CVUT

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební -- K 105 - Katedra společenských věd

Předměty aktuálního semestru -- letní 2020/21

přejděte na archiv předmětů od roku 2008 (podle kateder) nebo na společný archiv anotací předmětů z let 2002-2007

semestr letní 2020/21


Doktorandská propedeutika

Doktorandi získají základní metodologické didaktické postupy při stanovování výuky a vlastním vedení seminářů, cvičení s ohledem na výuku na vysoké škole technického směru. Pozornost je věnována pedagogicko-psychologickým metodám poznávání a hodnocení osobnosti studujícího, psychologii učení, duševní hygieně, psychologickému rozboru výchovných zásad, odměn-trestů a pedagogické komunikaci, Informace o nejčastějších didaktických chybách při výuce u začínajících VŠ pedagogů a možnosti jak se jich vyvarovat. Základní způsobem výuky je přednáška, doplněná u vybraných témat formou semináře s menším počtem studentů v několika skupinách.

[1]  Vědecké metody pro doktorandy, Václav Liška a kol., ISBN 978-80-01-04677-7
[2]  Etika práce doktorandů, Izabela Noveská, Václav liška, ISBN 978-80-87492-41-3
[3]  Sociální, pedagogické a prezentační dovednosti doktoranda, Jana Šafránková, Jiří Kučírek, Monika Schmidtová, ISBN 978-80-86946-52-8
[4]  Grafická úprava v odborné praxi, Bohuslav Šír, ISBN 978-80-01-05495-6
[5]  Fotografie v odborné praxi, Miloš Sedláček, ISBN 978-80-01-05497-0


Estetika a sociologie

Cílem předmětu je uvést studenty do současné estetiky jakožto disciplíny zabývající se působením uměleckých i mimouměleckých objektů na své recipienty. V přednáškách budu vycházet z premisy, že současnou estetiku charakterizuje odstup vůči tradiční estetice Immanuela Kanta (založené na pojmech vkusu, krásy, vznešenosti a génia). Toto tvrzení bude dokumentováno jak na teoretických textech moderní teorie umění, tak na konkrétních uměleckých projektech (v oblasti malířství, sochařství, street-artu, filmu, videa, konceptuálního umění, performance a hudby). Průběžně budu přihlížet k sociologickému aspektu estetiky, tj. k tomu, jak se do způsobu vnímání a tvoření uměleckých artefaktů promítá okolnost, že daný artefakt je pokaždé tvořen a vnímán v rámci určité komunity.

Doporučená literatura:
[1]  Artaud, A.: Divadlo a krutost; Kruté divadlo (První manifest), in: Divadlo a jeho dvojenec, přel. J. Kopecký a L. Šerý, Praha 1994.
[2]  Benjamin, W.: Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti, in: Výbor z díla, I, přel. M. Ritter, Praha 2009, str. 299 až 326.
[3]  Ejzenštejn, S.: Organičnost a patos v kompozici filmu Křižník Poťomkin, in: Kamerou, tužkou i perem, Praha 1961.
[4]  Fried, M.: Art and Objecthood, in: Artforum, 5, 1967, str. 12 až 23 (dostupné česky in: Pospiszyl [1998], originál - on-line).
[5]  Greenberg, C, Modernist Painting [1960], in: Art & Literature, 4, 1965, str. 193 až 201 (česky in: Pospiszyl [1998]).
[6]  Krauss, R.: Sculpture in the Expanded Field, in: October, 8, 1979, str. 30 až 44 (dostupné on-line).
[7]  Kofroň, P.: Pomocná škola hudební, in: Tón ne! Čítanka pro ty, kdo pochybují o smyslu nové hudby, Brno 1998.
[8]  Danto, A. C.: Svět uměním, in: Aluze, 2009, 1, str. 66 až 74.

Rétorika

Cílem výuky je osvojení a zlepšení dovedností mluveného projevu, potřebných pro úspěšnou profesionální komunikaci absolventů. Studium by jim mělo pomoci rozvinout kulturu a účinnost projevu verbálního i nonverbálního a odstranit případné psychické zábrany při veřejném vystupování tak, aby byli schopni si vybudovat příznivý osobní image. Patřičné dovednosti si studenti mohou vyzkoušet formou praktického nácviku individuálně i ve skupinách formou etud a komunikačních her. Znalosti a zkušenosti takto získané mohou využít nejenom na profesionálním poli.

[1]  Schmidtová, M.: Rétorika cvičení. Praha, ČVUT 2005
[2]  Buchtová, B.: Rétorika. Praha, Grada Publishing 2005
[3]  Maříková, M.: Rétorika. Praha, Professional publishing 2002


Social Sciences

Basic economic terms, demand, supply, market equilibrium. Rational consumer choice, indifferent curve, elasticity of demand. Firm and production function in short and long run. Long run and short run cost. Perfect competition and monopolistic competition, oligopoly, monopoly. Markets for productive inputs. Public goods. Basics of macroeconomics. Macroeconomic aggregates. The law part of the subject concentrates on selected current developing law areas. In the subject will be given summary of Law of intellectual property, especially Copyright, Personality Rights of individual and data protection. The interpretation will be demonstrate on basic of Czech law. Previous law knowledge is not needed.

Doporučená literatura:
[1]  Economics. Paul Samuelson, McGraw-Hill.2009. ISBN 978-00-71-26383-2
[2]  Microeconomics and Behavior. Robert H. Frank, McGraw-Hill. 2005. ISBN 978-00-71-26349-8
[3]  Act No. 89/2012 the Civil Code.
[4]  Act No. 121/2000 on Copyright and Rights Related to Copyright (the Copyright Act).
[5]  Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data.

Společenské vědy a vývoj architektury

Předmět spojuje výuku několika společenských věd: ekonomie a hospodářské politiky, politologie a politické filosofie a práva, s přehledem vývoje architektury. V části věnované ekonomii jsou vysvětleny základní kategorie tržní ekonomiky, základy hospodářské politiky a základní pojmy mezinárodní ekonomie. Teoretický výklad je efektivně kombinován s praktickými příklady z ekonomické reality. V přednáškách věnovaných právu je stručný přehled vývoje římského práva a jeho institucí doplněn fundovaným výkladem ústavy, lidských práv a zákoníku práce. Velká pozornost je věnována vybraným ustanovením občanského zákoníku a stavebnímu zákonu. V politologických přednáškách je poutavým způsobem popsán politický vývoj ve starověku, objasněny jsou teorie státu, politické systémy, demokracie a totalitarismus. Cyklus přednášek z dějin architektury a stavitelství podává ucelený výklad dějin architektury od antiky až po postmodernu a dekonstrukci.

Povinná literatura:
[1]  HRBKOVÁ, J. a kol.: Společenské vědy pro techniky - 2., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2020. ISBN 978-80-271-2876-1.
[2]  DUDÁK, V. a kol.: Encyklopedie světové architektury 1. a 2. díl. Praha: Baset, 2002. ISBN 80-86223-90-6.
[3]  GÖSSEL, P., LEUTHÄUSEROVÁ, G.: Architektura 20. století. Praha: Slovart, 2003. ISBN 978-80-7209-814-9.
Doporučená literatura:
[4]  HRBKOVÁ, J. a kol.: Základy ekonomické teorie II. (Mikroekonomická teorie). Praha: ČVUT, 2000. ISBN 80-01-02186-6.

Sociologie a psychologie

Předmět podává základní přehled vybraných témat ze psychologie a sociologie: Úvod do psychologie, psychologie jako věda a jako pomáhající profese. Psychologie práce a organizace. Psychologie osobnosti, manažerská psychologie. Sociální psychologie, komunikace, řešení konfliktů, spolupráce a týmová práce. Vedení lidí a motivace, možnosti aplikace psychologických poznatků. Techniky práce se stresem, způsoby jednání v náročných situacích. Využití psychologie ve firemní komunikaci. Úvod do sociologie, cíle a metody sociologie. Sociologický pohled na společnost a sociální strukturu české společnosti. Sociologické výzkumy a jejich využití v praxi. Sociologie města a regionu. Vliv uspořádání prostoru na lidské chování, sociologie bydlení. Vybraná témata ze sociologie firmy. Aktuální sociální jevy a jejich důsledky na řízení lidí a organizací.

Povinná literatura:
[1]  BOURDIEU, P.: Sociologické hledání sebe sama. Brno: Doplněk 2012. ISBN 978-80-7239-280-3.
[2]  NOVÝ, I. a kol.: Sociologie pro ekonomy a manažery. Praha: Grada Publishing 2006. ISBN 80-247-1705-0.
[3]  PAUKNEROVÁ, D. a kol.: Psychologie pro ekonomy a manažery. Praha: Grada Publishing 2012. ISBN 978-80-247-3809-3.
Doporučená literatura:
[4]  BEDRNOVÁ, E. a kol.: Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press 2002. ISBN 80-7261-064-3.

 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz