CTU

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta stavební

K 135 - Katedra geotechniky

Předměty aktuálního semestru -- letní 2017/18

přejděte na archiv


semestr letní 2017/18


Dynamika zemin a hornin


Geologie a hydrogeologie

Druhy hornin, sedimentologie, tektonika, zvětrávání hornin, činnost povrchové a podzemní vody, agresivní vody, sesuvné pohyby, inženýrská regionální geologie, vztah mezi podzemní vodou a horninou, pohyb podzemní vody, vývěry, chemické a fyzikální vlastnosti podzemní vody, minerální vody, regionální hydrogeologie.


Geotechnika - mechanika zemin a zakládání staveb


Geotechnický monitoring a terénní zkoušky

Kontrolní sledování - monitoring - konstrukcí a prostředí staveb jako prostředek pro ověřování předpokladů návrhů, volby vstupních parametrů a zajištění spolehlivosti. Vztah mezi vystrojením měřícími prvky a vypovídací schopností pro zpětné analýzy a modelování chování. Popis, provádění a vyhodnocování vybraných terénních zkoušek. Návrh terénních zkoušek a instrumentací pro vybrané typy konstrukcí.


Mechanika podzemních staveb

Statické posuzování a navrhování podzemních konstrukcí. Klasifikace výpočtových metod, základní výpočtové postupy stavu napětí a deformace v okolí podzemního díla. Stabilita, provozuschopnost a bezpečnost podzemních děl, stanovení zatížené ostění z hlediska jeho typu (včetně svorníkování a zpevňování hornin) a vhodnost tunelovacích technik. Použití softwarových produktů (GEO MKP, PLAXIS 2D i 3D, UDEC), hodnocení spolehlivosti výsledků.


Numerické výpočty podzemních staveb


Odpady, hospodaření s odpady


Využití znehodnocených pozemků pro krajinnou regeneraci a novou výstavbu


Advanced Bachelor Project


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Bachelor Project

Individual assignment in accordance with the thesis proposal


Diplomový seminář

Individuální zadání projektu / geotechnického problému, rešerše literatury a vypracování vhodných variant řešení.


Projekt


Diplomová práce

Individuální zadání tématu diplomové práce. Návrh variant řešení zadaného problému. Vypracování vybranných variant, sestavení textové a grafické dokumentace a doporučení vyplývajích z řešení.


Diploma project

Individual assignment in accordance with the thesis proposal


Foundation of Structures 2

Advanced design approaches for selected types of foundation pits and footings, design based on soil - structure interaction.


Geologie a mechanika zemin

Společným cílem předmětu je objasnit základní geotechnická temata s následným využitím při výstavbě konstrukcí v interakci s podložím (Zakládání staveb), s využitím geologického prostředí pro nové konstrukce (Zemní konstrukce) resp. uvnitř tohoto prostředí (Podzemní stavby). Vývojová a regionální geologie, hydrogeologie, orientace v geologických mapách, očekávaná reakce geologického prostředí na plánovanou stavbu. Přehled základních vlastností zemin (pevnostní, deformační, hydraulické) společně s rozhodujícími úkoly pro řešení mezních stavů únosnosti resp. použitelnosti.

[1] http://departments.fsv.cvut.cz/k135/cms/?page_id=156

Mechanika zemin a zakládání staveb

Původ a složení zeminy, základní vlastnosti, klasifikace. Napětí v zemině. Propustnost, stlačitelnost a pevnost zemin, Mohrova teorie porušení. Principy laboratorních a polních zkoušek zemin. Tlaky zemin na konstrukce, stabilita svahů. Únosnost a deformace u plošných a hlubinných základů. Technologie zakládání, stavební jámy. Principy zlepšování základové půdy. Základní principy monitoringu v geotechnice.


Projekt 4C


Structural Design, Project 2

Focus on complex approach to practic design, analysis and optimalization of multi-storey or long-span building structures, or their reconstruction. Analysis of load, functional and technologic requirements, design of load-bearing system alternatives including foundations, preliminary bearing elements dimensions calculation, choice of most suitable version. Detailed statical design of chosen version, calculation, technical report and drawings. Check of bearing and non-bearing structures interaction and assembly techniques. Public presentation.


Structural design project 4

Focus on complex approach to practic design, analysis and optimalization of multi-storey or long-span building structures, or their reconstruction. Analysis of load, functional and technologic requirements, design of load-bearing system alternatives including foundations, preliminary bearing elements dimensions calculation, choice of most suitable version. Detailed statical design of chosen version, calculation, technical report and drawings. Check of bearing and non-bearing structures interaction and assembly techniques. Public presentation.


Geologické praktikum

Geologie formou otázek a odpovědí, programově navazující na povinný předmět 135GEO pro 1. ročník studijního programu "Stavební inženýrství" a reflektující témata, která obvykle působí při studiu největší obtíže. Interaktivní výuka. Geologie (vč. mineralogie a petrografie) pro studenty, kteří nezískali při předchozím vzdělávání (na základní a střední škole) potřebné předběžné znalosti o neživé přírodě. Rozšiřuje volitelně řádnou výuku geologie s cílem přiměřeně připravit studujícího k vykonání zkoušky z geologie.

[1] Záruba, Vachtl, Pokorný: Základy geologie a petrografie pro stavební fakulty, SNTL Praha, 1972
[2] Zeman O.: Petrografie a regionální geologie Českého masivu, Vydavatelství ČVUT, Praha, 1994

Geotechnika a životní prostředí

Životní prostředí. Přírodní faktory přesunu hmot. Přesuny hmot vyvolané lidskou činností - výsypky, odkaliště, skládky, podzemní úložiště včetně radioaktivního odpadu. Změny životního prostředí při výstavbě. Ochrana historických měst a památek. Aspekty výběru lokality investiční akce, informační zdroje, střety zájmů. Přednášeno je hledisko technika i přírodovědce.


Kámen v architektůře


Mechanika podzemních staveb Z


Základy lomařství


Geotechnický monitoring


Inženýrská geologie

Metody IG průzkumných prací. Geologické a IG mapy a profily. Základové půdy z hlediska IG a hydrogeologie. Agresivní vody. Horninový masív - plochy nespojitostí, jejich vyhodnocení. Ložiska přírodních stavebních hmot. Sesuvy a zabezpečování svahů. IG průzkum pro různé druhy inženýrských staveb. Úkoly urbanistické geologie. IG při tvorbě a ochraně životního prostředí.

[1] Záruba, Q., Mencl, V.: Inženýrská geologie, Academia Praha
[2] Chamra S., Pacovský, J.: Mechanika hornin a inženýrská geologie - pomůcka pro cvičení, ČVUT Praha, 1990

Mechanika podzemních konstrukcí


Podzemní urbanismus

Historický vývoj - možnosti využití podzemního prostoru. Ekologické aspekty podzemních staveb. Komunikační tunely (silniční, železniční, podchody pro pěší, metra). Vodohospodářské štoly a tunely (kanalizační stoky, vodovodní přivaděče). Komunální tunely, kolektory. Podzemní garáže a parkoviště.Velkoprostorové podzemní stavby (kaverny). Praktické příklady.


Terénní cvičení z IG

Praktická výuka v malých skupinách posluchačů. Tvorba inženýrskogeologické povrchové mapy, mapování a měření v podzemí. Tektonická měření v horninovém masívu a jejich zpracování. Dokumentace vrtu, sondy, skalního odkryvu (defilé), lomové stěny. Sondovací technika, výběr polních geotechnických zkoušek, geofyzikální metody. Základní hydrogeologická měření. Odběry vzorků.


Výpočty podzemních konstr. na počítači

Metoda konečných prvků. Fyzikální modely zemního a horninového prostředí. Vstupní parametry. Geotechnický software pro PC (algoritmizace norem, plošné a pilotové základy, pažící konstrukce, stabilita svahů, ostění podzemních konstrukcí a pod.)


Zemní konstrukce


Zakládání a podzemní stavby


Zakládání staveb T

Plošné základy: návrh plochy plošného základu podle mezního stavu únosnosti a přetvoření pro 1. a 2. geotechnickou kategorii. Přehled hlubinných základů. Pilotové základy: technologie výroby, výpočet únosnosti ve svislém směru. Stavební jámy svahované, pažené a těsněné: vhodnost jejich použití, technologie výstavby, statický výpočet v jednoduchých podmínkách. Odvodňování stavebních jam. Základní metody zlepšování základových půd.


Zakládání staveb 2


 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz