CTU

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta stavební

K 129 - Katedra architektury

Předměty aktuálního semestru -- zimní 2017/18

přejděte na archiv


semestr zimní 2017/18


semestr letní 2016/17


Architektonická tvorba

Teoretická a koncepční architektonická tvůrčí činnost v oblasti navrhování a rekonstrukce staveb a souborů, včetně historických. Integrované pojetí teoretického i praktického aspektu architektonické tvorby jako komplexní tvůrčí discipliny, počínaje urbanistickým, hmotovým a krajinným konceptem, objemovým, strukturálním a provozně-technickým návrhem stavby, souběžně s formováním prostorů interiéru. Zaměření na vytváření kvalitního architektonického návrhu s maximální harmonií mezi jeho kulturní, estetickou, užitnou, technickou, ekonomickou i společenskou hodnotou.


Ekologické koncepty architektonické tvorby

Soudobá urbanistická a architektonická tvorba respektující ekologická hlediska sdružuje zejména tyto základní požadavky: duševní i tělesnou pohodu prostředí v němž se člověk zdržuje, energetickou úspornost a použití netradičních (alternativních) zdrojů energie. Prvním dvěma je věnován tento předmět, který především sleduje proměny urbanistického plošného i prostorového konceptu, funkčního a kompozičního uspořádání sídel, souboru a stavby a jejich architektonického výrazu při dodržení výše zmíněných ekologických požadavků.


Humanizace a regenerace sídlišť

Kurz se bude zabývat analýzou obytných budov v jejich historickém vývoji z hlediska formy, funkce a konstrukce. Důraz bude kladen na domy prováděné z prefabrikovaných dílů, hodnocení jejich výhod a nevýhod. Možnosti jejich úprav z hlediska funkčního a architektonického - s ohledem na řešení bytu, parteru a vnějšího vzhledu. Současná situace bytové výstavby u nás i ve světě a možnosti budoucího vývoje.


Historické stavby v soudobých podmínkách

Kurz je zaměřen na hlubší seznámení posluchačů s vývojem architektury a stavby měst v prostoru Čech a Moravy. Slohy a kompozice v dějinách evropské architektury od období jejich vzniku až do současnosti. Spolu se sledováním vlastního vývoje architektury je vnímána širší syntéza typologie, stavitelství, uměleckých řemesel a výtvarných umění, podílejících se na finálním obraze exteriéru i interiéru stavby v celku i detailu. Je zdůrazněn význam determinujících činitelů architektury v soudobém využití historických staveb, vztah konstrukce, funkce a prostoru v architektuře historické a jejím soudobém využití.


Kulturně-civilizační vývoj Evropy

Předmět zahrnuje sociální a kulturní vývoj v časovém rámci od starověkého Řecka po současnost. Výklad se děje formou tématicky uzavřených sedmi kapitol. Důraz je kladen na seznámení s novými interpretacemi a poznatky. Tématizuje se originalita počátků starořecké kultury a civilizace (význam Sókrata, Platóna - platónské přecenění rozumu, koncept ideálního státu) a Aristotela - klasifikace věd, rozvoj přírodních věd), vztah mýtu, náboženství, filosofie a vědy, specifika řecké vědy (spekulativnost, založení logiky a metodologie, absence vazby na experiment a d.) a její představitelé (Aristotelés, Archimédes atd.); dále nástup křesťanství, jeho dějinné proměny a trvající vklad do moderní společnosti; srovnává se renesance, reformace a protireformace a vyjádření těchto hnutí v architektuře; Galileo a Descartes - zakladatelé moderní vědy (E.Husserl: galileovsko-karteziánská racionalita) a Machiavelli jako zakladatel konceptu moderního státu, krize 17.století a třicetiletá válka; analyzuje se osvícenství jako projekt moderní doby a počátek modernizačních, emancipačních a disciplinačních tendencí (vyjádření těchto tendencí v architektonických projektech této doby; Foucault, Furet k fenoménu osvícenství a francouzské revoluce), zrod moderní vědy (královské akademie, koncept galileovsko-karteziánské racionality a její propojení s technikou a mocí); nástup industrialismu (proměna estetiky průmyslových objektů na přelomu 19. a 20.století) a nacionálních hnutí v 19.století; vztah vědy, techniky a kultury v moderní době (Heidegger k podstatě techniky); výklad uzavírá rozbor fenoménů ekologické krize (plus nástup ekologických a alternativních hnutí), postmoderny, informační společnosti a globalizace.


Nauka o budovách - typologie staveb

Netradiční typologické druhy staveb (souborů) jako vývojový důsledek novů vznikajících životních a výrobních aktivit a vztahů. Funkční, dispoziční a provozní požadavky na stavby a soubory ve vztahu k soudobým urbanistickým a architektonickým aspektům a k dochovaným přírodním a kulturním hodnotám. Důraz na trvale udržitelný rozvoj. Možnost zvýšení kvality staveb a souborů rozšířením typologické rozmanitosti polyfunkčními obytnými soubory a integrací bytových a občanských staveb v soudobých prostorových strukturách. Teoretická východiska zásad navrhování staveb a souborů. Vývojové tendence typologie staveb.


Průmyslové dědictví ČR - evidence, hodnocení, ochrana


Pokročilá počítačová grafika

Aktualizace a inovace znalostí z oboru počítačové grafiky. Prezentace nových principů, metod a nástrojů (programových i technických prostředků) vhodných pro architektonickou tvorbu. Klasifikace počítačových modelů, problematika převodu dat mezi programy. Moderní metody a techniky prezentace grafických výsledků práce.


Průmyslová revoluce a architektura


Přestavba zemědělské výrobní základny

Vývoj českého venkovského prostoru, ochrana historického jádra vesnice, venkovská obytná výstavba, vybavenost vesnic. Zemědělská výstavba, zemědělská krajina a její hospodářská a ekologická funkce, komunikace a inženýrské sítě na venkově. Ochrana veřejných zájmů v územním plánování, tvorba urbanistické koncepce, složení územního plánu. Vyhodnocení a úpravy v konkrétních historických jádrech vesnic, nová venkovská obytná výstavba, rozbor a úprava krajinného úseku.


Teorie architektury

Předmětem výuky je seznámit studenty s oborem teorie jako metodickým nástrojem interpretace architektury a stavební kultury obecně, respektive názorové reflexe na ní. Současná metodika, úzce propojovaná s filosofií, sociologií a jinými humanitními obory se věnuje problémům výkladu v těchto názorových proudech: Modernismus vycházející s teoretických podnětů významných představitelů architektury dvacátého století (Le Corbusier, Walter Gropius, Siegfried Giedion, Mies van der Rohe, ale také Kenneth Frampton, Ignasi de Sola Morales, ...) Sémiotika, nauka o znaku, která se opírá o výklad založený na metodickém vkladu W.Morrise, F.de Saussure, rozvinutá teoreticky v architektuře Ch.Jencksem. Fenomenologie jako alternativní způsob interpretace architektury, vycházející z filosofie E.Husserla a M.Heideggera, široce uplatněná metodologicky v teorii K.Lynche a především Ch.Norberga Schulze. Je přínosná zejména svým chápáním architektury jako součásti existenciálního a žitého prostoru. Ikonologie, zabývající se symbolikou a významovostí stavebního díla (E.Panofsky, M.Chadraba) Architektura a informatika, tendence která se opírá o recentní poznatky vztahu architektury a digitálního věku a formuje teoretické základy výkladu architektury na prahu 21. století (W.Maas, Rem Koolhaas apod.) Všechny tyto metodické přístupy jsou konfrontovány s dostupnou teoretickou literaturou, na jejímž základě studenti zpracovávají vybraný objekt stavebního díla - architektury formou teoretické eseje.


Územní plánování vesnic a krajiny

Vývoj českého venkovského prostoru, ochrana historického jádra vesnice, venkovská obytná výstavba, vybavenost vesnic. Zemědělská výstavba, zemědělská krajina a její hospodářská a ekologická funkce, komunikace a inženýrské sítě na venkově. Ochrana veřejných zájmů v územním plánování, tvorba urbanistické koncepce, složení územního plánu. Vyhodnocení a úpravy v konkrétních historických jádrech vesnic, nová venkovská obytná výstavba, rozbor a úprava krajinného úseku.


Urbanismus 1


Ateliér architektonické kompozice

Studenti se učí na jednoduchých abstraktních úlohách aplikovat poznatky získané zejména v předmětu Architektonická kompozice. Zásady kompozice prostoru a objemu. Idea a forma jednoduchého abstraktní plošné a prostorové kompozice. Fyzický model jako forma ověřování kompozičních záměrů. Semestrální projekt.


Architectural CAD Modelling 1

Objective of this course is to acquaint prospective architects and civil engineers with effective method of creation 3D CAD or BIM model, that is base for 2D and 3D documentation. Students must prove they can use basic tools and functions of the software ArchiCAD on simple proposal of family house or another appropriate building.

[1] ArchiCAD Reference Guide
[2] ArchicadWiki - http://www.archicadwiki.com/
[3] Křemen Jaromír: Lucubrations and syllabus. Partly printed and partly in electronic version. Properly updated

Architectural CAD Modelling 2

The subject enhances and develops skills acquired in the basic course 129ACM1. The course is focused on methods and tools for creating complicated shapes and library elements, including GDL language.

[1] GDL reference guide
[2] Křemen Jaromír: Lucubrations and case studies. Partly printed and partly in electronic version. Properly updated.

Design studio 1M

The first master's project differs from the Bachelor's project given the topic and scope, which corresponds to the level of information. Priority will be sent out issues that were not included in the Bachelor program, either in terms of typology (production, business, culture), the type of creative work (renovation, conversion) or by other factors (environment, energy intensity). The proposed buildings are always in a specific environment, are used for entering and student architectural competitions. The project scope at the level of architectural studies, extended by a specific assignment of a crucial detail - both artistic, architectural and technical and technological, including calculations. The project aims to simulate a real situation, with which the student / architect will meet after graduation. Foreign and Czech students are teaching together in order to get opportunity to debate architectonic issues.

[1] Periodicals, including: Wettbewerb aktuel, Detail, Architekt, Stavba, Stavebnictví a interiér, materials for construction

Design studio 2M

The task in this design studio is focused on those types of buildings which the structures has largely affects the overall solution, or may become a source of inspiration or even a significant element in the architectural design. The students present their solution in the form of architectural study, together with the design concepts, sketches and details of selected structure parts. An important part of development of project design is physical models. Foreign and Czech students are teaching together in order to get opportunity to debate architectonic issues.


Architectural drawing 1

Introduction to architectural drawing, pencil rendering methods (axonometric, perspective), creating shadows, reflections in water, roofs, arches, files, objects and their surroundings, created from memory in accordance with orthogonal input. Semester is seen as a validation of the assumptions and imagination of students for the field.

[1] J.Sýkora : Architectural drawing 1 (work manual)

Ateliér tvorby - magisterský 1


Ateliér tvorby . magisterský 2


Atelierová tvorba 4 - konstrukční

Předmětem ateliéru je rozpracování vybrané architektonické studie z ATV 1 (bytové stavby), ATV2 (malá občanská stavba) nebo ATV3 (velká občanská stavba) do podrobného konstrukčního řešení celé stavby či vybrané části včetně stavebních a architektonických detailů, předběžného statického výpočtu s rozpracováním vybrané části konstrukce a generelu technických zařízení budov s upřesněním určité specifické části.

[1] Vyhlášky, normy

Atelier architektonické tvorby - základní 2


Atelier architektonické tvorby 2


Bakalářská práce (A)

Studie menší stavby (obvykle rodinného domu s doplňkovou funkcí), doprovázená konceptem konstrukčního systému a podrobnějším technickým řezem průčelím stavby. Součástí je i zpráva, popisující i koncepty ostatních technických součástí (vytápění, větrání, zdravotechnické instalace), řešení dopravy v klidu atd. Práce se odevzdává svázaná do sešitu formátu A3.

[1] Vyhláška 268/2009 Sb. (OTP)
[2] Zákon 183/2006 Sb. (Stavební zákon)
[3] Příslušné ČSN, zejména 734301 (Obytné budovy), 013420 (Stavební výkresy),...

Composition and Theory of Architecture

Seminars are focused on the composition of architecture, which will be analyzed through the basic ordering principles, pattern making process and application of the theoretical concepts. The selected basic composition principles will be studied through examples typical for a particular historical period. Students may also analyze an urban space. The aim of the course is to be able to understand the multilayered role of geometry, basic ordering compositional principles and theory of form in connection with architectural and urban design. The seminar will focus on some patterns of composition, which are commonly used and have many qualities, for which they have been frequently and repeatedly used. Some of these patterns have an obvious historical and cultural background that not only architects but also engineers will be able to understand. The methods taught can help especially the students of architecture to develop their own design skills. The seminar is also intended to make students familiar with the architecture of Prague; the given compositional categories will be practised on the examples that can be studied in situ.


Development of architecture 1

Lectures are covering the development of the concept of ancient architecture (layout, spatial and structural), style and composition im different territories - Egypt, Grecce, Rome at the end in Western Europe and its newly etablished states. Detailed analysis of selected monuments important for development of architecture within periods of interest is part of the lectures. Relations between society and architecture.

[1] Trachtenberg M., Hyman I. : Architecture from prehistory to postmodern, H. N. Abrams, Inc. publisher, The Netherlands, 1986
[2] Nuttgens P.: The Story of Architecture, Phaidon, London, 1983, 1985 and later
[3] Watkin D.: A History of Western Architecture, Laurence King Publisher, 1986, 1992, 1996

Dějiny architektury 1


Development of architecture

Subject of lecture cycle is development of European architecture from Ancient architecture (Greece, Rome) through Middle ages, early christian, Romanesque and Gothique, to Renaissance and Baroque. Architecture in connection of social, economical, cultural and life style development, including technical and technological development.

[1] Sutton, Ian: Western Architecture, Thames & Hudson, London, 1999
[2] Watkin, David: A History Of Western Architecture, Lavrence King, London, 1986, 1996

Dějiny umění

Předmět má rozsah 2 hod. přednášek a 1 hod. cvičení. V přednášce jsou studenti seznamováni s nejvýznamnějšími etapami evropského umění, s úvodem o umění blízkého východu – Egypt, řecká a římská antika, starokřesťanské umění a byzance, středověké sochařství a malířství. Renesanční a barokní umění. Umění 19. a 20.stol. Ve cvičeních je probírána historie umění v českých zemích formou seminární. Studenti zpracovávají zadaná témata a přednášejí je veřejně před ostatními a v dané látce diskutují.


Dějiny architektury 1

V přednáškovém cyklu je chronologickou formou zpracován vývoj architektonického konceptu (půdorysného, prostorového, konstrukčního a stylového pojetí) architektury starověku. Součástí přednáškového cyklu je rovněž podrobný rozbor vybraných monumentů, podstatných pro vývoj architektury studovaného období. Ve cvičeních jsou (v oblasti stylové, kompoziční, jakož i typologické) konkretizována témata k problémům české architektury.

[1] Strong D.E.: Antické umění, ARTIA Praha 1972
[2] Hanuš K., Nesměrák M.: Vývoj architektury I, skriptum ČVUT, Praha 1989
[3] Syrový B. a kol.: Architektura svědectví dob, SNTL, Praha 1977

Diplomová práce

Diplomní projekt je samostatná práce. Vychází ze studie areálu, širšího území nebo části města, zpracované v Atelieru architektonické tvorby M2. V diplomní práci je na vybraný objekt zpracována komplexně pojatá architektonická studie. U obhajoby musí student prokázat svou invenci architekta i reálnost svého návrhu.

[1] Platné předpisy a ČSN
[2] Periodika a monografie v závislosti na zadání

Design studio 1 (Residential buildings)

Studio work is the subject of an application in which students are combining the lessons learned from a wide spectrum of architectural disciplines with their own opinion and artistic creativity.The subject of the award are residential houses and buildings for housing, located in a particular environment. Emphasis is placed on creativity of students, the relationship of the proposal on a specific urban environment and the realism and sophistication of the architectural and building technical solutions, quality, aesthetic design, including technical and material details. During the course held presentations on the current architecture, sub-award task-related issues, the consultation proposals. The project itself is processed at the level of architectural study. Foreign and Czech students are teaching together in order to get opportunity to debate architectonic issues.

[1] Periodicals, including: Wettbewerb aktuel, Detail, Architekt, Stavba, Stavebnictví a interiér, materials for construction

Design studio 2 (Civil buildings)

Design studio is application course in which students use gained knowledge from broad spectrum of architectural disciplines with their own design opinions and creativity. Various types of civil buildings into the particular environment are assigned within this second design studio. Students present their own designs in the form of architectural study after extensive discussions, consideration and evalluation of works of other architects. Foreign and Czech students are teaching together in order to get opportunity to debate architectonic issues.

[1] Periodicals, including: Wettbewerb aktuel, Detail, Architekt, Stavba, Stavebnictví a interiér, materials for construction

Design studio 3

Studio work is the subject of an application in which students are combining the lessons learned from a wide spectrum of architectural disciplines with their own opinion and artistic creativity. In this third design studio students deal with various types of civil buildings with more complicated service and ambitious operation site with more complicated relationships. After a broad discussion, reflection and assessments of structures built on similar topics, students submit their own proposals in the form of architectural study. Foreign and Czech students are teaching together in order to get opportunity to debate architectonic issues.

[1] Periodicals, including: Wettbewerb aktuel, Detail, Architekt, Stavba, Stavebnictví a interiér, materials for construction

Grafická prezentace architektury


Introductory design studio

The semester programme is organised to introduce students to the architectural design process, simulating all the phases of the process with certain level of simplification: analysis and understanding of the assignment, formulating of the concept, design proposal, architectural detail, oral and graphic presentation etc. The subject of the design is a small object housing a simple function with elementary regulation. Final competences after passing the course are: Understanding the design process and its phases Creating a design proposal of a simple object


Interier

Vytváření prostorů a specifických vizuálních účinků v interiérech různého účelu. Aplikace barev, denního a umělého osvětlení a struktur na souboru architektonických prvků různých konstrukcí, opírající se o normativní zásady.

[1] Nováková Z.: Výtvarné dílo v architektonické koncepci, lecture notes ČVUT Praha, 2001
[2] Whitehead Randall.:Commercial Lighting, Rockport Pub., Rockport, MA, USA 1995
[3] Periodical in the interior area, especially: Detail, Architekt, Stavba, Stavebnictví a interiér, Materiály pro stavbu, Abitare, Materiále World etc.

Interior 1

Lerning about means of interior design. The ability to creatively design and deal with different types of interior spaces. Gaining the ability for sensitive use of materials, colours, surfaces, textures and to reach desired optical effects in the interior.

[1] Periodicals, including: Wettbewerb aktuel, Detail, Architekt, Stavba, Stavebnictví a interiér, materials for construction

Nauka o budovách 1


Nauka o budovách 3


Rekonstrukce a ochrana památek

V přednáškovém cyklu jsou vysvětleny základní informace o struktuře a současných tendencích památkové péče v ČR. Součástí přednáškového cyklu jsou také historie památkové péče a vývoj názorů na ochranu památek (vč. průmyslového dědictví) až po současnost. Na vybraných příkladech jsou ukázány přístupy k obnově historických staveb.


Prague Architecture - Field trips

In introductory lectures students will get information on the development of Prague and on the Prague Historic Reserve, which is part of the UNESCO world cultural heritage. The case studies will present the most important historical and contemporary architectural monuments. Subsequent guided tours through Prague will focused on selected prominent monuments and sites. The topic of the seminar work is to write a report on visited monuments. Subsequent guided tours through Prague will focused on selected prominent monuments and sites. The tours will include a description of the history of buildings and sites in an urbanistic context, the description of the layout, function, structure and the architectural style of the selected buildings and questions regarding their protection. The topic of the seminar work is to write an report on visited monuments and sites.


Úvod do navrhování architektury


Úvod do profesní praxe


Architektonická dílna 2 (1 týden)


Architektonické modely 1


Architektonické kreslení 3


Membránové konstrukce


Úvod do fotografické praxe

Předmět vede posluchače od běžného jednoduchého užívání fotografie k jejímu pochopení a zacházení s ní jako s významným komunikačním prostředkem, který má specifické možnosti působení. V průběhu kurzu se budou postupně v různých rovinách odkrývat vnitřní zákonitosti fotografie, a to v rovině technické, obrazové, výtvarné i sdělovací. Posluchači se naučí ovládat tento systém s cílem dosáhnout maximálního účinku ve vnímání příjemce fotografického obrazového sdělení. Předmět má svou svébytnost, avšak současně je první částí dvousemestrálního konceptu fotografické výuky. V letním semestru na něj bude navazovat předmět Praktikum tvůrčí fotografie, ve kterém posluchači nabyté znalosti a dovednosti z předchozího semestru uplatní v praxi. Zápis do ?Praktika? bude vázán na absolvování ?Úvodu?.


ArchiCad 1- základní


ArchiCad 2- pokročilý


Cinema


Revit


3D max


Architektonická tvorba

Teoretická a koncepční architektonická tvůrčí činnost v oblasti navrhování a rekonstrukce staveb a souborů, včetně historických. Integrované pojetí teoretického i praktického aspektu architektonické tvorby jako komplexní tvůrčí discipliny, počínaje urbanistickým, hmotovým a krajinným konceptem, objemovým, strukturálním a provozně-technickým návrhem stavby, souběžně s formováním prostorů interiéru. Zaměření na vytváření kvalitního architektonického návrhu s maximální harmonií mezi jeho kulturní, estetickou, užitnou, technickou, ekonomickou i společenskou hodnotou.


Ekologické koncepty architektonické tvorby

Soudobá urbanistická a architektonická tvorba respektující ekologická hlediska sdružuje zejména tyto základní požadavky: duševní i tělesnou pohodu prostředí v němž se člověk zdržuje, energetickou úspornost a použití netradičních (alternativních) zdrojů energie. Prvním dvěma je věnován tento předmět, který především sleduje proměny urbanistického plošného i prostorového konceptu, funkčního a kompozičního uspořádání sídel, souboru a stavby a jejich architektonického výrazu při dodržení výše zmíněných ekologických požadavků.


Humanizace a regenerace sídlišť

Kurz se bude zabývat analýzou obytných budov v jejich historickém vývoji z hlediska formy, funkce a konstrukce. Důraz bude kladen na domy prováděné z prefabrikovaných dílů, hodnocení jejich výhod a nevýhod. Možnosti jejich úprav z hlediska funkčního a architektonického - s ohledem na řešení bytu, parteru a vnějšího vzhledu. Současná situace bytové výstavby u nás i ve světě a možnosti budoucího vývoje.


Historické stavby v soudobých podmínkách

Kurz je zaměřen na hlubší seznámení posluchačů s vývojem architektury a stavby měst v prostoru Čech a Moravy. Slohy a kompozice v dějinách evropské architektury od období jejich vzniku až do současnosti. Spolu se sledováním vlastního vývoje architektury je vnímána širší syntéza typologie, stavitelství, uměleckých řemesel a výtvarných umění, podílejících se na finálním obraze exteriéru i interiéru stavby v celku i detailu. Je zdůrazněn význam determinujících činitelů architektury v soudobém využití historických staveb, vztah konstrukce, funkce a prostoru v architektuře historické a jejím soudobém využití.


Kulturně-civilizační vývoj Evropy

Předmět zahrnuje sociální a kulturní vývoj v časovém rámci od starověkého Řecka po současnost. Výklad se děje formou tématicky uzavřených sedmi kapitol. Důraz je kladen na seznámení s novými interpretacemi a poznatky. Tématizuje se originalita počátků starořecké kultury a civilizace (význam Sókrata, Platóna - platónské přecenění rozumu, koncept ideálního státu) a Aristotela - klasifikace věd, rozvoj přírodních věd), vztah mýtu, náboženství, filosofie a vědy, specifika řecké vědy (spekulativnost, založení logiky a metodologie, absence vazby na experiment a d.) a její představitelé (Aristotelés, Archimédes atd.); dále nástup křesťanství, jeho dějinné proměny a trvající vklad do moderní společnosti; srovnává se renesance, reformace a protireformace a vyjádření těchto hnutí v architektuře; Galileo a Descartes - zakladatelé moderní vědy (E.Husserl: galileovsko-karteziánská racionalita) a Machiavelli jako zakladatel konceptu moderního státu, krize 17.století a třicetiletá válka; analyzuje se osvícenství jako projekt moderní doby a počátek modernizačních, emancipačních a disciplinačních tendencí (vyjádření těchto tendencí v architektonických projektech této doby; Foucault, Furet k fenoménu osvícenství a francouzské revoluce), zrod moderní vědy (královské akademie, koncept galileovsko-karteziánské racionality a její propojení s technikou a mocí); nástup industrialismu (proměna estetiky průmyslových objektů na přelomu 19. a 20.století) a nacionálních hnutí v 19.století; vztah vědy, techniky a kultury v moderní době (Heidegger k podstatě techniky); výklad uzavírá rozbor fenoménů ekologické krize (plus nástup ekologických a alternativních hnutí), postmoderny, informační společnosti a globalizace.


Nauka o budovách - typologie staveb

Netradiční typologické druhy staveb (souborů) jako vývojový důsledek novů vznikajících životních a výrobních aktivit a vztahů. Funkční, dispoziční a provozní požadavky na stavby a soubory ve vztahu k soudobým urbanistickým a architektonickým aspektům a k dochovaným přírodním a kulturním hodnotám. Důraz na trvale udržitelný rozvoj. Možnost zvýšení kvality staveb a souborů rozšířením typologické rozmanitosti polyfunkčními obytnými soubory a integrací bytových a občanských staveb v soudobých prostorových strukturách. Teoretická východiska zásad navrhování staveb a souborů. Vývojové tendence typologie staveb.


Průmyslové dědictví ČR - evidence, hodnocení, ochrana


Pokročilá počítačová grafika

Aktualizace a inovace znalostí z oboru počítačové grafiky. Prezentace nových principů, metod a nástrojů (programových i technických prostředků) vhodných pro architektonickou tvorbu. Klasifikace počítačových modelů, problematika převodu dat mezi programy. Moderní metody a techniky prezentace grafických výsledků práce.


Průmyslová revoluce a architektura


Přestavba zemědělské výrobní základny

Vývoj českého venkovského prostoru, ochrana historického jádra vesnice, venkovská obytná výstavba, vybavenost vesnic. Zemědělská výstavba, zemědělská krajina a její hospodářská a ekologická funkce, komunikace a inženýrské sítě na venkově. Ochrana veřejných zájmů v územním plánování, tvorba urbanistické koncepce, složení územního plánu. Vyhodnocení a úpravy v konkrétních historických jádrech vesnic, nová venkovská obytná výstavba, rozbor a úprava krajinného úseku.


Teorie architektury

Předmětem výuky je seznámit studenty s oborem teorie jako metodickým nástrojem interpretace architektury a stavební kultury obecně, respektive názorové reflexe na ní. Současná metodika, úzce propojovaná s filosofií, sociologií a jinými humanitními obory se věnuje problémům výkladu v těchto názorových proudech: Modernismus vycházející s teoretických podnětů významných představitelů architektury dvacátého století (Le Corbusier, Walter Gropius, Siegfried Giedion, Mies van der Rohe, ale také Kenneth Frampton, Ignasi de Sola Morales, ...) Sémiotika, nauka o znaku, která se opírá o výklad založený na metodickém vkladu W.Morrise, F.de Saussure, rozvinutá teoreticky v architektuře Ch.Jencksem. Fenomenologie jako alternativní způsob interpretace architektury, vycházející z filosofie E.Husserla a M.Heideggera, široce uplatněná metodologicky v teorii K.Lynche a především Ch.Norberga Schulze. Je přínosná zejména svým chápáním architektury jako součásti existenciálního a žitého prostoru. Ikonologie, zabývající se symbolikou a významovostí stavebního díla (E.Panofsky, M.Chadraba) Architektura a informatika, tendence která se opírá o recentní poznatky vztahu architektury a digitálního věku a formuje teoretické základy výkladu architektury na prahu 21. století (W.Maas, Rem Koolhaas apod.) Všechny tyto metodické přístupy jsou konfrontovány s dostupnou teoretickou literaturou, na jejímž základě studenti zpracovávají vybraný objekt stavebního díla - architektury formou teoretické eseje.


Územní plánování vesnic a krajiny

Vývoj českého venkovského prostoru, ochrana historického jádra vesnice, venkovská obytná výstavba, vybavenost vesnic. Zemědělská výstavba, zemědělská krajina a její hospodářská a ekologická funkce, komunikace a inženýrské sítě na venkově. Ochrana veřejných zájmů v územním plánování, tvorba urbanistické koncepce, složení územního plánu. Vyhodnocení a úpravy v konkrétních historických jádrech vesnic, nová venkovská obytná výstavba, rozbor a úprava krajinného úseku.


Urbanismus 1


Ateliér architektonické kompozice


Architectural CAD Modelling 1

Objective of this course is to acquaint prospective architects and civil engineers with effective method of creation 3D CAD or BIM model, that is base for 2D and 3D documentation. Students must prove they can use basic tools and functions of the software ArchiCAD on simple proposal of family house or another appropriate building.

[1] ArchiCAD Reference Guide
[2] ArchicadWiki - http://www.archicadwiki.com/
[3] Křemen Jaromír: Lucubrations and syllabus. Partly printed and partly in electronic version. Properly updated

Architectural CAD Modelling 2

The subject enhances and develops skills acquired in the basic course 129ACM1. The course is focused on methods and tools for creating complicated shapes and library elements, including GDL language.

[1] GDL reference guide
[2] Křemen Jaromír: Lucubrations and case studies. Partly printed and partly in electronic version. Properly updated.

Design studio 1M

The first master's project differs from the Bachelor's project given the topic and scope, which corresponds to the level of information. Priority will be sent out issues that were not included in the Bachelor program, either in terms of typology (production, business, culture), the type of creative work (renovation, conversion) or by other factors (environment, energy intensity). The proposed buildings are always in a specific environment, are used for entering and student architectural competitions. The project scope at the level of architectural studies, extended by a specific assignment of a crucial detail - both artistic, architectural and technical and technological, including calculations. The project aims to simulate a real situation, with which the student / architect will meet after graduation. Foreign and Czech students are teaching together in order to get opportunity to debate architectonic issues.

[1] Periodicals, including: Wettbewerb aktuel, Detail, Architekt, Stavba, Stavebnictví a interiér, materials for construction

Design studio 2M

The task in this design studio is focused on those types of buildings which the structures has largely affects the overall solution, or may become a source of inspiration or even a significant element in the architectural design. The students present their solution in the form of architectural study, together with the design concepts, sketches and details of selected structure parts. An important part of development of project design is physical models. Foreign and Czech students are teaching together in order to get opportunity to debate architectonic issues.


Architectural drawing 1

Introduction to architectural drawing, pencil rendering methods (axonometric, perspective), creating shadows, reflections in water, roofs, arches, files, objects and their surroundings, created from memory in accordance with orthogonal input. Semester is seen as a validation of the assumptions and imagination of students for the field.

[1] J.Sýkora : Architectural drawing 1 (work manual)

Ateliér tvorby - magisterský 1


Ateliér tvorby . magisterský 2


Atelierová tvorba 4 - konstrukční

Předmětem ateliéru je rozpracování vybrané architektonické studie z ATV 1 (bytové stavby), ATV2 (malá občanská stavba) nebo ATV3 (velká občanská stavba) do podrobného konstrukčního řešení celé stavby či vybrané části včetně stavebních a architektonických detailů, předběžného statického výpočtu s rozpracováním vybrané části konstrukce a generelu technických zařízení budov s upřesněním určité specifické části.

[1] Vyhlášky, normy

Atelier architektonické tvorby - základní 2


Atelier architektonické tvorby 2


Bakalářská práce (A)

Studie menší stavby (obvykle rodinného domu s doplňkovou funkcí), doprovázená konceptem konstrukčního systému a podrobnějším technickým řezem průčelím stavby. Součástí je i zpráva, popisující i koncepty ostatních technických součástí (vytápění, větrání, zdravotechnické instalace), řešení dopravy v klidu atd. Práce se odevzdává svázaná do sešitu formátu A3.

[1] Vyhláška 268/2009 Sb. (OTP)
[2] Zákon 183/2006 Sb. (Stavební zákon)
[3] Příslušné ČSN, zejména 734301 (Obytné budovy), 013420 (Stavební výkresy),...

Composition and Theory of Architecture

Seminars are focused on the composition of architecture, which will be analyzed through the basic ordering principles, pattern making process and application of the theoretical concepts. The selected basic composition principles will be studied through examples typical for a particular historical period. Students may also analyze an urban space. The aim of the course is to be able to understand the multilayered role of geometry, basic ordering compositional principles and theory of form in connection with architectural and urban design. The seminar will focus on some patterns of composition, which are commonly used and have many qualities, for which they have been frequently and repeatedly used. Some of these patterns have an obvious historical and cultural background that not only architects but also engineers will be able to understand. The methods taught can help especially the students of architecture to develop their own design skills. The seminar is also intended to make students familiar with the architecture of Prague; the given compositional categories will be practised on the examples that can be studied in situ.


Development of architecture 1

Lectures are covering the development of the concept of ancient architecture (layout, spatial and structural), style and composition im different territories - Egypt, Grecce, Rome at the end in Western Europe and its newly etablished states. Detailed analysis of selected monuments important for development of architecture within periods of interest is part of the lectures. Relations between society and architecture.

[1] Trachtenberg M., Hyman I. : Architecture from prehistory to postmodern, H. N. Abrams, Inc. publisher, The Netherlands, 1986
[2] Nuttgens P.: The Story of Architecture, Phaidon, London, 1983, 1985 and later
[3] Watkin D.: A History of Western Architecture, Laurence King Publisher, 1986, 1992, 1996

Dějiny architektury 1


Development of architecture

Subject of lecture cycle is development of European architecture from Ancient architecture (Greece, Rome) through Middle ages, early christian, Romanesque and Gothique, to Renaissance and Baroque. Architecture in connection of social, economical, cultural and life style development, including technical and technological development.

[1] Sutton, Ian: Western Architecture, Thames & Hudson, London, 1999
[2] Watkin, David: A History Of Western Architecture, Lavrence King, London, 1986, 1996

Dějiny umění

Předmět má rozsah 2 hod. přednášek a 1 hod. cvičení. V přednášce jsou studenti seznamováni s nejvýznamnějšími etapami evropského umění, s úvodem o umění blízkého východu – Egypt, řecká a římská antika, starokřesťanské umění a byzance, středověké sochařství a malířství. Renesanční a barokní umění. Umění 19. a 20.stol. Ve cvičeních je probírána historie umění v českých zemích formou seminární. Studenti zpracovávají zadaná témata a přednášejí je veřejně před ostatními a v dané látce diskutují.


Dějiny architektury 1

V přednáškovém cyklu je chronologickou formou zpracován vývoj architektonického konceptu (půdorysného, prostorového, konstrukčního a stylového pojetí) architektury starověku. Součástí přednáškového cyklu je rovněž podrobný rozbor vybraných monumentů, podstatných pro vývoj architektury studovaného období. Ve cvičeních jsou (v oblasti stylové, kompoziční, jakož i typologické) konkretizována témata k problémům české architektury.

[1] Strong D.E.: Antické umění, ARTIA Praha 1972
[2] Hanuš K., Nesměrák M.: Vývoj architektury I, skriptum ČVUT, Praha 1989
[3] Syrový B. a kol.: Architektura svědectví dob, SNTL, Praha 1977

Diplomová práce

Diplomní projekt je samostatná práce. Vychází ze studie areálu, širšího území nebo části města, zpracované v Atelieru architektonické tvorby M2. V diplomní práci je na vybraný objekt zpracována komplexně pojatá architektonická studie. U obhajoby musí student prokázat svou invenci architekta i reálnost svého návrhu.

[1] Platné předpisy a ČSN
[2] Periodika a monografie v závislosti na zadání

Design studio 1 (Residential buildings)

Studio work is the subject of an application in which students are combining the lessons learned from a wide spectrum of architectural disciplines with their own opinion and artistic creativity.The subject of the award are residential houses and buildings for housing, located in a particular environment. Emphasis is placed on creativity of students, the relationship of the proposal on a specific urban environment and the realism and sophistication of the architectural and building technical solutions, quality, aesthetic design, including technical and material details. During the course held presentations on the current architecture, sub-award task-related issues, the consultation proposals. The project itself is processed at the level of architectural study. Foreign and Czech students are teaching together in order to get opportunity to debate architectonic issues.

[1] Periodicals, including: Wettbewerb aktuel, Detail, Architekt, Stavba, Stavebnictví a interiér, materials for construction

Design studio 2 (Civil buildings)

Design studio is application course in which students use gained knowledge from broad spectrum of architectural disciplines with their own design opinions and creativity. Various types of civil buildings into the particular environment are assigned within this second design studio. Students present their own designs in the form of architectural study after extensive discussions, consideration and evalluation of works of other architects. Foreign and Czech students are teaching together in order to get opportunity to debate architectonic issues.

[1] Periodicals, including: Wettbewerb aktuel, Detail, Architekt, Stavba, Stavebnictví a interiér, materials for construction

Design studio 3

Studio work is the subject of an application in which students are combining the lessons learned from a wide spectrum of architectural disciplines with their own opinion and artistic creativity. In this third design studio students deal with various types of civil buildings with more complicated service and ambitious operation site with more complicated relationships. After a broad discussion, reflection and assessments of structures built on similar topics, students submit their own proposals in the form of architectural study. Foreign and Czech students are teaching together in order to get opportunity to debate architectonic issues.

[1] Periodicals, including: Wettbewerb aktuel, Detail, Architekt, Stavba, Stavebnictví a interiér, materials for construction

Grafická prezentace architektury


Introductory design studio


Interier

Vytváření prostorů a specifických vizuálních účinků v interiérech různého účelu. Aplikace barev, denního a umělého osvětlení a struktur na souboru architektonických prvků různých konstrukcí, opírající se o normativní zásady.

[1] Nováková Z.: Výtvarné dílo v architektonické koncepci, lecture notes ČVUT Praha, 2001
[2] Whitehead Randall.:Commercial Lighting, Rockport Pub., Rockport, MA, USA 1995
[3] Periodical in the interior area, especially: Detail, Architekt, Stavba, Stavebnictví a interiér, Materiály pro stavbu, Abitare, Materiále World etc.

Interior 1

Design Studio 3M is a preparation of diploma work and in and closes all design studios. Its scope is to study the level of territorial control, as the size corresponds to the construction of the project file. Typological focus is not decisive, importance and context of urban space and the role of historical context, emphasis is placed on a new concept and addressing the broader linkages and public spaces. One of the structures solved so the file can become the basis for the diploma thesis. Foreign and Czech students are teaching together in order to get opportunity to debate architectonic issues.

[1] Periodicals, including: Wettbewerb aktuel, Detail, Architekt, Stavba, Stavebnictví a interiér, materials for construction

Nauka o budovách 1


Nauka o budovách 3


Rekonstrukce a ochrana památek

V přednáškovém cyklu jsou vysvětleny základní informace o struktuře a současných tendencích památkové péče v ČR. Součástí přednáškového cyklu jsou také historie památkové péče a vývoj názorů na ochranu památek (vč. průmyslového dědictví) až po současnost. Na vybraných příkladech jsou ukázány přístupy k obnově historických staveb.


Prague Architecture - Field trips

In introductory lectures students will get information on the development of Prague and on the Prague Historic Reserve, which is part of the UNESCO world cultural heritage. The case studies will present the most important historical and contemporary architectural monuments. Subsequent guided tours through Prague will focused on selected prominent monuments and sites. The topic of the seminar work is to write a report on visited monuments. Subsequent guided tours through Prague will focused on selected prominent monuments and sites. The tours will include a description of the history of buildings and sites in an urbanistic context, the description of the layout, function, structure and the architectural style of the selected buildings and questions regarding their protection. The topic of the seminar work is to write an report on visited monuments and sites.


Úvod do navrhování architektury


Úvod do profesní praxe


Architektonická dílna 2 (1 týden)


Architektonické modely 1


Architektonické kreslení 3


Membránové konstrukce


Úvod do fotografické praxe


ArchiCad 1- základní


ArchiCad 2- pokročilý


Cinema


Revit


3D max


 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz