CTU

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta stavební

K 126 - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Předměty aktuálního semestru -- letní 2017/18

přejděte na archiv


semestr letní 2017/18


Ekonomicko-matematická analýza volby

Okruhy problémů řešených na konzultacích: Komparace pojetí poptávky u Hickse a Barroa, Slutského rozklad. Využití Shepardova lemma v ekonomickém rozhodování. Cobb-Douglasova, Stone-Gearyho a quasi lineární funkce užitku. Royova identita, Marshallova funkce poptávky. Cournotova agregace, Engelova agregace. Teorém kompozitního statku. Spotřeba a alokace času, Pareto efektivní alokace. Změna a elasticita produkce, homogenita a homothetika produkční funkce. Technická a ekonomická efektivnost kombinace vstupů, Leontiefův přístup k technologii a produkční funkce. Cob Douglasova produkční funkce, CES produkční funkce, elasticita substituce v těchto funkcích, transformační křivka a marginální výnos transformace. Problematika Lagrangeova minima nákladů, Marshallovy funkce s více produkty a více závody ve firmě. Ward-Vanek model firmy, dokonalá incidence daní, vnější technologické úspory a náklady. Očekávání a tržní struktura, Nashova rovnováha. Matematická analýza cenové diskriminace, Paretova neefektivnost. Ztráta blahobytu Leibensteinův přístup, X- efektivnost, funkce blahobytu a Paretovo kritérium, Bergsonova hranice. Všeobecná rovnováha podle Walrase, podle Edgewortha, problém alokace v rovnováze. Kompenzační přístup, Hicks -Kaldorův test. Paretova efektivnost a optimálnost, Scitovského paradox, Gormanův paradox. Arrowův teorém, l. a 2. teorém blahobytu. Tržní selhání Pigou versus Coase, Lindhalovo equilibrium. Teorie 2 nejlepšího, Stacklebergova hra, vstupní hra, opakovaná hra, hra v podmínkách nedokonalých a neúplných informací, závěry Nashova vyjednávání. Algebraické vyjádření základních modelů oligopolu. Volba za nejistoty a rizika, produkce a nejistota, cena a technologická nejistota. Trh pojištění a Arrow-Lindův teorém, Všeobecná rovnováha za nejistoty.


Energetický management

Předmět energetický management se zabývá pojmem managementu obecně, energetického managementu, energetického hospodářství a energetické účinnosti v návaznosti na evropskou a národní legislativu. Cílem předmětu je objasnit základní přístupy a budoucí změny v sektoru stavebnictví v oblasti ekonomiky energetické efektivnosti. Absolvent předmětu získá přehled o strategiích směrem k udržitelné energetice budov a zejména jejich energetické efektivnosti. Součástí předmětu je téma vyhodnocení investic do energeticky efektivních opatření, programy podpory energetické efektivnosti, vícekriteriální hodnocení projektů, LCA (long-live cycle assessment) a LCC (long-life cycle cost).


Evropské fondy - možnost spolufinancování projektů

Význam evropské dotační politiky a její struktura v ČR. Zaměření na tzv. HARD projekty - tj. možnosti spolufinancování investičních projektů. Cílem předmětu je vybavit studenty znalostí o možnostech získání prostředků z EU fondů a národních fondů na financování investičních či výzkumných projektů. Student zpracuje studii proveditelnosti vlastního návrhu projektu z reálného prostředí. Předmět je obsahově zaměřen na - Specifikaci předmětu projektu - Identifikaci možných zdrojů financování, prioritní oblasti jejich využití a aplikaci na vybraný projekt - Metodiku tvorby návrhu projektu - Finanční analýzu projektu včetně ekonomického vyhodnocení - Cost Benefit analýzu.

[1]  Sieber, P. 2007.: Feasibility Study - methodological handbook. Ministry of Regional Development. Praha
[2]  Bukovský, J., Frková, J. 2004: Finanční a ekonomická analýza veřejně prospěšných projektů. ČVUT Praha
[3]  Sieber, P. 2007: Analýza nákladů a přínosů. MMR

Financování veřejných stavebních projektů

Efektivnost vynakládání veřejných prostředků je problém, který zatěžuje celý veřejný sektor počínaje obcí, přes regiony, stát až po nadnárodní seskupení, jakým je Evropská Unie. Nezávislé posouzení efektivnosti projektů a vynakládaných veřejných prostředků je úlohou velmi složitou, neboť hlavním měřítkem zde není zisk, ale "veřejný zájem". Každý projekt, který žádá o výraznější finanční příspěvek z veřejných zdrojů musí obsahovat komplexní Studii proveditelnosti (Feasibility Study), která prokáže, že projekt je realizovatelný, životaschopný a má jasné společenské efekty. Finanční a ekonomická analýza představuje nejdůležitější součást studie proveditelnosti, ve které jsou shrnuta veškerá ekonomická data, jsou promítnuta do času a jejich efekt je převeden do několika výstižných ukazatelů. Tyto ukazatele umožňují nezávislé a transparentní vyhodnocení prospěšnosti předkládaného projektu. Předmět je orientován na praktickou aplikaci těchto metod v praxi. Student zpracuje Finanční analýzu a tzv. Analýza užitků a nákladů (Cost-benefit analysis - CBA) pro konkrétní návrh veřejného investičního projektu. U studenta se předpokládá základní orientace v problematice účetnictví a projektového managementu. Pro plné pochopení celé problematiky je vhodné, aby byl dále student obeznámen se strukturou Studie proveditelnosti a metodikou jejího zpracování.


Hodnotové inženýrství (Value inženýrství)

Metody vícekriteriálního hodnocení a hodnotové inženýrství ve stavebnictví. Možnosti vyjádření hodnoty variant (investiční záměr, návrh stavby, inovovaná technologie, výrobek apod.). Hodnota pro zákazníka v rámci celého životního cyklu. Stanovení hodnoty variant za rizika a nejistoty. Stanovení nákladů na funkce, analýza nákladů, technologická analýza. Analýza nákladů životního cyklu. Význam prognózování v rozhodování ekonomických subjektů při adaptivním a racionálním očekávání. Seminární práce je zaměřena individuálně ve vazbě na téma disertační práce (sběr informací pro rozhodování, diagnostika problému, inženýrská tvůrčí práce, specifické problémy hodnocení variant aj.).

[1]  Kelly, J., Male, S., Graham, D.: Value management of Construction Projects, Blackwell
[2]  Publishing, 2004
[3]  Vlček, R.: Hodnota pro zákazníka, Management Press, 2002
[4]  Fotr, J., Švecová, L., Dědina, J., Hrůzová, H., Richter, J. : Manažerské rozhodování -
[5]  postupy, metody a nástroje, Ekopress, 2010
[6]  Dell´Isola, A.: Value Engineering : Practical Applications for Design, Construction,
[7]  Maintenance and Operations, RS Means, 1997

Informační modelování v projektovém řízení

Předmět se zabývá problematikou informačního modelování a vícerozměrného parametrického objektově orientovaného modelování budov a procesů (BIM) jako moderního nástroje pro řízení (PIM) a provoz (AIM) výstavbových projektů. Na problematiku se dívá z pohledu projektového řízení v rámci celého životního cyklu projektu. Klíčovou oblastí náplně předmětu je pochopení důležitosti informačního modelování v současném stavebnictví v ČR i v zahraničí. Dále pak znalost aktuálních trendů a budoucího vývoje problematiky, spolu se základní orientací v relevantních nástrojích a způsobech jejich použití. Předmět se dále zabývá problematikou implementace BIM na trhu a ve stavebním podniku a překážkách, které s implementací souvisejí. Okrajově se předmět zabývá implementací BIM do legislativy, veřejných zakázek, dodavatelských systémů (IPD) a využití v různých sektorech stavebnictví.


Inovační inženýrství ve stavebnictví

Průnik inovačního procesu a investičního procesu. Procesy pro posílení vědecko-technického rozvoje. Inovační management. Dynamické inovační podnikání. Principy řízení inovací v podniku. Smluvní vztahy, zajištění závazku, uplatnění ve fázi financování. Inovační politika jako součást firemní strategie. Hodnocení efektivnosti inovací. Státní programy pro oblast inovačního podnikání ČR, programy EU, mezinárodní programy, mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích. Přímé nástroje podpory. Nepřímé nástroje podpory. Složky systému a zásady řízení. Transfer technologií, organizační formy, sítě transferu technologií. Technologické poradenství. Formy ochrany průmyslového vlastnictví, patenty, ochranné známky, evropské patenty.


Metody vědecké práce

Cílem předmětu je seznámit doktorandy s postupy a nástroji vědecké práce. Doktorand by měl umět definovat cíl a účel disertační práce, problémy, které bude v práci řešit, formulovat výzkumné otázky a k nim příslušné hypotézy a předpoklady, na kterých bude práce stavěna a vymezit si vědecké metody, kterými bude postupovat. Nezanedbatelnou část vědecké práce tvoří i znalost práce s informačními zdroji, zejména schopnost formulovat rešeršní dotaz. Pro úspěšné absolvování předmětu musí student prezentovat a obhájit projekt své disertační práce.


Organizace a řízení stavebních procesů

Užití ekonomických modelů pro organizaci staveb. Kloubení etap a procesů, diversifikace konstrukčních řešení, vazby na rozpočty a kalkulace staveb ? analýza času a nákladů, informačních systémů (časové řady, užitky, rozhodování). Dynamika procesu, dynamika funkčních celků, dynamika stavby. Teorie dynamického chování ekonomických procesů. Cenové strategie, cenové optimalizace, cenový diskriminant, diferenciace produktů (equity-, preferential- and tiered pricing). Metody a nástroje regulace a řízení procesu realizace stavebního díla. Doklady, jejich obsah, vstupy, výstupy a vazby. Zdroje vyhodnocování realizace, financování stavby, použití nástrojů podpory vyjednávání (negotiations).


Projektové řízení ve stavebnictví

Projekt a projektový management. Mezinárodní standardy a ISO 21500. Životní cyklus projektu. Strategie a cíle projektu. Plán struktury projektu, druhy projektových plánů. Metody, techniky a nástroje projektového managementu. Controlling v projektu. Okolí projektu. Organizace a komunikace v projektu a další oblasti řízení. Projektový tým, role a odpovědnosti projektového manažera. Zainteresované strany projektu, jejich hodnocení a strategie komunikace. Rizika projektu. Využití projektového managementu ve stavební praxi


Řízení jakosti a spolehlivosti (spolupráce s K122)

Předmět spolehlivostního inženýrství a inženýrství jakosti. Stavební objekt a stavební proces. Proces řízení spolehlivosti (RAP) a řízení jakosti (QA/QCP). RAP = stanovení požadavků na objekt/proces, QA/QCP = zajištění požadavků. Defektologické pojmy. Teoretické nástroje: matematická statistika a teorie pravděpodobnosti (náhodné procesy), teorie rozhodování, analýza rizika, metoda Monte Carlo. Aplikační nástroje: smlouvy, specifikace, postupy řízení stavby. Zajištění jakosti v průběhu stavebního procesu (stavebníkův záměr, projekt, výběrové řízení a zadání zakázky, dodavatel a subdodavatel, realizace, provoz, demolice, právní problematika). Odpovědnost za jakost. Dozory: autorský, technický a nákladový. Aprobace stavebních objektů a procesů (commissioning). Druhy stavebních zakázek a jejich vliv na jakost a spolehlivost (klasické zakázky, zakázky D/B). - Praktická aplikace průběžně ve výkladu.


Simulace rizik v řízení staveb

Pojem řízení, pojem rizika, neurčitost, nejistota. Stávající stav teoretického aparátu. Objektová prezentace praktických aplikací. Lineární a nelineární modely. Stabilita a rizika, modely chování, charakteristiky chování. Simulace elementárních úloh, simulace návazných a plánových procesů. Chaos a fraktály. Typické úlohy ekonomiky stavebnictví s nestabilním chováním z titulu rizika vstupních parametrů. Aplikace na rozsáhlých úlohách přípravy a realizace stavby. Vývojové prostředí aplikačních úloh. Možnosti vlastní realizace aplikačních příkladů. Realizace vlastní aplikace, její rozbor a popis. Předmět nabízí získání rozšířených zkušeností při aplikaci a zkoumání rizikových faktorů v technicko-ekonomických procesech. Jedná se o simulace elementárních úloh, simulace návazných a plánových procesů, chaos, fraktály a typické úlohy ekonomiky stavebnictví s nestabilním chováním z titulu rizika vstupních parametrů. Absolvent se seznámí s pojmy řízení, rizika, neurčitost, nejistota a navrhne komplexní řídicí zásahy v daných souvislostech. Možností je zpracovat vlastní aplikační příklad rozsáhlého charakteru. Výstupem je materiál směřující k jeho publikaci.


Strategic Management in Construction


Teorie řízení

Funkce managementu ? rozhodování, plánování, organizování, koordinace, motivování a vedení lidí, kontrola a její formy. Komunikování, informační systémy pro řízení. Profil manažera, osobnostní charakteristiky a předpoklady pro úspěšný výkon manažerské funkce. Organizační struktura a projektování organizace. Provozní (operativní) management. Management hodnotového řetězce. Inovace jako odraz aktuálních změn a vývoje okolí. Konkurenceschopnost v globálním ekonomickém prostředí. Management znalostí. Koncepce měkkých a tvrdých faktorů podnikové prosperity. Vybrané problémy předmětu podle zaměření doktorské disertační práce.


Bakalářská práce

Bakalářská práce zakončuje bakalářské studium. Student prokazuje, že umí aplikovat vědomosti získané při studiu na konkrétním projektu. Bakalářská práce navazuje na vybrané předměty studijního plánu, dílčí výsledky dále vyhodnocuje a vyvozuje z nich patřičné závěry. Pro studenty oboru C.

[1]  Dle zadání

Bakalářská práce

Bakalářská práce zakončuje bakalářské studium. Student prokazuje, že umí aplikovat vědomosti získané při studiu na konkrétním projektu. Bakalářská práce navazuje na vybrané předměty studijního plánu, dílčí výsledky dále vyhodnocuje a vyvozuje z nich patřičné závěry. Pro studenty oboru E.

[1]  Dle zadání

Bakalářská práce

Bakalářská práce zakončuje bakalářské studium. Student prokazuje, že umí aplikovat vědomosti získané při studiu na konkrétním projektu. Bakalářská práce navazuje na vybrané předměty studijního plánu, dílčí výsledky dále vyhodnocuje a vyvozuje z nich patřičné závěry. Pro studenty oboru L.

[1]  Dle zadání

Bakalářská práce

Bakalářská práce zakončuje bakalářské studium. Student prokazuje, že umí aplikovat vědomosti získané při studiu na konkrétním projektu. Bakalářská práce navazuje na vybrané předměty studijního plánu, dílčí výsledky dále vyhodnocuje a vyvozuje z nich patřičné závěry. Pro studenty oboru R.

[1]  Dle zadání

BIM-informační modelování

Předmět se zabývá problematikou Building Information Modeling (BIM) jako moderního nástroje pro řízení a provoz stavebních projektů. Zaměřuje se na zvládnutí základních relevantních software (Autodesk Revit a Autodesk Navisworks) a hlavně pochopení významu BIM v současném stavebnictví a jeho budoucnost a důležitost v jednotlivých fázích stavebních projektů.

[1]  Matějka, P. et al.: Základy implementace BIM na českém stavebním trhu. Fineco, 2012, ISBN 978-80-86590-10-3
[2]  Eastman, C et al.: BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers, and Contractors. Wiley, 2011, ISBN 978-0-470-54137-1
[3]  Kymmel, W.: Building Information Modeling - Planning and managing Construction Projects with 4D CAD and Simulations. McGraw-Hill, 2008, ISBN: 978-0071494-53-7.
[4]  Hardin, B.: BIM and Construction Management: Proven Tools, Methods and Workflows. Sybex, 2009, ISBN 978-04-70402-35-1.
[5]  Jernigan, F.E.: BIG BIM little bim - Second Edition. 4Site Press, 2008, ISBN 978-09-79569-92-0.
[6]  Krygiel, E. a Nies, B.: Green BIM: Successful Sustainable Design with Building Information Modeling. Sybex, 2008, ISBN: 978-04-70239-60-5.
[7]  Reddy, K.P.: BIM for Building Owners and Developers: Making a Business Case for Using BIM on Projects. Wiley, 2012, ISBN: 978-04-70905-98-2.
[8]  Wing, E.: Autodesk Revit Architecture 2012: No Experience Required. Wiley, 2011, ISBN: 978-04-70945-06-3.
[9]  Smith, D.K.: Building Information Modeling: A Strategic Implementation Guide for Architects, Engineers, Constructors, and Real Estate Asset Managers. Wiley, 2009, ISBN: 978-0470250037.
[10]  Weygant, R.S.: BIM Content Development: Standards, Strategies, and Best Practices. Wiley, 2011, ISBN: 978-0470583579.

Construction management

Course is mainly oriented on practical applications of corporate construction management systems. It includes corporate strategy, corporate finance and budgeting, marketing and methods of business development, human resources' management.

[1]  Schaufelberger, John: Construction Business Management; Pearson, 2009
[2]  
[3]  R.Clough et al.:Construction Contracting: Practical Guide to Company Management, 8th.Ed 2015

Diplomový seminář


Diplomový seminář


Diplomová práce

V diplomové práci se student zabývá tématem ze stavebnictví a výstavby, ekonomiky a managementu. Řeší problémy jak z provozní praxe, tak z oblasti vývojové a výzkumné. Obsahuje část textovou, výkresovou a případně dokumentační. V závěru práce vyzvedne student vlastní přínos k zadané tématice. Práce navazuje a rozvíjí poznatky z diplomního projektu.

[1]  Dle zadání

Economics and Management

Introductory lectures to the construction engineering and management both at the corporate and project level, concentrate on methods applicable in the context of construction project management - i.e planning and controlling of all vital processes, contact with all project stakeholders. Contents:1 .Strategic planning and management ofconstruction company,Introduction to construction business management – contemporarytrends, Challenges of construction industry, summary of keymanagement problems. 2.Business strategies to minimize the risk of business failure, plan implementation/control strategies,marketing Comparative analysis of strategies of Skanska AB and Balfour Beatty. 3.Financial management and long term planning,Financial analysis,specific requirements on accounting,financial statements, Project Financing,specific methods of construction contracts,standards according IAS/GAAP,percentage method of revenue and profit recognition. 4.Risk Ma nagement Systems for construction projects.5.Classification of risk in civil engineering contracts,mitigation of risk,RM systems in industry practice.

[1] Mincks, Johnston. Constr. Jobsite Management 2009 plus files from ECM pages

Economics

Course is prevailingly oriented on foundations of construction business and economics. It provides the insight to the most important issues of contractor's accounting and finance management. Course targets all the main financial/economic know-how that any manager of the construction company has to have. Courses are supplemented by the real practise experience of both lecturers in construction contracting business and advisory.

[1] Clough,R.:Construction Contracting,J.Wiley,NY 1994
[2] Frisby T.: Best Business Practices for Builders, RSMeans, 2001 Gould,F.,Joyce,N.:Construction Project Management,2nd edit. Prentice Hall,2002
[3] McGeorge,D.,Palmer,A.:Construction Management – New Directions, Blackwell, London, 2002

Ekonomika a management

BLOK 1 - EKONOMIKA A MANAGEMENT: Výstavba, stavebnictví a stavební dílo. Životní cyklus stavby a projektu. Výstavbový projekt a dokumentace. Zúčastnění na výstavbovém projektu. Závazkové vztahy - smlouvy. Stanovení pořizovací ceny stavby. Cena pozemku. Propočet a souhrnný rozpočet stavby. Časové plánování a síťová analýza. Oceňování stavebních prací a rozpočtování. Položkový rozpočet stavebního objektu. Kalkulace nákladů a nabídková cena. Výrobní kalkulace. Metody kalkulace. Kalkulační vzorec podnikový.Odměňování. Veřejné příjmy a daňová soustava. Zadávání stavební zakázky. Veřejná obchodní soutěž. Smlouva o dílo - doložky, dodatky. Podnikání ve stavebnictví. Organizační uspořádání a řízení stavebního podniku. Řízení zásob. Marketing stavebního podniku. Řízení zhotovování stavby. Controlling. Stavbyvedoucí, mistr, dozor technický, nákladový a autorský. Kontrolní dny. Stavební deník. Jakost provedených prací a dodávek. Výrobní faktury a výsledné kalkulace. Změny a dodatky rozpočtu. Předání a převzetí stavby. BLOK 2 - MAKROEKONOMIE A MIKROEKONOMIE: Základní ekonomické otázky a jejich řešení. Trh, tržní mechanismus, dělba práce, nabídka, poptávka. Teorie mezního užitku, rozhodování spotřebitele. Elasticita poptávky a nabídky. Teorie výroby a produkční funkce, náklady, příjmy a zisk, výrobní faktory. Dokonalá konkurence a model jejího fungování. Nedokonalá konkurence a její současné podoby. Trh půdy a pozemková renta, trh práce a mzda, trh kapitálu a úroková míra. Peníze v tržní ekonomice. Základní makroekonomické pojmy – agregátní poptávka a nabídka, makroekonomická rovnováha, úloha státu. Inflace, nezaměstnanost. Teorie hospodářského cyklu, mezinárodní ekonomické vztahy, platební bilance, měnové kurzy.

[1] Novák, J., Hačkajlová, L., Nováková, J.: Ekonomika a management pro stud. bak.stud. progr.SI, ČVUT, 2004
[2] Kremlová, L.,Krejčí, L.,Čápová, D.,Nováková, J.: Ekonomika a management – podklady ,ČVUT v Praze, 2005
[3] Hačkajlová a kol.. Stavební ekonomika a management, Sobotáles, Praha 2006

Facility management


Financování, investování, kontrakty

Základní kurz finančního řízení, specificky zaměřený na řízení v odvětví stavebnictví.Důraz je kladen na metody financování a účetnictví v úrovni podnik, divize, projekt.Součástí obsahu vazbu na realizaci stavební výroby v rámci tématu standardních kontraktů (construction contracting) a prvků projektového managementu


Finanční řízení a investování L


Finanční řízení, investování a pojišťování


Kalkulace a nabídky R


Kalkulace inženýrských staveb

Cílem předmětu je prohloubení znalostí v oblasti dopravních staveb (silnice, mosty, propustky a opěrné stěny) jak z pohledu ocenění a přípravy staveb (ceny, kalkulace nákladů, zařízení staveniště), tak i z hlediska technologického. Práce s modelem BIM, ekonomická efektivnost dopravních staveb. Literatura: 1/ Schneiderová Heralová, R. - Střelcová, I. - Brožová, L. - Strnad, M.: Oceňování v rámci výstavbového projektu (propočty, položkové rozpočty), Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2013. 2/ Schneiderová Heralová, R. - Střelcová, I. - Vitásek, S. - Strnad, M.: Kalkulace nákladů ve stavebnictví, Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2017. 3/ Bartholomew, S.H.: Estimating and Bidding for Heavy Construction, Prentice - Hall International (UK) Limited, London, 2000. 4/ Šafář, R. a kol. Betonové mosty 2 - přednášky, Praha: ČVUT - Česká technika, 2014.


Kalkulace a nabídky L


Kalkulace a nabídky N2

Tvorba ceny - orientovaná na náklady, konkurenci, poptávku. Náklady ve stavebnictví (stavební konstrukce a práce, stavební objekt, stavba, LCC). Výkaz výměr, rozpočtování, oceňovací podklady Nabídková cena, zadávací dokumentace. Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu. Podklady. Oceňování projektových prací a inženýrských činností. Odměna rozpočtáře, koordinátora BOZP, atd. Ceny projektových prací a inženýrských činností Řízení a ovlivňování výše nákladů - výrobní kalkulace, výrobní faktura, výsledná kalkulace, Kalkulace a analýza nákladů životního cyklu staveb

[1]  Schneiderová Heralová, R., Střelcová, I., Brožová, L., Strnad,M.: Oceňování v rámci výstavbového projektu (propočty, položkové rozpočty), ČVUT, 2013
[2]  Schneiderová Heralová, R.:Udržitelné pořizování staveb (ekonomické aspekty) 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. 256 s.
[3]  Ashworth, A.: Cost studies of buildings, Pearson Education Limited, 2010, 5th edition
[4]  Brook, M.: Estimating and Tendering for Construction Work, Elsevier, 2008, 4th edition

Kalkulace a nabídky 2E

Cena, význam ceny, činitelé ovlivňující cenu, cenové strategie, druhy cen legislativní úprava. Oceňování stavební produkce v jednotlivých etapách projektu, podklady pro oceňování. Tvorba ceny - orientovaná na náklady, konkurenci, poptávku, metody tvorby ceny. Rozpočtování, oceňovací podklady. Hodinové zúčtovací sazby, ceny pro nabídková řízení, software pro oceňování. Ceny projektových prací a inženýrských činností. Kalkulace nákladů životního cyklu stavby (LCC) Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu

[1]  Schneiderová Heralová, R., Střelcová, I., Brožová, L., Strnad,M.: Oceňování v rámci výstavbového projektu (propočty, položkové rozpočty), ČVUT, 2013
[2]  Schneiderová Heralová, R.:Udržitelné pořizování staveb (ekonomické aspekty) 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. 256 s.
[3]  Ashworth, A.: Cost studies of buildings, Pearson Education Limited, 2010, 5th edition
[4]  Brook, M.: Estimating and Tendering for Construction Work, Elsevier, 2008, 4th edition

Legislation

Obtain the knowledge of basic legal problems solution in construction contracting specifically concentrated on project realization

[1]  legal regulations of Czech Rep.,FIDIC contracts, Levin P.:Construction contract claims, changes, and disputes resolution, ASCE Publishing

Management in Construction Company

Construction business and the best practice at the corporate level.

[1]  Schaufelberger, John: Construction business management - 1st ed., Pearson 2009

Management stavební firmy 1

Předmět poskytuje celkový přehled o problematice podniku a podnikání ve stavebnictví. Student je seznámen a aktivně pracuje s pojmy strategie, strategické analýzy, management - strategický, střední, operativní, plánování ve všech úrovních a implementace plánů, organizace, organizační struktury, úrovně řízení v podniku, kontrola, řízení lidských zdrojů, marketing, procesní a projektové řízení, řízení rizik v podniku.


Management A

Přednášky věnující se problematice Facility Managementu jsou postaveny na EU normě ČSN EN 15221 "Facility management", kde je definován tento obor jako integrované řízení všech služeb, které podporují základní činnosti společností. Dále se předmět věnuje problematice provozování budov z technického a ekonomického pohledu. Část přednášek zabývající se ekonomikou seznamuje studenty s projektovým řízením a aplikací jeho metod v praxi architekta/projektanta, vícekriteriálnímu rozhodování a financování investičních projektů. Dále pak stavu a vývoji ČR a stavebnictví.

[1]  VYSKOČIL, V.K., ŠTRUP, O. Facility management-metoda řízení podpůrných činností. 1. vyd. Ostrave : VŠB v Ostravě, 2007. 166 s. ISBN 978-80-248-1569-5.
[2]  VYSKOČIL, V.K., ŠTRUP, O. Podpůrné procesy a snižování režijních nákladů. 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2004. 288 s. ISBN 80-86419-45-2.
[3]  DOLEŽAL, Jan, Pavel MÁCHAL a Branislav LACKO. Projektový management podle IPMA. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4275-5
[4]  Schneiderová Heralová, R. - Beran, V. - Dlask, P.
[5]  Rozhodování (vstupní data, významnost kritérií, hodnocení variant)
[6]  1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. 110 s. ISBN 978-80-01-04982-2
[7]  PROSTĚJOVSKÁ, Zita. Management výstavbových projektů. V Praze: České vysoké učení technické, 2008. ISBN 978-80-01-04142-0

Ekonomika a management

Výstavba, stavebnictví a stavební dílo. Životní cyklus stavby a projektu. Výstavbový projekt a dokumentace. Zúčastnění na výstavbovém projektu. Závazkové vztahy - smlouvy. Stanovení pořizovací ceny stavby. Cena pozemku. Propočet a souhrnný rozpočet stavby. Časové plánování a síťová analýza. Oceňování stavebních prací a rozpočtování. Položkový rozpočet stavebního objektu. Kalkulace nákladů a nabídková cena. Výrobní kalkulace. Metody kalkulace. Kalkulační vzorec podnikový. Odměňování. Veřejné příjmy a daňová soustava. Zadávání stavební zakázky. Veřejná obchodní soutěž. Smlouva o dílo - doložky, dodatky. Podnikání ve stavebnictví. Organizační uspořádání a řízení stavebního podniku. Řízení zásob. Marketing stavebního podniku. Řízení zhotovování stavby. Controlling. Stavbyvedoucí, mistr, dozor technický, nákladový a autorský. Kontrolní dny. Stavební deník. Jakost provedených prací a dodávek. Výrobní faktury a výsledné kalkulace. Změny a dodatky rozpočtu. Předání a převzetí stavby.

[1]  L. Klee: International Construction Contract Law, Wiley Blackwell 2017
[2]  Tománková, J., Čápová, D., Měšťanová, D.: Příprava a řízení staveb, Praha, ČVUT 2008 Novák, J., Hačkajlová, L., Nováková, J.: Ekonomika a management pro studenty bakalářského studijního programu SI, ČVUT v Praze, 2004
[3]  L.Hačkajlová a kol, Stavební ekonomika a management., Sobotáles, Praha 2006
[4]  Hačkajlová, L.: Ekonomika a management 13, Ediční středisko ČVUT. Praha 2005

Plánování a controlling

Plánování a controlling se zaměřením na projektový controlling, seznámení se s moderními nástroji a technikami manažerského rozhodování, které umožňují efektivní řízení stavební firmy a samostatné řešení úloh na reálných projektech s využitím moderních nástrojů řízení (SW pro řízení nákladů, času a zdrojů).

[1]  Kubálek, T., Kubálková, M., Řízení projektů v Microsoft Project, Computer Press, 2010
[2]  Volmuth, H. J., Nástroje controllingu od A do Z, Profess Consulting, 2004
[3]  Klee, L., Smluvní vztahy výstavbových projektů, Wolters Kluwer, 2012
[4]  

Projektový management 2


Počítačová podpora řízení

Předmět je rozdělen do dvou bloků: 1. Počítačová podpora řízení procesů,2. Základní praktiky informačního modelování (BIM). V předmětu se studenti seznámí se základy simulačního přístupu k řízení technicko-ekonomických procesů různé povahy. Součástí je také úvod do počítačové simulace, simulace různých stavebních procesů a praktická aplikace pro příklady z řízení. Druhý blok předmětu představuje náhled na informační modelování v z teoretického a zejména praktického hlediska (3D modelování, liniové stavby, TZB, procesní modelování, formáty, společné datové prostředí).

[1]  1. Beran, V., Dlask, P.: Management udržitelného rozvoje regionů, sídel a obcí, 1. vyd. Praha: ACADEMIA, nakladatelství AV ČR, 2005. 330 s. ISBN 80-200-1201-X
[2]  2. Matějka, P. et al.: Základy implementace BIM na českém stavebním trhu. Fineco, 2012, ISBN 978-80-86590-10-3.
[3]  3. Dlask, P.; Beran, V.; Kubíčková, P., Modelování při řízení, Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011. ISBN 978-80-7357-704-9.
[4]  4. Cryer, C.W. A Math Primer for Engineers, IOS Press, 2014, ISBN 9781614992981
[5]  5. Sokolowski, J.A, Banks, C.M., Handbook of Real-World Applications in Modeling and Simulation, Wiley, ISBN 9781118117774
[6]  6. Eastman, C et al.: BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers, and Contractors. Wiley, 2011, ISBN 978-0-470-54137-1
[7]  7. Smith, D.K.: Building Information Modeling: A Strategic Implementation Guide for Architects, Engineers, Constructors, and Real Estate Asset Managers. Wiley, 2009, ISBN: 978-0470250037.
[8]  8. Hardin, B.: BIM and Construction Management: Proven Tools, Methods and Workflows. Sybex, 2009, ISBN 978-04-70402-35-1.
[9]  9. www.bimdictionary.com

Projekt PŘS

Komplexní projekt z oblasti nabídkové a předvýrobní přípravy a simulace realizace projektu na základě individuálního zadaní pro jednotlivé studenty..

[1]  - Reálná projektová dokumentace stavby
[2]  - Položkový rozpočet.z předmětu 126PKAN
[3]  - Tománková J., Čápová D.: Management staveb FinEco 2013. ISBN 978-80-86590-12-7

Stavební management

Přehled vybraných pojmů. Metody na podporu řízení projektu. Právní normy, normy ČSN a ISO. Základní aspekty Project Managementu.Stavba jako produkt projektu. Cíle, strategie, fáze a okolí výst. projektu . Role managera projektu. Nákupy a smlouvy v projektu. Řízení kvality, řízení rizik. Finanční management a hodnocení projektu. Studie proveditelnosti. Řízení nákladů a zdrojů . Změnová řízení.

[1]  Prostějovská,Z.a kol.: Management výstavbových projektů , ČVUT v Praze, 2008
[2]  Prostějovská, Z.: Finanční řízení a investování. ČVUT v Praze. 2006.
[3]  L. Klee: International Construction Contract Law, Wiley Blackwell 2017
[4]  Tománková, J., Čápová, D., Stavební management, FinEco, 2013
[5]  Zákon o územním plánování a stavebním řádu
[6]  Správní řád
[7]  Zákon o zadávání veřejných zakázek
[8]  Nový občanský zákoník
[9]  Zákon o obchodních korporacích

Management in Construction Company

Lectures from construction corporate management provide a complex approach to problems of contracting business, strategy, finance, engineering and procurement systems..

[1]  Clough et al.:Construction Contracting - Practical Guide 8th Ed.2015
[2]  Bartholomew:Construction Contracting Business and Legal Principles

BIM - Základy informačního modelování

Předmět se zabývá problematikou Building Information Modeling (BIM) jako moderního nástroje pro řízení a provoz stavebních projektů. Zaměřuje se na zvládnutí základních relevantních software (Autodesk Revit a Autodesk Navisworks) a hlavně pochopení významu BIM v současném stavebnictví a jeho budoucnost a důležitost v jednotlivých fázích stavebních projektů.

[1]  Matějka, P. et al.: Základy implementace BIM na českém stavebním trhu. Fineco, 2012, ISBN 978-80-86590-10-3
[2]  Eastman, C et al.: BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers, and Contractors. Wiley, 2011, ISBN 978-0-470-54137-1
[3]  Kymmel, W.: Building Information Modeling - Planning and managing Construction Projects with 4D CAD and Simulations. McGraw-Hill, 2008, ISBN: 978-0071494-53-7.
[4]  Hardin, B.: BIM and Construction Management: Proven Tools, Methods and Workflows. Sybex, 2009, ISBN 978-04-70402-35-1.
[5]  Jernigan, F.E.: BIG BIM little bim - Second Edition. 4Site Press, 2008, ISBN 978-09-79569-92-0.
[6]  Krygiel, E. a Nies, B.: Green BIM: Successful Sustainable Design with Building Information Modeling. Sybex, 2008, ISBN: 978-04-70239-60-5.
[7]  Reddy, K.P.: BIM for Building Owners and Developers: Making a Business Case for Using BIM on Projects. Wiley, 2012, ISBN: 978-04-70905-98-2.
[8]  Wing, E.: Autodesk Revit Architecture 2012: No Experience Required. Wiley, 2011, ISBN: 978-04-70945-06-3.
[9]  Smith, D.K.: Building Information Modeling: A Strategic Implementation Guide for Architects, Engineers, Constructors, and Real Estate Asset Managers. Wiley, 2009, ISBN: 978-0470250037.
[10]  Weygant, R.S.: BIM Content Development: Standards, Strategies, and Best Practices. Wiley, 2011, ISBN: 978-0470583579.

Construction contracting

Construction contracting is other word for doing business in construction using standard procurement systems and applying given types of standard contracts.This concept is considered a basis for any realized project oriented on success

[1]  All materials are to be at cloud page of the course

Energetický management budov


Individuální podnikání

Cílem předmětu je poskytnout informace nezbytné k samostatné podnikatelské činnosti a podpořit a rozvíjet u studentů podnikatelské myšlení. Podat objektivní a ucelený pohled na podnikání v ČR. Poukázat na podnikatelské chyby, které jsou příčinou vysoké mortality. Dále studenti získají znalosti potřebné pro založení různých forem podnikatelských subjektů, znalosti potřebné pro orientaci v daňových záležitostech, v platbách pojistného, v pracovně právních vztazích. Okruhy témat: Novodobá historie podnikání, podnikatelské prostředí v ČR a srovnání s jinými zeměmi. Specifika malého podnikání - výhody - nevýhody - příležitosti - hrozby. Specifika stavební firmy a stavebního trhu. Úspěšní podnikatelé a jejich tajemství úspěchu. Osobnost podnikatele a příčiny jeho selhání. Životní cyklus malé firmy a krize z růstu. Budování malého podniku. Řízení a plánování v malém podniku. Podnikatelský nápad, vize a mise. Podnikatelský plán. Intuitivní marketing. Finanční zdroje pro podnikání. Založení podnikatelského subjektu (FO, PO) - právní minimum. Problematika daně z příjmu a DPH, sociálního a zdravotního pojištění podnikatele - daňové minimum.


Management stavební firmy L


Software pro oceňování stav. produkce

Náplní předmětu je seznámení s oceňovacími software pro oceňování stavební produkce v ČR

[1]  Všechna výuka probíhá v PC učebně přímo na oceňovacích programech

Řízení vlastní stavební firmy

Cílem předmětu je poskytnout informace nezbytné k samostatné podnikatelské činnosti a podpořit a rozvíjet u studentů podnikatelské myšlení. Podat objektivní a ucelený pohled na podnikání v ČR. Poukázat na podnikatelské chyby, které jsou příčinou vysoké mortality. Dále studenti získají znalosti potřebné pro založení různých forem podnikatelských subjektů, znalosti potřebné pro orientaci v daňových záležitostech, v platbách pojistného, v pracovně právních vztazích. Okruhy témat: Novodobá historie podnikání, podnikatelské prostředí v ČR a srovnání s jinými zeměmi. Specifika malého podnikání - výhody - nevýhody - příležitosti - hrozby. Specifika stavební firmy a stavebního trhu. Úspěšní podnikatelé a jejich tajemství úspěchu. Osobnost podnikatele a příčiny jeho selhání. Životní cyklus malé firmy a krize z růstu. Budování malého podniku. Řízení a plánování v malém podniku. Podnikatelský nápad, vize a mise. Podnikatelský plán. Intuitivní marketing. Finanční zdroje pro podnikání. Založení podnikatelského subjektu (FO, PO) - právní minimum. Problematika daně z příjmu a DPH, sociálního a zdravotního pojištění podnikatele - daňové minimum.

[1]  Frková, J. 2010: Malé a střední podnikání. Výukový materiál MUVS
[2]  Barow, C., Burke, G., Molian D., Brown, R. 2005: Enerprise Development: The Challeges of Starting, Growing and Selling Businesesses. Thomson.
[3]  Gerber, 2006: Ppodnikatelský mýtus. ManagementPress

Základy inovačního podnikání


2C11 Business Economics and Entrepreneurship


Advanced Master Project


 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz