CTU

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta stavební

K 142 - Katedra hydrotechniky

Předměty aktuálního semestru -- zimní 2017/18

přejděte na archiv


semestr zimní 2017/18


semestr letní 2016/17


Experimentální metody hydraulického výzkumu

Metody experimentálního hydraulického výzkumu. Rozměrová analýza a měřítka modelů, modely říčních koryt s pevným a pohyblivým dnem, modely hydrotechnických objektů, konstrukce a stavba hydraulických modelů


Provozní rizika vodohospodářských systémů

Předmět se zabývá nebezpečími a riziky s souvislosti s provozem vodohospodářských systémů, a to ve vazbě na manipulační řády vodohospodářských soustav. Dále je obsahem předmětu analýza dopadů poruchových stavů vodohospodářských systémů na zajištění příslušných služeb a možnosti aplikace rizikové analýzy a řízení rizika v této oblasti.


Teorie nádrží a vodohospodářských soustav

Systémový přístup, systémové myšlení, definování systému na vodohospodářské soustavy. Systémová analýza a syntéza, metody operačního výzkumu. Systémové discipliny pro řešení vodohospodářských soustav. Simulační modelování, dynamické programování, optimalizace, vícekriteriální optimalizace. Moderní teorie řízení, základy umělé inteligence.


Teorie konstrukcí vodních staveb I

Zatížení vodohospodářských konstrukcí. Součinitele zatížení, podmínek působení, spolehlivosti materiálu. Zatížení vodním tlakem hydrostatickým, hydrodynamickým a jeho stanovení. Konstrukční oceli používané ve vodním stavitelství. Ocelové potrubí. Nosné systémy hradicích konstrukcí. Návrh hradicího plechu, hlavních vedlejších výztuh. Koroze a protikorozní ochrana vodohospodářských konstrukcí.


Teorie konstrukcí vodních staveb II

Zatížení vodohospodářských konstrukcí. Navrhování konstrukčních prvků namáhaných tahem, tlakem, ohybem, stabilita průřezů namáhaných ohybem, kroucením. Kombinace namáhání v průřezu. Základní typy používaných uzávěrů a jejich konstrukčního řešení. Chvění ocelových konstrukcí a únavová pevnost. Principy navrhování a konstrukční řešení pohybovacích mechanizmů, armatur, ložisek, kloubů. Navrhování nádrží a speciálních konstrukcí - potrubní přivaděče velkých rozměrů a spádů, lodní zdvihadla, vázací zařízení.


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Projekt


Diplomová práce

Náplní předmětu je individuální studijní plán a konzultace souvisejicí s prací na diplomové práci


Jezy a vodní cesty

Jezy - základní pojmy, rozdělení jezů, koncepční řešení. Podklady pro navrhování jezů, zásady hydraulického a statického řešení jezů. Zakládání jezů, řešení průsaku pod jezem, stabilita jezu. Pevné jezy: uspořádání, hydraulické aspekty, vztah k vodnímu toku, konstrukční řešení. Pohyblivé jezy: rozdělení podle typu uzávěru, hlavní části. Konstrukce uzávěrů. Ovládání pohyblivých jezů, automatická regulace. Vodní cesty - způsoby splavňování vodních toků, objekty na vodních cestách, zařízení na překonávání spádu na vodních cestách. Průplavy a objekty na průplavech - lodní zdvihadla, akvadukty, mosty, zabezpečovací objekty. Přístavy a jejich vybavení.


Projekt 2


Ročníkový projekt 3


Vodohospodářské soustavy


Vodohospodářské inž. a životní prostředí

Studenti jsou během výukového semestru seznámeni s problematikou oborů vodních staveb, hospodaření s vodou a inženýrstvím životního prostředí. Zejména je kladen důraz na praktické stránky vodních staveb a životního prostředí v těsném vztahu s ostatními obory stavebního inženýrství. Předmět je vyučován formou přednášek a cvičení. Přednášky jsou tématicky rozděleny do 20 bloků podle jednotlivých odvětví oborů. (13x vodohospodářské inženýrství a 7x inženýrství životního prostředí). V rámci cvičení studenti zpracovávají základní úlohy z oblasti hydrologie, zásobování vodou a vodních staveb, zejména z přehrad, využití vodní energie a povodňové problematiky. Na výuce předmětu se podílejí všechny 4 "vodařské" katedry K14x.


Výstavba vodních cest R


Water and Environmental Engineering


AutoCAD 2

Předmětem studia je využití grafických editorů pro zobrazování stavebních konstrukcí v prostoru, a to s důrazem na konstrukce vodních staveb. Prostředkem výuky je samostatná práce studentů u počítače s využitím grafického editoru AutoCAD .

[1] FINKELSTEIN, E. Mistrovství v AutoCADu pro verze 2004 až 2006 ; CP books, a.s.; Brno; 2005
[2] OMURA, G. AutoCAD 2002; Grada; Praha; 2003

CAD systémy a AutoCAD


GIS ve vodním hospodářství

Předmět je zaměřen na základní přípravu pro práci s prostředky GIS, zejména ArcGIS od ESRI a možnosti jeho využití ve vodohospodářské praxi. Studenti se seznámí s datovými formáty (vektor, rastr, databáze,..) a s jejich použitím při analýze VH problémů a prezentaci výsledků ve formě map. Obsahem je i seznámení s možnostmi volně dostupných datových zdrojů a využití dalších nadstaveb ArcGISu, například pro přípravu dat hydrodynamického matematického modelování proudění vody v otevřených korytech (HecGeoRAS).


Informační technologie ve VH


Konstrukční a geotech. problémy VS


Matematické modelování v hydrotechnice


Náhodné procesy ve VH


Provoz a bezpečnost vodních děl

Předmětem výuky je problematika provozu vodních děl - jezů, přehrad, vodních cest a vodních elektráren. Studenti budou na příkladech provozovaných vodních staveb seznámeni s legislativními a technickými požadavky souvisejícími s udržováním vodních děl v dlouhodobém provozu.


Vodní cesty

Výstavba vnitrozemských vodních cest a jejich parametry, splavňování vodních toků, objekty a zařízení tvořící nedílnou součást vodních cest, jejich vybavení a vystrojení. Integrace evropské sítě vodních cest. Zařízení používaná na překonávání spádu na vodních cestách. Principy konstrukčního, statického a hydraulického řešení plaveních komor a jejich součástí. Průplavy a objekty na průplavech - lodní zdvihadla, akvadukty, tunely, mosty, provozní a zabezpečovací objekty. Přístavy na vodních cestách a jejich vybavení. Plavání lodí, vnitrozemské říční lodě, technologie plavby a odpory proti pohybu lodí vznikající při plavbě. Ekologické aspekty vodní dopravy.


Zakládání a stavební konstrukce ve VH


Geotechnické problémy vodních staveb


Experimentální metody hydraulického výzkumu

Metody experimentálního hydraulického výzkumu. Rozměrová analýza a měřítka modelů, modely říčních koryt s pevným a pohyblivým dnem, modely hydrotechnických objektů, konstrukce a stavba hydraulických modelů


Provozní rizika vodohospodářských systémů

Předmět se zabývá nebezpečími a riziky s souvislosti s provozem vodohospodářských systémů, a to ve vazbě na manipulační řády vodohospodářských soustav. Dále je obsahem předmětu analýza dopadů poruchových stavů vodohospodářských systémů na zajištění příslušných služeb a možnosti aplikace rizikové analýzy a řízení rizika v této oblasti.


Teorie nádrží a vodohospodářských soustav

Systémový přístup, systémové myšlení, definování systému na vodohospodářské soustavy. Systémová analýza a syntéza, metody operačního výzkumu. Systémové discipliny pro řešení vodohospodářských soustav. Simulační modelování, dynamické programování, optimalizace, vícekriteriální optimalizace. Moderní teorie řízení, základy umělé inteligence.


Teorie konstrukcí vodních staveb I

Zatížení vodohospodářských konstrukcí. Součinitele zatížení, podmínek působení, spolehlivosti materiálu. Zatížení vodním tlakem hydrostatickým, hydrodynamickým a jeho stanovení. Konstrukční oceli používané ve vodním stavitelství. Ocelové potrubí. Nosné systémy hradicích konstrukcí. Návrh hradicího plechu, hlavních vedlejších výztuh. Koroze a protikorozní ochrana vodohospodářských konstrukcí.


Teorie konstrukcí vodních staveb II

Zatížení vodohospodářských konstrukcí. Navrhování konstrukčních prvků namáhaných tahem, tlakem, ohybem, stabilita průřezů namáhaných ohybem, kroucením. Kombinace namáhání v průřezu. Základní typy používaných uzávěrů a jejich konstrukčního řešení. Chvění ocelových konstrukcí a únavová pevnost. Principy navrhování a konstrukční řešení pohybovacích mechanizmů, armatur, ložisek, kloubů. Navrhování nádrží a speciálních konstrukcí - potrubní přivaděče velkých rozměrů a spádů, lodní zdvihadla, vázací zařízení.


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Projekt


Diplomová práce

Náplní předmětu je individuální studijní plán a konzultace souvisejicí s prací na diplomové práci


Jezy a vodní cesty


Projekt 2


Ročníkový projekt 3


Vodohospodářské soustavy


Vodohospodářské inž. a životní prostředí

Studenti jsou během výukového semestru seznámeni s problematikou oborů vodních staveb, hospodaření s vodou a inženýrstvím životního prostředí. Zejména je kladen důraz na praktické stránky vodních staveb a životního prostředí v těsném vztahu s ostatními obory stavebního inženýrství. Předmět je vyučován formou přednášek a cvičení. Přednášky jsou tématicky rozděleny do 20 bloků podle jednotlivých odvětví oborů. (13x vodohospodářské inženýrství a 7x inženýrství životního prostředí). V rámci cvičení studenti zpracovávají základní úlohy z oblasti hydrologie, zásobování vodou a vodních staveb, zejména z přehrad, využití vodní energie a povodňové problematiky. Na výuce předmětu se podílejí všechny 4 "vodařské" katedry K14x.


Výstavba vodních cest R


Water and Environmental Engineering


AutoCAD 2

Cílem předmětu je osvojení základů 3D kreslení v AutoCADu. Předpokladem k absolvování předmětu je znalost kreslení ve 2D. Předmět je doporučen pro studenty oboru V a Z, nicméně vhodnou volbou semestrální práce je určen i studentům ostatních oborů. Během cvičení se studenti seznámí se základy práce se souřadnými systémy, pohledy, kreslícími rovinami, s vytvářením 3D výkresů pomocí 2D řezů, pomocí 3D těles, jejich modelováním pomocí editačních a množinových funkcí. V další části se seznámí s principy zobrazování a prezentování 3D výkresů, s nastavením barev, stínováním, rendrováním a prácí s hladinami. Veškeré dovednosti si studenti osvojí během zadaných semestrálních prácích během nichž postupně vytvoří 3D výkresy zadaných stavebních objektů jako jsou například přehrady nebo jezy, či jiná vodohospodářská díla. Předmět si klade hlavně za cíl získání základních technik kreslení ve 3D a používání AutoCADu pro tyto účely, nikoliv výuku tvorby technické dokumentace, které se dotýká pouze okrajově.

[1] FINKELSTEIN, E. Mistrovství v AutoCADu pro verze 2004 až 2006 ; CP books, a.s.; Brno; 2005
[2] OMURA, G. AutoCAD 2002; Grada; Praha; 2003

CAD systémy a AutoCAD


GIS ve vodním hospodářství


Informační technologie ve VH


Konstrukční a geotech. problémy VS


Matematické modelování v hydrotechnice


Náhodné procesy ve VH


Provoz a bezpečnost vodních děl

Studenti v tomto předmětu navazují na znalosti získané v předmětu bakalářského studia Provoz vodních děl (YPVD). V podrobnosti budou prezentovány následující oblasti související s provozem vodních děl: řízení provozu toků a vodních děl za povodní, sucha a v zimních podmínkách, řízení vodohospodářských soustav, vodohospodářský dispečink, vodní díla v ČR, TBD, extrémní povodňové situace, zvláštní povodně, rizika v provozu vodních děl.


Vodní cesty

Výstavba vnitrozemských vodních cest a jejich parametry, splavňování vodních toků, objekty a zařízení tvořící nedílnou součást vodních cest, jejich vybavení a vystrojení. Integrace evropské sítě vodních cest. Zařízení používaná na překonávání spádu na vodních cestách. Principy konstrukčního, statického a hydraulického řešení plaveních komor a jejich součástí. Průplavy a objekty na průplavech – lodní zdvihadla, akvadukty, tunely, mosty, provozní a zabezpečovací objekty. Přístavy na vodních cestách a jejich vybavení. Plavání lodí, vnitrozemské říční lodě, technologie plavby a odpory proti pohybu lodí vznikající při plavbě. Ekologické aspekty vodní dopravy.


Zakládání a stavební konstrukce ve VH


Geotechnické problémy vodních staveb


 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz