CTU

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta stavební

K 154 - Katedra speciální geodézie

Předměty aktuálního semestru -- zimní 2017/18

přejděte na archiv


semestr zimní 2017/18


semestr letní 2016/17


Teorie vlivu atmosféry na geodata

Zemská atmosféra, teplotní režim atmosféry, vlhkost v atmosféře, tlak vzduchu. Sluneční záření. Index lomu vzduchu (fázový, skupinový). Atmosferická refrakce. Dělení refrakčních jevů - délková, vertikální, horizontální, nivelační refrakce; astronomická, družicová, letecká (fotogrammetrická, skenovací), terestrická refrakce. Metody zkoumání a určení vlivu refrakce na geodata.


Teoretické základy inženýrské geodézie

Vytyčování - apriorní analýza, hodnocení kvality vytyčení, plánování a optimalizace, vliv fyzikálního měření. Kontrolní měření. Využití moderní měřící, výpočetní a zobrazovací techniky. Místní geodetické sítě (charakteristiky přesnosti, hodnocení kvality, design a problematika připojení). Měření posunů a přetvoření (obecná ormulace, metody a jejich hodnocení, pevné body, analýza výsledků a interpretace).


Teorie měřicích systémů

Měřicí systém - klasifikace a struktura měřicích systémů, klasifikace snímačů. Transformace vybraných fyzikálních veličin na elektrické - snímače na měření délky,úhlu,sklonu \ náklonu,zrychlení,teploty. Charakteristiky měřicích systémů - statické a dynamické charakteristiky. Analýza signálů - klasifikace signálů a jejich analýza,analýza časových řad,komponenty časových řad, filtry a filtrace. Automatizované měřicí systémy - nivelační, teodolitové, laserové, fotogrammetrické, inerciální. Laserové skenovací systémy.


Bakalářská práce

dle zadání


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Základy AutoCADu pro IG

Základy AutoCADu - práce se soubory, typy souborů, kompatibilita, uživatelské prostředí, ovládání, kreslení, úchopy, trasování, hladiny, měření, kótování, bloky, tabulky, externí reference, práce s rastry, pomocné příkazy.


Projekt


Diplomová práce

dle zadání

[1] Dle pokynů vedoucích diplomových prací a to včetně doporučené literatury.

Ekonomika v zeměměřictví a katastru

Platné právní předpisy v zeměměřictví a katastru. Tvorba ceny, náklady firmy, ziska ztráta. Formy podnikání. Daňová povinnost v ČR. Makroekonomická teorie. Management a marketing. Podnik a jeho ekonomická hodnota. Princip fungování trhu. Veřejné zakázky. Péče o jakost zeměměřických prací a jejich výsledků.


Fieldwork surveying

Introduction to surveying, basic geodetic calculations, evaluation of precision and accuracy of a measurement, theory of errors, instrumentation, topographic survey, angular and distance measurements, determination of heights, photogrammetry, laser scanning, mapping, setting-out in construction, surveying for monitoring of displacements, cadastre of real estates.

[1] Uren, J. - Price, B.: Surveying for Engineering (Fifth Edition). Macmillan Publishers LTd., Basingstoke, Hampshire RG21 6XS, Great Britain, 806 pages.
[2] Schofield, W. - Breach, M.: Engineering Surveying (Sixth Edition). Spon Press, 2 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, 2011, 622 pages.

Geodézie 1

Historický úvod, zobrazení Země a redukce měřených veličin. Základní geodetické přístroje (teodolity, dálkoměry) a pomůcky a jejich části. Přístrojové chyby a jejich eliminace. Teoretické základy měření vodorovných i svislých úhlů a délek. Centrace měřených veličin. Základní souřadnicové výpočty.

[1] Ratiborský, J.: Geodézie 10. 2. vyd. Praha: ČVUT v Praze. 2005. 234 s.
[2] Formanová, P. – Kubín, T.: Geodézie 1, 2 (Návody na cvičení). 1. vyd. Praha: ČVUT v Praze. 2009. 136 s.

Geodézie 3

Výškový systém ČR. Způsoby stabilizace výškových bodů. Geometrická nivelace ze středu, technologie přesné a technické nivelace včetně chyb a charakteristik přesnosti. Metoda trigonometrického určování výškových rozdílů. Způsoby eliminace vlivu refrakce na měřený zenitový úhel. Centrace a matematická redukce měřených veličin. Podrobné měření výškopisné zahrnuje starší i nové technologie tachymetrické metody dle dostupného přístrojového vybavení až po vyhotovení výškopisného plánu.

[1] Blažek R. - Skořepa Z.: Geodézie 3 Výškopis, ČVUT Praha, 2009.

Inženýrská geodézie

Geodetické podklady pro projektování, legislativní podklady pro geodetické práce v investiční výstavbě, teorie vytyčovacích prací, geodetické práce v pozemním stavitelství, v dopravním stavitelství, vodním hospodářství, průmyslu a energetice, určování polohy podzemních vedení, měření posunů a deformací staveb.

[1] Novák Z., Procházka J. Inženýrská geodézie 10, ČVUT Praha 1998
[2] Michalčák O., Vosika O., Veselý M., Novák Z. Inžinierska geodézia II, Alfa Bratislava 1990
[3] Bajer M., Procházka J.: Inženýrská geodézie 10,20 - Návody ke cvičením, ČVUT Praha 1997

Inženýrská geodézie 2

Plánování a hodnocení přesnosti geodetických prací, hodnocení přesnosti měření a vytyčování délek, úhlů a svislic, včetně pramenů chyb, problematika vytyčovacích sítí polohových, výškových a prostorových (odvození přesnosti), hodnocení přesnosti polohového a výškového vytyčování elementárních prvků stavebního objektu, odvození hlavních prvků přechodnic, včetně řešení kružnicových oblouků s přechodnicemi, hodnocení přesnosti a prokazatelnosti posunů a přetvoření stavebních konstrukcí.

[1] NOVÁK,Z. - PROCHÁZKA,J.: Inženýrská geodézie 10, ČVUT Praha 1998
[2] MICHALČÁK,O. - VOSIKA,O. - VESELÝ,M. - NOVÁK,Z.: Inžinierska geodézia I, Alfa Bratislava 1985
[3] BAJER,M. - PROCHÁZKA,J.: Inženýrská geodézie 10,20 - Návody ke cvičením, ČVUT Praha 1997

Inženýrská geodézie 4

Předmět je věnován zejména měřením v antropogenních i naturálních podzemních prostorách a při povrchovém dobývání surovin. Přednášky obsahují metodiku připojovacích a usměrňovacích měření v důlních závodech, geodetické práce při ražbě tunelů pro různé účely a při stavbě metra. Současně řeší pro výše uvedené účely vytyčovací sítě na povrchu i v podzemí a to jak polohové, tak výškové, včetně hodnocení přesnosti. Součástí jsou související předpisy, určování objemu podzemních ložisek, problematika poklesových dolin a rekultivací pohornické krajiny, měřické práce v jeskyních a lomech.


Metrologie v geodézii

Metrologické předpisy, terminologie. Kalibrace geodetických přístrojů a pomůcek. Zavádění metrologie v geodetické firmě. Metrologie v systému jakosti.

[1] zákon č.505/1990 Sb., o metrologii
[2] Šindelář,V.-Tůma,Z.: Metrologie, její vývoj a současnost. ČMS, Praha 2002.

Projekt 2


Stavební geodézie

Zemské těleso, náhradní plochy, kartografická zobrazení, polohová a výšková bodová pole, souřadnicové výpočty, hodnocení přesnosti, odchylky a tolerance ve výstavbě, měření úhlů a délek, určování výšek, měření při účelovém mapování a dokumentaci skutečného provedení budov, fotogrammetrie, laserové skenování, GPS, vytyčování a geodetické práce ve výstavbě, státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu, Katastr nemovitostí ČR.

[1] Hánek, P. a kol.: Stavební geodézie. ČVUT Praha 2007.
[2] Pospíšil, J. - Štroner, M.: Stavební geodézie – doplňkové skriptum pro obor A. ČVUT Praha 2010.
[3] Švec, M. a kol.: Stavební geodézie 10 - Praktická výuka. ČVUT Praha 1998 (2000).

Výuka v terénu z inženýrské geodézie

Zaměření a výpočet geodetické mikrosítě pro průmyslová měření, přesná výšková měření, metoda přechodných stanovisek, výpočet vytyčovacích prvků, vytyčení stavby, kontrola vytyčení, vytyčení komunikace s přechodnicemi, příčné řezy a podélný profil, zaměření účelové prostorové vytyčovací sítě elektronickým tachymetrem, včetně vyhodnocení přesnosti.

[1] Novák Z., Procházka J. Inženýrská geodézie 10, ČVUT Praha 1998
[2] Bajer M., Procházka J. Inženýrská geodézie 10,20 - Návody ke cvičením, ČVUT Praha 1997
[3] Bajer M. Vyrovnání prostorových sítí v E3. Program. Fsv ČVUT Praha 1991-9

Inženýrská geodézie a životní prostředí

Předmět navazuje na základní výuku oboru v předmětu Stavební geodézie a rozvíjí dosavadní znalosti. Posluchači se seznámí se specifickými postupy geodetických prací, související s tvorbou a ochranou urbanizované kulturní krajiny. Část přednášek a cvičení bude zaměřena k problematice vytyčování a provozní kontroly stavebních objektů a jejich vybavení.


Kontrolní měření

Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě, kontrolní měření stavebních objektů, přesnost geodetických metod při kontrolním měření a určování posunů stavebních objektů, určování stability vztažných bodů. Interpretace výsledků měření posunů a význam pro monitorování geometrických a fyzikálních vlastností a pro diagnostiku staveb.

[1] Michalčák O., Vosika O., Veselý M., Novák Z.: Inžinierska geodézia I, Alfa Bratislava 1985
[2] Michalčák O., Vosika O., Veselý M., Novák Z.: Inžinierska geodézia II, Alfa Bratislava 1990
[3] ČSN 73 0405 - Měření posunů stavebních objektů. ČNI 1997

Základy automatizace v IG

Základní vlastnosti elementů a automatizovaných měřících systémů pro inž.geodézii. Snímače kapacitní, indukční, optoelektronické. Užívané zdroje optického záření. Vybrané přístroje a úlohy inž.geodézie - měření statických a dynamických posunů, řízení stavebních strojů, terestrické skenování. Metody a přístroje pro sledování vlivu vnějších podmínek v inž.geodézii.

[1] Toman J.: Elektrotechnika a elektronika pro stavaře (skriptum FSv).Vydavatelství ČVUT, Praha 1994
[2] Kašpar M., Pospíšil J.: Využití laserové techniky v investiční výstavbě. NADAS, Praha 1989
[3] Kašpar M.,Pospíšil,J,Štroner,M,Křemen,T:Laserové skenovací systémy ve stavebnictví.Vega,HradecKrá 2003

Teorie vlivu atmosféry na geodata

Zemská atmosféra, teplotní režim atmosféry, vlhkost v atmosféře, tlak vzduchu. Sluneční záření. Index lomu vzduchu (fázový, skupinový). Atmosferická refrakce. Dělení refrakčních jevů - délková, vertikální, horizontální, nivelační refrakce; astronomická, družicová, letecká (fotogrammetrická, skenovací), terestrická refrakce. Metody zkoumání a určení vlivu refrakce na geodata.


Teoretické základy inženýrské geodézie

Vytyčování - apriorní analýza, hodnocení kvality vytyčení, plánování a optimalizace, vliv fyzikálního měření. Kontrolní měření. Využití moderní měřící, výpočetní a zobrazovací techniky. Místní geodetické sítě (charakteristiky přesnosti, hodnocení kvality, design a problematika připojení). Měření posunů a přetvoření (obecná ormulace, metody a jejich hodnocení, pevné body, analýza výsledků a interpretace).


Teorie měřicích systémů

Měřicí systém - klasifikace a struktura měřicích systémů, klasifikace snímačů. Transformace vybraných fyzikálních veličin na elektrické - snímače na měření délky,úhlu,sklonu \ náklonu,zrychlení,teploty. Charakteristiky měřicích systémů - statické a dynamické charakteristiky. Analýza signálů - klasifikace signálů a jejich analýza,analýza časových řad,komponenty časových řad, filtry a filtrace. Automatizované měřicí systémy - nivelační, teodolitové, laserové, fotogrammetrické, inerciální. Laserové skenovací systémy.


Bakalářská práce

dle zadání


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Základy AutoCADu pro IG


Projekt


Diplomová práce

dle zadání

[1] Dle pokynů vedoucích diplomových prací a to včetně doporučené literatury.

Ekonomika v zeměměřictví a katastru


Fieldwork surveying

Introduction to surveying, basic geodetic calculations, evaluation of precision and accuracy of a measurement, theory of errors, instrumentation, topographic survey, angular and distance measurements, determination of heights, photogrammetry, laser scanning, mapping, setting-out in construction, surveying for monitoring of displacements, cadastre of real estates.

[1] Uren, J. - Price, B.: Surveying for Engineering (Fifth Edition). Macmillan Publishers LTd., Basingstoke, Hampshire RG21 6XS, Great Britain, 806 pages.
[2] Schofield, W. - Breach, M.: Engineering Surveying (Sixth Edition). Spon Press, 2 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, 2011, 622 pages.

Geodézie 1

Historický úvod, zobrazení Země a redukce měřených veličin. Základní geodetické přístroje (teodolity, dálkoměry) a pomůcky a jejich části. Přístrojové chyby a jejich eliminace. Teoretické základy měření vodorovných i svislých úhlů a délek. Centrace měřených veličin. Základní souřadnicové výpočty.

[1] Ratiborský, J.: Geodézie 10. 2. vyd. Praha: ČVUT v Praze. 2005. 234 s.
[2] Formanová, P. – Kubín, T.: Geodézie 1, 2 (Návody na cvičení). 1. vyd. Praha: ČVUT v Praze. 2009. 136 s.

Geodézie 3

Výškový systém ČR. Způsoby stabilizace výškových bodů. Geometrická nivelace ze středu, technologie přesné a technické nivelace včetně chyb a charakteristik přesnosti. Metoda trigonometrického určování výškových rozdílů. Způsoby eliminace vlivu refrakce na měřený zenitový úhel. Centrace a matematická redukce měřených veličin. Podrobné měření výškopisné zahrnuje starší i nové technologie tachymetrické metody dle dostupného přístrojového vybavení až po vyhotovení výškopisného plánu.

[1] Blažek R. - Skořepa Z.: Geodézie 3 Výškopis, ČVUT Praha, 2009.

Inženýrská geodézie

Geodetické podklady pro projektování, legislativní podklady pro geodetické práce v investiční výstavbě, teorie vytyčovacích prací, geodetické práce v pozemním stavitelství, v dopravním stavitelství, vodním hospodářství, průmyslu a energetice, určování polohy podzemních vedení, měření posunů a deformací staveb.

[1] Novák Z., Procházka J. Inženýrská geodézie 10, ČVUT Praha 1998
[2] Michalčák O., Vosika O., Veselý M., Novák Z. Inžinierska geodézia II, Alfa Bratislava 1990
[3] Bajer M., Procházka J.: Inženýrská geodézie 10,20 - Návody ke cvičením, ČVUT Praha 1997

Inženýrská geodézie 2

Plánování a hodnocení přesnosti geodetických prací, metody měření a vytyčování délek, úhlů a svislic, včetně pramenů chyb, problematika vytyčovacích sítí polohových, výškových a prostorových, vytyčování polohové a výškové, včetně hodnocení přesnosti, řešení kružnicových oblouků a oblouků s přechodnicemi

[1] NOVÁK,Z. - PROCHÁZKA,J.: Inženýrská geodézie 10, ČVUT Praha 1998
[2] MICHALČÁK,O. - VOSIKA,O. - VESELÝ,M. - NOVÁK,Z.: Inžinierska geodézia I, Alfa Bratislava 1985
[3] BAJER,M. - PROCHÁZKA,J.: Inženýrská geodézie 10,20 - Návody ke cvičením, ČVUT Praha 1997

Inženýrská geodézie 4


Metrologie v geodézii

Metrologické předpisy, terminologie. Metrologie v systému řízení jakosti. Kalibrace geodetických přístrojů a pomůcek. Zavádění metrologie v geodetické firmě.

[1] zákon č.505/1990 Sb., o metrologii
[2] Šindelář,V.-Tůma,Z.: Metrologie, její vývoj a současnost. ČMS, Praha 2002.

Projekt 2


Stavební geodézie

Zemské těleso, náhradní plochy, kartografická zobrazení, polohová a výšková bodová pole, souřadnicové výpočty, hodnocení přesnosti, odchylky a tolerance ve výstavbě, měření úhlů a délek, určování výšek, měření při účelovém mapování a dokumentaci skutečného provedení budov, fotogrammetrie, laserové skenování, GPS, vytyčování a geodetické práce ve výstavbě, státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu, Katastr nemovitostí ČR.

[1] Hánek, P. a kol.: Stavební geodézie. ČVUT Praha 2007.
[2] Pospíšil, J. - Štroner, M.: Stavební geodézie – doplňkové skriptum pro obor A. ČVUT Praha 2010.
[3] Švec, M. a kol.: Stavební geodézie 10 - Praktická výuka. ČVUT Praha 1998 (2000).

Výuka v terénu z inženýrské geodézie

Zaměření a výpočet geodetické mikrosítě pro průmyslová měření, výšková měření, metoda přechodných stanovisek, výpočet vytyčovacích prvků, vytyčení stavby, kontrola vytyčení, vytyčení komunikace s přechodnicemi, příčné řezy a podélný profil, zaměření účelové prostorové vytyčovací sítě elektronickým tachymetrem, včetně vyhodnocení přesnosti.

[1] Novák Z., Procházka J. Inženýrská geodézie 10, ČVUT Praha 1998
[2] Bajer M., Procházka J. Inženýrská geodézie 10,20 - Návody ke cvičením, ČVUT Praha 1997
[3] Bajer M. Vyrovnání prostorových sítí v E3. Program. Fsv ČVUT Praha 1991-9

Inženýrská geodézie a životní prostředí


Kontrolní měření

Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě, kontrolní měření stavebních objektů, statistická analýza a přejímka, přesnost geodetických metod při vytyčování a určování posunů stavebních objektů, určování stability vztažných bodů.

[1] Michalčák O., Vosika O., Veselý M., Novák Z.: Inžinierska geodézia I, Alfa Bratislava 1985
[2] Michalčák O., Vosika O., Veselý M., Novák Z.: Inžinierska geodézia II, Alfa Bratislava 1990
[3] ČSN 73 0405 - Měření posunů stavebních objektů. ČNI 1997

Základy automatizace v IG

Základní vlastnosti elementů a automatizovaných měřících systémů pro inž.geodézii.Elektrické měřicí obvody. Snímače odporové,kapacitní,indukčnostní, indukční, optoelektronické (fotodiody, PSD,CCD),horizontu,světlovodné. Určení délkových a úhlových posunů. Užívané zdroje optického záření-LED, lasery, pro automatizaci měření. Metody úprav svazků optického záření. Vybrané přístroje pro automatizaci měření v inž.geodézii (motorizované teodolity,digitální nivelační přístroje,skenery).Základy skenování. Vybrané speciální úlohy inž.geodézie s uplatněním automatizace měření (zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí, zaměření skutečného stavu důlního díla). Metody a přístroje pro sledování vlivu vnějších podmínek na přesnost měření v inž.geodézii.

[1] Toman J.: Elektrotechnika a elektronika pro stavaře (skriptum FSv).Vydavatelství ČVUT, Praha 1994
[2] Kašpar M., Pospíšil J.: Využití laserové techniky v investiční výstavbě. NADAS, Praha 1989
[3] Kašpar M.,Pospíšil,J,Štroner,M,Křemen,T:Laserové skenovací systémy ve stavebnictví.Vega,HradecKrá 2003

 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz