CVUT

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební -- K 105 - Katedra společenských věd

Předměty aktuálního semestru -- letní 2018/19

přejděte na archiv

semestr letní 2018/19


semestr zimní 2018/19


Doktorandská propedeutika

Doktorandi získají informace o základních metodologických a didaktických postupech při stanovování výuky a vlastním vedení seminářů a cvičení s ohledem na výuku na vysoké škole technického směru. Pozornost je věnována pedagogicko-psychologickým metodám poznávání a hodnocení osobnosti studujícího, psychologii učení, duševní hygieně, psychologickému rozboru výchovných zásad, odměn-trestů a pedagogické komunikaci. Pozornost je rovněž věnována informacím o nejčastějších didaktických chybách při výuce u začínajících vysokoškolských pedagogů a o možnostech, jak se jich vyvarovat.


Estetika a sociologie

Cílem předmětu je uvést studenty do současné estetiky jakožto disciplíny zabývající se působením uměleckých i mimouměleckých objektů na své recipienty. V přednáškách se bude vycházet z premisy, že současnou estetiku charakterizuje prohlubující se odstup vůči tradiční estetice Immanuela Kanta (založené na pojmech vkusu, krásy, vznešenosti a génia). Toto tvrzení bude dokumentováno jak na teoretických textech moderní teorie umění, tak na konkrétních uměleckých projektech (v oblasti malířství, sochařství, divadla, filmu a hudby). Průběžně bude přihlíženo k sociologickému aspektu estetiky, tj. k tomu, jak se do způsobu vnímání a tvoření uměleckých artefaktů promítá okolnost, že daný artefakt je pokaždé tvořen a vnímán v rámci určitého společenství nebo určité komunity.

Povinná literatura:
[1]  Artaud, A.: Divadlo a krutost; Kruté divadlo (První manifest), in: Divadlo a jeho dvojenec, přel. J. Kopecký a L. Šerý, Praha 1994.
[2]  Benjamin, W.: Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti, in: Výbor z díla, I, přel. M. Ritter, Praha 2009, str. 299 až 326.
[3]  Ejzenštejn, S.: Organičnost a patos v kompozici filmu Křižník Poťomkin, in: Kamerou, tužkou i perem, Praha 1961.
[4]  Fried, M.: Art and Objecthood, in: Artforum, 5, 1967, str. 12 až 23 (dostupné česky in: Pospiszyl [1998], originál on line).
[5]  Greenberg, C, Modernist Painting [1960], in: Art & Literature, 4, 1965, str. 193 až 201 (česky in: Pospiszyl [1998]).
[6]  Krauss, R.: Sculpture in the Expanded Field, in: October, 8, 1979, str. 30 až 44 (dostupné on line).
[7]  Kofroň, P.: Pomocná škola hudební, in: Tón ne! Čítanka pro ty, kdo pochybují o smyslu nové hudby, Brno 1998.
Doporučená literatura:
[8]  Arasse, D.: Anachroniques, Paris 2006.
[9]  Beckett, S.: Proust; Three Dialogues, London 1987.
[10]  Bloom, H.: Úzkost z ovlivnění. Teorie poezie, přel. M. Pokorný, Praha 2015.
[11]  Brecht, B.: Myšlenky, přel. L. Kundera a M. Staňková, Praha 1958.
[12]  Didi-Huberman, G.: L Image survivante, Paris 2002.
[13]  Fried, M.: Absorption and Theatricality: Painting and Beholder in the Age of Diderot, Berkeley 1980.
[14]  Fried, M.: Jeff Wall, Wittgenstein, and the Everyday, in: Critical Inquiry, 33, str. 2007, str. 495 až 526.
[15]  Greenberg, C.: American Type Painting, in: Partysan Review, 22, 1955, str. 175 až 196.
[16]  Greenberg, C.: Avant Garde and Kitsch [1939], in: Homemade Esthetics: Observations on Art and Taste, Oxford 1999.
[17]  Hanslick, E.: Ueber den subjektiven Eindruck der Musik und seine Stellung in der Aesthetik, in: Oesterreichische Blätter für Literatur und Kunst, 30, 1853, str. 177 až 178; 31, str. 181 až 182; 33, str. 193 až 195; 11, 1854, str. 78 až 80.
[18]  Kant, I.: Kritika soudnosti [1790], přel. W. Hansel, V. Špalek, Praha 2015.
[19]  Krauss, R.: Horizontality, in: Krauss, R., Bois, Y. A. (eds.): Formless: A User s Guide, New York 1997, str. 93 až 103.
[20]  Krauss, R.: The Optical Unconscious, Cambridge (Mass.) 1994, 6. kapitola, česky in: Pospiszyl (1998).
[21]  Latour, B.: Nous n avons jamais été modernes, Paris 1991.
[22]  Levinson, J. (ed.): Aesthetics & Ethics, Cambridge 1998.
[23]  Nietzsche, F.: Nečasové úvahy, přel. J. Krejčí a P. Kouba, Praha 2005.
[24]  Nietzsche, F.: Zrození tragédie z ducha hudby, přel. O. Fischer, Praha: Gryf, 1993.
[25]  Nové cesty hudby, Praha 1964.
[26]  Nussbaum, M.: Love s Knowledge. Essays on Philosophy and Literature. New York 1990.
[27]  Pospiszyl, T. (ed.): Před obrazem: antologie americké výtvarné teorie a kritiky, Praha 1998.
[28]  Schopenhauer, A.: Svět jako vůle a představa, I, II, [1819], přel. M. Váňa, Pelhřimov 1997, 1998.
[29]  Ševčík, J. (ed.), České umění 1980 až 2010. Texty a dokumenty, Praha 2011.


Rétorika

Cílem výuky je osvojení a zlepšení dovedností mluveného projevu, potřebných pro úspěšnou profesionální komunikaci absolventů. Studium by jim mělo pomoci rozvinout kulturu a účinnost projevu verbálního i nonverbálního a odstranit případné psychické zábrany při veřejném vystupování tak, aby byli schopni si vybudovat příznivý osobní image. Patřičné dovednosti si studenti mohou vyzkoušet formou praktického nácviku individuálně i ve skupinách formou etud a komunikačních her. Znalosti a zkušenosti takto získané mohou využít nejenom na profesionálním poli.

[1]  Schmidtová, M.: Rétorika cvičení. Praha, ČVUT 2005
[2]  Buchtová, B.: Rétorika. Praha, Grada Publishing 2005
[3]  Maříková, M.: Rétorika. Praha, Professional publishing 2002


Social Sciences

Basic economic terms, demand, supply, market equilibrium. Rational consumer choice, indifferent curve, elasticity of demand. Firm and production function in short and long run. Long run and short run cost. Perfect competition and monopolistic competition, oligopoly, monopoly. Markets for productive inputs. Public goods. Basics of macroeconomics. Macroeconomic aggregates. The law part of the subject concentrates on selected current developing law areas. In the subject will be given summary of Law of intellectual property, especially Copyright, Personality Rights of individual and data protection. The interpretation will be demonstrate on basic of Czech law. Previous law knowledge is not needed.

Povinná literatura:
[1]  Economics. Paul Samuelson, McGraw-Hill.2009. ISBN 978-00-71-26383-2
Doporučená literatura:
[2]  Microeconomics and Behavior. Robert H. Frank, McGraw-Hill. 2005. ISBN 978-00-71-26349-8
Studijní pomůcky:
[3]  Act No. 89/2012 the Civil Code.
[4]  Act No. 121/2000 on Copyright and Rights Related to Copyright (the Copyright Act).
[5]  Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data.


Společenské vědy a vývoj architektury

Předmět spojuje výuku několika společenských věd: ekonomie a hospodářské politiky, politologie a politické filosofie a práva, s přehledem vývoje architektury. V části věnované ekonomii jsou vysvětleny základní kategorie tržní ekonomiky, základy hospodářské politiky a základní pojmy mezinárodní ekonomie. Teoretický výklad je efektivně kombinován s praktickými příklady z ekonomické reality. V přednáškách věnovaných právu je stručný přehled vývoje římského práva a jeho institucí doplněn fundovaným výkladem Ústavy, lidských práv a zákoníku práce. Hlavní pozornost je pak věnována výkladu vybraných ustanovení nového občanského zákoníku. V politologických přednáškách a na seminářích jsou poutavým způsobem objasněny teorie státu, politické systémy, demokracie a totalitarismus. Cyklus přednášek z dějin architektury a stavitelství podává ucelený výklad dějin architektury od antiky až po postmodernu a dekonstrukci.

Povinná literatura:
[1]  HRBKOVÁ, J. a kol.: Společenské vědy pro techniky. Praha: Grada Publishing 2015. ISBN 978-80-247-5588-5.
[2]  DUDÁK, V. a kol.: Encyklopedie světové architektury 1. a 2. díl. Praha: Baset 2002. ISBN 80-86223-90-6.
[3]  GÖSSEL, P., LEUTHÄUSEROVÁ, G.: Architektura 20. století. Praha: Slovart 2003. ISBN 978-80-7209-814-9.
Doporučená literatura:
[4]  HRBKOVÁ, J. a kol.: Základy ekonomické teorie II. (Mikroekonomická teorie). Praha: ČVUT 2000. ISBN 80-01-02186-6.


Aplikovaná teorie ceny

Předmět představuje středně pokročilý kurz teorie ceny, jež - zejména prostřednictvím řešení praktických problémů a příkladů - seznamuje studenty s vybranými mikroekonomickými tématy. Cílem kurzu je naučit studenty logickému uvažování nad ekonomickými problémy a hledání souvislostí mezi ekonomickými jevy. Řešené příklady mají nejenom zjednodušit a přiblížit komplikované ekonomické skutečnosti, ale jsou také východiskem pro správnou analýzu ekonomických problémů a prostředkem k vyvozování správných závěrů o ekonomických jevech. Předmět připravuje studenty na řešení praktických ekonomických problémů ve stavebních firmách i při hodnocení ekonomických skutečností ve vrcholovém managementu a státní správě.

[1]  HOLMAN, R.: Mikroekonomie-středně pokročilý kurz. 2. vydání. Praha: C. H. Beck 2007. ISBN 978-80-7179-862-0.
[2]  JUREČKA, V. a kol.: Mikroekonomie. 1. vydání. Praha: Grada Publishing 2010. ISBN 978-80-247-3259-6.
[3]  HRBKOVÁ, J. a kol.: Základy ekonomické teorie II. (Mikroekonomická teorie). Praha: Vydavatelství ČVUT 2000. ISBN 80-01-02186-6.


Etika a filosofie

Předmět je zaměřen na porozumění mezinárodněpolitické dimenzi odpovědnosti, etiky a udržitelnosti, a rovněž na analýzu požadavků kladených aktéry mezinárodních vztahů na firmy pohybující se v mezinárodním prostředí. Kromě zmíněných cílů se předmět soustředí také na osvojení si praktických dovedností, nutných k prosazování etických principů a požadavků odpovědnosti a udržitelnosti ve strategickém řízení. V oblasti filosofie poskytuje předmět uvedení do systematického studia filosofie a seznamuje studenty s fundamentálními otázkami a problémy ontologicky orientované filosofie v jejím klasickém pojetí.

Povinná literatura:
[1]  ANZENBACHER, Arno. Úvod do filosofie. Praha: Portál 2004. ISBN 80-7178-804-X.
[2]  SPINOZA, Benedictus de. Etika. Praha: Dybbuk 2004. ISBN 80-86862-02-X.
[3]  WEBER, Max. Autorita, etika a společnost: pohled sociologa do dějin. Praha: Mladá fronta 1997. Souvislosti; sv. 11. ISBN 80-204-0611-5.


Praktická hospodářská politika

V předmětu se posluchači nejdříve seznámí s vymezením pojmu hospodářská politika. Na jedné straně je to souhrn cílů, nástrojů a opatření státu, kterými zasahuje do ekonomiky, tj. praktická činnost; na druhé straně je hospodářská politika teoretickou disciplínou. V rámci makroekonomické hospodářské politiky je podrobně charakterizována fiskální, monetární, zahraničně-obchodní a měnová hospodářská politika, a důchodová politika. Pozornost je zaměřena na zvládnutí různých teoretických přístupů, ale i na vysvětlení transmisního mechanismu jednotlivých politik. Kromě obecných principů jsou vždy charakterizovány konkrétní dosahy určitých opatření prováděných v rámci české ekonomiky i v širším rámci Evropské unie. V rámci mikroekonomické hospodářské politiky je rozebrána strukturální a sociální hospodářská politika a politika ochrany hospodářské soutěže. V závěru kurzu je stručně charakterizován vývoj praktické hospodářské politiky ve vybraných státech.

[1]  Žák, M.: Hospodářská politika. 1. vydání. Praha, VŠE 2007. ISBN 978-80-86730-04-2.
[2]  Slaný, A., Žák, M.: Hospodářská politika. Praha, C. H. Beck 1999. ISBN 80-7179-237-3.
[3]  Kliková, Ch., Kotlán, I.: Hospodářská politika. 1. vydání. Ostrava, SOKRATES 2003. ISBN 80-86572-04-8.


Kulturní dějiny českých zemí

Cílem kursu je prohloubit znalosti o sociálně - kulturním kontextu historických staveb, struktuře krajiny a osídlení v českých zemích v proměnách od pravěku do počátku industriální revoluce. Výklad sleduje typologii sociálních subjektů a jejich typických sídel (hrady, tvrze, zámky, chrámy, kláštery, domy, města, vesnice, panství) v evropských souvislostech, podle ideových kánonů, ale také v reálném provozu a v kontaktu s krajinou. Přibližuje kulturně - historické hodnoty českých zemí, otázky jejich obnovy a revitalizace památek.

[1]  Petráň, J. a kol.: Dějiny hmotné kultury I/1,2, II/1.2, Praha 1985-1997
[2]  Vlček, P., Sommer, P. ? Foltýn, D.: Encyklopedie českých klášterů. Libri, Praha 1997
[3]  Cílek, V.: Krajiny vnitřní a vnější, Praha 2005


Praktikum digitální fotografie

Předmět sleduje cestu od jednoduchého mechanického záznamu k autorskému vyjádření. Povede posluchače k ovládnutí všech výrazových prostředků fotografie i skladebných postupů s cílem dosáhnout dokonalé obrazové informace i emotivního působení na diváka. Forma předmětu je zcela praktická, seminární, ateliérová. Některé úlohy budou posluchači řešit společně s pedagogem, další pak samostatně, s tím, že postupy a výsledky budou ve skupině konzultovány a diskutovány. Výuka obsáhne celý fotografický proces od snímání, přes editaci až po tisk. Výstupem bude malý autorský soubor každého posluchače s výstavním potenciálem. Program seminářů se nebude vyhýbat žádnému žánru, ale důraz bude položen na fotografii architektury.

[1]  Jay Dickman, Jay Kinghorn - Mistrovství digitální fotografie s DSLR Adobe Creative Team - Adobe Photoshop CS4 Adobe Creative Team ¨ Adobe Photoshop Lightroom 2


Právo (všeobecné)

Přehled práva duševního vlastnictví: Úvod do autorského práva. Ochrana autorských děl, jako děl grafických (výkresů), fotografických literárních (článků a publikací), zvukově obrazových (videí), architektonických (staveb), počítačových programů (software). Oprávnění k užití autorských děl (licence) a výjimky pro možnosti užití bez licence (citace aj.). Obsah pojmu kolektivní správa a kolektivní správce. Úvod do průmyslového práva. Patenty, užitné vzory (malé patenty) a průmyslové vzory (tvar výrobků ? design). Ochranné známky. Označení původu a zeměpisná označení. A některé další právní oblasti. Hospodářská a nekalá soutěž. Fotografování a filmování lidí a věcí. Mezinárodní aspekty. GDPR

[1]  Komentované texty zákonů vydané v edici Beck


Rétorika

Cílem výuky je osvojení a zlepšení dovedností mluveného projevu, potřebných pro úspěšnou profesionální komunikaci absolventů. Studium by jim mělo pomoci rozvinout kulturu a účinnost projevu verbálního i nonverbálního a odstranit případné psychické zábrany při veřejném vystupování tak, aby byli schopni si vybudovat příznivý osobní image. Patřičné dovednosti si studenti mohou vyzkoušet formou praktického nácviku individuálně i ve skupinách formou etud a komunikačních her. Znalosti a zkušenosti takto získané mohou využít nejenom na profesionálním poli.

[1]  Schmidtová, M.: Rétorika cvičení. Praha, ČVUT 2005
[2]  Buchtová, B.: Rétorika. Praha, Grada Publishing 2005
[3]  Lewis, D. Tajná řeč těla. Praha, East Publishing 2004
[4]  Hierhold, E.: Rétorika a prezentace. Praha, Grada kterékoli vydání
[5]  Svobodová, M.: Mluv, mluv, zajímáš mne. Praha, Pragoeduca 2002
[6]  Tegze, O.: Neverbální komunikace. Brno, Computer Press 2008


Sociologie a psychologie

Předmět podává základní přehled vybraných témat ze psychologie a sociologie: Úvod do psychologie, psychologie jako věda a jako pomáhající profese. Psychologie práce a organizace. Psychologie osobnosti, manažerská psychologie. Sociální psychologie, komunikace, řešení konfliktů, spolupráce a týmová práce. Vedení lidí a motivace, možnosti aplikace psychologických poznatků. Techniky práce se stresem, způsoby jednání v náročných situacích. Využití psychologie ve firemní komunikaci. Úvod do sociologie, cíle a metody sociologie. Sociologický pohled na společnost a sociální strukturu české společnosti. Sociologické výzkumy a jejich využití v praxi. Sociologie města a regionu. Vliv uspořádání prostoru na lidské chování, sociologie bydlení. Vybraná témata ze sociologie firmy. Aktuální sociální jevy a jejich důsledky na řízení lidí a organizací.

Povinná literatura:
[1]  BOURDIEU, P.: Sociologické hledání sebe sama. Brno: Doplněk 2012. ISBN 978-80-7239-280-3.
[2]  NOVÝ, I. a kol.: Sociologie pro ekonomy a manažery. Praha: Grada Publishing 2006. ISBN 80-247-1705-0.
[3]  PAUKNEROVÁ, D. a kol.: Psychologie pro ekonomy a manažery. Praha: Grada Publishing 2012. ISBN 978-80-247-3809-3.
Doporučená literatura:
[4]  BEDRNOVÁ, E. a kol.: Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press 2002. ISBN 80-7261-064-3.


Doktorandská propedeutika

Doktorandi získají informace o základních metodologických a didaktických postupech při stanovování výuky a vlastním vedení seminářů a cvičení s ohledem na výuku na vysoké škole technického směru. Pozornost je věnována pedagogicko-psychologickým metodám poznávání a hodnocení osobnosti studujícího, psychologii učení, duševní hygieně, psychologickému rozboru výchovných zásad, odměn-trestů a pedagogické komunikaci. Pozornost je rovněž věnována informacím o nejčastějších didaktických chybách při výuce u začínajících vysokoškolských pedagogů a o možnostech, jak se jich vyvarovat.


Právní předpisy při realizaci staveb, psychologie

V části práva předmět poskytuje ucelenou formou dobrý základ pro budoucí orientaci v praxi na úseku stavebního práva. Výklad se věnuje zejména formám umísťování a povolování staveb, užívání staveb, odstraňování staveb, vybraným činnostem ve výstavbě, správním deliktům, vyvlastnění a základním pojmům občanského práva, které souvisí se stavební praxí, např. nemovitost, věcná práva, právo stavby, neoprávněná stavba. Nedílnou součástí výkladu je správní řízení, jeho zahájení, dokazování, práva a povinnosti dotčených osob, rozhodnutí, opravné prostředky. Posluchači budou také seznámeni s otázkou odpovědnosti orgánů veřejné správy za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci a jejím řešením. V části psychologie se studenti seznámí s důležitými pojmy psychologie jako vědy i jako pomáhající profese. Kromě psychologie práce a organizace je pozornost zaměřena na oblasti sociální psychologie ? komunikaci, řešení konfliktů, spolupráci a týmovou práci, vedení lidí a motivaci. Rozebrána je i aplikace psychologických poznatků ? možnosti a meze praktického využití. Posluchači se seznámí nejen s technikami práce se stresem či se způsoby jednání v náročných situacích, ale i s využitím psychologie ve firemní komunikaci.

[1]  Novela zákona č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
[2]  Plháková, A.: Učebnice obecné psychologie. Praha, Academia 2004
[3]  Reichel, J.: Kapitoly systematické sociologie. Praha, Grada Publishing 2008


Společenské vědy a vývoj architektury

Předmět spojuje výuku několika společenských věd: ekonomie a hospodářské politiky, politologie a politické filosofie a práva, s přehledem vývoje architektury. V části věnované ekonomii jsou vysvětleny základní kategorie tržní ekonomiky, základy hospodářské politiky a základní pojmy mezinárodní ekonomie. Teoretický výklad je efektivně kombinován s praktickými příklady z ekonomické reality. V přednáškách věnovaných právu je stručný přehled vývoje římského práva a jeho institucí doplněn fundovaným výkladem Ústavy, lidských práv a zákoníku práce. Hlavní pozornost je pak věnována výkladu vybraných ustanovení nového občanského zákoníku. V politologických přednáškách a na seminářích jsou poutavým způsobem objasněny teorie státu, politické systémy, demokracie a totalitarismus. Cyklus přednášek z dějin architektury a stavitelství podává ucelený výklad dějin architektury od antiky až po postmodernu a dekonstrukci.

Povinná literatura:
[1]  HRBKOVÁ, J. a kol.: Společenské vědy pro techniky. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5588-5.
[2]  DUDÁK, V. a kol.: Encyklopedie světové architektury 1. a 2. díl. Praha: Baset, 2002. ISBN 80-86223-90-6.
[3]  GÖSSEL, P., LEUTHÄUSEROVÁ, G.: Architektura 20. století. Praha: Slovart, 2003. ISBN 978-80-7209-814-9.
Doporučená literatura:
[4]  HRBKOVÁ, J. a kol.: Základy ekonomické teorie II. (Mikroekonomická teorie). Praha: ČVUT, 2000. ISBN 80-01-02186-6.


Praktická hospodářská politika

V předmětu se posluchači nejdříve seznámí s vymezením pojmu hospodářská politika. Na jedné straně je to souhrn cílů, nástrojů a opatření státu, kterými zasahuje do ekonomiky, tj. praktická činnost; na druhé straně je hospodářská politika teoretickou disciplínou. V rámci makroekonomické hospodářské politiky je podrobně charakterizována fiskální, monetární, zahraničně-obchodní a měnová hospodářská politika, a důchodová politika. Pozornost je zaměřena na zvládnutí různých teoretických přístupů, ale i na vysvětlení transmisního mechanismu jednotlivých politik. Kromě obecných principů jsou vždy charakterizovány konkrétní dosahy určitých opatření prováděných v rámci české ekonomiky i v širším rámci Evropské unie. V rámci mikroekonomické hospodářské politiky je rozebrána strukturální a sociální hospodářská politika a politika ochrany hospodářské soutěže. V závěru kurzu je stručně charakterizován vývoj praktické hospodářské politiky ve vybraných státech.

[1]  Žák, M.: Hospodářská politika. 1. vydání. Praha, VŠE 2007. ISBN 978-80-86730-04-2
[2]  Slaný, A., Žák, M.: Hospodářská politika. Praha, C. H. Beck 1999. ISBN 80-7179-237-3
[3]  Kliková, Ch., Kotlán, I.: Hospodářská politika. 1. vydání. Ostrava, SOKRATES 2003. ISBN 80-86572-04-8


Kulturní dějiny českých zemí

Cílem kursu je prohloubit znalosti o sociálně - kulturním kontextu historických staveb, struktuře krajiny a osídlení v českých zemích v proměnách od pravěku do počátku industriální revoluce. Výklad sleduje typologii sociálních subjektů a jejich typických sídel (hrady, tvrze, zámky, chrámy, kláštery, domy, města, vesnice, panství) v evropských souvislostech, podle ideových kánonů, ale také v reálném provozu a v kontaktu s krajinou. Přibližuje kulturně - historické hodnoty českých zemí, otázky jejich obnovy a revitalizace památek.

[1]  Petráň, J. a kol.: Dějiny hmotné kultury I/1,2, II/1.2, Praha 1985-1997
[2]  Vlček, P., Sommer, P. ? Foltýn, D.: Encyklopedie českých klášterů. Libri, Praha 1997
[3]  Cílek, V.: Krajiny vnitřní a vnější, Praha 2005


Digitální fotografie

V úvodu budou jako základ pro porozumění celému systému vyloženy základní technické principy vzniku a uchování elektronického obrazu. Dále se bude výuka věnovat konstrukci a ovládání fotografických přístrojů a snímkovým postupům obecným i specifickým pro různé fotodokumentační oblasti. Značnou pozornost věnujeme i počítačovému zpracování digitálního snímku, jeho základní optimalizaci i pokročilým editačním technikám. Základními softwarovými nástroji budou. Adobe Photoshop a Camera RAW. Po zvládnutí technických postupů výstavby fotografického snímku výuka povede frekventanty k porozumění specifické řeči fotografie. Objasníme skladebné principy fotografického obrazu, kompoziční zákonitosti i možnosti výtvarných řešení a efektů. Předmět sleduje cestu od jednoduchého mechanického záznamu k autorskému vyjádření. Povede posluchače k ovládnutí všech výrazových prostředků fotografie i skladebných postupů s cílem dosáhnout dokonalé obrazové informace i emotivního působení na diváka. Forma předmětu je zcela praktická, seminární, ateliérová. Některé úlohy budou posluchači řešit společně s pedagogem, další pak samostatně, s tím, že postupy a výsledky budou ve skupině konzultovány a diskutovány. Výuka obsáhne celý fotografický proces od snímání, přes editaci až po tisk. Výstupem bude malý autorský soubor každého posluchače s výstavním potenciálem. Program seminářů se nebude vyhýbat žádnému žánru, ale důraz bude položen na fotografii architektury.

[1]  Miloš Sedláček: Nová media v odborné praxi
[2]  Miloš Sedláček: Fotografie pro odborné pracovníky


Právo (všeobecné)

Přehled práva duševního vlastnictví: Úvod do autorského práva. Ochrana autorských děl, jako děl grafických (výkresů), fotografických literárních (článků a publikací), zvukově obrazových (videí), architektonických (staveb), počítačových programů (software). Oprávnění k užití autorských děl (licence) a výjimky pro možnosti užití bez licence (citace aj.). Obsah pojmu kolektivní správa a kolektivní správce. Úvod do průmyslového práva. Patenty, užitné vzory (malé patenty) a průmyslové vzory (tvar výrobků ? design). Ochranné známky. Označení původu a zeměpisná označení. A některé další právní oblasti. Hospodářská a nekalá soutěž. Fotografování a filmování lidí a věcí. Mezinárodní aspekty. GDPR.


Rétorika

Cílem výuky je osvojení a zlepšení dovedností, potřebných pro úspěšnou profesionální komunikaci absolventů. Studium by jim mělo pomoci rozvinout kulturu a účinnost verbálního projevu mluveného i projevu nonverbálního a odstranit případné psychické zábrany při veřejném vystupování tak, aby byli schopni si vybudovat příznivý osobní image. Znalosti a dovednosti takto získané mohou využít nejenom na profesionálním poli. Dostane se jim i návodu, jakým způsobem připravit písemné podklady a vizuální pomůcky pro prezentace. Kurz "Rétorika" pokrývá základ problematiky a je předmětem průřezovým.

[1]  Schmidtová, M.: Rétorika cvičení. Praha, ČVUT 2005
[2]  Buchtová, B.: Rétorika. Praha, Grada Publishing 2005
[3]  Maříková, M.: Rétorika. Praha, Professional publishing 2002


 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz