CVUT

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební -- K 135 - Katedra geotechniky

Předměty aktuálního semestru -- letní 2018/19

přejděte na archiv

semestr letní 2018/19


semestr zimní 2018/19


Dynamika zemin a hornin


Geologie a hydrogeologie

Druhy hornin, sedimentologie, tektonika, zvětrávání hornin, činnost povrchové a podzemní vody, agresivní vody, sesuvné pohyby, inženýrská regionální geologie, vztah mezi podzemní vodou a horninou, pohyb podzemní vody, vývěry, chemické a fyzikální vlastnosti podzemní vody, minerální vody, regionální hydrogeologie.


Geotechnický monitoring a terénní zkoušky

Kontrolní sledování - monitoring - konstrukcí a prostředí staveb jako prostředek pro ověřování předpokladů návrhů, volby vstupních parametrů a zajištění spolehlivosti. Vztah mezi vystrojením měřícími prvky a vypovídací schopností pro zpětné analýzy a modelování chování. Popis, provádění a vyhodnocování vybraných terénních zkoušek. Návrh terénních zkoušek a instrumentací pro vybrané typy konstrukcí.

[1]  Smoltzyk, U. (ed.): Geotechnical Engineering Handbook. Vol. 1-3. Ernst & Sohn, A Willey Comp. ISBN: 3-433-01449-3,-01450-7,-01451-5, 2003.
[2]  Dunnicliff, J.: Geotechnical instrumentation for monitoring field performance. Wiley-Interscience. John Wiley & Sons, Inc. ISBN 0 471 00546 0. 2001
[3]  Lunne, T., Robertson, P.K. and Powel, J.J.M.: Cone penetration testing in geotechnical practice. Blackie Academic & Professional. ISBN 0 7514 0393 8
[4]  Clarke, B., G.: Pressuremeters in Geotechnical Design. Blackie Academic & Professional. ISBN 0-7514-00471-6


Mechanika podzemních staveb

Statické posuzování a navrhování podzemních konstrukcí. Klasifikace výpočtových metod, základní výpočtové postupy stavu napětí a deformace v okolí podzemního díla. Stabilita, provozuschopnost a bezpečnost podzemních děl, stanovení zatížené ostění z hlediska jeho typu (včetně svorníkování a zpevňování hornin) a vhodnost tunelovacích technik. Použití softwarových produktů (GEO MKP, PLAXIS 2D i 3D, UDEC), hodnocení spolehlivosti výsledků.

[1]  Aldorf J.: Mechanika podzemních konstrukcí, VŠB-TU Ostrava 1999
[2]  Kolymbas D.: Geotechnik - Tunnelbau und Tunnelmechanik, Springer, 1998
[3]  Mahtab M., Grasso P.: Geomechanics Principles in the Design of Tunnels and Caverns in Rocks, Elsevier, 1992


Numerické výpočty podzemních staveb


Odpady, hospodaření s odpady


Využití znehodnocených pozemků pro krajinnou regeneraci a novou výstavbu


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Bachelor Project

Individual assignment in accordance with the thesis proposal

[1]  In accordance with the specifications


Diplomový seminář

Individuální zadání projektu / geotechnického problému, rešerše literatury a vypracování vhodných variant řešení.

[1]  dle pokynů vyučujícího


Projekt


Diplomová práce

Individuální zadání tématu diplomové práce. Návrh variant řešení zadaného problému. Vypracování vybranných variant, sestavení textové a grafické dokumentace a doporučení vyplývajích z řešení.

[1]  Dle zadání vedoucího DP


Diploma project

Individual assignment in accordance with the thesis proposal

[1]  In accordance with the specifications


Foundation of Structures 2

Advanced design approaches for selected types of foundation pits and footings, design based on soil - structure interaction.

[1]  Coduto, D., P.: Foundation Design: Principles and Practices. Barnes & Noble, ISBN: 0135897068, 2000
[2]  Smoltzyk, U. (ed): Geotechnical Engineering Handbook. Vol. 1-3. Ernst & Sohn, A Willey Comp. ISBN: 3-433-01449-3,-01450-7,-01451-5, 2003.
[3]  Eurocode 7: Geotechnical Design: Worked examples:
[4]  http://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/doc/2013_06_WS_GEO/report/2013_06_WS_GEO.pdf


Geologie a mechanika zemin

Geologický a geotechnický model prostredí. Základní geologické procesy. Kvartérní geologie, hydrogeologie. Pevnostní a deformacní vlastnosti zemin, aplikace. Principy navrhování geotechnických konstrukcí.

Povinná literatura:
[1]  Schütznerová V., Schröfel J.: Geologie, Vydavatelství CVUT, Praha, 1994, ISBN 9788001012031
[2]  Chamra S., Schröfel J., Tylš V.: Základy petrografie a regionální geologie ČR, Vydavatelství ČVUT, Praha, 2009, ISBN 80-01-03138-1
[3]  Vanícek, I.: Geomechanika 10 - Mechanika zemin, Skripta FSV CVUT, 2000, ISBN 80-01-01437-1
Doporučená literatura:
[4]  Vaníček I., Vaníček M.: Earth Structures in Transport, Water and Environmental Engineering. Springer, 2008, 637 s, ISBN 978-1-4020-3963-8
[5]  Vaníček I., Čiháková T., Jirásko D., Kos J., Salák J.: Projektování základových a zemních konstrukcí, Praha 2016, ISBN 978-80-01-05913-5


Mechanika zemin a zakládání staveb

Původ a složení zeminy, základní vlastnosti, klasifikace. Napětí v zemině. Propustnost, stlačitelnost a pevnost zemin, Mohrova teorie porušení. Principy laboratorních a polních zkoušek zemin. Tlaky zemin na konstrukce, stabilita svahů. Únosnost a deformace u plošných a hlubinných základů. Technologie zakládání, stavební jámy. Principy zlepšování základové půdy. Základní principy monitoringu v geotechnice.

[1]  Povinná literatura:
[2]  ?Zálesky?, J.: Přednášky 135MEZA - Powerpoint / pdf
[3]  Doporučená literatura:
[4]  ?Šimek, J., Holoušová, T.: Mechanika zemin a zakládání staveb, Skriptum ČVUT v Praze, 1996
[5]  ?Vaníček, I.: Mechanika zemin, Skriptum ČVUT v Praze, 2000
[6]  ?Lamboj, L.: Zakládání staveb ? Vy?počty , Skriptum ČVUT v Praze, 2004
[7]  ?Hulla, J., Turček, P.: Zakladanie staveb. Jaga group, v.o.s. Bratislava 1998, ISBN 80?88905?05?2


Projekt 4C


Structural design project 4

Focus on complex approach to practic design, analysis and optimalization of multi-storey or long-span building structures, or their reconstruction. Analysis of load, functional and technologic requirements, design of load-bearing system alternatives including foundations, preliminary bearing elements dimensions calculation, choice of most suitable version. Detailed statical design of chosen version, calculation, technical report and drawings. Check of bearing and non-bearing structures interaction and assembly techniques. Public presentation.

[1]  Foster Jack Strond: Structure and Fabric, Parts I - III, Longman 1994
[2]  Barritt C.M.H.: Advanced Building Construction, Vol 1 - 4, Longman
[3]  1


Geologické praktikum

Geologie formou otázek a odpovědí, programově navazující na povinný předmět 135GEO pro 1. ročník studijního programu "Stavební inženýrství" a reflektující témata, která obvykle působí při studiu největší obtíže. Interaktivní výuka. Geologie (vč. mineralogie a petrografie) pro studenty, kteří nezískali při předchozím vzdělávání (na základní a střední škole) potřebné předběžné znalosti o neživé přírodě. Rozšiřuje volitelně řádnou výuku geologie s cílem přiměřeně připravit studujícího k vykonání zkoušky z geologie.

[1] Záruba, Vachtl, Pokorný: Základy geologie a petrografie pro stavební fakulty, SNTL Praha, 1972
[2] Zeman O.: Petrografie a regionální geologie Českého masivu, Vydavatelství ČVUT, Praha, 1994


Geotechnika a životní prostředí

Životní prostředí. Přírodní faktory přesunu hmot. Přesuny hmot vyvolané lidskou činností - výsypky, odkaliště, skládky, podzemní úložiště včetně radioaktivního odpadu. Změny životního prostředí při výstavbě. Ochrana historických měst a památek. Aspekty výběru lokality investiční akce, informační zdroje, střety zájmů. Přednášeno je hledisko technika i přírodovědce.

[1]  Vaníček, I., Schröfel, J.: Životní prostředí, Skriptum, Ediční středisko ČVUT


Kámen v architektůře


Mechanika podzemních staveb Z


Základy lomařství


Geotechnický monitoring

Kontrolní sledování - monitoring - konstrukcí a prostředí staveb jako prostředek pro ověřování předpokladů návrhů, volby vstupních parametrů a zajištění spolehlivosti. Vztah mezi vystrojením měřícími prvky a vypovídací schopností pro zpětné analýzy a modelování chování.

[1]  Smoltzyk, U. (ed.): Geotechnical Engineering Handbook. Vol. 1-3. Ernst & Sohn, A Willey Comp. ISBN: 3-433-01449-3, 3-433-01450-7,3-433-01451-5, 2003
[2]  Dunnicliff, J.: Geotechnical instrumentation for monitoring field performance. Wiley-Interscience. John Wiley & Sons, Inc. ISBN 0 471 00546 0, 2001


Geotechnika a životní prostředí

Životní prostředí. Přírodní faktory přesunu hmot. Přesuny hmot vyvolané lidskou činností - výsypky, odkaliště, skládky, podzemní úložiště včetně radioaktivního odpadu. Změny životního prostředí při výstavbě. Ochrana historických měst a památek. Aspekty výběru lokality investiční akce, informační zdroje, střety zájmů. Přednášeno je hledisko technika i přírodovědce.

[1]  Vaníček, I., Schröfel, J.: Životní prostředí, Skriptum, Ediční středisko ČVUT


Inženýrská geologie

Metody IG průzkumných prací. Geologické a IG mapy a profily. Základové půdy z hlediska IG a hydrogeologie. Agresivní vody. Horninový masív - plochy nespojitostí, jejich vyhodnocení. Ložiska přírodních stavebních hmot. Sesuvy a zabezpečování svahů. IG průzkum pro různé druhy inženýrských staveb. Úkoly urbanistické geologie. IG při tvorbě a ochraně životního prostředí.

[1]  Záruba Q.: Inženýrská geologie. Academia Praha, Chamra S., Pacovský, J.: Mechanika hornin a inženýrská geologie - pomůcka pro cvičení, ČVUT Praha, 1990


Kámen v architektuře

[1]  Povinná literatura:
[2]  ?Syrovy? et al. (1984): Kámen v architektuře.
[3]  ?Kukal Z. et al. (1989): Člověk a kámen.
[4]  ?Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky.
[5]  ?Rybařík V. (2016): Kamenná katedrála
[6]  ?Rybařík V. (2017): Pražští skalníci, kameníci a sochaři
[7]  ?Březinová et al. (1996): Praha kamenná.
[8]  ?Jundrovsky? R. & Tichy? E. (2001): Kamenictví ? tradice z pohledu dneška.
[9]  ?Friedrich V. (2009): Přírodní kámen
[10]  ?Časopis Kámen
[11]  Doporučená literatura:
[12]  ?Dudíková Schulmannová B., Valečka J. (2012): Stavební a dekorační kameny Prahy a Středočeského kraje (mapa)
[13]  ?Winkler (1997): Stone in Architecture (2. vydání)
[14]  ?Siegesmund & Snethlage (2011): Stone in Architecture (4. vydání).
[15]  Pomůcky:
[16]  ?Stavební a dekorační kameny Prahy ? webový kurz katedry geotechniky FSv ČVUT


Mechanika podzemních konstrukcí


Podzemní urbanismus

Historický vývoj - možnosti využití podzemního prostoru. Ekologické aspekty podzemních staveb. Komunikační tunely (silniční, železniční, podchody pro pěší, metra). Vodohospodářské štoly a tunely (kanalizační stoky, vodovodní přivaděče). Komunální tunely, kolektory. Podzemní garáže a parkoviště.Velkoprostorové podzemní stavby (kaverny). Praktické příklady.

[1]  Barták J., Bucek M., Šimek J. Zakládání staveb a podzemní stavby. ČVUT Praha, 1980 , Széhy K. The Art of Tunnelling. Akadémiai Kiado Budapest, 1978 , Bucek, M. - Barták,J. Podzemní stavby. ČVUT Praha, 1989,Frankovský M, Klepsatel F., Městské podzemní stavby. Jaga Bratislava 2005, Klepsatel F, Kusý P. Výstavba tunelů ve skalních horninách, Jaga Bratislava 2003


Terénní cvičení z IG

Praktická výuka v malých skupinách posluchačů. Tvorba inženýrskogeologické povrchové mapy, mapování a měření v podzemí. Tektonická měření v horninovém masívu a jejich zpracování. Dokumentace vrtu, sondy, skalního odkryvu (defilé), lomové stěny. Sondovací technika, výběr polních geotechnických zkoušek, geofyzikální metody. Základní hydrogeologická měření. Odběry vzorků.

[1]  Chamra S., Pacovský J. Mechanika hornin a inženýrská geologie - pomůcka pro cvičení. Ediční středisko ČVUT Praha, 1990


Výpočty podzemních konstrukcí na počítači

V daném předmětu jsou vysvětleny zásady posouzení podzemních staveb realizovaných pomocí Nové rakouské tunelovací metody a tunelovacích strojů včetně problematiky sedání nadloží. Jsou představeny a porovnány základní nástroje pro výpočet a posouzení podzemních staveb. Předmět kromě teoretických aspektů řešířadu příkladů dostupným software na bázi MKP. Odvození vstupních parametrů pro výpočty (metody, nepřesnosti) Modely chování hornin a zemin (Mohr-Coulomb, Hoek-Brown, small strain) Posouzení primárního ostění realizovaného pomocí NRTM Posouzení segmentového ostění realizovaného pomocí TBM Sedání nadloží a problematika mělkých městských tunelů Problematika dlouhých tunelů s vysokým nadložím Vyhodnocení monitoringu a zpětné analýzy

Povinná literatura:
[1]  Šejnoha M. a kol.:Metoda konečných prvků v geomechanice : teoretické základy a inženýrské aplikace ČVUT, Praha, 2015, ISBN 978-80-01-05743-8
Studijní pomůcky:
[2]  Hoek E.: Numerical Modelling for Shallow Tunnels in Weak Rock, https://www.rocscience.com
[3]  Inženýrské manuály programu GEO5 MKP - https://www.fine.cz/geotechnicky-software/mkp/
[4]  PLAXIS 2D : Program manual - https://www.plaxis.com/product/plaxis-2d/


Zemní konstrukce


Zakládání a podzemní stavby

Vlastnosti horninového a zeminového prostředí, klasifikace zemin a hornin, IG průzkum Geotechnické riziko, kontrolní sledování, zohlednění rizika při návrhu dle Eurokódu 7 Plošné základy - podmínky stability a únosnosti, sedání a deformace základů, příklady havárií Hlubinné základy - funkce přenosu zatížení, typy a technologie hlubinných základů, příklady havárií Stavební jámy - typy stavebních jam, sklony svahů, stabilita dna jámy, deformace stěn a okolních objektů Úvod do problematiky podzemních staveb a jejich specifik, technologie výstavby podzemních děl Rizika při výstavbě, legislativ, riziková analýza, krizový management, bezpečnostní politika Povinné vybavení tunelu, provozní a správní dokumentace, plánování pro případ mimořádných opatření, evakuace osob Provozní stavy, excesy, bezpečnostní dokumentace Požární ochrana tunelu, požár v tunelu vs na otevřeném prostranství, křivky HRR Detekce požáru v tunelu, větrání podzemních děl - provozní, havarijní, Lidé a požár, chování lidí v tunelu, bezpečnost v tunelech Šíření a stratifikace kouře, TP 98 větrání při požáru, ochranná opatření Závěrečné shrnutí problematiky, aktuální otázky.

Povinná literatura:
[1]  Barták J., Pruška J., Podzemní stavby, ČVUT Praha 2011, ISBN 978-80-01-04789-7
[2]  Přibyl P., Barták J.:Tunely na pozemních komunikacích, ČVUT Praha 2011,ISBN 978-80-0104-723-1
[3]  Masopust J.: Zakládání staveb 1, ČVUT Praha 2018, ISBN 978-80-01-05837-4
Studijní pomůcky:
[4]  online http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_8_TP/TP_98.pdf (TP 98 Technologické vybavení tunelů pozemních komunikací)
[5]  stránky České tunelářské asociace - https://www.ita-aites.cz/cz/
[6]  stránky World road association - https://www.piarc.org/en/
[7]  ITA-AITES portal - https://www.ita-aites.org/


Zakládání staveb

Úvod do předmětu, literatura, zásady navrhování, geotechnické kategorie Pevnostní a deformační charakteristiky základové půdy, plošné základy Mezní stavy plošných základů, výpočet únosnosti a sedání plošných základů Hlubinné základy - typologie, pilotové základy, technologie vrtaných a ražených pilot Osová únosnost osamělých pilot, zatěžovací zkoušky pilot Stanovení únosnosti příčně zatížených pilot, skupina pilot Mikropiloty, kotvy, technologie Injektáž klasická a trysková, podzemní stěny Stavební jámy, technologie pažení stavebních jam Zásady pro návrh a posouzení pažicích konstrukcí, zemní tlak, účinek vody Výpočet pažicích konstrukcí, metody závislých tlaků Odvodňování stavebních jam Ochrana základových konstrukcí před účinky agresivního prostředí

Povinná literatura:
[1]  Masopust, Jan. Zakládání staveb 1 : skripta. 1. vydání. Praha : ČTN ČVUT, 2015, 2018. 166 s. ISBN 978-80-01-05837-4.
[2]  Masopust, Jan. Zakládání staveb 2 : skripta. 1. vydání. Praha : ČTN ČVUT, 2016, 2017. 192 s. ISBN 978-80-01-05938-8.
[3]  Turček, Peter a kol. Zakládání staveb. 2. vydání. Bratislava : Jaga group, s. r. o., 2005. 303 s. ISBN 80-8076-023-3.
Doporučená literatura:
[4]  Vaníček, Ivan a kol. Projektování základových a zemních konstrukcí : skripta. 1. vydání. Praha : ČTN ČVUT, 2016. 314 s. ISBN 978-80-01-05913-5.
[5]  Geotechnika: časopis pro mechaniku zemin, zakládání staveb a inženýrskou geologii. Praha : Česko-Slovenská společnost pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství. Vychází 4x ročně. ISSN 1211-913X.


Zakládání staveb 2

1. Úvod, literatura Přehled prvků zakládání staveb Rizika spojená se zakládáním staveb Zásady navrhování geotechnických konstrukcí (EC 7) Princip mezních stavů Geotechnické kategorie Návrhové situace Metody navrhování základových konstrukcí 2. Plošné základy - přehled, zásady návrhu Plošné základy - zatížení v základové spáře Plošné základy - stanovení kontaktního napětí v z.s. Mezní stav únosnosti (odvodněné a neodvodněné podmínky) Mezní stav použitelnosti Sedání plošných základů 3. Hlubinné základy - přehled prvků Studně a kesony Piloty a jejich rozdělení Zakládání mostů - zásady pro zakládání mostů Příklady zakládání mostních konstrukcí 4. Osová únosnost osamělých pilot Zatěžovací zkoušky pilot Výpočet osové únosnosti osamělých pilot (1.m.s.) Mezní zatěžovací křivka Nelineární teorie sedání vrtaných pilot Negativní plášťové tření vrtaných pilot Skupina pilot zatížená osovými silami 5. Příčně zatížené piloty Stanovení únosnosti příčně zatížených pilot Skupiny pilot, možnosti statického posouzení 6. Mikropiloty (dle ČSN EN 14199) Kotvy (dle ČSN EN 1537) Technologie provádění Metody stanovení únosnosti 7. Injektáže klasické (dle ČSN EN 12715) Injektáž trysková (dle ČSN EN 12716) Podzemní stěny (dle ČSN EN 1538) Technologie provádění Příklady využití těchto konstrukcí 8. Stavební jámy a jejich druhy Příklady pažených stavebních jam Technologie pažení stavebních jam (hřebíkování, záporové stěny, pilotové stěny, mikropilotové stěny, podzemní stěny, štětové stěny) 9. Zásady pro návrh a posouzení pažících konstrukcí Zatížení pažících konstrukcí Zemní tlak Účinky vody volné i podzemní Ostatní zatížení 10. Výpočet pažících konstrukcí (nosníkový model s předem stanoveným zatížením, nosníkový model - metoda závislých tlaků, rovinná úloha - MKP) Vnější a vnitřní stabilita kotvených pažících konstrukcí 11. Zásady odvodňování stavebních jam Princip dokonalé studny Metody pro stanovení koeficientu filtrace Povrchové a hlubinné odvodňování 12. Opěrné konstrukce - rozdělení těchto konstrukcí Zdi opěrné, zárubní, obkladní Zatížení opěrných konstrukcí Výpočet a posouzení opěrných konstrukcí 13. Zlepšování vlastností základové půdy Přehled metod zlepšování vlastností základové půdy Štěrkové polštáře Dynamická konsolidace, vibroflotace Štěrkové pilíře, účel návrhu, technologie provádění Příklady návrhu a posouzení štěrkových pilířů

[1]  Masopust, Jan.: Zakládání staveb 1, ČVUT Praha, 2015,
[2]  Masopust, Jan.: Zakládání staveb 2, ČVUT Praha, 2016,
[3]  Masopust, Jan: Vrtané piloty, nakl. Čeněk a Ježek, 1994
[4]  Masopust, Jan a kol.: Rizika prací speciálního zakládání staveb, nakl. ČKAIT Praha, 2011
[5]  Masopust, Jan: Navrhování základových a pažicích konstrukcí, Příručka k ČSN EN 1997-1,
[6]  nakl. ČKAIT Praha, 2012


Dynamika zemin a hornin


Geologie a hydrogeologie

Druhy hornin, sedimentologie, tektonika, zvětrávání hornin, činnost povrchové a podzemní vody, agresivní vody, sesuvné pohyby, inženýrská regionální geologie, vztah mezi podzemní vodou a horninou, pohyb podzemní vody, vývěry, chemické a fyzikální vlastnosti podzemní vody, minerální vody, regionální hydrogeologie.


Geotechnický monitoring a terénní zkoušky

Kontrolní sledování - monitoring - konstrukcí a prostředí staveb jako prostředek pro ověřování předpokladů návrhů, volby vstupních parametrů a zajištění spolehlivosti. Vztah mezi vystrojením měřícími prvky a vypovídací schopností pro zpětné analýzy a modelování chování. Popis, provádění a vyhodnocování vybraných terénních zkoušek. Návrh terénních zkoušek a instrumentací pro vybrané typy konstrukcí.

[1]  Smoltzyk, U. (ed.): Geotechnical Engineering Handbook. Vol. 1-3. Ernst & Sohn, A Willey Comp. ISBN: 3-433-01449-3,-01450-7,-01451-5, 2003.
[2]  Dunnicliff, J.: Geotechnical instrumentation for monitoring field performance. Wiley-Interscience. John Wiley & Sons, Inc. ISBN 0 471 00546 0. 2001
[3]  Lunne, T., Robertson, P.K. and Powel, J.J.M.: Cone penetration testing in geotechnical practice. Blackie Academic & Professional. ISBN 0 7514 0393 8
[4]  Clarke, B., G.: Pressuremeters in Geotechnical Design. Blackie Academic & Professional. ISBN 0-7514-00471-6


Mechanika podzemních staveb

Statické posuzování a navrhování podzemních konstrukcí. Klasifikace výpočtových metod, základní výpočtové postupy stavu napětí a deformace v okolí podzemního díla. Stabilita, provozuschopnost a bezpečnost podzemních děl, stanovení zatížené ostění z hlediska jeho typu (včetně svorníkování a zpevňování hornin) a vhodnost tunelovacích technik. Použití softwarových produktů (GEO MKP, PLAXIS 2D i 3D, UDEC), hodnocení spolehlivosti výsledků.

[1]  Aldorf J.: Mechanika podzemních konstrukcí, VŠB-TU Ostrava 1999
[2]  Kolymbas D.: Geotechnik - Tunnelbau und Tunnelmechanik, Springer, 1998
[3]  Mahtab M., Grasso P.: Geomechanics Principles in the Design of Tunnels and Caverns in Rocks, Elsevier, 1992


Numerické výpočty podzemních staveb


Odpady, hospodaření s odpady


Využití znehodnocených pozemků pro krajinnou regeneraci a novou výstavbu


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Bachelor Project

Individual assignment in accordance with the thesis proposal

[1]  In accordance with the specifications


Diplomový seminář

Individuální zadání projektu / geotechnického problému, rešerše literatury a vypracování vhodných variant řešení.


Diplomová práce

Individuální zadání tématu diplomové práce. Návrh variant řešení zadaného problému. Vypracování vybranných variant, sestavení textové a grafické dokumentace a doporučení vyplývajích z řešení.

[1]  Dle zadání vedoucího DP


Diploma project

Individual assignment in accordance with the thesis proposal

[1]  In accordance with the specifications


Dynamika geotechnických konstrukcí


Foundation of Structures

Basic design methods for shallow footings, piles, retaining structures, foundation pits, sheet pile walls, anchors and soil improvement. Principles of monitoring in foundation engineering. Use of Eurocode 7. Selected case histories.

[1]  Das,B., M.: Principles of Foundation Engineering. Barnes & Noble,ISBN 0534407528, 2003., Coduto, D.,P.: Foundation Design: Principles and Practices. Barnes & Noble, ISBN: 0135897068, 2000


Geologie

Úvod do geologického modelu Země. Geologické procesy. Strukturní geologie. Vrásnění a poruchové zóny. Seismika. Zemětřesení. Zvětrávání hornin. Pedologie. Zalednění. Krasové jevy. Hydrogeologie a podzemní voda. Svahové pohyby. Kvartérní geologie. Regionální geologie.

[1]  Záruba, Vachtl, Pokorný: Základy geologie a petrografie pro stavební fakulty, SNTL Praha, 1972 , Schütznerová, Schröfel: Geologie, skriptum ČVUT, Praha, 1994 , Zeman O.: Petrografie a regionální geologie Českého masivu, ČVUT, Praha, 1994


Geologie a mechanika zemin

Geologický a geotechnický model prostredí. Základní geologické procesy. Kvartérní geologie, hydrogeologie. Pevnostní a deformacní vlastnosti zemin, aplikace. Principy navrhování geotechnických konstrukcí.

Povinná literatura:
[1]  Schütznerová V., Schröfel J.: Geologie, Vydavatelství CVUT, Praha, 1994, ISBN 9788001012031
[2]  Chamra S., Schröfel J., Tylš V.: Základy petrografie a regionální geologie ČR, Vydavatelství ČVUT, Praha, 2009, ISBN 80-01-03138-1
[3]  Vanícek, I.: Geomechanika 10 - Mechanika zemin, Skripta FSV CVUT, 2000, ISBN 80-01-01437-1
Doporučená literatura:
[4]  Vaníček I., Vaníček M.: Earth Structures in Transport, Water and Environmental Engineering. Springer, 2008, 637 s, ISBN 978-1-4020-3963-8
[5]  Vaníček I., Čiháková T., Jirásko D., Kos J., Salák J.: Projektování základových a zemních konstrukcí, Praha 2016, ISBN 978-80-01-05913-5


Geotechnika

1. Úvod, literatura Přehled prvků zakládání staveb Rizika spojená se zakládáním staveb Zásady navrhování geotechnických konstrukcí (EC 7) Princip mezních stavů Geotechnické kategorie Návrhové situace Metody navrhování základových konstrukcí 2. Osová únosnost osamělých pilot Zatěžovací zkoušky pilot Výpočet osové únosnosti osamělých pilot (1.m.s.) Mezní zatěžovací křivka Nelineární teorie sedání vrtaných pilot Negativní plášťové tření vrtaných pilot Skupina pilot zatížená osovými silami 2. Příčně zatížené piloty Metody stanovení součinitele vodorovné stlačitelnosti Winklerův a Winkler-Pasternakův model podloží Stanovení únosnosti příčně zatížených pilot Skupiny pilot, možnosti statického posouzení 4. Injektáže klasické (dle ČSN EN 12715) Injektáž trysková (dle ČSN EN 12716) Podzemní stěny (dle ČSN EN 1538) Technologie provádění Příklady využití těchto konstrukcí 5. Zásady pro návrh a posouzení pažících konstrukcí Zatížení pažících konstrukcí Zemní tlak Účinky vody volné i podzemní Ostatní zatížení Výpočet pažících konstrukcí (nosníkový model s předem stanoveným zatížením, nosníkový model - metoda závislých tlaků, rovinná úloha - MKP) Vnější a vnitřní stabilita kotvených pažících konstrukcí 6. Zlepšování vlastností základové půdy Přehled metod zlepšování vlastností základové půdy Štěrkové polštáře Dynamická konsolidace, vibroflotace Štěrkové pilíře, účel návrhu, technologie provádění Příklady návrhu a posouzení štěrkových pilířů

[1]  Masopust, Jan.: Zakládání staveb 1, ČVUT Praha, 2015,
[2]  Masopust, Jan.: Zakládání staveb 2, ČVUT Praha, 2016,
[3]  Masopust, Jan: Vrtané piloty, nakl. Čeněk a Ježek, 1994
[4]  Masopust, Jan a kol.: Rizika prací speciálního zakládání staveb, nakl. ČKAIT Praha, 2011
[5]  Masopust, Jan: Navrhování základových a pažicích konstrukcí, Příručka k ČSN EN 1997-1,
[6]  nakl. ČKAIT Praha, 2012


Geologie pro geodetické obory

Globální tektonika. Magmatismus. Metamorfismus. Sedimenty, sedimentární procesy. Strukturní geologie. Zemětřesení. Zvětrávání. Kras, ledovce, půdy. Hydrogeologie. Svahové deformace. Objekt a předmět geomorfologie, vývoj v Československu. Rozdělení obecné geomorfologie. Strukturní geomorfologie. Základy klasifikace georeliéfu.


Geology and Soil Mechanics

Basic course of Geology and Soil Mechanics for Civil Engineers. Introduction to geological processes, structural geology and hydrogeology. Soil behaviour description, introduction to multi-phase media, soil classification, compressibility and strength, soil testing, earth pressures, assessment of stability and deformation, applications in civil engineering.

[1]  Duff, D.: Holmes´Principles of Physical Geology, Chapman and Hall, London, New York, Tokyo, Melbourne, 1996
[2]  Craig, R.F.: Soil Mechanics. E & FN Spon, Chapman & Hall, London, UK, 1997. ISBN 0 419 22450 5.


Podzemní stavby a mechanika hornin

Student se seznámí s historií a vývojem podzemních staveb, s geotechnickým průzkumem a monitoringem včetně vlivů geologie ovlivňujících trasování liniových podzemních děl a jejich ražbu. Dozví se základní znalosti z oblasti mechaniky hornin a základní projekční prvky podzemních staveb. Bude informován o tunelovacích metodách a osvojí si základní metody pro návrh a posouzení primárního ostění tunelu včetně posouzení deformace povrchu území. Geotechnický průzkum, Vlastnosti hornin, Klasifikace hornin Napětí a deformace horninového masivu Porušení hornin, Reologie Anisotropie a nehomogenita, diskontinuity Podzemní voda Historický vývoj podzemního stavitelství Základní názvosloví Rozdělení podzemních staveb. Základní projekční prvky Hloubené tunely Ražené tunely Zatížení podzemních staveb. Statický návrh podzemních staveb Monitoring Zvláštní metody výstavby (naplavované tunely, vysouvané tunely, ražba ve zmrazených zeminách) Šachty

Povinná literatura:
[1]  Barták J., Pruška J., Podzemní stavby, ČVUT Praha 2011, ISBN 978-80-01-04789-7
[2]  Klepsatel F. a kol.: Výstavba tunelů ve skalních horninách. JAGA, 2003 ISBN 80-88905-43-5.
[3]  Pruška J., Geomechanika - Mechanika hornin, ČVUT Praha 2002, ISBN 80-01-02456-3
[4]  Klepsatel, F., Mařík, L., Frankovský, M.: Městské podzemní stavby. Bratislava: Jaga, 2005, ISBN 8080760217
Doporučená literatura:
[5]  Dean Brox: Practical guide to tunneling, Boca Raton 2017, ISBN 978-1-138-62998-1
[6]  Das Braja M: Rock mechanics: an Introduction, Boca Raton, 2013 978-0-415-80923-8
Studijní pomůcky:
[7]  publikace České tunelářské asociace - https://www.ita-aites.cz/cz/


Projekt 2


Projekt 2C


Projekt 3C


Structural Design, Project 2

Focus on complex approach to practic design, analysis and optimalization of multi-storey or long-span building structures, or their reconstruction. Analysis of load, functional and technologic requirements, design of load-bearing system alternatives including foundations, preliminary bearing elements dimensions calculation, choice of most suitable version. Detailed statical design of chosen version, calculation, technical report and drawings. Check of bearing and non-bearing structures interaction and assembly techniques. Public presentation.

[1]  Foster Jack Strond: Structure and Fabric, Parts I - III, Longman 1994
[2]  Barritt C.M.H.: Advanced Building Construction, Vol 1 - 4, Longman
[3]  1


Structural design project 3

Focus on complex approach to practic design, analysis and optimalization of multi-storey or long-span building structures, or their reconstruction. Analysis of load, functional and technologic requirements, design of load-bearing system alternatives including foundations, preliminary bearing elements dimensions calculation, choice of most suitable version. Detailed statical design of chosen version, calculation, technical report and drawings. Check of bearing and non-bearing structures interaction and assembly techniques. Public presentation.

[1]  Foster Jack Strond: Structure and Fabric, Parts I - III, Longman 1994
[2]  Barritt C.M.H.: Advanced Building Construction, Vol 1 - 4, Longman
[3]  1


Structural design project 4

Focus on complex approach to practic design, analysis and optimalization of multi-storey or long-span building structures, or their reconstruction. Analysis of load, functional and technologic requirements, design of load-bearing system alternatives including foundations, preliminary bearing elements dimensions calculation, choice of most suitable version. Detailed statical design of chosen version, calculation, technical report and drawings. Check of bearing and non-bearing structures interaction and assembly techniques. Public presentation.

[1]  Foster Jack Strond: Structure and Fabric, Parts I - III, Longman 1994
[2]  Barritt C.M.H.: Advanced Building Construction, Vol 1 - 4, Longman
[3]  1


Polní geotechnické zkoušky

Kontrolní sledování - monitoring - konstrukcí a prostředí staveb jako prostředek pro ověřování předpokladů návrhů, volby vstupních parametrů a zajištění spolehlivosti. Vztah mezi vystrojením měřícími prvky a vypovídací schopností pro zpětné analýzy a modelování chování. Popis, provádění a vyhodnocování vybraných terénních zkoušek. Návrh terénních zkoušek a instrumentací pro vybrané typy konstrukcí.

[1]  Smoltzyk, U. (ed.): Geotechnical Engineering Handbook. Vol. 1-3. Ernst & Sohn, A Willey Comp. ISBN: 3-433-01449-3,-01450-7,-01451-5, 2003.
[2]  Dunnicliff, J.: Geotechnical instrumentation for monitoring field performance. Wiley-Interscience. John Wiley & Sons, Inc. ISBN 0 471 00546 0. 2001
[3]  Lunne, T., Robertson, P.K. and Powel, J.J.M.: Cone penetration testing in geotechnical practice. Blackie Academic & Professional. ISBN 0 7514 0393 8
[4]  Clarke, B., G.: Pressuremeters in Geotechnical Design. Blackie Academic & Professional. ISBN 0-7514-00471-6


Zakládání staveb 2Z


Projekt D

Povinná literatura:
[1]  Doporučenou literaturu určuje cvičící podle konkrétního zadání
Doporučená literatura:
[2]  Vybrané české technické normy
Studijní pomůcky:
[3]  Technické podmínky (TP) http://www.pjpk.cz/
[4]  https://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy/provozne-technicke.html?page=11 (Provozně technické předpisy SŽDC)


Geotechnický software pro num. modely

Principy sestavení geotechnického modelu prostředí. Matematické modely a metody řešení - metoda konečných prvků. Koncepce softwaru – preprocessing, solver, postprocessing. Přehled materiálových modelů implementovaných v daných verzích geotechnického softwaru, stručný výklad k základním fyzikálním modelům zemního a horninového prostředí (pružné podloží, ideálně pružnoplastické řešení, parametry Winkler, Mohr-Coulomb, Drucker-Prager), shrnutí výhod jednotlivých modelů, ukázkový případ z praxe. Prostředí programu GTS MIDAS, Zsoil3D nebo Plaxis3D. Pokročilé fyzikální modely zemního a horninového prostředí. Pružnoplastické modely se zpevněním, hypoplastické modely, význam CAP a CONE modelu pro jednotlivé úlohy, korelace parametrů s laboratorní zkouškou, příklad použití. CAM clay model, modely se změkčením, parametry pro jednotlivé typy modelů, výsledky analýzy na konkrétním projektu.


Výpočty základových konstrukcí na počítači

1. Řešení geotechnických úloh pomocí výpočetní techniky. Principy sestavení geotechnického modelu prostředí. Fyzikální modely zemního a horninového prostředí. 2. Matematické modely a metody řešení - metoda sítí, metoda konečných prvků. 3. Základní rovnice teorie pružnosti, Izoparametrické prvky, matice tuhosti, rovnice MKP. 4. Pružnoplastické řešení - základní pojmy, metoda počátečních napětí. 5. Materiálové modely ideálně pružnoplastické, Mohr-Coulomb. 6.Vstupní parametry pro jednotlivé typy modelů. 7. Přehled geotechnického softwaru pro PC v oblasti klasických a numerických metod.

Povinná literatura:
[1]  Jirásko, D.; Vaníček, I.; Vaníček, M.; Hamouzová, T.; Salák, J.; Kos, J., Projektování základových a zemních konstrukcí, Praha: ČVUT v Praze, 2016. ISBN 978-80-01-05913-5.
[2]  Šejnoha, M.; Janda, T.; Pruška, J.; Brouček, M. Metoda konečných prvků v geomechanice - Teoretické základy a Inženýrské aplikace,Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2015. ISBN 978-80-01-05743-8.
Studijní pomůcky:
[3]  Manuály programu GEO5,
[4]  Manuály programu PLAXIS v8


Základy lomařství

Horní zákon a související předpisy. Rozdělení lomů, štěrkovny, kamenické lomy. Zakládání lomu, průzkumné práce, dokumentace. Skrývkové práce. Způsoby dobývání, metody těžení. Prostředky vrtací techniky. Nauka o výbušninách, průmyslové trhaviny.Nepravidelnosti při odstřelech. Dimenzování náloží, typy odstřelů. Škodlivé účinky trhacích prací. Drceni a třídění kameniva. Ražení štol a tunelů.

[1]  Straka J. - Mencl J. - Poděl R.: Lomařství, skriptum ČVUT Praha 1985, Vyhňák J.: Trhání a ničení, skriptum ČVUT Praha 1986


Zakládání staveb a hydrogeologie

Povinná literatura:
[1]  Masopust, Jan. Zakládání staveb 1 : skripta. 1. vydání. Praha : ČTN ČVUT, 2015, 2018. 166 s. ISBN 978-80-01-05837-4.
[2]  Masopust, Jan. Zakládání staveb 2 : skripta. 1. vydání. Praha : ČTN ČVUT, 2016, 2017. 192 s. ISBN 978-80-01-05938-8.
[3]  Turček, Peter a kol. Zakládání staveb. 2. vydání. Bratislava : Jaga group, s. r. o., 2005. 303 s. ISBN 80-8076-023-3.
[4]  Tourková, J, Hydrogeologie: skripta. 1. vydání, Praha: ČVUT, 1999, 165 s. ISBN 80-010-1501-7
Doporučená literatura:
[5]  Fetter C. W., Applied Hydrogeology (4th Edition), Prentice Hall, 2014, ISBN-13: 978-0130882394
[6]  Vaníček, Ivan a kol. Projektování základových a zemních konstrukcí : skripta. 1. vydání. Praha : ČTN ČVUT, 2016. 314 s. ISBN 978-80-01-05913-5.


Zakládání staveb T

Úvod do předmětu, literatura, zásady navrhování, geotechnické kategorie Pevnostní a deformační charakteristiky základové půdy, plošné základy Mezní stavy plošných základů, výpočet únosnosti a sedání plošných základů Hlubinné základy - typologie, pilotové základy, technologie vrtaných a ražených pilot Osová únosnost osamělých pilot, zatěžovací zkoušky pilot Stanovení únosnosti příčně zatížených pilot, skupina pilot Mikropiloty, kotvy, technologie Injektáž klasická a trysková, podzemní stěny Stavební jámy, technologie pažení stavebních jam Zásady pro návrh a posouzení pažicích konstrukcí, zemní tlak, účinek vody Výpočet pažicích konstrukcí, metody závislých tlaků Odvodňování stavebních jam Ochrana základových konstrukcí před účinky agresivního prostředí

Povinná literatura:
[1]  Masopust, Jan. Zakládání staveb 1 : skripta. 1. vydání. Praha : ČTN ČVUT, 2015, 2018. 166 s. ISBN 978-80-01-05837-4.
[2]  Masopust, Jan. Zakládání staveb 2 : skripta. 1. vydání. Praha : ČTN ČVUT, 2016, 2017. 192 s. ISBN 978-80-01-05938-8.
[3]  Turček, Peter a kol. Zakládání staveb. 2. vydání. Bratislava : Jaga group, s. r. o., 2005. 303 s. ISBN 80-8076-023-3.
Doporučená literatura:
[4]  Vaníček, Ivan a kol. Projektování základových a zemních konstrukcí : skripta. 1. vydání. Praha : ČTN ČVUT, 2016. 314 s. ISBN 978-80-01-05913-5.
[5]  Geotechnika: časopis pro mechaniku zemin, zakládání staveb a inženýrskou geologii. Praha : Česko-Slovenská společnost pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství. Vychází 4x ročně. ISSN 1211-913X.


Zakládání staveb V

Úvod do předmětu, literatura, zásady navrhování, geotechnické kategorie Pevnostní a deformační charakteristiky základové půdy, plošné základy Mezní stavy plošných základů, výpočet únosnosti a sedání plošných základů Hlubinné základy - typologie, pilotové základy, technologie vrtaných a ražených pilot Osová únosnost osamělých pilot, zatěžovací zkoušky pilot Stanovení únosnosti příčně zatížených pilot, skupina pilot Mikropiloty, kotvy, technologie Injektáž klasická a trysková, podzemní stěny Stavební jámy, technologie pažení stavebních jam, jímky Zásady pro návrh a posouzení pažicích konstrukcí, zemní tlak, účinek vody Výpočet pažicích konstrukcí, metody závislých tlaků Odvodňování stavebních jam Ochrana základových konstrukcí před účinky agresivního prostředí

Povinná literatura:
[1]  Masopust, Jan. Zakládání staveb 1 : skripta. 1. vydání. Praha : ČTN ČVUT, 2015, 2018. 166 s. ISBN 978-80-01-05837-4.
[2]  Masopust, Jan. Zakládání staveb 2 : skripta. 1. vydání. Praha : ČTN ČVUT, 2016, 2017. 192 s. ISBN 978-80-01-05938-8.
[3]  Turček, Peter a kol. Zakládání staveb. 2. vydání. Bratislava : Jaga group, s. r. o., 2005. 303 s. ISBN 80-8076-023-3.
Doporučená literatura:
[4]  Vaníček, Ivan a kol. Projektování základových a zemních konstrukcí : skripta. 1. vydání. Praha : ČTN ČVUT, 2016. 314 s. ISBN 978-80-01-05913-5.
[5]  Geotechnika - časopis pro mechaniku zemin, zakládání staveb a inženýrskou geologii. Praha : Česko-Slovenská společnost pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství. Vychází 4x ročně. ISSN 1211-913X.


Zakládání staveb 1

Úvod do předmětu, literatura, zásady navrhování, geotechnické kategorie Pevnostní a deformační charakteristiky základové půdy, plošné základy Mezní stavy plošných základů, výpočet únosnosti a sedání plošných základů Hlubinné základy - typologie, pilotové základy, technologie vrtaných a ražených pilot Osová únosnost osamělých pilot, zatěžovací zkoušky pilot Stanovení únosnosti příčně zatížených pilot, skupina pilot Mikropiloty, kotvy, technologie Injektáž klasická a trysková, podzemní stěny Stavební jámy, technologie pažení stavebních jam Zásady pro návrh a posouzení pažicích konstrukcí, zemní tlak, účinek vody Výpočet pažicích konstrukcí, metody závislých tlaků Odvodňování stavebních jam Ochrana základových konstrukcí před účinky agresivního prostředí

Povinná literatura:
[1]  Masopust, Jan. Zakládání staveb 1 : skripta. 1. vydání. Praha : ČTN ČVUT, 2015, 2018. 166 s. ISBN 978-80-01-05837-4.
[2]  Masopust, Jan. Zakládání staveb 2 : skripta. 1. vydání. Praha : ČTN ČVUT, 2016, 2017. 192 s. ISBN 978-80-01-05938-8.
[3]  Turček, Peter a kol. Zakládání staveb. 2. vydání. Bratislava : Jaga group, s. r. o., 2005. 303 s. ISBN 80-8076-023-3.
Doporučená literatura:
[4]  Vaníček, Ivan a kol. Projektování základových a zemních konstrukcí : skripta. 1. vydání. Praha : ČTN ČVUT, 2016. 314 s. ISBN 978-80-01-05913-5.
[5]  Geotechnika: časopis pro mechaniku zemin, zakládání staveb a inženýrskou geologii. Praha : Česko-Slovenská společnost pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství. Vychází 4x ročně. ISSN 1211-913X.


 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz