CVUT

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební -- K 144 - Katedra zdravotního a ekologického inženýrství

Předměty aktuálního semestru -- zimní 2021/22

přejděte na archiv předmětů od roku 2008 (podle kateder) nebo na společný archiv anotací předmětů z let 2002-2007

semestr zimní 2021/22


Čištění odpadních vod

[1]  Čištění odpadních vod, 2011, Michal Dohányos a kolektiv, Nakladatel: VŠCHT Praha, ISBN: 978-80-7080-316-5
[2]  Čistírny odpadních vod pro rodinné domy,
[3]  Sojka Jan, 2013, ISBN: 978-80-247-4504-6
[4]  Water and Wastewater Treatment - Joanne E. Drinan, Frank Spellman, 2013, ISBN 9781439854006
[5]  Arne Vesilind P.: Wastewater treatment plant design, 2003, Cornwall


Dynamika procesů v systému městského odvodnění

Nejdůležitější transportní a transformační procesy v integrovaném systému městského odvodnění a jejich matematický popis. Základní definice - systém, model, simulace. Principy bilancování látek a matematická formulace bilančních rovnic. Stavba matematických modelů, druhy modelů. Modelování jednotlivých subsystémů městského odvodnění. Nejrozšířenější programy pro simulaci stokových sítí, recipientů a ČOV.

[1]  [1] Krejči V. a kol(2002): Odvodnění urbanizovaných území - koncepční přístup . NOEL 2000
[2]  [2] Gujer W. (1990): Matematische Beschreibung von technischen Systemen . ETH Zürich
[3]  [3] Orlob J. (1983): Mathematical modeling of water quality. John Wiley and Sons.


Experimentální metody ve vodohospodářské problematice


Hydraulika stokových sítí a čistíren odpadních vod


Hydrochemie

Fyzikální vlastnosti vody. Chemické složení vod. Disociace. Anorganické a organické látky. Rozpuštěné plyny. Radioaktivita. Oxidace-redukce. Hlavní ukazatele jakosti vod. Eutrofizace. Koroze. Pitná a procesní voda. Odpadní voda.

[1]  Pitter P.: Hydrochemie. 4. Aktualizované vydání. Vydavatelství VŠCHT Praha, Praha 2009


Chemie životního prostředí

Cílem předmětu je prohloubení znalostí doktoranda v problematice chemie životního prostředí, jejichž základ je vyučován v bakalářském studiu oboru Stavební inženýrství, případně v navazujícím studiu v oboru Inženýrství životního prostředí a Vodní hospodářství a vodní stavby. Rozsah teoretické výuky: chemie pěti sfér životního prostředí: hydrosféra (orientace zejména na specifické znečištění vod – mikropolutanty), atmosféra (anorganické a organické plynné škodliviny, změna složení globální atmosféry, monitoring znečištění atmosféry, chemie prostředí budov), pedosféra a geochemie (chemické látky/polutanty v půdním prostředí, interakce voda – půda, koloidy v půdě), antroposféra (průmyslová ekologie a zelená chemie, udržitelná energie a materiály), biosféra (environmentální biochemie a toxikologie). Praktická laboratorní výuka bude zaměřena na specifické mikropolutanty (těžké kovy, pesticidy, vysokomolekulární organické látky) a jejich analýzu především ve vodách, dnových sedimentech a půdách s vazbou na vlastnosti prostředí (základní chemická kvalita vod, složení a zrnitost sedimentu a půdy, atd.).

[1]  Povinná literatura:
[2]  • Manahan, S. (2017) Environmental Chemistry, Tenth Edition. CRC Press, ISBN 9781498776936 - CAT# K29755
[3]  • Pitter, P. (2009) Hydrochemie. Vydavatelství VŠCHT Praha. EAN: 9788070807019, ISBN: 978-80-7080-701-9
[4]  Doporučená literatura:
[5]  • Walther, J.W. (2009) Essentials of Geochemistry, Jones & Bartlett Publishers, ISBN 076378737X, 9780763787370
[6]  • Strawn, D.G., Bohn,, H.L., O'Connor, G.A. (2015) Soil Chemistry, Edition 4, John Wiley & Sons, ISBN 1118629205, 9781118629208
[7]  • Lancaster, M. (2016) Green Chemistry 3rd Edition: An Introductory Text, Royal Society of Chemistry, ISBN 1782622942, 9781782622949
[8]  • Krauss, G.J., Nies, D.H. (2014) Ecological Biochemistry: Environmental and Interspecies Interactions, John Wiley & Sons, ISBN 3527686002, 9783527686001
[9]  • Seinfeld, J.H. , Pandis, S.N. (2016) Atmospheric Chemistry and Physics : From Air Pollution to Climate Change, Third Edition, John Wiley & Sons Inc, ISBN10 1118947401, ISBN13 978111894740
[10]  • Relevantní články v odborných časopisech indexovaných v databázi Web of Science.
[11]  • Manuály k přístrojům a zařízením využívaným pro realizaci experimentů.
[12]  Studijní pomůcky:
[13]  • Atomový absorpční spektrometr pro analýzu prvků
[14]  • Laserový analyzátor částic pro charakterizaci složení pevné matrice
[15]  • Software pro vyhodnocení testů ekotoxicity


Environmental Chemistry

The aim of the subject is deepening of knowledge of a PhD student in the field of the environmental chemistry, the basis of which is lectured in Bachelor degree of Civil Engineering study program and later in Master degree, Environmental Engineering and Water Management orientation. Topics of theoretical lessons: chemistry of the five parts of the environment: hydrosphere (focussed particularly on specific pollution – micropollution), atmosphere (inorganic and organic gaseous pollutants, global change of the content of the atmosphere, monitoring of atmospheric pollution, chemistry of the internal environment of buildings), pedosphere and geochemistry (chemical substances/pollutants in soil environment, water – soil interaction, colloids in soil), anthroposphere (industrial ecology and green chemistry, sustainable energy and materials), biosphere (environmental biochemistry and toxicology). Practical laboratory seminars will be focussed on specific micropollutants (heavy metals, pesticides, high-molecular organic substances) and their analyses mainly in waters, bed sediments and soils with association to environmental characteristics (basic chemical quality of waters, composition and grainsize of sediments and soils, etc.)

[1]  Povinná literatura:
[2]  • Manahan, S. (2017) Environmental Chemistry, Tenth Edition. CRC Press, ISBN 9781498776936 - CAT# K29755
[3]  Doporučená literatura:
[4]  • Walther, J.W. (2009) Essentials of Geochemistry, Jones & Bartlett Publishers, ISBN 076378737X, 9780763787370
[5]  • Strawn, D.G., Bohn,, H.L., O'Connor, G.A. (2015) Soil Chemistry, Edition 4, John Wiley & Sons, ISBN1118629205, 9781118629208
[6]  • Lancaster, M. (2016) Green Chemistry 3rd Edition: An Introductory Text, Royal Society of Chemistry, ISBN 1782622942, 9781782622949
[7]  • Krauss, G.J., Nies, D.H. (2014) Ecological Biochemistry: Environmental and Interspecies Interactions, John Wiley & Sons, ISBN 3527686002, 9783527686001
[8]  • Seinfeld, J.H. , Pandis, S.N. (2016) Atmospheric Chemistry and Physics : From Air Pollution to Climate Change, Third Edition, John Wiley & Sons Inc, ISBN10 1118947401, ISBN13 978111894740
[9]  • Relevant papers from scientific journals (database Web of Science).
[10]  • Operational manuals to analytical and other devices used for experiments.
[11]  Studijní pomůcky:
[12]  • Atomový absorpční spektrometr pro analýzu prvků
[13]  • Laserový analyzátor částic pro charakterizaci složení pevné matrice
[14]  • Software pro vyhodnocení testů ekotoxicity


Inženýrská hydrobiologie


Modelování distribučních sítí


Mechanika kapalin s obsahem tuhých a plynných částic


Městské inženýrství


Měření a modelování čistíren odpadních vod

Přehled měření na čistírnách odpadních vod a jejich použití. Základem tohoto předmětu je znalost procesů na ČOV. Studenti se seznámí s možnostmi měření na jednotlivých stupních čištění odpadních vod. Na základě znalostí procesů se dozví možnosti měření a jejich uplatnění pro řízení čistírny odpadních vod. Praktická cvičení budou organizovaná přímo na ÚČOV Praha a budou zaměřená na: 1. Měření průtoku 2. Měření kyslíku v aktivaci 3. Měření sedimentace a kalového indexu 4. Měření hustotního profilu v dosazovací nádrži 5. Vyhodnocení kamerových záznamů z dosazovacích nádrží 6. Využití měřených hodnot v matematických modelech 7. Modelování procesů v čistírnách odpadních vod

[1]  Povinná literatura:
[2]  • Wastewater Treatment Plant Design (Book + Student Workbook) P. Aarne Vesilund 2003, ISBN: 1 84339 024 8, 1 84339 052 3
[3]  • Hlavínek, P. a kol: Intenzifikace čistíren odpadních vod (NOEL 1996)
[4]  • Hlavínek, P. a kol: Příručka stokování a čištění (NOEL 2002)
[5]  • Henze M., Harremoes, P., la Cour Jansen J. and Arvin E. (2002). Wastewater Treatment: Biological and Chemical Processes, Springer.
[6]  Doporučená literatura:
[7]  • Články v odborném tisku týkající se monitoringu procesů v městském odvodnění
[8]  Studijní pomůcky:
[9]  • Měření nerozpuštěných látek
[10]  • Podvodní kamera
[11]  • Průtokoměry
[12]  • Přístroj pro měření hustotu kalu podle hloubky v nádrži
[13]  • Software pro modelování procesů na ČOV


Measuring and Modelling of Wastewater Treatment Plants

Overview measurement in wastewater treatment plants and their uses. The basis of this subject is the knowledge of processes at WWTP. Students will learn about the possibilities of measurement at individual levels of wastewater treatment. Based on the knowledge of the processes, they learn the measurement possibilities and their application for the management of the sewage treatment plant. Practical exercises will be organized directly at the WWTP in Prague and will be focused on: 1. Flow measurement 2. Measurement of oxygen in activation 3. Measurement of sedimentation and sludge index 4. Density measurement in the settling tank 5. Evaluation of camera recordings from settling tanks 6. Use of measured values in mathematical models 7. Process modeling in sewage treatment plants

[1]  Povinná literatura:
[2]  • Wastewater Treatment Plant Design (Book + Student Workbook) P. Aarne Vesilund 2003, ISBN: 1 84339 024 8, 1 84339 052 3
[3]  • Henze M., Harremoes, P., la Cour Jansen J. and Arvin E. (2002). Wastewater Treatment: Biological and Chemical Processes, Springer.
[4]  Doporučená literatura:
[5]  • Články v odborném tisku týkající se monitoringu procesů v městském odvodnění
[6]  Studijní pomůcky:
[7]  • Měření nerozpuštěných látek
[8]  • Podvodní kamera
[9]  • Průtokoměry
[10]  • Přístroj pro měření hustotu kalu podle hloubky v nádrži
[11]  • Software pro modelování procesů na ČOV


Modelování systému městského odvodnění

Cílem předmětu je aktivní osvojení si znalostí matematického popisu transportních a transformačních procesů v přírodních a technických systémech a jejich modelování v jednotlivých prvcích systému městského odvodnění i v celém integrovaném systému zahrnujícím stokovou síť, čistírnu odpadních vod a vodní tok. Nejprve budou probrány základy matematického popisu transportních a transformačních procesů v přírodních a technických systémech. Na ně bude navazovat seznámení s nejběžnějšími modely modelování kvality vody ve stokové síti, na ČOV a ve vodních tocích. Poslední částí bude aktivní práce se software umožňujícím simulaci integrovaného systému městského odvodnění a modelování různých scénářů a opatření a jejich důsledků.

[1]  Povinná literatura:
[2]  • Krejčí a kol. (2000). Odvodnění urbanizovaných území – koncepční přístup. NOEL2000.
[3]  • Manuál software, s nímž se bude pracovat.
[5]  Doporučená literatura:
[6]  • Gujer, W. (2008). Systems Analysis for Water Technology. Springer.
[7]  • Články v odborném tisku týkající se modelování integrovaného systému městského odvodnění


Modelling of the Urban Drainage System

The goal is to acquire knowledge on mathematical description of transport and transformation processes in natural and technical systems and their modelling in individual parts of the urban drainage system as well as in the integrated system consisting of the sewer system, wastewater treatment plant and river. First, basics of the mathematical description of transport and transformation processes in natural and technical systems will be explained. Then introduction of the most common models of water quality modelling in the sewer system, wastewater treatment plant and river will follow. The last part will be active work with software enabling simulation of the integrated urban drainage system and modelling of different scenarios, measures and their consequences.

[1]  Obligatory literature:
[2]  • Software manual used for the simulation.
[4]  Recommended literature:
[5]  • Gujer, W. (2008). Systems Analysis for Water Technology. Springer.
[6]  • Papers concerning modelling of the integrated urban drainage system


Monitoring procesů v odvodnění urbanizovaných území

Předmět se soustředí na pokročilé technicky monitoringu procesů v městském odvodnění a analýzu dat. Studenti se zdokonalí v principech fungování jednotlivých senzorů/technik a ve způsobech pořízení dat (on-site, dálkový průzkum, real-time, on-line, off-line). Dále studenti získají teoretickou a praktickou znalost monitoringu meteorologických charakteristik (srážky, teploty, vítr, vlhkost ad.), monitoringu charakteristik proudění ve stokových sítích v městské vodohospodářské infrastruktuře, monitoringu jakosti vody a sedimentu a monitoringu ekologických a ekomorfologických charakteristik drobných městských toků. Analýza dat se zaměří zejména na posouzení nejistot měření, propagaci těchto nejistot jednoduchými modely a analýzu dlouhých časových řad.

[1]  Povinná literatura:
[2]  • Burden, F.R., Donnert, D., Godisg, T. and McKelvie, I. (2002). Environmental Monitoring Handbook. McGraw-Hill.
[3]  • Krejčí, V. (2002). Odvodnění urbanizovaných území: Koncepční přístup. NOEL 2000.
[4]  • Manuály k přístrojům a software
[5]  Doporučená literatura:
[6]  • Články v odborném tisku týkající se monitoringu procesů v městském odvodnění
[7]  Studijní pomůcky:
[8]  • On-line spektrometry
[9]  • Automatické odběráky
[10]  • Měření průtokových charakteristik
[11]  • Měření hladin
[12]  • Meteo senzory
[13]  • Software na vyhodnocení dlouhých časových řad


Monitoring of Urban Drainage Processes

The course focuses on advanced monitoring techniques of urban drainage processes and data analysis. The students will master principles of wide spectra of sensors and techniques and data acquisition methods (on-site, remote sensing, , real-time, on-line, off-line). Students will then gain hand-on experience in monitoring of meteorological quantities (precipitation, temperatures, wind, humidity etc.) in urban environment, flow characteristics in sewer systems and urban streams, water and sediment quality, surface waters ecological and eco-morphological characteristics. Data analysis focuses on the assessment of monitoring uncertainty, uncertainty propagation in models and analysis of long time series.

[1]  Mandatory:
[2]  • Butler, D., Davies, J. W. (2004). Urban Drainage, 2nd Edition, Spon Press.
[3]  • Burden, F.R., Donnert, D., Godisg, T. and McKelvie, I. (2002). Environmental Monitoring Handbook. McGraw-Hill.
[4]  • Ott, W. R. (1995). Environmental statistics and data analysis. CRC Press LLC
[5]  • Manuals/guidelines to monitoring sensors/devices/software
[6]  Supplementary:
[7]  • Articles in specialised press/conference proceedings
[8]  Teaching aids:
[9]  • On-line spectrometers
[10]  • Automatic samplers
[11]  • Devices/sensors for flow measurement
[12]  • Devices/sensors for water level measurement
[13]  • Meteo devices/sensors
[14]  • Software for long time series analysis


Monitoring a modelování procesů ve vodárenství a v aplikovaných oborech

Obsahem předmětu je monitoring vodovodních sítí se zřetelem na minimální, průměrné i extrémní průtoky včetně stanovení zatěžovacích parametrů v podmínkách minimálních, průměrných a maximálních odběrů vody, odběrů požární vody, kvalitativní parametry sledované v distribuční síti, recirkulačních okruzích ve vybraných aplikovaných oborech jako jsou balneotechnika, potravinářský a farmaceutický průmysl a v dalších odvětvích aplikovaného vodárenství. Monitoring bude prováděn v praktických provozních podmínkách, a na sestavených fyzikálních modelech distribuční a cirkulační sítě. Dále bude sledován vliv materiálu trubní sítě na změny kvality vody a aplikace různých desinfekčních a koagulačních činidel.

[1]  Povinná literatura:
[2]  • Kriš, J. (2008) Vodárenstvo I. STU Bratislava. EAN: 58931, ISBN: 9788022728027
[3]  • Manuály k přístrojům a zařízením využívaným pro realizaci experimentů.
[4]  Doporučená literatura:
[5]  • Šťastný, B. (2003)Stavba a provoz bazénů. ABF. EAN: 9788086165561, ISBN 80-86165-56-6
[6]  • Relevantní články v odborných indexovaných časopisech
[7]  Studijní pomůcky:
[8]  • multi-parametrový přístroj se senzory na pH/ORP, teplotu, rozpuštěný kyslík, EC, zákal a ISE elektrody pro měření chloridů, dusičnanů a amoniaku
[9]  • souprava umožňující měření podtlaku sacích trysek a na vtoku sacích potrubí
[10]  • souprava přístrojů pro kontinuální snímání a měření parametrů vnitřního prostředí technických a jiných místností (senzor CO, CO2, O2, vlhkost, teplota, senzor vibrací, tlaků, rychlostí proudění, vodotěsná kamera a měřiče spotřeby elektrické energie)
[11]  • peristaltické čerpadlo, které umožňuje časově variabilní přesné nastavení čerpaného množství kapalin


Monitoring and Modelling of Processes in Water Suply and Applied Field

The content of the subject is the monitoring of water supply networks with respect to minimum, average and extreme flows including determination of load parameters in conditions of minimum, average and maximum water consumption, fire water consumption, qualitative parameters monitored in the distribution network, recirculation circuits in selected applied branches such as balneology, the food and pharmaceutical industry and other sectors of applied water supply. Monitoring will be carried out under practical operating conditions and on assembled physical models of the distribution and circulation network. In addition, the influence of pipe network material on water quality changes, pumping system and the application of various disinfecting and coagulating agents will be monitored.

[1]  Required literature:
[2]  • Kriš, J. (2013) Water Treatment and Water Supply. STU Bratislava. EAN: 9788022739481, ISBN 978-80-227-3948-1.
[3]  • Instrument and device manuals used to implement experiments.
[5]  Recommnended literature:
[6]  • Šťastný, B. (2003) Construction and operation of swimming pools. ABF. EAN: 9788086165561, ISBN 80-86165-56-6
[7]  • Relevant articles in professional indexed journals.
[9]  Study aids:
[10]  • multi-parameter device with pH / ORP sensors, temperature, dissolved oxygen, EC, turbidity and ISE electrodes for chloride, nitrate and ammonia measurement,
[11]  • suction nozzle vacuum suction kit and intake manifold inlet,


Metody zušlechťování vody

Cílem předmětu je prohloubit základní poznatky z hydrochemie, hydrobiologie, úpravy a čištění odpadních vod. Procesy nitrifikace a denitrifikace. Odstraňování fosforu z odpadních vod.Oxidace, adsorpce, iontová výměna, membránové procesy.

[1]  Pitter P.: Hydrochemie. 4. Aktualizované vydání. Vydavatelství VŠCHT Praha, Praha 2009
[2]  Degremont: Water treatment handbook. Lavoisier Publ. Paris, 1991


Odvodnění urbanizovaných území

Obor městského odvodnění, integrované řešení. Produkce odpadních vod. Déšť a dešťová data. Dešťový odtok z urbanizovaných ploch. Proudění, transport a transformace látek ve stokové síti. ČOV za deště. Vodní toky v urbanizovaných povodích. Opatření na ochranu recipientu. Měření a monitoring. Základy modelování a simulační programy.

Povinná literatura:
[1]  KREJČÍ V. a kolektiv: odvodnění urbanizovaných území. NOEL 2000 s.r.o. Brno, 2002 ISBN 80-86020-39-8
[2]  BUTLER, D. - DAVIES, J. W.: Urban drainage. Abingdon, 4th edition, Spon Press, 2018. ISBN 9781498750585
Doporučená literatura:
[3]  Marshalek J.: Urban water cycle processes and interactions. Technomic Publishing Co, Lancaster , 2009

Toxikologie

estování toxicity látek; ekotoxikologický účinek různých prioritních polutantů na složky životního prostředí; hodnocení ekotoxikologické nebezpečnosti; likvidace havárií prioritních polutantů; metody detekce znečišťujících látek; modelování osudu polutantů v životním prostředí; akvatická toxikologie

[1]  Rand, G.M. (1995): Fundamentals of Aquatic Toxikology. Effects, Environmental Fate and Risk Assessment. Second Edition. Taylors & Francis. North Palm Brach.
[2]  Paguin, P.R., Farley, K. et al (2003): Metals in Aquatic Systems? A review of Exposure, Bioaccumulation, and Toxicity Models. SETAC
[3]  Glasson,J., Therivel, R. and Chadwi, A. (2005). Introduction to environmental impact assessment. 3rd Edition. Routledge, Taylor and Francis Group, London
[4]   Crosby, D. (1998), Environmental Toxicology and Chemistry. Oxford University Press


Advanced Master Project


Bakalářská práce

Bakalářská práce na téma stokování, čištění, vodárenství, inženýrských sítí a balneotechniky

[1]  Nypl V. - Synáčková M.: ZS30 - Stokování. Vydavatelství ČVUT Praha, 1998, Typové podklady a technické normy., Šrytr P.: Městské inženýrství. Díl 1. a 2. Academia Praha, 1998, 2001, Sklenář J.: Balneotechnika - díl I., II. a III. Nakladatelství ČVUT, Praha 1987, 90, 92, Tesařík I. a kol.: Vodárenství. SNTL, Praha 1987, Grűnwald A. a kol: Vodárenství. TK11 ČKAIT, Praha 1998


Bakalářská práce

Bakalářská práce na téma stokování, čištění, vodárenství, inženýrských sítí a balneotechniky

[1]  Nypl V. - Synáčková M.: ZS30 - Stokování. Vydavatelství ČVUT Praha, 1998, Typové podklady a technické normy., Šrytr P.: Městské inženýrství. Díl 1. a 2. Academia Praha, 1998, 2001, Sklenář J.: Balneotechnika - díl I., II. a III. Nakladatelství ČVUT, Praha 1987, 90, 92, Tesařík I. a kol.: Vodárenství. SNTL, Praha 1987, Grűnwald A. a kol: Vodárenství. TK11 ČKAIT, Praha 1998


Bakalářská práce

Bakalářská práce na téma stokování, čištění, vodárenství, inženýrských sítí a balneotechniky

[1]  Nypl V. - Synáčková M.: ZS30 - Stokování. Vydavatelství ČVUT Praha, 1998, Typové podklady a technické normy., Šrytr P.: Městské inženýrství. Díl 1. a 2. Academia Praha, 1998, 2001, Sklenář J.: Balneotechnika - díl I., II. a III. Nakladatelství ČVUT, Praha 1987, 90, 92, Tesařík I. a kol.: Vodárenství. SNTL, Praha 1987, Grűnwald A. a kol: Vodárenství. TK11 ČKAIT, Praha 1998


Balneotechnology

Water treatment, design and operation of circulation water for swimmnig pool, natural and artificial complexes for water recreation and spas.

[1]  1. Swimming pool - design and construction , Philip Perkins, EN
[2]  2. Commercial swimming pool design, Victor K. de Fontenay, AU


Diplomová práce

Diplomová práce na téma stokování, čištění, vodárenství, inženýrských sítí a balneotechniky

[1]  Nypl V. - Synáčková M.: ZS30 - Stokování. Vydavatelství ČVUT Praha, 1998, Typové podklady a technické normy., Šrytr P.: Městské inženýrství. Díl 1. a 2. Academia Praha, 1998, 2001, Sklenář J.: Balneotechnika - díl I., II. a III. Nakladatelství ČVUT, Praha 1987, 90, 92, Tesařík I. a kol.: Vodárenství. SNTL, Praha 1987, Grűnwald A. a kol: Vodárenství. TK11 ČKAIT, Praha 1998


Projekt 2

STOKOVÁNÍ: Získání a zpracování podkladů pro zadanou lokalitu s variantním návrhem odvádění splaškových vod a odvedení, případně vsakování dešťových vod. VODÁRENSTVÍ: Návrh zásobování vodou pro zadanou lokalitu. Získání podkladů, stanovení způsobu zásobování. Navržení přivaděčů, akumulace a hlavních zásobovacích řadů. Vykreslení situace a přehledného podélného profilu.

[1]  Nypl V. - Synáčková M.: ZS30 - Stokování. Vydavatelství ČVUT Praha, 1998, Typové podklady a technické normy., Šrytr P.: Městské inženýrství. Díl 1. a 2. Academia Praha, 1998, 2001, Tesařík I. a kol.: Vodárenství. SNTL, Praha 1987, Grűnwald A. a kol: Vodárenství. TK11 ČKAIT, Praha 1998


Sewer Systems

Urban drainage, integrated approach. Waste waters production. Rainfall and rainfall data. Surface runoff - catchment losses, concentration. Effect on receiving waters. Mitigation strategies and approaches. Sustainable urban drainage systems. Monitoring and modelling. Innovative technologies.

[1]  David Butler, John Davies, Urban Drainage, Third Edition. 2010 by CRC Press Textbook - 632 Pages ISBN 9780415455251


Vodní hospodářství obcí 2

VODÁRENSTVÍ. Potřeba vody. Ztráty vody. Využití zdrojů vody pro zásobování obyvatel pitnou a užitkovou vodou. Ochrana vodních zdrojů. Doprava vody, přiváděcí a zásobovací řady. Rozvod vody, tlaková pásma, rozvodná vodovodní síť. Základní schémata zásobování vodou. Akumulace vody. Čerpání vody. Hydraulické výpočty vodovodní sítě. Materiál vodovodních řadů, ochrana proti korozi. ÚPRAVA PITNÉ VODY Zdroje vody. Základní způsoby úpravy pitné vody. Úprava podzemní vody - odkyselování, odstraňování železa, manganu, filtrace, dezinfekce. Úprava povrchové vody - mechanické předčištění, preoxidace, čiření, filtrace, dezinfekce, membránové procesy. Kalové hospodářství.


Drinking Water Management

Water treatment and water supply

[1]  1. R. K. Linsley, J.B. Franzini: Water-Resources Engineering, McGraw-Hill Book Company, New York
[2]  2. E.W.Steel, T.J.McGhee: Water Supply and Sewage, fifth edition, McGraw-Hill International Edition


Drinking Water Management

Water treatment and water supply

[1]  1. R. K. Linsley, J.B. Franzini: Water-Resources Engineering, McGraw-Hill Book Company, New York
[2]  2. E.W.Steel, T.J.McGhee: Water Supply and Sewage, fifth edition, McGraw-Hill International Edition


Čistota vody


Ekologická rizika urbanizovaných povodí

Dopady urbanizace na složky životního prostředí, zejména vodní prostředí a mikroklima. Projevy klimatické změny v urbanizovaných povodích. Městské vodní toky z hlediska hydrologie a morfologie, biologie, chemie a ekotoxikologie. Látkové znečištění v urbanizovaném povodí, jeho vznik, klíčové látky a rozhodující transportní a transformační procesy v bezdeštném i dešťovém období. Opatření ke zmírnění dopadů urbanizace a projevů klimatické změny..

[1]  Calow: Handbook of Environmental Risk Assesment and Management. Blackwell Science 1998; Suter et al.: Approach and Strategy for Performing Ecological Risk Assessment. ES/ER/(TM)-33/R2. 1995; Laws: Aquatic Pollution. John Willey & Sons. 1993


Moderní metody ve zdravotním inženýrství


Čistírny odpadních vod

Seznámit se s technologií, návrhem a provozem různých typů čistíren odpadních vod pro různě velké zdroje znečištění

[1]  Čištění odpadních vod, 2011, Michal Dohányos a kolektiv, Nakladatel: VŠCHT Praha, ISBN: 978-80-7080-316-5
[2]  Čistírny odpadních vod pro rodinné domy,
[3]  Sojka Jan, 2013, ISBN: 978-80-247-4504-6
[4]  Water and Wastewater Treatment - Joanne E. Drinan, Frank Spellman, 2013, ISBN 9781439854006
[5]  Arne Vesilind P.: Wastewater treatment plant design, 2003, Cornwall


Čištění odpadních vod

Seznámit se s technologií, návrhem a provozem různých typů čistíren odpadních vod pro různě velké zdroje znečištění.

[1]  Čištění odpadních vod, 2011, Michal Dohányos a kolektiv, Nakladatel: VŠCHT Praha, ISBN: 978-80-7080-316-5
[2]  Čistírny odpadních vod pro rodinné domy,
[3]  Sojka Jan, 2013, ISBN: 978-80-247-4504-6
[4]  Water and Wastewater Treatment - Joanne E. Drinan, Frank Spellman, 2013, ISBN 9781439854006
[5]  Arne Vesilind P.: Wastewater treatment plant design, 2003, Cornwall


 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz