CVUT

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební -- K 126 - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Předměty aktuálního semestru -- letní 2018/19

přejděte na archiv

semestr letní 2018/19


semestr zimní 2018/19


Pokročilé metody řízení nákladů


Pokročilé metody projektového managementu


Teorie a praxe strategického řízení ve stavebnictví


Ekonomicko-matematická analýza volby

Okruhy problémů řešených na konzultacích: Komparace pojetí poptávky u Hickse a Barroa, Slutského rozklad. Využití Shepardova lemma v ekonomickém rozhodování. Cobb-Douglasova, Stone-Gearyho a quasi lineární funkce užitku. Royova identita, Marshallova funkce poptávky. Cournotova agregace, Engelova agregace. Teorém kompozitního statku. Spotřeba a alokace času, Pareto efektivní alokace. Změna a elasticita produkce, homogenita a homothetika produkční funkce. Technická a ekonomická efektivnost kombinace vstupů, Leontiefův přístup k technologii a produkční funkce. Cob Douglasova produkční funkce, CES produkční funkce, elasticita substituce v těchto funkcích, transformační křivka a marginální výnos transformace. Problematika Lagrangeova minima nákladů, Marshallovy funkce s více produkty a více závody ve firmě. Ward-Vanek model firmy, dokonalá incidence daní, vnější technologické úspory a náklady. Očekávání a tržní struktura, Nashova rovnováha. Matematická analýza cenové diskriminace, Paretova neefektivnost. Ztráta blahobytu Leibensteinův přístup, X- efektivnost, funkce blahobytu a Paretovo kritérium, Bergsonova hranice.. Paretova efektivnost a optimálnost, Scitovského paradox, Arrowův teorém,

[1]  HUGH GRAVELLE AND RAY REES. Microeconomics. 3rd ed. New York: Pearson Education, 2004. ISBN 9780582404878.


Energetický management

Předmět energetický management se zabývá pojmem managementu obecně, energetického managementu, energetického hospodářství a energetické účinnosti v návaznosti na evropskou a národní legislativu. Cílem předmětu je objasnit základní přístupy a budoucí změny v sektoru stavebnictví v oblasti ekonomiky energetické efektivnosti. Absolvent předmětu získá přehled o strategiích směrem k udržitelné energetice budov a zejména jejich energetické efektivnosti. Součástí předmětu je téma vyhodnocení investic do energeticky efektivních opatření, programy podpory energetické efektivnosti, vícekriteriální hodnocení projektů, LCA (long-live cycle assessment) a LCC (long-life cycle cost).


Evropské fondy - možnost spolufinancování projektů

Význam evropské dotační politiky a její struktura v ČR. Zaměření na tzv. HARD projekty - tj. možnosti spolufinancování investičních projektů. Cílem předmětu je vybavit studenty znalostí o možnostech získání prostředků z EU fondů a národních fondů na financování investičních či výzkumných projektů. Student zpracuje studii proveditelnosti vlastního návrhu projektu z reálného prostředí. Předmět je obsahově zaměřen na - Specifikaci předmětu projektu - Identifikaci možných zdrojů financování, prioritní oblasti jejich využití a aplikaci na vybraný projekt - Metodiku tvorby návrhu projektu - Finanční analýzu projektu včetně ekonomického vyhodnocení - Cost Benefit analýzu.

[1]  Sieber, P. 2007.: Feasibility Study - methodological handbook. Ministry of Regional Development. Praha
[2]  Bukovský, J., Frková, J. 2004: Finanční a ekonomická analýza veřejně prospěšných projektů. ČVUT Praha
[3]  Sieber, P. 2007: Analýza nákladů a přínosů. MMR


Financování veřejných stavebních projektů

Efektivnost vynakládání veřejných prostředků je problém, který zatěžuje celý veřejný sektor počínaje obcí, přes regiony, stát až po nadnárodní seskupení, jakým je Evropská Unie. Nezávislé posouzení efektivnosti projektů a vynakládaných veřejných prostředků je úlohou velmi složitou, neboť hlavním měřítkem zde není zisk, ale "veřejný zájem". Každý projekt, který žádá o výraznější finanční příspěvek z veřejných zdrojů musí obsahovat komplexní Studii proveditelnosti (Feasibility Study), která prokáže, že projekt je realizovatelný, životaschopný a má jasné společenské efekty. Finanční a ekonomická analýza představuje nejdůležitější součást studie proveditelnosti, ve které jsou shrnuta veškerá ekonomická data, jsou promítnuta do času a jejich efekt je převeden do několika výstižných ukazatelů. Tyto ukazatele umožňují nezávislé a transparentní vyhodnocení prospěšnosti předkládaného projektu. Předmět je orientován na praktickou aplikaci těchto metod v praxi. Student zpracuje Finanční analýzu a tzv. Analýza užitků a nákladů (Cost-benefit analysis - CBA) pro konkrétní návrh veřejného investičního projektu. U studenta se předpokládá základní orientace v problematice účetnictví a projektového managementu. Pro plné pochopení celé problematiky je vhodné, aby byl dále student obeznámen se strukturou Studie proveditelnosti a metodikou jejího zpracování.

[1]  Ochrana, F. 2011: Veřejné výdajové programy, veřejné projekty a zakázky. Wolters Kluwer
[2]  Sieber, P. 2007.: Feasibility Study - methodological handbook. Ministry of Regional Development. Praha
[3]  Bukovský, J., Frková, J. 2004: Finanční a ekonomická analýza veřejně prospěšných projektů. ČVUT Praha
[4]  Sieber, P. 2007: Analýza nákladů a přínosů. MMR


Hodnotové inženýrství (Value inženýrství)

Metody vícekriteriálního hodnocení a hodnotové inženýrství ve stavebnictví. Možnosti vyjádření hodnoty variant (investiční záměr, návrh stavby, inovovaná technologie, výrobek apod.). Hodnota pro zákazníka v rámci celého životního cyklu. Stanovení hodnoty variant za rizika a nejistoty. Stanovení nákladů na funkce, analýza nákladů, technologická analýza. Analýza nákladů životního cyklu. Význam prognózování v rozhodování ekonomických subjektů při adaptivním a racionálním očekávání. Seminární práce je zaměřena individuálně ve vazbě na téma disertační práce (sběr informací pro rozhodování, diagnostika problému, inženýrská tvůrčí práce, specifické problémy hodnocení variant aj.).

[1]  Kelly, J., Male, S., Graham, D.: Value management of Construction Projects, Blackwell
[2]  Publishing, 2004
[3]  Vlček, R.: Hodnota pro zákazníka, Management Press, 2002
[4]  Fotr, J., Švecová, L., Dědina, J., Hrůzová, H., Richter, J. : Manažerské rozhodování -
[5]  postupy, metody a nástroje, Ekopress, 2010
[6]  Dell´Isola, A.: Value Engineering : Practical Applications for Design, Construction,
[7]  Maintenance and Operations, RS Means, 1997


Informační systémy pro Facility Management


Informační modelování v projektovém řízení

Předmět se zabývá problematikou informačního modelování a vícerozměrného parametrického objektově orientovaného modelování budov a procesů (BIM) jako moderního nástroje pro řízení (PIM) a provoz (AIM) výstavbových projektů. Na problematiku se dívá z pohledu projektového řízení v rámci celého životního cyklu projektu. Klíčovou oblastí náplně předmětu je pochopení důležitosti informačního modelování v současném stavebnictví v ČR i v zahraničí. Dále pak znalost aktuálních trendů a budoucího vývoje problematiky, spolu se základní orientací v relevantních nástrojích a způsobech jejich použití. Předmět se dále zabývá problematikou implementace BIM na trhu a ve stavebním podniku a překážkách, které s implementací souvisejí. Okrajově se předmět zabývá implementací BIM do legislativy, veřejných zakázek, dodavatelských systémů (IPD) a využití v různých sektorech stavebnictví.


Inovační inženýrství ve stavebnictví

Průnik inovačního procesu a investičního procesu. Procesy pro posílení vědecko-technického rozvoje. Inovační management. Dynamické inovační podnikání. Principy řízení inovací v podniku. Smluvní vztahy, zajištění závazku, uplatnění ve fázi financování. Inovační politika jako součást firemní strategie. Hodnocení efektivnosti inovací. Státní programy pro oblast inovačního podnikání ČR, programy EU, mezinárodní programy, mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích. Přímé nástroje podpory. Nepřímé nástroje podpory. Složky systému a zásady řízení. Transfer technologií, organizační formy, sítě transferu technologií. Technologické poradenství. Formy ochrany průmyslového vlastnictví, patenty, ochranné známky, evropské patenty.

[1]  www.aipcr.cz
[2]  www.techprofil.cz
[3]  www.svtp.cz
[4]  P. Švejda a kol.: Inovační podnikání, AIP ČR 2007, ISBN 978-80-903153-6-5
[5]  P. Švejda a kol.: Inovace a technologie v rozvoji regionů, AIP ČR 2010, ISBN 978-80-87305-04-1
[6]  P. Švejda a kol.: Vědeckotechnické parky v ČR, SVTP ČR 2012, ISBN 978-80-903846-2-0
[7]  Technologický profil ČR, CD ROM, verze 14, AIP ČR 2013, ISBN 978-80-87305-13-3
[8]  Cena Inovace roku 2018, AIP ČR 2018
[9]  Časopis Inovační podnikání a transfer technologií, ISSN 12104612 (vybraná čísla; vydává AIP ČR od roku 1993)
[10]  GRUBLOVÁ, E. - FRANEK, J. (2010): Možnosti efektivního využití výsledků vědy a výzkumu v podnikatelské praxi. Ekonomika - Management - Inovace, 2010, s. 25-36
[11]  Inovační výkonnosti členských států EU [online]. Brusel: Evropská komise, 2014 [cit. 2016-08-29]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius/ius-2014_en.pdf
[12]  Statistika inovací 2015 [online]. Praha: Český statistický úřad, Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/statistika_inovací


Manažerské a informační modely pro řízení stavebnictví


Metody vědecké práce

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni efektivně vyhledávat relevantní informace v elektronických informačních zdrojích, formulovat výzkumné otázky a k nim příslušné hypotézy. Budou schopni zvolit adekvátní metody vědeckého zkoumání a uplatnit systémovost při řešení vědeckých problémů s respektováním principů udržitelnosti. V důsledku aplikace pokročilých metod vědecké práce, multidisciplinární a mezinárodní kooperace a nových trendů v informatice a statistice budou schopni formulovat relevantní a validní závěry své disertace.

[1]  Molnár Z. a kol: Pokročilé metody vědecké práce. Profess Consulting, 2012
[2]  Hendl J.: Kvalitativní výzkum. Portál, 2005


Organizace a řízení stavebních procesů

Užití ekonomických modelů pro organizaci staveb. Kloubení etap a procesů, diversifikace konstrukčních řešení, vazby na rozpočty a kalkulace staveb ? analýza času a nákladů, informačních systémů (časové řady, užitky, rozhodování). Dynamika procesu, dynamika funkčních celků, dynamika stavby. Teorie dynamického chování ekonomických procesů. Cenové strategie, cenové optimalizace, cenový diskriminant, diferenciace produktů (equity-, preferential- and tiered pricing). Metody a nástroje regulace a řízení procesu realizace stavebního díla. Doklady, jejich obsah, vstupy, výstupy a vazby. Zdroje vyhodnocování realizace, financování stavby, použití nástrojů podpory vyjednávání (negotiations).


Projektové řízení ve stavebnictví

Projekt a projektový management. Mezinárodní standardy a ISO 21500. Životní cyklus projektu. Strategie a cíle projektu. Plán struktury projektu, druhy projektových plánů. Metody, techniky a nástroje projektového managementu. Controlling v projektu. Okolí projektu. Organizace a komunikace v projektu a další oblasti řízení. Projektový tým, role a odpovědnosti projektového manažera. Zainteresované strany projektu, jejich hodnocení a strategie komunikace. Rizika projektu. Využití projektového managementu ve stavební praxi

[1]  Eskelrod P., Jepsen A. L. Project Stakeholder management. Farnham : Gower. 1st. ed.. 101 s. 2013. ISBN 978-1-4094-0437-8.
[2]  Dvořák, D., Répal, M., Mareček M. Řízení portfolia projektů. Brno : Computer Press. 1. vyd. 198 s. 2011. ISBN 978-80-2513075-9.
[3]  Harrison F., Lock, D. Advanced project management. A structured Approach. 4th ed. Oxford : Routhledge. 2016. ISBN 978-1-13-827063-3


Řízení jakosti a spolehlivosti (spolupráce s K122)

Předmět spolehlivostního inženýrství a inženýrství jakosti. Stavební objekt a stavební proces. Proces řízení spolehlivosti (RAP) a řízení jakosti (QA/QCP). RAP = stanovení požadavků na objekt/proces, QA/QCP = zajištění požadavků. Defektologické pojmy. Teoretické nástroje: matematická statistika a teorie pravděpodobnosti (náhodné procesy), teorie rozhodování, analýza rizika, metoda Monte Carlo. Aplikační nástroje: smlouvy, specifikace, postupy řízení stavby. Zajištění jakosti v průběhu stavebního procesu (stavebníkův záměr, projekt, výběrové řízení a zadání zakázky, dodavatel a subdodavatel, realizace, provoz, demolice, právní problematika). Odpovědnost za jakost. Dozory: autorský, technický a nákladový. Aprobace stavebních objektů a procesů (commissioning). Druhy stavebních zakázek a jejich vliv na jakost a spolehlivost (klasické zakázky, zakázky D/B). - Praktická aplikace průběžně ve výkladu.


Simulace rizik v řízení staveb

Pojem řízení, pojem rizika, neurčitost, nejistota. Stávající stav teoretického aparátu. Objektová prezentace praktických aplikací. Lineární a nelineární modely. Stabilita a rizika, modely chování, charakteristiky chování. Simulace elementárních úloh, simulace návazných a plánových procesů. Chaos a fraktály. Typické úlohy ekonomiky stavebnictví s nestabilním chováním z titulu rizika vstupních parametrů. Aplikace na rozsáhlých úlohách přípravy a realizace stavby. Vývojové prostředí aplikačních úloh. Možnosti vlastní realizace aplikačních příkladů. Realizace vlastní aplikace, její rozbor a popis. Předmět nabízí získání rozšířených zkušeností při aplikaci a zkoumání rizikových faktorů v technicko-ekonomických procesech. Jedná se o simulace elementárních úloh, simulace návazných a plánových procesů, chaos, fraktály a typické úlohy ekonomiky stavebnictví s nestabilním chováním z titulu rizika vstupních parametrů. Absolvent se seznámí s pojmy řízení, rizika, neurčitost, nejistota a navrhne komplexní řídicí zásahy v daných souvislostech. Možností je zpracovat vlastní aplikační příklad rozsáhlého charakteru. Výstupem je materiál směřující k jeho publikaci.


Strategic Management in Construction


Teorie řízení

Funkce managementu ? rozhodování, plánování, organizování, koordinace, motivování a vedení lidí, kontrola a její formy. Komunikování, informační systémy pro řízení. Profil manažera, osobnostní charakteristiky a předpoklady pro úspěšný výkon manažerské funkce. Organizační struktura a projektování organizace. Provozní (operativní) management. Management hodnotového řetězce. Inovace jako odraz aktuálních změn a vývoje okolí. Konkurenceschopnost v globálním ekonomickém prostředí. Management znalostí. Koncepce měkkých a tvrdých faktorů podnikové prosperity. Vybrané problémy předmětu podle zaměření doktorské disertační práce.


Bakalářská práce

Bakalářská práce zakončuje bakalářské studium. Student prokazuje, že umí aplikovat vědomosti získané při studiu na konkrétním projektu. Bakalářská práce navazuje na vybrané předměty studijního plánu, dílčí výsledky dále vyhodnocuje a vyvozuje z nich patřičné závěry. Pro studenty oboru E.

[1]  @@Studijní materály zadává vedoucí bakalářské práce, popř. konzultant.


Bakalářská práce

Bakalářská práce zakončuje bakalářské studium. Student prokazuje, že umí aplikovat vědomosti získané při studiu na konkrétním projektu. Bakalářská práce navazuje na vybrané předměty studijního plánu, dílčí výsledky dále vyhodnocuje a vyvozuje z nich patřičné závěry. Pro studenty oboru L.

[1]  Dle zadání


Bakalářská práce

Bakalářská práce zakončuje bakalářské studium. Student prokazuje, že umí aplikovat vědomosti získané při studiu na konkrétním projektu. Bakalářská práce navazuje na vybrané předměty studijního plánu, dílčí výsledky dále vyhodnocuje a vyvozuje z nich patřičné závěry. Pro studenty oboru R.

[1]  Dle zadání


BIM-informační modelování

Předmět se zabývá problematikou Building Information Modeling (BIM) jako moderního nástroje pro řízení a provoz stavebních projektů. Zaměřuje se na zvládnutí základních relevantních software (Autodesk Revit a Autodesk Navisworks) a hlavně pochopení významu BIM v současném stavebnictví a jeho budoucnost a důležitost v jednotlivých fázích stavebních projektů.

[1]  Matějka, P. et al.: Základy implementace BIM na českém stavebním trhu. Fineco, 2012, ISBN 978-80-86590-10-3
[2]  Eastman, C et al.: BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers, and Contractors. Wiley, 2011, ISBN 978-0-470-54137-1
[3]  Kymmel, W.: Building Information Modeling - Planning and managing Construction Projects with 4D CAD and Simulations. McGraw-Hill, 2008, ISBN: 978-0071494-53-7.
[4]  Hardin, B.: BIM and Construction Management: Proven Tools, Methods and Workflows. Sybex, 2009, ISBN 978-04-70402-35-1.
[5]  Jernigan, F.E.: BIG BIM little bim - Second Edition. 4Site Press, 2008, ISBN 978-09-79569-92-0.
[6]  Krygiel, E. a Nies, B.: Green BIM: Successful Sustainable Design with Building Information Modeling. Sybex, 2008, ISBN: 978-04-70239-60-5.
[7]  Reddy, K.P.: BIM for Building Owners and Developers: Making a Business Case for Using BIM on Projects. Wiley, 2012, ISBN: 978-04-70905-98-2.
[8]  Wing, E.: Autodesk Revit Architecture 2012: No Experience Required. Wiley, 2011, ISBN: 978-04-70945-06-3.
[9]  Smith, D.K.: Building Information Modeling: A Strategic Implementation Guide for Architects, Engineers, Constructors, and Real Estate Asset Managers. Wiley, 2009, ISBN: 978-0470250037.
[10]  Weygant, R.S.: BIM Content Development: Standards, Strategies, and Best Practices. Wiley, 2011, ISBN: 978-0470583579.


Construction Management

Course is oriented mainly on practical applications of corporate construction management systems. It includes corporate strategy, corporate finance and budgeting, marketing and methods of business development, etc. Sustainable profitability of the construction business and the best practice at both - field and corporate level is explained.

Povinná literatura:
[1]  Clough,R. et al. Construction Contracting: Practical Guide to Company Management, New Jersey : Wiley, 8th.ed. 2015. ISBN 978-1-118-69321-6.
[2]  Schleifer, T.C., Sullivan, K. T., Murdough, J.M. Managing the Profitable Construction Business, New Jersey : Wiley, 2014. 978-1-118-83694-1.
Doporučená literatura:
[3]  Civitello, A.M., Levy, S.M. Construction Operations Manual of Policies and Procedures, McGraw-Hill, 5th ed., 2014, ISBN 978-0071826945.
Povinná literatura:
[4]  Schaufelberger, J. Management of Construction Projects, New York : Routledge. 2nd ed. 2017, ISBN 978--1-138-69389.
Doporučená literatura:
[5]  McCaffer, R., Harris, F., Edum-Fotwe, F. Modern Construction Management, Oxford : Wiley-Blackwell, 7th edition, 2013, ISBN 978-0-470-67217-4.


Diplomový seminář

Každý student je povinen zajistit si samostatně na začátku semestru vedoucího práce z Katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví. Ve spolupráci s vedoucím práce je zvoleno téma práce z oblasti stavebnictví a ekonomiky. V projektu jsou řešeny problémy zejména ze stavební praxe. Projekt je přípravou pro vlastní diplomovou práci. Výstupem projektu je zadání tématu diplomové práce, zpracování osnovy práce, vyhledání a studium literatury, rešerše a podrobné seznámení se s řešenou problematikou. Student si nastuduje metodické pokyny ČVUT v Praze, jak psát vysokoškolské závěrečné práce - viz http://knihovna.cvut.cz/cs/seminare-a-vyuka/jak-psat/jak-psat-zaverecnou-praci.

[1]  dle zadání


Diplomový seminář

Každý student je povinen zajistit si samostatně na začátku semestru vedoucího práce z Katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví. Ve spolupráci s vedoucím práce je zvoleno téma práce z oblasti stavebnictví a ekonomiky. V projektu jsou řešeny problémy zejména ze stavební praxe. Projekt je přípravou pro vlastní diplomovou práci. Výstupem projektu je zadání tématu diplomové práce, zpracování osnovy práce, vyhledání a studium literatury, rešerše a podrobné seznámení se s řešenou problematikou. Student si nastuduje metodické pokyny ČVUT v Praze, jak psát vysokoškolské závěrečné práce - viz http://knihovna.cvut.cz/cs/seminare-a-vyuka/jak-psat/jak-psat-zaverecnou-praci.

[1]  dle zadání


Diplomová práce

V diplomové práci se student zabývá tématem ze stavebnictví a výstavby, ekonomiky a managementu. Řeší problémy jak z provozní praxe, tak z oblasti vývojové a výzkumné. Obsahuje část textovou, výkresovou a případně dokumentační. V závěru práce vyzvedne student vlastní přínos k zadané tématice. Práce navazuje a rozvíjí poznatky z diplomního projektu.

[1]  Dle zadání


Economics and Management

A-Z of construction engineering and management both at the corporate and project level, concentrates on methods applicable in the context of construction project management - e.g. planning and controlling of all vital processes, contact with external environment of firm and projects etc. Online Building Industry Game (BIG) - a computer simulation of a realistic business environment where participants play the role of contractors, competing in a market with variable demand for construction work - will be played by all course participants through the whole semester.

Povinná literatura:
[1]  J. Schaufelberger, L. Holm: Management of Construction Projects, Prentice Hall, 2002. ISBN 978-0130846785.
[2]  F. Gould, N. Joyce: Construction Project Management, Prentice Hall, 2003. ISBN 978-0132877244.
[3]  J. Callan, H. Rice: Construction Accounting Deskbook 2000, Harcourt, 2000. ISBN 978-0156072137.


Economics

Course is prevailingly oriented on foundations of construction business and economics. It provides the insight to the most important issues of contractor's accounting and finance management. Course targets all the main financial/economic know-how that any manager of the construction company has to have. Courses are supplemented by the real practise experience of both lecturers in construction contracting business and advisory.

[1] Clough,R.:Construction Contracting,J.Wiley,NY 1994
[2] Frisby T.: Best Business Practices for Builders, RSMeans, 2001 Gould,F.,Joyce,N.:Construction Project Management,2nd edit. Prentice Hall,2002
[3] McGeorge,D.,Palmer,A.:Construction Management – New Directions, Blackwell, London, 2002


Ekonomika a management

Cílem předmětu je poskytnout studentům úvod do ekonomiky a řízení ve stavebnictví a seznámit je se základními ekonomickými pojmy a jejich praktickými aplikacemi. Studenti budou připraveni řešit základní stavebně-manažerské problémy ve stavebnictví. Získají základní informace o způsobu tvorby cen stavebních děl a osvojí si základní způsoby řízení stavebního podniku. Důraz je kladen na pochopení principu ekonomického myšlení ve vztahu ke stavebnictví. Mezi hlavní oblasti patří kalkulace stavebních prací a tvorba rozpočtu a všech jeho náležitostí. Dále je probírána oblast časového plánování a síťových grafů. Posluchač bude schopen graf nejen vytvořit, ale i vypočítat. Na jeho základě sestaví harmonogram a identifikuje možné rezervy. Studenti se naučí, jak se měří výkonnost ekonomiky, co znamená inflace a jaký dopad má růst cenové hladiny na jejich příjmy, jakou roli hraje centrální banka a její monetární politika. Trh práce je analyzován s ohledem na míru nezaměstnanosti, výklad fiskální politiky je orientován na financování deficitu státního rozpočtu.

Povinná literatura:
[1]  SCHNEIDEROVÁ HERALOVÁ, R. a kol. Kalkulace nákladů ve stavebnictví. 2017. ISBN 978-80-01-06348-4
[2]  TOMÁNKOVÁ, J. a ČÁPOVÁ, D. Management staveb. 1. vyd. Praha: Fineco. 2013. ISBN 978-80-86590-12-7
Doporučená literatura:
[3]  MINCKS, W. a JOHNSTON, H. Construction Jobsite Management. USA, 2017. ISBN 978-1-305-08179-6
[4]  SYNEK, M. Manažerská ekonomika. 5. vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3494-1
[5]  HOLMAN, R. Ekonomie, 6. Vydání. C.H.Beck, 2016, ISBN 978-80-7400-278-6


Facility management

EU norma ČSN EN 15221 "Facility management" definuje tento obor jako integrované řízení všech služeb, které podporují základní činnosti společností. Z pohledu stavebního se jedná o ekonomický avšak flexibilní prostor (budovu, stadion, výrobní halu), z pohledu společnosti se jedná o správu nemovitostí a majetku a zajištění všech podpůrných služeb. V rámci studia budete seznámeni s posledními standardy EU, problematikou in/outsourcingu, seznámíme Vás s postupy, jak připravit smlouvu na dodávku služby (služeb) v souladu s EU standardy, dotkneme se mnoha oblastí služeb, které lze pro uživatele budov (zaměstnance společností) zajišťovat a s odborníky z praxe si přiblížíme současné vzorové projekty.

[1]  Štrup O.: "Co zařadit mezi podpůrné činnosti", Facility Management news 2/2003
[2]  yskočil V., Štrup O., Pavlík. M.: "Facility Management a Public Private Partnership", Professional Publishing, 2007
[3]  Vyskočil V., Štrup O.: " Facility Management metoda řízení podpůrných činností", skripta VŠB - Technická Univerzita Ostrava, 2007


Financování, investování, kontrakty

Základní kurz finančního řízení, specificky zaměřený na řízení v odvětví stavebnictví. Důraz je kladen na metody financování a účetnictví v úrovni podnik, divize, projekt. Součástí obsahu je výklad provázanosti finančního řízení a realizace stavebních zakázek v širším rámci standardních kontraktů (construction contracting) a prvků projektového managementu.

Povinná literatura:
[1]  Tomek, A.: Finanční řízení ve stavebním podniku, ČVUT, electronic version 2017
[2]  Shim, Jae K., Joel G. Siegel.: The vest pocket CFO, 3rd ed., JohnWiley & Sons, 2008, ISBN 0470227052
[3]  Peterson, Steven J.: Construction accounting and financial management, Pearson, 3 edition, 2012,ISBN 0133072924
Doporučená literatura:
[4]  Welch, Jack: Winning, HarperCollins e-books; 1st edition, 2009. ISBN 00600753943
[5]  Petřík, T.: Ekonomické a finanční řízení firmy, Grada, 2009, ISBN: 978-80-247-3024-0
[6]  Scholleová H., Štamfestová P.: Finance podniku - Sbírka řešených příkladů a otázek, Grada, 2015, ISBN: 978-80-247-5544-1


Finanční řízení a investování L

Hlavní finanční kategorie, krátkodobé a dlouhodobé finanční řízení cash fow,finanční analýza, investování a hodnocení investic, riziko a řízení rizika, ziskovast firmy ,oceńování firmy


Finanční řízení, investování a pojišťování

Finanční strategie a cíle, finanční analýza, zdroje financování a volby optimální finanční struktury, investiční činnost podniku, rozhodování o investicích, řízení cash-flow investičního projektu, finanční rizika a jejich eliminace, základy pojišťovnictví.

[1]  TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, P., JELÍNKOVÁ, E. Podniková ekonomika - klíčové oblasti. 1. vyd.Praha : Grada, 2018. ISBN 978-80-271-0689-9.
[2]  SYNEK M. et al. Manažerská ekonomika. 5 vyd. Praha : Grada. 2011. ISBN 978-80-247-3494-1.
[3]  VALACH et al. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 3. vyd. Praha : Ekopress, ISBN 978-80-86929-71-2.


Inženýring

Koncepční a operativní řízení projektů výstavby z hlediska času, zdrojů, nákladů, analýza podkladů, návrhy řešení, oponentura, studie investičních možností, studie proveditelnosti, optimalizace zájmů, podklady technické, právní, finanční, tvorba cen, obchodní závazkové právo, vzory smluv pro inženýring, podmínky dodávek VOB (Verdingungsordnung für Bauleistungen), používané německými investory - smluvní podmínky FIDIC, užívané v mezinárodní stavební praxi, smluvní stanovení parametrů výkonu a jakosti, smluvní stanovení parametrů výkonu a jakosti, smluvní sankce, časové reálné plány, územní, stavební řízení, plnění zákona č. 183/2006 Sb., zadávání stavební zakázky, investorský inženýring, dodavatelský inženýring, koordinace více dodavatelů, finanční řízení, kapacitní plánování, kontrola jakosti, technologické předpisy, plán přejímacího řízení, zkušební provoz, vyhodnocení splnění parametrů, plánování stavební údržby, marketing, změny stavby před dokončením, předání a převzetí stavby, předávací protokol, audit výkonnosti, rozhodovací procesy a metody, vložená energie. BIM. Spisový řád. Insolvence. Společenská odpovědnost u stavebních firem. Metoda RIPRAN.

[1]  L. Klee: International Construction Contract Law, Wiley Blackwell 2017
[2]  Tománková, J., Čápová, D., Měšťanová, D.: Příprava a řízení staveb, Praha, ČVUT 2008 Zákon č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu
[3]  Zákon č. 500/2004 Sb. - Správní řád
[4]  Zákon č. 137/2006Sb. o zadávání veřejných zakázek,
[5]  Zákon č.360/1992Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání aut. inženýrů a techniků činných ve výstavbě
[6]  Zákon Nový občanský zákoník, Zákon o obchodních korporacích
[7]  Výkonový a honorářový řád ČKAIT, ČKA
[8]  Smluvní vztahy, druhy smluv, VOB, Všeobecné obchodní podmínky pro inženýring ve výstavbě (VOP/VZS ING), ČKAIT
[9]  www.fidic.org
[10]  Předpisy DIN, Slovník pojmů ve výstavbě DOS M 01.01, ČKAIT, TPV Zákon o technických požadavcích na výrobky, Zákon o životním prostředí, Zákon o katastru nemovitostí
[11]  Řízení stavebních projektů - claimový management - autor: Milan Orelíny, vydal C.H.Beck, Praha 2005, vydal C.H.Beck, Praha 2005


Kalkulace a nabídky R

Cílem předmětu je naučit studenta používat základní kalkulační techniky a postupy, využívat normativní a datovou základnu. Dalším cílem předmětu je naučit studenta metody tvorby cen pro nabídková řízení, vytvořit výkaz výměr a podrobný položkový rozpočet. Klasifikace ve stavebnictví. Struktura nákladů - konstrukce, objekt, stavba, LCC. Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu. Podklady. Příklady. Propočet celkových nákladů stavby, struktura, podklady, příklady. Výkaz výměr, zásady tvorby, podklady, pomůcky, příklady. Podrobný položkový rozpočet, oceňovací podklady, příklady. Nabídková cena, zadávací dokumentace, příklady. Rizika v nabídkách, ocenění, rezerva. Smluvní podmínky ve vazbě na cenu, příklady. Individuální kalkulace - kalkulační vzorec, obsah složek, příklady, podklady. Náklady - členění nákladů, kalkulační metody a techniky, kalkulační základny. Normování spotřeby práce, materiálu, strojů. Náklady na mzdy, kalkulace mzdové sazby. Oceňování projektových prací a inženýrských činností, podklady, příklady. Controlling nákladů, výrobní kalkulace, pracovní kalkulace, výsledná kalkulace. Kalkulace a analýza nákladů životního cyklu staveb (LCC).

Povinná literatura:
[1]  Schneiderová Heralová, R. a kol.: Oceňování v rámci výstavbového projektu (propočty, položkové rozpočty), ČVUT, 2013. 1 .vyd. 220 s. ISBN 978-80-01-05226-6
[2]  Schneiderová Heralová, R.:Udržitelné pořizování staveb (ekonomické aspekty) 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. 256 s. ISBN 978-80-7357-642-4
Doporučená literatura:
[3]  Brook, M.: Estimating and Tendering for Construction Work, Routledge, 2017, 5th edition ISBN 978-1-138-68716-5
[4]  Greenhalgh, B.: Introduction to Estimating for Construction, 2013, Routledge. ISBN 978-0-415-50986-2.
[5]  Lewis, H.:Bids, Tenders & Proposals: winning business through best practice, 2009, Kogan Page, ISBN 978-0-7494-5420-3


Kalkulace inženýrských staveb

Cílem předmětu je prohloubení znalostí v oblasti dopravních staveb (silnice, mosty, propustky a opěrné stěny) jak z pohledu ocenění a přípravy staveb (ceny, kalkulace nákladů, zařízení staveniště), tak i z hlediska technologického. Práce s modelem BIM, ekonomická efektivnost dopravních staveb. Literatura: 1/ Schneiderová Heralová, R. - Střelcová, I. - Brožová, L. - Strnad, M.: Oceňování v rámci výstavbového projektu (propočty, položkové rozpočty), Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2013. 2/ Schneiderová Heralová, R. - Střelcová, I. - Vitásek, S. - Strnad, M.: Kalkulace nákladů ve stavebnictví, Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2017. 3/ Bartholomew, S.H.: Estimating and Bidding for Heavy Construction, Prentice - Hall International (UK) Limited, London, 2000. 4/ Šafář, R. a kol. Betonové mosty 2 - přednášky, Praha: ČVUT - Česká technika, 2014.


Kalkulace a nabídky L

Cílem předmětu je naučit studenta používat základní kalkulační techniky a postupy, využívat normativní a datovou základnu. Dalším cílem předmětu je naučit studenta metody tvorby cen pro nabídková řízení, vytvořit výkaz výměr a podrobný položkový rozpočet. Klasifikace ve stavebnictví. Struktura nákladů - konstrukce, objekt, stavba, LCC. Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu. Podklady. Příklady. Propočet celkových nákladů stavby, struktura, podklady, příklady. Výkaz výměr, zásady tvorby, podklady, pomůcky, příklady. Podrobný položkový rozpočet, oceňovací podklady, příklady. Nabídková cena, zadávací dokumentace, příklady. Rizika v nabídkách, ocenění, rezerva. Smluvní podmínky ve vazbě na cenu, příklady. Individuální kalkulace - kalkulační vzorec, obsah složek, příklady, podklady. Náklady - členění nákladů, kalkulační metody a techniky, kalkulační základny. Normování spotřeby práce, materiálu, strojů. Náklady na mzdy, kalkulace mzdové sazby. Oceňování projektových prací a inženýrských činností, podklady, příklady. Controlling nákladů, výrobní kalkulace, pracovní kalkulace, výsledná kalkulace. Kalkulace a analýza nákladů životního cyklu staveb (LCC).

Povinná literatura:
[1]  Schneiderová Heralová, R. a kol.: Oceňování v rámci výstavbového projektu (propočty, položkové rozpočty), ČVUT, 2013. 1 .vyd. 220 s. ISBN 978-80-01-05226-6
[2]  Schneiderová Heralová, R.:Udržitelné pořizování staveb (ekonomické aspekty) 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. 256 s. ISBN 978-80-7357-642-4
Doporučená literatura:
[3]  Brook, M.: Estimating and Tendering for Construction Work, Routledge, 2017, 5th edition ISBN 978-1-138-68716-5
[4]  Greenhalgh, B.: Introduction to Estimating for Construction, 2013, Routledge. ISBN 978-0-415-50986-2.
[5]  Lewis, H.:Bids, Tenders & Proposals: winning business through best practice, 2009, Kogan Page, ISBN 978-0-7494-5420-3


Kalkulace a nabídky 2E

Cena, význam ceny, činitelé ovlivňující cenu, cenové strategie, druhy cen legislativní úprava. Oceňování stavební produkce v jednotlivých etapách projektu, podklady pro oceňování. Tvorba ceny - orientovaná na náklady, konkurenci, poptávku, metody tvorby ceny. Rozpočtování, oceňovací podklady. Hodinové zúčtovací sazby, ceny pro nabídková řízení, software pro oceňování. Ceny projektových prací a inženýrských činností. Kalkulace nákladů životního cyklu stavby (LCC) Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu

[1]  Schneiderová Heralová, R., Střelcová, I., Brožová, L., Strnad,M.: Oceňování v rámci výstavbového projektu (propočty, položkové rozpočty), ČVUT, 2013
[2]  Schneiderová Heralová, R.:Udržitelné pořizování staveb (ekonomické aspekty) 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. 256 s.
[3]  Ashworth, A.: Cost studies of buildings, Pearson Education Limited, 2010, 5th edition
[4]  Brook, M.: Estimating and Tendering for Construction Work, Elsevier, 2008, 4th edition


Kalkulace a nabídky N2

Cena, význam ceny, činitelé ovlivňující cenu, cenové strategie, druhy cen legislativní úprava. Oceňování stavební produkce v jednotlivých etapách projektu, podklady pro oceňování. Tvorba ceny - orientovaná na náklady, konkurenci, poptávku, metody tvorby ceny. Rozpočtování, oceňovací podklady. Hodinové zúčtovací sazby, ceny pro nabídková řízení, software pro oceňování. Ceny projektových prací a inženýrských činností. Kalkulace nákladů životního cyklu stavby (LCC) Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu

[1]  Schneiderová Heralová, R., Střelcová, I., Brožová, L., Strnad,M.: Oceňování v rámci výstavbového projektu (propočty, položkové rozpočty), ČVUT, 2013
[2]  Schneiderová Heralová, R.:Udržitelné pořizování staveb (ekonomické aspekty) 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. 256 s.
[3]  Ashworth, A.: Cost studies of buildings, Pearson Education Limited, 2010, 5th edition
[4]  Brook, M.: Estimating and Tendering for Construction Work, Elsevier, 2008, 4th edition


Legislation

Obtain the knowledge of basic legal problems solution in construction contracting specifically concentrated on project realization

[1]  legal regulations of Czech Rep.,FIDIC contracts, Levin P.:Construction contract claims, changes, and disputes resolution, ASCE Publishing


Management in Construction Company

Construction business and the best practice at the corporate level. Course is oriented on corporate business management in construction, i.e. unlike standard management courses relating mostly to field management topics. All crucial areas from strategy and organization to human resources are explained, with the special concern for sustainable profitability of the business.

Povinná literatura:
[1]  Schaufelberger, John: Construction business management, Pearson Education, Inc., 2009,ISBN 0130907863
[2]  Sears, S.K., Sears, G.A., Clough, R.H.: Construction Contracting: A Practical Guide to Company Management, 8th edition, Wiley, 2009,ISBN: 978-1-118-69321-6
[3]  Langford, D., Male, S.: Strategic Management in Construction, Blackwell Science, 2001, ISBN-13: 978-0632049998
Doporučená literatura:
[4]  McCaffer, R., Harris, F.: Modern Construction Management, Wiley-Blackwell, 7th edition, 2013, ISBN-13: 978-0470672174
[5]  Civitello, A.M., Levy, S.M.: Construction Operations Manual of Policies and Procedures, McGraw-Hill, 5th edition, 2014, ISBN-13: 978-0071826945


Management stavební firmy 1

Předmět poskytuje celkový přehled o problematice podniku a podnikání ve stavebnictví. Student je seznámen a aktivně pracuje s pojmy strategie, strategické analýzy, management - strategický, střední, operativní, plánování ve všech úrovních a implementace plánů, organizace, organizační struktury, úrovně řízení v podniku, kontrola, řízení lidských zdrojů, marketing, procesní a projektové řízení, řízení rizik v podniku.

[1]  TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, P., JELÍNKOVÁ, E. Podniková ekonomika - klíčové oblasti. 1. vyd.Praha : Grada, 2018. ISBN 978-80-271-0689-9.
[2]  SYNEK M. et al. Manažerská ekonomika. 5 vyd. Praha : Grada. 2011. ISBN 978-80-247-3494-1.


Management A

Přednášky věnující se problematice Facility Managementu jsou postaveny na EU normě ČSN EN 15221 "Facility management", kde je definován tento obor jako integrované řízení všech služeb, které podporují základní činnosti společností. Dále se předmět věnuje problematice provozování budov z technického a ekonomického pohledu. Část přednášek zabývající se ekonomikou seznamuje studenty s projektovým řízením a aplikací jeho metod v praxi architekta/projektanta, vícekriteriálnímu rozhodování a financování investičních projektů. Dále pak stavu a vývoji ČR a stavebnictví.

Povinná literatura:
[1]  Štrup, O.: Základy Facility managemntu. Vydavatelství: Professional Publishing, 2014. ISBN: 9788074311437.
[2]  Kuda, F., Beránková, E. a Soukup, P.: Facility management v kostce: pro profesionály i laiky. Olomouc: Form Solution, 2012. ISBN 978-80-905257-0-2.
[3]  Vyskočil, V.K., Kuda, F. a kol.: Management podpůrných procesů - Facility management (Druhé vydání). Vydavatelství: Professional Publishing, 2011. ISBN: 9788074310461
[4]  PITAŠ, Jaromír. Národní standard kompetencí projektového řízení verze 3.2: National standard competences of project management version 3.2. Vyd. 3., dopl. a aktualiz. Brno. Společnost pro projektové řízení, 2012. ISBN 978-80-260-2325-8.
Doporučená literatura:
[5]  A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide). Fifth edition. Newtown Square, Pennsylvania: Project Management Institute, 2013. ISBN 978-1935589679.


Projektový management 2

Předmět je zaměřen na důležité rozhodovací procesy a řídící procesy v přípravě a realizaci výstavby z pohledu vlastníka stavebního projektu. Cílem je analyzovat volbu dodavatelského systému, výběr metody hodnocení dodavatelů, výběr formy kontraktu a zajištění kvality stavebních prací. Hlavní pozornost je věnována srovnání tradičního způsobu dodávky stavby (Design Bid Build) se současnými alternativními dodavatelskými systémy ( Design Build, Integrated Project Delivery, Multiple Prime Contracts, Construction Management at Risk). Otázky z oblasti zajištění kvality budou vysvětleny v oboru silničních dopravních staveb a pozemního stavitelství. Výuka je doplněna řadou případových studií.

[1]  / Guidebook for Design-Build Highway Project Development, Washington State Department of Transportation, June 2004
[2]  / QUATMAN, G. William a Ranjit. DHAR. The architect's guide to design-build services. Hoboken, N.J.: John Wiley, c2003. ISBN 0-471-21842-1.
[3]  / Caltrans Alternative Procurement Guide, Trauner Consulting Services Inc.San Diego, CA 92108, April 2008
[4]  / BARTHOLOMEW, Stuart H. Construction contracting: business and legal principles. 2nd ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, c2002. ISBN 0-13-091055-4.
[5]  / KNOWLES, Roger. 150 contractual problems and their solutions. Malden, MA: Blackwell Pub, c2005. ISBN 1-4051-2070-3.


Počítačová podpora řízení

Předmět je rozdělen do dvou bloků: 1. Počítačová podpora řízení procesů,2. Základní praktiky informačního modelování (BIM). V předmětu se studenti seznámí se základy simulačního přístupu k řízení technicko-ekonomických procesů různé povahy. Součástí je také úvod do počítačové simulace různých stavebních procesů a praktická aplikace pro příklady z řízení. Druhý blok předmětu představuje náhled na informační modelování v z teoretického a zejména praktického hlediska (3D modelování, liniové stavby, TZB, procesní modelování, formáty, společné datové prostředí).

[1]  Beran, V., Dlask, P.: Management udržitelného rozvoje regionů, sídel a obcí, 1. vyd. Praha: ACADEMIA, nakladatelství AV ČR, 2005. 330 s. ISBN 80-200-1201-X
[2]  Matějka, P. et al.: Základy implementace BIM na českém stavebním trhu. Fineco, 2012, ISBN 978-80-86590-10-3.
[3]  Dlask, P.; Beran, V.; Kubíčková, P., Modelování při řízení, Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011. ISBN 978-80-7357-704-9.
[4]  Cryer, C.W. A Math Primer for Engineers, IOS Press, 2014, ISBN 9781614992981
[5]  Sokolowski, J.A, Banks, C.M., Handbook of Real-World Applications in Modeling and Simulation, Wiley, ISBN 9781118117774
[6]  Eastman, C et al.: BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers, and Contractors. Wiley, 2011, ISBN 978-0-470-54137-1
[7]  Smith, D.K.: Building Information Modeling: A Strategic Implementation Guide for Architects, Engineers, Constructors, and Real Estate Asset Managers. Wiley, 2009, ISBN: 978-0470250037.
[8]  Hardin, B.: BIM and Construction Management: Proven Tools, Methods and Workflows. Sybex, 2009, ISBN 978-04-70402-35-1.
[9]  www.bimdictionary.com


Projekt PŘS

Komplexní projekt z oblasti nabídkové a předvýrobní přípravy a simulace realizace projektu na základě individuálního zadaní pro jednotlivé studenty..

[1]  - Reálná projektová dokumentace stavby
[2]  - Položkový rozpočet.z předmětu 126PKAN
[3]  - Tománková J., Čápová D.: Management staveb FinEco 2013. ISBN 978-80-86590-12-7


Stavební management

Přehled vybraných pojmů. Metody na podporu řízení projektu. Právní normy, normy ČSN a ISO. Základní aspekty Project Managementu. Stavba jako produkt projektu. Cíle, strategie, fáze a okolí výst. projektu. Role managera projektu. Nákupy a smlouvy v projektu. Řízení kvality, řízení rizik. Finanční management a hodnocení projektu. Studie proveditelnosti. Řízení nákladů a zdrojů . Změnová řízení. Zákon o územním plánování a stavebním řádu, zákon o zadávání veřejných zakázek, vymezení pojmů. Obchodní závazkové vztahy, uzavírání smluv, jejich forma, využití všeobecných obchodních podmínek. Obchodní veřejná soutěž, její vliv na závazky účastníků. Zajištění závazku - smluvní pokuta, ručení. Hlavní smluvní typy ve výstavbě - smlouva o uzavření budoucí smlouvy, kupní smlouva, smlouva o dílo, Obsahová náplň smlouvy.

Povinná literatura:
[1]  TOMÁNKOVÁ, J., ČÁPOVÁ, D. Management staveb. 1. vyd. Praha : Fineco. 2013. ISBN 978-80-86590-12-7.
[2]  PROSTĚJOVSKÁ, Z. et al. Management výstavbových projektů. Praha : Česká technika - nakladatelství ČVUT. 2008. ISBN 978-80-01-04142-0.
Doporučená literatura:
[3]  KLEE, L. International Construction Contract Law. 2nd Edition, 2018, Wiley-Blackwell, 864 stran. ISBN 978-1-119-43038-4.
[4]  HOPKIN, P. Fundamentals od Risk Management: Understanding, Evaluating and Implementing Effective Risk Management. 2nd. ed. London : Kogan Page. 2012. ISBN 978-07494655391.
[5]  A guide to the project management body of knowledge / Project Management Institute. 6thed. Newtown Square, PA: Project Management Institute. 2017. ISBN 978-1628251845.
Studijní pomůcky:
[6]  Zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
[7]  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.


Management in Construction Company

Construction business and the best practice at the corporate level. Course is oriented on corporate business management in construction, i.e. unlike standard management courses relating mostly to field management topics. All crucial areas from strategy and organization to human resources are explained, with the special concern for sustainable profitability of the business.

Povinná literatura:
[1]  Schaufelberger, John: Construction business management, Pearson Education, Inc., 2009,ISBN 0130907863
[2]  Sears, S.K., Sears, G.A., Clough, R.H.: Construction Contracting: A Practical Guide to Company Management, 8th edition, Wiley, 2009,ISBN: 978-1-118-69321-6
[3]  Langford, D., Male, S.: Strategic Management in Construction, Blackwell Science, 2001, ISBN-13: 978-0632049998
Doporučená literatura:
[4]  McCaffer, R., Harris, F.: Modern Construction Management, Wiley-Blackwell, 7th edition, 2013, ISBN-13: 978-0470672174
[5]  Civitello, A.M., Levy, S.M.: Construction Operations Manual of Policies and Procedures, McGraw-Hill, 5th edition, 2014, ISBN-13: 978-0071826945


BIM - Základy informačního modelování

Předmět se zabývá problematikou Building Information Modeling (BIM) jako moderního nástroje pro řízení a provoz stavebních projektů. Zaměřuje se na zvládnutí základních relevantních software (Autodesk Revit a Autodesk Navisworks) a hlavně pochopení významu BIM v současném stavebnictví a jeho budoucnost a důležitost v jednotlivých fázích stavebních projektů.

[1]  Matějka, P. et al.: Základy implementace BIM na českém stavebním trhu. Fineco, 2012, ISBN 978-80-86590-10-3
[2]  Eastman, C et al.: BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers, and Contractors. Wiley, 2011, ISBN 978-0-470-54137-1
[3]  Kymmel, W.: Building Information Modeling - Planning and managing Construction Projects with 4D CAD and Simulations. McGraw-Hill, 2008, ISBN: 978-0071494-53-7.
[4]  Hardin, B.: BIM and Construction Management: Proven Tools, Methods and Workflows. Sybex, 2009, ISBN 978-04-70402-35-1.
[5]  Jernigan, F.E.: BIG BIM little bim - Second Edition. 4Site Press, 2008, ISBN 978-09-79569-92-0.
[6]  Krygiel, E. a Nies, B.: Green BIM: Successful Sustainable Design with Building Information Modeling. Sybex, 2008, ISBN: 978-04-70239-60-5.
[7]  Reddy, K.P.: BIM for Building Owners and Developers: Making a Business Case for Using BIM on Projects. Wiley, 2012, ISBN: 978-04-70905-98-2.
[8]  Wing, E.: Autodesk Revit Architecture 2012: No Experience Required. Wiley, 2011, ISBN: 978-04-70945-06-3.
[9]  Smith, D.K.: Building Information Modeling: A Strategic Implementation Guide for Architects, Engineers, Constructors, and Real Estate Asset Managers. Wiley, 2009, ISBN: 978-0470250037.
[10]  Weygant, R.S.: BIM Content Development: Standards, Strategies, and Best Practices. Wiley, 2011, ISBN: 978-0470583579.


Bezpečnostní management

Znalost problematiky v oblasti bezpečnostního managementu v podniku je jedním ze základních předpokladů pro kariéru budoucího úspěšného manažera. Student získá základní orientaci v problematice bezpečnostního managementu, teoretické základy řízení dle ověřených metodik a mezinárodních standardů.

[1]  KEŘKOVSKÝ, Miroslav: Moderní přístupy k řízení výroby, 1.vyd. Praha: C.H.Beck, 2001, 115s., ISBN 80-7179-471-6
[2]  TICHÝ, Milík: Ovládání rizika - analýza a management. 1.vyd. Praha, C.H.Beck, 2006, 396 s., ISBN 978-80-7179-415-5


Construction Economics and Management


Construction contracting

As every project manager in construction business also has to be a contract manager at the same time, understanding of contracting principles is a must. Course of Construction Contracting is oriented on current business practices and methods, management techniques, codes and regulations. It is about doing business in construction using standard procurement systems and applying given types of standard contracts (mainly FIDIC). Lectures are based on the construction industry real practice experience of both course's lecturers.

[1]  All materials will be shared via cloud folder.


Energetický management budov

Předmět energetický management budov se zabývá pojmem managementu obecně, energetického managementu, energetického hospodářství, energetické účinnosti, v návaznosti na dokumenty energetické účinnosti budov - energetický audit, PENB (průkaz energetické náročnosti budov) a v návaznosti na certifikaci budov. Předmět se zároveň zabývá efektivitou investic, návratností investic, vícekriteriálním hodnocením, LCA (long-live cycle assessment), LCC (long-life cycle cost), legislativou v oblasti energetické účinnosti, obnovitelnými zdroji energie a udržitelným rozvojem budov.

[1]  Zákon o hospodaření energií
[2]  Vyhláška o energetické náročnosti budov
[3]  ČSN EN ISO 50 001
[4]  Studijní materiály ingREeS


Individuální podnikání

Cílem předmětu je poskytnout informace nezbytné k samostatné podnikatelské činnosti a podpořit a rozvíjet u studentů podnikatelské myšlení.

[1]  Frková,J., Hellmich M., Hromada E. Udržitelný rozvoj malých a středních podniků na jednotném trhu EU. Praha: Fineco, 2010.
[2]  Barow, C., Burke, G., Molian D., Brown, R.: Enerprise Development: The Challeges of Starting, Growing and Selling Businesesses. Thomson, 2005.
[3]  Srpová, J; Řehoř, V. a kol.: Základy podnikání. Grada publishing. 2010.
[4]  Michael E. Gerber: Podnikatelský mýtus. ManagementPress 2006.


Management stavební firmy L

Předmět poskytuje celkový přehled o problematice podniku a podnikání ve stavebnictví. Student je seznámen a aktivně pracuje s pojmy strategie, strategické analýzy, management - strategický, střední, operativní, plánování ve všech úrovních a implementace plánů, organizace, organizační struktury, úrovně řízení v podniku, kontrola, řízení lidských zdrojů, marketing, procesní a projektové řízení, řízení rizik v podniku.

Povinná literatura:
[1]  TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, P., JELÍNKOVÁ, E. Podniková ekonomika - klíčové oblasti. 1. vyd.Praha : Grada, 2018. ISBN 978-80-271-0689-9.
[2]  SYNEK M. et al. Manažerská ekonomika. 5 vyd. Praha : Grada. 2011. ISBN 978-80-247-3494-1.
Doporučená literatura:
[3]  COLE, G.A., KELLY P. Management Theory nad Practice. 8th ed. London : Cengage Learnig EMEA. 2015. ISBN 978-140809527.
[4]  CLEGG, S.R. et al. Strategy: Theory nad Practise. 2nd. ed. London : SAGE Publications. 2017. ISBN 978-1473938458.
[5]  HOPKIN, P. Fundamentals od Risk Management: Understandin, Evaluating and Implementing Effective Risk Management. 2nd. ed. London : Kogan Page. 2012. ISBN 978-07494655391.


Software pro oceňování stav. produkce

Rozpočtování stavebních prací pro neekonomické obory FSV


Software pro oceňování stav. produkce

Náplní předmětu je seznámení s oceňovacími software pro oceňování stavební produkce v ČR a jejich moduly.

Povinná literatura:
[1]  SCHNEIDEROVÁ HERALOVÁ, R. Střelcová, I. Brožová, L. Strnad, M. Oceňování v rámci výstavbového projektu (propočty, položkové rozpočty). Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2013. 220 s.
[2]  Příručka rozpočtáře: rozpočtování a oceňování stavebních prací. Praha: ÚRS, 2017. Cenová soustava ÚRS. ISBN 978-80-7369-679-5.
[3]  TOMÁNKOVÁ, J; ČÁPOVÁ, D.Management staveb. Praha: FinEco, 2013. ISBN 978-80-86590-12-7


Teorie rozhodování

Základní pojmy a poznatky rozhodování (manažerského. Rozhodování za jistoty - metody tvorby variant, metody definování kritérií, metody stanovení důležitosti (váhy) kritérií. Vícekriteriální hodnocení, hodnota varianty. Stanovení nákladů variant. Rozhodování za rizika a nejistoty.

[1]  Vlček : Hodnota pro zákazníka, GRADA
[2]  Heralová, R.:
[3]  Model hodnocení výběrů variant stavebního díla,ČVUT, Fakulta stavební, 2000,ISBN 80-01-02309-5


Řízení vlastní stavební firmy

Cílem předmětu je poskytnout praktické informace nezbytné k samostatné podnikatelské činnosti a podpořit a rozvíjet u studentů podnikatelské myšlení - studenti zpracují vlastní podnikatelský plán. V rámci předmětu studenti získají objektivní a ucelený pohled na podnikání v ČR. Bude poukázáno na podnikatelské chyby, které jsou příčinou vysoké mortality. Dále studenti získají znalosti potřebné pro založení různých forem podnikatelských subjektů, znalosti potřebné pro orientaci v daňových záležitostech podnikatele a v systému sociálního a zdravotního pojištění podnikatele.

Povinná literatura:
[1]  Michael E. Gerber: Podnikatelský mýtus. ManagementPress 2006.
Nezařazeno:
[2]  Barow, C., Burke, G., Molian D., Brown, R.: Enerprise Development: The Challeges of Starting, Growing and Selling Businesesses. Thomson, 2005.
Povinná literatura:
[3]  Srpová, J; Řehoř, V. a kol.: Základy podnikání. Grada publishing. 2010.
Doporučená literatura:
[4]  Leo Vodáček, Olga Vodáčková: Malé a střední podniky: konkurence a aliance v evropské unii. ManagementPress 2006.
[5]  Udo Wupperfeld: Podnikatelský plán pro úspěšný start. ManagementPress 2005.
[6]  Jiří Stýblo: Personální řízení v malých a středních podnicích. ManagementPress 2006.
Studijní pomůcky:
[7]  Zákon o korporacích
[8]  http://www.businessinfo.cz/ - oficiální stránky MPO pro podnikatele se zárukou aktualizací a profesionálního přístupu


Základy inovačního podnikání

Základní pojmy z oblasti inovačního podnikání, transferu technologií a vědeckotechnických parků; inovační proces a úloha nástrojů, které ho ovlivňují; principy řízení inovací v podniku, aplikace inovačních řádů; systém inovačního podnikání a inovační infrastruktury ČR; úloha Ministerstva průmyslu a obchodu, programy VaVaI; ochrana průmyslového vlastnictví; Úřad průmyslového vlastnictví; cíle BIM ve stavebnictví a význam Průmyslu 4.0; stav legislativy v oblasti VaVaI; operační programy EU.

[1]  www.aipcr.cz
[2]  www.techprofil.cz
[3]  www.svtp.cz
[4]  P. Švejda a kol.: Inovační podnikání, AIP ČR 2007, ISBN 978-80-903153-6-5
[5]  P. Švejda a kol.: Inovace a technologie v rozvoji regionů, AIP ČR 2010, ISBN 978-80-87305-04-1
[6]  P. Švejda a kol.: Vědeckotechnické parky v ČR, SVTP ČR 2012, ISBN 978-80-903846-2-0
[7]  Technologický profil ČR, CD ROM, verze 14, AIP ČR 2013, ISBN 978-80-87305-13-3
[8]  Cena Inovace roku 2018, AIP ČR 2018
[9]  Časopis Inovační podnikání a transfer technologií, ISSN 12104612 (vybraná čísla; vydává AIP ČR od roku 1993)


Pokročilé metody řízení nákladů


Pokročilé metody projektového managementu


Teorie a praxe strategického řízení ve stavebnictví


Ekonomicko-matematická analýza volby

Okruhy problémů řešených na konzultacích: Komparace pojetí poptávky u Hickse a Barroa, Slutského rozklad. Využití Shepardova lemma v ekonomickém rozhodování. Cobb-Douglasova, Stone-Gearyho a quasi lineární funkce užitku. Royova identita, Marshallova funkce poptávky. Cournotova agregace, Engelova agregace. Teorém kompozitního statku. Spotřeba a alokace času, Pareto efektivní alokace. Změna a elasticita produkce, homogenita a homothetika produkční funkce. Technická a ekonomická efektivnost kombinace vstupů, Leontiefův přístup k technologii a produkční funkce. Cob Douglasova produkční funkce, CES produkční funkce, elasticita substituce v těchto funkcích, transformační křivka a marginální výnos transformace. Problematika Lagrangeova minima nákladů, Marshallovy funkce s více produkty a více závody ve firmě. Ward-Vanek model firmy, dokonalá incidence daní, vnější technologické úspory a náklady. Očekávání a tržní struktura, Nashova rovnováha. Matematická analýza cenové diskriminace, Paretova neefektivnost. Ztráta blahobytu Leibensteinův přístup, X- efektivnost, funkce blahobytu a Paretovo kritérium, Bergsonova hranice.. Paretova efektivnost a optimálnost, Scitovského paradox, Arrowův teorém,

[1]  HUGH GRAVELLE AND RAY REES. Microeconomics. 3rd ed. New York: Pearson Education, 2004. ISBN 9780582404878.


Energetický management

Předmět energetický management se zabývá pojmem managementu obecně, energetického managementu, energetického hospodářství a energetické účinnosti v návaznosti na evropskou a národní legislativu. Cílem předmětu je objasnit základní přístupy a budoucí změny v sektoru stavebnictví v oblasti ekonomiky energetické efektivnosti. Absolvent předmětu získá přehled o strategiích směrem k udržitelné energetice budov a zejména jejich energetické efektivnosti. Součástí předmětu je téma vyhodnocení investic do energeticky efektivních opatření, programy podpory energetické efektivnosti, vícekriteriální hodnocení projektů, LCA (long-live cycle assessment) a LCC (long-life cycle cost).


Evropské fondy - možnost spolufinancování projektů

Význam evropské dotační politiky a její struktura v ČR. Zaměření na tzv. HARD projekty - tj. možnosti spolufinancování investičních projektů. Cílem předmětu je vybavit studenty znalostí o možnostech získání prostředků z EU fondů a národních fondů na financování investičních či výzkumných projektů. Student zpracuje studii proveditelnosti vlastního návrhu projektu z reálného prostředí. Předmět je obsahově zaměřen na - Specifikaci předmětu projektu - Identifikaci možných zdrojů financování, prioritní oblasti jejich využití a aplikaci na vybraný projekt - Metodiku tvorby návrhu projektu - Finanční analýzu projektu včetně ekonomického vyhodnocení - Cost Benefit analýzu.

[1]  Sieber, P. 2007.: Feasibility Study - methodological handbook. Ministry of Regional Development. Praha
[2]  Bukovský, J., Frková, J. 2004: Finanční a ekonomická analýza veřejně prospěšných projektů. ČVUT Praha
[3]  Sieber, P. 2007: Analýza nákladů a přínosů. MMR


Financování veřejných stavebních projektů

Efektivnost vynakládání veřejných prostředků je problém, který zatěžuje celý veřejný sektor počínaje obcí, přes regiony, stát až po nadnárodní seskupení, jakým je Evropská Unie. Nezávislé posouzení efektivnosti projektů a vynakládaných veřejných prostředků je úlohou velmi složitou, neboť hlavním měřítkem zde není zisk, ale "veřejný zájem". Každý projekt, který žádá o výraznější finanční příspěvek z veřejných zdrojů musí obsahovat komplexní Studii proveditelnosti (Feasibility Study), která prokáže, že projekt je realizovatelný, životaschopný a má jasné společenské efekty. Finanční a ekonomická analýza představuje nejdůležitější součást studie proveditelnosti, ve které jsou shrnuta veškerá ekonomická data, jsou promítnuta do času a jejich efekt je převeden do několika výstižných ukazatelů. Tyto ukazatele umožňují nezávislé a transparentní vyhodnocení prospěšnosti předkládaného projektu. Předmět je orientován na praktickou aplikaci těchto metod v praxi. Student zpracuje Finanční analýzu a tzv. Analýza užitků a nákladů (Cost-benefit analysis - CBA) pro konkrétní návrh veřejného investičního projektu. U studenta se předpokládá základní orientace v problematice účetnictví a projektového managementu. Pro plné pochopení celé problematiky je vhodné, aby byl dále student obeznámen se strukturou Studie proveditelnosti a metodikou jejího zpracování.

[1]  Ochrana, F. 2011: Veřejné výdajové programy, veřejné projekty a zakázky. Wolters Kluwer
[2]  Sieber, P. 2007.: Feasibility Study - methodological handbook. Ministry of Regional Development. Praha
[3]  Bukovský, J., Frková, J. 2004: Finanční a ekonomická analýza veřejně prospěšných projektů. ČVUT Praha
[4]  Sieber, P. 2007: Analýza nákladů a přínosů. MMR


Hodnotové inženýrství (Value inženýrství)

Metody vícekriteriálního hodnocení a hodnotové inženýrství ve stavebnictví. Možnosti vyjádření hodnoty variant (investiční záměr, návrh stavby, inovovaná technologie, výrobek apod.). Hodnota pro zákazníka v rámci celého životního cyklu. Stanovení hodnoty variant za rizika a nejistoty. Stanovení nákladů na funkce, analýza nákladů, technologická analýza. Analýza nákladů životního cyklu. Význam prognózování v rozhodování ekonomických subjektů při adaptivním a racionálním očekávání. Seminární práce je zaměřena individuálně ve vazbě na téma disertační práce (sběr informací pro rozhodování, diagnostika problému, inženýrská tvůrčí práce, specifické problémy hodnocení variant aj.).

[1]  Kelly, J., Male, S., Graham, D.: Value management of Construction Projects, Blackwell
[2]  Publishing, 2004
[3]  Vlček, R.: Hodnota pro zákazníka, Management Press, 2002
[4]  Fotr, J., Švecová, L., Dědina, J., Hrůzová, H., Richter, J. : Manažerské rozhodování -
[5]  postupy, metody a nástroje, Ekopress, 2010
[6]  Dell´Isola, A.: Value Engineering : Practical Applications for Design, Construction,
[7]  Maintenance and Operations, RS Means, 1997


Informační systémy pro Facility Management


Informační modelování v projektovém řízení

Předmět se zabývá problematikou informačního modelování a vícerozměrného parametrického objektově orientovaného modelování budov a procesů (BIM) jako moderního nástroje pro řízení (PIM) a provoz (AIM) výstavbových projektů. Na problematiku se dívá z pohledu projektového řízení v rámci celého životního cyklu projektu. Klíčovou oblastí náplně předmětu je pochopení důležitosti informačního modelování v současném stavebnictví v ČR i v zahraničí. Dále pak znalost aktuálních trendů a budoucího vývoje problematiky, spolu se základní orientací v relevantních nástrojích a způsobech jejich použití. Předmět se dále zabývá problematikou implementace BIM na trhu a ve stavebním podniku a překážkách, které s implementací souvisejí. Okrajově se předmět zabývá implementací BIM do legislativy, veřejných zakázek, dodavatelských systémů (IPD) a využití v různých sektorech stavebnictví.


Inovační inženýrství ve stavebnictví

Průnik inovačního procesu a investičního procesu. Procesy pro posílení vědecko-technického rozvoje. Inovační management. Dynamické inovační podnikání. Principy řízení inovací v podniku. Smluvní vztahy, zajištění závazku, uplatnění ve fázi financování. Inovační politika jako součást firemní strategie. Hodnocení efektivnosti inovací. Státní programy pro oblast inovačního podnikání ČR, programy EU, mezinárodní programy, mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích. Přímé nástroje podpory. Nepřímé nástroje podpory. Složky systému a zásady řízení. Transfer technologií, organizační formy, sítě transferu technologií. Technologické poradenství. Formy ochrany průmyslového vlastnictví, patenty, ochranné známky, evropské patenty.

[1]  www.aipcr.cz
[2]  www.techprofil.cz
[3]  www.svtp.cz
[4]  P. Švejda a kol.: Inovační podnikání, AIP ČR 2007, ISBN 978-80-903153-6-5
[5]  P. Švejda a kol.: Inovace a technologie v rozvoji regionů, AIP ČR 2010, ISBN 978-80-87305-04-1
[6]  P. Švejda a kol.: Vědeckotechnické parky v ČR, SVTP ČR 2012, ISBN 978-80-903846-2-0
[7]  Technologický profil ČR, CD ROM, verze 14, AIP ČR 2013, ISBN 978-80-87305-13-3
[8]  Cena Inovace roku 2018, AIP ČR 2018
[9]  Časopis Inovační podnikání a transfer technologií, ISSN 12104612 (vybraná čísla; vydává AIP ČR od roku 1993)
[10]  GRUBLOVÁ, E. - FRANEK, J. (2010): Možnosti efektivního využití výsledků vědy a výzkumu v podnikatelské praxi. Ekonomika - Management - Inovace, 2010, s. 25-36
[11]  Inovační výkonnosti členských států EU [online]. Brusel: Evropská komise, 2014 [cit. 2016-08-29]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius/ius-2014_en.pdf
[12]  Statistika inovací 2015 [online]. Praha: Český statistický úřad, Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/statistika_inovací


Manažerské a informační modely pro řízení stavebnictví


Metody vědecké práce

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni efektivně vyhledávat relevantní informace v elektronických informačních zdrojích, formulovat výzkumné otázky a k nim příslušné hypotézy. Budou schopni zvolit adekvátní metody vědeckého zkoumání a uplatnit systémovost při řešení vědeckých problémů s respektováním principů udržitelnosti. V důsledku aplikace pokročilých metod vědecké práce, multidisciplinární a mezinárodní kooperace a nových trendů v informatice a statistice budou schopni formulovat relevantní a validní závěry své disertace.

[1]  Molnár Z. a kol: Pokročilé metody vědecké práce. Profess Consulting, 2012
[2]  Hendl J.: Kvalitativní výzkum. Portál, 2005


Organizace a řízení stavebních procesů

Užití ekonomických modelů pro organizaci staveb. Kloubení etap a procesů, diversifikace konstrukčních řešení, vazby na rozpočty a kalkulace staveb ? analýza času a nákladů, informačních systémů (časové řady, užitky, rozhodování). Dynamika procesu, dynamika funkčních celků, dynamika stavby. Teorie dynamického chování ekonomických procesů. Cenové strategie, cenové optimalizace, cenový diskriminant, diferenciace produktů (equity-, preferential- and tiered pricing). Metody a nástroje regulace a řízení procesu realizace stavebního díla. Doklady, jejich obsah, vstupy, výstupy a vazby. Zdroje vyhodnocování realizace, financování stavby, použití nástrojů podpory vyjednávání (negotiations).


Projektové řízení ve stavebnictví

Projekt a projektový management. Mezinárodní standardy a ISO 21500. Životní cyklus projektu. Strategie a cíle projektu. Plán struktury projektu, druhy projektových plánů. Metody, techniky a nástroje projektového managementu. Controlling v projektu. Okolí projektu. Organizace a komunikace v projektu a další oblasti řízení. Projektový tým, role a odpovědnosti projektového manažera. Zainteresované strany projektu, jejich hodnocení a strategie komunikace. Rizika projektu. Využití projektového managementu ve stavební praxi

[1]  Eskelrod P., Jepsen A. L. Project Stakeholder management. Farnham : Gower. 1st. ed.. 101 s. 2013. ISBN 978-1-4094-0437-8.
[2]  Dvořák, D., Répal, M., Mareček M. Řízení portfolia projektů. Brno : Computer Press. 1. vyd. 198 s. 2011. ISBN 978-80-2513075-9.
[3]  Harrison F., Lock, D. Advanced project management. A structured Approach. 4th ed. Oxford : Routhledge. 2016. ISBN 978-1-13-827063-3


Řízení jakosti a spolehlivosti (spolupráce s K122)

Předmět spolehlivostního inženýrství a inženýrství jakosti. Stavební objekt a stavební proces. Proces řízení spolehlivosti (RAP) a řízení jakosti (QA/QCP). RAP = stanovení požadavků na objekt/proces, QA/QCP = zajištění požadavků. Defektologické pojmy. Teoretické nástroje: matematická statistika a teorie pravděpodobnosti (náhodné procesy), teorie rozhodování, analýza rizika, metoda Monte Carlo. Aplikační nástroje: smlouvy, specifikace, postupy řízení stavby. Zajištění jakosti v průběhu stavebního procesu (stavebníkův záměr, projekt, výběrové řízení a zadání zakázky, dodavatel a subdodavatel, realizace, provoz, demolice, právní problematika). Odpovědnost za jakost. Dozory: autorský, technický a nákladový. Aprobace stavebních objektů a procesů (commissioning). Druhy stavebních zakázek a jejich vliv na jakost a spolehlivost (klasické zakázky, zakázky D/B). - Praktická aplikace průběžně ve výkladu.


Simulace rizik v řízení staveb

Pojem řízení, pojem rizika, neurčitost, nejistota. Stávající stav teoretického aparátu. Objektová prezentace praktických aplikací. Lineární a nelineární modely. Stabilita a rizika, modely chování, charakteristiky chování. Simulace elementárních úloh, simulace návazných a plánových procesů. Chaos a fraktály. Typické úlohy ekonomiky stavebnictví s nestabilním chováním z titulu rizika vstupních parametrů. Aplikace na rozsáhlých úlohách přípravy a realizace stavby. Vývojové prostředí aplikačních úloh. Možnosti vlastní realizace aplikačních příkladů. Realizace vlastní aplikace, její rozbor a popis. Předmět nabízí získání rozšířených zkušeností při aplikaci a zkoumání rizikových faktorů v technicko-ekonomických procesech. Jedná se o simulace elementárních úloh, simulace návazných a plánových procesů, chaos, fraktály a typické úlohy ekonomiky stavebnictví s nestabilním chováním z titulu rizika vstupních parametrů. Absolvent se seznámí s pojmy řízení, rizika, neurčitost, nejistota a navrhne komplexní řídicí zásahy v daných souvislostech. Možností je zpracovat vlastní aplikační příklad rozsáhlého charakteru. Výstupem je materiál směřující k jeho publikaci.


Strategic Management in Construction


Teorie řízení

Funkce managementu ? rozhodování, plánování, organizování, koordinace, motivování a vedení lidí, kontrola a její formy. Komunikování, informační systémy pro řízení. Profil manažera, osobnostní charakteristiky a předpoklady pro úspěšný výkon manažerské funkce. Organizační struktura a projektování organizace. Provozní (operativní) management. Management hodnotového řetězce. Inovace jako odraz aktuálních změn a vývoje okolí. Konkurenceschopnost v globálním ekonomickém prostředí. Management znalostí. Koncepce měkkých a tvrdých faktorů podnikové prosperity. Vybrané problémy předmětu podle zaměření doktorské disertační práce.


Aplikovaná a ekonomická statistika

Statistická inference. Teorie pravděpodobnosti. Časové řady. Korelační a regresní analýza, indexy a jejich ekonomická interpretace.

[1]  Jarušková D.: Pravděpodobnost a matematická statistika, skripta ČVUT.
[3]  Jarušková D., Hála M.: Pravděpodobnost a matematická statistika - Příklady, skripta ČVUT.


Bakalářská práce

Bakalářská práce zakončuje bakalářské studium. Student prokazuje, že umí aplikovat vědomosti získané při studiu na konkrétním projektu. Bakalářská práce navazuje na vybrané předměty studijního plánu, dílčí výsledky dále vyhodnocuje a vyvozuje z nich patřičné závěry. Pro studenty oboru E.

[1]  @@Studijní materály zadává vedoucí bakalářské práce, popř. konzultant.


Bakalářská práce

Bakalářská práce zakončuje bakalářské studium. Student prokazuje, že umí aplikovat vědomosti získané při studiu na konkrétním projektu. Bakalářská práce navazuje na vybrané předměty studijního plánu, dílčí výsledky dále vyhodnocuje a vyvozuje z nich patřičné závěry. Pro studenty oboru L.

[1]  Dle zadání


Bakalářská práce

Bakalářská práce zakončuje bakalářské studium. Student prokazuje, že umí aplikovat vědomosti získané při studiu na konkrétním projektu. Bakalářská práce navazuje na vybrané předměty studijního plánu, dílčí výsledky dále vyhodnocuje a vyvozuje z nich patřičné závěry. Pro studenty oboru R.

[1]  Dle zadání


BIM-informační modelování

Předmět se zabývá problematikou Building Information Modeling (BIM) jako moderního nástroje pro řízení a provoz stavebních projektů. Zaměřuje se na zvládnutí základních relevantních software (Autodesk Revit a Autodesk Navisworks) a hlavně pochopení významu BIM v současném stavebnictví a jeho budoucnost a důležitost v jednotlivých fázích stavebních projektů.

[1]  Matějka, P. et al.: Základy implementace BIM na českém stavebním trhu. Fineco, 2012, ISBN 978-80-86590-10-3
[2]  Eastman, C et al.: BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers, and Contractors. Wiley, 2011, ISBN 978-0-470-54137-1
[3]  Kymmel, W.: Building Information Modeling - Planning and managing Construction Projects with 4D CAD and Simulations. McGraw-Hill, 2008, ISBN: 978-0071494-53-7.
[4]  Hardin, B.: BIM and Construction Management: Proven Tools, Methods and Workflows. Sybex, 2009, ISBN 978-04-70402-35-1.
[5]  Jernigan, F.E.: BIG BIM little bim - Second Edition. 4Site Press, 2008, ISBN 978-09-79569-92-0.
[6]  Krygiel, E. a Nies, B.: Green BIM: Successful Sustainable Design with Building Information Modeling. Sybex, 2008, ISBN: 978-04-70239-60-5.
[7]  Reddy, K.P.: BIM for Building Owners and Developers: Making a Business Case for Using BIM on Projects. Wiley, 2012, ISBN: 978-04-70905-98-2.
[8]  Wing, E.: Autodesk Revit Architecture 2012: No Experience Required. Wiley, 2011, ISBN: 978-04-70945-06-3.
[9]  Smith, D.K.: Building Information Modeling: A Strategic Implementation Guide for Architects, Engineers, Constructors, and Real Estate Asset Managers. Wiley, 2009, ISBN: 978-0470250037.
[10]  Weygant, R.S.: BIM Content Development: Standards, Strategies, and Best Practices. Wiley, 2011, ISBN: 978-0470583579.


Diplomový seminář

Každý student je povinen zajistit si samostatně na začátku semestru vedoucího práce z Katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví. Ve spolupráci s vedoucím práce je zvoleno téma práce z oblasti stavebnictví a ekonomiky. V projektu jsou řešeny problémy zejména ze stavební praxe. Projekt je přípravou pro vlastní diplomovou práci. Výstupem projektu je zadání tématu diplomové práce, zpracování osnovy práce, vyhledání a studium literatury, rešerše a podrobné seznámení se s řešenou problematikou. Student si nastuduje metodické pokyny ČVUT v Praze, jak psát vysokoškolské závěrečné práce - viz http://knihovna.cvut.cz/cs/seminare-a-vyuka/jak-psat/jak-psat-zaverecnou-praci.


Diplomová práce

V diplomové práci se student zabývá tématem ze stavebnictví a výstavby, ekonomiky a managementu. Řeší problémy jak z provozní praxe, tak z oblasti vývojové a výzkumné. Obsahuje část textovou, výkresovou a případně dokumentační. V závěru práce vyzvedne student vlastní přínos k zadané tématice. Práce navazuje a rozvíjí poznatky z diplomního projektu.

[1]  Dle zadání


Economics and management

A-Z of construction engineering and management both at the corporate and project level. Course concentrates on methods applicable in the context of construction project management - e.g. planning and controlling of all vital processes, contact with external environment of the company and its projects etc. Lectures are based on the construction industry real practice experience of all course's lecturers. Online Building Industry Game (BIG) - a computer simulation of a realistic business environment where participants play the role of contractors, competing in a market with variable demand for construction work - will be played by all course participants through the whole semester.

[1]  J.Schaufelberger,L.Holm: Management of Construction Projects, Prentice Hall, 2002, F.Gould, N.Joyce: Construction Project Management, Prentice Hall, 2003, J.Callan, H.Rice: Construction Accounting Deskbook 2000, Harcourt,2000


Economics

Course is prevailingly oriented on foundations of construction business and economics. It provides the insight to the most important issues of contractor's accounting and finance management. Course targets all the main financial/economic know-how that any manager of the construction company has to have. Courses are supplemented by the real practise experience of both lecturers in construction contracting business and advisory.

[1] Clough,R.:Construction Contracting,J.Wiley,NY 1994
[2] Frisby T.: Best Business Practices for Builders, RSMeans, 2001 Gould,F.,Joyce,N.:Construction Project Management,2nd edit. Prentice Hall,2002
[3] McGeorge,D.,Palmer,A.:Construction Management – New Directions, Blackwell, London, 2002


Ekonomika a management

Cílem předmětu je poskytnout studentům úvod do ekonomiky a řízení ve stavebnictví a seznámit je se základními ekonomickými pojmy a jejich praktickými aplikacemi. Studenti budou připraveni řešit základní stavebně-manažerské problémy ve stavebnictví. Získají základní informace o způsobu tvorby cen stavebních děl a osvojí si základní způsoby řízení stavebního podniku. Důraz je kladen na pochopení principu ekonomického myšlení ve vztahu ke stavebnictví. Mezi hlavní oblasti patří kalkulace stavebních prací a tvorba rozpočtu a všech jeho náležitostí. Dále je probírána oblast časového plánování a síťových grafů. Posluchač bude schopen graf nejen vytvořit, ale i vypočítat. Na jeho základě sestaví harmonogram a identifikuje možné rezervy. Studenti se naučí, jak se měří výkonnost ekonomiky, co znamená inflace a jaký dopad má růst cenové hladiny na jejich příjmy, jakou roli hraje centrální banka a její monetární politika. Trh práce je analyzován s ohledem na míru nezaměstnanosti, výklad fiskální politiky je orientován na financování deficitu státního rozpočtu.

Povinná literatura:
[1]  SCHNEIDEROVÁ HERALOVÁ, R. a kol. Kalkulace nákladů ve stavebnictví. 2017. ISBN 978-80-01-06348-4
[2]  TOMÁNKOVÁ, J. a ČÁPOVÁ, D. Management staveb. 1. vyd. Praha: Fineco. 2013. ISBN 978-80-86590-12-7
Doporučená literatura:
[3]  MINCKS, W. a JOHNSTON, H. Construction Jobsite Management. USA, 2017. ISBN 978-1-305-08179-6
[4]  SYNEK, M. Manažerská ekonomika. 5. vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3494-1
[5]  HOLMAN, R. Ekonomie, 6. Vydání. C.H.Beck, 2016, ISBN 978-80-7400-278-6


Finanční management

Pokročilý kurz finančního řízení stavební firmy - vazby na projektové finance a systém vnitropodnikového ekonomického řízení (střediska). Podnikové rozpočty jako nástroj realizace strategie firmy. Řízení likvidity stavební firmy - řízení pracovního kapitálu a prognóza cashflow. Finanční analýza a její aplikace ve stavební firmě. Finanční controlling firmy a jeho funkce. Oceňování stavebních firem. Podnikové finanční politiky - optimální mix dluhu a vlastního kapitálu, financování nových projektů, dividendová politika.Metoda EVA. Projektové finance a jejich aplikace u BOT projektů. Realizace financování dodavatelských projektů ve standardních smlouvách včetně mezinárodních projektů.

[1]  Literatura je poskytnuta studentům ke každému tématu


Inženýring

Koncepční a operativní řízení projektů výstavby z hlediska času, zdrojů, nákladů, analýza podkladů, návrhy řešení, oponentura, studie investičních možností, studie proveditelnosti, optimalizace zájmů, podklady technické, právní, finanční, tvorba cen, obchodní závazkové právo, vzory smluv pro inženýring, podmínky dodávek VOB (Verdingungsordnung für Bauleistungen), používané německými investory - smluvní podmínky FIDIC, užívané v mezinárodní stavební praxi, smluvní stanovení parametrů výkonu a jakosti, smluvní stanovení parametrů výkonu a jakosti, smluvní sankce, časové reálné plány, územní, stavební řízení, plnění zákona č. 183/2006 Sb., zadávání stavební zakázky, investorský inženýring, dodavatelský inženýring, koordinace více dodavatelů, finanční řízení, kapacitní plánování, kontrola jakosti, technologické předpisy, plán přejímacího řízení, zkušební provoz, vyhodnocení splnění parametrů, plánování stavební údržby, marketing, změny stavby před dokončením, předání a převzetí stavby, předávací protokol, audit výkonnosti, rozhodovací procesy a metody, vložená energie. BIM. Spisový řád. Insolvence. Společenská odpovědnost u stavebních firem. Metoda RIPRAN.

[1]  L. Klee: International Construction Contract Law, Wiley Blackwell 2017
[2]  Tománková, J., Čápová, D., Měšťanová, D.: Příprava a řízení staveb, Praha, ČVUT 2008 Zákon č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu
[3]  Zákon č. 500/2004 Sb. - Správní řád
[4]  Zákon č. 137/2006Sb. o zadávání veřejných zakázek,
[5]  Zákon č.360/1992Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání aut. inženýrů a techniků činných ve výstavbě
[6]  Zákon Nový občanský zákoník, Zákon o obchodních korporacích
[7]  Výkonový a honorářový řád ČKAIT, ČKA
[8]  Smluvní vztahy, druhy smluv, VOB, Všeobecné obchodní podmínky pro inženýring ve výstavbě (VOP/VZS ING), ČKAIT
[9]  www.fidic.org
[10]  Předpisy DIN, Slovník pojmů ve výstavbě DOS M 01.01, ČKAIT, TPV Zákon o technických požadavcích na výrobky, Zákon o životním prostředí, Zákon o katastru nemovitostí
[11]  Řízení stavebních projektů - claimový management - autor: Milan Orelíny, vydal C.H.Beck, Praha 2005, vydal C.H.Beck, Praha 2005


Kalkulace a nabídky 1

Náklady jsou provozem podmíněná spotřeba práce a prostředků, oceněná a vyjádřená v peněžních jednotkách. Cílem předmětu je naučit studenta používat základní kalkulační techniky a postupy. Dále využívat normativní a datovou základnu, a pro nové materiály a technologie normativní základnu přizpůsobit, resp. vytvářet. Základní principy kalkulace nákladů ve stavebnictví. Organizace a normování práce v podniku, výrobní proces, spotřeba času. Normování spotřeby práce, metody stanovení norem, příklady, podklady. Normování spotřeby materiálu, příklady, podklady. Normování potřeby strojů - výrobnost, kapacitní normy, příklady, podklady. Náklady na mzdy - mzdový systém, katalog prací, kalkulace mzdové sazby. Náklady - členění nákladů, kalkulační metody a techniky, kalkulační základny. Dynamická a normativní metoda kalkulace, příklady, podklady. Individuální kalkulace - kalkulační vzorec, obsah složek, příklady, podklady. Metody neabsorpční kalkulace (ABC, metoda variabilních nákladů), příklady. Ovlivňování výše nákladů na materiál, mzdy, provoz strojů, režie. Modelování nákladů, analýza bodu zvratu, příklady. Manažerské pojetí nákladů.

Povinná literatura:
[1]  Schneiderová Heralová, R. a kol.: Kalkulace nákladů ve stavebnictví. 1 .vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2017. 144 s. ISBN 978-80-01-06348-4
[2]  Schneiderová Heralová, R.:Udržitelné pořizování staveb (ekonomické aspekty) 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. 256 s. ISBN 978-80-7357-642-4
Doporučená literatura:
[3]  Ashworth, A., Perera, S.: Cost studies of buildings, Routledge, 2013, 5th edition ISBN 9781317902928
[4]  Brook, M.: Estimating and Tendering for Construction Work, Routledge, 2017, 5th edition ISBN 978-1-138-68716-5
[5]  Greenhalgh, B.: Introduction to Estimating for Construction, 2013, Routledge. ISBN 978-0-415-50986-2.


Kalkulace a nabídky N1

Náklady jsou provozem podmíněná spotřeba práce a prostředků, oceněná a vyjádřená v peněžních jednotkách. Cílem předmětu je naučit studenta používat základní kalkulační techniky a postupy. Dále využívat normativní a datovou základnu, a pro nové materiály a technologie normativní základnu přizpůsobit, resp. vytvářet. Základní principy kalkulace nákladů ve stavebnictví. Organizace a normování práce v podniku, výrobní proces, spotřeba času. Normování spotřeby práce, metody stanovení norem, příklady, podklady. Normování spotřeby materiálu, příklady, podklady. Normování potřeby strojů - výrobnost, kapacitní normy, příklady, podklady. Náklady na mzdy - mzdový systém, katalog prací, kalkulace mzdové sazby. Náklady - členění nákladů, kalkulační metody a techniky, kalkulační základny. Dynamická a normativní metoda kalkulace, příklady, podklady. Individuální kalkulace - kalkulační vzorec, obsah složek, příklady, podklady. Metody neabsorpční kalkulace (ABC, metoda variabilních nákladů), příklady. Ovlivňování výše nákladů na materiál, mzdy, provoz strojů, režie. Modelování nákladů, analýza bodu zvratu, příklady. Manažerské pojetí nákladů.

[1]  Schneiderová Heralová, R., Kadlčáková, A., Kremlová, L.: Kalkulace a nabídky 1, ČVUT, 2006 a 2009
[2]  Lhotský, O.: Organizace a normování práce v podniku, ASPI, 2005
[3]  Ashworth, A.: Cost studies of buildings, Pearson Education Limited, 2010, 5th edition
[4]  Brook, M.: Estimating and Tendering for Construction Work, Elsevier, 2008, 4th edition
[5]  Potts, K.: Construction Cost Management, learning from case studies, Taylor and Francis, 2008


Management stavební firmy 2

Předmět je rozdělen do dvou navazujících částí: část Finanční účetnictví a část Investice. V první části je představen význam, funkce účetnictví, akruální princip, pro koho jsou informace z účetnictví určeny, finanční x manažerské účetnictví, propojení pro daňové účely, legislativa - české standardy, IFRS, US GAAP. Rozvaha, aktivní a pasivní účty, bilanční princip a účtování, Výsledovka, nákladové a výnosové účty, účetní závěrka, zisk provozní, finanční. Rozdělení zisku. Časové rozlišení nákladů a výnosů. Nedokončená výroba ve stavebnictví. Odpisy majetku - metody účetních odpisů, daňové odpisy. Finanční majetek. Cash Flow - nepřímá metoda.

[1]  Pelák, J. 2009: Účetnictví v příkladech - repetitorium k základům účetnictví. VŠE
[2]  Roubíčková, J. 2009: Finanční účetnictví I - sbírka řešených úloh, VŠE
[3]  Walther, L., Skousen, CH. 2008: Basics of Accounting & Information Processing. Bookboon.


Management jakosti a rizika


Ekonomika a management

Výstavba, stavebnictví a stavební dílo. Životní cyklus stavby a projektu. Výstavbový projekt a dokumentace. Zúčastnění na výstavbovém projektu. Závazkové vztahy - smlouvy. Stanovení pořizovací ceny stavby. Cena pozemku. Propočet a souhrnný rozpočet stavby. Časové plánování a síťová analýza. Oceňování stavebních prací a rozpočtování. Položkový rozpočet stavebního objektu. Kalkulace nákladů a nabídková cena. Výrobní kalkulace. Metody kalkulace. Kalkulační vzorec. Odměňování. Veřejné příjmy a daňová soustava. Zadávání stavební zakázky. Veřejná obchodní soutěž. Smlouva o dílo - doložky, dodatky. Podnikání ve stavebnictví. Organizační uspořádání a řízení stavebního podniku. Řízení zásob. Marketing stavebního podniku. Řízení zhotovování stavby. Controlling. Stavbyvedoucí, mistr, dozor technický a autorský. Kontrolní dny. Stavební deník. Jakost provedených prací a dodávek. Výrobní faktury a výsledné kalkulace. Změny a dodatky rozpočtu. Předání a převzetí stavby. Efektivnost investic. Vyhodnocení výstavbového projektu. Marketing. Změny stavby před dokončením, předání a převzetí stavby, předávací protokol. Rozhodovací procesy. Vložená energie. BIM. Audit. Spisový řád. Insolvence. RIPRAN. LEED. BREEAM. Spisový řád. Insolvenční zákon.

[1]  L. Klee: International Construction Contract Law, Wiley Blackwell 2017
[2]  Tománková J., Čápová D., Měšťanová D.: Příprava a řízení staveb, Praha ČVUT, 2008
[3]  L.Hačkajlová a kol, Stavební ekonomika a management., Sobotáles, Praha 2006, 8 ISSN 1805-603205-6032
[4]  ČKAIT a ČKA
[5]  ČKAIT Profesis ISSN 1805-6032
[6]  Právní podklady podle obsahu přednášek
[7]  Stavba, Stavebnictví a interiér, Stavitel - www stránky


Management stavební firmy N

Předmět poskytuje celkový přehled o problematice podniku a podnikání ve stavebnictví. Student je seznámen a aktivně pracuje s pojmy strategie, strategické analýzy, management - strategický, střední, operativní, plánování ve všech úrovních a implementace plánů, organizace, organizační struktury, úrovně řízení v podniku, kontrola, řízení lidských zdrojů, marketing, procesní a projektové řízení, řízení rizik v podniku.


Oceňování nemovitostí

Základní pojmy z oblasti oceňování nemovitost, Metody oceňování nemovitostí, účel a použití, Teorie oceňování. Nákladová metoda, Porovnávací metoda, Výnosová metoda. Analýza tržní hodnoty - metody závěrečné analýzy tržní hodnoty. Administrativní cena nemovitostí. Oceňování nemovitostí v bankovnictví, pojišťovnictví, v obchodních aktivitách, ve správě majetku. Oceňování věcných břemen a služebností. Speciální metody oceňování pozemků. Znalecký posudek, zpráva o ocenění nemovité věci.

[1]  Schneiderová Heralová, R.: Oceňování nemovitých věcí. 1. vyd. Praha: Fineco, 2015.
[2]  Ort, P. - Moderní metody oceňování majetku na tržních principech, BIVŠ, Praha, 2006
[3]  Ort, P. - Oceňování nemovitostí na tržních principech, BIVŠ, Praha, 2007
[4]  Ort, P., Schneiderová Heralová, R.: Oceňování nemovitostí a cenové mapy, 2008, Verlag Dashofer


Projekt KAN

Zpracování individuálního zadaní - kontrolní položkový rozpočet investora stanovený pomocí aplikačního software.

Povinná literatura:
[1]  Schneiderová Heralová, R. a kol.: Oceňování v rámci výstavbového projektu (propočty, položkové rozpočty), ČVUT, 2013.1.vyd. 220 s. ISBN 978-80-01-05226-6
[2]  Schneiderová Heralová, R., a kol.: Kalkulace nákladů ve stavebnictví, ČVUT, 2017. 1.vyd. 144 s. ISBN 978-80-01-06348-4
Doporučená literatura:
[3]  Brook, M.: Estimating and Tendering for Construction Work, Routledge, 2017, 5th edition ISBN 978-1-138-687 16-5
Studijní pomůcky:
[4]  online https://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/cenova-soustava-urs-cs-urs-/ (SW KROS4 - oceňování a řízení ve stavebnictví )
[5]  Individuální projektová dokumentace(tři stavební objekty)


Plánování a controlling

Plánování a controlling se zaměřením na projektový controlling, seznámení se s moderními nástroji a technikami manažerského rozhodování, které umožňují efektivní řízení stavební firmy a samostatné řešení úloh na reálných projektech s využitím moderních nástrojů řízení (SW pro řízení nákladů, času a zdrojů).

[1]  Kubálek, T., Kubálková, M., Řízení projektů v Microsoft Project, Computer Press, 2010
[2]  Volmuth, H. J., Nástroje controllingu od A do Z, Profess Consulting, 2004
[3]  Klee, L., Smluvní vztahy výstavbových projektů, Wolters Kluwer, 2012


Projektový management 1

Výuka je zaměřena na aspekty procesního řízení stavebních projektů. Osnova předmětu je uspořádána na základě obecných principů a postupů projektového managementu podle PMBOK a jejich praktické aplikaci ve stavebnictví. Výuka je doplněna řadou příkladů ze stavební praxe s využitím manuálů řízení významných stavebních společností a jejich projektů.

[1]  / A guide to the project management body of knowledge: PMBOK guide. 3rd ed. Newtown square, Pa.: Project Management Institute, c2004. ISBN 1-930699-50-6.
[2]  / ROUŠAR, Ivo. Projektové řízení technologických staveb. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2602-1.
[3]  / VONDRUŠKA, Michal. Krizové řízení stavebních projektů: Crisis management in the construction projects. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2013. ISBN 978-80-7204-847-2.


Příprava a řízení staveb

Fáze výstavbového projektu, investorská činnost, projektová příprava, dodavatelská příprava, řízení subdodávek, metody časového plánování, řízení nákladů, zadávání zakázek a smluvní management, bezpečnostní management, systém řízení kvality, environmentální management.

[1]  Tománková, J., Čápová, D.: Příprava a řízení staveb Sbírka příkladů, ČVUT, Praha, 2007
[2]  Tománková, J., Čápová, D. Management staveb. FinEco, Praha, 2013


Příprava a řízení staveb

Výstavbový projekt, Fáze výstavbového projektu, investorská činnost, projektová příprava, metody časového plánování, řízení nákladů, dodavatelská příprava, řízení subdodávek, zadávání zakázek a smluvní management, bezpečnostní management, systém řízení kvality, environmentální management.

Povinná literatura:
[1]  TOMÁNKOVÁ, J., ČÁPOVÁ, D.: Management staveb. Praha: FinEco: 2013. 226 s. ISBN 978-80-86590-12-7
[2]  TOMÁNKOVÁ, J., ČÁPOVÁ, D.: Příprava a řízení staveb. Sbírka příkladů. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT: 2007. 193 s. ISBN 978-80-01-03919-9
Doporučená literatura:
[3]  HALPIN, D. W., SENIOR, B. A., LUCKO, G.: Construction management. Hoboken, NJ: Wiley, 2017. 391 s. ISBN 978-1-119-25680-9
[4]  KLEE, L.: Smluvní vztahy výstavbových projektů. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 120 s. ISBN 978-80-7552-818-6
[5]  TOMÁNKOVÁ, J., MĚŠŤANOVÁ, D., a kol.: Příprava a provoz stavby II. Praha: Informatorium, 2012. 70 s. ISBN 978-80-7333-091-0


Řízení stavebních projektů

Přehled vybraných pojmů. Metody na podporu řízení projektu. Právní normy, normy ČSN a ISO. Základní aspekty Project Managementu. Stavba jako produkt projektu. Cíle, strategie, fáze a okolí výst. projektu. Role managera projektu. Nákupy a smlouvy v projektu. Řízení kvality, řízení rizik. Finanční management a hodnocení projektu. Studie proveditelnosti. Řízení nákladů a zdrojů . Změnová řízení. Zákon o územním plánování a stavebním řádu, zákon o zadávání veřejných zakázek, vymezení pojmů. Obchodní závazkové vztahy, uzavírání smluv, jejich forma, využití všeobecných obchodních podmínek. Obchodní veřejná soutěž, její vliv na závazky účastníků. Zajištění závazku - smluvní pokuta, ručení. Hlavní smluvní typy ve výstavbě - smlouva o uzavření budoucí smlouvy, kupní smlouva, smlouva o dílo, Obsahová náplň smlouvy.

Povinná literatura:
[1]  TOMÁNKOVÁ, J., ČÁPOVÁ, D. Management staveb. 1. vyd. Praha : Fineco. 2013. ISBN 978-80-86590-12-7.
[2]  PROSTĚJOVSKÁ, Z. et al. Management výstavbových projektů. Praha : Česká technika - nakladatelství ČVUT. 2008. ISBN 978-80-01-04142-0.
Doporučená literatura:
[3]  KLEE, L. International Construction Contract Law. 2nd Edition, 2018, Wiley-Blackwell, 864 stran. ISBN 978-1-119-43038-4.
[4]  HOPKIN, P. Fundamentals od Risk Management: Understanding, Evaluating and Implementing Effective Risk Management. 2nd. ed. London : Kogan Page. 2012. ISBN 978-07494655391.
[5]  A guide to the project management body of knowledge / Project Management Institute. 6thed. Newtown Square, PA: Project Management Institute. 2017. ISBN 978-1628251845.
Studijní pomůcky:
[6]  Zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
[7]  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.


Stavební právo, soutěže a kontrakty

Obchodní závazkové vztahy, zákon o územním plánování a stavebním řádu, zákon o zadávání veřejných zakázek, vymezení pojmu, účastníci - podnikatelé. Právní úkony, uzavírání smluv, jejich forma, využití všeobecných obchodních podmínek, lhůta pro přijetí návrhu na uzavření smlouvy. Obchodní veřejná soutěž, její vliv na závazky účastníků. Zajištění závazku - smluvní pokuta, ručení. Odstoupení od smlouvy, podmínky a důsledky odstoupení. Náhrada škody, obsah a rozsah náhrady. Promlčení, jeho účinky, promlčecí doba. Hlavní smluvní typy ve výstavbě. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy, její podstata a význam. Kupní smlouva, její využití pro účely výstavby a základní obsahová náplň - předmět plnění, cena, odpovědnost za vady, záruka. Smlouva o dílo, možnosti jejího uplatnění ve fázi přípravy i realizace staveb - k zajištění průzkumu, projektové dokumentace, staveb, montáží. Obsahová náplň smlouvy.

[1]  Zákon o územním plánování a stavebním řádu
[2]  Zákon o zadávání veřejných zakázek
[3]  Správní řád
[4]  Nový občanský zákoník
[5]  Zákon o obchodních korporacíchpřísl. právní předpisy, FIDIC smluvní vzory
[6]  Levin,P.: Construction Contract Claims, Changes and Disputes Resolution, ASCE
[7]  Tománková, J., Čápová, D., Měšťanová, D.: Příprava a řízení staveb, Praha, ČVUT 2008.


Stavební management

Přehled vybraných pojmů. Metody na podporu řízení projektu. Právní normy, normy ČSN a ISO. Základní aspekty Project Managementu. Stavba jako produkt projektu. Cíle, strategie, fáze a okolí výst. projektu. Role managera projektu. Nákupy a smlouvy v projektu. Řízení kvality, řízení rizik. Finanční management a hodnocení projektu. Studie proveditelnosti. Řízení nákladů a zdrojů . Změnová řízení. Zákon o územním plánování a stavebním řádu, zákon o zadávání veřejných zakázek, vymezení pojmů. Obchodní závazkové vztahy, uzavírání smluv, jejich forma, využití všeobecných obchodních podmínek. Obchodní veřejná soutěž, její vliv na závazky účastníků. Zajištění závazku - smluvní pokuta, ručení. Hlavní smluvní typy ve výstavbě - smlouva o uzavření budoucí smlouvy, kupní smlouva, smlouva o dílo, Obsahová náplň smlouvy.

Povinná literatura:
[1]  TOMÁNKOVÁ, J., ČÁPOVÁ, D. Management staveb. 1. vyd. Praha : Fineco. 2013. ISBN 978-80-86590-12-7.
[2]  PROSTĚJOVSKÁ, Z. et al. Management výstavbových projektů. Praha : Česká technika - nakladatelství ČVUT. 2008. ISBN 978-80-01-04142-0.
Doporučená literatura:
[3]  KLEE, L. International Construction Contract Law. 2nd Edition, 2018, Wiley-Blackwell, 864 stran. ISBN 978-1-119-43038-4.
[4]  HOPKIN, P. Fundamentals od Risk Management: Understanding, Evaluating and Implementing Effective Risk Management. 2nd. ed. London : Kogan Page. 2012. ISBN 978-07494655391.
[5]  A guide to the project management body of knowledge / Project Management Institute. 6thed. Newtown Square, PA: Project Management Institute. 2017. ISBN 978-1628251845.
Studijní pomůcky:
[6]  Zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
[7]  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.


Excel pro praxi

Kurz je určen pro rozvoj potřeb uplatnitelných při řízení technicko-ekonomických procesů různé povahy. Zaměření je na uživatele běžných kancelářských aplikací (zejména MS Excelu) s cílem vylepšit jejich stávající dovednosti a získat nové. Hlavní cíl je zaměřit se na takové dovednosti, které jsou použitelné v návazných předmětech a praxi. Součástí jsou základní principy práce, tvorba mrtvých a živých tabulek, formátování, rychlé grafy, návaznost na VBA, tvorba vlastní funkcí, procedur a aplikací.


BIM - Základy informačního modelování

Předmět se zabývá problematikou Building Information Modeling (BIM) jako moderního nástroje pro řízení a provoz stavebních projektů. Zaměřuje se na zvládnutí základních relevantních software (Autodesk Revit a Autodesk Navisworks) a hlavně pochopení významu BIM v současném stavebnictví a jeho budoucnost a důležitost v jednotlivých fázích stavebních projektů.

[1]  Matějka, P. et al.: Základy implementace BIM na českém stavebním trhu. Fineco, 2012, ISBN 978-80-86590-10-3
[2]  Eastman, C et al.: BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers, and Contractors. Wiley, 2011, ISBN 978-0-470-54137-1
[3]  Kymmel, W.: Building Information Modeling - Planning and managing Construction Projects with 4D CAD and Simulations. McGraw-Hill, 2008, ISBN: 978-0071494-53-7.
[4]  Hardin, B.: BIM and Construction Management: Proven Tools, Methods and Workflows. Sybex, 2009, ISBN 978-04-70402-35-1.
[5]  Jernigan, F.E.: BIG BIM little bim - Second Edition. 4Site Press, 2008, ISBN 978-09-79569-92-0.
[6]  Krygiel, E. a Nies, B.: Green BIM: Successful Sustainable Design with Building Information Modeling. Sybex, 2008, ISBN: 978-04-70239-60-5.
[7]  Reddy, K.P.: BIM for Building Owners and Developers: Making a Business Case for Using BIM on Projects. Wiley, 2012, ISBN: 978-04-70905-98-2.
[8]  Wing, E.: Autodesk Revit Architecture 2012: No Experience Required. Wiley, 2011, ISBN: 978-04-70945-06-3.
[9]  Smith, D.K.: Building Information Modeling: A Strategic Implementation Guide for Architects, Engineers, Constructors, and Real Estate Asset Managers. Wiley, 2009, ISBN: 978-0470250037.
[10]  Weygant, R.S.: BIM Content Development: Standards, Strategies, and Best Practices. Wiley, 2011, ISBN: 978-0470583579.


Manažerské informační systémy

Architektura podnikových IS, interní a externí informační zdroje na podporu manažerského rozhodování - Business Intelligence, informační strategie podniku, efektivnost IS, struktura a funkce manažerských IS, multidimensionální databáze a technologie OLAP, postup pří výstavbě a zavádění manažerských IS, praktická ukázka aplikací Business Navigation System a systému COGNOS ve stavebních firmách, řízení znalostí a znalostní báze pro podporu strategického řízení, Competitive Intelligence.

[1]  Molnár Z.: Efektivnost informačních systémů. Grada Publishing 2001
[2]  Bébr R., Doucek P.: Informační systémy pro podporu manažerské práce. Profesional Publishing, 2005


Řízení vlastní stavební firmy

Cílem předmětu je poskytnout praktické informace nezbytné k samostatné podnikatelské činnosti a podpořit a rozvíjet u studentů podnikatelské myšlení - studenti zpracují vlastní podnikatelský plán. V rámci předmětu studenti získají objektivní a ucelený pohled na podnikání v ČR. Bude poukázáno na podnikatelské chyby, které jsou příčinou vysoké mortality. Dále studenti získají znalosti potřebné pro založení různých forem podnikatelských subjektů, znalosti potřebné pro orientaci v daňových záležitostech podnikatele a v systému sociálního a zdravotního pojištění podnikatele.

Povinná literatura:
[1]  VLACH, R. Na volné noze: podnikejte jako profesionálové. Jan Melvil Publishing, 2017. ISBN 978-80-7555-015-6
[2]  GERBER, M. E. Podnikatelský mýtus. Praha: Incommunity, 2011. ISBN 978-80-87524-03-9
Doporučená literatura:
[3]  BARROW, C. a kol. The business plan workbook. Philadelphia: Kogan Page, 2015. ISBN 978-0749472832
[4]  SRPOVÁ, J. a ŘEHOŘ, V. Základy podnikání. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3339-5
[5]  VEBER, J. a SRPOVÁ, J. Podnikání malé a střední firmy. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4520-6


 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz