CVUT

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební -- K 136 - Katedra silničních staveb

Předměty aktuálního semestru -- zimní 2019/20

přejděte na archiv předmětů od roku 2008 (podle kateder) nebo na společný archiv anotací předmětů z let 2002-2007

semestr zimní 2019/20


Experimentální ověřování silničních konstrukcí a materiálů


Městské komunikace


Mechanika vozovek


Pozemní komunikace I


Pozemní komunikace II


Teorie dopravního proudu


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Diplomová práce


Dopravní stavby

Úvod do silničního stavitelství, legislativa a předpisy, dělení PK, návrhové prvky trasy, funkce komunikace v závislosti na jejím významu, návrh šířkového uspořádání - extravilán vs. intravilán. Městské inženýrství a specifika místních komunikací, novostavba vs. rekonstrukce, šířkové uspořádání MK, doprava v klidu, veřejná hromadná doprava a její preference (kolejová i nekolejová), křižovatky, autobusová nádraží. Pěší doprava, přechody pro chodce a místa pro přecházení, obytné a pěší zóny, zóny 30, úpravy pro nevidomé a zdravotně postižené, cyklistická doprava. Zemní těleso, silniční objekty, odvodnění PK, bezpečnostní zařízení na PK. Vozovka (a chodník) - konstrukce, rozdělení, uplatnění, materiály vrstev, návrh dle TP 170, provádění. Projektová dokumentace - přílohy, negativní účinky dopravy.

Studijní pomůcky:
[1]  Sylaby jednotlivých přednášek - studijní pomůcka předávaná elektronicky (v posledním platném znění) studentům.
Doporučená literatura:
[2]  Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
[3]  Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,
[4]  ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic,
[5]  ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací,
[6]  ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel,
[7]  ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže,
[8]  ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 1: Navrhování zastávek
[9]  ČSN 73 6425-2 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 2: Přestupní uzly a stanoviště
[10]  TP 103 Navrhování obytných a pěších zón,
[11]  TP 132 Zásady návrhu dopravního zklidňování na MK,
[12]  TP 170 Navrhování vozovek PK (včetně Dodatku 1),
[13]  TP 171 Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvků pozemních komunikací,
[14]  TP 218 Navrhování zón 30.


Dopravní stavby a územní plánování

Návrhové kategorie silnic a dálnic, návrhová rychlost, směrové a výškové řešení trasy, uspořádání silnic a dálnic v příčném řezu, zemní těleso - rozměry, tvary, odvodnění. Místní komunikace, rozdělení a označování, definice prostoru MK, odlišnosti v navrhování, provozu a vybavení. Vozovka, rozdělení, zásady návrhu. Bezpečnostní zařízení, křižovatky a křížení. Urbanismus a územní plánování na celostátní, krajské a obecní úrovni. Nástroje a orgány územního plánování. Územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady, jejich pořízení, obsah, cíle a principy. Venkovský prostor a krajina, prostředí venkova a jeho plánování. Prostředí a funkční složky měst a sídel. Veřejná infrastruktura. Úvod do základní terminologie v oblasti kolejové dopravy včetně Zákona o drahách. Problematika železničních přejezdů z pohledu zabezpečení, navrhování a provozování. Tramvajová doprava - historie, zásady a principy konstrukce tramvajové trati, interakce se životním prostředím. Metro jako systém městské kolejové dopravy. Základní principy a parametry z pohledu navrhování tratí metra. Železniční stavby - úvod do problematiky projektování a konstrukce železniční trati v podmínkách ČR.

Povinná literatura:
[1]  Slabý, Uhlík, Havlíček: Dopravní inženýrství I, skripta, ČVUT v Praze, 2011, ISBN 978-80-01-04856-6
[2]  Spatial development policy of the Czech Republic: updated version 1. Praha: Ministry of Regional Development of the Czech Republic, 2015. ISBN 978-80-7538-027-2
[3]  Krejčiříková, Špačková: Dopravní stavby, Část :Kolejová doprava, skripta, ČVUT v Praze, 2002, ISBN 80-01-02444-X
Doporučená literatura:
[4]  HCM 2010: Highway Capacity Manual. 5th ed. Washington, D.C.: Transportation Research Board, 2010, ISBN 978-0-309-16077-3
[5]  Kubát, Pejša, Jacura, Trešl: Městská a příměstská kolejová doprava, kniha, Wolters Kluwer ČR, a.s., Praha, 2010, ISBN 978-80-7357-539-7
Studijní pomůcky:
[6]  ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic
[7]  Principy a pravidla územního plánování - prezentace ÚZR Brno http://www.uur.cz/default.asp?ID=2571


Dopravní stavby a životní prostředí

Předmět je koncipován jako úvod do problematiky vztahu silniční a kolejové dopravy k životnímu prostředí. Podrobněji je zacílen v oblasti kolejové dopravy na problematiku hluku a protihlukových opatření z pohledu stavebního inženýra. V oblasti silniční dopravy je předmět zaměřen na zklidňování dopravy, řešení obytných a pěších zón, řešení cyklistické dopravy včetně materiálových, technologických a návrhových řešení.

Povinná literatura:
[1]  Slabý, Uhlík, Havlíček, T.: Dopravní inženýrství I, skripta, ČVUT v Praze, 2011, ISBN 978-80-01-04856-6
[2]  Vébr, L., Karlický, P.: Dopravní zklidňování na místních komunikacích, Doporučený standard technický DOS T, soubor 6 - č. 15, Informační centrum ČKAIT - ISBN 80-86364-89-5
Doporučená literatura:
[3]  Shell Bitumen Handbook, sixth edition, ICE Publishing; 6th edition, 2014, ISBN 978-0727758378
[4]  Koten, B., English, C.: Environmental Nosie Barriers - 2nd. ed. , kniha, Spon Press, 2009, ISBN 978-0-415-43708-0
[5]  FGSV, Handbuch fuer die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen (HBS), Forschungsgesellschaft für Strassen- und Verkehrswesen (FGSV), Köln, Ausgabe 2015, ISBN 9783864461033; 3864461030
Studijní pomůcky:
[6]  Národní referenční laboratoř pro komunální hluk: Odborné doporučení pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, Ostrava, 2018, http://www.nrl.cz/Home/Page/platne.
[7]  Neubergová, K.: Ekologické aspekty dopravy, skripta, ČVUT v Praze, 2005, ISBN 80-01-003131-4


Projekt 2


Realizace pozemních komunikací

Povinná literatura:
[1]  Zajíček a kolektiv: Technologie stavby vozovek - kniha, Sdružení pro výstavbu silnic Praha, 2016, ISBN 978-80-87438-59-6
[2]  Hanzík, V. a kolektiv: Pokládka hutněných asfaltových směsí. Revidované a rozšířené vyd. s poč. programem, Sdružení pro výstavbu silnic, Praha, 2015, ISBN 978-80-903925-6-4
Doporučená literatura:
[3]  Shell Bitumen Handbook, sixth edition, ICE Publishing; 6th edition, 2014, ISBN 978-0727758378
[4]  K. Bačová, I. Gschwendt, R. Staňo, F. Schlosser, J. Komačka.: Stavba ciest a diaľnic, Nakladateľstvo STU, 2012, ISBN: 978-80-227-3831-6
Studijní pomůcky:
[5]  Technické podmínky (TP) http://www.pjpk.cz/technicke-podminky-tp/


Silniční stavby 1

1. Zákon o pozemních komunikacích, ochranná pásma, součásti a příslušenství, užívání, styk, sjízdnost a schůdnost. 2. Úvod do dopravního inženýrství, pohyb jednotlivého vozidla - základní dynamické charakteristiky. 3. Dopravní proud a jeho charakteristiky, intenzita dopravy a její sledování, kapacita komunikace a kvalita dopravy. 4. Kapacita křižovatek, úroveň kvality dopravy, teorie časových odstupů, negativní vlivy dopravy. 5. Zásady trasování, zájmové území, směrové řešení, směrové oblouky - rozdělení, uplatnění, vytyčovací schéma. 6. Výškové řešení. Podélný, příčný a výsledný sklon. 7. Klopení vozovky - druhy, požadavky, vzestupnice a sestupnice, klopení zemní pláně. Silniční objekty. 8. Technické a technicko-ekonomické hodnocení, multikriteriální hodnocení, zemní práce, rozvoz hmot a hmotnice. 9. Vozovka - návrh konstrukce tuhé a netuhé vozovky, výpočetní posouzení a optimalizace netuhé vozovky. 10. Místní komunikace - rozdíly MK a silnice, prostorové nároky - chodci, cyklisté, osoby ZTP - bezbarierové úpravy. 11. Dopravní průzkumy - členění, druhy, průběh, výhledové intenzity, přepočet intenzit, speciální průzkumy. 12. Obratiště, výhybny. Doprava v klidu, dopravní plochy, obrysové křivky, řešení dopravní plochy včetně odvodnění. 13. Dopravní zklidňování na MK - princip, metody, příklady.

Povinná literatura:
[1]  Slabý, Uhlík, Havlíček: Dopravní inženýrství I, skripta, ČVUT v Praze, 2011, ISBN 978-80-01-04856-6
[2]  Zajíček a kolektiv: Technologie stavby vozovek - kniha, SVS Praha, 2016, ISBN 978-80-87438-59-6
[3]  Vébr, Karlický: Dopravní zklidňování na místních komunikacích, DOS T, soubor 6 - č. 15, IC ČKAIT, ISBN nedohledáno
Doporučená literatura:
[4]  FGSV, Handbuch fuer die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen (HBS), Forschungsgesellschaft für Strassen- und Verkehrswesen (FGSV), Köln, Ausgabe 2015, ISBN 9783864461033; 3864461030
[5]  HCM 2010: Highway Capacity Manual. 5th ed. Washington, D.C.: Transportation Research Board, 2010, ISBN 978-0-309-16077-3
Studijní pomůcky:
[6]  Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
[7]  ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic


Silniční stavby 3D

Úvod do městského inženýrství, způsoby řešení v zastavěném území - rekonstrukce. Doprava v klidu - způsoby řešení, technické parametry a požadavky, hromadné garáže. Autobusové nádraží a autobusové zastávky. Veřejná hromadná doprava a její preference. Pěší a cyklistická doprava. Dopravní značení. Úpravy pro nevidomé a slabozraké, bezbariérové úpravy. Inženýrské sítě.


Projekt D

Povinná literatura:
[1]  Doporučenou literaturu určuje cvičící podle konkrétního zadání
Doporučená literatura:
[2]  Vybrané české technické normy
Studijní pomůcky:
[3]  Technické podmínky (TP) http://www.pjpk.cz/
[4]  https://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy/provozne-technicke.html?page=11 (Provozně technické předpisy SŽDC )


Ekologie a estetika silničních komunikací

Prognóza dopravních nároků. Rozvoj sítě pozemních komunikací v ČR v návaznosti na EU. Přínosy vysokokapacitních komunikací. Metodologie EIA. Legislativa platná v ČR. Multikriteriální hodnocení variant silničních komunikací. Financování dopravní infrastruktury. Hodnocení vlivů automobilové dopravy, nehodovost, hluk, exhalace, vibrace. Opatření ke snížení vlivů na okolí. Estetika silničních staveb, prostorové působení silniční trasy. Aktuální významné silniční stavby v ČR.


Letiště

Rozdělení letišť, organizace, údaje o letištích, legislativa, vybrané pojmy, pohyb letadla, vzlet a přistání, stanovení délky RWY, kódové značení, geometrické parametry a uspořádání vybraných prvků letišť, provozní využitelnost, únosnost zpevněných ploch, únosnost ostatních ploch letiště, překážkové plochy, ochranná pásma, vizuální navigační prostředky, světelná zařízení, zastavovací prostor letiště, odbavovací procesy na letišti, struktura letištních terminálů a odbavovacích ploch, návrh letiště.

[1]  Kaun M.: Letiště (Navrhování), ČVUT, Praha 1996, [2] Ministerstvo dopravy a spojů ČR: Předpis Letiště L-14, Praha, 1999, [3] A.F.Stock: Concrete Pavements, London, 1988 ,


Stavba pozemních komunikací a letišt

Základní vlastnosti silničních stavebních materiálů, jejich zkoušení a použití při stavbě PK. TKP staveb PK - zemní těleso, pláň, podkladní a krytové vrstvy. Péče o PK. Stavba PK. Typy letišť. RWY. Vzletové a přistávací pásy, pojezdové dráhy a odbavovací plochy. Rozbor vzletu a přistání letadla. Využitelnost letiště s ohledem na převládající směry větrů. Zastavovací prostor letiště. Funkce odbavovací budovy.

[1]  Kaun M., Luxemburk F.: Silniční stavební materiály II, ČVUT, Praha, 1993, [2] Kaun M., Luxemburk F.: Pozemní komunikace 30, ČVUT, Praha, 2002


 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz