CVUT

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební -- K 133 - Katedra betonových a zděných konstrukcí

Předměty aktuálního semestru -- zimní 2021/22

přejděte na archiv předmětů od roku 2008 (podle kateder) nebo na společný archiv anotací předmětů z let 2002-2007

semestr zimní 2021/22


Automatizace v betonovém stavitelství a pro zdění

Cílem předmětu je získání znalostí a dovedností potřebných při navrhování betonových a zděných konstrukcí s využitím automatizovaných výrobních technologií. Předmět se zabývá výrobními technologiemi digitální fabrikace, konstrukčním řešením výrobních zařízení, metodami řízení automatů, definováním vlastností stavebních materiálů, se kterými automaty pracují, a metodami statické analýzy výstavby konstrukcí, realizovaných digitální fabrikací.

[1]  Povinná literatura:
[2]  DUNN, Nick. Digital fabrication in architecture. London: Laurence King Publishing, 2012. ISBN 9781780672113.
[3]  
[4]  Doporučená literatura:
[5]  GRAMAZIO, Fabio. Matthias KOHLER. Made by robots: Challenging Architecture at the Large Scale : 2014. London: John Wiley & Sons Ltd., 2014. ISBN 978-1-118-53548-6


Automation in Concrete and Masonry Construction

The objective of this course is to gain knowledge and skills necessary for design of concrete and masonry structures when automated production is used. This course consists of lectures focused on digital fabrication technology, structural aspects of production equipment, automata control systems, definition of building materials which are used by automata, structural analysis methods suitable for digital fabrication construction processes.

[1]  Povinná literatura:
[2]  DUNN, Nick. Digital Fabrication in Architecture. London: Laurence King Publishing, 2012. ISBN 9781780672113.
[3]  Doporučená literatura:
[4]  GRAMAZIO, Fabio. Matthias KOHLER. Made by robots: Challenging Architecture at the Large Scale : 2014. London:
[5]  John Wiley & Sons Ltd., 2014. ISBN 978-1-118-53548-6


Betonové konstrukce

Propojení pravděpodobnostního přístupu a moderních výpočetních metod vytváří efektivní nástroj pro analýzu betonových konstrukcí. Užitím stochastických metod lze docílit optimalizovaného návrhu betonových konstrukcí při zohlednění konkrétních podmínek, nejistot a náhodných jevů. Nelineární analýzou betonových konstrukcí lze vystihnout skutečné chování konstrukce vystavené různému zatížení. Absolvováním předmětu student získá praktické znalosti o využití dat z experimentálních zkoušek pokročilých stavebních materiálů, vývoji materiálových modelů a numerickém modelování betonových konstrukcí s využitím moderních výpočetních metod a postupů.

[1]  Povinná literatura:
[2]  Melchers, R.E., Beck, A.T. Structural Reliability Analysis and Prediction, 3rd Edition. 2018, ISBN 978-1-119-26599-3.
[3]  Häußler-Combe, U. Computational methods for Reinforced Concrete Structures: 2014, ISBN 978-3-433-03054-7.
[4]  
[5]  Doporučená literatura:
[6]  Nawy E.G. Reinforced concrete: A fundamental Approach (6th edition). 2009, ISBN 9780135029329.


Concrete Structures

The use of probabilistic approaches and modern computational methods at one time represents an effective tool for concrete structures analyses. By using stochastic methods, an optimized design of concrete structures can be achieved with respect to particular conditions, uncertainties and random variables. Non-linear analyses of concrete structures serve for simulating the real behaviour of structures subject to various load. The objective of this course is to gain practical knowledge necessary for the evaluation of experimental data of advanced materials, development of material models and numerical simulations of concrete structures by using modern computational methods and approaches.

[1]  Povinná literatura:
[2]  Melchers, R.E., Beck, A.T. Structural Reliability Analysis and Prediction, 3rd Edition. 2018, ISBN 978-1-119-26599-3.
[3]  Häußler-Combe, U. Computational methods for Reinforced Concrete Structures: 2014, ISBN 978-3-433-03054-7.
[4]  
[5]  Doporučená literatura:
[6]  Nawy E.G. Reinforced concrete: A fundamental Approach (6th edition). 2009, ISBN 9780135029329.


Betonové mosty

Studium navazuje na magisterský stupeň. Návrh mostu, koncepce návrhu, volba konstrukčního systému, návrh nosných a nenosných částí mostu. Funkce konstrukce a její vazba na technologii výstavby. Posuzování MSP a MSÚ. Požadavky na trvanlivost a robustnost mostů. Funkce předpětí a způsoby ochrany předpínací výztuže. Nové materiály a jejich aplikace. Technologie výstavby betonových mostů a jejich zhodnocení. Integrované mosty, mosty z vysokohodnotných materiálů. Specifika zavěšených a visutých mostů. Vybavení využívané pro pokrokové postupy výstavby. Posuzování stavebních stavů.

[1]  Povinná literatura:
[2]  fib Bulletin 51, Structural concrete, Textbook, Vol. 1, fib 2009
[3]  fib Bulletin 52-54, Structural concrete, Textbook, Vol.2 - 4, fib 2010
[4]  
[5]  Doporučená literatura:
[6]  fib Bulletin 9, Guidance for good bridge design, fib 2000
[7]  Holst, R., Holst, K.H., Brücken aus Stahlbeton und Spannbeton, Entwurf, Konstruktion und Berechnung. Ernst und Sohn, Wiley, 6. Auflage, 2014
[8]  Ryall, M.J., Parke, G.A.R., Harding, J.E.: Manual of Bridge Engineering, Thomas Telford, 2000


Betonové ochranné obálky

Cílem předmětu je seznámit studenty se současným stavem znalostí v oblasti betonových ochranných obálek jaderných reaktorů. Obsahem předmětu budou vybrané problémy z následujících okruhů: Historický vývoj ochranných obálek. Ochranná obálka (kontejnment) a zádržný systém (confinement). Používané typy kontejnmentů, varianty řešení. Přehled platné legislativy a bezpečnostních předpisů. Zatížení a zatěžovací stavy pro návrh konstrukce. Principy statického návrhu konstrukce, návrh předpětí. Funkce těsnící vystýlky, návrh jejího materiálového a konstrukčního řešení. Numerické modelování kontejnmentu a jeho součástí. Technologie výstavby ochranné obálky.

[1]  Povinná literatura:
[2]  Picaut, J. et al.: Nuclear Containments. fib Bulletin no. 13. fib, 2001. ISBN 2-88394-053-3.
[3]  Nawy, E.G.: Prestressed Concrete: A Fundamental Approach (5th Edition Uprgade). Pearson, 2009. ISBN 978-0136081500.
[5]  Doporučená literatura:
[6]  Iskhakov, I., Ribakov, Y.: Design Principles and Analysis of Thin Concrete Shells, Domes and Folders. CRC Press, 2015. ISBN 978-1498726641.


Concrete Containment Buildings

The objective of the course is to introduce the students into the state of the art in the area of concrete nuclear containments. The course will cover selected topics from the following areas: Historical development of nuclear containments. Containment vs. confinement. Types of containments, alternative solutions. Overview of valid standards and safety requirements. Loads and load cases for structural design. Principles of structural design and design of prestress. Structural and material design of internal sealing liner. Numerical modeling of containments and their components. Construction of containments.

[1]  Povinná literatura:
[2]  Picaut, J. et al.: Nuclear Containments. fib Bulletin no. 13. fib, 2001. ISBN 2-88394-053-3.
[3]  Nawy, E.G.: Prestressed Concrete: A Fundamental Approach (5th Edition Uprgade). Pearson, 2009. ISBN 978-
[4]  0136081500.
[5]  Nilson, A.H., Darwin, D., Dolan, C.W.: Design of Concrete Structures (14th Edition). McGraw Hill, New York, USA,
[6]  2010. ISBN 978-0-07-329349-3.
[8]  Doporučená literatura:


Bezpečnost při výbuchu a nárazu

Předmět seznámí studenty principy zajištění výbuchové odolnosti staveb s využitím pokročilých metod modelování výbuchových jevů, šíření vzdušné rázové vlny prostorem a její interakce s konstrukcemi, šíření výbuchové a rázové vlny konstrukčními prvky a zatížení konstrukcí rázem. Předmět poskytuje informace, které nejsou obsaženy v jiných předmětech povinných studijních plánů. Výuka je zaměřena na využití numerického modelování v této oblasti. Jedná se o modelování metodami nelineární dynamiky s využitím explicitních solverů založených na metodě konečných prvků s prvky fluid dynamics (ALE), částicových modelů (PBM) ale i zjednodušených poloempirických metod. V části zaměřené na numerické modelování je rovněž vyzdvihnuta problematika vstupů do softwarových nástrojů. Jsou vysvětleny možnosti a úskalí stanovení vstupů potřebných do jednotlivých modelů, s hlavním zaměřením na charakteristiky materiálů z hlediska šíření rázové vlny. Důraz je kladen i na vhodný způsob ověření výsledků pomocí verifikace a validace modelů. S ověřováním úzce souvisí experimentální program. V rámci předmětu se student seznámí s možnostmi, jak konstrukce zkoušet, možnostmi zkoušení konstrukcí v menším měřítku apod. Poslední částí předmětu je návrh ochranných opatření pro konstrukce, u kterých je nutné uvažovat zatížení výbuchem nebo rázem.

[1]  Henrych. J. The dynamics of explosion and its use. New York: Elsevier. 1979. ISBN 978-0444998194
[2]  Murray, Y. D. (2007) User Manual for LS-DYNA Concrete Material Model 159, US Department of Transportation, FHWA-HRT-05-062
[3]  LS-DYNA (2006). Theory Manual. Livermore Software Technology Corp. (LSTC).
[4]  LS-DYNA (2007). Keyword User’s Manual, Version 971. LSTC.
[5]  Dusenberry, D. O. Handbook for Blast-Resistant Design of Buildings. Hoboken, N. J.: J. Wiley & Sons. 2010. ISBN 978-0-470-17054-0.


Betonové a zděné konstrukce

Nové druhy betonu, vlastnosti a uplatnění - vláknobeton, samozhutnitelný beton, vysokopevnostní a vysokohodnotný beton. Pohledový beton. Probarvený beton. Lehký konstrukční beton. Betonové konstrukce - koncepční návrh betonových konstrukcí, navrhování a uplatnění předpjatých prvků a konstrukcí, specifika betonových montovaných a spřažených prefamonolitických konstrukcí. Zděné konstrukce - typy zdiva a vlastnosti zdiva, navrhování zděných konstrukcí, vyztužené zdivo.


Degradace a trvanlivost betonových a zděných konstrukcí

Degradační procesy betonových konstrukcí (degradace chemická, fyzikální, mechanická), včetně způsobů diagnostiky a návrhu a provádění sanačních opatření. Trvanlivost betonových konstrukcí s vhodnými a nevhodnými příklady konstrukcí pozemních a inženýrských staveb. Degradace zděných konstrukcí na příkladech pozemních a inženýrských konstrukcí

[1]  Povinná literatura:
[2]  Soutsos, M. (ed.). Concrete durability: a practical guide to the design of durable concrete structures. London: Thomas Telford, 2010. ISBN 9780727735171
[3]  Neville, A. M. Properties Of Concrete . 4th edition. Harlow: Longman Group, 1995. ISBN 0-582-23070-5.
[5]  Doporučená literatura:
[6]  Kong, H. L. and Orbison, J. G. Concrete Deterioration Due to Acid Precipitation. ACI Materials Journal [online]. 1987. Vol. 84, no. 2, p. 110–116. DOI 10.14359/1825.


Deterioration of Concrete and Masonry Structures

Deterioration processes in concrete structures (chemical, physical and mechanical deterioration) including diagnostic methods and design and performing of rehabilitation measures. Deterioration of concrete structures documented by bestrespectively worse-practice examples. Deterioration of masonry structures at examples of housing and transport infrastructure.

[1]  Compulsory literature:
[2]  Soutsos, M. (ed.). Concrete durability: a practical guide to the design of durable concrete structures. London: Thomas
[3]  Telford, 2010. ISBN 9780727735171
[4]  Neville, A. M. Properties Of Concrete . 4th edition. Harlow: Longman Group, 1995. ISBN 0-582-23070-5.
[6]  Recommended literature:
[7]  Kong, H. L. and Orbison, J. G. Concrete Deterioration Due to Acid Precipitation. ACI Materials Journal [online]. 1987.
[8]  Vol. 84, no. 2, p. 110–116. DOI 10.14359/1825.
[9]  CEB-FIP. fib Model Code for Concrete Structures 2010. Lausanne: fédération internationale du béton, 2013. ISBN 978-


Betonové prvky raného stáří

Problematika betonů raného stáří - hydratace, vývoj mikrostruktury betonu, pracovní diagramy betonu raného stáří. Modelování betonu raného stáří. Pokročilé metody analýzy a jejich netradiční uplatnění při návrhu postupu odbedňování s ohledem na dodržení tolerancí průhybu. Návrh kotevních oblastí pro předpínaní betonů velmi raného stáří.

[1]  Povinná literatura:
[2]  J. Byfors, Plain Concrete at Early Ages, Swedish Cement and Concrete Research Institute, Stockholm, 1980
[3]  A. Neville, Properties of Concrete, AddisonWesley Longman Limited, England, 1996.
[5]  Doporučená literatura:


Early-age Concrete Members

Issues related to early age concrete – hydration, development of microstructure, stress-strain diagrams. Numerical modeling of early age concrete. Advanced methods for analysis and their application to formwork removal with respect to displacement control. Design of anchor zones for prestressed concrete at very early ages.

[1]  Povinná literatura:
[2]  J. Byfors, Plain Concrete at Early Ages, Swedish Cement and Concrete Research Institute, Stockholm, 1980
[3]  A. Neville, Properties of Concrete, AddisonWesley Longman Limited, England, 1996.
[5]  Doporučená literatura:


Extrémně zatížené betonové konstrukce

Chování betonu vystaveného zatížením o velké rychlosti přetvoření, jako jsou výbuchy, nárazy (těles, vozidel, apod.), či penetrace (projektily). Šíření rázové vlny v prostoru a materiálu zejména s ohledem na heterogenitu materiálu. Interakce různých extrémních zatížení, např. výbuch s následným požárem. Principy numerického modelování rychlých dynamických jevů.

[1]  Povinná literatura:
[2]  HENRYCH, Josef. Dynamika výbuchu a její užití. Praha : Academia – nakladatelství ČAV. 1973. 412 s.
[3]  ZUKAS, Jonas A and WALTERS, William P. Explosive Effects and Applications. New York : Springer-Verlag GmbH. 1997. 460 p. ISBN 9780387982014.
[4]  ACI 370R-14 Report for the Design of Concrete Structures for Blast Effects, American Concrete Institute. 2014. ISBN 978-0-87031-898-6
[5]  
[6]  Doporučená literatura:
[7]  MAKOVIČKA, D. and JANOVSKÝ, B. Příručka protivýbuchové ochrany staveb (Handbook of antiexplosion protection of structures), Česká technika – nakladatelství ČVUT v Praze, 2008, ISBN 978-80-01-04090-4.


Effect of Extreme Loadings on Concrete Structures

Performance of concrete subjected to high (strain) velocity loading, such as blast, impact (objects, vehicles, etc.) or penetration (projectiles). Blast wave propagation in (confined) space and in material in particular with respect to the heterogeneity of material. Interaction of various extreme loadings, e.g. blast and fire. Principles of numerical modeling of fast dynamic phenomena.

[1]  Compulsory literature:
[2]  HENRYCH, Josef. The dynamics of explosion and its use. Amsterdam and New York: Elsevier Scientific Publishing
[3]  Company. 1979. 562 s.
[4]  ZUKAS, Jonas A and WALTERS, William P. Explosive Effects and Applications. New York : Springer-Verlag GmbH.
[5]  1997. 460 p. ISBN 9780387982014.
[7]  Recommended literature:
[8]  ACI 370R-14 Report for the Design of Concrete Structures for Blast Effects, American Concrete Institute. 2014. ISBN


Vláknobetonové kompozity

Vláknobeton jako konstrukční materiál nachází stále větší uplatnění ve stavebnictví. Nelineární chování a vlastnosti materiálu vybízí k využití nelineárních výpočetních metod pro návrh vláknobetonových konstrukcí. Správnost získaných výsledků je podložena vývojem a kalibrací materiálových modelů. Absolvováním předmětu student získá znalosti o krátkodobém a dlouhodobém chování vláknobetonu, obecných pravidlech, předpisech a doporučení pro návrh vláknobetonových konstrukcí a uplatnění moderních výpočetních přístupů pro predikci vzniku a rozvoje trhlin.

[1]  Povinná literatura:
[2]  Bentur A.,Mindess, S. Fibre Reinforced Cementitious Composites, Second Edition, 2006, ISBN 9780415250481.
[3]  Mobasher, B. Mechanics of Fiber and Textile Reinforced Cement Composites. 2011, ISBN 9781439806609.
[4]  
[5]  Doporučená literatura:
[6]  Htut T., Foster S. Fracture Processes in Steel Fibre Reinforced Concrete, 2011, ISBN 9783639323894.


Fibre Reinforced Concrete Composites

Fibre reinforced concrete as a structural material has become popular in the construction industry. Its nonlinear behaviour and material properties encourage to use nonlinear computational methods for the design of fibre reinforced concrete structures. The computational accuracy of obtained results leans on the development and the calibration of material models. The objective of this course is to gain knowledge of short-term and long-term behaviour of fibre reinforced concrete composites, general rules, regulations and recommendations for the design of fibre reinforced concrete structures, as well as the utilization of modern computational approaches for the predication of both crack occurrence and crack propagation.

[1]  Povinná literatura:
[2]  Bentur A.,Mindess, S. Fibre Reinforced Cementitious Composites, Second Edition, 2006, ISBN 9780415250481.
[3]  Mobasher, B. Mechanics of Fiber and Textile Reinforced Cement Composites. 2011, ISBN 9781439806609.
[4]  
[5]  Doporučená literatura:
[6]  Htut T., Foster S. Fracture Processes in Steel Fibre Reinforced Concrete, 2011, ISBN 9783639323894.


Application of Fuzzy Set Theory in Civil Engineering

The objective of this course is to gain knowledge and skills necessary for work with uncertainty or insufficient information, which can be used for numerical description of behavior of materials and structural systems. This course consists of lectures focused on difference between classical and fuzzy sets, definition of fuzzy sets, basic operations on fuzzy sets, fuzzy arithmetic, difference between classical and fuzzy logic, fuzzy logic modeling and methodology of fuzzy logic modeling.


Betonové konstrukce vystavené vysokým teplotám

Přednášky - Navrhování konstrukcí na účinky požáru. - Fyzikální a chemické procesy v betonu a v oceli při vysokých teplotách. - Transportní modely (transport tepla, sdružený transport tepla a vlhkosti). - Numerické metody (metoda konečných diferencí, metoda konečných prvků, metody časové diskretizace). - Sdružená termo-mechanická úloha, úloha s poškozením, úloha s pohyblivou hranicí (Stefanova úloha). - Modelování konstrukcí při požáru, analýza konstrukcí po požáru. Semináře - Prohloubení témat probraných na přednáškách, řešení vybraných úloh a konkrétních příkladů s přesahem do seminární práce. Konzultace - Konzultace řešené problematiky, konzultace seminární práce.

[1]  Povinná literatura:
[2]  - Guo, Z., Shi, X. Experiment and Calculation of Reinforced Concrete at Elevated Temperatures. Boston: Butterworth-Heinemann, 2001, ISBN 978-0-12-386962-3.
[3]  - Purkiss, J. A., Li. L.-Y. Fire Safety Engineering Design of Structures. CRC Press, 2017. ISBN 9781138074262.
[5]  Doporučená literatura:
[6]  - Bažant, Z. P., Kaplan, M. F. Concrete at High Temperatures: Material Properties and Mathematical Models. London: Addison-Wesley, 1996, ISBN 978-0582086265.


Concrete Structures Exposed to High Temperatures

Lectures - Structural fire design. - Physical and chemical processes in concrete and steel at high temperatures. - Models of transport processes in concrete (heat transfer, coupled heat and mass transfer). - Numerical methods (finite difference method, finite element method, time discretization methods). - Coupled thermo-mechanical problem, damage mechanics, moving boundary problem (Stefan problem). - Modelling of structures at high temperatures, analysis of structures after fire. Seminars - Studying the worked examples, solution of selected problems related to the topic of the lectures and the seminar paper. Consultations - Consultations of the examples and the seminar paper.

[1]  Povinná literatura:
[2]  - Guo, Z., Shi, X. Experiment and Calculation of Reinforced Concrete at Elevated Temperatures. Boston: Butterworth-Heinemann, 2001, ISBN 978-0-12-386962-3.
[3]  - Purkiss, J. A., Li. L.-Y. Fire Safety Engineering Design of Structures. CRC Press, 2017. ISBN 9781138074262.
[5]  Doporučená literatura:
[6]  - Bažant, Z. P., Kaplan, M. F. Concrete at High Temperatures: Material Properties and Mathematical Models. London: Addison-Wesley, 1996, ISBN 978-0582086265.


Komplexní hodnocení betonových a zděných konstrukcí

Předmět je zaměřen na komplexní hodnocení existujících zděných a betonových konstrukcí v kontextu stávajících technických norem a jejich principů. Základní témata v rámci výuky předmětu jsou: - teoretické základy hodnocení existujících konstrukcí a základní odlišnosti od navrhování nových konstrukcí - metody hodnocení existujících betonových a zděných konstrukcí ve vztahu k platným technickým předpisům - diagnostické metody a jejich vhodnost pro jednotlivé materiály a typy konstrukcí - stanovení návrhových charakteristik materiálů na základě vyhodnocení provedených zkoušek (průzkumu) - zásady a provádění praktického hodnocení existujících zděných konstrukcí - zásady a provádění praktického hodnocení existujících betonových, železobetonových a předpjatých konstrukcí - zásady návrhu a ověření existujících konstrukcí při opravách a přestavbách

[1]  Povinná literatura:
[2]  -
[4]  Doporučená literatura:
[5]  ČSN EN 1990 - Zásady navrhování konstrukcí, ÚNMZ
[6]  ČSN EN 1991 - Eurokód 1 - Zatížení konstrukcí, soubor norem, ÚNMZ
[7]  ČSN EN 1992 - Eurokód 2 - Navrhování betonových konstrukcí, soubor norem, ÚNMZ
[8]  ČSN EN 1996 - Eurokód 6 - Navrhování zděných konstrukcí, soubor norem, ÚNMZ


Assessment of Existing Concrete and Masonry Structures

The subject is focused on assessment of existing sconcrete and masonry structures in terms of contemporary approaches and standards. The main topics of the subject are: - theory of existing structures assessment - material properties determination based on investigation and testing - differencies in design of a new structure and assessment of existing one - methods and approaches to assessment of existing structures - investigation methods, results and its application in assessment of masonry, RC and presstressed concrete structures - design principles of remedial actions for superstructures

[1]  Povinná literatura:
[2]  -
[4]  Doporučená literatura:
[5]  EN 1990 - Basis of structural design
[6]  EN 1991 - Eurocode 1 - Action on structures
[7]  EN 1992 - Eurocode 2 - Design of concrete structures
[8]  EN 1996 - Eurocode 6 – Design of masonry structrues
[9]  ISO 13822 - Bases for design of structures -- Assessment of existing structures


Životní cyklus betonových konstrukcí

Přístupy k návrhu betonových konstrukcí podle principů udržitelného stavění. Posouzení životního cyklu železobetonových a betonových konstrukcí. Environmentální aspekty v navrhování betonových konstrukcí. Využití kompozitů pro zlepšení trvanlivosti a prodloužení životnosti konstrukcí. Recyklace v oblasti betonových a železobetonových konstrukcí. Life Cycle Design of concrete structures. Life Cycle Assessment of reinforced concrete and concrete structures. Environmental aspects in the design of concrete structures. Application of composite materials for enhancement of durability and extension of lifetime of structures. Recycling related to concrete and reinforced concrete structures.

[1]  Povinná literatura:
[2]  Vladimír Kočí, kol.: LCA a EPD stavebních výrobků, ISBN 978-80-260-3504-6
[3]  Robert Crawford: Life Cycle Assessment in the Built Environment, ISBN 978-0-415-55795-5
[4]  
[5]  Doporučená literatura:
[6]  Jorge de Brito,Nabajyoti Saikia: Recycled Aggregate in Concrete, ISBN 978-1-4471-4539-4


Metody navrhování betonových konstrukcí

Pokročilé navrhování železobetonových konstrukcí - porovnání výpočetních modelů a metod. Nelineární působení, betonové konstrukce v režimu vysokých hodnot namáhání. Plastické chování, vznik plastických kloubů, natočení v plastických oblastech, rotační kapacita. Omezení únosnosti, kontrola přetvoření prvků.

[1]  Povinná literatura:
[2]  Wight, J.K. – Mac Gregor, J.G.: Reiforced Concrete. Mechanics and Design. Pearson Edication, Inc. 2009. ISBN 977-0-13-228141-6
[3]  Bilčík,j. – Fillo L. – Benko, V. – Halvoník, J.: Betónové konštrukcie. STU v Bratislave 2008. ISBN 978-80-227-2940-6
[5]  Doporučená literatura:
[6]  Nilson, A.H. – Darwin, D. – Dolan, Ch.W.: Design of Concrete Structures. McGraw-Hill Companies, Inc., 2004. ISBN 978-007-131139-7


Design Methods of Concrete Structures

Advanced design of reinforced concrete structures - comparison of analysis models and methods. Non-linear behaviour, concrete structures in high temperatures mode. Plastic behaviour, formation of yield hinges, plastic strain in the ultimate limit state, rotation capacity. Limit of load capacity, strain control of elements.

[1]  Povinná literatura:
[2]  Wight, J.K. – Mac Gregor, J.G.: Reiforced Concrete. Mechanics and Design. Pearson Edication, Inc. 2009. ISBN 977-0-
[3]  13-228141-6
[4]  Nilson, A.H. – Darwin, D. – Dolan. C.W.: Design of concrete structures. McGraw Hill Higher Education, 2011. ISBN
[5]  978-007-131139-7.
[6]  Doporučená literatura:
[7]  Bažant, Z. P., and Pang, S.-D. (2006) “Mechanics based statistics of failure risk of quasibrittle structures and size effect
[8]  on safety factors.” Proc. Nat'l Acad. Sci., USA 103 (25), pp. 9434–9439


Netradiční způsob vyztužení

Možnosti a hranice ztužení struktury betonu rozptýlenou vláknovou výztuží. Zkoušky vláknobetonu. Možnosti využití vláknobetonu při návrhu betonových konstrukcí.


Předpjatý beton

Předem a dodatečně předpjatý beton, moderní předpínací systémy, lanové a tyčové předpínání. Nekovové druhy výztuže a jejich kotvení, vlastnosti, aplikace, nesoudržná výztuž, volné kabely, materiály pro zemní kotvy. Specifika předpjatých konstrukcí, vlivy objemových změn betonu na dlouhodobé působení. Předpínání v pozemních stavbách a v inženýrských stavbách - aplikace na konstrukcích. Trvanlivost a životnost předpjatých konstrukcí a rekonstrukce.

[1]  Povinná literatura:
[2]  fib Bulletin 51, Structural concrete, Textbook, Vol. 1, fib 2009
[3]  fib Bulletin 52-54, Structural concrete, Textbook, Vol.2 - 4, fib 2010
[5]  Doporučená literatura:
[6]  fib Bulletin 33, Durability of post-tensioning tendons, fib. 2006


Recyklace v betonovém stavitelství

Využití druhotných surovin ze stavebního a demoličního odpadu v cementových kompozitech. Recyklované stavební materiály, stavební a průmyslové odpady jako složky betonu. Recyklace betonových konstrukcí. Aplikace recyklovaných materiálů v konstrukcích. Návrh složení nových kompozitů, jejich charakteristiky. Zkoušení vlastností nových kompozitů z recyklovaných materiálů


Rekonstrukce a zesilování betonových mostů

Vlivy způsobující degradaci mostních konstrukcí, především betonu a betonářské i předpínací výztuže. Diagnostika - vizuální prohlídky, nedestruktivní metody a destruktivní metody. Stanovení zatížitelnosti. Způsoby opravy a zesilování betonových mostních konstrukcí.


Stabilita prutových a plošných konstrukcí

Předmět seznamuje s metodami analýzy štíhlých prutových a plošných konstrukcí. Pruty a prutové soustavy. Tlačené pruty, ohýbané pruty, kombinace namáhání, prutové soustavy - stabilitní problémy, imperfektní konstrukce, vzpěrná pevnost, mezní únosnost, metody řešení, návrhové postupy. Boulení stěn. Lineární teorie boulení nevyztužených a vyztužených stěn. Nelineární teorie boulení nevyztužených a vyztužených stěn. Stabilita a únosnost trapézových stojin nosníků.


Technologie betonu - betony vyztužené vlákny

Typy materiálů a vláken pro vyztužování betonu. Jak ovlivňuje přítomnost vláken vlastnosti betonu. Technologické problémy realizace betonů vyztužených vlákny. Technologické postupy zhotovení betonů s vlákny. Zkoušení vlastností betonů s vlákny. Homogenita vyztužení vlákny a její kontrola. Pracovní diagram vláknobetonu. Chování betonů s vlákny po vzniku trhliny, metody jeho vyhodnocení a zohlednění při návrhu konstrukce (index houževnatosti, absorbovaná energie, ekvivalentní napětí). Příklady použití betonů s vlákny.


Užití teorie fuzzy množin ve stavebnictví

Cílem předmětu je získání znalostí a dovedností potřebných při práci s neurčitostmi nebo nedostatečným množstvím informací, které lze využít při numerickém popisu chování materiálů a konstrukčních systémů. Předmět se zabývá rozdíly mezi klasickými množinami a fuzzy množinami, definicí fuzzy množin, základními operacemi s fuzzy množinami, fuzzy aritmetikou, rozdíly mezi klasickou a fuzzy logikou, fuzzy logickým modelováním a způsoby tvorby fuzzy logických modelů. Základní principy teorie fuzzy množin a fuzzy logiky. Fuzzy čísla a fuzzy aritmetika. Materiálové modelování pomocí fuzzy logiky. Určování hraničních mezí výsledků analýz pomocí fuzzy množin. Příklady aplikace fuzzy logiky a fuzzy čísel ve stavebnictví.

[1]  Povinná literatura:
[2]  Klir, G., Juan, B. Fuzzy Sets and Fuzzy Logic. New Jersey: Prentice Hall, 1995, ISBN 0-13-101171-5.
[3]  Novák, V. Základy fuzzy modelování. Praha: BEN, 2000, ISBN 80-7300-009-1.
[4]  
[5]  Doporučená literatura:
[6]  Ross, T. J. Fuzzy logic with engineering applications. New York, NY: McGraw-Hill, 1995, ISBN 0-07-113637-1.


Teorie konstrukcí I

Materiálové charakteristiky, vývoj vlhkosti a teploty, krátkodobá a dlouhodobá přetvoření, dotvarování a smršťování - modely predikce, analýza na úrovni bodu a celého průřezu, diferenční smršťování a dotvarování, analýza konstrukcí se změnami statického systému, problematika časového vývoje průhybů, nelineární analýza, teorie kroucení, tenkostěnné konstrukce - použití metody lomenic, konečných prvků, konečných pásů, ochabnutí smykem a jeho projevy.

[1]  Povinná literatura:
[2]  • V. Křístek: Teoretické problémy betonových konstrukcí a mostů, Vydavatelství ČVUT, Praha, 1980
[3]  • Z. Šmerda, V. Křístek : Creep and Shrinkage of Concrete Elements and Structures, Elsevier, Amsterdam, Oxford, New York, Tokyo, 1988
[4]  • V. Křístek: Theory of Box Girders, Wiley and Sons, New York, Chichester, Brisbane, Toronto, 1979
[6]  Doporučená literatura:
[7]  • Z. Šmerda, V. Křístek: Dotvarování a smršťování betonových prvků a konstrukcí, SNTL, Praha, 1978


Theory of Structures I

Factors influencing creep and shrinkage of concrete. Main features and effects of creep and shrinkage of concrete. Increase of deflections and redistribution of internal forces. Structures changing structural system and second order effects. Time development of the humidity and temperature distributions in concrete members. Environmental conditions and analysis of temperature and humidity transfer. Non-uniformity and time development of humidity distributions. Strain softening. Stress analysis. Creep and shrinkage prediction models. Calculation of strain from a known stress history. Direct integration and methods of time-discretization. Analysis of stress variation with known strain history; relaxation. Creep and shrinkage analysis of structures. Structural analysis of statically determinate and indeterminate structures, homogeneous and non-homogeneous, changing structural system. Methods of structural analysis. Redistribution of internal forces. Stress variation in concrete structures subjected to support settlements. Stress distribution in box girders. Creep analysis of high-rise buildings. Creep buckling. Excessive deflections of prestressed concrete bridges. Findings from experimental investigations. Measurements of stress and deflection developments. Comparison of experimental results with theoretical predictions. Statistical variability of material creep parameters and environmental factors. Uncertainty of creep predictions. Variability of stresses and deformations. Conclusions and practical recommendations.

[1]  Povinná literatura:
[2]  •Z. Šmerda, V. Křístek : Creep and Shrinkage of Concrete Elements and Structures, Elsevier, Amsterdam, Oxford, New York, Tokyo, 1988
[3]  •V. Křístek: Theory of Box Girders, Wiley and Sons, New York, Chichester, Brisbane, Toronto, 1979
[5]  Doporučená literatura:


Tenkostěnné a štíhlé betonové konstrukce

Skořepinové konstrukce - konstrukční typy, postupy výstavby, specifika statického působení, metodika výpočtu, zjednodušené postupy výpočetní analýzy, stabilita skořepin. Štíhlé betonové konstrukce - předpoklady návrhu, metodiky návrhu, skutečné působení, analytické metody řešení, účinky dotvarování. Ploché oblouky - teorie působení konstrukcí, stabilita, nelineární výpočty, prolomení oblouků.

[1]  Povinná literatura:
[2]  Zdenek P. bazant, Luigi Cedolin: Stability of Strcutures – Elastic, Inelastci, Fracture and Damage Theories, ISBN 978-981431730


Užití betonu v jaderných zařízeních

Cílem předmětu je získání znalostí a dovedností potřebných při navrhování a ověřování spolehlivosti betonových konstrukcí v jaderných zařízení. V rámci tohoto předmětu je studována problematika vlivu ionizujícího záření na mechanické vlastnosti betonu a jeho složek, možnosti numerického modelování vlivu ionizujícího záření na beton a betonové konstrukce, dále interakce koria a betonu a možnosti zajištění hermetičnosti kritických betonových konstrukcí a konstrukčních prvků.

[1]  Povinná literatura:
[2]  Newman, J., Choo, B. S. Advanced concrete technology - Concrete properties. Burlington: Butterworth-Heinemann, 2003, ISBN 0-7506-5104-0.
[3]  Neville, A. M. Properties of concrete. Harlow: Pearson Education Limited, 2011, ISBN 978-0-273-75580-7.
[4]  
[5]  Doporučená literatura:
[6]  Kaplan, M. F. Concrete radiation shielding. Harlow: Longman Scientific, 1989, ISBN 0470213388.


Application of Concrete in Nuclear Facilities

The objective of this course is to gain knowledge and skills necessary for design and safety assessment of concrete structures in nuclear facilities. This course focuses on effect of radiation on mechanical properties of concrete and its components, possibilities of numerical modeling of effect of radiation on concrete and concrete structures, corium-concrete interaction and possibilities of hermetic insulation provided by concrete structures and concrete structural components.

[1]  Povinná literatura:
[2]  Newman, J., Choo, B. S. Advanced concrete technology - Concrete properties. Burlington: Butterworth-Heinemann, 2003,ISBN 0-7506-5104-0.
[3]  Neville, A. M. Properties of concrete. Harlow: Pearson Education Limited, 2011, ISBN 978-0-273-75580-7.
[5]  Doporučená literatura:


Advanced Bachelor Project


Bakalářská práce

dle zadání

[1]  dle zadání


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Betonové a zděné konstrukce 1

Zaměřením předmětu je navrhování betonových prvků a konstrukcí vícepodlažních budov - navazuje na předmět Navrhování nosných konstrukcí. Obsahem výuky je doplnění a zobecnění postupů ověřování únosnosti železobetonových konstrukčních prvků pro případy namáhání ohybem, smykem, kombinací šikmého ohybu a normálové síly, navrhování prvků namáhaných kroucením, protlačením, posouzení štíhlých tlačených prvků. Pro jednotlivé typy konstrukcí jsou probrány postupy navrhování včetně volby vhodných výpočetních modelů a výpočetních metod a zásad vyztužování.

Povinná literatura:
[1]  [1] Procházka, J., Šmejkal, J.: Betonové stropní a schodišťové konstrukce. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2017. 978-80-01-06323-1.
[2]  [2] Kohoutková, A., Procházka, J., Vašková, J.: Navrhování železobetonových konstrukcí. Příklady a postupy. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2014. 978-80-01-05587-8.
[3]  [3] Procházka, J., Šmejkal, J.: Betonové základové a opěrné konstrukce. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2017. 978-80-01-06128-2.
Doporučená literatura:
[4]  [4 Nilson, A.H., Darwin, D., Dolan. C.W.: Design of concrete structures. 14th ed. McGraw-Hill Higher Education, New York 2010. 978-0-07-329349-3.
[5]  [5] Hanzlová, H., Šmejkal, J.: Betonové a zděné konstrukce 1. Základy navrhování konstrukcí. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze 2013. 978-80-01-05323-2.

Betonové mosty 1

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními principy navrhování betonových a zděných mostních konstrukcí. Předmět se věnjje rovněž souvisejícím problémům od názvosloví, prostorového uspořádání a zatížení mostů až po navrhování jednotlivých typů betonových mostních konstrukcí a technologii jejich výstavby.

Povinná literatura:
[1]   [1] Šafář, R., Kukaň, Vl., Drahorád, M., Foglar, M.: Betonové mosty 1. Přednášky. Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2010, ISBN 978-80-01-04661-6.
[2]   [2] Šafář, R.: Betonové mosty 2. Přednášky. Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2017, ISBN 978-80-01-05543-4.
[3]   [3] Šafář, R.: Betonové mosty 2 - cvičení. Návrh předpjatého mostu podle Eurokódů. Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2015, ISBN 978-80-01-05690-5.
Doporučená literatura:
[4]  [4] Šafář, R., Petřík, M., Tej, P.: Concrete Bridges - Worked Examples. Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2015, ISBN 978-80-01-05179-5.

Bachelor Project

in accordance with the thesis proposal

[1]  in accordance with a thesis proposal


Betonové a zděné konstrukce v arch. 1

Vlastnosti betonu a výztuže, spolupůsobení betonu a výztuže, chování (statické působení) betonových prvků, mezní stavy únosnosti (MSÚ) - únosnost železobetonových průřezů v ohybu, únosnost ve smyku , zásady vyztužování desek a trámů , prvky namáhané N+M, mezní stavy použitelnosti (MSP). Zděné konstrukce. Předpjatý beton.

Povinná literatura:
[1]  Hanzlová, H.- Šmejkal, J.: Betonové a zděné konstrukce 1, Základy navrhování betonový́ch konstrukcí, skriptum pro přednášky, 1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2013. 255 s., ISBN 978-80-01-05323-2.
[2]  Drbohlavová, L. - Hanzlová, H.: Betonové a zděné konstrukce v architektuře 1 - Komentované příklady , skriptum pro cvičení, 1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2011, 86. s. , ISBN 978-80-01-04888-7.
[3]  Kohoutková, A., Procházka, J., Vašková, J.: Navrhování betonových konstrukcí, Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2017. ISBN 978-80-01-05587-8. 254 str.
Studijní pomůcky:
[4]  Sylaby přednášek, pomůcky pro jednotlivá cvičení, vzorové příklady.

Betonové a zděné konstrukce E

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů v oblasti navrhování železobetonových konstrukcí na MSÚ v návaznosti na předmět NNK. Obsahem předmětu je problematika navrhování desek jednosměrně i obousměrně pnutých, zásady navrhování schodišť, ztužujících stěn, zděných konstrukcí, základů, opěrných stěn, montovaných konstrukcí, hal a předpjatého betonu. Mezní stavy použitelnosti. Zděné konstrukce. Úvod do navrhování inženýrských konstrukcí a mostů.

[1]  [1] Hanzlová, H., Šmejkal, J.: Betonové a zděné konstrukce 1. Základy navrhování konstrukcí. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze 2013
[2]  [2] Kohoutková, A., Procházka, J., Vašková, J.: Navrhování železobetonových konstrukcí. Příklady a postupy. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2014.
[3]  [3] Procházka, J., Šmejkal, J.: Betonové stropní a schodišťové konstrukce. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2017.
[4]  [4] Procházka, J., Šmejkal, J.: Betonové základové a opěrné konstrukce. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2017.
[5]  [5] Foglar, M. a kol.: Betonové konstrukce 3. Navrhování betonových konstrukcí na MSP, Úvod do předpjatého betonu. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2012.


Betonové a zděné konstrukce Q

Zaměřením předmětu je navrhování betonových a zděných prvků a konstrukcí vícepodlažních budov - navazuje na předmět Navrhování nosných konstrukcí. Obsahem výuky v oblasti železobetonových konstrukcí je doplnění a zobecnění postupů ověřování únosnosti konstrukčních prvků pro případy namáhání ohybem, smykem, kombinací šikmého ohybu a normálové síly, navrhování prvků namáhaných kroucením, protlačením, posouzení štíhlých tlačených prvků. Pro jednotlivé typy konstrukcí jsou probrány postupy navrhování včetně volby vhodných výpočetních modelů a výpočetních metod a zásad vyztužování. V části zaměřené na zděné konstrukce jsou probírány postupy pro návrh a ověření běžných typů vodorovných a svislých zděných konstrukcí.

Povinná literatura:
[1]   Procházka, J., Šmejkal, J.: Betonové stropní a schodišťové konstrukce. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2017, ISBN 978-80-01-06323-1.
[2]   Kohoutková, A., Procházka, J., Vašková, J.: Navrhování železobetonových konstrukcí. Příklady a postupy. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2014, ISBN 978-80-01-05587-8.
[3]   Procházka, J., Šmejkal, J.: Betonové základové a opěrné konstrukce. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2017, ISBN 978-80-01-06128-2.
[4]   Košatka, P., Lorenz, K., Vašková, J.: Zděné konstrukce. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2010, ISBN 978-80-01-03463-7.
Doporučená literatura:
[5]   Nilson, A.H., Darwin, D., Dolan. C.W.: Design of concrete structures. 14th ed. McGraw-Hill Higher Education, New York, 2010, ISBN 978-0-07-329349-3.
[6]   Hanzlová, H., Šmejkal, J.: Betonové a zděné konstrukce 1. Základy navrhování konstrukcí. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2013, ISBN 978-80-01-05323-2.

Betonové a zděné konstrukce V

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů v oblasti navrhování železobetonových kon-strukcí na MSÚ v návaznosti na předmět NNK. Obsahem předmětu je problematika navrho-vání desek jednosměrně i obousměrně pnutých, zásady navrhování schodišť, ztužujících stěn, zděných konstrukcí, základů, opěrných stěn, montovaných konstrukcí, hal a předpjatého beto-nu. Mezní stavy použitelnosti. Úvod do navrhování inženýrských konstrukcí a mostů.

Povinná literatura:
[1]  Kohoutková, A., Procházka, J., Vašková, J.: Navrhování železobetonových konstrukcí. Příklady a postupy. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2014. 978-80-01-05587-8.
[2]  Hanzlová, H., Šmejkal, J.: Betonové a zděné konstrukce 1. Základy navrhování konstrukcí. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze 2013. 978-80-01-05323-2.
Doporučená literatura:
[3]  Procházka, J., Šmejkal, J.: Betonové stropní a schodišťové konstrukce. Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2017. 978-80-01-06323-1
[4]  Procházka, J., Šmejkal, J.: Betonové základové a opěrné konstrukce. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2017. 978-80-01-06128-2.
[5]  Collepardi M., Collepardi S., Troli R.: Concrete Mix Design. Grafiche Tintoretto, 2007. ISBN: 88-901469-8-2

Betonové a zděné konstrukce Z

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů v oblasti navrhování železobetonových kon-strukcí na MSÚ v návaznosti na předmět NNK. Obsahem předmětu je problematika navrho-vání desek jednosměrně i obousměrně pnutých, zásady navrhování schodišť, ztužujících stěn, zděných konstrukcí, základů, opěrných stěn, montovaných konstrukcí, hal a předpjatého beto-nu. Mezní stavy použitelnosti. Úvod do navrhování inženýrských konstrukcí a mostů.

Povinná literatura:
[1]  Kohoutková, A., Procházka, J., Vašková, J.: Navrhování železobetonových konstrukcí. Příklady a postupy. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2014. 978-80-01-05587-8.
[2]  Hanzlová, H., Šmejkal, J.: Betonové a zděné konstrukce 1. Základy navrhování konstrukcí. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze 2013. 978-80-01-05323-2.
Doporučená literatura:
[3]  Procházka, J., Šmejkal, J.: Betonové stropní a schodišťové konstrukce. Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2017. 978-80-01-06323-1
[4]  Procházka, J., Šmejkal, J.: Betonové základové a opěrné konstrukce. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2017. 978-80-01-06128-2.
[5]  Collepardi M., Collepardi S., Troli R.: Concrete Mix Design. Grafiche Tintoretto, 2007. ISBN: 88-901469-8-2

Betonové konstrukce 3C

Prohloubení poznaků v oblasti navrhování železobetonových konstrukcí se zaměřením na tvorbu inženýrského cítění. V rámci tohoto předmětu jsou získány schopnosti rychlého odhadu rozložení nutné výztuže v železobetonových deskách obecného tvaru, schopnosti tvorby základního strut-and-tie modelu pro daný konstrukční detail, schopnosti navrhnout optimální množství výztuže v obecném bodě železobetonových desek a stěn obecného tvaru podle rozložení vnitřních sil získaných běžně dostupnými výpočetními programy. V rámci tohoto předmětu jsou ještě vysvětleny základní principy analýzu uvažující plastizování materiálu a vyztužování železobetonových základových konstrukcí.

[1]  - Studijní pomůcky
[2]  - „Předpjaté betonové konstrukce“, Jaroslav Navrátil, ISBN 80-214-2649-7
[3]  - „Prestressed Concrete, A Fundamental Approach“, Edward G. Nawy, ISBN 0-13-149759-6
[4]  - „Stability of Structures, Elastic, Inelastic, Fracture and Damage Theories“, Zdenek P. Bazant, Luigi Cedolin, ISBN 0-486-42568-1


Betonové konstrukce 3K

Předmět se zabývá prohloubením znalostí v oblasti předpjatého betonu a vybraných problémů inženýrských konstrukcí.

[1]  Zich, M., Bažant, Z.: Montované betonové konstrukce. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2018, ISBN 978-80-7204-983-7
[2]  Zich, M., Bažant, Z.: Plošné betonové konstrukce, nádrže a zásobníky. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2010, ISBN 978-80-7204-693-5
[3]  Navrátil, J., Předpjaté betonové konstrukce. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2004, ISBN 80-214-2649-7
[4]  Vítek, J.: Historie předpjatého betonu. ČKAIT, 2016, ISBN 978-80-87438-84-8


Computer Aided Structural Design


Concrete and Masonry Structures 1

Structural design of concrete structures; prerequisite course 133FSTC Fundamentals of Structural Design - Concrete. Calculation models, methods of analysis (focus on simplified and empirical methods), reinforcing and detailing for particular structures and structural elements: slabs, frames, shear walls, staircase, basement and retaining walls, foundations.

Povinná literatura:
[1]  Procházka, J., Štemberk, P. : Concrete Structures 1, 1. ed. Prague: CTU Press, ISBN: 978-80-01-03607-5
[2]  Procházka, J., Štemberk, P. : Design Procedures for Reinforced Concrete Structures,1st. ed. Prague: Česká technika - publishing house of Czech Technical University in Prague, ISBN 978-80-01-04240-3
[3]  James K. Wight, James G. MacGregor: Reinforced Concrete: Mechanics and Design, ISBN-13: 978-9332575714
[4]  Mosley W.H., Bungey, J.H., Hulse, R.:Reinforced Concrete Design, ISBN-13: 978-0230302853

Concrete and Masonry Structures 3

Prestressed concrete structures, shell structures, prestressed cable structures, shear and torsion, load carrying capacity of bridges, design according to older standards and code provisions

Povinná literatura:
[1]   Navrátil, J.: Prestressed Concrete Structures, 1. ed. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. 184 p. ISBN 80-7204-462-1.
[2]   Procházka, J. - Štemberk, P.: Design Procedures for Reinforced Concrete Structures, 1. ed. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2009. 190 p. ISBN 978-80-01-04240-3.
[3]   Bachman, H. - Steinle, A.: Precast Concrete Structures. Ernst&Sohn GmbH&Co. 2011 ISBN 978-3-433-02960-2

Diplomová práce

dle zadání

[1]  dle zadání


Diploma project

in accordance with the thesis proposal

[1]  in accordance with the thesis proposal


Konstrukce při provádění staveb


Nosné konstrukce R - Beton

Obsahem předmětu jsou základy navrhování nosných betonových konstrukcí se zaměřením na provádění staveb a metodika navrhování podle platných norem včetně stanovení účinků zatížení. Probírány jsou vlastnosti betonu, technologie výroby betonu a jeho zkoušení, vlastnosti betonářské výztuže a její spolupůsobení s betonem. Stěžejní částí výuky je navrhování a vyztužování železobetonových konstrukcí pro základní typy namáhání (ohyb, smyk, tlak s ohybem) a úvod do problematiky mezních stavů použitelnosti. Výuka navazuje na úvodní odborné předměty programu Stavitelství (Stavební mechanika, Pružnost a pevnost, Stavební hmoty, Pozemní stavby).

[1]  [1] !Hanzlová, H., Šmejkal, J.: Betonové a zděné konstrukce 1. Základy navrhování konstrukcí. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2013. ISBN 978-80-01-05323-2.
[2]  [2] !Kohoutková, A., Procházka, J., Vašková, J.: Navrhování železobetonových konstrukcí. Příklady a postupy. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2014. ISBN 978-80-01-05587-8.
[3]  [3] ?Nilson, A.H., Darwin, D., Dolan. C.W.: Design of concrete structures. 14th Edition in SI Units. McGraw Hill Higher Education, 2011. ISBN 978-007-131139-7.
[4]  [4] ?Drbohlavová, L., Hanzlová, H.: Betonové a zděné konstrukce v architektuře 1. Komentované příklady. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2013. ISBN 978-80-01-04888-7
[5]  [5] ?Procházka, J. a kol.: Navrhování betonových konstrukcí 1. Prvky z prostého a železového betonu. ČBS Servis, s.r.o., 2009. ISBN 978-80-903807-5-2.
[6]  [6] :eBeton - Specialista na beton [online]. EBETON. Dostupné z: http://www.ebeton.cz/


Navrhování nosných konstrukcí - beton

Obsahem předmětu jsou základy navrhování nosných betonových konstrukcí a metodika navrhování podle platných norem včetně stanovení účinků zatížení. Probírány jsou vlastnosti betonu, technologie výroby betonu a jeho zkoušení, vlastnosti betonářské výztuže a její spolupůsobení s betonem. Stěžejní částí výuky je navrhování a vyztužování železobetonových konstrukcí pro základní typy namáhání (ohyb, smyk, tlak s ohybem) a úvod do problematiky mezních stavů použitelnosti. Výuka navazuje na úvodní odborné předměty programu Stavební inženýrství (Stavební mechanika, Pružnost a pevnost, Stavební hmoty, Pozemní stavby).

[1]  [1] !Hanzlová, H., Šmejkal, J.: Betonové a zděné konstrukce 1. Základy navrhování konstrukcí. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2013. ISBN 978-80-01-05323-2.
[2]  [2] !Kohoutková, A., Procházka, J., Vašková, J.: Navrhování železobetonových konstrukcí. Příklady a postupy. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2014. ISBN 978-80-01-05587-8.
[3]  [3] ?Nilson, A.H., Darwin, D., Dolan. C.W.: Design of concrete structures. 14th Edition in SI Units. McGraw Hill Higher Education, 2011. ISBN 978-007-131139-7.
[4]  [4] ?Drbohlavová, L., Hanzlová, H.: Betonové a zděné konstrukce v architektuře 1. Komentované příklady. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2013. ISBN 978-80-01-04888-7
[5]  [5] ?Procházka, J. a kol.: Navrhování betonových konstrukcí 1. Prvky z prostého a železového betonu. ČBS Servis, s.r.o., 2009. ISBN 978-80-903807-5-2.
[6]  [6] :eBeton - Specialista na beton [online]. EBETON. Dostupné z: http://www.ebeton.cz/


Požární spolehlivost beton. a zděných konstrukcí

Předmět je zaměřen na problematiku požární spolehlivosti betonových a zděných konstrukcí: chování betonu a betonových konstrukcí při požáru, zásady návrhu, teplotní analýza, zatížení, principy návrhu, návrhové metody, vlastnosti betonu a výztuže při zvýšených teplotách, navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru. Součástí předmětu je také výuka vybraných partií z oblasti pokročilého navrhování betonových konstrukcí při běžné teplotě: mezní stavy použitelnosti, předpjatý beton, prefabrikované a spřažené konstrukce.

Povinná literatura:
[1]   Procházka, J., Vašková, J., Štefan, R.: Navrhování betonových a zděných konstrukcí na účinky požáru. České vysoké učení technické v Praze, Praha 2010, ISBN 978-80-01-04613-5.
[2]   Wald, F., a kol.: Výpočet požární odolnosti stavebních konstrukcí. České vysoké učení technické v Praze, Praha 2005, ISBN 80-0103157-8.
[3]   Foglar, M., a kol.: Betonové konstrukce 3. Navrhování betonových konstrukcí na MSP. Úvod do předpjatého betonu. České vysoké učení technické v Praze, Praha 2012, ISBN 978-80-01-05690-5.
Doporučená literatura:
[4]   Wald, F., a kol.: Prokazování požární odolnosti statickým výpočtem. České vysoké učení technické v Praze, Praha 2010, ISBN 978-80-89113-69-9.
[5]   Purkiss, J.A., Li, L.-Y. Fire Safety Engineering Design of Structures, 3rd Edition. CRC Press, 2017, ISBN 978-1466585478.

Projekt 2


Projekt 2C

Zpracování statické části projektové dokumentace pro zadaný objekt (část objektu). Podrobný výpočet a vyztužení zadaných prvků. Na výuce se podílejí katedry KPS (K124) a geotechniky (K135).


Projekt 3C

Zpracování statické části projektové dokumentace pro zadaný objekt (část objektu). Podrobný výpočet a vyztužení zadaných prvků. Na výuce se podílejí katedry KPS (K124) a geotechniky (K135).


Realizace beton. a zděných kostrukcí

Předmět je zaměřen na praktické navrhování základních konstrukčních prvků betonových staveb, souvislost navrhování a statického působení prvků s technologií výroby a prováděním konstrukcí. Jsou představeny principy návrhu konstrukčních prvků a konstrukcí s důrazem na zjednodušené metody a postupy. Součástí předmětu je i navrhování zděných konstrukcí, úvod do navrhování mostů a inženýrských konstrukcí a základní principy navrhování předpjatých betonových prvků.

Povinná literatura:
[1]   Procházka, Šmejkal: Betonové stropní a schodišťové konstrukce. Nakladatelství ČVUT 2017. ISBN 978-80-01-06323-1.
[2]   Procházka, Šmejkal: Betonové základové a opěrné konstrukce. Nakladatelství ČVUT 2017. ISBN 978-80-01-06128-2.
[3]   Košatka: Zděné konstrukce 1. Nakladatelství ČVUT 2010. ISBN 978-80-01-03463-7.
Doporučená literatura:
[4]   Foglar: Betonové konstrukce 3. Navrhování betonových konstrukcí na MSP. Úvod do předpjatého betonu. Nakladatelství ČVUT 2012. ISBN 978-80-01-04943-3.

Structural Design, Project 2

Structural design of given structure (building). Preliminary design of the structure. Technical documentation, drawings. Detailed design of chosen structural elements includes analysis, reinforcement design, reinforcement drawings.

[1]  [1] Foster Jack Strond: Structure and Fabric, Parts I - III, Longman 1994
[2]  [2] Barritt C.M.H.: Advanced Building Construction, Vol 1 - 4, Longman
[3]  1991


Structural Design Project 3

Structural design of given structure (building). Preliminary design of the structure. Technical documentation, drawings. Detailed design of chosen structural elements includes analysis, reinforcement design, reinforcement drawings.

[1]  [1] Foster Jack Strond: Structure and Fabric, Parts I - III, Longman 1994
[2]  [2] Barritt C.M.H.: Advanced Building Construction, Vol 1 - 4, Longman
[3]  1991


Basis of Bridges Design

The course of Bases of Bridge Design is focused on principal problems related to design of bridges - spatial arrangement and equipment of road and railway bridges, types of bridge structures and technologies of construction of concrete bridges. During seminars, design of a road, single-span, cast-in situ, prestressed concrete slab bridge is carried out.

Povinná literatura:
[1]  Šafář, R.: Concrete Bridges - Lectures. CTU in Prague 2015, 978-80-01-05631-8.
[2]  Šafář, R., Petřík, M., Tej, P.: Concrete Bridges - Worked Examples. CTU in Prague, 2015, ISBN 978-80-01-05179-5.

Beton v extrémních podmínkách

Povinná literatura:
[1]   Procházka, J.; Štefan, R.; Vašková, J.: Navrhování betonových a zděných konstrukcí na účinky požáru. Praha: ČVUT v Praze, 2010. ISBN 9788001046135.
Doporučená literatura:
[2]   Zhou, X.; Bull, J.: Concrete in Extreme Environments. Whittles Publishing, 2018. ISBN 978-184995-327-6.
[3]   Pleau, R.; Pigeon, M.: Durability of Concrete in Cold Climates. Taylor & Francis, 1995. ISBN 9780203860786.

Navrhování betonových konstr. na poč. C

Seznámení s vybranými výpočetními programy pro modelování konstrukcí. Základy metody konečných prvků. Základní typy prvků pro modelování konstrukcí. Zásady pro volbu vhodného modelu. Lineární a nelineární analýza. Analýza dotvarování a smršťování. Zásady a způsoby interpretace a ověřování výsledků. Praktické řešené příklady. Samostatná práce na zadaných úlohách.

[1]  Kolář, V., Kanický, V., Němec, I.: FEM: Principy a praxe metody konečných prvků. Praha: Computer Press, 1997.
[2]  Jandera, M. a kol. Využití pokročilého modelování konstrukcí v magisterském studiu [on-line]. URL: http://people.fsv.cvut.cz/www/stefarad/RPMT/Modelovani.html
[3]  Webové stránky jednotlivých softwarů.


Betonové mosty 2

Předmět rozšiřuje výuku problematiky betonových mostů. Předmětem jsou zejména technologie výstavby mostů a specifika jednotlivých konstrukčních systémů.

[1]  Vítek, J.: Mosty v České republice, Informační centrum ČKAIT, 2019, ISBN 978-80-88265-19-1
[2]  Vítek, J.: Historie předpjatého betonu. ČKAIT, 2016, ISBN 978-80-87438-84-8
[3]  Vítek, J.: Světové mosty od antiky po současnost. Grada publishing, a.s. 2019, ISBN 978-80-271-0770-4
[4]  Stráský, J.: Betonové mosty. ČKAIT 2001, ISBN 80-86426-05-X


Projekt K

Náplní předmětu je základní ideový návrh řešené konstrukce (most, inženýrská konstrukce, netypická konstrukce pozemních staveb). Vypracovány jsou základní výkresy dokumentující návrh konstrukce (výkresy tvaru, základní schémata vyztužení, případně předpětí, technická zpráva) a základní statický výpočet potvrzující správnost návrhu. Snahou je soustředit práci studenta na správný prvotní návrh konstrukce, návrh několika možných řešení a následný výběr ideální varianty. Výstupem řešení je i stručná rešeršní studie zabývající se zadanou studovanou problematikou. Výuka probíhá formou konzultací s vedoucím projektu.


Poruchy a rekonstrukce betonových konstrukcí

Povinná literatura:
[1]   J. Bilčík, J. Dohnálek. Sanace betonových konstrukcí. Jaga group, Bratislava, 151 stran, 2003. ISBN 80-88905-24-9.
[2]   T. Vaněk. Rekonstrukce staveb. SNTL, Praha, 260 stran, 1985. ISBN 04-721-85.
[3]   J. Witzany. Obnova a rekonstrukce staveb. ČVUT v Praze, Praha, 330 stran, 2018. ISBN 978-80-01-06360-6.
Doporučená literatura:
[4]   M. Fardis. Seismic assessment and retrofit of reinforced concrete buildings (fib bulletin 24), fib, Stuttgart, 306 stran, 2003, ISBN 2-88394-064-9.

Technologie betonu

Struktura betonu. Vláknobetony, vliv různých druhů vláken na vlastnosti betonu, výroba vláknobetonu a jeho zkoušení. Vliv extrémních teplot na beton. Technologie Off-shore structures. Nanotechnologie ve stavebnictví.

[1]  Nedbal, Mazurová, Trtík : Speciální betony
[2]  Krátký, Trtík, Vodička : Drátkobetonové konstrukce


 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz