CVUT

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební -- K 126 - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Předměty aktuálního semestru -- zimní 2020/21

přejděte na archiv předmětů od roku 2008 (podle kateder) nebo na společný archiv anotací předmětů z let 2002-2007

semestr zimní 2020/21


Pokročilé metody řízení nákladů


Advanced Cost Management


Pokročilé metody projektového managementu


Advanced Methods of Project Management


Teorie a praxe strategického řízení ve stavebnictví


Theory and Practice of Strategic Management in Construction


Ekonomicko-matematická analýza volby

Okruhy problémů řešených na konzultacích: Komparace pojetí poptávky u Hickse a Barroa, Slutského rozklad. Využití Shepardova lemma v ekonomickém rozhodování. Cobb-Douglasova, Stone-Gearyho a quasi lineární funkce užitku. Royova identita, Marshallova funkce poptávky. Cournotova agregace, Engelova agregace. Teorém kompozitního statku. Spotřeba a alokace času, Pareto efektivní alokace. Změna a elasticita produkce, homogenita a homothetika produkční funkce. Technická a ekonomická efektivnost kombinace vstupů, Leontiefův přístup k technologii a produkční funkce. Cob Douglasova produkční funkce, CES produkční funkce, elasticita substituce v těchto funkcích, transformační křivka a marginální výnos transformace. Problematika Lagrangeova minima nákladů, Marshallovy funkce s více produkty a více závody ve firmě. Ward-Vanek model firmy, dokonalá incidence daní, vnější technologické úspory a náklady. Očekávání a tržní struktura, Nashova rovnováha. Matematická analýza cenové diskriminace, Paretova neefektivnost. Ztráta blahobytu Leibensteinův přístup, X- efektivnost, funkce blahobytu a Paretovo kritérium, Bergsonova hranice.. Paretova efektivnost a optimálnost, Scitovského paradox, Arrowův teorém,

[1]  HUGH GRAVELLE AND RAY REES. Microeconomics. 3rd ed. New York: Pearson Education, 2004. ISBN 9780582404878.


Energetický management

Předmět energetický management se zabývá pojmem managementu obecně, energetického managementu, energetického hospodářství a energetické účinnosti v návaznosti na evropskou a národní legislativu. Cílem předmětu je objasnit základní přístupy a budoucí změny v sektoru stavebnictví v oblasti ekonomiky energetické efektivnosti. Absolvent předmětu získá přehled o strategiích směrem k udržitelné energetice budov a zejména jejich energetické efektivnosti. Součástí předmětu je téma vyhodnocení investic do energeticky efektivních opatření, programy podpory energetické efektivnosti a boje proti energetické chudobě, vícekriteriální hodnocení projektů, LCA (long-live cycle assessment) a LCC (long-life cycle cost), dále pak metodika výpočtu nákladového optima.

[1]  Základní literatura
[2]  Graubner, C. A. Hüske, K.: Nachhaltigkeit im Bauwesen, 2003, Ernst&Sohn, p. 379,
[3]   ISBN 3-443-1512-0.
[4]  Kolektiv autorů: Energy Efficiency in Housing Management - Policies and practice in eleven countries, 2011, 1. ed. ABINGDON OX14 4RN, OXON: TAYLOR & FRANCIS LTD, 264 p., ISBN 978-1-84971-454-9.
[6]  Doporučená literatura
[7]  Pačes V. a kol.: Zpráva nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu, 2008, Vláda ČR.
[8]  Kolektiv autorů: Aktualizace státní energetické koncepce České republiky, 2014, Ministerstvo průmyslu a obchodu.
[9]  Kolektiv autorů: Národní akční plán energetické účinnosti ČR, 2017, Ministerstvo průmyslu a obchodu.


Energy Management

The course on energy management covers the issues of management in general, energy management, energy systems, and energy efficiency in the European legislation framework. The main target of the course is to explain basic principles and future changes in the construction industry, specifically in the field of energy efficiency economics. The students will increase their knowledge about strategies towards sustainable energy in buildings and mainly about energy efficiency. A specific part of the course is dedicated to the evaluation of energy efficiency measures, supporting schemes for energy efficiency, tackling energy poverty, multi-criterial evaluation of projects, LCA (live cycle assessment) and LCC (life cycle cost), moreover the students receive overview of the cost optimum calculation.

[1]  Základní literatura
[2]  Composite authors: Energy Efficiency in Housing Management - Policies and practice in eleven countries, 2011, 1. ed. ABINGDON OX14 4RN, OXON: TAYLOR & FRANCIS LTD, 264 p., ISBN 978-1-84971-454-9.
[4]  Rademaekers, K., Yearwood, J., Ferreira, A., Pye, S., Ian Hamilton, P.,, Agnolucci, D.G. Karasek, J., Anisimova, N. (2016): Selecting Indicators to Measure Energy Poverty, Final Report for the European Commission - Under the Pilot Project Energy Poverty - Assessment of the Impact of the Crisis and Review of Existing and Possible New Measures in the Member States, Trinomics.


Studie proveditelnosti projektů a podpora z veřejných zdrojů

Cílem předmětu je vybavit studenty informacemi o možných zdrojích podpory realizace výzkumných, investičních či vzdělávacích projektů z veřejných prostředků. Dále se student seznámí s obecným manuálem pro sestavení takovýchto projektů (metodologie Studie proveditelnosti projektu - posouzení efektivnosti a životaschopnosti projektu). Pro osvojení získaných informací studenti dále pracují na konkrétním vlastním projektu z oblasti jejich výzkumné či odborné činnosti. Součástí zpracovaných projektů je také finanční a riziková analýza projektu.

[1]  Povinná literatura:
[2]  • Bukovský, J., Frková, J.: Finanční a ekonomická analýza veřejně prospěšných projektů. 1. vyd. Praha: ČVUT, 2004. 187 s. ISBN 80-01-02881-X.
[3]  • Sieber, P.: Ekonomická efektivnost a proveditelnost projektu – Analýza nákladů a přínosů a Studie proveditelnosti. Praha: Verlag Dashöfer, 2004, ISBN 80-86229-83-1.
[5]  Doporučená literatura:
[6]  • Frková, J. - Bukovský, J.: Vybrané problémy integrace ČR do EU. I. vyd. Praha, ČVUT, 2003. 174 s. ISBN 80-01-02793-7.


Feasibility Study of Projects and Public Funds

The course goal - Students will be competent in accessing public support sources for the realization of research, investment or educational projects. Students will gain an understanding of Methodology of the Project feasibility study - assessment of project effectiveness and viability. To verify the understanding of the information obtained, students work on a specific project in the field of his research area or professional activity. Financial and Risk Analysis is a part of the Project

[1]  Michael Kulwin : Feasibility Studies in Construction Projects : Practice and Procedure. 2018. Taylor & Francis Ltd . ISBN10 0415715261
[2]  Robert E Stevens: How to prepare a feasibility study: A step-by-step guide including 3 model studies. Prentice-Hall. ISBN-10: 0134292413


Financování veřejných stavebních projektů

Efektivnost vynakládání veřejných prostředků je problém, který zatěžuje celý veřejný sektor počínaje obcí, přes regiony, stát až po nadnárodní seskupení, jakým je Evropská Unie. Nezávislé posouzení efektivnosti projektů a vynakládaných veřejných prostředků je úlohou velmi složitou, neboť hlavním měřítkem zde není zisk, ale "veřejný zájem". Každý projekt, který žádá o výraznější finanční příspěvek z veřejných zdrojů musí obsahovat komplexní Studii proveditelnosti (Feasibility Study), která prokáže, že projekt je realizovatelný, životaschopný a má jasné společenské efekty. Finanční a ekonomická analýza představuje nejdůležitější součást studie proveditelnosti, ve které jsou shrnuta veškerá ekonomická data, jsou promítnuta do času a jejich efekt je převeden do několika výstižných ukazatelů. Tyto ukazatele umožňují nezávislé a transparentní vyhodnocení prospěšnosti předkládaného projektu. Předmět je orientován na praktickou aplikaci těchto metod v praxi. Student zpracuje Finanční analýzu a tzv. Analýza užitků a nákladů (Cost-benefit analysis - CBA) pro konkrétní návrh veřejného investičního projektu. U studenta se předpokládá základní orientace v problematice účetnictví a projektového managementu. Pro plné pochopení celé problematiky je vhodné, aby byl dále student obeznámen se strukturou Studie proveditelnosti a metodikou jejího zpracování.

[1]  Ochrana, F. 2011: Veřejné výdajové programy, veřejné projekty a zakázky. Wolters Kluwer
[2]  Sieber, P. 2007.: Feasibility Study - methodological handbook. Ministry of Regional Development. Praha
[3]  Bukovský, J., Frková, J. 2004: Finanční a ekonomická analýza veřejně prospěšných projektů. ČVUT Praha
[4]  Sieber, P. 2007: Analýza nákladů a přínosů. MMR


Hodnotové inženýrství (Value inženýrství)

Metody vícekriteriálního hodnocení a hodnotové inženýrství ve stavebnictví. Možnosti vyjádření hodnoty variant (investiční záměr, návrh stavby, inovovaná technologie, výrobek apod.). Hodnota pro zákazníka v rámci celého životního cyklu. Stanovení hodnoty variant za rizika a nejistoty. Stanovení nákladů na funkce, analýza nákladů, technologická analýza. Analýza nákladů životního cyklu. Význam prognózování v rozhodování ekonomických subjektů při adaptivním a racionálním očekávání. Seminární práce je zaměřena individuálně ve vazbě na téma disertační práce (sběr informací pro rozhodování, diagnostika problému, inženýrská tvůrčí práce, specifické problémy hodnocení variant aj.).

[1]  Kelly, J., Male, S., Graham, D.: Value management of Construction Projects, Blackwell
[2]  Publishing, 2004
[3]  Vlček, R.: Hodnota pro zákazníka, Management Press, 2002
[4]  Fotr, J., Švecová, L., Dědina, J., Hrůzová, H., Richter, J. : Manažerské rozhodování -
[5]  postupy, metody a nástroje, Ekopress, 2010
[6]  Dell´Isola, A.: Value Engineering : Practical Applications for Design, Construction,
[7]  Maintenance and Operations, RS Means, 1997


Informační systémy pro Facility Management


Information Systems for Facility Management


Informační modelování v projektovém řízení

Předmět se zabývá problematikou informačního modelování a vícerozměrného parametrického objektově orientovaného modelování budov a procesů (BIM) jako moderního nástroje pro řízení (PIM) a provoz (AIM) výstavbových projektů. Na problematiku se dívá z pohledu projektového řízení v rámci celého životního cyklu projektu. Klíčovou oblastí náplně předmětu je pochopení důležitosti informačního modelování v současném stavebnictví v ČR i v zahraničí. Dále pak znalost aktuálních trendů a budoucího vývoje problematiky, spolu se základní orientací v relevantních nástrojích a způsobech jejich použití. Předmět se dále zabývá problematikou implementace BIM na trhu a ve stavebním podniku a překážkách, které s implementací souvisejí. Okrajově se předmět zabývá implementací BIM do legislativy, veřejných zakázek, dodavatelských systémů (IPD) a využití v různých sektorech stavebnictví.


Inovační inženýrství ve stavebnictví

Průnik inovačního procesu a investičního procesu. Procesy pro posílení vědecko-technického rozvoje. Inovační management. Dynamické inovační podnikání. Principy řízení inovací v podniku. Smluvní vztahy, zajištění závazku, uplatnění ve fázi financování. Inovační politika jako součást firemní strategie. Hodnocení efektivnosti inovací. Státní programy pro oblast inovačního podnikání ČR, programy EU, mezinárodní programy, mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích. Přímé nástroje podpory. Nepřímé nástroje podpory. Složky systému a zásady řízení. Transfer technologií, organizační formy, sítě transferu technologií. Technologické poradenství. Formy ochrany průmyslového vlastnictví, patenty, ochranné známky, evropské patenty.

[1]  www.aipcr.cz
[2]  www.techprofil.cz
[3]  www.svtp.cz
[4]  P. Švejda a kol.: Inovační podnikání, AIP ČR 2007, ISBN 978-80-903153-6-5
[5]  P. Švejda a kol.: Inovace a technologie v rozvoji regionů, AIP ČR 2010, ISBN 978-80-87305-04-1
[6]  P. Švejda a kol.: Vědeckotechnické parky v ČR, SVTP ČR 2012, ISBN 978-80-903846-2-0
[7]  Technologický profil ČR, CD ROM, verze 14, AIP ČR 2013, ISBN 978-80-87305-13-3
[8]  Cena Inovace roku 2018, AIP ČR 2018
[9]  Časopis Inovační podnikání a transfer technologií, ISSN 12104612 (vybraná čísla; vydává AIP ČR od roku 1993)
[10]  GRUBLOVÁ, E. - FRANEK, J. (2010): Možnosti efektivního využití výsledků vědy a výzkumu v podnikatelské praxi. Ekonomika - Management - Inovace, 2010, s. 25-36
[11]  Inovační výkonnosti členských států EU [online]. Brusel: Evropská komise, 2014 [cit. 2016-08-29]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius/ius-2014_en.pdf
[12]  Statistika inovací 2015 [online]. Praha: Český statistický úřad, Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/statistika_inovací


Construction Innovation Engineering

Průnik inovačního procesu a investičního procesu. Procesy pro posílení vědecko-technického rozvoje. Inovační management. Dynamické inovační podnikání. Principy řízení inovací v podniku. Smluvní vztahy, zajištění závazku, uplatnění ve fázi financování. Inovační politika jako součást firemní strategie. Hodnocení efektivnosti inovací. Státní programy pro oblast inovačního podnikání ČR, programy EU, mezinárodní programy, mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích. Přímé nástroje podpory. Nepřímé nástroje podpory. Složky systému a zásady řízení. Transfer technologií, organizační formy, sítě transferu technologií. Technologické poradenství. Formy ochrany průmyslového vlastnictví, patenty, ochranné známky, evropské patenty.

[1]  www.aipcr.cz
[2]  www.techprofil.cz
[3]  www.svtp.cz
[4]  P. Švejda a kol.: Inovační podnikání, AIP ČR 2007, ISBN 978-80-903153-6-5
[5]  P. Švejda a kol.: Inovace a technologie v rozvoji regionů, AIP ČR 2010, ISBN 978-80-87305-04-1
[6]  P. Švejda a kol.: Vědeckotechnické parky v ČR, SVTP ČR 2012, ISBN 978-80-903846-2-0
[7]  Technologický profil ČR, CD ROM, verze 14, AIP ČR 2013, ISBN 978-80-87305-13-3
[8]  Cena Inovace roku 2018, AIP ČR 2018
[9]  Časopis Inovační podnikání a transfer technologií, ISSN 12104612 (vybraná čísla; vydává AIP ČR od roku 1993)
[10]  GRUBLOVÁ, E. - FRANEK, J. (2010): Možnosti efektivního využití výsledků vědy a výzkumu v podnikatelské praxi. Ekonomika - Management - Inovace, 2010, s. 25-36
[11]  Inovační výkonnosti členských států EU [online]. Brusel: Evropská komise, 2014 [cit. 2016-08-29]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius/ius-2014_en.pdf
[12]  Statistika inovací 2015 [online]. Praha: Český statistický úřad, Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/statistika_inovací


Manažerské a informační modely pro řízení stavebnictví


Management and Information Models for Construction Management


Technicko-ekonomické modelování

Předmět nabízí možnost sestavení vlastního modelového aparátu na konkrétním aplikačním příkladu. Jedná se o dekompozici úloh různé povahy (dynamický harmonogram, techniko-ekonomická degradace stavebních konstrukcí, regionální modely, simulace procesů, řízení procesů, aplikace a dopady rizik v technicko-ekonomických úlohách, apod.). Zpracování je možné v prostředí vhodného software. Úloha obsahuje také součást řízení modelu pomocí řídicích zásahů (jednorázových, intervalových, podmíněných). Výsledkem je komplexní příklad směřující k jeho publikaci.


Metody vědecké práce

• Co je disertace, její struktura a náležitosti, • Věda, základní a aplikovaný výzkum, etika vědecké práce • Znalosti a spirála znalostí SECI ve vědecké práci • Teorie, metodologie, metodika, metoda a nástroj, metody empirické a logické • Indukce, dedukce, Kolbův experimentální cyklus • Výzkumné otázky a hypotézy • Kvantitativní a kvalitativní výzkum, metodologická triangulace • Modelování a kategorizace, modelová zkreslení, ověření modelu • Reliabilita a validita výzkumu Po úspěšném absolvování budou studenti schopni efektivně vyhledávat relevantní informace v elektronických informačních zdrojích, formulovat výzkumné otázky a k nim příslušné hypotézy. Budou schopni zvolit adekvátní metody vědeckého zkoumání a uplatnit systémovost při řešení vědeckých problémů s respektováním principů udržitelnosti. V důsledku aplikace pokročilých metod vědecké práce, multidisciplinární a mezinárodní kooperace a nových trendů v informatice a statistice budou schopni formulovat relevantní a validní závěry své disertace.

[1]  Povinná
[2]  Hendl, J.: Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Portál, 2005
[3]  Molnár Z. a kol: Pokročilé metody vědecké práce. Profess Consulting , 2012
[4]  Pavlica K.: Sociální výzkum, podnik a management: průvodce manažera v oblasti výzkumu organizací. Ekopress, 2000
[5]  Doporučená
[6]  Bryan A, Bell E.: Business Research Methods. Fourth Edition, Oxford University Press, 2015
[7]  Hindls R., Hronová S.: Analýza dat v manažerském rozhodování, GRADA Publishing, 1999
[8]  Sauders M. a kol.: Research Methods for Business Students. Fifth Edition. Prentice Hall. 2009
[9]  Vymětal, J., Váchová, M.: Úvod do studia odborné literatury. ORAC, 2000


Scientific Research Method

The aim of the course is make students acquainted with the procedures and instruments of scientific work. The student should be able to define purpose of the thesis, the objectives including type of outputs, formulate adequate research questions together with hypotheses and assumptions on which work will be built and to define the scientific method to be followed. Upon successful completion of this course, students will be also able to find out all relevant information sources for his/her dissertation.

[1]  Sounders M. et all: Research Methods for Business Students. PearsonEducation Lmtd. 2009


Organizace a řízení stavebních procesů

Užití ekonomických modelů pro organizaci staveb. Kloubení etap a procesů, diversifikace konstrukčních řešení, vazby na rozpočty a kalkulace staveb ? analýza času a nákladů, informačních systémů (časové řady, užitky, rozhodování). Dynamika procesu, dynamika funkčních celků, dynamika stavby. Teorie dynamického chování ekonomických procesů. Cenové strategie, cenové optimalizace, cenový diskriminant, diferenciace produktů (equity-, preferential- and tiered pricing). Metody a nástroje regulace a řízení procesu realizace stavebního díla. Doklady, jejich obsah, vstupy, výstupy a vazby. Zdroje vyhodnocování realizace, financování stavby, použití nástrojů podpory vyjednávání (negotiations).


Projektové řízení ve stavebnictví

Projekt a projektový management. Mezinárodní standardy a ISO 21500. Životní cyklus projektu. Strategie a cíle projektu. Plán struktury projektu, druhy projektových plánů. Metody, techniky a nástroje projektového managementu. Controlling v projektu. Okolí projektu. Organizace a komunikace v projektu a další oblasti řízení. Projektový tým, role a odpovědnosti projektového manažera. Zainteresované strany projektu, jejich hodnocení a strategie komunikace. Rizika projektu. Využití projektového managementu ve stavební praxi

[1]  Eskelrod P., Jepsen A. L. Project Stakeholder management. Farnham : Gower. 1st. ed.. 101 s. 2013. ISBN 978-1-4094-0437-8.
[2]  Dvořák, D., Répal, M., Mareček M. Řízení portfolia projektů. Brno : Computer Press. 1. vyd. 198 s. 2011. ISBN 978-80-2513075-9.
[3]  Harrison F., Lock, D. Advanced project management. A structured Approach. 4th ed. Oxford : Routhledge. 2016. ISBN 978-1-13-827063-3


Řízení jakosti a spolehlivosti (spolupráce s K122)

Předmět spolehlivostního inženýrství a inženýrství jakosti. Stavební objekt a stavební proces. Proces řízení spolehlivosti (RAP) a řízení jakosti (QA/QCP). RAP = stanovení požadavků na objekt/proces, QA/QCP = zajištění požadavků. Defektologické pojmy. Teoretické nástroje: matematická statistika a teorie pravděpodobnosti (náhodné procesy), teorie rozhodování, analýza rizika, metoda Monte Carlo. Aplikační nástroje: smlouvy, specifikace, postupy řízení stavby. Zajištění jakosti v průběhu stavebního procesu (stavebníkův záměr, projekt, výběrové řízení a zadání zakázky, dodavatel a subdodavatel, realizace, provoz, demolice, právní problematika). Odpovědnost za jakost. Dozory: autorský, technický a nákladový. Aprobace stavebních objektů a procesů (commissioning). Druhy stavebních zakázek a jejich vliv na jakost a spolehlivost (klasické zakázky, zakázky D/B). - Praktická aplikace průběžně ve výkladu.


Simulace rizik v řízení staveb

Pojem řízení, pojem rizika, neurčitost, nejistota. Stávající stav teoretického aparátu. Objektová prezentace praktických aplikací. Lineární a nelineární modely. Stabilita a rizika, modely chování, charakteristiky chování. Simulace elementárních úloh, simulace návazných a plánových procesů. Chaos a fraktály. Typické úlohy ekonomiky stavebnictví s nestabilním chováním z titulu rizika vstupních parametrů. Aplikace na rozsáhlých úlohách přípravy a realizace stavby. Vývojové prostředí aplikačních úloh. Možnosti vlastní realizace aplikačních příkladů. Realizace vlastní aplikace, její rozbor a popis. Předmět nabízí získání rozšířených zkušeností při aplikaci a zkoumání rizikových faktorů v technicko-ekonomických procesech. Jedná se o simulace elementárních úloh, simulace návazných a plánových procesů, chaos, fraktály a typické úlohy ekonomiky stavebnictví s nestabilním chováním z titulu rizika vstupních parametrů. Absolvent se seznámí s pojmy řízení, rizika, neurčitost, nejistota a navrhne komplexní řídicí zásahy v daných souvislostech. Možností je zpracovat vlastní aplikační příklad rozsáhlého charakteru. Výstupem je materiál směřující k jeho publikaci.


Strategic Management in Construction


Teorie řízení

Funkce managementu ? rozhodování, plánování, organizování, koordinace, motivování a vedení lidí, kontrola a její formy. Komunikování, informační systémy pro řízení. Profil manažera, osobnostní charakteristiky a předpoklady pro úspěšný výkon manažerské funkce. Organizační struktura a projektování organizace. Provozní (operativní) management. Management hodnotového řetězce. Inovace jako odraz aktuálních změn a vývoje okolí. Konkurenceschopnost v globálním ekonomickém prostředí. Management znalostí. Koncepce měkkých a tvrdých faktorů podnikové prosperity. Vybrané problémy předmětu podle zaměření doktorské disertační práce.


Aplikovaná a ekonomická statistika

Statistická inference. Teorie pravděpodobnosti. Časové řady. Korelační a regresní analýza, indexy a jejich ekonomická interpretace.

[1]  Jarušková D.: Pravděpodobnost a matematická statistika, skripta ČVUT.
[3]  Jarušková D., Hála M.: Pravděpodobnost a matematická statistika - Příklady, skripta ČVUT.


Bakalářská práce

Bakalářská práce zakončuje bakalářské studium. Student prokazuje, že umí aplikovat vědomosti získané při studiu na konkrétním projektu. Bakalářská práce navazuje na vybrané předměty studijního plánu, dílčí výsledky dále vyhodnocuje a vyvozuje z nich patřičné závěry. Pro získání zápočtu je potřeba min. 4 průběžných konzultací s vedoucím bakalářské práce, kde student předkládá rozpracovanou bakalářskou práci. Pro studenty oboru E.

Povinná literatura:
[1]  Studijní materály zadává vedoucí bakalářské práce, popř. konzultant.

Bakalářská práce

Bakalářská práce zakončuje bakalářské studium. Student prokazuje, že umí aplikovat vědomosti získané při studiu na konkrétním projektu. Bakalářská práce navazuje na vybrané předměty studijního plánu, dílčí výsledky dále vyhodnocuje a vyvozuje z nich patřičné závěry. Pro získání zápočtu je potřeba min. 4 průběžných konzultací s vedoucím bakalářské práce, kde student předkládá rozpracovanou bakalářskou práci. Pro studenty oboru L.

[1]  Dle zadání


Bakalářská práce

Bakalářská práce zakončuje bakalářské studium. Student prokazuje, že umí aplikovat vědomosti získané při studiu na konkrétním projektu. Bakalářská práce navazuje na vybrané předměty studijního plánu, dílčí výsledky dále vyhodnocuje a vyvozuje z nich patřičné závěry. Pro získání zápočtu je potřeba min. 4 průběžných konzultací s vedoucím bakalářské práce, kde student předkládá rozpracovanou bakalářskou práci. Pro studenty oboru R.

[1]  Dle zadání


BIM-informační modelování

Předmět se zabývá problematikou Building Information Modeling (BIM) jako moderního nástroje pro řízení a provoz stavebních projektů. Zaměřuje se na zvládnutí základních relevantních software (Autodesk Revit a Autodesk Navisworks) a hlavně pochopení významu BIM v současném stavebnictví a jeho budoucnost a důležitost v jednotlivých fázích stavebních projektů.

[1]  Matějka, P. et al.: Základy implementace BIM na českém stavebním trhu. Fineco, 2012, ISBN 978-80-86590-10-3
[2]  Eastman, C et al.: BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers, and Contractors. Wiley, 2011, ISBN 978-0-470-54137-1
[3]  Kymmel, W.: Building Information Modeling - Planning and managing Construction Projects with 4D CAD and Simulations. McGraw-Hill, 2008, ISBN: 978-0071494-53-7.
[4]  Hardin, B.: BIM and Construction Management: Proven Tools, Methods and Workflows. Sybex, 2009, ISBN 978-04-70402-35-1.
[5]  Jernigan, F.E.: BIG BIM little bim - Second Edition. 4Site Press, 2008, ISBN 978-09-79569-92-0.
[6]  Krygiel, E. a Nies, B.: Green BIM: Successful Sustainable Design with Building Information Modeling. Sybex, 2008, ISBN: 978-04-70239-60-5.
[7]  Reddy, K.P.: BIM for Building Owners and Developers: Making a Business Case for Using BIM on Projects. Wiley, 2012, ISBN: 978-04-70905-98-2.
[8]  Wing, E.: Autodesk Revit Architecture 2012: No Experience Required. Wiley, 2011, ISBN: 978-04-70945-06-3.
[9]  Smith, D.K.: Building Information Modeling: A Strategic Implementation Guide for Architects, Engineers, Constructors, and Real Estate Asset Managers. Wiley, 2009, ISBN: 978-0470250037.
[10]  Weygant, R.S.: BIM Content Development: Standards, Strategies, and Best Practices. Wiley, 2011, ISBN: 978-0470583579.


BIM

The course is focused on basic knowledge in the field of building information modeling (BIM) in theoretical and practical areas, usable across various construction industry specializations and fields. Students will be acquainted not only with the basic knowledge of BIM (on the theoretical and practical level), data formats, IT systems typical for the building industry, but also with the context of BIM in the current construction industry in relation to the whole project life cycle and its specifics (delivery, expert focus, construction projects phases, etc.) Theoretical knowledge is complemented by practical exercises aimed at mastering and understanding the basic principles of object-oriented parametric modeling.

Povinná literatura:
[1]  Eastman, C., Teicholz, P., Sacks, R. and Lee, G. (2018) BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Designers, Engineers, Contractors, and Facility Managers. John Wiley & Sons. ISBN: 978-1-11-928753-7.
[2]  Barnes, P.T. (2015) BIM in Principle and in Practice, 2nd Edition. ICE Publishing. ISBN: 978-0-72-776092-0.
[3]  Kumar, B. (2015) A Practical Guide to Adopting BIM in Construction Projects. Whittles Publishing. ISBN: 978-1-84-995146-3.
[4]  Race, S. (2013) BIM Demystified. RIBA Publishing. ISBN: 978-1-85-946520-2.
Studijní pomůcky:
[5]  online: http://www.agentura-cas.cz/node/100
Nezařazeno:
[6]   (Ministry of Industry and Trade (2017) Koncepce zavádění metody BIM v ČR).
Studijní pomůcky:
[7]  BIMe Initiative: BIMDictionary. https://bimdictionary.com/

BIM pro stavitelství

Předmět je zaměřen na výuku základních poznatků v oblasti informačního modelování staveb (BIM) v teoretické a praktické oblasti, využitelné napříč různými specializacemi a obory stavebního průmyslu. Studenti budou seznámeni nejen se základními znalostmi v oblasti BIM (na teoretické i praktické úrovni), datovými formáty, systémy typickými pro stavebnictví, ale také s kontextem BIM v současném stavebním průmyslu v návaznosti na celý životní cyklus projektu a jeho specifika (dodávka, expertní zaměření, fáze stavebních projektů apod.) Teoretické znalosti jsou doplněny praktickými cvičeními, zaměřenými na zvládnutí a pochopení základních principů objektově orientovaného parametrického modelování.

Povinná literatura:
[1]  Eastman, C., Teicholz, P., Sacks, R. and Lee, G. (2018) BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Designers, Engineers, Contractors, and Facility Managers. John Wiley & Sons. ISBN: 978-1-11-928753-7.
[2]  Barnes, P.T. (2015) BIM in Principle and in Practice, 2nd Edition. ICE Publishing. ISBN: 978-0-72-776092-0.
[3]  Kumar, B. (2015) A Practical Guide to Adopting BIM in Construction Projects. Whittles Publishing. ISBN: 978-1-84-995146-3.
[4]  Race, S. (2013) BIM Demystified. RIBA Publishing. ISBN: 978-1-85-946520-2.
Studijní pomůcky:
[5]  online: http://www.agentura-cas.cz/node/100
Nezařazeno:
[6]  (Ministerstvo průmyslu a obchodu (2017) Koncepce zavádění metody BIM v ČR).
Studijní pomůcky:
[7]  BIMe Initiative: BIMDictionary. https://bimdictionary.com/
[8]  Ministerstvo průmyslu a obchodu (2017) Koncepce zavádení metody BIM v ČR. http://www.agentura-cas.cz/node/100

BIM

Předmět je zaměřen na výuku základních poznatků v oblasti managementu informací o stavbách (BIM) v teoretické a praktické oblasti, využitelné napříč různými specializacemi a obory stavebnictví. Studenti budou seznámen s datovými formáty, datovými standardy, problematikou duševního vlastnictví, prací s digitalizovanými dokumenty, rastrovou a vektorovou grafikou, otevřenými zdroji dat v ČR, ICT a podnikovými systémy, informačními systémy pro stavebnictví ale také s kontextem BIM v současném stavebním průmyslu v návaznosti na celý životní cyklus projektu a jeho specifika (dodávka, expertní zaměření, fáze stavebních projektů apod.) Teoretické znalosti jsou doplněny praktickými cvičeními, zaměřenými na zvládnutí a pochopení základních principů objektově orientovaného parametrického modelování.

Povinná literatura:
[1]  Eastman, C., Teicholz, P., Sacks, R. and Lee, G. (2018) BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Designers, Engineers, Contractors, and Facility Managers. John Wiley & Sons. ISBN: 978-1-11-928753-7.
[2]  Barnes, P.T. (2015) BIM in Principle and in Practice, 2nd Edition. ICE Publishing. ISBN: 978-0-72-776092-0.
[3]  Kumar, B. (2015) A Practical Guide to Adopting BIM in Construction Projects. Whittles Publishing. ISBN: 978-1-84-995146-3.
[4]  Race, S. (2013) BIM Demystified. RIBA Publishing. ISBN: 978-1-85-946520-2.
Studijní pomůcky:
[5]  online: http://www.agentura-cas.cz/node/100 (Ministerstvo průmyslu a obchodu (2017) Koncepce zavádění metody BIM v ČR).
[6]  BIMe Initiative: BIMDictionary. https://bimdictionary.com/
[7]  online: https://www.sfdi.cz/bim-informacni-modelovani-staveb/ (Státní fond dopravní infrastruktury (2019) metodiky).
[8]  online: https://www.koncepcebim.cz/ (Odbor koncepce BIM, Česká agentura pro satdnardizaci, Odbor koncepce BIM, 2020).

Diplomový seminář

Každý student je povinen zajistit si samostatně na začátku semestru vedoucího práce z Katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví. Ve spolupráci s vedoucím práce je zvoleno téma práce z oblasti stavebnictví a ekonomiky. V projektu jsou řešeny problémy zejména ze stavební praxe. Projekt je přípravou pro vlastní diplomovou práci. Výstupem projektu je zadání tématu diplomové práce, zpracování osnovy práce, vyhledání a studium literatury, rešerše a podrobné seznámení se s řešenou problematikou. Student si nastuduje metodické pokyny ČVUT v Praze, jak psát vysokoškolské závěrečné práce - viz http://knihovna.cvut.cz/cs/seminare-a-vyuka/jak-psat/jak-psat-zaverecnou-praci.

[1]  dle zadání


Diplomová práce

V diplomové práci se student zabývá tématem ze stavebnictví a výstavby, ekonomiky a managementu. Řeší problémy jak z provozní praxe, tak z oblasti vývojové a výzkumné. Obsahuje část textovou, výkresovou a případně dokumentační. V závěru práce vyzvedne student vlastní přínos k zadané tématice. Práce navazuje a rozvíjí poznatky z diplomního projektu. Student průběžně konzultuje práci s vedoucím práce, kdy předkládá jednotlivé rozpracované části. Počet konzultací je stanoven v min. rozsahu čtyř.

[1]  Dle zadání


Economics and management

A-Z of construction engineering and management both at the corporate and project level. Course concentrates on methods applicable in the context of construction project management - e.g. planning and controlling of all vital processes, contact with external environment of the company and its projects etc. Lectures are based on the construction industry real practice experience of all course's lecturers. Online Building Industry Game (BIG) - a computer simulation of a realistic business environment where participants play the role of contractors, competing in a market with variable demand for construction work - will be played by all course participants through the whole semester.

[1]  J.Schaufelberger,L.Holm: Management of Construction Projects, Prentice Hall, 2002, F.Gould, N.Joyce: Construction Project Management, Prentice Hall, 2003, J.Callan, H.Rice: Construction Accounting Deskbook 2000, Harcourt,2000


Economics

Course is prevailingly oriented on foundations of construction business and economics. It provides the insight to the most important issues of contractor's accounting and finance management. Course targets all the main financial/economic know-how that any manager of the construction company has to have. Courses are supplemented by the real practise experience of both lecturers in construction contracting business and advisory.


Ekonomika a management

Cílem předmětu je poskytnout studentům úvod do ekonomiky a řízení ve stavebnictví a seznámit je se základními ekonomickými pojmy a jejich praktickými aplikacemi. Studenti budou připraveni řešit základní stavebně-manažerské problémy ve stavebnictví. Získají základní informace o způsobu tvorby cen stavebních děl a osvojí si základní způsoby řízení stavebního podniku. Důraz je kladen na pochopení principu ekonomického myšlení ve vztahu ke stavebnictví. Mezi hlavní oblasti patří kalkulace stavebních prací a tvorba rozpočtu a všech jeho náležitostí. Dále je probírána oblast časového plánování a síťových grafů. Posluchač bude schopen graf nejen vytvořit, ale i vypočítat. Na jeho základě sestaví harmonogram a identifikuje možné rezervy. Studenti se naučí, jak se měří výkonnost ekonomiky, co znamená inflace a jaký dopad má růst cenové hladiny na jejich příjmy, jakou roli hraje centrální banka a její monetární politika. Trh práce je analyzován s ohledem na míru nezaměstnanosti, výklad fiskální politiky je orientován na financování deficitu státního rozpočtu.

Povinná literatura:
[1]  SCHNEIDEROVÁ HERALOVÁ, R. a kol. Kalkulace nákladů ve stavebnictví. 2017. ISBN 978-80-01-06348-4
[2]  TOMÁNKOVÁ, J. a ČÁPOVÁ, D. Management staveb. 1. vyd. Praha: Fineco. 2013. ISBN 978-80-86590-12-7
Doporučená literatura:
[3]  MINCKS, W. a JOHNSTON, H. Construction Jobsite Management. USA, 2017. ISBN 978-1-305-08179-6
[4]  SYNEK, M. Manažerská ekonomika. 5. vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3494-1
[5]  HOLMAN, R. Ekonomie, 6. Vydání. C.H.Beck, 2016, ISBN 978-80-7400-278-6

Finanční management

Pokročilý kurz finančního řízení stavební firmy - vazby na projektové finance a systém vnitropodnikového ekonomického řízení (střediska). Podnikové rozpočty jako nástroj realizace strategie firmy. Řízení likvidity stavební firmy - řízení pracovního kapitálu a prognóza cashflow. Finanční analýza a její aplikace ve stavební firmě. Finanční controlling firmy a jeho funkce. Oceňování stavebních firem. Podnikové finanční politiky - optimální mix dluhu a vlastního kapitálu, financování nových projektů, dividendová politika.Metoda EVA. Projektové finance a jejich aplikace u BOT projektů. Realizace financování dodavatelských projektů ve standardních smlouvách včetně mezinárodních projektů.

[1]  Literatura je poskytnuta studentům ke každému tématu


Inženýring

Koncepční a operativní řízení projektů výstavby z hlediska času, zdrojů, nákladů, analýza podkladů, návrhy řešení, oponentura, studie investičních možností, studie proveditelnosti, optimalizace zájmů, podklady technické, právní, finanční, tvorba cen, obchodní závazkové právo, vzory smluv pro inženýring, podmínky dodávek VOB (Verdingungsordnung für Bauleistungen), používané německými investory - smluvní podmínky FIDIC, užívané v mezinárodní stavební praxi, smluvní stanovení parametrů výkonu a jakosti, smluvní stanovení parametrů výkonu a jakosti, smluvní sankce, časové reálné plány, územní, stavební řízení, plnění zákona č. 183/2006 Sb., zadávání stavební zakázky, investorský inženýring, dodavatelský inženýring, koordinace více dodavatelů, finanční řízení, kapacitní plánování, kontrola jakosti, technologické předpisy, plán přejímacího řízení, zkušební provoz, vyhodnocení splnění parametrů, plánování stavební údržby, marketing, změny stavby před dokončením, předání a převzetí stavby, předávací protokol, audit výkonnosti, rozhodovací procesy a metody, vložená energie. BIM. Spisový řád. Insolvence. Společenská odpovědnost u stavebních firem. Metoda RIPRAN.

[1]  L. Klee: International Construction Contract Law, Wiley Blackwell 2017
[2]  Tománková, J., Čápová, D., Měšťanová, D.: Příprava a řízení staveb, Praha, ČVUT 2008 Zákon č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu
[3]  Zákon č. 500/2004 Sb. - Správní řád
[4]  Zákon č. 137/2006Sb. o zadávání veřejných zakázek,
[5]  Zákon č.360/1992Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání aut. inženýrů a techniků činných ve výstavbě
[6]  Zákon Nový občanský zákoník, Zákon o obchodních korporacích
[7]  Výkonový a honorářový řád ČKAIT, ČKA
[8]  Smluvní vztahy, druhy smluv, VOB, Všeobecné obchodní podmínky pro inženýring ve výstavbě (VOP/VZS ING), ČKAIT
[9]  www.fidic.org
[10]  Předpisy DIN, Slovník pojmů ve výstavbě DOS M 01.01, ČKAIT, TPV Zákon o technických požadavcích na výrobky, Zákon o životním prostředí, Zákon o katastru nemovitostí
[11]  Řízení stavebních projektů - claimový management - autor: Milan Orelíny, vydal C.H.Beck, Praha 2005, vydal C.H.Beck, Praha 2005


Kalkulace a nabídky 1

Náklady jsou provozem podmíněná spotřeba práce a prostředků, oceněná a vyjádřená v peněžních jednotkách. Cílem předmětu je naučit studenta používat základní kalkulační techniky a postupy. Dále využívat normativní a datovou základnu, a pro nové materiály a technologie normativní základnu přizpůsobit, resp. vytvářet. Základní principy kalkulace nákladů ve stavebnictví. Organizace a normování práce v podniku, výrobní proces, spotřeba času. Normování spotřeby práce, metody stanovení norem, příklady, podklady. Normování spotřeby materiálu, příklady, podklady. Normování potřeby strojů - výrobnost, kapacitní normy, příklady, podklady. Náklady na mzdy - mzdový systém, katalog prací, kalkulace mzdové sazby. Náklady - členění nákladů, kalkulační metody a techniky, kalkulační základny. Dynamická a normativní metoda kalkulace, příklady, podklady. Individuální kalkulace - kalkulační vzorec, obsah složek, příklady, podklady. Metody neabsorpční kalkulace (ABC, metoda variabilních nákladů), příklady. Ovlivňování výše nákladů na materiál, mzdy, provoz strojů, režie. Modelování nákladů, analýza bodu zvratu, příklady. Manažerské pojetí nákladů.

Povinná literatura:
[1]  Schneiderová Heralová, R. a kol.: Kalkulace nákladů ve stavebnictví. 1 .vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2017. 144 s. ISBN 978-80-01-06348-4
[2]  Schneiderová Heralová, R.:Udržitelné pořizování staveb (ekonomické aspekty) 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. 256 s. ISBN 978-80-7357-642-4
Doporučená literatura:
[3]  Ashworth, A., Perera, S.: Cost studies of buildings, Routledge, 2013, 5th edition ISBN 9781317902928
[4]  Brook, M.: Estimating and Tendering for Construction Work, Routledge, 2017, 5th edition ISBN 978-1-138-68716-5
[5]  Greenhalgh, B.: Introduction to Estimating for Construction, 2013, Routledge. ISBN 978-0-415-50986-2.

Kalkulace a nabídky N1

Náklady jsou provozem podmíněná spotřeba práce a prostředků, oceněná a vyjádřená v peněžních jednotkách. Cílem předmětu je naučit studenta používat základní kalkulační techniky a postupy. Dále využívat normativní a datovou základnu, a pro nové materiály a technologie normativní základnu přizpůsobit, resp. vytvářet. Základní principy kalkulace nákladů ve stavebnictví. Organizace a normování práce v podniku, výrobní proces, spotřeba času. Normování spotřeby práce, metody stanovení norem, příklady, podklady. Normování spotřeby materiálu, příklady, podklady. Normování potřeby strojů - výrobnost, kapacitní normy, příklady, podklady. Náklady na mzdy - mzdový systém, katalog prací, kalkulace mzdové sazby. Náklady - členění nákladů, kalkulační metody a techniky, kalkulační základny. Dynamická a normativní metoda kalkulace, příklady, podklady. Individuální kalkulace - kalkulační vzorec, obsah složek, příklady, podklady. Metody neabsorpční kalkulace (ABC, metoda variabilních nákladů), příklady. Ovlivňování výše nákladů na materiál, mzdy, provoz strojů, režie. Modelování nákladů, analýza bodu zvratu, příklady. Manažerské pojetí nákladů.

[1]  Schneiderová Heralová, R., Kadlčáková, A., Kremlová, L.: Kalkulace a nabídky 1, ČVUT, 2006 a 2009
[2]  Lhotský, O.: Organizace a normování práce v podniku, ASPI, 2005
[3]  Ashworth, A.: Cost studies of buildings, Pearson Education Limited, 2010, 5th edition
[4]  Brook, M.: Estimating and Tendering for Construction Work, Elsevier, 2008, 4th edition
[5]  Potts, K.: Construction Cost Management, learning from case studies, Taylor and Francis, 2008


Management stavební firmy 2

Předmět je rozdělen do dvou navazujících částí: část Finanční účetnictví a část Investice. V první části je představen význam, funkce účetnictví, akruální princip, pro koho jsou informace z účetnictví určeny, finanční x manažerské účetnictví, propojení pro daňové účely, legislativa - české standardy, IFRS, US GAAP. Rozvaha, aktivní a pasivní účty, bilanční princip a účtování, Výsledovka, nákladové a výnosové účty, účetní závěrka, zisk provozní, finanční. Rozdělení zisku. Časové rozlišení nákladů a výnosů. Nedokončená výroba ve stavebnictví. Odpisy majetku - metody účetních odpisů, daňové odpisy. Finanční majetek. Cash Flow - nepřímá metoda.

[1]  Pelák, J. 2009: Účetnictví v příkladech - repetitorium k základům účetnictví. VŠE
[2]  Roubíčková, J. 2009: Finanční účetnictví I - sbírka řešených úloh, VŠE
[3]  Walther, L., Skousen, CH. 2008: Basics of Accounting & Information Processing. Bookboon.


Management jakosti a rizika


Ekonomika a management

Výstavba, stavebnictví a stavební dílo. Životní cyklus stavby a projektu. Výstavbový projekt a dokumentace. Zúčastnění na výstavbovém projektu. Závazkové vztahy - smlouvy. Stanovení pořizovací ceny stavby. Cena pozemku. Propočet a souhrnný rozpočet stavby. Časové plánování a síťová analýza. Oceňování stavebních prací a rozpočtování. Položkový rozpočet stavebního objektu. Kalkulace nákladů a nabídková cena. Výrobní kalkulace. Metody kalkulace. Kalkulační vzorec. Odměňování. Veřejné příjmy a daňová soustava. Zadávání stavební zakázky. Veřejná obchodní soutěž. Smlouva o dílo - doložky, dodatky. Podnikání ve stavebnictví. Organizační uspořádání a řízení stavebního podniku. Řízení zásob. Marketing stavebního podniku. Řízení zhotovování stavby. Controlling. Stavbyvedoucí, mistr, dozor technický a autorský. Kontrolní dny. Stavební deník. Jakost provedených prací a dodávek. Výrobní faktury a výsledné kalkulace. Změny a dodatky rozpočtu. Předání a převzetí stavby. Efektivnost investic. Vyhodnocení výstavbového projektu. Marketing. Změny stavby před dokončením, předání a převzetí stavby, předávací protokol. Rozhodovací procesy. Vložená energie. BIM. Audit. Spisový řád. Insolvence. RIPRAN. LEED. BREEAM. Spisový řád. Insolvenční zákon.

Povinná literatura:
[1]  Měšťanová, D., Rohlena, M., a Tatýrek, V., Udržitelnost, inovace a ekonomika ve stavebnictví 2016. Praha: ČVUT
[2]  Tatýrek, V., Měšťanová, D., a Franková, M., Aktuální trendy ve stavebnictví 2014. Praha: ČVUT
[3]  Prostějovská,Z., Hačkajlová, L., Tománková, J. a kol.: Management výstavbových projektů ČVUT, Praha. 2008
[4]  Tománková, J., Čápová, D., Měšťanová, D.: Příprava a řízení staveb, Praha, ČVUT 2008.
[5]  Hačkajlová a kol.: Stavební ekonomika a management, Sobotáles, Praha 2006
[6]  Kremlová, L., Krejčí, L., Čápová, D., Nováková, J.: Ekonomika a management – podklady, ČVUT v Praze, 2005
[7]  Novák, J., Hačkajlová, L., Nováková, J.: Ekonomika a management pro stud. bak. stud. progr. SI, ČVUT, 2004
[8]  Profesní informační systém PROFESIS ČKAIT , Praha
[9]  přísl. právní předpisy, FIDIC smluvní vzory

Management stavební firmy N

Předmět poskytuje celkový přehled o problematice podniku a podnikání ve stavebnictví. Student je seznámen a aktivně pracuje s pojmy strategie, strategické analýzy, management - strategický, střední, operativní, plánování ve všech úrovních a implementace plánů, organizace, organizační struktury, úrovně řízení v podniku, kontrola, řízení lidských zdrojů, marketing, procesní a projektové řízení, řízení rizik v podniku.


Oceňování nemovitostí

Základní pojmy z oblasti oceňování nemovitost, Metody oceňování nemovitostí, účel a použití, Teorie oceňování. Nákladová metoda, Porovnávací metoda, Výnosová metoda. Analýza tržní hodnoty - metody závěrečné analýzy tržní hodnoty. Administrativní cena nemovitostí. Oceňování nemovitostí v bankovnictví, pojišťovnictví, v obchodních aktivitách, ve správě majetku. Oceňování věcných břemen a služebností. Speciální metody oceňování pozemků. Znalecký posudek, zpráva o ocenění nemovité věci.

[1]  Schneiderová Heralová, R.: Oceňování nemovitých věcí. 1. vyd. Praha: Fineco, 2015.
[2]  Ort, P. - Moderní metody oceňování majetku na tržních principech, BIVŠ, Praha, 2006
[3]  Ort, P. - Oceňování nemovitostí na tržních principech, BIVŠ, Praha, 2007
[4]  Ort, P., Schneiderová Heralová, R.: Oceňování nemovitostí a cenové mapy, 2008, Verlag Dashofer


Projekt KAN

Zpracování individuálního zadání - kontrolní položkový rozpočet investora stanovený pomocí aplikačního software.

Povinná literatura:
[1]  [1] Schneiderová Heralová, R. a kol.: Oceňování v rámci výstavbového projektu (propočty, položkové rozpočty), ČVUT, 2013.1.vyd. 220 s. ISBN 978-80-01-05226-6
[2]  [2] Schneiderová Heralová, R., a kol.: Kalkulace nákladů ve stavebnictví, ČVUT, 2017. 1.vyd. 144 s. ISBN 978-80-01-06348-4
Doporučená literatura:
[3]  [3] Brook, M.: Estimating and Tendering for Construction Work, Routledge, 2017, 5th edition ISBN 978-1-138-687 16-5
Studijní pomůcky:
[4]  online https://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/cenova-soustava-urs-cs-urs-/ (SW KROS4 - oceňování a řízení ve stavebnictví )
[5]  Individuální projektová dokumentace(tři stavební objekty)

Plánování a controlling

Plánování a controlling se zaměřením na projektový controlling, seznámení se s moderními nástroji a technikami manažerského rozhodování, které umožňují efektivní řízení stavební firmy a samostatné řešení úloh na reálných projektech s využitím moderních nástrojů řízení (SW pro řízení nákladů, času a zdrojů).

[1]  Kubálek, T., Kubálková, M., Řízení projektů v Microsoft Project, Computer Press, 2010
[2]  Volmuth, H. J., Nástroje controllingu od A do Z, Profess Consulting, 2004
[3]  Klee, L., Smluvní vztahy výstavbových projektů, Wolters Kluwer, 2012


Projektový management 1

Výuka je zaměřena na aspekty procesního řízení stavebních projektů. Osnova předmětu je uspořádána na základě obecných principů a postupů projektového managementu podle PMBOK a jejich praktické aplikaci ve stavebnictví. Výuka je doplněna řadou příkladů ze stavební praxe s využitím manuálů řízení významných stavebních společností a jejich projektů.

[1]  1/ A guide to the project management body of knowledge: PMBOK guide. 3rd ed. Newtown square, Pa.: Project Management Institute, c2004. ISBN 1-930699-50-6.
[2]  2/ ROUŠAR, Ivo. Projektové řízení technologických staveb. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2602-1.
[3]  3/ VONDRUŠKA, Michal. Krizové řízení stavebních projektů: Crisis management in the construction projects. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2013. ISBN 978-80-7204-847-2.


Příprava a řízení staveb

Fáze výstavbového projektu, investorská činnost, projektová příprava, dodavatelská příprava, řízení subdodávek, metody časového plánování, řízení nákladů, zadávání zakázek a smluvní management, bezpečnostní management, systém řízení kvality, environmentální management.

[1]  Tománková, J., Čápová, D.: Příprava a řízení staveb Sbírka příkladů, ČVUT, Praha, 2007
[2]  Tománková, J., Čápová, D. Management staveb. FinEco, Praha, 2013


Příprava a řízení staveb

Výstavbový projekt, Fáze výstavbového projektu, investorská činnost, projektová příprava, metody časového plánování, řízení nákladů, dodavatelská příprava, řízení subdodávek, zadávání zakázek a smluvní management, bezpečnostní management, systém řízení kvality, environmentální management.

Povinná literatura:
[1]  TOMÁNKOVÁ, J., ČÁPOVÁ, D.: Management staveb. Praha: FinEco: 2013. 226 s. ISBN 978-80-86590-12-7
[2]  TOMÁNKOVÁ, J., ČÁPOVÁ, D.: Příprava a řízení staveb. Sbírka příkladů. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT: 2007. 193 s. ISBN 978-80-01-03919-9
Doporučená literatura:
[3]  HALPIN, D. W., SENIOR, B. A., LUCKO, G.: Construction management. Hoboken, NJ: Wiley, 2017. 391 s. ISBN 978-1-119-25680-9
[4]  KLEE, L.: Smluvní vztahy výstavbových projektů. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 120 s. ISBN 978-80-7552-818-6
[5]  TOMÁNKOVÁ, J., MĚŠŤANOVÁ, D., a kol.: Příprava a provoz stavby II. Praha: Informatorium, 2012. 70 s. ISBN 978-80-7333-091-0

Řízení stavebních projektů

Přehled vybraných pojmů. Metody na podporu řízení projektu. Právní normy, normy ČSN a ISO. Základní aspekty Project Managementu. Stavba jako produkt projektu. Cíle, strategie, fáze a okolí výst. projektu. Role managera projektu. Nákupy a smlouvy v projektu. Řízení kvality, řízení rizik. Finanční management a hodnocení projektu. Studie proveditelnosti. Řízení nákladů a zdrojů . Změnová řízení. Zákon o územním plánování a stavebním řádu, zákon o zadávání veřejných zakázek, vymezení pojmů. Obchodní závazkové vztahy, uzavírání smluv, jejich forma, využití všeobecných obchodních podmínek. Obchodní veřejná soutěž, její vliv na závazky účastníků. Zajištění závazku - smluvní pokuta, ručení. Hlavní smluvní typy ve výstavbě - smlouva o uzavření budoucí smlouvy, kupní smlouva, smlouva o dílo, Obsahová náplň smlouvy.

Povinná literatura:
[1]   TOMÁNKOVÁ, J., ČÁPOVÁ, D. Management staveb. 1. vyd. Praha : Fineco. 2013. ISBN 978-80-86590-12-7.
[2]  PROSTĚJOVSKÁ, Z. et al. Management výstavbových projektů. Praha : Česká technika - nakladatelství ČVUT. 2008. ISBN 978-80-01-04142-0.
Doporučená literatura:
[3]  KLEE, L. International Construction Contract Law. 2nd Edition, 2018, Wiley-Blackwell, 864 stran. ISBN 978-1-119-43038-4.
[4]  HOPKIN, P. Fundamentals od Risk Management: Understanding, Evaluating and Implementing Effective Risk Management. 2nd. ed. London : Kogan Page. 2012. ISBN 978-07494655391.
[5]  A guide to the project management body of knowledge / Project Management Institute. 6thed. Newtown Square, PA: Project Management Institute. 2017. ISBN 978-1628251845.
Studijní pomůcky:
[6]  Zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
[7]  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.

Stavební právo, soutěže a kontrakty

Obchodní závazkové vztahy, zákon o územním plánování a stavebním řádu, zákon o zadávání veřejných zakázek, vymezení pojmu, účastníci - podnikatelé. Právní úkony, uzavírání smluv, jejich forma, využití všeobecných obchodních podmínek, lhůta pro přijetí návrhu na uzavření smlouvy. Obchodní veřejná soutěž, její vliv na závazky účastníků. Zajištění závazku - smluvní pokuta, ručení. Odstoupení od smlouvy, podmínky a důsledky odstoupení. Náhrada škody, obsah a rozsah náhrady. Promlčení, jeho účinky, promlčecí doba. Hlavní smluvní typy ve výstavbě. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy, její podstata a význam. Kupní smlouva, její využití pro účely výstavby a základní obsahová náplň - předmět plnění, cena, odpovědnost za vady, záruka. Smlouva o dílo, možnosti jejího uplatnění ve fázi přípravy i realizace staveb - k zajištění průzkumu, projektové dokumentace, staveb, montáží. Obsahová náplň smlouvy.

Povinná literatura:
[1]  příslušné právní předpisy
[2]  Tománková, J., Čápová, D., Měšťanová, D.: Příprava a řízení staveb, Praha, ČVUT 2008
[3]  L. Klee: Smluvní vztahy výstavbových projektů. Wolters Kluwer. Praha. 2012., FIDIC smluvní vzory
Doporučená literatura:
[4]  L Klee: International Construction Contract Law, Wiley Blackwell 2017
[5]  Levin, P.: Construction Contract Claims, Changes and Disputes Resolution, ASCE

Stavební management

Přehled vybraných pojmů. Metody na podporu řízení projektu. Právní normy, normy ČSN a ISO. Základní aspekty Project Managementu. Stavba jako produkt projektu. Cíle, strategie, fáze a okolí výst. projektu. Role managera projektu. Nákupy a smlouvy v projektu. Řízení kvality, řízení rizik. Finanční management a hodnocení projektu. Studie proveditelnosti. Řízení nákladů a zdrojů . Změnová řízení. Zákon o územním plánování a stavebním řádu, zákon o zadávání veřejných zakázek, vymezení pojmů. Obchodní závazkové vztahy, uzavírání smluv, jejich forma, využití všeobecných obchodních podmínek. Obchodní veřejná soutěž, její vliv na závazky účastníků. Zajištění závazku - smluvní pokuta, ručení. Hlavní smluvní typy ve výstavbě - smlouva o uzavření budoucí smlouvy, kupní smlouva, smlouva o dílo, Obsahová náplň smlouvy.

Povinná literatura:
[1]   TOMÁNKOVÁ, J., ČÁPOVÁ, D. Management staveb. 1. vyd. Praha : Fineco. 2013. ISBN 978-80-86590-12-7.
[2]  PROSTĚJOVSKÁ, Z. et al. Management výstavbových projektů. Praha : Česká technika - nakladatelství ČVUT. 2008. ISBN 978-80-01-04142-0.
Doporučená literatura:
[3]   KLEE, L. International Construction Contract Law. 2nd Edition, 2018, Wiley-Blackwell, 864 stran. ISBN 978-1-119-43038-4.
[4]  HOPKIN, P. Fundamentals od Risk Management: Understanding, Evaluating and Implementing Effective Risk Management. 2nd. ed. London : Kogan Page. 2012. ISBN 978-07494655391.
[5]  A guide to the project management body of knowledge / Project Management Institute. 6thed. Newtown Square, PA: Project Management Institute. 2017. ISBN 978-1628251845.
Studijní pomůcky:
[6]  Zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
[7]  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.

Excel pro praxi

Kurz je určen pro rozvoj potřeb uplatnitelných při řízení technicko-ekonomických procesů různé povahy. Zaměření je na uživatele běžných kancelářských aplikací (zejména MS Excelu) s cílem vylepšit jejich stávající dovednosti a získat nové. Hlavní cíl je zaměřit se na takové dovednosti, které jsou použitelné v návazných předmětech a praxi. Součástí jsou základní principy práce, tvorba mrtvých a živých tabulek, formátování, rychlé grafy, návaznost na VBA, tvorba vlastní funkcí, procedur a aplikací.


Informační modelování staveb v praxi

Studijní předmět se zaměřuje na rozvíjení znalostí v oblasti informačního modelování staveb (BIM). Konfrontuje teoretické poznatky studentů s aktuálním stavem problematiky v praxi. Za tímto účelem je předmět vyučován formou workshopu, kde budou studentům moderovaným způsobem uvedeny přednášky odborníkům z praxe (zejména z podniků činných ve stavebním průmyslu).

[1]  Nejsou relevantní - realizace formou workshopu.


Oceňování nemovitostí

Základní pojmy z oblasti oceňování nemovitost, Metody oceňování nemovitostí, účel a použití, Teorie oceňování. Nákladová metoda, Porovnávací metoda, Výnosová metoda. Analýza tržní hodnoty - metody závěrečné analýzy tržní hodnoty. Administrativní cena nemovitostí. Oceňování nemovitostí v bankovnictví, pojišťovnictví, v obchodních aktivitách, ve správě majetku. Oceňování věcných břemen a služebností. Speciální metody oceňování pozemků. Znalecký posudek, zpráva o ocenění nemovité věci.

[1]  Schneiderová Heralová, R.: Oceňování nemovitých věcí. 1. vyd. Praha: Fineco, 2015.
[2]  Ort, P. - Moderní metody oceňování majetku na tržních principech, BIVŠ, Praha, 2006
[3]  Ort, P. - Oceňování nemovitostí na tržních principech, BIVŠ, Praha, 2007
[4]  Ort, P., Schneiderová Heralová, R.: Oceňování nemovitostí a cenové mapy, 2008, Verlag Dashofer


BIM - Základy informačního modelování

Předmět se zabývá problematikou Building Information Modeling (BIM) jako moderního nástroje pro řízení a provoz stavebních projektů. Zaměřuje se na zvládnutí základních relevantních software (Autodesk Revit a Autodesk Navisworks) a hlavně pochopení významu BIM v současném stavebnictví a jeho budoucnost a důležitost v jednotlivých fázích stavebních projektů.

[1]  Matějka, P. et al.: Základy implementace BIM na českém stavebním trhu. Fineco, 2012, ISBN 978-80-86590-10-3
[2]  Eastman, C et al.: BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers, and Contractors. Wiley, 2011, ISBN 978-0-470-54137-1
[3]  Kymmel, W.: Building Information Modeling - Planning and managing Construction Projects with 4D CAD and Simulations. McGraw-Hill, 2008, ISBN: 978-0071494-53-7.
[4]  Hardin, B.: BIM and Construction Management: Proven Tools, Methods and Workflows. Sybex, 2009, ISBN 978-04-70402-35-1.
[5]  Jernigan, F.E.: BIG BIM little bim - Second Edition. 4Site Press, 2008, ISBN 978-09-79569-92-0.
[6]  Krygiel, E. a Nies, B.: Green BIM: Successful Sustainable Design with Building Information Modeling. Sybex, 2008, ISBN: 978-04-70239-60-5.
[7]  Reddy, K.P.: BIM for Building Owners and Developers: Making a Business Case for Using BIM on Projects. Wiley, 2012, ISBN: 978-04-70905-98-2.
[8]  Wing, E.: Autodesk Revit Architecture 2012: No Experience Required. Wiley, 2011, ISBN: 978-04-70945-06-3.
[9]  Smith, D.K.: Building Information Modeling: A Strategic Implementation Guide for Architects, Engineers, Constructors, and Real Estate Asset Managers. Wiley, 2009, ISBN: 978-0470250037.
[10]  Weygant, R.S.: BIM Content Development: Standards, Strategies, and Best Practices. Wiley, 2011, ISBN: 978-0470583579.


Manažerské informační systémy

Architektura podnikových IS, interní a externí informační zdroje na podporu manažerského rozhodování - Business Intelligence, informační strategie podniku, efektivnost IS, struktura a funkce manažerských IS, multidimensionální databáze a technologie OLAP, postup pří výstavbě a zavádění manažerských IS, praktická ukázka aplikací Business Navigation System a systému COGNOS ve stavebních firmách, řízení znalostí a znalostní báze pro podporu strategického řízení, Competitive Intelligence.

[1]  Molnár Z.: Efektivnost informačních systémů. Grada Publishing 2001
[2]  Bébr R., Doucek P.: Informační systémy pro podporu manažerské práce. Profesional Publishing, 2005


Řízení vlastní stavební firmy

Cílem předmětu je poskytnout informace nezbytné k samostatné podnikatelské činnosti a podpořit a rozvíjet u studentů podnikatelské myšlení. Předmět má formu blokové výuky - zhuštěná forma výuky do sedmi týdnů v semestru, předmět končí v první polovině semestru.

[1]  Vlach, R.: Na volné noze - Podnikejte jako profesionálové. Jan Melvil Publishing 2017
[2]  K. Blanchard, S. Johnson: One Minute Manager. Portál, 2017
[3]  Srpová, J; Řehoř, V. a kol.: Základy podnikání. Grada publishing. 2010.


 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz