CTU

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta stavební

K 105 - Katedra společenských věd

Předměty aktuálního semestru -- letní 2017/18

přejděte na archiv


semestr letní 2017/18


Doktorandská propedeutika

Doktorandi získají základní metodologické didaktické postupy při stanovování výuky a vlastním vedení seminářů, cvičení s ohledem na výuku na vysoké škole technického směru. Pozornost je věnována pedagogicko-psychologickým metodám poznávání a hodnocení osobnosti studujícího, psychologii učení, duševní hygieně, psychologickému rozboru výchovných zásad, odměn-trestů a pedagogické komunikaci, Informace o nejčastějších didaktických chybách při výuce u začínajících VŠ pedagogů a možnosti jak se jich vyvarovat.


Estetika a sociologie

Předmět má multioborový charakter, ve své první části se zabývá vybranými problémy estetiky, mapuje vývoj estetické teorie a praxe v rámci dějin umění, tento vývoj zasazuje do obecnějšího filosofického rámce. První přednáška má přehledový charakter (vývoj estetické teorie a praxe od pravěku po baroko), další jsou specializované na vybrané problémy ? estetika ošklivosti, estetika rychlosti, estetický pojem vznešenosti a jeho ztvárnění napříč uměleckými směry, estetika osvícenství vs. estetika romantismu, estetika postmoderny a postmoderní epocha. V další části předmětu se věnujeme především sociologii architektury, na úvod se zmíníme o vzniku měst a vesnic na našem území a pokusíme se uchopit obecný kulturní smysl města jako takového, následuje vývoj sociologického myšlení o architektuře a urbanismu a sociologie města. V rámci této problematiky se zvlášť věnujeme některým specifickým problémům jako je vliv hustoty zalidnění na sociální jevy a prožívání člověka, vliv uspořádání prostoru na lidské chování, zabýváme se sociologií bydlení a zasazujeme úvahy o bydlení a utváření prostředí k životu do obecnějšího filosoficko-politického rámce. Kurz je zakončen představením několika obecných sociologických teorií a problémů. Semináře se skládají z vlastní práce studentů, kteří prezentují zvolená témata v rámci estetiky a sociologie a diskusí o aktuálních problémech architektury a urbanismu na našem území s přihlédnutím k širšímu sociálnímu a politickému kontextu.

[1]  Eco, U., Dějiny ošklivosti, Praha 2015
[2]  Halík,P., Kratochvíl,P., Nový,O., Architektura a město, Praha 1996
[3]  Sourian, E., Encyklopedie estetiky, Praha 1994
[4]  Schmidler,K., Sociologie v architektonické a urbanistické tvorbě, Brno 2001
[5]  Welsch, Wolfgang, Naše postmoderní moderna, Praha 1994
[6]  Zuska, V., Estetika, Praha 2001
[7]  Zahrádka, P., Sociologická kritika filosofické estetiky, Filosofický časopis, roč. 61, 2013/3, s. 349-355

Rétorika


Social Sciences

Basic economic terms, demand, supply, market equilibrium. Rational consumer choice, indifferent curve, elasticity of demand. Firm and production function in short and long run. Long run and short run cost. Perfect competition and monopolistic competition, oligopoly, monopoly. Markets for productive inputs. Public goods. Basics of macroeconomics. Macroeconomic aggregates. Theory of science, philosophy of science, segmentation of science, science and non-scientific ways of cognition, postmodern critique of science, political philosophy - freedom, types of freedom, freedom and democracy, political problems of a nowadays world.

[1]  Economics. Paul Samuelson, McGraw-Hill.2009
[2]  Microeconomics and Behavior. Robert H. Frank, McGraw-Hill. 2005
[3]  Einstein, Albert: The World As I See It. New York 2006
[4]  Janda, K. - Berry, J. M. - Goldman, J.: The Challenge of Democracy. Government in America. Boston 1989
[5]  Rorty, Richard: Relativism: Finding and Making. In.: Rorty, Richard: Philosophy and Social Hope. London 1999
[6]  Rorty, Richard: Science as Solidarity. In.: Rorty, Richard: Objectivity, Relativism and Truth. Philosophical Papers. Volume I. Cambridge 1991
[7]  Sartre, Jean Paul: Being and Nothingness. An Essay on Phenomenological Ontology. New York 1966

Společenské vědy a vývoj architektury

Předmět spojuje výuku několika společenských věd: ekonomie a hospodářské politiky, politologie a politické filosofie a práva, s přehledem vývoje architektury. V části věnované ekonomii jsou vysvětleny základní kategorie tržní ekonomiky, základy hospodářské a sociální politiky a základní pojmy mezinárodní ekonomie. Teoretický výklad je efektivně kombinován s praktickými příklady z ekonomické reality. V přednáškách věnovaných právu je stručný přehled vývoje římského práva a jeho institucí doplněn fundovaným výkladem Ústavy, lidských práv a zákoníku práce. Hlavní pozornost je pak věnována výkladu vybraných ustanovení nového občanského zákoníku. V politologických přednáškách a na seminářích jsou poutavým způsobem objasněny teorie státu, politické systémy, demokracie a totalitarismus. Cyklus přednášek z dějin architektury a stavitelství: 1. Úvod a Antické Řecko. 2. Antický Řím. 3. Raný středověk a Byzanc. 4. Románské období. 5. Gotické období. 6. Renesance. 7. Baroko a rokoko. 8. Klasicismus a historismy 19. Století. 9. Inženýrské stavby, Art Nouveau, Moderna. 10. Kuboexpresionismus a Futurismus. 11. Konstruktivismus, Purismus, Funkcionalismus. 12. Novoklasicismy, Pozdní moderna. 13. Postmoderna, High-tech, Dekonstrukce

[1]  HRBKOVÁ, Jana a kol.: Společenské vědy pro techniky. Grada Publishing, 2015
[2]  DUDÁK, Vladislav a kol.: Encyklopedie světové architektury 1 - 2. Baset, Praha 2002
[3]  GRÖSSEL, Peter - LEUTHÄUSEROVÁ, Gabriele: Architektura 20. století. Taschen/Slovart, Praha 2006
[4]  

Aplikovaná teorie ceny

Předmět představuje středně pokročilý kurz teorie ceny, jež zejména prostřednictvím řešení praktických problémů a příkladů seznamuje studenty s vybranými mikroekonomickými tématy, jakými jsou: analýza nabídky a poptávky, teorie spotřebitelské racionální volby, analýza nákladů, teorie výroby, trhy výrobních faktorů, všeobecná rovnováha a blahobyt.

[1]  Holman, R.: Mikroekonomie-středně pokročilý kurz. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-862-0
[2]  Jurečka, V. a kol.: Mikroekonomie. 1. vydání. Praha: Grada 2010. ISBN 978-80-247-3259-6
[3]  Hořejší, B?.(et.al.): Mikroekonomie. 5.vydání. Praha: Management Press 2010. ISBN 978-80-7261-218-5

Institucionální ekonomie

[1]  Mlčoch, L.: Institucionální ekonomie, Karolinum, Praha 2005.
[2]  Voigt, S.: Institucionální ekonomie, Alfa, Brno 2009.

Kulturní dějiny českých zemí

Cílem kursu je prohloubit znalosti o sociálně - kulturním kontextu historických staveb, struktuře krajiny a osídlení v českých zemích v proměnách od pravěku do počátku industriální revoluce. Výklad sleduje typologii sociálních subjektů a jejich typických sídel (hrady, tvrze, zámky, chrámy, kláštery, domy, města, vesnice, panství) v evropských souvislostech, podle ideových kánonů, ale také v reálném provozu a v kontaktu s krajinou. Přibližuje kulturně - historické hodnoty českých zemí, otázky jejich obnovy a revitalizace památek.

[1]  Petráň, J. a kol.: Dějiny hmotné kultury I/1,2, II/1.2, Praha 1985-1997.
[2]  Vlček, P. ? Sommer, P. ? Foltýn, D.: Encyklopedie českých klášterů. Libri, Praha 1997.
[3]  Cílek, V.: Krajiny vnitřní a vnější, Praha 2005.

Praktikum digitální fotografie

V úvodu budou jako základ pro porozumění celému systému vyloženy základní technické principy vzniku a uchování elektronického obrazu. Dále se bude výuka věnovat konstrukci a ovládání fotografických přístrojů a snímkovým postupům obecným i specifickým pro různé fotodokumentační oblasti. Značnou pozornost věnujeme i počítačovému zpracování digitálního snímku, jeho základní optimalizaci i pokročilým editačním technikám. Základními softwarovými nástroji budou. Adobe Photoshop a Camera RAW. Po zvládnutí technických postupů výstavby fotografického snímku výuka povede frekventanty k porozumění specifické řeči fotografie. Objasníme skladebné principy fotografického obrazu, kompoziční zákonitosti i možnosti výtvarných řešení a efektů.

[1]  Jay Dickman, Jay Kinghorn - Mistrovství digitální fotografie s DSLR Adobe Creative Team - Adobe Photoshop CS4 Adobe Creative Team ¨ Adobe Photoshop Lightroom 2

 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz