CVUT

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební -- K 154 - Katedra speciální geodézie

Předměty aktuálního semestru -- letní 2020/21

přejděte na archiv předmětů od roku 2008 (podle kateder) nebo na společný archiv anotací předmětů z let 2002-2007

semestr letní 2020/21


Analýza dat v inženýrské geodézii

Náplní je zpracování, simulace či modelování dat zejména z měření inženýrské geodézie. Předmět je zaměřen na programové prostředky a možnosti zpracování, analýzy a statistického hodnocení. Předpokládá se pochopení a využití vyspělých matematických algoritmů, ať už při řešení metodou nejmenších čtverců či jinými metodami vyrovnání nebo řešení. V rámci předmětu jsou obvykle řešeny individuálně úlohy související s tématem disertační práce s požadavkem funkčního softwarového výstupu.

[1]  Základní literatura:
[2]  [1] Hampacher, M. - Štroner, M.: Zpracování a analýza měření v inženýrské geodézii. 2. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2015. 336 s. ISBN 978-80-01-05843-5.
[3]  [2] Koch, K. R.: Parameter Estimation and Hypothesis Testing in Linear Models. Springer Verlag, Berlin Heidelberg New York, 1999. ISBN 3-5406525-74.
[5]  Doporučená literatura:


Data analysis in engineering surveying

The content is the processing, simulation or modeling of data especially from the survey of engineering geodesy. The course is focused on software tools and possibilities of processing, analysis and statistical evaluation of the measured data. It is assumed to understand and use advanced mathematical algorithms, using the least squares adjustment or other solution methods. Within the course, concrete solved tasks are related to the topic of the dissertation, usually with the requirement of a functional software output or script.

[1]  Základní literatura:
[2]  [1] Koch, K. R.: Parameter Estimation and Hypothesis Testing in Linear Models. Springer Verlag, Berlin Heidelberg New York, 1999. ISBN 3-5406525-74.
[3]  [2] Kubáček, L.: Multivariate Statistical Models Revisited. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008. ISBN 978-80-244-2212-1
[4]  [3] Dermanis, A. – Grün, A. – Sansò, F.: Geomatic Methods for the Analysis of Data in the Earth Sciences. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2000, ISBN 978-3-540-67476-4.
[5]  Doporučená literatura:
[6]  [4] Press, W. H. et al.: Numerical Recipes (3rd Edition). Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom, 2007.
[7]  [5] Wolf, P. R. – Ghilani, Ch. D.: Adjustment Computations: Statistics and Least Squares in Surveying and GIS. Wiley-Interscience; 1997. ISBN 978-0471168331.


Grafický informační systém MicroStation

Koncepce systému, popis vztahů jeho komponent. Rozhraní systému, komunikace mezi systémem, uživatelem a perifériemi. Vstup a výstup grafických dat, editace dat v grafické a negrafické podobě. Propojení s databázemi. Uživatelské modifikace systému, programování nadstaveb a maker.

[1]  Základní literatura:
[2]  [1] Sýkora, P.: Microstation V8 – Podrobná příručka. Computer Press, Praha 2001.
[3]  [2] Conforti, F.: Inside Microstation V8i. Cengage Learning, 2009.
[5]  Doporučená literatura:


Graphic Information System MicroStation

System concept, description of its components. System interface, communication between system, user and peripherals. Graphical data input and output, graphical and non-graphical data editing. Links to databases. User modifications of the system, programming of extensions and macros.

[1]  Základní literatura:
[2]  [1] Winters, J.: Learning MicroStation VBA. Bentley Institute Press, 2006. ISBN 9780971414181.
[3]  [2] Conforti, F.: Inside Microstation V8i. Cengage Learning, 2009.
[4]  [3] Bentley Programming Community Forums (http://communities.bentley.com) – online.
[6]  Doporučená literatura:


Geodézie v podzemních prostorách

Geodézie v podzemních prostorách v sobě zahrnuje měřické činnosti pro doly, tunely, metro, kanalizace, kolektory, sklepy a jeskyně. Inovativní postupy polohového, výškového, připojovacího a usměrňovacího, vytyčovacího a kontrolního měření s možností modelování a ověřování v UEF Josef (podzemní výukové středisko). Metody a postupy dokumentace skutečného stavu podzemních děl s ověřením v UEF Josef.

[1]  Základní literatura:
[2]  [1] Urban, R.: Geodetické práce při měření posunů a přetvoření stavebních objektů. 1. vyd. Praha. CTU Publishing House, 2015.
[3]  [2] Štroner, M. - Hampacher, M.: Zpracování a analýza měření v inženýrské geodézii. 1. vyd. Praha: CTU Publishing House, 2011. 313 s. ISBN 978-80-01-04900-6.
[4]  [3] Walker, J. - Awange, J. L.: Surveying for Civil and Mine Engineers - Theory, Workshops, and Practicals. Springer International Publishing AG, 2018. ISBN 978-3-319-53129-8.
[6]  Doporučená literatura:
[7]  [4] Schofield, W. - Breach, M.: Engineering Surveying (Sixth Edition). Spon Press, 2 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, 2011, 622 pages. ISBN 978-075066949-8


Underground Engineering Surveying

Underground geodesy includes surveying activities for mines, tunnels, subways, sewers, collectors, cellars and caves. Innovative procedures for positioning, height, connection and rectification, staking and control measurements with the possibility of modeling and verification in UEF Josef (underground learning center). Methods and procedures of documentation of the actual state of underground works with verification in UEF Josef.

[1]  Základní literatura:
[2]  [1] Walker, J. - Awange, J. L.: Surveying for Civil and Mine Engineers - Theory, Workshops, and Practicals. Springer International Publishing AG, 2018. ISBN 978-3-319-53129-8.
[3]  [2] Schofield, W. - Breach, M.: Engineering Surveying (Sixth Edition). Spon Press, 2 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, 2011, 622 pages. ISBN 978-075066949-8
[4]  [3] Uren, J. - Price, B.: Surveying for Engineering (Fifth Edition). Macmillan Publishers LTd., Basingstoke, Hampshire RG21 6XS, Great Britain, 806 pages. ISBN 978-0333577059.
[6]  Doporučená literatura:


Geodetické úlohy a jejich přesnost

Úlohy protínání, polygonové pořady a geodetické sítě z hlediska jejich přesnosti včetně řešení založených na metodě nejmenších čtverců (chybový model, vliv měření a podkladu, kovarianční matice souřadnic, střední elipsa chyb, křivka střední chyby v rovině, izočáry pro střední chybu souřadnicovou).

[1]  Základní literatura:
[2]  [1] Skorepa, Z.: Geodézie 4. Praha, Česká technika - nakladatelství CVUT 2017. 132 s.
[3]  [2] Rao, C. R.: Lineární metody statistické indukce a jejich aplikace. Praha, Academia 1978.
[4]  [3] Böhm, J. - Radouch, V. - Hampacher, M.: Teorie chyb a vyrovnávací pocet. Praha, GKP 1990.
[5]  [4] Koch, K. R.: Parameter Estimation and Hypothesis Testing in Linear Models. Springer Verlag, Berlin, 1999.
[7]  Doporučená literatura:


Geodetic Problems and their Accuracy

Problems of intersection, polygonal traverse and geodetic networks in terms of their accuracy, including solutions based on the least squares method (error model, influence of measurement and given points, covariance matrix of coordinates, mean ellipse errors, mean error curve in plane, isocurves for mean coordinate error).

[1]  Základní literatura:
[2]  [1] Koch, K. R.: Parameter Estimation and Hypothesis Testing in Linear Models. Springer Verlag, Berlin, 1999.
[3]  [2] Kubáček, L.: Statistical Theory of Geodetic Networks. Zdiby, VÚGTK 2013.
[5]  Doporučená literatura:


Metrologie 3D měření

Zpracování a analýza 3D měření se zaměřením na výpočty a rozbory přesnosti s ohledem na 3D skenování a geodetická 3D měření. Součástí jsou také možnosti ověřování přesnosti polárních i jiných 3D skenerů, totálních stanic a multistanic. Kromě hodnocení absolutní přesnosti předmět obsahuje také specifickou oblast zaměřenou na určování posunů a přetvoření strojních a stavebních objektů včetně možného porovnání s projektovaným tvarem a to včetně matematických nástrojů ztotožnění.

[1]  Základní literatura:
[2]  [1] Reshetyuk, Y.: Terrestrial Laser Scanning. VDM Verlag Dr. Müller, 2009. 161 s. ISBN 978-3-639-17550-9.
[3]  [2] Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění a jeho prováděcí vyhlášky.
[4]  [3] Soubor norem ČSN ISO řady 17123
[5]  [4] Soubor norem ČSN ISO řady 8322
[6]  [5] Metrologie v kostce. Třetí upravené a doplněné vydání - překlad dokumentu „Metrology in short, 3rd edition“, vydaný Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví v roce 2009 (k dispozici na http://www.unmz.cz/urad/sborniky-aktualni)
[8]  Doporučená literatura:
[9]  [6] Metrology in short, 3rd edition“, July 2008, © EURAMET e. V.
[10]  [7] Matějka, Z. – Šanda, V.: Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Praha: ČKAIT, 2006. 80 s. ISBN 80-86769-61-5.


Metrology of 3D Measurement

3D measurement processing and analysis with a focus on calculations and analysis of accuracy with respect to 3D scanning and 3D surveying. It also includes options for verifying the accuracy of both polar and other 3D scanners, total stations, and multi-stations. In addition to evaluating absolute accuracy, the subject also includes a specific part focused on determining the shifts and deformations of machine and building objects, including possible comparison with the projected shape, including mathematical identification tools.

[1]  Základní literatura:
[2]  [1] Reshetyuk, Y.: Terrestrial Laser Scanning. VDM Verlag Dr. Müller, 2009. 161 s. ISBN 978-3-639-17550-9.
[3]  [2] ISO standards 17123
[4]  [3] Howarth, P. – Redgrave, F.: Metrology in short, 3rd edition“, July 2008, EURAMET e. V. ISBN 978-87-988154-5-7
[6]  Doporučená literatura:


Teorie vlivu atmosféry na geodata

Zemská atmosféra, teplotní režim atmosféry, vlhkost v atmosféře, tlak vzduchu. Sluneční záření. Radiační bilance zemského povrch. Index lomu vzduchu (fázový, skupinový). Atmosférická refrakce. Regulární a náhodná složka refrakce. Astronomická refrakce, zemská refrakce, geodetická refrakce (vertikální, horizontální refrakce), nivelační refrakce, diferenční refrakce, délková refrakce. Geodetická refrakce ve vysokohorském a v plochém terénu. Metody zkoumání a určování vlivu refrakce na geodata.

[1]  Základní literatura:
[2]  [1] Brunner F. K. – et al: Geodetic Refraction, Springer-Verlag, 1984
[3]  [2] Thorne, K. S. – Blandford, R. D.: Modern classical physics: optics, fluids, plasmas, elasticity, relativity, and statistical physics. Princeton University Press, 2017. 1552 s. ISBN 978-0691159027.
[5]  Doporučená literatura:
[6]  [1] Bednář J. – Zikmunda O.: Fyzika mezní vrstvy atmosféry. Praha Academia, 1985. 248 s.


Theory of Atmospheric Influence on Geodata

Earth's atmosphere, temperature regime of atmosphere, humidity in atmosphere, air pressure. Sunshine. Radiation balance of the Earth's surface. Refractive index of air (phase, group). Atmospheric refraction. Regular and random components of refraction. Astronomical refraction, Earth refraction, geodetic refraction (vertical, horizontal refraction), leveling refraction, differential refraction, length refraction. Geodetic refraction in high and flat terrain. Methods of investigation and determination of the influence of refraction on geodata.

[1]  Základní literatura:
[2]  [1] Brunner F. K. – et al: Geodetic Refraction, Springer-Verlag, 1984
[3]  [2] Thorne, K. S. – Blandford, R. D.: Modern classical physics: optics, fluids, plasmas, elasticity, relativity, and statistical physics. Princeton University Press, 2017. 1552 s. ISBN 978-0691159027.
[5]  Doporučená literatura:
[6]  [3] CIDDOR, P. a R. HILL. Refractive index of air. 2. Group index. Applied Optics. Australia, 1999, 38(9), 1663-1667.
[7]  [4] CIDDOR, P. Refractive index of air: 3. The roles of CO2, H 2O, and refractivity virials. Applied Optics. Australia, 2002, 41(12), 2292-2298.


Teorie chyb

Předmět navazuje na výuku vyrovnávacího počtu a matematické statistiky na bakalářském a magisterském stupni studia. Cílem je prohloubit znalosti studentů v oboru teorie pravděpodobnosti a vyrovnávacího počtu s důrazem na analýzy geodetických a fyzikálních měření, která jsou zatížena systematickými a náhodnými chybami. Součástí předmětu je zpracování projektu zaměřeného na statickou analýzu měření a výsledků v oboru studentovi disertační práce. Náplň předmětu je uzpůsobována konkrétní problematice, kterou se student zabývá v rámci své disertační práce.

[1]  Základní literatura:
[2]  [1] Koch, K. R.: Parameter Estimation and Hypothesis Testing in Linear Models, Springer, 1999.
[3]  [2] Hampacher, M. - Štroner, M.: Zpracování a analýza měření v inženýrské geodézii. 2. vyd. Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2015. 336 s. ISBN 978-80-01-05843-5
[5]  Doporučená literatura:


Theory of Errors

The course builds on the courses of theory of errors and mathematical statistics at bachelor and master degrees. The aim is to deepen students' knowledge in the field of probability theory and adjustment calculus with an emphasis on analysis of geodetic and geophysical measurements, which are burdened with systematic and random errors. The course includes a project focused on statistic analysis of measurements and results in the field of student's dissertation.

[1]  Základní literatura:
[2]  [1] Koch, K. R.: Parameter Estimation and Hypothesis Testing in Linear Models, Springer, 1999.
[3]  [2] Wolf, P. R. – Ghilani, Ch. D.: Adjustment Computations: Statistics and Least Squares in Surveying and GIS. Wiley-Interscience; 1997. ISBN 978-0471168331.
[5]  Doporučená literatura:
[6]  [3] Mervart, L., Lukeš Z.: Adjustment calculus, skriptum Fsv ČVUT, Praha, 2007.


Teoretické základy inženýrské geodézie

Vytyčování – apriorní analýza, hodnocení kvality vytyčení, plánování a optimalizace, vliv fyzikálního měření. Kontrolní měření. Využití moderní měřící, výpočetní a zobrazovací techniky. Místní geodetické sítě (charakteristiky přesnosti, hodnocení kvality, design a problematika připojení). Měření posunů a přetvoření (obecná formulace, metody a jejich hodnocení, pevné body, analýza výsledků a interpretace).

[1]  Základní literatura:
[2]  [1] Štroner, M. – Hampacher, M.: Zpracování a analýza měření v inženýrské geodézii. 1. vyd. Praha: CTU Publishing House, 2011. 313 s. ISBN 978-80-01-04900-6.
[3]  [2] Uren, J. – Price, B.: Surveying for Engineers. 5-th ed., Palgrave Macmillan Ltd. Houndmills Basingstoke, Hampshire, 2010. ISBN: 978-0-230-22157-4.
[4]  [3] Schofield, W. – Breach, M.: Engineering Surveying. 6-th ed., Butterworth-Heinemann (Elsevier), Oxford, 2007. ISBN 978-0-7506-6949-8.
[6]  Doporučená literatura:
[7]  [4] Michalčák,O.-Vosika,O.-Veselý,M.-Novák,Z. Inženýrská geodézie I, ALFA, Bratislava 1985.


Theoretical Basis of Engineering Geodesy

Staking out - a priori analysis, evaluation of staking quality, planning and optimization, influence of physical measurement. Control measurements. Use of modern measuring, computing and imaging techniques. Local geodetic networks (accuracy characteristics, quality assessment, design and connection issues). Measurement of displacements and deformations (general formulation, methods and their evaluation, fixed points, analysis of results and interpretation).

[1]  Základní literatura:
[2]  [1] Koch, K. R.: Parameter Estimation and Hypothesis Testing in Linear Models, Springer, 1999.
[3]  [2] Uren, J. – Price, B.: Surveying for Engineers. 5-th ed., Palgrave Macmillan Ltd. Houndmills Basingstoke, Hampshire, 2010. ISBN: 978-0-230-22157-4.
[4]  [3] Schofield, W. – Breach, M.: Engineering Surveying. 6-th ed., Butterworth-Heinemann (Elsevier), Oxford, 2007. ISBN 978-0-7506-6949-8.


Teorie měřicích systémů

Měřicí systém – klasifikace a struktura měřicích systémů, základy automatizace, klasifikace snímačů, pasivní snímače (odporové, kapacitní, indukčnostní), aktivní snímače (indukční, optoelektronické). Transformace vybraných fyzikálních veličin na elektrické – snímače pro určení délky, úhlu, sklonu, náklonu, zrychlení, teploty, tlaku, vlhkosti. Charakteristiky měřicích systémů – statické a dynamické charakteristiky. Čárkový kód. Analýza signálů – klasifikace signálů a jejich analýza, analýza časových řad, komponenty časových řad, filtry a filtrace. Automatizované měřicí systém nivelační, teodolitové, laserové, skenerové, fotogrammetrické, inerciální. Automatizované geodetické měřicí systémy při statické a dynamické zkoušce stavební a strojní konstrukce a při řízení stavebních strojů

[1]  Základní literatura:
[2]  [1] Wilson, J. S.: Sensor Technology Handbook. Elsevier, 2005. 702 S. Isbn: 978-0-7506-7729-5
[3]  [2] Deumlich F. – Staiger, R.: Instrumentekunde der Vermessungstechnik, Wichman, 2002
[4]  [3] Ďaďo, S. – Kreidl, M.: Senzory A Měřicí Obvody, Vydavatelství Čvut, 1996
[6]  Doporučená literatura:
[7]  [4] Bhavikatti S. S.: Surveying - Theory and Practice (2nd Revised edition). I. K. International Publishing House Pvt. Ltd, 2018. 896 s. ISBN 978-93-85-90908-5.
[8]  [5] Klementev, I. Kyška, R.: Elektrické meranie mechanických veličín ,Vydavatel´stvo ALFA, 1990
[9]  [6] Ripka, P. – Tipek, A.: Master Book on Sensors Part A, CTU – Czech Technical University in Prag, 2003


Theory of Measurement Systems

Measuring system - classification and structure of measuring systems, basics of automation, classification of sensors, passive sensors (resistive, capacitive, inductive), active sensors (inductive, optoelectronic). Transformation of selected physical quantities into electrical - sensors for determination of length, angle, inclination, tilt, acceleration, temperature, pressure, humidity. Measurement system characteristics - static and dynamic characteristics. Barcode. Signal Analysis - Signal Classification and Analysis, Time Series Analysis, Time Series Components, Filters and Filtration. Automated leveling measuring system, theodolite, laser, scanner, photogrammetric, inertial. Automated geodetic measuring systems for static and dynamic testing of building and machine construction and control of building machines

[1]  Základní literatura:
[2]  [1] Wilson, J. S.: Sensor Technology Handbook. Elsevier, 2005. 702 S. Isbn: 978-0-7506-7729-5
[3]  [2] Deumlich F. – Staiger, R.: Instrumentekunde der Vermessungstechnik, Wichman, 2002
[4]  [3] Bhavikatti S. S.: Surveying - Theory and Practice (2nd Revised edition). I. K. International Publishing House Pvt. Ltd, 2018. 896 s. ISBN 978-93-85-90908-5.
[6]  Doporučená literatura:
[7]  [4] Ripka, P. – Tipek, A.: Master Book on Sensors Part A, CTU – Czech Technical University in Prag, 2003


Teoretické základy 3D skenování

3D skenování – základní vlastnosti, dělení, bezpečnost. Polární skenery – princip, elektronické měření délek, vlastnosti, vybrané systémy. Základnové skenery – princip, CCD snímače, kalibrace, vlastnosti, vybrané systémy. Kinematické systémy – princip, inerciální navigace, souřadnicové systémy, vlastnosti, vybrané systémy. Zpracování – metody a specifika vyrovnávacího počtu v oboru 3D skenování, transformace, ICP, triangulace, ortogonální prokládání, 2D/3D kresba. Vybrané softwary. Kontrola kvality měření, kalibrace a kalibrační postupy.

[1]  Základní literatura:
[2]  [1] Štroner, M.; Pospíšil, J.; Koska, B.; Křemen, T.; Urban, R.; Smítka, V.; Třasák, P.: 3D skenovací systémy. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2013. 396 s. ISBN 978-80-01-05371-3.
[3]  [2] Vosselman, G. – Mass, H. G.: Airborn and Terrestrial Laser Scanning. Dunbeath: Whittles Publishing, 2010. 318 s. ISBN 978-1904445-87-6.
[4]  Doporučená literatura:
[5]  [3] Štroner, M. – Pospíšil, J.: Terestrické skenovací systémy. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2008. 187 s. ISBN 978–80-01-04141-3.
[6]  [4] Pavelka, K. et al: Mobilní laserové skenování. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2014. 130 s. ISBN 978–80-01-05261-7.


Theory of 3D Scanning

3D scanning - basic features, division, security. Polar scanners - principle, electronic length measurement, properties, selected systems. Base scanners - principle, CCD sensors, calibration, properties, selected systems. Kinematic systems - principle, inertial navigation, coordinate systems, properties, selected systems. Processing - methods and specifics of adjustment in 3D scanning, transformation, ICP, triangulation, orthogonal fitting, 2D / 3D drawing. Selected software. Quality control of measurement, calibration and calibration procedures.

[1]  Základní literatura:
[2]  [1] Shan, J. – Toth, Ch. K.: Topographic Laser Ranging and Scanning: Principles and Processing. 1st Edition. CRC Press, 2017, ISBN 9781315219561.
[3]  [2] Vosselman, G. – Mass, H. G.: Airborn and Terrestrial Laser Scanning. Dunbeath: Whittles Publishing, 2010. 318 s. ISBN 978-1904445-87-6.
[4]  Doporučená literatura:
[5]  [3] Heritage, G. – Large, A.: Laser Scanning for the Environmental Sciences. Wiley-Blackwell, 2009. ISBN: 978-1-405-15717-9.
[6]  [4] Reshetyuk, Y.: Terrestrial laser scanning : Error sources, self-calibration and direct georeferencing. Saarbrucken, Tyskland : VDM Verlag Dr. Muller, 2009. ISBN 9783639175509.


Bakalářská práce

dle zadání

[1]  dle zadání


Bakalářská práce

dle zadání

[1]  dle zadání


Diplomová práce

dle zadání

[1]  dle zadání


Geodézie 2

Určování výšek (výšková bodová pole, výškové systémy, metody měření, přístroje a pomůcky pro technickou nivelaci). Geodetické polohové základy, souřadnicové systémy a mapová díla na území ČR. Úpravy měřených veličin pro určení polohy bodu. Metody podrobného polohopisného měření a jeho početní i grafické zpracování. Vytyčovací úlohy (kružnicové oblouky a jednoduché, objekty), určování výměr. Prvotní informace o katastru nemovitostí ČR. Základní programové zabezpečení výpočtů v geodézii.

Povinná literatura:
[1]   Ratiborský, J.: Geodézie 20. Skriptum. Vydavatelství ČVUT, Praha 2005.
[2]   Formanová, P. Kubín, T.: Geodézie 1, 2 (Návody na cvičení). 1. vyd. Praha: ČVUT v Praze. 2009. 136 s.
Doporučená literatura:
[3]   Torge, W.: Geodesy. Walter de Gruyter, Berlin, New York, 2001. ISBN 3-11-017072-8
[4]   Procházka, J.: Sylaby přednášek z Geodézie 2. Webové stránky K154. Praha 2016. 133 s.

Geodézie 4

Povinná literatura:
[1]  Skořepa, Z.: Geodézie 4. Praha, Česká technika - nakladatelství ČVUT 2017. 132 s. ISBN 978-80-01-05481-9.
[2]  Böhm, J. - Radouch, V. - Hampacher, M.: Teorie chyb a vyrovnávací počet. Praha, GKP 1990. ISBN 80-7011-056-2.
[3]  Koch, K. R.: Parameter Estimation and Hypothesis Testing in Linear Models. Springer Verlag, Berlin, 1999, ISBN 3-540-65257-4.
[4]  Kubáček. L. - Kubáčková L.: Statistika a metrologie. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci - vydavatelství 2000, ISBN 80-244-0093-6.
Doporučená literatura:
[5]  Hauf, M a kol.: Geodézie. Praha, SNTL 1982. 544 s.
[6]  Dušek, R. - Vlasák, J.: Geodézie 40 (Příklady a návody na cvičení). Praha, ČVUT 1998.

Inženýrská geodézie 3

Legislativní podklady pro geodetické práce v investiční výstavbě, technické normy, geodetické podklady pro projektování, geodetické práce v pozemním stavitelství, v dopravním stavitelství, vodním hospodářství, průmyslu a energetice, specifika vytyčovacích prací, kontrola geometrických parametrů staveb, rektifikace technologických zařízení atd.)

Povinná literatura:
[1]   NOVÁK,Z. - PROCHÁZKA,J.: Inženýrská geodézie 10, dotisk 2. vyd. ČVUT Praha 2006,
Doporučená literatura:
[2]   MICHALČÁK,O. - VOSIKA,O. - VESELÝ,M. - NOVÁK,Z.: Inžinierska geodézia II, Alfa Bratislava 1990
[3]   SCHOFIELD,W. - BREACH,M.: Engineering Surveying. 6-th ed., Butterworth-Heinemann (Elsevier), Oxford, 2007. ISBN 978-0-7506-6949-8.
Studijní pomůcky:
[4]   POLÁK,P. - PROCHÁZKA,J.: Sylaby přednášek z Inženýrské geodézie 3. Webové stránky K154. Praha 2016. 212 s.
[5]   Aktuálně platné ČSN, týkající se přednášené problematiky

Stavební geodézie A

1.Úvod do geodézie: Geodézie. Geodézie pro architekty. Tvar a rozměry zemského tělesa. Náhradní plochy. Princip zobrazování zemského povrchu. Zavedení rovinných pravoúhlých souřadnic. Geodetický referenční systém S-JTSK ,S-42 a WGS-84. 2.Polohové bodové pole a souřadnicové výpočty: Polohové bodové pole a jeho rozdělení. Souřadnicové výpočty - směrník, délka, určení bodu polárními souřadnicemi, protínání vpřed, polygonový pořad, protínání zpět. Stabilizace a signalizace bodů. Dokumentace geodetického bodu. 3.Hodnocení přesnosti měření a vytyčování. Odchylky a tolerance ve výstavbě: Chyby a jejich dělení - náhodné chyby a jejich vlastnosti, systematické chyby. Parametry a výběrové charakteristiky přesnosti měření - směrodatná odchylka, výběrová směrodatná odchylka, mezní chyba. Zákon hromadění směrodatných odchylek - příklady. Zpracování výsledků přímých měření - aritmetické průměry, opravy, výběrová směrodatná odchylka. Vybrané pojmy z geometrické přesnosti staveb - základní hodnota geometrického parametru, skutečná hodnota, mezní hodnoty g.p., skutečná odchylka, mezní odchylka, přesnost kontrolního měření, tolerance. Vytyčovací odchylky ve výstavbě - vytyčovací odchylka, mezní vytyčovací odchylka, požadovaná směrodatná odchylka a k čemu slouží. 4.Určování směrů a úhlů: Základní pojmy - vodorovný směr, úhel, svislý úhel, zenitový úhel, zákonné měřicí jednotky. Optickomechanické teodolity, elektronické teodolity, totální stanice. Chyby při určování úhlů. Zkoušky přístrojů. Postup při určování vodorovného a zenitového úhlu v 1 skupině. 5.Určování délek: Definice délky. Zákonné měřicí jednotky. Měření délek pásmem včetně přesného postupu a oprav. Ryskový dálkoměr - případ vodorovné a šikmé záměry. Elektrooptické měření délek - totální stanice, ruční laserové dálkoměry, fyzikální a matematické opravy, přesnost totálních stanic. 6.Určování výšek: Druhy výšek, co je převýšení, jak vyjadřujeme sklon. Metody určování výšek - geometrická nivelace, barometrická a hydrostatická nivelace, trigonometrické určování výšek s využitím totálních stanic. Výškové bodové pole. Stabilizace a dokumentace bodu. Nivelační přístroje optické, digitální, laserové. Zkoušky nivelačních přístrojů. Geometrická nivelace ze středu. Pořadová nivelace. Plošná nivelace. Nivelace profilů. Hloubkové připojení. Výpočet a vyrovnání nivelačních pořadů - volný, vetknutý, uzavřený. 7.Měření při účelovém mapování a dokumentaci skutečného provedení staveb: Účelové mapy, prostorová polární metoda - rysková tachymetrie, elektronická tachymetrie. Zaměřování stavebních objektů - polohopisné, výškové, interiéru. 8.Vytyčování staveb a geodetické práce ve výstavbě: Vytyčovací systémy a jejich členění. Závazné technické normy. Fáze vytyčování. Metody polohového vytyčení bodů geometrických útvarů včetně oblouku kružnice, metody výškového vytyčování. Postup při vytyčení budovy. Výpočet polárních vytyčovacích prvků ze souřadnic. Posloupnost a náplň geodetických prací při přípravě, projektování, realizaci a dokumentaci staveb a jejich provozu. ÚOZI, zeměměřické a stavební právní předpisy. 9.Fotogrammetrie, DPZ, GNSS: Základy fotogrammetrie, prvky vnitřní a vnější orientace, jednosnímková a vícesnímková fotogrammetrie, pozemní a letecká fotogrammetrie. Dálkový průzkum Země (DPZ). Pasivní a aktivní DPZ. Globální navigační satelitní systém GNSS). Kosmický, řídící a uživatelský segment. Zpracování signálu navigační, diferenční a geodetické. 10.Laserové skenovací systémy, DMT, určování ploch a objemů: Principy a teorie činnosti laserových skenovacích systémů, základní typy laserových skenerů, vlivy působící na přesnost měření, obecný postup měření a zpracování měření (zpracování mračna bodů), přehled vybraných laserových skenovacích systémů, praktické využití ve stavebnictví a architektuře, ekonomické přínosy, bezpečnost práce. Digitální model terénu (DMT), reliéfu, povrchu, výstupy DMT, druhy DMT podle typu povrchu. Určování ploch a objemů, výměra pozemku, určení výměry z přímého měření, z map a plánů. Určení objemů pomocí řezů, čtvercové a trojúhelníkové sítě. 11.Státní mapová díla ČR a mapy pro výstavbu: Definice mapy, plánu, co je na mapě polohopis, výškopis, metody kartografického vyjadřování na mapách - smluvené značky, kresba atd. Forma mapy. Rozdělení státních map, jejich měřítka, zobrazovací systém. Účelové mapy ve výstavbě - rozdělení, obsah. Distribuce státních mapových děl, autorská práva k nim. Využití vrstevnicových map ve stavebnictví. 12.Mapová díla a GIS: Získávání mapových podkladů, práce s mapovými podklady, územní plán, Geoportál a práce s ním, zdroje starých map. Úvod do geografického informačního systému (GIS), definice, součásti, geodata, geoobjekty, datové modely, mapové vrstvy, možnosti zobrazování a analýzy dat. Databázové systémy. Příklady využití ve státní správě. 13.Katastr nemovitostí ČR a jeho úloha ve státních IS ve výstavbě. Organizace zeměměřické služby ČR: Co to je KN, co obsahuje. Zejména výpis z KN - co obsahuje, snímek z katastrální mapy, změny a úpravy KN prostřednictvím geometrického plánu, v jakých fázích projednávání a schvalování staveb se používají. Organizace zeměměřické služby v ČR. Oceňování zeměměřických výkonů. Informace o zkoušce

Doporučená literatura:
[1]  Hánek, P. a kolektiv: Stavební geodézie 1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2007. 133 s ISBN 978-80-01-03707-2.
[2]  Pospíšil, J. Štroner, M.: Stavební geodézie. Doplňkové skriptum pro program A. 3. dotisk, 1. vyd. Praha: Česká technika ‐ nakladatelství ČVUT, 2013. 89 s. ISBN 978-80-01-04594-7.

Stavební geodézie

Zemské těleso, náhradní plochy, kartografická zobrazení Polohová a výšková bodová pole, souřadnicové výpočty Hodnocení přesnosti, odchylky a tolerance ve výstavbě Měření úhlů a délek Určování výšek Další geodetické metody (GNSS, DPZ, ...) Fotogrammetrie a laserové skenování Měření při účelovém mapování a dokumentaci skutečného provedení budov Vytyčování a geodetické práce ve výstavbě Státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu Geografické informační systémy a územní plánování Katastr nemovitostí ČR Zákony a vyhlášky v geodézii a stavebnictví v ČR

Povinná literatura:
[1]   Hánek,P.a kol.: Stavební geodézie. ČVUT Praha 2007. ISBN 978-80-01-03707-2
[2]   Pospíšil, J. - Štroner, M.: Stavební geodézie - doplňkové skriptum. ČVUT, Praha, 2017. ISBN 978-80-01-05718-6
Doporučená literatura:
[3]   Schofeld, W.-Breach, M.: Engineering surveying. 6th edition. Nakladatelství Spoon Press 2011. 614 s. ISBN 978-0-7506-6949-8.
[4]   Hampacher, M.-Štroner, M.: Zpracování a analýza měření v inženýrské geodézii. 1. vydání. Praha, Česká technika - nakladatelství ČVUT 2011. 312 s., 60 obr., 41 tab. ISBN 978-80-01-04900-6.
[5]   Urban, R. Geodetické práce při měření posunů a deformací stavebních objektů. Praha: CTU Publishing House, 2015. vol. 1. ISBN 978-80-01-05786-5.

Stavebně průmyslová geodézie

Povinná literatura:
[1]  Veselý, J.: Měřická dokumentace historických staveb pro průzkum v památkové péči. Praha, NPÚ- ÚOP středních Čech 2014. ISBN 978-80-86516-79-0.
[2]   Kubát, Trešl: Stavby kolejové dopravy. Praha 2008, ČVUT - Česká technika, ISBN 978-80-01-03983-0.
Doporučená literatura:
[3]   Walker, J. - Awange, J. L.: Surveying for Civil and Mine Engineers - Theory, Workshops, and Practicals. Springer International Publishing AG, 2018. ISBN 978-3-319-53129-8.
[4]   Möser, M. - Müller, G.-Schlemmer, H. - Werner, H.: Handbuch Ingenieurgeodäsie, díl Löffler, F.: Maschinen- und Anlagenbau. 2. vydání. Heidelberg, Wichmann Verlag 2002. ISBN 3-87-907-299-X.

Výuka v terénu IG (2 týdny)

Zaměření a výpočet geodetické mikrosítě pro průmyslová měření, přesná výšková měření, metoda přechodných stanovisek, výpočet vytyčovacích prvků, vytyčení stavby, kontrola vytyčení, vytyčení komunikace s přechodnicemi, příčné řezy a podélný profil, zaměření účelové prostorové vytyčovací sítě elektronickým tachymetrem, včetně vyhodnocení přesnosti.

Povinná literatura:
[1]   NOVÁK,Z. - PROCHÁZKA,J.: Inženýrská geodézie 10, ČVUT Praha 2001, ISBN 80-01-024075-50
[2]   BAJER,M. - PROCHÁZKA,J.: Inženýrská geodézie 10,20 - Návody ke cvičením, ČVUT Praha 1997.
Doporučená literatura:
[3]   SCHOFIELD, W. - BREACH, M.: Engineering Surveying. 6-th ed., Butterworth-Heinemann (Elsevier), Oxford, 2007. ISBN 978-0-7506-6949-8.
[4]   HAMPACHER, M. - ŠTRONER, M.: Zpracování a analýza měření v inženýrské geodézii. 2. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2015. 336 s. ISBN 978-80-01-05843-5.

Výuka v terénu GD 1,2 (2 týdny)

Předmět poskytuje praktické procvičení znalostí z předmětů Geodézie 1 a Geodézie 2 v několika tematicky zaměřených ucelených úlohách.

Povinná literatura:
[1]  Ratiborský, J.: Geodézie 1. 3. vyd. V Praze : ČVUT, 2011, 234 s, ISBN: 978-80-01-04788-0
[2]  Ratiborský, J.: Geodézie 2. 1. vyd. Praha : ČVUT, 2006 dotisk, 133 s, ISBN: 80-01-02635-3
Doporučená literatura:
[3]  Whyte W., Paul R.: Basic Surveying 4th ed. Spoon Press, Oxon UK, ISBN-13: 978-075061771
[4]  Formanová, P., Kubín, T.: Geodézie 1, 2. 1. vyd. Praha: ČVUT, 2009. 136 s., ISBN: 978-80-01-04393-6
[5]   UrenW J., Price F.: Surveying for Engineers Palgrave, London, 1994, ISBN: 978-0-333-57705-9

Výuka v terénu GD 3,4 (2 týdny)

Zaměření a výpočet bodů geodetické sítě - plošná účelová síť s měřenými vodorovnými směry a délkami, určení trigonometrických výškových rozdílů z oboustranně a současně měřených zenitových úhlů a šikmých délek pomocí totální stanice, určení výšky jednoho bodu sítě geometrickou nivelací ze středu (přesná nivelace), použití GNSS (RTK měření v síti referenčních stanic CZEPOS), výpočet podle metody nejmenších čtverců. Podrobné polohopisné a výškopisné měření (tachymetrie) zadané lokality v extravilánu v měřítku 1 : 500 a vyhotovení digitálního modelu terénu. Zaměření stávajícího stavu stavebního objektu pro plánovanou rekonstrukci a vyhotovení dokumentace v měřítku 1 : 50 (výkres půdorysu).

[1]  [1] !Blažek R. - Skořepa Z.: Geodézie 3 Výškopis, Praha, ČVUT Praha 2009. 162 s. ISBN 978-80-01-04358-5.
[2]  [2] !Skořepa, Z.: Geodézie 4. Praha, Česká technika - nakladatelství ČVUT 2017. 132 s. ISBN 978-80-01-05481-9.
[3]  [3] !Vobořilová, P. - Skořepa, Z.: Geodézie 1, 2 (Návody na cvičení). Praha, ČVUT 2005. 135 s. ISBN 80-01-02869-0.


 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz