CTU

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta stavební

K 136 - Katedra silničních staveb

Předměty minulých semestrů -- archiv

přejděte na aktuální semestr


semestr zimní 2017/18


semestr letní 2016/17


semestr zimní 2016/17


semestr letní 2015/16


semestr zimní 2015/16


semestr letní 2014/15


semestr zimní 2014/15


semestr letní 2013/14


semestr zimní 2013/14


semestr letní 2012/13


semestr zimní 2012/13


semestr letní 2011/12


semestr zimní 2011/12


semestr letní 2010/11


semestr zimní 2010/11


semestr letní 2009/10


semestr zimní 2009/10


semestr letní 2008/09


semestr zimní 2008/09


semestr letní 2007/08


semestr zimní 2007/08


semestr před rokem 2007


Experimentální ověřování silničních konstrukcí a materiálů


Městské komunikace


Mechanika vozovek


Pozemní komunikace I


Pozemní komunikace II


Teorie dopravního proudu


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Diplomový seminář


Projekt


Diplomová práce


Dopravní stavby


Dopravní stavby a územní plánování

Návrhové kategorie silnic a dálnic, návrhová rychlost, směrové a výškové řešení trasy, uspořádání silnic a dálnic v příčném řezu, zemní těleso - rozměry, tvary, odvodnění. Místní komunikace, rozdělení a označování, definice prostoru MK, odlišnosti v navrhování, provozu a vybavení. Vozovka, rozdělení, zásady návrhu. Bezpečnostní zařízení, křižovatky a křížení. Urbanismus a územní plánování na celostátní, krajské a obecní úrovni. Nástroje a orgány územního plánování. Územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady, jejich pořízení, obsah, cíle a principy. Venkovský prostor a krajina, prostředí venkova a jeho plánování. Prostředí a funkční složky měst a sídel. Veřejná infrastruktura. Úvod do základní terminologie v oblasti kolejové dopravy včetně Zákona o drahách. Problematika železničních přejezdů z pohledu zabezpečení, navrhování a provozování. Tramvajová doprava - historie, zásady a principy konstrukce tramvajové trati, interakce se životním prostředím. Metro jako systém městské kolejové dopravy. Základní principy a parametry z pohledu navrhování tratí metra. Železniční stavby - úvod do problematiky projektování a konstrukce železniční trati v podmínkách ČR.

[1]  [1] Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
[2]  [2] ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic,
[3]  [3] ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací,
[4]  [4] TP 170 Navrhování vozovek PK,
[5]  [5] Silniční stavby - Projekt. Volf a kolektiv, skripta,
[6]  [6] Sylaby přednášek,
[7]  [7] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu - stavební zákon
[8]  [8] Vyhláška 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
[9]  [9] Vyhláška 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
[10]  [10] Principy a pravidla územního plánování - internetová prezentace Ústavu územního rozvoje Brno - na webové adrese: http://www.uur.cz/default.asp?ID=2571
[11]  [11] Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, s účinností od 1.5.2013
[12]  [12] skripta: Dopravní stavby, Část : Kolejová doprava, Krejčiříková, Špačková
[13]  [13] skripta: Dopravní stavby, Kolejová část, Návody pro cvičení, Štulíková, Břešťovský, Tvrdková, Fridrich

Dopravní stavby a životní prostředí


Projekt R


Projekt 2


Realizace pozemních komunikací


Silniční stavby 1

Zákon o PK, návrhová x směrodatná rychlost, směrové oblouky, výškové řešení, zemní těleso, zemní práce, hmotnice. Technicko-ekonomické a multikriteriální hodnocení variant. Klopení vozovky, vzestupnice a sestupnice. Silniční objekty. Vozovka - návrh, výpočetní posouzení a optimalizace, poruchy. Místní komunikace - rozdíly od silnic, prostorové nároky uživatelů, bezbarierové úpravy, dopravní zklidňování. Doprava v klidu, dopravní plochy. Úvod do dopravního inženýrství, průběh dopravy v čase a prostoru, sledování dopravního provozu. Intenzita dopravy x kapacita komunikace a křižovatky. Dopravní průzkumy.

[1]  [1] Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
[2]  [2] Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,
[3]  [3] Vyhláška MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
[4]  [4] ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic,
[5]  [5] ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací,
[6]  [6] ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích,
[7]  [7] TP 170 Navrhování vozovek PK,
[8]  [8] TP 188 Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek
[9]  [9] TP 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích

Silniční stavby 3D


Projekt D


Ekologie a estetika silničních komunikací

Prognóza dopravních nároků. Rozvoj sítě pozemních komunikací v ČR v návaznosti na EU. Přínosy vysokokapacitních komunikací. Metodologie EIA. Legislativa platná v ČR. Multikriteriální hodnocení variant silničních komunikací. Financování dopravní infrastruktury. Hodnocení vlivů automobilové dopravy, nehodovost, hluk, exhalace, vibrace. Opatření ke snížení vlivů na okolí. Estetika silničních staveb, prostorové působení silniční trasy. Aktuální významné silniční stavby v ČR.

[1] Kaun, Lehovec: Pozemní komunikace 20
[2] Lehovec, Špůrek: Projektování PK z hlediska tvorby a ochrany životního prostředí

Letiště

Rozdělení letišť, organizace, údaje o letištích, legislativa, vybrané pojmy, pohyb letadla, vzlet a přistání, stanovení délky RWY, kódové značení, geometrické parametry a uspořádání vybraných prvků letišť, provozní využitelnost, únosnost zpevněných ploch, únosnost ostatních ploch letiště, překážkové roviny a plochy, ochranná pásma, vizuální navigační prostředky, světelná zařízení, zastavovací prostor letiště, odbavovací procesy na letišti, struktura letištních terminálů a odbavovacích ploch, návrh letiště.

[1]  [1] Kaun M.: Letiště (Navrhování), ČVUT, Praha 1996, [2] Ministerstvo dopravy a spojů ČR: Předpis Letiště L-14, Praha, 1999, [3] A.F.Stock: Concrete Pavements, London, 1988 ,

Městské komunikace a životní prostředí


Stavba pozemních komunikací a letišt

Základní vlastnosti silničních stavebních materiálů, jejich zkoušení a použití při stavbě PK. TKP staveb PK - zemní těleso, pláň, podkladní a krytové vrstvy. Péče o PK. Stavba PK. Typy letišť. RWY. Vzletové a přistávací pásy, pojezdové dráhy a odbavovací plochy. Rozbor vzletu a přistání letadla. Klasifikace letišť. Využitelnost letiště s ohledem na převládající směry větrů. Zastavovací prostor letiště. Funkce odbavovací budovy.

[1]  [1] Kaun M., Luxemburk F.: Silniční stavební materiály II, ČVUT, Praha, 1993, [2] Kaun M., Luxemburk F.: Pozemní komunikace 30, ČVUT, Praha, 2002

Experimentální ověřování silničních konstrukcí a materiálů


Městské komunikace


Mechanika vozovek


Pozemní komunikace I


Pozemní komunikace II


Teorie dopravního proudu


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Diplomový seminář


Projekt


Diplomová práce


Dopravní stavby


Dopravní stavby a územní plánování

Návrhové kategorie silnic a dálnic, návrhová rychlost, směrové a výškové řešení trasy, uspořádání silnic a dálnic v příčném řezu, zemní těleso - rozměry, tvary, odvodnění. Místní komunikace, rozdělení a označování, definice prostoru MK, odlišnosti v navrhování, provozu a vybavení. Vozovka, rozdělení, zásady návrhu. Bezpečnostní zařízení, křižovatky a křížení Urbanismus a územní plánování na celostátní, krajské, obecní úrovni, nástroje územního plánování, orgány územního plánování. Územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady, proces jejich pořízení, obsah dokumentace, jejich cíle, principy. Prostředí města, základní definice a pojmy, funkční subsystémy města.Veřejná infrastruktura, veřejná prostranství, veřejná občanská vybavenost ,technická a dopravní infrastruktura. Venkovský prostor a krajina, základní definice a pojmy související s prostředím venkova a jeho plánováním. Úvod do základní terminologie v oblasti kolejové dopravy včetně Zákona o drahách. Problematika železničních přejezdů z pohledu zabezpečení, navrhování a provozování. Tramvajová doprava - historie, zásady a principy konstrukce tramvajové trati, interakce se životním prostředím. Metro jako systém městské kolejové dopravy. Základní principy a parametry z pohledu navrhování tratí metra. Železniční stavby - úvod do problematiky projektování a konstrukce železniční trati v podmínkách ČR.

[1]  [1] Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
[2]  [2] ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic,
[3]  [3] ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací,
[4]  [4] TP 170 Navrhování vozovek PK,
[5]  [5] Silniční stavby - Projekt. Volf a kolektiv, skripta,
[6]  [6] Sylaby přednášek,
[7]  [7] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu - stavební zákon
[8]  [8] Vyhláška 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
[9]  [9] Vyhláška 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
[10]  [10] Principy a pravidla územního plánování - internetová prezentace Ústavu územního rozvoje Brno - na webové adrese: http://www.uur.cz/default.asp?ID=2571
[11]  [11] Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, s účinností od 1.5.2013
[12]  [12] skripta: Dopravní stavby, Část : Kolejová doprava, Krejčiříková, Špačková
[13]  [13] skripta: Dopravní stavby, Kolejová část, Návody pro cvičení, Štulíková, Břešťovský, Tvrdková, Fridrich

Dopravní stavby a životní prostředí


Projekt R


Projekt 2


Realizace pozemních komunikací


Silniční stavby 1

[1]  [1] Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
[2]  [2] Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,
[3]  [3] Vyhláška MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
[4]  [4] ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic,
[5]  [5] ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací,
[6]  [6] ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích,
[7]  [7] TP 170 Navrhování vozovek PK,
[8]  [8] TP 188 Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek
[9]  [9] TP 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích

Silniční stavby 3D


Projekt D


Ekologie a estetika silničních komunikací

Prognóza dopravních nároků. Rozvoj sítě pozemních komunikací, návaznost na EU. Přínosy kapacitních komunikací. Metodologie EIA. Legislativa platná v ČR. Multikriteriální hodnocení variant silničních komunikací. Hodnocení vlivů automobilové dopravy, hluk, exhalace, vibrace. Opatření ke snížení vlivů na okolí. Estetika silničních staveb, prostorové působení silniční trasy.

[1] Kaun, Lehovec: Pozemní komunikace 20
[2] Lehovec, Špůrek: Projektování PK z hlediska tvorby a ochrany životního prostředí

Letiště

Rozdělení letišť, organizace, údaje o letištích, legislativa, vybrané pojmy, pohyb letadla, vzlet a přistání, stanovení délky RWY, kódové značení, geometrické parametry a uspořádání vybraných prvků letišť, provozní využitelnost, únosnost zpevněných ploch, únosnost ostatních ploch letiště, překážkové roviny a plochy, ochranná pásma, vizuální navigační prostředky, světelná zařízení, zastavovací prostor letiště, odbavovací procesy na letišti, struktura letištních terminálů a odbavovacích ploch, návrh letiště.

[1]  [1] Kaun M.: Letiště (Navrhování), ČVUT, Praha 1996, [2] Ministerstvo dopravy a spojů ČR: Předpis Letiště L-14, Praha, 1999, [3] A.F.Stock: Concrete Pavements, London, 1988 ,

Městské komunikace a životní prostředí


Stavba pozemních komunikací a letišt

Základní vlastnosti silničních stavebních materiálů, jejich zkoušení a použití při stavbě PK. TKP staveb PK - zemní těleso, pláň, podkladní a krytové vrstvy. Péče o PK. Stavba PK. Typy letišť. VPD. Vzletové a přistávací pásy, pojezdové dráhy a odbavovací plochy. Rozbor vzletu a přistání letadla. Klasifikace letišť. Využitelnost letiště s ohledem na převládající směry větrů. Zastavovací prostor letiště. Funkce odbavovací budovy.

[1]  [1] Kaun M., Luxemburk F.: Silniční stavební materiály II, ČVUT, Praha, 1993, [2] Kaun M., Luxemburk F.: Pozemní komunikace 30, ČVUT, Praha, 2002

Experimentální ověřování silničních konstrukcí a materiálů


Městské komunikace


Mechanika vozovek


Pozemní komunikace I


Pozemní komunikace II


Teorie dopravního proudu


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Diplomový seminář


Projekt


Diplomová práce


Dopravní stavby ve městě


Dopravní stavby a územní plánování

Návrhové kategorie silnic a dálnic, návrhová rychlost, směrové a výškové řešení trasy, uspořádání silnic a dálnic v příčném řezu, zemní těleso - rozměry, tvary, odvodnění. Místní komunikace, rozdělení a označování, definice prostoru MK, odlišnosti v navrhování, provozu a vybavení. Vozovka, rozdělení, zásady návrhu. Bezpečnostní zařízení, křižovatky a křížení Urbanismus a územní plánování na celostátní, krajské, obecní úrovni, nástroje územního plánování, orgány územního plánování. Územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady, proces jejich pořízení, obsah dokumentace, jejich cíle, principy. Prostředí města, základní definice a pojmy, funkční subsystémy města.Veřejná infrastruktura, veřejná prostranství, veřejná občanská vybavenost ,technická a dopravní infrastruktura. Venkovský prostor a krajina, základní definice a pojmy související s prostředím venkova a jeho plánováním. Úvod do základní terminologie v oblasti kolejové dopravy včetně Zákona o drahách. Problematika železničních přejezdů z pohledu zabezpečení, navrhování a provozování. Tramvajová doprava - historie, zásady a principy konstrukce tramvajové trati, interakce se životním prostředím. Metro jako systém městské kolejové dopravy. Základní principy a parametry z pohledu navrhování tratí metra. Železniční stavby - úvod do problematiky projektování a konstrukce železniční trati v podmínkách ČR.

[1]  [1] Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
[2]  [2] ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic,
[3]  [3] ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací,
[4]  [4] TP 170 Navrhování vozovek PK,
[5]  [5] Silniční stavby - Projekt. Volf a kolektiv, skripta,
[6]  [6] Sylaby přednášek,
[7]  [7] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu - stavební zákon
[8]  [8] Vyhláška 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
[9]  [9] Vyhláška 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
[10]  [10] Principy a pravidla územního plánování - internetová prezentace Ústavu územního rozvoje Brno - na webové adrese: http://www.uur.cz/default.asp?ID=2571
[11]  [11] Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, s účinností od 1.5.2013
[12]  [12] skripta: Dopravní stavby, Část : Kolejová doprava, Krejčiříková, Špačková
[13]  [13] skripta: Dopravní stavby, Kolejová část, Návody pro cvičení, Štulíková, Břešťovský, Tvrdková, Fridrich

Silniční stavby 2

Návrhové kategorie silnic a dálnic, návrhová rychlost, směrové a výškové řešení trasy, uspořádání silnic a dálnic v příčném řezu, zemní těleso - rozměry, tvary a navrhování, kubatury zemních prací, hmotnice, silniční objekty, vybavení silnic a dálnic, křižovatky a křížení. Místní komunikace, odlišnosti provozu a výstavby MK, funkční skupiny a označování typů místních komunikací, dopravní prostor a prostor MK, zásady dopravního zklidňování.

[1]  [1] Kaun M., Lehovec F.: Pozemní komunikace 20, ČVUT, 2004, [2] Volf J. a kol.: Silniční stavby - projekt, ČVUT, 1994, [3] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 20, 30, ČVUT, 2005

Silniční stavby 3K


Silniční stavby 4D


Transp. Structures and Urban Planning

Introduction to the transportation engineering with the focus on road and railroad infrastructure. Rail transport and its advantages and disadvantages. Railway track and tram track construction. Noise and anti-noise measures. Road design and principles, Environmental aspects of road infrastructure. Pavement design (thickness design) and principles of the pavement structure functions. Crossings and junctions. Construction materials for highway and rail road engineering. Introduction to urban zoning and planning including urbanism. Relationships of urban planning and environmental, economic, culture-social, space and operational aspects of landscape and urban areas. Information to planning tools, procedures and used applications.

[1]  [1] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 20, 30, ČVUT, 2001,
[2]  [2] Krejčiříková H., Špačková H.: Dopravní stavby. Část: Kolejová doprava, ČVUT, 2003,
[3]  [3] Dlouhá E., Rojan J., Slabý P.: Městské komunikace - Návody k projektu, ČVUT, 1997

Pozemní komunikace ve městech

Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení, dopravní řešení v územních plánech, zásady projektování úrovňových křižovatek, okružní křižovatky, organizace-regulace a řízení dopravy, zklidňování dopravy, doprava v klidu, kapacita komunikace a křižovatek, mimoúrovňové křižovatky. Zásady pro navrhování bezpečných křižovatek a dopravních prvků.

[1]  [1] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 20, , [2] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 30

BIM pro dopravní a pozemní stavby 1

Předmět seznamuje studenty s principy informačního modelování (BIM) ve stavitelství dopravních a pozemních staveb a jeho roli v životním cyklu stavby. Přednášky jsou věnovány nástrojů a technologiím využívajícím principy informačního modelování budovy. Studen se dozví o principech a požadavích technologií jako jsou laserové skenování, řízení stavebních strojů, propojení informačního modelu se stavbou a následné využití informačního modelu investorem stavby. V rámci cvičení se student naučí základy informačního modelování ve vybraných nástrojích z oboru infrstrukturních, dopravních a pozemních staveb. Posluchači jsou dáel seznámeni s použitím informačního modelování pro řízení projektu a hodnocení jeho přínosů.


Městské komunikace

Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení, dopravní řešení v územních plánech, funkce komunikace a příčné uspořádání, zásady projektování úrovňových křižovatek, okružní křižovatky, organizace, regulace a řízení dopravy, zklidňování dopravy.

[1] Slabý, Dlouhá - Dopravní stavby a systémy 20, 30, ČVUT Praha, 2005
[2] Rojan, Slabý, Dlouhá, Pipková: Městské komunikace, ČVUT, 1997

Mechanika vozovek

Vznik a vývoj mechaniky vozovek, členění vozovek, základní údaje pro navrhování, charakteristiky dopravního zatížení, teplotní režim, únosnost a vodní režim podloží, silniční stavební materiály, návrhové metody - rozdělení, vývoj, možnosti. Výpočet napětí a přetvoření v konstrukci vozovky a podloží, specifika navrhování různých konstrukčních typů vozovek, vozovky pro speciální zatížení.

[1]  [1] Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
[2]  [2] ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování
[3]  [3] TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací
[4]  [4] TP Katalog vozovek polních cest - Změna č. 2
[5]  [5] Čorej J. a kolektiv: Mechanika vozoviek, Navrhovanie vozoviek a spevnených ploch

Projek. křižovatek na pozem. komunikací


Silniční software

Příprava podkladů a tvorba DTM. Výuka principů volného trasování. Výuka práce s programy pro interaktivní projektování pozemních komunikací, zejména se systémy ROADPAC, CIVIL 3D. Systémy pro podporu dimenzování a optimalizaci konstrukcí vozovek LAYMED - TP170, OPMEKO. Expertní systémy pro hospodaření s vozovkou HDM4. Programy pro řešení speciálních úloh silničního stavitelství AUTOTURN, ASPE.

[1]  Vébr L.: Počítačová podpora projektování silnic, 1991 ,
[2]  Volf a kolektiv: Silniční stavby -Projekt,
[3]  TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací, MD ČR 2004 ,
[4]  Katalog vozovek pozemních komunikací s dlážděnými kryty, ČVUT + AVVA 1999
[5]  www.roadpac.cz (volně stažitelné manuály v digitální podobě .pdf)
[6]  AutoCAD Civil 3D 2008 Tutorials Manual (volně stažitelný manuál v digitální podobě .pdf)

Výuka v terénu - silniční stavby (1 týden)

Polohopisné a výškopisné zaměření stávající komunikace (polygonový pořad, zaměření příčných řezů), návrh rekonstrukce, výkresová část (situace, podélný profil, vzorový příčný řez), vytýčení přechodnice.Vybraný dopravně-inženýrský průzkum.

[1]  [1] Pipková B., Kaun M.: Návody pro výuku v terénu ze silnic,, [2] Švec: Stavební geodésie 10 - Praktická výuka

Experimentální ověřování silničních konstrukcí a materiálů


Městské komunikace


Mechanika vozovek


Pozemní komunikace I


Pozemní komunikace II


Teorie dopravního proudu


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Dopravní inženýrství 2

Dopravní průzkumy - členění, druhy, účel, metodika, praktická měření; podklady pro projektování; bezpečnost provozu; celostátní sčítání dopravy; jednotlivé vozidlo a dopravní proud, včetně jeho charakteristik; pěší a cyklistická doprava, MHD, modelování – VISSIM.

[1]  Žďárecká, Jirava, Karlický: Dopravní průzkumy a prognózy, ČVUT Praha, 1983
[2]  Kotas: Dopravní systémy a stavby, ČVUT Praha 2002
[3]  Jirava, Slabý: Pozemní komunikace 10, ČVUT Praha, 1997

Diplomový seminář


Diplomový seminář


Diplomová práce


Dopravní stavby a územní plánování

[1]  [1] Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
[2]  [2] ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic,
[3]  [3] ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací,
[4]  [4] TP 170 Navrhování vozovek PK,
[5]  [5] Silniční stavby - Projekt. Volf a kolektiv, skripta,
[6]  [6] Sylaby přednášek,
[7]  [7] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu - stavební zákon
[8]  [8] Vyhláška 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
[9]  [9] Vyhláška 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
[10]  [10] Principy a pravidla územního plánování - internetová prezentace Ústavu územního rozvoje Brno - na webové adrese: http://www.uur.cz/default.asp?ID=2571
[11]  [11] Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, s účinností od 1.5.2013
[12]  [12] skripta: Dopravní stavby, Část : Kolejová doprava, Krejčiříková, Špačková
[13]  [13] skripta: Dopravní stavby, Kolejová část, Návody pro cvičení, Štulíková, Břešťovský, Tvrdková, Fridrich

Projektování pozemních komunikací

Druhy a typy křižovatek. Zásady dopravního a stavebního návrhu křižovatek. Jednota dopravních poměrů a dispozice, psychologická přednost. Nehodovost na úrovňových křižovatký¨ách. Zásady bezpečného návrhu, bezpečnostní audit. Porovnání křižovatek neřízených , řízených a okružních. Nové poznatky v projektování a výpočtu kapacity. Software pro výpočet kapacity i úrovní kvality dopravy. Využití mikrosimulačních modelů při ověření funkčnosti dispozice i jednotlivých prvků křižovatky.

[1]  (1) Projektování křižovatek na pozemních komunikacích
[2]  (2) Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích: technické podmínky: TP 135

Silniční stavby 2

Návrhové kategorie silnic a dálnic, návrhová rychlost, směrové a výškové řešení trasy, uspořádání silnic a dálnic v příčném řezu, zemní těleso - rozměry, tvary a navrhování, kubatury zemních prací, hmotnice, silniční objekty, vybavení silnic a dálnic, křižovatky a křížení. Místní komunikace, odlišnosti provozu a výstavby MK, funkční skupiny a označování typů místních komunikací, dopravní prostor a prostor MK, zásady dopravního zklidňování.

[1]  [1] Kaun M., Lehovec F.: Pozemní komunikace 20, ČVUT, 2004, [2] Volf J. a kol.: Silniční stavby - projekt, ČVUT, 1994, [3] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 20, 30, ČVUT, 2005

Silniční stavby 3

Organizace silničního hospodářství v souvislosti s výstavbou a údržbou pozemních komunikací. Konstrukce místních komunikací, parkovišť, zastávek MHD, polních a lesních cest. Technologie asfaltových vozovek. Emulzní kalové směsi, mikrokoberce. Princip návrhu složení asfaltových směsí a litého asfaltu. Sledování stavu vozovek. Silniční databanka její vybavení. Diagnostika vozovek. Poruchy tuhých a netuhých vozovek.

[1]  [1] Kaun M., Luxemburk F.: Pozemní komunikace 30, ČVUT, Praha, 2002, [2] Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích , [3] Kaun M., Lehovec F.: Pozemní komunikace 20 , ČVUT, 2004

Stavba pozemních komunikací

Reologie asfatových pojiv a směsí. TKP pozemních komunikací pro jednotlivé druhy silničních stavebních prací a údržby. Možnosti znovupoužití a recyklace silniční stavebních materiálů. Vozovky na mostech. Skladování asfaltů a jejich doprava . Činnost obalovny s kontinuální nebo šaržovou míchačkou. Doprava hutněných směsí a litého asfaltu. Postup pokládky, pracovní spoje. Podrobný návrh zhutňovací sestavy. Vlastnosti CB vozovkových směsí.

[1]  [1] Kaun M., Luxemburk F.: Silniční stavební materiály II, ČVUT, Praha, 1993, [2] Kaun M., Luxemburk F.: Pozemní komunikace 30, ČVUT, Praha, 2002, [3] Mondschein P., Valentin J., Veselá E.: Silniční stavby 2, ČVUT Praha 2006 ,

Transp. Structures and Urban Planning

Introduction to the transportation engineering with the focus on road and railroad infrastructure. Rail transport and its advantages and disadvantages. Railway track and tram track construction. Noise and anti-noise measures. Road design and principles, Environmental aspects of road infrastructure. Pavement design (thickness design) and principles of the pavement structure functions. Crossings and junctions. Construction materials for highway and rail road engineering. Introduction to urban zoning and planning including urbanism. Relationships of urban planning and environmental, economic, culture-social, space and operational aspects of landscape and urban areas. Information to planning tools, procedures and used applications.

[1]  [1] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 20, 30, ČVUT, 2001,
[2]  [2] Krejčiříková H., Špačková H.: Dopravní stavby. Část: Kolejová doprava, ČVUT, 2003,
[3]  [3] Dlouhá E., Rojan J., Slabý P.: Městské komunikace - Návody k projektu, ČVUT, 1997

Stavba pozemních komunikací

Reologie asfatových pojiv a směsí. TKP pozemních komunikací pro jednotlivé druhy silničních stavebních prací a údržby. Možnosti znovupoužití a recyklace silniční stavebních materiálů. Vozovky na mostech. Skladování asfaltů a jejich doprava . Činnost obalovny s kontinuální nebo šaržovou míchačkou. Doprava hutněných směsí a litého asfaltu. Postup pokládky, pracovní spoje. Podrobný návrh zhutňovací sestavy. Vlastnosti CB vozovkových směsí.

[1]  [1] Kaun M., Luxemburk F.: Silniční stavební materiály II, ČVUT, Praha, 1993, [2] Kaun M., Luxemburk F.: Pozemní komunikace 30, ČVUT, Praha, 2002, [3] Mondschein P., Valentin J., Veselá E.: Silniční stavby 2, ČVUT Praha 2006

BIM pro dopravní a pozemní stavby 1

Předmět seznamuje studenty s principy informačního modelování (BIM) ve stavitelství dopravních a pozemních staveb a jeho roli v životním cyklu stavby. Přednášky jsou věnovány nástrojů a technologiím využívajícím principy informačního modelování budovy. Studen se dozví o principech a požadavích technologií jako jsou laserové skenování, řízení stavebních strojů, propojení informačního modelu se stavbou a následné využití informačního modelu investorem stavby. V rámci cvičení se student naučí základy informačního modelování ve vybraných nástrojích z oboru infrstrukturních, dopravních a pozemních staveb. Posluchači jsou dáel seznámeni s použitím informačního modelování pro řízení projektu a hodnocení jeho přínosů.


Městské komunikace

Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení, dopravní řešení v územních plánech, funkce komunikace a příčné uspořádání, zásady projektování úrovňových křižovatek, okružní křižovatky, organizace, regulace a řízení dopravy, zklidňování dopravy.

[1] Slabý, Dlouhá - Dopravní stavby a systémy 20, 30, ČVUT Praha, 2005
[2] Rojan, Slabý, Dlouhá, Pipková: Městské komunikace, ČVUT, 1997

Mechanika vozovek

Vznik a vývoj mechaniky vozovek, členění vozovek, základní údaje pro navrhování, charakteristiky dopravního zatížení, teplotní režim, únosnost a vodní režim podloží, silniční stavební materiály, návrhové metody - rozdělení, vývoj, možnosti. Výpočet napětí a přetvoření v konstrukci vozovky a podloží, specifika navrhování různých konstrukčních typů vozovek, vozovky pro speciální zatížení.

[1]  [1] Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
[2]  [2] ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování
[3]  [3] TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací
[4]  [4] TP Katalog vozovek polních cest - Změna č. 2
[5]  [5] Čorej J. a kolektiv: Mechanika vozoviek, Navrhovanie vozoviek a spevnených ploch

Pozemní komunikace ve městech

Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení, dopravní řešení v územních plánech, zásady projektování úrovňových křižovatek, okružní křižovatky, organizace-regulace a řízení dopravy, zklidňování dopravy, doprava v klidu, kapacita komunikace a křižovatek, mimoúrovňové křižovatky. Zásady pro navrhování bezpečných křižovatek a dopravních prvků.

[1]  [1] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 20, , [2] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 30

Silniční software

Příprava podkladů a tvorba DTM. Výuka principů volného trasování. Výuka práce s programy pro interaktivní projektování pozemních komunikací, zejména se systémy ROADPAC, CIVIL 3D. Systémy pro podporu dimenzování a optimalizaci konstrukcí vozovek LAYMED - TP170, OPMEKO. Expertní systémy pro hospodaření s vozovkou HDM4. Programy pro řešení speciálních úloh silničního stavitelství AUTOTURN, ASPE.

[1]  Vébr L.: Počítačová podpora projektování silnic, 1991 ,
[2]  Volf a kolektiv: Silniční stavby -Projekt,
[3]  TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací, MD ČR 2004 ,
[4]  Katalog vozovek pozemních komunikací s dlážděnými kryty, ČVUT + AVVA 1999
[5]  www.roadpac.cz (volně stažitelné manuály v digitální podobě .pdf)
[6]  AutoCAD Civil 3D 2008 Tutorials Manual (volně stažitelný manuál v digitální podobě .pdf)

Výuka v terénu - silniční stavby (1 týden)

Polohopisné a výškopisné zaměření stávající komunikace (polygonový pořad, zaměření příčných řezů), návrh rekonstrukce, výkresová část (situace, podélný profil, vzorový příčný řez), vytýčení přechodnice.Vybraný dopravně-inženýrský průzkum.

[1]  [1] Pipková B., Kaun M.: Návody pro výuku v terénu ze silnic,, [2] Švec: Stavební geodésie 10 - Praktická výuka

Experimentální ověřování silničních konstrukcí a materiálů


Městské komunikace


Mechanika vozovek


Pozemní komunikace I


Pozemní komunikace II


Teorie dopravního proudu


Bakalářská práce


Diplomová práce


Dopravní stavby


Dopravní stavby a územní plánování

[1]  [1] Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
[2]  [2] ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic,
[3]  [3] ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací,
[4]  [4] TP 170 Navrhování vozovek PK,
[5]  [5] Silniční stavby - Projekt. Volf a kolektiv, skripta,
[6]  [6] Sylaby přednášek,
[7]  [7] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu - stavební zákon
[8]  [8] Vyhláška 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
[9]  [9] Vyhláška 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
[10]  [10] Principy a pravidla územního plánování - internetová prezentace Ústavu územního rozvoje Brno - na webové adrese: http://www.uur.cz/default.asp?ID=2571
[11]  [11] Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, s účinností od 1.5.2013
[12]  [12] skripta: Dopravní stavby, Část : Kolejová doprava, Krejčiříková, Špačková
[13]  [13] skripta: Dopravní stavby, Kolejová část, Návody pro cvičení, Štulíková, Břešťovský, Tvrdková, Fridrich

Dopravní stavby a životní prostředí


Městské komunikace 1

Zásady pro návrh MK, návrhové prvky a projektování PK, návrh MHD a její preference, autobusové nádraží, doprava v klidu a její návrh, dopravní značení, odvodnění PK

[1]  Kotas: Dopravní systémy a stavby, ČVUT Praha 2002
[2]  Rojan, Slabý, Dlouhá, Pipková: Městské komunikace, ČVUT, 1997
[3]  Slabý, Uhlík: Dopravní inženýrství 1, ČVUT Praha, 2006

Projekt 2


Realizace pozemních komunikací


Silniční stavby 1

[1]  [1] Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
[2]  [2] Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,
[3]  [3] Vyhláška MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
[4]  [4] ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic,
[5]  [5] ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací,
[6]  [6] ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích,
[7]  [7] TP 170 Navrhování vozovek PK,
[8]  [8] TP 188 Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek
[9]  [9] TP 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích

Silniční stavby 3

Organizace silničního hospodářství v souvislosti s výstavbou a údržbou pozemních komunikací. Konstrukce místních komunikací, parkovišť, zastávek MHD, polních a lesních cest. Technologie asfaltových vozovek. Emulzní kalové směsi, mikrokoberce. Princip návrhu složení asfaltových směsí a litého asfaltu. Sledování stavu vozovek. Silniční databanka její vybavení. Diagnostika vozovek. Poruchy tuhých a netuhých vozovek.

[1]  [1] Kaun M., Luxemburk F.: Pozemní komunikace 30, ČVUT, Praha, 2002, [2] Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích , [3] Kaun M., Lehovec F.: Pozemní komunikace 20 , ČVUT, 2004

Projekt D


Ekologie a estetika silničních komun.

Prognóza dopravních nároků. Rozvoj sítě pozemních komunikací, návaznost na EU. Přínosy kapacitních komunikací. Metodologie EIA. Legislativa platná v ČR. Multikriteriální hodnocení variant silničních komunikací. Hodnocení vlivů automobilové dopravy, hluk, exhalace, vibrace. Opatření ke snížení vlivů na okolí. Estetika silničních staveb, prostorové působení silniční trasy.

[1] Kaun, Lehovec: Pozemní komunikace 20
[2] Lehovec, Špůrek: Projektování PK z hlediska tvorby a ochrany životního prostředí

Letiště

Rozdělení letišť, organizace, údaje o letištích, legislativa, vybrané pojmy, pohyb letadla, vzlet a přistání, stanovení délky RWY, kódové značení, geometrické parametry a uspořádání vybraných prvků letišť, provozní využitelnost, únosnost zpevněných ploch, únosnost ostatních ploch letiště, překážkové roviny a plochy, ochranná pásma, vizuální navigační prostředky, světelná zařízení, zastavovací prostor letiště, odbavovací procesy na letišti, struktura letištních terminálů a odbavovacích ploch, návrh letiště.

[1]  [1] Kaun M.: Letiště (Navrhování), ČVUT, Praha 1996, [2] Ministerstvo dopravy a spojů ČR: Předpis Letiště L-14, Praha, 1999, [3] A.F.Stock: Concrete Pavements, London, 1988 ,

Projekt CAD

Programy vývoj (ROADPAC, CIVIL 3D), základní pojmy, způsoby směrového a výškového vedení trasy v programu, směrové vedení trasy (starý způsob zadávání do tabulek, interaktivní návrh), tvorba DTM, interaktivní návrh nivelety, pokrytí silniční komunikace, tvorba příčných řezů, vykreslování.

[1]  Manuály z www.roadpac.cz
[2]  CAD Forum

Stavba pozemních komunikací a letišt

Základní vlastnosti silničních stavebních materiálů, jejich zkoušení a použití při stavbě PK. TKP staveb PK - zemní těleso, pláň, podkladní a krytové vrstvy. Péče o PK. Stavba PK. Typy letišť. VPD. Vzletové a přistávací pásy, pojezdové dráhy a odbavovací plochy. Rozbor vzletu a přistání letadla. Klasifikace letišť. Využitelnost letiště s ohledem na převládající směry větrů. Zastavovací prostor letiště. Funkce odbavovací budovy.

[1]  [1] Kaun M., Luxemburk F.: Silniční stavební materiály II, ČVUT, Praha, 1993, [2] Kaun M., Luxemburk F.: Pozemní komunikace 30, ČVUT, Praha, 2002

Základy stavitelství 2


Experimentální ověřování silničních konstrukcí a materiálů


Městské komunikace


Mechanika vozovek


Pozemní komunikace I


Pozemní komunikace II


Teorie dopravního proudu


Bakalářská práce


Dopravní inženýrství 2

Dopravní průzkumy - členění, druhy, účel, metodika, praktická měření; podklady pro projektování; bezpečnost provozu; celostátní sčítání dopravy; jednotlivé vozidlo a dopravní proud, včetně jeho charakteristik; pěší a cyklistická doprava, MHD, modelování – VISSIM.

[1]  Žďárecká, Jirava, Karlický: Dopravní průzkumy a prognózy, ČVUT Praha, 1983
[2]  Kotas: Dopravní systémy a stavby, ČVUT Praha 2002
[3]  Jirava, Slabý: Pozemní komunikace 10, ČVUT Praha, 1997

Diplomový seminář


Diplomový seminář


Dopravní stavby

Doprava - členění, vztah k území,dopravní problém. Rozdělení PK,dopravní síť.Návrhová kategorie PK,charakteristiky dopravního proudu. Projektování PK - směrové a výškové řešení, prostorový účinek trasy. Návrh zemního tělesa,odvodnění PK.Vozovky PK. Dopravní stavby a ŽP, zklidňování dopravy, křižovatky. Kolejová doprava. Klady a zápory kolejové dopravy. Konstrukce železniční a tramvajové tratě. Hluk a protihluková opatření.

[1]  [1] Slabý P.,Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 20, 30, ČVUT, 2001, [2] Krejčiříková H.,Špačková H.: Dopravní stavby, část: Kolejová doprava, ČVUT, 2001, [3] Dlouhá E.,Rojan J., Slabý P.: Městské komunikace - Návody k projektu, ČVUT, 1997
[2]  [4] Krejčiříková H.,Špačková H.: Dopravní stavby, část: Kolejová doprava, ČVUT, 2002

Diplomová práce


Dopravní stavby a územní plánování

[1]  [1] Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
[2]  [2] ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic,
[3]  [3] ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací,
[4]  [4] TP 170 Navrhování vozovek PK,
[5]  [5] Silniční stavby - Projekt. Volf a kolektiv, skripta,
[6]  [6] Sylaby přednášek,
[7]  [7] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu - stavební zákon
[8]  [8] Vyhláška 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
[9]  [9] Vyhláška 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
[10]  [10] Principy a pravidla územního plánování - internetová prezentace Ústavu územního rozvoje Brno - na webové adrese: http://www.uur.cz/default.asp?ID=2571
[11]  [11] Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, s účinností od 1.5.2013
[12]  [12] skripta: Dopravní stavby, Část : Kolejová doprava, Krejčiříková, Špačková
[13]  [13] skripta: Dopravní stavby, Kolejová část, Návody pro cvičení, Štulíková, Břešťovský, Tvrdková, Fridrich

Městské komunikace 2

Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení, prostorový účin trasy, zásady projektování bezpečné trasy. Technologie konstrukce vozovky. Vybavení příloh projektu. Zásady projektování úrovňových křižovatek, okružní křižovatky, organizace-regulace a řízení dopravy, zklidňování dopravy, doprava v klidu, kapacita komunikace a křižovatek, mimoúrovňové křižovatky. Zásady pro navrhování bezpečných křižovatek a dopravních prvků. Zklidňování dopravy. Negativní účinky automobilové dopravy na ŽP. Vybrané druhy dopravních průzkumů.

[1]  Kotas: Dopravní systémy a stavby, ČVUT Praha 2002
[2]  Rojan, Slabý, Dlouhá, Pipková: Městské komunikace, ČVUT, 1997
[3]  Slabý, Uhlík: Dopravní inženýrství 1, ČVUT Praha, 2006

Projektování pozemních komunikací

Druhy a typy křižovatek. Zásady dopravního a stavebního návrhu křižovatek. Jednota dopravních poměrů a dispozice, psychologická přednost. Nehodovost na úrovňových křižovatký¨ách. Zásady bezpečného návrhu, bezpečnostní audit. Porovnání křižovatek neřízených , řízených a okružních. Nové poznatky v projektování a výpočtu kapacity. Software pro výpočet kapacity i úrovní kvality dopravy. Využití mikrosimulačních modelů při ověření funkčnosti dispozice i jednotlivých prvků křižovatky.

[1]  (1) Projektování křižovatek na pozemních komunikacích
[2]  (2) Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích: technické podmínky: TP 135

Silniční stavby 2

[1]  [1] Kaun M., Lehovec F.: Pozemní komunikace 20, ČVUT, 2004, [2] Volf J. a kol.: Silniční stavby - projekt, ČVUT, 1994, [3] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 20, 30, ČVUT, 2005

Silniční stavby 3

Organizace silničního hospodářství v souvislosti s výstavbou a údržbou pozemních komunikací. Rozsah sítě PK. Konstrukce místních komunikací, parkovišť, zastávek nekolejové dopravy, polních a lesních cest. Asfaltové vozovky se zvýšenou odolností proti přetvoření.Litý asfalt, výroba, pokládka, zkoušení, užití. Emulzní kalové směsi, mikrokoberce. Princip návrhu složení hutněných asfaltových směsí a litého asfaltu. Marshallova zkouška. Pokládka a hutnění asfaltových směsí. Princip návrhu zhutňovací sestavy. Přejímací zkoušky krytů vozovek. Sledování stavu vozovek. Silniční DATABANKA a její vybavení. Údržba, opravy, rekonstrukce a čištění pozemních komunikací. Vozovky na mostech.

[1]  [1] Kaun M., Luxemburk F.: Pozemní komunikace 30, ČVUT, Praha, 2002, [2] Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích , [3] Kaun M., Lehovec F.: Pozemní komunikace 20 , ČVUT, 2004

Stavba pozemních komunikací

Reologie asfatových pojiv a směsí. TKP pozemních komunikací pro jednotlivé druhy silničních stavebních prací a údržby. Možnosti znovupoužití a recyklace silniční stavebních materiálů. Vozovky na mostech. Skladování asfaltů a jejich doprava . Činnost obalovny s kontinuální nebo šaržovou míchačkou. Doprava hutněných směsí a litého asfaltu. Postup pokládky, pracovní spoje. Podrobný návrh zhutňovací sestavy. Vlastnosti CB vozovkových směsí.

[1]  [1] Kaun M., Luxemburk F.: Silniční stavební materiály II, ČVUT, Praha, 1993, [2] Kaun M., Luxemburk F.: Pozemní komunikace 30, ČVUT, Praha, 2002, [3] Mondschein P., Valentin J., Veselá E.: Silniční stavby 2, ČVUT Praha 2006 ,

Traffic engineering

Design concept and philosophy of highway geometric design and traffic safety. Calculations and analysis to fit highway to the topography of the site for given standards is part of the students project. Impacts of the road geometry for drivers and users.Environmental impacts of highways. Examples of cross sections, pavement designs, types and uses of surface drains in rural type highways are discussed. Control of run-off water from pavements. Highway materials are covered including Asphalt Concretes, Portland Cement Concretes, Base and subbase materials. Introduction to pavement thickness design.

[1]  [1] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 20, 30, ČVUT, 2001, [2] Krejčiříková H., Špačková H.: Dopravní stavby. Část: Kolejová doprava, ČVUT, 2003, [3] Dlouhá E., Rojan J., Slabý P.: Městské komunikace - Návody k projektu, ČVUT, 1997

Transp. Structures and Urban Planning

[1]  [1] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 20, 30, ČVUT, 2001,
[2]  [2] Krejčiříková H., Špačková H.: Dopravní stavby. Část: Kolejová doprava, ČVUT, 2003,
[3]  [3] Dlouhá E., Rojan J., Slabý P.: Městské komunikace - Návody k projektu, ČVUT, 1997

Stavba pozemních komunikací

Reologie asfatových pojiv a směsí. TKP pozemních komunikací pro jednotlivé druhy silničních stavebních prací a údržby. Možnosti znovupoužití a recyklace silniční stavebních materiálů. Vozovky na mostech. Skladování asfaltů a jejich doprava . Činnost obalovny s kontinuální nebo šaržovou míchačkou. Doprava hutněných směsí a litého asfaltu. Postup pokládky, pracovní spoje. Podrobný návrh zhutňovací sestavy. Vlastnosti CB vozovkových směsí.

[1]  [1] Kaun M., Luxemburk F.: Silniční stavební materiály II, ČVUT, Praha, 1993, [2] Kaun M., Luxemburk F.: Pozemní komunikace 30, ČVUT, Praha, 2002, [3] Mondschein P., Valentin J., Veselá E.: Silniční stavby 2, ČVUT Praha 2006

Letiště

Rozdělení letišť, organizace, údaje o letištích, legislativa, vybrané pojmy, pohyb letadla, vzlet a přistání, stanovení délky RWY, kódové značení, geometrické parametry a uspořádání vybraných prvků letišť, provozní využitelnost, únosnost zpevněných ploch, únosnost ostatních ploch letiště, překážkové roviny a plochy, ochranná pásma, vizuální navigační prostředky, světelná zařízení, zastavovací prostor letiště, odbavovací procesy na letišti, struktura letištních terminálů a odbavovacích ploch, návrh letiště.

[1]  [1] Kaun M.: Letiště (Navrhování), ČVUT, Praha 1996, [2] Ministerstvo dopravy a spojů ČR: Předpis Letiště L-14, Praha, 1999, [3] A.F.Stock: Concrete Pavements, London, 1988 ,

Městské komunikace

Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení, dopravní řešení v územních plánech, funkce komunikace a příčné uspořádání, zásady projektování úrovňových křižovatek, okružní křižovatky, organizace, regulace a řízení dopravy, zklidňování dopravy, průzkum a zdokumentování vybraných prvků MK

[1] Slabý, Dlouhá - Dopravní stavby a systémy 20, 30, ČVUT Praha, 2005

Mechanika vozovek

Vznik a vývoj mechaniky vozovek, členění vozovek, základní údaje pro navrhování, charakteristiky dopravního zatížení, teplotní režim, únosnost a vodní režim podloží, silniční stavební materiály, návrhové metody - rozdělení, vývoj, možnosti. Výpočet napětí a přetvoření v konstrukci vozovky a podloží, specifika navrhování různých konstrukčních typů vozovek, vozovky pro speciální zatížení.

[1]  [1] Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
[2]  [2] ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování
[3]  [3] TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací
[4]  [4] TP Katalog vozovek polních cest - Změna č. 2
[5]  [5] Čorej J. a kolektiv: Mechanika vozoviek, Navrhovanie vozoviek a spevnených ploch

Pozemnní komunikace ve městech

Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení, dopravní řešení v územních plánech, zásady projektování úrovňových křižovatek, okružní křižovatky, organizace-regulace a řízení dopravy, zklidňování dopravy, doprava v klidu, kapacita komunikace a křižovatek, mimoúrovňové křižovatky. Zásady pro navrhování bezpečných křižovatek a dopravních prvků.

[1]  [1] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 20, , [2] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 30

Silniční software

Vybraný obecný aplikační software (AutoCAD, Microstation, apod.). Programové produkty pro řešení dopravně inženýrských úloh. Systémy pro podporu dimenzování konstrukcí vozovek (Laymed). DTM 2009 - Digitální terénní modely (součást ROADPAC). Programy v silničním stavitelství (ROADPAC 2009,ROADCAD 2009, Civil 3D 2008). Expertní systémy pro hodpodaření s vozovkou (HDM4). Programy pro řešení speciálních úloh silničního stavitelství (AUTOTURN 6.0, ASPE). Program VISSIM, sloužící pro mikroskopickou simulaci dopravních proudů a posouzení kapacity a úrovně kvality dopravy.

[1]  Vébr L.: Počítačová podpora projektování silnic, 1991 ,
[2]  Volf a kolektiv: Silniční stavby -Projekt,
[3]  TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací, MD ČR 2004 ,
[4]  Katalog vozovek pozemních komunikací s dlážděnými kryty, ČVUT + AVVA 1999
[5]  www.roadpac.cz (volně stažitelné manuály v digitální podobě .pdf)
[6]  AutoCAD Civil 3D 2008 Tutorials Manual (volně stažitelný manuál v digitální podobě .pdf)

Výuka v terénu - silniční stavby (1 týden)

[1]  [1] Pipková B., Kaun M.: Návody pro výuku v terénu ze silnic,, [2] Švec: Stavební geodésie 10 - Praktická výuka

Advanced Bachelor Project


Bakalářská práce


Diplomový seminář


Dopravní stavby

Doprava - členění, vztah k území,dopravní problém. Rozdělení PK,dopravní síť.Návrhová kategorie PK,charakteristiky dopravního proudu. Projektování PK - směrové a výškové řešení, prostorový účinek trasy. Návrh zemního tělesa,odvodnění PK.Vozovky PK. Dopravní stavby a ŽP, zklidňování dopravy, křižovatky. Kolejová doprava. Klady a zápory kolejové dopravy. Konstrukce železniční a tramvajové tratě. Hluk a protihluková opatření.

[1]  [1] Slabý P.,Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 20, 30, ČVUT, 2001, [2] Krejčiříková H.,Špačková H.: Dopravní stavby, část: Kolejová doprava, ČVUT, 2001, [3] Dlouhá E.,Rojan J., Slabý P.: Městské komunikace - Návody k projektu, ČVUT, 1997
[2]  [4] Krejčiříková H.,Špačková H.: Dopravní stavby, část: Kolejová doprava, ČVUT, 2002

Dopravní stavby Z

Silniční a městská síť v územním plánování,vývoj a typy komunikačních skeletů, jejich prvky, výhody-nevýhody, dělba přepravní práce, podklady pro návrh komunikace, základní dopravní průzkumy,dopravně-inženýrské charakteristiky a jejich uplatnění při návrhu, základní projektové prvky osy a trasy komunikace, úrovňové a mimoúrovňové křižovatky,řízené a neřízené křižovatky, malé okružní křižovatky,zásady návrhu dispozice křižovatek z hlediska bezpečnosti,kapacity, příčný řez a dopravní prostor komunikace a její skladebné prvky, zásady zklidňování dopravy, trasy a zařízení pro pěší a cyklistickou dopravu, negativní účinky dopravy na ŽP, zásady výpočtu hluku, druhy protihlukových opatření, parkování a odstavování vozidel. Druhy kolejové dopravy, výškové a směrové vedení, příčné uspořádání,trasa v terénu a ve městě.Návaznosti městské a příměstské dopravy, vysokorychlostní doprava. Řešení integrované MHD.

[1]  [1] Krejčiříková H.,Špačková H.: Dopravní stavby, část: Kolejová doprava, ČVUT, 2002 [2]Ježková J., Mondschein P., DLOUHÁ E.: Dopravní stavby, ČVUT 2006

Diplomová práce


Dopravní stavby


Dopravní stavby a územní plánování

[1]  [1] Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
[2]  [2] ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic,
[3]  [3] ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací,
[4]  [4] TP 170 Navrhování vozovek PK,
[5]  [5] Silniční stavby - Projekt. Volf a kolektiv, skripta,
[6]  [6] Sylaby přednášek,
[7]  [7] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu - stavební zákon
[8]  [8] Vyhláška 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
[9]  [9] Vyhláška 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
[10]  [10] Principy a pravidla územního plánování - internetová prezentace Ústavu územního rozvoje Brno - na webové adrese: http://www.uur.cz/default.asp?ID=2571
[11]  [11] Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, s účinností od 1.5.2013
[12]  [12] skripta: Dopravní stavby, Část : Kolejová doprava, Krejčiříková, Špačková
[13]  [13] skripta: Dopravní stavby, Kolejová část, Návody pro cvičení, Štulíková, Břešťovský, Tvrdková, Fridrich

Dopravní stavby a životní prostředí


Městské komunikace 1

Zásady pro návrh MK, návrhové prvky a projektování PK, návrh MHD a její preference, autobusové nádraží, doprava v klidu a její návrh, dopravní značení, odvodnění PK

[1]  Kotas: Dopravní systémy a stavby, ČVUT Praha 2002
[2]  Rojan, Slabý, Dlouhá, Pipková: Městské komunikace, ČVUT, 1997
[3]  Slabý, Uhlík: Dopravní inženýrství 1, ČVUT Praha, 2006

Projekt 2

Projekt je zaměřen na získávání praktických informací. Přednášky provádí pozvaní zástupci stavebních firem. Student zpracuje tématicky zaměřenou práci vztahující se k diplomové práci.

[1]  individuelní

Silniční stavby 1

[1]  [1] Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
[2]  [2] Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,
[3]  [3] Vyhláška MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
[4]  [4] ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic,
[5]  [5] ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací,
[6]  [6] ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích,
[7]  [7] TP 170 Navrhování vozovek PK,
[8]  [8] TP 188 Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek
[9]  [9] TP 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích

Silniční stavby 2

Přípravné a dokončovací práce pro stavbu zemního tělesa. Stavba zemního tělesa pozemních komunikací. Rozdělení vozovek podle různých hledisek. Požadavky na základní silniční stavební materiály. Vozovka, její skladba a požadavky na jednotlivé konstrukční vrstvy a silniční pláň. Úpravy zemin, zlepšování, zpevňování, stabilizace. Podkladní vrstvy stmelené a nestmelené. Ložní a podkladní vrstvy u netuhých a tuhých vozovek. Krytové vrstvy netuhých vozovek, zásady pro jejich výrobu a pokládku. Rozdělení tuhých vozovek a zásady pro jejich provádění, jednovrstvové a dvouvrstvové kryty. Spojitě vyztužené cementobetobetonové kryty. Provádění vyztužených a nevyztužených spár. Dlážděné vozovky. Výběr vhodného typu konstrukce vozovky, zásady pro užití katalogu vozovek pozemních komunikací. Mechanizace silničních stavebních prací.

[1]  [1] Kaun M., Luxemburk F.: Pozemní komunikace 30, ČVUT, 2002, [2] Kaun M., Lehovec F.: Pozemní komunikace, ČKAIT, 1998, [3] TP 78: Katalog vozovek pozemních komunikací, MD ČR, 1995, [4] TP 170: Navrhování vozovek pozemních komunikací, MD ČR 2004 5,

Silniční stavby 3

Organizace silničního hospodářství v souvislosti s výstavbou a údržbou pozemních komunikací. Rozsah sítě PK. Konstrukce místních komunikací, parkovišť, zastávek nekolejové dopravy, polních a lesních cest. Asfaltové vozovky se zvýšenou odolností proti přetvoření.Litý asfalt, výroba, pokládka, zkoušení, užití. Emulzní kalové směsi, mikrokoberce. Princip návrhu složení hutněných asfaltových směsí a litého asfaltu. Marshallova zkouška. Pokládka a hutnění asfaltových směsí. Princip návrhu zhutňovací sestavy. Přejímací zkoušky krytů vozovek. Sledování stavu vozovek. Silniční DATABANKA a její vybavení. Údržba, opravy, rekonstrukce a čištění pozemních komunikací. Vozovky na mostech.

[1]  [1] Kaun M., Luxemburk F.: Pozemní komunikace 30, ČVUT, Praha, 2002, [2] Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích , [3] Kaun M., Lehovec F.: Pozemní komunikace 20 , ČVUT, 2004

Ekologie a estetika silničních komun.

Prognóza dopravních nároků. Rozvoj sítě pozemních komunikací, návaznost na EU. Přínosy kapacitních komunikací. Metodologie EIA. Legislativa platná v ČR. Multikriteriální hodnocení variant silničních komunikací. Hodnocení vlivů automobilové dopravy, hluk, exhalace, vibrace. Opatření ke snížení vlivů na okolí. Estetika silničních staveb, prostorové působení silniční trasy.

[1] Kaun, Lehovec: Pozemní komunikace 20
[2] Lehovec, Špůrek: Projektování PK z hlediska tvorby a ochrany životního prostředí

Letiště

Rozdělení letišť, organizace, údaje o letištích, legislativa, vybrané pojmy, pohyb letadla, vzlet a přistání, stanovení délky RWY, kódové značení, geometrické parametry a uspořádání vybraných prvků letišť, provozní využitelnost, únosnost zpevněných ploch, únosnost ostatních ploch letiště, překážkové roviny a plochy, ochranná pásma, vizuální navigační prostředky, světelná zařízení, zastavovací prostor letiště, odbavovací procesy na letišti, struktura letištních terminálů a odbavovacích ploch, návrh letiště.

[1]  [1] Kaun M.: Letiště (Navrhování), ČVUT, Praha 1996, [2] Ministerstvo dopravy a spojů ČR: Předpis Letiště L-14, Praha, 1999, [3] A.F.Stock: Concrete Pavements, London, 1988 ,

Projekt CAD

Programy vývoj (ROADPAC, INROADS,…), základní pojmy, způsoby směrového a výškového vedení trasy v programu, příprava trasy z úseček a oblouků, směrové vedení trasy (starý způsob zadávání do tabulek, interaktivní návrh), tvorba DTM, interaktivní návrh nivelety, pokrytí silniční komunikace, tvorba příčných řezů, vykreslování. Ukázka programu CIVIL 3D.

[1]  Manuály z www.roadpac.cz
[2]  CAD Forum

Projekt D

Posouzení kapacity úrovňové křižovatky a návrh způsobu jejího dopravního řešení. Návrh dispozičního uspořádání křižovatky, zahrnující geometrické řešení průběžných a přídatných jízdních pruhů, odbočovacích větví a dopravních ostrůvků a stínů. Výškové řešení křižovatky včetně projektových vrstevnic. Návrh zemního tělesa včetně bezpečnostních a odvodňovacích zařízení a silničních objektů. Návrh svislého a vodorovného dopravního značení.

[1]  [1] Kaun M., Lehovec F.: Pozemní komunikace 20, ČVUT, 2004, [2] Vébr L. a kol.: Silniční stavby 1, 2. Návody pro cvičení, ČVUT, 2006, [3] ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích, ČNI

Stavba pozemních komunikací a letišt

Základní vlastnosti silničních stavebních materiálů, jejich zkoušení a použití při stavbě PK. TKP staveb PK - zemní těleso, pláň, podkladní a krytové vrstvy. Péče o PK. Stavba PK. Typy letišť. VPD. Vzletové a přistávací pásy, pojezdové dráhy a odbavovací plochy. Rozbor vzletu a přistání letadla. Klasifikace letišť. Využitelnost letiště s ohledem na převládající směry větrů. Zastavovací prostor letiště. Funkce odbavovací budovy.

[1]  [1] Kaun M., Luxemburk F.: Silniční stavební materiály II, ČVUT, Praha, 1993, [2] Kaun M., Luxemburk F.: Pozemní komunikace 30, ČVUT, Praha, 2002

Bakalářská práce


Dopravní inženýrství 2

Dopravní průzkumy - členění, druhy, účel, metodika, praktická měření; podklady pro projektování; bezpečnost provozu; celostátní sčítání dopravy; jednotlivé vozidlo a dopravní proud, včetně jeho charakteristik; pěší a cyklistická doprava, MHD, modelování – VISSIM.

[1]  Žďárecká, Jirava, Karlický: Dopravní průzkumy a prognózy, ČVUT Praha, 1983
[2]  Kotas: Dopravní systémy a stavby, ČVUT Praha 2002
[3]  Jirava, Slabý: Pozemní komunikace 10, ČVUT Praha, 1997

Diplomový seminář


Diplomový seminář


Dopravní stavby

Doprava - členění, vztah k území,dopravní problém. Rozdělení PK,dopravní síť.Návrhová kategorie PK,charakteristiky dopravního proudu. Projektování PK - směrové a výškové řešení, prostorový účinek trasy. Návrh zemního tělesa,odvodnění PK.Vozovky PK. Dopravní stavby a ŽP, zklidňování dopravy, křižovatky. Kolejová doprava. Klady a zápory kolejové dopravy. Konstrukce železniční a tramvajové tratě. Hluk a protihluková opatření.

[1]  [1] Slabý P.,Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 20, 30, ČVUT, 2001, [2] Krejčiříková H.,Špačková H.: Dopravní stavby, část: Kolejová doprava, ČVUT, 2001, [3] Dlouhá E.,Rojan J., Slabý P.: Městské komunikace - Návody k projektu, ČVUT, 1997
[2]  [4] Krejčiříková H.,Špačková H.: Dopravní stavby, část: Kolejová doprava, ČVUT, 2002

Dopravní stavby Z

Silniční a městská síť v územním plánování,vývoj a typy komunikačních skeletů, jejich prvky, výhody-nevýhody, dělba přepravní práce, podklady pro návrh komunikace, základní dopravní průzkumy,dopravně-inženýrské charakteristiky a jejich uplatnění při návrhu, základní projektové prvky osy a trasy komunikace, úrovňové a mimoúrovňové křižovatky,řízené a neřízené křižovatky, malé okružní křižovatky,zásady návrhu dispozice křižovatek z hlediska bezpečnosti,kapacity, příčný řez a dopravní prostor komunikace a její skladebné prvky, zásady zklidňování dopravy, trasy a zařízení pro pěší a cyklistickou dopravu, negativní účinky dopravy na ŽP, zásady výpočtu hluku, druhy protihlukových opatření, parkování a odstavování vozidel. Druhy kolejové dopravy, výškové a směrové vedení, příčné uspořádání,trasa v terénu a ve městě.Návaznosti městské a příměstské dopravy, vysokorychlostní doprava. Řešení integrované MHD.

[1]  [1] Krejčiříková H.,Špačková H.: Dopravní stavby, část: Kolejová doprava, ČVUT, 2002 [2]Ježková J., Mondschein P., DLOUHÁ E.: Dopravní stavby, ČVUT 2006

Dopravní stavby a územní plánování

[1]  [1] Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
[2]  [2] ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic,
[3]  [3] ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací,
[4]  [4] TP 170 Navrhování vozovek PK,
[5]  [5] Silniční stavby - Projekt. Volf a kolektiv, skripta,
[6]  [6] Sylaby přednášek,
[7]  [7] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu - stavební zákon
[8]  [8] Vyhláška 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
[9]  [9] Vyhláška 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
[10]  [10] Principy a pravidla územního plánování - internetová prezentace Ústavu územního rozvoje Brno - na webové adrese: http://www.uur.cz/default.asp?ID=2571
[11]  [11] Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, s účinností od 1.5.2013
[12]  [12] skripta: Dopravní stavby, Část : Kolejová doprava, Krejčiříková, Špačková
[13]  [13] skripta: Dopravní stavby, Kolejová část, Návody pro cvičení, Štulíková, Břešťovský, Tvrdková, Fridrich

Městské komunikace 2

Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení, prostorový účin trasy, zásady projektování bezpečné trasy. Technologie konstrukce vozovky. Vybavení příloh projektu. Zásady projektování úrovňových křižovatek, okružní křižovatky, organizace-regulace a řízení dopravy, zklidňování dopravy, doprava v klidu, kapacita komunikace a křižovatek, mimoúrovňové křižovatky. Zásady pro navrhování bezpečných křižovatek a dopravních prvků. Zklidňování dopravy. Negativní účinky automobilové dopravy na ŽP. Vybrané druhy dopravních průzkumů.

[1]  Kotas: Dopravní systémy a stavby, ČVUT Praha 2002
[2]  Rojan, Slabý, Dlouhá, Pipková: Městské komunikace, ČVUT, 1997
[3]  Slabý, Uhlík: Dopravní inženýrství 1, ČVUT Praha, 2006

Projektování pozemních komunikací

Druhy a typy křižovatek. Zásady dopravního a stavebního návrhu křižovatek. Jednota dopravních poměrů a dispozice, psychologická přednost. Nehodovost na úrovňových křižovatký¨ách. Zásady bezpečného návrhu, bezpečnostní audit. Porovnání křižovatek neřízených , řízených a okružních. Nové poznatky v projektování a výpočtu kapacity. Software pro výpočet kapacity i úrovní kvality dopravy. Využití mikrosimulačních modelů při ověření funkčnosti dispozice i jednotlivých prvků křižovatky.

[1]  (1) Projektování křižovatek na pozemních komunikacích
[2]  (2) Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích: technické podmínky: TP 135

Silniční stavby 1

Trasování silničních komunikací. Kategorie silnic a dálnic. Návrh směrového řešení trasy. Návrh nivelety v podélném řezu. Zhodnocení navržené trasy. Příčné uspořádání silnic a dálnic. Rozměry a tvary zemního tělesa. Výpočet kubatur zemních prací, hmotnice. Digitální model terénu. Směrové prvky. Minimální poloměr směrového oblouku. Přechodnice. Točky. Roční rozhled. Výškové prvky. Výškové zaoblení, zajištění rozhledu. Rozšíření vozovky. Silniční objekty. Vybavení silnic a dálnic. Křižovatky a křížení. Mimoúrovňové křižovatky, okružní křižovatky. Typy uličních sítí, odlišnosti provozu a výstavby místních komunikací, druhy řízení provozu světelnou signalizací, funkční třídy a kategorie, dopravní a uliční prostor, projekční prvky osy a nivelety ve městě. Parkování a odstavování vozidel, hromadné garáže, navrhování a zařízení pro pěší a cyklistickou dopravu.

[1]  [1] Kaun M., Lehovec F.: Pozemní komunikace 20, ČVUT, 2004, [2] Volf J. a kol.: Silniční stavby - projekt, ČVUT, 1994, [3] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 20, 30, ČVUT, 2005

Silniční stavby 3

Organizace silničního hospodářství v souvislosti s výstavbou a údržbou pozemních komunikací. Rozsah sítě PK. Konstrukce místních komunikací, parkovišť, zastávek nekolejové dopravy, polních a lesních cest. Asfaltové vozovky se zvýšenou odolností proti přetvoření.Litý asfalt, výroba, pokládka, zkoušení, užití. Emulzní kalové směsi, mikrokoberce. Princip návrhu složení hutněných asfaltových směsí a litého asfaltu. Marshallova zkouška. Pokládka a hutnění asfaltových směsí. Princip návrhu zhutňovací sestavy. Přejímací zkoušky krytů vozovek. Sledování stavu vozovek. Silniční DATABANKA a její vybavení. Údržba, opravy, rekonstrukce a čištění pozemních komunikací. Vozovky na mostech.

[1]  [1] Kaun M., Luxemburk F.: Pozemní komunikace 30, ČVUT, Praha, 2002, [2] Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích , [3] Kaun M., Lehovec F.: Pozemní komunikace 20 , ČVUT, 2004

Stavba pozemních komunikací

Reologie asfatových pojiv a směsí. TKP pozemních komunikací pro jednotlivé druhy silničních stavebních prací a údržby. Možnosti znovupoužití a recyklace silniční stavebních materiálů. Vozovky na mostech. Skladování asfaltů a jejich doprava . Činnost obalovny s kontinuální nebo šaržovou míchačkou. Doprava hutněných směsí a litého asfaltu. Postup pokládky, pracovní spoje. Podrobný návrh zhutňovací sestavy. Vlastnosti CB vozovkových směsí.

[1]  [1] Kaun M., Luxemburk F.: Silniční stavební materiály II, ČVUT, Praha, 1993, [2] Kaun M., Luxemburk F.: Pozemní komunikace 30, ČVUT, Praha, 2002, [3] Mondschein P., Valentin J., Veselá E.: Silniční stavby 2, ČVUT Praha 2006 ,

Traffic engineering

Design concept and philosophy of highway geometric design and traffic safety. Calculations and analysis to fit highway to the topography of the site for given standards is part of the students project. Impacts of the road geometry for drivers and users.Environmental impacts of highways. Examples of cross sections, pavement designs, types and uses of surface drains in rural type highways are discussed. Control of run-off water from pavements. Highway materials are covered including Asphalt Concretes, Portland Cement Concretes, Base and subbase materials. Introduction to pavement thickness design.

[1]  [1] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 20, 30, ČVUT, 2001, [2] Krejčiříková H., Špačková H.: Dopravní stavby. Část: Kolejová doprava, ČVUT, 2003, [3] Dlouhá E., Rojan J., Slabý P.: Městské komunikace - Návody k projektu, ČVUT, 1997

Transp. Structures and Urban Planning

[1]  [1] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 20, 30, ČVUT, 2001,
[2]  [2] Krejčiříková H., Špačková H.: Dopravní stavby. Část: Kolejová doprava, ČVUT, 2003,
[3]  [3] Dlouhá E., Rojan J., Slabý P.: Městské komunikace - Návody k projektu, ČVUT, 1997

Stavba pozemních komunikací

Reologie asfatových pojiv a směsí. TKP pozemních komunikací pro jednotlivé druhy silničních stavebních prací a údržby. Možnosti znovupoužití a recyklace silniční stavebních materiálů. Vozovky na mostech. Skladování asfaltů a jejich doprava . Činnost obalovny s kontinuální nebo šaržovou míchačkou. Doprava hutněných směsí a litého asfaltu. Postup pokládky, pracovní spoje. Podrobný návrh zhutňovací sestavy. Vlastnosti CB vozovkových směsí.

[1]  [1] Kaun M., Luxemburk F.: Silniční stavební materiály II, ČVUT, Praha, 1993, [2] Kaun M., Luxemburk F.: Pozemní komunikace 30, ČVUT, Praha, 2002, [3] Mondschein P., Valentin J., Veselá E.: Silniční stavby 2, ČVUT Praha 2006

Ekologie a estetika silničních komun.

Prognóza dopravních nároků. Rozvoj sítě pozemních komunikací, návaznost na EU. Přínosy kapacitních komunikací. Metodologie EIA. Legislativa platná v ČR. Multikriteriální hodnocení variant silničních komunikací. Hodnocení vlivů automobilové dopravy, hluk, exhalace, vibrace. Opatření ke snížení vlivů na okolí. Estetika silničních staveb, prostorové působení silniční trasy.

[1] Kaun, Lehovec: Pozemní komunikace 20
[2] Lehovec, Špůrek: Projektování PK z hlediska tvorby a ochrany životního prostředí

Letiště

Rozdělení letišť, organizace, údaje o letištích, legislativa, vybrané pojmy, pohyb letadla, vzlet a přistání, stanovení délky RWY, kódové značení, geometrické parametry a uspořádání vybraných prvků letišť, provozní využitelnost, únosnost zpevněných ploch, únosnost ostatních ploch letiště, překážkové roviny a plochy, ochranná pásma, vizuální navigační prostředky, světelná zařízení, zastavovací prostor letiště, odbavovací procesy na letišti, struktura letištních terminálů a odbavovacích ploch, návrh letiště.

[1]  [1] Kaun M.: Letiště (Navrhování), ČVUT, Praha 1996, [2] Ministerstvo dopravy a spojů ČR: Předpis Letiště L-14, Praha, 1999, [3] A.F.Stock: Concrete Pavements, London, 1988 ,

Městské komunikace

Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení, dopravní řešení v územních plánech, funkce komunikace a příčné uspořádání, zásady projektování úrovňových křižovatek, okružní křižovatky, organizace, regulace a řízení dopravy, zklidňování dopravy, průzkum a zdokumentování vybraných prvků MK

[1] Slabý, Dlouhá - Dopravní stavby a systémy 20, 30, ČVUT Praha, 2005

Mechanika vozovek

Vznik a vývoj mechaniky vozovek, členění vozovek, základní údaje pro navrhování, charakteristiky dopravního zatížení, teplotní režim, únosnost a vodní režim podloží, silniční stavební materiály, návrhové metody - rozdělení, vývoj, možnosti. Výpočet napětí a přetvoření v konstrukci vozovky a podloží, specifika navrhování různých konstrukčních typů vozovek, vozovky pro speciální zatížení.

[1]  [1] Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
[2]  [2] ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování
[3]  [3] TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací
[4]  [4] TP Katalog vozovek polních cest - Změna č. 2
[5]  [5] Čorej J. a kolektiv: Mechanika vozoviek, Navrhovanie vozoviek a spevnených ploch

Projekt CAD

Programy vývoj (ROADPAC, INROADS,…), základní pojmy, způsoby směrového a výškového vedení trasy v programu, příprava trasy z úseček a oblouků, směrové vedení trasy (starý způsob zadávání do tabulek, interaktivní návrh), tvorba DTM, interaktivní návrh nivelety, pokrytí silniční komunikace, tvorba příčných řezů, vykreslování. Ukázka programu CIVIL 3D.

[1]  Manuály z www.roadpac.cz
[2]  CAD Forum

Pozemnní komunikace ve městech

Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení, dopravní řešení v územních plánech, zásady projektování úrovňových křižovatek, okružní křižovatky, organizace-regulace a řízení dopravy, zklidňování dopravy, doprava v klidu, kapacita komunikace a křižovatek, mimoúrovňové křižovatky. Zásady pro navrhování bezpečných křižovatek a dopravních prvků.

[1]  [1] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 20, , [2] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 30

Silniční software

Vybraný obecný aplikační software (AutoCAD, Microstation, apod.). Programové produkty pro řešení dopravně inženýrských úloh. Systémy pro podporu dimenzování konstrukcí vozovek (Laymed). DTM 2009 - Digitální terénní modely (součást ROADPAC). Programy v silničním stavitelství (ROADPAC 2009,ROADCAD 2009, Civil 3D 2008). Expertní systémy pro hodpodaření s vozovkou (HDM4). Programy pro řešení speciálních úloh silničního stavitelství (AUTOTURN 6.0, ASPE). Program VISSIM, sloužící pro mikroskopickou simulaci dopravních proudů a posouzení kapacity a úrovně kvality dopravy.

[1]  Vébr L.: Počítačová podpora projektování silnic, 1991 ,
[2]  Volf a kolektiv: Silniční stavby -Projekt,
[3]  TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací, MD ČR 2004 ,
[4]  Katalog vozovek pozemních komunikací s dlážděnými kryty, ČVUT + AVVA 1999
[5]  www.roadpac.cz (volně stažitelné manuály v digitální podobě .pdf)
[6]  AutoCAD Civil 3D 2008 Tutorials Manual (volně stažitelný manuál v digitální podobě .pdf)

Výuka v terénu - silniční stavby (1 týden)

Polohopisné a výškopisné zaměření stávající komunikace (polygonový pořad, zaměření příčných řezů), návrh rekonstrukce, výkresová část (situace, podélný profil, vzorový příčný řez), dopravně-inženýrská úloha.

[1]  [1] Pipková B., Kaun M.: Návody pro výuku v terénu ze silnic,, [2] Švec: Stavební geodésie 10 - Praktická výuka

Advanced Bachelor Project


Diplomový seminář


Dopravní inženýrství

Teoretický základ pro projektování komunikací. Pohyb jednotlivého vozidla - pohyb rovnoměrný a rovnoměrně zrychlený. Návrhová rychlost. Brzdná dráha, délky rozhledu pro zastavení. Dynamický faktor a dynamická charakteristika. Aplikace. Stabilita vozidla při průjezdu zatáčkou. Minimální poloměr. Pohyb dopravního proudu - základní charakteristiky. Vztahy mezi nimi. Kapacita komunikace, přípustná intenzita dopravního proudu. Požadovaná jízdní rychlost. Určování kapacity silnice, dálnice a městské komunikace. Princip určení kapacity neřízené, řízené a okružní křižovatky. Vztah dopravy a území. Kvantifikace výhledových dopravních nároků. Prognóza dopravy - 4-fázový model. Základní dopravní průzkumy. Specifika silniční a městské dopravy na veřejných komunikacích.

[1]   [1] Medelská, Jirava, Nop, Rojan: Dopravné inžinierstvo (celostátní učebnice), Alfa Bratislava, 1991, [2] Jirava, Slabý: Pozemní komunikace 10 (Dopravní inženýrství)- skripta, ČVUT 1997, [3] Pipková a kol.: Pozemní komunikace 10- Návody do cvičení, skripta ČVUT, 1997
[2]  [4] Slabý, Uhlík: Dopravní inženýrství I, skripta ČVUT, 2006

Dopravní stavby

Doprava - členění, vztah k území,dopravní problém. Rozdělení PK,dopravní síť.Návrhová kategorie PK,charakteristiky dopravního proudu. Projektování PK - směrové a výškové řešení, prostorový účinek trasy. Návrh zemního tělesa,odvodnění PK.Vozovky PK. Dopravní stavby a ŽP, zklidňování dopravy, křižovatky. Kolejová doprava. Klady a zápory kolejové dopravy. Konstrukce železniční a tramvajové tratě. Hluk a protihluková opatření.

[1]  [1] Slabý P.,Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 20, 30, ČVUT, 2001, [2] Krejčiříková H.,Špačková H.: Dopravní stavby, část: Kolejová doprava, ČVUT, 2001, [3] Dlouhá E.,Rojan J., Slabý P.: Městské komunikace - Návody k projektu, ČVUT, 1997
[2]  [4] Krejčiříková H.,Špačková H.: Dopravní stavby, část: Kolejová doprava, ČVUT, 2002

Dopravní stavby Z

Silniční a městská síť v územním plánování,vývoj a typy komunikačních skeletů, jejich prvky, výhody-nevýhody, dělba přepravní práce, podklady pro návrh komunikace, základní dopravní průzkumy,dopravně-inženýrské charakteristiky a jejich uplatnění při návrhu, základní projektové prvky osy a trasy komunikace, úrovňové a mimoúrovňové křižovatky,řízené a neřízené křižovatky, malé okružní křižovatky,zásady návrhu dispozice křižovatek z hlediska bezpečnosti,kapacity, příčný řez a dopravní prostor komunikace a její skladebné prvky, zásady zklidňování dopravy, trasy a zařízení pro pěší a cyklistickou dopravu, negativní účinky dopravy na ŽP, zásady výpočtu hluku, druhy protihlukových opatření, parkování a odstavování vozidel. Druhy kolejové dopravy, výškové a směrové vedení, příčné uspořádání,trasa v terénu a ve městě.Návaznosti městské a příměstské dopravy, vysokorychlostní doprava. Řešení integrované MHD.

[1]  [1] Krejčiříková H.,Špačková H.: Dopravní stavby, část: Kolejová doprava, ČVUT, 2002 [2]Ježková J., Mondschein P., DLOUHÁ E.: Dopravní stavby, ČVUT 2006

Diplomová práce


Dopravní stavby


Dopravní stavby a územní plánování

[1]  [1] Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
[2]  [2] ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic,
[3]  [3] ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací,
[4]  [4] TP 170 Navrhování vozovek PK,
[5]  [5] Silniční stavby - Projekt. Volf a kolektiv, skripta,
[6]  [6] Sylaby přednášek,
[7]  [7] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu - stavební zákon
[8]  [8] Vyhláška 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
[9]  [9] Vyhláška 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
[10]  [10] Principy a pravidla územního plánování - internetová prezentace Ústavu územního rozvoje Brno - na webové adrese: http://www.uur.cz/default.asp?ID=2571
[11]  [11] Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, s účinností od 1.5.2013
[12]  [12] skripta: Dopravní stavby, Část : Kolejová doprava, Krejčiříková, Špačková
[13]  [13] skripta: Dopravní stavby, Kolejová část, Návody pro cvičení, Štulíková, Břešťovský, Tvrdková, Fridrich

Městské komunikace 1

Zásady pro návrh MK, návrhové prvky a projektování PK, návrh MHD a její preference, autobusové nádraží, doprava v klidu a její návrh, dopravní značení, odvodnění PK

[1]  Kotas: Dopravní systémy a stavby, ČVUT Praha 2002
[2]  Rojan, Slabý, Dlouhá, Pipková: Městské komunikace, ČVUT, 1997
[3]  Slabý, Uhlík: Dopravní inženýrství 1, ČVUT Praha, 2006

Projekt 2

Projekt je zaměřen na získávání praktických informací. Přednášky provádí pozvaní zástupci stavebních firem. Student zpracuje tématicky zaměřenou práci vztahující se k diplomové práci.

[1]  individuelní

Silniční stavby 2

Přípravné a dokončovací práce pro stavbu zemního tělesa. Stavba zemního tělesa pozemních komunikací. Rozdělení vozovek podle různých hledisek. Požadavky na základní silniční stavební materiály. Vozovka, její skladba a požadavky na jednotlivé konstrukční vrstvy a silniční pláň. Úpravy zemin, zlepšování, zpevňování, stabilizace. Podkladní vrstvy stmelené a nestmelené. Ložní a podkladní vrstvy u netuhých a tuhých vozovek. Krytové vrstvy netuhých vozovek, zásady pro jejich výrobu a pokládku. Rozdělení tuhých vozovek a zásady pro jejich provádění, jednovrstvové a dvouvrstvové kryty. Spojitě vyztužené cementobetobetonové kryty. Provádění vyztužených a nevyztužených spár. Dlážděné vozovky. Výběr vhodného typu konstrukce vozovky, zásady pro užití katalogu vozovek pozemních komunikací. Mechanizace silničních stavebních prací.

[1]  [1] Kaun M., Luxemburk F.: Pozemní komunikace 30, ČVUT, 2002, [2] Kaun M., Lehovec F.: Pozemní komunikace, ČKAIT, 1998, [3] TP 78: Katalog vozovek pozemních komunikací, MD ČR, 1995, [4] TP 170: Navrhování vozovek pozemních komunikací, MD ČR 2004 5,

Silniční stavby 3

Organizace silničního hospodářství v souvislosti s výstavbou a údržbou pozemních komunikací. Rozsah sítě PK. Konstrukce místních komunikací, parkovišť, zastávek nekolejové dopravy, polních a lesních cest. Asfaltové vozovky se zvýšenou odolností proti přetvoření.Litý asfalt, výroba, pokládka, zkoušení, užití. Emulzní kalové směsi, mikrokoberce. Princip návrhu složení hutněných asfaltových směsí a litého asfaltu. Marshallova zkouška. Pokládka a hutnění asfaltových směsí. Princip návrhu zhutňovací sestavy. Přejímací zkoušky krytů vozovek. Sledování stavu vozovek. Silniční DATABANKA a její vybavení. Údržba, opravy, rekonstrukce a čištění pozemních komunikací. Vozovky na mostech.

[1]  [1] Kaun M., Luxemburk F.: Pozemní komunikace 30, ČVUT, Praha, 2002, [2] Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích , [3] Kaun M., Lehovec F.: Pozemní komunikace 20 , ČVUT, 2004

Ekologie a estetika silničních komun.

Prognóza dopravních nároků. Rozvoj sítě pozemních komunikací, návaznost na EU. Přínosy kapacitních komunikací. Metodologie EIA. Legislativa platná v ČR. Multikriteriální hodnocení variant silničních komunikací. Hodnocení vlivů automobilové dopravy, hluk, exhalace, vibrace. Opatření ke snížení vlivů na okolí. Estetika silničních staveb, prostorové působení silniční trasy.

[1] Kaun, Lehovec: Pozemní komunikace 20
[2] Lehovec, Špůrek: Projektování PK z hlediska tvorby a ochrany životního prostředí

Letiště

Rozdělení letišť, organizace, údaje o letištích, legislativa, vybrané pojmy, pohyb letadla, vzlet a přistání, stanovení délky RWY, kódové značení, geometrické parametry a uspořádání vybraných prvků letišť, provozní využitelnost, únosnost zpevněných ploch, únosnost ostatních ploch letiště, překážkové roviny a plochy, ochranná pásma, vizuální navigační prostředky, světelná zařízení, zastavovací prostor letiště, odbavovací procesy na letišti, struktura letištních terminálů a odbavovacích ploch, návrh letiště.

[1]  [1] Kaun M.: Letiště (Navrhování), ČVUT, Praha 1996, [2] Ministerstvo dopravy a spojů ČR: Předpis Letiště L-14, Praha, 1999, [3] A.F.Stock: Concrete Pavements, London, 1988 ,

Projekt CAD

Programy vývoj (ROADPAC, INROADS,…), základní pojmy, způsoby směrového a výškového vedení trasy v programu, příprava trasy z úseček a oblouků, směrové vedení trasy (starý způsob zadávání do tabulek, interaktivní návrh), tvorba DTM, interaktivní návrh nivelety, pokrytí silniční komunikace, tvorba příčných řezů, vykreslování. Ukázka programu CIVIL 3D.

[1]  Manuály z www.roadpac.cz
[2]  CAD Forum

Projekt D

Posouzení kapacity úrovňové křižovatky a návrh způsobu jejího dopravního řešení. Návrh dispozičního uspořádání křižovatky, zahrnující geometrické řešení průběžných a přídatných jízdních pruhů, odbočovacích větví a dopravních ostrůvků a stínů. Výškové řešení křižovatky včetně projektových vrstevnic. Návrh zemního tělesa včetně bezpečnostních a odvodňovacích zařízení a silničních objektů. Návrh svislého a vodorovného dopravního značení.

[1]  [1] Kaun M., Lehovec F.: Pozemní komunikace 20, ČVUT, 2004, [2] Vébr L. a kol.: Silniční stavby 1, 2. Návody pro cvičení, ČVUT, 2006, [3] ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích, ČNI

Stavba pozemních komunikací a letišt

Základní vlastnosti silničních stavebních materiálů, jejich zkoušení a použití při stavbě PK. TKP staveb PK - zemní těleso, pláň, podkladní a krytové vrstvy. Péče o PK. Stavba PK. Typy letišť. VPD. Vzletové a přistávací pásy, pojezdové dráhy a odbavovací plochy. Rozbor vzletu a přistání letadla. Klasifikace letišť. Využitelnost letiště s ohledem na převládající směry větrů. Zastavovací prostor letiště. Funkce odbavovací budovy.

[1]  [1] Kaun M., Luxemburk F.: Silniční stavební materiály II, ČVUT, Praha, 1993, [2] Kaun M., Luxemburk F.: Pozemní komunikace 30, ČVUT, Praha, 2002

Silniční software

Vybraný obecný aplikační software (AutoCAD, Microstation, apod.). Programové produkty pro řešení dopravně inženýrských úloh. Systémy pro podporu dimenzování konstrukcí vozovek (Laymed). DTM 2009 - Digitální terénní modely (součást ROADPAC). Programy v silničním stavitelství (ROADPAC 2009,ROADCAD 2009, Civil 3D 2008). Expertní systémy pro hodpodaření s vozovkou (HDM4). Programy pro řešení speciálních úloh silničního stavitelství (AUTOTURN 6.0, ASPE). Program VISSIM, sloužící pro mikroskopickou simulaci dopravních proudů a posouzení kapacity a úrovně kvality dopravy.

[1]  Vébr L.: Počítačová podpora projektování silnic, 1991 ,
[2]  Volf a kolektiv: Silniční stavby -Projekt,
[3]  TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací, MD ČR 2004 ,
[4]  Katalog vozovek pozemních komunikací s dlážděnými kryty, ČVUT + AVVA 1999
[5]  www.roadpac.cz (volně stažitelné manuály v digitální podobě .pdf)
[6]  AutoCAD Civil 3D 2008 Tutorials Manual (volně stažitelný manuál v digitální podobě .pdf)

Bakalářská práce


Dopravní inženýrství 2

Dopravní průzkumy - členění, druhy, účel, metodika, praktická měření; podklady pro projektování; bezpečnost provozu; celostátní sčítání dopravy; jednotlivé vozidlo a dopravní proud, včetně jeho charakteristik; pěší a cyklistická doprava, MHD, modelování – VISSIM.

[1]  Žďárecká, Jirava, Karlický: Dopravní průzkumy a prognózy, ČVUT Praha, 1983
[2]  Kotas: Dopravní systémy a stavby, ČVUT Praha 2002
[3]  Jirava, Slabý: Pozemní komunikace 10, ČVUT Praha, 1997

Diplomový seminář


Diplomový seminář


Dopravní stavby

Doprava - členění, vztah k území,dopravní problém. Rozdělení PK,dopravní síť.Návrhová kategorie PK,charakteristiky dopravního proudu. Projektování PK - směrové a výškové řešení, prostorový účinek trasy. Návrh zemního tělesa,odvodnění PK.Vozovky PK. Dopravní stavby a ŽP, zklidňování dopravy, křižovatky. Kolejová doprava. Klady a zápory kolejové dopravy. Konstrukce železniční a tramvajové tratě. Hluk a protihluková opatření.

[1]  [1] Slabý P.,Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 20, 30, ČVUT, 2001, [2] Krejčiříková H.,Špačková H.: Dopravní stavby, část: Kolejová doprava, ČVUT, 2001, [3] Dlouhá E.,Rojan J., Slabý P.: Městské komunikace - Návody k projektu, ČVUT, 1997
[2]  [4] Krejčiříková H.,Špačková H.: Dopravní stavby, část: Kolejová doprava, ČVUT, 2002

Dopravní stavby Z

Silniční a městská síť v územním plánování,vývoj a typy komunikačních skeletů, jejich prvky, výhody-nevýhody, dělba přepravní práce, podklady pro návrh komunikace, základní dopravní průzkumy,dopravně-inženýrské charakteristiky a jejich uplatnění při návrhu, základní projektové prvky osy a trasy komunikace, úrovňové a mimoúrovňové křižovatky,řízené a neřízené křižovatky, malé okružní křižovatky,zásady návrhu dispozice křižovatek z hlediska bezpečnosti,kapacity, příčný řez a dopravní prostor komunikace a její skladebné prvky, zásady zklidňování dopravy, trasy a zařízení pro pěší a cyklistickou dopravu, negativní účinky dopravy na ŽP, zásady výpočtu hluku, druhy protihlukových opatření, parkování a odstavování vozidel. Druhy kolejové dopravy, výškové a směrové vedení, příčné uspořádání,trasa v terénu a ve městě.Návaznosti městské a příměstské dopravy, vysokorychlostní doprava. Řešení integrované MHD.

[1]  [1] Krejčiříková H.,Špačková H.: Dopravní stavby, část: Kolejová doprava, ČVUT, 2002 [2]Ježková J., Mondschein P., DLOUHÁ E.: Dopravní stavby, ČVUT 2006

Diplomová práce


Městské komunikace 2

Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení, prostorový účin trasy, zásady projektování bezpečné trasy. Technologie konstrukce vozovky. Vybavení příloh projektu. Zásady projektování úrovňových křižovatek, okružní křižovatky, organizace-regulace a řízení dopravy, zklidňování dopravy, doprava v klidu, kapacita komunikace a křižovatek, mimoúrovňové křižovatky. Zásady pro navrhování bezpečných křižovatek a dopravních prvků. Zklidňování dopravy. Negativní účinky automobilové dopravy na ŽP. Vybrané druhy dopravních průzkumů.

[1]  Kotas: Dopravní systémy a stavby, ČVUT Praha 2002
[2]  Rojan, Slabý, Dlouhá, Pipková: Městské komunikace, ČVUT, 1997
[3]  Slabý, Uhlík: Dopravní inženýrství 1, ČVUT Praha, 2006

Projektování pozemních komunikací

Druhy a typy křižovatek. Zásady dopravního a stavebního návrhu křižovatek. Jednota dopravních poměrů a dispozice, psychologická přednost. Nehodovost na úrovňových křižovatký¨ách. Zásady bezpečného návrhu, bezpečnostní audit. Porovnání křižovatek neřízených , řízených a okružních. Nové poznatky v projektování a výpočtu kapacity. Software pro výpočet kapacity i úrovní kvality dopravy. Využití mikrosimulačních modelů při ověření funkčnosti dispozice i jednotlivých prvků křižovatky.

[1]  (1) Projektování křižovatek na pozemních komunikacích
[2]  (2) Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích: technické podmínky: TP 135

Silniční stavby 1

Trasování silničních komunikací. Kategorie silnic a dálnic. Návrh směrového řešení trasy. Návrh nivelety v podélném řezu. Zhodnocení navržené trasy. Příčné uspořádání silnic a dálnic. Rozměry a tvary zemního tělesa. Výpočet kubatur zemních prací, hmotnice. Digitální model terénu. Směrové prvky. Minimální poloměr směrového oblouku. Přechodnice. Točky. Roční rozhled. Výškové prvky. Výškové zaoblení, zajištění rozhledu. Rozšíření vozovky. Silniční objekty. Vybavení silnic a dálnic. Křižovatky a křížení. Mimoúrovňové křižovatky, okružní křižovatky. Typy uličních sítí, odlišnosti provozu a výstavby místních komunikací, druhy řízení provozu světelnou signalizací, funkční třídy a kategorie, dopravní a uliční prostor, projekční prvky osy a nivelety ve městě. Parkování a odstavování vozidel, hromadné garáže, navrhování a zařízení pro pěší a cyklistickou dopravu.

[1]  [1] Kaun M., Lehovec F.: Pozemní komunikace 20, ČVUT, 2004, [2] Volf J. a kol.: Silniční stavby - projekt, ČVUT, 1994, [3] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 20, 30, ČVUT, 2005

Silniční stavby 3

Organizace silničního hospodářství v souvislosti s výstavbou a údržbou pozemních komunikací. Rozsah sítě PK. Konstrukce místních komunikací, parkovišť, zastávek nekolejové dopravy, polních a lesních cest. Asfaltové vozovky se zvýšenou odolností proti přetvoření.Litý asfalt, výroba, pokládka, zkoušení, užití. Emulzní kalové směsi, mikrokoberce. Princip návrhu složení hutněných asfaltových směsí a litého asfaltu. Marshallova zkouška. Pokládka a hutnění asfaltových směsí. Princip návrhu zhutňovací sestavy. Přejímací zkoušky krytů vozovek. Sledování stavu vozovek. Silniční DATABANKA a její vybavení. Údržba, opravy, rekonstrukce a čištění pozemních komunikací. Vozovky na mostech.

[1]  [1] Kaun M., Luxemburk F.: Pozemní komunikace 30, ČVUT, Praha, 2002, [2] Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích , [3] Kaun M., Lehovec F.: Pozemní komunikace 20 , ČVUT, 2004

Stavba pozemních komunikací

Reologie asfatových pojiv a směsí. TKP pozemních komunikací pro jednotlivé druhy silničních stavebních prací a údržby. Možnosti znovupoužití a recyklace silniční stavebních materiálů. Vozovky na mostech. Skladování asfaltů a jejich doprava . Činnost obalovny s kontinuální nebo šaržovou míchačkou. Doprava hutněných směsí a litého asfaltu. Postup pokládky, pracovní spoje. Podrobný návrh zhutňovací sestavy. Vlastnosti CB vozovkových směsí.

[1]  [1] Kaun M., Luxemburk F.: Silniční stavební materiály II, ČVUT, Praha, 1993, [2] Kaun M., Luxemburk F.: Pozemní komunikace 30, ČVUT, Praha, 2002, [3] Mondschein P., Valentin J., Veselá E.: Silniční stavby 2, ČVUT Praha 2006 ,

Traffic engineering

Design concept and philosophy of highway geometric design and traffic safety. Calculations and analysis to fit highway to the topography of the site for given standards is part of the students project. Impacts of the road geometry for drivers and users.Environmental impacts of highways. Examples of cross sections, pavement designs, types and uses of surface drains in rural type highways are discussed. Control of run-off water from pavements. Highway materials are covered including Asphalt Concretes, Portland Cement Concretes, Base and subbase materials. Introduction to pavement thickness design.

[1]  [1] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 20, 30, ČVUT, 2001, [2] Krejčiříková H., Špačková H.: Dopravní stavby. Část: Kolejová doprava, ČVUT, 2003, [3] Dlouhá E., Rojan J., Slabý P.: Městské komunikace - Návody k projektu, ČVUT, 1997

Statistické metody v doprav. inženýrství

Základní popisné statistiky a grafy, použití EXCELu. Základní pravděpodobnostní modely používané v dopravním inženýrství, Poissonovo, exponenciální, normální a logaritmicko-normální rozdělení. Odhady parametrů, intervalové odhady, problematika nutného počtu měření a její splnění v praxi. Regresní a korelační analýza v EXCELu (např. nehodovost). Základy teorie časových řad, periodogram, aplikace v oblasti sčítání dopravy.

[1]  Jarušková D.: Matematická statistika, Vydavatelství ČVUT Praha

Stavba pozemních komunikací

Reologie asfatových pojiv a směsí. TKP pozemních komunikací pro jednotlivé druhy silničních stavebních prací a údržby. Možnosti znovupoužití a recyklace silniční stavebních materiálů. Vozovky na mostech. Skladování asfaltů a jejich doprava . Činnost obalovny s kontinuální nebo šaržovou míchačkou. Doprava hutněných směsí a litého asfaltu. Postup pokládky, pracovní spoje. Podrobný návrh zhutňovací sestavy. Vlastnosti CB vozovkových směsí.

[1]  [1] Kaun M., Luxemburk F.: Silniční stavební materiály II, ČVUT, Praha, 1993, [2] Kaun M., Luxemburk F.: Pozemní komunikace 30, ČVUT, Praha, 2002, [3] Mondschein P., Valentin J., Veselá E.: Silniční stavby 2, ČVUT Praha 2006

Ekologie a estetika silničních komun.

Prognóza dopravních nároků. Rozvoj sítě pozemních komunikací, návaznost na EU. Přínosy kapacitních komunikací. Metodologie EIA. Legislativa platná v ČR. Multikriteriální hodnocení variant silničních komunikací. Hodnocení vlivů automobilové dopravy, hluk, exhalace, vibrace. Opatření ke snížení vlivů na okolí. Estetika silničních staveb, prostorové působení silniční trasy.

[1] Kaun, Lehovec: Pozemní komunikace 20
[2] Lehovec, Špůrek: Projektování PK z hlediska tvorby a ochrany životního prostředí

Letiště

Rozdělení letišť, organizace, údaje o letištích, legislativa, vybrané pojmy, pohyb letadla, vzlet a přistání, stanovení délky RWY, kódové značení, geometrické parametry a uspořádání vybraných prvků letišť, provozní využitelnost, únosnost zpevněných ploch, únosnost ostatních ploch letiště, překážkové roviny a plochy, ochranná pásma, vizuální navigační prostředky, světelná zařízení, zastavovací prostor letiště, odbavovací procesy na letišti, struktura letištních terminálů a odbavovacích ploch, návrh letiště.

[1]  [1] Kaun M.: Letiště (Navrhování), ČVUT, Praha 1996, [2] Ministerstvo dopravy a spojů ČR: Předpis Letiště L-14, Praha, 1999, [3] A.F.Stock: Concrete Pavements, London, 1988 ,

Městské komunikace

Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení, dopravní řešení v územních plánech, funkce komunikace a příčné uspořádání, zásady projektování úrovňových křižovatek, okružní křižovatky, organizace, regulace a řízení dopravy, zklidňování dopravy, průzkum a zdokumentování vybraných prvků MK

[1] Slabý, Dlouhá - Dopravní stavby a systémy 20, 30, ČVUT Praha, 2005

Mechanika vozovek

Vznik a vývoj mechaniky vozovek, členění vozovek, základní údaje pro navrhování, charakteristiky dopravního zatížení, teplotní režim, únosnost a vodní režim podloží, silniční stavební materiály, návrhové metody - rozdělení, vývoj, možnosti. Výpočet napětí a přetvoření v konstrukci vozovky a podloží, specifika navrhování různých konstrukčních typů vozovek, vozovky pro speciální zatížení.

[1]  [1] Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
[2]  [2] ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování
[3]  [3] TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací
[4]  [4] TP Katalog vozovek polních cest - Změna č. 2
[5]  [5] Čorej J. a kolektiv: Mechanika vozoviek, Navrhovanie vozoviek a spevnených ploch

Projekt CAD

Programy vývoj (ROADPAC, INROADS,…), základní pojmy, způsoby směrového a výškového vedení trasy v programu, příprava trasy z úseček a oblouků, směrové vedení trasy (starý způsob zadávání do tabulek, interaktivní návrh), tvorba DTM, interaktivní návrh nivelety, pokrytí silniční komunikace, tvorba příčných řezů, vykreslování. Ukázka programu CIVIL 3D.

[1]  Manuály z www.roadpac.cz
[2]  CAD Forum

Pozemnní komunikace ve městech

Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení, dopravní řešení v územních plánech, zásady projektování úrovňových křižovatek, okružní křižovatky, organizace-regulace a řízení dopravy, zklidňování dopravy, doprava v klidu, kapacita komunikace a křižovatek, mimoúrovňové křižovatky. Zásady pro navrhování bezpečných křižovatek a dopravních prvků.

[1]  [1] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 20, , [2] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 30

Silniční software

Vybraný obecný aplikační software (AutoCAD, Microstation, apod.). Programové produkty pro řešení dopravně inženýrských úloh. Systémy pro podporu dimenzování konstrukcí vozovek (Laymed). DTM 2009 - Digitální terénní modely (součást ROADPAC). Programy v silničním stavitelství (ROADPAC 2009,ROADCAD 2009, Civil 3D 2008). Expertní systémy pro hodpodaření s vozovkou (HDM4). Programy pro řešení speciálních úloh silničního stavitelství (AUTOTURN 6.0, ASPE). Program VISSIM, sloužící pro mikroskopickou simulaci dopravních proudů a posouzení kapacity a úrovně kvality dopravy.

[1]  Vébr L.: Počítačová podpora projektování silnic, 1991 ,
[2]  Volf a kolektiv: Silniční stavby -Projekt,
[3]  TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací, MD ČR 2004 ,
[4]  Katalog vozovek pozemních komunikací s dlážděnými kryty, ČVUT + AVVA 1999
[5]  www.roadpac.cz (volně stažitelné manuály v digitální podobě .pdf)
[6]  AutoCAD Civil 3D 2008 Tutorials Manual (volně stažitelný manuál v digitální podobě .pdf)

Výuka v terénu - silniční stavby (1 týden)

Polohopisné a výškopisné zaměření stávající komunikace (polygonový pořad, zaměření příčných řezů), návrh rekonstrukce, výkresová část (situace, podélný profil, vzorový příčný řez), dopravně-inženýrská úloha.

[1]  [1] Pipková B., Kaun M.: Návody pro výuku v terénu ze silnic,, [2] Švec: Stavební geodésie 10 - Praktická výuka

Advanced Bachelor Project


Bakalářská práce


Dopravní inženýrství

Teoretický základ pro projektování komunikací. Pohyb jednotlivého vozidla - pohyb rovnoměrný a rovnoměrně zrychlený. Návrhová rychlost. Brzdná dráha, délky rozhledu pro zastavení. Dynamický faktor a dynamická charakteristika. Aplikace. Stabilita vozidla při průjezdu zatáčkou. Minimální poloměr. Pohyb dopravního proudu - základní charakteristiky. Vztahy mezi nimi. Kapacita komunikace, přípustná intenzita dopravního proudu. Požadovaná jízdní rychlost. Určování kapacity silnice, dálnice a městské komunikace. Princip určení kapacity neřízené, řízené a okružní křižovatky. Vztah dopravy a území. Kvantifikace výhledových dopravních nároků. Prognóza dopravy - 4-fázový model. Základní dopravní průzkumy. Specifika silniční a městské dopravy na veřejných komunikacích.

[1]   [1] Medelská, Jirava, Nop, Rojan: Dopravné inžinierstvo (celostátní učebnice), Alfa Bratislava, 1991, [2] Jirava, Slabý: Pozemní komunikace 10 (Dopravní inženýrství)- skripta, ČVUT 1997, [3] Pipková a kol.: Pozemní komunikace 10- Návody do cvičení, skripta ČVUT, 1997
[2]  [4] Slabý, Uhlík: Dopravní inženýrství I, skripta ČVUT, 2006

Dopravní stavby

Doprava - členění, vztah k území,dopravní problém. Rozdělení PK,dopravní síť.Návrhová kategorie PK,charakteristiky dopravního proudu. Projektování PK - směrové a výškové řešení, prostorový účinek trasy. Návrh zemního tělesa,odvodnění PK.Vozovky PK. Dopravní stavby a ŽP, zklidňování dopravy, křižovatky. Kolejová doprava. Klady a zápory kolejové dopravy. Konstrukce železniční a tramvajové tratě. Hluk a protihluková opatření.

[1]  [1] Slabý P.,Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 20, 30, ČVUT, 2001, [2] Krejčiříková H.,Špačková H.: Dopravní stavby, část: Kolejová doprava, ČVUT, 2001, [3] Dlouhá E.,Rojan J., Slabý P.: Městské komunikace - Návody k projektu, ČVUT, 1997
[2]  [4] Krejčiříková H.,Špačková H.: Dopravní stavby, část: Kolejová doprava, ČVUT, 2002

Dopravní stavby Z

Silniční a městská síť v územním plánování,vývoj a typy komunikačních skeletů, jejich prvky, výhody-nevýhody, dělba přepravní práce, podklady pro návrh komunikace, základní dopravní průzkumy,dopravně-inženýrské charakteristiky a jejich uplatnění při návrhu, základní projektové prvky osy a trasy komunikace, úrovňové a mimoúrovňové křižovatky,řízené a neřízené křižovatky, malé okružní křižovatky,zásady návrhu dispozice křižovatek z hlediska bezpečnosti,kapacity, příčný řez a dopravní prostor komunikace a její skladebné prvky, zásady zklidňování dopravy, trasy a zařízení pro pěší a cyklistickou dopravu, negativní účinky dopravy na ŽP, zásady výpočtu hluku, druhy protihlukových opatření, parkování a odstavování vozidel. Druhy kolejové dopravy, výškové a směrové vedení, příčné uspořádání,trasa v terénu a ve městě.Návaznosti městské a příměstské dopravy, vysokorychlostní doprava. Řešení integrované MHD.

[1]  [1] Krejčiříková H.,Špačková H.: Dopravní stavby, část: Kolejová doprava, ČVUT, 2002 [2]Ježková J., Mondschein P., DLOUHÁ E.: Dopravní stavby, ČVUT 2006

Diplomová práce


Dopravní stavby


Městské komunikace 1

Zásady pro návrh MK, návrhové prvky a projektování PK, návrh MHD a její preference, autobusové nádraží, doprava v klidu a její návrh, dopravní značení, odvodnění PK

[1]  Kotas: Dopravní systémy a stavby, ČVUT Praha 2002
[2]  Rojan, Slabý, Dlouhá, Pipková: Městské komunikace, ČVUT, 1997
[3]  Slabý, Uhlík: Dopravní inženýrství 1, ČVUT Praha, 2006

Projekt 2

Projekt je zaměřen na získávání praktických informací. Přednášky provádí pozvaní zástupci stavebních firem. Student zpracuje tématicky zaměřenou práci vztahující se k diplomové práci.

[1]  individuelní

Pozemní komunikace

Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení, dělení pozemních komunikací, zásady projektování silniční komunikace, návrhové parametry, vytyčovací prvky, směrové a výškové řešení, vzorový příčný řez a odvodnění, návrh (skladby) vozovky, zklidňování dopravy.

[1]  [1] Ježková J. a kol.: Dopravní stavby, ČVUT, Praha, 2006
[2]  [2] Pipková B., Vébr L., Ježková J., Polič D.: Dopravní stavby. Návody pro cvičení, ČVUT, Praha, 2006
[3]  [3] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 20, 30, ČVUT, 2005

Silniční stavby 2

Přípravné a dokončovací práce pro stavbu zemního tělesa. Stavba zemního tělesa pozemních komunikací. Rozdělení vozovek podle různých hledisek. Požadavky na základní silniční stavební materiály. Vozovka, její skladba a požadavky na jednotlivé konstrukční vrstvy a silniční pláň. Úpravy zemin, zlepšování, zpevňování, stabilizace. Podkladní vrstvy stmelené a nestmelené. Ložní a podkladní vrstvy u netuhých a tuhých vozovek. Krytové vrstvy netuhých vozovek, zásady pro jejich výrobu a pokládku. Rozdělení tuhých vozovek a zásady pro jejich provádění, jednovrstvové a dvouvrstvové kryty. Spojitě vyztužené cementobetobetonové kryty. Provádění vyztužených a nevyztužených spár. Dlážděné vozovky. Výběr vhodného typu konstrukce vozovky, zásady pro užití katalogu vozovek pozemních komunikací. Mechanizace silničních stavebních prací.

[1]  [1] Kaun M., Luxemburk F.: Pozemní komunikace 30, ČVUT, 2002, [2] Kaun M., Lehovec F.: Pozemní komunikace, ČKAIT, 1998, [3] TP 78: Katalog vozovek pozemních komunikací, MD ČR, 1995, [4] TP 170: Navrhování vozovek pozemních komunikací, MD ČR 2004 5,

Silniční stavby 3

Organizace silničního hospodářství v souvislosti s výstavbou a údržbou pozemních komunikací. Rozsah sítě PK. Konstrukce místních komunikací, parkovišť, zastávek nekolejové dopravy, polních a lesních cest. Asfaltové vozovky se zvýšenou odolností proti přetvoření.Litý asfalt, výroba, pokládka, zkoušení, užití. Emulzní kalové směsi, mikrokoberce. Princip návrhu složení hutněných asfaltových směsí a litého asfaltu. Marshallova zkouška. Pokládka a hutnění asfaltových směsí. Princip návrhu zhutňovací sestavy. Přejímací zkoušky krytů vozovek. Sledování stavu vozovek. Silniční DATABANKA a její vybavení. Údržba, opravy, rekonstrukce a čištění pozemních komunikací. Vozovky na mostech.

[1]  [1] Kaun M., Luxemburk F.: Pozemní komunikace 30, ČVUT, Praha, 2002, [2] Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích , [3] Kaun M., Lehovec F.: Pozemní komunikace 20 , ČVUT, 2004

Ekologie a estetika silničních komun.

Prognóza dopravních nároků. Rozvoj sítě pozemních komunikací, návaznost na EU. Přínosy kapacitních komunikací. Metodologie EIA. Legislativa platná v ČR. Multikriteriální hodnocení variant silničních komunikací. Hodnocení vlivů automobilové dopravy, hluk, exhalace, vibrace. Opatření ke snížení vlivů na okolí. Estetika silničních staveb, prostorové působení silniční trasy.

[1] Kaun, Lehovec: Pozemní komunikace 20
[2] Lehovec, Špůrek: Projektování PK z hlediska tvorby a ochrany životního prostředí

Letiště

Rozdělení letišť, organizace, údaje o letištích, legislativa, vybrané pojmy, pohyb letadla, vzlet a přistání, stanovení délky RWY, kódové značení, geometrické parametry a uspořádání vybraných prvků letišť, provozní využitelnost, únosnost zpevněných ploch, únosnost ostatních ploch letiště, překážkové roviny a plochy, ochranná pásma, vizuální navigační prostředky, světelná zařízení, zastavovací prostor letiště, odbavovací procesy na letišti, struktura letištních terminálů a odbavovacích ploch, návrh letiště.

[1]  [1] Kaun M.: Letiště (Navrhování), ČVUT, Praha 1996, [2] Ministerstvo dopravy a spojů ČR: Předpis Letiště L-14, Praha, 1999, [3] A.F.Stock: Concrete Pavements, London, 1988 ,

Projekt CAD

Programy vývoj (ROADPAC, INROADS,…), základní pojmy, způsoby směrového a výškového vedení trasy v programu, příprava trasy z úseček a oblouků, směrové vedení trasy (starý způsob zadávání do tabulek, interaktivní návrh), tvorba DTM, interaktivní návrh nivelety, pokrytí silniční komunikace, tvorba příčných řezů, vykreslování. Ukázka programu CIVIL 3D.

[1]  Manuály z www.roadpac.cz
[2]  CAD Forum

Projekt D

Posouzení kapacity úrovňové křižovatky a návrh způsobu jejího dopravního řešení. Návrh dispozičního uspořádání křižovatky, zahrnující geometrické řešení průběžných a přídatných jízdních pruhů, odbočovacích větví a dopravních ostrůvků a stínů. Výškové řešení křižovatky včetně projektových vrstevnic. Návrh zemního tělesa včetně bezpečnostních a odvodňovacích zařízení a silničních objektů. Návrh svislého a vodorovného dopravního značení.

[1]  [1] Kaun M., Lehovec F.: Pozemní komunikace 20, ČVUT, 2004, [2] Vébr L. a kol.: Silniční stavby 1, 2. Návody pro cvičení, ČVUT, 2006, [3] ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích, ČNI

Silniční doprava a životní prostředí

Vztah dopravy a ŽP. Negativní vlivy automobilové dopravy, výpočtové modely hluku a emisí, průzkumy a měření negativních vlivů, přístrojové a SW vybavení, návrh opatření na zlepšení.

[1]  [1] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 20, , [2] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 30

Stavba pozemních komunikací a letišt

Základní vlastnosti silničních stavebních materiálů, jejich zkoušení a použití při stavbě PK. TKP staveb PK - zemní těleso, pláň, podkladní a krytové vrstvy. Péče o PK. Stavba PK. Typy letišť. VPD. Vzletové a přistávací pásy, pojezdové dráhy a odbavovací plochy. Rozbor vzletu a přistání letadla. Klasifikace letišť. Využitelnost letiště s ohledem na převládající směry větrů. Zastavovací prostor letiště. Funkce odbavovací budovy.

[1]  [1] Kaun M., Luxemburk F.: Silniční stavební materiály II, ČVUT, Praha, 1993, [2] Kaun M., Luxemburk F.: Pozemní komunikace 30, ČVUT, Praha, 2002

Silniční software

Vybraný obecný aplikační software (AutoCAD, Microstation, apod.). Programové produkty pro řešení dopravně inženýrských úloh. Systémy pro podporu dimenzování konstrukcí vozovek (Laymed). DTM 2009 - Digitální terénní modely (součást ROADPAC). Programy v silničním stavitelství (ROADPAC 2009,ROADCAD 2009, Civil 3D 2008). Expertní systémy pro hodpodaření s vozovkou (HDM4). Programy pro řešení speciálních úloh silničního stavitelství (AUTOTURN 6.0, ASPE). Program VISSIM, sloužící pro mikroskopickou simulaci dopravních proudů a posouzení kapacity a úrovně kvality dopravy.

[1]  Vébr L.: Počítačová podpora projektování silnic, 1991 ,
[2]  Volf a kolektiv: Silniční stavby -Projekt,
[3]  TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací, MD ČR 2004 ,
[4]  Katalog vozovek pozemních komunikací s dlážděnými kryty, ČVUT + AVVA 1999
[5]  www.roadpac.cz (volně stažitelné manuály v digitální podobě .pdf)
[6]  AutoCAD Civil 3D 2008 Tutorials Manual (volně stažitelný manuál v digitální podobě .pdf)

Bakalářská práce


Dopravní inženýrství 2

Dopravní průzkumy - členění, druhy, účel, metodika, praktická měření; podklady pro projektování; bezpečnost provozu; celostátní sčítání dopravy; jednotlivé vozidlo a dopravní proud, včetně jeho charakteristik; pěší a cyklistická doprava, MHD, modelování – VISSIM.

[1]  Žďárecká, Jirava, Karlický: Dopravní průzkumy a prognózy, ČVUT Praha, 1983
[2]  Kotas: Dopravní systémy a stavby, ČVUT Praha 2002
[3]  Jirava, Slabý: Pozemní komunikace 10, ČVUT Praha, 1997

Diplomový seminář


Diplomový seminář


Dopravní stavby

Doprava - členění, vztah k území,dopravní problém. Rozdělení PK,dopravní síť.Návrhová kategorie PK,charakteristiky dopravního proudu. Projektování PK - směrové a výškové řešení, prostorový účinek trasy. Návrh zemního tělesa,odvodnění PK.Vozovky PK. Dopravní stavby a ŽP, zklidňování dopravy, křižovatky. Kolejová doprava. Klady a zápory kolejové dopravy. Konstrukce železniční a tramvajové tratě. Hluk a protihluková opatření.

[1]  [1] Slabý P.,Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 20, 30, ČVUT, 2001, [2] Krejčiříková H.,Špačková H.: Dopravní stavby, část: Kolejová doprava, ČVUT, 2001, [3] Dlouhá E.,Rojan J., Slabý P.: Městské komunikace - Návody k projektu, ČVUT, 1997
[2]  [4] Krejčiříková H.,Špačková H.: Dopravní stavby, část: Kolejová doprava, ČVUT, 2002

Dopravní stavby Z

Silniční a městská síť v územním plánování,vývoj a typy komunikačních skeletů, jejich prvky, výhody-nevýhody, dělba přepravní práce, podklady pro návrh komunikace, základní dopravní průzkumy,dopravně-inženýrské charakteristiky a jejich uplatnění při návrhu, základní projektové prvky osy a trasy komunikace, úrovňové a mimoúrovňové křižovatky,řízené a neřízené křižovatky, malé okružní křižovatky,zásady návrhu dispozice křižovatek z hlediska bezpečnosti,kapacity, příčný řez a dopravní prostor komunikace a její skladebné prvky, zásady zklidňování dopravy, trasy a zařízení pro pěší a cyklistickou dopravu, negativní účinky dopravy na ŽP, zásady výpočtu hluku, druhy protihlukových opatření, parkování a odstavování vozidel. Druhy kolejové dopravy, výškové a směrové vedení, příčné uspořádání,trasa v terénu a ve městě.Návaznosti městské a příměstské dopravy, vysokorychlostní doprava. Řešení integrované MHD.

[1]  [1] Krejčiříková H.,Špačková H.: Dopravní stavby, část: Kolejová doprava, ČVUT, 2002 [2]Ježková J., Mondschein P., DLOUHÁ E.: Dopravní stavby, ČVUT 2006

Diplomová práce


Městské komunikace 2

Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení, prostorový účin trasy, zásady projektování bezpečné trasy. Technologie konstrukce vozovky. Vybavení příloh projektu. Zásady projektování úrovňových křižovatek, okružní křižovatky, organizace-regulace a řízení dopravy, zklidňování dopravy, doprava v klidu, kapacita komunikace a křižovatek, mimoúrovňové křižovatky. Zásady pro navrhování bezpečných křižovatek a dopravních prvků. Zklidňování dopravy. Negativní účinky automobilové dopravy na ŽP. Vybrané druhy dopravních průzkumů.

[1]  Kotas: Dopravní systémy a stavby, ČVUT Praha 2002
[2]  Rojan, Slabý, Dlouhá, Pipková: Městské komunikace, ČVUT, 1997
[3]  Slabý, Uhlík: Dopravní inženýrství 1, ČVUT Praha, 2006

Projektování pozemních komunikací

Druhy a typy křižovatek. Zásady dopravního a stavebního návrhu křižovatek. Jednota dopravních poměrů a dispozice, psychologická přednost. Nehodovost na úrovňových křižovatký¨ách. Zásady bezpečného návrhu, bezpečnostní audit. Porovnání křižovatek neřízených , řízených a okružních. Nové poznatky v projektování a výpočtu kapacity. Software pro výpočet kapacity i úrovní kvality dopravy. Využití mikrosimulačních modelů při ověření funkčnosti dispozice i jednotlivých prvků křižovatky.

[1]  (1) Projektování křižovatek na pozemních komunikacích
[2]  (2) Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích: technické podmínky: TP 135

Silniční stavby 1

Trasování silničních komunikací. Kategorie silnic a dálnic. Návrh směrového řešení trasy. Návrh nivelety v podélném řezu. Zhodnocení navržené trasy. Příčné uspořádání silnic a dálnic. Rozměry a tvary zemního tělesa. Výpočet kubatur zemních prací, hmotnice. Digitální model terénu. Směrové prvky. Minimální poloměr směrového oblouku. Přechodnice. Točky. Roční rozhled. Výškové prvky. Výškové zaoblení, zajištění rozhledu. Rozšíření vozovky. Silniční objekty. Vybavení silnic a dálnic. Křižovatky a křížení. Mimoúrovňové křižovatky, okružní křižovatky. Typy uličních sítí, odlišnosti provozu a výstavby místních komunikací, druhy řízení provozu světelnou signalizací, funkční třídy a kategorie, dopravní a uliční prostor, projekční prvky osy a nivelety ve městě. Parkování a odstavování vozidel, hromadné garáže, navrhování a zařízení pro pěší a cyklistickou dopravu.

[1]  [1] Kaun M., Lehovec F.: Pozemní komunikace 20, ČVUT, 2004, [2] Volf J. a kol.: Silniční stavby - projekt, ČVUT, 1994, [3] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 20, 30, ČVUT, 2005

Silniční stavby 3

Organizace silničního hospodářství v souvislosti s výstavbou a údržbou pozemních komunikací. Rozsah sítě PK. Konstrukce místních komunikací, parkovišť, zastávek nekolejové dopravy, polních a lesních cest. Asfaltové vozovky se zvýšenou odolností proti přetvoření.Litý asfalt, výroba, pokládka, zkoušení, užití. Emulzní kalové směsi, mikrokoberce. Princip návrhu složení hutněných asfaltových směsí a litého asfaltu. Marshallova zkouška. Pokládka a hutnění asfaltových směsí. Princip návrhu zhutňovací sestavy. Přejímací zkoušky krytů vozovek. Sledování stavu vozovek. Silniční DATABANKA a její vybavení. Údržba, opravy, rekonstrukce a čištění pozemních komunikací. Vozovky na mostech.

[1]  [1] Kaun M., Luxemburk F.: Pozemní komunikace 30, ČVUT, Praha, 2002, [2] Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích , [3] Kaun M., Lehovec F.: Pozemní komunikace 20 , ČVUT, 2004

Stavba pozemních komunikací

Reologie asfatových pojiv a směsí. TKP pozemních komunikací pro jednotlivé druhy silničních stavebních prací a údržby. Možnosti znovupoužití a recyklace silniční stavebních materiálů. Vozovky na mostech. Skladování asfaltů a jejich doprava . Činnost obalovny s kontinuální nebo šaržovou míchačkou. Doprava hutněných směsí a litého asfaltu. Postup pokládky, pracovní spoje. Podrobný návrh zhutňovací sestavy. Vlastnosti CB vozovkových směsí.

[1]  [1] Kaun M., Luxemburk F.: Silniční stavební materiály II, ČVUT, Praha, 1993, [2] Kaun M., Luxemburk F.: Pozemní komunikace 30, ČVUT, Praha, 2002, [3] Mondschein P., Valentin J., Veselá E.: Silniční stavby 2, ČVUT Praha 2006 ,

Traffic engineering

Design concept and philosophy of highway geometric design and traffic safety. Calculations and analysis to fit highway to the topography of the site for given standards is part of the students project. Impacts of the road geometry for drivers and users.Environmental impacts of highways. Examples of cross sections, pavement designs, types and uses of surface drains in rural type highways are discussed. Control of run-off water from pavements. Highway materials are covered including Asphalt Concretes, Portland Cement Concretes, Base and subbase materials. Introduction to pavement thickness design.

[1]  [1] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 20, 30, ČVUT, 2001, [2] Krejčiříková H., Špačková H.: Dopravní stavby. Část: Kolejová doprava, ČVUT, 2003, [3] Dlouhá E., Rojan J., Slabý P.: Městské komunikace - Návody k projektu, ČVUT, 1997

Statistické metody v doprav. inženýrství

Základní popisné statistiky a grafy, použití EXCELu. Základní pravděpodobnostní modely používané v dopravním inženýrství, Poissonovo, exponenciální, normální a logaritmicko-normální rozdělení. Odhady parametrů, intervalové odhady, problematika nutného počtu měření a její splnění v praxi. Regresní a korelační analýza v EXCELu (např. nehodovost). Základy teorie časových řad, periodogram, aplikace v oblasti sčítání dopravy.

[1]  Jarušková D.: Matematická statistika, Vydavatelství ČVUT Praha

Stavba pozemních komunikací

Reologie asfatových pojiv a směsí. TKP pozemních komunikací pro jednotlivé druhy silničních stavebních prací a údržby. Možnosti znovupoužití a recyklace silniční stavebních materiálů. Vozovky na mostech. Skladování asfaltů a jejich doprava . Činnost obalovny s kontinuální nebo šaržovou míchačkou. Doprava hutněných směsí a litého asfaltu. Postup pokládky, pracovní spoje. Podrobný návrh zhutňovací sestavy. Vlastnosti CB vozovkových směsí.

[1]  [1] Kaun M., Luxemburk F.: Silniční stavební materiály II, ČVUT, Praha, 1993, [2] Kaun M., Luxemburk F.: Pozemní komunikace 30, ČVUT, Praha, 2002, [3] Mondschein P., Valentin J., Veselá E.: Silniční stavby 2, ČVUT Praha 2006

Ekologie a estetika silničních komun.

Prognóza dopravních nároků. Rozvoj sítě pozemních komunikací, návaznost na EU. Přínosy kapacitních komunikací. Metodologie EIA. Legislativa platná v ČR. Multikriteriální hodnocení variant silničních komunikací. Hodnocení vlivů automobilové dopravy, hluk, exhalace, vibrace. Opatření ke snížení vlivů na okolí. Estetika silničních staveb, prostorové působení silniční trasy.

[1] Kaun, Lehovec: Pozemní komunikace 20
[2] Lehovec, Špůrek: Projektování PK z hlediska tvorby a ochrany životního prostředí

Letiště

Rozdělení letišť, organizace, údaje o letištích, legislativa, vybrané pojmy, pohyb letadla, vzlet a přistání, stanovení délky RWY, kódové značení, geometrické parametry a uspořádání vybraných prvků letišť, provozní využitelnost, únosnost zpevněných ploch, únosnost ostatních ploch letiště, překážkové roviny a plochy, ochranná pásma, vizuální navigační prostředky, světelná zařízení, zastavovací prostor letiště, odbavovací procesy na letišti, struktura letištních terminálů a odbavovacích ploch, návrh letiště.

[1]  [1] Kaun M.: Letiště (Navrhování), ČVUT, Praha 1996, [2] Ministerstvo dopravy a spojů ČR: Předpis Letiště L-14, Praha, 1999, [3] A.F.Stock: Concrete Pavements, London, 1988 ,

Městské komunikace

Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení, dopravní řešení v územních plánech, funkce komunikace a příčné uspořádání, zásady projektování úrovňových křižovatek, okružní křižovatky, organizace, regulace a řízení dopravy, zklidňování dopravy, průzkum a zdokumentování vybraných prvků MK

[1] Slabý, Dlouhá - Dopravní stavby a systémy 20, 30, ČVUT Praha, 2005

Mechanika vozovek

Vznik a vývoj mechaniky vozovek, členění vozovek, základní údaje pro navrhování, charakteristiky dopravního zatížení, teplotní režim, únosnost a vodní režim podloží, silniční stavební materiály, návrhové metody - rozdělení, vývoj, možnosti. Výpočet napětí a přetvoření v konstrukci vozovky a podloží, specifika navrhování různých konstrukčních typů vozovek, vozovky pro speciální zatížení.

[1]  [1] Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
[2]  [2] ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování
[3]  [3] TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací
[4]  [4] TP Katalog vozovek polních cest - Změna č. 2
[5]  [5] Čorej J. a kolektiv: Mechanika vozoviek, Navrhovanie vozoviek a spevnených ploch

Projekt CAD

Programy vývoj (ROADPAC, INROADS,…), základní pojmy, způsoby směrového a výškového vedení trasy v programu, příprava trasy z úseček a oblouků, směrové vedení trasy (starý způsob zadávání do tabulek, interaktivní návrh), tvorba DTM, interaktivní návrh nivelety, pokrytí silniční komunikace, tvorba příčných řezů, vykreslování. Ukázka programu CIVIL 3D.

[1]  Manuály z www.roadpac.cz
[2]  CAD Forum

Pozemnní komunikace ve městech

Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení, dopravní řešení v územních plánech, zásady projektování úrovňových křižovatek, okružní křižovatky, organizace-regulace a řízení dopravy, zklidňování dopravy, doprava v klidu, kapacita komunikace a křižovatek, mimoúrovňové křižovatky. Zásady pro navrhování bezpečných křižovatek a dopravních prvků.

[1]  [1] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 20, , [2] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 30

Silniční software

Vybraný obecný aplikační software (AutoCAD, Microstation, apod.). Programové produkty pro řešení dopravně inženýrských úloh. Systémy pro podporu dimenzování konstrukcí vozovek (Laymed). DTM 2009 - Digitální terénní modely (součást ROADPAC). Programy v silničním stavitelství (ROADPAC 2009,ROADCAD 2009, Civil 3D 2008). Expertní systémy pro hodpodaření s vozovkou (HDM4). Programy pro řešení speciálních úloh silničního stavitelství (AUTOTURN 6.0, ASPE). Program VISSIM, sloužící pro mikroskopickou simulaci dopravních proudů a posouzení kapacity a úrovně kvality dopravy.

[1]  Vébr L.: Počítačová podpora projektování silnic, 1991 ,
[2]  Volf a kolektiv: Silniční stavby -Projekt,
[3]  TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací, MD ČR 2004 ,
[4]  Katalog vozovek pozemních komunikací s dlážděnými kryty, ČVUT + AVVA 1999
[5]  www.roadpac.cz (volně stažitelné manuály v digitální podobě .pdf)
[6]  AutoCAD Civil 3D 2008 Tutorials Manual (volně stažitelný manuál v digitální podobě .pdf)

Výuka v terénu - silniční stavby (1 týden)

Polohopisné a výškopisné zaměření stávající komunikace (polygonový pořad, zaměření příčných řezů), návrh rekonstrukce, výkresová část (situace, podélný profil, vzorový příčný řez), dopravně-inženýrská úloha.

[1]  [1] Pipková B., Kaun M.: Návody pro výuku v terénu ze silnic,, [2] Švec: Stavební geodésie 10 - Praktická výuka

Bakalářská práce


Dopravní inženýrství

Teoretický základ pro projektování komunikací. Pohyb jednotlivého vozidla - pohyb rovnoměrný a rovnoměrně zrychlený. Návrhová rychlost. Brzdná dráha, délky rozhledu pro zastavení. Dynamický faktor a dynamická charakteristika. Aplikace. Stabilita vozidla při průjezdu zatáčkou. Minimální poloměr. Pohyb dopravního proudu - základní charakteristiky. Vztahy mezi nimi. Kapacita komunikace, přípustná intenzita dopravního proudu. Požadovaná jízdní rychlost. Určování kapacity silnice, dálnice a městské komunikace. Princip určení kapacity neřízené, řízené a okružní křižovatky. Vztah dopravy a území. Kvantifikace výhledových dopravních nároků. Prognóza dopravy - 4-fázový model. Základní dopravní průzkumy. Specifika silniční a městské dopravy na veřejných komunikacích.

[1]   [1] Medelská, Jirava, Nop, Rojan: Dopravné inžinierstvo (celostátní učebnice), Alfa Bratislava, 1991, [2] Jirava, Slabý: Pozemní komunikace 10 (Dopravní inženýrství)- skripta, ČVUT 1997, [3] Pipková a kol.: Pozemní komunikace 10- Návody do cvičení, skripta ČVUT, 1997
[2]  [4] Slabý, Uhlík: Dopravní inženýrství I, skripta ČVUT, 2006

Dopravní stavby

Doprava - členění, vztah k území,dopravní problém. Rozdělení PK,dopravní síť.Návrhová kategorie PK,charakteristiky dopravního proudu. Projektování PK - směrové a výškové řešení, prostorový účinek trasy. Návrh zemního tělesa,odvodnění PK.Vozovky PK. Dopravní stavby a ŽP, zklidňování dopravy, křižovatky. Kolejová doprava. Klady a zápory kolejové dopravy. Konstrukce železniční a tramvajové tratě. Hluk a protihluková opatření.

[1]  [1] Slabý P.,Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 20, 30, ČVUT, 2001, [2] Krejčiříková H.,Špačková H.: Dopravní stavby, část: Kolejová doprava, ČVUT, 2001, [3] Dlouhá E.,Rojan J., Slabý P.: Městské komunikace - Návody k projektu, ČVUT, 1997
[2]  [4] Krejčiříková H.,Špačková H.: Dopravní stavby, část: Kolejová doprava, ČVUT, 2002

Dopravní stavby Z

Silniční a městská síť v územním plánování,vývoj a typy komunikačních skeletů, jejich prvky, výhody-nevýhody, dělba přepravní práce, podklady pro návrh komunikace, základní dopravní průzkumy,dopravně-inženýrské charakteristiky a jejich uplatnění při návrhu, základní projektové prvky osy a trasy komunikace, úrovňové a mimoúrovňové křižovatky,řízené a neřízené křižovatky, malé okružní křižovatky,zásady návrhu dispozice křižovatek z hlediska bezpečnosti,kapacity, příčný řez a dopravní prostor komunikace a její skladebné prvky, zásady zklidňování dopravy, trasy a zařízení pro pěší a cyklistickou dopravu, negativní účinky dopravy na ŽP, zásady výpočtu hluku, druhy protihlukových opatření, parkování a odstavování vozidel. Druhy kolejové dopravy, výškové a směrové vedení, příčné uspořádání,trasa v terénu a ve městě.Návaznosti městské a příměstské dopravy, vysokorychlostní doprava. Řešení integrované MHD.

[1]  [1] Krejčiříková H.,Špačková H.: Dopravní stavby, část: Kolejová doprava, ČVUT, 2002 [2]Ježková J., Mondschein P., DLOUHÁ E.: Dopravní stavby, ČVUT 2006

Diplomová práce


Dopravní stavby


Městské komunikace 1

Zásady pro návrh MK, návrhové prvky a projektování PK, návrh MHD a její preference, autobusové nádraží, doprava v klidu a její návrh, dopravní značení, odvodnění PK

[1]  Kotas: Dopravní systémy a stavby, ČVUT Praha 2002
[2]  Rojan, Slabý, Dlouhá, Pipková: Městské komunikace, ČVUT, 1997
[3]  Slabý, Uhlík: Dopravní inženýrství 1, ČVUT Praha, 2006

Projekt 2

Projekt je zaměřen na získávání praktických informací. Přednášky provádí pozvaní zástupci stavebních firem. Student zpracuje tématicky zaměřenou práci vztahující se k diplomové práci.

[1]  individuelní

Pozemní komunikace

Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení, dělení pozemních komunikací, zásady projektování silniční komunikace, návrhové parametry, vytyčovací prvky, směrové a výškové řešení, vzorový příčný řez a odvodnění, návrh (skladby) vozovky, zklidňování dopravy.

[1]  [1] Ježková J. a kol.: Dopravní stavby, ČVUT, Praha, 2006
[2]  [2] Pipková B., Vébr L., Ježková J., Polič D.: Dopravní stavby. Návody pro cvičení, ČVUT, Praha, 2006
[3]  [3] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 20, 30, ČVUT, 2005

Silniční stavby 2

Přípravné a dokončovací práce pro stavbu zemního tělesa. Stavba zemního tělesa pozemních komunikací. Rozdělení vozovek podle různých hledisek. Požadavky na základní silniční stavební materiály. Vozovka, její skladba a požadavky na jednotlivé konstrukční vrstvy a silniční pláň. Úpravy zemin, zlepšování, zpevňování, stabilizace. Podkladní vrstvy stmelené a nestmelené. Ložní a podkladní vrstvy u netuhých a tuhých vozovek. Krytové vrstvy netuhých vozovek, zásady pro jejich výrobu a pokládku. Rozdělení tuhých vozovek a zásady pro jejich provádění, jednovrstvové a dvouvrstvové kryty. Spojitě vyztužené cementobetobetonové kryty. Provádění vyztužených a nevyztužených spár. Dlážděné vozovky. Výběr vhodného typu konstrukce vozovky, zásady pro užití katalogu vozovek pozemních komunikací. Mechanizace silničních stavebních prací.

[1]  [1] Kaun M., Luxemburk F.: Pozemní komunikace 30, ČVUT, 2002, [2] Kaun M., Lehovec F.: Pozemní komunikace, ČKAIT, 1998, [3] TP 78: Katalog vozovek pozemních komunikací, MD ČR, 1995, [4] TP 170: Navrhování vozovek pozemních komunikací, MD ČR 2004 5,

Silniční stavby 3

Organizace silničního hospodářství v souvislosti s výstavbou a údržbou pozemních komunikací. Rozsah sítě PK. Konstrukce místních komunikací, parkovišť, zastávek nekolejové dopravy, polních a lesních cest. Asfaltové vozovky se zvýšenou odolností proti přetvoření.Litý asfalt, výroba, pokládka, zkoušení, užití. Emulzní kalové směsi, mikrokoberce. Princip návrhu složení hutněných asfaltových směsí a litého asfaltu. Marshallova zkouška. Pokládka a hutnění asfaltových směsí. Princip návrhu zhutňovací sestavy. Přejímací zkoušky krytů vozovek. Sledování stavu vozovek. Silniční DATABANKA a její vybavení. Údržba, opravy, rekonstrukce a čištění pozemních komunikací. Vozovky na mostech.

[1]  [1] Kaun M., Luxemburk F.: Pozemní komunikace 30, ČVUT, Praha, 2002, [2] Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích , [3] Kaun M., Lehovec F.: Pozemní komunikace 20 , ČVUT, 2004

Ekologie a estetika silničních komun.

Prognóza dopravních nároků. Rozvoj sítě pozemních komunikací, návaznost na EU. Přínosy kapacitních komunikací. Metodologie EIA. Legislativa platná v ČR. Multikriteriální hodnocení variant silničních komunikací. Hodnocení vlivů automobilové dopravy, hluk, exhalace, vibrace. Opatření ke snížení vlivů na okolí. Estetika silničních staveb, prostorové působení silniční trasy.

[1] Kaun, Lehovec: Pozemní komunikace 20
[2] Lehovec, Špůrek: Projektování PK z hlediska tvorby a ochrany životního prostředí

Letiště

Rozdělení letišť, organizace, údaje o letištích, legislativa, vybrané pojmy, pohyb letadla, vzlet a přistání, stanovení délky RWY, kódové značení, geometrické parametry a uspořádání vybraných prvků letišť, provozní využitelnost, únosnost zpevněných ploch, únosnost ostatních ploch letiště, překážkové roviny a plochy, ochranná pásma, vizuální navigační prostředky, světelná zařízení, zastavovací prostor letiště, odbavovací procesy na letišti, struktura letištních terminálů a odbavovacích ploch, návrh letiště.

[1]  [1] Kaun M.: Letiště (Navrhování), ČVUT, Praha 1996, [2] Ministerstvo dopravy a spojů ČR: Předpis Letiště L-14, Praha, 1999, [3] A.F.Stock: Concrete Pavements, London, 1988 ,

Projekt CAD

Programy vývoj (ROADPAC, INROADS,…), základní pojmy, způsoby směrového a výškového vedení trasy v programu, příprava trasy z úseček a oblouků, směrové vedení trasy (starý způsob zadávání do tabulek, interaktivní návrh), tvorba DTM, interaktivní návrh nivelety, pokrytí silniční komunikace, tvorba příčných řezů, vykreslování. Ukázka programu CIVIL 3D.

[1]  Manuály z www.roadpac.cz
[2]  CAD Forum

Projekt D

Posouzení kapacity úrovňové křižovatky a návrh způsobu jejího dopravního řešení. Návrh dispozičního uspořádání křižovatky, zahrnující geometrické řešení průběžných a přídatných jízdních pruhů, odbočovacích větví a dopravních ostrůvků a stínů. Výškové řešení křižovatky včetně projektových vrstevnic. Návrh zemního tělesa včetně bezpečnostních a odvodňovacích zařízení a silničních objektů. Návrh svislého a vodorovného dopravního značení.

[1]  [1] Kaun M., Lehovec F.: Pozemní komunikace 20, ČVUT, 2004, [2] Vébr L. a kol.: Silniční stavby 1, 2. Návody pro cvičení, ČVUT, 2006, [3] ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích, ČNI

Silniční doprava a životní prostředí

Vztah dopravy a ŽP. Negativní vlivy automobilové dopravy, výpočtové modely hluku a emisí, průzkumy a měření negativních vlivů, přístrojové a SW vybavení, návrh opatření na zlepšení.

[1]  [1] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 20, , [2] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 30

Stavba pozemních komunikací a letišt

Základní vlastnosti silničních stavebních materiálů, jejich zkoušení a použití při stavbě PK. TKP staveb PK - zemní těleso, pláň, podkladní a krytové vrstvy. Péče o PK. Stavba PK. Typy letišť. VPD. Vzletové a přistávací pásy, pojezdové dráhy a odbavovací plochy. Rozbor vzletu a přistání letadla. Klasifikace letišť. Využitelnost letiště s ohledem na převládající směry větrů. Zastavovací prostor letiště. Funkce odbavovací budovy.

[1]  [1] Kaun M., Luxemburk F.: Silniční stavební materiály II, ČVUT, Praha, 1993, [2] Kaun M., Luxemburk F.: Pozemní komunikace 30, ČVUT, Praha, 2002

Silniční software

Vybraný obecný aplikační software (AutoCAD, Microstation, apod.). Programové produkty pro řešení dopravně inženýrských úloh. Systémy pro podporu dimenzování konstrukcí vozovek (Laymed). DTM 2009 - Digitální terénní modely (součást ROADPAC). Programy v silničním stavitelství (ROADPAC 2009,ROADCAD 2009, Civil 3D 2008). Expertní systémy pro hodpodaření s vozovkou (HDM4). Programy pro řešení speciálních úloh silničního stavitelství (AUTOTURN 6.0, ASPE). Program VISSIM, sloužící pro mikroskopickou simulaci dopravních proudů a posouzení kapacity a úrovně kvality dopravy.

[1]  Vébr L.: Počítačová podpora projektování silnic, 1991 ,
[2]  Volf a kolektiv: Silniční stavby -Projekt,
[3]  TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací, MD ČR 2004 ,
[4]  Katalog vozovek pozemních komunikací s dlážděnými kryty, ČVUT + AVVA 1999
[5]  www.roadpac.cz (volně stažitelné manuály v digitální podobě .pdf)
[6]  AutoCAD Civil 3D 2008 Tutorials Manual (volně stažitelný manuál v digitální podobě .pdf)

Bakalářská práce


Dopravní inženýrství 2

Dopravní průzkumy - členění, druhy, účel, metodika, praktická měření; podklady pro projektování; bezpečnost provozu; celostátní sčítání dopravy; jednotlivé vozidlo a dopravní proud, včetně jeho charakteristik; pěší a cyklistická doprava, MHD, modelování – VISSIM.

[1]  Žďárecká, Jirava, Karlický: Dopravní průzkumy a prognózy, ČVUT Praha, 1983
[2]  Kotas: Dopravní systémy a stavby, ČVUT Praha 2002
[3]  Jirava, Slabý: Pozemní komunikace 10, ČVUT Praha, 1997

Diplomový seminář


Diplomový seminář


Dopravní stavby

Doprava - členění, vztah k území,dopravní problém. Rozdělení PK,dopravní síť.Návrhová kategorie PK,charakteristiky dopravního proudu. Projektování PK - směrové a výškové řešení, prostorový účinek trasy. Návrh zemního tělesa,odvodnění PK.Vozovky PK. Dopravní stavby a ŽP, zklidňování dopravy, křižovatky. Kolejová doprava. Klady a zápory kolejové dopravy. Konstrukce železniční a tramvajové tratě. Hluk a protihluková opatření.

[1]  [1] Slabý P.,Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 20, 30, ČVUT, 2001, [2] Krejčiříková H.,Špačková H.: Dopravní stavby, část: Kolejová doprava, ČVUT, 2001, [3] Dlouhá E.,Rojan J., Slabý P.: Městské komunikace - Návody k projektu, ČVUT, 1997
[2]  [4] Krejčiříková H.,Špačková H.: Dopravní stavby, část: Kolejová doprava, ČVUT, 2002

Dopravní stavby Z

Silniční a městská síť v územním plánování,vývoj a typy komunikačních skeletů, jejich prvky, výhody-nevýhody, dělba přepravní práce, podklady pro návrh komunikace, základní dopravní průzkumy,dopravně-inženýrské charakteristiky a jejich uplatnění při návrhu, základní projektové prvky osy a trasy komunikace, úrovňové a mimoúrovňové křižovatky,řízené a neřízené křižovatky, malé okružní křižovatky,zásady návrhu dispozice křižovatek z hlediska bezpečnosti,kapacity, příčný řez a dopravní prostor komunikace a její skladebné prvky, zásady zklidňování dopravy, trasy a zařízení pro pěší a cyklistickou dopravu, negativní účinky dopravy na ŽP, zásady výpočtu hluku, druhy protihlukových opatření, parkování a odstavování vozidel. Druhy kolejové dopravy, výškové a směrové vedení, příčné uspořádání,trasa v terénu a ve městě.Návaznosti městské a příměstské dopravy, vysokorychlostní doprava. Řešení integrované MHD.

[1]  [1] Krejčiříková H.,Špačková H.: Dopravní stavby, část: Kolejová doprava, ČVUT, 2002 [2]Ježková J., Mondschein P., DLOUHÁ E.: Dopravní stavby, ČVUT 2006

Městské komunikace 2

Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení, prostorový účin trasy, zásady projektování bezpečné trasy. Technologie konstrukce vozovky. Vybavení příloh projektu. Zásady projektování úrovňových křižovatek, okružní křižovatky, organizace-regulace a řízení dopravy, zklidňování dopravy, doprava v klidu, kapacita komunikace a křižovatek, mimoúrovňové křižovatky. Zásady pro navrhování bezpečných křižovatek a dopravních prvků. Zklidňování dopravy. Negativní účinky automobilové dopravy na ŽP. Vybrané druhy dopravních průzkumů.

[1]  Kotas: Dopravní systémy a stavby, ČVUT Praha 2002
[2]  Rojan, Slabý, Dlouhá, Pipková: Městské komunikace, ČVUT, 1997
[3]  Slabý, Uhlík: Dopravní inženýrství 1, ČVUT Praha, 2006

Projektování pozemních komunikací

Druhy a typy křižovatek. Zásady dopravního a stavebního návrhu křižovatek. Jednota dopravních poměrů a dispozice, psychologická přednost. Nehodovost na úrovňových křižovatký¨ách. Zásady bezpečného návrhu, bezpečnostní audit. Porovnání křižovatek neřízených , řízených a okružních. Nové poznatky v projektování a výpočtu kapacity. Software pro výpočet kapacity i úrovní kvality dopravy. Využití mikrosimulačních modelů při ověření funkčnosti dispozice i jednotlivých prvků křižovatky.

[1]  (1) Projektování křižovatek na pozemních komunikacích
[2]  (2) Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích: technické podmínky: TP 135

Silniční stavby 1

Trasování silničních komunikací. Kategorie silnic a dálnic. Návrh směrového řešení trasy. Návrh nivelety v podélném řezu. Zhodnocení navržené trasy. Příčné uspořádání silnic a dálnic. Rozměry a tvary zemního tělesa. Výpočet kubatur zemních prací, hmotnice. Digitální model terénu. Směrové prvky. Minimální poloměr směrového oblouku. Přechodnice. Točky. Roční rozhled. Výškové prvky. Výškové zaoblení, zajištění rozhledu. Rozšíření vozovky. Silniční objekty. Vybavení silnic a dálnic. Křižovatky a křížení. Mimoúrovňové křižovatky, okružní křižovatky. Typy uličních sítí, odlišnosti provozu a výstavby místních komunikací, druhy řízení provozu světelnou signalizací, funkční třídy a kategorie, dopravní a uliční prostor, projekční prvky osy a nivelety ve městě. Parkování a odstavování vozidel, hromadné garáže, navrhování a zařízení pro pěší a cyklistickou dopravu.

[1]  [1] Kaun M., Lehovec F.: Pozemní komunikace 20, ČVUT, 2004, [2] Volf J. a kol.: Silniční stavby - projekt, ČVUT, 1994, [3] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 20, 30, ČVUT, 2005

Silniční stavby 3

Organizace silničního hospodářství v souvislosti s výstavbou a údržbou pozemních komunikací. Rozsah sítě PK. Konstrukce místních komunikací, parkovišť, zastávek nekolejové dopravy, polních a lesních cest. Asfaltové vozovky se zvýšenou odolností proti přetvoření.Litý asfalt, výroba, pokládka, zkoušení, užití. Emulzní kalové směsi, mikrokoberce. Princip návrhu složení hutněných asfaltových směsí a litého asfaltu. Marshallova zkouška. Pokládka a hutnění asfaltových směsí. Princip návrhu zhutňovací sestavy. Přejímací zkoušky krytů vozovek. Sledování stavu vozovek. Silniční DATABANKA a její vybavení. Údržba, opravy, rekonstrukce a čištění pozemních komunikací. Vozovky na mostech.

[1]  [1] Kaun M., Luxemburk F.: Pozemní komunikace 30, ČVUT, Praha, 2002, [2] Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích , [3] Kaun M., Lehovec F.: Pozemní komunikace 20 , ČVUT, 2004

Stavba pozemních komunikací

Reologie asfatových pojiv a směsí. TKP pozemních komunikací pro jednotlivé druhy silničních stavebních prací a údržby. Možnosti znovupoužití a recyklace silniční stavebních materiálů. Vozovky na mostech. Skladování asfaltů a jejich doprava . Činnost obalovny s kontinuální nebo šaržovou míchačkou. Doprava hutněných směsí a litého asfaltu. Postup pokládky, pracovní spoje. Podrobný návrh zhutňovací sestavy. Vlastnosti CB vozovkových směsí.

[1]  [1] Kaun M., Luxemburk F.: Silniční stavební materiály II, ČVUT, Praha, 1993, [2] Kaun M., Luxemburk F.: Pozemní komunikace 30, ČVUT, Praha, 2002, [3] Mondschein P., Valentin J., Veselá E.: Silniční stavby 2, ČVUT Praha 2006 ,

Traffic engineering

Design concept and philosophy of highway geometric design and traffic safety. Calculations and analysis to fit highway to the topography of the site for given standards is part of the students project. Impacts of the road geometry for drivers and users.Environmental impacts of highways. Examples of cross sections, pavement designs, types and uses of surface drains in rural type highways are discussed. Control of run-off water from pavements. Highway materials are covered including Asphalt Concretes, Portland Cement Concretes, Base and subbase materials. Introduction to pavement thickness design.

[1]  [1] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 20, 30, ČVUT, 2001, [2] Krejčiříková H., Špačková H.: Dopravní stavby. Část: Kolejová doprava, ČVUT, 2003, [3] Dlouhá E., Rojan J., Slabý P.: Městské komunikace - Návody k projektu, ČVUT, 1997

Statistické metody v doprav. inženýrství

Základní popisné statistiky a grafy, použití EXCELu. Základní pravděpodobnostní modely používané v dopravním inženýrství, Poissonovo, exponenciální, normální a logaritmicko-normální rozdělení. Odhady parametrů, intervalové odhady, problematika nutného počtu měření a její splnění v praxi. Regresní a korelační analýza v EXCELu (např. nehodovost). Základy teorie časových řad, periodogram, aplikace v oblasti sčítání dopravy.

[1]  Jarušková D.: Matematická statistika, Vydavatelství ČVUT Praha

Stavba pozemních komunikací

Reologie asfatových pojiv a směsí. TKP pozemních komunikací pro jednotlivé druhy silničních stavebních prací a údržby. Možnosti znovupoužití a recyklace silniční stavebních materiálů. Vozovky na mostech. Skladování asfaltů a jejich doprava . Činnost obalovny s kontinuální nebo šaržovou míchačkou. Doprava hutněných směsí a litého asfaltu. Postup pokládky, pracovní spoje. Podrobný návrh zhutňovací sestavy. Vlastnosti CB vozovkových směsí.

[1]  [1] Kaun M., Luxemburk F.: Silniční stavební materiály II, ČVUT, Praha, 1993, [2] Kaun M., Luxemburk F.: Pozemní komunikace 30, ČVUT, Praha, 2002, [3] Mondschein P., Valentin J., Veselá E.: Silniční stavby 2, ČVUT Praha 2006

Ekologie a estetika silničních komun.

Prognóza dopravních nároků. Rozvoj sítě pozemních komunikací, návaznost na EU. Přínosy kapacitních komunikací. Metodologie EIA. Legislativa platná v ČR. Multikriteriální hodnocení variant silničních komunikací. Hodnocení vlivů automobilové dopravy, hluk, exhalace, vibrace. Opatření ke snížení vlivů na okolí. Estetika silničních staveb, prostorové působení silniční trasy.

[1] Kaun, Lehovec: Pozemní komunikace 20
[2] Lehovec, Špůrek: Projektování PK z hlediska tvorby a ochrany životního prostředí

Letiště

Rozdělení letišť, organizace, údaje o letištích, legislativa, vybrané pojmy, pohyb letadla, vzlet a přistání, stanovení délky RWY, kódové značení, geometrické parametry a uspořádání vybraných prvků letišť, provozní využitelnost, únosnost zpevněných ploch, únosnost ostatních ploch letiště, překážkové roviny a plochy, ochranná pásma, vizuální navigační prostředky, světelná zařízení, zastavovací prostor letiště, odbavovací procesy na letišti, struktura letištních terminálů a odbavovacích ploch, návrh letiště.

[1]  [1] Kaun M.: Letiště (Navrhování), ČVUT, Praha 1996, [2] Ministerstvo dopravy a spojů ČR: Předpis Letiště L-14, Praha, 1999, [3] A.F.Stock: Concrete Pavements, London, 1988 ,

Městské komunikace

Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení, dopravní řešení v územních plánech, funkce komunikace a příčné uspořádání, zásady projektování úrovňových křižovatek, okružní křižovatky, organizace, regulace a řízení dopravy, zklidňování dopravy, průzkum a zdokumentování vybraných prvků MK

[1] Slabý, Dlouhá - Dopravní stavby a systémy 20, 30, ČVUT Praha, 2005

Mechanika vozovek

Vznik a vývoj mechaniky vozovek, členění vozovek, základní údaje pro navrhování, charakteristiky dopravního zatížení, teplotní režim, únosnost a vodní režim podloží, silniční stavební materiály, návrhové metody - rozdělení, vývoj, možnosti. Výpočet napětí a přetvoření v konstrukci vozovky a podloží, specifika navrhování různých konstrukčních typů vozovek, vozovky pro speciální zatížení.

[1]  [1] Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
[2]  [2] ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování
[3]  [3] TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací
[4]  [4] TP Katalog vozovek polních cest - Změna č. 2
[5]  [5] Čorej J. a kolektiv: Mechanika vozoviek, Navrhovanie vozoviek a spevnených ploch

Projekt CAD

Programy vývoj (ROADPAC, INROADS,…), základní pojmy, způsoby směrového a výškového vedení trasy v programu, příprava trasy z úseček a oblouků, směrové vedení trasy (starý způsob zadávání do tabulek, interaktivní návrh), tvorba DTM, interaktivní návrh nivelety, pokrytí silniční komunikace, tvorba příčných řezů, vykreslování. Ukázka programu CIVIL 3D.

[1]  Manuály z www.roadpac.cz
[2]  CAD Forum

Pozemnní komunikace ve městech

Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení, dopravní řešení v územních plánech, zásady projektování úrovňových křižovatek, okružní křižovatky, organizace-regulace a řízení dopravy, zklidňování dopravy, doprava v klidu, kapacita komunikace a křižovatek, mimoúrovňové křižovatky. Zásady pro navrhování bezpečných křižovatek a dopravních prvků.

[1]  [1] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 20, , [2] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 30

Silniční software

Vybraný obecný aplikační software (AutoCAD, Microstation, apod.). Programové produkty pro řešení dopravně inženýrských úloh. Systémy pro podporu dimenzování konstrukcí vozovek (Laymed). DTM 2009 - Digitální terénní modely (součást ROADPAC). Programy v silničním stavitelství (ROADPAC 2009,ROADCAD 2009, Civil 3D 2008). Expertní systémy pro hodpodaření s vozovkou (HDM4). Programy pro řešení speciálních úloh silničního stavitelství (AUTOTURN 6.0, ASPE). Program VISSIM, sloužící pro mikroskopickou simulaci dopravních proudů a posouzení kapacity a úrovně kvality dopravy.

[1]  Vébr L.: Počítačová podpora projektování silnic, 1991 ,
[2]  Volf a kolektiv: Silniční stavby -Projekt,
[3]  TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací, MD ČR 2004 ,
[4]  Katalog vozovek pozemních komunikací s dlážděnými kryty, ČVUT + AVVA 1999
[5]  www.roadpac.cz (volně stažitelné manuály v digitální podobě .pdf)
[6]  AutoCAD Civil 3D 2008 Tutorials Manual (volně stažitelný manuál v digitální podobě .pdf)

Výuka v terénu - silniční stavby (1 týden)

Polohopisné a výškopisné zaměření stávající komunikace (polygonový pořad, zaměření příčných řezů), návrh rekonstrukce, výkresová část (situace, podélný profil, vzorový příčný řez), dopravně-inženýrská úloha.

[1]  [1] Pipková B., Kaun M.: Návody pro výuku v terénu ze silnic,, [2] Švec: Stavební geodésie 10 - Praktická výuka

Bakalářská práce


Diplomová práce


Diplomový seminář


Diplomový seminář


Dopravní inženýrství

Teoretický základ pro projektování komunikací. Pohyb jednotlivého vozidla - pohyb rovnoměrný a rovnoměrně zrychlený. Návrhová rychlost. Brzdná dráha, délky rozhledu pro zastavení. Dynamický faktor a dynamická charakteristika. Aplikace. Stabilita vozidla při průjezdu zatáčkou. Minimální poloměr. Pohyb dopravního proudu - základní charakteristiky. Vztahy mezi nimi. Kapacita komunikace, přípustná intenzita dopravního proudu. Požadovaná jízdní rychlost. Určování kapacity silnice, dálnice a městské komunikace. Princip určení kapacity neřízené, řízené a okružní křižovatky. Vztah dopravy a území. Kvantifikace výhledových dopravních nároků. Prognóza dopravy - 4-fázový model. Základní dopravní průzkumy. Specifika silniční a městské dopravy na veřejných komunikacích.

[1]   [1] Medelská, Jirava, Nop, Rojan: Dopravné inžinierstvo (celostátní učebnice), Alfa Bratislava, 1991, [2] Jirava, Slabý: Pozemní komunikace 10 (Dopravní inženýrství)- skripta, ČVUT 1997, [3] Pipková a kol.: Pozemní komunikace 10- Návody do cvičení, skripta ČVUT, 1997
[2]  [4] Slabý, Uhlík: Dopravní inženýrství I, skripta ČVUT, 2006

Dopravní stavby

Doprava - členění, vztah k území,dopravní problém. Rozdělení PK,dopravní síť.Návrhová kategorie PK,charakteristiky dopravního proudu. Projektování PK - směrové a výškové řešení, prostorový účinek trasy. Návrh zemního tělesa,odvodnění PK.Vozovky PK. Dopravní stavby a ŽP, zklidňování dopravy, křižovatky. Kolejová doprava. Klady a zápory kolejové dopravy. Konstrukce železniční a tramvajové tratě. Hluk a protihluková opatření.

[1]  [1] Slabý P.,Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 20, 30, ČVUT, 2001, [2] Krejčiříková H.,Špačková H.: Dopravní stavby, část: Kolejová doprava, ČVUT, 2001, [3] Dlouhá E.,Rojan J., Slabý P.: Městské komunikace - Návody k projektu, ČVUT, 1997
[2]  [4] Krejčiříková H.,Špačková H.: Dopravní stavby, část: Kolejová doprava, ČVUT, 2002

Dopravní stavby Z

Silniční a městská síť v územním plánování,vývoj a typy komunikačních skeletů, jejich prvky, výhody-nevýhody, dělba přepravní práce, podklady pro návrh komunikace, základní dopravní průzkumy,dopravně-inženýrské charakteristiky a jejich uplatnění při návrhu, základní projektové prvky osy a trasy komunikace, úrovňové a mimoúrovňové křižovatky,řízené a neřízené křižovatky, malé okružní křižovatky,zásady návrhu dispozice křižovatek z hlediska bezpečnosti,kapacity, příčný řez a dopravní prostor komunikace a její skladebné prvky, zásady zklidňování dopravy, trasy a zařízení pro pěší a cyklistickou dopravu, negativní účinky dopravy na ŽP, zásady výpočtu hluku, druhy protihlukových opatření, parkování a odstavování vozidel. Druhy kolejové dopravy, výškové a směrové vedení, příčné uspořádání,trasa v terénu a ve městě.Návaznosti městské a příměstské dopravy, vysokorychlostní doprava. Řešení integrované MHD.

[1]  [1] Krejčiříková H.,Špačková H.: Dopravní stavby, část: Kolejová doprava, ČVUT, 2002 [2]Ježková J., Mondschein P., DLOUHÁ E.: Dopravní stavby, ČVUT 2006

Diplomová práce


Městské komunikace 1

Zásady pro návrh MK, návrhové prvky a projektování PK, návrh MHD a její preference, autobusové nádraží, doprava v klidu a její návrh, dopravní značení, odvodnění PK

[1]  Kotas: Dopravní systémy a stavby, ČVUT Praha 2002
[2]  Rojan, Slabý, Dlouhá, Pipková: Městské komunikace, ČVUT, 1997
[3]  Slabý, Uhlík: Dopravní inženýrství 1, ČVUT Praha, 2006

Projekt 2

Projekt je zaměřen na získávání praktických informací. Přednášky provádí pozvaní zástupci stavebních firem. Student zpracuje tématicky zaměřenou práci vztahující se k diplomové práci.

[1]  individuelní

Pozemní komunikace

Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení, dělení pozemních komunikací, zásady projektování silniční komunikace, návrhové parametry, vytyčovací prvky, směrové a výškové řešení, vzorový příčný řez a odvodnění, návrh (skladby) vozovky, zklidňování dopravy.

[1]  [1] Ježková J. a kol.: Dopravní stavby, ČVUT, Praha, 2006
[2]  [2] Pipková B., Vébr L., Ježková J., Polič D.: Dopravní stavby. Návody pro cvičení, ČVUT, Praha, 2006
[3]  [3] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 20, 30, ČVUT, 2005

Silniční stavby 2

Přípravné a dokončovací práce pro stavbu zemního tělesa. Stavba zemního tělesa pozemních komunikací. Rozdělení vozovek podle různých hledisek. Požadavky na základní silniční stavební materiály. Vozovka, její skladba a požadavky na jednotlivé konstrukční vrstvy a silniční pláň. Úpravy zemin, zlepšování, zpevňování, stabilizace. Podkladní vrstvy stmelené a nestmelené. Ložní a podkladní vrstvy u netuhých a tuhých vozovek. Krytové vrstvy netuhých vozovek, zásady pro jejich výrobu a pokládku. Rozdělení tuhých vozovek a zásady pro jejich provádění, jednovrstvové a dvouvrstvové kryty. Spojitě vyztužené cementobetobetonové kryty. Provádění vyztužených a nevyztužených spár. Dlážděné vozovky. Výběr vhodného typu konstrukce vozovky, zásady pro užití katalogu vozovek pozemních komunikací. Mechanizace silničních stavebních prací.

[1]  [1] Kaun M., Luxemburk F.: Pozemní komunikace 30, ČVUT, 2002, [2] Kaun M., Lehovec F.: Pozemní komunikace, ČKAIT, 1998, [3] TP 78: Katalog vozovek pozemních komunikací, MD ČR, 1995, [4] TP 170: Navrhování vozovek pozemních komunikací, MD ČR 2004 5,

Silniční stavby 3

Organizace silničního hospodářství v souvislosti s výstavbou a údržbou pozemních komunikací. Rozsah sítě PK. Konstrukce místních komunikací, parkovišť, zastávek nekolejové dopravy, polních a lesních cest. Asfaltové vozovky se zvýšenou odolností proti přetvoření.Litý asfalt, výroba, pokládka, zkoušení, užití. Emulzní kalové směsi, mikrokoberce. Princip návrhu složení hutněných asfaltových směsí a litého asfaltu. Marshallova zkouška. Pokládka a hutnění asfaltových směsí. Princip návrhu zhutňovací sestavy. Přejímací zkoušky krytů vozovek. Sledování stavu vozovek. Silniční DATABANKA a její vybavení. Údržba, opravy, rekonstrukce a čištění pozemních komunikací. Vozovky na mostech.

[1]  [1] Kaun M., Luxemburk F.: Pozemní komunikace 30, ČVUT, Praha, 2002, [2] Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích , [3] Kaun M., Lehovec F.: Pozemní komunikace 20 , ČVUT, 2004

Ekologie a estetika silničních komun.

Prognóza dopravních nároků. Rozvoj sítě pozemních komunikací, návaznost na EU. Přínosy kapacitních komunikací. Metodologie EIA. Legislativa platná v ČR. Multikriteriální hodnocení variant silničních komunikací. Hodnocení vlivů automobilové dopravy, hluk, exhalace, vibrace. Opatření ke snížení vlivů na okolí. Estetika silničních staveb, prostorové působení silniční trasy.

[1] Kaun, Lehovec: Pozemní komunikace 20
[2] Lehovec, Špůrek: Projektování PK z hlediska tvorby a ochrany životního prostředí

Letiště

Rozdělení letišť, organizace, údaje o letištích, legislativa, vybrané pojmy, pohyb letadla, vzlet a přistání, stanovení délky RWY, kódové značení, geometrické parametry a uspořádání vybraných prvků letišť, provozní využitelnost, únosnost zpevněných ploch, únosnost ostatních ploch letiště, překážkové roviny a plochy, ochranná pásma, vizuální navigační prostředky, světelná zařízení, zastavovací prostor letiště, odbavovací procesy na letišti, struktura letištních terminálů a odbavovacích ploch, návrh letiště.

[1]  [1] Kaun M.: Letiště (Navrhování), ČVUT, Praha 1996, [2] Ministerstvo dopravy a spojů ČR: Předpis Letiště L-14, Praha, 1999, [3] A.F.Stock: Concrete Pavements, London, 1988 ,

Projekt CAD

Programy vývoj (ROADPAC, INROADS,…), základní pojmy, způsoby směrového a výškového vedení trasy v programu, příprava trasy z úseček a oblouků, směrové vedení trasy (starý způsob zadávání do tabulek, interaktivní návrh), tvorba DTM, interaktivní návrh nivelety, pokrytí silniční komunikace, tvorba příčných řezů, vykreslování. Ukázka programu CIVIL 3D.

[1]  Manuály z www.roadpac.cz
[2]  CAD Forum

Projekt D

Posouzení kapacity úrovňové křižovatky a návrh způsobu jejího dopravního řešení. Návrh dispozičního uspořádání křižovatky, zahrnující geometrické řešení průběžných a přídatných jízdních pruhů, odbočovacích větví a dopravních ostrůvků a stínů. Výškové řešení křižovatky včetně projektových vrstevnic. Návrh zemního tělesa včetně bezpečnostních a odvodňovacích zařízení a silničních objektů. Návrh svislého a vodorovného dopravního značení.

[1]  [1] Kaun M., Lehovec F.: Pozemní komunikace 20, ČVUT, 2004, [2] Vébr L. a kol.: Silniční stavby 1, 2. Návody pro cvičení, ČVUT, 2006, [3] ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích, ČNI

Silniční doprava a životní prostředí

Vztah dopravy a ŽP. Negativní vlivy automobilové dopravy, výpočtové modely hluku a emisí, průzkumy a měření negativních vlivů, přístrojové a SW vybavení, návrh opatření na zlepšení.

[1]  [1] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 20, , [2] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 30

Stavba pozemních komunikací a letišt

Základní vlastnosti silničních stavebních materiálů, jejich zkoušení a použití při stavbě PK. TKP staveb PK - zemní těleso, pláň, podkladní a krytové vrstvy. Péče o PK. Stavba PK. Typy letišť. VPD. Vzletové a přistávací pásy, pojezdové dráhy a odbavovací plochy. Rozbor vzletu a přistání letadla. Klasifikace letišť. Využitelnost letiště s ohledem na převládající směry větrů. Zastavovací prostor letiště. Funkce odbavovací budovy.

[1]  [1] Kaun M., Luxemburk F.: Silniční stavební materiály II, ČVUT, Praha, 1993, [2] Kaun M., Luxemburk F.: Pozemní komunikace 30, ČVUT, Praha, 2002

Silniční software

Vybraný obecný aplikační software (AutoCAD, Microstation, apod.). Programové produkty pro řešení dopravně inženýrských úloh. Systémy pro podporu dimenzování konstrukcí vozovek (Laymed). DTM 2009 - Digitální terénní modely (součást ROADPAC). Programy v silničním stavitelství (ROADPAC 2009,ROADCAD 2009, Civil 3D 2008). Expertní systémy pro hodpodaření s vozovkou (HDM4). Programy pro řešení speciálních úloh silničního stavitelství (AUTOTURN 6.0, ASPE). Program VISSIM, sloužící pro mikroskopickou simulaci dopravních proudů a posouzení kapacity a úrovně kvality dopravy.

[1]  Vébr L.: Počítačová podpora projektování silnic, 1991 ,
[2]  Volf a kolektiv: Silniční stavby -Projekt,
[3]  TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací, MD ČR 2004 ,
[4]  Katalog vozovek pozemních komunikací s dlážděnými kryty, ČVUT + AVVA 1999
[5]  www.roadpac.cz (volně stažitelné manuály v digitální podobě .pdf)
[6]  AutoCAD Civil 3D 2008 Tutorials Manual (volně stažitelný manuál v digitální podobě .pdf)

Bakalářská práce


Dopravní inženýrství 2

Dopravní průzkumy - členění, druhy, účel, metodika, praktická měření; podklady pro projektování; bezpečnost provozu; celostátní sčítání dopravy; jednotlivé vozidlo a dopravní proud, včetně jeho charakteristik; pěší a cyklistická doprava, MHD, modelování – VISSIM.

[1]  Žďárecká, Jirava, Karlický: Dopravní průzkumy a prognózy, ČVUT Praha, 1983
[2]  Kotas: Dopravní systémy a stavby, ČVUT Praha 2002
[3]  Jirava, Slabý: Pozemní komunikace 10, ČVUT Praha, 1997

Diplomová práce


Diplomový seminář


Diplomový seminář


Dopravní stavby A

Doprava, členění dopravy, dopravní problém. Rozdělení pozemních komunikací (PK) a jejich kategorizace. Návrhová kategorie silnic a místních komunikací, charakteristiky dopravního proudu. Projektování PK, směrové a výškové řešení trasy, prostorový účinek trasy. Návrh zemního tělesa, odvodnění PK. Vozovky PK, materiály, konstrukční vrstvy. Dopravní stavby a životní prostředí, zklidňování dopravy, řešení průtahů obcemi, doprava v klidu, křižovatky.

[1]  [1] Kaun M., Kubát B.: Dopravní stavby 10, ČVUT, Praha, 1998, [2] Krejčiříková H., Špačková H.: Dopravní stavby. Část: Kolejová doprava, ČVUT, Praha, 2003

Dopravní stavby

Doprava - členění, vztah k území,dopravní problém. Rozdělení PK,dopravní síť.Návrhová kategorie PK,charakteristiky dopravního proudu. Projektování PK - směrové a výškové řešení, prostorový účinek trasy. Návrh zemního tělesa,odvodnění PK.Vozovky PK. Dopravní stavby a ŽP, zklidňování dopravy, křižovatky. Kolejová doprava. Klady a zápory kolejové dopravy. Konstrukce železniční a tramvajové tratě. Hluk a protihluková opatření.

[1]  [1] Slabý P.,Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 20, 30, ČVUT, 2001, [2] Krejčiříková H.,Špačková H.: Dopravní stavby, část: Kolejová doprava, ČVUT, 2001, [3] Dlouhá E.,Rojan J., Slabý P.: Městské komunikace - Návody k projektu, ČVUT, 1997
[2]  [4] Krejčiříková H.,Špačková H.: Dopravní stavby, část: Kolejová doprava, ČVUT, 2002

Dopravní stavby Z

Silniční a městská síť v územním plánování,vývoj a typy komunikačních skeletů, jejich prvky, výhody-nevýhody, dělba přepravní práce, podklady pro návrh komunikace, základní dopravní průzkumy,dopravně-inženýrské charakteristiky a jejich uplatnění při návrhu, základní projektové prvky osy a trasy komunikace, úrovňové a mimoúrovňové křižovatky,řízené a neřízené křižovatky, malé okružní křižovatky,zásady návrhu dispozice křižovatek z hlediska bezpečnosti,kapacity, příčný řez a dopravní prostor komunikace a její skladebné prvky, zásady zklidňování dopravy, trasy a zařízení pro pěší a cyklistickou dopravu, negativní účinky dopravy na ŽP, zásady výpočtu hluku, druhy protihlukových opatření, parkování a odstavování vozidel. Druhy kolejové dopravy, výškové a směrové vedení, příčné uspořádání,trasa v terénu a ve městě.Návaznosti městské a příměstské dopravy, vysokorychlostní doprava. Řešení integrované MHD.

[1]  [1] Krejčiříková H.,Špačková H.: Dopravní stavby, část: Kolejová doprava, ČVUT, 2002 [2]Ježková J., Mondschein P., DLOUHÁ E.: Dopravní stavby, ČVUT 2006

Diplomová práce


Městské komunikace 2

Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení, prostorový účin trasy, zásady projektování bezpečné trasy. Technologie konstrukce vozovky. Vybavení příloh projektu. Zásady projektování úrovňových křižovatek, okružní křižovatky, organizace-regulace a řízení dopravy, zklidňování dopravy, doprava v klidu, kapacita komunikace a křižovatek, mimoúrovňové křižovatky. Zásady pro navrhování bezpečných křižovatek a dopravních prvků. Zklidňování dopravy. Negativní účinky automobilové dopravy na ŽP. Vybrané druhy dopravních průzkumů.

[1]  Kotas: Dopravní systémy a stavby, ČVUT Praha 2002
[2]  Rojan, Slabý, Dlouhá, Pipková: Městské komunikace, ČVUT, 1997
[3]  Slabý, Uhlík: Dopravní inženýrství 1, ČVUT Praha, 2006

Projektování pozemních komunikací

Druhy a typy křižovatek. Zásady dopravního a stavebního návrhu křižovatek. Jednota dopravních poměrů a dispozice, psychologická přednost. Nehodovost na úrovňových křižovatký¨ách. Zásady bezpečného návrhu, bezpečnostní audit. Porovnání křižovatek neřízených , řízených a okružních. Nové poznatky v projektování a výpočtu kapacity. Software pro výpočet kapacity i úrovní kvality dopravy. Využití mikrosimulačních modelů při ověření funkčnosti dispozice i jednotlivých prvků křižovatky.

[1]  (1) Projektování křižovatek na pozemních komunikacích
[2]  (2) Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích: technické podmínky: TP 135

Silniční stavby 1

Trasování silničních komunikací. Kategorie silnic a dálnic. Návrh směrového řešení trasy. Návrh nivelety v podélném řezu. Zhodnocení navržené trasy. Příčné uspořádání silnic a dálnic. Rozměry a tvary zemního tělesa. Výpočet kubatur zemních prací, hmotnice. Digitální model terénu. Směrové prvky. Minimální poloměr směrového oblouku. Přechodnice. Točky. Roční rozhled. Výškové prvky. Výškové zaoblení, zajištění rozhledu. Rozšíření vozovky. Silniční objekty. Vybavení silnic a dálnic. Křižovatky a křížení. Mimoúrovňové křižovatky, okružní křižovatky. Typy uličních sítí, odlišnosti provozu a výstavby místních komunikací, druhy řízení provozu světelnou signalizací, funkční třídy a kategorie, dopravní a uliční prostor, projekční prvky osy a nivelety ve městě. Parkování a odstavování vozidel, hromadné garáže, navrhování a zařízení pro pěší a cyklistickou dopravu.

[1]  [1] Kaun M., Lehovec F.: Pozemní komunikace 20, ČVUT, 2004, [2] Volf J. a kol.: Silniční stavby - projekt, ČVUT, 1994, [3] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 20, 30, ČVUT, 2005

Silniční stavby 3

Organizace silničního hospodářství v souvislosti s výstavbou a údržbou pozemních komunikací. Rozsah sítě PK. Konstrukce místních komunikací, parkovišť, zastávek nekolejové dopravy, polních a lesních cest. Asfaltové vozovky se zvýšenou odolností proti přetvoření.Litý asfalt, výroba, pokládka, zkoušení, užití. Emulzní kalové směsi, mikrokoberce. Princip návrhu složení hutněných asfaltových směsí a litého asfaltu. Marshallova zkouška. Pokládka a hutnění asfaltových směsí. Princip návrhu zhutňovací sestavy. Přejímací zkoušky krytů vozovek. Sledování stavu vozovek. Silniční DATABANKA a její vybavení. Údržba, opravy, rekonstrukce a čištění pozemních komunikací. Vozovky na mostech.

[1]  [1] Kaun M., Luxemburk F.: Pozemní komunikace 30, ČVUT, Praha, 2002, [2] Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích , [3] Kaun M., Lehovec F.: Pozemní komunikace 20 , ČVUT, 2004

Stavba pozemních komunikací

Reologie asfatových pojiv a směsí. TKP pozemních komunikací pro jednotlivé druhy silničních stavebních prací a údržby. Možnosti znovupoužití a recyklace silniční stavebních materiálů. Vozovky na mostech. Skladování asfaltů a jejich doprava . Činnost obalovny s kontinuální nebo šaržovou míchačkou. Doprava hutněných směsí a litého asfaltu. Postup pokládky, pracovní spoje. Podrobný návrh zhutňovací sestavy. Vlastnosti CB vozovkových směsí.

[1]  [1] Kaun M., Luxemburk F.: Silniční stavební materiály II, ČVUT, Praha, 1993, [2] Kaun M., Luxemburk F.: Pozemní komunikace 30, ČVUT, Praha, 2002, [3] Mondschein P., Valentin J., Veselá E.: Silniční stavby 2, ČVUT Praha 2006 ,

Traffic engineering

Design concept and philosophy of highway geometric design and traffic safety. Calculations and analysis to fit highway to the topography of the site for given standards is part of the students project. Impacts of the road geometry for drivers and users.Environmental impacts of highways. Examples of cross sections, pavement designs, types and uses of surface drains in rural type highways are discussed. Control of run-off water from pavements. Highway materials are covered including Asphalt Concretes, Portland Cement Concretes, Base and subbase materials. Introduction to pavement thickness design.

[1]  [1] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 20, 30, ČVUT, 2001, [2] Krejčiříková H., Špačková H.: Dopravní stavby. Část: Kolejová doprava, ČVUT, 2003, [3] Dlouhá E., Rojan J., Slabý P.: Městské komunikace - Návody k projektu, ČVUT, 1997

Infrastruktura silniční a letecké dopravy

Zaměření katedry silničních staveb, pedagogická činnost na fakultě, dálniční a silniční síť ČR, rozdělení komunikácí, letiště, dopravní inženýrství - moderní trendy, technologie staveb PK, zkušebnictví v silničním stavitelství.

[1] Špůrek J.: Silniční stavitelství I, SNTL, Praha 1969
[2] Špůrek J.: Silniční stavitelství II, SNTL, Praha 1969

Letecká doprava a stavba letišť

Historie letectví, nadzvuková letecká doprava, organizace, údaje o letištích, legislativa, rozdělení letadel letecké pohonné jednotky a hmoty, vybrané pojmy a definice z oblasti letišť, pohyb letadla, vzlet a přistání, stanovení délky RWY, parametry letadel ovlivňující návrh letiště, kódové značení, dráhový systém umístění a uspořádání, kapacitní problematika letišť, letové oblasti, vliv leteckého provozu na ŽP, vliv létání na člověka,

[1]  Letiště (Navrhování), ČVUT, Praha 1996

Statistické metody v doprav. inženýrství

Základní popisné statistiky a grafy, použití EXCELu. Základní pravděpodobnostní modely používané v dopravním inženýrství, Poissonovo, exponenciální, normální a logaritmicko-normální rozdělení. Odhady parametrů, intervalové odhady, problematika nutného počtu měření a její splnění v praxi. Regresní a korelační analýza v EXCELu (např. nehodovost). Základy teorie časových řad, periodogram, aplikace v oblasti sčítání dopravy.

[1]  Jarušková D.: Matematická statistika, Vydavatelství ČVUT Praha

Stavba pozemních komunikací

Reologie asfatových pojiv a směsí. TKP pozemních komunikací pro jednotlivé druhy silničních stavebních prací a údržby. Možnosti znovupoužití a recyklace silniční stavebních materiálů. Vozovky na mostech. Skladování asfaltů a jejich doprava . Činnost obalovny s kontinuální nebo šaržovou míchačkou. Doprava hutněných směsí a litého asfaltu. Postup pokládky, pracovní spoje. Podrobný návrh zhutňovací sestavy. Vlastnosti CB vozovkových směsí.

[1]  [1] Kaun M., Luxemburk F.: Silniční stavební materiály II, ČVUT, Praha, 1993, [2] Kaun M., Luxemburk F.: Pozemní komunikace 30, ČVUT, Praha, 2002, [3] Mondschein P., Valentin J., Veselá E.: Silniční stavby 2, ČVUT Praha 2006

Doprava ve městech

Dopravní řešení v územních plánech. Vztah dopravy a ŽP. Negativní vlivy automobilové dopravy, výpočtové modely hluku a emisí, průzkumy a měření negativních vlivů, přístrojové a SW vybavení, návrh opatření na zlepšení. Zklidňování dopravy. doprava v klidu.Návrh dispozice křižovatek. Přílohy a vybavení projektové dokumentace. Zásady projektování.

[1]  [1] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 20, , [2] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 30

Ekologie a estetika silničních komun.

Prognóza dopravních nároků. Rozvoj sítě pozemních komunikací, návaznost na EU. Přínosy kapacitních komunikací. Metodologie EIA. Legislativa platná v ČR. Multikriteriální hodnocení variant silničních komunikací. Hodnocení vlivů automobilové dopravy, hluk, exhalace, vibrace. Opatření ke snížení vlivů na okolí. Estetika silničních staveb, prostorové působení silniční trasy.

[1] Kaun, Lehovec: Pozemní komunikace 20
[2] Lehovec, Špůrek: Projektování PK z hlediska tvorby a ochrany životního prostředí

Letiště

Rozdělení letišť, organizace, údaje o letištích, legislativa, vybrané pojmy, pohyb letadla, vzlet a přistání, stanovení délky RWY, kódové značení, geometrické parametry a uspořádání vybraných prvků letišť, provozní využitelnost, únosnost zpevněných ploch, únosnost ostatních ploch letiště, překážkové roviny a plochy, ochranná pásma, vizuální navigační prostředky, světelná zařízení, zastavovací prostor letiště, odbavovací procesy na letišti, struktura letištních terminálů a odbavovacích ploch, návrh letiště.

[1]  [1] Kaun M.: Letiště (Navrhování), ČVUT, Praha 1996, [2] Ministerstvo dopravy a spojů ČR: Předpis Letiště L-14, Praha, 1999, [3] A.F.Stock: Concrete Pavements, London, 1988 ,

Městské komunikace

Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení, dopravní řešení v územních plánech, funkce komunikace a příčné uspořádání, zásady projektování úrovňových křižovatek, okružní křižovatky, organizace, regulace a řízení dopravy, zklidňování dopravy, průzkum a zdokumentování vybraných prvků MK

[1] Slabý, Dlouhá - Dopravní stavby a systémy 20, 30, ČVUT Praha, 2005
[2] Rojan, Slabý, Dlouhá, Pipková: Městské komunikace, ČVUT, 1997

Mechanika vozovek

Vznik a vývoj mechaniky vozovek, členění vozovek, základní údaje pro navrhování, charakteristiky dopravního zatížení, teplotní režim, únosnost a vodní režim podloží, silniční stavební materiály, návrhové metody - rozdělení, vývoj, možnosti. Výpočet napětí a přetvoření v konstrukci vozovky a podloží, specifika navrhování různých konstrukčních typů vozovek, vozovky pro speciální zatížení.

[1]  [1] Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
[2]  [2] ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování
[3]  [3] TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací
[4]  [4] TP Katalog vozovek polních cest - Změna č. 2
[5]  [5] Čorej J. a kolektiv: Mechanika vozoviek, Navrhovanie vozoviek a spevnených ploch

Projekt CAD

Programy vývoj (ROADPAC, INROADS,…), základní pojmy, způsoby směrového a výškového vedení trasy v programu, příprava trasy z úseček a oblouků, směrové vedení trasy (starý způsob zadávání do tabulek, interaktivní návrh), tvorba DTM, interaktivní návrh nivelety, pokrytí silniční komunikace, tvorba příčných řezů, vykreslování. Ukázka programu CIVIL 3D.

[1]  Manuály z www.roadpac.cz
[2]  CAD Forum

Pozemnní komunikace ve městech

Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení, dopravní řešení v územních plánech, zásady projektování úrovňových křižovatek, okružní křižovatky, organizace-regulace a řízení dopravy, zklidňování dopravy, doprava v klidu, kapacita komunikace a křižovatek, mimoúrovňové křižovatky. Zásady pro navrhování bezpečných křižovatek a dopravních prvků.

[1]  [1] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 20, , [2] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 30

Silniční software

Vybraný obecný aplikační software (AutoCAD, Microstation, apod.). Programové produkty pro řešení dopravně inženýrských úloh. Systémy pro podporu dimenzování konstrukcí vozovek (Laymed). DTM 2009 - Digitální terénní modely (součást ROADPAC). Programy v silničním stavitelství (ROADPAC 2009,ROADCAD 2009, Civil 3D 2008). Expertní systémy pro hodpodaření s vozovkou (HDM4). Programy pro řešení speciálních úloh silničního stavitelství (AUTOTURN 6.0, ASPE).

[1]  Vébr L.: Počítačová podpora projektování silnic, 1991 ,
[2]  Volf a kolektiv: Silniční stavby -Projekt,
[3]  TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací, MD ČR 2004 ,
[4]  Katalog vozovek pozemních komunikací s dlážděnými kryty, ČVUT + AVVA 1999
[5]  www.roadpac.cz (volně stažitelné manuály v digitální podobě .pdf)
[6]  AutoCAD Civil 3D 2008 Tutorials Manual (volně stažitelný manuál v digitální podobě .pdf)

Výuka v terénu - silniční stavby (1 týden)

Polohopisné a výškopisné zaměření stávající komunikace (polygonový pořad, zaměření příčných řezů), návrh rekonstrukce, výkresová část (situace, podélný profil, vzorový příčný řez), dopravně-inženýrská úloha.

[1]  [1] Pipková B., Kaun M.: Návody pro výuku v terénu ze silnic,, [2] Švec: Stavební geodésie 10 - Praktická výuka

Bakalářská práce


Diplomová práce


Diplomový seminář


Diplomový seminář


Dopravní inženýrství

Teoretický základ pro projektování komunikací. Pohyb jednotlivého vozidla - pohyb rovnoměrný a rovnoměrně zrychlený. Návrhová rychlost. Brzdná dráha, délky rozhledu pro zastavení. Dynamický faktor a dynamická charakteristika. Aplikace. Stabilita vozidla při průjezdu zatáčkou. Minimální poloměr. Pohyb dopravního proudu - základní charakteristiky. Vztahy mezi nimi. Kapacita komunikace, přípustná intenzita dopravního proudu. Požadovaná jízdní rychlost. Určování kapacity silnice, dálnice a městské komunikace. Princip určení kapacity neřízené, řízené a okružní křižovatky. Vztah dopravy a území. Kvantifikace výhledových dopravních nároků. Prognóza dopravy - 4-fázový model. Základní dopravní průzkumy. Specifika silniční a městské dopravy na veřejných komunikacích.

[1]   [1] Medelská, Jirava, Nop, Rojan: Dopravné inžinierstvo (celostátní učebnice), Alfa Bratislava, 1991, [2] Jirava, Slabý: Pozemní komunikace 10 (Dopravní inženýrství)- skripta, ČVUT 1997, [3] Pipková a kol.: Pozemní komunikace 10- Návody do cvičení, skripta ČVUT, 1997
[2]  [4] Slabý, Uhlík: Dopravní inženýrství I, skripta ČVUT, 2006

Dopravní stavby

Doprava - členění, vztah k území,dopravní problém. Rozdělení PK,dopravní síť.Návrhová kategorie PK,charakteristiky dopravního proudu. Projektování PK - směrové a výškové řešení, prostorový účinek trasy. Návrh zemního tělesa,odvodnění PK.Vozovky PK. Dopravní stavby a ŽP, zklidňování dopravy, křižovatky. Kolejová doprava. Klady a zápory kolejové dopravy. Konstrukce železniční a tramvajové tratě. Hluk a protihluková opatření.

[1]  [1] Slabý P.,Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 20, 30, ČVUT, 2001, [2] Krejčiříková H.,Špačková H.: Dopravní stavby, část: Kolejová doprava, ČVUT, 2001, [3] Dlouhá E.,Rojan J., Slabý P.: Městské komunikace - Návody k projektu, ČVUT, 1997
[2]  [4] Krejčiříková H.,Špačková H.: Dopravní stavby, část: Kolejová doprava, ČVUT, 2002

Dopravní stavby (s K137)

Silniční a městská síť v územním plánování,vývoj a typy komunikačních skeletů, jejich prvky, výhody-nevýhody, dělba přepravní práce, podklady pro návrh komunikace, základní dopravní průzkumy,dopravně-inženýrské charakteristiky a jejich uplatnění při návrhu, základní projektové prvky osy a trasy komunikace, úrovňové a mimoúrovňové křižovatky,řízené a neřízené křižovatky, malé okružní křižovatky,zásady návrhu dispozice křižovatek z hlediska bezpečnosti,kapacity, příčný řez a dopravní prostor komunikace a její skladebné prvky, zásady zklidňování dopravy, trasy a zařízení pro pěší a cyklistickou dopravu, negativní účinky dopravy na ŽP, zásady výpočtu hluku, druhy protihlukových opatření, parkování a odstavování vozidel. Druhy kolejové dopravy, výškové a směrové vedení, příčné uspořádání,trasa v terénu a ve městě.Návaznosti městské a příměstské dopravy, vysokorychlostní doprava. Řešení integrované MHD.

[1]  [1] Krejčiříková H.,Špačková H.: Dopravní stavby, část: Kolejová doprava, ČVUT, 2002 [2]Ježková J., Mondschein P., DLOUHÁ E.: Dopravní stavby, ČVUT 2006

Diplomová práce


Městské komunikace 1

Zásady pro návrh MK, návrhové prvky a projektování PK, návrh MHD a její preference, autobusové nádraží, doprava v klidu a její návrh, dopravní značení, odvodnění PK

[1]  Kotas: Dopravní systémy a stavby, ČVUT Praha 2002
[2]  Rojan, Slabý, Dlouhá, Pipková: Městské komunikace, ČVUT, 1997
[3]  Slabý, Uhlík: Dopravní inženýrství 1, ČVUT Praha, 2006

Projekt 2

Projekt je zaměřen na získávání praktických informací. Přednášky provádí pozvaní zástupci stavebních firem. Student zpracuje tématicky zaměřenou práci vztahující se k diplomové práci.

[1]  individuelní

Pozemní komunikace

Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení, dělení pozemních komunikací, zásady projektování silniční komunikace, návrhové parametry, vytyčovací prvky, směrové a výškové řešení, vzorový příčný řez a odvodnění, návrh (skladby) vozovky, zklidňování dopravy.

[1]  [1] Ježková J. a kol.: Dopravní stavby, ČVUT, Praha, 2006
[2]  [2] Pipková B., Vébr L., Ježková J., Polič D.: Dopravní stavby. Návody pro cvičení, ČVUT, Praha, 2006
[3]  [3] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 20, 30, ČVUT, 2005

Silniční stavby 2

Přípravné a dokončovací práce pro stavbu zemního tělesa. Stavba zemního tělesa pozemních komunikací. Rozdělení vozovek podle různých hledisek. Požadavky na základní silniční stavební materiály. Vozovka, její skladba a požadavky na jednotlivé konstrukční vrstvy a silniční pláň. Úpravy zemin, zlepšování, zpevňování, stabilizace. Podkladní vrstvy stmelené a nestmelené. Ložní a podkladní vrstvy u netuhých a tuhých vozovek. Krytové vrstvy netuhých vozovek, zásady pro jejich výrobu a pokládku. Rozdělení tuhých vozovek a zásady pro jejich provádění, jednovrstvové a dvouvrstvové kryty. Spojitě vyztužené cementobetobetonové kryty. Provádění vyztužených a nevyztužených spár. Dlážděné vozovky. Výběr vhodného typu konstrukce vozovky, zásady pro užití katalogu vozovek pozemních komunikací. Mechanizace silničních stavebních prací.

[1]  [1] Kaun M., Luxemburk F.: Pozemní komunikace 30, ČVUT, 2002, [2] Kaun M., Lehovec F.: Pozemní komunikace, ČKAIT, 1998, [3] TP 78: Katalog vozovek pozemních komunikací, MD ČR, 1995, [4] TP 170: Navrhování vozovek pozemních komunikací, MD ČR 2004 5,

Silniční stavby 3

Organizace silničního hospodářství v souvislosti s výstavbou a údržbou pozemních komunikací. Rozsah sítě PK. Konstrukce místních komunikací, parkovišť, zastávek nekolejové dopravy, polních a lesních cest. Asfaltové vozovky se zvýšenou odolností proti přetvoření.Litý asfalt, výroba, pokládka, zkoušení, užití. Emulzní kalové směsi, mikrokoberce. Princip návrhu složení hutněných asfaltových směsí a litého asfaltu. Marshallova zkouška. Pokládka a hutnění asfaltových směsí. Princip návrhu zhutňovací sestavy. Přejímací zkoušky krytů vozovek. Sledování stavu vozovek. Silniční DATABANKA a její vybavení. Údržba, opravy, rekonstrukce a čištění pozemních komunikací. Vozovky na mostech.

[1]  [1] Kaun M., Luxemburk F.: Pozemní komunikace 30, ČVUT, Praha, 2002, [2] Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích , [3] Kaun M., Lehovec F.: Pozemní komunikace 20 , ČVUT, 2004

Ekologie a estetika silničních komun.

Prognóza dopravních nároků. Rozvoj sítě pozemních komunikací, návaznost na EU. Přínosy kapacitních komunikací. Metodologie EIA. Legislativa platná v ČR. Multikriteriální hodnocení variant silničních komunikací. Hodnocení vlivů automobilové dopravy, hluk, exhalace, vibrace. Opatření ke snížení vlivů na okolí. Estetika silničních staveb, prostorové působení silniční trasy.

[1] Kaun, Lehovec: Pozemní komunikace 20
[2] Lehovec, Špůrek: Projektování PK z hlediska tvorby a ochrany životního prostředí

Letiště

Rozdělení letišť, organizace, údaje o letištích, legislativa, vybrané pojmy, pohyb letadla, vzlet a přistání, stanovení délky RWY, kódové značení, geometrické parametry a uspořádání vybraných prvků letišť, provozní využitelnost, únosnost zpevněných ploch, únosnost ostatních ploch letiště, překážkové roviny a plochy, ochranná pásma, vizuální navigační prostředky, světelná zařízení, zastavovací prostor letiště, odbavovací procesy na letišti, struktura letištních terminálů a odbavovacích ploch, návrh letiště.

[1]  [1] Kaun M.: Letiště (Navrhování), ČVUT, Praha 1996, [2] Ministerstvo dopravy a spojů ČR: Předpis Letiště L-14, Praha, 1999, [3] A.F.Stock: Concrete Pavements, London, 1988 ,

Projekt CAD

Programy vývoj (ROADPAC, INROADS,…), základní pojmy, způsoby směrového a výškového vedení trasy v programu, příprava trasy z úseček a oblouků, směrové vedení trasy (starý způsob zadávání do tabulek, interaktivní návrh), tvorba DTM, interaktivní návrh nivelety, pokrytí silniční komunikace, tvorba příčných řezů, vykreslování. Ukázka programu CIVIL 3D.

[1]  Manuály z www.roadpac.cz
[2]  CAD Forum

Projekt D

Posouzení kapacity úrovňové křižovatky a návrh způsobu jejího dopravního řešení. Návrh dispozičního uspořádání křižovatky, zahrnující geometrické řešení průběžných a přídatných jízdních pruhů, odbočovacích větví a dopravních ostrůvků a stínů. Výškové řešení křižovatky včetně projektových vrstevnic. Návrh zemního tělesa včetně bezpečnostních a odvodňovacích zařízení a silničních objektů. Návrh svislého a vodorovného dopravního značení.

[1]  [1] Kaun M., Lehovec F.: Pozemní komunikace 20, ČVUT, 2004, [2] Vébr L. a kol.: Silniční stavby 1, 2. Návody pro cvičení, ČVUT, 2006, [3] ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích, ČNI

Silniční doprava a životní prostředí

Vztah dopravy a ŽP. Negativní vlivy automobilové dopravy, výpočtové modely hluku a emisí, průzkumy a měření negativních vlivů, přístrojové a SW vybavení, návrh opatření na zlepšení.

[1]  [1] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 20, , [2] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 30

Stavba pozemních komunikací a letišt

Základní vlastnosti silničních stavebních materiálů, jejich zkoušení a použití při stavbě PK. TKP staveb PK - zemní těleso, pláň, podkladní a krytové vrstvy. Péče o PK. Stavba PK. Typy letišť. VPD. Vzletové a přistávací pásy, pojezdové dráhy a odbavovací plochy. Rozbor vzletu a přistání letadla. Klasifikace letišť. Využitelnost letiště s ohledem na převládající směry větrů. Zastavovací prostor letiště. Funkce odbavovací budovy.

[1]  [1] Kaun M., Luxemburk F.: Silniční stavební materiály II, ČVUT, Praha, 1993, [2] Kaun M., Luxemburk F.: Pozemní komunikace 30, ČVUT, Praha, 2002

Silniční software

Vybraný obecný aplikační software (AutoCAD, Microstation, apod.). Programové produkty pro řešení dopravně inženýrských úloh. Systémy pro podporu dimenzování konstrukcí vozovek (Laymed). DTM 2009 - Digitální terénní modely (součást ROADPAC). Programy v silničním stavitelství (ROADPAC 2009,ROADCAD 2009, Civil 3D 2008). Expertní systémy pro hodpodaření s vozovkou (HDM4). Programy pro řešení speciálních úloh silničního stavitelství (AUTOTURN 6.0, ASPE).

[1]  Vébr L.: Počítačová podpora projektování silnic, 1991 ,
[2]  Volf a kolektiv: Silniční stavby -Projekt,
[3]  TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací, MD ČR 2004 ,
[4]  Katalog vozovek pozemních komunikací s dlážděnými kryty, ČVUT + AVVA 1999
[5]  www.roadpac.cz (volně stažitelné manuály v digitální podobě .pdf)
[6]  AutoCAD Civil 3D 2008 Tutorials Manual (volně stažitelný manuál v digitální podobě .pdf)

Bakalářská práce


Dopravní inženýrství 2

Dopravní průzkumy - členění, druhy, účel, metodika, praktická měření; podklady pro projektování; bezpečnost provozu; celostátní sčítání dopravy; jednotlivé vozidlo a dopravní proud, včetně jeho charakteristik; pěší a cyklistická doprava, MHD, modelování – VISSIM.

[1]  Žďárecká, Jirava, Karlický: Dopravní průzkumy a prognózy, ČVUT Praha, 1983
[2]  Kotas: Dopravní systémy a stavby, ČVUT Praha 2002
[3]  Jirava, Slabý: Pozemní komunikace 10, ČVUT Praha, 1997

Diplomová práce


Diplomový seminář


Diplomový seminář


Dopravní stavby A

Doprava, členění dopravy, dopravní problém. Rozdělení pozemních komunikací (PK) a jejich kategorizace. Návrhová kategorie silnic a místních komunikací, charakteristiky dopravního proudu. Projektování PK, směrové a výškové řešení trasy, prostorový účinek trasy. Návrh zemního tělesa, odvodnění PK. Vozovky PK, materiály, konstrukční vrstvy. Dopravní stavby a životní prostředí, zklidňování dopravy, řešení průtahů obcemi, doprava v klidu, křižovatky.

[1]  [1] Kaun M., Kubát B.: Dopravní stavby 10, ČVUT, Praha, 1998, [2] Krejčiříková H., Špačková H.: Dopravní stavby. Část: Kolejová doprava, ČVUT, Praha, 2003

Dopravní stavby

Doprava - členění, vztah k území,dopravní problém. Rozdělení PK,dopravní síť.Návrhová kategorie PK,charakteristiky dopravního proudu. Projektování PK - směrové a výškové řešení, prostorový účinek trasy. Návrh zemního tělesa,odvodnění PK.Vozovky PK. Dopravní stavby a ŽP, zklidňování dopravy, křižovatky. Kolejová doprava. Klady a zápory kolejové dopravy. Konstrukce železniční a tramvajové tratě. Hluk a protihluková opatření.

[1]  [1] Slabý P.,Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 20, 30, ČVUT, 2001, [2] Krejčiříková H.,Špačková H.: Dopravní stavby, část: Kolejová doprava, ČVUT, 2001, [3] Dlouhá E.,Rojan J., Slabý P.: Městské komunikace - Návody k projektu, ČVUT, 1997
[2]  [4] Krejčiříková H.,Špačková H.: Dopravní stavby, část: Kolejová doprava, ČVUT, 2002

Dopravní stavby Z

Silniční a městská síť v územním plánování,vývoj a typy komunikačních skeletů, jejich prvky, výhody-nevýhody, dělba přepravní práce, podklady pro návrh komunikace, základní dopravní průzkumy,dopravně-inženýrské charakteristiky a jejich uplatnění při návrhu, základní projektové prvky osy a trasy komunikace, úrovňové a mimoúrovňové křižovatky,řízené a neřízené křižovatky, malé okružní křižovatky,zásady návrhu dispozice křižovatek z hlediska bezpečnosti,kapacity, příčný řez a dopravní prostor komunikace a její skladebné prvky, zásady zklidňování dopravy, trasy a zařízení pro pěší a cyklistickou dopravu, negativní účinky dopravy na ŽP, zásady výpočtu hluku, druhy protihlukových opatření, parkování a odstavování vozidel. Druhy kolejové dopravy, výškové a směrové vedení, příčné uspořádání,trasa v terénu a ve městě.Návaznosti městské a příměstské dopravy, vysokorychlostní doprava. Řešení integrované MHD.

[1]  [1] Krejčiříková H.,Špačková H.: Dopravní stavby, část: Kolejová doprava, ČVUT, 2002 [2]Ježková J., Mondschein P., DLOUHÁ E.: Dopravní stavby, ČVUT 2006

Letiště a pozemní komunikace II.


Městské komunikace 2

Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení, prostorový účin trasy, zásady projektování bezpečné trasy. Technologie konstrukce vozovky. Vybavení příloh projektu. Zásady projektování úrovňových křižovatek, okružní křižovatky, organizace-regulace a řízení dopravy, zklidňování dopravy, doprava v klidu, kapacita komunikace a křižovatek, mimoúrovňové křižovatky. Zásady pro navrhování bezpečných křižovatek a dopravních prvků. Zklidňování dopravy. Negativní účinky automobilové dopravy na ŽP. Vybrané druhy dopravních průzkumů.

[1]  Kotas: Dopravní systémy a stavby, ČVUT Praha 2002
[2]  Rojan, Slabý, Dlouhá, Pipková: Městské komunikace, ČVUT, 1997
[3]  Slabý, Uhlík: Dopravní inženýrství 1, ČVUT Praha, 2006

Projektování pozemních komunikací

Druhy a typy křižovatek. Zásady dopravního a stavebního návrhu křižovatek. Jednota dopravních poměrů a dispozice, psychologická přednost. Nehodovost na úrovňových křižovatký¨ách. Zásady bezpečného návrhu, bezpečnostní audit. Porovnání křižovatek neřízených , řízených a okružních. Nové poznatky v projektování a výpočtu kapacity. Software pro výpočet kapacity i úrovní kvality dopravy. Využití mikrosimulačních modelů při ověření funkčnosti dispozice i jednotlivých prvků křižovatky.

[1]  (1) Projektování křižovatek na pozemních komunikacích
[2]  (2) Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích: technické podmínky: TP 135

Průzkumy a teorie dopravního proudu

Základní charakteristiky pohybu jednotlivého vozidla. Základní charakteristiky dopravního proudu. Účel, způsob a druhy dopravních průzkumů. Metodiky průzkumů a praktická měření v terénu. Způsoby matematicko-statistického vyhodnocení průzkumů. Simulační modely dopravního proudu. Účelové dopravní průzkumy.

[1] Medelská, Jirava, Nop, Rojan Dopravné inženierstvo Alfa Bratislava 1991
[2] Karlický, Slabý Teorie dopravního proudu ČVUT Praha 1983
[3] Žďárecká, Jirava, Karlický Dopravní průzkumy a prognózy ČVUT Praha 1983

Silniční stavby 1

Trasování silničních komunikací. Kategorie silnic a dálnic. Návrh směrového řešení trasy. Návrh nivelety v podélném řezu. Zhodnocení navržené trasy. Příčné uspořádání silnic a dálnic. Rozměry a tvary zemního tělesa. Výpočet kubatur zemních prací, hmotnice. Digitální model terénu. Směrové prvky. Minimální poloměr směrového oblouku. Přechodnice. Točky. Roční rozhled. Výškové prvky. Výškové zaoblení, zajištění rozhledu. Rozšíření vozovky. Silniční objekty. Vybavení silnic a dálnic. Křižovatky a křížení. Mimoúrovňové křižovatky, okružní křižovatky. Typy uličních sítí, odlišnosti provozu a výstavby místních komunikací, druhy řízení provozu světelnou signalizací, funkční třídy a kategorie, dopravní a uliční prostor, projekční prvky osy a nivelety ve městě. Parkování a odstavování vozidel, hromadné garáže, navrhování a zařízení pro pěší a cyklistickou dopravu.

[1]  [1] Kaun M., Lehovec F.: Pozemní komunikace 20, ČVUT, 2004, [2] Volf J. a kol.: Silniční stavby - projekt, ČVUT, 1994, [3] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 20, 30, ČVUT, 2005

Silniční stavby 3

Organizace silničního hospodářství v souvislosti s výstavbou a údržbou pozemních komunikací. Rozsah sítě PK. Konstrukce místních komunikací, parkovišť, zastávek nekolejové dopravy, polních a lesních cest. Asfaltové vozovky se zvýšenou odolností proti přetvoření.Litý asfalt, výroba, pokládka, zkoušení, užití. Emulzní kalové směsi, mikrokoberce. Princip návrhu složení hutněných asfaltových směsí a litého asfaltu. Marshallova zkouška. Pokládka a hutnění asfaltových směsí. Princip návrhu zhutňovací sestavy. Přejímací zkoušky krytů vozovek. Sledování stavu vozovek. Silniční DATABANKA a její vybavení. Údržba, opravy, rekonstrukce a čištění pozemních komunikací. Vozovky na mostech.

[1]  [1] Kaun M., Luxemburk F.: Pozemní komunikace 30, ČVUT, Praha, 2002, [2] Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích , [3] Kaun M., Lehovec F.: Pozemní komunikace 20 , ČVUT, 2004

Stavba pozemních komunikací

Reologie asfatových pojiv a směsí. TKP pozemních komunikací pro jednotlivé druhy silničních stavebních prací a údržby. Možnosti znovupoužití a recyklace silniční stavebních materiálů. Vozovky na mostech. Skladování asfaltů a jejich doprava . Činnost obalovny s kontinuální nebo šaržovou míchačkou. Doprava hutněných směsí a litého asfaltu. Postup pokládky, pracovní spoje. Podrobný návrh zhutňovací sestavy. Vlastnosti CB vozovkových směsí.

[1]  [1] Kaun M., Luxemburk F.: Silniční stavební materiály II, ČVUT, Praha, 1993, [2] Kaun M., Luxemburk F.: Pozemní komunikace 30, ČVUT, Praha, 2002, [3] Mondschein P., Valentin J., Veselá E.: Silniční stavby 2, ČVUT Praha 2006 ,

Traffic engineering

Design concept and philosophy of highway geometric design and traffic safety. Calculations and analysis to fit highway to the topography of the site for given standards is part of the students project. Impacts of the road geometry for drivers and users.Environmental impacts of highways. Examples of cross sections, pavement designs, types and uses of surface drains in rural type highways are discussed. Control of run-off water from pavements. Highway materials are covered including Asphalt Concretes, Portland Cement Concretes, Base and subbase materials. Introduction to pavement thickness design.

[1]  [1] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 20, 30, ČVUT, 2001, [2] Krejčiříková H., Špačková H.: Dopravní stavby. Část: Kolejová doprava, ČVUT, 2003, [3] Dlouhá E., Rojan J., Slabý P.: Městské komunikace - Návody k projektu, ČVUT, 1997

Infrastruktura silniční a letecké dopravy

Zaměření katedry silničních staveb, pedagogická činnost na fakultě, dálniční a silniční síť ČR, rozdělení komunikácí, letiště, dopravní inženýrství - moderní trendy, technologie staveb PK, zkušebnictví v silničním stavitelství.

[1] Špůrek J.: Silniční stavitelství I, SNTL, Praha 1969
[2] Špůrek J.: Silniční stavitelství II, SNTL, Praha 1969

Letecká doprava a stavba letišť

Historie letectví, nadzvuková letecká doprava, organizace, údaje o letištích, legislativa, rozdělení letadel letecké pohonné jednotky a hmoty, vybrané pojmy a definice z oblasti letišť, pohyb letadla, vzlet a přistání, stanovení délky RWY, parametry letadel ovlivňující návrh letiště, kódové značení, dráhový systém umístění a uspořádání, kapacitní problematika letišť, letové oblasti, vliv leteckého provozu na ŽP, vliv létání na člověka,

[1]  Letiště (Navrhování), ČVUT, Praha 1996

Pozemní komunikace ve městech

Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení, dopravní řešení v územních plánech, zásady projektování úrovňových křižovatek, okružní křižovatky, organizace-regulace a řízení dopravy, zklidňování dopravy, doprava v klidu, kapacita komunikace a křižovatek, mimoúrovňové křižovatky. Zásady pro navrhování bezpečných křižovatek a dopravních prvků.

[1]  [1] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 20, , [2] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 30

Statistické metody v doprav. inženýrství

Základní popisné statistiky a grafy, použití EXCELu. Základní pravděpodobnostní modely používané v dopravním inženýrství, Poissonovo, exponenciální, normální a logaritmicko-normální rozdělení. Odhady parametrů, intervalové odhady, problematika nutného počtu měření a její splnění v praxi. Regresní a korelační analýza v EXCELu (např. nehodovost). Základy teorie časových řad, periodogram, aplikace v oblasti sčítání dopravy.

[1]  Jarušková D.: Matematická statistika, Vydavatelství ČVUT Praha

Stavba pozemních komunikací

Reologie asfatových pojiv a směsí. TKP pozemních komunikací pro jednotlivé druhy silničních stavebních prací a údržby. Možnosti znovupoužití a recyklace silniční stavebních materiálů. Vozovky na mostech. Skladování asfaltů a jejich doprava . Činnost obalovny s kontinuální nebo šaržovou míchačkou. Doprava hutněných směsí a litého asfaltu. Postup pokládky, pracovní spoje. Podrobný návrh zhutňovací sestavy. Vlastnosti CB vozovkových směsí.

[1]  [1] Kaun M., Luxemburk F.: Silniční stavební materiály II, ČVUT, Praha, 1993, [2] Kaun M., Luxemburk F.: Pozemní komunikace 30, ČVUT, Praha, 2002, [3] Mondschein P., Valentin J., Veselá E.: Silniční stavby 2, ČVUT Praha 2006

Doprava ve městech

Dopravní řešení v územních plánech. Vztah dopravy a ŽP. Negativní vlivy automobilové dopravy, výpočtové modely hluku a emisí, průzkumy a měření negativních vlivů, přístrojové a SW vybavení, návrh opatření na zlepšení. Zklidňování dopravy. doprava v klidu.Návrh dispozice křižovatek. Přílohy a vybavení projektové dokumentace. Zásady projektování.

[1]  [1] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 20, , [2] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 30

Ekologie a estetika silničních komun.

Prognóza dopravních nároků. Rozvoj sítě pozemních komunikací, návaznost na EU. Přínosy kapacitních komunikací. Metodologie EIA. Legislativa platná v ČR. Multikriteriální hodnocení variant silničních komunikací. Hodnocení vlivů automobilové dopravy, hluk, exhalace, vibrace. Opatření ke snížení vlivů na okolí. Estetika silničních staveb, prostorové působení silniční trasy.

[1] Kaun, Lehovec: Pozemní komunikace 20
[2] Lehovec, Špůrek: Projektování PK z hlediska tvorby a ochrany životního prostředí

Letiště

Rozdělení letišť, organizace, údaje o letištích, legislativa, vybrané pojmy, pohyb letadla, vzlet a přistání, stanovení délky RWY, kódové značení, geometrické parametry a uspořádání vybraných prvků letišť, provozní využitelnost, únosnost zpevněných ploch, únosnost ostatních ploch letiště, překážkové roviny a plochy, ochranná pásma, vizuální navigační prostředky, světelná zařízení, zastavovací prostor letiště, odbavovací procesy na letišti, struktura letištních terminálů a odbavovacích ploch, návrh letiště.

[1]  [1] Kaun M.: Letiště (Navrhování), ČVUT, Praha 1996, [2] Ministerstvo dopravy a spojů ČR: Předpis Letiště L-14, Praha, 1999, [3] A.F.Stock: Concrete Pavements, London, 1988 ,

Městské komunikace

Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení, dopravní řešení v územních plánech, funkce komunikace a příčné uspořádání, zásady projektování úrovňových křižovatek, okružní křižovatky, organizace, regulace a řízení dopravy, zklidňování dopravy, průzkum a zdokumentování vybraných prvků MK

[1] Slabý, Dlouhá - Dopravní stavby a systémy 20, 30, ČVUT Praha, 2005
[2] Rojan, Slabý, Dlouhá, Pipková: Městské komunikace, ČVUT, 1997

Mechanika vozovek

Vznik a vývoj mechaniky vozovek, členění vozovek, základní údaje pro navrhování, charakteristiky dopravního zatížení, teplotní režim, únosnost a vodní režim podloží, silniční stavební materiály, návrhové metody - rozdělení, vývoj, možnosti. Výpočet napětí a přetvoření v konstrukci vozovky a podloží, specifika navrhování různých konstrukčních typů vozovek, vozovky pro speciální zatížení.

[1]  [1] Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
[2]  [2] ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování
[3]  [3] TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací
[4]  [4] TP Katalog vozovek polních cest - Změna č. 2
[5]  [5] Čorej J. a kolektiv: Mechanika vozoviek, Navrhovanie vozoviek a spevnených ploch

Projekt CAD

Programy vývoj (ROADPAC, INROADS,…), základní pojmy, způsoby směrového a výškového vedení trasy v programu, příprava trasy z úseček a oblouků, směrové vedení trasy (starý způsob zadávání do tabulek, interaktivní návrh), tvorba DTM, interaktivní návrh nivelety, pokrytí silniční komunikace, tvorba příčných řezů, vykreslování. Ukázka programu CIVIL 3D.

[1]  Manuály z www.roadpac.cz
[2]  CAD Forum

Pozemnní komunikace ve městech

Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení, dopravní řešení v územních plánech, zásady projektování úrovňových křižovatek, okružní křižovatky, organizace-regulace a řízení dopravy, zklidňování dopravy, doprava v klidu, kapacita komunikace a křižovatek, mimoúrovňové křižovatky. Zásady pro navrhování bezpečných křižovatek a dopravních prvků.

[1]  [1] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 20, , [2] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 30

Silniční software

Vybraný obecný aplikační software (AutoCAD, Microstation, apod.). Programové produkty pro řešení dopravně inženýrských úloh. Systémy pro podporu dimenzování konstrukcí vozovek (Laymed). DTM 2009 - Digitální terénní modely (součást ROADPAC). Programy v silničním stavitelství (ROADPAC 2009,ROADCAD 2009, Civil 3D 2008). Expertní systémy pro hodpodaření s vozovkou (HDM4). Programy pro řešení speciálních úloh silničního stavitelství (AUTOTURN 6.0, ASPE).

[1]  Vébr L.: Počítačová podpora projektování silnic, 1991 ,
[2]  Volf a kolektiv: Silniční stavby -Projekt,
[3]  TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací, MD ČR 2004 ,
[4]  Katalog vozovek pozemních komunikací s dlážděnými kryty, ČVUT + AVVA 1999
[5]  www.roadpac.cz (volně stažitelné manuály v digitální podobě .pdf)
[6]  AutoCAD Civil 3D 2008 Tutorials Manual (volně stažitelný manuál v digitální podobě .pdf)

Výuka v terénu - silniční stavby (1 týden)

Polohopisné a výškopisné zaměření stávající komunikace (polygonový pořad, zaměření příčných řezů), návrh rekonstrukce, výkresová část (situace, podélný profil, vzorový příčný řez), dopravně-inženýrská úloha.

[1]  [1] Pipková B., Kaun M.: Návody pro výuku v terénu ze silnic,, [2] Švec: Stavební geodésie 10 - Praktická výuka

Bakalářská práce


Diplomová práce


Dopravní inženýrství

Teoretický základ pro projektování komunikací. Pohyb jednotlivého vozidla - pohyb rovnoměrný a rovnoměrně zrychlený. Návrhová rychlost. Brzdná dráha, délky rozhledu pro zastavení. Dynamický faktor a dynamická charakteristika. Aplikace. Stabilita vozidla při průjezdu zatáčkou. Minimální poloměr. Pohyb dopravního proudu - základní charakteristiky. Vztahy mezi nimi. Kapacita komunikace, přípustná intenzita dopravního proudu. Požadovaná jízdní rychlost. Určování kapacity silnice, dálnice a městské komunikace. Princip určení kapacity neřízené, řízené a okružní křižovatky. Vztah dopravy a území. Kvantifikace výhledových dopravních nároků. Prognóza dopravy - 4-fázový model. Základní dopravní průzkumy. Specifika silniční a městské dopravy na veřejných komunikacích.

[1]   [1] Medelská, Jirava, Nop, Rojan: Dopravné inžinierstvo (celostátní učebnice), Alfa Bratislava, 1991, [2] Jirava, Slabý: Pozemní komunikace 10 (Dopravní inženýrství)- skripta, ČVUT 1997, [3] Pipková a kol.: Pozemní komunikace 10- Návody do cvičení, skripta ČVUT, 1997
[2]  [4] Slabý, Uhlík: Dopravní inženýrství I, skripta ČVUT, 2006

Dopravní stavby

Doprava - členění, vztah k území,dopravní problém. Rozdělení PK,dopravní síť.Návrhová kategorie PK,charakteristiky dopravního proudu. Projektování PK - směrové a výškové řešení, prostorový účinek trasy. Návrh zemního tělesa,odvodnění PK.Vozovky PK. Dopravní stavby a ŽP, zklidňování dopravy, křižovatky. Kolejová doprava. Klady a zápory kolejové dopravy. Konstrukce železniční a tramvajové tratě. Hluk a protihluková opatření.

[1]  [1] Slabý P.,Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 20, 30, ČVUT, 2001, [2] Krejčiříková H.,Špačková H.: Dopravní stavby, část: Kolejová doprava, ČVUT, 2001, [3] Dlouhá E.,Rojan J., Slabý P.: Městské komunikace - Návody k projektu, ČVUT, 1997
[2]  [4] Krejčiříková H.,Špačková H.: Dopravní stavby, část: Kolejová doprava, ČVUT, 2002

Dopravní stavby (s K137)

Silniční a městská síť v územním plánování,vývoj a typy komunikačních skeletů, jejich prvky, výhody-nevýhody, dělba přepravní práce, podklady pro návrh komunikace, základní dopravní průzkumy,dopravně-inženýrské charakteristiky a jejich uplatnění při návrhu, základní projektové prvky osy a trasy komunikace, úrovňové a mimoúrovňové křižovatky,řízené a neřízené křižovatky, malé okružní křižovatky,zásady návrhu dispozice křižovatek z hlediska bezpečnosti,kapacity, příčný řez a dopravní prostor komunikace a její skladebné prvky, zásady zklidňování dopravy, trasy a zařízení pro pěší a cyklistickou dopravu, negativní účinky dopravy na ŽP, zásady výpočtu hluku, druhy protihlukových opatření, parkování a odstavování vozidel. Druhy kolejové dopravy, výškové a směrové vedení, příčné uspořádání,trasa v terénu a ve městě.Návaznosti městské a příměstské dopravy, vysokorychlostní doprava. Řešení integrované MHD.

[1]  [1] Krejčiříková H.,Špačková H.: Dopravní stavby, část: Kolejová doprava, ČVUT, 2002 [2]Ježková J., Mondschein P., DLOUHÁ E.: Dopravní stavby, ČVUT 2006

Diplomová práce


Městské komunikace 1

Zásady pro návrh MK, návrhové prvky a projektování PK, návrh MHD a její preference, autobusové nádraží, doprava v klidu a její návrh, dopravní značení, odvodnění PK

[1]  Kotas: Dopravní systémy a stavby, ČVUT Praha 2002
[2]  Rojan, Slabý, Dlouhá, Pipková: Městské komunikace, ČVUT, 1997
[3]  Slabý, Uhlík: Dopravní inženýrství 1, ČVUT Praha, 2006

Projekt 2

Projekt je zaměřen na získávání praktických informací. Přednášky provádí pozvaní zástupci stavebních firem. Student zpracuje tématicky zaměřenou práci vztahující se k diplomové práci.

[1]  individuelní

Pozemní komunikace

Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení, dělení pozemních komunikací, zásady projektování silniční komunikace, návrhové parametry, vytyčovací prvky, směrové a výškové řešení, vzorový příčný řez a odvodnění, návrh (skladby) vozovky, zklidňování dopravy.

[1]  [1] Ježková J. a kol.: Dopravní stavby, ČVUT, Praha, 2006
[2]  [2] Pipková B., Vébr L., Ježková J., Polič D.: Dopravní stavby. Návody pro cvičení, ČVUT, Praha, 2006
[3]  [3] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 20, 30, ČVUT, 2005

Silniční stavby 2

Přípravné a dokončovací práce pro stavbu zemního tělesa. Stavba zemního tělesa pozemních komunikací. Rozdělení vozovek podle různých hledisek. Požadavky na základní silniční stavební materiály. Vozovka, její skladba a požadavky na jednotlivé konstrukční vrstvy a silniční pláň. Úpravy zemin, zlepšování, zpevňování, stabilizace. Podkladní vrstvy stmelené a nestmelené. Ložní a podkladní vrstvy u netuhých a tuhých vozovek. Krytové vrstvy netuhých vozovek, zásady pro jejich výrobu a pokládku. Rozdělení tuhých vozovek a zásady pro jejich provádění, jednovrstvové a dvouvrstvové kryty. Spojitě vyztužené cementobetobetonové kryty. Provádění vyztužených a nevyztužených spár. Dlážděné vozovky. Výběr vhodného typu konstrukce vozovky, zásady pro užití katalogu vozovek pozemních komunikací. Mechanizace silničních stavebních prací.

[1]  [1] Kaun M., Luxemburk F.: Pozemní komunikace 30, ČVUT, 2002, [2] Kaun M., Lehovec F.: Pozemní komunikace, ČKAIT, 1998, [3] TP 78: Katalog vozovek pozemních komunikací, MD ČR, 1995, [4] TP 170: Navrhování vozovek pozemních komunikací, MD ČR 2004 5,

Silniční stavby 3

Organizace silničního hospodářství v souvislosti s výstavbou a údržbou pozemních komunikací. Rozsah sítě PK. Konstrukce místních komunikací, parkovišť, zastávek nekolejové dopravy, polních a lesních cest. Asfaltové vozovky se zvýšenou odolností proti přetvoření.Litý asfalt, výroba, pokládka, zkoušení, užití. Emulzní kalové směsi, mikrokoberce. Princip návrhu složení hutněných asfaltových směsí a litého asfaltu. Marshallova zkouška. Pokládka a hutnění asfaltových směsí. Princip návrhu zhutňovací sestavy. Přejímací zkoušky krytů vozovek. Sledování stavu vozovek. Silniční DATABANKA a její vybavení. Údržba, opravy, rekonstrukce a čištění pozemních komunikací. Vozovky na mostech.

[1]  [1] Kaun M., Luxemburk F.: Pozemní komunikace 30, ČVUT, Praha, 2002, [2] Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích , [3] Kaun M., Lehovec F.: Pozemní komunikace 20 , ČVUT, 2004

Infrastruktura silniční a letecké dopravy

Zaměření katedry silničních staveb, pedagogická činnost na fakultě, dálniční a silniční síť ČR, rozdělení komunikácí, letiště, dopravní inženýrství - moderní trendy, technologie staveb PK, zkušebnictví v silničním stavitelství.


Ekologie a estetika silničních komun.


Letiště

Vzletové a přistávací dráhy, jejich fyzikální parametry. TORA,TODA,ASDA,LDA.Vzletové a přistávací nomogramy. Dojezdové dráhy. Rozdělení VPD: nepřístrojové přístrojové, přístrojové pro přesné přiblížení. Vizuální a nevizuální navigační prostředky.

[1]  [1] Kaun M.: Letiště (Navrhování), ČVUT, Praha 1996, [2] Ministerstvo dopravy a spojů ČR: Předpis Letiště L-14, Praha, 1999, [3] A.F.Stock: Concrete Pavements, London, 1988 ,

Projekt CAD

[1]  Manuály z www.roadpac.cz
[2]  CAD Forum

Projekt D

Posouzení kapacity úrovňové křižovatky a návrh způsobu jejího dopravního řešení. Návrh dispozičního uspořádání křižovatky, zahrnující geometrické řešení průběžných a přídatných jízdních pruhů, odbočovacích větví a dopravních ostrůvků a stínů. Výškové řešení křižovatky včetně projektových vrstevnic. Návrh zemního tělesa včetně bezpečnostních a odvodňovacích zařízení a silničních objektů. Návrh svislého a vodorovného dopravního značení.

[1]  [1] Kaun M., Lehovec F.: Pozemní komunikace 20, ČVUT, 2004, [2] Vébr L. a kol.: Silniční stavby 1, 2. Návody pro cvičení, ČVUT, 2006, [3] ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích, ČNI

Silniční doprava a životní prostředí

Vztah dopravy a ŽP. Negativní vlivy automobilové dopravy, výpočtové modely hluku a emisí, průzkumy a měření negativních vlivů, přístrojové a SW vybavení, návrh opatření na zlepšení.

[1]  [1] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 20, , [2] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 30

Stavba pozemních komunikací a letišt

Základní vlastnosti silničních stavebních materiálů, jejich zkoušení a použití při stavbě PK. TKP staveb PK - zemní těleso, pláň, podkladní a krytové vrstvy. Péče o PK. Stavba PK. Typy letišť. VPD. Vzletové a přistávací pásy, pojezdové dráhy a odbavovací plochy. Rozbor vzletu a přistání letadla. Klasifikace letišť. Využitelnost letiště s ohledem na převládající směry větrů. Zastavovací prostor letiště. Funkce odbavovací budovy.

[1]  [1] Kaun M., Luxemburk F.: Silniční stavební materiály II, ČVUT, Praha, 1993, [2] Kaun M., Luxemburk F.: Pozemní komunikace 30, ČVUT, Praha, 2002

Silniční software

Vybraný obecný aplikační software (AutoCAD, Lotus, Microstation, apod.). Programové produkty pro řešení dopravně inženýrských úloh. Systémy pro podporu dimenzování konstrukcí vozovek. Digitální terénní modely (TERPAC). Systémy AIP v silničním stavitelství (ROADPAC,ROADCAD). Expertní systémy pro hodpodaření s vozovkou. Programy pro řešení speciálních úloh silničního stavitelství.

[1]  Vébr L.: Počítačová podpora projektování silnic, 1991 ,
[2]  Volf a kolektiv: Silniční stavby -Projekt,
[3]  TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací, MD ČR 2004 ,
[4]  Katalog vozovek pozemních komunikací s dlážděnými kryty, ČVUT + AVVA 1999
[5]  www.roadpac.cz (volně stažitelné manuály v digitální podobě .pdf)
[6]  AutoCAD Civil 3D 2008 Tutorials Manual (volně stažitelný manuál v digitální podobě .pdf)

Bakalářská práce


Dopravní inženýrství 2

Dopravní průzkumy - členění, druhy, účel, metodika, praktická měření; podklady pro projektování; bezpečnost provozu; celostátní sčítání dopravy; jednotlivé vozidlo a dopravní proud, včetně jeho charakteristik; pěší a cyklistická doprava, MHD, modelování – VISSIM.

[1]  Žďárecká, Jirava, Karlický: Dopravní průzkumy a prognózy, ČVUT Praha, 1983
[2]  Kotas: Dopravní systémy a stavby, ČVUT Praha 2002
[3]  Jirava, Slabý: Pozemní komunikace 10, ČVUT Praha, 1997

Diplomová práce


Dopravní stavby

Doprava, členění dopravy, dopravní problém. Rozdělení pozemních komunikací (PK) a jejich kategorizace. Návrhová kategorie silnic a místních komunikací, charakteristiky dopravního proudu. Projektování PK, směrové a výškové řešení trasy, prostorový účinek trasy. Návrh zemního tělesa, odvodnění PK. Vozovky PK, materiály, konstrukční vrstvy. Dopravní stavby a životní prostředí, zklidňování dopravy, řešení průtahů obcemi, doprava v klidu, křižovatky.

[1]  [1] Kaun M., Kubát B.: Dopravní stavby 10, ČVUT, Praha, 1998, [2] Krejčiříková H., Špačková H.: Dopravní stavby. Část: Kolejová doprava, ČVUT, Praha, 2003

Dopravní stavby

Doprava - členění, vztah k území,dopravní problém. Rozdělení PK,dopravní síť.Návrhová kategorie PK,charakteristiky dopravního proudu. Projektování PK - směrové a výškové řešení, prostorový účinek trasy. Návrh zemního tělesa,odvodnění PK.Vozovky PK. Dopravní stavby a ŽP, zklidňování dopravy, křižovatky. Kolejová doprava. Klady a zápory kolejové dopravy. Konstrukce železniční a tramvajové tratě. Hluk a protihluková opatření.

[1]  [1] Slabý P.,Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 20, 30, ČVUT, 2001, [2] Krejčiříková H.,Špačková H.: Dopravní stavby, část: Kolejová doprava, ČVUT, 2001, [3] Dlouhá E.,Rojan J., Slabý P.: Městské komunikace - Návody k projektu, ČVUT, 1997
[2]  [4] Krejčiříková H.,Špačková H.: Dopravní stavby, část: Kolejová doprava, ČVUT, 2002

Městské komunikace 2

Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení, prostorový účin trasy, zásady projektování bezpečné trasy. Technologie konstrukce vozovky. Vybavení příloh projektu. Zásady projektování úrovňových křižovatek, okružní křižovatky, organizace-regulace a řízení dopravy, zklidňování dopravy, doprava v klidu, kapacita komunikace a křižovatek, mimoúrovňové křižovatky. Zásady pro navrhování bezpečných křižovatek a dopravních prvků. Zklidňování dopravy. Negativní účinky automobilové dopravy na ŽP. Vybrané druhy dopravních průzkumů.

[1]  Kotas: Dopravní systémy a stavby, ČVUT Praha 2002
[2]  Rojan, Slabý, Dlouhá, Pipková: Městské komunikace, ČVUT, 1997
[3]  Slabý, Uhlík: Dopravní inženýrství 1, ČVUT Praha, 2006

Projektování pozemních komunikací

Druhy a typy křižovatek. Zásady dopravního a stavebního návrhu křižovatek. Jednota dopravních poměrů a dispozice, psychologická přednost. Nehodovost na úrovňových křižovatký¨ách. Zásady bezpečného návrhu, bezpečnostní audit. Porovnání křižovatek neřízených , řízených a okružních. Nové poznatky v projektování a výpočtu kapacity. Software pro výpočet kapacity i úrovní kvality dopravy. Využití mikrosimulačních modelů při ověření funkčnosti dispozice i jednotlivých prvků křižovatky.

[1]  (1) Projektování křižovatek na pozemních komunikacích
[2]  (2) Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích: technické podmínky: TP 135

Silniční stavby 1

Trasování silničních komunikací. Kategorie silnic a dálnic. Návrh směrového řešení trasy. Návrh nivelety v podélném řezu. Zhodnocení navržené trasy. Příčné uspořádání silnic a dálnic. Rozměry a tvary zemního tělesa. Výpočet kubatur zemních prací, hmotnice. Digitální model terénu. Směrové prvky. Minimální poloměr směrového oblouku. Přechodnice. Točky. Roční rozhled. Výškové prvky. Výškové zaoblení, zajištění rozhledu. Rozšíření vozovky. Silniční objekty. Vybavení silnic a dálnic. Křižovatky a křížení. Mimoúrovňové křižovatky, okružní křižovatky. Typy uličních sítí, odlišnosti provozu a výstavby místních komunikací, druhy řízení provozu světelnou signalizací, funkční třídy a kategorie, dopravní a uliční prostor, projekční prvky osy a nivelety ve městě. Parkování a odstavování vozidel, hromadné garáže, navrhování a zařízení pro pěší a cyklistickou dopravu.

[1]  [1] Kaun M., Lehovec F.: Pozemní komunikace 20, ČVUT, 2004, [2] Volf J. a kol.: Silniční stavby - projekt, ČVUT, 1994, [3] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 20, 30, ČVUT, 2005

Silniční stavby 3

Organizace silničního hospodářství v souvislosti s výstavbou a údržbou pozemních komunikací. Rozsah sítě PK. Konstrukce místních komunikací, parkovišť, zastávek nekolejové dopravy, polních a lesních cest. Asfaltové vozovky se zvýšenou odolností proti přetvoření.Litý asfalt, výroba, pokládka, zkoušení, užití. Emulzní kalové směsi, mikrokoberce. Princip návrhu složení hutněných asfaltových směsí a litého asfaltu. Marshallova zkouška. Pokládka a hutnění asfaltových směsí. Princip návrhu zhutňovací sestavy. Přejímací zkoušky krytů vozovek. Sledování stavu vozovek. Silniční DATABANKA a její vybavení. Údržba, opravy, rekonstrukce a čištění pozemních komunikací. Vozovky na mostech.

[1]  [1] Kaun M., Luxemburk F.: Pozemní komunikace 30, ČVUT, Praha, 2002, [2] Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích , [3] Kaun M., Lehovec F.: Pozemní komunikace 20 , ČVUT, 2004

Stavba pozemních komunikací

Reologie asfatových pojiv a směsí. TKP pozemních komunikací pro jednotlivé druhy silničních stavebních prací a údržby. Možnosti znovupoužití a recyklace silniční stavebních materiálů. Vozovky na mostech. Skladování asfaltů a jejich doprava . Činnost obalovny s kontinuální nebo šaržovou míchačkou. Doprava hutněných směsí a litého asfaltu. Postup pokládky, pracovní spoje. Podrobný návrh zhutňovací sestavy. Vlastnosti CB vozovkových směsí.

[1]  [1] Kaun M., Luxemburk F.: Silniční stavební materiály II, ČVUT, Praha, 1993, [2] Kaun M., Luxemburk F.: Pozemní komunikace 30, ČVUT, Praha, 2002, [3] Mondschein P., Valentin J., Veselá E.: Silniční stavby 2, ČVUT Praha 2006 ,

Traffic engineering

Design concept and philosophy of highway geometric design and traffic safety. Calculations and analysis to fit highway to the topography of the site for given standards is part of the students project. Impacts of the road geometry for drivers and users.Environmental impacts of highways. Examples of cross sections, pavement designs, types and uses of surface drains in rural type highways are discussed. Control of run-off water from pavements. Highway materials are covered including Asphalt Concretes, Portland Cement Concretes, Base and subbase materials. Introduction to pavement thickness design.

[1]  [1] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 20, 30, ČVUT, 2001, [2] Krejčiříková H., Špačková H.: Dopravní stavby. Část: Kolejová doprava, ČVUT, 2003, [3] Dlouhá E., Rojan J., Slabý P.: Městské komunikace - Návody k projektu, ČVUT, 1997

Infrastruktura silniční a letecké dopravy

Zaměření katedry silničních staveb, pedagogická činnost na fakultě, dálniční a silniční síť ČR, rozdělení komunikácí, letiště, dopravní inženýrství - moderní trendy, technologie staveb PK, zkušebnictví v silničním stavitelství.


Letecká doprava a stavba letišť

Historie letectví. Druhy letadel, leteckých pohonných jednotek a leteckých pohonných hmot. Organizace a legislativa v letectví. Pohyb letadla, vzlet a přistání. Stanovení délky RWY, směr a počet RWY . Kódové značení. Překážkové roviny a plochy, ochranná pásma letišť. Kapacitní problematika letišť.

[1]  Letiště (Navrhování), ČVUT, Praha 1996

Pozemní komunikace ve městech

Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení, dopravní řešení v územních plánech, zásady projektování úrovňových křižovatek, okružní křižovatky, organizace-regulace a řízení dopravy, zklidňování dopravy, doprava v klidu, kapacita komunikace a křižovatek, mimoúrovňové křižovatky. Zásady pro navrhování bezpečných křižovatek a dopravních prvků.

[1]  [1] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 20, , [2] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 30

Statistické metody v doprav. inženýrství

Základní popisné statistiky a grafy, použití EXCELu. Základní pravděpodobnostní modely používané v dopravním inženýrství, Poissonovo, exponenciální, normální a logaritmicko-normální rozdělení. Odhady parametrů, intervalové odhady, problematika nutného počtu měření a její splnění v praxi. Regresní a korelační analýza v EXCELu (např. nehodovost). Základy teorie časových řad, periodogram, aplikace v oblasti sčítání dopravy.

[1]  Jarušková D.: Matematická statistika, Vydavatelství ČVUT Praha

Doprava ve městech

Dopravní řešení v územních plánech. Vztah dopravy a ŽP. Negativní vlivy automobilové dopravy, výpočtové modely hluku a emisí, průzkumy a měření negativních vlivů, přístrojové a SW vybavení, návrh opatření na zlepšení. Zklidňování dopravy. doprava v klidu.Návrh dispozice křižovatek. Přílohy a vybavení projektové dokumentace. Zásady projektování.

[1]  [1] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 20, , [2] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 30

Ekologie a estetika silničních komun.


Letiště

Vzletové a přistávací dráhy, jejich fyzikální parametry. TORA,TODA,ASDA,LDA.Vzletové a přistávací nomogramy. Dojezdové dráhy. Rozdělení VPD: nepřístrojové přístrojové, přístrojové pro přesné přiblížení. Vizuální a nevizuální navigační prostředky.

[1]  [1] Kaun M.: Letiště (Navrhování), ČVUT, Praha 1996, [2] Ministerstvo dopravy a spojů ČR: Předpis Letiště L-14, Praha, 1999, [3] A.F.Stock: Concrete Pavements, London, 1988 ,

Městské komunikace

Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení, dopravní řešení v územních plánech, funkce komunikace a příčné uspořádání, zásady projektování úrovňových křižovatek, okružní křižovatky, organizace, regulace a řízení dopravy, zklidňování dopravy, průzkum a zdokumentování vybraných prvků MK

[1] Slabý, Dlouhá - Dopravní stavby a systémy 20, 30, ČVUT Praha, 2005
[2] Rojan, Slabý, Dlouhá, Pipková: Městské komunikace, ČVUT, 1997

Mechanika vozovek

[1]  [1] Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
[2]  [2] ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování
[3]  [3] TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací
[4]  [4] TP Katalog vozovek polních cest - Změna č. 2
[5]  [5] Čorej J. a kolektiv: Mechanika vozoviek, Navrhovanie vozoviek a spevnených ploch

Projekt CAD

[1]  Manuály z www.roadpac.cz
[2]  CAD Forum

Pozemnní komunikace ve městech

Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení, dopravní řešení v územních plánech, zásady projektování úrovňových křižovatek, okružní křižovatky, organizace-regulace a řízení dopravy, zklidňování dopravy, doprava v klidu, kapacita komunikace a křižovatek, mimoúrovňové křižovatky. Zásady pro navrhování bezpečných křižovatek a dopravních prvků.

[1]  [1] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 20, , [2] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 30

Silniční software

Vybraný obecný aplikační software (AutoCAD, Lotus, Microstation, apod.). Programové produkty pro řešení dopravně inženýrských úloh. Systémy pro podporu dimenzování konstrukcí vozovek. Digitální terénní modely (TERPAC). Systémy AIP v silničním stavitelství (ROADPAC,ROADCAD). Expertní systémy pro hodpodaření s vozovkou. Programy pro řešení speciálních úloh silničního stavitelství.

[1]  Vébr L.: Počítačová podpora projektování silnic, 1991 ,
[2]  Volf a kolektiv: Silniční stavby -Projekt,
[3]  TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací, MD ČR 2004 ,
[4]  Katalog vozovek pozemních komunikací s dlážděnými kryty, ČVUT + AVVA 1999
[5]  www.roadpac.cz (volně stažitelné manuály v digitální podobě .pdf)
[6]  AutoCAD Civil 3D 2008 Tutorials Manual (volně stažitelný manuál v digitální podobě .pdf)

Výuka v terénu - silniční stavby (1 týden)

Polohopisné a výškopisné zaměření stávající komunikace (polygonový pořad, zaměření příčných řezů), návrh rekonstrukce, výkresová část (situace, podélný profil, vzorový příčný řez), dopravně-inženýrská úloha.

[1]  [1] Pipková B., Kaun M.: Návody pro výuku v terénu ze silnic,, [2] Švec: Stavební geodésie 10 - Praktická výuka

Dopravní inženýrství

Teoretický základ pro projektování komunikací. Pohyb jednotlivého vozidla - pohyb rovnoměrný a rovnoměrně zrychlený. Návrhová rychlost. Brzdná dráha, délky rozhledu pro zastavení. Dynamický faktor a dynamická charakteristika. Aplikace. Stabilita vozidla při průjezdu zatáčkou. Minimální poloměr. Pohyb dopravního proudu - základní charakteristiky. Vztahy mezi nimi. Kapacita komunikace, přípustná intenzita dopravního proudu. Požadovaná jízdní rychlost. Určování kapacity silnice, dálnice a městské komunikace. Princip určení kapacity neřízené, řízené a okružní křižovatky. Vztah dopravy a území. Kvantifikace výhledových dopravních nároků. Prognóza dopravy - 4-fázový model. Základní dopravní průzkumy. Specifika silniční a městské dopravy na veřejných komunikacích.

[1]   [1] Medelská, Jirava, Nop, Rojan: Dopravné inžinierstvo (celostátní učebnice), Alfa Bratislava, 1991, [2] Jirava, Slabý: Pozemní komunikace 10 (Dopravní inženýrství)- skripta, ČVUT 1997, [3] Pipková a kol.: Pozemní komunikace 10- Návody do cvičení, skripta ČVUT, 1997
[2]  [4] Slabý, Uhlík: Dopravní inženýrství I, skripta ČVUT, 2006

Dopravní stavby

Doprava - členění, vztah k území,dopravní problém. Rozdělení PK,dopravní síť.Návrhová kategorie PK,charakteristiky dopravního proudu. Projektování PK - směrové a výškové řešení, prostorový účinek trasy. Návrh zemního tělesa,odvodnění PK.Vozovky PK. Dopravní stavby a ŽP, zklidňování dopravy, křižovatky. Kolejová doprava. Klady a zápory kolejové dopravy. Konstrukce železniční a tramvajové tratě. Hluk a protihluková opatření.

[1]  [1] Slabý P.,Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 20, 30, ČVUT, 2001, [2] Krejčiříková H.,Špačková H.: Dopravní stavby, část: Kolejová doprava, ČVUT, 2001, [3] Dlouhá E.,Rojan J., Slabý P.: Městské komunikace - Návody k projektu, ČVUT, 1997
[2]  [4] Krejčiříková H.,Špačková H.: Dopravní stavby, část: Kolejová doprava, ČVUT, 2002

Inženýrské stavby 10 - učí též K137

Dopravní inženýrství, doprava, pozemní komunikace, silniční a dálniční síť. Kategorie pozemních komunikací, zásady návrhu směrového a výškového vedení. Hodnocení variant silničních tras, multikriteriální analýza. Silniční objekty, úrovňové a mimoúrovňové křižovatky. Místní komunikace, parkoviště přechody pro chodce, zastávky hromadné dopravy. Negativní vlivy silniční dopravy, opatření k jejich snížení. Charakteristiky různých druhů kolejové dopravy; dopravní stavby a životní prostředí; městská kolejová doprava; parametry výškového a směrového vedení trasy; prvky příčného uspořádání; problematika vedení tras v terénu a ve městě z hlediska technického, společenského a ekologického, umístění železničních stanic ve městě, sítě a návaznosti městské a příměstské kolejové dopravy; řešení vysokorychlostní dopravy.

[1] Slabý P., Dlouhá E., Dopravní stavby a systémy 20,30, ČVUT 2002
[2] Kaun M., Lehovec F. Pozemní komunikace 20 Praha ČVUT 2000

Městské komunikace 1

Zásady pro návrh MK, návrhové prvky a projektování PK, návrh MHD a její preference, autobusové nádraží, doprava v klidu a její návrh, dopravní značení, odvodnění PK

[1]  Kotas: Dopravní systémy a stavby, ČVUT Praha 2002
[2]  Rojan, Slabý, Dlouhá, Pipková: Městské komunikace, ČVUT, 1997
[3]  Slabý, Uhlík: Dopravní inženýrství 1, ČVUT Praha, 2006

Pozemní komunikace

Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení, dělení pozemních komunikací, zásady projektování silniční komunikace, návrhové parametry, vytyčovací prvky, směrové a výškové řešení, vzorový příčný řez a odvodnění, návrh (skladby) vozovky, zklidňování dopravy.

[1]  [1] Ježková J. a kol.: Dopravní stavby, ČVUT, Praha, 2006
[2]  [2] Pipková B., Vébr L., Ježková J., Polič D.: Dopravní stavby. Návody pro cvičení, ČVUT, Praha, 2006
[3]  [3] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 20, 30, ČVUT, 2005

Silniční stavby 2

Přípravné a dokončovací práce pro stavbu zemního tělesa. Stavba zemního tělesa pozemních komunikací. Rozdělení vozovek podle různých hledisek. Požadavky na základní silniční stavební materiály. Vozovka, její skladba a požadavky na jednotlivé konstrukční vrstvy a silniční pláň. Úpravy zemin, zlepšování, zpevňování, stabilizace. Podkladní vrstvy stmelené a nestmelené. Ložní a podkladní vrstvy u netuhých a tuhých vozovek. Krytové vrstvy netuhých vozovek, zásady pro jejich výrobu a pokládku. Rozdělení tuhých vozovek a zásady pro jejich provádění, jednovrstvové a dvouvrstvové kryty. Spojitě vyztužené cementobetobetonové kryty. Provádění vyztužených a nevyztužených spár. Dlážděné vozovky. Výběr vhodného typu konstrukce vozovky, zásady pro užití katalogu vozovek pozemních komunikací. Mechanizace silničních stavebních prací.

[1]  [1] Kaun M., Luxemburk F.: Pozemní komunikace 30, ČVUT, 2002, [2] Kaun M., Lehovec F.: Pozemní komunikace, ČKAIT, 1998, [3] TP 78: Katalog vozovek pozemních komunikací, MD ČR, 1995, [4] TP 170: Navrhování vozovek pozemních komunikací, MD ČR 2004 5,

Silniční stavby 3

Organizace silničního hospodářství v souvislosti s výstavbou a údržbou pozemních komunikací. Rozsah sítě PK. Konstrukce místních komunikací, parkovišť, zastávek nekolejové dopravy, polních a lesních cest. Asfaltové vozovky se zvýšenou odolností proti přetvoření.Litý asfalt, výroba, pokládka, zkoušení, užití. Emulzní kalové směsi, mikrokoberce. Princip návrhu složení hutněných asfaltových směsí a litého asfaltu. Marshallova zkouška. Pokládka a hutnění asfaltových směsí. Princip návrhu zhutňovací sestavy. Přejímací zkoušky krytů vozovek. Sledování stavu vozovek. Silniční DATABANKA a její vybavení. Údržba, opravy, rekonstrukce a čištění pozemních komunikací. Vozovky na mostech.

[1]  [1] Kaun M., Luxemburk F.: Pozemní komunikace 30, ČVUT, Praha, 2002, [2] Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích , [3] Kaun M., Lehovec F.: Pozemní komunikace 20 , ČVUT, 2004

Infrastruktura silniční a letecké dopravy

Zaměření katedry silničních staveb, pedagogická činnost na fakultě, dálniční a silniční síť ČR, rozdělení komunikácí, letiště, dopravní inženýrství - moderní trendy, technologie staveb PK, zkušebnictví v silničním stavitelství.


Ekologie a estetika silničních komun.


Letiště

Vzletové a přistávací dráhy, jejich fyzikální parametry. TORA,TODA,ASDA,LDA.Vzletové a přistávací nomogramy. Dojezdové dráhy. Rozdělení VPD: nepřístrojové přístrojové, přístrojové pro přesné přiblížení. Vizuální a nevizuální navigační prostředky a princip

[1]  [1] Kaun M.: Letiště (Navrhování), ČVUT, Praha 1996, [2] Ministerstvo dopravy a spojů ČR: Předpis Letiště L-14, Praha, 1999, [3] A.F.Stock: Concrete Pavements, London, 1988 ,

Projekt CAD

[1]  Manuály z www.roadpac.cz
[2]  CAD Forum

Projekt D

Posouzení kapacity úrovňové křižovatky a návrh způsobu jejího dopravního řešení. Návrh dispozičního uspořádání křižovatky, zahrnující geometrické řešení průběžných a přídatných jízdních pruhů, odbočovacích větví a dopravních ostrůvků a stínů. Výškové řešení křižovatky včetně projektových vrstevnic. Návrh zemního tělesa včetně bezpečnostních a odvodňovacích zařízení a silničních objektů. Návrh svislého a vodorovného dopravního značení.

[1]  [1] Kaun M., Lehovec F.: Pozemní komunikace 20, ČVUT, 2004, [2] Vébr L. a kol.: Silniční stavby 1, 2. Návody pro cvičení, ČVUT, 2006, [3] ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích, ČNI

Silniční doprava a životní prostředí

Vztah dopravy a ŽP. Negativní vlivy automobilové dopravy, výpočtové modely hluku a emisí, průzkumy a měření negativních vlivů, přístrojové a SW vybavení, návrh opatření na zlepšení.

[1]  [1] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 20, , [2] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 30

Stavba pozemních komunikací a letišt

Základní vlastnosti silničních stavebních materiálů, jejich zkoušení a použití při stavbě PK. TKP staveb PK - zemní těleso, pláň, podkladní a krytové vrstvy. Péče o PK. Stavba PK. Typy letišť. VPD. Vzletové a přistávací pásy, pojezdové dráhy a odbavovací plochy. Rozbor vzletu a přistání letadla. Klasifikace letišť. Využitelnost letiště s ohledem na převládající směry větrů. Zastavovací prostor letiště. Funkce odbavovací budovy.

[1]  [1] Kaun M., Luxemburk F.: Silniční stavební materiály II, ČVUT, Praha, 1993, [2] Kaun M., Luxemburk F.: Pozemní komunikace 30, ČVUT, Praha, 2002

Silniční software

Vybraný obecný aplikační software (AutoCAD, Lotus, Microstation, apod.). Programové produkty pro řešení dopravně inženýrských úloh. Systémy pro podporu dimenzování konstrukcí vozovek. Digitální terénní modely (TERPAC). Systémy AIP v silničním stavitelství (ROADPAC,ROADCAD). Expertní systémy pro hodpodaření s vozovkou. Programy pro řešení speciálních úloh silničního stavitelství.

[1]  Vébr L.: Počítačová podpora projektování silnic, 1991 ,
[2]  Volf a kolektiv: Silniční stavby -Projekt,
[3]  TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací, MD ČR 2004 ,
[4]  Katalog vozovek pozemních komunikací s dlážděnými kryty, ČVUT + AVVA 1999
[5]  www.roadpac.cz (volně stažitelné manuály v digitální podobě .pdf)
[6]  AutoCAD Civil 3D 2008 Tutorials Manual (volně stažitelný manuál v digitální podobě .pdf)

Bakalářská práce


Diplomová práce


Dopravní inženýrství II

Územní a dopravně inženýrské dokumentace. Zásady dopravního řešení v územních plánech. Prognóza dopravy - agregované a disagregované modely vzniku dopravy; analogické a syntetické modely rozdělování dopravy. Kalibrování a balancování modelů. Metody zatěžování sítě. Bezpečnost a nehodovost silniční dopravy, sledování a kvantifikace. Segregace a integrace doprav. Dopravně zklidněné komunikace a zóny. Hromadná doprava, historie , dělení, základní charakteristiky a koncepce řešení, druhy HD, integrovaný systém, zastávky a přestupní uzly. Pěší a cyklistická doprava a její zařízení.

[1] Medelská, Jirava, Nop, Rojan: Dopravné inžinierstvo (celostátní učebnice), Alfa Bratislava, 1991
[2] Jirava, Slabý: Pozemní komunikace 10 (Dopravní inženýrství)- skripta, ČVUT 1997
[3] Pipková a kol.: Pozemní komunikace 10- Návody do cvičení, skripta ČVUT, 1997

Dopravní inženýrství

Teoretický základ pro projektování komunikací. Pohyb jednotlivého vozidla - pohyb rovnoměrný a rovnoměrně zrychlený. Návrhová rychlost. Brzdná dráha, délky rozhledu pro zastavení. Dynamický faktor a dynamická charakteristika. Aplikace. Stabilita vozidla při průjezdu zatáčkou. Minimální poloměr. Pohyb dopravního proudu - základní charakteristiky. Vztahy mezi nimi. Kapacita komunikace, přípustná intenzita dopravního proudu. Požadovaná jízdní rychlost. Určování kapacity silnice, dálnice a městské komunikace. Princip určení kapacity neřízené, řízené a okružní křižovatky. Vztah dopravy a území. Kvantifikace výhledových dopravních nároků. Prognóza dopravy - 4-fázový model. Základní dopravní průzkumy. Specifika silniční a městské dopravy na veřejných komunikacích.

[1]   [1] Medelská, Jirava, Nop, Rojan: Dopravné inžinierstvo (celostátní učebnice), Alfa Bratislava, 1991, [2] Jirava, Slabý: Pozemní komunikace 10 (Dopravní inženýrství)- skripta, ČVUT 1997, [3] Pipková a kol.: Pozemní komunikace 10- Návody do cvičení, skripta ČVUT, 1997
[2]  [4] Slabý, Uhlík: Dopravní inženýrství I, skripta ČVUT, 2006

Dopravní stavby

Rozdělení pozemních komunikací (PK) a jejich kategorizace. Dopravní stavby a životní prostředí, stupeň automobilizace a motorizace. Dělba přepravní práce. Projektování PK se zaměřením na místní komunikace. Prvky příčného uspořádání PK. Návrh výškového a směrového vedení trasy, prostorový účinek trasy. Návrh zemního tělesa, silniční objekty a vybavení. Křižovatky, přechody pro chodce. Doprava v klidu. Dopravní plochy a zařízení. Zklidňování dopravy. Odvodnění PK. Vozovky PK - rozdělení, konstrukční vrstvy, dimenzování. Specifika vozovek místních komunikací, parkovišť a ostatních dopravních ploch. Katalog konstrukcí vozovek PK. Náležitosti projektové dokumentace PK. Charakteristiky různých druhů kolejové dopravy, parametry výškového a směrového vedení trasy, prvky příčného uspořádání, problematika vedení tras v terénu a ve městě z hlediska technického, společenského a ekologického, umístění železničních stanic ve městě, sítě a návaznosti městské a příměstské kolejové dopravy, kolejová doprava v územním plánu, MHD.

[1]  [1] Kaun M., Kubát B.: Dopravní stavby 10, ČVUT, Praha, 1998, [2] Krejčiříková H., Špačková H.: Dopravní stavby. Část: Kolejová doprava, ČVUT, Praha, 2003

Dopravní stavby

Pozemní komunikace v územním plánování, podklady pro návrh, základní pojmy, intenzita, nároky na polohové a výškové řešení objektu vůči komunikaci, projektové prvky silnic a místních komunikací, prvky trasy, osy a nivelety komunikace, uspořádání komunikace v příčném profilu a skladebné prvky profilu, zásady organizace a regulace dopravy, dopravní zklidňování, typy a druhy křižovatek, trasy a zařízení pro pěší a cyklistickou dopravu, návrh dopravních ploch u objektů, parkoviště, řadové a hromadné garáže, příjezdové komunikace, obratiště, konstrukce vozovky, odlišnosti nároků na vozovky místních komunikací, odvodnění komunikací. Charakteristiky různých druhů kolejové dopravy, parametry výškového a směrového vedení, příčné uspořádání, návaznost městské a příměstské kolejové dopravy, vysokorychlostní doprava.Kolejová doprava v územním plánu. Řešení integrované MHD. Vliv dopravy na městský organismus.

[1] Rojan J., Slabý P., Pipková B., Dlouhá E.: Městské komunikace, ČVUT, Praha, 1997
[2] Dlouhá E., Rojan J., Slabý P.: Městské komunikace- návody k projektu, ČVUT, Praha, 1997
[3] Kaun m., Kubát B.: Dopravní stavby 10, ČVUT, Praha, 1998

Dopravní stavby

Zákon č. 13/97, o pozemních komunikacích. Stupeň automobilizace a motorizace, jeho vývoj. Přehled stávající silniční infrastruktury. Základní návrhové prvky směrového a výškového řešení silničních a dálničních staveb. Technická kategorizace silnic a dálnic. Vzájemná vazba směrového a výškového řešení. Konstrukce vozovky a její výběr. Zemní těleso a výpočet kubatur zemních hmot. Hmotnice. Zjednodušené technicko-ekonomické hodnocení variant EIA. Výkresová dokumentace silničních staveb. Základní silniční stavební materiály, jejich použití. Křížení pozemních komunikací s drahou. Charakteristiky různých druhů kolejové dopravy,výškové a směrové vedení trasy, prvky příčného uspořádání, problematika vedení tras v terénu a ve městě z hlediska technického, společenského a ekologického, umístění železničních stanic ve městě, sítě a návaznosti městskké a příměstské kolejové dopravy, vysokorychlostní doprava, řešení městské hromadné dopravy, vliv dopravy na ŽP, dopravní stavby v územním plánu.

[1] Kaun M., Kubát B.: Dopravní stavby 10, ČVUT, Praha, 1998
[2] Kaun M., Luxemburk F.: Pozemní komunikace 30, ČVUT, Praha, 2002
[3] Krejčiříková H., Špačková H.: Dopravní stavby- Kolejová doprava, ČVUT, 2001

Dopravní stavby

[1]  [1] Slabý P.,Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 20, 30, ČVUT, 2001, [2] Krejčiříková H.,Špačková H.: Dopravní stavby, část: Kolejová doprava, ČVUT, 2001, [3] Dlouhá E.,Rojan J., Slabý P.: Městské komunikace - Návody k projektu, ČVUT, 1997
[2]  [4] Krejčiříková H.,Špačková H.: Dopravní stavby, část: Kolejová doprava, ČVUT, 2002

Dopravní stavby

Rozdělení a kategorizace pozemních komunikací (PK). Výchozí parametry návrhu příčného uspořádání PK - skladebné prvky, rychlost, intenzita. Směrové a výškové řešení trasy, začlenění trasy do krajiny, hodnocení variant řešení trasy, minimalizace negativních účinků automobilové dopravy. Odvodnění PK, zemní práce, hmotnice, konstrukce vozovky. Organizace a regulace dopravy, křižovatky. Charakteristiky různých druhů kolejové dopravy, dopravní stavby a životní prostředí, městská kolejová doprava, parametry výškového a směrového vedení trasy, prvky příčného uspořádání, problematika vedení tras v terénu a ve městě z hlediska technického, společenského a ekologického, umístění železničních stanic ve městě, sítě a návaznosti městské a příměstské kolejové dopravy, vysokorychlostní doprava, zapojení a provoz vleček.

[1] Kaun M.,Kubát B.: Dopravní stavby 10, ČVUT, Praha, 1998
[2] ČSN 736101, 736110, 736102
[3] Krejčiříková H., Špačková H.: Dopravní stavby, ČVUT, Praha, 2001

Dopravní stavby

Silniční a městská síť v územním plánování,vývoj a typy komunikačních skeletů, jejich prvky, výhody-nevýhody, dělba přepravní práce, podklady pro návrh komunikace, základní dopravní průzkumy,dopravně-inženýrské charakteristiky a jejich uplatnění při návrhu, základní projektové prvky osy a trasy komunikace, úrovňové a mimoúrovňové křižovatky,řízené a neřízené křižovatky, malé okružní křižovatky,zásady návrhu dispozice křižovatek z hlediska bezpečnosti,kapacity, příčný řez a dopravní prostor komunikace a její skladebné prvky, zásady zklidňování dopravy, trasy a zařízení pro pěší a cyklistickou dopravu, negativní účinky dopravy na ŽP, zásady výpočtu hluku, druhy protihlukových opatření, parkování a odstavování vozidel. Druhy kolejové dopravy, výškové a směrové vedení, příčné uspořádání,trasa v terénu a ve městě.Návaznosti městské a příměstské dopravy, vysokorychlostní doprava. Řešení integrované MHD.

[1]  [1] Krejčiříková H.,Špačková H.: Dopravní stavby, část: Kolejová doprava, ČVUT, 2002 [2]Ježková J., Mondschein P., DLOUHÁ E.: Dopravní stavby, ČVUT 2006

Dopravní řešení v územních plánech

Územní plánování, územně plánovací a dopravně inženýrská dokumentace. Vztah dopravy a území, jeho kvantifikace. Vliv dopravy na velikost a tvar města. Vývoj měst a jejich komunikační sítě. Základní principy řešení dopravního problému. Omezování dopravy v městských centrech. Negativní vlivy dopravy a jejich eliminace. Získávání vstupních dat o dopravě. Určování výhledových dopravních nároků. Exkurze na realizovaná řešení.

[1] Jirava P. Dopravní řešení v územních plánech ČVUT Praha 1983
[2] Medelská V., Jirava P., Nop D., Rojan J. Dopravné inžinierstvo Alfa Bratislava 1991

Diplomový seminář


Diplomový seminář 1

Příprava na zpracování diplomové práce. Rešerše příslušné literatury, případně studium spec. laboratorních zkoušek a prací. Shrnutí literárních a firemních poznatků ve formě seminární práce. Vyjasnění přístupu a cílů diplomové práce. Obhajoba seminární práce.

[1]  individuelní

Diplomový seminář 2

Zajištění mapových podkladů, případně materiálů pro laboratorní zkoušky. Hodnocení a potřebné doplnění podkladů (měření, příp. dopravní průzkumy). Rekognoskace terénu. Fotografická dokumentace stávajícího stavu. Koncepční řešení variant, případně výroba laboratorních zkušebních těles a vzorků. Variantní řešení, příp. konkrétní laboratorní měření.

[1] odborné časopisy, knihy, normy a TP z oblasti tématu DP

Dopravní software

Vybraný obecný aplikační software (AutoCAD, Lotus, Microstation, apod.). Programové produkty pro řešení dopravně inženýrských úloh. Systémy pro podporu dimenzování konstrukcí vozovek. Digitální terénní modely (TERPAC). Systémy AIP v silničním stavitelství (ROADPAC,ROADCAD). Expertní systémy pro hodpodaření s vozovkou. Programy pro řešení speciálních úloh silničního stavitelství.

[1] Vébr L. Počítačová podpora projektování silnic, Dopňková skripta 1991
[2] Vébr L. Katalog pozemních kcí s dlážděnými kryty 1998
[3] TP 78- Katalog vozovek pozemních komunikací 1995

Dopravní stavby 10 - učí též K137

Dopravní stavby a životní prostředí, jejich rozsah v ČR a ve světě. Stupeň automobilizace a motorizace. Dělba přepravní práce. Rozdělení pozemních komunikací a jejich kategorizace. Prvky příčného uspořádání. Návrh výškového a směrového vedení trasy. Alternativně hodnocení variant trasy, vytyčovací schema, hmotnice, odvodnění PK. Doprava v klidu, parkoviště. Úrovňové křižovatky, přechody pro chodce, bezbariérové přístupové komunikace - dle oborů. Stavba pozemních komunikací. Charakteristiky různých druhů kolejové dopravy; dopravní stavby a životní prostředí; městská kolejová doprava; parametry výškového a směrového vedení trasy; prvky příčného uspořádání; problematika vedení tras v terénu a ve městě z hlediska technického, společenského a ekologického, umístění železničních stanic ve městě, sítě a návaznosti městské a příměstské kolejové dopravy; řešení vysokorychlostní dopravy.

[1] Kubát, B. - Kaun, M.: Dopravní stavby 10 Praha: ČVUT, 1997

Dopravní stavby 12 - učí též K137

Dopravní stavby a životní prostředí, jejich rozsah v ČR a ve světě. Stupeň automobilizace a motorizace. Dělba přepravní práce. Rozdělení pozemních komunikací a jejich kategorizace. Prvky příčného uspořádání. Návrh výškového a směrového vedení trasy. Alternativně hodnocení variant trasy, vytyčovací schema, hmotnice, odvodnění PK. Doprava v klidu, parkoviště. Úrovňové křižovatky, přechody pro chodce, bezbariérové přístupové komunikace - dle oborů. Stavba pozemních komunikací. Vysokorychlostní železniční tratě. Trasování železnic. Alternativně výhybky, městská kolejová doprava.

[1] Rojan J., Slabý P., Dlouhá E., Pipková B. Městské komunikace ČVUT Praha 1997
[2] Dlouhá E., Rojan J., Slabý P. Městské komunikace-Návody k projektu ČVUT Praha 1997
[3] Kaun M., Slabý P. Silnice a dálnice, projektování ČVUT Praha 1991

Dopravní stavby 15

Silniční stavby: druhy a kategorizace sil. komunikací; zajištění bezpečnosti, plynulosti a hospodárnosti sil. provozu v projektu; začlenění trasy do krajiny, ekologie; návrh a výpočet směrových a výškových prvků trasy; návrh odvodnění; spodní stavba - zemní práce; vrchní stavba - konstrukce vozovky; praktický projekt silniční stavby.

[1] Kaun, Kubát Dopravní stavby 10 ČVUT Praha 1998
[2] Kaun, Pipková Pozemní komunikace - Návod pro cvičení ČVUT Praha 1996

Dopr.stavby a sys.20 (Dopravní stavby 2)

Charakteristiky provozu na silničních komunikacích. Návrh sítě, komunikační skelet města. Podklady pro projektování trasy a ploch. Řešení dopravy v klidu. Prvky pěší a cyklistické dopravy. Typy a zásady návrhu křižovatek.

[1] Kaun, Slabý Silnice a dálnice-Projektování ČVUT Praha 1991
[2] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 20,30, ČVUT 2002

Dopr.stavby a sys.30 (Dopr.syst.v území)

Dopravní řešení v územních plánech, navrhování sítí. Dopravní prognóza. Negativní účinky dopravy na ŽP. Posouzení dopravního řešení na úrovni územních plánů. Volba druhů kolejové dopravy, problematika vedení tras v terénu a ve městě z hlediska technického, společenského a ekologického, umístění železničních stanic ve městě, sítě a návaznosti městské a příměstské kolejové dopravy;

[1] Jirava Dopravní řešení v územních plánech ČVUT Praha 1983
[2] Žďárecká, Jirava, Karlický Dopravní průzkumy a prognózy ČVUT Praha 1983
[3] Kubát B., Tyc P., Krejčiříková H.: Kolejová doprava ve městě ČVUT Praha, 1998

Doprava ve městě


Estetika a ekologie silniční komunikace


Exkurze 20

Podle zaměření diplomové práce. Práce na vyhodnocovací lince na FSv. Návštěva silniční databanky a diagnostického střediska. Práce na zkušebních strojích v hale dynamiky FSv. Účast při statické a dynamické zatěžovací zkoušce mostu a při zpracování výsledků.


Hromadná doprava a její zařízení

Dělení hromadné dopravy (HD). Vstupní informace HD v extravilánu (ČSD, ČSAD, přestupní uzly). Koncepční řešení MHD. Kolejová MHD. Nekolejová MHD. Zastávky MHD. Preference MHD. Nekonvenční druhy HD (MHD). Základní kategorie komunikace pro pěší (KPP), zásady navrhování a skladebné prvky KPP, technické parametry jednotlivých zařízení. Povrchové úpravy, vybavení, údržba KPP. Pěší a obytné zóny, zklidněné komunikace.

[1] ČSN, TP, VL, tématika HD, pěší, silniční obzor

Inženýrské stavby 10 - učí též K137

Dopravní inženýrství, doprava, pozemní komunikace, silniční a dálniční síť. Kategorie pozemních komunikací, zásady návrhu směrového a výškového vedení. Hodnocení variant silničních tras, multikriteriální analýza. Silniční objekty, úrovňové a mimoúrovňové křižovatky. Místní komunikace, parkoviště přechody pro chodce, zastávky hromadné dopravy. Negativní vlivy silniční dopravy, opatření k jejich snížení. Charakteristiky různých druhů kolejové dopravy; dopravní stavby a životní prostředí; městská kolejová doprava; parametry výškového a směrového vedení trasy; prvky příčného uspořádání; problematika vedení tras v terénu a ve městě z hlediska technického, společenského a ekologického, umístění železničních stanic ve městě, sítě a návaznosti městské a příměstské kolejové dopravy; řešení vysokorychlostní dopravy.

[1] Slabý P., Dlouhá E., Dopravní stavby a systémy 20,30, ČVUT 2002
[2] Kaun M., Lehovec F. Pozemní komunikace 20 Praha ČVUT 2000

Konstrukce pozemních komunikací

Konstrukční vrstvy vozovek pozemních komunikací a jejich funkce. Asfaltové vozovky. Cementobetonové vozovky. Dlážděné vozovky. Vozovky se zvýšenou odolností proti vyjíždění kolejí ( konstrukce zastávek nekolejové dopravy, konstrukce křižovatkových úseků ). Vozovky parkovišť a odstavných ploch. Katalog konstrukcí vozovek. Dočasné konstrukce vozovek (panelové vozovky).

[1] Kaun M., Luxemburk F. Silnice dálnice (stavba) ČVUT, Praha 1996

Komplexní projekt I

Volba typu MÚK dle intenzit, kategorií, územních podmínek. Směrové a výškové řešení včetně tvaru zemního tělesa v měř. 1:1000. Řešení vybraného kvadrantu MÚK v měř. 1:500.

[1] ČSN, VL
[2] Jirava, Slabý Mimoúrovňové křižovatky ČVUT Praha 1986

Letecká doprava a stavba letišť

Letecká doprava ve světě a její očekávaný rozvoj. Letecká doprava v České republice. Letecké organizace v ČR, jejich poslání a vztah k mezinárodním leteckým organizacím. Charakteristiky letadel a jejich vliv na návrh letiště. Rozdělení a typy letišť. Požadavky na jednotlivé prvky letiště (VPD, VPP, PD, odbavovací plochy, apod.). Zabezpečovací letecká služba. Spojení letiště s městem. Stavba a údržba letišť. Letiště zemědělská, sportovní a pro letadla typu VTOL a STOL. Letecký zákon.

[1] Kaun, M. Letiště (Navrhování ) ČVUT Praha 1996
[2] video: Odbavování cestujících na letišti Praha Ruzyně

Letiště a pozemní komunikace I

Rozbor vzletu a přistání letadla. Vzletové a přistávací nomogramy. Stanovení rozměrů VPD. Kódová čísla a písmena VPD. Únosnost zpevněných letištních ploch - ekvivalentní zatížení, systém LCN, ACN/PCN. Vzletové a přistávací pásy, pojezdové dráhy a odbavovací plochy, návrh jejich uspořádání. Typy dopravních letišť. Počet a směr VPD. Využitelnost letiště s ohledem na převládající směry větrů. Klasifikace letišť. Zastavovací prostor letiště. Funkce odbavovací budovy. Překážkové roviny a plochy v okolí letiště. Letiště VTOL, STOL, sportovní a zemědělská. Řízení letového provozu. Vybrané problémy z projektování pozemních komunikací.

[1] Kaun, M. Letiště ( Navrhování) ČVUT, Praha, 1996
[2] Horonjeff, R. Planning and Design of Aiports II. vydání, 1975

Letiště a pozemní komunikace II

Navrhování letištních vozovek. Zesilování tuhých a netuhých vozovek. Zemní práce a stanovení jejich rozsahu (plošná hmotnice). Podloží a jeho úprava u letištních a silničních vozovek. Technologie podkladních vrstev letištních vozovek a vozovek pozemních komunikací. Vozovky se zvýšenou odolností proti přetvoření, vozovky silně zatížené. Ochrana asfaltových vozovek proti působení LPH. Zásobování letiště el.energií, vodou, teplem, atd. Technický blok. Technologie údržby a oprav vozovek pozemních komunikací a zpevněných let.ploch. Zásobování letadel LPH. Odvodnění letiště.

[1] Kaun, M. Letiště ( Navrhování) ČVUT, Praha, 1996
[2] Předpis L14 V
[3] Předpis L14

Mechanika vozovek


Mechanika vozovek


Organizace a regulace dopravy


Projekt 37


Projekt 46


Pozemní komunikace 10 (Dopravní inž.)

Teorie pohybu osamoceného vozidla. Vliv na projekční prvky. Stabilita vozidla. Aplikace teorie - minimální poloměr, přechodnice. Základy teorie pohybu dopravního proudu. Aplikace pro určování kapacity úseku. Kapacita neřízené, řízené a okružní křižovatky. Specifika dopravy na veřejných komunikacích. Dopravní průzkumy, metody dopravní prognózy.


Pozemní komunikace 11

Zařazování PK do jednotlivých kategorií. Vlastnictví PK. Silniční ochranná pásma. Délka rozhledu pro zastavení a předjíždění. Minimálná poloměr směrového oblouku. Přechodnice. Kružnicový oblouk se symetrickými a nesymetrickými přechodnicemi. Zásady směrového řešení PK. Poloha osy a poloha nivelety. Vzestupnice, sestupnice. Zásady návrhu nivelety. Prostorový účinek trasy. Technicko-ekonomické porovnání variant. Příčné uspořádání PK. Zvláštnosti a funkce PK. Dopravní prostor. Odvodnění PK. Katalog konstrukcí vozovek. Tvar a rozměry silničního tělesa. Silniční objekty. Vybavení silnic a dálnic. Úrovňové křižovatky. Typy mimoúrovňových křižovatek. Negativní vlivy automobilové dopravy.

[1] Kaun M., Lehovec F. Pozemní komunikace 20 Praha, ČVUT 2000

Pozemní komunikace 20 (Silniční stavby 1)

Zásady projektování pozemních komunikací. Trasování silnic a dálnic. Návrh směrového a výškového vedení komunikace. Prostorový účinek trasy. Hodnocení variant silničních tras. Návrh zemního tělesa. Geometrické návrhové prvky směrového a výškového řešení. Silniční objekty, vybavení, křižovatky. Negativní vlivy automobilové dopravy a opatření k jejich snížení.

[1] Kaun M., Lehovec F. Pozemní komunikace 20 ČVUT Praha 2000
[2] Kaun M., Lehovec F. POzemní komunikace ČKAIT 1998

Pozemní komunikace 21

Typologie pozemních konstrukcí, mezinárodní srovnání. Síť pozemních komunikací a její vývoj. Řízení správy silnic a dálnic, formy financování výstavby. Intenzita silniční dopravy a její prognóza. Bezpečnost silniční dopravy. Návrh vybraných prvků silniční komunikace. Prostorový účinek trasy a jeho ověřování. Principy dispozičního uspořádání křižovatek. Vybavení křižovatek. Mimoúrovňové křižovatky. Okružní křižovatky. Multikriteriální hodnocení variant silniční trasy. Zvláštnosti projektování dálnic a účelových komunikací. Územní plánování, územně plánovací dokumentace. Projektová dokumentace, předprojektová dokumentace a průzkumy.

[1] Kaun M., Lehovec F. Pozemní komunikace 20 Praha ČVUT 2000

Pozemní komunikace 30

Rozdělení vozovek podle různých hledisek. Teplotní režim vozovek. Vodní režim. Dopravní zatížení. Materiálové charakteristiky a jejich stanovení. Návrh a posouzení tuhé a netuhé vozovky. Stavba zemního tělesa silnic a dálnic. Úprava zemin - zlepšení, zpevnění, stabilizace. Technické textilie a jejich užití v sil. stavitelství. Kamenivo pro silniční účely, technické požadavky, zkoušení. Asfalt, základní zkoušky. Silniční cement. Stmelené podkladní vrstvy. Princip návrhu složení asfaltových směsí. Postřikové, hutněné a lité techhnologie asf. vozovek. Princip činnosti obalovny. Cementobetonové kryty sil. vozovek. Recyklaz.

[1] Kaun M., Luxemburk F. Silnice a dálnice ( stavba ) ČVUT Praha 1996
[2] video: Stavba cembet. krytů na D5

Pozemní komunikace 31

Návrh silniční trasy (situace, podélný profil, kubatury, odvodnění) a její připojení ke stávající silnici stykovou křižovatkou. Návrh a posouzení konstrukce netuhé a tuhé vozovky. ( Řeší se v rámci PK30). Návrh dispozice stykové křižovatky ( vytyčovací výkres, projektové vrstevnice, dopravní značení), posouzení její výkonnosti. Návrh a posouzení trubního propustku. ( Řeší se v PK31)

[1] Volf a kol. Silniční stavby (Projekt) ČVUT Praha 1994

Pozemní komunikace 40

Městská doprava a sítě městských komunikací. Městské křižovatky. Zařízení pro pěší provoz a cyklisty. Zařízení a stavby MHD. Dopravní terminály. Zařízení dopravy v klidu. Technický urbanismus a výstavba městských komunikací. Vybrané statě z ochrany a tvorby životního prostředí. Vybrané statě z organizace a řízení městské dopravy. Zpracování projektu sítě městských komunikací, dopravní organizace, návrh autobusového nádraží, parkovišť a linek MHD s detailem úrovně křižovatky pro zadaný příklad městského území.

[1] Rojan J., Slabý P., Dlouhá E., Pipková B. Městské komunikace ČVUT Praha 1997
[2] Dlouhá E., Rojan J., Slabý P. Městské komunikace-Návody k projektu ČVUT Praha 1997
[3] Kaun M., Slabý P. Silnice a dálnice, projektování ČVUT Praha 1991

Pozemní komunikace

Členění pozemních komunikací včetně místních a účelových komunikací (lesní a polní cesty). Směrové a výškové prvky trasy. Pozemní komunikace a ochrana životního prostředí. Rozsah zemních prací, hmotnice a rozvoz hmot. Vytyčovací schema. Náležitosti projektové dokumentace PK. Rozdělení a použití vozovek PK, návrh kce netuhé vozovky. Systémy AIP v silničním stavitelství.

[1] Kaun M., Pipková B. Pozemní komunikace-Návody pro cvičení ČVUT Praha 1996
[2] ČSN 736101-Projektování silnic a dálnic, 2000 013466-Výkresy inženýrských staveb, 1997 -Výkresy pozemních komunikací, 1997
[3] TP 78 Katalog vozovek pozemních komunikací 1995

Projektování křižovatek

Typy křižovatek, skladební prvky, ustanovení ČSN. Zásady dispozičního řešení úrovňových křižovatek. Způsoby usměrnění pohybů dopr.proudů, kanalizované křižovatky. Způsoby řízení pomocí světelné signalizace, metodiky výpočtu. Koordinovaný způsob řízení křižovatek na uličním tahu. Okružní křižovatky. Druhy, typy, skladební prvky mimoúrovňových křižovatek. Zásady pro volbu typu křižovatky. Směrové a výškové projekční prvky pro návrh paprsků a větví křižovatky. Příkl. návrhu mim.křižovatek v extra- a intravilánu. Exkurze na konkrétní křižovatky.

[1] Jirava P., Slabý P. Mimoúrovňová křižovatka, Projekt křižovatky ČVUT Praha 1991
[2] MD-ČR Technické podmínky T135, Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komuniacích MD-ČR

Průzkumy a teorie dopravního proudu

Základní charakteristiky pohybu jednotlivého vozidla. Základní charakteristiky dopravního proudu. Účel, způsob a druhy dopravních průzkumů. Metodiky průzkumů a praktická měření v terénu. Způsoby matematicko-statistického vyhodnocení průzkumů. Simulační modely dopravního proudu. Účelové dopravní průzkumy.

[1] Medelská, Jirava, Nop, Rojan Dopravné inženierstvo Alfa Bratislava 1991
[2] Karlický, Slabý Teorie dopravního proudu ČVUT Praha 1983
[3] Žďárecká, Jirava, Karlický Dopravní průzkumy a prognózy ČVUT Praha 1983

Silnice a dálnice I

Zpracování zemin v silničním tělese a podkladních vrstvách. Návrh složení asf.směsí, jejich laboratorní kontrola a kontrola při pokládce. Konstrukce parkovišť, chodníků a autobusových zastávek. Konstrukce tramvajové tratě pojížděné automobilovou dopravou. Technologie RESTAPLAST, asfaltocementový beton, drenážní asfaltové koberce. Drenážní cementový beton a jeho užití v podkladních vrstvách. Dlážděné vozovky místních komunikací. Asfaltové emulze, výroba, užití v silničním stavitelství.

[1] Kaun M., Luxemburk F. Silnice a dálnice ( stavba ) ČVUT Praha 1996
[2] video: Živičné vozovky I, II

Silnice a dálnice II

Síť pozemních komunikací a její vývoj. Řízení správy silnic a dálnic, formy financování výstavby. Intenzita silniční dopravy a její prognóza. Bezpečnost silniční dopravy. Návrh vybraných prvků silniční komunikace. Prostorový účinek trasy a jeho ověřování. Principy dispozičního uspořádání křižovatek. Vybavení křižovatek. Mimoúrovňové křižovatky. Okružní křižovatky. Multikriteriální hodnocení variant silniční trasy. Zvláštnosti projektování dálnic a účelových komunikací. Územní plánování, územně plánovací dokumentace. Projektová dokumentace, předprojektová příprava a průzkumy.


Diplomový seminář 20


Silniční a městské křižovatky

Řešení křižovatky jako řešení konfliktu dopravních proudů. Základní druhy křižovatek a jejich specifika. Historický vývoj křižovatek. Neřízené křižovatky. Exkurze a orientační měření. Světelně řízené křižovatky. Dopravně - inženýrské podklady pro návrh křižovatky. Princip návrhu křižovatek. Geometrické prvky křižovatek. Individuální zpracování křižovatky.

[1] Jirava P., Slabý P.: Mimoúrovňová křižovatka, Projekt křižovatky, 1991
[2] Dlouhá E., Rojan J., Slabý P.: Městské komunikace, Návody k projektu, ČVUT 1997
[3] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 20,30, ČVUT 2002

Silniční stavební materiály

Rozdělení silničních stavebních materiálů. Vliv kvality kameniva na výsledné vlastnosti asfaltových silničních směsí. Vliv pojiva na chování konstrukčních vrstev vozovek. Možnosti použití druhotných surovin při výstavbě pozemních komunikací. Kvalita stavebního díla, možnosti jejího ovlivňování. Vstupní, mezioperační a výstupní kontrola. Povinné hodnocení výrobků. Funkce státních zkušeben. Principy destruktivního a nedestruktivního zkoušení.

[1] Kaun M., Luxemburk F. Silnice a dálnice (stavba) ČVUT Praha 1996

Silniční software

Vybraný obecný aplikační software (AutoCAD, Lotus, Microstation, apod.). Programové produkty pro řešení dopravně inženýrských úloh. Systémy pro podporu dimenzování konstrukcí vozovek. Digitální terénní modely (TERPAC). Systémy AIP v silničním stavitelství (ROADPAC,ROADCAD). Expertní systémy pro hodpodaření s vozovkou. Programy pro řešení speciálních úloh silničního stavitelství.

[1] Vébr L. Počítačová podpora projektování silnic, Dopňková skripta 1991
[2] Vébr L. Katalog pozemních kcí s dlážděnými kryty 1998
[3] TP 78- Katalog vozovek pozemních komunikací 1995

Silniční laboratoř

Předmět slouží k praktickému provádění teoreticky získaných vědomostí z jiných předmětů katedry silničních staveb zaměřených na stavbu. Během laboratorních cvičení studenti sami provádějí laboratorní zkoušky z oblastí zemin, kameniva, asfaltových pojiv a asfaltových směsí.

[1] Klobouček, B.: Živičné vozovky - navrhování, stavba, údržba, rekonstrukce, Praha SNTL 1988

Silniční laboratoř

Předmět slouží k praktickému provádění teoreticky získaných vědomostí z jiných předmětů katedry silničních staveb zaměřených na stavbu. Během laboratorních cvičení studenti sami provádějí laboratorní zkoušky z oblastí zemin, kameniva, asfaltových pojiv a asfaltových směsí.

[1] Klobouček, B.: Živičné vozovky - navrhování, stavba, údržba, rekonstrukce, Praha SNTL 1988

Stavební materiály doprav. staveb

Stavební materiály pro vozovky pozemních komunikací. Silniční asfaltová pojiva. Recyklace stavebních materiálů; R-materiál. Kvalita silničních konstrukcí a možnosti jejího ovlivňování. Vstupní mezioperační a výstupní kontrola. Systémy jakosti, jejich certifikace. Stmelené a nestmelené vrstvy konstrukce vozovky pozemních komunikací. Funkce akreditovaných laboratoří, akreditační proces. Zásady laboratorního zkušebnictví.

[1] Kaun M., Luxemburk F. Silnice a dálnice (stavba) Praha ČVUT 1996

Stavba pozemních komunikací

Základní vlastnosti silničních stavebních materiálů, jejich zkoušení a použití při stavbě pozemních komunikací. Technické kvalitativní podmínky staveb PK - zemní těleso, pláň, podkladní a krytové vrstvy. Výroba a pokládka hutněných asfaltových směsí, litého asfaltu a cementobetonových krytů a podkladních vrstev. Péče o pozemní komunikace. Financování výstavby a údržby. Silniční databanka a systém hospodaření s vozovkou.

[1] Kaun M., Luxemburk F. Silnice a dálnice (stavba) ČVUT Praha 1996
[2] video: Živičné vozovky I, II

Silniční stavby 1

Trasování silničních komunikací. Kategorie silnic a dálnic. Návrh směrového řešení trasy. Návrh nivelety v podélném řezu. Zhodnocení navržené trasy. Příčné uspořádání silnic a dálnic. Rozměry a tvary zemního tělesa. Výpočet kubatur zemních prací, hmotnice. Digitální model terénu. Směrové prvky. Minimální poloměr směrového oblouku. Přechodnice. Točky. Roční rozhled. Výškové prvky. Výškové zaoblení, zajištění rozhledu. Rozšíření vozovky. Silniční objekty. Vybavení silnic a dálnic. Křižovatky a křížení. Mimoúrovňové křižovatky, okružní křižovatky. Typy uličních sítí, odlišnosti provozu a výstavby místních komunikací, druhy řízení provozu světelnou signalizací, funkční třídy a kategorie, dopravní a uliční prostor, projekční prvky osy a nivelety ve městě. Parkování a odstavování vozidel, hromadné garáže, navrhování a zařízení pro pěší a cyklistickou dopravu.

[1]  [1] Kaun M., Lehovec F.: Pozemní komunikace 20, ČVUT, 2004, [2] Volf J. a kol.: Silniční stavby - projekt, ČVUT, 1994, [3] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 20, 30, ČVUT, 2005

Silniční stavby 2

Přípravné a dokončovací práce pro stavbu zemního tělesa. Stavba zemního tělesa pozemních komunikací. Rozdělení vozovek podle různých hledisek. Požadavky na základní silniční stavební materiály. Vozovka, její skladba a požadavky na jednotlivé konstrukční vrstvy a silniční pláň. Úpravy zemin, zlepšování, zpevňování, stabilizace. Podkladní vrstvy stmelené a nestmelené. Ložní a podkladní vrstvy u netuhých a tuhých vozovek. Krytové vrstvy netuhých vozovek, zásady pro jejich výrobu a pokládku. Rozdělení tuhých vozovek a zásady pro jejich provádění, jednovrstvové a dvouvrstvové kryty. Spojitě vyztužené cementobetobetonové kryty. Provádění vyztužených a nevyztužených spár. Dlážděné vozovky. Výběr vhodného typu konstrukce vozovky, zásady pro užití katalogu vozovek pozemních komunikací. Mechanizace silničních stavebních prací.

[1]  [1] Kaun M., Luxemburk F.: Pozemní komunikace 30, ČVUT, 2002, [2] Kaun M., Lehovec F.: Pozemní komunikace, ČKAIT, 1998, [3] TP 78: Katalog vozovek pozemních komunikací, MD ČR, 1995, [4] TP 170: Navrhování vozovek pozemních komunikací, MD ČR 2004 5,

Silniční stavby 3

Organizace silničního hospodářství v souvislosti s výstavbou a údržbou pozemních komunikací. Rozsah sítě PK. Konstrukce místních komunikací, parkovišť, zastávek nekolejové dopravy, polních a lesních cest. Asfaltové vozovky se zvýšenou odolností proti přetvoření.Litý asfalt, výroba, pokládka, zkoušení, užití. Emulzní kalové směsi, mikrokoberce. Princip návrhu složení hutněných asfaltových směsí a litého asfaltu. Marshallova zkouška. Pokládka a hutnění asfaltových směsí. Princip návrhu zhutňovací sestavy. Přejímací zkoušky krytů vozovek. Sledování stavu vozovek. Silniční DATABANKA a její vybavení. Údržba, opravy, rekonstrukce a čištění pozemních komunikací. Vozovky na mostech.

[1]  [1] Kaun M., Luxemburk F.: Pozemní komunikace 30, ČVUT, Praha, 2002, [2] Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích , [3] Kaun M., Lehovec F.: Pozemní komunikace 20 , ČVUT, 2004

Stavba silnic

Základní resortní předpisy pro pozemní komunikace. Kvalita stavebních prací, srážky z ceny za nedodržení kvality. Systém zabezpečování jakosti.Certifikace systému managementu jakosti. Staveniště, provádění prací a dokumentace stavby. Životní prostředí. Stavba zemního tělesa silnic a dálnic. Úprava zemin - zlepšení, zpevnění, stabilizace. Technické textilie a jejich užití v sil. stavitelství. Vyztužování asfaltových vrstev ve vozovkách pozemnmích komunikací. Dokumentace ke schvalování průkazních zkoušek asfaltových směsí pro ŘSD ČR. Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu. Dopravní zanačky a dopravní značení. Protihlukové clony. Emulzní kalové vrstvy a mikrokoberce. Konstrukce tramvajové tratě pojížděné automobilovou dopravou. Pokládka hutněných asfaltových směsí. Finišery a hutnící technika, zhutňovací sestavy. Drenážní cementový beton a jeho užití v podkladních vrstvách. Poruchy vozovek.

[1] Technické a kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
[2] Ivan Gschwendt a kolektiv: Vozovky - obnova, zesilování a rekonstrukce, JAGA 2004

Správa a údržba pozemních komunikací

Rozdělění a funkce pozemních komunikací. Organizace správy a údržby PK. Běžná a souvislá údržba, opravy asfaltových, dlážděných, štěrkových a cembet. krytů. Údržba tramvajových tratí z želbet. panelů s blokovou kolejnicí. Čištění. Zimní služba. Obnova krytu, obnova rovnosti a protismykových vlastností. Zesilování vozovek. Údržba polních a lesních cest. Úrovňové křížení silnic se železnicí.

[1] video: Poruchy cembet. krytů
[2] video: Poruchy asfaltových vozovek

Transport engineering

Anotace stejná jako 136DOSC

[1]  [1] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 20, 30, ČVUT, 2001, [2] Krejčiříková H., Špačková H.: Dopravní stavby. Část: Kolejová doprava, ČVUT, 2003, [3] Dlouhá E., Rojan J., Slabý P.: Městské komunikace - Návody k projektu, ČVUT, 1997

Volitelný předmět pro K10 modul 06 :


Volitelný předmět pro K10 modul 07 :


Volitelný předmět pro K9 modul 06 :


Volitelný předmět pro K9 modul 07 :


Vybrané statě ze silničních staveb 10

Zeminy jako materiál pozemních komunikací v podloží a podkladních vrstvách. Charakteristiky podloží a jejich stanovení. Návrh složení asfaltových hutněných směsí, jejich výroba. Lité asfaltové směsi. Podkladní vrstvy stmelené a nestmelené. Konstrukce parkovišť, chodníků a autobusových zastávek. Hutněné asfaltové směsi se zvýšenou odolností proti přetvoření. Cementobetonové kryty a jejich provádění.

[1] Kaun M., Luxemburk F. Silnice a dálnice (stavba) Praha ČVUT 1996

Vybrané statě ze silničních staveb 20

Možnosti využití místních a odpadních materiálů, využití hlušin a popílků při stavbě zemního tělesa a podkladních vrstev. Vozovky na mostech. Tenké asfaltové úpravy, mikrokoberce, emulzní kalové vrstvy. Technologie pokládky a hutnění asfaltových vrstev. Výkony zhutňovací sestavy. Zhutňovací fáze. Poruchy cementobetonových krytů a asfaltových krytů a technologie jejich odstraňování. Sledování proměnných parametrů konstrukcí vozovek.

[1] Video Poruchy cementobetonových krytů Poruchy asfaltových krytů vozovek
[2] Film - Živičné vozovky I a II

Výuka v terénu z PK

Geodetický průzkum zájmového území. Zřízení měřičského polygonu, jehozaměření a vyrovnání. Podrobné zaměření polohopisu a výškopisu úseku silniční komunikace. Vynesení situace stávajícího stavu a návrh rekonstrukce sledované silnice. Výpočet souřadnic podrobných bodů zadaného směrového oblouku a jejich vytyčení. Dopravní průzkum charakteristik dopravního proudu a vozidel.


Infrastruktura silniční a letecké dopravy


Letecká doprava a stavba letišť

[1]  Letiště (Navrhování), ČVUT, Praha 1996

Pozemní komunikace ve městech

[1]  [1] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 20, , [2] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 30

Statistické metody v doprav. inženýrství

[1]  Jarušková D.: Matematická statistika, Vydavatelství ČVUT Praha

Doprava ve městech

[1]  [1] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 20, , [2] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 30

Ekologie a estetika PK

Hodnocení vlivu pozemních komunikací na životní prostředí. Proces Environmental Impact Assessment (EIA). Hodnocení vlivu liniových staveb na krajinu podle metodiky MŽP ČR. Multikriteriální hodnocení variant vedení tras pozemních komunikací. Ochrana životního prostředí v projektování silnic. Účinky hluku, vibrace vyvolané silniční dopravou, znečišťování ovzduší. Opatření ke snížení negativních vlivů silniční dopravy na životní prostředí. Prostorový účinek trasy a jeho ověřování. Sladění směrového a výškového vedení a plynulost trasy. Účinky silniční komunikace na řidiče, jeho únavu a pohodlí jízdy. Začlenění silniční komunikace do krajiny. Modelové ověřování prostorového účinku silniční komunikace.

[1] Komise EU: Bílá kniha evropské dopravní politiky, NADATUR,Praha,2001
[2] Zákon č. 100 o posuzování vlivu na životní prostředí, Sbírka zákonů ČR, částka 40, 2001
[3] Ministerstvo dopravy a spojů ČR:Dopravní politika ČR, Praha, 1998

Infrastruktura silniční a letecké dopravy

Základní přehled problematiky pozemních komunikací a letecké infrastruktury v ČR. Historie, vývoj sítí. Silniční zákon a předpisy. Stručné seznámení s jednotlivými oblastmi silničního stavitelství - dopravní inženýrství, projekce, technologie.


Letiště

Vzletové a přistávací dráhy, jejich fyzikální parametry. TORA,TODA,ASDA,LDA.Vzletové a přistávací nomogramy. Dojezdové dráhy. Rozdělení VPD: nepřístrojové přístrojové, přístrojové pro přesné přiblížení. Vizuální a nevizuální navigační prostředky a princip

[1]  [1] Kaun M.: Letiště (Navrhování), ČVUT, Praha 1996, [2] Ministerstvo dopravy a spojů ČR: Předpis Letiště L-14, Praha, 1999, [3] A.F.Stock: Concrete Pavements, London, 1988 ,

Vybrané statě z dopravního inženýrství

Hromadná doprava - druhy, základní charakteristiky, hodnocení kvality, zásady řešení - kolejová, nekolejová, nekonvenční, integrované systémy, modernizace, preference, přestupní uzly, kapacita nástupišť, schodišť. Doprava osob se sníženou schopností pohybu a orientace, bezpečnost. Zásady návrhu linky, kapacita, izochrony dostupnosti, zastávky. Dopravní prognóza - modely vzniku a rozdělování dopravy, metody zatěžování sítě. Dopravní průzkumy - účel, druhy, metodika, praktická měření a metody vyhodnocení. Teorie dopravního proudu - základní charakteristiky pohybu vozidla, proudu - modelování.

[1] Medelská, Jirava, Nop, Rojan: učebnice Dopravné inženierstvo, Alfa 1992
[2] Jirava, Slabý: Pozemní komunikace 10- Dopravní inženýrství, skriptum ČVUT 1997
[3] Pipková, Dlouhá, Jirava, Slabý: PK 10- DI, návody pro cvičení, skriptum ČVUT 1997

Pozemní komunikace ve městech

[1]  [1] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 20, , [2] Slabý P., Dlouhá E.: Dopravní stavby a systémy 30

Pozemní komunikace

Rozdělení pozemních komunikací (PK) včetně místních a účelových komunikací (lesní a polní cesty) a jejich kategorizace. Dopravní stavby a životní prostředí. Dělba přepravní práce. Prvky příčného uspořádání PK. Návrh směrového a výškového vedení trasy, prostorový účinek trasy. Vytyčovací schéma oblouku s přechodnicemi. Návrh zemního tělesa, silniční objekty a vybavení. Rozsah zemních prací, hmotnice a rozvoz hmot. Křižovatky. Zásady zklidňování dopravy. Odvodnění PK. Vozovky PK – rozdělení, konstrukční vrstvy, dimenzování. Specifika vozovek polních a lesních cest a ostatních dopravních ploch. Katalog konstrukcí vozovek PK. Náležitosti projektové dokumentace PK.

[1] Kaun M.,Kubát B.: Dopravní stavby 10, ČVUT, Praha, 1998
[2] Kaun M.,Luxemburk F.: Pozemní komunikace 30, ČVUT, Praha, 2002
[3] Kaun M.,Lehovec F.: Pozemní komunikace 20, ČVUT, Praha, 2000

Projektování pozemních komunikací

Typologie pozemních komunikací. Členění pozemních komunikací podle evropských norem. Rozvoj dopravní infrastruktury v ČR. Organizace silničního hospodářství. Financování dopravní infrastruktury, účast soukromého sektoru. Multikriteriální hodnocení variant silničních komunikací. Nabídkové řízení veřejných projektů, příprava a metody hodnocení. Národohospodářské přínosy dopravní infrastruktury. Nehodovost a zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích. Dopravní politika ČR, postavení silniční dopravy, výstavba sítě silnic a dálnic. Rozdíl provozu, projektování a výstavby městských komunikací oproti silničním, komunikační síť města v územním plánování. Metody a prostředky organizace a regulace dopravy, zklidňování dopravy.

[1] Rojan, Slabý, Dlouhá, Pipková: Městské komunikace, ČVUT, 1997
[2] Kaun M., Lehovec F.: Pozemní komunikace ČKAIT, 1998
[3] Kaun M., Lehovec F.: Dopravní politika ČR, Ministerstvo dopravy a spojů ČR, 1998

Stavba pozemních komunikací

Technické a kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací pro jednotlivé druhy silničních stavebních prací. Specifické zvláštnosti výstavby a údržby místních komunikací. Možnosti znovupoužití silniční stavebních materiálů ? recyklace asfaltových směsí a jejich použití za tepla i za studena. Skladování asfaltů a jejich doprava z výrobního závodu i rozvod po obalovně. Činnost obalovny s kontinuální nebo šaržovou míchačkou. Doprava hutněných směsí a litého asfaltu. Finišery a jejich základní části. Postup pokládky, pracovní spoje. Podrobný návrh zhutňovací sestavy, doporučené typy zhutňovacích sestav. Vlastnosti cementobetonových vozovkových směsí. Rekonstrukce cementobetonových krytů bez změny nivelety, se změnou nivelety. Segmentace desek. Kompenzační vrstvy.

[1] Kaun M., Luxemburk F.: Silniční stavební materiály II, ČVUT, Praha, 1993
[2] Kaun M., Luxemburk F.: Pozemní komunikace 30, ČVUT, Praha, 2002

Silniční software

Vybraný obecný aplikační software (AutoCAD, Lotus, Microstation, apod.). Programové produkty pro řešení dopravně inženýrských úloh. Systémy pro podporu dimenzování konstrukcí vozovek. Digitální terénní modely (TERPAC). Systémy AIP v silničním stavitelství (ROADPAC,ROADCAD). Expertní systémy pro hodpodaření s vozovkou. Programy pro řešení speciálních úloh silničního stavitelství.

[1]  Vébr L.: Počítačová podpora projektování silnic, 1991 ,
[2]  Volf a kolektiv: Silniční stavby -Projekt,
[3]  TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací, MD ČR 2004 ,
[4]  Katalog vozovek pozemních komunikací s dlážděnými kryty, ČVUT + AVVA 1999
[5]  www.roadpac.cz (volně stažitelné manuály v digitální podobě .pdf)
[6]  AutoCAD Civil 3D 2008 Tutorials Manual (volně stažitelný manuál v digitální podobě .pdf)

Výuka v terénu - silniční stavby (1 týden)

[1]  [1] Pipková B., Kaun M.: Návody pro výuku v terénu ze silnic,, [2] Švec: Stavební geodésie 10 - Praktická výuka

 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz