CVUT

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební -- K 105 - Katedra společenských věd

Předměty aktuálního semestru -- zimní 2023/24

přejděte na archiv předmětů od roku 2008 (podle kateder)

semestr zimní 2023/24


Doktorandská propedeutika

Doktorandi získají základní didaktické postupy při stanovování výuky a vlastních vedení seminářů, cvičení s ohledem na výuku na vysoké škole technického směru. Studentům doktorského studijního programu kurz přispěje ke získání znalostí a dovedností rozvíjející jejich didaktické a odborné dovednosti směrem k aktivnějším metodám jejich výukové praxe (oproti tradičnímu modelu přednášky / diskuse). Mezioborové prostředí kurzu vede studenty k tomu, aby nazírali na odborné i pedagogické problémy z různých úhlů pohledu od odborných, přes didaktické až po psychologické a morální aspekty učitelské profese. Pozornost je věnována pedagogicko-psychologickým metodám poznávání a hodnocení osobnosti studujícího, psychologii učení, duševní hygieně, psychologickému rozboru myšlení a motivace k učení a osobnostním rozvoji. Studenti se naučí zásady formativního hodnocení a poskytování zpětné vazby. Seznámí se s metodami předcházení a zvládání konfliktních situací ve skupině a v komunikaci. Samotnou částí kurzu je oblast pedagogické komunikace, práce s vědeckými informacemi a publikování. Pozornost je kladena i na oblast nejčastějších didaktických chyb při výuce u začínajících VŠ pedagogů a možnosti, jak se jich vyvarovat.

[1]  Breaux Annette, Rychlá pomoc pro učitele, 60 řešení náročných situací, Portál, s.r.o. 2020.
[3]  Čapek a kol., Uč jako umělec, Malá kniha o velkých vzdělávacích myšlenkách, Jan Melvil Publishing 2020.
[5]  Čapek Robert, Líný učitel, Jak učit dobře a efektivně, Dr. Josef Raabe s.r.o. 2018.
[7]  Čapek Robert, Moderní didaktika, Grada 2015.
[9]  Čapek Robert, Příkazová, Smejkal, Učitel a syndrom vyhoření, Dr. Josef Raabe s.r.o. 2021.
[11]  Gabašová Jitka, Otevřená komunikace a řešení konfliktů ve třídě, Dr. Josef Raabe s.r.o. 2019.


Inovační marketing

*V programech CME a FMI lze předmět zařadit do ISP pouze jako volitelný.* Cílem je seznámit studenty bez nutných specifických předchozích znalostí marketingu s touto problematikou s ohledem na využití v praxi, např. na pozicích zakladatelů start-upů, středních a vyšších manažerů nebo majitelů stavebních firem. Kurz proběhne jako praktická výuka zejména tam, kde doktorandi již mají svá vlastní zadání nebo stávající pracovní zařazení.

[1]  • Vycházíme z dostupných učebnic marketingu:
[2]  Kotler Philip, Armstrong Gary: Principles of Marketing, 2010
[3]  Světlík Jaroslav: Marketing – cesta k trhu, 2005
[4]  Světlík Jaroslav: Marketingová komunikace, 2016
[6]  • Obohatíme o nejmodernější zahraniční online zdroje, dostupné komukoli po registraci
[7]  • Část programu proběhne v angličtině, abychom doktorandy připravili i na mezinárodní působení jejich firem
[8]  • Na každé téma bude separátní úkol, na kterém budou studenti pracovat samostatně nebo v menších skupinách
[9]  • Pokud si studenti vyberou téma, které chtějí zpracovat v celém semestrálním bloku, mohou jím projít od začátku až do konce a vypracovat si vlastní business case
[10]  • Ke každému tématu dostanou kontakty na přední světové odborníky v tomto oboru
[11]  • Studium zahraničních podkladů bude součástí každého semináře


Právo

Právo obecně (soukromé právo vs. právo veřejné), úvod do občanského práva (absolutní majetková práva vs. relativní majetková práva). Svéprávnost, podnikání. Věcná práva obecně, sousedská práva. Bytové spoluvlastnictví. Nájemní smlouva (práce se vzorem nájemní smlouvy). Kupní smlouva. Smlouva o dílo. Základy pracovního práva (pracovní smlouva – práce se vzorem, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti). Přehled práva duševního vlastnictví, nekalá soutěž, úvod do autorského práva. Vybrané kapitoly autorského práva. Úvod do stavebního práva.

Povinná literatura:
[1]  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
[2]  Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon.
Doporučená literatura:
[3]  Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.
[4]  Usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod.
[5]  Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.
[6]  Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon.
[7]  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
[8]  Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon.
[9]  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
[10]  Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

Společenské vědy a vývoj architektury

Předmět spojuje výuku několika společenských věd: ekonomie a hospodářské politiky, politologie a politické filosofie a práva, s přehledem vývoje architektury. V části věnované ekonomii jsou vysvětleny základní kategorie tržní ekonomiky, základy hospodářské politiky a základní pojmy mezinárodní ekonomie. Teoretický výklad je efektivně kombinován s praktickými příklady z ekonomické reality. V přednáškách věnovaných právu je stručný přehled vývoje římského práva a jeho institucí doplněn fundovaným výkladem ústavy, lidských práv a zákoníku práce. Velká pozornost je věnována vybraným ustanovením občanského zákoníku a stavebnímu zákonu. V politologických přednáškách je poutavým způsobem popsán politický vývoj ve starověku, objasněny jsou teorie státu, politické systémy, demokracie a totalitarismus. Cyklus přednášek z dějin architektury a stavitelství podává ucelený výklad dějin architektury od antiky až po postmodernu a dekonstrukci.

Povinná literatura:
[1]  HRBKOVÁ, J. a kol.: Společenské vědy pro techniky - 2., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2020. ISBN 978-80-271-2876-1.
[2]  DUDÁK, V. a kol.: Encyklopedie světové architektury 1. a 2. díl. Praha: Baset, 2002. ISBN 80-86223-90-6.
[3]  GÖSSEL, P., LEUTHÄUSEROVÁ, G.: Architektura 20. století. Praha: Slovart, 2003. ISBN 978-80-7209-814-9.
Doporučená literatura:
[4]  HRBKOVÁ, J. a kol.: Základy ekonomické teorie II. (Mikroekonomická teorie). Praha: ČVUT, 2000. ISBN 80-01-02186-6.

Aplikovaná teorie ceny

Předmět představuje středně pokročilý kurz teorie ceny, jež - zejména prostřednictvím řešení praktických problémů a příkladů - seznamuje studenty s vybranými mikroekonomickými tématy. Cílem kurzu je naučit studenty logickému uvažování nad ekonomickými problémy a hledání souvislostí mezi ekonomickými jevy. Řešené příklady mají nejenom zjednodušit a přiblížit komplikované ekonomické skutečnosti, ale jsou také východiskem pro správnou analýzu ekonomických problémů a prostředkem k vyvozování správných závěrů o ekonomických jevech. Předmět připravuje studenty na řešení praktických ekonomických problémů ve stavebních firmách i při hodnocení ekonomických skutečností ve vrcholovém managementu a státní správě.

[1]  HOLMAN, R.: Mikroekonomie-středně pokročilý kurz. 2. vydání. Praha: C. H. Beck 2007. ISBN 978-80-7179-862-0.
[2]  JUREČKA, V. a kol.: Mikroekonomie. 1. vydání. Praha: Grada Publishing 2010. ISBN 978-80-247-3259-6.
[3]  HRBKOVÁ, J. a kol.: Základy ekonomické teorie II. (Mikroekonomická teorie). Praha: Vydavatelství ČVUT 2000. ISBN 80-01-02186-6.


Praktická hospodářská politika

V předmětu se posluchači nejdříve seznámí s vymezením pojmu hospodářská politika. Na jedné straně je to souhrn cílů, nástrojů a opatření státu, kterými zasahuje do ekonomiky, tj. praktická činnost; na druhé straně je hospodářská politika teoretickou disciplínou. V rámci makroekonomické hospodářské politiky je podrobně charakterizována fiskální, monetární, zahraničně-obchodní a měnová hospodářská politika, a důchodová politika. Pozornost je zaměřena na zvládnutí různých teoretických přístupů, ale i na vysvětlení transmisního mechanismu jednotlivých politik. Kromě obecných principů jsou vždy charakterizovány konkrétní dosahy určitých opatření prováděných v rámci české ekonomiky i v širším rámci Evropské unie. V rámci mikroekonomické hospodářské politiky je rozebrána strukturální a sociální hospodářská politika a politika ochrany hospodářské soutěže. V závěru kurzu je stručně charakterizován vývoj praktické hospodářské politiky ve vybraných státech.

[1]  Žák, M.: Hospodářská politika. 1. vydání. Praha, VŠE 2007. ISBN 978-80-86730-04-2.
[2]  Slaný, A., Žák, M.: Hospodářská politika. Praha, C. H. Beck 1999. ISBN 80-7179-237-3.
[3]  Kliková, Ch., Kotlán, I.: Hospodářská politika. 1. vydání. Ostrava, SOKRATES 2003. ISBN 80-86572-04-8.


Digitální fotografie

V úvodu budou jako základ pro porozumění celému systému vyloženy základní technické principy vzniku a uchování elektronického obrazu. Dále se bude výuka věnovat konstrukci a ovládání fotografických přístrojů a snímkovým postupům obecným i specifickým pro různé fotodokumentační oblasti. Značnou pozornost věnujeme i počítačovému zpracování digitálního snímku, jeho základní optimalizaci i pokročilým editačním technikám. Základními softwarovými nástroji budou. Adobe Photoshop a Camera RAW. Po zvládnutí technických postupů výstavby fotografického snímku výuka povede frekventanty k porozumění specifické řeči fotografie. Objasníme skladebné principy fotografického obrazu, kompoziční zákonitosti i možnosti výtvarných řešení a efektů. Předmět sleduje cestu od jednoduchého mechanického záznamu k autorskému vyjádření. Povede posluchače k ovládnutí všech výrazových prostředků fotografie i skladebných postupů s cílem dosáhnout dokonalé obrazové informace i emotivního působení na diváka. Forma předmětu je zcela praktická, seminární, ateliérová. Některé úlohy budou posluchači řešit společně s pedagogem, další pak samostatně, s tím, že postupy a výsledky budou ve skupině konzultovány a diskutovány. Výuka obsáhne celý fotografický proces od snímání, přes editaci až po tisk. Výstupem bude malý autorský soubor každého posluchače s výstavním potenciálem. Program seminářů se nebude vyhýbat žádnému žánru, ale důraz bude položen na fotografii architektury.

Povinná literatura:
[1]  Sedláček M., Fotografie v odborné praxi, 1. vydání, Praha ČVUT v Praze, 2014, 978-80-01-05497-0
Doporučená literatura:
[2]  Pihan R., Mistrovství práce s DSLR, IDIF 2013
[3]  Myška, M. Světlo a osvětlení v digitální fotografii; Computer press 2008
[4]  Tůma, T. Kreativní digitální fotografie; Computer press 2005
[5]  Sedláček, M. Nová média pro odborné pracovníky; ČVUT 2012
[6]  Birgus, V. – Mlčoch, J. Česká fotografie 20. století; Kant 2010
[7]  Petříček, M. Myšlení obrazem; Hermann & synové 2009
[8]  Adobe Photoshop CS6: Oficiální výukový kurz, C‐press
Studijní pomůcky:
[9]  elearningové kurzy: http://people.fsv.cvut.cz/~rejenjak/metodika.htm

Právo (všeobecné)

Právo obecně: soukromé právo vs. právo veřejné. Vybrané kapitoly občanského práva: úvod do občanského práva, věcná práva (bytové spoluvlastnictví) vs. práva závazková (nájemní smlouva, smlouva o dílo). Základy pracovního práva: pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti. Přehled práva duševního vlastnictví. Úvod do autorského práva: ochrana autorských děl (dílo fotografické, dílo výtvarné, architektonické dílo včetně díla urbanistického), pojmové znaky autorského díla, způsoby oprávněného užití autorského díla (licenční smlouva), právní prostředky ochrany autorského díla. Úvod do průmyslového práva: vynálezy/patenty a užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky.

Povinná literatura:
[1]  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Doporučená literatura:
[2]  Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.
[3]  Usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod.
[4]  Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon.
[5]  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
[6]  Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.
[7]  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
[8]  Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

Rétorika

Cílem výuky je osvojení a zlepšení dovedností mluveného projevu, potřebných pro úspěšnou profesionální komunikaci absolventů. Studium by jim mělo pomoci rozvinout kulturu a účinnost projevu verbálního i nonverbálního a odstranit případné psychické zábrany při veřejném vystupování tak, aby byli schopni si vybudovat příznivý osobní image. Patřičné dovednosti si studenti mohou vyzkoušet formou praktického nácviku individuálně i ve skupinách formou etud a komunikačních her. Znalosti a zkušenosti takto získané mohou využít nejenom na profesionálním poli.

[1]  Povinná literatura:
[2]  [1] Lošťáková, O. Empatická a asertivní komunikace, Jak zvládat obtížné komunikační situace, Praha, Grada Publishing, 2020.
[3]  [2] Klapetek, M.: Komunikace, argumentace, rétorika . Praha, Grada Publishing 2008, eBook.
[4]  Doporučená literatura:
[5]  [3] Helcl, Z.: Jak zvládnout 77 obtížných situací při prezentacích a přednáškách, Osvědčené rady a příklady z praxe, Praha, Grada Publishing, 2013.
[6]  [4] Kermode, R.: Mluvte tak, aby vás druzí poslouchali, 7 kroků k sebevědomému a autentickému projevu před publikem, Praha, Grada 2018.
[7]  [5] Kahneman, D.: Myšlení: rychlé a pomalé, Jan Melvil, 2012.
[8]  [6] Pernal, E.: Taktně, profesionálně, elegantně (pravidla jednání a vystupování v obchodním a společenském styku), nakladatelství EKOPRESS, s.r.o. 2001.
[9]  [7] Řeč těla, jak porozumět druhým z jejich gest, mimiky a postojů těla, nakladatelství Portál, s.r.o. 2001


Sociologie a psychologie

Předmět podává základní přehled vybraných témat ze psychologie a sociologie: Úvod do psychologie, psychologie jako věda a jako pomáhající profese. Psychologie práce a organizace. Psychologie osobnosti, manažerská psychologie. Sociální psychologie, komunikace, řešení konfliktů, spolupráce a týmová práce. Vedení lidí a motivace, možnosti aplikace psychologických poznatků. Techniky práce se stresem, způsoby jednání v náročných situacích. Využití psychologie ve firemní komunikaci. Úvod do sociologie, cíle a metody sociologie. Sociologický pohled na společnost a sociální strukturu české společnosti. Sociologické výzkumy a jejich využití v praxi. Sociologie města a regionu. Vliv uspořádání prostoru na lidské chování, sociologie bydlení. Vybraná témata ze sociologie firmy. Aktuální sociální jevy a jejich důsledky na řízení lidí a organizací.

Povinná literatura:
[1]  BOURDIEU, P.: Sociologické hledání sebe sama. Brno: Doplněk 2012. ISBN 978-80-7239-280-3.
[2]  NOVÝ, I. a kol.: Sociologie pro ekonomy a manažery. Praha: Grada Publishing 2006. ISBN 80-247-1705-0.
[3]  PAUKNEROVÁ, D. a kol.: Psychologie pro ekonomy a manažery. Praha: Grada Publishing 2012. ISBN 978-80-247-3809-3.
Doporučená literatura:
[4]  BEDRNOVÁ, E. a kol.: Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press 2002. ISBN 80-7261-064-3.

 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz