích prací, metody a přesnost měření délek, vodorovných směrů a zenitových úhlů, polohové a výškové vytyčovací sítě, základní úlohy vytyčování oblouků (kružnice, přechodnice), měření posunů a přetvoření staveb, aplikace inženýrské geodézie v pozemním, dopravním a vodohospodářském stavitelství (základy).

[1]  NOVÁK,Z. - PROCHÁZKA, J.: Inženýrská geodézie 10, dotisk 2. vyd. ČVUT Praha 2006,
[2]  MICHALČÁK,O. - VOSIKA,O. - VESELÝ,M. - NOVÁK,Z.: Inžinierska geodézia I, Alfa Bratislava 1985,
[3]  BAJER,M. - PROCHÁZKA,J..: Inženýrská geodézie 10,20 - Návody ke cvičením, 2. vyd. ČVUT Praha 2008


Inženýrská geodézie 3

Geodetické podklady pro projektování, legislativní podklady pro geodetické práce v investiční výstavbě, teorie vytyčovacích prací, geodetické práce v pozemním stavitelství, v dopravním stavitelství, vodním hospodářství, průmyslu a energetice, určování polohy podzemních vedení, měření posunů a deformací staveb.

[1]  NOVÁK,Z. - PROCHÁZKA, J.: Inženýrská geodézie 10, dotisk 2. vyd. ČVUT Praha 2006,
[2]  MICHALČÁK,O. - VOSIKA,O. - VESELÝ,M. - NOVÁK,Z.: Inžinierska geodézia II, Alfa Bratislava 1990
[3]  POLÁK,P. - PROCHÁZKA,J.: Sylaby přednášek
[4]  Aktuálně platné ČSN, týkající se přednášené problematiky


Laserové skenování

Předmět je určen pro studenty oboru geodézie 7. semestru zajímající se o nové technologie digitálního sběru prostorových dat. Hlavními tématickými okruhy jsou : principy a teorie činnosti laserových skenovacích systémů, základní typy laserových skenerů, vlivy působící na přesnost měření, obecný postup zpracování měření (zpracování mračna bodů), přehled vybraných laserových skenovacích systémů, praktické využití ve stavebnictví a příbuzných oborech, ekonomické přínosy, bezpečnost práce.

[1]  Kašpar, M. - Pospíšil, J. - Štroner, M. - Křemen, T. - Tejkal, M.: Laserové skenovací systémy ve stavebnictví. 1. vyd. Hradec Králové: Vega, 2003. 112 s. ISBN 80-900860-3-9.


Microstation IG

Základy práce v systému Bentley Microstation, teoreticky i prakticky kreslení ve 2D včetně kreslení prvků, psaní textu, definice a kreslení multičar, vkládání a transformace rastrů, tvorba a vkládání buněk, exportu a importu souřadnic a dalších témat.

[1]  BENTLEY MICROSTATION V.8


Microstation 3D

Kreslení v systému Bentley Microstation, vytváření, úpravy a vizualizace objektů. Předmět je zakončen tvorbou projektu, který tvoří základ hodnocení.

[1]  Sýkora, P.:Microstation V8XM - Podrobná uživatelská příručka. Computer Press, Praha 2007.


Metrologie v geodézii

Metrologické předpisy, terminologie. Metrologie v systému řízení jakosti. Kalibrace geodetických přístrojů a pomůcek. Zavádění metrologie v geodetické firmě.

[1]  zákon č.505/1990 Sb., o metrologii, Šindelář,V. - Tůma,Z.: Metrologie, její vývoj a současnost. ČMS, Praha 2002.


Stavební geodézie

Základní informace o Zemi, měření úhlů, měření délek, základy geodetických výpočtů (polygonový pořad, protínání vpřed, zpět), určování výšek, základy vytyčování, mapy pro projekční činnost, základy fotogrammetrie, měření posunů a deformací, základy teorie chyb a vyrovnávacího počtu, určování ploch a objemů, moderní geodetické přístroje a metody (elektronické tachymetry, GPS), základní předpisy o zeměměřictví.

[1]  HÁNEK,P.a kol.: Stavební geodézie. ČVUT Praha 2007.
[2]  ŠVEC,M. a kol.: Stavební geodézie 10 - Praktická výuka. ČVUT Praha 1998


Stavební geodézie A

Základní informace o Zemi, měření úhlů, měření délek, základy geodetických výpočtů (polygonový pořad, protínání vpřed), určování výšek, základy vytyčování, mapy pro projekční činnost, základy fotogrammetrie, základy teorie chyb a vyrovnávacího počtu, určování ploch a objemů, moderní geodetické přístroje a metody (elektronické tachymetry, GPS, laserové skenery), základní předpisy o zeměměřictví.

[1]  Hánek, P. a kol: Stavební geodézie . 1.vyd. ČVUT Praha 2007.
[2]  Švec, M. a kol.: Stavební geodézie 10 - Praktická výuka. ČVUT Praha 1998


Stavební geodézie

Základní informace o Zemi, polohové bodové pole, základy geodetických výpočtů (polygonový pořad, protínání vpřed, zpět), hodnocení přesnosti měření a vytyčování, určování směrů a úhlů, určování délek, měření při účelovém mapování a dokumentaci skutečného provedení budov, určování výšek, výškové bodové pole, základy vytyčování, laserové skenovací systémy, státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu, určování ploch a objemů, katastr nemovitostí ČR a jeho úloha ve státních IS ve výstavbě, organizace zeměměřické služby ČR, moderní geodetické přístroje a metody.

[1]  HÁNEK,P.a kol.: Stavební geodézie. ČVUT Praha 2007.
[2]  ŠVEC,M. a kol.: Stavební geodézie 10 - Praktická výuka. ČVUT Praha 1998


Výuka v terénu z geodézie (1t)

Zaměření a vyhotovení geodetických podkladů pro projekt s návazností na výškovou síť, vytyčení stavebního objektu se zaměřením podélného profilu a příčných řezů, zaměření fasády.

[1]  HÁNEK,P.: Stavební geodézie 10. ČVUT Praha 2007, ŠVEC,M. a kol.: Stavební geodézie 10 - Praktická výuka. ČVUT Praha 2000


Výuka v terénu IG (2 týdny)

Zaměření a výpočet geodetické mikrosítě pro průmyslová měření, výšková měření, metoda přechodných stanovisek, výpočet vytyčovacích prvků, vytyčení stavby, kontrola vytyčení, vytyčení komunikace s přechodnicemi, příčné řezy a podélný profil, zaměření účelové prostorové vytyčovací sítě elektronickým tachymetrem, včetně vyhodnocení přesnosti.

[1]  NOVÁK,Z. - PROCHÁZKA,J.: Inženýrská geodézie 10, ČVUT Praha 1998
[2]  BAJER,M. - PROCHÁZKA,J.: Inženýrská geodézie 10,20 - Návody ke cvičením, ČVUT Praha 1997


Výuka v terénu GD 1,2 (2 týdny)

[1]  Ratiborský, J.: Geodézie 10. 2. vyd. Praha: ČVUT v Praze. 2005. 234 s.
[2]  Ratiborský, J.: Geodézie 20. Skriptum. Vydavatelství ČVUT, Praha 2005.
[3]  Formanová, P. ? Kubín, T.: Geodézie 1, 2 (Návody na cvičení). 1. vyd. Praha: ČVUT v Praze. 2009. 136 s.


Výuka v terénu GD 3,4 (2 týdny)

[1]  Blažek R. - Skořepa Z.: Geodézie 3 Výškopis, ČVUT Praha, 2009.
[2]  Skořepa, Z.: Geodézie 4. Praha, Česka technika - nakladatelstvi ČVUT, 2014.


Dějiny geodézie a kartografie

Počátky a podmínky vzniku zeměměřictví. Starověké kultury a jejich měřické pomůcky a metody. Představy o tvaru Země. Počátky pěstování geodézie v našich zemích. Podíl měřičů při zakládání vesnic, měst a pevností v českých zemích a při vytyčování pozemních a vodních staveb. Zavedení triangulace. Navigace objevitelských cest. Vývoj odborného vzdělávání a konstrukce a výroby přístrojů. Začátky topografického mapování. Pozemkové evidence a katastrální měření v českých zemích. Vývoj důlního měřictví, inženýrské geodezie, pozemní a letecké fotogrammetrie. Vznik moderních elektronických metod. Doprovodné texty a fotogalerie přístrojů jsou uvedeny na stránkách předmětu v české a anglické jazykové verzi.

[1]  Procházka E., Honl I. Úvod do dějin zeměměřictví I - VII. ČVUT Praha 1976 - 1992
[2]  Hánek, P. : 250 století zeměměřictví. Praha, Klaudian 2000.
[3]  Hánek, P.: Texty na http://klobouk.fsv.cvut.cz/~hanek/K154/


Geodetické měření stavebních posunů

Doplnění nauky o přístrojích. Soudobé technologie inženýrské geodézie (GPS, laserové skenery, automatizované prostorové digitální systémy, inženýrská fotogrammetrie). Otázky přesnosti geodetických prací (úplná stavební odchylka, testování souborů, tolerance). Měření deformací stavebních a strojních konstrukcí (mosty, jeřábové dráhy, vlečky, budovy, osvětlovací stožáry apod)

[1]  Hánek, P.a kol.: Stavební geodézie.Praha ČVUT, 2007.
[2]  Hánek, P. - Novák, Z.: Geodezie v podzemních prostorách. Praha, ČVUT 2008.
[3]  Hánek, P. - Janžurová, I.: Doplňující texty, Praha 2006.
[4]  ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů. Praha, 1997.


Inženýrská geodézie v dopravním stavitelství

Řešení polohových oblouků v dopravním stavitelství v souřadnicovém systému S-JTSK a to jednoduchých i složených. Řešení přechodnic a oblouků s přechodnicemi. Řešení zakružovacích oblouků nivelety. Použití teorie chyb při hodnocení přesnosti měření a vytyčování. Řešení složitějších vytyčovacích úloh a měření posunů a deformací dopravních staveb a konstrukcí.

[1]  HÁNEK P. a kol.: Stavební geodézie 1.vyd., ČVUT Praha 2007
[2]  ČSN 73 0420


Inženýrská geodézie pro stav.technology

Geodetické práce při realizaci pozemních stavebních objektů. Právní předpisy a technické normy. Přejímka staveniště. Předávací protokoly. Přejímka dokumentace. Podrobné vytyčování. Předání pracoviště k montáži. Kontrola přesnosti geometrických parametrů. Kubatury. Zaměření skutečného provedení. Ukázky úloh praxe.

[1]  Zákon 200/1994 Sb. o zeměměřictví, Stavební zákon 50/1976 Sb., ČSN ISO 17123, ČSN 73 0420/1,2


Laserové skenování ve stavebnictví

Předmět je určen pro studenty stavebních oborů a architektury 7. popř. 8. semestru zajímající se o nové technologie digitálního sběru prostorových dat. Hlavními tématickými okruhy jsou: základy souřadnicových výpočtů v prostoru, principy a teorie činnosti laserových skenovacích systémů, základní typy laserových skenerů, vlivy působící na přesnost měření, obecný postup zpracování měření (zpracování mračna bodů), přehled vybraných laserových skenovacích systémů, praktické využití ve stavebnictví, ekonomické přínosy, bezpečnost práce.

[1]  Kašpar, M. - Pospíšil, J. - Štroner, M. - Křemen, T. - Tejkal, M.: Laserové skenovací systémy ve stavebnictví. 1. vyd. Hradec Králové: Vega, 2003. 112 s. ISBN 80-900860-3-9.


Měření a dokum.staveb, podzem.prostor

Specifika měření v umělých i přirozených podzemních prostorách a při povrchovém dobývání, včetně problematiky poklesových kotlin a svahových sesuvů. Měření a sběr dat pro geodetickou dokumentaci staveb a inženýrských zařízení.

[1]  HÁNEK,P - NOVÁK,Z.: Geodézie v podzemních prostorách. ČVUT Praha 2008.
[2]  KOVANIČ,L. - MATOUŠ,J. - MUČKA,A.: Důlní měřictví. SNTL 1990.
[3]  webové stránky předmětu, 2006.


Praktika z inženýrské geodézie

Předmět je zaměřen na praktické provedení některých základních úloh inženýrské geodézie včetně apriorních rozborů přesnosti s využitím moderních prostředků vyrovnání.

[1]  NOVÁK,Z. - PROCHÁZKA,J.: Inženýrská geodézie 10, ČVUT Praha 1998,
[2]  MICHALČÁK,O. - VOSIKA,O. - VESELÝ,M. - NOVÁK,Z.: Inžinierska geodézia I, Alfa Bratislava 1985
[3]  BAJER,M. - PROCHÁZKA,J..: Inženýrská geodézie 10,20 - Návody ke cvičením, 2. vyd. ČVUT Praha 2008


Podnikání a management

Předmět seznamuje posluchače s podnikatelským prostředím na úseku geodézie a s managementem malé firmy. Z obsahu předmětu: Vstup do podnikání jako rozhodovací problém. Zákon o živnostenském podnikání. Přednáška manažera geodetické firmy. Exkurze do podniku.

[1]  ROBBINS,S.P. - COULTER,M.: Management. Praha, Grada, 2007., [2] FRKOVÁ,J.: Individuální podnikání. Praha, ČVUT, aktuální vydání. [3] Živnostenský zákon. Platné znění.


Statistické metody při kontrole staveb

Předmět se zabývá aplikacemi matematické statistiky při kontrole geometrických parametrů staveb. Z obsahu: Geometrické parametry staveb. Odchylky a tolerance. Statistická analýza. Zásady statistické regulace procesu. Statistická přejímka při kontrole srovnáváním. Kromě nezbytných výkladů je do předmětu zařazena rozsáhlá měřická úloha obsahující mj. analýzu výsledků a vypracování protokolu o ověřovacím měření.

[1]  ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě., ČSN ISO 11 462-1 Směrnice pro uplatňování statistického řízení procesu.


Stavebně průmyslová geodézie

Geodetické práce v silničním a železničním stavitelství, při výstavbě mostů a vodohospodářských děl. Geodézie ve strojírenství. Katastr podzemních vedení. Zaměřování stavebních a památkových objektů. Podmínka: zkouška z IG

[1]  MICHALČÁK,O. - VOSIKA,O. - VESELÝ,M. - NOVÁK,Z.: Inžinierska geodézia I, II, Alfa Bratislava 1985, 1990.
[2]  HÁNEK,P. - JANŽUROVÁ,I.: Doplňující texty, Praha 2006.
[3]  web stránky předmětu.
[4]  Související ČSN a další právní normy.


Advanced Bachelor Project


Bakalářská práce

Rozsah cca 30 stran, obsah dle pokynů vedoucího bakalářské práce, a to včetně doporučené literatury.

[1]  dle zadání


Základy AutoCADu pro IG

[1]  Spielmann, M. - Špaček, J.:AutoCAD - Názorný průvodce pro verze 2008, 2009. Computer Press, Brno 2008. [2] Fořt, P. - Kletečka, J.: AutoCAD 2010. Computer Press, Brno 2009.


Diplomová práce

Diplomová práce.

[1]  dle zadání


Ekonomika v zeměměřictví a katastru

Zeměměřictví a katastr v národním hospodářství. Platné právní předpisy. Základy mikro- a makroekonomické teorie. Cíle a formy podnikání v zeměměřictví. Etika podnikání. Tvorba ceny, příprava zakázek a projektování. Management a marketing v zeměměřictví. Personální činnost podniku. Odměňování za práci. Péče o jakost zeměměřických prací a jejich výsledků.

[1]  Frank, R.H. - Bernanke, B.S.: Ekonomie, Grada, Praha 2006., Frková J.: Ekonomika malého a středního podniku. ČVUT Praha 2004., Úplné znění: Katastr nemovitostí, zeměměřictví, pozemkové úpravy a úřady. Sborník právních předpisů. Sagit, Ostrava. Aktuální vydání.


Fieldwork surveying

[1]  Anderson, J.M. - Mikhail, E.M.: Surveying: Theory and Practice. McGraw-Hill New York, 1998, 1167 pages., Allan, A.L.: Practical Surveying and Computations. Butterworth-Heinemann Ltd., Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP, 1993, 573 pages.


Geodézie 1

[1]  Ratiborský, J.: Geodézie 10. 2. vyd. Praha: ČVUT v Praze. 2005. 234 s.
[2]  Formanová, P. ? Kubín, T.: Geodézie 1, 2 (Návody na cvičení). 1. vyd. Praha: ČVUT v Praze. 2009. 136 s.


Geodézie 3

[1]  Blažek R. - Skořepa Z.: Geodézie 3 Výškopis, ČVUT Praha, 2009.


Inženýrská geodezie

Geodetické podklady pro projektování, legislativní podklady pro geodetické práce v investiční výstavbě, teorie vytyčovacích prací, geodetické práce v pozemním stavitelství, v dopravním stavitelství, vodním hospodářství, průmyslu a energetice, určování polohy podzemních vedení, měření posunů a deformací staveb.

[1]  NOVÁK,Z. - PROCHÁZKA, J.: Inženýrská geodézie 10, dotisk 2. vyd. ČVUT Praha 2006,
[2]  MICHALČÁK,O. - VOSIKA,O. - VESELÝ,M. - NOVÁK,Z.: Inžinierska geodézia I, Alfa Bratislava 1985,
[3]  BAJER,M. - PROCHÁZKA,J..: Inženýrská geodézie 10,20 - Návody ke cvičením, 2. vyd. ČVUT Praha 2008


Inženýrská geodézie 2

Plánování a hodnocení přesnosti geodetických prací, metody měření a vytyčování délek, úhlů a svislic, včetně pramenů chyb, problematika vytyčovacích sítí polohových, výškových a prostorových, vytyčování polohové a výškové, včetně hodnocení přesnosti, řešení kružnicových oblouků a oblouků s přechodnicemi

[1]  NOVÁK,Z. - PROCHÁZKA, J.: Inženýrská geodézie 10, dotisk 2. vyd. ČVUT Praha 2006,
[2]  MICHALČÁK,O. - VOSIKA,O. - VESELÝ,M. - NOVÁK,Z.: Inžinierska geodézia I, Alfa Bratislava 1985


Laserové skenování

Předmět je určen pro studenty oboru geodézie 7. semestru zajímající se o nové technologie digitálního sběru prostorových dat. Hlavními tématickými okruhy jsou : principy a teorie činnosti laserových skenovacích systémů, základní typy laserových skenerů, vlivy působící na přesnost měření, obecný postup zpracování měření (zpracování mračna bodů), přehled vybraných laserových skenovacích systémů, praktické využití ve stavebnictví a příbuzných oborech, ekonomické přínosy, bezpečnost práce.

[1]  Kašpar, M. - Pospíšil, J. - Štroner, M. - Křemen, T. - Tejkal, M.: Laserové skenovací systémy ve stavebnictví. 1. vyd. Hradec Králové: Vega, 2003. 112 s. ISBN 80-900860-3-9.


Projekt (profesní zaměření)

Teoretická, měřická a výpočetní příprava na řešení bakalářské práce dle tématu.

[1]  dle zadání


Projekt 2

Teoretická, výpočetní a měřická příprava na řešení bakalářské práce dle tématu.

[1]  dle zadání


Pozemkové právo

Osvojení pozemkově-právních vztahů pro potřeby geodeta. Základní orientace činnosti zeměměřiče s ohledem na dodržování platných právních norem (zákon o půdě, restituční zákony, pozemkové úpravy aj.).

[1]  Šlauf, V. a kol.: Správní řád (komentář). Linde, Praha 1999, Pekárek - Průchová: Pozemkové právo, MU Brno 1998, Restituční zákony, Zákon o katastru nemovitostí a Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí a další zákony


Stavební geodézie

Základní informace o Zemi, měření úhlů, měření délek, základy geodetických výpočtů (polygonový pořad, protínání vpřed, zpět), určování výšek, základy vytyčování, mapy pro projekční činnost, základy fotogrammetrie, měření posunů a deformací, základy teorie chyb a vyrovnávacího počtu, určování ploch a objemů, moderní geodetické přístroje a metody (elektronické tachymetry, GPS), základní předpisy o zeměměřictví.

[1]  HÁNEK,P.a kol.: Stavební geodézie. ČVUT Praha 2007.
[2]  ŠVEC,M. a kol.: Stavební geodézie 10 - Praktická výuka. ČVUT Praha 1998


Stavební geodézie

[1]  HÁNEK,P.a kol.: Stavební geodézie. ČVUT Praha 2007.
[2]  ŠVEC,M. a kol.: Stavební geodézie 10 - Praktická výuka. ČVUT Praha 1998


Výuka v terénu z geodézie (1t)

Zaměření a vyhotovení geodetických podkladů pro projekt s návazností na výškovou síť, vytyčení stavebního objektu se zaměřením podélného profilu a příčných řezů, zaměření fasády.

[1]  HÁNEK,P.: Stavební geodézie 10. ČVUT Praha 2007, ŠVEC,M. a kol.: Stavební geodézie 10 - Praktická výuka. ČVUT Praha 2000


Dějiny geodézie a kartografie

Počátky a podmínky vzniku zeměměřictví. Starověké kultury a jejich měřické pomůcky a metody. Představy o tvaru Země. Počátky pěstování geodézie v našich zemích. Podíl měřičů při zakládání vesnic, měst a pevností v českých zemích a při vytyčování pozemních a vodních staveb. Zavedení triangulace. Navigace objevitelských cest. Vývoj odborného vzdělávání a konstrukce a výroby přístrojů. Začátky topografického mapování. Pozemkové evidence a katastrální měření v českých zemích. Vývoj důlního měřictví, inženýrské geodezie, pozemní a letecké fotogrammetrie. Vznik moderních elektronických metod. Doprovodné texty a fotogalerie přístrojů jsou uvedeny na stránkách předmětu v české a anglické jazykové verzi.

[1]  Procházka E., Honl I. Úvod do dějin zeměměřictví I - VII. ČVUT Praha 1976 - 1992
[2]  Hánek, P. : 250 století zeměměřictví. Praha, Klaudian 2000.
[3]  Hánek, P.: Texty na http://klobouk.fsv.cvut.cz/~hanek/K154/


Geodetické měření stavebních posunů

Doplnění nauky o přístrojích. Soudobé technologie inženýrské geodézie (GPS, laserové skenery, automatizované prostorové digitální systémy, inženýrská fotogrammetrie). Otázky přesnosti geodetických prací (úplná stavební odchylka, testování souborů, tolerance). Měření deformací stavebních a strojních konstrukcí (mosty, jeřábové dráhy, vlečky, budovy, osvětlovací stožáry apod)

[1]  Hánek, P.a kol.: Stavební geodézie.Praha ČVUT, 2007.
[2]  Hánek, P. - Novák, Z.: Geodezie v podzemních prostorách. Praha, ČVUT 2008.
[3]  Hánek, P. - Janžurová, I.: Doplňující texty, Praha 2006.
[4]  ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů. Praha, 1997.


Inženýrská geodézie a životní prostředí

Doplnění nauky o přístrojích. Soudobé technologie inženýrské geodézie (GPS, laserové skenery, automatizované prostorové digitální systémy, inženýrská fotogrammetrie). Otázky přesnosti geodetických prací v investiční výstavbě (úplná stavební odchylka, testování souborů, tolerance). Měření deformací stavebních a strojních konstrukcí (mosty, jeřábové dráhy, vlečky, budovy, osvětlovací stožáry apod). Měření deformací vodohospodářských staveb, hrází a přehrad. Účast geodeta na činnosti jednotlivých účastníků výstavby. Náplň bude upřesněna podle dohody s posluchači.

[1]  Hánek, P.a kol.: Stavební geodézie.Praha ČVUT, 2007.
[2]  Hánek, P. - Novák, Z.: Geodezie v podzemních prostorách. Praha, ČVUT 2008.
[3]  Hánek, P. - Janžurová, I.: Doplňující texty, Praha 2006.
[4]  ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů. Praha, 1997.


Kontrolní měření

Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě, kontrolní měření stavebních objektů, statistická analýza a přejímka, přesnost geodetických metod při vytyčování a určování posunů stavebních objektů, určování stability vztažných bodů.

[1]  ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě. Platné znění. [2] ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů. Platné znění.


Základy automatizace v IG

Základní vlastnosti elementů a automatizovaných měřících systémů pro inž.geodézii.Elektrické měřicí obvody. Snímače odporové,kapacitní,indukčnostní, indukční, optoelektronické (fotodiody, PSD,CCD),horizontu,světlovodné. Určení délkových a úhlových posunů. Užívané zdroje optického záření-LED, lasery, pro automatizaci měření. Metody úprav svazků optického záření. Vybrané přístroje pro automatizaci měření v inž.geodézii (motorizované teodolity,digitální nivelační přístroje,skenery).Základy skenování. Vybrané speciální úlohy inž.geodézie s uplatněním automatizace měření (zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí, zaměření skutečného stavu důlního díla). Metody a přístroje pro sledování vlivu vnějších podmínek na přesnost měření v inž.geodézii.

[1]  KAŠPAR,M. - POSPÍŠIL,J. - ŠTRONER,M. - KŘEMEN, T. - TEJKAL,M.: Laserové skenovací systémy ve stavebnictví. Hradec Králové, Vega, 2003., [2] KOLEKTIV: Strojírenská příručka. Svazek 2. Praha, Scientia, 1993., [3] KAŠPAR, M. - VOŠTOVÁ,V.: Lasery ve stavebnictví a navigace strojů. Praha, ČKAIT, 2001.


Bakalářská práce

Rozsah cca 30 stran, obsah dle pokynů vedoucího bakalářské práce, a to včetně doporučené literatury.

[1]  dle zadání


Diplomový seminář

[1]  dle zadání


Diplomová práce

Diplomová práce.

[1]  dle zadání


Engineering surveying

Introduction to surveying, basic geodetic calculations, evaluation of a measurement precision and accuracy, theory of errors, instrumentation, topographic survey, angular, distance and height measurements, photogrammetry, laser scanning, mapping, setting out in construction, surveying for monitoring of displacements, cadastre of real estates, information systems in surveying, surveyor's role in civil engineering. 1. Introduction to surveying, surveyor's role in civil engineering 2. Basic geodetic calculations 3. Evaluation of a measurement precision and accuracy 4. Angular measurement 5. Distance measurement 6. Methods of a height difference measurement - part I 7. Methods of a height difference measurement - part II 8. Measurements for thematic mapping and for documentation of actual building construction 9. Setting out - part I 10. Setting out - part II 11. State maps series in the Czech Republic, thematic maps 12. Cadastre of real estates 13. Information systems in surveying 14. Surveying methods for monitoring of movements and displacements

[1]  Anderson, J.M. - Mikhail, E.M.: Surveying: Theory and Practice. McGraw-Hill New York, 1998, 1167 pages., Allan, A.L.: Practical Surveying and Computations. Butterworth-Heinemann Ltd., Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP, 1993, 573 pages.


Fieldwork surveying

Practical measurements in field surveying, use of instruments (theodolites, levelling instruments, electronic distance meters, total stations), geometrical levelling and trigonometric method, traversing, mapping, setting out in engineering surveying, basic geodetic calculations, survey results processing. 1. Determination of heights of inaccessible points 2. Measurement of a planimetric component of a map 3. Tacheometry 4. Setting out 5. Longitudinal and cross profiles levelling

[1]  Anderson, J.M. - Mikhail, E.M.: Surveying: Theory and Practice. McGraw-Hill New York, 1998, 1167 pages., Allan, A.L.: Practical Surveying and Computations. Butterworth-Heinemann Ltd., Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP, 1993, 573 pages.


Geodézie v podzemních prostorách 10

Předmět obsahuje metodiku připojovacích a usměrňovacích měření, geodetické práce při ražbě tunelů pro různé účely a při stavbě metra. Současně řeší pro výše uvedené účely vytyčovací sítě na povrchu i v podzemí a to jak polohové, tak výškové, včetně hodnocení přesnosti. Související předpisy. Určování objemu podzemních ložisek. Poklesové doliny. Jeskyně, lomy.

[1] HÁNEK,P. - NOVÁK, Z.: Geodezie v podzemních prostorách. ČVUT Praha 2004


Inženýrská geodézie 1

Terminologie inženýrské geodézie, legislativní podklady pro geodetické práce v investiční výstavbě, plánování přesnosti vytyčovacích prací, metody a přesnost měření délek, vodorovných směrů a zenitových úhlů, polohové a výškové vytyčovací sítě, základní úlohy vytyčování oblouků (kružnice, přechodnice), měření posunů a přetvoření staveb, aplikace inženýrské geodézie v pozemním, dopravním a vodohospodářském stavitelství (základy).

[1]  NOVÁK,Z. - PROCHÁZKA, J.: Inženýrská geodézie 10, dotisk 2. vyd. ČVUT Praha 2006,
[2]  MICHALČÁK,O. - VOSIKA,O. - VESELÝ,M. - NOVÁK,Z.: Inžinierska geodézia I, Alfa Bratislava 1985,
[3]  BAJER,M. - PROCHÁZKA,J..: Inženýrská geodézie 10,20 - Návody ke cvičením, 2. vyd. ČVUT Praha 2008


Inženýrská geodézie 3

Geodetické podklady pro projektování, legislativní podklady pro geodetické práce v investiční výstavbě, teorie vytyčovacích prací, geodetické práce v pozemním stavitelství, v dopravním stavitelství, vodním hospodářství, průmyslu a energetice, určování polohy podzemních vedení, měření posunů a deformací staveb.

[1]  NOVÁK,Z. - PROCHÁZKA, J.: Inženýrská geodézie 10, dotisk 2. vyd. ČVUT Praha 2006,
[2]  MICHALČÁK,O. - VOSIKA,O. - VESELÝ,M. - NOVÁK,Z.: Inžinierska geodézia II, Alfa Bratislava 1990
[3]  POLÁK,P. - PROCHÁZKA,J.: Sylaby přednášek
[4]  Aktuálně platné ČSN, týkající se přednášené problematiky


Laserové skenování

Předmět je určen pro studenty oboru geodézie 7. semestru zajímající se o nové technologie digitálního sběru prostorových dat. Hlavními tématickými okruhy jsou : principy a teorie činnosti laserových skenovacích systémů, základní typy laserových skenerů, vlivy působící na přesnost měření, obecný postup zpracování měření (zpracování mračna bodů), přehled vybraných laserových skenovacích systémů, praktické využití ve stavebnictví a příbuzných oborech, ekonomické přínosy, bezpečnost práce.

[1]  Kašpar, M. - Pospíšil, J. - Štroner, M. - Křemen, T. - Tejkal, M.: Laserové skenovací systémy ve stavebnictví. 1. vyd. Hradec Králové: Vega, 2003. 112 s. ISBN 80-900860-3-9.


Microstation IG

Základy práce v systému Bentley Microstation, teoreticky i prakticky kreslení ve 2D včetně kreslení prvků, psaní textu, definice a kreslení multičar, vkládání a transformace rastrů, tvorba a vkládání buněk, exportu a importu souřadnic a dalších témat.

[1]  BENTLEY MICROSTATION V.8


Microstation 3D

Kreslení v systému Bentley Microstation, vytváření, úpravy a vizualizace objektů. Předmět je zakončen tvorbou projektu, který tvoří základ hodnocení.

[1]  Sýkora, P.:Microstation V8XM - Podrobná uživatelská příručka. Computer Press, Praha 2007.


Metrologie v geodézii

Metrologické předpisy, terminologie. Metrologie v systému řízení jakosti. Kalibrace geodetických přístrojů a pomůcek. Zavádění metrologie v geodetické firmě.

[1]  zákon č.505/1990 Sb., o metrologii, Šindelář,V. - Tůma,Z.: Metrologie, její vývoj a současnost. ČMS, Praha 2002.


Stavební geodézie

Základní informace o Zemi, měření úhlů, měření délek, základy geodetických výpočtů (polygonový pořad, protínání vpřed, zpět), určování výšek, základy vytyčování, mapy pro projekční činnost, základy fotogrammetrie, měření posunů a deformací, základy teorie chyb a vyrovnávacího počtu, určování ploch a objemů, moderní geodetické přístroje a metody (elektronické tachymetry, GPS), základní předpisy o zeměměřictví.

[1]  HÁNEK,P.a kol.: Stavební geodézie. ČVUT Praha 2007.
[2]  ŠVEC,M. a kol.: Stavební geodézie 10 - Praktická výuka. ČVUT Praha 1998


Stavební geodézie A

Základní informace o Zemi, měření úhlů, měření délek, základy geodetických výpočtů (polygonový pořad, protínání vpřed), určování výšek, základy vytyčování, mapy pro projekční činnost, základy fotogrammetrie, základy teorie chyb a vyrovnávacího počtu, určování ploch a objemů, moderní geodetické přístroje a metody (elektronické tachymetry, GPS, laserové skenery), základní předpisy o zeměměřictví.

[1]  Hánek, P. a kol: Stavební geodézie . 1.vyd. ČVUT Praha 2007.
[2]  Švec, M. a kol.: Stavební geodézie 10 - Praktická výuka. ČVUT Praha 1998


Výuka v terénu z geodézie (1t)

Zaměření a vyhotovení geodetických podkladů pro projekt s návazností na výškovou síť, vytyčení stavebního objektu se zaměřením podélného profilu a příčných řezů, zaměření fasády.

[1]  HÁNEK,P.: Stavební geodézie 10. ČVUT Praha 2007, ŠVEC,M. a kol.: Stavební geodézie 10 - Praktická výuka. ČVUT Praha 2000


Výuka v terénu IG (2 týdny)

Zaměření a výpočet geodetické mikrosítě pro průmyslová měření, výšková měření, metoda přechodných stanovisek, výpočet vytyčovacích prvků, vytyčení stavby, kontrola vytyčení, vytyčení komunikace s přechodnicemi, příčné řezy a podélný profil, zaměření účelové prostorové vytyčovací sítě elektronickým tachymetrem, včetně vyhodnocení přesnosti.

[1]  NOVÁK,Z. - PROCHÁZKA,J.: Inženýrská geodézie 10, ČVUT Praha 1998
[2]  BAJER,M. - PROCHÁZKA,J.: Inženýrská geodézie 10,20 - Návody ke cvičením, ČVUT Praha 1997


Dějiny geodézie a kartografie

Počátky a podmínky vzniku zeměměřictví. Starověké kultury a jejich měřické pomůcky a metody. Představy o tvaru Země. Počátky pěstování geodézie v našich zemích. Podíl měřičů při zakládání vesnic, měst a pevností v českých zemích a při vytyčování pozemních a vodních staveb. Zavedení triangulace. Navigace objevitelských cest. Vývoj odborného vzdělávání a konstrukce a výroby přístrojů. Začátky topografického mapování. Pozemkové evidence a katastrální měření v českých zemích. Vývoj důlního měřictví, inženýrské geodezie, pozemní a letecké fotogrammetrie. Vznik moderních elektronických metod. Doprovodné texty a fotogalerie přístrojů jsou uvedeny na stránkách předmětu v české a anglické jazykové verzi.

[1]  Procházka E., Honl I. Úvod do dějin zeměměřictví I - VII. ČVUT Praha 1976 - 1992
[2]  Hánek, P. : 250 století zeměměřictví. Praha, Klaudian 2000.
[3]  Hánek, P.: Texty na http://klobouk.fsv.cvut.cz/~hanek/K154/


Geodetické měření stavebních posunů

Doplnění nauky o přístrojích. Soudobé technologie inženýrské geodézie (GPS, laserové skenery, automatizované prostorové digitální systémy, inženýrská fotogrammetrie). Otázky přesnosti geodetických prací (úplná stavební odchylka, testování souborů, tolerance). Měření deformací stavebních a strojních konstrukcí (mosty, jeřábové dráhy, vlečky, budovy, osvětlovací stožáry apod)

[1]  Hánek, P.a kol.: Stavební geodézie.Praha ČVUT, 2007.
[2]  Hánek, P. - Novák, Z.: Geodezie v podzemních prostorách. Praha, ČVUT 2008.
[3]  Hánek, P. - Janžurová, I.: Doplňující texty, Praha 2006.
[4]  ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů. Praha, 1997.


Inženýrská geodézie v dopravním stavitelství

Řešení polohových oblouků v dopravním stavitelství v souřadnicovém systému S-JTSK a to jednoduchých i složených. Řešení přechodnic a oblouků s přechodnicemi. Řešení zakružovacích oblouků nivelety. Použití teorie chyb při hodnocení přesnosti měření a vytyčování. Řešení složitějších vytyčovacích úloh a měření posunů a deformací dopravních staveb a konstrukcí.

[1]  HÁNEK P. a kol.: Stavební geodézie 1.vyd., ČVUT Praha 2007
[2]  ČSN 73 0420


Inženýrská geodézie pro stav.technology

Geodetické práce při realizaci pozemních stavebních objektů. Právní předpisy a technické normy. Přejímka staveniště. Předávací protokoly. Přejímka dokumentace. Podrobné vytyčování. Předání pracoviště k montáži. Kontrola přesnosti geometrických parametrů. Kubatury. Zaměření skutečného provedení. Ukázky úloh praxe.

[1]  Zákon 200/1994 Sb. o zeměměřictví, Stavební zákon 50/1976 Sb., ČSN ISO 17123, ČSN 73 0420/1,2


Laserové skenování ve stavebnictví

Předmět je určen pro studenty stavebních oborů a architektury 7. popř. 8. semestru zajímající se o nové technologie digitálního sběru prostorových dat. Hlavními tématickými okruhy jsou: základy souřadnicových výpočtů v prostoru, principy a teorie činnosti laserových skenovacích systémů, základní typy laserových skenerů, vlivy působící na přesnost měření, obecný postup zpracování měření (zpracování mračna bodů), přehled vybraných laserových skenovacích systémů, praktické využití ve stavebnictví, ekonomické přínosy, bezpečnost práce.

[1]  Kašpar, M. - Pospíšil, J. - Štroner, M. - Křemen, T. - Tejkal, M.: Laserové skenovací systémy ve stavebnictví. 1. vyd. Hradec Králové: Vega, 2003. 112 s. ISBN 80-900860-3-9.


Měření a dokum.staveb, podzem.prostor

Specifika měření v umělých i přirozených podzemních prostorách a při povrchovém dobývání, včetně problematiky poklesových kotlin a svahových sesuvů. Měření a sběr dat pro geodetickou dokumentaci staveb a inženýrských zařízení.

[1]  HÁNEK,P - NOVÁK,Z.: Geodézie v podzemních prostorách. ČVUT Praha 2008.
[2]  KOVANIČ,L. - MATOUŠ,J. - MUČKA,A.: Důlní měřictví. SNTL 1990.
[3]  webové stránky předmětu, 2006.


Praktika z inženýrské geodézie

Předmět je zaměřen na praktické provedení některých základních úloh inženýrské geodézie včetně apriorních rozborů přesnosti s využitím moderních prostředků vyrovnání.

[1]  NOVÁK,Z. - PROCHÁZKA,J.: Inženýrská geodézie 10, ČVUT Praha 1998,
[2]  MICHALČÁK,O. - VOSIKA,O. - VESELÝ,M. - NOVÁK,Z.: Inžinierska geodézia I, Alfa Bratislava 1985
[3]  BAJER,M. - PROCHÁZKA,J..: Inženýrská geodézie 10,20 - Návody ke cvičením, 2. vyd. ČVUT Praha 2008


Podnikání a management

Předmět seznamuje posluchače s podnikatelským prostředím na úseku geodézie a s managementem malé firmy. Z obsahu předmětu: Vstup do podnikání jako rozhodovací problém. Zákon o živnostenském podnikání. Přednáška manažera geodetické firmy. Exkurze do podniku.

[1]  ROBBINS,S.P. - COULTER,M.: Management. Praha, Grada, 2007., [2] FRKOVÁ,J.: Individuální podnikání. Praha, ČVUT, aktuální vydání. [3] Živnostenský zákon. Platné znění.


Statistické metody při kontrole staveb

Předmět se zabývá aplikacemi matematické statistiky při kontrole geometrických parametrů staveb. Z obsahu: Geometrické parametry staveb. Odchylky a tolerance. Statistická analýza. Zásady statistické regulace procesu. Statistická přejímka při kontrole srovnáváním. Kromě nezbytných výkladů je do předmětu zařazena rozsáhlá měřická úloha obsahující mj. analýzu výsledků a vypracování protokolu o ověřovacím měření.

[1]  ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě., ČSN ISO 11 462-1 Směrnice pro uplatňování statistického řízení procesu.


Stavebně průmyslová geodézie

Geodetické práce v silničním a železničním stavitelství, při výstavbě mostů a vodohospodářských děl. Geodézie ve strojírenství. Katastr podzemních vedení. Zaměřování stavebních a památkových objektů. Podmínka: zkouška z IG

[1]  MICHALČÁK,O. - VOSIKA,O. - VESELÝ,M. - NOVÁK,Z.: Inžinierska geodézia I, II, Alfa Bratislava 1985, 1990.
[2]  HÁNEK,P. - JANŽUROVÁ,I.: Doplňující texty, Praha 2006.
[3]  web stránky předmětu.
[4]  Související ČSN a další právní normy.


Advanced Bachelor Project


Bakalářská práce

Rozsah cca 30 stran, obsah dle pokynů vedoucího bakalářské práce, a to včetně doporučené literatury.

[1]  dle zadání


Základy AutoCADu pro IG

[1]  Spielmann, M. - Špaček, J.:AutoCAD - Názorný průvodce pro verze 2008, 2009. Computer Press, Brno 2008. [2] Fořt, P. - Kletečka, J.: AutoCAD 2010. Computer Press, Brno 2009.


Diplomová práce

Diplomová práce.

[1]  dle zadání


Ekonomika v zeměměřictví a katastru

Zeměměřictví a katastr v národním hospodářství. Platné právní předpisy. Základy mikro- a makroekonomické teorie. Cíle a formy podnikání v zeměměřictví. Etika podnikání. Tvorba ceny, příprava zakázek a projektování. Management a marketing v zeměměřictví. Personální činnost podniku. Odměňování za práci. Péče o jakost zeměměřických prací a jejich výsledků.

[1]  Frank, R.H. - Bernanke, B.S.: Ekonomie, Grada, Praha 2006., Frková J.: Ekonomika malého a středního podniku. ČVUT Praha 2004., Úplné znění: Katastr nemovitostí, zeměměřictví, pozemkové úpravy a úřady. Sborník právních předpisů. Sagit, Ostrava. Aktuální vydání.


Inženýrská geodezie

Geodetické podklady pro projektování, legislativní podklady pro geodetické práce v investiční výstavbě, teorie vytyčovacích prací, geodetické práce v pozemním stavitelství, v dopravním stavitelství, vodním hospodářství, průmyslu a energetice, určování polohy podzemních vedení, měření posunů a deformací staveb.

[1]  NOVÁK,Z. - PROCHÁZKA, J.: Inženýrská geodézie 10, dotisk 2. vyd. ČVUT Praha 2006,
[2]  MICHALČÁK,O. - VOSIKA,O. - VESELÝ,M. - NOVÁK,Z.: Inžinierska geodézia I, Alfa Bratislava 1985,
[3]  BAJER,M. - PROCHÁZKA,J..: Inženýrská geodézie 10,20 - Návody ke cvičením, 2. vyd. ČVUT Praha 2008


Inženýrská geodézie 2

Plánování a hodnocení přesnosti geodetických prací, metody měření a vytyčování délek, úhlů a svislic, včetně pramenů chyb, problematika vytyčovacích sítí polohových, výškových a prostorových, vytyčování polohové a výškové, včetně hodnocení přesnosti, řešení kružnicových oblouků a oblouků s přechodnicemi

[1]  NOVÁK,Z. - PROCHÁZKA, J.: Inženýrská geodézie 10, dotisk 2. vyd. ČVUT Praha 2006,
[2]  MICHALČÁK,O. - VOSIKA,O. - VESELÝ,M. - NOVÁK,Z.: Inžinierska geodézia I, Alfa Bratislava 1985


Laserové skenování

Předmět je určen pro studenty oboru geodézie 7. semestru zajímající se o nové technologie digitálního sběru prostorových dat. Hlavními tématickými okruhy jsou : principy a teorie činnosti laserových skenovacích systémů, základní typy laserových skenerů, vlivy působící na přesnost měření, obecný postup zpracování měření (zpracování mračna bodů), přehled vybraných laserových skenovacích systémů, praktické využití ve stavebnictví a příbuzných oborech, ekonomické přínosy, bezpečnost práce.

[1]  Kašpar, M. - Pospíšil, J. - Štroner, M. - Křemen, T. - Tejkal, M.: Laserové skenovací systémy ve stavebnictví. 1. vyd. Hradec Králové: Vega, 2003. 112 s. ISBN 80-900860-3-9.


Projekt (profesní zaměření)

Teoretická, měřická a výpočetní příprava na řešení bakalářské práce dle tématu.

[1]  dle zadání


Projekt 2

Teoretická, výpočetní a měřická příprava na řešení bakalářské práce dle tématu.

[1]  dle zadání


Pozemkové právo

Osvojení pozemkově-právních vztahů pro potřeby geodeta. Základní orientace činnosti zeměměřiče s ohledem na dodržování platných právních norem (zákon o půdě, restituční zákony, pozemkové úpravy aj.).

[1]  Šlauf, V. a kol.: Správní řád (komentář). Linde, Praha 1999, Pekárek - Průchová: Pozemkové právo, MU Brno 1998, Restituční zákony, Zákon o katastru nemovitostí a Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí a další zákony


Stavební geodézie

Základní informace o Zemi, měření úhlů, měření délek, základy geodetických výpočtů (polygonový pořad, protínání vpřed, zpět), určování výšek, základy vytyčování, mapy pro projekční činnost, základy fotogrammetrie, měření posunů a deformací, základy teorie chyb a vyrovnávacího počtu, určování ploch a objemů, moderní geodetické přístroje a metody (elektronické tachymetry, GPS), základní předpisy o zeměměřictví.

[1]  HÁNEK,P.a kol.: Stavební geodézie. ČVUT Praha 2007.
[2]  ŠVEC,M. a kol.: Stavební geodézie 10 - Praktická výuka. ČVUT Praha 1998


Výuka v terénu z geodézie (1t)

Zaměření a vyhotovení geodetických podkladů pro projekt s návazností na výškovou síť, vytyčení stavebního objektu se zaměřením podélného profilu a příčných řezů, zaměření fasády.

[1]  HÁNEK,P.: Stavební geodézie 10. ČVUT Praha 2007, ŠVEC,M. a kol.: Stavební geodézie 10 - Praktická výuka. ČVUT Praha 2000


Dějiny geodézie a kartografie

Počátky a podmínky vzniku zeměměřictví. Starověké kultury a jejich měřické pomůcky a metody. Představy o tvaru Země. Počátky pěstování geodézie v našich zemích. Podíl měřičů při zakládání vesnic, měst a pevností v českých zemích a při vytyčování pozemních a vodních staveb. Zavedení triangulace. Navigace objevitelských cest. Vývoj odborného vzdělávání a konstrukce a výroby přístrojů. Začátky topografického mapování. Pozemkové evidence a katastrální měření v českých zemích. Vývoj důlního měřictví, inženýrské geodezie, pozemní a letecké fotogrammetrie. Vznik moderních elektronických metod. Doprovodné texty a fotogalerie přístrojů jsou uvedeny na stránkách předmětu v české a anglické jazykové verzi.

[1]  Procházka E., Honl I. Úvod do dějin zeměměřictví I - VII. ČVUT Praha 1976 - 1992
[2]  Hánek, P. : 250 století zeměměřictví. Praha, Klaudian 2000.
[3]  Hánek, P.: Texty na http://klobouk.fsv.cvut.cz/~hanek/K154/


Geodetické měření stavebních posunů

Doplnění nauky o přístrojích. Soudobé technologie inženýrské geodézie (GPS, laserové skenery, automatizované prostorové digitální systémy, inženýrská fotogrammetrie). Otázky přesnosti geodetických prací (úplná stavební odchylka, testování souborů, tolerance). Měření deformací stavebních a strojních konstrukcí (mosty, jeřábové dráhy, vlečky, budovy, osvětlovací stožáry apod)

[1]  Hánek, P.a kol.: Stavební geodézie.Praha ČVUT, 2007.
[2]  Hánek, P. - Novák, Z.: Geodezie v podzemních prostorách. Praha, ČVUT 2008.
[3]  Hánek, P. - Janžurová, I.: Doplňující texty, Praha 2006.
[4]  ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů. Praha, 1997.


Inženýrská geodézie a životní prostředí

Doplnění nauky o přístrojích. Soudobé technologie inženýrské geodézie (GPS, laserové skenery, automatizované prostorové digitální systémy, inženýrská fotogrammetrie). Otázky přesnosti geodetických prací v investiční výstavbě (úplná stavební odchylka, testování souborů, tolerance). Měření deformací stavebních a strojních konstrukcí (mosty, jeřábové dráhy, vlečky, budovy, osvětlovací stožáry apod). Měření deformací vodohospodářských staveb, hrází a přehrad. Účast geodeta na činnosti jednotlivých účastníků výstavby. Náplň bude upřesněna podle dohody s posluchači.

[1]  Hánek, P.a kol.: Stavební geodézie.Praha ČVUT, 2007.
[2]  Hánek, P. - Novák, Z.: Geodezie v podzemních prostorách. Praha, ČVUT 2008.
[3]  Hánek, P. - Janžurová, I.: Doplňující texty, Praha 2006.
[4]  ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů. Praha, 1997.


Kontrolní měření

Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě, kontrolní měření stavebních objektů, statistická analýza a přejímka, přesnost geodetických metod při vytyčování a určování posunů stavebních objektů, určování stability vztažných bodů.

[1]  ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě. Platné znění. [2] ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů. Platné znění.


Základy automatizace v IG

Základní vlastnosti elementů a automatizovaných měřících systémů pro inž.geodézii.Elektrické měřicí obvody. Snímače odporové,kapacitní,indukčnostní, indukční, optoelektronické (fotodiody, PSD,CCD),horizontu,světlovodné. Určení délkových a úhlových posunů. Užívané zdroje optického záření-LED, lasery, pro automatizaci měření. Metody úprav svazků optického záření. Vybrané přístroje pro automatizaci měření v inž.geodézii (motorizované teodolity,digitální nivelační přístroje,skenery).Základy skenování. Vybrané speciální úlohy inž.geodézie s uplatněním automatizace měření (zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí, zaměření skutečného stavu důlního díla). Metody a přístroje pro sledování vlivu vnějších podmínek na přesnost měření v inž.geodézii.

[1]  KAŠPAR,M. - POSPÍŠIL,J. - ŠTRONER,M. - KŘEMEN, T. - TEJKAL,M.: Laserové skenovací systémy ve stavebnictví. Hradec Králové, Vega, 2003., [2] KOLEKTIV: Strojírenská příručka. Svazek 2. Praha, Scientia, 1993., [3] KAŠPAR, M. - VOŠTOVÁ,V.: Lasery ve stavebnictví a navigace strojů. Praha, ČKAIT, 2001.


Bakalářská práce

Rozsah cca 30 stran, obsah dle pokynů vedoucího bakalářské práce, a to včetně doporučené literatury.

[1]  dle zadání


Diplomový seminář

[1]  dle zadání


Diplomová práce

Diplomová práce.

[1]  dle zadání


Engineering surveying

Introduction to surveying, basic geodetic calculations, evaluation of a measurement precision and accuracy, theory of errors, instrumentation, topographic survey, angular, distance and height measurements, photogrammetry, laser scanning, mapping, setting out in construction, surveying for monitoring of displacements, cadastre of real estates, information systems in surveying, surveyor's role in civil engineering. 1. Introduction to surveying, surveyor's role in civil engineering 2. Basic geodetic calculations 3. Evaluation of a measurement precision and accuracy 4. Angular measurement 5. Distance measurement 6. Methods of a height difference measurement - part I 7. Methods of a height difference measurement - part II 8. Measurements for thematic mapping and for documentation of actual building construction 9. Setting out - part I 10. Setting out - part II 11. State maps series in the Czech Republic, thematic maps 12. Cadastre of real estates 13. Information systems in surveying 14. Surveying methods for monitoring of movements and displacements

[1]  Anderson, J.M. - Mikhail, E.M.: Surveying: Theory and Practice. McGraw-Hill New York, 1998, 1167 pages., Allan, A.L.: Practical Surveying and Computations. Butterworth-Heinemann Ltd., Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP, 1993, 573 pages.


Fieldwork surveying

Practical measurements in field surveying, use of instruments (theodolites, levelling instruments, electronic distance meters, total stations), geometrical levelling and trigonometric method, traversing, mapping, setting out in engineering surveying, basic geodetic calculations, survey results processing. 1. Determination of heights of inaccessible points 2. Measurement of a planimetric component of a map 3. Tacheometry 4. Setting out 5. Longitudinal and cross profiles levelling

[1]  Anderson, J.M. - Mikhail, E.M.: Surveying: Theory and Practice. McGraw-Hill New York, 1998, 1167 pages., Allan, A.L.: Practical Surveying and Computations. Butterworth-Heinemann Ltd., Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP, 1993, 573 pages.


Geodézie v podzemních prostorách 10

Předmět obsahuje metodiku připojovacích a usměrňovacích měření, geodetické práce při ražbě tunelů pro různé účely a při stavbě metra. Současně řeší pro výše uvedené účely vytyčovací sítě na povrchu i v podzemí a to jak polohové, tak výškové, včetně hodnocení přesnosti. Související předpisy. Určování objemu podzemních ložisek. Poklesové doliny. Jeskyně, lomy.

[1] HÁNEK,P. - NOVÁK, Z.: Geodezie v podzemních prostorách. ČVUT Praha 2004


Inženýrská geodézie 1

Terminologie inženýrské geodézie, legislativní podklady pro geodetické práce v investiční výstavbě, plánování přesnosti vytyčovacích prací, metody a přesnost měření délek, vodorovných směrů a zenitových úhlů, polohové a výškové vytyčovací sítě, základní úlohy vytyčování oblouků (kružnice, přechodnice), měření posunů a přetvoření staveb, aplikace inženýrské geodézie v pozemním, dopravním a vodohospodářském stavitelství (základy).

[1]  NOVÁK,Z. - PROCHÁZKA, J.: Inženýrská geodézie 10, dotisk 2. vyd. ČVUT Praha 2006,
[2]  MICHALČÁK,O. - VOSIKA,O. - VESELÝ,M. - NOVÁK,Z.: Inžinierska geodézia I, Alfa Bratislava 1985,
[3]  BAJER,M. - PROCHÁZKA,J..: Inženýrská geodézie 10,20 - Návody ke cvičením, 2. vyd. ČVUT Praha 2008


Inženýrská geodézie 3

Geodetické podklady pro projektování, legislativní podklady pro geodetické práce v investiční výstavbě, teorie vytyčovacích prací, geodetické práce v pozemním stavitelství, v dopravním stavitelství, vodním hospodářství, průmyslu a energetice, určování polohy podzemních vedení, měření posunů a deformací staveb.

[1]  NOVÁK,Z. - PROCHÁZKA, J.: Inženýrská geodézie 10, dotisk 2. vyd. ČVUT Praha 2006,
[2]  MICHALČÁK,O. - VOSIKA,O. - VESELÝ,M. - NOVÁK,Z.: Inžinierska geodézia II, Alfa Bratislava 1990
[3]  POLÁK,P. - PROCHÁZKA,J.: Sylaby přednášek
[4]  Aktuálně platné ČSN, týkající se přednášené problematiky


Laserové skenování

Předmět je určen pro studenty oboru geodézie 7. semestru zajímající se o nové technologie digitálního sběru prostorových dat. Hlavními tématickými okruhy jsou : principy a teorie činnosti laserových skenovacích systémů, základní typy laserových skenerů, vlivy působící na přesnost měření, obecný postup zpracování měření (zpracování mračna bodů), přehled vybraných laserových skenovacích systémů, praktické využití ve stavebnictví a příbuzných oborech, ekonomické přínosy, bezpečnost práce.

[1]  Kašpar, M. - Pospíšil, J. - Štroner, M. - Křemen, T. - Tejkal, M.: Laserové skenovací systémy ve stavebnictví. 1. vyd. Hradec Králové: Vega, 2003. 112 s. ISBN 80-900860-3-9.


Microstation IG

Základy práce v systému Bentley Microstation, teoreticky i prakticky kreslení ve 2D včetně kreslení prvků, psaní textu, definice a kreslení multičar, vkládání a transformace rastrů, tvorba a vkládání buněk, exportu a importu souřadnic a dalších témat.

[1]  BENTLEY MICROSTATION V.8


Microstation 3D

Kreslení v systému Bentley Microstation, vytváření, úpravy a vizualizace objektů. Předmět je zakončen tvorbou projektu, který tvoří základ hodnocení.

[1]  Sýkora, P.:Microstation V8XM - Podrobná uživatelská příručka. Computer Press, Praha 2007.


Metrologie v geodézii

Metrologické předpisy, terminologie. Metrologie v systému řízení jakosti. Kalibrace geodetických přístrojů a pomůcek. Zavádění metrologie v geodetické firmě.

[1]  zákon č.505/1990 Sb., o metrologii, Šindelář,V. - Tůma,Z.: Metrologie, její vývoj a současnost. ČMS, Praha 2002.


Stavební geodézie

Základní informace o Zemi, měření úhlů, měření délek, základy geodetických výpočtů (polygonový pořad, protínání vpřed, zpět), určování výšek, základy vytyčování, mapy pro projekční činnost, základy fotogrammetrie, měření posunů a deformací, základy teorie chyb a vyrovnávacího počtu, určování ploch a objemů, moderní geodetické přístroje a metody (elektronické tachymetry, GPS), základní předpisy o zeměměřictví.

[1]  HÁNEK,P.a kol.: Stavební geodézie. ČVUT Praha 2007.
[2]  ŠVEC,M. a kol.: Stavební geodézie 10 - Praktická výuka. ČVUT Praha 1998


Stavební geodézie A

Základní informace o Zemi, měření úhlů, měření délek, základy geodetických výpočtů (polygonový pořad, protínání vpřed), určování výšek, základy vytyčování, mapy pro projekční činnost, základy fotogrammetrie, základy teorie chyb a vyrovnávacího počtu, určování ploch a objemů, moderní geodetické přístroje a metody (elektronické tachymetry, GPS, laserové skenery), základní předpisy o zeměměřictví.

[1]  Hánek, P. a kol: Stavební geodézie . 1.vyd. ČVUT Praha 2007.
[2]  Švec, M. a kol.: Stavební geodézie 10 - Praktická výuka. ČVUT Praha 1998


Výuka v terénu z geodézie (1t)

Zaměření a vyhotovení geodetických podkladů pro projekt s návazností na výškovou síť, vytyčení stavebního objektu se zaměřením podélného profilu a příčných řezů, zaměření fasády.

[1]  HÁNEK,P.: Stavební geodézie 10. ČVUT Praha 2007, ŠVEC,M. a kol.: Stavební geodézie 10 - Praktická výuka. ČVUT Praha 2000


Výuka v terénu IG (2 týdny)

Zaměření a výpočet geodetické mikrosítě pro průmyslová měření, výšková měření, metoda přechodných stanovisek, výpočet vytyčovacích prvků, vytyčení stavby, kontrola vytyčení, vytyčení komunikace s přechodnicemi, příčné řezy a podélný profil, zaměření účelové prostorové vytyčovací sítě elektronickým tachymetrem, včetně vyhodnocení přesnosti.

[1]  NOVÁK,Z. - PROCHÁZKA,J.: Inženýrská geodézie 10, ČVUT Praha 1998
[2]  BAJER,M. - PROCHÁZKA,J.: Inženýrská geodézie 10,20 - Návody ke cvičením, ČVUT Praha 1997


Dějiny geodézie a kartografie

Počátky a podmínky vzniku zeměměřictví. Starověké kultury a jejich měřické pomůcky a metody. Představy o tvaru Země. Počátky pěstování geodézie v našich zemích. Podíl měřičů při zakládání vesnic, měst a pevností v českých zemích a při vytyčování pozemních a vodních staveb. Zavedení triangulace. Navigace objevitelských cest. Vývoj odborného vzdělávání a konstrukce a výroby přístrojů. Začátky topografického mapování. Pozemkové evidence a katastrální měření v českých zemích. Vývoj důlního měřictví, inženýrské geodezie, pozemní a letecké fotogrammetrie. Vznik moderních elektronických metod. Doprovodné texty a fotogalerie přístrojů jsou uvedeny na stránkách předmětu v české a anglické jazykové verzi.

[1]  Procházka E., Honl I. Úvod do dějin zeměměřictví I - VII. ČVUT Praha 1976 - 1992
[2]  Hánek, P. : 250 století zeměměřictví. Praha, Klaudian 2000.
[3]  Hánek, P.: Texty na http://klobouk.fsv.cvut.cz/~hanek/K154/


Geodetické měření stavebních posunů

Doplnění nauky o přístrojích. Soudobé technologie inženýrské geodézie (GPS, laserové skenery, automatizované prostorové digitální systémy, inženýrská fotogrammetrie). Otázky přesnosti geodetických prací (úplná stavební odchylka, testování souborů, tolerance). Měření deformací stavebních a strojních konstrukcí (mosty, jeřábové dráhy, vlečky, budovy, osvětlovací stožáry apod)

[1]  Hánek, P.a kol.: Stavební geodézie.Praha ČVUT, 2007.
[2]  Hánek, P. - Novák, Z.: Geodezie v podzemních prostorách. Praha, ČVUT 2008.
[3]  Hánek, P. - Janžurová, I.: Doplňující texty, Praha 2006.
[4]  ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů. Praha, 1997.


Inženýrská geodézie v dopravním stavitelství

Řešení polohových oblouků v dopravním stavitelství v souřadnicovém systému S-JTSK a to jednoduchých i složených. Řešení přechodnic a oblouků s přechodnicemi. Řešení zakružovacích oblouků nivelety. Použití teorie chyb při hodnocení přesnosti měření a vytyčování. Řešení složitějších vytyčovacích úloh a měření posunů a deformací dopravních staveb a konstrukcí.

[1]  HÁNEK P. a kol.: Stavební geodézie 1.vyd., ČVUT Praha 2007
[2]  ČSN 73 0420


Inženýrská geodézie pro stav.technology

Geodetické práce při realizaci pozemních stavebních objektů. Právní předpisy a technické normy. Přejímka staveniště. Předávací protokoly. Přejímka dokumentace. Podrobné vytyčování. Předání pracoviště k montáži. Kontrola přesnosti geometrických parametrů. Kubatury. Zaměření skutečného provedení. Ukázky úloh praxe.

[1]  Zákon 200/1994 Sb. o zeměměřictví, Stavební zákon 50/1976 Sb., ČSN ISO 17123, ČSN 73 0420/1,2


Laserové skenování ve stavebnictví

Předmět je určen pro studenty stavebních oborů a architektury 7. popř. 8. semestru zajímající se o nové technologie digitálního sběru prostorových dat. Hlavními tématickými okruhy jsou: základy souřadnicových výpočtů v prostoru, principy a teorie činnosti laserových skenovacích systémů, základní typy laserových skenerů, vlivy působící na přesnost měření, obecný postup zpracování měření (zpracování mračna bodů), přehled vybraných laserových skenovacích systémů, praktické využití ve stavebnictví, ekonomické přínosy, bezpečnost práce.

[1]  Kašpar, M. - Pospíšil, J. - Štroner, M. - Křemen, T. - Tejkal, M.: Laserové skenovací systémy ve stavebnictví. 1. vyd. Hradec Králové: Vega, 2003. 112 s. ISBN 80-900860-3-9.


Měření a dokum.staveb, podzem.prostor

Specifika měření v umělých i přirozených podzemních prostorách a při povrchovém dobývání, včetně problematiky poklesových kotlin a svahových sesuvů. Měření a sběr dat pro geodetickou dokumentaci staveb a inženýrských zařízení.

[1]  HÁNEK,P - NOVÁK,Z.: Geodézie v podzemních prostorách. ČVUT Praha 2008.
[2]  KOVANIČ,L. - MATOUŠ,J. - MUČKA,A.: Důlní měřictví. SNTL 1990.
[3]  webové stránky předmětu, 2006.


Praktika z inženýrské geodézie

Předmět je zaměřen na praktické provedení některých základních úloh inženýrské geodézie včetně apriorních rozborů přesnosti s využitím moderních prostředků vyrovnání.

[1]  NOVÁK,Z. - PROCHÁZKA,J.: Inženýrská geodézie 10, ČVUT Praha 1998,
[2]  MICHALČÁK,O. - VOSIKA,O. - VESELÝ,M. - NOVÁK,Z.: Inžinierska geodézia I, Alfa Bratislava 1985
[3]  BAJER,M. - PROCHÁZKA,J..: Inženýrská geodézie 10,20 - Návody ke cvičením, 2. vyd. ČVUT Praha 2008


Podnikání a management

Předmět seznamuje posluchače s podnikatelským prostředím na úseku geodézie a s managementem malé firmy. Z obsahu předmětu: Vstup do podnikání jako rozhodovací problém. Zákon o živnostenském podnikání. Přednáška manažera geodetické firmy. Exkurze do podniku.

[1]  ROBBINS,S.P. - COULTER,M.: Management. Praha, Grada, 2007., [2] FRKOVÁ,J.: Individuální podnikání. Praha, ČVUT, aktuální vydání. [3] Živnostenský zákon. Platné znění.


Statistické metody při kontrole staveb

Předmět se zabývá aplikacemi matematické statistiky při kontrole geometrických parametrů staveb. Z obsahu: Geometrické parametry staveb. Odchylky a tolerance. Statistická analýza. Zásady statistické regulace procesu. Statistická přejímka při kontrole srovnáváním. Kromě nezbytných výkladů je do předmětu zařazena rozsáhlá měřická úloha obsahující mj. analýzu výsledků a vypracování protokolu o ověřovacím měření.

[1]  ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě., ČSN ISO 11 462-1 Směrnice pro uplatňování statistického řízení procesu.


Stavebně průmyslová geodézie

Geodetické práce v silničním a železničním stavitelství, při výstavbě mostů a vodohospodářských děl. Geodézie ve strojírenství. Katastr podzemních vedení. Zaměřování stavebních a památkových objektů. Podmínka: zkouška z IG

[1]  MICHALČÁK,O. - VOSIKA,O. - VESELÝ,M. - NOVÁK,Z.: Inžinierska geodézia I, II, Alfa Bratislava 1985, 1990.
[2]  HÁNEK,P. - JANŽUROVÁ,I.: Doplňující texty, Praha 2006.
[3]  web stránky předmětu.
[4]  Související ČSN a další právní normy.


Bakalářská práce

Rozsah cca 30 stran, obsah dle pokynů vedoucího bakalářské práce, a to včetně doporučené literatury.

[1]  dle zadání


Základy AutoCADu pro IG

[1]  Spielmann, M. - Špaček, J.:AutoCAD - Názorný průvodce pro verze 2008, 2009. Computer Press, Brno 2008. [2] Fořt, P. - Kletečka, J.: AutoCAD 2010. Computer Press, Brno 2009.


Diplomový seminář

[1]  dle zadání


Diplomová práce

Diplomová práce.

[1]  dle zadání


Diploma project

in accordance with the thesis proposal

[1]  in accordance with the specification


Ekonomika v zeměměřictví a katastru

Zeměměřictví a katastr v národním hospodářství. Platné právní předpisy. Základy mikro- a makroekonomické teorie. Cíle a formy podnikání v zeměměřictví. Etika podnikání. Tvorba ceny, příprava zakázek a projektování. Management a marketing v zeměměřictví. Personální činnost podniku. Odměňování za práci. Péče o jakost zeměměřických prací a jejich výsledků.

[1]  Frank, R.H. - Bernanke, B.S.: Ekonomie, Grada, Praha 2006., Frková J.: Ekonomika malého a středního podniku. ČVUT Praha 2004., Úplné znění: Katastr nemovitostí, zeměměřictví, pozemkové úpravy a úřady. Sborník právních předpisů. Sagit, Ostrava. Aktuální vydání.


Inženýrská geodezie

Geodetické podklady pro projektování, legislativní podklady pro geodetické práce v investiční výstavbě, teorie vytyčovacích prací, geodetické práce v pozemním stavitelství, v dopravním stavitelství, vodním hospodářství, průmyslu a energetice, určování polohy podzemních vedení, měření posunů a deformací staveb.

[1]  NOVÁK,Z. - PROCHÁZKA, J.: Inženýrská geodézie 10, dotisk 2. vyd. ČVUT Praha 2006,
[2]  MICHALČÁK,O. - VOSIKA,O. - VESELÝ,M. - NOVÁK,Z.: Inžinierska geodézia I, Alfa Bratislava 1985,
[3]  BAJER,M. - PROCHÁZKA,J..: Inženýrská geodézie 10,20 - Návody ke cvičením, 2. vyd. ČVUT Praha 2008


Inženýrská geodézie 2

Plánování a hodnocení přesnosti geodetických prací, metody měření a vytyčování délek, úhlů a svislic, včetně pramenů chyb, problematika vytyčovacích sítí polohových, výškových a prostorových, vytyčování polohové a výškové, včetně hodnocení přesnosti, řešení kružnicových oblouků a oblouků s přechodnicemi

[1]  NOVÁK,Z. - PROCHÁZKA, J.: Inženýrská geodézie 10, dotisk 2. vyd. ČVUT Praha 2006,
[2]  MICHALČÁK,O. - VOSIKA,O. - VESELÝ,M. - NOVÁK,Z.: Inžinierska geodézia I, Alfa Bratislava 1985


Laserové skenování

Předmět je určen pro studenty oboru geodézie 7. semestru zajímající se o nové technologie digitálního sběru prostorových dat. Hlavními tématickými okruhy jsou : principy a teorie činnosti laserových skenovacích systémů, základní typy laserových skenerů, vlivy působící na přesnost měření, obecný postup zpracování měření (zpracování mračna bodů), přehled vybraných laserových skenovacích systémů, praktické využití ve stavebnictví a příbuzných oborech, ekonomické přínosy, bezpečnost práce.

[1]  Kašpar, M. - Pospíšil, J. - Štroner, M. - Křemen, T. - Tejkal, M.: Laserové skenovací systémy ve stavebnictví. 1. vyd. Hradec Králové: Vega, 2003. 112 s. ISBN 80-900860-3-9.


Projekt (předdiplomní)

Teoretická, měřická a výpočetní příprava na řešení bakalářské práce dle tématu.

[1]  dle zadání


Projekt 2

Teoretická, výpočetní a měřická příprava na řešení bakalářské práce dle tématu.

[1]  dle zadání


Pozemkové právo

Osvojení pozemkově-právních vztahů pro potřeby geodeta. Základní orientace činnosti zeměměřiče s ohledem na dodržování platných právních norem (zákon o půdě, restituční zákony, pozemkové úpravy aj.).

[1]  Šlauf, V. a kol.: Správní řád (komentář). Linde, Praha 1999, Pekárek - Průchová: Pozemkové právo, MU Brno 1998, Restituční zákony, Zákon o katastru nemovitostí a Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí a další zákony


Stavební geodézie

Základní informace o Zemi, měření úhlů, měření délek, základy geodetických výpočtů (polygonový pořad, protínání vpřed, zpět), určování výšek, základy vytyčování, mapy pro projekční činnost, základy fotogrammetrie, měření posunů a deformací, základy teorie chyb a vyrovnávacího počtu, určování ploch a objemů, moderní geodetické přístroje a metody (elektronické tachymetry, GPS), základní předpisy o zeměměřictví.

[1]  HÁNEK,P.a kol.: Stavební geodézie. ČVUT Praha 2007.
[2]  ŠVEC,M. a kol.: Stavební geodézie 10 - Praktická výuka. ČVUT Praha 1998


Výuka v terénu z geodézie (1t)

Zaměření a vyhotovení geodetických podkladů pro projekt s návazností na výškovou síť, vytyčení stavebního objektu se zaměřením podélného profilu a příčných řezů, zaměření fasády.

[1]  HÁNEK,P.: Stavební geodézie 10. ČVUT Praha 2007, ŠVEC,M. a kol.: Stavební geodézie 10 - Praktická výuka. ČVUT Praha 2000


Dějiny geodézie a kartografie

Počátky a podmínky vzniku zeměměřictví. Starověké kultury a jejich měřické pomůcky a metody. Představy o tvaru Země. Počátky pěstování geodézie v našich zemích. Podíl měřičů při zakládání vesnic, měst a pevností v českých zemích a při vytyčování pozemních a vodních staveb. Zavedení triangulace. Navigace objevitelských cest. Vývoj odborného vzdělávání a konstrukce a výroby přístrojů. Začátky topografického mapování. Pozemkové evidence a katastrální měření v českých zemích. Vývoj důlního měřictví, inženýrské geodezie, pozemní a letecké fotogrammetrie. Vznik moderních elektronických metod. Doprovodné texty a fotogalerie přístrojů jsou uvedeny na stránkách předmětu v české a anglické jazykové verzi.

[1]  Procházka E., Honl I. Úvod do dějin zeměměřictví I - VII. ČVUT Praha 1976 - 1992
[2]  Hánek, P. : 250 století zeměměřictví. Praha, Klaudian 2000.
[3]  Hánek, P.: Texty na http://klobouk.fsv.cvut.cz/~hanek/K154/


Engineering Surveying Seminar 2

Measurement and calculation of the geodetic micronetwork for industry purposes, precise height measurements, method of the temporary station, calculation of the setting out data, setting out of the construction with check measurement, setting out of the road with arcs and transition curves, measurement and processing of the cross sections and longitudinal profile. Measurement and calculation of the 3D network with use of the electronic tachymeter.

[1]  ANDERSON, J. M. - MIKHAIL, E. M.: Surveying: Theory and. Practice. McGraw-Hill New York, 1998, 1167 pages.
[2]  KENNIE, T.J.M: - PETRIE, G.: Engineering Surveying Technology, Chapman&Hall Glasgow, 1990, 485 pages.


Engineering Surveying 2

Planning and evaluating of the precision of the geodetic activities, methods of the measuring and setting-out of the angles, distances and verticals including sources of the errors. Geodetic setting-out nets positional, altimetric and spatial, positional setting-out and setting -out of heights including analysis of the precision. Solving of the arcs and arcs with transition curves.

[1]  NOVÁK,Z. - PROCHÁZKA, J.: Inženýrská geodézie 10, dotisk 2. vyd. ČVUT Praha 2006,
[2]  MICHALČÁK,O. - VOSIKA,O. - VESELÝ,M. - NOVÁK,Z.: Inžinierska geodézia I, Alfa Bratislava 1985


Geodetické měření stavebních posunů

Doplnění nauky o přístrojích. Soudobé technologie inženýrské geodézie (GPS, laserové skenery, automatizované prostorové digitální systémy, inženýrská fotogrammetrie). Otázky přesnosti geodetických prací (úplná stavební odchylka, testování souborů, tolerance). Měření deformací stavebních a strojních konstrukcí (mosty, jeřábové dráhy, vlečky, budovy, osvětlovací stožáry apod)

[1]  Hánek, P.a kol.: Stavební geodézie.Praha ČVUT, 2007.
[2]  Hánek, P. - Novák, Z.: Geodezie v podzemních prostorách. Praha, ČVUT 2008.
[3]  Hánek, P. - Janžurová, I.: Doplňující texty, Praha 2006.
[4]  ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů. Praha, 1997.


Inženýrská geodézie a životní prostředí

Doplnění nauky o přístrojích. Soudobé technologie inženýrské geodézie (GPS, laserové skenery, automatizované prostorové digitální systémy, inženýrská fotogrammetrie). Otázky přesnosti geodetických prací v investiční výstavbě (úplná stavební odchylka, testování souborů, tolerance). Měření deformací stavebních a strojních konstrukcí (mosty, jeřábové dráhy, vlečky, budovy, osvětlovací stožáry apod). Měření deformací vodohospodářských staveb, hrází a přehrad. Účast geodeta na činnosti jednotlivých účastníků výstavby. Náplň bude upřesněna podle dohody s posluchači.

[1]  Hánek, P.a kol.: Stavební geodézie.Praha ČVUT, 2007.
[2]  Hánek, P. - Novák, Z.: Geodezie v podzemních prostorách. Praha, ČVUT 2008.
[3]  Hánek, P. - Janžurová, I.: Doplňující texty, Praha 2006.
[4]  ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů. Praha, 1997.


Kontrolní měření

Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě, kontrolní měření stavebních objektů, statistická analýza a přejímka, přesnost geodetických metod při vytyčování a určování posunů stavebních objektů, určování stability vztažných bodů.

[1]  ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě. Platné znění. [2] ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů. Platné znění.


Základy automatizace v IG

Základní vlastnosti elementů a automatizovaných měřících systémů pro inž.geodézii.Elektrické měřicí obvody. Snímače odporové,kapacitní,indukčnostní, indukční, optoelektronické (fotodiody, PSD,CCD),horizontu,světlovodné. Určení délkových a úhlových posunů. Užívané zdroje optického záření-LED, lasery, pro automatizaci měření. Metody úprav svazků optického záření. Vybrané přístroje pro automatizaci měření v inž.geodézii (motorizované teodolity,digitální nivelační přístroje,skenery).Základy skenování. Vybrané speciální úlohy inž.geodézie s uplatněním automatizace měření (zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí, zaměření skutečného stavu důlního díla). Metody a přístroje pro sledování vlivu vnějších podmínek na přesnost měření v inž.geodézii.

[1]  KAŠPAR,M. - POSPÍŠIL,J. - ŠTRONER,M. - KŘEMEN, T. - TEJKAL,M.: Laserové skenovací systémy ve stavebnictví. Hradec Králové, Vega, 2003., [2] KOLEKTIV: Strojírenská příručka. Svazek 2. Praha, Scientia, 1993., [3] KAŠPAR, M. - VOŠTOVÁ,V.: Lasery ve stavebnictví a navigace strojů. Praha, ČKAIT, 2001.


Bakalářská práce

Rozsah cca 30 stran, obsah dle pokynů vedoucího bakalářské práce, a to včetně doporučené literatury.

[1]  dle zadání


Diplomová práce

Diplomová práce.

[1]  dle zadání


Diplomový seminář

[1]  dle zadání


Diplomová práce

Diplomová práce.

[1]  dle zadání


Engineering surveying

Introduction to surveying, basic geodetic calculations, evaluation of a measurement precision and accuracy, theory of errors, instrumentation, topographic survey, angular, distance and height measurements, photogrammetry, laser scanning, mapping, setting out in construction, surveying for monitoring of displacements, cadastre of real estates, information systems in surveying, surveyor's role in civil engineering. 1. Introduction to surveying, surveyor's role in civil engineering 2. Basic geodetic calculations 3. Evaluation of a measurement precision and accuracy 4. Angular measurement 5. Distance measurement 6. Methods of a height difference measurement - part I 7. Methods of a height difference measurement - part II 8. Measurements for thematic mapping and for documentation of actual building construction 9. Setting out - part I 10. Setting out - part II 11. State maps series in the Czech Republic, thematic maps 12. Cadastre of real estates 13. Information systems in surveying 14. Surveying methods for monitoring of movements and displacements

[1]  Anderson, J.M. - Mikhail, E.M.: Surveying: Theory and Practice. McGraw-Hill New York, 1998, 1167 pages., Allan, A.L.: Practical Surveying and Computations. Butterworth-Heinemann Ltd., Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP, 1993, 573 pages.


Fieldwork surveying

Practical measurements in field surveying, use of instruments (theodolites, levelling instruments, electronic distance meters, total stations), geometrical levelling and trigonometric method, traversing, mapping, setting out in engineering surveying, basic geodetic calculations, survey results processing. 1. Determination of heights of inaccessible points 2. Measurement of a planimetric component of a map 3. Tacheometry 4. Setting out 5. Longitudinal and cross profiles levelling

[1]  Anderson, J.M. - Mikhail, E.M.: Surveying: Theory and Practice. McGraw-Hill New York, 1998, 1167 pages., Allan, A.L.: Practical Surveying and Computations. Butterworth-Heinemann Ltd., Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP, 1993, 573 pages.


Geodézie v podzemních prostorách 10

Předmět obsahuje metodiku připojovacích a usměrňovacích měření, geodetické práce při ražbě tunelů pro různé účely a při stavbě metra. Současně řeší pro výše uvedené účely vytyčovací sítě na povrchu i v podzemí a to jak polohové, tak výškové, včetně hodnocení přesnosti. Související předpisy. Určování objemu podzemních ložisek. Poklesové doliny. Jeskyně, lomy.

[1] HÁNEK,P. - NOVÁK, Z.: Geodezie v podzemních prostorách. ČVUT Praha 2004
[2] KOVANIČ,L. - MATOUŠ,J. - MUČKA,A.: Důlní měřictví. SNTL 1990
[3] SCHENK,J.: Měření pohybů a deformací v poklesové dolině. VŠB-TU Ostrava 1999


Inženýrská geodézie 1

Terminologie inženýrské geodézie, legislativní podklady pro geodetické práce v investiční výstavbě, plánování přesnosti vytyčovacích prací, metody a přesnost měření délek, vodorovných směrů a zenitových úhlů, polohové a výškové vytyčovací sítě, základní úlohy vytyčování oblouků (kružnice, přechodnice), měření posunů a přetvoření staveb, aplikace inženýrské geodézie v pozemním, dopravním a vodohospodářském stavitelství (základy).

[1]  NOVÁK,Z. - PROCHÁZKA, J.: Inženýrská geodézie 10, dotisk 2. vyd. ČVUT Praha 2006,
[2]  MICHALČÁK,O. - VOSIKA,O. - VESELÝ,M. - NOVÁK,Z.: Inžinierska geodézia I, Alfa Bratislava 1985,
[3]  BAJER,M. - PROCHÁZKA,J..: Inženýrská geodézie 10,20 - Návody ke cvičením, 2. vyd. ČVUT Praha 2008


Inženýrská geodézie 3

Geodetické podklady pro projektování, legislativní podklady pro geodetické práce v investiční výstavbě, teorie vytyčovacích prací, geodetické práce v pozemním stavitelství, v dopravním stavitelství, vodním hospodářství, průmyslu a energetice, určování polohy podzemních vedení, měření posunů a deformací staveb.

[1]  NOVÁK,Z. - PROCHÁZKA, J.: Inženýrská geodézie 10, dotisk 2. vyd. ČVUT Praha 2006,
[2]  MICHALČÁK,O. - VOSIKA,O. - VESELÝ,M. - NOVÁK,Z.: Inžinierska geodézia II, Alfa Bratislava 1990
[3]  POLÁK,P. - PROCHÁZKA,J.: Sylaby přednášek
[4]  Aktuálně platné ČSN, týkající se přednášené problematiky


Laserové skenování

Předmět je určen pro studenty oboru geodézie 7. semestru zajímající se o nové technologie digitálního sběru prostorových dat. Hlavními tématickými okruhy jsou : principy a teorie činnosti laserových skenovacích systémů, základní typy laserových skenerů, vlivy působící na přesnost měření, obecný postup zpracování měření (zpracování mračna bodů), přehled vybraných laserových skenovacích systémů, praktické využití ve stavebnictví a příbuzných oborech, ekonomické přínosy, bezpečnost práce.

[1]  Kašpar, M. - Pospíšil, J. - Štroner, M. - Křemen, T. - Tejkal, M.: Laserové skenovací systémy ve stavebnictví. 1. vyd. Hradec Králové: Vega, 2003. 112 s. ISBN 80-900860-3-9.


Microstation IG

Základy práce v systému Bentley Microstation, teoreticky i prakticky kreslení ve 2D včetně kreslení prvků, psaní textu, definice a kreslení multičar, vkládání a transformace rastrů, tvorba a vkládání buněk, exportu a importu souřadnic a dalších témat.

[1]  BENTLEY MICROSTATION V.8


Microstation 3D

Kreslení v systému Bentley Microstation, vytváření, úpravy a vizualizace objektů. Předmět je zakončen tvorbou projektu, který tvoří základ hodnocení.

[1]  Sýkora, P.:Microstation V8XM - Podrobná uživatelská příručka. Computer Press, Praha 2007.


Metrologie v geodézii

Metrologické předpisy, terminologie. Metrologie v systému řízení jakosti. Kalibrace geodetických přístrojů a pomůcek. Zavádění metrologie v geodetické firmě.

[1]  zákon č.505/1990 Sb., o metrologii, Šindelář,V. - Tůma,Z.: Metrologie, její vývoj a současnost. ČMS, Praha 2002.


Stavební geodézie

Základní informace o Zemi, měření úhlů, měření délek, základy geodetických výpočtů (polygonový pořad, protínání vpřed, zpět), určování výšek, základy vytyčování, mapy pro projekční činnost, základy fotogrammetrie, měření posunů a deformací, základy teorie chyb a vyrovnávacího počtu, určování ploch a objemů, moderní geodetické přístroje a metody (elektronické tachymetry, GPS), základní předpisy o zeměměřictví.

[1]  HÁNEK,P.a kol.: Stavební geodézie. ČVUT Praha 2007.
[2]  ŠVEC,M. a kol.: Stavební geodézie 10 - Praktická výuka. ČVUT Praha 1998


Stavební geodézie A

Základní informace o Zemi, měření úhlů, měření délek, základy geodetických výpočtů (polygonový pořad, protínání vpřed), určování výšek, základy vytyčování, mapy pro projekční činnost, základy fotogrammetrie, základy teorie chyb a vyrovnávacího počtu, určování ploch a objemů, moderní geodetické přístroje a metody (elektronické tachymetry, GPS, laserové skenery), základní předpisy o zeměměřictví.

[1]  Hánek, P. a kol: Stavební geodézie . 1.vyd. ČVUT Praha 2007.
[2]  Švec, M. a kol.: Stavební geodézie 10 - Praktická výuka. ČVUT Praha 1998


Výuka v terénu z geodézie (1t)

Zaměření a vyhotovení geodetických podkladů pro projekt s návazností na výškovou síť, vytyčení stavebního objektu se zaměřením podélného profilu a příčných řezů, zaměření fasády.

[1]  HÁNEK,P.: Stavební geodézie 10. ČVUT Praha 2007, ŠVEC,M. a kol.: Stavební geodézie 10 - Praktická výuka. ČVUT Praha 2000


Výuka v terénu IG (2 týdny)

Zaměření a výpočet geodetické mikrosítě pro průmyslová měření, výšková měření, metoda přechodných stanovisek, výpočet vytyčovacích prvků, vytyčení stavby, kontrola vytyčení, vytyčení komunikace s přechodnicemi, příčné řezy a podélný profil, zaměření účelové prostorové vytyčovací sítě elektronickým tachymetrem, včetně vyhodnocení přesnosti.

[1]  NOVÁK,Z. - PROCHÁZKA,J.: Inženýrská geodézie 10, ČVUT Praha 1998
[2]  BAJER,M. - PROCHÁZKA,J.: Inženýrská geodézie 10,20 - Návody ke cvičením, ČVUT Praha 1997


Dějiny geodézie a kartografie

Počátky a podmínky vzniku zeměměřictví. Starověké kultury a jejich měřické pomůcky a metody. Představy o tvaru Země. Počátky pěstování geodézie v našich zemích. Podíl měřičů při zakládání vesnic, měst a pevností v českých zemích a při vytyčování pozemních a vodních staveb. Zavedení triangulace. Navigace objevitelských cest. Vývoj odborného vzdělávání a konstrukce a výroby přístrojů. Začátky topografického mapování. Pozemkové evidence a katastrální měření v českých zemích. Vývoj důlního měřictví, inženýrské geodezie, pozemní a letecké fotogrammetrie. Vznik moderních elektronických metod. Doprovodné texty a fotogalerie přístrojů jsou uvedeny na stránkách předmětu v české a anglické jazykové verzi.

[1]  Procházka E., Honl I. Úvod do dějin zeměměřictví I - VII. ČVUT Praha 1976 - 1992
[2]  Hánek, P. : 250 století zeměměřictví. Praha, Klaudian 2000.
[3]  Hánek, P.: Texty na http://klobouk.fsv.cvut.cz/~hanek/K154/


Geodetické měření stavebních posunů

Doplnění nauky o přístrojích. Soudobé technologie inženýrské geodézie (GPS, laserové skenery, automatizované prostorové digitální systémy, inženýrská fotogrammetrie). Otázky přesnosti geodetických prací (úplná stavební odchylka, testování souborů, tolerance). Měření deformací stavebních a strojních konstrukcí (mosty, jeřábové dráhy, vlečky, budovy, osvětlovací stožáry apod)

[1]  Hánek, P.a kol.: Stavební geodézie.Praha ČVUT, 2007.
[2]  Hánek, P. - Novák, Z.: Geodezie v podzemních prostorách. Praha, ČVUT 2008.
[3]  Hánek, P. - Janžurová, I.: Doplňující texty, Praha 2006.
[4]  ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů. Praha, 1997.


Inženýrská geodézie v dopravním stavitelství

Řešení polohových oblouků v dopravním stavitelství v souřadnicovém systému S-JTSK a to jednoduchých i složených. Řešení přechodnic a oblouků s přechodnicemi. Řešení zakružovacích oblouků nivelety. Použití teorie chyb při hodnocení přesnosti měření a vytyčování. Řešení složitějších vytyčovacích úloh a měření posunů a deformací dopravních staveb a konstrukcí.

[1]  HÁNEK P. a kol.: Stavební geodézie 1.vyd., ČVUT Praha 2007
[2]  ČSN 73 0420


Inženýrská geodézie pro stav.technology

Geodetické práce při realizaci pozemních stavebních objektů. Právní předpisy a technické normy. Přejímka staveniště. Předávací protokoly. Přejímka dokumentace. Podrobné vytyčování. Předání pracoviště k montáži. Kontrola přesnosti geometrických parametrů. Kubatury. Zaměření skutečného provedení. Ukázky úloh praxe.

[1]  Zákon 200/1994 Sb. o zeměměřictví, Stavební zákon 50/1976 Sb., ČSN ISO 17123, ČSN 73 0420/1,2


Laserové skenování ve stavebnictví

Předmět je určen pro studenty stavebních oborů a architektury 7. popř. 8. semestru zajímající se o nové technologie digitálního sběru prostorových dat. Hlavními tématickými okruhy jsou: základy souřadnicových výpočtů v prostoru, principy a teorie činnosti laserových skenovacích systémů, základní typy laserových skenerů, vlivy působící na přesnost měření, obecný postup zpracování měření (zpracování mračna bodů), přehled vybraných laserových skenovacích systémů, praktické využití ve stavebnictví, ekonomické přínosy, bezpečnost práce.

[1]  Kašpar, M. - Pospíšil, J. - Štroner, M. - Křemen, T. - Tejkal, M.: Laserové skenovací systémy ve stavebnictví. 1. vyd. Hradec Králové: Vega, 2003. 112 s. ISBN 80-900860-3-9.


Měření a dokum.staveb, podzem.prostor

Specifika měření v umělých i přirozených podzemních prostorách a při povrchovém dobývání, včetně problematiky poklesových kotlin a svahových sesuvů. Měření a sběr dat pro geodetickou dokumentaci staveb a inženýrských zařízení.

[1]  HÁNEK,P - NOVÁK,Z.: Geodézie v podzemních prostorách. ČVUT Praha 2008.
[2]  KOVANIČ,L. - MATOUŠ,J. - MUČKA,A.: Důlní měřictví. SNTL 1990.
[3]  webové stránky předmětu, 2006.


Praktika z inženýrské geodézie H

Předmět je zaměřen na praktické provedení některých základních úloh inženýrské geodézie včetně apriorních rozborů přesnosti s využitím moderních prostředků vyrovnání. Komplexně se zpracovávají úlohy měření deformací, přesného vytyčování a strojírenského měření.

[1]  NOVÁK,Z. - PROCHÁZKA,J.: Inženýrská geodézie 10, ČVUT Praha 1998,
[2]  MICHALČÁK,O. - VOSIKA,O. - VESELÝ,M. - NOVÁK,Z.: Inžinierska geodézia I, Alfa Bratislava 1985
[3]  BAJER,M. - PROCHÁZKA,J..: Inženýrská geodézie 10,20 - Návody ke cvičením, 2. vyd. ČVUT Praha 2008


Praktika z inženýrské geodézie

Předmět je zaměřen na praktické provedení některých základních úloh inženýrské geodézie včetně apriorních rozborů přesnosti s využitím moderních prostředků vyrovnání.

[1]  NOVÁK,Z. - PROCHÁZKA,J.: Inženýrská geodézie 10, ČVUT Praha 1998,
[2]  MICHALČÁK,O. - VOSIKA,O. - VESELÝ,M. - NOVÁK,Z.: Inžinierska geodézia I, Alfa Bratislava 1985
[3]  BAJER,M. - PROCHÁZKA,J..: Inženýrská geodézie 10,20 - Návody ke cvičením, 2. vyd. ČVUT Praha 2008


Podnikání a management

Předmět seznamuje posluchače s podnikatelským prostředím na úseku geodézie a s managementem malé firmy. Z obsahu předmětu: Vstup do podnikání jako rozhodovací problém. Zákon o živnostenském podnikání. Přednáška manažera geodetické firmy. Exkurze do podniku.

[1]  ROBBINS,S.P. - COULTER,M.: Management. Praha, Grada, 2007., [2] FRKOVÁ,J.: Individuální podnikání. Praha, ČVUT, aktuální vydání. [3] Živnostenský zákon. Platné znění.


Statistické metody při kontrole staveb

Předmět se zabývá aplikacemi matematické statistiky při kontrole geometrických parametrů staveb. Z obsahu: Geometrické parametry staveb. Odchylky a tolerance. Statistická analýza. Zásady statistické regulace procesu. Statistická přejímka při kontrole srovnáváním. Kromě nezbytných výkladů je do předmětu zařazena rozsáhlá měřická úloha obsahující mj. analýzu výsledků a vypracování protokolu o ověřovacím měření.

[1]  ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě., ČSN ISO 11 462-1 Směrnice pro uplatňování statistického řízení procesu.


Stavebně průmyslová geodézie

Geodetické práce v silničním a železničním stavitelství, při výstavbě mostů a vodohospodářských děl. Geodézie ve strojírenství. Katastr podzemních vedení. Zaměřování stavebních a památkových objektů. Podmínka: zkouška z IG

[1]  MICHALČÁK,O. - VOSIKA,O. - VESELÝ,M. - NOVÁK,Z.: Inžinierska geodézia I, II, Alfa Bratislava 1985, 1990.
[2]  HÁNEK,P. - JANŽUROVÁ,I.: Doplňující texty, Praha 2006.
[3]  web stránky předmětu.
[4]  Související ČSN a další právní normy.


Bakalářská práce

Rozsah cca 30 stran, obsah dle pokynů vedoucího bakalářské práce, a to včetně doporučené literatury.

[1]  dle zadání


Základy AutoCADu pro IG

[1]  Spielmann, M. - Špaček, J.:AutoCAD - Názorný průvodce pro verze 2008, 2009. Computer Press, Brno 2008. [2] Fořt, P. - Kletečka, J.: AutoCAD 2010. Computer Press, Brno 2009.


Diplomový seminář

[1]  dle zadání


Diplomová práce

Diplomová práce.

[1]  dle zadání


Diploma project

in accordance with the thesis proposal

[1]  in accordance with the specification


Ekonomika v zeměměřictví a katastru

Zeměměřictví a katastr v národním hospodářství. Platné právní předpisy. Základy mikro- a makroekonomické teorie. Cíle a formy podnikání v zeměměřictví. Etika podnikání. Tvorba ceny, příprava zakázek a projektování. Management a marketing v zeměměřictví. Personální činnost podniku. Odměňování za práci. Péče o jakost zeměměřických prací a jejich výsledků.

[1]  Frank, R.H. - Bernanke, B.S.: Ekonomie, Grada, Praha 2006., Frková J.: Ekonomika malého a středního podniku. ČVUT Praha 2004., Úplné znění: Katastr nemovitostí, zeměměřictví, pozemkové úpravy a úřady. Sborník právních předpisů. Sagit, Ostrava. Aktuální vydání.


Inženýrská geodezie

Geodetické podklady pro projektování, legislativní podklady pro geodetické práce v investiční výstavbě, teorie vytyčovacích prací, geodetické práce v pozemním stavitelství, v dopravním stavitelství, vodním hospodářství, průmyslu a energetice, určování polohy podzemních vedení, měření posunů a deformací staveb.

[1]  NOVÁK,Z. - PROCHÁZKA, J.: Inženýrská geodézie 10, dotisk 2. vyd. ČVUT Praha 2006,
[2]  MICHALČÁK,O. - VOSIKA,O. - VESELÝ,M. - NOVÁK,Z.: Inžinierska geodézia I, Alfa Bratislava 1985,
[3]  BAJER,M. - PROCHÁZKA,J..: Inženýrská geodézie 10,20 - Návody ke cvičením, 2. vyd. ČVUT Praha 2008


Inženýrská geodézie 2

Plánování a hodnocení přesnosti geodetických prací, metody měření a vytyčování délek, úhlů a svislic, včetně pramenů chyb, problematika vytyčovacích sítí polohových, výškových a prostorových, vytyčování polohové a výškové, včetně hodnocení přesnosti, řešení kružnicových oblouků a oblouků s přechodnicemi

[1]  NOVÁK,Z. - PROCHÁZKA, J.: Inženýrská geodézie 10, dotisk 2. vyd. ČVUT Praha 2006,
[2]  MICHALČÁK,O. - VOSIKA,O. - VESELÝ,M. - NOVÁK,Z.: Inžinierska geodézia I, Alfa Bratislava 1985


Laserové skenování

Předmět je určen pro studenty oboru geodézie 7. semestru zajímající se o nové technologie digitálního sběru prostorových dat. Hlavními tématickými okruhy jsou : principy a teorie činnosti laserových skenovacích systémů, základní typy laserových skenerů, vlivy působící na přesnost měření, obecný postup zpracování měření (zpracování mračna bodů), přehled vybraných laserových skenovacích systémů, praktické využití ve stavebnictví a příbuzných oborech, ekonomické přínosy, bezpečnost práce.

[1]  Kašpar, M. - Pospíšil, J. - Štroner, M. - Křemen, T. - Tejkal, M.: Laserové skenovací systémy ve stavebnictví. 1. vyd. Hradec Králové: Vega, 2003. 112 s. ISBN 80-900860-3-9.


Projekt (předdiplomní)

Teoretická, měřická a výpočetní příprava na řešení bakalářské práce dle tématu.

[1]  dle zadání


Projekt 2

Teoretická, výpočetní a měřická příprava na řešení bakalářské práce dle tématu.

[1]  dle zadání


Pozemkové právo

Osvojení pozemkově-právních vztahů pro potřeby geodeta. Základní orientace činnosti zeměměřiče s ohledem na dodržování platných právních norem (zákon o půdě, restituční zákony, pozemkové úpravy aj.).

[1]  Šlauf, V. a kol.: Správní řád (komentář). Linde, Praha 1999, Pekárek - Průchová: Pozemkové právo, MU Brno 1998, Restituční zákony, Zákon o katastru nemovitostí a Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí a další zákony


Stavební geodézie

Základní informace o Zemi, měření úhlů, měření délek, základy geodetických výpočtů (polygonový pořad, protínání vpřed, zpět), určování výšek, základy vytyčování, mapy pro projekční činnost, základy fotogrammetrie, měření posunů a deformací, základy teorie chyb a vyrovnávacího počtu, určování ploch a objemů, moderní geodetické přístroje a metody (elektronické tachymetry, GPS), základní předpisy o zeměměřictví.

[1]  HÁNEK,P.a kol.: Stavební geodézie. ČVUT Praha 2007.
[2]  ŠVEC,M. a kol.: Stavební geodézie 10 - Praktická výuka. ČVUT Praha 1998


Dějiny geodézie a kartografie

Počátky a podmínky vzniku zeměměřictví. Starověké kultury a jejich měřické pomůcky a metody. Představy o tvaru Země. Počátky pěstování geodézie v našich zemích. Podíl měřičů při zakládání vesnic, měst a pevností v českých zemích a při vytyčování pozemních a vodních staveb. Zavedení triangulace. Navigace objevitelských cest. Vývoj odborného vzdělávání a konstrukce a výroby přístrojů. Začátky topografického mapování. Pozemkové evidence a katastrální měření v českých zemích. Vývoj důlního měřictví, inženýrské geodezie, pozemní a letecké fotogrammetrie. Vznik moderních elektronických metod. Doprovodné texty a fotogalerie přístrojů jsou uvedeny na stránkách předmětu v české a anglické jazykové verzi.

[1]  Procházka E., Honl I. Úvod do dějin zeměměřictví I - VII. ČVUT Praha 1976 - 1992
[2]  Hánek, P. : 250 století zeměměřictví. Praha, Klaudian 2000.
[3]  Hánek, P.: Texty na http://klobouk.fsv.cvut.cz/~hanek/K154/


Engineering Surveying Seminar 2

Measurement and calculation of the geodetic micronetwork for industry purposes, precise height measurements, method of the temporary station, calculation of the setting out data, setting out of the construction with check measurement, setting out of the road with arcs and transition curves, measurement and processing of the cross sections and longitudinal profile. Measurement and calculation of the 3D network with use of the electronic tachymeter.

[1]  ANDERSON, J. M. - MIKHAIL, E. M.: Surveying: Theory and. Practice. McGraw-Hill New York, 1998, 1167 pages.
[2]  KENNIE, T.J.M: - PETRIE, G.: Engineering Surveying Technology, Chapman&Hall Glasgow, 1990, 485 pages.


Engineering Surveying 2

Planning and evaluating of the precision of the geodetic activities, methods of the measuring and setting-out of the angles, distances and verticals including sources of the errors. Geodetic setting-out nets positional, altimetric and spatial, positional setting-out and setting -out of heights including analysis of the precision. Solving of the arcs and arcs with transition curves.

[1]  NOVÁK,Z. - PROCHÁZKA, J.: Inženýrská geodézie 10, dotisk 2. vyd. ČVUT Praha 2006,
[2]  MICHALČÁK,O. - VOSIKA,O. - VESELÝ,M. - NOVÁK,Z.: Inžinierska geodézia I, Alfa Bratislava 1985


Geodetické měření stavebních posunů

Doplnění nauky o přístrojích. Soudobé technologie inženýrské geodézie (GPS, laserové skenery, automatizované prostorové digitální systémy, inženýrská fotogrammetrie). Otázky přesnosti geodetických prací (úplná stavební odchylka, testování souborů, tolerance). Měření deformací stavebních a strojních konstrukcí (mosty, jeřábové dráhy, vlečky, budovy, osvětlovací stožáry apod)

[1]  Hánek, P.a kol.: Stavební geodézie.Praha ČVUT, 2007.
[2]  Hánek, P. - Novák, Z.: Geodezie v podzemních prostorách. Praha, ČVUT 2008.
[3]  Hánek, P. - Janžurová, I.: Doplňující texty, Praha 2006.
[4]  ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů. Praha, 1997.


Inženýrská geodézie a životní prostředí

Doplnění nauky o přístrojích. Soudobé technologie inženýrské geodézie (GPS, laserové skenery, automatizované prostorové digitální systémy, inženýrská fotogrammetrie). Otázky přesnosti geodetických prací v investiční výstavbě (úplná stavební odchylka, testování souborů, tolerance). Měření deformací stavebních a strojních konstrukcí (mosty, jeřábové dráhy, vlečky, budovy, osvětlovací stožáry apod). Měření deformací vodohospodářských staveb, hrází a přehrad. Účast geodeta na činnosti jednotlivých účastníků výstavby. Náplň bude upřesněna podle dohody s posluchači.

[1]  Hánek, P.a kol.: Stavební geodézie.Praha ČVUT, 2007.
[2]  Hánek, P. - Novák, Z.: Geodezie v podzemních prostorách. Praha, ČVUT 2008.
[3]  Hánek, P. - Janžurová, I.: Doplňující texty, Praha 2006.
[4]  ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů. Praha, 1997.


Kontrolní měření

Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě, kontrolní měření stavebních objektů, statistická analýza a přejímka, přesnost geodetických metod při vytyčování a určování posunů stavebních objektů, určování stability vztažných bodů.

[1]  ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě. Platné znění. [2] ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů. Platné znění.


Základy automatizace v IG

Základní vlastnosti elementů a automatizovaných měřících systémů pro inž.geodézii.Elektrické měřicí obvody. Snímače odporové,kapacitní,indukčnostní, indukční, optoelektronické (fotodiody, PSD,CCD),horizontu,světlovodné. Určení délkových a úhlových posunů. Užívané zdroje optického záření-LED, lasery, pro automatizaci měření. Metody úprav svazků optického záření. Vybrané přístroje pro automatizaci měření v inž.geodézii (motorizované teodolity,digitální nivelační přístroje,skenery).Základy skenování. Vybrané speciální úlohy inž.geodézie s uplatněním automatizace měření (zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí, zaměření skutečného stavu důlního díla). Metody a přístroje pro sledování vlivu vnějších podmínek na přesnost měření v inž.geodézii.

[1]  KAŠPAR,M. - POSPÍŠIL,J. - ŠTRONER,M. - KŘEMEN, T. - TEJKAL,M.: Laserové skenovací systémy ve stavebnictví. Hradec Králové, Vega, 2003., [2] KOLEKTIV: Strojírenská příručka. Svazek 2. Praha, Scientia, 1993., [3] KAŠPAR, M. - VOŠTOVÁ,V.: Lasery ve stavebnictví a navigace strojů. Praha, ČKAIT, 2001.


Bakalářská práce

Rozsah cca 30 stran, obsah dle pokynů vedoucího bakalářské práce, a to včetně doporučené literatury.

[1]  dle zadání


Diplomová práce

Diplomová práce.

[1]  dle zadání


Diplomový seminář

[1]  dle zadání


Diplomový seminář 10

Diplomový seminář.

[1]  dle zadání


Engineering surveying

Introduction to surveying, basic geodetic calculations, evaluation of a measurement precision and accuracy, theory of errors, instrumentation, topographic survey, angular, distance and height measurements, photogrammetry, laser scanning, mapping, setting out in construction, surveying for monitoring of displacements, cadastre of real estates, information systems in surveying, surveyor's role in civil engineering. 1. Introduction to surveying, surveyor's role in civil engineering 2. Basic geodetic calculations 3. Evaluation of a measurement precision and accuracy 4. Angular measurement 5. Distance measurement 6. Methods of a height difference measurement - part I 7. Methods of a height difference measurement - part II 8. Measurements for thematic mapping and for documentation of actual building construction 9. Setting out - part I 10. Setting out - part II 11. State maps series in the Czech Republic, thematic maps 12. Cadastre of real estates 13. Information systems in surveying 14. Surveying methods for monitoring of movements and displacements

[1]  Anderson, J.M. - Mikhail, E.M.: Surveying: Theory and Practice. McGraw-Hill New York, 1998, 1167 pages., Allan, A.L.: Practical Surveying and Computations. Butterworth-Heinemann Ltd., Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP, 1993, 573 pages.


Fieldwork surveying

Practical measurements in field surveying, use of instruments (theodolites, levelling instruments, electronic distance meters, total stations), geometrical levelling and trigonometric method, traversing, mapping, setting out in engineering surveying, basic geodetic calculations, survey results processing. 1. Determination of heights of inaccessible points 2. Measurement of a planimetric component of a map 3. Tacheometry 4. Setting out 5. Longitudinal and cross profiles levelling

[1]  Anderson, J.M. - Mikhail, E.M.: Surveying: Theory and Practice. McGraw-Hill New York, 1998, 1167 pages., Allan, A.L.: Practical Surveying and Computations. Butterworth-Heinemann Ltd., Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP, 1993, 573 pages.


Geodézie v podzemních prostorách 10

Předmět obsahuje metodiku připojovacích a usměrňovacích měření, geodetické práce při ražbě tunelů pro různé účely a při stavbě metra. Současně řeší pro výše uvedené účely vytyčovací sítě na povrchu i v podzemí a to jak polohové, tak výškové, včetně hodnocení přesnosti. Související předpisy. Určování objemu podzemních ložisek. Poklesové doliny. Jeskyně, lomy.

[1] HÁNEK,P. - NOVÁK, Z.: Geodezie v podzemních prostorách. ČVUT Praha 2004
[2] KOVANIČ,L. - MATOUŠ,J. - MUČKA,A.: Důlní měřictví. SNTL 1990
[3] SCHENK,J.: Měření pohybů a deformací v poklesové dolině. VŠB-TU Ostrava 1999


Inženýrská geodézie 1

Terminologie inženýrské geodézie, legislativní podklady pro geodetické práce v investiční výstavbě, plánování přesnosti vytyčovacích prací, metody a přesnost měření délek, vodorovných směrů a zenitových úhlů, polohové a výškové vytyčovací sítě, základní úlohy vytyčování oblouků (kružnice, přechodnice), měření posunů a přetvoření staveb, aplikace inženýrské geodézie v pozemním, dopravním a vodohospodářském stavitelství (základy).

[1]  NOVÁK,Z. - PROCHÁZKA, J.: Inženýrská geodézie 10, dotisk 2. vyd. ČVUT Praha 2006,
[2]  MICHALČÁK,O. - VOSIKA,O. - VESELÝ,M. - NOVÁK,Z.: Inžinierska geodézia I, Alfa Bratislava 1985,
[3]  BAJER,M. - PROCHÁZKA,J..: Inženýrská geodézie 10,20 - Návody ke cvičením, 2. vyd. ČVUT Praha 2008


Inženýrská geodezie

Geodetické podklady pro projektování, legislativní podklady pro geodetické práce v investiční výstavbě, teorie vytyčovacích prací, geodetické práce v pozemním stavitelství, v dopravním stavitelství, vodním hospodářství, průmyslu a energetice, určování polohy podzemních vedení, měření posunů a deformací staveb.

[1]  NOVÁK,Z. - PROCHÁZKA, J.: Inženýrská geodézie 10, dotisk 2. vyd. ČVUT Praha 2006,
[2]  MICHALČÁK,O. - VOSIKA,O. - VESELÝ,M. - NOVÁK,Z.: Inžinierska geodézia I, Alfa Bratislava 1985,
[3]  BAJER,M. - PROCHÁZKA,J..: Inženýrská geodézie 10,20 - Návody ke cvičením, 2. vyd. ČVUT Praha 2008


Inženýrská geodézie 3

Geodetické podklady pro projektování, legislativní podklady pro geodetické práce v investiční výstavbě, teorie vytyčovacích prací, geodetické práce v pozemním stavitelství, v dopravním stavitelství, vodním hospodářství, průmyslu a energetice, určování polohy podzemních vedení, měření posunů a deformací staveb.

[1]  NOVÁK,Z. - PROCHÁZKA, J.: Inženýrská geodézie 10, dotisk 2. vyd. ČVUT Praha 2006,
[2]  MICHALČÁK,O. - VOSIKA,O. - VESELÝ,M. - NOVÁK,Z.: Inžinierska geodézia II, Alfa Bratislava 1990
[3]  POLÁK,P. - PROCHÁZKA,J.: Sylaby přednášek
[4]  Aktuálně platné ČSN, týkající se přednášené problematiky


Laserové skenování

Předmět je určen pro studenty oboru geodézie 7. semestru zajímající se o nové technologie digitálního sběru prostorových dat. Hlavními tématickými okruhy jsou : principy a teorie činnosti laserových skenovacích systémů, základní typy laserových skenerů, vlivy působící na přesnost měření, obecný postup zpracování měření (zpracování mračna bodů), přehled vybraných laserových skenovacích systémů, praktické využití ve stavebnictví a příbuzných oborech, ekonomické přínosy, bezpečnost práce.

[1]  Kašpar, M. - Pospíšil, J. - Štroner, M. - Křemen, T. - Tejkal, M.: Laserové skenovací systémy ve stavebnictví. 1. vyd. Hradec Králové: Vega, 2003. 112 s. ISBN 80-900860-3-9.


Metrologie v geodézii

Metrologické předpisy, terminologie. Metrologie v systému řízení jakosti. Kalibrace geodetických přístrojů a pomůcek. Zavádění metrologie v geodetické firmě.

[1]  zákon č.505/1990 Sb., o metrologii, Šindelář,V. - Tůma,Z.: Metrologie, její vývoj a současnost. ČMS, Praha 2002.


Project - professional specialisation

Theoretical, measuring and computational preparation for solution of the diploma thesis in accordance with the thesis subject.

[1]  in accordance with the specification


Projekt - profesní zaměření

Teoretická, měřická a výpočetní příprava na řešení diplomové práce dle tématu.

[1]  dle zadání


Stavební geodézie

Základní informace o Zemi, měření úhlů, měření délek, základy geodetických výpočtů (polygonový pořad, protínání vpřed, zpět), určování výšek, základy vytyčování, mapy pro projekční činnost, základy fotogrammetrie, měření posunů a deformací, základy teorie chyb a vyrovnávacího počtu, určování ploch a objemů, moderní geodetické přístroje a metody (elektronické tachymetry, GPS), základní předpisy o zeměměřictví.

[1]  HÁNEK,P.a kol.: Stavební geodézie. ČVUT Praha 2007.
[2]  ŠVEC,M. a kol.: Stavební geodézie 10 - Praktická výuka. ČVUT Praha 1998


Stavební geodézie A

Základní informace o Zemi, měření úhlů, měření délek, základy geodetických výpočtů (polygonový pořad, protínání vpřed), určování výšek, základy vytyčování, mapy pro projekční činnost, základy fotogrammetrie, základy teorie chyb a vyrovnávacího počtu, určování ploch a objemů, moderní geodetické přístroje a metody (elektronické tachymetry, GPS, laserové skenery), základní předpisy o zeměměřictví.

[1]  Hánek, P. a kol: Stavební geodézie . 1.vyd. ČVUT Praha 2007.
[2]  Švec, M. a kol.: Stavební geodézie 10 - Praktická výuka. ČVUT Praha 1998


Statist.přístupy ke geom. přes.staveb

Zvyšující se požadavky na geometrickou přesnost staveb se promítají do nutnosti správné aplikace technických norem. Účelem je objasnit statistický model tolerance, názvosloví, značky a souvislosti s přesností kontrolních měření, a to na bázi ČSN 73 0212. Metody statistického řízení procesu lze aplikovat i při rozvíjení jakosti geometrických parametrů ve výstavbě a při kontrolním měření.

[1]  ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě., ČSN ISO 11 462-1 Směrnice pro uplatňování statistického řízení procesu.


Výuka v terénu pro dipl.projekt

Výuka v terénu pro diplomový seminář.

[1]  dle zadání


Výuka v terénu z geodézie (1t)

Zaměření a vyhotovení geodetických podkladů pro projekt s návazností na výškovou síť, vytyčení stavebního objektu se zaměřením podélného profilu a příčných řezů, zaměření fasády.

[1]  HÁNEK,P.: Stavební geodézie 10. ČVUT Praha 2007, ŠVEC,M. a kol.: Stavební geodézie 10 - Praktická výuka. ČVUT Praha 2000


Výuka v terénu IG (2 týdny)

Zaměření a výpočet geodetické mikrosítě pro průmyslová měření, výšková měření, metoda přechodných stanovisek, výpočet vytyčovacích prvků, vytyčení stavby, kontrola vytyčení, vytyčení komunikace s přechodnicemi, příčné řezy a podélný profil, zaměření účelové prostorové vytyčovací sítě elektronickým tachymetrem, včetně vyhodnocení přesnosti.

[1]  NOVÁK,Z. - PROCHÁZKA,J.: Inženýrská geodézie 10, ČVUT Praha 1998
[2]  BAJER,M. - PROCHÁZKA,J.: Inženýrská geodézie 10,20 - Návody ke cvičením, ČVUT Praha 1997


Laserové skenování ve stavebnictví

Předmět je určen pro studenty stavebních oborů a architektury 7. popř. 8. semestru zajímající se o nové technologie digitálního sběru prostorových dat. Hlavními tématickými okruhy jsou: základy souřadnicových výpočtů v prostoru, principy a teorie činnosti laserových skenovacích systémů, základní typy laserových skenerů, vlivy působící na přesnost měření, obecný postup zpracování měření (zpracování mračna bodů), přehled vybraných laserových skenovacích systémů, praktické využití ve stavebnictví, ekonomické přínosy, bezpečnost práce.

[1]  Kašpar, M. - Pospíšil, J. - Štroner, M. - Křemen, T. - Tejkal, M.: Laserové skenovací systémy ve stavebnictví. 1. vyd. Hradec Králové: Vega, 2003. 112 s. ISBN 80-900860-3-9.


Dějiny geodézie a kartografie

Počátky a podmínky vzniku zeměměřictví. Starověké kultury a jejich měřické pomůcky a metody. Představy o tvaru Země. Počátky pěstování geodézie v našich zemích. Podíl měřičů při zakládání vesnic, měst a pevností v českých zemích a při vytyčování pozemních a vodních staveb. Zavedení triangulace. Navigace objevitelských cest. Vývoj odborného vzdělávání a konstrukce a výroby přístrojů. Začátky topografického mapování. Pozemkové evidence a katastrální měření v českých zemích. Vývoj důlního měřictví, inženýrské geodezie, pozemní a letecké fotogrammetrie. Vznik moderních elektronických metod. Doprovodné texty a fotogalerie přístrojů jsou uvedeny na stránkách předmětu v české a anglické jazykové verzi.

[1]  Procházka E., Honl I. Úvod do dějin zeměměřictví I - VII. ČVUT Praha 1976 - 1992
[2]  Hánek, P. : 250 století zeměměřictví. Praha, Klaudian 2000.
[3]  Hánek, P.: Texty na http://klobouk.fsv.cvut.cz/~hanek/K154/


Geodetické měření stavebních posunů

Doplnění nauky o přístrojích. Soudobé technologie inženýrské geodézie (GPS, laserové skenery, automatizované prostorové digitální systémy, inženýrská fotogrammetrie). Otázky přesnosti geodetických prací (úplná stavební odchylka, testování souborů, tolerance). Měření deformací stavebních a strojních konstrukcí (mosty, jeřábové dráhy, vlečky, budovy, osvětlovací stožáry apod)

[1]  Hánek, P.a kol.: Stavební geodézie.Praha ČVUT, 2007.
[2]  Hánek, P. - Novák, Z.: Geodezie v podzemních prostorách. Praha, ČVUT 2008.
[3]  Hánek, P. - Janžurová, I.: Doplňující texty, Praha 2006.
[4]  ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů. Praha, 1997.


Inženýrská geodézie v dopravním stavitelství

Řešení polohových oblouků v dopravním stavitelství v souřadnicovém systému S-JTSK a to jednoduchých i složených. Řešení přechodnic a oblouků s přechodnicemi. Řešení zakružovacích oblouků nivelety. Použití teorie chyb při hodnocení přesnosti měření a vytyčování. Řešení složitějších vytyčovacích úloh a měření posunů a deformací dopravních staveb a konstrukcí.

[1]  HÁNEK P. a kol.: Stavební geodézie 1.vyd., ČVUT Praha 2007
[2]  ČSN 73 0420


Inženýrská geodézie pro stav.technology

Geodetické práce při realizaci pozemních stavebních objektů. Právní předpisy a technické normy. Přejímka staveniště. Předávací protokoly. Přejímka dokumentace. Podrobné vytyčování. Předání pracoviště k montáži. Kontrola přesnosti geometrických parametrů. Kubatury. Zaměření skutečného provedení. Ukázky úloh praxe.

[1]  Zákon 200/1994 Sb. o zeměměřictví, Stavební zákon 50/1976 Sb., ČSN ISO 17123, ČSN 73 0420/1,2


Laserové skenování ve stavebnictví

Předmět je určen pro studenty stavebních oborů a architektury 7. popř. 8. semestru zajímající se o nové technologie digitálního sběru prostorových dat. Hlavními tématickými okruhy jsou: základy souřadnicových výpočtů v prostoru, principy a teorie činnosti laserových skenovacích systémů, základní typy laserových skenerů, vlivy působící na přesnost měření, obecný postup zpracování měření (zpracování mračna bodů), přehled vybraných laserových skenovacích systémů, praktické využití ve stavebnictví, ekonomické přínosy, bezpečnost práce.

[1]  Kašpar, M. - Pospíšil, J. - Štroner, M. - Křemen, T. - Tejkal, M.: Laserové skenovací systémy ve stavebnictví. 1. vyd. Hradec Králové: Vega, 2003. 112 s. ISBN 80-900860-3-9.


Surveying of Underground Building Areas

Specificities of measurements in artificial and natural underground and in opencast mining including problems of landslides. Measurement and data collection for geodetical documentation of buildings and engineering facilities.

[1]  HÁNEK,P - NOVÁK,Z.: Geodézie v podzemních prostorách. ČVUT Praha 2008.
[2]  KOVANIČ,L. - MATOUŠ,J. - MUČKA,A.: Důlní měřictví. SNTL 1990.
[3]  webové stránky předmětu, 2006.


Měření a dokum.staveb, podzem.prostor

Specifika měření v umělých i přirozených podzemních prostorách a při povrchovém dobývání, včetně problematiky poklesových kotlin a svahových sesuvů. Měření a sběr dat pro geodetickou dokumentaci staveb a inženýrských zařízení.

[1]  HÁNEK,P - NOVÁK,Z.: Geodézie v podzemních prostorách. ČVUT Praha 2008.
[2]  KOVANIČ,L. - MATOUŠ,J. - MUČKA,A.: Důlní měřictví. SNTL 1990.
[3]  webové stránky předmětu, 2006.


Praktika z inženýrské geodézie H

Předmět je zaměřen na praktické provedení některých základních úloh inženýrské geodézie včetně apriorních rozborů přesnosti s využitím moderních prostředků vyrovnání. Komplexně se zpracovávají úlohy měření deformací, přesného vytyčování a strojírenského měření.

[1]  NOVÁK,Z. - PROCHÁZKA,J.: Inženýrská geodézie 10, ČVUT Praha 1998,
[2]  MICHALČÁK,O. - VOSIKA,O. - VESELÝ,M. - NOVÁK,Z.: Inžinierska geodézia I, Alfa Bratislava 1985
[3]  BAJER,M. - PROCHÁZKA,J..: Inženýrská geodézie 10,20 - Návody ke cvičením, 2. vyd. ČVUT Praha 2008


Stavebně průmyslová geodézie

Geodetické práce v silničním a železničním stavitelství, při výstavbě mostů a vodohospodářských děl. Geodézie ve strojírenství. Katastr podzemních vedení. Zaměřování stavebních a památkových objektů. Podmínka: zkouška z IG

[1]  MICHALČÁK,O. - VOSIKA,O. - VESELÝ,M. - NOVÁK,Z.: Inžinierska geodézia I, II, Alfa Bratislava 1985, 1990.
[2]  HÁNEK,P. - JANŽUROVÁ,I.: Doplňující texty, Praha 2006.
[3]  web stránky předmětu.
[4]  Související ČSN a další právní normy.


Bakalářská práce

Rozsah cca 30 stran, obsah dle pokynů vedoucího bakalářské práce, a to včetně doporučené literatury.

[1]  dle zadání


Diplomová práce

Diplomová práce.

[1]  dle zadání


Diplomová práce

Diplomová práce.

[1]  dle zadání


Diploma project

in accordance with the thesis proposal

[1]  in accordance with the specification


Ekonomika v zeměměřictví a katastru

Zeměměřictví a katastr v národním hospodářství. Platné právní předpisy. Základy mikro- a makroekonomické teorie. Cíle a formy podnikání v zeměměřictví. Etika podnikání. Tvorba ceny, příprava zakázek a projektování. Management a marketing v zeměměřictví. Personální činnost podniku. Odměňování za práci. Péče o jakost zeměměřických prací a jejich výsledků.

[1]  Frank, R.H. - Bernanke, B.S.: Ekonomie, Grada, Praha 2006., Frková J.: Ekonomika malého a středního podniku. ČVUT Praha 2004., Úplné znění: Katastr nemovitostí, zeměměřictví, pozemkové úpravy a úřady. Sborník právních předpisů. Sagit, Ostrava. Aktuální vydání.


Inženýrská geodezie

Geodetické podklady pro projektování, legislativní podklady pro geodetické práce v investiční výstavbě, teorie vytyčovacích prací, geodetické práce v pozemním stavitelství, v dopravním stavitelství, vodním hospodářství, průmyslu a energetice, určování polohy podzemních vedení, měření posunů a deformací staveb.

[1]  NOVÁK,Z. - PROCHÁZKA, J.: Inženýrská geodézie 10, dotisk 2. vyd. ČVUT Praha 2006,
[2]  MICHALČÁK,O. - VOSIKA,O. - VESELÝ,M. - NOVÁK,Z.: Inžinierska geodézia I, Alfa Bratislava 1985,
[3]  BAJER,M. - PROCHÁZKA,J..: Inženýrská geodézie 10,20 - Návody ke cvičením, 2. vyd. ČVUT Praha 2008


Inženýrská geodézie 2

Plánování a hodnocení přesnosti geodetických prací, metody měření a vytyčování délek, úhlů a svislic, včetně pramenů chyb, problematika vytyčovacích sítí polohových, výškových a prostorových, vytyčování polohové a výškové, včetně hodnocení přesnosti, řešení kružnicových oblouků a oblouků s přechodnicemi

[1]  NOVÁK,Z. - PROCHÁZKA, J.: Inženýrská geodézie 10, dotisk 2. vyd. ČVUT Praha 2006,
[2]  MICHALČÁK,O. - VOSIKA,O. - VESELÝ,M. - NOVÁK,Z.: Inžinierska geodézia I, Alfa Bratislava 1985


Laserové skenování

Předmět je určen pro studenty oboru geodézie 7. semestru zajímající se o nové technologie digitálního sběru prostorových dat. Hlavními tématickými okruhy jsou : principy a teorie činnosti laserových skenovacích systémů, základní typy laserových skenerů, vlivy působící na přesnost měření, obecný postup zpracování měření (zpracování mračna bodů), přehled vybraných laserových skenovacích systémů, praktické využití ve stavebnictví a příbuzných oborech, ekonomické přínosy, bezpečnost práce.

[1]  Kašpar, M. - Pospíšil, J. - Štroner, M. - Křemen, T. - Tejkal, M.: Laserové skenovací systémy ve stavebnictví. 1. vyd. Hradec Králové: Vega, 2003. 112 s. ISBN 80-900860-3-9.


Pozemkové právo

Osvojení pozemkově-právních vztahů pro potřeby geodeta. Základní orientace činnosti zeměměřiče s ohledem na dodržování platných právních norem (zákon o půdě, restituční zákony, pozemkové úpravy aj.).

[1]  Šlauf, V. a kol.: Správní řád (komentář). Linde, Praha 1999, Pekárek - Průchová: Pozemkové právo, MU Brno 1998, Restituční zákony, Zákon o katastru nemovitostí a Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí a další zákony


Stavební geodézie

Základní informace o Zemi, měření úhlů, měření délek, základy geodetických výpočtů (polygonový pořad, protínání vpřed, zpět), určování výšek, základy vytyčování, mapy pro projekční činnost, základy fotogrammetrie, měření posunů a deformací, základy teorie chyb a vyrovnávacího počtu, určování ploch a objemů, moderní geodetické přístroje a metody (elektronické tachymetry, GPS), základní předpisy o zeměměřictví.

[1]  HÁNEK,P.a kol.: Stavební geodézie. ČVUT Praha 2007.
[2]  ŠVEC,M. a kol.: Stavební geodézie 10 - Praktická výuka. ČVUT Praha 1998


Dějiny geodézie a kartografie

Počátky a podmínky vzniku zeměměřictví. Starověké kultury a jejich měřické pomůcky a metody. Představy o tvaru Země. Počátky pěstování geodézie v našich zemích. Podíl měřičů při zakládání vesnic, měst a pevností v českých zemích a při vytyčování pozemních a vodních staveb. Zavedení triangulace. Navigace objevitelských cest. Vývoj odborného vzdělávání a konstrukce a výroby přístrojů. Začátky topografického mapování. Pozemkové evidence a katastrální měření v českých zemích. Vývoj důlního měřictví, inženýrské geodezie, pozemní a letecké fotogrammetrie. Vznik moderních elektronických metod. Doprovodné texty a fotogalerie přístrojů jsou uvedeny na stránkách předmětu v české a anglické jazykové verzi.

[1]  Procházka E., Honl I. Úvod do dějin zeměměřictví I - VII. ČVUT Praha 1976 - 1992
[2]  Hánek, P. : 250 století zeměměřictví. Praha, Klaudian 2000.
[3]  Hánek, P.: Texty na http://klobouk.fsv.cvut.cz/~hanek/K154/


Engineering Surveying Seminar 2

Measurement and calculation of the geodetic micronetwork for industry purposes, precise height measurements, method of the temporary station, calculation of the setting out data, setting out of the construction with check measurement, setting out of the road with arcs and transition curves, measurement and processing of the cross sections and longitudinal profile. Measurement and calculation of the 3D network with use of the electronic tachymeter.

[1]  ANDERSON, J. M. - MIKHAIL, E. M.: Surveying: Theory and. Practice. McGraw-Hill New York, 1998, 1167 pages.
[2]  KENNIE, T.J.M: - PETRIE, G.: Engineering Surveying Technology, Chapman&Hall Glasgow, 1990, 485 pages.


Engineering Surveying 2

Planning and evaluating of the precision of the geodetic activities, methods of the measuring and setting-out of the angles, distances and verticals including sources of the errors. Geodetic setting-out nets positional, altimetric and spatial, positional setting-out and setting -out of heights including analysis of the precision. Solving of the arcs and arcs with transition curves.

[1]  NOVÁK,Z. - PROCHÁZKA, J.: Inženýrská geodézie 10, dotisk 2. vyd. ČVUT Praha 2006,
[2]  MICHALČÁK,O. - VOSIKA,O. - VESELÝ,M. - NOVÁK,Z.: Inžinierska geodézia I, Alfa Bratislava 1985


Geodetické měření stavebních posunů

Doplnění nauky o přístrojích. Soudobé technologie inženýrské geodézie (GPS, laserové skenery, automatizované prostorové digitální systémy, inženýrská fotogrammetrie). Otázky přesnosti geodetických prací (úplná stavební odchylka, testování souborů, tolerance). Měření deformací stavebních a strojních konstrukcí (mosty, jeřábové dráhy, vlečky, budovy, osvětlovací stožáry apod)

[1]  Hánek, P.a kol.: Stavební geodézie.Praha ČVUT, 2007.
[2]  Hánek, P. - Novák, Z.: Geodezie v podzemních prostorách. Praha, ČVUT 2008.
[3]  Hánek, P. - Janžurová, I.: Doplňující texty, Praha 2006.
[4]  ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů. Praha, 1997.


Inženýrská geodézie a životní prostředí

Doplnění nauky o přístrojích. Soudobé technologie inženýrské geodézie (GPS, laserové skenery, automatizované prostorové digitální systémy, inženýrská fotogrammetrie). Otázky přesnosti geodetických prací v investiční výstavbě (úplná stavební odchylka, testování souborů, tolerance). Měření deformací stavebních a strojních konstrukcí (mosty, jeřábové dráhy, vlečky, budovy, osvětlovací stožáry apod). Měření deformací vodohospodářských staveb, hrází a přehrad. Účast geodeta na činnosti jednotlivých účastníků výstavby. Náplň bude upřesněna podle dohody s posluchači.

[1]  Hánek, P.a kol.: Stavební geodézie.Praha ČVUT, 2007.
[2]  Hánek, P. - Novák, Z.: Geodezie v podzemních prostorách. Praha, ČVUT 2008.
[3]  Hánek, P. - Janžurová, I.: Doplňující texty, Praha 2006.
[4]  ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů. Praha, 1997.


Inženýrská geodézie 2

Plánování a hodnocení přesnosti geodetických prací, metody měření a vytyčování délek, úhlů a svislic, včetně pramenů chyb, problematika vytyčovacích sítí polohových, výškových a prostorových, vytyčování polohové a výškové, včetně hodnocení přesnosti, řešení kružnicových oblouků a oblouků s přechodnicemi

[1]  NOVÁK,Z. - PROCHÁZKA, J.: Inženýrská geodézie 10, dotisk 2. vyd. ČVUT Praha 2006,
[2]  MICHALČÁK,O. - VOSIKA,O. - VESELÝ,M. - NOVÁK,Z.: Inžinierska geodézia I, Alfa Bratislava 1985


Kontrolní měření

Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě, kontrolní měření stavebních objektů, statistická analýza a přejímka, přesnost geodetických metod při vytyčování a určování posunů stavebních objektů, určování stability vztažných bodů.

[1]  ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě. Platné znění. [2] ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů. Platné znění.


Microstation IG

Základy obsluhy interaktivního grafického systému. Nastavení uživatelského prostředí, výklad nabídek menu, palet, povelové a příkazové funkce, možnosti propojení s databázemi.

[1]  BENTLEY MICROSTATION v.8


Praktika z inženýrské geodézie H

Předmět je zaměřen na praktické provedení některých základních úloh inženýrské geodézie včetně apriorních rozborů přesnosti s využitím moderních prostředků vyrovnání. Komplexně se zpracovávají úlohy měření deformací, přesného vytyčování a strojírenského měření.

[1]  NOVÁK,Z. - PROCHÁZKA,J.: Inženýrská geodézie 10, ČVUT Praha 1998,
[2]  MICHALČÁK,O. - VOSIKA,O. - VESELÝ,M. - NOVÁK,Z.: Inžinierska geodézia I, Alfa Bratislava 1985
[3]  BAJER,M. - PROCHÁZKA,J..: Inženýrská geodézie 10,20 - Návody ke cvičením, 2. vyd. ČVUT Praha 2008


Praktika z inženýrské geodézie 2

Předmět je zaměřen na praktické provedení některých základních úloh inženýrské geodézie včetně apriorních rozborů přesnosti s využitím moderních prostředků vyrovnání.

[1]  NOVÁK,Z. - PROCHÁZKA,J.: Inženýrská geodézie 10, ČVUT Praha 1998,
[2]  MICHALČÁK,O. - VOSIKA,O. - VESELÝ,M. - NOVÁK,Z.: Inžinierska geodézia I, Alfa Bratislava 1985
[3]  BAJER,M. - PROCHÁZKA,J..: Inženýrská geodézie 10,20 - Návody ke cvičením, 2. vyd. ČVUT Praha 2008


Podnikání a management

Základní právní normy v zeměměřictví a katastru. Právní předpisy pro podnikání. Úloha podnikatelství. Podnikatelské plánování. Osobnost podnikatele. Management a marketing zeměměřického podniku.

[1]  ROBBINS,S.P. - COULTER,M.: Management. Praha, Grada, 2007., [2] FRKOVÁ,J.: Individuální podnikání. Praha, ČVUT, aktuální vydání. [3] Živnostenský zákon. Platné znění.


Statistické metody při kontrole staveb

[1]  ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě., ČSN ISO 11 462-1 Směrnice pro uplatňování statistického řízení procesu.


Základy automatizace v IG

Základní vlastnosti elementů a automatizovaných měřících systémů pro inž.geodézii.Elektrické měřicí obvody. Snímače odporové,kapacitní,indukčnostní, indukční, optoelektronické (fotodiody, PSD,CCD),horizontu,světlovodné. Určení délkových a úhlových posunů. Užívané zdroje optického záření-LED, lasery, pro automatizaci měření. Metody úprav svazků optického záření. Vybrané přístroje pro automatizaci měření v inž.geodézii (motorizované teodolity,digitální nivelační přístroje,skenery).Základy skenování. Vybrané speciální úlohy inž.geodézie s uplatněním automatizace měření (zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí, zaměření skutečného stavu důlního díla). Metody a přístroje pro sledování vlivu vnějších podmínek na přesnost měření v inž.geodézii.

[1]  KAŠPAR,M. - POSPÍŠIL,J. - ŠTRONER,M. - KŘEMEN, T. - TEJKAL,M.: Laserové skenovací systémy ve stavebnictví. Hradec Králové, Vega, 2003., [2] KOLEKTIV: Strojírenská příručka. Svazek 2. Praha, Scientia, 1993., [3] KAŠPAR, M. - VOŠTOVÁ,V.: Lasery ve stavebnictví a navigace strojů. Praha, ČKAIT, 2001.


Bakalářská práce

Rozsah cca 30 stran, obsah dle pokynů vedoucího bakalářské práce, a to včetně doporučené literatury.

[1]  dle zadání


Diplomová práce

Diplomová práce.

[1]  dle zadání


Engineering surveying

Introduction to surveying, basic geodetic calculations, evaluation of a measurement precision and accuracy, theory of errors, instrumentation, topographic survey, angular, distance and height measurements, photogrammetry, laser scanning, mapping, setting out in construction, surveying for monitoring of displacements, cadastre of real estates, information systems in surveying, surveyor's role in civil engineering. 1. Introduction to surveying, surveyor's role in civil engineering 2. Basic geodetic calculations 3. Evaluation of a measurement precision and accuracy 4. Angular measurement 5. Distance measurement 6. Methods of a height difference measurement - part I 7. Methods of a height difference measurement - part II 8. Measurements for thematic mapping and for documentation of actual building construction 9. Setting out - part I 10. Setting out - part II 11. State maps series in the Czech Republic, thematic maps 12. Cadastre of real estates 13. Information systems in surveying 14. Surveying methods for monitoring of movements and displacements

[1]  Anderson, J.M. - Mikhail, E.M.: Surveying: Theory and Practice. McGraw-Hill New York, 1998, 1167 pages., Allan, A.L.: Practical Surveying and Computations. Butterworth-Heinemann Ltd., Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP, 1993, 573 pages.


Fieldwork surveying

Practical measurements in field surveying, use of instruments (theodolites, levelling instruments, electronic distance meters, total stations), geometrical levelling and trigonometric method, traversing, mapping, setting out in engineering surveying, basic geodetic calculations, survey results processing. 1. Determination of heights of inaccessible points 2. Measurement of a planimetric component of a map 3. Tacheometry 4. Setting out 5. Longitudinal and cross profiles levelling

[1]  Anderson, J.M. - Mikhail, E.M.: Surveying: Theory and Practice. McGraw-Hill New York, 1998, 1167 pages., Allan, A.L.: Practical Surveying and Computations. Butterworth-Heinemann Ltd., Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP, 1993, 573 pages.


Geodézie v podzemních prostorách 10

Předmět obsahuje metodiku připojovacích a usměrňovacích měření, geodetické práce při ražbě tunelů pro různé účely a při stavbě metra. Současně řeší pro výše uvedené účely vytyčovací sítě na povrchu i v podzemí a to jak polohové, tak výškové, včetně hodnocení přesnosti. Související předpisy. Určování objemu podzemních ložisek. Poklesové doliny. Jeskyně, lomy.

[1] HÁNEK,P. - NOVÁK, Z.: Geodezie v podzemních prostorách. ČVUT Praha 2004
[2] KOVANIČ,L. - MATOUŠ,J. - MUČKA,A.: Důlní měřictví. SNTL 1990
[3] SCHENK,J.: Měření pohybů a deformací v poklesové dolině. VŠB-TU Ostrava 1999


Inženýrská geodézie 3

Geodetické podklady pro projektování, legislativní podklady pro geodetické práce v investiční výstavbě, teorie vytyčovacích prací, geodetické práce v pozemním stavitelství, v dopravním stavitelství, vodním hospodářství, průmyslu a energetice, určování polohy podzemních vedení, měření posunů a deformací staveb.

[1]  NOVÁK,Z. - PROCHÁZKA, J.: Inženýrská geodézie 10, dotisk 2. vyd. ČVUT Praha 2006,
[2]  MICHALČÁK,O. - VOSIKA,O. - VESELÝ,M. - NOVÁK,Z.: Inžinierska geodézia II, Alfa Bratislava 1990
[3]  POLÁK,P. - PROCHÁZKA,J.: Sylaby přednášek
[4]  Aktuálně platné ČSN, týkající se přednášené problematiky


Laserové skenování

Předmět je určen pro studenty oboru geodézie 7. semestru zajímající se o nové technologie digitálního sběru prostorových dat. Hlavními tématickými okruhy jsou : principy a teorie činnosti laserových skenovacích systémů, základní typy laserových skenerů, vlivy působící na přesnost měření, obecný postup zpracování měření (zpracování mračna bodů), přehled vybraných laserových skenovacích systémů, praktické využití ve stavebnictví a příbuzných oborech, ekonomické přínosy, bezpečnost práce.

[1]  Kašpar, M. - Pospíšil, J. - Štroner, M. - Křemen, T. - Tejkal, M.: Laserové skenovací systémy ve stavebnictví. 1. vyd. Hradec Králové: Vega, 2003. 112 s. ISBN 80-900860-3-9.


Metrologie v geodézii

Metrologické předpisy, terminologie. Metrologie v systému řízení jakosti. Kalibrace geodetických přístrojů a pomůcek. Zavádění metrologie v geodetické firmě.

[1]  zákon č.505/1990 Sb., o metrologii, Šindelář,V. - Tůma,Z.: Metrologie, její vývoj a současnost. ČMS, Praha 2002.


Stavební geodézie

Základní informace o Zemi, měření úhlů, měření délek, základy geodetických výpočtů (polygonový pořad, protínání vpřed, zpět), určování výšek, základy vytyčování, mapy pro projekční činnost, základy fotogrammetrie, měření posunů a deformací, základy teorie chyb a vyrovnávacího počtu, určování ploch a objemů, moderní geodetické přístroje a metody (elektronické tachymetry, GPS), základní předpisy o zeměměřictví.

[1]  HÁNEK,P.a kol.: Stavební geodézie. ČVUT Praha 2007.
[2]  ŠVEC,M. a kol.: Stavební geodézie 10 - Praktická výuka. ČVUT Praha 1998


Stavební geodézie

Základní informace o Zemi, měření úhlů, měření délek, základy geodetických výpočtů (polygonový pořad, protínání vpřed), určování výšek, základy vytyčování, mapy pro projekční činnost, základy fotogrammetrie, základy teorie chyb a vyrovnávacího počtu, určování ploch a objemů, moderní geodetické přístroje a metody (elektronické tachymetry, GPS, laserové skenery), základní předpisy o zeměměřictví.

[1]  Hánek, P. a kol: Stavební geodézie . 1.vyd. ČVUT Praha 2007.
[2]  Švec, M. a kol.: Stavební geodézie 10 - Praktická výuka. ČVUT Praha 1998


Statist.přístupy ke geom. přes.staveb

Zvyšující se požadavky na geometrickou přesnost staveb se promítají do nutnosti správné aplikace technických norem. Účelem je objasnit statistický model tolerance, názvosloví, značky a souvislosti s přesností kontrolních měření, a to na bázi ČSN 73 0212. Metody statistického řízení procesu lze aplikovat i při rozvíjení jakosti geometrických parametrů ve výstavbě a při kontrolním měření.

[1]  ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě., ČSN ISO 11 462-1 Směrnice pro uplatňování statistického řízení procesu.


Výuka v terénu z geodézie (1t)

Zaměření a vyhotovení geodetických podkladů pro projekt s návazností na výškovou síť, vytyčení stavebního objektu se zaměřením podélného profilu a příčných řezů, zaměření fasády.

[1]  HÁNEK,P.: Stavební geodézie 10. ČVUT Praha 2007, ŠVEC,M. a kol.: Stavební geodézie 10 - Praktická výuka. ČVUT Praha 2000


Výuka v terénu IG (2 týdny)

Zaměření a výpočet geodetické mikrosítě pro průmyslová měření, výšková měření, metoda přechodných stanovisek, výpočet vytyčovacích prvků, vytyčení stavby, kontrola vytyčení, vytyčení komunikace s přechodnicemi, příčné řezy a podélný profil, zaměření účelové prostorové vytyčovací sítě elektronickým tachymetrem, včetně vyhodnocení přesnosti.

[1]  NOVÁK,Z. - PROCHÁZKA,J.: Inženýrská geodézie 10, ČVUT Praha 1998
[2]  BAJER,M. - PROCHÁZKA,J.: Inženýrská geodézie 10,20 - Návody ke cvičením, ČVUT Praha 1997


Laserové skenování ve stavebnictví

Předmět je určen pro studenty stavebních oborů a architektury 7. popř. 8. semestru zajímající se o nové technologie digitálního sběru prostorových dat. Hlavními tématickými okruhy jsou: základy souřadnicových výpočtů v prostoru, principy a teorie činnosti laserových skenovacích systémů, základní typy laserových skenerů, vlivy působící na přesnost měření, obecný postup zpracování měření (zpracování mračna bodů), přehled vybraných laserových skenovacích systémů, praktické využití ve stavebnictví, ekonomické přínosy, bezpečnost práce.

[1]  Kašpar, M. - Pospíšil, J. - Štroner, M. - Křemen, T. - Tejkal, M.: Laserové skenovací systémy ve stavebnictví. 1. vyd. Hradec Králové: Vega, 2003. 112 s. ISBN 80-900860-3-9.


Dějiny geodézie a kartografie

Počátky a podmínky vzniku zeměměřictví. Starověké kultury a jejich měřické pomůcky a metody. Představy o tvaru Země. Počátky pěstování geodézie v našich zemích. Podíl měřičů při zakládání vesnic, měst a pevností v českých zemích a při vytyčování pozemních a vodních staveb. Zavedení triangulace. Navigace objevitelských cest. Vývoj odborného vzdělávání a konstrukce a výroby přístrojů. Začátky topografického mapování. Pozemkové evidence a katastrální měření v českých zemích. Vývoj důlního měřictví, inženýrské geodezie, pozemní a letecké fotogrammetrie. Vznik moderních elektronických metod. Doprovodné texty a fotogalerie přístrojů jsou uvedeny na stránkách předmětu v české a anglické jazykové verzi.

[1]  Procházka E., Honl I. Úvod do dějin zeměměřictví I - VII. ČVUT Praha 1976 - 1992
[2]  Hánek, P. : 250 století zeměměřictví. Praha, Klaudian 2000.
[3]  Hánek, P.: Texty na http://klobouk.fsv.cvut.cz/~hanek/K154/


Geodetické měření stavebních posunů

Doplnění nauky o přístrojích. Soudobé technologie inženýrské geodézie (GPS, laserové skenery, automatizované prostorové digitální systémy, inženýrská fotogrammetrie). Otázky přesnosti geodetických prací (úplná stavební odchylka, testování souborů, tolerance). Měření deformací stavebních a strojních konstrukcí (mosty, jeřábové dráhy, vlečky, budovy, osvětlovací stožáry apod)

[1]  Hánek, P.a kol.: Stavební geodézie.Praha ČVUT, 2007.
[2]  Hánek, P. - Novák, Z.: Geodezie v podzemních prostorách. Praha, ČVUT 2008.
[3]  Hánek, P. - Janžurová, I.: Doplňující texty, Praha 2006.
[4]  ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů. Praha, 1997.


Inženýrská geodézie v dopravním stavitelství

Řešení polohových oblouků v dopravním stavitelství v souřadnicovém systému S-JTSK a to jednoduchých i složených. Řešení přechodnic a oblouků s přechodnicemi. Řešení zakružovacích oblouků nivelety. Použití teorie chyb při hodnocení přesnosti měření a vytyčování. Řešení složitějších vytyčovacích úloh a měření posunů a deformací dopravních staveb a konstrukcí.

[1]  HÁNEK P. a kol.: Stavební geodézie 1.vyd., ČVUT Praha 2007
[2]  ČSN 73 0420


Inženýrská geodézie pro stav.technology

Geodetické práce při realizaci pozemních stavebních objektů. Právní předpisy a technické normy. Přejímka staveniště. Předávací protokoly. Přejímka dokumentace. Podrobné vytyčování. Předání pracoviště k montáži. Kontrola přesnosti geometrických parametrů. Kubatury. Zaměření skutečného provedení. Ukázky úloh praxe.

[1]  Zákon 200/1994 Sb. o zeměměřictví, Stavební zákon 50/1976 Sb., ČSN ISO 17123, ČSN 73 0420/1,2


Laserové skenování ve stavebnictví

Předmět je určen pro studenty stavebních oborů a architektury 7. popř. 8. semestru zajímající se o nové technologie digitálního sběru prostorových dat. Hlavními tématickými okruhy jsou: základy souřadnicových výpočtů v prostoru, principy a teorie činnosti laserových skenovacích systémů, základní typy laserových skenerů, vlivy působící na přesnost měření, obecný postup zpracování měření (zpracování mračna bodů), přehled vybraných laserových skenovacích systémů, praktické využití ve stavebnictví, ekonomické přínosy, bezpečnost práce.

[1]  Kašpar, M. - Pospíšil, J. - Štroner, M. - Křemen, T. - Tejkal, M.: Laserové skenovací systémy ve stavebnictví. 1. vyd. Hradec Králové: Vega, 2003. 112 s. ISBN 80-900860-3-9.


Měření a dokum.staveb, podzem.prostor

Specifika měření v umělých i přirozených podzemních prostorách a při povrchovém dobývání, včetně problematiky poklesových kotlin a svahových sesuvů. Měření a sběr dat pro geodetickou dokumentaci staveb a inženýrských zařízení.

[1]  HÁNEK,P - NOVÁK,Z.: Geodézie v podzemních prostorách. ČVUT Praha 2008.
[2]  KOVANIČ,L. - MATOUŠ,J. - MUČKA,A.: Důlní měřictví. SNTL 1990.
[3]  webové stránky předmětu, 2006.


Stavebně průmyslová geodézie

Geodetické práce v silničním a železničním stavitelství, při výstavbě mostů a vodohospodářských děl. Geodézie ve strojírenství. Katastr podzemních vedení. Zaměřování stavebních a památkových objektů. Podmínka: zkouška z IG

[1]  MICHALČÁK,O. - VOSIKA,O. - VESELÝ,M. - NOVÁK,Z.: Inžinierska geodézia I, II, Alfa Bratislava 1985, 1990.
[2]  HÁNEK,P. - JANŽUROVÁ,I.: Doplňující texty, Praha 2006.
[3]  web stránky předmětu.
[4]  Související ČSN a další právní normy.


Ekonomika v zeměměřictví a katastru

Zeměměřictví a katastr v národním hospodářství. Platné právní předpisy. Základy mikro- a makroekonomické teorie. Cíle a formy podnikání v zeměměřictví. Etika podnikání. Tvorba ceny, příprava zakázek a projektování. Management a marketing v zeměměřictví. Personální činnost podniku. Odměňování za práci. Péče o jakost zeměměřických prací a jejich výsledků.

[1]  Frank, R.H. - Bernanke, B.S.: Ekonomie, Grada, Praha 2006., Frková J.: Ekonomika malého a středního podniku. ČVUT Praha 2004., Úplné znění: Katastr nemovitostí, zeměměřictví, pozemkové úpravy a úřady. Sborník právních předpisů. Sagit, Ostrava. Aktuální vydání.


Inženýrská geodezie

Geodetické podklady pro projektování, legislativní podklady pro geodetické práce v investiční výstavbě, teorie vytyčovacích prací, geodetické práce v pozemním stavitelství, v dopravním stavitelství, vodním hospodářství, průmyslu a energetice, určování polohy podzemních vedení, měření posunů a deformací staveb.

[1]  NOVÁK,Z. - PROCHÁZKA, J.: Inženýrská geodézie 10, dotisk 2. vyd. ČVUT Praha 2006,
[2]  MICHALČÁK,O. - VOSIKA,O. - VESELÝ,M. - NOVÁK,Z.: Inžinierska geodézia I, Alfa Bratislava 1985,
[3]  BAJER,M. - PROCHÁZKA,J..: Inženýrská geodézie 10,20 - Návody ke cvičením, 2. vyd. ČVUT Praha 2008


Inženýrská geodézie 2

Plánování a hodnocení přesnosti geodetických prací, metody měření a vytyčování délek, úhlů a svislic, včetně pramenů chyb, problematika vytyčovacích sítí polohových, výškových a prostorových, vytyčování polohové a výškové, včetně hodnocení přesnosti, řešení kružnicových oblouků a oblouků s přechodnicemi

[1]  NOVÁK,Z. - PROCHÁZKA, J.: Inženýrská geodézie 10, dotisk 2. vyd. ČVUT Praha 2006,
[2]  MICHALČÁK,O. - VOSIKA,O. - VESELÝ,M. - NOVÁK,Z.: Inžinierska geodézia I, Alfa Bratislava 1985


Laserové skenování

Předmět je určen pro studenty oboru geodézie 7. semestru zajímající se o nové technologie digitálního sběru prostorových dat. Hlavními tématickými okruhy jsou : principy a teorie činnosti laserových skenovacích systémů, základní typy laserových skenerů, vlivy působící na přesnost měření, obecný postup zpracování měření (zpracování mračna bodů), přehled vybraných laserových skenovacích systémů, praktické využití ve stavebnictví a příbuzných oborech, ekonomické přínosy, bezpečnost práce.

[1]  Kašpar, M. - Pospíšil, J. - Štroner, M. - Křemen, T. - Tejkal, M.: Laserové skenovací systémy ve stavebnictví. 1. vyd. Hradec Králové: Vega, 2003. 112 s. ISBN 80-900860-3-9.


Pozemkové právo

Osvojení pozemkově-právních vztahů pro potřeby geodeta. Základní orientace činnosti zeměměřiče s ohledem na dodržování platných právních norem (zákon o půdě, restituční zákony, pozemkové úpravy aj.).

[1]  Šlauf, V. a kol.: Správní řád (komentář). Linde, Praha 1999, Pekárek - Průchová: Pozemkové právo, MU Brno 1998, Restituční zákony, Zákon o katastru nemovitostí a Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí a další zákony


Stavební geodézie

Základní informace o Zemi, měření úhlů, měření délek, základy geodetických výpočtů (polygonový pořad, protínání vpřed, zpět), určování výšek, základy vytyčování, mapy pro projekční činnost, základy fotogrammetrie, měření posunů a deformací, základy teorie chyb a vyrovnávacího počtu, určování ploch a objemů, moderní geodetické přístroje a metody (elektronické tachymetry, GPS), základní předpisy o zeměměřictví.

[1]  HÁNEK,P.a kol.: Stavební geodézie. ČVUT Praha 2007.
[2]  ŠVEC,M. a kol.: Stavební geodézie 10 - Praktická výuka. ČVUT Praha 1998


Statist.přístupy ke geom. přes.staveb

Zvyšující se požadavky na geometrickou přesnost staveb se promítají do nutnosti správné aplikace technických norem. Účelem je objasnit statistický model tolerance, názvosloví, značky a souvislosti s přesností kontrolních měření, a to na bázi ČSN 73 0212. Metody statistického řízení procesu lze aplikovat i při rozvíjení jakosti geometrických parametrů ve výstavbě a při kontrolním měření.

[1]  ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě., ČSN ISO 11 462-1 Směrnice pro uplatňování statistického řízení procesu.


Dějiny geodézie a kartografie

Počátky a podmínky vzniku zeměměřictví. Starověké kultury a jejich měřické pomůcky a metody. Představy o tvaru Země. Počátky pěstování geodézie v našich zemích. Podíl měřičů při zakládání vesnic, měst a pevností v českých zemích a při vytyčování pozemních a vodních staveb. Zavedení triangulace. Navigace objevitelských cest. Vývoj odborného vzdělávání a konstrukce a výroby přístrojů. Začátky topografického mapování. Pozemkové evidence a katastrální měření v českých zemích. Vývoj důlního měřictví, inženýrské geodezie, pozemní a letecké fotogrammetrie. Vznik moderních elektronických metod. Doprovodné texty a fotogalerie přístrojů jsou uvedeny na stránkách předmětu v české a anglické jazykové verzi.

[1]  Procházka E., Honl I. Úvod do dějin zeměměřictví I - VII. ČVUT Praha 1976 - 1992
[2]  Hánek, P. : 250 století zeměměřictví. Praha, Klaudian 2000.
[3]  Hánek, P.: Texty na http://klobouk.fsv.cvut.cz/~hanek/K154/


Geodetické měření stavebních posunů

Doplnění nauky o přístrojích. Soudobé technologie inženýrské geodézie (GPS, laserové skenery, automatizované prostorové digitální systémy, inženýrská fotogrammetrie). Otázky přesnosti geodetických prací (úplná stavební odchylka, testování souborů, tolerance). Měření deformací stavebních a strojních konstrukcí (mosty, jeřábové dráhy, vlečky, budovy, osvětlovací stožáry apod)

[1]  Hánek, P.a kol.: Stavební geodézie.Praha ČVUT, 2007.
[2]  Hánek, P. - Novák, Z.: Geodezie v podzemních prostorách. Praha, ČVUT 2008.
[3]  Hánek, P. - Janžurová, I.: Doplňující texty, Praha 2006.
[4]  ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů. Praha, 1997.


Inženýrská geodézie a životní prostředí

Doplnění nauky o přístrojích. Soudobé technologie inženýrské geodézie (GPS, laserové skenery, automatizované prostorové digitální systémy, inženýrská fotogrammetrie). Otázky přesnosti geodetických prací v investiční výstavbě (úplná stavební odchylka, testování souborů, tolerance). Měření deformací stavebních a strojních konstrukcí (mosty, jeřábové dráhy, vlečky, budovy, osvětlovací stožáry apod). Měření deformací vodohospodářských staveb, hrází a přehrad. Účast geodeta na činnosti jednotlivých účastníků výstavby. Náplň bude upřesněna podle dohody s posluchači.

[1]  Hánek, P.a kol.: Stavební geodézie.Praha ČVUT, 2007.
[2]  Hánek, P. - Novák, Z.: Geodezie v podzemních prostorách. Praha, ČVUT 2008.
[3]  Hánek, P. - Janžurová, I.: Doplňující texty, Praha 2006.
[4]  ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů. Praha, 1997.


Inženýrská geodézie 2

Plánování a hodnocení přesnosti geodetických prací, metody měření a vytyčování délek, úhlů a svislic, včetně pramenů chyb, problematika vytyčovacích sítí polohových, výškových a prostorových, vytyčování polohové a výškové, včetně hodnocení přesnosti, řešení kružnicových oblouků a oblouků s přechodnicemi

[1]  NOVÁK,Z. - PROCHÁZKA, J.: Inženýrská geodézie 10, dotisk 2. vyd. ČVUT Praha 2006,
[2]  MICHALČÁK,O. - VOSIKA,O. - VESELÝ,M. - NOVÁK,Z.: Inžinierska geodézia I, Alfa Bratislava 1985


Kontrolní měření

Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě, kontrolní měření stavebních objektů, statistická analýza a přejímka, přesnost geodetických metod při vytyčování a určování posunů stavebních objektů, určování stability vztažných bodů.

[1]  ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě. Platné znění. [2] ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů. Platné znění.


Microstation IG

Základy obsluhy interaktivního grafického systému. Nastavení uživatelského prostředí, výklad nabídek menu, palet, povelové a příkazové funkce, možnosti propojení s databázemi.

[1]  BENTLEY MICROSTATION v.8


Praktika z inženýrské geodézie 2

Předmět je zaměřen na praktické provedení některých základních úloh inženýrské geodézie včetně apriorních rozborů přesnosti s využitím moderních prostředků vyrovnání.

[1]  NOVÁK,Z. - PROCHÁZKA,J.: Inženýrská geodézie 10, ČVUT Praha 1998,
[2]  MICHALČÁK,O. - VOSIKA,O. - VESELÝ,M. - NOVÁK,Z.: Inžinierska geodézia I, Alfa Bratislava 1985
[3]  BAJER,M. - PROCHÁZKA,J..: Inženýrská geodézie 10,20 - Návody ke cvičením, 2. vyd. ČVUT Praha 2008


Podnikání a management

Základní právní normy v zeměměřictví a katastru. Právní předpisy pro podnikání. Úloha podnikatelství. Podnikatelské plánování. Osobnost podnikatele. Management a marketing zeměměřického podniku.

[1]  ROBBINS,S.P. - COULTER,M.: Management. Praha, Grada, 2007., [2] FRKOVÁ,J.: Individuální podnikání. Praha, ČVUT, aktuální vydání. [3] Živnostenský zákon. Platné znění.


Základy automatizace v IG

Základní vlastnosti elementů a automatizovaných měřících systémů pro inž.geodézii.Elektrické měřicí obvody. Snímače odporové,kapacitní,indukčnostní, indukční, optoelektronické (fotodiody, PSD,CCD),horizontu,světlovodné. Určení délkových a úhlových posunů. Užívané zdroje optického záření-LED, lasery, pro automatizaci měření. Metody úprav svazků optického záření. Vybrané přístroje pro automatizaci měření v inž.geodézii (motorizované teodolity,digitální nivelační přístroje,skenery).Základy skenování. Vybrané speciální úlohy inž.geodézie s uplatněním automatizace měření (zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí, zaměření skutečného stavu důlního díla). Metody a přístroje pro sledování vlivu vnějších podmínek na přesnost měření v inž.geodézii.

[1]  KAŠPAR,M. - POSPÍŠIL,J. - ŠTRONER,M. - KŘEMEN, T. - TEJKAL,M.: Laserové skenovací systémy ve stavebnictví. Hradec Králové, Vega, 2003., [2] KOLEKTIV: Strojírenská příručka. Svazek 2. Praha, Scientia, 1993., [3] KAŠPAR, M. - VOŠTOVÁ,V.: Lasery ve stavebnictví a navigace strojů. Praha, ČKAIT, 2001.


Bakalářská práce

Rozsah cca 30 stran, obsah dle pokynů vedoucího bakalářské práce, a to včetně doporučené literatury.

[1]  dle zadání


Dějiny zeměměřictví

Počátky a podmínky vzniku zeměměřictví. Starověké kultury a jejich měřické pomůcky a metody. Představy o tvaru Země. Počátky pěstování geodézie v našich zemích. Podíl měřičů při zakládání vesnic, měst a pevností v českých zemích a při vytyčování pozemních a vodních staveb. Zavedení triangulace. Navigace objevitelských cest. Vývoj odborného vzdělávání a konstrukce a výroby přístrojů. Začátky topografického mapování. Pozemkové evidence a katastrální měření v českých zemích. Vývoj důlního měřictví, inženýrské geodezie, pozemní a letecké fotogrammetrie. Vznik moderních elektronických metod. Doprovodné texty a fotogalerie přístrojů jsou uvedeny na stránkách předmětu v české a anglické jazykové verzi.

[1] Procházka E., Honl I. Úvod do dějin zeměměřictví I - VII. ČVUT Praha 1976 - 1992
[2] Hánek, P. : 250 století zeměměřictví. Praha, Klaudian 2000.
[3] Hánek, P.: Texty na webových stránkách předmětu ( http://gama.fsv.cvut.cz/~hanek ).


Diplomová práce

Diplomová práce.

[1]  dle zadání


Diplomový seminář 10

Diplomový seminář.

[1]  dle zadání


Ekonomika v zeměměřictví a katastru

Zeměměřictví a katastr v národním hospodářství. Platné právní předpisy. Mikro- a makroekonomická teorie. Cíle a formy podnikání v zeměměřictví. Etika podnikání. Tvorba ceny, příprava zakázek a projektování. Jednoduché účetnictví. Management a marketing v zeměměřictví. Personální činnost podniku. Odměňování za práci. Informační systémy v zeměměřictví a katastru. Péče o jakost zeměměřických prací a jejich výsledků.

[1]  Frank, R.H. - Bernanke, B.S.: Ekonomie, Grada, Praha 2006., Frková J.: Ekonomika malého a středního podniku. ČVUT Praha 2004., Úplné znění: Katastr nemovitostí, zeměměřictví, pozemkové úpravy a úřady. Sborník právních předpisů. Sagit, Ostrava. Aktuální vydání.


Ekonomika v zeměměř.a katastru 10

Zeměměřictví a katastr v národním hospodářství. Platné právní předpisy. Mikro- a makroekonomická teorie. Cíle a formy podnikání v zeměměřictví. Etika podnikání. Tvorba ceny, příprava zakázek a projektování. Jednoduché účetnictví. Management a marketing v zeměměřictví. Personální činnost podniku. Odměňování za práci. Informační systémy v zeměměřictví a katastru. Péče o jakost zeměměřických prací a jejich výsledků.

[1] Samuelson P.A., Nordhaus W.A. Ekonomie, 1.vyd. Nakladatelství Svoboda, Praha 1995
[2] Kohler P. Marketing. Management. (Analýza - Plánování - Využití - Kontrola). 9.vyd. Grada Publishing. Praha 1998
[3] Frková J. Individuální podnikání. 1.vyd. Praha 1998 Zákony, vyhlášky, nařízení a ČSN z oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí


Engineering surveying

Introduction to surveying, basic geodetic calculations, evaluation of a measurement precision and accuracy, theory of errors, instrumentation, topographic survey, angular, distance and height measurements, photogrammetry, laser scanning, mapping, setting out in construction, surveying for monitoring of displacements, cadastre of real estates, information systems in surveying, surveyor's role in civil engineering. 1. Introduction to surveying, surveyor's role in civil engineering 2. Basic geodetic calculations 3. Evaluation of a measurement precision and accuracy 4. Angular measurement 5. Distance measurement 6. Methods of a height difference measurement - part I 7. Methods of a height difference measurement - part II 8. Measurements for thematic mapping and for documentation of actual building construction 9. Setting out - part I 10. Setting out - part II 11. State maps series in the Czech Republic, thematic maps 12. Cadastre of real estates 13. Information systems in surveying 14. Surveying methods for monitoring of movements and displacements

[1]  Anderson, J.M. - Mikhail, E.M.: Surveying: Theory and Practice. McGraw-Hill New York, 1998, 1167 pages., Allan, A.L.: Practical Surveying and Computations. Butterworth-Heinemann Ltd., Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP, 1993, 573 pages.


Engineering surveying 10

Introduction to surveying, theory of errors, quality control and adjustment, instrumentation, survey control by triangulation traversing and GPS, topographic survey, angle, distance and heighting measurements, photogrammetry, mapping, surveying of areas and volumes, setting out in construction, surveying for monitoring of displacements, automation of surveying procedures, surveyor's role in civil engineering.

[1] Švec M., Hánek P. Geodézie pro stavební obory (Surveying for Students of Civil Engineering) - in Czech, ČVUT Prague 1994
[2] Allan A.L. Practical Surveying and Computations, Butterworth-Heinemann Ltd. Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP, England 1993
[3] Maršík Z. Surveying (Geodézie pro stavební inženýry). CERM Akademické nakladatelství, Brno 1887


Fieldwork surveying

Practical measurements in field surveying, use of instruments (theodolites, levelling instruments, electronic distance meters, total stations), geometrical levelling and trigonometric method, traversing, mapping, setting out in engineering surveying, basic geodetic calculations, survey results processing. 1. Determination of heights of inaccessible points 2. Measurement of a planimetric component of a map 3. Tacheometry 4. Setting out 5. Longitudinal and cross profiles levelling

[1]  Anderson, J.M. - Mikhail, E.M.: Surveying: Theory and Practice. McGraw-Hill New York, 1998, 1167 pages., Allan, A.L.: Practical Surveying and Computations. Butterworth-Heinemann Ltd., Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP, 1993, 573 pages.


Fieldwork surveying (1 week)

Practical training in field surveying, use of surveying instruments, specifically theodolites, levelling instruments, electronic distance meters, total stations, trigonometrical levelling, triangulaion, distance measurement, traversing, topographical mapping, setting out in engineering surveying, survey calculations, processing and evalution of survey results.

[1] Švec M. and team Stavební geodézie 10 - Praktická výuka (Surveying 10 - Practical Exercises). in Czech. ČVUT Prague 1998
[2] Allan A.L. Practical Surveying and Computations, Butterworth-Heinemann Ltd. Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP, England 1993
[3] Maršík Z. Surveying (Geodézie pro stavební inženýry). CERM Akademické nakladatelství, Brno 1987


Geodézie v podzemních prostorách 10

Předmět obsahuje metodiku připojovacích a usměrňovacích měření, geodetické práce při ražbě tunelů pro různé účely a při stavbě metra. Současně řeší pro výše uvedené účely vytyčovací sítě na povrchu i v podzemí a to jak polohové, tak výškové, včetně hodnocení přesnosti. Související předpisy. Určování objemu podzemních ložisek. Poklesové doliny. Jeskyně, lomy.

[1] HÁNEK,P. - NOVÁK, Z.: Geodezie v podzemních prostorách. ČVUT Praha 2004
[2] KOVANIČ,L. - MATOUŠ,J. - MUČKA,A.: Důlní měřictví. SNTL 1990
[3] SCHENK,J.: Měření pohybů a deformací v poklesové dolině. VŠB-TU Ostrava 1999


Inženýrská geodézie

Geodetické podklady pro projektování, legislativní podklady pro geodetické práce v investiční výstavbě, teorie vytyčovacích prací, geodetické práce v pozemním stavitelství, v dopravním stavitelství, vodním hospodářství, průmyslu a energetice, určování polohy podzemních vedení, měření posunů a deformací staveb.

[1] Novák Z., Procházka J. Inženýrská geodézie 10, ČVUT Praha 1998
[2] Michalčák O., Vosika O., Veselý M., Novák Z. Inžinierska geodézia II, Alfa Bratislava 1990
[3] Bajer M., Procházka J.: Inženýrská geodézie 10,20 - Návody ke cvičením, ČVUT Praha 1997


Inženýrská geodézie ve vodním hospodářství

Doplnění nauky o přístrojích. Otázky přesnosti geodetických prací v investiční výstavbě (úplná stavební odchylka, testování souborů, tolerance). Měření deformací stavebních a strojních konstrukcí (mosty, jeřábové dráhy, vlečky, budovy). Měření deformací vodohospodářských staveb a přehrad. Účast geodeta na činnosti jednotlivých účastníků výstavby.

[1] Švec M., Hánek P. Stavební geodézie 10. 2.vyd. ČVUT Praha 1999
[2] Hánek P., Janžurová I. IGVH - Doplňující texty, Praha 1999
[3] Michalčák O., Vosika O., Veselý M., Novák Z. Inžinierska geodézia I, Alfa Bratislava 1985


Inženýrská geodézie 10

Plánování a hodnocení přesnosti geodetických prací, metody měření a vytyčování délek, úhlů a svislic, včetně pramenů chyb, problematika vytyčovacích sítí polohových, výškových a prostorových, vytyčování polohové a výškové, včetně hodnocení přesnosti, řešení kružnicových oblouků a oblouků s přechodnicemi.

[1] Novák Z., Procházka J. Inženýrská geodézie 10, ČVUT Praha 1998
[2] Michalčák O., Vosika O., Veselý M., Novák Z. Inžinierska geodézia I, Alfa Bratislava 1985
[3] Bajer M., Procházka J. Inženýrská geodézie 10,20 - Návody ke cvičením, ČVUT Praha 1997


Inženýrská geodézie 20

Geodetické podklady pro projektování, legislativní podklady pro geodetické práce v investiční výstavbě, teorie vytyčovacích prací, geodetické práce v pozemním stavitelství, v dopravním stavitelství, vodním hospodářství, průmyslu a energetice, určování polohy podzemních vedení, měření posunů a deformací staveb.

[1] Novák Z., Procházka J. Inženýrská geodézie 10, ČVUT Praha 1998
[2] Michalčák O., Vosika O., Veselý M., Novák Z. Inžinierska geodézia II, Alfa Bratislava 1990
[3] Bajer M., Procházka J.: Inženýrská geodézie 10,20 - Návody ke cvičením, ČVUT Praha 1997


Inženýrská geodézie

Geodetické podklady pro projektování, legislativní podklady pro geodetické práce v investiční výstavbě, teorie vytyčovacích prací, geodetické práce v pozemním stavitelství, v dopravním stavitelství, vodním hospodářství, průmyslu a energetice, určování polohy podzemních vedení, měření posunů a deformací staveb.

[1]  NOVÁK,Z. - PROCHÁZKA, J.: Inženýrská geodézie 10, dotisk 2. vyd. ČVUT Praha 2006,
[2]  MICHALČÁK,O. - VOSIKA,O. - VESELÝ,M. - NOVÁK,Z.: Inžinierska geodézia I, Alfa Bratislava 1985,
[3]  BAJER,M. - PROCHÁZKA,J..: Inženýrská geodézie 10,20 - Návody ke cvičením, 2. vyd. ČVUT Praha 2008


Inženýrská geodézie 2

Plánování a hodnocení přesnosti geodetických prací, metody měření a vytyčování délek, úhlů a svislic, včetně pramenů chyb, problematika vytyčovacích sítí polohových, výškových a prostorových, vytyčování polohové a výškové, včetně hodnocení přesnosti, řešení kružnicových oblouků a oblouků s přechodnicemi

[1]  NOVÁK,Z. - PROCHÁZKA, J.: Inženýrská geodézie 10, dotisk 2. vyd. ČVUT Praha 2006,
[2]  MICHALČÁK,O. - VOSIKA,O. - VESELÝ,M. - NOVÁK,Z.: Inžinierska geodézia I, Alfa Bratislava 1985


Inženýrská geodézie 3

Geodetické podklady pro projektování, legislativní podklady pro geodetické práce v investiční výstavbě, teorie vytyčovacích prací, geodetické práce v pozemním stavitelství, v dopravním stavitelství, vodním hospodářství, průmyslu a energetice, určování polohy podzemních vedení, měření posunů a deformací staveb.

[1]  NOVÁK,Z. - PROCHÁZKA, J.: Inženýrská geodézie 10, dotisk 2. vyd. ČVUT Praha 2006,
[2]  MICHALČÁK,O. - VOSIKA,O. - VESELÝ,M. - NOVÁK,Z.: Inžinierska geodézia II, Alfa Bratislava 1990
[3]  POLÁK,P. - PROCHÁZKA,J.: Sylaby přednášek
[4]  Aktuálně platné ČSN, týkající se přednášené problematiky


Kontrolní měření a měření posunů

Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě, kontrolní měření stavebních objektů, statistická analýza a přejímka, přesnost geodetických metod při vytyčování a určování posunů stavebních objektů, určování stability vztažných bodů.

[1] Michalčák O., Vosika O., Veselý M., Novák Z. Inžinierska geodézia I, Alfa Bratislava 1985
[2] Michalčák O., Vosika O., Veselý M., Novák Z. Inžinierska geodézia II, Alfa Bratislava 1990
[3] ČSN 73 0405 - Měření posunů stavebních objektů. ČNI 1997


Laserové skenování

Předmět je určen pro studenty oboru geodézie 7. semestru zajímající se o nové technologie digitálního sběru prostorových dat. Hlavními tématickými okruhy jsou : principy a teorie činnosti laserových skenovacích systémů, základní typy laserových skenerů, vlivy působící na přesnost měření, obecný postup zpracování měření (zpracování mračna bodů), přehled vybraných laserových skenovacích systémů, praktické využití ve stavebnictví a příbuzných oborech, ekonomické přínosy, bezpečnost práce.

[1]  Kašpar, M. - Pospíšil, J. - Štroner, M. - Křemen, T. - Tejkal, M.: Laserové skenovací systémy ve stavebnictví. 1. vyd. Hradec Králové: Vega, 2003. 112 s. ISBN 80-900860-3-9.


Laserové skenování ve stavebnictví

Předmět je určen pro studenty stavebních oborů 7. semestru zajímající se o nové technologie digitálního sběru prostorových dat. Hlavními tématickými okruhy jsou : základy souřadnicových výpočtů v prostoru, principy a teorie činnosti laserových skenovacích systémů, základní typy laserových skenerů, vlivy působící na přesnost měření, obecný postup zpracování měření (zpracování mračna bodů), přehled vybraných laserových skenovacích systémů, praktické využití ve stavebnictví, ekonomické přínosy, bezpečnost práce.

[1] Kašpar, M. - Pospíšil, J. - Štroner, M. - Křemen, T. - Tejkal, M.: Laserové skenovací systémy ve stavebnictví. 1. vyd. Hradec Králové: Vega, 2003. 112 s. ISBN 80-900860-3-9.


Laserová technika v pozemním stavitelství

Cílem předmětu je seznámit studenty oboru KPS s možnostmi uplatnění malovýkonové laserové techniky vytvářející záměrnou přímku nebo rovinu ve vodorovném, svislém nebo obecném směru při řešení úloh v pozemním stavitelství. Studenti se rovněž seznámí se základními bezpečnostními předpisy platnými v ČR pro práci s malovýkonovými lasery.


Metrologie v geodézii

Metrologické předpisy, terminologie. Metrologie v systému řízení jakosti. Kalibrace geodetických přístrojů a pomůcek. Zavádění metrologie v geodetické firmě.

[1]  zákon č.505/1990 Sb., o metrologii, Šindelář,V. - Tůma,Z.: Metrologie, její vývoj a současnost. ČMS, Praha 2002.


Podnikání a management

Základní právní normy v zeměměřictví a katastru. Právní předpisy pro podnikání. Úloha podnikatelství. Podnikatelské plánování. Osobnost podnikatele. Management a marketing zeměměřického podniku.

[1] Němec V. Řízení a ekonomika firmy. Grada publishing Praha 1998
[2] Zahradník J., Bauer K. Základy managementu. ČVUT Praha 1996
[3] Frková J. Individuální podnikání. ČVUT Praha 1998


Pozemkové právo

Osvojení pozemkově-právních vztahů pro potřeby geodeta. Základní orientace činnosti zeměměřiče s ohledem na dodržování platných právních norem (zákon o půdě, restituční zákony, pozemkové úpravy aj.).

[1]  Šlauf, V. a kol.: Správní řád (komentář). Linde, Praha 1999, Pekárek - Průchová: Pozemkové právo, MU Brno 1998, Restituční zákony, Zákon o katastru nemovitostí a Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí a další zákony


Pozemkové právo 10

Osvojení pozemkově-právních vztahů pro potřeby geodeta. Základní orientace činnosti zeměměřiče s ohledem na dodržování platných právních norem (zákon o půdě, restituční zákony, pozemkové úpravy aj.).

[1] Šlauf V. a kol. Správní řád Linde, Praha 1999
[2] Pekárek, Průchová Pozemkové právo, MU Brno 1998
[3] Restituční zákony, Zákon o katastru nemovitostí Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí a další zákony


Stavební geodézie

Základní informace o Zemi, měření úhlů, měření délek, základy geodetických výpočtů (polygonový pořad, protínání vpřed, zpět), určování výšek, základy vytyčování, mapy pro projekční činnost, základy fotogrammetrie, měření posunů a deformací, základy teorie chyb a vyrovnávacího počtu, určování ploch a objemů, moderní geodetické přístroje a metody (elektronické tachymetry, GPS), základní předpisy o zeměměřictví.

[1]  HÁNEK,P.a kol.: Stavební geodézie. ČVUT Praha 2007.
[2]  ŠVEC,M. a kol.: Stavební geodézie 10 - Praktická výuka. ČVUT Praha 1998


Stavební geodézie

Základní informace o Zemi, měření úhlů, měření délek, základy geodetických výpočtů (polygonový pořad, protínání vpřed), určování výšek, základy vytyčování, mapy pro projekční činnost, základy fotogrammetrie, základy teorie chyb a vyrovnávacího počtu, určování ploch a objemů, moderní geodetické přístroje a metody (elektronické tachymetry, GPS, laserové skenery), základní předpisy o zeměměřictví.

[1]  Hánek, P. a kol: Stavební geodézie . 1.vyd. ČVUT Praha 2007.
[2]  Švec, M. a kol.: Stavební geodézie 10 - Praktická výuka. ČVUT Praha 1998


Stavební geodézie 10

Základní informace o Zemi, měření úhlů, měření délek, základy geodetických výpočtů (polygonový pořad, protínání vpřed, zpět), určování výšek, základy vytyčování, mapy pro projekční činnost, základy fotogrammetrie, měření posunů a deformací, základy teorie chyb a vyrovnávacího počtu, určování ploch a objemů, moderní geodetické přístroje a metody (elektronické tachymetry, GPS).

[1] Švec M., Hánek P. Stavební geodézie 10. 2.vyd. ČVUT Praha 1999
[2] Švec M. a kol. Stavební geodézie 10 - Praktická výuka. ČVUT Praha 1998


Program. systém MICROSTATION

Základy obsluhy interaktivního grafického systému. Nastavení uživatelského prostředí, výklad nabídek menu, palet, povelové a příkazové funkce.

[1] aktuální firemní literatura: INTERGRAPH pro MICROSTATION
[2] aktuální firemní literatura: BENTLEY pro MICROSTATION


Stavební a průmyslová geodézie

Geodetické práce v silničním a železničním stavitelství, při výstavbě mostů a vodohospodářských děl. Geodézie ve strojírenství. Katastr podzemních vedení. Zaměřování stavebních a památkových objektů. Kontrola geometrie stavebních a průmyslových objektů. Pro předmět jsou zřízeny webové stránky na http://gama.fsv.cvut.cz/~hanek.

[1] Michalčák O., Vosika O., Veselý M., Novák Z. Inžinierska geodézia I, Alfa Bratislava 1985
[2] Michalčák O., Vosika O., Veselý M., Novák Z. Inžinierska geodézia II, Alfa Bratislava 1990
[3] Hánek P., Janžurová I. Doplňující texty, Praha 1998


Statistické přístupy ke geometrické přesnosti staveb a ke kontrolnímu měření

Zvyšující se požadavky na geometrickou přesnost staveb se promítají do nutnosti správné aplikace technických norem. Účelem je objasnit statistický model tolerance, názvosloví, značky a souvislosti s přesností kontrolních měření, a to na bázi ČSN 73 0212. Metody statistického řízení procesu lze aplikovat i při rozvíjení jakosti geometrických parametrů ve výstavbě a při kontrolním měření.

[1]  ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě., ČSN ISO 11 462-1 Směrnice pro uplatňování statistického řízení procesu.


Geodézie ve výstavbě

Geodetické práce při projektování, realizaci a dokumentaci skutečného provedení pozemních stavebních objektů s prostorovou skladbou, dále při jejich rekonstrukcích a sledování posunů.

[1] Švec M., Hánek P. Stavební geodézie 10. 2.vyd. ČVUT Praha 1999
[2] Zákon č.200/1994 Sb. O zeměměřictví. Zákon č.50/1976 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
[3] Vzorový nabídkový ceník. Současně platné vydání. Český svaz geodetů a kartografů, Praha


Výuka v terénu pro dipl. proj.

Výuka v terénu pro diplomový seminář.

[1]  dle zadání


Výuka v terénu z geodézie

Zaměření a vyhotovení geodetických podkladů pro projekt s návazností na výškovou síť, vytyčení stavebního objektu se zaměřením podélného profilu a příčných řezů, zaměření fasády.

[1]  HÁNEK,P.: Stavební geodézie 10. ČVUT Praha 2007, ŠVEC,M. a kol.: Stavební geodézie 10 - Praktická výuka. ČVUT Praha 2000


Výuka v terénu z IG10 a IG20


Výuka v terénu z IG10 a IG20 (2t)

Zaměření a výpočet geodetické mikrosítě pro průmyslová měření, výšková měření, metoda přechodných stanovisek, výpočet vytyčovacích prvků, vytyčení stavby, kontrola vytyčení, vytyčení komunikace s přechodnicemi, příčné řezy a podélný profil, zaměření účelové prostorové vytyčovací sítě elektronickým tachymetrem, včetně vyhodnocení přesnosti.

[1]  BAJER, M.- PROCHÁZKA,J.:Inženýrská geodézie 10,20 - Návody ke cvičením, ČVUT Praha 1997.


Výuka v terénu ze SG (1 týden)

Zaměření a vyhotovení geodetických podkladů pro projekt s návazností na výškovou síť, vytyčení stavebního objektu se zaměřením podélného profilu a příčných řezů, zaměření fasády.

[1] Švec M., Hánek P. Stavební geodézie 10. 2.vyd. ČVUT Praha 1999
[2] Švec M. a kol. Stavební geodézie 10 - Praktická výuka. ČVUT Praha 1998


Výuka v terénu ze SG (2 týdny)

Zaměření a vyhotovení geodetických podkladů pro projekt s návazností na polohovou a výškovou síť, vytyčení osy komunikace nebo vodního toku se zaměřením podélného profilu a příčných řezů, vytyčení objektu a zaměření fasády.

[1] Švec M., Hánek P. Stavební geodézie 10. 2.vyd. ČVUT Praha 1999
[2] Švec M. a kol. Stavební geodézie 10 - Praktická výuka. ČVUT Praha 1998


Výuka v terénu IG

Zaměření a výpočet geodetické mikrosítě pro průmyslová měření, výšková měření, metoda přechodných stanovisek, výpočet vytyčovacích prvků, vytyčení stavby, kontrola vytyčení, vytyčení komunikace s přechodnicemi, příčné řezy a podélný profil, zaměření účelové prostorové vytyčovací sítě elektronickým tachymetrem, včetně vyhodnocení přesnosti.

[1]  NOVÁK,Z. - PROCHÁZKA,J.: Inženýrská geodézie 10, ČVUT Praha 1998
[2]  BAJER,M. - PROCHÁZKA,J.: Inženýrská geodézie 10,20 - Návody ke cvičením, ČVUT Praha 1997


Laserové skenování ve stavebnictví

Předmět je určen pro studenty stavebních oborů a architektury 7. popř. 8. semestru zajímající se o nové technologie digitálního sběru prostorových dat. Hlavními tématickými okruhy jsou: základy souřadnicových výpočtů v prostoru, principy a teorie činnosti laserových skenovacích systémů, základní typy laserových skenerů, vlivy působící na přesnost měření, obecný postup zpracování měření (zpracování mračna bodů), přehled vybraných laserových skenovacích systémů, praktické využití ve stavebnictví, ekonomické přínosy, bezpečnost práce.

[1]  Kašpar, M. - Pospíšil, J. - Štroner, M. - Křemen, T. - Tejkal, M.: Laserové skenovací systémy ve stavebnictví. 1. vyd. Hradec Králové: Vega, 2003. 112 s. ISBN 80-900860-3-9.


Geodetické měření stavebních posunů

Doplnění nauky o přístrojích. Soudobé technologie inženýrské geodézie (GPS, laserové skenery, automatizované prostorové digitální systémy, inženýrská fotogrammetrie). Otázky přesnosti geodetických prací (úplná stavební odchylka, testování souborů, tolerance). Měření deformací stavebních a strojních konstrukcí (mosty, jeřábové dráhy, vlečky, budovy, osvětlovací sto�áry apod)

[1]  Hánek, P.a kol.: Stavební geodézie.Praha ČVUT, 2007.
[2]  Hánek, P. - Novák, Z.: Geodezie v podzemních prostorách. Praha, ČVUT 2008.
[3]  Hánek, P. - Janžurová, I.: Doplňující texty, Praha 2006.
[4]  ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů. Praha, 1997.


Inženýrská geodézie v dopravním stavitelství

Řešení polohových oblouků v dopravním stavitelství v souřadnicovém systému S-JTSK a to jednoduchých i složených. Řešení přechodnic a oblouků s přechodnicemi. Řešení zakružovacích oblouků nivelety. Použití teorie chyb při hodnocení přesnosti měření a vytyčování. Řešení složitějších vytyčovacích úloh a měření posunů a deformací dopravních staveb a konstrukcí.

[1]  HÁNEK P. a kol.: Stavební geodézie 1.vyd., ČVUT Praha 2007
[2]  ČSN 73 0420


Inženýrská geodézie pro stavební technology

Geodetické práce při realizaci pozemních stavebních objektů. Právní předpisy a technické normy. Přejímka staveniště. Předávací protokoly. Přejímka dokumentace. Podrobné vytyčování. Předání pracoviště k montáži. Kontrola přesnosti geometrických parametrů. Kubatury. Zaměření skutečného provedení. Ukázky úloh praxe.

[1]  Zákon 200/1994 Sb. o zeměměřictví, Stavební zákon 50/1976 Sb., ČSN ISO 17123, ČSN 73 0420/1,2


Inženýrská geodézie pro vodohospodáře a životní prostředí

Doplnění nauky o přístrojích. Soudobé technologie inženýrské geodézie (GPS, laserové skenery, automatizované prostorové digitální systémy, inženýrská fotogrammetrie). Otázky přesnosti geodetických prací v investiční výstavbě (úplná stavební odchylka, testování souborů, tolerance). Měření deformací stavebních a strojních konstrukcí (mosty, jeřábové dráhy, vlečky, budovy, osvětlovací stožáry apod). Měření deformací vodohospodářských staveb, hrází a přehrad. Účast geodeta na činnosti jednotlivých účastníků výstavby. Náplň bude upřesněna podle dohody s posluchači.

[1]  Hánek, P.a kol.: Stavební geodézie.Praha ČVUT, 2007.
[2]  Hánek, P. - Novák, Z.: Geodezie v podzemních prostorách. Praha, ČVUT 2008.
[3]  Hánek, P. - Janžurová, I.: Doplňující texty, Praha 2006.
[4]  ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů. Praha, 1997.


Kontrolní měření

Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě, kontrolní měření stavebních objektů, statistická analýza a přejímka, přesnost geodetických metod při vytyčování a určování posunů stavebních objektů, určování stability vztažných bodů. Interpretace výsledků měření posunů a význam pro monitorování fyzikálních vlastností a diagnostiku staveb. Podmínka: zkouška z IG

[1] MICHALČÁK,O. - VOSIKA,O. - VESELÝ,M. - NOVÁK,Z.: Inžinierska geodézia I, Alfa Bratislava 1985
[2] MICHALČÁK,O. - VOSIKA,O. - VESELÝ,M. - NOVÁK,Z.: Inžinierska geodézia II, Alfa Bratislava 1990
[3] ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů. ČNI 1997


Laserové skenování ve stavebnictví

Předmět je určen pro studenty stavebních oborů a architektury 7. popř. 8. semestru zajímající se o nové technologie digitálního sběru prostorových dat. Hlavními tématickými okruhy jsou: základy souřadnicových výpočtů v prostoru, principy a teorie činnosti laserových skenovacích systémů, základní typy laserových skenerů, vlivy působící na přesnost měření, obecný postup zpracování měření (zpracování mračna bodů), přehled vybraných laserových skenovacích systémů, praktické využití ve stavebnictví, ekonomické přínosy, bezpečnost práce.

[1]  Kašpar, M. - Pospíšil, J. - Štroner, M. - Křemen, T. - Tejkal, M.: Laserové skenovací systémy ve stavebnictví. 1. vyd. Hradec Králové: Vega, 2003. 112 s. ISBN 80-900860-3-9.


Microstation IG

Základy obsluhy interaktivního grafického systému. Nastavení uživatelského prostředí, výklad nabídek menu, palet, povelové a příkazové funkce, možnosti propojení s databázemi.

[1] INTERGRAPH pro MICROSTATION v.5
[2] BENTLEY pro MICROSTATION v.5
[3] HSI uživatelská příručka


Podnikání a management

Základní právní normy v zeměměřictví a katastru. Právní předpisy pro podnikání. Úloha podnikatelství. Podnikatelské plánování. Osobnost podnikatele. Management a marketing zeměměřického podniku.

[1] NĚMEC,V. : Řízení a ekonomika firmy. Grada publishing Praha 1998
[2] ZAHRADNÍK,J. - BAUER,K.: Základy managementu. ČVUT Praha 1996
[3] FRKOVÁ,J.: Individuální podnikání. ČVUT Praha 1998


Stavebně průmyslová geodézie

Geodetické práce v silničním a železničním stavitelství, při výstavbě mostů a vodohospodářských děl. Geodézie ve strojírenství. Katastr podzemních vedení. Zaměřování stavebních a památkových objektů. Podmínka: zkouška z IG

[1]  MICHALČÁK,O. - VOSIKA,O. - VESELÝ,M. - NOVÁK,Z.: Inžinierska geodézia I, II, Alfa Bratislava 1985, 1990.
[2]  HÁNEK,P. - JANŽUROVÁ,I.: Doplňující texty, Praha 2006.
[3]  web stránky předmětu.
[4]  Související ČSN a další právní normy.


Základy automatizace v IG

Základní vlastnosti elementů a automatizovaných měřících systémů pro inž.geodézii. Snímače kapacitní, indukční, optoelektronické. Určení délkových a úhlových posunů. Užívané zdroje optického záření-LED, lasery, pro automatizaci měření. Metody úprav svazků optického záření pro geodetické vztažné přímky a roviny. Vybrané přístroje pro automatizaci měření v inž.geodézii. Vybrané speciální úlohy inž.geodézie s uplatněním automatizace měření - měření statických a dynamických posunů. Metody a přístroje pro sledování vlivu vnějších podmínek na přesnost měření v inž.geodézii.

[1] KAŠPAR,M. - POSPÍŠIL,J.: Využití laserové techniky v investiční výstavbě. NADAS, Praha 1989
[2] HAUF,M.: Geodézie II. Základy elektronických metod v geodézii. ČVUT Praha 1984
[3] ŠVEC,M.: Aplikovaná optika a elektronika. VUT Brno 1988


Zakl.automatizace měření v inž.geodézii

Základní vlastnosti elementů a automatizovaných měřících systémů pro inž.geodézii. Snímače kapacitní, indukční, optoelektronické. Určení délkových a úhlových posunů. Užívané zdroje optického záření-LED, lasery, pro automatizaci měření. Metody úprav svazků optického záření pro geodetické vztažné přímky a roviny. Vybrané přístroje pro automatizaci měření v inž.geodézii. Vybrané speciální úlohy inž.geodézie s uplatněním automatizace měření - měření statických a dynamických posunů. Metody a přístroje pro sledování vlivu vnějších podmínek na přesnost měření v inž.geodézii.

[1] Hauf M. Geodézie II. Základy elektronických metod v geodézii. ČVUT Praha 1984
[2] Kašpar M., Pospíšil J. Využití laserové techniky v investiční výstavbě. NADAS, Praha 1989
[3] Kašpar M., Kutman O., Michalko O. Fyzika - měření fyzikálních veličin. ČVUT Praha 1988


Základy práva 10

Historický vznik práva, úvod do teorie práva, vybrané části z občanského práva hmotného (základní pojmy, věcná práva, závazkové právo, dědění), vybrané části z občanského práva procesního, vybrané části z obchodního práva a jeho vztah k právu občanskému, zákon o správním řízení.

[1] Boguszak - Čapek Teorie práva. CODEX Bohemia, Praha 1997
[2] Kolektiv autorů: Občanské právo hmotné. CODEX Bohemia, Praha 1997
[3] Pelikánová a kol.: Obchodní právo. CODEX Bohemia, Praha 1998


 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz