CVUT

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební -- K 142 - Katedra hydrotechniky

Předměty aktuálního semestru -- letní 2018/19

přejděte na archiv

semestr letní 2018/19


semestr zimní 2018/19


Experimentální metody hydraulického výzkumu

Metody experimentálního hydraulického výzkumu. Rozměrová analýza a měřítka modelů, modely říčních koryt s pevným a pohyblivým dnem, modely hydrotechnických objektů, konstrukce a stavba hydraulických modelů

[1]  Gabriel, P.: Matematické a fyzikální modelování v hydrotechnice


Provozní rizika vodohospodářských systémů

Předmět se zabývá nebezpečími a riziky s souvislosti s provozem vodohospodářských systémů, a to ve vazbě na manipulační řády vodohospodářských soustav. Dále je obsahem předmětu analýza dopadů poruchových stavů vodohospodářských systémů na zajištění příslušných služeb a možnosti aplikace rizikové analýzy a řízení rizika v této oblasti.

[1]  - Votruba,L.,Heřman,J.: Spolehlivost vodohospodářských děl, Česká matice technická, Praha,1993
[2]  - Tichý,M.: Ovládání rizika, C.H.Beck v Praze, 2006.


Teorie nádrží a vodohospodářských soustav

Systémový přístup, systémové myšlení, definování systému na vodohospodářské soustavy. Systémová analýza a syntéza, metody operačního výzkumu. Systémové discipliny pro řešení vodohospodářských soustav. Simulační modelování, dynamické programování, optimalizace, vícekriteriální optimalizace. Moderní teorie řízení, základy umělé inteligence.

[1]  Nacházel, K. a kol.: Vodohospodářské soustavy. Vyd. ČVUT, Praha 1999, [2] Votruba, L. a kol.: Vodohospodářské soustavy. SNTL, Praha 1979


Teorie konstrukcí vodních staveb I

Zatížení vodohospodářských konstrukcí. Součinitele zatížení, podmínek působení, spolehlivosti materiálu. Zatížení vodním tlakem hydrostatickým, hydrodynamickým a jeho stanovení. Konstrukční oceli používané ve vodním stavitelství. Ocelové potrubí. Nosné systémy hradicích konstrukcí. Návrh hradicího plechu, hlavních vedlejších výztuh. Koroze a protikorozní ochrana vodohospodářských konstrukcí.

[1]  Medřický, V., Valenta, P., Ocelové konstrukce vodohospodářských staveb, ČVUT, 2009


Teorie konstrukcí vodních staveb II

Zatížení vodohospodářských konstrukcí. Navrhování konstrukčních prvků namáhaných tahem, tlakem, ohybem, stabilita průřezů namáhaných ohybem, kroucením. Kombinace namáhání v průřezu. Základní typy používaných uzávěrů a jejich konstrukčního řešení. Chvění ocelových konstrukcí a únavová pevnost. Principy navrhování a konstrukční řešení pohybovacích mechanizmů, armatur, ložisek, kloubů. Navrhování nádrží a speciálních konstrukcí - potrubní přivaděče velkých rozměrů a spádů, lodní zdvihadla, vázací zařízení.

[1]  Medřický, V., Valenta, P., Ocelové konstrukce vodohospodářských staveb, ČVUT, 2009


Bakalářská práce

Náplní předmětu je individuální studijní plán a konzultace souvisejicí s parcí na bakalářské práci

Povinná literatura:
[1]  Studijní materiály zadává vedoucí bakalářské práce popř. konzultant


Bakalářská práce

Náplní předmětu je individuální studijní plán a konzultace souvisejicí s parcí na bakalářské práci


Projekt

Diplomový seminář je zaměřena pro přípravu na závěrečnou práci. Komplexní řešení vodohospodářského díla je koncipováno s ohledem na životní prostředí. Konstrukční návrh jednotlivých objektů. Návrh jezu nebo přehrady na toku ve vhodném místě údolního profilu. Aplikace hydrologických, morfologických, geologických a biologických poměrů pro danou lokalitu do návrhu vodního díla. Hydrotechnické a statické výpočty. Návrh a konstrukční výkresy spodní stavby, přehrady, vývaru, pilířů, pohyblivého uzávěru, rybího přechodu a odpadního koryta. Variantní dispoziční řešení.


Diplomová práce

Náplní předmětu je individuální studijní plán a konzultace souvisejicí s prací na diplomové práci

[1]  dle pokynů zadání DP


Hydraulic Structures

The course focuses on general understanding and conceptual design of hydraulic structures. Within the first part of the course, students will learn fundamentals of design and management of reservoirs, weirs on rivers and navigation structures, including locks and lifts. Second part of the course provides in depth view to dam engineering and hydropower. The course is suitable for both master and bachelor degree students and assumes basic knowledge of hydraulics and hydrology. The course is natural extension of the course Water and Environmental Engineering in terms of design and operation of hydraulic structures. Garant: doc. Ing. Ladislav Satrapa, CSc.


Nádrže a vodohospodářské soustavy

Přístup k hospodaření s vodou v nádržích a ve vodohospodářských soustavách. Vodohospodářské řešení zásobní a ochranné funkce nádrže. Analýza procesu přítoku do nádrže a odtoku z nádrže. Zpracování podkladů pro řešení nádrží. Navrhování nádrží s víceletým, sezónním a krátkodobým řízením odtoku. Protipovodňová ochrana. Řešení retenční funkce nádrží. Bezpečnost vodních děl při povodních. Provozování a řízení nádrží. Interakce nádrží s prostředím. Nádrže v přírodním prostředí. Jakost vody v nádržích.

Povinná literatura:
[1]  Patera, A., Nacházel, K., Fošumpaur, P. Nádrže a vodohospodářské soustavy 10, vydavatelství ČVUT, Praha 2002. ISBN: 80-01-02620-5.
Doporučená literatura:
[2]  Broža, V. Metodické návody k vodohospodářským řešením nádrží, vydavatelství ČVUT, Praha 1983.
[3]  Votruba, L., Broža, V.: Hospodaření s vodou v nádržích. SNTL/ALFA, Praha 1980.


Přehrady a provoz vodních děl

Studenti budou během výukového semestru v oboru přehrad seznámeni se základy navrhování, výstavby a provozu přehrad se zaměřením na bezpečnost a další vazby k okolnímu prostředí. Důležitou oblastí výuky je přehradní výstavba v pohledu do budoucnosti - bezpečnost, opravy, modernizace a rekonstrukce. Dále studenti v rámci bloku provozu vodních děl získají základní informace o státní správě ve vodním hospodářství se zaměřením na vodní díla. Seznámí se s obsahem manipulačních a provozních řádů vodních děl. Základní informaci získají o problematice zimního provozu toků a vodních děl a o sledování chování vodních děl. Na závěr výuky bude prezentována oblast bezpečnosti vodních děl v provozu. Předmět je vyučován formou přednášek a cvičení. V rámci cvičení studenti zpracovávají jednotlivé úlohy související s navrhováním přehrad.

Povinná literatura:
[1]  Broža,V.-Satrapa,L. 2000. Hydrotechnické stavby 10, ČVUT v Praze, 170 s. ISBN 80-01-01581-5
[2]  Broža,V.-Satrapa,L. 2007. Navrhování přehrad, ČVUT v Praze, 127 s. ISBN 978-80-01-03654-9
[3]  Broža,V.-Satrapa,L. 2007. Hydrotechnické stavby 2, ČVUT v Praze, 128 s. ISBN 978-80-01-03655-6
Doporučená literatura:
[4]  Herzog,M.A.M. 1999. Practical dam analysis, Thomas Telford Publishing, London, 235 s. ISBN 3-8041-2070-9
[5]  Votruba,L.-Heřman,J. 1993. Spolehlivost vodohospodářských děl, Česká matice technická, Praha, 488 s. ISBN 80-209-0251-1
[6]  Broža,V.-Kratochvíl,J.-Peter,P.-Votruba,L.1987,Přehrady,SNTL/ALFA Praha/Bratislava, 548 s. ISBN ---


Provoz vodních děl

Studenti v tomto předmětu navazují na znalosti získané v předmětu bakalářského studia Přehrady a provoz vodních děl (PPVD). V podrobnosti budou prezentovány následující oblasti související s provozem vodních děl: řízení provozu toků a vodních děl za povodní, sucha a v zimních podmínkách, řízení vodohospodářských soustav, vodohospodářský dispečink, vodní díla v ČR, TBD, extrémní povodňové situace, zvláštní povodně, rizika v provozu vodních děl.


Projekt 1

Výuka ve spolupráci s ostatními katedrami, příprava studenta na bakalářskou práci pod vedením katedry na níž bude práce realizována, nejlépe přímo u vedoucího bakalářské práce. Příprava podkladů a iniciační projekt, na který bakalářská práce navazuje. V případě K142 jsou nabízeny okruhy v oblasti hydrotechnických staveb (přehrady, jezy, vodní elektrárny, vodní doprava, atd..). V případě K143 jsou nabízeny okruhy všech řešených oblastí v krajině a její správě.


Vodohospodářské inž. a životní prostředí

Studenti jsou během výukového semestru seznámeni s problematikou oborů vodních staveb, hospodaření s vodou a inženýrstvím životního prostředí. Zejména je kladen důraz na praktické stránky vodních staveb a životního prostředí v těsném vztahu s ostatními obory stavebního inženýrství. Předmět je vyučován formou přednášek a cvičení. Přednášky jsou tématicky rozděleny do 20 bloků podle jednotlivých odvětví oborů. (13x vodohospodářské inženýrství a 7x inženýrství životního prostředí). V rámci cvičení studenti zpracovávají základní úlohy z oblasti hydrologie, zásobování vodou a vodních staveb, zejména z přehrad, využití vodní energie a povodňové problematiky. Na výuce předmětu se podílejí všechny 4 "vodařské" katedry K14x.

Povinná literatura:
[1]  Broža,V.-Kazda,I.-Patera,A.-Přenosilová,E. Vodohospodářské stavby. ČVUT v Praze, 1999, 162 s. ISBN 80-01-01021-X
[2]  Braniš M., Základy ekologie a ochrany životního prostředí, INFORMATORIUM 2009 ISBN 978-80-7333-024-8
Studijní pomůcky:
[3]  Zákon o vodách č.254/2001 Sb.
[4]  Plán hlavních povodí České republiky. Ministerstvo zemědělství ČR, www.mze.cz


Využití vodní energie

Zdroje energie a energetické hospodářství. Rozvoj energetiky. Hydroenergetický potenciál vodního toku. Základní schémata hydroenergetických děl. Typy vodních elektráren. Vodohospodářské a hydroenergetické řešení vodní průběžné a špičkové vodní elektrárny. Vtokové objekty. Derivační kanály. Hydrotechnické štoly a tlaková potrubí. Vyrovnávací komory. Hydraulický ráz v tlakovém potrubí. Soudobé typy vodních turbín a jejich teorie. Elektrotechnická část včetně regulace. Stavební část, strojovny.

Povinná literatura:
[1]  Štoll, Č., Kratochvíl, S., Holata, M.: Využití vodní energie, SNTL, 1977
[2]  Dušička, P., a spol.: Malé vodní elektrárny, 2003, ISBN 80-88905-45-1
Doporučená literatura:
[3]  Nechleba M.: Vodní turbíny, jejich konstrukce a příslušenství, SNTL 1954
[4]  Gabriel, P., Čihák, F., Kalandra, P.: Malé vodní elektrárny, Vydavatelství ČVUT, Praha, 1998
[5]  Holata M.: Hydraulika vodních motorů, 1967.
[6]  Mosonyi, E.: Water power development - Low-head/High-head power plants, 1987, ISBN: 963 05 4270 6
[7]  Novák P.: Hydraulic modelling - an introduction, Spon Press, 2010, ISBN: 0 203 86162 0
[8]  Novák P.: Hydraulic structures, Taylor & Francis, 2007, ISBN-13: 978-0415250702
[9]  Giesecke J.: Wassekraftanlagen, Springer, 2009, ISBN 978-3-540-88989-2
Studijní pomůcky:
[10]  Brekke H.: Hydraulic turbines - design, erection and operation, Kvaerner, 2001


Hospodaření s vodními zdroji

Vodní bohatství - vodní zdroje. Povrchové vodní zdroje. Povrchový odtok, vlastnosti, možnosti úprav odtokových poměrů, hospodaření s vodou v nádržích a vodohospodářských soustavách. Analýza procesu přítoku a odtoku z nádrže a zpracování podkladů pro řešení nádrží. Vodohospodářské řešení zásobní a ochranné funkce nádrží. Navrhování nádrží s víceletým, sezónním a krátkodobým řízením odtoku. Provozování a řízení nádrží a vodohospodářských soustav. Teplotní režim nádrží. Podzemní zdroje: formy výskytu, vlastnosti, využití. Jakost vody. Interakce nádrží s prostředím.

[1]  Zákon o vodách č. 254/2001 Sb.
[2]  Plán hlavních povodí ČR, květen 2007.
[3]  Patera, A., Nacházel, K., Fošumpaur, P. Nádrže a vodohospodářské soustavy 10, vydavatelství ČVUT, Praha 2002.


Informační modelování staveb ve VH

Předmět seznamuje studenty se základy tvorby 3D modelů staveb ve vodním hospodářství pro tvorbu projektové dokumentace a pro potřeby přípravy geometrie pro úlohy proudění vody a statické úlohy. Pozornost je dále zaměřena na principy informačního modelování staveb (BIM) a jeho význam pro navrhování konstrukcí a jejich provoz v rámci celého životního cyklu. V rámci cvičení budou studenti seznámeni s principy 3D modelování v AUTOCAD 3D na konkrétních úlohách z vodního hospodářství včetně komunikace s GIS nástroji a vazby na hydraulické a hydrologické moduly (HEC-RAS, HEC-HMS).

[1]  Matějka, P. et al.: Základy implementace BIM na českém stavebním trhu. Fineco, 2012.
[2]  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR: Koncepce zavádění metody BIM v České republice. 2017.
[3]  Chappell, E.: AutoCAD Civil 3D. Essentials. Autodesk Official Press. 2016.


Interakce vodních děl s ŽP

Předmětem výuky je problematika vlivu vodních děl - jezů, přehrad, vodních cest a vodních elektráren - na životní prostředí. Studenti budou na příkladech navrhovaných a provozovaných vodních děl seznámeni s problematikou analýzy vlivu vodních děl na životní prostředí a s možnostmi eliminace nebo zmírnění nepříznivých dopadů.

[1]  - PATERA, A. Nádrže a vodohospodářské soustavy 20: Malá antologie environmentálních textů ve vodním hospodářství. 1. vyd. Praha : ČVUT, 1992, 243 s.
[2]  - Bulletiny ICOLD


Kovové konstrukce a technologie VS

Zatížení vodohospodářských konstrukcí. Součinitele zatížení, podmínek působení, spolehlivosti materiálu. Zatížení vodním tlakem hydrostatickým, hydrodynamickým a jeho stanovení. Konstrukční oceli používané ve vodním stavitelství. Ocelové potrubí. Nosné systémy hradicích konstrukcí. Návrh hradicího plechu, hlavních vedlejších výztuh. Koroze a protikorozní ochrana vodohospodářských konstrukcí.

[1]  Medřický, V., Valenta, P., Ocelové konstrukce vodohospodářských staveb, ČVUT, 2009


Matematické modelování v hydrotechnice

Základy numerického popisu proudění tekutin pomocí metody konečných objemu, ovládání programu Ansys CFX pro jednoduché inženýrské úlohy, vyhodnocení výpočtů a kritické zhodnocení získaných výsledků.

[1]  Dokumentace aktuální verze Ansys CFX
[2]  především Pre User´s Guide, Solver Modeling Guide, Tutorials)
[4]  Milada Kozubková - Modelování proudění tekutin FLUENT, CFX


Provoz vodních děl

Studenti v tomto předmětu navazují na znalosti získané v předmětu bakalářského studia Přehrady a provoz vodních děl (PPVD). V podrobnosti budou prezentovány následující oblasti související s provozem vodních děl: řízení provozu toků a vodních děl za povodní, sucha a v zimních podmínkách, řízení vodohospodářských soustav, vodohospodářský dispečink, vodní díla v ČR, TBD, extrémní povodňové situace, zvláštní povodně, rizika v provozu vodních děl.


Vodní elektrárny

Cvičení prohlubují znalosti z oblasti využití vodní energie, kterou studenti získali v základním kurzu. Pozornost je zaměřena na oblast malých vodních elektráren včetně vybraných otázek s praktickým zaměřením na výpočty hydraulických ztrát a hydraulických přechodových jevů.

[1]  Gabriel, P., Čihák, F., Kalandra, P.: Malé vodní elektrárny, Vydavatelství ČVUT, Praha, 1998
[2]  Štoll, Č., Kratochvíl, S., Holata, M.: Využití vodní energie, SNTL, 1977
[3]  Holata M.: Hydraulika vodních motorů, 1967.
[4]  Novák P.: Hydraulic modelling - an introduction, Spon Press, 2010
[5]  Novák P.: Hydraulic structures, Taylor & Francis, 2007
[6]  Wieprecht S.: Design of hydraulic structures - Hydro power schemes, Univestisaet Stuttgart
[7]  Brekke H.: Hydraulic turbines - design, erection and operation, Kvaerner, 2001
[8]  Giesecke J.: Wassekraftanlagen, Springer, 2009
[9]  ESHA: Guide on How to develop a small hydropower plant; Handbuch zur Planung und Errichtung von Kleinwasserkraftanlagen, 2004


Ocelové konstrukce vodních staveb

Zatížení vodohospodářských konstrukcí. Navrhování konstrukčních prvků namáhaných tahem, tlakem, ohybem, stabilita průřezů namáhaných ohybem, kroucením. Kombinace namáhání v průřezu. Základní typy používaných uzávěrů a jejich konstrukčního řešení. Chvění ocelových konstrukcí a únavová pevnost. Principy navrhování a konstrukční řešení pohybovacích mechanizmů, armatur, ložisek, kloubů. Navrhování nádrží a speciálních konstrukcí - potrubní přivaděče velkých rozměrů a spádů, lodní zdvihadla, vázací zařízení. Konstrukce z hliníkových slitin.

[1]  Medřický, V., Valenta, P., Ocelové konstrukce vodohospodářských staveb, ČVUT, 2009


Experimentální metody hydraulického výzkumu

Metody experimentálního hydraulického výzkumu. Rozměrová analýza a měřítka modelů, modely říčních koryt s pevným a pohyblivým dnem, modely hydrotechnických objektů, konstrukce a stavba hydraulických modelů

[1]  Gabriel, P.: Matematické a fyzikální modelování v hydrotechnice


Provozní rizika vodohospodářských systémů

Předmět se zabývá nebezpečími a riziky s souvislosti s provozem vodohospodářských systémů, a to ve vazbě na manipulační řády vodohospodářských soustav. Dále je obsahem předmětu analýza dopadů poruchových stavů vodohospodářských systémů na zajištění příslušných služeb a možnosti aplikace rizikové analýzy a řízení rizika v této oblasti.

[1]  - Votruba,L.,Heřman,J.: Spolehlivost vodohospodářských děl, Česká matice technická, Praha,1993
[2]  - Tichý,M.: Ovládání rizika, C.H.Beck v Praze, 2006.


Teorie nádrží a vodohospodářských soustav

Systémový přístup, systémové myšlení, definování systému na vodohospodářské soustavy. Systémová analýza a syntéza, metody operačního výzkumu. Systémové discipliny pro řešení vodohospodářských soustav. Simulační modelování, dynamické programování, optimalizace, vícekriteriální optimalizace. Moderní teorie řízení, základy umělé inteligence.

[1]  Nacházel, K. a kol.: Vodohospodářské soustavy. Vyd. ČVUT, Praha 1999, [2] Votruba, L. a kol.: Vodohospodářské soustavy. SNTL, Praha 1979


Teorie konstrukcí vodních staveb I

Zatížení vodohospodářských konstrukcí. Součinitele zatížení, podmínek působení, spolehlivosti materiálu. Zatížení vodním tlakem hydrostatickým, hydrodynamickým a jeho stanovení. Konstrukční oceli používané ve vodním stavitelství. Ocelové potrubí. Nosné systémy hradicích konstrukcí. Návrh hradicího plechu, hlavních vedlejších výztuh. Koroze a protikorozní ochrana vodohospodářských konstrukcí.

[1]  Medřický, V., Valenta, P., Ocelové konstrukce vodohospodářských staveb, ČVUT, 2009


Teorie konstrukcí vodních staveb II

Zatížení vodohospodářských konstrukcí. Navrhování konstrukčních prvků namáhaných tahem, tlakem, ohybem, stabilita průřezů namáhaných ohybem, kroucením. Kombinace namáhání v průřezu. Základní typy používaných uzávěrů a jejich konstrukčního řešení. Chvění ocelových konstrukcí a únavová pevnost. Principy navrhování a konstrukční řešení pohybovacích mechanizmů, armatur, ložisek, kloubů. Navrhování nádrží a speciálních konstrukcí - potrubní přivaděče velkých rozměrů a spádů, lodní zdvihadla, vázací zařízení.

[1]  Medřický, V., Valenta, P., Ocelové konstrukce vodohospodářských staveb, ČVUT, 2009


Bakalářská práce

Náplní předmětu je individuální studijní plán a konzultace souvisejicí s parcí na bakalářské práci

Povinná literatura:
[1]  Studijní materiály zadává vedoucí bakalářské práce popř. konzultant


Bakalářská práce

Náplní předmětu je individuální studijní plán a konzultace souvisejicí s parcí na bakalářské práci


Diplomová práce

Náplní předmětu je individuální studijní plán a konzultace souvisejicí s prací na diplomové práci

[1]  dle pokynů zadání DP


Jezy a vodní cesty

Jezy - základní pojmy, rozdělení jezů, koncepční řešení. Podklady pro navrhování jezů, zásady hydraulického a statického řešení jezů. Zakládání jezů, řešení průsaku pod jezem, stabilita jezu. Pevné jezy: uspořádání, hydraulické aspekty, vztah k vodnímu toku, konstrukční řešení. Pohyblivé jezy: rozdělení podle typu uzávěru, hlavní části. Konstrukce uzávěrů. Ovládání pohyblivých jezů, automatická regulace. Vodní cesty - způsoby splavňování vodních toků, objekty na vodních cestách, zařízení na překonávání spádu na vodních cestách. Průplavy a objekty na průplavech - lodní zdvihadla, akvadukty, mosty, zabezpečovací objekty. Přístavy a jejich vybavení.

Povinná literatura:
[1]  Medřický V., Valenta P.: Hydrotechnické stavby 1, Navrhoivánbí jezů, ČVUT, 2009, ISBN 978-80-01-04309-7
[2]  Medřický V. : Hydrotechnické stavby 2 / Vodní cesty, ČVUT, 2018, ISBN 978-80-01-06442-9
[3]  Medřický V., Valenta P.: Vodní cesty /Navrhování plavebních komor, ČVUT, 2018, ISBN 978-80-01-06443-6
Doporučená literatura:
[4]  Novák P.: Hydraulic structures, Taylor & Francis, 2007, ISBN-13: 978-0415250702
[5]  Čábelka J.: Vodní cesty a plavba, SNTL, 1976
[6]  Gabriel P. a kol., Jezy, SNTL, 1989


Projekt 2


Vodohospodářské soustavy


Vodohospodářské inž. a životní prostředí

Studenti jsou během výukového semestru seznámeni s problematikou oborů vodních staveb, hospodaření s vodou a inženýrstvím životního prostředí. Zejména je kladen důraz na praktické stránky vodních staveb a životního prostředí v těsném vztahu s ostatními obory stavebního inženýrství. Předmět je vyučován formou přednášek a cvičení. Přednášky jsou tématicky rozděleny do 20 bloků podle jednotlivých odvětví oborů. (13x vodohospodářské inženýrství a 7x inženýrství životního prostředí). V rámci cvičení studenti zpracovávají základní úlohy z oblasti hydrologie, zásobování vodou a vodních staveb, zejména z přehrad, využití vodní energie a povodňové problematiky. Na výuce předmětu se podílejí všechny 4 "vodařské" katedry K14x.

Povinná literatura:
[1]  Broža,V.-Kazda,I.-Patera,A.-Přenosilová,E. Vodohospodářské stavby. ČVUT v Praze, 1999, 162 s. ISBN 80-01-01021-X
[2]  Braniš M., Základy ekologie a ochrany životního prostředí, INFORMATORIUM 2009 ISBN 978-80-7333-024-8
Studijní pomůcky:
[3]  Zákon o vodách č.254/2001 Sb.
[4]  Plán hlavních povodí České republiky. Ministerstvo zemědělství ČR, www.mze.cz


Výstavba vodních cest R

Výstavba vnitrozemských vodních cest a jejich parametry, splavňování vodních toků, objekty a zařízení tvořící nedílnou součást vodních cest, jejich vybavení a vystrojení. Integrace evropské sítě vodních cest. Zařízení používaná na překonávání spádu na vodních cestách. Principy konstrukčního, statického a hydraulického řešení plaveních komor a jejich součástí. Průplavy a objekty na průplavech - lodní zdvihadla, akvadukty, tunely, mosty, provozní a zabezpečovací objekty. Přístavy na vodních cestách a jejich vybavení. Plavání lodí, vnitrozemské říční lodě, technologie plavby a odpory proti pohybu lodí vznikající při plavbě. Ekologické aspekty vodní dopravy.


Water and Environmental Engineering


AutoCAD 2

Předmětem studia je využití grafických editorů pro zobrazování stavebních konstrukcí v prostoru, a to s důrazem na konstrukce vodních staveb. Prostředkem výuky je samostatná práce studentů u počítače s využitím grafického editoru AutoCAD .

[1]  příručky pro kreslení v grafickém editoru AutoCAD - bez nutnosti upřesnění


CAD systémy a AutoCAD


GIS ve vodním hospodářství

Předmět je zaměřen na základní přípravu pro práci s prostředky GIS, zejména ArcGIS od ESRI a možnosti jeho využití ve vodohospodářské praxi. Studenti se seznámí s datovými formáty (vektor, rastr, databáze,..) a s jejich použitím při analýze VH problémů a prezentaci výsledků ve formě map. Obsahem je i seznámení s možnostmi volně dostupných datových zdrojů a využití dalších nadstaveb ArcGISu, například pro přípravu dat hydrodynamického matematického modelování proudění vody v otevřených korytech (HecGeoRAS).

[1]  Booth, B., Mitchell, A. - Začínáme s ArcGIS, ESRI, USA


Informační modelování staveb ve VH

Předmět seznamuje studenty se základy tvorby 3D modelů staveb ve vodním hospodářství pro tvorbu projektové dokumentace a pro potřeby přípravy geometrie pro úlohy proudění vody a statické úlohy. Pozornost je dále zaměřena na principy informačního modelování staveb (BIM) a jeho význam pro navrhování konstrukcí a jejich provoz v rámci celého životního cyklu. V rámci cvičení budou studenti seznámeni s principy 3D modelování v AUTOCAD 3D na konkrétních úlohách z vodního hospodářství včetně komunikace s GIS nástroji a vazby na hydraulické a hydrologické moduly (HEC-RAS, HEC-HMS).

[1]  Matějka, P. et al.: Základy implementace BIM na českém stavebním trhu. Fineco, 2012.
[2]  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR: Koncepce zavádění metody BIM v České republice. 2017.
[3]  Chappell, E.: AutoCAD Civil 3D. Essentials. Autodesk Official Press. 2016.


Informační technologie ve VH


Konstrukční a geotech. problémy VS


Matematické modelování v hydrotechnice

Základy numerického popisu proudění tekutin pomocí metody konečných objemu, ovládání programu Ansys CFX pro jednoduché inženýrské úlohy, vyhodnocení výpočtů a kritické zhodnocení získaných výsledků.

[1]  Dokumentace aktuální verze Ansys CFX
[2]  především Pre User´s Guide, Solver Modeling Guide, Tutorials)
[4]  Milada Kozubková - Modelování proudění tekutin FLUENT, CFX


Náhodné procesy ve VH


Provoz a bezpečnost vodních děl

Předmětem výuky je problematika provozu vodních děl - jezů, přehrad, vodních cest a vodních elektráren. Studenti budou na příkladech provozovaných vodních staveb seznámeni s legislativními a technickými požadavky souvisejícími s udržováním vodních děl v dlouhodobém provozu.

[1]  Broža V., Haindl K., Patera A.: Provoz vodních děl. FSv ČVUT, 1993.


Vodní cesty

Výstavba vnitrozemských vodních cest a jejich parametry, splavňování vodních toků, objekty a zařízení tvořící nedílnou součást vodních cest, jejich vybavení a vystrojení. Integrace evropské sítě vodních cest. Zařízení používaná na překonávání spádu na vodních cestách. Principy konstrukčního, statického a hydraulického řešení plaveních komor a jejich součástí. Průplavy a objekty na průplavech - lodní zdvihadla, akvadukty, tunely, mosty, provozní a zabezpečovací objekty. Přístavy na vodních cestách a jejich vybavení. Plavání lodí, vnitrozemské říční lodě, technologie plavby a odpory proti pohybu lodí vznikající při plavbě. Ekologické aspekty vodní dopravy.

[1]  Medřický, V., Vodní cesty, ČVUT, 2006
[2]  Medřický, V., Valenta, P., Navrhování plavebních komor, ČVUT, 2009


Zakládání a stavební konstrukce ve VH


Geotechnické problémy vodních staveb


 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz