CVUT

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební -- K 126 - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Předměty aktuálního semestru -- zimní 2022/23

přejděte na archiv předmětů od roku 2008 (podle kateder) nebo na společný archiv anotací předmětů z let 2002-2007

semestr zimní 2022/23


Bakalářská práce

Bakalářská práce zakončuje bakalářské studium. Student prokazuje, že umí aplikovat vědomosti získané při studiu na konkrétním projektu. Bakalářská práce navazuje na vybrané předměty studijního plánu, dílčí výsledky dále vyhodnocuje a vyvozuje z nich patřičné závěry. Pro získání zápočtu je potřeba min. 4 průběžných konzultací s vedoucím bakalářské práce, kde student předkládá rozpracovanou bakalářskou práci. Pro studenty oboru E.

Povinná literatura:
[1]  Studijní materály zadává vedoucí bakalářské práce, popř. konzultant.

Bakalářská práce

Bakalářská práce zakončuje bakalářské studium. Student prokazuje, že umí aplikovat vědomosti získané při studiu na konkrétním projektu. Bakalářská práce navazuje na vybrané předměty studijního plánu, dílčí výsledky dále vyhodnocuje a vyvozuje z nich patřičné závěry. Pro získání zápočtu je potřeba min. 4 průběžných konzultací s vedoucím bakalářské práce, kde student předkládá rozpracovanou bakalářskou práci. Pro studenty oboru L.

[1]  Dle zadání


Bakalářská práce

Bakalářská práce zakončuje bakalářské studium. Student prokazuje, že umí aplikovat vědomosti získané při studiu na konkrétním projektu. Bakalářská práce navazuje na vybrané předměty studijního plánu, dílčí výsledky dále vyhodnocuje a vyvozuje z nich patřičné závěry. Pro získání zápočtu je potřeba min. 4 průběžných konzultací s vedoucím bakalářské práce, kde student předkládá rozpracovanou bakalářskou práci. Pro studenty oboru R.

[1]  Dle zadání


BIM-informační modelování

Předmět se zabývá problematikou Building Information Modeling (BIM) jako moderního nástroje pro řízení a provoz stavebních projektů. Zaměřuje se na zvládnutí základních relevantních software (Autodesk Revit a Autodesk Navisworks) a hlavně pochopení významu BIM v současném stavebnictví a jeho budoucnost a důležitost v jednotlivých fázích stavebních projektů.

[1]  Matějka, P. et al.: Základy implementace BIM na českém stavebním trhu. Fineco, 2012, ISBN 978-80-86590-10-3
[2]  Eastman, C et al.: BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers, and Contractors. Wiley, 2011, ISBN 978-0-470-54137-1
[3]  Kymmel, W.: Building Information Modeling - Planning and managing Construction Projects with 4D CAD and Simulations. McGraw-Hill, 2008, ISBN: 978-0071494-53-7.
[4]  Hardin, B.: BIM and Construction Management: Proven Tools, Methods and Workflows. Sybex, 2009, ISBN 978-04-70402-35-1.
[5]  Jernigan, F.E.: BIG BIM little bim - Second Edition. 4Site Press, 2008, ISBN 978-09-79569-92-0.
[6]  Krygiel, E. a Nies, B.: Green BIM: Successful Sustainable Design with Building Information Modeling. Sybex, 2008, ISBN: 978-04-70239-60-5.
[7]  Reddy, K.P.: BIM for Building Owners and Developers: Making a Business Case for Using BIM on Projects. Wiley, 2012, ISBN: 978-04-70905-98-2.
[8]  Wing, E.: Autodesk Revit Architecture 2012: No Experience Required. Wiley, 2011, ISBN: 978-04-70945-06-3.
[9]  Smith, D.K.: Building Information Modeling: A Strategic Implementation Guide for Architects, Engineers, Constructors, and Real Estate Asset Managers. Wiley, 2009, ISBN: 978-0470250037.
[10]  Weygant, R.S.: BIM Content Development: Standards, Strategies, and Best Practices. Wiley, 2011, ISBN: 978-0470583579.


BIM

The course is focused on basic knowledge in the field of building information modeling (BIM) in theoretical and practical areas, usable across various construction industry specializations and fields. Students will be acquainted not only with the basic knowledge of BIM (on the theoretical and practical level), data formats, IT systems typical for the building industry, but also with the context of BIM in the current construction industry in relation to the whole project life cycle and its specifics (delivery, expert focus, construction projects phases, etc.) Theoretical knowledge is complemented by practical exercises aimed at mastering and understanding the basic principles of object-oriented parametric modeling.

Povinná literatura:
[1]  Eastman, C., Teicholz, P., Sacks, R. and Lee, G. (2018) BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Designers, Engineers, Contractors, and Facility Managers. John Wiley & Sons. ISBN: 978-1-11-928753-7.
[2]  Barnes, P.T. (2015) BIM in Principle and in Practice, 2nd Edition. ICE Publishing. ISBN: 978-0-72-776092-0.
[3]  Kumar, B. (2015) A Practical Guide to Adopting BIM in Construction Projects. Whittles Publishing. ISBN: 978-1-84-995146-3.
[4]  Race, S. (2013) BIM Demystified. RIBA Publishing. ISBN: 978-1-85-946520-2.
Studijní pomůcky:
[5]  online: http://www.agentura-cas.cz/node/100
Nezařazeno:
[6]   (Ministry of Industry and Trade (2017) Koncepce zavádění metody BIM v ČR).
Studijní pomůcky:
[7]  BIMe Initiative: BIMDictionary. https://bimdictionary.com/

BIM pro stavitelství

Předmět je zaměřen na výuku základních poznatků v oblasti informačního modelování staveb (BIM) v teoretické a praktické oblasti, využitelné napříč různými specializacemi a obory stavebního průmyslu. Studenti budou seznámeni nejen se základními znalostmi v oblasti BIM (na teoretické i praktické úrovni), datovými formáty, systémy typickými pro stavebnictví, ale také s kontextem BIM v současném stavebním průmyslu v návaznosti na celý životní cyklus projektu a jeho specifika (dodávka, expertní zaměření, fáze stavebních projektů apod.) Teoretické znalosti jsou doplněny praktickými cvičeními, zaměřenými na zvládnutí a pochopení základních principů objektově orientovaného parametrického modelování.

Povinná literatura:
[1]  Eastman, C., Teicholz, P., Sacks, R. and Lee, G. (2018) BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Designers, Engineers, Contractors, and Facility Managers. John Wiley & Sons. ISBN: 978-1-11-928753-7.
[2]  Barnes, P.T. (2015) BIM in Principle and in Practice, 2nd Edition. ICE Publishing. ISBN: 978-0-72-776092-0.
[3]  Kumar, B. (2015) A Practical Guide to Adopting BIM in Construction Projects. Whittles Publishing. ISBN: 978-1-84-995146-3.
[4]  Race, S. (2013) BIM Demystified. RIBA Publishing. ISBN: 978-1-85-946520-2.
Studijní pomůcky:
[5]  online: http://www.agentura-cas.cz/node/100
Nezařazeno:
[6]  (Ministerstvo průmyslu a obchodu (2017) Koncepce zavádění metody BIM v ČR).
Studijní pomůcky:
[7]  BIMe Initiative: BIMDictionary. https://bimdictionary.com/
[8]  Ministerstvo průmyslu a obchodu (2017) Koncepce zavádení metody BIM v ČR. http://www.agentura-cas.cz/node/100

BIM

Předmět je zaměřen na výuku základních poznatků v oblasti managementu informací o stavbách (BIM) v teoretické a praktické oblasti, využitelné napříč různými specializacemi a obory stavebnictví. Studenti budou seznámen s datovými formáty, datovými standardy, problematikou duševního vlastnictví, prací s digitalizovanými dokumenty, rastrovou a vektorovou grafikou, otevřenými zdroji dat v ČR, ICT a podnikovými systémy, informačními systémy pro stavebnictví ale také s kontextem BIM v současném stavebním průmyslu v návaznosti na celý životní cyklus projektu a jeho specifika (dodávka, expertní zaměření, fáze stavebních projektů apod.) Teoretické znalosti jsou doplněny praktickými cvičeními, zaměřenými na zvládnutí a pochopení základních principů objektově orientovaného parametrického modelování.

Povinná literatura:
[1]  Eastman, C., Teicholz, P., Sacks, R. and Lee, G. (2018) BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Designers, Engineers, Contractors, and Facility Managers. John Wiley & Sons. ISBN: 978-1-11-928753-7.
[2]  Barnes, P.T. (2015) BIM in Principle and in Practice, 2nd Edition. ICE Publishing. ISBN: 978-0-72-776092-0.
[3]  Kumar, B. (2015) A Practical Guide to Adopting BIM in Construction Projects. Whittles Publishing. ISBN: 978-1-84-995146-3.
[4]  Race, S. (2013) BIM Demystified. RIBA Publishing. ISBN: 978-1-85-946520-2.
Studijní pomůcky:
[5]  online: http://www.agentura-cas.cz/node/100 (Ministerstvo průmyslu a obchodu (2017) Koncepce zavádění metody BIM v ČR).
[6]  BIMe Initiative: BIMDictionary. https://bimdictionary.com/
[7]  online: https://www.sfdi.cz/bim-informacni-modelovani-staveb/ (Státní fond dopravní infrastruktury (2019) metodiky).
[8]  online: https://www.koncepcebim.cz/ (Odbor koncepce BIM, Česká agentura pro satdnardizaci, Odbor koncepce BIM, 2020).

Development, oceňování majetku a realitní trh

Předmět přináší základní vědomosti o fungování trhu s komerčními i rezidenčními nemovitostmi doplněné příklady z praxe v jednotlivých segmentech trhu. Developerský proces a jeho jednotlivé fáze od akvizice, přes plánování, vlastní výstavbu a exit - praktické ukázky. Sestavení cash flow developerského projektu. Možnosti financování developerských projektů i stávajících investičních nemovitostí, rozdílné aspekty jednotlivých typů investorů do nemovitostních projektů. Developerský projekt se skládá z popisu zvažovaného developmentu v zadaném území včetně návrhu dispozičního uspořádání, analýzy trhu, návrhu financování, rozpočtu a ocenění projektu. Developerský projekt (formou konzultací v průběhu celého semestru)

Povinná literatura:
[1]  SCHNEIDEROVÁ HERALOVÁ, Renáta. Oceňování nemovitých věcí. Praha: FINECO, 2015. ISBN 978-80-86590-14-1.
[2]  ORT, Petr. Analýza realitního trhu. Praha: Leges, 2019. Praktik (Leges). ISBN 978-80-7502-364-3.
[3]  David Isaac, John O'Leary, Mark Daley : Property Development: Appraisal and Finance, 2010. ISBN 9781336149359
Doporučená literatura:
[4]  Richard Reed, Sally Sims: Property Development, 2014 ISBN 9781317661085
[5]  Harvey J., Jowsey E.: Urban land economics, 5th edition, 2000, ISBN-13: 978-0333912973
[6]  David Isaak: Property Finance (Building and Surveying Series), 2nd edition, 2003, ISBN-13: 978-0333987148

Diplomová práce

V diplomové práci se student zabývá tématem ze stavebnictví a výstavby, ekonomiky a managementu. Řeší problémy jak z provozní praxe, tak z oblasti vývojové a výzkumné. Obsahuje část textovou, výkresovou a případně dokumentační. V závěru práce vyzvedne student vlastní přínos k zadané tématice. Práce navazuje a rozvíjí poznatky z diplomního projektu. Student průběžně konzultuje práci s vedoucím práce, kdy předkládá jednotlivé rozpracované části.

[1]  Dle požadavků vedoucího práce.


Economics and Management

A-Z of construction engineering and management both at the corporate and project level. All participants, processes and aspects of the construction industry are introduced. Course concentrates on all major topics of company and project management, e.g. business development and marketing, bidding, planning and controlling of all vital processes, financial management, cost control, risk management, etc. Lectures are based on the real practice experience of all course's lecturers and various case studies are studied and solved. Online Building Industry Game (BIG) will be played by all course participants through the whole semester (a computer simulation of a realistic business environment where participants play the role of contractors, competing in a market with variable demand for construction work). In this online game, developed and directly operated by the California Polytechnic State University, students act as contractors, managing both, their companies and projects.

Povinná literatura:
[1]  J. Schaufelberger, L. Holm: Management of Construction Projects, Prentice Hall, 2017, ISBN 9781138693913.
[2]  F. Gould, N. Joyce: Construction Project Management, Pearson, 2014, ISBN-13: 9780132877244.
[3]  S.Peterson: Construction Accounting and Financial Management, Pearson, 2019, ISBN-13: 978-0135232873

Economics

Course is prevailingly oriented on foundations of construction business and economics. It provides the insight to the most important issues of contractor's accounting and finance management. Course targets all the main financial/economic know-how that any manager of the construction company has to have. Courses are supplemented by the real practise experience of both lecturers in construction contracting business and advisory.


Ekonomika a management

Cílem předmětu je poskytnout studentům úvod do ekonomiky a řízení ve stavebnictví a seznámit je se základními ekonomickými pojmy a jejich praktickými aplikacemi. Studenti budou připraveni řešit základní stavebně-manažerské problémy ve stavebnictví. Získají základní informace o způsobu tvorby cen stavebních děl a osvojí si základní způsoby řízení stavebního podniku. Důraz je kladen na pochopení principu ekonomického myšlení ve vztahu ke stavebnictví. Mezi hlavní oblasti patří kalkulace stavebních prací a tvorba rozpočtu a všech jeho náležitostí. Dále je probírána oblast časového plánování a síťových grafů. Posluchač bude schopen graf nejen vytvořit, ale i vypočítat. Na jeho základě sestaví harmonogram a identifikuje možné rezervy. Studenti se naučí, jak se měří výkonnost ekonomiky, co znamená inflace a jaký dopad má růst cenové hladiny na jejich příjmy, jakou roli hraje centrální banka a její monetární politika. Trh práce je analyzován s ohledem na míru nezaměstnanosti, výklad fiskální politiky je orientován na financování deficitu státního rozpočtu.

Povinná literatura:
[1]  SCHNEIDEROVÁ HERALOVÁ, R. a kol. Kalkulace nákladů ve stavebnictví. 2017. ISBN 978-80-01-06348-4
[2]  TOMÁNKOVÁ, J. a ČÁPOVÁ, D. Management staveb. 1. vyd. Praha: Fineco. 2013. ISBN 978-80-86590-12-7
Doporučená literatura:
[3]  MINCKS, W. a JOHNSTON, H. Construction Jobsite Management. USA, 2017. ISBN 978-1-305-08179-6
[4]  SYNEK, M. Manažerská ekonomika. 5. vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3494-1
[5]  HOLMAN, R. Ekonomie, 6. Vydání. C.H.Beck, 2016, ISBN 978-80-7400-278-6

Ekonomická statistika

Obsahem předmětu je aplikovaná ekonomická statistika. Seznámení se statistickou teorií a následným aplikování na řešených příkladech.

Povinná literatura:
[1]  Tomáš K.: Statistika v příkladech pro stavební inženýry. ČVUT 2014. ISBN 978-80-01-05593-9.
[2]  Jarušková D., Hála M.: Pravděpodobnost a matematická statistika - Příklady, skripta ČVUT, 2016. ISBN 978-80-01-04828-3.
Doporučená literatura:
[3]  GIOVANNINI, Enrico. Ekonomická statistika srozumitelně: z pohledu OECD. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. ISBN 978-80-7357-536-6..
[4]  Dolejš, Josef. Ekonomická statistika. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013. ISBN 9788074352751.
[5]  Marek, Luboš. Statistika v příkladech. Druhé vydání. Praha: Kamil Mařík - Professional Publishing, 2015. ISBN 9788074311536.

Finanční management

Pokročilý kurz finančního řízení stavební firmy - vazby na projektové finance a systém vnitropodnikového ekonomického řízení (střediska). Podnikové rozpočty jako nástroj realizace strategie firmy. Řízení likvidity stavební firmy - řízení pracovního kapitálu a prognóza cashflow. Finanční analýza a její aplikace ve stavební firmě. Finanční controlling firmy a jeho funkce. Oceňování stavebních firem. Podnikové finanční politiky - optimální mix dluhu a vlastního kapitálu, financování nových projektů, dividendová politika. Metoda EVA. Projektové finance a jejich aplikace u BOT projektů. Realizace financování dodavatelských projektů ve standardních smlouvách včetně mezinárodních projektů.

Povinná literatura:
[1]   Tomek, A.: Finanční řízení ve stavebním podniku, ČVUT, 2000, ISBN 8001021513, aktualizovaná elektronická verze 2017
[2]   Schleifer, T.C.: Managing the Profitable Construction Business: The Contractor's Guide to Success and Survival Strategies, John Wiley & Sons, 2014, ISBN13: 978-1118836941
[3]   Peterson, Steven J.: Construction Accounting and Financial Management, Pearson, 3rd edition, 2012, ISBN 0133072924

Inženýring

Koncepční a operativní řízení projektů výstavby z hlediska času, zdrojů, nákladů, analýza podkladů, návrhy řešení, oponentura, studie investičních možností, studie proveditelnosti, optimalizace zájmů, podklady technické, právní, finanční, tvorba cen, obchodní závazkové právo, vzory smluv pro inženýring, podmínky dodávek VOB (Verdingungsordnung für Bauleistungen), používané německými investory - smluvní podmínky FIDIC, užívané v mezinárodní stavební praxi, smluvní stanovení parametrů výkonu a jakosti, smluvní stanovení parametrů výkonu a jakosti, smluvní sankce, časové reálné plány, územní, stavební řízení, plnění zákona č. 183/2006 Sb., zadávání stavební zakázky, investorský inženýring, dodavatelský inženýring, koordinace více dodavatelů, finanční řízení, kapacitní plánování, kontrola jakosti, technologické předpisy, plán přejímacího řízení, zkušební provoz, vyhodnocení splnění parametrů, plánování stavební údržby, marketing, změny stavby před dokončením, předání a převzetí stavby, předávací protokol, audit výkonnosti, rozhodovací procesy a metody, vložená energie. BIM. Spisový řád. Insolvence. Společenská odpovědnost u stavebních firem. Metoda RIPRAN.

[1]  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.
[2]  Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon
[3]  Zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
[4]  Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád.
[5]  Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.
[6]  Klee. L.: International Construction Contract Law, 2018, Wiley-BlackwellWiley Blackwell, ISBN: 978-1-119-43038-4.
[7]  Slovník pojmů ve výstavbě DOS M 01.01, ČKAIT, TPV.


Kalkulace a nabídky N1

Náklady jsou provozem podmíněná spotřeba práce a prostředků, oceněná a vyjádřená v peněžních jednotkách. Cílem předmětu je naučit studenta používat základní kalkulační techniky a postupy. Dále využívat normativní a datovou základnu, a pro nové materiály a technologie normativní základnu přizpůsobit, resp. vytvářet. Základní principy kalkulace nákladů ve stavebnictví. Organizace a normování práce v podniku, výrobní proces, spotřeba času. Normování spotřeby práce, metody stanovení norem, příklady, podklady. Normování spotřeby materiálu, příklady, podklady. Normování potřeby strojů - výrobnost, kapacitní normy, příklady, podklady. Náklady na mzdy - mzdový systém, katalog prací, kalkulace mzdové sazby. Náklady - členění nákladů, kalkulační metody a techniky, kalkulační základny. Dynamická a normativní metoda kalkulace, příklady, podklady. Individuální kalkulace - kalkulační vzorec, obsah složek, příklady, podklady. Metody neabsorpční kalkulace (ABC, metoda variabilních nákladů), příklady. Ovlivňování výše nákladů na materiál, mzdy, provoz strojů, režie. Modelování nákladů, analýza bodu zvratu, příklady. Manažerské pojetí nákladů.

[1]  Schneiderová Heralová, R., Kadlčáková, A., Kremlová, L.: Kalkulace a nabídky 1, ČVUT, 2006 a 2009
[2]  Lhotský, O.: Organizace a normování práce v podniku, ASPI, 2005
[3]  Ashworth, A.: Cost studies of buildings, Pearson Education Limited, 2010, 5th edition
[4]  Brook, M.: Estimating and Tendering for Construction Work, Elsevier, 2008, 4th edition
[5]  Potts, K.: Construction Cost Management, learning from case studies, Taylor and Francis, 2008


Management stavební firmy 2

Předmět je rozdělen do dvou navazujících částí: část Finanční účetnictví a část Investice. V první části je představen význam, funkce účetnictví, akruální princip, pro koho jsou informace z účetnictví určeny, finanční x manažerské účetnictví, propojení pro daňové účely, legislativa - české standardy, IFRS, US GAAP. Rozvaha, aktivní a pasivní účty, bilanční princip a účtování, Výsledovka, nákladové a výnosové účty, účetní závěrka, zisk provozní, finanční. Rozdělení zisku. Časové rozlišení nákladů a výnosů. Nedokončená výroba ve stavebnictví. Odpisy majetku - metody účetních odpisů, daňové odpisy. Finanční majetek. Cash Flow - nepřímá metoda. Část investování je zaměřena na problematiku investic a investičního rozhodování. V rámci přednášek je probrán význam investic pro ekonomiku, struktura technicko-ekonomické studie investičního záměru, problematika investičního rozhodování a metody vyhodnocení efektivnosti investic, investiční a finanční rozhodováním analýza nákladů a přínosů.

[1]  Pelák, J. 2009: Účetnictví v příkladech - repetitorium k základům účetnictví. VŠE
[2]  Roubíčková, J. 2009: Finanční účetnictví I - sbírka řešených úloh, VŠE
[3]  Walther, L., Skousen, CH. 2008: Basics of Accounting & Information Processing. Bookboon.
[4]  FOTR, J., SOUČEK, I. Investiční rozhodování a řízení projektu. 1. vyd. Praha : Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3293-0.
[5]  SRPOVÁ J. et al. Podnikatelský plán a strategie. 1. vyd. Praha: Grada. 2011. ISBN 978-80-247-4103-1,
[6]  VALACH, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 3. vyd. Praha : Ekopress, 2011. ISBN 978-80-86929-71-2.


Management jakosti a rizika


Ekonomika a management

Výstavba, stavebnictví a stavební dílo. Životní cyklus stavby a projektu. Výstavbový projekt a dokumentace. Zúčastnění na výstavbovém projektu. Závazkové vztahy - smlouvy. Stanovení pořizovací ceny stavby. Cena pozemku. Propočet a souhrnný rozpočet stavby. Časové plánování a síťová analýza. Oceňování stavebních prací a rozpočtování. Položkový rozpočet stavebního objektu. Kalkulace nákladů a nabídková cena. Výrobní kalkulace. Metody kalkulace. Kalkulační vzorec. Odměňování. Veřejné příjmy a daňová soustava. Zadávání stavební zakázky. Veřejná obchodní soutěž. Smlouva o dílo - doložky, dodatky. Podnikání ve stavebnictví. Organizační uspořádání a řízení stavebního podniku. Řízení zásob. Marketing stavebního podniku. Řízení zhotovování stavby. Controlling. Stavbyvedoucí, mistr, dozor technický a autorský. Kontrolní dny. Stavební deník. Jakost provedených prací a dodávek. Výrobní faktury a výsledné kalkulace. Změny a dodatky rozpočtu. Předání a převzetí stavby. Efektivnost investic. Vyhodnocení výstavbového projektu. Marketing. Změny stavby před dokončením, předání a převzetí stavby, předávací protokol. Rozhodovací procesy. Vložená energie. BIM. Audit. Spisový řád. Insolvence. RIPRAN. LEED. BREEAM. Spisový řád. Insolvenční zákon.

Povinná literatura:
[1]  Měšťanová, D., Rohlena, M., a Tatýrek, V., Udržitelnost, inovace a ekonomika ve stavebnictví 2016. Praha: ČVUT
[2]  Tatýrek, V., Měšťanová, D., a Franková, M., Aktuální trendy ve stavebnictví 2014. Praha: ČVUT
[3]  Prostějovská,Z., Hačkajlová, L., Tománková, J. a kol.: Management výstavbových projektů ČVUT, Praha. 2008
[4]  Tománková, J., Čápová, D., Měšťanová, D.: Příprava a řízení staveb, Praha, ČVUT 2008.
[5]  Hačkajlová a kol.: Stavební ekonomika a management, Sobotáles, Praha 2006
[6]  Kremlová, L., Krejčí, L., Čápová, D., Nováková, J.: Ekonomika a management – podklady, ČVUT v Praze, 2005
[7]  Novák, J., Hačkajlová, L., Nováková, J.: Ekonomika a management pro stud. bak. stud. progr. SI, ČVUT, 2004
[8]  Profesní informační systém PROFESIS ČKAIT , Praha
[9]  přísl. právní předpisy, FIDIC smluvní vzory

Management stavební firmy N

Předmět poskytuje celkový přehled o problematice podniku a podnikání ve stavebnictví. Student je seznámen a aktivně pracuje s pojmy strategie, strategické analýzy, management - strategický, střední, operativní, plánování ve všech úrovních a implementace plánů, organizace, organizační struktury, úrovně řízení v podniku, kontrola, řízení lidských zdrojů, marketing, procesní a projektové řízení, řízení rizik v podniku.

Povinná literatura:
[1]  BLAŽEK, L. Management - Organizování, rozhodování, ovlivňování. 2. vyd. Praha : Grada, 2014.ISBN 978-80-247-4429-2.
[2]  TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, P., JELÍNKOVÁ, E. Podniková ekonomika - klíčové oblasti. 1. vyd. Praha : Grada, 2018. ISBN 978-80-271-0689-9.
Doporučená literatura:
[3]  SYNEK M. et al. Manažerská ekonomika. 5 vyd. Praha : Grada. 2011. ISBN 978-80-247-3494-1.
[4]  VALACH et al. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 3. vyd. Praha : Ekopress, 2011. ISBN 978-80-86929-71-2.

Oceňování nemovitostí

Základní pojmy z oblasti oceňování nemovitost, Metody oceňování nemovitostí, účel a použití, Teorie oceňování. Nákladová metoda, Porovnávací metoda, Výnosová metoda. Analýza tržní hodnoty - metody závěrečné analýzy tržní hodnoty. Administrativní cena nemovitostí. Oceňování nemovitostí v bankovnictví, pojišťovnictví, v obchodních aktivitách, ve správě majetku. Oceňování věcných břemen a služebností. Speciální metody oceňování pozemků. Znalecký posudek, zpráva o ocenění nemovité věci.

Povinná literatura:
[1]  Schneiderová Heralová, R.: Oceňování nemovitých věcí. Praha: Fineco, 2015. ISBN 978-8086590141
[2]  Ort, P., Ortová Šeflová O.: Oceňování nemovitostí v praxi, Leges 2017, ISBN 978-8075022343
[3]  Bradáč, A. a kol.: Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí, AN CERM Brno 2016, ISBN 978-8072049301
[4]  Aktuální znění oceňovací vyhlášky (vyhl. č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku)
Doporučená literatura:
[5]  Wyat, P.: Property Valuation, Wiley-Blackwell, 2013. ISBN 978-1-119-96865-8
[6]  Sayce, S., Smith, J., Cooper, R., Venmore-Rowland, P.: Real Estate Appraisal (From Value to Worth), BlackwellPublishing 2006. ISBN 978-1-4051-0001-4
Studijní pomůcky:
[7]  elektronické podklady k přednáškám a videozáznamy (MS Teams)

Oceňování staveb 1

Náklady jsou provozem podmíněná spotřeba práce a prostředků, oceněná a vyjádřená v peněžních jednotkách. Cílem předmětu je naučit studenta používat základní kalkulační techniky a postupy. Dále využívat normativní a datovou základnu, a pro nové materiály a technologie normativní základnu přizpůsobit, resp. vytvářet. Základní principy kalkulace nákladů ve stavebnictví. Organizace a normování práce v podniku, výrobní proces, spotřeba času. Normování spotřeby práce, metody stanovení norem, příklady, podklady. Normování spotřeby materiálu, příklady, podklady. Normování potřeby strojů - výrobnost, kapacitní normy, příklady, podklady. Náklady na mzdy - mzdový systém, katalog prací, kalkulace mzdové sazby. Náklady - členění nákladů, kalkulační metody a techniky, kalkulační základny. Dynamická a normativní metoda kalkulace, příklady, podklady. Individuální kalkulace - kalkulační vzorec, obsah složek, příklady, podklady. Metody neabsorpční kalkulace (ABC, metoda variabilních nákladů), příklady. Ovlivňování výše nákladů na materiál, mzdy, provoz strojů, režie. Modelování nákladů, analýza bodu zvratu, příklady. Manažerské pojetí nákladů.

Povinná literatura:
[1]  Schneiderová Heralová, R. a kol.: Kalkulace nákladů ve stavebnictví. 1 .vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2017. 144 s. ISBN 978-80-01-06348-4
[2]  Schneiderová Heralová, R.:Udržitelné pořizování staveb (ekonomické aspekty) 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. 256 s. ISBN 978-80-7357-642-4
Doporučená literatura:
[3]  Ashworth, A., Perera, S.: Cost studies of buildings, Routledge, 2013, 5th edition ISBN 9781317902928
[4]  Brook, M.: Estimating and Tendering for Construction Work, Routledge, 2017, 5th edition ISBN 978-1-138-68716-5
[5]  Greenhalgh, B.: Introduction to Estimating for Construction, 2013, Routledge. ISBN 978-0-415-50986-2.
Studijní pomůcky:
[6]  online podklady pro přednášky a cvičení dostupné v MS Teams

Projekt KAN

Zpracování individuálního zadání - kontrolní položkový rozpočet investora stanovený pomocí aplikačního software.

Povinná literatura:
[1]  [1] Schneiderová Heralová, R. a kol.: Oceňování v rámci výstavbového projektu (propočty, položkové rozpočty), ČVUT, 2013.1.vyd. 220 s. ISBN 978-80-01-05226-6
[2]  [2] Schneiderová Heralová, R., a kol.: Kalkulace nákladů ve stavebnictví, ČVUT, 2017. 1.vyd. 144 s. ISBN 978-80-01-06348-4
Doporučená literatura:
[3]  [3] Brook, M.: Estimating and Tendering for Construction Work, Routledge, 2017, 5th edition ISBN 978-1-138-687 16-5
Studijní pomůcky:
[4]  online https://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/cenova-soustava-urs-cs-urs-/ (SW KROS4 - oceňování a řízení ve stavebnictví )
[5]  Individuální projektová dokumentace(tři stavební objekty)

Plánování a controlling

Plánování a controlling se zaměřením na projektový controlling, seznámení se s moderními nástroji a technikami manažerského rozhodování, které umožňují efektivní řízení stavební firmy a samostatné řešení úloh na reálných projektech s využitím moderních nástrojů řízení (SW pro řízení nákladů, času a zdrojů).

[1]  KUBÁLEK, T., KUBÁLKOVÁ, M., Řízení projektů v Microsoft Project. Praha: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-3266-1
[2]  LAZAR, J. Manažerské účetnictví a controlling. Praha: Grada, 2012. Účetnictví a daně (Grada). ISBN 978-80-247-4133-8.
[3]  SCHNEIDEROVÁ HERALOVÁ, R.,BROŽOVÁ, L., VITÁSEK, S., Ekonomika výstavbových projektů. Praha: Powerprint, 2018. ISBN 978-80-7568-130-0.
[4]  TOMÁNKOVÁ, J., ČÁPOVÁ, D. Management staveb. Praha: FinEco, 2013. ISBN 978-80-86590-12-7.


Projektový management 1

Předmět je zaměřen na důležité rozhodovací procesy a řídící procesy v přípravě a realizaci výstavby z pohledu vlastníka stavebního projektu. Cílem je analyzovat vhodnost developerské akvizice, projektovou činnost, legislativní přípravu, povolovací procesy, volbu dodavatelského systému, výběr metody hodnocení dodavatelů, výběr formy kontraktu. Hlavní pozornost bude věnována srovnání tradičního způsobu dodávky stavby (Design Bid Build) se současnými alternativními dodavatelskými systémy ( Design Build, Integrated Project Delivery, Construction Management). Výuka je doplněna řadou případových studií.

[1]  1/ Guidebook for Design-Build Highway Project Development, Washington State Department of Transportation, June 2004
[2]  2/ QUATMAN, G. William a Ranjit. DHAR. The architect's guide to design-build services. Hoboken, N.J.: John Wiley, c2003. ISBN 0-471-21842-1.
[3]  3/ Caltrans Alternative Procurement Guide, Trauner Consulting Services Inc.San Diego, CA 92108, April 2008


Příprava a řízení staveb

Výstavbový projekt, fáze výstavbového projektu, investorská činnost, projektová příprava, metody časového plánování, řízení nákladů, dodavatelská příprava, řízení subdodávek, zadávání zakázek a smluvní management, bezpečnostní management, systém řízení kvality, environmentální management.

[1]  TOMÁNKOVÁ, J., ČÁPOVÁ, D.: Management staveb. Praha: FinEco: 2013. 226 s. ISBN 978-80-86590-12-7
[2]  TOMÁNKOVÁ, J., ČÁPOVÁ, D.: Příprava a řízení staveb. Sbírka příkladů. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT: 2007. 193 s. ISBN 978-80-01-03919-9
[3]  KLEE, L.: Smluvní vztahy výstavbových projektů. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 120 s. ISBN 978-80-7552-818-6
[4]  TOMÁNKOVÁ, J., MĚŠŤANOVÁ, D., a kol.: Příprava a provoz stavby II. Praha: Informatorium, 2012. 70 s. ISBN 978-80-7333-091-0


Příprava a řízení staveb

Výstavbový projekt, Fáze výstavbového projektu, investorská činnost, projektová příprava, metody časového plánování, řízení nákladů, dodavatelská příprava, řízení subdodávek, zadávání zakázek a smluvní management, bezpečnostní management, systém řízení kvality, environmentální management.

Povinná literatura:
[1]  TOMÁNKOVÁ, J., ČÁPOVÁ, D.: Management staveb. Praha: FinEco: 2013. 226 s. ISBN 978-80-86590-12-7
[2]  TOMÁNKOVÁ, J., ČÁPOVÁ, D.: Příprava a řízení staveb. Sbírka příkladů. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT: 2007. 193 s. ISBN 978-80-01-03919-9
Doporučená literatura:
[3]  HALPIN, D. W., SENIOR, B. A., LUCKO, G.: Construction management. Hoboken, NJ: Wiley, 2017. 391 s. ISBN 978-1-119-25680-9
[4]  KLEE, L.: Smluvní vztahy výstavbových projektů. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 120 s. ISBN 978-80-7552-818-6
[5]  TOMÁNKOVÁ, J., MĚŠŤANOVÁ, D., a kol.: Příprava a provoz stavby II. Praha: Informatorium, 2012. 70 s. ISBN 978-80-7333-091-0

Řízení stavebních projektů

Přehled vybraných pojmů. Metody na podporu řízení projektu. Právní normy, normy ČSN a ISO. Základní aspekty Project Managementu. Stavba jako produkt projektu. Cíle, strategie, fáze a okolí výst. projektu. Role manažera projektu. Nákupy a smlouvy v projektu. Řízení kvality, řízení rizik. Finanční management a hodnocení projektu. Studie proveditelnosti. Řízení nákladů a zdrojů . Změnová řízení.

Povinná literatura:
[1]   TOMÁNKOVÁ, J., ČÁPOVÁ, D. Management staveb. 1. vyd. Praha : Fineco. 2013. ISBN 978-80-86590-12-7.
[2]  PROSTĚJOVSKÁ, Z. et al. Management výstavbových projektů. Praha : Česká technika - nakladatelství ČVUT. 2008. ISBN 978-80-01-04142-0.
Doporučená literatura:
[3]  HOPKIN, P. Fundamentals od Risk Management: Understanding, Evaluating and Implementing Effective Risk Management. 2nd. ed. London : Kogan Page. 2012. ISBN 978-07494655391.
[4]  A guide to the project management body of knowledge / Project Management Institute. 6thed. Newtown Square, PA: Project Management Institute. 2017. ISBN 978-1628251845.
Studijní pomůcky:
[5]  Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Stavební legislativa

Cílem je poskytnout studentovi celkový přehled z oblasti stavební legislativy, zejména územního plánování a stavebního řádu vč. prováděcích vyhlášek vážících se ke stavebnímu zákonu a z oblasti Správního řádu. Dále je obsahem předmětu občanské právo a právo obchodních společností s důrazem na vztahy mezi účastníky výstavby. V neposlední řadě zadávání veřejných zakázek.

[1]  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.
[2]  Zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
[3]  Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád.
[4]  Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.
[5]  Klee. L.: International Construction Contract Law, 2018, Wiley-BlackwellWiley Blackwell, ISBN: 978-1-119-43038-4


Stavební právo, soutěže a kontrakty

Obchodní závazkové vztahy, zákon o územním plánování a stavebním řádu, zákon o zadávání veřejných zakázek, vymezení pojmu, účastníci - podnikatelé. Právní úkony, uzavírání smluv, jejich forma, využití všeobecných obchodních podmínek, lhůta pro přijetí návrhu na uzavření smlouvy. Obchodní veřejná soutěž, její vliv na závazky účastníků. Zajištění závazku - smluvní pokuta, ručení. Odstoupení od smlouvy, podmínky a důsledky odstoupení. Náhrada škody, obsah a rozsah náhrady. Promlčení, jeho účinky, promlčecí doba. Hlavní smluvní typy ve výstavbě. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy, její podstata a význam. Kupní smlouva, její využití pro účely výstavby a základní obsahová náplň - předmět plnění, cena, odpovědnost za vady, záruka. Smlouva o dílo, možnosti jejího uplatnění ve fázi přípravy i realizace staveb - k zajištění průzkumu, projektové dokumentace, staveb, montáží. Obsahová náplň smlouvy.

Povinná literatura:
[1]  příslušné právní předpisy
[2]  Tománková, J., Čápová, D., Měšťanová, D.: Příprava a řízení staveb, Praha, ČVUT 2008
[3]  L. Klee: Smluvní vztahy výstavbových projektů. Wolters Kluwer. Praha. 2012., FIDIC smluvní vzory
Doporučená literatura:
[4]  L Klee: International Construction Contract Law, Wiley Blackwell 2017
[5]  Levin, P.: Construction Contract Claims, Changes and Disputes Resolution, ASCE

Správa a řízení provozu budov

Obsahem předmětu je správa a řízení provozu budov s využitím podpory moderních technologií. Seznámení se s problematikou implementace a provozu facility managementu za pomocí CAFM systému. Zaměření softwarové podpory bude jak na oblast pasportizace základních dat o majetku, tak zejména na plánování, řízení a vyhodnocování těch nejčastěji používaných facility management procesů.

Povinná literatura:
[1]  KUDA, František a Eva BERÁNKOVÁ. Facility management v technické správě a údržbě budov. Praha: Professional Publishing, 2012. ISBN 978-80-7431-114-7.
[2]  SCHWARZ, Eric C., Stacey A. HALL a Simon SHIBLI. Sport facility operations management: a global perspective. Third edition. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2020. ISBN 978-0-367-13364-1.
Doporučená literatura:
[3]  TEICHOLZ, Eric. Technology for facility managers: the impact of cutting-edge technology on facility management. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, [2013]. ISBN 9781118382837.

Stavební management

Přehled vybraných pojmů. Metody na podporu řízení projektu. Právní normy, normy ČSN a ISO. Základní aspekty Project Managementu. Stavba jako produkt projektu. Cíle, strategie, fáze a okolí výst. projektu. Role managera projektu. Nákupy a smlouvy v projektu. Řízení kvality, řízení rizik. Finanční management a hodnocení projektu. Studie proveditelnosti. Řízení nákladů a zdrojů . Změnová řízení. Zákon o územním plánování a stavebním řádu, zákon o zadávání veřejných zakázek, vymezení pojmů. Obchodní závazkové vztahy, uzavírání smluv, jejich forma, využití všeobecných obchodních podmínek. Obchodní veřejná soutěž, její vliv na závazky účastníků. Zajištění závazku - smluvní pokuta, ručení. Hlavní smluvní typy ve výstavbě - smlouva o uzavření budoucí smlouvy, kupní smlouva, smlouva o dílo, Obsahová náplň smlouvy.

Povinná literatura:
[1]   TOMÁNKOVÁ, J., ČÁPOVÁ, D. Management staveb. 1. vyd. Praha : Fineco. 2013. ISBN 978-80-86590-12-7.
[2]  PROSTĚJOVSKÁ, Z. et al. Management výstavbových projektů. Praha : Česká technika - nakladatelství ČVUT. 2008. ISBN 978-80-01-04142-0.
Doporučená literatura:
[3]   KLEE, L. International Construction Contract Law. 2nd Edition, 2018, Wiley-Blackwell, 864 stran. ISBN 978-1-119-43038-4.
[4]  HOPKIN, P. Fundamentals od Risk Management: Understanding, Evaluating and Implementing Effective Risk Management. 2nd. ed. London : Kogan Page. 2012. ISBN 978-07494655391.
[5]  A guide to the project management body of knowledge / Project Management Institute. 6thed. Newtown Square, PA: Project Management Institute. 2017. ISBN 978-1628251845.
Studijní pomůcky:
[6]  Zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
[7]  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.

Excel pro praxi

Kurz je určen pro rozvoj potřeb uplatnitelných při řízení technicko-ekonomických procesů různé povahy. Zaměření je na uživatele běžných kancelářských aplikací (zejména MS Excelu) s cílem vylepšit jejich stávající dovednosti a získat nové. Hlavní cíl je zaměřit se na takové dovednosti, které jsou použitelné v návazných předmětech a praxi. Součástí jsou základní principy práce, tvorba mrtvých a živých tabulek, formátování, rychlé grafy, návaznost na VBA, tvorba vlastní funkcí, procedur a aplikací.


Informační modelování staveb v praxi

Studijní předmět se zaměřuje na rozvíjení znalostí v oblasti informačního modelování staveb (BIM). Konfrontuje teoretické poznatky studentů s aktuálním stavem problematiky v praxi. Za tímto účelem je předmět vyučován formou workshopu, kde budou studentům moderovaným způsobem uvedeny přednášky odborníkům z praxe (zejména z podniků činných ve stavebním průmyslu).

[1]  Nejsou relevantní - realizace formou workshopu.


Oceňování nemovitostí

Základní pojmy z oblasti oceňování nemovitost, Metody oceňování nemovitostí, účel a použití, Teorie oceňování. Nákladová metoda, Porovnávací metoda, Výnosová metoda. Analýza tržní hodnoty - metody závěrečné analýzy tržní hodnoty. Administrativní cena nemovitostí. Oceňování nemovitostí v bankovnictví, pojišťovnictví, v obchodních aktivitách, ve správě majetku. Oceňování věcných břemen a služebností. Speciální metody oceňování pozemků. Znalecký posudek, zpráva o ocenění nemovité věci.

[1]  Schneiderová Heralová, R.: Oceňování nemovitých věcí. 1. vyd. Praha: Fineco, 2015.
[2]  Ort, P. - Moderní metody oceňování majetku na tržních principech, BIVŠ, Praha, 2006
[3]  Ort, P. - Oceňování nemovitostí na tržních principech, BIVŠ, Praha, 2007
[4]  Ort, P., Schneiderová Heralová, R.: Oceňování nemovitostí a cenové mapy, 2008, Verlag Dashofer


BIM - Základy informačního modelování

Předmět se zabývá problematikou Building Information Modeling (BIM) jako moderního nástroje pro řízení a provoz stavebních projektů. Zaměřuje se na zvládnutí základních relevantních software (Autodesk Revit a Autodesk Navisworks) a hlavně pochopení významu BIM v současném stavebnictví a jeho budoucnost a důležitost v jednotlivých fázích stavebních projektů.

[1]  Matějka, P. et al.: Základy implementace BIM na českém stavebním trhu. Fineco, 2012, ISBN 978-80-86590-10-3
[2]  Eastman, C et al.: BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers, and Contractors. Wiley, 2011, ISBN 978-0-470-54137-1
[3]  Kymmel, W.: Building Information Modeling - Planning and managing Construction Projects with 4D CAD and Simulations. McGraw-Hill, 2008, ISBN: 978-0071494-53-7.
[4]  Hardin, B.: BIM and Construction Management: Proven Tools, Methods and Workflows. Sybex, 2009, ISBN 978-04-70402-35-1.
[5]  Jernigan, F.E.: BIG BIM little bim - Second Edition. 4Site Press, 2008, ISBN 978-09-79569-92-0.
[6]  Krygiel, E. a Nies, B.: Green BIM: Successful Sustainable Design with Building Information Modeling. Sybex, 2008, ISBN: 978-04-70239-60-5.
[7]  Reddy, K.P.: BIM for Building Owners and Developers: Making a Business Case for Using BIM on Projects. Wiley, 2012, ISBN: 978-04-70905-98-2.
[8]  Wing, E.: Autodesk Revit Architecture 2012: No Experience Required. Wiley, 2011, ISBN: 978-04-70945-06-3.
[9]  Smith, D.K.: Building Information Modeling: A Strategic Implementation Guide for Architects, Engineers, Constructors, and Real Estate Asset Managers. Wiley, 2009, ISBN: 978-0470250037.
[10]  Weygant, R.S.: BIM Content Development: Standards, Strategies, and Best Practices. Wiley, 2011, ISBN: 978-0470583579.


Manažerské informační systémy

Architektura podnikových IS, interní a externí informační zdroje na podporu manažerského rozhodování - Business Intelligence, informační strategie podniku, efektivnost IS, struktura a funkce manažerských IS, multidimensionální databáze a technologie OLAP, postup pří výstavbě a zavádění manažerských IS, praktická ukázka aplikací Business Navigation System a systému COGNOS ve stavebních firmách, řízení znalostí a znalostní báze pro podporu strategického řízení, Competitive Intelligence.

[1]  Molnár Z.: Efektivnost informačních systémů. Grada Publishing 2001
[2]  Bébr R., Doucek P.: Informační systémy pro podporu manažerské práce. Profesional Publishing, 2005
[3]  LAUDON, Kenneth C. a Jane P. LAUDON. Essentials of management information systems. Thirteenth. New York: Pearson, 2019. ISBN 0134802756;9780134802756


Personalistika

Cílem předmětu je seznámit studenty s jednotlivými oblastmi personálního řízení ve stavebním podniku. Předmět se zaměřuje zejména na problematiku získávání a výběru pracovníků, přijímání a adaptace pracovníků, motivace k práci, vedení pracovníků a odměňování pracovníků. V rámci předmětu je věnován dostatečný prostor pro praktický nácvik klíčových personálních dovedností.

Povinná literatura:
[1]   ARMSTRONG, M. a kol. Řízení lidských zdrojů: moderní pojetí a postupy. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5258-7
[2]   ŠIKÝŘ, M. Personalistika pro manažery a personalisty. Praha: Grada, 2016. Manažer. ISBN 978-80-247-5870-1
[3]   RUE, L. W. et al. Human resource management. New York: McGraw-Hill Education, 2016. ISBN 978-0078112799
Doporučená literatura:
[4]  URBAN, J. Motivace a odměňování pracovníků. Praha: Grada, 2017. Manažer. ISBN 978-80-271-0227-3
[5]  PLAMÍNEK, J. Vedení lidí, týmů a firem. Praha: Grada, 2018. Manažer. ISBN 978-80-271-0629-5

Řízení vlastní stavební firmy

Cílem předmětu je poskytnout informace nezbytné k samostatné podnikatelské činnosti a podpořit a rozvíjet u studentů podnikatelské myšlení. Předmět má formu blokové výuky - zhuštěná forma výuky do sedmi týdnů v semestru, předmět končí v první polovině semestru.

[1]  Vlach, R.: Na volné noze - Podnikejte jako profesionálové. Jan Melvil Publishing 2017
[2]  K. Blanchard, S. Johnson: One Minute Manager. Portál, 2017
[3]  Srpová, J; Řehoř, V. a kol.: Základy podnikání. Grada publishing. 2010.


 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz