CVUT

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební -- K 144 - Katedra zdravotního a ekologického inženýrství

Předměty aktuálního semestru -- letní 2018/19

přejděte na archiv

semestr letní 2018/19


semestr zimní 2018/19


Čištění odpadních vod


Dynamika procesů v systému městského odvodnění

Nejdůležitější transportní a transformační procesy v integrovaném systému městského odvodnění a jejich matematický popis. Základní definice - systém, model, simulace. Principy bilancování látek a matematická formulace bilančních rovnic. Stavba matematických modelů, druhy modelů. Modelování jednotlivých subsystémů městského odvodnění. Nejrozšířenější programy pro simulaci stokových sítí, recipientů a ČOV.

[1]  Krejči V. a kol(2002): Odvodnění urbanizovaných území - koncepční přístup . NOEL 2000
[2]  Gujer W. (1990): Matematische Beschreibung von technischen Systemen . ETH Zürich
[3]  Orlob J. (1983): Mathematical modeling of water quality. John Wiley and Sons.


Experimentální metody ve vodohospodářské problematice


Hydraulika stokových sítí a čistíren odpadních vod


Hydrochemie

Fyzikální vlastnosti vody. Chemické složení vod. Disociace. Anorganické a organické látky. Rozpuštěné plyny. Radioaktivita. Oxidace-redukce. Hlavní ukazatele jakosti vod. Eutrofizace. Koroze. Pitná a procesní voda. Odpadní voda.

[1]  Pitter P.: Hydrochemie. 4. Aktualizované vydání. Vydavatelství VŠCHT Praha, Praha 2009


Inženýrská hydrobiologie


Modelování distribučních sítí


Mechanika kapalin s obsahem tuhých a plynných částic


Městské inženýrství


Metody zušlechťování vody

Cílem předmětu je prohloubit základní poznatky z hydrochemie, hydrobiologie, úpravy a čištění odpadních vod. Procesy nitrifikace a denitrifikace. Odstraňování fosforu z odpadních vod.Oxidace, adsorpce, iontová výměna, membránové procesy.

[1]  Pitter P.: Hydrochemie. 4. Aktualizované vydání. Vydavatelství VŠCHT Praha, Praha 2009
[2]  Degremont: Water treatment handbook. Lavoisier Publ. Paris, 1991


Odvodnění urbanizovaných území

Dešťová data pro městskou hydrologii (vytvoření dešťových sérií, katalogu a skutečné historické dešťové řady). Výpočet efektivního deště. Výpočet koncentrace povrchového odtoku. Struktura a stavba matematických modelů srážkoodtokových jevů. Kalibrace a verifikace modelů. Monitorování městských povodí. Vliv systému na životní prostředí. Teorie a praktický výpočet akumulace znečištění ve stokové síti a splachu znečištění z povrchu území. Nové stavební prvky (dešťové nádrže, separátory, regulátory průtoku apod.), popis funkce, výpočet a jejich praktické užití.

[1]  KREJČÍ V. a kolektiv: odvodnění urbanizovaných území. NOEL 2000 s.r.o. Brno, 2002 ISBN 80-86020-39-8
[2]  BUTLER, D. - DAVIES, J. W.: Urban drainage. Abingdon, Spon Press, 2004. ISBN 0-415-30607-8. 543s
[3]  Marshalek J.: Urban water cycle processes and interactions. Technomic Publishing Co, Lancaster , 2009


Toxikologie

estování toxicity látek; ekotoxikologický účinek různých prioritních polutantů na složky životního prostředí; hodnocení ekotoxikologické nebezpečnosti; likvidace havárií prioritních polutantů; metody detekce znečišťujících látek; modelování osudu polutantů v životním prostředí; akvatická toxikologie

[1]  Rand, G.M. (1995): Fundamentals of Aquatic Toxikology. Effects, Environmental Fate and Risk Assessment. Second Edition. Taylors & Francis. North Palm Brach.
[2]  Paguin, P.R., Farley, K. et al (2003): Metals in Aquatic Systems? A review of Exposure, Bioaccumulation, and Toxicity Models. SETAC
[3]  Glasson,J., Therivel, R. and Chadwi, A. (2005). Introduction to environmental impact assessment. 3rd Edition. Routledge, Taylor and Francis Group, London
[4]  Crosby, D. (1998), Environmental Toxicology and Chemistry. Oxford University Press


Bakalářská práce

Bakalářská práce na téma stokování, čištění, vodárenství, inženýrských sítí a balneotechniky

[1]  Nypl V. - Synáčková M.: ZS30 - Stokování. Vydavatelství ČVUT Praha, 1998, Typové podklady a technické normy., Šrytr P.: Městské inženýrství. Díl 1. a 2. Academia Praha, 1998, 2001, Sklenář J.: Balneotechnika - díl I., II. a III. Nakladatelství ČVUT, Praha 1987, 90, 92, Tesařík I. a kol.: Vodárenství. SNTL, Praha 1987, Grűnwald A. a kol: Vodárenství. TK11 ČKAIT, Praha 1998


Bakalářská práce

Bakalářská práce na téma stokování, čištění, vodárenství, inženýrských sítí a balneotechniky

[1]  Nypl V. - Synáčková M.: ZS30 - Stokování. Vydavatelství ČVUT Praha, 1998, Typové podklady a technické normy., Šrytr P.: Městské inženýrství. Díl 1. a 2. Academia Praha, 1998, 2001, Sklenář J.: Balneotechnika - díl I., II. a III. Nakladatelství ČVUT, Praha 1987, 90, 92, Tesařík I. a kol.: Vodárenství. SNTL, Praha 1987, Grűnwald A. a kol: Vodárenství. TK11 ČKAIT, Praha 1998


Balneotechnology

Water treatment, design and operation of circulation water for swimmnig pool, natural and artificial complexes for water recreation and spas.

[1]  Swimming pool - design and construction , Philip Perkins, EN
[2]  Commercial swimming pool design, Victor K. de Fontenay, AU


Čistota vody

Přirozené složení povrchových vod. Druhy znečištění vod, jeho působení a vlastnosti. Zdroje znečištění. Vodní toky. Nádrže. Monitoring jakosti vod. Klasifikace jakosti povrchových vod v ČR. Ochrana vod před znečištěním.

[1]  Synáčková M.: Čistota vod. Vydavatelství ČVUT, Praha 1996. [2] Pitter P.: Hydrochemie. Vydavatelství VŠCHT, Praha 1999. 3] Laws, E.: Aquatic Pollution: An Introductory Text. Wiley 1993


Projekt


Diplomová práce

Diplomová práce na téma stokování, čištění, vodárenství, inženýrských sítí a balneotechniky

[1]  Nypl V. - Synáčková M.: ZS30 - Stokování. Vydavatelství ČVUT Praha, 1998, Typové podklady a technické normy., Šrytr P.: Městské inženýrství. Díl 1. a 2. Academia Praha, 1998, 2001, Sklenář J.: Balneotechnika - díl I., II. a III. Nakladatelství ČVUT, Praha 1987, 90, 92, Tesařík I. a kol.: Vodárenství. SNTL, Praha 1987, Grűnwald A. a kol: Vodárenství. TK11 ČKAIT, Praha 1998


Ekotoxikologie a odvodnění urbaniz. území

Předmět je zaměřen na metody a nástroje v městském odvodnění s důrazem na vliv na životní prostředí (zejména z ekotoxikologického pohledu). Důraz je kladen na integrální pojetí městského prostředí a krajiny, pochopení souvislostí a návrh opatření s cílem dlouhodobé udržitelnosti nakládání s vodou ve městech a ochrany životního prostředí.

[1]  Krejčí, V a kol.(2002) Odvodnění urbanizovaných území - Koncepční přístup, NOEL2000
[2]  Butler, D. a Davies J.W.(2010) Urban Drainage, 3rd edition, Spon Text
[3]  Ambrožová J. (2003) Aplikovaná a technická hydrobiologie,Skriptum VŠCHT, Praha,8070805218


Environmental Chemistry

Environmental chemistry (water, air, soil) and basic processes affecting quality of the environment. Aquatic chemistry: hydrological cycle, physical and chemical characteristics of water, chemical composition, occurrence of chemical substances in water and their significance; drinking water and waste water, their treatment, water protection. Chemistry of the atmosphere: atmosphere composition, air pollution, distribution of pollution, basic pollutants in the atmosphere and their significance, Atmosphere protection. Chemistry of soil: composition, chemical characteristics, pollution, remediation of contaminated soils, Soil protection.


Hydrobiol.,hydrochem. a zdr.inženýrství

Hydrochemie: Chemické složení vody. Rozpuštěné a nerozpuštěné látky. Kovy, halogeny, sloučeniny dusíku, síry a fosforu. Neelektrolyty. Organické látky. Samočištění. Eutrofizace. Hydrobiologie: Druhy přírodních vod. Ekologie sladkovodních organizmů. Hydrobiologie povrchových, pitných a odpadních vod. Vodárenství: Zdroje vody, úprava pitné vody, distribuce pitné vody Stokování: Odpadní voda. Tvary a rozměry stok. Druhy stokových sítí. Objekty na stokové síti (Odlehčovací komory). Ochrana životního prostředí Čištění odpadních vod: Domovní ČOV. Čistírna odpadních vod. Mechanické čištění. Biologické čištění. Odstraňování dusíku a fosforu. Kalové hospodářství

[1]  Pitter P.: Hydrochemie. 1999, vydavatelství VSCHT, Praha,
[2]  Sládečková A., Sládeček V.: Hydrobiologie. 1995, Vydavatelství ČVUT,
[3]  Nábělková J., Nekovářová J.: Chemie - chemie životního prostředí (2010), Vydavatelství ČVUT
[4]  V. Krejčí a kol.: Odvodnění urbanizovaných území. NOEL 2000, ISBN 80-86020-39-8, 2002
[5]  Městské inženýrství I,II Petr Šrytr a kol. Academia 1999
[6]  Hlavínek, P. a kol: Příručka stokování a čištění (NOEL 2002)


Havárie a životní prostředí

Předmět Havárie a životní prostředí seznamuje studenty s pojmy jako jsou mimořádná událost, krizová situace, havarijní plánování, krizové řízení, orgány krizového řízení a plány řešení mimořádných událostí. Zabývá se jak příčinami vzniku mimořádných událostí, tak prevencí, analýzou a hodnocením. Uvedeny jsou příklady závažných havárií v minulosti, způsoby likvidace a dopady na člověka a životní prostředí.


Odvodnění urbanizovaných povodí

Obor městského odvodnění, integrované řešení. Produkce odpadních vod. Déšť a dešťová data. Dešťový odtok z urbanizovaných ploch. Proudění, transport a transformace látek ve stokové síti. ČOV za deště. Vodní toky v urbanizovaných povodích. Opatření na ochranu recipientu. Měření a monitoring. Základy modelování a simulační programy.

[1]  Krejčí, V.: Odvodnění urbanizovaných území. 2002, NOEL2000
[2]  Gujer, W.: Siedlungswasserwirtschaft. 1999, Springer
[3]  Hager, W.: Wastewater hydraulics. 1999, Springer
[4]  Butler, D a Davies, J.W.: Urban Drainage. 2000, E & FN SPON


Vodní hospodářství obcí 4

Předmět obsahuje část vodárenství a část úprava vody. Navazuje na náplň VHO2, kterou dále prohlubuje. Řeší aktuální otázky vodárenství, jednak v oblasti teorie a také v praktických příkladech a při řešení konkrétních zadání v rámci cvičení.

[1]  J.W. Steel and all. Water Supply and Sewerage, AWWA Basic Science Concepts and Aplications, Water Distribution 1984, Care W Programme - 2002, Metody snižování ztrát vody ve vodárenských systémech - 1998 - CECWI, další aktuální materiály.


Vodovody a kanalizace

Předmět "VOKA - Vodovody a kanalizace" se zaměřuje na činnosti spojené s návrhem, realizací a provozem staveb spojených s vodárenstvím a stokováním. V rámci přednášek se studenti seznámí se základy oblasti vodárenství (výpočet potřeby vody, jímání surové vody z vodních zdrojů, úpravna vody, vodojemy, doprava a distribuce vody - vodovodní síť a přípojky atd.) a stokování (výpočet produkce vod, jednotná a oddílná stoková soustava, objekty na stokové síti, čistírna odpadních vod, kanalizační přípojky, hospodaření se srážkovými vodami atd.). Dále se seznámí s příslušnými legislativními a normovými podklady, se základy tvorby a čtení projektové dokumentace, návrhu tras a nivelet vodovodních řadů a kanalizačních potrubí, postupy hydrotechnických výpočtů, dimenzování potrubí, výběru a návrhu trubních materiálů, způsobem ukládání potrubí, obnovou povrchů, zkoušením potrubí a uváděním do provozu. Budou jim představeny způsoby a metody ukládání nových trubních sítí a metody rekonstrukcí a sanací.


Vodní hospodářství obcí

Složení odpadních vod. Mechanické čištění odpadních vod, lapáky písku, česle, sedimentace. Biologické čištění odpadních vod s volně vznášenou a přisedlou biomasou. Zpracování čistírenských kalů, aerobní a anaerobní stabilizace kalu. Legislativa, vývoj odvodňování měst, účel stokování. Stokové soustavy, moderní trendy v městském odvodnění, územní retence, dešťové nádrže - druhy, účel. Odtokový děj z povodí, metody dimenzování stokové sítě. Redukce odtoku dešťové vody spadlé na povodí. Racionální metody dimenzování jednotné a oddílné dešťové stokové sítě. Výpočtové programy používané v ČR. Oddílná splašková soustava stokové sítě. Technické podmínky pro návrh stok. Materiál stok, spojování. Zakládání (statika) a stavba stok. Objekty na stokové síti. Léčebné a komunální lázeňství. Vodohospodářská lázeňská technika. Inženýrské sítě, teoretický základ, koordinace, koncepce, legislativa, ekonomické a ekologické podmínky.

[1]  Slavíčková, K. - Slavíček, M.: Vodní hospodářství obcí 1 - úprava a čištění vody Praha: ČVUT, 2013.; Chudoba a kol.: Biologické čištění odpadních vod. 1991, SNTL Praha; Kriš: Bazény a koupaliska. 2000, Vydavatelství Jaga group, Bratislava
[2]  Nypl, Synáčková: Zdrav. inž. 30 - Stokování. 2001, ČVUT Praha; Whipe a kol.: Stromwater management in Urbanizing Areas. 1996, New Jersey, USA; Butler, Davies: Urban Drainage. 2000, London


Ekologie městských povodí1

Vodní toky z hlediska hydrologie a morfologie, biologie, chemie a ekotoxikologie. Ekologická rizika městského odvodnění ve vztahu k jednotlivým částem urbanizovaného povodí. Látkové znečištění v urbanizovaném povodí jeho vznik, klíčové látky a rozhodující transportní a transformační procesy v bezdeštném i dešťovém období. Dopad urbanizace a městského odvodnění na vodní toky.Nejdůležitější ekolog. koncepty vodních toků.

[1]  Calow: Handbook of Environmental Risk Assesment and Management. Blackwell Science 1998, Krejčí a kol.: Odvodnění urbanizovaných území -koncepční přístup. 2002, NOEL 2000.


Ekologická rizika městs. odvodnění

Ekologická rizika městského odvodnění ve vztahu ke stokové síti a městským recipientům. Látkové znečištění v urbanizovaném povodí - jeho vznik a charakteristika, rozhodující procesy a relevantní látky. Transport a transformace znečištění ve stokové síti. Dopad vypouštěných odpadních vod na městský recipient. Mikrobiologické a biologické hodnocení toku. Metody hodnocení ekologických rizik - analýzy účinků a expozic.

[1]  Calow: Handbook of Environmental Risk Assesment and Management. Blackwell Science 1998; Suter et al.: Approach and Strategy for Performing Ecological Risk Assessment. ES/ER/(TM)-33/R2. 1995; Laws: Aquatic Pollution. John Willey & Sons. 1993


Městské inženýrství


Metody a nástroje městského odvodnění


Vodárenské soustavy


Inženýrské sítě a balneo


Městské inženýrství a balneo


Vodárenství a čistota vod


Čištění odpadních vod


Dynamika procesů v systému městského odvodnění

Nejdůležitější transportní a transformační procesy v integrovaném systému městského odvodnění a jejich matematický popis. Základní definice - systém, model, simulace. Principy bilancování látek a matematická formulace bilančních rovnic. Stavba matematických modelů, druhy modelů. Modelování jednotlivých subsystémů městského odvodnění. Nejrozšířenější programy pro simulaci stokových sítí, recipientů a ČOV.

[1]  Krejči V. a kol(2002): Odvodnění urbanizovaných území - koncepční přístup . NOEL 2000
[2]  Gujer W. (1990): Matematische Beschreibung von technischen Systemen . ETH Zürich
[3]  Orlob J. (1983): Mathematical modeling of water quality. John Wiley and Sons.


Experimentální metody ve vodohospodářské problematice


Hydraulika stokových sítí a čistíren odpadních vod


Hydrochemie

Fyzikální vlastnosti vody. Chemické složení vod. Disociace. Anorganické a organické látky. Rozpuštěné plyny. Radioaktivita. Oxidace-redukce. Hlavní ukazatele jakosti vod. Eutrofizace. Koroze. Pitná a procesní voda. Odpadní voda.

[1]  Pitter P.: Hydrochemie. 4. Aktualizované vydání. Vydavatelství VŠCHT Praha, Praha 2009


Inženýrská hydrobiologie


Modelování distribučních sítí


Mechanika kapalin s obsahem tuhých a plynných částic


Městské inženýrství


Metody zušlechťování vody

Cílem předmětu je prohloubit základní poznatky z hydrochemie, hydrobiologie, úpravy a čištění odpadních vod. Procesy nitrifikace a denitrifikace. Odstraňování fosforu z odpadních vod.Oxidace, adsorpce, iontová výměna, membránové procesy.

[1]  Pitter P.: Hydrochemie. 4. Aktualizované vydání. Vydavatelství VŠCHT Praha, Praha 2009
[2]  Degremont: Water treatment handbook. Lavoisier Publ. Paris, 1991


Odvodnění urbanizovaných území

Dešťová data pro městskou hydrologii (vytvoření dešťových sérií, katalogu a skutečné historické dešťové řady). Výpočet efektivního deště. Výpočet koncentrace povrchového odtoku. Struktura a stavba matematických modelů srážkoodtokových jevů. Kalibrace a verifikace modelů. Monitorování městských povodí. Vliv systému na životní prostředí. Teorie a praktický výpočet akumulace znečištění ve stokové síti a splachu znečištění z povrchu území. Nové stavební prvky (dešťové nádrže, separátory, regulátory průtoku apod.), popis funkce, výpočet a jejich praktické užití.

[1]  KREJČÍ V. a kolektiv: odvodnění urbanizovaných území. NOEL 2000 s.r.o. Brno, 2002 ISBN 80-86020-39-8
[2]  BUTLER, D. - DAVIES, J. W.: Urban drainage. Abingdon, Spon Press, 2004. ISBN 0-415-30607-8. 543s
[3]  Marshalek J.: Urban water cycle processes and interactions. Technomic Publishing Co, Lancaster , 2009


Toxikologie

estování toxicity látek; ekotoxikologický účinek různých prioritních polutantů na složky životního prostředí; hodnocení ekotoxikologické nebezpečnosti; likvidace havárií prioritních polutantů; metody detekce znečišťujících látek; modelování osudu polutantů v životním prostředí; akvatická toxikologie

[1]  Rand, G.M. (1995): Fundamentals of Aquatic Toxikology. Effects, Environmental Fate and Risk Assessment. Second Edition. Taylors & Francis. North Palm Brach.
[2]  Paguin, P.R., Farley, K. et al (2003): Metals in Aquatic Systems? A review of Exposure, Bioaccumulation, and Toxicity Models. SETAC
[3]  Glasson,J., Therivel, R. and Chadwi, A. (2005). Introduction to environmental impact assessment. 3rd Edition. Routledge, Taylor and Francis Group, London
[4]  Crosby, D. (1998), Environmental Toxicology and Chemistry. Oxford University Press


Bakalářská práce

Bakalářská práce na téma stokování, čištění, vodárenství, inženýrských sítí a balneotechniky

[1]  Nypl V. - Synáčková M.: ZS30 - Stokování. Vydavatelství ČVUT Praha, 1998, Typové podklady a technické normy., Šrytr P.: Městské inženýrství. Díl 1. a 2. Academia Praha, 1998, 2001, Sklenář J.: Balneotechnika - díl I., II. a III. Nakladatelství ČVUT, Praha 1987, 90, 92, Tesařík I. a kol.: Vodárenství. SNTL, Praha 1987, Grűnwald A. a kol: Vodárenství. TK11 ČKAIT, Praha 1998


Bakalářská práce

Bakalářská práce na téma stokování, čištění, vodárenství, inženýrských sítí a balneotechniky

[1]  Nypl V. - Synáčková M.: ZS30 - Stokování. Vydavatelství ČVUT Praha, 1998, Typové podklady a technické normy., Šrytr P.: Městské inženýrství. Díl 1. a 2. Academia Praha, 1998, 2001, Sklenář J.: Balneotechnika - díl I., II. a III. Nakladatelství ČVUT, Praha 1987, 90, 92, Tesařík I. a kol.: Vodárenství. SNTL, Praha 1987, Grűnwald A. a kol: Vodárenství. TK11 ČKAIT, Praha 1998


Balneotechnology

Water treatment, design and operation of circulation water for swimmnig pool, natural and artificial complexes for water recreation and spas.

[1]  Swimming pool - design and construction , Philip Perkins, EN
[2]  Commercial swimming pool design, Victor K. de Fontenay, AU


Diplomová práce

Diplomová práce na téma stokování, čištění, vodárenství, inženýrských sítí a balneotechniky

[1]  Nypl V. - Synáčková M.: ZS30 - Stokování. Vydavatelství ČVUT Praha, 1998, Typové podklady a technické normy., Šrytr P.: Městské inženýrství. Díl 1. a 2. Academia Praha, 1998, 2001, Sklenář J.: Balneotechnika - díl I., II. a III. Nakladatelství ČVUT, Praha 1987, 90, 92, Tesařík I. a kol.: Vodárenství. SNTL, Praha 1987, Grűnwald A. a kol: Vodárenství. TK11 ČKAIT, Praha 1998


Projekt 2

STOKOVÁNÍ: Získání a zpracování podkladů pro zadanou lokalitu s variantním návrhem odvádění splaškových vod a odvedení, případně vsakování dešťových vod. VODÁRENSTVÍ: Návrh zásobování vodou pro zadanou lokalitu. Získání podkladů, stanovení způsobu zásobování. Navržení přivaděčů, akumulace a hlavních zásobovacích řadů. Vykreslení situace a přehledného podélného profilu.

[1]  Nypl V. - Synáčková M.: ZS30 - Stokování. Vydavatelství ČVUT Praha, 1998, Typové podklady a technické normy., Šrytr P.: Městské inženýrství. Díl 1. a 2. Academia Praha, 1998, 2001, Tesařík I. a kol.: Vodárenství. SNTL, Praha 1987, Grűnwald A. a kol: Vodárenství. TK11 ČKAIT, Praha 1998


Sewer systems

Urban drainage, integrated approach. Waste waters production. Rainfall and rainfall data. Surface runoff - catchment losses, concentration. Effect on receiving waters. Mitigation strategies and approaches. Sustainable urban drainage systems. Monitoring and modelling. Innovative technologies.

[1]  David Butler, John Davies, Urban Drainage, Third Edition. 2010 by CRC Press Textbook - 632 Pages ISBN 9780415455251


Vodní hospodářství obcí 2

VODÁRENSTVÍ. Potřeba vody. Ztráty vody. Využití zdrojů vody pro zásobování obyvatel pitnou a užitkovou vodou. Ochrana vodních zdrojů. Doprava vody, přiváděcí a zásobovací řady. Rozvod vody, tlaková pásma, rozvodná vodovodní síť. Základní schémata zásobování vodou. Akumulace vody. Čerpání vody. Hydraulické výpočty vodovodní sítě. Materiál vodovodních řadů, ochrana proti korozi. ÚPRAVA PITNÉ VODY Zdroje vody. Základní způsoby úpravy pitné vody. Úprava podzemní vody - odkyselování, odstraňování železa, manganu, filtrace, dezinfekce. Úprava povrchové vody - mechanické předčištění, preoxidace, čiření, filtrace, dezinfekce, membránové procesy. Kalové hospodářství.


Drinking Water Management

Water Supply

[1]  R. K. Linsley, J.B. Franzini: Water-Resources Engineering, McGraw-Hill Book Company, New York
[2]  E.W.Steel, T.J.McGhee: Water Supply and Sewage, fifth edition, McGraw-Hill International Edition


Čistota vody


Měření a monitoring v městském povodí

Monitoring dešťových srážek v urbanizovaných povodích, průtokových charakteristik ve stokové síti a malých vodních tocích a monitoring ekologických charakteristik malých vodních toků. Nejistoty měření. Metrologie. Cvičení z kalibrace člunkových srážkoměrů, odběr vzorků pro hodnocení ekologického stavu vodního toku, určení nejistot měření, návrh monitoringu pro kalibraci srážko-odtokového modelu.

[1]  Krejči V. a kol. Odvodnění urbanizovaných území - koncepční přístup, NOEL 2000, 2002
[2]  Haloun R. Modelování odtoku z intravilánu, Vydavatelství ČVUT, Praha 1993
[3]  Kemel a kol. Hydrologie a klimatologie, Vydavatelství ČVUT, Praha 1999


Moderní metody ve zdravotním inženýrst.


Čistírny odpadních vod

Seznámit se s technologií, návrhem a provozem různých typů čistíren odpadních vod pro různě velké zdroje znečištění

[1]  Slavíčková K., Slavíček M.: Vodní hospodářství obcí 1, 2006, ČVUT Praha
[2]  Chudoba J a kol.: Biologické čištění odpadních vod. 1991, SNTL Praha
[3]  Arne Vesilind P.: Wastewater treatment plant design, 2003, Cornwall


Čištění odpadních vod

Seznámit se s technologií, návrhem a provozem různých typů čistíren odpadních vod pro různě velké zdroje znečištění.

[1]  Slavíčková K., Slavíček M.: Vodní hospodářství obcí 1, 2006, ČVUT Praha
[2]  Chudoba J a kol.: Biologické čištění odpadních vod. 1991, SNTL Praha
[3]  Arne Vesilind P.: Wastewater treatment plant design, 2003, Cornwall


 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz