CVUT

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební -- K 136 - Katedra silničních staveb

Předměty aktuálního semestru -- letní 2018/19

přejděte na archiv

semestr letní 2018/19


semestr zimní 2018/19


Experimentální ověřování silničních konstrukcí a materiálů


Městské komunikace


Mechanika vozovek


Pozemní komunikace I


Pozemní komunikace II


Teorie dopravního proudu


Advanced Master Project


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Diplomový seminář


Projekt


Diplomová práce


Dopravní stavby a územní plánování

Návrhové kategorie silnic a dálnic, návrhová rychlost, směrové a výškové řešení trasy, uspořádání silnic a dálnic v příčném řezu, zemní těleso - rozměry, tvary, odvodnění. Místní komunikace, rozdělení a označování, definice prostoru MK, odlišnosti v navrhování, provozu a vybavení. Vozovka, rozdělení, zásady návrhu. Bezpečnostní zařízení, křižovatky a křížení. Urbanismus a územní plánování na celostátní, krajské a obecní úrovni. Nástroje a orgány územního plánování. Územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady, jejich pořízení, obsah, cíle a principy. Venkovský prostor a krajina, prostředí venkova a jeho plánování. Prostředí a funkční složky měst a sídel. Veřejná infrastruktura. Úvod do základní terminologie v oblasti kolejové dopravy včetně Zákona o drahách. Problematika železničních přejezdů z pohledu zabezpečení, navrhování a provozování. Tramvajová doprava - historie, zásady a principy konstrukce tramvajové trati, interakce se životním prostředím. Metro jako systém městské kolejové dopravy. Základní principy a parametry z pohledu navrhování tratí metra. Železniční stavby - úvod do problematiky projektování a konstrukce železniční trati v podmínkách ČR.

Povinná literatura:
[1]  Slabý, Uhlík, Havlíček: Dopravní inženýrství I, skripta, ČVUT v Praze, 2011, ISBN 978-80-01-04856-6
[2]  Spatial development policy of the Czech Republic: updated version 1. Praha: Ministry of Regional Development of the Czech Republic, 2015. ISBN 978-80-7538-027-2
[3]  Krejčiříková, Špačková: Dopravní stavby, Část :Kolejová doprava, skripta, ČVUT v Praze, 2002, ISBN 80-01-02444-X
Doporučená literatura:
[4]  HCM 2010: Highway Capacity Manual. 5th ed. Washington, D.C.: Transportation Research Board, 2010, ISBN 978-0-309-16077-3
[5]  Kubát, Pejša, Jacura, Trešl: Městská a příměstská kolejová doprava, kniha, Wolters Kluwer ČR, a.s., Praha, 2010, ISBN 978-80-7357-539-7
Studijní pomůcky:
[6]  ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic
[7]  Principy a pravidla územního plánování - prezentace ÚZR Brno http://www.uur.cz/default.asp?ID=2571


Silniční stavby 2

Předmět v teoretické části seznamuje studenty s materiály využívanými v silničním stavitelstvím, jejich vlastnostmi, zkoušením a použitím. Ve cvičení jsou prohlubovány znalosti z projektování.

Povinná literatura:
[1]  Zajíček a kolektiv: Technologie stavby vozovek - kniha, Sdružení pro výstavbu silnic Praha, 2016, ISBN 978-80-87438-59-6
[2]  Hanzík, V. a kolektiv: Pokládka hutněných asfaltových směsí. Revidované a rozšířené vyd. s poč. programem, Sdružení pro výstavbu silnic, Praha, 2015, ISBN 978-80-903925-6-4
Doporučená literatura:
[3]  Shell Bitumen Handbook, sixth edition, ICE Publishing; 6th edition, 2014, ISBN 978-0727758378
[4]  K. Bačová, I. Gschwendt, R. Staňo, F. Schlosser, J. Komačka.: Stavba ciest a diaľnic, Nakladateľstvo STU, 2012, ISBN: 978-80-227-3831-6
Studijní pomůcky:
[5]  Technické podmínky (TP) http://www.pjpk.cz/technicke-podminky-tp/


Silniční stavby 3K


Silniční stavby 4D

[1]  Kaun M., Luxemburk F.: Silniční stavební materiály II, ČVUT, Praha, 1993
[2]  Kaun M., Luxemburk F.: Pozemní komunikace 30, ČVUT, Praha, 2002
[3]  Mondschein P., Valentin J., Veselá E.: Silniční stavby 2, ČVUT, Praha 2006
[4]  Gschwendt I. a kolektiv: Vozovky ? Obnova, zesilování s rekonstrukce, JAGA, Bratislava, 2004
[5]  Gschwendt I.: Vozovky ? Konštrukcie a ich dimenzovanie, JAGA, Bratislava, 1999
[6]  Hanzík V. a kolektiv: Pokládka hutněných asfaltových směsí, Sdružení pro výstavbu silnic, Praha, 2015
[7]  Kolektiv autorů: Asphalt Handbuch, GESTRATA, Vídeň, 2002
[8]  Zajíček J. a kolektiv: Technologie stavby vozovek, Sdružení pro výstavbu silnic, Praha, 2016


Transp. Structures and Urban Planning

Introduction to the transportation engineering with the focus on road and railroad infrastructure. Rail transport and its advantages and disadvantages. Railway track and tram track construction. Noise and anti-noise measures. Road design and principles, Environmental aspects of road infrastructure. Pavement design (thickness design) and principles of the pavement structure functions. Crossings and junctions. Construction materials for highway and rail road engineering. Introduction to urban zoning and planning including urbanism. Relationships of urban planning and environmental, economic, culture-social, space and operational aspects of landscape and urban areas. Information to planning tools, procedures and used applications.

Povinná literatura:
[1]  Findley D.J., et al.:Highway Engineering: Planning, Design, and Operations, Butterworth-Heinemann, Oxford, 2016, ISBN: 978-0-1280-1248-2
[2]  Kühn W.: Fundamentals of Road Design, WIT Press / Computational Mechanics, 2018, ISBN: 978-1-8456-4097-2
[3]  Thom N.: Principles of pavement engineering, Thomas Telford Publishing, 2008, ISBN: 978-0-7277-5853-8
Doporučená literatura:
[4]  Nichols C.: Asphalt Mixture Specification and Testing, CRC Press, Boca Raton, 2017, ISBN: 978-1-4987-6405-6
[5]  Krejčiříková H., Špačková H.: Dopravní stavby. Část: Kolejová doprava, ČVUT, 2003, ISBN 80-01-02444-X
Studijní pomůcky:
[6]  http://d2051.fsv.cvut.cz/tren.htm


Pozemní komunikace ve městech


BIM pro dopravní a pozemní stavby 1

1. Úvod do problematiky BIM - BIM v LC projektu, BIM v ČR a ve světě 2. Navrhování konstrukcí PS -Příklady použití informačních modelů v inženýrských stavbách, databáze a facility management 3. Facility management - Modelování nosných konstrukcí, návrh a posození detailu, úroveň detailu 4. Specifika BIM v dopravním stavitelství, Nástroje a technologie BIM, Navrhování a realizace v DS 5. BIM pro řízení výstavbových projektů, legislativa 6. Projektové řízení BIM pro oceňování stavební produkce

[1]  https://www.sfdi.cz/bim-informacni-modelovani-staveb
[2]  http://www.ceskainfrastruktura.cz


Městské komunikace

Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení, dopravní řešení v územních plánech, funkce komunikace a příčné uspořádání, zásady projektování úrovňových křižovatek, okružní křižovatky, organizace, regulace a řízení dopravy, zklidňování dopravy, průzkum a zdokumentování vybraných prvků MK

[1] Slabý, Dlouhá - Dopravní stavby a systémy 20, 30, ČVUT Praha, 2005
[2] Rojan, Slabý, Dlouhá, Pipková: Městské komunikace, ČVUT, 1997


Mechanika vozovek

Vznik a vývoj mechaniky vozovek, členění vozovek, základní údaje pro navrhování, charakteristiky dopravního zatížení, teplotní režim, únosnost a vodní režim podloží, silniční stavební materiály, návrhové metody - rozdělení, vývoj u nás a ve světě, možnosti. Výpočet napětí a přetvoření v konstrukci vozovky a podloží, specifika navrhování různých konstrukčních typů vozovek, vozovky pro speciální dopravní plochy s extrémním zatížením, modelování tuhé cementobetonové vozovky pomocí 3D MKP.

[1]  Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
[2]  ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování
[3]  TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací
[4]  TP Katalog vozovek polních cest - Změna č. 2
[5]  Čorej J. a kolektiv: Mechanika vozoviek, Navrhovanie vozoviek a spevnených ploch


Projekt - křižovatky na poz. komunikacích

Návrh MÚK a na základě posouzení kapacity vyhodnocení nejvhodnějšího tvaru MÚK a její projekční zpracování. Návrh okružní křižovatky. Nehodovost na úrovňových křižovatkách. Zásady bezpečného návrhu, psychologická přednost, bezpečnostní audit.

[1]  ČSN 73 6102 - Projektování křižovatek na pozemních komunikacích
[2]  TP 135 - Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích


Silniční software

1. Druhy programů pro projektování silnic, program Civil 3D vývoj, základní pojmy 2. Ukázka tvorba DTM, směrové vedení, výškové vedení, šablona, koridor, příčné řezy. 3. Civil 3D směrové a výškové řešení, šablony příčných řezů, koridor 4. Civil 3D stopy příčných řezů, příčné řezy 5. Kubatury, hmotnice, cogobody - geodetický koordinační výkres 6. Průjezdné křivky AUTOturn 7. ASPE - rozpočet 8. Roadpac - směrové a výškové řešení 9. Roadpac - kubatury řezy 10. Infraworks 11. Infraworks 12. Navisworks 13. Navisworks

Povinná literatura:
[1]  AutoCAD Názorný průvodce pro verze 2017 a 2018 Jiří Špaček, Michal Spielmann ISBN978-80-251-4887-7
[2]  AutoCAD Civil 3D 2017 Fundamentals (ASCENT) ISBN9781630570224
[3]  Autodesk InfraWorks and InfraWorks 360 Essentials ISBN:1118862031
Doporučená literatura:
[4]  Autodesk Navisworks 2017 (R1) : Essentials Autodesk Authorized Publisher ISBN9781943184842
[5]  AutoCAD Názorný průvodce pro verze 2017 a 2018 ISBN978-80-251-4887-7
Studijní pomůcky:
[6]  www.roadpac.cz (volně stažitelné manuály v digitální podobě .pdf)


Výuka v terénu - silniční stavby (1 týden)

Polohopisné a výškopisné zaměření stávající komunikace (polygonový pořad, zaměření příčných řezů), návrh rekonstrukce, výkresová část (situace, podélný profil, vzorový příčný řez), vytýčení přechodnice.Vybraný dopravně-inženýrský průzkum.

Povinná literatura:
[1]  Pospíšil, Štroner: Stavební geodézie - doplňkové skriptum pro obor A. Praha ČVUT, 2010, ISBN 978-80-01-04594-7
[2]  Hánek: Stavební geodézie, 1. vyd. Praha, ČVUT 2007, dotisk 2010. 133 s. ISBN 978-80-01-03707-2
Doporučená literatura:
[3]  Lu, Qu, Qiao, Shubo: Introduction to Geodetic Datum and Geodetic Systems. Springer Heidelberg 2014, ISBN 978-3-642-41245-5
[4]  Hánek, Maršíková: Geodézie pro obor pozemkové úpravy a převody nemovitostí. České Budějovice, Jihočeská univerzita 2007, ISBN 978-80-7040-971-8
[5]  Bajer, Procházka: Inženýrská geodézie 10, 20. Praha ČVUT, 1997, ISBN 80-01-01673-0.
Studijní pomůcky:
[6]  Pipková, Kaun: Návody pro výuku v terénu ze silnic
[7]  Švec: Stavební geodésie 10 - Praktická výuka


Experimentální ověřování silničních konstrukcí a materiálů


Městské komunikace


Mechanika vozovek


Pozemní komunikace I


Pozemní komunikace II


Teorie dopravního proudu


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Diplomová práce


Dopravní stavby

Úvod do silničního stavitelství, legislativa a předpisy, dělení PK, návrhové prvky trasy, funkce komunikace v závislosti na jejím významu, návrh šířkového uspořádání - extravilán vs. intravilán. Městské inženýrství a specifika místních komunikací, novostavba vs. rekonstrukce, šířkové uspořádání MK, doprava v klidu, veřejná hromadná doprava a její preference (kolejová i nekolejová), křižovatky, autobusová nádraží. Pěší doprava, přechody pro chodce a místa pro přecházení, obytné a pěší zóny, zóny 30, úpravy pro nevidomé a zdravotně postižené, cyklistická doprava. Zemní těleso, silniční objekty, odvodnění PK, bezpečnostní zařízení na PK. Vozovka (a chodník) - konstrukce, rozdělení, uplatnění, materiály vrstev, návrh dle TP 170, provádění. Projektová dokumentace - přílohy, negativní účinky dopravy.


Dopravní stavby a územní plánování

Návrhové kategorie silnic a dálnic, návrhová rychlost, směrové a výškové řešení trasy, uspořádání silnic a dálnic v příčném řezu, zemní těleso - rozměry, tvary, odvodnění. Místní komunikace, rozdělení a označování, definice prostoru MK, odlišnosti v navrhování, provozu a vybavení. Vozovka, rozdělení, zásady návrhu. Bezpečnostní zařízení, křižovatky a křížení. Urbanismus a územní plánování na celostátní, krajské a obecní úrovni. Nástroje a orgány územního plánování. Územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady, jejich pořízení, obsah, cíle a principy. Venkovský prostor a krajina, prostředí venkova a jeho plánování. Prostředí a funkční složky měst a sídel. Veřejná infrastruktura. Úvod do základní terminologie v oblasti kolejové dopravy včetně Zákona o drahách. Problematika železničních přejezdů z pohledu zabezpečení, navrhování a provozování. Tramvajová doprava - historie, zásady a principy konstrukce tramvajové trati, interakce se životním prostředím. Metro jako systém městské kolejové dopravy. Základní principy a parametry z pohledu navrhování tratí metra. Železniční stavby - úvod do problematiky projektování a konstrukce železniční trati v podmínkách ČR.

Povinná literatura:
[1]  Slabý, Uhlík, Havlíček: Dopravní inženýrství I, skripta, ČVUT v Praze, 2011, ISBN 978-80-01-04856-6
[2]  Spatial development policy of the Czech Republic: updated version 1. Praha: Ministry of Regional Development of the Czech Republic, 2015. ISBN 978-80-7538-027-2
[3]  Krejčiříková, Špačková: Dopravní stavby, Část :Kolejová doprava, skripta, ČVUT v Praze, 2002, ISBN 80-01-02444-X
Doporučená literatura:
[4]  HCM 2010: Highway Capacity Manual. 5th ed. Washington, D.C.: Transportation Research Board, 2010, ISBN 978-0-309-16077-3
[5]  Kubát, Pejša, Jacura, Trešl: Městská a příměstská kolejová doprava, kniha, Wolters Kluwer ČR, a.s., Praha, 2010, ISBN 978-80-7357-539-7
Studijní pomůcky:
[6]  ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic
[7]  Principy a pravidla územního plánování - prezentace ÚZR Brno http://www.uur.cz/default.asp?ID=2571


Dopravní stavby a životní prostředí

Předmět je koncipován jako úvod do problematiky vztahu silniční a kolejové dopravy k životnímu prostředí. Podrobněji je zacílen v oblasti kolejové dopravy na problematiku hluku a protihlukových opatření z pohledu stavebního inženýra. V oblasti silniční dopravy je předmět zaměřen na zklidňování dopravy, řešení obytných a pěších zón, řešení cyklistické dopravy včetně materiálových, technologických a návrhových řešení.

Povinná literatura:
[1]  Slabý, Uhlík, Havlíček, T.: Dopravní inženýrství I, skripta, ČVUT v Praze, 2011, ISBN 978-80-01-04856-6
[2]  Vébr, L., Karlický, P.: Dopravní zklidňování na místních komunikacích, Doporučený standard technický DOS T, soubor 6 - č. 15, Informační centrum ČKAIT - ISBN 80-86364-89-5
Doporučená literatura:
[3]  Shell Bitumen Handbook, sixth edition, ICE Publishing; 6th edition, 2014, ISBN 978-0727758378
[4]  Koten, B., English, C.: Environmental Nosie Barriers - 2nd. ed. , kniha, Spon Press, 2009, ISBN 978-0-415-43708-0
[5]  FGSV, Handbuch fuer die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen (HBS), Forschungsgesellschaft für Strassen- und Verkehrswesen (FGSV), Köln, Ausgabe 2015, ISBN 9783864461033; 3864461030
Studijní pomůcky:
[6]  Národní referenční laboratoř pro komunální hluk: Odborné doporučení pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, Ostrava, 2018, http://www.nrl.cz/Home/Page/platne.
[7]  Neubergová, K.: Ekologické aspekty dopravy, skripta, ČVUT v Praze, 2005, ISBN 80-01-003131-4


Realizace pozemních komunikací

Povinná literatura:
[1]  Zajíček a kolektiv: Technologie stavby vozovek - kniha, Sdružení pro výstavbu silnic Praha, 2016, ISBN 978-80-87438-59-6
[2]  Hanzík, V. a kolektiv: Pokládka hutněných asfaltových směsí. Revidované a rozšířené vyd. s poč. programem, Sdružení pro výstavbu silnic, Praha, 2015, ISBN 978-80-903925-6-4
Doporučená literatura:
[3]  Shell Bitumen Handbook, sixth edition, ICE Publishing; 6th edition, 2014, ISBN 978-0727758378
[4]  K. Bačová, I. Gschwendt, R. Staňo, F. Schlosser, J. Komačka.: Stavba ciest a diaľnic, Nakladateľstvo STU, 2012, ISBN: 978-80-227-3831-6
Studijní pomůcky:
[5]  Technické podmínky (TP) http://www.pjpk.cz/technicke-podminky-tp/


Silniční stavby 1

1. Zákon o pozemních komunikacích, ochranná pásma, součásti a příslušenství, užívání, styk, sjízdnost a schůdnost. 2. Úvod do dopravního inženýrství, pohyb jednotlivého vozidla - základní dynamické charakteristiky. 3. Dopravní proud a jeho charakteristiky, intenzita dopravy a její sledování, kapacita komunikace a kvalita dopravy. 4. Kapacita křižovatek, úroveň kvality dopravy, teorie časových odstupů, negativní vlivy dopravy. 5. Zásady trasování, zájmové území, směrové řešení, směrové oblouky - rozdělení, uplatnění, vytyčovací schéma. 6. Výškové řešení. Podélný, příčný a výsledný sklon. 7. Klopení vozovky - druhy, požadavky, vzestupnice a sestupnice, klopení zemní pláně. Silniční objekty. 8. Technické a technicko-ekonomické hodnocení, multikriteriální hodnocení, zemní práce, rozvoz hmot a hmotnice. 9. Vozovka - návrh konstrukce tuhé a netuhé vozovky, výpočetní posouzení a optimalizace netuhé vozovky. 10. Místní komunikace - rozdíly MK a silnice, prostorové nároky - chodci, cyklisté, osoby ZTP - bezbarierové úpravy. 11. Dopravní průzkumy - členění, druhy, průběh, výhledové intenzity, přepočet intenzit, speciální průzkumy. 12. Obratiště, výhybny. Doprava v klidu, dopravní plochy, obrysové křivky, řešení dopravní plochy včetně odvodnění. 13. Dopravní zklidňování na MK - princip, metody, příklady.

Povinná literatura:
[1]  Slabý, Uhlík, Havlíček: Dopravní inženýrství I, skripta, ČVUT v Praze, 2011, ISBN 978-80-01-04856-6
[2]  Zajíček a kolektiv: Technologie stavby vozovek - kniha, SVS Praha, 2016, ISBN 978-80-87438-59-6
[3]  Vébr, Karlický: Dopravní zklidňování na místních komunikacích, DOS T, soubor 6 - č. 15, IC ČKAIT, ISBN nedohledáno
Doporučená literatura:
[4]  FGSV, Handbuch fuer die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen (HBS), Forschungsgesellschaft für Strassen- und Verkehrswesen (FGSV), Köln, Ausgabe 2015, ISBN 9783864461033; 3864461030
[5]  HCM 2010: Highway Capacity Manual. 5th ed. Washington, D.C.: Transportation Research Board, 2010, ISBN 978-0-309-16077-3
Studijní pomůcky:
[6]  Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
[7]  ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic


Silniční stavby 3D

Úvod do městského inženýrství, způsoby řešení v zastavěném území - rekonstrukce. Doprava v klidu - způsoby řešení, technické parametry a požadavky, hromadné garáže. Autobusové nádraží a autobusové zastávky. Veřejná hromadná doprava a její preference. Pěší a cyklistická doprava. Dopravní značení. Úpravy pro nevidomé a slabozraké, bezbariérové úpravy. Inženýrské sítě.


Projekt D

Povinná literatura:
[1]  Doporučenou literaturu určuje cvičící podle konkrétního zadání
Doporučená literatura:
[2]  Vybrané české technické normy
Studijní pomůcky:
[3]  Technické podmínky (TP) http://www.pjpk.cz/
[4]  https://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy/provozne-technicke.html?page=11 (Provozně technické předpisy SŽDC )


Ekologie a estetika silničních komunikací

Prognóza dopravních nároků. Rozvoj sítě pozemních komunikací v ČR v návaznosti na EU. Přínosy vysokokapacitních komunikací. Metodologie EIA. Legislativa platná v ČR. Multikriteriální hodnocení variant silničních komunikací. Financování dopravní infrastruktury. Hodnocení vlivů automobilové dopravy, nehodovost, hluk, exhalace, vibrace. Opatření ke snížení vlivů na okolí. Estetika silničních staveb, prostorové působení silniční trasy. Aktuální významné silniční stavby v ČR.

[1] Kaun, Lehovec: Pozemní komunikace 20
[2] Lehovec, Špůrek: Projektování PK z hlediska tvorby a ochrany životního prostředí


Letiště

Rozdělení letišť, organizace, údaje o letištích, legislativa, vybrané pojmy, pohyb letadla, vzlet a přistání, stanovení délky RWY, kódové značení, geometrické parametry a uspořádání vybraných prvků letišť, provozní využitelnost, únosnost zpevněných ploch, únosnost ostatních ploch letiště, překážkové roviny a plochy, ochranná pásma, vizuální navigační prostředky, světelná zařízení, zastavovací prostor letiště, odbavovací procesy na letišti, struktura letištních terminálů a odbavovacích ploch, návrh letiště.

[1]  Kaun M.: Letiště (Navrhování), ČVUT, Praha 1996, [2] Ministerstvo dopravy a spojů ČR: Předpis Letiště L-14, Praha, 1999, [3] A.F.Stock: Concrete Pavements, London, 1988 ,


Stavba pozemních komunikací a letišt

Základní vlastnosti silničních stavebních materiálů, jejich zkoušení a použití při stavbě PK. TKP staveb PK - zemní těleso, pláň, podkladní a krytové vrstvy. Péče o PK. Stavba PK. Typy letišť. RWY. Vzletové a přistávací pásy, pojezdové dráhy a odbavovací plochy. Rozbor vzletu a přistání letadla. Klasifikace letišť. Využitelnost letiště s ohledem na převládající směry větrů. Zastavovací prostor letiště. Funkce odbavovací budovy.

[1]  Kaun M., Luxemburk F.: Silniční stavební materiály II, ČVUT, Praha, 1993, [2] Kaun M., Luxemburk F.: Pozemní komunikace 30, ČVUT, Praha, 2002


 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz