CVUT

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební -- K 133 - Katedra betonových a zděných konstrukcí

Předměty aktuálního semestru -- letní 2018/19

přejděte na archiv

semestr letní 2018/19


semestr zimní 2018/19


Betonové konstrukce

Současná úroveň výzkumu vlastností a chování betonu a betonových konstrukcí. Pokročilé způsoby navrhování. Nelineární analýza betonových konstrukcí. Numerické modelování jako nástroj pro identifikaci chování betonových konstrukcí (vznik a rozvoj trhlin, vliv teploty, smršťování, dotvarování, deformace).


Betonové mosty

Vývoj materiálů a konstrukčních detailů pro betonové mosty. Využití moderních progresivních vysokopevnostních a lehkých konstrukčních materiálů. Speciální případy uspořádání a uložení mostních konstrukcí a účinky předpětí ? půdorysně zakřivené a šikmé mosty, zavěšené a visuté mosty, konstrukce extradosed. Redistribuce namáhání při speciálních postupech výstavby. Částečné předpětí mostů. Technologie výstavby a jejich vliv na konstrukční uspořádání, včetně předpětí a betonářské výztuže.


Betonové a zděné konstrukce


Degradace a trvanlivost betonových a zděných konstrukcí

Degradační procesy betonových konstrukcí (degradace chemická, fyzikální, mechanická), včetně způsobů diagnostiky a návrhu a provádění sanačních opatření. Trvanlivost betonových konstrukcí s vhodnými a nevhodnými příklady konstrukcí pozemních a inženýrských staveb. Degradace zděných konstrukcí na příkladech pozemních a inženýrských konstrukcí.


Betonové prvky raného stáří

Problematika betonů raného stáří - hydratace, vývoj mikrostruktury betonu, pracovní diagramy betonu raného stáří. Modelování betonu raného stáří. Pokročilé metody analýzy a jejich netradiční uplatnění při návrhu postupu odbedňování s ohledem na dodržení tolerancí průhybu. Návrh kotevních oblastí pro předpínaní betonů velmi raného stáří.


Extrémně zatížené betonové konstrukce

Chování betonu vystaveného zatížením o velké rychlosti přetvoření, jako jsou výbuchy, nárazy (těles, vozidel, apod.), či penetrace (projektily). Šíření rázové vlny v prostoru a materiálu zejména s ohledem na heterogenitu materiálu. Interakce různých extrémních zatížení, např. výbuch s následným požárem. Principy numerického modelování rychlých dynamických jevů.


Vláknobetonové kompozity

Vláknobeton jako konstrukční materiál. Navrhování konstrukcí z vláknobetonu. Využití nelineárních metod pro návrh vláknobetonových prvků a konstrukcí. Tvorba materiálového modelu, jeho kalibrace. Numerická analýza chování vláknobetonových konstrukcí, predikce vzniku a rozvoje trhlin. Dlouhodobé chování vláknobetonových konstrukcí.


Užití teorie fuzzy množin ve stavebním inženýrství

Základní principy teorie fuzzy množin a fuzzy logiky. Fuzzy čísla a fuzzy aritmetika. Materiálové modelování pomocí fuzzy logiky. Určování hraničních mezí výsledků analýz pomocí fuzzy množin. Příklady aplikace fuzzy logiky a fuzzy čísel ve stavebnictví.


Komplexní hodnocení betonových a zděných konstrukcí

Předmět je zaměřen na komplexní hodnocení existujících zděných a betonových konstrukcí, tedy zejména: - teoretické základy hodnocení konstrukcí vs. navrhování nových konstrukcí, vazba na platné technické předpisy - diagnostické metody a jejich vhodnost pro jednotlivé materiály a typy konstrukcí - stanovení návrhových charakteristik materiálů na základě vyhodnocení zkoušek (diagnostiky) - zásady a provádění hodnocení existujících zděných konstrukcí - zásady a provádění hodnocení existujících betonových, železobetonových a předpjatých konstrukcí - zásady návrhu a ověření existujících konstrukcí při opravách


Životní cyklus betonových konstrukcí

Přístupy k návrhu betonových konstrukcí podle principů udržitelného stavění. Posouzení životního cyklu železobetonových a betonových konstrukcí (cradle-to-grave). Environmentální aspekty v navrhování betonových konstrukcí. Využití kompozitů pro zlepšení trvanlivosti a prodloužení životnosti konstrukcí. Recyklace v oblasti betonových a železobetonových konstrukcí.


Metody navrhování betonových konstrukcí

Pokročilé navrhování železobetonových konstrukcí - porovnání výpočetních modelů a metod. Nelineární působení, betonové konstrukce v režimu vysokých hodnot namáhání.


Netradiční způsob vyztužení

Možnosti a hranice ztužení struktury betonu rozptýlenou vláknovou výztuží. Zkoušky vláknobetonu. Možnosti využití vláknobetonu při návrhu betonových konstrukcí.


Předpjatý beton

Předem a dodatečně předpjatý beton, moderní předpínací systémy, lanové a tyčové předpínání. Nekovové druhy výztuže a jejich kotvení, vlastnosti, aplikace, nesoudržná výztuž, volné kabely, materiály pro zemní kotvy. Specifika předpjatých konstrukcí, vlivy objemových změn betonu na dlouhodobé působení. Předpínání v pozemních stavbách a v inženýrských stavbách - aplikace na konstrukcích. Trvanlivost a životnost předpjatých konstrukcí a rekonstrukce.


Recyklace v betonovém stavitelství

Využití druhotných surovin ze stavebního a demoličního odpadu v cementových kompozitech. Recyklované stavební materiály, stavební a průmyslové odpady jako složky betonu. Recyklace betonových konstrukcí. Aplikace recyklovaných materiálů v konstrukcích. Návrh složení nových kompozitů, jejich charakteristiky. Zkoušení vlastností nových kompozitů z recyklovaných materiálů


Rekonstrukce a zesilování betonových mostů

Vlivy způsobující degradaci mostních konstrukcí, především betonu a betonářské i předpínací výztuže. Diagnostika - vizuální prohlídky, nedestruktivní metody a destruktivní metody. Stanovení zatížitelnosti. Způsoby opravy a zesilování betonových mostních konstrukcí.


Stabilita prutových a plošných konstrukcí

Předmět seznamuje s metodami analýzy štíhlých prutových a plošných konstrukcí. Pruty a prutové soustavy. Tlačené pruty, ohýbané pruty, kombinace namáhání, prutové soustavy - stabilitní problémy, imperfektní konstrukce, vzpěrná pevnost, mezní únosnost, metody řešení, návrhové postupy. Boulení stěn. Lineární teorie boulení nevyztužených a vyztužených stěn. Nelineární teorie boulení nevyztužených a vyztužených stěn. Stabilita a únosnost trapézových stojin nosníků.


Technologie betonu - betony vyztužené vlákny

Typy materiálů a vláken pro vyztužování betonu. Jak ovlivňuje přítomnost vláken vlastnosti betonu. Technologické problémy realizace betonů vyztužených vlákny. Technologické postupy zhotovení betonů s vlákny. Zkoušení vlastností betonů s vlákny. Homogenita vyztužení vlákny a její kontrola. Pracovní diagram vláknobetonu. Chování betonů s vlákny po vzniku trhliny, metody jeho vyhodnocení a zohlednění při návrhu konstrukce (index houževnatosti, absorbovaná energie, ekvivalentní napětí). Příklady použití betonů s vlákny.


Teorie konstrukcí I

Materiálové charakteristiky, vývoj vlhkosti a teploty, krátkodobá a dlouhodobá přetvoření, dotvarování a smršťování - modely predikce, analýza na úrovni bodu a celého průřezu, diferenční smršťování a dotvarování, analýza konstrukcí se změnami statického systému, problematika časového vývoje průhybů, nelineární analýza, teorie kroucení, tenkostěnné konstrukce - použití metody lomenic, konečných prvků, konečných pásů, ochabnutí smykem a jeho projevy.


Tenkostěnné a štíhlé betonové konstrukce

Skořepinové konstrukce - konstrukční typy, postupy výstavby, specifika statického působení, metodika výpočtu, zjednodušené postupy výpočetní analýzy, stabilita skořepin. Štíhlé betonové konstrukce - předpoklady návrhu, metodiky návrhu, skutečné působení, analytické metody řešení, účinky dotvarování. Ploché oblouky - teorie působení konstrukcí, stabilita, nelineární výpočty, prolomení oblouků.


Advanced Analysis of Concrete Structures 2

Main features of thin-walled structures. Pure torsion and warping torsion. Cross-sectional characteristics of open and closed thin-walled members. Thin-walled beams with rigid and deformable cross-section. Harmonic analysis. Folded plate theory. Membrane and slab actions. Formation of the element stiffness matrix. Analysis of various types of folded plate structures. Folded plate analysis of tall buildings. Computer program. Shells. Membrane theory of shells. Shear lag in wide flanges - main features and methods of analysis. Prestress losses. Experimental findings. Excessive deflections of long-span prestressed bridges.

[1]  Křístek, V.:"Theory of Box Girders", Wiley and Sons, New York, Chichester, Brisba-ne, Toronto, 1979
[2]  Křístek, V., Škaloud, M:"Advanced Analysis and Design of Plated Structures", Else-vier, Amsterdam, Oxford, New York, Tokyo, 1991


Architektura a statika

Povinná literatura:
[1]  Evropské sdružení výrobců ocelových konstrukcí, ECCS - Steel Design Awards 2003 - 2012, www.steelconstruct.com/
[2]  Studnička: Ocelové konstrukce, ČVUT, Praha, 2014; Sokol, Wald: Ocelové konstrukce, Tabulky, ČVUT, Praha, 2012
[3]  Studnička: Ocelové konstrukce, Normy, ČVUT, Praha, 2011; Eliášová, Sokol: Ocelové konstrukce, Příklady, ČVUT, Praha, 2013
[4]  Dipl.-Ing. Dr. Michael Seidel, Tensile Surface Structures, A Practical Guide to Cable and Membrane Construction, ISBN 978?3?433?02922?0, Ernst & Sohn, Berlin, Germany (2009).
[5]  Wald a kol.: Výpočet požární odolnosti stavebních konstrukcí, Vydavatelství ČVUT, Praha, 2005, ISBN: 8001031578
[6]  Navrátil J.: Předpjaté betonové konstrukce, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2004
[7]  Stráský, J.: Betonové mosty, Praha 2001


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Betonové a zděné konstrukce 2

Zděné konstrukce - prvky namáhané tlakem, ohybem, smykem, vyztužené zdivo, zesilování zděných prvků Navrhování betonových konstrukcí na mezní stav použitelnosti ? omezení napětí, vznik a šířka trhlin, průhyby, aplikace na vodonepropustné konstrukce Předpjatý beton, Betonové dílce, montované a spřažené prefamonolitické betonové konstrukce ? specifika navrhování, dočasné návrhové situace, systémy a prvky montovaných betonových konstrukcí ? vícepodlažní budovy a haly, stykování dílců, změny statického působení

Povinná literatura:
[1]  Košatka, P., Lorenz, K., Vašková, J.: Zděné konstrukce 1. Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2010. ISBN 978-80-01-03463-7
[2]  Foglar, M. a kol.: Betonové konstrukce 3. Navrhování betonových konstrukcí na MSP, Úvod do předpjatého betonu. Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2012. ISBN 978-80-01-04943-3
[3]  Procházka, J., Šmejkal, J.: Betonové stropní a schodišťové konstrukce. Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2017. 978-80-01-06323-1
Doporučená literatura:
[4]  Košatka, P.: Příklady navrhování zděných konstrukcí 1. Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2008. ISBN 978-80-01-04210-6
[5]  Bhatt, P.: Prestressed concrete design to Eurocodes. London: SPON, 2011. ISBN 978-0-415-43911-4


Bachelor Project

in accordance with the thesis proposal

[1]  in accordance with a thesis proposal


Betonové a zděné konstrukce v arch. 2

Navrhování betonových prvků při kombinacích namáhání, únosnost štíhlých tlačených prvků, únosnost v protlačení a kroucení. Analýza chování železobetonových prvků a konstrukcí. Postup navrhování. Statické působení, volba a aplikace výpočetních modelů a metod, postupy zjednodušených metod a zásady vyztužování jednotlivých typů konstrukcí - stropní desky, rámy, ztužující stěny, schodiště, stěnové nosníky, suterénní a opěrné stěny, základy. Zvláštnosti návrhu montovaných konstrukcí.

Povinná literatura:
[1]  Hanzlová, H. - Šmejkal, J.: Betonové a zděné konstrukce 1, Základy navrhování betonových konstrukcí
[2]  skriptum pro přednášky, 1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2013. 255 s., ISBN 978-80-01-05323-2.
[3]  Drbohlavová, L.- Hanzlová, H.: Betonové a zděné konstrukce v architektuře 1. Komentované příklady
[4]  skriptum pro cvičení, 1. vyd. Praha: Česká technika - akladatelství ČVUT, 2011. 86 s., ISBN 978-80-01-04888-7.
[5]  Kohoutková, A., Procházka, J., Vašková, J.:Navrhování betonových konstrukcí, Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2017. ISBN 978-80-01-05587-8.
[6]  Procházka, J., Šmejkal, J.: Betonové stropní a schodišťové konstrukce, 1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2017. ISBN 978-80-01-06323-1.
[7]  Procházka, J., Šmejkal, J.: Betonové základové a opěrné konstrukce, 1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2017. ISBN 978-80-01-06128-2.
Studijní pomůcky:
[8]  Sylaby přednášek; pomůcky pro jednotlivá cvičení, vzorové příklady.


Betonové a zděné konstrukce V

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů v oblasti navrhování železobetonových kon-strukcí na MSÚ v návaznosti na předmět NNK. Obsahem předmětu je problematika navrho-vání desek jednosměrně i obousměrně pnutých, zásady navrhování schodišť, ztužujících stěn, zděných konstrukcí, základů, opěrných stěn, montovaných konstrukcí, hal a předpjatého beto-nu. Mezní stavy použitelnosti. Úvod do navrhování inženýrských konstrukcí a mostů.

Povinná literatura:
[1]  Kohoutková, A., Procházka, J., Vašková, J.: Navrhování železobetonových konstrukcí. Příklady a postupy. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2014. 978-80-01-05587-8.
[2]  Hanzlová, H., Šmejkal, J.: Betonové a zděné konstrukce 1. Základy navrhování konstrukcí. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze 2013. 978-80-01-05323-2.
Doporučená literatura:
[3]  Procházka, J., Šmejkal, J.: Betonové stropní a schodišťové konstrukce. Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2017. 978-80-01-06323-1
[4]  Procházka, J., Šmejkal, J.: Betonové základové a opěrné konstrukce. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2017. 978-80-01-06128-2.
[5]  Collepardi M., Collepardi S., Troli R.: Concrete Mix Design. Grafiche Tintoretto, 2007. ISBN: 88-901469-8-2


Betonové konstrukce 3D


Betonové konstrukce 4C

Prohloubení poznaků v oblasti navrhování železobetonových konstrukcí se zaměřením na tvorbu inženýrského cítění. V rámci tohoto předmětu jsou získány schopnosti rychlého odhadu rozložení nutné výztuže v železobetonových deskách obecného tvaru, schopnosti tvorby základního strut-and-tie modelu pro daný konstrukční detail, schopnosti navrhnout optimální množství výztuže v obecném bodě železobetonových desek a stěn obecného tvaru podle rozložení vnitřních sil získaných běžně dostupnými výpočetními programy. V rámci tohoto předmětu jsou ještě vysvětleny základní principy analýzu uvažující plastizování materiálu a vyztužování železobetonových základových konstrukcí.

[1]  dle zadání


Betonové konstrukce 4K


Computer Aided Structural Design

Computer Aided Structural Design has been implemented as an optional compulsory course which provides students to gain knowledge in a computer aided design and analysis of reinforced concrete structures. The objective of the course is to demonstrate the practical use of selected FEM software for the limit state design of various concrete structures. Namely, the focus is on computational models, reinforcement design, numerical modelling, crack control, deformation control and internal forces distribution. Students willing to sign up for the course are expected to have fundamental experience with the design of concrete structures.

Povinná literatura:
[1]  Rombach G. A.: Finite-element Design of concrete Structures, Thomas Telford Books, 2004, ISBN 0-7277-3274-9
[2]  Hutton D. V.: Fundamentals of Finite Element Analysis, McGraw-Hill Science, 2003, ISBN 978-0072395365
Doporučená literatura:
[3]  Hartmann F., Katz C.: Structural analysis with Finite Elements, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2007, ISBN 978-3-540-49698-4.
Studijní pomůcky:
[4]  Self study material on the following website: https://www.scia.net/en


Concrete and Masonry Structures 2

Design of concrete structures on serviceability. Limit states approach. Stress control, cracking and crack width analysis, allowable crack width in concrete structures. Deformation of reinforced concrete structures, numerical and simplified analysis, criteria of acceptance. Prestressed concrete. Introduction, basic principles, design philosophy, prestress losses, technology of prestressing, pre-tensioning and post-tensioning, verification of serviceability and ultimate limit states. Masonry structures, introduction, terminology, design of structural elements, reinforced masonry. Strengthening of masonry structures. Precast concrete structures, design situations, specific problems. Strut and tie models. Joints. Industrial halls. Composite concrete-concrete structures. Introduction to concrete bridges and introduction to engineering structures.

Povinná literatura:
[1]  Navratil, J.: Prestressed concrete, Ostrava : Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, 2014, p.202, ISBN: 978-80-248-3625-6
Doporučená literatura:
[2]  fib Model Code for Concrete Structures, 2010, Ernest und Sohn, Berlin, 2013, p. 434, ISBN: 978-3-433-03061-5
Studijní pomůcky:
[3]  EN 1990 Basis of structural design
[4]  EN 1992-1-1 Design of concrete structures, Part 1-1 General rules and rules for buildings
[5]  EN 1996 Design of masonry structures
[6]  EN 206 Concrete - Specification, performance, production and conformity


Concrete structures 4


Diplomový seminář


Projekt


Diplomová práce

dle zadání

[1]  dle zadání


Diploma project

in accordance with the thesis proposal

[1]  in accordance with the thesis proposal


Fundamentals of Structural Design - Concrete

The course is focused on design of concrete structures based on ultimate state design method. The focal topics are design of reinforced concrete members for basic types of straining (bending, shear, combination of normal forces and bending moments) including determination of load effects; introduction to serviceability limit states. Other topics are technology of production and material properties of concrete and their testing, properties of steel reinforcement and interaction of reinforcement and concrete. The prerequisite courses are Structural mechanics, Theory of Elasticity, Building materials, Building structures.

Povinná literatura:
[1]  Procházka, J. - Štemberk, P.: Concrete Structures 1. CTU in Prague, 2009. ISBN: 978-80-01-03607-5
[2]  Procházka, J. - Štemberk, P.: Design Procedures for Reinforced Concrete Structures. CTU in Prague, 2009. ISBN: 978-80-01-04240-3


Fundamentals of Structural Design


Nosné konstrukce R - Beton

Obsahem předmětu jsou základy navrhování nosných betonových konstrukcí se zaměřením na provádění staveb a metodika navrhování podle platných norem včetně stanovení účinků zatížení. Probírány jsou vlastnosti betonu, technologie výroby betonu a jeho zkoušení, vlastnosti betonářské výztuže a její spolupůsobení s betonem. Stěžejní částí výuky je navrhování a vyztužování železobetonových konstrukcí pro základní typy namáhání (ohyb, smyk, tlak s ohybem) a úvod do problematiky mezních stavů použitelnosti. Výuka navazuje na úvodní odborné předměty programu Stavitelství (Stavební mechanika, Pružnost a pevnost, Stavební hmoty, Pozemní stavby).

Povinná literatura:
[1]  Hanzlová, H., Šmejkal, J.: Betonové a zděné konstrukce 1. Základy navrhování konstrukcí. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2013. ISBN 978-80-01-05323-2.
[2]  Kohoutková, A., Procházka, J., Vašková, J.: Navrhování železobetonových konstrukcí. Příklady a postupy. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2014. ISBN 978-80-01-05587-8.
Doporučená literatura:
[3]  Nilson, A.H., Darwin, D., Dolan. C.W.: Design of concrete structures. 14th Edition in SI Units. McGraw Hill Higher Education, 2011. ISBN 978-007-131139-7.
[4]  Drbohlavová, L., Hanzlová, H.: Betonové a zděné konstrukce v architektuře 1. Komentované příklady. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2013. ISBN 978-80-01-04888-7
[5]  Procházka, J. a kol.: Navrhování betonových konstrukcí 1. Prvky z prostého a železového betonu. ČBS Servis, s.r.o., 2009. ISBN 978-80-903807-5-2.
Studijní pomůcky:
[6]  eBeton - Specialista na beton [online]. EBETON. Dostupné z: http://www.ebeton.cz/


Navrhování nosných konstrukcí - beton

Obsahem předmětu jsou základy navrhování nosných betonových konstrukcí a metodika navrhování podle platných norem včetně stanovení účinků zatížení. Probírány jsou vlastnosti betonu, technologie výroby betonu a jeho zkoušení, vlastnosti betonářské výztuže a její spolupůsobení s betonem. Stěžejní částí výuky je navrhování a vyztužování železobetonových konstrukcí pro základní typy namáhání (ohyb, smyk, tlak s ohybem) a úvod do problematiky mezních stavů použitelnosti. Výuka navazuje na úvodní odborné předměty programu Stavební inženýrství (Stavební mechanika, Pružnost a pevnost, Stavební hmoty, Pozemní stavby).

Povinná literatura:
[1]  Hanzlová, H., Šmejkal, J.: Betonové a zděné konstrukce 1. Základy navrhování konstrukcí. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2013. ISBN 978-80-01-05323-2.
[2]  Kohoutková, A., Procházka, J., Vašková, J.: Navrhování železobetonových konstrukcí. Příklady a postupy. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2014. ISBN 978-80-01-05587-8.
Doporučená literatura:
[3]  Nilson, A.H., Darwin, D., Dolan. C.W.: Design of concrete structures. 14th Edition in SI Units. McGraw Hill Higher Education, 2011. ISBN 978-007-131139-7.
[4]  Drbohlavová, L., Hanzlová, H.: Betonové a zděné konstrukce v architektuře 1. Komentované příklady. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2013. ISBN 978-80-01-04888-7
[5]  Procházka, J. a kol.: Navrhování betonových konstrukcí 1. Prvky z prostého a železového betonu. ČBS Servis, s.r.o., 2009. ISBN 978-80-903807-5-2.
Studijní pomůcky:
[6]  eBeton - Specialista na beton [online]. EBETON. Dostupné z: http://www.ebeton.cz/


Projekt 2C

Zpracování statické části projektové dokumentace pro zadaný objekt (část objektu). Podrobný výpočet a vyztužení zadaných prvků. Na výuce se podílejí katedry KPS (K124) a geotechniky (K135).


Structural design project 4

Structural design of given structure (building). Preliminary design of the structure. Technical documentation, drawings. Detailed design of chosen structural elements includes analysis, reinforcement design, reinforcement drawings.

[1]  Foster Jack Strond: Structure and Fabric, Parts I - III, Longman 1994
[2]  Barritt C.M.H.: Advanced Building Construction, Vol 1 - 4, Longman
[3]  1


Aplikace teorie konstrukcí

Výpočtový model. Objemové změny - smršťování, dotvarování, vlivy teploty. Analýza konstrukcí. Teorie pevnosti. Metody analýzy tenkostěnných konstrukcí. Smykové ochabnutí a spolupůsobící šířky. Metody nelineární analýzy.

[1] Křístek V.: Teoretické problémy betonových konstrukcí a mostů. ČVUT 1980
[2] Šmerda Z., Křístek V.: Creep and Shrinkage of Concrete Elements and Structures. Elsevier 1988
[3] Křístek V.: Theory of Box Girders. J.Wiley and Sons. 1979


Navrhování betonových konstr. na poč. C

Seznámení s vybranými výpočetními programy pro modelování konstrukcí. Základy metody konečných prvků. Základní typy prvků pro modelování konstrukcí. Zásady pro volbu vhodného modelu. Lineární a nelineární analýza. Analýza dotvarování a smršťování. Zásady a způsoby interpretace a ověřování výsledků. Praktické řešené příklady. Samostatná práce na zadaných úlohách.

[1]  Kolář, V., Kanický, V., Němec, I.: FEM: Principy a praxe metody konečných prvků. Praha: Computer Press, 1997.
[2]  Jandera, M. a kol. Využití pokročilého modelování konstrukcí v magisterském studiu [on-line]. URL: http://people.fsv.cvut.cz/www/stefarad/RPMT/Modelovani.html
[3]  Webové stránky jednotlivých softwarů.


Navrhování betonových konstr. na poč.

Předmět je zaměřen na praktické využití výpočetní techniky k navrhování a projektování stavebních konstrukcí, zejména betonových. Hlavní část výuky je věnována obeznámení s aktuálně používanými statickými programy (např. SCIA Engineer). Z menší části je potom výuka věnována vybraným problémům dalších programů sloužících k projektování stavebních konstrukcí, zejména AutoCAD a MS Excel, a možnostem jejich využití ve spojení se statickým softwarem SCIA Engineer.

[1]  -


Betony speciálních vlastností

Vysokopevnostní betony, vláknobetony, samozhutnitelné betony, stříkané betony a vláknobetony, lehké betony, těžké betony; jejich vlastnosti a aplikace v praxi., Nové poznatky v technologii. Seznámení se zkušebnictvím při návštěvě laboratoře; přednášky předních odborníků v oblasti teorie i praxe; praktické využití speciálních technologií v konkrétních aplikacích na stavbách při odborné exkurzi.

[1]  Aitcin, Piere-Claude: Vysokohodnotný beton, ČKAIT, ČBS 2005, ISBN 80-86769-39-9, Nedbal, F., Mazurová, M., Trtík, K.: Speciální betony, CZ SVB 2001, ISBN 80-238-2678-6


Concrete Bridges

The course of Concrete Bridges is focused on design and construction of this type of bridge structures. Lectures are devoted to spatial arrangement and equipment of road and railway bridges, bridge substructure, effects and realization of prestressing, types of concrete bridge structures and technologies of their construction. During seminars, design of a two-span continuous cast-in-situ single-track railway bridge is carried out.

[1]  Šafář, R.: Concrete Bridges ? Lectures, CTU in Prague 2015.
[2]  Šafář, R., Petřík, M., Tej, P.: Concrete Bridges ? Worked Examples. CTU in Prague, 2015.


Modelování a vyztužování betonových prvků

Obsahem předmětu budou vybrané problémy z následujících okruhů: Vyztužování poruchových oblastí železobetonových konstrukcí. Úvod do nelineárního modelování železobetonových konstrukcí. Příprava vstupních dat pro numerické modely. Představení vybraných programů pro návrh betonových konstrukcí. Softwarové nástroje pro kreslení výkresů výztuže železobetonových konstrukcí.

Povinná literatura:
[1]  Kohoutková, A., Procházka, J., Šmejkal, J.: Modelování a vyztužování betonových prvků - Lokální modely železobetonových konstrukcí. Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha, 2013. 978-80-01-05340-9.
[2]  Allplan - Průvodce pro vyztužování. https://campus.allplan.com/cz/training/tutorialy.html
Doporučená literatura:
[3]  Reineck, K.-H.: Examples for the Design of Structural Concrete with Strut-and-Tie Models. American Concrete Institute, Farmington Hills, Michigan, USA, 2002. 0-87031-086-0.
Studijní pomůcky:
[4]  online https://web.archive.org/web/20070707094813/ a http://www.cee.uiuc.edu:80/kuchma/strut_and_tie/
Nezařazeno:
[5]  an Kuchma: Strut and Tie Resource Web)
Studijní pomůcky:
[6]  online: http://concrete.fsv.cvut.cz/projekty/pdf/frvs2009/Prihradova_analogie_a_resene_priklady.pdf (Semrád, K., Szücs, C.: Řešené příklady betonových konstrukcí pomocí příhradové analogie. ČVUT v Praze, 2013)


Požární navrh bet. a zděných konstrukcí

Chování betonu a betonových konstrukcí při požáru. Zásady návrhu (kritéria R, E, I, dělení na požární úseky, stanovení požadované požární odolnosti). Teplotní analýza požárního úseku. Teplotní analýza konstrukce. Zatížení, principy návrhu betonových a zděných konstrukcí na účinky požáru, metody. Navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru. Vlastnosti betonu a výztuže při zvýšených teplotách. Návrh podle tabulek ? nosníky, desky, stěny, sloupy. Zjednodušené výpočetní metody ? metoda izotermy 500 °C, zónová metoda, metoda pro sloupy (B.3), metoda pro nosníky a desky (E), smyk a kroucení (D), zpřesněné výpočetní metody. Zvláštnosti návrhu prvků z vysokopevnostního betonu.

[1]  Procházka J., Vašková, J., Štefan, R.: Navrhování betonových a zděných konstrukcí na účinky požáru, České vysoké učení technické v Praze, Praha 2010, ISBN 978-80-01-04613-5.
[2]  Wald F. a kol.: Výpočet požární odolnosti stavebních konstrukcí, České vysoké učení technické v Praze, Praha 2005, ISBN 80-0103157-8.


Rekonstrukce a zesilování mostů


Technologie výstavby a rekon. bet. mostů

Technologie výstavby a rekonstrukcí betonových mostních konstrukcí - spodní stavba a zakládání, nosné konstrukce. Zásady návrhu a konstrukčního řešení.

[1]  Hrdoušek, Vl. a kol.: Betonové mosty 20


Vysokohodnotné betony

Různé druhy vysokohodnotných betonů - jejich chování a vlastnosti. Způsoby návrhu. Příklady aplikací vysokohodnotných betonů v praxi.

[1]  dle zadání


Betonové konstrukce

Současná úroveň výzkumu vlastností a chování betonu a betonových konstrukcí. Pokročilé způsoby navrhování. Nelineární analýza betonových konstrukcí. Numerické modelování jako nástroj pro identifikaci chování betonových konstrukcí (vznik a rozvoj trhlin, vliv teploty, smršťování, dotvarování, deformace).


Betonové mosty

Vývoj materiálů a konstrukčních detailů pro betonové mosty. Využití moderních progresivních vysokopevnostních a lehkých konstrukčních materiálů. Speciální případy uspořádání a uložení mostních konstrukcí a účinky předpětí ? půdorysně zakřivené a šikmé mosty, zavěšené a visuté mosty, konstrukce extradosed. Redistribuce namáhání při speciálních postupech výstavby. Částečné předpětí mostů. Technologie výstavby a jejich vliv na konstrukční uspořádání, včetně předpětí a betonářské výztuže.


Betonové a zděné konstrukce


Degradace a trvanlivost betonových a zděných konstrukcí

Degradační procesy betonových konstrukcí (degradace chemická, fyzikální, mechanická), včetně způsobů diagnostiky a návrhu a provádění sanačních opatření. Trvanlivost betonových konstrukcí s vhodnými a nevhodnými příklady konstrukcí pozemních a inženýrských staveb. Degradace zděných konstrukcí na příkladech pozemních a inženýrských konstrukcí.


Betonové prvky raného stáří

Problematika betonů raného stáří - hydratace, vývoj mikrostruktury betonu, pracovní diagramy betonu raného stáří. Modelování betonu raného stáří. Pokročilé metody analýzy a jejich netradiční uplatnění při návrhu postupu odbedňování s ohledem na dodržení tolerancí průhybu. Návrh kotevních oblastí pro předpínaní betonů velmi raného stáří.


Extrémně zatížené betonové konstrukce

Chování betonu vystaveného zatížením o velké rychlosti přetvoření, jako jsou výbuchy, nárazy (těles, vozidel, apod.), či penetrace (projektily). Šíření rázové vlny v prostoru a materiálu zejména s ohledem na heterogenitu materiálu. Interakce různých extrémních zatížení, např. výbuch s následným požárem. Principy numerického modelování rychlých dynamických jevů.


Vláknobetonové kompozity

Vláknobeton jako konstrukční materiál. Navrhování konstrukcí z vláknobetonu. Využití nelineárních metod pro návrh vláknobetonových prvků a konstrukcí. Tvorba materiálového modelu, jeho kalibrace. Numerická analýza chování vláknobetonových konstrukcí, predikce vzniku a rozvoje trhlin. Dlouhodobé chování vláknobetonových konstrukcí.


Užití teorie fuzzy množin ve stavebním inženýrství

Základní principy teorie fuzzy množin a fuzzy logiky. Fuzzy čísla a fuzzy aritmetika. Materiálové modelování pomocí fuzzy logiky. Určování hraničních mezí výsledků analýz pomocí fuzzy množin. Příklady aplikace fuzzy logiky a fuzzy čísel ve stavebnictví.


Komplexní hodnocení betonových a zděných konstrukcí

Předmět je zaměřen na komplexní hodnocení existujících zděných a betonových konstrukcí, tedy zejména: - teoretické základy hodnocení konstrukcí vs. navrhování nových konstrukcí, vazba na platné technické předpisy - diagnostické metody a jejich vhodnost pro jednotlivé materiály a typy konstrukcí - stanovení návrhových charakteristik materiálů na základě vyhodnocení zkoušek (diagnostiky) - zásady a provádění hodnocení existujících zděných konstrukcí - zásady a provádění hodnocení existujících betonových, železobetonových a předpjatých konstrukcí - zásady návrhu a ověření existujících konstrukcí při opravách


Životní cyklus betonových konstrukcí

Přístupy k návrhu betonových konstrukcí podle principů udržitelného stavění. Posouzení životního cyklu železobetonových a betonových konstrukcí (cradle-to-grave). Environmentální aspekty v navrhování betonových konstrukcí. Využití kompozitů pro zlepšení trvanlivosti a prodloužení životnosti konstrukcí. Recyklace v oblasti betonových a železobetonových konstrukcí.


Metody navrhování betonových konstrukcí

Pokročilé navrhování železobetonových konstrukcí - porovnání výpočetních modelů a metod. Nelineární působení, betonové konstrukce v režimu vysokých hodnot namáhání.


Netradiční způsob vyztužení

Možnosti a hranice ztužení struktury betonu rozptýlenou vláknovou výztuží. Zkoušky vláknobetonu. Možnosti využití vláknobetonu při návrhu betonových konstrukcí.


Komunikace v odborném zahraničním prostředí

Odborná anglická výuka z oblasti matematiky, pružnosti, pevnosti, plasticity a z oblasti teorie konstrukcí a aplikací teorie konstrukcí.


Předpjatý beton

Předem a dodatečně předpjatý beton, moderní předpínací systémy, lanové a tyčové předpínání. Nekovové druhy výztuže a jejich kotvení, vlastnosti, aplikace, nesoudržná výztuž, volné kabely, materiály pro zemní kotvy. Specifika předpjatých konstrukcí, vlivy objemových změn betonu na dlouhodobé působení. Předpínání v pozemních stavbách a v inženýrských stavbách - aplikace na konstrukcích. Trvanlivost a životnost předpjatých konstrukcí a rekonstrukce.


Recyklace v betonovém stavitelství

Využití druhotných surovin ze stavebního a demoličního odpadu v cementových kompozitech. Recyklované stavební materiály, stavební a průmyslové odpady jako složky betonu. Recyklace betonových konstrukcí. Aplikace recyklovaných materiálů v konstrukcích. Návrh složení nových kompozitů, jejich charakteristiky. Zkoušení vlastností nových kompozitů z recyklovaných materiálů


Rekonstrukce a zesilování betonových mostů

Vlivy způsobující degradaci mostních konstrukcí, především betonu a betonářské i předpínací výztuže. Diagnostika - vizuální prohlídky, nedestruktivní metody a destruktivní metody. Stanovení zatížitelnosti. Způsoby opravy a zesilování betonových mostních konstrukcí.


Stabilita prutových a plošných konstrukcí

Předmět seznamuje s metodami analýzy štíhlých prutových a plošných konstrukcí. Pruty a prutové soustavy. Tlačené pruty, ohýbané pruty, kombinace namáhání, prutové soustavy - stabilitní problémy, imperfektní konstrukce, vzpěrná pevnost, mezní únosnost, metody řešení, návrhové postupy. Boulení stěn. Lineární teorie boulení nevyztužených a vyztužených stěn. Nelineární teorie boulení nevyztužených a vyztužených stěn. Stabilita a únosnost trapézových stojin nosníků.


Technologie betonu - betony vyztužené vlákny

Typy materiálů a vláken pro vyztužování betonu. Jak ovlivňuje přítomnost vláken vlastnosti betonu. Technologické problémy realizace betonů vyztužených vlákny. Technologické postupy zhotovení betonů s vlákny. Zkoušení vlastností betonů s vlákny. Homogenita vyztužení vlákny a její kontrola. Pracovní diagram vláknobetonu. Chování betonů s vlákny po vzniku trhliny, metody jeho vyhodnocení a zohlednění při návrhu konstrukce (index houževnatosti, absorbovaná energie, ekvivalentní napětí). Příklady použití betonů s vlákny.


Teorie konstrukcí I

Materiálové charakteristiky, vývoj vlhkosti a teploty, krátkodobá a dlouhodobá přetvoření, dotvarování a smršťování - modely predikce, analýza na úrovni bodu a celého průřezu, diferenční smršťování a dotvarování, analýza konstrukcí se změnami statického systému, problematika časového vývoje průhybů, nelineární analýza, teorie kroucení, tenkostěnné konstrukce - použití metody lomenic, konečných prvků, konečných pásů, ochabnutí smykem a jeho projevy.


Tenkostěnné a štíhlé betonové konstrukce

Skořepinové konstrukce - konstrukční typy, postupy výstavby, specifika statického působení, metodika výpočtu, zjednodušené postupy výpočetní analýzy, stabilita skořepin. Štíhlé betonové konstrukce - předpoklady návrhu, metodiky návrhu, skutečné působení, analytické metody řešení, účinky dotvarování. Ploché oblouky - teorie působení konstrukcí, stabilita, nelineární výpočty, prolomení oblouků.


Advanced Analysis of Concrete Structures 1

Factors influencing creep and shrinkage of concrete. Main features and effects of creep and shrinkage of concrete. Increase of deflections and redistribution of internal forces. Structures changing structural system and second order effects. Time development of the humidity and temperature distributions in concrete members. Environmental conditions and analysis of temperature and humidity transfer. Non-uniformity and time development of temperature and humidity distributions. Strain softening. Stress analysis. Creep and shrinkage prediction models. Calculation of strain from a known stress history. Direct integration and methods of time-discretization. Analysis of stress variation with known strain history; relaxation. Creep and shrinkage analysis of structures. Structural analysis of statically determinate and indeterminate structures, homogeneous and non-homogeneous, changing structural system. Methods of structural analysis. Redistribution of internal forces. Stress variation in concrete structures subjected to support settlements. Stress distribution in box girders. Creep analysis of high-rise buildings. Creep buckling. Excessive deflections of prestressed concrete bridges. Findings from experimental investigations. Measurements of stress and deflection developments. Comparison of experimental results with theoretical predictions. Statistical variability of material creep parameters and environmental factors. Uncertainty of creep predictions. Variability of stresses and deformations. Conclusions and practical recommendations.

[1]  Practical design of structural concrete, fib Recommendation, 1999
[2]  Šmerda Z., Křístek V.: "Creep and Shrinkage of Concrete Elements and Structures", Elsevier 1988


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Betonové a zděné konstrukce 1

Zaměřením předmětu je navrhování betonových prvků a konstrukcí vícepodlažních budov - navazuje na předmět Navrhování nosných konstrukcí. Obsahem výuky je doplnění a zobecnění postupů ověřování únosnosti železobetonových konstrukčních prvků pro případy namáhání ohybem, smykem, kombinací šikmého ohybu a normálové síly, navrhování prvků namáhaných kroucením, protlačením, posouzení štíhlých tlačených prvků. Pro jednotlivé typy konstrukcí jsou probrány postupy navrhování včetně volby vhodných výpočetních modelů a výpočetních metod a zásad vyztužování.

Povinná literatura:
[1]  Procházka, J., Šmejkal, J.: Betonové stropní a schodišťové konstrukce. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2017. 978-80-01-06323-1.
[2]  Kohoutková, A., Procházka, J., Vašková, J.: Navrhování železobetonových konstrukcí. Příklady a postupy. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2014. 978-80-01-05587-8.
[3]  Procházka, J., Šmejkal, J.: Betonové základové a opěrné konstrukce. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2017. 978-80-01-06128-2.
Doporučená literatura:
[4]  Nilson, A.H., Darwin, D., Dolan. C.W.: Design of concrete structures. 14th ed. McGraw-Hill Higher Education, New York 2010. 978-0-07-329349-3.
[5]  Hanzlová, H., Šmejkal, J.: Betonové a zděné konstrukce 1. Základy navrhování konstrukcí. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze 2013. 978-80-01-05323-2.


Betonové mosty 1

Názvosloví a hlavní části mostu. Prostorová úprava mostů. Zatížení a zatížitelnost mostů. Zásady navrhování a spolehlivost betonových mostů. Navrhovaní betonových mostních konstrukcí z prostého, železového a předpjatého betonu. Prefabrikace a typizace, mostní svršek, ložiska a mostní závěry.


Bachelor Project

in accordance with the thesis proposal

[1]  in accordance with a thesis proposal


Betonové a zděné konstrukce v arch. 1

Vlastnosti betonu a výztuže, spolupůsobení betonu a výztuže, chování (statické působení) betonových prvků, mezní stavy únosnosti (MSÚ) - únosnost železobetonových průřezů v ohybu, únosnost ve smyku , zásady vyztužování desek a trámů , prvky namáhané N+M, mezní stavy použitelnosti (MSP). Zděné konstrukce. Předpjatý beton.


Betonové a zděné konstrukce E

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů v oblasti navrhování železobetonových konstrukcí na MSÚ v návaznosti na předmět NNK. Obsahem předmětu je problematika navrhování desek jednosměrně i obousměrně pnutých, zásady navrhování schodišť, ztužujících stěn, zděných konstrukcí, základů, opěrných stěn, montovaných konstrukcí, hal a předpjatého betonu. Mezní stavy použitelnosti. Zděné konstrukce. Úvod do navrhování inženýrských konstrukcí a mostů.

[1]  Hanzlová, H., Šmejkal, J.: Betonové a zděné konstrukce 1. Základy navrhování konstrukcí. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze 2013
[2]  Kohoutková, A., Procházka, J., Vašková, J.: Navrhování železobetonových konstrukcí. Příklady a postupy. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2014.
[3]  Procházka, J., Šmejkal, J.: Betonové stropní a schodišťové konstrukce. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2017.
[4]  Procházka, J., Šmejkal, J.: Betonové základové a opěrné konstrukce. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2017.
[5]  Foglar, M. a kol.: Betonové konstrukce 3. Navrhování betonových konstrukcí na MSP, Úvod do předpjatého betonu. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2012.


Betonové a zděné konstrukce Q

Zaměřením předmětu je navrhování betonových a zděných prvků a konstrukcí vícepodlažních budov - navazuje na předmět Navrhování nosných konstrukcí. Obsahem výuky v oblasti železobetonových konstrukcí je doplnění a zobecnění postupů ověřování únosnosti konstrukčních prvků pro případy namáhání ohybem, smykem, kombinací šikmého ohybu a normálové síly, navrhování prvků namáhaných kroucením, protlačením, posouzení štíhlých tlačených prvků. Pro jednotlivé typy konstrukcí jsou probrány postupy navrhování včetně volby vhodných výpočetních modelů a výpočetních metod a zásad vyztužování. V části zaměřené na zděné konstrukce jsou probírány postupy pro návrh a ověření běžných typů vodorovných a svislých zděných konstrukcí.

Povinná literatura:
[1]  Procházka, J., Šmejkal, J.: Betonové stropní a schodišťové konstrukce. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2017, ISBN 978-80-01-06323-1.
[2]  Kohoutková, A., Procházka, J., Vašková, J.: Navrhování železobetonových konstrukcí. Příklady a postupy. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2014, ISBN 978-80-01-05587-8.
[3]  Procházka, J., Šmejkal, J.: Betonové základové a opěrné konstrukce. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2017, ISBN 978-80-01-06128-2.
[4]  Košatka, P., Lorenz, K., Vašková, J.: Zděné konstrukce. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2010, ISBN 978-80-01-03463-7.
Doporučená literatura:
[5]  Nilson, A.H., Darwin, D., Dolan. C.W.: Design of concrete structures. 14th ed. McGraw-Hill Higher Education, New York, 2010, ISBN 978-0-07-329349-3.
[6]  Hanzlová, H., Šmejkal, J.: Betonové a zděné konstrukce 1. Základy navrhování konstrukcí. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2013, ISBN 978-80-01-05323-2.


Betonové a zděné konstrukce V

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů v oblasti navrhování železobetonových kon-strukcí na MSÚ v návaznosti na předmět NNK. Obsahem předmětu je problematika navrho-vání desek jednosměrně i obousměrně pnutých, zásady navrhování schodišť, ztužujících stěn, zděných konstrukcí, základů, opěrných stěn, montovaných konstrukcí, hal a předpjatého beto-nu. Mezní stavy použitelnosti. Úvod do navrhování inženýrských konstrukcí a mostů.

Povinná literatura:
[1]  Kohoutková, A., Procházka, J., Vašková, J.: Navrhování železobetonových konstrukcí. Příklady a postupy. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2014. 978-80-01-05587-8.
[2]  Hanzlová, H., Šmejkal, J.: Betonové a zděné konstrukce 1. Základy navrhování konstrukcí. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze 2013. 978-80-01-05323-2.
Doporučená literatura:
[3]  Procházka, J., Šmejkal, J.: Betonové stropní a schodišťové konstrukce. Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2017. 978-80-01-06323-1
[4]  Procházka, J., Šmejkal, J.: Betonové základové a opěrné konstrukce. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2017. 978-80-01-06128-2.
[5]  Collepardi M., Collepardi S., Troli R.: Concrete Mix Design. Grafiche Tintoretto, 2007. ISBN: 88-901469-8-2


Betonové konstrukce 3C

Prohloubení poznaků v oblasti navrhování železobetonových konstrukcí se zaměřením na tvorbu inženýrského cítění. V rámci tohoto předmětu jsou získány schopnosti rychlého odhadu rozložení nutné výztuže v železobetonových deskách obecného tvaru, schopnosti tvorby základního strut-and-tie modelu pro daný konstrukční detail, schopnosti navrhnout optimální množství výztuže v obecném bodě železobetonových desek a stěn obecného tvaru podle rozložení vnitřních sil získaných běžně dostupnými výpočetními programy. V rámci tohoto předmětu jsou ještě vysvětleny základní principy analýzu uvažující plastizování materiálu a vyztužování železobetonových základových konstrukcí.

[1]  dle zadání


Betonové konstrukce 3K


Computer Aided Structural Design


Concrete and masonry structures 1

Structural design of concrete structures; continuity with subject 133FSTD Fundamentals of Structural Design. Calculation models, methods of analysis (focus on simplified and empirical methods), rein-forcing and detailing for particular structures and structural elements: slabs, frames, shear walls, staircase, basement and retaining walls, foundations.

[1]  Procházka, J., Štemberk, P. : Concrete Structures 1, 1. ed. Prague: CTU Press
[2]  Procházka, J., Štemberk, P. : Design Procedures for Reinforced Concrete Structures,1st. ed. Prague: Česká technika - publishing house of Czech Technical University in Prague
[3]  James K. Wight, James G. MacGregor: Reinforced Concrete: Mechanics and Design
[4]  Mosley W.H., Bungey, J.H., Hulse, R.:Reinforced Concrete Design


Concrete and Masonry Structures 3

Prestressed concrete structures, shell structures, prestressed cable structures, shear and torsion, load carrying capacity of bridges, design according to older standards and code provisions

[1]  Procházka, J. - Štemberk, P.: Design Procedures for Reinforced Concrete Structures, 1. ed. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2009. 190 p. ISBN 978-80-01-04240-3.
[2]  MacGregor, J. G. - Wight, J. K.: Reinforced Concrete: Mechanics and Design, Upper Saddle River : Pearson Prentice Hall, c2009., ISBN 978-0-13-228141-6
[3]  Bachman, H. - Steinle, A.: Precast Concrete Structures. Ernst&Sohn GmbH&Co. 2011 ISBN 978-3-433-02960-2


Diplomová práce

dle zadání

[1]  dle zadání


Diploma project

in accordance with the thesis proposal

[1]  in accordance with the thesis proposal


Konstrukce při provádění staveb


Nosné konstrukce R - Beton

Obsahem předmětu jsou základy navrhování nosných betonových konstrukcí se zaměřením na provádění staveb a metodika navrhování podle platných norem včetně stanovení účinků zatížení. Probírány jsou vlastnosti betonu, technologie výroby betonu a jeho zkoušení, vlastnosti betonářské výztuže a její spolupůsobení s betonem. Stěžejní částí výuky je navrhování a vyztužování železobetonových konstrukcí pro základní typy namáhání (ohyb, smyk, tlak s ohybem) a úvod do problematiky mezních stavů použitelnosti. Výuka navazuje na úvodní odborné předměty programu Stavitelství (Stavební mechanika, Pružnost a pevnost, Stavební hmoty, Pozemní stavby).

Povinná literatura:
[1]  Hanzlová, H., Šmejkal, J.: Betonové a zděné konstrukce 1. Základy navrhování konstrukcí. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2013. ISBN 978-80-01-05323-2.
[2]  Kohoutková, A., Procházka, J., Vašková, J.: Navrhování železobetonových konstrukcí. Příklady a postupy. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2014. ISBN 978-80-01-05587-8.
Doporučená literatura:
[3]  Nilson, A.H., Darwin, D., Dolan. C.W.: Design of concrete structures. 14th Edition in SI Units. McGraw Hill Higher Education, 2011. ISBN 978-007-131139-7.
[4]  Drbohlavová, L., Hanzlová, H.: Betonové a zděné konstrukce v architektuře 1. Komentované příklady. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2013. ISBN 978-80-01-04888-7
[5]  Procházka, J. a kol.: Navrhování betonových konstrukcí 1. Prvky z prostého a železového betonu. ČBS Servis, s.r.o., 2009. ISBN 978-80-903807-5-2.
Studijní pomůcky:
[6]  eBeton - Specialista na beton [online]. EBETON. Dostupné z: http://www.ebeton.cz/


Navrhování nosmých konstrukcí - beton

Obsahem předmětu jsou základy navrhování nosných betonových konstrukcí a metodika navrhování podle platných norem včetně stanovení účinků zatížení. Probírány jsou vlastnosti betonu, technologie výroby betonu a jeho zkoušení, vlastnosti betonářské výztuže a její spolupůsobení s betonem. Stěžejní částí výuky je navrhování a vyztužování železobetonových konstrukcí pro základní typy namáhání (ohyb, smyk, tlak s ohybem) a úvod do problematiky mezních stavů použitelnosti. Výuka navazuje na úvodní odborné předměty programu Stavební inženýrství (Stavební mechanika, Pružnost a pevnost, Stavební hmoty, Pozemní stavby).

Povinná literatura:
[1]  Hanzlová, H., Šmejkal, J.: Betonové a zděné konstrukce 1. Základy navrhování konstrukcí. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2013. ISBN 978-80-01-05323-2.
[2]  Kohoutková, A., Procházka, J., Vašková, J.: Navrhování železobetonových konstrukcí. Příklady a postupy. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2014. ISBN 978-80-01-05587-8.
Doporučená literatura:
[3]  Nilson, A.H., Darwin, D., Dolan. C.W.: Design of concrete structures. 14th Edition in SI Units. McGraw Hill Higher Education, 2011. ISBN 978-007-131139-7.
[4]  Drbohlavová, L., Hanzlová, H.: Betonové a zděné konstrukce v architektuře 1. Komentované příklady. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2013. ISBN 978-80-01-04888-7
[5]  Procházka, J. a kol.: Navrhování betonových konstrukcí 1. Prvky z prostého a železového betonu. ČBS Servis, s.r.o., 2009. ISBN 978-80-903807-5-2.
Studijní pomůcky:
[6]  eBeton - Specialista na beton [online]. EBETON. Dostupné z: http://www.ebeton.cz/


Požární spolehlivost beton. a zděných konstrukcí

Předmět je zaměřen na problematiku požární spolehlivosti betonových a zděných konstrukcí: chování betonu a betonových konstrukcí při požáru, zásady návrhu, teplotní analýza, zatížení, principy návrhu, návrhové metody, vlastnosti betonu a výztuže při zvýšených teplotách, navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru. Součástí předmětu je také výuka vybraných partií z oblasti pokročilého navrhování betonových konstrukcí při běžné teplotě: mezní stavy použitelnosti, předpjatý beton, prefabrikované a spřažené konstrukce.

Povinná literatura:
[1]  Procházka, J., Vašková, J., Štefan, R.: Navrhování betonových a zděných konstrukcí na účinky požáru. České vysoké učení technické v Praze, Praha 2010, ISBN 978-80-01-04613-5.
[2]  Wald, F., a kol.: Výpočet požární odolnosti stavebních konstrukcí. České vysoké učení technické v Praze, Praha 2005, ISBN 80-0103157-8.
[3]  Foglar, M., a kol.: Betonové konstrukce 3. Navrhování betonových konstrukcí na MSP. Úvod do předpjatého betonu. České vysoké učení technické v Praze, Praha 2012, ISBN 978-80-01-05690-5.
Doporučená literatura:
[4]  Wald, F., a kol.: Prokazování požární odolnosti statickým výpočtem. České vysoké učení technické v Praze, Praha 2010, ISBN 978-80-89113-69-9.
[5]  Purkiss, J.A., Li, L.-Y. Fire Safety Engineering Design of Structures, 3rd Edition. CRC Press, 2017, ISBN 978-1466585478.


Projekt 2


Projekt 2C

Zpracování statické části projektové dokumentace pro zadaný objekt (část objektu). Podrobný výpočet a vyztužení zadaných prvků. Na výuce se podílejí katedry KPS (K124) a geotechniky (K135).


Projekt 3C

Zpracování statické části projektové dokumentace pro zadaný objekt (část objektu). Podrobný výpočet a vyztužení zadaných prvků. Na výuce se podílejí katedry KPS (K124) a geotechniky (K135).


Realizace beton. a zděných kostrukcí

Předmět je zaměřen na praktické navrhování základních konstrukčních prvků betonových staveb, souvislost navrhování a statického působení prvků s technologií výroby a prováděním konstrukcí. Jsou představeny principy návrhu konstrukčních prvků a konstrukcí s důrazem na zjednodušené metody a postupy. Součástí předmětu je i navrhování zděných konstrukcí, úvod do navrhování mostů a inženýrských konstrukcí a základní principy navrhování předpjatých betonových prvků.

Povinná literatura:
[1]  Procházka, Šmejkal: Betonové stropní a schodišťové konstrukce. Nakladatelství ČVUT 2017. ISBN 978-80-01-06323-1.
[2]  Procházka, Šmejkal: Betonové základové a opěrné konstrukce. Nakladatelství ČVUT 2017. ISBN 978-80-01-06128-2.
[3]  Košatka: Zděné konstrukce 1. Nakladatelství ČVUT 2010. ISBN 978-80-01-03463-7.
Doporučená literatura:
[4]  Foglar: Betonové konstrukce 3. Navrhování betonových konstrukcí na MSP. Úvod do předpjatého betonu. Nakladatelství ČVUT 2012. ISBN 978-80-01-04943-3.


Structural Design, Project 2

Structural design of given structure (building). Preliminary design of the structure. Technical documentation, drawings. Detailed design of chosen structural elements includes analysis, reinforcement design, reinforcement drawings.

[1]  Foster Jack Strond: Structure and Fabric, Parts I - III, Longman 1994
[2]  Barritt C.M.H.: Advanced Building Construction, Vol 1 - 4, Longman
[3]  1


Structural design project 3

Structural design of given structure (building). Preliminary design of the structure. Technical documentation, drawings. Detailed design of chosen structural elements includes analysis, reinforcement design, reinforcement drawings.

[1]  Foster Jack Strond: Structure and Fabric, Parts I - III, Longman 1994
[2]  Barritt C.M.H.: Advanced Building Construction, Vol 1 - 4, Longman
[3]  1


Basis of Bridges Design

Description: The course includes basic problems of design of reinforced concrete, prestressed concrete and composite steel - concrete bridges Contents: Survey of structural systems, actions, space arrangement, principles of design of reinforced concrete, prestressed concrete and composite steel - concrete structures. Preliminary design of a reinforced concrete bridge structure. Keywords: bridge, concrete, reinforced concrete, prestressed concrete, composite steel - concrete

[1]  Eurocodes EN 1990 - EN 1994
[2]  Śafář, R.: Concrete Bridges ? Lectures, CTU in Prague 2015
[3]  Šafář, R., Petřík, M., Tej, P.: Concrete Bridges ? Worked Examples, CTU in Prague 2015


Beton v extrémních podmínkách


Navrhování betonových konstr. na poč. C

Seznámení s vybranými výpočetními programy pro modelování konstrukcí. Základy metody konečných prvků. Základní typy prvků pro modelování konstrukcí. Zásady pro volbu vhodného modelu. Lineární a nelineární analýza. Analýza dotvarování a smršťování. Zásady a způsoby interpretace a ověřování výsledků. Praktické řešené příklady. Samostatná práce na zadaných úlohách.

[1]  Kolář, V., Kanický, V., Němec, I.: FEM: Principy a praxe metody konečných prvků. Praha: Computer Press, 1997.
[2]  Jandera, M. a kol. Využití pokročilého modelování konstrukcí v magisterském studiu [on-line]. URL: http://people.fsv.cvut.cz/www/stefarad/RPMT/Modelovani.html
[3]  Webové stránky jednotlivých softwarů.


Navrhování betonových konstr. na poč.

Předmět je zaměřen na praktické využití výpočetní techniky k navrhování a projektování stavebních konstrukcí, zejména betonových. Hlavní část výuky je věnována obeznámení s aktuálně používanými statickými programy (např. SCIA Engineer). Z menší části je potom výuka věnována vybraným problémům dalších programů sloužících k projektování stavebních konstrukcí, zejména AutoCAD a MS Excel, a možnostem jejich využití ve spojení se statickým softwarem SCIA Engineer.

[1]  -


Betonové mosty 2


Projekt K

Náplní předmětu je základní ideový návrh řešené konstrukce (most, inženýrská konstrukce, netypická konstrukce pozemních staveb). Vypracovány jsou základní výkresy dokumentující návrh konstrukce (výkresy tvaru, základní schémata vyztužení, případně předpětí, technická zpráva) a základní statický výpočet potvrzující správnost návrhu. Snahou je soustředit práci studenta na správný prvotní návrh konstrukce, návrh několika možných řešení a následný výběr ideální varianty. Výstupem řešení je i stručná rešeršní studie zabývající se zadanou studovanou problematikou. Výuka probíhá formou konzultací s vedoucím projektu.


Poruchy a rekonstrukce betonových konstrukcí

Povinná literatura:
[1]  J. Bilčík, J. Dohnálek. Sanace betonových konstrukcí. Jaga group, Bratislava, 151 stran, 2003. ISBN 80-88905-24-9.
[2]  T. Vaněk. Rekonstrukce staveb. SNTL, Praha, 260 stran, 1985. ISBN 04-721-85.
[3]  J. Witzany. Obnova a rekonstrukce staveb. ČVUT v Praze, Praha, 330 stran, 2018. ISBN 978-80-01-06360-6.
Doporučená literatura:
[4]  M. Fardis. Seismic assessment and retrofit of reinforced concrete buildings (fib bulletin 24), fib, Stuttgart, 306 stran, 2003, ISBN 2-88394-064-9.


Technologie betonu

Struktura betonu. Vláknobetony, vliv různých druhů vláken na vlastnosti betonu, výroba vláknobetonu a jeho zkoušení. Vliv extrémních teplot na beton. Technologie Off-shore structures. Nanotechnologie ve stavebnictví.

[1]  Nedbal, Mazurová, Trtík : Speciální betony
[2]  Krátký, Trtík, Vodička : Drátkobetonové konstrukce


 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz