CTU

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta stavební

K 133 - Katedra betonových a zděných konstrukcí

Předměty aktuálního semestru -- zimní 2017/18

přejděte na archiv


semestr zimní 2017/18


semestr letní 2016/17


Betonové konstrukce

Současná úroveň výzkumu vlastností a chování betonu a betonových konstrukcí. Pokročilé způsoby navrhování. Nelineární analýza betonových konstrukcí. Numerické modelování jako nástroj pro identifikaci chování betonových konstrukcí (vznik a rozvoj trhlin, vliv teploty, smršťování, dotvarování, deformace).


Betonové mosty

Vývoj materiálů a konstrukčních detailů pro betonové mosty. Využití moderních progresivních vysokopevnostních a lehkých konstrukčních materiálů. Speciální případy uspořádání a uložení mostních konstrukcí a účinky předpětí ? půdorysně zakřivené a šikmé mosty, zavěšené a visuté mosty, konstrukce extradosed. Redistribuce namáhání při speciálních postupech výstavby. Částečné předpětí mostů. Technologie výstavby a jejich vliv na konstrukční uspořádání, včetně předpětí a betonářské výztuže.


Betonové a zděné konstrukce


Metody navrhování betonových konstrukcí

Pokročilé navrhování železobetonových konstrukcí - porovnání výpočetních modelů a metod. Nelineární působení, betonové konstrukce v režimu vysokých hodnot namáhání.


Netradiční způsob vyztužení

Možnosti a hranice ztužení struktury betonu rozptýlenou vláknovou výztuží. Zkoušky vláknobetonu. Možnosti využití vláknobetonu při návrhu betonových konstrukcí.


Komunikace v odborném zahraničním prostředí

Odborná anglická výuka z oblasti matematiky, pružnosti, pevnosti, plasticity a z oblasti teorie konstrukcí a aplikací teorie konstrukcí.


Předpjatý beton

Předem a dodatečně předpjatý beton, moderní předpínací systémy, lanové a tyčové předpínání. Nekovové druhy výztuže a jejich kotvení, vlastnosti, aplikace, nesoudržná výztuž, volné kabely, materiály pro zemní kotvy. Specifika předpjatých konstrukcí, vlivy objemových změn betonu na dlouhodobé působení. Předpínání v pozemních stavbách a v inženýrských stavbách - aplikace na konstrukcích. Trvanlivost a životnost předpjatých konstrukcí a rekonstrukce.


Rekonstrukce betonových a zděných staveb

Příčiny vad, poruch a havárií různých objektů. Možnosti snižování počtů závad. Způsoby spojení starého a nového betonu se zdivem a dřevem včetně výpočtů. Prodloužení životnosti objektů. Řešení havarijních případů - požáry, výbuchy apod. Soudní spory. Zesilování všech hlavních nosných částí, výpočet, provedení, nejnovější způsoby zvýšení spolehlivosti - lepení ocelovými prvky, lamely CFK, tkaniny, HELIFIX, spínání apod. Odstraňování závad vodotěsných konstrukcí. Úpravy pracovních a dilatačních spár. Vliv agresivního prostředí. Likvidace objektů. Recyklace betonu a zdiva. Odstranění nosných sloupů. Nová podlaží pod stávajícím objektem. Příklady rekonstrukce základů, stropů, střech, průmyslových, inženýrských, občanských a vodohospodářských staveb. Zesilování zdiva. Exkurze, filmy, účast při experimentálním výzkumu.


Stabilita prutových a plošných konstrukcí

Předmět seznamuje s metodami analýzy štíhlých prutových a plošných konstrukcí. Pruty a prutové soustavy. Tlačené pruty, ohýbané pruty, kombinace namáhání, prutové soustavy - stabilitní problémy, imperfektní konstrukce, vzpěrná pevnost, mezní únosnost, metody řešení, návrhové postupy. Boulení stěn. Lineární teorie boulení nevyztužených a vyztužených stěn. Nelineární teorie boulení nevyztužených a vyztužených stěn. Stabilita a únosnost trapézových stojin nosníků.


Technologie betonu - betony vyztužené vlákny

Typy materiálů a vláken pro vyztužování betonu. Jak ovlivňuje přítomnost vláken vlastnosti betonu. Technologické problémy realizace betonů vyztužených vlákny. Technologické postupy zhotovení betonů s vlákny. Zkoušení vlastností betonů s vlákny. Homogenita vyztužení vlákny a její kontrola. Pracovní diagram vláknobetonu. Chování betonů s vlákny po vzniku trhliny, metody jeho vyhodnocení a zohlednění při návrhu konstrukce (index houževnatosti, absorbovaná energie, ekvivalentní napětí). Příklady použití betonů s vlákny.


Teorie konstrukcí I

Materiálové charakteristiky, vývoj vlhkosti a teploty, krátkodobá a dlouhodobá přetvoření, dotvarování a smršťování - modely predikce, analýza na úrovni bodu a celého průřezu, diferenční smršťování a dotvarování, analýza konstrukcí se změnami statického systému, problematika časového vývoje průhybů, nelineární analýza, teorie kroucení, tenkostěnné konstrukce - použití metody lomenic, konečných prvků, konečných pásů, ochabnutí smykem a jeho projevy.


Advanced Analysis of Concrete Structures 1

Factors influencing creep and shrinkage of concrete. Main features and effects of creep and shrinkage of concrete. Increase of deflections and redistribution of internal forces. Structures changing structural system and second order effects. Time development of the humidity and temperature distributions in concrete members. Environmental conditions and analysis of temperature and humidity transfer. Non-uniformity and time development of temperature and humidity distributions. Strain softening. Stress analysis. Creep and shrinkage prediction models. Calculation of strain from a known stress history. Direct integration and methods of time-discretization. Analysis of stress variation with known strain history; relaxation. Creep and shrinkage analysis of structures. Structural analysis of statically determinate and indeterminate structures, homogeneous and non-homogeneous, changing structural system. Methods of structural analysis. Redistribution of internal forces. Stress variation in concrete structures subjected to support settlements. Stress distribution in box girders. Creep analysis of high-rise buildings. Creep buckling. Excessive deflections of prestressed concrete bridges. Findings from experimental investigations. Measurements of stress and deflection developments. Comparison of experimental results with theoretical predictions. Statistical variability of material creep parameters and environmental factors. Uncertainty of creep predictions. Variability of stresses and deformations. Conclusions and practical recommendations.


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Betonové a zděné konstrukce 1

Navrhování betonových prvků a konstrukcí vícepodlažních budov - návaznost na předmět Navrhování nosných konstrukcí. Doplnění a zobecnění postupů ověřování únosnosti železobetonových konstrukčních prvků pro případy namáhání ohybem, smykem, kombinací šikmého ohybu a normálové síly. Navrhování prvků namáhaných kroucením, protlačením, posouzení štíhlých tlačených prvků. Výpočetní modely a metody pro navrhování betonových prvků (lineárně pružná analýza s omezenou redistribucí, plastická analýza, nelineární metody). Volba výpočetních modelů, postupy navrhování (včetně zjednodušených metod) a zásady vyztužování pro jednotlivé typy konstrukcí ? stropní desky, rámy, stěny, schodiště, suterénní a opěrné stěny, základy.


Betonové mosty 1

Názvosloví a hlavní části mostu. Prostorová úprava mostů. Zatížení a zatížitelnost mostů. Zásady navrhování a spolehlivost betonových mostů. Navrhovaní betonových mostních konstrukcí z prostého, železového a předpjatého betonu. Prefabrikace a typizace, mostní svršek, ložiska a mostní závěry.


Bachelor Project


Betonové a zděné konstrukce v arch. 1

Vlastnosti betonu a výztuže, spolupůsobení betonu a výztuže, chování (statické působení) betonových prvků, mezní stavy únosnosti (MSÚ) - únosnost železobetonových průřezů v ohybu, únosnost ve smyku , zásady vyztužování desek a trámů , prvky namáhané N+M, mezní stavy použitelnosti (MSP). Zděné konstrukce. Předpjatý beton.


Betonové a zděné konstrukce E

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů v oblasti navrhování železobetonových kon-strukcí na MSÚ v návaznosti na předmět NNK. Obsahem předmětu je problematika navrho-vání desek jednosměrně i obousměrně pnutých, zásady navrhování schodišť, ztužujících stěn, zděných konstrukcí, základů, opěrných stěn, montovaných konstrukcí, hal a předpjatého beto-nu. Mezní stavy použitelnosti. Zděné konstrukce. Úvod do navrhování inženýrských kon-strukcí a mostů.


Betonové a zděné konstrukce Q

Navrhování prvků a konstrukcí vícepodlažních budov - návaznost na předmět Navrhování nosných konstrukcí. Doplnění a zobecnění postupů ověřování únosnosti železobetonových konstrukčních prvků pro případy namáhání ohybem, smykem, kombinací šikmého ohybu a normálové síly. Navrhování prvků namáhaných kroucením, protlačením, posouzení štíhlých tlačených prvků. Výpočetní modely a metody pro navrhování betonových prvků (lineárně pružná analýza s omezenou redistribucí, plastická analýza, nelineární metody). Zděné konstrukce - rozšíření poznatků v navrhování tlačených prvků včetně výpočetních modelů pro stanovení účinků zatížení, navrhování prvků na účinky vodorovného zatížení, vyztužené zdivo.


Betonové a zděné konstrukce V

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů v oblasti navrhování železobetonových kon-strukcí na MSÚ v návaznosti na předmět NNK. Obsahem předmětu je problematika navrho-vání desek jednosměrně i obousměrně pnutých, zásady navrhování schodišť, ztužujících stěn, zděných konstrukcí, základů, opěrných stěn, montovaných konstrukcí, hal a předpjatého beto-nu. Mezní stavy použitelnosti. Úvod do navrhování inženýrských kon-strukcí a mostů.


Betonové konstrukce 3C

Prohloubení poznaků v oblasti navrhování železobetonových konstrukcí se zaměřením na tvorbu inženýrského cítění. V rámci tohoto předmětu jsou získány schopnosti rychlého odhadu rozložení nutné výztuže v železobetonových deskách obecného tvaru, schopnosti tvorby základního strut-and-tie modelu pro daný konstrukční detail, schopnosti navrhnout optimální množství výztuže v obecném bodě železobetonových desek a stěn obecného tvaru podle rozložení vnitřních sil získaných běžně dostupnými výpočetními programy. V rámci tohoto předmětu jsou ještě vysvětleny základní principy analýzu uvažující plastizování materiálu a vyztužování železobetonových základových konstrukcí.


Betonové konstrukce 3K


Concrete and masonry structures 1

Structural design of concrete structures; continuity with subject 133FSTD Fundamentals of Structural Design. Calculation models, methods of analysis (focus on simplified and empirical methods), rein-forcing and detailing for particular structures and structural elements: slabs, frames, shear walls, staircase, basement and retaining walls, foundations.


Concrete and Masonry Structures 3

Prestressed concrete structures, shell structures, prestressed cable structures, shear and torsion, load carrying capacity of bridges, design according to older standards and code provisions


Diplomový seminář


Projekt


Diplomová práce

dle zadání


Diploma project

in accordance with the thesis proposal


Konstrukce při provádění staveb


Nosné konstrukce R

Obsahem předmětu jsou základy navrhování nosných konstrukcí, metodika navrhování podle platných norem včetně stanovení účinků zatížení, odlišnosti návrhu vzhledem ke specifickým vlastnostem jednotlivých materiálů. Výuka navazuje na úvodní odborné předměty (Stavební mechanika, Pružnost a pevnost, Stavební hmoty, Pozemní stavby). Organizačně i obsahově je výuka rozdělena do dvou tématických celků ? části Betonové a zděné konstrukce a Ocelové a dřevěné konstrukce


Navrhování nosných konstrukcí

Obsahem předmětu jsou základy navrhování nosných konstrukcí, metodika navrhování podle platných norem včetně stanovení účinků zatížení, odlišnosti návrhu vzhledem ke specifickým vlastnostem jednotlivých materiálů. Výuka navazuje na úvodní odborné předměty programu Stavební inženýrství (Stavební mechanika, Pružnost a pevnost, Stavební hmoty, Pozemní stavby). Organizačně i obsahově je výuka rozdělena do dvou tématických celků ? části Betonové a zděné konstrukce a Ocelové a dřevěné konstrukce.


Požární spolehl. beton. a zděných konst.

Chování betonu a betonových konstrukcí při požáru. Zásady návrhu (kritéria R, E, I, dělení na požární úseky, stanovení požadované požární odolnosti). Teplotní analýza požárního úseku. Teplotní analýza konstrukce. Zatížení, principy návrhu betonových a zděných konstrukcí na účinky požáru, metody. Navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru. Vlastnosti betonu a výztuže při zvýšených teplotách. Návrh podle tabulek ? nosníky, desky, stěny, sloupy. Zjednodušené výpočetní metody ? metoda izotermy 500 °C, zónová metoda, metoda pro sloupy (B.3), metoda pro nosníky a desky (E), smyk a kroucení (D), zpřesněné výpočetní metody. Zvláštnosti návrhu prvků z vysokopevnostního betonu.


Projekt 2


Projekt 2C

Zpracování statické části projektové dokumentace pro zadaný objekt (část objektu). Podrobný výpočet a vyztužení zadaných prvků. Na výuce se podílejí katedry KPS (K124) a geotechniky (K135).


Projekt 3C


Realizace beton. a zděných kostrukcí


Ročníkový projekt 3


Structural Design, Project 2

Structural design of given structure (building). Preliminary design of the structure. Technical documentation, drawings. Detailed design of chosen structural elements includes analysis, reinforcement design, reinforcement drawings.


Structural design project 3

Structural design of given structure (building). Preliminary design of the structure. Technical documentation, drawings. Detailed design of chosen structural elements includes analysis, reinforcement design, reinforcement drawings.


Basis of Bridges Design

Description: The course includes basic problems of design of reinforced concrete, prestressed concrete and composite steel - concrete bridges Contents: Survey of structural systems, actions, space arrangement, principles of design of reinforced concrete, prestressed concrete and composite steel - concrete structures. Preliminary design of a reinforced concrete bridge structure. Keywords: bridge, concrete, reinforced concrete, prestressed concrete, composite steel - concrete


Beton v extrémních podmínkách


Navrhování betonových konstr. na poč. C


Navrhování betonových konstr. na poč.

Předmět je zaměřen na praktické využití výpočetní techniky k navrhování a projektování stavebních konstrukcí. Hlavní část výuky je věnována obeznámení s aktuálními statickými programy (SCIA Engineer). Z menší části je potom výuka věnována vybraným problémům dalších programů sloužících k projektování stavebních konstrukcí, zejména AutoCAD a MS Excel, a možnostem jejich využití ve spojení se statickým softwarem SCIA Engineer.


Betonové mosty 2


Projekt K

Zaměření ?Betonové mosty?: Předběžný návrh mostního objektu. Návrh variant řešení. Dispoziční výkresy mostu, příklad výkresu tvaru a výztuže. Předběžný statický výpočet. Odhad ceny. Zaměření ?Betonové konstrukce budov a inženýrských staveb?: Zpracování statické části projektové dokumentace pro zadaný objekt (část objektu). Podrobný výpočet a vyztužení zadaných prvků.


Předpjatý beton

Principy předpjatého betonu. Materiály pro PB. Předpínací systémy a technologie, částečné předpětí základy, postup návrhu PB, Mezni stavy použitelnosti a únosnosti. Konstrukční zásady.

[1] Kong, F.K., Evans, R.H.: Reinforced and Prestressed Concrete. Chapman and Hall, 1990,
[2] Holst,H.K.:Brűcken aus Stahlbeton und Spannbeton.EC-Erganzungsband, Ernst&Sohn,Wiley Company,Berlin 2000
[3] Practical design of structural concrete, fip Recommendation, 1999

Poruchy a rekonstrukce bet.konstrukcí


Technologie betonu

Struktura betonu. Vláknobetony, vliv různých druhů vláken na vlastnosti betonu, výroba vláknobetonu a jeho zkoušení. Vliv extrémních teplot na beton. Technologie Off-shore structures. Nanotechnologie ve stavebnictví.


Betonové konstrukce

Současná úroveň výzkumu vlastností a chování betonu a betonových konstrukcí. Pokročilé způsoby navrhování. Nelineární analýza betonových konstrukcí. Numerické modelování jako nástroj pro identifikaci chování betonových konstrukcí (vznik a rozvoj trhlin, vliv teploty, smršťování, dotvarování, deformace).


Betonové mosty

Vývoj materiálů a konstrukčních detailů pro betonové mosty. Využití moderních progresivních vysokopevnostních a lehkých konstrukčních materiálů. Speciální případy uspořádání a uložení mostních konstrukcí a účinky předpětí ? půdorysně zakřivené a šikmé mosty, zavěšené a visuté mosty, konstrukce extradosed. Redistribuce namáhání při speciálních postupech výstavby. Částečné předpětí mostů. Technologie výstavby a jejich vliv na konstrukční uspořádání, včetně předpětí a betonářské výztuže.


Betonové a zděné konstrukce


Metody navrhování betonových konstrukcí

Pokročilé navrhování železobetonových konstrukcí - porovnání výpočetních modelů a metod. Nelineární působení, betonové konstrukce v režimu vysokých hodnot namáhání.


Netradiční způsob vyztužení

Možnosti a hranice ztužení struktury betonu rozptýlenou vláknovou výztuží. Zkoušky vláknobetonu. Možnosti využití vláknobetonu při návrhu betonových konstrukcí.


Komunikace v odborném zahraničním prostředí

Odborná anglická výuka z oblasti matematiky, pružnosti, pevnosti, plasticity a z oblasti teorie konstrukcí a aplikací teorie konstrukcí.


Předpjatý beton

Předem a dodatečně předpjatý beton, moderní předpínací systémy, lanové a tyčové předpínání. Nekovové druhy výztuže a jejich kotvení, vlastnosti, aplikace, nesoudržná výztuž, volné kabely, materiály pro zemní kotvy. Specifika předpjatých konstrukcí, vlivy objemových změn betonu na dlouhodobé působení. Předpínání v pozemních stavbách a v inženýrských stavbách - aplikace na konstrukcích. Trvanlivost a životnost předpjatých konstrukcí a rekonstrukce.


Rekonstrukce betonových a zděných staveb


Stabilita prutových a plošných konstrukcí

Předmět seznamuje s metodami analýzy štíhlých prutových a plošných konstrukcí. Pruty a prutové soustavy. Tlačené pruty, ohýbané pruty, kombinace namáhání, prutové soustavy - stabilitní problémy, imperfektní konstrukce, vzpěrná pevnost, mezní únosnost, metody řešení, návrhové postupy. Boulení stěn. Lineární teorie boulení nevyztužených a vyztužených stěn. Nelineární teorie boulení nevyztužených a vyztužených stěn. Stabilita a únosnost trapézových stojin nosníků.


Technologie betonu - betony vyztužené vlákny

Typy materiálů a vláken pro vyztužování betonu. Jak ovlivňuje přítomnost vláken vlastnosti betonu. Technologické problémy realizace betonů vyztužených vlákny. Technologické postupy zhotovení betonů s vlákny. Zkoušení vlastností betonů s vlákny. Homogenita vyztužení vlákny a její kontrola. Pracovní diagram vláknobetonu. Chování betonů s vlákny po vzniku trhliny, metody jeho vyhodnocení a zohlednění při návrhu konstrukce (index houževnatosti, absorbovaná energie, ekvivalentní napětí). Příklady použití betonů s vlákny.


Teorie konstrukcí I

Materiálové charakteristiky, vývoj vlhkosti a teploty, krátkodobá a dlouhodobá přetvoření, dotvarování a smršťování - modely predikce, analýza na úrovni bodu a celého průřezu, diferenční smršťování a dotvarování, analýza konstrukcí se změnami statického systému, problematika časového vývoje průhybů, nelineární analýza, teorie kroucení, tenkostěnné konstrukce - použití metody lomenic, konečných prvků, konečných pásů, ochabnutí smykem a jeho projevy.


Advanced Analysis of Concrete Structures 1


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Betonové a zděné konstrukce 1


Betonové mosty 1


Bachelor Project


Betonové a zděné konstrukce v arch. 1


Betonové a zděné konstrukce E


Betonové a zděné konstrukce Q


Betonové a zděné konstrukce V

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů v oblasti navrhování železobetonových kon-strukcí na MSÚ v návaznosti na předmět NNK. Obsahem předmětu je problematika navrho-vání desek jednosměrně i obousměrně pnutých, zásady navrhování schodišť, ztužujících stěn, zděných konstrukcí, základů, opěrných stěn, montovaných konstrukcí, hal a předpjatého beto-nu. Mezní stavy použitelnosti. Úvod do navrhování inženýrských kon-strukcí a mostů.


Betonové konstrukce 3C


Betonové konstrukce 3K


Concrete and masonry structures 1


Concrete and Masonry Structures 3


Diplomový seminář


Projekt


Diplomová práce

dle zadání


Diploma project

in accordance with the thesis proposal


Konstrukce při provádění staveb


Nosné konstrukce R

Obsahem předmětu jsou základy navrhování nosných konstrukcí, metodika navrhování podle platných norem včetně stanovení účinků zatížení, odlišnosti návrhu vzhledem ke specifickým vlastnostem jednotlivých materiálů. Výuka navazuje na úvodní odborné předměty (Stavební mechanika, Pružnost a pevnost, Stavební hmoty, Pozemní stavby). Organizačně i obsahově je výuka rozdělena do dvou tématických celků ? části Betonové a zděné konstrukce a Ocelové a dřevěné konstrukce


Navrhování nosných konstrukcí

Obsahem předmětu jsou základy navrhování nosných konstrukcí, metodika navrhování podle platných norem včetně stanovení účinků zatížení, odlišnosti návrhu vzhledem ke specifickým vlastnostem jednotlivých materiálů. Výuka navazuje na úvodní odborné předměty programu Stavební inženýrství (Stavební mechanika, Pružnost a pevnost, Stavební hmoty, Pozemní stavby). Organizačně i obsahově je výuka rozdělena do dvou tématických celků ? části Betonové a zděné konstrukce a Ocelové a dřevěné konstrukce.


Požární spolehl. beton. a zděných konst.


Projekt 2


Projekt 2C


Projekt 3C


Realizace beton. a zděných kostrukcí


Ročníkový projekt 3


Structural Design, Project 2


Structural design project 3


Basis of Bridges Design


Beton v extrémních podmínkách


Navrhování betonových konstr. na poč. C


Navrhování betonových konstr. na poč.

Předmět je zaměřen na praktické využití výpočetní techniky k navrhování a projektování stavebních konstrukcí. Hlavní část výuky je věnována obeznámení s aktuálními statickými programy (SCIA Engineer). Z menší části je potom výuka věnována vybraným problémům dalších programů sloužících k projektování stavebních konstrukcí, zejména AutoCAD a MS Excel, a možnostem jejich využití ve spojení se statickým softwarem SCIA Engineer.


Betonové mosty 2


Projekt K


Předpjatý beton

Ztráty předpětí. Vlivy dotvarování a smršťování betonu. Mezní stavy předpjatých prvků se soudržnou a nesoudržnou předpínací výztuží. Navrhování konstrukcí z plně, částečně a omezeně předpjatého betonu. Konstrukční zásady. Metody výpočtu předpětí na staticky neurčitých konstrukcích.

[1] Kong, F.K., Evans, R.H.: Reinforced and Prestressed Concrete. Chapman and Hall, 1990,
[2] Holst,H.K.:Brűcken aus Stahlbeton und Spannbeton.EC-Erganzungsband, Ernst&Sohn,Wiley Company,Berlin 2000
[3] Practical design of structural concrete, fip Recommendation, 1999

Poruchy a rekonstrukce bet.konstrukcí


Technologie betonu

Struktura betonu, typy vláken, základní vlastnosti betonu ovlivněné přítomností různých druhů vláken, ukázka výroby betonů s různými vlákny a provedení zkoušek včetně stanovení pracovního diagramu betonu v tahu za ohybu v podmínkách akltreditované laboratoře katedry. Vlastnosti betonu v průběhu vystavení extrémním teplotám a po jejich odeznění.


 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz