CVUT

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební -- K 137 - Katedra železničních staveb

Předměty aktuálního semestru -- zimní 2022/23

přejděte na archiv předmětů od roku 2008 (podle kateder) nebo na společný archiv anotací předmětů z let 2002-2007

semestr zimní 2022/23


Bakalářská práce

Bakalářská práce je první komplexní prací vypracovávanou studenty při jejich vysokoškolském studiu na zvolené téma. Základními úkoly jsou: osvojení práce s odbornou literaturou, zpracování odborného textu, citační zvyklosti apod. Bakalářská práce má podobu buď projekční (rekonstrukce úseku železniční trati, studie nových tratí), rešeršní (zpracování přehledu aktuálního stavu řešení v určité oblasti) nebo laboratorní (zahrnující provedení a vyhodnocení určených laboratorních zkoušek).

[1]  dle zadání


Bakalářská práce

Bakalářská práce je první komplexní prací vypracovávanou studenty při jejich vysokoškolském studiu na zvolené téma. Základními úkoly jsou: osvojení práce s odbornou literaturou, zpracování odborného textu, citační zvyklosti apod. Bakalářská práce má podobu buď rešeršní (zpracování přehledu aktuálního stavu řešení v určité oblasti) nebo experimentální (zahrnující provedení a vyhodnocení určených laboratorních zkoušek).

[1]  dle zadání


Bakalářská práce

Bakalářská práce je první komplexní prací vypracovávanou studenty při jejich vysokoškolském studiu na zvolené téma. Základními úkoly jsou: osvojení práce s odbornou literaturou, zpracování odborného textu, citační zvyklosti apod. Bakalářská práce má podobu buď rešeršní (zpracování přehledu aktuálního stavu řešení v určité oblasti) nebo experimentální (zahrnující provedení a vyhodnocení určených laboratorních zkoušek).

[1]  dle zadání


Diplomová práce

Diplomová práce je závěrečnou komplexní prací vypracovávanou studenty při ukončování jejich vysokoškolského studia. Diplomová práce má podobu uceleného celku popisující zadanou problematiku v širších souvislostech, v níž student prokazuje schopnost samostatné práce a inženýrského přístupu. Diplomová práce má podobu buď projekční (rekonstrukce úseku železniční trati, studie nových tratí), rešeršní (zpracování přehledu v určité oblasti) nabo laboratorní (zahrnující provedení a vyhodnocení určených laboratorních zkoušek), případně též kombinovanou.

[1]  dle zadání


Projekt 2

Vypracování kompletní hlukové studie zvolené oblasti, obsahující významný podíl kolejové dopravy. Vypracování studie včetně posouzení hlukové situace oblasti a případného návrhu řešení dané situace. Aplikace znalostí příslušné legislativy, metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy a predikčních softwarů určených pro stanovení hlukové zátěže.

[1]  Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí čj. HEM-300-11.12.01-34065.
[2]  Zákon č. 267/2015 Sb., o ochraně veřejného zdraví
[3]  Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. se změnami 217/2016 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací


Rail Traffic and Environment

Basic principles for designing of railway and tramway structures, European railway network, rail transport, environmental impacts - acoustics, traffic noise and vibrations, noise control, modelling and attenuation of traffic noise. Contents: 1. Railway Structures 1 (Brief history of railways, European railway network, Czech Railway Network, railway structures - railway substructure) 2. Railway Structures 2 (Railway structures; railway superstructure, track layout, other track properties) 3. Traffic Effect on Environment (Transport - basic information and characteristics, transport statistics, external costs of transport, positive and negative effects of railway transportation, accidents caused by traffic, waste from railway traffic) 4. Urban Rail Transit (Light Rail Transit, Light Rail Rapid Transit, Rail Rapid Transit, Monorail) 5. Tramway Lines 1 (Genesis of electric tramway, contemporary tramways) 6. Tramway Lines 2 (Track parameters and structure, track geometry, super elevation and gauge, substructure, superstructure) 7. Traffic Noise (What is sound, noise and vibration, sound propagation, sound levels, decibels, sound sources, types of traffic noise, sound measurement) 8. Noise Measurement Equipment (Practical demonstration of an acoustic camera Bionic-L, practical demonstration of an sound level meter)

[1]  BONNETT, C.: Practical railway engineering. 2nd ed., London: Imperial College Press, 2005.
[2]  SATISH CHANDRA, M.: Railway engineering. Oxford: Oxford University Press, 2007.
[3]  VUCHIC V.R.: Urban Transit: Systems and Technology, 1st.ed., Wiley, 2007.
[4]  THOMSON, D.: Railway noise and vibration, Mechanisms, modelling and means of control, Elsevier, 2009.


Dopravní hluk - modelování

Cílem předmětu je osvojit si a zvládnout na běžné uživatelské úrovni práci s vybranými predikčními softwary pro stanovení hlukové zátěže. Dovednosti budou aplikovány pro výpočet jednoduché hlukové situace.

[1]  Zákon č. 267/2015 Sb., o ochraně veřejného zdraví
[2]  Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. se změnami 217/2016 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací


Diagnostika staveb kolejové dopravy

Předmět je zaměřen na podrobné seznámení s diagnostikou železniční dopravní cesty - vyhláška 177/1995 ve stávajícím znění, předpisová základny pro posuzování provozuschopnosti tratí, prostředky diagnostiky železničního svršku a výhybek, železničního spodku - pražcového podloží. Měření dalších parametrů tratí, na reálné příklady vad a nedostatků jízdní dráhy.

Povinná literatura:
[1]  Vyhláška č. 177/1995 Sb. - stavební a technický řád drah - ve znění pozdějších vyhlášek
[2]  Technologie prací na železničním svršku, Kolektiv autorů, Praha 2019, ISBN 978-80-88265-17-7
[3]  ČSN 73 6360–Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha – Část 1 a 2
Doporučená literatura:
[4]  ČSN EN 13848 - 1 až 6 Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie
[5]  SŽDC SR103/4(S) Využívání měřících vozů pro železniční svršek s kontinuálním měřením tratě pod zatížením, 2010
[6]  Krejčiříková,H.: Železniční stavby 1/1. část, 2020, ISBN 978-80-01-06157-2
[7]  Software ZAKO - České vysoké učení technické - Fakulta stavební [online]. Dostupné z http://kzs.fsv.cvut.cz/.

Projekt D

Projekt má za cíl naučit studenty, jak správně vytvořit projektovou dokumentaci úseku železniční tratě na úrovni dokumentace pro stavební povolení. Projekt obsahuje varianty vedení trasy, podrobně zpracovanou finální variantu, podélný řez, příčné řezy a technickou zprávu včetně návrhu pražcového podloží. Součástí projektu je také ekonomické posouzení navrhované varianty.

[1]  ČSN 73 6360-1, Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 1: Projektování, ČNI, 2008,
[2]  Vzorové listy železničního spodku, 2002,
[3]  Směrnice SŽDC č.30 - Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky nezařazených do evropského železničního systému, 2008


Železniční stavby 2D

Projektování kolejiště jednotlivých typů železničních stanic, konstrukční prvky železničních stanic, zařízení pro přepravu osob a zboží, návaznost na evropskou železniční síť, modernizace a optimalizace železničních tratí, navrhování tramvajových tratí a tratí metra, ekologické dopady kolejové dopravy.

[1]  - Povinná 1 ČSN 736360-1: Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 1: -Projektování. ÚNMZ, prosinec 2020.
[2]  - Povinná2 - Technologie prací na železničním svršku, Kolektiv autorů, Praha 2019, ISBN 978-80-88265-17-7
[3]  - Doporučená 1 Web katedry železničních staveb: http://kzs.fsv.cvut.cz.
[4]  - Doporučená 2 Program rozvoje rychlých železničních spojení v ČR, Ministerstvo dopravy, 2017.
[5]  - Technologie prací na železničním svršku, Kolektiv autorů, Praha 2019, ISBN 978-80-88265-17-7
[6]  ?Doporučená 3 ČSN 280318: Průjezdné průřezy tramvajových tratí a obrysy pro vozidla provozovaná na tramvajových dráhách, ÚNMZ, březen 2015.


 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz