CVUT

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební -- K 143 - Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

Předměty aktuálního semestru -- zimní 2021/22

přejděte na archiv předmětů od roku 2008 (podle kateder) nebo na společný archiv anotací předmětů z let 2002-2007

semestr zimní 2021/22


Experimentální hydropedologie

Předmět studenty seznámí s principy moderních metod monitoringu a experimentálního výzkumu v oblasti hydropedologie a transportních procesů v půdě. Studenti se seznámí s metodami laboratorního a terénního měření vlhkosti a teploty půdy, měření toků a potenciálu vody v podpovrchovém prostředí. Budou představeny moderní metody zjišťování hydraulických charakteristik půd. Budou vysvětleny principy nedestruktivních diagnostických metod (neutronová radiografie, nukleární magnetická rezonance, rentgenová tomografie) a způsoby jejich uplatnění v geo-vědách. Studenti budou řešit samostatnou nebo týmovou úlohu s realizací měření v terénu nebo v laboratoři včetně analýzy získaných dat a prezentace výsledků. Součástí výuky jsou exkurze na experimentální povodí a lokality.

[1]  Povinná literatura:
[2]  • HILLEL, Daniel. Environmental soil physics. San Diego: Academic Press, ©1998. xxvii, 771 s. ISBN 0-12-348525-8.
[3]  • Relevantní články v odborných časopisech indexovaných v databázi Web of Science.
[4]  • Manuály k přístrojům a zařízením využívaným pro realizaci experimentů.
[6]  Doporučená literatura:
[7]  • JURY, William A. a Robert HORTON. Soil physics. 6th ed. Hoboken: John Wiley & Sons, ©2004. xiv, 370 s. ISBN 0-471-05965-X.
[8]  • WARRICK, Arthur W., ed. Soil physics companion. Boca Raton: CRC Press, ©2002. 389 s. ISBN 0-8493-0837-2.


Experimental Methods in Soil Hydrology

The students will learn the principles of modern experimental and monitoring methods in fields of soil hydrology and transport processes. Students will acquaint themselves with methods of laboratory and field measurement of soil moisture and temperature, water fluxes and water potential in the subsurface. Modern methods for the detection of hydraulic properties of soils will be presented. The principles of non-destructive diagnostic methods (neutron radiography, nuclear magnetic resonance, X-ray tomography) and their application in geosciences will be explained. Students will work individually or in small teams on assignments that will include field or laboratory measurements. The emphasis will be on data analysis, data interpretation and presentation of results. Excursions to experimental catchments and other experimental sites are an integral part of the course.

[1]  • HILLEL, Daniel. Environmental soil physics. San Diego: Academic Press, ©1998. xxvii, 771 s. ISBN 0-12-348525-8.
[2]  • Relevant articles in journals covered by Web of Science.
[3]  • JURY, William A. a Robert HORTON. Soil physics. 6th ed. Hoboken: John Wiley & Sons, ©2004. xiv, 370 s. ISBN 0-471-05965-X.
[4]  • WARRICK, Arthur W., ed. Soil physics companion. Boca Raton: CRC Press, ©2002. 389 s. ISBN 0-8493-0837-2.
[5]  • HILLEL, Daniel. Introduction to soil physics. San Diego: Academic Press, ©1982. xiii, 364 s. ISBN 0-12-348520-7.


Hydraulika pórovitého prostředí

Teoretické základy proudění vody v proměnlivě nasyceném pórovitém prostředí. Odvození základních pohybových rovnic, jejich počátečních a okrajových podmínek. Možné způsoby jejich řešení, numerické simulační modely. Podmínky použitelnosti v reálných přírodních podmínkách. Problematika hydraulických charakteristik, teorie používané při jejich stanovení. Způsoby zpracování vstupů do simulačních modelů. Variabilita hydraulických charakteristik. Heterogenita a preferenční proudění. Během seminářů práce se simulačními modely a přípravnými programy, zpracování konkrétních studií, včetně analýzy výsledků. Konkrétní zadání úloh jsou volena s ohledem na téma dizertační práce jednotlivých studentů.

[1]  Císlerová, M., T.Vogel, Transportní procesy, Vydavatelství ČVUT, 182 stran, ISBN 80-01-01866-0, 1998
[2]  Hillel Daniel, Environmental Soil Physics, Academic Press, 1998
[3]  Selker, John S., James T. McCord, C. Kent Miller, C. Kent Keller, Vadose Zone Processes, CRC Press, CRC Press, 1999
[4]  Jury, W.A, R. Horton: Soil Physics, J.Wiley & Sons., New York, 2004
[5]  Simulační modely řady HYDRUS
[6]  Manuály modelů HYDRUS
[7]  Individuálně vybrané webové stránky a odborné články z významných mezinárodních časopisů


Hydraulics of Porous Medium

Theory of flow of water in variably saturated porous media. General flow equation, capacity and diffusivity forms, initial and boundary conditions. Methods of solution, numerical simulation models. The applicability in natural conditions. Soil hydraulic properties, hysteresis effects, advanced measurement techniques, data processing software, theory of capillary models, inverse optimisation programs, practical and theoretical weaknesses of the methods, reliability control, spatial and temporal variability. Heterogeneity and preferential flow. In seminars, practical use of simulation models and optimization programs, study cases including results analysis, the topics will relate to the field of disertation of a particular student.

[1]  Hillel Daniel, Environmental Soil Physics, Academic Press, 1998
[2]  Selker, John S., James T. McCord, C. Kent Miller, C. Kent Keller, Vadose Zone Processes, CRC Press, CRC Press, 1999
[3]  Jury, W.A, R. Horton: Soil Physics, J.Wiley & Sons., New York, 2004
[4]  HYDRUS Simulation Models
[5]  Manuals of HYDRUS programs
[6]  Individualy chosen internet materials and articles recently published in international magazines


Izotopová hydrologie

Předmět studenty seznámí s principy moderních metod izotopové hydrologie stabilních i nestabilních izotopů ve vodách pro určení pohybu vody v prostředí. Studenti se seznámí s metodami terénních odběrů přírodních vzorků i přípravy umělých stopovačů na bázi stabilních izotopů. Studenti využijí metodu laserové spektroskopie stabilních izotopů vodíku a kyslíku ve vodách. Studentům budou přednesena problematika dalších izotopů přítomných ve vodách a jejich využití pro odhad stáří podzemní vody, či indikaci podílu podzemních vod na tvorbě celkového odtoku. Součástí předmětu bude zpracování naměřených dat metodami izotopové separace odtoku, průměrné doby zdržení vody v povodí a odhad výparu v podmínkách laboratoře. Studenti budou řešit samostatnou nebo týmovou úlohu s realizací měření v terénu nebo v laboratoři při experimentu průniku látky porézním prostředím včetně analýzy získaných dat a prezentace výsledků. Součástí výuky jsou exkurze na experimentální povodí a lokality.

[1]  Povinná literatura:
[2]  • Kendall C. and McDonnell J. J., editors. (1998) Isotope Tracers in Catchment Hydrology. Elsevier Science B. V.,Amsterdam.
[3]  • Environmental Isotopes in the Hydrological Cycle, IAEA, Vienna. http://www-naweb.iaea.org/napc/ih/IHS_resources_publication_hydroCycle_en.html
[4]  • Relevantní články v odborných časopisech indexovaných v databázi Web of Science.
[5]  • Manuály k přístrojům a zařízením využívaným pro realizaci experimentů.
[7]  Doporučená literatura:


Isotope Hydrology

The course will introduce students to modern methods of isotope hydrology of stable and radioactive isotopes in waters for determination of water movement in the environment. Students will be acquainted with methods of field sampling of natural samples and preparation of artificial tracers based on stable isotopes. Students will use the method of laser spectroscopy of stable isotopes of hydrogen and oxygen in water. Students will be provided with the issue of other isotopes present in water and their use for estimating the age of ground water or indicating the contribution of groundwater in the formation of the total runoff. Part of the subject will be the processing of measured data by methods of isotope separation of runoff, average water residence time in river basin and estimation of evaporation in laboratory conditions. Students will solve an individually or team tasks within field or laboratory measurements when experimenting with penetration of the substance, including analysis of acquired data and presentation of results. Excursions to experimental catchments and localities are part of the lesson..

[1]  Povinná literatura:
[2]  • Kendall C. and McDonnell J. J., editors. (1998) Isotope Tracers in Catchment Hydrology. Elsevier Science B. V.,Amsterdam.
[3]  • Environmental Isotopes in the Hydrological Cycle, IAEA, Vienna. http://www-naweb.iaea.org/napc/ih/IHS_resources_publication_hydroCycle_en.html
[4]  • Kirkby, M. J., Hillslope Hydrology (1991), Wiley.
[5]  • Relevant papers in peer reviewed journals in Web of Science.
[6]  • Manuals for the devices used for experiments


Monitoring erozních procesů

Předmět studenty seznámí s principy moderních metod monitoringu erozních procesů a monitoringu transportu sedimentu a na sediment vázaných polutantů. Monitoring transportu látek povrchovým odtokem bude popsán v návaznosti na erozně transportní modely a možnosti verifikace jejich řídících rovnic. Základem předmětu bude ověření praktických dovedností a postupů, v terénu i v laboratoři. Jednotlivé složky monitoringu: bezkontatktní monitoring erodovaných povrchů (laserscan, blízká fotogrammetrie, Structure From Motion) a volumetrické analýzy; monitoring in-situ (erozní plochy, záchytné vaky); monitoring s využitím simulátoru deště; kontinuální a epizodní monitoring v malém vodním toku (turbidimetry a automatické vzorkovače); monitoring s využitím elektromagnetických stopovačů; monitoring zachycení sedimentu v nádržích. Studenti budou řešit samostatnou nebo týmovou úlohu s realizací měření v terénu nebo v laboratoři včetně analýzy získaných dat a prezentace výsledků. Součástí výuky jsou exkurze na experimentální povodí a lokality.

[1]  Povinná literatura:
[2]  • ŽÍŽALA, D., et al. Monitoring erozního poškození půd v ČR nástroji dálkového průzkumu Země. [Uplatněná certifikovaná metodika]. 2016, Dostupné z: http://knihovna.vumop.cz/documents/1268.
[3]  • Relevantní články v odborných časopisech indexovaných v databázi Web of Science.
[4]  • Manuály k přístrojům a zařízením využívaným pro realizaci experimentů.
[6]  Doporučená literatura:
[7]  • BÁČOVÁ, M. a KRÁSA, J. Application of Historical and Recent Aerial Imagery in Monitoring Water Erosion Occurrences in Czech Highlands. Soil and Water Research. 2016, 11(4), s. 267-276. ISSN 1801-5395.
[8]  • SHOSHANY, M., GOLDSHLEGER, N. & CHUDNOVSKY, A., 2013. Monitoring of agricultural soil degradation by remote-sensing methods: a review. International Journal of Remote Sensing, 34(17), pp.6152–6181.


Soil Erosion Monitoring

Course students get acquainted with the principles of modern methods of monitoring of erosion processes and monitoring of sediment transport and sediment bound pollutants. Monitoring of transport of substances is linked to transport models and options for verification of their equations. The basis of the subject is getting practical skills and practices in the field and in the laboratory. The individual components of monitoring: remote sensing of eroded surfaces (laserscan, close range photogrammetry, Structure From Motion) and volumetric analysis; in-situ monitoring (field plots, catch bags); monitoring with the use of a rainfall simulator; continuous and episodic monitoring in small water flows (turbidimetry and auto sampler); monitoring using electromagnetic tracers; monitoring of sediment in the reservoirs. Students will solve a separate or team role with the realization of measurements in the laboratory or in the field, including the analysis of collected data and the presentation of results. Part of the teaching are field excursions and monitoring campaigns.

[1]  Povinná literatura:
[2]  • Clapuyt, F., Vanacker, V. and Van Oost, K. (2015) ‘Reproducibility of UAV-based earth topography reconstructions based on Structure-from-Motion algorithms’, Geomorphology, (May). doi: 10.1016/j.geomorph.2015.05.011.
[3]  • Zribi, M., Baghdadi, N. and Nolin, M. (2011) ‘Remote Sensing of Soil’, Applied and Environmental Soil Science, 2011, pp. 1–2. doi: 10.1155/2013/424178.
[4]  • Monitoring device tutorials
[6]  Doporučená literatura:
[7]  • BÁČOVÁ, M. a KRÁSA, J. Application of Historical and Recent Aerial Imagery in Monitoring Water Erosion Occurrences in Czech Highlands. Soil and Water Research. 2016, 11(4), s. 267-276. ISSN 1801-5395.


Modelování hydrologických procesů v povodí

Prakticky orientovaný kurz seznámí studenty s vybranými numerickými modely pro simulaci hydrologických a transportních povrchových i podpovrchových procesů na měřítku malého povodí. Studenti budou využívat dostupná data a modely pro prostorově i časově distribuovaný popis simulovaných dějů. Zaměření konkrétní úlohy i metoda řešení problému budou individuálně upraveny podle tématu výzkumného záměru studenta. Simulace hydologických procesů v povodí budou realizovány v prostředí některého z programů MIKE SHE, Hydrogeosphere, Hydrus nebo WMS. Příprava dat a vizualizace výstupů v prostředí ArcGIS.

[1]  Povinná literatura:
[2]  • Relevantní články v odborných časopisech indexovaných v databázi Web of Science.
[3]  • Manuály k programům
[6]  Doporučená literatura:


Watershed Modelling

Course will introduce students into GIS analyses and numerical modelling of water movement and water retention on the scale of a watershed. The aim is to quantitatively evaluate and predict different components of the hydrologic cycle. Single rainfall runoff events, long term studies and the effect of various measures and scenarios of watershed management will be discussed.

[1]  Povinná literatura:
[2]  • Relevant articles in technical journals
[3]  • Software manuals
[5]  Literature:
[6]  • Elizabeth M. Shaw, Keith J. Beven, Nick A. Chappell, Rob Lamb. Hydrology in Practice, Fourth Edition. CRC Press. 2011.


Metody měření povrchových procesů na malém měřítku

Cílem je studenty seznámit s jednotlivými složkami procesu povrchového odtoku a eroze. Podmínkami za kterých tyto procesy vznikají, jaké jsou možnosti měření a způsoby jejich modelování. Základem předmětu je měření a následná analýza dat pomocí dešťových simulací na měřítku ploch elementárních odtokových ploch v řádech decimetrů až metrů čtverečních. Studenti budou seznámeni metodami a možnostmi monitorigu pomocí dešťových simulací včetně laboratorních metod změřených na analýzy fyzikálně chemických vlastností transportovaných látek. Experimentálně získané hodnoty budou využity pro numerické modelování. Optimalizace výpočetních vztahů, kalibrace a verifikace modelů. Testován extrapolace z malého měřítka na velikost povodí. Studenti budou zapojeni do pracovních týmů aby si osvojili postupy měření a budou zpracovávat samostatnou úlohu zaměřenou na vyhodnocení a modelování. Součástí výuky jsou exkurze na experimentální lokality v terénu.

[1]  Povinná literatura:
[2]  • Relevantní články v odborných časopisech indexovaných v databázi Web of Science.
[3]  • Manuály k přístrojům a zařízením využívaným pro realizaci experimentů.
[4]  • ISERLOH, T., al.., 2013: European small portable rainfall simulators: A comparison of rainfall characteristics [online]. Catena, 2013. [cit. 24. 10. 2013 ]. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1016/j.catena.2013.05.013
[7]  Doporučená literatura:
[8]  • Strauss, P., Pitty, J., Pfeffer, M., Mentler, A. (2000): Rainfall Simulation for Outdoor Experiments.In: Jamet,P., Cornejo, J.:Current research methods to assess the environmental fate of pesticides:329-333


Methods of Measurement Small-Scale Surface Processes

Learning outcomes of the course is to apprise of the students with the individual components of surface runoff and erosion processes. The conditions of the arising these processes arise, the measurement and modeling options. The basis of the subject is the measurement and subsequent analysis of data using rainfall simulations on the elementary scale in decimetres to square meters. Students will be acquainted with the methods and possibilities of the measurig with rainfall simulations, including laboratory methods to analyze physico-chemical properties of transported substances. Experimentally obtained values will be used for numerical modeling. Optimization of computational relations, calibration and verification of models. Extrapolation from small scale to basin size will be also tested. Students will be involved in work teams to acquire measurement techniques and develop a stand-alone assessment and modeling role. Excursions to field experimental sites are part of the lessons.

[1]  Povinná literatura:
[2]  • Relevant articles in professional journals indexed in the Web of Science database.
[3]  • Instrument and device manuals used to implement experiments.
[4]  • ISERLOH, T., al., 2013: European small portable rainfall simulators: A comparison of rainfall characteristics [online]. Catena, 2013. [cit. October 24, 2013]. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.catena.2013.05.013
[6]  Doporučená literatura:
[7]  • Strauss, P., Pitty, J., Pfeffer, M., Mentler, A. (2000): Rainfall Simulation for Outdoor Experiments. In: Jamet, P., Cornejo, of pesticides: 329-333
[8]  • Maindonald J.H., Braun J. Data Analysis and Graphics Using R-An Example-Based Approach, 3rd edition, Cambridge University Press, 2010.


Modelování transportu vody a látek v nasyceném prostředí

Předmět je zaměřen na aplikaci specializovaných software pro simulaci proudění vody a transportu látek v nasyceném porézním prostředí. Přednášky jsou věnovány teorii proudění podzemní vody a rozpuštěných látek, matematickému popisu, obecnému postupu při použití metody numerického modelování, vhodnosti použití různých numerických metod a přesnosti numerického řešení. Pro práci na seminářích bude k dispozici software umožňující numerické řešení řídících rovnic třírozměrného nestacionárního proudění podzemní vody v heterogenním a neizotropním horninovém prostředí a rovnic pro řešení transportních procesů – difúze, advekce-disperze, adsorpce a radioaktivního rozpadu, využívající jednak metodu sítí a jednak metodu konečných prvků. V rámci seminářů a konzultací budou studenti řešit různé úlohy proudění vody v nasyceném horninovém prostředí (transport vody a látek v hydrogeologické struktuře, průsak zemní hrází, proudění v okolí podzemních staveb). Postup řešení zahrnuje sestavení konceptuálního modelu, stanovení okrajových a počátečních podmínek, vytvoření modelu proudění, jeho kalibrace, vlastní výpočet a vyhodnocení výstupů pomocí poskytnutého software.

[1]  Povinná literatura:
[2]  • BEAR, Jacob., VERRUIJT, Arnold. Modeling Groundwater Flow and Pollution. D. Reidel Publishing Company, ©1990, 414s. ISBN 1-55608-015-5.
[3]  • Manuály k poskytnutým software
[4]  Doporučená literatura:
[5]  • PINDER, George F., CELIA, Michael A.. Subsurface Hydrology. John Wiley & Sons, ©2006, 468s. ISBN 0-471-74243-0.


Pedologie

Půda a životní protředí. Vznik a vývoj půd, půdotvorné faktory. Půdní textura a struktura. Fyzikální a fyzikálně chemické vlastnosti půd, fyzikální, chemické a biologické procesy v půdě. Systematika a klasifikace půd. Pedologický průzkum a mapování. Půdy světa. Jílové minerály a chemie půd. Hydrostatika půdní vody a kapilarita. Metody měření vlhkosti půdy. Hydrodynamika vody v nasyceném a nenasyceném půdním prostředí.


Pokročilé metody v ochraně a organizaci povodí

Předmět je zaměřen na pochopení a procvičení popisu a kvantifikace základních hydrologických procesů v povodí (vztahy mezi srážkou – retencí – odtokem – transportem – depozicí) a to jak vody, tak pevných částic a rozpuštěného i nerozpuštěného znečištění. Student bude ve vybraném povodí sledovat uvedené vztahy a procesy, pokusí se je pomocí různých metod kvantifikovat a hledat kritické hodnoty a lokality. Následně bude hledat způsoby možné kompenzace, kvantifikovat vliv možných ochranných opatření a porovná velikost vynaložených nákladů k úsporám díky zajištěné ochraně. Diskutovány budou zejména otázky efektivity, účinnosti a reálné aplikovatelnosti různých typů opatření v reálných podmínkách. Pro zjištění aktuálního stavu bude student v terénu pracovat s moderním měřícím vybavením, umožňujícím studovat jak momentální stav půdy, tak vegetace, průtokový režim toku a další parametry krajiny. Předmět je prakticky orientován a bude shrnovat dříve nabyté znalosti z dílčích podrobných předmětů, zaměřených na studium jednotlivých procesů v detailním a teoretickém měřítku. Pokud bude studentů ve skupině více, bude akcentována týmová práce, pokud možno se zaměřením na různé procesy, ale i různé aktivity a způsoby využití území.

[1]  Povinná literatura:
[2]  • Boardman, J., Poessen, J., 2006. Soil Erosion in Europe. John Willey et Sons, Ltd. ISBN 9780470859100
[3]  • Relevantní články v odborných časopisech indexovaných v databázi Web of Science.
[5]  Doporučená literatura:
[6]  • Matlock, M., D., Morgan, R., A., 2011. Ecological engineering design – restoring and conserving ecosystem services. J.Wiley and Sons, Inc. ISBN 978-0-470-34514-6


Advanced Methods in Watershed Management

The subject is focused on understanding and training in description and quantification of basic hydrological processes within the catchment (relations between rainfall – retention – runoff – transport – deposition) concerned to water, solid particles and dissolved pollutants. Student will examine listed relations within selected catchment, will apply various mathematical models and methods and will try to determine critical hot spots within the catchment. Further he will search for various ways of compensation, will quantify the effect of applicable control measures and will compare expenses related to benefits. Questions of effectiveness – bot of functional and economic will be discussed, to reach consensus concerning of feasibility and applicability in real conditions. To determine recent situation within the catchment, student will apply modern experimental techniques, tools and setups, allowing monitoring of current status of soil, vegetation, water regime and further parameters of locality. The subject is oriented practically and will conclude knowledge from previous theoretical subjects, focused on individual processes, their measurement and description on theoretical level. If there are more students within the group, team work will be preferred with focus on various processes, activities and land-use and landscape exploitation types.

[1]  Povinná literatura:
[2]  • Boardman, J., Poessen, J., 2006. Soil Erosion in Europe. John Willey et Sons, Ltd. ISBN 9780470859100
[3]  • Relevant papers published within Journals indexed in Web of Science.
[5]  Doporučená literatura:
[6]  • Matlock, M., D., Morgan, R., A., 2011. Ecological engineering design – restoring and conserving ecosystem services. J.Wiley and Sons, Inc. ISBN 978-0-470-34514-6


Sběr a analýza vybraných environmentálních dat

V rámci předmětu se studenti seznámí s moderními technikami monitorování zejména meteorologických, hydrologických a hydropedologických procesů v kulturní krajině a získají teoretický základ týkající se zpracování velkých datových sad. Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou navrhování terénních monitorovacích schémat, optimalizace využití dostupné měřící techniky, analýzy a vizualizace primární environmentální dat tak, aby byla využitelná pro navazující numerické modelování nebo vysvětlení sledovaných procesů. Terénní přístrojové vybavení bude demonstrováno v rámci exkurze na instrumentové experimentální povodí. Zpracovávána budou historická i aktuální real-time data. Prostorová a časová variabilita bude vyhodnocována pomocí specializovaných softwarů. Statistické zpracování dat bude provedeno pomocí programu R, prostorová data budou vyhodnocována v prostředí ArcGIS.

[1]  Povinná literatura:
[2]  • Relevantní články v odborných časopisech indexovaných v databázi Web of Science.
[3]  • Manuály k přístrojům a zařízením využívaným pro získávání environmentálních dat.
[6]  Doporučená literatura:
[7]  • Hewitt, C. N. Methods of Environmental Data Analysis, Environmental Management Series, Springer, 2012


Environmental Data Collection and Analysis

The course covers modern techniques for monitoring of meteorological, hydrological and hydropedological variables and processes in the cultural landscape. Students will learn how to design the monitoring networks for the both long term and short term monitoring, how to optimize available instrumentation. Students will learn the basics of the environmental data analysis, interpretation and visualization.

[1]  Povinná literatura:
[2]  • Relevant articles in technical journals
[3]  • Software manuals
[5]  Literatura:
[6]  • Hewitt, C. N. Methods of Environmental Data Analysis, Environmental Management Series, Springer, 2012
[7]  • McBean, E. A., Rovers A.F. Statistical Procedures for Analysis of Environmental Monitoring Data and Risk Assessment, Prentice Hall PTR, 1998


Teoretické základy tvorby a ochrany krajiny

Předmět studenty seznámí s teoretickými základy tvorby a ochrany krajiny a krajinného inženýrství. Důraz bude kladen na komplexní pojetí problematiky a spíše než na partikulární úlohy jednotlivých disciplín spíše na vzájemné vazby, vztahy, podmíněnosti, příčiny a následky procesů v krajině. V rámci předmětu bude definováno pro individuálního studenta, či lépe pro skupinu studentů téma a oblast, kde dochází k interakci lidské činnosti s prostředím (krajinou). Cílem práce následně bude pochopení vzájemných vztahů a procesů v dané lokalitě, možné ovlivnění prostředí – krajiny – plánovanou aktivitou a nástin možných kompenzačních opatření nebo změn návrhu původního záměru. Smyslem práce bude týmová práce, hledání multioborových přístupů a řešení, uplatnění komplexního pohledu v kombinaci s moderními přístupy multikriteriálního hodnocení.

[1]  Povinná literatura:
[2]  • Kangas, P., C., 2004. Ecological Engineering – Principles and Practice. CRC Press, Florida, USA. ISBN 1-56670-599-1
[3]  • Relevantní články v odborných časopisech indexovaných v databázi Web of Science.
[5]  Doporučená literatura:


Theoretical Issues of Landscape Engineering

The subject will introduce to students basic principles of landscape engineering and landscape conservation. Complex understanding of the topic, interrelations and synergies will be emphasized, rather than particular tasks of individual disciplines. There will be defined specific target area for individual student, or group of students (according to their specialization), where strong interaction between human activities and landscape occurred or is expected. The goal of the work (project) then will be understanding to relations, processes, effects and conditioning within given locality, possible effects on the landscape by planned or realized activity and possibly brief proposal of compensation or prevention measures or modification of original project. Students should ideally work within the team, search for interdisciplinary solutions, analyses, to apply multicriterial approach.

[1]  Povinná literatura:
[2]  • Kangas, P., C., 2004. Ecological Engineering – Principles and Practice. CRC Press, Florida, USA. ISBN 1-56670-599-1
[3]  • Relevant papers published within Journals indexed in Web of Science.
[5]  Doporučená literatura:


Transportní procesy v povrchových a podzemních vodách

Předmět je pokračováním předmětu Hydraulika pórovitého prostředí. Základy teorie transportu rozpuštěných látek pod zemským povrchem. Mísitelné proudění, konzervativní transport. Advekčně disperzní rovnice, počáteční a okrajové podmínky, metody řešení. Určení pole rychlostí. Charakteristiky disperze, prostorová závislost, metody určení. Identifikace parametrů. Transport reaktivních látek, typy chemických reakcí. Multifázové proudění, NAPLy, způsoby řešení. Numerické simulační modely. Pohyb vody a migrantů v přírodním prostředí, preferenční proudění a transport. Aplikace simulačních modelů řady HYDRUS. Geochemické a multifázové simulační modely. Zpracování konkrétních individuálních úloh. Při výuce tohoto programu se předpokládá absolvování předmětu Hydraulika pórovitého prostředí. V případě, že tomu tak není, zařazují se v úvodních lekcích dle potřeby základy teorie proudění v pórovitém prostředí, doplněné samostudiem vybrané literatury s testováním potřebných znalostí.

[1]  Císlerová, M., T.Vogel, Transportní procesy, Vydavatelství ČVUT, 182 stran, ISBN 80-01-01866-0, 1998
[2]  Bear, J. Dynamics of Fluids in Porous Media, Elsevier, 1992
[3]  Bear, J., A. Verruijt, Modelling groundwater flow and pollution, Kluwer, 1994
[4]  Simulační modely řady HYDRUS
[5]  Manuály modelů HYDRUS
[6]  Individuálně vybrané webové stránky a odborné články z významných mezinárodních časopisů


Transport Processes in the Subsurface

The subject is the continuation of Hydraulics of Porous Media. Fundamentals of solute transport in the subsurface. complexity of the problem, miscible flow, conservative flow, advection-dispersion equation, initial and boundary conditions, methods of solution. Velocity field determination.. Dispersion characteristics, methods of determination, inverse optimisation programs, scale dependence. Parameter identification. Transport of reactive species, types of chemical reactions. Multiphase (immiscible) flow, NAPLs, mathematical description. Numerical simulation models. Flow of water and migrants in natural conditions, preferential flow and transport. Aplication of HYDRUS simulation models. Geochemical and multipdase simulation models. Case studies. For this subject the passing of the Hydraulics of Porous Media is assumed. In negative case, the basic knowledge of the theory of flow in porous media is given in initial lectures supplemented by individual reading of selected literature and followed by testing of relevant knowledge.

[1]  Bear, J. Dynamics of Fluids in Porous Media, Elsevier, 1992
[2]  Bear, J., A. Verruijt, Modelling groundwater flow and pollution, Kluwer, 1994
[3]  HYDRUS Simulation Models
[4]  Manuals of HYDRUS programs
[5]  Individualy chosen internet materials and articles recently published in international magazines


Transportní procesy v povrchových a podzemních vodách

Transport látek ve vodě - komplexní pojetí problematiky. Popis pohybu rozpuštěných látek: konvekce, hydrodynamická disperze, molekulární difúze. Analytická řešení pro zjednodušené idealizované případy. Numerická řešení transportní rovnice. Určení transportních charakteristik. Modelování pohybu chemických látek (včetně pesticidů, organických polutantů, popř. radioaktivních látek).

[1]  Císlerová, M., T.Vogel, Transportní procesy, Vydavatelství ČVUT, 182 stran, ISBN 80-01-01866-0, 1998
[2]  Bear, J. Dynamics of Fluids in Porous Media, Elsevier, 1992
[3]  Bear, J., A. Verruijt, Modelling groundwater flow and pollution, Kluwer, 1994
[4]  Domenico P.A., F.W. Schwartz: Physical and Chemical Hydrogeology, J.Wiley & Sons., New York, 1990


Transport sedimentu a fosforu v povodích

Předmět studenty seznámí s principy modelování vodní eroze a následného transportu sedimentu a na sediment vázaných nutrientů. Základními používanými nástroji budou empiricky založené distribuované transportní modely (Watem/SEDEM, SWAT, aj.). Součástí náplně budou postupy kalibrace i verifikace, možnosti zajištění relevantních vstupních dat, principy bilancování fosforu v rozsáhlých povodích, význam a retenční kapacita jednotlivých komponent krajiny (zemědělská půda, ostatní plochy, vodní toky, vodní nádrže). Budou popsány a na příkladech ukázány postupy zajištění terénních dat (měření v povodí, na tocích i zaměření sedimentu v nádržích). Studenti budou řešit samostatnou nebo týmovou úlohu s realizací měření v terénu, sestavení modelu, analýzy získaných dat a prezentace výsledků. Součástí výuky jsou exkurze na experimentální povodí a modelové lokality.

[1]  Povinná literatura:
[2]  • Krása, J., Rosendorf, P., Hejzlar, J., Borovec, J., Dostál, T., et al., 2013. Hodnocení ohroženosti vodních nádrží sedimentem a eutrofizací podmíněnou erozí zemědělské půdy, Praha, CZ: ČVUT v Praze, Fakulta stavební. ISBN: 978-80-01-05428-4
[3]  • Relevantní články v odborných časopisech indexovaných v databázi Web of Science.
[5]  Doporučená literatura:
[6]  • Jachymova, B. & Krasa, J., 2017. A new method for modeling dissolved phosphorus transport with the use of WaTEM/SEDEM. Environmental Monitoring and Assessment, 189(8), p.365. Available at: http://link.springer.com/10.1007/s10661-017-6082-4 [Accessed August 8, 2017].


Sediment and Phosphorus Transport in Watersheds

Course students get acquainted with the principles of modeling of water erosion and sediment transport and sediment bound nutrients. The basic tools used are empirically based distributed transport models (Watem/SEDEM, SWAT, etc.). The topics cover calibration and verification, options to provide relevant input data, principles of balancing phosphorus in large river basins, the importance and the retention capacity of the individual components of the landscape (agricultural land, other areas, waterways , water tanks). The processes are described and shown on the examples of how to implement field data (measurements in the catchment area, suspended solids flows and sediment in the tanks). Students will solve a separate or team role with the realization of measurement in the field, build a model, analysis of collected data and the presentation of results. Part of the teaching are excursions to the experimental basin and model site.

[1]  Povinná literatura:
[2]  • Merritt, W. S., Letcher, R. A. and Jakeman, A. J. (2003) ‘A review of erosion and sediment transport models’, Environmental Modelling & Software, 18(8–9), pp. 761–799. doi: 10.1016/S1364-8152(03)00078-1.
[3]  • De Vente, J. et al. (2013) ‘Predicting soil erosion and sediment yield at regional scales: Where do we stand?’, Earth-Science Reviews. Elsevier B.V., 127, pp. 16–29. doi: 10.1016/j.earscirev.2013.08.014.
[4]  Doporučená literatura:
[5]  • Jachymova, B. & Krasa, J., 2017. A new method for modeling dissolved phosphorus transport with the use of WaTEM/SEDEM. Environmental Monitoring and Assessment, 189(8), p.365. Available at: http://link.springer.com/10.1007/s10661-017-6082-4 [Accessed August 8, 2017].
[6]  • Krasa, J., Dostal, T., Van Rompaey, A., Vaska, J. & Vrana, K., 2005. Reservoirs’ siltation measurments and sediment transport assessment in the Czech Republic, the Vrchlice catchment study. Catena, 64(2–3), pp.348–362. Available at: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0341816205001396.
[7]  • Other recent relevant articles indexed by Web of Science.


Vodní hospodářství


Vodohospodářské stavby a malé vodní nádrže

Základní vodohospodářské stavby z oboru hydromeliorací - jejich účel, typy a způsoby navrhování. Ve cvičeních formou příkladů i komplexnějších zadání aplikace teoretických znalostí při projektování. Závlahové a odvodňovací stavby, speciální odvodnění, protierozní ochrana zemědělských pozemků, hrazení bystřin, ochrana a organizace povodí, rybníky a malé vodní nádrže.

[1]  [1] Vrána, K., Beran, J.: Rybníky a účelové nádrže. ČVUT Praha, 1998, [2] Vrána, K.: Rybníky a účelové nádrže. Příklady. ČVUT Praha, 1991, [3] Patočka, C.: Úpravy toků. SNTL Praha, 1989


Životní prostředí

Základní otázky vztahu inženýrských staveb, krajiny a životního prostředí ve vazbách na vlastní téma dizertační práce studenta.

[1]  voleny ad hoc dle tématu doktorské práce a zaměření studenta


Bakalářská práce

dle zadání

[1]  dle zadání


Bakalářská práce

[1]  Povinné a doporučené podklady ke zpracování bakalářské práce jsou součástí zadání bakalářské práce, které je vedoucím práce specifikováno podle konkrétního tématu na začátku semestru.


Bakalářská práce

V rámci tohoto předmětu budou studenti zpracovávat svou závěrečnou práci na dané individuální téma.


Bakalářská práce

V rámci tohoto předmětu budou studenti zpracovávat svou závěrečnou práci na dané individuální téma.


Bakalářská práce

V rámci tohoto předmětu budou studenti zpracovávat svou závěrečnou práci na dané individuální téma.

[1]  @@Studijní materiály zadává vedoucí bakalářské práce popř. konzultant


Diplomová práce

dle zadání

[1]  dle zadání


Ekologie a dendrologie

Předmět představuje syntézu témat týkajících se aplikované ekologie a současně dendrologie, zaměřené na praktické využití v tvorbě a ochraně krajiny i navrhování urbanizovaných celků.


Environmental Monitoring and Data Assimilation Methods

1. Introduction to environmental monitoring and data assimilation 2. Data acquisition techniques (on-site, remote sensing; real-time, on-line, off-line) 3. Monitoring of meteorological characteristics (precipitation, temperature, wind, air humidity) 4. Methods of isotope hydrology (including analysis of stable isotopes) 5. Monitoring of flow characteristics (urban infrastructure, urban streams) 6. Monitoring of water quality characteristics (incl. sediment) 7. Monitoring of ecological characteristics (biological communities, stream eco-morphology) 8. Monitoring of soil hydrological quantities (water content, water potential) 9. Assessment of soil hydraulic properties (retention curve, hydraulic conductivity) 10. Non-invasive imaging of soil (x-ray tomography, neutron imaging, magnetic resonance imaging) 11. Uncertainty analysis and propagation of monitoring (uncertainty sources, uncertainty analysis methods, propagation methods) 12. Time series analysis 13. Case studies

Povinná literatura:
[1]  Burden, F.R., Donnert, D., Godisg, T. and McKelvie, I. (2002). Environmental Monitoring Handbook. McGraw-Hill. ISBN 978-3-510-65386
[2]  Dirksen, C. (1999). Soil physics measurements. Reiskirchen: Catena-Verl. ISBN-13: 978-3923381432
[3]  Hillel, D. (1998). Environmental soil physics. San Diego, CA: Academic Press. ISBN: 9780123485250
[4]  Kendall, C. (2006). Isotope tracers in catchment hydrology. Amsterdam.: Elsevier. ISBN 978-0-444-81546-0
[5]  Ott W.R.(1995). Environmental Statistics and Data Analysis. CRC Press LLC. ISBN: 9780873718486

Environmental engineering

General information about interaction between human beings and their environment. Information about water quality and pollution, flood hazard, air and soil pollution, landscape utilization and protection, soil erosion, climate change, sustainability, waste production and disposal, energy production and consumption. Questions of ethics, philosophy and globalization are discussed together. The topics are given on basic information level, respecting various backgrounds of the students.

[1]  (1) Environmental Engineering, fifth edition, Salvato A.J. et al., John Wiley & Sons - 2003 , (2) Fundamentals of Environmental Engineering, Martin J.L. et al., Technology - 1998, (3) internet sources


Soil Physics for Engineers

Engineering description of water movement and solute transport in a soil profile. Hydraulic characteristics of porous media. Retention function approximation, retention curve and hydraulic conductivity estimation.Field vs laboratory measurements. Basics of modelling. Basics of transport processes.

[1]  1. J.Bear, A. Verruijt, Modelling groundwater flow and pollution, Kluwer, 1994


Hydraulika podzemní vody

Oblasti a formy výskytu podzemní vody. Zákonitosti pohybu vody v nasyceném porézním prostředí. Použití hydraulického přístupu při řešení úloh dvourozměrného proudění podzemní vody, řešení studní. Nestacionární proudění. Použití numerických metod k řešení stacionárního a nestacionárního proudění podzemní vody, okrajové podmínky. Řešení inverzní úlohy.

Doporučená literatura:
[1]  Valentová, J.2018: Hydraulika podzemní vody, 4. přepracované vydání, Praha: ČVUT
[2]  Bear, J. 2012: Hydraulics of Groundwater (PDF), Dover Publications, ISBN 9780486136165

Hydropedologie

Půda a životní protředí. Vznik a vývoj půd, půdotvorné faktory. Půdní textura a struktura. Fyzikální a fyzikálně chemické vlastnosti půd, fyzikální, chemické a biologické procesy v půdě. Systematika a klasifikace půd. Pedologický průzkum a mapování. Půdy světa. Jílové minerály a chemie půd. Hydrostatika půdní vody a kapilarita. Metody měření vlhkosti půdy. Hydrodynamika vody v nasyceném a nenasyceném půdním prostředí.

Doporučená literatura:
[1]  Kutílek,M. - Kuráž,V. - Císlerová,M.: 2004: Hydropedologie 10. Skriptum CVUT. 176 s. ISBN 80-01-02237-4.
[2]  Rowell,D.L.: Soil Science, Methods and Applications, Longman Group UK, 2016, ISBN 13: 978-0-582-08784-2
Studijní pomůcky:
[3]  Šanda, M., Sněhota, M. Elektronické přednášky on-line - Hydropedologie, web K143, FSv CVUT, http://storm.fsv.cvut.cz/pro-studenty/predmety/bakalarske-studijni-programy/stavebni-inzenyrstvi-bc/vodni-hospodarstvi-a-vodni-stavby-bc/hydropedologie/?lang=cz
[4]  online https://dl.sciencesocieties.org/publications/books/pdfs/sssabookseries/methodsofsoilan1/frontmatter -- Klute,A.(editor): Methods of Soil Analysis. No. 9, Part 1, Physical and Mineralogical Methods, Madison, Wisconsin: 1986, Second Edition.

Odpady a kontaminace

Systémy sběru, využití a odstranění odpadu (komunální, stavební odpad). Zabezpečení skládek, skládkový plyn, technologie skládkování a rekultivace po uzavření. Měření produkce odpadů, nakládání s bioodpadem-kompostování a anaerobní digesce. Radioaktivní odpad v ČR. Sanace znečištění - sanační metody k dekontaminaci území.

Povinná literatura:
[1]  Kizlink J., Odpady - sběr, zpracování, zužitkování, zneškodnění, legislativa CERM 2014 - ISBN 9788072048847
[2]  Vaníček I.: Sanace skládek, starých ekologických zátěží, ČVUT v Praze-Praha 2002
[3]  Váňa J., Kotoulová Z.: Příručka pro nakládání s komunálním bioodpadem, MŽP-Praha 2001, ISBN 80-7212-201-0
Doporučená literatura:
[4]  Sharma, H.D. a Krishna R.R.. Geoenvironmental engineering: site remediation, waste containment and emerging waste management technologies. Hoboken: Wiley, 2004. ISBN 0-471-21599-6.
Studijní pomůcky:
[5]  Internetové prezentace k předmětu Fakulty stavební ČVUT v Praze - http://storm.fsv.cvut.cz/

Pedologie

Půda a životní protředí. Vznik a vývoj půd, půdotvorné faktory. Půdní textura a struktura. Fyzikální a fyzikálně chemické vlastnosti půd, fyzikální, chemické a biologické procesy v půdě. Systematika a klasifikace půd. Pedologický průzkum a mapování. Půdy světa. Jílové minerály a chemie půd. Hydrostatika půdní vody a kapilarita. Metody měření vlhkosti půdy. Hydrodynamika vody v nasyceném a nenasyceném půdním prostředí.

Povinná literatura:
[1]  KUTÍLEK, M. a kol., Hydropedologie 10. Vyd. 2. přeprac. Praha: ČVUT, 2000. ISBN 80-01-02237-4.
[2]  NĚMEČEK, J. a kol., Pedologie a paleopedologie. Praha: Academia, 1990., ISBN 80-200-0153-0
Doporučená literatura:
[3]  HILLEL, D. Environmental soil physics. San Diego: Academic Press, 1998. ISBN 0-12-348525-8.
[4]   JURY, W.A. a R. HORTON. Soil physics. 6th ed. Hoboken: John Wiley, 2004. ISBN 0-471-05965-X.
Studijní pomůcky:
[5]  SNĚHOTA, M., ŠANDA M. Elektronické přednášky, návody ke cvičení a instruktážní videa - Pedologie, web K143, http://storm.fsv.cvut.cz/

Projekt z vodního hospodářství 2

Pod vedením K143 - Katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství bude projekt zaměřen na problematiku hrazení bystřin. Studenti si v rámci tohoto projektu osvojí problematiku stabilizace koryta ve velkých sklonech včetně úpravy splaveninového režimu. Pro zadanou lokalitu studenti navrhnou a naprojektují jednotlivé stabilizační objekty (přehrážky, stupně, podélná stabilizace dna) a návrhy doloží výpočtem. Výsledkem cvičení bude zjednodušený projekt, který bude mít náležitosti a členění projektové dokumentace pro stavební povolení. STOKOVÁNÍ: Získání a zpracování podkladů pro zadanou lokalitu s variantním návrhem odvádění splaškových vod a odvedení, případně vsakování dešťových vod. VODÁRENSTVÍ: Návrh zásobování vodou pro zadanou lokalitu. Získání podkladů, stanovení způsobu zásobování. Navržení přivaděčů, akumulace a hlavních zásobovacích řadů. Vykreslení situace a přehledného podélného profilu.

[1]  Nypl V. - Synáčková M.: ZS30 - Stokování. Vydavatelství ČVUT Praha, 1998, Typové podklady a technické normy., Šrytr P.: Městské inženýrství. Díl 1. a 2. Academia Praha, 1998, 2001, Tesařík I. a kol.: Vodárenství. SNTL, Praha 1987, Grűnwald A. a kol: Vodárenství. TK11 ČKAIT, Praha 1998


Projekt 2

Předmět je koncipován jako předdiplomní projekt. Studenti tedy budou spolu se svými vedoucími bakalářských prací pracovat na tématu své závěrečné práce. Cílem je lepší úroveň bakalářských prací a možnost jejich širšího záběru (variantní řešení) pro následné dopracování v bakalářské práci. Závěry vzniklé v rámci Projektu 2 budou posluchači veřejně prezentovat, aby měli před dopracováním tématu v rámci bakalářské práce k dispozici i kritické názory a podněty.


Rozhodovací procesy v ŽP

Cílem předmětu je seznámit zájemce během přednášek a cvičení s významem rozhodování v environmentální oblasti a ukázat reálné příklady použití v praxi. * Úvod do rozhodování a rozhodovacího procesu - rozhodování jednotlivce, kritéria * Skupinové rozhodování - management, motivace, komunikace * Rozhodování za rizika a nejistoty - Risk Management * Vodní stopa - význam a způsoby výpočtu * Rozhodování v reálných podmínkách krajiny - preference, pobídky, dotace * Rozhodování v rámci krajiny v podmínkách pozitivní nebo negativní motivace (preference vs restrikce) * Vícekriteriální hodnocení - využití, postup, význam variantního řešení * Posuzování vlivu na ŽP (EIA) - zákon, význam, aplikace * Ekologické hodnocení budov - certifikace BREEAM. * Ekologické hodnocení - význam, ekoznačení, certifikace ISO * IPPC - Integrovaná prevence znečištění * Teorie her, operační hry a jejich využití * Systémy pro podporu rozhodování a Expertní rozhodovací systémy

Povinná literatura:
[1]  Kratochvílová D., Smetana M., Říha. Havarijní plánování, CPRES 2010 ISBN: 978-80-251-2989-0
[2]  Hamel G. - Na čem dnes záleží, PeopleComm 2013 - ISBN: 978-80-904890-6-6
[3]  Hebák P. - Rozhodování při riziku, INFORMATORIUM, 2015 - ISBN: 978-80-7333-115-3
Studijní pomůcky:
[4]  Internetové prezentace k předmětu Fakulty stavební ČVUT v Praze - http://storm.fsv.cvut.cz/

Soil Science and Soil Physics

Upon completion of this course, the student will have a working knowledge of the principles and practices of soil science with focus on soil hydrology and soil chemistry.

[1]  1. Fitzpatrick, E.A. (1980). Soils: Their Formation, Classification and Distribution. Longman, London.
[2]  2. Jury, W.A. and Horton R. (2004). Soil Physics 6th Edition, Wiley, USA


Tvorba a ochrana krajiny

Tvorba krajiny - analýzy krajiny, popis a klasifikace geoekologických stanovišť, analýza a tvorba ekologické kostry krajiny, územních systémů ekologické stability. Revitalizace a renaturalizace krajiny.Revitalizace drobných vodních toků. Mokřady a jejich použití v krajině pro posilení ekologické stability. Ochrana přírody se zabívá základy obcné i speciální zvláštní) OP v návaznsoti na legislativní rámec OP v ČR

[1]  příslušná legislativa,
[2]  Forman R. T. T., Godron M.: Krajinná ekologie Academia, Praha 1993, 572 str.


Transport Processes in the Vadose Zone

Lectures: Description of the mechanisms that govern the movement of fluids and contaminant transport in aquifers and in the unsaturated zone. Seminars in the computer lab: Introduction in the simulation models and their application.

[1]  1. J.Bear, A. Verruijt, Modelling groundwater flow and pollution, Kluwer, 1994
[2]  2.


Vodní hospodářství krajiny 2


Automatizované závlahové systémy


Experimentální hydropedologie

Předmět poskytuje přehled o různých typech měření v hydropedologii, klimatologii, hydrologii a hydropedologii pro terénní a laboratorní podmínky. Součástí je ukázka vyspělých laboratorních automatizovaných systémů měření v hydropedologii. Navazující jsou praktická cvičení v zapojování a progamování automatické techniky v rámci laboratorních experimentů.


Proudění vody ve vadózní zóně


Závlahové systémy


GIS v krajinném inženýrství

Povinná literatura:
[1]   Dostál, T. et al. (2014) Využití dat a nástrojů GIS a simulačních modelů k navrhování TPEO Využití dat a nástrojů GIS a simulačních modelů k navrhování TPEO. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., ISBN 9788087361306
[2]   Krása, J. et al. (2013) Hodnocení ohroženosti vodních nádrží sedimentem a eutrofizací podmíněnou erozí zemědělské půdy. Praha, CZ: ČVUT v Praze, Fakulta stavební. ISBN 978-80-01-05428-4
Doporučená literatura:
[3]   Van Rompaey, a., Krasa, J. and Dostal, T. (2007) 'Modelling the impact of land cover changes in the Czech Republic on sediment delivery', Land Use Policy, 24(3), pp. 576-583. doi: 10.1016/j.landusepol.2005.10.003.
[4]   Janeček, M. and kol. (2007) Ochrana zemědělské půdy před erozí. 1. vyd, Nakl. ISV Praha. 1. vyd. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Studijní pomůcky:
[5]   http://www.strom.fsv.cvut.cz

Ochrana a organizace povodí

Předmět se v přednáškové části zabývá otázkami ochrany a organizace povodí a zejména pak protierozní ochrany. Prezentovány jsou negativní vlivy eroze na jednotlivé složky krajiny, způsoby výpočtu ztráty půdy, různé typy protierozních opatření, opatření retenčních a opatření k eliminaci negativního vlivu eroze a transportu na kvalitu vody. vše je pak zasazeno do legislativního rámce jak ČR tak EU.

[1]  Janeček M. a kol.; Ochrana zemědělské půdy před erozí, ,ČZU Praha, 2012
[2]  Novotný I. a kol.; Protierozní příručka; VÚMOP v.v.i.; 2015
[3]  Dostál T. a kol.; Navrhování TPEO; VÚMOP a ČVUT v Praze, 2015
[4]  Boardman J, Poesen J.: Soil Erosion in Europe, Willey, 2009
[5]  další vhodné materiály, metodiky, přednášky i cvičení jsou ke stažení na stránkách katedry:
[6]  http://storm.fsv.cvut.cz/pro-studenty/predmety/?lang=cz


Protierozní ochrana

Předmět se v přednáškové části zabývá otázkami ochrany a organizace povodí a zejména pak protierozní ochrany. Prezentovány jsou negativní vlivy eroze na jednotlivé složky krajiny, způsoby výpočtu ztráty půdy, různé typy protierozních opatření, opatření retenčních a opatření k eliminaci negativního vlivu eroze a transportu na kvalitu vody. vše je pak zasazeno do legislativního rámce jak ČR tak EU.

Povinná literatura:
[1]  Janeček M. a kol.; Ochrana zemědělské půdy před erozí, ,ČZU Praha, 2012
[2]  Novotný I. a kol.; Protierozní příručka; VÚMOP v.v.i.; 2015
[3]  Dostál T. a kol.; Navrhování TPEO; VÚMOP a ČVUT v Praze, 2015
Doporučená literatura:
[4]  Boardman J, Poesen J.: Soil Erosion in Europe, Willey, 2009
Nezařazeno:
[5]  alší vhodné studijní materiály, metodiky, doporučení jsou ke stažení na WWW stránkách katedry.

Proudění vody a transport látek v půdě

Popis pohybu vody a transportu rozpuštěných látek v půdním profilu pro řešení inženýrských úloh. Volba (zadání) úlohy. Hydraulické charakteristiky půdních a horninových materiálů, způsoby zpracování měřených dat. Aproximační funkce retenční čáry, optimalizace parametrů retenčních čar, předpověď hydraulické vodivosti. Způsoby určování disperzních charakteristik. Polní versus laboratorní měření. Základy modelování.

Povinná literatura:
[1]  Sahimi, M., Flow and transport in porous media and fractured rock: from classical methods to modern approaches, 2. vydání, Weinheim: Wiley-VCH, 2011.
[2]  Bear, J., Modeling phenomena of flow and transport in porous media. Theory and applications of transport in porous media, Cham: Springer International Publishing. 2018.
[3]  Císlerová, M., Vogel, T.:Transportní procesy, skripta ČVUT v Praze, 1998,
Doporučená literatura:
[4]  Bear, J., Verruijt, A.: Modelling Groundwater Flow and Pollution: Theory and Applications of Transport in Porous Media, Kluwer, Amsterdam, 1994
[5]  Hillel, D., Environmental Soil Physics, Elsevier, 1998

 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz