CVUT

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební -- K 129 - Katedra architektury

Předměty aktuálního semestru -- zimní 2021/22

přejděte na archiv předmětů od roku 2008 (podle kateder) nebo na společný archiv anotací předmětů z let 2002-2007

semestr zimní 2021/22


semestr letní 2020/21


Ateliér architektonické kompozice

Studenti se učí na jednoduchých abstraktních úlohách aplikovat poznatky získané zejména v předmětu Architektonická kompozice. Zásady kompozice prostoru a objemu. Idea a forma jednoduchého abstraktní plošné a prostorové kompozice. Fyzický model jako forma ověřování kompozičních záměrů. Semestrální projekt.

Povinná literatura:
[1]  Odborná periodika zaměřená na současnou světovou a českou architekturu (např. The Architecture Review, Architect+ apod.)
Doporučená literatura:
[2]  Dvořák, V.; Tichý, L.: Architektonická kompozice. Praha, nakladatelství ČVUT v Praze, 1991.
[3]  Samara, T.: Grafický design, Slovart, 2016, ISBN 978-80-7529-046-5.
[4]  Kandinsky W.: Puknt und Linie zu Fläche, Taschen, 1986
[5]  Hégr, M.: Výstavba obrazu z výtvarného hlediska, 1944, Umělecká beseda, Praha
Studijní pomůcky:
[6]  Publikace o současné architektuře a architektuře 20. století.
[7]  Webové stránky předních architektonických ateliérů a servery zaměřené na současnou architekturu a design.

Design Studio 1M

The first master's project differs from the Bachelor's project given the topic and scope, which corresponds to the level of information. Priority will be sent out issues that were not included in the Bachelor program, either in terms of typology (production, business, culture), the type of creative work (renovation, conversion) or by other factors (environment, energy intensity). The proposed buildings are always in a specific environment, are used for entering and student architectural competitions. The project scope at the level of architectural studies, extended by a specific assignment of a crucial detail - both artistic, architectural and technical and technological, including calculations. The project aims to simulate a real situation, with which the student / architect will meet after graduation. Foreign and Czech students are teaching together in order to get opportunity to debate architectonic issues.

[1]  Periodicals, including: Wettbewerb aktuel, Detail, Architekt, Stavba, Stavebnictví a interiér, materials for construction


Architectural Drawing 1

Introduction to architectural drawing, pencil rendering methods (axonometric, perspective), creating shadows, reflections in water, roofs, arches, files, objects and their surroundings, created from memory in accordance with orthogonal input. Semester is seen as a validation of the assumptions and imagination of students for the field.

[1]  1. J.Sýkora a kol.: Architektonické kreslení - skripta ČVUT 2010
[2]  ; 2. J.Sýkora : Odborné kreslení pro SPŠS,vydavatelství Grada publishing 2011


Architektonická kompozice 1

Posluchači jsou seznamováni s obecně platnými kompozičními zásadami a šířeji i vlivy, které na formu architektury působí. Zásady jsou dokumentovány na velkém množství příkladů jak historické tak současné architektury. Studenti jsou vedeni k hlubšímu vnímání architektury, ke kvalifikování kompozičních jevů, rozpoznání idejí, dobových dogmat a kreativity autora. Na příkladech staveb z poslední doby jsou představeny různé přístupy tvůrců, jejich metody a názory. Jsou představena různá hodnotící kritéria a různé pohledy na architekturu jako komplexní stavební umění. V širším slova smyslu je představena architektura jako umění, spojující řadu často protichůdných požadavků.

[1]  (1) Birnbaum Vojtěch: Vývojové zákonitosti v umění, Odeon Praha 1987; (2) Dvořák V., Tichý L.: Architektonická kompozice, skriptum ČVUT; (3) Krier Rob: Architektura - volba nebo osud, Akademia 2001; (4) Architectural Magazines (Architekt, Fórum, Stavba, ABS, Wetbewerb aktuel...); (5) Memoirs of a summary of the work of contemporary architecture (Contemporary European Architects, Taschen, od r.1990)


Architektonické kreslení 1A

Základy architektonického kreslení, způsoby zobrazování tužkou (axonometrie,perspektivy),tvorby stínů, odrazů ve vodě, střech,kleneb, soubory objektů a jejich okolí, vytvářené zpaměti podle ortogonálních zadání. Semestr je chápán jako ověření představivosti a předpokladů studentů pro obor.

[1]  1. J.Sýkora a kol.: Architektonické kreslení - skripta ČVUT 2010
[2]  ; 2. J.Sýkora : Odborné kreslení pro SPŠS,vydavatelství Grada publishing 2011


Ateliér tvorby - magisterský 1

Povinná literatura:
[1]  Platná legislativa - normy ČSN, vyhlášky (zejm. Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, vyhláška č. 268/2009 sb., o technických požadavcích na stavby, Nařízení č. 10/2016 (pražské stavební předpisy), vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb), zákony (zejm. Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu). Publikace Navrhování staveb (Ernst Neufert).
Doporučená literatura:
[2]  Periodika aktuální architektury – zejména: Wettbewerbe Aktuell, Detail, Domus, Architect+, ASB, Stavba, Stavebnictví a interiér, Materiály pro stavbu, apod. Digitální media: Archdaily, ADGnews, Dezeen.
[3]  Ostatní literatura dle zadaného tématu

Ateliér tvorby - magisterský 2

Povinná literatura:
[1]  Platná legislativa - normy ČSN, vyhlášky (zejm. Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, vyhláška č. 268/2009 sb., o technických požadavcích na stavby, Nařízení č. 10/2016 (pražské stavební předpisy), vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb), zákony (zejm. Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu). Publikace Navrhování staveb (Ernst Neufert).
Doporučená literatura:
[2]  Periodika aktuální architektury – zejména: Wettbewerbe Aktuell, Detail, Domus, Architect+, ASB, Stavba, Stavebnictví a interiér, Materiály pro stavbu, apod. Digitální media Archdaily, ADGnews, Dezeen.
[3]  Ostatní literatura dle zadaného tématu.

Atelier architektonické tvorby - základní


Atelier arch. kompozice

Studenti se učí na jednoduchých abstraktních úlohách aplikovat poznatky, získané zejména v předmětu Architektonická kompozice 1.a 2. Zásady kompozice prostoru a objemu. Idea a forma jednoduchého abstraktní plošné a prostorové kompozice. Fyzický model jako forma ověřování kompozičních záměrů. Semestrální projekt.

[1]  (1) Birnbaum Vojtěch: Vývojové zákonitosti v umění, Odeon Praha 1987
[2]  (2) Dvořák V., Tichý L.: Architektonická kompozice, skriptum ČVUT
[3]  (3) Architektonické časopisy (Architekt, Fórum, Stavba, ABS, Wetbewerb aktuel ..)


Atelier arch. tvorby 2

Ateliérová tvorba je aplikační předmět ve kterém studenti skloubí získané poznatky z širokého spektra architektonických disciplín s vlastním výtvarným názorem a kreativitou. V tomto druhém ateliéru jsou zadávány různé typy občanských staveb do konkrétního prostředí. Po širokých diskusích, úvahách a hodnoceních prací jiných architektů studenti předkládají vlastní návrhy ve formě architektonické studie.

[1]  Periodika, zejména: Wettbewerb aktuel, Detail, Architekt, Stavba, Stavebnictví a interiér, Materiály pro stavbu


Atelier tvorby - konstrukční

Předmětem ateliéru je rozpracování vybrané architektonické studie z ATV 1 (bytové stavby), ATV2 (malá občanská stavba) nebo ATV3 (velká občanská stavba) do podrobného konstrukčního řešení celé stavby či vybrané části včetně stavebních a architektonických detailů, předběžného statického výpočtu s rozpracováním vybrané části konstrukce a generelu technických zařízení budov s upřesněním určité specifické části.

Povinná literatura:
[1]  Příslušné vyhlášky a normy, zejména ČSN 01 3420, skripta a učebnice kateder konstrukcí pozemních staveb, betonových a zděných konstrukcí, ocelových a dřevěných konstrukcí, technických zařízení budov.
Doporučená literatura:
[2]  Firemní literatura, katalogy stavebních konstrukcí, prvků a hmot.

Atelier architektonické tvorby - základní 2

Atelier architektonické tvorby základní 2 navazuje na Atelier architektonické tvorby základní 1. Stěžejní náplní předmětu je rozšíření aplikace procesu architektonického navrhování o otázky typologické a ergonomické. Hlavním cílem výuky v obecné rovině je spolu s dalším rozvojem kreativity také ovládnutí postupů architektonického navrhování, osvojení si pracovních návyků a rozvržení projektové práce aplikované na zadání menšího rozsahu. Konkrétním cílem práce je návrh drobné stavby, typologicky specifikované, s prvkem bydlení.

Doporučená literatura:
[1]  Zahraniční odborná periodika zaměřená na současnou světovou architekturu:
[2]  A10 - new Eropean architecture, The Architecture Review, Wetbewerbe Aktuel, Detail ad.
[3]  Česká odborná periodika zaměřená na současnou světovou a Českou architekturu:
[4]  Architect+, Era 21 ad.
[5]  Webové stránky předních architektonických ateliérů a servery zaměřené na současnou architekturu a design, např.:
[6]  http://www.archiweb.cz/, https://www.archdaily.com/, http://www.archplus.net, https://www.detail-online.com/, https://www.dezeen.com/, http://www.landezine.com/, http://www.baunetz.de/, https://www.nextroom.at
[7]  Publikace o současné architektuře.

Atelier architektonické tvorby 2

Tématem ateliéru je budova menšího rozsahu s jedním provozním okruhem v konkrétním prostředí. Jde o budovu běžného druhu občanské vybavenosti menší velikosti. Nedílnou součástí zadání je navazující venkovní veřejný prostor.

Povinná literatura:
[1]  Platná legislativa - normy ČSN, vyhlášky (zejm. Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, vyhláška č. 268/2009 sb., o technických požadavcích na stavby, Nařízení č. 10/2016 (pražské stavební předpisy), vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb), zákony (zejm. Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu). Publikace Navrhování staveb (Ernst Neufert).
Doporučená literatura:
[2]  Periodika aktuální architektury - zejména: Wettbewerbe Aktuell, Detail, Domus, Architect+, ASB, Stavba, Stavebnictví a interiér, Materiály pro stavbu, apod. Digitální media: Archdaily, ADGnews, Dezeen.

Bakalářská práce (A)

BPA je závěrečná práce bakalářského studijního programu. Student využívá veškeré znalosti, nabyté v dosavadním studiu a zkušenosti, získané v předchozí ateliérové výuce. Student zpracováním bakalářské práce prokazuje, že je schopen vytvořit samostatně architektonicky kvalitní projekt menší stavby v kontextu zadaného místa, včetně základního konstrukčního řešení a formulace požadavků na materiálové řešení. Rovněž prokazuje, že je schopen orientace v nárocích dílčích projekčních profesí, je schopen tyto nároky koordinovat a zahrnovat do stavebního projektu a zohledňovat v architektonickém řešení stavby. Prokazuje, že zná nároky kladené na projekt pro stavební řízení a umí takový projekt sestavit včetně potřebných příloh. Jedná se o samostatnou práci, metodicky vedenou pedagogem.

[1]  Vyhláška 268/2009 Sb. (OTP)
[2]  Zákon 183/2006 Sb. (Stavební zákon)
[3]  Příslušné ČSN, zejména 734301 (Obytné budovy), 013420 (Stavební výkresy),...


Dějiny architektury 1

Povinná literatura:
[1]  Hanuš, Karel - Nesměrák, Milan, Vývoj architektury I. ČVUT, Praha 1987.
[2]  Vlček, Pavel, Dějiny architektury pravěku a starověku. ČVUT, Praha 2006.
[3]  Varcl, L., ed., Encyklopedie antiky, Praha 1973, dostupné: http://olympos.cz/Antika/encyklopedie/encyklopedie_antiky.pdf
Doporučená literatura:
[4]  Brown P., Autorita a posvátné. Aspekty christianizace římského světa. Praha 1995
[5]  Strong, Donald E., Antické umění, Praha 1970
[6]  Svoboda, Pavel a kol., Encyklopedie antiky. Academia, Praha 1973.
Studijní pomůcky:
[7]  Adkins, Lesley - Adkins, Roy A., Starověké Řecko. Encyklopedická příručka, Praha 2011
[8]  Adkins, Lesley - Adkins, Roy A., Antický Řím. Encyklopedická příručka, Praha 2012

Dějiny architektury 3

Povinná literatura:
[1]  Corbusier, Le : Za novou architekturu, Rezek 2005
[2]  Frampton, K.: Moderní architektura, kritické dějiny, Academia 2004
[3]  Johnson, P.: Zrození moderní doby. Devatenácté století. Academia 1998. B 2557
[4]  Pechar, J., Urlich, P.: Programy české architektury, Odeon 1981
[5]  Urlich, P.: Dějiny architektury 19. a 20. století, elektronické texty, přednášky
[6]  Vlček, P.: Dějiny architektury (neo)klasicismu a 19. století, ČVUT 2009
Doporučená literatura:
[7]  Dějiny českého výtvarného umění VI, Praha 2007
[8]  Švácha, R., Česká architektura a její přísnost, Praha 2004

Dějiny umění

Předmět má rozsah 2 hod. přednášek a 1 hod. cvičení. V přednášce jsou studenti seznamováni s nejvýznamnějšími etapami evropského umění, s úvodem o umění blízkého východu – Egypt, řecká a římská antika, starokřesťanské umění a byzance, středověké sochařství a malířství. Renesanční a barokní umění. Umění 19. a 20.stol. Ve cvičeních je probírána historie umění v českých zemích formou seminární. Studenti zpracovávají zadaná témata a přednášejí je veřejně před ostatními a v dané látce diskutují.

Povinná literatura:
[1]  Gombrich, H. E.: Umění a iluze, Studie o psychologii obrazového znázorňování. Praha: Odeon. 1985
[2]  Kol. aut., Románské umění, nakladatelství Slovart, Praha 2006.
[3]  Kol. aut., Gotika, nakladatelství Slovart, Praha 2000.
[4]  Kol. aut., Italská renesance, nakladatelství Slovart, Praha 2000.
[5]  Kol. aut., Baroko, nakladatelství Slovart, Praha 1999.
[6]  Kol aut., Dějiny českého výtvarného umění I/1 - VI/2, Praha 1984 – 2007
[7]  Pijoan, J., Dějiny Umění. Praha 1977
Doporučená literatura:
[8]  Biegel R., Bachtík J., Macek, P., Barokní architektura v Čechách. Praha 2015
[9]  Homolka J., Krása J., Mencl V., Pozdně gotické umění v Čechách
[10]  Kol. aut., Umění italské renesance, Praha 1996
[11]  Švácha R. Od moderny k funkcionalismu, Praha 1985
[12]  Toman R. a kol, Gotika – Architektura, sochařství, malířství, Praha 2000
Studijní pomůcky:
[13]  Blažíček, O. J. – Kropáček, J., Slovník pojmů z dějin umění. Praha 1991

Dějiny architektury 1

V přednáškovém cyklu je chronologickou formou zpracován vývoj architektonického konceptu (půdorysného, prostorového, konstrukčního a stylového pojetí) architektury starověku. Součástí přednáškového cyklu je rovněž podrobný rozbor vybraných monumentů, podstatných pro vývoj architektury studovaného období. Ve cvičeních jsou (v oblasti stylové, kompoziční, jakož i typologické) konkretizována témata k problémům české architektury.

[1]  (1) Strong D.E.: Antické umění, ARTIA Praha 1972
[2]  (2) Hanuš K., Nesměrák M.: Vývoj architektury I, skriptum ČVUT, Praha 1989
[3]  (3) Syrový B. a kol.: Architektura svědectví dob, SNTL, Praha 1977
[4]  (4) Stierlin H.: The Roman Empire, Taschen, Köln, 1996


Dějiny architektury 3

V přednáškovém cyklu je chronologickou formou zpracován vývoj architektonického konceptu (půdorysného, prostorového i konstrukčního pojetí), jakož i stylového a kompozičního pojetí architektury od období Klasicismu a romantismu až po 20. stol. Součástí přednáškového cyklu je rovněž podrobný rozbor vybraných monumentů, podstatných pro vývoj architektury studovaného období. V seminářích jsou přednášená témata konkretizována k problémům české architektury.

[1]  (1) Benešová M.: Architektura v proměnách dvou století, SPN Praha 1984
[2]  (2) Haas F.: Architektura 20. století, SPN 1980
[3]  (3) Gössel P. Leuthäuser G.: Architecture in the 20th Century, Taschen, 2005


Grafická prezentace architektury

Povinná literatura:
[1]  Sýkora, J. a kol.: Architektonické kreslení. Vydavatelství ČVUT v Praze, skriptum, 2008, 137 s., ISBN 978-80-01-04115-4
[2]  Manuály používaných softwarů (AutoCAD, Sketch UP, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator).
Doporučená literatura:
[3]  Bowkett, S.: Kresli jako architekt, Grada, 2015, 160 s., ISBN 978-80-247-5675-2.
[4]  Kolektiv autorů: Skici / Sketches, Kant, 2016, SBN: 978-80-7437-179-0.
Studijní pomůcky:
[5]  Sýkora, J., Kašpar, J.: Sylabus předmětu GPA. Dostupné z: http://k129.cz/wp-content/uploads/2017/10/gpa_kr-1.pdf
[6]  Hogrefe, A.: Visualising Architecture. Dostupné z: https://visualizingarchitecture.com

International Design Studio 1


Interier

Vytváření prostorů a specifických vizuálních účinků v interiérech různého účelu. Aplikace barev, denního a umělého osvětlení a struktur na souboru architektonických prvků různých konstrukcí, opírající se o normativní zásady.

Doporučená literatura:
[1]  Zumthor, P.: Atmosféry. Archa, 2013, 978-80-87545-22-5.
[2]  Ching, F. D. K. – Binggeli C. Interior Design Illustrated. John Wiley & Sons Inc., USA, 2012, 368 s. ISBN: 978-1-118-09071-8.
[3]  Brooker G. – Stone, S. What is interier design, Slovart, Praha 2010
[4]  Kostroň, L. Psychologie architektury, Grada, 2011, EAN 24773735
Studijní pomůcky:
[5]  Soubor přednášek v digitální formě – každoročně aktualizované. Dostupné z http://k129.cz/predmety-magisterskeho-studia/129int/
[6]  Odborné architektonické, interiérové a designové časopisy zahraniční i české provenience.

Interior 1

Lerning about means of interior design. The ability to creatively design and deal with different types of interior spaces. Gaining the ability for sensitive use of materials, colours, surfaces, textures and to reach desired optical effects in the interior.

[1]  1) Nováková Z.:Výtvarné dílo v architektonických koncepcích, lecture notes ČVUT Praha, 2001 (2) Periodical in the interior area, especially: Interior Design (london), Architekt, Stavba, Stavebnictví a interiér (ČR), Figueras (Barcelona)
[2]  (3)Rockport Pub Architecture, USA(seven titles). Whitehead Randall: Lighting solutions.


Nauka o budovách A

Všeobecné typologické zásady pro navrhování staveb. Kompoziční zásady navrhování. Základní hygienické, komunikační a pomocné prostory ve vztahu k měřítku člověka. Garážování a parkování vozidel (doprava v klidu). Navrhování staveb z hlediska jejich užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Návrh základních prostorů a komunikací z hlediska požární bezpečnosti staveb. Základní členění prostor pro bydlení.

[1]  (1) Platné předpisy a ČSN
[2]  (2) Neufert a kol.: Navrhování staveb, Consult-invest 1995,1999


Nauka o budovách 1

Předmět je zaměřen na základní typologii staveb pro bydlení, ubytování a veřejné stravování.

Povinná literatura:
[1]  SN 73 4301 Obytné budovy, Vyhl. 268-2009 Sb. - OTP, Vyhl. 23/2008Sb - Pož. ochr. staveb
[2]  HoReKa - standardy pro hotelová zařízení
Doporučená literatura:
[3]  Publikace, zaměřené na daný typ staveb (knihovna Katedry architektury, NTK, architektonické weby)

Nauka o budovách 3

1. Stavby pro průmysl - Úvod do tématiky - průmyslová revoluce, (1.0, 2.0, 3.0), přehled typologických druhů. 2. Stavby pro průmysl - Jednoúčelové výrobní stavby - charakteristika, vývoj, typy průmyslu, příklady staveb. 3. Stavby pro průmysl - Víceúčelové výrobní stavby - charakteristika, vývoj, zastavovací plán, příklady staveb. 4. Stavby pro průmysl - Kombinované výrobní stavby - charakteristika, vývoj, typy průmyslu, příklady staveb. 5. Stavby pro průmysl - Průmyslové dědictví, konverze výrobních staveb. 6. Stavby pro průmysl - Brownfields, vznik, typy, možnosti využití. 7. Stavby pro zemědělství - Obecné zásady navrhování zemědělských (hospodářských staveb a jejich souborů. Urbanistické, územní a přírodní podmínky pro výběr staveniště, doprava a manipulace v zemědělských stavbách a souborech, hygiena práce a veterinární ochrana zvířat, architektura a úprava prostředí. 8. Stavby pro zemědělství - Stáje a zařízení pro hospodářská zvířata (ustájovací prostory, příslušenství, technologické linky), ustájení skotu (dojnice, telata, jalovice, býčci), ustájení prasat (výkrm prasat). 9. Stavby pro zemědělství - Sklady krmiva, steliva a odpadů (provozní a objemové řešení, technologické linky), skladování sena a stelivové slámy, skladování siláže a senáže. 10. Stavby pro zemědělství - Sklady krmiva, steliva a odpadů (provozní a objemové řešení, technologické linky), skladování jadrných a tvarovaných krmiv, skladování slamnatého hnoje a kejdy. Skladování produktů rostlinné výroby (provozní a objemové řešení, technologické linky), skladování obilí, brambor, ovoce a zeleniny. 11. Stavby pro zemědělství - Konstrukční řešení zemědělských (hospodářských) staveb, nosné, obvodové a vnitřní (stájové) konstrukce, osvětlení, větrání. 12. Stavby pro zemědělství - Rekonstrukce a modernizace zemědělských (hospodářských) staveb - urbanistická hlediska. 13. Stavby pro zemědělství - Rekonstrukce a modernizace zemědělských (hospodářských) staveb - technologická a konstrukční hlediska, architektonická hlediska.

Povinná literatura:
[1]  Petr Hájek a kolektiv, Pozemní stavitelství IV pro SPŠS (Sobotáles), 2006
[2]  Sýkora, J., Venkovský prostor II. - Územní plánování vesnice a krajiny (skriptum ČVUT), 2002
Doporučená literatura:
[3]  Beran, L., Valchářová,Vl., Pražský industriál, VCPD, Praha 2006
[4]  Beran, L., Valchářová,Vl., Industriál libereckého kraje, VCPD, Praha 2008
[5]  Dvořáková,E., Fragner.B., Šenberger.T., Industriál_paměť_východiska, Titanic/Grada, 2007

Nauka o budovách 3

Přednášky z oboru občanských staveb. Předmět se zabývá klasifikací, účelem, funkcemi, členěním a stavebním programem staveb (souborů); zkoumá provozní vazby a jejich dispoziční vyjádření. Sleduje vztahy plošných parametrů k objemům vnějších i vnitřních prostorů. Shrnuje zásady a požadavky na jednotlivé nebo integrované typologické druhy staveb (souborů), včetně základních otázek a vztahů hygieny a pohody prostředí, bezpečnosti a požární ochrany, stavebně technických, konstrukčních, urbanistických, ekologických a ekonomických hledisek. Typologické druhy: stavby pro kulturu, obchod a služby, sakrální stavby, stavby zdravotnické, stavby pro seniory.???????

[1]  (1) Sedláček J. a kol.: Občanské stavby I., SNTL, Praha, 1988
[2]  (2) Krasický A. a kol.: Občanské stavby II., SNTL, Praha, 1989
[3]  (3) Neufert E. a kol.: Navrhování staveb, Consult Invest, Praha, 1995, 1999
[4]  (4) Fořtl K.: Občanské stavby - stavby zdravotnické, skriptum, ČVUT, 2003
[5]  (5) Šestáková I. a kol.: Stavby pro sociální služby, skriptum, ČVUT, 2006
[6]  (6) Platné předpisy a normy


Nauka o budovách 5

Průmyslové a zemědělské stavby. Problematika navrhování, rekonstrukcí a modernizací průmyslových a zemědělských souborů a staveb. Všeobecné podmínky pro výstavbu (urbanistické a stavebně technické podmínky, podmínky pracovního prostředí). Jednoúčelové a víceúčelové průmyslové závody. Funkční, provozní a prostorové požadavky na stavby ve vztahu k dochovaným kulturním, stavebně technickým, architektonicko-urbanistickým a přírodním hodnotám. Konverze a přestavby. Trvale udržitelný rozvoj.

[1]  (1) Sýkora J.: Venkovský prostor II., skriptum ČVUT 1998
[2]  (2) Sýkora J., Košatka B., Daneš: Hospodářské stavby, ARCH 1992
[3]  (3) Štědrý: Průmyslové stavby. Transformace průmyslu ve městech, skriptum ČVUT 1997
[4]  (4) Neufert E. a kol.: Navrhování staveb, Consult Invest, Praha, 1995
[5]  (5) Hájek P. a kol.: Pozemní stavitelství IV, Sobotáles, 2006


Ochrana a obnova památek

Přednáškový cyklus předmětu poskytne základní přehled o památkové péči jako teoretické disciplíně, tak jako praktické činnosti směřující k poznání, ochraně a obnově památek s důrazem na citlivou prezentaci a pochopení stavebního dědictví jako celku. Důležitou součástí je seznámení s legislativním rámcem památkové péče v ČR i na mezinárodní úrovni, tj. zákon o státní památkové péči a další související zákony a předpisy, mezinárodní úmluvy a konvence o ochraně památek. Současně znalost historických konstrukcí, materiálů, používaných postupů a technologií výroby materiálů a stavění historických budov umožňuje předcházet chybám při obnově a rekonstrukci historicky významných, zejména památkově chráněných objektů, do původního stavu. Přednášky předmětu budou rozděleny do dvou vzájemně se prolínajících částí - problematiku teorie památkové péče a problematiku zaměřenou převážně na stavebně - historický vývoj konstrukcí v jednotlivých historických obdobích. Jednotlivé přednášky jsou doplněny vzorovými příklady obnovy památkově chráněných stavebních děl minulosti, které reprezentují kultivovaný přístup k historickým objektům.

Povinná literatura:
[1]   Škabrada J., Konstrukce historických staveb, Argo 2003, ISBN 80-7203-548-7
[2]   Péče o architektonické dědictví, Sborník prací, I.- III. díl, Idea servis, Praha 2008,2009, ISBN 978-80-85970-60-9 (soubor)
[3]   Zákon č.20/1987 Sb., o státní památkové péči
[4]   Mezinárodní dokumenty o ochraně kulturního dědictví, NPÚ, 2007
Doporučená literatura:
[5]   Beránek J. et al, Metodika stavebněhistorického průzkumu, NPÚ 2015, ISBN 978-80-87104-14-9
[6]   Kuča, K., Kučová, V.: Principy památkového urbanismu, NPÚ Praha 2000, ISBN 80-86234-15-0
[7]   Kučová, V., Bureš, P.: Principy péče o lidové stavby, NPÚ Praha 1999, ISBN 80-86234-07-X
[8]   Škabrada, J.: Lidové stavby - Architektura českého venkova, Argo 2005, ISBN 80-7203-082-5
[9]   Odborné a metodické publikace NPÚ - vybrané publikace http://previous.npu.cz/ke-stazeni/pro-odborniky/pamatky-a-pamatkova-pece/svazky-edice-odborne-a-metodicke-publikace/gallery/

Památková péče v architektuře

Povinná literatura:
[1]  Kolektiv autorů: Péče o architektonické dědictví, II.díl, Praha 2008
[2]  Škabrada, J.: Konstrukce historických staveb, Argo 2003
[3]  Hošek, J., Loos, L.: Historické omítky, Grada 2007
Doporučená literatura:
[4]  Vařeka, J., Florec, V.: Lidová architektura, Praha 2007
[5]  Girsa, V., Michoinová, D.: Tradiční vápenné omítky, ČKAIT 2015
[6]  Muk, J.: Historické konstrukce, ČVUT 1996
[7]  Zákon č.20/1987 Sb., o státní památkové péči
[8]  Zákon č.22/19587 Sb., o kulturních památkách
[9]  Mezinárodní dokumenty o ochraně kulturního dědictví, NPÚ, 2007
[10]  Odborné a metodické publikace NPÚ

Počítačová grafika 1

Základní kurz seznamuje posluchače s nástrojovým vybavením různých CAD systémů. Náplní je: Zobrazení reality počítačovým modelem, 2D dokumentace, 3D model, charakteristika a použití CAD systémů, definice kreslící plochy, práce s knihovnami, kreslení zdí, desek, oken, dveří, sanity, nábytku a dalších. Podmínkou klasifikace je zpracování jednoduchého návrhu.? Vyučovaný CAD software: ArchiCad, Autodesk AutoCAD, Revit, SketchUp

[1]  Dle konkrétního SW, většinou v elektronické podobě


Počítačová grafika 2

Kurz je nabízen studentům ve variantách v různých SW. Kurz seznamuje posluchače s nástrojovým vybavením různých CAD systémů. Náplní je: Zobrazení reality počítačovým modelem, 2D dokumentace, 3D model, charakteristika a použití CAD systémů, definice kreslící plochy, práce s knihovnami, kreslení zdí, desek, oken, dveří, sanity, nábytku a dalších. Podmínkou klasifikace je zpracování jednoduchého návrhu. Vyučovaný CAD software: ArchiCad, Revit, ...

[1]  Doporučené zdroje dle zvoleného programu, např.:
[2]   http://www.autodesk.cz/ (domovská stránka Autodesk v češtině)
[3]   http://www.autodesk.com/products/3ds-max-design/overview (stránka produktu)
[4]   http://www.autodesk.com/education/home (portál Autodesk pro studenty)
[5]   http://www.autodeskclub.cz/skolni-sekce (postup k získání studentské licence)
[6]   http://area.autodesk.com/ (oficiální komunita uživatelů 3D produktů Autodesk)
[7]   http://www.maxarea.com/ (česká komunita uživatelů 3ds Max)


Rekonstrukce a ochrana památek

V přednáškovém cyklu jsou vysvětleny základní informace o struktuře a současných tendencích památkové péče v ČR. Součástí přednáškového cyklu jsou také historie památkové péče a vývoj názorů na ochranu památek (vč. průmyslového dědictví) až po současnost. Na vybraných příkladech jsou ukázány přístupy k obnově historických staveb.

[1]  (1) Girsa V., Holeček J., Jerie P., Michoinová D.: Předprojektová příprava a projektová dokumentace v procesu péče o stavební památky, NPÚ-ÚP, Praha 2004,


Úvod do navrhování architektury

Přednášky jsou rozděleny na dva okruhy. První je věnován architektonické kompozici, základům poznání využití kompozičních principů v architektonické tvorbě a pochopení jejich působení. Zabývá se rovněž dalšími klíčovými prostředky architektury, jako je struktura, barva, materiál. Všechny osvětlované atributy jsou představeny v základní, čisté podobě a dále jsou demonstrovány na existujících stavbách historické, ale především soudobé architektury. Druhý okruh je věnován problematice základních principů tvorby prostoru z hlediska dispozičních nároků, ergonometrie, kvality tvorby prostoru. Jedná se o úvod do pozdějších více specializovaných předmětů nauky o budovách. Všechny principy jsou představeny na příkladech především soudobé architektonické tvorby.

Povinná literatura:
[1]  Dvořák, Václav; Tichý, Ladislav. Architektonická kompozice. Praha, nakladatelství ČVUT v Praze, 1991.
Doporučená literatura:
[2]  Krier, Rob. Elements of Architecture. Londýn, Architectural Design, 1983.
[3]  Gebrian, Pavel; Švácha, David; Lukeš, František; Vávra, Zikmund. Maskování kapacit. [online].
[4]  Jazyk architektury - A.Simitchová a V.Warke, ISBN 978-80-7529-034-2
[5]  Neufert, Ernst. Navrhování staveb, Consultinvest 2000.

Úvod do profesní praxe

Povinná literatura:
[1]  Platná legislativa - normy ČSN, vyhlášky (zejm. Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, vyhláška č. 268/2009 sb., o technických požadavcích na stavby, Nařízení č. 10/2016 (pražské stavební předpisy), vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb), zákony (zejm. Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu).
[2]  Zákon o výkonu povolání č. 360/1992 Sb.
[3]  Zákony a vyhlášky jsou volně ke stažení, např. https://www.cka.cz/cs/pro-architekty/legislativa/

Architektonická dílna 2 (1 týden)


Architektonické modely 1


Architektonické kreslení 3


Úvod do fotografické praxe

Předmět vede posluchače od běžného jednoduchého užívání fotografie k jejímu pochopení a zacházení s ní jako s významným komunikačním prostředkem, který má specifické možnosti působení. V průběhu kurzu se budou postupně v různých rovinách odkrývat vnitřní zákonitosti fotografie, a to v rovině technické, obrazové, výtvarné i sdělovací. Posluchači se naučí ovládat tento systém s cílem dosáhnout maximálního účinku ve vnímání příjemce fotografického obrazového sdělení. Předmět má svou svébytnost, avšak současně je první částí dvousemestrálního konceptu fotografické výuky. V letním semestru na něj bude navazovat předmět Praktikum tvůrčí fotografie, ve kterém posluchači nabyté znalosti a dovednosti z předchozího semestru uplatní v praxi. Zápis do ?Praktika? bude vázán na absolvování ?Úvodu?.


Ateliér architektonické kompozice

Studenti se učí na jednoduchých abstraktních úlohách aplikovat poznatky získané zejména v předmětu Architektonická kompozice. Zásady kompozice prostoru a objemu. Idea a forma jednoduchého abstraktní plošné a prostorové kompozice. Fyzický model jako forma ověřování kompozičních záměrů. Semestrální projekt.


Design Studio 1M

The first master's project differs from the Bachelor's project given the topic and scope, which corresponds to the level of information. Priority will be sent out issues that were not included in the Bachelor program, either in terms of typology (production, business, culture), the type of creative work (renovation, conversion) or by other factors (environment, energy intensity). The proposed buildings are always in a specific environment, are used for entering and student architectural competitions. The project scope at the level of architectural studies, extended by a specific assignment of a crucial detail - both artistic, architectural and technical and technological, including calculations. The project aims to simulate a real situation, with which the student / architect will meet after graduation. Foreign and Czech students are teaching together in order to get opportunity to debate architectonic issues.


Architectural Drawing 1

Introduction to architectural drawing, pencil rendering methods (axonometric, perspective), creating shadows, reflections in water, roofs, arches, files, objects and their surroundings, created from memory in accordance with orthogonal input. Semester is seen as a validation of the assumptions and imagination of students for the field.


Ateliér tvorby - magisterský 1


Ateliér tvorby - magisterský 2


Atelier tvorby - konstrukční

Předmětem ateliéru je rozpracování vybrané architektonické studie z ATV 1 (bytové stavby), ATV2 (malá občanská stavba) nebo ATV3 (velká občanská stavba) do podrobného konstrukčního řešení celé stavby či vybrané části včetně stavebních a architektonických detailů, předběžného statického výpočtu s rozpracováním vybrané části konstrukce a generelu technických zařízení budov s upřesněním určité specifické části.


Atelier architektonické tvorby - základní 2

Atelier architektonické tvorby základní 2 navazuje na Atelier architektonické tvorby základní 1. Stěžejní náplní předmětu je rozšíření aplikace procesu architektonického navrhování o otázky typologické a ergonomické. Hlavním cílem výuky v obecné rovině je spolu s dalším rozvojem kreativity také ovládnutí postupů architektonického navrhování, osvojení si pracovních návyků a rozvržení projektové práce aplikované na zadání menšího rozsahu. Konkrétním cílem práce je návrh drobné stavby, typologicky specifikované, s prvkem bydlení.


Atelier architektonické tvorby 2

Tématem ateliéru je budova menšího rozsahu s jedním provozním okruhem v konkrétním prostředí. Jde o budovu běžného druhu občanské vybavenosti menší velikosti. Nedílnou součástí zadání je navazující venkovní veřejný prostor.


Dějiny architektury 1


Dějiny architektury 3


Dějiny umění

Předmět má rozsah 2 hod. přednášek a 1 hod. cvičení. V přednášce jsou studenti seznamováni s nejvýznamnějšími etapami evropského umění, s úvodem o umění blízkého východu – Egypt, řecká a římská antika, starokřesťanské umění a byzance, středověké sochařství a malířství. Renesanční a barokní umění. Umění 19. a 20.stol. Ve cvičeních je probírána historie umění v českých zemích formou seminární. Studenti zpracovávají zadaná témata a přednášejí je veřejně před ostatními a v dané látce diskutují.


Grafická prezentace architektury


International Design Studio 1


Interier

Vytváření prostorů a specifických vizuálních účinků v interiérech různého účelu. Aplikace barev, denního a umělého osvětlení a struktur na souboru architektonických prvků různých konstrukcí, opírající se o normativní zásady.


Interior 1

Lerning about means of interior design. The ability to creatively design and deal with different types of interior spaces. Gaining the ability for sensitive use of materials, colours, surfaces, textures and to reach desired optical effects in the interior.


Nauka o budovách 1

Předmět je zaměřen na základní typologii staveb pro bydlení, ubytování a veřejné stravování.


Nauka o budovách 3

1. Stavby pro průmysl - Úvod do tématiky - průmyslová revoluce, (1.0, 2.0, 3.0), přehled typologických druhů. 2. Stavby pro průmysl - Jednoúčelové výrobní stavby - charakteristika, vývoj, typy průmyslu, příklady staveb. 3. Stavby pro průmysl - Víceúčelové výrobní stavby - charakteristika, vývoj, zastavovací plán, příklady staveb. 4. Stavby pro průmysl - Kombinované výrobní stavby - charakteristika, vývoj, typy průmyslu, příklady staveb. 5. Stavby pro průmysl - Průmyslové dědictví, konverze výrobních staveb. 6. Stavby pro průmysl - Brownfields, vznik, typy, možnosti využití. 7. Stavby pro zemědělství - Obecné zásady navrhování zemědělských (hospodářských staveb a jejich souborů. Urbanistické, územní a přírodní podmínky pro výběr staveniště, doprava a manipulace v zemědělských stavbách a souborech, hygiena práce a veterinární ochrana zvířat, architektura a úprava prostředí. 8. Stavby pro zemědělství - Stáje a zařízení pro hospodářská zvířata (ustájovací prostory, příslušenství, technologické linky), ustájení skotu (dojnice, telata, jalovice, býčci), ustájení prasat (výkrm prasat). 9. Stavby pro zemědělství - Sklady krmiva, steliva a odpadů (provozní a objemové řešení, technologické linky), skladování sena a stelivové slámy, skladování siláže a senáže. 10. Stavby pro zemědělství - Sklady krmiva, steliva a odpadů (provozní a objemové řešení, technologické linky), skladování jadrných a tvarovaných krmiv, skladování slamnatého hnoje a kejdy. Skladování produktů rostlinné výroby (provozní a objemové řešení, technologické linky), skladování obilí, brambor, ovoce a zeleniny. 11. Stavby pro zemědělství - Konstrukční řešení zemědělských (hospodářských) staveb, nosné, obvodové a vnitřní (stájové) konstrukce, osvětlení, větrání. 12. Stavby pro zemědělství - Rekonstrukce a modernizace zemědělských (hospodářských) staveb - urbanistická hlediska. 13. Stavby pro zemědělství - Rekonstrukce a modernizace zemědělských (hospodářských) staveb - technologická a konstrukční hlediska, architektonická hlediska.


Památková péče v architektuře


Úvod do navrhování architektury

Přednášky jsou rozděleny na dva okruhy. První je věnován architektonické kompozici, základům poznání využití kompozičních principů v architektonické tvorbě a pochopení jejich působení. Zabývá se rovněž dalšími klíčovými prostředky architektury, jako je struktura, barva, materiál. Všechny osvětlované atributy jsou představeny v základní, čisté podobě a dále jsou demonstrovány na existujících stavbách historické, ale především soudobé architektury. Druhý okruh je věnován problematice základních principů tvorby prostoru z hlediska dispozičních nároků, ergonometrie, kvality tvorby prostoru. Jedná se o úvod do pozdějších více specializovaných předmětů nauky o budovách. Všechny principy jsou představeny na příkladech především soudobé architektonické tvorby.


Úvod do profesní praxe


Architektonická dílna 2 (1 týden)


Architektonické modely 1


Architektonické kreslení 3


Úvod do fotografické praxe

Předmět vede posluchače od běžného jednoduchého užívání fotografie k jejímu pochopení a zacházení s ní jako s významným komunikačním prostředkem, který má specifické možnosti působení. V průběhu kurzu se budou postupně v různých rovinách odkrývat vnitřní zákonitosti fotografie, a to v rovině technické, obrazové, výtvarné i sdělovací. Posluchači se naučí ovládat tento systém s cílem dosáhnout maximálního účinku ve vnímání příjemce fotografického obrazového sdělení. Předmět má svou svébytnost, avšak současně je první částí dvousemestrálního konceptu fotografické výuky. V letním semestru na něj bude navazovat předmět Praktikum tvůrčí fotografie, ve kterém posluchači nabyté znalosti a dovednosti z předchozího semestru uplatní v praxi. Zápis do ?Praktika? bude vázán na absolvování ?Úvodu?.


 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz