CVUT

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební -- K 128 - Katedra inženýrské informatiky

Předměty minulých semestrů -- archiv

přejděte na aktuální semestr

semestr zimní 2019/20


semestr letní 2018/19


semestr zimní 2018/19


semestr letní 2017/18


semestr zimní 2017/18


semestr letní 2016/17


semestr zimní 2016/17


semestr letní 2015/16


semestr zimní 2015/16


semestr letní 2014/15


semestr zimní 2014/15


semestr letní 2013/14


semestr zimní 2013/14


semestr letní 2012/13


semestr zimní 2012/13


semestr letní 2011/12


semestr zimní 2011/12


semestr letní 2010/11


semestr zimní 2010/11


semestr letní 2009/10


semestr zimní 2009/10


semestr letní 2008/09


semestr zimní 2008/09


semestr letní 2007/08


semestr zimní 2007/08


semestr před rokem 2007


Aplikované statistické metody

Pojem pravděpodobnosti, náhodná veličina, náhodný vektor, popisná statistika, náhodný výběr, teorie odhadu, testování hypotéz, testy dobré shody, regrese, časové řady. Testy, jejich aplikace při posuzování experimentů, metody použití statistických postupů pro různé typy experimentů, ankety, jejich zpracování a použití.


Architektury výpočetních a komunikačních systémů


Databázové systémy a datové formáty pro informační modelování budov

Modelování stavu systému pomocí stavových diagramů (UML), datové modelování pomocí Entity Relationsip diagramu, platform independent data model, normalizace datového modelu, datové typy, platform specific data model. Implementace datového modelu v databázovém systému (data definition language, data manipulation language). Získávání dat z databáze (data query language) - dotazy do databáze, agregace dat, poddotazy, spojování tabulek. Databáze pro manažerské informační systémy - postupy návrhu, ETL procesy, způsoby uložení dat a jejich optimalizace, zpracování dat, datová tržiště. Datové formáty pro informační modelování budov (BIM) - IFC, IFCXML, COBie - obsah, struktura, využití.

[1]  Specifikace datových formátů IFC/STEP a IFC/XML na stránkách Building Smart http://www.buildingsmart-
[2]  tech.org/specifications/ifc-overview
[3]  MOLNÁR, Zdeněk. Podnikové informační systémy. Vyd. 2., přeprac. V Praze: České vysoké učení technické, 2009, 195s. ISBN 978-80-01-04380-6.
[4]  KANISOVÁ, Hana a Miroslav MÜLLER. UML srozumitelně. 2. aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2006, 176 s. ISBN 80-251-1083-4.
[5]  ARLOW, Jim a Ila NEUSTADT. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací: objektově orientovaná analýza a návrh prakticky. Vyd. 1. Překlad Bogdan Kiszka. Brno: Computer Press, 2007, 567 s. ISBN 978-80-251-1503-9.
[6]  KANTARDZIC, Mehmed. Data mining: concepts, models, methods, and algorithms. 2nd ed. Hoboken, N.J.: IEEE Press, c2011. ISBN 978-0-470-89045-5.
[7]  Dokumentace k databázovému serveru MySQL - http://dev.mysql.com


Inženýrská informatika

V předmětu se studenti seznámí s metodami z oblastí systémového inženýrství, informačních systémů, procesního modelování včetně metod pro optimalizací procesů, databázových systémů a datových formátů, případně dalších oblastí inženýrské informatiky. Dále se studenti seznámí se současnými aplikacemi metod inženýrské informatiky ve stavebnictví a aktuálním stavem výzkumu těchto metod za účelem uplatnění ve stavebnictví. Hlubší zaměření předmětu bude vždy na oblast zájmu studentů v návaznosti na téma disertační práce. Cílem předmětu bude definovat aplikace metod z oblasti inženýrské informatiky pro výzkumné cíle disertační práce studenta, případně pro podporu těchto výzkumných cílů definovat požadavky na adaptaci stávajících metod nebo nové metody. Výstupy budou zpracovány formou seminární práce.

[1]  Povinná literatura:
[2]  ?Relevantní články v odborných časopisech indexovaných v databázích Web of Science a Scopus.
[3]  ?Relevantní příspěvky ve sbornících indexovaných v databázích Web of Science a Scopus z aktuálních konferencí.
[5]  Doporučená literatura:
[6]  ?MOLNÁR, Zdeněk. Podnikové informační systémy. Vyd. 2., přeprac. V Praze: České vysoké učení technické, 2009, 195 s. ISBN 978-80-01-04380-6.
[7]  ?PETR, Jan. Projektování systémů: Určeno pro stud. fak. stavební. 1. vyd. Praha: ČVUT, 1990, 177 s. ISBN 80-010-0460-0.
[8]  ?Myslín, Josef. Business modelování, 2012, Vyd. 1, česky, Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, Praha, 105 stran, ISBN: 9788086847610.
[9]  ?KANISOVÁ, Hana a Miroslav MÜLLER. UML srozumitelně. 2. aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2006, 176 s. ISBN 80-251-1083-4.
[10]  ?ARLOW, Jim a Ila NEUSTADT. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací: objektově orientovaná analýza a návrh prakticky. Vyd. 1. Překlad Bogdan Kiszka. Brno: Computer Press, 2007, 567 s. ISBN 978-80-251-1503-9.
[11]  ?Specifikace (normativní dokument) Business Proces Model and Notation (BPMN) a příklady na stránkách Object Management Group - http://www.bpmn.org/
[12]  ?The BIM Project Execution Planning Guide and Templates, BIM Executin Planning [online], The Pennsylvania State University, 2010, http://bim.psu.edu/project/resources/ .
[13]  ?Dokument ?An Integrated Process for Delivering IFC Based Data Exchange? vydaný organizací Building Smart - http://iug.buildingsmart.org/idms/methods-and-guides/Integrated_IDM-MVD_ProcessFormats_14.pdf/view
[14]  ?Specifikace standardu Industry Foundation Classes (IFC) na stránkách Building Smart - http://www.buildingsmart-tech.org/specifications
[15]  ?Manuál k databázovému serveru MySQL https://dev.mysql.com/doc/
[16]  ?KANTARDZIC, Mehmed. Data mining: concepts, models, methods, and algorithms. 2nd ed. Hoboken, N.J.: IEEE Press, c2011. ISBN 978-0-470-89045-5.
[17]  Doporučené pomůcky:
[18]  ?Software BizAgi Process Modeler (ČVUT má akademickou licenci ? pro studenty volně ke stažení)
[19]  ?Software DIA (distribuován pod licencí GNU GPL ? volně ke stažení pro kohokoliv)


Informační systémy pro podporu řízení a rozhodování

Architektury informačních systémů. Přístupy k tvorbě informačního systému. Vrstvy informačního systému. Modelování požadavků na informační systémy, návaznost na procesy stavebního podniku. Procesní modelování, modely spolupráce, modely choreografie, datové modelování v procesních modelech, standard Business Process Model and Notation (BPMN). Měření a vyhodnocení procesů a procesního systému. Modelování požadavků na informační systémy a struktury informačních systémů, Unified Modeling Language (UML), datové modelování. Manažerské informační systémy - fakta, dimenze a ukazatele pro manažerské rozhodování, zdroje dat a příprava dat, způsoby ukládání dat v manažerských informačních systémech, tvorba reportů. Informační model stavby jako informační systém. Využití principů a nástrojů modelování informačních systémů při plánování tvorby a užívání informačního modelu stavby (BIM).

[1]  MOLNÁR, Zdeněk. Podnikové informační systémy. Vyd. 2., přeprac. V Praze: České vysoké učení technické, 2009, 195s. ISBN 978-80-01-04380-6.
[2]  PETR, Jan. Projektování systémů: Určeno pro stud. fak. stavební. 1. vyd. Praha: ČVUT, 1990, 177 s. ISBN 80-010-0460-0.
[3]  Myslín, Josef. Business modelování, 2012, Vyd. 1, česky, Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, Praha, 105 stran, ISBN: 9788086847610.
[4]  KANISOVÁ, Hana a Miroslav MÜLLER. UML srozumitelně. 2. aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2006, 176 s. ISBN 80-251-1083-4.
[5]  ARLOW, Jim a Ila NEUSTADT. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací: objektově orientovaná analýza a návrh prakticky. Vyd. 1. Překlad Bogdan Kiszka. Brno: Computer Press, 2007, 567 s. ISBN 978-80-251-1503-9.
[6]  Specifikace BPMN a příklady na stránkách Object Management Group - http://www.bpmn.org/
[7]  Humphrey, W. S. (March 1988). "Characterizing the software process: A maturity framework". IEEE Software. 5 (2): 73-79. doi:10.1109/52.2014.


Kombinatorické algoritmy


Kybernetika


Modelování dynamiky socioekonomických systémů

Předmět seznámí studenty doktorského studia s metodou modelování změn klíčových parametrů systémů v čase. Metoda umožňuje určení dynamických změn v ekonomických, sociálních i technických systémech.

[1]  Vytlačil, D.: Systémová analýza a syntéza, 2007, ČVUT, Praha.
[2]  Stearman, J.: Business dynamics, MsGraw-Hill, 2000.


Procesní modelování v informačním modelování budov

Procesní modelování, modely spolupráce, modely choreografie, datové modelování v procesních modelech, standard Business Process Model and Notation (BPMN). Využití modelování procesů v informačním modelování budov. Adaptace standardu BPMN pro tvorbu BIM Execution Plan (BEP) a Information Delivery Manual (IDM). Principy návrhu informačních systémů, modelování požadavků na informační systémy, základy Unified Modeling Language (UML). Informační model budovy jako informační systém. Využití principů a nástrojů modelování informačních systémů při plánování tvorby a užívání informačního modelu budovy (BIM).

[1]  Specifikace BPMN a příklady na stránkách Object Management Group - http://www.bpmn.org/
[2]  BIM Project Execution Planning Guide and Templates, The Pennsylvania State University [online], 2012, http://bim.psu.edu.Projeet/resources/contactinfo.aspx
[3]  MIT Design Standards: BIM Execution Plan v6.0 [online], 2016, http://web.mit.edu/facilities/maps/MIT_BIM_execution_plan.pdf
[4]  Příklady dokumentů "Information Delivery Manual" ze stránek: http://iug.buildingsmart.org/idms/
[5]  MOLNÁR, Zdeněk. Podnikové informační systémy. Vyd. 2., přeprac. V Praze: České vysoké učení technické, 2009, 195s. ISBN 978-80-01-04380-6.
[6]  Myslín, Josef. Business modelování, 2012, Vyd. 1, česky, Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, Praha, 105 stran, ISBN: 9788086847610.
[7]  KANISOVÁ, Hana a Miroslav MÜLLER. UML srozumitelně. 2. aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2006, 176 s. ISBN 80-251-1083-4.


Objektové programování a C#

Cíl: student bude schopný navrhnout a vytvořit (problémově orientovanou) aplikaci, zvolit a použít přiměřený postup a architekturu (případně některé návrhové vzory), rozumět důvodům použití konkrétní struktury aplikace. Obsahem kurzu je především: Principy objektového programování, třídy, typy a objekty. Třída, její členy, rozsah platnosti; modifikátory. Instanciace tříd. Datové členy, metody, property; instanční a statické členy. Abstraktní třídy, interface. Dědičnost; generické třídy. Aplikace a knihovny, návrh formulářů, ovládací prvky, kontejnery, komponenty. Speciální třídy - výjimky, výčty, seznamy, asociační pole, vlákna; třída Attribute. Architektura MVC, zpracování událostí; Singleton, Listener, Messenger, Wrapper class. Reflexe.


Optimalizační modelování

Statická lineární a nelineární optimalizace. Dynamická optimalizace. Optimalizace hierarchických systémů. Optimalizace stochastických systémů. Simulace systémů a procesů. Spolehlivost systémů.


Operační systémy


Optimalizace systémů I


Optimalizace systémů II


Statistické metody v IŽP

V předmětu se studenti seznámí se základními pojmy pravděpodobnosti, kombinatoriky a matematické statistiky. Budou představena základní statistická rozdělení a základní typy náhodných procesů. Pozornost bude též věnována problematice testování hypotéz a hodnocení shody teoretického a empirického rozdělení.

[1]  Povinná literatura:
[2]  Jaruškova,D.: Pravděpodobnost a matematická statistika, skripta ČVUT, 2006.
[3]  Zvára, K., Štěpán, J.: Pravděpodobnost a matematická statistika, Matfyz Press, MFF UK, 2002.
[5]  Doporučená literatura:
[6]  Anděl, J.: Statistické metody, Matfyz Press, MFF UK, 1998.


Specifika stavebnictví a investiční výstavby

Lokální podmíněnost a lokální rozrůzněnost stavby. Dlouhodobost ve výstavbě a užívání stavby a míra neurčitosti. Rozsah a nákladnost ve vztahu k významnosti a prioritám. Heterogennost investičního díla a složitost modelů, projektů a programů. Specifika získávání zakázek (výběrová řízení) a stabilita programu firmy, marketing firmy. Rozsah kooperací na konečném díle a míra odpovědnosti.

[1]  Frisby,T.:How to Survive in Construction,RSMeans 1998, Levy,S.: Project Management in Construction,McGrawHill 2000


Teorie rozhodování


Teorie grafů

Teorie grafů - základní pojmy, formulace grafových úloh, základní algoritmy řešení se zřetelem na efektivnost výpočtu. Souvislost, silná souvislost, stromy a kostry, nejkratší cesty, toky v sítích, párování, eulerovské tahy, hamiltonovské cesty, nazávislost, barevnost, kliky, rovinné grafy.


Teorie informace a informační systémy


Teorie systémů, projektování a optimalizace systémů


Teorie systémů a systémové projektování

Obecná teorie systémů. Základní pojmy. Postup při systémovém řešení problémů. Identifikace systému a jazyky zápisu. Maticový zápis. Metodologie měkkých systémů. Úlohy na systému. Cíle a strategie systému. Architektura socioekonomických systémů. Predikce chování a metody počítačové simulace.


Umělá inteligence


Znalostní systémy a znalostní inženýrství


Advanced Computer Use

Annotation: Documents and data processing - focused on documents and data that are not one-use only or not "use once then discard". Exploiting Office utilities (Microsoft Office, OpenOffice) for advanced document management. Documents (Word), spreadsheets (Excel) and automated data calculations. Desk-top databases (Access). Information systems (IS), basic principles, what is an IS and what is not an IS. Other problem-oriented programs and user interfaces (e.g. np++). With an option: Computer aided processes and activities.


Computer graphics

Foundation of using various types of computer graphics programs. Grid graphics, digital photography, vector drawing, 3D modelling, visualisation. Based computer graphics algorithms.


C# Programming and Application Development

Students will become acquainted with one of the actually most popular programming language from C-family languages containing next to C# also a well-known Java. The simple syntax of C# enables to study the language incrementally by developing real applications since the very beginning. Thus students can develop their own applications after a very short time of study. Thanks to this fact students can pursue themes like advanced use of objects, some of design patterns and application architecture, or user class libraries.

[1]  Any


C# 2 - Advanced Application Development

Students will get more familiar with one (C#) of the most popular programming language of the C-family languages, where next to C# also the Java is a member. Students will pursue themes like advanced usage and design of objects, user class libraries and re-use of objects in application development, as well as design patterns and application architecture.


Encoding and Ciphering

Caesat cipher, monoalphabetic cipher, vigenere cipher, enigma, Hill cipher, linear encoding, Hamming encoding, Ellis cipher, DH principe, RSA, PGP, AES

[1]  N.Singh: Book of codes and ciphers


Graphs and their Applications

Fundamentals of graph theory. Emphasis is laid on basic concepts, applications and algorithms. From the contents: connectivity, strong conectivity, trees, shortest paths, flows in networks, Eulerian and Hamiltonian paths, colorings, independent sets, planar graphs.

[1]  Diestel, R.: Graph Theory, Springer, 1996,
[2]  Swamy, M., N., S., Thulasiraman, K., Graphs, Networks and Algorithms. New York, John Wiley&Sons, Inc., 1981.
[3]  Demel, J.: Graphs and their Applications, (internal material).


Information Systems and Database Systems

Fundamental terms, information systems architecture, information system lifecycle, approaches to information system development, business process modeling using Business Process Model and Notation (BPMN) and Unified Modeling Language (UML), information system modeling  using UML, data modeling using ER diagrams, design of primary system database, database implementation using Structured Query Language (SQL), data retrieval from transaction systems and data processing, management information systems, OLAP measures and dimensions design and implementation, results reporting using pivot charts and tables.

[1]  ARLOW, J.: UML 2 and the unified process: practical object-oriented analysis and design, 2005
[2]  AMBLER, S.: The elements of UML 2.0 style, 2005
[3]  Business Process Model and Notation (BPMN). Documents Associated with Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0, 2011
[4]  MySQL Reference Manuals
[5]  THOMSEN, E.: OLAP solutions: multidimensional information systems, 2002


Modelling -Technology, Society and Money

Technology ? grouping by characteristics, categorizing technologies. Society ? groups, layers, classes; technology and society stratification. Industry, industry categorization and technological attributes. Politics and money influencing technology and science. Ownership ? definition and types; standard and unconventional approach. Society and industry, the role of money and ownership. Creating and distributing new money ? society, industry and ownership consequences. Distributing industrial profits and innovation revenues within the society. Restrictions, regulations and social engineering from the viewpoint of optimization techniques. Simple models are presented on the above schemes and interactions. Conclusions from varying the schemes and interactions are drawn. The students are encouraged and expected to comment on, amend and enhance the models.


Optimization and Operations Research 10

An introduction to deterministic optimization methodologies with the emphasis on linear optimization; discrete and non-linear optimization including algorithms and computations. Applications will be introduced as appropriate in seminars.

[1]  Recommended literature:
[2]  Hillier, F.S., Lieberman, G.J.: Introduction to Operations Research. McGraw-Hill 2015
[3]  Taha, A.H.: Operations Research - An Introduction. Prentice Hall 2011
[4]  Newton, S.C, Sarker, A.R.: Optimization Modelling. A Practical Approach. CRC Press 2007


Project management

Annotation: Project definition and production processes. Project Life Cycles. The project goal setting. Organizational structures - traditional organization, matrix organizational form. Project management team and the project office. The description of the contracts. Network scheduling techniques - CPM, PERT. Management of the resources. Project management information systems. Analytical methods used in the project management. The content of the feasibility studies.


Process Modelling and Data Formats for BIM

Fundamental terms, Building information modeling, BIM Execution Plan (BEP), Information Delivery Manual (IDM), Process modeling using Business Process Model and Notation (BPMN) and Unified Modeling Language (UML), Advanced Business Process models - Collaboration of processes and choreography diagrams, BIM execution plan - BIM goals and BIM uses. Using BPMN for modeling of BIM overview map and detailed BIM uses map, process modeling for Information Delivery Manual, Data formats for BIM - IFC/STEP, IFCXML, Express and Express-G languages, relational databases,

[1]  ARLOW, J.: UML 2 and the unified process: practical object-oriented analysis and design, 2005
[2]  AMBLER, S.: The elements of UML 2.0 style, 2005
[3]  Business Process Model and Notation (BPMN). Documents Associated with Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0, 2011
[4]  Building Information Modeling Execution Planning Guide. BIM Execution Planning, 2010
[5]  Information Delivery Manual Guide to Components and Development Methods, 2010
[6]  http://www.buildingsmart-tech.org/


System dynamics

The subject explains the principles of system dynamics approach that is used for the description of dynamic behavior of systems. This method can describe the changes of parameters mainly in economic systems. The influence of feedback loops is important part of the system analysis.

[1]  J., D., Sterman, Business Dynamics - System Thinking and Modeling for a Complex World, McGraw-Hill, 2000
[2]  D., Vytlacil, Systémová analýza a syntéza, CTU, 2007, ISBN 978-80-01-03637-2


Teorie grafů

Teorie grafů - základní pojmy, formulace grafových úloh, základní algoritmy řešení se zřetelem na efektivnost výpočtu.

Povinná literatura:
[1]  Demel, J.: Grafy a jejich aplikace, 2002, Academia Praha, ISBN 80-200-0990-6; 2. vydání vlastním nákladem 2015, ISBN 80-260-7684-1


C# Programovací jazyk a vývoj aplikací


C# Vývoj aplikací


Databázové a manažerské inf.systémy

Návrh databáze primárních transakčních systémů, implementaci relační databáze pomocí jazyka SQL, získávání a zpracování dat z primárních transakčních systémů, návrh a implementaci OLAP ukazatelů, reportování získaných výsledků pomocí kontingenčních tabulek a grafů.

[1]  MOLNÁR, Zdeněk. Podnikové informační systémy. Vyd. 2., přeprac. V Praze: České vysoké učení technické, 2009, 195 s. ISBN 978-80-01-04380-6.
[2]  KANISOVÁ, Hana a Miroslav MÜLLER. UML srozumitelně. 2. aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2006, 176 s. ISBN 80-251-1083-4.
[3]  ARLOW, Jim a Ila NEUSTADT. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací: objektově orientovaná analýza a návrh prakticky. Vyd. 1. Překlad Bogdan Kiszka. Brno: Computer Press, 2007, 567 s. ISBN 978-80-251-1503-9.
[4]  Dokumentace k databázovému serveru MySQL - http://dev.mysql.com


JAVA - programovací jazyk

princip jazyka, JVM, základní datové typy, operátory, iterace, modifikátory, syntaxe. Třídy, objekty, atributy, metody. Dědičnost a polymorfizmus. Balíky, rozhraní. Výjimky, vlákna, synchronizace. Vnořené a anonymní třídy.

[1]  materiály/publikace na dané téma, s podrobností odpovídající úrovni studenta.


Projekt informačního systému

Základní pojmy z oblasti informačních systémů, architektury informačních systémů, životní cyklus informačního systému, přístupy k tvorbě informačního systému - přístup dle životního cyklu a prototypový přístup, manažerské informační systémy, modelování procesů pomocí BPMN a UML, modelování informačního systému - UML a datové modelování pomocí ER diagramů.

[1]  MOLNÁR, Zdeněk. Podnikové informační systémy. Vyd. 2., přeprac. V Praze: České vysoké učení technické, 2009, 195 s. ISBN 978-80-01-04380-6.
[2]  TVRDÍKOVÁ, Milena. Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy: nástroje ke zvyšování kvality informačních systémů. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 173 s. ISBN 978-80-247-2728-8.
[3]  KANISOVÁ, Hana a Miroslav MÜLLER. UML srozumitelně. 2. aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2006, 176 s. ISBN 80-251-1083-4.
[4]  ARLOW, Jim a Ila NEUSTADT. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací: objektově orientovaná analýza a návrh prakticky. Vyd. 1. Překlad Bogdan Kiszka. Brno: Computer Press, 2007, 567 s. ISBN 978-80-251-1503-9.
[5]  Specifikace notace BPMN na stránkách Object Management Group - http://www.bpmn.org/


Procesní mod. a datové formáty pro BIM

Základní pojmy - informační modelování staveb, BIM Execution Plan (BEP), Information Delivery Manual (IDM) Procesní modelování pomocí Business Process Model and Notation (BPMN) a Unified Modeling Language (UML), pokročilé procesní modelování - modely spolupráce procesů a choreografie BIM execution plan - cíle a užití informačního modelu stavby. Využití BPMN pro BIM overview map a BIM uses map, procesní modelování pro Information Delivery Manual, Datové formáty pro BIM - IFC, IFCXML, COBie. Relační databáze, datové analýzy.

[1]  ARLOW, Jim a Ila NEUSTADT. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací: objektově orientovaná analýza a návrh prakticky. Vyd. 1. Překlad Bogdan Kiszka. Brno: Computer Press, 2007, 567 s. ISBN 978-80-251-1503-9.
[2]  AMBLER, S.: The elements of UML 2.0 style, 2005
[3]  Business Process Model and Notation (BPMN). Documents Associated with Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0, 2011
[4]  Building Information Modeling Execution Planning Guide. BIM Execution Planning, 2010
[5]  Information Delivery Manual Guide to Components and Development Methods, 2010
[6]  MySQL Reference Manuals


Rychlá tvorba počítačových aplikací


Systémová dynamika

V předmětu se studenti seznámí s metodou systémové dynamiky, která umožňuje stanovení změn parametrů v technických, ekonomických a sociálních systémech.

[1]  Vytlačil, D.: Systémová analýza a syntéza, 2007, ČVUT, Praha.


TEX a počítačová typografie

Praktické použití TeXu (konkrétně LaTeXu) k počítačové sazbě typograficky dokonalých dokumentů. LaTeX je vhodný zejména pro sazbu odborných publikací, zpráv, diplomových prací, článků, knih apod. Obecné základy typografie a jak to udělat v LaTeXu. Logické a vizuální formátování textu. Sazba matematických textů. Zpracování grafiky. Úprava publikace. Přehled technologií sazby a tisku. Programy metafont a metapost. Jazyky postscript a pdf.

[1]  Rybička: LaTeX pro začátečníky, Konvoj.
[2]  Olšák: TeXbook naruby, Konvoj 2005


Computer Use Fundamentals

1) Office utilities (OpenOffice, Microsoft Office): word processing, spreadsheets, databases. 2) Word, Excel, automation. 3) Other problem-oriented programs, user interfaces. 4) Information systems (IS), basic principles, what IS's are or are not. ( 5) Computer-aided processes and activities).

[1]  - Office manuals, ...
[2]  - Other manuals, ...
[3]  - Laudon, K.C., Laudon, J.P.: Management Information Systems, 1991, Macmillan, N.Y.
[4]  - Curtis, G., Cobham, D.: Business Information Systems, FT, Prentice Hall


Kombinatorická optimalizace

Efektivní algoritmy pro řešení kombinatorických optimalizačních úloh, tj. úloh, kde hledáme nejlepší konfiguraci z konečné, ale rozsáhlé množiny přípustných řešení. Klasifikace úloh a metod řešení, NP-těžké úlohy, line8rn9 programování a dualita, pokročilejší polynomiální algoritmy, metoda větví a mezí, dynamické programování, heuristiky, aproximační algoritmy, aproximační schémata, lokální průzkum, použití náhody, genetické algoritmy.

[1]  Kučera, L. Kombinatorické algoritmy.
[2]  Papadimitriou, Steiglitz: Combinatorial optimization.
[3]  Kozen, D. Design and Analysis of Algorithms, Springer, 1991.


Operační výzkum a matem. metody v technologii


Optimization and Operations Research 20

The course may either continue the course Optimization and Operations Research 10 or may be studied separately. Important deterministic and stochastic models are introduced ranging from Multicriterial Decision Making to Queuing Theory. Applications will be shown as appropriate in seminars.

[1]  Recommended literature:
[2]  Hillier, F.S., Lieberman, G.J.: Introduction to Operations Research. McGraw-Hill 2015
[3]  Taha, A.H.: Operations Research - An Introduction. Prentice Hall 2011
[4]  Parnell, G.S., Bresnick, T.A., Tani, S.N., Johnson, E.R.: Handbook of Decision Analysis. Wiley 2013


Počítačové sítě

Architektury počítačových sítí. Přenosová média, kódování dat pro přenos. Lokální sítě, řízení přístupu k médiu, propojování sítí na 2. a 3. vrstvě. Směrování, směrovací algoritmy. Protokoly IPv4, IPv6, TCP, UDP, ICMP, DNS, http, smtp, pop3. Bezpečenost v počítačových sítích, rizika, opatření. Autentizace, řízení přístupu, šifrování, digitální podpis, SSL/TLS.

[1]  Dostálek,L.,Kabelová,A.:Velký průvodce protokoly TCP/IP a systém DNS,1999,Computer Press, Dostálek,L.: Velký průvodce protokoly TPC/IP, bezpečnost, 2001, Computer Press,


Teorie grafů

Teorie grafů - základní pojmy, formulace grafových úloh, základní algoritmy řešení se zřetelem na efektivnost výpočtu. Souvislost, silná souvislost, stromy a kostry, nejkratší cesty, toky v sítích, párování, přiřazovací úloha, hamiltonovské cesty, nazávislost, barevnost, kliky, rovinné grafy.

[1]  Demel, J.: Grafy a jejich aplikace, 2002, Academia Praha, ISBN 80-200-0990-6; 2. vydání vlastním nákladem 2015, ISBN 80-260-7684-1


Navrhování a analýza algoritmů

Předmět poskytuje obecný pohled na problematiku návrhu a analýzy vlastností algoritmů (specifikace, důkazy správnosti, časová a paměťová složitost, jejich měření a dokazování). Výklad není zaměřen na konkrétní programovací jazyk. Probírají se základní modely výpočtu, základní datové struktury, třídění, vybrané úloh grafové algoritmy a další. Třídy úloh P a NP.

[1]  Demel, J.: Grafy a jejich aplikace, 2002, Academia Praha, ISBN 80-200-0990-6; 2. vydání vlastním nákladem 2015, ISBN 80-260-7684-1
[2]  Kozen, D.: The Design and Analysys of Algorithms, Springer, 1991, 978-0-387-97687-7.
[3]  Aho, Hopcroft, Ullman, Design and analysys of Computer Algorithms, Addison-Wesley, 1974, ISBN 0201000296.


Aplikované statistické metody

Pojem pravděpodobnosti, náhodná veličina, náhodný vektor, popisná statistika, náhodný výběr, teorie odhadu, testování hypotéz, testy dobré shody, regrese, časové řady. Testy, jejich aplikace při posuzování experimentů, metody použití statistických postupů pro různé typy experimentů, ankety, jejich zpracování a použití.


Architektury výpočetních a komunikačních systémů


Databázové systémy a datové formáty pro informační modelování budov

Modelování stavu systému pomocí stavových diagramů (UML), datové modelování pomocí Entity Relationsip diagramu, platform independent data model, normalizace datového modelu, datové typy, platform specific data model. Implementace datového modelu v databázovém systému (data definition language, data manipulation language). Získávání dat z databáze (data query language) - dotazy do databáze, agregace dat, poddotazy, spojování tabulek. Databáze pro manažerské informační systémy - postupy návrhu, ETL procesy, způsoby uložení dat a jejich optimalizace, zpracování dat, datová tržiště. Datové formáty pro informační modelování budov (BIM) - IFC, IFCXML, COBie - obsah, struktura, využití.

[1]  Specifikace datových formátů IFC/STEP a IFC/XML na stránkách Building Smart http://www.buildingsmart-
[2]  tech.org/specifications/ifc-overview
[3]  MOLNÁR, Zdeněk. Podnikové informační systémy. Vyd. 2., přeprac. V Praze: České vysoké učení technické, 2009, 195s. ISBN 978-80-01-04380-6.
[4]  KANISOVÁ, Hana a Miroslav MÜLLER. UML srozumitelně. 2. aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2006, 176 s. ISBN 80-251-1083-4.
[5]  ARLOW, Jim a Ila NEUSTADT. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací: objektově orientovaná analýza a návrh prakticky. Vyd. 1. Překlad Bogdan Kiszka. Brno: Computer Press, 2007, 567 s. ISBN 978-80-251-1503-9.
[6]  KANTARDZIC, Mehmed. Data mining: concepts, models, methods, and algorithms. 2nd ed. Hoboken, N.J.: IEEE Press, c2011. ISBN 978-0-470-89045-5.
[7]  Dokumentace k databázovému serveru MySQL - http://dev.mysql.com


Inženýrská informatika


Informační systémy pro podporu řízení a rozhodování

Architektury informačních systémů. Přístupy k tvorbě informačního systému. Vrstvy informačního systému. Modelování požadavků na informační systémy, návaznost na procesy stavebního podniku. Procesní modelování, modely spolupráce, modely choreografie, datové modelování v procesních modelech, standard Business Process Model and Notation (BPMN). Měření a vyhodnocení procesů a procesního systému. Modelování požadavků na informační systémy a struktury informačních systémů, Unified Modeling Language (UML), datové modelování. Manažerské informační systémy - fakta, dimenze a ukazatele pro manažerské rozhodování, zdroje dat a příprava dat, způsoby ukládání dat v manažerských informačních systémech, tvorba reportů. Informační model stavby jako informační systém. Využití principů a nástrojů modelování informačních systémů při plánování tvorby a užívání informačního modelu stavby (BIM).

[1]  MOLNÁR, Zdeněk. Podnikové informační systémy. Vyd. 2., přeprac. V Praze: České vysoké učení technické, 2009, 195s. ISBN 978-80-01-04380-6.
[2]  PETR, Jan. Projektování systémů: Určeno pro stud. fak. stavební. 1. vyd. Praha: ČVUT, 1990, 177 s. ISBN 80-010-0460-0.
[3]  Myslín, Josef. Business modelování, 2012, Vyd. 1, česky, Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, Praha, 105 stran, ISBN: 9788086847610.
[4]  KANISOVÁ, Hana a Miroslav MÜLLER. UML srozumitelně. 2. aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2006, 176 s. ISBN 80-251-1083-4.
[5]  ARLOW, Jim a Ila NEUSTADT. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací: objektově orientovaná analýza a návrh prakticky. Vyd. 1. Překlad Bogdan Kiszka. Brno: Computer Press, 2007, 567 s. ISBN 978-80-251-1503-9.
[6]  Specifikace BPMN a příklady na stránkách Object Management Group - http://www.bpmn.org/
[7]  Humphrey, W. S. (March 1988). "Characterizing the software process: A maturity framework". IEEE Software. 5 (2): 73-79. doi:10.1109/52.2014.


Kombinatorické algoritmy


Kybernetika


Modelování dynamiky socioekonomických systémů

Předmět seznámí studenty doktorského studia s metodou modelování změn klíčových parametrů systémů v čase. Metoda umožňuje určení dynamických změn v ekonomických, sociálních i technických systémech.

[1]  Vytlačil, D.: Systémová analýza a syntéza, 2007, ČVUT, Praha.
[2]  Stearman, J.: Business dynamics, MsGraw-Hill, 2000.


Procesní modelování v informačním modelování budov

Procesní modelování, modely spolupráce, modely choreografie, datové modelování v procesních modelech, standard Business Process Model and Notation (BPMN). Využití modelování procesů v informačním modelování budov. Adaptace standardu BPMN pro tvorbu BIM Execution Plan (BEP) a Information Delivery Manual (IDM). Principy návrhu informačních systémů, modelování požadavků na informační systémy, základy Unified Modeling Language (UML). Informační model budovy jako informační systém. Využití principů a nástrojů modelování informačních systémů při plánování tvorby a užívání informačního modelu budovy (BIM).

[1]  Specifikace BPMN a příklady na stránkách Object Management Group - http://www.bpmn.org/
[2]  BIM Project Execution Planning Guide and Templates, The Pennsylvania State University [online], 2012, http://bim.psu.edu.Projeet/resources/contactinfo.aspx
[3]  MIT Design Standards: BIM Execution Plan v6.0 [online], 2016, http://web.mit.edu/facilities/maps/MIT_BIM_execution_plan.pdf
[4]  Příklady dokumentů "Information Delivery Manual" ze stránek: http://iug.buildingsmart.org/idms/
[5]  MOLNÁR, Zdeněk. Podnikové informační systémy. Vyd. 2., přeprac. V Praze: České vysoké učení technické, 2009, 195s. ISBN 978-80-01-04380-6.
[6]  Myslín, Josef. Business modelování, 2012, Vyd. 1, česky, Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, Praha, 105 stran, ISBN: 9788086847610.
[7]  KANISOVÁ, Hana a Miroslav MÜLLER. UML srozumitelně. 2. aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2006, 176 s. ISBN 80-251-1083-4.


Objektové programování a C#

Cíl: student bude schopný navrhnout a vytvořit (problémově orientovanou) aplikaci, zvolit a použít přiměřený postup a architekturu (případně některé návrhové vzory), rozumět důvodům použití konkrétní struktury aplikace. Obsahem kurzu je především: Principy objektového programování, třídy, typy a objekty. Třída, její členy, rozsah platnosti; modifikátory. Instanciace tříd. Datové členy, metody, property; instanční a statické členy. Abstraktní třídy, interface. Dědičnost; generické třídy. Aplikace a knihovny, návrh formulářů, ovládací prvky, kontejnery, komponenty. Speciální třídy - výjimky, výčty, seznamy, asociační pole, vlákna; třída Attribute. Architektura MVC, zpracování událostí; Singleton, Listener, Messenger, Wrapper class. Reflexe.


Optimalizační modelování

Statická lineární a nelineární optimalizace. Dynamická optimalizace. Optimalizace hierarchických systémů. Optimalizace stochastických systémů. Simulace systémů a procesů. Spolehlivost systémů.


Operační systémy


Optimalizace systémů I


Optimalizace systémů II


Specifika stavebnictví a investiční výstavby

Lokální podmíněnost a lokální rozrůzněnost stavby. Dlouhodobost ve výstavbě a užívání stavby a míra neurčitosti. Rozsah a nákladnost ve vztahu k významnosti a prioritám. Heterogennost investičního díla a složitost modelů, projektů a programů. Specifika získávání zakázek (výběrová řízení) a stabilita programu firmy, marketing firmy. Rozsah kooperací na konečném díle a míra odpovědnosti.

[1]  Frisby,T.:How to Survive in Construction,RSMeans 1998, Levy,S.: Project Management in Construction,McGrawHill 2000


Teorie rozhodování


Teorie grafů

Teorie grafů - základní pojmy, formulace grafových úloh, základní algoritmy řešení se zřetelem na efektivnost výpočtu. Souvislost, silná souvislost, stromy a kostry, nejkratší cesty, toky v sítích, párování, eulerovské tahy, hamiltonovské cesty, nazávislost, barevnost, kliky, rovinné grafy.


Teorie informace a informační systémy


Teorie systémů, projektování a optimalizace systémů


Teorie systémů a systémové projektování

Obecná teorie systémů. Základní pojmy. Postup při systémovém řešení problémů. Identifikace systému a jazyky zápisu. Maticový zápis. Metodologie měkkých systémů. Úlohy na systému. Cíle a strategie systému. Architektura socioekonomických systémů. Predikce chování a metody počítačové simulace.


Umělá inteligence


Znalostní systémy a znalostní inženýrství


Advanced Computer Use

Annotace: Documents and data processing - focused on documents and data that are not one-use only or not "use once then discard". Exploiting Office utilities (Microsoft Office, OpenOffice) for advanced document management. Documents (Word), spreadsheets (Excel) and automated data calculations. Desk-top databases (Access). Information systems (IS), basic principles, what is an IS and what is not an IS. Other problem-oriented programs and user interfaces (e.g. np++). With an option: Computer aided processes and activities.


Computer graphics

Foundation of using various types of computer graphics programs. Grid graphics, digital photography, vector drawing, 3D modelling, visualisation. Based computer graphics algorithms.


C# Programming and Application Development

Students will become acquainted with one of the actually most popular programming language from C-family languages containing next to C# also a well-known Java. The simple syntax of C# enables to study the language incrementally by developing real applications since the very beginning. Thus students can develop their own applications after a very short time of study. Thanks to this fact students can pursue themes like advanced use of objects, some of design patterns and application architecture, or user class libraries.


C# 2 - Advanced Application Development

Students will get more familiar with one (C#) of the most popular programming language of the C-family languages, where next to C# also the Java is a member. Students will pursue themes like advanced usage and design of objects, user class libraries and re-use of objects in application development, as well as design patterns and application architecture.


Encoding and Ciphering

Caesat cipher, monoalphabetic cipher, vigenere cipher, enigma, Hill cipher, linear encoding, Hamming encoding, Ellis cipher, DH principe, RSA, PGP, AES

[1]  N.Singh: Book of codes and ciphers


Graphs and their Applications

Fundamentals of graph theory. Emphasis is laid on basic concepts, applications and algorithms. From the contents: connectivity, strong conectivity, trees, shortest paths, flows in networks, Eulerian and Hamiltonian paths, colorings, independent sets, planar graphs.

[1]  Diestel, R.: Graph Theory, Springer, 1996,
[2]  Swamy, M., N., S., Thulasiraman, K., Graphs, Networks and Algorithms. New York, John Wiley&Sons, Inc., 1981.
[3]  Demel, J.: Graphs and their Applications, (internal material).


Information Systems and Database Systems

Fundamental terms, information systems architecture, information system lifecycle, approaches to information system development, business process modeling using Business Process Model and Notation (BPMN) and Unified Modeling Language (UML), information system modeling  using UML, data modeling using ER diagrams, design of primary system database, database implementation using Structured Query Language (SQL), data retrieval from transaction systems and data processing, management information systems, OLAP measures and dimensions design and implementation, results reporting using pivot charts and tables.

[1]  ARLOW, J.: UML 2 and the unified process: practical object-oriented analysis and design, 2005
[2]  AMBLER, S.: The elements of UML 2.0 style, 2005
[3]  Business Process Model and Notation (BPMN). Documents Associated with Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0, 2011
[4]  MySQL Reference Manuals
[5]  THOMSEN, E.: OLAP solutions: multidimensional information systems, 2002


Optimization and Operations Research 10

An introduction to deterministic optimization methodologies with the emphasis on linear optimization; discrete and non-linear optimization including algorithms and computations. Applications will be introduced as appropriate in seminars.

[1]  H.P.Williams: Model Building in Mathematical Programming, Wiley 1994
[2]  H.P.Williams: Model Solving in Mathematical Programming, Wiley 1993
[3]  C.S. Newton, R.A. Sarker: Optimization Modelling. A Practical Approach. CRC Press 2007


Process Modeling and Data Formats for BIM

Fundamental terms, Building information modeling, BIM Execution Plan (BEP), Information Delivery Manual (IDM), Process modeling using Business Process Model and Notation (BPMN) and Unified Modeling Language (UML), Advanced Business Process models - Collaboration of processes and choreography diagrams, BIM execution plan - BIM goals and BIM uses. Using BPMN for modeling of BIM overview map and detailed BIM uses map, process modeling for Information Delivery Manual, Data formats for BIM - IFC, IFCXML, COBie, relation databases, data analysis.

[1]  ARLOW, J.: UML 2 and the unified process: practical object-oriented analysis and design, 2005
[2]  AMBLER, S.: The elements of UML 2.0 style, 2005
[3]  Business Process Model and Notation (BPMN). Documents Associated with Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0, 2011
[4]  Building Information Modeling Execution Planning Guide. BIM Execution Planning, 2010
[5]  Information Delivery Manual Guide to Components and Development Methods, 2010
[6]  MySQL Reference Manuals


System dynamics

The subject explains the principles of system dynamics approach that is used for the description of dynamic behavior of systems. This method can describe the changes of parameters mainly in economic systems. The influence of feedback loops is important part of the system analysis.

[1]  J., D., Sterman, Business Dynamics - System Thinking and Modeling for a Complex World, McGraw-Hill, 2000
[2]  D., Vytlacil, Systémová analýza a syntéza, CTU, 2007, ISBN 978-80-01-03637-2


C# Programovací jazyk a vývoj aplikací


C# Vývoj aplikací


Databázové a manažerské inf.systémy

Návrh databáze primárních transakčních systémů, implementaci relační databáze pomocí jazyka SQL, získávání a zpracování dat z primárních transakčních systémů, návrh a implementaci OLAP ukazatelů, reportování získaných výsledků pomocí kontingenčních tabulek a grafů.

[1]  MOLNÁR, Zdeněk. Podnikové informační systémy. Vyd. 2., přeprac. V Praze: České vysoké učení technické, 2009, 195 s. ISBN 978-80-01-04380-6.
[2]  KANISOVÁ, Hana a Miroslav MÜLLER. UML srozumitelně. 2. aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2006, 176 s. ISBN 80-251-1083-4.
[3]  ARLOW, Jim a Ila NEUSTADT. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací: objektově orientovaná analýza a návrh prakticky. Vyd. 1. Překlad Bogdan Kiszka. Brno: Computer Press, 2007, 567 s. ISBN 978-80-251-1503-9.
[4]  Dokumentace k databázovému serveru MySQL - http://dev.mysql.com


JAVA - programovací jazyk

princip jazyka, JVM, základní datové typy, operátory, iterace, modifikátory, syntaxe. Třídy, objekty, atributy, metody. Dědičnost a polymorfizmus. Balíky, rozhraní. Výjimky, vlákna, synchronizace. Vnořené a anonymní třídy.

[1]  materiály/publikace na dané téma, s podrobností odpovídající úrovni studenta.


Projekt informačního systému

Základní pojmy z oblasti informačních systémů, architektury informačních systémů, životní cyklus informačního systému, přístupy k tvorbě informačního systému - přístup dle životního cyklu a prototypový přístup, manažerské informační systémy, modelování procesů pomocí BPMN a UML, modelování informačního systému - UML a datové modelování pomocí ER diagramů.

[1]  MOLNÁR, Zdeněk. Podnikové informační systémy. Vyd. 2., přeprac. V Praze: České vysoké učení technické, 2009, 195 s. ISBN 978-80-01-04380-6.
[2]  TVRDÍKOVÁ, Milena. Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy: nástroje ke zvyšování kvality informačních systémů. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 173 s. ISBN 978-80-247-2728-8.
[3]  KANISOVÁ, Hana a Miroslav MÜLLER. UML srozumitelně. 2. aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2006, 176 s. ISBN 80-251-1083-4.
[4]  ARLOW, Jim a Ila NEUSTADT. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací: objektově orientovaná analýza a návrh prakticky. Vyd. 1. Překlad Bogdan Kiszka. Brno: Computer Press, 2007, 567 s. ISBN 978-80-251-1503-9.
[5]  Specifikace notace BPMN na stránkách Object Management Group - http://www.bpmn.org/


Procesní mod. a datové formáty pro BIM

Základní pojmy - informační modelování staveb, BIM Execution Plan (BEP), Information Delivery Manual (IDM) Procesní modelování pomocí Business Process Model and Notation (BPMN) a Unified Modeling Language (UML), pokročilé procesní modelování - modely spolupráce procesů a choreografie BIM execution plan - cíle a užití informačního modelu stavby. Využití BPMN pro BIM overview map a BIM uses map, procesní modelování pro Information Delivery Manual, Datové formáty pro BIM - IFC, IFCXML, COBie. Relační databáze, datové analýzy.

[1]  ARLOW, Jim a Ila NEUSTADT. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací: objektově orientovaná analýza a návrh prakticky. Vyd. 1. Překlad Bogdan Kiszka. Brno: Computer Press, 2007, 567 s. ISBN 978-80-251-1503-9.
[2]  AMBLER, S.: The elements of UML 2.0 style, 2005
[3]  Business Process Model and Notation (BPMN). Documents Associated with Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0, 2011
[4]  Building Information Modeling Execution Planning Guide. BIM Execution Planning, 2010
[5]  Information Delivery Manual Guide to Components and Development Methods, 2010
[6]  MySQL Reference Manuals


Rychlá tvorba počítačových aplikací


Systémová dynamika

V předmětu se studenti seznámí s metodou systémové dynamiky, která umožňuje stanovení změn parametrů v technických, ekonomických a sociálních systémech.

[1]  Vytlačil, D.: Systémová analýza a syntéza, 2007, ČVUT, Praha.


TEX a počítačová typografie

Praktické použití TeXu (konkrétně LaTeXu) k počítačové sazbě typograficky dokonalých dokumentů. LaTeX je vhodný zejména pro sazbu odborných publikací, zpráv, diplomových prací, článků, knih apod. Obecné základy typografie a jak to udělat v LaTeXu. Logické a vizuální formátování textu. Sazba matematických textů. Zpracování grafiky. Úprava publikace. Přehled technologií sazby a tisku. Programy metafont a metapost. Jazyky postscript a pdf.

[1]  Rybička: LaTeX pro začátečníky, Konvoj.
[2]  Olšák: TeXbook naruby, Konvoj 2005


Computer Use Fundamentals

1) Office utilities (OpenOffice, Microsoft Office): word processing, spreadsheets, databases. 2) AutoCAD - Computer graphics, graphic tools, computer-aided design (CAD). 3) Other problem-oriented programs, user interfaces. 4) Information systems (IS), basic principles, what IS's are or are not. ( 5) Computer-aided processes and activities).

[1]  - Office manuals, ...
[2]  - AutoCad manuals, ...
[3]  - Laudon, K.C., Laudon, J.P.: Management Information Systems, 1991, Macmillan, N.Y.
[4]  - Curtis, G., Cobham, D.: Business Information Systems, FT, Prentice Hall


Kombinatorická optimalizace

Efektivní algoritmy pro řešení kombinatorických optimalizačních úloh, tj. úloh, kde hledáme nejlepší konfiguraci z konečné, ale rozsáhlé množiny přípustných řešení. Klasifikace úloh a metod řešení, NP-těžké úlohy, line8rn9 programování a dualita, pokročilejší polynomiální algoritmy, metoda větví a mezí, dynamické programování, heuristiky, aproximační algoritmy, aproximační schémata, lokální průzkum, použití náhody, genetické algoritmy.

[1]  Kučera, L. Kombinatorické algoritmy.
[2]  Papadimitriou, Steiglitz: Combinatorial optimization.
[3]  Kozen, D. Design and Analysis of Algorithms, Springer, 1991.


Aplikované statistické metody

Pojem pravděpodobnosti, náhodná veličina, náhodný vektor, popisná statistika, náhodný výběr, teorie odhadu, testování hypotéz, testy dobré shody, regrese, časové řady. Testy, jejich aplikace při posuzování experimentů, metody použití statistických postupů pro různé typy experimentů, ankety, jejich zpracování a použití.


Architektury výpočetních a komunikačních systémů


Databázové systémy a datové formáty pro informační modelování budov

Modelování stavu systému pomocí stavových diagramů (UML), datové modelování pomocí Entity Relationsip diagramu, platform independent data model, normalizace datového modelu, datové typy, platform specific data model. Implementace datového modelu v databázovém systému (data definition language, data manipulation language). Získávání dat z databáze (data query language) - dotazy do databáze, agregace dat, poddotazy, spojování tabulek. Databáze pro manažerské informační systémy - postupy návrhu, ETL procesy, způsoby uložení dat a jejich optimalizace, zpracování dat, datová tržiště. Datové formáty pro informační modelování budov (BIM) - IFC, IFCXML, COBie - obsah, struktura, využití.


Inženýrská informatika


Informační systémy pro podporu řízení a rozhodování

Architektury informačních systémů. Přístupy k tvorbě informačního systému. Vrstvy informačního systému. Modelování požadavků na informační systémy, návaznost na procesy stavebního podniku. Procesní modelování, modely spolupráce, modely choreografie, datové modelování v procesních modelech, standard Business Process Model and Notation (BPMN). Měření a vyhodnocení procesů a procesního systému. Modelování požadavků na informační systémy a struktury informačních systémů, Unified Modeling Language (UML), datové modelování. Manažerské informační systémy - fakta, dimenze a ukazatele pro manažerské rozhodování, zdroje dat a příprava dat, způsoby ukládání dat v manažerských informačních systémech, tvorba reportů. Informační model stavby jako informační systém. Využití principů a nástrojů modelování informačních systémů při plánování tvorby a užívání informačního modelu stavby (BIM).


Kombinatorické algoritmy


Kybernetika


Modelování dynamiky socioekonomických systémů

Předmět seznámí studenty doktorského studia s metodou modelování změn klíčových parametrů systémů v čase. Metoda umožňuje určení dynamických změn v ekonomických, sociálních i technických systémech.


Procesní modelování v informačním modelování budov

Procesní modelování, modely spolupráce, modely choreografie, datové modelování v procesních modelech, standard Business Process Model and Notation (BPMN). Využití modelování procesů v informačním modelování budov. Adaptace standardu BPMN pro tvorbu BIM Execution Plan (BEP) a Information Delivery Manual (IDM). Principy návrhu informačních systémů, modelování požadavků na informační systémy, základy Unified Modeling Language (UML). Informační model budovy jako informační systém. Využití principů a nástrojů modelování informačních systémů při plánování tvorby a užívání informačního modelu budovy (BIM).


Objektové programování a C#

Cíl: student bude schopný navrhnout a vytvořit (problémově orientovanou) aplikaci, zvolit a použít přiměřený postup a architekturu (případně některé návrhové vzory), rozumět důvodům použití konkrétní struktury aplikace. Obsahem kurzu je především: Principy objektového programování, třídy, typy a objekty. Třída, její členy, rozsah platnosti; modifikátory. Instanciace tříd. Datové členy, metody, property; instanční a statické členy. Abstraktní třídy, interface. Dědičnost; generické třídy. Aplikace a knihovny, návrh formulářů, ovládací prvky, kontejnery, komponenty. Speciální třídy - výjimky, výčty, seznamy, asociační pole, vlákna; třída Attribute. Architektura MVC, zpracování událostí; Singleton, Listener, Messenger, Wrapper class. Reflexe.


Optimalizační modelování

Statická lineární a nelineární optimalizace. Dynamická optimalizace. Optimalizace hierarchických systémů. Optimalizace stochastických systémů. Simulace systémů a procesů. Spolehlivost systémů.


Operační systémy


Optimalizace systémů I


Optimalizace systémů II


Specifika stavebnictví a investiční výstavby

Lokální podmíněnost a lokální rozrůzněnost stavby. Dlouhodobost ve výstavbě a užívání stavby a míra neurčitosti. Rozsah a nákladnost ve vztahu k významnosti a prioritám. Heterogennost investičního díla a složitost modelů, projektů a programů. Specifika získávání zakázek (výběrová řízení) a stabilita programu firmy, marketing firmy. Rozsah kooperací na konečném díle a míra odpovědnosti.


Teorie rozhodování


Teorie grafů

Teorie grafů - základní pojmy, formulace grafových úloh, základní algoritmy řešení se zřetelem na efektivnost výpočtu. Souvislost, silná souvislost, stromy a kostry, nejkratší cesty, toky v sítích, párování, eulerovské tahy, hamiltonovské cesty, nazávislost, barevnost, kliky, rovinné grafy.


Teorie informace a informační systémy


Teorie systémů, projektování a optimalizace systémů


Teorie systémů a systémové projektování

Obecná teorie systémů. Základní pojmy. Postup při systémovém řešení problémů. Identifikace systému a jazyky zápisu. Maticový zápis. Metodologie měkkých systémů. Úlohy na systému. Cíle a strategie systému. Architektura socioekonomických systémů. Predikce chování a metody počítačové simulace.


Umělá inteligence


Znalostní systémy a znalostní inženýrství


Advanced Computer Use

Annotace: Documents and data processing - focused on documents and data that are not one-use only or not "use once then discard". Exploiting Office utilities (Microsoft Office, OpenOffice) for advanced document management. Documents (Word), spreadsheets (Excel) and automated data calculations. Desk-top databases (Access). Information systems (IS), basic principles, what is an IS and what is not an IS. Other problem-oriented programs and user interfaces (e.g. np++). With an option: Computer aided processes and activities.


C# Programming and Application Development

Students will become acquainted with one of the actually most popular programming language from C-family languages containing next to C# also a well-known Java. The simple syntax of C# enables to study the language incrementally by developing real applications since the very beginning. Thus students can develop their own applications after a very short time of study. Thanks to this fact students can pursue themes like advanced use of objects, some of design patterns and application architecture, or user class libraries.


C# 2 - Advanced Application Development

Students will get more familiar with one (C#) of the most popular programming language of the C-family languages, where next to C# also the Java is a member. Students will pursue themes like advanced usage and design of objects, user class libraries and re-use of objects in application development, as well as design patterns and application architecture.


Encoding and Ciphering

Caesat cipher, monoalphabetic cipher, vigenere cipher, enigma, Hill cipher, linear encoding, Hamming encoding, Ellis cipher, DH principe, RSA, PGP, AES


Information Systems and Database Systems

Fundamental terms, information systems architecture, information system lifecycle, approaches to information system development, business process modeling using Business Process Model and Notation (BPMN) and Unified Modeling Language (UML), information system modeling  using UML, data modeling using ER diagrams, design of primary system database, database implementation using Structured Query Language (SQL), data retrieval from transaction systems and data processing, management information systems, OLAP measures and dimensions design and implementation, results reporting using pivot charts and tables.


Operační výzkum a matem. metody v technologii


Optimization and Operations Research 20

The course may either continue the course Optimization and Operations Research 10 or may be studied separately. Important deterministic and stochastic models are introduced ranging from Multicriterial Decision Making to Queuing Theory. Applications will be shown as appropriate in seminars.


Project management

Annotation: Project definition and production processes. Project Life Cycles. The project goal setting. Organizational structures - traditional organization, matrix organizational form. Project management team and the project office. The description of the contracts. Network scheduling techniques - CPM, PERT. Management of the resources. Project management information systems. Analytical methods used in the project management. The content of the feasibility studies.


Process Modeling and Data Formats for BIM

Fundamental terms, Building information modeling, BIM Execution Plan (BEP), Information Delivery Manual (IDM), Process modeling using Business Process Model and Notation (BPMN) and Unified Modeling Language (UML), Advanced Business Process models - Collaboration of processes and choreography diagrams, BIM execution plan - BIM goals and BIM uses. Using BPMN for modeling of BIM overview map and detailed BIM uses map, process modeling for Information Delivery Manual, Data formats for BIM - IFC, IFCXML, COBie, relation databases, data analysis.


Počítačové sítě

Architektury počítačových sítí. Přenosová média, kódování dat pro přenos. Lokální sítě, řízení přístupu k médiu, propojování sítí na 2. a 3. vrstvě. Směrování, směrovací algoritmy. Protokoly IPv4, IPv6, TCP, UDP, ICMP, DNS, http, smtp, pop3. Bezpečenost v počítačových sítích, rizika, opatření. Autentizace, řízení přístupu, šifrování, digitální podpis, SSL/TLS.


System dynamics

The subject explains the principles of system dynamics approach that is used for the description of dynamic behavior of systems. This method can describe the changes of parameters mainly in economic systems. The influence of feedback loops is important part of the system analysis.


Teorie grafů

Teorie grafů - základní pojmy, formulace grafových úloh, základní algoritmy řešení se zřetelem na efektivnost výpočtu. Souvislost, silná souvislost, stromy a kostry, nejkratší cesty, toky v sítích, párování, přiřazovací úloha, hamiltonovské cesty, nazávislost, barevnost, kliky, rovinné grafy.

[1] Jirí Demel: Grafy a jejich aplikace, Academia, Praha 2002


Business Inteligence

Využití Business Inteligence jako prostředku k řízení firmy. Seznámení s problematikou korporátního reportingu z pohledu Businessu, tvůrců reportů i zpracovatelů požadavku. Seznámení se s problematikou datových skladů, pořizování dat a jejich následné zpracování


C# Programovací jazyk a vývoj aplikací


C# Vývoj aplikací


Databázové a manažerské inf.systémy

Návrh databáze primárních transakčních systémů, implementaci relační databáze pomocí jazyka SQL, získávání a zpracování dat z primárních transakčních systémů, návrh a implementaci OLAP ukazatelů, reportování získaných výsledků pomocí kontingenčních tabulek a grafů.


JAVA - programovací jazyk

princip jazyka, JVM, základní datové typy, operátory, iterace, modifikátory, syntaxe. Třídy, objekty, atributy, metody. Dědičnost a polymorfizmus. Balíky, rozhraní. Výjimky, vlákna, synchronizace. Vnořené a anonymní třídy.


Projekt informačního systému

Základní pojmy z oblasti informačních systémů, architektury informačních systémů, životní cyklus informačního systému, přístupy k tvorbě informačního systému - přístup dle životního cyklu a prototypový přístup, manažerské informační systémy, modelování procesů pomocí BPMN a UML, modelování informačního systému - UML a datové modelování pomocí ER diagramů.


Procesní mod. a datové formáty pro BIM

Základní pojmy - informační modelování staveb, BIM Execution Plan (BEP), Information Delivery Manual (IDM) Procesní modelování pomocí Business Process Model and Notation (BPMN) a Unified Modeling Language (UML), pokročilé procesní modelování - modely spolupráce procesů a choreografie BIM execution plan - cíle a užití informačního modelu stavby. Využití BPMN pro BIM overview map a BIM uses map, procesní modelování pro Information Delivery Manual, Datové formáty pro BIM - IFC, IFCXML, COBie. Relační databáze, datové analýzy.


Systémová dynamika

V předmětu se studenti seznámí s metodou systémové dynamiky, která umožňuje stanovení změn parametrů v technických, ekonomických a sociálních systémech.


TEX a počítačová typografie

Praktické použití TeXu (konkrétně LaTeXu) k počítačové sazbě typograficky dokonalých dokumentů. LaTeX je vhodný zejména pro sazbu odborných publikací, zpráv, diplomových prací, článků, knih apod. Obecné základy typografie a jak to udělat v LaTeXu. Logické a vizuální formátování textu. Sazba matematických textů. Zpracování grafiky. Úprava publikace. Přehled technologií sazby a tisku. Programy metafont a metapost. Jazyky postscript a pdf.

[1] Rybička, J.: LaTeX pro začátečníky, Konvoj, Brno 2003
[2] Olšák, P.: TeXbook naruby, Konvoj, Brno 1997
[3] Olšák, P.: Typografický systém TeX, CSTUG 1995


Computer Use Fundamentals

1) Office utilities (OpenOffice, Microsoft Office): word processing, spreadsheets, databases. 2) AutoCAD - Computer graphics, graphic tools, computer-aided design (CAD). 3) Other problem-oriented programs, user interfaces. 4) Information systems (IS), basic principles, what IS's are or are not. ( 5) Computer-aided processes and activities).


Navrhování a analýza algoritmů

Předmět poskytuje obecný pohled na problematiku návrhu a analýzy vlastností algoritmů (specifikace, důkazy správnosti, časová a paměťová složitost, jejich měření a dokazování). Výklad není zaměřen na konkrétní programovací jazyk. Probírají se základní modely výpočtu, základní datové struktury, třídění, vybrané úloh grafové algoritmy a další. Třídy úloh P a NP.


Aplikované statistické metody

Pojem pravděpodobnosti, náhodná veličina, náhodný vektor, popisná statistika, náhodný výběr, teorie odhadu, testování hypotéz, testy dobré shody, regrese, časové řady. Testy, jejich aplikace při posuzování experimentů, metody použití statistických postupů pro různé typy experimentů, ankety, jejich zpracování a použití.


Architektury výpočetních a komunikačních systémů


Inženýrská informatika


Informační systémy pro podporu řízení a rozhodování


Kombinatorické algoritmy


Kybernetika


Modelování dynamiky socioekonomických systémů

[1]  Vytlačil, D.: Systémová analýza a syntéza, 2007, ČVUT, Praha.
[2]  Stearman, J.: Business dynamics, MsGraw-Hill, 2000.


Operační systémy


Optimalizace systémů I


Optimalizace systémů II


Specifika stavebnictví a investiční výstavby

Lokální podmíněnost a lokální rozrůzněnost stavby. Dlouhodobost ve výstavbě a užívání stavby a míra neurčitosti. Rozsah a nákladnost ve vztahu k významnosti a prioritám. Heterogennost investičního díla a složitost modelů, projektů a programů. Specifika získávání zakázek (výběrová řízení) a stabilita programu firmy, marketing firmy. Rozsah kooperací na konečném díle a míra odpovědnosti.

[1]  Frisby,T.:How to Survive in Construction,RSMeans 1998, Levy,S.: Project Management in Construction,McGrawHill 2000


Teorie rozhodování


Teorie informace a informační systémy


Teorie systémů, projektování a optimalizace systémů


Umělá inteligence


Znalostní systémy a znalostní inženýrství


Advanced Computer Use

Annotace: Documents and data processing - focused on documents and data that are not one-use only or not "use once then discard". Exploiting Office utilities (Microsoft Office, OpenOffice) for advanced document management. Documents (Word), spreadsheets (Excel) and automated data calculations. Desk-top databases (Access). Information systems (IS), basic principles, what is an IS and what is not an IS. Other problem-oriented programs and user interfaces (e.g. np++). With an option: Computer aided processes and activities.


Computer graphics

Foundation of using various types of computer graphics programs. Grid graphics, digital photography, vector drawing, 3D modelling, visualisation. Based computer graphics algorithms.


C# Programming and Application Development

Students will become acquainted with one of the actually most popular programming language from C-family languages containing next to C# also a well-known Java. The simple syntax of C# enables to study the language incrementally by developing real applications since the very beginning. Thus students can develop their own applications after a very short time of study. Thanks to this fact students can pursue themes like advanced use of objects, some of design patterns and application architecture, or user class libraries.


C# 2 - Advanced Application Development

Students will get more familiar with one (C#) of the most popular programming language of the C-family languages, where next to C# also the Java is a member. Students will pursue themes like advanced usage and design of objects, user class libraries and re-use of objects in application development, as well as design patterns and application architecture.


Encoding and Ciphering

Caesat cipher, monoalphabetic cipher, vigenere cipher, enigma, Hill cipher, linear encoding, Hamming encoding, Ellis cipher, DH principe, RSA, PGP, AES

[1]  N.Singh: Book of codes and ciphers


Graphs and their Applications

Fundamentals of graph theory. Emphasis is laid on basic concepts, applications and algorithms. From the contents: connectivity, strong conectivity, trees, shortest paths, flows in networks, Eulerian and Hamiltonian paths, colorings, independent sets, planar graphs.

[1]  Diestel, R.: Graph Theory, Springer, 1996,
[2]  Swamy, M., N., S., Thulasiraman, K., Graphs, Networks and Algorithms. New York, John Wiley&Sons, Inc., 1981.
[3]  Demel, J.: Graphs and their Applications, (internal material).


Information Systems and Database Systems

Fundamental terms, information systems architecture, information system lifecycle, approaches to information system development, business process modeling using Business Process Model and Notation (BPMN) and Unified Modeling Language (UML), information system modeling  using UML, data modeling using ER diagrams, design of primary system database, database implementation using Structured Query Language (SQL), data retrieval from transaction systems and data processing, management information systems, OLAP measures and dimensions design and implementation, results reporting using pivot charts and tables.

[1]  ARLOW, J.: UML 2 and the unified process: practical object-oriented analysis and design, 2005
[2]  AMBLER, S.: The elements of UML 2.0 style, 2005
[3]  Business Process Model and Notation (BPMN). Documents Associated with Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0, 2011
[4]  MySQL Reference Manuals
[5]  THOMSEN, E.: OLAP solutions: multidimensional information systems, 2002


Optimization and Operations Research 10

An introduction to deterministic optimization methodologies with the emphasis on linear optimization; discrete and non-linear optimization including algorithms and computations. Applications will be introduced as appropriate in seminars.

[1]  H.P.Williams: Model Building in Mathematical Programming, Wiley 1994
[2]  H.P.Williams: Model Solving in Mathematical Programming, Wiley 1993
[3]  C.S. Newton, R.A. Sarker: Optimization Modelling. A Practical Approach. CRC Press 2007


Process Modeling and Data Formats for BIM

Fundamental terms, Building information modeling, BIM Execution Plan (BEP), Information Delivery Manual (IDM), Process modeling using Business Process Model and Notation (BPMN) and Unified Modeling Language (UML), Advanced Business Process models - Collaboration of processes and choreography diagrams, BIM execution plan - BIM goals and BIM uses. Using BPMN for modeling of BIM overview map and detailed BIM uses map, process modeling for Information Delivery Manual, Data formats for BIM - IFC, IFCXML, COBie, relation databases, data analysis.

[1]  ARLOW, J.: UML 2 and the unified process: practical object-oriented analysis and design, 2005
[2]  AMBLER, S.: The elements of UML 2.0 style, 2005
[3]  Business Process Model and Notation (BPMN). Documents Associated with Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0, 2011
[4]  Building Information Modeling Execution Planning Guide. BIM Execution Planning, 2010
[5]  Information Delivery Manual Guide to Components and Development Methods, 2010
[6]  MySQL Reference Manuals


System dynamics

The subject explains the principles of system dynamics approach that is used for the description of dynamic behavior of systems. This method can describe the changes of parameters mainly in economic systems. The influence of feedback loops is important part of the system analysis.

[1]  J., D., Sterman, Business Dynamics - System Thinking and Modeling for a Complex World, McGraw-Hill, 2000
[2]  D., Vytlacil, Systémová analýza a syntéza, CTU, 2007, ISBN 978-80-01-03637-2


Business Inteligence

Využití Business Inteligence jako prostředku k řízení firmy. Seznámení s problematikou korporátního reportingu z pohledu Businessu, tvůrců reportů i zpracovatelů požadavku. Seznámení se s problematikou datových skladů, pořizování dat a jejich následné zpracování

[1]  portfolio SAP http://help.sap.com/boall_en/, příručka pro tvorbu reportů http://help.sap.com/businessobject/product_guides/boexir4/en/xi4_ia_desktop_en.pdf, příručka pro návrh sémantické vrstvy dtto jako předchozí adresa po /xi4_info_design_tool_en.pdf


C# Programovací jazyk a vývoj aplikací


C# Vývoj aplikací


Databázové a manažerské inf.systémy

Návrh databáze primárních transakčních systémů, implementaci relační databáze pomocí jazyka SQL, získávání a zpracování dat z primárních transakčních systémů, návrh a implementaci OLAP ukazatelů, reportování získaných výsledků pomocí kontingenčních tabulek a grafů.

[1]  MOLNÁR, Zdeněk. Podnikové informační systémy. Vyd. 2., přeprac. V Praze: České vysoké učení technické, 2009, 195 s. ISBN 978-80-01-04380-6.
[2]  KANISOVÁ, Hana a Miroslav MÜLLER. UML srozumitelně. 2. aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2006, 176 s. ISBN 80-251-1083-4.
[3]  ARLOW, Jim a Ila NEUSTADT. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací: objektově orientovaná analýza a návrh prakticky. Vyd. 1. Překlad Bogdan Kiszka. Brno: Computer Press, 2007, 567 s. ISBN 978-80-251-1503-9.
[4]  Dokumentace k databázovému serveru MySQL - http://dev.mysql.com


JAVA - programovací jazyk

princip jazyka, JVM, základní datové typy, operátory, iterace, modifikátory, syntaxe. Třídy, objekty, atributy, metody. Dědičnost a polymorfizmus. Balíky, rozhraní. Výjimky, vlákna, synchronizace. Vnořené a anonymní třídy.

[1]  materiály/publikace na dané téma, s podrobností odpovídající úrovni studenta.


Projekt informačního systému

Základní pojmy z oblasti informačních systémů, architektury informačních systémů, životní cyklus informačního systému, přístupy k tvorbě informačního systému - přístup dle životního cyklu a prototypový přístup, manažerské informační systémy, modelování procesů pomocí BPMN a UML, modelování informačního systému - UML a datové modelování pomocí ER diagramů.

[1]  MOLNÁR, Zdeněk. Podnikové informační systémy. Vyd. 2., přeprac. V Praze: České vysoké učení technické, 2009, 195 s. ISBN 978-80-01-04380-6.
[2]  TVRDÍKOVÁ, Milena. Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy: nástroje ke zvyšování kvality informačních systémů. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 173 s. ISBN 978-80-247-2728-8.
[3]  KANISOVÁ, Hana a Miroslav MÜLLER. UML srozumitelně. 2. aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2006, 176 s. ISBN 80-251-1083-4.
[4]  ARLOW, Jim a Ila NEUSTADT. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací: objektově orientovaná analýza a návrh prakticky. Vyd. 1. Překlad Bogdan Kiszka. Brno: Computer Press, 2007, 567 s. ISBN 978-80-251-1503-9.
[5]  Specifikace notace BPMN na stránkách Object Management Group - http://www.bpmn.org/


Procesní mod. a datové formáty pro BIM

Základní pojmy - informační modelování staveb, BIM Execution Plan (BEP), Information Delivery Manual (IDM) Procesní modelování pomocí Business Process Model and Notation (BPMN) a Unified Modeling Language (UML), pokročilé procesní modelování - modely spolupráce procesů a choreografie BIM execution plan - cíle a užití informačního modelu stavby. Využití BPMN pro BIM overview map a BIM uses map, procesní modelování pro Information Delivery Manual, Datové formáty pro BIM - IFC, IFCXML, COBie. Relační databáze, datové analýzy.

[1]  ARLOW, Jim a Ila NEUSTADT. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací: objektově orientovaná analýza a návrh prakticky. Vyd. 1. Překlad Bogdan Kiszka. Brno: Computer Press, 2007, 567 s. ISBN 978-80-251-1503-9.
[2]  AMBLER, S.: The elements of UML 2.0 style, 2005
[3]  Business Process Model and Notation (BPMN). Documents Associated with Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0, 2011
[4]  Building Information Modeling Execution Planning Guide. BIM Execution Planning, 2010
[5]  Information Delivery Manual Guide to Components and Development Methods, 2010
[6]  MySQL Reference Manuals


Rychlá tvorba počítačových aplikací


Systémová dynamika


TEX a počítačová typografie

Praktické použití TeXu (konkrétně LaTeXu) k počítačové sazbě typograficky dokonalých dokumentů. LaTeX je vhodný zejména pro sazbu odborných publikací, zpráv, diplomových prací, článků, knih apod. Obecné základy typografie a jak to udělat v LaTeXu. Logické a vizuální formátování textu. Sazba matematických textů. Zpracování grafiky. Úprava publikace. Přehled technologií sazby a tisku. Programy metafont a metapost. Jazyky postscript a pdf.

[1]  Rybička: LaTeX pro začátečníky, Konvoj.
[2]  Olšák: TeXbook naruby, Konvoj 2005


Computer Use Fundamentals

1) Office utilities (OpenOffice, Microsoft Office): word processing, spreadsheets, databases. 2) AutoCAD - Computer graphics, graphic tools, computer-aided design (CAD). 3) Other problem-oriented programs, user interfaces. 4) Information systems (IS), basic principles, what IS's are or are not. ( 5) Computer-aided processes and activities).

[1]  - Office manuals, ...
[2]  - AutoCad manuals, ...
[3]  - Laudon, K.C., Laudon, J.P.: Management Information Systems, 1991, Macmillan, N.Y.
[4]  - Curtis, G., Cobham, D.: Business Information Systems, FT, Prentice Hall


Kombinatorická optimalizace

Efektivní algoritmy pro řešení kombinatorických optimalizačních úloh, tj. úloh, kde hledáme nejlepší konfiguraci z konečné, ale rozsáhlé množiny přípustných řešení. Klasifikace úloh a metod řešení, NP-těžké úlohy, line8rn9 programování a dualita, pokročilejší polynomiální algoritmy, metoda větví a mezí, dynamické programování, heuristiky, aproximační algoritmy, aproximační schémata, lokální průzkum, použití náhody, genetické algoritmy.

[1]  Kučera, L. Kombinatorické algoritmy.
[2]  Papadimitriou, Steiglitz: Combinatorial optimization.
[3]  Kozen, D. Design and Analysis of Algorithms, Springer, 1991.


Aplikované statistické metody

Pojem pravděpodobnosti, náhodná veličina, náhodný vektor, popisná statistika, náhodný výběr, teorie odhadu, testování hypotéz, testy dobré shody, regrese, časové řady. Testy, jejich aplikace při posuzování experimentů, metody použití statistických postupů pro různé typy experimentů, ankety, jejich zpracování a použití.


Architektury výpočetních a komunikačních systémů


Databázové systémy a datové formáty pro informační modelování budov

Modelování stavu systému pomocí stavových diagramů (UML), datové modelování pomocí Entity Relationsip diagramu, platform independent data model, normalizace datového modelu, datové typy, platform specific data model. Implementace datového modelu v databázovém systému a plnění daty (data definition language, data manipulation language). Získávání dat z databáze (data query language) ? dotazy do databáze, agregace dat, poddotazy, spojování tabulek. Databáze pro manažerské informační systémy - postupy návrhu, ETL procesy, způsoby uložení dat a jejich optimalizace, zpracování dat, datová tržiště. Datové formáty pro informační modelování budov (BIM) - IFC, IFCXML, COBie ? obsah, struktura, využití.


Inženýrská informatika


Informační systémy a počítačové sítě


Informační systémy pro podporu řízení a rozhodování


Kombinatorické algoritmy


Kybernetika


Modelování dynamiky socioekonomických systémů

[1]  Vytlačil, D.: Systémová analýza a syntéza, 2007, ČVUT, Praha.
[2]  Stearman, J.: Business dynamics, MsGraw-Hill, 2000.


Procesní modelování v informačním modelování budov


Objektové programování a C#

Cíl: student bude schopný navrhnout a vytvořit (problémově orientovanou) aplikaci, zvolit a použít přiměřený postup a architekturu (případně některé návrhové vzory), rozumět důvodům použití konkrétní struktury aplikace. Obsahem kurzu je především: Principy objektového programování, třídy, typy a objekty. Třída, její členy, rozsah platnosti; modifikátory. Instanciace tříd. Datové členy, metody, property; instanční a statické členy. Abstraktní třídy, interface. Dědičnost; generické třídy. Aplikace a knihovny, návrh formulářů, ovládací prvky, kontejnery, komponenty. Speciální třídy - výjimky, výčty, seznamy, asociační pole, vlákna; třída Attribute. Architektura MVC, zpracování událostí; Singleton, Listener, Messenger, Wrapper class. Reflexe.


Optimalizační modelování

Statická lineární a nelineární optimalizace. Dynamická optimalizace. Optimalizace hierarchických systémů. Optimalizace stochastických systémů. Simulace systémů a procesů. Spolehlivost systémů.


Operační systémy


Optimalizace systémů I


Optimalizace systémů II


Specifika stavebnictví a investiční výstavby

Lokální podmíněnost a lokální rozrůzněnost stavby. Dlouhodobost ve výstavbě a užívání stavby a míra neurčitosti. Rozsah a nákladnost ve vztahu k významnosti a prioritám. Heterogennost investičního díla a složitost modelů, projektů a programů. Specifika získávání zakázek (výběrová řízení) a stabilita programu firmy, marketing firmy. Rozsah kooperací na konečném díle a míra odpovědnosti.

[1]  Frisby,T.:How to Survive in Construction,RSMeans 1998, Levy,S.: Project Management in Construction,McGrawHill 2000


Teorie rozhodování


Teorie grafů

Teorie grafů - základní pojmy, formulace grafových úloh, základní algoritmy řešení se zřetelem na efektivnost výpočtu. Souvislost, silná souvislost, stromy a kostry, nejkratší cesty, toky v sítích, párování, eulerovské tahy, hamiltonovské cesty, nazávislost, barevnost, kliky, rovinné grafy.


Teorie informace a informační systémy


Teorie systémů, projektování a optimalizace systémů


Teorie systémů a systémové projektování

Obecná teorie systémů. Základní pojmy. Postup při systémovém řešení problémů. Identifikace systému a jazyky zápisu. Maticový zápis. Metodologie měkkých systémů. Úlohy na systému. Cíle a strategie systému. Architektura socioekonomických systémů. Predikce chování a metody počítačové simulace.


Umělá inteligence


Znalostní systémy a znalostní inženýrství


Advanced Computer Use


Computer graphics


C# Programming and Application Development

Students will become acquainted with one of the actually most popular programming language from C-family languages containing next to C# also a well-known Java. The simple syntax of C# enables to study the language incrementally by developing real applications since the very beginning. Thus students can develop their own applications after a very short time of study. Thanks to this fact students can pursue themes like advanced use of objects, some of design patterns and application architecture, or user class libraries.


C# 2 - Advanced Application Development

Students will get more familiar with one (C#) of the most popular programming language of the C-family languages, where next to C# also the Java is a member. Students will pursue themes like advanced usage and design of objects, user class libraries and re-use of objects in application development, as well as design patterns and application architecture.


Encoding and Ciphering

Caesat cipher, monoalphabetic cipher, vigenere cipher, enigma, Hill cipher, linear encoding, Hamming encoding, Ellis cipher, DH principe, RSA, PGP, AES

[1]  N.Singh: Book of codes and ciphers


Graphs and their Applications

[1]  Diestel, R.: Graph Theory, Springer, 1996,
[2]  Swamy, M., N., S., Thulasiraman, K., Graphs, Networks and Algorithms. New York, John Wiley&Sons, Inc., 1981.
[3]  Demel, J.: Graphs and their Applications, (internal material).


Information Systems and Database Systems

Fundamental terms, information systems architecture, information system lifecycle, approaches to information system development, business process modeling using Business Process Model and Notation (BPMN) and Unified Modeling Language (UML), information system modeling  using UML, data modeling using ER diagrams, design of primary system database, database implementation using Structured Query Language (SQL), data retrieval from transaction systems and data processing, management information systems, OLAP measures and dimensions design and implementation, results reporting using pivot charts and tables.

[1]  ARLOW, J.: UML 2 and the unified process: practical object-oriented analysis and design, 2005
[2]  AMBLER, S.: The elements of UML 2.0 style, 2005
[3]  Business Process Model and Notation (BPMN). Documents Associated with Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0, 2011
[4]  MySQL Reference Manuals
[5]  THOMSEN, E.: OLAP solutions: multidimensional information systems, 2002


Optimization and Operations Research 10

Deterministic models: linear optimisation (LO), graphic and simplex method, duality in LO, Integer optimisation, transportation problem, dynamic and non-linear optimisation, inventory control (deterministic), multicriterial decision-making; Stochastic models: queuing theory,inventory control (stochastic), simulation and Monte Carlo Method, replacement theory, correlation and regression, cluster annalysis.

[1]  H.P.Williams: Model Building in Mathematical Programming, Wiley 1994
[2]  H.P.Williams: Model Solving in Mathematical Programming, Wiley 1993
[3]  C.S. Newton, R.A. Sarker: Optimization Modelling. A Practical Approach. CRC Press 2007


Process Modeling and Data Formats for BIM

Fundamental terms, Building information modeling, BIM Execution Plan (BEP), Information Delivery Manual (IDM), Process modeling using Business Process Model and Notation (BPMN) and Unified Modeling Language (UML), Advanced Business Process models - Collaboration of processes and choreography diagrams, BIM execution plan - BIM goals and BIM uses. Using BPMN for modeling of BIM overview map and detailed BIM uses map, process modeling for Information Delivery Manual, Data formats for BIM - IFC, IFCXML, COBie, relation databases, data analysis.

[1]  ARLOW, J.: UML 2 and the unified process: practical object-oriented analysis and design, 2005
[2]  AMBLER, S.: The elements of UML 2.0 style, 2005
[3]  Business Process Model and Notation (BPMN). Documents Associated with Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0, 2011
[4]  Building Information Modeling Execution Planning Guide. BIM Execution Planning, 2010
[5]  Information Delivery Manual Guide to Components and Development Methods, 2010
[6]  MySQL Reference Manuals


System dynamics

The subject explains the principles of system dynamics approach that is used for the description of dynamic behavior of systems. This method can describe the changes of parameters mainly in economic systems. The influence of feedback loops is important part of the system analysis.

[1]  J., D., Sterman, Business Dynamics - System Thinking and Modeling for a Complex World, McGraw-Hill, 2000
[2]  D., Vytlacil, Systémová analýza a syntéza, CTU, 2007, ISBN 978-80-01-03637-2


Business Inteligence

Využití Business Inteligence jako prostředku k řízení firmy. Seznámení s problematikou korporátního reportingu z pohledu Businessu, tvůrců reportů i zpracovatelů požadavku. Seznámení se s problematikou datových skladů, pořizování dat a jejich následné zpracování

[1]  portfolio SAP http://help.sap.com/boall_en/, příručka pro tvorbu reportů http://help.sap.com/businessobject/product_guides/boexir4/en/xi4_ia_desktop_en.pdf, příručka pro návrh sémantické vrstvy dtto jako předchozí adresa po /xi4_info_design_tool_en.pdf


C# Programovací jazyk a vývoj aplikací


C# Vývoj aplikací


Databázové a manažerské inf.systémy

Návrh databáze primárních transakčních systémů, implementaci relační databáze pomocí jazyka SQL, získávání a zpracování dat z primárních transakčních systémů, návrh a implementaci OLAP ukazatelů, reportování získaných výsledků pomocí kontingenčních tabulek a grafů.

[1]  MOLNÁR, Zdeněk. Podnikové informační systémy. Vyd. 2., přeprac. V Praze: České vysoké učení technické, 2009, 195 s. ISBN 978-80-01-04380-6.
[2]  KANISOVÁ, Hana a Miroslav MÜLLER. UML srozumitelně. 2. aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2006, 176 s. ISBN 80-251-1083-4.
[3]  ARLOW, Jim a Ila NEUSTADT. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací: objektově orientovaná analýza a návrh prakticky. Vyd. 1. Překlad Bogdan Kiszka. Brno: Computer Press, 2007, 567 s. ISBN 978-80-251-1503-9.
[4]  Dokumentace k databázovému serveru MySQL - http://dev.mysql.com


JAVA - programovací jazyk

princip jazyka, JVM, základní datové typy, operátory, iterace, modifikátory, syntaxe. Třídy, objekty, atributy, metody. Dědičnost a polymorfizmus. Balíky, rozhraní. Výjimky, vlákna, synchronizace. Vnořené a anonymní třídy.

[1]  materiály/publikace na dané téma, s podrobností odpovídající úrovni studenta.


Projekt informačního systému

Základní pojmy z oblasti informačních systémů, architektury informačních systémů, životní cyklus informačního systému, přístupy k tvorbě informačního systému - přístup dle životního cyklu a prototypový přístup, manažerské informační systémy, modelování procesů pomocí BPMN a UML, modelování informačního systému - UML a datové modelování pomocí ER diagramů.

[1]  MOLNÁR, Zdeněk. Podnikové informační systémy. Vyd. 2., přeprac. V Praze: České vysoké učení technické, 2009, 195 s. ISBN 978-80-01-04380-6.
[2]  TVRDÍKOVÁ, Milena. Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy: nástroje ke zvyšování kvality informačních systémů. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 173 s. ISBN 978-80-247-2728-8.
[3]  KANISOVÁ, Hana a Miroslav MÜLLER. UML srozumitelně. 2. aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2006, 176 s. ISBN 80-251-1083-4.
[4]  ARLOW, Jim a Ila NEUSTADT. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací: objektově orientovaná analýza a návrh prakticky. Vyd. 1. Překlad Bogdan Kiszka. Brno: Computer Press, 2007, 567 s. ISBN 978-80-251-1503-9.
[5]  Specifikace notace BPMN na stránkách Object Management Group - http://www.bpmn.org/


Procesní mod. a datové formáty pro BIM

[1]  ARLOW, Jim a Ila NEUSTADT. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací: objektově orientovaná analýza a návrh prakticky. Vyd. 1. Překlad Bogdan Kiszka. Brno: Computer Press, 2007, 567 s. ISBN 978-80-251-1503-9.
[2]  AMBLER, S.: The elements of UML 2.0 style, 2005
[3]  Business Process Model and Notation (BPMN). Documents Associated with Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0, 2011
[4]  Building Information Modeling Execution Planning Guide. BIM Execution Planning, 2010
[5]  Information Delivery Manual Guide to Components and Development Methods, 2010
[6]  MySQL Reference Manuals


Rychlá tvorba počítačových aplikací


Systémová dynamika


TEX a počítačová typografie

Praktické použití TeXu (konkrétně LaTeXu) k počítačové sazbě typograficky dokonalých dokumentů. LaTeX je vhodný zejména pro sazbu odborných publikací, zpráv, diplomových prací, článků, knih apod. Obecné základy typografie a jak to udělat v LaTeXu. Logické a vizuální formátování textu. Sazba matematických textů. Zpracování grafiky. Úprava publikace. Přehled technologií sazby a tisku. Programy metafont a metapost. Jazyky postscript a pdf.

[1]  Rybička: LaTeX pro začátečníky, Konvoj.
[2]  Olšák: TeXbook naruby, Konvoj 2005


Computer Use Fundamentals

1) Office utilities (OpenOffice, Microsoft Office): word processing, spreadsheets, databases. 2) AutoCAD - Computer graphics, graphic tools, computer-aided design (CAD). 3) Other problem-oriented programs, user interfaces. 4) Information systems (IS), basic principles, what IS's are or are not. ( 5) Computer-aided processes and activities).

[1]  - Office manuals, ...
[2]  - AutoCad manuals, ...
[3]  - Laudon, K.C., Laudon, J.P.: Management Information Systems, 1991, Macmillan, N.Y.
[4]  - Curtis, G., Cobham, D.: Business Information Systems, FT, Prentice Hall


Kombinatorická optimalizace

[1]  Kučera, L. Kombinatorické algoritmy.
[2]  Papadimitriou, Steiglitz: Combinatorial optimization.
[3]  Kozen, D. Design and Analysis of Algorithms, Springer, 1991.


Aplikované statistické metody

Pojem pravděpodobnosti, náhodná veličina, náhodný vektor, popisná statistika, náhodný výběr, teorie odhadu, testování hypotéz, testy dobré shody, regrese, časové řady. Testy, jejich aplikace při posuzování experimentů, metody použití statistických postupů pro různé typy experimentů, ankety, jejich zpracování a použití.


Architektury výpočetních a komunikačních systémů


Inženýrská informatika


Informační systémy pro podporu řízení a rozhodování


Kombinatorické algoritmy


Kybernetika


Modelování dynamiky socioekonomických systémů

[1]  Vytlačil, D.: Systémová analýza a syntéza, 2007, ČVUT, Praha.
[2]  Stearman, J.: Business dynamics, MsGraw-Hill, 2000.


Procesní modelování v informačním modelování budov


Operační systémy


Optimalizace systémů I


Optimalizace systémů II


Specifika stavebnictví a investiční výstavby

Lokální podmíněnost a lokální rozrůzněnost stavby. Dlouhodobost ve výstavbě a užívání stavby a míra neurčitosti. Rozsah a nákladnost ve vztahu k významnosti a prioritám. Heterogennost investičního díla a složitost modelů, projektů a programů. Specifika získávání zakázek (výběrová řízení) a stabilita programu firmy, marketing firmy. Rozsah kooperací na konečném díle a míra odpovědnosti.

[1]  Frisby,T.:How to Survive in Construction,RSMeans 1998, Levy,S.: Project Management in Construction,McGrawHill 2000


Teorie rozhodování


Teorie informace a informační systémy


Teorie systémů, projektování a optimalizace systémů


Umělá inteligence


Znalostní systémy a znalostní inženýrství


C# Programming and Application Development

Students will become acquainted with one of the actually most popular programming language from C-family languages containing next to C# also a well-known Java. The simple syntax of C# enables to study the language incrementally by developing real applications since the very beginning. Thus students can develop their own applications after a very short time of study. Thanks to this fact students can pursue themes like advanced use of objects, some of design patterns and application architecture, or user class libraries.


C# 2 - Advanced Application Development

Students will get more familiar with one (C#) of the most popular programming language of the C-family languages, where next to C# also the Java is a member. Students will pursue themes like advanced usage and design of objects, user class libraries and re-use of objects in application development, as well as design patterns and application architecture.


Encoding and Ciphering

Caesat cipher, monoalphabetic cipher, vigenere cipher, enigma, Hill cipher, linear encoding, Hamming encoding, Ellis cipher, DH principe, RSA, PGP, AES

[1]  N.Singh: Book of codes and ciphers


Information Systems and Database Systems

Fundamental terms, information systems architecture, information system lifecycle, approaches to information system development, business process modeling using Business Process Model and Notation (BPMN) and Unified Modeling Language (UML), information system modeling  using UML, data modeling using ER diagrams, design of primary system database, database implementation using Structured Query Language (SQL), data retrieval from transaction systems and data processing, management information systems, OLAP measures and dimensions design and implementation, results reporting using pivot charts and tables.

[1]  ARLOW, J.: UML 2 and the unified process: practical object-oriented analysis and design, 2005
[2]  AMBLER, S.: The elements of UML 2.0 style, 2005
[3]  Business Process Model and Notation (BPMN). Documents Associated with Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0, 2011
[4]  MySQL Reference Manuals
[5]  THOMSEN, E.: OLAP solutions: multidimensional information systems, 2002


Operační výzkum a matem. metody v technologii


Optimization and Operations Research 20

The course may either continue the course Optimization and Operations Research 10 or may be studied separately. Important deterministic and stochastic models are introduced ranging from Multicriterial Decision Making to Queuing Theory. Applications will be shown as appropriate in seminars.

[1]  C.S. Newton, R.A. Sarker: Optimization Modelling. CRC Press 2007
[2]  R.Jain: The Art of Computer Systems Performance Analysis. Wiley 1991


Process Modeling and Data Formats for BIM

Fundamental terms, Building information modeling, BIM Execution Plan (BEP), Information Delivery Manual (IDM), Process modeling using Business Process Model and Notation (BPMN) and Unified Modeling Language (UML), Advanced Business Process models - Collaboration of processes and choreography diagrams, BIM execution plan - BIM goals and BIM uses. Using BPMN for modeling of BIM overview map and detailed BIM uses map, process modeling for Information Delivery Manual, Data formats for BIM - IFC, IFCXML, COBie, relation databases, data analysis.

[1]  ARLOW, J.: UML 2 and the unified process: practical object-oriented analysis and design, 2005
[2]  AMBLER, S.: The elements of UML 2.0 style, 2005
[3]  Business Process Model and Notation (BPMN). Documents Associated with Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0, 2011
[4]  Building Information Modeling Execution Planning Guide. BIM Execution Planning, 2010
[5]  Information Delivery Manual Guide to Components and Development Methods, 2010
[6]  MySQL Reference Manuals


Počítačové sítě

Architektury počítačových sítí. Přenosová média, kódování dat pro přenos. Lokální sítě, řízení přístupu k médiu, propojování sítí na 2. a 3. vrstvě. Směrování, směrovací algoritmy. Protokoly IPv4, IPv6, TCP, UDP, ICMP, DNS, http, smtp, pop3. Bezpečenost v počítačových sítích, rizika, opatření. Autentizace, řízení přístupu, šifrování, digitální podpis, SSL/TLS.

[1]  Dostálek,L.,Kabelová,A.:Velký průvodce protokoly TCP/IP a systém DNS,1999,Computer Press, Dostálek,L.: Velký průvodce protokoly TPC/IP, bezpečnost, 2001, Computer Press,


System dynamics

The subject explains the principles of system dynamics approach that is used for the description of dynamic behavior of systems. This method can describe the changes of parameters mainly in economic systems. The influence of feedback loops is important part of the system analysis.

[1]  J., D., Sterman, Business Dynamics - System Thinking and Modeling for a Complex World, McGraw-Hill, 2000
[2]  D., Vytlacil, Systémová analýza a syntéza, CTU, 2007, ISBN 978-80-01-03637-2


Teorie grafů

Teorie grafů - základní pojmy, formulace grafových úloh, základní algoritmy řešení se zřetelem na efektivnost výpočtu. Souvislost, silná souvislost, stromy a kostry, nejkratší cesty, toky v sítích, párování, eulerovské tahy, hamiltonovské cesty, nazávislost, barevnost, kliky, rovinné grafy.

[1]  Demel, J.: Grafy a jejich aplikace, 2002, Academia Praha


Business Inteligence

Využití Business Inteligence jako prostředku k řízení firmy. Seznámení s problematikou korporátního reportingu z pohledu Businessu, tvůrců reportů i zpracovatelů požadavku. Seznámení se s problematikou datových skladů, pořizování dat a jejich následné zpracování

[1]  portfolio SAP http://help.sap.com/boall_en/, příručka pro tvorbu reportů http://help.sap.com/businessobject/product_guides/boexir4/en/xi4_ia_desktop_en.pdf, příručka pro návrh sémantické vrstvy dtto jako předchozí adresa po /xi4_info_design_tool_en.pdf


C# Programovací jazyk a vývoj aplikací


C# Vývoj aplikací


Databázové a manažerské inf.systémy

Návrh databáze primárních transakčních systémů, implementaci relační databáze pomocí jazyka SQL, získávání a zpracování dat z primárních transakčních systémů, návrh a implementaci OLAP ukazatelů, reportování získaných výsledků pomocí kontingenčních tabulek a grafů.

[1]  MOLNÁR, Zdeněk. Podnikové informační systémy. Vyd. 2., přeprac. V Praze: České vysoké učení technické, 2009, 195 s. ISBN 978-80-01-04380-6.
[2]  KANISOVÁ, Hana a Miroslav MÜLLER. UML srozumitelně. 2. aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2006, 176 s. ISBN 80-251-1083-4.
[3]  ARLOW, Jim a Ila NEUSTADT. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací: objektově orientovaná analýza a návrh prakticky. Vyd. 1. Překlad Bogdan Kiszka. Brno: Computer Press, 2007, 567 s. ISBN 978-80-251-1503-9.
[4]  Dokumentace k databázovému serveru MySQL - http://dev.mysql.com


JAVA - programovací jazyk

princip jazyka, JVM, základní datové typy, operátory, iterace, modifikátory, syntaxe. Třídy, objekty, atributy, metody. Dědičnost a polymorfizmus. Balíky, rozhraní. Výjimky, vlákna, synchronizace. Vnořené a anonymní třídy.

[1]  materiály/publikace na dané téma, s podrobností odpovídající úrovni studenta.


Projekt informačního systému

Základní pojmy z oblasti informačních systémů, architektury informačních systémů, životní cyklus informačního systému, přístupy k tvorbě informačního systému - přístup dle životního cyklu a prototypový přístup, manažerské informační systémy, modelování procesů pomocí BPMN a UML, modelování informačního systému - UML a datové modelování pomocí ER diagramů.

[1]  MOLNÁR, Zdeněk. Podnikové informační systémy. Vyd. 2., přeprac. V Praze: České vysoké učení technické, 2009, 195 s. ISBN 978-80-01-04380-6.
[2]  TVRDÍKOVÁ, Milena. Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy: nástroje ke zvyšování kvality informačních systémů. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 173 s. ISBN 978-80-247-2728-8.
[3]  KANISOVÁ, Hana a Miroslav MÜLLER. UML srozumitelně. 2. aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2006, 176 s. ISBN 80-251-1083-4.
[4]  ARLOW, Jim a Ila NEUSTADT. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací: objektově orientovaná analýza a návrh prakticky. Vyd. 1. Překlad Bogdan Kiszka. Brno: Computer Press, 2007, 567 s. ISBN 978-80-251-1503-9.
[5]  Specifikace notace BPMN na stránkách Object Management Group - http://www.bpmn.org/


Procesní mod. a datové formáty pro BIM

[1]  ARLOW, Jim a Ila NEUSTADT. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací: objektově orientovaná analýza a návrh prakticky. Vyd. 1. Překlad Bogdan Kiszka. Brno: Computer Press, 2007, 567 s. ISBN 978-80-251-1503-9.
[2]  AMBLER, S.: The elements of UML 2.0 style, 2005
[3]  Business Process Model and Notation (BPMN). Documents Associated with Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0, 2011
[4]  Building Information Modeling Execution Planning Guide. BIM Execution Planning, 2010
[5]  Information Delivery Manual Guide to Components and Development Methods, 2010
[6]  MySQL Reference Manuals


Systémová dynamika


TEX a počítačová typografie

Praktické použití TeXu (konkrétně LaTeXu) k počítačové sazbě typograficky dokonalých dokumentů. LaTeX je vhodný zejména pro sazbu odborných publikací, zpráv, diplomových prací, článků, knih apod. Obecné základy typografie a jak to udělat v LaTeXu. Logické a vizuální formátování textu. Sazba matematických textů. Zpracování grafiky. Úprava publikace. Přehled technologií sazby a tisku. Programy metafont a metapost. Jazyky postscript a pdf.

[1]  Rybička: LaTeX pro začátečníky, Konvoj.
[2]  Olšák: TeXbook naruby, Konvoj 2005


Computer Use Fundamentals

1) Office utilities (OpenOffice, Microsoft Office): word processing, spreadsheets, databases. 2) AutoCAD - Computer graphics, graphic tools, computer-aided design (CAD). 3) Other problem-oriented programs, user interfaces. 4) Information systems (IS), basic principles, what IS's are or are not. ( 5) Computer-aided processes and activities).

[1]  - Office manuals, ...
[2]  - AutoCad manuals, ...
[3]  - Laudon, K.C., Laudon, J.P.: Management Information Systems, 1991, Macmillan, N.Y.
[4]  - Curtis, G., Cobham, D.: Business Information Systems, FT, Prentice Hall


Navrhování a analýza algoritmů

Předmět poskytuje obecný pohled na problematiku návrhu a analýzy vlastností algoritmů (specifikace, důkazy správnosti, časová a paměťová složitost, jejich měření a dokazování). Výklad není zaměřen na konkrétní programovací jazyk. Probírají se základní modely výpočtu, základní datové struktury, třídění, vybrané úloh grafové algoritmy a další. Třídy úloh P a NP.

[1]  Kozen, D.: The Design and Analysys of Algorithms, Springer, 1991.
[2]  Aho, Hopcroft, Ullman, Design and analysys of Computer Algorithms, Addison-Wesley, 1974.
[3]  J. Demel, Grafy a jejich aplikace, Academia, Praha, 2002


Aplikované statistické metody

Pojem pravděpodobnosti, náhodná veličina, náhodný vektor, popisná statistika, náhodný výběr, teorie odhadu, testování hypotéz, testy dobré shody, regrese, časové řady. Testy, jejich aplikace při posuzování experimentů, metody použití statistických postupů pro různé typy experimentů, ankety, jejich zpracování a použití.


Architektury výpočetních a komunikačních systémů


Inženýrská informatika


Informační systémy pro podporu řízení a rozhodování


Kombinatorické algoritmy


Kybernetika


Modelování dynamiky socioekonomických systémů

[1]  Vytlačil, D.: Systémová analýza a syntéza, 2007, ČVUT, Praha.
[2]  Stearman, J.: Business dynamics, MsGraw-Hill, 2000.


Procesní modelování v informačním modelování budov


Operační systémy


Optimalizace systémů I


Optimalizace systémů II


Specifika stavebnictví a investiční výstavby

Lokální podmíněnost a lokální rozrůzněnost stavby. Dlouhodobost ve výstavbě a užívání stavby a míra neurčitosti. Rozsah a nákladnost ve vztahu k významnosti a prioritám. Heterogennost investičního díla a složitost modelů, projektů a programů. Specifika získávání zakázek (výběrová řízení) a stabilita programu firmy, marketing firmy. Rozsah kooperací na konečném díle a míra odpovědnosti.

[1]  Frisby,T.:How to Survive in Construction,RSMeans 1998, Levy,S.: Project Management in Construction,McGrawHill 2000


Teorie rozhodování


Teorie informace a informační systémy


Teorie systémů, projektování a optimalizace systémů


Umělá inteligence


Znalostní systémy a znalostní inženýrství


C# Programming and Application Development

Students will become acquainted with one of the actually most popular programming language from C-family languages containing next to C# also a well-known Java. The simple syntax of C# enables to study the language incrementally by developing real applications since the very beginning. Thus students can develop their own applications after a very short time of study. Thanks to this fact students can pursue themes like advanced use of objects, some of design patterns and application architecture, or user class libraries.


C# 2 - Advanced Application Development

Students will get more familiar with one (C#) of the most popular programming language of the C-family languages, where next to C# also the Java is a member. Students will pursue themes like advanced usage and design of objects, user class libraries and re-use of objects in application development, as well as design patterns and application architecture.


Finanční a pojistná matematika

Jednoduché úročení a jednoduché diskontování - výpočty a aplikace. Složené úročení - princip, výpočty, aplikace. Důchody (anuity), umořování dluhu. Investiční rozhodování. Analýza portfolia, analýza rizika. Úroková míra a hotovostní toky jako náhodné veličiny. Úmrtnostní tabulky, výpočty pojištění osob a majetku. Aplikace v občanském životě a pojištění firmy v podnikatelských aktivitách.

[1]  Cipra, T.: Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. Nakladatelství HZ, Praha 1995.
[2]  Walter, J.: Finanční a pojistná matematika. VŠE, Praha 1994.
[3]  Mc Cutcheon, J.J., Scott, W.F.: An Introduction to the Mathematics of Finance. Heinemann, 1986.


Informační podpora PM

Projekt jako proces. Dynamický model projektových prací. Význam informačních vazeb v systému. Zajištění informační podpory.

[1]  Vytlačil, D.: Projektové řízení a řízení projeků, 2008, ČVUT Praha, Vytlačil, D.: Projektové řízení ařízení projektů - cvičení, 2002, ČVUT Praha,
[2]  Vytlačil, D.: Systémová analýza a syntéza, 2007, ČVUT Praha


Matematické metody v technologii staveb


Optimization and Operations Research 20

The course may either continue the course Optimization and Operations Research 10 or may be studied separately. Important deterministic and stochastic models are introduced ranging from Multicriterial Decision Making to Queuing Theory. Applications will be shown as appropriate in seminars.

[1]  C.S. Newton, R.A. Sarker: Optimization Modelling. CRC Press 2007
[2]  R.Jain: The Art of Computer Systems Performance Analysis. Wiley 1991


Počítačové sítě

Architektury počítačových sítí. Přenosová média, kódování dat pro přenos. Lokální sítě, řízení přístupu k médiu, propojování sítí na 2. a 3. vrstvě. Směrování, směrovací algoritmy. Protokoly IPv4, IPv6, TCP, UDP, ICMP, DNS, http, smtp, pop3. Bezpečenost v počítačových sítích, rizika, opatření. Autentizace, řízení přístupu, šifrování, digitální podpis, SSL/TLS.

[1]  Dostálek,L.,Kabelová,A.:Velký průvodce protokoly TCP/IP a systém DNS,1999,Computer Press, Dostálek,L.: Velký průvodce protokoly TPC/IP, bezpečnost, 2001, Computer Press,


Teorie grafů

Teorie grafů - základní pojmy, formulace grafových úloh, základní algoritmy řešení se zřetelem na efektivnost výpočtu. Souvislost, silná souvislost, stromy a kostry, nejkratší cesty, toky v sítích, párování, eulerovské tahy, hamiltonovské cesty, nazávislost, barevnost, kliky, rovinné grafy.

[1]  Demel, J.: Grafy a jejich aplikace, 2002, Academia Praha


C# Programovací jazyk a vývoj aplikací


C# Vývoj aplikací


JAVA - programovací jazyk

princip jazyka, JVM, základní datové typy, operátory, iterace, modifikátory, syntaxe. Třídy, objekty, atributy, metody. Dědičnost a polymorfizmus. Balíky, rozhraní. Výjimky, vlákna, synchronizace. Vnořené a anonymní třídy.

[1]  materiály/publikace na dané téma, s podrobností odpovídající úrovni studenta.


Projekt informačního systému

Základní pojmy z oblasti informačních systémů, architektury informačních systémů, životní cyklus informačního systému, přístupy k tvorbě informačního systému - přístup dle životního cyklu a prototypový přístup, manažerské informační systémy, modelování procesů pomocí BPMN a UML, modelování informačního systému - UML a datové modelování pomocí ER diagramů.

[1]  MOLNÁR, Zdeněk. Podnikové informační systémy. Vyd. 2., přeprac. V Praze: České vysoké učení technické, 2009, 195 s. ISBN 978-80-01-04380-6.
[2]  TVRDÍKOVÁ, Milena. Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy: nástroje ke zvyšování kvality informačních systémů. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 173 s. ISBN 978-80-247-2728-8.
[3]  KANISOVÁ, Hana a Miroslav MÜLLER. UML srozumitelně. 2. aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2006, 176 s. ISBN 80-251-1083-4.
[4]  ARLOW, Jim a Ila NEUSTADT. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací: objektově orientovaná analýza a návrh prakticky. Vyd. 1. Překlad Bogdan Kiszka. Brno: Computer Press, 2007, 567 s. ISBN 978-80-251-1503-9.
[5]  Specifikace notace BPMN na stránkách Object Management Group - http://www.bpmn.org/


TEX a počítačová typografie

Praktické použití TeXu (konkrétně LaTeXu) k počítačové sazbě typograficky dokonalých dokumentů. LaTeX je vhodný zejména pro sazbu odborných publikací, zpráv, diplomových prací, článků, knih apod. Obecné základy typografie a jak to udělat v LaTeXu. Logické a vizuální formátování textu. Sazba matematických textů. Zpracování grafiky. Úprava publikace. Přehled technologií sazby a tisku. Programy metafont a metapost. Jazyky postscript a pdf.

[1]  Rybička: LaTeX pro začátečníky, Konvoj.
[2]  Olšák: TeXbook naruby, Konvoj 2005


Computer Use Fundamentals

1) Office utilities (OpenOffice, Microsoft Office): word processing, spreadsheets, databases. 2) AutoCAD - Computer graphics, graphic tools, computer-aided design (CAD). 3) Other problem-oriented programs, user interfaces. 4) Information systems (IS), basic principles, what IS's are or are not. ( 5) Computer-aided processes and activities).

[1]  - Office manuals, ...
[2]  - AutoCad manuals, ...
[3]  - Laudon, K.C., Laudon, J.P.: Management Information Systems, 1991, Macmillan, N.Y.
[4]  - Curtis, G., Cobham, D.: Business Information Systems, FT, Prentice Hall


Navrhování a analýza algoritmů

Předmět poskytuje obecný pohled na problematiku návrhu a analýzy vlastností algoritmů (specifikace, důkazy správnosti, časová a paměťová složitost, jejich měření a dokazování). Výklad není zaměřen na konkrétní programovací jazyk. Probírají se základní modely výpočtu, základní datové struktury, třídění, vybrané úloh grafové algoritmy a další. Třídy úloh P a NP.

[1]  Kozen, D.: The Design and Analysys of Algorithms, Springer, 1991.
[2]  Aho, Hopcroft, Ullman, Design and analysys of Computer Algorithms, Addison-Wesley, 1974.
[3]  J. Demel, Grafy a jejich aplikace, Academia, Praha, 2002


Operační výzkum


Systémy CAD a GIS


Aplikované statistické metody

Pojem pravděpodobnosti, náhodná veličina, náhodný vektor, popisná statistika, náhodný výběr, teorie odhadu, testování hypotéz, testy dobré shody, regrese, časové řady. Testy, jejich aplikace při posuzování experimentů, metody použití statistických postupů pro různé typy experimentů, ankety, jejich zpracování a použití.


Architektury výpočetních a komunikačních systémů


Inženýrská informatika


Informační systémy a počítačové sítě


Informační systémy pro podporu řízení a rozhodování


Kombinatorické algoritmy


Kybernetika


Modelování dynamiky socioekonomických systémů

[1]  Vytlačil, D.: Systémová analýza a syntéza, 2007, ČVUT, Praha.
[2]  Stearman, J.: Business dynamics, MsGraw-Hill, 2000.


Operační systémy


Specifika stavebnictví a investiční výstavby

Lokální podmíněnost a lokální rozrůzněnost stavby. Dlouhodobost ve výstavbě a užívání stavby a míra neurčitosti. Rozsah a nákladnost ve vztahu k významnosti a prioritám. Heterogennost investičního díla a složitost modelů, projektů a programů. Specifika získávání zakázek (výběrová řízení) a stabilita programu firmy, marketing firmy. Rozsah kooperací na konečném díle a míra odpovědnosti.

[1]  Frisby,T.:How to Survive in Construction,RSMeans 1998, Levy,S.: Project Management in Construction,McGrawHill 2000


Teorie rozhodování


Teorie informace a informační systémy


Teorie systémů, projektování a optimalizace systémů


Umělá inteligence


Znalostní systémy a znalostní inženýrství


Bakalářská práce


Computer graphics


C# Programming and Application Development

Students will become acquainted with one of the actually most popular programming language from C-family languages containing next to C# also a well-known Java. The simple syntax of C# enables to study the language incrementally by developing real applications since the very beginning. Thus students can develop their own applications after a very short time of study. Thanks to this fact students can pursue themes like advanced use of objects, some of design patterns and application architecture, or user class libraries.


C# 2 - Advanced Application Development

Students will get more familiar with one (C#) of the most popular programming language of the C-family languages, where next to C# also the Java is a member. Students will pursue themes like advanced usage and design of objects, user class libraries and re-use of objects in application development, as well as design patterns and application architecture.


Database systems and management information systems

Design of primary system database, database implementation using SQL, data retrieval from transaction systems and data processing, OLAP measures and dimensions design and implementation, results reporting using pivot charts and tables.

[1]  ARLOW, Jim. UML 2 and the unified process: practical object-oriented analysis and design. Vyd. 1. Boston: Addison-Wesley, 2005, 592 s. ISBN 03-213-2127-8.
[2]  AMBLER, Scott W. The elements of UML 2.0 style. Cambridg: Cambridge University Press, 2005, xi, 188 s. ISBN 978-0-521-61678-2.
[3]  THOMSEN, Erik. OLAP solutions: multidimensional information systems. Vyd. 1. New York: John Wiley, 2002, 661 s. ISBN 04-714-0030-0.
[4]  MySQL Reference Manuals - http://dev.mysql.com


Graphs and their Applications

[1]  Diestel, R.: Graph Theory, Springer, 1996,
[2]  Swamy, M., N., S., Thulasiraman, K., Graphs, Networks and Algorithms. New York, John Wiley&Sons, Inc., 1981.
[3]  Demel, J.: Graphs and their Applications, (internal material).


Operační výzkum L


Optimization and Operations Research 10

Deterministic models: linear optimisation (LO), graphic and simplex method, duality in LO, Integer optimisation, transportation problem, dynamic and non-linear optimisation, inventory control (deterministic), multicriterial decision-making; Stochastic models: queuing theory,inventory control (stochastic), simulation and Monte Carlo Method, replacement theory, correlation and regression, cluster annalysis.

[1]  H.P.Williams: Model Building in Mathematical Programming, Wiley 1994
[2]  H.P.Williams: Model Solving in Mathematical Programming, Wiley 1993
[3]  C.S. Newton, R.A. Sarker: Optimization Modelling. A Practical Approach. CRC Press 2007


Project of Information System

Fundamental terms, information systems architecture, information system lifecycle, approaches to information system development, management information systems, business process modeling using BPMN and UML, information system modeling using UML, data modeling using ER diagrams

[1]  ARLOW, Jim. UML 2 and the unified process: practical object-oriented analysis and design. Vyd. 1. Boston: Addison-Wesley, 2005, 592 s. ISBN 03-213-2127-8.
[2]  AMBLER, Scott W. The elements of UML 2.0 style. Cambridg: Cambridge University Press, 2005, xi, 188 s. ISBN 978-0-521-61678-2.
[3]  BPMN specification - www.bpmn.org
[4]  MySQL Reference Manuals - http://dev.mysql.com


System dynamics

[1]  J., D., Sterman, Business Dynamics - System Thinking and Modeling for a Complex World, McGraw-Hill, 2000
[2]  D., Vytlacil, Systémová analýza a syntéza, CTU, 2007, ISBN 978-80-01-03637-2


Business Inteligence

Využití Business Inteligence jako prostředku k řízení firmy. Seznámení s problematikou korporátního reportingu z pohledu Businessu, tvůrců reportů i zpracovatelů požadavku. Seznámení se s problematikou datových skladů, pořizování dat a jejich následné zpracování

[1]  portfolio SAP http://help.sap.com/boall_en/, příručka pro tvorbu reportů http://help.sap.com/businessobject/product_guides/boexir4/en/xi4_ia_desktop_en.pdf, příručka pro návrh sémantické vrstvy dtto jako předchozí adresa po /xi4_info_design_tool_en.pdf


C# Programovací jazyk a vývoj aplikací


C# Vývoj aplikací


Databázové a manažerské inf.systémy

[1]  MOLNÁR, Zdeněk. Podnikové informační systémy. Vyd. 2., přeprac. V Praze: České vysoké učení technické, 2009, 195 s. ISBN 978-80-01-04380-6.
[2]  KANISOVÁ, Hana a Miroslav MÜLLER. UML srozumitelně. 2. aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2006, 176 s. ISBN 80-251-1083-4.
[3]  ARLOW, Jim a Ila NEUSTADT. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací: objektově orientovaná analýza a návrh prakticky. Vyd. 1. Překlad Bogdan Kiszka. Brno: Computer Press, 2007, 567 s. ISBN 978-80-251-1503-9.
[4]  Dokumentace k databázovému serveru MySQL - http://dev.mysql.com


JAVA - programovací jazyk

princip jazyka, JVM, základní datové typy, operátory, iterace, modifikátory, syntaxe. Třídy, objekty, atributy, metody. Dědičnost a polymorfizmus. Balíky, rozhraní. Výjimky, vlákna, synchronizace. Vnořené a anonymní třídy.

[1]  materiály/publikace na dané téma, s podrobností odpovídající úrovni studenta.


Projekt informačního systému

Základní pojmy z oblasti informačních systémů, architektury informačních systémů, životní cyklus informačního systému, přístupy k tvorbě informačního systému - přístup dle životního cyklu a prototypový přístup, manažerské informační systémy, modelování procesů pomocí BPMN a UML, modelování informačního systému - UML a datové modelování pomocí ER diagramů.

[1]  MOLNÁR, Zdeněk. Podnikové informační systémy. Vyd. 2., přeprac. V Praze: České vysoké učení technické, 2009, 195 s. ISBN 978-80-01-04380-6.
[2]  TVRDÍKOVÁ, Milena. Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy: nástroje ke zvyšování kvality informačních systémů. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 173 s. ISBN 978-80-247-2728-8.
[3]  KANISOVÁ, Hana a Miroslav MÜLLER. UML srozumitelně. 2. aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2006, 176 s. ISBN 80-251-1083-4.
[4]  ARLOW, Jim a Ila NEUSTADT. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací: objektově orientovaná analýza a návrh prakticky. Vyd. 1. Překlad Bogdan Kiszka. Brno: Computer Press, 2007, 567 s. ISBN 978-80-251-1503-9.
[5]  Specifikace notace BPMN na stránkách Object Management Group - http://www.bpmn.org/


Rychlá tvorba počítačových aplikací


TEX a počítačová typografie

Praktické použití TeXu (konkrétně LaTeXu) k počítačové sazbě typograficky dokonalých dokumentů. LaTeX je vhodný zejména pro sazbu odborných publikací, zpráv, diplomových prací, článků, knih apod. Obecné základy typografie a jak to udělat v LaTeXu. Logické a vizuální formátování textu. Sazba matematických textů. Zpracování grafiky. Úprava publikace. Přehled technologií sazby a tisku. Programy metafont a metapost. Jazyky postscript a pdf.

[1]  Rybička: LaTeX pro začátečníky, Konvoj.
[2]  Olšák: TeXbook naruby, Konvoj 2005


Computer Use Fundamentals

1) Office utilities (OpenOffice, Microsoft Office): word processing, spreadsheets, databases. 2) AutoCAD - Computer graphics, graphic tools, computer-aided design (CAD). 3) Other problem-oriented programs, user interfaces. 4) Information systems (IS), basic principles, what IS's are or are not. ( 5) Computer-aided processes and activities).

[1]  - Office manuals, ...
[2]  - AutoCad manuals, ...
[3]  - Laudon, K.C., Laudon, J.P.: Management Information Systems, 1991, Macmillan, N.Y.
[4]  - Curtis, G., Cobham, D.: Business Information Systems, FT, Prentice Hall


Kombinatorická optimalizace

[1]  Kučera, L. Kombinatorické algoritmy.
[2]  Papadimitriou, Steiglitz: Combinatorial optimization.
[3]  Kozen, D. Design and Analysis of Algorithms, Springer, 1991.


Aplikované statistické metody


Architektury výpočetních a komunikačních systémů


Inženýrská informatika


Informační systémy a počítačové sítě


Informační systémy pro podporu řízení a rozhodování


Kombinatorické algoritmy


Kybernetika


Modelování dynamiky socioekonomických systémů

[1]  Vytlačil, D.: Systémová analýza a syntéza, 2007, ČVUT, Praha.
[2]  Stearman, J.: Business dynamics, MsGraw-Hill, 2000.


Operační systémy


Optimalizace systémů I


Optimalizace systémů II


Specifika stavebnictví a investiční výstavby

[1]  Frisby,T.:How to Survive in Construction,RSMeans 1998, Levy,S.: Project Management in Construction,McGrawHill 2000


Teorie rozhodování


Teorie informace a informační systémy


Teorie systémů, projektování a optimalizace systémů


Umělá inteligence


Znalostní systémy a znalostní inženýrství


Finanční a pojistná matematika

[1]  Cipra, T.: Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. Nakladatelství HZ, Praha 1995.
[2]  Walter, J.: Finanční a pojistná matematika. VŠE, Praha 1994.
[3]  Mc Cutcheon, J.J., Scott, W.F.: An Introduction to the Mathematics of Finance. Heinemann, 1986.


Informační systémy st. firmy

Problémy zavádění IT, strategie IT pro stavební podnik, vlivy projektového managementu, IT businessu, organizace a architektury systému, konkurenční schopnost stavební firmy a IT. Elektronický obchod a systémy zásobování materiály a výrobky, elektronický obchod v oblasti marketingu. Řízení informačních zdrojů uvnitř a vně podniku, vazby na existující informační systém.

[1]  Molnár, Z.: Podnikové informační systémy, 2004, ČVUT, Praha
[2]  Řepa, V.: Analýza a návrh informačních systémů, 1999, Ekopress, Praha


Inform. podpora PM

Projekt jako proces. Dynamický model projektových prací. Význam informačních vazeb v systému. Zajištění informační podpory.

[1]  Vytlačil, D.: Projektové řízení a řízení projeků, 2008, ČVUT Praha, Vytlačil, D.: Projektové řízení ařízení projektů - cvičení, 2002, ČVUT Praha,
[2]  Vytlačil, D.: Systémová analýza a syntéza, 2007, ČVUT Praha


Matematické metody v technologii staveb


Optimization and Operations Research 20

The course may either continue the courseOptimization and Operations Research 10 or may be studiedseparately. Important deterministic and stochastic models areintroduced ranging from Multicriterial Decision Making toQueuing Theory. Applications will be shown as appropriate inseminars.

[1]  C.S. Newton, R.A. Sarker: Optimization Modelling. CRC Press 2007
[2]  R.Jain: The Art of Computer Systems Performance Analysis. Wiley 1991


Počítačové sítě

Architektury počítačových sítí. Přenosová média, kódování dat pro přenos. Lokální sítě, řízení přístupu k médiu, propojování lokálních sítí. Propojování sítí na 3. vrstvě, směrování, směrovací algoritmy. Protokoly TPC/IP, IPX/SOX, Netbios, Netbeui. Protokoly vyšších vrstev. Síťové operační systémy. Bezpečenost v počítačových sítích, rizika, opatření. Autentizace, řízení přístupu, šifrování, digitální podpis.

[1]  Dostálek,L.,Kabelová,A.:Velký průvodce protokoly TCP/IP a systém DNS,1999,Computer Press, Dostálek,L.: Velký průvodce protokoly TPC/IP, bezpečnost, 2001, Computer Press,


Teorie grafů

Předmět poskytuje základy teorie grafů jako jednoho z důležitých vyjadřovacích prostředků inženýra. Důraz je kladen na základní pojmy, formulace grafových úloh a na základní algoritmy pro jejich řešení se zřetelem k efektivnosti výpočtu. Z obsahu: souvislost, silná souvislost, stromy a kostry, nejkratší cesty, toky v sítích, párování, eulerovské tahy, hamiltonovské cesty, nezávislost, barevnost, kliky, rovinné grafy.

[1]  Demel, J.: Grafy a jejich aplikace, 2002, Academia Praha


Business Inteligence

[1]  portfolio SAP http://help.sap.com/boall_en/, příručka pro tvorbu reportů http://help.sap.com/businessobject/product_guides/boexir4/en/xi4_ia_desktop_en.pdf, příručka pro návrh sémantické vrstvy dtto jako předchozí adresa po /xi4_info_design_tool_en.pdf


C# Programovací jazyk a vývoj aplikací


C# Vývoj aplikací


JAVA - programovací jazyk

[1]  materiály/publikace na dané téma, s podrobností odpovídající úrovni studenta.


Projekt informačního systému

[1]  MOLNÁR, Zdeněk. Podnikové informační systémy. Vyd. 2., přeprac. V Praze: České vysoké učení technické, 2009, 195 s. ISBN 978-80-01-04380-6.
[2]  TVRDÍKOVÁ, Milena. Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy: nástroje ke zvyšování kvality informačních systémů. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 173 s. ISBN 978-80-247-2728-8.
[3]  KANISOVÁ, Hana a Miroslav MÜLLER. UML srozumitelně. 2. aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2006, 176 s. ISBN 80-251-1083-4.
[4]  ARLOW, Jim a Ila NEUSTADT. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací: objektově orientovaná analýza a návrh prakticky. Vyd. 1. Překlad Bogdan Kiszka. Brno: Computer Press, 2007, 567 s. ISBN 978-80-251-1503-9.
[5]  Specifikace notace BPMN na stránkách Object Management Group - http://www.bpmn.org/


TEX a počítačová typografie

Předmět je zaměřen na praktické použití TeXu (konkrétně LaTeXu) k počítačové sazbě typograficky dokonalých dokumentů. LaTeX je vhodný zejména pro sazbu odborných publikací, zpráv, diplomových prací, článků, knih apod. Obecné základy typografie a jak to udělat v LaTeXu. Logické a vizuální formátování textu. Sazba matematických textů. Zpracování grafiky. Úprava publikace. Přehled technologií sazby a tisku. Programy metafont a metapost. Jazyky postscript a pdf.

[1]  Rybička: LaTeX pro začátečníky, Konvoj.
[2]  Olšák: TeXbook naruby, Konvoj 2005


Navrhování a analýza algoritmů

[1]  Kozen, D.: The Design and Analysys of Algorithms, Springer, 1991.
[2]  Aho, Hopcroft, Ullman, Design and analysys of Computer Algorithms, Addison-Wesley, 1974.
[3]  J. Demel, Grafy a jejich aplikace, Academia, Praha, 2002


Systémy CAD a GIS


Bakalářská práce


Computer graphics


C# Programming and Application Development


C# 2 - Advanced Application Development


Database systems and management information systems

Design of primary system database, database implementation using SQL, data retrieval from transaction systems and data processing, OLAP measures and dimensions design and implementation, results reporting using pivot charts and tables.

[1]  ARLOW, Jim. UML 2 and the unified process: practical object-oriented analysis and design. Vyd. 1. Boston: Addison-Wesley, 2005, 592 s. ISBN 03-213-2127-8.
[2]  AMBLER, Scott W. The elements of UML 2.0 style. Cambridg: Cambridge University Press, 2005, xi, 188 s. ISBN 978-0-521-61678-2.
[3]  THOMSEN, Erik. OLAP solutions: multidimensional information systems. Vyd. 1. New York: John Wiley, 2002, 661 s. ISBN 04-714-0030-0.
[4]  MySQL Reference Manuals - http://dev.mysql.com


Diplomová práce


Graphs and their Applications

[1]  Diestel, R.: Graph Theory, Springer, 1996,
[2]  Swamy, M., N., S., Thulasiraman, K., Graphs, Networks and Algorithms. New York, John Wiley&Sons, Inc., 1981.
[3]  Demel, J.: Graphs and their Applications, (internal material).


Informační systémy

Předmět je zaměřen na osvojení poznatků o plánování, tvorbě a nasazení informačních systémů (IS). Studenti se seznámí se základními problémy tvorby IS a jaká je jejich role jako budoucích projektantů IS. Probírány jsou: Poznávací proces a vznik informační soustavy. Druhy IS, význam IS pro řízení a problémy spojené se zaváděním IS. Systémy sběru dat, metody rozpoznávání dat na objektu, vzorkování, metriky. Metodologie návrhu IS a plánování IS. Tvorba IS skladebného typu, architektura databáze, datové modely. Relaění datový model, normalizace dat, distribuované databáze. Jazyky pro definici a manipulaci s daty - SQL. Strukturovaný návrh IS. Objektově orientovaný návrh IS. Počítačem podporovaný vývoj IS prostředky CASE. Znalostní IS. Ochrana IS, ochrana dat, problematika víceuživatelských systémů.

[1]  Vaníček, T.: Informační systémy 22, ČVUT, 2000.


Operační výzkum L


Optimization and Operations Research 10

Deterministic models: linear optimisation (LO), graphic and simplex method, duality in LO, Integer optimisation, transportation problem, dynamic and non-linear optimisation, inventory control (deterministic), multicriterial decision-making; Stochastic models: queuing theory,inventory control (stochastic), simulation and Monte Carlo Method, replacement theory, correlation and regression, cluster annalysis.

[1]  H.P.Williams: Model Building in Mathematical Programming, Wiley 1994
[2]  H.P.Williams: Model Solving in Mathematical Programming, Wiley 1993
[3]  C.S. Newton, R.A. Sarker: Optimization Modelling. A Practical Approach. CRC Press 2007


Project of Information System

Fundamental terms, information systems architecture, information system lifecycle, approaches to information system development, management information systems, business process modeling using BPMN and UML, information system modeling using UML, data modeling using ER diagrams

[1]  ARLOW, Jim. UML 2 and the unified process: practical object-oriented analysis and design. Vyd. 1. Boston: Addison-Wesley, 2005, 592 s. ISBN 03-213-2127-8.
[2]  AMBLER, Scott W. The elements of UML 2.0 style. Cambridg: Cambridge University Press, 2005, xi, 188 s. ISBN 978-0-521-61678-2.
[3]  BPMN specification - www.bpmn.org
[4]  MySQL Reference Manuals - http://dev.mysql.com


System dynamics

[1]  J., D., Sterman, Business Dynamics - System Thinking and Modeling for a Complex World, McGraw-Hill, 2000
[2]  D., Vytlacil, Systémová analýza a syntéza, CTU, 2007, ISBN 978-80-01-03637-2


Business Inteligence

[1]  portfolio SAP http://help.sap.com/boall_en/, příručka pro tvorbu reportů http://help.sap.com/businessobject/product_guides/boexir4/en/xi4_ia_desktop_en.pdf, příručka pro návrh sémantické vrstvy dtto jako předchozí adresa po /xi4_info_design_tool_en.pdf


C# Programovací jazyk a vývoj aplikací


C# Vývoj aplikací


Databázové a manažerské inf.systémy

[1]  MOLNÁR, Zdeněk. Podnikové informační systémy. Vyd. 2., přeprac. V Praze: České vysoké učení technické, 2009, 195 s. ISBN 978-80-01-04380-6.
[2]  KANISOVÁ, Hana a Miroslav MÜLLER. UML srozumitelně. 2. aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2006, 176 s. ISBN 80-251-1083-4.
[3]  ARLOW, Jim a Ila NEUSTADT. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací: objektově orientovaná analýza a návrh prakticky. Vyd. 1. Překlad Bogdan Kiszka. Brno: Computer Press, 2007, 567 s. ISBN 978-80-251-1503-9.
[4]  Dokumentace k databázovému serveru MySQL - http://dev.mysql.com


JAVA - programovací jazyk

[1]  materiály/publikace na dané téma, s podrobností odpovídající úrovni studenta.


Projekt informačního systému

[1]  MOLNÁR, Zdeněk. Podnikové informační systémy. Vyd. 2., přeprac. V Praze: České vysoké učení technické, 2009, 195 s. ISBN 978-80-01-04380-6.
[2]  TVRDÍKOVÁ, Milena. Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy: nástroje ke zvyšování kvality informačních systémů. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 173 s. ISBN 978-80-247-2728-8.
[3]  KANISOVÁ, Hana a Miroslav MÜLLER. UML srozumitelně. 2. aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2006, 176 s. ISBN 80-251-1083-4.
[4]  ARLOW, Jim a Ila NEUSTADT. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací: objektově orientovaná analýza a návrh prakticky. Vyd. 1. Překlad Bogdan Kiszka. Brno: Computer Press, 2007, 567 s. ISBN 978-80-251-1503-9.
[5]  Specifikace notace BPMN na stránkách Object Management Group - http://www.bpmn.org/


Rychlá tvorba počítačových aplikací


TEX a počítačová typografie

Předmět je zaměřen na praktické použití TeXu (konkrétně LaTeXu) k počítačové sazbě typograficky dokonalých dokumentů. LaTeX je vhodný zejména pro sazbu odborných publikací, zpráv, diplomových prací, článků, knih apod. Obecné základy typografie a jak to udělat v LaTeXu. Logické a vizuální formátování textu. Sazba matematických textů. Zpracování grafiky. Úprava publikace. Přehled technologií sazby a tisku. Programy metafont a metapost. Jazyky postscript a pdf.

[1]  Rybička: LaTeX pro začátečníky, Konvoj.
[2]  Olšák: TeXbook naruby, Konvoj 2005


Infor.sys.pro podporu řízení a rozhodování

Základní pojmy, architektury informačních systémů, životní cyklus informačního systému, tvorba informačního systému - metodika životního cyklu, prototypový přístup, návrh transakčního systému, návrh manažerského informačního sytému, základy BPMN (Business Process Modeling Notation) a UML (Unified Modeling Language).

[1]  Molnár, Z. Podnikové informační systémy. 2. vydání. Praha : Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2009. 195s. ISBN 978-80-01-04380-6.
[2]  Tvrdíková, M. Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy. Nástroj ke zvyšování kvality informačních systémů. 1. vydání. Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, Praha 7, 2008. 176s. ISBN 978-80-247-2728-8
[3]  Kanisová, H., Müller M.: UML srozumintelně, 2. aktualizované vydání. Computer Press, a.s., Holandská 8, Brno, 2007. ISBN 80-251-1083-4.
[4]  Arlow, J., Neudstadt I.: UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací, 1. vydání. Computer Press, a.s., Holandská 8, Brno, 2008. ISBN 978-80-251-1503-9.
[5]  Specifikace jazyka BPMN na stránkách Object Management Group - http://www.bpmn.org/


Kombinatorická optimalizace

[1]  Kučera, L. Kombinatorické algoritmy.
[2]  Papadimitriou, Steiglitz: Combinatorial optimization.
[3]  Kozen, D. Design and Analysis of Algorithms, Springer, 1991.


LINUX (administrace, sítě)


Navrhování a analýza algoritmů

[1]  Kozen, D.: The Design and Analysys of Algorithms, Springer, 1991.
[2]  Aho, Hopcroft, Ullman, Design and analysys of Computer Algorithms, Addison-Wesley, 1974.
[3]  J. Demel, Grafy a jejich aplikace, Academia, Praha, 2002


Vícekriteriální optimalizace a teor.rozhod.


Bakalářská práce


Digitální model terénu

Studenti jsou informováni o teoretických metodách konstrukce rastrového a plátového modelu terénu. Dále o programech pro práci DMT a o generování plátového DMT z vrstevnic.

[1]  Vaníček, Mayer: Počítačová grafika pro stavební praxi, ČVUT 1995


Ekonometrické modelování

Modely poptávky, spotřeby, důchodu a produkce. Lineární a nelineární regresní model a jejich aplikace. Soustavy simultánních rovnic, odhad parametru. Problematika agregace.

[1]  Hušek, R., Walter, J.: Ekonometrie. SNTL, Praha 1976. Allen, R.G.D.: Matematická ekonomie. Academia, Praha 1969. Christ, C.F.: Econometrics Models and Methods. Wiley, N.Y. 1966.


Finanční a pojistná matematika

[1]  Cipra, T.: Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. Nakladatelství HZ, Praha 1995.
[2]  Walter, J.: Finanční a pojistná matematika. VŠE, Praha 1994.
[3]  Mc Cutcheon, J.J., Scott, W.F.: An Introduction to the Mathematics of Finance. Heinemann, 1986.


Informační systémy st. firmy

Problémy zavádění IT, strategie IT pro stavební podnik, vlivy projektového managementu, IT businessu, organizace a architektury systému, konkurenční schopnost stavební firmy a IT. Elektronický obchod a systémy zásobování materiály a výrobky, elektronický obchod v oblasti marketingu. Řízení informačních zdrojů uvnitř a vně podniku, vazby na existující informační systém.

[1]  Molnár, Z.: Podnikové informační systémy, 2004, ČVUT, Praha
[2]  Řepa, V.: Analýza a návrh informačních systémů, 1999, Ekopress, Praha


Inform. podpora PM

Projekt jako proces. Dynamický model projektových prací. Význam informačních vazeb v systému. Zajištění informační podpory.

[1]  Vytlačil, D.: Projektové řízení a řízení projeků, 2008, ČVUT Praha, Vytlačil, D.: Projektové řízení ařízení projektů - cvičení, 2002, ČVUT Praha,
[2]  Vytlačil, D.: Systémová analýza a syntéza, 2007, ČVUT Praha


Matematické metody v technologii staveb


Operační výzkum

Cílem predmetu Operacní výzkum (OV) je seznámit posluchace se standardními modely OV a s postupy pri tvorbe modelu OV. Dále je cílem prohloubit dovednosti v oblasti aplikací modelu a metod OV v manažerské praxi stavebních firem, staveb a v praxi investoru

[1]  Demel, J.: Grafy a jejich aplikace, 2002, Academia, Praha. Klvaňa, J.: Operační výzkum 1, 2001, Skripta FSv, Praha. Klvaňa, J.: Operační výzkum 2, 1999, Skripta FSV, Praha.


Operační výzkum 2

Cílem predmetu je prohloubit znalosti posluchacu v oblasti standardních modelu operacního výzkumu (OV) a v oblasti tvorby modelu OV. Dále je cílem prohloubit dovednosti v oblasti aplikací modelu a metod OV v manažerské praxi stavebních firem, staveb a

[1]  Demel, J.: Grafy a jejich aplikace, 2002, Academia, Praha. Klvaňa, J.: Operační výzkum 1, 2001, Skripta FSv, Praha. Klvaňa, J.: Operační výzkum 2, 1999, Skripta FSv, Praha.


Optimization and Operations Research 20

The course may either continue the courseOptimization and Operations Research 10 or may be studiedseparately. Important deterministic and stochastic models areintroduced ranging from Multicriterial Decision Making toQueuing Theory. Applications will be shown as appropriate inseminars.

[1]  C.S. Newton, R.A. Sarker: Optimization Modelling. CRC Press 2007
[2]  R.Jain: The Art of Computer Systems Performance Analysis. Wiley 1991


Počítačová grafika a CAD 1

Základy počítačové grafiky na uživatelské úrovni. Rastrová grafika. Digitální fotografie. Kreslení a 3D modelování v CAD systémech. Vizualizace, sledování paprsku. Geografické informační systémy.

[1]  Mayer, P., Vaníček, T.: Počítačová grafika pro stavební praxi, 1995, ČVUT, Praha.
[2]  Vaníček, T.: Počítačová grafika a CAD 1, ČVUT, Praha, vyjde 2009.


Počítačová grafika a CAD 2

Aplikace počítačové grafiky. Programy pro práci s rastrovou grafikou. Prezentační grafika. Skenování, vektorizace, rastrace. Grafická uživatelská rozhraní. Digitální modely terénu, rastrový model, plátový model, triangulace, zaoblování, singularity. Počítačem podporované rýsování. Počítačem podporované projektování. 2D a 3D modelování. Stavební nadstavby a profesní CAD programy. Počítačem podporovaná kartografie. Geografické informační systémy.

[1]  Urban, J.: Počítačová Gemetrie, ČVUT, 1995.


Počítačové sítě

Architektury počítačových sítí. Přenosová média, kódování dat pro přenos. Lokální sítě, řízení přístupu k médiu, propojování lokálních sítí. Propojování sítí na 3. vrstvě, směrování, směrovací algoritmy. Protokoly TPC/IP, IPX/SOX, Netbios, Netbeui. Protokoly vyšších vrstev. Síťové operační systémy. Bezpečenost v počítačových sítích, rizika, opatření. Autentizace, řízení přístupu, šifrování, digitální podpis.

[1]  Dostálek,L.,Kabelová,A.:Velký průvodce protokoly TCP/IP a systém DNS,1999,Computer Press, Dostálek,L.: Velký průvodce protokoly TPC/IP, bezpečnost, 2001, Computer Press,


Projektové řízení a řízení projektů

Definice projektu a projektového řízení, charakteristiky produkčních procesů. Životní cyklus projektů. Definování a vzájemný vztah cílů. Studie proveditelnosti podle metodiky UNIDO. Časové plánování - metody CPM a PERT. Řízení zdrojů - metody vyrovnávání a rozvrhování. Kontraktování. Projektový tým - skladba a úkoly členů. Metody odhadování parametrů, rozhodování a zkoumání problémů v projektovém řízení.

[1]  Vytlačil, D.: Projektové řízení a řízení projeků, 2008, ČVUT Praha, Vytlačil, D.: MI30 - Projektové řízení ařízení projektů - cvičení, 2002, ČVUT Praha


Systémová analýza a syntéza

Vysvětlení základních pojmů - problém, objekt, systém, model, synergie, holismus, emergentní vlastnosti. Taxonomie systémů. Proces systémového řešení problémů. Identifikace a zápis systému. Jazyky zápisu podle druhu systému. Úlohy na systému - stanovení složitosti, úloha o společném rozhraní, kapacitní úloha, stanovení cílů, úloha o chování. Dekompozice - funkční, topologická, hierarchická, věcná. Petriho sítě.

[1]  Vytlačil, D.: Systémová analýza a syntéza, 2007, ČVUT, Praha.


Umělá inteligence

Metody umělé inteligence, optimalizační úlohy, Algoritmy simulující chování člověka, neuronové sítě, genetické algoritmy.

[1]  Mařík,V., Umělá inteligence 1-5


Business Inteligence

[1]  portfolio SAP http://help.sap.com/boall_en/, příručka pro tvorbu reportů http://help.sap.com/businessobject/product_guides/boexir4/en/xi4_ia_desktop_en.pdf, příručka pro návrh sémantické vrstvy dtto jako předchozí adresa po /xi4_info_design_tool_en.pdf


C# Programovací jazyk a vývoj aplikací


C# Vývoj aplikací


JAVA - programovací jazyk

[1]  materiály/publikace na dané téma, s podrobností odpovídající úrovni studenta.


Projekt informačního systému

[1]  MOLNÁR, Zdeněk. Podnikové informační systémy. Vyd. 2., přeprac. V Praze: České vysoké učení technické, 2009, 195 s. ISBN 978-80-01-04380-6.
[2]  TVRDÍKOVÁ, Milena. Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy: nástroje ke zvyšování kvality informačních systémů. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 173 s. ISBN 978-80-247-2728-8.
[3]  KANISOVÁ, Hana a Miroslav MÜLLER. UML srozumitelně. 2. aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2006, 176 s. ISBN 80-251-1083-4.
[4]  ARLOW, Jim a Ila NEUSTADT. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací: objektově orientovaná analýza a návrh prakticky. Vyd. 1. Překlad Bogdan Kiszka. Brno: Computer Press, 2007, 567 s. ISBN 978-80-251-1503-9.
[5]  Specifikace notace BPMN na stránkách Object Management Group - http://www.bpmn.org/


TEX a počítačová typografie

Předmět je zaměřen na praktické použití TeXu (konkrétně LaTeXu) k počítačové sazbě typograficky dokonalých dokumentů. LaTeX je vhodný zejména pro sazbu odborných publikací, zpráv, diplomových prací, článků, knih apod. Obecné základy typografie a jak to udělat v LaTeXu. Logické a vizuální formátování textu. Sazba matematických textů. Zpracování grafiky. Úprava publikace. Přehled technologií sazby a tisku. Programy metafont a metapost. Jazyky postscript a pdf.

[1]  Rybička: LaTeX pro začátečníky, Konvoj.
[2]  Olšák: TeXbook naruby, Konvoj 2005


Bezpečnost počítačových sítí

Základní pojmy: Utajení, autentizace, autorizace, nepopiratelnost, integrita, dostupnost. Bezpečnostní aspekty běžných síťových protokolů. Firewally, NAT. Kryptografie, klíče, certifikáty. Malware, spam, sociální inženýrství. Intrusion detection, intrusion prevention, honeypot. Hodnocení bezpečnosti, penetrační testy, bezpečnostní politika, havarijní plány.

[1]  Dostálek,L.: Velký průvodce protokoly TPC/IP, bezpečnost, 2001, Computer Press


Kombinatorická optimalizace

[1]  Kučera, L. Kombinatorické algoritmy.
[2]  Papadimitriou, Steiglitz: Combinatorial optimization.
[3]  Kozen, D. Design and Analysis of Algorithms, Springer, 1991.


Kódování a šifrování

Klasické šifrovací metody, Cézarovská šifra, obecná monoafabetická šifre, Vigenérova šifra. Šifrovací stroje. Lineární kódy, Hammingův kód, Symetrické šifry založené na Feistlově principu, DES, AES. Asymetrické šifry, RSA. Autorizace, elektronický podpis. Hybridní šifrovací systémy, PGP. Kvantová kryptografie.

[1]  Š. Porubský: Šifrovanie
[2]  N. Singh: Kniha kódů a šifer


Systémy CAD a GIS


C# Programming and Application Development


C# 2 - Advanced Application Development


Database systems and management information systems

Design of primary system database, database implementation using SQL, data retrieval from transaction systems and data processing, OLAP measures and dimensions design and implementation, results reporting using pivot charts and tables.

[1]  ARLOW, Jim. UML 2 and the unified process: practical object-oriented analysis and design. Vyd. 1. Boston: Addison-Wesley, 2005, 592 s. ISBN 03-213-2127-8.
[2]  AMBLER, Scott W. The elements of UML 2.0 style. Cambridg: Cambridge University Press, 2005, xi, 188 s. ISBN 978-0-521-61678-2.
[3]  THOMSEN, Erik. OLAP solutions: multidimensional information systems. Vyd. 1. New York: John Wiley, 2002, 661 s. ISBN 04-714-0030-0.
[4]  MySQL Reference Manuals - http://dev.mysql.com


Digitální model terénu

Studenti jsou informováni o teoretických metodách konstrukce rastrového a plátového modelu terénu. Dále o programech pro práci DMT a o generování plátového DMT z vrstevnic.

[1]  Vaníček, Mayer: Počítačová grafika pro stavební praxi, ČVUT 1995


Diplomová práce


Graphs and their Applications

[1]  Diestel, R.: Graph Theory, Springer, 1996,
[2]  Swamy, M., N., S., Thulasiraman, K., Graphs, Networks and Algorithms. New York, John Wiley&Sons, Inc., 1981.
[3]  Demel, J.: Graphs and their Applications, (internal material).


Informační systémy - S

Předmět seznamuje s metodami a metodologiemi používanými při návrhu (rozsáhlejších) informačních systémů, se základními postupy užívanými při projektování informačních systémů. Seznamuje s těmito tématy: Životní cyklus IS, fáze návrhu IS, základní pojmy používané při návrhu IS, techniky a metody, datové modely a modely procesů. Praktickým nástrojem jsou modelovací nástroje UML - především diagramy use-case, tříd, spolupráce, aktivit či stavů.

[1]  Jim Arlow, Ila Neustadt: UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací, Computer press


Informační systémy

Předmět je zaměřen na osvojení poznatků o plánování, tvorbě a nasazení informačních systémů (IS). Studenti se seznámí se základními problémy tvorby IS a jaká je jejich role jako budoucích projektantů IS. Probírány jsou: Poznávací proces a vznik informační soustavy. Druhy IS, význam IS pro řízení a problémy spojené se zaváděním IS. Systémy sběru dat, metody rozpoznávání dat na objektu, vzorkování, metriky. Metodologie návrhu IS a plánování IS. Tvorba IS skladebného typu, architektura databáze, datové modely. Relaění datový model, normalizace dat, distribuované databáze. Jazyky pro definici a manipulaci s daty - SQL. Strukturovaný návrh IS. Objektově orientovaný návrh IS. Počítačem podporovaný vývoj IS prostředky CASE. Znalostní IS. Ochrana IS, ochrana dat, problematika víceuživatelských systémů.

[1]  Vaníček, T.: Informační systémy 22, ČVUT, 2000.


Optimalizační metody


Operační výzkum L


Optimization and Operations Research 10

Deterministic models: linear optimisation (LO), graphic and simplex method, duality in LO, Integer optimisation, transportation problem, dynamic and non-linear optimisation, inventory control (deterministic), multicriterial decision-making; Stochastic models: queuing theory,inventory control (stochastic), simulation and Monte Carlo Method, replacement theory, correlation and regression, cluster annalysis.

[1]  H.P.Williams: Model Building in Mathematical Programming, Wiley 1994
[2]  H.P.Williams: Model Solving in Mathematical Programming, Wiley 1993
[3]  C.S. Newton, R.A. Sarker: Optimization Modelling. A Practical Approach. CRC Press 2007


Operační systémy počítačů

Předmět poskytuje informace o architektuře a principech operačních systémů. Jádro systému, správa souborů, správa paměti, správa zařízení, virtualizace, správa procesů. MS DOS, MS WINDOWS, Novell, UNIX. V praktické části se student seznámí se základními funkcemi operačních systémů pro osobní počítače.

[1]  Mandick, S.E., Donovan, J.J.: Operační systémy, 1983, SNTL, Praha, Petrlík, L.: Jemný úvod do systému Unix, 1997, KOPP, České Budějovice, Stanek, W.R.: Windows XP - kapesní rádce administrátora, 2003, Computer Press, Praha


Project of Information System

Fundamental terms, information systems architecture, information system lifecycle, approaches to information system development, management information systems, business process modeling using BPMN and UML, information system modeling using UML, data modeling using ER diagrams

[1]  ARLOW, Jim. UML 2 and the unified process: practical object-oriented analysis and design. Vyd. 1. Boston: Addison-Wesley, 2005, 592 s. ISBN 03-213-2127-8.
[2]  AMBLER, Scott W. The elements of UML 2.0 style. Cambridg: Cambridge University Press, 2005, xi, 188 s. ISBN 978-0-521-61678-2.
[3]  BPMN specification - www.bpmn.org
[4]  MySQL Reference Manuals - http://dev.mysql.com


Praktika z operačního výzkumu

Jednokriteriální optimalizace-lineární programování(LP),CLP, formulace úloh LP, vícekriteriální lineární optimalizace-preemptivní metoda, metoda funkce užitku,metoda cílového programování.Simulační experimenty-metoda pevného a proměnného časového kroku, generátory náhodných čísel a jejich testování.Teorie hromadné obsluhy, teorie her.

[1]  Kučerová,J.,Klvaňa, J.,Demel,J.,Vaníček,T.:Příklady z operačního výzkumu, 1998, ČVUT Praha, Klvaňa, J.: Operační výzkum 1, 2000, ČVUT Praha, Klvaňa, J.: Operační výzkum 2, 1993, ČVUT Praha


System dynamics

[1]  J., D., Sterman, Business Dynamics - System Thinking and Modeling for a Complex World, McGraw-Hill, 2000
[2]  D., Vytlacil, Systémová analýza a syntéza, CTU, 2007, ISBN 978-80-01-03637-2


Teorie grafů

Předmět poskytuje základy teorie grafů jako jednoho z důležitých vyjadřovacích prostředků inženýra. Důraz je kladen na základní pojmy, formulace grafových úloh a na základní algoritmy pro jejich řešení se zřetelem k efektivnosti výpočtu. Z obsahu: souvislost, silná souvislost, stromy a kostry, nejkratší cesty, toky v sítích, párování, eulerovské tahy, hamiltonovské cesty, nezávislost, barevnost, kliky, rovinné grafy.

[1]  Demel, J.: Grafy a jejich aplikace, 2002, Academia Praha


Business Inteligence

[1]  portfolio SAP http://help.sap.com/boall_en/, příručka pro tvorbu reportů http://help.sap.com/businessobject/product_guides/boexir4/en/xi4_ia_desktop_en.pdf, příručka pro návrh sémantické vrstvy dtto jako předchozí adresa po /xi4_info_design_tool_en.pdf


C# Programovací jazyk a vývoj aplikací


C# Vývoj aplikací


Databázové a manažerské inf.systémy

[1]  MOLNÁR, Zdeněk. Podnikové informační systémy. Vyd. 2., přeprac. V Praze: České vysoké učení technické, 2009, 195 s. ISBN 978-80-01-04380-6.
[2]  KANISOVÁ, Hana a Miroslav MÜLLER. UML srozumitelně. 2. aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2006, 176 s. ISBN 80-251-1083-4.
[3]  ARLOW, Jim a Ila NEUSTADT. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací: objektově orientovaná analýza a návrh prakticky. Vyd. 1. Překlad Bogdan Kiszka. Brno: Computer Press, 2007, 567 s. ISBN 978-80-251-1503-9.
[4]  Dokumentace k databázovému serveru MySQL - http://dev.mysql.com


JAVA - programovací jazyk

[1]  materiály/publikace na dané téma, s podrobností odpovídající úrovni studenta.


Projekt informačního systému

[1]  MOLNÁR, Zdeněk. Podnikové informační systémy. Vyd. 2., přeprac. V Praze: České vysoké učení technické, 2009, 195 s. ISBN 978-80-01-04380-6.
[2]  TVRDÍKOVÁ, Milena. Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy: nástroje ke zvyšování kvality informačních systémů. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 173 s. ISBN 978-80-247-2728-8.
[3]  KANISOVÁ, Hana a Miroslav MÜLLER. UML srozumitelně. 2. aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2006, 176 s. ISBN 80-251-1083-4.
[4]  ARLOW, Jim a Ila NEUSTADT. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací: objektově orientovaná analýza a návrh prakticky. Vyd. 1. Překlad Bogdan Kiszka. Brno: Computer Press, 2007, 567 s. ISBN 978-80-251-1503-9.
[5]  Specifikace notace BPMN na stránkách Object Management Group - http://www.bpmn.org/


Rychlá tvorba počítačových aplikací


TEX a počítačová typografie

Předmět je zaměřen na praktické použití TeXu (konkrétně LaTeXu) k počítačové sazbě typograficky dokonalých dokumentů. LaTeX je vhodný zejména pro sazbu odborných publikací, zpráv, diplomových prací, článků, knih apod. Obecné základy typografie a jak to udělat v LaTeXu. Logické a vizuální formátování textu. Sazba matematických textů. Zpracování grafiky. Úprava publikace. Přehled technologií sazby a tisku. Programy metafont a metapost. Jazyky postscript a pdf.

[1]  Rybička: LaTeX pro začátečníky, Konvoj.
[2]  Olšák: TeXbook naruby, Konvoj 2005


Infor.sys.pro podporu řízení a rozhodování

Základní pojmy, architektury informačních systémů, životní cyklus informačního systému, tvorba informačního systému - metodika životního cyklu, prototypový přístup, návrh transakčního systému, návrh manažerského informačního sytému, základy BPMN (Business Process Modeling Notation) a UML (Unified Modeling Language).

[1]  Molnár, Z. Podnikové informační systémy. 2. vydání. Praha : Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2009. 195s. ISBN 978-80-01-04380-6.
[2]  Tvrdíková, M. Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy. Nástroj ke zvyšování kvality informačních systémů. 1. vydání. Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, Praha 7, 2008. 176s. ISBN 978-80-247-2728-8
[3]  Kanisová, H., Müller M.: UML srozumintelně, 2. aktualizované vydání. Computer Press, a.s., Holandská 8, Brno, 2007. ISBN 80-251-1083-4.
[4]  Arlow, J., Neudstadt I.: UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací, 1. vydání. Computer Press, a.s., Holandská 8, Brno, 2008. ISBN 978-80-251-1503-9.
[5]  Specifikace jazyka BPMN na stránkách Object Management Group - http://www.bpmn.org/


LINUX (administrace, sítě)


Navrhování a analýza algoritmů

[1]  Kozen, D.: The Design and Analysys of Algorithms, Springer, 1991.
[2]  Aho, Hopcroft, Ullman, Design and analysys of Computer Algorithms, Addison-Wesley, 1974.
[3]  J. Demel, Grafy a jejich aplikace, Academia, Praha, 2002


Vícekriteriální optimalizace a teor.rozhod.


Bakalářská práce


Digitální model terénu

Studenti jsou informováni o teoretických metodách konstrukce rastrového a plátového modelu terénu. Dále o programech pro práci DMT a o generování plátového DMT z vrstevnic.

[1]  Vaníček, Mayer: Počítačová grafika pro stavební praxi, ČVUT 1995


Ekonometrické modelování

Modely poptávky, spotřeby, důchodu a produkce. Lineární a nelineární regresní model a jejich aplikace. Soustavy simultánních rovnic, odhad parametru. Problematika agregace.

[1]  Hušek, R., Walter, J.: Ekonometrie. SNTL, Praha 1976. Allen, R.G.D.: Matematická ekonomie. Academia, Praha 1969. Christ, C.F.: Econometrics Models and Methods. Wiley, N.Y. 1966.


Finanční a pojistná matematika

[1]  Cipra, T.: Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. Nakladatelství HZ, Praha 1995.
[2]  Walter, J.: Finanční a pojistná matematika. VŠE, Praha 1994.
[3]  Mc Cutcheon, J.J., Scott, W.F.: An Introduction to the Mathematics of Finance. Heinemann, 1986.


Informační systémy st. firmy

Problémy zavádění IT, strategie IT pro stavební podnik, vlivy projektového managementu, IT businessu, organizace a architektury systému, konkurenční schopnost stavební firmy a IT. Elektronický obchod a systémy zásobování materiály a výrobky, elektronický obchod v oblasti marketingu. Řízení informačních zdrojů uvnitř a vně podniku, vazby na existující informační systém.

[1]  Molnár, Z.: Podnikové informační systémy, 2004, ČVUT, Praha
[2]  Řepa, V.: Analýza a návrh informačních systémů, 1999, Ekopress, Praha


Inform. podpora PM

Projekt jako proces. Dynamický model projektových prací. Význam informačních vazeb v systému. Zajištění informační podpory.

[1]  Vytlačil, D.: Projektové řízení a řízení projeků, 2008, ČVUT Praha, Vytlačil, D.: Projektové řízení ařízení projektů - cvičení, 2002, ČVUT Praha,
[2]  Vytlačil, D.: Systémová analýza a syntéza, 2007, ČVUT Praha


Matematické metody v technologii staveb


Operační výzkum

Cílem predmetu Operacní výzkum (OV) je seznámit posluchace se standardními modely OV a s postupy pri tvorbe modelu OV. Dále je cílem prohloubit dovednosti v oblasti aplikací modelu a metod OV v manažerské praxi stavebních firem, staveb a v praxi investoru

[1]  Demel, J.: Grafy a jejich aplikace, 2002, Academia, Praha. Klvaňa, J.: Operační výzkum 1, 2001, Skripta FSv, Praha. Klvaňa, J.: Operační výzkum 2, 1999, Skripta FSV, Praha.


Optimization and Operations Research 20

The course may either continue the courseOptimization and Operations Research 10 or may be studiedseparately. Important deterministic and stochastic models areintroduced ranging from Multicriterial Decision Making toQueuing Theory. Applications will be shown as appropriate inseminars.

[1]  C.S. Newton, R.A. Sarker: Optimization Modelling. CRC Press 2007
[2]  R.Jain: The Art of Computer Systems Performance Analysis. Wiley 1991


Počítačová grafika a CAD 1

Základy počítačové grafiky na uživatelské úrovni. Rastrová grafika. Digitální fotografie. Kreslení a 3D modelování v CAD systémech. Vizualizace, sledování paprsku. Geografické informační systémy.

[1]  Mayer, P., Vaníček, T.: Počítačová grafika pro stavební praxi, 1995, ČVUT, Praha.
[2]  Vaníček, T.: Počítačová grafika a CAD 1, ČVUT, Praha, vyjde 2009.


Počítačová grafika a CAD 2

Aplikace počítačové grafiky. Programy pro práci s rastrovou grafikou. Prezentační grafika. Skenování, vektorizace, rastrace. Grafická uživatelská rozhraní. Digitální modely terénu, rastrový model, plátový model, triangulace, zaoblování, singularity. Počítačem podporované rýsování. Počítačem podporované projektování. 2D a 3D modelování. Stavební nadstavby a profesní CAD programy. Počítačem podporovaná kartografie. Geografické informační systémy.

[1]  Urban, J.: Počítačová Gemetrie, ČVUT, 1995.


Počítačové sítě

Architektury počítačových sítí. Přenosová média, kódování dat pro přenos. Lokální sítě, řízení přístupu k médiu, propojování lokálních sítí. Propojování sítí na 3. vrstvě, směrování, směrovací algoritmy. Protokoly TPC/IP, IPX/SOX, Netbios, Netbeui. Protokoly vyšších vrstev. Síťové operační systémy. Bezpečenost v počítačových sítích, rizika, opatření. Autentizace, řízení přístupu, šifrování, digitální podpis.

[1]  Dostálek,L.,Kabelová,A.:Velký průvodce protokoly TCP/IP a systém DNS,1999,Computer Press, Dostálek,L.: Velký průvodce protokoly TPC/IP, bezpečnost, 2001, Computer Press,


Projektové řízení a řízení projektů

Definice projektu a projektového řízení, charakteristiky produkčních procesů. Životní cyklus projektů. Definování a vzájemný vztah cílů. Studie proveditelnosti podle metodiky UNIDO. Časové plánování - metody CPM a PERT. Řízení zdrojů - metody vyrovnávání a rozvrhování. Kontraktování. Projektový tým - skladba a úkoly členů. Metody odhadování parametrů, rozhodování a zkoumání problémů v projektovém řízení.

[1]  Vytlačil, D.: Projektové řízení a řízení projeků, 2008, ČVUT Praha, Vytlačil, D.: MI30 - Projektové řízení ařízení projektů - cvičení, 2002, ČVUT Praha


Systémová analýza a syntéza

Vysvětlení základních pojmů - problém, objekt, systém, model, synergie, holismus, emergentní vlastnosti. Taxonomie systémů. Proces systémového řešení problémů. Identifikace a zápis systému. Jazyky zápisu podle druhu systému. Úlohy na systému - stanovení složitosti, úloha o společném rozhraní, kapacitní úloha, stanovení cílů, úloha o chování. Dekompozice - funkční, topologická, hierarchická, věcná. Petriho sítě.

[1]  Vytlačil, D.: Systémová analýza a syntéza, 2007, ČVUT, Praha.


Umělá inteligence

Předmět poskytuje základní informaci o postupech a algoritmech řešení úloh metodami, které do jisté míry imitují inteligentní chování člověka. Neuronové sítě: perceptron, Hopfieldova síť, perceptronová síť, algoritmus Backpropagation, Kohonenova síť, ART síť. Genetické algoritmy.

[1]  Kolář, J.: Jazyky pro umělou inteligenci, 1998, ČVUT, Praha, Šnorek, M., Jiřina, M.: Neuronové sítě a neuropočítače, 1998, ČVUT, Praha, Zelinka, I.: Umělá inteligence I, 1998, VUTIUM, Brno,


Business Inteligence

[1]  portfolio SAP http://help.sap.com/boall_en/, příručka pro tvorbu reportů http://help.sap.com/businessobject/product_guides/boexir4/en/xi4_ia_desktop_en.pdf, příručka pro návrh sémantické vrstvy dtto jako předchozí adresa po /xi4_info_design_tool_en.pdf


Bezpečnost počítačových sítí


C# Programovací jazyk a vývoj aplikací


C# Vývoj aplikací


Digitální modely terénu


Digitální a systémové modely v praxi

Cílem předmětu je seznámit se s různými problémy z oblasti matematického a systémového modelování. Předmětem zájmu je oblast zahrnující problémy ve slovní formulaci i logické a zcela formální modely. Užívají se formalizace, deduktivní a induktivní kroky. Problémy jsou voleny tak, aby nevyžadovaly žádné nebo jen velmi jednoduché matematické nástroje. Problémové okruhy mohou mj. zahrnovat tato témata: Logické modely a problémy ve slovní formulaci. Formalizace. Deduktivní a induktivní kroky. Procesy se společnými zdroji. Provoz a řízení křižovatky. Rovnoměrný provoz v dopravní síti. Problémy pokrytí. Znaménkové grafy. Pulsní modely procesu. Dynamické modely ekonomicko-ekologických problémů.

[1]  dle konkrétních zadaných řešených úloh


Databázové systémy - freeware

Seznámit se s některým databázovým systémem dostupným jako freeware, a se základy práce s ním.

[1]  podle výběru zvoleného SŘBD


JAVA - programovací jazyk

[1]  materiály/publikace na dané téma, s podrobností odpovídající úrovni studenta.


Kombinatorické algoritmy

Předmět je zaměřen na efektivní algoritmy pro řešení kombinatorických optimalisačních úloh, tj. úloh, kde hledáme nejlepší konfiguraci z konečné, ale rozsáhlé množiny přípustných řešení. Klasifikace úloh a metod řešení, NP-těžké úlohy, pokročilejší polynomiální algoritmy, metoda větví a mezí, dynamické programování, heuristiky, aproximační algoritmy lokální průzkum, použití náhody, atd. Navazuje na předmět K128NAA.

[1]  Kučera, L. Kombinatorické algoritmy.
[2]  Papadimitriou, Steiglitz: Combinatorial optimization.
[3]  Kozen, D. Design and Analysis of Algorithms, Springer, 1991.


Kódování a šifrování


LINUX (administrace, sítě)

Shell, programování shellu, základní UNIXovské utility. Souborový systém, Procesy, správa uživatelů, časově plánované úlohy, logování, zálohování. Konfigurace sítě a základních síťových služeb. Bezpečnost.

[1]  Vychodil, V.: Operační systém Linux, Computer Press, 2003
[2]  Petrlík, L.: Jemný úvod do systému UNIX, Kopp, 1997


Návrh a analýza algoritmů

Předmět poskytuje obecný pohled na problematiku návrhu a analýzy vlastností algoritmů (specifikace, důkazy správnosti, časová a paměťová složitost, jejich měření a dokazování). Výklad není zaměřen na konkrétní programovací jazyk. Probírají se základní modely výpočtu, základní datové struktury, třídění, vybrané grafové algoritmy a další. Předpokládá se základní znalost programování (v libovolném jazyce) a teorie grafů.

[1]  Kozen, D.: The Design and Analysys of Algorithms, Springer, 1991.
[2]  Aho, Hopcroft, Ullman, Design and analysys of Computer Algorithms, Addison-Wesley, 1974.
[3]  J. Demel, Grafy a jejich aplikace, Academia, Praha, 2002


Open Source IS


TEX a počítačová typografie

Předmět je zaměřen na praktické použití TeXu (konkrétně LaTeXu) k počítačové sazbě typograficky dokonalých dokumentů. LaTeX je vhodný zejména pro sazbu odborných publikací, zpráv, diplomových prací, článků, knih apod. Obecné základy typografie a jak to udělat v LaTeXu. Logické a vizuální formátování textu. Sazba matematických textů. Zpracování grafiky. Úprava publikace. Přehled technologií sazby a tisku. Programy metafont a metapost. Jazyky postscript a pdf.

[1]  Rybička: LaTeX pro začátečníky, Konvoj.
[2]  Olšák: TeXbook naruby, Konvoj 2005


Bezpečnost počítačových sítí

Základní pojmy: Utajení, autentizace, autorizace, nepopiratelnost, integrita, dostupnost. Bezpečnostní aspekty běžných síťových protokolů. Firewally, NAT. Kryptografie, klíče, certifikáty. Malware, spam, sociální inženýrství. Intrusion detection, intrusion prevention, honeypot. Hodnocení bezpečnosti, penetrační testy, bezpečnostní politika, havarijní plány.

[1]  Dostálek,L.: Velký průvodce protokoly TPC/IP, bezpečnost, 2001, Computer Press


Computer Use Fundamentals

Practical knowledge in operating computer applications and data processing, notion of computer data processing principles.

[1]  - Office manuals, ...
[2]  - AutoCad manuals, ...
[3]  - Laudon, K.C., Laudon, J.P.: Management Information Systems, 1991, Macmillan, N.Y.
[4]  - Curtis, G., Cobham, D.: Business Information Systems, FT, Prentice Hall


Kombinatorická optimalizace

[1]  Kučera, L. Kombinatorické algoritmy.
[2]  Papadimitriou, Steiglitz: Combinatorial optimization.
[3]  Kozen, D. Design and Analysis of Algorithms, Springer, 1991.


Kódování a šifrování

Klasické šifrovací metody, Cézarovská šifra, obecná monoafabetická šifre, Vigenérova šifra. Šifrovací stroje. Lineární kódy, Hammingův kód, Symetrické šifry založené na Feistlově principu, DES, AES. Asymetrické šifry, RSA. Autorizace, elektronický podpis. Hybridní šifrovací systémy, PGP. Kvantová kryptografie.

[1]  Š. Porubský: Šifrovanie
[2]  N. Singh: Kniha kódů a šifer


Systémy CAD a GIS


Digitální model terénu

Studenti jsou informováni o teoretických metodách konstrukce rastrového a plátového modelu terénu. Dále o programech pro práci DMT a o generování plátového DMT z vrstevnic.

[1]  Vaníček, Mayer: Počítačová grafika pro stavební praxi, ČVUT 1995


Diplomová práce


Graphs and their Applications

[1]  Diestel, R.: Graph Theory, Springer, 1996,
[2]  Swamy, M., N., S., Thulasiraman, K., Graphs, Networks and Algorithms. New York, John Wiley&Sons, Inc., 1981.
[3]  Demel, J.: Graphs and their Applications, (internal material).


Informační systémy - S

Předmět seznamuje s metodami a metodologiemi používanými při návrhu (rozsáhlejších) informačních systémů, se základními postupy užívanými při projektování informačních systémů. Seznamuje s těmito tématy: Životní cyklus IS, fáze návrhu IS, základní pojmy používané při návrhu IS, techniky a metody, datové modely a modely procesů. Praktickým nástrojem jsou modelovací nástroje UML - především diagramy use-case, tříd, spolupráce, aktivit či stavů.

[1]  Jim Arlow, Ila Neustadt: UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací, Computer press


Informační systémy

Předmět je zaměřen na osvojení poznatků o plánování, tvorbě a nasazení informačních systémů (IS). Studenti se seznámí se základními problémy tvorby IS a jaká je jejich role jako budoucích projektantů IS. Probírány jsou: Poznávací proces a vznik informační soustavy. Druhy IS, význam IS pro řízení a problémy spojené se zaváděním IS. Systémy sběru dat, metody rozpoznávání dat na objektu, vzorkování, metriky. Metodologie návrhu IS a plánování IS. Tvorba IS skladebného typu, architektura databáze, datové modely. Relaění datový model, normalizace dat, distribuované databáze. Jazyky pro definici a manipulaci s daty - SQL. Strukturovaný návrh IS. Objektově orientovaný návrh IS. Počítačem podporovaný vývoj IS prostředky CASE. Znalostní IS. Ochrana IS, ochrana dat, problematika víceuživatelských systémů.

[1]  Vaníček, T.: Informační systémy 22, ČVUT, 2000.


Optimalizační metody


Operační výzkum L


Optimization and Operations Research 10

Deterministic models: linear optimisation (LO), graphic and simplex method, duality in LO, Integer optimisation, transportation problem, dynamic and non-linear optimisation, inventory control (deterministic), multicriterial decision-making; Stochastic models: queuing theory,inventory control (stochastic), simulation and Monte Carlo Method, replacement theory, correlation and regression, cluster annalysis.

[1]  H.P.Williams: Model Building in Mathematical Programming, Wiley 1994
[2]  H.P.Williams: Model Solving in Mathematical Programming, Wiley 1993
[3]  C.S. Newton, R.A. Sarker: Optimization Modelling. A Practical Approach. CRC Press 2007


Operační systémy počítačů

Předmět poskytuje informace o architektuře a principech operačních systémů. Jádro systému, správa souborů, správa paměti, správa zařízení, virtualizace, správa procesů. MS DOS, MS WINDOWS, Novell, UNIX. V praktické části se student seznámí se základními funkcemi operačních systémů pro osobní počítače.

[1]  Mandick, S.E., Donovan, J.J.: Operační systémy, 1983, SNTL, Praha, Petrlík, L.: Jemný úvod do systému Unix, 1997, KOPP, České Budějovice, Stanek, W.R.: Windows XP - kapesní rádce administrátora, 2003, Computer Press, Praha


Počítačové sítě

Architektury počítačových sítí. Přenosová média, kódování dat pro přenos. Lokální sítě, řízení přístupu k médiu, propojování lokálních sítí. Propojování sítí na 3. vrstvě, směrování, směrovací algoritmy. Protokoly TPC/IP, IPX/SOX, Netbios, Netbeui. Protokoly vyšších vrstev. Síťové operační systémy. Bezpečenost v počítačových sítích, rizika, opatření. Autentizace, řízení přístupu, šifrování, digitální podpis.

[1]  Dostálek,L.,Kabelová,A.:Velký průvodce protokoly TCP/IP a systém DNS,1999,Computer Press, Dostálek,L.: Velký průvodce protokoly TPC/IP, bezpečnost, 2001, Computer Press,


Praktika z operačního výzkumu

Jednokriteriální optimalizace-lineární programování(LP),CLP, formulace úloh LP, vícekriteriální lineární optimalizace-preemptivní metoda, metoda funkce užitku,metoda cílového programování.Simulační experimenty-metoda pevného a proměnného časového kroku, generátory náhodných čísel a jejich testování.Teorie hromadné obsluhy, teorie her.

[1]  Kučerová,J.,Klvaňa, J.,Demel,J.,Vaníček,T.:Příklady z operačního výzkumu, 1998, ČVUT Praha, Klvaňa, J.: Operační výzkum 1, 2000, ČVUT Praha, Klvaňa, J.: Operační výzkum 2, 1993, ČVUT Praha


System dynamics

[1]  J., D., Sterman, Business Dynamics - System Thinking and Modeling for a Complex World, McGraw-Hill, 2000
[2]  D., Vytlacil, Systémová analýza a syntéza, CTU, 2007, ISBN 978-80-01-03637-2


Teorie grafů

Předmět poskytuje základy teorie grafů jako jednoho z důležitých vyjadřovacích prostředků inženýra. Důraz je kladen na základní pojmy, formulace grafových úloh a na základní algoritmy pro jejich řešení se zřetelem k efektivnosti výpočtu. Z obsahu: souvislost, silná souvislost, stromy a kostry, nejkratší cesty, toky v sítích, párování, eulerovské tahy, hamiltonovské cesty, nezávislost, barevnost, kliky, rovinné grafy.

[1]  Demel, J.: Grafy a jejich aplikace, 2002, Academia Praha


Business Inteligence

[1]  portfolio SAP http://help.sap.com/boall_en/, příručka pro tvorbu reportů http://help.sap.com/businessobject/product_guides/boexir4/en/xi4_ia_desktop_en.pdf, příručka pro návrh sémantické vrstvy dtto jako předchozí adresa po /xi4_info_design_tool_en.pdf


Bezpečnost počítačových sítí 2


C# Programovací jazyk a vývoj aplikací


C# Vývoj aplikací


Digitální modely terénu


Digitální a systémové modely v praxi

Cílem předmětu je seznámit se s různými problémy z oblasti matematického a systémového modelování. Předmětem zájmu je oblast zahrnující problémy ve slovní formulaci i logické a zcela formální modely. Užívají se formalizace, deduktivní a induktivní kroky. Problémy jsou voleny tak, aby nevyžadovaly žádné nebo jen velmi jednoduché matematické nástroje. Problémové okruhy mohou mj. zahrnovat tato témata: Logické modely a problémy ve slovní formulaci. Formalizace. Deduktivní a induktivní kroky. Procesy se společnými zdroji. Provoz a řízení křižovatky. Rovnoměrný provoz v dopravní síti. Problémy pokrytí. Znaménkové grafy. Pulsní modely procesu. Dynamické modely ekonomicko-ekologických problémů.

[1]  dle konkrétních zadaných řešených úloh


Databázové systémy - freeware

Seznámit se s některým databázovým systémem dostupným jako freeware, a se základy práce s ním.

[1]  podle výběru zvoleného SŘBD


JAVA - programovací jazyk

[1]  materiály/publikace na dané téma, s podrobností odpovídající úrovni studenta.


Kombinatorické algoritmy

Předmět je zaměřen na efektivní algoritmy pro řešení kombinatorických optimalisačních úloh, tj. úloh, kde hledáme nejlepší konfiguraci z konečné, ale rozsáhlé množiny přípustných řešení. Klasifikace úloh a metod řešení, NP-těžké úlohy, pokročilejší polynomiální algoritmy, metoda větví a mezí, dynamické programování, heuristiky, aproximační algoritmy lokální průzkum, použití náhody, atd. Navazuje na předmět K128NAA.

[1]  Kučera, L. Kombinatorické algoritmy.
[2]  Papadimitriou, Steiglitz: Combinatorial optimization.
[3]  Kozen, D. Design and Analysis of Algorithms, Springer, 1991.


Návrh a analýza algoritmů

Předmět poskytuje obecný pohled na problematiku návrhu a analýzy vlastností algoritmů (specifikace, důkazy správnosti, časová a paměťová složitost, jejich měření a dokazování). Výklad není zaměřen na konkrétní programovací jazyk. Probírají se základní modely výpočtu, základní datové struktury, třídění, vybrané grafové algoritmy a další. Předpokládá se základní znalost programování (v libovolném jazyce) a teorie grafů.

[1]  Kozen, D.: The Design and Analysys of Algorithms, Springer, 1991.
[2]  Aho, Hopcroft, Ullman, Design and analysys of Computer Algorithms, Addison-Wesley, 1974.
[3]  J. Demel, Grafy a jejich aplikace, Academia, Praha, 2002


Open Source IS


Rychlá tvorba počítačových aplikací


TEX a počítačová typografie

Předmět je zaměřen na praktické použití TeXu (konkrétně LaTeXu) k počítačové sazbě typograficky dokonalých dokumentů. LaTeX je vhodný zejména pro sazbu odborných publikací, zpráv, diplomových prací, článků, knih apod. Obecné základy typografie a jak to udělat v LaTeXu. Logické a vizuální formátování textu. Sazba matematických textů. Zpracování grafiky. Úprava publikace. Přehled technologií sazby a tisku. Programy metafont a metapost. Jazyky postscript a pdf.

[1]  Rybička: LaTeX pro začátečníky, Konvoj.
[2]  Olšák: TeXbook naruby, Konvoj 2005


Infor.sys.pro podporu řízení a rozhodování

Základní pojmy, architektury informačních systémů, životní cyklus informačního systému, tvorba informačního systému - metodika životního cyklu, prototypový přístup, návrh transakčního systému, návrh manažerského informačního sytému, základy BPMN (Business Process Modeling Notation) a UML (Unified Modeling Language).

[1]  Molnár, Z. Podnikové informační systémy. 2. vydání. Praha : Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2009. 195s. ISBN 978-80-01-04380-6.
[2]  Tvrdíková, M. Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy. Nástroj ke zvyšování kvality informačních systémů. 1. vydání. Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, Praha 7, 2008. 176s. ISBN 978-80-247-2728-8
[3]  Kanisová, H., Müller M.: UML srozumintelně, 2. aktualizované vydání. Computer Press, a.s., Holandská 8, Brno, 2007. ISBN 80-251-1083-4.
[4]  Arlow, J., Neudstadt I.: UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací, 1. vydání. Computer Press, a.s., Holandská 8, Brno, 2008. ISBN 978-80-251-1503-9.
[5]  Specifikace jazyka BPMN na stránkách Object Management Group - http://www.bpmn.org/


LINUX (administrace, sítě)


Navrhování a analýza algoritmů

[1]  Kozen, D.: The Design and Analysys of Algorithms, Springer, 1991.
[2]  Aho, Hopcroft, Ullman, Design and analysys of Computer Algorithms, Addison-Wesley, 1974.
[3]  J. Demel, Grafy a jejich aplikace, Academia, Praha, 2002


Vícekriteriální optimalizace a teor.rozhod.


Bakalářská práce


Digitální model terénu

Studenti jsou informováni o teoretických metodách konstrukce rastrového a plátového modelu terénu. Dále o programech pro práci DMT a o generování plátového DMT z vrstevnic.

[1]  Vaníček, Mayer: Počítačová grafika pro stavební praxi, ČVUT 1995


Diplomová práce


Ekonometrické modelování

Modely poptávky, spotřeby, důchodu a produkce. Lineární a nelineární regresní model a jejich aplikace. Soustavy simultánních rovnic, odhad parametru. Problematika agregace.

[1]  Hušek, R., Walter, J.: Ekonometrie. SNTL, Praha 1976. Allen, R.G.D.: Matematická ekonomie. Academia, Praha 1969. Christ, C.F.: Econometrics Models and Methods. Wiley, N.Y. 1966.


Finanční a pojistná matematika

[1]  Cipra, T.: Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. Nakladatelství HZ, Praha 1995.
[2]  Walter, J.: Finanční a pojistná matematika. VŠE, Praha 1994.
[3]  Mc Cutcheon, J.J., Scott, W.F.: An Introduction to the Mathematics of Finance. Heinemann, 1986.


Informační systémy st. firmy

Problémy zavádění IT, strategie IT pro stavební podnik, vlivy projektového managementu, IT businessu, organizace a architektury systému, konkurenční schopnost stavební firmy a IT. Elektronický obchod a systémy zásobování materiály a výrobky, elektronický obchod v oblasti marketingu. Řízení informačních zdrojů uvnitř a vně podniku, vazby na existující informační systém.

[1]  Molnár, Z.: Podnikové informační systémy, 2004, ČVUT, Praha
[2]  Řepa, V.: Analýza a návrh informačních systémů, 1999, Ekopress, Praha


Inform. podpora PM

Projekt jako proces. Dynamický model projektových prací. Význam informačních vazeb v systému. Zajištění informační podpory.

[1]  Vytlačil, D.: Projektové řízení a řízení projeků, 2008, ČVUT Praha, Vytlačil, D.: Projektové řízení ařízení projektů - cvičení, 2002, ČVUT Praha,
[2]  Vytlačil, D.: Systémová analýza a syntéza, 2007, ČVUT Praha


Matematické metody v technologii staveb


Operační výzkum

Cílem predmetu Operacní výzkum (OV) je seznámit posluchace se standardními modely OV a s postupy pri tvorbe modelu OV. Dále je cílem prohloubit dovednosti v oblasti aplikací modelu a metod OV v manažerské praxi stavebních firem, staveb a v praxi investoru

[1]  Demel, J.: Grafy a jejich aplikace, 2002, Academia, Praha. Klvaňa, J.: Operační výzkum 1, 2001, Skripta FSv, Praha. Klvaňa, J.: Operační výzkum 2, 1999, Skripta FSV, Praha.


Optimization and Operations Research 20

The course may either continue the courseOptimization and Operations Research 10 or may be studiedseparately. Important deterministic and stochastic models areintroduced ranging from Multicriterial Decision Making toQueuing Theory. Applications will be shown as appropriate inseminars.

[1]  C.S. Newton, R.A. Sarker: Optimization Modelling. CRC Press 2007
[2]  R.Jain: The Art of Computer Systems Performance Analysis. Wiley 1991


Počítačová grafika a CAD 1

Základy počítačové grafiky na uživatelské úrovni. Rastrová grafika. Digitální fotografie. Kreslení a 3D modelování v CAD systémech. Vizualizace, sledování paprsku. Geografické informační systémy.

[1]  Mayer, P., Vaníček, T.: Počítačová grafika pro stavební praxi, 1995, ČVUT, Praha.
[2]  Vaníček, T.: Počítačová grafika a CAD 1, ČVUT, Praha, vyjde 2009.


Počítačová grafika a CAD 2

Aplikace počítačové grafiky. Programy pro práci s rastrovou grafikou. Prezentační grafika. Skenování, vektorizace, rastrace. Grafická uživatelská rozhraní. Digitální modely terénu, rastrový model, plátový model, triangulace, zaoblování, singularity. Počítačem podporované rýsování. Počítačem podporované projektování. 2D a 3D modelování. Stavební nadstavby a profesní CAD programy. Počítačem podporovaná kartografie. Geografické informační systémy.

[1]  Urban, J.: Počítačová Gemetrie, ČVUT, 1995.


Počítačové sítě

Architektury počítačových sítí. Přenosová média, kódování dat pro přenos. Lokální sítě, řízení přístupu k médiu, propojování lokálních sítí. Propojování sítí na 3. vrstvě, směrování, směrovací algoritmy. Protokoly TPC/IP, IPX/SOX, Netbios, Netbeui. Protokoly vyšších vrstev. Síťové operační systémy. Bezpečenost v počítačových sítích, rizika, opatření. Autentizace, řízení přístupu, šifrování, digitální podpis.

[1]  Dostálek,L.,Kabelová,A.:Velký průvodce protokoly TCP/IP a systém DNS,1999,Computer Press, Dostálek,L.: Velký průvodce protokoly TPC/IP, bezpečnost, 2001, Computer Press,


Projektové řízení a řízení projektů

Definice projektu a projektového řízení, charakteristiky produkčních procesů. Životní cyklus projektů. Definování a vzájemný vztah cílů. Studie proveditelnosti podle metodiky UNIDO. Časové plánování - metody CPM a PERT. Řízení zdrojů - metody vyrovnávání a rozvrhování. Kontraktování. Projektový tým - skladba a úkoly členů. Metody odhadování parametrů, rozhodování a zkoumání problémů v projektovém řízení.

[1]  Vytlačil, D.: Projektové řízení a řízení projeků, 2008, ČVUT Praha, Vytlačil, D.: MI30 - Projektové řízení ařízení projektů - cvičení, 2002, ČVUT Praha


Systémová analýza a syntéza

Vysvětlení základních pojmů - problém, objekt, systém, model, synergie, holismus, emergentní vlastnosti. Taxonomie systémů. Proces systémového řešení problémů. Identifikace a zápis systému. Jazyky zápisu podle druhu systému. Úlohy na systému - stanovení složitosti, úloha o společném rozhraní, kapacitní úloha, stanovení cílů, úloha o chování. Dekompozice - funkční, topologická, hierarchická, věcná. Petriho sítě.

[1]  Vytlačil, D.: Systémová analýza a syntéza, 2007, ČVUT, Praha.


Umělá inteligence

Metody umělé inteligence, optimalizační úlohy, Algoritmy simulující chování člověka, neuronové sítě, genetické algoritmy.

[1]  Mařík,V., Umělá inteligence 1-5


Bezpečnost počítačových sítí


Digitální modely terénu


Digitální a systémové modely v praxi

Cílem předmětu je seznámit se s různými problémy z oblasti matematického a systémového modelování. Předmětem zájmu je oblast zahrnující problémy ve slovní formulaci i logické a zcela formální modely. Užívají se formalizace, deduktivní a induktivní kroky. Problémy jsou voleny tak, aby nevyžadovaly žádné nebo jen velmi jednoduché matematické nástroje. Problémové okruhy mohou mj. zahrnovat tato témata: Logické modely a problémy ve slovní formulaci. Formalizace. Deduktivní a induktivní kroky. Procesy se společnými zdroji. Provoz a řízení křižovatky. Rovnoměrný provoz v dopravní síti. Problémy pokrytí. Znaménkové grafy. Pulsní modely procesu. Dynamické modely ekonomicko-ekologických problémů.

[1]  dle konkrétních zadaných řešených úloh


Databázové systémy - freeware

Seznámit se s některým databázovým systémem dostupným jako freeware, a se základy práce s ním.

[1]  podle výběru zvoleného SŘBD


JAVA - programovací jazyk

[1]  materiály/publikace na dané téma, s podrobností odpovídající úrovni studenta.


Kombinatorické algoritmy

Předmět je zaměřen na efektivní algoritmy pro řešení kombinatorických optimalisačních úloh, tj. úloh, kde hledáme nejlepší konfiguraci z konečné, ale rozsáhlé množiny přípustných řešení. Klasifikace úloh a metod řešení, NP-těžké úlohy, pokročilejší polynomiální algoritmy, metoda větví a mezí, dynamické programování, heuristiky, aproximační algoritmy lokální průzkum, použití náhody, atd. Navazuje na předmět K128NAA.

[1]  Kučera, L. Kombinatorické algoritmy.
[2]  Papadimitriou, Steiglitz: Combinatorial optimization.
[3]  Kozen, D. Design and Analysis of Algorithms, Springer, 1991.


Kódování a šifrování


LINUX (administrace, sítě)

Shell, programování shellu, základní UNIXovské utility. Souborový systém, Procesy, správa uživatelů, časově plánované úlohy, logování, zálohování. Konfigurace sítě a základních síťových služeb. Bezpečnost.

[1]  Vychodil, V.: Operační systém Linux, Computer Press, 2003
[2]  Petrlík, L.: Jemný úvod do systému UNIX, Kopp, 1997


Návrh a analýza algoritmů

Předmět poskytuje obecný pohled na problematiku návrhu a analýzy vlastností algoritmů (specifikace, důkazy správnosti, časová a paměťová složitost, jejich měření a dokazování). Výklad není zaměřen na konkrétní programovací jazyk. Probírají se základní modely výpočtu, základní datové struktury, třídění, vybrané grafové algoritmy a další. Předpokládá se základní znalost programování (v libovolném jazyce) a teorie grafů.

[1]  Kozen, D.: The Design and Analysys of Algorithms, Springer, 1991.
[2]  Aho, Hopcroft, Ullman, Design and analysys of Computer Algorithms, Addison-Wesley, 1974.
[3]  J. Demel, Grafy a jejich aplikace, Academia, Praha, 2002


Open Source IS


TEX a počítačová typografie

Předmět je zaměřen na praktické použití TeXu (konkrétně LaTeXu) k počítačové sazbě typograficky dokonalých dokumentů. LaTeX je vhodný zejména pro sazbu odborných publikací, zpráv, diplomových prací, článků, knih apod. Obecné základy typografie a jak to udělat v LaTeXu. Logické a vizuální formátování textu. Sazba matematických textů. Zpracování grafiky. Úprava publikace. Přehled technologií sazby a tisku. Programy metafont a metapost. Jazyky postscript a pdf.

[1]  Rybička: LaTeX pro začátečníky, Konvoj.
[2]  Olšák: TeXbook naruby, Konvoj 2005


Bezpečnost počítačových sítí

Základní pojmy: Utajení, autentizace, autorizace, nepopiratelnost, integrita, dostupnost. Bezpečnostní aspekty běžných síťových protokolů. Firewally, NAT. Kryptografie, klíče, certifikáty. Malware, spam, sociální inženýrství. Intrusion detection, intrusion prevention, honeypot. Hodnocení bezpečnosti, penetrační testy, bezpečnostní politika, havarijní plány.

[1]  Dostálek,L.: Velký průvodce protokoly TPC/IP, bezpečnost, 2001, Computer Press


Computer Use Fundamentals

Practical knowledge in operating computer applications and data processing, notion of computer data processing principles.

[1]  - Office manuals, ...
[2]  - AutoCad manuals, ...
[3]  - Laudon, K.C., Laudon, J.P.: Management Information Systems, 1991, Macmillan, N.Y.
[4]  - Curtis, G., Cobham, D.: Business Information Systems, FT, Prentice Hall


Kombinatorická optimalizace

[1]  Kučera, L. Kombinatorické algoritmy.
[2]  Papadimitriou, Steiglitz: Combinatorial optimization.
[3]  Kozen, D. Design and Analysis of Algorithms, Springer, 1991.


Kódování a šifrování

Klasické šifrovací metody, Cézarovská šifra, obecná monoafabetická šifre, Vigenérova šifra. Šifrovací stroje. Lineární kódy, Hammingův kód, Symetrické šifry založené na Feistlově principu, DES, AES. Asymetrické šifry, RSA. Autorizace, elektronický podpis. Hybridní šifrovací systémy, PGP. Kvantová kryptografie.

[1]  Š. Porubský: Šifrovanie
[2]  N. Singh: Kniha kódů a šifer


Systémy CAD a GIS


Bakalářská práce


Digitální model terénu

Studenti jsou informováni o teoretických metodách konstrukce rastrového a plátového modelu terénu. Dále o programech pro práci DMT a o generování plátového DMT z vrstevnic.

[1]  Vaníček, Mayer: Počítačová grafika pro stavební praxi, ČVUT 1995


Diplomová práce


Graphs and their Applications

[1]  Diestel, R.: Graph Theory, Springer, 1996,
[2]  Swamy, M., N., S., Thulasiraman, K., Graphs, Networks and Algorithms. New York, John Wiley&Sons, Inc., 1981.
[3]  Demel, J.: Graphs and their Applications, (internal material).


Informační systémy - S

Předmět seznamuje s metodami a metodologiemi používanými při návrhu (rozsáhlejších) informačních systémů, se základními postupy užívanými při projektování informačních systémů. Seznamuje s těmito tématy: Životní cyklus IS, fáze návrhu IS, základní pojmy používané při návrhu IS, techniky a metody, datové modely a modely procesů. Praktickým nástrojem jsou modelovací nástroje UML - především diagramy use-case, tříd, spolupráce, aktivit či stavů.

[1]  Jim Arlow, Ila Neustadt: UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací, Computer press


Informační systémy

Předmět je zaměřen na osvojení poznatků o plánování, tvorbě a nasazení informačních systémů (IS). Studenti se seznámí se základními problémy tvorby IS a jaká je jejich role jako budoucích projektantů IS. Probírány jsou: Poznávací proces a vznik informační soustavy. Druhy IS, význam IS pro řízení a problémy spojené se zaváděním IS. Systémy sběru dat, metody rozpoznávání dat na objektu, vzorkování, metriky. Metodologie návrhu IS a plánování IS. Tvorba IS skladebného typu, architektura databáze, datové modely. Relaění datový model, normalizace dat, distribuované databáze. Jazyky pro definici a manipulaci s daty - SQL. Strukturovaný návrh IS. Objektově orientovaný návrh IS. Počítačem podporovaný vývoj IS prostředky CASE. Znalostní IS. Ochrana IS, ochrana dat, problematika víceuživatelských systémů.

[1]  Vaníček, T.: Informační systémy 22, ČVUT, 2000.


Optimalizační metody


Operační výzkum L


Optimization and Operations Research 10

Deterministic models: linear optimisation (LO), graphic and simplex method, duality in LO, Integer optimisation, transportation problem, dynamic and non-linear optimisation, inventory control (deterministic), multicriterial decision-making; Stochastic models: queuing theory,inventory control (stochastic), simulation and Monte Carlo Method, replacement theory, correlation and regression, cluster annalysis.

[1]  H.P.Williams: Model Building in Mathematical Programming, Wiley 1994
[2]  H.P.Williams: Model Solving in Mathematical Programming, Wiley 1993
[3]  C.S. Newton, R.A. Sarker: Optimization Modelling. A Practical Approach. CRC Press 2007


Operační systémy počítačů

Předmět poskytuje informace o architektuře a principech operačních systémů. Jádro systému, správa souborů, správa paměti, správa zařízení, virtualizace, správa procesů. MS DOS, MS WINDOWS, Novell, UNIX. V praktické části se student seznámí se základními funkcemi operačních systémů pro osobní počítače.

[1]  Mandick, S.E., Donovan, J.J.: Operační systémy, 1983, SNTL, Praha, Petrlík, L.: Jemný úvod do systému Unix, 1997, KOPP, České Budějovice, Stanek, W.R.: Windows XP - kapesní rádce administrátora, 2003, Computer Press, Praha


Předdiplomní projekt


Praktika z operačního výzkumu

Jednokriteriální optimalizace-lineární programování(LP),CLP, formulace úloh LP, vícekriteriální lineární optimalizace-preemptivní metoda, metoda funkce užitku,metoda cílového programování.Simulační experimenty-metoda pevného a proměnného časového kroku, generátory náhodných čísel a jejich testování.Teorie hromadné obsluhy, teorie her.

[1]  Kučerová,J.,Klvaňa, J.,Demel,J.,Vaníček,T.:Příklady z operačního výzkumu, 1998, ČVUT Praha, Klvaňa, J.: Operační výzkum 1, 2000, ČVUT Praha, Klvaňa, J.: Operační výzkum 2, 1993, ČVUT Praha


Teorie grafů

Předmět poskytuje základy teorie grafů jako jednoho z důležitých vyjadřovacích prostředků inženýra. Důraz je kladen na základní pojmy, formulace grafových úloh a na základní algoritmy pro jejich řešení se zřetelem k efektivnosti výpočtu. Z obsahu: souvislost, silná souvislost, stromy a kostry, nejkratší cesty, toky v sítích, párování, eulerovské tahy, hamiltonovské cesty, nezávislost, barevnost, kliky, rovinné grafy.

[1]  Demel, J.: Grafy a jejich aplikace, 2002, Academia Praha


Bezpečnost počítačových sítí 2


Digitální modely terénu


Digitální a systémové modely v praxi

Cílem předmětu je seznámit se s různými problémy z oblasti matematického a systémového modelování. Předmětem zájmu je oblast zahrnující problémy ve slovní formulaci i logické a zcela formální modely. Užívají se formalizace, deduktivní a induktivní kroky. Problémy jsou voleny tak, aby nevyžadovaly žádné nebo jen velmi jednoduché matematické nástroje. Problémové okruhy mohou mj. zahrnovat tato témata: Logické modely a problémy ve slovní formulaci. Formalizace. Deduktivní a induktivní kroky. Procesy se společnými zdroji. Provoz a řízení křižovatky. Rovnoměrný provoz v dopravní síti. Problémy pokrytí. Znaménkové grafy. Pulsní modely procesu. Dynamické modely ekonomicko-ekologických problémů.

[1]  dle konkrétních zadaných řešených úloh


Databázové systémy - freeware

Seznámit se s některým databázovým systémem dostupným jako freeware, a se základy práce s ním.

[1]  podle výběru zvoleného SŘBD


JAVA - programovací jazyk

[1]  materiály/publikace na dané téma, s podrobností odpovídající úrovni studenta.


Kombinatorické algoritmy

Předmět je zaměřen na efektivní algoritmy pro řešení kombinatorických optimalisačních úloh, tj. úloh, kde hledáme nejlepší konfiguraci z konečné, ale rozsáhlé množiny přípustných řešení. Klasifikace úloh a metod řešení, NP-těžké úlohy, pokročilejší polynomiální algoritmy, metoda větví a mezí, dynamické programování, heuristiky, aproximační algoritmy lokální průzkum, použití náhody, atd. Navazuje na předmět K128NAA.

[1]  Kučera, L. Kombinatorické algoritmy.
[2]  Papadimitriou, Steiglitz: Combinatorial optimization.
[3]  Kozen, D. Design and Analysis of Algorithms, Springer, 1991.


Návrh a analýza algoritmů

Předmět poskytuje obecný pohled na problematiku návrhu a analýzy vlastností algoritmů (specifikace, důkazy správnosti, časová a paměťová složitost, jejich měření a dokazování). Výklad není zaměřen na konkrétní programovací jazyk. Probírají se základní modely výpočtu, základní datové struktury, třídění, vybrané grafové algoritmy a další. Předpokládá se základní znalost programování (v libovolném jazyce) a teorie grafů.

[1]  Kozen, D.: The Design and Analysys of Algorithms, Springer, 1991.
[2]  Aho, Hopcroft, Ullman, Design and analysys of Computer Algorithms, Addison-Wesley, 1974.
[3]  J. Demel, Grafy a jejich aplikace, Academia, Praha, 2002


Open Source IS


TEX a počítačová typografie

Předmět je zaměřen na praktické použití TeXu (konkrétně LaTeXu) k počítačové sazbě typograficky dokonalých dokumentů. LaTeX je vhodný zejména pro sazbu odborných publikací, zpráv, diplomových prací, článků, knih apod. Obecné základy typografie a jak to udělat v LaTeXu. Logické a vizuální formátování textu. Sazba matematických textů. Zpracování grafiky. Úprava publikace. Přehled technologií sazby a tisku. Programy metafont a metapost. Jazyky postscript a pdf.

[1]  Rybička: LaTeX pro začátečníky, Konvoj.
[2]  Olšák: TeXbook naruby, Konvoj 2005


Infor.sys.pro podporu řízení a rozhodování

Základní pojmy, architektury informačních systémů, životní cyklus informačního systému, tvorba informačního systému - metodika životního cyklu, prototypový přístup, návrh transakčního systému, návrh manažerského informačního sytému, základy BPMN (Business Process Modeling Notation) a UML (Unified Modeling Language).

[1]  Molnár, Z. Podnikové informační systémy. 2. vydání. Praha : Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2009. 195s. ISBN 978-80-01-04380-6.
[2]  Tvrdíková, M. Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy. Nástroj ke zvyšování kvality informačních systémů. 1. vydání. Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, Praha 7, 2008. 176s. ISBN 978-80-247-2728-8
[3]  Kanisová, H., Müller M.: UML srozumintelně, 2. aktualizované vydání. Computer Press, a.s., Holandská 8, Brno, 2007. ISBN 80-251-1083-4.
[4]  Arlow, J., Neudstadt I.: UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací, 1. vydání. Computer Press, a.s., Holandská 8, Brno, 2008. ISBN 978-80-251-1503-9.
[5]  Specifikace jazyka BPMN na stránkách Object Management Group - http://www.bpmn.org/


LINUX (administrace, sítě)


Navrhování a analýza algoritmů

[1]  Kozen, D.: The Design and Analysys of Algorithms, Springer, 1991.
[2]  Aho, Hopcroft, Ullman, Design and analysys of Computer Algorithms, Addison-Wesley, 1974.
[3]  J. Demel, Grafy a jejich aplikace, Academia, Praha, 2002


Vícekriteriální optimalizace a teor.rozhod.


Bakalářská práce


Digitální model terénu

Studenti jsou informováni o teoretických metodách konstrukce rastrového a plátového modelu terénu. Dále o programech pro práci DMT a o generování plátového DMT z vrstevnic.

[1]  Vaníček, Mayer: Počítačová grafika pro stavební praxi, ČVUT 1995


Diplomová práce


Ekonometrické modelování

Modely poptávky, spotřeby, důchodu a produkce. Lineární a nelineární regresní model a jejich aplikace. Soustavy simultánních rovnic, odhad parametru. Problematika agregace.

[1]  Hušek, R., Walter, J.: Ekonometrie. SNTL, Praha 1976. Allen, R.G.D.: Matematická ekonomie. Academia, Praha 1969. Christ, C.F.: Econometrics Models and Methods. Wiley, N.Y. 1966.


Finanční a pojistná matematika

[1]  Cipra, T.: Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. Nakladatelství HZ, Praha 1995.
[2]  Walter, J.: Finanční a pojistná matematika. VŠE, Praha 1994.
[3]  Mc Cutcheon, J.J., Scott, W.F.: An Introduction to the Mathematics of Finance. Heinemann, 1986.


Geografické informační systémy

Přehled možností Geografických informačních systémů, způsoby použití, správa a organizace dat . Postup zpracování geografické analýzy, aplikace GIS ve stavebnictví. Použití GIS ve světě, problémy při používání geografických dat, standardizace geografických dat, návaznost GIS na jiné informační systémy. Praktické využití konkrétních GIS.

[1]  Mayer, P., Vaníček, T.: Počítačová grafika pro stavebí praxi, 1995, ČVUT Praha, Mayer, P.: Digitální modelování krajiny, 1996, ČVUT Praha, kolektiv autorů firmy ESRI: Understanding GIS


Informační systémy st. firmy

Problémy zavádění IT, strategie IT pro stavební podnik, vlivy projektového managementu, IT businessu, organizace a architektury systému, konkurenční schopnost stavební firmy a IT. Elektronický obchod a systémy zásobování materiály a výrobky, elektronický obchod v oblasti marketingu. Řízení informačních zdrojů uvnitř a vně podniku, vazby na existující informační systém.

[1]  Molnár, Z.: Podnikové informační systémy, 2004, ČVUT, Praha
[2]  Řepa, V.: Analýza a návrh informačních systémů, 1999, Ekopress, Praha


Inform. podpora PM

Projekt jako proces. Dynamický model projektových prací. Význam informačních vazeb v systému. Zajištění informační podpory.

[1]  Vytlačil, D.: Projektové řízení a řízení projeků, 2008, ČVUT Praha, Vytlačil, D.: Projektové řízení ařízení projektů - cvičení, 2002, ČVUT Praha,
[2]  Vytlačil, D.: Systémová analýza a syntéza, 2007, ČVUT Praha


Managerské informační systémy

Hlavní charakteristiky MIS, vztah mezi MIS podniku a okolím. Architektury MIS - hierarchická (TPS, DSS, MIS v užším slova smyslu, ESS), funkcionální architektura, strukturální architektura. Souhrnná třídimenzionální klasifikace MIS. Zabezpečující subsystémy MIS (HW, SW, telekomunikace). Projektování a realizace MIS - metodika životního cyklu. Formalizované techniky a nástroje k dekompozici a projektování MIS. Systémová integrace.

[1]  Molnár, Z.: Moderní metody řízení informačních systémů, 1992, Grada Praha.
[2]  Laudon, K.C., Laudon J.P.: Management Information Systems, 1991, Macmillan N.Y.
[3]  Curtis, C.: Business Information Systems, 1999, Wesley


Matematické metody v technologii staveb


Operační výzkum

Cílem predmetu Operacní výzkum (OV) je seznámit posluchace se standardními modely OV a s postupy pri tvorbe modelu OV. Dále je cílem prohloubit dovednosti v oblasti aplikací modelu a metod OV v manažerské praxi stavebních firem, staveb a v praxi investoru

[1]  Demel, J.: Grafy a jejich aplikace, 2002, Academia, Praha. Klvaňa, J.: Operační výzkum 1, 2001, Skripta FSv, Praha. Klvaňa, J.: Operační výzkum 2, 1999, Skripta FSV, Praha.


Optimization and Operations Research 20

The course may either continue the courseOptimization and Operations Research 10 or may be studiedseparately. Important deterministic and stochastic models areintroduced ranging from Multicriterial Decision Making toQueuing Theory. Applications will be shown as appropriate inseminars.

[1]  C.S. Newton, R.A. Sarker: Optimization Modelling. CRC Press 2007
[2]  R.Jain: The Art of Computer Systems Performance Analysis. Wiley 1991


Předdiplomní projekt


Počítačová grafika a CAD 1

Základy počítačové grafiky na uživatelské úrovni. Rastrová grafika. Digitální fotografie. Kreslení a 3D modelování v CAD systémech. Vizualizace, sledování paprsku. Geografické informační systémy.

[1]  Mayer, P., Vaníček, T.: Počítačová grafika pro stavební praxi, 1995, ČVUT, Praha.
[2]  Vaníček, T.: Počítačová grafika a CAD 1, ČVUT, Praha, vyjde 2009.


Počítačová grafika a CAD 2

Aplikace počítačové grafiky. Programy pro práci s rastrovou grafikou. Prezentační grafika. Skenování, vektorizace, rastrace. Grafická uživatelská rozhraní. Digitální modely terénu, rastrový model, plátový model, triangulace, zaoblování, singularity. Počítačem podporované rýsování. Počítačem podporované projektování. 2D a 3D modelování. Stavební nadstavby a profesní CAD programy. Počítačem podporovaná kartografie. Geografické informační systémy.

[1]  Urban, J.: Počítačová Gemetrie, ČVUT, 1995.


Počítačové sítě

Architektury počítačových sítí. Přenosová média, kódování dat pro přenos. Lokální sítě, řízení přístupu k médiu, propojování lokálních sítí. Propojování sítí na 3. vrstvě, směrování, směrovací algoritmy. Protokoly TPC/IP, IPX/SOX, Netbios, Netbeui. Protokoly vyšších vrstev. Síťové operační systémy. Bezpečenost v počítačových sítích, rizika, opatření. Autentizace, řízení přístupu, šifrování, digitální podpis.

[1]  Dostálek,L.,Kabelová,A.:Velký průvodce protokoly TCP/IP a systém DNS,1999,Computer Press, Dostálek,L.: Velký průvodce protokoly TPC/IP, bezpečnost, 2001, Computer Press,


Programování 4

Předmět se zabývá tvorbou uživatelských rozhraní v objektově orientovaných prostředích. K výuce je využit program Borland C++ buildder. Knihovny komponent, jejich vlastnosti a události. Výstup grafiky v okně MS Windows. Třídy, šablony. Vytváření vlastních komponent. Příprava programů a knihoven pro práci v dalších prostředích - Linux, GNU.

[1]  Robinson, S., Nagel, Ch., ...: Professional C#, Wiley Publishing, Inc, 2004;
[2]  : C# Forms, ...


Projektové řízení a řízení projektů

Definice projektu a projektového řízení, charakteristiky produkčních procesů. Životní cyklus projektů. Definování a vzájemný vztah cílů. Studie proveditelnosti podle metodiky UNIDO. Časové plánování - metody CPM a PERT. Řízení zdrojů - metody vyrovnávání a rozvrhování. Kontraktování. Projektový tým - skladba a úkoly členů. Metody odhadování parametrů, rozhodování a zkoumání problémů v projektovém řízení.

[1]  Vytlačil, D.: Projektové řízení a řízení projeků, 2008, ČVUT Praha, Vytlačil, D.: MI30 - Projektové řízení ařízení projektů - cvičení, 2002, ČVUT Praha


Systémová analýza a syntéza

Vysvětlení základních pojmů - problém, objekt, systém, model, synergie, holismus, emergentní vlastnosti. Taxonomie systémů. Proces systémového řešení problémů. Identifikace a zápis systému. Jazyky zápisu podle druhu systému. Úlohy na systému - stanovení složitosti, úloha o společném rozhraní, kapacitní úloha, stanovení cílů, úloha o chování. Dekompozice - funkční, topologická, hierarchická, věcná. Petriho sítě.

[1]  Vytlačil, D.: Systémová analýza a syntéza, 2007, ČVUT, Praha.


Teorie řízení a kybernetika

Analogie mezi živými a neživými stroji (technikou) jako základ řešení řízení a komunikace. Regulace. Řízení jako proces zpracování obrazu originálu s vlastnostmi zpětné vazby, reálného času a hierarchie. Zpětná vazba v různých strukturách mezi řízenou částí a řídícím subjektem. Organizace a autoorganizace, využití při technických řešeních. Jazykové prostředí jako prostředí komunikace. Signál, řídící signál (příkaz) a jeho interpretace, jazyk.

[1]  Lucas, W.F., Roberts, F.S., Thrall, R.M.: Discrete and System Models, 1983, Springer-Verlag, Ashby, W.R.: Kybernetika, 1961, Orbis Praha, Havlena, V., Štecha, J.: Moderní teorie řízení, 1994, ČVUT Praha


Teorie rozhodování

Cílem predmetu je seznámit posluchace: 1. S typickými rozhodovacími problémy vyskytujícími se nejcasteji v praxi (s durazem na rozhodovací problémy vznikající pri rízení stavebních firem, staveb a v praxi investoru); 2. S exaktními metodami umožnujícími v

[1]  Černý, M., Gluckaufova, D.: Metody komplexního vyhodnocování variant, 1980, Academia Praha, Chobot,T.,Turnovcová,A.:Modely rozhodovania v konfliktných situáciách a za neurčitosti,1980 Alfa


Umělá inteligence

Metody umělé inteligence, optimalizační úlohy, Algoritmy simulující chování člověka, neuronové sítě, genetické algoritmy.

[1]  Mařík,V., Umělá inteligence 1-5


Bezpečnost počítačových sítí


Digitální modely terénu


Digitální a systémové modely v praxi

Cílem předmětu je seznámit se s různými problémy z oblasti matematického a systémového modelování. Předmětem zájmu je oblast zahrnující problémy ve slovní formulaci i logické a zcela formální modely. Užívají se formalizace, deduktivní a induktivní kroky. Problémy jsou voleny tak, aby nevyžadovaly žádné nebo jen velmi jednoduché matematické nástroje. Problémové okruhy mohou mj. zahrnovat tato témata: Logické modely a problémy ve slovní formulaci. Formalizace. Deduktivní a induktivní kroky. Procesy se společnými zdroji. Provoz a řízení křižovatky. Rovnoměrný provoz v dopravní síti. Problémy pokrytí. Znaménkové grafy. Pulsní modely procesu. Dynamické modely ekonomicko-ekologických problémů.

[1]  dle konkrétních zadaných řešených úloh


Databázové systémy - freeware

Seznámit se s některým databázovým systémem dostupným jako freeware, a se základy práce s ním.

[1]  podle výběru zvoleného SŘBD


JAVA - programovací jazyk

[1]  materiály/publikace na dané téma, s podrobností odpovídající úrovni studenta.


Kombinatorické algoritmy

Předmět je zaměřen na efektivní algoritmy pro řešení kombinatorických optimalisačních úloh, tj. úloh, kde hledáme nejlepší konfiguraci z konečné, ale rozsáhlé množiny přípustných řešení. Klasifikace úloh a metod řešení, NP-těžké úlohy, pokročilejší polynomiální algoritmy, metoda větví a mezí, dynamické programování, heuristiky, aproximační algoritmy lokální průzkum, použití náhody, atd. Navazuje na předmět K128NAA.

[1]  Kučera, L. Kombinatorické algoritmy.
[2]  Papadimitriou, Steiglitz: Combinatorial optimization.
[3]  Kozen, D. Design and Analysis of Algorithms, Springer, 1991.


Kódování a šifrování


LINUX (administrace, sítě)

Shell, programování shellu, základní UNIXovské utility. Souborový systém, Procesy, správa uživatelů, časově plánované úlohy, logování, zálohování. Konfigurace sítě a základních síťových služeb. Bezpečnost.

[1]  Vychodil, V.: Operační systém Linux, Computer Press, 2003
[2]  Petrlík, L.: Jemný úvod do systému UNIX, Kopp, 1997


Návrh a analýza algoritmů

Předmět poskytuje obecný pohled na problematiku návrhu a analýzy vlastností algoritmů (specifikace, důkazy správnosti, časová a paměťová složitost, jejich měření a dokazování). Výklad není zaměřen na konkrétní programovací jazyk. Probírají se základní modely výpočtu, základní datové struktury, třídění, vybrané grafové algoritmy a další. Předpokládá se základní znalost programování (v libovolném jazyce) a teorie grafů.

[1]  Kozen, D.: The Design and Analysys of Algorithms, Springer, 1991.
[2]  Aho, Hopcroft, Ullman, Design and analysys of Computer Algorithms, Addison-Wesley, 1974.
[3]  J. Demel, Grafy a jejich aplikace, Academia, Praha, 2002


Open Source IS


TEX a počítačová typografie

Předmět je zaměřen na praktické použití TeXu (konkrétně LaTeXu) k počítačové sazbě typograficky dokonalých dokumentů. LaTeX je vhodný zejména pro sazbu odborných publikací, zpráv, diplomových prací, článků, knih apod. Obecné základy typografie a jak to udělat v LaTeXu. Logické a vizuální formátování textu. Sazba matematických textů. Zpracování grafiky. Úprava publikace. Přehled technologií sazby a tisku. Programy metafont a metapost. Jazyky postscript a pdf.

[1]  Rybička: LaTeX pro začátečníky, Konvoj.
[2]  Olšák: TeXbook naruby, Konvoj 2005


Teorie grafů

Teorie grafů - základní pojmy, formulace grafových úloh, základní algoritmy řešení se zřetelem na efektivnost výpočtu. Souvislost, silná souvislost, stromy a kostry, nejkratší cesty, eulerovské tahy, hamiltonovské cesty, nazávislost, barevnost, rovinné grafy.

[1]  Demel, J.: Grafy a jejich aplikace, 2002, Academia Praha


Computer Use Fundamentals

Practical knowledge in operating computer applications and data processing, notion of computer data processing principles.

[1]  - Office manuals, ...
[2]  - AutoCad manuals, ...
[3]  - Laudon, K.C., Laudon, J.P.: Management Information Systems, 1991, Macmillan, N.Y.
[4]  - Curtis, G., Cobham, D.: Business Information Systems, FT, Prentice Hall


Kódování a šifrování

Klasické šifrovací metody, Cézarovská šifra, obecná monoafabetická šifre, Vigenérova šifra. Šifrovací stroje. Lineární kódy, Hammingův kód, Symetrické šifry založené na Feistlově principu, DES, AES. Asymetrické šifry, RSA. Autorizace, elektronický podpis. Hybridní šifrovací systémy, PGP. Kvantová kryptografie.

[1]  Š. Porubský: Šifrovanie
[2]  N. Singh: Kniha kódů a šifer


Navrhování a analýza algoritmů

[1]  Kozen, D.: The Design and Analysys of Algorithms, Springer, 1991.
[2]  Aho, Hopcroft, Ullman, Design and analysys of Computer Algorithms, Addison-Wesley, 1974.
[3]  J. Demel, Grafy a jejich aplikace, Academia, Praha, 2002


Systémy CAD a GIS


Bakalářská práce


Databázové systémy

Cílem předmětu je se seznámit se základními poznatky z oblasti databázových systémů včetně terminologie, a s praktickým použitím relačního databázového systému v konkrétní aplikaci. Obsahem jsou mj.tato témata: systém řízení báze dat (SŘBD/DBMS), základní pojmy; reálný svět a jeho model -- abstraktní svět (svět dat); relační tabulka, integrita dat, datové modely; konceptuální schéma databáze; entity, relevantní operace, organizační pravidla; modifikační anomálie, funkční a vícehodnotová závislost, normalizace; normální formy; konsolidace; jazyk SQL.

[1]  Riordan, R.: Designing Relational Database Systems,1999, Microsoft Press/2001, Šimůnek, M.: SQL, kompletní průvodce, 1999, Grada, Praha, Shepherd, J. C.: Database Management: theory and application, 1990, IRWIN Inc. Boston


Digitální model terénu

Studenti jsou informováni o teoretických metodách konstrukce rastrového a plátového modelu terénu. Dále o programech pro práci DMT a o generování plátového DMT z vrstevnic.

[1]  Vaníček, Mayer: Počítačová grafika pro stavební praxi, ČVUT 1995


Diplomová práce


Graphs and their Applications

[1]  Diestel, R.: Graph Theory, Springer, 1996,
[2]  Swamy, M., N., S., Thulasiraman, K., Graphs, Networks and Algorithms. New York, John Wiley&Sons, Inc., 1981.
[3]  Demel, J.: Graphs and their Applications, (internal material).


Informační systémy - S

Předmět seznamuje s metodami a metodologiemi používanými při návrhu (rozsáhlejších) informačních systémů, se základními postupy užívanými při projektování informačních systémů. Seznamuje s těmito tématy: Životní cyklus IS, fáze návrhu IS, základní pojmy používané při návrhu IS, techniky a metody, datové modely a modely procesů. Praktickým nástrojem jsou modelovací nástroje UML - především diagramy use-case, tříd, spolupráce, aktivit či stavů.

[1]  Jim Arlow, Ila Neustadt: UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací, Computer press


Informační systémy

Předmět je zaměřen na osvojení poznatků o plánování, tvorbě a nasazení informačních systémů (IS). Studenti se seznámí se základními problémy tvorby IS a jaká je jejich role jako budoucích projektantů IS. Probírány jsou: Poznávací proces a vznik informační soustavy. Druhy IS, význam IS pro řízení a problémy spojené se zaváděním IS. Systémy sběru dat, metody rozpoznávání dat na objektu, vzorkování, metriky. Metodologie návrhu IS a plánování IS. Tvorba IS skladebného typu, architektura databáze, datové modely. Relaění datový model, normalizace dat, distribuované databáze. Jazyky pro definici a manipulaci s daty - SQL. Strukturovaný návrh IS. Objektově orientovaný návrh IS. Počítačem podporovaný vývoj IS prostředky CASE. Znalostní IS. Ochrana IS, ochrana dat, problematika víceuživatelských systémů.

[1]  Vaníček, T.: Informační systémy 22, ČVUT, 2000.


Optimalizační metody


Operační výzkum L


Operační výzkum 2

Cílem predmetu je prohloubit znalosti posluchacu v oblasti standardních modelu operacního výzkumu (OV) a v oblasti tvorby modelu OV. Dále je cílem prohloubit dovednosti v oblasti aplikací modelu a metod OV v manažerské praxi stavebních firem, staveb a

[1]  Demel, J.: Grafy a jejich aplikace, 2002, Academia, Praha. Klvaňa, J.: Operační výzkum 1, 2001, Skripta FSv, Praha. Klvaňa, J.: Operační výzkum 2, 1999, Skripta FSv, Praha.


Optimization and Operations Research 10

Deterministic models: linear optimisation (LO), graphic and simplex method, duality in LO, Integer optimisation, transportation problem, dynamic and non-linear optimisation, inventory control (deterministic), multicriterial decision-making; Stochastic models: queuing theory,inventory control (stochastic), simulation and Monte Carlo Method, replacement theory, correlation and regression, cluster annalysis.

[1]  H.P.Williams: Model Building in Mathematical Programming, Wiley 1994
[2]  H.P.Williams: Model Solving in Mathematical Programming, Wiley 1993
[3]  C.S. Newton, R.A. Sarker: Optimization Modelling. A Practical Approach. CRC Press 2007


Operační systémy počítačů

Předmět poskytuje informace o architektuře a principech operačních systémů. Jádro systému, správa souborů, správa paměti, správa zařízení, virtualizace, správa procesů. MS DOS, MS WINDOWS, Novell, UNIX. V praktické části se student seznámí se základními funkcemi operačních systémů pro osobní počítače.

[1]  Mandick, S.E., Donovan, J.J.: Operační systémy, 1983, SNTL, Praha, Petrlík, L.: Jemný úvod do systému Unix, 1997, KOPP, České Budějovice, Stanek, W.R.: Windows XP - kapesní rádce administrátora, 2003, Computer Press, Praha


Předdiplomní projekt


Počítačová grafika a CAD 3

Seminární formou prohlubuje znalosti získané v předmětu Počítačová grafika a CAD a dává prostor pro sledování nových trendů v počítačové grafice.

[1]  Mayer, P., Vaníček, T.: Počítačoá grafika pro stavební praxi, ČVUT, 1995.
[2]  Rapant, P.: Geoinformační technologie, VŠB-TU Ostrava, 2005.


Projekt IS


Praktika z operačního výzkumu

Jednokriteriální optimalizace-lineární programování(LP),CLP, formulace úloh LP, vícekriteriální lineární optimalizace-preemptivní metoda, metoda funkce užitku,metoda cílového programování.Simulační experimenty-metoda pevného a proměnného časového kroku, generátory náhodných čísel a jejich testování.Teorie hromadné obsluhy, teorie her.

[1]  Kučerová,J.,Klvaňa, J.,Demel,J.,Vaníček,T.:Příklady z operačního výzkumu, 1998, ČVUT Praha, Klvaňa, J.: Operační výzkum 1, 2000, ČVUT Praha, Klvaňa, J.: Operační výzkum 2, 1993, ČVUT Praha


Programování 1

Předmět seznamuje se základy práce v počítačových učebnách a v síti Internet. Hlavní náplní předmětu je programování v jazyce Turbo-Pascal. Prvky jazyka, datové typy, příkazy, cykly, procedury a funkce, standartní knihovna, práce se soubory, dynamická správa paměti, objektově orientované programování.

[1]  John Sharp: Microsoft Visual C# 2005 Krok za krokem, 2006, Computer press
[2]  Jim Keogh, Mario Giannini: OOP bez předchozích znalostí, 2006, Computer press


Programování 3

Předmět uvádí a procvičuje základní práci v jazyce C a C++. Lexikální prvky jazyka, základní typy proměnných, operátory, výrazy, příkazy. Pole. Ukazatele. Práce se soubory. Preprocesor, direktivy preprocesoru. Dodávané knihovny. Struktury, svazy, třídy - metody, dědičnost. Šablony. Srovnání přístupů jazyků Pascal a C.

[1]  Robinson, S., Nagel, Ch., ...: Professional C# - 3rd Edition, Wiley Publishing, Inc., 2004.


Systémové projektováni

Proces systémového projektování. Metody projektování systémů. Rozhodovací základna. Návrh architektury systému - funkční požadavky, motivy, explicitní a implicitní úroveň. Kultura - vysvětlení pojmu socio-ekonomické systémy, druhy, proces změn. Návrh strategie systému - postup, strategická analýza, výběr variant.

[1]  Petr, J.: projektování systémů, 1990, ČVUT Praha, Chandor, A., Graham, J.,Williamson, R.: Praktická systémová analýza, 1974, Alfa Bratislava, Habr, J., Vepřek, J.: Systémová analýza a sysntéza, 1986, SNTL Praha


Teorie grafů

Předmět poskytuje základy teorie grafů jako jednoho z důležitých vyjadřovacích prostředků inženýra. Důraz je kladen na základní pojmy, formulace grafových úloh a na základní algoritmy pro jejich řešení se zřetelem k efektivnosti výpočtu. Z obsahu: souvislost, silná souvislost, stromy a kostry, nejkratší cesty, toky v sítích, párování, eulerovské tahy, hamiltonovské cesty, nezávislost, barevnost, kliky, rovinné grafy.

[1]  Demel, J.: Grafy a jejich aplikace, 2002, Academia Praha


Bezpečnost počítačových sítí 2


Digitální modely terénu


Digitální a systémové modely v praxi

Cílem předmětu je seznámit se s různými problémy z oblasti matematického a systémového modelování. Předmětem zájmu je oblast zahrnující problémy ve slovní formulaci i logické a zcela formální modely. Užívají se formalizace, deduktivní a induktivní kroky. Problémy jsou voleny tak, aby nevyžadovaly žádné nebo jen velmi jednoduché matematické nástroje. Problémové okruhy mohou mj. zahrnovat tato témata: Logické modely a problémy ve slovní formulaci. Formalizace. Deduktivní a induktivní kroky. Procesy se společnými zdroji. Provoz a řízení křižovatky. Rovnoměrný provoz v dopravní síti. Problémy pokrytí. Znaménkové grafy. Pulsní modely procesu. Dynamické modely ekonomicko-ekologických problémů.

[1]  dle konkrétních zadaných řešených úloh


Databázové systémy - freeware

Seznámit se s některým databázovým systémem dostupným jako freeware, a se základy práce s ním.

[1]  podle výběru zvoleného SŘBD


JAVA - programovací jazyk

[1]  materiály/publikace na dané téma, s podrobností odpovídající úrovni studenta.


Kombinatorické algoritmy

Předmět je zaměřen na efektivní algoritmy pro řešení kombinatorických optimalisačních úloh, tj. úloh, kde hledáme nejlepší konfiguraci z konečné, ale rozsáhlé množiny přípustných řešení. Klasifikace úloh a metod řešení, NP-těžké úlohy, pokročilejší polynomiální algoritmy, metoda větví a mezí, dynamické programování, heuristiky, aproximační algoritmy lokální průzkum, použití náhody, atd. Navazuje na předmět K128NAA.

[1]  Kučera, L. Kombinatorické algoritmy.
[2]  Papadimitriou, Steiglitz: Combinatorial optimization.
[3]  Kozen, D. Design and Analysis of Algorithms, Springer, 1991.


LINUX (administrace, sítě)

Shell, programování shellu, základní UNIXovské utility. Souborový systém, Procesy, správa uživatelů, časově plánované úlohy, logování, zálohování. Konfigurace sítě a základních síťových služeb. Bezpečnost.

[1]  Vychodil, V.: Operační systém Linux, Computer Press, 2003
[2]  Petrlík, L.: Jemný úvod do systému UNIX, Kopp, 1997


Návrh a analýza algoritmů

Předmět poskytuje obecný pohled na problematiku návrhu a analýzy vlastností algoritmů (specifikace, důkazy správnosti, časová a paměťová složitost, jejich měření a dokazování). Výklad není zaměřen na konkrétní programovací jazyk. Probírají se základní modely výpočtu, základní datové struktury, třídění, vybrané grafové algoritmy a další. Předpokládá se základní znalost programování (v libovolném jazyce) a teorie grafů.

[1]  Kozen, D.: The Design and Analysys of Algorithms, Springer, 1991.
[2]  Aho, Hopcroft, Ullman, Design and analysys of Computer Algorithms, Addison-Wesley, 1974.
[3]  J. Demel, Grafy a jejich aplikace, Academia, Praha, 2002


Open Source IS


TEX a počítačová typografie

Předmět je zaměřen na praktické použití TeXu (konkrétně LaTeXu) k počítačové sazbě typograficky dokonalých dokumentů. LaTeX je vhodný zejména pro sazbu odborných publikací, zpráv, diplomových prací, článků, knih apod. Obecné základy typografie a jak to udělat v LaTeXu. Logické a vizuální formátování textu. Sazba matematických textů. Zpracování grafiky. Úprava publikace. Přehled technologií sazby a tisku. Programy metafont a metapost. Jazyky postscript a pdf.

[1]  Rybička: LaTeX pro začátečníky, Konvoj.
[2]  Olšák: TeXbook naruby, Konvoj 2005


Teorie grafů

Teorie grafů - základní pojmy, formulace grafových úloh, základní algoritmy řešení se zřetelem na efektivnost výpočtu. Souvislost, silná souvislost, stromy a kostry, nejkratší cesty, eulerovské tahy, hamiltonovské cesty, nazávislost, barevnost, rovinné grafy.

[1]  Demel, J.: Grafy a jejich aplikace, 2002, Academia Praha


Bezpečnost počítačových sítí

Základní pojmy: Utajení, autentizace, autorizace, nepopiratelnost, integrita, dostupnost. Bezpečnostní aspekty běžných síťových protokolů. Firewally, NAT. Kryptografie, klíče, certifikáty. Malware, spam, sociální inženýrství. Intrusion detection, intrusion prevention, honeypot. Hodnocení bezpečnosti, penetrační testy, bezpečnostní politika, havarijní plány.

[1]  Dostálek,L.: Velký průvodce protokoly TPC/IP, bezpečnost, 2001, Computer Press


Combinatorial Optimization

Effective algorithms for solving combinatorial optimization problems. Classification of problems and methods, NP-hard problems, advanced polynomial algorithms, branch and bound method, dynamic programming, heuristics, approximation algorithms, approximation schemes, local search, randomized algorithms, genetic algorithms.

[1]  Kučera, L. Kombinatorické algoritmy.
[2]  Papadimitriou, Steiglitz: Combinatorial optimization.
[3]  Kozen, D. Design and Analysis of Algorithms, Springer, 1991.


Decision Making Support Systems


Infor.sys.pro podporu řízení a rozhodování

Základní pojmy, architektury informačních systémů, životní cyklus informačního systému, tvorba informačního systému - metodika životního cyklu, prototypový přístup, návrh transakčního systému, návrh manažerského informačního sytému, základy BPMN (Business Process Modeling Notation) a UML (Unified Modeling Language).

[1]  Molnár, Z. Podnikové informační systémy. 2. vydání. Praha : Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2009. 195s. ISBN 978-80-01-04380-6.
[2]  Tvrdíková, M. Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy. Nástroj ke zvyšování kvality informačních systémů. 1. vydání. Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, Praha 7, 2008. 176s. ISBN 978-80-247-2728-8
[3]  Kanisová, H., Müller M.: UML srozumintelně, 2. aktualizované vydání. Computer Press, a.s., Holandská 8, Brno, 2007. ISBN 80-251-1083-4.
[4]  Arlow, J., Neudstadt I.: UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací, 1. vydání. Computer Press, a.s., Holandská 8, Brno, 2008. ISBN 978-80-251-1503-9.
[5]  Specifikace jazyka BPMN na stránkách Object Management Group - http://www.bpmn.org/


Kombinatorická optimalizace

[1]  Kučera, L. Kombinatorické algoritmy.
[2]  Papadimitriou, Steiglitz: Combinatorial optimization.
[3]  Kozen, D. Design and Analysis of Algorithms, Springer, 1991.


LINUX (administrace, sítě)


Multiple Criteria Optimization


Case Studies in Operations Research


Vícekriteriální optimalizace a teor.rozhod.


Bakalářská práce


Diplomová práce

Diplomovou prací student končí studium na stavební fakultě ČVUT. Při její tvorbě má prokázat schopnost aplikace znalostí získaných během studia na praktickém problému systémového inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě.


Digitální model terénu

Studenti jsou informováni o teoretických metodách konstrukce rastrového a plátového modelu terénu. Dále o programech pro práci DMT a o generování plátového DMT z vrstevnic.

[1]  Vaníček, Mayer: Počítačová grafika pro stavební praxi, ČVUT 1995


Diplomová práce


Ekonometrické modelování

Modely poptávky, spotřeby, důchodu a produkce. Lineární a nelineární regresní model a jejich aplikace. Soustavy simultánních rovnic, odhad parametru. Problematika agregace.

[1]  Hušek, R., Walter, J.: Ekonometrie. SNTL, Praha 1976. Allen, R.G.D.: Matematická ekonomie. Academia, Praha 1969. Christ, C.F.: Econometrics Models and Methods. Wiley, N.Y. 1966.


Finanční a pojistná matematika

[1]  Cipra, T.: Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. Nakladatelství HZ, Praha 1995.
[2]  Walter, J.: Finanční a pojistná matematika. VŠE, Praha 1994.
[3]  Mc Cutcheon, J.J., Scott, W.F.: An Introduction to the Mathematics of Finance. Heinemann, 1986.


Geografické informační systémy

Přehled možností Geografických informačních systémů, způsoby použití, správa a organizace dat . Postup zpracování geografické analýzy, aplikace GIS ve stavebnictví. Použití GIS ve světě, problémy při používání geografických dat, standardizace geografických dat, návaznost GIS na jiné informační systémy. Praktické využití konkrétních GIS.

[1]  Mayer, P., Vaníček, T.: Počítačová grafika pro stavebí praxi, 1995, ČVUT Praha, Mayer, P.: Digitální modelování krajiny, 1996, ČVUT Praha, kolektiv autorů firmy ESRI: Understanding GIS


Hardware a telekomunikační systémy

Architektura procesoru INTEL (rada 80X86), struktura paměti, programátorský model procesoru, adresní režimy, základní instrukce. Základní instrukce - pokračování, jednoduché programovací techniky v JSI 8086, procedury a makroinstrukce, programování vstupu a výstupu, programování výstupu na obrazovku, architektura pokročilejších procesorů INTEL, programování v síťovém prostředí, počítačové sítě, jejich typy a použití.

[1]  Slavík, P.: Hardware a telekomunikace, 2002, ČVUT, Praha


Informační systémy st. firmy

Problémy zavádění IT, strategie IT pro stavební podnik, vlivy projektového managementu, IT businessu, organizace a architektury systému, konkurenční schopnost stavební firmy a IT. Elektronický obchod a systémy zásobování materiály a výrobky, elektronický obchod v oblasti marketingu. Řízení informačních zdrojů uvnitř a vně podniku, vazby na existující informační systém.

[1]  Molnár, Z.: Podnikové informační systémy, 2004, ČVUT, Praha
[2]  Řepa, V.: Analýza a návrh informačních systémů, 1999, Ekopress, Praha


Inform. podpora PM

Projekt jako proces. Dynamický model projektových prací. Význam informačních vazeb v systému. Zajištění informační podpory.

[1]  Vytlačil, D.: Projektové řízení a řízení projeků, 2008, ČVUT Praha, Vytlačil, D.: Projektové řízení ařízení projektů - cvičení, 2002, ČVUT Praha,
[2]  Vytlačil, D.: Systémová analýza a syntéza, 2007, ČVUT Praha


Managerské informační systémy

Hlavní charakteristiky MIS, vztah mezi MIS podniku a okolím. Architektury MIS - hierarchická (TPS, DSS, MIS v užším slova smyslu, ESS), funkcionální architektura, strukturální architektura. Souhrnná třídimenzionální klasifikace MIS. Zabezpečující subsystémy MIS (HW, SW, telekomunikace). Projektování a realizace MIS - metodika životního cyklu. Formalizované techniky a nástroje k dekompozici a projektování MIS. Systémová integrace.

[1]  Molnár, Z.: Moderní metody řízení informačních systémů, 1992, Grada Praha.
[2]  Laudon, K.C., Laudon J.P.: Management Information Systems, 1991, Macmillan N.Y.
[3]  Curtis, C.: Business Information Systems, 1999, Wesley


Matematické metody v technologii staveb


Operační výzkum

Cílem predmetu Operacní výzkum (OV) je seznámit posluchace se standardními modely OV a s postupy pri tvorbe modelu OV. Dále je cílem prohloubit dovednosti v oblasti aplikací modelu a metod OV v manažerské praxi stavebních firem, staveb a v praxi investoru

[1]  Demel, J.: Grafy a jejich aplikace, 2002, Academia, Praha. Klvaňa, J.: Operační výzkum 1, 2001, Skripta FSv, Praha. Klvaňa, J.: Operační výzkum 2, 1999, Skripta FSV, Praha.


Operační výzkum 1

Cílem predmetu Operacní výzkum 1 (OV1) je seznámit posluchace se standardními modely OV a s postupy pri tvorbe modelu OV. Probírají se tato témata: Úvod do OV: Predmet a historie OV. Prehled úloh OV a metod jejich rešení, principy tvorby modelu v OV. Lineární programování (LP): Grafická metoda rešení úloh LP, simplexová metoda - princip, speciální a obecný prípad (M-metoda). Výpocet všech optimálních rešení. Degenerované úlohy LP. Dualita v LP. Parametrické a celocíselné LP. Dopravní úloha. Dynamické programování (úvod). Nelineární programování (úvod). Maticové strukturní modely (statické i dynamické) na makroekonomické i mikroekonomické úrovni.

[1]  Klvaňa, J.: Operační výzkum 1, 2001, skripta FSv, Praha. Klvaňa, J.: Operační výzkum 2, 2001, skripta FSv, Praha. Wisniewski, M.: Metody manažerského rozhodování, 1996, Grada, Praha.


Optimization and Operations Research 20

The course may either continue the courseOptimization and Operations Research 10 or may be studiedseparately. Important deterministic and stochastic models areintroduced ranging from Multicriterial Decision Making toQueuing Theory. Applications will be shown as appropriate inseminars.

[1]  C.S. Newton, R.A. Sarker: Optimization Modelling. CRC Press 2007
[2]  R.Jain: The Art of Computer Systems Performance Analysis. Wiley 1991


Předdiplomní projekt


Počítačová grafika a CAD 1

Základy počítačové grafiky na uživatelské úrovni. Rastrová grafika. Digitální fotografie. Kreslení a 3D modelování v CAD systémech. Vizualizace, sledování paprsku. Geografické informační systémy.

[1]  Mayer, P., Vaníček, T.: Počítačová grafika pro stavební praxi, 1995, ČVUT, Praha.
[2]  Vaníček, T.: Počítačová grafika a CAD 1, ČVUT, Praha, vyjde 2009.


Počítačová grafika a CAD 2

Aplikace počítačové grafiky. Programy pro práci s rastrovou grafikou. Prezentační grafika. Skenování, vektorizace, rastrace. Grafická uživatelská rozhraní. Digitální modely terénu, rastrový model, plátový model, triangulace, zaoblování, singularity. Počítačem podporované rýsování. Počítačem podporované projektování. 2D a 3D modelování. Stavební nadstavby a profesní CAD programy. Počítačem podporovaná kartografie. Geografické informační systémy.

[1]  Urban, J.: Počítačová Gemetrie, ČVUT, 1995.


Projekt IS


Počítačové sítě

Architektury počítačových sítí. Přenosová média, kódování dat pro přenos. Lokální sítě, řízení přístupu k médiu, propojování lokálních sítí. Propojování sítí na 3. vrstvě, směrování, směrovací algoritmy. Protokoly TPC/IP, IPX/SOX, Netbios, Netbeui. Protokoly vyšších vrstev. Síťové operační systémy. Bezpečenost v počítačových sítích, rizika, opatření. Autentizace, řízení přístupu, šifrování, digitální podpis.

[1]  Dostálek,L.,Kabelová,A.:Velký průvodce protokoly TCP/IP a systém DNS,1999,Computer Press, Dostálek,L.: Velký průvodce protokoly TPC/IP, bezpečnost, 2001, Computer Press,


Programování 2

Předmět se zabývá tvorbou uživatelských rozhraní v objektově orientovaných prostředích. K výuce se užívá program Borland Delphi. Komponenty, vlastnosti a události, dialogové boxy, tvorba menu a menu designer. Nápověda a dokumentace. Instalační program nové aplikace. Práce s databázemi, návrh obrazovek, návrh sestav.

[1]  Hanuš, P.: Programování 21 - úvod do DELPHI, 1998, ČVUT, Praha, Cantu, M.: Mistrovství v DELPHI, 1995, Computer Press, Praha, Pacheco, X., Teixeira, S.: Delphi - průvodce vývojáře, 1996, UNIS, Brno


Programování 4

Předmět se zabývá tvorbou uživatelských rozhraní v objektově orientovaných prostředích. K výuce je využit program Borland C++ buildder. Knihovny komponent, jejich vlastnosti a události. Výstup grafiky v okně MS Windows. Třídy, šablony. Vytváření vlastních komponent. Příprava programů a knihoven pro práci v dalších prostředích - Linux, GNU.

[1]  Robinson, S., Nagel, Ch., ...: Professional C#, Wiley Publishing, Inc, 2004;
[2]  : C# Forms, ...


Projektové řízení a řízení projektů

Definice projektu a projektového řízení, charakteristiky produkčních procesů. Životní cyklus projektů. Definování a vzájemný vztah cílů. Studie proveditelnosti podle metodiky UNIDO. Časové plánování - metody CPM a PERT. Řízení zdrojů - metody vyrovnávání a rozvrhování. Kontraktování. Projektový tým - skladba a úkoly členů. Metody odhadování parametrů, rozhodování a zkoumání problémů v projektovém řízení.

[1]  Vytlačil, D.: Projektové řízení a řízení projeků, 2008, ČVUT Praha, Vytlačil, D.: MI30 - Projektové řízení ařízení projektů - cvičení, 2002, ČVUT Praha


Programování 2

Kurz Programovaní 2 se zaměřuje především na objektově orientované programování. Objasňuje studentům možnosti využití souvztažností mezi více třídami.

[1]  John Sharp: Microsoft Visual C# 2005 Krok za krokem, 2006, Computer press
[2]  Jim Keogh, Mario Giannini: OOP bez předchozích znalostí, 2006, Computer press


Systémová analýza a syntéza

Vysvětlení základních pojmů - problém, objekt, systém, model, synergie, holismus, emergentní vlastnosti. Taxonomie systémů. Proces systémového řešení problémů. Identifikace a zápis systému. Jazyky zápisu podle druhu systému. Úlohy na systému - stanovení složitosti, úloha o společném rozhraní, kapacitní úloha, stanovení cílů, úloha o chování. Dekompozice - funkční, topologická, hierarchická, věcná. Petriho sítě.

[1]  Vytlačil, D.: Systémová analýza a syntéza, 2007, ČVUT, Praha.


Teorie řízení a kybernetika

Analogie mezi živými a neživými stroji (technikou) jako základ řešení řízení a komunikace. Regulace. Řízení jako proces zpracování obrazu originálu s vlastnostmi zpětné vazby, reálného času a hierarchie. Zpětná vazba v různých strukturách mezi řízenou částí a řídícím subjektem. Organizace a autoorganizace, využití při technických řešeních. Jazykové prostředí jako prostředí komunikace. Signál, řídící signál (příkaz) a jeho interpretace, jazyk.

[1]  Lucas, W.F., Roberts, F.S., Thrall, R.M.: Discrete and System Models, 1983, Springer-Verlag, Ashby, W.R.: Kybernetika, 1961, Orbis Praha, Havlena, V., Štecha, J.: Moderní teorie řízení, 1994, ČVUT Praha


Teorie rozhodování

Cílem predmetu je seznámit posluchace: 1. S typickými rozhodovacími problémy vyskytujícími se nejcasteji v praxi (s durazem na rozhodovací problémy vznikající pri rízení stavebních firem, staveb a v praxi investoru); 2. S exaktními metodami umožnujícími v

[1]  Černý, M., Gluckaufova, D.: Metody komplexního vyhodnocování variant, 1980, Academia Praha, Chobot,T.,Turnovcová,A.:Modely rozhodovania v konfliktných situáciách a za neurčitosti,1980 Alfa


Umělá inteligence

Metody umělé inteligence, optimalizační úlohy, Algoritmy simulující chování člověka, neuronové sítě, genetické algoritmy.

[1]  Mařík,V., Umělá inteligence 1-5


Bezpečnost počítačových sítí


Digitální modely terénu


Digitální a systémové modely v praxi

Cílem předmětu je seznámit se s různými problémy z oblasti matematického a systémového modelování. Předmětem zájmu je oblast zahrnující problémy ve slovní formulaci i logické a zcela formální modely. Užívají se formalizace, deduktivní a induktivní kroky. Problémy jsou voleny tak, aby nevyžadovaly žádné nebo jen velmi jednoduché matematické nástroje. Problémové okruhy mohou mj. zahrnovat tato témata: Logické modely a problémy ve slovní formulaci. Formalizace. Deduktivní a induktivní kroky. Procesy se společnými zdroji. Provoz a řízení křižovatky. Rovnoměrný provoz v dopravní síti. Problémy pokrytí. Znaménkové grafy. Pulsní modely procesu. Dynamické modely ekonomicko-ekologických problémů.

[1]  dle konkrétních zadaných řešených úloh


Databázové systémy - freeware

Seznámit se s některým databázovým systémem dostupným jako freeware, a se základy práce s ním.

[1]  podle výběru zvoleného SŘBD


JAVA - programovací jazyk

[1]  materiály/publikace na dané téma, s podrobností odpovídající úrovni studenta.


Kombinatorické algoritmy

Předmět je zaměřen na efektivní algoritmy pro řešení kombinatorických optimalisačních úloh, tj. úloh, kde hledáme nejlepší konfiguraci z konečné, ale rozsáhlé množiny přípustných řešení. Klasifikace úloh a metod řešení, NP-těžké úlohy, pokročilejší polynomiální algoritmy, metoda větví a mezí, dynamické programování, heuristiky, aproximační algoritmy lokální průzkum, použití náhody, atd. Navazuje na předmět K128NAA.

[1]  Kučera, L. Kombinatorické algoritmy.
[2]  Papadimitriou, Steiglitz: Combinatorial optimization.
[3]  Kozen, D. Design and Analysis of Algorithms, Springer, 1991.


Kódování a šifrování


LINUX (administrace, sítě)

Shell, programování shellu, základní UNIXovské utility. Souborový systém, Procesy, správa uživatelů, časově plánované úlohy, logování, zálohování. Konfigurace sítě a základních síťových služeb. Bezpečnost.

[1]  Vychodil, V.: Operační systém Linux, Computer Press, 2003
[2]  Petrlík, L.: Jemný úvod do systému UNIX, Kopp, 1997


Návrh a analýza algoritmů

Předmět poskytuje obecný pohled na problematiku návrhu a analýzy vlastností algoritmů (specifikace, důkazy správnosti, časová a paměťová složitost, jejich měření a dokazování). Výklad není zaměřen na konkrétní programovací jazyk. Probírají se základní modely výpočtu, základní datové struktury, třídění, vybrané grafové algoritmy a další. Předpokládá se základní znalost programování (v libovolném jazyce) a teorie grafů.

[1]  Kozen, D.: The Design and Analysys of Algorithms, Springer, 1991.
[2]  Aho, Hopcroft, Ullman, Design and analysys of Computer Algorithms, Addison-Wesley, 1974.
[3]  J. Demel, Grafy a jejich aplikace, Academia, Praha, 2002


Open Source IS


TEX a počítačová typografie

Předmět je zaměřen na praktické použití TeXu (konkrétně LaTeXu) k počítačové sazbě typograficky dokonalých dokumentů. LaTeX je vhodný zejména pro sazbu odborných publikací, zpráv, diplomových prací, článků, knih apod. Obecné základy typografie a jak to udělat v LaTeXu. Logické a vizuální formátování textu. Sazba matematických textů. Zpracování grafiky. Úprava publikace. Přehled technologií sazby a tisku. Programy metafont a metapost. Jazyky postscript a pdf.

[1]  Rybička: LaTeX pro začátečníky, Konvoj.
[2]  Olšák: TeXbook naruby, Konvoj 2005


Teorie grafů

Teorie grafů - základní pojmy, formulace grafových úloh, základní algoritmy řešení se zřetelem na efektivnost výpočtu. Souvislost, silná souvislost, stromy a kostry, nejkratší cesty, eulerovské tahy, hamiltonovské cesty, nazávislost, barevnost, rovinné grafy.

[1]  Demel, J.: Grafy a jejich aplikace, 2002, Academia Praha


Computer Use Fundamentals

Practical knowledge in operating computer applications and data processing, notion of computer data processing principles.

[1]  - Office manuals, ...
[2]  - AutoCad manuals, ...
[3]  - Laudon, K.C., Laudon, J.P.: Management Information Systems, 1991, Macmillan, N.Y.
[4]  - Curtis, G., Cobham, D.: Business Information Systems, FT, Prentice Hall


Kódování a šifrování

Klasické šifrovací metody, Cézarovská šifra, obecná monoafabetická šifre, Vigenérova šifra. Šifrovací stroje. Lineární kódy, Hammingův kód, Symetrické šifry založené na Feistlově principu, DES, AES. Asymetrické šifry, RSA. Autorizace, elektronický podpis. Hybridní šifrovací systémy, PGP. Kvantová kryptografie.

[1]  Š. Porubský: Šifrovanie
[2]  N. Singh: Kniha kódů a šifer


Navrhování a analýza algoritmů

[1]  Kozen, D.: The Design and Analysys of Algorithms, Springer, 1991.
[2]  Aho, Hopcroft, Ullman, Design and analysys of Computer Algorithms, Addison-Wesley, 1974.
[3]  J. Demel, Grafy a jejich aplikace, Academia, Praha, 2002


Projektové řízení a řízení projektů

Definice projektu a projektového řízení, charakteristiky produkčních procesů. Životní cyklus projektů. Definice cílů a jejich vzájemný vztah. Studie proveditelnosti podle metodiky UNIDO. Časové plánování - metody CPM a PERT. Řízení zdrojů - metody vyrovnávání a rozvrhování. Kontraktování. Projektový tým - skladba a úkoly členů. Metody odhadování parametrů, rozhodování a zkoumání problémů v projektovém řízení.

[1]  Vytlačil, D.: Projektové řízení a řízení projeků, 2008, ČVUT Praha, Vytlačil, D.: MI30 - Projektové řízení ařízení projektů - cvičení, 2002, ČVUT Praha


Systémy CAD a GIS


Bakalářská práce


Databázové systémy

Cílem předmětu je se seznámit se základními poznatky z oblasti databázových systémů včetně terminologie, a s praktickým použitím relačního databázového systému v konkrétní aplikaci. Obsahem jsou mj.tato témata: systém řízení báze dat (SŘBD/DBMS), základní pojmy; reálný svět a jeho model -- abstraktní svět (svět dat); relační tabulka, integrita dat, datové modely; konceptuální schéma databáze; entity, relevantní operace, organizační pravidla; modifikační anomálie, funkční a vícehodnotová závislost, normalizace; normální formy; konsolidace; jazyk SQL.

[1]  Riordan, R.: Designing Relational Database Systems,1999, Microsoft Press/2001, Šimůnek, M.: SQL, kompletní průvodce, 1999, Grada, Praha, Shepherd, J. C.: Database Management: theory and application, 1990, IRWIN Inc. Boston


Digitální model terénu

Studenti jsou informováni o teoretických metodách konstrukce rastrového a plátového modelu terénu. Dále o programech pro práci DMT a o generování plátového DMT z vrstevnic.

[1]  Vaníček, Mayer: Počítačová grafika pro stavební praxi, ČVUT 1995


Diplomová práce


Graphs and their Applications

[1]  Diestel, R.: Graph Theory, Springer, 1996,
[2]  Swamy, M., N., S., Thulasiraman, K., Graphs, Networks and Algorithms. New York, John Wiley&Sons, Inc., 1981.
[3]  Demel, J.: Graphs and their Applications, (internal material).


Informační systémy - S

Předmět seznamuje s metodami a metodologiemi používanými při návrhu (rozsáhlejších) informačních systémů, se základními postupy užívanými při projektování informačních systémů. Seznamuje s těmito tématy: Životní cyklus IS, fáze návrhu IS, základní pojmy používané při návrhu IS, techniky a metody, datové modely a modely procesů. Praktickým nástrojem jsou modelovací nástroje UML - především diagramy use-case, tříd, spolupráce, aktivit či stavů.

[1]  Jim Arlow, Ila Neustadt: UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací, Computer press


Informační systémy

Předmět je zaměřen na osvojení poznatků o plánování, tvorbě a nasazení informačních systémů (IS). Studenti se seznámí se základními problémy tvorby IS a jaká je jejich role jako budoucích projektantů IS. Probírány jsou: Poznávací proces a vznik informační soustavy. Druhy IS, význam IS pro řízení a problémy spojené se zaváděním IS. Systémy sběru dat, metody rozpoznávání dat na objektu, vzorkování, metriky. Metodologie návrhu IS a plánování IS. Tvorba IS skladebného typu, architektura databáze, datové modely. Relaění datový model, normalizace dat, distribuované databáze. Jazyky pro definici a manipulaci s daty - SQL. Strukturovaný návrh IS. Objektově orientovaný návrh IS. Počítačem podporovaný vývoj IS prostředky CASE. Znalostní IS. Ochrana IS, ochrana dat, problematika víceuživatelských systémů.

[1]  Vaníček, T.: Informační systémy 22, ČVUT, 2000.


Optimalizační metody


Operační výzkum


Operační výzkum 2

Cílem predmetu je prohloubit znalosti posluchacu v oblasti standardních modelu operacního výzkumu (OV) a v oblasti tvorby modelu OV. Dále je cílem prohloubit dovednosti v oblasti aplikací modelu a metod OV v manažerské praxi stavebních firem, staveb a

[1]  Demel, J.: Grafy a jejich aplikace, 2002, Academia, Praha. Klvaňa, J.: Operační výzkum 1, 2001, Skripta FSv, Praha. Klvaňa, J.: Operační výzkum 2, 1999, Skripta FSv, Praha.


Optimization and Operations Research 10

Deterministic models: linear optimisation (LO), graphic and simplex method, duality in LO, Integer optimisation, transportation problem, dynamic and non-linear optimisation, inventory control (deterministic), multicriterial decision-making; Stochastic models: queuing theory,inventory control (stochastic), simulation and Monte Carlo Method, replacement theory, correlation and regression, cluster annalysis.

[1]  H.P.Williams: Model Building in Mathematical Programming, Wiley 1994
[2]  H.P.Williams: Model Solving in Mathematical Programming, Wiley 1993
[3]  C.S. Newton, R.A. Sarker: Optimization Modelling. A Practical Approach. CRC Press 2007


Operační systémy počítačů

Předmět poskytuje informace o architektuře a principech operačních systémů. Jádro systému, správa souborů, správa paměti, správa zařízení, virtualizace, správa procesů. MS DOS, MS WINDOWS, Novell, UNIX. V praktické části se student seznámí se základními funkcemi operačních systémů pro osobní počítače.

[1]  Mandick, S.E., Donovan, J.J.: Operační systémy, 1983, SNTL, Praha, Petrlík, L.: Jemný úvod do systému Unix, 1997, KOPP, České Budějovice, Stanek, W.R.: Windows XP - kapesní rádce administrátora, 2003, Computer Press, Praha


Předdiplomní projekt


Počítačová grafika a CAD 3

Seminární formou prohlubuje znalosti získané v předmětu Počítačová grafika a CAD a dává prostor pro sledování nových trendů v počítačové grafice.

[1]  Mayer, P., Vaníček, T.: Počítačoá grafika pro stavební praxi, ČVUT, 1995.
[2]  Rapant, P.: Geoinformační technologie, VŠB-TU Ostrava, 2005.


Projekt IS


Praktika z operačního výzkumu

Jednokriteriální optimalizace-lineární programování(LP),CLP, formulace úloh LP, vícekriteriální lineární optimalizace-preemptivní metoda, metoda funkce užitku,metoda cílového programování.Simulační experimenty-metoda pevného a proměnného časového kroku, generátory náhodných čísel a jejich testování.Teorie hromadné obsluhy, teorie her.

[1]  Kučerová,J.,Klvaňa, J.,Demel,J.,Vaníček,T.:Příklady z operačního výzkumu, 1998, ČVUT Praha, Klvaňa, J.: Operační výzkum 1, 2000, ČVUT Praha, Klvaňa, J.: Operační výzkum 2, 1993, ČVUT Praha


Programování 1

Předmět seznamuje se základy práce v počítačových učebnách a v síti Internet. Hlavní náplní předmětu je programování v jazyce Turbo-Pascal. Prvky jazyka, datové typy, příkazy, cykly, procedury a funkce, standartní knihovna, práce se soubory, dynamická správa paměti, objektově orientované programování.

[1]  John Sharp: Microsoft Visual C# 2005 Krok za krokem, 2006, Computer press
[2]  Jim Keogh, Mario Giannini: OOP bez předchozích znalostí, 2006, Computer press


Programování 3

Předmět uvádí a procvičuje základní práci v jazyce C a C++. Lexikální prvky jazyka, základní typy proměnných, operátory, výrazy, příkazy. Pole. Ukazatele. Práce se soubory. Preprocesor, direktivy preprocesoru. Dodávané knihovny. Struktury, svazy, třídy - metody, dědičnost. Šablony. Srovnání přístupů jazyků Pascal a C.

[1]  Robinson, S., Nagel, Ch., ...: Professional C# - 3rd Edition, Wiley Publishing, Inc., 2004.


Systémové projektováni

Proces systémového projektování. Metody projektování systémů. Rozhodovací základna. Návrh architektury systému - funkční požadavky, motivy, explicitní a implicitní úroveň. Kultura - vysvětlení pojmu socio-ekonomické systémy, druhy, proces změn. Návrh strategie systému - postup, strategická analýza, výběr variant.

[1]  Petr, J.: projektování systémů, 1990, ČVUT Praha, Chandor, A., Graham, J.,Williamson, R.: Praktická systémová analýza, 1974, Alfa Bratislava, Habr, J., Vepřek, J.: Systémová analýza a sysntéza, 1986, SNTL Praha


Teorie grafů

Předmět poskytuje základy teorie grafů jako jednoho z důležitých vyjadřovacích prostředků inženýra. Důraz je kladen na základní pojmy, formulace grafových úloh a na základní algoritmy pro jejich řešení se zřetelem k efektivnosti výpočtu. Z obsahu: souvislost, silná souvislost, stromy a kostry, nejkratší cesty, toky v sítích, párování, eulerovské tahy, hamiltonovské cesty, nezávislost, barevnost, kliky, rovinné grafy.

[1]  Demel, J.: Grafy a jejich aplikace, 2002, Academia Praha


Bezpečnost počítačových sítí 2


Digitální modely terénu


Databázové systémy - freeware

Seznámit se s některým databázovým systémem dostupným jako freeware, a se základy práce s ním.

[1]  podle výběru zvoleného SŘBD


JAVA - programovací jazyk

[1]  materiály/publikace na dané téma, s podrobností odpovídající úrovni studenta.


LINUX (administrace, sítě)

Shell, programování shellu, základní UNIXovské utility. Souborový systém, Procesy, správa uživatelů, časově plánované úlohy, logování, zálohování. Konfigurace sítě a základních síťových služeb. Bezpečnost.

[1]  Vychodil, V.: Operační systém Linux, Computer Press, 2003
[2]  Petrlík, L.: Jemný úvod do systému UNIX, Kopp, 1997


Open Source IS


TEX a počítačová typografie

Předmět je zaměřen na praktické použití TeXu (konkrétně LaTeXu) k počítačové sazbě typograficky dokonalých dokumentů. LaTeX je vhodný zejména pro sazbu odborných publikací, zpráv, diplomových prací, článků, knih apod. Obecné základy typografie a jak to udělat v LaTeXu. Logické a vizuální formátování textu. Sazba matematických textů. Zpracování grafiky. Úprava publikace. Přehled technologií sazby a tisku. Programy metafont a metapost. Jazyky postscript a pdf.

[1]  Rybička: LaTeX pro začátečníky, Konvoj.
[2]  Olšák: TeXbook naruby, Konvoj 2005


Bezpečnost počítačových sítí

Základní pojmy: Utajení, autentizace, autorizace, nepopiratelnost, integrita, dostupnost. Bezpečnostní aspekty běžných síťových protokolů. Firewally, NAT. Kryptografie, klíče, certifikáty. Malware, spam, sociální inženýrství. Intrusion detection, intrusion prevention, honeypot. Hodnocení bezpečnosti, penetrační testy, bezpečnostní politika, havarijní plány.

[1]  Dostálek,L.: Velký průvodce protokoly TPC/IP, bezpečnost, 2001, Computer Press


Combinatorial Optimization

Effective algorithms for solving combinatorial optimization problems. Classification of problems and methods, NP-hard problems, advanced polynomial algorithms, branch and bound method, dynamic programming, heuristics, approximation algorithms, approximation schemes, local search, randomized algorithms, genetic algorithms.

[1]  Kučera, L. Kombinatorické algoritmy.
[2]  Papadimitriou, Steiglitz: Combinatorial optimization.
[3]  Kozen, D. Design and Analysis of Algorithms, Springer, 1991.


Decision Making Support Systems


Infor.sys.pro podporu řízení a rozhodování

Základní pojmy, architektury informačních systémů, životní cyklus informačního systému, tvorba informačního systému - metodika životního cyklu, prototypový přístup, návrh transakčního systému, návrh manažerského informačního sytému, základy BPMN (Business Process Modeling Notation) a UML (Unified Modeling Language).

[1]  Molnár, Z. Podnikové informační systémy. 2. vydání. Praha : Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2009. 195s. ISBN 978-80-01-04380-6.
[2]  Tvrdíková, M. Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy. Nástroj ke zvyšování kvality informačních systémů. 1. vydání. Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, Praha 7, 2008. 176s. ISBN 978-80-247-2728-8
[3]  Kanisová, H., Müller M.: UML srozumintelně, 2. aktualizované vydání. Computer Press, a.s., Holandská 8, Brno, 2007. ISBN 80-251-1083-4.
[4]  Arlow, J., Neudstadt I.: UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací, 1. vydání. Computer Press, a.s., Holandská 8, Brno, 2008. ISBN 978-80-251-1503-9.
[5]  Specifikace jazyka BPMN na stránkách Object Management Group - http://www.bpmn.org/


Multiple Criteria Optimization


Case Studies in Operations Research


Vícekriteriální optimalizace a teor.rozhod.


Bakalářská práce


Diplomová práce

Diplomovou prací student končí studium na stavební fakultě ČVUT. Při její tvorbě má prokázat schopnost aplikace znalostí získaných během studia na praktickém problému systémového inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě.


Digitální model terénu

Studenti jsou informováni o teoretických metodách konstrukce rastrového a plátového modelu terénu. Dále o programech pro práci DMT a o generování plátového DMT z vrstevnic.

[1]  Vaníček, Mayer: Počítačová grafika pro stavební praxi, ČVUT 1995


Ekonometrické modelování

Modely poptávky, spotřeby, důchodu a produkce. Lineární a nelineární regresní model a jejich aplikace. Soustavy simultánních rovnic, odhad parametru. Problematika agregace.

[1]  Hušek, R., Walter, J.: Ekonometrie. SNTL, Praha 1976. Allen, R.G.D.: Matematická ekonomie. Academia, Praha 1969. Christ, C.F.: Econometrics Models and Methods. Wiley, N.Y. 1966.


Finanční a pojistná matematika

[1]  Cipra, T.: Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. Nakladatelství HZ, Praha 1995.
[2]  Walter, J.: Finanční a pojistná matematika. VŠE, Praha 1994.
[3]  Mc Cutcheon, J.J., Scott, W.F.: An Introduction to the Mathematics of Finance. Heinemann, 1986.


Geografické informační systémy

Přehled možností Geografických informačních systémů, způsoby použití, správa a organizace dat . Postup zpracování geografické analýzy, aplikace GIS ve stavebnictví. Použití GIS ve světě, problémy při používání geografických dat, standardizace geografických dat, návaznost GIS na jiné informační systémy. Praktické využití konkrétních GIS.

[1]  Mayer, P., Vaníček, T.: Počítačová grafika pro stavebí praxi, 1995, ČVUT Praha, Mayer, P.: Digitální modelování krajiny, 1996, ČVUT Praha, kolektiv autorů firmy ESRI: Understanding GIS


Hardware a telekomunikační systémy

Architektura procesoru INTEL (rada 80X86), struktura paměti, programátorský model procesoru, adresní režimy, základní instrukce. Základní instrukce - pokračování, jednoduché programovací techniky v JSI 8086, procedury a makroinstrukce, programování vstupu a výstupu, programování výstupu na obrazovku, architektura pokročilejších procesorů INTEL, programování v síťovém prostředí, počítačové sítě, jejich typy a použití.

[1]  Slavík, P.: Hardware a telekomunikace, 2002, ČVUT, Praha


Informační systémy st. firmy

Problémy zavádění IT, strategie IT pro stavební podnik, vlivy projektového managementu, IT businessu, organizace a architektury systému, konkurenční schopnost stavební firmy a IT. Elektronický obchod a systémy zásobování materiály a výrobky, elektronický obchod v oblasti marketingu. Řízení informačních zdrojů uvnitř a vně podniku, vazby na existující informační systém.

[1]  Molnár, Z.: Podnikové informační systémy, 2004, ČVUT, Praha
[2]  Řepa, V.: Analýza a návrh informačních systémů, 1999, Ekopress, Praha


Inform. podpora PM

Projekt jako proces. Dynamický model projektových prací. Význam informačních vazeb v systému. Zajištění informační podpory.

[1]  Vytlačil, D.: Projektové řízení a řízení projeků, 2008, ČVUT Praha, Vytlačil, D.: Projektové řízení ařízení projektů - cvičení, 2002, ČVUT Praha,
[2]  Vytlačil, D.: Systémová analýza a syntéza, 2007, ČVUT Praha


Managerské informační systémy

Hlavní charakteristiky MIS, vztah mezi MIS podniku a okolím. Architektury MIS - hierarchická (TPS, DSS, MIS v užším slova smyslu, ESS), funkcionální architektura, strukturální architektura. Souhrnná třídimenzionální klasifikace MIS. Zabezpečující subsystémy MIS (HW, SW, telekomunikace). Projektování a realizace MIS - metodika životního cyklu. Formalizované techniky a nástroje k dekompozici a projektování MIS. Systémová integrace.

[1]  Molnár, Z.: Moderní metody řízení informačních systémů, 1992, Grada Praha.
[2]  Laudon, K.C., Laudon J.P.: Management Information Systems, 1991, Macmillan N.Y.
[3]  Curtis, C.: Business Information Systems, 1999, Wesley


Managerské informační systémy 50 (IS pro podporu říz.a rozhodování)

Cílem předmětu je seznámit posluchače s nejvýznamnějšími metodikami projektování a realizace informačních systémů pro podporu řízení a rozhodování (ISŘR) resp. Management Information Systems (MIS). Probírají se tato témata: Hlavní charakteristiky ISŘR. Vztah mezi ISŘR podniku a okolím. Klasifikace ISŘR dle časového horizontu (zejména charakteristiky TPS, DSS, MIS, ESS). Klasifikace ISŘR dle funkcionální dimenze. Typické funkcionální subsystémy a jejich dílčí subsystémy. Klasifikace ISŘR dle strukturální dimenze podniku. Souhrnná třídimenzionální klasifikace ISŘR. Zabezpečující subsystémy ISŘR (HW, SW, telekomunikace...) Projektování a realizace ISŘR dle klasické metodiky USA z počátku 70. let pro Manažerské Informační Systémy (MIS). Alternativní metodologie projektování a realizace ISŘR (metodologie životního cyklu, prototypový přístup, strukturovaný přístup). Porovnání a kritické zhodnocení různých přístupů. Formalizované techniky a nástroje k dekompozici a projektování ISŘR: Blokový diagram toků informací,

[1] Curtis Business Information Systems.
[2] Molnár, Z. Moderní metody řízení IS. Grada, Praha 1994


Matematické metody v technologii staveb


Modelování 13 (Systémová analýza a operační výzkum)

Předmět poskytuje základní informace o matematických optimalizačních metodách. Budou probírány základy teorie grafů a jednoduché grafové algoritmy, úloha lineárního programování, dopravní úloha a jednoduché úlohy systémové analýzy.

[1] Klvaňa, J. Operační výzkum I. ČVUT, Praha 1999
[2] Demel, J. Grafy. SNTL, Praha 1986
[3] Klvaňa, J., a kol. Příklady z operačního výzkumu. ČVUT, Praha


Modelování 60 (Praktika ze systémového inž.)

Zopakování poznatků základních předmětů z hlediska praktického využití. Volba tématu aplikace. Přehled použitelných metodických prostředků. Ideový námět konstrukce projektu. "Zvládnutelný" rozsah projektu. Vyhodnocení dosažených výsledků (podmínky zavedení a účinnost).

[1] projekty doktorských prací
[2] publikace v odborných časopisech
[3] poznatky z konferencí


Operační výzkum

Cílem predmetu Operacní výzkum (OV) je seznámit posluchace se standardními modely OV a s postupy pri tvorbe modelu OV. Dále je cílem prohloubit dovednosti v oblasti aplikací modelu a metod OV v manažerské praxi stavebních firem, staveb a v praxi investoru

[1]  Demel, J.: Grafy a jejich aplikace, 2002, Academia, Praha. Klvaňa, J.: Operační výzkum 1, 2001, Skripta FSv, Praha. Klvaňa, J.: Operační výzkum 2, 1999, Skripta FSV, Praha.


Operační výzkum 1

Cílem predmetu Operacní výzkum 1 (OV1) je seznámit posluchace se standardními modely OV a s postupy pri tvorbe modelu OV. Probírají se tato témata: Úvod do OV: Predmet a historie OV. Prehled úloh OV a metod jejich rešení, principy tvorby modelu v OV. Lineární programování (LP): Grafická metoda rešení úloh LP, simplexová metoda - princip, speciální a obecný prípad (M-metoda). Výpocet všech optimálních rešení. Degenerované úlohy LP. Dualita v LP. Parametrické a celocíselné LP. Dopravní úloha. Dynamické programování (úvod). Nelineární programování (úvod). Maticové strukturní modely (statické i dynamické) na makroekonomické i mikroekonomické úrovni.

[1]  Klvaňa, J.: Operační výzkum 1, 2001, skripta FSv, Praha. Klvaňa, J.: Operační výzkum 2, 2001, skripta FSv, Praha. Wisniewski, M.: Metody manažerského rozhodování, 1996, Grada, Praha.


Optimization and Operations Research 20

The course may either continue the courseOptimization and Operations Research 10 or may be studiedseparately. Important deterministic and stochastic models areintroduced ranging from Multicriterial Decision Making toQueuing Theory. Applications will be shown as appropriate inseminars.

[1]  C.S. Newton, R.A. Sarker: Optimization Modelling. CRC Press 2007
[2]  R.Jain: The Art of Computer Systems Performance Analysis. Wiley 1991


Předdiplomní projekt


Programování 2


Počítačová grafika a CAD 1

Základy počítačové grafiky na uživatelské úrovni. Rastrová grafika. Digitální fotografie. Kreslení a 3D modelování v CAD systémech. Vizualizace, sledování paprsku. Geografické informační systémy.

[1]  Mayer, P., Vaníček, T.: Počítačová grafika pro stavební praxi, 1995, ČVUT, Praha.
[2]  Vaníček, T.: Počítačová grafika a CAD 1, ČVUT, Praha, vyjde 2009.


Počítačová grafika a CAD 1

Předmět seznamuje studenty s teoretickými základy počítačové grafiky. Na úrovni programátorské se řeší problémy ryze grafické, jako je ovládání grafických zařízení a úlohy geometrického modelování včetně zobrazování prostoru do roviny. Do náplně předmětu též patří seznamování s vybranými grafickými programy na úrovni uživatelské.

[1]  Mayer, P., Vaníček, T.: Počítačová grafika pro stavební praxi, 1995, ČVUT, Praha.
[2]  Vaníček, T.: Počítačová grafika a CAD 1, ČVUT, Praha, vyjde 2009.


Počítačová grafika a CAD 2

Aplikace počítačové grafiky. Programy pro práci s rastrovou grafikou. Prezentační grafika. Skenování, vektorizace, rastrace. Grafická uživatelská rozhraní. Digitální modely terénu, rastrový model, plátový model, triangulace, zaoblování, singularity. Počítačem podporované rýsování. Počítačem podporované projektování. 2D a 3D modelování. Stavební nadstavby a profesní CAD programy. Počítačem podporovaná kartografie. Geografické informační systémy.

[1]  Urban, J.: Počítačová Gemetrie, ČVUT, 1995.


Projekt 30 (Diplomní)

V rámci projektu 30 student pokračuje v práci na svém projektu pomocí metod a cílů stanovených v projektu 20. Cílem je získat ucelený obraz o podobě budoucí diplomové práce včetně podrobného popisu metod, pomocí nichž budou tyto cíle dosaženy.


Počítačové sítě

Architektury počítačových sítí. Přenosová média, kódování dat pro přenos. Lokální sítě, řízení přístupu k médiu, propojování lokálních sítí. Propojování sítí na 3. vrstvě, směrování, směrovací algoritmy. Protokoly TPC/IP, IPX/SOX, Netbios, Netbeui. Protokoly vyšších vrstev. Síťové operační systémy. Bezpečenost v počítačových sítích, rizika, opatření. Autentizace, řízení přístupu, šifrování, digitální podpis.

[1]  Dostálek,L.,Kabelová,A.:Velký průvodce protokoly TCP/IP a systém DNS,1999,Computer Press, Dostálek,L.: Velký průvodce protokoly TPC/IP, bezpečnost, 2001, Computer Press,


Programování 4

Předmět se zabývá tvorbou uživatelských rozhraní v objektově orientovaných prostředích. K výuce je využit program Borland C++ buildder. Knihovny komponent, jejich vlastnosti a události. Výstup grafiky v okně MS Windows. Třídy, šablony. Vytváření vlastních komponent. Příprava programů a knihoven pro práci v dalších prostředích - Linux, GNU.

[1]  Robinson, S., Nagel, Ch., ...: Professional C#, Wiley Publishing, Inc, 2004;
[2]  : C# Forms, ...


Projektové řízení a řízení projektů

Definice projektu a projektového řízení, charakteristiky produkčních procesů. Životní cyklus projektů. Definování a vzájemný vztah cílů. Studie proveditelnosti podle metodiky UNIDO. Časové plánování - metody CPM a PERT. Řízení zdrojů - metody vyrovnávání a rozvrhování. Kontraktování. Projektový tým - skladba a úkoly členů. Metody odhadování parametrů, rozhodování a zkoumání problémů v projektovém řízení.

[1]  Vytlačil, D.: Projektové řízení a řízení projeků, 2008, ČVUT Praha, Vytlačil, D.: MI30 - Projektové řízení ařízení projektů - cvičení, 2002, ČVUT Praha


Programování 2

Kurz Programovaní 2 se zaměřuje především na objektově orientované programování. Objasňuje studentům možnosti využití souvztažností mezi více třídami.

[1]  John Sharp: Microsoft Visual C# 2005 Krok za krokem, 2006, Computer press
[2]  Jim Keogh, Mario Giannini: OOP bez předchozích znalostí, 2006, Computer press


Řízení stavebního podniku

Základní pojmy a vztahy managementu projektu, financí, firmy a (mezi)lidských vztahů. Teorie řízení firmy. Podnikatelské prostředí (zákony).Právní formy podnikání. Náklady - výdaje, třídění nákladů, náklady a čas.Dlouhodobý (investiční) majetek v podnikání. Cena a hodnota (úřední, obvyklá, věcná, výnosová). Majetková struktura podniku.Finanční výkazy. Ekonomické nástroje řízení a plánování výroby (výrobní program, operat. plán, finanční plán, předem stanovené náklady, controlling).Formy mezd ve firmě. výrobě. Členění výkonů stavební firmy (S, ZSV, Zh, Zp, C, M, PSTV). Orgány řízení společnosti, odbory. Kolektivní smlouva. Etický kodex. Vnitropodnikové předpisy a řády. Studentská prezentace firmy.

[1]  Flanagan, R., Jewell, C.: Whole Life Appraisal, 2004, Blackwell, Oxford, Brandon, P.S.: Evaluating Sustainable Development in the Built Env., 2005, Blackwell, Oxford, Internetové vyhledávače (www.b.cz/ficek)


Systémová analýza a syntéza

Vysvětlení základních pojmů - problém, objekt, systém, model, synergie, holismus, emergentní vlastnosti. Taxonomie systémů. Proces systémového řešení problémů. Identifikace a zápis systému. Jazyky zápisu podle druhu systému. Úlohy na systému - stanovení složitosti, úloha o společném rozhraní, kapacitní úloha, stanovení cílů, úloha o chování. Dekompozice - funkční, topologická, hierarchická, věcná. Petriho sítě.

[1]  Vytlačil, D.: Systémová analýza a syntéza, 2007, ČVUT, Praha.


Teorie řízení a kybernetika

Analogie mezi živými a neživými stroji (technikou) jako základ řešení řízení a komunikace. Regulace. Řízení jako proces zpracování obrazu originálu s vlastnostmi zpětné vazby, reálného času a hierarchie. Zpětná vazba v různých strukturách mezi řízenou částí a řídícím subjektem. Organizace a autoorganizace, využití při technických řešeních. Jazykové prostředí jako prostředí komunikace. Signál, řídící signál (příkaz) a jeho interpretace, jazyk.

[1]  Lucas, W.F., Roberts, F.S., Thrall, R.M.: Discrete and System Models, 1983, Springer-Verlag, Ashby, W.R.: Kybernetika, 1961, Orbis Praha, Havlena, V., Štecha, J.: Moderní teorie řízení, 1994, ČVUT Praha


Teorie rozhodování

Cílem predmetu je seznámit posluchace: 1. S typickými rozhodovacími problémy vyskytujícími se nejcasteji v praxi (s durazem na rozhodovací problémy vznikající pri rízení stavebních firem, staveb a v praxi investoru); 2. S exaktními metodami umožnujícími v

[1]  Černý, M., Gluckaufova, D.: Metody komplexního vyhodnocování variant, 1980, Academia Praha, Chobot,T.,Turnovcová,A.:Modely rozhodovania v konfliktných situáciách a za neurčitosti,1980 Alfa


Umělá inteligence

Metody umělé inteligence, optimalizační úlohy, Algoritmy simulující chování člověka, neuronové sítě, genetické algoritmy.

[1]  Mařík,V., Umělá inteligence 1-5


Bezpečnost počítačových sítí


Digitální modely terénu


Digitální a systémové modely v praxi

Cílem předmětu je seznámit se s různými problémy z oblasti matematického a systémového modelování. Předmětem zájmu je oblast zahrnující problémy ve slovní formulaci i logické a zcela formální modely. Užívají se formalizace, deduktivní a induktivní kroky. Problémy jsou voleny tak, aby nevyžadovaly žádné nebo jen velmi jednoduché matematické nástroje. Problémové okruhy mohou mj. zahrnovat tato témata: Logické modely a problémy ve slovní formulaci. Formalizace. Deduktivní a induktivní kroky. Procesy se společnými zdroji. Provoz a řízení křižovatky. Rovnoměrný provoz v dopravní síti. Problémy pokrytí. Znaménkové grafy. Pulsní modely procesu. Dynamické modely ekonomicko-ekologických problémů.

[1]  dle konkrétních zadaných řešených úloh


Databázové systémy - freeware

Seznámit se s některým databázovým systémem dostupným jako freeware, a se základy práce s ním.

[1]  podle výběru zvoleného SŘBD


JAVA - programovací jazyk

[1]  materiály/publikace na dané téma, s podrobností odpovídající úrovni studenta.


Kombinatorické algoritmy

Předmět je zaměřen na efektivní algoritmy pro řešení kombinatorických optimalisačních úloh, tj. úloh, kde hledáme nejlepší konfiguraci z konečné, ale rozsáhlé množiny přípustných řešení. Klasifikace úloh a metod řešení, NP-těžké úlohy, pokročilejší polynomiální algoritmy, metoda větví a mezí, dynamické programování, heuristiky, aproximační algoritmy lokální průzkum, použití náhody, atd. Navazuje na předmět K128NAA.

[1]  Kučera, L. Kombinatorické algoritmy.
[2]  Papadimitriou, Steiglitz: Combinatorial optimization.
[3]  Kozen, D. Design and Analysis of Algorithms, Springer, 1991.


Kódování a šifrování


LINUX (administrace, sítě)

Shell, programování shellu, základní UNIXovské utility. Souborový systém, Procesy, správa uživatelů, časově plánované úlohy, logování, zálohování. Konfigurace sítě a základních síťových služeb. Bezpečnost.

[1]  Vychodil, V.: Operační systém Linux, Computer Press, 2003
[2]  Petrlík, L.: Jemný úvod do systému UNIX, Kopp, 1997


Návrh a analýza algoritmů

Předmět poskytuje obecný pohled na problematiku návrhu a analýzy vlastností algoritmů (specifikace, důkazy správnosti, časová a paměťová složitost, jejich měření a dokazování). Výklad není zaměřen na konkrétní programovací jazyk. Probírají se základní modely výpočtu, základní datové struktury, třídění, vybrané grafové algoritmy a další. Předpokládá se základní znalost programování (v libovolném jazyce) a teorie grafů.

[1]  Kozen, D.: The Design and Analysys of Algorithms, Springer, 1991.
[2]  Aho, Hopcroft, Ullman, Design and analysys of Computer Algorithms, Addison-Wesley, 1974.
[3]  J. Demel, Grafy a jejich aplikace, Academia, Praha, 2002


Open Source IS


TEX a počítačová typografie

Předmět je zaměřen na praktické použití TeXu (konkrétně LaTeXu) k počítačové sazbě typograficky dokonalých dokumentů. LaTeX je vhodný zejména pro sazbu odborných publikací, zpráv, diplomových prací, článků, knih apod. Obecné základy typografie a jak to udělat v LaTeXu. Logické a vizuální formátování textu. Sazba matematických textů. Zpracování grafiky. Úprava publikace. Přehled technologií sazby a tisku. Programy metafont a metapost. Jazyky postscript a pdf.

[1]  Rybička: LaTeX pro začátečníky, Konvoj.
[2]  Olšák: TeXbook naruby, Konvoj 2005


Teorie grafů

Teorie grafů - základní pojmy, formulace grafových úloh, základní algoritmy řešení se zřetelem na efektivnost výpočtu. Souvislost, silná souvislost, stromy a kostry, nejkratší cesty, eulerovské tahy, hamiltonovské cesty, nazávislost, barevnost, rovinné grafy.

[1]  Demel, J.: Grafy a jejich aplikace, 2002, Academia Praha


Design and Analysis of Algorithms

specification, proof of correctness, time and space complexity. Basic data structures, sorting, selected graph algorithms. P and NP problems.

[1]  Kozen, D.: The Design and Analysys of Algorithms, Springer, 1991.
[2]  Aho, Hopcroft, Ullman, Design and analysys of Computer Algorithms, Addison-Wesley, 1974.
[3]  J. Demel, Grafy a jejich aplikace, Academia, Praha, 2002


Encoding and Crypting


Computer Use Fundamentals

Practical knowledge in operating computer applications and data processing, notion of computer data processing principles.

[1]  - Office manuals, ...
[2]  - AutoCad manuals, ...
[3]  - Laudon, K.C., Laudon, J.P.: Management Information Systems, 1991, Macmillan, N.Y.
[4]  - Curtis, G., Cobham, D.: Business Information Systems, FT, Prentice Hall


Kódování a šifrování

Klasické šifrovací metody, Cézarovská šifra, obecná monoafabetická šifre, Vigenérova šifra. Šifrovací stroje. Lineární kódy, Hammingův kód, Symetrické šifry založené na Feistlově principu, DES, AES. Asymetrické šifry, RSA. Autorizace, elektronický podpis. Hybridní šifrovací systémy, PGP. Kvantová kryptografie.

[1]  Š. Porubský: Šifrovanie
[2]  N. Singh: Kniha kódů a šifer


Navrhování a analýza algoritmů

[1]  Kozen, D.: The Design and Analysys of Algorithms, Springer, 1991.
[2]  Aho, Hopcroft, Ullman, Design and analysys of Computer Algorithms, Addison-Wesley, 1974.
[3]  J. Demel, Grafy a jejich aplikace, Academia, Praha, 2002


Project Manag. and Manag. of Projects

[1]  Vytlačil, D.: Projektové řízení a řízení projeků, 2008, ČVUT Praha, Vytlačil, D.: MI30 - Projektové řízení ařízení projektů - cvičení, 2002, ČVUT Praha


Projektové řízení a řízení projektů

Definice projektu a projektového řízení, charakteristiky produkčních procesů. Životní cyklus projektů. Definice cílů a jejich vzájemný vztah. Studie proveditelnosti podle metodiky UNIDO. Časové plánování - metody CPM a PERT. Řízení zdrojů - metody vyrovnávání a rozvrhování. Kontraktování. Projektový tým - skladba a úkoly členů. Metody odhadování parametrů, rozhodování a zkoumání problémů v projektovém řízení.

[1]  Vytlačil, D.: Projektové řízení a řízení projeků, 2008, ČVUT Praha, Vytlačil, D.: MI30 - Projektové řízení ařízení projektů - cvičení, 2002, ČVUT Praha


Systémy CAD a GIS


Bakalářská práce


Databázové systémy

Cílem předmětu je se seznámit se základními poznatky z oblasti databázových systémů včetně terminologie, a s praktickým použitím relačního databázového systému v konkrétní aplikaci. Obsahem jsou mj.tato témata: systém řízení báze dat (SŘBD/DBMS), základní pojmy; reálný svět a jeho model -- abstraktní svět (svět dat); relační tabulka, integrita dat, datové modely; konceptuální schéma databáze; entity, relevantní operace, organizační pravidla; modifikační anomálie, funkční a vícehodnotová závislost, normalizace; normální formy; konsolidace; jazyk SQL.

[1]  Riordan, R.: Designing Relational Database Systems,1999, Microsoft Press/2001, Šimůnek, M.: SQL, kompletní průvodce, 1999, Grada, Praha, Shepherd, J. C.: Database Management: theory and application, 1990, IRWIN Inc. Boston


Diplomová práce

Diplomovou prací student končí studium na stavební fakultě ČVUT. Při její tvorbě má prokázat schopnost aplikace znalostí získaných během studia na praktickém problému systémového inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě.


Digitální model terénu

Studenti jsou informováni o teoretických metodách konstrukce rastrového a plátového modelu terénu. Dále o programech pro práci DMT a o generování plátového DMT z vrstevnic.

[1]  Vaníček, Mayer: Počítačová grafika pro stavební praxi, ČVUT 1995


Diplomová práce


Graphs and their Applications

[1]  Diestel, R.: Graph Theory, Springer, 1996,
[2]  Swamy, M., N., S., Thulasiraman, K., Graphs, Networks and Algorithms. New York, John Wiley&Sons, Inc., 1981.
[3]  Demel, J.: Graphs and their Applications, (internal material).


Informační systémy - S

Předmět seznamuje s metodami a metodologiemi používanými při návrhu (rozsáhlejších) informačních systémů, se základními postupy užívanými při projektování informačních systémů. Seznamuje s těmito tématy: Životní cyklus IS, fáze návrhu IS, základní pojmy používané při návrhu IS, techniky a metody, datové modely a modely procesů. Praktickým nástrojem jsou modelovací nástroje UML - především diagramy use-case, tříd, spolupráce, aktivit či stavů.

[1]  Jim Arlow, Ila Neustadt: UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací, Computer press


Informační systémy

Předmět je zaměřen na osvojení poznatků o plánování, tvorbě a nasazení informačních systémů (IS). Studenti se seznámí se základními problémy tvorby IS a jaká je jejich role jako budoucích projektantů IS. Probírány jsou: Poznávací proces a vznik informační soustavy. Druhy IS, význam IS pro řízení a problémy spojené se zaváděním IS. Systémy sběru dat, metody rozpoznávání dat na objektu, vzorkování, metriky. Metodologie návrhu IS a plánování IS. Tvorba IS skladebného typu, architektura databáze, datové modely. Relaění datový model, normalizace dat, distribuované databáze. Jazyky pro definici a manipulaci s daty - SQL. Strukturovaný návrh IS. Objektově orientovaný návrh IS. Počítačem podporovaný vývoj IS prostředky CASE. Znalostní IS. Ochrana IS, ochrana dat, problematika víceuživatelských systémů.

[1]  Vaníček, T.: Informační systémy 22, ČVUT, 2000.


Operační výzkum

Cílem predmetu Operacní výzkum (OV) je seznámit posluchace se standardními modely OV a s postupy pri tvorbe modelu OV. Dále je cílem prohloubit dovednosti v oblasti aplikací modelu a metod OV v manažerské praxi stavebních firem, staveb a v praxi investoru

[1]  Demel, J.: Grafy a jejich aplikace, 2002, Academia, Praha. Klvaňa, J.: Operační výzkum 1, 2001, Skripta FSv, Praha. Klvaňa, J.: Operační výzkum 2, 1999, Skripta FSV, Praha.


Operační výzkum 2

Cílem predmetu je prohloubit znalosti posluchacu v oblasti standardních modelu operacního výzkumu (OV) a v oblasti tvorby modelu OV. Dále je cílem prohloubit dovednosti v oblasti aplikací modelu a metod OV v manažerské praxi stavebních firem, staveb a

[1]  Demel, J.: Grafy a jejich aplikace, 2002, Academia, Praha. Klvaňa, J.: Operační výzkum 1, 2001, Skripta FSv, Praha. Klvaňa, J.: Operační výzkum 2, 1999, Skripta FSv, Praha.


Optimization and Operations Research 10

Deterministic models: linear optimisation (LO), graphic and simplex method, duality in LO, Integer optimisation, transportation problem, dynamic and non-linear optimisation, inventory control (deterministic), multicriterial decision-making; Stochastic models: queuing theory,inventory control (stochastic), simulation and Monte Carlo Method, replacement theory, correlation and regression, cluster annalysis.

[1]  H.P.Williams: Model Building in Mathematical Programming, Wiley 1994
[2]  H.P.Williams: Model Solving in Mathematical Programming, Wiley 1993
[3]  C.S. Newton, R.A. Sarker: Optimization Modelling. A Practical Approach. CRC Press 2007


Operační systémy počítačů

Předmět poskytuje informace o architektuře a principech operačních systémů. Jádro systému, správa souborů, správa paměti, správa zařízení, virtualizace, správa procesů. MS DOS, MS WINDOWS, Novell, UNIX. V praktické části se student seznámí se základními funkcemi operačních systémů pro osobní počítače.

[1]  Mandick, S.E., Donovan, J.J.: Operační systémy, 1983, SNTL, Praha, Petrlík, L.: Jemný úvod do systému Unix, 1997, KOPP, České Budějovice, Stanek, W.R.: Windows XP - kapesní rádce administrátora, 2003, Computer Press, Praha


Počítačová grafika a CAD 1

Základy počítačové grafiky na uživatelské úrovni. Rastrová grafika. Digitální fotografie. Kreslení a 3D modelování v CAD systémech. Vizualizace, sledování paprsku. Geografické informační systémy.

[1]  Mayer, P., Vaníček, T.: Počítačová grafika pro stavební praxi, 1995, ČVUT, Praha.
[2]  Vaníček, T.: Počítačová grafika a CAD 1, ČVUT, Praha, vyjde 2009.


Počítačová grafika a CAD 3

Seminární formou prohlubuje znalosti získané v předmětu Počítačová grafika a CAD a dává prostor pro sledování nových trendů v počítačové grafice.

[1]  Mayer, P., Vaníček, T.: Počítačoá grafika pro stavební praxi, ČVUT, 1995.
[2]  Rapant, P.: Geoinformační technologie, VŠB-TU Ostrava, 2005.


Projekt IS


Počítačové sítě

Architektury počítačových sítí. Přenosová média, kódování dat pro přenos. Lokální sítě, řízení přístupu k médiu, propojování lokálních sítí. Propojování sítí na 3. vrstvě, směrování, směrovací algoritmy. Protokoly TPC/IP, IPX/SOX, Netbios, Netbeui. Protokoly vyšších vrstev. Síťové operační systémy. Bezpečenost v počítačových sítích, rizika, opatření. Autentizace, řízení přístupu, šifrování, digitální podpis.

[1]  Dostálek,L.,Kabelová,A.:Velký průvodce protokoly TCP/IP a systém DNS,1999,Computer Press, Dostálek,L.: Velký průvodce protokoly TPC/IP, bezpečnost, 2001, Computer Press,


Praktika z operačního výzkumu

Jednokriteriální optimalizace-lineární programování(LP),CLP, formulace úloh LP, vícekriteriální lineární optimalizace-preemptivní metoda, metoda funkce užitku,metoda cílového programování.Simulační experimenty-metoda pevného a proměnného časového kroku, generátory náhodných čísel a jejich testování.Teorie hromadné obsluhy, teorie her.

[1]  Kučerová,J.,Klvaňa, J.,Demel,J.,Vaníček,T.:Příklady z operačního výzkumu, 1998, ČVUT Praha, Klvaňa, J.: Operační výzkum 1, 2000, ČVUT Praha, Klvaňa, J.: Operační výzkum 2, 1993, ČVUT Praha


Programování 1

Předmět seznamuje se základy práce v počítačových učebnách a v síti Internet. Hlavní náplní předmětu je programování v jazyce Turbo-Pascal. Prvky jazyka, datové typy, příkazy, cykly, procedury a funkce, standartní knihovna, práce se soubory, dynamická správa paměti, objektově orientované programování.

[1]  John Sharp: Microsoft Visual C# 2005 Krok za krokem, 2006, Computer press
[2]  Jim Keogh, Mario Giannini: OOP bez předchozích znalostí, 2006, Computer press


Programování 3

Předmět uvádí a procvičuje základní práci v jazyce C a C++. Lexikální prvky jazyka, základní typy proměnných, operátory, výrazy, příkazy. Pole. Ukazatele. Práce se soubory. Preprocesor, direktivy preprocesoru. Dodávané knihovny. Struktury, svazy, třídy - metody, dědičnost. Šablony. Srovnání přístupů jazyků Pascal a C.

[1]  Robinson, S., Nagel, Ch., ...: Professional C# - 3rd Edition, Wiley Publishing, Inc., 2004.


Systémová analýza a syntéza

Vysvětlení základních pojmů - problém, objekt, systém, model, synergie, holismus, emergentní vlastnosti. Taxonomie systémů. Proces systémového řešení problémů. Identifikace a zápis systému. Jazyky zápisu podle druhu systému. Úlohy na systému - stanovení složitosti, úloha o společném rozhraní, kapacitní úloha, stanovení cílů, úloha o chování. Dekompozice - funkční, topologická, hierarchická, věcná. Petriho sítě.

[1]  Vytlačil, D.: Systémová analýza a syntéza, 2007, ČVUT, Praha.


Systémové projektováni

Proces systémového projektování. Metody projektování systémů. Rozhodovací základna. Návrh architektury systému - funkční požadavky, motivy, explicitní a implicitní úroveň. Kultura - vysvětlení pojmu socio-ekonomické systémy, druhy, proces změn. Návrh strategie systému - postup, strategická analýza, výběr variant.

[1]  Petr, J.: projektování systémů, 1990, ČVUT Praha, Chandor, A., Graham, J.,Williamson, R.: Praktická systémová analýza, 1974, Alfa Bratislava, Habr, J., Vepřek, J.: Systémová analýza a sysntéza, 1986, SNTL Praha


Teorie grafů

Předmět poskytuje základy teorie grafů jako jednoho z důležitých vyjadřovacích prostředků inženýra. Důraz je kladen na základní pojmy, formulace grafových úloh a na základní algoritmy pro jejich řešení se zřetelem k efektivnosti výpočtu. Z obsahu: souvislost, silná souvislost, stromy a kostry, nejkratší cesty, toky v sítích, párování, eulerovské tahy, hamiltonovské cesty, nezávislost, barevnost, kliky, rovinné grafy.

[1]  Demel, J.: Grafy a jejich aplikace, 2002, Academia Praha


Teorie grafů

Předmět poskytuje základy teorie grafů jako jednoho z důležitých vyjadřovacích prostředků inženýra. Důraz je kladen na základní pojmy, formulace grafových úloh a na základní algoritmy pro jejich řešení se zřetelem k efektivnosti výpočtu. Z obsahu: souvislost, silná souvislost, stromy a kostry, nejkratší cesty, toky v sítích, párování, eulerovské tahy, hamiltonovské cesty, nezávislost, barevnost, kliky, rovinné grafy.

[1]  Demel, J.: Grafy a jejich aplikace, 2002, Academia Praha


Umělá inteligence

Metody umělé inteligence, optimalizační úlohy, Algoritmy simulující chování člověka, neuronové sítě, genetické algoritmy.

[1]  Mařík,V., Umělá inteligence 1-5


Bezpečnost počítačových sítí 2


Digitální modely terénu


Digitální a systémové modely v praxi

Cílem předmětu je seznámit se s různými problémy z oblasti matematického a systémového modelování. Předmětem zájmu je oblast zahrnující problémy ve slovní formulaci i logické a zcela formální modely. Užívají se formalizace, deduktivní a induktivní kroky. Problémy jsou voleny tak, aby nevyžadovaly žádné nebo jen velmi jednoduché matematické nástroje. Problémové okruhy mohou mj. zahrnovat tato témata: Logické modely a problémy ve slovní formulaci. Formalizace. Deduktivní a induktivní kroky. Procesy se společnými zdroji. Provoz a řízení křižovatky. Rovnoměrný provoz v dopravní síti. Problémy pokrytí. Znaménkové grafy. Pulsní modely procesu. Dynamické modely ekonomicko-ekologických problémů.

[1]  dle konkrétních zadaných řešených úloh


JAVA - programovací jazyk

[1]  materiály/publikace na dané téma, s podrobností odpovídající úrovni studenta.


Kombinatorické algoritmy

Předmět je zaměřen na efektivní algoritmy pro řešení kombinatorických optimalisačních úloh, tj. úloh, kde hledáme nejlepší konfiguraci z konečné, ale rozsáhlé množiny přípustných řešení. Klasifikace úloh a metod řešení, NP-těžké úlohy, pokročilejší polynomiální algoritmy, metoda větví a mezí, dynamické programování, heuristiky, aproximační algoritmy lokální průzkum, použití náhody, atd. Navazuje na předmět K128NAA.

[1]  Kučera, L. Kombinatorické algoritmy.
[2]  Papadimitriou, Steiglitz: Combinatorial optimization.
[3]  Kozen, D. Design and Analysis of Algorithms, Springer, 1991.


Kódování a šifrování


LINUX (administrace, sítě)

Shell, programování shellu, základní UNIXovské utility. Souborový systém, Procesy, správa uživatelů, časově plánované úlohy, logování, zálohování. Konfigurace sítě a základních síťových služeb. Bezpečnost.

[1]  Vychodil, V.: Operační systém Linux, Computer Press, 2003
[2]  Petrlík, L.: Jemný úvod do systému UNIX, Kopp, 1997


Návrh a analýza algoritmů

Předmět poskytuje obecný pohled na problematiku návrhu a analýzy vlastností algoritmů (specifikace, důkazy správnosti, časová a paměťová složitost, jejich měření a dokazování). Výklad není zaměřen na konkrétní programovací jazyk. Probírají se základní modely výpočtu, základní datové struktury, třídění, vybrané grafové algoritmy a další. Předpokládá se základní znalost programování (v libovolném jazyce) a teorie grafů.

[1]  Kozen, D.: The Design and Analysys of Algorithms, Springer, 1991.
[2]  Aho, Hopcroft, Ullman, Design and analysys of Computer Algorithms, Addison-Wesley, 1974.
[3]  J. Demel, Grafy a jejich aplikace, Academia, Praha, 2002


Open Source IS


TEX a počítačová typografie

Předmět je zaměřen na praktické použití TeXu (konkrétně LaTeXu) k počítačové sazbě typograficky dokonalých dokumentů. LaTeX je vhodný zejména pro sazbu odborných publikací, zpráv, diplomových prací, článků, knih apod. Obecné základy typografie a jak to udělat v LaTeXu. Logické a vizuální formátování textu. Sazba matematických textů. Zpracování grafiky. Úprava publikace. Přehled technologií sazby a tisku. Programy metafont a metapost. Jazyky postscript a pdf.

[1]  Rybička: LaTeX pro začátečníky, Konvoj.
[2]  Olšák: TeXbook naruby, Konvoj 2005


Teorie grafů

Teorie grafů - základní pojmy, formulace grafových úloh, základní algoritmy řešení se zřetelem na efektivnost výpočtu. Souvislost, silná souvislost, stromy a kostry, nejkratší cesty, eulerovské tahy, hamiltonovské cesty, nazávislost, barevnost, rovinné grafy.

[1]  Demel, J.: Grafy a jejich aplikace, 2002, Academia Praha


Bezpečnost počítačových sítí

Základní pojmy: Utajení, autentizace, autorizace, nepopiratelnost, integrita, dostupnost. Bezpečnostní aspekty běžných síťových protokolů. Firewally, NAT. Kryptografie, klíče, certifikáty. Malware, spam, sociální inženýrství. Intrusion detection, intrusion prevention, honeypot. Hodnocení bezpečnosti, penetrační testy, bezpečnostní politika, havarijní plány.

[1]  Dostálek,L.: Velký průvodce protokoly TPC/IP, bezpečnost, 2001, Computer Press


Combinatorial Optimization

Effective algorithms for solving combinatorial optimization problems. Classification of problems and methods, NP-hard problems, advanced polynomial algorithms, branch and bound method, dynamic programming, heuristics, approximation algorithms, approximation schemes, local search, randomized algorithms, genetic algorithms.

[1]  Kučera, L. Kombinatorické algoritmy.
[2]  Papadimitriou, Steiglitz: Combinatorial optimization.
[3]  Kozen, D. Design and Analysis of Algorithms, Springer, 1991.


Decision Making Support Systems


Infor.sys.pro podporu řízení a rozhodování

Základní pojmy, architektury informačních systémů, životní cyklus informačního systému, tvorba informačního systému - metodika životního cyklu, prototypový přístup, návrh transakčního systému, návrh manažerského informačního sytému, základy BPMN (Business Process Modeling Notation) a UML (Unified Modeling Language).

[1]  Molnár, Z. Podnikové informační systémy. 2. vydání. Praha : Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2009. 195s. ISBN 978-80-01-04380-6.
[2]  Tvrdíková, M. Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy. Nástroj ke zvyšování kvality informačních systémů. 1. vydání. Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, Praha 7, 2008. 176s. ISBN 978-80-247-2728-8
[3]  Kanisová, H., Müller M.: UML srozumintelně, 2. aktualizované vydání. Computer Press, a.s., Holandská 8, Brno, 2007. ISBN 80-251-1083-4.
[4]  Arlow, J., Neudstadt I.: UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací, 1. vydání. Computer Press, a.s., Holandská 8, Brno, 2008. ISBN 978-80-251-1503-9.
[5]  Specifikace jazyka BPMN na stránkách Object Management Group - http://www.bpmn.org/


Kombinatorická optimalizace

[1]  Kučera, L. Kombinatorické algoritmy.
[2]  Papadimitriou, Steiglitz: Combinatorial optimization.
[3]  Kozen, D. Design and Analysis of Algorithms, Springer, 1991.


Praktika operačního výzkumu


Case Studies in Operations Research


Vícekriteriální optimalizace a teor.rozhod.


Bakalářská práce


Diplomová práce

Diplomovou prací student končí studium na stavební fakultě ČVUT. Při její tvorbě má prokázat schopnost aplikace znalostí získaných během studia na praktickém problému systémového inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě.


Digitální model terénu

Studenti jsou informováni o teoretických metodách konstrukce rastrového a plátového modelu terénu. Dále o programech pro práci DMT a o generování plátového DMT z vrstevnic.

[1]  Vaníček, Mayer: Počítačová grafika pro stavební praxi, ČVUT 1995


Ekonometrické modelování

Modely poptávky, spotřeby, důchodu a produkce. Lineární a nelineární regresní model a jejich aplikace. Soustavy simultánních rovnic, odhad parametru. Problematika agregace.

[1]  Hušek, R., Walter, J.: Ekonometrie. SNTL, Praha 1976. Allen, R.G.D.: Matematická ekonomie. Academia, Praha 1969. Christ, C.F.: Econometrics Models and Methods. Wiley, N.Y. 1966.


Finanční a pojistná matematika

[1]  Cipra, T.: Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. Nakladatelství HZ, Praha 1995.
[2]  Walter, J.: Finanční a pojistná matematika. VŠE, Praha 1994.
[3]  Mc Cutcheon, J.J., Scott, W.F.: An Introduction to the Mathematics of Finance. Heinemann, 1986.


Geografické informační systémy

Přehled možností Geografických informačních systémů, způsoby použití, správa a organizace dat . Postup zpracování geografické analýzy, aplikace GIS ve stavebnictví. Použití GIS ve světě, problémy při používání geografických dat, standardizace geografických dat, návaznost GIS na jiné informační systémy. Praktické využití konkrétních GIS.

[1]  Mayer, P., Vaníček, T.: Počítačová grafika pro stavebí praxi, 1995, ČVUT Praha, Mayer, P.: Digitální modelování krajiny, 1996, ČVUT Praha, kolektiv autorů firmy ESRI: Understanding GIS


Hardware a telekomunikační systémy

Architektura procesoru INTEL (rada 80X86), struktura paměti, programátorský model procesoru, adresní režimy, základní instrukce. Základní instrukce - pokračování, jednoduché programovací techniky v JSI 8086, procedury a makroinstrukce, programování vstupu a výstupu, programování výstupu na obrazovku, architektura pokročilejších procesorů INTEL, programování v síťovém prostředí, počítačové sítě, jejich typy a použití.

[1]  Slavík, P.: Hardware a telekomunikace, 2002, ČVUT, Praha


Informační systémy st. firmy

Problémy zavádění IT, strategie IT pro stavební podnik, vlivy projektového managementu, IT businessu, organizace a architektury systému, konkurenční schopnost stavební firmy a IT. Elektronický obchod a systémy zásobování materiály a výrobky, elektronický obchod v oblasti marketingu. Řízení informačních zdrojů uvnitř a vně podniku, vazby na existující informační systém.

[1]  Molnár, Z.: Podnikové informační systémy, 2004, ČVUT, Praha
[2]  Řepa, V.: Analýza a návrh informačních systémů, 1999, Ekopress, Praha


Inform. podpora PM

Projekt jako proces. Dynamický model projektových prací. Význam informačních vazeb v systému. Zajištění informační podpory.

[1]  Vytlačil, D.: Projektové řízení a řízení projeků, 2008, ČVUT Praha, Vytlačil, D.: Projektové řízení ařízení projektů - cvičení, 2002, ČVUT Praha,
[2]  Vytlačil, D.: Systémová analýza a syntéza, 2007, ČVUT Praha


Managerské informační systémy

Hlavní charakteristiky MIS, vztah mezi MIS podniku a okolím. Architektury MIS - hierarchická (TPS, DSS, MIS v užším slova smyslu, ESS), funkcionální architektura, strukturální architektura. Souhrnná třídimenzionální klasifikace MIS. Zabezpečující subsystémy MIS (HW, SW, telekomunikace). Projektování a realizace MIS - metodika životního cyklu. Formalizované techniky a nástroje k dekompozici a projektování MIS. Systémová integrace.

[1]  Molnár, Z.: Moderní metody řízení informačních systémů, 1992, Grada Praha.
[2]  Laudon, K.C., Laudon J.P.: Management Information Systems, 1991, Macmillan N.Y.
[3]  Curtis, C.: Business Information Systems, 1999, Wesley


Operační výzkum

Cílem predmetu Operacní výzkum (OV) je seznámit posluchace se standardními modely OV a s postupy pri tvorbe modelu OV. Dále je cílem prohloubit dovednosti v oblasti aplikací modelu a metod OV v manažerské praxi stavebních firem, staveb a v praxi investoru

[1]  Demel, J.: Grafy a jejich aplikace, 2002, Academia, Praha. Klvaňa, J.: Operační výzkum 1, 2001, Skripta FSv, Praha. Klvaňa, J.: Operační výzkum 2, 1999, Skripta FSV, Praha.


Operační výzkum 1

Cílem predmetu Operacní výzkum 1 (OV1) je seznámit posluchace se standardními modely OV a s postupy pri tvorbe modelu OV. Probírají se tato témata: Úvod do OV: Predmet a historie OV. Prehled úloh OV a metod jejich rešení, principy tvorby modelu v OV. Lineární programování (LP): Grafická metoda rešení úloh LP, simplexová metoda - princip, speciální a obecný prípad (M-metoda). Výpocet všech optimálních rešení. Degenerované úlohy LP. Dualita v LP. Parametrické a celocíselné LP. Dopravní úloha. Dynamické programování (úvod). Nelineární programování (úvod). Maticové strukturní modely (statické i dynamické) na makroekonomické i mikroekonomické úrovni.

[1]  Klvaňa, J.: Operační výzkum 1, 2001, skripta FSv, Praha. Klvaňa, J.: Operační výzkum 2, 2001, skripta FSv, Praha. Wisniewski, M.: Metody manažerského rozhodování, 1996, Grada, Praha.


Optimization and Operations Research 20

The course may either continue the courseOptimization and Operations Research 10 or may be studiedseparately. Important deterministic and stochastic models areintroduced ranging from Multicriterial Decision Making toQueuing Theory. Applications will be shown as appropriate inseminars.

[1]  C.S. Newton, R.A. Sarker: Optimization Modelling. CRC Press 2007
[2]  R.Jain: The Art of Computer Systems Performance Analysis. Wiley 1991


Předdiplomní projekt


Programování 2


Počítačová grafika a CAD 1

Předmět seznamuje studenty s teoretickými základy počítačové grafiky. Na úrovni programátorské se řeší problémy ryze grafické, jako je ovládání grafických zařízení a úlohy geometrického modelování včetně zobrazování prostoru do roviny. Do náplně předmětu též patří seznamování s vybranými grafickými programy na úrovni uživatelské.

[1]  Mayer, P., Vaníček, T.: Počítačová grafika pro stavební praxi, 1995, ČVUT, Praha.
[2]  Vaníček, T.: Počítačová grafika a CAD 1, ČVUT, Praha, vyjde 2009.


Počítačová grafika a CAD 2

Aplikace počítačové grafiky. Programy pro práci s rastrovou grafikou. Prezentační grafika. Skenování, vektorizace, rastrace. Grafická uživatelská rozhraní. Digitální modely terénu, rastrový model, plátový model, triangulace, zaoblování, singularity. Počítačem podporované rýsování. Počítačem podporované projektování. 2D a 3D modelování. Stavební nadstavby a profesní CAD programy. Počítačem podporovaná kartografie. Geografické informační systémy.

[1]  Urban, J.: Počítačová Gemetrie, ČVUT, 1995.


Počítačové sítě

Architektury počítačových sítí. Přenosová média, kódování dat pro přenos. Lokální sítě, řízení přístupu k médiu, propojování lokálních sítí. Propojování sítí na 3. vrstvě, směrování, směrovací algoritmy. Protokoly TPC/IP, IPX/SOX, Netbios, Netbeui. Protokoly vyšších vrstev. Síťové operační systémy. Bezpečenost v počítačových sítích, rizika, opatření. Autentizace, řízení přístupu, šifrování, digitální podpis.

[1]  Dostálek,L.,Kabelová,A.:Velký průvodce protokoly TCP/IP a systém DNS,1999,Computer Press, Dostálek,L.: Velký průvodce protokoly TPC/IP, bezpečnost, 2001, Computer Press,


Programování 4

Předmět se zabývá tvorbou uživatelských rozhraní v objektově orientovaných prostředích. K výuce je využit program Borland C++ buildder. Knihovny komponent, jejich vlastnosti a události. Výstup grafiky v okně MS Windows. Třídy, šablony. Vytváření vlastních komponent. Příprava programů a knihoven pro práci v dalších prostředích - Linux, GNU.

[1]  Robinson, S., Nagel, Ch., ...: Professional C#, Wiley Publishing, Inc, 2004;
[2]  : C# Forms, ...


Projektové řízení a řízení projektů

Definice projektu a projektového řízení, charakteristiky produkčních procesů. Životní cyklus projektů. Definování a vzájemný vztah cílů. Studie proveditelnosti podle metodiky UNIDO. Časové plánování - metody CPM a PERT. Řízení zdrojů - metody vyrovnávání a rozvrhování. Kontraktování. Projektový tým - skladba a úkoly členů. Metody odhadování parametrů, rozhodování a zkoumání problémů v projektovém řízení.

[1]  Vytlačil, D.: Projektové řízení a řízení projeků, 2008, ČVUT Praha, Vytlačil, D.: MI30 - Projektové řízení ařízení projektů - cvičení, 2002, ČVUT Praha


Programování 2

Kurz Programovaní 2 se zaměřuje především na objektově orientované programování. Objasňuje studentům možnosti využití souvztažností mezi více třídami.

[1]  John Sharp: Microsoft Visual C# 2005 Krok za krokem, 2006, Computer press
[2]  Jim Keogh, Mario Giannini: OOP bez předchozích znalostí, 2006, Computer press


Řízení stavebního podniku

Základní pojmy a vztahy managementu projektu, financí, firmy a (mezi)lidských vztahů. Teorie řízení firmy. Podnikatelské prostředí (zákony).Právní formy podnikání. Náklady - výdaje, třídění nákladů, náklady a čas.Dlouhodobý (investiční) majetek v podnikání. Cena a hodnota (úřední, obvyklá, věcná, výnosová). Majetková struktura podniku.Finanční výkazy. Ekonomické nástroje řízení a plánování výroby (výrobní program, operat. plán, finanční plán, předem stanovené náklady, controlling).Formy mezd ve firmě. výrobě. Členění výkonů stavební firmy (S, ZSV, Zh, Zp, C, M, PSTV). Orgány řízení společnosti, odbory. Kolektivní smlouva. Etický kodex. Vnitropodnikové předpisy a řády. Studentská prezentace firmy.

[1]  Flanagan, R., Jewell, C.: Whole Life Appraisal, 2004, Blackwell, Oxford, Brandon, P.S.: Evaluating Sustainable Development in the Built Env., 2005, Blackwell, Oxford, Internetové vyhledávače (www.b.cz/ficek)


Systémová analýza a syntéza

Vysvětlení základních pojmů - problém, objekt, systém, model, synergie, holismus, emergentní vlastnosti. Taxonomie systémů. Proces systémového řešení problémů. Identifikace a zápis systému. Jazyky zápisu podle druhu systému. Úlohy na systému - stanovení složitosti, úloha o společném rozhraní, kapacitní úloha, stanovení cílů, úloha o chování. Dekompozice - funkční, topologická, hierarchická, věcná. Petriho sítě.

[1]  Vytlačil, D.: Systémová analýza a syntéza, 2007, ČVUT, Praha.


Teorie řízení a kybernetika

Analogie mezi živými a neživými stroji (technikou) jako základ řešení řízení a komunikace. Regulace. Řízení jako proces zpracování obrazu originálu s vlastnostmi zpětné vazby, reálného času a hierarchie. Zpětná vazba v různých strukturách mezi řízenou částí a řídícím subjektem. Organizace a autoorganizace, využití při technických řešeních. Jazykové prostředí jako prostředí komunikace. Signál, řídící signál (příkaz) a jeho interpretace, jazyk.

[1]  Lucas, W.F., Roberts, F.S., Thrall, R.M.: Discrete and System Models, 1983, Springer-Verlag, Ashby, W.R.: Kybernetika, 1961, Orbis Praha, Havlena, V., Štecha, J.: Moderní teorie řízení, 1994, ČVUT Praha


Teorie rozhodování

Cílem predmetu je seznámit posluchace: 1. S typickými rozhodovacími problémy vyskytujícími se nejcasteji v praxi (s durazem na rozhodovací problémy vznikající pri rízení stavebních firem, staveb a v praxi investoru); 2. S exaktními metodami umožnujícími v

[1]  Černý, M., Gluckaufova, D.: Metody komplexního vyhodnocování variant, 1980, Academia Praha, Chobot,T.,Turnovcová,A.:Modely rozhodovania v konfliktných situáciách a za neurčitosti,1980 Alfa


Bezpečnost počítačových sítí


Digitální modely terénu


Digitální a systémové modely v praxi

Cílem předmětu je seznámit se s různými problémy z oblasti matematického a systémového modelování. Předmětem zájmu je oblast zahrnující problémy ve slovní formulaci i logické a zcela formální modely. Užívají se formalizace, deduktivní a induktivní kroky. Problémy jsou voleny tak, aby nevyžadovaly žádné nebo jen velmi jednoduché matematické nástroje. Problémové okruhy mohou mj. zahrnovat tato témata: Logické modely a problémy ve slovní formulaci. Formalizace. Deduktivní a induktivní kroky. Procesy se společnými zdroji. Provoz a řízení křižovatky. Rovnoměrný provoz v dopravní síti. Problémy pokrytí. Znaménkové grafy. Pulsní modely procesu. Dynamické modely ekonomicko-ekologických problémů.

[1]  dle konkrétních zadaných řešených úloh


Databázové systémy - freeware

Seznámit se s některým databázovým systémem dostupným jako freeware, a se základy práce s ním.

[1]  podle výběru zvoleného SŘBD


JAVA - programovací jazyk

[1]  materiály/publikace na dané téma, s podrobností odpovídající úrovni studenta.


Kombinatorické algoritmy

Předmět je zaměřen na efektivní algoritmy pro řešení kombinatorických optimalisačních úloh, tj. úloh, kde hledáme nejlepší konfiguraci z konečné, ale rozsáhlé množiny přípustných řešení. Klasifikace úloh a metod řešení, NP-těžké úlohy, pokročilejší polynomiální algoritmy, metoda větví a mezí, dynamické programování, heuristiky, aproximační algoritmy lokální průzkum, použití náhody, atd. Navazuje na předmět K128NAA.

[1]  Kučera, L. Kombinatorické algoritmy.
[2]  Papadimitriou, Steiglitz: Combinatorial optimization.
[3]  Kozen, D. Design and Analysis of Algorithms, Springer, 1991.


Kódování a šifrování


LINUX (administrace, sítě)

Shell, programování shellu, základní UNIXovské utility. Souborový systém, Procesy, správa uživatelů, časově plánované úlohy, logování, zálohování. Konfigurace sítě a základních síťových služeb. Bezpečnost.

[1]  Vychodil, V.: Operační systém Linux, Computer Press, 2003
[2]  Petrlík, L.: Jemný úvod do systému UNIX, Kopp, 1997


Návrh a analýza algoritmů

Předmět poskytuje obecný pohled na problematiku návrhu a analýzy vlastností algoritmů (specifikace, důkazy správnosti, časová a paměťová složitost, jejich měření a dokazování). Výklad není zaměřen na konkrétní programovací jazyk. Probírají se základní modely výpočtu, základní datové struktury, třídění, vybrané grafové algoritmy a další. Předpokládá se základní znalost programování (v libovolném jazyce) a teorie grafů.

[1]  Kozen, D.: The Design and Analysys of Algorithms, Springer, 1991.
[2]  Aho, Hopcroft, Ullman, Design and analysys of Computer Algorithms, Addison-Wesley, 1974.
[3]  J. Demel, Grafy a jejich aplikace, Academia, Praha, 2002


TEX a počítačová typografie

Předmět je zaměřen na praktické použití TeXu (konkrétně LaTeXu) k počítačové sazbě typograficky dokonalých dokumentů. LaTeX je vhodný zejména pro sazbu odborných publikací, zpráv, diplomových prací, článků, knih apod. Obecné základy typografie a jak to udělat v LaTeXu. Logické a vizuální formátování textu. Sazba matematických textů. Zpracování grafiky. Úprava publikace. Přehled technologií sazby a tisku. Programy metafont a metapost. Jazyky postscript a pdf.

[1]  Rybička: LaTeX pro začátečníky, Konvoj.
[2]  Olšák: TeXbook naruby, Konvoj 2005


Teorie grafů

Teorie grafů - základní pojmy, formulace grafových úloh, základní algoritmy řešení se zřetelem na efektivnost výpočtu. Souvislost, silná souvislost, stromy a kostry, nejkratší cesty, eulerovské tahy, hamiltonovské cesty, nazávislost, barevnost, rovinné grafy.

[1]  Demel, J.: Grafy a jejich aplikace, 2002, Academia Praha


Computer Use Fundamentals

Practical knowledge in operating computer applications and data processing, notion of computer data processing principles.

[1]  - Office manuals, ...
[2]  - AutoCad manuals, ...
[3]  - Laudon, K.C., Laudon, J.P.: Management Information Systems, 1991, Macmillan, N.Y.
[4]  - Curtis, G., Cobham, D.: Business Information Systems, FT, Prentice Hall


Kódování a šifrování

Klasické šifrovací metody, Cézarovská šifra, obecná monoafabetická šifre, Vigenérova šifra. Šifrovací stroje. Lineární kódy, Hammingův kód, Symetrické šifry založené na Feistlově principu, DES, AES. Asymetrické šifry, RSA. Autorizace, elektronický podpis. Hybridní šifrovací systémy, PGP. Kvantová kryptografie.

[1]  Š. Porubský: Šifrovanie
[2]  N. Singh: Kniha kódů a šifer


Navrhování a analýza algoritmů

[1]  Kozen, D.: The Design and Analysys of Algorithms, Springer, 1991.
[2]  Aho, Hopcroft, Ullman, Design and analysys of Computer Algorithms, Addison-Wesley, 1974.
[3]  J. Demel, Grafy a jejich aplikace, Academia, Praha, 2002


Projektové řízení a řízení projektů

Definice projektu a projektového řízení, charakteristiky produkčních procesů. Životní cyklus projektů. Definice cílů a jejich vzájemný vztah. Studie proveditelnosti podle metodiky UNIDO. Časové plánování - metody CPM a PERT. Řízení zdrojů - metody vyrovnávání a rozvrhování. Kontraktování. Projektový tým - skladba a úkoly členů. Metody odhadování parametrů, rozhodování a zkoumání problémů v projektovém řízení.

[1]  Vytlačil, D.: Projektové řízení a řízení projeků, 2008, ČVUT Praha, Vytlačil, D.: MI30 - Projektové řízení ařízení projektů - cvičení, 2002, ČVUT Praha


Systémy CAD a GIS


Databázové systémy

Cílem předmětu je se seznámit se základními poznatky z oblasti databázových systémů včetně terminologie, a s praktickým použitím relačního databázového systému v konkrétní aplikaci. Obsahem jsou mj.tato témata: systém řízení báze dat (SŘBD/DBMS), základní pojmy; reálný svět a jeho model -- abstraktní svět (svět dat); relační tabulka, integrita dat, datové modely; konceptuální schéma databáze; entity, relevantní operace, organizační pravidla; modifikační anomálie, funkční a vícehodnotová závislost, normalizace; normální formy; konsolidace; jazyk SQL.

[1]  Riordan, R.: Designing Relational Database Systems,1999, Microsoft Press/2001, Šimůnek, M.: SQL, kompletní průvodce, 1999, Grada, Praha, Shepherd, J. C.: Database Management: theory and application, 1990, IRWIN Inc. Boston


Digitální model terénu

Studenti jsou informováni o teoretických metodách konstrukce rastrového a plátového modelu terénu. Dále o programech pro práci DMT a o generování plátového DMT z vrstevnic.

[1]  Vaníček, Mayer: Počítačová grafika pro stavební praxi, ČVUT 1995


Informační systémy - S

Předmět seznamuje s metodami a metodologiemi používanými při návrhu (rozsáhlejších) informačních systémů, se základními postupy užívanými při projektování informačních systémů. Seznamuje s těmito tématy: Životní cyklus IS, fáze návrhu IS, základní pojmy používané při návrhu IS, techniky a metody, datové modely a modely procesů. Praktickým nástrojem jsou modelovací nástroje UML - především diagramy use-case, tříd, spolupráce, aktivit či stavů.

[1]  Jim Arlow, Ila Neustadt: UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací, Computer press


Informační systémy

Předmět je zaměřen na osvojení poznatků o plánování, tvorbě a nasazení informačních systémů (IS). Studenti se seznámí se základními problémy tvorby IS a jaká je jejich role jako budoucích projektantů IS. Probírány jsou: Poznávací proces a vznik informační soustavy. Druhy IS, význam IS pro řízení a problémy spojené se zaváděním IS. Systémy sběru dat, metody rozpoznávání dat na objektu, vzorkování, metriky. Metodologie návrhu IS a plánování IS. Tvorba IS skladebného typu, architektura databáze, datové modely. Relaění datový model, normalizace dat, distribuované databáze. Jazyky pro definici a manipulaci s daty - SQL. Strukturovaný návrh IS. Objektově orientovaný návrh IS. Počítačem podporovaný vývoj IS prostředky CASE. Znalostní IS. Ochrana IS, ochrana dat, problematika víceuživatelských systémů.

[1]  Vaníček, T.: Informační systémy 22, ČVUT, 2000.


Operační výzkum 2

Cílem predmetu je prohloubit znalosti posluchacu v oblasti standardních modelu operacního výzkumu (OV) a v oblasti tvorby modelu OV. Dále je cílem prohloubit dovednosti v oblasti aplikací modelu a metod OV v manažerské praxi stavebních firem, staveb a

[1]  Demel, J.: Grafy a jejich aplikace, 2002, Academia, Praha. Klvaňa, J.: Operační výzkum 1, 2001, Skripta FSv, Praha. Klvaňa, J.: Operační výzkum 2, 1999, Skripta FSv, Praha.


Operační systémy počítačů

Předmět poskytuje informace o architektuře a principech operačních systémů. Jádro systému, správa souborů, správa paměti, správa zařízení, virtualizace, správa procesů. MS DOS, MS WINDOWS, Novell, UNIX. V praktické části se student seznámí se základními funkcemi operačních systémů pro osobní počítače.

[1]  Mandick, S.E., Donovan, J.J.: Operační systémy, 1983, SNTL, Praha, Petrlík, L.: Jemný úvod do systému Unix, 1997, KOPP, České Budějovice, Stanek, W.R.: Windows XP - kapesní rádce administrátora, 2003, Computer Press, Praha


Počítačová grafika a CAD 3

Seminární formou prohlubuje znalosti získané v předmětu Počítačová grafika a CAD a dává prostor pro sledování nových trendů v počítačové grafice.

[1]  Mayer, P., Vaníček, T.: Počítačoá grafika pro stavební praxi, ČVUT, 1995.
[2]  Rapant, P.: Geoinformační technologie, VŠB-TU Ostrava, 2005.


Projekt IS


Praktika z operačního výzkumu

Jednokriteriální optimalizace-lineární programování(LP),CLP, formulace úloh LP, vícekriteriální lineární optimalizace-preemptivní metoda, metoda funkce užitku,metoda cílového programování.Simulační experimenty-metoda pevného a proměnného časového kroku, generátory náhodných čísel a jejich testování.Teorie hromadné obsluhy, teorie her.

[1]  Kučerová,J.,Klvaňa, J.,Demel,J.,Vaníček,T.:Příklady z operačního výzkumu, 1998, ČVUT Praha, Klvaňa, J.: Operační výzkum 1, 2000, ČVUT Praha, Klvaňa, J.: Operační výzkum 2, 1993, ČVUT Praha


Programování 1

Předmět seznamuje se základy práce v počítačových učebnách a v síti Internet. Hlavní náplní předmětu je programování v jazyce Turbo-Pascal. Prvky jazyka, datové typy, příkazy, cykly, procedury a funkce, standartní knihovna, práce se soubory, dynamická správa paměti, objektově orientované programování.

[1]  John Sharp: Microsoft Visual C# 2005 Krok za krokem, 2006, Computer press
[2]  Jim Keogh, Mario Giannini: OOP bez předchozích znalostí, 2006, Computer press


Programování 3

Předmět uvádí a procvičuje základní práci v jazyce C a C++. Lexikální prvky jazyka, základní typy proměnných, operátory, výrazy, příkazy. Pole. Ukazatele. Práce se soubory. Preprocesor, direktivy preprocesoru. Dodávané knihovny. Struktury, svazy, třídy - metody, dědičnost. Šablony. Srovnání přístupů jazyků Pascal a C.

[1]  Robinson, S., Nagel, Ch., ...: Professional C# - 3rd Edition, Wiley Publishing, Inc., 2004.


Řízení stavby

Základní pojmy a vztahy ekonomiky výstavby Celkové náklady stavby, ocenění nehmotných výkonů, třídění nákladů ve výstavbě. Dlouhodobý (nemovitost) majetek v podnikání (případová studie).Propočet a rozpočet. POV. Územní a stavební řízení.Kolaudace. Zařazení majetku do evidence. Typy cen ve výstavbě. Metody stanovení výše ceny. Cena a smlouva.Dodatky a spory. Rozpočet stavby a stavebního díla. Příprava výstavby: Rozdělení úkolů (ZSV, C, objednatel) Ekonomické nástroje řízení výstavby (VK, VF, controlling).Formy mezd ve stavební výrobě. Standardy spotřeby práce. Členění výkonů stavební firmy (S, ZSV, Zh, Zp, C, M, PSTV). Časové plánování ve výstavbě (ŘHMG, cyklogram, síť. graf), síťová analýza zdrojů.

[1]  Seeley, I.H.: Building Economics, 1996, Macmillan N.Y., Flanagan, R., Jewell, C.: Whole Life Appraisal, 2004, Blackwell, Oxford, Cain, C.T.: Parformance Measurement for Construction Prifitability, 2004, Blackwell, Oxford


Systémové projektováni

Proces systémového projektování. Metody projektování systémů. Rozhodovací základna. Návrh architektury systému - funkční požadavky, motivy, explicitní a implicitní úroveň. Kultura - vysvětlení pojmu socio-ekonomické systémy, druhy, proces změn. Návrh strategie systému - postup, strategická analýza, výběr variant.

[1]  Petr, J.: projektování systémů, 1990, ČVUT Praha, Chandor, A., Graham, J.,Williamson, R.: Praktická systémová analýza, 1974, Alfa Bratislava, Habr, J., Vepřek, J.: Systémová analýza a sysntéza, 1986, SNTL Praha


Teorie grafů

Předmět poskytuje základy teorie grafů jako jednoho z důležitých vyjadřovacích prostředků inženýra. Důraz je kladen na základní pojmy, formulace grafových úloh a na základní algoritmy pro jejich řešení se zřetelem k efektivnosti výpočtu. Z obsahu: souvislost, silná souvislost, stromy a kostry, nejkratší cesty, toky v sítích, párování, eulerovské tahy, hamiltonovské cesty, nezávislost, barevnost, kliky, rovinné grafy.

[1]  Demel, J.: Grafy a jejich aplikace, 2002, Academia Praha


Teorie grafů

Předmět poskytuje základy teorie grafů jako jednoho z důležitých vyjadřovacích prostředků inženýra. Důraz je kladen na základní pojmy, formulace grafových úloh a na základní algoritmy pro jejich řešení se zřetelem k efektivnosti výpočtu. Z obsahu: souvislost, silná souvislost, stromy a kostry, nejkratší cesty, toky v sítích, párování, eulerovské tahy, hamiltonovské cesty, nezávislost, barevnost, kliky, rovinné grafy.

[1]  Demel, J.: Grafy a jejich aplikace, 2002, Academia Praha


Digitální modely terénu


Digitální a systémové modely v praxi

Cílem předmětu je seznámit se s různými problémy z oblasti matematického a systémového modelování. Předmětem zájmu je oblast zahrnující problémy ve slovní formulaci i logické a zcela formální modely. Užívají se formalizace, deduktivní a induktivní kroky. Problémy jsou voleny tak, aby nevyžadovaly žádné nebo jen velmi jednoduché matematické nástroje. Problémové okruhy mohou mj. zahrnovat tato témata: Logické modely a problémy ve slovní formulaci. Formalizace. Deduktivní a induktivní kroky. Procesy se společnými zdroji. Provoz a řízení křižovatky. Rovnoměrný provoz v dopravní síti. Problémy pokrytí. Znaménkové grafy. Pulsní modely procesu. Dynamické modely ekonomicko-ekologických problémů.

[1]  dle konkrétních zadaných řešených úloh


Databázové systémy - freeware

Seznámit se s některým databázovým systémem dostupným jako freeware, a se základy práce s ním.

[1]  podle výběru zvoleného SŘBD


JAVA - programovací jazyk

[1]  materiály/publikace na dané téma, s podrobností odpovídající úrovni studenta.


Kombinatorické algoritmy

Předmět je zaměřen na efektivní algoritmy pro řešení kombinatorických optimalisačních úloh, tj. úloh, kde hledáme nejlepší konfiguraci z konečné, ale rozsáhlé množiny přípustných řešení. Klasifikace úloh a metod řešení, NP-těžké úlohy, pokročilejší polynomiální algoritmy, metoda větví a mezí, dynamické programování, heuristiky, aproximační algoritmy lokální průzkum, použití náhody, atd. Navazuje na předmět K128NAA.

[1]  Kučera, L. Kombinatorické algoritmy.
[2]  Papadimitriou, Steiglitz: Combinatorial optimization.
[3]  Kozen, D. Design and Analysis of Algorithms, Springer, 1991.


Kódování a šifrování


LINUX (administrace, sítě)

Shell, programování shellu, základní UNIXovské utility. Souborový systém, Procesy, správa uživatelů, časově plánované úlohy, logování, zálohování. Konfigurace sítě a základních síťových služeb. Bezpečnost.

[1]  Vychodil, V.: Operační systém Linux, Computer Press, 2003
[2]  Petrlík, L.: Jemný úvod do systému UNIX, Kopp, 1997


Návrh a analýza algoritmů

Předmět poskytuje obecný pohled na problematiku návrhu a analýzy vlastností algoritmů (specifikace, důkazy správnosti, časová a paměťová složitost, jejich měření a dokazování). Výklad není zaměřen na konkrétní programovací jazyk. Probírají se základní modely výpočtu, základní datové struktury, třídění, vybrané grafové algoritmy a další. Předpokládá se základní znalost programování (v libovolném jazyce) a teorie grafů.

[1]  Kozen, D.: The Design and Analysys of Algorithms, Springer, 1991.
[2]  Aho, Hopcroft, Ullman, Design and analysys of Computer Algorithms, Addison-Wesley, 1974.
[3]  J. Demel, Grafy a jejich aplikace, Academia, Praha, 2002


TEX a počítačová typografie

Předmět je zaměřen na praktické použití TeXu (konkrétně LaTeXu) k počítačové sazbě typograficky dokonalých dokumentů. LaTeX je vhodný zejména pro sazbu odborných publikací, zpráv, diplomových prací, článků, knih apod. Obecné základy typografie a jak to udělat v LaTeXu. Logické a vizuální formátování textu. Sazba matematických textů. Zpracování grafiky. Úprava publikace. Přehled technologií sazby a tisku. Programy metafont a metapost. Jazyky postscript a pdf.

[1]  Rybička: LaTeX pro začátečníky, Konvoj.
[2]  Olšák: TeXbook naruby, Konvoj 2005


Teorie grafů

Teorie grafů - základní pojmy, formulace grafových úloh, základní algoritmy řešení se zřetelem na efektivnost výpočtu. Souvislost, silná souvislost, stromy a kostry, nejkratší cesty, eulerovské tahy, hamiltonovské cesty, nazávislost, barevnost, rovinné grafy.

[1]  Demel, J.: Grafy a jejich aplikace, 2002, Academia Praha


Bezpečnost počítačových sítí

Základní pojmy: Utajení, autentizace, autorizace, nepopiratelnost, integrita, dostupnost. Bezpečnostní aspekty běžných síťových protokolů. Firewally, NAT. Kryptografie, klíče, certifikáty. Malware, spam, sociální inženýrství. Intrusion detection, intrusion prevention, honeypot. Hodnocení bezpečnosti, penetrační testy, bezpečnostní politika, havarijní plány.

[1]  Dostálek,L.: Velký průvodce protokoly TPC/IP, bezpečnost, 2001, Computer Press


Infor.sys.pro podporu řízení a rozhodování

Základní pojmy, architektury informačních systémů, životní cyklus informačního systému, tvorba informačního systému - metodika životního cyklu, prototypový přístup, návrh transakčního systému, návrh manažerského informačního sytému, základy BPMN (Business Process Modeling Notation) a UML (Unified Modeling Language).

[1]  Molnár, Z. Podnikové informační systémy. 2. vydání. Praha : Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2009. 195s. ISBN 978-80-01-04380-6.
[2]  Tvrdíková, M. Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy. Nástroj ke zvyšování kvality informačních systémů. 1. vydání. Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, Praha 7, 2008. 176s. ISBN 978-80-247-2728-8
[3]  Kanisová, H., Müller M.: UML srozumintelně, 2. aktualizované vydání. Computer Press, a.s., Holandská 8, Brno, 2007. ISBN 80-251-1083-4.
[4]  Arlow, J., Neudstadt I.: UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací, 1. vydání. Computer Press, a.s., Holandská 8, Brno, 2008. ISBN 978-80-251-1503-9.
[5]  Specifikace jazyka BPMN na stránkách Object Management Group - http://www.bpmn.org/


Kombinatorická optimalizace

[1]  Kučera, L. Kombinatorické algoritmy.
[2]  Papadimitriou, Steiglitz: Combinatorial optimization.
[3]  Kozen, D. Design and Analysis of Algorithms, Springer, 1991.


Praktika operačního výzkumu


Vícekriteriální optimalizace a teor.rozhod.


Bakalářská práce


C++


Databázové systémy

Cílem předmětu je se seznámit se základními poznatky z oblasti databázových systémů včetně terminologie, a s praktickým použitím relačního databázového systému v konkrétní aplikaci. Obsahem jsou mj.tato témata: systém řízení báze dat (SŘBD/DBMS), základní pojmy; reálný svět a jeho model -- abstraktní svět (svět dat); relační tabulka, integrita dat, datové modely; konceptuální schéma databáze; entity, relevantní operace, organizační pravidla; modifikační anomálie, funkční a vícehodnotová závislost, normalizace; normální formy; konsolidace; jazyk SQL.

[1]  Riordan, R.: Designing Relational Database Systems,1999, Microsoft Press/2001, Šimůnek, M.: SQL, kompletní průvodce, 1999, Grada, Praha, Shepherd, J. C.: Database Management: theory and application, 1990, IRWIN Inc. Boston


Digitální modely terénu

Teorie matematického popisu topografické plochy. Užití Bézierovy technologie pro modelování terénní plochy. Tvorba trojúhelníkové sítě a její modifikace. Význam předurčených hran pro tvorbu DMT. Zobrazování terénní plochy. Využití DMT v technické praxi a dalších oborech. Užití programu Topos pro modelování terénu. Řešení zvolené úlohy.

[1] Urban,J. Digitální model terénu. ČVUT, Praha 1991
[2] Mayer,P. Počítačové modelování krajiny. ČVUT, Praha 1995.
[3] GEO INFO - Odborný dvouměsíčník pro GIS a DPZ


Diplomová práce

Diplomovou prací student končí studium na stavební fakultě ČVUT. Při její tvorbě má prokázat schopnost aplikace znalostí získaných během studia na praktickém problému systémového inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě.


Digitální model terénu


Diskrétní systémové modely v praxi

Cílem předmětu je seznámit se s různými problémy z oblasti matematického a systémového modelování. Předmětem zájmu je oblast zahrnující problémy ve slovní formulaci i logické a zcela formální modely. Užívají se formalizace, deduktivní a induktivní kroky. Problémy jsou voleny tak, aby nevyžadovaly žádné nebo jen velmi jednoduché matematické nástroje. Problémové okruhy mohou mj. zahrnovat tato témata: Logické modely a problémy ve slovní formulaci. Formalizace. Deduktivní a induktivní kroky. Procesy se společnými zdroji. Provoz a řízení křižovatky. Rovnoměrný provoz v dopravní síti. Problémy pokrytí. Znaménkové grafy. Pulsní modely procesu. Dynamické modely ekonomicko-ekologických problémů.

[1] Kombinatorika
[2] Operační výzkum
[3] Sociotechnické systémy


Ekonometrické modelování

Cílem predmetu ekonometrické modelování je prohloubit a royšírit ynalosti posluchacu v oblasti matematických modelu v ekonomii a managementu. Probírají se zejména tato témata: Modely poptávky, spotreby, duchodu a produkce. Lineární a nelineární regresní model a jeich aplikace. Soustavy simultánních rovnic, odhad parametru. Problematika agregace.

[1] Hušek, R., Walter, J.: Ekonometrie. SNTL, Praha 1976.
[2] Allen, R.G.D.: Matematická ekonomie. Academia, Praha 1969.
[3] Christ, C.F.: Econometrics Models and Method. Wiley, N.Y. 1966.


Finanční a pojistná matematika

Cílem predmetu financní a pojistná matematika (FPM) je seznámit posluchace s principy financne - matematických a pojistne - matematických výpoctu spjatých s hospodarením firmy. Probírají se tato témata: 1)Financní matematika: Jednoduché úrocení (ruzné standardy) a jednoduché diskontování. Výpocty a aplikace (krátkodobé cenné papíry). Složené úrocení. Princip, výpocty, aplikace. Duchody (anuity), umorování dluhu. Investicní rozhodování (cistá soucasná hodnota (NPV), vnitrní míra výnosnosti (IRR), dlouhodobé cenné papíry). Analýza portfolia, analýza rizika. Úroková míra a hotovostní toky (cash flow) jako náhodné veliciny. Simulace výpoctu NPV a IRR metodou Monte Carlo, interpretace výsledku. 2)Pojistná matematika: Úmrtnostní tabulky. Výpocty v pojištení osob a majetku. Aplikace v obcanském živote a pojištení firmy v podnikatelských aktivitách.

[1] Cipra, T.: Praktický pruvodce financní a pojistnou matematikou. Nakladatelství HZ, Praha 1995.
[2] Walter, J.: Financní a pojistná matematika. VŠE, Praha 1994.
[3] Mc Cutcheon, J.J., Scott, W.F.: An Introduction to the Mathematics of Finance. Heinemann, London 1986.Mc Cutcheon, J.J., Scott, W.F.: An Introduction to the Mathematics of Finance. Heinemann, London 1


Geografické informační systémy

Předmět poskytuje přehled o možnostech Geografických informačních systémů, způsobech jejich použití, správě a organizaci dat v Geografických informačních systémech, o běžných postupech při zpracování úlohy geografické analýzy a o aplikacích GIS ve stavebnictví. Dále budou studenti seznámeni s používáním GIS ve světě, s problémy při používání geografických dat, se standartizací geografických dat a s návazností Geografických informačních systémů na ostatní informační systémy (nejen ve stavebnictví). Teoretické základy jsou prohlubovány na praktickém využití konrétních systémů.

[1] Mayer, P., Vanícek, T.: Pocítacová grafika pro stavební praxi., CVUT, Praha 1995
[2] Mayer, P.: Digitální modelování krajiny., CVUT, Praha 1996
[3] kolektiv autoru firmy ESRI: Understanding GIS.


Hardware a telekom. systémy

Architektura procesoru INTEL (rada 80X86), struktura paměti, programátorský model procesoru, adresní režimy, základní instrukce. Základní instrukce - pokračování, jednoduché programovací techniky v JSI 8086, procedury a makroinstrukce, programování vstupu a výstupu, programování výstupu na obrazovku, architektura pokročilejších procesorů INTEL, programování v síťovém prostředí, počítačové sítě, jejich typy a použití.

[1]  Slavík, P.: Hardware a telekomunikace, 2002, ČVUT, Praha


Inž.informatika 10

Inženýrská informatika jako metody a techniky zpracování obrazu objektu. Zobrazení je jazykovým konstruktem - multijazykové prostředí jako prostředí úloh II. Výpočetní, reprodukční a komunikační technika II. Klasifikace informačních obrazů: konstruktivní a kvalitativní klasifikace dat. Uspořádání dat do databankových, expertních a síťových systémů. Cíle použití informačních systémů.

[1] Vlček, J. Inženýrská informatika. ČVUT, Praha 1998
[2] Moos, P. Informační technologie. ČVUT, Praha 1998
[3] Pužman, J. Datové sítě. ČVUT, Praha 1997


Informační systémy

Předmět je zaměřen na osvojení poznatků o plánování, tvorbě a nasazení informačních systémů (IS). Studenti se seznámí se základními problémy tvorby IS a jaká je jejich role jako budoucích projektantů IS. Probírány jsou: Poznávací proces a vznik informační soustavy. Druhy IS, význam IS pro řízení a problémy spojené se zaváděním IS. Systémy sběru dat, metody rozpoznávání dat na objektu, vzorkování, metriky. Metodologie návrhu IS a plánování IS. Tvorba IS skladebného typu, architektura databáze, datové modely. Relaění datový model, normalizace dat, distribuované databáze. Jazyky pro definici a manipulaci s daty - SQL. Strukturovaný návrh IS. Objektově orientovaný návrh IS. Počítačem podporovaný vývoj IS prostředky CASE. Znalostní IS. Ochrana IS, ochrana dat, problematika víceuživatelských systémů.

[1]  Vaníček, T.: Informační systémy 22, ČVUT, 2000.


Informační podpora PM

Předmět doplňuje znalosti studentů z informatiky a informačních systémů specielně směrem k aplikaci při sledování a řízení průběhu projektu ve všech jeho fázích. Informace a metodické nástroje používané ke sledování časového průběhu, čerpání zdrojů, podílů a koordinace účastníků projektu.

[1] Řepa, V.: Analýza a návrh informačních systémů. Ekopress, Praha 1999
[2] Vytlačil D., : MI30 - Projektové řízení a řízení projektů, 2001, ČVUT, Praha.
[3] Vytlačil D., : MI30 - Projektové řízení a řízení projektů, cvičení, 2002, ČVUT, Praha


Informační systémy a projekt IS

Předmět je zaměřen na osvojení poznatků o plánování, tvorbě a nasazení podnikových informačních systémů. Studenti se seznámí se základními technikami analýzy a návrhu informačních systémů (strukturovaný návrh, datový model, funkční model, E-R diagramy, Data Flow Diagramy). Předmět navazuje na znalosti nabyté z předchozích předmětů věnovaných informatice a ekonomice stavebního podniku. Cílem druhé poloviny semestru je vytvoření vlastního návrhu informační soustavy organizace.

[1] Řepa, V.: Analýza a návrh informačních systémů. Ekopress, Praha 1999
[2] Molnár, Z.:Moderní metody řízení informačních systémů. Grada, Praha 1992.
[3] Laudon, K.C., Laudon, J.P.: Management Information Systems. Macmillan, N.Y. 1991


Inf. syst. pro podp. řízení a rozhodování

Cílem predmetu je seznámit posluchace s nejvýznamnejšími metodikami projektování a realizace informacních systému pro podporu rízení a rozhodování (ISRR) resp. Management Information Systems (MIS). Probírají se tato témata: Hlavní charakteristiky ISRR.

[1] Molnár, Z.:Moderní metody rízení informacních systému. Grada, Praha 1992
[2] Laudon, K.C., Laudon, J.P.: Management Information Systems. Macmillan, N.Y. 1991.
[3] ].Curtis: Business information Systems.


Informační systémy stavební firmy

Problémy zavádění IT, strategie IT pro stavební podnik, vlivy projektového managementu, IT businessu a organizace a architektury systému, konkurenční schopnost stavební firmy a IT, elektronický obchod a systémy zásobování materiály a výrobky, elektronický obchod v oblasti marketingu a nabídek stavebních prací, řízení informačních zdrojů uvnitř a vně podniku, vazby na existující informační systém

[1] Post,G.,Anderson,D.:Management Informations Systems,McGraw-Hill 1997
[2] Vodáček,L.,Rosický,A.:Informační management,Management Press 1997
[3] Phiri,M.: Information Technology in Construction Design,ASCE - Telford 1999


Informační systémy 20 (Informační systémy)

Předmět je zaměřen na osvojení poznatků o plánování, tvorbě a nasazení informačních systémů (IS). Studenti se seznámí se základními problémy tvorby IS a jaká je jejich role jako budoucích projektantů IS. Probírány jsou: Poznávací proces a vznik informační soustavy. Druhy IS, význam IS pro řízení a problémy spojené se zaváděním IS. Systémy sběru dat, metody rozpoznávání dat na objektu, vzorkování, metriky. Metodologie návrhu IS a plánování IS. Tvorba IS skladebného typu, architektura databáze, datové modely. Relační datový model, normalizace dat, distribuované databáze. Jazyky pro definici a manipulaci s daty - SQL. Strukturovaný návrh IS. Objektově orientovaný návrh IS. Počítačem podporovaný vývoj IS prostředky CASE. Znalostní IS. Ochrana IS, ochrana dat, problematika víceuživatelských systémů

[1] Molnár, Z. Moderní metody řízení informačních systémů. Grada, Praha 1992
[2] Straka, M. Vývoj databázových aplikací. Grada, Praha 1992
[3] Moos, P. Informační technologie. ČVUT, Praha 1993


Inform. systémy 22 (Aplikovaná informatika)

Předmět poskytuje základní průřezové informace o použití počítačů a informačních systémů ve stavebním projektování. Studenti se krátce seznámí s pricipy počítačových sítí, zvláště pak Internetu, s navrhováním databázových systémů a systémů pro automatizaci projektování (CAD). Dále je součástí předmětu seznámení se s teorií algoritmů, s hodnocením složitosti algoritmů a s metodami používanými při jejich návrhu.

[1] Demel, J. Internet pro začátečníka.
[2] Vaníček, T., Mayer, P. Počítačová grafika pro stavební praxi. ČVUT, Praha
[3] Babický, P. Modelové a informační zabezpečení IS.


Infor.systémy 30 (Praktika z inform.systémů)

Seznamuje s metodami a metodologiemi používanými při návrhu (rozsáhlejších) informačních systémů. Cíl: Osvojit si základní postupy užívané při projektování informačních systémů. Obsah: Životní cyklus IS, fáze návrhu IS, základní pojmy používané při návrhu IS, techniky a metody, datové modely, funkční modely (toky dat), diagram řídících toků (CFD), diagram přechodů stavů (STD) a další nástroje používané při návrhu IS. Cvičení: Provést návrh IS, alespoň v jeho hlavních fázích, a v rozsahu přiměřeném vyhraženému času.

[1] Navrhování DB systému.
[2] Metodiky navrhování DBS.


Infor.systémy 40 (Metody umělé inteligence)

Předmět poskytuje základní informaci o postupech a algoritmech řešení úloh metodami, které do jisté míry imitují inteligentní chování člověka. Podrobněji jsou probírány neuronové sítě a programování v jazyce Prolog.

[1] Kolář, J. Jazyky pro umělou inteligenci. ČVUT, Praha 1998
[2] Šnorek, M., Jiřina, M. Neuronové sítě a neuropočítače. ČVUT, Praha 1998


Kombinatorická optimalizace

Předmět je zaměřen na efektivní algoritmy pro řešení kombinatorických optimalisačních úloh, tj. úloh, kde hledáme nejlepší konfiguraci z konečné, ale rozsáhlé množiny přípustných řešení. Klasifikace úloh a metod řešení, NP-těžké úlohy, pokročilejší polynomiální algoritmy, metoda větví a mezí, dynamické programování, heuristiky, aproximační algoritmy lokální průzkum, použití náhody, atd. Navazuje na předmět K128NAA.

[1] Kučera, L. Kombinatorické algoritmy
[2] Papadimitriou, Steiglitz Combinatorial optimization.
[3] Kozen, D. Design and Analysis of Algorithms.


Kódování a šifrování

Historické šifrovací metody, monoalfabetická a polyalfabetická šifra, Enigma. Posuvné registry, DES. Lineární kódy, Hammingův kód. Asymetrické šifrování, RSA, PGP.

[1]  Grošek, Porubský, šifrovanie, Grada 1992.


Manag.inf.syst. 10 (Řízení stavby)

Cíl předmětu: Seznámit posluchače s principy přípravy, realizace a řízení stavby (stavebního objektu) se zvláštním zřetelem na ekonomiku. Přednášky seznamují s právními normami v přípravě a při provádění staveb, s modely časového plánování, s organizací a dokumentací pracovních procesů, s určováním výrobních kapacit a se základními prvky ekonomiky stavby. Dále rozebírají jednotlivé etapy výstavby jako marketing, nabídku včetně stavební technologické dokumentace, realizaci stavby a kontrolu hospodaření. Cvičení pak obsahují příklady.

[1] Jelen, V. Ekonomika stavebního díla 40. ČVUT, Praha
[2] Hájek, Jelen, Vokálová Ekonomika a management 10 - část 2. ČVUT, Praha
[3] Stavební zákon - Zákon č. 50/1976 Sb.


Manag.inf.syst. 20 (Stavební podnik )

Základní subsystémy logistiky: stavební doprava a zásobování a jejich optimalizace, zásoby. Management podniku: formy podnikání a jejich legislativa, organizační struktury, organizace, zásady managementu. Ekonomika podniku: analýza nákladů, struktura majetku a kapitálu, oceňování majetku. Finanční analýza: poměrové ukazatele, skupinové poměrové ukazatele, interpretace výsledků. Finanční řízení: financování vnitřní a vnější, finanční plánování, principy daňové soustavy.

[1] Synek, M. Manažerská ekonomika. Grada, Praha
[2] Macík, K. Manažerské informace. ČVUT, Praha
[3] Zahradník, Bauer Základy Managementu. ČVUT, Praha


Man.inf.syst. 30(Proj.řízení a říz.projektů)

V předmětu se studenti seznámí s metodami řízení projektů, prováděním předinvestičních studií, řízením zdrojů a kontraktováním. V přednáškách budou vysvětleny typy produkčních procesů, životní cyklus projektů, jednotlivé body studie proveditelnosti, metody CPM a PERT, metody vyrovnávání a rozvrhování zdrojů, kriteria hodnocení projektů.

[1] Fotr, J. Podnikatelský plán a investiční rozhodování. Grada, Praha


Manag.inf.syst. 40 (Aktuální problémy SI)

Aktuální problémy systémového inženýrství představují předmět integrující poznatky ze všech nejdůležitějších oborů studijní obor SI, tj. zejména informatiky, systémového a optimalizačního modelování a řízení. Část semestru je realizována seminární formou, v níž se probírají nejnovější témata z aktuální, obvykle cizojazyčné, literatury. Zbývající část semestru je věnována vypracování semestrálního projektu.

[1] Daenzer,W.F. Systems Engineering. Industrielke Organization, Zurich 1987
[2] Blanchard, B.S., Fabrycky,W.J. Systems Engineering and Analysis. Preutice Hall, 1981


Man.inf.syst. 50(IS pro podporu říz.a rozh.)

Cílem předmětu je seznámit posluchače s nejvýznamnějšími metodikami projektování a realizace informačních systémů pro podporu řízení a rozhodování (ISŘR) resp. Management Information Systems (MIS). Probírají se tato témata: Hlavní charakteristiky ISŘR. Vztah mezi ISŘR podniku a okolím. Klasifikace ISŘR dle časového horizontu (zejména charakteristiky TPS, DSS, MIS, ESS). Klasifikace ISŘR dle funkcionální dimenze. Typické funkcionální subsystémy a jejich dílčí subsystémy. Klasifikace ISŘR dle strukturální dimenze podniku. Souhrnná třídimenzionální klasifikace ISŘR. Zabezpečující subsystémy ISŘR (HW, SW, telekomunikace...) Projektování a realizace ISŘR dle klasické metodiky USA z počátku 70. let pro Manažerské Informační Systémy (MIS). Alternativní metodologie projektování a realizace ISŘR (metodologie životního cyklu, prototypový přístup, strukturovaný přístup). Porovnání a kritické zhodnocení různých přístupů. Formalizované techniky a nástroje k dekompozici a projektování ISŘR: Blokový diagram toků informací,

[1] Curtis Business Information Systems.
[2] Molnár, Z. Moderní metody řízení IS. Grada, Praha 1994


Modelování 10 (Operační výzkum 1)

Cílem předmětu OV1 (Operační výzkum 1) je seznámit posluchače se standardními modely OV a s postupy při tvorbě modelů OV. Probírají se tato témata: Úvod do OV: Předmět a historie OV. Přehled úloh OV a metod jejich řešení, principy tvorby modelů v OV. Lineární programování (LP): Grafická metoda řešení úloh LP, simplexová metoda - princip, speciální a obecný případ (M-metoda). Výpočet všech optimálních řešení. Degenerované úlohy LP. Dualita v LP. Parametrické a celočíselné LP. Dopravní úloha. Optimalizace a grafy. Dynamické programování. Nelineární programování (úvod). Maticové strukturní modely (statické i dynamické) na makroekonomické i mikroekonomické úrovni.

[1] Klvaňa, J. Operační výzkum 1. Skripta FSv, Praha 1990 a 1999.


Modelování 11 (Operační výzkum 1)

Cílem předmětu OV1 (Operační výzkum 1) je seznámit posluchače se standardními modely OV a s postupy při tvorbě modelů OV. Probírají se tato témata: Úvod do OV: Předmět a historie OV. Přehled úloh OV a metod jejich řešení, principy tvorby modelů v OV. Lineární programování (LP): Grafická metoda řešení úloh LP, simplexová metoda - princip, speciální a obecný případ (M-metoda). Výpočet všech optimálních řešení. Degenerované úlohy LP. Dualita v LP. Parametrické a celočíselné LP. Dopravní úloha. Optimalizace a grafy. Dynamické programování. Nelineární programování (úvod). Maticové strukturní modely (statické i dynamické) na makroekonomické i mikroekonomické úrovni.

[1] Klvaňa, J. Operační výzkum 1. Skripta FSv, Praha 1990 a 1999.


Modelování 12 (Teorie grafů)

Předmět poskytuje základy teorie grafů jako jednoho z důležitých vyjadřovacích prostředků inženýra. Důraz je kladen na základní pojmy, formulace grafových úloh a na základní algoritmy pro jejich řešení. Z obsahu: souvislost, silná souvislost, stromy, nejkratší cesty, toky v sítích, párování, eulerovské tahy, hamiltonovské cesty, nezávislost, barevnost, kliky, rovinné grafy.

[1] Demel, J.: Grafy a jejich aplikace, Academia, Praha 2002


Modelování 13 (Syst.anal.a oper.výzkum)

Předmět poskytuje základní informace o matematických optimalizačních metodách. Budou probírány základy teorie grafů a jednoduché grafové algoritmy, úloha lineárního programování, dopravní úloha a jednoduché úlohy systémové analýzy.

[1] Klvaňa, J. Operační výzkum I. ČVUT, Praha 1999
[2] Demel, J. Grafy. SNTL, Praha 1986
[3] Klvaňa, J., a kol. Příklady z operačního výzkumu. ČVUT, Praha


Modelování 15 (Finanční a pojistná matemat.)

Cílem předmětu finanční a pojistná matematika (FPM) je seznámit posluchače s principy finačně - matematických a pojistně - matematických výpočtů spjatých s hospodařením firmy. Probírají se tato témata: 1)Finanční matematika: Jednoduché úročení (různé standardy) a jednoduché diskontování. Výpočty a aplikace (krátkodobé cenné papíry). Složené úročení. Princip, výpočty, aplikace - investiční rozhodování (čistá současná hodnota (NPV), vnitřní míra výnosnosti (IRR), dlouhodobé cenné papíry). Důchody (anuity), umořování dluhu. Analýza portfolia, analýza rizika. Úroková míra a hotovostní toky (cash flow) jako náhodné veličiny. Simulace výpočtu NPV a IRR metodou Monte Carlo, interpretace výsledků. 2)Pojistná matematika: Úmrtnostní tabulky. Výpočty v pojištění osob a majetku. Aplikace v občanském životě a pojištění firmy v podnikatelských aktivitách.

[1] Cipra, T. Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. HZ, Praha 1995.


Modelování 20 (Operační výzkum 2)

Cílem předmětu je prohloubit znalosti posluchačů v oblasti standardních modelů operačního výzkumu (OV) a v oblasti tvorby modelů OV. Dále je cílem prohloubit dovednosti v oblasti aplikaci modelů a metod OV v manažerské praxi stavebních firem, staveb a v praxi investorů. Probírají se tato témata: Náhodné procesy. Teorie hromadné obsluhy (THO): Jednokanálový resp. vícekanálový systém hromadné obsluhy (SHO) M/M/1 resp. M/M/N. Další SHO. Aplikace THO, zejména aplikace ve stavební výrobě. Simulace metodou Monte Carlo (MC). Princip metody MC. Generování náhodných čísel, generování hodnot náhodných veličin s daným rozdělením a generování náhodných vektorů. Provádění simulačních experimentů. Simulační jazyky. Aplikace metody MC, zejména v THO. Teorie zásob (TZ). Deterministické a stochastické modely TZ. Aplikace simulace metodou MC v TZ. Modely volby a obnovy zařízení. Obnova z důvodu opotřebení a z důvodů anticipace selhání. Optimální cyklus obnovy, skupinová obnova. Teorie spolehlivosti. Spolehlivost prvku, spolehl

[1] Klvaňa, J. Operační výzkum 2. ČVUT, Praha 1993.


Modelování 21 (Operační výzkum 2)

Cílem předmětu je prohloubit znalosti posluchačů v oblasti standardních modelů operačního výzkumu (OV) a v oblasti tvorby modelů OV. Dále je cílem prohloubit dovednosti v oblasti aplikaci modelů a metod OV v manažerské praxi stavebních firem, staveb a v praxi investorů. Probírají se tato témata: Náhodné procesy. Teorie hromadné obsluhy (THO): Jednokanálový resp. vícekanálový systém hromadné obsluhy (SHO) M/M/1 resp. M/M/N. Další SHO. Aplikace THO, zejména aplikace ve stavební výrobě. Simulace metodou Monte Carlo (MC). Princip metody MC. Generování náhodných čísel, generování hodnot náhodných veličin s daným rozdělením a generování náhodných vektorů. Provádění simulačních experimentů. Simulační jazyky. Aplikace metody MC, zejména v THO. Teorie zásob (TZ). Deterministické a stochastické modely TZ. Aplikace simulace metodou MC v TZ. Modely volby a obnovy zařízení. Obnova z důvodu opotřebení a z důvodů anticipace selhání. Optimální cyklus obnovy, skupinová obnova. Teorie spolehlivosti. Spolehlivost prvku, spolehl

[1] Klvaňa, J. Operační výzkum 2. ČVUT, Praha 1993.


Modelování 22 (Teorie řízení a kybernetika)

Analogie mezi živými a neživými stroji (technikou) jako základ řešení řízení a komunikace. Řízení jako proces zpracování obrazu originálu s vlastnostmi zpětné vazby, reálného času a hierarchie. Zpětná vazba v různých strukturách mezi řízenou částí a řídícím subjektem. Organizace a autoorganizace (self-organization) jako prostředí technických řešení. Jazykové prostředí jako prostředí komunikace. Kompetence jazyka a podmínky interpretace řídících signálů (sdělení, příkazy).

[1] Brumovský, P., Černý, J. Základy matematickej teórie systémov. Veda, Bratislava 1980
[2] Singh, M.G., Titli, A. Systems: Decomposition, Optimisation and Control. Pergamon Press, 1987


Modelování 30 (Systémová analýza a syntéza)

Předmět pokrývá oblast obecné teorie systémů. Zaměřuje se na první etapu systémového řešení problémů, tedy na identifikaci a zapis systémů zjištěných na objektu. Dále jsou vysvětleny a procvičeny úlohy na systému: úloha o společném rozhraní, úloha o cestách, kapacita systému, aktivita systému, diagnostika systému, cíle systému.

[1] Petr, J. Systémové projektování.


Modelování 32 (Teorie rozhodování)

Cílem předmětu je seznámit posluchače: 1. s typickými rozhodovacími problémy vyskytujícími se nejčastěji v praxi (s důrazem na rozhodovací problémy vznikající při řízení stavebních firem, staveb a v praxi investorů), 2. s exaktními metodami umožňujícími výše uvedené problémy řešit. Probírají se tato témata: Úvod do teorie rozhodování (TR). Souvislost rozhodování s řízením. Klasifikace rozhodovacích úloh: Problematika více kritérií, neurčitosti a nejistoty při rozhodování. Vícekriteriální rozhodování a vícekriteriální optimalizace (VKO): Matematická formulace úlohy VKO. Definice přípustného řešení x a jeho ohodnocení y. Úplné a částečné uspořádání na množině ohodnocení. Dominovaná a nedominovaná ohodnocení a řešení. Normování úlohy VKO. Výpočet kompromisního ohodnocení a kompromisního řešení metodami: a) metodou převedení kriteriálních funkcí do omezujících podmínek, b) metodou funkce užitku (speciálně metodou váhové funkce včetně problematiky stanovení a výpočtu vah jednotlivých kriteriálních funkcí), c) meto

[1] Černý, Gluckaufová, Toms Metody komplexního vyhodnocování variant. Academia, Praha 1980.
[2] Chobot, M., Turnovcová, A. Modely rozhodovania v konfliktných situáciách a za neurčitosti. Alfa, Bratislava 1980.
[3] Klvaňa, J. Operační výzkum 2. ČVUT, Praha 1993.


Modelování 33 (Systémové metodologie)

Na přednáškách jsou studenti seznámeni s Cheklandovou metodologií měkkých systémů. Ve cvičení pracují na projektu, kde si procvičí tvorbu pestrého obrázku, CATWOE analýzu, formulaci relevantních systémů a tvorbu koncepčního modelu.

[1] Klir, G.J. Architecture of Systems Problem Solving. Plenum Press, New York, London 1985
[2] Mesarovic, M.D., Macko, D., Takahara, Y. Theory of Hierarchical Multilevel Systems. Academic Press, New York 1970


Modelování 40 (Systémové projektování)

V předmětu je popsán postup návrhu systémů. Přednášky a cvičení se zabývají těmito tématy: systémový návrh, projekt a homomorfismus, komplex projektování, architektura systémů, prostory omezení, metody projektování, vyhodnocování projektů, strategie systému.

[1] Petr, J. Systémové projektování.


Modelování 50 (Praktika z operačního výzkumu)

Cílem předmětu je umožnit studentům jak v praktických podmínkách stavebních podniků a projektových ústavů, tak i v podmínkách výpočetních laboratoří katedry inženýrské informatiky, prohloubit aplikační, metodologické a výpočetní aspekty operačního výzkumu (OV). Probírají a zejména procvičují se (neboť těžiště praktik je v samostatné práci studentů) tato témata: Empirické rozdělení pravděpodobnosti (empirická distribuční funkce a empirická hustota náhodné veličiny). Aplikace testu chí-kvadrát a dalších statistických testů. Ověřování předpokladů některých modelů OV: Ověřování předpokladů modelu M/M/1, ověřování možnosti aplikace binomického a Poissonova rozdělení při řízení kvality, ověřování možnosti aplikace deterministických modelů.

[1] Klvaňa, J. Operační výzkum 2. ČVUT, Praha 1993 a 1999.


Modelování 60 (Praktika ze systémového inž.)

Zopakování poznatků základních předmětů z hlediska praktického využití. Volba tématu aplikace. Přehled použitelných metodických prostředků. Ideový námět konstrukce projektu. "Zvládnutelný" rozsah projektu. Vyhodnocení dosažených výsledků (podmínky zavedení a účinnost).

[1] projekty doktorských prací
[2] publikace v odborných časopisech
[3] poznatky z konferencí


Návrh a analýza algoritmů

Předmět poskytuje obecný pohled na problematiku návrhu a analýzy vlastností algoritmů (specifikace, důkazy správnosti, časová a paměťová složitost, jejich měření a dokazování). Výklad není zaměřen na konkrétní programovací jazyk. Probírají se základní modely výpočtu, základní datové struktury, třídění, vybrané grafové algoritmy a další. Předpokládá se základní znalost programování (v libovolném jazyce) a teorie grafů.

[1]  Kozen, D.: The Design and Analysys of Algorithms, Springer, 1991.
[2]  Aho, Hopcroft, Ullman, Design and analysys of Computer Algorithms, Addison-Wesley, 1974.
[3]  J. Demel, Grafy a jejich aplikace, Academia, Praha, 2002


Navrh.databázových systémů

Cílem předmětu je seznámit se s principy databázových systémů (založených na databázovém SQL-serveru), a s praktickými ukázkami ve vývojovém prostředí v architektuře klient-server (např Gupta-SQLWindows, SQLBase). Příklad témat: relační tabulka, entita, integrita dat, datové modely, konceptuální schéma databáze, relevantní operace a organizační pravidla, modifikační anomálie, normalizace, jazyk SQL. Programování: např v jazyce SAL-Gupta, vývojové prostředí SQLWindows; SQLBase.

[1] Databázové systémy. Progress


Operační výzkum

Cílem predmetu Operacní výzkum (OV) je seznámit posluchace se standardními modely OV a s postupy pri tvorbe modelu OV. Dále je cílem prohloubit dovednosti v oblasti aplikací modelu a metod OV v manažerské praxi stavebních firem, staveb a v praxi investoru

[1]  Demel, J.: Grafy a jejich aplikace, 2002, Academia, Praha. Klvaňa, J.: Operační výzkum 1, 2001, Skripta FSv, Praha. Klvaňa, J.: Operační výzkum 2, 1999, Skripta FSV, Praha.


Operační výzkum 1

Cílem predmetu Operacní výzkum 1 (OV1) je seznámit posluchace se standardními modely OV a s postupy pri tvorbe modelu OV. Probírají se tato témata: Úvod do OV: Predmet a historie OV. Prehled úloh OV a metod jejich rešení, principy tvorby modelu v OV. Lineární programování (LP): Grafická metoda rešení úloh LP, simplexová metoda - princip, speciální a obecný prípad (M-metoda). Výpocet všech optimálních rešení. Degenerované úlohy LP. Dualita v LP. Parametrické a celocíselné LP. Dopravní úloha. Dynamické programování (úvod). Nelineární programování (úvod). Maticové strukturní modely (statické i dynamické) na makroekonomické i mikroekonomické úrovni.

[1]  Klvaňa, J.: Operační výzkum 1, 2001, skripta FSv, Praha. Klvaňa, J.: Operační výzkum 2, 2001, skripta FSv, Praha. Wisniewski, M.: Metody manažerského rozhodování, 1996, Grada, Praha.


Operační výzkum 2

Cílem predmetu je prohloubit znalosti posluchacu v oblasti standardních modelu operacního výzkumu (OV) a v oblasti tvorby modelu OV. Dále je cílem prohloubit dovednosti v oblasti aplikací modelu a metod OV v manažerské praxi stavebních firem, staveb a

[1]  Demel, J.: Grafy a jejich aplikace, 2002, Academia, Praha. Klvaňa, J.: Operační výzkum 1, 2001, Skripta FSv, Praha. Klvaňa, J.: Operační výzkum 2, 1999, Skripta FSv, Praha.


Optimisation and Operation Research 10

Deterministic models: linear optimisation (LO), graphic and simplex method, duality in LO, Integer optimisation, transportation problem, dynamic and non-linear optimisation, inventory control (deterministic), multicriterial decision-making; Stochastic models: queuing theory,inventory control (stochastic), simulation and Monte Carlo Method, replacement theory, correlation and regression, cluster annalysis.

[1]  H.P.Williams: Model Building in Mathematical Programming, Wiley 1994
[2]  H.P.Williams: Model Solving in Mathematical Programming, Wiley 1993
[3]  C.S. Newton, R.A. Sarker: Optimization Modelling. A Practical Approach. CRC Press 2007


Operační systémy počítačů

Předmět poskytuje informace o architektuře a principech operačních systémů. Jádro systému, správa souborů, správa paměti, správa zařízení, virtualizace, správa procesů. MS DOS, MS WINDOWS, Novell, UNIX. V praktické části se student seznámí se základními funkcemi operačních systémů pro osobní počítače.

[1]  Mandick, S.E., Donovan, J.J.: Operační systémy, 1983, SNTL, Praha, Petrlík, L.: Jemný úvod do systému Unix, 1997, KOPP, České Budějovice, Stanek, W.R.: Windows XP - kapesní rádce administrátora, 2003, Computer Press, Praha


Počít.grafika a CAD 10 (Počítačová grafika)

Předmět má seznámit se základy počítačové grafiky na úrovni teoretické i praktické. V menší míře se vyžaduje zvládnutí tvorby elementárních grafických programů v prostředí Turbo Pascalu. Předmět postupně přejímá více látky, která se uplatňuje při ovládání profesionálních grafických programů, především v oblasti GIS a CAD.

[1] Urban, J. Základy počítačové geometrie. ČVUT, Praha 1995
[2] Mayer, P., Vaníček, T. Počítačová grafika pro stavební praxi. ČVUT, Praha 1995
[3] Urban, J. Digitální model terénu. ČVUT, Praha 1991.


Počít.grafika a CAD 20 (Sem.z poč. grafiky)

Seminář je orientován na aktuální problémy počítačové grafiky a prohlubování znalostí o nových technologiích. Ve školním roce 2001/2002 se zaměřuje na tyto tématické okruhy: 1. Fraktální geometrie: Juliovy množiny, fraktální křivky, dynamické systémy. 2. Buňková geometrie: celulární automaty. 3. Modelování a zobrazení třírozměrných objektů.

[1] Mandelbrot, B. The fractal geometry of nature. W.H.Freeman and company, New York
[2] Urban, J. Základy počítačové geometrie ČVUT Praha 1995
[3] Geometrie Livého. Sborník referátů. Nakl. Doporučená četba 1991


Počít.graf. a CAD 30 (Systémy CAD)

Vymezení pojmu Systémy CAD. Role CAD v systémovém modelu projektování. Současné systémy CAD na našem trhu. Techniky kreslení, modelování a konstruování v CAD systémech. Vyvíjení uživatelských aplikací v prostředí CAD. AutoCAD a MicroStation: popis standardních obecných systémů a jejich aplikací. Profesně orientované stavařské systémy: SPIRIT, AllPlan, DDS Partners, Reflex, ArchiCAD, ArCon atd. Datové formáty "vyšších úrovní". Řízení projektů v CAD.

[1] Mayer, P., Vaníček, T. Počítačová grafika pro stavební praxi. ČVUT, Praha 1995
[2] Mayer, P. Systémy CAD --- práce v programu SPIRIT. ČVUT, Praha 1998
[3] Žára, J., a kol. Počítačová grafika. Grada, Praha 1992}


Počít.graf. a CAD 40 (Geograf.infor.systémy)

Předmět poskytuje přehled o možnostech Geografických informačních systémů, způsobech jejich použití a o běžných postupech při zpracování úlohy geografické analýzy. Teoretické základy jsou demonstrovány na praktickém příkladě systému PC ARC/INFO. Dále budou studenti seznámeni s metodami digitálního modelování terénu a s programem TOPOS pro DMT.

[1] Mayer, P., Vaníček, T. Počítačová grafika pro stavební praxi. ČVUT, Praha 1995
[2] Mayer, P. Digitální modelování krajiny. ČVUT, Praha 1996
[3] kolektiv autorů firmy ESRI Understanding GIS.


Předdiplomní projekt

V rámci předdiplomního projektu student pracuje na svém projektu pomocí metod a cílů stanovených vedoucím předdiplomního projektu. Cílem je získat ucelený obraz o podobě budoucí diplomové práce včetně podrobného popisu metod, pomocí nichž budou tyto cíle dosaženy.

[1] Knižní literatura vážící se k tématu předdiplomního projektu
[2] Časopisecká literatura vážící se k tématu předdiplomního projektu
[3] Firemní literatura vážící se k tématu předdiplomního projektu


Počítačová grafika a CAD 1

Předmět seznamuje studenty s teoretickými základy počítačové grafiky. Na úrovni programátorské se řeší problémy ryze grafické, jako je ovládání grafických zařízení a úlohy geometrického modelování včetně zobrazování prostoru do roviny. Do náplně předmětu též patří seznamování s vybranými grafickými programy na úrovni uživatelské.

[1]  Mayer, P., Vaníček, T.: Počítačová grafika pro stavební praxi, 1995, ČVUT, Praha.
[2]  Vaníček, T.: Počítačová grafika a CAD 1, ČVUT, Praha, vyjde 2009.


Počítačová grafika a CAD 2

Aplikace počítačové grafiky. Programy pro práci s rastrovou grafikou. Prezentační grafika. Skenování, vektorizace, rastrace. Grafická uživatelská rozhraní. Digitální modely terénu, rastrový model, plátový model, triangulace, zaoblování, singularity. Počítačem podporované rýsování. Počítačem podporované projektování. 2D a 3D modelování. Stavební nadstavby a profesní CAD programy. Počítačem podporovaná kartografie. Geografické informační systémy.

[1]  Urban, J.: Počítačová Gemetrie, ČVUT, 1995.


Počítačová grafika a CAD 3

Seminární formou prohlubuje znalosti získané v předmětu Počítačová grafika a CAD a dává prostor pro sledování nových trendů v počítačové grafice.

[1]  Mayer, P., Vaníček, T.: Počítačoá grafika pro stavební praxi, ČVUT, 1995.
[2]  Rapant, P.: Geoinformační technologie, VŠB-TU Ostrava, 2005.


Program.24 (Dynam.struktury a objek.progr.)

Předmět uvádí a procvičuje základní práci v jazyce C a C++. Srovnání přístupů jazyků Pascal a C, typy, operátory, příkazy, struktury, svazy, třídy. Metody, dědičnost.

[1] Herout, P. Učebnice jazyka C. KOPP, České Budějovice 1997
[2] Čepek, A. Programování 23 - úvod do C++. ČVUT, Praha 1997


Programování 32 (Seminář z programování)

Předmět se zabývá tvorbou uživatelských rozhraní v objektově orientovaných prostředích. Komponenty, vlastnosti a události, dialogové boxy, tvorba menu a menu designer. Nápověda a dokumentace. Instalační program nové aplikace. Práce s databázemi, návrh obrazovek, návrh sestav.

[1] Hanuš, P. Programování 21 - úvod do DELPHI. ČVUT, Praha 1998
[2] Cantů, M. Mistrovství v DELPHI. Computer Press, Praha 1995
[3] Pacheco X., Teixeira, S. Delphi - průvodce vývojáře. UNIS, Brno 1996


Projekt

Studenti se seznamují s komerčně produkovanými informačními systémy (účetní, kalkulační, projekční, vývojářské,apod.). V prostředí těchto produktů zpracovávají vlastní projekt, ve kterém kriticky analyzují jejich možnosti a tvoří vlastní příklad využití. Projekt je zaměřen na získávání zkušeností při samostatné práci nad zadaným tématem. Student je veden k samostatné formulaci problému, rozvržení práce a prezentaci výsledků. Předmět navazuje na znalosti nabyté v předešlých předmětech jako je programování, systémová analýza a projektování, operační systémy a informační systémy.

[1]  Molnár, Z.: Podnikové informační systémy, 2004, ČVUT, Praha, Řepa, V.: Analýza a návrh informačních systémů, 1999, Ekopress, Praha, Knižní, časopisecká a firemní literatura k tématu projektu


Projekt 10 (Použití firemních programů)

Studenti se seznamují s komerčně produkovanými aplikacemi a informačními systémy (účetní, kalkulační, projekční, vývojářské, ap.). V prostředí těchto produktů zpracovávají vlastní projekt, ve kterém kriticky analyzují jejich možnosti a tvoří vlastní příklad využití. Projekt je zaměřen na získávání zkušeností při samostatné práci nad zadaným tématem. Student je veden k samostatné formulaci problému, rozvržení práce a presentaci výsledků. Předmět navazuje na znalosti nabyté v předešlých předmětech jako je programování, systémová analýza a projektování, operační systémy a informační systémy.


Projekt 20 (Předdiplomní )

V rámci projektu 20 student zahajuje v práci na svém diplomním projektu. Cílem je stanovit cíle projektu a metody, které budou použity pro jeho dosažení.


Projekt 21 (Projekt inf. soustavy) - též K126

Předmět je zaměřen na osvojení poznatků o plánování, tvorbě a nasazení podnikových informačních systémů. Seznámí se základními technikami analýzy a návrhu informačních systémů (strukturovaný návrh, datový model, funkční model, E-R diagramy, Data Flow Diagramy). Předmět navazuje na znalosti nabyté z předchozích předmětů věnovaných informatice a ekonomice stavebního podniku. Cílem předmětu je vytvoření vlastního návrhu informační soustavy organizace.

[1] Tietze, P. Strukturální analýza - úvod do projektu řízení. Grada, Praha 1992
[2] Petr, J. Projektování systémů. ČVUT 1990


Projekt 30 (Diplomní)

V rámci projektu 30 student pokračuje v práci na svém projektu pomocí metod a cílů stanovených v projektu 20. Cílem je získat ucelený obraz o podobě budoucí diplomové práce včetně podrobného popisu metod, pomocí nichž budou tyto cíle dosaženy.


Počítačové sítě

Architektury počítačových sítí. Přenosová média, kódování dat pro přenos. Lokální sítě, řízení přístupu k médiu, propojování lokálních sítí. Propojování sítí na 3. vrstvě, směrování, směrovací algoritmy. Protokoly TCP/IP, IPX/SPX, Netbios, Netbeui. Protokoly vyšších vrstev. Síťové operační systémy. Bezpečnost v počítačových sítích, rizika, opatření. Autentizace, řízení přístupu, šifrování, digitální podpis.

[1] Dostálek, Kabelová: Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS, Computer Press, 1999
[2] Dostálek: Velký průvodce protokoly TCP/IP, bezpečnost, Computer Press, 2001
[3] Janeček, Bílý: Lokální sítě, sktipta FEL, 1997


Projekt. podporované počítačem systémy CAD


Programování 1

Předmět seznamuje se základy práce v počítačových učebnách a v síti Internet. Hlavní náplní předmětu je programování v jazyce Turbo-Pascal. Prvky jazyka, datové typy, příkazy, cykly, procedury a funkce, standartní knihovna, práce se soubory, dynamická správa paměti, objektově orientované programování.

[1]  John Sharp: Microsoft Visual C# 2005 Krok za krokem, 2006, Computer press
[2]  Jim Keogh, Mario Giannini: OOP bez předchozích znalostí, 2006, Computer press


Programování 2

Předmět se zabývá tvorbou uživatelských rozhraní v objektově orientovaných prostředích. K výuce se užívá program Borland Delphi. Komponenty, vlastnosti a události, dialogové boxy, tvorba menu a menu designer. Nápověda a dokumentace. Instalační program nové aplikace. Práce s databázemi, návrh obrazovek, návrh sestav.

[1]  Hanuš, P.: Programování 21 - úvod do DELPHI, 1998, ČVUT, Praha, Cantu, M.: Mistrovství v DELPHI, 1995, Computer Press, Praha, Pacheco, X., Teixeira, S.: Delphi - průvodce vývojáře, 1996, UNIS, Brno


Programování 3

Předmět uvádí a procvičuje základní práci v jazyce C a C++. Lexikální prvky jazyka, základní typy proměnných, operátory, výrazy, příkazy. Pole. Ukazatele. Práce se soubory. Preprocesor, direktivy preprocesoru. Dodávané knihovny. Struktury, svazy, třídy - metody, dědičnost. Šablony. Srovnání přístupů jazyků Pascal a C.

[1]  Robinson, S., Nagel, Ch., ...: Professional C# - 3rd Edition, Wiley Publishing, Inc., 2004.


Programování 4

Předmět se zabývá tvorbou uživatelských rozhraní v objektově orientovaných prostředích. K výuce je využit program Borland C++ buildder. Knihovny komponent, jejich vlastnosti a události. Výstup grafiky v okně MS Windows. Třídy, šablony. Vytváření vlastních komponent. Příprava programů a knihoven pro práci v dalších prostředích - Linux, GNU.

[1]  Robinson, S., Nagel, Ch., ...: Professional C#, Wiley Publishing, Inc, 2004;
[2]  : C# Forms, ...


Praktika z operačního výzkumu

Cílem předmětu je umožnit studentům v laboratorních podmínkách prohloubit aplikační, metodologické a výpočetní aspekty operačního výzkumu, a to zejména v následujících oblastech: - jednokriteriální optimalizace (lineární programování, celočíselné lineární programování, formulace úloh lineárního programování) - vícekriteriální lineární optimalizace (hledání kompromisního řešení metodou převedení kriteriálních funkcí do omezujících podmínek, metodou funce užitku a metodou cílového programování) - provádění simulačních experimentů (metoda pevného a proměnného časového kroku, generátory náhodných čísel a jejich testování, analýza výsledků simulace) - teorie hromadné obsluhy - teorie her

[1] J. Kucerová, J. Klvana, J. Demel, T. Vanícek: Príklady z operacního výzkumu, vydavatelství CVUT, Praha 1998
[2] J. Klvana: Operacní výzkum 1, Vydavatelství CVUT, Praha
[3] J. Klvana: Operacní výzkum 2, Vzdavatelství CVUT, Praha


Projektové řízení a řízení projektů

Definice projektu a projektového řízení, charakteristiky produkčních procesů. Životní cyklus projektů. Definování a vzájemný vztah cílů. Studie proveditelnosti podle metodiky UNIDO. Časové plánování - metody CPM a PERT. Řízení zdrojů - metody vyrovnávání a rozvrhování. Kontraktování. Projektový tým - skladba a úkoly členů. Metody odhadování parametrů, rozhodování a zkoumání problémů v projektovém řízení.

[1]  Vytlačil, D.: Projektové řízení a řízení projeků, 2008, ČVUT Praha, Vytlačil, D.: MI30 - Projektové řízení ařízení projektů - cvičení, 2002, ČVUT Praha


Počítač.syst. 10(Hardware a telekom.systémy)

Architektura procesorů INTEL (řada 80X86), struktura paměti, programátorský model procesoru, adresní režimy, základní instrukce. Základní instrukce - pokračovaní, jednoduché programovací techniky v JSI 8086, procedury a makroinstrukce, programování vstupu a výstupu, programováni výstupů na obrazovku, architektura pokročilejších procesorů INTEL, programování v síťovém prostředí, počítačové síťě, jejich typy a použití.

[1] Slavík, P. Počítačové systémy 10 - Hardware a telekomunikační systémy. ČVUT, Praha 1999


Počítač.syst. 20(Operační systémy počítačů)

Předmět poskytuje informace o architektuře a principech operačních systémů. Jádro systému, správa paměti, správa zařízení, virtualizace, správa procesů. MS DOS, MS WINDOWS, Novell, UNIX. V praktické části se student seznámí se základními funkcemi operačních systémů pro osobní počítače.

[1] Mandick, S.E., Donovan, J.J. Operační systémy. SNTL, Praha 1983
[2] Petrlík, L. Jemný úvod do systému UNIX. KOPP, České Budějovice 1997


Počítač.systémy 30 (Počítačové sítě)

Architektury počítačových sítí, distribuované systémy. Přenosová média, kódování dat pro přenos. Lokální sítě, řízení přístupu k médiu. Propojování sítí, směrovací algoritmy. Protokoly TCP/IP, IPX/SPX, Netbios, Netbeui. Protokoly vyšších vrstev. Síťové operační systémy. Bezpečnost v počítačových sítích, rizika, opatření. Šifrování, řízení přístupu, bezpečnostní rysy přístupu k souborům.

[1] Dostálek, Kabelová: Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS. Computer Press, 1999
[2] Janeček, Bílý: Lokální sítě. ČVUT, Praha 1997
[3] Dostálek: Velký průvodce protokoly TCP/IP: Bezpečnost. Computer Press, 2001


Řízení stavebního podniku

Základní pojmy a vztahy managementu projektu, financí, firmy a (mezi)lidských vztahů. Teorie řízení firmy. Podnikatelské prostředí (zákony).Právní formy podnikání. Náklady - výdaje, třídění nákladů, náklady a čas.Dlouhodobý (investiční) majetek v podnikání. Cena a hodnota (úřední, obvyklá, věcná, výnosová). Majetková struktura podniku.Finanční výkazy. Ekonomické nástroje řízení a plánování výroby (výrobní program, operat. plán, finanční plán, předem stanovené náklady, controlling).Formy mezd ve firmě. výrobě. Členění výkonů stavební firmy (S, ZSV, Zh, Zp, C, M, PSTV). Orgány řízení společnosti, odbory. Kolektivní smlouva. Etický kodex. Vnitropodnikové předpisy a řády. Studentská prezentace firmy.

[1]  Flanagan, R., Jewell, C.: Whole Life Appraisal, 2004, Blackwell, Oxford, Brandon, P.S.: Evaluating Sustainable Development in the Built Env., 2005, Blackwell, Oxford, Internetové vyhledávače (www.b.cz/ficek)


Řízení stavby

Základní pojmy a vztahy ekonomiky výstavby Celkové náklady stavby, ocenění nehmotných výkonů, třídění nákladů ve výstavbě. Dlouhodobý (nemovitost) majetek v podnikání (případová studie).Propočet a rozpočet. POV. Územní a stavební řízení.Kolaudace. Zařazení majetku do evidence. Typy cen ve výstavbě. Metody stanovení výše ceny. Cena a smlouva.Dodatky a spory. Rozpočet stavby a stavebního díla. Příprava výstavby: Rozdělení úkolů (ZSV, C, objednatel) Ekonomické nástroje řízení výstavby (VK, VF, controlling).Formy mezd ve stavební výrobě. Standardy spotřeby práce. Členění výkonů stavební firmy (S, ZSV, Zh, Zp, C, M, PSTV). Časové plánování ve výstavbě (ŘHMG, cyklogram, síť. graf), síťová analýza zdrojů.

[1]  Seeley, I.H.: Building Economics, 1996, Macmillan N.Y., Flanagan, R., Jewell, C.: Whole Life Appraisal, 2004, Blackwell, Oxford, Cain, C.T.: Parformance Measurement for Construction Prifitability, 2004, Blackwell, Oxford


Simulace dymam. chování budov a ener. systémů

Předmět se zabývá problematikou simulací nestacionárních teplotních stavů v budovách. Řešení je založeno na využití uzlových zónových modelů. Bude vysvětlen princip stavby modelů a využití budov. Student se seznámí s programem umožňujícím predikovat teplotní změny v interiéru při změně vnějších podmínek.


Systémové projektování

Proces systémového projektování. Metody projektování systémů. Rozhodovací základna projektování. Návrh architektury systému - funkční požadavky, motivy, explicitní a implicitní úroveň. Kultura - vysvětlení pojmu pro socio-ekonomické systémy, druhy, proces změny. Návrh strategie systému - postup, strategická analýza, výběr variant, poslání.

[1] Petr J.: Projektování systémů, 1990, ČVUT, Praha.
[2] Chandor, Graham, Williamson: Praktická systémová analýza. Alfa, Bratislava 1974
[3] Habr, Vepřek: Systémová analýza a syntéza. SNTL, Praha 1972


Samostatná práce 10. sem.


Samostatná práce 3. sem.


Samostatná práce 5. sem.


Samostatná práce 6. sem.


Samostatná práce 7. sem.


Samostatná práce 8. sem.


Samostatná práce 9. sem.


Systémová analýza a syntéza

Vysvětlení základních pojmů - problém, objekt, systém, model, synergie, holismus, emergentní vlastnosti. Taxonomie systémů. Proces systémového řešení problémů. Identifikace a zápis systému. Jazyky zápisu podle druhu systému. Úlohy na systému - stanovení složitosti, úloha o společném rozhraní, kapacitní úloha, stanovení cílů, úloha o chování. Dekompozice - funkční, topologická, hierarchická, věcná. Petriho sítě.

[1]  Vytlačil, D.: Systémová analýza a syntéza, 2007, ČVUT, Praha.


TEX a počítačová typografie

Předmět je zaměřen na praktické použití TeXu (konkrétně LaTeXu) k počítačové sazbě typograficky dokonalých dokumentů. LaTeX je vhodný zejména pro sazbu odborných publikací, zpráv, diplomových prací, článků, knih apod. Obecné základy typografie a jak to udělat v LaTeXu. Logické a vizuální formátování textu. Sazba matematických textů. Zpracování grafiky. Úprava publikace. Přehled technologií sazby a tisku. Programy metafont a metapost. Jazyky postscript a pdf.

[1]  Rybička, J.: LaTeX pro začátečníky, Konvoj, Brno 2003
[2]  Olšák, P.: TeXbook naruby, Konvoj, Brno 1997
[3]  Olšák, P.: Typografický systém TeX, CSTUG 1995


Teorie grafů

Předmět poskytuje základy teorie grafů jako jednoho z důležitých vyjadřovacích prostředků inženýra. Důraz je kladen na základní pojmy, formulace grafových úloh a na základní algoritmy pro jejich řešení se zřetelem k efektivnosti výpočtu. Z obsahu: souvislost, silná souvislost, stromy a kostry, nejkratší cesty, toky v sítích, párování, eulerovské tahy, hamiltonovské cesty, nezávislost, barevnost, kliky, rovinné grafy.

[1] Jirí Demel: Grafy a jejich aplikace, Academia, Praha 2002 (vyjde v kvetnu)


Teorie řízení a kybernetika

Analogie mezi živými a neživými stroji (technikou) jako základ řešení řízení a komunikace. Regulace. Řízení jako proces zpracování obrazu originálu s vlastnostmi zpětné vazby, reálného času a hierarchie. Zpětná vazba v různých strukturách mezi řízenou částí a řídícím subjektem. Organizace a autoorganizace, využití při technických řešeních. Jazykové prostředí jako prostředí komunikace. Signál, řídící signál (příkaz) a jeho interpretace, jazyk.

[1]  Lucas, W.F., Roberts, F.S., Thrall, R.M.: Discrete and System Models, 1983, Springer-Verlag, Ashby, W.R.: Kybernetika, 1961, Orbis Praha, Havlena, V., Štecha, J.: Moderní teorie řízení, 1994, ČVUT Praha


Teorie rozhodování

Cílem predmetu je seznámit posluchace: 1. S typickými rozhodovacími problémy vyskytujícími se nejcasteji v praxi (s durazem na rozhodovací problémy vznikající pri rízení stavebních firem, staveb a v praxi investoru); 2. S exaktními metodami umožnujícími v

[1]  Černý, M., Gluckaufova, D.: Metody komplexního vyhodnocování variant, 1980, Academia Praha, Chobot,T.,Turnovcová,A.:Modely rozhodovania v konfliktných situáciách a za neurčitosti,1980 Alfa


Umělá inteligence

Předmět poskytuje základní informaci o postupech a algoritmech řešení úloh metodami, které do jisté míry imitují inteligentní chování člověka. Neuronové sítě: perceptron, Hopfieldova síť, perceptronová síť, algoritmus Backpropagation, Kohonenova síť, ART síť. Genetické algoritmy.

[1]  Kolář, J.: Jazyky pro umělou inteligenci, 1998, ČVUT, Praha, Šnorek, M., Jiřina, M.: Neuronové sítě a neuropočítače, 1998, ČVUT, Praha, Zelinka, I.: Umělá inteligence I, 1998, VUTIUM, Brno,


LINUX (administrace, sítě)

Linux z hlediska správce. O co všechno by se měl správce starat. Instalace systému, instalace softwaru. Prostředky pro automatizaci rutinních činností, programování shellu apod. Údržba systému, sledování, detekce a prevence problémů, zálohování. Správa uživatelských kont. Síťové služby, protokoly, konfigurace. Elementy počítačové bezpečnosti. Etické a sociální problémy správcování. Náplň předmětu lze do jisté míry přizpůsobit zájmu posluchačů.

[1]  Vychodil, V.: Operační systém Linux, Computer Press, 2003
[2]  Petrlík, L.: Jemný úvod do systému UNIX, Kopp, 1997


Bezpečnost počítačových sítí


Digitální modely terénu


Digitální a systémové modely v praxi

Cílem předmětu je seznámit se s různými problémy z oblasti matematického a systémového modelování. Předmětem zájmu je oblast zahrnující problémy ve slovní formulaci i logické a zcela formální modely. Užívají se formalizace, deduktivní a induktivní kroky. Problémy jsou voleny tak, aby nevyžadovaly žádné nebo jen velmi jednoduché matematické nástroje. Problémové okruhy mohou mj. zahrnovat tato témata: Logické modely a problémy ve slovní formulaci. Formalizace. Deduktivní a induktivní kroky. Procesy se společnými zdroji. Provoz a řízení křižovatky. Rovnoměrný provoz v dopravní síti. Problémy pokrytí. Znaménkové grafy. Pulsní modely procesu. Dynamické modely ekonomicko-ekologických problémů.

[1]  dle konkrétních zadaných řešených úloh


Databázové systémy - freeware

Seznámit se s některým databázovým systémem dostupným jako freeware, a se základy práce s ním.

[1]  podle výběru zvoleného SŘBD


JAVA - programovací jazyk

[1]  materiály/publikace na dané téma, s podrobností odpovídající úrovni studenta.


Kombinatorické algoritmy

Předmět je zaměřen na efektivní algoritmy pro řešení kombinatorických optimalisačních úloh, tj. úloh, kde hledáme nejlepší konfiguraci z konečné, ale rozsáhlé množiny přípustných řešení. Klasifikace úloh a metod řešení, NP-těžké úlohy, pokročilejší polynomiální algoritmy, metoda větví a mezí, dynamické programování, heuristiky, aproximační algoritmy lokální průzkum, použití náhody, atd. Navazuje na předmět K128NAA.

[1]  Kučera, L. Kombinatorické algoritmy.
[2]  Papadimitriou, Steiglitz: Combinatorial optimization.
[3]  Kozen, D. Design and Analysis of Algorithms, Springer, 1991.


Kódování a šifrování


LINUX (administrace, sítě)

Shell, programování shellu, základní UNIXovské utility. Souborový systém, Procesy, správa uživatelů, časově plánované úlohy, logování, zálohování. Konfigurace sítě a základních síťových služeb. Bezpečnost.

[1]  Vychodil, V.: Operační systém Linux, Computer Press, 2003
[2]  Petrlík, L.: Jemný úvod do systému UNIX, Kopp, 1997


Návrh a analýza algoritmů

Předmět poskytuje obecný pohled na problematiku návrhu a analýzy vlastností algoritmů (specifikace, důkazy správnosti, časová a paměťová složitost, jejich měření a dokazování). Výklad není zaměřen na konkrétní programovací jazyk. Probírají se základní modely výpočtu, základní datové struktury, třídění, vybrané grafové algoritmy a další. Předpokládá se základní znalost programování (v libovolném jazyce) a teorie grafů.

[1]  Kozen, D.: The Design and Analysys of Algorithms, Springer, 1991.
[2]  Aho, Hopcroft, Ullman, Design and analysys of Computer Algorithms, Addison-Wesley, 1974.
[3]  J. Demel, Grafy a jejich aplikace, Academia, Praha, 2002


TEX a počítačová typografie

Předmět je zaměřen na praktické použití TeXu (konkrétně LaTeXu) k počítačové sazbě typograficky dokonalých dokumentů. LaTeX je vhodný zejména pro sazbu odborných publikací, zpráv, diplomových prací, článků, knih apod. Obecné základy typografie a jak to udělat v LaTeXu. Logické a vizuální formátování textu. Sazba matematických textů. Zpracování grafiky. Úprava publikace. Přehled technologií sazby a tisku. Programy metafont a metapost. Jazyky postscript a pdf.

[1]  Rybička: LaTeX pro začátečníky, Konvoj.
[2]  Olšák: TeXbook naruby, Konvoj 2005


Teorie grafů

Teorie grafů - základní pojmy, formulace grafových úloh, základní algoritmy řešení se zřetelem na efektivnost výpočtu. Souvislost, silná souvislost, stromy a kostry, nejkratší cesty, eulerovské tahy, hamiltonovské cesty, nazávislost, barevnost, rovinné grafy.

[1]  Demel, J.: Grafy a jejich aplikace, 2002, Academia Praha


Computer Use Fundamentals

Common goal is to teach students with basic concepts of informatics and information systems (IS). Classes of IS, planning, designing and implementing of IS. The role of data in IS, working with data, sorting, data mining. Protection of data. Architectures of databases, relational databases. SQL. Structured and object oriented design of databases. CASE tools.

[1]  Laudon, K.C., Laudon, J.P.: Management Information Systems, 1991, Macmillan, N.Y., Curtis, G., Cobham, D.: Business Information Systems, FT, Prentice Hall


Informační systémy v územním plánování


 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz