CVUT

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební -- K 136 - Katedra silničních staveb

Předměty aktuálního semestru -- letní 2019/20

přejděte na archiv předmětů od roku 2008 (podle kateder) nebo na společný archiv anotací předmětů z let 2002-2007

semestr letní 2019/20


Experimental Examination of Materials and Structures Used in Transport Structures

Témata seminářů s tematicky zaměřenými přednáškami: ? Approaches and testing for evaluation of advanced aggregate characteristics (incl. fine particles and fillers) ? Principles of mix design and assessment of mixtures in hydraulic binders and cold recycled mixtures ? Bituminous binders and approaches in advanced testing (performance-based testing, functional approach for evaluation, rheological models) ? Utilization of rheological testing of bituminous binders by dynamic shear rheometer (DSR) ? Measurement of technical characteristic and properties by applying DSR in case of bituminous binders (stiffness, fatigue, creep) and MSCR test ? Design and composition of compacted asphalt mixtures and mastic asphalt including their material characteristics ? Functional testing of asphalt mixtures ? principles, advantages and the fundamentals for composite characterization ? Pavement cement concrete (resistance to cycling effects of water and frost, thixotrophy etc.) Laboratorní praktika: ? Fundamental tests for bituminous binders including dynamic viscosity and force duktility ? Testing on dynamic shear rheometer ? Testing on bending beam rheometer, including artificial laboratory ageing of bituminous binders ? Dynamic performance-based tests executed on universal testers (stiffness, creep, fatigue, dynamic modules, etc.) ? Practice of design and optimization (mix composition) for composites using bituminous or hydraulic binders foreseen for road structures ? Execution of defined laboratory tasks with focus on determination of advanced bitumen and asphalt mix characteristics or properties related to pavement mixtures bond by hydraulic binders

[1]  Povinná:
[2]  Kim, R.: Modelling of Asphalt Concrete, ASCE Press, Reston, 2009
[3]  Kringos, N., Birgisson, B., Frost, D., Wang, L.: Multi-Scale Modeling and Characterization of Infrastructure Materials, RILEM book series, Volume 8, Springer Nature Publishing, Cham, 2013
[4]  Read, J., Whiteoak, D.: The Shell Bitumen Handbook, Thomas Telford Publishing, London, 2003
[5]  Macosko, Ch.W.: Rheology: Principles, Measurements, and Applications, John Wiley & Sons, New Jersey, 1994, ISBN 978-0-471-18575-8
[6]  Phan-Thien, Nhan: Understanding Viscoelasticity - An Introduction to Rheology, Springer Nature Publishing, Cham, 2013
[8]  Doporučená:
[9]  Papagiannakis, A.T., Masad, E.A.: Pavement Design and Materials, 1st edition, John Wiley & Sons, New Jersey, 2008
[10]  Nikolaides, A: Highway Engineering: Pavements, Materials and Control of Quality, 1st edition, CRC Press, Boca Raton, 2017, ISBN 9781138893764
[11]  Team of authors: Asphalt Handbuch, GESTRATA, Vienna, 2002
[12]  Nicholls C.: Asphalt Mixture Specification and Testing, CRC Press, Boca Raton, 2017
[13]  Partl M., et al.: Advances in Interlaboratory Testing and Evaluation of Bituminous Materials, Springer Verlag, Heidelberg, 2013


Experimentální ověřování materiálů a konstrukcí dopravních staveb

Témata seminářů s tematicky zaměřenými přednáškami: • Přístupy a zkoušky stanovení nadstavbových vlastností kameniva (včetně kamenné moučky) • Principy návrhu složení a ověření hydraulickými pojivy stmelených směsí a směsí recyklace prováděné za studena • Asfaltová pojiva a přístupy pokročilých zkoušek (performance-based testy, funkční přístup k posuzování, reologické modely) • Využívání reologických měření asfaltových pojiv pomoci dynamického smykového reometru • Měřené technické charakteristiky a vlastnosti s využitím DSR u asfaltových pojiv (tuhost, únava, dotvarování) a zkouška MSCR • Návrh složení hutněných a litých asfaltových směsí a materiálové charakteristiky • Funkční zkoušky asfaltových směsí – principy, výhody a podstata pro charakterizaci kompozitů • Vozovkový cementový beton (odolnost proti střídavému účinku mrazu a vody, tixotropie) Laboratorní praktika: • Základní zkoušky asfaltových pojiv, včetně dynamické viskozity a silové duktility • Zkoušky prováděné na dynamickém smykovém reometru • Zkoušky prováděné na průhybovém trámečkovém reometru, včetně laboratorního stárnutí asfaltových pojiv • Dynamické funkční zkoušky prováděné na univerzálních testerech (tuhost, dotvarování, únava, dynamické moduly apod.) • Procvičování návrhu a optimalizace složení asfaltové nebo hydraulickým pojivem stmelené asfaltové směsi • Provádění zadaných úloh s ověřováním pokročilých charakteristik asfaltového pojiva nebo asfaltové směsi nebo hydraulickým pojivem stmelené směsi

[1]  Povinná literatura:
[2]  Kim, R.: Modelling of Asphalt Concrete, ASCE Press, Reston, 2009
[3]  Luxemburk, F.: Aplikace lineárně viskoelastické hmoty v silničním stavitelství, DT ČVTS, Praha, 1977
[4]  Read, J., Whiteoak, D.: The Shell Bitumen Handbook, Thomas Telford Publishing, London, 2003
[5]  Sobotka, Z.: Reologie hmot a konstrukcí, Academia Praha, Praha, 1981
[6]  Valentin, J.: Užitné vlastnosti a reologie asfaltových pojiv a směsí, INPRESS, Praha 2003
[8]  Doporučená literatura:
[9]  Gschwendt I.: Vozovky – Konštrukcie a ich dimenzovanie, JAGA, Bratislava, 1999
[10]  Hanzík V. a kolektiv: Pokládka hutněných asfaltových směsí, Sdružení pro výstavbu silnic, Praha, 2015
[11]  Kolektiv autorů: Asphalt Handbuch, GESTRATA, Vídeň, 2002
[12]  Nichols C.: Asphalt Mixture Specification and Testing, CRC Press, Boca Raton, 2017
[13]  Partl M., et al.: Advances in Interlaboratory Testing and Evaluation of BItuminous Materials, Springer Verlag, Heidelberg, 2013


Místní komunikace

Specifika místních (a zejména městských) komunikací vůči pozemním komunikacím v extravilánu, ovlivňující faktory. Bezpečnost dopravy při návrhu MK. Projekční zásady, zásady výpočtu kapacity komunikací a křižovatek, zařízení pro pěší a cyklistickou dopravu. Doprava v klidu – možnosti, zásady. Zajištění rozhledu na křižovatkách a přechodech pro chodce. Návrh světelného řízení, návrh koordinace. Principy zklidňování dopravy, trendy při návrhu prostoru MK

[1]  Doporučená literatura:
[2]  • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
[3]  • Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na PK
[4]  • Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o PK
[5]  • Vyhláška 369/2001 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
[6]  • ČSN 73 6102 – Projektování křižovatek na pozemních komunikacích (11/2007), včetně Změny č. 1 (08/2011)
[7]  • ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací (01/2006), včetně Změny č. 1 (02/2010)
[8]  • ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel (03/2011)
[9]  • ČSN 73 6058 – Jednotlivé, řadové a hromadné garáže (09/2011)
[10]  • TP 81 – Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení provozu na pozemních komunikacích (12/2015)
[11]  • TP 179 – Navrhování komunikací pro cyklisty (05/2017)
[12]  • TP 188 – Posuzování kapacity neřízených křižovatek (01/2008)
[13]  • TP 234 – Posuzování kapacity okružních křižovatek (09/2011)
[14]  • TP 235 – Posuzování kapacity světelně řízených křižovatek (09/2011)
[15]  • TP 236 – Posuzování kapacity mimoúrovňových křižovatek (10/2011)


Urban Roads

Specifics of local (and especially urban) roads to roads and highways ot of town, influencing factors. Design of urban roads and traffic safety. Design principles, principles of calculating of roads capacity and intersections, pedestrian and bicycle transport facilities. Parking problems - possibilities, principles. Outlook ensuring viewing at intersections and pedestrian crossings. Traffic lights – design and proposal for coordination. Principles of traffic calming, trends in cross-section design.

[1]  Doporučená literatura:
[2]  • Design Manual for Urban Roads and Streets, Department of Transport, Tourism and Sport, Ireland
[3]  • Michael Kodransky and Gabrielle Hermann - Europe´s Parking U-Turn: From Accommodation to Regulation, 2011


Mechanika vozovek

Typy konstrukcí vozovek, jejich základní modely, přístupy k výpočtu (teoretické řešení vícevrstvých systémů). Požadavky na komplexní návrhovou metodu, charakteristiky silničních stavebních materiálů, okrajové podmínky (podmínky v podloží, klimatické podmínky apod.). Diagnostika a hodnocení technického stavu vozovek a podloží – metody. Nedestruktivní diagnostika vozovek a podloží – georadarová metoda. Degradace vozovky. Výpočet zesílení. Hospodaření s vozovkami.

[1]  Povinná literatura:
[2]  Huang, Y. H., Pavement Analysis and Design, Prentice-Hall, 1993, pp. 192 -200.353 Illinois Department of Transportation, Standard Specifications for Road and Bridge Construction, 2002.
[3]  Anastasios M. Ioannides a; Jun Peng - Dagger a; James R. Swindler Jr., Department of Civil and Environmental Engineering, University of Cincinnati (ML-0071). Cincinnati, OH. USA „ABAQUS model for PCC slab cracking“(December 2006)
[4]  ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování
[5]  TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací + Dodatek
[7]  Doporučená literatura:
[8]  Čorej J. a kolektiv: Mechanika vozoviek, Navrhovanie vozoviek a spevnených ploch
[9]  Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
[10]  TP Katalog vozovek polních cest - Změna č. 2


Pozemní komunikace I

Projektování pozemních komunikací. Hodnocení variant tras pozemních komunikací. Použití multikriteriální analýzy. Výběr kritérií a stanovení jejich váhy. Metoda multidimenzionální analýzy. Negativní vlivy automobilové dopravy a možnosti jejich snižování. Nehodovost, hluk, vibrace, znečišťování ovzduší, zábor pozemků. Modelování trasy ve 3D, prostorový a estetický účinek trasy a jeho ověřování. Silniční software. Základní principy BIM v oblasti pozemních komunikací, koncepční software a software pro n-D analýzu ve fázi projektování.

[1]  Povinná literatura:
[2]  Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
[3]  Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,
[4]  Vyhláška MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
[6]  Doporučená literatura:
[7]  ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic,
[8]  ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací,
[9]  ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích,
[10]  TP 188 Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek


Roads and Motorways I


Pozemní komunikace II

Stavba, rekonstrukce a opravy pozemních komunikací Podloží, jeho únosnost, úprava. Zkoušky zemin. Kamenivo, všeobecné a speciální požadavky. Asfaltová pojiva, druhy, modifikace. Materiály a konstrukce podkladních vrstev pozemních komunikací. Asfaltové směsi pro stavbu a opravu pozemních komunikací. Cementobetonové kryty vozovek. Technologie oprav cementobetonových krytů. Správa a údržba pozemních komunikací. Diagnostika vozovek. Znovuzpracování silničních stavebních směsí.

[1]  Povinná literatura:
[2]  Kačová K., Gschwendt I. a kol.: Stavba ciest a dialnic, STU Bratislava, 2012 ISBN 978-80-227-3831-6
[3]  Schlosser F. a kolektiv: Materiály a technologie na stavbu vozoviek, ŽU v Žilině 2014, ISBN 978-80-554-0935-1
[4]  Klir, G., Juan, B. Fuzzy Sets and Fuzzy Logic. New Jersey: Prentice Hall, 1995, ISBN 0-13-101171-5.
[5]  Novák, V. Základy fuzzy modelování. Praha: BEN, 2000, ISBN 80-7300-009-1.
[6]  Václav Hanzík a kolektiv. Pokládka hutněných asfaltových směsí, Sdružení pro výstavbu silnic Praha, 2015, ISBN 978-80-903925-6-4
[7]  
[8]  Doporučená literatura:
[9]  Ross, T. J. Fuzzy logic with engineering applications. New York, NY: McGraw-Hill, 1995, ISBN 0-07-113637-1.
[10]  Zajíček J. a kolektiv: Technologie stavby vozovek, Sdružení pro výstavbu silnic, Praha, 2015


Roads and Motorways II

Construction, reconstruction and repair of roads, subgrade and its bearing capacity, soil treatment, test of soils, aggregate, general and special requirements, bituminous binder, types, modified bitumen, materials and construction ob base layer, asphalt mixtures for construction and repait of roads, concrete pavement, repair technology of concrete pavement, asset management and maintenance, diagnosis of roads, recycling of roads materials.

[1]  Povinná literatura:
[2]  O'Flaherty C., Hughes D. Highways: The location, design, construction and maintenance of road pavements, Fifth edition,
[3]  ICE Publishing, ISBN 978-0-7277-5993-1
[4]  Harold A. Highway Materials, Soils, and Concretes (4th Edition), Prentice Hall; 4 edition, 2002, ISBN 978-0130993045
[6]  Doporučená literatura:
[7]  Ross, T. J. Fuzzy logic with engineering applications. New York, NY: McGraw-Hill, 1995, ISBN 0-07-113637-1.


Dopravní průzkumy a teorie dopravního proudu

Dopravní průzkumy – členění, druhy, analýza dopravy, výhledové intenzity. Speciální dopravní průzkumy – cyklisté, pěší, parkování, MHD, vážení vozidel. Základní způsoby sledování dopravního proudu. Základní charakteristiky pohybu jednotlivého vozidla. Rovnice kontinuity, bodová hustota proudu. Parametry plynulosti pohybu a jejich vztah na spotřebu PHM. Mikroskopické a makroskopické modely dopravního proudu. Sledování rizikových - konfliktních situací

[1]  Doporučená literatura:
[2]  • HCM2010: Highway Capacity Manual. 5th ed. Washington, D.C.: Transportation Research Board, 2010, sv. ISBN 978-0-309-16077-3.
[3]  • FGSV, Handbuch fuer die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen (HBS), Forschungsgesellschaft für Strassen- und Verkehrswesen (FGSV), Köln, Ausgabe 2015, ISBN 9783864461033; 3864461030.
[4]  • TP 189 – Stanovení intenzit na pozemních komunikacích, II. vydání (06/2012)
[5]  • Slabý, P. Uhlík, M., Havlíček, T. – Dopravní inženýrství I, skripta, ČVUT v Praze, 2011, ISBN 978-80-01-04856-6.


Trafic Surveys and Theory of Traffic Flow

Traffic surveys - classification, types, traffic analysis, prospective intensities. Special traffic surveys - cyclists, pedestrians, parking, public transport, vehicle weighing. Basic ways of monitoring traffic flow. Basic characteristics of the movement of an individual vehicle. Equation of continuity, traffic flow density. Parameters of traffic fluency and their relationship to fuel consumption. Microscopic and macroscopic models of traffic flow. Monitoring of risk - conflict situations.

[1]  Doporučená literatura:
[2]  • HCM2010: Highway Capacity Manual. 5th ed. Washington, D.C.: Transportation Research Board, 2010, sv. ISBN 978-0-309-16077-3.
[3]  • Institute of Transportation Engineers - Traffic engineering handbook, 2009


Teorie vozovek a jejich udržitelnost

Typy konstrukcí vozovek, jejich základní modely, přístupy k výpočtu (teoretické řešení vícevrstvých systémů). Požadavky na komplexní návrhovou metodu, charakteristiky silničních stavebních materiálů, okrajové podmínky podmínky v podloží, klimatické podmínky apod.). Diagnostika a hodnocení technického stavu vozovek a podloží – metody. Nedestruktivní diagnostika vozovek a podloží – georadarová metoda.

[1]  Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
[2]  ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování
[3]  TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací + Dodatek
[4]  TP Katalog vozovek polních cest - Změna č. 2
[5]  TP 233 - Georadarová metoda konstrukcí pozemních komunikací
[6]  Čorej J. a kolektiv: Mechanika vozoviek, Navrhovanie vozoviek a spevnených ploch


Theory of Roadways and their Sustainability

Types of pavement constructions, their basic models, teoretical solving of multilayered systems. Claim on complex design method, characteristics of road construction materials, boundary conditions in subsoil, climatic conditions. Diagnostics and classification of technical condition of road and subsoil – method. Non - destructive diagnostics of pavements and subsoil – GPR method.

[1]  M.G.Lay - Handbook of road technology
[2]  Ground penetrating radar – Theory and applications


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Diplomový seminář


Projekt


Diplomová práce


Dopravní stavby a územní plánování

Návrhové kategorie silnic a dálnic, návrhová rychlost, směrové a výškové řešení trasy, uspořádání silnic a dálnic v příčném řezu, zemní těleso - rozměry, tvary, odvodnění. Místní komunikace, rozdělení a označování, definice prostoru MK, odlišnosti v navrhování, provozu a vybavení. Vozovka, rozdělení, zásady návrhu. Bezpečnostní zařízení, křižovatky a křížení. Urbanismus a územní plánování na celostátní, krajské a obecní úrovni. Nástroje a orgány územního plánování. Územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady, jejich pořízení, obsah, cíle a principy. Venkovský prostor a krajina, prostředí venkova a jeho plánování. Prostředí a funkční složky měst a sídel. Veřejná infrastruktura. Úvod do základní terminologie v oblasti kolejové dopravy včetně Zákona o drahách. Problematika železničních přejezdů z pohledu zabezpečení, navrhování a provozování. Tramvajová doprava - historie, zásady a principy konstrukce tramvajové trati, interakce se životním prostředím. Metro jako systém městské kolejové dopravy. Základní principy a parametry z pohledu navrhování tratí metra. Železniční stavby - úvod do problematiky projektování a konstrukce železniční trati v podmínkách ČR.

Povinná literatura:
[1]  Slabý, Uhlík, Havlíček: Dopravní inženýrství I, skripta, ČVUT v Praze, 2011, ISBN 978-80-01-04856-6
[2]  Spatial development policy of the Czech Republic: updated version 1. Praha: Ministry of Regional Development of the Czech Republic, 2015. ISBN 978-80-7538-027-2
[3]  Krejčiříková, Špačková: Dopravní stavby, Část :Kolejová doprava, skripta, ČVUT v Praze, 2002, ISBN 80-01-02444-X
Doporučená literatura:
[4]  HCM 2010: Highway Capacity Manual. 5th ed. Washington, D.C.: Transportation Research Board, 2010, ISBN 978-0-309-16077-3
[5]  Kubát, Pejša, Jacura, Trešl: Městská a příměstská kolejová doprava, kniha, Wolters Kluwer ČR, a.s., Praha, 2010, ISBN 978-80-7357-539-7
Studijní pomůcky:
[6]  ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic
[7]  Principy a pravidla územního plánování - prezentace ÚZR Brno http://www.uur.cz/default.asp?ID=2571


Silniční stavby 2

Předmět v teoretické části seznamuje studenty s materiály využívanými v silničním stavitelstvím, jejich vlastnostmi, zkoušením a použitím. Ve cvičení jsou prohlubovány znalosti z projektování.

Povinná literatura:
[1]  Zajíček a kolektiv: Technologie stavby vozovek - kniha, Sdružení pro výstavbu silnic Praha, 2016, ISBN 978-80-87438-59-6
[2]  Hanzík, V. a kolektiv: Pokládka hutněných asfaltových směsí. Revidované a rozšířené vyd. s poč. programem, Sdružení pro výstavbu silnic, Praha, 2015, ISBN 978-80-903925-6-4
Doporučená literatura:
[3]  Shell Bitumen Handbook, sixth edition, ICE Publishing; 6th edition, 2014, ISBN 978-0727758378
[4]  K. Bačová, I. Gschwendt, R. Staňo, F. Schlosser, J. Komačka.: Stavba ciest a diaľnic, Nakladateľstvo STU, 2012, ISBN: 978-80-227-3831-6
Studijní pomůcky:
[5]  Technické podmínky (TP) http://www.pjpk.cz/technicke-podminky-tp/


Silniční stavby 3K


Silniční stavby 4D

[1]  Kaun M., Luxemburk F.: Silniční stavební materiály II, ČVUT, Praha, 1993
[2]  Kaun M., Luxemburk F.: Pozemní komunikace 30, ČVUT, Praha, 2002
[3]  Mondschein P., Valentin J., Veselá E.: Silniční stavby 2, ČVUT, Praha 2006
[4]  Gschwendt I. a kolektiv: Vozovky ? Obnova, zesilování s rekonstrukce, JAGA, Bratislava, 2004
[5]  Gschwendt I.: Vozovky ? Konštrukcie a ich dimenzovanie, JAGA, Bratislava, 1999
[6]  Hanzík V. a kolektiv: Pokládka hutněných asfaltových směsí, Sdružení pro výstavbu silnic, Praha, 2015
[7]  Kolektiv autorů: Asphalt Handbuch, GESTRATA, Vídeň, 2002
[8]  Zajíček J. a kolektiv: Technologie stavby vozovek, Sdružení pro výstavbu silnic, Praha, 2016


Transp. Structures and Urban Planning

Introduction to the transportation engineering with the focus on road and railroad infrastructure. Rail transport and its advantages and disadvantages. Railway track and tram track construction. Noise and anti-noise measures. Road design and principles, Environmental aspects of road infrastructure. Pavement design (thickness design) and principles of the pavement structure functions. Crossings and junctions. Construction materials for highway and rail road engineering. Introduction to urban zoning and planning including urbanism. Relationships of urban planning and environmental, economic, culture-social, space and operational aspects of landscape and urban areas. Information to planning tools, procedures and used applications.

Povinná literatura:
[1]  Findley D.J., et al.:Highway Engineering: Planning, Design, and Operations, Butterworth-Heinemann, Oxford, 2016, ISBN: 978-0-1280-1248-2
[2]  Kühn W.: Fundamentals of Road Design, WIT Press / Computational Mechanics, 2018, ISBN: 978-1-8456-4097-2
[3]  Thom N.: Principles of pavement engineering, Thomas Telford Publishing, 2008, ISBN: 978-0-7277-5853-8
Doporučená literatura:
[4]  Nichols C.: Asphalt Mixture Specification and Testing, CRC Press, Boca Raton, 2017, ISBN: 978-1-4987-6405-6
[5]  Krejčiříková H., Špačková H.: Dopravní stavby. Část: Kolejová doprava, ČVUT, 2003, ISBN 80-01-02444-X
Studijní pomůcky:
[6]  http://d2051.fsv.cvut.cz/tren.htm


Úvod do dopravního stavitelství

Povinná literatura:
[1]  Slabý, Uhlík, Havlíček: Dopravní inženýrství I, skripta, ČVUT v Praze, 2011, ISBN 978-80-01-04856-6
[2]  Zajíček a kolektiv: Technologie stavby vozovek - kniha, Sdružení pro výstavbu silnic Praha, 2016, ISBN: 978-80-87438-59-6
[3]  Krejčiříková, H.: Železniční stavby 1, 1. část, skripta, ČVUT v Praze, 2017, ISBN 978-80-01-06157-2
Doporučená literatura:
[4]  HCM 2010: Highway Capacity Manual. 5th ed. Washington, D.C.: Transportation Research Board, 2010, ISBN 978-0-309-16077-3
[5]  Ižvol, L., Hodas, S., Šestáková, J.: Železničné stavitelstvo 1, kniha, EDIS, Žilina, 2015, ISBN 978-80-554-1122-4
Studijní pomůcky:
[6]  ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic
[7]  ČSN 736360 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha


BIM pro dopravní a pozemní stavby 1

1. Úvod do problematiky BIM - BIM v LC projektu, BIM v ČR a ve světě 2. Navrhování konstrukcí PS -Příklady použití informačních modelů v inženýrských stavbách, databáze a facility management 3. Facility management - Modelování nosných konstrukcí, návrh a posození detailu, úroveň detailu 4. Specifika BIM v dopravním stavitelství, Nástroje a technologie BIM, Navrhování a realizace v DS 5. BIM pro řízení výstavbových projektů, legislativa 6. Projektové řízení BIM pro oceňování stavební produkce

[1]  https://www.sfdi.cz/bim-informacni-modelovani-staveb
[2]  http://www.ceskainfrastruktura.cz


Městské komunikace

Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení, dopravní řešení v územních plánech, funkce komunikace a příčné uspořádání, zásady projektování úrovňových křižovatek, okružní křižovatky, organizace, regulace a řízení dopravy, zklidňování dopravy, průzkum a zdokumentování vybraných prvků MK


Mechanika vozovek

Vznik a vývoj mechaniky vozovek, členění vozovek, základní údaje pro navrhování, charakteristiky dopravního zatížení, teplotní režim, únosnost a vodní režim podloží, silniční stavební materiály, návrhové metody - rozdělení, vývoj u nás a ve světě, možnosti. Výpočet napětí a přetvoření v konstrukci vozovky a podloží, specifika navrhování různých konstrukčních typů vozovek, vozovky pro speciální dopravní plochy s extrémním zatížením, modelování tuhé cementobetonové vozovky pomocí 3D MKP.

[1]  Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
[2]  ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování
[3]  TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací
[4]  TP Katalog vozovek polních cest - Změna č. 2
[5]  Čorej J. a kolektiv: Mechanika vozoviek, Navrhovanie vozoviek a spevnených ploch


Projekt - křižovatky na poz. komunikacích

Návrh MÚK a na základě posouzení kapacity vyhodnocení nejvhodnějšího tvaru MÚK a její projekční zpracování. Návrh okružní křižovatky. Nehodovost na úrovňových křižovatkách. Zásady bezpečného návrhu, psychologická přednost, bezpečnostní audit.

[1]  ČSN 73 6102 - Projektování křižovatek na pozemních komunikacích
[2]  TP 135 - Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích


Silniční software

1. Druhy programů pro projektování silnic, program Civil 3D vývoj, základní pojmy 2. Ukázka tvorba DTM, směrové vedení, výškové vedení, šablona, koridor, příčné řezy. 3. Civil 3D směrové a výškové řešení, šablony příčných řezů, koridor 4. Civil 3D stopy příčných řezů, příčné řezy 5. Kubatury, hmotnice, cogobody - geodetický koordinační výkres 6. Průjezdné křivky AUTOturn 7. ASPE - rozpočet 8. Roadpac - směrové a výškové řešení 9. Roadpac - kubatury řezy 10. Infraworks 11. Infraworks 12. Navisworks 13. Navisworks

Povinná literatura:
[1]  AutoCAD Názorný průvodce pro verze 2017 a 2018 Jiří Špaček, Michal Spielmann ISBN978-80-251-4887-7
[2]  AutoCAD Civil 3D 2017 Fundamentals (ASCENT) ISBN9781630570224
[3]  Autodesk InfraWorks and InfraWorks 360 Essentials ISBN:1118862031
Doporučená literatura:
[4]  Autodesk Navisworks 2017 (R1) : Essentials Autodesk Authorized Publisher ISBN9781943184842
[5]  AutoCAD Názorný průvodce pro verze 2017 a 2018 ISBN978-80-251-4887-7
Studijní pomůcky:
[6]  www.roadpac.cz (volně stažitelné manuály v digitální podobě .pdf)


Výuka v terénu - silniční stavby (1 týden)

Polohopisné a výškopisné zaměření stávající komunikace (polygonový pořad, zaměření příčných řezů), návrh rekonstrukce, výkresová část (situace, podélný profil, vzorový příčný řez), vytýčení přechodnice.Vybraný dopravně-inženýrský průzkum.

Povinná literatura:
[1]  Pospíšil, Štroner: Stavební geodézie - doplňkové skriptum pro obor A. Praha ČVUT, 2010, ISBN 978-80-01-04594-7
[2]  Hánek: Stavební geodézie, 1. vyd. Praha, ČVUT 2007, dotisk 2010. 133 s. ISBN 978-80-01-03707-2
Doporučená literatura:
[3]  Lu, Qu, Qiao, Shubo: Introduction to Geodetic Datum and Geodetic Systems. Springer Heidelberg 2014, ISBN 978-3-642-41245-5
[4]  Hánek, Maršíková: Geodézie pro obor pozemkové úpravy a převody nemovitostí. České Budějovice, Jihočeská univerzita 2007, ISBN 978-80-7040-971-8
[5]  Bajer, Procházka: Inženýrská geodézie 10, 20. Praha ČVUT, 1997, ISBN 80-01-01673-0.
Studijní pomůcky:
[6]  Pipková, Kaun: Návody pro výuku v terénu ze silnic
[7]  Švec: Stavební geodésie 10 - Praktická výuka


 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz