CTU

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta stavební

K 129 - Katedra architektury

Předměty aktuálního semestru -- letní 2017/18

přejděte na archiv


semestr letní 2017/18


Soudobé architektonické intervence v historickém prostředí

Předmět se zabývá širokou problematikou krajinářské architektury, a to zejména vztahu výstavby a krajiny, zapojení zástavby do krajiny, charakteru krajiny a jeho ochrany a dalších krajinářských otázek, nakolik souvisejí s profilem absolventů studia v oboru Architektura a stavitelsví. Cílem je zdůraznění významu architektonických a urbanistických hledisek krajinářské tvorby a pochopení významu krajiny jako součásti architektonické a urbanistické tvorby a významu krajiny ve struktuře měst a městských regionů. Konkrétní zaměření předmětu se odvíjí od preferencí studenta a tématu jím zpracovávané disertační práce.


Architektura inženýrských staveb

Inženýrské stavby jako součást architektonické tvorby, typologická podstata a estetické hodnoty. Historie, typologie a design inženýrských staveb - silnice, železnice, stavby pro energetiku, vodní stavby, mosty, speciální stavby. Krajinotvorná a městotvorná funkce inženýrských staveb a podíl architekta na návrhu těchto staveb.


Architektonická tvorba

Teoretická a koncepční architektonická tvůrčí činnost v oblasti navrhování a rekonstrukce staveb a souborů, včetně historických. Integrované pojetí teoretického i praktického aspektu architektonické tvorby jako komplexní tvůrčí discipliny, počínaje urbanistickým, hmotovým a krajinným konceptem, objemovým, strukturálním a provozně-technickým návrhem stavby, souběžně s formováním prostorů interiéru. Zaměření na vytváření kvalitního architektonického návrhu s maximální harmonií mezi jeho kulturní, estetickou, užitnou, technickou, ekonomickou i společenskou hodnotou.


Ekologické koncepty architektonické tvorby

Soudobá urbanistická a architektonická tvorba respektující ekologická hlediska sdružuje zejména tyto základní požadavky: duševní i tělesnou pohodu prostředí v němž se člověk zdržuje, energetickou úspornost a použití netradičních (alternativních) zdrojů energie. Prvním dvěma je věnován tento předmět, který především sleduje proměny urbanistického plošného i prostorového konceptu, funkčního a kompozičního uspořádání sídel, souboru a stavby a jejich architektonického výrazu při dodržení výše zmíněných ekologických požadavků.


Humanizace a regenerace sídlišť

Kurz se bude zabývat analýzou obytných budov v jejich historickém vývoji z hlediska formy, funkce a konstrukce. Důraz bude kladen na domy prováděné z prefabrikovaných dílů, hodnocení jejich výhod a nevýhod. Možnosti jejich úprav z hlediska funkčního a architektonického - s ohledem na řešení bytu, parteru a vnějšího vzhledu. Současná situace bytové výstavby u nás i ve světě a možnosti budoucího vývoje.


Historické stavby v soudobých podmínkách

Kurz je zaměřen na hlubší seznámení posluchačů s vývojem architektury a stavby měst v prostoru Čech a Moravy. Slohy a kompozice v dějinách evropské architektury od období jejich vzniku až do současnosti. Spolu se sledováním vlastního vývoje architektury je vnímána širší syntéza typologie, stavitelství, uměleckých řemesel a výtvarných umění, podílejících se na finálním obraze exteriéru i interiéru stavby v celku i detailu. Je zdůrazněn význam determinujících činitelů architektury v soudobém využití historických staveb, vztah konstrukce, funkce a prostoru v architektuře historické a jejím soudobém využití.


Kulturně-civilizační vývoj Evropy

Předmět zahrnuje sociální a kulturní vývoj v časovém rámci od starověkého Řecka po současnost. Výklad se děje formou tématicky uzavřených sedmi kapitol. Důraz je kladen na seznámení s novými interpretacemi a poznatky. Tématizuje se originalita počátků starořecké kultury a civilizace (význam Sókrata, Platóna - platónské přecenění rozumu, koncept ideálního státu) a Aristotela - klasifikace věd, rozvoj přírodních věd), vztah mýtu, náboženství, filosofie a vědy, specifika řecké vědy (spekulativnost, založení logiky a metodologie, absence vazby na experiment a d.) a její představitelé (Aristotelés, Archimédes atd.); dále nástup křesťanství, jeho dějinné proměny a trvající vklad do moderní společnosti; srovnává se renesance, reformace a protireformace a vyjádření těchto hnutí v architektuře; Galileo a Descartes - zakladatelé moderní vědy (E.Husserl: galileovsko-karteziánská racionalita) a Machiavelli jako zakladatel konceptu moderního státu, krize 17.století a třicetiletá válka; analyzuje se osvícenství jako projekt moderní doby a počátek modernizačních, emancipačních a disciplinačních tendencí (vyjádření těchto tendencí v architektonických projektech této doby; Foucault, Furet k fenoménu osvícenství a francouzské revoluce), zrod moderní vědy (královské akademie, koncept galileovsko-karteziánské racionality a její propojení s technikou a mocí); nástup industrialismu (proměna estetiky průmyslových objektů na přelomu 19. a 20.století) a nacionálních hnutí v 19.století; vztah vědy, techniky a kultury v moderní době (Heidegger k podstatě techniky); výklad uzavírá rozbor fenoménů ekologické krize (plus nástup ekologických a alternativních hnutí), postmoderny, informační společnosti a globalizace.


Nauka o budovách - typologie staveb

Netradiční typologické druhy staveb (souborů) jako vývojový důsledek novů vznikajících životních a výrobních aktivit a vztahů. Funkční, dispoziční a provozní požadavky na stavby a soubory ve vztahu k soudobým urbanistickým a architektonickým aspektům a k dochovaným přírodním a kulturním hodnotám. Důraz na trvale udržitelný rozvoj. Možnost zvýšení kvality staveb a souborů rozšířením typologické rozmanitosti polyfunkčními obytnými soubory a integrací bytových a občanských staveb v soudobých prostorových strukturách. Teoretická východiska zásad navrhování staveb a souborů. Vývojové tendence typologie staveb.


Průmyslové dědictví ČR - evidence, hodnocení, ochrana


Pokročilá počítačová grafika

Aktualizace a inovace znalostí z oboru počítačové grafiky. Prezentace nových principů, metod a nástrojů (programových i technických prostředků) vhodných pro architektonickou tvorbu. Klasifikace počítačových modelů, problematika převodu dat mezi programy. Moderní metody a techniky prezentace grafických výsledků práce.


Průmyslová revoluce a architektura


Přestavba zemědělské výrobní základny

Vývoj českého venkovského prostoru, ochrana historického jádra vesnice, venkovská obytná výstavba, vybavenost vesnic. Zemědělská výstavba, zemědělská krajina a její hospodářská a ekologická funkce, komunikace a inženýrské sítě na venkově. Ochrana veřejných zájmů v územním plánování, tvorba urbanistické koncepce, složení územního plánu. Vyhodnocení a úpravy v konkrétních historických jádrech vesnic, nová venkovská obytná výstavba, rozbor a úprava krajinného úseku.


Teorie architektury

Předmětem výuky je seznámit studenty s oborem teorie jako metodickým nástrojem interpretace architektury a stavební kultury obecně, respektive názorové reflexe na ní. Současná metodika, úzce propojovaná s filosofií, sociologií a jinými humanitními obory se věnuje problémům výkladu v těchto názorových proudech: Modernismus vycházející s teoretických podnětů významných představitelů architektury dvacátého století (Le Corbusier, Walter Gropius, Siegfried Giedion, Mies van der Rohe, ale také Kenneth Frampton, Ignasi de Sola Morales, ...) Sémiotika, nauka o znaku, která se opírá o výklad založený na metodickém vkladu W.Morrise, F.de Saussure, rozvinutá teoreticky v architektuře Ch.Jencksem. Fenomenologie jako alternativní způsob interpretace architektury, vycházející z filosofie E.Husserla a M.Heideggera, široce uplatněná metodologicky v teorii K.Lynche a především Ch.Norberga Schulze. Je přínosná zejména svým chápáním architektury jako součásti existenciálního a žitého prostoru. Ikonologie, zabývající se symbolikou a významovostí stavebního díla (E.Panofsky, M.Chadraba) Architektura a informatika, tendence která se opírá o recentní poznatky vztahu architektury a digitálního věku a formuje teoretické základy výkladu architektury na prahu 21. století (W.Maas, Rem Koolhaas apod.) Všechny tyto metodické přístupy jsou konfrontovány s dostupnou teoretickou literaturou, na jejímž základě studenti zpracovávají vybraný objekt stavebního díla - architektury formou teoretické eseje.


Územní plánování vesnic a krajiny

Vývoj českého venkovského prostoru, ochrana historického jádra vesnice, venkovská obytná výstavba, vybavenost vesnic. Zemědělská výstavba, zemědělská krajina a její hospodářská a ekologická funkce, komunikace a inženýrské sítě na venkově. Ochrana veřejných zájmů v územním plánování, tvorba urbanistické koncepce, složení územního plánu. Vyhodnocení a úpravy v konkrétních historických jádrech vesnic, nová venkovská obytná výstavba, rozbor a úprava krajinného úseku.


Vybrané kapitoly z typologie staveb

Vazby vybraných typologických druhů staveb se současnou praxí a současnými teoriemi architektury a urbanismu jako odraz aktuálních potřeb společnosti. Funkční, dispoziční a provozní požadavky na stavby a soubory ve vztahu k soudobým urbanistickým a architektonickým aspektům. Možnost zvýšení kvality staveb a souborů rozšířením typologické rozmanitosti polyfunkčními stavebními soubory a jejich integrace v moderních prostorových strukturách. Uplatnění ergonomie jako neopominutelné součásti správného návrhu a kvalitního fungování stavby jako celku.


Veřejný prostor: urbánní komunikace v kontextu udržitelného rozvoje

Předmět se zabývá širokou problematikou krajinářské architektury, a to zejména vztahu výstavby a krajiny, zapojení zástavby do krajiny, charakteru krajiny a jeho ochrany a dalších krajinářských otázek, nakolik souvisejí s profilem absolventů studia v oboru Architektura a stavitelsví. Cílem je zdůraznění významu architektonických a urbanistických hledisek krajinářské tvorby a pochopení významu krajiny jako součásti architektonické a urbanistické tvorby a významu krajiny ve struktuře měst a městských regionů. Konkrétní zaměření předmětu se odvíjí od preferencí studenta a tématu jím zpracovávané disertační práce.


Základy památkové péče v architektuře


Atelier architektonicko-konstrukční

Zadání v atelieru je zaměřeno na takové typy staveb, u kterých konstrukce do značné míry ovlivňuje celkové řešení, nebo se může stát inspiračním zdrojem či dokonce výrazným prvkem architektonického řešení. Projekt pak studenti předkládají ve formě studie stavby, doplněné o konstrukční koncept, předběžné výpočty, skici detailů a vybraných konstrukčních prvků. Důležitou součástí vývoje projektu jsou fyzické modely.


Architectural CAD Modelling 1

Objective of this course is to acquaint prospective architects and civil engineers with effective method of creation 3D CAD or BIM model, that is base for 2D and 3D documentation. Students must prove they can use basic tools and functions of the software ArchiCAD on simple proposal of family house or another appropriate building.

[1] ArchiCAD Reference Guide
[2] ArchicadWiki - http://www.archicadwiki.com/
[3] Křemen Jaromír: Lucubrations and syllabus. Partly printed and partly in electronic version. Properly updated

Architectural CAD Modelling 2

The subject enhances and develops skills acquired in the basic course 129ACM1. The course is focused on methods and tools for creating complicated shapes and library elements, including GDL language.

[1] GDL reference guide
[2] Křemen Jaromír: Lucubrations and case studies. Partly printed and partly in electronic version. Properly updated.

Architectural composition studio

The semester programme is organized to introduce students to the architectural design process, simulating all its phases of the process with certain level of simplification: analysis and understanding of the assignment, formulating of the concept, design proposal, oral and graphic presentation etc.

[1] Birnbaum Vojtěch: Vývojové zákonitosti v umění, Odeon Praha 1987
[2] Dvořák V., Tichý L.: Architektonická kompozice, skriptum ČVUT
[3] Architectural Magazines (Architekt, Fórum, Stavba, ABS, Wetbewerb aktuel ..)

Design studio 2M

The task in this design studio is focused on those types of buildings which the structures has largely affects the overall solution, or may become a source of inspiration or even a significant element in the architectural design. The students present their solution in the form of architectural study, together with the design concepts, sketches and details of selected structure parts. An important part of development of project design is physical models. Foreign and Czech students are teaching together in order to get opportunity to debate architectonic issues.


Architectural drawing 2

Practicing drawing according seen bodies and objects. Model still life, character motion study, study drawings of trees in the exteriors in the historic city center. Pencil and crayon technology. Developing students' creative thinking.


Architektonické kreslení


Atelier architektonické tvorby - základní 1


Atelier architektonické tvorby 1


Atelier arch. tvorby 3

Ateliérová tvorba je aplikační předmět ve kterém studenti skloubí získané poznatky z širokého spektra architektonických disciplín s vlastním výtvarným názorem a kreativitou. V tomto třetím ateliéru jsou zadávány různé typy občanských staveb se složitějším provozem a do náročnějšího místa s komplikovanějšími vazbami. Po širokých diskusích, úvahách a hodnoceních realizovaných staveb na obdobná témata studenti předkládají vlastní návrhy ve formě architektonické studie.


Bakalářská práce (A)

Studie menší stavby (obvykle rodinného domu s doplňkovou funkcí), doprovázená konceptem konstrukčního systému a podrobnějším technickým řezem průčelím stavby. Součástí je i zpráva, popisující i koncepty ostatních technických součástí (vytápění, větrání, zdravotechnické instalace), řešení dopravy v klidu atd. Práce se odevzdává svázaná do sešitu formátu A3.

[1] Vyhláška 268/2009 Sb. (OTP)
[2] Zákon 183/2006 Sb. (Stavební zákon)
[3] Příslušné ČSN, zejména 734301 (Obytné budovy), 013420 (Stavební výkresy),...

Composition and Theory of Architecture

Seminars are focused on the composition of architecture, which will be analyzed through the basic ordering principles, pattern making process and application of the theoretical concepts. The selected basic composition principles will be studied through examples typical for a particular historical period. Students may also analyze an urban space. The aim of the course is to be able to understand the multilayered role of geometry, basic ordering compositional principles and theory of form in connection with architectural and urban design. The seminar will focus on some patterns of composition, which are commonly used and have many qualities, for which they have been frequently and repeatedly used. Some of these patterns have an obvious historical and cultural background that not only architects but also engineers will be able to understand. The methods taught can help especially the students of architecture to develop their own design skills. The seminar is also intended to make students familiar with the architecture of Prague; the given compositional categories will be practised on the examples that can be studied in situ.


Cinema4D - free modeling

The goal of this course is to present methods and concepts of computer 3D models creation using general 3D modeller Cinema4D.


Development of architecture 1

Lectures are covering the development of the concept of ancient architecture (layout, spatial and structural), style and composition im different territories - Egypt, Grecce, Rome at the end in Western Europe and its newly etablished states. Detailed analysis of selected monuments important for development of architecture within periods of interest is part of the lectures. Relations between society and architecture.

[1] Trachtenberg M., Hyman I. : Architecture from prehistory to postmodern, H. N. Abrams, Inc. publisher, The Netherlands, 1986
[2] Nuttgens P.: The Story of Architecture, Phaidon, London, 1983, 1985 and later
[3] Watkin D.: A History of Western Architecture, Laurence King Publisher, 1986, 1992, 1996

Development of architecture

Subject of lecture cycle is development of European architecture from Ancient architecture (Greece, Rome) through Middle ages, early christian, Romanesque and Gothique, to Renaissance and Baroque. Architecture in connection of social, economical, cultural and life style development, including technical and technological development.

[1] Sutton, Ian: Western Architecture, Thames & Hudson, London, 1999
[2] Watkin, David: A History Of Western Architecture, Lavrence King, London, 1986, 1996

Diplomová práce

Diplomní projekt je samostatná práce. Vychází ze studie areálu, širšího území nebo části města, zpracované v Atelieru architektonické tvorby M2. V diplomní práci je na vybraný objekt zpracována komplexně pojatá architektonická studie. U obhajoby musí student prokázat svou invenci architekta i reálnost svého návrhu.

[1] Platné předpisy a ČSN
[2] Periodika a monografie v závislosti na zadání

Design studio 1 (Residential buildings)

Studio work is the subject of an application in which students are combining the lessons learned from a wide spectrum of architectural disciplines with their own opinion and artistic creativity.The subject of the award are residential houses and buildings for housing, located in a particular environment. Emphasis is placed on creativity of students, the relationship of the proposal on a specific urban environment and the realism and sophistication of the architectural and building technical solutions, quality, aesthetic design, including technical and material details. During the course held presentations on the current architecture, sub-award task-related issues, the consultation proposals. The project itself is processed at the level of architectural study. Foreign and Czech students are teaching together in order to get opportunity to debate architectonic issues.

[1] Periodicals, including: Wettbewerb aktuel, Detail, Architekt, Stavba, Stavebnictví a interiér, materials for construction

Design studio 2 (Civil buildings)

Design studio is application course in which students use gained knowledge from broad spectrum of architectural disciplines with their own design opinions and creativity. Various types of civil buildings into the particular environment are assigned within this second design studio. Students present their own designs in the form of architectural study after extensive discussions, consideration and evalluation of works of other architects. Foreign and Czech students are teaching together in order to get opportunity to debate architectonic issues.

[1] Periodicals, including: Wettbewerb aktuel, Detail, Architekt, Stavba, Stavebnictví a interiér, materials for construction

Design studio 3

Studio work is the subject of an application in which students are combining the lessons learned from a wide spectrum of architectural disciplines with their own opinion and artistic creativity. In this third design studio students deal with various types of civil buildings with more complicated service and ambitious operation site with more complicated relationships. After a broad discussion, reflection and assessments of structures built on similar topics, students submit their own proposals in the form of architectural study. Foreign and Czech students are teaching together in order to get opportunity to debate architectonic issues.

[1] Periodicals, including: Wettbewerb aktuel, Detail, Architekt, Stavba, Stavebnictví a interiér, materials for construction

Design studio 4

The subject of the Design studio 4 is an architectural development of selected studies from ATV 1 (residential buildings), ATV2 (small civil building) or ATV3 (large civil building), a detailed structural design of the whole or selected parts, including construction and architectural details, static pre-calculation of the development of selected general plan of construction and building equipment, specifying the specific parts. Foreign and Czech students are teaching together in order to get opportunity to debate architectonic issues.

[1] Periodicals, including: Wettbewerb aktuel, Detail, Architekt, Stavba, Stavebnictví a interiér, materials for construction

Industrial Heritage - Theory and Practice

Four introductory lectures will familiarize students with the nature of IH and its prospects, iconic examples of current conversion, the issue of brownfields and interdisciplinarity of the field. The subsequent two excursions will help illustrate IH in situ on selected examples of conversion in Prague. Seminar work will be comprised of a commented report from students on the selected excursions, where they have an opportunity to utilize their knowledge from lectures


Introductory design studio

The semester programme is organised to introduce students to the architectural design process, simulating all the phases of the process with certain level of simplification: analysis and understanding of the assignment, formulating of the concept, design proposal, architectural detail, oral and graphic presentation etc. The subject of the design is a small object housing a simple function with elementary regulation. Final competences after passing the course are: Understanding the design process and its phases Creating a design proposal of a simple object


Interior 2

The ability to creatively design and deal with different types of interior spaces. Gaining the ability for sensitive use of materials, colours, textures and to reach desired optical effects in the interior. The abiliti to finish the design with details needed for realisation.


Nauka o budovách 2


Současná architektura


Prague Architecture - Field trips

In introductory lectures students will get information on the development of Prague and on the Prague Historic Reserve, which is part of the UNESCO world cultural heritage. The case studies will present the most important historical and contemporary architectural monuments. Subsequent guided tours through Prague will focused on selected prominent monuments and sites. The topic of the seminar work is to write a report on visited monuments. Subsequent guided tours through Prague will focused on selected prominent monuments and sites. The tours will include a description of the history of buildings and sites in an urbanistic context, the description of the layout, function, structure and the architectural style of the selected buildings and questions regarding their protection. The topic of the seminar work is to write an report on visited monuments and sites.


Architektonické modely


Kreslení v plenéru (1 týden)

Volná kresba v plenéru v rozsahu týdenní výuky v Telči a okolí. Procvičení různých kresebných technik a vyhotovení výkresů, které jsou prezentovány na výstavách.


Membránové konstrukce


Za památkami Prahy

Formou vycházek po vybraných nejdůležitějších památkách Prahy s umělecko-historickým výkladem podat studentům základní informace o dějinách Prahy a jejím uměleckém dědictví.


ArchiCad 1- základní


ArchiCad 2- pokročilý


Cinema


Průmyslové dědictví

Volitelný předmět zaměřený na prohloubení znalostí o průmyslových stavbách.


Revit


3D max


 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz