CTU

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta stavební

K 135 - Katedra geotechniky

Předměty aktuálního semestru -- zimní 2017/18

přejděte na archiv


semestr zimní 2017/18


semestr letní 2016/17


Dynamika zemin a hornin


Geologie a hydrogeologie

Druhy hornin, sedimentologie, tektonika, zvětrávání hornin, činnost povrchové a podzemní vody, agresivní vody, sesuvné pohyby, inženýrská regionální geologie, vztah mezi podzemní vodou a horninou, pohyb podzemní vody, vývěry, chemické a fyzikální vlastnosti podzemní vody, minerální vody, regionální hydrogeologie.


Geotechnika - mechanika zemin a zakládání staveb


Geotechnický monitoring a terénní zkoušky

Kontrolní sledování - monitoring - konstrukcí a prostředí staveb jako prostředek pro ověřování předpokladů návrhů, volby vstupních parametrů a zajištění spolehlivosti. Vztah mezi vystrojením měřícími prvky a vypovídací schopností pro zpětné analýzy a modelování chování. Popis, provádění a vyhodnocování vybraných terénních zkoušek. Návrh terénních zkoušek a instrumentací pro vybrané typy konstrukcí.


Mechanika podzemních staveb

Statické posuzování a navrhování podzemních konstrukcí. Klasifikace výpočtových metod, základní výpočtové postupy stavu napětí a deformace v okolí podzemního díla. Stabilita, provozuschopnost a bezpečnost podzemních děl, stanovení zatížené ostění z hlediska jeho typu (včetně svorníkování a zpevňování hornin) a vhodnost tunelovacích technik. Použití softwarových produktů (GEO MKP, PLAXIS 2D i 3D, UDEC), hodnocení spolehlivosti výsledků.


Numerické výpočty podzemních staveb


Odpady, hospodaření s odpady


Využití znehodnocených pozemků pro krajinnou regeneraci a novou výstavbu


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Bachelor Project


Diplomový seminář


Projekt


Diplomová práce

Individuální zadání tématu diplomové práce. Návrh variant řešení zadaného problému. Vypracování vybranných variant, sestavení textové a grafické dokumentace a doporučení vyplývajích z řešení.


Diploma project

Individual assignment in accordance with the thesis proposal


Dynamika geotechnických konstrukcí


Foundation of Structures

Basic design methods for shallow footings, piles, retaining structures, foundation pits, sheet pile walls, anchors and soil improvement. Principles of monitoring in foundation engineering. Use of Eurocode 7. Selected case histories.


Geologie

Uplatnění geologie ve stavební praxi a v územním plánování. Endogenní geologické procesy. Horninové prostředí. Povrchová a podzemní voda. Nerostné suroviny. Svahové deformace. Zvětrávání a eroze.

[1] http://departments.fsv.cvut.cz/k135/cms/?page_id=156

Geologie a mechanika zemin

Společným cílem předmětu je objasnit základní geotechnická temata s následným využitím při výstavbě konstrukcí v interakci s podložím (Zakládání staveb), s využitím geologického prostředí pro nové konstrukce (Zemní konstrukce) resp. uvnitř tohoto prostředí (Podzemní stavby). Vývojová a regionální geologie, hydrogeologie, orientace v geologických mapách, očekávaná reakce geologického prostředí na plánovanou stavbu. Přehled základních vlastností zemin (pevnostní, deformační, hydraulické) společně s rozhodujícími úkoly pro řešení mezních stavů únosnosti resp. použitelnosti.

[1] http://departments.fsv.cvut.cz/k135/cms/?page_id=156

Geotechnika

Princip výpočtu geotechnických úloh podle EC 7-1. Výpočet pilot podle EC 7-1. Výpočet chování pilot ve skupině. Výpočet 2. Mezního stavu stavební jámy – strukturní pevnost, výpočet sednutí v hlubinné stavební jámě. Únosnost základové patky na skále – výpočet dle ČSN 73 1001, EC 7-1 a s využitím podmínky Hoeka - Browna. Vliv seismicity na zemní tlaky, výpočet podle ČSN 73 10037 a Mononbe – Okabeho. Výpočet stability skalního svahu – tření na diskontinuitě v horninovém masivu, výpočet stability horninového klínu. Aktivní zemní tlak na stěnu v nehomogenním prostředí. Výpočet vnitřních sil v nízko uloženém kolektoru. Výpočet poklesové kotliny nad podzemním dílem – metoda Pecka, Fazekase a ztraceného objemu. Rozepřená pažená stavební jáma, typy pažení a jejich návrh. Výpočet vodorovně zatížené piloty, určení součinitele kh.


Geologie pro geodetické obory

Globální tektonika. Magmatismus. Metamorfismus. Sedimenty, sedimentární procesy. Strukturní geologie. Zemětřesení. Zvětrávání. Kras, ledovce, půdy. Hydrogeologie. Svahové deformace. Objekt a předmět geomorfologie, vývoj v Československu. Rozdělení obecné geomorfologie. Strukturní geomorfologie. Základy klasifikace georeliéfu.


Geology and Soil Mechanics

Basic course of Geology and Soil Mechanics for Civil Engineers. Introduction to geological processes, structural geology and hydrogeology. Soil behaviour description, introduction to multi-phase media, soil classification, compressibility and strength, soil testing, earth pressures, assessment of stability and deformation, applications in civil engineering.


Inženýrská činnost v podzemí


Podzemní stavby a mechanika hornin

Geotechnický průzkum. Základní fyzikální a mechanické vlastnosti hornin, technologické vlastnosti, klasifikace hornin a horninového masivu. Primární a sekundární napjatost horninového masivu. Svorníková vystroj a ostění. Statické řešení ostění štol a tunelů. Ražení podzemních staveb a jejich vystrojování. Tunelovací metody - prstencové systémy, Observační metody,tunelovací stroje. Injektáže, izolace. Hloubené podzemní stavby.


Projekt 2C


Projekt 3C


Ročníkový projekt 3


Structural Design, Project 2

Focus on complex approach to practic design, analysis and optimalization of multi-storey or long-span building structures, or their reconstruction. Analysis of load, functional and technologic requirements, design of load-bearing system alternatives including foundations, preliminary bearing elements dimensions calculation, choice of most suitable version. Detailed statical design of chosen version, calculation, technical report and drawings. Check of bearing and non-bearing structures interaction and assembly techniques. Public presentation.


Structural design project 3

Focus on complex approach to practic design, analysis and optimalization of multi-storey or long-span building structures, or their reconstruction. Analysis of load, functional and technologic requirements, design of load-bearing system alternatives including foundations, preliminary bearing elements dimensions calculation, choice of most suitable version. Detailed statical design of chosen version, calculation, technical report and drawings. Check of bearing and non-bearing structures interaction and assembly techniques. Public presentation.


Structural design project 4

Focus on complex approach to practic design, analysis and optimalization of multi-storey or long-span building structures, or their reconstruction. Analysis of load, functional and technologic requirements, design of load-bearing system alternatives including foundations, preliminary bearing elements dimensions calculation, choice of most suitable version. Detailed statical design of chosen version, calculation, technical report and drawings. Check of bearing and non-bearing structures interaction and assembly techniques. Public presentation.


Polní geotechnické zkoušky


Zakládání staveb 2Z


Projekt D


Geotechnický software pro num. modely

Principy sestavení geotechnického modelu prostředí. Matematické modely a metody řešení - metoda konečných prvků. Koncepce softwaru – preprocessing, solver, postprocessing. Přehled materiálových modelů implementovaných v daných verzích geotechnického softwaru, stručný výklad k základním fyzikálním modelům zemního a horninového prostředí (pružné podloží, ideálně pružnoplastické řešení, parametry Winkler, Mohr-Coulomb, Drucker-Prager), shrnutí výhod jednotlivých modelů, ukázkový případ z praxe. Prostředí programu GTS MIDAS, Zsoil3D nebo Plaxis3D. Pokročilé fyzikální modely zemního a horninového prostředí. Pružnoplastické modely se zpevněním, hypoplastické modely, význam CAP a CONE modelu pro jednotlivé úlohy, korelace parametrů s laboratorní zkouškou, příklad použití. CAM clay model, modely se změkčením, parametry pro jednotlivé typy modelů, výsledky analýzy na konkrétním projektu.


Výpočty základových konstr. na počítači

Metoda konečných prvků. Fyzikální modely zemního a horninového prostředí. Vstupní parametry. Geotechnický software pro PC (algoritmizace norem, plošné a pilotové základy, pažící konstrukce, stabilita svahů, ostění podzemních konstrukcí a pod.)


Základy lomařství

Horní zákon a související předpisy. Rozdělení lomů, štěrkovny, kamenické lomy. Zakládání lomu, průzkumné práce, dokumentace. Skrývkové práce. Způsoby dobývání, metody těžení. Prostředky vrtací techniky. Nauka o výbušninách, průmyslové trhaviny.Nepravidelnosti při odstřelech. Dimenzování náloží, typy odstřelů. Škodlivé účinky trhacích prací. Drceni a třídění kameniva. Ražení štol a tunelů.


Zakládání staveb a hydrogeologie


Zakládání staveb T

Plošné základy: návrh plochy plošného základu podle mezního stavu únosnosti a přetvoření pro 1. a 2. geotechnickou kategorii. Přehled hlubinných základů. Pilotové základy: technologie výroby, výpočet únosnosti ve svislém směru. Stavební jámy svahované, pažené a těsněné: vhodnost jejich použití, technologie výstavby, statický výpočet v jednoduchých podmínkách. Odvodňování stavebních jam. Základní metody zlepšování základových půd.


Zakládání staveb V


Zakládání staveb 1


Dynamika zemin a hornin


Geologie a hydrogeologie

Druhy hornin, sedimentologie, tektonika, zvětrávání hornin, činnost povrchové a podzemní vody, agresivní vody, sesuvné pohyby, inženýrská regionální geologie, vztah mezi podzemní vodou a horninou, pohyb podzemní vody, vývěry, chemické a fyzikální vlastnosti podzemní vody, minerální vody, regionální hydrogeologie.


Geotechnika - mechanika zemin a zakládání staveb


Geotechnický monitoring a terénní zkoušky

Laboratorní a polní zkoušky zemin pro stanovení deformačních a pevnostních charakteristik prostředí stavby, odběr a příprava zkušebních těles, okrajové podmínky zkoušek, vyhodnocení a interpretace výsledků, základy kontrolního sledování - monitoringu - a přístrojové vybavení, postup při návrhu zkoušek a systému monitoringu pro vybrané typy staveb.


Mechanika podzemních staveb

Statické posuzování a navrhování podzemních konstrukcí. Klasifikace výpočtových metod, základní výpočtové postupy stavu napětí a deformace v okolí podzemního díla. Stabilita, provozuschopnost a bezpečnost podzemních děl, stanovení zatížené ostění z hlediska jeho typu (včetně svorníkování a zpevňování hornin) a vhodnost tunelovacích technik. Použití softwarových produktů (GEO MKP, PLAXIS 2D i 3D, UDEC), hodnocení spolehlivosti výsledků.


Numerické výpočty podzemních staveb


Odpady, hospodaření s odpady


Využití znehodnocených pozemků pro krajinnou regeneraci a novou výstavbu


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Bachelor Project


Diplomový seminář


Projekt


Diplomová práce

Individuální zadání tématu diplomové práce. Návrh variant řešení zadaného problému. Vypracování vybranných variant, sestavení textové a grafické dokumentace a doporučení vyplývajích z řešení.


Diploma project

Individual assignment in accordance with the thesis proposal


Dynamika geotechnických konstrukcí


Foundation of Structures


Geologie

Uplatnění geologie ve stavební praxi a v územním plánování. Endogenní geologické procesy. Horninové prostředí. Povrchová a podzemní voda. Nerostné suroviny. Svahové deformace. Zvětrávání a eroze.

[1] http://departments.fsv.cvut.cz/k135/cms/?page_id=156

Geologie a mechanika zemin

Společným cílem předmětu je objasnit základní geotechnická temata s následným využitím při výstavbě konstrukcí v interakci s podložím (Zakládání staveb), s využitím geologického prostředí pro nové konstrukce (Zemní konstrukce) resp. uvnitř tohoto prostředí (Podzemní stavby). Vývojová a regionální geologie, hydrogeologie, orientace v geologických mapách, očekávaná reakce geologického prostředí na plánovanou stavbu. Přehled základních vlastností zemin (pevnostní, deformační, hydraulické) společně s rozhodujícími úkoly pro řešení mezních stavů únosnosti resp. použitelnosti.

[1] http://departments.fsv.cvut.cz/k135/cms/?page_id=156

Geotechnika

Princip výpočtu geotechnických úloh podle EC 7-1. Výpočet pilot podle EC 7-1. Výpočet chování pilot ve skupině. Výpočet 2. Mezního stavu stavební jámy – strukturní pevnost, výpočet sednutí v hlubinné stavební jámě. Únosnost základové patky na skále – výpočet dle ČSN 73 1001, EC 7-1 a s využitím podmínky Hoeka - Browna. Vliv seismicity na zemní tlaky, výpočet podle ČSN 73 10037 a Mononbe – Okabeho. Výpočet stability skalního svahu – tření na diskontinuitě v horninovém masivu, výpočet stability horninového klínu. Aktivní zemní tlak na stěnu v nehomogenním prostředí. Výpočet vnitřních sil v nízko uloženém kolektoru. Výpočet poklesové kotliny nad podzemním dílem – metoda Pecka, Fazekase a ztraceného objemu. Rozepřená pažená stavební jáma, typy pažení a jejich návrh. Výpočet vodorovně zatížené piloty, určení součinitele kh.


Geologie pro geodetické obory

Globální tektonika. Magmatismus. Metamorfismus. Sedimenty, sedimentární procesy. Strukturní geologie. Zemětřesení. Zvětrávání. Kras, ledovce, půdy. Hydrogeologie. Svahové deformace. Objekt a předmět geomorfologie, vývoj v Československu. Rozdělení obecné geomorfologie. Strukturní geomorfologie. Základy klasifikace georeliéfu.


Geology and Soil Mechanics

Společným cílem předmětu je objasnit základní geotechnická temata s následným využitím při výstavbě konstrukcí v interakci s podložím (Zakládání staveb), s využitím geologického prostředí pro nové konstrukce (Zemní konstrukce) resp. uvnitř tohoto prostředí (Podzemní stavby). Vývojová a regionální geologie, hydrogeologie, orientace v geologických mapách, očekávaná reakce geologického prostředí na plánovanou stavbu. Přehled základních vlastností zemin (pevnostní, deformační, hydraulické) společně s rozhodujícími úkoly pro řešení mezních stavů únosnosti resp. použitelnosti.


Inženýrská činnost v podzemí


Podzemní stavby a mechanika hornin


Projekt 2C


Projekt 3C


Ročníkový projekt 3


Structural Design, Project 2

Focus on complex approach to practic design, analysis and optimalization of multi-storey or long-span building structures, or their reconstruction. Analysis of load, functional and technologic requirements, design of load-bearing system alternatives including foundations, preliminary bearing elements dimensions calculation, choice of most suitable version. Detailed statical design of chosen version, calculation, technical report and drawings. Check of bearing and non-bearing structures interaction and assembly techniques. Public presentation.


Structural design project 3


Structural design project 4

Focus on complex approach to practic design, analysis and optimalization of multi-storey or long-span building structures, or their reconstruction. Analysis of load, functional and technologic requirements, design of load-bearing system alternatives including foundations, preliminary bearing elements dimensions calculation, choice of most suitable version. Detailed statical design of chosen version, calculation, technical report and drawings. Check of bearing and non-bearing structures interaction and assembly techniques. Public presentation.


Polní geotechnické zkoušky


Zakládání staveb 2Z


Projekt D


Geotechnický software pro num. modely

Principy sestavení geotechnického modelu prostředí. Matematické modely a metody řešení - metoda konečných prvků. Koncepce softwaru – preprocessing, solver, postprocessing. Přehled materiálových modelů implementovaných v daných verzích geotechnického softwaru, stručný výklad k základním fyzikálním modelům zemního a horninového prostředí (pružné podloží, ideálně pružnoplastické řešení, parametry Winkler, Mohr-Coulomb, Drucker-Prager), shrnutí výhod jednotlivých modelů, ukázkový případ z praxe. Prostředí programu GTS MIDAS, Zsoil3D nebo Plaxis3D. Pokročilé fyzikální modely zemního a horninového prostředí. Pružnoplastické modely se zpevněním, hypoplastické modely, význam CAP a CONE modelu pro jednotlivé úlohy, korelace parametrů s laboratorní zkouškou, příklad použití. CAM clay model, modely se změkčením, parametry pro jednotlivé typy modelů, výsledky analýzy na konkrétním projektu.


Výpočty základových konstr. na počítači

Postupy při algoritmizaci geotechnických úloh. Matematické modely, metoda konečných prvků. Fyzikální modely zemního a horninového prostředí. Vstupní parametry pro jednotlivé typy modelů. Geotechnický software pro PC (algoritmizace norem, plošné a pilotové základy, pažící konstrukce, stabilita svahů, ostění podzemních konstrukcí a pod.)


Základy lomařství

Horní zákon a související předpisy. Rozdělení lomů, štěrkovny, kamenické lomy. Zakládání lomu, průzkumné práce, dokumentace. Skrývkové práce. Způsoby dobývání, metody těžení. Prostředky vrtací techniky. Nauka o výbušninách, průmyslové trhaviny.Nepravidelnosti při odstřelech. Dimenzování náloží, typy odstřelů. Škodlivé účinky trhacích prací. Drceni a třídění kameniva. Ražení štol a tunelů.


Zakládání staveb a hydrogeologie


Zakládání staveb T

Plošné základy: návrh plochy plošného základu podle mezního stavu únosnosti a přetvoření pro 1. a 2. geotechnickou kategorii. Přehled hlubinných základů. Pilotové základy: technologie výroby, výpočet únosnosti ve svislém směru. Stavební jámy svahované, pažené a těsněné: vhodnost jejich použití, technologie výstavby, statický výpočet v jednoduchých podmínkách. Odvodňování stavebních jam. Základní metody zlepšování základových půd.


Zakládání staveb V


Zakládání staveb 1


 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz