CTU

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta stavební

K 143 - Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

Předměty aktuálního semestru -- zimní 2017/18

přejděte na archiv


semestr zimní 2017/18


semestr letní 2016/17


Hydraulika pórovitého prostředí


Pedologie


Teoretické základy tvorby a ochrany krajiny

Krajina, její prvky, složky a činitelé - vymezení základních pojmů: definice a klasifikace krajiny, typizace krajiny, složky a faktory krajiny, geomorfologické členění krajiny, klimatické členění, vztah krajiny k vodnímu režimu, půdě, vegetaci, fauně a klimatu, transformace krajiny inženýrskou činností s akcentem na stavebně inženýrskou činnost, problémy řešení krajinného prostoru ve vztahu k sociálně ekonomickým podmínkám. Mimoekonomická činnost a její vliv na krajinu: zeleň jako krajinotvorný prvek, základy rekultivace, estetika krajiny, ochrany přírody, metody hodnocení dynamiky a kvality krajiny.


Transportní procesy v povrchových a podzemních vodách


Životní prostředí


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Projekt


Diplomová práce

dle zadání


Ekologie a dendrologie

Předmět představuje syntézu témat týkajících se aplikované ekologie a současně dendrologie, zaměřené na praktické využití v tvorbě a ochraně krajiny i navrhování urbanizovaných celků.


Environmental engineering

General information about interaction between human beings and their environment. Information about water quality and pollution, flood hazard, air and soil pollution, landscape utilization and protection, soil erosion, climate change, sustainability, waste production and disposal, energy production and consumption. Questions of ethics, philosophy and globalization are discussed together. The topics are given on basic information level, respecting various backgrounds of the students.


Soil Physics for Engineers

Engineering description of water movement and solute transport in a soil profile. Hydraulic characteristics of porous media. Retention function approximation, retention curve and hydraulic conductivity estimation.Field vs laboratory measurements. Basics of modelling. Basics of transport processes.


Hydraulika podzemní vody

Oblasti a formy výskytu podzemní vody. Zákonitosti pohybu vody v nasyceném porézním prostředí. Použití hydraulického přístupu při řešení úloh dvourozměrného proudění podzemní vody, řešení studní. Nestacionární proudění. Použití numerických metod k řešení stacionárního a nestacionárního proudění podzemní vody, okrajové podmínky. Řešení inverzní úlohy.

[1] Valentová, J.: Hydraulika podzemní vody, Praha: ČVUT, 2007
[2] Hálek, V. - Švec, J.: Hydraulika podzemní vody, Praha: Academia, 1983
[3] Bear, J.: Hydraulics of Groundwater, New York: McGraw-Hill, 1979

Hydropedologie

Půda a životní protředí. Vznik a vývoj půd, půdotvorné faktory. Půdní textura a struktura. Fyzikální a fyzikálně chemické vlastnosti půd, fyzikální, chemické a biologické procesy v půdě. Systematika a klasifikace půd. Pedologický průzkum a mapování. Půdy světa. Jílové minerály a chemie půd. Hydrostatika půdní vody a kapilarita. Metody měření vlhkosti půdy. Hydrodynamika vody v nasyceném a nenasyceném půdním prostředí.


Odpady a kontaminace

témy sběru, využití a odstranění odpadu (komunální, stavební odpad). Zabezpečení skládek, skládkový plyn, technologie skládkování a rekultivace po uzavření. Měření produkce odpadů, nakládání s bioodpadem-kompostování a anaerobní digesce. Radioaktivní odpad v ČR. Sanace znečištění - sanační metody k dekontaminaci území.


Pedologie

Půda a životní protředí. Vznik a vývoj půd, půdotvorné faktory. Půdní textura a struktura. Fyzikální a fyzikálně chemické vlastnosti půd, fyzikální, chemické a biologické procesy v půdě. Systematika a klasifikace půd. Pedologický průzkum a mapování. Půdy světa. Jílové minerály a chemie půd. Hydrostatika půdní vody a kapilarita. Metody měření vlhkosti půdy. Hydrodynamika vody v nasyceném a nenasyceném půdním prostředí.


Projekt z vodního hospodářství 2

STOKOVÁNÍ: Získání a zpracování podkladů pro zadanou lokalitu s variantním návrhem odvádění splaškových vod a odvedení, případně vsakování dešťových vod. VODÁRENSTVÍ: Návrh zásobování vodou pro zadanou lokalitu. Získání podkladů, stanovení způsobu zásobování. Navržení přivaděčů, akumulace a hlavních zásobovacích řadů. Vykreslení situace a přehledného podélného profilu.


Projekt 2

Předmět je koncipován jako předdiplomní projekt. Studenti tedy budou spolu se svými vedoucími bakalářských prací pracovat na tématu své závěrečné práce. Cílem je lepší úroveň bakalářských prací a možnost jejich širšího záběru (variantní řešení) pro následné dopracování v bakalářské práci. Závěry vzniklé v rámci Projektu 2 budou posluchači veřejně prezentovat, aby měli před dopracováním tématu v rámci bakalářské práce k dispozici i kritické názory a podněty.


Rozhodovací procesy v ŽP


Soil Science and Soil Physics

Upon completion of this course, the student will have a working knowledge of the principles and practices of soil science with focus on soil hydrology and soil chemistry.


Tvorba a ochrana krajiny T


Tvorba a ochrana krajiny

Tvorba krajiny - analýzy krajiny, popis a klasifikace geoekologických stanovišť, analýza a tvorba ekologické kostry krajiny, územních systémů ekologické stability. Revitalizace a renaturalizace krajiny.Revitalizace drobných vodních toků. Mokřady a jejich použití v krajině pro posilení ekologické stability. Ochrana přírody se zabívá základy obcné i speciální zvláštní) OP v návaznsoti na legislativní rámec OP v ČR


Vodní hospodářství krajiny 2


Automatizované závlahové systémy


Experimentální hydropedologie


Projektování na drobných vodních tocích


Modely protierozní ochrany


Proudění vody ve vadózní zóně


Závlahové systémy


GIS v krajinném inženýrství

Základy databází a práce s vektorovými a rastrovými formáty geografických dat. GIS v inženýrské praxi a ve vztahu k úlohám krajinného inženýrství. Principy modelování erozních a transportních procesů, srážkoodtokových procesů, krajinných změn a jejich vlivu na stabilitu krajinných systémů a kvalitu přírodních zdrojů. Základní vstupní vrstvy pro řešení uvedených úloh.


Ochrana a organizace povodí


Protierozní ochrana

Předmět se v přednáškové části zabývá otázkami ochrany a organizace povodí a zejména pak protierozní ochrany. Prezentovány jsou negativní vlivy eroze na jednotlivé složky krajiny, způsoby výpočtu ztráty půdy, různé typy protierozních opatření, opatření retenčních a opatření k eliminaci negativního vlivu eroze a transportu na kvalitu vody. vše je pak zasazeno do legislativního rámce jak ČR tak EU.


Proudění vody a transport látek v půdě


Hydraulika pórovitého prostředí


Pedologie


Teoretické základy tvorby a ochrany krajiny

Krajina, její prvky, složky a činitelé - vymezení základních pojmů: definice a klasifikace krajiny, typizace krajiny, složky a faktory krajiny, geomorfologické členění krajiny, klimatické členění, vztah krajiny k vodnímu režimu, půdě, vegetaci, fauně a klimatu, transformace krajiny inženýrskou činností s akcentem na stavebně inženýrskou činnost, problémy řešení krajinného prostoru ve vztahu k sociálně ekonomickým podmínkám. Mimoekonomická činnost a její vliv na krajinu: zeleň jako krajinotvorný prvek, základy rekultivace, estetika krajiny, ochrany přírody, metody hodnocení dynamiky a kvality krajiny.


Transportní procesy v povrchových a podzemních vodách


Životní prostředí


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Projekt


Diplomová práce

dle zadání


Ekologie a dendrologie


Environmental engineering

General information about interaction between human beings and their environment. Information about water quality and pollution, flood hazard, air and soil pollution, landscape utilization and protection, soil erosion, climate change, sustainability, waste production and disposal, energy production and consumption. Questions of ethics, philosophy and globalization are discussed together. The topics are given on basic information level, respecting various backgrounds of the students.


Soil Physics for Engineers

Engineering description of water movement and solute transport in a soil profile. Hydraulic characteristics of porous media. Retention function aproximation, retention curve and hydraulic conductivity estimation.Field vs laboratory measurements. Basics of modelling.


Hydraulika podzemní vody

Oblasti a formy výskytu podzemní vody. Zákonitosti pohybu vody v nasyceném porézním prostředí. Použití hydraulického přístupu při řešení úloh dvourozměrného proudění podzemní vody, řešení studní. Nestacionární proudění. Použití numerických metod k řešení stacionárního a nestacionárního proudění podzemní vody,okrajové podmínky. Řešení inverzní úlohy.

[1] Valentová, J.: Hydraulika podzemní vody, Praha: ČVUT, 2007
[2] Hálek, V. - Švec, J.: Hydraulika podzemní vody, Praha: Academia, 1983
[3] Bear, J.: Hydraulics of Groundwater, New York: McGraw-Hill, 1979

Hydropedologie


Odpady a kontaminace


Pedologie


Projekt z vodního hospodářství 2


Projekt 2


Rozhodovací procesy v ŽP


Soil Science and Soil Physics


Tvorba a ochrana krajiny T


Tvorba a ochrana krajiny


Vodní hospodářství krajiny 2


Automatizované závlahové systémy


Experimentální hydropedologie


Projektování na drobných vodních tocích


Modely protierozní ochrany


Proudění vody ve vadózní zóně


Závlahové systémy


GIS v krajinném inženýrství


Ochrana a organizace povodí


Protierozní ochrana


Proudění vody a transport látek v půdě


 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz