CVUT

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební -- K 105 - Katedra společenských věd

Předměty aktuálního semestru -- zimní 2020/21

přejděte na archiv předmětů od roku 2008 (podle kateder) nebo na společný archiv anotací předmětů z let 2002-2007

semestr zimní 2020/21


Doktorandská propedeutika

Doktorandi získají základní metodologické didaktické postupy při stanovování výuky a vlastním vedení seminářů, cvičení s ohledem na výuku na vysoké škole technického směru. Pozornost je věnována pedagogicko-psychologickým metodám poznávání a hodnocení osobnosti studujícího, psychologii učení, duševní hygieně, psychologickému rozboru výchovných zásad, odměn-trestů a pedagogické komunikaci, Informace o nejčastějších didaktických chybách při výuce u začínajících VŠ pedagogů a možnosti jak se jich vyvarovat. Základní způsobem výuky je přednáška, doplněná u vybraných témat formou semináře s menším počtem studentů v několika skupinách.

[1]  Vědecké metody pro doktorandy, Václav Liška a kol., ISBN 978-80-01-04677-7
[2]  Etika práce doktorandů, Izabela Noveská, Václav liška, ISBN 978-80-87492-41-3
[3]  Sociální, pedagogické a prezentační dovednosti doktoranda, Jana Šafránková, Jiří Kučírek, Monika Schmidtová, ISBN 978-80-86946-52-8
[4]  Grafická úprava v odborné praxi, Bohuslav Šír, ISBN 978-80-01-05495-6
[5]  Fotografie v odborné praxi, Miloš Sedláček, ISBN 978-80-01-05497-0


Právní předpisy při realizaci staveb, psychologie

V části práva předmět poskytuje ucelenou formou dobrý základ pro budoucí orientaci v praxi na úseku stavebního práva. Výklad se věnuje zejména formám umísťování a povolování staveb, užívání staveb, odstraňování staveb, vybraným činnostem ve výstavbě, správním deliktům, vyvlastnění a základním pojmům občanského práva, které souvisí se stavební praxí, např. nemovitost, věcná práva, právo stavby, neoprávněná stavba. Nedílnou součástí výkladu je správní řízení, jeho zahájení, dokazování, práva a povinnosti dotčených osob, rozhodnutí, opravné prostředky. Posluchači budou také seznámeni s otázkou odpovědnosti orgánů veřejné správy za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci a jejím řešením. V části psychologie se studenti seznámí s důležitými pojmy psychologie jako vědy i jako pomáhající profese. Kromě psychologie práce a organizace je pozornost zaměřena na oblasti sociální psychologie ? komunikaci, řešení konfliktů, spolupráci a týmovou práci, vedení lidí a motivaci. Rozebrána je i aplikace psychologických poznatků ? možnosti a meze praktického využití. Posluchači se seznámí nejen s technikami práce se stresem či se způsoby jednání v náročných situacích, ale i s využitím psychologie ve firemní komunikaci.

[1]  Novela zákona č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
[2]  Plháková, A.: Učebnice obecné psychologie. Praha, Academia 2004
[3]  Reichel, J.: Kapitoly systematické sociologie. Praha, Grada Publishing 2008


Společenské vědy a vývoj architektury

Předmět spojuje výuku několika společenských věd: ekonomie a hospodářské politiky, politologie a politické filosofie a práva, s přehledem vývoje architektury. V části věnované ekonomii jsou vysvětleny základní kategorie tržní ekonomiky, základy hospodářské politiky a základní pojmy mezinárodní ekonomie. Teoretický výklad je efektivně kombinován s praktickými příklady z ekonomické reality. V přednáškách věnovaných právu je stručný přehled vývoje římského práva a jeho institucí doplněn fundovaným výkladem ústavy, lidských práv a zákoníku práce. Velká pozornost je věnována vybraným ustanovením občanského zákoníku a stavebnímu zákonu. V politologických přednáškách je poutavým způsobem popsán politický vývoj ve starověku, objasněny jsou teorie státu, politické systémy, demokracie a totalitarismus. Cyklus přednášek z dějin architektury a stavitelství podává ucelený výklad dějin architektury od antiky až po postmodernu a dekonstrukci.

Povinná literatura:
[1]  HRBKOVÁ, J. a kol.: Společenské vědy pro techniky - 2., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2020. ISBN 978-80-271-2876-1.
[2]  DUDÁK, V. a kol.: Encyklopedie světové architektury 1. a 2. díl. Praha: Baset, 2002. ISBN 80-86223-90-6.
[3]  GÖSSEL, P., LEUTHÄUSEROVÁ, G.: Architektura 20. století. Praha: Slovart, 2003. ISBN 978-80-7209-814-9.
Doporučená literatura:
[4]  HRBKOVÁ, J. a kol.: Základy ekonomické teorie II. (Mikroekonomická teorie). Praha: ČVUT, 2000. ISBN 80-01-02186-6.

Aplikovaná teorie ceny

Předmět představuje středně pokročilý kurz teorie ceny, jež - zejména prostřednictvím řešení praktických problémů a příkladů - seznamuje studenty s vybranými mikroekonomickými tématy. Cílem kurzu je naučit studenty logickému uvažování nad ekonomickými problémy a hledání souvislostí mezi ekonomickými jevy. Řešené příklady mají nejenom zjednodušit a přiblížit komplikované ekonomické skutečnosti, ale jsou také východiskem pro správnou analýzu ekonomických problémů a prostředkem k vyvozování správných závěrů o ekonomických jevech. Předmět připravuje studenty na řešení praktických ekonomických problémů ve stavebních firmách i při hodnocení ekonomických skutečností ve vrcholovém managementu a státní správě.

[1]  HOLMAN, R.: Mikroekonomie-středně pokročilý kurz. 2. vydání. Praha: C. H. Beck 2007. ISBN 978-80-7179-862-0.
[2]  JUREČKA, V. a kol.: Mikroekonomie. 1. vydání. Praha: Grada Publishing 2010. ISBN 978-80-247-3259-6.
[3]  HRBKOVÁ, J. a kol.: Základy ekonomické teorie II. (Mikroekonomická teorie). Praha: Vydavatelství ČVUT 2000. ISBN 80-01-02186-6.


Institucionální ekonomie

V úvodu je probráno ekonomické a filosofické myšlení antického světa, následuje klasická ekonomická teorie, monetarismus a soudobé teorie. V další části přednášek je vysvětlen základní koncept institucionální ekonomie, základní pojmy a vývoj institucionální ekonomie. Vysvětlení fungování trhu z pohledu institucionální ekonomie (v porovnání s neoklasickou ekonomií). Dále jsou probírány pojmy instituce (v užším a širším pojetí), vlastnická práva, Coaseho teorém, asymetrické informace (vč. morální hazard a nepříznivý výběr) a teorie her.

[1]  Mlčoch, L.: Institucionální ekonomie, Karolinum, Praha 2005
[2]  Voigt, S.: Institucionální ekonomie, Alfa, Brno 2009


Kulturní dějiny českých zemí

Cílem kursu je prohloubit znalosti o sociálně - kulturním kontextu historických staveb, struktuře krajiny a osídlení v českých zemích v proměnách od pravěku do počátku industriální revoluce. Výklad sleduje typologii sociálních subjektů a jejich typických sídel (hrady, tvrze, zámky, chrámy, kláštery, domy, města, vesnice, panství) v evropských souvislostech, podle ideových kánonů, ale také v reálném provozu a v kontaktu s krajinou. Přibližuje kulturně - historické hodnoty českých zemí, otázky jejich obnovy a revitalizace památek.

[1]  Petráň, J. a kol.: Dějiny hmotné kultury I/1,2, II/1.2, Praha 1985-1997
[2]  Vlček, P., Sommer, P. ? Foltýn, D.: Encyklopedie českých klášterů. Libri, Praha 1997
[3]  Cílek, V.: Krajiny vnitřní a vnější, Praha 2005


Digitální fotografie

V úvodu budou jako základ pro porozumění celému systému vyloženy základní technické principy vzniku a uchování elektronického obrazu. Dále se bude výuka věnovat konstrukci a ovládání fotografických přístrojů a snímkovým postupům obecným i specifickým pro různé fotodokumentační oblasti. Značnou pozornost věnujeme i počítačovému zpracování digitálního snímku, jeho základní optimalizaci i pokročilým editačním technikám. Základními softwarovými nástroji budou. Adobe Photoshop a Camera RAW. Po zvládnutí technických postupů výstavby fotografického snímku výuka povede frekventanty k porozumění specifické řeči fotografie. Objasníme skladebné principy fotografického obrazu, kompoziční zákonitosti i možnosti výtvarných řešení a efektů. Předmět sleduje cestu od jednoduchého mechanického záznamu k autorskému vyjádření. Povede posluchače k ovládnutí všech výrazových prostředků fotografie i skladebných postupů s cílem dosáhnout dokonalé obrazové informace i emotivního působení na diváka. Forma předmětu je zcela praktická, seminární, ateliérová. Některé úlohy budou posluchači řešit společně s pedagogem, další pak samostatně, s tím, že postupy a výsledky budou ve skupině konzultovány a diskutovány. Výuka obsáhne celý fotografický proces od snímání, přes editaci až po tisk. Výstupem bude malý autorský soubor každého posluchače s výstavním potenciálem. Program seminářů se nebude vyhýbat žádnému žánru, ale důraz bude položen na fotografii architektury.

Povinná literatura:
[1]  Sedláček M., Fotografie v odborné praxi, 1. vydání, Praha ČVUT v Praze, 2014, 978-80-01-05497-0
Doporučená literatura:
[2]  Pihan R., Mistrovství práce s DSLR, IDIF 2013
[3]  Myška, M. Světlo a osvětlení v digitální fotografii; Computer press 2008
[4]  Tůma, T. Kreativní digitální fotografie; Computer press 2005
[5]  Sedláček, M. Nová média pro odborné pracovníky; ČVUT 2012
[6]  Birgus, V. – Mlčoch, J. Česká fotografie 20. století; Kant 2010
[7]  Petříček, M. Myšlení obrazem; Hermann & synové 2009
[8]  Adobe Photoshop CS6: Oficiální výukový kurz, C‐press
Studijní pomůcky:
[9]  elearningové kurzy: http://people.fsv.cvut.cz/~rejenjak/metodika.htm

Právo (všeobecné)

Přehled práva duševního vlastnictví: Úvod do autorského práva. Ochrana autorských děl, jako děl grafických (výkresů), fotografických literárních (článků a publikací), zvukově obrazových (videí), architektonických (staveb), počítačových programů (software). Oprávnění k užití autorských děl (licence) a výjimky pro možnosti užití bez licence (citace aj.). Obsah pojmu kolektivní správa a kolektivní správce. Úvod do průmyslového práva. Patenty, užitné vzory (malé patenty) a průmyslové vzory (tvar výrobků ? design). Ochranné známky. Označení původu a zeměpisná označení. A některé další právní oblasti. Hospodářská a nekalá soutěž. Fotografování a filmování lidí a věcí. Mezinárodní aspekty. GDPR.

Povinná literatura:
[1]  Knapp, V.: Teorie práva. C.H. Beck, Praha 1995
[2]  Liška,V., Fiala,Z.: Právo pro techniky, Professional Publishing, Praha 2006
Doporučená literatura:
[3]  Ústavní zákon č. 1/1993 Sb.
[4]  Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
[5]  Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce
[6]  Zákon č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník
[7]  Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
[8]  Zákon č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád

Rétorika

Cílem výuky je osvojení a zlepšení dovedností, potřebných pro úspěšnou profesionální komunikaci absolventů. Studium by jim mělo pomoci rozvinout kulturu a účinnost verbálního projevu mluveného i projevu nonverbálního a odstranit případné psychické zábrany při veřejném vystupování tak, aby byli schopni si vybudovat příznivý osobní image. Znalosti a dovednosti takto získané mohou využít nejenom na profesionálním poli. Dostane se jim i návodu, jakým způsobem připravit písemné podklady a vizuální pomůcky pro prezentace. Kurz "Rétorika" pokrývá základ problematiky a je předmětem průřezovým.

Povinná literatura:
[1]  Schmidtová, M.: Rétorika cvičení. Praha, ČVUT 2005
[2]  Buchtová, B.: Rétorika. Praha, Grada Publishing 2005
Doporučená literatura:
[3]  Tegze, O.: Neverbální komunikace. Brno, Computer Press 2008
[4]  Bilinski, W.: Velká kniha rétoriky. Praha, Grada 2011
[5]  Hospodářová, I.: Prezentační dovednosti, nakladatelství Alfa Publisching, s.r.o. 2004
[6]  Pernal, E.: Taktně, profesionálně, elegantně (pravidla jednání a vystupování v obchodním a společenském styku), nakladatelství EKOPRESS, s.r.o. 2001.
[7]  Řeč těla, jak porozumět druhým z jejich gest, mimiky a postojů těla, nakladatelství Portál, s.r.o. 2001

 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz