CTU

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta stavební

K 135 - Katedra geotechniky

Předměty aktuálního semestru -- zimní 2018/19

přejděte na archiv


semestr zimní 2018/19


semestr letní 2017/18


Dynamika zemin a hornin


Geologie a hydrogeologie

Druhy hornin, sedimentologie, tektonika, zvětrávání hornin, činnost povrchové a podzemní vody, agresivní vody, sesuvné pohyby, inženýrská regionální geologie, vztah mezi podzemní vodou a horninou, pohyb podzemní vody, vývěry, chemické a fyzikální vlastnosti podzemní vody, minerální vody, regionální hydrogeologie.


Geotechnický monitoring a terénní zkoušky

Kontrolní sledování - monitoring - konstrukcí a prostředí staveb jako prostředek pro ověřování předpokladů návrhů, volby vstupních parametrů a zajištění spolehlivosti. Vztah mezi vystrojením měřícími prvky a vypovídací schopností pro zpětné analýzy a modelování chování. Popis, provádění a vyhodnocování vybraných terénních zkoušek. Návrh terénních zkoušek a instrumentací pro vybrané typy konstrukcí.

[1]  [1] Matys, M., Ťavoda, O., Cuninka, M. Polné skúšky zemín ALFA Bratislava, 1990
[2]  [2] Dunnicliff, J. Geotechnical instrumentation for monitoring field performance Wiley- Interscience. John Wiley & Sons, Inc. ISBN 0 471 00546 0. 1988
[3]  [3] Lunne, Robertson and Powel Cone penetration testing in geotechical practice Blackie Academic & Professional. ISBN 0 7514 0393 8

Mechanika podzemních staveb

Statické posuzování a navrhování podzemních konstrukcí. Klasifikace výpočtových metod, základní výpočtové postupy stavu napětí a deformace v okolí podzemního díla. Stabilita, provozuschopnost a bezpečnost podzemních děl, stanovení zatížené ostění z hlediska jeho typu (včetně svorníkování a zpevňování hornin) a vhodnost tunelovacích technik. Použití softwarových produktů (GEO MKP, PLAXIS 2D i 3D, UDEC), hodnocení spolehlivosti výsledků.

[1]  Aldorf J.: Mechanika podzemních konstrukcí, VŠB-TU Ostrava 1999
[2]  Kolymbas D.: Geotechnik - Tunnelbau und Tunnelmechanik, Springer, 1998
[3]  Mahtab M., Grasso P.: Geomechanics Principles in the Design of Tunnels and Caverns in Rocks, Elsevier, 1992

Numerické výpočty podzemních staveb


Odpady, hospodaření s odpady


Využití znehodnocených pozemků pro krajinnou regeneraci a novou výstavbu


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Bachelor Project

Individual assignment in accordance with the thesis proposal

[1]  In accordance with the specifications

Diplomová práce

Individuální zadání tématu diplomové práce. Návrh variant řešení zadaného problému. Vypracování vybranných variant, sestavení textové a grafické dokumentace a doporučení vyplývajích z řešení.

[1]  Dle zadání vedoucího DP

Diploma project

Individual assignment in accordance with the thesis proposal

[1]  In accordance with the specifications

Dynamika geotechnických konstrukcí


Foundation of Structures

Basic design methods for shallow footings, piles, retaining structures, foundation pits, sheet pile walls, anchors and soil improvement. Principles of monitoring in foundation engineering. Use of Eurocode 7. Selected case histories.

[1]  Das,B., M.: Principles of Foundation Engineering. Barnes & Noble,ISBN 0534407528, 2003., Coduto, D.,P.: Foundation Design: Principles and Practices. Barnes & Noble, ISBN: 0135897068, 2000

Geologie

Úvod do geologického modelu Země. Geologické procesy. Strukturní geologie. Vrásnění a poruchové zóny. Seismika. Zemětřesení. Zvětrávání hornin. Pedologie. Zalednění. Krasové jevy. Hydrogeologie a podzemní voda. Svahové pohyby. Kvartérní geologie. Regionální geologie.

[1]  Záruba, Vachtl, Pokorný: Základy geologie a petrografie pro stavební fakulty, SNTL Praha, 1972 , Schütznerová, Schröfel: Geologie, skriptum ČVUT, Praha, 1994 , Zeman O.: Petrografie a regionální geologie Českého masivu, ČVUT, Praha, 1994

Geologie a mechanika zemin

Geologický a geotechnický model prostredí. Základní geologické procesy. Kvartérní geologie, hydrogeologie. Pevnostní a deformacní vlastnosti zemin, aplikace. Principy navrhování geotechnických konstrukcí.

[1] http://departments.fsv.cvut.cz/k135/cms/?page_id=156

Geotechnika

1. Úvod, literatura Přehled prvků zakládání staveb Rizika spojená se zakládáním staveb Zásady navrhování geotechnických konstrukcí (EC 7) Princip mezních stavů Geotechnické kategorie Návrhové situace Metody navrhování základových konstrukcí 2. Osová únosnost osamělých pilot Zatěžovací zkoušky pilot Výpočet osové únosnosti osamělých pilot (1.m.s.) Mezní zatěžovací křivka Nelineární teorie sedání vrtaných pilot Negativní plášťové tření vrtaných pilot Skupina pilot zatížená osovými silami 2. Příčně zatížené piloty Metody stanovení součinitele vodorovné stlačitelnosti Winklerův a Winkler-Pasternakův model podloží Stanovení únosnosti příčně zatížených pilot Skupiny pilot, možnosti statického posouzení 4. Injektáže klasické (dle ČSN EN 12715) Injektáž trysková (dle ČSN EN 12716) Podzemní stěny (dle ČSN EN 1538) Technologie provádění Příklady využití těchto konstrukcí 5. Zásady pro návrh a posouzení pažících konstrukcí Zatížení pažících konstrukcí Zemní tlak Účinky vody volné i podzemní Ostatní zatížení Výpočet pažících konstrukcí (nosníkový model s předem stanoveným zatížením, nosníkový model - metoda závislých tlaků, rovinná úloha - MKP) Vnější a vnitřní stabilita kotvených pažících konstrukcí 6. Zlepšování vlastností základové půdy Přehled metod zlepšování vlastností základové půdy Štěrkové polštáře Dynamická konsolidace, vibroflotace Štěrkové pilíře, účel návrhu, technologie provádění Příklady návrhu a posouzení štěrkových pilířů


Geologie pro geodetické obory

Globální tektonika. Magmatismus. Metamorfismus. Sedimenty, sedimentární procesy. Strukturní geologie. Zemětřesení. Zvětrávání. Kras, ledovce, půdy. Hydrogeologie. Svahové deformace. Objekt a předmět geomorfologie, vývoj v Československu. Rozdělení obecné geomorfologie. Strukturní geomorfologie. Základy klasifikace georeliéfu.


Geology and Soil Mechanics

Basic course of Geology and Soil Mechanics for Civil Engineers. Introduction to geological processes, structural geology and hydrogeology. Soil behaviour description, introduction to multi-phase media, soil classification, compressibility and strength, soil testing, earth pressures, assessment of stability and deformation, applications in civil engineering.

[1]  Duff, D.: Holmes´Principles of Physical Geology, Chapman and Hall, London, New York, Tokyo, Melbourne, 1996
[2]  Craig, R.F.: Soil Mechanics. E & FN Spon, Chapman & Hall, London, UK, 1997. ISBN 0 419 22450 5.

Podzemní stavby a mechanika hornin

Student se seznámí s historií a vývojem podzemních staveb, s geotechnickým průzkumem a monitoringem včetně vlivů geologie ovlivňujících trasování liniových podzemních děl a jejich ražbu. Dozví se základní znalosti z oblasti mechaniky hornin a základní projekční prvky podzemních staveb. Bude informován o tunelovacích metodách a osvojí si základní metody pro návrh a posouzení primárního ostění tunelu včetně posouzení deformace povrchu území. Geotechnický průzkum, Vlastnosti hornin, Klasifikace hornin Napětí a deformace horninového masivu Porušení hornin, Reologie Anisotropie a nehomogenita, diskontinuity Podzemní voda Historický vývoj podzemního stavitelství Základní názvosloví Rozdělení podzemních staveb. Základní projekční prvky Hloubené tunely Ražené tunely Zatížení podzemních staveb. Statický návrh podzemních staveb Monitoring Zvláštní metody výstavby (naplavované tunely, vysouvané tunely, ražba ve zmrazených zeminách) Šachty


Projekt 2


Projekt 2C


Projekt 3C


Structural Design, Project 2

Focus on complex approach to practic design, analysis and optimalization of multi-storey or long-span building structures, or their reconstruction. Analysis of load, functional and technologic requirements, design of load-bearing system alternatives including foundations, preliminary bearing elements dimensions calculation, choice of most suitable version. Detailed statical design of chosen version, calculation, technical report and drawings. Check of bearing and non-bearing structures interaction and assembly techniques. Public presentation.

[1]  [1] Foster Jack Strond: Structure and Fabric, Parts I - III, Longman 1994
[2]  [2] Barritt C.M.H.: Advanced Building Construction, Vol 1 - 4, Longman
[3]  1991

Structural design project 3

Focus on complex approach to practic design, analysis and optimalization of multi-storey or long-span building structures, or their reconstruction. Analysis of load, functional and technologic requirements, design of load-bearing system alternatives including foundations, preliminary bearing elements dimensions calculation, choice of most suitable version. Detailed statical design of chosen version, calculation, technical report and drawings. Check of bearing and non-bearing structures interaction and assembly techniques. Public presentation.

[1]  [1] Foster Jack Strond: Structure and Fabric, Parts I - III, Longman 1994
[2]  [2] Barritt C.M.H.: Advanced Building Construction, Vol 1 - 4, Longman
[3]  1991

Structural design project 4

Focus on complex approach to practic design, analysis and optimalization of multi-storey or long-span building structures, or their reconstruction. Analysis of load, functional and technologic requirements, design of load-bearing system alternatives including foundations, preliminary bearing elements dimensions calculation, choice of most suitable version. Detailed statical design of chosen version, calculation, technical report and drawings. Check of bearing and non-bearing structures interaction and assembly techniques. Public presentation.

[1]  [1] Foster Jack Strond: Structure and Fabric, Parts I - III, Longman 1994
[2]  [2] Barritt C.M.H.: Advanced Building Construction, Vol 1 - 4, Longman
[3]  1991

Polní geotechnické zkoušky

Kontrolní sledování - monitoring - konstrukcí a prostředí staveb jako prostředek pro ověřování předpokladů návrhů, volby vstupních parametrů a zajištění spolehlivosti. Vztah mezi vystrojením měřícími prvky a vypovídací schopností pro zpětné analýzy a modelování chování. Popis, provádění a vyhodnocování vybraných terénních zkoušek. Návrh terénních zkoušek a instrumentací pro vybrané typy konstrukcí.

[1]  [1] Matys, M., Ťavoda, O., Cuninka, M. Polné skúšky zemín ALFA Bratislava, 1990
[2]  [2] Dunnicliff, J. Geotechnical instrumentation for monitoring field performance Wiley- Interscience. John Wiley & Sons, Inc. ISBN 0 471 00546 0. 1988
[3]  [3] Lunne, Robertson and Powel Cone penetration testing in geotechical practice Blackie Academic & Professional. ISBN 0 7514 0393 8

Zakládání staveb 2Z


Projekt D


Geotechnický software pro num. modely

Principy sestavení geotechnického modelu prostředí. Matematické modely a metody řešení - metoda konečných prvků. Koncepce softwaru – preprocessing, solver, postprocessing. Přehled materiálových modelů implementovaných v daných verzích geotechnického softwaru, stručný výklad k základním fyzikálním modelům zemního a horninového prostředí (pružné podloží, ideálně pružnoplastické řešení, parametry Winkler, Mohr-Coulomb, Drucker-Prager), shrnutí výhod jednotlivých modelů, ukázkový případ z praxe. Prostředí programu GTS MIDAS, Zsoil3D nebo Plaxis3D. Pokročilé fyzikální modely zemního a horninového prostředí. Pružnoplastické modely se zpevněním, hypoplastické modely, význam CAP a CONE modelu pro jednotlivé úlohy, korelace parametrů s laboratorní zkouškou, příklad použití. CAM clay model, modely se změkčením, parametry pro jednotlivé typy modelů, výsledky analýzy na konkrétním projektu.


Výpočty základových konstr. na počítači

1. Řešení geotechnických úloh pomocí výpočetní techniky. Principy sestavení geotechnického modelu prostředí. Fyzikální modely zemního a horninového prostředí. 2. Matematické modely a metody řešení - metoda sítí, metoda konečných prvků. 3. Základní rovnice teorie pružnosti, Izoparametrické prvky, matice tuhosti, rovnice MKP. 4. Pružnoplastické řešení - základní pojmy, metoda počátečních napětí. 5. Materiálové modely ideálně pružnoplastické, Mohr-Coulomb. 6.Vstupní parametry pro jednotlivé typy modelů. 7. Přehled geotechnického softwaru pro PC v oblasti klasických a numerických metod.

[1]  Bittnar Z., Šejnoha J.: Metody numerické analýzy konstrukcí, ČVUT Praha 1991, Manuály programu GEO5, Manuály programu PLAXIS v8

Základy lomařství

Horní zákon a související předpisy. Rozdělení lomů, štěrkovny, kamenické lomy. Zakládání lomu, průzkumné práce, dokumentace. Skrývkové práce. Způsoby dobývání, metody těžení. Prostředky vrtací techniky. Nauka o výbušninách, průmyslové trhaviny.Nepravidelnosti při odstřelech. Dimenzování náloží, typy odstřelů. Škodlivé účinky trhacích prací. Drceni a třídění kameniva. Ražení štol a tunelů.

[1]  Straka J. - Mencl J. - Poděl R.: Lomařství, skriptum ČVUT Praha 1985, Vyhňák J.: Trhání a ničení, skriptum ČVUT Praha 1986

Zakládání staveb a hydrogeologie


Zakládání staveb T

Úvod do předmětu, literatura, zásady navrhování, geotechnické kategorie Pevnostní a deformační charakteristiky základové půdy, plošné základy Mezní stavy plošných základů, výpočet únosnosti a sedání plošných základů Hlubinné základy - typologie, pilotové základy, technologie vrtaných a ražených pilot Osová únosnost osamělých pilot, zatěžovací zkoušky pilot Stanovení únosnosti příčně zatížených pilot, skupina pilot Mikropiloty, kotvy, technologie Injektáž klasická a trysková, podzemní stěny Stavební jámy, technologie pažení stavebních jam Zásady pro návrh a posouzení pažicích konstrukcí, zemní tlak, účinek vody Výpočet pažicích konstrukcí, metody závislých tlaků Odvodňování stavebních jam Ochrana základových konstrukcí před účinky agresivního prostředí

[1]  Šimek, J., Holoušová, T.: Mechanika zemin a zakládání staveb, skriptum ČVUT v Praze, 1996 , Hulla, J., Turček, P. Zakladanie stavieb Jaga group, Bratislava, 1998 , Lamboj, L.: Zakládání staveb - Výpočty , skriptum ČVUT v Praze, 2004

Zakládání staveb V

Úvod do předmětu, literatura, zásady navrhování, geotechnické kategorie Pevnostní a deformační charakteristiky základové půdy, plošné základy Mezní stavy plošných základů, výpočet únosnosti a sedání plošných základů Hlubinné základy - typologie, pilotové základy, technologie vrtaných a ražených pilot Osová únosnost osamělých pilot, zatěžovací zkoušky pilot Stanovení únosnosti příčně zatížených pilot, skupina pilot Mikropiloty, kotvy, technologie Injektáž klasická a trysková, podzemní stěny Stavební jámy, technologie pažení stavebních jam, jímky Zásady pro návrh a posouzení pažicích konstrukcí, zemní tlak, účinek vody Výpočet pažicích konstrukcí, metody závislých tlaků Odvodňování stavebních jam Ochrana základových konstrukcí před účinky agresivního prostředí


Zakládání staveb 1

Úvod do předmětu, literatura, zásady navrhování, geotechnické kategorie Pevnostní a deformační charakteristiky základové půdy, plošné základy Mezní stavy plošných základů, výpočet únosnosti a sedání plošných základů Hlubinné základy - typologie, pilotové základy, technologie vrtaných a ražených pilot Osová únosnost osamělých pilot, zatěžovací zkoušky pilot Stanovení únosnosti příčně zatížených pilot, skupina pilot Mikropiloty, kotvy, technologie Injektáž klasická a trysková, podzemní stěny Stavební jámy, technologie pažení stavebních jam Zásady pro návrh a posouzení pažicích konstrukcí, zemní tlak, účinek vody Výpočet pažicích konstrukcí, metody závislých tlaků Odvodňování stavebních jam Ochrana základových konstrukcí před účinky agresivního prostředí

[1]  Šimek, J., Holoušová, T.: Mechanika zemin a zakládání staveb, skriptum ČVUT v Praze, 1996 , Hulla, J., Turček, P. Zakladanie stavieb Jaga group, Bratislava, 1998 , Lamboj, L.: Zakládání staveb - Výpočty , skriptum ČVUT v Praze, 2004

Dynamika zemin a hornin


Geologie a hydrogeologie

Druhy hornin, sedimentologie, tektonika, zvětrávání hornin, činnost povrchové a podzemní vody, agresivní vody, sesuvné pohyby, inženýrská regionální geologie, vztah mezi podzemní vodou a horninou, pohyb podzemní vody, vývěry, chemické a fyzikální vlastnosti podzemní vody, minerální vody, regionální hydrogeologie.


Geotechnický monitoring a terénní zkoušky

Kontrolní sledování - monitoring - konstrukcí a prostředí staveb jako prostředek pro ověřování předpokladů návrhů, volby vstupních parametrů a zajištění spolehlivosti. Vztah mezi vystrojením měřícími prvky a vypovídací schopností pro zpětné analýzy a modelování chování. Popis, provádění a vyhodnocování vybraných terénních zkoušek. Návrh terénních zkoušek a instrumentací pro vybrané typy konstrukcí.


Mechanika podzemních staveb

Statické posuzování a navrhování podzemních konstrukcí. Klasifikace výpočtových metod, základní výpočtové postupy stavu napětí a deformace v okolí podzemního díla. Stabilita, provozuschopnost a bezpečnost podzemních děl, stanovení zatížené ostění z hlediska jeho typu (včetně svorníkování a zpevňování hornin) a vhodnost tunelovacích technik. Použití softwarových produktů (GEO MKP, PLAXIS 2D i 3D, UDEC), hodnocení spolehlivosti výsledků.


Numerické výpočty podzemních staveb


Odpady, hospodaření s odpady


Využití znehodnocených pozemků pro krajinnou regeneraci a novou výstavbu


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Bachelor Project

Individual assignment in accordance with the thesis proposal


Diplomový seminář

Individuální zadání projektu / geotechnického problému, rešerše literatury a vypracování vhodných variant řešení.


Diplomová práce

Individuální zadání tématu diplomové práce. Návrh variant řešení zadaného problému. Vypracování vybranných variant, sestavení textové a grafické dokumentace a doporučení vyplývajích z řešení.


Diploma project

Individual assignment in accordance with the thesis proposal


Dynamika geotechnických konstrukcí


Foundation of Structures

Basic design methods for shallow footings, piles, retaining structures, foundation pits, sheet pile walls, anchors and soil improvement. Principles of monitoring in foundation engineering. Use of Eurocode 7. Selected case histories.


Geologie

Úvod do geologického modelu Země. Geologické procesy. Strukturní geologie. Vrásnění a poruchové zóny. Seismika. Zemětřesení. Zvětrávání hornin. Pedologie. Zalednění. Krasové jevy. Hydrogeologie a podzemní voda. Svahové pohyby. Kvartérní geologie. Regionální geologie.

[1] http://departments.fsv.cvut.cz/k135/cms/?page_id=156

Geologie a mechanika zemin

Společným cílem předmětu je objasnit základní geotechnická temata s následným využitím při výstavbě konstrukcí v interakci s podložím (Zakládání staveb), s využitím geologického prostředí pro nové konstrukce (Zemní konstrukce) resp. uvnitř tohoto prostředí (Podzemní stavby). Vývojová a regionální geologie, hydrogeologie, orientace v geologických mapách, očekávaná reakce geologického prostředí na plánovanou stavbu. Přehled základních vlastností zemin (pevnostní, deformační, hydraulické) společně s rozhodujícími úkoly pro řešení mezních stavů únosnosti resp. použitelnosti.

[1] http://departments.fsv.cvut.cz/k135/cms/?page_id=156

Geotechnika

1. Úvod, literatura Přehled prvků zakládání staveb Rizika spojená se zakládáním staveb Zásady navrhování geotechnických konstrukcí (EC 7) Princip mezních stavů Geotechnické kategorie Návrhové situace Metody navrhování základových konstrukcí 2. Osová únosnost osamělých pilot Zatěžovací zkoušky pilot Výpočet osové únosnosti osamělých pilot (1.m.s.) Mezní zatěžovací křivka Nelineární teorie sedání vrtaných pilot Negativní plášťové tření vrtaných pilot Skupina pilot zatížená osovými silami 2. Příčně zatížené piloty Metody stanovení součinitele vodorovné stlačitelnosti Winklerův a Winkler-Pasternakův model podloží Stanovení únosnosti příčně zatížených pilot Skupiny pilot, možnosti statického posouzení 4. Injektáže klasické (dle ČSN EN 12715) Injektáž trysková (dle ČSN EN 12716) Podzemní stěny (dle ČSN EN 1538) Technologie provádění Příklady využití těchto konstrukcí 5. Zásady pro návrh a posouzení pažících konstrukcí Zatížení pažících konstrukcí Zemní tlak Účinky vody volné i podzemní Ostatní zatížení Výpočet pažících konstrukcí (nosníkový model s předem stanoveným zatížením, nosníkový model - metoda závislých tlaků, rovinná úloha - MKP) Vnější a vnitřní stabilita kotvených pažících konstrukcí 6. Zlepšování vlastností základové půdy Přehled metod zlepšování vlastností základové půdy Štěrkové polštáře Dynamická konsolidace, vibroflotace Štěrkové pilíře, účel návrhu, technologie provádění Příklady návrhu a posouzení štěrkových pilířů


Geologie pro geodetické obory

Globální tektonika. Magmatismus. Metamorfismus. Sedimenty, sedimentární procesy. Strukturní geologie. Zemětřesení. Zvětrávání. Kras, ledovce, půdy. Hydrogeologie. Svahové deformace. Objekt a předmět geomorfologie, vývoj v Československu. Rozdělení obecné geomorfologie. Strukturní geomorfologie. Základy klasifikace georeliéfu.


Geology and Soil Mechanics

Basic course of Geology and Soil Mechanics for Civil Engineers. Introduction to geological processes, structural geology and hydrogeology. Soil behaviour description, introduction to multi-phase media, soil classification, compressibility and strength, soil testing, earth pressures, assessment of stability and deformation, applications in civil engineering.


Podzemní stavby a mechanika hornin

Geotechnický průzkum. Základní fyzikální a mechanické vlastnosti hornin, technologické vlastnosti, klasifikace hornin a horninového masivu. Primární a sekundární napjatost horninového masivu. Svorníková vystroj a ostění. Statické řešení ostění štol a tunelů. Ražení podzemních staveb a jejich vystrojování. Tunelovací metody - prstencové systémy, Observační metody,tunelovací stroje. Injektáže, izolace. Hloubené podzemní stavby.


Projekt 2


Projekt 2C


Projekt 3C


Structural Design, Project 2

Focus on complex approach to practic design, analysis and optimalization of multi-storey or long-span building structures, or their reconstruction. Analysis of load, functional and technologic requirements, design of load-bearing system alternatives including foundations, preliminary bearing elements dimensions calculation, choice of most suitable version. Detailed statical design of chosen version, calculation, technical report and drawings. Check of bearing and non-bearing structures interaction and assembly techniques. Public presentation.


Structural design project 3

Focus on complex approach to practic design, analysis and optimalization of multi-storey or long-span building structures, or their reconstruction. Analysis of load, functional and technologic requirements, design of load-bearing system alternatives including foundations, preliminary bearing elements dimensions calculation, choice of most suitable version. Detailed statical design of chosen version, calculation, technical report and drawings. Check of bearing and non-bearing structures interaction and assembly techniques. Public presentation.


Structural design project 4

Focus on complex approach to practic design, analysis and optimalization of multi-storey or long-span building structures, or their reconstruction. Analysis of load, functional and technologic requirements, design of load-bearing system alternatives including foundations, preliminary bearing elements dimensions calculation, choice of most suitable version. Detailed statical design of chosen version, calculation, technical report and drawings. Check of bearing and non-bearing structures interaction and assembly techniques. Public presentation.


Polní geotechnické zkoušky

Kontrolní sledování - monitoring - konstrukcí a prostředí staveb jako prostředek pro ověřování předpokladů návrhů, volby vstupních parametrů a zajištění spolehlivosti. Vztah mezi vystrojením měřícími prvky a vypovídací schopností pro zpětné analýzy a modelování chování. Popis, provádění a vyhodnocování vybraných terénních zkoušek. Návrh terénních zkoušek a instrumentací pro vybrané typy konstrukcí.


Zakládání staveb 2Z


Projekt D


Geotechnický software pro num. modely

Principy sestavení geotechnického modelu prostředí. Matematické modely a metody řešení - metoda konečných prvků. Koncepce softwaru – preprocessing, solver, postprocessing. Přehled materiálových modelů implementovaných v daných verzích geotechnického softwaru, stručný výklad k základním fyzikálním modelům zemního a horninového prostředí (pružné podloží, ideálně pružnoplastické řešení, parametry Winkler, Mohr-Coulomb, Drucker-Prager), shrnutí výhod jednotlivých modelů, ukázkový případ z praxe. Prostředí programu GTS MIDAS, Zsoil3D nebo Plaxis3D. Pokročilé fyzikální modely zemního a horninového prostředí. Pružnoplastické modely se zpevněním, hypoplastické modely, význam CAP a CONE modelu pro jednotlivé úlohy, korelace parametrů s laboratorní zkouškou, příklad použití. CAM clay model, modely se změkčením, parametry pro jednotlivé typy modelů, výsledky analýzy na konkrétním projektu.


Výpočty základových konstrukcí na počítači

Metoda konečných prvků. Fyzikální modely zemního a horninového prostředí. Vstupní parametry. Geotechnický software pro PC (algoritmizace norem, plošné a pilotové základy, pažící konstrukce, stabilita svahů, ostění podzemních konstrukcí a pod.)


Základy lomařství

Horní zákon a související předpisy. Rozdělení lomů, štěrkovny, kamenické lomy. Zakládání lomu, průzkumné práce, dokumentace. Skrývkové práce. Způsoby dobývání, metody těžení. Prostředky vrtací techniky. Nauka o výbušninách, průmyslové trhaviny.Nepravidelnosti při odstřelech. Dimenzování náloží, typy odstřelů. Škodlivé účinky trhacích prací. Drceni a třídění kameniva. Ražení štol a tunelů.


Zakládání staveb a hydrogeologie


Zakládání staveb T

1. Úvod do předmětu, literatura, zásady navrhování, geotechnické kategorie 2. Pevnostní a deformační parametry základové půdy, plošné základy 3. 1.m.s a 2 m.s plošných základů, výpočet sedání plošných základů 4. Hlubinné základy - přehled prvků, technologie provádění vrtaných a ražených pilot 5. Osová únosnost osamělých pilot, zatěžovací zkoušky pilot 6. Stanovení únosnosti příčně zatížených pilot, skupina pilot 7. Mikropiloty (dle ČSN EN 14199), kotvy (dle ČSN EN 1537), technologie provádění 8. Injektáž klasická a trysková, podzemní stěny 9. Technologie pažení stavebních jam 10. Zásady pro návrh a posouzení pažících konstrukcí, zemní tlak, účinek vody 11. Výpočet pažících konstrukcí - metody závislých tlaků 12. Odvodňování stavebních jam 13. Ochrana základových konstrukcí před účinky agres. prostředí


Zakládání staveb V


Zakládání staveb 1

1. Úvod do předmětu, literatura, zásady navrhování, geotechnické kategorie 2. Pevnostní a deformační parametry základové půdy, plošné základy 3. 1.m.s a 2 m.s plošných základů, výpočet sedání plošných základů 4. Hlubinné základy - přehled prvků, technologie provádění vrtaných a ražených pilot 5. Osová únosnost osamělých pilot, zatěžovací zkoušky pilot 6. Stanovení únosnosti příčně zatížených pilot, skupina pilot 7. Mikropiloty (dle ČSN EN 14199), kotvy (dle ČSN EN 1537), technologie provádění 8. Injektáž klasická a trysková, podzemní stěny 9. Technologie pažení stavebních jam 10. Zásady pro návrh a posouzení pažících konstrukcí, zemní tlak, účinek vody 11. Výpočet pažících konstrukcí - metody závislých tlaků 12. Odvodňování stavebních jam 13. Ochrana základových konstrukcí před účinky agres. prostředí


 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz