CVUT

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební -- K 143 - Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

Předměty aktuálního semestru -- zimní 2022/23

přejděte na archiv předmětů od roku 2008 (podle kateder) nebo na společný archiv anotací předmětů z let 2002-2007

semestr zimní 2022/23


Bakalářská práce

dle zadání

[1]  dle zadání


Bakalářská práce

[1]  Povinné a doporučené podklady ke zpracování bakalářské práce jsou součástí zadání bakalářské práce, které je vedoucím práce specifikováno podle konkrétního tématu na začátku semestru.


Bakalářská práce

V rámci tohoto předmětu budou studenti zpracovávat svou závěrečnou práci na dané individuální téma.


Bakalářská práce

V rámci tohoto předmětu budou studenti zpracovávat svou závěrečnou práci na dané individuální téma.

[1]  @@Studijní materiály zadává vedoucí bakalářské práce popř. konzultant


Diplomová práce

dle zadání

[1]  dle zadání


Environmental engineering

General information about interaction between human beings and their environment. Information about water quality and pollution, flood hazard, air and soil pollution, landscape utilization and protection, soil erosion, climate change, sustainability, waste production and disposal, energy production and consumption. Questions of ethics, philosophy and globalization are discussed together. The topics are given on basic information level, respecting various backgrounds of the students.

[1]  (1) Environmental Engineering, fifth edition, Salvato A.J. et al., John Wiley & Sons - 2003 , (2) Fundamentals of Environmental Engineering, Martin J.L. et al., Technology - 1998, (3) internet sources


Soil Physics for Engineers

Engineering description of water movement and solute transport in a soil profile. Hydraulic characteristics of porous media. Retention function approximation, retention curve and hydraulic conductivity estimation.Field vs laboratory measurements. Basics of modelling. Basics of transport processes.

[1]  1. J.Bear, A. Verruijt, Modelling groundwater flow and pollution, Kluwer, 1994


Hydraulika podzemní vody

Oblasti a formy výskytu podzemní vody. Zákonitosti pohybu vody v nasyceném porézním prostředí. Použití hydraulického přístupu při řešení úloh dvourozměrného proudění podzemní vody, řešení studní. Nestacionární proudění. Použití numerických metod k řešení stacionárního a nestacionárního proudění podzemní vody, okrajové podmínky. Řešení inverzní úlohy.

Doporučená literatura:
[1]  Valentová, J.2018: Hydraulika podzemní vody, 4. přepracované vydání, Praha: ČVUT
[2]  Bear, J. 2012: Hydraulics of Groundwater (PDF), Dover Publications, ISBN 9780486136165

Hydropedologie

Půda a životní protředí. Vznik a vývoj půd, půdotvorné faktory. Půdní textura a struktura. Fyzikální a fyzikálně chemické vlastnosti půd, fyzikální, chemické a biologické procesy v půdě. Systematika a klasifikace půd. Pedologický průzkum a mapování. Půdy světa. Jílové minerály a chemie půd. Hydrostatika půdní vody a kapilarita. Metody měření vlhkosti půdy. Hydrodynamika vody v nasyceném a nenasyceném půdním prostředí.

Doporučená literatura:
[1]  Kutílek,M. - Kuráž,V. - Císlerová,M.: 2004: Hydropedologie 10. Skriptum CVUT. 176 s. ISBN 80-01-02237-4.
[2]  Rowell,D.L.: Soil Science, Methods and Applications, Longman Group UK, 2016, ISBN 13: 978-0-582-08784-2
Studijní pomůcky:
[3]  Šanda, M., Sněhota, M. Elektronické přednášky on-line - Hydropedologie, web K143, FSv CVUT, http://storm.fsv.cvut.cz/pro-studenty/predmety/bakalarske-studijni-programy/stavebni-inzenyrstvi-bc/vodni-hospodarstvi-a-vodni-stavby-bc/hydropedologie/?lang=cz
[4]  online https://dl.sciencesocieties.org/publications/books/pdfs/sssabookseries/methodsofsoilan1/frontmatter -- Klute,A.(editor): Methods of Soil Analysis. No. 9, Part 1, Physical and Mineralogical Methods, Madison, Wisconsin: 1986, Second Edition.

Odpady a kontaminace

Systémy sběru, využití a odstranění odpadu (komunální, stavební odpad). Zabezpečení skládek, skládkový plyn, technologie skládkování a rekultivace po uzavření. Měření produkce odpadů, nakládání s bioodpadem-kompostování a anaerobní digesce. Radioaktivní odpad v ČR. Sanace znečištění - sanační metody k dekontaminaci území.

Povinná literatura:
[1]  Kizlink J., Odpady - sběr, zpracování, zužitkování, zneškodnění, legislativa CERM 2014 - ISBN 9788072048847
[2]  Vaníček I.: Sanace skládek, starých ekologických zátěží, ČVUT v Praze-Praha 2002
[3]  Váňa J., Kotoulová Z.: Příručka pro nakládání s komunálním bioodpadem, MŽP-Praha 2001, ISBN 80-7212-201-0
Doporučená literatura:
[4]  Sharma, H.D. a Krishna R.R.. Geoenvironmental engineering: site remediation, waste containment and emerging waste management technologies. Hoboken: Wiley, 2004. ISBN 0-471-21599-6.
Studijní pomůcky:
[5]  Internetové prezentace k předmětu Fakulty stavební ČVUT v Praze - http://storm.fsv.cvut.cz/

Pedologie

Půda a životní protředí. Vznik a vývoj půd, půdotvorné faktory. Půdní textura a struktura. Fyzikální a fyzikálně chemické vlastnosti půd, fyzikální, chemické a biologické procesy v půdě. Systematika a klasifikace půd. Pedologický průzkum a mapování. Půdy světa. Jílové minerály a chemie půd. Hydrostatika půdní vody a kapilarita. Metody měření vlhkosti půdy. Hydrodynamika vody v nasyceném a nenasyceném půdním prostředí.

Povinná literatura:
[1]  KUTÍLEK, M. a kol., Hydropedologie 10. Vyd. 2. přeprac. Praha: ČVUT, 2000. ISBN 80-01-02237-4.
[2]  NĚMEČEK, J. a kol., Pedologie a paleopedologie. Praha: Academia, 1990., ISBN 80-200-0153-0
Doporučená literatura:
[3]  HILLEL, D. Environmental soil physics. San Diego: Academic Press, 1998. ISBN 0-12-348525-8.
[4]   JURY, W.A. a R. HORTON. Soil physics. 6th ed. Hoboken: John Wiley, 2004. ISBN 0-471-05965-X.
Studijní pomůcky:
[5]  SNĚHOTA, M., ŠANDA M. Elektronické přednášky, návody ke cvičení a instruktážní videa - Pedologie, web K143, http://storm.fsv.cvut.cz/

Projekt - vodohospodářské stavby v obcích a krajině

Náplní předmětu je realizace zjednodušeného projektu vodohospodářských staveb v menších obcích a návazné krajině. Jedná se o stavby zdravotního inženýrství, protipovodňové a protierozní ochrany, ochrany vodních zdrojů, malé vodní nádrže, závlahy, odvodnění a komplexu opatření revitalizace a ochrany povodí.

[1]  @@Studijním podkladem jsou v tomto případě rešeršní data předmětného území, územní plány obcí, ÚSES, mapové podklady včetně historických map, data DPZ a archivní ortofotomapy, data terénního průzkumu, geodata předmětného území (výškopis, polohopis, land use a land cover, půdní mapy), hydrologická a hydrogeologická data pro návrh stavby.


Projekt 2

Předmět je koncipován jako předdiplomní projekt. Studenti tedy budou spolu se svými vedoucími bakalářských prací pracovat na tématu své závěrečné práce. Cílem je lepší úroveň bakalářských prací a možnost jejich širšího záběru (variantní řešení) pro následné dopracování v bakalářské práci. Závěry vzniklé v rámci Projektu 2 budou posluchači veřejně prezentovat, aby měli před dopracováním tématu v rámci bakalářské práce k dispozici i kritické názory a podněty.


Rozhodovací procesy v ŽP

Cílem předmětu je seznámit zájemce během přednášek a cvičení s významem rozhodování v environmentální oblasti a ukázat reálné příklady použití v praxi. * Úvod do rozhodování a rozhodovacího procesu - rozhodování jednotlivce, kritéria * Skupinové rozhodování - management, motivace, komunikace * Rozhodování za rizika a nejistoty - Risk Management * Vodní stopa - význam a způsoby výpočtu * Rozhodování v reálných podmínkách krajiny - preference, pobídky, dotace * Rozhodování v rámci krajiny v podmínkách pozitivní nebo negativní motivace (preference vs restrikce) * Vícekriteriální hodnocení - využití, postup, význam variantního řešení * Posuzování vlivu na ŽP (EIA) - zákon, význam, aplikace * Ekologické hodnocení budov - certifikace BREEAM. * Ekologické hodnocení - význam, ekoznačení, certifikace ISO * IPPC - Integrovaná prevence znečištění * Teorie her, operační hry a jejich využití * Systémy pro podporu rozhodování a Expertní rozhodovací systémy

Povinná literatura:
[1]  Kratochvílová D., Smetana M., Říha. Havarijní plánování, CPRES 2010 ISBN: 978-80-251-2989-0
[2]  Hamel G. - Na čem dnes záleží, PeopleComm 2013 - ISBN: 978-80-904890-6-6
[3]  Hebák P. - Rozhodování při riziku, INFORMATORIUM, 2015 - ISBN: 978-80-7333-115-3
Studijní pomůcky:
[4]  Internetové prezentace k předmětu Fakulty stavební ČVUT v Praze - http://storm.fsv.cvut.cz/

Rybníky a stavby na drobných vodních tocích

1. Úvod - historický přehled 2. Malé vodní nádrže - definice, druhy 3. Hráze malých vodních nádrží 4. Prostor zátopy, okolí nádrže 5. Spodní výpusti 6. Bezpečnostní přelivy 7. Další funkční objekty malých vodních nádrží 8. Poruchy, rekonstrukce 9. Odbahňování 10. Vodní bilance malých vodních nádrží 11. Voda v nádržích 12. Suché nádrže, poldry 13. Funkce malých vodních nádrží v krajině

Povinná literatura:
[1]   Vrána K., Beran J. (2013) Rybníky a účelové nádrže. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT. ISBN 978-80-01-04002-7
[2]   Vrána K. (1998) Rybníky a účelové nádrže - příklady. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT. ISBN 978-80-01-00656-6
Doporučená literatura:
[3]   Akan A. O.(2011) Open Channel Hydraulics. Elsevier. ISBN 978-0-7506-6857-6
Studijní pomůcky:
[4]   ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže (2011)
[5]   TNV 75 2415 Suché nádrže (2013)

Soil Science and Soil Physics

Upon completion of this course, the student will have a working knowledge of the principles and practices of soil science with focus on soil hydrology and soil chemistry.

[1]  1. Fitzpatrick, E.A. (1980). Soils: Their Formation, Classification and Distribution. Longman, London.
[2]  2. Jury, W.A. and Horton R. (2004). Soil Physics 6th Edition, Wiley, USA


Tvorba a ochrana krajiny

Krajina, její prvky a činitelé, vymezení základních pojmů, definice klasifikace a typizace krajiny, krajinné prvky, složky a faktory. Geomorfologické členění ČR ve vztahu ke krajině, základní klimatologické pojmy, vztah krajiny a vodního režimu, půdy, vegetace a fauny. Člověk a krajina. Biologická rovnováha v krajině. Krajina a stavební i ostatní technické činnosti, zemědělství, lesní hospodářství, vodní hosp. Vznikající problémy v řešení krajinného prostoru na přestavbu sociálně-ekonomických podmínek. Těžba surovin a průmysl se svými důsledky jako významný krajinotvorný faktor. Stavby ve venkovském prostoru. Rekreace. Základy rekultivací.

Povinná literatura:
[1]  Míchal, Igor: Ekologická stabilita. Brno: Veronica, ekologické středisko ČSOP, 1994. 276 s. ISBN: 80-85368-22-6
[2]  Maděra, Petr a Zimová, Eliška: Metodické postupy projektování lokálního ÚSES. Brno: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a typologie LDF MZLU v Brně, 2004. 277 s.
[3]  Forman, Richard T. T. a Godron, Michel: Krajinná ekologie. Praha: Academia, 1993. 583 s. ISBN: 80-200-0464-5
Doporučená literatura:
[4]  Forman, Richard T. T. Landscape Ecology, John Wiley & Sons, 1986 New York, 619 s., ISBN: 0-471-87037-4,

Transport Processes in the Vadose Zone

Lectures: Description of the mechanisms that govern the movement of fluids and contaminant transport in aquifers and in the unsaturated zone. Seminars in the computer lab: Introduction in the simulation models and their application.

[1]  1. J.Bear, A. Verruijt, Modelling groundwater flow and pollution, Kluwer, 1994
[2]  2.


Water Resources Management and Watershed Modelling

Povinná literatura:
[1]  Bauer, M., Dostal, T., Krasa, J., Jachymova, B., David, V., Devaty, J., Strouhal, L., Rosendorf, P., 2019. Risk to residents, infrastructure, and water bodies from flash floods and sediment transport. Environmental Monitoring and Assessment 191, 85. https://doi.org/10.1007/s10661-019-7216-7
[2]  Krasa, J., Dostal, T., Jachymova, B., Bauer, M., Devaty, J., 2019. Soil erosion as a source of sediment and phosphorus in rivers and reservoirs - Watershed analyses using WaTEM/SEDEM. Environmental Research 171, 470-483. https://doi.org/10.1016/J.ENVRES.2019.01.044
Doporučená literatura:
[3]  Boardman, J., Poesen, J., 2006. Soil Erosion in Europe: Major Processes, Causes and Consequences, in: Soil Erosion in Europe. John Wiley & Sons, Chichester, UK, pp. 477-487. https://doi.org/10.1002/0470859202.ch36

Automatizované závlahové systémy


Experimentální hydropedologie

Předmět poskytuje přehled o různých typech měření v hydropedologii, klimatologii, hydrologii a hydropedologii pro terénní a laboratorní podmínky. Součástí je ukázka vyspělých laboratorních automatizovaných systémů měření v hydropedologii. Navazující jsou praktická cvičení v zapojování a progamování automatické techniky v rámci laboratorních experimentů.


Projektování na drobných vodních tocích


Modely protierozní ochrany


Proudění vody ve vadózní zóně


Závlahové systémy


GIS v krajinném inženýrství

Povinná literatura:
[1]   Dostál, T. et al. (2014) Využití dat a nástrojů GIS a simulačních modelů k navrhování TPEO Využití dat a nástrojů GIS a simulačních modelů k navrhování TPEO. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., ISBN 9788087361306
[2]   Krása, J. et al. (2013) Hodnocení ohroženosti vodních nádrží sedimentem a eutrofizací podmíněnou erozí zemědělské půdy. Praha, CZ: ČVUT v Praze, Fakulta stavební. ISBN 978-80-01-05428-4
Doporučená literatura:
[3]   Van Rompaey, a., Krasa, J. and Dostal, T. (2007) 'Modelling the impact of land cover changes in the Czech Republic on sediment delivery', Land Use Policy, 24(3), pp. 576-583. doi: 10.1016/j.landusepol.2005.10.003.
[4]   Janeček, M. and kol. (2007) Ochrana zemědělské půdy před erozí. 1. vyd, Nakl. ISV Praha. 1. vyd. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Studijní pomůcky:
[5]   http://www.strom.fsv.cvut.cz

Ochrana a organizace povodí

Předmět se v přednáškové části zabývá otázkami ochrany a organizace povodí a zejména pak protierozní ochrany. Prezentovány jsou negativní vlivy eroze na jednotlivé složky krajiny, způsoby výpočtu ztráty půdy, různé typy protierozních opatření, opatření retenčních a opatření k eliminaci negativního vlivu eroze a transportu na kvalitu vody. vše je pak zasazeno do legislativního rámce jak ČR tak EU.

[1]  Janeček M. a kol.; Ochrana zemědělské půdy před erozí, ,ČZU Praha, 2012
[2]  Novotný I. a kol.; Protierozní příručka; VÚMOP v.v.i.; 2015
[3]  Dostál T. a kol.; Navrhování TPEO; VÚMOP a ČVUT v Praze, 2015
[4]  Boardman J, Poesen J.: Soil Erosion in Europe, Willey, 2009
[5]  další vhodné materiály, metodiky, přednášky i cvičení jsou ke stažení na stránkách katedry:
[6]  http://storm.fsv.cvut.cz/pro-studenty/predmety/?lang=cz


Protierozní ochrana

Předmět se v přednáškové části zabývá otázkami ochrany a organizace povodí a zejména pak protierozní ochrany. Prezentovány jsou negativní vlivy eroze na jednotlivé složky krajiny, způsoby výpočtu ztráty půdy, různé typy protierozních opatření, opatření retenčních a opatření k eliminaci negativního vlivu eroze a transportu na kvalitu vody. vše je pak zasazeno do legislativního rámce jak ČR tak EU.

Povinná literatura:
[1]  Janeček M. a kol.; Ochrana zemědělské půdy před erozí, ,ČZU Praha, 2012
[2]  Novotný I. a kol.; Protierozní příručka; VÚMOP v.v.i.; 2015
[3]  Dostál T. a kol.; Navrhování TPEO; VÚMOP a ČVUT v Praze, 2015
Doporučená literatura:
[4]  Boardman J, Poesen J.: Soil Erosion in Europe, Willey, 2009
Nezařazeno:
[5]  alší vhodné studijní materiály, metodiky, doporučení jsou ke stažení na WWW stránkách katedry.

Proudění vody a transport látek v půdě

Popis pohybu vody a transportu rozpuštěných látek v půdním profilu pro řešení inženýrských úloh. Volba (zadání) úlohy. Hydraulické charakteristiky půdních a horninových materiálů, způsoby zpracování měřených dat. Aproximační funkce retenční čáry, optimalizace parametrů retenčních čar, předpověď hydraulické vodivosti. Způsoby určování disperzních charakteristik. Polní versus laboratorní měření. Základy modelování.

Povinná literatura:
[1]  Sahimi, M., Flow and transport in porous media and fractured rock: from classical methods to modern approaches, 2. vydání, Weinheim: Wiley-VCH, 2011.
[2]  Bear, J., Modeling phenomena of flow and transport in porous media. Theory and applications of transport in porous media, Cham: Springer International Publishing. 2018.
[3]  Císlerová, M., Vogel, T.:Transportní procesy, skripta ČVUT v Praze, 1998,
Doporučená literatura:
[4]  Bear, J., Verruijt, A.: Modelling Groundwater Flow and Pollution: Theory and Applications of Transport in Porous Media, Kluwer, Amsterdam, 1994
[5]  Hillel, D., Environmental Soil Physics, Elsevier, 1998

 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz