CVUT

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební -- K 136 - Katedra silničních staveb

Předměty aktuálního semestru -- zimní 2022/23

přejděte na archiv předmětů od roku 2008 (podle kateder) nebo na společný archiv anotací předmětů z let 2002-2007

semestr zimní 2022/23


Experimentální ověřování materiálů a konstrukcí dopravních staveb

Témata seminářů s tematicky zaměřenými přednáškami: • Přístupy a zkoušky stanovení nadstavbových vlastností kameniva (včetně kamenné moučky) • Principy návrhu složení a ověření hydraulickými pojivy stmelených směsí a směsí recyklace prováděné za studena • Asfaltová pojiva a přístupy pokročilých zkoušek (performance-based testy, funkční přístup k posuzování, reologické modely) • Využívání reologických měření asfaltových pojiv pomoci dynamického smykového reometru • Měřené technické charakteristiky a vlastnosti s využitím DSR u asfaltových pojiv (tuhost, únava, dotvarování) a zkouška MSCR • Návrh složení hutněných a litých asfaltových směsí a materiálové charakteristiky • Funkční zkoušky asfaltových směsí – principy, výhody a podstata pro charakterizaci kompozitů • Vozovkový cementový beton (odolnost proti střídavému účinku mrazu a vody, tixotropie) Laboratorní praktika: • Základní zkoušky asfaltových pojiv, včetně dynamické viskozity a silové duktility • Zkoušky prováděné na dynamickém smykovém reometru • Zkoušky prováděné na průhybovém trámečkovém reometru, včetně laboratorního stárnutí asfaltových pojiv • Dynamické funkční zkoušky prováděné na univerzálních testerech (tuhost, dotvarování, únava, dynamické moduly apod.) • Procvičování návrhu a optimalizace složení asfaltové nebo hydraulickým pojivem stmelené asfaltové směsi • Provádění zadaných úloh s ověřováním pokročilých charakteristik asfaltového pojiva nebo asfaltové směsi nebo hydraulickým pojivem stmelené směsi

Povinná literatura:
[1]  Povinná 1 Kim, R.: Modelling of Asphalt Concrete, ASCE Press, Reston, 2009
[2]  Povinná 2 Luxemburk, F.: Aplikace lineárně viskoelastické hmoty v silničním stavitelství, DT ČVTS, Praha, 1977
[3]  Povinná 3 Read, J., Whiteoak, D.: The Shell Bitumen Handbook, Thomas Telford Publishing, London, 2003
[4]  Povinná 4 Sobotka, Z.: Reologie hmot a konstrukcí, Academia Praha, Praha, 1981
[5]  Povinná 5 Valentin, J.: Užitné vlastnosti a reologie asfaltových pojiv a směsí, INPRESS, Praha 2003
Doporučená literatura:
[6]  Doporučená 1 Gschwendt I.: Vozovky – Konštrukcie a ich dimenzovanie, JAGA, Bratislava, 1999
[7]  Doporučená 2 Hanzík V. a kolektiv: Pokládka hutněných asfaltových směsí, Sdružení pro výstavbu silnic, Praha, 2015
[8]  Doporučená 3 Kolektiv autorů: Asphalt Handbuch, GESTRATA, Vídeň, 2002
[9]  Doporučená 4 Nichols C.: Asphalt Mixture Specification and Testing, CRC Press, Boca Raton, 2017
[10]  Doporučená 5 Partl M., et al.: Advances in Interlaboratory Testing and Evaluation of BItuminous Materials, Springer Verlag, Heidelberg, 2013
[11]  Doporučená 6 Zajíček J. a kolektiv: Technologie stavby vozovek, Sdružení pro výstavbu silnic, Praha, 2015

Experimental Examination of Materials and Structures Used in Transport Structures

Témata seminářů s tematicky zaměřenými přednáškami: • Approaches and testing for evaluation of advanced aggregate characteristics (incl. fine particles and fillers) • Principles of mix design and assessment of mixtures in hydraulic binders and cold recycled mixtures • Bituminous binders and approaches in advanced testing (performance-based testing, functional approach for evaluation, rheological models) • Utilization of rheological testing of bituminous binders by dynamic shear rheometer (DSR) • Measurement of technical characteristic and properties by applying DSR in case of bituminous binders (stiffness, fatigue, creep) and MSCR test • Design and composition of compacted asphalt mixtures and mastic asphalt including their material characteristics • Functional testing of asphalt mixtures – principles, advantages and the fundamentals for composite characterization • Pavement cement concrete (resistance to cycling effects of water and frost, thixotrophy etc.) Laboratorní praktika: • Fundamental tests for bituminous binders including dynamic viscosity and force duktility • Testing on dynamic shear rheometer • Testing on bending beam rheometer, including artificial laboratory ageing of bituminous binders • Dynamic performance-based tests executed on universal testers (stiffness, creep, fatigue, dynamic modules, etc.) • Practice of design and optimization (mix composition) for composites using bituminous or hydraulic binders foreseen for road structures • Execution of defined laboratory tasks with focus on determination of advanced bitumen and asphalt mix characteristics or properties related to pavement mixtures bond by hydraulic binders

[1]  Povinná:
[2]  Kim, R.: Modelling of Asphalt Concrete, ASCE Press, Reston, 2009
[3]  Kringos, N., Birgisson, B., Frost, D., Wang, L.: Multi-Scale Modeling and Characterization of Infrastructure Materials, RILEM book series, Volume 8, Springer Nature Publishing, Cham, 2013
[4]  Read, J., Whiteoak, D.: The Shell Bitumen Handbook, Thomas Telford Publishing, London, 2003
[5]  Macosko, Ch.W.: Rheology: Principles, Measurements, and Applications, John Wiley & Sons, New Jersey, 1994, ISBN 978-0-471-18575-8
[6]  Phan-Thien, Nhan: Understanding Viscoelasticity - An Introduction to Rheology, Springer Nature Publishing, Cham, 2013
[8]  Doporučená:
[9]  Papagiannakis, A.T., Masad, E.A.: Pavement Design and Materials, 1st edition, John Wiley & Sons, New Jersey, 2008
[10]  Nikolaides, A: Highway Engineering: Pavements, Materials and Control of Quality, 1st edition, CRC Press, Boca Raton, 2017, ISBN 9781138893764
[11]  Team of authors: Asphalt Handbuch, GESTRATA, Vienna, 2002
[12]  Nicholls C.: Asphalt Mixture Specification and Testing, CRC Press, Boca Raton, 2017
[13]  Partl M., et al.: Advances in Interlaboratory Testing and Evaluation of Bituminous Materials, Springer Verlag, Heidelberg, 2013


Místní komunikace

Specifika místních (a zejména městských) komunikací vůči pozemním komunikacím v extravilánu, ovlivňující faktory. Bezpečnost dopravy při návrhu MK. Projekční zásady, zásady výpočtu kapacity komunikací a křižovatek, zařízení pro pěší a cyklistickou dopravu. Doprava v klidu – možnosti, zásady. Zajištění rozhledu na křižovatkách a přechodech pro chodce. Návrh světelného řízení, návrh koordinace. Principy zklidňování dopravy, trendy při návrhu prostoru MK

[1]  Doporučená literatura:
[2]  • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
[3]  • Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na PK
[4]  • Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o PK
[5]  • Vyhláška 369/2001 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
[6]  • ČSN 73 6102 – Projektování křižovatek na pozemních komunikacích (11/2007), včetně Změny č. 1 (08/2011)
[7]  • ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací (01/2006), včetně Změny č. 1 (02/2010)
[8]  • ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel (03/2011)
[9]  • ČSN 73 6058 – Jednotlivé, řadové a hromadné garáže (09/2011)
[10]  • TP 81 – Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení provozu na pozemních komunikacích (12/2015)
[11]  • TP 179 – Navrhování komunikací pro cyklisty (05/2017)
[12]  • TP 188 – Posuzování kapacity neřízených křižovatek (01/2008)
[13]  • TP 234 – Posuzování kapacity okružních křižovatek (09/2011)
[14]  • TP 235 – Posuzování kapacity světelně řízených křižovatek (09/2011)
[15]  • TP 236 – Posuzování kapacity mimoúrovňových křižovatek (10/2011)


Urban Roads

Specifics of local (and especially urban) roads to roads and highways ot of town, influencing factors. Design of urban roads and traffic safety. Design principles, principles of calculating of roads capacity and intersections, pedestrian and bicycle transport facilities. Parking problems - possibilities, principles. Outlook ensuring viewing at intersections and pedestrian crossings. Traffic lights – design and proposal for coordination. Principles of traffic calming, trends in cross-section design.

[1]  Doporučená literatura:
[2]  • Design Manual for Urban Roads and Streets, Department of Transport, Tourism and Sport, Ireland
[3]  • Michael Kodransky and Gabrielle Hermann - Europe´s Parking U-Turn: From Accommodation to Regulation, 2011


Mechanika vozovek

Typy konstrukcí vozovek, jejich základní modely, přístupy k výpočtu (teoretické řešení vícevrstvých systémů). Požadavky na komplexní návrhovou metodu, charakteristiky silničních stavebních materiálů, okrajové podmínky (podmínky v podloží, klimatické podmínky apod.). Diagnostika a hodnocení technického stavu vozovek a podloží – metody. Nedestruktivní diagnostika vozovek a podloží – georadarová metoda. Degradace vozovky. Výpočet zesílení. Hospodaření s vozovkami.

[1]  Povinná literatura:
[2]  Huang, Y. H., Pavement Analysis and Design, Prentice-Hall, 1993, pp. 192 -200.353 Illinois Department of Transportation, Standard Specifications for Road and Bridge Construction, 2002.
[3]  Anastasios M. Ioannides a; Jun Peng - Dagger a; James R. Swindler Jr., Department of Civil and Environmental Engineering, University of Cincinnati (ML-0071). Cincinnati, OH. USA „ABAQUS model for PCC slab cracking“(December 2006)
[4]  ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování
[5]  TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací + Dodatek
[7]  Doporučená literatura:
[8]  Čorej J. a kolektiv: Mechanika vozoviek, Navrhovanie vozoviek a spevnených ploch
[9]  Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
[10]  TP Katalog vozovek polních cest - Změna č. 2


Pozemní komunikace I

Projektování pozemních komunikací. Hodnocení variant tras pozemních komunikací. Použití multikriteriální analýzy. Výběr kritérií a stanovení jejich váhy. Metoda multidimenzionální analýzy. Negativní vlivy automobilové dopravy a možnosti jejich snižování. Nehodovost, hluk, vibrace, znečišťování ovzduší, zábor pozemků. Modelování trasy ve 3D, prostorový a estetický účinek trasy a jeho ověřování. Silniční software. Základní principy BIM v oblasti pozemních komunikací, koncepční software a software pro n-D analýzu ve fázi projektování.

[1]  Povinná literatura:
[2]  Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
[3]  Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,
[4]  Vyhláška MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
[6]  Doporučená literatura:
[7]  ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic,
[8]  ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací,
[9]  ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích,
[10]  TP 188 Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek


Roads and Motorways I


Pozemní komunikace II

Stavba, rekonstrukce a opravy pozemních komunikací Podloží, jeho únosnost, úprava. Zkoušky zemin. Kamenivo, všeobecné a speciální požadavky. Asfaltová pojiva, druhy, modifikace. Materiály a konstrukce podkladních vrstev pozemních komunikací. Asfaltové směsi pro stavbu a opravu pozemních komunikací. Cementobetonové kryty vozovek. Technologie oprav cementobetonových krytů. Správa a údržba pozemních komunikací. Diagnostika vozovek. Znovuzpracování silničních stavebních směsí.

[1]  Povinná literatura:
[2]  Kačová K., Gschwendt I. a kol.: Stavba ciest a dialnic, STU Bratislava, 2012 ISBN 978-80-227-3831-6
[3]  Schlosser F. a kolektiv: Materiály a technologie na stavbu vozoviek, ŽU v Žilině 2014, ISBN 978-80-554-0935-1
[4]  Klir, G., Juan, B. Fuzzy Sets and Fuzzy Logic. New Jersey: Prentice Hall, 1995, ISBN 0-13-101171-5.
[5]  Novák, V. Základy fuzzy modelování. Praha: BEN, 2000, ISBN 80-7300-009-1.
[6]  Václav Hanzík a kolektiv. Pokládka hutněných asfaltových směsí, Sdružení pro výstavbu silnic Praha, 2015, ISBN 978-80-903925-6-4
[7]  
[8]  Doporučená literatura:
[9]  Ross, T. J. Fuzzy logic with engineering applications. New York, NY: McGraw-Hill, 1995, ISBN 0-07-113637-1.
[10]  Zajíček J. a kolektiv: Technologie stavby vozovek, Sdružení pro výstavbu silnic, Praha, 2015


Roads and Motorways II

Construction, reconstruction and repair of roads, subgrade and its bearing capacity, soil treatment, test of soils, aggregate, general and special requirements, bituminous binder, types, modified bitumen, materials and construction ob base layer, asphalt mixtures for construction and repait of roads, concrete pavement, repair technology of concrete pavement, asset management and maintenance, diagnosis of roads, recycling of roads materials.

[1]  Povinná literatura:
[2]  O'Flaherty C., Hughes D. Highways: The location, design, construction and maintenance of road pavements, Fifth edition,
[3]  2016 ICE Publishing, ISBN 978-0-7277-5993-1
[4]  Harold A. Highway Materials, Soils, and Concretes (4th Edition), Prentice Hall; 4 edition, 2002, ISBN 978-0130993045
[6]  Doporučená literatura:
[7]  Ross, T. J. Fuzzy logic with engineering applications. New York, NY: McGraw-Hill, 1995, ISBN 0-07-113637-1.


Dopravní průzkumy a teorie dopravního proudu

Dopravní průzkumy – členění, druhy, analýza dopravy, výhledové intenzity. Speciální dopravní průzkumy – cyklisté, pěší, parkování, MHD, vážení vozidel. Základní způsoby sledování dopravního proudu. Základní charakteristiky pohybu jednotlivého vozidla. Rovnice kontinuity, bodová hustota proudu. Parametry plynulosti pohybu a jejich vztah na spotřebu PHM. Mikroskopické a makroskopické modely dopravního proudu. Sledování rizikových - konfliktních situací

[1]  Doporučená literatura:
[2]  • HCM2010: Highway Capacity Manual. 5th ed. Washington, D.C.: Transportation Research Board, 2010, sv. ISBN 978-0-309-16077-3.
[3]  • FGSV, Handbuch fuer die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen (HBS), Forschungsgesellschaft für Strassen- und Verkehrswesen (FGSV), Köln, Ausgabe 2015, ISBN 9783864461033; 3864461030.
[4]  • TP 189 – Stanovení intenzit na pozemních komunikacích, II. vydání (06/2012)
[5]  • Slabý, P. Uhlík, M., Havlíček, T. – Dopravní inženýrství I, skripta, ČVUT v Praze, 2011, ISBN 978-80-01-04856-6.


Trafic Surveys and Theory of Traffic Flow

Traffic surveys - classification, types, traffic analysis, prospective intensities. Special traffic surveys - cyclists, pedestrians, parking, public transport, vehicle weighing. Basic ways of monitoring traffic flow. Basic characteristics of the movement of an individual vehicle. Equation of continuity, traffic flow density. Parameters of traffic fluency and their relationship to fuel consumption. Microscopic and macroscopic models of traffic flow. Monitoring of risk - conflict situations.

[1]  Doporučená literatura:
[2]  • HCM2010: Highway Capacity Manual. 5th ed. Washington, D.C.: Transportation Research Board, 2010, sv. ISBN 978-0-309-16077-3.
[3]  • Institute of Transportation Engineers - Traffic engineering handbook, 2009


Teorie vozovek a jejich udržitelnost

Typy konstrukcí vozovek, jejich základní modely, přístupy k výpočtu (teoretické řešení vícevrstvých systémů). Požadavky na komplexní návrhovou metodu, charakteristiky silničních stavebních materiálů, okrajové podmínky v podloží, klimatické podmínky apod.). Diagnostika a hodnocení technického stavu vozovek a podloží – metody. Nedestruktivní diagnostika vozovek a podloží – georadarová metoda.

[1]  [1] Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
[2]  [2] ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování
[3]  [3] TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací + Dodatek
[4]  [4] TP Katalog vozovek polních cest - Změna č. 2
[5]  [5] TP 233 - Georadarová metoda konstrukcí pozemních komunikací
[6]  [6] Čorej J. a kolektiv: Mechanika vozoviek, Navrhovanie vozoviek a spevnených ploch


Theory of Roadways and their Sustainability

Types of pavement constructions, their basic models, teoretical solving of multilayered systems. Claim on complex design method, characteristics of road construction materials, boundary conditions in subsoil, climatic conditions. Diagnostics and classification of technical condition of road and subsoil – method. Non - destructive diagnostics of pavements and subsoil – GPR method.

[1]  [1] M.G.Lay - Handbook of road technology
[2]  [2] Ground penetrating radar – Theory and applications


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Diplomová práce


Dopravní stavby

Úvod do silničního stavitelství, legislativa a předpisy, dělení PK, návrhové prvky trasy, funkce komunikace v závislosti na jejím významu, návrh šířkového uspořádání - extravilán vs. intravilán. Městské inženýrství a specifika místních komunikací, novostavba vs. rekonstrukce, šířkové uspořádání MK, doprava v klidu, veřejná hromadná doprava a její preference (kolejová i nekolejová), křižovatky, autobusová nádraží. Pěší doprava, přechody pro chodce a místa pro přecházení, obytné a pěší zóny, zóny 30, úpravy pro nevidomé a zdravotně postižené, cyklistická doprava. Zemní těleso, silniční objekty, odvodnění PK, bezpečnostní zařízení na PK. Vozovka (a chodník) - konstrukce, rozdělení, uplatnění, materiály vrstev, návrh dle TP 170, provádění. Projektová dokumentace - přílohy, negativní účinky dopravy.

Studijní pomůcky:
[1]  Sylaby jednotlivých přednášek - studijní pomůcka předávaná elektronicky (v posledním platném znění) studentům.
Doporučená literatura:
[2]  Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
[3]  Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,
[4]  ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic,
[5]  ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací,
[6]  ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel,
[7]  ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže,
[8]  ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 1: Navrhování zastávek
[9]  ČSN 73 6425-2 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 2: Přestupní uzly a stanoviště
[10]  TP 103 Navrhování obytných a pěších zón,
[11]  TP 132 Zásady návrhu dopravního zklidňování na MK,
[12]  TP 170 Navrhování vozovek PK (včetně Dodatku 1),
[13]  TP 171 Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvků pozemních komunikací,
[14]  TP 218 Navrhování zón 30.

Dopravní stavby a územní plánování

Zákon o pozemních komunikacích a navazující legislativní a technické předpisy, jejich dopad do projektování pozemních komunikací. Návrhové kategorie silnic a dálnic, návrhová rychlost, směrové a výškové řešení trasy, uspořádání silnic a dálnic v příčném řezu, zemní těleso - rozměry, tvary, odvodnění. Místní komunikace, rozdělení a označování, definice prostoru MK, odlišnosti v navrhování, provozu a vybavení. Vozovka, rozdělení, zásady návrhu. Bezpečnostní zařízení, křižovatky a křížení. Urbanismus a územní plánování na celostátní, krajské a obecní úrovni. Nástroje a orgány územního plánování. Územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady, jejich pořízení, obsah, cíle a principy. Venkovský prostor a krajina, prostředí venkova a jeho plánování. Prostředí a funkční složky měst a sídel. Veřejná infrastruktura. Úvod do základní terminologie v oblasti kolejové dopravy včetně Zákona o drahách. Problematika železničních přejezdů z pohledu zabezpečení, navrhování a provozování. Tramvajová doprava - historie, zásady a principy konstrukce tramvajové trati, interakce se životním prostředím. Metro jako systém městské kolejové dopravy. Základní principy a parametry z pohledu navrhování tratí metra. Železniční stavby - úvod do problematiky projektování a konstrukce železniční trati v podmínkách ČR.

Povinná literatura:
[1]  Slabý, Uhlík, Havlíček: Dopravní inženýrství I, skripta, ČVUT v Praze, 2011, ISBN 978-80-01-04856-6
[2]  Spatial development policy of the Czech Republic: updated version 1. Praha: Ministry of Regional Development of the Czech Republic, 2015. ISBN 978-80-7538-027-2
[3]  Krejčiříková, Špačková: Dopravní stavby, Část :Kolejová doprava, skripta, ČVUT v Praze, 2002, ISBN 80-01-02444-X
Doporučená literatura:
[4]  HCM 2010: Highway Capacity Manual. 5th ed. Washington, D.C.: Transportation Research Board, 2010, ISBN 978-0-309-16077-3
[5]  Kubát, Pejša, Jacura, Trešl: Městská a příměstská kolejová doprava, kniha, Wolters Kluwer ČR, a.s., Praha, 2010, ISBN 978-80-7357-539-7
Studijní pomůcky:
[6]  ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic
[7]  Principy a pravidla územního plánování - prezentace ÚZR Brno http://www.uur.cz/default.asp?ID=2571

Dopravní stavby a životní prostředí

Předmět je koncipován jako úvod do problematiky vztahu silniční a kolejové dopravy k životnímu prostředí. Podrobněji je zacílen v oblasti kolejové dopravy na problematiku hluku a protihlukových opatření z pohledu stavebního inženýra. V oblasti silniční dopravy je předmět zaměřen na zklidňování dopravy, řešení obytných a pěších zón, řešení cyklistické dopravy včetně materiálových, technologických a návrhových řešení.

Povinná literatura:
[1]  Slabý, Uhlík, Havlíček, T.: Dopravní inženýrství I, skripta, ČVUT v Praze, 2011, ISBN 978-80-01-04856-6
[2]  Vébr, L., Karlický, P.: Dopravní zklidňování na místních komunikacích, Doporučený standard technický DOS T, soubor 6 - č. 15, Informační centrum ČKAIT - ISBN 80-86364-89-5
Doporučená literatura:
[3]  Shell Bitumen Handbook, sixth edition, ICE Publishing; 6th edition, 2014, ISBN 978-0727758378
[4]  Koten, B., English, C.: Environmental Nosie Barriers - 2nd. ed. , kniha, Spon Press, 2009, ISBN 978-0-415-43708-0
[5]  FGSV, Handbuch fuer die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen (HBS), Forschungsgesellschaft für Strassen- und Verkehrswesen (FGSV), Köln, Ausgabe 2015, ISBN 9783864461033; 3864461030
Studijní pomůcky:
[6]   Národní referenční laboratoř pro komunální hluk: Odborné doporučení pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, Ostrava, 2018, http://www.nrl.cz/Home/Page/platne.
[7]  Neubergová, K.: Ekologické aspekty dopravy, skripta, ČVUT v Praze, 2005, ISBN 80-01-003131-4

Silniční stavby 1

1. Zákon o pozemních komunikacích, ochranná pásma, součásti a příslušenství, užívání, styk, sjízdnost a schůdnost. 2. Úvod do dopravního inženýrství, pohyb jednotlivého vozidla - základní dynamické charakteristiky. 3. Dopravní proud a jeho charakteristiky, intenzita dopravy a její sledování, kapacita komunikace a kvalita dopravy. 4. Kapacita křižovatek, úroveň kvality dopravy, teorie časových odstupů, negativní vlivy dopravy. 5. Zásady trasování, zájmové území, směrové řešení, směrové oblouky - rozdělení, uplatnění, vytyčovací schéma. 6. Výškové řešení. Podélný, příčný a výsledný sklon. 7. Klopení vozovky - druhy, požadavky, vzestupnice a sestupnice, klopení zemní pláně. Silniční objekty. 8. Technické a technicko-ekonomické hodnocení, multikriteriální hodnocení, zemní práce, rozvoz hmot a hmotnice. 9. Vozovka - návrh konstrukce tuhé a netuhé vozovky, výpočetní posouzení a optimalizace netuhé vozovky. 10. Místní komunikace - rozdíly MK a silnice, prostorové nároky - chodci, cyklisté, osoby ZTP - bezbarierové úpravy. 11. Dopravní průzkumy - členění, druhy, průběh, výhledové intenzity, přepočet intenzit, speciální průzkumy. 12. Obratiště, výhybny. Doprava v klidu, dopravní plochy, obrysové křivky, řešení dopravní plochy včetně odvodnění. 13. Dopravní zklidňování na MK - princip, metody, příklady.

Povinná literatura:
[1]  Slabý, Uhlík, Havlíček: Dopravní inženýrství I, skripta, ČVUT v Praze, 2011, ISBN 978-80-01-04856-6
[2]  Zajíček a kolektiv: Technologie stavby vozovek - kniha, SVS Praha, 2016, ISBN 978-80-87438-59-6
[3]  Vébr, Karlický: Dopravní zklidňování na místních komunikacích, DOS T, soubor 6 - č. 15, IC ČKAIT, ISBN nedohledáno
Doporučená literatura:
[4]  FGSV, Handbuch fuer die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen (HBS), Forschungsgesellschaft für Strassen- und Verkehrswesen (FGSV), Köln, Ausgabe 2015, ISBN 9783864461033; 3864461030
[5]  HCM 2010: Highway Capacity Manual. 5th ed. Washington, D.C.: Transportation Research Board, 2010, ISBN 978-0-309-16077-3
Studijní pomůcky:
[6]  Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
[7]  ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic

Silniční stavby 3D

Úvod do městského inženýrství, způsoby řešení v zastavěném území - rekonstrukce. Doprava v klidu - způsoby řešení, technické parametry a požadavky, hromadné garáže. Autobusové nádraží a autobusové zastávky. Veřejná hromadná doprava a její preference. Pěší a cyklistická doprava. Dopravní značení. Úpravy pro nevidomé a slabozraké, bezbariérové úpravy. Inženýrské sítě.

Povinná literatura:
[1]  ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací (01/2006), včetně Změny č. 1 (02/2010)
[2]  ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel (03/2011)
[3]  ČSN 73 6425-1 - Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 1: Navrhování zastávek (05/2007)
[4]  ČSN 73 6425-2 - Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 2: Přestupní uzly a stanoviště (09/2009)
[5]  technické podmínky (TP) viz www.pjpk.cz

Projekt D

Povinná literatura:
[1]  Doporučenou literaturu určuje cvičící podle konkrétního zadání
Doporučená literatura:
[2]  Vybrané české technické normy
Studijní pomůcky:
[3]  Technické podmínky (TP) http://www.pjpk.cz/
[4]  https://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy/provozne-technicke.html?page=11 (Provozně technické předpisy SŽDC )

Ekologie a estetika silničních komunikací

Prognóza dopravních nároků. Rozvoj sítě pozemních komunikací v ČR v návaznosti na EU. Přínosy vysokokapacitních komunikací. Metodologie EIA. Legislativa platná v ČR. Multikriteriální hodnocení variant silničních komunikací. Financování dopravní infrastruktury. Hodnocení vlivů automobilové dopravy, nehodovost, hluk, exhalace, vibrace. Opatření ke snížení vlivů na okolí. Estetika silničních staveb, prostorové působení silniční trasy. Aktuální významné silniční stavby v ČR.


Letiště

Rozdělení letišť, organizace, údaje o letištích, legislativa, vybrané pojmy, pohyb letadla, vzlet a přistání, stanovení délky RWY, kódové značení, geometrické parametry a uspořádání vybraných prvků letišť, provozní využitelnost, únosnost zpevněných ploch, únosnost ostatních ploch letiště, překážkové plochy, ochranná pásma, vizuální navigační prostředky, světelná zařízení, zastavovací prostor letiště, odbavovací procesy na letišti, struktura letištních terminálů a odbavovacích ploch, návrh letiště.

[1]  [1] !LETECKÝ PŘEDPIS LETIŠTĚ L14 - MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY, Úřad pro civilní letectví, https://aim.rlp.cz/predpisy/predpisy/index.htm,
[2]  [2] !Certifikační specifikace a poradenský materiál pro návrh letišť (CS-ADR-DSN) (CS-ADR-DSN – 4. vydání)
[3]  [3] ?Zákon č. 49/1997 Sb. - Zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb.
[4]  [4] ?LETECKÝ PŘEDPIS HELIPORTY L14H - MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY, Úřad pro civilní letectví, https://aim.rlp.cz/predpisy/predpisy/index.htm,
[5]  [5] ?Planning and Design of Airports - Robert Horonjeff,Francis X. McKelvey, William J. Sproule, Seth B. Young, ISBN: 978-0-07-164255-2
[6]  [6] :online Sylaby přednášek K136 - http://d2051.fsv.cvut.cz/ylet.htm


Stavba pozemních komunikací a letišt

Základní vlastnosti silničních stavebních materiálů, jejich zkoušení a použití při stavbě PK. TKP staveb PK - zemní těleso, pláň, podkladní a krytové vrstvy. Péče o PK. Stavba PK. Legislativa letišť. RWY, Vzletové a přistávací pásy, pojezdové dráhy TWY a odbavovací plochy APN. Rozbor vzletu a přistání letadla. Využitelnost letiště s ohledem na převládající směry větrů. Zastavovací prostor letiště. Dopravní spojení letiště s městem.

[1]  [1] Kaun M., Luxemburk F.: Silniční stavební materiály II, ČVUT, Praha, 1993, [2] Kaun M., Luxemburk F.: Pozemní komunikace 30, ČVUT, Praha, 2002


 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz