CTU

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta stavební

K 133 - Katedra betonových a zděných konstrukcí

Předměty aktuálního semestru -- letní 2017/18

přejděte na archiv


semestr letní 2017/18


Betonové konstrukce

Současná úroveň výzkumu vlastností a chování betonu a betonových konstrukcí. Pokročilé způsoby navrhování. Nelineární analýza betonových konstrukcí. Numerické modelování jako nástroj pro identifikaci chování betonových konstrukcí (vznik a rozvoj trhlin, vliv teploty, smršťování, dotvarování, deformace).


Betonové mosty

Vývoj materiálů a konstrukčních detailů pro betonové mosty. Využití moderních progresivních vysokopevnostních a lehkých konstrukčních materiálů. Speciální případy uspořádání a uložení mostních konstrukcí a účinky předpětí ? půdorysně zakřivené a šikmé mosty, zavěšené a visuté mosty, konstrukce extradosed. Redistribuce namáhání při speciálních postupech výstavby. Částečné předpětí mostů. Technologie výstavby a jejich vliv na konstrukční uspořádání, včetně předpětí a betonářské výztuže.


Betonové a zděné konstrukce


Degradace a trvanlivost betonových a zděných konstrukcí

Degradační procesy betonových konstrukcí (degradace chemická, fyzikální, mechanická), včetně způsobů diagnostiky a návrhu a provádění sanačních opatření. Trvanlivost betonových konstrukcí s vhodnými a nevhodnými příklady konstrukcí pozemních a inženýrských staveb. Degradace zděných konstrukcí na příkladech pozemních a inženýrských konstrukcí.


Betonové prvky raného stáří

Problematika betonů raného stáří - hydratace, vývoj mikrostruktury betonu, pracovní diagramy betonu raného stáří. Modelování betonu raného stáří. Pokročilé metody analýzy a jejich netradiční uplatnění při návrhu postupu odbedňování s ohledem na dodržení tolerancí průhybu. Návrh kotevních oblastí pro předpínaní betonů velmi raného stáří.


Extrémně zatížené betonové konstrukce

Chování betonu vystaveného zatížením o velké rychlosti přetvoření, jako jsou výbuchy, nárazy (těles, vozidel, apod.), či penetrace (projektily). Šíření rázové vlny v prostoru a materiálu zejména s ohledem na heterogenitu materiálu. Interakce různých extrémních zatížení, např. výbuch s následným požárem. Principy numerického modelování rychlých dynamických jevů.


Vláknobetonové kompozity

Vláknobeton jako konstrukční materiál. Navrhování konstrukcí z vláknobetonu. Využití nelineárních metod pro návrh vláknobetonových prvků a konstrukcí. Tvorba materiálového modelu, jeho kalibrace. Numerická analýza chování vláknobetonových konstrukcí, predikce vzniku a rozvoje trhlin. Dlouhodobé chování vláknobetonových konstrukcí.


Užití teorie fuzzy množin ve stavebním inženýrství

Základní principy teorie fuzzy množin a fuzzy logiky. Fuzzy čísla a fuzzy aritmetika. Materiálové modelování pomocí fuzzy logiky. Určování hraničních mezí výsledků analýz pomocí fuzzy množin. Příklady aplikace fuzzy logiky a fuzzy čísel ve stavebnictví.


Komplexní hodnocení betonových a zděných konstrukcí

Předmět je zaměřen na komplexní hodnocení existujících zděných a betonových konstrukcí, tedy zejména: - teoretické základy hodnocení konstrukcí vs. navrhování nových konstrukcí, vazba na platné technické předpisy - diagnostické metody a jejich vhodnost pro jednotlivé materiály a typy konstrukcí - stanovení návrhových charakteristik materiálů na základě vyhodnocení zkoušek (diagnostiky) - zásady a provádění hodnocení existujících zděných konstrukcí - zásady a provádění hodnocení existujících betonových, železobetonových a předpjatých konstrukcí - zásady návrhu a ověření existujících konstrukcí při opravách


Životní cyklus betonových konstrukcí

Přístupy k návrhu betonových konstrukcí podle principů udržitelného stavění. Posouzení životního cyklu železobetonových a betonových konstrukcí (cradle-to-grave). Environmentální aspekty v navrhování betonových konstrukcí. Využití kompozitů pro zlepšení trvanlivosti a prodloužení životnosti konstrukcí. Recyklace v oblasti betonových a železobetonových konstrukcí.


Metody navrhování betonových konstrukcí

Pokročilé navrhování železobetonových konstrukcí - porovnání výpočetních modelů a metod. Nelineární působení, betonové konstrukce v režimu vysokých hodnot namáhání.


Netradiční způsob vyztužení

Možnosti a hranice ztužení struktury betonu rozptýlenou vláknovou výztuží. Zkoušky vláknobetonu. Možnosti využití vláknobetonu při návrhu betonových konstrukcí.


Komunikace v odborném zahraničním prostředí

Odborná anglická výuka z oblasti matematiky, pružnosti, pevnosti, plasticity a z oblasti teorie konstrukcí a aplikací teorie konstrukcí.


Předpjatý beton

Předem a dodatečně předpjatý beton, moderní předpínací systémy, lanové a tyčové předpínání. Nekovové druhy výztuže a jejich kotvení, vlastnosti, aplikace, nesoudržná výztuž, volné kabely, materiály pro zemní kotvy. Specifika předpjatých konstrukcí, vlivy objemových změn betonu na dlouhodobé působení. Předpínání v pozemních stavbách a v inženýrských stavbách - aplikace na konstrukcích. Trvanlivost a životnost předpjatých konstrukcí a rekonstrukce.


Recyklace v betonovém stavitelství

Využití druhotných surovin ze stavebního a demoličního odpadu v cementových kompozitech. Recyklované stavební materiály, stavební a průmyslové odpady jako složky betonu. Recyklace betonových konstrukcí. Aplikace recyklovaných materiálů v konstrukcích. Návrh složení nových kompozitů, jejich charakteristiky. Zkoušení vlastností nových kompozitů z recyklovaných materiálů


Rekonstrukce a zesilování betonových mostů

Vlivy způsobující degradaci mostních konstrukcí, především betonu a betonářské i předpínací výztuže. Diagnostika - vizuální prohlídky, nedestruktivní metody a destruktivní metody. Stanovení zatížitelnosti. Způsoby opravy a zesilování betonových mostních konstrukcí.


Stabilita prutových a plošných konstrukcí

Předmět seznamuje s metodami analýzy štíhlých prutových a plošných konstrukcí. Pruty a prutové soustavy. Tlačené pruty, ohýbané pruty, kombinace namáhání, prutové soustavy - stabilitní problémy, imperfektní konstrukce, vzpěrná pevnost, mezní únosnost, metody řešení, návrhové postupy. Boulení stěn. Lineární teorie boulení nevyztužených a vyztužených stěn. Nelineární teorie boulení nevyztužených a vyztužených stěn. Stabilita a únosnost trapézových stojin nosníků.


Technologie betonu - betony vyztužené vlákny

Typy materiálů a vláken pro vyztužování betonu. Jak ovlivňuje přítomnost vláken vlastnosti betonu. Technologické problémy realizace betonů vyztužených vlákny. Technologické postupy zhotovení betonů s vlákny. Zkoušení vlastností betonů s vlákny. Homogenita vyztužení vlákny a její kontrola. Pracovní diagram vláknobetonu. Chování betonů s vlákny po vzniku trhliny, metody jeho vyhodnocení a zohlednění při návrhu konstrukce (index houževnatosti, absorbovaná energie, ekvivalentní napětí). Příklady použití betonů s vlákny.


Teorie konstrukcí I

Materiálové charakteristiky, vývoj vlhkosti a teploty, krátkodobá a dlouhodobá přetvoření, dotvarování a smršťování - modely predikce, analýza na úrovni bodu a celého průřezu, diferenční smršťování a dotvarování, analýza konstrukcí se změnami statického systému, problematika časového vývoje průhybů, nelineární analýza, teorie kroucení, tenkostěnné konstrukce - použití metody lomenic, konečných prvků, konečných pásů, ochabnutí smykem a jeho projevy.


Tenkostěnné a štíhlé betonové konstrukce

Skořepinové konstrukce - konstrukční typy, postupy výstavby, specifika statického působení, metodika výpočtu, zjednodušené postupy výpočetní analýzy, stabilita skořepin. Štíhlé betonové konstrukce - předpoklady návrhu, metodiky návrhu, skutečné působení, analytické metody řešení, účinky dotvarování. Ploché oblouky - teorie působení konstrukcí, stabilita, nelineární výpočty, prolomení oblouků.


Advanced Analysis of Concrete Structures 2

Main features of thin-walled structures. Pure torsion and warping torsion. Cross-sectional characteristics of open and closed thin-walled members. Thin-walled beams with rigid and deformable cross-section. Harmonic analysis. Folded plate theory. Membrane and slab actions. Formation of the element stiffness matrix. Analysis of various types of folded plate structures. Folded plate analysis of tall buildings. Computer program. Shells. Membrane theory of shells. Shear lag in wide flanges - main features and methods of analysis. Prestress losses. Experimental findings. Excessive deflections of long-span prestressed bridges.


Advanced Bachelor Project


Architektura a statika


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Betonové a zděné konstrukce 2

Předmět poskytuje posluchačům oboru C a K komplexní detailní výklad v oborech: zděné konstrukce (prvky namáhané tlakem, ohybem, vyztužení zdivo, zesilování), navrhování betonových konstrukcí na mezní stav použitelnosti včetně aplikace na vodonepropustné konstrukce, předpjatý beton, montované betonové konstrukce, spřažené prefa-monolitické betonové konstrukce, úvod do navrhování mostů a inženýrských konstrukcí.


Bachelor Project

in accordance with the thesis proposal


Betonové a zděné konstrukce v arch. 2

Navrhování betonových prvků při kombinacích namáhání, únosnost štíhlých tlačených prvků, únosnost v protlačení a kroucení. Analýza chování železobetonových prvků a konstrukcí. Postup navrhování. Statické působení, volba a aplikace výpočetních modelů a metod, postupy zjednodušených metod a zásady vyztužování jednotlivých typů konstrukcí - stropní desky, rámy, ztužující stěny, schodiště, stěnové nosníky, suterénní a opěrné stěny, základy. Zvláštnosti návrhu montovaných konstrukcí.


Betonové a zděné konstrukce V

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů v oblasti navrhování železobetonových kon-strukcí na MSÚ v návaznosti na předmět NNK. Obsahem předmětu je problematika navrho-vání desek jednosměrně i obousměrně pnutých, zásady navrhování schodišť, ztužujících stěn, zděných konstrukcí, základů, opěrných stěn, montovaných konstrukcí, hal a předpjatého beto-nu. Mezní stavy použitelnosti. Úvod do navrhování inženýrských konstrukcí a mostů.


Betonové konstrukce 3D


Betonové konstrukce 4C

Prohloubení poznaků v oblasti navrhování železobetonových konstrukcí se zaměřením na tvorbu inženýrského cítění. V rámci tohoto předmětu jsou získány schopnosti rychlého odhadu rozložení nutné výztuže v železobetonových deskách obecného tvaru, schopnosti tvorby základního strut-and-tie modelu pro daný konstrukční detail, schopnosti navrhnout optimální množství výztuže v obecném bodě železobetonových desek a stěn obecného tvaru podle rozložení vnitřních sil získaných běžně dostupnými výpočetními programy. V rámci tohoto předmětu jsou ještě vysvětleny základní principy analýzu uvažující plastizování materiálu a vyztužování železobetonových základových konstrukcí.


Betonové konstrukce 4K


Concrete and Masonry Structures 2

Design of concrete structures on serviceability. Limit states approach. Stress control, cracking and crack width analysis, allowable crack width in concrete structures. Deformation of reinforced concrete structures, numerical and simplified analysis, criteria of acceptance. Prestressed concrete. Introduction, basic principles, design philosophy, prestress losses, technology of prestressing, pre-tensioning and post-tensioning, verification of serviceability and ultimate limit states. Masonry structures, introduction, terminology, design of structural elements, reinforced masonry. Strengthening of masonry structures. Precast concrete structures, design situations, specific problems. Strut and tie models. Joints. Industrial halls. Composite concrete-concrete structures. Introduction to concrete bridges and introduction to engineering structures.


Concrete structures 4


Diplomový seminář


Projekt


Diplomová práce

dle zadání


Diploma project

in accordance with the thesis proposal


Fundamentals of Structural Design


Nosné konstrukce R

Obsahem předmětu jsou základy navrhování nosných konstrukcí, metodika navrhování podle platných norem včetně stanovení účinků zatížení, odlišnosti návrhu vzhledem ke specifickým vlastnostem jednotlivých materiálů. Výuka navazuje na úvodní odborné předměty (Stavební mechanika, Pružnost a pevnost, Stavební hmoty, Pozemní stavby). Organizačně i obsahově je výuka rozdělena do dvou tématických celků ? části Betonové a zděné konstrukce a Ocelové a dřevěné konstrukce


Navrhování nosných konstrukcí

Obsahem předmětu jsou základy navrhování nosných konstrukcí, metodika navrhování podle platných norem včetně stanovení účinků zatížení, odlišnosti návrhu vzhledem ke specifickým vlastnostem jednotlivých materiálů. Výuka navazuje na úvodní odborné předměty programu Stavební inženýrství (Stavební mechanika, Pružnost a pevnost, Stavební hmoty, Pozemní stavby). Organizačně i obsahově je výuka rozdělena do dvou tématických celků ? části Betonové a zděné konstrukce a Ocelové a dřevěné konstrukce. Část Betonové a zděné konstrukce Druhy a základní vlastnosti betonu, složky, výroba, zkoušení, specifikace betonu. Vlastnosti betonářské výztuže, spolupůsobení s betonem, krytí, kotvení. Zásady navrhování a vyztužování ŽB konstrukcí pro základní případy namáhání (ohyb, smyk, tlak s ohybem). Zděné konstrukce ? vlastnosti zdicích prvků, malty a zdiva, únosnost tlačených prvků. Část Ocelové a dřevěné konstrukce Historie ocelových konstrukcí (OK) a příklady použití OK ve stavebnictví. Výroba oceli, vlastnosti a zkoušení oceli, výrobky pro ocelové konstrukce, technologie výroby a ochrana OK z hlediska koroze a požáru. Návrh prvků OK a spřažených ocelobetonových konstrukcí pro základní případy namáhání, spolu s navrhováním šroubových a svarových spojů. Zásady navrhování dřevěných konstrukcí.


Realizace beton. a zděných kostrukcí

Navrhování betonových prvků a konstrukcí pro obor L (Příprava, realizace a provoz staveb) na mezní stav únosnosti a na použitelnosti. Návaznost na předmět 133NNK Navrhování nosných konstrukcí. Důraz je kladen na vazbu způsobu namáhání a návrhu výztuže klíčových konstrukčních prvků. Volba výpočetních modelů, postupy navrhování (včetně zjednodušených metod) a zásady vyztužování pro jednotlivé typy konstrukcí ? stropní desky, rámy, stěny, schodiště, suterénní a opěrné stěny, základy. Úvod do navrhování předpjatých konstrukcí. Informace o navrhování mostních konstrukcí a dalších inženýrských konstrukcí.


Structural design project 4

Structural design of given structure (building). Preliminary design of the structure. Technical documentation, drawings. Detailed design of chosen structural elements includes analysis, reinforcement design, reinforcement drawings.


Aplikace teorie konstrukcí

Výpočtový model. Objemové změny - smršťování, dotvarování, vlivy teploty. Analýza konstrukcí. Teorie pevnosti. Metody analýzy tenkostěnných konstrukcí. Smykové ochabnutí a spolupůsobící šířky. Metody nelineární analýzy.

[1] Křístek V.: Teoretické problémy betonových konstrukcí a mostů. ČVUT 1980
[2] Šmerda Z., Křístek V.: Creep and Shrinkage of Concrete Elements and Structures. Elsevier 1988
[3] Křístek V.: Theory of Box Girders. J.Wiley and Sons. 1979

Navrhování betonových konstr. na poč. C

Seznámení s vybranými výpočetními programy pro modelování konstrukcí. Základy metody konečných prvků. Základní typy prvků pro modelování konstrukcí. Zásady pro volbu vhodného modelu. Lineární a nelineární analýza. Analýza dotvarování a smršťování. Zásady a způsoby interpretace a ověřování výsledků. Praktické řešené příklady. Samostatná práce na zadaných úlohách.


Navrhování betonových konstr. na poč.

Předmět je zaměřen na praktické využití výpočetní techniky k navrhování a projektování stavebních konstrukcí, zejména betonových. Hlavní část výuky je věnována obeznámení s aktuálně používanými statickými programy (např. SCIA Engineer). Z menší části je potom výuka věnována vybraným problémům dalších programů sloužících k projektování stavebních konstrukcí, zejména AutoCAD a MS Excel, a možnostem jejich využití ve spojení se statickým softwarem SCIA Engineer.


Betony speciálních vlastností

Vysokopevnostní betony, vláknobetony, samozhutnitelné betony, stříkané betony a vláknobetony, lehké betony, těžké betony; jejich vlastnosti a aplikace v praxi., Nové poznatky v technologii. Seznámení se zkušebnictvím při návštěvě laboratoře; přednášky předních odborníků v oblasti teorie i praxe; praktické využití speciálních technologií v konkrétních aplikacích na stavbách při odborné exkurzi.


Concrete Bridges

This course includes design and technology of construction of reinforced concrete and prestressed concrete bridges. Keywords: Bridge, concrete, reinforced concrete, prestressed concrete, slab bridges, beam bridges, frame bridges, arch bridges, cable stayed bridges, cast-in-situ bridges, incremental launching, free cantilever method, segmental bridges, precast beams, heavy prefabrication


Modelování a vyztužování bet.prvků

Obsahem předmětu jsou vybrané problémy z následujících okruhů: Vyztužování poruchových oblastí železobetonových konstrukcí. Úvod do nelineárního modelování železobetonových konstrukcí. Příprava vstupních dat pro numerické modely. Navrhování konstrukcí s využitím programu MATLAB. Představení dalších vybraných programů pro návrh betonových konstrukcí.


Požární navrh bet. a zděn. konstrukcí

Chování betonu a betonových konstrukcí při požáru. Zásady návrhu (kritéria R, E, I, dělení na požární úseky, stanovení požadované požární odolnosti). Teplotní analýza požárního úseku. Teplotní analýza konstrukce. Zatížení, principy návrhu betonových a zděných konstrukcí na účinky požáru, metody. Navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru. Vlastnosti betonu a výztuže při zvýšených teplotách. Návrh podle tabulek ? nosníky, desky, stěny, sloupy. Zjednodušené výpočetní metody ? metoda izotermy 500 °C, zónová metoda, metoda pro sloupy (B.3), metoda pro nosníky a desky (E), smyk a kroucení (D), zpřesněné výpočetní metody. Zvláštnosti návrhu prvků z vysokopevnostního betonu.


Rekonstrukce a zesilování mostů


Technologie výstavby a rekon. bet. mostů

Technologie výstavby a rekonstrukcí betonových mostních konstrukcí - spodní stavba a zakládání, nosné konstrukce. Zásady návrhu a konstrukčního řešení.


Vysokohodnotné betony

Různé druhy vysokohodnotných betonů - jejich chování a vlastnosti. Způsoby návrhu. Příklady aplikací vysokohodnotných betonů v praxi.


2E13 Advanced Design of Concrete structures


 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz