CVUT

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební -- K 105 - Katedra společenských věd

Předměty aktuálního semestru -- letní 2023/24

přejděte na archiv předmětů od roku 2008 (podle kateder)

semestr letní 2023/24


Doktorandská propedeutika

Doktorandi získají základní didaktické postupy při stanovování výuky a vlastních vedení seminářů, cvičení s ohledem na výuku na vysoké škole technického směru. Studentům doktorského studijního programu kurz přispěje ke získání znalostí a dovedností rozvíjející jejich didaktické a odborné dovednosti směrem k aktivnějším metodám jejich výukové praxe (oproti tradičnímu modelu přednášky / diskuse). Mezioborové prostředí kurzu vede studenty k tomu, aby nazírali na odborné i pedagogické problémy z různých úhlů pohledu od odborných, přes didaktické až po psychologické a morální aspekty učitelské profese. Pozornost je věnována pedagogicko-psychologickým metodám poznávání a hodnocení osobnosti studujícího, psychologii učení, duševní hygieně, psychologickému rozboru myšlení a motivace k učení a osobnostním rozvoji. Studenti se naučí zásady formativního hodnocení a poskytování zpětné vazby. Seznámí se s metodami předcházení a zvládání konfliktních situací ve skupině a v komunikaci. Samotnou částí kurzu je oblast pedagogické komunikace, práce s vědeckými informacemi a publikování. Pozornost je kladena i na oblast nejčastějších didaktických chyb při výuce u začínajících VŠ pedagogů a možnosti, jak se jich vyvarovat.

[1]  Breaux Annette, Rychlá pomoc pro učitele, 60 řešení náročných situací, Portál, s.r.o. 2020.
[3]  Čapek a kol., Uč jako umělec, Malá kniha o velkých vzdělávacích myšlenkách, Jan Melvil Publishing 2020.
[5]  Čapek Robert, Líný učitel, Jak učit dobře a efektivně, Dr. Josef Raabe s.r.o. 2018.
[7]  Čapek Robert, Moderní didaktika, Grada 2015.
[9]  Čapek Robert, Příkazová, Smejkal, Učitel a syndrom vyhoření, Dr. Josef Raabe s.r.o. 2021.
[11]  Gabašová Jitka, Otevřená komunikace a řešení konfliktů ve třídě, Dr. Josef Raabe s.r.o. 2019.


Estetika a sociologie

Cílem předmětu je uvést studenty do současné estetiky jakožto disciplíny zabývající se působením uměleckých i mimouměleckých objektů na své recipienty. V přednáškách se bude vycházet z premisy, že současnou estetiku charakterizuje prohlubující se odstup vůči tradiční estetice (založené na pojmech vkusu, krásy, vznešenosti a génia, na vztahu estetiky a umění, etiky či přírody). Budeme se věnovat také tématům současným, jako je estetika v oblasti masových a digitálních médií, všedního dne, veřejného prostoru či sportu. Studenti budou seznamováni jak teoretickými texty v oboru sociologie, moderní teorie umění, tak s konkrétními projekty (v oblasti malířství, sochařství, divadla, filmu a hudby). Průběžně bude přihlíženo k sociologickému aspektu estetiky, tj. k tomu, jak se do způsobu vnímání a tvoření uměleckých artefaktů promítá okolnost, že daný artefakt je pokaždé tvořen a vnímán v rámci určitého společenství nebo určité komunity.

[1]  AMPS (Architecture, Media, Politics, Society) is a nonprofit research organisation. Its journal is Architecture_MPS. The journal is published by UCL Press. http://architecturemps.com/journal/, http://architecturemps.com/proceedings/.
[3]  BENJAMIN, Walter. https://monoskop.org/images/0/06/Benjamin_Walter_1936_1979_Umelecke_dilo_ve_veku_sve_technicke_reprodukovatelnosti.pdf
[5]  CIRKLOVÁ, Jitka. 2019. Georg Simmel: Rembrandt. Umělecko-filozofická esej. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 55, 537-40.
[7]  CIRKLOVÁ, Jitka. Reaffirming Identity Through Images. The commodification of llusions in the Contemporary Presentation of Self. methaodos.revista de ciencias sociales. Spain: Universidad Rey Juan Carlos, 2020, roč. 8, č. 1, s. 103-110. ISSN 2340-8413. doi:10.17502/m.rcs.v8i1.351.
[9]  CIRKLOVÁ, Jitka. Social Identity Seeking and Sharing as a Creative Activity of Art Consumers. In Gabriella Punziano, Angela Delli Paoli. Handbook of Research on Advanced Research Methodologies for a Digital Society. 1. vyd. USA: IGI Global, 2022. s. 800-819. ISBN 978-1-7998-8473-6. doi:10.4018/978-1-7998-8473-6.ch044.
[11]  CIRKLOVÁ, Jitka. Engaged Photography as Urban Communication Platform in Sustainability Development Context. In Laura Sanderson & Sally Stone. AMPS Proceedings Series 22.2. Teaching – Learning – Research. Manchester: Manchester School of Architecture, UK., 2021. s. 40-49. ISSN 2398-9467.
[13]  GIDDENS, Anthony. Sociologie. Přeložil Tereza JIROUTOVÁ KYNČLOVÁ. Praha: Argo, 2013. ISBN 728-80-257-0807-1.
[15]  HORÁČEK M. eds. 2019. Teoretické základy památkové péče na prahu 21. století, Ústav dějin umění AV. ČR. ISBN 978-80-88283-27-0.


Social Sciences

The course Social Sciences encompasses a broader, multidisciplinary, framework (sociology, economy, marketing, politology, social anthropology, and media). The economics part of the course covers basic economic terms, demand, supply, market equilibrium, and rational consumer choice. Firm and production functions in the short and long run as well as long-run and short-run costs are discussed. Market structures and markets for productive inputs and public goods are other topics. Also presented are macroeconomic aggregates and the basics of macroeconomics. Social theories presented in the course are considered an analytical reflection on the concepts and formal cognitive schemes of all social sciences. Students will get familiar with social theories/paradigms that are used to study and interpret social phenomena. Seminars will focus on everyday life, its interactions, and opinion polemics, which often interfere in negotiations about the direction and goals of society. The course also provides students with conceptual tools for their own further studies based on critical thinking.

[1]  Economics. Paul Samuelson, McGraw-Hill.2009. ISBN 978-00-71-26383-2.
[3]  Microeconomics and Behavior. Robert H. Frank, McGraw-Hill. 2005. ISBN 978-00-71-26349-8.
[5]  Social Problems: Continuity and Change. Copyright Year: 2016. ISBN 13: 9781946135230. Publisher: Saylor Foundation. https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/social-problems-continuity-and-change.
[7]  Local to Global: The Sociological Journey. Christina Miller-Bellor and Donna Giuliani. https://thesociologicaljourney.pressbooks.com.
[9]  Politology. Political Ideologies and Worldviews: An Introduction. Valérie Vézina, Kwantlen Polytechnic University. Copyright Year: 2021. ISBN 13: 9781989864241. Publisher: Kwantlen Polytechnic University. https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/political-ideologies-and-worldviews-an-introduction.


Společenské vědy a vývoj architektury

Předmět spojuje výuku několika společenských věd: ekonomie a hospodářské politiky, politologie a politické filosofie a práva, s přehledem vývoje architektury. V části věnované ekonomii jsou vysvětleny základní kategorie tržní ekonomiky, základy hospodářské politiky a základní pojmy mezinárodní ekonomie. Teoretický výklad je efektivně kombinován s praktickými příklady z ekonomické reality. V přednáškách věnovaných právu je stručný přehled vývoje římského práva a jeho institucí doplněn fundovaným výkladem ústavy, lidských práv a zákoníku práce. Velká pozornost je věnována vybraným ustanovením občanského zákoníku a stavebnímu zákonu. V politologických přednáškách je poutavým způsobem popsán politický vývoj ve starověku, objasněny jsou teorie státu, politické systémy, demokracie a totalitarismus. Cyklus přednášek z dějin architektury a stavitelství podává ucelený výklad dějin architektury od antiky až po postmodernu a dekonstrukci.

Povinná literatura:
[1]  HRBKOVÁ, J. a kol.: Společenské vědy pro techniky - 2., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2020. ISBN 978-80-271-2876-1.
[2]  DUDÁK, V. a kol.: Encyklopedie světové architektury 1. a 2. díl. Praha: Baset, 2002. ISBN 80-86223-90-6.
[3]  GÖSSEL, P., LEUTHÄUSEROVÁ, G.: Architektura 20. století. Praha: Slovart, 2003. ISBN 978-80-7209-814-9.
Doporučená literatura:
[4]  HRBKOVÁ, J. a kol.: Základy ekonomické teorie II. (Mikroekonomická teorie). Praha: ČVUT, 2000. ISBN 80-01-02186-6.

Aplikovaná teorie ceny

Předmět představuje středně pokročilý kurz teorie ceny, jež - zejména prostřednictvím řešení praktických problémů a příkladů - seznamuje studenty s vybranými mikroekonomickými tématy. Cílem kurzu je naučit studenty logickému uvažování nad ekonomickými problémy a hledání souvislostí mezi ekonomickými jevy. Řešené příklady mají nejenom zjednodušit a přiblížit komplikované ekonomické skutečnosti, ale jsou také východiskem pro správnou analýzu ekonomických problémů a prostředkem k vyvozování správných závěrů o ekonomických jevech. Předmět připravuje studenty na řešení praktických ekonomických problémů ve stavebních firmách i při hodnocení ekonomických skutečností ve vrcholovém managementu a státní správě.

[1]  HOLMAN, R.: Mikroekonomie-středně pokročilý kurz. 2. vydání. Praha: C. H. Beck 2007. ISBN 978-80-7179-862-0.
[2]  JUREČKA, V. a kol.: Mikroekonomie. 1. vydání. Praha: Grada Publishing 2010. ISBN 978-80-247-3259-6.
[3]  HRBKOVÁ, J. a kol.: Základy ekonomické teorie II. (Mikroekonomická teorie). Praha: Vydavatelství ČVUT 2000. ISBN 80-01-02186-6.


Praktikum digitální fotografie

Předmět sleduje cestu od jednoduchého mechanického záznamu k autorskému vyjádření. Povede posluchače k ovládnutí všech výrazových prostředků fotografie i skladebných postupů s cílem dosáhnout dokonalé obrazové informace i emotivního působení na diváka. Forma předmětu je zcela praktická, seminární, ateliérová. Některé úlohy budou posluchači řešit společně s pedagogem, další pak samostatně, s tím, že postupy a výsledky budou ve skupině konzultovány a diskutovány. Výuka obsáhne celý fotografický proces od snímání, přes editaci až po tisk. Výstupem bude malý autorský soubor každého posluchače s výstavním potenciálem. Program seminářů se nebude vyhýbat žádnému žánru, ale důraz bude položen na fotografii architektury.


Rétorika

Cílem výuky je osvojení a zlepšení dovedností mluveného projevu, potřebných pro úspěšnou profesionální komunikaci absolventů. Součástí výuky je nácvik komunikace odborných témat směrem k laické veřejnosti či odborníkům z jiných oborů. Budeme se zabývat také komunikací v digitálním prostoru a komunikací s nástroji AI. Uvědomíme si rozdíl mezi komunikací slovem a obrazem. Studium by jim mělo pomoci rozvinout kulturu a účinnost projevu verbálního i nonverbálního a odstranit případné psychické zábrany při veřejném vystupování tak, aby byli schopni si vybudovat příznivý osobní image. Patřičné dovednosti si studenti mohou vyzkoušet formou praktického nácviku individuálně i ve skupinách formou etud a komunikačních her. Znalosti a zkušenosti takto získané mohou využít nejenom na profesionálním poli.

[1]  Schmidtová, M.: Rétorika cvičení. Praha, ČVUT 2005
[2]  Buchtová, B.: Rétorika. Praha, Grada Publishing 2005
[3]  Lewis, D. Tajná řeč těla. Praha, East Publishing 2004
[4]  Hierhold, E.: Rétorika a prezentace. Praha, Grada kterékoli vydání
[5]  Svobodová, M.: Mluv, mluv, zajímáš mne. Praha, Pragoeduca 2002
[6]  Tegze, O.: Neverbální komunikace. Brno, Computer Press 2008


Sociologie a psychologie

Předmět podává základní přehled vybraných témat ze psychologie a sociologie: Úvod do psychologie, psychologie jako věda a jako pomáhající profese. Psychologie práce a organizace. Psychologie osobnosti, manažerská psychologie. Sociální psychologie, komunikace, řešení konfliktů, spolupráce a týmová práce. Vedení lidí a motivace, možnosti aplikace psychologických poznatků. Techniky práce se stresem, způsoby jednání v náročných situacích. Využití psychologie ve firemní komunikaci. Úvod do sociologie, cíle a metody sociologie. Sociologický pohled na společnost a sociální strukturu české společnosti. Sociologické výzkumy a jejich využití v praxi. Sociologie města a regionu. Vliv uspořádání prostoru na lidské chování, sociologie bydlení. Vybraná témata ze sociologie firmy. Aktuální sociální jevy a jejich důsledky na řízení lidí a organizací.

Povinná literatura:
[1]  BOURDIEU, P.: Sociologické hledání sebe sama. Brno: Doplněk 2012. ISBN 978-80-7239-280-3.
[2]  NOVÝ, I. a kol.: Sociologie pro ekonomy a manažery. Praha: Grada Publishing 2006. ISBN 80-247-1705-0.
[3]  PAUKNEROVÁ, D. a kol.: Psychologie pro ekonomy a manažery. Praha: Grada Publishing 2012. ISBN 978-80-247-3809-3.
Doporučená literatura:
[4]  BEDRNOVÁ, E. a kol.: Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press 2002. ISBN 80-7261-064-3.

 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz