CTU

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta stavební

K 105 - Katedra společenských věd

Předměty minulých semestrů -- archiv

přejděte na aktuální semestr


semestr zimní 2017/18


semestr letní 2016/17


semestr zimní 2016/17


semestr letní 2015/16


semestr zimní 2015/16


semestr letní 2014/15


semestr zimní 2014/15


semestr letní 2013/14


semestr zimní 2013/14


semestr letní 2012/13


semestr zimní 2012/13


semestr letní 2011/12


semestr zimní 2011/12


semestr letní 2010/11


semestr zimní 2010/11


semestr letní 2009/10


semestr zimní 2009/10


semestr letní 2008/09


semestr zimní 2008/09


semestr letní 2007/08


semestr zimní 2007/08


semestr před rokem 2007


Doktorandská propedeutika

Doktorandi získají základní metodologické didaktické postupy při stanovování výuky a vlastním vedení seminářů, cvičení s ohledem na výuku na vysoké škole technického směru. Pozornost je věnována pedagogicko-psychologickým metodám poznávání a hodnocení osobnosti studujícího, psychologii učení, duševní hygieně, psychologickému rozboru výchovných zásad, odměn-trestů a pedagogické komunikaci, Informace o nejčastějších didaktických chybách při výuce u začínajících VŠ pedagogů a možnosti jak se jich vyvarovat.


Právní předpisy při realizaci staveb, psychologie

Cílem předmětu - v části práva - je poskytnout posluchačům ucelenou formou dobrý základ pro budoucí orientaci v praxi na úseku stavebního práva. Psychologie - základní okruhy: 1) O čem je psychologie ? psychologie jako věda a jako pomáhající profese; metodologie psychologického výzkumu a matematika v psychologii; Nobelovy ceny za psychologický výzkum; neuropsychologie; kognitivní psychologie; 2) Psychologie práce a organizace ? východiska a vývoj disciplíny; výběr zaměstnanců; výcvik zaměstnanců; 3) Vedení lidí a motivace pracovní činnosti ? koncepce a teorie vedení lidí; teorie motivace pracovní činnosti ? vývoj a současný stav; peníze a motivace; 4) Interkulturní psychologie ? hlavní koncepce; dimenze národních kultur; kognitivní přístup k interkulturní komunikaci; akulturace; možnosti nácviku dovedností interkulturní komunikace; 5) Komunikační dovednosti a jejich nácvik; 6) Některé praktické aplikace ? možnosti a meze praktického využití psychologických poznatků.

[1]  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
[2]  Plháková, A.: Učebnice obecné psychologie. Praha, Academia 2004
[3]  Reichel, J.: Kapitoly systematické sociologie. Praha, Grada Publishing 2008

Společenské vědy a vývoj architektury

Předmět spojuje výuku několika společenských věd: ekonomie a hospodářské politiky, politologie a politické filosofie a práva, s přehledem vývoje architektury. V části věnované ekonomii jsou vysvětleny základní kategorie tržní ekonomiky, základy hospodářské a sociální politiky a základní pojmy mezinárodní ekonomie. Teoretický výklad je efektivně kombinován s praktickými příklady z ekonomické reality. V přednáškách věnovaných právu je stručný přehled vývoje římského práva a jeho institucí doplněn fundovaným výkladem Ústavy, lidských práv a zákoníku práce. Hlavní pozornost je pak věnována výkladu vybraných ustanovení nového občanského zákoníku. V politologických přednáškách a na seminářích jsou poutavým způsobem objasněny teorie státu, politické systémy, demokracie a totalitarismus. Cyklus přednášek z dějin architektury a stavitelství: 1. Úvod a Antické Řecko. 2. Antický Řím. 3. Raný středověk a Byzanc. 4. Románské období. 5. Gotické období. 6. Renesance. 7. Baroko a rokoko. 8. Klasicismus a historismy 19. Století. 9. Inženýrské stavby, Art Nouveau, Moderna. 10. Kuboexpresionismus a Futurismus. 11. Konstruktivismus, Purismus, Funkcionalismus. 12. Novoklasicismy, Pozdní moderna. 13. Postmoderna, High-tech, Dekonstrukce

[1]  HRBKOVÁ, Jana a kol.: Společenské vědy pro techniky. Grada Publishing, 2015
[2]  DUDÁK, Vladislav a kol.: Encyklopedie světové architektury 1 - 2. Baset, Praha 2002
[3]  GRÖSSEL, Peter - LEUTHÄUSEROVÁ, Gabriele: Architektura 20. století. Taschen/Slovart, Praha 2006
[4]  

Aplikovaná teorie ceny

Předmět představuje středně pokročilý kurz teorie ceny, jež zejména prostřednictvím řešení praktických problémů a příkladů seznamuje studenty s vybranými mikroekonomickými tématy, jakými jsou: analýza nabídky a poptávky, teorie spotřebitelské racionální volby, analýza nákladů, teorie výroby, trhy výrobních faktorů, všeobecná rovnováha a blahobyt.

[1]  Holman, R.: Mikroekonomie-středně pokročilý kurz. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-862-0
[2]  Jurečka, V. a kol.: Mikroekonomie. 1. vydání. Praha: Grada 2010. ISBN 978-80-247-3259-6
[3]  Hořejší, B?.(et.al.): Mikroekonomie. 5.vydání. Praha: Management Press 2010. ISBN 978-80-7261-218-5

Etika a filosofie

Volitelný kurz se zaměří na vybrané kapitoly z dějin filosofie a etiky. Předmět nemá ambice systematicky a celkově pojednat o dějinách filosofie, zaměří se na významné a zajímavé oblasti včetně některých témat aplikované etiky. Kurz je ukončen zápočtem. Pro získání zápočtu je nutná docházka (max. 3 absence) a sepsání samostatné krátké úvahy (cca 1-2 normostrany) o některém z probíraných a diskutovaných témat.

[1]  Störig H. J.: Malé dějiny filosofie. Zvon, Praha 1991
[2]  Blecha, Ivan: Filosofie: základní problémy. Fin, Olomouc 1996

Praktická hospodářská politika

V rámci předmětu se posluchači nejdříve seznámí s vymezením pojmu hospodářská politika. Na jedné straně je to souhrn cílů, nástrojů a opatření státu, kterými zasahuje do ekonomiky, tj. praktická činnost; na druhé straně je hospodářská politika teoretickou disciplínou, jež má svůj předmět zkoumání, pojmový aparát, základní kategorie a zákonitosti. Studium a pochopení nástrojů hospodářské politiky je podmíněno zvládnutím základního teoretického rámce - vymezeny jsou proto cíle, nástroje, nositele hospodářské politiky, jakož i její teoretické zdroje. V rámci makroekonomické hospodářské politiky, jejímž hlavním cílem je dosáhnout určitých parametrů makroekonomických agregátů, je podrobně charakterizována fiskální, monetární, zahraničně-obchodní a měnová hospodářská politika a důchodová politika. Pozornost je zaměřena nejen na zvládnutí různých teoretických přístupů, ale i na vysvětlení transmisního mechanismu jednotlivých politik. Kromě obecných principů jsou vždy charakterizovány konkrétní dosahy určitých opatření prováděných v rámci české ekonomiky i v širším rámci Evropské unie. V rámci mikroekonomické hospodářské politiky je podrobně rozebrána strukturální a sociální hospodářská politika a politika ochrany hospodářské soutěže. Značná pozornost je pak v rámci předmětu věnována také vývoji praktické hospodářské politiky ve vybraných státech od počátku 20. století - zejména ve Velké Británii, USA, Francii, Německu, Japonsku, Švédsku a samozřejmě taky v České republice (Československu) a v rámci Evropské unie.

[1]  Kliková, Ch. - Kotlán,I.: Hospodářská politika. 1. vydání. Ostrava, SOKRATES 2003. ISBN 80-86572-04-8
[2]  Slaný, A. a kol.: Makroekonomická analýza a hospodářská politika. 1. vydání. Praha, C.H. Beck 2003. ISBN 80-7179-738-3
[3]  Žák, M.: Hospodářská politika. 1. vydání. Praha, VŠE 2007. ISBN 978-80-86730-04-2

Institucionální ekonomie

[1]  Mlčoch, L.: Institucionální ekonomie, Karolinum, Praha 2005.
[2]  Voigt, S.: Institucionální ekonomie, Alfa, Brno 2009.

Kulturní dějiny českých zemí

Cílem kursu je prohloubit znalosti o sociálně - kulturním kontextu historických staveb, struktuře krajiny a osídlení v českých zemích v proměnách od pravěku do počátku industriální revoluce. Výklad sleduje typologii sociálních subjektů a jejich typických sídel (hrady, tvrze, zámky, chrámy, kláštery, domy, města, vesnice, panství) v evropských souvislostech, podle ideových kánonů, ale také v reálném provozu a v kontaktu s krajinou. Přibližuje kulturně - historické hodnoty českých zemí, otázky jejich obnovy a revitalizace památek.

[1]  Petráň, J. a kol.: Dějiny hmotné kultury I/1,2, II/1.2, Praha 1985-1997.
[2]  Vlček, P. ? Sommer, P. ? Foltýn, D.: Encyklopedie českých klášterů. Libri, Praha 1997.
[3]  Cílek, V.: Krajiny vnitřní a vnější, Praha 2005.

Praktikum digitální fotografie

V úvodu budou jako základ pro porozumění celému systému vyloženy základní technické principy vzniku a uchování elektronického obrazu. Dále se bude výuka věnovat konstrukci a ovládání fotografických přístrojů a snímkovým postupům obecným i specifickým pro různé fotodokumentační oblasti. Značnou pozornost věnujeme i počítačovému zpracování digitálního snímku, jeho základní optimalizaci i pokročilým editačním technikám. Základními softwarovými nástroji budou. Adobe Photoshop a Camera RAW. Po zvládnutí technických postupů výstavby fotografického snímku výuka povede frekventanty k porozumění specifické řeči fotografie. Objasníme skladebné principy fotografického obrazu, kompoziční zákonitosti i možnosti výtvarných řešení a efektů.

[1]  Jay Dickman, Jay Kinghorn - Mistrovství digitální fotografie s DSLR Adobe Creative Team - Adobe Photoshop CS4 Adobe Creative Team ¨ Adobe Photoshop Lightroom 2

Rétorika

[1]  Schmidtová, M.: Rétorika cvičení. Praha, ČVUT 2005
[2]  Buchtová, B.: Rétorika. Praha, Grada Publishing 2005
[3]  Lewis, D. Tajná řeč těla. Praha, East Publishing 2004
[4]  Doporučená:
[5]  Hierhold, E.: Rétorika a prezentace. Praha, Grada kterékoli vydání
[6]  Svobodová, M.: Mluv, mluv, zajímáš mne. Praha, Pragoeduca 2002
[7]  Tegze, O.: Neverbální komunikace. Brno, Computer Press 2008

Digitální fotografie

V úvodu budou jako základ pro porozumění celému systému vyloženy základní technické principy vzniku a uchování elektronického obrazu. Dále se bude výuka věnovat konstrukci a ovládání fotografických přístrojů a snímkovým postupům obecným i specifickým pro různé fotodokumentační oblasti. Značnou pozornost věnujeme i počítačovému zpracování digitálního snímku, jeho základní optimalizaci i pokročilým editačním technikám. Základními softwarovými nástroji budou. Adobe Photoshop a Camera RAW. Po zvládnutí technických postupů výstavby fotografického snímku výuka povede frekventanty k porozumění specifické řeči fotografie. Objasníme skladebné principy fotografického obrazu, kompoziční zákonitosti i možnosti výtvarných řešení a efektů.


Právo (všeobecné)

Úvod do právní kultury, právní systémy a odvětví. Právo a morálka, právo a spravedlnost. Subjekty práva, forma a obsah práva. Tvorba práva. Přehled základních právních předpisů ČR - ústavní právo, občanské právo, rodinné právo, autorské právo, pracovní právo, obchodní právo, správní právo a trestní právo.

[1]  Liška, V. Fiala, Z. Právo pro techniky, Praha 2006

Rétorika

Cílem výuky je osvojení a zlepšení dovedností, potřebných pro úspěšnou profesionální komunikaci absolventů. Studium by jim mělo pomoci rozvinout kulturu a účinnost verbálního projevu mluveného i projevu nonverbálního a odstranit případné psychické zábrany při veřejném vystupování tak, aby byli schopni si vybudovat příznivý osobní image. Znalosti a dovednosti takto získané mohou využít nejenom na profesionálním poli. Dostane se jim i návodu, jakým způsobem připravit písemné podklady a vizuální pomůcky pro prezentace. Kurz "Rétorika" pokrývá základ problematiky a je předmětem průřezovým.

[1]  Schmidtová, M.: Rétorika cvičení. Praha, ČVUT 2005
[2]  Buchtová, B.: Rétorika. Praha, Grada Publishing 2005
[3]  Maříková, M.: Rétorika. Praha, Professional publishing 2002

Doktorandská propedeutika

Doktorandi získají základní metodologické didaktické postupy při stanovování výuky a vlastním vedení seminářů, cvičení s ohledem na výuku na vysoké škole technického směru. Pozornost je věnována pedagogicko-psychologickým metodám poznávání a hodnocení osobnosti studujícího, psychologii učení, duševní hygieně, psychologickému rozboru výchovných zásad, odměn-trestů a pedagogické komunikaci, Informace o nejčastějších didaktických chybách při výuce u začínajících VŠ pedagogů a možnosti jak se jich vyvarovat.


Ekonomické teorie

Makroekonomické agregáty - jejich kritická analýza. Metody výpočtu. Agregátní poptávka a agregátní nabídka. Determinace skutečného produktu (důchodu). Pojetí potenciálního produktu. Ekonomický cyklus a alternativní cesty jeho interpretace. Inflace a nezaměstnanost - jejich vzájemný vztah. Makroekonomická funkce vlády. Monetární politika - její možnosti a meze. Fiskální politika - její možnosti a meze. Alternativní pohledy na makroekonomickou politiku vlády - soudobé kontraverze v makroekonomii. Ekonomický růst - teorie ekonomického růstu (neoklasické teorie a nová teorie růstu). Logika a mechanika tržní regulace. Utváření poptávky: Chování spotřebitele. Kardinalistické a ordinalistické pojetí užitečnosti. Individuální preference a omezení. Rovnováha spotřebitele. Poptávka individuální a poptávka tržní. Vliv cen a důchodů na poptávku, problém elasticity poptávky (krátké a dlouhé období). Utváření nabídky: Chování výrobce. Firma (podnik) a její cíle. Výroba, technologie a produkční funkce. Rozpočtové omezení firmy. Náklady, příjmy a zisk firmy. Chováni firmy v rozdílných tržních strukturách. Utváření tržní rovnováhy.


Právní předpisy při realizaci staveb, psychologie


Společenské vědy a vývoj architektury

Předmět spojuje výuku několika společenských věd: ekonomie a hospodářské politiky, politologie a politické filosofie a práva, s přehledem vývoje architektury. V části věnované ekonomii jsou vysvětleny základní kategorie tržní ekonomiky, základy hospodářské a sociální politiky a základní pojmy mezinárodní ekonomie. Teoretický výklad je efektivně kombinován s praktickými příklady z ekonomické reality. V přednáškách věnovaných právu je stručný přehled vývoje římského práva a jeho institucí doplněn fundovaným výkladem Ústavy, lidských práv a zákoníku práce. Hlavní pozornost je pak věnována výkladu vybraných ustanovení nového občanského zákoníku. V politologických přednáškách a na seminářích jsou poutavým způsobem objasněny teorie státu, politické systémy, demokracie a totalitarismus.

[1] Kol.: SPOLEČENSKÉ VĚDY PRO TECHNIKY. Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5588-5. (v tisku)
[2] GRÖSSEL, Peter – LEUTHÄUSEROVÁ, Gabriele: Architektura 20. století. Taschen/Slovart, Praha 2006
[3] DUDÁK, Vladislav a kol.: Encyklopedie světové architektury 1 – 2. Baset, Praha 2002

Aplikovaná teorie ceny

Předmět představuje středně pokročilý kurz teorie ceny, jež zejména prostřednictvím řešení praktických problémů a příkladů seznamuje studenty s vybranými mikroekonomickými tématy, jakými jsou: analýza nabídky a poptávky, teorie spotřebitelské racionální volby, analýza nákladů, teorie výroby, trhy výrobních faktorů, všeobecná rovnováha a blahobyt. Cílem kurzu je naučit studenty logickému uvažování nad ekonomickými problémy a hledání souvislostí mezi ekonomickými jevy. Řešené příklady mají nejenom zjednodušit a přiblížit komplikované ekonomické skutečnosti, ale jsou také východiskem pro správnou analýzu ekonomických problémů a prostředkem k vyvozování správných závěrů o ekonomických jevech. Osnova předmětu: 1. Základní ekonomické pojmy. Předmět a metody mikroekonomického zkoumání. 2. Nabídka, poptávka, tržní rovnováha, komparativní statika. 3. Teorie spotřebitele. Preference, užitek a rovnováha spotřebitele. 4. Individuální a tržní poptávka. Substituční a důchodový efekt změny ceny. Význam elasticity nabídky a poptávky. 5. Teorie výroby. Produkční funkce, náklady a zisk. Výroba v dlouhém a krátkém období. 6. Firma v dokonalé konkurenci. Předpoklady dokonalé konkurence, náklady, maximalizace zisku. 7. Nedokonalá konkurence. Monopol, cenová diskriminace monopolu, maximalizace zisku. Monopson. 8. Oligopol. Modely duopolu – Cournotův, Bertrandův a Stackelbergův model. Analýza oligopolu pomocí teorie her. 9. Monopolistická konkurence. Maximalizace zisku v krátkém a dlouhém období. 10. Trhy výrobních faktorů. Ceny na trzích výrobních faktorů. Trh kapitálu. 11. Trh půdy. Trh práce v dokonalé a nedokonalé konkurenci. 12. Externality – vlastnická práva, Coaseho teorém, Pigouova daň. 13. Všeobecná ekonomická rovnováha a tržní efektivnost.

[1] Holman, R.: Mikroekonomie-středně pokročilý kurz. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-862-0
[2] Jurečka, V. a kol.: Mikroekonomie. 1. vydání. Praha: Grada 2010. ISBN 978-80-247-3259-6
[3] Hrbková, J. a kol.: Základy ekonomické teorie II. (Mikroekonomická teorie). Praha, Vydavatelství ČVUT 2000. ISBN 80-01-02186-6.

Etika a filosofie

Volitelný kurz se zaměří na vybrané kapitoly z dějin filosofie a etiky. Předmět nemá ambice systematicky a celkově pojednat o dějinách filosofie, zaměří se na významné a zajímavé oblasti včetně některých témat aplikované etiky. Kurz je ukončen zápočtem. Pro získání zápočtu je nutná docházka (max. 3 absence) a sepsání samostatné krátké úvahy (cca 1-2 normostrany) o některém z probíraných a diskutovaných témat.


Praktická hospodářská politika

V úvodu předmětu se posluchači seznámí s vymezením pojmu hospodářská politika. Na jedné straně je to souhrn cílů, nástrojů a opatření státu, kterými zasahuje do ekonomiky, tj. praktická činnost; na druhé straně je hospodářská politika teoretickou disciplínou, jež má svůj předmět zkoumání, pojmový aparát, základní kategorie a zákonitosti. Studium a pochopení nástrojů hospodářské politiky je podmíněno zvládnutím základního teoretického rámce – vymezeny jsou proto cíle, nástroje, nositele hospodářské politiky, jakož i její teoretické zdroje. V rámci makroekonomické hospodářské politiky – jejímž hlavním cílem je dosáhnout určitých parametrů makroekonomických agregátů – je podrobně charakterizována fiskální, monetární, zahraničně-obchodní a měnová hospodářská politika a důchodová politika. Pozornost je zaměřena na zvládnutí různých teoretických přístupů, ale i na vysvětlení transmisního mechanismu jednotlivých politik. Kromě obecných principů jsou vždy charakterizovány konkrétní dosahy určitých opatření prováděných v rámci české ekonomiky i v širším rámci Evropské unie. V rámci mikroekonomické hospodářské politiky je rozebrána strukturální a sociální hospodářská politika a politika ochrany hospodářské soutěže. V závěru kurzu je stručně charakterizován vývoj praktické hospodářské politiky ve vybraných státech. Osnova předmětu: 1. Pojem hospodářská politika, cíle, nositele a nástroje hospodářské politiky. 2. Teoretické zdroje hospodářské politiky. Hospodářsko-politické koncepce. 3. Tradiční makroekonomické cíle hospodářské politiky. Měření výkonnosti ekonomiky. Inflace a nezaměstnanost. 4. Ekonomická rovnováha v klasickém modelu. 5. Fiskální hospodářská politika. Veřejné rozpočty a rozpočtové deficity. 6. Keynesiánský přístup k fiskální politice. Model pod úhlem 45 stupňů. 7. Monetární hospodářská politika. 8. Vztah monetární a fiskální hospodářské politiky. Mechanismus působení fiskální a monetární politiky v modelu IS-LM. 9. Důchodová hospodářská politika. Sociální politika. Vztah hospodářské a sociální politiky. 10. Vnější hospodářská politika. 11. Mikroekonomická hospodářská politika – politika ochrany hospodářské soutěže, strukturální politika. 12. Vývoj praktické hospodářské politiky ve vyspělých tržních ekonomikách. 13. Ekonomická integrace a hospodářská politika. Hospodářská politika a Evropská unie.

[1] Slaný,A. – Žák,M.: Hospodářská politika. Praha, C.H. Beck 1999. ISBN 80-7179-237-3
[2] Kliková, Ch. – Kotlán,I.: Hospodářská politika. 1. vydání. Ostrava, SOKRATES 2003. ISBN 80-86572-04-8
[3] Žák, M.: Hospodářská politika. 1. vydání. Praha, VŠE 2007. ISBN 978-80-86730-04-2

Institucionální ekonomie


Kulturní dějiny českých zemí

Cílem kursu je prohloubit znalosti o sociálně - kulturním kontextu historických staveb, struktuře krajiny a osídlení v českých zemích v proměnách od pravěku do počátku industriální revoluce. Výklad sleduje typologii sociálních subjektů a jejich typických sídel (hrady, tvrze, zámky, chrámy, kláštery, domy, města, vesnice, panství) v evropských souvislostech, podle ideových kánonů, ale také v reálném provozu a v kontaktu s krajinou. Přibližuje kulturně - historické hodnoty českých zemí, otázky jejich obnovy a revitalizace památek.


Praktikum digitální fotografie

V úvodu budou jako základ pro porozumění celému systému vyloženy základní technické principy vzniku a uchování elektronického obrazu. Dále se bude výuka věnovat konstrukci a ovládání fotografických přístrojů a snímkovým postupům obecným i specifickým pro různé fotodokumentační oblasti. Značnou pozornost věnujeme i počítačovému zpracování digitálního snímku, jeho základní optimalizaci i pokročilým editačním technikám. Základními softwarovými nástroji budou. Adobe Photoshop a Camera RAW. Po zvládnutí technických postupů výstavby fotografického snímku výuka povede frekventanty k porozumění specifické řeči fotografie. Objasníme skladebné principy fotografického obrazu, kompoziční zákonitosti i možnosti výtvarných řešení a efektů.


Rétorika


Digitální fotografie


Právo (všeobecné)


Rétorika

Cílem výuky je osvojení a zlepšení dovedností, potřebných pro úspěšnou profesionální komunikaci absolventů. Studium by jim mělo pomoci rozvinout kulturu a účinnost verbálního projevu mluveného i projevu nonverbálního a odstranit případné psychické zábrany při veřejném vystupování tak, aby byli schopni si vybudovat příznivý osobní image. Znalosti a dovednosti takto získané mohou využít nejenom na profesionálním poli. Dostane se jim i návodu, jakým způsobem připravit písemné podklady a vizuální pomůcky pro prezentace. Kurz "Rétorika" pokrývá základ problematiky a je předmětem průřezovým. The participants of this course shall gain and improve skills that are needed for successful professional communication in practice. The study helps to develop culture and effectiveness of verbal communication in written and oral form and of nonverbal communication. It assists in overcoming eventual psychological barriers during public performance, so that the speaker can build up a favorable personal image in the audience. These skills can be employed even outside the professional field. The course instructs also on preparation of written material and visual aids. The ‚Rhetoric‘ course covers the foundations of the field and serves as an overview course.


Doktorandská propedeutika

Doktorandi získají základní metodologické didaktické postupy při stanovování výuky a vlastním vedení seminářů, cvičení s ohledem na výuku na vysoké škole technického směru. Pozornost je věnována pedagogicko-psychologickým metodám poznávání a hodnocení osobnosti studujícího, psychologii učení, duševní hygieně, psychologickému rozboru výchovných zásad, odměn-trestů a pedagogické komunikaci, Informace o nejčastějších didaktických chybách při výuce u začínajících VŠ pedagogů a možnosti jak se jich vyvarovat.


Estetika a sociologie

Kurz analyzuje estetiku a sociologii zejména jako interdisciplinární vědu. Úvod do estetiky a sociologie, estetika a umění.Architektura jako sociální médium. Zkoumání vztahu sociologie a bydlení, architektury a estetiky.

[1] Birnbaum, V.: Vývojové záležitosti v umění. Praha 1987
[2] Waetzolt, W.:Nebojte se umění. Praha 1972
[3] Johnsonovi H. W. ad.: Cesty malířským uměním. Praha 1967.

Rétorika


Social Sciences

Basic economic terms, demand, supply, market equilibrium. Rational consumer choice, indifferent curve, elasticity of demand. Firm and production function in short and long run. Long run and short run cost. Perfect competition and monopolistic competition, oligopoly, monopoly. Markets for productive inputs. Public goods. Basics of macroeconomics. Macroeconomic aggregates.


Společenské vědy a vývoj architektury

Předmět spojuje výuku několika společenských věd: ekonomie a hospodářské politiky, politologie a politické filosofie a práva, s přehledem vývoje architektury. V části věnované ekonomii jsou vysvětleny základní kategorie tržní ekonomiky, základy hospodářské a sociální politiky a základní pojmy mezinárodní ekonomie. Teoretický výklad je efektivně kombinován s praktickými příklady z ekonomické reality. V přednáškách věnovaných právu je stručný přehled vývoje římského práva a jeho institucí doplněn fundovaným výkladem Ústavy, lidských práv a zákoníku práce. Hlavní pozornost je pak věnována výkladu vybraných ustanovení nového občanského zákoníku. V politologických přednáškách a na seminářích jsou poutavým způsobem objasněny teorie státu, politické systémy, demokracie a totalitarismus.

[1]  HRBKOVÁ, Jana a kol.: Společenské vědy pro techniky. Grada Publishing, 2015
[2]  DUDÁK, Vladislav a kol.: Encyklopedie světové architektury 1 - 2. Baset, Praha 2002
[3]  GRÖSSEL, Peter - LEUTHÄUSEROVÁ, Gabriele: Architektura 20. století. Taschen/Slovart, Praha 2006
[4]  

Aplikovaná teorie ceny

Předmět představuje středně pokročilý kurz teorie ceny, jež zejména prostřednictvím řešení praktických problémů a příkladů seznamuje studenty s vybranými mikroekonomickými tématy, jakými jsou: analýza nabídky a poptávky, teorie spotřebitelské racionální volby, analýza nákladů, teorie výroby, trhy výrobních faktorů, všeobecná rovnováha a blahobyt. Cílem kurzu je naučit studenty logickému uvažování nad ekonomickými problémy a hledání souvislostí mezi ekonomickými jevy. Řešené příklady mají nejenom zjednodušit a přiblížit komplikované ekonomické skutečnosti, ale jsou také východiskem pro správnou analýzu ekonomických problémů a prostředkem k vyvozování správných závěrů o ekonomických jevech. Osnova předmětu: 1. Základní ekonomické pojmy. Předmět a metody mikroekonomického zkoumání. 2. Nabídka, poptávka, tržní rovnováha, komparativní statika. 3. Teorie spotřebitele. Preference, užitek a rovnováha spotřebitele. 4. Individuální a tržní poptávka. Substituční a důchodový efekt změny ceny. Význam elasticity nabídky a poptávky. 5. Teorie výroby. Produkční funkce, náklady a zisk. Výroba v dlouhém a krátkém období. 6. Firma v dokonalé konkurenci. Předpoklady dokonalé konkurence, náklady, maximalizace zisku. 7. Nedokonalá konkurence. Monopol, cenová diskriminace monopolu, maximalizace zisku. Monopson. 8. Oligopol. Modely duopolu – Cournotův, Bertrandův a Stackelbergův model. Analýza oligopolu pomocí teorie her. 9. Monopolistická konkurence. Maximalizace zisku v krátkém a dlouhém období. 10. Trhy výrobních faktorů. Ceny na trzích výrobních faktorů. Trh kapitálu. 11. Trh půdy. Trh práce v dokonalé a nedokonalé konkurenci. 12. Externality – vlastnická práva, Coaseho teorém, Pigouova daň. 13. Všeobecná ekonomická rovnováha a tržní efektivnost.

[1] Holman, R.: Mikroekonomie-středně pokročilý kurz. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-862-0
[2] Jurečka, V. a kol.: Mikroekonomie. 1. vydání. Praha: Grada 2010. ISBN 978-80-247-3259-6
[3] Hrbková, J. a kol.: Základy ekonomické teorie II. (Mikroekonomická teorie). Praha, Vydavatelství ČVUT 2000. ISBN 80-01-02186-6.

Dramatické techniky v komunikaci


Etika a filosofie

Volitelný kurz se zaměří na vybrané kapitoly z dějin filosofie a etiky. Předmět nemá ambice systematicky a celkově pojednat o dějinách filosofie, zaměří se na významné a zajímavé oblasti včetně některých témat aplikované etiky. Kurz je ukončen zápočtem. Pro získání zápočtu je nutná docházka (max. 3 absence) a sepsání samostatné krátké úvahy (cca 1-2 normostrany) o některém z probíraných a diskutovaných témat.

[1]  Störig H. J.: Malé dějiny filosofie. Zvon, Praha 1991
[2]  Blecha, Ivan: Filosofie: základní problémy. Fin, Olomouc 1996

Praktická hospodářská politika

V úvodu předmětu se posluchači seznámí s vymezením pojmu hospodářská politika. Na jedné straně je to souhrn cílů, nástrojů a opatření státu, kterými zasahuje do ekonomiky, tj. praktická činnost; na druhé straně je hospodářská politika teoretickou disciplínou, jež má svůj předmět zkoumání, pojmový aparát, základní kategorie a zákonitosti. Studium a pochopení nástrojů hospodářské politiky je podmíněno zvládnutím základního teoretického rámce – vymezeny jsou proto cíle, nástroje, nositele hospodářské politiky, jakož i její teoretické zdroje. V rámci makroekonomické hospodářské politiky – jejímž hlavním cílem je dosáhnout určitých parametrů makroekonomických agregátů – je podrobně charakterizována fiskální, monetární, zahraničně-obchodní a měnová hospodářská politika a důchodová politika. Pozornost je zaměřena na zvládnutí různých teoretických přístupů, ale i na vysvětlení transmisního mechanismu jednotlivých politik. Kromě obecných principů jsou vždy charakterizovány konkrétní dosahy určitých opatření prováděných v rámci české ekonomiky i v širším rámci Evropské unie. V rámci mikroekonomické hospodářské politiky je rozebrána strukturální a sociální hospodářská politika a politika ochrany hospodářské soutěže. V závěru kurzu je stručně charakterizován vývoj praktické hospodářské politiky ve vybraných státech. Osnova předmětu: 1. Pojem hospodářská politika, cíle, nositele a nástroje hospodářské politiky. 2. Teoretické zdroje hospodářské politiky. Hospodářsko-politické koncepce. 3. Tradiční makroekonomické cíle hospodářské politiky. Měření výkonnosti ekonomiky. Inflace a nezaměstnanost. 4. Ekonomická rovnováha v klasickém modelu. 5. Fiskální hospodářská politika. Veřejné rozpočty a rozpočtové deficity. 6. Keynesiánský přístup k fiskální politice. Model pod úhlem 45 stupňů. 7. Monetární hospodářská politika. 8. Vztah monetární a fiskální hospodářské politiky. Mechanismus působení fiskální a monetární politiky v modelu IS-LM. 9. Důchodová hospodářská politika. Sociální politika. Vztah hospodářské a sociální politiky. 10. Vnější hospodářská politika. 11. Mikroekonomická hospodářská politika – politika ochrany hospodářské soutěže, strukturální politika. 12. Vývoj praktické hospodářské politiky ve vyspělých tržních ekonomikách. 13. Ekonomická integrace a hospodářská politika. Hospodářská politika a Evropská unie.

[1] Slaný,A. – Žák,M.: Hospodářská politika. Praha, C.H. Beck 1999. ISBN 80-7179-237-3
[2] Kliková, Ch. – Kotlán,I.: Hospodářská politika. 1. vydání. Ostrava, SOKRATES 2003. ISBN 80-86572-04-8
[3] Žák, M.: Hospodářská politika. 1. vydání. Praha, VŠE 2007. ISBN 978-80-86730-04-2

Institucionální ekonomie

[1]  Mlčoch, L.: Institucionální ekonomie, Karolinum, Praha 2005.
[2]  Voigt, S.: Institucionální ekonomie, Alfa, Brno 2009.

Kulturní dějiny českých zemí

Cílem kursu je prohloubit znalosti o sociálně - kulturním kontextu historických staveb, struktuře krajiny a osídlení v českých zemích v proměnách od pravěku do počátku industriální revoluce. Výklad sleduje typologii sociálních subjektů a jejich typických sídel (hrady, tvrze, zámky, chrámy, kláštery, domy, města, vesnice, panství) v evropských souvislostech, podle ideových kánonů, ale také v reálném provozu a v kontaktu s krajinou. Přibližuje kulturně - historické hodnoty českých zemí, otázky jejich obnovy a revitalizace památek.

[1]  Petráň, J. a kol.: Dějiny hmotné kultury I/1,2, II/1.2, Praha 1985-1997.
[2]  Vlček, P. ? Sommer, P. ? Foltýn, D.: Encyklopedie českých klášterů. Libri, Praha 1997.
[3]  Cílek, V.: Krajiny vnitřní a vnější, Praha 2005.

Praktikum digitální fotografie

V úvodu budou jako základ pro porozumění celému systému vyloženy základní technické principy vzniku a uchování elektronického obrazu. Dále se bude výuka věnovat konstrukci a ovládání fotografických přístrojů a snímkovým postupům obecným i specifickým pro různé fotodokumentační oblasti. Značnou pozornost věnujeme i počítačovému zpracování digitálního snímku, jeho základní optimalizaci i pokročilým editačním technikám. Základními softwarovými nástroji budou. Adobe Photoshop a Camera RAW. Po zvládnutí technických postupů výstavby fotografického snímku výuka povede frekventanty k porozumění specifické řeči fotografie. Objasníme skladebné principy fotografického obrazu, kompoziční zákonitosti i možnosti výtvarných řešení a efektů.

[1]  Jay Dickman, Jay Kinghorn - Mistrovství digitální fotografie s DSLR Adobe Creative Team - Adobe Photoshop CS4 Adobe Creative Team ¨ Adobe Photoshop Lightroom 2

Rétorika

[1]  Schmidtová, M.: Rétorika cvičení. Praha, ČVUT 2005
[2]  Buchtová, B.: Rétorika. Praha, Grada Publishing 2005
[3]  Lewis, D. Tajná řeč těla. Praha, East Publishing 2004
[4]  Doporučená:
[5]  Hierhold, E.: Rétorika a prezentace. Praha, Grada kterékoli vydání
[6]  Svobodová, M.: Mluv, mluv, zajímáš mne. Praha, Pragoeduca 2002
[7]  Tegze, O.: Neverbální komunikace. Brno, Computer Press 2008

Sociologie a personalistika


Základy vědeckých postupů


Doktorandská propedeutika

Doktorandi získají základní metodologické didaktické postupy při stanovování výuky a vlastním vedení seminářů, cvičení s ohledem na výuku na vysoké škole technického směru. Pozornost je věnována pedagogicko-psychologickým metodám poznávání a hodnocení osobnosti studujícího, psychologii učení, duševní hygieně, psychologickému rozboru výchovných zásad, odměn-trestů a pedagogické komunikaci, Informace o nejčastějších didaktických chybách při výuce u začínajících VŠ pedagogů a možnosti jak se jich vyvarovat.


Estetika a sociologie

Kurz analyzuje estetiku a sociologii zejména jako interdisciplinární vědu. Úvod do estetiky a sociologie, estetika a umění.Architektura jako sociální médium. Zkoumání vztahu sociologie a bydlení, architektury a estetiky.

[1] Birnbaum, V.: Vývojové záležitosti v umění. Praha 1987
[2] Waetzolt, W.:Nebojte se umění. Praha 1972
[3] Johnsonovi H. W. ad.: Cesty malířským uměním. Praha 1967.

Rétorika


Social Sciences

Basic economic terms, demand, supply, market equilibrium. Rational consumer choice, indifferent curve, elasticity of demand. Firm and production function in short and long run. Long run and short run cost. Perfect competition and monopolistic competition, oligopoly, monopoly. Markets for productive inputs. Public goods. Basics of macroeconomics. Macroeconomic aggregates.


Společenské vědy a vývoj architektury

Předmět spojuje výuku několika společenských věd: ekonomie a hospodářské politiky, politologie a politické filosofie a práva, s přehledem vývoje architektury. V části věnované ekonomii jsou vysvětleny základní kategorie tržní ekonomiky, základy hospodářské a sociální politiky a základní pojmy mezinárodní ekonomie. Teoretický výklad je efektivně kombinován s praktickými příklady z ekonomické reality. V přednáškách věnovaných právu je stručný přehled vývoje římského práva a jeho institucí doplněn fundovaným výkladem Ústavy, lidských práv a zákoníku práce. Hlavní pozornost je pak věnována výkladu vybraných ustanovení nového občanského zákoníku. V politologických přednáškách a na seminářích jsou poutavým způsobem objasněny teorie státu, politické systémy, demokracie a totalitarismus. Cyklus přednášek z dějin architektury a stavitelství: 1. Úvod a Antické Řecko. (Mezopotánie, Egypt, Čína, Indie) 2. Antický Řím. 3. Raný středověk a Byzanc. 4. Románské období. 5. Gotické období. 6. Renesance. 7. Baroko a rokoko. 8. Klasicismus a historismy 19. Století. 9. Inženýrské stavby, Art Nouveau, Moderna. 10. Kuboexpresionismus a Futurismus. 11. Konstruktivismus, Purismus, Funkcionalismus. 12. Novoklasicismy, Pozdní moderna. 13. Postmoderna, High-tech, Dekonstrukce.

[1] Kol.: SPOLEČENSKÉ VĚDY PRO TECHNIKY. Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5588-5. (v tisku)
[2] GRÖSSEL, Peter – LEUTHÄUSEROVÁ, Gabriele: Architektura 20. století. Taschen/Slovart, Praha 2006
[3] DUDÁK, Vladislav a kol.: Encyklopedie světové architektury 1 – 2. Baset, Praha 2002

Aplikovaná teorie ceny

Předmět představuje středně pokročilý kurz teorie ceny, jež zejména prostřednictvím řešení praktických problémů a příkladů seznamuje studenty s vybranými mikroekonomickými tématy, jakými jsou: analýza nabídky a poptávky, teorie spotřebitelské racionální volby, analýza nákladů, teorie výroby, trhy výrobních faktorů, všeobecná rovnováha a blahobyt. Cílem kurzu je naučit studenty logickému uvažování nad ekonomickými problémy a hledání souvislostí mezi ekonomickými jevy. Řešené příklady mají nejenom zjednodušit a přiblížit komplikované ekonomické skutečnosti, ale jsou také východiskem pro správnou analýzu ekonomických problémů a prostředkem k vyvozování správných závěrů o ekonomických jevech. Osnova předmětu: 1. Základní ekonomické pojmy. Předmět a metody mikroekonomického zkoumání. 2. Nabídka, poptávka, tržní rovnováha, komparativní statika. 3. Teorie spotřebitele. Preference, užitek a rovnováha spotřebitele. 4. Individuální a tržní poptávka. Substituční a důchodový efekt změny ceny. Význam elasticity nabídky a poptávky. 5. Teorie výroby. Produkční funkce, náklady a zisk. Výroba v dlouhém a krátkém období. 6. Firma v dokonalé konkurenci. Předpoklady dokonalé konkurence, náklady, maximalizace zisku. 7. Nedokonalá konkurence. Monopol, cenová diskriminace monopolu, maximalizace zisku. Monopson. 8. Oligopol. Modely duopolu – Cournotův, Bertrandův a Stackelbergův model. Analýza oligopolu pomocí teorie her. 9. Monopolistická konkurence. Maximalizace zisku v krátkém a dlouhém období. 10. Trhy výrobních faktorů. Ceny na trzích výrobních faktorů. Trh kapitálu. 11. Trh půdy. Trh práce v dokonalé a nedokonalé konkurenci. 12. Externality – vlastnická práva, Coaseho teorém, Pigouova daň. 13. Všeobecná ekonomická rovnováha a tržní efektivnost.

[1] Holman, R.: Mikroekonomie-středně pokročilý kurz. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-862-0
[2] Jurečka, V. a kol.: Mikroekonomie. 1. vydání. Praha: Grada 2010. ISBN 978-80-247-3259-6
[3] Hrbková, J. a kol.: Základy ekonomické teorie II. (Mikroekonomická teorie). Praha, Vydavatelství ČVUT 2000. ISBN 80-01-02186-6.

Institucionální ekonomie


Kulturní dějiny českých zemí


Praktikum digitální fotografie

V úvodu budou jako základ pro porozumění celému systému vyloženy základní technické principy vzniku a uchování elektronického obrazu. Dále se bude výuka věnovat konstrukci a ovládání fotografických přístrojů a snímkovým postupům obecným i specifickým pro různé fotodokumentační oblasti. Značnou pozornost věnujeme i počítačovému zpracování digitálního snímku, jeho základní optimalizaci i pokročilým editačním technikám. Základními softwarovými nástroji budou. Adobe Photoshop a Camera RAW. Po zvládnutí technických postupů výstavby fotografického snímku výuka povede frekventanty k porozumění specifické řeči fotografie. Objasníme skladebné principy fotografického obrazu, kompoziční zákonitosti i možnosti výtvarných řešení a efektů.


Rétorika


Grafické zpracování prezentací

Prakticky každý student, vědecký či odborný pracovník se dnes setká s nutností prezentovat svoji práci v tištěné či elektronické podobě. K tomuto úkolu přistupuje velmi často bez jakýchkoli předběžných znalostí. Tento intuitivní postup vede mnohdy k výsledkům, které mohou celou práci znehodnotit chybami, které si autor prezentace vůbec neuvědomuje. V semináři se proto bude probírat práce s písmem a zásady správné typografie, použití barev, barevné prostory, využití obrazu (fotografie, grafy, ilustrace), plocha (prostor) a základy kompozice. Pozornost bude věnována i analýze informací v souvislosti s designem. Studenti se rovněž seznámí s různými možnostmi prezentací a jejich přípravou z technologického hlediska. Část semináře bude věnována seznámení s programy Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop (popřípadě Adobe Acrobat a PowerPoint). Pozornost bude věnována formátu PDF a flash a jejich širokým možnostem pro kvalitní elektronické prezentace a publikování. Získané znalosti budou aplikovány při tvorbě seminárních prací v tištěné nebo digitální podobě. Seminární práce budou vycházet z praktických potřeb studentů nebo budou zadány pouze pro potřeby semináře.

[1]  Praktická typografie - Pavel Kočička, Filip Blažek; Computer
[2]  Press 2000
[4]  Typografický manuál - Vladimír Beran a kol.; Kafka design 1999
[6]  Grafická úprava tiskovin - Bohuslav Blažej; SPN 1990
[8]  Krásné písmo I a II - František Muzika; SNKLU 1963, Paseka
[10]  Typographia 1, 2, 3 - Oldřich Hlavsa; SNTL 1976, 1981, 1986
[11]  Počítačová grafika a design - Tomáš Tůma; Computer Press 2007
[13]  Design publikací - Lakshmi Bhaskaranová; Slovart 2007
[15]  Grafický design v praxi - David Dabner; Slovart 2004

Doktorandská propedeutika

Doktorandi získají základní metodologické didaktické postupy při stanovování výuky a vlastním vedení seminářů, cvičení s ohledem na výuku na vysoké škole technického směru. Pozornost je věnována pedagogicko-psychologickým metodám poznávání a hodnocení osobnosti studujícího, psychologii učení, duševní hygieně, psychologickému rozboru výchovných zásad, odměn-trestů a pedagogické komunikaci, Informace o nejčastějších didaktických chybách při výuce u začínajících VŠ pedagogů a možnosti jak se jich vyvarovat.


Ekonomické teorie

Makroekonomické agregáty - jejich kritická analýza. Metody výpočtu. Agregátní poptávka a agregátní nabídka. Determinace skutečného produktu (důchodu). Pojetí potenciálního produktu. Ekonomický cyklus a alternativní cesty jeho interpretace. Inflace a nezaměstnanost - jejich vzájemný vztah. Makroekonomická funkce vlády. Monetární politika - její možnosti a meze. Fiskální politika - její možnosti a meze. Alternativní pohledy na makroekonomickou politiku vlády - soudobé kontraverze v makroekonomii. Ekonomický růst - teorie ekonomického růstu (neoklasické teorie a nová teorie růstu). Logika a mechanika tržní regulace. Utváření poptávky: Chování spotřebitele. Kardinalistické a ordinalistické pojetí užitečnosti. Individuální preference a omezení. Rovnováha spotřebitele. Poptávka individuální a poptávka tržní. Vliv cen a důchodů na poptávku, problém elasticity poptávky (krátké a dlouhé období). Utváření nabídky: Chování výrobce. Firma (podnik) a její cíle. Výroba, technologie a produkční funkce. Rozpočtové omezení firmy. Náklady, příjmy a zisk firmy. Chováni firmy v rozdílných tržních strukturách. Utváření tržní rovnováhy.


Estetika a sociologie

Kurz analyzuje estetiku a sociologii zejména jako interdisciplinární vědu. Úvod do estetiky a sociologie, estetika a umění.Architektura jako sociální médium. Zkoumání vztahu sociologie a bydlení, architektury a estetiky.

[1] Birnbaum, V.: Vývojové záležitosti v umění. Praha 1987
[2] Waetzolt, W.:Nebojte se umění. Praha 1972
[3] Johnsonovi H. W. ad.: Cesty malířským uměním. Praha 1967.

Právní předpisy při realizaci staveb

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům ucelenou formou dobrý základ pro budoucí orientaci v praxi na úseku stavebního práva. Výklad se bude věnovat zejména formám umísťování a povolování staveb, užívání staveb, odstraňování staveb, vybraným činnostem ve výstavbě, správním deliktům, vyvlastnění a základním pojmům občanského práva, které souvisí se stavební praxí, např. nemovitost, věcná práva, právo stavby, neoprávněná stavba. Nedílnou součástí výkladu je správní řízení, jeho záhájení, dokazování, práva a povinnosti dotčených osob, rozhodnutí, opravné prostředky. Posluchači budou také seznámeni s otázkou odpovědnosti orgánů veřejné správy za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci a jejím řešením.

[1]  Zákon o územním plánování a stavebním řádu - Stavební zákon č. 183/ 2006 Sb.
[3]  Zákoník práce - č. 262/2006 Sb.
[5]  Obchodní zákoník - č. 513/1991 Sb.
[7]  Zákon o úpadku - Insolvenční zákon č. 182/2006 Sb.
[9]  Občanský zákoník - č. 40/1964 Sb.

Právo U

Úvod do právní kultury, právní systémy a odvětví. Právo a morálka, právo a spravedlnost. Subjekty práva, forma a obsah práva. Tvorba práva. Přehled základních právních předpisů ČR - ústavní právo, občanské právo, rodinné právo, autorské právo, pracovní právo, obchodní právo, správní právo a trestní právo.

[1]  Knapp, V.: Teorie práva. C.H. Beck, Praha 1995
[2]  Liška,V., Fiala,Z.: Právo pro techniky, Professional Publishing, Praha 2006

Psychologie a sociologie

Cíle a metody sociologie. Sociologický pohled na společnost a sociální strukturu české společnosti. Sociologické výzkumy a jejich využití v praxi. Sociologie města a regionu. Sociologie firmy. Úvod do psychologie, její odvětví a aplikace. Psychické zdraví a prevence stresu. Harmonický vývoj osobnosti. Využití psychologických metod při výběru pracovníků, v pracovní motivaci, komunikaci a řešení problémů. Student získá základní poznatky o dvou klíčových společenských vědách, sociologii a psychologii.

[1]  Mareš, J.: Styly učení u žáků a studentů. Praha, Portál 1998
[2]  Plháková, A.: Učebnice obecné psychologie. Praha, Academia 2008
[3]  Reichel, J.: Kapitoly systematické sociologie. Praha, Grada 2008
[4]  Atkinson, Atkinsonová: Psychologie. Victoria Publishing, Praha 1995
[5]  Giddens, A.: Sociologie. Argo, Praha 1999
[6]   Keller, J.: Úvod do sociologie. Slon, Praha 1999

Společenské vědy a vývoj architektury

Předmět spojuje výuku několika společenských věd: ekonomie a hospodářské politiky, politologie a politické filosofie a práva, s přehledem vývoje architektury. V části věnované ekonomii jsou vysvětleny základní kategorie tržní ekonomiky, základy hospodářské a sociální politiky a základní pojmy mezinárodní ekonomie. Teoretický výklad je efektivně kombinován s praktickými příklady z ekonomické reality. V přednáškách věnovaných právu je stručný přehled vývoje římského práva a jeho institucí doplněn fundovaným výkladem Ústavy, lidských práv a zákoníku práce. Hlavní pozornost je pak věnována výkladu vybraných ustanovení nového občanského zákoníku. V politologických přednáškách a na seminářích jsou poutavým způsobem objasněny teorie státu, politické systémy, demokracie a totalitarismus. Cyklus přednášek z dějin architektury a stavitelství: 1. Úvod a Antické Řecko. (Mezopotánie, Egypt, Čína, Indie) 2. Antický Řím. 3. Raný středověk a Byzanc. 4. Románské období. 5. Gotické období. 6. Renesance. 7. Baroko a rokoko. 8. Klasicismus a historismy 19. Století. 9. Inženýrské stavby, Art Nouveau, Moderna. 10. Kuboexpresionismus a Futurismus. 11. Konstruktivismus, Purismus, Funkcionalismus. 12. Novoklasicismy, Pozdní moderna. 13. Postmoderna, High-tech, Dekonstrukce.

[1] Kol.: SPOLEČENSKÉ VĚDY PRO TECHNIKY. Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5588-5. (v tisku)
[2] GRÖSSEL, Peter – LEUTHÄUSEROVÁ, Gabriele: Architektura 20. století. Taschen/Slovart, Praha 2006
[3] DUDÁK, Vladislav a kol.: Encyklopedie světové architektury 1 – 2. Baset, Praha 2002

Aplikovaná teorie ceny

Předmět představuje středně pokročilý kurz teorie ceny, jež zejména prostřednictvím řešení praktických problémů a příkladů seznamuje studenty s vybranými mikroekonomickými tématy, jakými jsou: analýza nabídky a poptávky, teorie spotřebitelské racionální volby, analýza nákladů, teorie výroby, trhy výrobních faktorů, všeobecná rovnováha a blahobyt. Cílem kurzu je naučit studenty logickému uvažování nad ekonomickými problémy a hledání souvislostí mezi ekonomickými jevy. Řešené příklady mají nejenom zjednodušit a přiblížit komplikované ekonomické skutečnosti, ale jsou také východiskem pro správnou analýzu ekonomických problémů a prostředkem k vyvozování správných závěrů o ekonomických jevech. Osnova předmětu: 1. Základní ekonomické pojmy. Předmět a metody mikroekonomického zkoumání. 2. Nabídka, poptávka, tržní rovnováha, komparativní statika. 3. Teorie spotřebitele. Preference, užitek a rovnováha spotřebitele. 4. Individuální a tržní poptávka. Substituční a důchodový efekt změny ceny. Význam elasticity nabídky a poptávky. 5. Teorie výroby. Produkční funkce, náklady a zisk. Výroba v dlouhém a krátkém období. 6. Firma v dokonalé konkurenci. Předpoklady dokonalé konkurence, náklady, maximalizace zisku. 7. Nedokonalá konkurence. Monopol, cenová diskriminace monopolu, maximalizace zisku. Monopson. 8. Oligopol. Modely duopolu – Cournotův, Bertrandův a Stackelbergův model. Analýza oligopolu pomocí teorie her. 9. Monopolistická konkurence. Maximalizace zisku v krátkém a dlouhém období. 10. Trhy výrobních faktorů. Ceny na trzích výrobních faktorů. Trh kapitálu. 11. Trh půdy. Trh práce v dokonalé a nedokonalé konkurenci. 12. Externality – vlastnická práva, Coaseho teorém, Pigouova daň. 13. Všeobecná ekonomická rovnováha a tržní efektivnost.

[1] Holman, R.: Mikroekonomie-středně pokročilý kurz. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-862-0
[2] Jurečka, V. a kol.: Mikroekonomie. 1. vydání. Praha: Grada 2010. ISBN 978-80-247-3259-6
[3] Hrbková, J. a kol.: Základy ekonomické teorie II. (Mikroekonomická teorie). Praha, Vydavatelství ČVUT 2000. ISBN 80-01-02186-6.

Dramatické techniky v komunikaci


Etika a filosofie

Volitelný kurz se zaměří na vybrané kapitoly z dějin filosofie a etiky. Předmět nemá ambice systematicky a celkově pojednat o dějinách filosofie, zaměří se na významné a zajímavé oblasti včetně některých témat aplikované etiky. Kurz je ukončen zápočtem. Pro získání zápočtu je nutná docházka (max. 3 absence) a sepsání samostatné krátké úvahy (cca 1-2 normostrany) o některém z probíraných a diskutovaných témat.


Praktická hospodářská politika

V úvodu předmětu se posluchači seznámí s vymezením pojmu hospodářská politika. Na jedné straně je to souhrn cílů, nástrojů a opatření státu, kterými zasahuje do ekonomiky, tj. praktická činnost; na druhé straně je hospodářská politika teoretickou disciplínou, jež má svůj předmět zkoumání, pojmový aparát, základní kategorie a zákonitosti. Studium a pochopení nástrojů hospodářské politiky je podmíněno zvládnutím základního teoretického rámce – vymezeny jsou proto cíle, nástroje, nositele hospodářské politiky, jakož i její teoretické zdroje. V rámci makroekonomické hospodářské politiky – jejímž hlavním cílem je dosáhnout určitých parametrů makroekonomických agregátů – je podrobně charakterizována fiskální, monetární, zahraničně-obchodní a měnová hospodářská politika a důchodová politika. Pozornost je zaměřena na zvládnutí různých teoretických přístupů, ale i na vysvětlení transmisního mechanismu jednotlivých politik. Kromě obecných principů jsou vždy charakterizovány konkrétní dosahy určitých opatření prováděných v rámci české ekonomiky i v širším rámci Evropské unie. V rámci mikroekonomické hospodářské politiky je rozebrána strukturální a sociální hospodářská politika a politika ochrany hospodářské soutěže. V závěru kurzu je stručně charakterizován vývoj praktické hospodářské politiky ve vybraných státech. Osnova předmětu: 1. Pojem hospodářská politika, cíle, nositele a nástroje hospodářské politiky. 2. Teoretické zdroje hospodářské politiky. Hospodářsko-politické koncepce. 3. Tradiční makroekonomické cíle hospodářské politiky. Měření výkonnosti ekonomiky. Inflace a nezaměstnanost. 4. Ekonomická rovnováha v klasickém modelu. 5. Fiskální hospodářská politika. Veřejné rozpočty a rozpočtové deficity. 6. Keynesiánský přístup k fiskální politice. Model pod úhlem 45 stupňů. 7. Monetární hospodářská politika. 8. Vztah monetární a fiskální hospodářské politiky. Mechanismus působení fiskální a monetární politiky v modelu IS-LM. 9. Důchodová hospodářská politika. Sociální politika. Vztah hospodářské a sociální politiky. 10. Vnější hospodářská politika. 11. Mikroekonomická hospodářská politika – politika ochrany hospodářské soutěže, strukturální politika. 12. Vývoj praktické hospodářské politiky ve vyspělých tržních ekonomikách. 13. Ekonomická integrace a hospodářská politika. Hospodářská politika a Evropská unie.

[1] Slaný,A. – Žák,M.: Hospodářská politika. Praha, C.H. Beck 1999. ISBN 80-7179-237-3
[2] Kliková, Ch. – Kotlán,I.: Hospodářská politika. 1. vydání. Ostrava, SOKRATES 2003. ISBN 80-86572-04-8
[3] Žák, M.: Hospodářská politika. 1. vydání. Praha, VŠE 2007. ISBN 978-80-86730-04-2

Institucionální ekonomie


Kulturní dějiny českých zemí


Praktikum digitální fotografie

V úvodu budou jako základ pro porozumění celému systému vyloženy základní technické principy vzniku a uchování elektronického obrazu. Dále se bude výuka věnovat konstrukci a ovládání fotografických přístrojů a snímkovým postupům obecným i specifickým pro různé fotodokumentační oblasti. Značnou pozornost věnujeme i počítačovému zpracování digitálního snímku, jeho základní optimalizaci i pokročilým editačním technikám. Základními softwarovými nástroji budou. Adobe Photoshop a Camera RAW. Po zvládnutí technických postupů výstavby fotografického snímku výuka povede frekventanty k porozumění specifické řeči fotografie. Objasníme skladebné principy fotografického obrazu, kompoziční zákonitosti i možnosti výtvarných řešení a efektů.


Právo (všeobecné)

[1]  Knapp.V.: Teorie práva, C.H.Beck,1995
[2]  Varvařovský.P.: Základy práva, ASPI,a.s., 2009
[3]  Ústava České republiky
[4]  učebnice Teorie státu a práva (prof. Knapp)
[5]  učebnice Ústavního práva (Klíma a kolektiv)
[6]  učebnice Občanského práva (Knappová, Šestka)
[7]  učebnice Obchodního práva (Pelikánová, Černá)
[8]  Základy práva pro neprávníky (Spirit)
[9]  učebnice Pracovního práva (Brádlerová)
[10]  komentované texty zákonů vydané v edici Berck

Rétorika


Sociologie a personalistika


Základy vědeckých postupů


Digitální fotografie


Právo (všeobecné)


Rétorika

Cílem výuky je osvojení a zlepšení dovedností, potřebných pro úspěšnou profesionální komunikaci absolventů. Studium by jim mělo pomoci rozvinout kulturu a účinnost verbálního projevu mluveného i projevu nonverbálního a odstranit případné psychické zábrany při veřejném vystupování tak, aby byli schopni si vybudovat příznivý osobní image. Znalosti a dovednosti takto získané mohou využít nejenom na profesionálním poli. Dostane se jim i návodu, jakým způsobem připravit písemné podklady a vizuální pomůcky pro prezentace. Kurz "Rétorika" pokrývá základ problematiky a je předmětem průřezovým. The participants of this course shall gain and improve skills that are needed for successful professional communication in practice. The study helps to develop culture and effectiveness of verbal communication in written and oral form and of nonverbal communication. It assists in overcoming eventual psychological barriers during public performance, so that the speaker can build up a favorable personal image in the audience. These skills can be employed even outside the professional field. The course instructs also on preparation of written material and visual aids. The ‚Rhetoric‘ course covers the foundations of the field and serves as an overview course.


Doktorandská propedeutika


Ekonomické teorie

Makroekonomické agregáty - jejich kritická analýza. Metody výpočtu. Agregátní poptávka a agregátní nabídka. Determinace skutečného produktu (důchodu). Pojetí potenciálního produktu. Ekonomický cyklus a alternativní cesty jeho interpretace. Inflace a nezaměstnanost - jejich vzájemný vztah. Makroekonomická funkce vlády. Monetární politika - její možnosti a meze. Fiskální politika - její možnosti a meze. Alternativní pohledy na makroekonomickou politiku vlády - soudobé kontraverze v makroekonomii. Ekonomický růst - teorie ekonomického růstu (neoklasické teorie a nová teorie růstu). Logika a mechanika tržní regulace. Utváření poptávky: Chování spotřebitele. Kardinalistické a ordinalistické pojetí užitečnosti. Individuální preference a omezení. Rovnováha spotřebitele. Poptávka individuální a poptávka tržní. Vliv cen a důchodů na poptávku, problém elasticity poptávky (krátké a dlouhé období). Utváření nabídky: Chování výrobce. Firma (podnik) a její cíle. Výroba, technologie a produkční funkce. Rozpočtové omezení firmy. Náklady, příjmy a zisk firmy. Chováni firmy v rozdílných tržních strukturách. Utváření tržní rovnováhy.


Komunikační dovednosti

Cílem předmětu je vybavit posluchače stavebních oborů komunikačními dovednostmi, které jim umožní prezentovat jejich myšlenky, projekty a vize jasně, srozumitelně a kultivovaně. Výuka se zaměřuje na formální stránku profesního vystupování a tvorby odborných písemných prací. Studenti se učí vyjadřovat způsobem, který odpovídá záměru komunikace v závislosti na obsahu, na cílové skupině posluchačů nebo čtenářů a na způsobu sdělování. Předmět poskytuje tzv. „měkké dovednosti", které nelze zahrnout přímo do vlastní odborné kvalifikace. Reaguje na měnící se trh práce s novými požadavky. Pomáhá absolventům k lepšímu prosazení a uplatnění při vstupu do profesního života.

[1]  Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J.: Jak napsat odborný text. Praha, LEDA kterékoli vydání
[2]  Hospodářová, I.: Prezentační dovednosti. Praha, Alfa Publishing 2004
[3]  Hospodářová, I.: Veřejná prezentace od A do Z. Praha, Expertis 1997
[4]  Liška, V.: Diplomová práce zpracování a obhajoba. Praha, Ivo Ulrych -Růžičkův statek kterékoli vydání
[5]  Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci. Olomouc, Votobia 1977
[6]  Pease, A.: Řeč těla. Portál, Praha 2001
[7]  Šesták, Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Praha, Academia 2000

Legislativa stavebnictví a ŽP

Úvod do stavebního práva. Přehled stavebního zákona. Umisťování a povolování staveb. Terénní úpravy, užívání staveb, kolaudace a změna užívání, údržba a odstraňování staveb. Sankce ve výstavbě, vyvlastnění, stavební úřady. Pracovní právo. Památková péče. Správní právo, činnost veřejné správy. Právní prostředky životního prostředí. Ochrana vod, půdy, přírody, krajiny, lesa, ovzduší. Ekologicko právní zodpovědnost.

[1]  JUDr. I. Pourová: Nové stavební právo, vysokoškolské skriptum, ČVUT 2008
[2]  Doležal, J., Mareček, J., Vobořil, O.: Stavební zákon v teorii a praxi. Praha 2006, Drobník, J., Damohorský, M.: Zákony k ochraně životního prostředí. Praha 2006

Rétorika


Social Sciences


Společenské vědy a vývoj architektury

Předmět spojuje výuku několika společenských věd: ekonomie a hospodářské politiky, politologie a politické filosofie a práva, s přehledem vývoje architektury. V části věnované ekonomii jsou vysvětleny základní kategorie tržní ekonomiky, základy hospodářské a sociální politiky a základní pojmy mezinárodní ekonomie. Teoretický výklad je efektivně kombinován s praktickými příklady z ekonomické reality. V přednáškách věnovaných právu je stručný přehled historického vývoje práva od dob antiky doplněn fundovaným výkladem ústavy, lidských práv a legislativního procesu v ČR. Hlavní pozornost je pak věnována výkladu vybraných ustanovení nového občanského zákoníku. V politologických přednáškách a na seminářích jsou poutavým způsobem objasněny teorie státu, politické systémy, demokracie a totalitarismus. Cyklus přednášek z dějin architektury a stavitelství: 1.Úvod a Antické Řecko. (Mezopotánie, Egypt, Čína, Indie) 2.Antický Řím. 3.Raný středověk a Byzanc. 4.Románské období. 5.Gotické období. 6.Renesance. 7.Baroko a rokoko. 8.Klasicismus a historismy 19. Století. 9.Inženýrské stavby, Art Nouveau, Moderna. 10.Kuboexpresionismus a Futurismus. 11.Konstruktivismus, Purismus, Funkcionalismus. 12.Novoklasicismy, Pozdní moderna. 13.Postmoderna, High-tech, Dekonstrukce.

[1] Kol.: SPOLEČENSKÉ VĚDY PRO TECHNIKY. Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5588-5. (v tisku)
[2] GRÖSSEL, Peter – LEUTHÄUSEROVÁ, Gabriele: Architektura 20. století. Taschen/Slovart, Praha 2006
[3] DUDÁK, Vladislav a kol.: Encyklopedie světové architektury 1 – 2. Baset, Praha 2002

Praktická hospodářská politika

V úvodu předmětu se posluchači seznámí s vymezením pojmu hospodářská politika. Na jedné straně je to souhrn cílů, nástrojů a opatření státu, kterými zasahuje do ekonomiky, tj. praktická činnost; na druhé straně je hospodářská politika teoretickou disciplínou, jež má svůj předmět zkoumání, pojmový aparát, základní kategorie a zákonitosti. Studium a pochopení nástrojů hospodářské politiky je podmíněno zvládnutím základního teoretického rámce – vymezeny jsou proto cíle, nástroje, nositele hospodářské politiky, jakož i její teoretické zdroje. V rámci makroekonomické hospodářské politiky – jejímž hlavním cílem je dosáhnout určitých parametrů makroekonomických agregátů – je podrobně charakterizována fiskální, monetární, zahraničně-obchodní a měnová hospodářská politika a důchodová politika. Pozornost je zaměřena na zvládnutí různých teoretických přístupů, ale i na vysvětlení transmisního mechanismu jednotlivých politik. Kromě obecných principů jsou vždy charakterizovány konkrétní dosahy určitých opatření prováděných v rámci české ekonomiky i v širším rámci Evropské unie. V rámci mikroekonomické hospodářské politiky je rozebrána strukturální a sociální hospodářská politika a politika ochrany hospodářské soutěže. V závěru kurzu je stručně charakterizován vývoj praktické hospodářské politiky ve vybraných státech. Osnova předmětu: 1. Pojem hospodářská politika, cíle, nositele a nástroje hospodářské politiky. 2. Teoretické zdroje hospodářské politiky. Hospodářsko-politické koncepce. 3. Tradiční makroekonomické cíle hospodářské politiky. Měření výkonnosti ekonomiky. Inflace a nezaměstnanost. 4. Ekonomická rovnováha v klasickém modelu. 5. Fiskální hospodářská politika. Veřejné rozpočty a rozpočtové deficity. 6. Keynesiánský přístup k fiskální politice. Model pod úhlem 45 stupňů. 7. Monetární hospodářská politika. 8. Vztah monetární a fiskální hospodářské politiky. Mechanismus působení fiskální a monetární politiky v modelu IS-LM. 9. Důchodová hospodářská politika. Sociální politika. Vztah hospodářské a sociální politiky. 10. Vnější hospodářská politika. 11. Mikroekonomická hospodářská politika – politika ochrany hospodářské soutěže, strukturální politika. 12. Vývoj praktické hospodářské politiky ve vyspělých tržních ekonomikách. 13. Ekonomická integrace a hospodářská politika. Hospodářská politika a Evropská unie.

[1] Slaný,A. – Žák,M.: Hospodářská politika. Praha, C.H. Beck 1999. ISBN 80-7179-237-3
[2] Kliková, Ch. – Kotlán,I.: Hospodářská politika. 1. vydání. Ostrava, SOKRATES 2003. ISBN 80-86572-04-8
[3] Žák, M.: Hospodářská politika. 1. vydání. Praha, VŠE 2007. ISBN 978-80-86730-04-2

Kulturní dějiny českých zemí


Praktikum digitální fotografie

Možnosti nastavení rozlišení fotoaparátu. Expozice, kompozice obrazu. Přenos souborů fotografií do počítače. Archivování digitálních fotografií.Tisk fotografií. Odesílání fotografií e-mailem. Úpravy fotografií pomocí softwaru.


Rétorika


Grafické zpracování prezentací

Prakticky každý student, vědecký či odborný pracovník se dnes setká s nutností prezentovat svoji práci v tištěné či elektronické podobě. K tomuto úkolu přistupuje velmi často bez jakýchkoli předběžných znalostí. Tento intuitivní postup vede mnohdy k výsledkům, které mohou celou práci znehodnotit chybami, které si autor prezentace vůbec neuvědomuje. V semináři se proto bude probírat práce s písmem a zásady správné typografie, použití barev, barevné prostory, využití obrazu (fotografie, grafy, ilustrace), plocha (prostor) a základy kompozice. Pozornost bude věnována i analýze informací v souvislosti s designem. Studenti se rovněž seznámí s různými možnostmi prezentací a jejich přípravou z technologického hlediska. Část semináře bude věnována seznámení s programy Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop (čásečně i Adobe Acrobat a PowerPoint). Pozornost bude věnována formátu PDF a flash a jejich širokým možnostem pro kvalitní elektronické prezentace a publikování. Získané znalosti budou aplikovány při tvorbě seminárních prací v tištěné nebo digitální podobě. Seminární práce budou vycházet z praktických potřeb studentů nebo budou zadány pouze pro potřeby semináře.

[1]  Praktická typografie - Pavel Kočička, Filip Blažek; Computer
[2]  Press 2000
[4]  Typografický manuál - Vladimír Beran a kol.; Kafka design 1999
[6]  Grafická úprava tiskovin - Bohuslav Blažej; SPN 1990
[8]  Krásné písmo I a II - František Muzika; SNKLU 1963, Paseka
[10]  Typographia 1, 2, 3 - Oldřich Hlavsa; SNTL 1976, 1981, 1986
[11]  Počítačová grafika a design - Tomáš Tůma; Computer Press 2007
[13]  Design publikací - Lakshmi Bhaskaranová; Slovart 2007
[15]  Grafický design v praxi - David Dabner; Slovart 2004

Communication skills

The students will learn to independently write papers and to present them in public.

[1]  Nancy Martin-Young - Communication Skills in the Workplace, CEI Newsletter, 1996
[2]  Štěpaník J.: Umění jednat s lidmi, Grada, 2003
[3]  Hartley M.: Řeč těla v praxi, Portál s.r.o., 2004
[4]  Cliff Atkinson - Beyond Bullet Points: Using Microsoft PowerPoint to Create Presentations That Inform, Motivate, and Inspire, Microsoft Press, 2005
[5]  Černý V.: Řeč těla, Computer Press, 2007
[6]  Matthew McKay PhD - The Communication Skills Book - New Harbinger Publications, 2009
[7]  Matoušková I.: Kompendium z psychologie, BIVŠ, 2009
[8]  Jane Grellier, Veronica Goerke - Communication Skills Toolkit, Fishpond Australia, 2010
[9]  Lisa Dunbar - Effective Communication Skills - New Irections Articles, 2011

Estetika a sociologie

Kurz zahrnuje problematiku umění jako sociálně kulturního a historického jevu. Sleduje vztah estetiky a sociologie, základní estetické kategorie. Konkrétně probírá ikonografii v umění, specifika středověkého umění a pojetí zbožnosti, renesanční smysl pro harmonii, osvícenství a racionalitu v umělecké tvorbě. Soustřeďuje se pak l proměnám v umění v 19. a 20. století a jejich sociologickým souvislostem.

[1] Birnbaum, V.: Vývojové záležitosti v umění. Praha 1987
[2] Waetzolt, W.:Nebojte se umění. Praha 1972
[3] Johnsonovi H. W. ad.: Cesty malířským uměním. Praha 1967.

Komunikační dovednosti

Cílem předmětu je vybavit posluchače stavebních oborů komunikačními dovednostmi, které jim umožní prezentovat jejich myšlenky, projekty a vize jasně, srozumitelně a kultivovaně. Výuka se zaměřuje na formální stránku profesního vystupování a tvorby odborných písemných prací. Studenti se učí vyjadřovat způsobem, který odpovídá záměru komunikace v závislosti na obsahu, na cílové skupině posluchačů nebo čtenářů a na způsobu sdělování. Předmět poskytuje tzv. „měkké dovednosti", které nelze zahrnout přímo do vlastní odborné kvalifikace. Reaguje na měnící se trh práce s novými požadavky. Pomáhá absolventům k lepšímu prosazení a uplatnění při vstupu do profesního života.

[1]  Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J.: Jak napsat odborný text. Praha, LEDA kterékoli vydání
[2]  Hospodářová, I.: Prezentační dovednosti. Praha, Alfa Publishing 2004
[3]  Hospodářová, I.: Veřejná prezentace od A do Z. Praha, Expertis 1997
[4]  Liška, V.: Diplomová práce zpracování a obhajoba. Praha, Ivo Ulrych -Růžičkův statek kterékoli vydání
[5]  Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci. Olomouc, Votobia 1977
[6]  Pease, A.: Řeč těla. Portál, Praha 2001
[7]  Šesták, Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Praha, Academia 2000

Právní předpisy při realizaci staveb

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům ucelenou formou dobrý základ pro budoucí orientaci v praxi na úseku stavebního práva. Výklad se bude věnovat zejména formám umísťování a povolování staveb, užívání staveb, odstraňování staveb, vybraným činnostem ve výstavbě, správním deliktům, vyvlastnění a základním pojmům občanského práva, které souvisí se stavební praxí, např. nemovitost, věcná práva, právo stavby, neoprávněná stavba. Nedílnou součástí výkladu je správní řízení, jeho záhájení, dokazování, práva a povinnosti dotčených osob, rozhodnutí, opravné prostředky. Posluchači budou také seznámeni s otázkou odpovědnosti orgánů veřejné správy za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci a jejím řešením.

[1]  Zákon o územním plánování a stavebním řádu - Stavební zákon č. 183/ 2006 Sb.
[3]  Zákoník práce - č. 262/2006 Sb.
[5]  Obchodní zákoník - č. 513/1991 Sb.
[7]  Zákon o úpadku - Insolvenční zákon č. 182/2006 Sb.
[9]  Občanský zákoník - č. 40/1964 Sb.

Psychologie a sociologie

Cíle a metody sociologie. Sociologický pohled na společnost a sociální strukturu české společnosti. Sociologické výzkumy a jejich využití v praxi. Sociologie města a regionu. Sociologie firmy. Úvod do psychologie, její odvětví a aplikace. Psychické zdraví a prevence stresu. Harmonický vývoj osobnosti. Využití psychologických metod při výběru pracovníků, v pracovní motivaci, komunikaci a řešení problémů. Student získá základní poznatky o dvou klíčových společenských vědách, sociologii a psychologii.

[1]  Mareš, J.: Styly učení u žáků a studentů. Praha, Portál 1998
[2]  Plháková, A.: Učebnice obecné psychologie. Praha, Academia 2008
[3]  Reichel, J.: Kapitoly systematické sociologie. Praha, Grada 2008
[4]  Atkinson, Atkinsonová: Psychologie. Victoria Publishing, Praha 1995
[5]  Giddens, A.: Sociologie. Argo, Praha 1999
[6]   Keller, J.: Úvod do sociologie. Slon, Praha 1999

Správní právo a požární předpisy

Právní předpisy na úseku požární ochrany, související předpisy a technické normy. Zákoník práce. Občanský zákoník. Trestní zákon. zákon o přestupcích. Stavební zákon. Struktura orgánů státní správy. Předpisy EU.

[1]  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
[2]  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
[3]  Pourová, I.: Nové stavební právo, ČVUT, Praha, 2008.

Společenské vědy a vývoj architektury

Část obecně společenskovědní: Přednášky: Kurz vysvětluje ekonomické základy vývoje jednotlivých historických epoch a jejich proměn, vč. specifik výkladu širšího kontextu současného světa, jeho filosofických reflexí a politických dilemat. Přednášky analyzují hlavní historické proudy, sledují jak nositele stavitelství a typologie architektury, tak i určující hospodářské reálie a ekonomické teorie spojené s ideovými postoji společnosti. Přednášky vysvětlují vývoj hlavních ekonomických směrů, světové ekonomické dění a jeho dopad na ekonomiku a hospodářskou politiku České republiky. Přednášky reflektují aktuální mezinárodní dění, otázku hlavních světových institucí (jako je WTO, MMF, EU a další), jejich funkce a vývoj. Cvičení se zaměřují na probrání témat přednášek zejména z hlediska ekonomie a sociologie v celém spektru jejich vývoje až po soudobé globalizační jevy a světové integraci. Cvičení z právní a ekonomické oblasti se zaměřují na praktické ověření znalostí. Ve cvičeních, která budou věnována právu, se studenti seznámí s platnými právními předpisy z oblasti ústavního, občanského obchodního, autorského a správního práva. Cvičení z ekonomické teorie budou zaměřena na oblast základních ekonomických pojmů, zejména pak mikroekonomie. Cyklus přednášek z dějin architektury a stavitelství: 1. Úvod a Antické Řecko. (Mezopotánie, Egypt, Čína, Indie) 2. Antický Řím. 3. Raný středověk a Byzanc. 4. Románské období. 5. Gotické období. 6. Renesance. 7. Baroko a rokoko. 8. Klasicismus a historismy 19. Století. 9. Inženýrské stavby, Art Nouveau, Moderna. 10. Kuboexpresionismus a Futurismus. 11. Konstruktivismus, Purismus, Funkcionalismus. 12. Novoklasicismy, Pozdní moderna. 13. Postmoderna, High-tech, Dekonstrukce.

[1] GRÖSSEL, Peter – LEUTHÄUSEROVÁ, Gabriele: Architektura 20. století. Taschen/Slovart, Praha 2006, DUDÁK, Vladislav a kol.: Encyklopedie světové architektury 1 – 2. Baset, Praha 2002
[2] SIRŮČEK, PAVEL, A KOL.: Hospodářské dějiny a ekonomické teorie. Slaný, Melandrium 2007, DAVIES, Norman: Evropa. Dějiny jednoho kontinentu. Praha 2005.
[3] LIŠKA, V. A KOL.: Ekonomie pro techniky. 3. vydání. Praha, Professional Publishing 2009, VANÍČEK, Vratislav: Velké dějiny zemí Koruny české II., Litomyšl – Praha 2000

Aplikovaná teorie ceny

Předmět představuje středně pokročilý kurz teorie ceny, jež zejména prostřednictvím řešení praktických problémů a příkladů seznamuje studenty s vybranými mikroekonomickými tématy, jakými jsou: analýza nabídky a poptávky, teorie spotřebitelské racionální volby, analýza nákladů, teorie výroby, trhy výrobních faktorů, všeobecná rovnováha a blahobyt. Cílem kurzu je naučit studenty logickému uvažování nad ekonomickými problémy a hledání souvislostí mezi ekonomickými jevy. Řešené příklady mají nejenom zjednodušit a přiblížit komplikované ekonomické skutečnosti, ale jsou také východiskem pro správnou analýzu ekonomických problémů a prostředkem k vyvozování správných závěrů o ekonomických jevech. Osnova předmětu: 1. Základní ekonomické pojmy. Předmět a metody mikroekonomického zkoumání. 2. Nabídka, poptávka, tržní rovnováha, komparativní statika. 3. Teorie spotřebitele. Preference, užitek a rovnováha spotřebitele. 4. Individuální a tržní poptávka. Substituční a důchodový efekt změny ceny. Význam elasticity nabídky a poptávky. 5. Teorie výroby. Produkční funkce, náklady a zisk. Výroba v dlouhém a krátkém období. 6. Firma v dokonalé konkurenci. Předpoklady dokonalé konkurence, náklady, maximalizace zisku. 7. Nedokonalá konkurence. Monopol, cenová diskriminace monopolu, maximalizace zisku. Monopson. 8. Oligopol. Modely duopolu – Cournotův, Bertrandův a Stackelbergův model. Analýza oligopolu pomocí teorie her. 9. Monopolistická konkurence. Maximalizace zisku v krátkém a dlouhém období. 10. Trhy výrobních faktorů. Ceny na trzích výrobních faktorů. Trh kapitálu. 11. Trh půdy. Trh práce v dokonalé a nedokonalé konkurenci. 12. Externality – vlastnická práva, Coaseho teorém, Pigouova daň. 13. Všeobecná ekonomická rovnováha a tržní efektivnost.

[1] Holman, R.: Mikroekonomie-středně pokročilý kurz. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-862-0
[2] Jurečka, V. a kol.: Mikroekonomie. 1. vydání. Praha: Grada 2010. ISBN 978-80-247-3259-6
[3] Hrbková, J. a kol.: Základy ekonomické teorie II. (Mikroekonomická teorie). Praha, Vydavatelství ČVUT 2000. ISBN 80-01-02186-6.

Dramatické techniky v komunikaci


Etika a filosofie


Praktická hospodářská politika

V úvodu předmětu se posluchači seznámí s vymezením pojmu hospodářská politika. Na jedné straně je to souhrn cílů, nástrojů a opatření státu, kterými zasahuje do ekonomiky, tj. praktická činnost; na druhé straně je hospodářská politika teoretickou disciplínou, jež má svůj předmět zkoumání, pojmový aparát, základní kategorie a zákonitosti. Studium a pochopení nástrojů hospodářské politiky je podmíněno zvládnutím základního teoretického rámce – vymezeny jsou proto cíle, nástroje, nositele hospodářské politiky, jakož i její teoretické zdroje. V rámci makroekonomické hospodářské politiky – jejímž hlavním cílem je dosáhnout určitých parametrů makroekonomických agregátů – je podrobně charakterizována fiskální, monetární, zahraničně-obchodní a měnová hospodářská politika a důchodová politika. Pozornost je zaměřena na zvládnutí různých teoretických přístupů, ale i na vysvětlení transmisního mechanismu jednotlivých politik. Kromě obecných principů jsou vždy charakterizovány konkrétní dosahy určitých opatření prováděných v rámci české ekonomiky i v širším rámci Evropské unie. V rámci mikroekonomické hospodářské politiky je rozebrána strukturální a sociální hospodářská politika a politika ochrany hospodářské soutěže. V závěru kurzu je stručně charakterizován vývoj praktické hospodářské politiky ve vybraných státech. Osnova předmětu: 1. Pojem hospodářská politika, cíle, nositele a nástroje hospodářské politiky. 2. Teoretické zdroje hospodářské politiky. Hospodářsko-politické koncepce. 3. Tradiční makroekonomické cíle hospodářské politiky. Měření výkonnosti ekonomiky. Inflace a nezaměstnanost. 4. Ekonomická rovnováha v klasickém modelu. 5. Fiskální hospodářská politika. Veřejné rozpočty a rozpočtové deficity. 6. Keynesiánský přístup k fiskální politice. Model pod úhlem 45 stupňů. 7. Monetární hospodářská politika. 8. Vztah monetární a fiskální hospodářské politiky. Mechanismus působení fiskální a monetární politiky v modelu IS-LM. 9. Důchodová hospodářská politika. Sociální politika. Vztah hospodářské a sociální politiky. 10. Vnější hospodářská politika. 11. Mikroekonomická hospodářská politika – politika ochrany hospodářské soutěže, strukturální politika. 12. Vývoj praktické hospodářské politiky ve vyspělých tržních ekonomikách. 13. Ekonomická integrace a hospodářská politika. Hospodářská politika a Evropská unie.

[1] Slaný,A. – Žák,M.: Hospodářská politika. Praha, C.H. Beck 1999. ISBN 80-7179-237-3
[2] Kliková, Ch. – Kotlán,I.: Hospodářská politika. 1. vydání. Ostrava, SOKRATES 2003. ISBN 80-86572-04-8
[3] Žák, M.: Hospodářská politika. 1. vydání. Praha, VŠE 2007. ISBN 978-80-86730-04-2

Institucionální ekonomie


Kulturní dějiny českých zemí


Praktikum digitální fotografie

Možnosti nastavení rozlišení fotoaparátu. Expozice, kompozice obrazu. Přenos souborů fotografií do počítače. Archivování digitálních fotografií.Tisk fotografií. Odesílání fotografií e-mailem. Úpravy fotografií pomocí softwaru.


Rétorika


Sociologie a personalistika


Základy vědeckých postupů


Komunikační dovednosti

Cílem předmětu je vybavit posluchače stavebních oborů komunikačními dovednostmi, které jim umožní prezentovat jejich myšlenky, projekty a vize jasně, srozumitelně a kultivovaně. Výuka se zaměřuje na formální stránku profesního vystupování a tvorby odborných písemných prací. Studenti se učí vyjadřovat způsobem, který odpovídá záměru komunikace v závislosti na obsahu, na cílové skupině posluchačů nebo čtenářů a na způsobu sdělování. Předmět poskytuje tzv. „měkké dovednosti", které nelze zahrnout přímo do vlastní odborné kvalifikace. Reaguje na měnící se trh práce s novými požadavky. Pomáhá absolventům k lepšímu prosazení a uplatnění při vstupu do profesního života.

[1]  Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J.: Jak napsat odborný text. Praha, LEDA kterékoli vydání
[2]  Hospodářová, I.: Prezentační dovednosti. Praha, Alfa Publishing 2004
[3]  Hospodářová, I.: Veřejná prezentace od A do Z. Praha, Expertis 1997
[4]  Liška, V.: Diplomová práce zpracování a obhajoba. Praha, Ivo Ulrych -Růžičkův statek kterékoli vydání
[5]  Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci. Olomouc, Votobia 1977
[6]  Pease, A.: Řeč těla. Portál, Praha 2001
[7]  Šesták, Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Praha, Academia 2000

Legislativa stavebnictví a ŽP

Úvod do stavebního práva. Přehled stavebního zákona. Umisťování a povolování staveb. Terénní úpravy, užívání staveb, kolaudace a změna užívání, údržba a odstraňování staveb. Sankce ve výstavbě, vyvlastnění, stavební úřady. Pracovní právo. Památková péče. Správní právo, činnost veřejné správy. Právní prostředky životního prostředí. Ochrana vod, půdy, přírody, krajiny, lesa, ovzduší. Ekologicko právní zodpovědnost.

[1]  JUDr. I. Pourová: Nové stavební právo, vysokoškolské skriptum, ČVUT 2008
[2]  Doležal, J., Mareček, J., Vobořil, O.: Stavební zákon v teorii a praxi. Praha 2006, Drobník, J., Damohorský, M.: Zákony k ochraně životního prostředí. Praha 2006

Rétorika


Správní právo

Cílem předmětu správní právo je připravit posluchače na budoucí profesní i občanskou komunikaci s orgány veřejné správy, seznámení s právy, ale i s odpovědností. Výuka je zaměřena na aplikaci celého souboru zákonů. Student bude mít možnost si osvojit strukturu a vztahy orgánů veřejné správy, základní právní předpis správního práva - správní řád, a dále se seznámí zejména s legislativou v oblasti stavebnictví, s právem na informace ve veřejné správě, s otázkou náhrady škody nebo jiné újmy ve veřejné správě a s principy soudního přezkumu správních rozhodnutí. V rámci výuky budou probírány praktické příklady z praxe.

[1]  -Hendrych, D.: Správní právo, Obecná část, C.H.Beck, Praha, 2006
[2]  -zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
[3]  -zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Social Sciences


Společenské vědy a vývoj architektury

Část obecně společenskovědní: Přednášky: Kurz vysvětluje ekonomické základy vývoje jednotlivých historických epoch a jejich proměn, vč. specifik výkladu širšího kontextu současného světa, jeho filosofických reflexí a politických dilemat. Přednášky analyzují hlavní historické proudy, sledují jak nositele stavitelství a typologie architektury, tak i určující hospodářské reálie a ekonomické teorie spojené s ideovými postoji společnosti. Přednášky vysvětlují vývoj hlavních ekonomických směrů, světové ekonomické dění a jeho dopad na ekonomiku a hospodářskou politiku České republiky. Přednášky reflektují aktuální mezinárodní dění, otázku hlavních světových institucí (jako je WTO, MMF, EU a další), jejich funkce a vývoj. Cvičení se zaměřují na probrání témat přednášek zejména z hlediska ekonomie a sociologie v celém spektru jejich vývoje až po soudobé globalizační jevy a světové integraci. Cvičení z právní a ekonomické oblasti se zaměřují na praktické ověření znalostí. Ve cvičeních, která budou věnována právu, se studenti seznámí s platnými právními předpisy z oblasti ústavního, občanského obchodního, autorského a správního práva. Cvičení z ekonomické teorie budou zaměřena na oblast základních ekonomických pojmů, zejména pak mikroekonomie. Cyklus přednášek z dějin architektury a stavitelství: 1. Úvod a Antické Řecko. (Mezopotánie, Egypt, Čína, Indie) 2. Antický Řím. 3. Raný středověk a Byzanc. 4. Románské období. 5. Gotické období. 6. Renesance. 7. Baroko a rokoko. 8. Klasicismus a historismy 19. Století. 9. Inženýrské stavby, Art Nouveau, Moderna. 10. Kuboexpresionismus a Futurismus. 11. Konstruktivismus, Purismus, Funkcionalismus. 12. Novoklasicismy, Pozdní moderna. 13. Postmoderna, High-tech, Dekonstrukce.

[1] GRÖSSEL, Peter – LEUTHÄUSEROVÁ, Gabriele: Architektura 20. století. Taschen/Slovart, Praha 2006, DUDÁK, Vladislav a kol.: Encyklopedie světové architektury 1 – 2. Baset, Praha 2002
[2] SIRŮČEK, PAVEL, A KOL.: Hospodářské dějiny a ekonomické teorie. Slaný, Melandrium 2007, DAVIES, Norman: Evropa. Dějiny jednoho kontinentu. Praha 2005.
[3] LIŠKA, V. A KOL.: Ekonomie pro techniky. 3. vydání. Praha, Professional Publishing 2009, VANÍČEK, Vratislav: Velké dějiny zemí Koruny české II., Litomyšl – Praha 2000

Aplikovaná teorie ceny

Předmět představuje středně pokročilý kurz teorie ceny, jež zejména prostřednictvím řešení praktických problémů a příkladů seznamuje studenty s vybranými mikroekonomickými tématy, jakými jsou: analýza nabídky a poptávky, teorie spotřebitelské racionální volby, analýza nákladů, teorie výroby, trhy výrobních faktorů, všeobecná rovnováha a blahobyt. Cílem kurzu je naučit studenty logickému uvažování nad ekonomickými problémy a hledání souvislostí mezi ekonomickými jevy. Řešené příklady mají nejenom zjednodušit a přiblížit komplikované ekonomické skutečnosti, ale jsou také východiskem pro správnou analýzu ekonomických problémů a prostředkem k vyvozování správných závěrů o ekonomických jevech. Osnova předmětu: 1. Základní ekonomické pojmy. Předmět a metody mikroekonomického zkoumání. 2. Nabídka, poptávka, tržní rovnováha, komparativní statika. 3. Teorie spotřebitele. Preference, užitek a rovnováha spotřebitele. 4. Individuální a tržní poptávka. Substituční a důchodový efekt změny ceny. Význam elasticity nabídky a poptávky. 5. Teorie výroby. Produkční funkce, náklady a zisk. Výroba v dlouhém a krátkém období. 6. Firma v dokonalé konkurenci. Předpoklady dokonalé konkurence, náklady, maximalizace zisku. 7. Nedokonalá konkurence. Monopol, cenová diskriminace monopolu, maximalizace zisku. Monopson. 8. Oligopol. Modely duopolu – Cournotův, Bertrandův a Stackelbergův model. Analýza oligopolu pomocí teorie her. 9. Monopolistická konkurence. Maximalizace zisku v krátkém a dlouhém období. 10. Trhy výrobních faktorů. Ceny na trzích výrobních faktorů. Trh kapitálu. 11. Trh půdy. Trh práce v dokonalé a nedokonalé konkurenci. 12. Externality – vlastnická práva, Coaseho teorém, Pigouova daň. 13. Všeobecná ekonomická rovnováha a tržní efektivnost.

[1] Holman, R.: Mikroekonomie-středně pokročilý kurz. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-862-0
[2] Jurečka, V. a kol.: Mikroekonomie. 1. vydání. Praha: Grada 2010. ISBN 978-80-247-3259-6
[3] Hrbková, J. a kol.: Základy ekonomické teorie II. (Mikroekonomická teorie). Praha, Vydavatelství ČVUT 2000. ISBN 80-01-02186-6.

Dramatické techniky v komunikaci


Etika a filosofie


Praktická hospodářská politika

V úvodu předmětu se posluchači seznámí s vymezením pojmu hospodářská politika. Na jedné straně je to souhrn cílů, nástrojů a opatření státu, kterými zasahuje do ekonomiky, tj. praktická činnost; na druhé straně je hospodářská politika teoretickou disciplínou, jež má svůj předmět zkoumání, pojmový aparát, základní kategorie a zákonitosti. Studium a pochopení nástrojů hospodářské politiky je podmíněno zvládnutím základního teoretického rámce – vymezeny jsou proto cíle, nástroje, nositele hospodářské politiky, jakož i její teoretické zdroje. V rámci makroekonomické hospodářské politiky – jejímž hlavním cílem je dosáhnout určitých parametrů makroekonomických agregátů – je podrobně charakterizována fiskální, monetární, zahraničně-obchodní a měnová hospodářská politika a důchodová politika. Pozornost je zaměřena na zvládnutí různých teoretických přístupů, ale i na vysvětlení transmisního mechanismu jednotlivých politik. Kromě obecných principů jsou vždy charakterizovány konkrétní dosahy určitých opatření prováděných v rámci české ekonomiky i v širším rámci Evropské unie. V rámci mikroekonomické hospodářské politiky je rozebrána strukturální a sociální hospodářská politika a politika ochrany hospodářské soutěže. V závěru kurzu je stručně charakterizován vývoj praktické hospodářské politiky ve vybraných státech. Osnova předmětu: 1. Pojem hospodářská politika, cíle, nositele a nástroje hospodářské politiky. 2. Teoretické zdroje hospodářské politiky. Hospodářsko-politické koncepce. 3. Tradiční makroekonomické cíle hospodářské politiky. Měření výkonnosti ekonomiky. Inflace a nezaměstnanost. 4. Ekonomická rovnováha v klasickém modelu. 5. Fiskální hospodářská politika. Veřejné rozpočty a rozpočtové deficity. 6. Keynesiánský přístup k fiskální politice. Model pod úhlem 45 stupňů. 7. Monetární hospodářská politika. 8. Vztah monetární a fiskální hospodářské politiky. Mechanismus působení fiskální a monetární politiky v modelu IS-LM. 9. Důchodová hospodářská politika. Sociální politika. Vztah hospodářské a sociální politiky. 10. Vnější hospodářská politika. 11. Mikroekonomická hospodářská politika – politika ochrany hospodářské soutěže, strukturální politika. 12. Vývoj praktické hospodářské politiky ve vyspělých tržních ekonomikách. 13. Ekonomická integrace a hospodářská politika. Hospodářská politika a Evropská unie.

[1] Slaný,A. – Žák,M.: Hospodářská politika. Praha, C.H. Beck 1999. ISBN 80-7179-237-3
[2] Kliková, Ch. – Kotlán,I.: Hospodářská politika. 1. vydání. Ostrava, SOKRATES 2003. ISBN 80-86572-04-8
[3] Žák, M.: Hospodářská politika. 1. vydání. Praha, VŠE 2007. ISBN 978-80-86730-04-2

Institucionální ekonomie


Kulturní dějiny českých zemí


Praktikum digitální fotografie

Možnosti nastavení rozlišení fotoaparátu. Expozice, kompozice obrazu. Přenos souborů fotografií do počítače. Archivování digitálních fotografií.Tisk fotografií. Odesílání fotografií e-mailem. Úpravy fotografií pomocí softwaru.


Rétorika


Sociologie a personalistika


Základy vědeckých postupů


Grafické zpracování prezentací

Prakticky každý student, vědecký či odborný pracovník se dnes setká s nutností prezentovat svoji práci v tištěné či elektronické podobě. K tomuto úkolu přistupuje velmi často bez jakýchkoli předběžných znalostí. Tento intuitivní postup vede mnohdy k výsledkům, které mohou celou práci znehodnotit chybami, které si autor prezentace vůbec neuvědomuje. V semináři se proto bude probírat práce s písmem a zásady správné typografie, použití barev, barevné prostory, využití obrazu (fotografie, grafy, ilustrace), plocha (prostor) a základy kompozice. Pozornost bude věnována i analýze informací v souvislosti s designem. Studenti se rovněž seznámí s různými možnostmi prezentací a jejich přípravou z technologického hlediska. Část semináře bude věnována seznámení s programy Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop (čásečně i Adobe Acrobat a PowerPoint). Pozornost bude věnována formátu PDF a flash a jejich širokým možnostem pro kvalitní elektronické prezentace a publikování. Získané znalosti budou aplikovány při tvorbě seminárních prací v tištěné nebo digitální podobě. Seminární práce budou vycházet z praktických potřeb studentů nebo budou zadány pouze pro potřeby semináře.

[1]  Praktická typografie - Pavel Kočička, Filip Blažek; Computer
[2]  Press 2000
[4]  Typografický manuál - Vladimír Beran a kol.; Kafka design 1999
[6]  Grafická úprava tiskovin - Bohuslav Blažej; SPN 1990
[8]  Krásné písmo I a II - František Muzika; SNKLU 1963, Paseka
[10]  Typographia 1, 2, 3 - Oldřich Hlavsa; SNTL 1976, 1981, 1986
[11]  Počítačová grafika a design - Tomáš Tůma; Computer Press 2007
[13]  Design publikací - Lakshmi Bhaskaranová; Slovart 2007
[15]  Grafický design v praxi - David Dabner; Slovart 2004

Communication skills

The students will learn to independently write papers and to present them in public.

[1]  Nancy Martin-Young - Communication Skills in the Workplace, CEI Newsletter, 1996
[2]  Štěpaník J.: Umění jednat s lidmi, Grada, 2003
[3]  Hartley M.: Řeč těla v praxi, Portál s.r.o., 2004
[4]  Cliff Atkinson - Beyond Bullet Points: Using Microsoft PowerPoint to Create Presentations That Inform, Motivate, and Inspire, Microsoft Press, 2005
[5]  Černý V.: Řeč těla, Computer Press, 2007
[6]  Matthew McKay PhD - The Communication Skills Book - New Harbinger Publications, 2009
[7]  Matoušková I.: Kompendium z psychologie, BIVŠ, 2009
[8]  Jane Grellier, Veronica Goerke - Communication Skills Toolkit, Fishpond Australia, 2010
[9]  Lisa Dunbar - Effective Communication Skills - New Irections Articles, 2011

Estetika a sociologie

Kurz zahrnuje problematiku umění jako sociálně kulturního a historického jevu. Sleduje vztah estetiky a sociologie, základní estetické kategorie. Konkrétně probírá ikonografii v umění, specifika středověkého umění a pojetí zbožnosti, renesanční smysl pro harmonii, osvícenství a racionalitu v umělecké tvorbě. Soustřeďuje se pak l proměnám v umění v 19. a 20. století a jejich sociologickým souvislostem.

[1] Birnbaum, V.: Vývojové záležitosti v umění. Praha 1987
[2] Waetzolt, W.:Nebojte se umění. Praha 1972
[3] Johnsonovi H. W. ad.: Cesty malířským uměním. Praha 1967.

Etika a filozofie

Obsahem kurzu je strucny historicky prehled nejdulezitejsich koncepci filosofie a etiky z hlediska evropskeho mysleni a kulury. Jednotliva historicka obdobi mysleni - od antiky pres stredovek a novovek az modernim proudum - jsou charakterizovana co do sve podstaty a specifickeho prinosu. Druha cast kurzu je venovana filosofickym a etickym souvislostem moderni vedy, techniky a ekologie, tedy oblasti klicovych pro budouci profesni i obcansky zivot studentu technicke univerzity.

[2]   [1] Stoerig H. J. (1991), Malé dějiny filosofie, Zvon, Praha.
[3]  [2] Kohák E. (1993), Člověk, dobro a zlo, Ježek, Praha.

Komunikační dovednosti

Cílem předmětu je vybavit posluchače stavebních oborů komunikačními dovednostmi, které jim umožní prezentovat jejich myšlenky, projekty a vize jasně, srozumitelně a kultivovaně. Výuka se zaměřuje na formální stránku profesního vystupování a tvorby odborných písemných prací. Studenti se učí vyjadřovat způsobem, který odpovídá záměru komunikace v závislosti na obsahu, na cílové skupině posluchačů nebo čtenářů a na způsobu sdělování. Předmět poskytuje tzv. „měkké dovednosti", které nelze zahrnout přímo do vlastní odborné kvalifikace. Reaguje na měnící se trh práce s novými požadavky. Pomáhá absolventům k lepšímu prosazení a uplatnění při vstupu do profesního života.

[1]  Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J.: Jak napsat odborný text. Praha, LEDA kterékoli vydání
[2]  Hospodářová, I.: Prezentační dovednosti. Praha, Alfa Publishing 2004
[3]  Hospodářová, I.: Veřejná prezentace od A do Z. Praha, Expertis 1997
[4]  Liška, V.: Diplomová práce zpracování a obhajoba. Praha, Ivo Ulrych -Růžičkův statek kterékoli vydání
[5]  Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci. Olomouc, Votobia 1977
[6]  Pease, A.: Řeč těla. Portál, Praha 2001
[7]  Šesták, Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Praha, Academia 2000

Právní předpisy při realizaci staveb

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům ucelenou formou dobrý základ pro budoucí orientaci v praxi na úseku stavebního práva. Výklad se bude věnovat zejména formám umísťování a povolování staveb, užívání staveb, odstraňování staveb, vybraným činnostem ve výstavbě, správním deliktům, vyvlastnění a základním pojmům občanského práva, které souvisí se stavební praxí, např. nemovitost, věcná práva, právo stavby, neoprávněná stavba. Nedílnou součástí výkladu je správní řízení, jeho záhájení, dokazování, práva a povinnosti dotčených osob, rozhodnutí, opravné prostředky. Posluchači budou také seznámeni s otázkou odpovědnosti orgánů veřejné správy za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci a jejím řešením.

[1]  Zákon o územním plánování a stavebním řádu - Stavební zákon č. 183/ 2006 Sb.
[3]  Zákoník práce - č. 262/2006 Sb.
[5]  Obchodní zákoník - č. 513/1991 Sb.
[7]  Zákon o úpadku - Insolvenční zákon č. 182/2006 Sb.
[9]  Občanský zákoník - č. 40/1964 Sb.

Psychologie a sociologie

Cíle a metody sociologie. Sociologický pohled na společnost a sociální strukturu české společnosti. Sociologické výzkumy a jejich využití v praxi. Sociologie města a regionu. Sociologie firmy. Úvod do psychologie, její odvětví a aplikace. Psychické zdraví a prevence stresu. Harmonický vývoj osobnosti. Využití psychologických metod při výběru pracovníků, v pracovní motivaci, komunikaci a řešení problémů. Student získá základní poznatky o dvou klíčových společenských vědách, sociologii a psychologii.

[1]  Mareš, J.: Styly učení u žáků a studentů. Praha, Portál 1998
[2]  Plháková, A.: Učebnice obecné psychologie. Praha, Academia 2008
[3]  Reichel, J.: Kapitoly systematické sociologie. Praha, Grada 2008
[4]  Atkinson, Atkinsonová: Psychologie. Victoria Publishing, Praha 1995
[5]  Giddens, A.: Sociologie. Argo, Praha 1999
[6]   Keller, J.: Úvod do sociologie. Slon, Praha 1999

Správní právo a požární předpisy

Právní předpisy na úseku požární ochrany, související předpisy a technické normy. Zákoník práce. Občanský zákoník. Trestní zákon. zákon o přestupcích. Stavební zákon. Struktura orgánů státní správy. Předpisy EU.

[1]  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
[2]  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
[3]  Pourová, I.: Nové stavební právo, ČVUT, Praha, 2008.

Společenské vědy a vývoj architektury

Část obecně společenskovědní: Přednášky: Kurz vysvětluje ekonomické základy vývoje jednotlivých historických epoch a jejich proměn, vč. specifik výkladu širšího kontextu současného světa, jeho filosofických reflexí a politických dilemat. Přednášky analyzují hlavní historické proudy, sledují jak nositele stavitelství a typologie architektury, tak i určující hospodářské reálie a ekonomické teorie spojené s ideovými postoji společnosti. Přednášky vysvětlují vývoj hlavních ekonomických směrů, světové ekonomické dění a jeho dopad na ekonomiku a hospodářskou politiku České republiky. Přednášky reflektují aktuální mezinárodní dění, otázku hlavních světových institucí (jako je WTO, MMF, EU a další), jejich funkce a vývoj. Cvičení se zaměřují na probrání témat přednášek zejména z hlediska ekonomie a sociologie v celém spektru jejich vývoje až po soudobé globalizační jevy a světové integraci. Cvičení z právní a ekonomické oblasti se zaměřují na praktické ověření znalostí. Ve cvičeních, která budou věnována právu, se studenti seznámí s platnými právními předpisy z oblasti ústavního, občanského obchodního, autorského a správního práva. Cvičení z ekonomické teorie budou zaměřena na oblast základních ekonomických pojmů, zejména pak mikroekonomie. Cyklus přednášek z dějin architektury a stavitelství: 1. Úvod a Antické Řecko. (Mezopotánie, Egypt, Čína, Indie) 2. Antický Řím. 3. Raný středověk a Byzanc. 4. Románské období. 5. Gotické období. 6. Renesance. 7. Baroko a rokoko. 8. Klasicismus a historismy 19. Století. 9. Inženýrské stavby, Art Nouveau, Moderna. 10. Kuboexpresionismus a Futurismus. 11. Konstruktivismus, Purismus, Funkcionalismus. 12. Novoklasicismy, Pozdní moderna. 13. Postmoderna, High-tech, Dekonstrukce.

[1] GRÖSSEL, Peter – LEUTHÄUSEROVÁ, Gabriele: Architektura 20. století. Taschen/Slovart, Praha 2006, DUDÁK, Vladislav a kol.: Encyklopedie světové architektury 1 – 2. Baset, Praha 2002
[2] SIRŮČEK, PAVEL, A KOL.: Hospodářské dějiny a ekonomické teorie. Slaný, Melandrium 2007, DAVIES, Norman: Evropa. Dějiny jednoho kontinentu. Praha 2005.
[3] LIŠKA, V. A KOL.: Ekonomie pro techniky. 3. vydání. Praha, Professional Publishing 2009, VANÍČEK, Vratislav: Velké dějiny zemí Koruny české II., Litomyšl – Praha 2000

Společenské vědy, makro a mikroekonomie

Obsahem předmětu je podrobnější rozbor ekonomických pojmů a souvislostí, než jaký studenti získali v rámci studia základů ekonomické teorie. Nejdříve je zopakován stručný úvod do ekonomické teorie, kde jsou akcentovány stěžejní otázky předmětu a metod zkoumání a tržního mechanismu. Hlavní důraz je položen na mikroekonomickou část. Zde je podrobněji probírána jak oblast teorie spotřebitele, tak teorie firmy. V teorii spotřebitele je, na rozdíl od základního kurzu, analyzována podrobně spotřebitelská volba na příkladech teorie mezního užitku. Pozornost je věnována matematickému vyjádření rovnováhy spotřebitele, ale také substitučnímu a důchodovému efektu. Následuje teorie firmy, která se zabývá zvláště problematikou nákladů, výnosů a rovnováhou firmy při volbě mezi vstupy. Důležitou roli sehrává jejich matematické hodnocení včetně grafického vyjadřování fixních a variabilních nákladů a rovnováhy firmy. Dále jsou probírány parametry výrobních faktorů a to zvláště z hlediska vyjadřování a hodnocení pozemkové renty. Také otázky kapitálu a bankovních souvislostí jsou předmětem této části kurzu. V dalších tématech je hlavní důraz kladen na peníze a jejich funkce v tržní ekonomice, především ve vztahu k volitelným předmětům, jakými jsou např. finanční teorie nebo teorie firmy. Makroekonomická část se zabývá na rozdíl od základního kurzu hlubšími souvislostmi základních makroekonomických pojmů a vztahů meizi nimi. Podrobnějším způsobem jsou probírány a diskutovány současné přístupy k řešení makroekonomických otázek. Je vysvětlován zvláště rozdíl pojetí mezi klasickými a keynesiánskými východisky. Dále jsou v v rámci makroekonomických analýz rozebrány a interpretovány jednotlivé kategorie hrubého domácího produktu a jeho derivátů. Detailnější pozornost je věnována metodám výpočtu hrubého domácího produktu a jejich vzájemnému porovnávání. Také otázky inflace, nezaměstnanosti a průmyslového cyklu jsou vysvětleny podrobnějším a současně aktualizovaným způsobem.

[1]  MIKROEKONOMIE a chování, Robert H. FRANK, Svoboda-Libertas 1995
[2]  EKONOMIE, Paul Samuelson, Grada (libovolné vydání)
[3]  EKONOMIE PRO TECHNIKY,Liška, V. a kol., Professional Publishing, Praha 2005

Aplikovaná teorie ceny


Dramatické techniky v komunikaci


Etika a filosofie


Praktická hospodářská politika


Institucionální ekonomie


Kulturní dějiny českých zemí


Praktikum digitální fotografie

Možnosti nastavení rozlišení fotoaparátu. Expozice, kompozice obrazu. Přenos souborů fotografií do počítače. Archivování digitálních fotografií.Tisk fotografií. Odesílání fotografií e-mailem. Úpravy fotografií pomocí softwaru.


Právo (všeobecné)

[1]  Knapp.V.: Teorie práva, C.H.Beck,1995
[2]  -Varvařovský.P.: Základy práva, ASPI,a.s., 2009
[3]  -Ústava České republiky
[6]  1) učebnice Teorie státu a práva (prof. Knapp)
[7]  2) učebnice Ústavního práva (Klíma a kolektiv)
[8]  3) učebnice Občanského práva (Knappová, Šestka)
[9]  4) učebnice Obchodního práva (Pelikánová, Černá)
[10]  5) Základy práva pro neprávníky (Spirit)

Právo (všeobecné)

[1]  Knapp.V.: Teorie práva, C.H.Beck,1995
[2]  Varvařovský.P.: Základy práva, ASPI,a.s., 2009
[3]  Ústava České republiky
[4]  učebnice Teorie státu a práva (prof. Knapp)
[5]  učebnice Ústavního práva (Klíma a kolektiv)
[6]  učebnice Občanského práva (Knappová, Šestka)
[7]  učebnice Obchodního práva (Pelikánová, Černá)
[8]  Základy práva pro neprávníky (Spirit)
[9]  učebnice Pracovního práva (Brádlerová)
[10]  komentované texty zákonů vydané v edici Berck

Rétorika


Sociologie a personalistika


Základy vědeckých postupů


Komunikační dovednosti

Cílem předmětu je vybavit posluchače stavebních oborů komunikačními dovednostmi, které jim umožní prezentovat jejich myšlenky, projekty a vize jasně, srozumitelně a kultivovaně. Výuka se zaměřuje na formální stránku profesního vystupování a tvorby odborných písemných prací. Studenti se učí vyjadřovat způsobem, který odpovídá záměru komunikace v závislosti na obsahu, na cílové skupině posluchačů nebo čtenářů a na způsobu sdělování. Předmět poskytuje tzv. „měkké dovednosti", které nelze zahrnout přímo do vlastní odborné kvalifikace. Reaguje na měnící se trh práce s novými požadavky. Pomáhá absolventům k lepšímu prosazení a uplatnění při vstupu do profesního života.

[1]  Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J.: Jak napsat odborný text. Praha, LEDA kterékoli vydání
[2]  Hospodářová, I.: Prezentační dovednosti. Praha, Alfa Publishing 2004
[3]  Hospodářová, I.: Veřejná prezentace od A do Z. Praha, Expertis 1997
[4]  Liška, V.: Diplomová práce zpracování a obhajoba. Praha, Ivo Ulrych -Růžičkův statek kterékoli vydání
[5]  Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci. Olomouc, Votobia 1977
[6]  Pease, A.: Řeč těla. Portál, Praha 2001
[7]  Šesták, Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Praha, Academia 2000

Legislativa stavebnictví a ŽP

Úvod do stavebního práva. Přehled stavebního zákona. Umisťování a povolování staveb. Terénní úpravy, užívání staveb, kolaudace a změna užívání, údržba a odstraňování staveb. Sankce ve výstavbě, vyvlastnění, stavební úřady. Pracovní právo. Památková péče. Správní právo, činnost veřejné správy. Právní prostředky životního prostředí. Ochrana vod, půdy, přírody, krajiny, lesa, ovzduší. Ekologicko právní zodpovědnost.

[1]  JUDr. I. Pourová: Nové stavební právo, vysokoškolské skriptum, ČVUT 2008
[2]  Doležal, J., Mareček, J., Vobořil, O.: Stavební zákon v teorii a praxi. Praha 2006, Drobník, J., Damohorský, M.: Zákony k ochraně životního prostředí. Praha 2006

Science,Technology and Human Values

How do scientist produce scientific knowledge? How is the latter demarcated from other types of knowledge in society? Why do the optimal technological solutions fail to spread? How do politics and economics contribute to the agenda of science and technology? How are science and technology responsible to ethical and developmental concerns? This reading-intensive seminar is designed to raise awareness of engineering students to these and similar questions. Students are invited to thoroughly study the problems addressed by the assigned readings and offer their own, informed perspective on them. Contents: 1. Introduction, course overview 2. Boundary Work in Science 3. Technology and Economics 4. Science and Politics 5. Science, Technology, and War 6. Laboratory and Ethnomethodology of Science 7. Technology of Human Bodies 8. Science and Sustainable Development 9. Gender Perspective on Science 10. Ethics for Science and Technology 11. Social movements in Science and Technology 12. Science in the 21st Century 13. Revision of covered topics, course evaluation For a successful completion of the course, attendance, participation, and in-class presentation (or a critical commentary in writing on a selected text) are required.

[1]  Gieryn, Thomas F. 1999. Cultural Boundaries of Science: Credibility on the Line. Chicago: University of Chicago Press.
[2]  Haraway, Donna Jeanne. 1991. Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature. New York: Routledge.
[3]  Knorr-Cetina, Karin. 1999. Epistemic Cultures: How the Sciences Make Knowledge. Cambridge: Harvard University Press.
[4]  Latour, Bruno. 1987. Science in Action: How to Follow Scientists and Engineers Through Society. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
[5]  MacKenzie, Donald and Judy Wajcman, eds. 1985; 1995, 2nd ed. The Social Shaping of Technology: How the Refrigerator Got its Hum. Pennsylvania: Open University Press.

Správní právo

Cílem předmětu správní právo je připravit posluchače na budoucí profesní i občanskou komunikaci s orgány veřejné správy, seznámení s právy, ale i s odpovědností. Výuka je zaměřena na aplikaci celého souboru zákonů. Student bude mít možnost si osvojit strukturu a vztahy orgánů veřejné správy, základní právní předpis správního práva - správní řád, a dále se seznámí zejména s legislativou v oblasti stavebnictví, s právem na informace ve veřejné správě, s otázkou náhrady škody nebo jiné újmy ve veřejné správě a s principy soudního přezkumu správních rozhodnutí. V rámci výuky budou probírány praktické příklady z praxe.

[1]  -Hendrych, D.: Správní právo, Obecná část, C.H.Beck, Praha, 2006
[2]  -zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
[3]  -zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Social Sciences


Společenské vědy a vývoj architektury

Část obecně společenskovědní: Přednášky: Kurz vysvětluje ekonomické základy vývoje jednotlivých historických epoch a jejich proměn, vč. specifik výkladu širšího kontextu současného světa, jeho filosofických reflexí a politických dilemat. Přednášky analyzují hlavní historické proudy, sledují jak nositele stavitelství a typologie architektury, tak i určující hospodářské reálie a ekonomické teorie spojené s ideovými postoji společnosti. Přednášky vysvětlují vývoj hlavních ekonomických směrů, světové ekonomické dění a jeho dopad na ekonomiku a hospodářskou politiku České republiky. Přednášky reflektují aktuální mezinárodní dění, otázku hlavních světových institucí (jako je WTO, MMF, EU a další), jejich funkce a vývoj. Cvičení se zaměřují na probrání témat přednášek zejména z hlediska ekonomie a sociologie v celém spektru jejich vývoje až po soudobé globalizační jevy a světové integraci. Cvičení z právní a ekonomické oblasti se zaměřují na praktické ověření znalostí. Ve cvičeních, která budou věnována právu, se studenti seznámí s platnými právními předpisy z oblasti ústavního, občanského obchodního, autorského a správního práva. Cvičení z ekonomické teorie budou zaměřena na oblast základních ekonomických pojmů, zejména pak mikroekonomie. Cyklus přednášek z dějin architektury a stavitelství: 1. Úvod a Antické Řecko. (Mezopotánie, Egypt, Čína, Indie) 2. Antický Řím. 3. Raný středověk a Byzanc. 4. Románské období. 5. Gotické období. 6. Renesance. 7. Baroko a rokoko. 8. Klasicismus a historismy 19. Století. 9. Inženýrské stavby, Art Nouveau, Moderna. 10. Kuboexpresionismus a Futurismus. 11. Konstruktivismus, Purismus, Funkcionalismus. 12. Novoklasicismy, Pozdní moderna. 13. Postmoderna, High-tech, Dekonstrukce.

[1] GRÖSSEL, Peter – LEUTHÄUSEROVÁ, Gabriele: Architektura 20. století. Taschen/Slovart, Praha 2006, DUDÁK, Vladislav a kol.: Encyklopedie světové architektury 1 – 2. Baset, Praha 2002
[2] SIRŮČEK, PAVEL, A KOL.: Hospodářské dějiny a ekonomické teorie. Slaný, Melandrium 2007, DAVIES, Norman: Evropa. Dějiny jednoho kontinentu. Praha 2005.
[3] LIŠKA, V. A KOL.: Ekonomie pro techniky. 3. vydání. Praha, Professional Publishing 2009, VANÍČEK, Vratislav: Velké dějiny zemí Koruny české II., Litomyšl – Praha 2000

Praktikum digitální fotografie

Možnosti nastavení rozlišení fotoaparátu. Expozice, kompozice obrazu. Přenos souborů fotografií do počítače. Archivování digitálních fotografií.Tisk fotografií. Odesílání fotografií e-mailem. Úpravy fotografií pomocí softwaru.


Selfmanagement

Orientace v typologii osob, komunikaci a řeči těla. Poznání sebe sama v oblasti vystupování a vlastní image. Zvládnutí části manažerských dovedností a to především v řízení porad týmů. Výuka v komunikaci, managementu a řízení času. Studenti budou na cvičeních natáčeni kamerou a okamžitě bude konkretizován postup zlepšení svého vystupování.

[1]  1)Amstrong.M.,Personální management. 1.vydání. Praha: Victoria Publishing, 1999. 963 s. ISBN 80-7169-614-5.
[2]  2)Foot M.,Hook C. Personalistika. 1.vydání. Praha:Computer Press., 2002. 462 s.ISBN 80-7226-515-6
[3]  3)Hroník, F.Jak se nespálit při výběru zaměstnanců. 1.vydání. Brno: Computer Press, 1999. 311 s. ISBN 80-7226-161-4
[4]  4)Koontz,H.,Weihrich.H.Management. 1.vydání. Praha: Victoria Publishing,1993. 447 s. ISBN 80-85605-45-7.
[5]  5)Košťan.P.,Šuleř.O. Firemní strategie.1.vydání.Praha:Computer Press.2002.124 s.ISBN 80-7226-657-8.
[6]  6)Kotler, P. Marketing management. 1.vydání. Praha: Victoria Publishing, 1992. 790 s. ISBN 80-85605-08-2
[7]  7)Matějka M.,Vidlař P. Vše o přijímacím pohovoru. 1.vydání. Praha: Grada Publishing , s.r.o. 2002. 193 s. ISBN 80-247-0215-0
[8]  8)Milkovich,G.T.,Boudreau, J.W. Řízení lidských zdrojů. 1 .vydání.Praha:Grada a.s.,1993. 930 s. ISBN 80-85623-29-3
[9]  9)Montag P., Assessment Centre. 1.vydání.Praha:Nakladatelství PRAGOEDUCA.2002.92 s.ISBN 80-7310-004-5
[10]  10)Nejedlý J. a kolektiv, Ochrana osobních údajů v oblasti nabízení obchodu a služeb, direkt marketingu a cestovního ruchu. MAG CONSULTING, s.r.o.,2002,68s.
[11]  11)Parker R.C.Profesionální design v reklamě.1 vydání. Brno:SoftPress s.r.o.2000. 304 s.ISBN 80-902824-0-7
[12]  12)Paulík K.,Gruber D.Trénink radosti. 2. Vydání.Ostrava:REPRONIS.2001.161 s.ISBN 80-86122-74-3
[13]  13)Peters TJ.,Waterman jr.R.H. Hledání dokonalosti.1.vydání.Praha: Nakladatelství Svoboda-Libertas.1993. 294 s.ISBN 80-205-0313-7
[14]  14)Prokopenko,J.,Kubr, M. a kolektiv. Vzdělávaní a rozvoj manažerů. 1 vydání.Praha:Grada Publishing. 1966.660 s. ISBN 80-7169-250-6.
[15]  15)Schultz D.E.Moderní reklama umění zaujmout.1.vydání.Praha:Grada Publishing,s.r.o.,1995,668 s.ISBN 80-7169-062-7
[16]  16)Souček, Z.,Určení strategických cílů.1 vydání. Praha: Pragoconsult, inženýrský a poradenský podnik. 1990. 6 s. SV 397 62 90
[17]  17)Stýblo,J. Human Management.1 vydání.Bělá pod Bezdězem:Nakladatelství Máchova kraje, 2001.111 s.
[18]  18)Šuleř,O. Manažerské techniky.1.vydání. Olomouc:Rubico,s.r.o., 1995. 225 s. ISBN 80-85839-06-7.
[19]  19)Wareham,J. Tajemství lovce mozků. 1.vydání.MANAGEMENT PRESS, Ringier ČR,a.s.Praha 1997. 164 s.ISBN 80-85943-27-1
[20]  20)Ždímal, M.Příručka terénního poradenství. 1. Vydání. Ostrava:AKS,s.r.o.,1992

Aplikovaná teorie ceny

Předmět představuje středně pokročilý kurz teorie ceny, jež zejména prostřednictvím řešení praktických problémů a příkladů seznamuje studenty s vybranými mikroekonomickými tématy, jakými jsou: analýza nabídky a poptávky, teorie spotřebitelské racionální volby, analýza nákladů, teorie výroby, trhy výrobních faktorů, všeobecná rovnováha a blahobyt. Cílem kurzu je naučit studenty logickému uvažování nad ekonomickými problémy a hledání souvislostí mezi ekonomickými jevy. Řešené příklady mají nejenom zjednodušit a přiblížit komplikované ekonomické skutečnosti, ale jsou také východiskem pro správnou analýzu ekonomických problémů a prostředkem k vyvozování správných závěrů o ekonomických jevech. Osnova předmětu: 1. Základní ekonomické pojmy. Předmět a metody mikroekonomického zkoumání. 2. Nabídka, poptávka, tržní rovnováha, komparativní statika. 3. Teorie spotřebitele. Preference, užitek a rovnováha spotřebitele. 4. Individuální a tržní poptávka. Substituční a důchodový efekt změny ceny. Význam elasticity nabídky a poptávky. 5. Teorie výroby. Produkční funkce, náklady a zisk. Výroba v dlouhém a krátkém období. 6. Firma v dokonalé konkurenci. Předpoklady dokonalé konkurence, náklady, maximalizace zisku. 7. Nedokonalá konkurence. Monopol, cenová diskriminace monopolu, maximalizace zisku. Monopson. 8. Oligopol. Modely duopolu – Cournotův, Bertrandův a Stackelbergův model. Analýza oligopolu pomocí teorie her. 9. Monopolistická konkurence. Maximalizace zisku v krátkém a dlouhém období. 10. Trhy výrobních faktorů. Ceny na trzích výrobních faktorů. Trh kapitálu. 11. Trh půdy. Trh práce v dokonalé a nedokonalé konkurenci. 12. Externality – vlastnická práva, Coaseho teorém, Pigouova daň. 13. Všeobecná ekonomická rovnováha a tržní efektivnost.

[1]  Holman, R.: Mikroekonomie-středně pokročilý kurz. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-862-0
[2]  Jurečka, V. a kol.: Mikroekonomie. 1. vydání. Praha: Grada 2010. ISBN 978-80-247-3259-6
[3]  Hořejší, B?.(et.al.): Mikroekonomie. 5.vydání. Praha: Management Press 2010. ISBN 978-80-7261-218-5

Komparativní dějiny (Česko a Evropa)

Cílem kurzu je zaměření na interpretační otázky ve vztahu k národním dějinám a k jejich evropskému kontextu. Analyzuje spoluúčast českých zemí na vývojových trendech, ale srovnává také různá výkladová pojetí a deformující stereotypy, jak byla tradována např. v česko – německých vztazích. Výklad přibližuje původní zdroje evropanství (antika a křesťanství), zapojení Čech do středověkých univerzalistických struktur, dějinné postavení husitské revolty, specifika nadnárodní habsburské monarchie v době raného novověku, genezi občanské společnosti a počátky nacionalismu, modernistický typ koncepce společnosti u TGM (i s rolí techniky), totalitární jevy a režimy, strukturální důsledky komunistické diktatury, poválečný integrační proces v západní Evropě, problémy transformačního procesu v ČR.

[1]  Souvislou řadu knih mapující české dějiny v evropském kontextu tvoří Velké dějiny zemí Koruny české (od 2000). K pochopení autentického pojetí české evropanské politiky náleží dílo T. G. Masaryka Nová Evropa (nové vydání 1994), event. Světová revoluce (2005), a dále řada knih věnovaných období komunistického režimu; např. P. Pithart, Osmašedesátý (1990), J. Suk, Labyrintem revoluce (2009).

Dramatické techniky v komunikaci

Nový předmět Dramatické techniky v komunikaci je veden formou dramatických cvičení a moderních psychologických her. Umožní studentům skrze jejich vlastní dosavadní zkušenosti objevovat nové souvislosti mezi jevy, fakty, událostmi a sociálními procesy. Posílí imaginativní myšlení a tvůrčí schopnosti. Rozvine komunikativnost, kompetence k řešení problémů, sociální a personální kompetence.

[1]  Gross, S. F.: Vztahová inteligence. Praha, Management Press 2000
[2]  Harris, T.: Já jsem OK, ty jsi OK. Praha, Pragma 2002
[3]  Křivohlavý, J.: Jak zvládat stres. Praha, Grada-Avicenum 1994
[4]  Plamínek, J. : Konflikty a vyjednávání. Praha, Grada 2009
[5]  Vybíral, Z.: Psychologie komunikace. Praha, Portál 2009

Etika a filosofie

Kurz má poskytnout základní přehled o nejvýznamnějších filosofických a etických koncepcích z hlediska historického i z hlediska aktuálních výzev současného světa. „Historická“ část přednášek sleduje vývoj filosofického a etického myšlení v kontextu kulturních a civilizačních přeměn od starověku po současnost. Druhá část je věnována filosofickým a etickým souvislostem moderní vědy, techniky a ekologie, tedy oblastí klíčových pro budoucí profesní i občanský život studentů technické univerzity.

[1]  [1] Stoerig H. J. (1991), Malé dějiny filosofie, Zvon, Praha.
[2]  [2] Kohák E. (1993), Člověk, dobro a zlo, Ježek, Praha.
[3]  [3] Jonas H. (1998), Princip odpovědnosti, Oikúmené, Praha.

Grafické zpracování prezentací

Prakticky každý student, vědecký či odborný pracovník se dnes setká s nutností prezentovat svoji práci v tištěné či elektronické podobě. K tomuto úkolu přistupuje velmi často bez jakýchkoli předběžných znalostí. Tento intuitivní postup vede mnohdy k výsledkům, které mohou celou práci znehodnotit chybami, které si autor prezentace vůbec neuvědomuje. V semináři se proto bude probírat práce s písmem a zásady správné typografie, použití barev, barevné prostory, využití obrazu (fotografie, grafy, ilustrace), plocha (prostor) a základy kompozice. Pozornost bude věnována i analýze informací v souvislosti s designem. Studenti se rovněž seznámí s různými možnostmi prezentací a jejich přípravou z technologického hlediska. Část semináře bude věnována seznámení s programy Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop (čásečně i Adobe Acrobat a PowerPoint). Pozornost bude věnována formátu PDF a flash a jejich širokým možnostem pro kvalitní elektronické prezentace a publikování. Získané znalosti budou aplikovány při tvorbě seminárních prací v tištěné nebo digitální podobě. Seminární práce budou vycházet z praktických potřeb studentů nebo budou zadány pouze pro potřeby semináře.

[1]  Praktická typografie - Pavel Kočička, Filip Blažek; Computer
[2]  Press 2000
[4]  Typografický manuál - Vladimír Beran a kol.; Kafka design 1999
[6]  Grafická úprava tiskovin - Bohuslav Blažej; SPN 1990
[8]  Krásné písmo I a II - František Muzika; SNKLU 1963, Paseka
[10]  Typographia 1, 2, 3 - Oldřich Hlavsa; SNTL 1976, 1981, 1986
[11]  Počítačová grafika a design - Tomáš Tůma; Computer Press 2007
[13]  Design publikací - Lakshmi Bhaskaranová; Slovart 2007
[15]  Grafický design v praxi - David Dabner; Slovart 2004

Praktická hospodářská politika

V úvodu předmětu se posluchači seznámí s vymezením pojmu hospodářská politika. Na jedné straně je to souhrn cílů, nástrojů a opatření státu, kterými zasahuje do ekonomiky, tj. praktická činnost; na druhé straně je hospodářská politika teoretickou disciplínou, jež má svůj předmět zkoumání, pojmový aparát, základní kategorie a zákonitosti. Studium a pochopení nástrojů hospodářské politiky je podmíněno zvládnutím základního teoretického rámce – vymezeny jsou proto cíle, nástroje, nositele hospodářské politiky, jakož i její teoretické zdroje. V rámci makroekonomické hospodářské politiky – jejímž hlavním cílem je dosáhnout určitých parametrů makroekonomických agregátů – je podrobně charakterizována fiskální, monetární, zahraničně-obchodní a měnová hospodářská politika a důchodová politika. Pozornost je zaměřena na zvládnutí různých teoretických přístupů, ale i na vysvětlení transmisního mechanismu jednotlivých politik. Kromě obecných principů jsou vždy charakterizovány konkrétní dosahy určitých opatření prováděných v rámci české ekonomiky i v širším rámci Evropské unie. V rámci mikroekonomické hospodářské politiky je rozebrána strukturální a sociální hospodářská politika a politika ochrany hospodářské soutěže. V závěru kurzu je stručně charakterizován vývoj praktické hospodářské politiky ve vybraných státech. Osnova předmětu: 1. Pojem hospodářská politika, cíle, nositele a nástroje hospodářské politiky. 2. Teoretické zdroje hospodářské politiky. Hospodářsko-politické koncepce. 3. Tradiční makroekonomické cíle hospodářské politiky. Měření výkonnosti ekonomiky. Inflace a nezaměstnanost. 4. Ekonomická rovnováha v klasickém modelu. 5. Fiskální hospodářská politika. Veřejné rozpočty a rozpočtové deficity. 6. Keynesiánský přístup k fiskální politice. Model pod úhlem 45 stupňů. 7. Monetární hospodářská politika. 8. Vztah monetární a fiskální hospodářské politiky. Mechanismus působení fiskální a monetární politiky v modelu IS-LM. 9. Důchodová hospodářská politika. Sociální politika. Vztah hospodářské a sociální politiky. 10. Vnější hospodářská politika. 11. Mikroekonomická hospodářská politika – politika ochrany hospodářské soutěže, strukturální politika. 12. Vývoj praktické hospodářské politiky ve vyspělých tržních ekonomikách. 13. Ekonomická integrace a hospodářská politika. Hospodářská politika a Evropská unie.

[1]  Kliková, Ch. - Kotlán,I.: Hospodářská politika. 1. vydání. Ostrava, SOKRATES 2003. ISBN 80-86572-04-8
[2]  Slaný, A. a kol.: Makroekonomická analýza a hospodářská politika. 1. vydání. Praha, C.H. Beck 2003. ISBN 80-7179-738-3
[3]  Žák, M.: Hospodářská politika. 1. vydání. Praha, VŠE 2007. ISBN 978-80-86730-04-2

Institucionální ekonomie

Cílem předmětu je seznámit posluchače s vývojem ekonomického myšlení od starověku až po současnost, s důrazem na vazby k institucionální ekonomii. Úvod je věnován filosofickému a ekonomickému myšlení antického světa, pak se věnujeme klasické ekonomické teorii, monetarismu , neoklasické syntéze a soudobým teoriím. V další části přednášek je vysvětlen základní koncept institucionální ekonomie, základní pojmy a její vývoj. Analyzujeme fungování trhu z pohledu institucionální ekonomie (v porovnání s neoklasickou ekonomií). Dále jsou probírány pojmy instituce (v užším a širším pojetí), vlastnická práva, Coaseho teorém, asymetrické informace (vč. morální hazard a nepříznivý výběr) a teorie her.

[1]  Mlčoch, L.: Institucionální ekonomie, Karolinum, Praha 2005.
[2]  Voigt, S.: Institucionální ekonomie, Alfa, Brno 2009.
[3]  
[4]  

Kulturní dějiny českých zemí

Kurz navazuje na povinný předmět z 1. ročníku „vývoj stavitelství a architektury“. Cílem je prohloubit znalosti o sociálně - kulturním kontextu historických staveb, struktuře krajiny a osídlení v českých zemích v proměnách od pravěku do počátku industriální revoluce. Výklad sleduje typologii sociálních subjektů a jejich typických sídel (hrady, tvrze, zámky, chrámy, kláštery, domy, města, vesnice, panství) v evropských souvislostech, podle ideových kánonů, ale také v reálném provozu a v kontaktu s krajinou. Přibližuje kulturně - historické hodnoty českých zemí, otázky jejich obnovy a revitalizace památek.

[1]  Hlavní příručkou jsou Dějiny hmotné kultury (ve čtyřech dílech, 1985-1995) pod redakcí Josefa Petráně, dále pak odborné encyklopedie z nakladatelství Libri věnované jednotlivých typům památek: Encyklopedie českých hradů (poslední vydání 2005), Encyklopedie českých klášterů (1995), Encyklopedie českých zámků (2006).

Rétorika

Cílem výuky je osvojení a zlepšení dovedností mluveného projevu, potřebných pro úspěšnou profesionální komunikaci absolventů. Studium by jim mělo pomoci rozvinout kulturu a účinnost projevu verbálního i nonverbálního a odstranit případné psychické zábrany při veřejném vystupování tak, aby byli schopni si vybudovat příznivý osobní image. Patřičné dovednosti si studenti mohou vyzkoušet formou praktického nácviku individuálně i ve skupinách formou etud a komunikačních her. Znalosti a zkušenosti takto získané mohou využít nejenom na profesionálním poli.

[1]  Schmidtová, M.: Rétorika cvičení. Praha, ČVUT 2005
[2]  Buchtová, B.: Rétorika. Praha, Grada Publishing 2005
[3]  Lewis, D. Tajná řeč těla. Praha, East Publishing 2004
[4]  Hierhold, E.: Rétorika a prezentace. Praha, Grada kterékoli vydání
[5]  Svobodová, M.: Mluv, mluv, zajímáš mne. Praha, Pragoeduca 2002
[6]  Tegze, O.: Neverbální komunikace. Brno, Computer Press 2008

Sociologie a personalistika

Uspořádání pracovní organizace, sociální systém firmy. Řízení a vedení lidí v závislosti na typu organizace a kvalitě pracovní síly, význam lidských zdrojů. Osobnost managera z hlediska vedení lidí. Podniková kultura, analýza pracovního místa. Metoda získávání pracovníků, pracovní a sociální adaptace. Pracovní skupiny, systém pozic a rolí v organizaci, konflikty. Hodnocení a odměňování pracovníků. Personální útvary a poradenské firmy.

[1]  Bedrnová, E., Nový,I., a kol. Psychologie a sociologie řízení, Praha 2002
[2]  Armstrong, M., Řízení lidských zdrojů, Praha 1999
[3]  Armstrong, M., Personální management, Praha 1999
[4]  Čakrt, M., Kdo jsem já, kdo jste vy, Praha 1996

Společensko vědní seminář

Cílem předmětu je porovnávání současného procesu světové globalizace s vývojem událostí posledních dvou staletí v Evropě. Politický a sociálně-ekonomický vývoj tohoto období a mezinárodní vztahy jsou interpretovány s důrazem na evropskou integraci. Úvodní slovo k seminářům je zaměřeno na studenty s orientací technického myšlení, bez >biflování< nějakých dat. Pozornost je věnována také soužití (nebo boji?) rozdílných kultur a náboženství v současném světě; seminář se nevyhýbá ani ožehavým tématům – jako je např. 11/09/01 a jeho důsledkům.

[1]  Cameron Rondo, Stručné ekonomické dějiny světa. Od doby kamenné do současnosti. Praha 1996

Základy vědeckých postupů

Předmět je zaměřen na praktické osvojení základních vědeckých metod a postupů, které mohou studenti využít při psaní bakalářské, ale i jakékoliv jiné odborné práce. Studenti si ujasní terminologii vědeckého jazyka, rozšíří si obzor poznání pohledem do historie vědy, získají povědomí o české vědě a českých vědcích, kteří významnou měrou přispěli k pokroku lidstva.

[1]  Česal, J., Liška, V.: Vědecké psaní a prezentace. Proffesional Publishing, Praha 2007. ISBN 978-80-86946-30-6

Communication skills

The students will learn to independently write papers and to present them in public.

[1]  Nancy Martin-Young - Communication Skills in the Workplace, CEI Newsletter, 1996
[2]  Štěpaník J.: Umění jednat s lidmi, Grada, 2003
[3]  Hartley M.: Řeč těla v praxi, Portál s.r.o., 2004
[4]  Cliff Atkinson - Beyond Bullet Points: Using Microsoft PowerPoint to Create Presentations That Inform, Motivate, and Inspire, Microsoft Press, 2005
[5]  Černý V.: Řeč těla, Computer Press, 2007
[6]  Matthew McKay PhD - The Communication Skills Book - New Harbinger Publications, 2009
[7]  Matoušková I.: Kompendium z psychologie, BIVŠ, 2009
[8]  Jane Grellier, Veronica Goerke - Communication Skills Toolkit, Fishpond Australia, 2010
[9]  Lisa Dunbar - Effective Communication Skills - New Irections Articles, 2011

Estetika a sociologie

Kurz zahrnuje problematiku umění jako sociálně kulturního a historického jevu. Sleduje vztah estetiky a sociologie, základní estetické kategorie. Konkrétně probírá ikonografii v umění, specifika středověkého umění a pojetí zbožnosti, renesanční smysl pro harmonii, osvícenství a racionalitu v umělecké tvorbě. Soustřeďuje se pak l proměnám v umění v 19. a 20. století a jejich sociologickým souvislostem.

[1] Birnbaum, V.: Vývojové záležitosti v umění. Praha 1987
[2] Waetzolt, W.:Nebojte se umění. Praha 1972
[3] Johnsonovi H. W. ad.: Cesty malířským uměním. Praha 1967.

Etika a filozofie

Obsahem kurzu je strucny historicky prehled nejdulezitejsich koncepci filosofie a etiky z hlediska evropskeho mysleni a kulury. Jednotliva historicka obdobi mysleni - od antiky pres stredovek a novovek az modernim proudum - jsou charakterizovana co do sve podstaty a specifickeho prinosu. Druha cast kurzu je venovana filosofickym a etickym souvislostem moderni vedy, techniky a ekologie, tedy oblasti klicovych pro budouci profesni i obcansky zivot studentu technicke univerzity.

[2]   [1] Stoerig H. J. (1991), Malé dějiny filosofie, Zvon, Praha.
[3]  [2] Kohák E. (1993), Člověk, dobro a zlo, Ježek, Praha.

Komunikační dovednosti

Cílem předmětu je vybavit posluchače stavebních oborů komunikačními dovednostmi, které jim umožní prezentovat jejich myšlenky, projekty a vize jasně, srozumitelně a kultivovaně. Výuka se zaměřuje na formální stránku profesního vystupování a tvorby odborných písemných prací. Studenti se učí vyjadřovat způsobem, který odpovídá záměru komunikace v závislosti na obsahu, na cílové skupině posluchačů nebo čtenářů a na způsobu sdělování. Předmět poskytuje tzv. „měkké dovednosti", které nelze zahrnout přímo do vlastní odborné kvalifikace. Reaguje na měnící se trh práce s novými požadavky. Pomáhá absolventům k lepšímu prosazení a uplatnění při vstupu do profesního života.

[1]  Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J.: Jak napsat odborný text. Praha, LEDA kterékoli vydání
[2]  Hospodářová, I.: Prezentační dovednosti. Praha, Alfa Publishing 2004
[3]  Hospodářová, I.: Veřejná prezentace od A do Z. Praha, Expertis 1997
[4]  Liška, V.: Diplomová práce zpracování a obhajoba. Praha, Ivo Ulrych -Růžičkův statek kterékoli vydání
[5]  Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci. Olomouc, Votobia 1977
[6]  Pease, A.: Řeč těla. Portál, Praha 2001
[7]  Šesták, Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Praha, Academia 2000

Law

Anotace stejná jako 105PRA

[1]  Constitution of CR, Civil Code, Business Code, Labour Code, Penal Code

Právní předpisy při realizaci staveb

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům ucelenou formou dobrý základ pro budoucí orientaci v praxi na úseku stavebního práva. Výklad se bude věnovat zejména formám umísťování a povolování staveb, užívání staveb, odstraňování staveb, vybraným činnostem ve výstavbě, správním deliktům, vyvlastnění a základním pojmům občanského práva, které souvisí se stavební praxí, např. nemovitost, věcná práva, právo stavby, neoprávněná stavba. Nedílnou součástí výkladu je správní řízení, jeho záhájení, dokazování, práva a povinnosti dotčených osob, rozhodnutí, opravné prostředky. Posluchači budou také seznámeni s otázkou odpovědnosti orgánů veřejné správy za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci a jejím řešením.

[1]  Zákon o územním plánování a stavebním řádu - Stavební zákon č. 183/ 2006 Sb.
[3]  Zákoník práce - č. 262/2006 Sb.
[5]  Obchodní zákoník - č. 513/1991 Sb.
[7]  Zákon o úpadku - Insolvenční zákon č. 182/2006 Sb.
[9]  Občanský zákoník - č. 40/1964 Sb.

Právo

Předmět je koncipován jako úvod do práva. Posluchači jsou seznámeni s původem práva ve společnosti, velkými právními systémy a systémem práva v České republice.Pozornost je věnována zejména pramenům práva, tvorbě práva, základům ústavního práva, správního práva, občanského práva a principům územní samosprávy. Na znalosti osvojené si v tomto předmětu v počátcích studia na fakultě pak navazuje v magisterském studiu specializovaný předmět - legislativa ve stavebnictví.

[1]  Knapp.V.: Teorie práva, C.H.Beck,1995
[2]  -Varvařovský.P.: Základy práva, ASPI,a.s., 2009
[3]  -Ústava České republiky

Psychologie a sociologie

Cíle a metody sociologie. Sociologický pohled na společnost a sociální strukturu české společnosti. Sociologické výzkumy a jejich využití v praxi. Sociologie města a regionu. Sociologie firmy. Úvod do psychologie, její odvětví a aplikace. Psychické zdraví a prevence stresu. Harmonický vývoj osobnosti. Využití psychologických metod při výběru pracovníků, v pracovní motivaci, komunikaci a řešení problémů. Student získá základní poznatky o dvou klíčových společenských vědách, sociologii a psychologii.

[1]  Mareš, J.: Styly učení u žáků a studentů. Praha, Portál 1998
[2]  Plháková, A.: Učebnice obecné psychologie. Praha, Academia 2008
[3]  Reichel, J.: Kapitoly systematické sociologie. Praha, Grada 2008
[4]  Atkinson, Atkinsonová: Psychologie. Victoria Publishing, Praha 1995
[5]  Giddens, A.: Sociologie. Argo, Praha 1999
[6]   Keller, J.: Úvod do sociologie. Slon, Praha 1999

Správní právo a požární předpisy

Právní předpisy na úseku požární ochrany, související předpisy a technické normy. Zákoník práce. Občanský zákoník. Trestní zákon. zákon o přestupcích. Stavební zákon. Struktura orgánů státní správy. Předpisy EU.

[1]  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
[2]  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
[3]  Pourová, I.: Nové stavební právo, ČVUT, Praha, 2008.

Společenské vědy a vývoj architektury

Část obecně společenskovědní: Přednášky: Kurz vysvětluje ekonomické základy vývoje jednotlivých historických epoch a jejich proměn, vč. specifik výkladu širšího kontextu současného světa, jeho filosofických reflexí a politických dilemat. Přednášky analyzují hlavní historické proudy, sledují jak nositele stavitelství a typologie architektury, tak i určující hospodářské reálie a ekonomické teorie spojené s ideovými postoji společnosti. Přednášky vysvětlují vývoj hlavních ekonomických směrů, světové ekonomické dění a jeho dopad na ekonomiku a hospodářskou politiku České republiky. Přednášky reflektují aktuální mezinárodní dění, otázku hlavních světových institucí (jako je WTO, MMF, EU a další), jejich funkce a vývoj. Cvičení se zaměřují na probrání témat přednášek zejména z hlediska ekonomie a sociologie v celém spektru jejich vývoje až po soudobé globalizační jevy a světové integraci. Cvičení z právní a ekonomické oblasti se zaměřují na praktické ověření znalostí. Ve cvičeních, která budou věnována právu, se studenti seznámí s platnými právními předpisy z oblasti ústavního, občanského obchodního, autorského a správního práva. Cvičení z ekonomické teorie budou zaměřena na oblast základních ekonomických pojmů, zejména pak mikroekonomie. Cyklus přednášek z dějin architektury a stavitelství: 1. Úvod a Antické Řecko. (Mezopotánie, Egypt, Čína, Indie) 2. Antický Řím. 3. Raný středověk a Byzanc. 4. Románské období. 5. Gotické období. 6. Renesance. 7. Baroko a rokoko. 8. Klasicismus a historismy 19. Století. 9. Inženýrské stavby, Art Nouveau, Moderna. 10. Kuboexpresionismus a Futurismus. 11. Konstruktivismus, Purismus, Funkcionalismus. 12. Novoklasicismy, Pozdní moderna. 13. Postmoderna, High-tech, Dekonstrukce.

[1] GRÖSSEL, Peter – LEUTHÄUSEROVÁ, Gabriele: Architektura 20. století. Taschen/Slovart, Praha 2006, DUDÁK, Vladislav a kol.: Encyklopedie světové architektury 1 – 2. Baset, Praha 2002
[2] SIRŮČEK, PAVEL, A KOL.: Hospodářské dějiny a ekonomické teorie. Slaný, Melandrium 2007, DAVIES, Norman: Evropa. Dějiny jednoho kontinentu. Praha 2005.
[3] LIŠKA, V. A KOL.: Ekonomie pro techniky. 3. vydání. Praha, Professional Publishing 2009, VANÍČEK, Vratislav: Velké dějiny zemí Koruny české II., Litomyšl – Praha 2000

Společenské vědy, makro a mikroekonomie

Obsahem předmětu je podrobnější rozbor ekonomických pojmů a souvislostí, než jaký studenti získali v rámci studia základů ekonomické teorie. Nejdříve je zopakován stručný úvod do ekonomické teorie, kde jsou akcentovány stěžejní otázky předmětu a metod zkoumání a tržního mechanismu. Hlavní důraz je položen na mikroekonomickou část. Zde je podrobněji probírána jak oblast teorie spotřebitele, tak teorie firmy. V teorii spotřebitele je, na rozdíl od základního kurzu, analyzována podrobně spotřebitelská volba na příkladech teorie mezního užitku. Pozornost je věnována matematickému vyjádření rovnováhy spotřebitele, ale také substitučnímu a důchodovému efektu. Následuje teorie firmy, která se zabývá zvláště problematikou nákladů, výnosů a rovnováhou firmy při volbě mezi vstupy. Důležitou roli sehrává jejich matematické hodnocení včetně grafického vyjadřování fixních a variabilních nákladů a rovnováhy firmy. Dále jsou probírány parametry výrobních faktorů a to zvláště z hlediska vyjadřování a hodnocení pozemkové renty. Také otázky kapitálu a bankovních souvislostí jsou předmětem této části kurzu. V dalších tématech je hlavní důraz kladen na peníze a jejich funkce v tržní ekonomice, především ve vztahu k volitelným předmětům, jakými jsou např. finanční teorie nebo teorie firmy. Makroekonomická část se zabývá na rozdíl od základního kurzu hlubšími souvislostmi základních makroekonomických pojmů a vztahů meizi nimi. Podrobnějším způsobem jsou probírány a diskutovány současné přístupy k řešení makroekonomických otázek. Je vysvětlován zvláště rozdíl pojetí mezi klasickými a keynesiánskými východisky. Dále jsou v v rámci makroekonomických analýz rozebrány a interpretovány jednotlivé kategorie hrubého domácího produktu a jeho derivátů. Detailnější pozornost je věnována metodám výpočtu hrubého domácího produktu a jejich vzájemnému porovnávání. Také otázky inflace, nezaměstnanosti a průmyslového cyklu jsou vysvětleny podrobnějším a současně aktualizovaným způsobem.

[1]  MIKROEKONOMIE a chování, Robert H. FRANK, Svoboda-Libertas 1995
[2]  EKONOMIE, Paul Samuelson, Grada (libovolné vydání)
[3]  EKONOMIE PRO TECHNIKY,Liška, V. a kol., Professional Publishing, Praha 2005

Praktikum digitální fotografie

Možnosti nastavení rozlišení fotoaparátu. Expozice, kompozice obrazu. Přenos souborů fotografií do počítače. Archivování digitálních fotografií.Tisk fotografií. Odesílání fotografií e-mailem. Úpravy fotografií pomocí softwaru.


Selfmanagement

Orientace v typologii osob, komunikaci a řeči těla. Poznání sebe sama v oblasti vystupování a vlastní image. Zvládnutí části manažerských dovedností a to především v řízení porad týmů. Výuka v komunikaci, managementu a řízení času. Studenti budou na cvičeních natáčeni kamerou a okamžitě bude konkretizován postup zlepšení svého vystupování.

[1]  1)Amstrong.M.,Personální management. 1.vydání. Praha: Victoria Publishing, 1999. 963 s. ISBN 80-7169-614-5.
[2]  2)Foot M.,Hook C. Personalistika. 1.vydání. Praha:Computer Press., 2002. 462 s.ISBN 80-7226-515-6
[3]  3)Hroník, F.Jak se nespálit při výběru zaměstnanců. 1.vydání. Brno: Computer Press, 1999. 311 s. ISBN 80-7226-161-4
[4]  4)Koontz,H.,Weihrich.H.Management. 1.vydání. Praha: Victoria Publishing,1993. 447 s. ISBN 80-85605-45-7.
[5]  5)Košťan.P.,Šuleř.O. Firemní strategie.1.vydání.Praha:Computer Press.2002.124 s.ISBN 80-7226-657-8.
[6]  6)Kotler, P. Marketing management. 1.vydání. Praha: Victoria Publishing, 1992. 790 s. ISBN 80-85605-08-2
[7]  7)Matějka M.,Vidlař P. Vše o přijímacím pohovoru. 1.vydání. Praha: Grada Publishing , s.r.o. 2002. 193 s. ISBN 80-247-0215-0
[8]  8)Milkovich,G.T.,Boudreau, J.W. Řízení lidských zdrojů. 1 .vydání.Praha:Grada a.s.,1993. 930 s. ISBN 80-85623-29-3
[9]  9)Montag P., Assessment Centre. 1.vydání.Praha:Nakladatelství PRAGOEDUCA.2002.92 s.ISBN 80-7310-004-5
[10]  10)Nejedlý J. a kolektiv, Ochrana osobních údajů v oblasti nabízení obchodu a služeb, direkt marketingu a cestovního ruchu. MAG CONSULTING, s.r.o.,2002,68s.
[11]  11)Parker R.C.Profesionální design v reklamě.1 vydání. Brno:SoftPress s.r.o.2000. 304 s.ISBN 80-902824-0-7
[12]  12)Paulík K.,Gruber D.Trénink radosti. 2. Vydání.Ostrava:REPRONIS.2001.161 s.ISBN 80-86122-74-3
[13]  13)Peters TJ.,Waterman jr.R.H. Hledání dokonalosti.1.vydání.Praha: Nakladatelství Svoboda-Libertas.1993. 294 s.ISBN 80-205-0313-7
[14]  14)Prokopenko,J.,Kubr, M. a kolektiv. Vzdělávaní a rozvoj manažerů. 1 vydání.Praha:Grada Publishing. 1966.660 s. ISBN 80-7169-250-6.
[15]  15)Schultz D.E.Moderní reklama umění zaujmout.1.vydání.Praha:Grada Publishing,s.r.o.,1995,668 s.ISBN 80-7169-062-7
[16]  16)Souček, Z.,Určení strategických cílů.1 vydání. Praha: Pragoconsult, inženýrský a poradenský podnik. 1990. 6 s. SV 397 62 90
[17]  17)Stýblo,J. Human Management.1 vydání.Bělá pod Bezdězem:Nakladatelství Máchova kraje, 2001.111 s.
[18]  18)Šuleř,O. Manažerské techniky.1.vydání. Olomouc:Rubico,s.r.o., 1995. 225 s. ISBN 80-85839-06-7.
[19]  19)Wareham,J. Tajemství lovce mozků. 1.vydání.MANAGEMENT PRESS, Ringier ČR,a.s.Praha 1997. 164 s.ISBN 80-85943-27-1
[20]  20)Ždímal, M.Příručka terénního poradenství. 1. Vydání. Ostrava:AKS,s.r.o.,1992

Aplikovaná teorie ceny

Předmět představuje středně pokročilý kurz teorie ceny, jež zejména prostřednictvím řešení praktických problémů a příkladů seznamuje studenty s vybranými mikroekonomickými tématy, jakými jsou: analýza nabídky a poptávky, teorie spotřebitelské racionální volby, analýza nákladů, teorie výroby, trhy výrobních faktorů, všeobecná rovnováha a blahobyt. Cílem kurzu je naučit studenty logickému uvažování nad ekonomickými problémy a hledání souvislostí mezi ekonomickými jevy. Řešené příklady mají nejenom zjednodušit a přiblížit komplikované ekonomické skutečnosti, ale jsou také východiskem pro správnou analýzu ekonomických problémů a prostředkem k vyvozování správných závěrů o ekonomických jevech. Osnova předmětu: 1. Základní ekonomické pojmy. Předmět a metody mikroekonomického zkoumání. 2. Nabídka, poptávka, tržní rovnováha, komparativní statika. 3. Teorie spotřebitele. Preference, užitek a rovnováha spotřebitele. 4. Individuální a tržní poptávka. Substituční a důchodový efekt změny ceny. Význam elasticity nabídky a poptávky. 5. Teorie výroby. Produkční funkce, náklady a zisk. Výroba v dlouhém a krátkém období. 6. Firma v dokonalé konkurenci. Předpoklady dokonalé konkurence, náklady, maximalizace zisku. 7. Nedokonalá konkurence. Monopol, cenová diskriminace monopolu, maximalizace zisku. Monopson. 8. Oligopol. Modely duopolu – Cournotův, Bertrandův a Stackelbergův model. Analýza oligopolu pomocí teorie her. 9. Monopolistická konkurence. Maximalizace zisku v krátkém a dlouhém období. 10. Trhy výrobních faktorů. Ceny na trzích výrobních faktorů. Trh kapitálu. 11. Trh půdy. Trh práce v dokonalé a nedokonalé konkurenci. 12. Externality – vlastnická práva, Coaseho teorém, Pigouova daň. 13. Všeobecná ekonomická rovnováha a tržní efektivnost.

[1]  Holman, R.: Mikroekonomie-středně pokročilý kurz. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-862-0
[2]  Jurečka, V. a kol.: Mikroekonomie. 1. vydání. Praha: Grada 2010. ISBN 978-80-247-3259-6
[3]  Hořejší, B?.(et.al.): Mikroekonomie. 5.vydání. Praha: Management Press 2010. ISBN 978-80-7261-218-5

Komparativní dějiny (Česko a Evropa)

Cílem kurzu je zaměření na interpretační otázky ve vztahu k národním dějinám a k jejich evropskému kontextu. Analyzuje spoluúčast českých zemí na vývojových trendech, ale srovnává také různá výkladová pojetí a deformující stereotypy, jak byla tradována např. v česko – německých vztazích. Výklad přibližuje původní zdroje evropanství (antika a křesťanství), zapojení Čech do středověkých univerzalistických struktur, dějinné postavení husitské revolty, specifika nadnárodní habsburské monarchie v době raného novověku, genezi občanské společnosti a počátky nacionalismu, modernistický typ koncepce společnosti u TGM (i s rolí techniky), totalitární jevy a režimy, strukturální důsledky komunistické diktatury, poválečný integrační proces v západní Evropě, problémy transformačního procesu v ČR.

[1]  Souvislou řadu knih mapující české dějiny v evropském kontextu tvoří Velké dějiny zemí Koruny české (od 2000). K pochopení autentického pojetí české evropanské politiky náleží dílo T. G. Masaryka Nová Evropa (nové vydání 1994), event. Světová revoluce (2005), a dále řada knih věnovaných období komunistického režimu; např. P. Pithart, Osmašedesátý (1990), J. Suk, Labyrintem revoluce (2009).

Dramatické techniky v komunikaci

Nový předmět Dramatické techniky v komunikaci je veden formou dramatických cvičení a moderních psychologických her. Umožní studentům skrze jejich vlastní dosavadní zkušenosti objevovat nové souvislosti mezi jevy, fakty, událostmi a sociálními procesy. Posílí imaginativní myšlení a tvůrčí schopnosti. Rozvine komunikativnost, kompetence k řešení problémů, sociální a personální kompetence.

[1]  Gross, S. F.: Vztahová inteligence. Praha, Management Press 2000
[2]  Harris, T.: Já jsem OK, ty jsi OK. Praha, Pragma 2002
[3]  Křivohlavý, J.: Jak zvládat stres. Praha, Grada-Avicenum 1994
[4]  Plamínek, J. : Konflikty a vyjednávání. Praha, Grada 2009
[5]  Vybíral, Z.: Psychologie komunikace. Praha, Portál 2009

Etika a filosofie

Kurz má poskytnout základní přehled o nejvýznamnějších filosofických a etických koncepcích z hlediska historického i z hlediska aktuálních výzev současného světa. „Historická“ část přednášek sleduje vývoj filosofického a etického myšlení v kontextu kulturních a civilizačních přeměn od starověku po současnost. Druhá část je věnována filosofickým a etickým souvislostem moderní vědy, techniky a ekologie, tedy oblastí klíčových pro budoucí profesní i občanský život studentů technické univerzity.

[1]  [1] Stoerig H. J. (1991), Malé dějiny filosofie, Zvon, Praha.
[2]  [2] Kohák E. (1993), Člověk, dobro a zlo, Ježek, Praha.
[3]  [3] Jonas H. (1998), Princip odpovědnosti, Oikúmené, Praha.

Praktická hospodářská politika

V úvodu předmětu se posluchači seznámí s vymezením pojmu hospodářská politika. Na jedné straně je to souhrn cílů, nástrojů a opatření státu, kterými zasahuje do ekonomiky, tj. praktická činnost; na druhé straně je hospodářská politika teoretickou disciplínou, jež má svůj předmět zkoumání, pojmový aparát, základní kategorie a zákonitosti. Studium a pochopení nástrojů hospodářské politiky je podmíněno zvládnutím základního teoretického rámce – vymezeny jsou proto cíle, nástroje, nositele hospodářské politiky, jakož i její teoretické zdroje. V rámci makroekonomické hospodářské politiky – jejímž hlavním cílem je dosáhnout určitých parametrů makroekonomických agregátů – je podrobně charakterizována fiskální, monetární, zahraničně-obchodní a měnová hospodářská politika a důchodová politika. Pozornost je zaměřena na zvládnutí různých teoretických přístupů, ale i na vysvětlení transmisního mechanismu jednotlivých politik. Kromě obecných principů jsou vždy charakterizovány konkrétní dosahy určitých opatření prováděných v rámci české ekonomiky i v širším rámci Evropské unie. V rámci mikroekonomické hospodářské politiky je rozebrána strukturální a sociální hospodářská politika a politika ochrany hospodářské soutěže. V závěru kurzu je stručně charakterizován vývoj praktické hospodářské politiky ve vybraných státech. Osnova předmětu: 1. Pojem hospodářská politika, cíle, nositele a nástroje hospodářské politiky. 2. Teoretické zdroje hospodářské politiky. Hospodářsko-politické koncepce. 3. Tradiční makroekonomické cíle hospodářské politiky. Měření výkonnosti ekonomiky. Inflace a nezaměstnanost. 4. Ekonomická rovnováha v klasickém modelu. 5. Fiskální hospodářská politika. Veřejné rozpočty a rozpočtové deficity. 6. Keynesiánský přístup k fiskální politice. Model pod úhlem 45 stupňů. 7. Monetární hospodářská politika. 8. Vztah monetární a fiskální hospodářské politiky. Mechanismus působení fiskální a monetární politiky v modelu IS-LM. 9. Důchodová hospodářská politika. Sociální politika. Vztah hospodářské a sociální politiky. 10. Vnější hospodářská politika. 11. Mikroekonomická hospodářská politika – politika ochrany hospodářské soutěže, strukturální politika. 12. Vývoj praktické hospodářské politiky ve vyspělých tržních ekonomikách. 13. Ekonomická integrace a hospodářská politika. Hospodářská politika a Evropská unie.

[1]  Kliková, Ch. - Kotlán,I.: Hospodářská politika. 1. vydání. Ostrava, SOKRATES 2003. ISBN 80-86572-04-8
[2]  Slaný, A. a kol.: Makroekonomická analýza a hospodářská politika. 1. vydání. Praha, C.H. Beck 2003. ISBN 80-7179-738-3
[3]  Žák, M.: Hospodářská politika. 1. vydání. Praha, VŠE 2007. ISBN 978-80-86730-04-2

Institucionální ekonomie

Cílem předmětu je seznámit posluchače s vývojem ekonomického myšlení od starověku až po současnost, s důrazem na vazby k institucionální ekonomii. Úvod je věnován filosofickému a ekonomickému myšlení antického světa, pak se věnujeme klasické ekonomické teorii, monetarismu , neoklasické syntéze a soudobým teoriím. V další části přednášek je vysvětlen základní koncept institucionální ekonomie, základní pojmy a její vývoj. Analyzujeme fungování trhu z pohledu institucionální ekonomie (v porovnání s neoklasickou ekonomií). Dále jsou probírány pojmy instituce (v užším a širším pojetí), vlastnická práva, Coaseho teorém, asymetrické informace (vč. morální hazard a nepříznivý výběr) a teorie her.

[1]  Mlčoch, L.: Institucionální ekonomie, Karolinum, Praha 2005.
[2]  Voigt, S.: Institucionální ekonomie, Alfa, Brno 2009.
[3]  
[4]  

Kulturní dějiny českých zemí

Kurz navazuje na povinný předmět z 1. ročníku „vývoj stavitelství a architektury“. Cílem je prohloubit znalosti o sociálně - kulturním kontextu historických staveb, struktuře krajiny a osídlení v českých zemích v proměnách od pravěku do počátku industriální revoluce. Výklad sleduje typologii sociálních subjektů a jejich typických sídel (hrady, tvrze, zámky, chrámy, kláštery, domy, města, vesnice, panství) v evropských souvislostech, podle ideových kánonů, ale také v reálném provozu a v kontaktu s krajinou. Přibližuje kulturně - historické hodnoty českých zemí, otázky jejich obnovy a revitalizace památek.

[1]  Hlavní příručkou jsou Dějiny hmotné kultury (ve čtyřech dílech, 1985-1995) pod redakcí Josefa Petráně, dále pak odborné encyklopedie z nakladatelství Libri věnované jednotlivých typům památek: Encyklopedie českých hradů (poslední vydání 2005), Encyklopedie českých klášterů (1995), Encyklopedie českých zámků (2006).

Právo (všeobecné)


Rétorika

Cílem výuky je osvojení a zlepšení dovedností mluveného projevu, potřebných pro úspěšnou profesionální komunikaci absolventů. Studium by jim mělo pomoci rozvinout kulturu a účinnost projevu verbálního i nonverbálního a odstranit případné psychické zábrany při veřejném vystupování tak, aby byli schopni si vybudovat příznivý osobní image. Patřičné dovednosti si studenti mohou vyzkoušet formou praktického nácviku individuálně i ve skupinách formou etud a komunikačních her. Znalosti a zkušenosti takto získané mohou využít nejenom na profesionálním poli.

[1]  Schmidtová, M.: Rétorika cvičení. Praha, ČVUT 2005
[2]  Buchtová, B.: Rétorika. Praha, Grada Publishing 2005
[3]  Lewis, D. Tajná řeč těla. Praha, East Publishing 2004
[4]  Hierhold, E.: Rétorika a prezentace. Praha, Grada kterékoli vydání
[5]  Svobodová, M.: Mluv, mluv, zajímáš mne. Praha, Pragoeduca 2002
[6]  Tegze, O.: Neverbální komunikace. Brno, Computer Press 2008

Sociologie a personalistika

Uspořádání pracovní organizace, sociální systém firmy. Řízení a vedení lidí v závislosti na typu organizace a kvalitě pracovní síly, význam lidských zdrojů. Osobnost managera z hlediska vedení lidí. Podniková kultura, analýza pracovního místa. Metoda získávání pracovníků, pracovní a sociální adaptace. Pracovní skupiny, systém pozic a rolí v organizaci, konflikty. Hodnocení a odměňování pracovníků. Personální útvary a poradenské firmy.

[1]  Bedrnová, E., Nový,I., a kol. Psychologie a sociologie řízení, Praha 2002
[2]  Armstrong, M., Řízení lidských zdrojů, Praha 1999
[3]  Armstrong, M., Personální management, Praha 1999
[4]  Čakrt, M., Kdo jsem já, kdo jste vy, Praha 1996

Social sciences

The course focuses on the current isssues of philosophy and sociology. Emphasis is laid on the latest results of social research into the problems science and technology. The selected topics of innovation studies are also included. The modern societies are increasingly profiled by science and technology. In this context, such concepts as information- or knowledge society are analysed. The new technological challenges and risks are identified.

[1]  Berger, Peter L, and Thomas Luckmann. 1967. The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge. New York: Anchor Books.
[2]  Geertz, Clifford. 1973. The Interpretation of Cultures; Selected Essays. New York: Basic Books.
[3]  Foucault, Michel. 1994. The Order of Things; an Archaeology of the Human Sciences. New York: Vintage Books.
[4]  Yonay, Yuval P. 1998. The Struggle Over the Soul of Economics: Institutionalist and Neoclassical Economists in America Between the Wars. Princeton, N.J: Princeton University Press.
[5]  

Společensko vědní seminář

Cílem předmětu je porovnávání současného procesu světové globalizace s vývojem událostí posledních dvou staletí v Evropě. Politický a sociálně-ekonomický vývoj tohoto období a mezinárodní vztahy jsou interpretovány s důrazem na evropskou integraci. Úvodní slovo k seminářům je zaměřeno na studenty s orientací technického myšlení, bez >biflování< nějakých dat. Pozornost je věnována také soužití (nebo boji?) rozdílných kultur a náboženství v současném světě; seminář se nevyhýbá ani ožehavým tématům – jako je např. 11/09/01 a jeho důsledkům.

[1]  Cameron Rondo, Stručné ekonomické dějiny světa. Od doby kamenné do současnosti. Praha 1996

Základy vědeckých postupů

Předmět je zaměřen na praktické osvojení základních vědeckých metod a postupů, které mohou studenti využít při psaní bakalářské, ale i jakékoliv jiné odborné práce. Studenti si ujasní terminologii vědeckého jazyka, rozšíří si obzor poznání pohledem do historie vědy, získají povědomí o české vědě a českých vědcích, kteří významnou měrou přispěli k pokroku lidstva.

[1]  Česal, J., Liška, V.: Vědecké psaní a prezentace. Proffesional Publishing, Praha 2007. ISBN 978-80-86946-30-6

Základy ekonomické teorie

Obsahem předmětu jsou základní ekonomické pojmy a souvislosti. Skládá se z obecného úvodu do ekonomické teorie, kde jsou řešeny především otázky předmětu, metod zkoumání a obsahová stránka nabídky, poptávky a tržního mechanismu. Hlavní důraz je položen na mikroekonomickou část, kde je probírána jak oblast teorie spotřebitele, tak i teorie firmy. Dále jsou probírány základní parametry teorie výrobních faktorů. Makroekonomická část se zabývá měřením makroekonomických veličin, problematikou peněžního trhu, inflací, nezaměstnaností, hospodářskou politikou a základními pojmy světové ekonomiky. Osnova výuky: 1. Úvod do studia - základní pojmy, předmět ekonomické teorie. 2. Základní elementy trhu, nabídka, poptávka, tržní mechanismus. Elasticita poptávky a nabídky. 3. Teorie spotřebitele, měření užitku, spotřebitelská volba, rovnováha spotřebitele. 4. Teorie firmy – produkční funkce, náklady, příjmy, ekonomický a účetní zisk firmy. Rovnováha firmy. 5. Firma na dokonale konkurenčním trhu. Nedokonalá konkurence. 6. Trhy výrobních faktorů – trh půdy, trh práce a trh kapitálu. 7. Agregátní poptávka a agregátní nabídka. Měření makroekonomických veličin. 8. Peníze a peněžní trh. Funkce centrální emisní banky. 9. Inflace a nezaměstnanost. Příčiny, důsledky, Phillipsova křivka. 10. Hospodářský cyklus. Podstata a cíle hospodářské politiky. Typy hospodářské politiky. 11. Nástroje hospodářské politiky. Fiskální, monetární, důchodová a zahraničně-obchodní hospodářská politika. 12. Základní pojmy mezinárodní ekonomie. Mezinárodní ekonomická integrace. 13. Globalizace a trvale udržitelný rozvoj – základní pojmy. . Informace ke kombinované nebo distanční formě

[1]  Liška, V. a kol.: Ekonomie pro techniky. 3. vydání. Praha, Professional Publishing 2009. ISBN 978-80-7431-005-8 Holman, R.: Ekonomie. 4. vydání. Praha, C. H. Beck 2005. ISBN 80-7179-891-6

Economic theory

Základní ekonomické pojmy, poptávka, nabídka, tržní rovnováha. Racionální spotřebitelská volba, elasticita poptávky. Firma a produkční funkce v krátkém a dlouhém období. Náklady v krátkém a dlouhém období. Dokonalá a monopolistická konkurence, oligopol, monopol. Trhy výrobních faktorů. Veřejné statky. Úvod do makroekonomie. Makroekonomické agregáty.

[1]  Microeconomics and behavior. Robert H. Frank, McGraw-Hill (kterékoli vydání)
[2]  Economics. Paul Samuelson, McGraw-Hill (kterékoli vydání)

Komunikační dovednosti

Cílem předmětu je vybavit posluchače stavebních oborů komunikačními dovednostmi, které jim umožní prezentovat jejich myšlenky, projekty a vize jasně, srozumitelně a kultivovaně. Výuka se zaměřuje na formální stránku profesního vystupování a tvorby odborných písemných prací. Studenti se učí vyjadřovat způsobem, který odpovídá záměru komunikace v závislosti na obsahu, na cílové skupině posluchačů nebo čtenářů a na způsobu sdělování. Předmět poskytuje tzv. „měkké dovednosti", které nelze zahrnout přímo do vlastní odborné kvalifikace. Reaguje na měnící se trh práce s novými požadavky. Pomáhá absolventům k lepšímu prosazení a uplatnění při vstupu do profesního života.

[1]  Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J.: Jak napsat odborný text. Praha, LEDA kterékoli vydání
[2]  Hospodářová, I.: Prezentační dovednosti. Praha, Alfa Publishing 2004
[3]  Hospodářová, I.: Veřejná prezentace od A do Z. Praha, Expertis 1997
[4]  Liška, V.: Diplomová práce zpracování a obhajoba. Praha, Ivo Ulrych -Růžičkův statek kterékoli vydání
[5]  Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci. Olomouc, Votobia 1977
[6]  Pease, A.: Řeč těla. Portál, Praha 2001
[7]  Šesták, Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Praha, Academia 2000

Legislativa stavebnictví a ŽP

Úvod do stavebního práva. Přehled stavebního zákona. Umisťování a povolování staveb. Terénní úpravy, užívání staveb, kolaudace a změna užívání, údržba a odstraňování staveb. Sankce ve výstavbě, vyvlastnění, stavební úřady. Pracovní právo. Památková péče. Správní právo, činnost veřejné správy. Právní prostředky životního prostředí. Ochrana vod, půdy, přírody, krajiny, lesa, ovzduší. Ekologicko právní zodpovědnost.

[1]  JUDr. I. Pourová: Nové stavební právo, vysokoškolské skriptum, ČVUT 2008
[2]  Doležal, J., Mareček, J., Vobořil, O.: Stavební zákon v teorii a praxi. Praha 2006, Drobník, J., Damohorský, M.: Zákony k ochraně životního prostředí. Praha 2006

Právo

Předmět je koncipován jako úvod do práva. Posluchači jsou seznámeni s původem práva ve společnosti, velkými právními systémy a systémem práva v České republice.Pozornost je věnována zejména pramenům práva, tvorbě práva, základům ústavního práva, správního práva, občanského práva a principům územní samosprávy. Na znalosti osvojené si v tomto předmětu v počátcích studia na fakultě pak navazuje v magisterském studiu specializovaný předmět - legislativa ve stavebnictví.

[1]  Knapp.V.: Teorie práva, C.H.Beck,1995
[2]  -Varvařovský.P.: Základy práva, ASPI,a.s., 2009
[3]  -Ústava České republiky

Psychologie a sociologie

Cíle a metody sociologie. Sociologický pohled na společnost a sociální strukturu české společnosti. Sociologické výzkumy a jejich využití v praxi. Sociologie města a regionu. Sociologie firmy. Úvod do psychologie, její odvětví a aplikace. Psychické zdraví a prevence stresu. Harmonický vývoj osobnosti. Využití psychologických metod při výběru pracovníků, v pracovní motivaci, komunikaci a řešení problémů. Student získá základní poznatky o dvou klíčových společenských vědách, sociologii a psychologii.

[1]  Mareš, J.: Styly učení u žáků a studentů. Praha, Portál 1998
[2]  Plháková, A.: Učebnice obecné psychologie. Praha, Academia 2008
[3]  Reichel, J.: Kapitoly systematické sociologie. Praha, Grada 2008
[4]  Atkinson, Atkinsonová: Psychologie. Victoria Publishing, Praha 1995
[5]  Giddens, A.: Sociologie. Argo, Praha 1999
[6]   Keller, J.: Úvod do sociologie. Slon, Praha 1999

Science,Technology and Human Values

How do scientist produce scientific knowledge? How is the latter demarcated from other types of knowledge in society? Why do the optimal technological solutions fail to spread? How do politics and economics contribute to the agenda of science and technology? How are science and technology responsible to ethical and developmental concerns? This reading-intensive seminar is designed to raise awareness of engineering students to these and similar questions. Students are invited to thoroughly study the problems addressed by the assigned readings and offer their own, informed perspective on them. Contents: 1. Introduction, course overview 2. Boundary Work in Science 3. Technology and Economics 4. Science and Politics 5. Science, Technology, and War 6. Laboratory and Ethnomethodology of Science 7. Technology of Human Bodies 8. Science and Sustainable Development 9. Gender Perspective on Science 10. Ethics for Science and Technology 11. Social movements in Science and Technology 12. Science in the 21st Century 13. Revision of covered topics, course evaluation For a successful completion of the course, attendance, participation, and in-class presentation (or a critical commentary in writing on a selected text) are required.

[1]  Gieryn, Thomas F. 1999. Cultural Boundaries of Science: Credibility on the Line. Chicago: University of Chicago Press.
[2]  Haraway, Donna Jeanne. 1991. Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature. New York: Routledge.
[3]  Knorr-Cetina, Karin. 1999. Epistemic Cultures: How the Sciences Make Knowledge. Cambridge: Harvard University Press.
[4]  Latour, Bruno. 1987. Science in Action: How to Follow Scientists and Engineers Through Society. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
[5]  MacKenzie, Donald and Judy Wajcman, eds. 1985; 1995, 2nd ed. The Social Shaping of Technology: How the Refrigerator Got its Hum. Pennsylvania: Open University Press.

Správní právo

Cílem předmětu správní právo je připravit posluchače na budoucí profesní i občanskou komunikaci s orgány veřejné správy, seznámení s právy, ale i s odpovědností. Výuka je zaměřena na aplikaci celého souboru zákonů. Student bude mít možnost si osvojit strukturu a vztahy orgánů veřejné správy, základní právní předpis správního práva - správní řád, a dále se seznámí zejména s legislativou v oblasti stavebnictví, s právem na informace ve veřejné správě, s otázkou náhrady škody nebo jiné újmy ve veřejné správě a s principy soudního přezkumu správních rozhodnutí. V rámci výuky budou probírány praktické příklady z praxe.

[1]  -Hendrych, D.: Správní právo, Obecná část, C.H.Beck, Praha, 2006
[2]  -zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
[3]  -zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Praktikum digitální fotografie

Možnosti nastavení rozlišení fotoaparátu. Expozice, kompozice obrazu. Přenos souborů fotografií do počítače. Archivování digitálních fotografií.Tisk fotografií. Odesílání fotografií e-mailem. Úpravy fotografií pomocí softwaru.


Selfmanagement

Orientace v typologii osob, komunikaci a řeči těla. Poznání sebe sama v oblasti vystupování a vlastní image. Zvládnutí části manažerských dovedností a to především v řízení porad týmů. Výuka v komunikaci, managementu a řízení času. Studenti budou na cvičeních natáčeni kamerou a okamžitě bude konkretizován postup zlepšení svého vystupování.

[1]  1)Amstrong.M.,Personální management. 1.vydání. Praha: Victoria Publishing, 1999. 963 s. ISBN 80-7169-614-5.
[2]  2)Foot M.,Hook C. Personalistika. 1.vydání. Praha:Computer Press., 2002. 462 s.ISBN 80-7226-515-6
[3]  3)Hroník, F.Jak se nespálit při výběru zaměstnanců. 1.vydání. Brno: Computer Press, 1999. 311 s. ISBN 80-7226-161-4
[4]  4)Koontz,H.,Weihrich.H.Management. 1.vydání. Praha: Victoria Publishing,1993. 447 s. ISBN 80-85605-45-7.
[5]  5)Košťan.P.,Šuleř.O. Firemní strategie.1.vydání.Praha:Computer Press.2002.124 s.ISBN 80-7226-657-8.
[6]  6)Kotler, P. Marketing management. 1.vydání. Praha: Victoria Publishing, 1992. 790 s. ISBN 80-85605-08-2
[7]  7)Matějka M.,Vidlař P. Vše o přijímacím pohovoru. 1.vydání. Praha: Grada Publishing , s.r.o. 2002. 193 s. ISBN 80-247-0215-0
[8]  8)Milkovich,G.T.,Boudreau, J.W. Řízení lidských zdrojů. 1 .vydání.Praha:Grada a.s.,1993. 930 s. ISBN 80-85623-29-3
[9]  9)Montag P., Assessment Centre. 1.vydání.Praha:Nakladatelství PRAGOEDUCA.2002.92 s.ISBN 80-7310-004-5
[10]  10)Nejedlý J. a kolektiv, Ochrana osobních údajů v oblasti nabízení obchodu a služeb, direkt marketingu a cestovního ruchu. MAG CONSULTING, s.r.o.,2002,68s.
[11]  11)Parker R.C.Profesionální design v reklamě.1 vydání. Brno:SoftPress s.r.o.2000. 304 s.ISBN 80-902824-0-7
[12]  12)Paulík K.,Gruber D.Trénink radosti. 2. Vydání.Ostrava:REPRONIS.2001.161 s.ISBN 80-86122-74-3
[13]  13)Peters TJ.,Waterman jr.R.H. Hledání dokonalosti.1.vydání.Praha: Nakladatelství Svoboda-Libertas.1993. 294 s.ISBN 80-205-0313-7
[14]  14)Prokopenko,J.,Kubr, M. a kolektiv. Vzdělávaní a rozvoj manažerů. 1 vydání.Praha:Grada Publishing. 1966.660 s. ISBN 80-7169-250-6.
[15]  15)Schultz D.E.Moderní reklama umění zaujmout.1.vydání.Praha:Grada Publishing,s.r.o.,1995,668 s.ISBN 80-7169-062-7
[16]  16)Souček, Z.,Určení strategických cílů.1 vydání. Praha: Pragoconsult, inženýrský a poradenský podnik. 1990. 6 s. SV 397 62 90
[17]  17)Stýblo,J. Human Management.1 vydání.Bělá pod Bezdězem:Nakladatelství Máchova kraje, 2001.111 s.
[18]  18)Šuleř,O. Manažerské techniky.1.vydání. Olomouc:Rubico,s.r.o., 1995. 225 s. ISBN 80-85839-06-7.
[19]  19)Wareham,J. Tajemství lovce mozků. 1.vydání.MANAGEMENT PRESS, Ringier ČR,a.s.Praha 1997. 164 s.ISBN 80-85943-27-1
[20]  20)Ždímal, M.Příručka terénního poradenství. 1. Vydání. Ostrava:AKS,s.r.o.,1992

Aplikovaná teorie ceny

Předmět představuje středně pokročilý kurz teorie ceny, jež zejména prostřednictvím řešení praktických problémů a příkladů seznamuje studenty s vybranými mikroekonomickými tématy, jakými jsou: analýza nabídky a poptávky, teorie spotřebitelské racionální volby, analýza nákladů, teorie výroby, trhy výrobních faktorů, všeobecná rovnováha a blahobyt. Cílem kurzu je naučit studenty logickému uvažování nad ekonomickými problémy a hledání souvislostí mezi ekonomickými jevy. Řešené příklady mají nejenom zjednodušit a přiblížit komplikované ekonomické skutečnosti, ale jsou také východiskem pro správnou analýzu ekonomických problémů a prostředkem k vyvozování správných závěrů o ekonomických jevech. Osnova předmětu: 1. Základní ekonomické pojmy. Předmět a metody mikroekonomického zkoumání. 2. Nabídka, poptávka, tržní rovnováha, komparativní statika. 3. Teorie spotřebitele. Preference, užitek a rovnováha spotřebitele. 4. Individuální a tržní poptávka. Substituční a důchodový efekt změny ceny. Význam elasticity nabídky a poptávky. 5. Teorie výroby. Produkční funkce, náklady a zisk. Výroba v dlouhém a krátkém období. 6. Firma v dokonalé konkurenci. Předpoklady dokonalé konkurence, náklady, maximalizace zisku. 7. Nedokonalá konkurence. Monopol, cenová diskriminace monopolu, maximalizace zisku. Monopson. 8. Oligopol. Modely duopolu – Cournotův, Bertrandův a Stackelbergův model. Analýza oligopolu pomocí teorie her. 9. Monopolistická konkurence. Maximalizace zisku v krátkém a dlouhém období. 10. Trhy výrobních faktorů. Ceny na trzích výrobních faktorů. Trh kapitálu. 11. Trh půdy. Trh práce v dokonalé a nedokonalé konkurenci. 12. Externality – vlastnická práva, Coaseho teorém, Pigouova daň. 13. Všeobecná ekonomická rovnováha a tržní efektivnost.

[1]  Holman, R.: Mikroekonomie-středně pokročilý kurz. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-862-0
[2]  Jurečka, V. a kol.: Mikroekonomie. 1. vydání. Praha: Grada 2010. ISBN 978-80-247-3259-6
[3]  Hořejší, B?.(et.al.): Mikroekonomie. 5.vydání. Praha: Management Press 2010. ISBN 978-80-7261-218-5

Komparativní dějiny (Česko a Evropa)

Cílem kurzu je zaměření na interpretační otázky ve vztahu k národním dějinám a k jejich evropskému kontextu. Analyzuje spoluúčast českých zemí na vývojových trendech, ale srovnává také různá výkladová pojetí a deformující stereotypy, jak byla tradována např. v česko – německých vztazích. Výklad přibližuje původní zdroje evropanství (antika a křesťanství), zapojení Čech do středověkých univerzalistických struktur, dějinné postavení husitské revolty, specifika nadnárodní habsburské monarchie v době raného novověku, genezi občanské společnosti a počátky nacionalismu, modernistický typ koncepce společnosti u TGM (i s rolí techniky), totalitární jevy a režimy, strukturální důsledky komunistické diktatury, poválečný integrační proces v západní Evropě, problémy transformačního procesu v ČR.

[1]  Souvislou řadu knih mapující české dějiny v evropském kontextu tvoří Velké dějiny zemí Koruny české (od 2000). K pochopení autentického pojetí české evropanské politiky náleží dílo T. G. Masaryka Nová Evropa (nové vydání 1994), event. Světová revoluce (2005), a dále řada knih věnovaných období komunistického režimu; např. P. Pithart, Osmašedesátý (1990), J. Suk, Labyrintem revoluce (2009).

Dramatické techniky v komunikaci

Nový předmět Dramatické techniky v komunikaci je veden formou dramatických cvičení a moderních psychologických her. Umožní studentům skrze jejich vlastní dosavadní zkušenosti objevovat nové souvislosti mezi jevy, fakty, událostmi a sociálními procesy. Posílí imaginativní myšlení a tvůrčí schopnosti. Rozvine komunikativnost, kompetence k řešení problémů, sociální a personální kompetence.

[1]  Gross, S. F.: Vztahová inteligence. Praha, Management Press 2000
[2]  Harris, T.: Já jsem OK, ty jsi OK. Praha, Pragma 2002
[3]  Křivohlavý, J.: Jak zvládat stres. Praha, Grada-Avicenum 1994
[4]  Plamínek, J. : Konflikty a vyjednávání. Praha, Grada 2009
[5]  Vybíral, Z.: Psychologie komunikace. Praha, Portál 2009

Etika a filosofie

Kurz má poskytnout základní přehled o nejvýznamnějších filosofických a etických koncepcích z hlediska historického i z hlediska aktuálních výzev současného světa. „Historická“ část přednášek sleduje vývoj filosofického a etického myšlení v kontextu kulturních a civilizačních přeměn od starověku po současnost. Druhá část je věnována filosofickým a etickým souvislostem moderní vědy, techniky a ekologie, tedy oblastí klíčových pro budoucí profesní i občanský život studentů technické univerzity.

[1]  [1] Stoerig H. J. (1991), Malé dějiny filosofie, Zvon, Praha.
[2]  [2] Kohák E. (1993), Člověk, dobro a zlo, Ježek, Praha.
[3]  [3] Jonas H. (1998), Princip odpovědnosti, Oikúmené, Praha.

Grafické zpracování prezentací

Prakticky každý student, vědecký či odborný pracovník se dnes setká s nutností prezentovat svoji práci v tištěné či elektronické podobě. K tomuto úkolu přistupuje velmi často bez jakýchkoli předběžných znalostí. Tento intuitivní postup vede mnohdy k výsledkům, které mohou celou práci znehodnotit chybami, které si autor prezentace vůbec neuvědomuje. V semináři se proto bude probírat práce s písmem a zásady správné typografie, použití barev, barevné prostory, využití obrazu (fotografie, grafy, ilustrace), plocha (prostor) a základy kompozice. Pozornost bude věnována i analýze informací v souvislosti s designem. Studenti se rovněž seznámí s různými možnostmi prezentací a jejich přípravou z technologického hlediska. Část semináře bude věnována seznámení s programy Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop (čásečně i Adobe Acrobat a PowerPoint). Pozornost bude věnována formátu PDF a flash a jejich širokým možnostem pro kvalitní elektronické prezentace a publikování. Získané znalosti budou aplikovány při tvorbě seminárních prací v tištěné nebo digitální podobě. Seminární práce budou vycházet z praktických potřeb studentů nebo budou zadány pouze pro potřeby semináře.

[1]  Praktická typografie - Pavel Kočička, Filip Blažek; Computer
[2]  Press 2000
[4]  Typografický manuál - Vladimír Beran a kol.; Kafka design 1999
[6]  Grafická úprava tiskovin - Bohuslav Blažej; SPN 1990
[8]  Krásné písmo I a II - František Muzika; SNKLU 1963, Paseka
[10]  Typographia 1, 2, 3 - Oldřich Hlavsa; SNTL 1976, 1981, 1986
[11]  Počítačová grafika a design - Tomáš Tůma; Computer Press 2007
[13]  Design publikací - Lakshmi Bhaskaranová; Slovart 2007
[15]  Grafický design v praxi - David Dabner; Slovart 2004

Praktická hospodářská politika

V úvodu předmětu se posluchači seznámí s vymezením pojmu hospodářská politika. Na jedné straně je to souhrn cílů, nástrojů a opatření státu, kterými zasahuje do ekonomiky, tj. praktická činnost; na druhé straně je hospodářská politika teoretickou disciplínou, jež má svůj předmět zkoumání, pojmový aparát, základní kategorie a zákonitosti. Studium a pochopení nástrojů hospodářské politiky je podmíněno zvládnutím základního teoretického rámce – vymezeny jsou proto cíle, nástroje, nositele hospodářské politiky, jakož i její teoretické zdroje. V rámci makroekonomické hospodářské politiky – jejímž hlavním cílem je dosáhnout určitých parametrů makroekonomických agregátů – je podrobně charakterizována fiskální, monetární, zahraničně-obchodní a měnová hospodářská politika a důchodová politika. Pozornost je zaměřena na zvládnutí různých teoretických přístupů, ale i na vysvětlení transmisního mechanismu jednotlivých politik. Kromě obecných principů jsou vždy charakterizovány konkrétní dosahy určitých opatření prováděných v rámci české ekonomiky i v širším rámci Evropské unie. V rámci mikroekonomické hospodářské politiky je rozebrána strukturální a sociální hospodářská politika a politika ochrany hospodářské soutěže. V závěru kurzu je stručně charakterizován vývoj praktické hospodářské politiky ve vybraných státech. Osnova předmětu: 1. Pojem hospodářská politika, cíle, nositele a nástroje hospodářské politiky. 2. Teoretické zdroje hospodářské politiky. Hospodářsko-politické koncepce. 3. Tradiční makroekonomické cíle hospodářské politiky. Měření výkonnosti ekonomiky. Inflace a nezaměstnanost. 4. Ekonomická rovnováha v klasickém modelu. 5. Fiskální hospodářská politika. Veřejné rozpočty a rozpočtové deficity. 6. Keynesiánský přístup k fiskální politice. Model pod úhlem 45 stupňů. 7. Monetární hospodářská politika. 8. Vztah monetární a fiskální hospodářské politiky. Mechanismus působení fiskální a monetární politiky v modelu IS-LM. 9. Důchodová hospodářská politika. Sociální politika. Vztah hospodářské a sociální politiky. 10. Vnější hospodářská politika. 11. Mikroekonomická hospodářská politika – politika ochrany hospodářské soutěže, strukturální politika. 12. Vývoj praktické hospodářské politiky ve vyspělých tržních ekonomikách. 13. Ekonomická integrace a hospodářská politika. Hospodářská politika a Evropská unie.

[1]  Kliková, Ch. - Kotlán,I.: Hospodářská politika. 1. vydání. Ostrava, SOKRATES 2003. ISBN 80-86572-04-8
[2]  Slaný, A. a kol.: Makroekonomická analýza a hospodářská politika. 1. vydání. Praha, C.H. Beck 2003. ISBN 80-7179-738-3
[3]  Žák, M.: Hospodářská politika. 1. vydání. Praha, VŠE 2007. ISBN 978-80-86730-04-2

Institucionální ekonomie

Cílem předmětu je seznámit posluchače s vývojem ekonomického myšlení od starověku až po současnost, s důrazem na vazby k institucionální ekonomii. Úvod je věnován filosofickému a ekonomickému myšlení antického světa, pak se věnujeme klasické ekonomické teorii, monetarismu , neoklasické syntéze a soudobým teoriím. V další části přednášek je vysvětlen základní koncept institucionální ekonomie, základní pojmy a její vývoj. Analyzujeme fungování trhu z pohledu institucionální ekonomie (v porovnání s neoklasickou ekonomií). Dále jsou probírány pojmy instituce (v užším a širším pojetí), vlastnická práva, Coaseho teorém, asymetrické informace (vč. morální hazard a nepříznivý výběr) a teorie her.

[1]  Mlčoch, L.: Institucionální ekonomie, Karolinum, Praha 2005.
[2]  Voigt, S.: Institucionální ekonomie, Alfa, Brno 2009.
[3]  
[4]  

Kulturní dějiny českých zemí

Kurz navazuje na povinný předmět z 1. ročníku „vývoj stavitelství a architektury“. Cílem je prohloubit znalosti o sociálně - kulturním kontextu historických staveb, struktuře krajiny a osídlení v českých zemích v proměnách od pravěku do počátku industriální revoluce. Výklad sleduje typologii sociálních subjektů a jejich typických sídel (hrady, tvrze, zámky, chrámy, kláštery, domy, města, vesnice, panství) v evropských souvislostech, podle ideových kánonů, ale také v reálném provozu a v kontaktu s krajinou. Přibližuje kulturně - historické hodnoty českých zemí, otázky jejich obnovy a revitalizace památek.

[1]  Hlavní příručkou jsou Dějiny hmotné kultury (ve čtyřech dílech, 1985-1995) pod redakcí Josefa Petráně, dále pak odborné encyklopedie z nakladatelství Libri věnované jednotlivých typům památek: Encyklopedie českých hradů (poslední vydání 2005), Encyklopedie českých klášterů (1995), Encyklopedie českých zámků (2006).

Rétorika

Cílem výuky je osvojení a zlepšení dovedností mluveného projevu, potřebných pro úspěšnou profesionální komunikaci absolventů. Studium by jim mělo pomoci rozvinout kulturu a účinnost projevu verbálního i nonverbálního a odstranit případné psychické zábrany při veřejném vystupování tak, aby byli schopni si vybudovat příznivý osobní image. Patřičné dovednosti si studenti mohou vyzkoušet formou praktického nácviku individuálně i ve skupinách formou etud a komunikačních her. Znalosti a zkušenosti takto získané mohou využít nejenom na profesionálním poli.

[1]  Schmidtová, M.: Rétorika cvičení. Praha, ČVUT 2005
[2]  Buchtová, B.: Rétorika. Praha, Grada Publishing 2005
[3]  Lewis, D. Tajná řeč těla. Praha, East Publishing 2004
[4]  Hierhold, E.: Rétorika a prezentace. Praha, Grada kterékoli vydání
[5]  Svobodová, M.: Mluv, mluv, zajímáš mne. Praha, Pragoeduca 2002
[6]  Tegze, O.: Neverbální komunikace. Brno, Computer Press 2008

Sociologie a personalistika

Uspořádání pracovní organizace, sociální systém firmy. Řízení a vedení lidí v závislosti na typu organizace a kvalitě pracovní síly, význam lidských zdrojů. Osobnost managera z hlediska vedení lidí. Podniková kultura, analýza pracovního místa. Metoda získávání pracovníků, pracovní a sociální adaptace. Pracovní skupiny, systém pozic a rolí v organizaci, konflikty. Hodnocení a odměňování pracovníků. Personální útvary a poradenské firmy.

[1]  Bedrnová, E., Nový,I., a kol. Psychologie a sociologie řízení, Praha 2002
[2]  Armstrong, M., Řízení lidských zdrojů, Praha 1999
[3]  Armstrong, M., Personální management, Praha 1999
[4]  Čakrt, M., Kdo jsem já, kdo jste vy, Praha 1996

Společensko vědní seminář

Cílem předmětu je porovnávání současného procesu světové globalizace s vývojem událostí posledních dvou staletí v Evropě. Politický a sociálně-ekonomický vývoj tohoto období a mezinárodní vztahy jsou interpretovány s důrazem na evropskou integraci. Úvodní slovo k seminářům je zaměřeno na studenty s orientací technického myšlení, bez >biflování< nějakých dat. Pozornost je věnována také soužití (nebo boji?) rozdílných kultur a náboženství v současném světě; seminář se nevyhýbá ani ožehavým tématům – jako je např. 11/09/01 a jeho důsledkům.

[1]  Cameron Rondo, Stručné ekonomické dějiny světa. Od doby kamenné do současnosti. Praha 1996

Základy vědeckých postupů

Předmět je zaměřen na praktické osvojení základních vědeckých metod a postupů, které mohou studenti využít při psaní bakalářské, ale i jakékoliv jiné odborné práce. Studenti si ujasní terminologii vědeckého jazyka, rozšíří si obzor poznání pohledem do historie vědy, získají povědomí o české vědě a českých vědcích, kteří významnou měrou přispěli k pokroku lidstva.

[1]  Česal, J., Liška, V.: Vědecké psaní a prezentace. Proffesional Publishing, Praha 2007. ISBN 978-80-86946-30-6

Základy ekonomické teorie

Obsahem předmětu jsou základní ekonomické pojmy a souvislosti. Skládá se z obecného úvodu do ekonomické teorie, kde jsou řešeny především otázky předmětu, metod zkoumání a obsahová stránka nabídky, poptávky a tržního mechanismu. Hlavní důraz je položen na mikroekonomickou část, kde je probírána jak oblast teorie spotřebitele, tak i teorie firmy. Dále jsou probírány základní parametry teorie výrobních faktorů. Makroekonomická část se zabývá měřením makroekonomických veličin, problematikou peněžního trhu, inflací, nezaměstnaností, hospodářskou politikou a základními pojmy světové ekonomiky. Osnova výuky: 1. Úvod do studia - základní pojmy, předmět ekonomické teorie. 2. Základní elementy trhu, nabídka, poptávka, tržní mechanismus. Elasticita poptávky a nabídky. 3. Teorie spotřebitele, měření užitku, spotřebitelská volba, rovnováha spotřebitele. 4. Teorie firmy – produkční funkce, náklady, příjmy, ekonomický a účetní zisk firmy. Rovnováha firmy. 5. Firma na dokonale konkurenčním trhu. Nedokonalá konkurence. 6. Trhy výrobních faktorů – trh půdy, trh práce a trh kapitálu. 7. Agregátní poptávka a agregátní nabídka. Měření makroekonomických veličin. 8. Peníze a peněžní trh. Funkce centrální emisní banky. 9. Inflace a nezaměstnanost. Příčiny, důsledky, Phillipsova křivka. 10. Hospodářský cyklus. Podstata a cíle hospodářské politiky. Typy hospodářské politiky. 11. Nástroje hospodářské politiky. Fiskální, monetární, důchodová a zahraničně-obchodní hospodářská politika. 12. Základní pojmy mezinárodní ekonomie. Mezinárodní ekonomická integrace. 13. Globalizace a trvale udržitelný rozvoj – základní pojmy. . Informace ke kombinované nebo distanční formě

[1]  Liška, V. a kol.: Ekonomie pro techniky. 3. vydání. Praha, Professional Publishing 2009. ISBN 978-80-7431-005-8 Holman, R.: Ekonomie. 4. vydání. Praha, C. H. Beck 2005. ISBN 80-7179-891-6

Communication skills

The students will learn to independently write papers and to present them in public.

[1]  Nancy Martin-Young - Communication Skills in the Workplace, CEI Newsletter, 1996
[2]  Štěpaník J.: Umění jednat s lidmi, Grada, 2003
[3]  Hartley M.: Řeč těla v praxi, Portál s.r.o., 2004
[4]  Cliff Atkinson - Beyond Bullet Points: Using Microsoft PowerPoint to Create Presentations That Inform, Motivate, and Inspire, Microsoft Press, 2005
[5]  Černý V.: Řeč těla, Computer Press, 2007
[6]  Matthew McKay PhD - The Communication Skills Book - New Harbinger Publications, 2009
[7]  Matoušková I.: Kompendium z psychologie, BIVŠ, 2009
[8]  Jane Grellier, Veronica Goerke - Communication Skills Toolkit, Fishpond Australia, 2010
[9]  Lisa Dunbar - Effective Communication Skills - New Irections Articles, 2011

Estetika a sociologie

Kurz zahrnuje problematiku umění jako sociálně kulturního a historického jevu. Sleduje vztah estetiky a sociologie, základní estetické kategorie. Konkrétně probírá ikonografii v umění, specifika středověkého umění a pojetí zbožnosti, renesanční smysl pro harmonii, osvícenství a racionalitu v umělecké tvorbě. Soustřeďuje se pak l proměnám v umění v 19. a 20. století a jejich sociologickým souvislostem.

[1] Birnbaum, V.: Vývojové záležitosti v umění. Praha 1987
[2] Waetzolt, W.:Nebojte se umění. Praha 1972
[3] Johnsonovi H. W. ad.: Cesty malířským uměním. Praha 1967.

Etika a filozofie

Obsahem kurzu je strucny historicky prehled nejdulezitejsich koncepci filosofie a etiky z hlediska evropskeho mysleni a kulury. Jednotliva historicka obdobi mysleni - od antiky pres stredovek a novovek az modernim proudum - jsou charakterizovana co do sve podstaty a specifickeho prinosu. Druha cast kurzu je venovana filosofickym a etickym souvislostem moderni vedy, techniky a ekologie, tedy oblasti klicovych pro budouci profesni i obcansky zivot studentu technicke univerzity.

[2]   [1] Stoerig H. J. (1991), Malé dějiny filosofie, Zvon, Praha.
[3]  [2] Kohák E. (1993), Člověk, dobro a zlo, Ježek, Praha.

Komunikační dovednosti

Cílem předmětu je vybavit posluchače stavebních oborů komunikačními dovednostmi, které jim umožní prezentovat jejich myšlenky, projekty a vize jasně, srozumitelně a kultivovaně. Výuka se zaměřuje na formální stránku profesního vystupování a tvorby odborných písemných prací. Studenti se učí vyjadřovat způsobem, který odpovídá záměru komunikace v závislosti na obsahu, na cílové skupině posluchačů nebo čtenářů a na způsobu sdělování. Předmět poskytuje tzv. „měkké dovednosti", které nelze zahrnout přímo do vlastní odborné kvalifikace. Reaguje na měnící se trh práce s novými požadavky. Pomáhá absolventům k lepšímu prosazení a uplatnění při vstupu do profesního života.

[1]  Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J.: Jak napsat odborný text. Praha, LEDA kterékoli vydání
[2]  Hospodářová, I.: Prezentační dovednosti. Praha, Alfa Publishing 2004
[3]  Hospodářová, I.: Veřejná prezentace od A do Z. Praha, Expertis 1997
[4]  Liška, V.: Diplomová práce zpracování a obhajoba. Praha, Ivo Ulrych -Růžičkův statek kterékoli vydání
[5]  Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci. Olomouc, Votobia 1977
[6]  Pease, A.: Řeč těla. Portál, Praha 2001
[7]  Šesták, Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Praha, Academia 2000

Law

Anotace stejná jako 105PRA

[1]  Constitution of CR, Civil Code, Business Code, Labour Code, Penal Code

Právní předpisy při realizaci staveb

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům ucelenou formou dobrý základ pro budoucí orientaci v praxi na úseku stavebního práva. Výklad se bude věnovat zejména formám umísťování a povolování staveb, užívání staveb, odstraňování staveb, vybraným činnostem ve výstavbě, správním deliktům, vyvlastnění a základním pojmům občanského práva, které souvisí se stavební praxí, např. nemovitost, věcná práva, právo stavby, neoprávněná stavba. Nedílnou součástí výkladu je správní řízení, jeho záhájení, dokazování, práva a povinnosti dotčených osob, rozhodnutí, opravné prostředky. Posluchači budou také seznámeni s otázkou odpovědnosti orgánů veřejné správy za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci a jejím řešením.

[1]  Zákon o územním plánování a stavebním řádu - Stavební zákon č. 183/ 2006 Sb.
[3]  Zákoník práce - č. 262/2006 Sb.
[5]  Obchodní zákoník - č. 513/1991 Sb.
[7]  Zákon o úpadku - Insolvenční zákon č. 182/2006 Sb.
[9]  Občanský zákoník - č. 40/1964 Sb.

Právo

Předmět je koncipován jako úvod do práva. Posluchači jsou seznámeni s původem práva ve společnosti, velkými právními systémy a systémem práva v České republice.Pozornost je věnována zejména pramenům práva, tvorbě práva, základům ústavního práva, správního práva, občanského práva a principům územní samosprávy. Na znalosti osvojené si v tomto předmětu v počátcích studia na fakultě pak navazuje v magisterském studiu specializovaný předmět - legislativa ve stavebnictví.

[1]  Knapp.V.: Teorie práva, C.H.Beck,1995
[2]  -Varvařovský.P.: Základy práva, ASPI,a.s., 2009
[3]  -Ústava České republiky

Psychologie a sociologie

[1]  Mareš, J.: Styly učení u žáků a studentů. Praha, Portál 1998
[2]  Plháková, A.: Učebnice obecné psychologie. Praha, Academia 2008
[3]  Reichel, J.: Kapitoly systematické sociologie. Praha, Grada 2008
[4]  Atkinson, Atkinsonová: Psychologie. Victoria Publishing, Praha 1995
[5]  Giddens, A.: Sociologie. Argo, Praha 1999
[6]   Keller, J.: Úvod do sociologie. Slon, Praha 1999

Správní právo a požární předpisy

Právní předpisy na úseku požární ochrany, související předpisy a technické normy. Zákoník práce. Občanský zákoník. Trestní zákon. zákon o přestupcích. Stavební zákon. Struktura orgánů státní správy. Předpisy EU.

[1]  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
[2]  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
[3]  Pourová, I.: Nové stavební právo, ČVUT, Praha, 2008.

Společenské vědy, makro a mikroekonomie

Obsahem předmětu je podrobnější rozbor ekonomických pojmů a souvislostí, než jaký studenti získali v rámci studia základů ekonomické teorie. Nejdříve je zopakován stručný úvod do ekonomické teorie, kde jsou akcentovány stěžejní otázky předmětu a metod zkoumání a tržního mechanismu. Hlavní důraz je položen na mikroekonomickou část. Zde je podrobněji probírána jak oblast teorie spotřebitele, tak teorie firmy. V teorii spotřebitele je, na rozdíl od základního kurzu, analyzována podrobně spotřebitelská volba na příkladech teorie mezního užitku. Pozornost je věnována matematickému vyjádření rovnováhy spotřebitele, ale také substitučnímu a důchodovému efektu. Následuje teorie firmy, která se zabývá zvláště problematikou nákladů, výnosů a rovnováhou firmy při volbě mezi vstupy. Důležitou roli sehrává jejich matematické hodnocení včetně grafického vyjadřování fixních a variabilních nákladů a rovnováhy firmy. Dále jsou probírány parametry výrobních faktorů a to zvláště z hlediska vyjadřování a hodnocení pozemkové renty. Také otázky kapitálu a bankovních souvislostí jsou předmětem této části kurzu. V dalších tématech je hlavní důraz kladen na peníze a jejich funkce v tržní ekonomice, především ve vztahu k volitelným předmětům, jakými jsou např. finanční teorie nebo teorie firmy. Makroekonomická část se zabývá na rozdíl od základního kurzu hlubšími souvislostmi základních makroekonomických pojmů a vztahů meizi nimi. Podrobnějším způsobem jsou probírány a diskutovány současné přístupy k řešení makroekonomických otázek. Je vysvětlován zvláště rozdíl pojetí mezi klasickými a keynesiánskými východisky. Dále jsou v v rámci makroekonomických analýz rozebrány a interpretovány jednotlivé kategorie hrubého domácího produktu a jeho derivátů. Detailnější pozornost je věnována metodám výpočtu hrubého domácího produktu a jejich vzájemnému porovnávání. Také otázky inflace, nezaměstnanosti a průmyslového cyklu jsou vysvětleny podrobnějším a současně aktualizovaným způsobem.

[1]  MIKROEKONOMIE a chování, Robert H. FRANK, Svoboda-Libertas 1995
[2]  EKONOMIE, Paul Samuelson, Grada (libovolné vydání)
[3]  EKONOMIE PRO TECHNIKY,Liška, V. a kol., Professional Publishing, Praha 2005

Praktikum digitální fotografie

Možnosti nastavení rozlišení fotoaparátu. Expozice, kompozice obrazu. Přenos souborů fotografií do počítače. Archivování digitálních fotografií.Tisk fotografií. Odesílání fotografií e-mailem. Úpravy fotografií pomocí softwaru.


Selfmanagement

Orientace v typologii osob, komunikaci a řeči těla. Poznání sebe sama v oblasti vystupování a vlastní image. Zvládnutí části manažerských dovedností a to především v řízení porad týmů. Výuka v komunikaci, managementu a řízení času. Studenti budou na cvičeních natáčeni kamerou a okamžitě bude konkretizován postup zlepšení svého vystupování.

[1]  1)Amstrong.M.,Personální management. 1.vydání. Praha: Victoria Publishing, 1999. 963 s. ISBN 80-7169-614-5.
[2]  2)Foot M.,Hook C. Personalistika. 1.vydání. Praha:Computer Press., 2002. 462 s.ISBN 80-7226-515-6
[3]  3)Hroník, F.Jak se nespálit při výběru zaměstnanců. 1.vydání. Brno: Computer Press, 1999. 311 s. ISBN 80-7226-161-4
[4]  4)Koontz,H.,Weihrich.H.Management. 1.vydání. Praha: Victoria Publishing,1993. 447 s. ISBN 80-85605-45-7.
[5]  5)Košťan.P.,Šuleř.O. Firemní strategie.1.vydání.Praha:Computer Press.2002.124 s.ISBN 80-7226-657-8.
[6]  6)Kotler, P. Marketing management. 1.vydání. Praha: Victoria Publishing, 1992. 790 s. ISBN 80-85605-08-2
[7]  7)Matějka M.,Vidlař P. Vše o přijímacím pohovoru. 1.vydání. Praha: Grada Publishing , s.r.o. 2002. 193 s. ISBN 80-247-0215-0
[8]  8)Milkovich,G.T.,Boudreau, J.W. Řízení lidských zdrojů. 1 .vydání.Praha:Grada a.s.,1993. 930 s. ISBN 80-85623-29-3
[9]  9)Montag P., Assessment Centre. 1.vydání.Praha:Nakladatelství PRAGOEDUCA.2002.92 s.ISBN 80-7310-004-5
[10]  10)Nejedlý J. a kolektiv, Ochrana osobních údajů v oblasti nabízení obchodu a služeb, direkt marketingu a cestovního ruchu. MAG CONSULTING, s.r.o.,2002,68s.
[11]  11)Parker R.C.Profesionální design v reklamě.1 vydání. Brno:SoftPress s.r.o.2000. 304 s.ISBN 80-902824-0-7
[12]  12)Paulík K.,Gruber D.Trénink radosti. 2. Vydání.Ostrava:REPRONIS.2001.161 s.ISBN 80-86122-74-3
[13]  13)Peters TJ.,Waterman jr.R.H. Hledání dokonalosti.1.vydání.Praha: Nakladatelství Svoboda-Libertas.1993. 294 s.ISBN 80-205-0313-7
[14]  14)Prokopenko,J.,Kubr, M. a kolektiv. Vzdělávaní a rozvoj manažerů. 1 vydání.Praha:Grada Publishing. 1966.660 s. ISBN 80-7169-250-6.
[15]  15)Schultz D.E.Moderní reklama umění zaujmout.1.vydání.Praha:Grada Publishing,s.r.o.,1995,668 s.ISBN 80-7169-062-7
[16]  16)Souček, Z.,Určení strategických cílů.1 vydání. Praha: Pragoconsult, inženýrský a poradenský podnik. 1990. 6 s. SV 397 62 90
[17]  17)Stýblo,J. Human Management.1 vydání.Bělá pod Bezdězem:Nakladatelství Máchova kraje, 2001.111 s.
[18]  18)Šuleř,O. Manažerské techniky.1.vydání. Olomouc:Rubico,s.r.o., 1995. 225 s. ISBN 80-85839-06-7.
[19]  19)Wareham,J. Tajemství lovce mozků. 1.vydání.MANAGEMENT PRESS, Ringier ČR,a.s.Praha 1997. 164 s.ISBN 80-85943-27-1
[20]  20)Ždímal, M.Příručka terénního poradenství. 1. Vydání. Ostrava:AKS,s.r.o.,1992

Aplikovaná teorie ceny

Předmět představuje středně pokročilý kurz teorie ceny, jež zejména prostřednictvím řešení praktických problémů a příkladů seznamuje studenty s vybranými mikroekonomickými tématy, jakými jsou: analýza nabídky a poptávky, teorie spotřebitelské racionální volby, analýza nákladů, teorie výroby, trhy výrobních faktorů, všeobecná rovnováha a blahobyt. Cílem kurzu je naučit studenty logickému uvažování nad ekonomickými problémy a hledání souvislostí mezi ekonomickými jevy. Řešené příklady mají nejenom zjednodušit a přiblížit komplikované ekonomické skutečnosti, ale jsou také východiskem pro správnou analýzu ekonomických problémů a prostředkem k vyvozování správných závěrů o ekonomických jevech. Osnova předmětu: 1. Základní ekonomické pojmy. Předmět a metody mikroekonomického zkoumání. 2. Nabídka, poptávka, tržní rovnováha, komparativní statika. 3. Teorie spotřebitele. Preference, užitek a rovnováha spotřebitele. 4. Individuální a tržní poptávka. Substituční a důchodový efekt změny ceny. Význam elasticity nabídky a poptávky. 5. Teorie výroby. Produkční funkce, náklady a zisk. Výroba v dlouhém a krátkém období. 6. Firma v dokonalé konkurenci. Předpoklady dokonalé konkurence, náklady, maximalizace zisku. 7. Nedokonalá konkurence. Monopol, cenová diskriminace monopolu, maximalizace zisku. Monopson. 8. Oligopol. Modely duopolu – Cournotův, Bertrandův a Stackelbergův model. Analýza oligopolu pomocí teorie her. 9. Monopolistická konkurence. Maximalizace zisku v krátkém a dlouhém období. 10. Trhy výrobních faktorů. Ceny na trzích výrobních faktorů. Trh kapitálu. 11. Trh půdy. Trh práce v dokonalé a nedokonalé konkurenci. 12. Externality – vlastnická práva, Coaseho teorém, Pigouova daň. 13. Všeobecná ekonomická rovnováha a tržní efektivnost.

[1]  Holman, R.: Mikroekonomie-středně pokročilý kurz. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-862-0
[2]  Jurečka, V. a kol.: Mikroekonomie. 1. vydání. Praha: Grada 2010. ISBN 978-80-247-3259-6
[3]  Hořejší, B?.(et.al.): Mikroekonomie. 5.vydání. Praha: Management Press 2010. ISBN 978-80-7261-218-5

Komparativní dějiny (Česko a Evropa)

Cílem kurzu je zaměření na interpretační otázky ve vztahu k národním dějinám a k jejich evropskému kontextu. Analyzuje spoluúčast českých zemí na vývojových trendech, ale srovnává také různá výkladová pojetí a deformující stereotypy, jak byla tradována např. v česko – německých vztazích. Výklad přibližuje původní zdroje evropanství (antika a křesťanství), zapojení Čech do středověkých univerzalistických struktur, dějinné postavení husitské revolty, specifika nadnárodní habsburské monarchie v době raného novověku, genezi občanské společnosti a počátky nacionalismu, modernistický typ koncepce společnosti u TGM (i s rolí techniky), totalitární jevy a režimy, strukturální důsledky komunistické diktatury, poválečný integrační proces v západní Evropě, problémy transformačního procesu v ČR.

[1]  Souvislou řadu knih mapující české dějiny v evropském kontextu tvoří Velké dějiny zemí Koruny české (od 2000). K pochopení autentického pojetí české evropanské politiky náleží dílo T. G. Masaryka Nová Evropa (nové vydání 1994), event. Světová revoluce (2005), a dále řada knih věnovaných období komunistického režimu; např. P. Pithart, Osmašedesátý (1990), J. Suk, Labyrintem revoluce (2009).

Dramatické techniky v komunikaci

Nový předmět Dramatické techniky v komunikaci je veden formou dramatických cvičení a moderních psychologických her. Umožní studentům skrze jejich vlastní dosavadní zkušenosti objevovat nové souvislosti mezi jevy, fakty, událostmi a sociálními procesy. Posílí imaginativní myšlení a tvůrčí schopnosti. Rozvine komunikativnost, kompetence k řešení problémů, sociální a personální kompetence.

[1]  Gross, S. F.: Vztahová inteligence. Praha, Management Press 2000
[2]  Harris, T.: Já jsem OK, ty jsi OK. Praha, Pragma 2002
[3]  Křivohlavý, J.: Jak zvládat stres. Praha, Grada-Avicenum 1994
[4]  Plamínek, J. : Konflikty a vyjednávání. Praha, Grada 2009
[5]  Vybíral, Z.: Psychologie komunikace. Praha, Portál 2009

Etika a filosofie

Kurz má poskytnout základní přehled o nejvýznamnějších filosofických a etických koncepcích z hlediska historického i z hlediska aktuálních výzev současného světa. „Historická“ část přednášek sleduje vývoj filosofického a etického myšlení v kontextu kulturních a civilizačních přeměn od starověku po současnost. Druhá část je věnována filosofickým a etickým souvislostem moderní vědy, techniky a ekologie, tedy oblastí klíčových pro budoucí profesní i občanský život studentů technické univerzity.

[1]  [1] Stoerig H. J. (1991), Malé dějiny filosofie, Zvon, Praha.
[2]  [2] Kohák E. (1993), Člověk, dobro a zlo, Ježek, Praha.
[3]  [3] Jonas H. (1998), Princip odpovědnosti, Oikúmené, Praha.

Praktická hospodářská politika

V úvodu předmětu se posluchači seznámí s vymezením pojmu hospodářská politika. Na jedné straně je to souhrn cílů, nástrojů a opatření státu, kterými zasahuje do ekonomiky, tj. praktická činnost; na druhé straně je hospodářská politika teoretickou disciplínou, jež má svůj předmět zkoumání, pojmový aparát, základní kategorie a zákonitosti. Studium a pochopení nástrojů hospodářské politiky je podmíněno zvládnutím základního teoretického rámce – vymezeny jsou proto cíle, nástroje, nositele hospodářské politiky, jakož i její teoretické zdroje. V rámci makroekonomické hospodářské politiky – jejímž hlavním cílem je dosáhnout určitých parametrů makroekonomických agregátů – je podrobně charakterizována fiskální, monetární, zahraničně-obchodní a měnová hospodářská politika a důchodová politika. Pozornost je zaměřena na zvládnutí různých teoretických přístupů, ale i na vysvětlení transmisního mechanismu jednotlivých politik. Kromě obecných principů jsou vždy charakterizovány konkrétní dosahy určitých opatření prováděných v rámci české ekonomiky i v širším rámci Evropské unie. V rámci mikroekonomické hospodářské politiky je rozebrána strukturální a sociální hospodářská politika a politika ochrany hospodářské soutěže. V závěru kurzu je stručně charakterizován vývoj praktické hospodářské politiky ve vybraných státech. Osnova předmětu: 1. Pojem hospodářská politika, cíle, nositele a nástroje hospodářské politiky. 2. Teoretické zdroje hospodářské politiky. Hospodářsko-politické koncepce. 3. Tradiční makroekonomické cíle hospodářské politiky. Měření výkonnosti ekonomiky. Inflace a nezaměstnanost. 4. Ekonomická rovnováha v klasickém modelu. 5. Fiskální hospodářská politika. Veřejné rozpočty a rozpočtové deficity. 6. Keynesiánský přístup k fiskální politice. Model pod úhlem 45 stupňů. 7. Monetární hospodářská politika. 8. Vztah monetární a fiskální hospodářské politiky. Mechanismus působení fiskální a monetární politiky v modelu IS-LM. 9. Důchodová hospodářská politika. Sociální politika. Vztah hospodářské a sociální politiky. 10. Vnější hospodářská politika. 11. Mikroekonomická hospodářská politika – politika ochrany hospodářské soutěže, strukturální politika. 12. Vývoj praktické hospodářské politiky ve vyspělých tržních ekonomikách. 13. Ekonomická integrace a hospodářská politika. Hospodářská politika a Evropská unie.

[1]  Kliková, Ch. - Kotlán,I.: Hospodářská politika. 1. vydání. Ostrava, SOKRATES 2003. ISBN 80-86572-04-8
[2]  Slaný, A. a kol.: Makroekonomická analýza a hospodářská politika. 1. vydání. Praha, C.H. Beck 2003. ISBN 80-7179-738-3
[3]  Žák, M.: Hospodářská politika. 1. vydání. Praha, VŠE 2007. ISBN 978-80-86730-04-2

Institucionální ekonomie

Cílem předmětu je seznámit posluchače s vývojem ekonomického myšlení od starověku až po současnost, s důrazem na vazby k institucionální ekonomii. Úvod je věnován filosofickému a ekonomickému myšlení antického světa, pak se věnujeme klasické ekonomické teorii, monetarismu , neoklasické syntéze a soudobým teoriím. V další části přednášek je vysvětlen základní koncept institucionální ekonomie, základní pojmy a její vývoj. Analyzujeme fungování trhu z pohledu institucionální ekonomie (v porovnání s neoklasickou ekonomií). Dále jsou probírány pojmy instituce (v užším a širším pojetí), vlastnická práva, Coaseho teorém, asymetrické informace (vč. morální hazard a nepříznivý výběr) a teorie her.

[1]  Mlčoch, L.: Institucionální ekonomie, Karolinum, Praha 2005.
[2]  Voigt, S.: Institucionální ekonomie, Alfa, Brno 2009.
[3]  
[4]  

Kulturní dějiny českých zemí

Kurz navazuje na povinný předmět z 1. ročníku „vývoj stavitelství a architektury“. Cílem je prohloubit znalosti o sociálně - kulturním kontextu historických staveb, struktuře krajiny a osídlení v českých zemích v proměnách od pravěku do počátku industriální revoluce. Výklad sleduje typologii sociálních subjektů a jejich typických sídel (hrady, tvrze, zámky, chrámy, kláštery, domy, města, vesnice, panství) v evropských souvislostech, podle ideových kánonů, ale také v reálném provozu a v kontaktu s krajinou. Přibližuje kulturně - historické hodnoty českých zemí, otázky jejich obnovy a revitalizace památek.

[1]  Hlavní příručkou jsou Dějiny hmotné kultury (ve čtyřech dílech, 1985-1995) pod redakcí Josefa Petráně, dále pak odborné encyklopedie z nakladatelství Libri věnované jednotlivých typům památek: Encyklopedie českých hradů (poslední vydání 2005), Encyklopedie českých klášterů (1995), Encyklopedie českých zámků (2006).

Právo (všeobecné)


Rétorika

Cílem výuky je osvojení a zlepšení dovedností mluveného projevu, potřebných pro úspěšnou profesionální komunikaci absolventů. Studium by jim mělo pomoci rozvinout kulturu a účinnost projevu verbálního i nonverbálního a odstranit případné psychické zábrany při veřejném vystupování tak, aby byli schopni si vybudovat příznivý osobní image. Patřičné dovednosti si studenti mohou vyzkoušet formou praktického nácviku individuálně i ve skupinách formou etud a komunikačních her. Znalosti a zkušenosti takto získané mohou využít nejenom na profesionálním poli.

[1]  Schmidtová, M.: Rétorika cvičení. Praha, ČVUT 2005
[2]  Buchtová, B.: Rétorika. Praha, Grada Publishing 2005
[3]  Lewis, D. Tajná řeč těla. Praha, East Publishing 2004
[4]  Hierhold, E.: Rétorika a prezentace. Praha, Grada kterékoli vydání
[5]  Svobodová, M.: Mluv, mluv, zajímáš mne. Praha, Pragoeduca 2002
[6]  Tegze, O.: Neverbální komunikace. Brno, Computer Press 2008

Sociologie a personalistika

Uspořádání pracovní organizace, sociální systém firmy. Řízení a vedení lidí v závislosti na typu organizace a kvalitě pracovní síly, význam lidských zdrojů. Osobnost managera z hlediska vedení lidí. Podniková kultura, analýza pracovního místa. Metoda získávání pracovníků, pracovní a sociální adaptace. Pracovní skupiny, systém pozic a rolí v organizaci, konflikty. Hodnocení a odměňování pracovníků. Personální útvary a poradenské firmy.

[1]  Bedrnová, E., Nový,I., a kol. Psychologie a sociologie řízení, Praha 2002
[2]  Armstrong, M., Řízení lidských zdrojů, Praha 1999
[3]  Armstrong, M., Personální management, Praha 1999
[4]  Čakrt, M., Kdo jsem já, kdo jste vy, Praha 1996

Social sciences

The course focuses on the current isssues of philosophy and sociology. Emphasis is laid on the latest results of social research into the problems science and technology. The selected topics of innovation studies are also included. The modern societies are increasingly profiled by science and technology. In this context, such concepts as information- or knowledge society are analysed. The new technological challenges and risks are identified.

[1]  Berger, Peter L, and Thomas Luckmann. 1967. The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge. New York: Anchor Books.
[2]  Geertz, Clifford. 1973. The Interpretation of Cultures; Selected Essays. New York: Basic Books.
[3]  Foucault, Michel. 1994. The Order of Things; an Archaeology of the Human Sciences. New York: Vintage Books.
[4]  Yonay, Yuval P. 1998. The Struggle Over the Soul of Economics: Institutionalist and Neoclassical Economists in America Between the Wars. Princeton, N.J: Princeton University Press.
[5]  

Společensko vědní seminář

Cílem předmětu je porovnávání současného procesu světové globalizace s vývojem událostí posledních dvou staletí v Evropě. Politický a sociálně-ekonomický vývoj tohoto období a mezinárodní vztahy jsou interpretovány s důrazem na evropskou integraci. Úvodní slovo k seminářům je zaměřeno na studenty s orientací technického myšlení, bez >biflování< nějakých dat. Pozornost je věnována také soužití (nebo boji?) rozdílných kultur a náboženství v současném světě; seminář se nevyhýbá ani ožehavým tématům – jako je např. 11/09/01 a jeho důsledkům.

[1]  Cameron Rondo, Stručné ekonomické dějiny světa. Od doby kamenné do současnosti. Praha 1996

Základy vědeckých postupů

[1]  Česal, J., Liška, V.: Vědecké psaní a prezentace. Proffesional Publishing, Praha 2007. ISBN 978-80-86946-30-6

Základy ekonomické teorie

Obsahem předmětu jsou základní ekonomické pojmy a souvislosti. Skládá se z obecného úvodu do ekonomické teorie, kde jsou řešeny především otázky předmětu, metod zkoumání a obsahová stránka nabídky, poptávky a tržního mechanismu. Hlavní důraz je položen na mikroekonomickou část, kde je probírána jak oblast teorie spotřebitele, tak i teorie firmy. Dále jsou probírány základní parametry teorie výrobních faktorů. Makroekonomická část se zabývá měřením makroekonomických veličin, problematikou peněžního trhu, inflací, nezaměstnaností, hospodářskou politikou a základními pojmy světové ekonomiky. Osnova výuky: 1. Úvod do studia - základní pojmy, předmět ekonomické teorie. 2. Základní elementy trhu, nabídka, poptávka, tržní mechanismus. Elasticita poptávky a nabídky. 3. Teorie spotřebitele, měření užitku, spotřebitelská volba, rovnováha spotřebitele. 4. Teorie firmy – produkční funkce, náklady, příjmy, ekonomický a účetní zisk firmy. Rovnováha firmy. 5. Firma na dokonale konkurenčním trhu. Nedokonalá konkurence. 6. Trhy výrobních faktorů – trh půdy, trh práce a trh kapitálu. 7. Agregátní poptávka a agregátní nabídka. Měření makroekonomických veličin. 8. Peníze a peněžní trh. Funkce centrální emisní banky. 9. Inflace a nezaměstnanost. Příčiny, důsledky, Phillipsova křivka. 10. Hospodářský cyklus. Podstata a cíle hospodářské politiky. Typy hospodářské politiky. 11. Nástroje hospodářské politiky. Fiskální, monetární, důchodová a zahraničně-obchodní hospodářská politika. 12. Základní pojmy mezinárodní ekonomie. Mezinárodní ekonomická integrace. 13. Globalizace a trvale udržitelný rozvoj – základní pojmy. . Informace ke kombinované nebo distanční formě

[1]  Liška, V. a kol.: Ekonomie pro techniky. 3. vydání. Praha, Professional Publishing 2009. ISBN 978-80-7431-005-8 Holman, R.: Ekonomie. 4. vydání. Praha, C. H. Beck 2005. ISBN 80-7179-891-6

Základy práva

Úvod do právní kultury. Původ práva, pojem práva. Systém práva, právní odvětví. Subjekty práva, forma, obsah a předmět práva. Morálka a právo, právní vědomí. Tvorba práva, právní zákonodárství. Ústavní právo, dělba moci, územní samospráva. Právní skutečnosti a jejich druhy. Právní úkony, smlouvy.fff

[1]  Liška, V., Fiala, Z.: Právo pro techniky, Praha 2008
[2]  Knapp, V.: Teorie práva. C.H. Beck, Praha 1995, Gerloch, A., Hřebejk, J., Zoubek, V.: Ústavní systém České republiky, Kolektiv: Občanské právo hmotné. Codex Bohemia, 2. vyd., Praha 1998 ,

Economic theory

Základní ekonomické pojmy, poptávka, nabídka, tržní rovnováha. Racionální spotřebitelská volba, elasticita poptávky. Firma a produkční funkce v krátkém a dlouhém období. Náklady v krátkém a dlouhém období. Dokonalá a monopolistická konkurence, oligopol, monopol. Trhy výrobních faktorů. Veřejné statky. Úvod do makroekonomie. Makroekonomické agregáty.

[1]  Microeconomics and behavior. Robert H. Frank, McGraw-Hill (kterékoli vydání)
[2]  Economics. Paul Samuelson, McGraw-Hill (kterékoli vydání)

Komunikační dovednosti

Cílem předmětu je vybavit posluchače stavebních oborů komunikačními dovednostmi, které jim umožní prezentovat jejich myšlenky, projekty a vize jasně, srozumitelně a kultivovaně. Výuka se zaměřuje na formální stránku profesního vystupování a tvorby odborných písemných prací. Studenti se učí vyjadřovat způsobem, který odpovídá záměru komunikace v závislosti na obsahu, na cílové skupině posluchačů nebo čtenářů a na způsobu sdělování. Předmět poskytuje tzv. „měkké dovednosti", které nelze zahrnout přímo do vlastní odborné kvalifikace. Reaguje na měnící se trh práce s novými požadavky. Pomáhá absolventům k lepšímu prosazení a uplatnění při vstupu do profesního života.

[1]  Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J.: Jak napsat odborný text. Praha, LEDA kterékoli vydání
[2]  Hospodářová, I.: Prezentační dovednosti. Praha, Alfa Publishing 2004
[3]  Hospodářová, I.: Veřejná prezentace od A do Z. Praha, Expertis 1997
[4]  Liška, V.: Diplomová práce zpracování a obhajoba. Praha, Ivo Ulrych -Růžičkův statek kterékoli vydání
[5]  Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci. Olomouc, Votobia 1977
[6]  Pease, A.: Řeč těla. Portál, Praha 2001
[7]  Šesták, Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Praha, Academia 2000

Legislativa stavebnictví a ŽP

Úvod do stavebního práva. Přehled stavebního zákona. Umisťování a povolování staveb. Terénní úpravy, užívání staveb, kolaudace a změna užívání, údržba a odstraňování staveb. Sankce ve výstavbě, vyvlastnění, stavební úřady. Pracovní právo. Památková péče. Správní právo, činnost veřejné správy. Právní prostředky životního prostředí. Ochrana vod, půdy, přírody, krajiny, lesa, ovzduší. Ekologicko právní zodpovědnost.

[1]  JUDr. I. Pourová: Nové stavební právo, vysokoškolské skriptum, ČVUT 2008
[2]  Doležal, J., Mareček, J., Vobořil, O.: Stavební zákon v teorii a praxi. Praha 2006, Drobník, J., Damohorský, M.: Zákony k ochraně životního prostředí. Praha 2006

Psychologie manažera a týmová práce

Základy manažerské psychologie a typy osobností manažera - styly vyjednávání. Self - management ( relaxace a psychohygiena). Koučování - praktický výcvik

[1]  Jay,R., Templář,R., Velká kniha manažerských dovedností, Praha 2002
[2]  Jarošová, E., a kol., Trénink sociálních a manažerských dovedností , Praha 2001
[3]  Mikulaštík, M., Manažerská psychologie, Praha 2007

Právo

Předmět je koncipován jako úvod do práva. Posluchači jsou seznámeni s původem práva ve společnosti, velkými právními systémy a systémem práva v České republice.Pozornost je věnována zejména pramenům práva, tvorbě práva, základům ústavního práva, správního práva, občanského práva a principům územní samosprávy. Na znalosti osvojené si v tomto předmětu v počátcích studia na fakultě pak navazuje v magisterském studiu specializovaný předmět - legislativa ve stavebnictví.

[1]  Knapp.V.: Teorie práva, C.H.Beck,1995
[2]  -Varvařovský.P.: Základy práva, ASPI,a.s., 2009
[3]  -Ústava České republiky

Psychologie a sociologie

[1]  Mareš, J.: Styly učení u žáků a studentů. Praha, Portál 1998
[2]  Plháková, A.: Učebnice obecné psychologie. Praha, Academia 2008
[3]  Reichel, J.: Kapitoly systematické sociologie. Praha, Grada 2008
[4]  Atkinson, Atkinsonová: Psychologie. Victoria Publishing, Praha 1995
[5]  Giddens, A.: Sociologie. Argo, Praha 1999
[6]   Keller, J.: Úvod do sociologie. Slon, Praha 1999

Science,Technology and Human Values

How do scientist produce scientific knowledge? How is the latter demarcated from other types of knowledge in society? Why do the optimal technological solutions fail to spread? How do politics and economics contribute to the agenda of science and technology? How are science and technology responsible to ethical and developmental concerns? This reading-intensive seminar is designed to raise awareness of engineering students to these and similar questions. Students are invited to thoroughly study the problems addressed by the assigned readings and offer their own, informed perspective on them. Contents: 1. Introduction, course overview 2. Boundary Work in Science 3. Technology and Economics 4. Science and Politics 5. Science, Technology, and War 6. Laboratory and Ethnomethodology of Science 7. Technology of Human Bodies 8. Science and Sustainable Development 9. Gender Perspective on Science 10. Ethics for Science and Technology 11. Social movements in Science and Technology 12. Science in the 21st Century 13. Revision of covered topics, course evaluation For a successful completion of the course, attendance, participation, and in-class presentation (or a critical commentary in writing on a selected text) are required.

[1]  Gieryn, Thomas F. 1999. Cultural Boundaries of Science: Credibility on the Line. Chicago: University of Chicago Press.
[2]  Haraway, Donna Jeanne. 1991. Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature. New York: Routledge.
[3]  Knorr-Cetina, Karin. 1999. Epistemic Cultures: How the Sciences Make Knowledge. Cambridge: Harvard University Press.
[4]  Latour, Bruno. 1987. Science in Action: How to Follow Scientists and Engineers Through Society. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
[5]  MacKenzie, Donald and Judy Wajcman, eds. 1985; 1995, 2nd ed. The Social Shaping of Technology: How the Refrigerator Got its Hum. Pennsylvania: Open University Press.

Správní právo

Cílem předmětu správní právo je připravit posluchače na budoucí profesní i občanskou komunikaci s orgány veřejné správy, seznámení s právy, ale i s odpovědností. Výuka je zaměřena na aplikaci celého souboru zákonů. Student bude mít možnost si osvojit strukturu a vztahy orgánů veřejné správy, základní právní předpis správního práva - správní řád, a dále se seznámí zejména s legislativou v oblasti stavebnictví, s právem na informace ve veřejné správě, s otázkou náhrady škody nebo jiné újmy ve veřejné správě a s principy soudního přezkumu správních rozhodnutí. V rámci výuky budou probírány praktické příklady z praxe.

[1]  -Hendrych, D.: Správní právo, Obecná část, C.H.Beck, Praha, 2006
[2]  -zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
[3]  -zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Veřejná správa a samospráva

Právní předpisy na úseku veřejné správy a samosprávy. Pojem správního práva, druhy veřejné správy. Správní akty a jejich členění. Právní postavení obcí. Majetek obcí. Vyšší správní a samosprávné celky.

[1]  Správní řád
[2]  JUDr. I. Pourová: Nové stavební právo, vysokoškolské skriptum, ČVUT 2008

Evropská integrace

Základním cílem předmětu je nalézat rozhodující prvky historického vývoje, jež byly utvářeny od Vídeňského kongresu v roce 1815 na základě geostrategického určení mocností. Přednášky jsou dále zaměřeny na zahraničně-bezpečnostní systém vytvořený Bismarckem, Versailleskou soustavu, rozdělení Evropy železnou oponou, studenou válku v období bipolárního světa až k mocenskému rozložení sil po 11/09/2001. Zdůrazněny jsou tendence k integraci Evropy v druhé polovině dvacátého století až po vstup ČR do Evropské unie v roce 2004.

[1]  Slaný, Antonín. Makroekonomická analýza a hospodářská politika. 1. vyd.
[2]   Praha : C. H. Beck, 2003. 380 s. EU 22. ISBN 80-7179-738-3. info
[3]  
[4]   GRADA: Evropská integrace a ČR,978-80-247-2849-0
[5]  
[6]   Česká republika v Evropské unii -- členství, přínosy, výzvy
[7]   Autor: Miloslav Had a kolek. 9788072016112; 2006

Praktikum digitální fotografie

Možnosti nastavení rozlišení fotoaparátu. Expozice, kompozice obrazu. Přenos souborů fotografií do počítače. Archivování digitálních fotografií.Tisk fotografií. Odesílání fotografií e-mailem. Úpravy fotografií pomocí softwaru.


Selfmanagement

Orientace v typologii osob, komunikaci a řeči těla. Poznání sebe sama v oblasti vystupování a vlastní image. Zvládnutí části manažerských dovedností a to především v řízení porad týmů. Výuka v komunikaci, managementu a řízení času. Studenti budou na cvičeních natáčeni kamerou a okamžitě bude konkretizován postup zlepšení svého vystupování.

[1]  1)Amstrong.M.,Personální management. 1.vydání. Praha: Victoria Publishing, 1999. 963 s. ISBN 80-7169-614-5.
[2]  2)Foot M.,Hook C. Personalistika. 1.vydání. Praha:Computer Press., 2002. 462 s.ISBN 80-7226-515-6
[3]  3)Hroník, F.Jak se nespálit při výběru zaměstnanců. 1.vydání. Brno: Computer Press, 1999. 311 s. ISBN 80-7226-161-4
[4]  4)Koontz,H.,Weihrich.H.Management. 1.vydání. Praha: Victoria Publishing,1993. 447 s. ISBN 80-85605-45-7.
[5]  5)Košťan.P.,Šuleř.O. Firemní strategie.1.vydání.Praha:Computer Press.2002.124 s.ISBN 80-7226-657-8.
[6]  6)Kotler, P. Marketing management. 1.vydání. Praha: Victoria Publishing, 1992. 790 s. ISBN 80-85605-08-2
[7]  7)Matějka M.,Vidlař P. Vše o přijímacím pohovoru. 1.vydání. Praha: Grada Publishing , s.r.o. 2002. 193 s. ISBN 80-247-0215-0
[8]  8)Milkovich,G.T.,Boudreau, J.W. Řízení lidských zdrojů. 1 .vydání.Praha:Grada a.s.,1993. 930 s. ISBN 80-85623-29-3
[9]  9)Montag P., Assessment Centre. 1.vydání.Praha:Nakladatelství PRAGOEDUCA.2002.92 s.ISBN 80-7310-004-5
[10]  10)Nejedlý J. a kolektiv, Ochrana osobních údajů v oblasti nabízení obchodu a služeb, direkt marketingu a cestovního ruchu. MAG CONSULTING, s.r.o.,2002,68s.
[11]  11)Parker R.C.Profesionální design v reklamě.1 vydání. Brno:SoftPress s.r.o.2000. 304 s.ISBN 80-902824-0-7
[12]  12)Paulík K.,Gruber D.Trénink radosti. 2. Vydání.Ostrava:REPRONIS.2001.161 s.ISBN 80-86122-74-3
[13]  13)Peters TJ.,Waterman jr.R.H. Hledání dokonalosti.1.vydání.Praha: Nakladatelství Svoboda-Libertas.1993. 294 s.ISBN 80-205-0313-7
[14]  14)Prokopenko,J.,Kubr, M. a kolektiv. Vzdělávaní a rozvoj manažerů. 1 vydání.Praha:Grada Publishing. 1966.660 s. ISBN 80-7169-250-6.
[15]  15)Schultz D.E.Moderní reklama umění zaujmout.1.vydání.Praha:Grada Publishing,s.r.o.,1995,668 s.ISBN 80-7169-062-7
[16]  16)Souček, Z.,Určení strategických cílů.1 vydání. Praha: Pragoconsult, inženýrský a poradenský podnik. 1990. 6 s. SV 397 62 90
[17]  17)Stýblo,J. Human Management.1 vydání.Bělá pod Bezdězem:Nakladatelství Máchova kraje, 2001.111 s.
[18]  18)Šuleř,O. Manažerské techniky.1.vydání. Olomouc:Rubico,s.r.o., 1995. 225 s. ISBN 80-85839-06-7.
[19]  19)Wareham,J. Tajemství lovce mozků. 1.vydání.MANAGEMENT PRESS, Ringier ČR,a.s.Praha 1997. 164 s.ISBN 80-85943-27-1
[20]  20)Ždímal, M.Příručka terénního poradenství. 1. Vydání. Ostrava:AKS,s.r.o.,1992

Aplikovaná teorie ceny

Předmět představuje středně pokročilý kurz teorie ceny, jež zejména prostřednictvím řešení praktických problémů a příkladů seznamuje studenty s vybranými mikroekonomickými tématy, jakými jsou: analýza nabídky a poptávky, teorie spotřebitelské racionální volby, analýza nákladů, teorie výroby, trhy výrobních faktorů, všeobecná rovnováha a blahobyt. Cílem kurzu je naučit studenty logickému uvažování nad ekonomickými problémy a hledání souvislostí mezi ekonomickými jevy. Řešené příklady mají nejenom zjednodušit a přiblížit komplikované ekonomické skutečnosti, ale jsou také východiskem pro správnou analýzu ekonomických problémů a prostředkem k vyvozování správných závěrů o ekonomických jevech. Osnova předmětu: 1. Základní ekonomické pojmy. Předmět a metody mikroekonomického zkoumání. 2. Nabídka, poptávka, tržní rovnováha, komparativní statika. 3. Teorie spotřebitele. Preference, užitek a rovnováha spotřebitele. 4. Individuální a tržní poptávka. Substituční a důchodový efekt změny ceny. Význam elasticity nabídky a poptávky. 5. Teorie výroby. Produkční funkce, náklady a zisk. Výroba v dlouhém a krátkém období. 6. Firma v dokonalé konkurenci. Předpoklady dokonalé konkurence, náklady, maximalizace zisku. 7. Nedokonalá konkurence. Monopol, cenová diskriminace monopolu, maximalizace zisku. Monopson. 8. Oligopol. Modely duopolu – Cournotův, Bertrandův a Stackelbergův model. Analýza oligopolu pomocí teorie her. 9. Monopolistická konkurence. Maximalizace zisku v krátkém a dlouhém období. 10. Trhy výrobních faktorů. Ceny na trzích výrobních faktorů. Trh kapitálu. 11. Trh půdy. Trh práce v dokonalé a nedokonalé konkurenci. 12. Externality – vlastnická práva, Coaseho teorém, Pigouova daň. 13. Všeobecná ekonomická rovnováha a tržní efektivnost.

[1]  Holman, R.: Mikroekonomie-středně pokročilý kurz. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-862-0
[2]  Jurečka, V. a kol.: Mikroekonomie. 1. vydání. Praha: Grada 2010. ISBN 978-80-247-3259-6
[3]  Hořejší, B?.(et.al.): Mikroekonomie. 5.vydání. Praha: Management Press 2010. ISBN 978-80-7261-218-5

Komparativní dějiny (Česko a Evropa)

Cílem kurzu je zaměření na interpretační otázky ve vztahu k národním dějinám a k jejich evropskému kontextu. Analyzuje spoluúčast českých zemí na vývojových trendech, ale srovnává také různá výkladová pojetí a deformující stereotypy, jak byla tradována např. v česko – německých vztazích. Výklad přibližuje původní zdroje evropanství (antika a křesťanství), zapojení Čech do středověkých univerzalistických struktur, dějinné postavení husitské revolty, specifika nadnárodní habsburské monarchie v době raného novověku, genezi občanské společnosti a počátky nacionalismu, modernistický typ koncepce společnosti u TGM (i s rolí techniky), totalitární jevy a režimy, strukturální důsledky komunistické diktatury, poválečný integrační proces v západní Evropě, problémy transformačního procesu v ČR.

[1]  Souvislou řadu knih mapující české dějiny v evropském kontextu tvoří Velké dějiny zemí Koruny české (od 2000). K pochopení autentického pojetí české evropanské politiky náleží dílo T. G. Masaryka Nová Evropa (nové vydání 1994), event. Světová revoluce (2005), a dále řada knih věnovaných období komunistického režimu; např. P. Pithart, Osmašedesátý (1990), J. Suk, Labyrintem revoluce (2009).

Dramatické techniky v komunikaci

Nový předmět Dramatické techniky v komunikaci je veden formou dramatických cvičení a moderních psychologických her. Umožní studentům skrze jejich vlastní dosavadní zkušenosti objevovat nové souvislosti mezi jevy, fakty, událostmi a sociálními procesy. Posílí imaginativní myšlení a tvůrčí schopnosti. Rozvine komunikativnost, kompetence k řešení problémů, sociální a personální kompetence.

[1]  Gross, S. F.: Vztahová inteligence. Praha, Management Press 2000
[2]  Harris, T.: Já jsem OK, ty jsi OK. Praha, Pragma 2002
[3]  Křivohlavý, J.: Jak zvládat stres. Praha, Grada-Avicenum 1994
[4]  Plamínek, J. : Konflikty a vyjednávání. Praha, Grada 2009
[5]  Vybíral, Z.: Psychologie komunikace. Praha, Portál 2009

Etika a filosofie

Kurz má poskytnout základní přehled o nejvýznamnějších filosofických a etických koncepcích z hlediska historického i z hlediska aktuálních výzev současného světa. „Historická“ část přednášek sleduje vývoj filosofického a etického myšlení v kontextu kulturních a civilizačních přeměn od starověku po současnost. Druhá část je věnována filosofickým a etickým souvislostem moderní vědy, techniky a ekologie, tedy oblastí klíčových pro budoucí profesní i občanský život studentů technické univerzity.

[1]  [1] Stoerig H. J. (1991), Malé dějiny filosofie, Zvon, Praha.
[2]  [2] Kohák E. (1993), Člověk, dobro a zlo, Ježek, Praha.
[3]  [3] Jonas H. (1998), Princip odpovědnosti, Oikúmené, Praha.

Grafické zpracování prezentací

Prakticky každý student, vědecký či odborný pracovník se dnes setká s nutností prezentovat svoji práci v tištěné či elektronické podobě. K tomuto úkolu přistupuje velmi často bez jakýchkoli předběžných znalostí. Tento intuitivní postup vede mnohdy k výsledkům, které mohou celou práci znehodnotit chybami, které si autor prezentace vůbec neuvědomuje. V semináři se proto bude probírat práce s písmem a zásady správné typografie, použití barev, barevné prostory, využití obrazu (fotografie, grafy, ilustrace), plocha (prostor) a základy kompozice. Pozornost bude věnována i analýze informací v souvislosti s designem. Studenti se rovněž seznámí s různými možnostmi prezentací a jejich přípravou z technologického hlediska. Část semináře bude věnována seznámení s programy Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop (čásečně i Adobe Acrobat a PowerPoint). Pozornost bude věnována formátu PDF a flash a jejich širokým možnostem pro kvalitní elektronické prezentace a publikování. Získané znalosti budou aplikovány při tvorbě seminárních prací v tištěné nebo digitální podobě. Seminární práce budou vycházet z praktických potřeb studentů nebo budou zadány pouze pro potřeby semináře.

[1]  Praktická typografie - Pavel Kočička, Filip Blažek; Computer
[2]  Press 2000
[4]  Typografický manuál - Vladimír Beran a kol.; Kafka design 1999
[6]  Grafická úprava tiskovin - Bohuslav Blažej; SPN 1990
[8]  Krásné písmo I a II - František Muzika; SNKLU 1963, Paseka
[10]  Typographia 1, 2, 3 - Oldřich Hlavsa; SNTL 1976, 1981, 1986
[11]  Počítačová grafika a design - Tomáš Tůma; Computer Press 2007
[13]  Design publikací - Lakshmi Bhaskaranová; Slovart 2007
[15]  Grafický design v praxi - David Dabner; Slovart 2004

Praktická hospodářská politika

V úvodu předmětu se posluchači seznámí s vymezením pojmu hospodářská politika. Na jedné straně je to souhrn cílů, nástrojů a opatření státu, kterými zasahuje do ekonomiky, tj. praktická činnost; na druhé straně je hospodářská politika teoretickou disciplínou, jež má svůj předmět zkoumání, pojmový aparát, základní kategorie a zákonitosti. Studium a pochopení nástrojů hospodářské politiky je podmíněno zvládnutím základního teoretického rámce – vymezeny jsou proto cíle, nástroje, nositele hospodářské politiky, jakož i její teoretické zdroje. V rámci makroekonomické hospodářské politiky – jejímž hlavním cílem je dosáhnout určitých parametrů makroekonomických agregátů – je podrobně charakterizována fiskální, monetární, zahraničně-obchodní a měnová hospodářská politika a důchodová politika. Pozornost je zaměřena na zvládnutí různých teoretických přístupů, ale i na vysvětlení transmisního mechanismu jednotlivých politik. Kromě obecných principů jsou vždy charakterizovány konkrétní dosahy určitých opatření prováděných v rámci české ekonomiky i v širším rámci Evropské unie. V rámci mikroekonomické hospodářské politiky je rozebrána strukturální a sociální hospodářská politika a politika ochrany hospodářské soutěže. V závěru kurzu je stručně charakterizován vývoj praktické hospodářské politiky ve vybraných státech. Osnova předmětu: 1. Pojem hospodářská politika, cíle, nositele a nástroje hospodářské politiky. 2. Teoretické zdroje hospodářské politiky. Hospodářsko-politické koncepce. 3. Tradiční makroekonomické cíle hospodářské politiky. Měření výkonnosti ekonomiky. Inflace a nezaměstnanost. 4. Ekonomická rovnováha v klasickém modelu. 5. Fiskální hospodářská politika. Veřejné rozpočty a rozpočtové deficity. 6. Keynesiánský přístup k fiskální politice. Model pod úhlem 45 stupňů. 7. Monetární hospodářská politika. 8. Vztah monetární a fiskální hospodářské politiky. Mechanismus působení fiskální a monetární politiky v modelu IS-LM. 9. Důchodová hospodářská politika. Sociální politika. Vztah hospodářské a sociální politiky. 10. Vnější hospodářská politika. 11. Mikroekonomická hospodářská politika – politika ochrany hospodářské soutěže, strukturální politika. 12. Vývoj praktické hospodářské politiky ve vyspělých tržních ekonomikách. 13. Ekonomická integrace a hospodářská politika. Hospodářská politika a Evropská unie.

[1]  Kliková, Ch. - Kotlán,I.: Hospodářská politika. 1. vydání. Ostrava, SOKRATES 2003. ISBN 80-86572-04-8
[2]  Slaný, A. a kol.: Makroekonomická analýza a hospodářská politika. 1. vydání. Praha, C.H. Beck 2003. ISBN 80-7179-738-3
[3]  Žák, M.: Hospodářská politika. 1. vydání. Praha, VŠE 2007. ISBN 978-80-86730-04-2

Institucionální ekonomie

Cílem předmětu je seznámit posluchače s vývojem ekonomického myšlení od starověku až po současnost, s důrazem na vazby k institucionální ekonomii. Úvod je věnován filosofickému a ekonomickému myšlení antického světa, pak se věnujeme klasické ekonomické teorii, monetarismu , neoklasické syntéze a soudobým teoriím. V další části přednášek je vysvětlen základní koncept institucionální ekonomie, základní pojmy a její vývoj. Analyzujeme fungování trhu z pohledu institucionální ekonomie (v porovnání s neoklasickou ekonomií). Dále jsou probírány pojmy instituce (v užším a širším pojetí), vlastnická práva, Coaseho teorém, asymetrické informace (vč. morální hazard a nepříznivý výběr) a teorie her.

[1]  Mlčoch, L.: Institucionální ekonomie, Karolinum, Praha 2005.
[2]  Voigt, S.: Institucionální ekonomie, Alfa, Brno 2009.
[3]  
[4]  

Kulturní dějiny českých zemí

Kurz navazuje na povinný předmět z 1. ročníku „vývoj stavitelství a architektury“. Cílem je prohloubit znalosti o sociálně - kulturním kontextu historických staveb, struktuře krajiny a osídlení v českých zemích v proměnách od pravěku do počátku industriální revoluce. Výklad sleduje typologii sociálních subjektů a jejich typických sídel (hrady, tvrze, zámky, chrámy, kláštery, domy, města, vesnice, panství) v evropských souvislostech, podle ideových kánonů, ale také v reálném provozu a v kontaktu s krajinou. Přibližuje kulturně - historické hodnoty českých zemí, otázky jejich obnovy a revitalizace památek.

[1]  Hlavní příručkou jsou Dějiny hmotné kultury (ve čtyřech dílech, 1985-1995) pod redakcí Josefa Petráně, dále pak odborné encyklopedie z nakladatelství Libri věnované jednotlivých typům památek: Encyklopedie českých hradů (poslední vydání 2005), Encyklopedie českých klášterů (1995), Encyklopedie českých zámků (2006).

Rétorika

Cílem výuky je osvojení a zlepšení dovedností mluveného projevu, potřebných pro úspěšnou profesionální komunikaci absolventů. Studium by jim mělo pomoci rozvinout kulturu a účinnost projevu verbálního i nonverbálního a odstranit případné psychické zábrany při veřejném vystupování tak, aby byli schopni si vybudovat příznivý osobní image. Patřičné dovednosti si studenti mohou vyzkoušet formou praktického nácviku individuálně i ve skupinách formou etud a komunikačních her. Znalosti a zkušenosti takto získané mohou využít nejenom na profesionálním poli.

[1]  Schmidtová, M.: Rétorika cvičení. Praha, ČVUT 2005
[2]  Buchtová, B.: Rétorika. Praha, Grada Publishing 2005
[3]  Lewis, D. Tajná řeč těla. Praha, East Publishing 2004
[4]  Hierhold, E.: Rétorika a prezentace. Praha, Grada kterékoli vydání
[5]  Svobodová, M.: Mluv, mluv, zajímáš mne. Praha, Pragoeduca 2002
[6]  Tegze, O.: Neverbální komunikace. Brno, Computer Press 2008

Sociologie a personalistika

Uspořádání pracovní organizace, sociální systém firmy. Řízení a vedení lidí v závislosti na typu organizace a kvalitě pracovní síly, význam lidských zdrojů. Osobnost managera z hlediska vedení lidí. Podniková kultura, analýza pracovního místa. Metoda získávání pracovníků, pracovní a sociální adaptace. Pracovní skupiny, systém pozic a rolí v organizaci, konflikty. Hodnocení a odměňování pracovníků. Personální útvary a poradenské firmy.

[1]  Bedrnová, E., Nový,I., a kol. Psychologie a sociologie řízení, Praha 2002
[2]  Armstrong, M., Řízení lidských zdrojů, Praha 1999
[3]  Armstrong, M., Personální management, Praha 1999
[4]  Čakrt, M., Kdo jsem já, kdo jste vy, Praha 1996

Společensko vědní seminář

Cílem předmětu je porovnávání současného procesu světové globalizace s vývojem událostí posledních dvou staletí v Evropě. Politický a sociálně-ekonomický vývoj tohoto období a mezinárodní vztahy jsou interpretovány s důrazem na evropskou integraci. Úvodní slovo k seminářům je zaměřeno na studenty s orientací technického myšlení, bez >biflování< nějakých dat. Pozornost je věnována také soužití (nebo boji?) rozdílných kultur a náboženství v současném světě; seminář se nevyhýbá ani ožehavým tématům – jako je např. 11/09/01 a jeho důsledkům.

[1]  Cameron Rondo, Stručné ekonomické dějiny světa. Od doby kamenné do současnosti. Praha 1996

Základy ekonomické teorie

Obsahem předmětu jsou základní ekonomické pojmy a souvislosti. Skládá se z obecného úvodu do ekonomické teorie, kde jsou řešeny především otázky předmětu, metod zkoumání a obsahová stránka nabídky, poptávky a tržního mechanismu. Hlavní důraz je položen na mikroekonomickou část, kde je probírána jak oblast teorie spotřebitele, tak i teorie firmy. Dále jsou probírány základní parametry teorie výrobních faktorů. Makroekonomická část se zabývá měřením makroekonomických veličin, problematikou peněžního trhu, inflací, nezaměstnaností, hospodářskou politikou a základními pojmy světové ekonomiky. Osnova výuky: 1. Úvod do studia - základní pojmy, předmět ekonomické teorie. 2. Základní elementy trhu, nabídka, poptávka, tržní mechanismus. Elasticita poptávky a nabídky. 3. Teorie spotřebitele, měření užitku, spotřebitelská volba, rovnováha spotřebitele. 4. Teorie firmy – produkční funkce, náklady, příjmy, ekonomický a účetní zisk firmy. Rovnováha firmy. 5. Firma na dokonale konkurenčním trhu. Nedokonalá konkurence. 6. Trhy výrobních faktorů – trh půdy, trh práce a trh kapitálu. 7. Agregátní poptávka a agregátní nabídka. Měření makroekonomických veličin. 8. Peníze a peněžní trh. Funkce centrální emisní banky. 9. Inflace a nezaměstnanost. Příčiny, důsledky, Phillipsova křivka. 10. Hospodářský cyklus. Podstata a cíle hospodářské politiky. Typy hospodářské politiky. 11. Nástroje hospodářské politiky. Fiskální, monetární, důchodová a zahraničně-obchodní hospodářská politika. 12. Základní pojmy mezinárodní ekonomie. Mezinárodní ekonomická integrace. 13. Globalizace a trvale udržitelný rozvoj – základní pojmy. . Informace ke kombinované nebo distanční formě

[1]  Liška, V. a kol.: Ekonomie pro techniky. 3. vydání. Praha, Professional Publishing 2009. ISBN 978-80-7431-005-8 Holman, R.: Ekonomie. 4. vydání. Praha, C. H. Beck 2005. ISBN 80-7179-891-6

Communication skills

The students will learn to independently write papers and to present them in public.

[1]  Nancy Martin-Young - Communication Skills in the Workplace, CEI Newsletter, 1996
[2]  Štěpaník J.: Umění jednat s lidmi, Grada, 2003
[3]  Hartley M.: Řeč těla v praxi, Portál s.r.o., 2004
[4]  Cliff Atkinson - Beyond Bullet Points: Using Microsoft PowerPoint to Create Presentations That Inform, Motivate, and Inspire, Microsoft Press, 2005
[5]  Černý V.: Řeč těla, Computer Press, 2007
[6]  Matthew McKay PhD - The Communication Skills Book - New Harbinger Publications, 2009
[7]  Matoušková I.: Kompendium z psychologie, BIVŠ, 2009
[8]  Jane Grellier, Veronica Goerke - Communication Skills Toolkit, Fishpond Australia, 2010
[9]  Lisa Dunbar - Effective Communication Skills - New Irections Articles, 2011

Právo

Prehled zakladnich predpisu CR. Ustavni pravo. Obcanske pravo. Obchodni pravo. Autorske pravo. Pracovni pravo. Spravni pravo. Trestni pravo

[1]  Liška, V. Fiala, Z. Právo pro techniky, Praha 2006

Estetika a sociologie

Kurz zahrnuje problematiku umění jako sociálně kulturního a historického jevu. Sleduje vztah estetiky a sociologie, základní estetické kategorie. Konkrétně probírá ikonografii v umění, specifika středověkého umění a pojetí zbožnosti, renesanční smysl pro harmonii, osvícenství a racionalitu v umělecké tvorbě. Soustřeďuje se pak l proměnám v umění v 19. a 20. století a jejich sociologickým souvislostem.

[1] Birnbaum, V.: Vývojové záležitosti v umění. Praha 1987
[2] Waetzolt, W.:Nebojte se umění. Praha 1972
[3] Johnsonovi H. W. ad.: Cesty malířským uměním. Praha 1967.

Etika a filozofie

Obsahem kurzu je strucny historicky prehled nejdulezitejsich koncepci filosofie a etiky z hlediska evropskeho mysleni a kulury. Jednotliva historicka obdobi mysleni - od antiky pres stredovek a novovek az modernim proudum - jsou charakterizovana co do sve podstaty a specifickeho prinosu. Druha cast kurzu je venovana filosofickym a etickym souvislostem moderni vedy, techniky a ekologie, tedy oblasti klicovych pro budouci profesni i obcansky zivot studentu technicke univerzity.

[2]   [1] Stoerig H. J. (1991), Malé dějiny filosofie, Zvon, Praha.
[3]  [2] Kohák E. (1993), Člověk, dobro a zlo, Ježek, Praha.

IZS a ochrana obyvatelstva

Legislativa - zákon o IZS, zákon o krizovém řízení, zákon o požární ochraně a další dotčené předpisy, složky IZS, postavení a úkoly složek IZS, postavení a úkoly právnických a fyzických osob v rámci IZS, operační a informační středisko IZS, řízení a organizace jednotek, prostředky varování a vyrozumění obyvatelstva, zjišťování a označování nebezpečných oblastí, druhy krytů, stavebně technické požadavky na stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené civilní ochranou.

[1]  Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon),Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému,Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, Kratochvílová, D.:Ochrana obyvatelstva (kniha), SPBI, 2005, str.140, ISBN 80-86634-70-1,
[2]  Šenovský, M. a kol.: Integrovaný záchranný systém (kniha), str. 157, ISBN 80-86634-65-5

Komunikační dovednosti

Cílem předmětu je vybavit posluchače stavebních oborů komunikačními dovednostmi, které jim umožní prezentovat jejich myšlenky, projekty a vize jasně, srozumitelně a kultivovaně. Výuka se zaměřuje na formální stránku profesního vystupování a tvorby odborných písemných prací. Studenti se učí vyjadřovat způsobem, který odpovídá záměru komunikace v závislosti na obsahu, na cílové skupině posluchačů nebo čtenářů a na způsobu sdělování. Předmět poskytuje tzv. „měkké dovednosti", které nelze zahrnout přímo do vlastní odborné kvalifikace. Reaguje na měnící se trh práce s novými požadavky. Pomáhá absolventům k lepšímu prosazení a uplatnění při vstupu do profesního života.

[1]  Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J.: Jak napsat odborný text. Praha, LEDA kterékoli vydání
[2]  Hospodářová, I.: Prezentační dovednosti. Praha, Alfa Publishing 2004
[3]  Hospodářová, I.: Veřejná prezentace od A do Z. Praha, Expertis 1997
[4]  Liška, V.: Diplomová práce zpracování a obhajoba. Praha, Ivo Ulrych -Růžičkův statek kterékoli vydání
[5]  Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci. Olomouc, Votobia 1977
[6]  Pease, A.: Řeč těla. Portál, Praha 2001
[7]  Šesták, Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Praha, Academia 2000

Law

Anotace stejná jako 105PRA

[1]  Constitution of CR, Civil Code, Business Code, Labour Code, Penal Code

Psychologie manažera a týmová práce

Základy manažerské psychologie a typy osobností manažera - styly vyjednávání. Self - management ( relaxace a psychohygiena). Koučování - praktický výcvik

[1]  Jay,R., Templář,R., Velká kniha manažerských dovedností, Praha 2002
[2]  Jarošová, E., a kol., Trénink sociálních a manažerských dovedností , Praha 2001
[3]  Mikulaštík, M., Manažerská psychologie, Praha 2007

Právní předpisy při realizaci staveb

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům ucelenou formou dobrý základ pro budoucí orientaci v praxi na úseku stavebního práva. Výklad se bude věnovat zejména formám umísťování a povolování staveb, užívání staveb, odstraňování staveb, vybraným činnostem ve výstavbě, správním deliktům, vyvlastnění a základním pojmům občanského práva, které souvisí se stavební praxí, např. nemovitost, věcná práva, právo stavby, neoprávněná stavba. Nedílnou součástí výkladu je správní řízení, jeho záhájení, dokazování, práva a povinnosti dotčených osob, rozhodnutí, opravné prostředky. Posluchači budou také seznámeni s otázkou odpovědnosti orgánů veřejné správy za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci a jejím řešením.

[1]  Zákon o územním plánování a stavebním řádu - Stavební zákon č. 183/ 2006 Sb.
[3]  Zákoník práce - č. 262/2006 Sb.
[5]  Obchodní zákoník - č. 513/1991 Sb.
[7]  Zákon o úpadku - Insolvenční zákon č. 182/2006 Sb.
[9]  Občanský zákoník - č. 40/1964 Sb.

Právo

Předmět je koncipován jako úvod do práva. Posluchači jsou seznámeni s původem práva ve společnosti, velkými právními systémy a systémem práva v České republice.Pozornost je věnována zejména pramenům práva, tvorbě práva, základům ústavního práva, správního práva, občanského práva a principům územní samosprávy. Na znalosti osvojené si v tomto předmětu v počátcích studia na fakultě pak navazuje v magisterském studiu specializovaný předmět - legislativa ve stavebnictví.

[1]  Knapp.V.: Teorie práva, C.H.Beck,1995
[2]  -Varvařovský.P.: Základy práva, ASPI,a.s., 2009
[3]  -Ústava České republiky

Právo (všeobecné)

Úvod do právní kultury. Systém práva, právní odvětví. Subjekty práva, forma, obsah a předmět práva. Morálka a právo, právní vědomí. Tvorba práva, právní zákonodárství. Ústavní právo, dělba moci, územní samospráva. Právní skutečnosti a jejich druhy. Právní úkony, smlouvy. Pojem správního práva, druhy veřejné správy. Správní akty a jejich členění. Správní delikty řízení, soudnictví. Právní postavení obcí. Majetek obcí. Vyšší správní a samosprávné celky. Právní prostředky ochrany životního prostředí. Ekologicko právní zodpovědnost.

[1]  Liška, V., Fiala, Z.: Právo pro techniky, Praha 2008
[2]  Knapp, V.: Teorie práva. C.H. Beck, Praha 1995, Hendrych, D. a kol.: Správní právo - Obecná část. Praha 1998, Drobník, J., Damohorský, M.: Zákony k ochraně životního prostředí. C.H. Beck, Praha 1998,

Právo 24 (Legislativa ve stavebnictví)

Cílem předmětu je seznámení posluchačů se základy veřejného stavebního práva. Přehled platné právní úpravy. Základní pojmy. Seznámení se systematikou stavebního zákona. Umisťování staveb, zařízení, změny využití území. Povolování staveb, jejich užívání a odstraňování. Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a stavební dozor. Uplatnění autorizovaného inspektora v povolovacích režimech dle stavebního zákona. Vybrané činnosti ve výstavbě. Správní delikty. Vyvlastnění. Součástí přednášek je také výklad správního řádu.

[1]  -Pourová, I.: Nové stavební právo, ČVUT, Praha 2008
[2]  -zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
[3]  -zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě

Psychologie a sociologie

[1]  Mareš, J.: Styly učení u žáků a studentů. Praha, Portál 1998
[2]  Plháková, A.: Učebnice obecné psychologie. Praha, Academia 2008
[3]  Reichel, J.: Kapitoly systematické sociologie. Praha, Grada 2008
[4]  Atkinson, Atkinsonová: Psychologie. Victoria Publishing, Praha 1995
[5]  Giddens, A.: Sociologie. Argo, Praha 1999
[6]   Keller, J.: Úvod do sociologie. Slon, Praha 1999

Stavební legislativa

Cílem předmětu je seznámení posluchačů se základy veřejného stavebního práva. Přehled platné právní úpravy. Základní pojmy. Seznámení se systematikou stavebního zákona. Umisťování staveb, zařízení, změny využití území. Povolování staveb, jejich užívání a odstraňování. Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a stavební dozor. Uplatnění autorizovaného inspektora v povolovacích režimech dle stavebního zákona. Vybrané činnosti ve výstavbě. Správní delikty. Vyvlastnění. Součástí přednášek je také výklad správního řádu.

[1]  Pourová, I.: Nové stavební právo, ČVUT, Praha 2009
[2]  -zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
[3]  -zákon č.500/2004 Sb., správní řád

Společenské vědy, makro a mikroekonomie

Obsahem předmětu je podrobnější rozbor ekonomických pojmů a souvislostí, než jaký studenti získali v rámci studia základů ekonomické teorie. Nejdříve je zopakován stručný úvod do ekonomické teorie, kde jsou akcentovány stěžejní otázky předmětu a metod zkoumání a tržního mechanismu. Hlavní důraz je položen na mikroekonomickou část. Zde je podrobněji probírána jak oblast teorie spotřebitele, tak teorie firmy. V teorii spotřebitele je, na rozdíl od základního kurzu, analyzována podrobně spotřebitelská volba na příkladech teorie mezního užitku. Pozornost je věnována matematickému vyjádření rovnováhy spotřebitele, ale také substitučnímu a důchodovému efektu. Následuje teorie firmy, která se zabývá zvláště problematikou nákladů, výnosů a rovnováhou firmy při volbě mezi vstupy. Důležitou roli sehrává jejich matematické hodnocení včetně grafického vyjadřování fixních a variabilních nákladů a rovnováhy firmy. Dále jsou probírány parametry výrobních faktorů a to zvláště z hlediska vyjadřování a hodnocení pozemkové renty. Také otázky kapitálu a bankovních souvislostí jsou předmětem této části kurzu. V dalších tématech je hlavní důraz kladen na peníze a jejich funkce v tržní ekonomice, především ve vztahu k volitelným předmětům, jakými jsou např. finanční teorie nebo teorie firmy. Makroekonomická část se zabývá na rozdíl od základního kurzu hlubšími souvislostmi základních makroekonomických pojmů a vztahů meizi nimi. Podrobnějším způsobem jsou probírány a diskutovány současné přístupy k řešení makroekonomických otázek. Je vysvětlován zvláště rozdíl pojetí mezi klasickými a keynesiánskými východisky. Dále jsou v v rámci makroekonomických analýz rozebrány a interpretovány jednotlivé kategorie hrubého domácího produktu a jeho derivátů. Detailnější pozornost je věnována metodám výpočtu hrubého domácího produktu a jejich vzájemnému porovnávání. Také otázky inflace, nezaměstnanosti a průmyslového cyklu jsou vysvětleny podrobnějším a současně aktualizovaným způsobem.

[1]  MIKROEKONOMIE a chování, Robert H. FRANK, Svoboda-Libertas 1995
[2]  EKONOMIE, Paul Samuelson, Grada (libovolné vydání)
[3]  EKONOMIE PRO TECHNIKY,Liška, V. a kol., Professional Publishing, Praha 2005

Společenské vědy 11 (Estetika a sociologie)

Přednášky a semináře zahrnují problematiku sociologie a estetiky, její vztahy, základní sociologické a estetické kategorie. Předmět analyzuje postavení člověka ve společnosti a jeho potřeby z hlediska bydlení a vnímání prostoru (staveb a veřejného prostoru). Na příkladech uvádí i základní sociálně estetické prvky ve vývoji architektury a urbanismu.

[1]  Birnbaum, V.: Vývojové záležitosti v umění. Praha 1987, Waetzolt, W.:Nebojte se umění. Praha 1972, Johnsonovi H. W. ad.: Cesty malířským uměním. Praha 1967.

Evropská integrace

Základním cílem předmětu je nalézat rozhodující prvky historického vývoje, jež byly utvářeny od Vídeňského kongresu v roce 1815 na základě geostrategického určení mocností. Přednášky jsou dále zaměřeny na zahraničně-bezpečnostní systém vytvořený Bismarckem, Versailleskou soustavu, rozdělení Evropy železnou oponou, studenou válku v období bipolárního světa až k mocenskému rozložení sil po 11/09/2001. Zdůrazněny jsou tendence k integraci Evropy v druhé polovině dvacátého století až po vstup ČR do Evropské unie v roce 2004.

[1]  Slaný, Antonín. Makroekonomická analýza a hospodářská politika. 1. vyd.
[2]   Praha : C. H. Beck, 2003. 380 s. EU 22. ISBN 80-7179-738-3. info
[3]  
[4]   GRADA: Evropská integrace a ČR,978-80-247-2849-0
[5]  
[6]   Česká republika v Evropské unii -- členství, přínosy, výzvy
[7]   Autor: Miloslav Had a kolek. 9788072016112; 2006

Hospodářská politika

Volitelný předmět Hospodářská politika je určen všem zájemcům z řad posluchačů bakalářského, ale i magisterského stupně strukturovaného studia, kteří absolvovali v 1. ročníku kurz základů ekonomické teorie, ale je zároveň otevřen i pro ty studenty, kteří se s ekonomickou teorií ve studiu zatím nesetkali – tj. posluchačům oborů G a A. Této skutečnosti je přizpůsobena struktura předmětu. Výklad začíná vysvětlením základních ekonomických pojmů z mikro a makroekonomie, bez jejichž zvládnutí nelze hospodářskou politiku studovat. Vysvětleny jsou stručně například pojmy vzácnost – volba, výrobní faktory, ekonomické subjekty, tržní rovnováha, peníze, inflace, nezaměstnanost, agregátní poptávka, agregátní nabídka a hospodářský cyklus. Pak teprve je vymezen pojem hospodářské politiky, její cíle, nositele a nástroje. Podrobněji je rozebrána především makroekonomická hospodářská politika – fiskální, monetární, vnější a důchodová. V rámci mikroekonomické hospodářské politiky je výklad zaměřen na objasnění základních cílů a nástrojů strukturální a sociální hospodářské politiky a politiky hospodářské soutěže. Kurz uzavírá stručný přehled vývoje praktické hospodářské politiky ve vybraných státech – zejména ve Velké Británii, USA, Francii, Německu, Japonsku, České republice (Československu) a v Evropské unii. Další studijní literatura: Kasan,J. – Žák,M. a kol.: Hospodářská politika „A“. Praha, VŠE 1994. Kliková,Ch. – Kotlán,I.: Hospodářská politika. Ostrava, SOKRATES 2003. Slaný,A. a kol.: Makroekonomická analýza a hospodářská politika. Praha, C.H. Beck 2003. Holman,R. a kol.: Dějiny ekonomického myšlení. 2. vydání. Praha, C.H. Beck 2001.

[1]  Slaný, A. - Žák, M.: Hospodářská politika. Praha, C.H. Beck 1999.
[2]  Kliková, Ch. - Kotlán, I.: Hospodářská politika. Ostrava, SOKRATES 2003.
[3]  Slaný, A. a kol.: Makroekonomická analýza a hospodářská politika. Praha, C.H. Beck 2003.

Praktikum digitální fotografie

Možnosti nastavení rozlišení fotoaparátu. Expozice, kompozice obrazu. Přenos souborů fotografií do počítače. Archivování digitálních fotografií.Tisk fotografií. Odesílání fotografií e-mailem. Úpravy fotografií pomocí softwaru.


Selfmanagement

Orientace v typologii osob, komunikaci a řeči těla. Poznání sebe sama v oblasti vystupování a vlastní image. Zvládnutí části manažerských dovedností a to především v řízení porad týmů. Výuka v komunikaci, managementu a řízení času. Studenti budou na cvičeních natáčeni kamerou a okamžitě bude konkretizován postup zlepšení svého vystupování.

[1]  1)Amstrong.M.,Personální management. 1.vydání. Praha: Victoria Publishing, 1999. 963 s. ISBN 80-7169-614-5.
[2]  2)Foot M.,Hook C. Personalistika. 1.vydání. Praha:Computer Press., 2002. 462 s.ISBN 80-7226-515-6
[3]  3)Hroník, F.Jak se nespálit při výběru zaměstnanců. 1.vydání. Brno: Computer Press, 1999. 311 s. ISBN 80-7226-161-4
[4]  4)Koontz,H.,Weihrich.H.Management. 1.vydání. Praha: Victoria Publishing,1993. 447 s. ISBN 80-85605-45-7.
[5]  5)Košťan.P.,Šuleř.O. Firemní strategie.1.vydání.Praha:Computer Press.2002.124 s.ISBN 80-7226-657-8.
[6]  6)Kotler, P. Marketing management. 1.vydání. Praha: Victoria Publishing, 1992. 790 s. ISBN 80-85605-08-2
[7]  7)Matějka M.,Vidlař P. Vše o přijímacím pohovoru. 1.vydání. Praha: Grada Publishing , s.r.o. 2002. 193 s. ISBN 80-247-0215-0
[8]  8)Milkovich,G.T.,Boudreau, J.W. Řízení lidských zdrojů. 1 .vydání.Praha:Grada a.s.,1993. 930 s. ISBN 80-85623-29-3
[9]  9)Montag P., Assessment Centre. 1.vydání.Praha:Nakladatelství PRAGOEDUCA.2002.92 s.ISBN 80-7310-004-5
[10]  10)Nejedlý J. a kolektiv, Ochrana osobních údajů v oblasti nabízení obchodu a služeb, direkt marketingu a cestovního ruchu. MAG CONSULTING, s.r.o.,2002,68s.
[11]  11)Parker R.C.Profesionální design v reklamě.1 vydání. Brno:SoftPress s.r.o.2000. 304 s.ISBN 80-902824-0-7
[12]  12)Paulík K.,Gruber D.Trénink radosti. 2. Vydání.Ostrava:REPRONIS.2001.161 s.ISBN 80-86122-74-3
[13]  13)Peters TJ.,Waterman jr.R.H. Hledání dokonalosti.1.vydání.Praha: Nakladatelství Svoboda-Libertas.1993. 294 s.ISBN 80-205-0313-7
[14]  14)Prokopenko,J.,Kubr, M. a kolektiv. Vzdělávaní a rozvoj manažerů. 1 vydání.Praha:Grada Publishing. 1966.660 s. ISBN 80-7169-250-6.
[15]  15)Schultz D.E.Moderní reklama umění zaujmout.1.vydání.Praha:Grada Publishing,s.r.o.,1995,668 s.ISBN 80-7169-062-7
[16]  16)Souček, Z.,Určení strategických cílů.1 vydání. Praha: Pragoconsult, inženýrský a poradenský podnik. 1990. 6 s. SV 397 62 90
[17]  17)Stýblo,J. Human Management.1 vydání.Bělá pod Bezdězem:Nakladatelství Máchova kraje, 2001.111 s.
[18]  18)Šuleř,O. Manažerské techniky.1.vydání. Olomouc:Rubico,s.r.o., 1995. 225 s. ISBN 80-85839-06-7.
[19]  19)Wareham,J. Tajemství lovce mozků. 1.vydání.MANAGEMENT PRESS, Ringier ČR,a.s.Praha 1997. 164 s.ISBN 80-85943-27-1
[20]  20)Ždímal, M.Příručka terénního poradenství. 1. Vydání. Ostrava:AKS,s.r.o.,1992

Vývoj hradů

Pojem hrad, funkce. Vývoj hradních struktur v závislosti na historickém vývoji Čech.

[1]  Durdík, T.: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2001

Aplikovaná teorie ceny

Předmět představuje středně pokročilý kurz teorie ceny, jež zejména prostřednictvím řešení praktických problémů a příkladů seznamuje studenty s vybranými mikroekonomickými tématy, jakými jsou: analýza nabídky a poptávky, teorie spotřebitelské racionální volby, analýza nákladů, teorie výroby, trhy výrobních faktorů, všeobecná rovnováha a blahobyt. Cílem kurzu je naučit studenty logickému uvažování nad ekonomickými problémy a hledání souvislostí mezi ekonomickými jevy. Řešené příklady mají nejenom zjednodušit a přiblížit komplikované ekonomické skutečnosti, ale jsou také východiskem pro správnou analýzu ekonomických problémů a prostředkem k vyvozování správných závěrů o ekonomických jevech.

[1]  Holman, R.: Mikroekonomie-středně pokročilý kurz. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-862-0
[2]  Jurečka, V. a kol.: Mikroekonomie. 1. vydání. Praha: Grada 2010. ISBN 978-80-247-3259-6
[3]  Hořejší, B?.(et.al.): Mikroekonomie. 5.vydání. Praha: Management Press 2010. ISBN 978-80-7261-218-5

Komparativní dějiny (Česko a Evropa)

Cílem kurzu je zaměření na interpretační otázky ve vztahu k národním dějinám a k jejich evropskému kontextu. Analyzuje spoluúčast českých zemí na vývojových trendech, ale srovnává také různá výkladová pojetí a deformující stereotypy, jak byla tradována např. v česko – německých vztazích. Výklad přibližuje původní zdroje evropanství (antika a křesťanství), zapojení Čech do středověkých univerzalistických struktur, dějinné postavení husitské revolty, specifika nadnárodní habsburské monarchie v době raného novověku, genezi občanské společnosti a počátky nacionalismu, modernistický typ koncepce společnosti u TGM (i s rolí techniky), totalitární jevy a režimy, strukturální důsledky komunistické diktatury, poválečný integrační proces v západní Evropě, problémy transformačního procesu v ČR.

[1]  Souvislou řadu knih mapující české dějiny v evropském kontextu tvoří Velké dějiny zemí Koruny české (od 2000). K pochopení autentického pojetí české evropanské politiky náleží dílo T. G. Masaryka Nová Evropa (nové vydání 1994), event. Světová revoluce (2005), a dále řada knih věnovaných období komunistického režimu; např. P. Pithart, Osmašedesátý (1990), J. Suk, Labyrintem revoluce (2009).

Dramatické techniky v komunikaci

Nový předmět Dramatické techniky v komunikaci je veden formou dramatických cvičení a moderních psychologických her. Umožní studentům skrze jejich vlastní dosavadní zkušenosti objevovat nové souvislosti mezi jevy, fakty, událostmi a sociálními procesy. Posílí imaginativní myšlení a tvůrčí schopnosti. Rozvine komunikativnost, kompetence k řešení problémů, sociální a personální kompetence.

[1]  Gross, S. F.: Vztahová inteligence. Praha, Management Press 2000
[2]  Harris, T.: Já jsem OK, ty jsi OK. Praha, Pragma 2002
[3]  Křivohlavý, J.: Jak zvládat stres. Praha, Grada-Avicenum 1994
[4]  Plamínek, J. : Konflikty a vyjednávání. Praha, Grada 2009
[5]  Vybíral, Z.: Psychologie komunikace. Praha, Portál 2009

Etika a filosofie

Kurz má poskytnout základní přehled o nejvýznamnějších filosofických a etických koncepcích z hlediska historického i z hlediska aktuálních výzev současného světa. „Historická“ část přednášek sleduje vývoj filosofického a etického myšlení v kontextu kulturních a civilizačních přeměn od starověku po současnost. Druhá část je věnována filosofickým a etickým souvislostem moderní vědy, techniky a ekologie, tedy oblastí klíčových pro budoucí profesní i občanský život studentů technické univerzity.

[1]  [1] Stoerig H. J. (1991), Malé dějiny filosofie, Zvon, Praha.
[2]  [2] Kohák E. (1993), Člověk, dobro a zlo, Ježek, Praha.
[3]  [3] Jonas H. (1998), Princip odpovědnosti, Oikúmené, Praha.

Praktická hospodářská politika

Praktická hospodářská politika jako povinně volitelný předmět je určena pro posluchače 2. ročníku studijního oboru Stavební inženýrství v rámci bakalářského stupně strukturovaného studia. Studium předmětu předpokládá u posluchačů elementární znalosti ekonomie alespoň v rozsahu kurzu základnů ekonomické teorie, zařazeného do 1. ročníku strukturovaného studia. V rámci předmětu se posluchači nejdříve seznámí s vymezením pojmu hospodářská politika. Na jedné straně je to souhrn cílů, nástrojů a opatření státu, kterými zasahuje do ekonomiky, tj. praktická činnost; na druhé straně je hospodářská politika teoretickou disciplínou, jež má svůj předmět zkoumání, pojmový aparát, základní kategorie a zákonitosti. Studium a pochopení nástrojů hospodářské politiky je podmíněno zvládnutím základního teoretického rámce – vymezeny jsou proto cíle, nástroje, nositele hospodářské politiky, jakož i její teoretické zdroje. V rámci makroekonomické hospodářské politiky – jejímž hlavním cílem je dosáhnout určitých parametrů makroekonomických agregátů – je podrobně charakterizována fiskální, monetární, zahraničně-obchodní a měnová hospodářská politika a důchodová politika. Pozornost je zaměřena na zvládnutí různých teoretických přístupů, ale i na vysvětlení transmisního mechanismu jednotlivých politik. Kromě obecných principů jsou vždy charakterizovány konkrétní dosahy určitých opatření prováděných v rámci české ekonomiky i v širším rámci Evropské unie. V rámci mikroekonomické hospodářské politiky je podrobně rozebrána strukturální a sociální hospodářská politika a politika ochrany hospodářské soutěže. Značná pozornost je pak v rámci předmětu venována také vývoji praktické hospodářské politiky ve vybraných státech od počátku 20. století – zejména ve Velké Británii, USA, Francii, Německu, Japonsku, Švédsku a samozřejmě taky v České republice (Československu) a v rámci Evropské unie. Další studijní literatura: Kasan,J. – Žák,M. a kol.: Hospodářská politika „A“. Praha, VŠE 1994. Kliková,Ch. – Kotlán,I.: Hospodářská politika. Ostrava, SOKRATES 2003. Slaný,A. a kol.: Makroekonomická analýza a hospodářská politika. Praha, C.H. Beck 2003. Holman,R. a kol.: Dějiny ekonomického myšlení. 2. vydání. Praha, C.H. Beck 2001.

[1]  Kliková, Ch. - Kotlán,I.: Hospodářská politika. 1. vydání. Ostrava, SOKRATES 2003. ISBN 80-86572-04-8
[2]  Slaný, A. a kol.: Makroekonomická analýza a hospodářská politika. 1. vydání. Praha, C.H. Beck 2003. ISBN 80-7179-738-3
[3]  Žák, M.: Hospodářská politika. 1. vydání. Praha, VŠE 2007. ISBN 978-80-86730-04-2

Institucionální ekonomie

Cílem předmětu je seznámit posluchače s vývojem ekonomického myšlení od starověku až po současnost, s důrazem na vazby k institucionální ekonomii. Úvod je věnován filosofickému a ekonomickému myšlení antického světa, pak se věnujeme klasické ekonomické teorii, monetarismu , neoklasické syntéze a soudobým teoriím. V další části přednášek je vysvětlen základní koncept institucionální ekonomie, základní pojmy a její vývoj. Analyzujeme fungování trhu z pohledu institucionální ekonomie (v porovnání s neoklasickou ekonomií). Dále jsou probírány pojmy instituce (v užším a širším pojetí), vlastnická práva, Coaseho teorém, asymetrické informace (vč. morální hazard a nepříznivý výběr) a teorie her.

[1]  Mlčoch, L.: Institucionální ekonomie, Karolinum, Praha 2005.
[2]  Voigt, S.: Institucionální ekonomie, Alfa, Brno 2009.
[3]  
[4]  

Kulturní dějiny českých zemí

Kurz navazuje na povinný předmět z 1. ročníku „vývoj stavitelství a architektury“. Cílem je prohloubit znalosti o sociálně - kulturním kontextu historických staveb, struktuře krajiny a osídlení v českých zemích v proměnách od pravěku do počátku industriální revoluce. Výklad sleduje typologii sociálních subjektů a jejich typických sídel (hrady, tvrze, zámky, chrámy, kláštery, domy, města, vesnice, panství) v evropských souvislostech, podle ideových kánonů, ale také v reálném provozu a v kontaktu s krajinou. Přibližuje kulturně - historické hodnoty českých zemí, otázky jejich obnovy a revitalizace památek.

[1]  Hlavní příručkou jsou Dějiny hmotné kultury (ve čtyřech dílech, 1985-1995) pod redakcí Josefa Petráně, dále pak odborné encyklopedie z nakladatelství Libri věnované jednotlivých typům památek: Encyklopedie českých hradů (poslední vydání 2005), Encyklopedie českých klášterů (1995), Encyklopedie českých zámků (2006).

Právo (všeobecné)


Psychologie a sociologie

Cíle a metody sociologie. Sociologický pohled na společnost a sociální strukturu české společnosti. Sociologické výzkumy a jejich využití v praxi. Sociologie města a regionu. Sociologie firmy. Úvod do psychologie, její odvětví a aplikace. Psychické zdraví a prevence stresu. Harmonický vývoj osobnosti. Využití psychologický metod při výběru pracovníků, v pracovní motivaci, komunikaci a řešení problémů.

[1]  Giddens, A.: Sociologie. Argo, Praha 1999, Keller, J.: Úvod do sociologie. Slon, Praha 1999, Atkinson, Atkinsonová: Psychologie. Victoria Publishing, Praha 1995,

Rétorika

Cílem výuky je osvojení a zlepšení dovedností mluveného projevu, potřebných pro úspěšnou profesionální komunikaci absolventů. Studium by jim mělo pomoci rozvinout kulturu a účinnost projevu verbálního i nonverbálního a odstranit případné psychické zábrany při veřejném vystupování tak, aby byli schopni si vybudovat příznivý osobní image. Patřičné dovednosti si studenti mohou vyzkoušet formou praktického nácviku individuálně i ve skupinách formou etud a komunikačních her. Znalosti a zkušenosti takto získané mohou využít nejenom na profesionálním poli.

[1]  Schmidtová, M.: Rétorika cvičení. Praha, ČVUT 2005
[2]  Buchtová, B.: Rétorika. Praha, Grada Publishing 2005
[3]  Lewis, D. Tajná řeč těla. Praha, East Publishing 2004
[4]  Hierhold, E.: Rétorika a prezentace. Praha, Grada kterékoli vydání
[5]  Svobodová, M.: Mluv, mluv, zajímáš mne. Praha, Pragoeduca 2002
[6]  Tegze, O.: Neverbální komunikace. Brno, Computer Press 2008

Sociologie a personalistika

Uspořádání pracovní organizace, sociální systém firmy. Řízení a vedení lidí v závislosti na typu organizace a kvalitě pracovní síly, význam lidských zdrojů. Osobnost managera z hlediska vedení lidí. Podniková kultura, analýza pracovního místa. Metoda získávání pracovníků, pracovní a sociální adaptace. Pracovní skupiny, systém pozic a rolí v organizaci, konflikty. Hodnocení a odměňování pracovníků. Personální útvary a poradenské firmy.

[1]  Bedrnová, E., Nový,I., a kol. Psychologie a sociologie řízení, Praha 2002
[2]  Armstrong, M., Řízení lidských zdrojů, Praha 1999
[3]  Armstrong, M., Personální management, Praha 1999
[4]  Čakrt, M., Kdo jsem já, kdo jste vy, Praha 1996

Social sciences

The course focuses on the current isssues of philosophy and sociology. Emphasis is laid on the latest results of social research into the problems science and technology. The selected topics of innovation studies are also included. The modern societies are increasingly profiled by science and technology. In this context, such concepts as information- or knowledge society are analysed. The new technological challenges and risks are identified.

[1]  Berger, Peter L, and Thomas Luckmann. 1967. The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge. New York: Anchor Books.
[2]  Geertz, Clifford. 1973. The Interpretation of Cultures; Selected Essays. New York: Basic Books.
[3]  Foucault, Michel. 1994. The Order of Things; an Archaeology of the Human Sciences. New York: Vintage Books.
[4]  Yonay, Yuval P. 1998. The Struggle Over the Soul of Economics: Institutionalist and Neoclassical Economists in America Between the Wars. Princeton, N.J: Princeton University Press.
[5]  

Společensko vědní seminář

Cílem předmětu je porovnávání současného procesu světové globalizace s vývojem událostí posledních dvou staletí v Evropě. Politický a sociálně-ekonomický vývoj tohoto období a mezinárodní vztahy jsou interpretovány s důrazem na evropskou integraci. Úvodní slovo k seminářům je zaměřeno na studenty s orientací technického myšlení, bez >biflování< nějakých dat. Pozornost je věnována také soužití (nebo boji?) rozdílných kultur a náboženství v současném světě; seminář se nevyhýbá ani ožehavým tématům – jako je např. 11/09/01 a jeho důsledkům.

[1]  Cameron Rondo, Stručné ekonomické dějiny světa. Od doby kamenné do současnosti. Praha 1996

Základy ekonomické teorie

Obsahem předmětu jsou základní ekonomické pojmy a souvislosti. Skládá se z obecného úvodu do ekonomické teorie, kde jsou řešeny především otázky předmětu, metod zkoumání a obsahová stránka nabídky, poptávky a tržního mechanismu. Hlavní důraz je položen na mikroekonomickou část, kde je probírána jak oblast teorie spotřebitele, tak teorie firmy. V teorii spotřebitele tvoří těžiště teorie mezního užitku a spotřebitelské volby. Pozornost je věnována rovnováze spotřebitele, substitučnímu a důchodovému efektu. Teorie firmy se zabývá zvláště problematikou nákladů, výnosů a rovnováhou firmy při volbě mezi vstupy. Důležitou pozici mají rozbory fixních a variabilních nákladů a obsah a souvislosti mezních nákladů. Dále jsou probírány základní parametry teorie výrobních faktorů. Zde je orientace tématiky směřována především na půdu, pozemkovou rentu a vztahy nabídky a poptávky po půdě. Zvláštní důraz je v dalším obsahu kladen na peníze a jejich funkce v tržní ekonomice. Makroekonomická část se zabývá nejdříve základními pojmy makroekonomických vztahů a současnými přístupy k řešení makroekonomických otázek. Pak jsou v základní rovině rozebrány a interpretovány jednotlivé kategorie hrubého domácího produktu a jeho derivátů, dále inflace, nezaměstnanost, průmyslový cyklus a světová ekonomika.

[1]  Liška, V. a kol.: Ekonomie pro techniky. 3. vydání. Praha, Professional Publishing 2009. ISBN 978-80-7431-005-8 Holman, R.: Ekonomie. 4. vydání. Praha, C. H. Beck 2005. ISBN 80-7179-891-6

Základy práva

Úvod do právní kultury. Původ práva, pojem práva. Systém práva, právní odvětví. Subjekty práva, forma, obsah a předmět práva. Morálka a právo, právní vědomí. Tvorba práva, právní zákonodárství. Ústavní právo, dělba moci, územní samospráva. Právní skutečnosti a jejich druhy. Právní úkony, smlouvy.fff

[1]  Liška, V., Fiala, Z.: Právo pro techniky, Praha 2008
[2]  Knapp, V.: Teorie práva. C.H. Beck, Praha 1995, Gerloch, A., Hřebejk, J., Zoubek, V.: Ústavní systém České republiky, Kolektiv: Občanské právo hmotné. Codex Bohemia, 2. vyd., Praha 1998 ,

Economic theory

Anotace stejná jako 105ZETE

[1]  Microeconomics and behavior. Robert H. Frank, McGraw-Hill (kterékoli vydání)
[2]  Economics. Paul Samuelson, McGraw-Hill (kterékoli vydání)

Komunikační dovednosti

Cílem předmětu je vybavit posluchače stavebních oborů komunikačními dovednostmi, které jim umožní prezentovat jejich myšlenky, projekty a vize jasně, srozumitelně a kultivovaně. Výuka se zaměřuje na formální stránku profesního vystupování a tvorby odborných písemných prací. Studenti se učí vyjadřovat způsobem, který odpovídá záměru komunikace v závislosti na obsahu, na cílové skupině posluchačů nebo čtenářů a na způsobu sdělování. Předmět poskytuje tzv. „měkké dovednosti", které nelze zahrnout přímo do vlastní odborné kvalifikace. Reaguje na měnící se trh práce s novými požadavky. Pomáhá absolventům k lepšímu prosazení a uplatnění při vstupu do profesního života.

[1]  Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J.: Jak napsat odborný text. Praha, LEDA kterékoli vydání
[2]  Hospodářová, I.: Prezentační dovednosti. Praha, Alfa Publishing 2004
[3]  Hospodářová, I.: Veřejná prezentace od A do Z. Praha, Expertis 1997
[4]  Liška, V.: Diplomová práce zpracování a obhajoba. Praha, Ivo Ulrych -Růžičkův statek kterékoli vydání
[5]  Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci. Olomouc, Votobia 1977
[6]  Pease, A.: Řeč těla. Portál, Praha 2001
[7]  Šesták, Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Praha, Academia 2000

Legislativa stavebnictví a ŽP

Úvod do stavebního práva. Přehled stavebního zákona. Umisťování a povolování staveb. Terénní úpravy, užívání staveb, kolaudace a změna užívání, údržba a odstraňování staveb. Sankce ve výstavbě, vyvlastnění, stavební úřady. Pracovní právo. Památková péče. Správní právo, činnost veřejné správy. Právní prostředky životního prostředí. Ochrana vod, půdy, přírody, krajiny, lesa, ovzduší. Ekologicko právní zodpovědnost.

[1]  JUDr. I. Pourová: Nové stavební právo, vysokoškolské skriptum, ČVUT 2008
[2]  Doležal, J., Mareček, J., Vobořil, O.: Stavební zákon v teorii a praxi. Praha 2006, Drobník, J., Damohorský, M.: Zákony k ochraně životního prostředí. Praha 2006

Psychologie manažera a týmová práce

Základy manažerské psychologie a typy osobností manažera - styly vyjednávání. Self - management ( relaxace a psychohygiena). Koučování - praktický výcvik

[1]  Jay,R., Templář,R., Velká kniha manažerských dovedností, Praha 2002
[2]  Jarošová, E., a kol., Trénink sociálních a manažerských dovedností , Praha 2001
[3]  Mikulaštík, M., Manažerská psychologie, Praha 2007

Právo

Předmět je koncipován jako úvod do práva. Posluchači jsou seznámeni s původem práva ve společnosti, velkými právními systémy a systémem práva v České republice.Pozornost je věnována zejména pramenům práva, tvorbě práva, základům ústavního práva, správního práva, občanského práva a principům územní samosprávy. Na znalosti osvojené si v tomto předmětu v počátcích studia na fakultě pak navazuje v magisterském studiu specializovaný předmět - legislativa ve stavebnictví.

[1]  Knapp.V.: Teorie práva, C.H.Beck,1995
[2]  -Varvařovský.P.: Základy práva, ASPI,a.s., 2009
[3]  -Ústava České republiky

Psychologie a sociologie

[1]  Mareš, J.: Styly učení u žáků a studentů. Praha, Portál 1998
[2]  Plháková, A.: Učebnice obecné psychologie. Praha, Academia 2008
[3]  Reichel, J.: Kapitoly systematické sociologie. Praha, Grada 2008
[4]  Atkinson, Atkinsonová: Psychologie. Victoria Publishing, Praha 1995
[5]  Giddens, A.: Sociologie. Argo, Praha 1999
[6]   Keller, J.: Úvod do sociologie. Slon, Praha 1999

Stavební legislativa

Cílem předmětu je seznámení posluchačů se základy veřejného stavebního práva. Přehled platné právní úpravy. Základní pojmy. Seznámení se systematikou stavebního zákona. Umisťování staveb, zařízení, změny využití území. Povolování staveb, jejich užívání a odstraňování. Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a stavební dozor. Uplatnění autorizovaného inspektora v povolovacích režimech dle stavebního zákona. Vybrané činnosti ve výstavbě. Správní delikty. Vyvlastnění. Součástí přednášek je také výklad správního řádu.

[1]  Pourová, I.: Nové stavební právo, ČVUT, Praha 2009
[2]  -zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
[3]  -zákon č.500/2004 Sb., správní řád

Science,Technology and Human Values

Rethinking technology; concepts of nature and culture, natural and artificial, philosophical and historical roots of modern science and technology, unit of science - technology; Environmental ethics (anthropocentrism, biocentrism, ecocentrism) and technological development; Technology assessment as process of evaluation and decision-taking of technologies in dermocratic countries.

[1]  Gieryn, Thomas F. 1999. Cultural Boundaries of Science: Credibility on the Line. Chicago: University of Chicago Press.
[2]  Haraway, Donna Jeanne. 1991. Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature. New York: Routledge.
[3]  Knorr-Cetina, Karin. 1999. Epistemic Cultures: How the Sciences Make Knowledge. Cambridge: Harvard University Press.
[4]  Latour, Bruno. 1987. Science in Action: How to Follow Scientists and Engineers Through Society. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
[5]  MacKenzie, Donald and Judy Wajcman, eds. 1985; 1995, 2nd ed. The Social Shaping of Technology: How the Refrigerator Got its Hum. Pennsylvania: Open University Press.

Správní právo

Cílem předmětu Správní právo je připravit posluchače na budoucí profesní komunikaci s orgány veřejné správy. Výuka je zaměřena zejména na správní řízení, tedy na právní úpravu postupu orgánu veřejné správy při rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob. Posluchač bude mít možnost si formou praktických cvičení osvojit základní právní předpis - správní řád č. 500/2004 Sb. a dále se seznámí se stavebním zákonem, právem na informace ve veřejné správě, s řešením přestupků a správních deliktů a s principy soudního přezkumu správních rozhodnutí, jako nedílné součásti kontroly veřejné správy. v rámci výuky je organizována možnost účasti na soudním jednání v konkrétní správní věci.

[1]  -Hendrych, D.: Správní právo, Obecná část, C.H.Beck, Praha, 2006
[2]  -zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
[3]  -zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Kapitoly z dějim matematiky


Kapitoly z vývoje numerických metod


Evropská integrace

Základním cílem předmětu je nalézat rozhodující prvky historického vývoje, jež byly utvářeny od Vídeňského kongresu v roce 1815 na základě geostrategického určení mocností. Přednášky jsou dále zaměřeny na zahraničně-bezpečnostní systém vytvořený Bismarckem, Versailleskou soustavu, rozdělení Evropy železnou oponou, studenou válku v období bipolárního světa až k mocenskému rozložení sil po 11/09/2001. Zdůrazněny jsou tendence k integraci Evropy v druhé polovině dvacátého století až po vstup ČR do Evropské unie v roce 2004.

[1]  Slaný, Antonín. Makroekonomická analýza a hospodářská politika. 1. vyd.
[2]   Praha : C. H. Beck, 2003. 380 s. EU 22. ISBN 80-7179-738-3. info
[3]  
[4]   GRADA: Evropská integrace a ČR,978-80-247-2849-0
[5]  
[6]   Česká republika v Evropské unii -- členství, přínosy, výzvy
[7]   Autor: Miloslav Had a kolek. 9788072016112; 2006

Grafické zpracování prez. a prop. mater.

Počítačové programy pro úpravu tiskovin a prezentací (včetně digitálních). Program Adobe Illustrator, Adobe Acrobat, Adobe InDesign a jejich základní zvládnutí. Tvorba a použití formátu PDF. Psychologické působení barev, fyziologie vidění, obrazového vnímaní a působeni .

[1]  B. Blažej - Grafická úprava tiskovin
[2]  V. Beran - Typografický manuál
[3]  S. Krug - Web design

Hospodářská politika

Volitelný předmět Hospodářská politika je určen všem zájemcům z řad posluchačů bakalářského, ale i magisterského stupně strukturovaného studia, kteří absolvovali v 1. ročníku kurz základů ekonomické teorie, ale je zároveň otevřen i pro ty studenty, kteří se s ekonomickou teorií ve studiu zatím nesetkali – tj. posluchačům oborů G a A. Této skutečnosti je přizpůsobena struktura předmětu. Výklad začíná vysvětlením základních ekonomických pojmů z mikro a makroekonomie, bez jejichž zvládnutí nelze hospodářskou politiku studovat. Vysvětleny jsou stručně například pojmy vzácnost – volba, výrobní faktory, ekonomické subjekty, tržní rovnováha, peníze, inflace, nezaměstnanost, agregátní poptávka, agregátní nabídka a hospodářský cyklus. Pak teprve je vymezen pojem hospodářské politiky, její cíle, nositele a nástroje. Podrobněji je rozebrána především makroekonomická hospodářská politika – fiskální, monetární, vnější a důchodová. V rámci mikroekonomické hospodářské politiky je výklad zaměřen na objasnění základních cílů a nástrojů strukturální a sociální hospodářské politiky a politiky hospodářské soutěže. Kurz uzavírá stručný přehled vývoje praktické hospodářské politiky ve vybraných státech – zejména ve Velké Británii, USA, Francii, Německu, Japonsku, České republice (Československu) a v Evropské unii. Další studijní literatura: Kasan,J. – Žák,M. a kol.: Hospodářská politika „A“. Praha, VŠE 1994. Kliková,Ch. – Kotlán,I.: Hospodářská politika. Ostrava, SOKRATES 2003. Slaný,A. a kol.: Makroekonomická analýza a hospodářská politika. Praha, C.H. Beck 2003. Holman,R. a kol.: Dějiny ekonomického myšlení. 2. vydání. Praha, C.H. Beck 2001.

[1]  Slaný, A. - Žák, M.: Hospodářská politika. Praha, C.H. Beck 1999.
[2]  Kliková, Ch. - Kotlán, I.: Hospodářská politika. Ostrava, SOKRATES 2003.
[3]  Slaný, A. a kol.: Makroekonomická analýza a hospodářská politika. Praha, C.H. Beck 2003.

Praktikum digitální fotografie

Možnosti nastavení rozlišení fotoaparátu. Expozice, kompozice obrazu. Přenos souborů fotografií do počítače. Archivování digitálních fotografií.Tisk fotografií. Odesílání fotografií e-mailem. Úpravy fotografií pomocí softwaru.


Pracovní právo


Selfmanagement

Orientace v typologii osob, komunikaci a řeči těla. Poznání sebe sama v oblasti vystupování a vlastní image. Zvládnutí části manažerských dovedností a to především v řízení porad týmů. Výuka v komunikaci, managementu a řízení času. Studenti budou na cvičeních natáčeni kamerou a okamžitě bude konkretizován postup zlepšení svého vystupování.

[1]  1)Amstrong.M.,Personální management. 1.vydání. Praha: Victoria Publishing, 1999. 963 s. ISBN 80-7169-614-5.
[2]  2)Foot M.,Hook C. Personalistika. 1.vydání. Praha:Computer Press., 2002. 462 s.ISBN 80-7226-515-6
[3]  3)Hroník, F.Jak se nespálit při výběru zaměstnanců. 1.vydání. Brno: Computer Press, 1999. 311 s. ISBN 80-7226-161-4
[4]  4)Koontz,H.,Weihrich.H.Management. 1.vydání. Praha: Victoria Publishing,1993. 447 s. ISBN 80-85605-45-7.
[5]  5)Košťan.P.,Šuleř.O. Firemní strategie.1.vydání.Praha:Computer Press.2002.124 s.ISBN 80-7226-657-8.
[6]  6)Kotler, P. Marketing management. 1.vydání. Praha: Victoria Publishing, 1992. 790 s. ISBN 80-85605-08-2
[7]  7)Matějka M.,Vidlař P. Vše o přijímacím pohovoru. 1.vydání. Praha: Grada Publishing , s.r.o. 2002. 193 s. ISBN 80-247-0215-0
[8]  8)Milkovich,G.T.,Boudreau, J.W. Řízení lidských zdrojů. 1 .vydání.Praha:Grada a.s.,1993. 930 s. ISBN 80-85623-29-3
[9]  9)Montag P., Assessment Centre. 1.vydání.Praha:Nakladatelství PRAGOEDUCA.2002.92 s.ISBN 80-7310-004-5
[10]  10)Nejedlý J. a kolektiv, Ochrana osobních údajů v oblasti nabízení obchodu a služeb, direkt marketingu a cestovního ruchu. MAG CONSULTING, s.r.o.,2002,68s.
[11]  11)Parker R.C.Profesionální design v reklamě.1 vydání. Brno:SoftPress s.r.o.2000. 304 s.ISBN 80-902824-0-7
[12]  12)Paulík K.,Gruber D.Trénink radosti. 2. Vydání.Ostrava:REPRONIS.2001.161 s.ISBN 80-86122-74-3
[13]  13)Peters TJ.,Waterman jr.R.H. Hledání dokonalosti.1.vydání.Praha: Nakladatelství Svoboda-Libertas.1993. 294 s.ISBN 80-205-0313-7
[14]  14)Prokopenko,J.,Kubr, M. a kolektiv. Vzdělávaní a rozvoj manažerů. 1 vydání.Praha:Grada Publishing. 1966.660 s. ISBN 80-7169-250-6.
[15]  15)Schultz D.E.Moderní reklama umění zaujmout.1.vydání.Praha:Grada Publishing,s.r.o.,1995,668 s.ISBN 80-7169-062-7
[16]  16)Souček, Z.,Určení strategických cílů.1 vydání. Praha: Pragoconsult, inženýrský a poradenský podnik. 1990. 6 s. SV 397 62 90
[17]  17)Stýblo,J. Human Management.1 vydání.Bělá pod Bezdězem:Nakladatelství Máchova kraje, 2001.111 s.
[18]  18)Šuleř,O. Manažerské techniky.1.vydání. Olomouc:Rubico,s.r.o., 1995. 225 s. ISBN 80-85839-06-7.
[19]  19)Wareham,J. Tajemství lovce mozků. 1.vydání.MANAGEMENT PRESS, Ringier ČR,a.s.Praha 1997. 164 s.ISBN 80-85943-27-1
[20]  20)Ždímal, M.Příručka terénního poradenství. 1. Vydání. Ostrava:AKS,s.r.o.,1992

Vývoj hradů

Pojem hrad, funkce. Vývoj hradních struktur v závislosti na historickém vývoji Čech.

[1]  Durdík, T.: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2001

Aplikovaná teorie ceny

Předmět představuje středně pokročilý kurz teorie ceny, jež zejména prostřednictvím řešení praktických problémů a příkladů seznamuje studenty s vybranými mikroekonomickými tématy, jakými jsou: analýza nabídky a poptávky, teorie spotřebitelské racionální volby, analýza nákladů, teorie výroby, trhy výrobních faktorů, všeobecná rovnováha a blahobyt. Cílem kurzu je naučit studenty logickému uvažování nad ekonomickými problémy a hledání souvislostí mezi ekonomickými jevy. Řešené příklady mají nejenom zjednodušit a přiblížit komplikované ekonomické skutečnosti, ale jsou také východiskem pro správnou analýzu ekonomických problémů a prostředkem k vyvozování správných závěrů o ekonomických jevech.

[1]  Holman, R.: Mikroekonomie-středně pokročilý kurz. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-862-0
[2]  Jurečka, V. a kol.: Mikroekonomie. 1. vydání. Praha: Grada 2010. ISBN 978-80-247-3259-6
[3]  Hořejší, B?.(et.al.): Mikroekonomie. 5.vydání. Praha: Management Press 2010. ISBN 978-80-7261-218-5

Komparativní dějiny (Česko a Evropa)

Cílem kurzu je zaměření na interpretační otázky ve vztahu k národním dějinám a k jejich evropskému kontextu. Analyzuje spoluúčast českých zemí na vývojových trendech, ale srovnává také různá výkladová pojetí a deformující stereotypy, jak byla tradována např. v česko – německých vztazích. Výklad přibližuje původní zdroje evropanství (antika a křesťanství), zapojení Čech do středověkých univerzalistických struktur, dějinné postavení husitské revolty, specifika nadnárodní habsburské monarchie v době raného novověku, genezi občanské společnosti a počátky nacionalismu, modernistický typ koncepce společnosti u TGM (i s rolí techniky), totalitární jevy a režimy, strukturální důsledky komunistické diktatury, poválečný integrační proces v západní Evropě, problémy transformačního procesu v ČR.

[1]  Souvislou řadu knih mapující české dějiny v evropském kontextu tvoří Velké dějiny zemí Koruny české (od 2000). K pochopení autentického pojetí české evropanské politiky náleží dílo T. G. Masaryka Nová Evropa (nové vydání 1994), event. Světová revoluce (2005), a dále řada knih věnovaných období komunistického režimu; např. P. Pithart, Osmašedesátý (1990), J. Suk, Labyrintem revoluce (2009).

Dramatické techniky v komunikaci

Nový předmět Dramatické techniky v komunikaci je veden formou dramatických cvičení a moderních psychologických her. Umožní studentům skrze jejich vlastní dosavadní zkušenosti objevovat nové souvislosti mezi jevy, fakty, událostmi a sociálními procesy. Posílí imaginativní myšlení a tvůrčí schopnosti. Rozvine komunikativnost, kompetence k řešení problémů, sociální a personální kompetence.

[1]  Gross, S. F.: Vztahová inteligence. Praha, Management Press 2000
[2]  Harris, T.: Já jsem OK, ty jsi OK. Praha, Pragma 2002
[3]  Křivohlavý, J.: Jak zvládat stres. Praha, Grada-Avicenum 1994
[4]  Plamínek, J. : Konflikty a vyjednávání. Praha, Grada 2009
[5]  Vybíral, Z.: Psychologie komunikace. Praha, Portál 2009

Etika a filosofie

Kurz má poskytnout základní přehled o nejvýznamnějších filosofických a etických koncepcích z hlediska historického i z hlediska aktuálních výzev současného světa. „Historická“ část přednášek sleduje vývoj filosofického a etického myšlení v kontextu kulturních a civilizačních přeměn od starověku po současnost. Druhá část je věnována filosofickým a etickým souvislostem moderní vědy, techniky a ekologie, tedy oblastí klíčových pro budoucí profesní i občanský život studentů technické univerzity.

[1]  [1] Stoerig H. J. (1991), Malé dějiny filosofie, Zvon, Praha.
[2]  [2] Kohák E. (1993), Člověk, dobro a zlo, Ježek, Praha.
[3]  [3] Jonas H. (1998), Princip odpovědnosti, Oikúmené, Praha.

Grafické zpracování prezentací

[1]  Praktická typografie - Pavel Kočička, Filip Blažek; Computer
[2]  Press 2000
[4]  Typografický manuál - Vladimír Beran a kol.; Kafka design 1999
[6]  Grafická úprava tiskovin - Bohuslav Blažej; SPN 1990
[8]  Krásné písmo I a II - František Muzika; SNKLU 1963, Paseka
[10]  Typographia 1, 2, 3 - Oldřich Hlavsa; SNTL 1976, 1981, 1986
[11]  Počítačová grafika a design - Tomáš Tůma; Computer Press 2007
[13]  Design publikací - Lakshmi Bhaskaranová; Slovart 2007
[15]  Grafický design v praxi - David Dabner; Slovart 2004

Praktická hospodářská politika

Praktická hospodářská politika jako povinně volitelný předmět je určena pro posluchače 2. ročníku studijního oboru Stavební inženýrství v rámci bakalářského stupně strukturovaného studia. Studium předmětu předpokládá u posluchačů elementární znalosti ekonomie alespoň v rozsahu kurzu základnů ekonomické teorie, zařazeného do 1. ročníku strukturovaného studia. V rámci předmětu se posluchači nejdříve seznámí s vymezením pojmu hospodářská politika. Na jedné straně je to souhrn cílů, nástrojů a opatření státu, kterými zasahuje do ekonomiky, tj. praktická činnost; na druhé straně je hospodářská politika teoretickou disciplínou, jež má svůj předmět zkoumání, pojmový aparát, základní kategorie a zákonitosti. Studium a pochopení nástrojů hospodářské politiky je podmíněno zvládnutím základního teoretického rámce – vymezeny jsou proto cíle, nástroje, nositele hospodářské politiky, jakož i její teoretické zdroje. V rámci makroekonomické hospodářské politiky – jejímž hlavním cílem je dosáhnout určitých parametrů makroekonomických agregátů – je podrobně charakterizována fiskální, monetární, zahraničně-obchodní a měnová hospodářská politika a důchodová politika. Pozornost je zaměřena na zvládnutí různých teoretických přístupů, ale i na vysvětlení transmisního mechanismu jednotlivých politik. Kromě obecných principů jsou vždy charakterizovány konkrétní dosahy určitých opatření prováděných v rámci české ekonomiky i v širším rámci Evropské unie. V rámci mikroekonomické hospodářské politiky je podrobně rozebrána strukturální a sociální hospodářská politika a politika ochrany hospodářské soutěže. Značná pozornost je pak v rámci předmětu venována také vývoji praktické hospodářské politiky ve vybraných státech od počátku 20. století – zejména ve Velké Británii, USA, Francii, Německu, Japonsku, Švédsku a samozřejmě taky v České republice (Československu) a v rámci Evropské unie. Další studijní literatura: Kasan,J. – Žák,M. a kol.: Hospodářská politika „A“. Praha, VŠE 1994. Kliková,Ch. – Kotlán,I.: Hospodářská politika. Ostrava, SOKRATES 2003. Slaný,A. a kol.: Makroekonomická analýza a hospodářská politika. Praha, C.H. Beck 2003. Holman,R. a kol.: Dějiny ekonomického myšlení. 2. vydání. Praha, C.H. Beck 2001.

[1]  Kliková, Ch. - Kotlán,I.: Hospodářská politika. 1. vydání. Ostrava, SOKRATES 2003. ISBN 80-86572-04-8
[2]  Slaný, A. a kol.: Makroekonomická analýza a hospodářská politika. 1. vydání. Praha, C.H. Beck 2003. ISBN 80-7179-738-3
[3]  Žák, M.: Hospodářská politika. 1. vydání. Praha, VŠE 2007. ISBN 978-80-86730-04-2

Institucionální ekonomie

Cílem předmětu je seznámit posluchače s vývojem ekonomického myšlení od starověku až po současnost, s důrazem na vazby k institucionální ekonomii. Úvod je věnován filosofickému a ekonomickému myšlení antického světa, pak se věnujeme klasické ekonomické teorii, monetarismu , neoklasické syntéze a soudobým teoriím. V další části přednášek je vysvětlen základní koncept institucionální ekonomie, základní pojmy a její vývoj. Analyzujeme fungování trhu z pohledu institucionální ekonomie (v porovnání s neoklasickou ekonomií). Dále jsou probírány pojmy instituce (v užším a širším pojetí), vlastnická práva, Coaseho teorém, asymetrické informace (vč. morální hazard a nepříznivý výběr) a teorie her.

[1]  Mlčoch, L.: Institucionální ekonomie, Karolinum, Praha 2005.
[2]  Voigt, S.: Institucionální ekonomie, Alfa, Brno 2009.
[3]  
[4]  

Kulturní dějiny českých zemí

Kurz navazuje na povinný předmět z 1. ročníku „vývoj stavitelství a architektury“. Cílem je prohloubit znalosti o sociálně - kulturním kontextu historických staveb, struktuře krajiny a osídlení v českých zemích v proměnách od pravěku do počátku industriální revoluce. Výklad sleduje typologii sociálních subjektů a jejich typických sídel (hrady, tvrze, zámky, chrámy, kláštery, domy, města, vesnice, panství) v evropských souvislostech, podle ideových kánonů, ale také v reálném provozu a v kontaktu s krajinou. Přibližuje kulturně - historické hodnoty českých zemí, otázky jejich obnovy a revitalizace památek.

[1]  Hlavní příručkou jsou Dějiny hmotné kultury (ve čtyřech dílech, 1985-1995) pod redakcí Josefa Petráně, dále pak odborné encyklopedie z nakladatelství Libri věnované jednotlivých typům památek: Encyklopedie českých hradů (poslední vydání 2005), Encyklopedie českých klášterů (1995), Encyklopedie českých zámků (2006).

Psychologie osobnosti

Pedagogická a sociální psychohygiena. Problematika mnohostranného a jednostranného vývoje člověka, kombinace a působení jednotlivých činitelů podílejících se na jeho formování. Řešení změn osobnosti, srovnání behaviorálních technik a humanistického přístupu. Momenty utvářející zdravý životní způsob.

[1]  Birkenbihl,V.F.: Nebojte se myslet hlavou. Praha, Portál 2000
[2]  Harris, T.A.: Já jsem O.K., ty jsi O.K. Praha, Pragma 1997
[3]  Křivvohlavý, J.: Jak zvládat stres. Praha, Grada 1994

Rétorika

Cílem výuky je osvojení a zlepšení dovedností mluveného projevu, potřebných pro úspěšnou profesionální komunikaci absolventů. Studium by jim mělo pomoci rozvinout kulturu a účinnost projevu verbálního i nonverbálního a odstranit případné psychické zábrany při veřejném vystupování tak, aby byli schopni si vybudovat příznivý osobní image. Patřičné dovednosti si studenti mohou vyzkoušet formou praktického nácviku individuálně i ve skupinách formou etud a komunikačních her. Znalosti a zkušenosti takto získané mohou využít nejenom na profesionálním poli.

[1]  Schmidtová, M.: Rétorika cvičení. Praha, ČVUT 2005
[2]  Buchtová, B.: Rétorika. Praha, Grada Publishing 2005
[3]  Lewis, D. Tajná řeč těla. Praha, East Publishing 2004
[4]  Hierhold, E.: Rétorika a prezentace. Praha, Grada kterékoli vydání
[5]  Svobodová, M.: Mluv, mluv, zajímáš mne. Praha, Pragoeduca 2002
[6]  Tegze, O.: Neverbální komunikace. Brno, Computer Press 2008

Sociologie a personalistika

Uspořádání pracovní organizace, sociální systém firmy. Řízení a vedení lidí v závislosti na typu organizace a kvalitě pracovní síly, význam lidských zdrojů. Osobnost managera z hlediska vedení lidí. Podniková kultura, analýza pracovního místa. Metoda získávání pracovníků, pracovní a sociální adaptace. Pracovní skupiny, systém pozic a rolí v organizaci, konflikty. Hodnocení a odměňování pracovníků. Personální útvary a poradenské firmy.

[1]  Bedrnová, E., Nový,I., a kol. Psychologie a sociologie řízení, Praha 2002
[2]  Armstrong, M., Řízení lidských zdrojů, Praha 1999
[3]  Armstrong, M., Personální management, Praha 1999
[4]  Čakrt, M., Kdo jsem já, kdo jste vy, Praha 1996

Sociální psychologie

Posláním kurzu je naučit studenty lépe se dorozumět s druhými, prohloubit vhled do mezilidských situací a podpořit kreativitu a otevřenost novým myšlenkám a odlišným názorům. Důraz je kladen na aktivní formu učení, v níž si studenti budou osvojovat žádoucí sociální dovednosti a prohlubovat sebepoznání formou zážitku na sobě samém.

[1]  Hayes N.: Základy sociální psychologie. Praha Portál 1988
[2]  Křivohlavý, J.: Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha, Svoboda 1988
[3]  Plamínek, J.: Jak řešit konflikty. Praha, Grada Publishing 2006

Společensko vědní seminář

Cílem předmětu je porovnávání současného procesu světové globalizace s vývojem událostí posledních dvou staletí v Evropě. Politický a sociálně-ekonomický vývoj tohoto období a mezinárodní vztahy jsou interpretovány s důrazem na evropskou integraci. Úvodní slovo k seminářům je zaměřeno na studenty s orientací technického myšlení, bez >biflování< nějakých dat. Pozornost je věnována také soužití (nebo boji?) rozdílných kultur a náboženství v současném světě; seminář se nevyhýbá ani ožehavým tématům – jako je např. 11/09/01 a jeho důsledkům.

[1]  Cameron Rondo, Stručné ekonomické dějiny světa. Od doby kamenné do současnosti. Praha 1996

Základy ekonomické teorie

Obsahem předmětu jsou základní ekonomické pojmy a souvislosti. Skládá se z obecného úvodu do ekonomické teorie, kde jsou řešeny především otázky předmětu, metod zkoumání a obsahová stránka nabídky, poptávky a tržního mechanismu. Hlavní důraz je položen na mikroekonomickou část, kde je probírána jak oblast teorie spotřebitele, tak teorie firmy. V teorii spotřebitele tvoří těžiště teorie mezního užitku a spotřebitelské volby. Pozornost je věnována rovnováze spotřebitele, substitučnímu a důchodovému efektu. Teorie firmy se zabývá zvláště problematikou nákladů, výnosů a rovnováhou firmy při volbě mezi vstupy. Důležitou pozici mají rozbory fixních a variabilních nákladů a obsah a souvislosti mezních nákladů. Dále jsou probírány základní parametry teorie výrobních faktorů. Zde je orientace tématiky směřována především na půdu, pozemkovou rentu a vztahy nabídky a poptávky po půdě. Zvláštní důraz je v dalším obsahu kladen na peníze a jejich funkce v tržní ekonomice. Makroekonomická část se zabývá nejdříve základními pojmy makroekonomických vztahů a současnými přístupy k řešení makroekonomických otázek. Pak jsou v základní rovině rozebrány a interpretovány jednotlivé kategorie hrubého domácího produktu a jeho derivátů, dále inflace, nezaměstnanost, průmyslový cyklus a světová ekonomika.

[1]  Liška, V. a kol.: Ekonomie pro techniky. 3. vydání. Praha, Professional Publishing 2009. ISBN 978-80-7431-005-8 Holman, R.: Ekonomie. 4. vydání. Praha, C. H. Beck 2005. ISBN 80-7179-891-6

Communication skills

The students will learn to independently write papers and to present them in public.

[1]  Nancy Martin-Young - Communication Skills in the Workplace, CEI Newsletter, 1996
[2]  Štěpaník J.: Umění jednat s lidmi, Grada, 2003
[3]  Hartley M.: Řeč těla v praxi, Portál s.r.o., 2004
[4]  Cliff Atkinson - Beyond Bullet Points: Using Microsoft PowerPoint to Create Presentations That Inform, Motivate, and Inspire, Microsoft Press, 2005
[5]  Černý V.: Řeč těla, Computer Press, 2007
[6]  Matthew McKay PhD - The Communication Skills Book - New Harbinger Publications, 2009
[7]  Matoušková I.: Kompendium z psychologie, BIVŠ, 2009
[8]  Jane Grellier, Veronica Goerke - Communication Skills Toolkit, Fishpond Australia, 2010
[9]  Lisa Dunbar - Effective Communication Skills - New Irections Articles, 2011

Právo

Prehled zakladnich predpisu CR. Ustavni pravo. Obcanske pravo. Obchodni pravo. Autorske pravo. Pracovni pravo. Spravni pravo. Trestni pravo

[1]  Liška, V. Fiala, Z. Právo pro techniky, Praha 2006

Estetika a sociologie

Kurz zahrnuje problematiku umění jako sociálně kulturního a historického jevu. Sleduje vztah estetiky a sociologie, základní estetické kategorie. Konkrétně probírá ikonografii v umění, specifika středověkého umění a pojetí zbožnosti, renesanční smysl pro harmonii, osvícenství a racionalitu v umělecké tvorbě. Soustřeďuje se pak l proměnám v umění v 19. a 20. století a jejich sociologickým souvislostem.

[1] Birnbaum, V.: Vývojové záležitosti v umění. Praha 1987
[2] Waetzolt, W.:Nebojte se umění. Praha 1972
[3] Johnsonovi H. W. ad.: Cesty malířským uměním. Praha 1967.

Etika a filozofie

Obsahem kurzu je strucny historicky prehled nejdulezitejsich koncepci filosofie a etiky z hlediska evropskeho mysleni a kulury. Jednotliva historicka obdobi mysleni - od antiky pres stredovek a novovek az modernim proudum - jsou charakterizovana co do sve podstaty a specifickeho prinosu. Druha cast kurzu je venovana filosofickym a etickym souvislostem moderni vedy, techniky a ekologie, tedy oblasti klicovych pro budouci profesni i obcansky zivot studentu technicke univerzity.

[2]   [1] Stoerig H. J. (1991), Malé dějiny filosofie, Zvon, Praha.
[3]  [2] Kohák E. (1993), Člověk, dobro a zlo, Ježek, Praha.

Komunikační dovednosti

Cílem předmětu je vybavit posluchače stavebních oborů komunikačními dovednostmi, které jim umožní prezentovat jejich myšlenky, projekty a vize jasně, srozumitelně a kultivovaně. Výuka se zaměřuje na formální stránku profesního vystupování a tvorby odborných písemných prací. Studenti se učí vyjadřovat způsobem, který odpovídá záměru komunikace v závislosti na obsahu, na cílové skupině posluchačů nebo čtenářů a na způsobu sdělování. Předmět poskytuje tzv. „měkké dovednosti", které nelze zahrnout přímo do vlastní odborné kvalifikace. Reaguje na měnící se trh práce s novými požadavky. Pomáhá absolventům k lepšímu prosazení a uplatnění při vstupu do profesního života.

[1]  Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J.: Jak napsat odborný text. Praha, LEDA kterékoli vydání
[2]  Hospodářová, I.: Prezentační dovednosti. Praha, Alfa Publishing 2004
[3]  Hospodářová, I.: Veřejná prezentace od A do Z. Praha, Expertis 1997
[4]  Liška, V.: Diplomová práce zpracování a obhajoba. Praha, Ivo Ulrych -Růžičkův statek kterékoli vydání
[5]  Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci. Olomouc, Votobia 1977
[6]  Pease, A.: Řeč těla. Portál, Praha 2001
[7]  Šesták, Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Praha, Academia 2000

Law

Anotace stejná jako 105PRA

[1]  Constitution of CR, Civil Code, Business Code, Labour Code, Penal Code

Psychologie manažera a týmová práce

Základy manažerské psychologie a typy osobností manažera - styly vyjednávání. Self - management ( relaxace a psychohygiena). Koučování - praktický výcvik

[1]  Jay,R., Templář,R., Velká kniha manažerských dovedností, Praha 2002
[2]  Jarošová, E., a kol., Trénink sociálních a manažerských dovedností , Praha 2001
[3]  Mikulaštík, M., Manažerská psychologie, Praha 2007

Právní předpisy při realizaci staveb

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům ucelenou formou dobrý základ pro budoucí orientaci v praxi na úseku stavebního práva. Výklad se bude věnovat zejména formám umísťování a povolování staveb, užívání staveb, odstraňování staveb, vybraným činnostem ve výstavbě, správním deliktům, vyvlastnění a základním pojmům občanského práva, které souvisí se stavební praxí, např. nemovitost, věcná práva, právo stavby, neoprávněná stavba. Nedílnou součástí výkladu je správní řízení, jeho záhájení, dokazování, práva a povinnosti dotčených osob, rozhodnutí, opravné prostředky. Posluchači budou také seznámeni s otázkou odpovědnosti orgánů veřejné správy za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci a jejím řešením.

[1]  Zákon o územním plánování a stavebním řádu - Stavební zákon č. 183/ 2006 Sb.
[3]  Zákoník práce - č. 262/2006 Sb.
[5]  Obchodní zákoník - č. 513/1991 Sb.
[7]  Zákon o úpadku - Insolvenční zákon č. 182/2006 Sb.
[9]  Občanský zákoník - č. 40/1964 Sb.

Právo

Předmět je koncipován jako úvod do práva. Posluchači jsou seznámeni s původem práva ve společnosti, velkými právními systémy a systémem práva v České republice.Pozornost je věnována zejména pramenům práva, tvorbě práva, základům ústavního práva, správního práva, občanského práva a principům územní samosprávy. Na znalosti osvojené si v tomto předmětu v počátcích studia na fakultě pak navazuje v magisterském studiu specializovaný předmět - legislativa ve stavebnictví.

[1]  Knapp.V.: Teorie práva, C.H.Beck,1995
[2]  -Varvařovský.P.: Základy práva, ASPI,a.s., 2009
[3]  -Ústava České republiky

Právo (všeobecné)

Úvod do právní kultury. Systém práva, právní odvětví. Subjekty práva, forma, obsah a předmět práva. Morálka a právo, právní vědomí. Tvorba práva, právní zákonodárství. Ústavní právo, dělba moci, územní samospráva. Právní skutečnosti a jejich druhy. Právní úkony, smlouvy. Pojem správního práva, druhy veřejné správy. Správní akty a jejich členění. Správní delikty řízení, soudnictví. Právní postavení obcí. Majetek obcí. Vyšší správní a samosprávné celky. Právní prostředky ochrany životního prostředí. Ekologicko právní zodpovědnost.

[1]  Liška, V., Fiala, Z.: Právo pro techniky, Praha 2008
[2]  Knapp, V.: Teorie práva. C.H. Beck, Praha 1995, Hendrych, D. a kol.: Správní právo - Obecná část. Praha 1998, Drobník, J., Damohorský, M.: Zákony k ochraně životního prostředí. C.H. Beck, Praha 1998,

Právo 24 (Legislativa ve stavebnictví)

Cílem předmětu je seznámení posluchačů se základy veřejného stavebního práva. Přehled platné právní úpravy. Základní pojmy. Seznámení se systematikou stavebního zákona. Umisťování staveb, zařízení, změny využití území. Povolování staveb, jejich užívání a odstraňování. Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a stavební dozor. Uplatnění autorizovaného inspektora v povolovacích režimech dle stavebního zákona. Vybrané činnosti ve výstavbě. Správní delikty. Vyvlastnění. Součástí přednášek je také výklad správního řádu.

[1]  -Pourová, I.: Nové stavební právo, ČVUT, Praha 2008
[2]  -zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
[3]  -zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě

Psychologie a sociologie

[1]  Mareš, J.: Styly učení u žáků a studentů. Praha, Portál 1998
[2]  Plháková, A.: Učebnice obecné psychologie. Praha, Academia 2008
[3]  Reichel, J.: Kapitoly systematické sociologie. Praha, Grada 2008
[4]  Atkinson, Atkinsonová: Psychologie. Victoria Publishing, Praha 1995
[5]  Giddens, A.: Sociologie. Argo, Praha 1999
[6]   Keller, J.: Úvod do sociologie. Slon, Praha 1999

Stavební legislativa

Cílem je seznámení posluchačů se základy veřejného stavebního práva. Přehled platné právní úpravy. Základní pojmy. Seznámení se systematikou stavebního zákona. Umisťování staveb, zařízení, změny využití území. Povolování staveb, jejich užívání a odstraňování. Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a stavební dozor. Uplatnění autorizovaného inspektora v povolovacích režimech dle stavebního zákona. Vybrané činnosti ve výstavbě. Správní delikty. Vyvlastnění. Součástí přednášek je také výklad správního řádu.

[1]  Pourová, I.: Nové stavební právo, ČVUT, Praha 2009
[2]  -zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
[3]  -zákon č.500/2004 Sb., správní řád

Společenské vědy, makro a mikroekonomie

Obsahem předmětu je podrobnější rozbor ekonomických pojmů a souvislostí, než jaký studenti získali v rámci studia základů ekonomické teorie. Nejdříve je zopakován stručný úvod do ekonomické teorie, kde jsou akcentovány stěžejní otázky předmětu a metod zkoumání a tržního mechanismu. Hlavní důraz je položen na mikroekonomickou část. Zde je podrobněji probírána jak oblast teorie spotřebitele, tak teorie firmy. V teorii spotřebitele je, na rozdíl od základního kurzu, analyzována podrobně spotřebitelská volba na příkladech teorie mezního užitku. Pozornost je věnována matematickému vyjádření rovnováhy spotřebitele, ale také substitučnímu a důchodovému efektu. Následuje teorie firmy, která se zabývá zvláště problematikou nákladů, výnosů a rovnováhou firmy při volbě mezi vstupy. Důležitou roli sehrává jejich matematické hodnocení včetně grafického vyjadřování fixních a variabilních nákladů a rovnováhy firmy. Dále jsou probírány parametry výrobních faktorů a to zvláště z hlediska vyjadřování a hodnocení pozemkové renty. Také otázky kapitálu a bankovních souvislostí jsou předmětem této části kurzu. V dalších tématech je hlavní důraz kladen na peníze a jejich funkce v tržní ekonomice, především ve vztahu k volitelným předmětům, jakými jsou např. finanční teorie nebo teorie firmy. Makroekonomická část se zabývá na rozdíl od základního kurzu hlubšími souvislostmi základních makroekonomických pojmů a vztahů meizi nimi. Podrobnějším způsobem jsou probírány a diskutovány současné přístupy k řešení makroekonomických otázek. Je vysvětlován zvláště rozdíl pojetí mezi klasickými a keynesiánskými východisky. Dále jsou v v rámci makroekonomických analýz rozebrány a interpretovány jednotlivé kategorie hrubého domácího produktu a jeho derivátů. Detailnější pozornost je věnována metodám výpočtu hrubého domácího produktu a jejich vzájemnému porovnávání. Také otázky inflace, nezaměstnanosti a průmyslového cyklu jsou vysvětleny podrobnějším a současně aktualizovaným způsobem.

[1]  MIKROEKONOMIE a chování, Robert H. FRANK, Svoboda-Libertas 1995
[2]  EKONOMIE, Paul Samuelson, Grada (libovolné vydání)
[3]  EKONOMIE PRO TECHNIKY,Liška, V. a kol., Professional Publishing, Praha 2005

Společenské vědy 11 (Estetika a sociologie)

Přednášky a semináře zahrnují problematiku sociologie a estetiky, její vztahy, základní sociologické a estetické kategorie. Předmět analyzuje postavení člověka ve společnosti a jeho potřeby z hlediska bydlení a vnímání prostoru (staveb a veřejného prostoru). Na příkladech uvádí i základní sociálně estetické prvky ve vývoji architektury a urbanismu.

[1]  Birnbaum, V.: Vývojové záležitosti v umění. Praha 1987, Waetzolt, W.:Nebojte se umění. Praha 1972, Johnsonovi H. W. ad.: Cesty malířským uměním. Praha 1967.

Hospodářská politika

Volitelný předmět Hospodářská politika je určen všem zájemcům z řad posluchačů bakalářského, ale i magisterského stupně strukturovaného studia, kteří absolvovali v 1. ročníku kurz základů ekonomické teorie, ale je zároveň otevřen i pro ty studenty, kteří se s ekonomickou teorií ve studiu zatím nesetkali – tj. posluchačům oborů G a A. Této skutečnosti je přizpůsobena struktura předmětu. Výklad začíná vysvětlením základních ekonomických pojmů z mikro a makroekonomie, bez jejichž zvládnutí nelze hospodářskou politiku studovat. Vysvětleny jsou stručně například pojmy vzácnost – volba, výrobní faktory, ekonomické subjekty, tržní rovnováha, peníze, inflace, nezaměstnanost, agregátní poptávka, agregátní nabídka a hospodářský cyklus. Pak teprve je vymezen pojem hospodářské politiky, její cíle, nositele a nástroje. Podrobněji je rozebrána především makroekonomická hospodářská politika – fiskální, monetární, vnější a důchodová. V rámci mikroekonomické hospodářské politiky je výklad zaměřen na objasnění základních cílů a nástrojů strukturální a sociální hospodářské politiky a politiky hospodářské soutěže. Kurz uzavírá stručný přehled vývoje praktické hospodářské politiky ve vybraných státech – zejména ve Velké Británii, USA, Francii, Německu, Japonsku, České republice (Československu) a v Evropské unii. Další studijní literatura: Kasan,J. – Žák,M. a kol.: Hospodářská politika „A“. Praha, VŠE 1994. Kliková,Ch. – Kotlán,I.: Hospodářská politika. Ostrava, SOKRATES 2003. Slaný,A. a kol.: Makroekonomická analýza a hospodářská politika. Praha, C.H. Beck 2003. Holman,R. a kol.: Dějiny ekonomického myšlení. 2. vydání. Praha, C.H. Beck 2001.

[1]  Slaný, A. - Žák, M.: Hospodářská politika. Praha, C.H. Beck 1999.
[2]  Kliková, Ch. - Kotlán, I.: Hospodářská politika. Ostrava, SOKRATES 2003.
[3]  Slaný, A. a kol.: Makroekonomická analýza a hospodářská politika. Praha, C.H. Beck 2003.

Praktikum digitální fotografie

Možnosti nastavení rozlišení fotoaparátu. Expozice, kompozice obrazu. Přenos souborů fotografií do počítače. Archivování digitálních fotografií.Tisk fotografií. Odesílání fotografií e-mailem. Úpravy fotografií pomocí softwaru.


Selfmanagement

Orientace v typologii osob, komunikaci a řeči těla. Poznání sebe sama v oblasti vystupování a vlastní image. Zvládnutí části manažerských dovedností a to především v řízení porad týmů. Výuka v komunikaci, managementu a řízení času. Studenti budou na cvičeních natáčeni kamerou a okamžitě bude konkretizován postup zlepšení svého vystupování.

[1]  1)Amstrong.M.,Personální management. 1.vydání. Praha: Victoria Publishing, 1999. 963 s. ISBN 80-7169-614-5.
[2]  2)Foot M.,Hook C. Personalistika. 1.vydání. Praha:Computer Press., 2002. 462 s.ISBN 80-7226-515-6
[3]  3)Hroník, F.Jak se nespálit při výběru zaměstnanců. 1.vydání. Brno: Computer Press, 1999. 311 s. ISBN 80-7226-161-4
[4]  4)Koontz,H.,Weihrich.H.Management. 1.vydání. Praha: Victoria Publishing,1993. 447 s. ISBN 80-85605-45-7.
[5]  5)Košťan.P.,Šuleř.O. Firemní strategie.1.vydání.Praha:Computer Press.2002.124 s.ISBN 80-7226-657-8.
[6]  6)Kotler, P. Marketing management. 1.vydání. Praha: Victoria Publishing, 1992. 790 s. ISBN 80-85605-08-2
[7]  7)Matějka M.,Vidlař P. Vše o přijímacím pohovoru. 1.vydání. Praha: Grada Publishing , s.r.o. 2002. 193 s. ISBN 80-247-0215-0
[8]  8)Milkovich,G.T.,Boudreau, J.W. Řízení lidských zdrojů. 1 .vydání.Praha:Grada a.s.,1993. 930 s. ISBN 80-85623-29-3
[9]  9)Montag P., Assessment Centre. 1.vydání.Praha:Nakladatelství PRAGOEDUCA.2002.92 s.ISBN 80-7310-004-5
[10]  10)Nejedlý J. a kolektiv, Ochrana osobních údajů v oblasti nabízení obchodu a služeb, direkt marketingu a cestovního ruchu. MAG CONSULTING, s.r.o.,2002,68s.
[11]  11)Parker R.C.Profesionální design v reklamě.1 vydání. Brno:SoftPress s.r.o.2000. 304 s.ISBN 80-902824-0-7
[12]  12)Paulík K.,Gruber D.Trénink radosti. 2. Vydání.Ostrava:REPRONIS.2001.161 s.ISBN 80-86122-74-3
[13]  13)Peters TJ.,Waterman jr.R.H. Hledání dokonalosti.1.vydání.Praha: Nakladatelství Svoboda-Libertas.1993. 294 s.ISBN 80-205-0313-7
[14]  14)Prokopenko,J.,Kubr, M. a kolektiv. Vzdělávaní a rozvoj manažerů. 1 vydání.Praha:Grada Publishing. 1966.660 s. ISBN 80-7169-250-6.
[15]  15)Schultz D.E.Moderní reklama umění zaujmout.1.vydání.Praha:Grada Publishing,s.r.o.,1995,668 s.ISBN 80-7169-062-7
[16]  16)Souček, Z.,Určení strategických cílů.1 vydání. Praha: Pragoconsult, inženýrský a poradenský podnik. 1990. 6 s. SV 397 62 90
[17]  17)Stýblo,J. Human Management.1 vydání.Bělá pod Bezdězem:Nakladatelství Máchova kraje, 2001.111 s.
[18]  18)Šuleř,O. Manažerské techniky.1.vydání. Olomouc:Rubico,s.r.o., 1995. 225 s. ISBN 80-85839-06-7.
[19]  19)Wareham,J. Tajemství lovce mozků. 1.vydání.MANAGEMENT PRESS, Ringier ČR,a.s.Praha 1997. 164 s.ISBN 80-85943-27-1
[20]  20)Ždímal, M.Příručka terénního poradenství. 1. Vydání. Ostrava:AKS,s.r.o.,1992

Vývoj hradů

Pojem hrad, funkce. Vývoj hradních struktur v závislosti na historickém vývoji Čech.

[1]  Durdík, T.: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2001

Aplikovaná teorie ceny

[1]  Holman, R.: Mikroekonomie-středně pokročilý kurz. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-862-0
[2]  Jurečka, V. a kol.: Mikroekonomie. 1. vydání. Praha: Grada 2010. ISBN 978-80-247-3259-6
[3]  Hořejší, B?.(et.al.): Mikroekonomie. 5.vydání. Praha: Management Press 2010. ISBN 978-80-7261-218-5

Komparativní dějiny (Česko a Evropa)

Cílem kurzu je zaměření na interpretační otázky ve vztahu k národním dějinám a k jejich evropskému kontextu. Analyzuje spoluúčast českých zemí na vývojových trendech, ale srovnává také různá výkladová pojetí a deformující stereotypy, jak byla tradována např. v česko – německých vztazích. Výklad přibližuje původní zdroje evropanství (antika a křesťanství), zapojení Čech do středověkých univerzalistických struktur, dějinné postavení husitské revolty, specifika nadnárodní habsburské monarchie v době raného novověku, genezi občanské společnosti a počátky nacionalismu, modernistický typ koncepce společnosti u TGM (i s rolí techniky), totalitární jevy a režimy, strukturální důsledky komunistické diktatury, poválečný integrační proces v západní Evropě, problémy transformačního procesu v ČR.

[1]  Souvislou řadu knih mapující české dějiny v evropském kontextu tvoří Velké dějiny zemí Koruny české (od 2000). K pochopení autentického pojetí české evropanské politiky náleží dílo T. G. Masaryka Nová Evropa (nové vydání 1994), event. Světová revoluce (2005), a dále řada knih věnovaných období komunistického režimu; např. P. Pithart, Osmašedesátý (1990), J. Suk, Labyrintem revoluce (2009).

Dramatické techniky v komunikaci

[1]  Gross, S. F.: Vztahová inteligence. Praha, Management Press 2000
[2]  Harris, T.: Já jsem OK, ty jsi OK. Praha, Pragma 2002
[3]  Křivohlavý, J.: Jak zvládat stres. Praha, Grada-Avicenum 1994
[4]  Plamínek, J. : Konflikty a vyjednávání. Praha, Grada 2009
[5]  Vybíral, Z.: Psychologie komunikace. Praha, Portál 2009

Praktická hospodářská politika

Praktická hospodářská politika jako povinně volitelný předmět je určena pro posluchače 2. ročníku studijního oboru Stavební inženýrství v rámci bakalářského stupně strukturovaného studia. Studium předmětu předpokládá u posluchačů elementární znalosti ekonomie alespoň v rozsahu kurzu základnů ekonomické teorie, zařazeného do 1. ročníku strukturovaného studia. V rámci předmětu se posluchači nejdříve seznámí s vymezením pojmu hospodářská politika. Na jedné straně je to souhrn cílů, nástrojů a opatření státu, kterými zasahuje do ekonomiky, tj. praktická činnost; na druhé straně je hospodářská politika teoretickou disciplínou, jež má svůj předmět zkoumání, pojmový aparát, základní kategorie a zákonitosti. Studium a pochopení nástrojů hospodářské politiky je podmíněno zvládnutím základního teoretického rámce – vymezeny jsou proto cíle, nástroje, nositele hospodářské politiky, jakož i její teoretické zdroje. V rámci makroekonomické hospodářské politiky – jejímž hlavním cílem je dosáhnout určitých parametrů makroekonomických agregátů – je podrobně charakterizována fiskální, monetární, zahraničně-obchodní a měnová hospodářská politika a důchodová politika. Pozornost je zaměřena na zvládnutí různých teoretických přístupů, ale i na vysvětlení transmisního mechanismu jednotlivých politik. Kromě obecných principů jsou vždy charakterizovány konkrétní dosahy určitých opatření prováděných v rámci české ekonomiky i v širším rámci Evropské unie. V rámci mikroekonomické hospodářské politiky je podrobně rozebrána strukturální a sociální hospodářská politika a politika ochrany hospodářské soutěže. Značná pozornost je pak v rámci předmětu venována také vývoji praktické hospodářské politiky ve vybraných státech od počátku 20. století – zejména ve Velké Británii, USA, Francii, Německu, Japonsku, Švédsku a samozřejmě taky v České republice (Československu) a v rámci Evropské unie. Další studijní literatura: Kasan,J. – Žák,M. a kol.: Hospodářská politika „A“. Praha, VŠE 1994. Kliková,Ch. – Kotlán,I.: Hospodářská politika. Ostrava, SOKRATES 2003. Slaný,A. a kol.: Makroekonomická analýza a hospodářská politika. Praha, C.H. Beck 2003. Holman,R. a kol.: Dějiny ekonomického myšlení. 2. vydání. Praha, C.H. Beck 2001.

[1]  Kliková, Ch. - Kotlán,I.: Hospodářská politika. 1. vydání. Ostrava, SOKRATES 2003. ISBN 80-86572-04-8
[2]  Slaný, A. a kol.: Makroekonomická analýza a hospodářská politika. 1. vydání. Praha, C.H. Beck 2003. ISBN 80-7179-738-3
[3]  Žák, M.: Hospodářská politika. 1. vydání. Praha, VŠE 2007. ISBN 978-80-86730-04-2

Institucionální ekonomie

[1]  Mlčoch, L.: Institucionální ekonomie, Karolinum, Praha 2005.
[2]  Voigt, S.: Institucionální ekonomie, Alfa, Brno 2009.
[3]  
[4]  

Kulturní dějiny českých zemí

Kurz navazuje na povinný předmět z 1. ročníku „vývoj stavitelství a architektury“. Cílem je prohloubit znalosti o sociálně - kulturním kontextu historických staveb, struktuře krajiny a osídlení v českých zemích v proměnách od pravěku do počátku industriální revoluce. Výklad sleduje typologii sociálních subjektů a jejich typických sídel (hrady, tvrze, zámky, chrámy, kláštery, domy, města, vesnice, panství) v evropských souvislostech, podle ideových kánonů, ale také v reálném provozu a v kontaktu s krajinou. Přibližuje kulturně - historické hodnoty českých zemí, otázky jejich obnovy a revitalizace památek.

[1]  Hlavní příručkou jsou Dějiny hmotné kultury (ve čtyřech dílech, 1985-1995) pod redakcí Josefa Petráně, dále pak odborné encyklopedie z nakladatelství Libri věnované jednotlivých typům památek: Encyklopedie českých hradů (poslední vydání 2005), Encyklopedie českých klášterů (1995), Encyklopedie českých zámků (2006).

Psychologie a sociologie

Cíle a metody sociologie. Sociologický pohled na společnost a sociální strukturu české společnosti. Sociologické výzkumy a jejich využití v praxi. Sociologie města a regionu. Sociologie firmy. Úvod do psychologie, její odvětví a aplikace. Psychické zdraví a prevence stresu. Harmonický vývoj osobnosti. Využití psychologický metod při výběru pracovníků, v pracovní motivaci, komunikaci a řešení problémů.

[1]  Giddens, A.: Sociologie. Argo, Praha 1999, Keller, J.: Úvod do sociologie. Slon, Praha 1999, Atkinson, Atkinsonová: Psychologie. Victoria Publishing, Praha 1995,

Rétorika

Cílem výuky je osvojení a zlepšení dovedností mluveného projevu, potřebných pro úspěšnou profesionální komunikaci absolventů. Studium by jim mělo pomoci rozvinout kulturu a účinnost projevu verbálního i nonverbálního a odstranit případné psychické zábrany při veřejném vystupování tak, aby byli schopni si vybudovat příznivý osobní image. Patřičné dovednosti si studenti mohou vyzkoušet formou praktického nácviku individuálně i ve skupinách formou etud a komunikačních her. Znalosti a zkušenosti takto získané mohou využít nejenom na profesionálním poli.

[1]  Schmidtová, M.: Rétorika cvičení. Praha, ČVUT 2005
[2]  Buchtová, B.: Rétorika. Praha, Grada Publishing 2005
[3]  Lewis, D. Tajná řeč těla. Praha, East Publishing 2004
[4]  Hierhold, E.: Rétorika a prezentace. Praha, Grada kterékoli vydání
[5]  Svobodová, M.: Mluv, mluv, zajímáš mne. Praha, Pragoeduca 2002
[6]  Tegze, O.: Neverbální komunikace. Brno, Computer Press 2008

Social sciences

The course focuses on the current isssues of philosophy and sociology. Emphasis is laid on the latest results of social research into the problems science and technology. The selected topics of innovation studies are also included. The modern societies are increasingly profiled by science and technology. In this context, such concepts as information- or knowledge society are analysed. The new technological challenges and risks are identified.

[1]  Berger, Peter L, and Thomas Luckmann. 1967. The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge. New York: Anchor Books.
[2]  Geertz, Clifford. 1973. The Interpretation of Cultures; Selected Essays. New York: Basic Books.
[3]  Foucault, Michel. 1994. The Order of Things; an Archaeology of the Human Sciences. New York: Vintage Books.
[4]  Yonay, Yuval P. 1998. The Struggle Over the Soul of Economics: Institutionalist and Neoclassical Economists in America Between the Wars. Princeton, N.J: Princeton University Press.
[5]  

Společensko vědní seminář

Cílem předmětu je porovnávání současného procesu světové globalizace s vývojem událostí posledních dvou staletí v Evropě. Politický a sociálně-ekonomický vývoj tohoto období a mezinárodní vztahy jsou interpretovány s důrazem na evropskou integraci. Úvodní slovo k seminářům je zaměřeno na studenty s orientací technického myšlení, bez >biflování< nějakých dat. Pozornost je věnována také soužití (nebo boji?) rozdílných kultur a náboženství v současném světě; seminář se nevyhýbá ani ožehavým tématům – jako je např. 11/09/01 a jeho důsledkům.

[1]  Cameron Rondo, Stručné ekonomické dějiny světa. Od doby kamenné do současnosti. Praha 1996

Základy ekonomické teorie

Obsahem předmětu jsou základní ekonomické pojmy a souvislosti. Skládá se z obecného úvodu do ekonomické teorie, kde jsou řešeny především otázky předmětu, metod zkoumání a obsahová stránka nabídky, poptávky a tržního mechanismu. Hlavní důraz je položen na mikroekonomickou část, kde je probírána jak oblast teorie spotřebitele, tak teorie firmy. V teorii spotřebitele tvoří těžiště teorie mezního užitku a spotřebitelské volby. Pozornost je věnována rovnováze spotřebitele, substitučnímu a důchodovému efektu. Teorie firmy se zabývá zvláště problematikou nákladů, výnosů a rovnováhou firmy při volbě mezi vstupy. Důležitou pozici mají rozbory fixních a variabilních nákladů a obsah a souvislosti mezních nákladů. Dále jsou probírány základní parametry teorie výrobních faktorů. Zde je orientace tématiky směřována především na půdu, pozemkovou rentu a vztahy nabídky a poptávky po půdě. Zvláštní důraz je v dalším obsahu kladen na peníze a jejich funkce v tržní ekonomice. Makroekonomická část se zabývá nejdříve základními pojmy makroekonomických vztahů a současnými přístupy k řešení makroekonomických otázek. Pak jsou v základní rovině rozebrány a interpretovány jednotlivé kategorie hrubého domácího produktu a jeho derivátů, dále inflace, nezaměstnanost, průmyslový cyklus a světová ekonomika.

[1]  Liška, V. a kol.: Ekonomie pro techniky. 3. vydání. Praha, Professional Publishing 2009. ISBN 978-80-7431-005-8 Holman, R.: Ekonomie. 4. vydání. Praha, C. H. Beck 2005. ISBN 80-7179-891-6

Základy práva

Úvod do právní kultury. Původ práva, pojem práva. Systém práva, právní odvětví. Subjekty práva, forma, obsah a předmět práva. Morálka a právo, právní vědomí. Tvorba práva, právní zákonodárství. Ústavní právo, dělba moci, územní samospráva. Právní skutečnosti a jejich druhy. Právní úkony, smlouvy.fff

[1]  Liška, V., Fiala, Z.: Právo pro techniky, Praha 2008
[2]  Knapp, V.: Teorie práva. C.H. Beck, Praha 1995, Gerloch, A., Hřebejk, J., Zoubek, V.: Ústavní systém České republiky, Kolektiv: Občanské právo hmotné. Codex Bohemia, 2. vyd., Praha 1998 ,

Economic theory

Anotace stejná jako 105ZETE

[1]  Microeconomics and behavior. Robert H. Frank, McGraw-Hill (kterékoli vydání)
[2]  Economics. Paul Samuelson, McGraw-Hill (kterékoli vydání)

Ekonomické teorie 31 (Sem. z makroekonom. teorie)

Otevřená ekonomika a rovnovážná produkce. Čisté vývozy a rovnováha na trhu zboží. Platební bilance a křivka BP a rovnovážná produkce. Fiskální a monetární politika. Měnové kurzy, devalvace, běžný účet a úroveň důchodu. Úvod do modelu agregátní poptávky a nabídky.

[1]  Liška, V. a kol.: Makroekonomie. Professional publishing 2002.
[2]  Tuleja, P. - Majerová, I. - Nezval, P.: Základy makroekonomie: učebnice pro ekonomické a obchodně podnikatelské fakulty. Brno, Computer press 2006.

Ekonomické teorie 40 (Světové hospodářství)

Tento předmět seznamuje posluchače s vývojem světové ekonomiky při zohlednění specifického postavení jednotlivých národních hospodářství. Kurz vysvětluje příčiny vzájemné propojenosti národních ekonomik, jejich následky pozitivní i negativní. Poskytuje informace o míře a formách mezinárodních ekonomických vztahů. Důraz je kladen na možnosti, resp. bariéry a cíle začlenění české ekonomiky do mezinárodních ekonomických vztahů.

[1]  Cameron, R.: Stručné ekonomické dějiny světa

Komunikační dovednosti

Cílem předmětu je vybavit posluchače stavebních oborů komunikačními dovednostmi, které jim umožní prezentovat jejich myšlenky, projekty a vize jasně, srozumitelně a kultivovaně. Výuka se zaměřuje na formální stránku profesního vystupování a tvorby odborných písemných prací. Studenti se učí vyjadřovat způsobem, který odpovídá záměru komunikace v závislosti na obsahu, na cílové skupině posluchačů nebo čtenářů a na způsobu sdělování. Předmět poskytuje tzv. „měkké dovednosti", které nelze zahrnout přímo do vlastní odborné kvalifikace. Reaguje na měnící se trh práce s novými požadavky. Pomáhá absolventům k lepšímu prosazení a uplatnění při vstupu do profesního života.

[1]  Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J.: Jak napsat odborný text. Praha, LEDA kterékoli vydání
[2]  Hospodářová, I.: Prezentační dovednosti. Praha, Alfa Publishing 2004
[3]  Hospodářová, I.: Veřejná prezentace od A do Z. Praha, Expertis 1997
[4]  Liška, V.: Diplomová práce zpracování a obhajoba. Praha, Ivo Ulrych -Růžičkův statek kterékoli vydání
[5]  Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci. Olomouc, Votobia 1977
[6]  Pease, A.: Řeč těla. Portál, Praha 2001
[7]  Šesták, Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Praha, Academia 2000

Legislativa stavebnictví a ŽP

Úvod do stavebního práva. Přehled stavebního zákona. Umisťování a povolování staveb. Terénní úpravy, užívání staveb, kolaudace a změna užívání, údržba a odstraňování staveb. Sankce ve výstavbě, vyvlastnění, stavební úřady. Pracovní právo. Památková péče. Správní právo, činnost veřejné správy. Právní prostředky životního prostředí. Ochrana vod, půdy, přírody, krajiny, lesa, ovzduší. Ekologicko právní zodpovědnost.

[1]  JUDr. I. Pourová: Nové stavební právo, vysokoškolské skriptum, ČVUT 2008
[2]  Doležal, J., Mareček, J., Vobořil, O.: Stavební zákon v teorii a praxi. Praha 2006, Drobník, J., Damohorský, M.: Zákony k ochraně životního prostředí. Praha 2006

Psychologie manažera a týmová práce

Základy manažerské psychologie a typy osobností manažera - styly vyjednávání. Self - management ( relaxace a psychohygiena). Koučování - praktický výcvik

[1]  Jay,R., Templář,R., Velká kniha manažerských dovedností, Praha 2002
[2]  Jarošová, E., a kol., Trénink sociálních a manažerských dovedností , Praha 2001
[3]  Mikulaštík, M., Manažerská psychologie, Praha 2007

Požární represe


Právo

Předmět je koncipován jako úvod do práva. Posluchači jsou seznámeni s původem práva ve společnosti, velkými právními systémy a systémem práva v České republice.Pozornost je věnována zejména pramenům práva, tvorbě práva, základům ústavního práva, správního práva, občanského práva a principům územní samosprávy. Na znalosti osvojené si v tomto předmětu v počátcích studia na fakultě pak navazuje v magisterském studiu specializovaný předmět - legislativa ve stavebnictví.

[1]  Knapp.V.: Teorie práva, C.H.Beck,1995
[2]  -Varvařovský.P.: Základy práva, ASPI,a.s., 2009
[3]  -Ústava České republiky

Právo 24 (Legislativa ve stavebnictví)

Cílem předmětu je seznámení posluchačů se základy veřejného stavebního práva. Přehled platné právní úpravy. Základní pojmy. Seznámení se systematikou stavebního zákona. Umisťování staveb, zařízení, změny využití území. Povolování staveb, jejich užívání a odstraňování. Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a stavební dozor. Uplatnění autorizovaného inspektora v povolovacích režimech dle stavebního zákona. Vybrané činnosti ve výstavbě. Správní delikty. Vyvlastnění. Součástí přednášek je také výklad správního řádu.

[1]  -Pourová, I.: Nové stavební právo, ČVUT, Praha 2008
[2]  -zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
[3]  -zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě

Psychologie a sociologie

[1]  Mareš, J.: Styly učení u žáků a studentů. Praha, Portál 1998
[2]  Plháková, A.: Učebnice obecné psychologie. Praha, Academia 2008
[3]  Reichel, J.: Kapitoly systematické sociologie. Praha, Grada 2008
[4]  Atkinson, Atkinsonová: Psychologie. Victoria Publishing, Praha 1995
[5]  Giddens, A.: Sociologie. Argo, Praha 1999
[6]   Keller, J.: Úvod do sociologie. Slon, Praha 1999

Science,Technology and Human Values

Rethinking technology; concepts of nature and culture, natural and artificial, philosophical and historical roots of modern science and technology, unit of science - technology; Environmental ethics (anthropocentrism, biocentrism, ecocentrism) and technological development; Technology assessment as process of evaluation and decision-taking of technologies in dermocratic countries.

[1]  Gieryn, Thomas F. 1999. Cultural Boundaries of Science: Credibility on the Line. Chicago: University of Chicago Press.
[2]  Haraway, Donna Jeanne. 1991. Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature. New York: Routledge.
[3]  Knorr-Cetina, Karin. 1999. Epistemic Cultures: How the Sciences Make Knowledge. Cambridge: Harvard University Press.
[4]  Latour, Bruno. 1987. Science in Action: How to Follow Scientists and Engineers Through Society. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
[5]  MacKenzie, Donald and Judy Wajcman, eds. 1985; 1995, 2nd ed. The Social Shaping of Technology: How the Refrigerator Got its Hum. Pennsylvania: Open University Press.

Správní právo

Základem výuky předmětu správní právo bude obecná část správního práva s důrazem na správní řízení, tedy zásady správního řízení, zahájení a průběh správního řízení, a přezkoumávání rozhodnutí, včetně přezkoumávání správního rozhodnutí či jiného zásahu státu ve správním soudnictví. Pozornost bude věnována též pojmu a organizaci veřejné správy a právním zárukám ve veřejné správě. Ze zvláštní části správního práva bude řešena problematika stavebního práva a ochrany životního prostředí.

[1]  -Hendrych, D.: Správní právo, Obecná část, C.H.Beck, Praha, 2006
[2]  -zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
[3]  -zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Veřejná správa a samospráva

[1]  Správní řád
[2]  JUDr. I. Pourová: Nové stavební právo, vysokoškolské skriptum, ČVUT 2008

Evropská integrace

Základním cílem předmětu je nalézat rozhodující prvky historického vývoje, jež byly utvářeny od Vídeňského kongresu v roce 1815 na základě geostrategického určení mocností. Přednášky jsou dále zaměřeny na zahraničně-bezpečnostní systém vytvořený Bismarckem, Versailleskou soustavu, rozdělení Evropy železnou oponou, studenou válku v období bipolárního světa až k mocenskému rozložení sil po 11/09/2001. Zdůrazněny jsou tendence k integraci Evropy v druhé polovině dvacátého století až po vstup ČR do Evropské unie v roce 2004.

[1]  Slaný, Antonín. Makroekonomická analýza a hospodářská politika. 1. vyd.
[2]   Praha : C. H. Beck, 2003. 380 s. EU 22. ISBN 80-7179-738-3. info
[3]  
[4]   GRADA: Evropská integrace a ČR,978-80-247-2849-0
[5]  
[6]   Česká republika v Evropské unii -- členství, přínosy, výzvy
[7]   Autor: Miloslav Had a kolek. 9788072016112; 2006

Grafické zpracování prez. a prop. mater.

Počítačové programy pro úpravu tiskovin a prezentací (včetně digitálních). Program Adobe Illustrator, Adobe Acrobat, Adobe InDesign a jejich základní zvládnutí. Tvorba a použití formátu PDF. Psychologické působení barev, fyziologie vidění, obrazového vnímaní a působeni .

[1]  B. Blažej - Grafická úprava tiskovin
[2]  V. Beran - Typografický manuál
[3]  S. Krug - Web design

Hospodářská politika

Volitelný předmět Hospodářská politika je určen všem zájemcům z řad posluchačů bakalářského, ale i magisterského stupně strukturovaného studia, kteří absolvovali v 1. ročníku kurz základů ekonomické teorie, ale je zároveň otevřen i pro ty studenty, kteří se s ekonomickou teorií ve studiu zatím nesetkali – tj. posluchačům oborů G a A. Této skutečnosti je přizpůsobena struktura předmětu. Výklad začíná vysvětlením základních ekonomických pojmů z mikro a makroekonomie, bez jejichž zvládnutí nelze hospodářskou politiku studovat. Vysvětleny jsou stručně například pojmy vzácnost – volba, výrobní faktory, ekonomické subjekty, tržní rovnováha, peníze, inflace, nezaměstnanost, agregátní poptávka, agregátní nabídka a hospodářský cyklus. Pak teprve je vymezen pojem hospodářské politiky, její cíle, nositele a nástroje. Podrobněji je rozebrána především makroekonomická hospodářská politika – fiskální, monetární, vnější a důchodová. V rámci mikroekonomické hospodářské politiky je výklad zaměřen na objasnění základních cílů a nástrojů strukturální a sociální hospodářské politiky a politiky hospodářské soutěže. Kurz uzavírá stručný přehled vývoje praktické hospodářské politiky ve vybraných státech – zejména ve Velké Británii, USA, Francii, Německu, Japonsku, České republice (Československu) a v Evropské unii. Další studijní literatura: Kasan,J. – Žák,M. a kol.: Hospodářská politika „A“. Praha, VŠE 1994. Kliková,Ch. – Kotlán,I.: Hospodářská politika. Ostrava, SOKRATES 2003. Slaný,A. a kol.: Makroekonomická analýza a hospodářská politika. Praha, C.H. Beck 2003. Holman,R. a kol.: Dějiny ekonomického myšlení. 2. vydání. Praha, C.H. Beck 2001.

[1]  Slaný, A. - Žák, M.: Hospodářská politika. Praha, C.H. Beck 1999.
[2]  Kliková, Ch. - Kotlán, I.: Hospodářská politika. Ostrava, SOKRATES 2003.
[3]  Slaný, A. a kol.: Makroekonomická analýza a hospodářská politika. Praha, C.H. Beck 2003.

Obchodní finance v teorii a praxi


Praktikum digitální fotografie

Možnosti nastavení rozlišení fotoaparátu. Expozice, kompozice obrazu. Přenos souborů fotografií do počítače. Archivování digitálních fotografií.Tisk fotografií. Odesílání fotografií e-mailem. Úpravy fotografií pomocí softwaru.


Pracovní právo


Selfmanagement

Orientace v typologii osob, komunikaci a řeči těla. Poznání sebe sama v oblasti vystupování a vlastní image. Zvládnutí části manažerských dovedností a to především v řízení porad týmů. Výuka v komunikaci, managementu a řízení času. Studenti budou na cvičeních natáčeni kamerou a okamžitě bude konkretizován postup zlepšení svého vystupování.

[1]  1)Amstrong.M.,Personální management. 1.vydání. Praha: Victoria Publishing, 1999. 963 s. ISBN 80-7169-614-5.
[2]  2)Foot M.,Hook C. Personalistika. 1.vydání. Praha:Computer Press., 2002. 462 s.ISBN 80-7226-515-6
[3]  3)Hroník, F.Jak se nespálit při výběru zaměstnanců. 1.vydání. Brno: Computer Press, 1999. 311 s. ISBN 80-7226-161-4
[4]  4)Koontz,H.,Weihrich.H.Management. 1.vydání. Praha: Victoria Publishing,1993. 447 s. ISBN 80-85605-45-7.
[5]  5)Košťan.P.,Šuleř.O. Firemní strategie.1.vydání.Praha:Computer Press.2002.124 s.ISBN 80-7226-657-8.
[6]  6)Kotler, P. Marketing management. 1.vydání. Praha: Victoria Publishing, 1992. 790 s. ISBN 80-85605-08-2
[7]  7)Matějka M.,Vidlař P. Vše o přijímacím pohovoru. 1.vydání. Praha: Grada Publishing , s.r.o. 2002. 193 s. ISBN 80-247-0215-0
[8]  8)Milkovich,G.T.,Boudreau, J.W. Řízení lidských zdrojů. 1 .vydání.Praha:Grada a.s.,1993. 930 s. ISBN 80-85623-29-3
[9]  9)Montag P., Assessment Centre. 1.vydání.Praha:Nakladatelství PRAGOEDUCA.2002.92 s.ISBN 80-7310-004-5
[10]  10)Nejedlý J. a kolektiv, Ochrana osobních údajů v oblasti nabízení obchodu a služeb, direkt marketingu a cestovního ruchu. MAG CONSULTING, s.r.o.,2002,68s.
[11]  11)Parker R.C.Profesionální design v reklamě.1 vydání. Brno:SoftPress s.r.o.2000. 304 s.ISBN 80-902824-0-7
[12]  12)Paulík K.,Gruber D.Trénink radosti. 2. Vydání.Ostrava:REPRONIS.2001.161 s.ISBN 80-86122-74-3
[13]  13)Peters TJ.,Waterman jr.R.H. Hledání dokonalosti.1.vydání.Praha: Nakladatelství Svoboda-Libertas.1993. 294 s.ISBN 80-205-0313-7
[14]  14)Prokopenko,J.,Kubr, M. a kolektiv. Vzdělávaní a rozvoj manažerů. 1 vydání.Praha:Grada Publishing. 1966.660 s. ISBN 80-7169-250-6.
[15]  15)Schultz D.E.Moderní reklama umění zaujmout.1.vydání.Praha:Grada Publishing,s.r.o.,1995,668 s.ISBN 80-7169-062-7
[16]  16)Souček, Z.,Určení strategických cílů.1 vydání. Praha: Pragoconsult, inženýrský a poradenský podnik. 1990. 6 s. SV 397 62 90
[17]  17)Stýblo,J. Human Management.1 vydání.Bělá pod Bezdězem:Nakladatelství Máchova kraje, 2001.111 s.
[18]  18)Šuleř,O. Manažerské techniky.1.vydání. Olomouc:Rubico,s.r.o., 1995. 225 s. ISBN 80-85839-06-7.
[19]  19)Wareham,J. Tajemství lovce mozků. 1.vydání.MANAGEMENT PRESS, Ringier ČR,a.s.Praha 1997. 164 s.ISBN 80-85943-27-1
[20]  20)Ždímal, M.Příručka terénního poradenství. 1. Vydání. Ostrava:AKS,s.r.o.,1992

Sociologie práce a řízení

Základní poznatky o uspořádání pracovní organizace, o sociálním systému firmy a o postavení člověka v oblasti práce v podmínkách tržní ekonomiky. Charakteristika pracovního prostředí. Analýza sociálního systému firmy. Pojetí řízení a vedení lidí ve firmě, pracovní skupiny, adaptace, konflikty, systém pozic a rolí v organizaci.

[1]  Emrová L., Šafránková J. Společenské vědy 15. Psychologie a sociologie pro techniku ČVUT, Praha 2000 , Bedrnová E., Nový I. Psychologie a sociologie v řízení. Praha 1998 , Pražská L. Řízení obchodních firem V?E, Praha 1996

Teorie firmy

Struktura předmětu je rozvržena do tématických okruhů, které obsahují popis, rozbor a hodnocení nejdůležitějších teoretických souvislostí existence a fungování firem v podmínkách tržního mechanismu. Patří k nim především otázky východisek zkoumání firmy v tržní ekonomice, které vychází ze souvislostí teorie mezního užitku a jejího využití pro teorii firmy. Další důležité parametry spočívají rozboru nákladů firmy, především z hlediska fixních a variabilních a mezních nákladů. Následně jsou probírány otázky rovnováhy firmy, tedy bodu rovnováhy a ukončení činnosti. Na ně navazuje určení zisku pomocí mezních veličin a rozdílově. Také otázky indiferenční analýzy při optimalizaci používaných výrobních faktorů jsou specificky rozebrány v otázkách teorie výroby a produkčních funkcí. Závěrečné pasáže se věnují formám konkurence v současném období, kdy základem je správné chápání podob dokonalé a nedokonalé konkurence.

[1]  Sekerka, B.: Mikroekonomie, matematické a kvantitativní základy. Professional Consulting 2002.

Vývoj hradů

Pojem hrad, funkce. Vývoj hradních struktur v závislosti na historickém vývoji Čech.

[1]  Durdík, T.: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2001

Komparativní dějiny (Česko a Evropa)

Cílem kurzu je zaměření na interpretační otázky ve vztahu k národním dějinám a k jejich evropskému kontextu. Analyzuje spoluúčast českých zemí na vývojových trendech, ale srovnává také různá výkladová pojetí a deformující stereotypy, jak byla tradována např. v česko – německých vztazích. Výklad přibližuje původní zdroje evropanství (antika a křesťanství), zapojení Čech do středověkých univerzalistických struktur, dějinné postavení husitské revolty, specifika nadnárodní habsburské monarchie v době raného novověku, genezi občanské společnosti a počátky nacionalismu, modernistický typ koncepce společnosti u TGM (i s rolí techniky), totalitární jevy a režimy, strukturální důsledky komunistické diktatury, poválečný integrační proces v západní Evropě, problémy transformačního procesu v ČR.

[1]  Souvislou řadu knih mapující české dějiny v evropském kontextu tvoří Velké dějiny zemí Koruny české (od 2000). K pochopení autentického pojetí české evropanské politiky náleží dílo T. G. Masaryka Nová Evropa (nové vydání 1994), event. Světová revoluce (2005), a dále řada knih věnovaných období komunistického režimu; např. P. Pithart, Osmašedesátý (1990), J. Suk, Labyrintem revoluce (2009).

Etika a filosofie

Kurz má poskytnout základní přehled o nejvýznamnějších filosofických a etických koncepcích z hlediska historického i z hlediska aktuálních výzev současného světa. „Historická“ část přednášek sleduje vývoj filosofického a etického myšlení v kontextu kulturních a civilizačních přeměn od starověku po současnost. Druhá část je věnována filosofickým a etickým souvislostem moderní vědy, techniky a ekologie, tedy oblastí klíčových pro budoucí profesní i občanský život studentů technické univerzity.

[1]  [1] Stoerig H. J. (1991), Malé dějiny filosofie, Zvon, Praha.
[2]  [2] Kohák E. (1993), Člověk, dobro a zlo, Ježek, Praha.
[3]  [3] Jonas H. (1998), Princip odpovědnosti, Oikúmené, Praha.

Praktická hospodářská politika

Praktická hospodářská politika jako povinně volitelný předmět je určena pro posluchače 2. ročníku studijního oboru Stavební inženýrství v rámci bakalářského stupně strukturovaného studia. Studium předmětu předpokládá u posluchačů elementární znalosti ekonomie alespoň v rozsahu kurzu základnů ekonomické teorie, zařazeného do 1. ročníku strukturovaného studia. V rámci předmětu se posluchači nejdříve seznámí s vymezením pojmu hospodářská politika. Na jedné straně je to souhrn cílů, nástrojů a opatření státu, kterými zasahuje do ekonomiky, tj. praktická činnost; na druhé straně je hospodářská politika teoretickou disciplínou, jež má svůj předmět zkoumání, pojmový aparát, základní kategorie a zákonitosti. Studium a pochopení nástrojů hospodářské politiky je podmíněno zvládnutím základního teoretického rámce – vymezeny jsou proto cíle, nástroje, nositele hospodářské politiky, jakož i její teoretické zdroje. V rámci makroekonomické hospodářské politiky – jejímž hlavním cílem je dosáhnout určitých parametrů makroekonomických agregátů – je podrobně charakterizována fiskální, monetární, zahraničně-obchodní a měnová hospodářská politika a důchodová politika. Pozornost je zaměřena na zvládnutí různých teoretických přístupů, ale i na vysvětlení transmisního mechanismu jednotlivých politik. Kromě obecných principů jsou vždy charakterizovány konkrétní dosahy určitých opatření prováděných v rámci české ekonomiky i v širším rámci Evropské unie. V rámci mikroekonomické hospodářské politiky je podrobně rozebrána strukturální a sociální hospodářská politika a politika ochrany hospodářské soutěže. Značná pozornost je pak v rámci předmětu venována také vývoji praktické hospodářské politiky ve vybraných státech od počátku 20. století – zejména ve Velké Británii, USA, Francii, Německu, Japonsku, Švédsku a samozřejmě taky v České republice (Československu) a v rámci Evropské unie. Další studijní literatura: Kasan,J. – Žák,M. a kol.: Hospodářská politika „A“. Praha, VŠE 1994. Kliková,Ch. – Kotlán,I.: Hospodářská politika. Ostrava, SOKRATES 2003. Slaný,A. a kol.: Makroekonomická analýza a hospodářská politika. Praha, C.H. Beck 2003. Holman,R. a kol.: Dějiny ekonomického myšlení. 2. vydání. Praha, C.H. Beck 2001.

[1]  Kliková, Ch. - Kotlán,I.: Hospodářská politika. 1. vydání. Ostrava, SOKRATES 2003. ISBN 80-86572-04-8
[2]  Slaný, A. a kol.: Makroekonomická analýza a hospodářská politika. 1. vydání. Praha, C.H. Beck 2003. ISBN 80-7179-738-3
[3]  Žák, M.: Hospodářská politika. 1. vydání. Praha, VŠE 2007. ISBN 978-80-86730-04-2

Kulturní dějiny českých zemí

Kurz navazuje na povinný předmět z 1. ročníku „vývoj stavitelství a architektury“. Cílem je prohloubit znalosti o sociálně - kulturním kontextu historických staveb, struktuře krajiny a osídlení v českých zemích v proměnách od pravěku do počátku industriální revoluce. Výklad sleduje typologii sociálních subjektů a jejich typických sídel (hrady, tvrze, zámky, chrámy, kláštery, domy, města, vesnice, panství) v evropských souvislostech, podle ideových kánonů, ale také v reálném provozu a v kontaktu s krajinou. Přibližuje kulturně - historické hodnoty českých zemí, otázky jejich obnovy a revitalizace památek.

[1]  Hlavní příručkou jsou Dějiny hmotné kultury (ve čtyřech dílech, 1985-1995) pod redakcí Josefa Petráně, dále pak odborné encyklopedie z nakladatelství Libri věnované jednotlivých typům památek: Encyklopedie českých hradů (poslední vydání 2005), Encyklopedie českých klášterů (1995), Encyklopedie českých zámků (2006).

Psychologie osobnosti

Pedagogická a sociální psychohygiena. Problematika mnohostranného a jednostranného vývoje člověka, kombinace a působení jednotlivých činitelů podílejících se na jeho formování. Řešení změn osobnosti, srovnání behaviorálních technik a humanistického přístupu. Momenty utvářející zdravý životní způsob.

[1]  Birkenbihl,V.F.: Nebojte se myslet hlavou. Praha, Portál 2000
[2]  Harris, T.A.: Já jsem O.K., ty jsi O.K. Praha, Pragma 1997
[3]  Křivvohlavý, J.: Jak zvládat stres. Praha, Grada 1994

Rétorika

Cílem výuky je osvojení a zlepšení dovedností mluveného projevu, potřebných pro úspěšnou profesionální komunikaci absolventů. Studium by jim mělo pomoci rozvinout kulturu a účinnost projevu verbálního i nonverbálního a odstranit případné psychické zábrany při veřejném vystupování tak, aby byli schopni si vybudovat příznivý osobní image. Patřičné dovednosti si studenti mohou vyzkoušet formou praktického nácviku individuálně i ve skupinách formou etud a komunikačních her. Znalosti a zkušenosti takto získané mohou využít nejenom na profesionálním poli.

[1]  Schmidtová, M.: Rétorika cvičení. Praha, ČVUT 2005
[2]  Buchtová, B.: Rétorika. Praha, Grada Publishing 2005
[3]  Lewis, D. Tajná řeč těla. Praha, East Publishing 2004
[4]  Hierhold, E.: Rétorika a prezentace. Praha, Grada kterékoli vydání
[5]  Svobodová, M.: Mluv, mluv, zajímáš mne. Praha, Pragoeduca 2002
[6]  Tegze, O.: Neverbální komunikace. Brno, Computer Press 2008

Sociologie a personalistika

Uspořádání pracovní organizace, sociální systém firmy. Řízení a vedení lidí v závislosti na typu organizace a kvalitě pracovní síly, význam lidských zdrojů. Osobnost managera z hlediska vedení lidí. Podniková kultura, analýza pracovního místa. Metoda získávání pracovníků, pracovní a sociální adaptace. Pracovní skupiny, systém pozic a rolí v organizaci, konflikty. Hodnocení a odměňování pracovníků. Personální útvary a poradenské firmy.

[1]  Bedrnová, E., Nový,I., a kol. Psychologie a sociologie řízení, Praha 2002
[2]  Armstrong, M., Řízení lidských zdrojů, Praha 1999
[3]  Armstrong, M., Personální management, Praha 1999
[4]  Čakrt, M., Kdo jsem já, kdo jste vy, Praha 1996

Sociální psychologie

Posláním kurzu je naučit studenty lépe se dorozumět s druhými, prohloubit vhled do mezilidských situací a podpořit kreativitu a otevřenost novým myšlenkám a odlišným názorům. Důraz je kladen na aktivní formu učení, v níž si studenti budou osvojovat žádoucí sociální dovednosti a prohlubovat sebepoznání formou zážitku na sobě samém.

[1]  Hayes N.: Základy sociální psychologie. Praha Portál 1988
[2]  Křivohlavý, J.: Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha, Svoboda 1988
[3]  Plamínek, J.: Jak řešit konflikty. Praha, Grada Publishing 2006

Sociologie sídel a bydlení

Základní funkce bydlení, rodina, životní cyklus, empirické výzkumy. Město jako sociální systém a územní společenství, skladba obyvatel, sociálně psychická specifika. Výzkumy v městských aglomeracích a sídlištích. Venkovské prostředí, proměny funkcí, rekreační bydlení.

[1]  Opplová,M.: Životní prostředí měst a regionů. Praha 1996 , Musil, J.: Lidé a sídliště. Praha 1985 , Turner, J.H.: Theory Building in Sociology. Sage Publications, London 1989 ,

Společensko vědní seminář

Cílem předmětu je porovnávání současného procesu světové globalizace s vývojem událostí posledních dvou staletí v Evropě. Politický a sociálně-ekonomický vývoj tohoto období a mezinárodní vztahy jsou interpretovány s důrazem na evropskou integraci. Úvodní slovo k seminářům je zaměřeno na studenty s orientací technického myšlení, bez >biflování< nějakých dat. Pozornost je věnována také soužití (nebo boji?) rozdílných kultur a náboženství v současném světě; seminář se nevyhýbá ani ožehavým tématům – jako je např. 11/09/01 a jeho důsledkům.

[1]  Cameron Rondo, Stručné ekonomické dějiny světa. Od doby kamenné do současnosti. Praha 1996

Základy ekonomické teorie

Obsahem předmětu jsou základní ekonomické pojmy a souvislosti. Skládá se z obecného úvodu do ekonomické teorie, kde jsou řešeny především otázky předmětu, metod zkoumání a obsahová stránka nabídky, poptávky a tržního mechanismu. Hlavní důraz je položen na mikroekonomickou část, kde je probírána jak oblast teorie spotřebitele, tak teorie firmy. V teorii spotřebitele tvoří těžiště teorie mezního užitku a spotřebitelské volby. Pozornost je věnována rovnováze spotřebitele, substitučnímu a důchodovému efektu. Teorie firmy se zabývá zvláště problematikou nákladů, výnosů a rovnováhou firmy při volbě mezi vstupy. Důležitou pozici mají rozbory fixních a variabilních nákladů a obsah a souvislosti mezních nákladů. Dále jsou probírány základní parametry teorie výrobních faktorů. Zde je orientace tématiky směřována především na půdu, pozemkovou rentu a vztahy nabídky a poptávky po půdě. Zvláštní důraz je v dalším obsahu kladen na peníze a jejich funkce v tržní ekonomice. Makroekonomická část se zabývá nejdříve základními pojmy makroekonomických vztahů a současnými přístupy k řešení makroekonomických otázek. Pak jsou v základní rovině rozebrány a interpretovány jednotlivé kategorie hrubého domácího produktu a jeho derivátů, dále inflace, nezaměstnanost, průmyslový cyklus a světová ekonomika.

[1]  Liška, V. a kol.: Ekonomie pro techniky. 3. vydání. Praha, Professional Publishing 2009. ISBN 978-80-7431-005-8 Holman, R.: Ekonomie. 4. vydání. Praha, C. H. Beck 2005. ISBN 80-7179-891-6

Communication skills

The students will learn to independently write papers and to present them in public.

[1]  Nancy Martin-Young - Communication Skills in the Workplace, CEI Newsletter, 1996
[2]  Štěpaník J.: Umění jednat s lidmi, Grada, 2003
[3]  Hartley M.: Řeč těla v praxi, Portál s.r.o., 2004
[4]  Cliff Atkinson - Beyond Bullet Points: Using Microsoft PowerPoint to Create Presentations That Inform, Motivate, and Inspire, Microsoft Press, 2005
[5]  Černý V.: Řeč těla, Computer Press, 2007
[6]  Matthew McKay PhD - The Communication Skills Book - New Harbinger Publications, 2009
[7]  Matoušková I.: Kompendium z psychologie, BIVŠ, 2009
[8]  Jane Grellier, Veronica Goerke - Communication Skills Toolkit, Fishpond Australia, 2010
[9]  Lisa Dunbar - Effective Communication Skills - New Irections Articles, 2011

Právo

Prehled zakladnich predpisu CR. Ustavni pravo. Obcanske pravo. Obchodni pravo. Autorske pravo. Pracovni pravo. Spravni pravo. Trestni pravo

[1]  Liška, V. Fiala, Z. Právo pro techniky, Praha 2006

Estetika a sociologie

Kurz zahrnuje problematiku umění jako sociálně kulturního a historického jevu. Sleduje vztah estetiky a sociologie, základní estetické kategorie. Konkrétně probírá ikonografii v umění, specifika středověkého umění a pojetí zbožnosti, renesanční smysl pro harmonii, osvícenství a racionalitu v umělecké tvorbě. Soustřeďuje se pak l proměnám v umění v 19. a 20. století a jejich sociologickým souvislostem.

[1] Birnbaum, V.: Vývojové záležitosti v umění. Praha 1987
[2] Waetzolt, W.:Nebojte se umění. Praha 1972
[3] Johnsonovi H. W. ad.: Cesty malířským uměním. Praha 1967.

Ekonomické teorie 31 (Sem. z makroekonom. teorie)

Otevřená ekonomika a rovnovážná produkce. Čisté vývozy a rovnováha na trhu zboží. Platební bilance a křivka BP a rovnovážná produkce. Fiskální a monetární politika. Měnové kurzy, devalvace, běžný účet a úroveň důchodu. Úvod do modelu agregátní poptávky a nabídky.

[1]  Liška, V. a kol.: Makroekonomie. Professional publishing 2002.
[2]  Tuleja, P. - Majerová, I. - Nezval, P.: Základy makroekonomie: učebnice pro ekonomické a obchodně podnikatelské fakulty. Brno, Computer press 2006.

Ekonomické teorie 35 (Sem. z mikro a makroekon.)

Preference, užitek a volba spotřebitele. Poptávka, substituční a důchodový efekt. Tržní poptávka a rovnováha. Technologie. Maximalizace zisku a minimalizace nákladů. Firma a její nabídka. Směna a produkce. Teorie blahobytu. Spotřeba a úspory. Investiční výdaje. Poptávka po penězích. Peníze a úvěr. Inflace a nezaměstnanost. Peníze, deficity a inflace.

[1]  Základy ekonomie. Praha, Ekopress 2002.
[2]  Sekerka, B.: Mikroekonomie, matematické a kvantitativní základy. Professional Consulting 2002.
[3]  Liška, V. a kol.: Makroekonomie. Professional publishing 2002.

Komunikační dovednosti

Cílem předmětu je vybavit posluchače stavebních oborů komunikačními dovednostmi, které jim umožní prezentovat jejich myšlenky, projekty a vize jasně, srozumitelně a kultivovaně. Výuka se zaměřuje na formální stránku profesního vystupování a tvorby odborných písemných prací. Studenti se učí vyjadřovat způsobem, který odpovídá záměru komunikace v závislosti na obsahu, na cílové skupině posluchačů nebo čtenářů a na způsobu sdělování. Předmět poskytuje tzv. „měkké dovednosti", které nelze zahrnout přímo do vlastní odborné kvalifikace. Reaguje na měnící se trh práce s novými požadavky. Pomáhá absolventům k lepšímu prosazení a uplatnění při vstupu do profesního života.

[1]  Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J.: Jak napsat odborný text. Praha, LEDA kterékoli vydání
[2]  Hospodářová, I.: Prezentační dovednosti. Praha, Alfa Publishing 2004
[3]  Hospodářová, I.: Veřejná prezentace od A do Z. Praha, Expertis 1997
[4]  Liška, V.: Diplomová práce zpracování a obhajoba. Praha, Ivo Ulrych -Růžičkův statek kterékoli vydání
[5]  Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci. Olomouc, Votobia 1977
[6]  Pease, A.: Řeč těla. Portál, Praha 2001
[7]  Šesták, Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Praha, Academia 2000

Law

Anotace stejná jako 105PRA

[1]  Constitution of CR, Civil Code, Business Code, Labour Code, Penal Code

Psychologie manažera a týmová práce

Základy manažerské psychologie a typy osobností manažera - styly vyjednávání. Self - management ( relaxace a psychohygiena). Koučování - praktický výcvik

[1]  Jay,R., Templář,R., Velká kniha manažerských dovedností, Praha 2002
[2]  Jarošová, E., a kol., Trénink sociálních a manažerských dovedností , Praha 2001
[3]  Mikulaštík, M., Manažerská psychologie, Praha 2007

Právní předpisy při realizaci staveb

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům ucelenou formou dobrý základ pro budoucí orientaci v praxi na úseku stavebního práva. Výklad se bude věnovat zejména formám umísťování a povolování staveb, užívání staveb, odstraňování staveb, vybraným činnostem ve výstavbě, správním deliktům, vyvlastnění a základním pojmům občanského práva, které souvisí se stavební praxí, např. nemovitost, věcná práva, právo stavby, neoprávněná stavba. Nedílnou součástí výkladu je správní řízení, jeho záhájení, dokazování, práva a povinnosti dotčených osob, rozhodnutí, opravné prostředky. Posluchači budou také seznámeni s otázkou odpovědnosti orgánů veřejné správy za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci a jejím řešením.

[1]  Zákon o územním plánování a stavebním řádu - Stavební zákon č. 183/ 2006 Sb.
[3]  Zákoník práce - č. 262/2006 Sb.
[5]  Obchodní zákoník - č. 513/1991 Sb.
[7]  Zákon o úpadku - Insolvenční zákon č. 182/2006 Sb.
[9]  Občanský zákoník - č. 40/1964 Sb.

Právo

Předmět je koncipován jako úvod do práva. Posluchači jsou seznámeni s původem práva ve společnosti, velkými právními systémy a systémem práva v České republice.Pozornost je věnována zejména pramenům práva, tvorbě práva, základům ústavního práva, správního práva, občanského práva a principům územní samosprávy. Na znalosti osvojené si v tomto předmětu v počátcích studia na fakultě pak navazuje v magisterském studiu specializovaný předmět - legislativa ve stavebnictví.

[1]  Knapp.V.: Teorie práva, C.H.Beck,1995
[2]  -Varvařovský.P.: Základy práva, ASPI,a.s., 2009
[3]  -Ústava České republiky

Právo (všeobecné)

Úvod do právní kultury. Systém práva, právní odvětví. Subjekty práva, forma, obsah a předmět práva. Morálka a právo, právní vědomí. Tvorba práva, právní zákonodárství. Ústavní právo, dělba moci, územní samospráva. Právní skutečnosti a jejich druhy. Právní úkony, smlouvy. Pojem správního práva, druhy veřejné správy. Správní akty a jejich členění. Správní delikty řízení, soudnictví. Právní postavení obcí. Majetek obcí. Vyšší správní a samosprávné celky. Právní prostředky ochrany životního prostředí. Ekologicko právní zodpovědnost.

[1]  Liška, V., Fiala, Z.: Právo pro techniky, Praha 2008
[2]  Knapp, V.: Teorie práva. C.H. Beck, Praha 1995, Hendrych, D. a kol.: Správní právo - Obecná část. Praha 1998, Drobník, J., Damohorský, M.: Zákony k ochraně životního prostředí. C.H. Beck, Praha 1998,

Právo 24 (Legislativa ve stavebnictví)

Cílem předmětu je seznámení posluchačů se základy veřejného stavebního práva. Přehled platné právní úpravy. Základní pojmy. Seznámení se systematikou stavebního zákona. Umisťování staveb, zařízení, změny využití území. Povolování staveb, jejich užívání a odstraňování. Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a stavební dozor. Uplatnění autorizovaného inspektora v povolovacích režimech dle stavebního zákona. Vybrané činnosti ve výstavbě. Správní delikty. Vyvlastnění. Součástí přednášek je také výklad správního řádu.

[1]  -Pourová, I.: Nové stavební právo, ČVUT, Praha 2008
[2]  -zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
[3]  -zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě

Psychologie a sociologie

[1]  Mareš, J.: Styly učení u žáků a studentů. Praha, Portál 1998
[2]  Plháková, A.: Učebnice obecné psychologie. Praha, Academia 2008
[3]  Reichel, J.: Kapitoly systematické sociologie. Praha, Grada 2008
[4]  Atkinson, Atkinsonová: Psychologie. Victoria Publishing, Praha 1995
[5]  Giddens, A.: Sociologie. Argo, Praha 1999
[6]   Keller, J.: Úvod do sociologie. Slon, Praha 1999

Stavební legislativa

Cílem je seznámení posluchačů se základy veřejného stavebního práva. Přehled platné právní úpravy. Základní pojmy. Seznámení se systematikou stavebního zákona. Umisťování staveb, zařízení, změny využití území. Povolování staveb, jejich užívání a odstraňování. Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a stavební dozor. Uplatnění autorizovaného inspektora v povolovacích režimech dle stavebního zákona. Vybrané činnosti ve výstavbě. Správní delikty. Vyvlastnění. Součástí přednášek je také výklad správního řádu.

[1]  Pourová, I.: Nové stavební právo, ČVUT, Praha 2009
[2]  -zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
[3]  -zákon č.500/2004 Sb., správní řád

Společenské vědy, makro a mikroekonomie

Obsahem předmětu je podrobnější rozbor ekonomických pojmů a souvislostí, než jaký studenti získali v rámci studia základů ekonomické teorie. Nejdříve je zopakován stručný úvod do ekonomické teorie, kde jsou akcentovány stěžejní otázky předmětu a metod zkoumání a tržního mechanismu. Hlavní důraz je položen na mikroekonomickou část. Zde je podrobněji probírána jak oblast teorie spotřebitele, tak teorie firmy. V teorii spotřebitele je, na rozdíl od základního kurzu, analyzována podrobně spotřebitelská volba na příkladech teorie mezního užitku. Pozornost je věnována matematickému vyjádření rovnováhy spotřebitele, ale také substitučnímu a důchodovému efektu. Následuje teorie firmy, která se zabývá zvláště problematikou nákladů, výnosů a rovnováhou firmy při volbě mezi vstupy. Důležitou roli sehrává jejich matematické hodnocení včetně grafického vyjadřování fixních a variabilních nákladů a rovnováhy firmy. Dále jsou probírány parametry výrobních faktorů a to zvláště z hlediska vyjadřování a hodnocení pozemkové renty. Také otázky kapitálu a bankovních souvislostí jsou předmětem této části kurzu. V dalších tématech je hlavní důraz kladen na peníze a jejich funkce v tržní ekonomice, především ve vztahu k volitelným předmětům, jakými jsou např. finanční teorie nebo teorie firmy. Makroekonomická část se zabývá na rozdíl od základního kurzu hlubšími souvislostmi základních makroekonomických pojmů a vztahů meizi nimi. Podrobnějším způsobem jsou probírány a diskutovány současné přístupy k řešení makroekonomických otázek. Je vysvětlován zvláště rozdíl pojetí mezi klasickými a keynesiánskými východisky. Dále jsou v v rámci makroekonomických analýz rozebrány a interpretovány jednotlivé kategorie hrubého domácího produktu a jeho derivátů. Detailnější pozornost je věnována metodám výpočtu hrubého domácího produktu a jejich vzájemnému porovnávání. Také otázky inflace, nezaměstnanosti a průmyslového cyklu jsou vysvětleny podrobnějším a současně aktualizovaným způsobem.

[1]  MIKROEKONOMIE a chování, Robert H. FRANK, Svoboda-Libertas 1995
[2]  EKONOMIE, Paul Samuelson, Grada (libovolné vydání)
[3]  EKONOMIE PRO TECHNIKY,Liška, V. a kol., Professional Publishing, Praha 2005

Společenské vědy 11 (Estetika a sociologie)

Přednášky a semináře zahrnují problematiku sociologie a estetiky, její vztahy, základní sociologické a estetické kategorie. Předmět analyzuje postavení člověka ve společnosti a jeho potřeby z hlediska bydlení a vnímání prostoru (staveb a veřejného prostoru). Na příkladech uvádí i základní sociálně estetické prvky ve vývoji architektury a urbanismu.

[1]  Birnbaum, V.: Vývojové záležitosti v umění. Praha 1987, Waetzolt, W.:Nebojte se umění. Praha 1972, Johnsonovi H. W. ad.: Cesty malířským uměním. Praha 1967.

Společenské vědy 25 (Etika a filosofie)

Obsahem kurzu je stručný přehled nejdůležitějších teorií filosofické etiky se zvláštním zřetelem na etiku sociální a na myšlenkové tradice přesahující do současnosti (teorie přirozeného práva, utilitarismus, liberalismus). Cílem je poskytnout pojmový rámec pro uchopení souvislostí různých oblastí života společnosti: ekonomického, politického a morálně kulturního systému (Michael Novak). Poslední část kurzu je věnována problematice ekologické a profesní etiky.

[1]  Stoerig, H.J.: Malé dějiny filosofie. Zvon, Praha 1991; Kohák, E.: Člověk, dobro a zlo. Praha 1993;
[2]  Jonas, H.: Princip odpovědnosti. Oikumene, Praha 1998.

Evropská integrace

Základním cílem předmětu je nalézat rozhodující prvky historického vývoje, jež byly utvářeny od Vídeňského kongresu v roce 1815 na základě geostrategického určení mocností. Přednášky jsou dále zaměřeny na zahraničně-bezpečnostní systém vytvořený Bismarckem, Versailleskou soustavu, rozdělení Evropy železnou oponou, studenou válku v období bipolárního světa až k mocenskému rozložení sil po 11/09/2001. Zdůrazněny jsou tendence k integraci Evropy v druhé polovině dvacátého století až po vstup ČR do Evropské unie v roce 2004.

[1]  Slaný, Antonín. Makroekonomická analýza a hospodářská politika. 1. vyd.
[2]   Praha : C. H. Beck, 2003. 380 s. EU 22. ISBN 80-7179-738-3. info
[3]  
[4]   GRADA: Evropská integrace a ČR,978-80-247-2849-0
[5]  
[6]   Česká republika v Evropské unii -- členství, přínosy, výzvy
[7]   Autor: Miloslav Had a kolek. 9788072016112; 2006

Praktikum digitální fotografie

Možnosti nastavení rozlišení fotoaparátu. Expozice, kompozice obrazu. Přenos souborů fotografií do počítače. Archivování digitálních fotografií.Tisk fotografií. Odesílání fotografií e-mailem. Úpravy fotografií pomocí softwaru.


Selfmanagement

Orientace v typologii osob, komunikaci a řeči těla. Poznání sebe sama v oblasti vystupování a vlastní image. Zvládnutí části manažerských dovedností a to především v řízení porad týmů. Výuka v komunikaci, managementu a řízení času. Studenti budou na cvičeních natáčeni kamerou a okamžitě bude konkretizován postup zlepšení svého vystupování.

[1]  1)Amstrong.M.,Personální management. 1.vydání. Praha: Victoria Publishing, 1999. 963 s. ISBN 80-7169-614-5.
[2]  2)Foot M.,Hook C. Personalistika. 1.vydání. Praha:Computer Press., 2002. 462 s.ISBN 80-7226-515-6
[3]  3)Hroník, F.Jak se nespálit při výběru zaměstnanců. 1.vydání. Brno: Computer Press, 1999. 311 s. ISBN 80-7226-161-4
[4]  4)Koontz,H.,Weihrich.H.Management. 1.vydání. Praha: Victoria Publishing,1993. 447 s. ISBN 80-85605-45-7.
[5]  5)Košťan.P.,Šuleř.O. Firemní strategie.1.vydání.Praha:Computer Press.2002.124 s.ISBN 80-7226-657-8.
[6]  6)Kotler, P. Marketing management. 1.vydání. Praha: Victoria Publishing, 1992. 790 s. ISBN 80-85605-08-2
[7]  7)Matějka M.,Vidlař P. Vše o přijímacím pohovoru. 1.vydání. Praha: Grada Publishing , s.r.o. 2002. 193 s. ISBN 80-247-0215-0
[8]  8)Milkovich,G.T.,Boudreau, J.W. Řízení lidských zdrojů. 1 .vydání.Praha:Grada a.s.,1993. 930 s. ISBN 80-85623-29-3
[9]  9)Montag P., Assessment Centre. 1.vydání.Praha:Nakladatelství PRAGOEDUCA.2002.92 s.ISBN 80-7310-004-5
[10]  10)Nejedlý J. a kolektiv, Ochrana osobních údajů v oblasti nabízení obchodu a služeb, direkt marketingu a cestovního ruchu. MAG CONSULTING, s.r.o.,2002,68s.
[11]  11)Parker R.C.Profesionální design v reklamě.1 vydání. Brno:SoftPress s.r.o.2000. 304 s.ISBN 80-902824-0-7
[12]  12)Paulík K.,Gruber D.Trénink radosti. 2. Vydání.Ostrava:REPRONIS.2001.161 s.ISBN 80-86122-74-3
[13]  13)Peters TJ.,Waterman jr.R.H. Hledání dokonalosti.1.vydání.Praha: Nakladatelství Svoboda-Libertas.1993. 294 s.ISBN 80-205-0313-7
[14]  14)Prokopenko,J.,Kubr, M. a kolektiv. Vzdělávaní a rozvoj manažerů. 1 vydání.Praha:Grada Publishing. 1966.660 s. ISBN 80-7169-250-6.
[15]  15)Schultz D.E.Moderní reklama umění zaujmout.1.vydání.Praha:Grada Publishing,s.r.o.,1995,668 s.ISBN 80-7169-062-7
[16]  16)Souček, Z.,Určení strategických cílů.1 vydání. Praha: Pragoconsult, inženýrský a poradenský podnik. 1990. 6 s. SV 397 62 90
[17]  17)Stýblo,J. Human Management.1 vydání.Bělá pod Bezdězem:Nakladatelství Máchova kraje, 2001.111 s.
[18]  18)Šuleř,O. Manažerské techniky.1.vydání. Olomouc:Rubico,s.r.o., 1995. 225 s. ISBN 80-85839-06-7.
[19]  19)Wareham,J. Tajemství lovce mozků. 1.vydání.MANAGEMENT PRESS, Ringier ČR,a.s.Praha 1997. 164 s.ISBN 80-85943-27-1
[20]  20)Ždímal, M.Příručka terénního poradenství. 1. Vydání. Ostrava:AKS,s.r.o.,1992

Vývoj hradů

Pojem hrad, funkce. Vývoj hradních struktur v závislosti na historickém vývoji Čech.

[1]  Durdík, T.: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2001

Komparativní dějiny (Česko a Evropa)

Cílem kurzu je zaměření na interpretační otázky ve vztahu k národním dějinám a k jejich evropskému kontextu. Analyzuje spoluúčast českých zemí na vývojových trendech, ale srovnává také různá výkladová pojetí a deformující stereotypy, jak byla tradována např. v česko – německých vztazích. Výklad přibližuje původní zdroje evropanství (antika a křesťanství), zapojení Čech do středověkých univerzalistických struktur, dějinné postavení husitské revolty, specifika nadnárodní habsburské monarchie v době raného novověku, genezi občanské společnosti a počátky nacionalismu, modernistický typ koncepce společnosti u TGM (i s rolí techniky), totalitární jevy a režimy, strukturální důsledky komunistické diktatury, poválečný integrační proces v západní Evropě, problémy transformačního procesu v ČR.

[1]  Souvislou řadu knih mapující české dějiny v evropském kontextu tvoří Velké dějiny zemí Koruny české (od 2000). K pochopení autentického pojetí české evropanské politiky náleží dílo T. G. Masaryka Nová Evropa (nové vydání 1994), event. Světová revoluce (2005), a dále řada knih věnovaných období komunistického režimu; např. P. Pithart, Osmašedesátý (1990), J. Suk, Labyrintem revoluce (2009).

Etika a filosofie

Kurz má poskytnout základní přehled o nejvýznamnějších filosofických a etických koncepcích z hlediska historického i z hlediska aktuálních výzev současného světa. „Historická“ část přednášek sleduje vývoj filosofického a etického myšlení v kontextu kulturních a civilizačních přeměn od starověku po současnost. Druhá část je věnována filosofickým a etickým souvislostem moderní vědy, techniky a ekologie, tedy oblastí klíčových pro budoucí profesní i občanský život studentů technické univerzity.

[1]  [1] Stoerig H. J. (1991), Malé dějiny filosofie, Zvon, Praha.
[2]  [2] Kohák E. (1993), Člověk, dobro a zlo, Ježek, Praha.
[3]  [3] Jonas H. (1998), Princip odpovědnosti, Oikúmené, Praha.

Praktická hospodářská politika

Praktická hospodářská politika jako povinně volitelný předmět je určena pro posluchače 2. ročníku studijního oboru Stavební inženýrství v rámci bakalářského stupně strukturovaného studia. Studium předmětu předpokládá u posluchačů elementární znalosti ekonomie alespoň v rozsahu kurzu základnů ekonomické teorie, zařazeného do 1. ročníku strukturovaného studia. V rámci předmětu se posluchači nejdříve seznámí s vymezením pojmu hospodářská politika. Na jedné straně je to souhrn cílů, nástrojů a opatření státu, kterými zasahuje do ekonomiky, tj. praktická činnost; na druhé straně je hospodářská politika teoretickou disciplínou, jež má svůj předmět zkoumání, pojmový aparát, základní kategorie a zákonitosti. Studium a pochopení nástrojů hospodářské politiky je podmíněno zvládnutím základního teoretického rámce – vymezeny jsou proto cíle, nástroje, nositele hospodářské politiky, jakož i její teoretické zdroje. V rámci makroekonomické hospodářské politiky – jejímž hlavním cílem je dosáhnout určitých parametrů makroekonomických agregátů – je podrobně charakterizována fiskální, monetární, zahraničně-obchodní a měnová hospodářská politika a důchodová politika. Pozornost je zaměřena na zvládnutí různých teoretických přístupů, ale i na vysvětlení transmisního mechanismu jednotlivých politik. Kromě obecných principů jsou vždy charakterizovány konkrétní dosahy určitých opatření prováděných v rámci české ekonomiky i v širším rámci Evropské unie. V rámci mikroekonomické hospodářské politiky je podrobně rozebrána strukturální a sociální hospodářská politika a politika ochrany hospodářské soutěže. Značná pozornost je pak v rámci předmětu venována také vývoji praktické hospodářské politiky ve vybraných státech od počátku 20. století – zejména ve Velké Británii, USA, Francii, Německu, Japonsku, Švédsku a samozřejmě taky v České republice (Československu) a v rámci Evropské unie. Další studijní literatura: Kasan,J. – Žák,M. a kol.: Hospodářská politika „A“. Praha, VŠE 1994. Kliková,Ch. – Kotlán,I.: Hospodářská politika. Ostrava, SOKRATES 2003. Slaný,A. a kol.: Makroekonomická analýza a hospodářská politika. Praha, C.H. Beck 2003. Holman,R. a kol.: Dějiny ekonomického myšlení. 2. vydání. Praha, C.H. Beck 2001.

[1]  Kliková, Ch. - Kotlán,I.: Hospodářská politika. 1. vydání. Ostrava, SOKRATES 2003. ISBN 80-86572-04-8
[2]  Slaný, A. a kol.: Makroekonomická analýza a hospodářská politika. 1. vydání. Praha, C.H. Beck 2003. ISBN 80-7179-738-3
[3]  Žák, M.: Hospodářská politika. 1. vydání. Praha, VŠE 2007. ISBN 978-80-86730-04-2

Kulturní dějiny českých zemí

Kurz navazuje na povinný předmět z 1. ročníku „vývoj stavitelství a architektury“. Cílem je prohloubit znalosti o sociálně - kulturním kontextu historických staveb, struktuře krajiny a osídlení v českých zemích v proměnách od pravěku do počátku industriální revoluce. Výklad sleduje typologii sociálních subjektů a jejich typických sídel (hrady, tvrze, zámky, chrámy, kláštery, domy, města, vesnice, panství) v evropských souvislostech, podle ideových kánonů, ale také v reálném provozu a v kontaktu s krajinou. Přibližuje kulturně - historické hodnoty českých zemí, otázky jejich obnovy a revitalizace památek.

[1]  Hlavní příručkou jsou Dějiny hmotné kultury (ve čtyřech dílech, 1985-1995) pod redakcí Josefa Petráně, dále pak odborné encyklopedie z nakladatelství Libri věnované jednotlivých typům památek: Encyklopedie českých hradů (poslední vydání 2005), Encyklopedie českých klášterů (1995), Encyklopedie českých zámků (2006).

Psychologie a sociologie

Cíle a metody sociologie. Sociologický pohled na společnost a sociální strukturu české společnosti. Sociologické výzkumy a jejich využití v praxi. Sociologie města a regionu. Sociologie firmy. Úvod do psychologie, její odvětví a aplikace. Psychické zdraví a prevence stresu. Harmonický vývoj osobnosti. Využití psychologický metod při výběru pracovníků, v pracovní motivaci, komunikaci a řešení problémů.

[1]  Giddens, A.: Sociologie. Argo, Praha 1999, Keller, J.: Úvod do sociologie. Slon, Praha 1999, Atkinson, Atkinsonová: Psychologie. Victoria Publishing, Praha 1995,

Rétorika

Cílem výuky je osvojení a zlepšení dovedností mluveného projevu, potřebných pro úspěšnou profesionální komunikaci absolventů. Studium by jim mělo pomoci rozvinout kulturu a účinnost projevu verbálního i nonverbálního a odstranit případné psychické zábrany při veřejném vystupování tak, aby byli schopni si vybudovat příznivý osobní image. Patřičné dovednosti si studenti mohou vyzkoušet formou praktického nácviku individuálně i ve skupinách formou etud a komunikačních her. Znalosti a zkušenosti takto získané mohou využít nejenom na profesionálním poli.

[1]  Schmidtová, M.: Rétorika cvičení. Praha, ČVUT 2005
[2]  Buchtová, B.: Rétorika. Praha, Grada Publishing 2005
[3]  Lewis, D. Tajná řeč těla. Praha, East Publishing 2004
[4]  Hierhold, E.: Rétorika a prezentace. Praha, Grada kterékoli vydání
[5]  Svobodová, M.: Mluv, mluv, zajímáš mne. Praha, Pragoeduca 2002
[6]  Tegze, O.: Neverbální komunikace. Brno, Computer Press 2008

Sociologie a personalistika

Uspořádání pracovní organizace, sociální systém firmy. Řízení a vedení lidí v závislosti na typu organizace a kvalitě pracovní síly, význam lidských zdrojů. Osobnost managera z hlediska vedení lidí. Podniková kultura, analýza pracovního místa. Metoda získávání pracovníků, pracovní a sociální adaptace. Pracovní skupiny, systém pozic a rolí v organizaci, konflikty. Hodnocení a odměňování pracovníků. Personální útvary a poradenské firmy.

[1]  Bedrnová, E., Nový,I., a kol. Psychologie a sociologie řízení, Praha 2002
[2]  Armstrong, M., Řízení lidských zdrojů, Praha 1999
[3]  Armstrong, M., Personální management, Praha 1999
[4]  Čakrt, M., Kdo jsem já, kdo jste vy, Praha 1996

Social sciences

The course focuses on the current isssues of philosophy and sociology. Emphasis is laid on the latest results of social research into the problems science and technology. The selected topics of innovation studies are also included. The modern societies are increasingly profiled by science and technology. In this context, such concepts as information- or knowledge society are analysed. The new technological challenges and risks are identified.

[1]  Berger, Peter L, and Thomas Luckmann. 1967. The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge. New York: Anchor Books.
[2]  Geertz, Clifford. 1973. The Interpretation of Cultures; Selected Essays. New York: Basic Books.
[3]  Foucault, Michel. 1994. The Order of Things; an Archaeology of the Human Sciences. New York: Vintage Books.
[4]  Yonay, Yuval P. 1998. The Struggle Over the Soul of Economics: Institutionalist and Neoclassical Economists in America Between the Wars. Princeton, N.J: Princeton University Press.
[5]  

Sociální psychologie

Posláním kurzu je naučit studenty lépe se dorozumět s druhými, prohloubit vhled do mezilidských situací a podpořit kreativitu a otevřenost novým myšlenkám a odlišným názorům. Důraz je kladen na aktivní formu učení, v níž si studenti budou osvojovat žádoucí sociální dovednosti a prohlubovat sebepoznání formou zážitku na sobě samém.

[1]  Hayes N.: Základy sociální psychologie. Praha Portál 1988
[2]  Křivohlavý, J.: Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha, Svoboda 1988
[3]  Plamínek, J.: Jak řešit konflikty. Praha, Grada Publishing 2006

Společensko vědní seminář

Cílem předmětu je porovnávání současného procesu světové globalizace s vývojem událostí posledních dvou staletí v Evropě. Politický a sociálně-ekonomický vývoj tohoto období a mezinárodní vztahy jsou interpretovány s důrazem na evropskou integraci. Úvodní slovo k seminářům je zaměřeno na studenty s orientací technického myšlení, bez >biflování< nějakých dat. Pozornost je věnována také soužití (nebo boji?) rozdílných kultur a náboženství v současném světě; seminář se nevyhýbá ani ožehavým tématům – jako je např. 11/09/01 a jeho důsledkům.

[1]  Cameron Rondo, Stručné ekonomické dějiny světa. Od doby kamenné do současnosti. Praha 1996

Základy ekonomické teorie

Obsahem předmětu jsou základní ekonomické pojmy a souvislosti. Skládá se z obecného úvodu do ekonomické teorie, kde jsou řešeny především otázky předmětu, metod zkoumání a obsahová stránka nabídky, poptávky a tržního mechanismu. Hlavní důraz je položen na mikroekonomickou část, kde je probírána jak oblast teorie spotřebitele, tak teorie firmy. V teorii spotřebitele tvoří těžiště teorie mezního užitku a spotřebitelské volby. Pozornost je věnována rovnováze spotřebitele, substitučnímu a důchodovému efektu. Teorie firmy se zabývá zvláště problematikou nákladů, výnosů a rovnováhou firmy při volbě mezi vstupy. Důležitou pozici mají rozbory fixních a variabilních nákladů a obsah a souvislosti mezních nákladů. Dále jsou probírány základní parametry teorie výrobních faktorů. Zde je orientace tématiky směřována především na půdu, pozemkovou rentu a vztahy nabídky a poptávky po půdě. Zvláštní důraz je v dalším obsahu kladen na peníze a jejich funkce v tržní ekonomice. Makroekonomická část se zabývá nejdříve základními pojmy makroekonomických vztahů a současnými přístupy k řešení makroekonomických otázek. Pak jsou v základní rovině rozebrány a interpretovány jednotlivé kategorie hrubého domácího produktu a jeho derivátů, dále inflace, nezaměstnanost, průmyslový cyklus a světová ekonomika.

[1]  Liška, V. a kol.: Ekonomie pro techniky. 3. vydání. Praha, Professional Publishing 2009. ISBN 978-80-7431-005-8 Holman, R.: Ekonomie. 4. vydání. Praha, C. H. Beck 2005. ISBN 80-7179-891-6

Základy práva

Úvod do právní kultury. Původ práva, pojem práva. Systém práva, právní odvětví. Subjekty práva, forma, obsah a předmět práva. Morálka a právo, právní vědomí. Tvorba práva, právní zákonodárství. Ústavní právo, dělba moci, územní samospráva. Právní skutečnosti a jejich druhy. Právní úkony, smlouvy.fff

[1]  Liška, V., Fiala, Z.: Právo pro techniky, Praha 2008
[2]  Knapp, V.: Teorie práva. C.H. Beck, Praha 1995, Gerloch, A., Hřebejk, J., Zoubek, V.: Ústavní systém České republiky, Kolektiv: Občanské právo hmotné. Codex Bohemia, 2. vyd., Praha 1998 ,

Economic theory

Anotace stejná jako 105ZETE

[1]  Microeconomics and behavior. Robert H. Frank, McGraw-Hill (kterékoli vydání)
[2]  Economics. Paul Samuelson, McGraw-Hill (kterékoli vydání)

Komunikační dovednosti

Cílem předmětu je vybavit posluchače stavebních oborů komunikačními dovednostmi, které jim umožní prezentovat jejich myšlenky, projekty a vize jasně, srozumitelně a kultivovaně. Výuka se zaměřuje na formální stránku profesního vystupování a tvorby odborných písemných prací. Studenti se učí vyjadřovat způsobem, který odpovídá záměru komunikace v závislosti na obsahu, na cílové skupině posluchačů nebo čtenářů a na způsobu sdělování. Předmět poskytuje tzv. „měkké dovednosti", které nelze zahrnout přímo do vlastní odborné kvalifikace. Reaguje na měnící se trh práce s novými požadavky. Pomáhá absolventům k lepšímu prosazení a uplatnění při vstupu do profesního života.

[1]  Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J.: Jak napsat odborný text. Praha, LEDA kterékoli vydání
[2]  Hospodářová, I.: Prezentační dovednosti. Praha, Alfa Publishing 2004
[3]  Hospodářová, I.: Veřejná prezentace od A do Z. Praha, Expertis 1997
[4]  Liška, V.: Diplomová práce zpracování a obhajoba. Praha, Ivo Ulrych -Růžičkův statek kterékoli vydání
[5]  Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci. Olomouc, Votobia 1977
[6]  Pease, A.: Řeč těla. Portál, Praha 2001
[7]  Šesták, Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Praha, Academia 2000

Legislativa stavebnictví a ŽP

Úvod do stavebního práva. Přehled stavebního zákona. Umisťování a povolování staveb. Terénní úpravy, užívání staveb, kolaudace a změna užívání, údržba a odstraňování staveb. Sankce ve výstavbě, vyvlastnění, stavební úřady. Pracovní právo. Památková péče. Správní právo, činnost veřejné správy. Právní prostředky životního prostředí. Ochrana vod, půdy, přírody, krajiny, lesa, ovzduší. Ekologicko právní zodpovědnost.

[1]  JUDr. I. Pourová: Nové stavební právo, vysokoškolské skriptum, ČVUT 2008
[2]  Doležal, J., Mareček, J., Vobořil, O.: Stavební zákon v teorii a praxi. Praha 2006, Drobník, J., Damohorský, M.: Zákony k ochraně životního prostředí. Praha 2006

Právo

Předmět je koncipován jako úvod do práva. Posluchači jsou seznámeni s původem práva ve společnosti, velkými právními systémy a systémem práva v České republice.Pozornost je věnována zejména pramenům práva, tvorbě práva, základům ústavního práva, správního práva, občanského práva a principům územní samosprávy. Na znalosti osvojené si v tomto předmětu v počátcích studia na fakultě pak navazuje v magisterském studiu specializovaný předmět - legislativa ve stavebnictví.

[1]  Knapp.V.: Teorie práva, C.H.Beck,1995
[2]  -Varvařovský.P.: Základy práva, ASPI,a.s., 2009
[3]  -Ústava České republiky

Psychologie a sociologie

[1]  Mareš, J.: Styly učení u žáků a studentů. Praha, Portál 1998
[2]  Plháková, A.: Učebnice obecné psychologie. Praha, Academia 2008
[3]  Reichel, J.: Kapitoly systematické sociologie. Praha, Grada 2008
[4]  Atkinson, Atkinsonová: Psychologie. Victoria Publishing, Praha 1995
[5]  Giddens, A.: Sociologie. Argo, Praha 1999
[6]   Keller, J.: Úvod do sociologie. Slon, Praha 1999

Science,Technology and Human Values

Rethinking technology; concepts of nature and culture, natural and artificial, philosophical and historical roots of modern science and technology, unit of science - technology; Environmental ethics (anthropocentrism, biocentrism, ecocentrism) and technological development; Technology assessment as process of evaluation and decision-taking of technologies in dermocratic countries.

[1]  Gieryn, Thomas F. 1999. Cultural Boundaries of Science: Credibility on the Line. Chicago: University of Chicago Press.
[2]  Haraway, Donna Jeanne. 1991. Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature. New York: Routledge.
[3]  Knorr-Cetina, Karin. 1999. Epistemic Cultures: How the Sciences Make Knowledge. Cambridge: Harvard University Press.
[4]  Latour, Bruno. 1987. Science in Action: How to Follow Scientists and Engineers Through Society. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
[5]  MacKenzie, Donald and Judy Wajcman, eds. 1985; 1995, 2nd ed. The Social Shaping of Technology: How the Refrigerator Got its Hum. Pennsylvania: Open University Press.

Správní právo

Základem výuky předmětu správní právo bude obecná část správního práva s důrazem na správní řízení, tedy zásady správního řízení, zahájení a průběh správního řízení, a přezkoumávání rozhodnutí, včetně přezkoumávání správního rozhodnutí či jiného zásahu státu ve správním soudnictví. Pozornost bude věnována též pojmu a organizaci veřejné správy a právním zárukám ve veřejné správě. Ze zvláštní části správního práva bude řešena problematika stavebního práva a ochrany životního prostředí.

[1]  -Hendrych, D.: Správní právo, Obecná část, C.H.Beck, Praha, 2006
[2]  -zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
[3]  -zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Evropská integrace

Základním cílem předmětu je nalézat rozhodující prvky historického vývoje, jež byly utvářeny od Vídeňského kongresu v roce 1815 na základě geostrategického určení mocností. Přednášky jsou dále zaměřeny na zahraničně-bezpečnostní systém vytvořený Bismarckem, Versailleskou soustavu, rozdělení Evropy železnou oponou, studenou válku v období bipolárního světa až k mocenskému rozložení sil po 11/09/2001. Zdůrazněny jsou tendence k integraci Evropy v druhé polovině dvacátého století až po vstup ČR do Evropské unie v roce 2004.

[1]  Slaný, Antonín. Makroekonomická analýza a hospodářská politika. 1. vyd.
[2]   Praha : C. H. Beck, 2003. 380 s. EU 22. ISBN 80-7179-738-3. info
[3]  
[4]   GRADA: Evropská integrace a ČR,978-80-247-2849-0
[5]  
[6]   Česká republika v Evropské unii -- členství, přínosy, výzvy
[7]   Autor: Miloslav Had a kolek. 9788072016112; 2006

Grafické zpracování prez. a prop. mater.

Počítačové programy pro úpravu tiskovin a prezentací (včetně digitálních). Program Adobe Illustrator, Adobe Acrobat, Adobe InDesign a jejich základní zvládnutí. Tvorba a použití formátu PDF. Psychologické působení barev, fyziologie vidění, obrazového vnímaní a působeni .

[1]  B. Blažej - Grafická úprava tiskovin
[2]  V. Beran - Typografický manuál
[3]  S. Krug - Web design

Hospodářská politika

Volitelný předmět Hospodářská politika je určen všem zájemcům z řad posluchačů bakalářského, ale i magisterského stupně strukturovaného studia, kteří absolvovali v 1. ročníku kurz základů ekonomické teorie, ale je zároveň otevřen i pro ty studenty, kteří se s ekonomickou teorií ve studiu zatím nesetkali – tj. posluchačům oborů G a A. Této skutečnosti je přizpůsobena struktura předmětu. Výklad začíná vysvětlením základních ekonomických pojmů z mikro a makroekonomie, bez jejichž zvládnutí nelze hospodářskou politiku studovat. Vysvětleny jsou stručně například pojmy vzácnost – volba, výrobní faktory, ekonomické subjekty, tržní rovnováha, peníze, inflace, nezaměstnanost, agregátní poptávka, agregátní nabídka a hospodářský cyklus. Pak teprve je vymezen pojem hospodářské politiky, její cíle, nositele a nástroje. Podrobněji je rozebrána především makroekonomická hospodářská politika – fiskální, monetární, vnější a důchodová. V rámci mikroekonomické hospodářské politiky je výklad zaměřen na objasnění základních cílů a nástrojů strukturální a sociální hospodářské politiky a politiky hospodářské soutěže. Kurz uzavírá stručný přehled vývoje praktické hospodářské politiky ve vybraných státech – zejména ve Velké Británii, USA, Francii, Německu, Japonsku, České republice (Československu) a v Evropské unii. Další studijní literatura: Kasan,J. – Žák,M. a kol.: Hospodářská politika „A“. Praha, VŠE 1994. Kliková,Ch. – Kotlán,I.: Hospodářská politika. Ostrava, SOKRATES 2003. Slaný,A. a kol.: Makroekonomická analýza a hospodářská politika. Praha, C.H. Beck 2003. Holman,R. a kol.: Dějiny ekonomického myšlení. 2. vydání. Praha, C.H. Beck 2001.

[1]  Slaný, A. - Žák, M.: Hospodářská politika. Praha, C.H. Beck 1999.
[2]  Kliková, Ch. - Kotlán, I.: Hospodářská politika. Ostrava, SOKRATES 2003.
[3]  Slaný, A. a kol.: Makroekonomická analýza a hospodářská politika. Praha, C.H. Beck 2003.

Obchodní finance v teorii a praxi


Praktikum digitální fotografie

Možnosti nastavení rozlišení fotoaparátu. Expozice, kompozice obrazu. Přenos souborů fotografií do počítače. Archivování digitálních fotografií.Tisk fotografií. Odesílání fotografií e-mailem. Úpravy fotografií pomocí softwaru.


Pracovní právo


Selfmanagement

Orientace v typologii osob, komunikaci a řeči těla. Poznání sebe sama v oblasti vystupování a vlastní image. Zvládnutí části manažerských dovedností a to především v řízení porad týmů. Výuka v komunikaci, managementu a řízení času. Studenti budou na cvičeních natáčeni kamerou a okamžitě bude konkretizován postup zlepšení svého vystupování.

[1]  1)Amstrong.M.,Personální management. 1.vydání. Praha: Victoria Publishing, 1999. 963 s. ISBN 80-7169-614-5.
[2]  2)Foot M.,Hook C. Personalistika. 1.vydání. Praha:Computer Press., 2002. 462 s.ISBN 80-7226-515-6
[3]  3)Hroník, F.Jak se nespálit při výběru zaměstnanců. 1.vydání. Brno: Computer Press, 1999. 311 s. ISBN 80-7226-161-4
[4]  4)Koontz,H.,Weihrich.H.Management. 1.vydání. Praha: Victoria Publishing,1993. 447 s. ISBN 80-85605-45-7.
[5]  5)Košťan.P.,Šuleř.O. Firemní strategie.1.vydání.Praha:Computer Press.2002.124 s.ISBN 80-7226-657-8.
[6]  6)Kotler, P. Marketing management. 1.vydání. Praha: Victoria Publishing, 1992. 790 s. ISBN 80-85605-08-2
[7]  7)Matějka M.,Vidlař P. Vše o přijímacím pohovoru. 1.vydání. Praha: Grada Publishing , s.r.o. 2002. 193 s. ISBN 80-247-0215-0
[8]  8)Milkovich,G.T.,Boudreau, J.W. Řízení lidských zdrojů. 1 .vydání.Praha:Grada a.s.,1993. 930 s. ISBN 80-85623-29-3
[9]  9)Montag P., Assessment Centre. 1.vydání.Praha:Nakladatelství PRAGOEDUCA.2002.92 s.ISBN 80-7310-004-5
[10]  10)Nejedlý J. a kolektiv, Ochrana osobních údajů v oblasti nabízení obchodu a služeb, direkt marketingu a cestovního ruchu. MAG CONSULTING, s.r.o.,2002,68s.
[11]  11)Parker R.C.Profesionální design v reklamě.1 vydání. Brno:SoftPress s.r.o.2000. 304 s.ISBN 80-902824-0-7
[12]  12)Paulík K.,Gruber D.Trénink radosti. 2. Vydání.Ostrava:REPRONIS.2001.161 s.ISBN 80-86122-74-3
[13]  13)Peters TJ.,Waterman jr.R.H. Hledání dokonalosti.1.vydání.Praha: Nakladatelství Svoboda-Libertas.1993. 294 s.ISBN 80-205-0313-7
[14]  14)Prokopenko,J.,Kubr, M. a kolektiv. Vzdělávaní a rozvoj manažerů. 1 vydání.Praha:Grada Publishing. 1966.660 s. ISBN 80-7169-250-6.
[15]  15)Schultz D.E.Moderní reklama umění zaujmout.1.vydání.Praha:Grada Publishing,s.r.o.,1995,668 s.ISBN 80-7169-062-7
[16]  16)Souček, Z.,Určení strategických cílů.1 vydání. Praha: Pragoconsult, inženýrský a poradenský podnik. 1990. 6 s. SV 397 62 90
[17]  17)Stýblo,J. Human Management.1 vydání.Bělá pod Bezdězem:Nakladatelství Máchova kraje, 2001.111 s.
[18]  18)Šuleř,O. Manažerské techniky.1.vydání. Olomouc:Rubico,s.r.o., 1995. 225 s. ISBN 80-85839-06-7.
[19]  19)Wareham,J. Tajemství lovce mozků. 1.vydání.MANAGEMENT PRESS, Ringier ČR,a.s.Praha 1997. 164 s.ISBN 80-85943-27-1
[20]  20)Ždímal, M.Příručka terénního poradenství. 1. Vydání. Ostrava:AKS,s.r.o.,1992

Sociologie práce a řízení

Základní poznatky o uspořádání pracovní organizace, o sociálním systému firmy a o postavení člověka v oblasti práce v podmínkách tržní ekonomiky. Charakteristika pracovního prostředí. Analýza sociálního systému firmy. Pojetí řízení a vedení lidí ve firmě, pracovní skupiny, adaptace, konflikty, systém pozic a rolí v organizaci.

[1]  Emrová L., Šafránková J. Společenské vědy 15. Psychologie a sociologie pro techniku ČVUT, Praha 2000 , Bedrnová E., Nový I. Psychologie a sociologie v řízení. Praha 1998 , Pražská L. Řízení obchodních firem V?E, Praha 1996

Teorie firmy

Struktura předmětu je rozvržena do tématických okruhů, které obsahují popis, rozbor a hodnocení nejdůležitějších teoretických souvislostí existence a fungování firem v podmínkách tržního mechanismu. Patří k nim především otázky východisek zkoumání firmy v tržní ekonomice, které vychází ze souvislostí teorie mezního užitku a jejího využití pro teorii firmy. Další důležité parametry spočívají rozboru nákladů firmy, především z hlediska fixních a variabilních a mezních nákladů. Následně jsou probírány otázky rovnováhy firmy, tedy bodu rovnováhy a ukončení činnosti. Na ně navazuje určení zisku pomocí mezních veličin a rozdílově. Také otázky indiferenční analýzy při optimalizaci používaných výrobních faktorů jsou specificky rozebrány v otázkách teorie výroby a produkčních funkcí. Závěrečné pasáže se věnují formám konkurence v současném období, kdy základem je správné chápání podob dokonalé a nedokonalé konkurence.

[1]  Sekerka, B.: Mikroekonomie, matematické a kvantitativní základy. Professional Consulting 2002.

Vývoj hradů

Pojem hrad, funkce. Vývoj hradních struktur v závislosti na historickém vývoji Čech.

[1]  Durdík, T.: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2001

Komparativní dějiny (Česko a Evropa)

Cílem kurzu je zaměření na interpretační otázky ve vztahu k národním dějinám a k jejich evropskému kontextu. Analyzuje spoluúčast českých zemí na vývojových trendech, ale srovnává také různá výkladová pojetí a deformující stereotypy, jak byla tradována např. v česko – německých vztazích. Výklad přibližuje původní zdroje evropanství (antika a křesťanství), zapojení Čech do středověkých univerzalistických struktur, dějinné postavení husitské revolty, specifika nadnárodní habsburské monarchie v době raného novověku, genezi občanské společnosti a počátky nacionalismu, modernistický typ koncepce společnosti u TGM (i s rolí techniky), totalitární jevy a režimy, strukturální důsledky komunistické diktatury, poválečný integrační proces v západní Evropě, problémy transformačního procesu v ČR.

[1]  Souvislou řadu knih mapující české dějiny v evropském kontextu tvoří Velké dějiny zemí Koruny české (od 2000). K pochopení autentického pojetí české evropanské politiky náleží dílo T. G. Masaryka Nová Evropa (nové vydání 1994), event. Světová revoluce (2005), a dále řada knih věnovaných období komunistického režimu; např. P. Pithart, Osmašedesátý (1990), J. Suk, Labyrintem revoluce (2009).

Etika a filosofie

Kurz má poskytnout základní přehled o nejvýznamnějších filosofických a etických koncepcích z hlediska historického i z hlediska aktuálních výzev současného světa. „Historická“ část přednášek sleduje vývoj filosofického a etického myšlení v kontextu kulturních a civilizačních přeměn od starověku po současnost. Druhá část je věnována filosofickým a etickým souvislostem moderní vědy, techniky a ekologie, tedy oblastí klíčových pro budoucí profesní i občanský život studentů technické univerzity.

[1]  [1] Stoerig H. J. (1991), Malé dějiny filosofie, Zvon, Praha.
[2]  [2] Kohák E. (1993), Člověk, dobro a zlo, Ježek, Praha.
[3]  [3] Jonas H. (1998), Princip odpovědnosti, Oikúmené, Praha.

Praktická hospodářská politika

Praktická hospodářská politika jako povinně volitelný předmět je určena pro posluchače 2. ročníku studijního oboru Stavební inženýrství v rámci bakalářského stupně strukturovaného studia. Studium předmětu předpokládá u posluchačů elementární znalosti ekonomie alespoň v rozsahu kurzu základnů ekonomické teorie, zařazeného do 1. ročníku strukturovaného studia. V rámci předmětu se posluchači nejdříve seznámí s vymezením pojmu hospodářská politika. Na jedné straně je to souhrn cílů, nástrojů a opatření státu, kterými zasahuje do ekonomiky, tj. praktická činnost; na druhé straně je hospodářská politika teoretickou disciplínou, jež má svůj předmět zkoumání, pojmový aparát, základní kategorie a zákonitosti. Studium a pochopení nástrojů hospodářské politiky je podmíněno zvládnutím základního teoretického rámce – vymezeny jsou proto cíle, nástroje, nositele hospodářské politiky, jakož i její teoretické zdroje. V rámci makroekonomické hospodářské politiky – jejímž hlavním cílem je dosáhnout určitých parametrů makroekonomických agregátů – je podrobně charakterizována fiskální, monetární, zahraničně-obchodní a měnová hospodářská politika a důchodová politika. Pozornost je zaměřena na zvládnutí různých teoretických přístupů, ale i na vysvětlení transmisního mechanismu jednotlivých politik. Kromě obecných principů jsou vždy charakterizovány konkrétní dosahy určitých opatření prováděných v rámci české ekonomiky i v širším rámci Evropské unie. V rámci mikroekonomické hospodářské politiky je podrobně rozebrána strukturální a sociální hospodářská politika a politika ochrany hospodářské soutěže. Značná pozornost je pak v rámci předmětu venována také vývoji praktické hospodářské politiky ve vybraných státech od počátku 20. století – zejména ve Velké Británii, USA, Francii, Německu, Japonsku, Švédsku a samozřejmě taky v České republice (Československu) a v rámci Evropské unie. Další studijní literatura: Kasan,J. – Žák,M. a kol.: Hospodářská politika „A“. Praha, VŠE 1994. Kliková,Ch. – Kotlán,I.: Hospodářská politika. Ostrava, SOKRATES 2003. Slaný,A. a kol.: Makroekonomická analýza a hospodářská politika. Praha, C.H. Beck 2003. Holman,R. a kol.: Dějiny ekonomického myšlení. 2. vydání. Praha, C.H. Beck 2001.

[1]  Kliková, Ch. - Kotlán,I.: Hospodářská politika. 1. vydání. Ostrava, SOKRATES 2003. ISBN 80-86572-04-8
[2]  Slaný, A. a kol.: Makroekonomická analýza a hospodářská politika. 1. vydání. Praha, C.H. Beck 2003. ISBN 80-7179-738-3
[3]  Žák, M.: Hospodářská politika. 1. vydání. Praha, VŠE 2007. ISBN 978-80-86730-04-2

Kulturní dějiny českých zemí

Kurz navazuje na povinný předmět z 1. ročníku „vývoj stavitelství a architektury“. Cílem je prohloubit znalosti o sociálně - kulturním kontextu historických staveb, struktuře krajiny a osídlení v českých zemích v proměnách od pravěku do počátku industriální revoluce. Výklad sleduje typologii sociálních subjektů a jejich typických sídel (hrady, tvrze, zámky, chrámy, kláštery, domy, města, vesnice, panství) v evropských souvislostech, podle ideových kánonů, ale také v reálném provozu a v kontaktu s krajinou. Přibližuje kulturně - historické hodnoty českých zemí, otázky jejich obnovy a revitalizace památek.

[1]  Hlavní příručkou jsou Dějiny hmotné kultury (ve čtyřech dílech, 1985-1995) pod redakcí Josefa Petráně, dále pak odborné encyklopedie z nakladatelství Libri věnované jednotlivých typům památek: Encyklopedie českých hradů (poslední vydání 2005), Encyklopedie českých klášterů (1995), Encyklopedie českých zámků (2006).

Psychologie osobnosti

Pedagogická a sociální psychohygiena. Problematika mnohostranného a jednostranného vývoje člověka, kombinace a působení jednotlivých činitelů podílejících se na jeho formování. Řešení změn osobnosti, srovnání behaviorálních technik a humanistického přístupu. Momenty utvářející zdravý životní způsob.

[1]  Birkenbihl,V.F.: Nebojte se myslet hlavou. Praha, Portál 2000
[2]  Harris, T.A.: Já jsem O.K., ty jsi O.K. Praha, Pragma 1997
[3]  Křivvohlavý, J.: Jak zvládat stres. Praha, Grada 1994

Rétorika

Cílem výuky je osvojení a zlepšení dovedností mluveného projevu, potřebných pro úspěšnou profesionální komunikaci absolventů. Studium by jim mělo pomoci rozvinout kulturu a účinnost projevu verbálního i nonverbálního a odstranit případné psychické zábrany při veřejném vystupování tak, aby byli schopni si vybudovat příznivý osobní image. Patřičné dovednosti si studenti mohou vyzkoušet formou praktického nácviku individuálně i ve skupinách formou etud a komunikačních her. Znalosti a zkušenosti takto získané mohou využít nejenom na profesionálním poli.

[1]  Schmidtová, M.: Rétorika cvičení. Praha, ČVUT 2005
[2]  Buchtová, B.: Rétorika. Praha, Grada Publishing 2005
[3]  Lewis, D. Tajná řeč těla. Praha, East Publishing 2004
[4]  Hierhold, E.: Rétorika a prezentace. Praha, Grada kterékoli vydání
[5]  Svobodová, M.: Mluv, mluv, zajímáš mne. Praha, Pragoeduca 2002
[6]  Tegze, O.: Neverbální komunikace. Brno, Computer Press 2008

Sociologie a personalistika

Uspořádání pracovní organizace, sociální systém firmy. Řízení a vedení lidí v závislosti na typu organizace a kvalitě pracovní síly, význam lidských zdrojů. Osobnost managera z hlediska vedení lidí. Podniková kultura, analýza pracovního místa. Metoda získávání pracovníků, pracovní a sociální adaptace. Pracovní skupiny, systém pozic a rolí v organizaci, konflikty. Hodnocení a odměňování pracovníků. Personální útvary a poradenské firmy.

[1]  Bedrnová, E., Nový,I., a kol. Psychologie a sociologie řízení, Praha 2002
[2]  Armstrong, M., Řízení lidských zdrojů, Praha 1999
[3]  Armstrong, M., Personální management, Praha 1999
[4]  Čakrt, M., Kdo jsem já, kdo jste vy, Praha 1996

Sociální psychologie

Posláním kurzu je naučit studenty lépe se dorozumět s druhými, prohloubit vhled do mezilidských situací a podpořit kreativitu a otevřenost novým myšlenkám a odlišným názorům. Důraz je kladen na aktivní formu učení, v níž si studenti budou osvojovat žádoucí sociální dovednosti a prohlubovat sebepoznání formou zážitku na sobě samém.

[1]  Hayes N.: Základy sociální psychologie. Praha Portál 1988
[2]  Křivohlavý, J.: Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha, Svoboda 1988
[3]  Plamínek, J.: Jak řešit konflikty. Praha, Grada Publishing 2006

Sociologie sídel a bydlení

Základní funkce bydlení, rodina, životní cyklus, empirické výzkumy. Město jako sociální systém a územní společenství, skladba obyvatel, sociálně psychická specifika. Výzkumy v městských aglomeracích a sídlištích. Venkovské prostředí, proměny funkcí, rekreační bydlení.

[1]  Opplová,M.: Životní prostředí měst a regionů. Praha 1996 , Musil, J.: Lidé a sídliště. Praha 1985 , Turner, J.H.: Theory Building in Sociology. Sage Publications, London 1989 ,

Společensko vědní seminář

Cílem předmětu je porovnávání současného procesu světové globalizace s vývojem událostí posledních dvou staletí v Evropě. Politický a sociálně-ekonomický vývoj tohoto období a mezinárodní vztahy jsou interpretovány s důrazem na evropskou integraci. Úvodní slovo k seminářům je zaměřeno na studenty s orientací technického myšlení, bez >biflování< nějakých dat. Pozornost je věnována také soužití (nebo boji?) rozdílných kultur a náboženství v současném světě; seminář se nevyhýbá ani ožehavým tématům – jako je např. 11/09/01 a jeho důsledkům.

[1]  Cameron Rondo, Stručné ekonomické dějiny světa. Od doby kamenné do současnosti. Praha 1996

Základy ekonomické teorie

Obsahem předmětu jsou základní ekonomické pojmy a souvislosti. Skládá se z obecného úvodu do ekonomické teorie, kde jsou řešeny především otázky předmětu, metod zkoumání a obsahová stránka nabídky, poptávky a tržního mechanismu. Hlavní důraz je položen na mikroekonomickou část, kde je probírána jak oblast teorie spotřebitele, tak teorie firmy. V teorii spotřebitele tvoří těžiště teorie mezního užitku a spotřebitelské volby. Pozornost je věnována rovnováze spotřebitele, substitučnímu a důchodovému efektu. Teorie firmy se zabývá zvláště problematikou nákladů, výnosů a rovnováhou firmy při volbě mezi vstupy. Důležitou pozici mají rozbory fixních a variabilních nákladů a obsah a souvislosti mezních nákladů. Dále jsou probírány základní parametry teorie výrobních faktorů. Zde je orientace tématiky směřována především na půdu, pozemkovou rentu a vztahy nabídky a poptávky po půdě. Zvláštní důraz je v dalším obsahu kladen na peníze a jejich funkce v tržní ekonomice. Makroekonomická část se zabývá nejdříve základními pojmy makroekonomických vztahů a současnými přístupy k řešení makroekonomických otázek. Pak jsou v základní rovině rozebrány a interpretovány jednotlivé kategorie hrubého domácího produktu a jeho derivátů, dále inflace, nezaměstnanost, průmyslový cyklus a světová ekonomika.

[1]  Liška, V. a kol.: Ekonomie pro techniky. 3. vydání. Praha, Professional Publishing 2009. ISBN 978-80-7431-005-8 Holman, R.: Ekonomie. 4. vydání. Praha, C. H. Beck 2005. ISBN 80-7179-891-6

Communication skills

The students will learn to independently write papers and to present them in public.

[1]  Nancy Martin-Young - Communication Skills in the Workplace, CEI Newsletter, 1996
[2]  Štěpaník J.: Umění jednat s lidmi, Grada, 2003
[3]  Hartley M.: Řeč těla v praxi, Portál s.r.o., 2004
[4]  Cliff Atkinson - Beyond Bullet Points: Using Microsoft PowerPoint to Create Presentations That Inform, Motivate, and Inspire, Microsoft Press, 2005
[5]  Černý V.: Řeč těla, Computer Press, 2007
[6]  Matthew McKay PhD - The Communication Skills Book - New Harbinger Publications, 2009
[7]  Matoušková I.: Kompendium z psychologie, BIVŠ, 2009
[8]  Jane Grellier, Veronica Goerke - Communication Skills Toolkit, Fishpond Australia, 2010
[9]  Lisa Dunbar - Effective Communication Skills - New Irections Articles, 2011

Právo

Prehled zakladnich predpisu CR. Ustavni pravo. Obcanske pravo. Obchodni pravo. Autorske pravo. Pracovni pravo. Spravni pravo. Trestni pravo

[1]  Liška, V. Fiala, Z. Právo pro techniky, Praha 2006

Komunikační dovednosti

Cílem předmětu je vybavit posluchače stavebních oborů komunikačními dovednostmi, které jim umožní prezentovat jejich myšlenky, projekty a vize jasně, srozumitelně a kultivovaně. Výuka se zaměřuje na formální stránku profesního vystupování a tvorby odborných písemných prací. Studenti se učí vyjadřovat způsobem, který odpovídá záměru komunikace v závislosti na obsahu, na cílové skupině posluchačů nebo čtenářů a na způsobu sdělování. Předmět poskytuje tzv. „měkké dovednosti", které nelze zahrnout přímo do vlastní odborné kvalifikace. Reaguje na měnící se trh práce s novými požadavky. Pomáhá absolventům k lepšímu prosazení a uplatnění při vstupu do profesního života.

[1]  Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J.: Jak napsat odborný text. Praha, LEDA kterékoli vydání
[2]  Hospodářová, I.: Prezentační dovednosti. Praha, Alfa Publishing 2004
[3]  Hospodářová, I.: Veřejná prezentace od A do Z. Praha, Expertis 1997
[4]  Liška, V.: Diplomová práce zpracování a obhajoba. Praha, Ivo Ulrych -Růžičkův statek kterékoli vydání
[5]  Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci. Olomouc, Votobia 1977
[6]  Pease, A.: Řeč těla. Portál, Praha 2001
[7]  Šesták, Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Praha, Academia 2000

Law

Anotace stejná jako 105PRA

[1]  Constitution of CR, Civil Code, Business Code, Labour Code, Penal Code

Právo

Předmět je koncipován jako úvod do práva. Posluchači jsou seznámeni s původem práva ve společnosti, velkými právními systémy a systémem práva v České republice.Pozornost je věnována zejména pramenům práva, tvorbě práva, základům ústavního práva, správního práva, občanského práva a principům územní samosprávy. Na znalosti osvojené si v tomto předmětu v počátcích studia na fakultě pak navazuje v magisterském studiu specializovaný předmět - legislativa ve stavebnictví.

[1]  Knapp.V.: Teorie práva, C.H.Beck,1995
[2]  -Varvařovský.P.: Základy práva, ASPI,a.s., 2009
[3]  -Ústava České republiky

Právo (všeobecné)

Úvod do právní kultury. Systém práva, právní odvětví. Subjekty práva, forma, obsah a předmět práva. Morálka a právo, právní vědomí. Tvorba práva, právní zákonodárství. Ústavní právo, dělba moci, územní samospráva. Právní skutečnosti a jejich druhy. Právní úkony, smlouvy. Pojem správního práva, druhy veřejné správy. Správní akty a jejich členění. Správní delikty řízení, soudnictví. Právní postavení obcí. Majetek obcí. Vyšší správní a samosprávné celky. Právní prostředky ochrany životního prostředí. Ekologicko právní zodpovědnost.

[1]  Liška, V., Fiala, Z.: Právo pro techniky, Praha 2008
[2]  Knapp, V.: Teorie práva. C.H. Beck, Praha 1995, Hendrych, D. a kol.: Správní právo - Obecná část. Praha 1998, Drobník, J., Damohorský, M.: Zákony k ochraně životního prostředí. C.H. Beck, Praha 1998,

Právo 24 (Legislativa ve stavebnictví)

Cílem předmětu je seznámení posluchačů se základy veřejného stavebního práva. Přehled platné právní úpravy. Základní pojmy. Seznámení se systematikou stavebního zákona. Umisťování staveb, zařízení, změny využití území. Povolování staveb, jejich užívání a odstraňování. Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a stavební dozor. Uplatnění autorizovaného inspektora v povolovacích režimech dle stavebního zákona. Vybrané činnosti ve výstavbě. Správní delikty. Vyvlastnění. Součástí přednášek je také výklad správního řádu.

[1]  -Pourová, I.: Nové stavební právo, ČVUT, Praha 2008
[2]  -zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
[3]  -zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě

Stavební legislativa

Cílem je seznámení posluchačů se základy veřejného stavebního práva. Přehled platné právní úpravy. Základní pojmy. Seznámení se systematikou stavebního zákona. Umisťování staveb, zařízení, změny využití území. Povolování staveb, jejich užívání a odstraňování. Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a stavební dozor. Uplatnění autorizovaného inspektora v povolovacích režimech dle stavebního zákona. Vybrané činnosti ve výstavbě. Správní delikty. Vyvlastnění. Součástí přednášek je také výklad správního řádu.

[1]  Pourová, I.: Nové stavební právo, ČVUT, Praha 2009
[2]  -zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
[3]  -zákon č.500/2004 Sb., správní řád

Společenské vědy, makro a mikroekonomie

Obsahem předmětu je podrobnější rozbor ekonomických pojmů a souvislostí, než jaký studenti získali v rámci studia základů ekonomické teorie. Nejdříve je zopakován stručný úvod do ekonomické teorie, kde jsou akcentovány stěžejní otázky předmětu a metod zkoumání a tržního mechanismu. Hlavní důraz je položen na mikroekonomickou část. Zde je podrobněji probírána jak oblast teorie spotřebitele, tak teorie firmy. V teorii spotřebitele je, na rozdíl od základního kurzu, analyzována podrobně spotřebitelská volba na příkladech teorie mezního užitku. Pozornost je věnována matematickému vyjádření rovnováhy spotřebitele, ale také substitučnímu a důchodovému efektu. Následuje teorie firmy, která se zabývá zvláště problematikou nákladů, výnosů a rovnováhou firmy při volbě mezi vstupy. Důležitou roli sehrává jejich matematické hodnocení včetně grafického vyjadřování fixních a variabilních nákladů a rovnováhy firmy. Dále jsou probírány parametry výrobních faktorů a to zvláště z hlediska vyjadřování a hodnocení pozemkové renty. Také otázky kapitálu a bankovních souvislostí jsou předmětem této části kurzu. V dalších tématech je hlavní důraz kladen na peníze a jejich funkce v tržní ekonomice, především ve vztahu k volitelným předmětům, jakými jsou např. finanční teorie nebo teorie firmy. Makroekonomická část se zabývá na rozdíl od základního kurzu hlubšími souvislostmi základních makroekonomických pojmů a vztahů meizi nimi. Podrobnějším způsobem jsou probírány a diskutovány současné přístupy k řešení makroekonomických otázek. Je vysvětlován zvláště rozdíl pojetí mezi klasickými a keynesiánskými východisky. Dále jsou v v rámci makroekonomických analýz rozebrány a interpretovány jednotlivé kategorie hrubého domácího produktu a jeho derivátů. Detailnější pozornost je věnována metodám výpočtu hrubého domácího produktu a jejich vzájemnému porovnávání. Také otázky inflace, nezaměstnanosti a průmyslového cyklu jsou vysvětleny podrobnějším a současně aktualizovaným způsobem.

[1]  MIKROEKONOMIE a chování, Robert H. FRANK, Svoboda-Libertas 1995
[2]  EKONOMIE, Paul Samuelson, Grada (libovolné vydání)
[3]  EKONOMIE PRO TECHNIKY,Liška, V. a kol., Professional Publishing, Praha 2005

Společenské vědy 11 (Estetika a sociologie)

Přednášky a semináře zahrnují problematiku sociologie a estetiky, její vztahy, základní sociologické a estetické kategorie. Předmět analyzuje postavení člověka ve společnosti a jeho potřeby z hlediska bydlení a vnímání prostoru (staveb a veřejného prostoru). Na příkladech uvádí i základní sociálně estetické prvky ve vývoji architektury a urbanismu.

[1]  Birnbaum, V.: Vývojové záležitosti v umění. Praha 1987, Waetzolt, W.:Nebojte se umění. Praha 1972, Johnsonovi H. W. ad.: Cesty malířským uměním. Praha 1967.

Evropská integrace

Základním cílem předmětu je nalézat rozhodující prvky historického vývoje, jež byly utvářeny od Vídeňského kongresu v roce 1815 na základě geostrategického určení mocností. Přednášky jsou dále zaměřeny na zahraničně-bezpečnostní systém vytvořený Bismarckem, Versailleskou soustavu, rozdělení Evropy železnou oponou, studenou válku v období bipolárního světa až k mocenskému rozložení sil po 11/09/2001. Zdůrazněny jsou tendence k integraci Evropy v druhé polovině dvacátého století až po vstup ČR do Evropské unie v roce 2004.

[1]  Slaný, Antonín. Makroekonomická analýza a hospodářská politika. 1. vyd.
[2]   Praha : C. H. Beck, 2003. 380 s. EU 22. ISBN 80-7179-738-3. info
[3]  
[4]   GRADA: Evropská integrace a ČR,978-80-247-2849-0
[5]  
[6]   Česká republika v Evropské unii -- členství, přínosy, výzvy
[7]   Autor: Miloslav Had a kolek. 9788072016112; 2006

Hospodářská politika

Volitelný předmět Hospodářská politika je určen všem zájemcům z řad posluchačů bakalářského, ale i magisterského stupně strukturovaného studia, kteří absolvovali v 1. ročníku kurz základů ekonomické teorie, ale je zároveň otevřen i pro ty studenty, kteří se s ekonomickou teorií ve studiu zatím nesetkali – tj. posluchačům oborů G a A. Této skutečnosti je přizpůsobena struktura předmětu. Výklad začíná vysvětlením základních ekonomických pojmů z mikro a makroekonomie, bez jejichž zvládnutí nelze hospodářskou politiku studovat. Vysvětleny jsou stručně například pojmy vzácnost – volba, výrobní faktory, ekonomické subjekty, tržní rovnováha, peníze, inflace, nezaměstnanost, agregátní poptávka, agregátní nabídka a hospodářský cyklus. Pak teprve je vymezen pojem hospodářské politiky, její cíle, nositele a nástroje. Podrobněji je rozebrána především makroekonomická hospodářská politika – fiskální, monetární, vnější a důchodová. V rámci mikroekonomické hospodářské politiky je výklad zaměřen na objasnění základních cílů a nástrojů strukturální a sociální hospodářské politiky a politiky hospodářské soutěže. Kurz uzavírá stručný přehled vývoje praktické hospodářské politiky ve vybraných státech – zejména ve Velké Británii, USA, Francii, Německu, Japonsku, České republice (Československu) a v Evropské unii. Další studijní literatura: Kasan,J. – Žák,M. a kol.: Hospodářská politika „A“. Praha, VŠE 1994. Kliková,Ch. – Kotlán,I.: Hospodářská politika. Ostrava, SOKRATES 2003. Slaný,A. a kol.: Makroekonomická analýza a hospodářská politika. Praha, C.H. Beck 2003. Holman,R. a kol.: Dějiny ekonomického myšlení. 2. vydání. Praha, C.H. Beck 2001.

[1]  Slaný, A. - Žák, M.: Hospodářská politika. Praha, C.H. Beck 1999.
[2]  Kliková, Ch. - Kotlán, I.: Hospodářská politika. Ostrava, SOKRATES 2003.
[3]  Slaný, A. a kol.: Makroekonomická analýza a hospodářská politika. Praha, C.H. Beck 2003.

Obchodní finance v teorii a praxi


Praktikum digitální fotografie

Možnosti nastavení rozlišení fotoaparátu. Expozice, kompozice obrazu. Přenos souborů fotografií do počítače. Archivování digitálních fotografií.Tisk fotografií. Odesílání fotografií e-mailem. Úpravy fotografií pomocí softwaru.


Pracovní právo


Selfmanagement

Orientace v typologii osob, komunikaci a řeči těla. Poznání sebe sama v oblasti vystupování a vlastní image. Zvládnutí části manažerských dovedností a to především v řízení porad týmů. Výuka v komunikaci, managementu a řízení času. Studenti budou na cvičeních natáčeni kamerou a okamžitě bude konkretizován postup zlepšení svého vystupování.

[1]  1)Amstrong.M.,Personální management. 1.vydání. Praha: Victoria Publishing, 1999. 963 s. ISBN 80-7169-614-5.
[2]  2)Foot M.,Hook C. Personalistika. 1.vydání. Praha:Computer Press., 2002. 462 s.ISBN 80-7226-515-6
[3]  3)Hroník, F.Jak se nespálit při výběru zaměstnanců. 1.vydání. Brno: Computer Press, 1999. 311 s. ISBN 80-7226-161-4
[4]  4)Koontz,H.,Weihrich.H.Management. 1.vydání. Praha: Victoria Publishing,1993. 447 s. ISBN 80-85605-45-7.
[5]  5)Košťan.P.,Šuleř.O. Firemní strategie.1.vydání.Praha:Computer Press.2002.124 s.ISBN 80-7226-657-8.
[6]  6)Kotler, P. Marketing management. 1.vydání. Praha: Victoria Publishing, 1992. 790 s. ISBN 80-85605-08-2
[7]  7)Matějka M.,Vidlař P. Vše o přijímacím pohovoru. 1.vydání. Praha: Grada Publishing , s.r.o. 2002. 193 s. ISBN 80-247-0215-0
[8]  8)Milkovich,G.T.,Boudreau, J.W. Řízení lidských zdrojů. 1 .vydání.Praha:Grada a.s.,1993. 930 s. ISBN 80-85623-29-3
[9]  9)Montag P., Assessment Centre. 1.vydání.Praha:Nakladatelství PRAGOEDUCA.2002.92 s.ISBN 80-7310-004-5
[10]  10)Nejedlý J. a kolektiv, Ochrana osobních údajů v oblasti nabízení obchodu a služeb, direkt marketingu a cestovního ruchu. MAG CONSULTING, s.r.o.,2002,68s.
[11]  11)Parker R.C.Profesionální design v reklamě.1 vydání. Brno:SoftPress s.r.o.2000. 304 s.ISBN 80-902824-0-7
[12]  12)Paulík K.,Gruber D.Trénink radosti. 2. Vydání.Ostrava:REPRONIS.2001.161 s.ISBN 80-86122-74-3
[13]  13)Peters TJ.,Waterman jr.R.H. Hledání dokonalosti.1.vydání.Praha: Nakladatelství Svoboda-Libertas.1993. 294 s.ISBN 80-205-0313-7
[14]  14)Prokopenko,J.,Kubr, M. a kolektiv. Vzdělávaní a rozvoj manažerů. 1 vydání.Praha:Grada Publishing. 1966.660 s. ISBN 80-7169-250-6.
[15]  15)Schultz D.E.Moderní reklama umění zaujmout.1.vydání.Praha:Grada Publishing,s.r.o.,1995,668 s.ISBN 80-7169-062-7
[16]  16)Souček, Z.,Určení strategických cílů.1 vydání. Praha: Pragoconsult, inženýrský a poradenský podnik. 1990. 6 s. SV 397 62 90
[17]  17)Stýblo,J. Human Management.1 vydání.Bělá pod Bezdězem:Nakladatelství Máchova kraje, 2001.111 s.
[18]  18)Šuleř,O. Manažerské techniky.1.vydání. Olomouc:Rubico,s.r.o., 1995. 225 s. ISBN 80-85839-06-7.
[19]  19)Wareham,J. Tajemství lovce mozků. 1.vydání.MANAGEMENT PRESS, Ringier ČR,a.s.Praha 1997. 164 s.ISBN 80-85943-27-1
[20]  20)Ždímal, M.Příručka terénního poradenství. 1. Vydání. Ostrava:AKS,s.r.o.,1992

Sociologie práce a řízení

Základní poznatky o uspořádání pracovní organizace, o sociálním systému firmy a o postavení člověka v oblasti práce v podmínkách tržní ekonomiky. Charakteristika pracovního prostředí. Analýza sociálního systému firmy. Pojetí řízení a vedení lidí ve firmě, pracovní skupiny, adaptace, konflikty, systém pozic a rolí v organizaci.

[1]  Emrová L., Šafránková J. Společenské vědy 15. Psychologie a sociologie pro techniku ČVUT, Praha 2000 , Bedrnová E., Nový I. Psychologie a sociologie v řízení. Praha 1998 , Pražská L. Řízení obchodních firem V?E, Praha 1996

Teorie firmy

Struktura předmětu je rozvržena do tématických okruhů, které obsahují popis, rozbor a hodnocení nejdůležitějších teoretických souvislostí existence a fungování firem v podmínkách tržního mechanismu. Patří k nim především otázky východisek zkoumání firmy v tržní ekonomice, které vychází ze souvislostí teorie mezního užitku a jejího využití pro teorii firmy. Další důležité parametry spočívají rozboru nákladů firmy, především z hlediska fixních a variabilních a mezních nákladů. Následně jsou probírány otázky rovnováhy firmy, tedy bodu rovnováhy a ukončení činnosti. Na ně navazuje určení zisku pomocí mezních veličin a rozdílově. Také otázky indiferenční analýzy při optimalizaci používaných výrobních faktorů jsou specificky rozebrány v otázkách teorie výroby a produkčních funkcí. Závěrečné pasáže se věnují formám konkurence v současném období, kdy základem je správné chápání podob dokonalé a nedokonalé konkurence.

[1]  Sekerka, B.: Mikroekonomie, matematické a kvantitativní základy. Professional Consulting 2002.

Vývoj hradů

Pojem hrad, funkce. Vývoj hradních struktur v závislosti na historickém vývoji Čech.

[1]  Durdík, T.: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2001

Vizuální komunikace

Formy obrazového sdělování, formy působení vizuální komunikace. Zásady úspěšného grafického designu. Obrazové principy, jejich působení a praktické využívání v propagaci, v reklamě, v internetových prezentacích a v tisku. Předmět je velmi dobrou průpravou pro další studium grafiky, fotografie, videa apod.

[1]  M.Sedláček - Prezentace a komunikace
[2]  M.Kotyza, O.Kafka - Corporate Identity Set

Komparativní dějiny (Česko a Evropa)

Výkladová pojetí a stereotypy, klíčové události a jejich skutečný evropský kontext. Počátky české státnosti, vztah k Říši a zapojení do středověkých univerzalistických struktur, německá kolonizace, kontext husitské revolty, habsburská monarchie. Občanský trend od konce 18. století, národní program a spory s Němci. Hodnoty a problémy 1. republiky, příčinné souvislosti a strukturální důsledky komunistické diktatury, vývojová asymetrie vůči EU.

[1]  Souvislou řadu knih mapující české dějiny v evropském kontextu tvoří Velké dějiny zemí Koruny české (od 2000). K pochopení autentického pojetí české evropanské politiky náleží dílo T. G. Masaryka Nová Evropa (nové vydání 1994), event. Světová revoluce (2005), a dále řada knih věnovaných období komunistického režimu; např. P. Pithart, Osmašedesátý (1990), J. Suk, Labyrintem revoluce (2009).

Etika a filosofie

Kurz má poskytnout základní přehled o nejvýznamnějších filosofických a etických koncepcích z hlediska historického i z hlediska aktuálních výzev současného světa. „Historická“ část přednášek sleduje vývoj filosofického a etického myšlení v kontextu kulturních a civilizačních přeměn od starověku po současnost. Druhá část je věnována filosofickým a etickým souvislostem moderní vědy, techniky a ekologie, tedy oblastí klíčových pro budoucí profesní i občanský život studentů technické univerzity.

[1]  [1] Stoerig H. J. (1991), Malé dějiny filosofie, Zvon, Praha.
[2]  [2] Kohák E. (1993), Člověk, dobro a zlo, Ježek, Praha.
[3]  [3] Jonas H. (1998), Princip odpovědnosti, Oikúmené, Praha.

Praktická hospodářská politika

Praktická hospodářská politika jako povinně volitelný předmět je určena pro posluchače 2. ročníku studijního oboru Stavební inženýrství v rámci bakalářského stupně strukturovaného studia. Studium předmětu předpokládá u posluchačů elementární znalosti ekonomie alespoň v rozsahu kurzu základnů ekonomické teorie, zařazeného do 1. ročníku strukturovaného studia. V rámci předmětu se posluchači nejdříve seznámí s vymezením pojmu hospodářská politika. Na jedné straně je to souhrn cílů, nástrojů a opatření státu, kterými zasahuje do ekonomiky, tj. praktická činnost; na druhé straně je hospodářská politika teoretickou disciplínou, jež má svůj předmět zkoumání, pojmový aparát, základní kategorie a zákonitosti. Studium a pochopení nástrojů hospodářské politiky je podmíněno zvládnutím základního teoretického rámce – vymezeny jsou proto cíle, nástroje, nositele hospodářské politiky, jakož i její teoretické zdroje. V rámci makroekonomické hospodářské politiky – jejímž hlavním cílem je dosáhnout určitých parametrů makroekonomických agregátů – je podrobně charakterizována fiskální, monetární, zahraničně-obchodní a měnová hospodářská politika a důchodová politika. Pozornost je zaměřena na zvládnutí různých teoretických přístupů, ale i na vysvětlení transmisního mechanismu jednotlivých politik. Kromě obecných principů jsou vždy charakterizovány konkrétní dosahy určitých opatření prováděných v rámci české ekonomiky i v širším rámci Evropské unie. V rámci mikroekonomické hospodářské politiky je podrobně rozebrána strukturální a sociální hospodářská politika a politika ochrany hospodářské soutěže. Značná pozornost je pak v rámci předmětu venována také vývoji praktické hospodářské politiky ve vybraných státech od počátku 20. století – zejména ve Velké Británii, USA, Francii, Německu, Japonsku, Švédsku a samozřejmě taky v České republice (Československu) a v rámci Evropské unie. Další studijní literatura: Kasan,J. – Žák,M. a kol.: Hospodářská politika „A“. Praha, VŠE 1994. Kliková,Ch. – Kotlán,I.: Hospodářská politika. Ostrava, SOKRATES 2003. Slaný,A. a kol.: Makroekonomická analýza a hospodářská politika. Praha, C.H. Beck 2003. Holman,R. a kol.: Dějiny ekonomického myšlení. 2. vydání. Praha, C.H. Beck 2001.

[1]  Kliková, Ch. - Kotlán,I.: Hospodářská politika. 1. vydání. Ostrava, SOKRATES 2003. ISBN 80-86572-04-8
[2]  Slaný, A. a kol.: Makroekonomická analýza a hospodářská politika. 1. vydání. Praha, C.H. Beck 2003. ISBN 80-7179-738-3
[3]  Žák, M.: Hospodářská politika. 1. vydání. Praha, VŠE 2007. ISBN 978-80-86730-04-2

Kulturní dějiny českých zemí

Stavebně historická struktura sídel a regionů v českých zemích. Dějiny osídlení českých zemí, důsledky technologických změn. Specifika středověké kultury a jejich projevy v typologii staveb. Formování kulturního prostředí církevního, šlechtického, městského a vesnického. Husitství, kulturní vzory počátku novověku, ekonomická organizace a zeměměřičství. Vliv rozvoje vědy, techniky a průmyslu, dějiny ČVUT. Kulturně ideové programy ve 20. století.

[1]  Hlavní příručkou jsou Dějiny hmotné kultury (ve čtyřech dílech, 1985-1995) pod redakcí Josefa Petráně, dále pak odborné encyklopedie z nakladatelství Libri věnované jednotlivých typům památek: Encyklopedie českých hradů (poslední vydání 2005), Encyklopedie českých klášterů (1995), Encyklopedie českých zámků (2006).

Psychologie osobnosti

Pedagogická a sociální psychohygiena. Problematika mnohostranného a jednostranného vývoje člověka, kombinace a působení jednotlivých činitelů podílejících se na jeho formování. Řešení změn osobnosti, srovnání behaviorálních technik a humanistického přístupu. Momenty utvářející zdravý životní způsob.

[1]  Birkenbihl,V.F.: Nebojte se myslet hlavou. Praha, Portál 2000
[2]  Harris, T.A.: Já jsem O.K., ty jsi O.K. Praha, Pragma 1997
[3]  Křivvohlavý, J.: Jak zvládat stres. Praha, Grada 1994

Psychologie a sociologie

Cíle a metody sociologie. Sociologický pohled na společnost a sociální strukturu české společnosti. Sociologické výzkumy a jejich využití v praxi. Sociologie města a regionu. Sociologie firmy. Úvod do psychologie, její odvětví a aplikace. Psychické zdraví a prevence stresu. Harmonický vývoj osobnosti. Využití psychologický metod při výběru pracovníků, v pracovní motivaci, komunikaci a řešení problémů.

[1]  Giddens, A.: Sociologie. Argo, Praha 1999, Keller, J.: Úvod do sociologie. Slon, Praha 1999, Atkinson, Atkinsonová: Psychologie. Victoria Publishing, Praha 1995,

Rétorika

Cílem výuky je osvojení a zlepšení dovedností mluveného projevu, potřebných pro úspěšnou profesionální komunikaci absolventů. Studium by jim mělo pomoci rozvinout kulturu a účinnost projevu verbálního i nonverbálního a odstranit případné psychické zábrany při veřejném vystupování tak, aby byli schopni si vybudovat příznivý osobní image. Patřičné dovednosti si studenti mohou vyzkoušet formou praktického nácviku individuálně i ve skupinách formou etud a komunikačních her. Znalosti a zkušenosti takto získané mohou využít nejenom na profesionálním poli.

[1]  Schmidtová, M.: Rétorika cvičení. Praha, ČVUT 2005
[2]  Buchtová, B.: Rétorika. Praha, Grada Publishing 2005
[3]  Lewis, D. Tajná řeč těla. Praha, East Publishing 2004
[4]  Hierhold, E.: Rétorika a prezentace. Praha, Grada kterékoli vydání
[5]  Svobodová, M.: Mluv, mluv, zajímáš mne. Praha, Pragoeduca 2002
[6]  Tegze, O.: Neverbální komunikace. Brno, Computer Press 2008

Sociologie a personalistika

Uspořádání pracovní organizace, sociální systém firmy. Řízení a vedení lidí v závislosti na typu organizace a kvalitě pracovní síly, význam lidských zdrojů. Osobnost managera z hlediska vedení lidí. Podniková kultura, analýza pracovního místa. Metoda získávání pracovníků, pracovní a sociální adaptace. Pracovní skupiny, systém pozic a rolí v organizaci, konflikty. Hodnocení a odměňování pracovníků. Personální útvary a poradenské firmy.

[1]  Bedrnová, E., Nový,I., a kol. Psychologie a sociologie řízení, Praha 2002
[2]  Armstrong, M., Řízení lidských zdrojů, Praha 1999
[3]  Armstrong, M., Personální management, Praha 1999
[4]  Čakrt, M., Kdo jsem já, kdo jste vy, Praha 1996

Social sciences

The course focuses on the current isssues of philosophy and sociology. Emphasis is laid on the latest results of social research into the problems science and technology. The selected topics of innovation studies are also included. The modern societies are increasingly profiled by science and technology. In this context, such concepts as information- or knowledge society are analysed. The new technological challenges and risks are identified.

[1]  Berger, Peter L, and Thomas Luckmann. 1967. The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge. New York: Anchor Books.
[2]  Geertz, Clifford. 1973. The Interpretation of Cultures; Selected Essays. New York: Basic Books.
[3]  Foucault, Michel. 1994. The Order of Things; an Archaeology of the Human Sciences. New York: Vintage Books.
[4]  Yonay, Yuval P. 1998. The Struggle Over the Soul of Economics: Institutionalist and Neoclassical Economists in America Between the Wars. Princeton, N.J: Princeton University Press.
[5]  

Sociální psychologie

Posláním kurzu je naučit studenty lépe se dorozumět s druhými, prohloubit vhled do mezilidských situací a podpořit kreativitu a otevřenost novým myšlenkám a odlišným názorům. Důraz je kladen na aktivní formu učení, v níž si studenti budou osvojovat žádoucí sociální dovednosti a prohlubovat sebepoznání formou zážitku na sobě samém.

[1]  Hayes N.: Základy sociální psychologie. Praha Portál 1988
[2]  Křivohlavý, J.: Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha, Svoboda 1988
[3]  Plamínek, J.: Jak řešit konflikty. Praha, Grada Publishing 2006

Sociologie sídel a bydlení

Základní funkce bydlení, rodina, životní cyklus, empirické výzkumy. Město jako sociální systém a územní společenství, skladba obyvatel, sociálně psychická specifika. Výzkumy v městských aglomeracích a sídlištích. Venkovské prostředí, proměny funkcí, rekreační bydlení.

[1]  Opplová,M.: Životní prostředí měst a regionů. Praha 1996 , Musil, J.: Lidé a sídliště. Praha 1985 , Turner, J.H.: Theory Building in Sociology. Sage Publications, London 1989 ,

Společensko vědní seminář

Cílem předmětu je porovnávání současného procesu světové globalizace s vývojem událostí posledních dvou staletí v Evropě. Politický a sociálně-ekonomický vývoj tohoto období a mezinárodní vztahy jsou interpretovány s důrazem na evropskou integraci. Úvodní slovo k seminářům je zaměřeno na studenty s orientací technického myšlení, bez >biflování< nějakých dat. Pozornost je věnována také soužití (nebo boji?) rozdílných kultur a náboženství v současném světě; seminář se nevyhýbá ani ožehavým tématům – jako je např. 11/09/01 a jeho důsledkům.

[1]  Cameron Rondo, Stručné ekonomické dějiny světa. Od doby kamenné do současnosti. Praha 1996

Základy ekonomické teorie

Obsahem předmětu jsou základní ekonomické pojmy a souvislosti. Skládá se z obecného úvodu do ekonomické teorie, kde jsou řešeny především otázky předmětu, metod zkoumání a obsahová stránka nabídky, poptávky a tržního mechanismu. Hlavní důraz je položen na mikroekonomickou část, kde je probírána jak oblast teorie spotřebitele, tak teorie firmy. V teorii spotřebitele tvoří těžiště teorie mezního užitku a spotřebitelské volby. Pozornost je věnována rovnováze spotřebitele, substitučnímu a důchodovému efektu. Teorie firmy se zabývá zvláště problematikou nákladů, výnosů a rovnováhou firmy při volbě mezi vstupy. Důležitou pozici mají rozbory fixních a variabilních nákladů a obsah a souvislosti mezních nákladů. Dále jsou probírány základní parametry teorie výrobních faktorů. Zde je orientace tématiky směřována především na půdu, pozemkovou rentu a vztahy nabídky a poptávky po půdě. Zvláštní důraz je v dalším obsahu kladen na peníze a jejich funkce v tržní ekonomice. Makroekonomická část se zabývá nejdříve základními pojmy makroekonomických vztahů a současnými přístupy k řešení makroekonomických otázek. Pak jsou v základní rovině rozebrány a interpretovány jednotlivé kategorie hrubého domácího produktu a jeho derivátů, dále inflace, nezaměstnanost, průmyslový cyklus a světová ekonomika.

[1]  Liška, V. a kol.: Ekonomie pro techniky. 3. vydání. Praha, Professional Publishing 2009. ISBN 978-80-7431-005-8 Holman, R.: Ekonomie. 4. vydání. Praha, C. H. Beck 2005. ISBN 80-7179-891-6

Základy práva

Úvod do právní kultury. Původ práva, pojem práva. Systém práva, právní odvětví. Subjekty práva, forma, obsah a předmět práva. Morálka a právo, právní vědomí. Tvorba práva, právní zákonodárství. Ústavní právo, dělba moci, územní samospráva. Právní skutečnosti a jejich druhy. Právní úkony, smlouvy.fff

[1]  Liška, V., Fiala, Z.: Právo pro techniky, Praha 2008
[2]  Knapp, V.: Teorie práva. C.H. Beck, Praha 1995, Gerloch, A., Hřebejk, J., Zoubek, V.: Ústavní systém České republiky, Kolektiv: Občanské právo hmotné. Codex Bohemia, 2. vyd., Praha 1998 ,

Economic theory

Anotace stejná jako 105ZETE

[1]  Microeconomics and behavior. Robert H. Frank, McGraw-Hill (kterékoli vydání)
[2]  Economics. Paul Samuelson, McGraw-Hill (kterékoli vydání)

EF34 (Filosofické teorie a arch.slohy)

Cílem předmětu je přiblížit vzájemný vztah duchovní a zhmotnělé "kvintesence" historicky významných a převratných epoch. Nejedná se o mechanické kopírování historie slohů a systémů, nýbrž o odhalení logiky pohybu jak slohů, tak myšlenkové tradice. Hlavní metodou je výklad a diskuse, obsahem jsou významné mezníky ve vývoji architektury a filosofie (od antiky, nástupu křesťanství, peripetií novověku až k současnosti).


Etika 10

Cílem výuky je poskytnout studentům impulsy pro reflexi mravních hodnot, vlastních i společenských. Přednášky zahrnují oblast filosofické etiky (témata smyslu života, norem a svědomí, úmyslu a odpovědnosti). Důraz je kladen na praktické příklady z oblasti profesní a podnikatelské etiky a na etické problémy spojené s rozvojem vědy a techniky.

[1] Kohák, E. Člověk, dobro a zlo Ježek, Praha 1993
[2] Anzenbacher, A. Úvod do filozofie SPN, Praha 1990
[3] Drozenová, W. technika a lidské hodnoty ČVUT, Praha 1995

Estetika a sociologie

Kurz zahrnuje problematiku umění jako sociálně kulturního a historického jevu. Sleduje vztah estetiky a sociologie, základní estetické kategorie. Konkrétně probírá ikonografii v umění, specifika středověkého umění a pojetí zbožnosti, renesanční smysl pro harmonii, osvícenství a racionalitu v umělecké tvorbě. Soustřeďuje se pak l proměnám v umění v 19. a 20. století a jejich sociologickým souvislostem.

[1] Birnbaum, V.: Vývojové záležitosti v umění. Praha 1987
[2] Waetzolt, W.:Nebojte se umění. Praha 1972
[3] Johnsonovi H. W. ad.: Cesty malířským uměním. Praha 1967.

Etika

Posláním kurzu je poskytnout studentům podněty a umožnit jim reflexi pro oblast mravního jednání a etických norem, vlastních i společenských. Přednášky zahrnují oblast filosofické etiky (témata smyslu života, norem a odpovědnosti, úmyslu a svědomí, teoretický vztah k logice). Další oblastí je praktický okruh společenské zkušenosti, zejména v oblasti ekonomiky, korupce veřejné správy, ekologických otázek, multikulturální tolerance. Je zmíněn proces EIA a Technology Assessment. Praktické příklady se týkají zejména profesní etiky, ale studenti si zpracují k písemné práci námět z kterékoli další oblasti svých zájmů, anebo aktuálních společenských problémů.

[1]  Anzenbacher, A.: Úvod do filosofie. Praha 1990., Kohák, E.: Člověk, dobro, zlo. Praha 1993., Jonas, H.: Princip odpovědnosti. Oikumene, Praha 1998,

Ekonomické teorie 20 (Mikroekonom. teorie)

Úvod do mikroekonomie, potřeba a výroba, grafická měření a kvalifikace v ekonomii, tržní mechanismus, zákon nabídky a poptávky, chování spotřebitele a jeho analýza. Elasticita nabídky a poptávky. Čas, riziko, spekulace. Teorie firmy, náklady firmy, obchodní firmy a banky. Firma na trhu dokonalé a nedokonalé konkurence, trh výrobních faktorů, mikrosvět kapitálu.

[1] Hrbková J. a kol. Základy ekonomické teorie II (Mikroekonomická teorie) ČVUT, Praha 2000
[2] Soukupová, J.A. Mikroekonomie Management Press, Praha 1999
[3] Varian, H.R. Mikroekonomie Viktoria Publishing, Praha 1999

Ekonom.teorie 21 (Sem.z mikroekonom.teorie)

Seminář zahrnuje úvod do problematiky - pojmy potřeba, směna, výroba, tržní mechanismy. Rozebírá zákon nabídky a poptávky (chování spotřebitele, elasticita), produkční a nákladové funkce, podmínky dokonalé a nedokonalé konkurenze, typy monopolu. Trh výrobních faktorů - současná a budoucí hodnota, spekulace.

[1] Hrbková, J. a kol. Základy ekonomické teorie II (Mikroekonomická teorie) ČVUT, Praha 2000
[2] Varian, H.R. Mikroekonomie (moderní přístup) Victoria Publishing, Praha 1995
[3] Frank, R.H. Mikroekonomie a chování Nakl. Svoboda, Praha 1995

Ekonomické teorie 25 (Mikroekonom. teorie)

Úvod do mikroekonomie. Analýza nabídky a poptávky. Zásahy státu. Teorie spotřebitele, užitečnost a chování spotřebitele. Indiferenční křivky, linie rozpočtu, rovnováha spotřebitele a formování poptávky. Produkční a nákladové funkce firmy, její rozhodování v podmínkách dokonalé či nedokonalé konkurence. Oligopol, monopolistická konkurence.

[1] Hrbková J. a kol. Základy ekonomické teorie II (Mikroekonomická teorie) ČVUT, Praha 2000
[2] Frank, R.H. Mikroekonomie a chování Nakl. Svoboda Praha 1994
[3] Soukupová J. a kol. Mikroekonomie Management Press, Praha 1999

Ekonomické teorie 30 (Makroekonom. teorie)

Předmětem výkladu jsou vzájemné souvislosti makroekonomických veličin, které charakterizují zákonitosti vývoje tržní ekonomiky, makroekonomické modely v historicko-logické posloupnosti tj. od modelu klasického, přes keynesiánský model k modelu zahrnujícímu racionální očekávání a monetaristický přístup k řešení makroekonomické rovnováhy a jim odpovídajících hospodářsko politických opatření.

[1] Kadeřábková, B., Sedláček, M. Makroekonomické modely a hospodářská politika, díl I. ČVUT, Praha 1996
[2] Helísek, M. Makroekonomie pro bakalářské studium Melanfrium, skriptum VŠE, Praha 1996
[3] Dornbusch, R., Fischer, S. Makroekonomie SPN a Nadace Economics, Praha 1994

Ekonom.teorie 31 (Sem.z makroekonom.teorie)

Otevřená ekonomika a rovnovážná produkce. Čisté vývozy a rovnováha na trhu zboží. Platební bilance a křivka BP a rovnovážná produkce. Fiskální a monetární politika. Měnové kurzy, devalvace, běžný účet a úroveň důchodu. Úvod do modelu agregátní poptávky a nabídky.

[1]  Liška, V. a kol.: Makroekonomie. Professional publishing 2002.
[2]  Tuleja, P. - Majerová, I. - Nezval, P.: Základy makroekonomie: učebnice pro ekonomické a obchodně podnikatelské fakulty. Brno, Computer press 2006.

Ekonom.teorie 35 (Sem.z mikro a makroekon.)

Preference, užitek a volba spotřebitele. Poptávka, substituční a důchodový efekt. Tržní poptávka a rovnováha. Technologie. Maximalizace zisku a minimalizace nákladů. Firma a její nabídka. Směna a produkce. Teorie blahobytu. Spotřeba a úspory. Investiční výdaje. Poptávka po penězích. Peníze a úvěr. Inflace a nezaměstnanost. Peníze, deficity a inflace.

[1]  Základy ekonomie. Praha, Ekopress 2002.
[2]  Sekerka, B.: Mikroekonomie, matematické a kvantitativní základy. Professional Consulting 2002.
[3]  Liška, V. a kol.: Makroekonomie. Professional publishing 2002.

Ekonom. teorie 36 (Hospodářská politika)

Teorie hospodářské politiky, A. Smith, původ a vývoj hospodářské etiky. Typy uspořádané ekonomiky, svoboda nebo rovnost, konzervativní, liberální a socialistické pojetí státu, alokační a redistributivní role. Selhání trhu, externality, monopolní síla. Stabilizační politika (hist. příklady), strukturální politika. Veřejné finance - tvorba zdrojů a čerpání. Společenský konsensus, přerozdělování a důchodová politika. Globální ekonomika, svobodný obchod, GATT, WTO, MMF. Nástroje ekologické politiky.

[1] Kasan J. - Žák M. Hospodářská politika A VŠE, Praha 1994
[2] Žák M. a kolektiv Hospodářská politika B VŠE, Praha 1993
[3] Urban L. Praktická hospodářská politika VŠE, Praha 1995

Ekonomické teorie 40 (Světové hospodářství)

Tento předmět seznamuje posluchače s vývojem světové ekonomiky při zohlednění specifického postavení jednotlivých národních hospodářství. Kurz vysvětluje příčiny vzájemné propojenosti národních ekonomik, jejich následky pozitivní i negativní. Poskytuje informace o míře a formách mezinárodních ekonomických vztahů. Důraz je kladen na možnosti, resp. bariéry a cíle začlenění české ekonomiky do mezinárodních ekonomických vztahů.

[1]  Cameron, R.: Stručné ekonomické dějiny světa

ET43 (Ekonom.územně samosprávných celků)

Stát, územní členění státu, organizace a orgány výkonu veřejné správy, státní správa a samospráva, správní řízení. Soustava veřejných rozpočtů, jejich charakteristika a vzájemné vazby. Daňová soustava. Rozpočtová soustava a skladba. Sestava, příjmy a výdaje veřejných rozpočtů, financování sociálně ekonomického rozvoje obcí. Soustava státních dotací a fondů. Kontrola hospodaření obcí. Problematika vyšších samosprávných celků.

[1] Sahula A. Ekonomika a organizace samosprávných územních celků ČVUT, Praha 1997
[2] Veřejná správa týdeník vlády ČR Vydavatelství MV ČR
[3] Sbírka zákonů a nařízení ČR

Ekon. teorie 57 (Zákl.krizového managementu)

Systémový přístup ke společenství. Nepříznivé vlivy a ohrožení existence. Uspořádanost živého systému a její cyklický vývoj. Závěry teorie vývoje a synergetiky (stochastický proces, stabilita,fluktuace, bifurkace ad.). Krizový stav, katastrofa. Závěry y kybernetiky, sekvenční a pružné funkce řízení, ohrožení a přítažlivost. Aplikace krizového stavu, analýza ohrožení, strategie přístupu. Uplatnění krizového managementu, včetně činnosti podniku.

[1] Stýblo, J. Krizový management a styl práce protikrizového managera Sekurion, Praha 1993
[2] Umlaufová, M., Pfeifer, L. Prevence a řízení podnikatelské krize v aktuálním českém hospodářském prostředí Victoria Publishing, Praha 1995
[3] Winterling, K. Jak se provádí krizový management Babtext, Praha 1992

Filosofie

Vědní obory technické a architektonické vykazují otevřenost pro filosofickou reflexi svých problémů, která je zapojuje do celkového společenského vnímání a umožňuje pochopit uplatnění lidské role samotného technika (architekta). Filosofie zde působí jak z

[1]  Stoering, H.J.: Malé dějiny filosofie., Anzenbacher, A.: Úvod do filosofie. Praha 1990., Salomon, J.-J.: Technologický úděl. Praha 1997,

Finanční teorie 11 (Daně v tržní ekonomice)

Cílem jednosemestrálního kursu je seznámit posluchače se zásadami zdaňování podle platné daňové soustavy, jednotlivých daňových zákonů. Výuka probíhá formou přednášek s diskusí a zodpovězením dotazů posluchačů. Obsahem výuky je vysvětlování daňových zákonů (hmotněprávních i procesněprávních norem), jejich ustanovení, uvádění příkladů různých druhů zdaňování, daňových režimů a podle potřeby dalších zákonů, které se zdaňování týkají.


Finanční teorie 21 (Finanční právo)

Právní systém ČR. Proces legislativní tvorby, normy ovlivňující podnikatelskou sféru (OZ, ŮZ, Správní řád atd.). Normy upravující finanční trh. Bankovní smlouvy. Normy upravující kapitálový trh, směnečné a šekové právo, penzijní fondy. Legislativa upravující brzy v ČR a v zahraničí. Právo a etika na finančním trhu. Regulace finančního trhu: ČR, EU, USA.

[1] Liška, V., Gazda, J. Initial public offering v ČR očima zahraničního investora čas. Právo, obchod, personalistika, č.25-26 - prosinec 2000
[2] Liška V. Komise pro cenné papíry Future 2000, s.r.o. 1997
[3] Dědič, J. Burza cenných papírů a komeditní burza Prospektum s.r.o. 1992

Hist. a estetika 12 (Historická antropologie)

Předmět pojednává o vytváření kultur a tradičních civilizací jako originálních historických systémů. Kurz kombinuje metody kulturní antropologie, sociálně strukturálního rozboru a stavební typologie. Kultivovaný rozhled předpokládá zachytit specifika systémů (vybrané okruhy: Mezopotámie, Egypt, Palestina, Írán, Indie, Řecko, Řím, středověk, islám, renesance, osvícenství) a způsob řešení lidských problémů, duchovních i hmotných.

[1] Frazer J. G. Zlatá ratolest MF, Praha 1999
[2] Burian J. Cesty starověkých civilizací Praha 1973
[3] Puhvel J. Srovnávací mytologie Praha 1997

HE13 (Kulturně hist.proměny sídel a krajiny)

Cílem kurzu je kultivovat často povšechné znalosti o kvalitě a historických proměnách krajiny a sídel v českých zemích. Výklad je důsledně historický se zaměřením na dějiny osídlení, funkce a typy jednotlivých areálů. Těžiště je v pochopení původních duchovních hodnot a sociálních vazeb. Semestrální práce má být jistou případovou studií o minulosti a možnostech revitalizace zvolených areálů (krajinných celků).

[1] Petráň J. a kolektiv Dějiny hmotné kultury I/1-2, II/1-2 Praha 1985-1997
[2] Vlček P., Sommer P., Foltýn D. Encyklopedie českých klášterů Libri, Praha 1997
[3] Hrůza J. Vývoj urbanismu ČVUT, Praha 1995

Historie a estetika 22 (Dějiny umění)

Kurz sleduje hlavní tendence vývoje českého výtvarného umění se zaměřením k architektuře. Románské umění, výtvarné umění za posledních Přemyslovců, gotické umění karlovské doby, vladislavská gotika, renesance, manýrismus za Rudolfa II., české baroko, nástup klasicismu, historické styly, secese a funkcionalismus, exkurze po pražských památkách a výstavách.

[1] Syrový B. Architektura - svědectví dob Praha 1997
[2] Le Goff J. Kultura středověké Evropy Praha 1991
[3] Gombrich E.H. Příběh umění Praha 1995

Histor.a estetika 31 (Dějiny české státnosti)

Cílem kurzu je reflexe historických možností a identity (sociální, duchovní, mocenské) českého státu. Předkládá náročnější koncept vývoje české státnosti z evropských hledisek. Výklad aktualizuje zásadní momenty českých dějin (vznik státu a christianizace, vztah k říši a papežství, expanze v 13. a 14.st., husitství, stavovství a protireformace, osvícenství, filosofie dějin - TGM, období totality) a roli historismu v moderním myšlení.

[1] Novotný V. a kol. České dějiny I/1-5, II/1-6, III/1-4 Praha 1912-1962
[2] Vaníček V. Velké dějiny zemí koruny české II. Paseka, Praha 2000
[3] Kaplan K. Československo v letech 1945-1969, I.-IV. Praha 1991-1993

Hist.a estetika 33 (Dějiny mezinárod. vztahů)

Mezinárodní vztahy jsou vykládány z historického hlediska jako projekce různých náboženských zdrojů, nerovnoměrnosti technologického vývoje a mocenských zájmů států a národů. 1.část - výklad rozdílů mentalit - sahá až do starověkých a středověkých kultur. 2.část je věnována tradičním evropským vztahům (reformace, "koncert velmocí", revoluce). 3.část sleduje globální vztahy v periodách 20.století.

[1] Kolektiv Kronika lidstva Fortuna Print, Bratislava 1992
[2] Šusta J. a kolektiv Dějiny lidstva 1-6 Melantrich, Praha 1933-39
[3] Johnson P. Dějiny 20. století Praha 1991

Komunikační dovednosti

[1]  Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J.: Jak napsat odborný text. Praha, LEDA kterékoli vydání
[2]  Hospodářová, I.: Prezentační dovednosti. Praha, Alfa Publishing 2004
[3]  Hospodářová, I.: Veřejná prezentace od A do Z. Praha, Expertis 1997
[4]  Liška, V.: Diplomová práce zpracování a obhajoba. Praha, Ivo Ulrych -Růžičkův statek kterékoli vydání
[5]  Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci. Olomouc, Votobia 1977
[6]  Pease, A.: Řeč těla. Portál, Praha 2001
[7]  Šesták, Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Praha, Academia 2000

Law

Anotace stejná jako 105PRA

[1]  Constitution of CR, Civil Code, Business Code, Labour Code, Penal Code

Legislativa stavebnictví a ŽP

Úvod do stavebního práva. Přehled stavebního zákona. Umisťování a povolování staveb. Terénní úpravy, užívání staveb, kolaudace a změna užívání, údržba a odstraňování staveb. Sankce ve výstavbě, vyvlastnění, stavební úřady. Pracovní právo. Památková péče. Správní právo, činnost veřejné správy. Právní prostředky životního prostředí. Ochrana vod, půdy, přírody, krajiny, lesa, ovzduší. Ekologicko právní zodpovědnost.

[1]  JUDr. I. Pourová: Nové stavební právo, vysokoškolské skriptum, ČVUT 2008
[2]  Doležal, J., Mareček, J., Vobořil, O.: Stavební zákon v teorii a praxi. Praha 2006, Drobník, J., Damohorský, M.: Zákony k ochraně životního prostředí. Praha 2006

Legistativa ve VH, ochraně vody, půdy

Právní prostředky ochrany životního prostředí. Základní právní úpravy. Orgány ochrany životního prostředí. Právní ochrana vody, půdy, přírody, krajiny a ovzduší. Ekologicko právní odpovědnost. Procedura EIA.Právní postavení chráněných krajinných oblastí, systém ochrany památkové péče.

[1] Drobník, J., Damohorský, M.: Zákony o ochraně životního prostředí. C.H.Beck, Praha 1998
[2] Krecht, J.: Voda a stavby v právních předpisech, komentář. Praha 1997
[3] Pekárek, M., a kol.: Zákon o ochraně přírody a krajiny a předpisy související. Masarykova univerzita, Brno 2000

Právo

Úvod do právní kultury. Původ práva, pojem práva. Systém práva, právní odvětví. Subjekty práva, forma, obsah a předmět práva. Morálka a právo, právní vědomí. Tvorba práva, právní zákonodárství. Ústavní právo, dělba moci, územní samospráva. Právní skutečnosti a jejich druhy. Právní úkony, smlouvy.

[1]  Knapp.V.: Teorie práva, C.H.Beck,1995
[2]  -Varvařovský.P.: Základy práva, ASPI,a.s., 2009
[3]  -Ústava České republiky

Právo (všeobecné)

Úvod do právní kultury. Systém práva, právní odvětví. Subjekty práva, forma, obsah a předmět práva. Morálka a právo, právní vědomí. Tvorba práva, právní zákonodárství. Ústavní právo, dělba moci, územní samospráva. Právní skutečnosti a jejich druhy. Právní úkony, smlouvy. Pojem správního práva, druhy veřejné správy. Správní akty a jejich členění. Správní delikty řízení, soudnictví. Právní postavení obcí. Majetek obcí. Vyšší správní a samosprávné celky. Právní prostředky ochrany životního prostředí. Ekologicko právní zodpovědnost.

[1]  Liška, V., Fiala, Z.: Právo pro techniky, Praha 2008
[2]  Knapp, V.: Teorie práva. C.H. Beck, Praha 1995, Hendrych, D. a kol.: Správní právo - Obecná část. Praha 1998, Drobník, J., Damohorský, M.: Zákony k ochraně životního prostředí. C.H. Beck, Praha 1998,

Právo 10 (Úvod do práva)

Cílem je seznámení posluchačů se základy právní kultury. Postavení člověka v právu. Právo ve společnosti. Původ práva. Pojem práva, různé aspekty práva. Systém práva, právní odvětví. Subjekty práva. Forma, obsah a předmět práva. Morálka a právo. Právní vědomí. Některá obecná právní pravidla. Tvorba práva, zákonodárství. Prameny práva. Právní skutečnosti a jejich druhy. Právní úkony. Smlouvy.

[1] Knapp, V. Teorie práva C.H.Beck, 1. vydání, Praha 1995
[2] Kolektiv autorů Občanské právo hmotné, svazek II Codex Bohemia, 2. vydání, Praha 1998

Politologie

Věda o politice, její vývoj, pojmy. Polit. moc, vztahy, potřeby, zájmy. Polit. role, pozice, vyjadřování zájmů. Polit. kultura, hodnoty a morálka. Polit. systém, parlamentarismus, strany, polit. proces, volby. Dělby moci ve státě, soudnictví. Mezinárodní vztahy.

[1] Adamová k., Křížkovský L. Základy politologie c.h. Beck, Praha 2000
[2] Berg-Schlosser D., Stammen T. Úvod do politické vědy Praha 2000
[3] Hollaender P. Základy všeobecné státovědy Všehrd, Praha 1995

Právo 2

Úvod do obchodního práva, s ohledem na aktivity ve stavebnictví. Obchodní zákoník (firemní právo, soutěžní právo, obchodní závazkové vztahy včetně smluvních typů, obchodní společnosti). Práva k nehmotným statkům. Autorský zákoník, ochrana počítačových programů, pirátství a software. Vynálezy, zlepšovací návrhy a průmyslové vzory. Ochranné známky, označení původu výrobků. Soudy a řízení před nimi. Zákonodárný proces.

[1] Telec, I.: Autorský zákon s komentářem. C.H.Beck, Praha 1997
[2] Pelikánová, I. a kol.: Obchodní právo 1-2. Praha 1998
[3] Právní předpisy

Právo 21 (Legislativa ve stavebnictví)

Cílem je seznámení posluchačů se základy veřejného stavebního práva. Přehled vývoje. Přehled platné právní úpravy. Základní pojmy. Přehled stavebního zákona. Umisťování staveb. Povolování staveb. Terénní úpravy, práce a zařízení. Užívání staveb, kolaudace a změna účelu užívání staveb. Údržba, nezbytné úpravy a odstraňování staveb. Zabezpečovací práce. Vyklizení stavby. Státní stavební dohled. Sankce ve výstavbě. Vyvlastnění. Stavební úřady. Ochrana zvláštních zájmů. Společná ustanovení.

[1] Doležal, J., Mareček, J., Vobořil, O. Stavební zákon v teorii a praxi, Linde Praha a.s., Praha 2000
[2] Ondrejechová, V. a kol. Stavební zákon v praxi Public History, Praha 2000
[3] Doležal, J. a kol. Stavební právo - díl I. - Stavební právo veřejné Polygon, Praha 1999

Právo 24 (Legislativa ve stavebnictví)

Cílem je seznámení posluchačů se základy veřejného stavebního práva. Přehled vývoje. Přehled platné právní úpravy. Základní pojmy. Přehled stavebního zákona. Umisťování staveb. Povolování staveb. Terénní úpravy, práce a zařízení. Užívání staveb, kolaudace a změna účelu užívání staveb. Údržba, nezbytné úpravy a odstraňování staveb. Zabezpečovací práce. Vyklizení stavby. Státní stavební dohled. Sankce ve výstavbě. Vyvlastnění. Stavební úřady. Ochrana zvláštních zájmů. Společná ustanovení.

[1]  -Pourová, I.: Nové stavební právo, ČVUT, Praha 2008
[2]  -zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
[3]  -zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě

Právo 27 (Legislativa ve stavebnictví)

Cílem je seznámení posluchačů se základy veřejného stavebního práva. Přehled vývoje. Přehled platné právní úpravy. Základní pojmy. Přehled stavebního zákona. Umisťování staveb. Povolování staveb. Terénní úpravy, práce a zařízení. Užívání staveb, kolaudace a změna účelu užívání staveb. Údržba, nezbytné úpravy a odstraňování staveb. Zabezpečovací práce. Vyklizení stavby. Státní stavební dohled. Sankce ve výstavbě. Vyvlastnění. Stavební úřady. Ochrana zvláštních zájmů. Společná ustanovení.

[1] Doležal, J., Mareček, J., Vobořil, O. Stavební zákon v teorii a praxi, 6. vydání Linde Praha a.s., Praha 2000
[2] Ondrejechová, V., Vobrátilová, Z., Alsterová, M., Válková, M. Stavební zákon v praxi Public History, 1. vydání, Praha 2000
[3] Doležal, J., Lenč, J., Sakař, B. Stavební právo - díl I. - Stavební právo veřejné, 1. vydání Polygon, Praha 1999

Právo 3

Úvod do stavebního práva. Přehled stavebního zákona. Umisťování a povolování staveb. Terénní úpravy, užívání staveb, kolaudace a změna užívání, údržba a odstraňování staveb. Sankce ve výstavbě, vyvlastnění, stavební úřady. Pracovní právo. Památková péče. Správní právo, činnost veřejné správy. Právní prostředky životního prostředí. Ochrana vod, půdy, přírody, krajiny, lesa, ovzduší. Ekologicko právní zodpovědnost.

[1] Doležal, J., Mareček, J., Vobořil, O.: Stavební zákon v teorii a praxi. Praha 2000
[2] Hendrych, D. a kol., Správní právo - Obecná část. Praha 1998
[3] Drobník, J., Damohorský, M.: Zákony k ochraně životního prostředí. Praha 1998

Právo 30 (Obchodní a autorské právo)

Obchodní právo - přehled. Práva k nehmotným statkům. Autorský zákoník, ochrana počítačových programů, pirátství a software. Vynálezy, zlepšovací návrhy a průmyslové vzory. Ochranné známky, označení původu výrobků. Soudy a řízení před nimi. Zákonodárný proces.

[1] Telec, I. Autorský zákon s komentářem C.H.Beck, 1. vydání, Praha 1997

Právo (Obchodní právo)

Cílem předmětu je poskytnout aktuální a podstatné informace o platné úpravě obchodního práva, zejména s ohledem na podnikatelské aktivity ve stavebnictví a dále kultivovat u studentů odpovědné postoje při jednání v tržní praxi. Obsahem výuky je výklad problematiky regulované zejména obchodním zákoníkem (firemní právo, soutěžní právo, obchodní závazkové vztahy vč. smluvních typů, obchodní společnosti apod.). Metoda výuky spočívá ve spojení teoretického výkladu a osvojování úkonů v praxi.

[1] Pelikánová, I. a kol. Obchodní právo, I. a II. Codex Bohemia, 2. vydání, Praha 1998

Právo 57 (Legislativa obcí a regionů)

Historické kořeny, platné právní úpravy, územní členění. Právní pojem obce, přenesená působnost obce, sloučení a rozdělení, svazky obcí. VÚSC. Statutární města. Komunální volby a místní referenda. Obecní zastupitelstvo, rada, starosta. Obecní úřad, pravomoc a působnost. Majetek obcí. Okresy, vztahy k ústředním orgánům, okresní shromáždění. Náprava nesprávných opatření. Přestupky, jiné právní delikty.

[1] Kolektiv autorů Obec - postavení, správa, činnost ISV, 1. vydání, Praha 1996
[2] Svoboda, K., Grospič, J., Vedral, J., Plešek, M. Územní samospráva a státní správa Eurounion s.r.o., 1. vydání, Praha 2000
[3] Koudelka, Z. Obce a kraje Linde Praha a.s., Praha 2000

Právo 61 (Legislativa obcí a život.prostředí)

Pojem obce, historický vývoj. Základy právního postavení obcí. Samostatná a přenesená působnost. Sloučení a rozdělení obcí. Komunální volby, orgány obce. Majetek obcí. Okresní úřady. Právní prostředky ochrany životního prostředí. Základní prameny právní úpravy. Orgány ochrany životního prostředí. Ochrana jednotlivých složek životního prostředí. Ekologicko právní zodpovědnost.

[1] Koudelka Z. Obce a kraje Linde Praha, Praha 2000
[2] Svoboda J., Grospič J., Vedral J., Plešek M. Územní samospráva a státní správa Eurounion, Praha 2000
[3] Drobník J., Damohorský M. Zákony k ochraně životního prostředí C.H. Beck, Praha 1998

Psych.a rétorika 11 (Úvod do psychologie)

Předmětem kurzu jsou základy jednotlivých teoretických i aplikovaných oborů psychologie a metodologie výzkumu. Kurz by měl umožnit porozumět obsahu psychologie, podstatě lidského myšlení a jednání, vhled do reakcí člověka. Problémové okruhy se zabývají kategoriemi psychických jevů, jako jsou poznávací procesy (vnímání, představy, fantazie, řeč, myšlení), procesy paměti, motivační procesy, stavy pozornosti a citové stavy ap.

[1] Atkinson Psychologie Victoria Publishing, 1995
[2] Kern a spol. Přehled psychologie Portál 1999
[3] Nakonečný, M. Encyklopedie obecné psychologie Academia 1997

Psych.a rétorika 13 (Relaxace a stres)

Kurz kombinuje formou přednášky a cvičení základní poznatky o stresu a protistresových technikách. Cílem je poskytnout nezbytné vědomosti a dovednosti ke zvládnutí psychosociálního stresu. Rizikové faktory stresu, psychoterapeutické metody a techniky.

[1] Machač, Machačová Stres, hypnosugesce, autoregulace UK 1991
[2] Novák, T. Jak být dobře naladěn Grada 2000
[3] Capponi, Novák Jak prezentovat sám sebe Grada 1994

Psych.a rétorika 21 (Sociální psychologie)

Cílem výuky je naučit se lépe dorozumět s druhými, prohloubit vhled do mezilidských situací a podpořit kreativitu a otevřenost novým myšlenkám a názorům. Důraz je kladen na aktivní formy učení, v nichž si studenti budou osvojovat žádoucí sociální dovednosti formou zážitku na sobě samém. Metody sebepoznání podpoří stanovení vlastního pracovního biorytmu.

[1] Výrost, J., Slaměník, J. Sociální psychologie ISV 1997
[2] Výrost, J., Slaměník, J. Aplikovaná sociální psychologie I Portál 1998
[3] Hayesová, N. Základy sociální psychologie Portál 1998

Psych.a rétorika 22 (Pedagogická psychologie)

Předmět je určen především studentům, kteří se např. ve volném čase zabývají prací s mládeží a dětmi, ev. mají zájem o učitelství. Cílem je poznání běžných i neobvyklých problémů výchovy a cest jejich řešení. Metoda práce odpovídá tématu, především jde o diskusi, řešení situací. Posluchači se rovněž seznámí s alternativními koncepcemi školy.

[1] Čáp, J. Psychologie výchovy a vyučování UK 1993
[2] Mareš, J. Styly učení žáků a studentů Portál 1998
[3] Fontana, D. Psychologie ve školní praxi Portál 1996

PR23 (Harmonické formování osobnosti)

Kurz vychází z poznatků pedagogické a sociální psychologie a psychohygieny. Přibližuje problematiku mnohostranného a jednostranného vývoje člověka, kombinace a působení jednotlivých činitelů podílejících se na jeho formování. Řešení změn osobnosti, srovnání behaviorálních technik a humanistického přístupu. Momenty utvářející zdravý životní způsob.

[1] Coan, R.W. Optimální osobnost a duševní zdraví Grada 1999
[2] Rogers, C. Způsob bytí Portál 1998
[3] Bedrnová, E. Duševní hygiena a sebeřízení 1996 VŠE

Psych.a rétorika 25 (Managerská osobnost)

Základ teorie psychologie osobnosti, moderní směry v diagnostice. Možnost vyzkoušení psychodiagnostických testů. Osobnost v kontextu podnikatelské a managerské činnosti. Orientace v jednotlivých funkcích managementu, role vedoucích pracovníků, rozpoznání osobních priorit. Akcent je kladen na pochopení efektivní motivace, nácvik některých pra ktických dovedností.

[1] Čakrt, M. Typologie osobnosti pro manažery Management Press, Praha 1996
[2] Adair, J. Jak efektivně vést druhé Management Press, 1996
[3] Leigh, A. Praktický rádce manažera nakl. Svoboda, 1994

Psych.a rétorika 26(Psych.mezilidských vztahů

Kurz zahrnuje tematiku sociální psychologie a psychologie osobnosti. Cílem je nejen získat přehled o vlivu interakce s druhými lidmi na postoje a chování člověka, ale i jisté osobní dovednosti. K této problematice patří přesvědčování, přizpůsobivost, konflikt mezi skupinami, formování postojů.

[1] Satirová, V. Kniha o rodině KK 1994
[2] Křivohlavý, J. Jak si navzájem lépe porozumíme Svoboda 1998
[3] Kopřiva, K. Lidský vztah jako součást progrese Portál 1997

Psych.a rétorika 32 (Personální diagnostika)

Cílem výuky je především orientace v základních metodách personální diagnostiky, užití těchto metod v praxi, včetně stanovení limitů v práci s lidmi. Kurz by měl umožnit pochopení výkonných návyků, stanovení osobní a profesní koncepce. Část výuky by měla být věnována práci s tvořivostí jako zvláštní psychologické kategorii nezbytné v práci s lidmi.

[1] Štikar, Riegel, Hostovec Metody psychologie práce a organizace UK 2000
[2] Gurevič, K.M. Psychologická diagnostika

Psych.a rétorika 33 (Motivace a řízení)

Kurz zahrnuje vysvětlení a aplikaci základních lidských faktorů ovlivňujících řízení, definuje podstatu vedení a schopnosti vést druhé. Za využití psychosociálních technik objasňuje význam motivace, základní motivační teorie, speciální motivační techniky, hlediska pracovního stylu a úrovně práce.

[1] Nakonečným M. Motivace lidského chování Academia 1996
[2] Hagemannová,E. Motivace pracovního jednání a její řízení Management Press 1992

Psych.a rétorika 41 (Rétorika)

Cílem výuky je osvojení a zlepšení dovedností, potřebných pro úspěšnou profesionální komunikaci absolventů. Studium by jim mělo pomoci rozvinout kulturu a účinnost verbálního projevu mluveného i projevu nonverbálního a odstranit případné psychické zábrany při veřejném vystupování tak, aby byli schopni si vybudovat příznivý osobní image. Znalosti a dovednosti takto získané mohou využít nejenom na profesním poli. Dostane se jim i návodu, jakým způsobem připravit písemné podklady a vizuální pomůcky pro prezentace. Kurz "Rétorika" pokrývá základ problematiky a je předmětem průřezovým.


Metodika diplomové práce

Metodika přípravy a prezentace diplomových prací, projektů a obdobných témat. Ujasnění metodologického pojetí, cílená tematika, zdroje informací, spolupráce s praxí. Spolupráce při vedení, práce s informacemi, stav poznání, diskuse a kreativita. Základy rétoriky, způsoby prezentace, výuka a stáže, sociologický průzkum.

[1] Liška Václav, Diplomová práce (seminární, bakalářská) - zpracování a obhajoba, Praha, 2. vyd. 2003

Rétorika a zákl. profesní prezentace

Metodika přípravy a prezentace diplomových prací, projektů a obdobných témat, metodologické pojetí, cílená tematika, zdroje informací. Vystupování a vlastní image, základní druhy komunikace, projev psaný a mluvený, grafické úpravy tiskovin.Audiovizuální tvorba a techniky vizuální komunikace. Speciální prezentační techniky, základy rétoriky.


Rétorika

Cílem kurzu je zlepšit rétorické a příbuzné dovednosti, ideální je výuka v blocích. První část kurzu je věnována zvládnutí základů dýchání, fonace a artikulace, ale také stavebnímu uspořádání českých textů a možnostem jejich modulace v mluveném projevu. Druhá zachycuje stavbu a přípravu vlastní prezentace, která je procvičována ve skupinách. Třetí část umožní studentům promluvit před kolegy na připravené téma. Pozornost se mimo to věnuje také etiketě, písemnému a kancelářskému projevu.

[1] Altrichterová, B. – Nastuneaková, M.: Rétorika pro každého. ČVUT, Praha 1997.
[2] Křivohlavý J.: Povídej, naslouchám. Návrat, 1993.

Stavební legislativa

Cílem je seznámit studenty se základy veřejného stavebního práva. Přehled vývoje. Přehled platné právní úpravy. Základní pojmy. Přehled stavebního práva. Umisťování staveb. Povolování staveb. Terénní úpravy, práce a zařízení. Užívání staveb, kolaudace a změna účelu užívání. Úsržba, nezbytné úpravy a odstraňování staveb. Zabezpečovací práce. Státní stavební dohled. Sankce ve výstavbě. Vyvlastnění. Stavební úřady. Ochrana zvláštních zájmů. Společná ustanovení.

[1]  Pourová, I.: Nové stavební právo, ČVUT, Praha 2009
[2]  -zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
[3]  -zákon č.500/2004 Sb., správní řád

Sociologie 11 (Úvod do sociologie)

Cílem předmětu je poskytnout základní poznatky o charakteru společnosti a vysvětlit postavení jedince a skupin v sociálním systému. Přednášky jsou doplněny referáty studentů. Obsahem předmětu je podrobné vysvětlení problematiky socializace, sociální kultury, transformace české společnosti, metod a technik sociologického výzkumu. Možnosti aplikace sociologických disciplín a jejich využití v praxi budoucích inženýrů.

[1] Emrová L., Šafránková J. Psychologie a sociologie pro techniku ČVUT, Praha 2000
[2] Giddens A. Sociologie Argo, Praha 1999
[3] Machonin P., Tuček M. Česká společnost v transformaci Slon, Praha 1996

Science, Technology and Human Values

Rethinking technology; concepts of nature and culture, natural and artificial, philosophical and historical roots of modern science and technology, unit of science - technology; Environmental ethics (anthropocentrism, biocentrism, ecocentrism) and technological development; Technology assessment as process of evaluation and decision-taking of technologies in dermocratic countries.

[1]  Gieryn, Thomas F. 1999. Cultural Boundaries of Science: Credibility on the Line. Chicago: University of Chicago Press.
[2]  Haraway, Donna Jeanne. 1991. Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature. New York: Routledge.
[3]  Knorr-Cetina, Karin. 1999. Epistemic Cultures: How the Sciences Make Knowledge. Cambridge: Harvard University Press.
[4]  Latour, Bruno. 1987. Science in Action: How to Follow Scientists and Engineers Through Society. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
[5]  MacKenzie, Donald and Judy Wajcman, eds. 1985; 1995, 2nd ed. The Social Shaping of Technology: How the Refrigerator Got its Hum. Pennsylvania: Open University Press.

Sociologie 21 (Lidé v organizaci)

Cílem předmětu je vysvětlit postavení pracovníků v organizaci. Přednášky jsou doplněny referáty studentů s diskusí. Problematika řízení a vedení lidí v závislosti na typu organizace a kvalitě pracovní síly, význam lidských zdrojů. Firemní kultura, analýza pracovního místa. Metody získávání pracovníků, pracovní a sociální adaptace. Osobnost manažera z hlediska vedení lidí. Hodnocení a odměňování pracovníků. Personální útvary a poradenské firmy.

[1] Koubek J. Řízení lidských zdrojů Praha 2000
[2] Armstrong M. Personální management Grada, Praha 1999

Sociologie 22 (Sociologie práce a řízení)

Základní poznatky o uspořádání pracovní organizace, o sociálním systému firmy a o postavení člověka v oblasti práce v podmínkách tržní ekonomiky. Přednášky jsou doplněny referáty studentů. Předmět vychází z charakteristiky pracovního prostředí a z analýzy sociálního systému firmy. Vysvětluje pojetí řízení a vedení lidí ve firmě, pracovní skupiny, adaptaci, konflikty, systém pozic a rolí v organizaci.

[1] Emrová L., Šafránková J. Společenské vědy 15. Psychologie a sociologie pro techniku ČVUT, Praha 2000
[2] Bedrnová E., Nový I. Psychologie a sociologie v řízení. Praha 1998
[3] Pražská L. Řízení obchodních firem VŠE, Praha 1996

Sociologie 23 (Organizace firmy)

Cílem kurzu je objasnit problematiku organizace firmy, její organizační a řídící systém se zaměřením na postavení lidí ve firmě a na jejich vzájemnou komunikaci. Přednášky vycházejí z pojetí a významu firemních vztahů, analyzují strukturu firem a jednotlivé přístupy, které mohou vést ke zkvalitnění firemních vztahů a mají vliv na sociální klima.

[1] Emrová L., Šafránková J. Společenské vědy 15. Psychologie a sociologie pro techniku ČVUT, Praha 2000
[2] Bedrnová E., Nový I. Psychologie a sociologie řízení Praha 1998
[3] Nový I. Sociologie pro ekonomy Grada, Praha 1997

Práce s lidmi, profesní etika a styk s veřejností

Cílem kurzu je podat základní informace o práci s lidmi a institucí s veřejností. Objasnění principů komunikace, přístup k řešení problémových situací. Styl vedení a řízení lidí. Zásady profesní etiky inženýra a firem, vzory EU. Jednání s veřejností a prezentace projektů se zaměřením na proceduru EIA.


Sociologie 31 (Sociologie města)

Cílem předmětu je seznámení s problematikou města jako sociálního organismu, systému i urbanistického celku. Přednášky jsou doplněny referáty studentů. Předmět je zaměřen na urbanizaci společnosti v kontextu historického vývoje, na rozvoj měst a na strukturu jejich obyvatelstva, na teorie ekologického členění města a na chování lidí v městském prostředí. Vysvětluje praktické využití sociologických průzkumů v městských a sídlištních aglomeracích.

[1] Opplová M. Životní prostředí měst a regionů VŠE, Praha 1996
[2] Musil J. Lidé a sídliště Praha 1985

Sociologie 32 (Sociologie sídel a bydlení)

Člověk a prostředí, teritorialita v lidském chování, sociální aspekty prostoru. Základní funkce bydlení, rodina, životní cyklus, empirické výzkumy. Město jako sociální systém a územní společenství, skladba obyvatel, sociálně psychická specifika, městská rodina, sousedství, sídlištní bydlení, ekologie města, problematika sociální patalogie. Venkovské společenství, proměny funkcí, rekreační bydlení.

[1] Opplová M. Životní prostředí měst a regionů VŠE, Praha 1996
[2] Musil J. Lidé a sídliště Praha 1985
[3] Musil j. Sociologie soudobého města Praha 1967

Spol. vědy, makro a mikroekonom.

Předmět se zabývá do podrobností na příkladech makro - mikroekonomickou teorií. Charakteristika vývoje tržní ekonomiky, makroekonomické modely v historické posloupnosti. Otevřená ekonomika a rovnovážná produkce. Čisté vývozy a rovnováha na trhu zboží. Platební bilance a křivka BP. Fiskální a monetární politika. Měnové kurzy, devalvace, běžný účet a úroveň důchodu. Model agregátní poptávky a nabídky. Preference, užitek a volba spotřebitele. Maximalizace zisku a minimalizace nákladů. Firma a její nabídka. Směna a produkce. Spotřeba a úspory. Úvod do hospodářské politiky.

[1]  MIKROEKONOMIE a chování, Robert H. FRANK, Svoboda-Libertas 1995
[2]  EKONOMIE, Paul Samuelson, Grada (libovolné vydání)
[3]  EKONOMIE PRO TECHNIKY,Liška, V. a kol., Professional Publishing, Praha 2005

Spol. vědy, makro a mikroekonom.

Předmět se zabývá do podrobností na příkladech makro - mikroekonomickou teorií. Charakteristika vývoje tržní ekonomiky, makroekonomické modely v historické posloupnosti. Otevřená ekonomika a rovnovážná produkce. Čisté vývozy a rovnováha na trhu zboží. Platební bilance a křivka BP. Fiskální a monetární politika. Měnové kurzy, devalvace, běžný účet a úroveň důchodu. Model agregátní poptávky a nabídky. Preference, užitek a volba spotřebitele. Maximalizace zisku a minimalizace nákladů. Firma a její nabídka. Směna a produkce. Spotřeba a úspory. Úvod do hospodářské politiky.

[1] Soukupová, J. a kol.: Mikroekonomie pro inženýrské studium. VŠE Praha 1993.
[2] Helísek, M.: Makroekonomie pro bakalářské studium. Melandrium, Praha 1996.
[3] Holman, R.: Ekonomie. Řešení otázek a příkladů. C.H. Beck, Praha 2001.

Spol.vědy 11 (Estetika a sociologie)

Přednášky a semináře zahrnují problematiku sociologie a estetiky, její vztahy, základní sociologické a estetické kategorie. Předmět analyzuje postavení člověka ve společnosti a jeho potřeby z hlediska bydlení a vnímání prostoru (staveb a veřejného prostoru). Na příkladech uvádí i základní sociálně estetické prvky ve vývoji architektury a urbanismu.

[1]  Birnbaum, V.: Vývojové záležitosti v umění. Praha 1987, Waetzolt, W.:Nebojte se umění. Praha 1972, Johnsonovi H. W. ad.: Cesty malířským uměním. Praha 1967.

Spol.vědy 15 (Psychologie a sociologie)

Úvod do sociologie a psychologie vysvětlující postavení jedince ve společnosti a v organizaci. Výuka probíhá formou přednášek. Sociologický pohled na společnost a sociální strukturu české společnosti. Využití výsledků sociologických výzkumů při řešení konkrétních problémů firem. Teoretické a praktické aspekty užití psychologických metod při výběru pracovníků, v pracovní motivaci, komunikaci a řešení problémů. Psychické zdraví a prevence stresu.

[1] Emrová L., Šafránková J. Společenské vědy 15. Psychologie a sociologie pro techniky ČVUZ, Praha 2000
[2] Giddens A. Sociologie Argo, Praha 1999
[3] Keller J. Úvod do sociologie Slon, Praha 1999

Společenské vědy 20 (Povinně volit. předmět)


Společenské vědy 21 (Povinně volit. předmět)


Společenské vědy 25 (Etika a filosofie)

Obsahem kurzu je stručný přehled nejdůležitějších teorií filosofické etiky se zvláštním zřetelem na etiku sociální a na myšlenkové tradice přesahující do současnosti (teorie přirozeného práva, utilitarismus, liberalismus). Cílem je poskytnout pojmový rámec pro uchopení souvislostí různých oblastí života společnosti: ekonomického, politického a morálně kulturního systému (Michael Novak). Poslední část kurzu je věnována problematice ekologické a profesní etiky.

[1]  Stoerig, H.J.: Malé dějiny filosofie. Zvon, Praha 1991; Kohák, E.: Člověk, dobro a zlo. Praha 1993;
[2]  Jonas, H.: Princip odpovědnosti. Oikumene, Praha 1998.

Sp.vědy 35 (Soc.interakce a interper.vztahy)

Cílem kurzu je naučit se lépe dorozumět s druhými a účinněji komunikovat a jednat ve všech typech sociálních vztahů. Problematika interpersonálních vztahů zahrnuje verbální a nonverbální komunikaci, její složky a sociální percepci. Část výuky je zaměřena na asertivní komunikaci, prostředky fungování nekonfliktních mezilidských vztahů.

[1] Křivohlavý, J. Jak si navzájem lépe porozumíme Svoboda 1998
[2] Vališová, A. Asertivita v rodině a ve škole HH, 1994
[3] Harris, T.A. Já jsem OK, ty jsi OK Pragma 1997

Volitelný předmět SV


Filosofie techniky

Instrumentální a sociálně-historické pojetí techniky. Vztah člověka a techniky v moderní době. Velké postavy filosofie techniky .- J. Ellul, M. Heidegger, H. Marcuse. Technika jako sféra lidské tvořivosti a lidské odpovědnosti (H. Jonas). Technika a kultura. Přírodní a umělé. Rizika techniky. Vznik technovědy jako syntézy vědy, techniky, ekonomiky a politiky.

[1]  Hans Jonas, Princip odpovědnosti, Oikumene, Praha 1997, Jean-Jacques Salomon, Princip odpovědnosti, Filosofia, Praha 1998

Grafické zpracování prez. a prop. mater.

[1]  B. Blažej - Grafická úprava tiskovin
[2]  V. Beran - Typografický manuál
[3]  S. Krug - Web design

Hospodářská politika

[1]  Slaný, A. - Žák, M.: Hospodářská politika. Praha, C.H. Beck 1999.
[2]  Kliková, Ch. - Kotlán, I.: Hospodářská politika. Ostrava, SOKRATES 2003.
[3]  Slaný, A. a kol.: Makroekonomická analýza a hospodářská politika. Praha, C.H. Beck 2003.

Volitelný předmět SV


Obchodní finance v teorii a praxi


Praktikum digitální fotografie


Praktikum digitalniho videa


Psychologie osobnosti a podnikatele

Základ teorie psychologie osobnosti, moderní směry v diagnostice. Možnost vyzkoušení psychodiagnostických testů. Osobnost v kontextu podnikatelské a managerské činnosti. Orientace v jednotlivých funkcích managementu, role vedoucích pracovníků, rozpoznání osobních priorit. Efektivní motivace, nácvik některých pra ktických dovedností.

[1]  Čakrt, M. Typologie osobnosti pro manažery Management Press, Praha 1996 , Adair, J. Jak efektivně vést druhé Management Press, 1996 , Leigh, A. Praktický rádce manažera nakl. Svoboda, 1994 ,

Prezentační dovednosti

Metodika přípravy a prezentace diplomových prací, projektů a obdobných témat, metodologické pojetí, cílená tematika, zdroje informací. Vystupování a vlastní image, základní druhy komunikace, projev psaný a mluvený, grafické úpravy tiskovin.Audiovizuální tvorba a techniky vizuální komunikace. Speciální prezentační techniky, základy rétoriky.


Profesní komunikace

Mluvený projev, mimoslovní působení řečníka. Psané dokumenty formulářového typu, strukturované CV, zprávy, články. Řečové techniky a související techniky psychologické, správné užívání slovní zásoby, formulační obratnost a stylistika. Shromažďování a kritické třídění dat a logická výstavba projevu nebo dokumentu. Komunikace v závislosti na obsahu, na cílové skupině posluchačů nebo čtenářů a na způsobu sdělování.


Selfmanagement

[1]  1)Amstrong.M.,Personální management. 1.vydání. Praha: Victoria Publishing, 1999. 963 s. ISBN 80-7169-614-5.
[2]  2)Foot M.,Hook C. Personalistika. 1.vydání. Praha:Computer Press., 2002. 462 s.ISBN 80-7226-515-6
[3]  3)Hroník, F.Jak se nespálit při výběru zaměstnanců. 1.vydání. Brno: Computer Press, 1999. 311 s. ISBN 80-7226-161-4
[4]  4)Koontz,H.,Weihrich.H.Management. 1.vydání. Praha: Victoria Publishing,1993. 447 s. ISBN 80-85605-45-7.
[5]  5)Košťan.P.,Šuleř.O. Firemní strategie.1.vydání.Praha:Computer Press.2002.124 s.ISBN 80-7226-657-8.
[6]  6)Kotler, P. Marketing management. 1.vydání. Praha: Victoria Publishing, 1992. 790 s. ISBN 80-85605-08-2
[7]  7)Matějka M.,Vidlař P. Vše o přijímacím pohovoru. 1.vydání. Praha: Grada Publishing , s.r.o. 2002. 193 s. ISBN 80-247-0215-0
[8]  8)Milkovich,G.T.,Boudreau, J.W. Řízení lidských zdrojů. 1 .vydání.Praha:Grada a.s.,1993. 930 s. ISBN 80-85623-29-3
[9]  9)Montag P., Assessment Centre. 1.vydání.Praha:Nakladatelství PRAGOEDUCA.2002.92 s.ISBN 80-7310-004-5
[10]  10)Nejedlý J. a kolektiv, Ochrana osobních údajů v oblasti nabízení obchodu a služeb, direkt marketingu a cestovního ruchu. MAG CONSULTING, s.r.o.,2002,68s.
[11]  11)Parker R.C.Profesionální design v reklamě.1 vydání. Brno:SoftPress s.r.o.2000. 304 s.ISBN 80-902824-0-7
[12]  12)Paulík K.,Gruber D.Trénink radosti. 2. Vydání.Ostrava:REPRONIS.2001.161 s.ISBN 80-86122-74-3
[13]  13)Peters TJ.,Waterman jr.R.H. Hledání dokonalosti.1.vydání.Praha: Nakladatelství Svoboda-Libertas.1993. 294 s.ISBN 80-205-0313-7
[14]  14)Prokopenko,J.,Kubr, M. a kolektiv. Vzdělávaní a rozvoj manažerů. 1 vydání.Praha:Grada Publishing. 1966.660 s. ISBN 80-7169-250-6.
[15]  15)Schultz D.E.Moderní reklama umění zaujmout.1.vydání.Praha:Grada Publishing,s.r.o.,1995,668 s.ISBN 80-7169-062-7
[16]  16)Souček, Z.,Určení strategických cílů.1 vydání. Praha: Pragoconsult, inženýrský a poradenský podnik. 1990. 6 s. SV 397 62 90
[17]  17)Stýblo,J. Human Management.1 vydání.Bělá pod Bezdězem:Nakladatelství Máchova kraje, 2001.111 s.
[18]  18)Šuleř,O. Manažerské techniky.1.vydání. Olomouc:Rubico,s.r.o., 1995. 225 s. ISBN 80-85839-06-7.
[19]  19)Wareham,J. Tajemství lovce mozků. 1.vydání.MANAGEMENT PRESS, Ringier ČR,a.s.Praha 1997. 164 s.ISBN 80-85943-27-1
[20]  20)Ždímal, M.Příručka terénního poradenství. 1. Vydání. Ostrava:AKS,s.r.o.,1992

Správní a obchodní právo

Pojem správního práva, druhy veřejné správy. Správní akty a jejich členění. Právní postavení obcí. Majetek obcí. Právní prostředky ochrany životního prostředí.Obchodní právo, obchodní zákoník (firemní právo, obchodní závazkové vztahy, smluvní typy, obchodní společnosti). Práva k nehmotným statkům. Autorský zákoník. Vynálezy, zlepšovací návrhy a průmyslové vzory. Ochranné známky. Soudy a řízení před nimi.

[1]  Telec, I.: Autorský zákon s komentářem. C.H.Beck, Praha 1997, Pelikánová, I. a kol.: Obchodní právo 1-2. Praha 1998, Hendrych, D. a kol.: Správní právo - Obecná část. Praha 1998,

Správa portfolia - praktikum


Sociologie práce a řízení

[1]  Emrová L., Šafránková J. Společenské vědy 15. Psychologie a sociologie pro techniku ČVUT, Praha 2000 , Bedrnová E., Nový I. Psychologie a sociologie v řízení. Praha 1998 , Pražská L. Řízení obchodních firem V?E, Praha 1996

Teorie firmy

[1]  Sekerka, B.: Mikroekonomie, matematické a kvantitativní základy. Professional Consulting 2002.

Vývoj hradů

Pojem hrad, funkce. Vývoj hradních struktur v závislosti na historickém vývoji Čech.

[1]  Durdík, T.: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2001

Komparativní dějiny (Česko a Evropa)

Cílem kurzu není opakování znalostí dějepisu, ale zaměření na interpretační otázky ve vztahu k národní a státní identifikaci. Srovnává výkladová pojetí a stereotypy, klíčové události a jejich skutečný evropský kontext. Posluchači zpracují témata, která by jim přiblížila identifikační vztah k "češství" bez ideologické zátěže. Výklad přibližuje počátky státnosti, vztah k Říši a zapojení do středověkých univerzalistických struktur, německou kolonizaci, kontext husitské revolty, habsburskou monarchii, občanský trend od konce 18. století, specifika národního programu a spory s Němci, hodnoty a problémy 1. republiky, příčinné souvislosti a strukturální důsledky komunistické diktatury, vývojovou asymetrii vůči EU.

[1] Novotný V. (a navazující autoři): České dějiny (řada svazků), Praha 1912-62
[2] Kaplan, K.: Československo v letech 1945-1969, I.-IV. Praha 1991-1993
[3] Autoři: Velké dějiny zemí Koruny české. Paseka, Praha (řada svazků v tisku)

Komparativní dějiny (Česko a Evropa)

[1]  Souvislou řadu knih mapující české dějiny v evropském kontextu tvoří Velké dějiny zemí Koruny české (od 2000). K pochopení autentického pojetí české evropanské politiky náleží dílo T. G. Masaryka Nová Evropa (nové vydání 1994), event. Světová revoluce (2005), a dále řada knih věnovaných období komunistického režimu; např. P. Pithart, Osmašedesátý (1990), J. Suk, Labyrintem revoluce (2009).

Etika a filosofie


Etika a filosofie

Posláním kurzu je dosáhnout reflexivního pohledu na etické, ale i teoreticky pojmové souvislosti. Výklad zahrnuje směry filosofického myšlení ve vztahu k etice, zachycuje základní filosofické pojmy a některé osobnosti, zabývá se vztahem hodnot a norem v různých kulturně náboženských tradicích, analyzuje směry přesahující z minulosti do současnosti (teorie přirozeného práva, utilitarismus, liberalismus), vztahem jazyka a logiky, teorii vědy. V poslední části se věnuje ekonomice, ekologii a hodnocením technologií (Technology Assessment) a normám profesní etiky.

[1]  Stoerig, H.J.: Malé dějiny filosofie. Zvon, Praha 1991 , Kohák, E.: Člověk, dobro a zlo. Praha 1993 , Jonas, H.: Princip odpovědnosti. Oikumene, Praha 1998,

Etika a filosofie

Posláním kurzu je dosáhnout reflexivního pohledu na etické, ale i teoreticky pojmové souvislosti. Výklad zahrnuje směry filosofického myšlení ve vztahu k etice, zachycuje základní filosofické pojmy a některé osobnosti, zabývá se vztahem hodnot a norem v různých kulturně náboženských tradicích, analyzuje směry přesahující z minulosti do současnosti (teorie přirozeného práva, utilitarismus, liberalismus), zmiňuje vztah jazyka a logiky, teorii vědy. V poslední části se věnuje ekonomice, ekologii a hodnocením technologií (Technology Assessment) a normám profesní etiky.

[1] Stoerig, H.J.: Malé dějiny filosofie. Zvon, Praha 1991
[2] Kohák, E.: Člověk, dobro, zlo. Praha 1993
[3] Gore, A.: Země na misce vah. MŽP, Praha 1994

Etika a filosofie

[1]  [1] Stoerig H. J. (1991), Malé dějiny filosofie, Zvon, Praha.
[2]  [2] Kohák E. (1993), Člověk, dobro a zlo, Ježek, Praha.
[3]  [3] Jonas H. (1998), Princip odpovědnosti, Oikúmené, Praha.

Historická analýza sídel a regionů

Kurz se zabývá vývojem typů lokalit a jejich stavebně estetickými aspekty od středověku do počátku moderní doby (19. stol). Studenti si vybírají konkrétní stavby, lokality a regiony k celkové strukturální analýze, sledují kulturně sociální vlastnosti jednotlivých staveb – osad a vesnic, tvrzí a hradů, městských domů a měst, kostelů a klášterů, synagog a ghett, technických staveb (rybníky, mosty, mlýny, manufaktury), panství a regionů. Všímají si archeologických, uměleckých, technických a památkářským aspektů, postojů k objektům z minulosti jako symbolů, problematiky rekonstrukce a revitalizace.

[1] Petráň, J. a kol.: Dějiny hmotné kultury I/1-2, II/1-2. Praha 1985-1997
[2] Vlček, P., Sommer, P., Foltýn, D.: Encyklopedie českých klášterů. Praha 1997
[3] Hrůza, J.: Vývoj urbanismu. ČVUT Praha, Praha 1995

Humanitní předmět

Personalistika, profesní etika a styk s veřejností Cílem předmětu je podat základní informace o práci s lidmi a o základních principech mezilidských vztahů. Principy komunikace (verbální i neverbální), přístupy k řešení problémových situací, rozhodovací proces a vyjednávání se zaměřením na styk s veřejností. Podniková kultura, analýza pracovního místa. Metoda získávání pracovníků, pracovní a sociální adaptace. Zásady profesní etiky inženýra vodohospodáře. Jednání s veřejností a prezentace projektů se zaměřením na styky s sociální aspekty procedury EIA. Vysvětlit postavení pracovníků v organizaci.

[1] Koubek, J.: Řízení lidských zdrojů. Management Press, Praha 2000
[2] Armstrong, M.: Personální management. Grada, Praha 1999
[3] Bedrnová, E., Nový, J.: Psychologie a sociologie v řízení. Management Press, Praha 1998

Kulturní dějiny českých zemí

Cílem je upřesnit znalosti o vztahu mezi stavbami, sociální objednávkou a kulturními vzory. Tímto způsobem je možno systémověji porozumět stavebně historické struktuře sídel a regionů v českých zemích, i jejich kulturním hodnotám v evropských souvislostech. Sledují se dějiny osídlení českých zemí a změny, které přinesl vývoj techniky. Specifika středověké kultury a jejich projevy v typologii staveb, ideové a sociální kánony. Formování kulturního prostředí církevního, šlechtického, městského a vesnického, podíl národní kultury vedle obecně evropské. Role husitství, kulturní vzory od počátku novověku, změny v kulturně technické výstavbě krajiny, ekonomická organizace a zeměměřičství. Vliv rozvoje vědy, techniky a průmyslu, dějiny ČVUT. Kulturně ideové programy ve 20. století.

[1] Petráň, J. a kol.: Dějiny hmotné kultury I/1,2, II/1.2, Praha 1985-1997
[2] Vlček, P. - Sommer, P. - Foltýn, D.: Encyklopedie českých klášterů. Libri, Praha 1997
[3] Hrůza, J.: Vývoj urbanismu. ČVUT, Praha 1995

Kulturní dějiny českých zemí

[1]  Hlavní příručkou jsou Dějiny hmotné kultury (ve čtyřech dílech, 1985-1995) pod redakcí Josefa Petráně, dále pak odborné encyklopedie z nakladatelství Libri věnované jednotlivých typům památek: Encyklopedie českých hradů (poslední vydání 2005), Encyklopedie českých klášterů (1995), Encyklopedie českých zámků (2006).

Psychologie osobnosti

Kurz vychází z poznatků pedagogické a sociální psychohygieny. Přibližuje problematiku mnohostranného a jednostranného vývoje člověka, kombinace a působení jednotlivých činitelů podílejících se na jeho formování. Řešení změn osobnosti, srovnání behaviorálních technik a humanistického přístupu. Momenty utvářející zdravý životní způsob.

[1] Coan, R.W.: Optimální osobnost a duševní zdraví. Grada, Praha 1999
[2] Rogers, C.: Způsob bytí. Portál, Praha 1998
[3] Bedrnová, E.: Duševní hygiena a sebeřízení. VŠE, Praha 1999

Psychologie osobnosti

[1]  Birkenbihl,V.F.: Nebojte se myslet hlavou. Praha, Portál 2000
[2]  Harris, T.A.: Já jsem O.K., ty jsi O.K. Praha, Pragma 1997
[3]  Křivvohlavý, J.: Jak zvládat stres. Praha, Grada 1994

Psychologie a sociologie

Cíle a metody sociologie. Sociologický pohled na společnost a sociální strukturu české společnosti. Sociologické výzkumy a jejich využití v praxi. Sociologie města a regionu. Sociologie firmy. Úvod do psychologie, její odvětví a aplikace. Psychické zdraví a prevence stresu. Harmonický vývoj osobnosti. Využití psychologický metod při výběru pracovníků, v pracovní motivaci, komunikaci a řešení problémů.

[1]  Giddens, A.: Sociologie. Argo, Praha 1999, Keller, J.: Úvod do sociologie. Slon, Praha 1999, Atkinson, Atkinsonová: Psychologie. Victoria Publishing, Praha 1995,

Povinně volitelný předmět A

Cílem kurzu je vysvětlit postavení pracovníků v organizaci. Uspořádání pracovní organizace, sociální systém firmy, postavení člověka v podmínkách tržní ekonomiky. Problematika řízení a vedení lidí v závislosti na typu organizace a kvalitě pracovní síly, význam lidských zdrojů. Osobnost managera z hlediska vedení lidí. Podniková kultura, analýza pracovního místa. Metoda získávání pracovníků, pracovní a sociální adaptace. Pracovní skupiny, systém pozic a rolí v organizaci, konflikty. Hodnocení a odměňování pracovníků. Personální útvary a poradenské firmy.

[1] Armstrong, M.: Personální management. Grada, Praha 1999
[2] Mullins, L.J.: Management and Organisational Behavieour. Pitman, London 1995
[3] Bedrnová, E., Nový, I.: Psychologie a sociologie v řízení. Praha 1998

Rétorika

Cílem výuky je osvojení a zlepšení dovedností, potřebných pro úspěšnou profesionální komunikaci absolventů. Studium by jim mělo pomoci rozvinout kulturu a účinnost verbálního projevu mluveného i projevu nonverbálního a odstranit případné psychické zábrany při veřejném vystupování tak, aby byli schopni si vybudovat příznivý osobní image. Znalosti a dovednosti takto získané mohou využít nejenom na profesionálním poli. Dostane se jim i návodu, jakým způsobem připravit písemné podklady a vizuální pomůcky pro prezentace. Kurz "Rétorika" pokrývá základ problematiky a je předmětem průřezovým. The participants of this course shall gain and improve skills that are needed for successful professional communication in practice. The study helps to develop culture and effectiveness of verbal communication in written and oral form and of nonverbal communication. It assists in overcoming eventual psychological barriers during public performance, so that the speaker can build up a favorable personal image in the audience. These skills can be employed even outside the professional field. The course instructs also on preparation of written material and visual aids. The ‚Rhetoric‘ course covers the foundations of the field and serves as an overview course.


Rétorika

[1]  Schmidtová, M.: Rétorika cvičení. Praha, ČVUT 2005
[2]  Buchtová, B.: Rétorika. Praha, Grada Publishing 2005
[3]  Lewis, D. Tajná řeč těla. Praha, East Publishing 2004
[4]  Hierhold, E.: Rétorika a prezentace. Praha, Grada kterékoli vydání
[5]  Svobodová, M.: Mluv, mluv, zajímáš mne. Praha, Pragoeduca 2002
[6]  Tegze, O.: Neverbální komunikace. Brno, Computer Press 2008

Sociální ekologie

Kurz seznamuje posluchače s významnými teoretickými reflexemi současných civilizačních proměn, jak se projevují zejména ve vzájemných interakcích člověka, společnosti a přírody. Klíčovými tématy jsou vztahy kultury, civilizace a přírody, sociální, ekonomické, etické a ekologické souvislosti rozvoje vědy a techniky. Pozornost je věnována analýzám pojmů trvale udržitelný rozvoj, globalizace, kvalita života.

[1] Weizsäcker, E.U., Lovins, A.B., Lovinsová, L.H.: Faktor čtyři. Nová zpráva Římského klubu. Praha, MŽP 1996
[2] Gore, A.: Země na misce vah. Praha, MŽP 1994.
[3] Jonas, H.: Princip odpovědnosti. Praha 1997

Seminář z práva

Kurz doplňuje předchozí kurzy z oblasti práva - zahrnuje celkový přehled kategorií práva, výklad základních ustanovení problematiky veřejného i soukromého stavebního práva, základy práva životního prostředí a informace z oblasti obchodního a živnostenského práva.

[1] Štenglová, I., a kol.: Obchodní právo I a II. 2. vyd. Praha 1998
[2] Pelikánová, I. a kol.: Stavební právo - II. Stavební právo soukromé. Praha 2000
[3] Doležal, J., Mareček, J., Vobořil, O.: Stavební zákon v teorii a praxi. Linde, Praha 2000

Sociologie a personalistika

[1]  Bedrnová, E., Nový,I., a kol. Psychologie a sociologie řízení, Praha 2002
[2]  Armstrong, M., Řízení lidských zdrojů, Praha 1999
[3]  Armstrong, M., Personální management, Praha 1999
[4]  Čakrt, M., Kdo jsem já, kdo jste vy, Praha 1996

Sociologie a personalistika


Social sciences

Issnes of the studies in Science - Technology - Society. Nature and culture, technology in human culture, interrelationship between science and technology, technological and cultural, determinism, cencepts of science and science policy, technocracy, invention and innovation ecological crisis and ecological ethics, sustainable development, new areas of ethical discourse: nuclear energy, biotechnologies, technology assessment: some case studies.

[1] Jasanoff, S.: Handbook of S.T.S. Sage, London 1995
[2] Gibbson, M.: TheNew Production of Knowledge. London 1994
[3] Carpenter, S.: Science, Technology and Human Values. Readings, Atlanta 1993

Sociologie a personalistika

Cílem kurzu je vysvětlit postavení pracovníků v organizaci. Uspořádání pracovní organizace, sociální systém firmy, postavení člověka v podmínkách tržní ekonomiky. Problematika řízení a vedení lidí v závislosti na typu organizace a kvalitě pracovní síly, význam lidských zdrojů. Osobnost managera z hlediska vedení lidí. Podniková kultura, analýza pracovního místa. Metoda získávání pracovníků, pracovní a sociální adaptace. Pracovní skupiny, systém pozic a rolí v organizaci, konflikty. Hodnocení a odměňování pracovníků. Personální útvary a poradenské firmy.

[1] Armstrong, M.: Personální management. Grada, Praha 1999
[2] Mullins, L.J.: Management and Organisational Behaviour. Pitman, London 1995
[3] Bedrnová, E. - Nový, I.: Psychologie a sociologie v řízení. Praha 1998

Sociální psychologie


Sociální psychologie

Posláním kurzu je naučit se lépe dorozumět s druhými, prohloubit vhled do mezilidských situací a podpořit kreativitu a otevřenost novým myšlenkám a odlišným názorům. Důraz je kladen na aktivní formu učení, v níž si studenti budou osvojovat žádoucí sociální dovednosti formou zážitku na sobě samém. Metody sebepoznání podpoří stanovení vlastního pracovního biorytmu. Kurz bude zhodnocovat také zkušenosti z problémů ve firmách.

[1] Výrost, J. - Slaměník, J.: Sociální psychologie. ISV, Praha 1997
[2] Výrost, J. - Slaměník, J.: Aplikovaná sociální psychologie I.-II. Portál, Praha 1998
[3] Hayesová, N.: Základy sociální psychologie. Protál, Praha 1998

Sociální psychologie


Sociální psychologie

Posláním kurzu je naučit se lépe dorozumět s druhými, prohloubit vhled do mezilidských situací a podpořit kreativitu a otevřenost novým myšlenkám a odlišným názorům. Důraz je kladen na aktivní formu učení, v níž si studenti budou osvojovat žádoucí sociální dovednosti formou zážitku na sobě samém. Metody sebepoznání podpoří stanovení vlastního pracovního biorytmu. Kurz bude zhodnocovat také zkušenosti z problémů ve firmách.

[1] Výrost, J., Slaměník, I.: Sociální psychologie. ISV, Praha 1997
[2] Výrost, J., Slaměník, I.: Aplikovaná sociální psychologie 1-2. Portál,Praha 1998
[3] Hayesová, N.: Základy sociální psychologie. Portál, Praha 1998

Sociální psychologie

[1]  Hayes N.: Základy sociální psychologie. Praha Portál 1988
[2]  Křivohlavý, J.: Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha, Svoboda 1988
[3]  Plamínek, J.: Jak řešit konflikty. Praha, Grada Publishing 2006

Správní právo

Pojem a předmět správního práva. Veřejná správa, správní akty, správní trestání, správní dozor. Veřejné užívání, vyvlastnění a omezení majetkových práv. Správní řízení – základní otázky. Organizace veřejné správy, státní služba, kontrola veřejné správy, správní soudnictví. Právní záruky ve veřejné správě, přístup k informacím, petice a stížnosti.

[1] Hendrych, D. a kol.: Správní právo - Obecná část. Praha 2000
[2] Matrasová, E., Příhoda, P., Šmíd, L., Šlauf, V.: Správní řád. 9. vyd., Praha 1997
[3] Mikule, V., Staša, J., Kopecký, M.: Správní řízení ve věcech stavebních. Praha 1997

Sociologie sídel a bydlení

Cílem kurzu je seznámení s problematikou sídel jako sociálního organismu, s lidským chováním v prostoru, s městem a jeho ekologickým prostředím. Základní funkce bydlení, rodina, životní cyklus, empirické výzkumy. Město jako sociální systém a územní společenství, skladba obyvatel, sociálně psychická specifika. Výzkumy v městských aglomeracích a sídlištích. Venkovské prostředí, proměny funkcí, rekreační bydlení.

[1] Opplová,M.: Životní prostředí měst a regionů. VŠE, Praha 1996
[2] Musil, J.: Lidé a sídliště. Praha 1985
[3] Turner, J.H.: Theory Building in Sociology. Sage Publications, London 1989

Sociologie sídel a bydlení

[1]  Opplová,M.: Životní prostředí měst a regionů. Praha 1996 , Musil, J.: Lidé a sídliště. Praha 1985 , Turner, J.H.: Theory Building in Sociology. Sage Publications, London 1989 ,

Základy ekonomické teorie

[1]  Liška, V. a kol.: Ekonomie pro techniky. 3. vydání. Praha, Professional Publishing 2009. ISBN 978-80-7431-005-8 Holman, R.: Ekonomie. 4. vydání. Praha, C. H. Beck 2005. ISBN 80-7179-891-6

Základy práva

Úvod do právní kultury. Původ práva, pojem práva. Systém práva, právní odvětví. Subjekty práva, forma, obsah a předmět práva. Morálka a právo, právní vědomí. Tvorba práva, právní zákonodárství. Ústavní právo, dělba moci, územní samospráva. Právní skutečnosti a jejich druhy. Právní úkony, smlouvy.

[1]  Liška, V., Fiala, Z.: Právo pro techniky, Praha 2008
[2]  Knapp, V.: Teorie práva. C.H. Beck, Praha 1995, Gerloch, A., Hřebejk, J., Zoubek, V.: Ústavní systém České republiky, Kolektiv: Občanské právo hmotné. Codex Bohemia, 2. vyd., Praha 1998 ,

 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz