CVUT

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební -- K 143 - Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

Předměty aktuálního semestru -- letní 2018/19

přejděte na archiv

semestr letní 2018/19


semestr zimní 2018/19


Experimentální hydropedologie

Předmět je zaměřen na vysvětlení principů moderních metod monitoringu a experimentálního výzkumu v oblasti podpovrchové hydrologie a transportních procesů v pórovitém prostředí. Studenti se seznámí s metodami měření vlhkosti a teploty půdy, toků a tlaků vody v laboratorních podmínkách a v terénu. Budou vysvětleny principy nedestruktivních snímkovacích metod (neutronová radiografie, magnetická rezonance, rentgenová tomografie) a způsoby jejich uplatnění v geo-vědách. Pozornost bude věnována také použití hydrologických stopovačů se zaměřením na izotopy vodíku a kyslíku. Kromě přednášek budou studenti řešit samostanou úlohu s realizací měření v terénu nebo v laboratoři včetně analýzy získaných dat a prezentace výsledků


Hydraulika pórovitého prostředí

Definice pórovitého prostředí, hnací síly proudění vody v pórovitém prostředí, obecné pohybové rovnice. Hydraulické charakteristiky jevů a jejich zjišťování. Prostorová a časová variabilita hydropedologických charakteristik. Matematické modelování proudění vody v nasyceném a nenasyceném prostředí. Inverzní úloha. Příklady lineárního, dvou a trojrozměrného modelu pohybu vody v půdním profilu.

[1]  Císlerová, M., T.Vogel, Transportní procesy, Vydavatelství ČVUT, 182 stran, ISBN 80-01-01866-0, 1998
[2]  Hillel Daniel, Environmental Soil Physics, Academic Press, 1998
[3]  Selker, John S., James T. McCord, C. Kent Miller, C. Kent Keller, Vadose Zone Processes, CRC Press, CRC Press, 1999


Pedologie

Půda a životní protředí. Vznik a vývoj půd, půdotvorné faktory. Půdní textura a struktura. Fyzikální a fyzikálně chemické vlastnosti půd, fyzikální, chemické a biologické procesy v půdě. Systematika a klasifikace půd. Pedologický průzkum a mapování. Půdy světa. Jílové minerály a chemie půd. Hydrostatika půdní vody a kapilarita. Metody měření vlhkosti půdy. Hydrodynamika vody v nasyceném a nenasyceném půdním prostředí.


Teoretické základy tvorby a ochrany krajiny

Krajina, její prvky, složky a činitelé - vymezení základních pojmů: definice a klasifikace krajiny, typizace krajiny, složky a faktory krajiny, geomorfologické členění krajiny, klimatické členění, vztah krajiny k vodnímu režimu, půdě, vegetaci, fauně a klimatu, transformace krajiny inženýrskou činností s akcentem na stavebně inženýrskou činnost, problémy řešení krajinného prostoru ve vztahu k sociálně ekonomickým podmínkám. Mimoekonomická činnost a její vliv na krajinu: zeleň jako krajinotvorný prvek, základy rekultivace, estetika krajiny, ochrany přírody, metody hodnocení dynamiky a kvality krajiny.

[1]  Duvigneaud Paul, Ekologická Syntéza, Academia Praha, 1988
[3]  Vrána Karel a kol., Krajinné inženýrství, TK 13 ČKAIT Praha, 1998


Transportní procesy v povrchových a podzemních vodách

Transport látek ve vodě - komplexní pojetí problematiky. Popis pohybu rozpuštěných látek: konvekce, hydrodynamická disperze, molekulární difúze. Analytická řešení pro zjednodušené idealizované případy. Numerická řešení transportní rovnice. Určení transportních charakteristik. Modelování pohybu chemických látek (včetně pesticidů, organických polutantů, popř. radioaktivních látek).

[1]  Císlerová, M., T.Vogel, Transportní procesy, Vydavatelství ČVUT, 182 stran, ISBN 80-01-01866-0, 1998
[2]  Bear, J. Dynamics of Fluids in Porous Media, Elsevier, 1992
[3]  Bear, J., A. Verruijt, Modelling groundwater flow and pollution, Kluwer, 1994
[4]  Domenico P.A., F.W. Schwartz: Physical and Chemical Hydrogeology, J.Wiley & Sons., New York, 1990


Životní prostředí

Základní otázky vztahu inženýrských staveb, krajiny a životního prostředí ve vazbách na vlastní téma dizertační práce studenta.

[1]  voleny ad hoc dle tématu doktorské práce a zaměření studenta


Advanced Master Project


Aplikovaná ekologie

Objasnění základních ekologických pojmů, postavení ekologie v systému věd,ekosystém jako základní článek transformace energie v pozemském ekosystému, přírodní zdroje, ekologické faktory, biochemické cykly hlavních látek, vztah antropogenní činnosti ekosystému. Primární a sekundární sukcese v krajinném systému. Příklady řešení ekologických krizí, revitalizace a renaturalizace ekosystémů, mezinárodní ekologická spolupráce.

[1]  Begon,M.- Harper,J.- Townsend,C: Ekologie, jedinci, populace a společenstva, Olomouc: Universita J.Palackého, 1986 - 949 s., [2] Odum,E.P.: Základy ekologie, Praha: Academia, 1977 - 733 s., [3] Simmons,I.G.: The ecology of Natural Resources, N. Y. Edward Arnold Publishers,1974


Bakalářská práce

V rámci tohoto předmětu budou studenti zpracovávat svou závěrečnou práci na dané individuální téma.


Bakalářská práce

V rámci tohoto předmětu budou studenti zpracovávat svou závěrečnou práci na dané individuální téma.

[1]  @@Studijní materiály zadává vedoucí bakalářské práce popř. konzultant


Projekt

Příprava podkladů pro diplomovou práci dle zadání.

[1]  dle zadání


Diplomová práce

dle zadání

[1]  dle zadání


Environmental engineering

General information about interaction between human beings and their environment. Information about water quality and pollution, flood hazard, air and soil pollution, landscape utilization and protection, soil erosion, climate change, sustainability, waste production and disposal, energy production and consumption. Questions of ethics, philosophy and globalization are discussed together. The topics are given on basic information level, respecting various backgrounds of the students.

[1]  Environmental Engineering, fifth edition, Salvato A.J. et al., John Wiley & Sons - 2003 , (2) Fundamentals of Environmental Engineering, Martin J.L. et al., Technology - 1998, (3) internet sources


GIS in landscape engineering

Introduction to Geoinformatics. Main components of GIS - users, software, geodata, systems, hardware. Structure of Geodata, basics of data preprocessing, searching for information. Basics of Geodatabases, work with raster and vector data. Work with raster oriented systems and vector oriented systems. GIS in designing and in landscape and water management. Introduction to morphological modelling. Digital terrain models, land use mapping, soil maps, precipitation maps. Available commercial databases and free sources. Introduction to Remote sensing. Work with Idrisi and ArcGIS systems.

[1]  materials obtained at the course
[2]  ArcGIS tutorials: http://resources.arcgis.com/en/Tutorials/
[3]  D. W. (2001): Geographic Information Systems and Science, John Wiley & Sons, ISBN: 0471892750, 472 p.


GIS a pozemkové úpravy

Dva paralelní bloky výuky - Pozemkové úpravy a základy geomatiky (GIS aplikovaný pro KPÚ). Základy pozemkových úprav - historie, průběh a fáze procesu KPÚ, principy navrhování společných zařízení, legislativa. Úvod do problematiky GIS a hlavní komponenty běžných systémů. Struktura dat a základy zpracování obrazových informací z geograficky lokalizovaných dat. Základy databází a práce s vektorovými a rastrovými formáty geografických dat. GIS v inženýrské praxi a krajinném inženýrství. Příprava digitálního modelu terénu, mapy využití území a dalších vstupů a dostupné databáze v ČR. Zpracování dat dálkového průzkumu Země.


Groundwater Hydraulics

1 - Introduction, basic terms in groundwater 2 - Darcy's law, homogenity, isotropy, transmissivity 3 - Storativity, intergranular tension, equation of continuity, initial and boundary conditions 4 - Numerical modelling 5 - Dupuit assumptions, storativity 6 - Seepage through dam, overflow in aquifers 7 - Wells 8 - System of wells 9 - Groundwater flow modelling with isotopic information 10 - Darcy's law - exercise 11 - Flow in confined aquifer - exercise 12 - Flow in unconfined aquifer - exercise 13 - Introduction to Modflow / Groundwater Vistas 6 - exercise

Doporučená literatura:
[1]  Bear, J. 1979: Hydraulics of Groundwater, New York: McGraw-Hill
[2]  Valentová, J.2001: Hydraulika podzemní vody, 2. vydání, Praha: ČVUT
[3]  Hálek, V. - Švec, J. 1983: Hydraulika podzemní vody, Praha: Academia
Studijní pomůcky:
[4]  online http://storm.fsv.cvut.cz/pro-studenty/predmety/volitelne-predmety/groundwater/?lang=en


Projekt 1

Výuka ve spolupráci s ostatními katedrami, příprava studenta na bakalářskou práci pod vedením katedry na níž bude práce realizována, nejlépe přímo u vedoucího bakalářské práce. Příprava podkladů a iniciační projekt, na který bakaléřská práce navazuje. V případě K143 jsou nabízeny okruhy všech řešených oblastí v krajině a její správě.


Soil Contamination and Remediation

This course will focuse on interdisciplinary topics on soil contamination and remediation. Topics include: Introduction to soil physics and soil chemistry, impacts of contaminants on the environment, detection methods and soil cleanup.

[1]  Šanda M., Sněhota, M., Electronic lectures on-line - Soil Contamination and Remediation, web K143, FSv CVUT
[2]  Sharma and Reddy, Geoenvironmental Engineering: Site Remediation, Waste Containment, and Emerging Waste Management Technologies, ISBN:
[3]  -471-21599-6, Wiley 2004
[4]  Chiou, Partition and Adsorption of Organic Contaminants in Environmental Systems, ISBN: 0471233250, Wiley 2002


Simulation Methods for Watershed Management

Basics of hydrology and watershed management, flood risk assessment, rainfall-runoff modelling, calculation methods of surface runoff and methods of assessment. Erosion and man's activities, reservoir sedimentation process and problems, reservoir sedimentation control, estimating site-specific erosion, the Universal Soil Loss Equation (USLE), sediment delivery ratios, watershed segmentation, sediment transport capacity, etc. GIS implementation. Hydrologic and erosion models for watershed.

[1]  Singh V.P. - Computer Models of Watershed Hydrology, Water Resources Library, 1995
[2]  Beven K.J. - Rainfall-Runoff modelling, Wiley, 2001


Transport Processes in the Vadose Zone

Lectures: Description of the mechanisms that govern the movement of fluids and contaminant transport in aquifers and in the unsaturated zone. Seminars in the computer lab: Introduction in the simulation models and their application.

[1]  J.Bear, A. Verruijt, Modelling groundwater flow and pollution, Kluwer, 1994
[2]  .


Vodní hospodářství krajiny 1

Základy budování závlahových staveb v ČR i ve světě a jejich vývoj do dnešní doby. Druhy a způsoby závlah, zdroje a vlastnosti závlahové vody. Nejčastější zemědělské i komerční závlahové systémy a technické a hydraulické dimenzování jejich sítí. Výpočet závlahového množství a určení závlahových režimů. Hlavní závlahová zařízení a progresivní podrobná závlahová zařízení. Návrhy a výpočty pro pásové zavlažovače a přenosné svinovatelné potrubí. Odvodňovací systémy. Hlavní a podrobná odvodňovací zařízení, jejich účel, druhy, princip funkce. Stanovení návrhových parametrů systematické trubkové drenáže. Provoz, údržba a správa zemědělských odvodňovacích systémů.

[1]  Holý a kol. 1976: Závlahové stavby, Praha: SNTL
[2]  Holý a kol. 1982: Odvodňovací stavby
[3]  Kulhavý, F., Kulhavý, Z. 2008: Navrhování hydromelioračních staveb, ČKAIT


Automat. hydropedologických měření

Předmět poskytuje přehled o různých typech měření v hydropedologii, klimatologii, hydrologii a hydropedologii pro terénní a laboratorní podmínky. Součástí je ukázka vyspělých laboratorních automatizovaných systémů měření v hydropedologii. Navazující jsou praktická cvičení v zapojování a progamování automatické techniky v rámci laboratorních experimentů.


Vodohospod. důsledky změn klimatu

Seminář na dané téma - přednášky a diskuse doplněné videodokumenty s aktuální problematikou. Podstata příčin klimatické změny, klimatické změny v minulosti, koloběh vody, omezení emisí skleníkových plynů, modelování klimatu, podstata klimatických modelů, zpětné vazby, ověřování modelu, výstupy klimatických modelů. Vodohospodářské důsledky změny klimatu: vodohospodářská bilance při měnícím se prostředí, systémové řešení problémů, kvalitativní hlediska, zdravotní hlediska, předpověď změn v nárocích na vodu, vliv klimatické změny na vodní zdroje.


GIS a ochrana krajiny

Základy GIS pro studenty bakalářského i magisterského studia se zaměřením na aplikace ve vodním hospodářství krajiny. Cílem projektově orientovaného předmětu je představit studentům geodata a geoinformační nástroje a využitelné v ochraně zemědělské půdy, vodních toků a nádrží před erozí, v protipovodňové ochraně, v plánování krajinných prvků (ÚSES, komplexní pozemkové úpravy, studie odtokových poměrů, apod.). Používané nástroje - podle zájmu studentů: ArcGIS, Atlas DMT, Idrisi, PhotoModeler Scanner, Agisoft PhotoScan, Open Source GIS (Q-GIS, GRASS GIS).


Hydromeliorační stavby

Volitelný předmět, shrnující učivo z předmětů, týkajících se krajinného inženýrství - příprava na bakalářskou závěrečnou zkoušku z oblasti hydromelioračních staveb. Předmět zahrnuje: Ochranu a organizaci povodí, malé vodní nádrže, závlahy a odvodnění, úpravy malých vodních toků a revitalizace.


Modelování pohybu podzemní vody


Ochrana a organizace povodí

Předmět se v přednáškové části zabývá otázkami ochrany a organizace povodí a zejména pak protierozní ochrany. Prezentovány jsou negativní vlivy eroze na jednotlivé složky krajiny, způsoby výpočtu ztráty půdy, různé typy protierozních opatření, opatření retenčních a opatření k eliminaci negativního vlivu eroze a transportu na kvalitu vody. vše je pak zasazeno do legislativního rámce jak ČR tak EU. V části se studenti naučí aplikovat GIS pro úlohy krajinného inženýrství, posoudit erozní ohroženost a navrhnout protierozní opatření pomocí metody USLE s využitím GIS a pomocí dalších modelů a stanovit návrhové průtoky způsobené přívalovými srážkami.


Rizikové látky v půdě

Teorie pedochemie, historie kontaminace půd, limity. Adsorpce, Degradace - analytické detekční metody. Prehled typů kontaminantů - vliv na živé organismy. Průzkum lokalit Vícefázové proudění kontaminatů. Pasivní a aktivní metody dekontaminace: např. čerpání a čištění vod, přírodní atenuace, bioremediace.

[1]  Sněhota, M., Šanda M. Elektronické přednášky on-line - Rizikové látky v půdě, web K143, FSv CVUT
[2]  Sharma and Reddy, Geoenvironmental Engineering: Site Remediation, Waste Containment, and Emerging Waste Management Technologies, ISBN:
[3]  -471-21599-6, Wiley 2004
[4]  Chiou, Partition and Adsorption of Organic Contaminants in Environmental Systems, ISBN: 0471233250, Wiley 2002


Modelování povrchových procesů Z

Cíle předmětu je osvojení základních dovedností s prostředky GIS, které představují nástroje pro práci s hydrologickými modely, zejména pak přípravu vstupů a základní analýzy (využití v PEO, PPO, případové studie, aj.). V rámci předmětu budou představeny modely a metody určené k simulaci povrchových procesů, na cvičeních pak budou modely a metody prakticky aplikovány.

[1]  uživatelská dokumentace použitých modelů


Transportní procesy

Transport látek ve vodě - komplexní pojetí problematiky. Popis pohybu rozpuštěných látek: konvekce, hydrodynamická disperze, molekulární difúze. Analytická řešení pro zjednodušené idealizované případy. Numerická řešení transportní rovnice. Určení transportních charakteristik. Modelování pohybu chemických látek (včetně pesticidů, organických polutantů, popř. radioaktivních látek).

[1]  Císlerová, M., T.Vogel, Transportní procesy, Vydavatelství ČVUT, 182 stran, ISBN 80-01-01866-0, 1998
[2]  Bear, J. Dynamics of Fluids in Porous Media, Elsevier, 1992
[3]  Bear, J., A. Verruijt, Modelling groundwater flow and pollution, Kluwer, 1994
[4]  Domenico P.A., F.W. Schwartz: Physical and Chemical Hydrogeology, J.Wiley & Sons., New York, 1990


Technické úpravy na drobných vodních tocích


Experimentální hydropedologie

Předmět je zaměřen na vysvětlení principů moderních metod monitoringu a experimentálního výzkumu v oblasti podpovrchové hydrologie a transportních procesů v pórovitém prostředí. Studenti se seznámí s metodami měření vlhkosti a teploty půdy, toků a tlaků vody v laboratorních podmínkách a v terénu. Budou vysvětleny principy nedestruktivních snímkovacích metod (neutronová radiografie, magnetická rezonance, rentgenová tomografie) a způsoby jejich uplatnění v geo-vědách. Pozornost bude věnována také použití hydrologických stopovačů se zaměřením na izotopy vodíku a kyslíku. Kromě přednášek budou studenti řešit samostanou úlohu s realizací měření v terénu nebo v laboratoři včetně analýzy získaných dat a prezentace výsledků


Hydraulika pórovitého prostředí

Definice pórovitého prostředí, hnací síly proudění vody v pórovitém prostředí, obecné pohybové rovnice. Hydraulické charakteristiky jevů a jejich zjišťování. Prostorová a časová variabilita hydropedologických charakteristik. Matematické modelování proudění vody v nasyceném a nenasyceném prostředí. Inverzní úloha. Příklady lineárního, dvou a trojrozměrného modelu pohybu vody v půdním profilu.

[1]  Císlerová, M., T.Vogel, Transportní procesy, Vydavatelství ČVUT, 182 stran, ISBN 80-01-01866-0, 1998
[2]  Hillel Daniel, Environmental Soil Physics, Academic Press, 1998
[3]  Selker, John S., James T. McCord, C. Kent Miller, C. Kent Keller, Vadose Zone Processes, CRC Press, CRC Press, 1999


Pedologie

Půda a životní protředí. Vznik a vývoj půd, půdotvorné faktory. Půdní textura a struktura. Fyzikální a fyzikálně chemické vlastnosti půd, fyzikální, chemické a biologické procesy v půdě. Systematika a klasifikace půd. Pedologický průzkum a mapování. Půdy světa. Jílové minerály a chemie půd. Hydrostatika půdní vody a kapilarita. Metody měření vlhkosti půdy. Hydrodynamika vody v nasyceném a nenasyceném půdním prostředí.


Teoretické základy tvorby a ochrany krajiny

Krajina, její prvky, složky a činitelé - vymezení základních pojmů: definice a klasifikace krajiny, typizace krajiny, složky a faktory krajiny, geomorfologické členění krajiny, klimatické členění, vztah krajiny k vodnímu režimu, půdě, vegetaci, fauně a klimatu, transformace krajiny inženýrskou činností s akcentem na stavebně inženýrskou činnost, problémy řešení krajinného prostoru ve vztahu k sociálně ekonomickým podmínkám. Mimoekonomická činnost a její vliv na krajinu: zeleň jako krajinotvorný prvek, základy rekultivace, estetika krajiny, ochrany přírody, metody hodnocení dynamiky a kvality krajiny.

[1]  Duvigneaud Paul, Ekologická Syntéza, Academia Praha, 1988
[3]  Vrána Karel a kol., Krajinné inženýrství, TK 13 ČKAIT Praha, 1998


Transportní procesy v povrchových a podzemních vodách

Transport látek ve vodě - komplexní pojetí problematiky. Popis pohybu rozpuštěných látek: konvekce, hydrodynamická disperze, molekulární difúze. Analytická řešení pro zjednodušené idealizované případy. Numerická řešení transportní rovnice. Určení transportních charakteristik. Modelování pohybu chemických látek (včetně pesticidů, organických polutantů, popř. radioaktivních látek).

[1]  Císlerová, M., T.Vogel, Transportní procesy, Vydavatelství ČVUT, 182 stran, ISBN 80-01-01866-0, 1998
[2]  Bear, J. Dynamics of Fluids in Porous Media, Elsevier, 1992
[3]  Bear, J., A. Verruijt, Modelling groundwater flow and pollution, Kluwer, 1994
[4]  Domenico P.A., F.W. Schwartz: Physical and Chemical Hydrogeology, J.Wiley & Sons., New York, 1990


Životní prostředí

Základní otázky vztahu inženýrských staveb, krajiny a životního prostředí ve vazbách na vlastní téma dizertační práce studenta.

[1]  voleny ad hoc dle tématu doktorské práce a zaměření studenta


Bakalářská práce

V rámci tohoto předmětu budou studenti zpracovávat svou závěrečnou práci na dané individuální téma.

[1]  Povinné a doporučené podklady ke zpracování bakalářské práce jsou součástí zadání bakalářské práce, které je vedoucím práce specifikováno podle konkrétního tématu na začátku semestru.


Bakalářská práce

V rámci tohoto předmětu budou studenti zpracovávat svou závěrečnou práci na dané individuální téma.


Bakalářská práce

V rámci tohoto předmětu budou studenti zpracovávat svou závěrečnou práci na dané individuální téma.

[1]  @@Studijní materiály zadává vedoucí bakalářské práce popř. konzultant


Diplomová práce

dle zadání

[1]  dle zadání


Ekologie a dendrologie

Předmět představuje syntézu témat týkajících se aplikované ekologie a současně dendrologie, zaměřené na praktické využití v tvorbě a ochraně krajiny i navrhování urbanizovaných celků.


Environmental engineering

General information about interaction between human beings and their environment. Information about water quality and pollution, flood hazard, air and soil pollution, landscape utilization and protection, soil erosion, climate change, sustainability, waste production and disposal, energy production and consumption. Questions of ethics, philosophy and globalization are discussed together. The topics are given on basic information level, respecting various backgrounds of the students.

[1]  Environmental Engineering, fifth edition, Salvato A.J. et al., John Wiley & Sons - 2003 , (2) Fundamentals of Environmental Engineering, Martin J.L. et al., Technology - 1998, (3) internet sources


Soil Physics for Engineers

Engineering description of water movement and solute transport in a soil profile. Hydraulic characteristics of porous media. Retention function approximation, retention curve and hydraulic conductivity estimation.Field vs laboratory measurements. Basics of modelling. Basics of transport processes.

[1]  J.Bear, A. Verruijt, Modelling groundwater flow and pollution, Kluwer, 1994


Hydraulika podzemní vody

Oblasti a formy výskytu podzemní vody. Zákonitosti pohybu vody v nasyceném porézním prostředí. Použití hydraulického přístupu při řešení úloh dvourozměrného proudění podzemní vody, řešení studní. Nestacionární proudění. Použití numerických metod k řešení stacionárního a nestacionárního proudění podzemní vody, okrajové podmínky. Řešení inverzní úlohy.

[1]  Valentová, J.2001: Hydraulika podzemní vody, 2. vydání, Praha: ČVUT
[2]  Hálek, V. - Švec, J. 1983: Hydraulika podzemní vody, Praha: Academia
[3]  Bear, J. 1979: Hydraulics of Groundwater, New York: McGraw-Hill


Hydropedologie

Půda a životní protředí. Vznik a vývoj půd, půdotvorné faktory. Půdní textura a struktura. Fyzikální a fyzikálně chemické vlastnosti půd, fyzikální, chemické a biologické procesy v půdě. Systematika a klasifikace půd. Pedologický průzkum a mapování. Půdy světa. Jílové minerály a chemie půd. Hydrostatika půdní vody a kapilarita. Metody měření vlhkosti půdy. Hydrodynamika vody v nasyceném a nenasyceném půdním prostředí.

Doporučená literatura:
[1]  Kutílek,M. - Kuráž,V. - Císlerová,M.: 2004: Hydropedologie 10. Skriptum CVUT. 176 s. ISBN 80-01-02237-4.
[2]  Rowell,D.L.: Soil Science, Methods and Applications, Longman Group UK, 2016, ISBN 13: 978-0-582-08784-2
Studijní pomůcky:
[3]  Šanda, M., Sněhota, M. Elektronické přednášky on-line - Hydropedologie, web K143, FSv CVUT, http://storm.fsv.cvut.cz/pro-studenty/predmety/bakalarske-studijni-programy/stavebni-inzenyrstvi-bc/vodni-hospodarstvi-a-vodni-stavby-bc/hydropedologie/?lang=cz
[4]  online https://dl.sciencesocieties.org/publications/books/pdfs/sssabookseries/methodsofsoilan1/frontmatter -- Klute,A.(editor): Methods of Soil Analysis. No. 9, Part 1, Physical and Mineralogical Methods, Madison, Wisconsin: 1986, Second Edition.


Odpady a kontaminace

Systémy sběru, využití a odstranění odpadu (komunální, stavební odpad). Zabezpečení skládek, skládkový plyn, technologie skládkování a rekultivace po uzavření. Měření produkce odpadů, nakládání s bioodpadem-kompostování a anaerobní digesce. Radioaktivní odpad v ČR. Sanace znečištění - sanační metody k dekontaminaci území.

Povinná literatura:
[1]  Kizlink J., Odpady - sběr, zpracování, zužitkování, zneškodnění, legislativa CERM 2014 - ISBN 9788072048847
[2]  Vaníček I.: Sanace skládek, starých ekologických zátěží, ČVUT v Praze-Praha 2002
[3]  Váňa J., Kotoulová Z.: Příručka pro nakládání s komunálním bioodpadem, MŽP-Praha 2001, ISBN 80-7212-201-0
Doporučená literatura:
[4]  Sharma, H.D. a Krishna R.R.. Geoenvironmental engineering: site remediation, waste containment and emerging waste management technologies. Hoboken: Wiley, 2004. ISBN 0-471-21599-6.
Studijní pomůcky:
[5]  Internetové prezentace k předmětu Fakulty stavební ČVUT v Praze - http://storm.fsv.cvut.cz/


Pedologie

Půda a životní protředí. Vznik a vývoj půd, půdotvorné faktory. Půdní textura a struktura. Fyzikální a fyzikálně chemické vlastnosti půd, fyzikální, chemické a biologické procesy v půdě. Systematika a klasifikace půd. Pedologický průzkum a mapování. Půdy světa. Jílové minerály a chemie půd. Hydrostatika půdní vody a kapilarita. Metody měření vlhkosti půdy. Hydrodynamika vody v nasyceném a nenasyceném půdním prostředí.

Povinná literatura:
[1]  KUTÍLEK, M. a kol., Hydropedologie 10. Vyd. 2. přeprac. Praha: ČVUT, 2000. ISBN 80-01-02237-4.
[2]  NĚMEČEK, J. a kol., Pedologie a paleopedologie. Praha: Academia, 1990., ISBN 80-200-0153-0
Doporučená literatura:
[3]  HILLEL, D. Environmental soil physics. San Diego: Academic Press, 1998. ISBN 0-12-348525-8.
[4]  JURY, W.A. a R. HORTON. Soil physics. 6th ed. Hoboken: John Wiley, 2004. ISBN 0-471-05965-X.
Studijní pomůcky:
[5]  SNĚHOTA, M., ŠANDA M. Elektronické přednášky, návody ke cvičení a instruktážní videa - Pedologie, web K143, http://storm.fsv.cvut.cz/


Projekt z vodního hospodářství 2

Pod vedením K143 - Katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství bude projekt zaměřen na problematiku hrazení bystřin. Studenti si v rámci tohoto projektu osvojí problematiku stabilizace koryta ve velkých sklonech včetně úpravy splaveninového režimu. Pro zadanou lokalitu studenti navrhnou a naprojektují jednotlivé stabilizační objekty (přehrážky, stupně, podélná stabilizace dna) a návrhy doloží výpočtem. Výsledkem cvičení bude zjednodušený projekt, který bude mít náležitosti a členění projektové dokumentace pro stavební povolení. STOKOVÁNÍ: Získání a zpracování podkladů pro zadanou lokalitu s variantním návrhem odvádění splaškových vod a odvedení, případně vsakování dešťových vod. VODÁRENSTVÍ: Návrh zásobování vodou pro zadanou lokalitu. Získání podkladů, stanovení způsobu zásobování. Navržení přivaděčů, akumulace a hlavních zásobovacích řadů. Vykreslení situace a přehledného podélného profilu.

[1]  Nypl V. - Synáčková M.: ZS30 - Stokování. Vydavatelství ČVUT Praha, 1998, Typové podklady a technické normy., Šrytr P.: Městské inženýrství. Díl 1. a 2. Academia Praha, 1998, 2001, Tesařík I. a kol.: Vodárenství. SNTL, Praha 1987, Grűnwald A. a kol: Vodárenství. TK11 ČKAIT, Praha 1998


Projekt 2

Předmět je koncipován jako předdiplomní projekt. Studenti tedy budou spolu se svými vedoucími bakalářských prací pracovat na tématu své závěrečné práce. Cílem je lepší úroveň bakalářských prací a možnost jejich širšího záběru (variantní řešení) pro následné dopracování v bakalářské práci. Závěry vzniklé v rámci Projektu 2 budou posluchači veřejně prezentovat, aby měli před dopracováním tématu v rámci bakalářské práce k dispozici i kritické názory a podněty.


Rozhodovací procesy v ŽP

Cílem předmětu je seznámit zájemce během přednášek a cvičení s významem rozhodování v environmentální oblasti a ukázat reálné příklady použití v praxi. ** Úvod do rozhodování a rozhodovacího procesu - rozhodování jednotlivce, kritéria * Skupinové rozhodování - management, motivace, komunikace * Rozhodování za rizika a nejistoty - Risk Management * Vodní stopa - význam a způsoby výpočtu * Vícekriteriální hodnocení - využití, postup, význam variantního řešení ** Posuzování vlivu na ŽP (EIA) - zákon, význam, aplikace * Ekologické hodnocení budov - certifikace BREEAM. * Ekologické hodnocení - význam, ekoznačení, certifikace ISO * IPPC - Integrovaná prevence znečištění * Teorie her, operační hry a jejich využití * Systémy pro podporu rozhodování a Expertní rozhodovací systémy

Povinná literatura:
[1]  Kratochvílová D., Smetana M., Říha. Havarijní plánování, CPRES 2010 ISBN: 978-80-251-2989-0
[2]  Hamel G. - Na čem dnes záleží, PeopleComm 2013 - ISBN: 978-80-904890-6-6
[3]  Hebák P. - Rozhodování při riziku, INFORMATORIUM, 2015 - ISBN: 978-80-7333-115-3
Studijní pomůcky:
[4]  Internetové prezentace k předmětu Fakulty stavební ČVUT v Praze - http://storm.fsv.cvut.cz/


Soil Science and Soil Physics

Upon completion of this course, the student will have a working knowledge of the principles and practices of soil science with focus on soil hydrology and soil chemistry.

[1]  Fitzpatrick, E.A. (1980). Soils: Their Formation, Classification and Distribution. Longman, London.
[2]  Jury, W.A. and Horton R. (2004). Soil Physics 6th Edition, Wiley, USA


Tvorba a ochrana krajiny

Tvorba krajiny - analýzy krajiny, popis a klasifikace geoekologických stanovišť, analýza a tvorba ekologické kostry krajiny, územních systémů ekologické stability. Revitalizace a renaturalizace krajiny.Revitalizace drobných vodních toků. Mokřady a jejich použití v krajině pro posilení ekologické stability. Ochrana přírody se zabívá základy obcné i speciální zvláštní) OP v návaznsoti na legislativní rámec OP v ČR

[1]  příslušná legislativa,
[2]  Forman R. T. T., Godron M.: Krajinná ekologie Academia, Praha 1993, 572 str.


Vodní hospodářství krajiny 2


Automatizované závlahové systémy


Experimentální hydropedologie

Předmět poskytuje přehled o různých typech měření v hydropedologii, klimatologii, hydrologii a hydropedologii pro terénní a laboratorní podmínky. Součástí je ukázka vyspělých laboratorních automatizovaných systémů měření v hydropedologii. Navazující jsou praktická cvičení v zapojování a progamování automatické techniky v rámci laboratorních experimentů.


Projektování na drobných vodních tocích


Modely protierozní ochrany


Proudění vody ve vadózní zóně


Závlahové systémy


GIS v krajinném inženýrství

Základy databází a práce s vektorovými a rastrovými formáty geografických dat. GIS v inženýrské praxi a ve vztahu k úlohám krajinného inženýrství. Principy modelování erozních a transportních procesů, srážkoodtokových procesů, krajinných změn a jejich vlivu na stabilitu krajinných systémů a kvalitu přírodních zdrojů. Základní vstupní vrstvy pro řešení uvedených úloh.

Povinná literatura:
[1]  Dostál, T. et al. (2014) Využití dat a nástrojů GIS a simulačních modelů k navrhování TPEO Využití dat a nástrojů GIS a simulačních modelů k navrhování TPEO. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., ISBN 9788087361306
[2]  Krása, J. et al. (2013) Hodnocení ohroženosti vodních nádrží sedimentem a eutrofizací podmíněnou erozí zemědělské půdy. Praha, CZ: ČVUT v Praze, Fakulta stavební. ISBN 978-80-01-05428-4
Doporučená literatura:
[3]  Van Rompaey, a., Krasa, J. and Dostal, T. (2007) 'Modelling the impact of land cover changes in the Czech Republic on sediment delivery', Land Use Policy, 24(3), pp. 576-583. doi: 10.1016/j.landusepol.2005.10.003.
[4]  Janeček, M. and kol. (2007) Ochrana zemědělské půdy před erozí. 1. vyd, Nakl. ISV Praha. 1. vyd. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Studijní pomůcky:
[5]  http://www.strom.fsv.cvut.cz


Ochrana a organizace povodí

Předmět se v přednáškové části zabývá otázkami ochrany a organizace povodí a zejména pak protierozní ochrany. Prezentovány jsou negativní vlivy eroze na jednotlivé složky krajiny, způsoby výpočtu ztráty půdy, různé typy protierozních opatření, opatření retenčních a opatření k eliminaci negativního vlivu eroze a transportu na kvalitu vody. vše je pak zasazeno do legislativního rámce jak ČR tak EU.

[1]  vhodné materiály, metodiky, přednášky i cvičení jsou ke stažení na stránkách katedry:
[2]  http://storm.fsv.cvut.cz/pro-studenty/predmety/?lang=cz


Protierozní ochrana

Předmět se v přednáškové části zabývá otázkami ochrany a organizace povodí a zejména pak protierozní ochrany. Prezentovány jsou negativní vlivy eroze na jednotlivé složky krajiny, způsoby výpočtu ztráty půdy, různé typy protierozních opatření, opatření retenčních a opatření k eliminaci negativního vlivu eroze a transportu na kvalitu vody. vše je pak zasazeno do legislativního rámce jak ČR tak EU.

Povinná literatura:
[1]  Janeček M. a kol.; Ochrana zemědělské půdy před erozí, ,ČZU Praha, 2012
[2]  Novotný I. a kol.; Protierozní příručka; VÚMOP v.v.i.; 2015
[3]  Dostál T. a kol.; Navrhování TPEO; VÚMOP a ČVUT v Praze, 2015
Doporučená literatura:
[4]  Boardman J, Poesen J.: Soil Erosion in Europe, Willey, 2009


Proudění vody a transport látek v půdě

Popis pohybu vody a transportu rozpuštěných látek v půdním profilu pro řešení inženýrských úloh. Volba (zadání) úlohy. Hydraulické charakteristiky půdních a horninových materiálů, způsoby zpracování měřených dat. Aproximační funkce retenční čáry, optimalizace parametrů retenčních čar, předpověď hydraulické vodivosti. Způsoby určování disperzních charakteristik. Polní versus laboratorní měření. Základy modelování.

[1]  Císlerová, M., Vogel, T.:Transportní procesy, skripta ČVUT v Praze, 1998, [2] Bear, J., Verruijt, A.: Modelling Groundwater Flow and Pollution: Theory and Applications of Transport in Porous Media, Kluwer, Amsterdam, 1994


 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz