CVUT

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební -- K 129 - Katedra architektury

Předměty aktuálního semestru -- letní 2018/19

přejděte na archiv

semestr letní 2018/19


semestr zimní 2018/19


Soudobé architektonické intervence v historickém prostředí

Předmět se zabývá širokou problematikou krajinářské architektury, a to zejména vztahu výstavby a krajiny, zapojení zástavby do krajiny, charakteru krajiny a jeho ochrany a dalších krajinářských otázek, nakolik souvisejí s profilem absolventů studia v oboru Architektura a stavitelsví. Cílem je zdůraznění významu architektonických a urbanistických hledisek krajinářské tvorby a pochopení významu krajiny jako součásti architektonické a urbanistické tvorby a významu krajiny ve struktuře měst a městských regionů. Konkrétní zaměření předmětu se odvíjí od preferencí studenta a tématu jím zpracovávané disertační práce.


Architektura inženýrských staveb

Inženýrské stavby jako součást architektonické tvorby, typologická podstata a estetické hodnoty. Historie, typologie a design inženýrských staveb - silnice, železnice, stavby pro energetiku, vodní stavby, mosty, speciální stavby. Krajinotvorná a městotvorná funkce inženýrských staveb a podíl architekta na návrhu těchto staveb.


Architektonická tvorba

Teoretická a koncepční architektonická tvůrčí činnost v oblasti navrhování a rekonstrukce staveb a souborů, včetně historických. Integrované pojetí teoretického i praktického aspektu architektonické tvorby jako komplexní tvůrčí discipliny, počínaje urbanistickým, hmotovým a krajinným konceptem, objemovým, strukturálním a provozně-technickým návrhem stavby, souběžně s formováním prostorů interiéru. Zaměření na vytváření kvalitního architektonického návrhu s maximální harmonií mezi jeho kulturní, estetickou, užitnou, technickou, ekonomickou i společenskou hodnotou.


Ekologické koncepty architektonické tvorby

Soudobá urbanistická a architektonická tvorba respektující ekologická hlediska sdružuje zejména tyto základní požadavky: duševní i tělesnou pohodu prostředí v němž se člověk zdržuje, energetickou úspornost a použití netradičních (alternativních) zdrojů energie. Prvním dvěma je věnován tento předmět, který především sleduje proměny urbanistického plošného i prostorového konceptu, funkčního a kompozičního uspořádání sídel, souboru a stavby a jejich architektonického výrazu při dodržení výše zmíněných ekologických požadavků.


Humanizace a regenerace sídlišť

Kurz se bude zabývat analýzou obytných budov v jejich historickém vývoji z hlediska formy, funkce a konstrukce. Důraz bude kladen na domy prováděné z prefabrikovaných dílů, hodnocení jejich výhod a nevýhod. Možnosti jejich úprav z hlediska funkčního a architektonického - s ohledem na řešení bytu, parteru a vnějšího vzhledu. Současná situace bytové výstavby u nás i ve světě a možnosti budoucího vývoje.


Historické stavby v soudobých podmínkách

Kurz je zaměřen na hlubší seznámení posluchačů s vývojem architektury a stavby měst v prostoru Čech a Moravy. Slohy a kompozice v dějinách evropské architektury od období jejich vzniku až do současnosti. Spolu se sledováním vlastního vývoje architektury je vnímána širší syntéza typologie, stavitelství, uměleckých řemesel a výtvarných umění, podílejících se na finálním obraze exteriéru i interiéru stavby v celku i detailu. Je zdůrazněn význam determinujících činitelů architektury v soudobém využití historických staveb, vztah konstrukce, funkce a prostoru v architektuře historické a jejím soudobém využití.


Kulturně-civilizační vývoj Evropy

Předmět zahrnuje sociální a kulturní vývoj v časovém rámci od starověkého Řecka po současnost. Výklad se děje formou tématicky uzavřených sedmi kapitol. Důraz je kladen na seznámení s novými interpretacemi a poznatky. Tématizuje se originalita počátků starořecké kultury a civilizace (význam Sókrata, Platóna - platónské přecenění rozumu, koncept ideálního státu) a Aristotela - klasifikace věd, rozvoj přírodních věd), vztah mýtu, náboženství, filosofie a vědy, specifika řecké vědy (spekulativnost, založení logiky a metodologie, absence vazby na experiment a d.) a její představitelé (Aristotelés, Archimédes atd.); dále nástup křesťanství, jeho dějinné proměny a trvající vklad do moderní společnosti; srovnává se renesance, reformace a protireformace a vyjádření těchto hnutí v architektuře; Galileo a Descartes - zakladatelé moderní vědy (E.Husserl: galileovsko-karteziánská racionalita) a Machiavelli jako zakladatel konceptu moderního státu, krize 17.století a třicetiletá válka; analyzuje se osvícenství jako projekt moderní doby a počátek modernizačních, emancipačních a disciplinačních tendencí (vyjádření těchto tendencí v architektonických projektech této doby; Foucault, Furet k fenoménu osvícenství a francouzské revoluce), zrod moderní vědy (královské akademie, koncept galileovsko-karteziánské racionality a její propojení s technikou a mocí); nástup industrialismu (proměna estetiky průmyslových objektů na přelomu 19. a 20.století) a nacionálních hnutí v 19.století; vztah vědy, techniky a kultury v moderní době (Heidegger k podstatě techniky); výklad uzavírá rozbor fenoménů ekologické krize (plus nástup ekologických a alternativních hnutí), postmoderny, informační společnosti a globalizace.


Průmyslové dědictví ČR - evidence, hodnocení, ochrana

Kurzy se zabývají průmyslovými stavbami - vnímanými jako rozhodující součást průmyslového dědictví. První část je věnovaná sortimentu výrobních staveb na území ČR, způsobům jejich evidence a hodnocení ve vztahu k technologii a době jejich vzniku. Druhá část je věnovaná alternativám záchrany opuštěných industriálních objektů, na pozadí průmyslových úhorů (brownfields), s důrazem na konverze - využití pro nový účel. Průmyslové stavby jako součást kulturního dědictví. Výrobní stavby předindustriálního období - základní charakteristika, vztah ke krajině. Výrobní stavby industriálního období - základní charakteristika, urbanistické souvislosti. Způsoby evidence výrobních staveb, jejich hodnocení, základní kategorie, nástroje k ochraně. Změny výrobních struktur, ztráta původní funkce, odložené továrny, brownfields a průmyslové dědictví. Využití průmyslových objektů pro nové funkce, autenticita, teorie posledního pracovního dne. Využití průmyslových objektů pro nové funkce, předpoklady přizpůsobivosti, vrstevnatost, tvarové intervence.


Pokročilá počítačová grafika

Aktualizace a inovace znalostí z oboru počítačové grafiky. Prezentace nových principů, metod a nástrojů (programových i technických prostředků) vhodných pro architektonickou tvorbu. Klasifikace počítačových modelů, problematika převodu dat mezi programy. Moderní metody a techniky prezentace grafických výsledků práce.


Průmyslová revoluce a architektura

Výklad světových dějin architektury na pozadí společenských a ekonomických proměn od Velké francouzské revoluce po současnost. Přednášky se dotýkají problémů architektury, vlivu techniky a vznikajících technologií na její půdorysný, prostorový a vizuální koncept. Jsou doplněny o teoretické koncepty architektury a urbanismu, jež byly ovlivněny vznikem nové společnosti a jejím racionalismem a pragmatismem. Důraz je také kladen na velké a podstatné urbanistické zásahy ve městech. Teorie a praxe architektury Velké franc. revoluce - východisko pro progresivní i konzervativní revoluce 20.stol. Prům. revoluce a její vliv na formaci půdorysu města, vznik předměstí a počáteční chaos industrializace, idealistické vize, sociální utopie a reformace. Arts and Crafts - reformační snahy zaměřené proti průmyslové výrobě, pokusy o návrat k řízené rukodělné práci, nová estetika a její vliv na evropskou kulturu. Proměna a přestavba půdorysu města v 2.pol. 19.st., vznik metropole a nové teorie moderního urbanismu. Nové technologie a jejich vliv na estetiku a prostorový koncept architektury v 19. a 20.století. Teoretický koncept modernismu, jeho vazby na industrializaci, typizaci, standardizaci a prefabrikaci. Ideál standardu. Tendence řešit sociální problémy společnosti pomocí moderní architektury a urbanismu. Soudobé technologie, přechod od industriální společnosti k informatice a její vliv na architekturu. Nanotechnologie a architektura.


Přestavba zemědělské výrobní základny

Vývoj českého venkovského prostoru, ochrana historického jádra vesnice, venkovská obytná výstavba, vybavenost vesnic. Zemědělská výstavba, zemědělská krajina a její hospodářská a ekologická funkce, komunikace a inženýrské sítě na venkově. Ochrana veřejných zájmů v územním plánování, tvorba urbanistické koncepce, složení územního plánu. Vyhodnocení a úpravy v konkrétních historických jádrech vesnic, nová venkovská obytná výstavba, rozbor a úprava krajinného úseku.


Teorie architektury

Předmětem výuky je seznámit studenty s oborem teorie jako metodickým nástrojem interpretace architektury a stavební kultury obecně, respektive názorové reflexe na ní. Současná metodika, úzce propojovaná s filosofií, sociologií a jinými humanitními obory se věnuje problémům výkladu v těchto názorových proudech: Modernismus vycházející s teoretických podnětů významných představitelů architektury dvacátého století (Le Corbusier, Walter Gropius, Siegfried Giedion, Mies van der Rohe, ale také Kenneth Frampton, Ignasi de Sola Morales, ...) Sémiotika, nauka o znaku, která se opírá o výklad založený na metodickém vkladu W.Morrise, F.de Saussure, rozvinutá teoreticky v architektuře Ch.Jencksem. Fenomenologie jako alternativní způsob interpretace architektury, vycházející z filosofie E.Husserla a M.Heideggera, široce uplatněná metodologicky v teorii K.Lynche a především Ch.Norberga Schulze. Je přínosná zejména svým chápáním architektury jako součásti existenciálního a žitého prostoru. Ikonologie, zabývající se symbolikou a významovostí stavebního díla (E.Panofsky, M.Chadraba) Architektura a informatika, tendence která se opírá o recentní poznatky vztahu architektury a digitálního věku a formuje teoretické základy výkladu architektury na prahu 21. století (W.Maas, Rem Koolhaas apod.) Všechny tyto metodické přístupy jsou konfrontovány s dostupnou teoretickou literaturou, na jejímž základě studenti zpracovávají vybraný objekt stavebního díla - architektury formou teoretické eseje.


Územní plánování vesnic a krajiny

Vývoj českého venkovského prostoru, ochrana historického jádra vesnice, venkovská obytná výstavba, vybavenost vesnic. Zemědělská výstavba, zemědělská krajina a její hospodářská a ekologická funkce, komunikace a inženýrské sítě na venkově. Ochrana veřejných zájmů v územním plánování, tvorba urbanistické koncepce, složení územního plánu. Vyhodnocení a úpravy v konkrétních historických jádrech vesnic, nová venkovská obytná výstavba, rozbor a úprava krajinného úseku.


Vybrané kapitoly z typologie staveb

Vazby vybraných typologických druhů staveb se současnou praxí a současnými teoriemi architektury a urbanismu jako odraz aktuálních potřeb společnosti. Funkční, dispoziční a provozní požadavky na stavby a soubory ve vztahu k soudobým urbanistickým a architektonickým aspektům. Možnost zvýšení kvality staveb a souborů rozšířením typologické rozmanitosti polyfunkčními stavebními soubory a jejich integrace v moderních prostorových strukturách. Uplatnění ergonomie jako neopominutelné součásti správného návrhu a kvalitního fungování stavby jako celku.


Veřejný prostor: urbánní komunikace v kontextu udržitelného rozvoje

Předmět se zabývá širokou problematikou krajinářské architektury, a to zejména vztahu výstavby a krajiny, zapojení zástavby do krajiny, charakteru krajiny a jeho ochrany a dalších krajinářských otázek, nakolik souvisejí s profilem absolventů studia v oboru Architektura a stavitelsví. Cílem je zdůraznění významu architektonických a urbanistických hledisek krajinářské tvorby a pochopení významu krajiny jako součásti architektonické a urbanistické tvorby a významu krajiny ve struktuře měst a městských regionů. Konkrétní zaměření předmětu se odvíjí od preferencí studenta a tématu jím zpracovávané disertační práce.


Základy památkové péče v architektuře

Seznámení se vznikem, vývojem a základními principy české památkové péče v kontextu vývoje a praxe památkové péče v Evropě a v Severní Americe. Filosofické, společenské a umělecko-historické principy teorie a praxe v péči o nemovité kulturní památky.


Atelier architektonicko-konstrukční

Zadání v atelieru je zaměřeno na takové typy staveb, u kterých konstrukce do značné míry ovlivňuje celkové řešení, nebo se může stát inspiračním zdrojem či dokonce výrazným prvkem architektonického řešení. Projekt pak studenti předkládají ve formě studie stavby, doplněné o konstrukční koncept, předběžné výpočty, skici detailů a vybraných konstrukčních prvků. Důležitou součástí vývoje projektu jsou fyzické modely.

Povinná literatura:
[1]  Platná legislativa - normy ČSN, vyhlášky (zejm. Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, vyhláška č. 268/2009 sb., o technických požadavcích na stavby, Nařízení č. 10/2016 (pražské stavební předpisy), vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb), zákony (zejm. Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu). Publikace Navrhování staveb (Ernst Neufert).
Doporučená literatura:
[2]  Periodika aktuální architektury - zejména: Wettbewerbe Aktuell, Detail, Domus, Architect+, ASB, Stavba, Stavebnictví a interiér, Konstrukce, Materiály pro stavbu, apod. Digitální media: Archdaily, ADGnews, Dezeen.


Architectural CAD Modelling 1

The students are acquainted with the possibilities of BIM using ArchiCAD software. Basic tools, functions and principles are demonstrated. Students practice the newly acquired knowledge on a simplified BIM model of a family house or another appropriate building or structure. Objective of this course is to teach prospective architects and civil engineers an effective method of creation BIM model that is base for 2D and 3D documentation (including VR model, IFC etc.).

[1]  ArchiCAD tutorials, webinars, online seminars: http://www.graphisoft.com/education/training_guides/
[2]  ArchiCAD Talk Forum: http://archicad-talk.graphisoft.com/
[3]  ArchiCAD Reference Guide: PDF version included in ArchiCAD
[4]  Tutorial Archicad 18 from A to Z: https://www.youtube.com/watch?v=VI2pyG6D9iU
[5]  How to create anything in ArchiCAD: https://www.youtube.com/watch?v=qayQAJZd8TY


Architectural CAD Modelling 2

The subject enhances and develops skills acquired in the basic course 129ACM1. The course is focused on methods and tools for creating of complicated shapes and library elements.

[1]  GDL Reference Guide
[2]  GDL Cookbook V4
[3]  Object Making with ArchiCAD
[4]  ArchiCAD tutorials, webinars, online seminars: http://www.graphisoft.com/education/training_guides/
[5]  ArchiCAD Talk Forum: http://archicad-talk.graphisoft.com/


Design studio 2M

The task in this design studio is focused on those types of buildings which the structures has largely affects the overall solution, or may become a source of inspiration or even a significant element in the architectural design. The students present their solution in the form of architectural study, together with the design concepts, sketches and details of selected structure parts. An important part of development of project design is physical models. Foreign and Czech students are teaching together in order to get opportunity to debate architectonic issues.

[1]  Regulations, standards


Architectural drawing 2

Practicing drawing according seen bodies and objects. Model still life, character motion study, study drawings of trees in the exteriors in the historic city center. Pencil and crayon technology. Developing students' creative thinking.

[1]  Sýkora J a kol.: Architektonické kreslení, skriptum ČVUT Praha, 2004


Architektonické kreslení

1. Kresba sestavy geometrických těles (tužkokresba). 2. Kresba sestavy geometrických těles (tužkokresba, kolorovaná kresba). 3. Kresba sestavy geometrických těles s přírodninou (tužkokresba). 4. Kresba figury - pochopení základních proporčních souvislostí (tužkokresba). 5. Kresba figury - kresba podle dřevěných panáků (tužkokresba). 6. Kresba figury - kresba podle skutečného živého modelu (tužkokresba). 7. Kresba přírodnin, stromů (tužkokresba). 8. Kresba přírodnin, stromů - nácvik stafáže (tužkokresba, případně kolorovaná kresba). 9. Exteriér - kresba architektury v prostoru (tužkokresba). 10. Exteriér - kresba architektury v prostoru (tužkokresba). 11. Exteriér - kresba architektury v prostoru (tužkokresba, případně kolorovaná kresba). 12. Exteriér - kresba architektury v prostoru (tužkokresba, případně kolorovaná kresba). 13. Konzultace, dopracování.

Povinná literatura:
[1]  Sýkora, J.: Odborné kreslení, Grada, 2011, 120 s. ISBN 978-80-247-3635-8
[2]  Sýkora, J. a kol.: Architektonické kreslení. Vydavatelství ČVUT v Praze, skriptum, 2008, 137 s., ISBN 978-80-01-04115-4
Doporučená literatura:
[3]  Flint, T.: Anatomie pro výtvarníky. Svojtka & Co, 2009, 208 s., ISBN 978-80-7352-243-8
[4]  Constance, D.: Jak kreslit lidské tělo: Anatomie, proporce, rovnováha, pohyb, světlo, kompozice. Svojtka & Co, 2002, 128 s. ISBN 978-80-72-37565-3
[5]  Thorspecken, T.: Skicujeme v ulicích ? Kompletní průvodce technikami, Grada 2015, 128 s. ISBN: 978-80-247-5248-8.
Studijní pomůcky:
[6]  Dřevění panáci pro nácvik kresby


Atelier architektonické tvorby - základní 1

Atelier architektonické tvorby základní 1 je první zkušeností studenta s návrhem konkrétního objektu na konkrétním místě. Předmět navazuje na Architektonickou kompozici, která se věnuje tvorbě kompozice jako abstraktní skladby menších částí ve vztahu k většímu celku. Stěžejní náplní předmětu je proces architektonického navrhování aplikovaný při návrhu jednoduchého objektu. Hlavním cílem výuky v obecné rovině je ovládnutí postupů architektonického navrhování spolu s dalším rozvojem kreativity nastartovaným v Architektonické kompozici. Konkrétním cílem práce je návrh drobné stavby - provozně jednoduchého objektu v kontextu konkrétně zadaných podmínek. Rámcový program semestru:

Doporučená literatura:
[1]  Zahraniční odborná periodika zaměřená na současnou světovou architekturu:
[2]  A10 - new Eropean architecture, The Architecture Review, Wetbewerbe Aktuel, Detail ad.
[3]  Česká odborná periodika zaměřená na současnou světovou a Českou architekturu:
[4]  Architect+, Era 21 ad.
[5]  Webové stránky předních architektonických ateliérů a servery zaměřené na současnou architekturu a design, např.:
[6]  http://www.archiweb.cz/, https://www.archdaily.com/, http://www.archplus.net, https://www.detail-online.com/, https://www.dezeen.com/, http://www.landezine.com/,
[7]  http://www.baunetz.de/, https://www.nextroom.at,
[8]  Publikace o současné architektuře.


Atelier architektonické tvorby 1

Ateliérová tvorba je aplikační předmět, ve kterém studenti propojí získané poznatky ze širokého spektra architektonických disciplín s vlastním výtvarným názorem a kreativitou. Tématem atelieru je návrh bytového domu uchopitelné velikosti, s důrazem na ideu, koncept řešení, vztah řešeného objektu k okolí, vlastní prostorovou strukturu objektu, dispoziční řešení, konstrukční, proveditelnost. Po širokých diskusích, úvahách a hodnoceních prací jiných architektů studenti předkládají vlastní návrhy ve formě architektonické studie.

Povinná literatura:
[1]  Platná legislativa - normy ČSN, vyhlášky (zejm. Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, vyhláška č. 268/2009 sb., o technických požadavcích na stavby, Nařízení č. 10/2016 (pražské stavební předpisy), vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb), zákony (zejm. Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu). Publikace Navrhování staveb (Ernst Neufert).
Doporučená literatura:
[2]  Periodika aktuální architektury - zejména: Wettbewerbe Aktuell, Detail, Domus, Architect+, ASB, Stavba, Stavebnictví a interiér, Materiály pro stavbu, apod. Digitální media: Archdaily, ADGnews, Dezeen.


Atelier architektonické tvorby 3

[1]  Doporučená literatura
[2]  ?Platná legislativa, periodika ? zejména: Wettbewerbe Aktuell, Detail, Architekt, Stavba, Stavebnictví a interiér, Materiály pro stavbu, apod.,
[3]  ?Neufert a jiné typologie staveb


Bakalářská práce


Composition and Theory of Architecture

Seminars are focused on the composition of architecture, which will be analyzed through the basic ordering principles, pattern making process and application of the theoretical concepts. The selected basic composition principles will be studied through examples typical for a particular historical period. Students may also analyze an urban space. The aim of the course is to be able to understand the multilayered role of geometry, basic ordering compositional principles and theory of form in connection with architectural and urban design. The seminar will focus on some patterns of composition, which are commonly used and have many qualities, for which they have been frequently and repeatedly used. Some of these patterns have an obvious historical and cultural background that not only architects but also engineers will be able to understand. The methods taught can help especially the students of architecture to develop their own design skills. The seminar is also intended to make students familiar with the architecture of Prague; the given compositional categories will be practised on the examples that can be studied in situ.

[1]  Johnson, P.-A. The Theory of Architecture. Concepts, Themes and Practices.
[2]  Ching, F. D. K., Architecture ? Form, Space, and Order, 2012, Wiley, 2012.
[3]  Weston, R. Key Buildings of the 20th Century, Laurence King Publishing, 2010.
[4]  Krier, R. Architectural Composition, Edition Axel Menges, 2010.
[5]  Hanlon, D., Composition in Architecture, Wiley, New Jersey 2009.
[6]  Krier, R., Urban Space, Umbau-Verlag Solingen, 2005.
[7]  Architectural Theory from Renaissance to the Present, TASCHEN, Köln 2003.
[8]  Jencks, Ch., The New Paradigm in Architecture, Yale University Press, 2002.
[9]  Schulz, CH. N., Mening in Western Architecture, 2000.
[10]  Lawlor, R., Sacred Geometry ? Philosophy and Practice, Crossroad, New York, 1982


Cinema4D - free modeling

The goal of this course is to present methods and concepts of computer 3D models creation using general 3D modeller Cinema4D. Introduction to Cinema4D GUI, model representation (analytic, polygonal), basic concepts of model creation (box modeling, mesh editing, NURBS), model and submodel hierarchy, deformators, instances, Boolean operations. Materials, textures, methods of texture mapping, BodyPaint basics. Rendering - basic methods and settings.

[1]  Koenigsmarck,A.: Cinema 4D 10 Workshop. Focal Press, 2007. ISBN 0240808975
[2]  Call,A.: Cinema 4D 10 Handbook. Charles River Media, 2007. ISBN 1584505222
[3]  Video-tutorials (http://www.3dlinks.com/tutorials_cinema4D.cfm, http://www.cineversity.com )


Development of architecture 1

Lectures are covering the development of the concept of ancient architecture (layout, spatial and structural), style and composition im different territories - Egypt, Grecce, Rome at the end in Western Europe and its newly etablished states. Detailed analysis of selected monuments important for development of architecture within periods of interest is part of the lectures. Relations between society and architecture.

[1]  Trachtenberg M., Hyman I. : Architecture from prehistory to postmodern, H. N. Abrams, Inc. publisher, The Netherlands, 1986
[2]  Nuttgens P.: The Story of Architecture, Phaidon, London, 1983, 1985 and later
[3]  Watkin D.: A History of Western Architecture, Laurence King Publisher, 1986, 1992, 1996
[4]  Stierlin H.: The Roman Empire, Taschen, Köln, 1996


Dějiny architektury 2

Povinná literatura:
[1]  Kol. aut., Románské umění, nakladatelství Slovart, Praha 2006.!
[2]  Kol. aut., Gotika, nakladatelství Slovart, Praha 2000.
[3]  Kol. aut., Italská renesance, nakladatelství Slovart, Praha 2000.
[4]  Kol. aut., Baroko, nakladatelství Slovart, Praha 1999.
[5]  Kol aut., Dějiny českého výtvarného umění I/1 - VI/2, Praha 1984 ? 2007
[6]  Pijoan, J., Dějiny Umění. Praha 1977
Doporučená literatura:
[7]  Biegel R., Bachtík J., Macek, P., Barokní architektura v Čechách. Praha 2015
[8]  Blažíček O.J., Sochařství baroka v Čechách, Praha 1958
[9]  Kol. aut., Sláva barokní Čechie I., II., Praha 2001
[10]  Kol. aut., Umění italské renesance, Praha 1996
[11]  Martindale A., Člověk a renesance, Praha 1971
[12]  Mencl V., Česká architektura doby lucemburské, Praha 1948
Studijní pomůcky:
[13]  Blažíček, O. J. - Kropáček, J., Slovník pojmů z dějin umění. Praha 1991
[14]  Herout, J.: Staletí kolem nás, Praha 1981


Development of architecture

Subject of lecture cycle is development of European architecture from Ancient architecture (Greece, Rome) through Middle ages, early christian, Romanesque and Gothique, to Renaissance and Baroque. Architecture in connection of social, economical, cultural and life style development, including technical and technological development.

[1]  Sutton, Ian: Western Architecture, Thames & Hudson, London, 1999
[2]  Watkin, David: A History Of Western Architecture, Lavrence King, London, 1986, 1996


Diplomová práce

Zadání diplomové práce vychází z před-diplomního projektu. Diplomní projekt je samostatná práce. V diplomní práci je na vybraný objekt nebo soubor objektů zpracována komplexně pojatá architektonická studie, doplněná o vybrané části dokumentace stupně DSP ? stavební část, koncepty vybraných částí projektu profesí. U obhajoby musí student prokázat svou invenci architekta i reálnost svého návrhu.

[1]  Platné předpisy a ČSN
[2]  Periodika a monografie v závislosti na zadání


Design studio 1 (Residential buildings)

Studio work is the subject of an application in which students are combining the lessons learned from a wide spectrum of architectural disciplines with their own opinion and artistic creativity.The subject of the award are residential houses and buildings for housing, located in a particular environment. Emphasis is placed on creativity of students, the relationship of the proposal on a specific urban environment and the realism and sophistication of the architectural and building technical solutions, quality, aesthetic design, including technical and material details. During the course held presentations on the current architecture, sub-award task-related issues, the consultation proposals. The project itself is processed at the level of architectural study. Foreign and Czech students are teaching together in order to get opportunity to debate architectonic issues.

[1]  Periodicals, including: Wettbewerbe aktuell, Detail, Architekt, Era, Stavba, Stavebnictví a interiér, materials for construction, Archdaily.com


Design studio 2 (Civil buildings)

Design studio is application course in which students use gained knowledge from broad spectrum of architectural disciplines with their own design opinions and creativity. Various types of civil buildings into the particular environment are assigned within this second design studio. Students present their own designs in the form of architectural study after extensive discussions, consideration and evalluation of works of other architects. Foreign and Czech students are teaching together in order to get opportunity to debate architectonic issues.

[1]  Periodicals, including: Wettbewerb aktuel, Detail, Architekt, Stavba, Stavebnictví a interiér, materials for construction


Design studio 3

Studio work is the subject of an application in which students are combining the lessons learned from a wide spectrum of architectural disciplines with their own opinion and artistic creativity. In this third design studio students deal with various types of civil buildings with more complicated service and ambitious operation site with more complicated relationships. After a broad discussion, reflection and assessments of structures built on similar topics, students submit their own proposals in the form of architectural study. Foreign and Czech students are teaching together in order to get opportunity to debate architectonic issues.

[1]  Periodicals, including: ERA, E architekt, Wettbewerb aktuel, Detail, Architekt, Stavba, Stavebnictví a interiér, Materiály pro stavbu


International Design Studio 2


Industrial Heritage - Theory and Practice

Four introductory lectures will familiarize students with the nature of IH and its prospects, iconic examples of current conversion, the issue of brownfields and interdisciplinarity of the field. The subsequent two excursions will help illustrate IH in situ on selected examples of conversion in Prague. Seminar work will be comprised of a commented report from students on the selected excursions, where they have an opportunity to utilize their knowledge from lectures

[1]  James Douet (ed.): Industrial Heritage Re-tooled. The TICCIH Guide to Industrial Conservation. Lancaster, 2012. (2) Industrial Heritage - Ecology & Economy: XIV International TICCIH Congress. Sächsisches Industriemuseum, 2011. (3) Marilyn Palmer - Neaverson, Peter: Industrial Archeology - Principles and Practice. London, 2000.


Introductory design studio

The semester programme is organised to introduce students to the architectural design process, simulating all the phases of the process with certain level of simplification: analysis and understanding of the assignment, formulating of the concept, design proposal, architectural detail, oral and graphic presentation etc. The subject of the design is a small object housing a simple function with elementary regulation. Final competences after passing the course are: Understanding the design process and its phases and creating a design proposal of a simple object


Interior 2

The ability to creatively design and deal with different types of interior spaces. Gaining the ability for sensitive use of materials, colours, textures and to reach desired optical effects in the interior. The abiliti to finish the design with details needed for realisation.

[1]  Nováková Z.: Výtvarné dílo v architektonické koncepci, lecture notes ČVUT Praha, 2001 (2) Periodical in the interior area, especially: Interior Design (london), Architekt, Stavba, Stavebnictví a interiér (ČR) (3)Rockport Pub Architecture, USA(seven titles). Whitehead Randall: Lighting solutions.


Nauka o budovách 2

Přednášky jsou věnovány problematice vybraných typů občanských staveb, především stavbám pro zdravotnictví, školství, dopravu. Přednášky se zaměřují na provozní vazby, provozní okruhy uvnitř struktur, specifické nároky z různých úhlů pohledu - od sociálních po např. hygienické. Všímají si i urbanistických souvislostí, technologických nároků a konstrukčních specifik, typických pro příslušný okruh staveb. Cvičení navazují na přednášky.

Doporučená literatura:
[1]  Publikace, zaměřené na daný typ staveb (knihovna Katedry architektury, NTK, architektonické weby)
[2]  Veřejný prostor (IPR)
[3]  Neufert E. a kol.: Navrhování staveb, Consult Invest, Praha,2000
[4]  Fořtl K., Juha M.: Zdravotnické stavby ? skripta ČVUT, 2009
[5]  Šestáková I., Dvořák O., Bouček J.: Stavby pro sociální služby - skripta ČVUT, 2006


Současná architektura

Předmět se soustřeďuje na trendy v moderní a zejména současné architektuře, spojené s teorií a také interpretačními principy hodnocení architektury. Studenti se ve cvičeních soustřeďují právě na tyto otázky vztahu teorie a praxe realizace soudobé architektury, z čehož vyplývají i zadávaná témata seminárních prací.

Povinná literatura:
[1]  P. Urlich: Digitální texty k přednáškám. Interní materiál FSv, 2016
[2]  Fialová (ed.) Architektura a současné město: texty o moderní a současné architektuře VI. Praha, Zlatý řez, 2016
[3]  R. Koolhaas: Texty. Praha, Zlatý řez, 2014
[4]  J. Tichá (ed.): Architektura a globalizace: texty o moderní a současné architektuře. Praha, Zlatý řez, 2013
[5]  P. Kratochvíl (ed.): Architektura a veřejný prostor: texty o moderní a současné architektuře IV, Praha: Zlatý řez, 2012
[6]  Ch. Norberg-Schulz: Genius loci: krajina, místo, architektura. Praha, Dokořán, 2010
[7]  K. Frampton: Moderní architektura, kritické dějiny. Praha, Academia, 2004
Doporučená literatura:
[8]  J. Ševčík ? M. Mitášová: Česká a slovenská architektura 1971 ? 2011. Texty, rozhovory, dokumenty. Praha, AVU 2013
[9]  P. Zumthor: Promýšlet architekturu. Zlín, Archa, 2009
[10]  P. Urlich: Příspěvek k možnostem stratifikace české kritiky, Architekt 2/1999
[11]  O. Ševčík: Programy a prohlášení architektů XX. století. Praha, Vydavatelství ČVUT, 1999


Prague Architecture - Field trips

In introductory lectures students will get information on the development of Prague and on the Prague Historic Reserve, which is part of the UNESCO world cultural heritage. The case studies will present the most important historical and contemporary architectural monuments. Subsequent guided tours through Prague will focused on selected prominent monuments and sites. The topic of the seminar work is to write a report on visited monuments. Subsequent guided tours through Prague will focused on selected prominent monuments and sites. The tours will include a description of the history of buildings and sites in an urbanistic context, the description of the layout, function, structure and the architectural style of the selected buildings and questions regarding their protection. The topic of the seminar work is to write an report on visited monuments and sites.

[1]  Architectural Theory from Renaissance to the Present, TASCHEN, Köln 2003 (2) Jencks, Ch., The New Paradigm in Architecture, Yale University Press, 2002 (3) Kruft, H. -W., Geschichte der Architekturtheorie, C. H. Beck Verlag, 1985 (4) Krier, R., Urban Space, Umbau-Verlag Solingen, 2005, Schulz, CH. N., Mening in Western Architecture, Studio Vista, 1975
[2]  Lawlor, R., Secred Geometry, Thames and Hudson Ltd, London 1982
[3]  Krier, R., Urban Space, Umbau- Verlag Solingen, 2005
[4]  Lawlor, R., Secred Geometry, Thames and Hudson Ltd, London 1982


Architektonická dílna 1 (1 týden)


Architektonické modely 2


Kreslení v plenéru (1 týden)

Kreslení v plenéru. Možnost plného soustředění a intenzivní práce umožňuje řada dní souvislého pobytu na kreslířské praxi. Přináší zvýšení úrovně kreslení a také příležitost vyzkoušet další výtvarné techniky: akvarel, pastel, rudka, uhel atd. Cílem plenéru je procvičení kresby a užití malířských technik od skici, kompozičního náčrtu až po náročnější studie. Důraz je kladen na vystižení prostoru pomocí viděné perspektivy, zachycení vzájemných proporčních vztahů a měřítka. Na tomto základě je dále oceňována výtvarná kvalita kresebného nebo malířského projevu.

[1]  není


Interiér a design


Membránové konstrukce


Praktikum tvůrčí fotografie

Předmět sleduje cestu od jednoduchého mechanického záznamu k autorskému vyjádření. Povede posluchače k ovládnutí všech výrazových prostředků fotografie i skladebných postupů s cílem dosáhnout dokonalé obrazové informace i emotivního působení na diváka. Forma předmětu je zcela praktická, seminární, ateliérová. Některé úlohy budou posluchači řešit společně s pedagogem, další pak samostatně, s tím, že postupy a výsledky budou ve skupině konzultovány a diskutovány. Výuka obsáhne celý fotografický proces od snímání, přes editaci až po tisk. Výstupem bude malý autorský soubor každého posluchače s výstavním potenciálem. Program seminářů se nebude vyhýbat žádnému žánru, ale důraz bude položen na fotografii architektury. Předmět navazuje na předměty ?Úvod do fotografické praxe? a ?Digitální fotografie? ze zimního semestru, jejichž absolventi budou mít v zápisu přednost. Neobsazená místa budou moci zaujmout i ostatní studenti s předpokladem základních fotografických zkušeností a orientace v oboru.

[1]  Miloš Sedláček: Nová media v odborné praxi
[2]  Miloš Sedláček: Fotografie pro odborné pracovníky


Za památkami Prahy

Formou vycházek po vybraných nejdůležitějších památkách Prahy s uměleckohistorickým výkladem jsou studentům podávány základní informace o dějinách Prahy a jejím uměleckém dědictví. Základním cílem výuky je seznámit studenty s nejvýznamnějšími pražskými památkami, což by jim mělo pomoci zejména ve studiu dějin architektury.

[1]  Poche Emanuel: Prahou krok za krokem, 2003,


ArchiCad 1- základní

Cílem předmětu je zvládnutí základních nástrojů, vlastností a funkcí programu ArchiCAD pro stavební a architektonickou projekční činnost. Výuka je zaměřena na zvládnutí základů práce s parametrickými 3D objekty pro tvorbu ?Virtuální budovy? včetně terénu, zařizovacích předmětů apod., modelování některých netypických tvarů, generování projektové dokumentace včetně fotorealistických výstupů (renderů).


ArchiCad 2- pokročilý

Předmět doplňuje, prohlubuje a rozvíjí znalosti práce v ArchiCADu získané v základním kurzu (129YACD1). Výuka je věnována zejména metodám a nástrojům pro tvorbu vlastních knihovních prvků, včetně použití jazyka GDL a dále doplnění detailů tvorby a vlastností vybraných součástí ArchiCADu.


Cinema

Cílem je zvládnutí základních postupů tvorby modelů v obecném modeláři Cinema4D. Probírány budou: problematika práce v obecném modeláři Cinema4D, reprezentace objektu (analytická, polygonová), metody tvorby modelu (box modeling, mesh editing, NURBS), hierarchie submodelu, deformátory, instance, Booleovské operace. Materiály, textury, metody texturování, základy použití BodyPaintu. Rendrování - základní metody a nastavení.


Dějiny architektury 4

[1]  Doporučená literatura
[2]  ?Kol. aut., Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, Praha 1995
[3]  ?Kuča, K., Kučová, V.: Principy památkového urbanismu, NPÚ Praha 2000
[4]  ?Kučová, V.: Principy péče o lidovou architekturu, NPÚ Praha 1999
[5]  ?Riegl, A.: Moderní památková péče, NPÚ Praha 2003
[6]  Studijní pomůcky
[7]  ?Herout, J.: Staletí kolem nás, Praha 1981
[8]  ?Herout, J.: Přehled stavebních slohů, Prahou deseti staletími, Praha 1972
[9]  ?Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, Praha 1995


Ochrana památek

[1]  Povinná literatura
[2]  ?Kolektiv autor: Péče o architektonické dědictví, I.díl, Praha 2008
[3]  ?Kolektiv autor: Péče o architektonické dědictví, III.díl, Praha 2009
[4]  ?Škabrada, J.: Konstrukce historických staveb, Argo 2003
[5]  Doporučená literatura
[6]  ?Muk, J.: Historické konstrukce, CVUT 1996
[7]  ?Herout, J.: Přehled stavebních slohů, Prahou deseti staletími, Praha 1972
[8]  ?Herout, J.: Slabikář návštěvníků památek, Praha 1978
[9]  ?Zákon č.20/1987 Sb., o státní památkové péči
[10]  ?Mezinárodní dokumenty o ochraně kulturního dědictví, NPÚ, 2007
[11]  ?Odborné a metodické publikace NPÚ


Průmyslové dědictví

Volitelný předmět zaměřený na prohloubení znalostí o průmyslových stavbách.Průmyslové dědictví je vnímáno jako součást kulturního dědictví, jsou vysvětleny principy jeho evidence, mapování i ochrany, především formou nového využití původních výrobních objektů. Metody a cesty ke srozumitelnému využívání jak opuštěných výrobních území (brownfields) i výrobních budov jsou doloženy příklady z evropských zemí i z domova.


Revit

Počítačový program pro stavební projekty Revit je sestaven speciálně pro informační modelování budov (BIM) a díky koordinovanému a důslednému přístupu založenému na modelech usnadňuje projektantům a odborníkům ve stavebnictví zpracování prvotních představ od konceptu až po realizaci. Revit je samostatná aplikace s funkcemi pro architektonický návrh, projektování TZB, statiku a konstrukci.


3D max

Základy modelovacího a vizualizačního softwaru. Studenti si procvičí jednotlivé modelovací techniky, které mohou využít při svých architektonických návrzích. Důraz je kladen na modelování a kvalitní výstupy - rendering, od úvodních návrhů až po finální předvedení ve vysoké kvalitě.


Soudobé architektonické intervence v historickém prostředí

Předmět se zabývá širokou problematikou krajinářské architektury, a to zejména vztahu výstavby a krajiny, zapojení zástavby do krajiny, charakteru krajiny a jeho ochrany a dalších krajinářských otázek, nakolik souvisejí s profilem absolventů studia v oboru Architektura a stavitelsví. Cílem je zdůraznění významu architektonických a urbanistických hledisek krajinářské tvorby a pochopení významu krajiny jako součásti architektonické a urbanistické tvorby a významu krajiny ve struktuře měst a městských regionů. Konkrétní zaměření předmětu se odvíjí od preferencí studenta a tématu jím zpracovávané disertační práce.


Architektura inženýrských staveb

Inženýrské stavby jako součást architektonické tvorby, typologická podstata a estetické hodnoty. Historie, typologie a design inženýrských staveb - silnice, železnice, stavby pro energetiku, vodní stavby, mosty, speciální stavby. Krajinotvorná a městotvorná funkce inženýrských staveb a podíl architekta na návrhu těchto staveb.


Architektonická tvorba

Teoretická a koncepční architektonická tvůrčí činnost v oblasti navrhování a rekonstrukce staveb a souborů, včetně historických. Integrované pojetí teoretického i praktického aspektu architektonické tvorby jako komplexní tvůrčí discipliny, počínaje urbanistickým, hmotovým a krajinným konceptem, objemovým, strukturálním a provozně-technickým návrhem stavby, souběžně s formováním prostorů interiéru. Zaměření na vytváření kvalitního architektonického návrhu s maximální harmonií mezi jeho kulturní, estetickou, užitnou, technickou, ekonomickou i společenskou hodnotou.


Ekologické koncepty architektonické tvorby

Soudobá urbanistická a architektonická tvorba respektující ekologická hlediska sdružuje zejména tyto základní požadavky: duševní i tělesnou pohodu prostředí v němž se člověk zdržuje, energetickou úspornost a použití netradičních (alternativních) zdrojů energie. Prvním dvěma je věnován tento předmět, který především sleduje proměny urbanistického plošného i prostorového konceptu, funkčního a kompozičního uspořádání sídel, souboru a stavby a jejich architektonického výrazu při dodržení výše zmíněných ekologických požadavků.


Humanizace a regenerace sídlišť

Kurz se bude zabývat analýzou obytných budov v jejich historickém vývoji z hlediska formy, funkce a konstrukce. Důraz bude kladen na domy prováděné z prefabrikovaných dílů, hodnocení jejich výhod a nevýhod. Možnosti jejich úprav z hlediska funkčního a architektonického - s ohledem na řešení bytu, parteru a vnějšího vzhledu. Současná situace bytové výstavby u nás i ve světě a možnosti budoucího vývoje.


Historické stavby v soudobých podmínkách

Kurz je zaměřen na hlubší seznámení posluchačů s vývojem architektury a stavby měst v prostoru Čech a Moravy. Slohy a kompozice v dějinách evropské architektury od období jejich vzniku až do současnosti. Spolu se sledováním vlastního vývoje architektury je vnímána širší syntéza typologie, stavitelství, uměleckých řemesel a výtvarných umění, podílejících se na finálním obraze exteriéru i interiéru stavby v celku i detailu. Je zdůrazněn význam determinujících činitelů architektury v soudobém využití historických staveb, vztah konstrukce, funkce a prostoru v architektuře historické a jejím soudobém využití.


Kulturně-civilizační vývoj Evropy

Předmět zahrnuje sociální a kulturní vývoj v časovém rámci od starověkého Řecka po současnost. Výklad se děje formou tématicky uzavřených sedmi kapitol. Důraz je kladen na seznámení s novými interpretacemi a poznatky. Tématizuje se originalita počátků starořecké kultury a civilizace (význam Sókrata, Platóna - platónské přecenění rozumu, koncept ideálního státu) a Aristotela - klasifikace věd, rozvoj přírodních věd), vztah mýtu, náboženství, filosofie a vědy, specifika řecké vědy (spekulativnost, založení logiky a metodologie, absence vazby na experiment a d.) a její představitelé (Aristotelés, Archimédes atd.); dále nástup křesťanství, jeho dějinné proměny a trvající vklad do moderní společnosti; srovnává se renesance, reformace a protireformace a vyjádření těchto hnutí v architektuře; Galileo a Descartes - zakladatelé moderní vědy (E.Husserl: galileovsko-karteziánská racionalita) a Machiavelli jako zakladatel konceptu moderního státu, krize 17.století a třicetiletá válka; analyzuje se osvícenství jako projekt moderní doby a počátek modernizačních, emancipačních a disciplinačních tendencí (vyjádření těchto tendencí v architektonických projektech této doby; Foucault, Furet k fenoménu osvícenství a francouzské revoluce), zrod moderní vědy (královské akademie, koncept galileovsko-karteziánské racionality a její propojení s technikou a mocí); nástup industrialismu (proměna estetiky průmyslových objektů na přelomu 19. a 20.století) a nacionálních hnutí v 19.století; vztah vědy, techniky a kultury v moderní době (Heidegger k podstatě techniky); výklad uzavírá rozbor fenoménů ekologické krize (plus nástup ekologických a alternativních hnutí), postmoderny, informační společnosti a globalizace.


Průmyslové dědictví ČR - evidence, hodnocení, ochrana

Kurzy se zabývají průmyslovými stavbami - vnímanými jako rozhodující součást průmyslového dědictví. První část je věnovaná sortimentu výrobních staveb na území ČR, způsobům jejich evidence a hodnocení ve vztahu k technologii a době jejich vzniku. Druhá část je věnovaná alternativám záchrany opuštěných industriálních objektů, na pozadí průmyslových úhorů (brownfields), s důrazem na konverze - využití pro nový účel. Průmyslové stavby jako součást kulturního dědictví. Výrobní stavby předindustriálního období - základní charakteristika, vztah ke krajině. Výrobní stavby industriálního období - základní charakteristika, urbanistické souvislosti. Způsoby evidence výrobních staveb, jejich hodnocení, základní kategorie, nástroje k ochraně. Změny výrobních struktur, ztráta původní funkce, odložené továrny, brownfields a průmyslové dědictví. Využití průmyslových objektů pro nové funkce, autenticita, teorie posledního pracovního dne. Využití průmyslových objektů pro nové funkce, předpoklady přizpůsobivosti, vrstevnatost, tvarové intervence.


Pokročilá počítačová grafika

Aktualizace a inovace znalostí z oboru počítačové grafiky. Prezentace nových principů, metod a nástrojů (programových i technických prostředků) vhodných pro architektonickou tvorbu. Klasifikace počítačových modelů, problematika převodu dat mezi programy. Moderní metody a techniky prezentace grafických výsledků práce.


Průmyslová revoluce a architektura

Výklad světových dějin architektury na pozadí společenských a ekonomických proměn od Velké francouzské revoluce po současnost. Přednášky se dotýkají problémů architektury, vlivu techniky a vznikajících technologií na její půdorysný, prostorový a vizuální koncept. Jsou doplněny o teoretické koncepty architektury a urbanismu, jež byly ovlivněny vznikem nové společnosti a jejím racionalismem a pragmatismem. Důraz je také kladen na velké a podstatné urbanistické zásahy ve městech. Teorie a praxe architektury Velké franc. revoluce - východisko pro progresivní i konzervativní revoluce 20.stol. Prům. revoluce a její vliv na formaci půdorysu města, vznik předměstí a počáteční chaos industrializace, idealistické vize, sociální utopie a reformace. Arts and Crafts - reformační snahy zaměřené proti průmyslové výrobě, pokusy o návrat k řízené rukodělné práci, nová estetika a její vliv na evropskou kulturu. Proměna a přestavba půdorysu města v 2.pol. 19.st., vznik metropole a nové teorie moderního urbanismu. Nové technologie a jejich vliv na estetiku a prostorový koncept architektury v 19. a 20.století. Teoretický koncept modernismu, jeho vazby na industrializaci, typizaci, standardizaci a prefabrikaci. Ideál standardu. Tendence řešit sociální problémy společnosti pomocí moderní architektury a urbanismu. Soudobé technologie, přechod od industriální společnosti k informatice a její vliv na architekturu. Nanotechnologie a architektura.


Přestavba zemědělské výrobní základny

Vývoj českého venkovského prostoru, ochrana historického jádra vesnice, venkovská obytná výstavba, vybavenost vesnic. Zemědělská výstavba, zemědělská krajina a její hospodářská a ekologická funkce, komunikace a inženýrské sítě na venkově. Ochrana veřejných zájmů v územním plánování, tvorba urbanistické koncepce, složení územního plánu. Vyhodnocení a úpravy v konkrétních historických jádrech vesnic, nová venkovská obytná výstavba, rozbor a úprava krajinného úseku.


Teorie architektury

Předmětem výuky je seznámit studenty s oborem teorie jako metodickým nástrojem interpretace architektury a stavební kultury obecně, respektive názorové reflexe na ní. Současná metodika, úzce propojovaná s filosofií, sociologií a jinými humanitními obory se věnuje problémům výkladu v těchto názorových proudech: Modernismus vycházející s teoretických podnětů významných představitelů architektury dvacátého století (Le Corbusier, Walter Gropius, Siegfried Giedion, Mies van der Rohe, ale také Kenneth Frampton, Ignasi de Sola Morales, ...) Sémiotika, nauka o znaku, která se opírá o výklad založený na metodickém vkladu W.Morrise, F.de Saussure, rozvinutá teoreticky v architektuře Ch.Jencksem. Fenomenologie jako alternativní způsob interpretace architektury, vycházející z filosofie E.Husserla a M.Heideggera, široce uplatněná metodologicky v teorii K.Lynche a především Ch.Norberga Schulze. Je přínosná zejména svým chápáním architektury jako součásti existenciálního a žitého prostoru. Ikonologie, zabývající se symbolikou a významovostí stavebního díla (E.Panofsky, M.Chadraba) Architektura a informatika, tendence která se opírá o recentní poznatky vztahu architektury a digitálního věku a formuje teoretické základy výkladu architektury na prahu 21. století (W.Maas, Rem Koolhaas apod.) Všechny tyto metodické přístupy jsou konfrontovány s dostupnou teoretickou literaturou, na jejímž základě studenti zpracovávají vybraný objekt stavebního díla - architektury formou teoretické eseje.


Územní plánování vesnic a krajiny

Vývoj českého venkovského prostoru, ochrana historického jádra vesnice, venkovská obytná výstavba, vybavenost vesnic. Zemědělská výstavba, zemědělská krajina a její hospodářská a ekologická funkce, komunikace a inženýrské sítě na venkově. Ochrana veřejných zájmů v územním plánování, tvorba urbanistické koncepce, složení územního plánu. Vyhodnocení a úpravy v konkrétních historických jádrech vesnic, nová venkovská obytná výstavba, rozbor a úprava krajinného úseku.


Vybrané kapitoly z typologie staveb

Vazby vybraných typologických druhů staveb se současnou praxí a současnými teoriemi architektury a urbanismu jako odraz aktuálních potřeb společnosti. Funkční, dispoziční a provozní požadavky na stavby a soubory ve vztahu k soudobým urbanistickým a architektonickým aspektům. Možnost zvýšení kvality staveb a souborů rozšířením typologické rozmanitosti polyfunkčními stavebními soubory a jejich integrace v moderních prostorových strukturách. Uplatnění ergonomie jako neopominutelné součásti správného návrhu a kvalitního fungování stavby jako celku.


Veřejný prostor: urbánní komunikace v kontextu udržitelného rozvoje

Předmět se zabývá širokou problematikou krajinářské architektury, a to zejména vztahu výstavby a krajiny, zapojení zástavby do krajiny, charakteru krajiny a jeho ochrany a dalších krajinářských otázek, nakolik souvisejí s profilem absolventů studia v oboru Architektura a stavitelsví. Cílem je zdůraznění významu architektonických a urbanistických hledisek krajinářské tvorby a pochopení významu krajiny jako součásti architektonické a urbanistické tvorby a významu krajiny ve struktuře měst a městských regionů. Konkrétní zaměření předmětu se odvíjí od preferencí studenta a tématu jím zpracovávané disertační práce.


Základy památkové péče v architektuře

Seznámení se vznikem, vývojem a základními principy české památkové péče v kontextu vývoje a praxe památkové péče v Evropě a v Severní Americe. Filosofické, společenské a umělecko-historické principy teorie a praxe v péči o nemovité kulturní památky.


Urbanismus 1


Ateliér architektonické kompozice

Studenti se učí na jednoduchých abstraktních úlohách aplikovat poznatky získané zejména v předmětu Architektonická kompozice. Zásady kompozice prostoru a objemu. Idea a forma jednoduchého abstraktní plošné a prostorové kompozice. Fyzický model jako forma ověřování kompozičních záměrů. Semestrální projekt.

[1]  Birnbaum Vojtěch: Vývojové zákonitosti v umění, Odeon Praha 1987
[2]  Dvořák V., Tichý L.: Architektonická kompozice, skriptum ČVUT
[3]  Krier Rob: Architektura - volba nebo osud, Akademia 2001


Architectural CAD Modelling 1

The students are acquainted with the possibilities of BIM using ArchiCAD software. Basic tools, functions and principles are demonstrated. Students practice the newly acquired knowledge on a simplified BIM model of a family house or another appropriate building or structure. Objective of this course is to teach prospective architects and civil engineers an effective method of creation BIM model that is base for 2D and 3D documentation (including VR model, IFC etc.).

[1]  ArchiCAD tutorials, webinars, online seminars: http://www.graphisoft.com/education/training_guides/
[2]  ArchiCAD Talk Forum: http://archicad-talk.graphisoft.com/
[3]  ArchiCAD Reference Guide: PDF version included in ArchiCAD
[4]  Tutorial Archicad 18 from A to Z: https://www.youtube.com/watch?v=VI2pyG6D9iU
[5]  How to create anything in ArchiCAD: https://www.youtube.com/watch?v=qayQAJZd8TY


Architectural CAD Modelling 2

The subject enhances and develops skills acquired in the basic course 129ACM1. The course is focused on methods and tools for creating of complicated shapes and library elements.

[1]  GDL Reference Guide
[2]  GDL Cookbook V4
[3]  Object Making with ArchiCAD
[4]  ArchiCAD tutorials, webinars, online seminars: http://www.graphisoft.com/education/training_guides/
[5]  ArchiCAD Talk Forum: http://archicad-talk.graphisoft.com/


Design studio 1M

The first master's project differs from the Bachelor's project given the topic and scope, which corresponds to the level of information. Priority will be sent out issues that were not included in the Bachelor program, either in terms of typology (production, business, culture), the type of creative work (renovation, conversion) or by other factors (environment, energy intensity). The proposed buildings are always in a specific environment, are used for entering and student architectural competitions. The project scope at the level of architectural studies, extended by a specific assignment of a crucial detail - both artistic, architectural and technical and technological, including calculations. The project aims to simulate a real situation, with which the student / architect will meet after graduation. Foreign and Czech students are teaching together in order to get opportunity to debate architectonic issues.

[1]  Periodicals, including: Wettbewerb aktuel, Detail, Architekt, Stavba, Stavebnictví a interiér, materials for construction


Architectural drawing 1

Introduction to architectural drawing, pencil rendering methods (axonometric, perspective), creating shadows, reflections in water, roofs, arches, files, objects and their surroundings, created from memory in accordance with orthogonal input. Semester is seen as a validation of the assumptions and imagination of students for the field.

[1]  J.Sýkora a kol.: Architektonické kreslení - skripta ČVUT 2010
[2]  ; 2. J.Sýkora : Odborné kreslení pro SPŠS,vydavatelství Grada publishing 2011


Ateliér tvorby - magisterský 1


Ateliér tvorby . magisterský 2


Atelierová tvorba 4 - konstrukční

Předmětem ateliéru je rozpracování vybrané architektonické studie z ATV 1 (bytové stavby), ATV2 (malá občanská stavba) nebo ATV3 (velká občanská stavba) do podrobného konstrukčního řešení celé stavby či vybrané části včetně stavebních a architektonických detailů, předběžného statického výpočtu s rozpracováním vybrané části konstrukce a generelu technických zařízení budov s upřesněním určité specifické části.

[1]  Vyhlášky, normy


Atelier architektonické tvorby - základní 2


Atelier architektonické tvorby 2


Bakalářská práce (A)

BPA je závěrečná práce bakalářského studijního programu. Student využívá veškeré znalosti, nabyté v dosavadním studiu a zkušenosti, získané v předchozí ateliérové výuce. Student zpracováním bakalářské práce prokazuje, že je schopen vytvořit samostatně architektonicky kvalitní projekt menší stavby v kontextu zadaného místa, včetně základního konstrukčního řešení a formulace požadavků na materiálové řešení. Rovněž prokazuje, že je schopen orientace v nárocích dílčích projekčních profesí, je schopen tyto nároky koordinovat a zahrnovat do stavebního projektu a zohledňovat v architektonickém řešení stavby. Prokazuje, že zná nároky kladené na projekt pro stavební řízení a umí takový projekt sestavit včetně potřebných příloh. Jedná se o samostatnou práci, metodicky vedenou pedagogem.

[1]  Vyhláška 268/2009 Sb. (OTP)
[2]  Zákon 183/2006 Sb. (Stavební zákon)
[3]  Příslušné ČSN, zejména 734301 (Obytné budovy), 013420 (Stavební výkresy),...


Composition and Theory of Architecture

Seminars are focused on the composition of architecture, which will be analyzed through the basic ordering principles, pattern making process and application of the theoretical concepts. The selected basic composition principles will be studied through examples typical for a particular historical period. Students may also analyze an urban space. The aim of the course is to be able to understand the multilayered role of geometry, basic ordering compositional principles and theory of form in connection with architectural and urban design. The seminar will focus on some patterns of composition, which are commonly used and have many qualities, for which they have been frequently and repeatedly used. Some of these patterns have an obvious historical and cultural background that not only architects but also engineers will be able to understand. The methods taught can help especially the students of architecture to develop their own design skills. The seminar is also intended to make students familiar with the architecture of Prague; the given compositional categories will be practised on the examples that can be studied in situ.

[1]  Johnson, P.-A. The Theory of Architecture. Concepts, Themes and Practices.
[2]  Ching, F. D. K., Architecture ? Form, Space, and Order, 2012, Wiley, 2012.
[3]  Weston, R. Key Buildings of the 20th Century, Laurence King Publishing, 2010.
[4]  Krier, R. Architectural Composition, Edition Axel Menges, 2010.
[5]  Hanlon, D., Composition in Architecture, Wiley, New Jersey 2009.
[6]  Krier, R., Urban Space, Umbau-Verlag Solingen, 2005.
[7]  Architectural Theory from Renaissance to the Present, TASCHEN, Köln 2003.
[8]  Jencks, Ch., The New Paradigm in Architecture, Yale University Press, 2002.
[9]  Schulz, CH. N., Mening in Western Architecture, 2000.
[10]  Lawlor, R., Sacred Geometry ? Philosophy and Practice, Crossroad, New York, 1982


Development of architecture 1

Lectures are covering the development of the concept of ancient architecture (layout, spatial and structural), style and composition im different territories - Egypt, Grecce, Rome at the end in Western Europe and its newly etablished states. Detailed analysis of selected monuments important for development of architecture within periods of interest is part of the lectures. Relations between society and architecture.

[1]  Trachtenberg M., Hyman I. : Architecture from prehistory to postmodern, H. N. Abrams, Inc. publisher, The Netherlands, 1986
[2]  Nuttgens P.: The Story of Architecture, Phaidon, London, 1983, 1985 and later
[3]  Watkin D.: A History of Western Architecture, Laurence King Publisher, 1986, 1992, 1996
[4]  Stierlin H.: The Roman Empire, Taschen, Köln, 1996


Dějiny architektury 1


Dějiny architektury 3


Development of architecture

Subject of lecture cycle is development of European architecture from Ancient architecture (Greece, Rome) through Middle ages, early christian, Romanesque and Gothique, to Renaissance and Baroque. Architecture in connection of social, economical, cultural and life style development, including technical and technological development.

[1]  Sutton, Ian: Western Architecture, Thames & Hudson, London, 1999
[2]  Watkin, David: A History Of Western Architecture, Lavrence King, London, 1986, 1996


Dějiny umění

Předmět má rozsah 2 hod. přednášek a 1 hod. cvičení. V přednášce jsou studenti seznamováni s nejvýznamnějšími etapami evropského umění, s úvodem o umění blízkého východu – Egypt, řecká a římská antika, starokřesťanské umění a byzance, středověké sochařství a malířství. Renesanční a barokní umění. Umění 19. a 20.stol. Ve cvičeních je probírána historie umění v českých zemích formou seminární. Studenti zpracovávají zadaná témata a přednášejí je veřejně před ostatními a v dané látce diskutují.


Diplomová práce

Zadání diplomové práce vychází z před-diplomního projektu. Diplomní projekt je samostatná práce. V diplomní práci je na vybraný objekt nebo soubor objektů zpracována komplexně pojatá architektonická studie, doplněná o vybrané části dokumentace stupně DSP ? stavební část, koncepty vybraných částí projektu profesí. U obhajoby musí student prokázat svou invenci architekta i reálnost svého návrhu.

[1]  Platné předpisy a ČSN
[2]  Periodika a monografie v závislosti na zadání


Design studio 1 (Residential buildings)

Studio work is the subject of an application in which students are combining the lessons learned from a wide spectrum of architectural disciplines with their own opinion and artistic creativity.The subject of the award are residential houses and buildings for housing, located in a particular environment. Emphasis is placed on creativity of students, the relationship of the proposal on a specific urban environment and the realism and sophistication of the architectural and building technical solutions, quality, aesthetic design, including technical and material details. During the course held presentations on the current architecture, sub-award task-related issues, the consultation proposals. The project itself is processed at the level of architectural study. Foreign and Czech students are teaching together in order to get opportunity to debate architectonic issues.

[1]  Periodicals, including: Wettbewerbe aktuell, Detail, Architekt, Era, Stavba, Stavebnictví a interiér, materials for construction, Archdaily.com


Design studio 2 (Civil buildings)

Design studio is application course in which students use gained knowledge from broad spectrum of architectural disciplines with their own design opinions and creativity. Various types of civil buildings into the particular environment are assigned within this second design studio. Students present their own designs in the form of architectural study after extensive discussions, consideration and evalluation of works of other architects. Foreign and Czech students are teaching together in order to get opportunity to debate architectonic issues.

[1]  Periodicals, including: Wettbewerb aktuel, Detail, Architekt, Stavba, Stavebnictví a interiér, materials for construction


Design studio 3

Studio work is the subject of an application in which students are combining the lessons learned from a wide spectrum of architectural disciplines with their own opinion and artistic creativity. In this third design studio students deal with various types of civil buildings with more complicated service and ambitious operation site with more complicated relationships. After a broad discussion, reflection and assessments of structures built on similar topics, students submit their own proposals in the form of architectural study. Foreign and Czech students are teaching together in order to get opportunity to debate architectonic issues.

[1]  Periodicals, including: ERA, E architekt, Wettbewerb aktuel, Detail, Architekt, Stavba, Stavebnictví a interiér, Materiály pro stavbu


Grafická prezentace architektury


International Design Studio 1


Introductory design studio

The semester programme is organised to introduce students to the architectural design process, simulating all the phases of the process with certain level of simplification: analysis and understanding of the assignment, formulating of the concept, design proposal, architectural detail, oral and graphic presentation etc. The subject of the design is a small object housing a simple function with elementary regulation. Final competences after passing the course are: Understanding the design process and its phases and creating a design proposal of a simple object


Interier

Vytváření prostorů a specifických vizuálních účinků v interiérech různého účelu. Aplikace barev, denního a umělého osvětlení a struktur na souboru architektonických prvků různých konstrukcí, opírající se o normativní zásady.

[1]  Nováková Z.: Výtvarné dílo v architektonické koncepci, lecture notes ČVUT Praha, 2001
[2]  Whitehead Randall.:Commercial Lighting, Rockport Pub., Rockport, MA, USA 1995
[3]  Periodical in the interior area, especially: Detail, Architekt, Stavba, Stavebnictví a interiér, Materiály pro stavbu, Abitare, Materiále World etc.


Interior 1

Lerning about means of interior design. The ability to creatively design and deal with different types of interior spaces. Gaining the ability for sensitive use of materials, colours, surfaces, textures and to reach desired optical effects in the interior.

[1]  Nováková Z.:Výtvarné dílo v architektonických koncepcích, lecture notes ČVUT Praha, 2001 (2) Periodical in the interior area, especially: Interior Design (london), Architekt, Stavba, Stavebnictví a interiér (ČR), Figueras (Barcelona)
[2]  Rockport Pub Architecture, USA(seven titles). Whitehead Randall: Lighting solutions.


Nauka o budovách 1


Nauka o budovách 3


Prague Architecture - Field trips

In introductory lectures students will get information on the development of Prague and on the Prague Historic Reserve, which is part of the UNESCO world cultural heritage. The case studies will present the most important historical and contemporary architectural monuments. Subsequent guided tours through Prague will focused on selected prominent monuments and sites. The topic of the seminar work is to write a report on visited monuments. Subsequent guided tours through Prague will focused on selected prominent monuments and sites. The tours will include a description of the history of buildings and sites in an urbanistic context, the description of the layout, function, structure and the architectural style of the selected buildings and questions regarding their protection. The topic of the seminar work is to write an report on visited monuments and sites.

[1]  Architectural Theory from Renaissance to the Present, TASCHEN, Köln 2003 (2) Jencks, Ch., The New Paradigm in Architecture, Yale University Press, 2002 (3) Kruft, H. -W., Geschichte der Architekturtheorie, C. H. Beck Verlag, 1985 (4) Krier, R., Urban Space, Umbau-Verlag Solingen, 2005, Schulz, CH. N., Mening in Western Architecture, Studio Vista, 1975
[2]  Lawlor, R., Secred Geometry, Thames and Hudson Ltd, London 1982
[3]  Krier, R., Urban Space, Umbau- Verlag Solingen, 2005
[4]  Lawlor, R., Secred Geometry, Thames and Hudson Ltd, London 1982


Úvod do navrhování architektury


Úvod do profesní praxe


Architektonická dílna 2 (1 týden)


Architektonické modely 1


Architektonické modely 2


Architektonické kreslení 3


Membránové konstrukce


Úvod do fotografické praxe

Předmět vede posluchače od běžného jednoduchého užívání fotografie k jejímu pochopení a zacházení s ní jako s významným komunikačním prostředkem, který má specifické možnosti působení. V průběhu kurzu se budou postupně v různých rovinách odkrývat vnitřní zákonitosti fotografie, a to v rovině technické, obrazové, výtvarné i sdělovací. Posluchači se naučí ovládat tento systém s cílem dosáhnout maximálního účinku ve vnímání příjemce fotografického obrazového sdělení. Předmět má svou svébytnost, avšak současně je první částí dvousemestrálního konceptu fotografické výuky. V letním semestru na něj bude navazovat předmět Praktikum tvůrčí fotografie, ve kterém posluchači nabyté znalosti a dovednosti z předchozího semestru uplatní v praxi. Zápis do ?Praktika? bude vázán na absolvování ?Úvodu?.


ArchiCad 1- základní

Cílem předmětu je zvládnutí základních nástrojů, vlastností a funkcí programu ArchiCAD pro stavební a architektonickou projekční činnost. Výuka je zaměřena na zvládnutí základů práce s parametrickými 3D objekty pro tvorbu ?Virtuální budovy? včetně terénu, zařizovacích předmětů apod., modelování některých netypických tvarů, generování projektové dokumentace včetně fotorealistických výstupů (renderů).


ArchiCad 2- pokročilý

Předmět doplňuje, prohlubuje a rozvíjí znalosti práce v ArchiCADu získané v základním kurzu (129YACD1). Výuka je věnována zejména metodám a nástrojům pro tvorbu vlastních knihovních prvků, včetně použití jazyka GDL a dále doplnění detailů tvorby a vlastností vybraných součástí ArchiCADu.


Cinema

Cílem je zvládnutí základních postupů tvorby modelů v obecném modeláři Cinema4D. Probírány budou: problematika práce v obecném modeláři Cinema4D, reprezentace objektu (analytická, polygonová), metody tvorby modelu (box modeling, mesh editing, NURBS), hierarchie submodelu, deformátory, instance, Booleovské operace. Materiály, textury, metody texturování, základy použití BodyPaintu. Rendrování - základní metody a nastavení.


Revit

Počítačový program pro stavební projekty Revit je sestaven speciálně pro informační modelování budov (BIM) a díky koordinovanému a důslednému přístupu založenému na modelech usnadňuje projektantům a odborníkům ve stavebnictví zpracování prvotních představ od konceptu až po realizaci. Revit je samostatná aplikace s funkcemi pro architektonický návrh, projektování TZB, statiku a konstrukci.


3D max

Základy modelovacího a vizualizačního softwaru. Studenti si procvičí jednotlivé modelovací techniky, které mohou využít při svých architektonických návrzích. Důraz je kladen na modelování a kvalitní výstupy ? rendering, od úvodních návrhů až po finální předvedení ve vysoké kvalitě.


 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz