CVUT

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební -- K 128 - Katedra inženýrské informatiky

Předměty aktuálního semestru -- letní 2022/23

přejděte na archiv předmětů od roku 2008 (podle kateder) nebo na společný archiv anotací předmětů z let 2002-2007

semestr letní 2022/23


Aplikované statistické metody

Pojem pravděpodobnosti, náhodná veličina, náhodný vektor, popisná statistika, náhodný výběr, teorie odhadu, testování hypotéz, testy dobré shody, regrese, časové řady. Testy, jejich aplikace při posuzování experimentů, metody použití statistických postupů pro různé typy experimentů, ankety, jejich zpracování a použití.

[1]  Bude doplněno později


Architektury výpočetních a komunikačních systémů


Databázové systémy a datové formáty pro informační modelování budov

Modelování stavu systému pomocí stavových diagramů (UML), datové modelování pomocí Entity Relationsip diagramu, platform independent data model, normalizace datového modelu, datové typy, platform specific data model. Implementace datového modelu v databázovém systému (data definition language, data manipulation language). Získávání dat z databáze (data query language) - dotazy do databáze, agregace dat, poddotazy, spojování tabulek. Databáze pro manažerské informační systémy - postupy návrhu, ETL procesy, způsoby uložení dat a jejich optimalizace, zpracování dat, datová tržiště. Datové formáty pro informační modelování budov (BIM) - IFC, IFCXML, COBie - obsah, struktura, využití.

[1]  [1] Specifikace datových formátů IFC/STEP a IFC/XML na stránkách Building Smart http://www.buildingsmart-
[2]  tech.org/specifications/ifc-overview
[3]  [2] MOLNÁR, Zdeněk. Podnikové informační systémy. Vyd. 2., přeprac. V Praze: České vysoké učení technické, 2009, 195s. ISBN 978-80-01-04380-6.
[4]  [3] KANISOVÁ, Hana a Miroslav MÜLLER. UML srozumitelně. 2. aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2006, 176 s. ISBN 80-251-1083-4.
[5]  [4] ARLOW, Jim a Ila NEUSTADT. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací: objektově orientovaná analýza a návrh prakticky. Vyd. 1. Překlad Bogdan Kiszka. Brno: Computer Press, 2007, 567 s. ISBN 978-80-251-1503-9.
[6]  [5] KANTARDZIC, Mehmed. Data mining: concepts, models, methods, and algorithms. 2nd ed. Hoboken, N.J.: IEEE Press, c2011. ISBN 978-0-470-89045-5.
[7]  [6] Dokumentace k databázovému serveru MySQL - http://dev.mysql.com


Inženýrská informatika

V předmětu se studenti seznámí s metodami z oblastí systémového inženýrství, informačních systémů, procesního modelování včetně metod pro optimalizací procesů, databázových systémů a datových formátů, případně dalších oblastí inženýrské informatiky. Dále se studenti seznámí se současnými aplikacemi metod inženýrské informatiky ve stavebnictví a aktuálním stavem výzkumu těchto metod za účelem uplatnění ve stavebnictví. Hlubší zaměření předmětu bude vždy na oblast zájmu studentů v návaznosti na téma disertační práce. Cílem předmětu bude definovat aplikace metod z oblasti inženýrské informatiky pro výzkumné cíle disertační práce studenta, případně pro podporu těchto výzkumných cílů definovat požadavky na adaptaci stávajících metod nebo nové metody. Výstupy budou zpracovány formou seminární práce.

[1]  Povinná literatura:
[2]  • Relevantní články v odborných časopisech indexovaných v databázích Web of Science a Scopus.
[3]  • Relevantní příspěvky ve sbornících indexovaných v databázích Web of Science a Scopus z aktuálních konferencí.
[5]  Doporučená literatura:
[6]  • MOLNÁR, Zdeněk. Podnikové informační systémy. Vyd. 2., přeprac. V Praze: České vysoké učení technické, 2009, 195 s. ISBN 978-80-01-04380-6.
[7]  • PETR, Jan. Projektování systémů: Určeno pro stud. fak. stavební. 1. vyd. Praha: ČVUT, 1990, 177 s. ISBN 80-010-0460-0.
[8]  • Myslín, Josef. Business modelování, 2012, Vyd. 1, česky, Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, Praha, 105 stran, ISBN: 9788086847610.
[9]  • KANISOVÁ, Hana a Miroslav MÜLLER. UML srozumitelně. 2. aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2006, 176 s. ISBN 80-251-1083-4.
[10]  • ARLOW, Jim a Ila NEUSTADT. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací: objektově orientovaná analýza a návrh prakticky. Vyd. 1. Překlad Bogdan Kiszka. Brno: Computer Press, 2007, 567 s. ISBN 978-80-251-1503-9.
[11]  • Specifikace (normativní dokument) Business Proces Model and Notation (BPMN) a příklady na stránkách Object Management Group - http://www.bpmn.org/
[12]  • The BIM Project Execution Planning Guide and Templates, BIM Executin Planning [online], The Pennsylvania State University, 2010, http://bim.psu.edu/project/resources/ .
[13]  • Dokument „An Integrated Process for Delivering IFC Based Data Exchange“ vydaný organizací Building Smart - http://iug.buildingsmart.org/idms/methods-and-guides/Integrated_IDM-MVD_ProcessFormats_14.pdf/view
[14]  • Specifikace standardu Industry Foundation Classes (IFC) na stránkách Building Smart - http://www.buildingsmart-tech.org/specifications
[15]  • Manuál k databázovému serveru MySQL https://dev.mysql.com/doc/
[16]  • KANTARDZIC, Mehmed. Data mining: concepts, models, methods, and algorithms. 2nd ed. Hoboken, N.J.: IEEE Press, c2011. ISBN 978-0-470-89045-5.
[17]  Doporučené pomůcky:
[18]  • Software BizAgi Process Modeler (ČVUT má akademickou licenci – pro studenty volně ke stažení)
[19]  • Software DIA (distribuován pod licencí GNU GPL – volně ke stažení pro kohokoliv)


Engineering Informatics

Students will familiarize with methods form fields of systems engineering, information systems, process modeling including process optimization methods, database systems and data formats and other fields of engineering informatics based on focus of their Ph.D. thesis. Current applications of engineering informatics in civil engineering will be explained. Focus of the course will be always to the field of student’s interest and topic of Ph.D. thesis. Goal of the course will be to define application of engineering informatics methods for research goals of students Ph.D. thesis or to define requirements of engineering informatics methods adaptation or define new methods in order to support research goals of Ph.D. thesis. Outputs will be in the form of seminar work.

[1]  Compulsory literature:
[2]  • Relevant articles indexed in Web of Science and/or Scopus.
[3]  • Relevant conference papers indexed in Web of Science and/or Scopus.
[5]  Recommended literature:
[6]  • CLOUTIER, Robert., Clifton. BALDWIN and Mary Alice. BONE. Information systems development: business systems and services: modeling and development. 3rd ed. New York: Springer, 2011. ISBN 978-1-4419-9645-9.
[7]  • CLOUTIER, Robert., Clifton. BALDWIN and Mary Alice. BONE. Systems engineering simplified: practical object-oriented analysis and design. 3rd ed. Boca Raton: CRC Press, [2015]. ISBN 978-1-4987-0668-1.
[8]  • SCHEER, August-Wilhelm. and Ila. NEUSTADT. ARIS--business process modeling: practical object-oriented analysis and design. 3rd ed. New York: Springer, 2000. ISBN 35-406-5835-1.
[9]  • ARLOW, Jim and Ila. NEUSTADT. UML 2 and the unified process: practical object-oriented analysis and design. 2nd ed. Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley, c2005. ISBN 978-0321321275.
[10]  • Business Process Model and Notation (BPMN) specification (normative document) and examples on Object Management Group web page - http://www.bpmn.org/
[11]  • The BIM Project Execution Planning Guide and Templates, BIM Execution Planning [online], The Pennsylvania State University, 2010, http://bim.psu.edu/project/resources/ .
[12]  • Document „An Integrated Process for Delivering IFC Based Data Exchange“ published by Building Smart - http://iug.buildingsmart.org/idms/methods-and-guides/Integrated_IDM-MVD_ProcessFormats_14.pdf/view
[13]  • Industry Foundation Classes (IFC) specification - http://www.buildingsmart-tech.org/specifications
[14]  • MySQL server manual - https://dev.mysql.com/doc/
[15]  • KANTARDZIC, Mehmed. Data mining: concepts, models, methods, and algorithms. 2nd ed. Hoboken, N.J.: IEEE Press, c2011. ISBN 978-0-470-89045-5.
[17]  Recommended software tools:
[18]  • Software BizAgi Process Modeler (CTU has academic licence – free for students)


Informační systémy pro podporu řízení a rozhodování

Architektury informačních systémů. Přístupy k tvorbě informačního systému. Vrstvy informačního systému. Modelování požadavků na informační systémy, návaznost na procesy stavebního podniku. Procesní modelování, modely spolupráce, modely choreografie, datové modelování v procesních modelech, standard Business Process Model and Notation (BPMN). Měření a vyhodnocení procesů a procesního systému. Modelování požadavků na informační systémy a struktury informačních systémů, Unified Modeling Language (UML), datové modelování. Manažerské informační systémy - fakta, dimenze a ukazatele pro manažerské rozhodování, zdroje dat a příprava dat, způsoby ukládání dat v manažerských informačních systémech, tvorba reportů. Informační model stavby jako informační systém. Využití principů a nástrojů modelování informačních systémů při plánování tvorby a užívání informačního modelu stavby (BIM).

[1]  [1] MOLNÁR, Zdeněk. Podnikové informační systémy. Vyd. 2., přeprac. V Praze: České vysoké učení technické, 2009, 195s. ISBN 978-80-01-04380-6.
[2]  [2] PETR, Jan. Projektování systémů: Určeno pro stud. fak. stavební. 1. vyd. Praha: ČVUT, 1990, 177 s. ISBN 80-010-0460-0.
[3]  [3] Myslín, Josef. Business modelování, 2012, Vyd. 1, česky, Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, Praha, 105 stran, ISBN: 9788086847610.
[4]  [4] KANISOVÁ, Hana a Miroslav MÜLLER. UML srozumitelně. 2. aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2006, 176 s. ISBN 80-251-1083-4.
[5]  [5] ARLOW, Jim a Ila NEUSTADT. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací: objektově orientovaná analýza a návrh prakticky. Vyd. 1. Překlad Bogdan Kiszka. Brno: Computer Press, 2007, 567 s. ISBN 978-80-251-1503-9.
[6]  [6] Specifikace BPMN a příklady na stránkách Object Management Group - http://www.bpmn.org/
[7]  [7] Humphrey, W. S. (March 1988). "Characterizing the software process: A maturity framework". IEEE Software. 5 (2): 73-79. doi:10.1109/52.2014.


Kombinatorické algoritmy


Kybernetika


Modelování dynamiky socioekonomických systémů

Předmět seznámí studenty doktorského studia s metodou modelování změn klíčových parametrů systémů v čase. Metoda umožňuje určení dynamických změn v ekonomických, sociálních i technických systémech.

[1]  Vytlačil, D.: Systémová analýza a syntéza, 2007, ČVUT, Praha.
[2]  Stearman, J.: Business dynamics, MsGraw-Hill, 2000.


Procesní modelování v informačním modelování budov

Procesní modelování, modely spolupráce, modely choreografie, datové modelování v procesních modelech, standard Business Process Model and Notation (BPMN). Využití modelování procesů v informačním modelování budov. Adaptace standardu BPMN pro tvorbu BIM Execution Plan (BEP) a Information Delivery Manual (IDM). Principy návrhu informačních systémů, modelování požadavků na informační systémy, základy Unified Modeling Language (UML). Informační model budovy jako informační systém. Využití principů a nástrojů modelování informačních systémů při plánování tvorby a užívání informačního modelu budovy (BIM).

[1]  [1] Specifikace BPMN a příklady na stránkách Object Management Group - http://www.bpmn.org/
[2]  [2] BIM Project Execution Planning Guide and Templates, The Pennsylvania State University [online], 2012, http://bim.psu.edu.Projeet/resources/contactinfo.aspx
[3]  [3] MIT Design Standards: BIM Execution Plan v6.0 [online], 2016, http://web.mit.edu/facilities/maps/MIT_BIM_execution_plan.pdf
[4]  [4] Příklady dokumentů "Information Delivery Manual" ze stránek: http://iug.buildingsmart.org/idms/
[5]  [5] MOLNÁR, Zdeněk. Podnikové informační systémy. Vyd. 2., přeprac. V Praze: České vysoké učení technické, 2009, 195s. ISBN 978-80-01-04380-6.
[6]  [6] Myslín, Josef. Business modelování, 2012, Vyd. 1, česky, Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, Praha, 105 stran, ISBN: 9788086847610.
[7]  [7] KANISOVÁ, Hana a Miroslav MÜLLER. UML srozumitelně. 2. aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2006, 176 s. ISBN 80-251-1083-4.


Objektové programování a C#

Cíl: student bude schopný navrhnout a vytvořit (problémově orientovanou) aplikaci, zvolit a použít přiměřený postup a architekturu (případně některé návrhové vzory), rozumět důvodům použití konkrétní struktury aplikace. Obsahem kurzu je především: Principy objektového programování, třídy, typy a objekty. Třída, její členy, rozsah platnosti; modifikátory. Instanciace tříd. Datové členy, metody, property; instanční a statické členy. Abstraktní třídy, interface. Dědičnost; generické třídy. Aplikace a knihovny, návrh formulářů, ovládací prvky, kontejnery, komponenty. Speciální třídy - výjimky, výčty, seznamy, asociační pole, vlákna; třída Attribute. Architektura MVC, zpracování událostí; Singleton, Listener, Messenger, Wrapper class. Reflexe.


Optimalizační modelování

Statická lineární a nelineární optimalizace. Dynamická optimalizace. Optimalizace hierarchických systémů. Optimalizace stochastických systémů. Simulace systémů a procesů. Spolehlivost systémů.


Operační systémy


Optimalizace systémů I


Optimalizace systémů II


Statistické metody v IŽP

V předmětu se studenti seznámí se základními pojmy pravděpodobnosti, kombinatoriky a matematické statistiky. Budou představena základní statistická rozdělení a základní typy náhodných procesů. Pozornost bude též věnována problematice testování hypotéz a hodnocení shody teoretického a empirického rozdělení.

[1]  Povinná literatura:
[2]  Jaruškova,D.: Pravděpodobnost a matematická statistika, skripta ČVUT, 2006.
[3]  Zvára, K., Štěpán, J.: Pravděpodobnost a matematická statistika, Matfyz Press, MFF UK, 2002.
[5]  Doporučená literatura:
[6]  Anděl, J.: Statistické metody, Matfyz Press, MFF UK, 1998.


Statistical Methods in Environmental Egineering

In this course students will be intoduced into basic terms of probability theory, combinatorics and mathematical statistics. Basic statistic distribution and basic types of random proceses will be introduced. Also the problematic of hypothesis testing and accordance between theoretical and empiric distribution will be mentioned.

[1]  In this course students will be intoduced into basic terms of probability theory, combinatorics and mathematical statistics. Basic statistic distribution and basic types of random proceses will be introduced. Also the problematic of hypothesis testing and accordance between theoretical and empiric distribution will be mentioned.


Specifika stavebnictví a investiční výstavby

Lokální podmíněnost a lokální rozrůzněnost stavby. Dlouhodobost ve výstavbě a užívání stavby a míra neurčitosti. Rozsah a nákladnost ve vztahu k významnosti a prioritám. Heterogennost investičního díla a složitost modelů, projektů a programů. Specifika získávání zakázek (výběrová řízení) a stabilita programu firmy, marketing firmy. Rozsah kooperací na konečném díle a míra odpovědnosti.

[1]   Frisby,T.:How to Survive in Construction,RSMeans 1998, Levy,S.: Project Management in Construction,McGrawHill 2000


Teorie rozhodování


Teorie grafů

Teorie grafů - základní pojmy, formulace grafových úloh, základní algoritmy řešení se zřetelem na efektivnost výpočtu. Souvislost, silná souvislost, stromy a kostry, nejkratší cesty, toky v sítích, párování, eulerovské tahy, hamiltonovské cesty, nazávislost, barevnost, kliky, rovinné grafy.


Teorie informace a informační systémy


Teorie systémů, projektování a optimalizace systémů


Teorie systémů a systémové projektování

Obecná teorie systémů. Základní pojmy. Postup při systémovém řešení problémů. Identifikace systému a jazyky zápisu. Maticový zápis. Metodologie měkkých systémů. Úlohy na systému. Cíle a strategie systému. Architektura socioekonomických systémů. Predikce chování a metody počítačové simulace.


Umělá inteligence


Znalostní systémy a znalostní inženýrství


Advanced Computer Use

Annotation: Documents and data processing - focused on documents and data that are not one-use only or not "use once then discard". Exploiting Office utilities (Microsoft Office, OpenOffice) for advanced document management. Documents (Word), spreadsheets (Excel) and automated data calculations. Desk-top databases (Access). Information systems (IS), basic principles, what is an IS and what is not an IS. Other problem-oriented programs and user interfaces (e.g. np++). With an option: Computer aided processes and activities.

[1]  To be selected during the course, specific to the selected SW.


Computer graphics

Foundation of using various types of computer graphics programs. Grid graphics, digital photography, vector drawing, 3D modelling, visualisation. Based computer graphics algorithms.

[1]  To come later


C# Programming and Application Development

Students will become acquainted with one of the currently most popular programming language from C-family languages containing next to C# also a well-known Java. The simple syntax of C# enables to study the language incrementally by developing real applications since the very beginning. Thus students can develop their own applications after a very short time of study. Thanks to this fact students can pursue themes like advanced use of objects, some of design patterns and application architecture, or user class libraries.

[1]  Any


C# 2 - Advanced Application Development

Synopsis: Students will get more familiar with one (C#) of the most popular programming language of the C-family languages, where next to C# also the Java is a member. Students will pursue themes like advanced usage and design of objects, user class libraries and re-use of objects in application development, as well as design patterns and application architecture.

[1]  Any.


Encoding and Ciphering

Caesat cipher, monoalphabetic cipher, vigenere cipher, enigma, Hill cipher, linear encoding, Hamming encoding, Ellis cipher, DH principe, RSA, PGP, AES

[1]  N.Singh: Book of codes and ciphers


Information Systems and Database Systems

Fundamental terms, information systems architecture, information system lifecycle, approaches to information system development, business process modeling using Business Process Model and Notation (BPMN) and Unified Modeling Language (UML), information system modeling  using UML, data modeling using ER diagrams, design of primary system database, database implementation using Structured Query Language (SQL), data retrieval from transaction systems and data processing, management information systems, OLAP measures and dimensions design and implementation, results reporting using pivot charts and tables.

[1]  ARLOW, J.: UML 2 and the unified process: practical object-oriented analysis and design, 2005
[2]  AMBLER, S.: The elements of UML 2.0 style, 2005
[3]  Business Process Model and Notation (BPMN). Documents Associated with Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0, 2011
[4]  MySQL Reference Manuals
[5]  THOMSEN, E.: OLAP solutions: multidimensional information systems, 2002


Managing Information in BIM

The aim of the course is to teach students to understand the importance of management of "building" knowledge "(perhaps better knowledge of investment, construction and operational processes). Students will be able to work with data model of the building, created in the classical way of 3D modeling, and than the students are able to work with the model and support subsequent building processes on the basis of information management - coordination of the building project to the building permit design phase, support of the quality selection of the supplier, managing construction works, its stages and minimization of collisions, management of logistics of building elements for construction (selection of subcontractors, delivery of the right quality, quantity and time), management of the information necessary for handing over to the investor after approval. Students will also learn to understand the level of detail and the necessary information on building elements throughout the process - LOD Level of Development - and its standardization for the needs of the designer, investor, contractor and facility manager. They will also understand and practice ways of communication (eg based on SW 4projects) across the BIM team, ie from investor to supplier, and ways of working the BIM manager who methodically coordinates and supervises the team. A short introduction to the students will take place over the IFC data format in the version available for the given year of teaching.

[1]  ČERNÝ, M. 2013 BIM Handbook, Prague: BIM Expert Board, ISBN 978-80-260-5296-8
[2]  UNDERWOOD, J., ISIKDAG, U. (Eds.) 2010 Handbook of Research on Building Information Modeling and Construction of Informatics: Cocepts and Technologies. New York: Hershey. ISBN 978-1-60566-928-1
[3]  EASTMAN, C.M., TEICHOLZ, P., SACKS, R., LISTON, K. 2011. BIM Handbook. Hoboken NJ: Wiley. ISBN 978-0-470-54137-1
[4]  BEW, M., RICHARDS, M. 2008 Why is BIM & why is the government seeking its adoption (c) Bew-Richards 2008/10


Modelling -Technology, Society and Money

Synopsis: Technology – grouping by characteristics, categorizing technologies. Society – groups, layers, classes; technology and society stratification. Industry, industry categorization and technological attributes. Politics and money influencing technology and science. Ownership – definition and types; standard and unconventional approach. Society and industry, the role of money and ownership. Creating and distributing new money – society, industry and ownership consequences. Distributing industrial profits and innovation revenues within the society. Restrictions, regulations and social engineering from the viewpoint of optimization techniques. Simple models are presented on the above schemes and interactions. Conclusions from varying the schemes and interactions are drawn. The students are encouraged and expected to comment on, amend and enhance the models.

[1]  Any and various


Optimization and Operations Research 20

The course may either continue the course Optimization and Operations Research 10 or may be studied separately. Important deterministic and stochastic models are introduced ranging from Multicriterial Decision Making to Queuing Theory. Applications will be shown as appropriate in seminars.

[1]  Recommended literature:
[2]  1. Hillier, F.S., Lieberman, G.J.: Introduction to Operations Research. McGraw-Hill 2015
[3]  2. Taha, A.H.: Operations Research - An Introduction. Prentice Hall 2011
[4]  3. Parnell, G.S., Bresnick, T.A., Tani, S.N., Johnson, E.R.: Handbook of Decision Analysis. Wiley 2013


Optimization and Operations Research 20

The course may either continue the course Optimization and Operations Research 10 or may be studied separately. Important deterministic and stochastic models are introduced ranging from Multicriterial Decision Making to Queuing Theory. Applications will be shown as appropriate in seminars.

[1]  Recommended literature:
[2]  1. Hillier, F.S., Lieberman, G.J.: Introduction to Operations Research. McGraw-Hill 2015
[3]  2. Taha, A.H.: Operations Research - An Introduction. Prentice Hall 2011
[4]  3. Parnell, G.S., Bresnick, T.A., Tani, S.N., Johnson, E.R.: Handbook of Decision Analysis. Wiley 2013


Operační výzkum a matem. metody v technologii

Úvod do optimalizačních metod se zaměřením na lineární optimalizaci, stochastické modelování a vícekriteriální optimalizaci včetně algoritmů a výpočetních postupů. Aplikace jsou uváděny na cvičeních.

[1]  Demel, J.: Operační výzkum. kix.fsv.cvut.cz/~demel/ped, Praha 2022
[2]  Jablonský, J.: Operační výzkum. Professional Publishing, Praha 2011, ISBN 978-80-86946-44-3
[3]  Hillier, F.S., Lieberman, G.J.: Introduction to Operations Research (tenth edition). McGraw-Hill 2015, ISBN 978-1-259-25318-8


Operační výzkum a matem. metody v technologii

Úvod do optimalizačních metod se zaměřením na lineární optimalizaci, stochastické modelování a vícekriteriální optimalizaci včetně algoritmů a výpočetních postupů. Aplikace jsou uváděny na cvičeních.

[1]  Demel, J.: Operační výzkum. kix.fsv.cvut.cz/~demel/ped, Praha 2022
[2]  Jablonský, J.: Operační výzkum. Professional Publishing, Praha 2011, ISBN 978-80-86946-44-3
[3]  Hillier, F.S., Lieberman, G.J.: Introduction to Operations Research (tenth edition). McGraw-Hill 2015, ISBN 978-1-259-25318-8


Project Management

Annotation: Project definition and production processes. Project Life Cycles. The project goal setting. Organizational structures - project organization, matrix organizational form. Project management team and the project office. The description of the contracts. Network scheduling techniques - CPM, PERT. Management of the resources. Project management information systems. Analytical methods used in the project management. The content of the feasibility studies.

[1]  E.G.Frankel, Project management in Engineering services and development, Butterworths, 1990.
[2]  J.R.Meredith, Project management - A Managerial APProach, Wiley, 1995.
[3]  A.Shtub, J.Bard, S.Globerson, Project management - Engineering, technology and implementation, Prentice Hall, 1994


Process Modelling and Data Formats for BIM

Fundamental terms from fields of information management, business process management, and BIM. General business process modeling using Business Process Model and Notation (BPMN) and Unified Modeling Language (UML). Advanced Business Process models - collaboration of processes and choreography diagrams, Adaptation of business process modeling languages for modeling of BIM processes in BIM Execution Plan (BEP) - using BPMN for modeling of BIM overview map and detailed BIM uses map, process modeling for Information Delivery Manual (IDM). Other uses of process modeling methods in civil engineering. Basics of data formats for BIM - IFC/STEP, Express modeling language.

[1]  ARLOW, J.: UML 2 and the unified process: practical object-oriented analysis and design, 2005
[2]  AMBLER, S.: The elements of UML 2.0 style, 2005
[3]  Business Process Model and Notation (BPMN). Documents Associated with Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0, 2011
[4]  Building Information Modeling Execution Planning Guide. BIM Execution Planning, 2010
[5]  Information Delivery Manual Guide to Components and Development Methods, 2010
[6]  http://www.buildingsmart-tech.org/


System Dynamics

The principles of system dynamics approach. Methods for the description of dynamic behavior of systems. System analysis methods. The influence of feedback loops for the dynamic behavior. Examples of models for the solution of real problems.System dynamics games.

[1]  J., D., Sterman, Business Dynamics - System Thinking and Modeling for a Complex World, McGraw-Hill, 2000
[2]  J., Morecroft, Strategic Modelling and Business Dynamics, Chichester: England John Wiley & Sons, 2008
[3]  R., J., Madachy, Software process dynamics, Wiley, New Jersey, 2008


Business Inteligence

Využití Business Inteligence jako prostředku k řízení stavební firmy. Seznámení s problematikou korporátního reportingu z pohledu Businessu, tvůrců reportů i zpracovatelů požadavku. Seznámení se s problematikou datových skladů, pořizování dat a jejich následné zpracování.

[1]  Said, A., Torra, V., eds: Data Science in Practice, Springer 2019;
[2]  Srinivase et al.: Free and Open Source SW in Modern Data Science and Business Intelligence, IGI Global, 2018;
[3]  Iansiti, M. et al, Competing in the Age of AI, Harvard Business Review Press, 2020


C# Programovací jazyk a vývoj aplikací

Anotace: Studenti se seznámí s jedním ze skutečně nejpopulárnějších programovacích jazyků ze skupiny C-jazyků obsahující vedle C# také známou Javu. Jednoduchá syntaxe C# umožňuje studovat jazyk postupně vývojem skutečné aplikace od samého počátku. Studenti tak mohou po velmi krátké době studia vyvíjet vlastní aplikace. Díky tomu se studenti mohou věnovat tématům jako pokročilé používání objektů, některé z návrhových vzorů a aplikační architektury nebo knihoven uživatelských tříd.

[1]  Jakékoli vhodné, studentům vyhovující. Lze se obejít i bez externích materiálů.


C# Vývoj aplikací

Anotace: Studenti se seznámí s jedním ze skutečně nejpopulárnějších programovacích jazyků ze skupiny C-jazyků obsahující vedle C# také známou Javu. Jednoduchá syntaxe C# umožňuje studovat jazyk postupně vývojem skutečné aplikace od samého počátku. Studenti tak mohou po velmi krátké době studia vyvíjet vlastní aplikace. Díky tomu se studenti mohou věnovat tématům jako pokročilé používání objektů, některé z návrhových vzorů a aplikační architektury nebo knihoven uživatelských tříd.

[1]  Jakékoli vhodné, studentům vyhovující. Lze se obejít i bez externích materiálů.


Projekt informačního systému

Základní pojmy z oblasti informačních systémů, architektury informačních systémů, životní cyklus informačního systému, přístupy k tvorbě informačního systému, manažerské informační systémy, modelování procesů pomocí BPMN a UML, modelování informačního systému - UML a datové modelování pomocí ER diagramů.

[1]  1. MOLNÁR, Zdeněk. Podnikové informační systémy. Vyd. 2., přeprac. V Praze: České vysoké učení technické, 2009, 195 s. ISBN 978-80-01-04380-6.
[2]  2. TVRDÍKOVÁ, Milena. Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy: nástroje ke zvyšování kvality informačních systémů. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 173 s. ISBN 978-80-247-2728-8.
[3]  3. KANISOVÁ, Hana a Miroslav MÜLLER. UML srozumitelně. 2. aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2006, 176 s. ISBN 80-251-1083-4.
[4]  4. ARLOW, Jim a Ila NEUSTADT. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací: objektově orientovaná analýza a návrh prakticky. Vyd. 1. Překlad Bogdan Kiszka. Brno: Computer Press, 2007, 567 s. ISBN 978-80-251-1503-9.
[5]  5. Specifikace notace BPMN na stránkách Object Management Group - http://www.bpmn.org/


Systémová dynamika

V předmětu se studenti seznámí s metodou systémové dynamiky, která umožňuje stanovení změn parametrů v technických, ekonomických a sociálních systémech.

[1]  Vytlačil, D.: Systémová analýza a syntéza, 2007, ČVUT, Praha.


TEX a počítačová typografie

Praktické použití TeXu (konkrétně LaTeXu) k počítačové sazbě typograficky dokonalých dokumentů. LaTeX je vhodný zejména pro sazbu odborných publikací, zpráv, diplomových prací, článků, knih apod. Obecné základy typografie a jak to udělat v LaTeXu. Logické a vizuální formátování textu. Sazba matematických textů. Zpracování grafiky. Úprava publikace. Přehled technologií sazby a tisku. Programy metafont a metapost. Jazyky postscript a pdf.

[1]  Rybička: LaTeX pro začátečníky, Konvoj.
[2]  Olšák: TeXbook naruby, Konvoj 2005


Computer Use Fundamentals

Annotation: Documents and data processing - focused on documents and data that are not one-use only or not "use once then discard". Exploiting Office utilities (Microsoft Office, OpenOffice) for advanced document management. Documents (Word), spreadsheets (Excel) and automated data calculations. Desk-top databases (Access). Information systems (IS), basic principles, what is an IS and what is not an IS. Other problem-oriented programs and user interfaces (e.g. np++). With an option: Computer aided processes and activities.

[1]  To be selected during the course, specific to the selected SW.


Navrhování a analýza algoritmů

Předmět poskytuje obecný pohled na problematiku návrhu a analýzy vlastností algoritmů (specifikace, důkazy správnosti, časová a paměťová složitost, jejich měření a dokazování). Výklad není zaměřen na konkrétní programovací jazyk. Probírají se základní modely výpočtu, základní datové struktury, třídění, vybrané grafové algoritmy a další. Třídy úloh P a NP.

Povinná literatura:
[1]  Demel, J.: Grafy a jejich aplikace, 2002, Academia Praha, ISBN 80-200-0990-6; 2. vydání vlastním nákladem 2015, ISBN 80-260-7684-1
Doporučená literatura:
[2]  Kozen, D.: The Design and Analysys of Algorithms, Springer, 1991, 978-0-387-97687-7.
[3]  Aho, Hopcroft, Ullman, Design and analysys of Computer Algorithms, Addison-Wesley, 1974, ISBN 0201000296.

Navrhování a analýza algoritmů

Předmět poskytuje obecný pohled na problematiku návrhu a analýzy vlastností algoritmů (specifikace, důkazy správnosti, časová a paměťová složitost, jejich měření a dokazování). Výklad není zaměřen na konkrétní programovací jazyk. Probírají se základní modely výpočtu, základní datové struktury, třídění, vybrané grafové algoritmy a další. Třídy úloh P a NP.

Povinná literatura:
[1]  Demel, J.: Grafy a jejich aplikace, 2002, Academia Praha, ISBN 80-200-0990-6; 2. vydání vlastním nákladem 2015, ISBN 80-260-7684-1
Doporučená literatura:
[2]  Kozen, D.: The Design and Analysys of Algorithms, Springer, 1991, 978-0-387-97687-7.
[3]  Aho, Hopcroft, Ullman, Design and analysys of Computer Algorithms, Addison-Wesley, 1974, ISBN 0201000296.

 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz