CTU

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta stavební

K 144 - Katedra zdravotního a ekologického inženýrství

Předměty aktuálního semestru -- zimní 2017/18

přejděte na archiv


semestr zimní 2017/18


semestr letní 2016/17


Čištění odpadních vod


Dynamika procesů v systému městského odvodnění

Nejdůležitější transportní a transformační procesy v integrovaném systému městského odvodnění a jejich matematický popis. Základní definice - systém, model, simulace. Principy bilancování látek a matematická formulace bilančních rovnic. Stavba matematických modelů, druhy modelů. Modelování jednotlivých subsystémů městského odvodnění. Nejrozšířenější programy pro simulaci stokových sítí, recipientů a ČOV.


Experimentální metody ve vodohospodářské problematice


Hydraulika stokových sítí a čistíren odpadních vod


Hydrochemie

Fyzikální vlastnosti vody. Chemické složení vod. Disociace. Anorganické a organické látky. Rozpuštěné plyny. Radioaktivita. Oxidace-redukce. Hlavní ukazatele jakosti vod. Eutrofizace. Koroze. Pitná a procesní voda. Odpadní voda.


Inženýrská hydrobiologie


Modelování distribučních sítí


Mechanika kapalin s obsahem tuhých a plynných částic


Městské inženýrství


Metody zušlechťování vody

Cílem předmětu je prohloubit základní poznatky z hydrochemie, hydrobiologie, úpravy a čištění odpadních vod. Procesy nitrifikace a denitrifikace. Odstraňování fosforu z odpadních vod.Oxidace, adsorpce, iontová výměna, membránové procesy.


Odvodnění urbanizovaných území

Dešťová data pro městskou hydrologii (vytvoření dešťových sérií, katalogu a skutečné historické dešťové řady). Výpočet efektivního deště. Výpočet koncentrace povrchového odtoku. Struktura a stavba matematických modelů srážkoodtokových jevů. Kalibrace a verifikace modelů. Monitorování městských povodí. Vliv systému na životní prostředí. Teorie a praktický výpočet akumulace znečištění ve stokové síti a splachu znečištění z povrchu území. Nové stavební prvky (dešťové nádrže, separátory, regulátory průtoku apod.), popis funkce, výpočet a jejich praktické užití.


Toxikologie


Bakalářská práce

Bakalářská práce na téma stokování, čištění, vodárenství, inženýrských sítí a balneotechniky


Bakalářská práce

Bakalářská práce na téma stokování, čištění, vodárenství, inženýrských sítí a balneotechniky


Balneotechnology

Water treatment, design and operation of circulation water for swimmnig pool, natural and artificial complexes for water recreation and spas.


Projekt


Diplomová práce

Diplomová práce na téma stokování, čištění, vodárenství, inženýrských sítí a balneotechniky


Projekt 2

STOKOVÁNÍ: Získání a zpracování podkladů pro zadanou lokalitu s variantním návrhem odvádění splaškových vod a odvedení, případně vsakování dešťových vod. VODÁRENSTVÍ: Návrh zásobování vodou pro zadanou lokalitu. Získání podkladů, stanovení způsobu zásobování. Navržení přivaděčů, akumulace a hlavních zásobovacích řadů. Vykreslení situace a přehledného podélného profilu.


Vodní hospodářství obcí 2

VODÁRENSTVÍ. Potřeba vody. Ztráty vody. Využití zdrojů vody pro zásobování obyvatel pitnou a užitkovou vodou. Ochrana vodních zdrojů. Doprava vody, přiváděcí a zásobovací řady. Rozvod vody, tlaková pásma, rozvodná vodovodní síť. Základní schémata zásobování vodou. Akumulace vody. Čerpání vody. Hydraulické výpočty vodovodní sítě. Materiál vodovodních řadů, ochrana proti korozi. ÚPRAVA PITNÉ VODY Zdroje vody. Základní způsoby úpravy pitné vody. Úprava podzemní vody - odkyselování, odstraňování železa, manganu, filtrace, dezinfekce. Úprava povrchové vody - mechanické předčištění, preoxidace, čiření, filtrace, dezinfekce, membránové procesy. Kalové hospodářství.


Drinking Water Management

Water Supply


Čistota vody


Měření a monitoring v městském povodí

Monitoring dešťových srážek v urbanizovaných povodích, průtokových charakteristik ve stokové síti a malých vodních tocích a monitoring ekologických charakteristik malých vodních toků. Nejistoty měření. Metrologie. Cvičení z kalibrace člunkových srážkoměrů, odběr vzorků pro hodnocení ekologického stavu vodního toku, určení nejistot měření, návrh monitoringu pro kalibraci srážko-odtokového modelu.


Moderní metody ve zdravotním inženýrst.


Čistírny odpadních vod


Čištění odpadních vod


Čištění odpadních vod


Dynamika procesů v systému městského odvodnění

Nejdůležitější transportní a transformační procesy v integrovaném systému městského odvodnění a jejich matematický popis. Základní definice - systém, model, simulace. Principy bilancování látek a matematická formulace bilančních rovnic. Stavba matematických modelů, druhy modelů. Modelování jednotlivých subsystémů městského odvodnění. Nejrozšířenější programy pro simulaci stokových sítí, recipientů a ČOV.


Experimentální metody ve vodohospodářské problematice


Hydraulika stokových sítí a čistíren odpadních vod


Hydrochemie

Fyzikální vlastnosti vody. Chemické složení vod. Disociace. Anorganické a organické látky. Rozpuštěné plyny. Radioaktivita. Oxidace-redukce. Hlavní ukazatele jakosti vod. Eutrofizace. Koroze. Pitná a procesní voda. Odpadní voda.


Inženýrská hydrobiologie


Modelování distribučních sítí


Mechanika kapalin s obsahem tuhých a plynných částic


Městské inženýrství


Metody zušlechťování vody

Cílem předmětu je prohloubit základní poznatky z hydrochemie, hydrobiologie, úpravy a čištění odpadních vod. Procesy nitrifikace a denitrifikace. Odstraňování fosforu z odpadních vod.Oxidace, adsorpce, iontová výměna, membránové procesy.


Odvodnění urbanizovaných území

Dešťová data pro městskou hydrologii (vytvoření dešťových sérií, katalogu a skutečné historické dešťové řady). Výpočet efektivního deště. Výpočet koncentrace povrchového odtoku. Struktura a stavba matematických modelů srážkoodtokových jevů. Kalibrace a verifikace modelů. Monitorování městských povodí. Vliv systému na životní prostředí. Teorie a praktický výpočet akumulace znečištění ve stokové síti a splachu znečištění z povrchu území. Nové stavební prvky (dešťové nádrže, separátory, regulátory průtoku apod.), popis funkce, výpočet a jejich praktické užití.


Toxikologie


Bakalářská práce

Bakalářská práce na téma stokování, čištění, vodárenství, inženýrských sítí a balneotechniky


Bakalářská práce


Balneotechnology

Water treatment, design and operation of circulation water for swimmnig pool, natural and artificial complexes for water recreation and spas.


Projekt


Diplomová práce

Diplomová práce na téma stokování, čištění, vodárenství, inženýrských sítí a balneotechniky


Projekt 2


Vodní hospodářství obcí 2


Drinking Water Management


Čistota vody


Měření a monitoring v městském povodí


Moderní metody ve zdravotním inženýrst.


Čistírny odpadních vod


Čištění odpadních vod


 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz