CTU

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta stavební

K 136 - Katedra silničních staveb

Předměty aktuálního semestru -- letní 2017/18

přejděte na archiv


semestr letní 2017/18


Experimentální ověřování silničních konstrukcí a materiálů


Městské komunikace


Mechanika vozovek


Pozemní komunikace I


Pozemní komunikace II


Teorie dopravního proudu


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Diplomový seminář


Projekt


Diplomová práce


Dopravní stavby ve městě


Dopravní stavby a územní plánování

Návrhové kategorie silnic a dálnic, návrhová rychlost, směrové a výškové řešení trasy, uspořádání silnic a dálnic v příčném řezu, zemní těleso - rozměry, tvary, odvodnění. Místní komunikace, rozdělení a označování, definice prostoru MK, odlišnosti v navrhování, provozu a vybavení. Vozovka, rozdělení, zásady návrhu. Bezpečnostní zařízení, křižovatky a křížení. Urbanismus a územní plánování na celostátní, krajské a obecní úrovni. Nástroje a orgány územního plánování. Územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady, jejich pořízení, obsah, cíle a principy. Venkovský prostor a krajina, prostředí venkova a jeho plánování. Prostředí a funkční složky měst a sídel. Veřejná infrastruktura. Úvod do základní terminologie v oblasti kolejové dopravy včetně Zákona o drahách. Problematika železničních přejezdů z pohledu zabezpečení, navrhování a provozování. Tramvajová doprava - historie, zásady a principy konstrukce tramvajové trati, interakce se životním prostředím. Metro jako systém městské kolejové dopravy. Základní principy a parametry z pohledu navrhování tratí metra. Železniční stavby - úvod do problematiky projektování a konstrukce železniční trati v podmínkách ČR.


Silniční stavby 2

Návrhové kategorie silnic a dálnic, návrhová rychlost, směrové a výškové řešení trasy, uspořádání silnic a dálnic v příčném řezu, zemní těleso - rozměry, tvary a navrhování, kubatury zemních prací, hmotnice, silniční objekty, vybavení silnic a dálnic, křižovatky a křížení. Místní komunikace, odlišnosti provozu a výstavby MK, funkční skupiny a označování typů místních komunikací, dopravní prostor a prostor MK, zásady dopravního zklidňování.


Silniční stavby 3K


Silniční stavby 4D


Transp. Structures and Urban Planning

Introduction to the transportation engineering with the focus on road and railroad infrastructure. Rail transport and its advantages and disadvantages. Railway track and tram track construction. Noise and anti-noise measures. Road design and principles, Environmental aspects of road infrastructure. Pavement design (thickness design) and principles of the pavement structure functions. Crossings and junctions. Construction materials for highway and rail road engineering. Introduction to urban zoning and planning including urbanism. Relationships of urban planning and environmental, economic, culture-social, space and operational aspects of landscape and urban areas. Information to planning tools, procedures and used applications.


BIM pro dopravní a pozemní stavby 1

Předmět seznamuje studenty s principy informačního modelování (BIM) ve stavitelství dopravních a pozemních staveb a jeho roli v životním cyklu stavby. Přednášky jsou věnovány nástrojů a technologiím využívajícím principy informačního modelování staveb. Student se dozví o principech a požadavcích technologií jako jsou laserové skenování, řízení stavebních strojů, propojení informačního modelu se stavbou a následné využití informačního modelu investorem stavby. V rámci cvičení se student naučí základy informačního modelování ve vybraných softwarových nástrojích (AutoCAD Civil 3D, Navisworks, Revit, ArchiBUS, RFEM - Dlubal) z oboru dopravních a infrastrukturních staveb. Posluchači jsou dále seznámeni s použitím informačního modelování pro řízení projektu a hodnocení jeho přínosů.


Městské komunikace

Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení, dopravní řešení v územních plánech, funkce komunikace a příčné uspořádání, zásady projektování úrovňových křižovatek, okružní křižovatky, organizace, regulace a řízení dopravy, zklidňování dopravy, průzkum a zdokumentování vybraných prvků MK

[1] Slabý, Dlouhá - Dopravní stavby a systémy 20, 30, ČVUT Praha, 2005
[2] Rojan, Slabý, Dlouhá, Pipková: Městské komunikace, ČVUT, 1997

Mechanika vozovek

Vznik a vývoj mechaniky vozovek, členění vozovek, základní údaje pro navrhování, charakteristiky dopravního zatížení, teplotní režim, únosnost a vodní režim podloží, silniční stavební materiály, návrhové metody - rozdělení, vývoj u nás a ve světě, možnosti. Výpočet napětí a přetvoření v konstrukci vozovky a podloží, specifika navrhování různých konstrukčních typů vozovek, vozovky pro speciální dopravní plochy s extrémním zatížením, modelování tuhé cementobetonové vozovky pomocí 3D MKP.

[1] ČSN 73 6114 – Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování
[2] TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací
[3] Čorej J. a kolektiv: Mechanika vozoviek, Navrhovanie vozoviek a spevnených ploch

Projek. křižovatek na pozem. komunikací


Silniční software

Příprava podkladů a tvorba DTM. Výuka principů volného trasování. Výuka práce s programy pro interaktivní projektování pozemních komunikací, zejména se systémy ROADPAC, CIVIL 3D. Systémy pro podporu dimenzování a optimalizaci konstrukcí vozovek LAYMED - TP170, OPMEKO. Expertní systémy pro hospodaření s vozovkou HDM4. Programy pro řešení speciálních úloh silničního stavitelství AUTOTURN, ASPE.

[1] www.roadpac.cz (volně stažitelné manuály v digitální podobě .pdf)
[2] AutoCAD Civil 3D 2008 Tutorials Manual (volně stažitelný manuál v digitální podobě .pdf)

Výuka v terénu - silniční stavby (1 týden)

Polohopisné a výškopisné zaměření stávající komunikace (polygonový pořad, zaměření příčných řezů), návrh rekonstrukce, výkresová část (situace, podélný profil, vzorový příčný řez), vytýčení přechodnice.Vybraný dopravně-inženýrský průzkum.


 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz