CVUT

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební -- K 129 - Katedra architektury

Předměty aktuálního semestru -- zimní 2022/23

přejděte na archiv předmětů od roku 2008 (podle kateder) nebo na společný archiv anotací předmětů z let 2002-2007

semestr zimní 2022/23


Soudobé architektonické intervence v historickém prostředí

Předmět se zabývá širokou problematikou krajinářské architektury, a to zejména vztahu výstavby a krajiny, zapojení zástavby do krajiny, charakteru krajiny a jeho ochrany a dalších krajinářských otázek, nakolik souvisejí s profilem absolventů studia v oboru Architektura a stavitelsví. Cílem je zdůraznění významu architektonických a urbanistických hledisek krajinářské tvorby a pochopení významu krajiny jako součásti architektonické a urbanistické tvorby a významu krajiny ve struktuře měst a městských regionů. Konkrétní zaměření předmětu se odvíjí od preferencí studenta a tématu jím zpracovávané disertační práce.


Architektonické intervence v historickém prostředí

Možnosti a limity soudobé architektonické tvorby v kontextu historického kulturního prostředí. Zásady a principy architektonických intervencí do historických staveb a památkově chráněných urbánních celků. Praktické příklady střetu/souznění prostorové památkové ochrany s novými architektonickými projekty a realizacemi. Praktické a teoretické příklady soudobých projektů v památkově chráněných lokalitách z hlediska aktuálního veřejně-právního schvalovacího procesu.


Architektura inženýrských staveb

Inženýrské stavby jako součást architektonické tvorby, typologická podstata a estetické hodnoty. Historie, typologie a design inženýrských staveb - silnice, železnice, stavby pro energetiku, vodní stavby, mosty, speciální stavby. Krajinotvorná a městotvorná funkce inženýrských staveb a podíl architekta na návrhu těchto staveb.


Architecture of Engineering Structures

Engineering constructions as a part of architectural creation, typological essence and aesthetic values. History, typology and design of engineering constructions - roads, railways, buildings for power engineering, water constructions, bridges, special constructions. Landscaping and town-forming function of engineering constructions and architect's share in the design of these constructions.


Animace kultury – informální vzdělávání, tvorba kolektivní paměti, participativní metody

Předmět přináší informace o nástrojích převážně z oblasti pedagogiky, sociologie i managementu inovací, které umožní studentům vytvořit podmínky k úspěšnému zapojení nových či rekonstruovaných budov do společenských vztahů. Jedná se nejen o využití budov, ale hlavně o jejich přijetí veřejností. Studenti budou seznámeni s didaktickými postupy užívanými v oblasti tzv. in-formálního vzdělávání, založených na principech osobní zkušenosti jako klíčového nástroje, i s jejich evaluací. Další klíčový diskurz – sociologický, přinese seznámení s teoriemi tvorby kolektivní paměti, kulturní paměti a míst paměti, a to včetně příkladů jednotlivých nástrojů napomáhajících jejich zpevnění. Opominuta nebude ani významná role médií. Konečně budou studenti seznámeni s principy managementu inovací, předně pak s participativními metodami, umožňujícími vytvořit a vybrat řešení přinášející rovnováhu mezi architektonickou inovaci a požadavky veřejnosti. Kurz se zaměřuje na rozvoj invence, zejména cestou zpracování konkrétních praktických případů, směřuje k samostatnosti studenta a ke kreativnímu uplatnění znalostí a dovedností získaných během dosavadního studia.

[1]  Povinná literatura:
[2]  FLORIDA, R. (2002). The Creative Class and How It´s Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life. New York: Basic Books, 2002. ISBN-10: 1469281422.
[3]  TYSLOVÁ, I. (ed.) Metodiky animačních procesů v kultuře. Oeconomica, Praha 2012. ISBN 978-80-245-1903-6.
[4]  HALBWACHS, M. Kolektivní paměť. Praha: SLON, 2009. ISBN 978-80-7419-016-2.
[5]  ASSMANN, J. Kolektivní paměť a kulturní identita. In: Kratochvíl, A. (ed.): Paměť a trauma pohledem humanitních věd. Komentovaná antologie teoretických textů. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR / Akropolis, 2015. ISBN 978-80-88069-12-6.
[6]  KAPLÁNEK, M. Animace: studijní text pro přípravu animátorů mládeže. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0565-4.
[7]  Doporučená literatura:
[8]  BARHAKOMERWA GANYWA MULUME, F. Les principes del’animation et gestion de avenements culturelles. Paris. L’Harmattan RDC 2010. ISBN: 978-2-296-11529-3.
[9]  SIOSZTRZONEK, J. Animace kultury. Polské inspirace. Opava, Slezská univerzita 2008. ISBN 978-80-7248.
[10]  Autor Motor Animátor. Praha, Nová síť 2010. ISBN: 9788025437148.


Architecture and Construction

The subject Architecture and Construction at the doctoral level builds on the knowledge gained from the previous Master's degree program. It deals with architectural design in terms of their construction principle, used material, functionality, financial demands, feasibility, ecology, energy and so on. The subject of Architecture and Design contributes to the deepening of the field of the theory of architecture and the construction of buildings. Modern designs in confrontation with contemporary theory and practice of architecture are an integral part of architectural creation, enhancing its aesthetic value. The application of progressive structures increases the quality of buildings by extending the typological diversity of multifunctional building blocks and their integration into modern spatial structures. The application of ergonomics, ecology and economics of building structures is an indispensable part of the quality design and functioning of the building. The subject of Architecture and Design assists the scientific work of doctoral students in the field of architecture focusing on the field of building structures with an emphasis on current building trends. It introduces new features in the field of load-bearing structures of buildings for use in new buildings and renovations.


Architektura a konstrukce

Předmět Architektura a konstrukce v doktorském stupni navazuje na dosažené znalosti z předchozího magisterského studia. Zabývá se architekturou konstrukcí z hlediska jejich konstrukčního principu, použitého materiálu, funkčnosti, finanční náročnosti, realizovatelnosti, ekologie, energie ad. Přispívá k prohlubování vědního oboru teorie architektury a konstrukce pozemních staveb. Moderní konstrukce v konfrontaci se současnou teorií a praxí architektury jsou nedílnou součástí architektonické tvorby, umocňující její estetické hodnoty. Uplatnění progresivních konstrukcí zvyšuje kvalitu staveb rozšířením typologické rozmanitosti polyfunkčních stavebních souborů a jejich integrace v moderních prostorových strukturách. Uplatnění ergonomie, ekologie a ekonomie stavebních konstrukcí je neopominutelnou součástí kvalitního návrhu a fungování stavebního celku. Předmět Architektura a konstrukce napomáhá vědecké práci doktoranda v oboru architektura se zaměřením na oblast stavebních konstrukcí s důrazem na aktuální stavební trendy. Představuje novinky v oboru nosných konstrukcí staveb pro uplatnění v novostavbách i rekonstrukcích.


Architektonická tvorba

Teoretická a koncepční architektonická tvůrčí činnost v oblasti navrhování a rekonstrukce staveb a souborů, včetně historických. Integrované pojetí teoretického i praktického aspektu architektonické tvorby jako komplexní tvůrčí discipliny, počínaje urbanistickým, hmotovým a krajinným konceptem, objemovým, strukturálním a provozně-technickým návrhem stavby, souběžně s formováním prostorů interiéru. Zaměření na vytváření kvalitního architektonického návrhu s maximální harmonií mezi jeho kulturní, estetickou, užitnou, technickou, ekonomickou i společenskou hodnotou.


20th Century Architecture

The lecture series presents an overview of the history of 20th century architecture from the situation before the First World War: fundamental trends, theoretical and methodological issues. At the beginning of the course, the theoretical foundations of modernist architectural concepts from the 18th to 19th centuries, representatives of the interwar functionalism, are compared with the opinions of their critics who initiated the postmodernism movement in the 1960s. Rivalry and intertwining of modernist and traditionalist currents, the contribution of each according to contemporary propaganda and from today's perspective. The focus of the course is to introduce characteristic features and important buildings in their specific cultural, national and author modifications. Typical world tendencies are compared with Czech local development including taking into account its specifics. A special chapter is the application of the socialist-realistic canon in Czech architecture, which was practiced by representatives of the former interwar avant-garde. All tendencies of the late 20th century - postmodernism, continuation of modernism, high-tech, deconstructivism and others will be characterized. It also includes the institutional history of the field.


Historic Preservation

The course focuses on the field of monument care in the context of the whole-world and provides a basic orientation in the theory and practice of this issue with an emphasis on the protection of building heritage and methods of its restoration. Preservation of monuments includes the necessary overview of the institutional structure as well as the need for orientation in legal and regulations aimed at the protection of cultural heritage at national and international level. Part of the course is to acquire the principles of care for the heritage fund, to analyze the types of modifications of the historical building in relation to its value potential. The course will also present up-to-date knowledge in the field of cognition of the historical building stock (traditional and innovative approaches, techniques and technologies), complement information on international events in the field and adopted international conventions and conventions. The course is divided into four thematic parts (history of monument care, monument care in the Czech Republic, monument care in the international context, care for the building fund) combining lectures (theoretical background), seminars and excursions (or workshops) into monument buildings representing a specific form of restoration of monuments (conservation, restoration, reconstruction, transformation, etc.) During the semester the seminar paper will be consulted.


Historie moderní české architektury

Obsahem je seznámit studenty s vývojem české architektury od druhé poloviny XIX. století až do současnosti s důrazem na urbanismus, vývoj architektonických stylů a nejvýznamnější osobnosti. Děje se tak formou přednášek a vycházek po pražské architektuře příslušného období. Součástí je i srovnání s vývojem evropské architektury té doby a vzájemné vlivy. Výsledkem by měla být základní obeznámenost posluchačů s danou tématikou, orientace ve vývoji architektonických stylů, znalost nejvýznamnějších osobností naší architektonické scény a schopnost zařadit českou architekturu daného období do kontextu evropské a světové tvorby.


Historické mosty a speciální konstrukce

Historické mosty a speciální konstrukce jsou architektonickým a technickým dědictvím, které je třeba chránit a obnovovat v souladu s požadavky památkové péče. Mnoho těchto staveb, mezi které patří i významné kulturní památky, se nachází v havarijním stavu. Při rekonstrukci betonových a ocelových mostů je nutné pro zachování jejich funkce konstrukci zpravidla zesílit, případně vyměnit části nosných i nenosných konstrukcí. V tomto ohledu jsou tyto stavby specifické, neboť statická funkce mostu je primární a inženýrsky velmi náročná a proto nelze na zesilování či výměnu zejména nosných částí aplikovat klasické stavební postupy jako při rekonstrukci ostatních staveb průmyslového dědictví. Cílem předmětu je seznámit posluchače s konstrukční podstatou mostních staveb a speciálních konstrukcí, s diagnostickými možnostmi zjištění jejich skutečného stavu a s technologiemi rekonstrukce a konzervace těchto staveb.


Historické stavby v soudobých podmínkách

Kurz je zaměřen na hlubší seznámení posluchačů s vývojem architektury a stavby měst v prostoru Čech a Moravy. Slohy a kompozice v dějinách evropské architektury od období jejich vzniku až do současnosti. Spolu se sledováním vlastního vývoje architektury je vnímána širší syntéza typologie, stavitelství, uměleckých řemesel a výtvarných umění, podílejících se na finálním obraze exteriéru i interiéru stavby v celku i detailu. Je zdůrazněn význam determinujících činitelů architektury v soudobém využití historických staveb, vztah konstrukce, funkce a prostoru v architektuře historické a jejím soudobém využití.


Industriální archeologie - základy vědecké práce v oboru

Student si v předmětu osvojí základy industriální archeologie, interdisciplinárního oboru, který zkoumá, eviduje, inventarizuje a chrání doklady hmotných i nehmotných dokumentů, artefaktů, stratigrafií a struktur, lidských sídel a krajin, jež vznikly pro průmyslové procesy či jako jejich důsledek. Metody zkoumání se netýkají jen průzkumů krajiny, sídel a jednotlivých objektů, ale v souvislosti s historií techniky i pracovních a výrobních postupů, které zpětně podobu krajiny, sídel a objektů ovlivňovaly. Hlavním tématem industriální archeologie je průmyslové dědictví, definované Chartou průmyslového dědictví (publikované organizací TICCIH v roce 2003 ad. dokumenty). „Průmyslové dědictví je tvořeno pozůstatky industriální kultury, které mají historickou, technologickou, sociální, architektonickou nebo vědeckou hodnotu.“ V rámci interdisciplinární interpretace se industriální archeologie zabývá i studiem raně industriálních technik, technologií, výrobních zařízení a objektů z období industriální revoluce i epoch bezprostředně následujících. Stěžejní témata předmětu: Definování hodnot průmyslového dědictví Otázky právní ochrany průmyslového dědictví jako nedílné součást kulturního dědictví Současná interpretací průmyslového dědictví, v níž se akcentují aktuální otázky jako: veřejný prostor, kulturní turismus nebo sociální aspekty Otázky různých možností zachování průmyslového dědictví především formou nového využití Význam vzdělání, výchovy, propagace a popularizace průmyslového dědictví Mezinárodními dokumenty a instituce zabývajícími se průmyslovým dědictvím Seznámení se základní literaturou v oboru (zejména anglickou) Obsahem zkoušky a elaborátu jsou jak tyto obecné znalosti, tak vybrané téma vztahující se přímo k doktorandem zkoumanému předmětu.

[1]  Povinná literatura k tématu industriální archeologie a vědecké práce:
[2]  Archeologia technica, Technické muzeum v Brně.
[3]  BARKER, D. - CRANSTONE, D.: The Archeology of Industrialisation. Maney Publishing 2004.
[4]  BORDAGE, Fazette (ed.) The Factories: Conversions for Urban Culture. Basel: Birkhäuser, 2002.
[5]  CASELLA C., E. - SYMONDS, J.: Industrial Archeology - Future Directions. Springer Science+Business Media, Inc. 2005.
[6]  COSSONS, N. (ed.): Perspectives on Industrial Archeology. Science Museum London 2000.
[7]  DARLEY, G.: Factory. Reaktion Books Ltd. 2003.
[8]  DOUET, J.: Industrial Heritage Re-tooled: The TICCIH Guide to Industrial Heritage Conservation. Left Coast Press 2013.
[9]  DVOŘÁKOVÁ, E. - ŠENBERGER, T.: Industriální cesty českým středozápadem. Praha 2006.
[10]  HLUŠIČKOVÁ, H. (ed.).: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. I.–IV. díl (A–Ž). LIBRI 2001–2004.
[11]  Charta průmyslového dědictví TICCIH. VCPD FA ČVUT v Praze. Dostupné z: http://vcpd.cvut.cz/wp-content/uploads/2013/04/charta-web.pdf.
[12]  Industrial Archaeology Review.
[13]  FÖHL, A.: Bauten der Industrie und Technik. Deutsches Nationalkomitee für Denkmalschutz 1996.
[14]  JONES, E.: Industrial Architecture in Britain 1750-1939. London 1985.
[15]  NEVELL, M. a kol.: Industrial Archaeology: A Handbook. Council for British Archaeology, 2012.
[16]  PALMER, M. - NEAVARSON, P.: Industrial Archeology: Principles and Practice. Routledge 2000.
[17]  PAULINYI, Á.: Průmyslová revoluce. O původu moderní techniky. Praha 2002.
[18]  PEVSNER, N.: A History of Building Types. London 1976.
[19]  POPELOVÁ, L. (hl. ed.) a kol.: Architektura a veřejný prostor - město, industriál, krajina. Nakl. ČVUT v Praze, 2018.
[20]  RAISTRICK, A.: Industrial Archaeology. London 1972.
[21]  ŠENBERGER, T.: Rekonstrukce výrobně-technických staveb k novým účelům. In: Rozpravy Národního
[22]  technického muzea v Praze, č. 137. NTM, Praha 1995.
[23]  WALTHER, D. - ALBRECHT, H.: SHIFT-X: Compendium on Effective Industrial Heritage Management Structures and Options for their Interregional Transfer. Sächsische Industriemuseum Chemnitz, TU Freiberg 2014. Dostupné z: https://tu-freiberg.de/sites/default/files/media/technikgeschichte-und-industriearchaeologie-3412/Sonstiges/shift-x-online.pdf.
[25]  ČMEJKROVÁ, S.- DANEŠ, F.- SVĚTLÁ, J.: Jak napsat odborný text. Praha, Leda 1999.
[26]  ČSN ISO 690:2011. Bibliografické citace.
[27]  HENDL, J.: Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Portál, 2005.
[28]  MOLNÁR, Z. a kol.: Pokročilé metody vědecké práce. Profess Consulting , 2012.
[29]  VYMĚTAL, J. - VÁCHOVÁ, M.: Úvod do studia odborné literatury. ORAC, 2000.
[30]  Zákon č. 121/2000 Sb. Autorský zákon.
[32]  Doporučená literatura:
[33]  ALBRECHT, H. - KIEDORF, A. - TEMPEL, N.: Industrial Heritage - Ecology and Economy: XIV International TICCIH Congress 2009 in Freiberg. Sächsische Industriemuseum Chemnitz, TU Freiberg, 2011.
[34]  BERAN, L. - VALCHÁŘOVÁ, V. (eds.) a kol.: Pražský industriál: technické stavby a průmyslová architektura. VCPD ČVUT v Praze 2005 ad. vydání.
[35]  FRAGNER, B. et al.. Industriální stopy: architektura konverzí průmyslového dědictví v České republice 2000-2005/Vestiges of industry: architectural conversion of industrial heritage in the Czech Republic (2005). Prague, Czech Republic: CTU in Prague, VCPD FA.
[36]  HUDSON, K.: Industrial archaeology: an introduction. 1963 ad. vydání.
[37]  MOORE, Alan, and Alan SMART. Making room: cultural production in occupied spaces. Chicago Los Angeles, CA Barcelona: Other Forms Journal of aesthetics and protest, Los Malditos Impresores, 2015.


Industrial Archeology

Industrial archeology is an interdisciplinary field that examines, records, inventory and protects evidence of tangible and intangible documents, artifacts, stratigraphies and structures, human settlements and landscapes that have arisen for or as a result of industrial processes. The methods of investigation do not only concern surveys of landscapes, settlements and individual objects, but also in connection with the history of technology and working and production processes, which have retroactively influenced the appearance of landscapes, settlements and objects. Main topics: Defining industrial heritage values. Legal protection issues. Contemporary interpretations accentuating current issues such as: public space, cultural tourism, social aspects. Possibilities of preservation of industrial heritage mainly in the form of new use. The importance of education, training, promotion and popularization of industrial heritage, education of the general public affected by industry deprivation. International documents and institutions dealing with industrial heritage. Introduction to the basic literature and methodology of the field. The contents of the exam and the paper are both general knowledge and a selected topic directly related to the subject under examination.


Kulturně-civilizační vývoj Evropy

Předmět zahrnuje sociální a kulturní vývoj v časovém rámci od starověkého Řecka po současnost. Výklad se děje formou tématicky uzavřených sedmi kapitol. Důraz je kladen na seznámení s novými interpretacemi a poznatky. Tématizuje se originalita počátků starořecké kultury a civilizace (význam Sókrata, Platóna - platónské přecenění rozumu, koncept ideálního státu) a Aristotela - klasifikace věd, rozvoj přírodních věd), vztah mýtu, náboženství, filosofie a vědy, specifika řecké vědy (spekulativnost, založení logiky a metodologie, absence vazby na experiment a d.) a její představitelé (Aristotelés, Archimédes atd.); dále nástup křesťanství, jeho dějinné proměny a trvající vklad do moderní společnosti; srovnává se renesance, reformace a protireformace a vyjádření těchto hnutí v architektuře; Galileo a Descartes - zakladatelé moderní vědy (E.Husserl: galileovsko-karteziánská racionalita) a Machiavelli jako zakladatel konceptu moderního státu, krize 17.století a třicetiletá válka; analyzuje se osvícenství jako projekt moderní doby a počátek modernizačních, emancipačních a disciplinačních tendencí (vyjádření těchto tendencí v architektonických projektech této doby; Foucault, Furet k fenoménu osvícenství a francouzské revoluce), zrod moderní vědy (královské akademie, koncept galileovsko-karteziánské racionality a její propojení s technikou a mocí); nástup industrialismu (proměna estetiky průmyslových objektů na přelomu 19. a 20.století) a nacionálních hnutí v 19.století; vztah vědy, techniky a kultury v moderní době (Heidegger k podstatě techniky); výklad uzavírá rozbor fenoménů ekologické krize (plus nástup ekologických a alternativních hnutí), postmoderny, informační společnosti a globalizace.


Komunikace a komunita - site specific projekty, sociologie a psychologie prostoru

Studium praktické i teoretické orientace v prostoru (v divadelních i nedivadelních prostředích) a souvislostech.Otevírá se pro zájemce o mezioborovou laboratoř na pomezí žánrů a stylů. Má v úmyslu přesáhnou divadelní tvorbou k jiným profesím a dovednostem. Proto se během studia lze potkat s odbornostmi a odborníky nejen z oblasti divadla, výtvarného umění, designu a architektury, ale i z oblasti sociologie, medicíny a náboženství.

[1]  Povinná literatura:
[2]  BRAUN, K. Divadelní prostor. Prague, Czech Republic: Akademie múzických umění, 2001.
[3]  CIKÁNEK, M. et al. Kreativní průmysly: příležitost pro novou ekonomiku II. Prague, Czech Republic: Institut umění, 2013.
[4]  HANNAH, D. - HARSLOF, O. (eds.). Performance Design. Copenhagen, Denmark: Museum Tusculanum Press, University of Copenhagen, 2012.
[5]  POLÁČEK, V. - POKORNÝ, V. Recyklované divadlo/Recycled Theatre. Prague, Czech Republic: Grada Publishing and National Museum, 2015.
[6]  SCHMELZOVÁ, R. (ed.). Divadlo v netradičním prostoru, performance a site specific: současné tendence. Prague, Czech Republic: Akademie múzických umění v Praze, 2010.
[7]  SVETINA, I. (ed.). Occupying Spaces: Experimental Theatre in Central Europe 1950-2010. Praha, Divadelní ústav, 2011.
[8]  VÁCLAVOVÁ, D. -ŽIŽKA T. Site specific. PRAHA, Pražská scéna, 2008.
[10]  Doporučená literatura:


Obnova a údržba stavebních památek

Předmět seznamuje s příčinami poškození hmoty stavebních památek, s principy údržby historických staveb, metodami ochrany, údržby a obnovy. Kriticky vyhodnocuje možné zásahy do konstrukcí a jejich dopad na podstatu památky. Předmět uvádí posluchače do problematiky projekce rekonstrukcí, teorie obnovy stavebních materiálů památek. Ve dvou seminárních pracích se student osvojí metody analýzy problému a jeho samostatné řešení.


Průmyslové dědictví ČR - evidence, hodnocení, ochrana

Kurzy se zabývají průmyslovými stavbami - vnímanými jako rozhodující součást průmyslového dědictví. První část je věnovaná sortimentu výrobních staveb na území ČR, způsobům jejich evidence a hodnocení ve vztahu k technologii a době jejich vzniku. Druhá část je věnovaná alternativám záchrany opuštěných industriálních objektů, na pozadí průmyslových úhorů (brownfields), s důrazem na konverze - využití pro nový účel. Průmyslové stavby jako součást kulturního dědictví. Výrobní stavby předindustriálního období - základní charakteristika, vztah ke krajině. Výrobní stavby industriálního období - základní charakteristika, urbanistické souvislosti. Způsoby evidence výrobních staveb, jejich hodnocení, základní kategorie, nástroje k ochraně. Změny výrobních struktur, ztráta původní funkce, odložené továrny, brownfields a průmyslové dědictví. Využití průmyslových objektů pro nové funkce, autenticita, teorie posledního pracovního dne. Využití průmyslových objektů pro nové funkce, předpoklady přizpůsobivosti, vrstevnatost, tvarové intervence.


Průmyslové dědictví – klasifikace konverzí

Předmět je zaměřený na opuštěné výrobní a technické stavby, vnímané jako významnou část průmyslového dědictví, a na možnosti jejich nového využití pro aktuální potřeby. V úvodu je představen sortiment výrobních a technických staveb na našem území, včetně jejich hodnocení ve vztahu k umístění, k původní technologii, době jejich vzniku a schopnosti přijmout nové využití. Hlavní část předmětu je věnovaná možnostem alternativního využití opuštěných průmyslových objektů, s důrazem na konverze. Konverze – využití staveb pro nové, nejčastěji neprůmyslové funkce - jsou klasifikovány podle různých hledisek (urbanistických, architektonických, technických, historických), ale i podle různých forem využití (od dočasných a alternativních nízkozásahových využití, aktivit místních komunit až po transformační developerské projekty). Jsou představeny realizované projekty, naše i evropské, s důrazem na vztah mezi charakterem původního objektu a nové vložené funkce, ale i na míru a užitečnost zásahů do původní stavební substance. Pozornost je věnována rovněž vlivu individuálních vlastností jednotlivých staveb, kontextu, okrajových podmínek, dochovaného stavu aj. na možnosti nového využití. V přehledu jsou uváděny i možné zdroje a alternativy financování podobných projektů a jejich vztah k majetkoprávní situaci a platné územně plánovací dokumentaci.

[1]  Základní literatura:
[2]  HLAVÁČEK, E. Architektura pohybu a proměn. ODEON, Praha 1985.
[3]  ŠENBERGER, T. Rekonstrukce výrobně-technických staveb k novým účelům. In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze, č. 137. NTM, Praha 1995.
[4]  DVOŘÁKOVÁ, E. – FRAGNER, B. – ŠENBERGER, T. Industriál_paměť_východiska. Titanic/Grada, Praha 2007.
[5]  HLUŠIČKOVÁ, H. (ed.). Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. I.–IV. díl (A–Ž). LIBRI, Praha 2001–2004.
[6]  Doporučená literatura:
[7]  KOHOUT, J. – VANČURA, J. Praha 19. a 20. století. Technické proměny. SNTL, Praha 1986.
[8]  DVOŘÁKOVÁ, E. – ŠENBERGER, T. Industriální cesty českým středozápadem. Kladno 2006.
[9]  BERAN, L. – VALCHÁŘOVÁ, V. (eds.) a kol. Pražský industriál. VCPD, Praha 2006.
[10]  BERAN, L. – VALCHÁŘOVÁ, V. (eds.) a kol. Industriál libereckého kraje. VCPD, Praha 2008.
[11]  ŠENEBRGER, T. - POPELOVÁ. L. (eds. a kol.). Železniční dědictví - od velké minulosti k budoucímu využití. Nakl. ČVUT v Praze, 2018.


Památková péče o moderní architekturu

Předmět bude studenty informovat o aktuální diskuzi na téma ochrany architektury 20. století. Seznámí studenty s aktuálně rozdílným přístupem k ochraně staveb 1. a 2. pol. 20. století. Zatímco hodnoty architektonického dědictví 1. pol. 20. stol. jsou obecně přijímané, hodnoty naší poválečné architektury, zejména té vznikající od 60. let, nejsou zatím odborně dostatečně prozkoumány a interpretovány. Co se týče samotné ochrany, početně jsou zatím stavby ze 2. pol. 20. století mezi KP a NKP zastoupeny velmi nízkým počtem (praktický nástroj ochrany v rámci Památkových zón nebo zájmů UNESCO je nedostatečný a též v rámci územních správ je informovanost o problematice malá). Vyučující, jako člen Pracovní skupiny pro poválečnou architekturu při ČVK ICOMOS ustavené v roce 2016, obdobné skupiny v rámci NPÚ a projektu NAKI II DG16P02R007, Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR, studenty seznámí s aktuálně probíhající diskuzí. Studenti se seznámí též s funkcí Památkového katalogu, dalšími databázemi a aktivitami zabývajícími se mapováním architektury 20. století, pracujícími i s aktuálním principem ochrany zespodu, s probíhajícími výzkumy a publikacemi na dané téma. Cílem předmětu je seznámení s novými tématem památkové péče, která překračují tradiční hodnotící kritéria. problematika bude nastíněna v rovině teoretické (publikace a dokumenty daných institucí), metodologické (metodiky hodnocení NPÚ, výzkumné - nové zobrazovací metody, oraly history, témata výzkumů apod.) i praktické (konkrétní příklady s různými způsoby ochrany a kritérii hodnocení). Student si samostatně zvolí téma své práce ve vazbě na doktorskou práci.


Památková ochrana technických a industriálních objektů

Předmět je zaměřen na poznání historie a problematiku ochrany specifického úseku fondu kulturních památek a to památek vědy, výroby a techniky, které také zkráceně označujeme jako technické památky nebo technické dědictví. Stručně se dotkne historie jejich vývoje, jejich postavení v rámci výkonu památkové péče, jejich obnovy, konzervace. Cílem kurzu je zprostředkování základního poznání o možnostech ochrany technických objektů a areálů s důrazem na uchování jejich památkové podstaty. V návaznosti na současný vývoj tohoto oboru památkové péče na vzorových příkladech poukáže na problematiku historie ochrany, forem ochrany s vysvětlením platné legislativy a členění výrobních odvětví. Dotkne se aktuálních otázek kvalifikovaného doplňování památkového potenciálu v souvislosti s probíhajícími výzkumy, které jsou směrovány k podchycení stavebního fondu z industriálního období. Stručně se dotkne problematiky zachování movitého fondu technického dědictví, který je jejich nedílnou součástí Budou prezentovány přístupy památkové péče ve vztahu k navrhovaným památkám technického charakteru v ČR na Seznam světového dědictví UNESCO v návaznosti na adekvátní zahraniční příklady.

[1]  Povinná literatura - vzor:
[2]  DVOŘÁKOVÁ, Eva - VITÁSKOVÁ - Karin, MERTA, Jiří: Revitalizace a konverze průmyslových objektů, Projekt památkové péče (inovace studijních programů), Ostravská univerzita v Ostravě, reg. č.:CZ.1.07/2.2.00/07.0240, ISBN 978-80-7368-798-4.
[3]  Charta průmyslového dědictví TICCIH. VCPD FA ČVUT v Praze. Dostupné z: http://vcpd.cvut.cz/wp-content/uploads/2013/04/charta-web.pdf.
[4]  Zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
[6]  Doporučená literatura:


Památková péče v architektuře

Předmět je zaměřen na obor památková péče v rámci celospolečenského kontextu a poskytuje orientaci v teorii a praxi této problematiky s důrazem na ochranu stavebního dědictví́ a metody jeho památkové́ obnovy. Péče o památky zahrnuje nezbytný přehled o institucionální struktuře i potřebu orientace v právních i oborových předpisech zaměřených na ochranu kulturního dědictví na národní i mezinárodní úrovni. Součásti výuky je osvojení zásad péče o památkový́ fond, rozbor druhů úprav historického stavebního díla v návaznosti na jeho hodnotový́ potenciál. Výuka také představí aktuální poznatky z oblasti poznávání i praktické́ pece o historický stavební́ fond (tradiční́ i inovativní́ přístupy, techniky a technologie), doplní informace o mezinárodním dění v oboru i o přijatých mezinárodních konvencích a úmluvách. Výuka předmětu je rozdělena do čtyř tématických částí (dějiny památkové péče, památková péče v ČR, památková péče v mezinárodním kontextu, péče o stavební fond) kombinujících přednášky (teoretická východiska), semináře a exkurze (resp. workshopy) do památkových objektů reprezentujících specifickou formu obnovy památek (konzervace, restaurování, rekonstrukce, transformace apod.) V průběhu semestru bude konzultována zadaná seminární práce.


Pokročilá počítačová grafika

Aktualizace a inovace znalostí z oboru počítačové grafiky. Prezentace nových principů, metod a nástrojů (programových i technických prostředků) vhodných pro architektonickou tvorbu. Klasifikace počítačových modelů, problematika převodu dat mezi programy. Moderní metody a techniky prezentace grafických výsledků práce.


Průmyslová revoluce - architektura a umění

Přednášky se dotýkají problémů architektury, vlivu techniky a vznikajících technologií na její půdorysný, prostorový a vizuální koncept. Jsou doplněny o teoretické koncepty architektury a urbanismu, jež byly ovlivněny vznikem nové společnosti, jejím racionalismem a pragmatismem. Výklad světových dějin architektury na pozadí společenských a ekonomických proměn od Velké francouzské revoluce po současnost. Přednášky jsou doplněny i informace o vlivu rozvoje průmyslu a techniky na výtvarné umění. Témata: - Teorie a praxe architektury Velké francouzské revoluce – východisko pro progresivní i konzervativní revoluce dvacátého století. - Průmyslová revoluce a její vliv na formaci půdorysu města, vznik předměstí a počáteční chaos industrializace, idealistické vize, sociální utopie a reformace, sociální nepokoje. - Zobrazení průmyslové revoluce a průmyslových postupů ve výtvarném umění. - Arts and Crafts – hnutí uměleckých řemesel – reformační snahy zaměřené proti průmyslové výrobě, pokusy o návrat k řízené rukodělné práci, nová estetika a její vliv na evropskou kulturu. - Proměna a přestavba půdorysu města v druhé polovině devatenáctého století, vznik metropole a nové teorie moderního urbanismu, spjaté s bouřlivým industriálním rozvojem ve světě. - Nové technologie a jejich vliv na estetiku a prostorový koncept architektury v devatenáctém a dvacátém století. - Teoretický koncept modernismu, jeho vazby na industrializaci, typizaci, standardizaci a prefabrikaci. Ideál standardu a představa o výlučnosti poslání architekta a inženýra. Tendence řešit sociální problémy společnosti pomocí moderní architektury a urbanismu. - Soudobé technologie, přechod k informační společnosti a jejich vliv na podobu architektury a výtvarného umění.

[1]  Povinná literatura:
[2]  BENEVOLO, L.: Geschichte der Architektur des 19. und 20. Jahrhunderts. Deutscher Taschenbuch Verl., 1988.
[3]  BRADLEY, B. H.: The Works - The Industrial Architecture of United States. N, Oxford University Press, 1999.
[4]  DARLEY, G.: Factory. Reaktion Books Ltd., 2003.
[5]  DONALD, F. D.: Art and Industrial Revolution. 1947.
[6]  FÖHL, A.: Bauten der Industrie und Technik. Deutsches Nationalkomitee für Denkmalschutz, 1996.
[7]  FÖHL, A. (ed.): Art and industrial Revolution, Eselsohren, č. 1, 2009.
[8]  FÖHL, A. - Popelová, L. (eds.): Industriál a umění. Nakl. ČVUT v Praze, 2015.
[9]  FRAMPTON, K.: Moderní architektura, kritická historie. Academia, 2003.
[10]  GIEDION, S.: Mechanization Takes Command. 1948 ad. vydání.
[11]  Historismus - Aspekte zur Kunst im 19. Jahrhundert. Hrsg. von K.-H. Klingenburg. Leipzig, Seemann, 1985.
[12]  HOLLINGSWORTH, M.: Architektura 20. století. Columbus, 1993.
[13]  Icons of Design! The 20th Century. Munich, 2000.
[14]  JOHNSON, P.: Zrození moderní doby. Devatenácté století. Academia, 1998.
[15]  JONES, E.: Industrial Architecture in Britain 1750-1939. London, 1985.
[16]  KLINGENDER, F.: Art and the Industrial Revolution. (rev. and ed. Eltin, A.). 1968 ad. vydání.
[17]  KOL. AUTORŮ.: Stavební kniha 2005, Meziválečná průmyslová architektura. EXPO DATA, 2005.
[18]  MIGNOT, C.: Architecture of the 19th Century. Taschen, 1983.
[19]  PALMER, M. - Neavarson, P.: Industrial Archeology: Principles and Practice. Routledge, 2000.
[20]  PRAHL, R. - ŠÁMAL, P.: Umění jako dekorace a symbol. Výzdoba reprezentačních staveb Prahy v éře historismu, secese a moderny. Gallery, 2012.
[21]  PEVSNER, N.: Pioneers of Modern Design. Yale Uni. Press, 2004.
[22]  PEVSNER, N.: A History of Building Types. 1976.
[23]  PETSCH, J.: Architektur und Städtebau im 20. Jahrhundert. Verlag für das Studium der Arbeiterbewegung ,1975.
[24]  RICHARDS, J. M.: An Introduction to Modern Architecture. Middlesex, Penguin, 1965.
[25]  SHARP, D.: Twentieth Century Architecture. A Visual History. Lund Humpries, 1991.
[26]  SPARKEOVá, P.: Století designu. Průkopníci designu 20. století. Slovart, 1999.
[27]  STEARNS, P. N.: The Industrial Revolution in World History. Avalon Publishing, 2012.
[28]  TÜRK, K.: Bild der Arbeit. Wiesbaden, 2000.
[29]  URLICH, P. a kol.: Dějiny 19. a 20. století. Architektura - umění - filosofie -věda - technika.Nakl. ČVUT v Praze, 1997.
[30]  ……………………..
[31]  Doporučená literatura:
[32]  Seznam na vyžádání.


Industrial Revolution – Urban Planning, Architecture and Fine Arts

The lectures deal with the influence of the industrial and post-industrial era on the form of urbanism, architecture and art. They are focused not only on the ground-plan, spatial and visual concept, but also on architectural-social and theoretical problems. Industrial revolution and its influence on the form of the city and landscape, the initial chaos of industrialization, the emergence of metropolises and suburbs. New theories of modern urbanism. Idealistic visions, social utopias and reformations (eg Arts and Crafts), social unrest and ideas. Depiction of the Industrial Revolution and Industrial Procedures in the 19th Century Fine Art. New industrial typologies and technologies and their influence on aesthetics and spatial concept of contemporary architecture. Theoretical concept of modernism, its links to industrialization, typing, standardization and prefabrication. Tendencies of solving social problems of society by means of modern architecture and urbanism (responses also in fine arts). Industry stagnation, transition to the information society and reflection in urban planning / architecture and fine arts. Conversion and brownfields.


Průmyslové úhory – vývoj politik a příklady realizace

Cílem předmětu je poskytnout studentům přehled o vývoji problematiky regenerací brownfieldů skrze zahraniční zkušenosti a umožnit tak srovnání podmínek pro řešení regenerací v České republice. V první části předmět přinese seznámení s historickým vývojem veřejných politik regenerací v západoevropských státech, zejména v Anglii a Francii. Popis se bude opírat o vysvětlení metod řízení, použitých nástrojů a dalších ovlivňujících podmínek. Po získání přehledu o zahraničních přístupech budou studenti seznámeni se situací v České republice a s perspektivami jejího vývoje. Přednášky budou doplněny konkrétními příklady projektů regenerací, které budou ilustrovat výše uvedené druhy politik a různou formu spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Budou představeni hlavní aktéři projektů, strategické dokumenty, zdroje financování a další nástroje řízení operací. Pokud existuje dostatečný odstup od realizace jednotlivých operací či projektů, bude prezentován jejich dopad na místní rozvoj a prostředí. V některých případech bude možné diskutovat i o udržitelnosti uvedených příkladů. Poukážeme na roli průmyslového dědictví v určování budoucího charakteru rozvoje.

[1]  Povinná literatura:
[2]  DOLEŽELOVÁ, Lucie, Regenerace brownfieldů. Vývoj politik a příklady realizací, Praha: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s., 2015.
[3]  DOUET, J. (ed.). Industrial Heritage Re-tooled: The TICCIH guide to Industrial Heritage Conservation. Lancaster, UK: Carnegie Publishing Ltd., 2012.
[4]  CHRISTIAANSE, K. (ed.). City as Loft: Adaptive Reuse as a Resource For Sustainable Urban Development. Zürich: GTA Verlag, 2012.
[5]  Doporučená literatura:
[6]  DOLEŽELOVÁ Lucie, Regenerace brownfields - Zahraniční zkušenosti (Studie příkladů Anglie, Francie, Belgie -
[7]  Flandry a Nizozemí), IURS, prosinec 2004.
[8]  Podrobněji na vyžádání.


Přestavba zemědělské výrobní základny

Vývoj českého venkovského prostoru, ochrana historického jádra vesnice, venkovská obytná výstavba, vybavenost vesnic. Zemědělská výstavba, zemědělská krajina a její hospodářská a ekologická funkce, komunikace a inženýrské sítě na venkově. Ochrana veřejných zájmů v územním plánování, tvorba urbanistické koncepce, složení územního plánu. Vyhodnocení a úpravy v konkrétních historických jádrech vesnic, nová venkovská obytná výstavba, rozbor a úprava krajinného úseku.


Stavebně historický průzkum

- Původ, okolnosti a smysl vzniku SHP - krátký nástin v milnících - SHP jako proces a jako elaborát - stupně podrobnosti, součásti, specialisté. - SHP jako obor základního i aplikovaného výzkumu - SHP jako mezioborová a mezní disciplína, mající výstup pro badatelskou zobecňující rovinu pro poznání dějin architektury a jednak výstup praktický, směřující ke kvalifikované obnově historického stavebního díla. - Nezbytná mezioborová spolupráce s archeologií a průzkumem restaurátorským - Stavba jako významný historický výpovědní pramen hmotné povahy. Následuje seznámení se základním spektrem písemných pramenů ( přednáška M. Ebel). - SHP jako nezbytný podklad pro kvalifikovanou opravu historického objektu. Příklady aplikace výsledků SHP pro řešení statiky aj. úloh v procesu projektování. - SHP jako proces záchrany informací a pomůcka pro kvalifikované a památkově šetrné řešení problémů při procesu stavby. - 1-2 exkurse a poté praktická úloha studenta ve vztahu k tématu jeho disertace.

[1]  Povinná literatura:
[2]  MACEK, Petr - RAZÍM, Vladislav a kol. Zkoumání historických staveb. Praha 2011.
[3]  BERÁNEK, Jan - MACEK, Petr a kol. Metodika standardního stavebně historického průzkumu. Praha 2015.
[4]  BLÁHA, Jiří - RAZÍM, Vladislav a kol. Operativní průzkum a dokumentace historických staveb. Praha 2005.
[5]  SCHMIDT, Wolf. Das Raumbuch als Instrument denkmalpflegerischer Bestandaufnahme und Sanierungsplanung. Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, München, 1989.
[7]  Doporučená literatura:
[8]  GROßMANN, G. Ulrich. Einführung in die historische Bauforschung, Nürnberg 1993.


Teorie architektury

Předmětem výuky je seznámit studenty s oborem teorie jako metodickým nástrojem interpretace architektury a stavební kultury obecně, respektive názorové reflexe na ní. Současná metodika, úzce propojovaná s filosofií, sociologií a jinými humanitními obory se věnuje problémům výkladu v těchto názorových proudech: - Modernismus vycházející s teoretických podnětů významných představitelů architektury dvacátého století (Le Corbusier, Walter Gropius, Siegfried Giedion, Mies van der Rohe, Kenneth Frampton, Ignasi de Sola Morales, ...) - Sémiotika, nauka o znaku, která se opírá o výklad založený na metodickém vkladu W.Morrise, F.de Saussure, rozvinutá teoreticky v architektuře Ch.Jencksem. - Fenomenologie jako alternativní způsob interpretace architektury, vycházející z filosofie E.Husserla a M. Heideggera, široce uplatněná metodologicky v teorii K.Lynche a především Ch.Norberga Schulze. Je přínosná zejména svým chápáním architektury jako součásti existenciálního a žitého prostoru. - Ikonologie, zabývající se symbolikou a významovostí stavebního díla (E. Panofsky, M.Chadraba) - Architektura a informatika, tendence, která se opírá o recentní poznatky vztahu architektury a digitálního věku a formuje teoretické základy výkladu architektury na prahu 21. století (W. Maas, Rem Koolhaas, BIG apod.) - další témata: architektura a veřejný prostor, scénologie, architektura a výtvarné umění Všechny tyto metodické přístupy jsou konfrontovány s dostupnou teoretickou literaturou, na jejímž základě studenti zpracovávají vybraný objekt stavebního díla - architektury formou teoretické eseje, který má vztah k jimi zpracovávané doktorské práci.

[1]  Povinná literatura (výběr):
[2]  de SOLÀ-MORALES, I.: Diference - topografie současné architektury. Zlatý řez, Praha, 2013.
[3]  FRAMPTON, K.: Moderní architektura. Kritické dějiny. Academia, Praha, 2004.
[4]  GEHL, J.: Města pro lidi. Nadace partnerství, 2012.
[5]  HARRIES, K.: Etická funkce architektury. Arbor Vitae, Praha, 2012.
[6]  KRATOCHVÍL, P. (ed.): Městský veřejný prostor. Zlatý řez, Praha, 2015.
[7]  KRUFT, H. W.: Dejiny teórie architektúry. Pallas, Bratislava, 1993.
[8]  LYNCH, K.: Obraz města. Bova Polygon, Praha, 2004.
[9]  LYNN, G.: Animate form. Princeton Architectural Press, 1999.
[10]  Le CORBUSIER: Za novou architekturu. Nakladatelství Petr Rezek, Praha, 2004.
[11]  MELKOVÁ, P.: Humanistická role architektury. Arbor vitae, Praha, 2016.
[12]  SCHULZ, Ch., N.: Principy moderní architektury. Malvern, 2016.
[13]  ŠEVČÍK, O.: Architektura, historie, umění. Grada Publishing a.s., Praha, 2002.
[14]  ŠEVČÍK, O.: Programy a prohlášení architektů XX. století. Vydavatelství ČVUT, Prah,a 1999.
[15]  URLICH, P.: Klasický a abstraktní model v architektuře 20. století. Skripta ČVUT v Praze, Praha, 1992.
[16]  VITRUVIUS, Pollio, M.: Deset knih o architektuře. ARISTA, BASET, Praha, 2001. (3. vydání)
[17]  VENTURI, R.: Složitosti a protiklady v architektuře. Arbor vitae, Praha, 2003.
[19]  Doporučená literatura:


Theory of Architecture

The of theory of architecture, closely connected with philosophy, sociology and other humanities, is a methodical tool of contemporary interpretation of architecture and building culture, or of reflection on it. The student is acquainted with the main interpretative streams: Modernism based on theoretical suggestions of important representatives of 20th century architecture (Le Corbusier, Walter Gropius, Siegfried Giedion, Mies van der Rohe, Kenneth Frampton, Ignasi de Sola Morales, ...). Semiotics, the science of character, based on the interpretation of W. Morris, F. de Saussure, in Ch. Jenckse. Phenomenology as an alternative way of interpreting architecture perceived as existential and lived space, based on the philosophy of E. Husserl and M. Heidegger, in architecture by K. Lynch and Ch.Norberg Schulz. Iconology dealing with the symbolism and significance of the construction work (E. Panofsky, etc.). Tendencies based on recent knowledge of the relationship between architecture and the digital age (W. Maas - MVRDV, Rem Koolhaas, BIG, etc.). Contemporary issues: architecture and public space, scenology, architecture and fine arts. These methodological approaches are confronted with the available theoretical literature, on the basis of which students work on the interpretation of the selected construction work.


Technický a průmyslový boom - krize – dědictví

Předmět představí industriální rozvoj českých zemí v komparaci s evropskými zeměmi na technickém a průmyslovém boomu dlouhého 19. a krátkého 20. století. Upozorní na krizové momenty v technických a ekonomických souvislostech. Zhodnotí možnosti dědictví tohoto nebývalého rozvoje nejen technických a průmyslových oborů, ale i jejich vlivu na dobovou společnost. Porovná dědictví této doby v českých zemích a v zemích EU. Probíraná témata: Doly a kovy: uhlí, železo a ocel - těžba nerostných surovin atd. Tovární komíny – svědkové parního rozvoje (úsporné a adaptivní opětovné použití tepelných elektráren). Nové funkce pro staré továrny - novým životům dávají smysl staré průmyslové budovy - respektovat jejich dědictví a jejich obraz. Nebezpečné průmyslové areály (požáry, chemické zamoření, výbuchy…) - životní prostředí a bezpečnost z energetického hlediska. Podnikové kulturní dědictví (tvůrčí průmysl) – jejich energetické zdroje. Energie a hnací síly - od mlýnů až po jadernou energii. Krásna malých vodních elektráren – jejich původ a nové užití po energetické krizi 80. let 20. století. Městské prostředí – asanace, plynovody, vodovody, kanalizace, elektřina, pošta, telegraf a telefon (PTT), ... a mnoho dalších prvků charakterizujících městské prostředí. Vznik sítí (elektrifikace) a jejich ovlivnění městského i venkovského prostředí. Elektrická síť: od mystického propojení ke komunikačním strategiím. Cestování a doprava, jak se lidé a zboží pohybují - na zemi, na vodě a ve vzduchu - překračují hranice bez obtíží, ovlivňují krajinu (elektrifikace železnic) – nové pohonné hmoty. Zrychlení pohybu (čas v komunikacích a ve společnosti) – od parních vlaků po rychlovlaky (TGV - turbo vlak s plynovými turbínami a s vývojem pantografu s dvojitým vychylováním, který napájel nově TGV v roce 1981) Legenda Concorde – nové způsoby užití paliv (jako chladicí médium) – akceptace nadzvukových strojů v městském a vesnickém prostředí (2. března 1969/21. ledna 1976 - 24. října 2003) Průmyslový turismus po energetických zdrojích.

[1]  Povinná literatura:
[2]  HLAVAČKA, Milan a kol. České země v 19. století: proměny společnosti v moderní době. 2 sv., Praha: Historický ústav, 2016.
[3]  JÍLEK, František (ed.). Studie o technice v českých zemích 1800-1918. 1. - 4. díl. Národní technické muzeum, Praha 1983-1986.
[4]  SMOLKA, Ivan – FOLTA, Jaroslav (eds.). Studie o technice v českých zemích 1918-2000. Národní technické muzeum, Praha 1995-2000.
[5]  JINDRA, Zdeněk - JAKUBEC, Ivan a kol. Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. století do konce monarchie. Univerzita Karlova, Karolinum, Praha 2015.
[6]  KUBÍN, Milan. Přenosy elektrické energie ČR: v kontextu evropského vývoje. Praha: ČEPS 2006.
[7]  EFMERTOVÁ, Marcela. Elektrotechnika v českých zemích a v Československu do poloviny 20. století. LIBRI, Praha 1999.
[8]  Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. LIBRI, Praha 2001.
[9]  GELHAR, M. Old Industrial Regions between Structural Decline and Rise. In Geographische Rundschau, 62 (2), 2010, p. 4–9.
[10]  VARGAS-SÁNCHEZ, A. Industrial Heritage and Tourism: A Review of the Literature. In Waterton, E., Watson, S. (eds) The Palgrave Handbook of Contemporary Heritage Research. Palgrave Macmillan. London 2015.
[11]  STEARNS, Peter N. The Industrial Revolution in World History. Avalon Publishing 2012.
[12]  SZOSTAK, R. The Role of Transportation in the Industrial Revolution: A Comparison of England and France. Montreal: McGill-Queen's University Press 1991.
[13]  CHAMBLISS, William J. (ed). Problems of Industrial Society. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Co, December 1973.
[15]  Doporučená literatura:
[16]  HORSKÁ, Pavla –MAUR, Eduard –MUSIL, Jiří. Zrod velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Evropa. Paseka, Praha 2002.
[17]  JANSA, František. Elektrisace železnic s hlediska technického a hospodářského. V Praze: nákl. vl. 1942.
[18]  Propyläen Technikgeschichte. Berlin: Propyläen Verl., 1990–1992. 5 sv.
[19]  BOUNEAU, Ch. –DERDEVET, M. – GALLAND, J.-P. Réseaux de transport et réseaux d'énergie : qui doit prendre en charge le(s) territoire(s) ? In Annales des Mines - Responsabilité et environnement 2014/2 (N° 74).
[20]  BOUNEAU, Christophe. La promotion de l'économie touristique, levier de la politique d'aménagement du territoire en France des années 1950 aux années 1980. In Entreprises et histoire 2007/2 (n° 47).


Tradiční stavitelství 19. a 20. století

Předmět je zaměřen na problematiku památkové ochrany rozsáhlého počtu městských staveb z 19. a počátku 20. století, jejichž stavební kvalita je poměrně vysoká, a ve kterých se zachovalo mnoho doplňkových stavebních prvků, jako jsou okna, dveře, podlahy, omítky, štukové prvky, dekorativní malby apod. Stavby z 19. a počátku 20. století poskytují mnohdy velmi plastický obraz životního stylu své doby a zároveň jsou v jejich stavebních prvcích dosud zachovány principy a technologie tradičních řemesel. U těchto staveb je třeba důsledně chránit všechny prvky a najít způsoby jak efektivně opravovat zejména dřevěné a štukové prvky, ale i zámečnické a další součástí těchto staveb, které při opravách často zanikají. Výuka bude vedena po jednotlivých stavebních konstrukcích, se kterými se stavitel musel vyrovnávat, s hlavním důrazem na bytovou výstavbu ve městech. Předmět si klade za cíl doplnit informační základnu o historických stavebních konstrukcích, materiálech a stavitelských technikách a umožnit tak kvalifikovanější přístup k obnově historických objektů a zajistit zachování stavebních technik a řemesel.


Teorie vědecké práce v památkové péči

Předmět přináší základní orientaci v historii uvažování o umění a různých metodách tak, aby byl budoucí architekt schopen argumentačního a myšlenkového diskursu v oboru památkové péče. Student bude konfrontován s různými vědeckými postupy, které může aplikovat při konkrétních situacích v památkových objektech. To znamená zhodnocení objektu, jeho výtvarné individuality a jeho zasazení do kontextu doby. Výuka přinese základní přehled názorů na památky v 19. a 20. století. Postupně jsou představeny hlavní metodologické tendence, přičemž důraz je položen na současný stav způsobu bádání v jejich širokém kulturně-historickém rozpětí. Během přednášek jsou postupně představeny hlavní přístupy v západní Evropě i v českém kontextu. Student si postupně osvojí znaleckou analýzu, ikonografii, základní postuláty vídeňské školy v památkové péči a českou tradici oboru. V závěru bude konzultována zadaná seminární práce.


Umělecké dílo v historické architektuře

Rozdíl mezi sochařem a architektem je často vnímán tak, že architekt je spoután funkcí svého díla. Je ovšem architektonická praxe vždy tak jednoduchá? Jak začít v kontextu historických památek a uměleckých děl? Předmět rozšiřuje schopnost analýzy a pochopení výtvarného díla u budoucích architektů, bude usilovat o prohloubení zájmu architekta o umění v kontextu veřejného prostoru. Student bude veden ke kontextualizaci díla, pochopení dobové a místní funkce, jeho symboliky, pochopení funkce ornamentu a uměleckého díla v historické architektuře. Veřejná umělecká díla jsou rezervoáry historické paměti. Jejich řeč by měl budoucí architekt tvůrčím způsobem rozvíjet. To neznamená jen schopnost historické reflexe, ale možnosti tvůrčí interpretace díla, dovyslovení myšlenek, které výtvarné dílo obsahuje, či naopak jejich odmítnutí a vyvolání veřejné diskuse. Předmět se dotkne rovněž konceptu veřejného i osobního muzea, potřeby tvůrčí osobní tvůrčí inspirace mimo svět architektury. Cyklus bude uzavřen rámcovým seznámením s myšlením postmoderny, dotkne se funkce nových médií v současném veřejném prostoru. V závěru bude konzultována zadaná seminární práce.


Územní plánování venkovského prostoru

Cílem předmětu je přiblížit studentům klíčové problémy se kterými se v rámci územního plánování na venkově budou setkávat. Upozornit na specifika venkovského prostoru, jeho charakteristické rysy. Tématy jsou vývoj českého venkovského prostoru, ochrana historického jádra vesnice, půdorys vesnice, venkovská obytná výstavba, vybavenost vesnic, zemědělská výstavba, zemědělská krajina a její hospodářská a ekologická funkce, komunikace a inženýrské sítě na venkově, ochrana veřejných zájmů v územním plánování, tvorba urbanistické koncepce, složení územního plánu – specifika venkova, vyhodnocení a úpravy v konkrétních historických jádrech vesnic, nová venkovská obytná výstavba, rozbor a úprava krajinného úseku.


Venkovská architektura

Předmět se zabývá výstavbou na venkově, jejími specifiky, historickými a společenskými konsekvencemi. Hlavní témata představují: Půdorysné a prostorové uspořádání venkovského domu, urbanismus vesnice, sociální diferenciace na vesnici, konstrukce staveb, lidová architektura, regionální architektura, usedlosti, hospodářské stavby, zemědělství, obecní stavby, veřejné prostory, panské stavby, církevní stavby, technické stavby, opravy a úpravy domů na vesnici, hodnocení historického jádra vesnice.


Vybrané kapitoly z typologie staveb

Vazby vybraných typologických druhů staveb se současnou praxí a současnými teoriemi architektury a urbanismu jako odraz aktuálních potřeb společnosti. Funkční, dispoziční a provozní požadavky na stavby a soubory ve vztahu k soudobým urbanistickým a architektonickým aspektům. Možnost zvýšení kvality staveb a souborů rozšířením typologické rozmanitosti polyfunkčními stavebními soubory a jejich integrace v moderních prostorových strukturách. Uplatnění ergonomie jako neopominutelné součásti správného návrhu a kvalitního fungování stavby jako celku.


Selected Chapters from Typology of Buildings

Links of selected typological types of buildings with contemporary practice and contemporary theories of architecture and urbanism as a reflection of current needs of society. Functional, layout and operational requirements for buildings and ensembles in relation to contemporary urban and architectural aspects. Possibility to improve the quality of buildings and complexes by extending typological diversity by polyfunctional constructional complexes and their integration in modern spatial structures. The use of ergonomics as an indispensable part of the correct design and quality functioning of the building as a whole.


Veřejný prostor: urbánní komunikace v kontextu udržitelného rozvoje

Komunikace je základním principem a funkcí města - v historickém stejně jako v urbanistickém smyslu. Veřejný prostor je platformou této komunikace: fyzický veřejný prostor ulic, náměstí, budov a pozemků, přístupných veřejnosti - a virtuální veřejný prostor médií. Komunikace komplexních urbánních hodnot ve vitálním veřejném prostoru je základnou udržitelného rozvoje města. Seminář popisuje souvislosti a procesy rozvoje - nebo úpadku urbánních lokalit v kontextu udržitelného rozvoje tak zvaného vystavěného prostředí a objasňuje jejich komunikativní povahu. Příklady lokalit, které se nedokázaly rozvíjet udržitelným způsobem nebo takovou schopnost pozbyly, jsou východiskem nového pohledu na udržitelný rozvoj vystavěného prostředí a na jeho základní principy. Fenomén urbánní komunikace ve smyslu střetávání společensko-kulturních sil a zájmů, přenosu a přivlastňování materiálních, sociálních a kulturně-civilizačních hodnot obrací pozornost k veřejnému prostoru, k jeho rolím a typům a k jejich fungování. Seminář vysvětluje funkce a typy fyzického veřejného prostoru.

[1]  Povinná literatura:
[2]  ŠOUREK, M. Od funkčních ploch ke struktuře veřejného prostoru: udržitelný rozvoj města v kontextu
[3]  komunikace společensko-kulturních hodnot. In: HOLUBEC, P., (ed.). Člověk, stavba a územní plánování 8.
[4]  Praha, 05. 11. 2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební. 2015, s. 40-63. ISSN 2336-7687. ISBN 978-80-01-05655-4.
[6]  Doporučená literatura:
[7]  HEIDEGGER, Martin. Básnicky bydlí člověk. Praha: OIKOYMENH a Archiv Jana Patočky, 1993. ISBN 80-
[8]  85241-40-4
[9]  HEIDEGGER, Martin. Bytí a čas. Praha: OIKOYMENH. 2., opravené vydání, 2002. ISBN 80-7298-048-3
[10]  ALBERTI, Leon Battista: De re aedificatoria.
[11]  VITRUVIUS, Marcus, Pollio: De architectura (libri decem).
[12]  ARAVENA, Alejandro - IACOBELLI Andrés. Elemental: Incremental Housing & Participatory Design Manual. Berlin: Hatje Cantz, 2014. ISBN 978-3-7757-3460-8.
[13]  EASTERLING, Keller. Subtraction. Berlin: Sternberg Press, 2014. ISBN 978-3-95679-046-1.
[14]  GEHL, Jan. Města pro lidi. Brno: Partnerství, 2012. ISBN 978-80-260-2080-6.
[15]  GIEDION, Sigfried. Space, Time and Architecture. New York: Oxford University Press. 6. Edition, 1954.
[16]  JENCKS, Charles. Critical Modernism Where Is Post-modernism Going. Great Britain: Wiley Academy, 2007. ISBN 978-0-470-03010-3.
[17]  ZUKIN, Sharon. Naked City: The Death and Life of Authentic Urban Places. Oxford: Oxford University Press, 2009. ISBN 0195382854.
[18]  CLARK, Eric. The Rent Gap Re-examined. Urban Studies, Vol. 32, No. 9, 1995.
[19]  FERGUSON, Niall. Civilizace Západ a zbytek světa. Praha: Argo / Dokořán, 2014. ISBN 978-80-257-
[20]  1114-9.
[21]  FULCRUM (ed.). Real Estates: Life Without Debt. London: Bedford Press, 2014. ISBN 978-1-907414-
[22]  37-4.
[23]  JACOBS, Jane. Ekonomie měst. Dolní Kounice: MOX NOX, 2012. ISBN 978-80-905064-1-1.
[24]  SMITH, Neil. Toward a Theory of Gentrification, APA Journal, 1979.
[25]  GIEDION, Sigfried. Mechanization Takes Command A Contribution to Anonymous History. New
[26]  York: Oxford University Press. 3. edition, 1970.
[27]  HEIDEGGER, Martin. Věk obrazu světa. Praha: OIKOYMENH, 2013. ISBN 978-80-7298-490-9
[28]  KREJČÍ, Jaroslav. Postižitelné proudy dějin. Praha: SLON, 2002. ISBN 80-86429-09-1
[29]  McLUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím. Extenze člověka. 2. vyd. (v Mladé frontě 1.). Praha:
[30]  Mladá fronta, 2011. ISBN 978-80-204-2409-9.
[31]  NORBERG-SCHULZ, Christian. Principles of Modern Architecture. London:Andreas Papadakis Publisher, 2000. ISBN 1-901092-24-0
[32]  TAFURI, Manfredo. Toward a Critique of Architectural Ideology. In HAYS, Michael K. ed. Architecture theory Since 1968. London: MIT Press, 2000.
[33]  VENTURI, Robert. Složitost a protiklad v architektuře. Řevnice: Arbor Vitae, 2003. ISBN 80-86300-17-X
[34]  VESELÝ, Dalibor. Architektura ve věku rozdělené reprezentace Problém tvořivosti ve stínu produkce.


Public Space

Communication is the basic principle and function of the city - in the historical as well as in the urban sense. Public space is the platform for this communication: the physical public space of streets, squares, buildings and land accessible to the public - and the virtual public space of the media. Communication of complex urban values in the vital public space is the basis of sustainable urban development. The phenomenon of urban communication in the sense of the clash of socio-cultural forces and interests, the transfer and appropriation of material, social and cultural-civilization values turns attention to public space, its roles and types and their functioning. The seminar explains the functions and types of physical public space.


Základy památkové péče v architektuře

Seznámení se vznikem, vývojem a základními principy české památkové péče v kontextu vývoje a praxe památkové péče v Evropě a v Severní Americe. Filosofické, společenské a umělecko-historické principy teorie a praxe v péči o nemovité kulturní památky.


Základy vědecké práce pro architekty

Cílem předmětu je poskytnout základní orientaci v metodě a smyslu vědecké práce. Hlavní témata jsou: Co je disertace, její struktura a náležitosti. Věda, základní a aplikovaný výzkum, etika vědecké práce. Teorie, metodologie, metodika, metoda a nástroj, metody empirické a logické. Indukce, dedukce, Kolbův experimentální cyklus Výzkumné otázky a hypotézy. Kvantitativní a kvalitativní výzkum. Jak psát odborné publikace. Grantová podpora doktorského výzkumu.


Basics Of Scientific Work For Architects

The aim of the course is to provide basic orientation in the method and sense of scientific work. The main topics are: What is a dissertation, its structure and particulars. Science, basic and applied research, ethics of scientific work. Theory, methodology, method and tool, empirical and logical methods. Induction, deduction, Kolba experimental cycle Research questions and hypotheses. Quantitative and qualitative research. How to write professional publications. Doctoral research grant support.


Ateliér architektonické kompozice

Studenti se učí na jednoduchých abstraktních úlohách aplikovat poznatky získané zejména v předmětu Architektonická kompozice. Zásady kompozice prostoru a objemu. Idea a forma jednoduchého abstraktní plošné a prostorové kompozice. Fyzický model jako forma ověřování kompozičních záměrů. Semestrální projekt.

Povinná literatura:
[1]  Odborná periodika zaměřená na současnou světovou a českou architekturu (např. The Architecture Review, Architect+ apod.)
Doporučená literatura:
[2]  Dvořák, V.; Tichý, L.: Architektonická kompozice. Praha, nakladatelství ČVUT v Praze, 1991.
[3]  Samara, T.: Grafický design, Slovart, 2016, ISBN 978-80-7529-046-5.
[4]  Kandinsky W.: Puknt und Linie zu Fläche, Taschen, 1986
[5]  Hégr, M.: Výstavba obrazu z výtvarného hlediska, 1944, Umělecká beseda, Praha
Studijní pomůcky:
[6]  Publikace o současné architektuře a architektuře 20. století.
[7]  Webové stránky předních architektonických ateliérů a servery zaměřené na současnou architekturu a design.

Architectural CAD Modelling 1

The students are acquainted with the possibilities of BIM using ArchiCAD software. Basic tools, functions and principles are demonstrated. Students practice the newly acquired knowledge on a simplified BIM model of a family house or another appropriate building or structure. Objective of this course is to teach prospective architects and civil engineers an effective method of creation BIM model that is base for 2D and 3D documentation (including VR model, IFC etc.).

[1]  ArchiCAD tutorials, webinars, online seminars: http://www.graphisoft.com/education/training_guides/
[2]  ArchiCAD Talk Forum: http://archicad-talk.graphisoft.com/
[3]  ArchiCAD Reference Guide: PDF version included in ArchiCAD
[4]  Tutorial Archicad 18 from A to Z: https://www.youtube.com/watch?v=VI2pyG6D9iU
[5]  How to create anything in ArchiCAD: https://www.youtube.com/watch?v=qayQAJZd8TY


Architectural CAD Modelling 2

The subject enhances and develops skills acquired in the basic course 129ACM1. The course is focused on methods and tools for creating of complicated shapes and library elements.

[1]  GDL Reference Guide
[2]  GDL Cookbook V4
[3]  Object Making with ArchiCAD
[4]  ArchiCAD tutorials, webinars, online seminars: http://www.graphisoft.com/education/training_guides/
[5]  ArchiCAD Talk Forum: http://archicad-talk.graphisoft.com/


Design Studio 1M

The first master's project differs from the Bachelor's project given the topic and scope, which corresponds to the level of information. Priority will be sent out issues that were not included in the Bachelor program, either in terms of typology (production, business, culture), the type of creative work (renovation, conversion) or by other factors (environment, energy intensity). The proposed buildings are always in a specific environment, are used for entering and student architectural competitions. The project scope at the level of architectural studies, extended by a specific assignment of a crucial detail - both artistic, architectural and technical and technological, including calculations. The project aims to simulate a real situation, with which the student / architect will meet after graduation. Foreign and Czech students are teaching together in order to get opportunity to debate architectonic issues.

[1]  Periodicals, including: Wettbewerb aktuel, Detail, Architekt, Stavba, Stavebnictví a interiér, materials for construction


Architectural Drawing 1

Introduction to architectural drawing, pencil rendering methods (axonometric, perspective), creating shadows, reflections in water, roofs, arches, files, objects and their surroundings, created from memory in accordance with orthogonal input. Semester is seen as a validation of the assumptions and imagination of students for the field.

[1]  1. J.Sýkora a kol.: Architektonické kreslení - skripta ČVUT 2010
[2]  ; 2. J.Sýkora : Odborné kreslení pro SPŠS,vydavatelství Grada publishing 2011


Ateliér tvorby - magisterský 1

Povinná literatura:
[1]  Platná legislativa - normy ČSN, vyhlášky (zejm. Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, vyhláška č. 268/2009 sb., o technických požadavcích na stavby, Nařízení č. 10/2016 (pražské stavební předpisy), vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb), zákony (zejm. Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu). Publikace Navrhování staveb (Ernst Neufert).
Doporučená literatura:
[2]  Periodika aktuální architektury – zejména: Wettbewerbe Aktuell, Detail, Domus, Architect+, ASB, Stavba, Stavebnictví a interiér, Materiály pro stavbu, apod. Digitální media: Archdaily, ADGnews, Dezeen.
[3]  Ostatní literatura dle zadaného tématu

Ateliér tvorby - magisterský 2

Povinná literatura:
[1]  Platná legislativa - normy ČSN, vyhlášky (zejm. Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, vyhláška č. 268/2009 sb., o technických požadavcích na stavby, Nařízení č. 10/2016 (pražské stavební předpisy), vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb), zákony (zejm. Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu). Publikace Navrhování staveb (Ernst Neufert).
Doporučená literatura:
[2]  Periodika aktuální architektury – zejména: Wettbewerbe Aktuell, Detail, Domus, Architect+, ASB, Stavba, Stavebnictví a interiér, Materiály pro stavbu, apod. Digitální media Archdaily, ADGnews, Dezeen.
[3]  Ostatní literatura dle zadaného tématu.

Atelier tvorby - konstrukční

Předmětem ateliéru je rozpracování vybrané architektonické studie z ATV 1 (bytové stavby), ATV2 (malá občanská stavba) nebo ATV3 (velká občanská stavba) do podrobného konstrukčního řešení celé stavby či vybrané části včetně stavebních a architektonických detailů, předběžného statického výpočtu s rozpracováním vybrané části konstrukce a generelu technických zařízení budov s upřesněním určité specifické části.

Povinná literatura:
[1]  Příslušné vyhlášky a normy, zejména ČSN 01 3420, skripta a učebnice kateder konstrukcí pozemních staveb, betonových a zděných konstrukcí, ocelových a dřevěných konstrukcí, technických zařízení budov.
Doporučená literatura:
[2]  Firemní literatura, katalogy stavebních konstrukcí, prvků a hmot.

Atelier architektonické tvorby - základní 2

Atelier architektonické tvorby základní 2 navazuje na Atelier architektonické tvorby základní 1. Stěžejní náplní předmětu je rozšíření aplikace procesu architektonického navrhování o otázky typologické a ergonomické. Hlavním cílem výuky v obecné rovině je spolu s dalším rozvojem kreativity také ovládnutí postupů architektonického navrhování, osvojení si pracovních návyků a rozvržení projektové práce aplikované na zadání menšího rozsahu. Konkrétním cílem práce je návrh drobné stavby, typologicky specifikované, s prvkem bydlení.

Doporučená literatura:
[1]  Zahraniční odborná periodika zaměřená na současnou světovou architekturu:
[2]  A10 - new Eropean architecture, The Architecture Review, Wetbewerbe Aktuel, Detail ad.
[3]  Česká odborná periodika zaměřená na současnou světovou a Českou architekturu:
[4]  Architect+, Era 21 ad.
[5]  Webové stránky předních architektonických ateliérů a servery zaměřené na současnou architekturu a design, např.:
[6]  http://www.archiweb.cz/, https://www.archdaily.com/, http://www.archplus.net, https://www.detail-online.com/, https://www.dezeen.com/, http://www.landezine.com/, http://www.baunetz.de/, https://www.nextroom.at
[7]  Publikace o současné architektuře.

Atelier architektonické tvorby 2

Tématem ateliéru je budova menšího rozsahu s jedním provozním okruhem v konkrétním prostředí. Jde o budovu běžného druhu občanské vybavenosti menší velikosti. Nedílnou součástí zadání je navazující venkovní veřejný prostor.

Povinná literatura:
[1]  Platná legislativa - normy ČSN, vyhlášky (zejm. Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, vyhláška č. 268/2009 sb., o technických požadavcích na stavby, Nařízení č. 10/2016 (pražské stavební předpisy), vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb), zákony (zejm. Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu). Publikace Navrhování staveb (Ernst Neufert).
Doporučená literatura:
[2]  Periodika aktuální architektury - zejména: Wettbewerbe Aktuell, Detail, Domus, Architect+, ASB, Stavba, Stavebnictví a interiér, Materiály pro stavbu, apod. Digitální media: Archdaily, ADGnews, Dezeen.

Bakalářská práce


Composition and Theory of Architecture

Seminars are focused on the composition of architecture, which will be analyzed through the basic ordering principles, pattern making process and application of the theoretical concepts. The selected basic composition principles will be studied through examples typical for a particular historical period. Students may also analyze an urban space. The aim of the course is to be able to understand the multilayered role of geometry, basic ordering compositional principles and theory of form in connection with architectural and urban design. The seminar will focus on some patterns of composition, which are commonly used and have many qualities, for which they have been frequently and repeatedly used. Some of these patterns have an obvious historical and cultural background that not only architects but also engineers will be able to understand. The methods taught can help especially the students of architecture to develop their own design skills. The seminar is also intended to make students familiar with the architecture of Prague; the given compositional categories will be practised on the examples that can be studied in situ.

[1]  Johnson, P.-A. The Theory of Architecture. Concepts, Themes and Practices.
[2]  Ching, F. D. K., Architecture ? Form, Space, and Order, 2012, Wiley, 2012.
[3]  Weston, R. Key Buildings of the 20th Century, Laurence King Publishing, 2010.
[4]  Krier, R. Architectural Composition, Edition Axel Menges, 2010.
[5]  Hanlon, D., Composition in Architecture, Wiley, New Jersey 2009.
[6]  Krier, R., Urban Space, Umbau-Verlag Solingen, 2005.
[7]  Architectural Theory from Renaissance to the Present, TASCHEN, Köln 2003.
[8]  Jencks, Ch., The New Paradigm in Architecture, Yale University Press, 2002.
[9]  Schulz, CH. N., Mening in Western Architecture, 2000.
[10]  Lawlor, R., Sacred Geometry ? Philosophy and Practice, Crossroad, New York, 1982


Development of Architecture 1

Lectures are covering the development of the concept of ancient architecture (layout, spatial and structural), style and composition im different territories - Egypt, Grecce, Rome at the end in Western Europe and its newly etablished states. Detailed analysis of selected monuments important for development of architecture within periods of interest is part of the lectures. Relations between society and architecture.

[1]  (1)Trachtenberg M., Hyman I. : Architecture from prehistory to postmodern, H. N. Abrams, Inc. publisher, The Netherlands, 1986
[2]  (2)Nuttgens P.: The Story of Architecture, Phaidon, London, 1983, 1985 and later
[3]  (3)Watkin D.: A History of Western Architecture, Laurence King Publisher, 1986, 1992, 1996
[4]  (4) Stierlin H.: The Roman Empire, Taschen, Köln, 1996


Dějiny architektury 1

Povinná literatura:
[1]  Hanuš, Karel - Nesměrák, Milan, Vývoj architektury I. ČVUT, Praha 1987.
[2]  Vlček, Pavel, Dějiny architektury pravěku a starověku. ČVUT, Praha 2006.
[3]  Varcl, L., ed., Encyklopedie antiky, Praha 1973, dostupné: http://olympos.cz/Antika/encyklopedie/encyklopedie_antiky.pdf
Doporučená literatura:
[4]  Brown P., Autorita a posvátné. Aspekty christianizace římského světa. Praha 1995
[5]  Strong, Donald E., Antické umění, Praha 1970
[6]  Svoboda, Pavel a kol., Encyklopedie antiky. Academia, Praha 1973.
Studijní pomůcky:
[7]  Adkins, Lesley - Adkins, Roy A., Starověké Řecko. Encyklopedická příručka, Praha 2011
[8]  Adkins, Lesley - Adkins, Roy A., Antický Řím. Encyklopedická příručka, Praha 2012

Dějiny architektury 3

Povinná literatura:
[1]  Corbusier, Le : Za novou architekturu, Rezek 2005
[2]  Frampton, K.: Moderní architektura, kritické dějiny, Academia 2004
[3]  Johnson, P.: Zrození moderní doby. Devatenácté století. Academia 1998. B 2557
[4]  Pechar, J., Urlich, P.: Programy české architektury, Odeon 1981
[5]  Urlich, P.: Dějiny architektury 19. a 20. století, elektronické texty, přednášky
[6]  Vlček, P.: Dějiny architektury (neo)klasicismu a 19. století, ČVUT 2009
Doporučená literatura:
[7]  Dějiny českého výtvarného umění VI, Praha 2007
[8]  Švácha, R., Česká architektura a její přísnost, Praha 2004

Development of architecture

Subject of lecture cycle is development of European architecture from Ancient architecture (Greece, Rome) through Middle ages, early christian, Romanesque and Gothique, to Renaissance and Baroque. Architecture in connection of social, economical, cultural and life style development, including technical and technological development.

[1]  (1) Sutton, Ian: Western Architecture, Thames & Hudson, London, 1999
[2]  (2) Watkin, David: A History Of Western Architecture, Lavrence King, London, 1986, 1996


Dějiny umění

Předmět má rozsah 2 hod. přednášek a 1 hod. cvičení. V přednášce jsou studenti seznamováni s nejvýznamnějšími etapami evropského umění, s úvodem o umění blízkého východu – Egypt, řecká a římská antika, starokřesťanské umění a byzance, středověké sochařství a malířství. Renesanční a barokní umění. Umění 19. a 20.stol. Ve cvičeních je probírána historie umění v českých zemích formou seminární. Studenti zpracovávají zadaná témata a přednášejí je veřejně před ostatními a v dané látce diskutují.

Povinná literatura:
[1]  Gombrich, H. E.: Umění a iluze, Studie o psychologii obrazového znázorňování. Praha: Odeon. 1985
[2]  Kol. aut., Románské umění, nakladatelství Slovart, Praha 2006.
[3]  Kol. aut., Gotika, nakladatelství Slovart, Praha 2000.
[4]  Kol. aut., Italská renesance, nakladatelství Slovart, Praha 2000.
[5]  Kol. aut., Baroko, nakladatelství Slovart, Praha 1999.
[6]  Kol aut., Dějiny českého výtvarného umění I/1 - VI/2, Praha 1984 – 2007
[7]  Pijoan, J., Dějiny Umění. Praha 1977
Doporučená literatura:
[8]  Biegel R., Bachtík J., Macek, P., Barokní architektura v Čechách. Praha 2015
[9]  Homolka J., Krása J., Mencl V., Pozdně gotické umění v Čechách
[10]  Kol. aut., Umění italské renesance, Praha 1996
[11]  Švácha R. Od moderny k funkcionalismu, Praha 1985
[12]  Toman R. a kol, Gotika – Architektura, sochařství, malířství, Praha 2000
Studijní pomůcky:
[13]  Blažíček, O. J. – Kropáček, J., Slovník pojmů z dějin umění. Praha 1991

Diplomová práce

Zadání diplomové práce vychází z před-diplomního projektu. Diplomní projekt je samostatná práce. V diplomní práci je na vybraný objekt nebo soubor objektů zpracována komplexně pojatá architektonická studie, doplněná o vybrané části dokumentace stupně DSP ? stavební část, koncepty vybraných částí projektu profesí. U obhajoby musí student prokázat svou invenci architekta i reálnost svého návrhu.

[1]  (1) Platné předpisy a ČSN
[2]  (2) Periodika a monografie v závislosti na zadání


Design Studio 1 (Residential Buildings)

Studio work is the subject of an application in which students are combining the lessons learned from a wide spectrum of architectural disciplines with their own opinion and artistic creativity.The subject of the award are residential houses and buildings for housing, located in a particular environment. Emphasis is placed on creativity of students, the relationship of the proposal on a specific urban environment and the realism and sophistication of the architectural and building technical solutions, quality, aesthetic design, including technical and material details. During the course held presentations on the current architecture, sub-award task-related issues, the consultation proposals. The project itself is processed at the level of architectural study. Foreign and Czech students are teaching together in order to get opportunity to debate architectonic issues.

[1]  Periodicals, including: Wettbewerbe aktuell, Detail, Architekt, Era, Stavba, Stavebnictví a interiér, materials for construction, Archdaily.com


Design Studio 2 (Civil Buildings)

Design studio is application course in which students use gained knowledge from broad spectrum of architectural disciplines with their own design opinions and creativity. Various types of civil buildings into the particular environment are assigned within this second design studio. Students present their own designs in the form of architectural study after extensive discussions, consideration and evalluation of works of other architects. Foreign and Czech students are teaching together in order to get opportunity to debate architectonic issues.

[1]  Periodicals, including: Wettbewerb aktuel, Detail, Architekt, Stavba, Stavebnictví a interiér, materials for construction


Design Studio 3

Studio work is the subject of an application in which students are combining the lessons learned from a wide spectrum of architectural disciplines with their own opinion and artistic creativity. In this third design studio students deal with various types of civil buildings with more complicated service and ambitious operation site with more complicated relationships. After a broad discussion, reflection and assessments of structures built on similar topics, students submit their own proposals in the form of architectural study. Foreign and Czech students are teaching together in order to get opportunity to debate architectonic issues.

[1]  Periodicals, including: ERA, E architekt, Wettbewerb aktuel, Detail, Architekt, Stavba, Stavebnictví a interiér, Materiály pro stavbu


Grafická prezentace architektury

Povinná literatura:
[1]  Sýkora, J. a kol.: Architektonické kreslení. Vydavatelství ČVUT v Praze, skriptum, 2008, 137 s., ISBN 978-80-01-04115-4
[2]  Manuály používaných softwarů (AutoCAD, Sketch UP, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator).
Doporučená literatura:
[3]  Bowkett, S.: Kresli jako architekt, Grada, 2015, 160 s., ISBN 978-80-247-5675-2.
[4]  Kolektiv autorů: Skici / Sketches, Kant, 2016, SBN: 978-80-7437-179-0.
Studijní pomůcky:
[5]  Sýkora, J., Kašpar, J.: Sylabus předmětu GPA. Dostupné z: http://k129.cz/wp-content/uploads/2017/10/gpa_kr-1.pdf
[6]  Hogrefe, A.: Visualising Architecture. Dostupné z: https://visualizingarchitecture.com

International Architectural Studio 2


Introductory Design Studio

The semester programme is organised to introduce students to the architectural design process, simulating all the phases of the process with certain level of simplification: analysis and understanding of the assignment, formulating of the concept, design proposal, architectural detail, oral and graphic presentation etc. The subject of the design is a small object housing a simple function with elementary regulation. Final competences after passing the course are: Understanding the design process and its phases and creating a design proposal of a simple object


Interier

Vytváření prostorů a specifických vizuálních účinků v interiérech různého účelu. Aplikace barev, denního a umělého osvětlení a struktur na souboru architektonických prvků různých konstrukcí, opírající se o normativní zásady.

Doporučená literatura:
[1]  Zumthor, P.: Atmosféry. Archa, 2013, 978-80-87545-22-5.
[2]  Ching, F. D. K. – Binggeli C. Interior Design Illustrated. John Wiley & Sons Inc., USA, 2012, 368 s. ISBN: 978-1-118-09071-8.
[3]  Brooker G. – Stone, S. What is interier design, Slovart, Praha 2010
[4]  Kostroň, L. Psychologie architektury, Grada, 2011, EAN 24773735
Studijní pomůcky:
[5]  Soubor přednášek v digitální formě – každoročně aktualizované. Dostupné z http://k129.cz/predmety-magisterskeho-studia/129int/
[6]  Odborné architektonické, interiérové a designové časopisy zahraniční i české provenience.

Interior 1

Lerning about means of interior design. The ability to creatively design and deal with different types of interior spaces. Gaining the ability for sensitive use of materials, colours, surfaces, textures and to reach desired optical effects in the interior.

[1]  1) Nováková Z.:Výtvarné dílo v architektonických koncepcích, lecture notes ČVUT Praha, 2001 (2) Periodical in the interior area, especially: Interior Design (london), Architekt, Stavba, Stavebnictví a interiér (ČR), Figueras (Barcelona)
[2]  (3)Rockport Pub Architecture, USA(seven titles). Whitehead Randall: Lighting solutions.


Nauka o budovách 1

Předmět je zaměřen na základní typologii staveb pro bydlení, ubytování a veřejné stravování.

Povinná literatura:
[1]  SN 73 4301 Obytné budovy, Vyhl. 268-2009 Sb. - OTP, Vyhl. 23/2008Sb - Pož. ochr. staveb
[2]  HoReKa - standardy pro hotelová zařízení
Doporučená literatura:
[3]  Publikace, zaměřené na daný typ staveb (knihovna Katedry architektury, NTK, architektonické weby)

Nauka o budovách 3

1. Stavby pro průmysl - Úvod do tématiky - průmyslová revoluce, (1.0, 2.0, 3.0), přehled typologických druhů. 2. Stavby pro průmysl - Jednoúčelové výrobní stavby - charakteristika, vývoj, typy průmyslu, příklady staveb. 3. Stavby pro průmysl - Víceúčelové výrobní stavby - charakteristika, vývoj, zastavovací plán, příklady staveb. 4. Stavby pro průmysl - Kombinované výrobní stavby - charakteristika, vývoj, typy průmyslu, příklady staveb. 5. Stavby pro průmysl - Průmyslové dědictví, konverze výrobních staveb. 6. Stavby pro průmysl - Brownfields, vznik, typy, možnosti využití. 7. Stavby pro zemědělství - Obecné zásady navrhování zemědělských (hospodářských staveb a jejich souborů. Urbanistické, územní a přírodní podmínky pro výběr staveniště, doprava a manipulace v zemědělských stavbách a souborech, hygiena práce a veterinární ochrana zvířat, architektura a úprava prostředí. 8. Stavby pro zemědělství - Stáje a zařízení pro hospodářská zvířata (ustájovací prostory, příslušenství, technologické linky), ustájení skotu (dojnice, telata, jalovice, býčci), ustájení prasat (výkrm prasat). 9. Stavby pro zemědělství - Sklady krmiva, steliva a odpadů (provozní a objemové řešení, technologické linky), skladování sena a stelivové slámy, skladování siláže a senáže. 10. Stavby pro zemědělství - Sklady krmiva, steliva a odpadů (provozní a objemové řešení, technologické linky), skladování jadrných a tvarovaných krmiv, skladování slamnatého hnoje a kejdy. Skladování produktů rostlinné výroby (provozní a objemové řešení, technologické linky), skladování obilí, brambor, ovoce a zeleniny. 11. Stavby pro zemědělství - Konstrukční řešení zemědělských (hospodářských) staveb, nosné, obvodové a vnitřní (stájové) konstrukce, osvětlení, větrání. 12. Stavby pro zemědělství - Rekonstrukce a modernizace zemědělských (hospodářských) staveb - urbanistická hlediska. 13. Stavby pro zemědělství - Rekonstrukce a modernizace zemědělských (hospodářských) staveb - technologická a konstrukční hlediska, architektonická hlediska.

Povinná literatura:
[1]  Petr Hájek a kolektiv, Pozemní stavitelství IV pro SPŠS (Sobotáles), 2006
[2]  Sýkora, J., Venkovský prostor II. - Územní plánování vesnice a krajiny (skriptum ČVUT), 2002
Doporučená literatura:
[3]  Beran, L., Valchářová,Vl., Pražský industriál, VCPD, Praha 2006
[4]  Beran, L., Valchářová,Vl., Industriál libereckého kraje, VCPD, Praha 2008
[5]  Dvořáková,E., Fragner.B., Šenberger.T., Industriál_paměť_východiska, Titanic/Grada, 2007

Památková péče v architektuře

Povinná literatura:
[1]  Kolektiv autorů: Péče o architektonické dědictví, II.díl, Praha 2008
[2]  Škabrada, J.: Konstrukce historických staveb, Argo 2003
[3]  Hošek, J., Loos, L.: Historické omítky, Grada 2007
Doporučená literatura:
[4]  Vařeka, J., Florec, V.: Lidová architektura, Praha 2007
[5]  Girsa, V., Michoinová, D.: Tradiční vápenné omítky, ČKAIT 2015
[6]  Muk, J.: Historické konstrukce, ČVUT 1996
[7]  Zákon č.20/1987 Sb., o státní památkové péči
[8]  Zákon č.22/19587 Sb., o kulturních památkách
[9]  Mezinárodní dokumenty o ochraně kulturního dědictví, NPÚ, 2007
[10]  Odborné a metodické publikace NPÚ

Prague Architecture - Field trips

In introductory lectures students will get information on the development of Prague and on the Prague Historic Reserve, which is part of the UNESCO world cultural heritage. The case studies will present the most important historical and contemporary architectural monuments. Subsequent guided tours through Prague will focused on selected prominent monuments and sites. The topic of the seminar work is to write a report on visited monuments. Subsequent guided tours through Prague will focused on selected prominent monuments and sites. The tours will include a description of the history of buildings and sites in an urbanistic context, the description of the layout, function, structure and the architectural style of the selected buildings and questions regarding their protection. The topic of the seminar work is to write an report on visited monuments and sites.

[1]  (1) Architectural Theory from Renaissance to the Present, TASCHEN, Köln 2003
[2]  (2) Jencks, Ch., The New Paradigm in Architecture, Yale University Press, 2002
[3]  (3) Kruft, H. -W., Geschichte der Architekturtheorie, C. H. Beck Verlag, 1985
[4]  (4) Krier, R., Urban Space, Umbau-Verlag Solingen, 2005, Schulz, CH. N., Mening in Western Architecture, Studio Vista, 1975
[5]  (6) Lawlor, R., Secred Geometry, Thames and Hudson Ltd, London 1982
[6]  (7) Krier, R., Urban Space, Umbau- Verlag Solingen, 2005
[7]  (8) Lawlor, R., Secred Geometry, Thames and Hudson Ltd, London 1982


Úvod do navrhování architektury

Přednášky jsou rozděleny na dva okruhy. První je věnován architektonické kompozici, základům poznání využití kompozičních principů v architektonické tvorbě a pochopení jejich působení. Zabývá se rovněž dalšími klíčovými prostředky architektury, jako je struktura, barva, materiál. Všechny osvětlované atributy jsou představeny v základní, čisté podobě a dále jsou demonstrovány na existujících stavbách historické, ale především soudobé architektury. Druhý okruh je věnován problematice základních principů tvorby prostoru z hlediska dispozičních nároků, ergonometrie, kvality tvorby prostoru. Jedná se o úvod do pozdějších více specializovaných předmětů nauky o budovách. Všechny principy jsou představeny na příkladech především soudobé architektonické tvorby.

Povinná literatura:
[1]  Dvořák, Václav; Tichý, Ladislav. Architektonická kompozice. Praha, nakladatelství ČVUT v Praze, 1991.
Doporučená literatura:
[2]  Krier, Rob. Elements of Architecture. Londýn, Architectural Design, 1983.
[3]  Gebrian, Pavel; Švácha, David; Lukeš, František; Vávra, Zikmund. Maskování kapacit. [online].
[4]  Jazyk architektury - A.Simitchová a V.Warke, ISBN 978-80-7529-034-2
[5]  Neufert, Ernst. Navrhování staveb, Consultinvest 2000.

Úvod do profesní praxe

Povinná literatura:
[1]  Platná legislativa - normy ČSN, vyhlášky (zejm. Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, vyhláška č. 268/2009 sb., o technických požadavcích na stavby, Nařízení č. 10/2016 (pražské stavební předpisy), vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb), zákony (zejm. Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu).
[2]  Zákon o výkonu povolání č. 360/1992 Sb.
[3]  Zákony a vyhlášky jsou volně ke stažení, např. https://www.cka.cz/cs/pro-architekty/legislativa/

Architektonická dílna 2 (1 týden)


Architektonické modely 1


Architektonické kreslení 3


Membránové konstrukce


Psychologie architektury

Aplikovaná psychologie je v tomto semestru zaměřena na výuku komunikace.

[1]  Aplikovaná psychologie architektury, kniha i. Utajený svět architektů – Karel Smejkal (EAN: 9788088059158)
[2]  Psychologie davu - Gustave le Bon
[3]  Kniha Psychologie (EAN: 9788076173569)


Psychologické aspekty komunikace v architektuře


Úvod do fotografické praxe

Předmět vede posluchače od běžného jednoduchého užívání fotografie k jejímu pochopení a zacházení s ní jako s významným komunikačním prostředkem, který má specifické možnosti působení. V průběhu kurzu se budou postupně v různých rovinách odkrývat vnitřní zákonitosti fotografie, a to v rovině technické, obrazové, výtvarné i sdělovací. Posluchači se naučí ovládat tento systém s cílem dosáhnout maximálního účinku ve vnímání příjemce fotografického obrazového sdělení. Předmět má svou svébytnost, avšak současně je první částí dvousemestrálního konceptu fotografické výuky. V letním semestru na něj bude navazovat předmět Praktikum tvůrčí fotografie, ve kterém posluchači nabyté znalosti a dovednosti z předchozího semestru uplatní v praxi. Zápis do ?Praktika? bude vázán na absolvování ?Úvodu?.


ArchiCad 1 - základní

Cílem předmětu je zvládnutí základních nástrojů, vlastností a funkcí programu ArchiCAD pro stavební a architektonickou projekční činnost. Výuka je zaměřena na zvládnutí základů práce s parametrickými 3D objekty pro tvorbu virtuální budovy včetně terénu, zařizovacích předmětů apod., modelování některých netypických tvarů, generování projektové dokumentace včetně fotorealistických výstupů (renderů).


ArchiCad 2 - pokročilý

Předmět doplňuje, prohlubuje a rozvíjí znalosti práce v ArchiCADu získané v základním kurzu (129YACD1). Výuka je věnována zejména metodám a nástrojům pro tvorbu vlastních knihovních prvků, včetně použití jazyka GDL a dále doplnění detailů tvorby a vlastností vybraných součástí ArchiCADu.


Cinema

Cílem je zvládnutí základních postupů tvorby modelů v obecném modeláři Cinema4D. Probírány budou: problematika práce v obecném modeláři Cinema4D, reprezentace objektu (analytická, polygonová), metody tvorby modelu (box modeling, mesh editing, NURBS), hierarchie submodelu, deformátory, instance, Booleovské operace. Materiály, textury, metody texturování, základy použití BodyPaintu. Rendrování - základní metody a nastavení.


Revit

Počítačový program pro stavební projekty Revit je sestaven speciálně pro informační modelování budov (BIM) a díky koordinovanému a důslednému přístupu založenému na modelech usnadňuje projektantům a odborníkům ve stavebnictví zpracování prvotních představ od konceptu až po realizaci. Revit je samostatná aplikace s funkcemi pro architektonický návrh, projektování TZB, statiku a konstrukci.


3D Max

Základy modelovacího a vizualizačního softwaru. Studenti si procvičí jednotlivé modelovací techniky, které mohou využít při svých architektonických návrzích. Důraz je kladen na modelování a kvalitní výstupy - rendering, od úvodních návrhů až po finální předvedení ve vysoké kvalitě.


 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz