CVUT

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební -- K 137 - Katedra železničních staveb

Předměty minulých semestrů -- archiv

přejděte na aktuální semestr

semestr letní 2021/22


semestr zimní 2021/22


semestr letní 2020/21


semestr zimní 2020/21


semestr letní 2019/20


semestr zimní 2019/20


semestr letní 2018/19


semestr zimní 2018/19


semestr letní 2017/18


semestr zimní 2017/18


semestr letní 2016/17


semestr zimní 2016/17


semestr letní 2015/16


semestr zimní 2015/16


semestr letní 2014/15


semestr zimní 2014/15


semestr letní 2013/14


semestr zimní 2013/14


semestr letní 2012/13


semestr zimní 2012/13


semestr letní 2011/12


semestr zimní 2011/12


semestr letní 2010/11


semestr zimní 2010/11


semestr letní 2009/10


semestr zimní 2009/10


semestr letní 2008/09


semestr zimní 2008/09


semestr letní 2007/08


semestr zimní 2007/08


semestr před rokem 2007


Diagnostika jízdní dráhy ve vztahu k měření hluku

Předmět je zaměřen zejména na diagnostiku kolejové jízdní dráhy u železničních a tramvajových tratí. V rámci teoretické části předmětu se studenti zaměří na diagnostiku a zatřídění povrchových vad kolejnic ovlivňujících akustickou situaci v okolí kolejové trati při průjezdu vozidla. Dále budou v rámci předmětu vysvětleny pojmy opotřebení kolejnic a údržba jízdní dráhy. Studenti se seznámí se metodami nedestruktivního zkoušení kolejnic a systémem evidence vad kolejnic. Blíže se seznámí se základními metodami defektoskopie se zaměřením na měření vlnkovitosti a drsnosti kolejnice, které jsou klíčové v aktuálně zaváděné celoevropské metodice Cnossos. V praktické části se student seznámí se základy měření vlnkovitosti a drsnosti kolejnice. V rámci měření v terénu bude studentem ve spolupráci s vyučujícím proveden sběr dat s využitím zařízení na měření vlnkovitosti a drsnosti kolejnice. Naměřená data budou studentem vyhodnocena. Výstupem z praktické části bude zpracovaný protokol z měření.

[1]  - Krejčiříková, H., Špačková, H.: Dopravní stavby Část: Kolejová doprava; ČVUT 2001
[2]  - Manuály k přístrojům a zařízením využívaných pro realizaci experimentů.
[3]  - Vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/95 Sb. (Stavební a technický řád drah)
[4]  - 376/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. července 2006 příloha 4.1 - lom kolejnic způsobených
[5]  rozdělením do dvou nebo více kusů nebo spočívajících v oddělení kusu kovu, při kterém se na
[6]  temeni kolejnice vytvoří mezera o délce více než 50 mm a hloubce více než 10 mm
[7]  - SŽDC (ČD) S 3/4 „Nedestruktivní zkoušení kolejnic“
[8]  - SŽDC (ČD) S 2/3 „Organizace a provádění kontrol tratí“ čl. 68 s odkazem na přílohu 1
[9]  - Jednotná výpočtová metodika CNOSSOS-EU (Common Noise Assessment Methods in EU), 2012


Diagnostics of Railway in Relation to Noise Measurement

The subject focuses mainly on the diagnostics of railway tracks in railway and tram lines. Within the theoretical part of the subject, students will focus on diagnostics and classification of surface defects of rails influencing the acoustic situation in the vicinity of the railway track during the passage of a vehicle. In addition, the concepts of rail wear and track maintenance will be explained within the subject. Students will be acquainted with the methods of non-destructive testing of the rails and the system of tracking of rail defects. They will become acquainted with the basic methods of defectoscopy with a focus on the measurement of wavelength and roughness of the rails heads, which are crucial methods in the contemporary implemented pan-European methodology of Cnossos. In the practical part, the students will learn the basics of the measurement of the rail corrugation and the roughness of the rails. As part of the field measurements, the student will, with support of a teacher, collect data using equipment for measuring rail corrugation and roughness of the rails. The measured data will be evaluated by a student. The practical output will be the processed measurement protocol.

[1]  - official manuals for a device for measuring wavelength and roughness of the rails
[2]  - CNOSSOS-EU Common Noise Assessment Methods in EU, 2012
[3]  - Jens Trampe Broch: Acoustic noise measurements, 1975
[4]  - David Thompson: Railway noise and vibration – Mechanisms, modelling and means of control, 2009
[5]  - Clifford F Bonnett: Practical railway engineering, 2010


Experimentální ověřování materiálů a konstrukcí železničních staveb

Předmět je zaměřen na podrobné seznámení s metodami hodnocení kvality železniční dopravní cesty a jejích součástí. Důraz je kladen na experimentální ověřování materiálů, stavebních prvků a konstrukcí a klasifikaci zjištěných vad. Součástí výuky je provedení experimentálních měření v laboratorních podmínkách i na železniční tratí, vyhodnocení výsledků a diskuse nad nimi.

[1]  Povinná literatura:
[2]  Moravčík, M., Moravčík, M. Mechanika železničních tratí. Experimentálna analýza namáhania a pretvorenia komponentov trate. Žilina: EDIS – vydavateľstvo ŽU, 2002, ISBN 80-7100-958-7.
[3]  Selig, E.T., Waters, J.M. Track Geotechnology and Substructure Management. London: Thomas Telford Services Ltd., 1994, ISBN 0-7277-2013-9.
[5]  Doporučená literatura:


Měření hluku v kolejové dopravě

Předmět studenty seznámí s principem moderní metody lokalizace zdrojů hluku v kolejové dopravě na reálném projíždějícím vozidle. V rámci praktické části předmětu bude probíhat měření v terénu pomocí moderního zařízení - akustické kamery, která umožňuje zobrazení naměřeného akustického signálu v obraze z videokamery. Studenti se v rámci praktické části naučí toto zařízení ovládat. V rámci post-processingu bude studentem provedena důkladná analýza frekvenční oblasti signálu. Na základě provedené frekvenční analýzy bude studentem stanoveno, které zdroje hluku lze označit za významné a které lze zanedbat. Na závěr bude navrženo optimální protihlukové opatření.

[1]  - Krejčiříková, H., Špačková, H.: Dopravní stavby Část: Kolejová doprava; ČVUT 2001
[2]  - Neubergová, K.: Ekologické aspekty dopravy, v Praze: Vydavatelství ČVUT, 2005
[3]  - Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, Věstník MZ, částka 11, platnost od 20.10.2017
[4]  - Manuály k přístrojům a zařízením využívaných pro realizaci experimentů.
[6]  Normy:
[7]  - ČSN ISO 1996-1 Akustika – Popis, měření a hodnocení hluku prostředí – Část 1: Základní veličiny a postupy pro hodnocení,
[8]  - ČSN ISO 1996-2 Akustika – Popis a měření hluku prostředí – Část 2: Určování hladin hluku prostředí,


Noise Measurement in Railway Transportation

Students will become familiar with the principles of modern methods of locating sources of noise in rail traffic emitting from a real vehicle. Within the practical part of the subject, field measurements will be carried out using a modern device - an acoustic camera that allows the measured acoustic signal to be displayed in the image from the video camera. Students will learn how to control this device within the subject practical part. In post-processing, the students will conduct a thorough analysis of the frequency domain of the signal. Based on the frequency analysis performed, the student will determine which sources of noise can be determined as significant and can be neglected. Finally, an optimal noise barrier will be designed.

[1]  - official manuals for instruments and devices used to implement experiments.
[2]  - Jens Trampe Broch: Acoustic noise measurements, 1975
[3]  - David Thompson: Railway noise and vibration – Mechanisms, modelling and means of control, 2009
[4]  - Clifford F Bonnett: Practical railway engineering, 2010


Metody navrhování a sanací pražcového podloží

Předmět je zaměřen na podrobné studium problematiky navrhování konstrukce pražcového podloží v ČR a Evropě, včetně ochrany proti klimatickým účinkům a vlivu podzemní vody. Cílem předmětu je seznámení studentů se speciálními materiály pro použití do konstrukce pražcového podloží (geosyntetika, hydro- a tepelně-izolační materiály, antivibrační prvky) a s poruchami pražcového podloží a metodami jejich odstranění. Součástí výuky je seznámení s vybranými přístroji a zařízeními pro analýzu kvality pražcového podloží a jejich praktickým využitím.

[1]  Povinná literatura:
[2]  Correia, A.G., Momoya, Y., Tatsuoka, F. Design and Costruction of Pavements and Rail Tracks. London: Taylor & Francis
[3]  Indraratna, B., Salim, W., Rujikiatkomjorn Ch. Advanced Rail Geotechnology – Ballasted Track. London: Taylor & Francis Group, 2011, ISBN 978-0-415-66957-3.
[5]  Doporučená literatura:


Teorie bezstykové koleje

Cílem předmětu je rozšíření znalostí o bezstykové koleji železničních a tramvajových tratí dosažených v magisterském studiu. Náplní předmětu je rešerše o bezstykové koleji, teorie o výpočtu stability bezstykové koleje a modelování chování bezstykové koleje pod zatížením provozem a klimatickými podmínkami..

[1]  Povinná literatura:
[2]  Fendrich L., Handbuch Eisenbahninfrastructur, ISBN-10 3-540-29581-X Berlin Heidelberg New York, Springer-Verlag Berlin 2007
[3]  Lichtberger B., Track Compendium, 1st edition 2005, ISBN 3-7771-0320-9
[4]  Doporučená literatura:
[5]  Fuhrer G., Oberbauberechnung, VLN 162-925/65/79, transpress Berlin


Zdroje hluku v kolejové dopravě

Předmět se zaměřuje na problematiku vzniku a šíření hluku v kolejové dopravě. V rámci teoretické části studenti získají znalosti o problematice hluku, jeho lokalizaci a šíření s důrazem na kolejovou dopravu. Budou seznámeni se základními i inovativními aplikacemi protihlukových opatření, jak na straně vozidla, tak na straně infrastruktury a naučí se implementovat jejich optimální kombinaci pro dosažení co nejlepšího účinku. Praktickou částí předmětu je měření v terénu, kde budou s pomocí moderní akustické kamery lokalizovány dominantní zdroje hluku na reálném jedoucím vozidle.


Sources of Noise in Railway Transportation

The subject focuses on the issue of the generation and propagation of noise in rail transport. Within the theoretical part, the students will gain knowledge about noise issues, localization and propagation with an emphasis in rail transport. They will becomed with both basic and innovative applications of vehicle and infrastructure noise prevention measures and will learn how to implement their optimal combination to achieve the best possible results. Practical part of the subject are field measurements, where dominant sources of noise on the real moving vehicle will be localized using a modern acoustic camera.

[1]  - Official manuals for acoustic cameras
[2]  - Jens Trampe Broch: Acoustic noise measurements, 1975
[3]  - David Thompson: Railway noise and vibration – Mechanisms, modelling and means of control, 2009
[4]  - Clifford F Bonnett: Practical railway engineering, 2010


Bakalářská práce

Bakalářská práce je první komplexní prací vypracovávanou studenty při jejich vysokoškolském studiu na zvolené téma. Základními úkoly jsou: osvojení práce s odbornou literaturou, zpracování odborného textu, citační zvyklosti apod. Bakalářská práce má podobu buď projekční (rekonstrukce úseku železniční trati, studie nových tratí), rešeršní (zpracování přehledu aktuálního stavu řešení v určité oblasti) nebo laboratorní (zahrnující provedení a vyhodnocení určených laboratorních zkoušek).

[1]  dle zadání


Bakalářská práce

Bakalářská práce je první komplexní prací vypracovávanou studenty při jejich vysokoškolském studiu na zvolené téma. Základními úkoly jsou: osvojení práce s odbornou literaturou, zpracování odborného textu, citační zvyklosti apod. Bakalářská práce má podobu buď rešeršní (zpracování přehledu aktuálního stavu řešení v určité oblasti) nebo experimentální (zahrnující provedení a vyhodnocení určených laboratorních zkoušek).

[1]  dle zadání


Bakalářská práce

Bakalářská práce je první komplexní prací vypracovávanou studenty při jejich vysokoškolském studiu na zvolené téma. Základními úkoly jsou: osvojení práce s odbornou literaturou, zpracování odborného textu, citační zvyklosti apod. Bakalářská práce má podobu buď rešeršní (zpracování přehledu aktuálního stavu řešení v určité oblasti) nebo experimentální (zahrnující provedení a vyhodnocení určených laboratorních zkoušek).

[1]  dle zadání


Diplomový seminář

Zpracování a prezentace odborného tématu. Příprava podkladů pro diplomovou práci.

[1]  dle zadání


Projekt

Zpracování a prezentace odborného tématu. Příprava prvotních podkladů pro diplomovou práci.

[1]  ČSN EN ISO 3095: Železniční aplikace Měření hluku vyzařovaného kolejovými vozidly, březen 2006
[2]  Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí čj. HEM-300-11.12.01-34065
[3]  Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. se změnami 217/2016 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací


Diplomová práce

Diplomová práce je závěrečnou komplexní prací vypracovávanou studenty při ukončování jejich vysokoškolského studia. Diplomová práce má podobu uceleného celku popisující zadanou problematiku v širších souvislostech, v níž student prokazuje schopnost samostatné práce a inženýrského přístupu. Diplomová práce má podobu buď projekční (rekonstrukce úseku železniční trati, studie nových tratí), rešeršní (zpracování přehledu v určité oblasti) nabo laboratorní (zahrnující provedení a vyhodnocení určených laboratorních zkoušek), případně též kombinovanou.

[1]  dle zadání


Projekt - progresivní aplikace v železničním spodku

Obsah předmětu je zaměřen na prezentace nejnovější poznatků a výsledků výzkumů a vývoje v oblasti železničního spodku, které se ještě do běžné praxe nebo předpisové základny v ČR nedostaly. Doplňuje a rozšiřuje tak studentům znalosti ze základních předmětů Z01, Z02 a Z03.

Povinná literatura:
[1]  SZDC S3 Železniční svršek, 2021
[2]  SZ S4 Železniční spodek, 2021

Ekologické aspekty dopravy

Negativní vlivy hluku a vibrací na člověka. Hodnocení proměnného dopravního hluku. Akustické hladiny. Hlukové mapy. Hluková studie. Charakteristiky dopravního hluku různých dopravních prostředků. Šíření hluku. Způsoby ochrany životního prostředí před nepříznivými účinky dopravy (urbanistické, architektonické, dopravně organizační, technické)

[1]  Krejčiříková, H., Špačková, H.: Dopravní stavby Část: Kolejová doprava; ČVUT 2001


Kolejové stavby a životní prostředí

Opakování základních vlastností zvuku, šíření hluku, akustické hladiny, měření hluku z kolejové dopravy, tvorba akustická studie, náležitosti protokolu z měření hladin akustického tlaku, legislativa, protihluková opatření a antivibrační rohože. Konstrukce tramvajových tratí a jejich projektování, nekonvenční městská kolejová doprava, lanové dráhy, LRT, pevná jízdní dráha a vysokorychlostní tratě.

[1]  Neubergová, K.: Ekologické aspekty dopravy, V Praze : Vydavatelství ČVUT, 2005.
[2]  Ministerstvo zdravotnictví: Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, věstník MZ 11/2017, 18.10.2017.
[3]  Krejčiříková, H., Špačková, H.: Dopravní stavby Část: Kolejová doprava; ČVUT 2001.
[4]  Zdravotní ústav, NÁRODNÍ REFERENČNÍ LABORATOŘ PRO KOMUNÁLNÍ HLUK: ODBORNÉ DOPORUČENÍ pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí verze 1.0, Ostrava, 2018.
[5]  Thompson, D.: Railway Noise and Vibration: mechanisms, modeling and means of control; Elsevir, 2009, ISBN-13: 978-0-08-045147-3.
[6]  Kotzen, B., English., C.: Environmental Noise Barriers: A guide to their acoustic and visual design - 2nd ed., Spon Press, 2009, ISBN-13: 978-0-415-43708-0.


Konstrukce železničních staveb

Předmět je zaměřený na řešení základních úloh v projektování železničních staveb v praxi. Náplň předmětu navazuje na obsah základních předmětů konstrukcí železničních staveb. Rozšiřuje zejména znalosti v oblasti navrhování geometrických parametrů koleje se zohledněním vozidel využívající vyšší hodnoty nedostatku převýšení, výpočtu prostorové průchodnosti trati, projektování nových nástupištních hran, odvodnění kolejiště a další.

[1]  ČSN 73 6360-1, Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 1: Projektování, ČNI, 2008;
[2]  ČSN 73 4959 Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a vlečkách, ČNI, 2009;
[3]  ČSN 73 6320 Průjezdné průřezy na drahách celostátních, drahách regionálních a vlečkách normálního rozchodu, ČNI, 1997


Vysokorychlostní tratě

Koncepce budování evropské vysokorychlostní železniční sítě, geometrická poloha koleje a konstrukce železničního svršku a spodku, příklady řešení vysokorychlostní železniční dopravy v zahraničí a koncepce výstavby u SŽDC

[1]  Krejčiříková H.: Železniční stavby - Doplňková skripta: vysokorychlostní tratě, 2003
[2]  aktuální odborná literatura
[3]  Vysokorychlostní železnice. Vysokorychlostní železnice = vysokorychlostní tratě +
[4]  rychlovlaky. [online]. 2017, [cit. 2017-12-11]. Dostupné z: http://www.vysokorychlostnizeleznice.cz/
[5]  PALÍK, František, Jiří KOŘÍNEK a Antonín BLAŽEK. Vysokorychlostní železnice &
[6]  nekonvenční dopravní systémy. Praha: Výzkumný ústav železniční, a.s., 2015, s. 424. ISBN
[7]  978-80-906229-0-6.


Výuka v terénu - železniční stavby (1 týden)

Předmět je zaměřen na praktické osvojení dovedností v oblasti pasportizace železniční trati, základní geodetické práce (polygonový pořad, zaměření příčných řezů a podélného profilu, vytyčení přechodnice) a zpracování související výpočtové a výkresové dokumentace. Součástí výuky je provedení statické a rázové zatěžovací zkoušky a změření parametrů konstrukčního uspořádání koleje v oblouku a ve výhybce. Výuka probíhá formou pětidenního kurzu na reálné železniční trati. Studenti pracují v týmech.

Povinná literatura:
[1]  Horníček, L. a kolektiv: Praktické cvičení ze železničních staveb, ČVUT v Praze, 2013, ISBN 978-80-01-05057-6
[2]   Břešťovský P.: Železniční stavby 1. Návody pro cvičení, ČVUT v Praze, 2018, ISBN 978-80-01-06373-6
Doporučená literatura:
[3]  Esveld C.: Modern Railway Track, TU Delft, 2016, ISBN 978-1-326-05172-3
[4]   Krejčiříková H.: Železniční stavby 1 / 1. část. ČVUT v Praze, 2017, ISBN 978-80-01-06157-2
[5]   Blažek R., Skořepa Z.: Geodézie 3. Výškopis. ČVUT v Praze, 2009, ISBN 978-80-01-04358-5
Studijní pomůcky:
[6]  ČSN 73 6360-1, Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 1: Projektování, ČNI, 2008
[7]  ČSN 73 6360-2, Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba, ČNI, 2009

Železniční stavby 1

Vozidlo a kolej, konstrukční a geometrické uspořádání koleje, prostorové uspořádání trati, průzkumy pro projektování, projektová dokumentace, trasování a vytyčování železničních tratí, konstrukce železniční trati, konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku, zemní těleso železničního spodku, poruchy a zvýšení stability tělesa železničního spodku, požadavky na únosnost a zhutnění zemin v tělese, odvodnění železničního spodku, stavby železničního spodku. Konstrukce koleje, kolejnice, kolejnicové podpory, kolejnicové styky, teorie, budování a udržování bezstykové koleje, konstrukce a geometrické poměry výhybek.

Povinná literatura:
[1]  Krejčiříková.: Železniční stavby 1; skrípta, ČVUT Praha, 2017, ISBN 978-80-01-06157-2
[2]  Břešťovský, Fridrich: Železniční stavby 1, Návody pro cvičení, skrípta, ČVUT Praha, 2018, ISBN 978-80-01-06373-6
Doporučená literatura:
[3]  Lichtberger: Track compendium: formation, permanent way, maintenance, economics. Hamburg: Eurailpress, 2005, ISBN 3-7771-0320-9.
[4]  SR103/3 (S) Služební rukověť: Výkresy materiálu pro železniční svršek - kolej; SŽDC 2010
Studijní pomůcky:
[5]  SZDC S3 Železniční svršek, 2021
[6]  SZ S4 Železniční spodek, 2021

Železniční stavby 2K

Projektování kolejiště jednotlivých typů železničních stanic, konstrukční prvky železničních stanic, zařízení pro přepravu osob a zboží, návaznost na evropskou železniční síť, modernizace a optimalizace železničních tratí, navrhování tramvajových tratí a tratí metra, ekologické dopady kolejové dopravy.

Povinná literatura:
[1]  ČSN 736360-1: Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 1: Projektování. ÚNMZ, prosinec 2020
Doporučená literatura:
[2]  web katedry železničních staveb: http://kzs.fsv.cvut.cz
[3]  Program rozvoje rychlých železničních spojení v ČR, Ministerstvo dopravy, 2017
[4]  ČSN 280318: Průjezdné průřezy tramvajových tratí a obrysy pro vozidla provozovaná na tramvajových dráhách, ÚNMZ, březen 2015

Železniční stavby 3D

Předmět je zaměřen na podrobné seznámení se stavbou a údržbou železničních tratí. Studenti jsou seznámeni s pracovními postupy a mechanizačními prostředky, které jsou užívány pro stavbu železničního spodku a svršku a pro zřízení a údržbu geometrické polohy koleje.

Povinná literatura:
[1]   BADO P., JELÍNEK V.: Speciální drážní vozidla, agentura ALHA, 2014, ISBN 978-80-260-5856-4
[2]   Technologie prací na železničním svršku, kolektiv autorů, kniha, ČKAIT, 2019, ISBN 978-80-88265-17-7
[3]   ČSN 73 6360–Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha – Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba
Doporučená literatura:
[4]   IŽVOLT L., ŠESTÁKOVÁ J., ŠMALO M.: Železničné stavitelstvo 2, EDIS, Žilina, 2015, ISBN 978-80-5541-169-9

Diagnostika jízdní dráhy ve vztahu k měření hluku


Diagnostics of Railway in Relation to Noise Measurement


Experimentální ověřování materiálů a konstrukcí železničních staveb


Měření hluku v kolejové dopravě


Noise Measurement in Railway Transportation


Metody navrhování a sanací pražcového podloží


Teorie bezstykové koleje


Zdroje hluku v kolejové dopravě


Sources of Noise in Railway Transportation


Bakalářská práce

Bakalářská práce je první komplexní prací vypracovávanou studenty při jejich vysokoškolském studiu na zvolené téma. Základními úkoly jsou: osvojení práce s odbornou literaturou, zpracování odborného textu, citační zvyklosti apod. Bakalářská práce má podobu buď projekční (rekonstrukce úseku železniční trati, studie nových tratí), rešeršní (zpracování přehledu aktuálního stavu řešení v určité oblasti) nebo laboratorní (zahrnující provedení a vyhodnocení určených laboratorních zkoušek).

[1]  dle zadání


Bakalářská práce

Bakalářská práce je první komplexní prací vypracovávanou studenty při jejich vysokoškolském studiu na zvolené téma. Základními úkoly jsou: osvojení práce s odbornou literaturou, zpracování odborného textu, citační zvyklosti apod. Bakalářská práce má podobu buď rešeršní (zpracování přehledu aktuálního stavu řešení v určité oblasti) nebo experimentální (zahrnující provedení a vyhodnocení určených laboratorních zkoušek).

[1]  dle zadání


Bakalářská práce

Bakalářská práce je první komplexní prací vypracovávanou studenty při jejich vysokoškolském studiu na zvolené téma. Základními úkoly jsou: osvojení práce s odbornou literaturou, zpracování odborného textu, citační zvyklosti apod. Bakalářská práce má podobu buď rešeršní (zpracování přehledu aktuálního stavu řešení v určité oblasti) nebo experimentální (zahrnující provedení a vyhodnocení určených laboratorních zkoušek).

[1]  dle zadání


Diplomový seminář

Zpracování a prezentace odborného tématu. Příprava podkladů pro diplomovou práci.

[1]  dle zadání


Projekt

Zpracování a prezentace odborného tématu. Příprava prvotních podkladů pro diplomovou práci.

[1]  ČSN EN ISO 3095: Železniční aplikace Měření hluku vyzařovaného kolejovými vozidly, březen 2006
[2]  Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí čj. HEM-300-11.12.01-34065
[3]  Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. se změnami 217/2016 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací


Diplomová práce

Diplomová práce je závěrečnou komplexní prací vypracovávanou studenty při ukončování jejich vysokoškolského studia. Diplomová práce má podobu uceleného celku popisující zadanou problematiku v širších souvislostech, v níž student prokazuje schopnost samostatné práce a inženýrského přístupu. Diplomová práce má podobu buď projekční (rekonstrukce úseku železniční trati, studie nových tratí), rešeršní (zpracování přehledu v určité oblasti) nabo laboratorní (zahrnující provedení a vyhodnocení určených laboratorních zkoušek), případně též kombinovanou.

[1]  dle zadání


Projekt - progresivní aplikace v železničním spodku

Obsah předmětu je zaměřen na prezentace nejnovější poznatků a výsledků výzkumů a vývoje v oblasti železničního spodku, které se ještě do běžné praxe nebo předpisové základny v ČR nedostaly. Doplňuje a rozšiřuje tak studentům znalosti ze základních předmětů Z01, Z02 a Z03.

Povinná literatura:
[1]  SZDC S3 Železniční svršek, 2021
[2]  SZ S4 Železniční spodek, 2021

Ekologické aspekty dopravy

Negativní vlivy hluku a vibrací na člověka. Hodnocení proměnného dopravního hluku. Akustické hladiny. Hlukové mapy. Hluková studie. Charakteristiky dopravního hluku různých dopravních prostředků. Šíření hluku. Způsoby ochrany životního prostředí před nepříznivými účinky dopravy (urbanistické, architektonické, dopravně organizační, technické)

[1]  Krejčiříková, H., Špačková, H.: Dopravní stavby Část: Kolejová doprava; ČVUT 2001


Kolejové stavby a životní prostředí

Opakování základních vlastností zvuku, šíření hluku, akustické hladiny, měření hluku z kolejové dopravy, tvorba akustická studie, náležitosti protokolu z měření hladin akustického tlaku, legislativa, protihluková opatření a antivibrační rohože. Konstrukce tramvajových tratí a jejich projektování, nekonvenční městská kolejová doprava, lanové dráhy, LRT, pevná jízdní dráha a vysokorychlostní tratě.

[1]  Neubergová, K.: Ekologické aspekty dopravy, V Praze : Vydavatelství ČVUT, 2005.
[2]  Ministerstvo zdravotnictví: Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, věstník MZ 11/2017, 18.10.2017.
[3]  Krejčiříková, H., Špačková, H.: Dopravní stavby Část: Kolejová doprava; ČVUT 2001.
[4]  Zdravotní ústav, NÁRODNÍ REFERENČNÍ LABORATOŘ PRO KOMUNÁLNÍ HLUK: ODBORNÉ DOPORUČENÍ pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí verze 1.0, Ostrava, 2018.
[5]  Thompson, D.: Railway Noise and Vibration: mechanisms, modeling and means of control; Elsevir, 2009, ISBN-13: 978-0-08-045147-3.
[6]  Kotzen, B., English., C.: Environmental Noise Barriers: A guide to their acoustic and visual design - 2nd ed., Spon Press, 2009, ISBN-13: 978-0-415-43708-0.


Konstrukce železničních staveb

Předmět je zaměřený na řešení základních úloh v projektování železničních staveb v praxi. Náplň předmětu navazuje na obsah základních předmětů konstrukcí železničních staveb. Rozšiřuje zejména znalosti v oblasti navrhování geometrických parametrů koleje se zohledněním vozidel využívající vyšší hodnoty nedostatku převýšení, výpočtu prostorové průchodnosti trati, projektování nových nástupištních hran, odvodnění kolejiště a další.

[1]  ČSN 73 6360-1, Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 1: Projektování, ČNI, 2008;
[2]  ČSN 73 4959 Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a vlečkách, ČNI, 2009;
[3]  ČSN 73 6320 Průjezdné průřezy na drahách celostátních, drahách regionálních a vlečkách normálního rozchodu, ČNI, 1997


Vysokorychlostní tratě

Koncepce budování evropské vysokorychlostní železniční sítě, geometrická poloha koleje a konstrukce železničního svršku a spodku, příklady řešení vysokorychlostní železniční dopravy v zahraničí a koncepce výstavby u SŽDC

[1]  Krejčiříková H.: Železniční stavby - Doplňková skripta: vysokorychlostní tratě, 2003
[2]  aktuální odborná literatura
[3]  Vysokorychlostní železnice. Vysokorychlostní železnice = vysokorychlostní tratě +
[4]  rychlovlaky. [online]. 2017, [cit. 2017-12-11]. Dostupné z: http://www.vysokorychlostnizeleznice.cz/
[5]  PALÍK, František, Jiří KOŘÍNEK a Antonín BLAŽEK. Vysokorychlostní železnice &
[6]  nekonvenční dopravní systémy. Praha: Výzkumný ústav železniční, a.s., 2015, s. 424. ISBN
[7]  978-80-906229-0-6.


Výuka v terénu - železniční stavby (1 týden)

Předmět je zaměřen na praktické osvojení dovedností v oblasti pasportizace železniční trati, základní geodetické práce (polygonový pořad, zaměření příčných řezů a podélného profilu, vytyčení přechodnice) a zpracování související výpočtové a výkresové dokumentace. Součástí výuky je provedení statické a rázové zatěžovací zkoušky a změření parametrů konstrukčního uspořádání koleje v oblouku a ve výhybce. Výuka probíhá formou pětidenního kurzu na reálné železniční trati. Studenti pracují v týmech.

Povinná literatura:
[1]  Horníček, L. a kolektiv: Praktické cvičení ze železničních staveb, ČVUT v Praze, 2013, ISBN 978-80-01-05057-6
[2]   Břešťovský P.: Železniční stavby 1. Návody pro cvičení, ČVUT v Praze, 2018, ISBN 978-80-01-06373-6
Doporučená literatura:
[3]  Esveld C.: Modern Railway Track, TU Delft, 2016, ISBN 978-1-326-05172-3
[4]   Krejčiříková H.: Železniční stavby 1 / 1. část. ČVUT v Praze, 2017, ISBN 978-80-01-06157-2
[5]   Blažek R., Skořepa Z.: Geodézie 3. Výškopis. ČVUT v Praze, 2009, ISBN 978-80-01-04358-5
Studijní pomůcky:
[6]  ČSN 73 6360-1, Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 1: Projektování, ČNI, 2008
[7]  ČSN 73 6360-2, Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba, ČNI, 2009

Železniční stavby 1

Vozidlo a kolej, konstrukční a geometrické uspořádání koleje, prostorové uspořádání trati, průzkumy pro projektování, projektová dokumentace, trasování a vytyčování železničních tratí, konstrukce železniční trati, konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku, zemní těleso železničního spodku, poruchy a zvýšení stability tělesa železničního spodku, požadavky na únosnost a zhutnění zemin v tělese, odvodnění železničního spodku, stavby železničního spodku. Konstrukce koleje, kolejnice, kolejnicové podpory, kolejnicové styky, teorie, budování a udržování bezstykové koleje, konstrukce a geometrické poměry výhybek.

Povinná literatura:
[1]  Krejčiříková.: Železniční stavby 1; skrípta, ČVUT Praha, 2017, ISBN 978-80-01-06157-2
[2]  Břešťovský, Fridrich: Železniční stavby 1, Návody pro cvičení, skrípta, ČVUT Praha, 2018, ISBN 978-80-01-06373-6
Doporučená literatura:
[3]  Lichtberger: Track compendium: formation, permanent way, maintenance, economics. Hamburg: Eurailpress, 2005, ISBN 3-7771-0320-9.
[4]  SR103/3 (S) Služební rukověť: Výkresy materiálu pro železniční svršek - kolej; SŽDC 2010
Studijní pomůcky:
[5]  SZDC S3 Železniční svršek, 2021
[6]  SZ S4 Železniční spodek, 2021

Železniční stavby 2K

Projektování kolejiště jednotlivých typů železničních stanic, konstrukční prvky železničních stanic, zařízení pro přepravu osob a zboží, návaznost na evropskou železniční síť, modernizace a optimalizace železničních tratí, navrhování tramvajových tratí a tratí metra, ekologické dopady kolejové dopravy.

Povinná literatura:
[1]  ČSN 736360-1: Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 1: Projektování. ÚNMZ, prosinec 2020
Doporučená literatura:
[2]  web katedry železničních staveb: http://kzs.fsv.cvut.cz
[3]  Program rozvoje rychlých železničních spojení v ČR, Ministerstvo dopravy, 2017
[4]  ČSN 280318: Průjezdné průřezy tramvajových tratí a obrysy pro vozidla provozovaná na tramvajových dráhách, ÚNMZ, březen 2015

Železniční stavby 3D

Předmět je zaměřen na podrobné seznámení se stavbou a údržbou železničních tratí. Studenti jsou seznámeni s pracovními postupy a mechanizačními prostředky, které jsou užívány pro stavbu železničního spodku a svršku a pro zřízení a údržbu geometrické polohy koleje.

Povinná literatura:
[1]   BADO P., JELÍNEK V.: Speciální drážní vozidla, agentura ALHA, 2014, ISBN 978-80-260-5856-4
[2]   Technologie prací na železničním svršku, kolektiv autorů, kniha, ČKAIT, 2019, ISBN 978-80-88265-17-7
[3]   ČSN 73 6360–Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha – Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba
Doporučená literatura:
[4]   IŽVOLT L., ŠESTÁKOVÁ J., ŠMALO M.: Železničné stavitelstvo 2, EDIS, Žilina, 2015, ISBN 978-80-5541-169-9

Diagnostika jízdní dráhy ve vztahu k měření hluku

Předmět je zaměřen zejména na diagnostiku kolejové jízdní dráhy u železničních a tramvajových tratí. V rámci teoretické části předmětu se studenti zaměří na diagnostiku a zatřídění povrchových vad kolejnic ovlivňujících akustickou situaci v okolí kolejové trati při průjezdu vozidla. Dále budou v rámci předmětu vysvětleny pojmy opotřebení kolejnic a údržba jízdní dráhy. Studenti se seznámí se metodami nedestruktivního zkoušení kolejnic a systémem evidence vad kolejnic. Blíže se seznámí se základními metodami defektoskopie se zaměřením na měření vlnkovitosti a drsnosti kolejnice, které jsou klíčové v aktuálně zaváděné celoevropské metodice Cnossos. V praktické části se student seznámí se základy měření vlnkovitosti a drsnosti kolejnice. V rámci měření v terénu bude studentem ve spolupráci s vyučujícím proveden sběr dat s využitím zařízení na měření vlnkovitosti a drsnosti kolejnice. Naměřená data budou studentem vyhodnocena. Výstupem z praktické části bude zpracovaný protokol z měření.

[1]  - Krejčiříková, H., Špačková, H.: Dopravní stavby Část: Kolejová doprava; ČVUT 2001
[2]  - Manuály k přístrojům a zařízením využívaných pro realizaci experimentů.
[3]  - Vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/95 Sb. (Stavební a technický řád drah)
[4]  - 376/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. července 2006 příloha 4.1 - lom kolejnic způsobených
[5]  rozdělením do dvou nebo více kusů nebo spočívajících v oddělení kusu kovu, při kterém se na
[6]  temeni kolejnice vytvoří mezera o délce více než 50 mm a hloubce více než 10 mm
[7]  - SŽDC (ČD) S 3/4 „Nedestruktivní zkoušení kolejnic“
[8]  - SŽDC (ČD) S 2/3 „Organizace a provádění kontrol tratí“ čl. 68 s odkazem na přílohu 1
[9]  - Jednotná výpočtová metodika CNOSSOS-EU (Common Noise Assessment Methods in EU), 2012


Diagnostics of Railway in Relation to Noise Measurement

The subject focuses mainly on the diagnostics of railway tracks in railway and tram lines. Within the theoretical part of the subject, students will focus on diagnostics and classification of surface defects of rails influencing the acoustic situation in the vicinity of the railway track during the passage of a vehicle. In addition, the concepts of rail wear and track maintenance will be explained within the subject. Students will be acquainted with the methods of non-destructive testing of the rails and the system of tracking of rail defects. They will become acquainted with the basic methods of defectoscopy with a focus on the measurement of wavelength and roughness of the rails heads, which are crucial methods in the contemporary implemented pan-European methodology of Cnossos. In the practical part, the students will learn the basics of the measurement of the rail corrugation and the roughness of the rails. As part of the field measurements, the student will, with support of a teacher, collect data using equipment for measuring rail corrugation and roughness of the rails. The measured data will be evaluated by a student. The practical output will be the processed measurement protocol.

[1]  - official manuals for a device for measuring wavelength and roughness of the rails
[2]  - CNOSSOS-EU Common Noise Assessment Methods in EU, 2012
[3]  - Jens Trampe Broch: Acoustic noise measurements, 1975
[4]  - David Thompson: Railway noise and vibration – Mechanisms, modelling and means of control, 2009
[5]  - Clifford F Bonnett: Practical railway engineering, 2010


Experimentální ověřování materiálů a konstrukcí železničních staveb

Předmět je zaměřen na podrobné seznámení s metodami hodnocení kvality železniční dopravní cesty a jejích součástí. Důraz je kladen na experimentální ověřování materiálů, stavebních prvků a konstrukcí a klasifikaci zjištěných vad. Součástí výuky je provedení experimentálních měření v laboratorních podmínkách i na železniční tratí, vyhodnocení výsledků a diskuse nad nimi.

[1]  Povinná literatura:
[2]  Moravčík, M., Moravčík, M. Mechanika železničních tratí. Experimentálna analýza namáhania a pretvorenia komponentov trate. Žilina: EDIS – vydavateľstvo ŽU, 2002, ISBN 80-7100-958-7.
[3]  Selig, E.T., Waters, J.M. Track Geotechnology and Substructure Management. London: Thomas Telford Services Ltd., 1994, ISBN 0-7277-2013-9.
[5]  Doporučená literatura:


Měření hluku v kolejové dopravě

Předmět studenty seznámí s principem moderní metody lokalizace zdrojů hluku v kolejové dopravě na reálném projíždějícím vozidle. V rámci praktické části předmětu bude probíhat měření v terénu pomocí moderního zařízení - akustické kamery, která umožňuje zobrazení naměřeného akustického signálu v obraze z videokamery. Studenti se v rámci praktické části naučí toto zařízení ovládat. V rámci post-processingu bude studentem provedena důkladná analýza frekvenční oblasti signálu. Na základě provedené frekvenční analýzy bude studentem stanoveno, které zdroje hluku lze označit za významné a které lze zanedbat. Na závěr bude navrženo optimální protihlukové opatření.

[1]  - Krejčiříková, H., Špačková, H.: Dopravní stavby Část: Kolejová doprava; ČVUT 2001
[2]  - Neubergová, K.: Ekologické aspekty dopravy, v Praze: Vydavatelství ČVUT, 2005
[3]  - Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, Věstník MZ, částka 11, platnost od 20.10.2017
[4]  - Manuály k přístrojům a zařízením využívaných pro realizaci experimentů.
[6]  Normy:
[7]  - ČSN ISO 1996-1 Akustika – Popis, měření a hodnocení hluku prostředí – Část 1: Základní veličiny a postupy pro hodnocení,
[8]  - ČSN ISO 1996-2 Akustika – Popis a měření hluku prostředí – Část 2: Určování hladin hluku prostředí,


Noise Measurement in Railway Transportation

Students will become familiar with the principles of modern methods of locating sources of noise in rail traffic emitting from a real vehicle. Within the practical part of the subject, field measurements will be carried out using a modern device - an acoustic camera that allows the measured acoustic signal to be displayed in the image from the video camera. Students will learn how to control this device within the subject practical part. In post-processing, the students will conduct a thorough analysis of the frequency domain of the signal. Based on the frequency analysis performed, the student will determine which sources of noise can be determined as significant and can be neglected. Finally, an optimal noise barrier will be designed.

[1]  - official manuals for instruments and devices used to implement experiments.
[2]  - Jens Trampe Broch: Acoustic noise measurements, 1975
[3]  - David Thompson: Railway noise and vibration – Mechanisms, modelling and means of control, 2009
[4]  - Clifford F Bonnett: Practical railway engineering, 2010


Metody navrhování a sanací pražcového podloží

Předmět je zaměřen na podrobné studium problematiky navrhování konstrukce pražcového podloží v ČR a Evropě, včetně ochrany proti klimatickým účinkům a vlivu podzemní vody. Cílem předmětu je seznámení studentů se speciálními materiály pro použití do konstrukce pražcového podloží (geosyntetika, hydro- a tepelně-izolační materiály, antivibrační prvky) a s poruchami pražcového podloží a metodami jejich odstranění. Součástí výuky je seznámení s vybranými přístroji a zařízeními pro analýzu kvality pražcového podloží a jejich praktickým využitím.

[1]  Povinná literatura:
[2]  Correia, A.G., Momoya, Y., Tatsuoka, F. Design and Costruction of Pavements and Rail Tracks. London: Taylor & Francis
[3]  Indraratna, B., Salim, W., Rujikiatkomjorn Ch. Advanced Rail Geotechnology – Ballasted Track. London: Taylor & Francis Group, 2011, ISBN 978-0-415-66957-3.
[5]  Doporučená literatura:


Teorie bezstykové koleje

Cílem předmětu je rozšíření znalostí o bezstykové koleji železničních a tramvajových tratí dosažených v magisterském studiu. Náplní předmětu je rešerše o bezstykové koleji, teorie o výpočtu stability bezstykové koleje a modelování chování bezstykové koleje pod zatížením provozem a klimatickými podmínkami..

[1]  Povinná literatura:
[2]  Fendrich L., Handbuch Eisenbahninfrastructur, ISBN-10 3-540-29581-X Berlin Heidelberg New York, Springer-Verlag Berlin 2007
[3]  Lichtberger B., Track Compendium, 1st edition 2005, ISBN 3-7771-0320-9
[4]  Doporučená literatura:
[5]  Fuhrer G., Oberbauberechnung, VLN 162-925/65/79, transpress Berlin


Zdroje hluku v kolejové dopravě

Předmět se zaměřuje na problematiku vzniku a šíření hluku v kolejové dopravě. V rámci teoretické části studenti získají znalosti o problematice hluku, jeho lokalizaci a šíření s důrazem na kolejovou dopravu. Budou seznámeni se základními i inovativními aplikacemi protihlukových opatření, jak na straně vozidla, tak na straně infrastruktury a naučí se implementovat jejich optimální kombinaci pro dosažení co nejlepšího účinku. Praktickou částí předmětu je měření v terénu, kde budou s pomocí moderní akustické kamery lokalizovány dominantní zdroje hluku na reálném jedoucím vozidle.


Sources of Noise in Railway Transportation

The subject focuses on the issue of the generation and propagation of noise in rail transport. Within the theoretical part, the students will gain knowledge about noise issues, localization and propagation with an emphasis in rail transport. They will becomed with both basic and innovative applications of vehicle and infrastructure noise prevention measures and will learn how to implement their optimal combination to achieve the best possible results. Practical part of the subject are field measurements, where dominant sources of noise on the real moving vehicle will be localized using a modern acoustic camera.

[1]  - Official manuals for acoustic cameras
[2]  - Jens Trampe Broch: Acoustic noise measurements, 1975
[3]  - David Thompson: Railway noise and vibration – Mechanisms, modelling and means of control, 2009
[4]  - Clifford F Bonnett: Practical railway engineering, 2010


Bakalářská práce

Bakalářská práce je první komplexní prací vypracovávanou studenty při jejich vysokoškolském studiu na zvolené téma. Základními úkoly jsou: osvojení práce s odbornou literaturou, zpracování odborného textu, citační zvyklosti apod. Bakalářská práce má podobu buď projekční (rekonstrukce úseku železniční trati, studie nových tratí), rešeršní (zpracování přehledu aktuálního stavu řešení v určité oblasti) nebo laboratorní (zahrnující provedení a vyhodnocení určených laboratorních zkoušek).

[1]  dle zadání


Bakalářská práce

Bakalářská práce je první komplexní prací vypracovávanou studenty při jejich vysokoškolském studiu na zvolené téma. Základními úkoly jsou: osvojení práce s odbornou literaturou, zpracování odborného textu, citační zvyklosti apod. Bakalářská práce má podobu buď rešeršní (zpracování přehledu aktuálního stavu řešení v určité oblasti) nebo experimentální (zahrnující provedení a vyhodnocení určených laboratorních zkoušek).

[1]  dle zadání


Bakalářská práce

Bakalářská práce je první komplexní prací vypracovávanou studenty při jejich vysokoškolském studiu na zvolené téma. Základními úkoly jsou: osvojení práce s odbornou literaturou, zpracování odborného textu, citační zvyklosti apod. Bakalářská práce má podobu buď rešeršní (zpracování přehledu aktuálního stavu řešení v určité oblasti) nebo experimentální (zahrnující provedení a vyhodnocení určených laboratorních zkoušek).

[1]  dle zadání


Diplomový seminář

Zpracování a prezentace odborného tématu. Příprava podkladů pro diplomovou práci.

[1]  dle zadání


Projekt

Zpracování a prezentace odborného tématu. Příprava prvotních podkladů pro diplomovou práci.

[1]  ČSN EN ISO 3095: Železniční aplikace Měření hluku vyzařovaného kolejovými vozidly, březen 2006
[2]  Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí čj. HEM-300-11.12.01-34065
[3]  Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. se změnami 217/2016 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací


Diplomová práce

Diplomová práce je závěrečnou komplexní prací vypracovávanou studenty při ukončování jejich vysokoškolského studia. Diplomová práce má podobu uceleného celku popisující zadanou problematiku v širších souvislostech, v níž student prokazuje schopnost samostatné práce a inženýrského přístupu. Diplomová práce má podobu buď projekční (rekonstrukce úseku železniční trati, studie nových tratí), rešeršní (zpracování přehledu v určité oblasti) nabo laboratorní (zahrnující provedení a vyhodnocení určených laboratorních zkoušek), případně též kombinovanou.

[1]  dle zadání


Realizace kolejových staveb

Náplní předmětu je poskytnutí přehledu znalostí, které jsou nezbytné pro stavbu a údržbu železničních tratí. Studentům jsou poskytnuty informace ohledně legislativního rámce prací v provozované železniční cestě a jsou seznámeni s jednotlivými prvky železniční tratě. Hlavním těžištěm předmětu jsou základní pracovní postupy pro stavbu a udržbu železničního spodku a svršku.

[1]  BADO P., JELÍNEK V.: Speciální drážní vozidla, agentura ALHA, 2012
[2]  IŽVOLT L., ŠESTÁKOVÁ J., ŠMALO M.: Železničné stavitelstvo 2, EDIS, Žilina, 2015


Projekt - progresivní aplikace v železničním spodku


Ekologické aspekty dopravy

Negativní vlivy hluku a vibrací na člověka. Hodnocení proměnného dopravního hluku. Akustické hladiny. Hlukové mapy. Hluková studie. Charakteristiky dopravního hluku různých dopravních prostředků. Šíření hluku. Způsoby ochrany životního prostředí před nepříznivými účinky dopravy (urbanistické, architektonické, dopravně organizační, technické)

[1]  Krejčiříková, H., Špačková, H.: Dopravní stavby Část: Kolejová doprava; ČVUT 2001


Kolejové stavby a životní prostředí

Opakování základních vlastností zvuku, šíření hluku, akustické hladiny, měření hluku z kolejové dopravy, tvorba akustická studie, náležitosti protokolu z měření hladin akustického tlaku, legislativa, protihluková opatření a antivibrační rohože. Konstrukce tramvajových tratí a jejich projektování, nekonvenční městská kolejová doprava, lanové dráhy, LRT, pevná jízdní dráha a vysokorychlostní tratě.

[1]  Neubergová, K.: Ekologické aspekty dopravy, V Praze : Vydavatelství ČVUT, 2005
[2]  Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí čj. HEM-300-11.12.01-34065.
[3]  Krejčiříková, H., Špačková, H.: Dopravní stavby Část: Kolejová doprava; ČVUT 2001


Konstrukce železničních staveb

Předmět je zaměřený na řešení základních úloh v projektování železničních staveb v praxi. Náplň předmětu navazuje na obsah základních předmětů konstrukcí železničních staveb. Rozšiřuje zejména znalosti v oblasti navrhování geometrických parametrů koleje se zohledněním vozidel využívající vyšší hodnoty nedostatku převýšení, výpočtu prostorové průchodnosti trati, projektování nových nástupištních hran, odvodnění kolejiště a další.

[1]  ČSN 73 6360-1, Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 1: Projektování, ČNI, 2008;
[2]  ČSN 73 4959 Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a vlečkách, ČNI, 2009;
[3]  ČSN 73 6320 Průjezdné průřezy na drahách celostátních, drahách regionálních a vlečkách normálního rozchodu, ČNI, 1997


Vysokorychlostní tratě

Koncepce budování evropské vysokorychlostní železniční sítě, geometrická poloha koleje a konstrukce železničního svršku a spodku, příklady řešení vysokorychlostní železniční dopravy v zahraničí a koncepce výstavby u SŽDC

[1]  Krejčiříková H.: Železniční stavby - Doplňková skripta: vysokorychlostní tratě, 2003
[2]  aktuální odborná literatura


Výuka v terénu - železniční stavby (1 týden)

Předmět je zaměřen na praktické osvojení dovedností v oblasti pasportizace železniční trati, základní geodetické práce (polygonový pořad, zaměření příčných řezů a podélného profilu, vytyčení přechodnice) a zpracování související výpočtové a výkresové dokumentace. Součástí výuky je provedení statické a rázové zatěžovací zkoušky a změření parametrů konstrukčního uspořádání koleje v oblouku a ve výhybce. Výuka probíhá formou pětidenního kurzu na reálné železniční trati. Studenti pracují v týmech.

Povinná literatura:
[1]  Horníček, L. a kolektiv: Praktické cvičení ze železničních staveb, ČVUT v Praze, 2013, ISBN 978-80-01-05057-6
[2]   Břešťovský P.: Železniční stavby 1. Návody pro cvičení, ČVUT v Praze, 2018, ISBN 978-80-01-06373-6
Doporučená literatura:
[3]  Esveld C.: Modern Railway Track, TU Delft, 2016, ISBN 978-1-326-05172-3
[4]   Krejčiříková H.: Železniční stavby 1 / 1. část. ČVUT v Praze, 2017, ISBN 978-80-01-06157-2
[5]   Blažek R., Skořepa Z.: Geodézie 3. Výškopis. ČVUT v Praze, 2009, ISBN 978-80-01-04358-5
Studijní pomůcky:
[6]  ČSN 73 6360-1, Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 1: Projektování, ČNI, 2008
[7]  ČSN 73 6360-2, Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba, ČNI, 2009

Železniční stavby 1

Vozidlo a kolej, konstrukční a geometrické uspořádání koleje, prostorové uspořádání trati, průzkumy pro projektování, projektová dokumentace, trasování a vytyčování železničních tratí, konstrukce železniční trati, konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku, zemní těleso železničního spodku, poruchy a zvýšení stability tělesa železničního spodku, požadavky na únosnost a zhutnění zemin v tělese, odvodnění železničního spodku, stavby železničního spodku. Konstrukce koleje, kolejnice, kolejnicové podpory, kolejnicové styky, teorie, budování a udržování bezstykové koleje, konstrukce a geometrické poměry výhybek.

Povinná literatura:
[1]  Krejčiříková.: Železniční stavby 1; skrípta, ČVUT Praha, 2017, ISBN 978-80-01-06157-2
[2]  Břešťovský, Fridrich: Železniční stavby 1, Návody pro cvičení, skrípta, ČVUT Praha, 2018, ISBN 978-80-01-06373-6
Doporučená literatura:
[3]  Lichtberger: Track compendium: formation, permanent way, maintenance, economics. Hamburg: Eurailpress, 2005, ISBN 3-7771-0320-9.
[4]  Ižvolt, Hodas, Šestáková: Železničné stavitelstvo 1, kniha Žilina, 2015, ISBN 978-80-554-1122-4
[5]  Ižvolt, Hodas, Šestáková: Železničné stavitelstvo 2, kniha Žilina, 2015, ISBN 978-80-554-1169-9
Studijní pomůcky:
[6]  SR103/3 (S) Služební rukověť: Výkresy materiálu pro železniční svršek - kolej; SŽDC 2010
[7]  SZDC S3 Železniční svršek, 2014
[8]  SZDC S4 Železniční spodek, 2008

Železniční stavby 2K

Projektování kolejiště jednotlivých typů železničních stanic, konstrukční prvky železničních stanic, zařízení pro přepravu osob a zboží, návaznost na evropskou železniční síť, modernizace a optimalizace železničních tratí, navrhování tramvajových tratí a tratí metra, ekologické dopady kolejové dopravy.

[1]  [1] Krejčiříková, H., Špačková, H.: Dopravní stavby Část: Kolejová doprava; ČVUT 2001
[2]  [1] Fliegel, Veliš, Špačková, Milták: Železniční stavby 30 (Návody pro cvičení ze železničních stanic), Vydavatelství ČVUT 1998.
[3]  [2] ČSN 736360-1: Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 1: Projektování. prosinec 2020
[4]  [2] Web katedry železničních staveb: http://kzs.fsv.cvut.cz.
[5]  [2] ČSN 28 0318 Průjezdné průřezy tramvajových tratí a obrysy pro vozidla provozovaná na tramvajových dráhách, Únmz, březen 2015.


Železniční stavby 3D

Předmět je zaměřen na podrobné seznámení se stavbou a údržbou železničních tratí. Studenti jsou seznámeni s pracovními postupy a mechanizačními prostředky, které jsou užívány pro stavbu železničního spodku a svršku a pro zřízení a údržbu geometrické polohy koleje.

[1]  BADO P., JELÍNEK V.: Speciální drážní vozidla, agentura ALHA, 2012
[2]  IŽVOLT L., ŠESTÁKOVÁ J., ŠMALO M.: Železničné stavitelstvo 2, EDIS, Žilina, 2015


Diagnostika jízdní dráhy ve vztahu k měření hluku

Předmět je zaměřen zejména na diagnostiku kolejové jízdní dráhy u železničních a tramvajových tratí. V rámci teoretické části předmětu se studenti zaměří na diagnostiku a zatřídění povrchových vad kolejnic ovlivňujících akustickou situaci v okolí kolejové trati při průjezdu vozidla. Dále budou v rámci předmětu vysvětleny pojmy opotřebení kolejnic a údržba jízdní dráhy. Studenti se seznámí se metodami nedestruktivního zkoušení kolejnic a systémem evidence vad kolejnic. Blíže se seznámí se základními metodami defektoskopie se zaměřením na měření vlnkovitosti a drsnosti kolejnice, které jsou klíčové v aktuálně zaváděné celoevropské metodice Cnossos. V praktické části se student seznámí se základy měření vlnkovitosti a drsnosti kolejnice. V rámci měření v terénu bude studentem ve spolupráci s vyučujícím proveden sběr dat s využitím zařízení na měření vlnkovitosti a drsnosti kolejnice. Naměřená data budou studentem vyhodnocena. Výstupem z praktické části bude zpracovaný protokol z měření.

[1]  - Krejčiříková, H., Špačková, H.: Dopravní stavby Část: Kolejová doprava; ČVUT 2001
[2]  - Manuály k přístrojům a zařízením využívaných pro realizaci experimentů.
[3]  - Vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/95 Sb. (Stavební a technický řád drah)
[4]  - 376/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. července 2006 příloha 4.1 - lom kolejnic způsobených
[5]  rozdělením do dvou nebo více kusů nebo spočívajících v oddělení kusu kovu, při kterém se na
[6]  temeni kolejnice vytvoří mezera o délce více než 50 mm a hloubce více než 10 mm
[7]  - SŽDC (ČD) S 3/4 „Nedestruktivní zkoušení kolejnic“
[8]  - SŽDC (ČD) S 2/3 „Organizace a provádění kontrol tratí“ čl. 68 s odkazem na přílohu 1
[9]  - Jednotná výpočtová metodika CNOSSOS-EU (Common Noise Assessment Methods in EU), 2012


Diagnostics of Railway in Relation to Noise Measurement

The subject focuses mainly on the diagnostics of railway tracks in railway and tram lines. Within the theoretical part of the subject, students will focus on diagnostics and classification of surface defects of rails influencing the acoustic situation in the vicinity of the railway track during the passage of a vehicle. In addition, the concepts of rail wear and track maintenance will be explained within the subject. Students will be acquainted with the methods of non-destructive testing of the rails and the system of tracking of rail defects. They will become acquainted with the basic methods of defectoscopy with a focus on the measurement of wavelength and roughness of the rails heads, which are crucial methods in the contemporary implemented pan-European methodology of Cnossos. In the practical part, the students will learn the basics of the measurement of the rail corrugation and the roughness of the rails. As part of the field measurements, the student will, with support of a teacher, collect data using equipment for measuring rail corrugation and roughness of the rails. The measured data will be evaluated by a student. The practical output will be the processed measurement protocol.

[1]  - official manuals for a device for measuring wavelength and roughness of the rails
[2]  - CNOSSOS-EU Common Noise Assessment Methods in EU, 2012
[3]  - Jens Trampe Broch: Acoustic noise measurements, 1975
[4]  - David Thompson: Railway noise and vibration – Mechanisms, modelling and means of control, 2009
[5]  - Clifford F Bonnett: Practical railway engineering, 2010


Experimentální ověřování materiálů a konstrukcí železničních staveb

Předmět je zaměřen na podrobné seznámení s metodami hodnocení kvality železniční dopravní cesty a jejích součástí. Důraz je kladen na experimentální ověřování materiálů, stavebních prvků a konstrukcí a klasifikaci zjištěných vad. Součástí výuky je provedení experimentálních měření v laboratorních podmínkách i na železniční tratí, vyhodnocení výsledků a diskuse nad nimi.

[1]  Povinná literatura:
[2]  Moravčík, M., Moravčík, M. Mechanika železničních tratí. Experimentálna analýza namáhania a pretvorenia komponentov trate. Žilina: EDIS – vydavateľstvo ŽU, 2002, ISBN 80-7100-958-7.
[3]  Selig, E.T., Waters, J.M. Track Geotechnology and Substructure Management. London: Thomas Telford Services Ltd., 1994, ISBN 0-7277-2013-9.
[5]  Doporučená literatura:


Měření hluku v kolejové dopravě

Předmět studenty seznámí s principem moderní metody lokalizace zdrojů hluku v kolejové dopravě na reálném projíždějícím vozidle. V rámci praktické části předmětu bude probíhat měření v terénu pomocí moderního zařízení - akustické kamery, která umožňuje zobrazení naměřeného akustického signálu v obraze z videokamery. Studenti se v rámci praktické části naučí toto zařízení ovládat. V rámci post-processingu bude studentem provedena důkladná analýza frekvenční oblasti signálu. Na základě provedené frekvenční analýzy bude studentem stanoveno, které zdroje hluku lze označit za významné a které lze zanedbat. Na závěr bude navrženo optimální protihlukové opatření.

[1]  - Krejčiříková, H., Špačková, H.: Dopravní stavby Část: Kolejová doprava; ČVUT 2001
[2]  - Neubergová, K.: Ekologické aspekty dopravy, v Praze: Vydavatelství ČVUT, 2005
[3]  - Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, Věstník MZ, částka 11, platnost od 20.10.2017
[4]  - Manuály k přístrojům a zařízením využívaných pro realizaci experimentů.
[6]  Normy:
[7]  - ČSN ISO 1996-1 Akustika – Popis, měření a hodnocení hluku prostředí – Část 1: Základní veličiny a postupy pro hodnocení,
[8]  - ČSN ISO 1996-2 Akustika – Popis a měření hluku prostředí – Část 2: Určování hladin hluku prostředí,


Noise Measurement in Railway Transportation

Students will become familiar with the principles of modern methods of locating sources of noise in rail traffic emitting from a real vehicle. Within the practical part of the subject, field measurements will be carried out using a modern device - an acoustic camera that allows the measured acoustic signal to be displayed in the image from the video camera. Students will learn how to control this device within the subject practical part. In post-processing, the students will conduct a thorough analysis of the frequency domain of the signal. Based on the frequency analysis performed, the student will determine which sources of noise can be determined as significant and can be neglected. Finally, an optimal noise barrier will be designed.

[1]  - official manuals for instruments and devices used to implement experiments.
[2]  - Jens Trampe Broch: Acoustic noise measurements, 1975
[3]  - David Thompson: Railway noise and vibration – Mechanisms, modelling and means of control, 2009
[4]  - Clifford F Bonnett: Practical railway engineering, 2010


Metody navrhování a sanací pražcového podloží

Předmět je zaměřen na podrobné studium problematiky navrhování konstrukce pražcového podloží v ČR a Evropě, včetně ochrany proti klimatickým účinkům a vlivu podzemní vody. Cílem předmětu je seznámení studentů se speciálními materiály pro použití do konstrukce pražcového podloží (geosyntetika, hydro- a tepelně-izolační materiály, antivibrační prvky) a s poruchami pražcového podloží a metodami jejich odstranění. Součástí výuky je seznámení s vybranými přístroji a zařízeními pro analýzu kvality pražcového podloží a jejich praktickým využitím.

[1]  Povinná literatura:
[2]  Correia, A.G., Momoya, Y., Tatsuoka, F. Design and Costruction of Pavements and Rail Tracks. London: Taylor & Francis
[3]  Indraratna, B., Salim, W., Rujikiatkomjorn Ch. Advanced Rail Geotechnology – Ballasted Track. London: Taylor & Francis Group, 2011, ISBN 978-0-415-66957-3.
[5]  Doporučená literatura:


Teorie bezstykové koleje

Cílem předmětu je rozšíření znalostí o bezstykové koleji železničních a tramvajových tratí dosažených v magisterském studiu. Náplní předmětu je rešerše o bezstykové koleji, teorie o výpočtu stability bezstykové koleje a modelování chování bezstykové koleje pod zatížením provozem a klimatickými podmínkami..

[1]  Povinná literatura:
[2]  Fendrich L., Handbuch Eisenbahninfrastructur, ISBN-10 3-540-29581-X Berlin Heidelberg New York, Springer-Verlag Berlin 2007
[3]  Lichtberger B., Track Compendium, 1st edition 2005, ISBN 3-7771-0320-9
[4]  Doporučená literatura:
[5]  Fuhrer G., Oberbauberechnung, VLN 162-925/65/79, transpress Berlin


Zdroje hluku v kolejové dopravě

Předmět se zaměřuje na problematiku vzniku a šíření hluku v kolejové dopravě. V rámci teoretické části studenti získají znalosti o problematice hluku, jeho lokalizaci a šíření s důrazem na kolejovou dopravu. Budou seznámeni se základními i inovativními aplikacemi protihlukových opatření, jak na straně vozidla, tak na straně infrastruktury a naučí se implementovat jejich optimální kombinaci pro dosažení co nejlepšího účinku. Praktickou částí předmětu je měření v terénu, kde budou s pomocí moderní akustické kamery lokalizovány dominantní zdroje hluku na reálném jedoucím vozidle.


Sources of Noise in Railway Transportation

The subject focuses on the issue of the generation and propagation of noise in rail transport. Within the theoretical part, the students will gain knowledge about noise issues, localization and propagation with an emphasis in rail transport. They will becomed with both basic and innovative applications of vehicle and infrastructure noise prevention measures and will learn how to implement their optimal combination to achieve the best possible results. Practical part of the subject are field measurements, where dominant sources of noise on the real moving vehicle will be localized using a modern acoustic camera.

[1]  - Official manuals for acoustic cameras
[2]  - Jens Trampe Broch: Acoustic noise measurements, 1975
[3]  - David Thompson: Railway noise and vibration – Mechanisms, modelling and means of control, 2009
[4]  - Clifford F Bonnett: Practical railway engineering, 2010


Bakalářská práce

Bakalářská práce je první komplexní prací vypracovávanou studenty při jejich vysokoškolském studiu na zvolené téma. Základními úkoly jsou: osvojení práce s odbornou literaturou, zpracování odborného textu, citační zvyklosti apod. Bakalářská práce má podobu buď projekční (rekonstrukce úseku železniční trati, studie nových tratí), rešeršní (zpracování přehledu aktuálního stavu řešení v určité oblasti) nebo laboratorní (zahrnující provedení a vyhodnocení určených laboratorních zkoušek).

[1]  dle zadání


Bakalářská práce

Bakalářská práce je první komplexní prací vypracovávanou studenty při jejich vysokoškolském studiu na zvolené téma. Základními úkoly jsou: osvojení práce s odbornou literaturou, zpracování odborného textu, citační zvyklosti apod. Bakalářská práce má podobu buď rešeršní (zpracování přehledu aktuálního stavu řešení v určité oblasti) nebo experimentální (zahrnující provedení a vyhodnocení určených laboratorních zkoušek).

[1]  dle zadání


Bakalářská práce

Bakalářská práce je první komplexní prací vypracovávanou studenty při jejich vysokoškolském studiu na zvolené téma. Základními úkoly jsou: osvojení práce s odbornou literaturou, zpracování odborného textu, citační zvyklosti apod. Bakalářská práce má podobu buď rešeršní (zpracování přehledu aktuálního stavu řešení v určité oblasti) nebo experimentální (zahrnující provedení a vyhodnocení určených laboratorních zkoušek).

[1]  dle zadání


Diplomová práce

Diplomová práce je závěrečnou komplexní prací vypracovávanou studenty při ukončování jejich vysokoškolského studia. Diplomová práce má podobu uceleného celku popisující zadanou problematiku v širších souvislostech, v níž student prokazuje schopnost samostatné práce a inženýrského přístupu. Diplomová práce má podobu buď projekční (rekonstrukce úseku železniční trati, studie nových tratí), rešeršní (zpracování přehledu v určité oblasti) nabo laboratorní (zahrnující provedení a vyhodnocení určených laboratorních zkoušek), případně též kombinovanou.

[1]  dle zadání


Projekt 2

Vypracování kompletní hlukové studie zvolené oblasti, obsahující významný podíl kolejové dopravy. Vypracování studie včetně posouzení hlukové situace oblasti a případného návrhu řešení dané situace. Aplikace znalostí příslušné legislativy, metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy a predikčních softwarů určených pro stanovení hlukové zátěže.

[1]  Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí čj. HEM-300-11.12.01-34065.
[2]  Zákon č. 267/2015 Sb., o ochraně veřejného zdraví
[3]  Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. se změnami 217/2016 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací


Rail Traffic and Environment

Basic principles for designing of railway and tramway structures, European railway network, rail transport, environmental impacts - acoustics, traffic noise and vibrations, noise control, modelling and attenuation of traffic noise.

[1]  BONNETT, C.: Practical railway engineering. 2nd ed., London: Imperial College Press, 2005.
[2]  SATISH CHANDRA, M.: Railway engineering. Oxford: Oxford University Press, 2007.
[3]  VUCHIC V.R.: Urban Transit: Systems and Technology, 1st.ed., Wiley, 2007.


Dopravní hluk - modelování

Cílem předmětu je osvojit si a zvládnout na běžné uživatelské úrovni práci s vybranými predikčními softwary pro stanovení hlukové zátěže. Dovednosti budou aplikovány pro výpočet jednoduché hlukové situace.

[1]  Zákon č. 267/2015 Sb., o ochraně veřejného zdraví
[2]  Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. se změnami 217/2016 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací


Diagnostika staveb kolejové dopravy

Diagnostika železniční dopravní cesty - vyhláška 177/1995 ve stávajícím znění, předpisová základny pro posuzování provozuschopnosti tratí, prostředky diagnostiky železničního svršku a výhybek, železničního spodku - pražcového podloží. Měření dalších parametrů tratí. Reální příklady vyd a nedostatků jízdní dráhy.

[1]  - Vyhláška č. 177/1995 Sb.
[2]  - Normy ČSN,
[3]  - Předpisy SŽDC


Projekt D

Projekt má za cíl naučit studenty, jak správně vytvořit projektovou dokumentaci úseku železniční tratě na úrovni dokumentace pro stavební povolení. Projekt obsahuje varianty vedení trasy, podrobně zpracovanou finální variantu, podélný řez, příčné řezy a technickou zprávu včetně návrhu pražcového podloží. Součástí projektu je také ekonomické posouzení navrhované varianty.

[1]  ČSN 73 6360-1, Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 1: Projektování, ČNI, 2008,
[2]  Vzorové listy železničního spodku, 2002,
[3]  Směrnice SŽDC č.30 - Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky nezařazených do evropského železničního systému, 2008


Městská kolejová doprava

Řešení městské dopravy, charakteristika jednotlivých systémů, zjišťování dopravních potřeb, dopravní a přepravní vztahy. Zásady návrhu trasy metra, řešení integrovaných (přestupních) dopravních uzlů. Příměstská doprava, její charakter, zásady řešení a vliv na zástavbu. Návaznost jednotlivých druhů doprav.

Povinná literatura:
[1]  Kubát, Pejša, Jacura, Trešl: Městská a příměstská kolejová doprava, kniha, Wolters Kluwer ČR, Praha 2010, ISBN 978-80-7357-539-7
[2]  Fojtík: Tramvaje a tramvajové tratě, kniha, Praha 2010, ISBN 978-80-7432-039-2
Doporučená literatura:
[3]  Brezina: Ligh Rail Systems Design, VDM Verlag Dr. Muller Aktiengesellschaft 2008, ISBN 978-3-8364-8862-4
[4]  Stanislav Linert; Pavel Fojtik; Ivo Mahel: Kolejova vozidla prazske mestske hromadne dopravy, Dopravní podnik hl. m. Prahy, Praha 2005, ISBN 80-239-5463-6
Studijní pomůcky:
[5]  Krejčiříková H., Špačková H.: Dopravní stavby, část: kolejová doprava, 2001, ISBN 80-01-02444-X

Výuka v terénu - železniční stavby (1 týden)

Předmět je zaměřen na praktické osvojení dovedností v oblasti pasportizace železniční trati, základní geodetické práce (polygonový pořad, zaměření příčných řezů a podélného profilu, vytyčení přechodnice) a zpracování související výpočtové a výkresové dokumentace. Součástí výuky je provedení statické a rázové zatěžovací zkoušky a změření parametrů konstrukčního uspořádání koleje v oblouku a ve výhybce. Výuka probíhá formou pětidenního kurzu na reálné železniční trati. Studenti pracují v týmech.

Povinná literatura:
[1]  Horníček, L. a kolektiv: Praktické cvičení ze železničních staveb, ČVUT v Praze, 2013, ISBN 978-80-01-05057-6
[2]   Břešťovský P.: Železniční stavby 1. Návody pro cvičení, ČVUT v Praze, 2018, ISBN 978-80-01-06373-6
Doporučená literatura:
[3]  Esveld C.: Modern Railway Track, TU Delft, 2016, ISBN 978-1-326-05172-3
[4]   Krejčiříková H.: Železniční stavby 1 / 1. část. ČVUT v Praze, 2017, ISBN 978-80-01-06157-2
[5]   Blažek R., Skořepa Z.: Geodézie 3. Výškopis. ČVUT v Praze, 2009, ISBN 978-80-01-04358-5
Studijní pomůcky:
[6]  ČSN 73 6360-1, Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 1: Projektování, ČNI, 2008
[7]  ČSN 73 6360-2, Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba, ČNI, 2009

Železniční stavby 2D

Projektování kolejiště jednotlivých typů železničních stanic, konstrukční prvky železničních stanic, zařízení pro přepravu osob a zboží, návaznost na evropskou železniční síť, modernizace a optimalizace železničních tratí, navrhování tramvajových tratí a tratí metra, ekologické dopady kolejové dopravy.

[1]  Kubát B., Fliegel T.: Železniční stavby 30; ČVUT Praha 1999,
[2]  Krejčiříková, H., Špačková, H.: Dopravní stavby Část: Kolejová doprava; ČVUT 2001


Diagnostika jízdní dráhy ve vztahu k měření hluku

Předmět je zaměřen zejména na diagnostiku kolejové jízdní dráhy u železničních a tramvajových tratí. V rámci teoretické části předmětu se studenti zaměří na diagnostiku a zatřídění povrchových vad kolejnic ovlivňujících akustickou situaci v okolí kolejové trati při průjezdu vozidla. Dále budou v rámci předmětu vysvětleny pojmy opotřebení kolejnic a údržba jízdní dráhy. Studenti se seznámí se metodami nedestruktivního zkoušení kolejnic a systémem evidence vad kolejnic. Blíže se seznámí se základními metodami defektoskopie se zaměřením na měření vlnkovitosti a drsnosti kolejnice, které jsou klíčové v aktuálně zaváděné celoevropské metodice Cnossos. V praktické části se student seznámí se základy měření vlnkovitosti a drsnosti kolejnice. V rámci měření v terénu bude studentem ve spolupráci s vyučujícím proveden sběr dat s využitím zařízení na měření vlnkovitosti a drsnosti kolejnice. Naměřená data budou studentem vyhodnocena. Výstupem z praktické části bude zpracovaný protokol z měření.

[1]  - Krejčiříková, H., Špačková, H.: Dopravní stavby Část: Kolejová doprava; ČVUT 2001
[2]  - Manuály k přístrojům a zařízením využívaných pro realizaci experimentů.
[3]  - Vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/95 Sb. (Stavební a technický řád drah)
[4]  - 376/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. července 2006 příloha 4.1 - lom kolejnic způsobených
[5]  rozdělením do dvou nebo více kusů nebo spočívajících v oddělení kusu kovu, při kterém se na
[6]  temeni kolejnice vytvoří mezera o délce více než 50 mm a hloubce více než 10 mm
[7]  - SŽDC (ČD) S 3/4 „Nedestruktivní zkoušení kolejnic“
[8]  - SŽDC (ČD) S 2/3 „Organizace a provádění kontrol tratí“ čl. 68 s odkazem na přílohu 1
[9]  - Jednotná výpočtová metodika CNOSSOS-EU (Common Noise Assessment Methods in EU), 2012


Diagnostics of Railway in Relation to Noise Measurement

The subject focuses mainly on the diagnostics of railway tracks in railway and tram lines. Within the theoretical part of the subject, students will focus on diagnostics and classification of surface defects of rails influencing the acoustic situation in the vicinity of the railway track during the passage of a vehicle. In addition, the concepts of rail wear and track maintenance will be explained within the subject. Students will be acquainted with the methods of non-destructive testing of the rails and the system of tracking of rail defects. They will become acquainted with the basic methods of defectoscopy with a focus on the measurement of wavelength and roughness of the rails heads, which are crucial methods in the contemporary implemented pan-European methodology of Cnossos. In the practical part, the students will learn the basics of the measurement of the rail corrugation and the roughness of the rails. As part of the field measurements, the student will, with support of a teacher, collect data using equipment for measuring rail corrugation and roughness of the rails. The measured data will be evaluated by a student. The practical output will be the processed measurement protocol.

[1]  - official manuals for a device for measuring wavelength and roughness of the rails
[2]  - CNOSSOS-EU Common Noise Assessment Methods in EU, 2012
[3]  - Jens Trampe Broch: Acoustic noise measurements, 1975
[4]  - David Thompson: Railway noise and vibration – Mechanisms, modelling and means of control, 2009
[5]  - Clifford F Bonnett: Practical railway engineering, 2010


Experimentální ověřování materiálů a konstrukcí železničních staveb

Předmět je zaměřen na podrobné seznámení s metodami hodnocení kvality železniční dopravní cesty a jejích součástí. Důraz je kladen na experimentální ověřování materiálů, stavebních prvků a konstrukcí a klasifikaci zjištěných vad. Součástí výuky je provedení experimentálních měření v laboratorních podmínkách i na železniční tratí, vyhodnocení výsledků a diskuse nad nimi.

[1]  Povinná literatura:
[2]  Moravčík, M., Moravčík, M. Mechanika železničních tratí. Experimentálna analýza namáhania a pretvorenia komponentov trate. Žilina: EDIS – vydavateľstvo ŽU, 2002, ISBN 80-7100-958-7.
[3]  Selig, E.T., Waters, J.M. Track Geotechnology and Substructure Management. London: Thomas Telford Services Ltd., 1994, ISBN 0-7277-2013-9.
[5]  Doporučená literatura:


Měření hluku v kolejové dopravě

Předmět studenty seznámí s principem moderní metody lokalizace zdrojů hluku v kolejové dopravě na reálném projíždějícím vozidle. V rámci praktické části předmětu bude probíhat měření v terénu pomocí moderního zařízení - akustické kamery, která umožňuje zobrazení naměřeného akustického signálu v obraze z videokamery. Studenti se v rámci praktické části naučí toto zařízení ovládat. V rámci post-processingu bude studentem provedena důkladná analýza frekvenční oblasti signálu. Na základě provedené frekvenční analýzy bude studentem stanoveno, které zdroje hluku lze označit za významné a které lze zanedbat. Na závěr bude navrženo optimální protihlukové opatření.

[1]  - Krejčiříková, H., Špačková, H.: Dopravní stavby Část: Kolejová doprava; ČVUT 2001
[2]  - Neubergová, K.: Ekologické aspekty dopravy, v Praze: Vydavatelství ČVUT, 2005
[3]  - Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, Věstník MZ, částka 11, platnost od 20.10.2017
[4]  - Manuály k přístrojům a zařízením využívaných pro realizaci experimentů.
[6]  Normy:
[7]  - ČSN ISO 1996-1 Akustika – Popis, měření a hodnocení hluku prostředí – Část 1: Základní veličiny a postupy pro hodnocení,
[8]  - ČSN ISO 1996-2 Akustika – Popis a měření hluku prostředí – Část 2: Určování hladin hluku prostředí,


Noise Measurement in Railway Transportation

Students will become familiar with the principles of modern methods of locating sources of noise in rail traffic emitting from a real vehicle. Within the practical part of the subject, field measurements will be carried out using a modern device - an acoustic camera that allows the measured acoustic signal to be displayed in the image from the video camera. Students will learn how to control this device within the subject practical part. In post-processing, the students will conduct a thorough analysis of the frequency domain of the signal. Based on the frequency analysis performed, the student will determine which sources of noise can be determined as significant and can be neglected. Finally, an optimal noise barrier will be designed.

[1]  - official manuals for instruments and devices used to implement experiments.
[2]  - Jens Trampe Broch: Acoustic noise measurements, 1975
[3]  - David Thompson: Railway noise and vibration – Mechanisms, modelling and means of control, 2009
[4]  - Clifford F Bonnett: Practical railway engineering, 2010


Metody navrhování a sanací pražcového podloží

Předmět je zaměřen na podrobné studium problematiky navrhování konstrukce pražcového podloží v ČR a Evropě, včetně ochrany proti klimatickým účinkům a vlivu podzemní vody. Cílem předmětu je seznámení studentů se speciálními materiály pro použití do konstrukce pražcového podloží (geosyntetika, hydro- a tepelně-izolační materiály, antivibrační prvky) a s poruchami pražcového podloží a metodami jejich odstranění. Součástí výuky je seznámení s vybranými přístroji a zařízeními pro analýzu kvality pražcového podloží a jejich praktickým využitím.

[1]  Povinná literatura:
[2]  Correia, A.G., Momoya, Y., Tatsuoka, F. Design and Costruction of Pavements and Rail Tracks. London: Taylor & Francis
[3]  Indraratna, B., Salim, W., Rujikiatkomjorn Ch. Advanced Rail Geotechnology – Ballasted Track. London: Taylor & Francis Group, 2011, ISBN 978-0-415-66957-3.
[5]  Doporučená literatura:


Teorie bezstykové koleje

Cílem předmětu je rozšíření znalostí o bezstykové koleji železničních a tramvajových tratí dosažených v magisterském studiu. Náplní předmětu je rešerše o bezstykové koleji, teorie o výpočtu stability bezstykové koleje a modelování chování bezstykové koleje pod zatížením provozem a klimatickými podmínkami..

[1]  Povinná literatura:
[2]  Fendrich L., Handbuch Eisenbahninfrastructur, ISBN-10 3-540-29581-X Berlin Heidelberg New York, Springer-Verlag Berlin 2007
[3]  Lichtberger B., Track Compendium, 1st edition 2005, ISBN 3-7771-0320-9
[4]  Doporučená literatura:
[5]  Fuhrer G., Oberbauberechnung, VLN 162-925/65/79, transpress Berlin


Zdroje hluku v kolejové dopravě

Předmět se zaměřuje na problematiku vzniku a šíření hluku v kolejové dopravě. V rámci teoretické části studenti získají znalosti o problematice hluku, jeho lokalizaci a šíření s důrazem na kolejovou dopravu. Budou seznámeni se základními i inovativními aplikacemi protihlukových opatření, jak na straně vozidla, tak na straně infrastruktury a naučí se implementovat jejich optimální kombinaci pro dosažení co nejlepšího účinku. Praktickou částí předmětu je měření v terénu, kde budou s pomocí moderní akustické kamery lokalizovány dominantní zdroje hluku na reálném jedoucím vozidle.


Sources of Noise in Railway Transportation

The subject focuses on the issue of the generation and propagation of noise in rail transport. Within the theoretical part, the students will gain knowledge about noise issues, localization and propagation with an emphasis in rail transport. They will becomed with both basic and innovative applications of vehicle and infrastructure noise prevention measures and will learn how to implement their optimal combination to achieve the best possible results. Practical part of the subject are field measurements, where dominant sources of noise on the real moving vehicle will be localized using a modern acoustic camera.

[1]  - Official manuals for acoustic cameras
[2]  - Jens Trampe Broch: Acoustic noise measurements, 1975
[3]  - David Thompson: Railway noise and vibration – Mechanisms, modelling and means of control, 2009
[4]  - Clifford F Bonnett: Practical railway engineering, 2010


Bakalářská práce

Bakalářská práce je první komplexní prací vypracovávanou studenty při jejich vysokoškolském studiu na zvolené téma. Základními úkoly jsou: osvojení práce s odbornou literaturou, zpracování odborného textu, citační zvyklosti apod. Bakalářská práce má podobu buď projekční (rekonstrukce úseku železniční trati, studie nových tratí), rešeršní (zpracování přehledu aktuálního stavu řešení v určité oblasti) nebo laboratorní (zahrnující provedení a vyhodnocení určených laboratorních zkoušek).

[1]  dle zadání


Bakalářská práce

Bakalářská práce je první komplexní prací vypracovávanou studenty při jejich vysokoškolském studiu na zvolené téma. Základními úkoly jsou: osvojení práce s odbornou literaturou, zpracování odborného textu, citační zvyklosti apod. Bakalářská práce má podobu buď rešeršní (zpracování přehledu aktuálního stavu řešení v určité oblasti) nebo experimentální (zahrnující provedení a vyhodnocení určených laboratorních zkoušek).

[1]  dle zadání


Bakalářská práce

Bakalářská práce je první komplexní prací vypracovávanou studenty při jejich vysokoškolském studiu na zvolené téma. Základními úkoly jsou: osvojení práce s odbornou literaturou, zpracování odborného textu, citační zvyklosti apod. Bakalářská práce má podobu buď rešeršní (zpracování přehledu aktuálního stavu řešení v určité oblasti) nebo experimentální (zahrnující provedení a vyhodnocení určených laboratorních zkoušek).

[1]  dle zadání


Diplomová práce

Diplomová práce je závěrečnou komplexní prací vypracovávanou studenty při ukončování jejich vysokoškolského studia. Diplomová práce má podobu uceleného celku popisující zadanou problematiku v širších souvislostech, v níž student prokazuje schopnost samostatné práce a inženýrského přístupu. Diplomová práce má podobu buď projekční (rekonstrukce úseku železniční trati, studie nových tratí), rešeršní (zpracování přehledu v určité oblasti) nabo laboratorní (zahrnující provedení a vyhodnocení určených laboratorních zkoušek), případně též kombinovanou.

[1]  dle zadání


Projekt 2

Vypracování kompletní hlukové studie zvolené oblasti, obsahující významný podíl kolejové dopravy. Vypracování studie včetně posouzení hlukové situace oblasti a případného návrhu řešení dané situace. Aplikace znalostí příslušné legislativy, metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy a predikčních softwarů určených pro stanovení hlukové zátěže.


Rail Traffic and Environment

Basic principles for designing of railway and tramway structures, European railway network, rail transport, environmental impacts - acoustics, traffic noise and vibrations, noise control, modelling and attenuation of traffic noise.


Dopravní hluk - modelování

Cílem předmětu je osvojit si a zvládnout na běžné uživatelské úrovni práci s vybranými predikčními softwary pro stanovení hlukové zátěže. Dovednosti budou aplikovány pro výpočet jednoduché hlukové situace.


Diagnostika staveb kolejové dopravy

Diagnostika železniční dopravní cesty - vyhláška 177/1995 ve stávajícím znění, předpisová základny pro posuzování provozuschopnosti tratí, prostředky diagnostiky železničního svršku a výhybek, železničního spodku - pražcového podloží. Měření dalších parametrů tratí. Reální příklady vyd a nedostatků jízdní dráhy.


Projekt D

Projekt má za cíl naučit studenty, jak správně vytvořit projektovou dokumentaci úseku železniční tratě na úrovni dokumentace pro stavební povolení. Projekt obsahuje varianty vedení trasy, podrobně zpracovanou finální variantu, podélný řez, příčné řezy a technickou zprávu včetně návrhu pražcového podloží. Součástí projektu je také ekonomické posouzení navrhované varianty.


Městská kolejová doprava

Řešení městské dopravy, charakteristika jednotlivých systémů, zjišťování dopravních potřeb, dopravní a přepravní vztahy. Zásady návrhu trasy metra, řešení integrovaných (přestupních) dopravních uzlů. Příměstská doprava, její charakter, zásady řešení a vliv na zástavbu. Návaznost jednotlivých druhů doprav.


Železniční stavby 2D

Projektování kolejiště jednotlivých typů železničních stanic, konstrukční prvky železničních stanic, zařízení pro přepravu osob a zboží, návaznost na evropskou železniční síť, modernizace a optimalizace železničních tratí, navrhování tramvajových tratí a tratí metra, ekologické dopady kolejové dopravy.


Diagnostika jízdní dráhy ve vztahu k měření hluku

Předmět je zaměřen zejména na diagnostiku kolejové jízdní dráhy u železničních a tramvajových tratí. V rámci teoretické části předmětu se studenti zaměří na diagnostiku a zatřídění povrchových vad kolejnic ovlivňujících akustickou situaci v okolí kolejové trati při průjezdu vozidla. Dále budou v rámci předmětu vysvětleny pojmy opotřebení kolejnic a údržba jízdní dráhy. Studenti se seznámí se metodami nedestruktivního zkoušení kolejnic a systémem evidence vad kolejnic. Blíže se seznámí se základními metodami defektoskopie se zaměřením na měření vlnkovitosti a drsnosti kolejnice, které jsou klíčové v aktuálně zaváděné celoevropské metodice Cnossos. V praktické části se student seznámí se základy měření vlnkovitosti a drsnosti kolejnice. V rámci měření v terénu bude studentem ve spolupráci s vyučujícím proveden sběr dat s využitím zařízení na měření vlnkovitosti a drsnosti kolejnice. Naměřená data budou studentem vyhodnocena. Výstupem z praktické části bude zpracovaný protokol z měření.

[1]  - Krejčiříková, H., Špačková, H.: Dopravní stavby Část: Kolejová doprava; ČVUT 2001
[2]  - Manuály k přístrojům a zařízením využívaných pro realizaci experimentů.
[3]  - Vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/95 Sb. (Stavební a technický řád drah)
[4]  - 376/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. července 2006 příloha 4.1 - lom kolejnic způsobených
[5]  rozdělením do dvou nebo více kusů nebo spočívajících v oddělení kusu kovu, při kterém se na
[6]  temeni kolejnice vytvoří mezera o délce více než 50 mm a hloubce více než 10 mm
[7]  - SŽDC (ČD) S 3/4 ?Nedestruktivní zkoušení kolejnic?
[8]  - SŽDC (ČD) S 2/3 ?Organizace a provádění kontrol tratí? čl. 68 s odkazem na přílohu 1
[9]  - Jednotná výpočtová metodika CNOSSOS-EU (Common Noise Assessment Methods in EU), 2012


Experimentální ověřování materiálů a konstrukcí železničních staveb

Předmět je zaměřen na podrobné seznámení s metodami hodnocení kvality železniční dopravní cesty a jejích součástí. Důraz je kladen na experimentální ověřování materiálů, stavebních prvků a konstrukcí a klasifikaci zjištěných vad. Součástí výuky je provedení experimentálních měření v laboratorních podmínkách i na železniční tratí, vyhodnocení výsledků a diskuse nad nimi.

[1]  Povinná literatura:
[2]  Moravčík, M., Moravčík, M. Mechanika železničních tratí. Experimentálna analýza namáhania a pretvorenia komponentov trate. Žilina: EDIS ? vydavateľstvo ŽU, 2002, ISBN 80-7100-958-7.
[3]  Selig, E.T., Waters, J.M. Track Geotechnology and Substructure Management. London: Thomas Telford Services Ltd., 1994, ISBN 0-7277-2013-9.
[5]  Doporučená literatura:


Měření hluku v kolejové dopravě

Předmět studenty seznámí s principem moderní metody lokalizace zdrojů hluku v kolejové dopravě na reálném projíždějícím vozidle. V rámci praktické části předmětu bude probíhat měření v terénu pomocí moderního zařízení - akustické kamery, která umožňuje zobrazení naměřeného akustického signálu v obraze z videokamery. Studenti se v rámci praktické části naučí toto zařízení ovládat. V rámci post-processingu bude studentem provedena důkladná analýza frekvenční oblasti signálu. Na základě provedené frekvenční analýzy bude studentem stanoveno, které zdroje hluku lze označit za významné a které lze zanedbat. Na závěr bude navrženo optimální protihlukové opatření.

[1]  - Krejčiříková, H., Špačková, H.: Dopravní stavby Část: Kolejová doprava; ČVUT 2001
[2]  - Neubergová, K.: Ekologické aspekty dopravy, v Praze: Vydavatelství ČVUT, 2005
[3]  - Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, Věstník MZ, částka 11, platnost od 20.10.2017
[4]  - Manuály k přístrojům a zařízením využívaných pro realizaci experimentů.
[6]  Normy:
[7]  - ČSN ISO 1996-1 Akustika ? Popis, měření a hodnocení hluku prostředí ? Část 1: Základní veličiny a postupy pro hodnocení,
[8]  - ČSN ISO 1996-2 Akustika ? Popis a měření hluku prostředí ? Část 2: Určování hladin hluku prostředí,


Metody navrhování a sanací pražcového podloží

Předmět je zaměřen na podrobné studium problematiky navrhování konstrukce pražcového podloží v ČR a Evropě, včetně ochrany proti klimatickým účinkům a vlivu podzemní vody. Cílem předmětu je seznámení studentů se speciálními materiály pro použití do konstrukce pražcového podloží (geosyntetika, hydro- a tepelně-izolační materiály, antivibrační prvky) a s poruchami pražcového podloží a metodami jejich odstranění. Součástí výuky je seznámení s vybranými přístroji a zařízeními pro analýzu kvality pražcového podloží a jejich praktickým využitím.

[1]  Povinná literatura:
[2]  Correia, A.G., Momoya, Y., Tatsuoka, F. Design and Costruction of Pavements and Rail Tracks. London: Taylor & Francis
[3]  Indraratna, B., Salim, W., Rujikiatkomjorn Ch. Advanced Rail Geotechnology ? Ballasted Track. London: Taylor & Francis Group, 2011, ISBN 978-0-415-66957-3.
[5]  Doporučená literatura:


Teorie bezstykové koleje

Cílem předmětu je rozšíření znalostí o bezstykové koleji železničních a tramvajových tratí dosažených v magisterském studiu. Náplní předmětu je rešerše o bezstykové koleji, teorie o výpočtu stability bezstykové koleje a modelování chování bezstykové koleje pod zatížením provozem a klimatickými podmínkami..

[1]  Povinná literatura:
[2]  Fendrich L., Handbuch Eisenbahninfrastructur, ISBN-10 3-540-29581-X Berlin Heidelberg New York, Springer-Verlag Berlin 2007
[3]  Lichtberger B., Track Compendium, 1st edition 2005, ISBN 3-7771-0320-9
[4]  Doporučená literatura:
[5]  Fuhrer G., Oberbauberechnung, VLN 162-925/65/79, transpress Berlin


Zdroje hluku v kolejové dopravě

Předmět se zaměřuje na problematiku vzniku a šíření hluku v kolejové dopravě. V rámci teoretické části studenti získají znalosti o problematice hluku, jeho lokalizaci a šíření s důrazem na kolejovou dopravu. Budou seznámeni se základními i inovativními aplikacemi protihlukových opatření, jak na straně vozidla, tak na straně infrastruktury a naučí se implementovat jejich optimální kombinaci pro dosažení co nejlepšího účinku. Praktickou částí předmětu je měření v terénu, kde budou s pomocí moderní akustické kamery lokalizovány dominantní zdroje hluku na reálném jedoucím vozidle.


Bakalářská práce

Bakalářská práce je první komplexní prací vypracovávanou studenty při jejich vysokoškolském studiu na zvolené téma. Základními úkoly jsou: osvojení práce s odbornou literaturou, zpracování odborného textu, citační zvyklosti apod. Bakalářská práce má podobu buď projekční (rekonstrukce úseku železniční trati, studie nových tratí), rešeršní (zpracování přehledu aktuálního stavu řešení v určité oblasti) nebo laboratorní (zahrnující provedení a vyhodnocení určených laboratorních zkoušek).

[1]  dle zadání


Bakalářská práce

Bakalářská práce je první komplexní prací vypracovávanou studenty při jejich vysokoškolském studiu na zvolené téma. Základními úkoly jsou: osvojení práce s odbornou literaturou, zpracování odborného textu, citační zvyklosti apod. Bakalářská práce má podobu buď rešeršní (zpracování přehledu aktuálního stavu řešení v určité oblasti) nebo experimentální (zahrnující provedení a vyhodnocení určených laboratorních zkoušek).

[1]  dle zadání


Bakalářská práce

Bakalářská práce je první komplexní prací vypracovávanou studenty při jejich vysokoškolském studiu na zvolené téma. Základními úkoly jsou: osvojení práce s odbornou literaturou, zpracování odborného textu, citační zvyklosti apod. Bakalářská práce má podobu buď rešeršní (zpracování přehledu aktuálního stavu řešení v určité oblasti) nebo experimentální (zahrnující provedení a vyhodnocení určených laboratorních zkoušek).

[1]  dle zadání


Diplomová práce

Diplomová práce je závěrečnou komplexní prací vypracovávanou studenty při ukončování jejich vysokoškolského studia. Diplomová práce má podobu uceleného celku popisující zadanou problematiku v širších souvislostech, v níž student prokazuje schopnost samostatné práce a inženýrského přístupu. Diplomová práce má podobu buď projekční (rekonstrukce úseku železniční trati, studie nových tratí), rešeršní (zpracování přehledu v určité oblasti) nabo laboratorní (zahrnující provedení a vyhodnocení určených laboratorních zkoušek), případně též kombinovanou.

[1]  dle zadání


Projekt 2

Vypracování kompletní hlukové studie zvolené oblasti, obsahující významný podíl kolejové dopravy. Vypracování studie včetně posouzení hlukové situace oblasti a případného návrhu řešení dané situace. Aplikace znalostí příslušné legislativy, metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy a predikčních softwarů určených pro stanovení hlukové zátěže.

[1]  Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí čj. HEM-300-11.12.01-34065.
[2]  Zákon č. 267/2015 Sb., o ochraně veřejného zdraví
[3]  Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. se změnami 217/2016 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací


Rail Traffic and Environment

Basic principles for designing of railway and tramway structures, European railway network, rail transport, environmental impacts - acoustics, traffic noise and vibrations, noise control, modelling and attenuation of traffic noise.

[1]  BONNETT, C.: Practical railway engineering. 2nd ed., London: Imperial College Press, 2005.
[2]  SATISH CHANDRA, M.: Railway engineering. Oxford: Oxford University Press, 2007.
[3]  VUCHIC V.R.: Urban Transit: Systems and Technology, 1st.ed., Wiley, 2007.


Dopravní hluk - modelování

Cílem předmětu je osvojit si a zvládnout na běžné uživatelské úrovni práci s vybranými predikčními softwary pro stanovení hlukové zátěže. Dovednosti budou aplikovány pro výpočet jednoduché hlukové situace.

[1]  Zákon č. 267/2015 Sb., o ochraně veřejného zdraví
[2]  Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. se změnami 217/2016 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací


Diagnostika staveb kolejové dopravy

Diagnostika železniční dopravní cesty - vyhláška 177/1995 ve stávajícím znění, předpisová základny pro posuzování provozuschopnosti tratí, prostředky diagnostiky železničního svršku a výhybek, železničního spodku - pražcového podloží. Měření dalších parametrů tratí. Reální příklady vyd a nedostatků jízdní dráhy.

[1]  - Vyhláška č. 177/1995 Sb.
[2]  - Normy ČSN,
[3]  - Předpisy SŽDC


Projekt D

Projekt má za cíl naučit studenty, jak správně vytvořit projektovou dokumentaci úseku železniční tratě na úrovni dokumentace pro stavební povolení. Projekt obsahuje varianty vedení trasy, podrobně zpracovanou finální variantu, podélný řez, příčné řezy a technickou zprávu včetně návrhu pražcového podloží. Součástí projektu je také ekonomické posouzení navrhované varianty.

[1]  ČSN 73 6360-1, Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 1: Projektování, ČNI, 2008,
[2]  Vzorové listy železničního spodku, 2002,
[3]  Směrnice SŽDC č.30 - Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky nezařazených do evropského železničního systému, 2008


Městská kolejová doprava

Řešení městské dopravy, charakteristika jednotlivých systémů, zjišťování dopravních potřeb, dopravní a přepravní vztahy. Zásady návrhu trasy metra, řešení integrovaných (přestupních) dopravních uzlů. Příměstská doprava, její charakter, zásady řešení a vliv na zástavbu. Návaznost jednotlivých druhů doprav.

Povinná literatura:
[1]  Kubát, Pejša, Jacura, Trešl: Městská a příměstská kolejová doprava, kniha, Wolters Kluwer ČR, Praha 2010, ISBN 978-80-7357-539-7
[2]  Fojtík: Tramvaje a tramvajové tratě, kniha, Praha 2010, ISBN 978-80-7432-039-2
Doporučená literatura:
[3]  Brezina: Ligh Rail Systems Design, VDM Verlag Dr. Muller Aktiengesellschaft 2008, ISBN 978-3-8364-8862-4
[4]  Stanislav Linert; Pavel Fojtik; Ivo Mahel: Kolejova vozidla prazske mestske hromadne dopravy, Dopravní podnik hl. m. Prahy, Praha 2005, ISBN 80-239-5463-6
Studijní pomůcky:
[5]  Krejčiříková H., Špačková H.: Dopravní stavby, část: kolejová doprava, 2001, ISBN 80-01-02444-X

Železniční stavby 2D

Projektování kolejiště jednotlivých typů železničních stanic, konstrukční prvky železničních stanic, zařízení pro přepravu osob a zboží, návaznost na evropskou železniční síť, modernizace a optimalizace železničních tratí, navrhování tramvajových tratí a tratí metra, ekologické dopady kolejové dopravy.

[1]  Kubát B., Fliegel T.: Železniční stavby 30; ČVUT Praha 1999,
[2]  Krejčiříková, H., Špačková, H.: Dopravní stavby Část: Kolejová doprava; ČVUT 2001


Diplomový seminář

Zpracování a prezentace odborného tématu. Příprava podkladů pro diplomovou práci.

[1]  dle zadání


Projekt

Zpracování a prezentace odborného tématu. Příprava prvotních podkladů pro diplomovou práci.

[1]  ČSN EN ISO 3095: Železniční aplikace Měření hluku vyzařovaného kolejovými vozidly, březen 2006
[2]  Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí čj. HEM-300-11.12.01-34065
[3]  Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. se změnami 217/2016 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací


Realizace kolejových staveb

Náplní předmětu je poskytnutí přehledu znalostí, které jsou nezbytné pro stavbu a údržbu železničních tratí. Studentům jsou poskytnuty informace ohledně legislativního rámce prací v provozované železniční cestě a jsou seznámeni s jednotlivými prvky železniční tratě. Hlavním těžištěm předmětu jsou základní pracovní postupy pro stavbu a udržbu železničního spodku a svršku.

[1]  BADO P., JELÍNEK V.: Speciální drážní vozidla, agentura ALHA, 2012
[2]  IŽVOLT L., ŠESTÁKOVÁ J., ŠMALO M.: Železničné stavitelstvo 2, EDIS, Žilina, 2015


Projekt - progresivní aplikace v železničním spodku


Ekologické aspekty dopravy

Negativní vlivy hluku a vibrací na člověka. Hodnocení proměnného dopravního hluku. Akustické hladiny. Hlukové mapy. Hluková studie. Charakteristiky dopravního hluku různých dopravních prostředků. Šíření hluku. Způsoby ochrany životního prostředí před nepříznivými účinky dopravy (urbanistické, architektonické, dopravně organizační, technické)

[1]  Krejčiříková, H., Špačková, H.: Dopravní stavby Část: Kolejová doprava; ČVUT 2001


Kolejové stavby a životní prostředí

Opakování základních vlastností zvuku, šíření hluku, akustické hladiny, měření hluku z kolejové dopravy, tvorba akustická studie, náležitosti protokolu z měření hladin akustického tlaku, legislativa, protihluková opatření a antivibrační rohože. Konstrukce tramvajových tratí a jejich projektování, nekonvenční městská kolejová doprava, lanové dráhy, LRT, pevná jízdní dráha a vysokorychlostní tratě.

[1]  Neubergová, K.: Ekologické aspekty dopravy, V Praze : Vydavatelství ČVUT, 2005
[2]  Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí čj. HEM-300-11.12.01-34065.
[3]  Krejčiříková, H., Špačková, H.: Dopravní stavby Část: Kolejová doprava; ČVUT 2001


Konstrukce železničních staveb

Předmět je zaměřený na řešení základních úloh v projektování železničních staveb v praxi. Náplň předmětu navazuje na obsah základních předmětů konstrukcí železničních staveb. Rozšiřuje zejména znalosti v oblasti navrhování geometrických parametrů koleje se zohledněním vozidel využívající vyšší hodnoty nedostatku převýšení, výpočtu prostorové průchodnosti trati, projektování nových nástupištních hran, odvodnění kolejiště a další.

[1]  ČSN 73 6360-1, Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 1: Projektování, ČNI, 2008;
[2]  ČSN 73 4959 Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a vlečkách, ČNI, 2009;
[3]  ČSN 73 6320 Průjezdné průřezy na drahách celostátních, drahách regionálních a vlečkách normálního rozchodu, ČNI, 1997


Vysokorychlostní tratě

Koncepce budování evropské vysokorychlostní železniční sítě, geometrická poloha koleje a konstrukce železničního svršku a spodku, příklady řešení vysokorychlostní železniční dopravy v zahraničí a koncepce výstavby u SŽDC

[1]  Krejčiříková H.: Železniční stavby - Doplňková skripta: vysokorychlostní tratě, 2003
[2]  aktuální odborná literatura


Výuka v terénu - železniční stavby (1 týden)

Předmět je zaměřen na praktické osvojení dovedností v oblasti pasportizace železniční trati, základní geodetické práce (polygonový pořad, zaměření příčných řezů a podélného profilu, vytyčení přechodnice) a zpracování související výpočtové a výkresové dokumentace. Součástí výuky je provedení statické a rázové zatěžovací zkoušky a změření parametrů konstrukčního uspořádání koleje v oblouku a ve výhybce. Výuka probíhá formou pětidenního kurzu na reálné železniční trati. Studenti pracují v týmech.

Povinná literatura:
[1]  Horníček, L. a kolektiv: Praktické cvičení ze železničních staveb, ČVUT v Praze, 2013, ISBN 978-80-01-05057-6
[2]   Břešťovský P.: Železniční stavby 1. Návody pro cvičení, ČVUT v Praze, 2018, ISBN 978-80-01-06373-6
Doporučená literatura:
[3]  Esveld C.: Modern Railway Track, TU Delft, 2016, ISBN 978-1-326-05172-3
[4]   Krejčiříková H.: Železniční stavby 1 / 1. část. ČVUT v Praze, 2017, ISBN 978-80-01-06157-2
[5]   Blažek R., Skořepa Z.: Geodézie 3. Výškopis. ČVUT v Praze, 2009, ISBN 978-80-01-04358-5
Studijní pomůcky:
[6]  ČSN 73 6360-1, Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 1: Projektování, ČNI, 2008
[7]  ČSN 73 6360-2, Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba, ČNI, 2009

Železniční stavby 1

Vozidlo a kolej, konstrukční a geometrické uspořádání koleje, prostorové uspořádání trati, průzkumy pro projektování, projektová dokumentace, trasování a vytyčování železničních tratí, konstrukce železniční trati, konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku, zemní těleso železničního spodku, poruchy a zvýšení stability tělesa železničního spodku, požadavky na únosnost a zhutnění zemin v tělese, odvodnění železničního spodku, stavby železničního spodku. Konstrukce koleje, kolejnice, kolejnicové podpory, kolejnicové styky, teorie, budování a udržování bezstykové koleje, konstrukce a geometrické poměry výhybek.

Povinná literatura:
[1]  Krejčiříková.: Železniční stavby 1; skrípta, ČVUT Praha, 2017, ISBN 978-80-01-06157-2
[2]  Břešťovský, Fridrich: Železniční stavby 1, Návody pro cvičení, skrípta, ČVUT Praha, 2018, ISBN 978-80-01-06373-6
Doporučená literatura:
[3]  Lichtberger: Track compendium: formation, permanent way, maintenance, economics. Hamburg: Eurailpress, 2005, ISBN 3-7771-0320-9.
[4]  Ižvolt, Hodas, Šestáková: Železničné stavitelstvo 1, kniha Žilina, 2015, ISBN 978-80-554-1122-4
[5]  Ižvolt, Hodas, Šestáková: Železničné stavitelstvo 2, kniha Žilina, 2015, ISBN 978-80-554-1169-9
Studijní pomůcky:
[6]  SR103/3 (S) Služební rukověť: Výkresy materiálu pro železniční svršek - kolej; SŽDC 2010
[7]  SZDC S3 Železniční svršek, 2014
[8]  SZDC S4 Železniční spodek, 2008

Železniční stavby 2K

Projektování kolejiště jednotlivých typů železničních stanic, konstrukční prvky železničních stanic, zařízení pro přepravu osob a zboží, návaznost na evropskou železniční síť, modernizace a optimalizace železničních tratí, navrhování tramvajových tratí a tratí metra, ekologické dopady kolejové dopravy.

[1]  Kubát B., Fliegel T.: Železniční stavby 30; ČVUT Praha 1999,
[2]  Krejčiříková, H., Špačková, H.: Dopravní stavby Část: Kolejová doprava; ČVUT 2001


Železniční stavby 3D

Předmět je zaměřen na podrobné seznámení se stavbou a údržbou železničních tratí. Studenti jsou seznámeni s pracovními postupy a mechanizačními prostředky, které jsou užívány pro stavbu železničního spodku a svršku a pro zřízení a údržbu geometrické polohy koleje.

[1]  BADO P., JELÍNEK V.: Speciální drážní vozidla, agentura ALHA, 2012
[2]  IŽVOLT L., ŠESTÁKOVÁ J., ŠMALO M.: Železničné stavitelstvo 2, EDIS, Žilina, 2015


Teorie bezstykové koleje

Cílem předmětu je rozšíření znalostí o bezstykové koleji železničních a tramvajových tratí dosažených v magisterském studiu. Náplní předmětu je rešerše o bezstykové koleji, teorie o výpočtu stability bezstykové koleje a modelování chování beztykové koleje.


Bakalářská práce

Bakalářská práce je první komplexní prací vypracovávanou studenty při jejich vysokoškolském studiu na zvolené téma. Základními úkoly jsou: osvojení práce s odbornou literaturou, zpracování odborného textu, citační zvyklosti apod. Bakalářská práce má podobu buď projekční (rekonstrukce úseku železniční trati, studie nových tratí), rešeršní (zpracování přehledu aktuálního stavu řešení v určité oblasti) nebo laboratorní (zahrnující provedení a vyhodnocení určených laboratorních zkoušek).

[1]  dle zadání


Bakalářská práce

Bakalářská práce je první komplexní prací vypracovávanou studenty při jejich vysokoškolském studiu na zvolené téma. Základními úkoly jsou: osvojení práce s odbornou literaturou, zpracování odborného textu, citační zvyklosti apod. Bakalářská práce má podobu buď rešeršní (zpracování přehledu aktuálního stavu řešení v určité oblasti) nebo experimentální (zahrnující provedení a vyhodnocení určených laboratorních zkoušek).

[1]  dle zadání


Diplomový seminář

Zpracování a prezentace odborného tématu. Příprava podkladů pro diplomovou práci.


Diplomová práce

Diplomová práce je závěrečnou komplexní prací vypracovávanou studenty při ukončování jejich vysokoškolského studia. Diplomová práce má podobu uceleného celku popisující zadanou problematiku v širších souvislostech, v níž student prokazuje schopnost samostatné práce a inženýrského přístupu. Diplomová práce má podobu buď projekční (rekonstrukce úseku železniční trati, studie nových tratí), rešeršní (zpracování přehledu v určité oblasti) nabo laboratorní (zahrnující provedení a vyhodnocení určených laboratorních zkoušek), případně též kombinovanou.

[1]  dle zadání


Projekt 2

Vypracování kompletní hlukové studie zvolené oblasti, obsahující významný podíl kolejové dopravy. Vypracování studie včetně posouzení hlukové situace oblasti a případného návrhu řešení dané situace. Aplikace znalostí příslušné legislativy, metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy a predikčních softwarů určených pro stanovení hlukové zátěže.


Rail Traffic and Environment

Basic principles for designing of railway and tramway structures, European railway network, rail transport, environmental impacts - acoustics, traffic noise and vibrations, noise control, modelling and attenuation of traffic noise.

[1]  BONNETT, C.: Practical railway engineering. 2nd ed., London: Imperial College Press, 2005.
[2]  SATISH CHANDRA, M.: Railway engineering. Oxford: Oxford University Press, 2007.
[3]  VUCHIC V.R.: Urban Transit: Systems and Technology, 1st.ed., Wiley, 2007.


Dopravní hluk - modelování

Cílem předmětu je osvojit si a zvládnout na běžné uživatelské úrovni práci s vybranými predikčními softwary pro stanovení hlukové zátěže. Dovednosti budou aplikovány pro výpočet jednoduché hlukové situace.

[1]  Zákon č. 267/2015 Sb., o ochraně veřejného zdraví
[2]  Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. se změnami 217/2016 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací


Diagnostika staveb kolejové dopravy

Diagnostika železniční dopravní cesty - vyhláška 177/1995 ve stávajícím znění, předpisová základny pro posuzování provozuschopnosti tratí, prostředky diagnostiky železničního svršku a výhybek, železničního spodku - pražcového podloží. Měření dalších parametrů tratí. Reální příklady vyd a nedostatků jízdní dráhy.

[1]  - Vyhláška č. 177/1995 Sb.
[2]  - Normy ČSN,
[3]  - Předpisy SŽDC


Projekt D

Projekt má za cíl naučit studenty, jak správně vytvořit projektovou dokumentaci úseku železniční tratě na úrovni dokumentace pro stavební povolení. Projekt obsahuje varianty vedení trasy, podrobně zpracovanou finální variantu, podélný řez, příčné řezy a technickou zprávu včetně návrhu pražcového podloží. Součástí projektu je také ekonomické posouzení navrhované varianty.

[1]  ČSN 73 6360-1, Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 1: Projektování, ČNI, 2008,
[2]  Vzorové listy železničního spodku, 2002,
[3]  Směrnice SŽDC č.30 - Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky nezařazených do evropského železničního systému, 2008


Městská kolejová doprava

Řešení městské dopravy, charakteristika jednotlivých systémů, zjišťování dopravních potřeb, dopravní a přepravní vztahy. Zásady návrhu trasy metra, řešení integrovaných (přestupních) dopravních uzlů. Příměstská doprava, její charakter, zásady řešení a vliv na zástavbu. Návaznost jednotlivých druhů doprav.

Povinná literatura:
[1]  Kubát, Pejša, Jacura, Trešl: Městská a příměstská kolejová doprava, kniha, Wolters Kluwer ČR, Praha 2010, ISBN 978-80-7357-539-7
[2]  Fojtík: Tramvaje a tramvajové tratě, kniha, Praha 2010, ISBN 978-80-7432-039-2
Doporučená literatura:
[3]  Brezina: Ligh Rail Systems Design, VDM Verlag Dr. Muller Aktiengesellschaft 2008, ISBN 978-3-8364-8862-4
[4]  Stanislav Linert; Pavel Fojtik; Ivo Mahel: Kolejova vozidla prazske mestske hromadne dopravy, Dopravní podnik hl. m. Prahy, Praha 2005, ISBN 80-239-5463-6
Studijní pomůcky:
[5]  Krejčiříková H., Špačková H.: Dopravní stavby, část: kolejová doprava, 2001, ISBN 80-01-02444-X

Železniční stavby 2D

Projektování kolejiště jednotlivých typů železničních stanic, konstrukční prvky železničních stanic, zařízení pro přepravu osob a zboží, návaznost na evropskou železniční síť, modernizace a optimalizace železničních tratí, navrhování tramvajových tratí a tratí metra, ekologické dopady kolejové dopravy.

[1]  Kubát B., Fliegel T.: Železniční stavby 30; ČVUT Praha 1999,
[2]  Krejčiříková, H., Špačková, H.: Dopravní stavby Část: Kolejová doprava; ČVUT 2001


Teorie bezstykové koleje

Cílem předmětu je rozšíření znalostí o bezstykové koleji železničních a tramvajových tratí dosažených v magisterském studiu. Náplní předmětu je rešerše o bezstykové koleji, teorie o výpočtu stability bezstykové koleje a modelování chování beztykové koleje.


Bakalářská práce

Bakalářská práce je první komplexní prací vypracovávanou studenty při jejich vysokoškolském studiu na zvolené téma. Základními úkoly jsou: osvojení práce s odbornou literaturou, zpracování odborného textu, citační zvyklosti apod. Bakalářská práce má podobu buď projekční (rekonstrukce úseku železniční trati, studie nových tratí), rešeršní (zpracování přehledu aktuálního stavu řešení v určité oblasti) nebo laboratorní (zahrnující provedení a vyhodnocení určených laboratorních zkoušek).


Bakalářská práce

Bakalářská práce je první komplexní prací vypracovávanou studenty při jejich vysokoškolském studiu na zvolené téma. Základními úkoly jsou: osvojení práce s odbornou literaturou, zpracování odborného textu, citační zvyklosti apod. Bakalářská práce má podobu buď rešeršní (zpracování přehledu aktuálního stavu řešení v určité oblasti) nebo experimentální (zahrnující provedení a vyhodnocení určených laboratorních zkoušek).


Diplomový seminář

Zpracování a prezentace odborného tématu. Příprava podkladů pro diplomovou práci.


Projekt

Zpracování a prezentace odborného tématu. Příprava prvotních podkladů pro diplomovou práci.


Diplomová práce

Diplomová práce je závěrečnou komplexní prací vypracovávanou studenty při ukončování jejich vysokoškolského studia. Diplomová práce má podobu uceleného celku popisující zadanou problematiku v širších souvislostech, v níž student prokazuje schopnost samostatné práce a inženýrského přístupu. Diplomová práce má podobu buď projekční (rekonstrukce úseku železniční trati, studie nových tratí), rešeršní (zpracování přehledu v určité oblasti) nabo laboratorní (zahrnující provedení a vyhodnocení určených laboratorních zkoušek), případně též kombinovanou.


Realizace kolejových staveb

Náplní předmětu je poskytnutí přehledu znalostí, které jsou nezbytné pro stavbu a údržbu železničních tratí. Studentům jsou poskytnuty informace ohledně legislativního rámce prací v provozované železniční cestě a jsou seznámeni s jednotlivými prvky železniční tratě. Hlavním těžištěm předmětu jsou základní pracovní postupy pro stavbu a udržbu železničního spodku a svršku.


Projekt - progresivní aplikace v železničním spodku


Ekologické aspekty dopravy

Negativní vlivy hluku a vibrací na člověka. Hodnocení proměnného dopravního hluku. Akustické hladiny. Hlukové mapy. Hluková studie. Charakteristiky dopravního hluku různých dopravních prostředků. Šíření hluku. Způsoby ochrany životního prostředí před nepříznivými účinky dopravy (urbanistické, architektonické, dopravně organizační, technické)


Kolejové stavby a životní prostředí

Opakování základních vlastností zvuku, šíření hluku, akustické hladiny, měření hluku z kolejové dopravy, tvorba akustická studie, náležitosti protokolu z měření hladin akustického tlaku, legislativa, protihluková opatření a antivibrační rohože. Konstrukce tramvajových tratí a jejich projektování, nekonvenční městská kolejová doprava, lanové dráhy, LRT, pevná jízdní dráha a vysokorychlostní tratě.


Konstrukce železničních staveb

Předmět je zaměřený na řešení základních úloh v projektování železničních staveb v praxi. Náplň předmětu navazuje na obsah základních předmětů konstrukcí železničních staveb. Rozšiřuje zejména znalosti v oblasti navrhování geometrických parametrů koleje se zohledněním vozidel využívající vyšší hodnoty nedostatku převýšení, výpočtu prostorové průchodnosti trati, projektování nových nástupištních hran, odvodnění kolejiště a další.

[1] Kubát B., Fliegel T.: Železniční stavby 30; ČVUT Praha 1999


Vysokorychlostní tratě

Koncepce budování evropské vysokorychlostní železniční sítě, geometrická poloha koleje a konstrukce železničního svršku a spodku, příklady řešení vysokorychlostní železniční dopravy v zahraničí a koncepce výstavby u SŽDC

[1] Krejčiříková H. Vysokorychlostní tratě, ČVUT Praha 2004


Výuka v terénu - železniční stavby (1 týden)

Předmět je zaměřen na praktické osvojení dovedností v oblasti pasportizace železniční trati, základní geodetické práce (polygonový pořad, zaměření příčných řezů a podélného profilu, vytyčení přechodnice) a zpracování související výpočtové a výkresové dokumentace. Součástí výuky je provedení statické a rázové zatěžovací zkoušky a změření parametrů konstrukčního uspořádání koleje v oblouku a ve výhybce. Výuka probíhá formou pětidenního kurzu na reálné železniční trati. Studenti pracují v týmech.


Železniční stavby 1

Vozidlo a kolej, konstrukční a geometrické uspořádání koleje, prostorové uspořádání trati, průzkumy pro projektování, projektová dokumentace, trasování a vytyčování železničních tratí, konstrukce železniční trati, konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku, zemní těleso železničního spodku, poruchy a zvýšení stability tělesa železničního spodku, požadavky na únosnost a zhutnění zemin v tělese, odvodnění železničního spodku, stavby železničního spodku. Konstrukce koleje, kolejnice, kolejnicové podpory, kolejnicové styky, teorie, budování a udržování bezstykové koleje, konstrukce a geometrické poměry výhybek.


Železniční stavby 2K

Projektování kolejiště jednotlivých typů železničních stanic, konstrukční prvky železničních stanic, zařízení pro přepravu osob a zboží, návaznost na evropskou železniční síť, modernizace a optimalizace železničních tratí, navrhování tramvajových tratí a tratí metra, ekologické dopady kolejové dopravy.


Železniční stavby 3D

Předmět je zaměřen na podrobné seznámení se stavbou a údržbou železničních tratí. Studenti jsou seznámeni s pracovními postupy a mechanizačními prostředky, které jsou užívány pro stavbu železničního spodku a svršku a pro zřízení a údržbu geometrické polohy koleje.


Bakalářská práce

Bakalářská práce je první komplexní prací vypracovávanou studenty při jejich vysokoškolském studiu na zvolené téma. Základními úkoly jsou: osvojení práce s odbornou literaturou, zpracování odborného textu, citační zvyklosti apod. Bakalářská práce má podobu buď projekční (rekonstrukce úseku železniční trati, studie nových tratí), rešeršní (zpracování přehledu aktuálního stavu řešení v určité oblasti) nebo laboratorní (zahrnující provedení a vyhodnocení určených laboratorních zkoušek).

[1]  dle zadání


Bakalářská práce

Bakalářská práce je první komplexní prací vypracovávanou studenty při jejich vysokoškolském studiu na zvolené téma. Základními úkoly jsou: osvojení práce s odbornou literaturou, zpracování odborného textu, citační zvyklosti apod. Bakalářská práce má podobu buď rešeršní (zpracování přehledu aktuálního stavu řešení v určité oblasti) nebo experimentální (zahrnující provedení a vyhodnocení určených laboratorních zkoušek).

[1]  dle zadání


Bakalářská práce

Bakalářská práce je první komplexní prací vypracovávanou studenty při jejich vysokoškolském studiu na zvolené téma. Základními úkoly jsou: osvojení práce s odbornou literaturou, zpracování odborného textu, citační zvyklosti apod. Bakalářská práce má podobu buď rešeršní (zpracování přehledu aktuálního stavu řešení v určité oblasti) nebo experimentální (zahrnující provedení a vyhodnocení určených laboratorních zkoušek).

[1]  dle zadání


Diplomový seminář

Zpracování a prezentace odborného tématu. Příprava podkladů pro diplomovou práci.

[1]  dle zadání


Projekt

Zpracování a prezentace odborného tématu. Příprava prvotních podkladů pro diplomovou práci.

[1]  ČSN EN ISO 3095: Železniční aplikace Měření hluku vyzařovaného kolejovými vozidly, březen 2006
[2]  Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí čj. HEM-300-11.12.01-34065
[3]  Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. se změnami 217/2016 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací


Diplomová práce

Diplomová práce je závěrečnou komplexní prací vypracovávanou studenty při ukončování jejich vysokoškolského studia. Diplomová práce má podobu uceleného celku popisující zadanou problematiku v širších souvislostech, v níž student prokazuje schopnost samostatné práce a inženýrského přístupu. Diplomová práce má podobu buď projekční (rekonstrukce úseku železniční trati, studie nových tratí), rešeršní (zpracování přehledu v určité oblasti) nabo laboratorní (zahrnující provedení a vyhodnocení určených laboratorních zkoušek), případně též kombinovanou.

[1]  dle zadání


Projekt R

Projekt je zaměřen na zpracování úlohy zaměřené na technologii provádění staveb a součástí železničního spodku s svršku. Studenti v závislosti na zvoleném tématu zpracovávají buď část technologického postupu, dokumentaci a technický popis úpravy nebo provádí jinou dokumentační činnost. Výstupy z Projektu R mohou složit jako podklad pro zadání navazující bakalářské práce.


Projekt 2

Vypracování kompletní hlukové studie zvolené oblasti, obsahující významný podíl kolejové dopravy. Vypracování studie včetně posouzení hlukové situace oblasti a případného návrhu řešení dané situace. Aplikace znalostí příslušné legislativy, metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy a predikčních softwarů určených pro stanovení hlukové zátěže.

[1]  Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí čj. HEM-300-11.12.01-34065.
[2]  Zákon č. 267/2015 Sb., o ochraně veřejného zdraví
[3]  Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. se změnami 217/2016 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací


Rail Traffic and Environment

Basic principles for designing of railway and tramway structures, European railway network, rail transport, environmental impacts - acoustics, traffic noise and vibrations, noise control, modelling and attenuation of traffic noise.

[1]  BONNETT, C.: Practical railway engineering. 2nd ed., London: Imperial College Press, 2005.
[2]  SATISH CHANDRA, M.: Railway engineering. Oxford: Oxford University Press, 2007.
[3]  VUCHIC V.R.: Urban Transit: Systems and Technology, 1st.ed., Wiley, 2007.


Dopravní hluk - modelování

Cílem předmětu je osvojit si a zvládnout na běžné uživatelské úrovni práci s vybranými predikčními softwary pro stanovení hlukové zátěže. Dovednosti budou aplikovány pro výpočet jednoduché hlukové situace.

[1]  Zákon č. 267/2015 Sb., o ochraně veřejného zdraví
[2]  Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. se změnami 217/2016 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací


Ekologické aspekty dopravy

Negativní vlivy hluku a vibrací na člověka. Hodnocení proměnného dopravního hluku. Akustické hladiny. Hlukové mapy. Hluková studie. Charakteristiky dopravního hluku různých dopravních prostředků. Šíření hluku. Způsoby ochrany životního prostředí před nepříznivými účinky dopravy (urbanistické, architektonické, dopravně organizační, technické).

[1]  Neubergová, K.: Ekologické aspekty dopravy, V Praze : Vydavatelství ČVUT, 2005
[2]  Liberko, M.: Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z dopravy, Brno 2004
[3]  Zákon č. 267/2015 Sb., o ochraně veřejného zdraví


Diagnostika staveb kolejové dopravy

Diagnostika železniční dopravní cesty - vyhláška 177/1995 ve stávajícím znění, předpisová základny pro posuzování provozuschopnosti tratí, prostředky diagnostiky železničního svršku a výhybek, železničního spodku - pražcového podloží. Měření dalších parametrů tratí. Reální příklady vyd a nedostatků jízdní dráhy.

[1]  - Vyhláška č. 177/1995 Sb.
[2]  - Normy ČSN,
[3]  - Předpisy SŽDC


Projekt D

Projekt má za cíl naučit studenty, jak správně vytvořit projektovou dokumentaci úseku železniční tratě na úrovni dokumentace pro stavební povolení. Projekt obsahuje varianty vedení trasy, podrobně zpracovanou finální variantu, podélný řez, příčné řezy a technickou zprávu včetně návrhu pražcového podloží. Součástí projektu je také ekonomické posouzení navrhované varianty.

[1]  ČSN 73 6360-1, Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 1: Projektování, ČNI, 2008,
[2]  Vzorové listy železničního spodku, 2002,
[3]  Směrnice SŽDC č.30 - Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky nezařazených do evropského železničního systému, 2008


Městská kolejová doprava

Seznámení s řešením městské dopravy, zejména se zásadami návrhu a tratí metra v rozsahu potřebném pro komplexní řešení územních celků. Řešení městské dopravy, charakteristika jednotlivých systémů, zjišťování dopravních potřeb, dopravní a přepravní vztahy. Zásady návrhu trasy metra, řešení integrovaných (přestupních) dopravních uzlů. Příměstská doprava, její charakter, zásady řešení a vliv na zástavbu. Návaznost jednotlivých druhů doprav.

[1]  Krejčiříková H., Špačková H.: Dopravní stavby, část: kolejová doprava, 2001


Železniční stavby 2D

Projektování kolejiště jednotlivých typů železničních stanic, konstrukční prvky železničních stanic, zařízení pro přepravu osob a zboží, návaznost na evropskou železniční síť, modernizace a optimalizace železničních tratí, navrhování tramvajových tratí a tratí metra, ekologické dopady kolejové dopravy.

[1]  Kubát B., Fliegel T.: Železniční stavby 30; ČVUT Praha 1999,
[2]  Krejčiříková, H., Špačková, H.: Dopravní stavby Část: Kolejová doprava; ČVUT 2001


Teorie bezstykové koleje


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Diplomový seminář

Zpracování a prezentace odborného tématu. Příprava podkladů pro diplomovou práci.


Projekt


Diplomová práce

Dle zadání


Projekt R


Projekt 2


Rail Traffic and Environment


Dopravní hluk - modelování


Ekologické aspekty dopravy


Diagnostika staveb kolejové dopravy


Projekt D


Městská kolejová doprava

Seznámení s řešením městské dopravy, zejména se zásadami návrhu a konstrukce tramvajových tratí a tratí metra v rozsahu potřebném pro komplexní řešení územních celků.. Řešení městské dopravy, charakteristika jednotlivých systémů, zjišťování dopravních potřeb, dopravní a přepravní vztahy. Zásady návrhu trasy metra a tramvajové trasy, řešení integrovaných (přestupních) dopravních uzlů. Příměstská doprava, její charakter, zásady řešení a vliv na zástavbu. Návaznost jednotlivých druhů doprav.

[1] Kubát B., Tyc P., Krejčiříková H.: Kolejová doprava ve městě; ČVUT Praha, 1998
[2] normy pro tramvajové tratě a tratě metra


Železniční stavby 2D


Teorie bezstykové koleje


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Diplomový seminář

Zpracování a prezentace odborného tématu. Příprava podkladů pro diplomovou práci.


Projekt


Diplomová práce

Dle zadání


Realizace kolejových staveb


Ekologické aspekty dopravy


Ekologické aspekty dopravy

Charakteristiky dopravního hluku různých dopravních prostředků. Ekologické aspekty vedení dopravních staveb v území, požadavky na zábor území, přímé a nepřímé emise z dopravy. Negativní vlivy hluku a vibrací na člověka. Predikce a hodnocení dopravního hluku. Hodnocení proměnného dopravního hluku, ekvivalentní hladina, procentní hladiny. Vytváření hlukových map. Hluková studie. Způsoby ochrany životního prostředí před nepříznivými účinky dopravy (urbanistické, architektonické, dopravně organizační, technické, aktivní, pasivní)


Kolejové stavby a životní prostředí


Konstrukce železničních staveb

Seznámení se systémem právních a odborných předpisů na železnici. Rekonstrukce oblouku pro zvýšení rychlosti. Návrh směrového řešení pro jednotky s naklápěcími skříněmi. Průjezdný průřez jmenovitý a mezní. Výpočet odvodnění železniční trati.

[1] Kubát B., Fliegel T.: Železniční stavby 30; ČVUT Praha 1999


Progresivní aplikace v železničním spodku


Vysokorychlotní tratě

Koncepce budování evropské vysokorychlostní železniční sítě, geometrická poloha koleje a konstrukce železničního svršku a spodku, příklady řešení vysokorychlostní železniční dopravy v zahraničí a koncepce výstavby u SŽDC

[1] Krejčiříková H. Vysokorychlostní tratě, ČVUT Praha 2004


VVýuka v terénu (1 týden) - želez. stavby

Polohopisné a výškopisné zaměření stávající komunikace (polygonový pořad, zaměření příčných řezů), návrh rekonstrukce, výkresová část (situace, podélný profil, vzorový příčný řez), vytýčení přechodnice.Vybraný dopravně-inženýrský průzkum.


Železniční stavby 1

Vozidlo a kolej, konstrukční a geometrické uspořádání koleje, prostorové uspořádání trati, průzkumy pro projektování, projektová dokumentace, trasování a vytyčování železničních tratí, konstrukce železniční trati, konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku, zemní těleso železničního spodku, poruchy a zvýšení stability tělesa železničního spodku, požadavky na únosnost a zhutnění zemin v tělese, odvodnění železničního spodku, stavby železničního spodku.


Železniční stavby 2K


Železniční stavby 3D


Teorie bezstykové koleje


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Diplomový seminář

Zpracování a prezentace odborného tématu. Příprava podkladů pro diplomovou práci.

[1]  dle zadání


Diplomový seminář

Zpracování a prezentace odborného tématu. Příprava podkladů pro diplomovou práci.


Diplomová práce

Dle zadání


Nové konstrukce želez. staveb

Přehled nových konstrukcí železničního svršku a spodku použitých v zahraničí a jejich aplikace na české tratě; nové technologie pro stavbu a údržbu tratí; nové a připravované železniční projekty ve světe a v ČR.

[1]  Aktuální odborná literatura (časopisy, sborníky, CD programy apod.),
[2]  Esveld, Modern Railway Track, 2001


Realizace kolejových staveb


Snižování rizikovosti kolejové dopravy

Stavební a technický řád drah vyhláška č.177 Sb., Předpisy D1, D2, D3, D7, Zákon o dráhách, Dopravní řád drah, bezpečnost na přejezdech

[1]  Zákon o dráhách, Předpisy D1, D3, D2, D7, SŽDC S3 Železniční svršek, SŽDC S4 Železniční spodek,


Technologie údržby želez. staveb

Předmět je zaměřen na praktické řešení údržby koleje a přestavby železničních tratí. Jeho cílem je představit zásady a organizaci údržby, pracovní činnosti při údržbě a obnově, stroje pro údržbu, včetně jejich technických charakteristik, a používané technologické postupy. Zahrnuje to především následující pracovní činnosti: měření geometrie koleje, čištění kolejového lože, podbíjení, zaštěrkování, pokládku koleje, svařování a broušení kolejnic, přepravu materiálu a pod.

[1]  Krejčiříková, H., Tyc P.: Železniční stavby 20; ČVUT Praha, 2005


Konstrukce železničních staveb

Seznámení se systémem právních a odborných předpisů na železnici. Rekonstrukce oblouku pro zvýšení rychlosti. Návrh směrového řešení pro jednotky s naklápěcími skříněmi. Průjezdný průřez jmenovitý a mezní. Výpočet odvodnění železniční trati.

[1] Kubát B., Fliegel T.: Železniční stavby 30; ČVUT Praha 1999


Software pro železniční aplikace

Seznámení se s projektovou přípravou železničních staveb a osvojení si znalostí ovládání programů využívaných v projekční praxi. Ukázka příkladů struktury členění velkých železničních projektů, organizace projektu, manuál projektu, profese, koordinace. Seznámení s CAD programem Microstation a jeho nástavbou pro železniční aplikace InRail. Úlohy při zpracování vstupních podkladů, tvorbě digitálního modelu, směrový a výškový návrh geometrie, modelování příčných řezů, vypracování výkazů výměr, vypracování vytyčovacích výkresů, zpracování výstupů pro další profese.

[1]  manuál Microstation, InRail


Vysokorychlotní tratě

Koncepce budování evropské vysokorychlostní železniční sítě, geometrická poloha koleje a konstrukce železničního svršku a spodku, příklady řešení vysokorychlostní železniční dopravy v zahraničí a koncepce výstavby u SŽDC

[1] Krejčiříková H. Vysokorychlostní tratě, ČVUT Praha 2004


VVýuka v terénu (1 týden) - želez. stavby

Polohopisné a výškopisné zaměření stávající komunikace (polygonový pořad, zaměření příčných řezů), návrh rekonstrukce, výkresová část (situace, podélný profil, vzorový příčný řez), vytýčení přechodnice.Vybraný dopravně-inženýrský průzkum.


Železniční stavby 1

Vozidlo a kolej, konstrukční a geometrické uspořádání koleje, prostorové uspořádání trati, průzkumy pro projektování, projektová dokumentace, trasování a vytyčování železničních tratí, konstrukce železniční trati, konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku, zemní těleso železničního spodku, poruchy a zvýšení stability tělesa železničního spodku, požadavky na únosnost a zhutnění zemin v tělese, odvodnění železničního spodku, stavby železničního spodku.


Železniční stavby 3

Základy železniční dopravy, konstrukční prvky železničních stanic, zařízení pro přepravu osob a zboží, problematika projektování kolejiště železničních stanic a dalších stavebních zařízení, ekologické dopady kolejové dopravy,modernizace a optimalizace železničních tratí.

[1]  Kubát B., Fliegel T.: Železniční stavby 30; ČVUT Praha 1999, [2] Krejčiříková, H., Špačková, H.: Dopravní stavby Část: Kolejová doprava; ČVUT 2001


Bakalářská práce

Dle zadání

[1]  Dle zadání


Diplomová práce

Dle zadání


Městská kolejová doprava

Řešení městské dopravy, zejména se zásadami návrhu a konstrukce tramvajových tratí a tratí metra v rozsahu potřebném pro komplexní řešení územních celků. Řešení městské dopravy, charakteristika jednotlivých systémů, zjišťování dopravních potřeb, dopravní a přepravní vztahy. Zásady návrhu trasy metra a tramvajové trasy, řešení integrovaných (přestupních) dopravních uzlů. Příměstská doprava, její charakter, zásady řešení a vliv na zástavbu. Návaznost jednotlivých druhů doprav.

[1]  Kubát B., Tyc P., Krejčiříková H.: Kolejová doprava ve městě; ČVUT Praha, 1998
[2]  normy pro tramvajové tratě a tratě metra


Projekt 2


Rail Traffic and Environment


Dopravní hluk - modelování

Plně osvojit a zvládnout na běžné uživatelské úrovni práci s predikčními softwary určené pro stanovení hlukové zátěže. Zvládnout základní práce se softwarem a jeho aplikaci při výpočtu jednoduché hlukové situace.

[1]  Zákon č. 471/2005 Sb., o ochraně veřejného zdraví
[2]  Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací


Projekt D


Ekologické aspekty dopravy

Charakteristiky dopravního hluku různých dopravních prostředků. Ekologické aspekty vedení dopravních staveb v území, požadavky na zábor území, přímé a nepřímé emise z dopravy. Negativní vlivy hluku a vibrací na člověka. Predikce a hodnocení dopravního hluku. Hodnocení proměnného dopravního hluku, ekvivalentní hladina, procentní hladiny. Vytváření hlukových map. Hluková studie. Způsoby ochrany životního prostředí před nepříznivými účinky dopravy (urbanistické, architektonické, dopravně organizační, technické, aktivní, pasivní)


Městská kolejová doprava

Seznámení s řešením městské dopravy, zejména se zásadami návrhu a konstrukce tramvajových tratí a tratí metra v rozsahu potřebném pro komplexní řešení územních celků.. Řešení městské dopravy, charakteristika jednotlivých systémů, zjišťování dopravních potřeb, dopravní a přepravní vztahy. Zásady návrhu trasy metra a tramvajové trasy, řešení integrovaných (přestupních) dopravních uzlů. Příměstská doprava, její charakter, zásady řešení a vliv na zástavbu. Návaznost jednotlivých druhů doprav.

[1] Kubát B., Tyc P., Krejčiříková H.: Kolejová doprava ve městě; ČVUT Praha, 1998
[2] normy pro tramvajové tratě a tratě metra


Projektování moderních kolej. konstr.

Základní používané softwarové produkty a jejich aplikace v oblasti kolejové dopravy - projektování, posuzování atd., řešení kolejových spojení a rozvětvení; řešení a posouzení kolejových konstrukcí - kolejového křížení tramvajových tratí s omezujícími prvky a obloukového zhlaví železniční stanice. Základní směrové prvky, typy přechodnic a jejich použítí. Projektování tratí na vozidlové soupravy s naklápěcími skříněmi.

[1]  Aktuální odborná literatura (časopisy, sborníky, CD programy apod.)
[2]  Fliegel, Veliš, Špačková, Milták: Železniční stavby 30-návody pro cvičení ze železničních stanic (skriptum)
[3]  [3] ČSN 736405 Projektování tramvajových tratí, Český normalizační institut, 1996


Železniční stavby 3

Základy železniční dopravy, konstrukční prvky železničních stanic, zařízení pro přepravu osob a zboží, problematika projektování kolejiště železničních stanic a dalších stavebních zařízení, ekologické dopady kolejové dopravy,modernizace a optimalizace železničních tratí.

[1]  Kubát B., Fliegel T.: Železniční stavby 30; ČVUT Praha 1999, [2] Krejčiříková, H., Špačková, H.: Dopravní stavby Část: Kolejová doprava; ČVUT 2001


Bakalářská práce

Dle zadání

[1]  Dle zadání


Diplomový seminář

[1]  dle zadání


Diplomový seminář


Diplomová práce


Doprava a životní prostředí

Negativní vlivy hluku na člověka. Hodnocení proměnného dopravního hluku. Šíření hluku - odraz, ohyb, lom, útlum. Počítání s akustickými hladinami. Legislativa. Strategické hlukové mapy. Vlivy na hlasitost a šíření hluku. Predikce hluku a měření. Protihluková opatření technického charakteru, jejich vlastnosti a použití

[1]  Zákon č. 471/2005 Sb., o ochraně veřejného zdraví;
[2]  Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací;
[3]  Directive 2002/49/EC of the European Parliament and of the council, relating to the assessment and management of environmental noise, June 2002,


Nové konstrukce želez. staveb

[1]  Aktuální odborná literatura (časopisy, sborníky, CD programy apod.),
[2]  Esveld, Modern Railway Track, 2001


Snižování rizikovosti kolejové dopravy

[1]  Zákon o dráhách, Předpisy D1, D3, D2, D7, SŽDC S3 Železniční svršek, SŽDC S4 Železniční spodek,


Technologie údržby želez. staveb

[1]  Krejčiříková, H., Tyc P.: Železniční stavby 20; ČVUT Praha, 2005


Konstrukce železničních staveb

Zásady modernizace a optimalizace a jejich dopad na zásadní změny v projektování tratí a stanic, zásady návrhu zhlaví stanic na vyšší rychlosti, nové technologie stavby a údržby koridorových tratí, diagnostika technického stavu tratí a materiálů, základy železniční dopravy, konstrukční prvky železničních stanic, zařízení pro přepravu osob a zboží, s problematika projektování kolejiště železničních stanic a dalších stavebních zařízení, ekologické dopady kolejové dopravy.

[1] Kubát B., Fliegel T.: Železniční stavby 30; ČVUT Praha 1999


Software pro železniční aplikace

[1]  manuál Microstation, InRail


Vysokorychlotní tratě

Koncepce budování evropské vysokorychlostní železniční sítě, geometrická poloha koleje a konstrukce železničního svršku a spodku, příklady řešení vysokorychlostní železniční dopravy v zahraničí a koncepce výstavby u ČD.

[1] Krejčiříková H. Vysokorychlostní tratě, ČVUT Praha 2004


VVýuka v terénu (1 týden) - želez. stavby


Železniční stavby 1


Železniční stavby 3

Základy železniční dopravy, konstrukční prvky železničních stanic, zařízení pro přepravu osob a zboží, s problematika projektování kolejiště železničních stanic a dalších stavebních zařízení, ekologické dopady kolejové dopravy.

[1]  Kubát B., Fliegel T.: Železniční stavby 30; ČVUT Praha 1999, [2] Krejčiříková, H., Špačková, H.: Dopravní stavby Část: Kolejová doprava; ČVUT 2001


Bakalářská práce

Dle zadání

[1]  Dle zadání


Diplomový seminář


Diplomová práce


Městská kolejová doprava

Řešení městské dopravy, zejména se zásadami návrhu a konstrukce tramvajových tratí a tratí metra v rozsahu potřebném pro komplexní řešení územních celků. Řešení městské dopravy, charakteristika jednotlivých systémů, zjišťování dopravních potřeb, dopravní a přepravní vztahy. Zásady návrhu trasy metra a tramvajové trasy, řešení integrovaných (přestupních) dopravních uzlů. Příměstská doprava, její charakter, zásady řešení a vliv na zástavbu. Návaznost jednotlivých druhů doprav.

[1]  Kubát B., Tyc P., Krejčiříková H.: Kolejová doprava ve městě; ČVUT Praha, 1998
[2]  normy pro tramvajové tratě a tratě metra


Projekt 2

Vypracování kompletní hlukové studie zvolené oblasti, obsahující významný podíl kolejové dopravy. Vypracování studie včetně posouzení hlukové situace oblasti a případného návrhu řešení dané situace. Aplikace znalostí příslušné legislativy, metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy a predikčních softwarů určených pro stanovení hlukové zátěže.

[1]  ČSN EN ISO 3095: Železniční aplikace Měření hluku vyzařovaného kolejovými vozidly, březen 2006
[2]  Liberko, M.: Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z dopravy, Brno 2004
[3]  Zákon č. 471/2005 Sb., o ochraně veřejného zdraví


Rail Traffic and Environment


Dopravní hluk - modelování

Plně osvojit a zvládnout na běžné uživatelské úrovni práci s predikčními softwary určené pro stanovení hlukové zátěže. Zvládnout základní práce se softwarem a jeho aplikaci při výpočtu jednoduché hlukové situace.

[1]  Zákon č. 471/2005 Sb., o ochraně veřejného zdraví
[2]  Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací


Ekologické aspekty dopravy

Charakteristiky dopravního hluku různých dopravních prostředků. Ekologické aspekty vedení dopravních staveb v území, požadavky na zábor území, přímé a nepřímé emise z dopravy. Negativní vlivy hluku a vibrací na člověka. Predikce a hodnocení dopravního hluku. Hodnocení proměnného dopravního hluku, ekvivalentní hladina, procentní hladiny. Vytváření hlukových map. Hluková studie. Způsoby ochrany životního prostředí před nepříznivými účinky dopravy (urbanistické, architektonické, dopravně organizační, technické, aktivní, pasivní)


Městská kolejová doprava

Seznámení s řešením městské dopravy, zejména se zásadami návrhu a konstrukce tramvajových tratí a tratí metra v rozsahu potřebném pro komplexní řešení územních celků.. Řešení městské dopravy, charakteristika jednotlivých systémů, zjišťování dopravních potřeb, dopravní a přepravní vztahy. Zásady návrhu trasy metra a tramvajové trasy, řešení integrovaných (přestupních) dopravních uzlů. Příměstská doprava, její charakter, zásady řešení a vliv na zástavbu. Návaznost jednotlivých druhů doprav.

[1] Kubát B., Tyc P., Krejčiříková H.: Kolejová doprava ve městě; ČVUT Praha, 1998
[2] normy pro tramvajové tratě a tratě metra


Projekt D

Návrh modernizace nebo optimalizace vybraných úseků tratí, návrh rekonstrukce stanice.

[1]  ČSN 73 63 60 Konstrukce a geometrické uspořádání kolejí železničních drah a její prostorová poloha, [2] SŽDC (ČD) S3 Železniční svršek, [3] SŽDC (ČD) S4 Železniční spodek,


Projektování moderních kolej. konstr.

Základní používané softwarové produkty a jejich aplikace v oblasti kolejové dopravy - projektování, posuzování atd., řešení kolejových spojení a rozvětvení; řešení a posouzení kolejových konstrukcí - kolejového křížení tramvajových tratí s omezujícími prvky a obloukového zhlaví železniční stanice. Základní směrové prvky, typy přechodnic a jejich použítí. Projektování tratí na vozidlové soupravy s naklápěcími skříněmi.

[1]  Aktuální odborná literatura (časopisy, sborníky, CD programy apod.)
[2]  Fliegel, Veliš, Špačková, Milták: Železniční stavby 30-návody pro cvičení ze železničních stanic (skriptum)
[3]  [3] ČSN 736405 Projektování tramvajových tratí, Český normalizační institut, 1996


Železniční stavby 2

Konstrukce koleje, kolejnice, kolejnicové podpory, kolejnicové styky, teorie, budování a udržování bezstykové koleje, konstrukce a geometrické poměry výhybek, stavba a rekonstrukce tratí, stroje pro práce na železničním svršku a spodku, navrhování a konstrukce tramvajových tratí a tratí metra.

[1]  Krejčiříková, H., Tyc P.: Železniční stavby 20; ČVUT Praha, 2005
[2]  SR103/3 (S) Služební rukověť: Výkresy materiálu pro železniční svršek - kolej; České dráhy 1998,


Železniční stavby 3

Základy železniční dopravy, konstrukční prvky železničních stanic, zařízení pro přepravu osob a zboží, s problematika projektování kolejiště železničních stanic a dalších stavebních zařízení, ekologické dopady kolejové dopravy.

[1]  Kubát B., Fliegel T.: Železniční stavby 30; ČVUT Praha 1999, [2] Krejčiříková, H., Špačková, H.: Dopravní stavby Část: Kolejová doprava; ČVUT 2001


Bakalářská práce

Dle zadání

[1]  Dle zadání


Diplomový seminář

[1]  dle zadání


Diplomový seminář


Diplomová práce


Diplomový seminář


Doprava a životní prosředí

Negativní vlivy hluku na člověka. Hodnocení proměnného dopravního hluku. Šíření hluku - odraz, ohyb, lom, útlum. Počítání s akustickými hladinami. Legislativa. Strategické hlukové mapy. Vlivy na hlasitost a šíření hluku. Predikce hluku a měření. Protihluková opatření technického charakteru, jejich vlastnosti a použití

[1]  Zákon č. 471/2005 Sb., o ochraně veřejného zdraví;
[2]  Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací;
[3]  Directive 2002/49/EC of the European Parliament and of the council, relating to the assessment and management of environmental noise, June 2002,


Nové konstrukce želez. staveb

[1]  Aktuální odborná literatura (časopisy, sborníky, CD programy apod.),
[2]  Esveld, Modern Railway Track, 2001


Snižování rizikovosti kolejové dopravy

[1]  Zákon o dráhách, Předpisy D1, D3, D2, D7, SŽDC S3 Železniční svršek, SŽDC S4 Železniční spodek,


Technologie údržby želez. staveb

[1]  Krejčiříková, H., Tyc P.: Železniční stavby 20; ČVUT Praha, 2005


Konstrukce železničních staveb

Zásady modernizace a optimalizace a jejich dopad na zásadní změny v projektování tratí a stanic, zásady návrhu zhlaví stanic na vyšší rychlosti, nové technologie stavby a údržby koridorových tratí, diagnostika technického stavu tratí a materiálů, základy železniční dopravy, konstrukční prvky železničních stanic, zařízení pro přepravu osob a zboží, s problematika projektování kolejiště železničních stanic a dalších stavebních zařízení, ekologické dopady kolejové dopravy.

[1] Kubát B., Fliegel T.: Železniční stavby 30; ČVUT Praha 1999


Software pro železniční aplikace

[1]  manuál Microstation, InRail


Vysokorychlotní tratě

Koncepce budování evropské vysokorychlostní železniční sítě, geometrická poloha koleje a konstrukce železničního svršku a spodku, příklady řešení vysokorychlostní železniční dopravy v zahraničí a koncepce výstavby u ČD.

[1] Krejčiříková H. Vysokorychlostní tratě, ČVUT Praha 2004


Výuka v terénu - želez. stavby (1 týden)

Praktické seznámení s geodetickými pracemi na železniční trati - zaměření stávajícího stavu, návrh směrových úprav a jejich vytyčení.

[1]  Horníček L., Krejčiříková H., Lidmila M., Štulíková L.: Praktické cvičení ze železničních staveb, 2005


Železniční stavby 1

Vozidlo a kolej, konstrukční a geometrické uspořádání koleje, prostorové uspořádání trati, průzkumy pro projektování, projektová dokumentace, trasování a vytyčování železničních tratí, konstrukce železniční trati, konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku, zemní těleso železničního spodku, poruchy a zvýšení stability tělesa železničního spodku, požadavky na únosnost a zhutnění zemin v tělese, odvodnění železničního spodku, stavby železničního spodku.

[1]  Krejčiříková, H., Tyc P.: Železniční stavby 20; ČVUT Praha, 2005
[2]  SR103/3 (S) Služební rukověť: Výkresy materiálu pro železniční svršek - kolej; České dráhy 1998,


Železniční stavby 3

Základy železniční dopravy, konstrukční prvky železničních stanic, zařízení pro přepravu osob a zboží, s problematika projektování kolejiště železničních stanic a dalších stavebních zařízení, ekologické dopady kolejové dopravy.

[1]  Kubát B., Fliegel T.: Železniční stavby 30; ČVUT Praha 1999, [2] Krejčiříková, H., Špačková, H.: Dopravní stavby Část: Kolejová doprava; ČVUT 2001


Diplomová práce


Městská kolejová doprava

Řešení městské dopravy, zejména se zásadami návrhu a konstrukce tramvajových tratí a tratí metra v rozsahu potřebném pro komplexní řešení územních celků. Řešení městské dopravy, charakteristika jednotlivých systémů, zjišťování dopravních potřeb, dopravní a přepravní vztahy. Zásady návrhu trasy metra a tramvajové trasy, řešení integrovaných (přestupních) dopravních uzlů. Příměstská doprava, její charakter, zásady řešení a vliv na zástavbu. Návaznost jednotlivých druhů doprav.

[1]  Kubát B., Tyc P., Krejčiříková H.: Kolejová doprava ve městě; ČVUT Praha, 1998
[2]  normy pro tramvajové tratě a tratě metra


Projekt 2

Vypracování kompletní hlukové studie zvolené oblasti, obsahující významný podíl kolejové dopravy. Vypracování studie včetně posouzení hlukové situace oblasti a případného návrhu řešení dané situace. Aplikace znalostí příslušné legislativy, metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy a predikčních softwarů určených pro stanovení hlukové zátěže.

[1]  ČSN EN ISO 3095: Železniční aplikace Měření hluku vyzařovaného kolejovými vozidly, březen 2006
[2]  Liberko, M.: Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z dopravy, Brno 2004
[3]  Zákon č. 471/2005 Sb., o ochraně veřejného zdraví


Rail Traffic and Environment


Dopravní hluk - modelování

Plně osvojit a zvládnout na běžné uživatelské úrovni práci s predikčními softwary určené pro stanovení hlukové zátěže. Zvládnout základní práce se softwarem a jeho aplikaci při výpočtu jednoduché hlukové situace.

[1]  Zákon č. 471/2005 Sb., o ochraně veřejného zdraví
[2]  Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací


Ekologické aspekty dopravy

Charakteristiky dopravního hluku různých dopravních prostředků. Ekologické aspekty vedení dopravních staveb v území, požadavky na zábor území, přímé a nepřímé emise z dopravy. Negativní vlivy hluku a vibrací na člověka. Predikce a hodnocení dopravního hluku. Hodnocení proměnného dopravního hluku, ekvivalentní hladina, procentní hladiny. Vytváření hlukových map. Hluková studie. Způsoby ochrany životního prostředí před nepříznivými účinky dopravy (urbanistické, architektonické, dopravně organizační, technické, aktivní, pasivní)


Městská kolejová doprava

Seznámení s řešením městské dopravy, zejména se zásadami návrhu a konstrukce tramvajových tratí a tratí metra v rozsahu potřebném pro komplexní řešení územních celků.. Řešení městské dopravy, charakteristika jednotlivých systémů, zjišťování dopravních potřeb, dopravní a přepravní vztahy. Zásady návrhu trasy metra a tramvajové trasy, řešení integrovaných (přestupních) dopravních uzlů. Příměstská doprava, její charakter, zásady řešení a vliv na zástavbu. Návaznost jednotlivých druhů doprav.

[1] Kubát B., Tyc P., Krejčiříková H.: Kolejová doprava ve městě; ČVUT Praha, 1998
[2] normy pro tramvajové tratě a tratě metra


Projekt D

Návrh modernizace nebo optimalizace vybraných úseků tratí, návrh rekonstrukce stanice.

[1]  ČSN 73 63 60 Konstrukce a geometrické uspořádání kolejí železničních drah a její prostorová poloha, [2] SŽDC (ČD) S3 Železniční svršek, [3] SŽDC (ČD) S4 Železniční spodek,


Projektování moderních kolej. konstr.

Základní používané softwarové produkty a jejich aplikace v oblasti kolejové dopravy - projektování, posuzování atd., řešení kolejových spojení a rozvětvení; řešení a posouzení kolejových konstrukcí - kolejového křížení tramvajových tratí s omezujícími prvky a obloukového zhlaví železniční stanice. Základní směrové prvky, typy přechodnic a jejich použítí. Projektování tratí na vozidlové soupravy s naklápěcími skříněmi.

[1]  Aktuální odborná literatura (časopisy, sborníky, CD programy apod.)
[2]  Fliegel, Veliš, Špačková, Milták: Železniční stavby 30-návody pro cvičení ze železničních stanic (skriptum)
[3]  [3] ČSN 736405 Projektování tramvajových tratí, Český normalizační institut, 1996


Železniční stavby 2

Konstrukce koleje, kolejnice, kolejnicové podpory, kolejnicové styky, teorie, budování a udržování bezstykové koleje, konstrukce a geometrické poměry výhybek, stavba a rekonstrukce tratí, stroje pro práce na železničním svršku a spodku, navrhování a konstrukce tramvajových tratí a tratí metra.

[1]  Krejčiříková, H., Tyc P.: Železniční stavby 20; ČVUT Praha, 2005
[2]  SR103/3 (S) Služební rukověť: Výkresy materiálu pro železniční svršek - kolej; České dráhy 1998,


Železniční stavby 3

Základy železniční dopravy, konstrukční prvky železničních stanic, zařízení pro přepravu osob a zboží, s problematika projektování kolejiště železničních stanic a dalších stavebních zařízení, ekologické dopady kolejové dopravy.

[1]  Kubát B., Fliegel T.: Železniční stavby 30; ČVUT Praha 1999, [2] Krejčiříková, H., Špačková, H.: Dopravní stavby Část: Kolejová doprava; ČVUT 2001


Bakalářská práce

Dle zadání

[1]  Dle zadání


Diplomový seminář

[1]  dle zadání


Diplomový seminář


Diplomová práce


Doprava a životní prosředí

Negativní vlivy hluku na člověka. Hodnocení proměnného dopravního hluku. Šíření hluku - odraz, ohyb, lom, útlum. Počítání s akustickými hladinami. Legislativa. Strategické hlukové mapy. Vlivy na hlasitost a šíření hluku. Predikce hluku a měření. Protihluková opatření technického charakteru, jejich vlastnosti a použití

[1]  Zákon č. 471/2005 Sb., o ochraně veřejného zdraví;
[2]  Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací;
[3]  Directive 2002/49/EC of the European Parliament and of the council, relating to the assessment and management of environmental noise, June 2002,


Nové konstrukce želez. staveb

[1]  Aktuální odborná literatura (časopisy, sborníky, CD programy apod.),
[2]  Esveld, Modern Railway Track, 2001


Stavby kolejové dopravy

Charakteristiky různých druhů kolejové dopravy, parametry výškového a směrového vedení trasy, prvky příčného uspořádání, problematika vedení tras v terénu a ve městě z hlediska technického, společenského a ekologického, konstrukční uspořádání tratí kolejové dopravy, prvky kolejového řešení a jejich geometrie, vysokorychlostní doprava, městská hromadná doprava, geodetické podklady pro dopravní stavby, geometrické řešení zaměřování a vytyčování dopravních staveb a konstrukcí.

[1]  ČSN 736360 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha, Český normalizační institut,1997
[2]  ČSN 736405 Projektování tramvajových tratí, Český normalizační institut, 1996


Snižování rizikovosti kolejové dopravy

[1]  Zákon o dráhách, Předpisy D1, D3, D2, D7, SŽDC S3 Železniční svršek, SŽDC S4 Železniční spodek,


Technologie údržby želez. staveb

[1]  Krejčiříková, H., Tyc P.: Železniční stavby 20; ČVUT Praha, 2005


Konstrukce železničních staveb

Zásady modernizace a optimalizace a jejich dopad na zásadní změny v projektování tratí a stanic, zásady návrhu zhlaví stanic na vyšší rychlosti, nové technologie stavby a údržby koridorových tratí, diagnostika technického stavu tratí a materiálů, základy železniční dopravy, konstrukční prvky železničních stanic, zařízení pro přepravu osob a zboží, s problematika projektování kolejiště železničních stanic a dalších stavebních zařízení, ekologické dopady kolejové dopravy.

[1] Kubát B., Fliegel T.: Železniční stavby 30; ČVUT Praha 1999


Software pro železniční aplikace

[1]  manuál Microstation, InRail


Vysokorychlotní tratě

Koncepce budování evropské vysokorychlostní železniční sítě, geometrická poloha koleje a konstrukce železničního svršku a spodku, příklady řešení vysokorychlostní železniční dopravy v zahraničí a koncepce výstavby u ČD.

[1] Tyc P., Kubát B.: Železniční stavby. Vysokorychlostní tratě, ČVUT Praha 1997


Výuka v terénu - želez. stavby (1 týden)

Praktické seznámení s geodetickými pracemi na železniční trati - zaměření stávajícího stavu, návrh směrových úprav a jejich vytyčení.

[1]  Horníček L., Krejčiříková H., Lidmila M., Štulíková L.: Praktické cvičení ze železničních staveb, 2005


Železniční stavby 1

Vozidlo a kolej, konstrukční a geometrické uspořádání koleje, prostorové uspořádání trati, průzkumy pro projektování, projektová dokumentace, trasování a vytyčování železničních tratí, konstrukce železniční trati, konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku, zemní těleso železničního spodku, poruchy a zvýšení stability tělesa železničního spodku, požadavky na únosnost a zhutnění zemin v tělese, odvodnění železničního spodku, stavby železničního spodku.

[1]  Krejčiříková, H., Tyc P.: Železniční stavby 20; ČVUT Praha, 2005
[2]  SR103/3 (S) Služební rukověť: Výkresy materiálu pro železniční svršek - kolej; České dráhy 1998,


Železniční stavby 3

Základy železniční dopravy, konstrukční prvky železničních stanic, zařízení pro přepravu osob a zboží, s problematika projektování kolejiště železničních stanic a dalších stavebních zařízení, ekologické dopady kolejové dopravy.

[1]  Kubát B., Fliegel T.: Železniční stavby 30; ČVUT Praha 1999, [2] Krejčiříková, H., Špačková, H.: Dopravní stavby Část: Kolejová doprava; ČVUT 2001


Bakalářská práce

Dle zadání

[1]  Dle zadání


Diplomová práce


Městská kolejová doprava

Řešení městské dopravy, zejména se zásadami návrhu a konstrukce tramvajových tratí a tratí metra v rozsahu potřebném pro komplexní řešení územních celků. Řešení městské dopravy, charakteristika jednotlivých systémů, zjišťování dopravních potřeb, dopravní a přepravní vztahy. Zásady návrhu trasy metra a tramvajové trasy, řešení integrovaných (přestupních) dopravních uzlů. Příměstská doprava, její charakter, zásady řešení a vliv na zástavbu. Návaznost jednotlivých druhů doprav.

[1]  Kubát B., Tyc P., Krejčiříková H.: Kolejová doprava ve městě; ČVUT Praha, 1998
[2]  normy pro tramvajové tratě a tratě metra


Projekt 2

Vypracování kompletní hlukové studie zvolené oblasti, obsahující významný podíl kolejové dopravy. Vypracování studie včetně posouzení hlukové situace oblasti a případného návrhu řešení dané situace. Aplikace znalostí příslušné legislativy, metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy a predikčních softwarů určených pro stanovení hlukové zátěže.

[1]  ČSN EN ISO 3095: Železniční aplikace Měření hluku vyzařovaného kolejovými vozidly, březen 2006
[2]  Liberko, M.: Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z dopravy, Brno 2004
[3]  Zákon č. 471/2005 Sb., o ochraně veřejného zdraví


Dopravní hluk - modelování

Plně osvojit a zvládnout na běžné uživatelské úrovni práci s predikčními softwary určené pro stanovení hlukové zátěže. Zvládnout základní práce se softwarem a jeho aplikaci při výpočtu jednoduché hlukové situace.

[1]  Zákon č. 471/2005 Sb., o ochraně veřejného zdraví
[2]  Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací


Ekologické aspekty dopravy

Charakteristiky dopravního hluku různých dopravních prostředků. Ekologické aspekty vedení dopravních staveb v území, požadavky na zábor území, přímé a nepřímé emise z dopravy. Negativní vlivy hluku a vibrací na člověka. Predikce a hodnocení dopravního hluku. Hodnocení proměnného dopravního hluku, ekvivalentní hladina, procentní hladiny. Vytváření hlukových map. Hluková studie. Způsoby ochrany životního prostředí před nepříznivými účinky dopravy (urbanistické, architektonické, dopravně organizační, technické, aktivní, pasivní)


Městská kolejová doprava

Seznámení s řešením městské dopravy, zejména se zásadami návrhu a konstrukce tramvajových tratí a tratí metra v rozsahu potřebném pro komplexní řešení územních celků.. Řešení městské dopravy, charakteristika jednotlivých systémů, zjišťování dopravních potřeb, dopravní a přepravní vztahy. Zásady návrhu trasy metra a tramvajové trasy, řešení integrovaných (přestupních) dopravních uzlů. Příměstská doprava, její charakter, zásady řešení a vliv na zástavbu. Návaznost jednotlivých druhů doprav.

[1] Kubát B., Tyc P., Krejčiříková H.: Kolejová doprava ve městě; ČVUT Praha, 1998
[2] normy pro tramvajové tratě a tratě metra


Projekt D

Návrh modernizace nebo optimalizace vybraných úseků tratí, návrh rekonstrukce stanice.

[1]  ČSN 73 63 60 Konstrukce a geometrické uspořádání kolejí železničních drah a její prostorová poloha, [2] SŽDC (ČD) S3 Železniční svršek, [3] SŽDC (ČD) S4 Železniční spodek,


Projektování moderních kolej. konstr.

Základní používané softwarové produkty a jejich aplikace v oblasti kolejové dopravy - projektování, posuzování atd., řešení kolejových spojení a rozvětvení; řešení a posouzení kolejových konstrukcí - kolejového křížení tramvajových tratí s omezujícími prvky a obloukového zhlaví železniční stanice. Základní směrové prvky, typy přechodnic a jejich použítí. Projektování tratí na vozidlové soupravy s naklápěcími skříněmi.

[1]  Aktuální odborná literatura (časopisy, sborníky, CD programy apod.)
[2]  Fliegel, Veliš, Špačková, Milták: Železniční stavby 30-návody pro cvičení ze železničních stanic (skriptum)
[3]  [3] ČSN 736405 Projektování tramvajových tratí, Český normalizační institut, 1996


Železniční stavby 2

Konstrukce koleje, kolejnice, kolejnicové podpory, kolejnicové styky, teorie, budování a udržování bezstykové koleje, konstrukce a geometrické poměry výhybek, stavba a rekonstrukce tratí, stroje pro práce na železničním svršku a spodku, navrhování a konstrukce tramvajových tratí a tratí metra.

[1]  Krejčiříková, H., Tyc P.: Železniční stavby 20; ČVUT Praha, 2005
[2]  SR103/3 (S) Služební rukověť: Výkresy materiálu pro železniční svršek - kolej; České dráhy 1998,


Železniční stavby 3

Základy železniční dopravy, konstrukční prvky železničních stanic, zařízení pro přepravu osob a zboží, s problematika projektování kolejiště železničních stanic a dalších stavebních zařízení, ekologické dopady kolejové dopravy.

[1]  Kubát B., Fliegel T.: Železniční stavby 30; ČVUT Praha 1999, [2] Krejčiříková, H., Špačková, H.: Dopravní stavby Část: Kolejová doprava; ČVUT 2001


Bakalářská práce

Dle zadání

[1]  Dle zadání


Diplomový seminář

[1]  dle zadání


Diplomový seminář


Diplomová práce


Doprava a životní prosředí

Negativní vlivy hluku na člověka. Hodnocení proměnného dopravního hluku. Šíření hluku - odraz, ohyb, lom, útlum. Počítání s akustickými hladinami. Legislativa. Strategické hlukové mapy. Vlivy na hlasitost a šíření hluku. Predikce hluku a měření. Protihluková opatření technického charakteru, jejich vlastnosti a použití

[1]  Zákon č. 471/2005 Sb., o ochraně veřejného zdraví;
[2]  Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací;
[3]  Directive 2002/49/EC of the European Parliament and of the council, relating to the assessment and management of environmental noise, June 2002,


Nové konstrukce želez. staveb

[1]  Aktuální odborná literatura (časopisy, sborníky, CD programy apod.),
[2]  Esveld, Modern Railway Track, 2001


Stavby kolejové dopravy

Charakteristiky různých druhů kolejové dopravy, parametry výškového a směrového vedení trasy, prvky příčného uspořádání, problematika vedení tras v terénu a ve městě z hlediska technického, společenského a ekologického, konstrukční uspořádání tratí kolejové dopravy, prvky kolejového řešení a jejich geometrie, vysokorychlostní doprava, městská hromadná doprava, geodetické podklady pro dopravní stavby, geometrické řešení zaměřování a vytyčování dopravních staveb a konstrukcí.

[1]  ČSN 736360 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha, Český normalizační institut,1997
[2]  ČSN 736405 Projektování tramvajových tratí, Český normalizační institut, 1996


Snižování rizikovosti kolejové dopravy

[1]  Zákon o dráhách, Předpisy D1, D3, D2, D7, SŽDC S3 Železniční svršek, SŽDC S4 Železniční spodek,


Technologie údržby želez. staveb

[1]  Krejčiříková, H., Tyc P.: Železniční stavby 20; ČVUT Praha, 2005


Konstrukce železničních staveb

Zásady modernizace a optimalizace a jejich dopad na zásadní změny v projektování tratí a stanic, zásady návrhu zhlaví stanic na vyšší rychlosti, nové technologie stavby a údržby koridorových tratí, diagnostika technického stavu tratí a materiálů, základy železniční dopravy, konstrukční prvky železničních stanic, zařízení pro přepravu osob a zboží, s problematika projektování kolejiště železničních stanic a dalších stavebních zařízení, ekologické dopady kolejové dopravy.

[1] Kubát B., Fliegel T.: Železniční stavby 30; ČVUT Praha 1999


Software pro železniční aplikace

[1]  manuál Microstation, InRail


Vysokorychlotní tratě

Koncepce budování evropské vysokorychlostní železniční sítě, geometrická poloha koleje a konstrukce železničního svršku a spodku, příklady řešení vysokorychlostní železniční dopravy v zahraničí a koncepce výstavby u ČD.

[1] Tyc P., Kubát B.: Železniční stavby. Vysokorychlostní tratě, ČVUT Praha 1997


Výuka v terénu - želez. stavby (1 týden)

Praktické seznámení s geodetickými pracemi na železniční trati - zaměření stávajícího stavu, návrh směrových úprav a jejich vytyčení.

[1]  Horníček L., Krejčiříková H., Lidmila M., Štulíková L.: Praktické cvičení ze železničních staveb, 2005


Železniční stavby 1

Vozidlo a kolej, konstrukční a geometrické uspořádání koleje, prostorové uspořádání trati, průzkumy pro projektování, projektová dokumentace, trasování a vytyčování železničních tratí, konstrukce železniční trati, konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku, zemní těleso železničního spodku, poruchy a zvýšení stability tělesa železničního spodku, požadavky na únosnost a zhutnění zemin v tělese, odvodnění železničního spodku, stavby železničního spodku.

[1]  Krejčiříková, H., Tyc P.: Železniční stavby 20; ČVUT Praha, 2005
[2]  SR103/3 (S) Služební rukověť: Výkresy materiálu pro železniční svršek - kolej; České dráhy 1998,


Železniční stavby 3

Základy železniční dopravy, konstrukční prvky železničních stanic, zařízení pro přepravu osob a zboží, s problematika projektování kolejiště železničních stanic a dalších stavebních zařízení, ekologické dopady kolejové dopravy.

[1]  Kubát B., Fliegel T.: Železniční stavby 30; ČVUT Praha 1999, [2] Krejčiříková, H., Špačková, H.: Dopravní stavby Část: Kolejová doprava; ČVUT 2001


Bakalářská práce

Dle zadání

[1]  Dle zadání


Diplomová práce


Městská kolejová doprava

Řešení městské dopravy, zejména se zásadami návrhu a konstrukce tramvajových tratí a tratí metra v rozsahu potřebném pro komplexní řešení územních celků. Řešení městské dopravy, charakteristika jednotlivých systémů, zjišťování dopravních potřeb, dopravní a přepravní vztahy. Zásady návrhu trasy metra a tramvajové trasy, řešení integrovaných (přestupních) dopravních uzlů. Příměstská doprava, její charakter, zásady řešení a vliv na zástavbu. Návaznost jednotlivých druhů doprav.

[1]  Kubát B., Tyc P., Krejčiříková H.: Kolejová doprava ve městě; ČVUT Praha, 1998
[2]  normy pro tramvajové tratě a tratě metra


Projekt 2

Vypracování kompletní hlukové studie zvolené oblasti, obsahující významný podíl kolejové dopravy. Vypracování studie včetně posouzení hlukové situace oblasti a případného návrhu řešení dané situace. Aplikace znalostí příslušné legislativy, metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy a predikčních softwarů určených pro stanovení hlukové zátěže.

[1]  ČSN EN ISO 3095: Železniční aplikace Měření hluku vyzařovaného kolejovými vozidly, březen 2006
[2]  Liberko, M.: Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z dopravy, Brno 2004
[3]  Zákon č. 471/2005 Sb., o ochraně veřejného zdraví


Dopravní hluk - modelování

Plně osvojit a zvládnout na běžné uživatelské úrovni práci s predikčními softwary určené pro stanovení hlukové zátěže. Zvládnout základní práce se softwarem a jeho aplikaci při výpočtu jednoduché hlukové situace.

[1]  Zákon č. 471/2005 Sb., o ochraně veřejného zdraví
[2]  Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací


Ekologické aspekty dopravy

Charakteristiky dopravního hluku různých dopravních prostředků. Ekologické aspekty vedení dopravních staveb v území, požadavky na zábor území, přímé a nepřímé emise z dopravy. Negativní vlivy hluku a vibrací na člověka. Predikce a hodnocení dopravního hluku. Hodnocení proměnného dopravního hluku, ekvivalentní hladina, procentní hladiny. Vytváření hlukových map. Hluková studie. Způsoby ochrany životního prostředí před nepříznivými účinky dopravy (urbanistické, architektonické, dopravně organizační, technické, aktivní, pasivní)


Městská kolejová doprava

Seznámení s řešením městské dopravy, zejména se zásadami návrhu a konstrukce tramvajových tratí a tratí metra v rozsahu potřebném pro komplexní řešení územních celků.. Řešení městské dopravy, charakteristika jednotlivých systémů, zjišťování dopravních potřeb, dopravní a přepravní vztahy. Zásady návrhu trasy metra a tramvajové trasy, řešení integrovaných (přestupních) dopravních uzlů. Příměstská doprava, její charakter, zásady řešení a vliv na zástavbu. Návaznost jednotlivých druhů doprav.

[1] Kubát B., Tyc P., Krejčiříková H.: Kolejová doprava ve městě; ČVUT Praha, 1998
[2] normy pro tramvajové tratě a tratě metra


Projekt D

Návrh modernizace nebo optimalizace vybraných úseků tratí, návrh rekonstrukce stanice.

[1]  ČSN 73 63 60 Konstrukce a geometrické uspořádání kolejí železničních drah a její prostorová poloha, [2] SŽDC (ČD) S3 Železniční svršek, [3] SŽDC (ČD) S4 Železniční spodek,


Projektování moderních kolej. konstr.

Základní používané softwarové produkty a jejich aplikace v oblasti kolejové dopravy - projektování, posuzování atd., řešení kolejových spojení a rozvětvení; řešení a posouzení kolejových konstrukcí - kolejového křížení tramvajových tratí s omezujícími prvky a obloukového zhlaví železniční stanice. Základní směrové prvky, typy přechodnic a jejich použítí. Projektování tratí na vozidlové soupravy s naklápěcími skříněmi.

[1]  Aktuální odborná literatura (časopisy, sborníky, CD programy apod.)
[2]  Fliegel, Veliš, Špačková, Milták: Železniční stavby 30-návody pro cvičení ze železničních stanic (skriptum)
[3]  [3] ČSN 736405 Projektování tramvajových tratí, Český normalizační institut, 1996


Železniční stavby 2

Konstrukce koleje, kolejnice, kolejnicové podpory, kolejnicové styky, teorie, budování a udržování bezstykové koleje, konstrukce a geometrické poměry výhybek, stavba a rekonstrukce tratí, stroje pro práce na železničním svršku a spodku, navrhování a konstrukce tramvajových tratí a tratí metra.

[1]  Krejčiříková, H., Tyc P.: Železniční stavby 20; ČVUT Praha, 2005
[2]  SR103/3 (S) Služební rukověť: Výkresy materiálu pro železniční svršek - kolej; České dráhy 1998,


Železniční stavby 3

Základy železniční dopravy, konstrukční prvky železničních stanic, zařízení pro přepravu osob a zboží, s problematika projektování kolejiště železničních stanic a dalších stavebních zařízení, ekologické dopady kolejové dopravy.

[1]  Kubát B., Fliegel T.: Železniční stavby 30; ČVUT Praha 1999, [2] Krejčiříková, H., Špačková, H.: Dopravní stavby Část: Kolejová doprava; ČVUT 2001


Bakalářská práce

Dle zadání

[1]  Dle zadání


Diplomový seminář

[1]  dle zadání


Diplomový seminář


Diplomová práce


Doprava a životní prosředí

Negativní vlivy hluku na člověka. Hodnocení proměnného dopravního hluku. Šíření hluku - odraz, ohyb, lom, útlum. Počítání s akustickými hladinami. Legislativa. Strategické hlukové mapy. Vlivy na hlasitost a šíření hluku. Predikce hluku a měření. Protihluková opatření technického charakteru, jejich vlastnosti a použití

[1]  Zákon č. 471/2005 Sb., o ochraně veřejného zdraví;
[2]  Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací;
[3]  Directive 2002/49/EC of the European Parliament and of the council, relating to the assessment and management of environmental noise, June 2002,


Nové konstrukce želez. staveb

[1]  Aktuální odborná literatura (časopisy, sborníky, CD programy apod.),
[2]  Esveld, Modern Railway Track, 2001


Stavby kolejové dopravy

Charakteristiky různých druhů kolejové dopravy, parametry výškového a směrového vedení trasy, prvky příčného uspořádání, problematika vedení tras v terénu a ve městě z hlediska technického, společenského a ekologického, konstrukční uspořádání tratí kolejové dopravy, prvky kolejového řešení a jejich geometrie, vysokorychlostní doprava, městská hromadná doprava, geodetické podklady pro dopravní stavby, geometrické řešení zaměřování a vytyčování dopravních staveb a konstrukcí.

[1]  ČSN 736360 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha, Český normalizační institut,1997
[2]  ČSN 736405 Projektování tramvajových tratí, Český normalizační institut, 1996


Snižování rizikovosti kolejové dopravy

[1]  Zákon o dráhách, Předpisy D1, D3, D2, D7, SŽDC S3 Železniční svršek, SŽDC S4 Železniční spodek,


Technologie údržby želez. staveb

[1]  Krejčiříková, H., Tyc P.: Železniční stavby 20; ČVUT Praha, 2005


Konstrukce železničních staveb

Zásady modernizace a optimalizace a jejich dopad na zásadní změny v projektování tratí a stanic, zásady návrhu zhlaví stanic na vyšší rychlosti, nové technologie stavby a údržby koridorových tratí, diagnostika technického stavu tratí a materiálů, základy železniční dopravy, konstrukční prvky železničních stanic, zařízení pro přepravu osob a zboží, s problematika projektování kolejiště železničních stanic a dalších stavebních zařízení, ekologické dopady kolejové dopravy.

[1] Kubát B., Fliegel T.: Železniční stavby 30; ČVUT Praha 1999


Software pro železniční aplikace

[1]  manuál Microstation, InRail


Vysokorychlotní tratě

Koncepce budování evropské vysokorychlostní železniční sítě, geometrická poloha koleje a konstrukce železničního svršku a spodku, příklady řešení vysokorychlostní železniční dopravy v zahraničí a koncepce výstavby u ČD.

[1] Tyc P., Kubát B.: Železniční stavby. Vysokorychlostní tratě, ČVUT Praha 1997


Výuka v terénu - želez. stavby (1 týden)

Praktické seznámení s geodetickými pracemi na železniční trati - zaměření stávajícího stavu, návrh směrových úprav a jejich vytyčení.

[1]  Horníček L., Krejčiříková H., Lidmila M., Štulíková L.: Praktické cvičení ze železničních staveb, 2005


Železniční stavby 1

Vozidlo a kolej, konstrukční a geometrické uspořádání koleje, prostorové uspořádání trati, průzkumy pro projektování, projektová dokumentace, trasování a vytyčování železničních tratí, konstrukce železniční trati, konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku, zemní těleso železničního spodku, poruchy a zvýšení stability tělesa železničního spodku, požadavky na únosnost a zhutnění zemin v tělese, odvodnění železničního spodku, stavby železničního spodku.

[1]  Krejčiříková, H., Tyc P.: Železniční stavby 20; ČVUT Praha, 2005
[2]  SR103/3 (S) Služební rukověť: Výkresy materiálu pro železniční svršek - kolej; České dráhy 1998,


Železniční stavby 3

Základy železniční dopravy, konstrukční prvky železničních stanic, zařízení pro přepravu osob a zboží, s problematika projektování kolejiště železničních stanic a dalších stavebních zařízení, ekologické dopady kolejové dopravy.

[1]  Kubát B., Fliegel T.: Železniční stavby 30; ČVUT Praha 1999, [2] Krejčiříková, H., Špačková, H.: Dopravní stavby Část: Kolejová doprava; ČVUT 2001


Bakalářská práce

Dle zadání

[1]  Dle zadání


Diplomový seminář

[1]  dle zadání


Diplomový seminář


Diplomová práce


Městská kolejová doprava

Řešení městské dopravy, zejména se zásadami návrhu a konstrukce tramvajových tratí a tratí metra v rozsahu potřebném pro komplexní řešení územních celků. Řešení městské dopravy, charakteristika jednotlivých systémů, zjišťování dopravních potřeb, dopravní a přepravní vztahy. Zásady návrhu trasy metra a tramvajové trasy, řešení integrovaných (přestupních) dopravních uzlů. Příměstská doprava, její charakter, zásady řešení a vliv na zástavbu. Návaznost jednotlivých druhů doprav.

[1]  Kubát B., Tyc P., Krejčiříková H.: Kolejová doprava ve městě; ČVUT Praha, 1998
[2]  normy pro tramvajové tratě a tratě metra


Projekt 2

Vypracování kompletní hlukové studie zvolené oblasti, obsahující významný podíl kolejové dopravy. Vypracování studie včetně posouzení hlukové situace oblasti a případného návrhu řešení dané situace. Aplikace znalostí příslušné legislativy, metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy a predikčních softwarů určených pro stanovení hlukové zátěže.

[1]  ČSN EN ISO 3095: Železniční aplikace Měření hluku vyzařovaného kolejovými vozidly, březen 2006
[2]  Liberko, M.: Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z dopravy, Brno 2004
[3]  Zákon č. 471/2005 Sb., o ochraně veřejného zdraví


Dopravní hluk - modelování

Plně osvojit a zvládnout na běžné uživatelské úrovni práci s predikčními softwary určené pro stanovení hlukové zátěže. Zvládnout základní práce se softwarem a jeho aplikaci při výpočtu jednoduché hlukové situace.

[1]  Zákon č. 471/2005 Sb., o ochraně veřejného zdraví
[2]  Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací


Ekologické aspekty dopravy

Charakteristiky dopravního hluku různých dopravních prostředků. Ekologické aspekty vedení dopravních staveb v území, požadavky na zábor území, přímé a nepřímé emise z dopravy. Negativní vlivy hluku a vibrací na člověka. Predikce a hodnocení dopravního hluku. Hodnocení proměnného dopravního hluku, ekvivalentní hladina, procentní hladiny. Vytváření hlukových map. Hluková studie. Způsoby ochrany životního prostředí před nepříznivými účinky dopravy (urbanistické, architektonické, dopravně organizační, technické, aktivní, pasivní)


Městská kolejová doprava

Seznámení s řešením městské dopravy, zejména se zásadami návrhu a konstrukce tramvajových tratí a tratí metra v rozsahu potřebném pro komplexní řešení územních celků.. Řešení městské dopravy, charakteristika jednotlivých systémů, zjišťování dopravních potřeb, dopravní a přepravní vztahy. Zásady návrhu trasy metra a tramvajové trasy, řešení integrovaných (přestupních) dopravních uzlů. Příměstská doprava, její charakter, zásady řešení a vliv na zástavbu. Návaznost jednotlivých druhů doprav.

[1] Kubát B., Tyc P., Krejčiříková H.: Kolejová doprava ve městě; ČVUT Praha, 1998
[2] normy pro tramvajové tratě a tratě metra


Projekt D

Návrh modernizace nebo optimalizace vybraných úseků tratí, návrh rekonstrukce stanice.

[1]  ČSN 73 63 60 Konstrukce a geometrické uspořádání kolejí železničních drah a její prostorová poloha, [2] SŽDC (ČD) S3 Železniční svršek, [3] SŽDC (ČD) S4 Železniční spodek,


Projektování moderních kolej. konstr.

Základní používané softwarové produkty a jejich aplikace v oblasti kolejové dopravy - projektování, posuzování atd., řešení kolejových spojení a rozvětvení; řešení a posouzení kolejových konstrukcí - kolejového křížení tramvajových tratí s omezujícími prvky a obloukového zhlaví železniční stanice. Základní směrové prvky, typy přechodnic a jejich použítí. Projektování tratí na vozidlové soupravy s naklápěcími skříněmi.

[1]  Aktuální odborná literatura (časopisy, sborníky, CD programy apod.)
[2]  Fliegel, Veliš, Špačková, Milták: Železniční stavby 30-návody pro cvičení ze železničních stanic (skriptum)
[3]  [3] ČSN 736405 Projektování tramvajových tratí, Český normalizační institut, 1996


Železniční stavby 2

Konstrukce koleje, kolejnice, kolejnicové podpory, kolejnicové styky, teorie, budování a udržování bezstykové koleje, konstrukce a geometrické poměry výhybek, stavba a rekonstrukce tratí, stroje pro práce na železničním svršku a spodku, navrhování a konstrukce tramvajových tratí a tratí metra.

[1]  Krejčiříková, H., Tyc P.: Železniční stavby 20; ČVUT Praha, 2005
[2]  SR103/3 (S) Služební rukověť: Výkresy materiálu pro železniční svršek - kolej; České dráhy 1998,


Železniční stavby 3

Základy železniční dopravy, konstrukční prvky železničních stanic, zařízení pro přepravu osob a zboží, s problematika projektování kolejiště železničních stanic a dalších stavebních zařízení, ekologické dopady kolejové dopravy.

[1]  Kubát B., Fliegel T.: Železniční stavby 30; ČVUT Praha 1999, [2] Krejčiříková, H., Špačková, H.: Dopravní stavby Část: Kolejová doprava; ČVUT 2001


Bakalářská práce

Dle zadání

[1]  Dle zadání


Diplomová práce

Zpracování zadané diplomové práce.

[1]  Dle zadání


Diplomový seminář

[1]  dle zadání


Diplomový seminář


Diplomová práce


Doprava a životní prosředí

Negativní vlivy hluku na člověka. Hodnocení proměnného dopravního hluku. Šíření hluku - odraz, ohyb, lom, útlum. Počítání s akustickými hladinami. Legislativa. Strategické hlukové mapy. Vlivy na hlasitost a šíření hluku. Predikce hluku a měření. Protihluková opatření technického charakteru, jejich vlastnosti a použití

[1]  Zákon č. 471/2005 Sb., o ochraně veřejného zdraví;
[2]  Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací;
[3]  Directive 2002/49/EC of the European Parliament and of the council, relating to the assessment and management of environmental noise, June 2002,


Nové konstrukce želez. staveb

[1]  Aktuální odborná literatura (časopisy, sborníky, CD programy apod.),
[2]  Esveld, Modern Railway Track, 2001


Stavby kolejové dopravy

Charakteristiky různých druhů kolejové dopravy, parametry výškového a směrového vedení trasy, prvky příčného uspořádání, problematika vedení tras v terénu a ve městě z hlediska technického, společenského a ekologického, konstrukční uspořádání tratí kolejové dopravy, prvky kolejového řešení a jejich geometrie, vysokorychlostní doprava, městská hromadná doprava, geodetické podklady pro dopravní stavby, geometrické řešení zaměřování a vytyčování dopravních staveb a konstrukcí.

[1]  ČSN 736360 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha, Český normalizační institut,1997
[2]  ČSN 736405 Projektování tramvajových tratí, Český normalizační institut, 1996


Snižování rizikovosti kolejové dopravy

[1]  Zákon o dráhách, Předpisy D1, D3, D2, D7, SŽDC S3 Železniční svršek, SŽDC S4 Železniční spodek,


Technologie údržby želez. staveb

[1]  Krejčiříková, H., Tyc P.: Železniční stavby 20; ČVUT Praha, 2005


Konstrukce železničních staveb

Zásady modernizace a optimalizace a jejich dopad na zásadní změny v projektování tratí a stanic, zásady návrhu zhlaví stanic na vyšší rychlosti, nové technologie stavby a údržby koridorových tratí, diagnostika technického stavu tratí a materiálů, základy železniční dopravy, konstrukční prvky železničních stanic, zařízení pro přepravu osob a zboží, s problematika projektování kolejiště železničních stanic a dalších stavebních zařízení, ekologické dopady kolejové dopravy.

[1] Kubát B., Fliegel T.: Železniční stavby 30; ČVUT Praha 1999


Software pro železniční aplikace

[1]  manuál Microstation, InRail


Vysokorychlotní tratě

Koncepce budování evropské vysokorychlostní železniční sítě, geometrická poloha koleje a konstrukce železničního svršku a spodku, příklady řešení vysokorychlostní železniční dopravy v zahraničí a koncepce výstavby u ČD.

[1] Tyc P., Kubát B.: Železniční stavby. Vysokorychlostní tratě, ČVUT Praha 1997
[2] Aktuální odborná literatura (časopisy, sborníky, CD programy apod.)


Výuka v terénu - želez. stavby (1 týden)

Praktické seznámení s geodetickými pracemi na železniční trati - zaměření stávajícího stavu, návrh směrových úprav a jejich vytyčení.

[1]  Horníček L., Krejčiříková H., Lidmila M., Štulíková L.: Praktické cvičení ze železničních staveb, 2005


Železniční stavby 1

Vozidlo a kolej, konstrukční a geometrické uspořádání koleje, prostorové uspořádání trati, průzkumy pro projektování, projektová dokumentace, trasování a vytyčování železničních tratí, konstrukce železniční trati, konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku, zemní těleso železničního spodku, poruchy a zvýšení stability tělesa železničního spodku, požadavky na únosnost a zhutnění zemin v tělese, odvodnění železničního spodku, stavby železničního spodku.

[1]  Krejčiříková, H., Tyc P.: Železniční stavby 20; ČVUT Praha, 2005
[2]  SR103/3 (S) Služební rukověť: Výkresy materiálu pro železniční svršek - kolej; České dráhy 1998,


Železniční stavby 3

Základy železniční dopravy, konstrukční prvky železničních stanic, zařízení pro přepravu osob a zboží, s problematika projektování kolejiště železničních stanic a dalších stavebních zařízení, ekologické dopady kolejové dopravy.

[1]  Kubát B., Fliegel T.: Železniční stavby 30; ČVUT Praha 1999, [2] Krejčiříková, H., Špačková, H.: Dopravní stavby Část: Kolejová doprava; ČVUT 2001


Bakalářská práce

Dle zadání

[1]  Dle zadání


Diplomový seminář

[1]  dle zadání


Diplomový seminář


Diplomová práce


Městská kolejová doprava

Řešení městské dopravy, zejména se zásadami návrhu a konstrukce tramvajových tratí a tratí metra v rozsahu potřebném pro komplexní řešení územních celků. Řešení městské dopravy, charakteristika jednotlivých systémů, zjišťování dopravních potřeb, dopravní a přepravní vztahy. Zásady návrhu trasy metra a tramvajové trasy, řešení integrovaných (přestupních) dopravních uzlů. Příměstská doprava, její charakter, zásady řešení a vliv na zástavbu. Návaznost jednotlivých druhů doprav.

[1]  Kubát B., Tyc P., Krejčiříková H.: Kolejová doprava ve městě; ČVUT Praha, 1998
[2]  normy pro tramvajové tratě a tratě metra


Projekt 2

Vypracování kompletní hlukové studie zvolené oblasti, obsahující významný podíl kolejové dopravy. Vypracování studie včetně posouzení hlukové situace oblasti a případného návrhu řešení dané situace. Aplikace znalostí příslušné legislativy, metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy a predikčních softwarů určených pro stanovení hlukové zátěže.

[1]  ČSN EN ISO 3095: Železniční aplikace Měření hluku vyzařovaného kolejovými vozidly, březen 2006
[2]  Liberko, M.: Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z dopravy, Brno 2004
[3]  Zákon č. 471/2005 Sb., o ochraně veřejného zdraví


Dopravní hluk - modelování

Plně osvojit a zvládnout na běžné uživatelské úrovni práci s predikčními softwary určené pro stanovení hlukové zátěže. Zvládnout základní práce se softwarem a jeho aplikaci při výpočtu jednoduché hlukové situace.

[1]  Zákon č. 471/2005 Sb., o ochraně veřejného zdraví
[2]  Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací


Ekologické aspekty dopravy

Charakteristiky dopravního hluku různých dopravních prostředků. Ekologické aspekty vedení dopravních staveb v území, požadavky na zábor území, přímé a nepřímé emise z dopravy. Negativní vlivy hluku a vibrací na člověka. Predikce a hodnocení dopravního hluku. Hodnocení proměnného dopravního hluku, ekvivalentní hladina, procentní hladiny. Vytváření hlukových map. Hluková studie. Způsoby ochrany životního prostředí před nepříznivými účinky dopravy (urbanistické, architektonické, dopravně organizační, technické, aktivní, pasivní)


Městská kolejová doprava

Seznámení s řešením městské dopravy, zejména se zásadami návrhu a konstrukce tramvajových tratí a tratí metra v rozsahu potřebném pro komplexní řešení územních celků.. Řešení městské dopravy, charakteristika jednotlivých systémů, zjišťování dopravních potřeb, dopravní a přepravní vztahy. Zásady návrhu trasy metra a tramvajové trasy, řešení integrovaných (přestupních) dopravních uzlů. Příměstská doprava, její charakter, zásady řešení a vliv na zástavbu. Návaznost jednotlivých druhů doprav.

[1] Kubát B., Tyc P., Krejčiříková H.: Kolejová doprava ve městě; ČVUT Praha, 1998
[2] normy pro tramvajové tratě a tratě metra


Projekt D

Návrh modernizace nebo optimalizace vybraných úseků tratí, návrh rekonstrukce stanice.

[1]  ČSN 73 63 60 Konstrukce a geometrické uspořádání kolejí železničních drah a její prostorová poloha, [2] SŽDC (ČD) S3 Železniční svršek, [3] SŽDC (ČD) S4 Železniční spodek,


Projektování moderních kolej. konstr.

Základní používané softwarové produkty a jejich aplikace v oblasti kolejové dopravy - projektování, posuzování atd., řešení kolejových spojení a rozvětvení; řešení a posouzení kolejových konstrukcí - kolejového křížení tramvajových tratí s omezujícími prvky a obloukového zhlaví železniční stanice. Základní směrové prvky, typy přechodnic a jejich použítí. Projektování tratí na vozidlové soupravy s naklápěcími skříněmi.

[1]  Aktuální odborná literatura (časopisy, sborníky, CD programy apod.)
[2]  Fliegel, Veliš, Špačková, Milták: Železniční stavby 30-návody pro cvičení ze železničních stanic (skriptum)
[3]  [3] ČSN 736405 Projektování tramvajových tratí, Český normalizační institut, 1996


Železniční stavby 2

Konstrukce koleje, kolejnice, kolejnicové podpory, kolejnicové styky, teorie, budování a udržování bezstykové koleje, konstrukce a geometrické poměry výhybek, stavba a rekonstrukce tratí, stroje pro práce na železničním svršku a spodku, navrhování a konstrukce tramvajových tratí a tratí metra.

[1]  Krejčiříková, H., Tyc P.: Železniční stavby 20; ČVUT Praha, 2005
[2]  SR103/3 (S) Služební rukověť: Výkresy materiálu pro železniční svršek - kolej; České dráhy 1998,


Železniční stavby 3

Základy železniční dopravy, konstrukční prvky železničních stanic, zařízení pro přepravu osob a zboží, s problematika projektování kolejiště železničních stanic a dalších stavebních zařízení, ekologické dopady kolejové dopravy.

[1]  Kubát B., Fliegel T.: Železniční stavby 30; ČVUT Praha 1999, [2] Krejčiříková, H., Špačková, H.: Dopravní stavby Část: Kolejová doprava; ČVUT 2001


Bakalářská práce

Dle zadání

[1]  Dle zadání


Diplomová práce

Zpracování zadané diplomové práce.

[1]  Dle zadání


Diplomový seminář

[1]  dle zadání


Diplomový seminář


Doprava a životní prosředí

Negativní vlivy hluku na člověka. Hodnocení proměnného dopravního hluku. Šíření hluku - odraz, ohyb, lom, útlum. Počítání s akustickými hladinami. Legislativa. Strategické hlukové mapy. Vlivy na hlasitost a šíření hluku. Predikce hluku a měření. Protihluková opatření technického charakteru, jejich vlastnosti a použití

[1]  Zákon č. 471/2005 Sb., o ochraně veřejného zdraví;
[2]  Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací;
[3]  Directive 2002/49/EC of the European Parliament and of the council, relating to the assessment and management of environmental noise, June 2002,


Nové konstrukce želez. staveb

[1]  Aktuální odborná literatura (časopisy, sborníky, CD programy apod.),
[2]  Esveld, Modern Railway Track, 2001


Stavby kolejové dopravy

Charakteristiky různých druhů kolejové dopravy, parametry výškového a směrového vedení trasy, prvky příčného uspořádání, problematika vedení tras v terénu a ve městě z hlediska technického, společenského a ekologického, konstrukční uspořádání tratí kolejové dopravy, prvky kolejového řešení a jejich geometrie, vysokorychlostní doprava, městská hromadná doprava, geodetické podklady pro dopravní stavby, geometrické řešení zaměřování a vytyčování dopravních staveb a konstrukcí.

[1]  ČSN 736360 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha, Český normalizační institut,1997
[2]  ČSN 736405 Projektování tramvajových tratí, Český normalizační institut, 1996


Snižování rizikovosti kolejové dopravy

[1]  Zákon o dráhách, Předpisy D1, D3, D2, D7, SŽDC S3 Železniční svršek, SŽDC S4 Železniční spodek,


Technologie údržby želez. staveb

[1]  Krejčiříková, H., Tyc P.: Železniční stavby 20; ČVUT Praha, 2005


Konstrukce železničních staveb

Zásady modernizace a optimalizace a jejich dopad na zásadní změny v projektování tratí a stanic, zásady návrhu zhlaví stanic na vyšší rychlosti, nové technologie stavby a údržby koridorových tratí, diagnostika technického stavu tratí a materiálů, základy železniční dopravy, konstrukční prvky železničních stanic, zařízení pro přepravu osob a zboží, s problematika projektování kolejiště železničních stanic a dalších stavebních zařízení, ekologické dopady kolejové dopravy.

[1] Kubát B., Fliegel T.: Železniční stavby 30; ČVUT Praha 1999


Software pro železniční aplikace

[1]  manuál Microstation, InRail


Vysokorychlotní tratě

Koncepce budování evropské vysokorychlostní železniční sítě, geometrická poloha koleje a konstrukce železničního svršku a spodku, příklady řešení vysokorychlostní železniční dopravy v zahraničí a koncepce výstavby u ČD.

[1] Tyc P., Kubát B.: Železniční stavby. Vysokorychlostní tratě, ČVUT Praha 1997
[2] Aktuální odborná literatura (časopisy, sborníky, CD programy apod.)


Výuka v terénu - želez. stavby (1 týden)

Praktické seznámení s geodetickými pracemi na železniční trati - zaměření stávajícího stavu, návrh směrových úprav a jejich vytyčení.

[1]  Horníček L., Krejčiříková H., Lidmila M., Štulíková L.: Praktické cvičení ze železničních staveb, 2005


Železniční stavby 1

Vozidlo a kolej, konstrukční a geometrické uspořádání koleje, prostorové uspořádání trati, průzkumy pro projektování, projektová dokumentace, trasování a vytyčování železničních tratí, konstrukce železniční trati, konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku, zemní těleso železničního spodku, poruchy a zvýšení stability tělesa železničního spodku, požadavky na únosnost a zhutnění zemin v tělese, odvodnění železničního spodku, stavby železničního spodku.

[1]  Krejčiříková, H., Tyc P.: Železniční stavby 20; ČVUT Praha, 2005
[2]  SR103/3 (S) Služební rukověť: Výkresy materiálu pro železniční svršek - kolej; České dráhy 1998,


Železniční stavby 3

Základy železniční dopravy, konstrukční prvky železničních stanic, zařízení pro přepravu osob a zboží, s problematika projektování kolejiště železničních stanic a dalších stavebních zařízení, ekologické dopady kolejové dopravy.

[1]  Kubát B., Fliegel T.: Železniční stavby 30; ČVUT Praha 1999, [2] Krejčiříková, H., Špačková, H.: Dopravní stavby Část: Kolejová doprava; ČVUT 2001


Bakalářská práce

Dle zadání

[1]  Dle zadání


Diplomová práce

Zpracování zadané diplomové práce.

[1]  Dle zadání


Diplomová práce


Městská kolejová doprava

Řešení městské dopravy, zejména se zásadami návrhu a konstrukce tramvajových tratí a tratí metra v rozsahu potřebném pro komplexní řešení územních celků. Řešení městské dopravy, charakteristika jednotlivých systémů, zjišťování dopravních potřeb, dopravní a přepravní vztahy. Zásady návrhu trasy metra a tramvajové trasy, řešení integrovaných (přestupních) dopravních uzlů. Příměstská doprava, její charakter, zásady řešení a vliv na zástavbu. Návaznost jednotlivých druhů doprav.

[1]  Kubát B., Tyc P., Krejčiříková H.: Kolejová doprava ve městě; ČVUT Praha, 1998
[2]  normy pro tramvajové tratě a tratě metra


Projekt 2

Vypracování kompletní hlukové studie zvolené oblasti, obsahující významný podíl kolejové dopravy. Vypracování studie včetně posouzení hlukové situace oblasti a případného návrhu řešení dané situace. Aplikace znalostí příslušné legislativy, metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy a predikčních softwarů určených pro stanovení hlukové zátěže.

[1]  ČSN EN ISO 3095: Železniční aplikace Měření hluku vyzařovaného kolejovými vozidly, březen 2006
[2]  Liberko, M.: Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z dopravy, Brno 2004
[3]  Zákon č. 471/2005 Sb., o ochraně veřejného zdraví


Dopravní hluk - modelování

Plně osvojit a zvládnout na běžné uživatelské úrovni práci s predikčními softwary určené pro stanovení hlukové zátěže. Zvládnout základní práce se softwarem a jeho aplikaci při výpočtu jednoduché hlukové situace.

[1]  Zákon č. 471/2005 Sb., o ochraně veřejného zdraví
[2]  Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací


Ekologické aspekty dopravy

Charakteristiky dopravního hluku různých dopravních prostředků. Ekologické aspekty vedení dopravních staveb v území, požadavky na zábor území, přímé a nepřímé emise z dopravy. Negativní vlivy hluku a vibrací na člověka. Predikce a hodnocení dopravního hluku. Hodnocení proměnného dopravního hluku, ekvivalentní hladina, procentní hladiny. Vytváření hlukových map. Hluková studie. Způsoby ochrany životního prostředí před nepříznivými účinky dopravy (urbanistické, architektonické, dopravně organizační, technické, aktivní, pasivní)


Ekologické aspekty dopravy

Negativní vlivy hluku a vibrací na člověka. Hodnocení proměnného dopravního hluku. Akustické hladiny. Hlukové mapy. Hluková studie. Charakteristiky dopravního hluku různých dopravních prostředků. Šíření hluku. Způsoby ochrany životního prostředí před nepříznivými účinky dopravy (urbanistické, architektonické, dopravně organizační, technické)

[1]  Krejčiříková, H., Špačková, H.: Dopravní stavby Část: Kolejová doprava; ČVUT 2001


Městská kolejová doprava

Seznámení s řešením městské dopravy, zejména se zásadami návrhu a konstrukce tramvajových tratí a tratí metra v rozsahu potřebném pro komplexní řešení územních celků.. Řešení městské dopravy, charakteristika jednotlivých systémů, zjišťování dopravních potřeb, dopravní a přepravní vztahy. Zásady návrhu trasy metra a tramvajové trasy, řešení integrovaných (přestupních) dopravních uzlů. Příměstská doprava, její charakter, zásady řešení a vliv na zástavbu. Návaznost jednotlivých druhů doprav.

[1] Kubát B., Tyc P., Krejčiříková H.: Kolejová doprava ve městě; ČVUT Praha, 1998
[2] normy pro tramvajové tratě a tratě metra


Projekt D

Návrh modernizace nebo optimalizace vybraných úseků tratí, návrh rekonstrukce stanice.

[1]  ČSN 73 63 60 Konstrukce a geometrické uspořádání kolejí železničních drah a její prostorová poloha, [2] SŽDC (ČD) S3 Železniční svršek, [3] SŽDC (ČD) S4 Železniční spodek,


Projektování moderních kolej. konstr.

Základní používané softwarové produkty a jejich aplikace v oblasti kolejové dopravy - projektování, posuzování atd., řešení kolejových spojení a rozvětvení; řešení a posouzení kolejových konstrukcí - kolejového křížení tramvajových tratí s omezujícími prvky a obloukového zhlaví železniční stanice. Základní směrové prvky, typy přechodnic a jejich použítí. Projektování tratí na vozidlové soupravy s naklápěcími skříněmi.

[1]  Aktuální odborná literatura (časopisy, sborníky, CD programy apod.)
[2]  Fliegel, Veliš, Špačková, Milták: Železniční stavby 30-návody pro cvičení ze železničních stanic (skriptum)
[3]  [3] ČSN 736405 Projektování tramvajových tratí, Český normalizační institut, 1996


Železniční stavby 2

Konstrukce koleje, kolejnice, kolejnicové podpory, kolejnicové styky, teorie, budování a udržování bezstykové koleje, konstrukce a geometrické poměry výhybek, stavba a rekonstrukce tratí, stroje pro práce na železničním svršku a spodku, navrhování a konstrukce tramvajových tratí a tratí metra.

[1]  Krejčiříková, H., Tyc P.: Železniční stavby 20; ČVUT Praha, 2005
[2]  SR103/3 (S) Služební rukověť: Výkresy materiálu pro železniční svršek - kolej; České dráhy 1998,


Železniční stavby 3

Základy železniční dopravy, konstrukční prvky železničních stanic, zařízení pro přepravu osob a zboží, s problematika projektování kolejiště železničních stanic a dalších stavebních zařízení, ekologické dopady kolejové dopravy.

[1]  Kubát B., Fliegel T.: Železniční stavby 30; ČVUT Praha 1999, [2] Krejčiříková, H., Špačková, H.: Dopravní stavby Část: Kolejová doprava; ČVUT 2001


Bakalářská práce

Dle zadání

[1]  Dle zadání


Diplomová práce

Zpracování zadané diplomové práce.

[1]  Dle zadání


Doprava a životní prosředí

Negativní vlivy hluku na člověka. Hodnocení proměnného dopravního hluku. Šíření hluku - odraz, ohyb, lom, útlum. Počítání s akustickými hladinami. Legislativa. Strategické hlukové mapy. Vlivy na hlasitost a šíření hluku. Predikce hluku a měření. Protihluková opatření technického charakteru, jejich vlastnosti a použití

[1]  Zákon č. 471/2005 Sb., o ochraně veřejného zdraví;
[2]  Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací;
[3]  Directive 2002/49/EC of the European Parliament and of the council, relating to the assessment and management of environmental noise, June 2002,


Nové konstrukce želez. staveb

[1]  Aktuální odborná literatura (časopisy, sborníky, CD programy apod.),
[2]  Esveld, Modern Railway Track, 2001


Stavby kolejové dopravy

Charakteristiky různých druhů kolejové dopravy, parametry výškového a směrového vedení trasy, prvky příčného uspořádání, problematika vedení tras v terénu a ve městě z hlediska technického, společenského a ekologického, konstrukční uspořádání tratí kolejové dopravy, prvky kolejového řešení a jejich geometrie, vysokorychlostní doprava, městská hromadná doprava, geodetické podklady pro dopravní stavby, geometrické řešení zaměřování a vytyčování dopravních staveb a konstrukcí.

[1]  ČSN 736360 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha, Český normalizační institut,1997
[2]  ČSN 736405 Projektování tramvajových tratí, Český normalizační institut, 1996


Snižování rizikovosti kolejové dopravy

[1]  Zákon o dráhách, Předpisy D1, D3, D2, D7, SŽDC S3 Železniční svršek, SŽDC S4 Železniční spodek,


Technologie údržby želez. staveb

[1]  Krejčiříková, H., Tyc P.: Železniční stavby 20; ČVUT Praha, 2005


Konstrukce železničních staveb

Zásady modernizace a optimalizace a jejich dopad na zásadní změny v projektování tratí a stanic, zásady návrhu zhlaví stanic na vyšší rychlosti, nové technologie stavby a údržby koridorových tratí, diagnostika technického stavu tratí a materiálů, základy železniční dopravy, konstrukční prvky železničních stanic, zařízení pro přepravu osob a zboží, s problematika projektování kolejiště železničních stanic a dalších stavebních zařízení, ekologické dopady kolejové dopravy.

[1] Kubát B., Fliegel T.: Železniční stavby 30; ČVUT Praha 1999


Software pro železniční aplikace

[1]  manuál Microstation, InRail


Vysokorychlotní tratě

Koncepce budování evropské vysokorychlostní železniční sítě, geometrická poloha koleje a konstrukce železničního svršku a spodku, příklady řešení vysokorychlostní železniční dopravy v zahraničí a koncepce výstavby u ČD.

[1] Tyc P., Kubát B.: Železniční stavby. Vysokorychlostní tratě, ČVUT Praha 1997
[2] Aktuální odborná literatura (časopisy, sborníky, CD programy apod.)


Výuka v terénu - želez. stavby (1 týden)

Praktické seznámení s geodetickými pracemi na železniční trati - zaměření stávajícího stavu, návrh směrových úprav a jejich vytyčení.

[1]  Horníček L., Krejčiříková H., Lidmila M., Štulíková L.: Praktické cvičení ze železničních staveb, 2005


Železniční stavby 1

Vozidlo a kolej, konstrukční a geometrické uspořádání koleje, prostorové uspořádání trati, průzkumy pro projektování, projektová dokumentace, trasování a vytyčování železničních tratí, konstrukce železniční trati, konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku, zemní těleso železničního spodku, poruchy a zvýšení stability tělesa železničního spodku, požadavky na únosnost a zhutnění zemin v tělese, odvodnění železničního spodku, stavby železničního spodku.

[1]  Krejčiříková, H., Tyc P.: Železniční stavby 20; ČVUT Praha, 2005
[2]  SR103/3 (S) Služební rukověť: Výkresy materiálu pro železniční svršek - kolej; České dráhy 1998,


Železniční stavby 3

Základy železniční dopravy, konstrukční prvky železničních stanic, zařízení pro přepravu osob a zboží, s problematika projektování kolejiště železničních stanic a dalších stavebních zařízení, ekologické dopady kolejové dopravy.

[1]  Kubát B., Fliegel T.: Železniční stavby 30; ČVUT Praha 1999, [2] Krejčiříková, H., Špačková, H.: Dopravní stavby Část: Kolejová doprava; ČVUT 2001


Městská kolejová doprava

Řešení městské dopravy, zejména se zásadami návrhu a konstrukce tramvajových tratí a tratí metra v rozsahu potřebném pro komplexní řešení územních celků. Řešení městské dopravy, charakteristika jednotlivých systémů, zjišťování dopravních potřeb, dopravní a přepravní vztahy. Zásady návrhu trasy metra a tramvajové trasy, řešení integrovaných (přestupních) dopravních uzlů. Příměstská doprava, její charakter, zásady řešení a vliv na zástavbu. Návaznost jednotlivých druhů doprav.

[1]  Kubát B., Tyc P., Krejčiříková H.: Kolejová doprava ve městě; ČVUT Praha, 1998
[2]  normy pro tramvajové tratě a tratě metra


Dopravní hluk - modelování

Plně osvojit a zvládnout na běžné uživatelské úrovni práci s predikčními softwary určené pro stanovení hlukové zátěže. Zvládnout základní práce se softwarem a jeho aplikaci při výpočtu jednoduché hlukové situace.

[1]  Zákon č. 471/2005 Sb., o ochraně veřejného zdraví
[2]  Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací


Ekologické aspekty dopravy

Charakteristiky dopravního hluku různých dopravních prostředků. Ekologické aspekty vedení dopravních staveb v území, požadavky na zábor území, přímé a nepřímé emise z dopravy. Negativní vlivy hluku a vibrací na člověka. Predikce a hodnocení dopravního hluku. Hodnocení proměnného dopravního hluku, ekvivalentní hladina, procentní hladiny. Vytváření hlukových map. Hluková studie. Způsoby ochrany životního prostředí před nepříznivými účinky dopravy (urbanistické, architektonické, dopravně organizační, technické, aktivní, pasivní)


Ekologické aspekty dopravy

Negativní vlivy hluku a vibrací na člověka. Hodnocení proměnného dopravního hluku. Akustické hladiny. Hlukové mapy. Hluková studie. Charakteristiky dopravního hluku různých dopravních prostředků. Šíření hluku. Způsoby ochrany životního prostředí před nepříznivými účinky dopravy (urbanistické, architektonické, dopravně organizační, technické)

[1]  Krejčiříková, H., Špačková, H.: Dopravní stavby Část: Kolejová doprava; ČVUT 2001


Městská kolejová doprava

Seznámení s řešením městské dopravy, zejména se zásadami návrhu a konstrukce tramvajových tratí a tratí metra v rozsahu potřebném pro komplexní řešení územních celků.. Řešení městské dopravy, charakteristika jednotlivých systémů, zjišťování dopravních potřeb, dopravní a přepravní vztahy. Zásady návrhu trasy metra a tramvajové trasy, řešení integrovaných (přestupních) dopravních uzlů. Příměstská doprava, její charakter, zásady řešení a vliv na zástavbu. Návaznost jednotlivých druhů doprav.

[1] Kubát B., Tyc P., Krejčiříková H.: Kolejová doprava ve městě; ČVUT Praha, 1998
[2] normy pro tramvajové tratě a tratě metra


Projekt D

Návrh modernizace nebo optimalizace vybraných úseků tratí, návrh rekonstrukce stanice.

[1]  ČSN 73 63 60 Konstrukce a geometrické uspořádání kolejí železničních drah a její prostorová poloha, [2] SŽDC (ČD) S3 Železniční svršek, [3] SŽDC (ČD) S4 Železniční spodek,


Projektování moderních kolej. konstr.

Základní používané softwarové produkty a jejich aplikace v oblasti kolejové dopravy - projektování, posuzování atd., řešení kolejových spojení a rozvětvení; řešení a posouzení kolejových konstrukcí - kolejového křížení tramvajových tratí s omezujícími prvky a obloukového zhlaví železniční stanice. Základní směrové prvky, typy přechodnic a jejich použítí. Projektování tratí na vozidlové soupravy s naklápěcími skříněmi.

[1]  Aktuální odborná literatura (časopisy, sborníky, CD programy apod.)
[2]  Fliegel, Veliš, Špačková, Milták: Železniční stavby 30-návody pro cvičení ze železničních stanic (skriptum)
[3]  [3] ČSN 736405 Projektování tramvajových tratí, Český normalizační institut, 1996


Železniční stavby 2

Konstrukce koleje, kolejnice, kolejnicové podpory, kolejnicové styky, teorie, budování a udržování bezstykové koleje, konstrukce a geometrické poměry výhybek, stavba a rekonstrukce tratí, stroje pro práce na železničním svršku a spodku, navrhování a konstrukce tramvajových tratí a tratí metra.

[1]  Krejčiříková, H., Tyc P.: Železniční stavby 20; ČVUT Praha, 2005
[2]  SR103/3 (S) Služební rukověť: Výkresy materiálu pro železniční svršek - kolej; České dráhy 1998,


Železniční stavby 3

Základy železniční dopravy, konstrukční prvky železničních stanic, zařízení pro přepravu osob a zboží, s problematika projektování kolejiště železničních stanic a dalších stavebních zařízení, ekologické dopady kolejové dopravy.

[1]  Kubát B., Fliegel T.: Železniční stavby 30; ČVUT Praha 1999, [2] Krejčiříková, H., Špačková, H.: Dopravní stavby Část: Kolejová doprava; ČVUT 2001


Bakalářská práce

Dle zadání

[1]  Dle zadání


Diplomová práce

Zpracování zadané diplomové práce.

[1]  Dle zadání


Diplomový seminář


Diplomový seminář 1

Prohloubení znalostí z různých oblastí železničního stavitelství a ochrany životního prostředí. Individuální práce s naší i zahraniční odbornou literaturou.

[1] podle tématu zaměření diplomové práce


Diplomový seminář 2

Zahájení práce na zadané diplomové práci: orientace v podkladových materiálech a ujasnění postupu a koncepce řešení; přednesení referátu z DSE1.

[1] podle náplně diplomové práce


Dopravní stavby v územním plánu 2


Dopr.stavby a sys.10 (Dopravní stavby 1)

Druhy kolejové dopravy a jejich charakteristiky; směrové a sklonové poměry na železničních a tramvajových tratích, příčné uspořádání tratí, predikce hlukových poměrů. Rozdělení podzemních staveb, názvosloví, základní projekční prvky. Ekologické aspekty podzemních staveb. Komunikační tunely (železniční, metro, podchody pro pěší apod.). Návrhové parametry dopravních tunelů. Klasifikace horninových masivů pro tunelování. Horninový tlak, zatížení podzemního díla. Statické řešení ostění štol a tunelů. Ražení podzemních staveb a jejich vystrojovaní. Tunelovací metody - pilířové a prstencové systémy, Nová rakouská tunelovací metoda, tunelovací stroje. Injektáže, izolace. Hloubené podzemní stavby. Praktické příklady podzemních staveb.

[1] ČSN 736360 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha Český normalizační institut 1997
[2] Hluk z dopravy, metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z dopravy + novela VÚVA, Brno 1991 + MŽP Praha 1996
[3] Pruška, J. Podzemní stavby 10 (Návody pro cvičení) ČVUT Praha 2000.


Dynamika železniční jízdy

Dynamický model vozidla z hlediska vlivu na žel.trať. Pohyb vozidla v koleji - geometrické poměry, namáhání koleje, pohyblivé zatížení, traťové a jízdní odpory, sklonové poměry.

[1] Švejnoch V.:Teorie kolejových vozidel, ČVUT Praha, 1991
[2] SR 115 Pokyny pro projektování třídících zařízení NADAS Praha 1987


Ekologické aspekty dopravy

Vliv dopravy na životní prostředí; pasivní a aktivní opatření pro snižování negativních vlivů na životní prostředí (obecně); charakteristika jednotlivých druhů doprav z hlediska spotřeby energie a množství emisí; ekologické aspekty elektrizace železničních tratí; vedení pozemních komunikací a železničních tratí v území; problematika záboru půdy a ochrana životního prostředí při realizaci dopravních staveb; ochranné pásmo dráhy; problematika tuhých odpadů vzniklých při údržbě dopravní cesty; problematika hluku a vibrací v dopravě; negativní vlivy hluku a vibrací na člověka; aktivní a pasívní protihluková opatření; hlukové poměry a realizace protihlukových opatření na dálnicích a modernizovaných železničních tratích; měření a vyhodnocování dopravního hluku; měřící přístroje; výpočet a prognóza dopravního hluku; hlukové mapy.

[1] aktuální zákony


Experim.ověřování konstr.žel.svršku a spodku

Měřící čidla. Měření silových a délkových veličin, měření tuhosti uložení kolejnice, měření modulu pružnosti. Praktické laboratorní měření a jeho zpracování.

[1] Krejčiříková H. Železniční stavby - Výpočtové modely železničního svršku ČVUT Praha 1991
[2] normy a předpisy podle zaměření práce


Exkurze 20

Návštěva vybraných zajímavých staveb kolejové dopravy v ČR


Městská kolejová doprava

Seznámení se s řešením městské dopravy, zejména se zásadami návrhu a konstrukce tramvajových tratí a tratí metra v rozsahu potřebném pro komplexní řešení územních celků. Řešení městské dopravy, charakteristika jednotlivých systémů, zjišťování dopravních potřeb, dopravní a přepravní vztahy. Zásady návrhu trasy metra a tramvajové trasy, řešení integrovaných (přestupních) dopravních uzlů. Příměstská doprava, její charakter, zásady řešení a vliv na zástavbu. Návaznost jednotlivých druhů doprav.

[1] Kubát B., Tyc P., Krejčiříková H. Kolejová doprava ve městě ČVUT Praha, 1998


Městská kolejová doprava 1

Seznámení se s řešením městské dopravy, zejména se zásadami návrhu a konstrukce tramvajových tratí a tratí metra v rozsahu potřebném pro komplexní řešení územních celků. Řešení městské dopravy, charakteristika jednotlivých systémů, zjišťování dopravních potřeb, dopravní a přepravní vztahy. Zásady návrhu trasy metra a tramvajové trasy, řešení integrovaných (přestupních) dopravních uzlů. Příměstská doprava, její charakter, zásady řešení a vliv na zástavbu. Návaznost jednotlivých druhů doprav.

[1] Kubát B., Tyc P., Krejčiříková H.: Kolejová doprava ve městě ČVUT Praha 1998


Městská kolejová doprava 1

Seznámení se s řešením městské dopravy, zejména se zásadami návrhu a konstrukce tramvajových tratí a tratí metra v rozsahu potřebném pro komplexní řešení územních celků. Řešení městské dopravy, charakteristika jednotlivých systémů, zjišťování dopravních potřeb, dopravní a přepravní vztahy. Zásady návrhu trasy metra a tramvajové trasy, řešení integrovaných (přestupních) dopravních uzlů. Příměstská doprava, její charakter, zásady řešení a vliv na zástavbu. Návaznost jednotlivých druhů doprav.

[1] Kubát B., Tyc P., Krejčiříková H. Kolejová doprava ve městě ČVUT Praha, 1998


Moderní konstrukce kolejové dopravy

Seznámení s řešením nových staveb a technologií moderní kolejové dopravy u ČD i ve světě (nové vysokorychlostní tratě, nekonvenční doprava, řešení integrované dopravy, zvyšování rychlostí na tratích použitím vozidel s naklápěcími skříněmi a další).

[1] aktuální odborné publikace


Moderní konstrukce kolejové dopravy 1

Seznámení s řešením nových staveb a technologií moderní kolejové dopravy u ČD i ve světě (nové vysokorychlostní tratě, nekonvenční doprava, řešení integrované dopravy, zvyšování rychlostí na tratích použitím vozidel s naklápěcími skříněmi a další).

[1] aktuální odborné publikace


Modelové výpočty v žel. stavitelství

Seznámení s aplikací užívaného programového vybavení v železničním stavitelství (interakce kolo - kolejnice, řešení geometrických poměrů trati, zhlaví atd), vypracování dílčích úloh z předmětů žel. stavitelství.

[1] Krejčiříková H. Železniční stavby - Výpočtové modely železničního svršku ČVUT Praha 1997
[2] manuály


Modernizace železničních tratí a stanic

Praktické seznámení s problematikou modernizace tratí ČD - řešení modernizace vybraných stanic na tranzitních koridorech, včetně přilehlých traťových úseků.

[1] Zásady modernizace vybrané sítě ČD (včetně dodatků) České dráhy
[2] normy a předpisy


Nové konstr. žel. svršku a spodku

Prohloubení a rozšíření znalostí ve vybraných oblastech ze železničních staveb - projektování, konstrukcí železničního svršku a spodku, kolejových spojení a rozvětvení, měření GPK.

[1] normy CEN, UIC, vyhlášky a doporučení železničních správ


Projekt 37

Zpracování projektu z oblasti ochrany životního prostředí před účinky kolejové dopravy

[1] Normy, předpisy a vyhlášky


Projekt 46


Projektování vybraných kolejových konstrukcí

Řešení a posouzení kolejových konstrukcí: kolejového křížení tramvajových tratí s omezujícími prvky a obloukového zhlaví žel.stanice.

[1] ČD S3 Železniční svršek České dráhy, NADAS 1978 - 2000
[2] ČSN 736360 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha Český normalizační institut 1997


Diplomový seminář 20


Stavby kolejové dopravy (G)

Seznámení s jednotlivými druhy kolejové dopravy (železnice, tramvaj, metro, vlečka). Zásady návrhu a konstrukce dopravních cest železničních, městské hromadné dopravy a vleček. Geodetické podklady pro dopravní stavby. Geometrické řešení, zaměřování a vytyčování dopravních staveb a konstrukcí.

[1] ČSN 736360 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha Český normalizační institut,1997
[2] ČSN 736405 Projektování tramvajových tratí Český normalizační institut, 1996


Stavby kolejové dopravy

Seznámení s jednotlivými druhy kolejové dopravy (železnice, tramvaj, metro, vlečka). Zásady návrhu a konstrukce dopravních cest, problematika vedení tras v krajině a ve městě, řešení městské hromadné dopravy, vliv dopravy na městský organismus, řešení integrovaných dopravních uzlů a železničních stanic. Zapojení a vedení vleček. Dopravní stavby v územním plánu a jejich vliv na životní prostředí. Seznámení s dostatečným množstvím informací sloužících k vlastnímu rozhodování při tvorbě urbanistických studií.

[1] Kubát B. a kol. Železniční stavby (Projektování) ČSSI, Praha 1998
[2] aktuální odborná literatura


Stavby kolejové dopravy 2

Seznámení s jednotlivými druhy kolejové dopravy (železnice, tramvaj, metro, vlečka). Zásady návrhu a konstrukce dopravních cest, problematika vedení tras v krajině a ve městě, řešení městské hromadné dopravy, vliv dopravy na městský organismus, řešení integrovaných dopravních uzlů a železničních stanic. Zapojení a vedení vleček. Dopravní stavby v územním plánu a jejich vliv na životní prostředí. Seznámení s dostatečným množstvím informací sloužících k vlastnímu rozhodování při tvorbě urbanistických studií.

[1] Kubát B. a kol. Železniční stavby (Projektování) ČSSI, Praha 1998
[2] aktuální odborná literatura


Stavby kolejové dopravy

[1]  ČSN 736360 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha, Český normalizační institut,1997
[2]  ČSN 736405 Projektování tramvajových tratí, Český normalizační institut, 1996


Stavby kolejové dopravy 11

Seznámení s jednotlivými druhy kolejové dopravy (železnice, tramvaj, metro, vlečka). Zásady návrhu a konstrukce dopravních cest, problematika vedení tras v krajině a ve městě, řešení městské hromadné dopravy, vliv dopravy na městský organismus, řešení integrovaných dopravních uzlů a železničních stanic.

[1] Krejčiříková H., Kubát B., Tyc P. Železniční stavby 10 Praha ČVUT, Fakulta stavební, 1999
[2] 3SR103/3 (S) Služební rukověť: Výkresy materiálu pro železniční svršek - kolej České dráhy 1998
[3] ČD S4 Železniční spodek České dráhy 1998


Stavby kolejové dopravy 21

Seznámení se základy železniční dopravy, s konstrukčními prvky železničních stanic, zařízeními pro přepravu osob a zboží; s problematikou projektování kolejiště železničních stanic a dalších stavebních zařízení.

[1] Kubát B., Fliegel T. Železniční stavby 30 Praha ČVUT, Fakulta stavební, 1999
[2] Fliegel T., Veliš M., Špačková H., Milták M. Železniční stavby 30 - Návody pro cvičení ze železničních stanic ČVUT Praha, 1998
[3] ČD S3 Železniční svršek České dráhy, NADAS 1978 - 2000


Transport engineering 10 (+ K136)

Road user and vehicle, traffic surveys, origin and destination studies, traffic flow-basic theory, capacity of roads, level of service, capacity of intersections - non-signalized, with traffic signals, roundabouts, ramps of interchanges, forecasting travel demands, trip generation, trip distribution, modal split, traffic assignment. Main characteristic of rail types (railway, urban and suburban railway, tramway, underground, siding), principles of track and construction design, alignment of lines inside and outside towns, solution of interconnections, influence of rail transport on environment and its protection.

[1]  O'Flaherty C.A.: Transport Planning and Traffic Engineering, Arnold, London 1997
[2]  Materials of Transport Building Companies


Udržování žel.tratí

Úkoly traťového hospodářství a jeho organizační uspořádání u ČD. Diagnostické a informační systémy. Plánovaní, příprava a provádění udržovacích a opravných prací - rozsah a postup prací, materiál, stroje.

[1] dokumentace pro stroje na údržbu a opravy tratí


Vysokorychlostní železniční tratě


Vysokorychlostní železniční tratě

Koncepce budování evropské vysokorychlostní železniční sítě. Geometrická poloha koleje a konstrukce železničníko svršku i spodku. Příklady řešení vysokorychlostní železniční dopravy v zahraničí a koncepce výstavby u ČD.

[1] Tyc P., Kubát B. Železniční stavby - vysokorychlostní tratě Praha ČVUT 1997
[2] aktuální odborná literatura


Vysokorychlostní železniční tratě 2

Koncepce budování evropské vysokorychlostní železniční sítě. Geometrická poloha koleje a konstrukce železničníko svršku i spodku. Příklady řešení vysokorychlostní železniční dopravy v zahraničí a koncepce výstavby u ČD.

[1] Tyc P., Kubát B. Železniční stavby - vysokorychlostní tratě Praha ČVUT 1997
[2] Aktuální odborná literatura


Výuka v terénu ze ZE

Praktické seznámení se s geodetickými pracemi na železniční trati; zaměření stávajícího stavu, návrh směrových úprav a jejich vytyčení.

[1] Krejčiříková H., Špačková H. Výuka v terénu ze železničních staveb ČVUT Praha, 1995


Vybrané statě ze železničních staveb 10

Prohloubení a rozšíření znalostí ve vybraných oblastech ze železničních staveb a staveb kolejové dopravy - metro v Praze a evropských městech, výstavba koridorů v ČR, zvyšování rychlosti železniční dopravy.

[1] aktuální odborná literatura (časopisy, sborníky, CD programy ...)


Vybrané statě ze železničních staveb 20

Prohloubení a rozšíření znalostí ve vybraných oblastech ze železničních staveb a staveb kolejové dopravy - materiál železničního svršku a spodku, neklasické konstrukce žel. tratí, nekonvenční dráhy, technické prostředky pro stavbu a údržbu žel. tratí

[1] aktuální odborná literatura (časopisy, sborníky, CD programy ...)


Dopravní hluk (kolejová doprava)

Plně osvojit a zvládnout na běžné uživatelské úrovni práci s predikčními softwary určené pro stanovení hlukové zátěže. Zvládnout základní práce se softwarem a jeho aplikaci při výpočtu jednoduché hlukové situace.

[1]  Zákon č. 471/2005 Sb., o ochraně veřejného zdraví
[2]  Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací


Konstrukce železničních staveb

Zásady modernizace a optimalizace a jejich dopad na zásadní změny v projektování tratí a stanic, zásady návrhu zhlaví stanic na vyšší rychlosti, nové technologie stavby a údržby koridorových tratí, diagnostika technického stavu tratí a materiálů, základy železniční dopravy, konstrukční prvky železničních stanic, zařízení pro přepravu osob a zboží, s problematika projektování kolejiště železničních stanic a dalších stavebních zařízení, ekologické dopady kolejové dopravy.

[1] Kubát B., Fliegel T.: Železniční stavby 30; ČVUT Praha 1999


Městská kolejová doprava

Seznámení s řešením městské dopravy, zejména se zásadami návrhu a konstrukce tramvajových tratí a tratí metra v rozsahu potřebném pro komplexní řešení územních celků.. Řešení městské dopravy, charakteristika jednotlivých systémů, zjišťování dopravních potřeb, dopravní a přepravní vztahy. Zásady návrhu trasy metra a tramvajové trasy, řešení integrovaných (přestupních) dopravních uzlů. Příměstská doprava, její charakter, zásady řešení a vliv na zástavbu. Návaznost jednotlivých druhů doprav.

[1] Kubát B., Tyc P., Krejčiříková H.: Kolejová doprava ve městě; ČVUT Praha, 1998
[2] normy pro tramvajové tratě a tratě metra


Městská kolejová doprava


Modernizace železničních tratí

Zásady modernizace a optimalizace a jejich dopad na zásadní změny v projektování tratí a stanic, zásady návrhu zhlaví stanic na vyšší rychlosti, nové technologie stavby a údržby koridorových tratí, diagnostika technického stavu tratí a materiálů, plánování, příprava a provádění udržovacích a opravných prací ? rozsah a postup prací, materiál, stroje. Seznámení s řešením nových staveb a technologií moderní kolejové dopravy u ČD i ve světě (nové vysokorychlostní tratě, nekonvenční doprava, řešení integrované dopravy, zvyšování rychlostí na tratích použitím vozidel s naklápěcími skříněmi. Praktické seznámení s problematikou modernizace tratí ČD ? řešení modernizace vybraných stanic na tranzitních koridorech, včetně přilehlých kolejových úseků.

[1] Aktuální odborná literatura (časopisy, sborníky, CD programy apod.)
[2] Krejčiříková H., Tyc P.: Železniční stavby 20; ČVUT Praha, 2001


Nové konstrukce železničních staveb

Moderní systémy upevnění kolejnic k podkladu, návrh konstrukce vícevrstvých systémů konstrukce železniční trati, zásady použití a návrhu pevné jízdní dráhy v železničních stavbách a městské kolejové dopravě, přesnost ve výstavbě železničních tratí, experimentální práce pro kolejové stavby, diagnostika koleje.

[1] Aktuální odborná literatura (časopisy, sborníky, CD programy apod.)
[2] ČD S3 železniční svršek
[3] ČD S4 Železniční spodek


Projektování kolejových konstrukcí

Základní používané softwarové produkty a jejich aplikace v oblasti kolejové dopravy - projektování, posuzování atd., řešení kolejových spojení a rozvětvení; řešení a posouzení kolejových konstrukcí - kolejového křížení tramvajových tratí s omezujícími prvky a obloukového zhlaví železniční stanice.

[1] Aktuální odborná literatura (časopisy, sborníky, CD programy apod.)
[2] ČSN 736405 Projektování tramvajových tratí, Český normalizační institut, 1996


Rail transport construction

Anotace viz současný Prospectus


Stavby kolejové dopravy

Charakteristiky různých druhů kolejové dopravy, parametry výškového a směrového vedení trasy, prvky příčného uspořádání, problematika vedení tras v terénu a ve městě z hlediska technického, společenského a ekologického, konstrukční uspořádání tratí kolejové dopravy, prvky kolejového řešení a jejich geometrie, vysokorychlostní doprava, městská hromadná doprava, geodetické podklady pro dopravní stavby, geometrické řešení zaměřování a vytyčování dopravních staveb a konstrukcí (výhybky, zhlaví a pod.), přesnost, tolerance.

[1] ČSN 736360 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha, Český normalizační institut,1997
[2] ČSN 736405 Projektování tramvajových tratí, Český normalizační institut, 1996


Vysokorychlostní tratě

Koncepce budování evropské vysokorychlostní železniční sítě, geometrická poloha koleje a konstrukce železničního svršku a spodku, příklady řešení vysokorychlostní železniční dopravy v zahraničí a koncepce výstavby u ČD.

[1] Tyc P., Kubát B.: Železniční stavby. Vysokorychlostní tratě, ČVUT Praha 1997
[2] Aktuální odborná literatura (časopisy, sborníky, CD programy apod.)


Vysokorychlostní tratě


Výuka v terénu - želez. stavby (1 týden)

[1]  Horníček L., Krejčiříková H., Lidmila M., Štulíková L.: Praktické cvičení ze železničních staveb, 2005


Železniční stavby 10

Seznámení se s problematikou geometrického uspořádání koleje, trasováním, vytyčováním, návrhem pražcového podloží a stavbou železničního spodku.

[1] Krejčiříková H., Kubát B., Tyc P. Železniční stavby 10 Praha ČVUT, Fakulta stavební, 1999
[2] Krejčiříková, H. Železniční stavby 10 (Návody pro cvičení) Praha ČVUT, 2000
[3] ČSN 736360 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha Český normalizační institut,1997


Železniční stavby 20

Seznámení s konstrukcí železničního svršku s teorií, budováním a udržováním železniční koleje, s teorií a budováním stykované a bezstykové koleje, konstrukcí výhybek a ekologickými dopady kolejové dopravy.

[1] Kubát B., Tyc P. Želeniční stavby 2.díl ČVUT Praha 1994
[2] Kubát B., Novák I., Krejčiříková H. Železniční stavby Návody pro cvičení - 2. díl ČVUT Praha 1990
[3] SR103/3 (S) Služební rukověť: Výkresy materiálu pro železniční svršek - kolej České dráhy 1998


Železniční stavby 30

Seznámení se základy železniční dopravy, s konstrukčními prvky železničních stanic, zařízeními pro přepravu osob a zboží; s problematikou projektování kolejiště železničních stanic a dalších stavebních zařízení.

[1] Kubát B., Fliegel T. Železniční stavby 30 Praha ČVUT, Fakulta stavební, 1999
[2] Fliegel T., Veliš M., Špačková H., Milták M. Železniční stavby 30 Návody pro cvičení ze železničních stanic ČVUT Praha, 1998
[3] ČD S3 Železniční svršek České dráhy, NADAS 1978 - 2000


Železniční stavby 1

Vozidlo a kolej, konstrukční a geometrické uspořádání koleje, prostorové uspořádání trati, průzkumy pro projektování, projektová dokumentace, trasování a vytyčování železničních tratí, konstrukce železniční trati, konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku, zemní těleso železničního spodku, poruchy a zvýšení stability tělesa železničního spodku, požadavky na únosnost a zhutnění zemin v tělese, odvodnění železničního spodku, stavby železničního spodku.

[1]  Krejčiříková, H., Tyc P.: Železniční stavby 20; ČVUT Praha, 2005
[2]  SR103/3 (S) Služební rukověť: Výkresy materiálu pro železniční svršek - kolej; České dráhy 1998,


Železniční stavby 2

Konstrukce koleje, kolejnice, kolejnicové podpory, kolejnicové styky, teorie, budování a udržování bezstykové koleje, konstrukce a geometrické poměry výhybek, stavba a rekonstrukce tratí, stroje pro práce na železničním svršku a spodku, navrhování a konstrukce tramvajových tratí a tratí metra.

[1]  Krejčiříková, H., Tyc P.: Železniční stavby 20; ČVUT Praha, 2005
[2]  SR103/3 (S) Služební rukověť: Výkresy materiálu pro železniční svršek - kolej; České dráhy 1998,


Železniční stavby 3

Základy železniční dopravy, konstrukční prvky železničních stanic, zařízení pro přepravu osob a zboží, s problematika projektování kolejiště železničních stanic a dalších stavebních zařízení, ekologické dopady kolejové dopravy.

[1]  Kubát B., Fliegel T.: Železniční stavby 30; ČVUT Praha 1999, [2] Krejčiříková, H., Špačková, H.: Dopravní stavby Část: Kolejová doprava; ČVUT 2001


 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz