CTU

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta stavební

K 143 - Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

Předměty aktuálního semestru -- letní 2017/18

přejděte na archiv


semestr letní 2017/18


Experimentální hydropedologie

Předmět je zaměřen na vysvětlení principů moderních metod monitoringu a experimentálního výzkumu v oblasti podpovrchové hydrologie a transportních procesů v pórovitém prostředí. Studenti se seznámí s metodami měření vlhkosti a teploty půdy, toků a tlaků vody v laboratorních podmínkách a v terénu. Budou vysvětleny principy nedestruktivních snímkovacích metod (neutronová radiografie, magnetická rezonance, rentgenová tomografie) a způsoby jejich uplatnění v geo-vědách. Pozornost bude věnována také použití hydrologických stopovačů se zaměřením na izotopy vodíku a kyslíku. Kromě přednášek budou studenti řešit samostanou úlohu s realizací měření v terénu nebo v laboratoři včetně analýzy získaných dat a prezentace výsledků


Hydraulika pórovitého prostředí


Pedologie


Teoretické základy tvorby a ochrany krajiny

Krajina, její prvky, složky a činitelé - vymezení základních pojmů: definice a klasifikace krajiny, typizace krajiny, složky a faktory krajiny, geomorfologické členění krajiny, klimatické členění, vztah krajiny k vodnímu režimu, půdě, vegetaci, fauně a klimatu, transformace krajiny inženýrskou činností s akcentem na stavebně inženýrskou činnost, problémy řešení krajinného prostoru ve vztahu k sociálně ekonomickým podmínkám. Mimoekonomická činnost a její vliv na krajinu: zeleň jako krajinotvorný prvek, základy rekultivace, estetika krajiny, ochrany přírody, metody hodnocení dynamiky a kvality krajiny.


Transportní procesy v povrchových a podzemních vodách


Životní prostředí


Advanced Bachelor Project


Aplikovaná ekologie

Objasnění základních ekologických pojmů, postavení ekologie v systému věd,ekosystém jako základní článek transformace energie v pozemském ekosystému, přírodní zdroje, ekologické faktory, biochemické cykly hlavních látek, vztah antropogenní činnosti ekosystému. Primární a sekundární sukcese v krajinném systému. Příklady řešení ekologických krizí, revitalizace a renaturalizace ekosystémů, mezinárodní ekologická spolupráce.

[1] Begon,M.- Harper,J.- Townsend,C: Ekologie, jedinci, populace a společenstva, Olomouc: Universita J.Palackého, 1986 - 949 s.
[2] Odum,E.P.: Základy ekologie, Praha: Academia, 1977 - 733 s.
[3] Simmons,I.G.(1974): The ecology of Natural Resources, New York: Edward Arnold Publishers,1974 - 501 s.

Bakalářská práce


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Projekt


Diplomová práce

dle zadání


Environmental engineering

General information about interaction between human beings and their environment. Information about water quality and pollution, flood hazard, air and soil pollution, landscape utilization and protection, soil erosion, climate change, sustainability, waste production and disposal, energy production and consumption. Questions of ethics, philosophy and globalization are discussed together. The topics are given on basic information level, respecting various backgrounds of the students.


Soil Physics for Engineers

Engineering description of water movement and solute transport in a soil profile. Hydraulic characteristics of porous media. Retention function approximation, retention curve and hydraulic conductivity estimation.Field vs laboratory measurements. Basics of modelling. Basics of transport processes.


GIS in landscape engineering

Introduction to Geoinformatics. Main components of GIS - users, software, geodata, systems, hardware. Structure of Geodata, basics of data preprocessing, searching for information. Basics of Geodatabases, work with raster and vector data. Work with raster oriented systems and vector oriented systems. GIS in designing and in landscape and water management. Introduction to morphological modelling. Digital terrain models, land use mapping, soil maps, precipitation maps. Available commercial databases and free sources. Introduction to Remote sensing. Work with Idrisi and ArcGIS systems.

[1] D. W. (2001): Geographic Information Systems and Science, John Wiley & Sons, ISBN: 0471892750, 472 p.

GIS a pozemkové úpravy

Dva paralelní bloky výuky - Pozemkové úpravy a základy geomatiky (GIS aplikovaný pro KPÚ). Základy pozemkových úprav - historie, průběh a fáze procesu KPÚ, principy navrhování společných zařízení, legislativa. Úvod do problematiky GIS a hlavní komponenty běžných systémů. Struktura dat a základy zpracování obrazových informací z geograficky lokalizovaných dat. Základy databází a práce s vektorovými a rastrovými formáty geografických dat. GIS v inženýrské praxi a krajinném inženýrství. Příprava digitálního modelu terénu, mapy využití území a dalších vstupů a dostupné databáze v ČR. Zpracování dat dálkového průzkumu Země.


Groundwater Hydraulics

Classification of aquifers. Fundamental principles of water flow in saturated porous media. Darcy?s equation. Dupuit assumptions. Unconfined flow in aquifer, well hydraulics. Unsteady flow in aquifers. Numerical modelling of steady and unsteady groundwater flow


Projekt 1

Výuka ve spolupráci s ostatními katedrami, příprava studenta na bakalářskou práci pod vedením katedry na níž bude práce realizována, nejlépe přímo u vedoucího bakalářské práce. Příprava podkladů a iniciační projekt, na který bakaléřská práce navazuje. V případě K143 jsou nabízeny okruhy všech řešených oblastí v krajině a její správě.


Soil Contamination and Remediation

This course will focuse on interdisciplinary topics on soil contamination and remediation. Topics include: Introduction to soil physics and soil chemistry, impacts of contaminants on the environment, detection methods and soil cleanup.

[1] Sharma and Reddy, Geoenvironmental Engineering: Site Remediation, Waste Containment, and Emerging Waste Management Technologies, ISBN: 0-471-21599-6, Wiley 2004
[2] Chiou, Partition and Adsorption of Organic Contaminants in Environmental Systems, ISBN: 0471233250, Wiley 2002

Simulation Methods for Watershed Management

Basics of hydrology and watershed management, flood risk assessment, rainfall-runoff modelling, calculation methods of surface runoff and methods of assessment. Erosion and man's activities, reservoir sedimentation process and problems, reservoir sedimentation control, estimating site-specific erosion, the Universal Soil Loss Equation (USLE), sediment delivery ratios, watershed segmentation, sediment transport capacity, etc. GIS implementation. Hydrologic and erosion models for watershed.

[1] C.T. Haan - Design Hydrology and Sedimentology for Small Watersheds, Academic Press, inc., 1994
[2] K. N. Brooks - Hydrology and the Management of Watersheds, Iowa State University Press, 2003

Transport Processes in the Vadose Zone

Lectures: Description of the mechanisms that govern the movement of fluids and contaminant transport in aquifers and in the unsaturated zone. Seminars in the computer lab: Introduction in the simulation models and their application.


Vodní hospodářství krajiny 1

Základy budování závlahových staveb v ČR i ve světě a jejich vývoj do dnešní doby. Druhy a způsoby závlah, zdroje a vlastnosti závlahové vody. Nejčastější zemědělské i komerční závlahové systémy a technické a hydraulické dimenzování jejich sítí. Výpočet závlahového množství a určení závlahových režimů. Hlavní závlahová zařízení a progresivní podrobná závlahová zařízení. Návrhy a výpočty pro pásové zavlažovače a přenosné svinovatelné potrubí. Odvodňovací systémy. Hlavní a podrobná odvodňovací zařízení, jejich účel, druhy, princip funkce. Stanovení návrhových parametrů systematické trubkové drenáže. Provoz, údržba a správa zemědělských odvodňovacích systémů.


Automat. hydropedologických měření


Exper. metody v hydrologii a pedologii


GIS a ochrana krajiny


Hydromeliorační stavby


Modelování pohybu podzemní vody


Ochrana a organizace povodí


Rizikové látky v půdě

Teorie pedochemie, historie kontaminace půd, limity. Adsorpce, Degradace - analytické detekční metody. Prehled typů kontaminantů - vliv na živé organismy. Průzkum lokalit Vícefázové proudění kontaminatů. Pasivní a aktivní metody dekontaminace: např. čerpání a čištění vod, přírodní atenuace, bioremediace.


Modelování povrchových procesů Z


Transportní procesy


Technické úpravy na drobných vodních tocích


Základy životního prostředí


 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz