CTU

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta stavební

K 126 - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Předměty aktuálního semestru -- zimní 2017/18

přejděte na archiv


semestr zimní 2017/18


semestr letní 2016/17


Development staveb

Investiční projekty ve výstavbě, Specifika soukromých a veřejných investic, Studie využitelnosti, Rozhodování o investicích, Analýza CBA, Rizika developerských projektů, Obchodní veřejná soutěž, její vliv na závazky účastníků. Zajištění závazku - smluvní pokuta, ručení. Odstoupení od smlouvy. Hlavní smluvní typy ve výstavbě. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy, její podstata a význam. Smlouva o dílo, možnosti jejího uplatnění ve fázi přípravy i realizace staveb.


Ekonomika stavební firmy a strategie

Předmět je zaměřen na podstatné rozšíření znalostí vybraných témat ekonomiky stavební firmy jako jsou strategické řízení a obecné problémy stavební firmy, možnosti rozvoje organizačních struktur na úrovni stavba - závod, podnik - skupina podniků, procedurově orientované rozhodování v jednotlivých oblastech (nabídkové řízení a prerealizační fáze, řízení rizik z realizace a financování zakázek, zamezení sporů a arbitráží, plánovací procesy stavba - podnik), řízení produktivity a pojem konstruktabilita. V průběhu semestru se zpracovávají dvě seminární práce.


Ekonomicko-matematická analýza volby


Evropské fondy - možnost spolufinancování projektů

Význam evropské dotační politiky a její struktura v ČR. Zaměření na tzv. HARD projekty - tj. možnosti spolufinancování investičních projektů. Cílem předmětu je vybavit studenty znalostí o možnostech získání prostředků z EU fondů a národních fondů na financování investičních či výzkumných projektů. Student zpracuje studii proveditelnosti vlastního návrhu projektu z reálného prostředí. Předmět je obsahově zaměřen na - Specifikaci předmětu projektu - Identifikaci možných zdrojů financování, prioritní oblasti jejich využití a aplikaci na vybraný projekt - Metodiku tvorby návrhu projektu - Finanční analýzu projektu včetně ekonomického vyhodnocení - Cost Benefit analýzu.

[1]  Sieber, P. 2007.: Feasibility Study - methodological handbook. Ministry of Regional Development. Praha
[2]  Bukovský, J., Frková, J. 2004: Finanční a ekonomická analýza veřejně prospěšných projektů. ČVUT Praha
[3]  Sieber, P. 2007: Analýza nákladů a přínosů. MMR

Hodnotové inženýrství (Value inženýrství)

Metody vícekriteriálního hodnocení a hodnotové inženýrství ve stavebnictví. Možnosti vyjádření hodnoty variant (investiční záměr, návrh stavby, inovovaná technologie, výrobek apod.). Hodnota pro zákazníka v rámci celého životního cyklu. Stanovení hodnoty variant za rizika a nejistoty. Stanovení nákladů na funkce, analýza nákladů, technologická analýza. Analýza nákladů životního cyklu. Význam prognózování v rozhodování ekonomických subjektů při adaptivním a racionálním očekávání. Seminární práce je zaměřena individuálně ve vazbě na téma disertační práce (sběr informací pro rozhodování, diagnostika problému, inženýrská tvůrčí práce, specifické problémy hodnocení variant aj.).

[1]  Kelly, J., Male, S., Graham, D.: Value management of Construction Projects, Blackwell
[2]  Publishing, 2004
[3]  Vlček, R.: Hodnota pro zákazníka, Management Press, 2002
[4]  Fotr, J., Švecová, L., Dědina, J., Hrůzová, H., Richter, J. : Manažerské rozhodování -
[5]  postupy, metody a nástroje, Ekopress, 2010
[6]  Dell´Isola, A.: Value Engineering : Practical Applications for Design, Construction,
[7]  Maintenance and Operations, RS Means, 1997

Logistika

Role logistiky v podniku, koncepce celkových nákladů, vztah logistických činnosti a nákladů. Uplatnění logistiky ve stavebním podniku. Logistické informační systémy. Koncepce a řízení zásob, význam zásob, klasifikace zásob, analýza ABC, XYZ, řízení toku materiálu, TQM. Skladování, funkce skladových operací, manipulace s materiálem. Nákup, jeho funkce a úkoly, průzkum a plánování v oblasti nákupu, výběr a hodnocení dodavatelů. Služby poskytované zákazníkům, budování vztahu se zákazníkem. Metodický aparát logistiky. Organizace efektivního logistického systému. Propojení logistické strategie se strategií podniku. Logistický controlling. Zásady úspěšného zavedení logistiky v podniku.

[1]  Lambert,D.M.,Stock,J.R.,Ellram,L.M.:Logistika.Computer Press, 2000.
[2]  Pernica,.P.: Logistika (Supply Chain Management) pro 21. století, 1 700 stran ,120 případových studií, výkladový slovník

Řízení staveb a technologie

Stavebně organizační projektování výstavby objektů. Členění stavby na organizační etapy, jejich charakteristika a vzájemný vztah. Standardní výrobní postupy. Kloubení etap a procesů stavební části a procesů montáže technických zařízení. Vazba technologie provádění stavby na konstrukční řešení. Informační systém v oblasti přípravy a realizace stavby. Doklady, jejich obsah, vstupy, výstupy a vazby. Zdroje financování stavby a možnosti jejich použití.


Technicko-ekonomické modelování


Metody vědecké práce


Projekty podporované z prostředků Evropské Unie

Význam evropské dotační politiky a její struktura v ČR. Zaměření na tzv. HARD projekty - tj. možnosti spolufinancování investičních projektů. Cílem předmětu je vybavit studenty znalostí o možnostech získání prostředků z EU fondů a národních fondů na financování investičních či výzkumných projektů. Student zpracuje studii proveditelnosti vlastního návrhu projektu z reálného prostředí. Předmět je obsahově zaměřen na - Specifikaci předmětu projektu - Identifikaci možných zdrojů financování, prioritní oblasti jejich využití a aplikaci na vybraný projekt - Metodiku tvorby návrhu projektu - Finanční analýzu projektu včetně ekonomického vyhodnocení - Cost Benefit analýzu.

[1]  Sieber, P. 2007: Feasibility Study - methodological handbook. Ministry of Regional Development. Praha
[2]  Bukovský, J., Frková, J. 2004: Finanční a ekonomická analýza veřejně prospěšných projektů. ČVUT Praha
[3]  Sieber, P. 2007: Analýza nákladů a přínosů. MMR

Řízení jakosti a spolehlivosti (spolupráce s K122)

Předmět spolehlivostního inženýrství a inženýrství jakosti. Stavební objekt a stavební proces. Proces řízení spolehlivosti (RAP) a řízení jakosti (QA/QCP). RAP = stanovení požadavků na objekt/proces, QA/QCP = zajištění požadavků. Defektologické pojmy. Teoretické nástroje: matematická statistika a teorie pravděpodobnosti (náhodné procesy), teorie rozhodování, analýza rizika, metoda Monte Carlo. Aplikační nástroje: smlouvy, specifikace, postupy řízení stavby. Zajištění jakosti v průběhu stavebního procesu (stavebníkův záměr, projekt, výběrové řízení a zadání zakázky, dodavatel a subdodavatel, realizace, provoz, demolice, právní problematika). Odpovědnost za jakost. Dozory: autorský, technický a nákladový. Aprobace stavebních objektů a procesů (commissioning). Druhy stavebních zakázek a jejich vliv na jakost a spolehlivost (klasické zakázky, zakázky D/B). - Praktická aplikace průběžně ve výkladu.


Simulace rizik v řízení staveb

Pojem řízení, pojem rizika, neurčitost, nejistota. Stávající stav teoretického aparátu. Objektová prezentace praktických aplikací. Lineární a nelineární modely. Stabilita a rizika, modely chování, charakteristiky chování. Simulace elementárních úloh, simulace návazných a plánových procesů. Chaos a fraktály. Typické úlohy ekonomiky stavebnictví s nestabilním chováním z titulu rizika vstupních parametrů. Aplikace na rozsáhlých úlohách přípravy a realizace stavby. Vývojové prostředí aplikačních úloh. Možnosti vlastní realizace aplikačních příkladů. Realizace vlastní aplikace, její rozbor a popis. Předmět nabízí získání rozšířených zkušeností při aplikaci a zkoumání rizikových faktorů v technicko-ekonomických procesech. Jedná se o simulace elementárních úloh, simulace návazných a plánových procesů, chaos, fraktály a typické úlohy ekonomiky stavebnictví s nestabilním chováním z titulu rizika vstupních parametrů. Absolvent se seznámí s pojmy řízení, rizika, neurčitost, nejistota a navrhne komplexní řídicí zásahy v daných souvislostech. Možností je zpracovat vlastní aplikační příklad rozsáhlého charakteru. Výstupem je materiál směřující k jeho publikaci.


Projektový management a Facility Management

Projekt a projektový management. Cíle, vývoj a fáze projektu. Plán struktury projektu. Metody, techniky a nástroje projektového managementu. Lidský faktor - formy organizace projektu, týmová práce a role a odpovědnosti projektového manažera. Mezinárodní standardy a ISO 21500. Využití projektového managementu ve stavební praxi. Facility management - integrace podpůrných činností. Správa budov jako nejvýznamnější složka FM. Definice "3P" - pracovníci, prostory, procesy. Typy facility managerů. Problematika in/outsourcingu a jeho formy. Standardy EU v FM.

[1]  Rosenau , M.D. : Řízení projektů. Computer Press, Praha 2000, Dolanský,V. et al.:Projektový management,Grada 2006 Frisby,T.:How to Survive in Construction,RSMeans 1998, Levy,S.: Project Management in Construction,McGrawHill 2000

Teorie řízení

Funkce managementu ? rozhodování, plánování, organizování, koordinace, motivování a vedení lidí, kontrola a její formy. Komunikování, informační systémy pro řízení. Profil manažera, osobnostní charakteristiky a předpoklady pro úspěšný výkon manažerské funkce. Organizační struktura a projektování organizace. Provozní (operativní) management. Management hodnotového řetězce. Inovace jako odraz aktuálních změn a vývoje okolí. Konkurenceschopnost v globálním ekonomickém prostředí. Management znalostí. Koncepce měkkých a tvrdých faktorů podnikové prosperity. Vybrané problémy předmětu podle zaměření doktorské disertační práce.


Aplikovaná a ekonomická statistika

Statistická inference. Teorie pravděpodobnosti. Diskrétní a spojitá náhodná veličina. Charakteristiky rozdělení. Jednotlivé typy rozdělení. Vícerozměrné rozdělení. Korelace. Bodové a intervalové odhady parametrů.Lineární regrese.

[1]  Jarušková D.: Pravděpodobnost a matematická statistika, skripta ČVUT.
[2]  
[3]  Jarušková D., Hála M.: Pravděpodobnost a matematická statistika - Příklady, skripta ČVUT.

Bakalářská práce

Bakalářská práce zakončuje bakalářské studium. Student prokazuje, že umí aplikovat vědomosti získané při studiu na konkrétním projektu. Bakalářská práce navazuje na vybrané předměty studijního plánu, dílčí výsledky dále vyhodnocuje a vyvozuje z nich patřičné závěry.

[1]  Dle zadání

Bakalářská práce


Bakalářská práce


BIM-informační modelování


Diplomová práce

V diplomové práci se student zabývá tématem ze stavebnictví a výstavby, ekonomiky a managementu. Řeší problémy jak z provozní praxe, tak z oblasti vývojové a výzkumné. Obsahuje část textovou, výkresovou a případně dokumentační. V závěru práce vyzvedne student vlastní přínos k zadané tématice. Práce navazuje a rozvíjí poznatky z diplomního projektu.

[1]  Dle zadání

Economics and management

A-Z of construction engineering and management both at the corporate and project level. Course concentrates on methods applicable in the context of construction project management - e.g. planning and controlling of all vital processes, contact with external environment of the company and its projects etc. Lectures are based on the construction industry real practice experience of all course's lecturers.

[1]  J.Schaufelberger,L.Holm: Management of Construction Projects, Prentice Hall, 2002, F.Gould, N.Joyce: Construction Project Management, Prentice Hall, 2003, J.Callan, H.Rice: Construction Accounting Deskbook 2000, Harcourt,2000

Economics

Course is prevailingly oriented on foundations of construction business and economics. It provides the insight to the most important issues of contractor's accounting and finance management. Courses are supplemented by the real practise experience of both lecturers in construction contracting business and advisory.

[1] Clough,R.:Construction Contracting,J.Wiley,NY 1994
[2] Frisby T.: Best Business Practices for Builders, RSMeans, 2001 Gould,F.,Joyce,N.:Construction Project Management,2nd edit. Prentice Hall,2002
[3] McGeorge,D.,Palmer,A.:Construction Management – New Directions, Blackwell, London, 2002

Ekonomika a management

BLOK 1 - EKONOMIKA A MANAGEMENT: Výstavba, stavebnictví a stavební dílo. Životní cyklus stavby a projektu. Výstavbový projekt a dokumentace. Zúčastnění na výstavbovém projektu. Závazkové vztahy - smlouvy. Stanovení pořizovací ceny stavby. Cena pozemku. Propočet a souhrnný rozpočet stavby. Časové plánování a síťová analýza. Oceňování stavebních prací a rozpočtování. Položkový rozpočet stavebního objektu. Kalkulace nákladů a nabídková cena. Výrobní kalkulace. Metody kalkulace. Kalkulační vzorec podnikový.Odměňování. Veřejné příjmy a daňová soustava. Zadávání stavební zakázky. Veřejná obchodní soutěž. Smlouva o dílo - doložky, dodatky. Podnikání ve stavebnictví. Organizační uspořádání a řízení stavebního podniku. Řízení zásob. Marketing stavebního podniku. Řízení zhotovování stavby. Controlling. Stavbyvedoucí, mistr, dozor technický, nákladový a autorský. Kontrolní dny. Stavební deník. Jakost provedených prací a dodávek. Výrobní faktury a výsledné kalkulace. Změny a dodatky rozpočtu. Předání a převzetí stavby. BLOK 2 - MAKROEKONOMIE A MIKROEKONOMIE: Základní ekonomické otázky a jejich řešení. Trh, tržní mechanismus, dělba práce, nabídka, poptávka. Teorie mezního užitku, rozhodování spotřebitele. Elasticita poptávky a nabídky. Teorie výroby a produkční funkce, náklady, příjmy a zisk, výrobní faktory. Dokonalá konkurence a model jejího fungování. Nedokonalá konkurence a její současné podoby. Trh půdy a pozemková renta, trh práce a mzda, trh kapitálu a úroková míra. Peníze v tržní ekonomice. Základní makroekonomické pojmy – agregátní poptávka a nabídka, makroekonomická rovnováha, úloha státu. Inflace, nezaměstnanost. Teorie hospodářského cyklu, mezinárodní ekonomické vztahy, platební bilance, měnové kurzy.

[1] Novák, J., Hačkajlová, L., Nováková, J.: Ekonomika a management pro stud. bak.stud. progr.SI, ČVUT, 2004
[2] Kremlová, L.,Krejčí, L.,Čápová, D.,Nováková, J.: Ekonomika a management – podklady ,ČVUT v Praze, 2005
[3] Hačkajlová a kol.. Stavební ekonomika a management, Sobotáles, Praha 2006

Finanční management


Inženýring


Kalkulace a nabídky 1

Organizace a normování práce v podniku, členění výrobního procesu, spotřeba času - třídění, metody studia práce, časové studie, normování spotřeby práce, normativní soustava ve stavebnictví. Odměňování práce, mzda v právních předpisech, mzdový systém, vnitřní mzdový předpis, Katalog prací. Náklady a jejich klasifikace, členění nákladů, běžné kalkulační metody a techniky, kalkulační základny. Metody absorpční a neabsorpční kalkulace, dynamizace kalkulace, kalkulace nákladů na stroje,individuální kalkulace nákladů,, kalkulační vzorec, obsah jednotlivých nákladových složek. Modelování nákladů, analýza bodu zvratu. Kalkulace nákladů s využitím funkční analýzy. Řízení nákladů - výrobní kalkulace, výrobní faktura, výsledná kalkulace. Ovlivňování výše nákladů na materiál, mzdy, provoz strojů, režie.

[1]  Schneiderová Heralová, R., Kadlčáková, A., Kremlová, L.: Kalkulace a nabídky 1, ČVUT, 2006 a 2009
[2]  Lhotský, O.: Organizace a normování práce v podniku, ASPI, 2005
[3]  Ashworth, A.: Cost studies of buildings, Pearson Education Limited, 2010, 5th edition
[4]  Brook, M.: Estimating and Tendering for Construction Work, Elsevier, 2008, 4th edition
[5]  Potts, K.: Construction Cost Management, learning from case studies, Taylor and Francis, 2008

Kalkulace a nabídky N1

Organizace a normování práce v podniku, výrobní proces - členění. Spotřeba času - třídění. Metody studia práce, časové studie (snímek pracovního dne, momentové pozorování, snímky operace). Normování spotřeby práce - druhy norem a normativů, metody stanovení norem, ukazatele využití směny. Spotřeba pracovních předmětů - normování, příklady. Normativní základna ve stavebnictví. Potřeba pracovních prostředků - normální výrobnost, kapacitní normy, příklady, zahraniční podklady. Odměňování práce - mzda v právních předpisech, mzdový systém, katalog prací, kalkulace mzdové sazby. Náklady a jejich klasifikace, členění nákladů. Kalkulační metody a techniky - klasifikace, běžné kalkulační techniky (kalkulace dělením, přirážková kalkulace, s indexy, režijní paušály), kalkulační základny. Dynamizace kalkulace, kalkulace nákladů na stroje - dynamická a normativní metoda, příklady, podklady ČR a zahraničí. Kalkulační vzorec, obsah jednotlivých nákladových složek, příklady. Podklady ČR a zahraničí, kalkulační vzorce v software pro rozpočtování. Metody absorpční kalkulace (prostá, zakázková, fázová, postupná, rozdílová). Metody neabsorpční kalkulace (analýza ABC, metoda variabilních nákladů). Modelování nákladů, analýza bodu zvratu, kalkulace nákladů s využitím funkční analýzy.

[1]  SCHNEIDEROVÁ HERALOVÁ, R.:Udržitelné pořizování staveb (ekonomické aspekty) 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. 256 s. ISBN 978-80-7357-642-4.
[2]  SCHNEIDEROVÁ HERALOVÁ, R. Užitek, náklady a cena při pořizování, správě a obnově veřejného majetku.
[3]  1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. 150 s. ISBN 978-80-01-03890-1.
[4]  SCHNEIDEROVÁ HERALOVÁ, R. - KREMLOVÁ, L. - KADLČÁKOVÁ, A. Kalkulace a nabídky. 1. vyd
[5]  Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, 2006. 243 s. ISBN 80-01-03532-8.
[6]  Ashworth, A.: Cost studies of buildings, Pearson Education Limited, 2010, 5th edition
[7]  Brook, M.: Estimating and Tendering for Construction Work, Elsevier, 2008, 4th edition
[8]  Potts, K.: Construction Cost Management, learning from case studies, Taylor and Francis, 2008

Management stavební firmy 2

Předmět je rozdělen do dvou navazujících částí: část Finanční účetnictví a část Investice. V první části je představen význam, funkce účetnictví, akruální princip, pro koho jsou informace z účetnictví určeny, finanční x manažerské účetnictví, propojení pro daňové účely, legislativa - české standardy, IFRS, US GAAP. Rozvaha, aktivní a pasivní účty, bilanční princip a účtování, Výsledovka, nákladové a výnosové účty, účetní závěrka, zisk provozní, finanční. Rozdělení zisku. Časové rozlišení nákladů a výnosů. Nedokončená výroba ve stavebnictví. Odpisy majetku - metody účetních odpisů, daňové odpisy. Finanční majetek. Cash Flow - nepřímá metoda.

[1]  Pelák, J. 2009: Účetnictví v příkladech - repetitorium k základům účetnictví. VŠE
[2]  Roubíčková, J. 2009: Finanční účetnictví I - sbírka řešených úloh, VŠE
[3]  Walther, L., Skousen, CH. 2008: Basics of Accounting & Information Processing. Bookboon.

Management stavební firmy N

Předmět poskytuje celkový přehled o problematice podniku a podnikání ve stavebnictví. Student je seznámen a aktivně pracuje s pojmy strategie, strategické analýzy, management - strategický, střední, operativní, plánování ve všech úrovních a implementace plánů, organizace, organizační struktury, úrovně řízení v podniku, kontrola, řízení lidských zdrojů, marketing, procesní a projektové řízení, řízení rizik v podniku.


Oceňování nemovitostí

Základní pojmy z oblasti oceňování nemovitost, Metody oceňování nemovitostí, účel a použití, Teorie oceňování. Nákladová metoda, Porovnávací metoda, Výnosová metoda. Analýza tržní hodnoty - metody závěrečné analýzy tržní hodnoty. Administrativní cena nemovitostí. Oceňování nemovitostí v bankovnictví, pojišťovnictví, v obchodních aktivitách, ve správě majetku. Oceňování věcných břemen a služebností. Speciální metody oceňování pozemků. Znalecký posudek, zpráva o ocenění nemovité věci.

[1]  Schneiderová Heralová, R.: Oceňování nemovitých věcí. 1. vyd. Praha: Fineco, 2015.
[2]  Ort, P. : Moderní metody oceňování majetku na tržních principech, BIVŠ, Praha, 2006
[3]  Ort, P. Oceňování nemovitostí na tržních principech, BIVŠ, Praha, 2007
[4]  Ort, P., Schneiderová Heralová, R.: Oceňování nemovitostí a cenové mapy, 2008, Verlag Dashofer
[5]  Aktuální znění oceňovací vyhlášky

Projekt KAN

Zpracování individuálního zadaní - kontrolní položkový rozpočet investora stanovený pomocí aplikačního software.


Plánování a controlling


Projektový management 1


Příprava a řízení staveb

Fáze výstavbového projektu, investorská činnost, projektová příprava, dodavatelská příprava, řízení subdodávek, metody časového plánování, řízení nákladů, zadávání zakázek a smluvní management, bezpečnostní management, systém řízení kvality, environmentální management.

[1]  Tománková, J., Čápová, D.: Příprava a řízení staveb Sbírka příkladů, ČVUT, Praha, 2007
[2]  Tománková, J., Čápová, D. Management staveb. FinEco, Praha, 2013
[3]  

Příprava a řízení staveb

Výstavbový projekt, Fáze výstavbového projektu, investorská činnost, projektová příprava, metody časového plánování, řízení nákladů, dodavatelská příprava, řízení subdodávek, zadávání zakázek a smluvní management, bezpečnostní management, systém řízení kvality, environmentální management.

[1]  Tománková, J., Čápová, D.: Příprava a řízení staveb Sbírka příkladů. ČVUT, Praha, 2007
[2]  Tománková, J., Čápová, D. Management staveb. FinEco, Praha, 2013

Projekt PŘS

Komplexní projekt z oblasti nabídkové a předvýrobní přípravy a simulace realizace projektu na základě individuálního zadaní pro jednotlivé studenty..

[1]  - Reálná projektová dokumentace stavby
[2]  - Položkový rozpočet.z předmětu 126PKAN
[3]  - Tománková J., Čápová D.: Management staveb FinEco 2013. ISBN 978-80-86590-12-7

Řízení stavebních projektů


Stavební právo, soutěže a kontrakty


Stavební management


Excel pro praxi


Oceňování nemovitostí

Základní pojmy z oblasti oceňování nemovitost, Metody oceňování nemovitostí, účel a použití, Teorie oceňování. Nákladová metoda, Porovnávací metoda, Výnosová metoda. Analýza tržní hodnoty - metody závěrečné analýzy tržní hodnoty. Administrativní cena nemovitostí. Oceňování nemovitostí v bankovnictví, pojišťovnictví, v obchodních aktivitách, ve správě majetku. Oceňování věcných břemen a služebností. Speciální metody oceňování pozemků. Znalecký posudek, zpráva o ocenění nemovité věci.

[1]  Schneiderová Heralová, R.: Oceňování nemovitých věcí. 1. vyd. Praha: Fineco, 2015.
[2]  Ort, P. : Moderní metody oceňování majetku na tržních principech, BIVŠ, Praha, 2006
[3]  Ort, P. Oceňování nemovitostí na tržních principech, BIVŠ, Praha, 2007
[4]  Ort, P., Schneiderová Heralová, R.: Oceňování nemovitostí a cenové mapy, 2008, Verlag Dashofer
[5]  Aktuální znění oceňovací vyhlášky

BIM - Základy informačního modelování


Manažerské informační systémy

Architektura podnikových IS, interní a externí informační zdroje na podporu manažerského rozhodování - Business Intelligence, informační strategie podniku, efektivnost IS, struktura a funkce manažerských IS, multidimensionální databáze a technologie OLAP, postup pří výstavbě a zavádění manažerských IS, praktická ukázka aplikací Business Navigation System a systému COGNOS ve stavebních firmách, řízení znalostí a znalostní báze pro podporu strategického řízení, Competitive Intelligence.

[1]  Molnár Z.: Efektivnost informačních systémů. Grada Publishing 2001
[2]  Bébr R., Doucek P.: Informační systémy pro podporu manažerské práce. Profesional Publishing, 2005

Řízení vlastní stavební firmy

Cílem předmětu je poskytnout informace nezbytné k samostatné podnikatelské činnosti a podpořit a rozvíjet u studentů podnikatelské myšlení. Podat objektivní a ucelený pohled na podnikání v ČR. Poukázat na podnikatelské chyby, které jsou příčinou vysoké mortality. Dále studenti získají znalosti potřebné pro založení různých forem podnikatelských subjektů, znalosti potřebné pro orientaci v daňových záležitostech, v platbách pojistného, v pracovně právních vztazích. Okruhy témat: Novodobá historie podnikání, podnikatelské prostředí v ČR a srovnání s jinými zeměmi. Specifika malého podnikání - výhody - nevýhody - příležitosti - hrozby. Specifika stavební firmy a stavebního trhu. Úspěšní podnikatelé a jejich tajemství úspěchu. Osobnost podnikatele a příčiny jeho selhání. Životní cyklus malé firmy a krize z růstu. Budování malého podniku. Řízení a plánování v malém podniku. Podnikatelský nápad, vize a mise. Podnikatelský plán. Intuitivní marketing. Finanční zdroje pro podnikání. Založení podnikatelského subjektu (FO, PO) - právní minimum. Problematika daně z příjmu a DPH, sociálního a zdravotního pojištění podnikatele - daňové minimum.

[1]  Frková, J. 2010: Malé a střední podnikání. Výukový materiál MUVS
[2]  Barow, C., Burke, G., Molian D., Brown, R. 2005: Enerprise Development: The Challeges of Starting, Growing and Selling Businesesses. Thomson.
[3]  Gerber, 2006: Ppodnikatelský mýtus. ManagementPress

Development staveb


Ekonomika stavební firmy a strategie


Ekonomicko-matematická analýza volby


Evropské fondy - možnost spolufinancování projektů

Význam evropské dotační politiky a její struktura v ČR. Zaměření na tzv. HARD projekty - tj. možnosti spolufinancování investičních projektů. Cílem předmětu je vybavit studenty znalostí o možnostech získání prostředků z EU fondů a národních fondů na financování investičních či výzkumných projektů. Student zpracuje studii proveditelnosti vlastního návrhu projektu z reálného prostředí. Předmět je obsahově zaměřen na - Specifikaci předmětu projektu - Identifikaci možných zdrojů financování, prioritní oblasti jejich využití a aplikaci na vybraný projekt - Metodiku tvorby návrhu projektu - Finanční analýzu projektu včetně ekonomického vyhodnocení - Cost Benefit analýzu.


Hodnotové inženýrství (Value inženýrství)

Metody vícekriteriálního hodnocení a hodnotové inženýrství ve stavebnictví. Možnosti vyjádření hodnoty variant (investiční záměr, návrh stavby, inovovaná technologie, výrobek apod.). Hodnota pro zákazníka v rámci celého životního cyklu. Stanovení hodnoty variant za rizika a nejistoty. Stanovení nákladů na funkce, analýza nákladů, technologická analýza. Analýza nákladů životního cyklu. Význam prognózování v rozhodování ekonomických subjektů při adaptivním a racionálním očekávání. Seminární práce je zaměřena individuálně ve vazbě na téma disertační práce (sběr informací pro rozhodování, diagnostika problému, inženýrská tvůrčí práce, specifické problémy hodnocení variant aj.).


Logistika


Řízení staveb a technologie


Technicko-ekonomické modelování


Metody vědecké práce


Projekty podporované z prostředků Evropské Unie


Řízení jakosti a spolehlivosti (spolupráce s K122)

Předmět spolehlivostního inženýrství a inženýrství jakosti. Stavební objekt a stavební proces. Proces řízení spolehlivosti (RAP) a řízení jakosti (QA/QCP). RAP = stanovení požadavků na objekt/proces, QA/QCP = zajištění požadavků. Defektologické pojmy. Teoretické nástroje: matematická statistika a teorie pravděpodobnosti (náhodné procesy), teorie rozhodování, analýza rizika, metoda Monte Carlo. Aplikační nástroje: smlouvy, specifikace, postupy řízení stavby. Zajištění jakosti v průběhu stavebního procesu (stavebníkův záměr, projekt, výběrové řízení a zadání zakázky, dodavatel a subdodavatel, realizace, provoz, demolice, právní problematika). Odpovědnost za jakost. Dozory: autorský, technický a nákladový. Aprobace stavebních objektů a procesů (commissioning). Druhy stavebních zakázek a jejich vliv na jakost a spolehlivost (klasické zakázky, zakázky D/B). - Praktická aplikace průběžně ve výkladu.


Simulace rizik v řízení staveb

Pojem řízení, pojem rizika, neurčitost, nejistota. Stávající stav teoretického aparátu. Objektová prezentace praktických aplikací. Lineární a nelineární modely. Stabilita a rizika, modely chování, charakteristiky chování. Simulace elementárních úloh, simulace návazných a plánových procesů. Chaos a fraktály. Typické úlohy ekonomiky stavebnictví s nestabilním chováním z titulu rizika vstupních parametrů. Aplikace na rozsáhlých úlohách přípravy a realizace stavby. Vývojové prostředí aplikačních úloh. Možnosti vlastní realizace aplikačních příkladů. Realizace vlastní aplikace, její rozbor a popis. Předmět nabízí získání rozšířených zkušeností při aplikaci a zkoumání rizikových faktorů v technicko-ekonomických procesech. Jedná se o simulace elementárních úloh, simulace návazných a plánových procesů, chaos, fraktály a typické úlohy ekonomiky stavebnictví s nestabilním chováním z titulu rizika vstupních parametrů. Absolvent se seznámí s pojmy řízení, rizika, neurčitost, nejistota a navrhne komplexní řídicí zásahy v daných souvislostech. Možností je zpracovat vlastní aplikační příklad rozsáhlého charakteru. Výstupem je materiál směřující k jeho publikaci.


Projektový management a Facility Management


Teorie řízení

Funkce managementu ? rozhodování, plánování, organizování, koordinace, motivování a vedení lidí, kontrola a její formy. Komunikování, informační systémy pro řízení. Profil manažera, osobnostní charakteristiky a předpoklady pro úspěšný výkon manažerské funkce. Organizační struktura a projektování organizace. Provozní (operativní) management. Management hodnotového řetězce. Inovace jako odraz aktuálních změn a vývoje okolí. Konkurenceschopnost v globálním ekonomickém prostředí. Management znalostí. Koncepce měkkých a tvrdých faktorů podnikové prosperity. Vybrané problémy předmětu podle zaměření doktorské disertační práce.


Aplikovaná a ekonomická statistika


Bakalářská práce

Bakalářská práce zakončuje bakalářské studium. Student prokazuje, že umí aplikovat vědomosti získané při studiu na konkrétním projektu. Bakalářská práce navazuje na vybrané předměty studijního plánu, dílčí výsledky dále vyhodnocuje a vyvozuje z nich patřičné závěry.


Bakalářská práce


Bakalářská práce


BIM-informační modelování


Diplomová práce

V diplomové práci se student zabývá tématem ze stavebnictví a výstavby, ekonomiky a managementu. Řeší problémy jak z provozní praxe, tak z oblasti vývojové a výzkumné. Obsahuje část textovou, výkresovou a případně dokumentační. V závěru práce vyzvedne student vlastní přínos k zadané tématice. Práce navazuje a rozvíjí poznatky z diplomního projektu.


Economics and management

ECMA - lectured by Ales Tomek, MSc., Ph.D. - senior Faculty lecturer on Construction Engineering and Management. Lectures are based upon lecturer´s lifelong practice in construction company management. Description: Introductory lectures to the construction enegineering and management both at the corporate and project level, concentrate on methods applicable in the context of construction project management - i.e planning and controlling of all vital processes, contact with all project stakeholders. Contents: 1. Challenges of construction industry, summary of key management problems 2. Short introduction to organisation of construction firm, process management 3. Review of company management handbook - operations manual 4. Application of engineering economy - capital investment evaluation 5. Project management - project mission, what the client wants, managing stakeholders 6. Project coalition ( forming and motivating), managing the supply chain 7. Project life cycle, managing the budget, risk and uncertainty,project information flow 8. Contract management as basis of the project outcome- types of contractual arrangement, program management 9. Bidding process - practical approach to the estimation area 10. Planning methods for construction project management as basis of everyday perfomance, site productivity control 11. Project administration 12. Project financing and management of financial risks 13. Procurement and purchase for projects in construction firm 14. Equipment management, total quality management for project level... Key words: construction project management, corporate management, bidding, contract management, procurement methods, controlling, management handbook

[1] Gould,F.,Joyce,N.:Construction project management,2nd edit. Prentice Hall,2002
[2] Smith,N.:Engineering Project Management,Blackwell Science,1998
[3] Harris, F., McCaffer, R.: Modern Construction management, Blackwell Science Ltd. Oxford, 1993

Economics

Course is prevailingly oriented on foundations of construction business and economics. It provides the insight to the most important issues of contractor's accounting and finance management. Courses are supplemented by the real practise experience of both lecturers in construction contracting business and advisory.

[1] Clough,R.:Construction Contracting,J.Wiley,NY 1994
[2] Frisby T.: Best Business Practices for Builders, RSMeans, 2001 Gould,F.,Joyce,N.:Construction Project Management,2nd edit. Prentice Hall,2002
[3] McGeorge,D.,Palmer,A.:Construction Management – New Directions, Blackwell, London, 2002

Ekonomika a management

BLOK 1 - EKONOMIKA A MANAGEMENT: Výstavba, stavebnictví a stavební dílo. Životní cyklus stavby a projektu. Výstavbový projekt a dokumentace. Zúčastnění na výstavbovém projektu. Závazkové vztahy - smlouvy. Stanovení pořizovací ceny stavby. Cena pozemku. Propočet a souhrnný rozpočet stavby. Časové plánování a síťová analýza. Oceňování stavebních prací a rozpočtování. Položkový rozpočet stavebního objektu. Kalkulace nákladů a nabídková cena. Výrobní kalkulace. Metody kalkulace. Kalkulační vzorec podnikový.Odměňování. Veřejné příjmy a daňová soustava. Zadávání stavební zakázky. Veřejná obchodní soutěž. Smlouva o dílo - doložky, dodatky. Podnikání ve stavebnictví. Organizační uspořádání a řízení stavebního podniku. Řízení zásob. Marketing stavebního podniku. Řízení zhotovování stavby. Controlling. Stavbyvedoucí, mistr, dozor technický, nákladový a autorský. Kontrolní dny. Stavební deník. Jakost provedených prací a dodávek. Výrobní faktury a výsledné kalkulace. Změny a dodatky rozpočtu. Předání a převzetí stavby. BLOK 2 - MAKROEKONOMIE A MIKROEKONOMIE: Základní ekonomické otázky a jejich řešení. Trh, tržní mechanismus, dělba práce, nabídka, poptávka. Teorie mezního užitku, rozhodování spotřebitele. Elasticita poptávky a nabídky. Teorie výroby a produkční funkce, náklady, příjmy a zisk, výrobní faktory. Dokonalá konkurence a model jejího fungování. Nedokonalá konkurence a její současné podoby. Trh půdy a pozemková renta, trh práce a mzda, trh kapitálu a úroková míra. Peníze v tržní ekonomice. Základní makroekonomické pojmy – agregátní poptávka a nabídka, makroekonomická rovnováha, úloha státu. Inflace, nezaměstnanost. Teorie hospodářského cyklu, mezinárodní ekonomické vztahy, platební bilance, měnové kurzy.

[1] Novák, J., Hačkajlová, L., Nováková, J.: Ekonomika a management pro stud. bak.stud. progr.SI, ČVUT, 2004
[2] Kremlová, L.,Krejčí, L.,Čápová, D.,Nováková, J.: Ekonomika a management – podklady ,ČVUT v Praze, 2005
[3] Hačkajlová a kol.. Stavební ekonomika a management, Sobotáles, Praha 2006

Finanční management


Inženýring


Kalkulace a nabídky 1

Organizace a normování práce v podniku, spotřeba času – třídění, metody studia práce, časové studie, normování spotřeby práce, normování spotřeby materiálu, normování potřeby strojů, normativní soustava ve stavebnictví. Odměňování práce, mzda v právních předpisech, mzdový systém, vnitřní mzdový předpis, Katalog prací. Náklady a jejich klasifikace, členění nákladů, běžné kalkulační metody a techniky, kalkulační základny. Metody absorpční a neabsorpční kalkulace, dynamizace kalkulace, kalkulace nákladů na stroje,individuální kalkulace nákladů, kalkulační vzorec, obsah jednotlivých nákladových složek. Modelování nákladů, analýza bodu zvratu. Kalkulace nákladů s využitím funkční analýzy. Řízení nákladů – výrobní kalkulace, výrobní faktura, výsledná kalkulace. Ovlivňování výše nákladů na materiál, mzdy, provoz strojů, režie.

[1] Schneiderová Heralová, R., Kadlčáková, A., Kremlová, L.: Kalkulace a nabídky 1, ČVUT, 2006, ISBN
[2] Lhotský, O.: organizace a normování práce v podniku, ASPI, 2005, ISBN 80-7357-095-5
[3] Macík, K.: Jak kalkulovat podnikové náklady, MONTANEX, 1994, ISBN 80-85780-16-X

Kalkulace a nabídky N1


Management stavební firmy 2


Management jakosti a rizika


Management stavební firmy N


Oceňování nemovitostí


Projekt KAN


Plánování a controlling


Projektový management 1


Příprava a řízení staveb

Legislativní rámec přípravy a řízení staveb. Zadávání veřejných a neveřejných zakázek. Účastníci výstavby, smluvní vztahy, dodavatelské systémy. Investorská činnost - obsah, cíle, úkoly, kontrolní činnost investora. Příprava dodavatele, její postavení a úkoly. Plánování času, zdrojů a nákladů, financování. Řízení subdodávek. Operativní řízení (controlling), řízení změn, průběžné a závěrečné vyhodnocení stavby. Organizace projektového týmu, projektový manažer, stavbyvedoucí a mistr. Staveniště a zařízení staveniště. Bezpečnostní management, jakost a ochrana životního prostředí.

[1] Tománková, J., Čápová, D., Měšťanová, D.: Příprava a řízení staveb, Praha, ČVUT 2008
[2] Tománková, J., Čápová, D.: Příprava a řízení staveb Sbírka příkladů, Praha, ČVUT 2007

Příprava a řízení staveb


Projekt PŘS


Řízení stavebních projektů


Stavební právo, soutěže a kontrakty


Stavební management


Excel pro praxi


Oceňování nemovitostí


BIM - Základy informačního modelování


Manažerské informační systémy

Architektura podnikových IS, interní a externí informační zdroje na podporu manažerského rozhodování - Business Intelligence, informační strategie podniku, efektivnost IS, struktura a funkce manažerských IS, multidimensionální databáze a technologie OLAP, postup pří výstavbě a zavádění manažerských IS, praktická ukázka aplikací Business Navigation System a systému COGNOS ve stavebních firmách, řízení znalostí a znalostní báze pro podporu strategického řízení, Competitive Intelligence.

[1] Bébr R., Doucek P.: Informační systémy pro podporu manažerské práce. Profesional Publishing, 2005
[2] Molnár Z.: Efektivnost informačních systémů. Grada Publishing 2001
[3] Novotný O., Pour J: Business Intelligence Jak využít bohatství ve vašich datech. Grada Publishing, 2004

Řízení vlastní stavební firmy

Cílem předmětu je poskytnout informace nezbytné k samostatné podnikatelské činnosti a podpořit a rozvíjet u studentů podnikatelské myšlení. Podat objektivní a ucelený pohled na podnikání v ČR. Poukázat na podnikatelské chyby, které jsou příčinou vysoké mortality. Dále studenti získají znalosti potřebné pro založení různých forem podnikatelských subjektů, znalosti potřebné pro orientaci v daňových záležitostech, v platbách pojistného, v pracovně právních vztazích. Okruhy témat: Novodobá historie podnikání, podnikatelské prostředí v ČR a srovnání s jinými zeměmi. Specifika malého podnikání - výhody - nevýhody - příležitosti - hrozby. Specifika stavební firmy a stavebního trhu. Úspěšní podnikatelé a jejich tajemství úspěchu. Osobnost podnikatele a příčiny jeho selhání. Životní cyklus malé firmy a krize z růstu. Budování malého podniku. Řízení a plánování v malém podniku. Podnikatelský nápad, vize a mise. Podnikatelský plán. Intuitivní marketing. Finanční zdroje pro podnikání. Založení podnikatelského subjektu (FO, PO) - právní minimum. Problematika daně z příjmu a DPH, sociálního a zdravotního pojištění podnikatele - daňové minimum.


 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz