CTU

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta stavební

K 142 - Katedra hydrotechniky

Předměty aktuálního semestru -- letní 2017/18

přejděte na archiv


semestr letní 2017/18


Experimentální metody hydraulického výzkumu

Metody experimentálního hydraulického výzkumu. Rozměrová analýza a měřítka modelů, modely říčních koryt s pevným a pohyblivým dnem, modely hydrotechnických objektů, konstrukce a stavba hydraulických modelů


Provozní rizika vodohospodářských systémů

Předmět se zabývá nebezpečími a riziky s souvislosti s provozem vodohospodářských systémů, a to ve vazbě na manipulační řády vodohospodářských soustav. Dále je obsahem předmětu analýza dopadů poruchových stavů vodohospodářských systémů na zajištění příslušných služeb a možnosti aplikace rizikové analýzy a řízení rizika v této oblasti.


Teorie nádrží a vodohospodářských soustav

Systémový přístup, systémové myšlení, definování systému na vodohospodářské soustavy. Systémová analýza a syntéza, metody operačního výzkumu. Systémové discipliny pro řešení vodohospodářských soustav. Simulační modelování, dynamické programování, optimalizace, vícekriteriální optimalizace. Moderní teorie řízení, základy umělé inteligence.


Teorie konstrukcí vodních staveb I

Zatížení vodohospodářských konstrukcí. Součinitele zatížení, podmínek působení, spolehlivosti materiálu. Zatížení vodním tlakem hydrostatickým, hydrodynamickým a jeho stanovení. Konstrukční oceli používané ve vodním stavitelství. Ocelové potrubí. Nosné systémy hradicích konstrukcí. Návrh hradicího plechu, hlavních vedlejších výztuh. Koroze a protikorozní ochrana vodohospodářských konstrukcí.


Teorie konstrukcí vodních staveb II

Zatížení vodohospodářských konstrukcí. Navrhování konstrukčních prvků namáhaných tahem, tlakem, ohybem, stabilita průřezů namáhaných ohybem, kroucením. Kombinace namáhání v průřezu. Základní typy používaných uzávěrů a jejich konstrukčního řešení. Chvění ocelových konstrukcí a únavová pevnost. Principy navrhování a konstrukční řešení pohybovacích mechanizmů, armatur, ložisek, kloubů. Navrhování nádrží a speciálních konstrukcí - potrubní přivaděče velkých rozměrů a spádů, lodní zdvihadla, vázací zařízení.


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Projekt


Diplomová práce

Náplní předmětu je individuální studijní plán a konzultace souvisejicí s prací na diplomové práci


Hydraulic Structures

The course focuses on general understanding and conceptual design of hydraulic structures. Within the first part of the course, students will learn fundamentals of design and management of reservoirs, weirs on rivers and navigation structures, including locks and lifts. Second part of the course provides in depth view to dam engineering and hydropower. The course is suitable for both master and bachelor degree students and assumes basic knowledge of hydraulics and hydrology. The course is natural extension of the course Water and Environmental Engineering in terms of design and operation of hydraulic structures. Garant: doc. Ing. Ladislav Satrapa, CSc.


Nádrže a vodohospodářské soustavy


Přehrady a provoz vodních děl


Provoz vodních děl


Projekt 1

Výuka ve spolupráci s ostatními katedrami, příprava studenta na bakalářskou práci pod vedením katedry na níž bude práce realizována, nejlépe přímo u vedoucího bakalářské práce. Příprava podkladů a iniciační projekt, na který bakaléřská práce navazuje. V případě K143 jsou nabízeny okruhy všech řešených oblastí v krajině a její správě.


Vodohospodářské inž. a životní prostředí

Studenti jsou během výukového semestru seznámeni s problematikou oborů vodních staveb, hospodaření s vodou a inženýrstvím životního prostředí. Zejména je kladen důraz na praktické stránky vodních staveb a životního prostředí v těsném vztahu s ostatními obory stavebního inženýrství. Předmět je vyučován formou přednášek a cvičení. Přednášky jsou tématicky rozděleny do 20 bloků podle jednotlivých odvětví oborů. (13x vodohospodářské inženýrství a 7x inženýrství životního prostředí). V rámci cvičení studenti zpracovávají základní úlohy z oblasti hydrologie, zásobování vodou a vodních staveb, zejména z přehrad, využití vodní energie a povodňové problematiky. Na výuce předmětu se podílejí všechny 4 "vodařské" katedry K14x.


Využití vodní energie

Zdroje energie a energetické hospodářství. Rozvoj energetiky. Hydroenergetický potenciál vodního toku. Základní schémata hydroenergetických děl. Typy vodních elektráren. Vodohospodářské a hydroenergetické řešení vodní průběžné a špičkové vodní elektrárny. Vtokové objekty. Derivační kanály. Hydrotechnické štoly a tlaková potrubí. Vyrovnávací komory. Hydraulický ráz v tlakovém potrubí. Soudobé typy vodních turbín a jejich teorie. Elektrotechnická část včetně regulace. Stavební část, strojovny.


Hospodaření s vodními zdroji


Interakce vodních děl s ŽP


Kovové konstrukce a technologie VS


Matematické modelování v hydrotechnice


Provoz vodních děl


Vodní elektrárny

Cvičení prohlubují znalosti z oblasti využití vodní energie, kterou studenti získali v základním kurzu. Pozornost je zaměřena na oblast malých vodních elektráren včetně vybraných otázek s praktickým zaměřením na výpočty hydraulických ztrát a hydraulických přechodových jevů.

[1] GABRIEL, P., ČIHÁK, F., KALANDRA, P. Malé vodní elektrárny. 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1998. 321 s.
[2] ŠTOLL, Č., KRATOCHVÍL, S., HOLATA, M. Využití vodní energie. Praha: SNTL, 1977. 612 s.
[3] HOLATA, M. Hydraulika vodních motorů. 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1967. 251 s.

Ocelové konstrukce vodních staveb


 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz