CTU

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta stavební

K 134 - Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí

Předměty aktuálního semestru -- zimní 2017/18

přejděte na archiv


semestr zimní 2017/18


semestr letní 2016/17


Kovové a dřevěné konstrukce


Teorie dřevěných konstrukcí


Teorie ocelových konstrukcí I


Teorie ocelových konstrukcí II

Individuální zadání náročných textů týkajících se ocelových konstrukcí v anglickém jazyce. Vypracování vlastního názoru na přínos prostudované literatury pro začlenění do úvodních kapitol doktorské disertační práce.

[1]  1. Trahair, Bradford, Nethercot, Gardner: The behaviour and design of steel structures to EC3. Taylor and Francis, 2008, 490 p. [ISBN: 9780415418652]
[2]  2. Sborníky konferencí podle zaměření doktoranda.
[3]  3. Odborné zahraniční časopisy podle zaměření doktoranda.

Advanced Master Project

Final master degree project on steel and/or timber structural design.


Bakalářská práce

V rámci předmětu student vypracuje bakalářskou práci, která je potřeba k zakončení bakalářského studia.

[1]  Dle pokynů vedoucího práce.

Bakalářská práce

V rámci předmětu student vypracuje bakalářskou práci, která je potřeba k zakončení bakalářského studia.

[1]  Dle pokynů vedoucího práce.

Bakalářská práce

V rámci předmětu student vypracuje bakalářskou práci, která je potřeba k zakončení bakalářského studia.

[1]  Dle pokynů vedoucího práce.

Bakalářská práce

V rámci předmětu student vypracuje bakalářskou práci, která je potřeba k zakončení bakalářského studia.

[1]  Dle pokynů vedoucího práce.

Bachelor Project


Diplomový seminář


Diplomová práce

V rámci předmětu student vypracuje diplomovou práci, která je potřeba k zakončení magisterského studia.

[1]  Dle pokynů vedoucího práce.

Diploma project

Final project of Master degree study.


Fire Resistance of Steel and Timber Structures

The aim of this course is to give students an understanding of the design methods of structures at accidental situations, fire and explosion.

[1]  Jean-Marc Franssen J.M., Vila Real P., Fire Design of Steel Structures, ECCS, 2015, ISBN 978-92- 978-92-9147-128-7.
[2]  Wang Y.C., Burgess I.W., Wald F., Gillie M.: Performance-Based Fire Engineering of Structures. 1. ed. Boca Raton: CRC Press, 2012, ISBN 978-0-415-55733-7.
[3]  ASCE Manual, Performance-Based Design of Structural Steel for Fire Conditions, American Society of Civil Engineers, 2009.
[4]  Lennon T., Moore D.B., Wang Y.C., Bailey G.G., Designer's Guide to EN 1991-1-2, EN 1992-1-2, EN 1993-1-2 and EN 1994-1-2, Thomas Telford, 2006.

Nosné konstrukce za požáru

V předmětu jsou probrány základy navrhování ocelových, betonových, ocelobetonových a dřevěných konstrukcí vystavených požáru. Výuka je zaměřena na navrhování po prvcích.

[1]  Zoufal R. a kol.: Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů, PAVUS, Praha 2009, ISBN 978-80-904481-0-0.
[2]  Wald F. a kol.: Výpočet požární odolnosti stavebních konstrukcí, České vysoké učení technické v Praze, Praha 2005, 336 s., ISBN 80-0103157-8.
[3]  Vassart O., Cajot L.G., Brasseur M., Strejček M.: Tepelná a mechanická zatížení, Difisek+, RFS-P2-06065, 2008, ČVUT v Praze.

Ocelové mosty 1

Předmět pojednává o základech navrhování ocelových a spřažených mostů.

[1]  [1] Rotter T., Studnička J.: Ocelové konstrukce 30-Ocelové mosty. 2001, Vyd. ČVUT, Praha, [2] Rotter T., Studnička J.: Ocelové konstrukce 30- Ocelové mosty, pomůcka pro navrhování. 2001, Vyd. ČVUT, Praha, [3] Chen W., Duan L.: Bridge Engineering Handbook. 2000, CRC Press, Washington D.C.

Ocelové a dřevěné konstrukce v arch. 2

Předmět seznamuje studenty se statickým a konstrukčním řešením dřevěných konstrukcí ve stavebnictví. Jsou prezentovány vlastnosti materiálu, návrhové postupy podle evropských norem a zásady správného konstrukčního řešení.

[1]  Kuklík, P. 2005: Dřevěné konstrukce I, ČVUT Praha
[2]  Kuklík, P., Kuklíková, A., Mikeš, K. 2013: Dřevěné konstrukce1 - cvičení, ČVUT Praha
[3]  Kolektiv autorů, 2008: Výukové materiály TEMTIS, VŠB Ostrava, http://fast10.vsb.cz/temtis/en/
[4]  

Ocelové a dřevěné konstrukce

Ocel - výhody a nevýhody, materiálové vlastnosti, výroba, základní způsoby namáhání prvků, spoje šroubované a svařované, vícepodlažní budovy, halové stavby, mosty. Dřevo - zatížení, materiál a jeho vlastnosti, metoda mezních stavů, základní způsoby namáhání prvků, spoje, typy konstrukcí, způsoby ztužení, krovy, ochrana před znehodnocením.

[1]  [1] Rotter T. - Kuklík P.: Ocelové a dřevěné konstrukce 11, skripta FSv ČVUT
[2]  [2] Studnička: Ocelové konstrukce, skripta FSv ČVUT
[3]  [3] Kuklík: Dřevěné konstrukce, skripta FSv ČVUT
[4]  [4] http://fast10.vsb.cz/temtis/

Ocelové konstrukce 1

V předmětu OK01 se rozšiřují znalosti pro navrhování ocelových konstrukcí získané v základním předmětu NNK. V teoretické části se probírají možnosti globální analýzy konstrukcí, včetně klasifikace konstrukcí z hlediska potřeby nelineárních řešení. Navrhování prvků je rozšířeno o účinky kroucení, navrhování členěných prutů, náročnějších spřažených konstrukcí a zastudena tvarovaných prvků. Doplňují se znalosti z oblasti stability tenkých stěn a únavy. Druhá část předmětu se zabývá komplexním řešením ocelových vícepatrových skeletů budov a ocelových jednopodlažních hal, včetně principu návrhu mostových jeřábů. Závěrečné přednášky se týkají zastřešení hal velkých rozpětí a zvláštností při návrhu vysokých budov, včetně účinků zemětřesení.

[1]  1. Dowling, P.J., Knowles P., Owens, G.: Structural Steel Design. Butterworths London, 1988, 399 s. (ISBN: 0-408-03717-2). 2. Trahair, Bradford, Nethercot, Gardner: The behaviour and design of steel structures to EC3. Taylor & Francis, 2008, 490 s. (ISBN: 978-0-415-41865-2). 3. Macháček, Studnička: Ocelové konstrukce 20. Skriptum ČVUT, 2002, 309 s.

Ocelové konstrukce 2C

Předmět určený pro obor Konstrukce pozemních staveb magisterského programu Stavební inženýrství. Prohloubení znalostí získaných v předmětech 134OK1 a 134OK2. Rozšíření teoretických poznatků v oblasti stability nosníků při ohybu, boulení stěn, návrhu tenkostěnných za studena tvarovaných konstrukcí, kroucení, únavy a náročnějších spřažených prvků. Doplnění poznatků z navrhování ocelových skeletů o zvláštnosti při návrhu vysokých budov a účinků zemětřesení. Navrhování podrobností rámových hal a postupy při návrhu jeřábových nosníků. Návrh velkorozponových hal a zvláštních konstrukcí (stožárů, věží, komínů, zásobníků, nádrží, potrubí, technologických konstrukcí). Základy navrhování konstrukcí z hliníkových slitin a nerezové oceli.

[1]  1. Studnička, J.: Navrhování nosných konstrukcí. Ocelové konstrukce, CTN (Nakladatelství ČVUT), 2015, ISBN 978-80-01-05490-1
[2]  2. Macháček J., Studnička J.: Ocelové konstrukce, ČVUT, 2011
[3]  3. Trahair, Bradford, Nethercot, Gardner: The behaviour and design of steel structures to EC3. Taylor and Francis, 2008, 490 p. [ISBN: 9780415418652]

Ocelové konstrukce 2K


Požární spolehlivost ocelových a dřevěných konstrukcí

V předmětu se procvičí základy navrhování ocelových, ocelobetonových a dřevěných konstrukcí.

[1]  Wald F. a kol: Výpočet požární odolnosti stavebních konstrukcí, ČVUT v Praze, Praha 2005, 336 s., ISBN 80-01-03157-8.
[2]  Franssen J. M., Zaharia R.: Design of Steel Structures Subjected to Fire, Background and Design Guide to Eurocode 3, Les Éditions de'l Université Liege, 2005, 184 s., ISBN 2-930322-99-3.
[3]  http://fire.fsv.cvut.cz/vzdelavani; http://fire.fsv.cvut.cz/difisek; http://fire.fsv.cvut.cz/fracof/cz
[4]  http://www.access-steel.com/
[5]  

Projekt 2C

Samostatný návrh nosných prvků a detailů zadané konstrukce. Zadání je individuálně specifikováno vedoucím projektu

[1]  Studnička: Ocelové konstrukce, Normy. ČVUT, 2014
[2]  Studnička, Holický, Marková: Ocelové konstrukce 2 ? Zatížení. ČVUT 2015
[3]  Sokol, Wald: Ocelové konstrukce. Tabulky. ČVUT, 2016
[4]  Macháček, Studnička: Ocelové konstrukce 2, ČVUT v Praze, 2005
[5]  Studnička: Navrhování nosných konstrukcí. Ocelové konstrukce. ČVUT, dotisk 2016
[6]  Kuklík P.: Dřevěné konstrukce, ČVUT v Praze, 2005
[7]  Eliášová - Sokol: Ocelové konstrukce 1. Příklady. ČVUT 2014
[8]  Jandera, Eliášová, Vraný: Ocelové konstrukce. Cvičení. ČVUT 2015

Projekt 3C


Realizace ocel. a dřevěných konstrukcí

Předmět seznamuje studenty s principy navrhování ocelových a dřevěných konstrukcí a jejich realizacemi.

[1]  1. Studnička: Ocelové konstrukce, Nakladatelství ČVUT, 2013
[2]  2. Vraný, Wald: Ocelové konstrukce. Tabulky, Nakladatelství ČVUT, 2010
[3]  3. Studnička: Ocelové konstrukce. Normy, Nakladatelství ČVUT, 2010
[4]  4. Vraný, Jandera, Eliášová: Ocelové konstrukce 2, cvičení, Nakladatelství ČVUT, 2009
[5]  5. Studnička, Holický, Marková: Ocelové konstrukce 2 - Zatížení, ČVUT 2011
[6]  6. Kuklík, Kuklíková, Mikeš: Dřevěné konstrukce 1, cvičení, Nakladatelství ČVUT, 2008
[7]  7. Příručka 2 - TEMTIS, URL:< http://fast10.vsb.cz/temtis/documents/handbook_2_CZ.pdf>

Ročníkový projekt 3


Structural Design, Project 2

Design of steel / timber load bearing building structure according to external requirements in relation to interaction of load bearing and final completion structural elements. The project is assigned by the seminar leader.

[1]  Studnička: Ocelové konstrukce, Normy. ČVUT, 2014
[2]  Studnička, Holický, Marková: Ocelové konstrukce 2 ? Zatížení. ČVUT 2015
[3]  Sokol, Wald: Ocelové konstrukce. Tabulky. ČVUT, 2016
[4]  Macháček, Studnička: Ocelové konstrukce 2, ČVUT v Praze, 2005
[5]  Studnička: Navrhování nosných konstrukcí. Ocelové konstrukce. ČVUT, dotisk 2016
[6]  Kuklík P.: Dřevěné konstrukce, ČVUT v Praze, 2005
[7]  Eliášová - Sokol: Ocelové konstrukce 1. Příklady. ČVUT 2014
[8]  Jandera, Eliášová, Vraný: Ocelové konstrukce. Cvičení. ČVUT 2015

Structural design project 3

Focus on complex approach to practic design, analysis and optimalization of multi-storey or long-span building structures, or their reconstruction. Analysis of load, functional and technologic requirements, design of load-bearing system alternatives including foundations, preliminary bearing elements dimensions calculation, choice of most suitable version. Detailed statical design of chosen version, calculation, technical report and drawings. Check of bearing and non-bearing structures interaction and assembly techniques. Public presentation.

[1]  [1] Foster Jack Strond: Structure and Fabric, Parts I - III, Longman 1994
[2]  [2] Barritt C.M.H.: Advanced Building Construction, Vol 1 - 4, Longman
[3]  1991

Steel bridges

The subject describes the basics of the design of steel and composite bridges.

[1]  Troyano L.F.: Bridge Engineering a Global Perspektive. University Press, Cambridge, 2003

Structural design, project 2

Design of steel or timber load-bearing structure. Analysis of actions, study of structural alternatives, preliminary design of main structural elements and conceptual design of complementary structures. Selection and optimization of chosen alternative, structural design, project specification and drawing documentation.

[1]  Sokol: Steel Structures, Tables, ČVUT, 2006
[2]  EN 1990, EN 1991, EN 1993, EN 1994, EN 1995

Structural design project 3

Design of load-bearing steel, steel-concrete composite or timber structure. The student should be able to assert analytical approach to design of load bearing structural elements and connections independently at intermediate level including drawing documentation. The project is an individual work of the student with ance a week consultation with supervisor.

[1]  Technical journals focused on concrete, steel, timber and masonry structures.
[2]  Monographs focused on building structures.
[3]  Architektonic journals focused on building structures.

Steel structures

The purpose of this course is to lear basic principles and general arangementt and structtural detailing of multi-storey buildings and single storey buildings. Brief information about structural analysis, load, design codes and structural stability is also given. The course gives some examples of large span, tall and industrial buildings.

[1]  Dowling,P.J.-Knowles P.-Owens,G.: Structural Steel Design, Butterworths London, 1988 Dowling,P.J.-Harding,J.E.-Bjorhovde,R.: Constructional Steel Design, Elsevier 1992
[2]  Wald F., Macháček J., Jandera M., Dolejš J., Sokol Z., Hájek P., Structural Steel Design According to Eurocodes, CTU Prague, 2012
[3]  Studnička J., Design of Composite Steel and Concrete Structures with Worked Examples, CTU Prague, 2011

Steel structures 2

The course gives the basic information to steel structural design including detailing and advanced materials and ctructural solutions. The main focus is on the industrial structures including pipelines, silos, cranes, masts and towers.

[1]  The presentations and some worked examples on website: http://people.fsv.cvut.cz/~xjanderm/
[2]  Guo-Qiang Li, Jin-Jun Li: Advanced Analysis and Design of Steel Frames, 2007
[3]  Theodore V. Galambos, Andrea E. Surovek: Structural Stability of Steel: Concepts and Applications for Structural Engineers, 2008
[4]  Jandera - Eliášová - Vraný: Ocelové konstrukce 1, cvičení, 2015 (http://people.fsv.cvut.cz/~xjanderm/ - Teaching)

Timber based structures

Examples of timber structures and bridges. Structural systems and details. Recommended design.


Tepelná a mechanická zatížení Q

Cílem předmětu je podat základní informace o zatížení konstrukcí při mimořádných návrhových situacích, především požáru a výbuchu. Jsou probírány teoretické základy šíření tepla. Převážná část předmětu je zaměřena na modelování průběhu teploty pro různé druhy požáru a jeho účinků na nosné konstrukce. Závěr je věnován problematice výbuchů, modelování tlakové vlny a jejích účinků na udovy.

[1]  Wald F. a kol., Výpočet požární odolnosti stavebních konstrukcí, ČVUT Praha, 2005
[2]  Buchanan A. H., Structural Design for Fire Safety, John Wiley and Sons, Chichester 2003
[3]  Franssen J. M., Zaharia R., Design of Steel Structures Subjected to Fire, Background and Design Guide to Eurocode 3, University Liege, 2005

Load-bearing Timber Roof Constructions

This subject is focused on structural design of load-bearing elements as a part of roof constructions made of timber. Ultimate and serviceability limit state design is completed with a design of connections, bracing system and other which are typical for such type of a structure. A proper design of the actions of outer loading is analysed in details (snow, wind, local forces, etc.) within this subject. Spatial numerical modelling of a roof structure is dealt with too.


Thin walled and composite structures

The course includes advanced analysis and structural design of slender sections and cold-formed sections. Advanced structural design of steel-concrete composite and tubular structures is also included.

[1]  Dubina, Ungureanu, Landolfo: Design of Cold-formed Steel Structures: Eurocode 3: Design of Steel Structures. Part 1-3 - Design of Cold-formed Steel Structures, ECCS, 2012.
[2]  Johnson: Composite Structures of Steel and Concrete: Beams, Slabs, Columns, and Frames for Buildings, Wiley, 2008.
[3]  Nethercot: Composite Constructions, Spoon Press ? Taylor and Francis, 2004.

Dřevěné konstrukce a mosty

Dřevěné konstrukce z hlediska národní strategie trvale udržitelného rozvoje. Nové materiály na bázi dřeva. Konstrukční systémy budov a mostů. Rekonstrukce a zesilování. Smíšené konstrukce ze dřeva, oceli a betonu. Navrhování na účinky požáru. Výroba, ochrana, montáž a údržba. Návrh a posouzení mostní a stropní resp.střešní konstrukce při běžné teplotě a při požáru.

[1]  [1] Kuklík, P.: Dřevěné konstrukce II, ČVUT 1996
[2]  [2] http://fast10.vsb.cz/temtis/cz/

Projekt K

Návrh ocelové nebo dřevěné konstrukce týmem tří studentů. V první fázi návrh alternativy každým členem týmu a následné vyhodnocení optimálního řešení celým týmem. V druhé fázi tým společně řeší: dispozici, statický výpočet, výkresovou dokumentaci vybraných detailů a technickou zprávu. V závěru tým vypracuje powerpointovou prezentaci celého postupu práce.


Num. modelování ocel. a dřevěn. konstr.

Předmět seznamuje se základy modelování ocelových a dřevěných konstrukcí. Studenti zvládnou základny simulace při tvorbě modelu konstrukce, jeho globální analýze a posouzení podle evropských návrhových norem. Budou demonstrovány silné stránky modelů i nutnost kontroly výsledků jednoduchými analytickými postupy. Studenti se seznámí s použitím programů SCIA ENGINEER, DLUBAL Engineering a Softwarového balíčku FINE. Cílem předmětu je výuka principů a zvláštností při práci se standardními softwarovými balíky pro statický návrh ocelových a dřevěných konstrukcí. Praktické seznámení studentů se základy používáním programů při návrhu konstrukce a ověření kvality a věrohodnosti výstupů.


Nosné konstrukce ze skla

Předmět seznamuje se základy potřebnými pro navrhování nosných konstrukcí ze skla, jeho výrobou, mechanickými vlastnostmi a druhy skla. Studentům jsou ukázány možnosti využití skla v architektuře včetně realizovaných konstrukcí. V průběhu výuky jsou představeny zásady pro posouzení prvků namáhaných tlakem a ohybem včetně řešení stabilitních problémů stejně jako konstrukční zásady pro návrh šroubovaných nebo lepených spojů konstrukcí ze skla.

[1]  1. Structural Use of Glass in Buildings: The Institution of Structural Engineers, 1999, ISBN 1 874266 51 4
[2]  2. Nijsse R.: Glass in Structures, Birkhauser, 2003. ISBN 3-7643-6439-4
[3]  3. Wurm J.: Glass Structures, Birkhauser, 2007, ISBN 978-3-7643-7608-6
[4]  
[5]  
[6]  

Rekonstrukce ocel. a dřevěných konstr.

Používané materiály na nosné konstrukce z hlediska historického vývoje. Vývoj v oblasti předpisů a normalizace včetně přehledu zatěžovacích norem a předpisů. Příčiny vad, poruch. Průzkum objektů, statické předpoklady rekonstrukce. Způsoby zesilování změnou statického schématu konstrukce. Zesilování prvků ocelových a dřevěných konstrukcí. Prvky tažené, tlačené, ohýbané, kombinace účinků. Zesilování přípojů ocelových konstrukcí (svařované, šroubované, nýtované) a dřevěných konstrukcí (hřebíkové, svorníkové, hmoždíkové atd?). Možnosti využití výpočetní techniky, tvorba výpočetních modelů. Náhrady poškozených prvků nebo jejich částí a ochrana proti korozi (ocel. konstrukce) a ochrana proti dřevokazným škůdcům (dřevěné konstrukce). Použití ocelových průřezů při zesilování svislých nosných konstrukcí.

[1]  [1] Spal, L. - Rekonstrukce ocelových konstrukcí, SNTL 1968
[2]  [2] Augustyn, J., Sledziewski, E.: Havárie ocelových konstrukcí, SNTL 1988
[3]  [3] Vinař, J. a kol.: Historické krovy II, Grada 2005
[4]  [4] Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5 STEP1, KODR 1998
[5]  [5] Porteous, J., Kermani, A.: Structural Timber Design to Eurocode 5, Blackwell Publishing Ltd. 2007

Stabilita a modelování ocelových konstr.

Předmět YSMK má dvě části. První se týká stability a únosnosti ocelových stěn a druhá část se zabývá stabilitou a únosností ocelových prutových konstrukcí. V první části jsou analyzovány historické havárie ocelových konstrukcí a význam imperfekcí pro navrhování konstrukcí ze stěnových prvků. Uvádí se základy teorie boulení, lineární a nelineární teorie boulení tenkých stěn. Řešení je aplikováno na průřezy 4. třídy v souladu s evropskou normou. Podrobně jsou probrána boulení od normálového, smykového a lokálního napětí, včetně jejich kombinace. V závěru se demonstruje aplikace výsledků a návrh vyztužení tenkých stěn. Druhá část se zabývá stabilitou prutových soustav. Prezentují se obecné metody globální analýzy prutových soustav a metody zohlednění interakce tlaku s ohybem. Podrobně jsou rozebrány specifické případy ztráty stability za ohybu včetně prutů s proměnnou výškou průřezu.

[1]  1. ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. ČNI, 2006.
[2]  2. ČSN EN 1993-1-5 Navrhování ocelových konstrukcí. Část 1-5 Boulení stěn. ČNI, 2008.
[3]  3. Rules for Member Stability in EN 1993-1-1:Background documentation and design guidelines by TC 8. 2006.

Kovové a dřevěné konstrukce


Teorie dřevěných konstrukcí


Teorie ocelových konstrukcí I


Teorie ocelových konstrukcí II

Individuální zadání náročných textů týkajících se ocelových konstrukcí v anglickém jazyce. Vypracování vlastního názoru na přínos prostudované literatury pro začlenění do úvodních kapitol doktorské disertační práce.


Advanced Master Project

Final master degree project on steel and/or timber structural design.


Bakalářská práce

V rámci předmětu student vypracuje bakalářskou práci, která je potřeba k zakončení bakalářského studia.


Bakalářská práce

V rámci předmětu student vypracuje bakalářskou práci, která je potřeba k zakončení bakalářského studia.


Bakalářská práce

V rámci předmětu student vypracuje bakalářskou práci, která je potřeba k zakončení bakalářského studia.


Bakalářská práce


Bachelor Project


Diplomový seminář


Diplomová práce

V rámci předmětu student vypracuje diplomovou práci, která je potřeba k zakončení magisterského studia.


Diploma project

Final project of Master degree study.


Fire Resistance of Steel and Timber Structures


Nosné konstrukce za požáru


Ocelové mosty 1

Základní pojmy, zásady navrhování. Mostní svršek a mostovka. Mostní vybavení, ložiska, mostní závěry. Plnostěnné ocelové trámové mosty. Ocelobetonové trámové mosty. Příhradové trámové mosty. Prostorové působení mostních konstrukcí. Nosníkové rošty. Šikmé mosty. Mosty v oblouku. Rámové mosty. Obloukové mosty. Zavěšené mosty. Visuté mosty. Pohyblivé mosty. Modelování ocelových mostů

[1] Rotter T., Studnička J.: Ocelové konstrukce 30-Ocelové mosty. 2001, Vyd. ČVUT, Praha
[2] Skriptum Dolejš, Ryjáček: Ocelové mosty, cvičení. 2013.

Ocelové a dřevěné konstrukce v arch. 2


Ocelové a dřevěné konstrukce

Ocel - výhody a nevýhody, materiálové vlastnosti, výroba, základní způsoby namáhání prvků, spoje šroubované a svařované, vícepodlažní budovy, halové stavby, mosty. Dřevo - zatížení, materiál a jeho vlastnosti, metoda mezních stavů, základní způsoby namáhání prvků, spoje, typy konstrukcí, způsoby ztužení, krovy, ochrana před znehodnocením.


Ocelové konstrukce 1


Ocelové konstrukce 2C


Ocelové konstrukce 2K


Požární spolehlivost ocelových a dřevěných konstrukcí


Projekt 2C


Projekt 3C


Realizace ocel. a dřevěných konstrukcí


Ročníkový projekt 3


Structural Design, Project 2

Design of steel / timber load bearing building structure according to external requirements in relation to interaction of load bearing and final completion structural elements. The project is assigned by the seminar leader.


Structural design project 3


Steel bridges

The general definitions and principles of bridge designing. Different disposition of bridges, description of bridge deck, bridge equipment as bearings, expansion joints, waterproofing, crash barriers, rails etc. Beam bridges, composite beam bridges, truss bridges. Grid bridges. Skew bridges. Horizontally curved bridges. Frame bridges. Arch bridges. Cable stayed and suspension bridges with long span. Rehabilitation of steel bridges. Preliminary design of a composite steel – concrete bridge structure.

[1] Troyano L.F.: Bridge Engineering a Global Perspektive. University Press, Cambridge, 2003

Structural design, project 2


Structural design project 3

Student be able to assert analytical approach to design of load bearing building elements and structures and be able to assess the building structures according to external requierements in relation to interaction of load bearing and final completion structural elements.


Steel structures


Steel structures 2


Timber based structures

Examples of timber structures and bridges. Structural systems and details. Recommended design.


Tepelná a mechanická zatížení Q


Load-bearing Timber Roof Constructions


Thin walled and composite structures

The course includes advanced analysis and structural design of slender sections and cold-formed sections. Advanced structural design of steel-concrete composite and tubular structures is also included.


Dřevěné konstrukce a mosty

Dřevěné konstrukce z hlediska národní strategie trvale udržitelného rozvoje. Nové materiály na bázi dřeva. Konstrukční systémy budov a mostů. Rekonstrukce a zesilování. Smíšené konstrukce ze dřeva, oceli a betonu. Navrhování na účinky požáru. Výroba, ochrana, montáž a údržba. Návrh a posouzení stropní a střešní konstrukce při běžné teplotě a při požáru.

[1] Kuklík, P.: Dřevěné konstrukce II, ČVUT 1996
[2] Timber Engineering - STEP 2, Centrum Hout 1995
[3] Tsoumis, G.: Science and technology of wood, Chapman and Hall 1991

Projekt K


Num. modelování ocel. a dřevěn. konstr.

Předmět seznamuje se základy modelování ocelových a dřevěných konstrukcí. Studenti zvládnou základny simulace při tvorbě modelu konstrukce, jeho globální analýze a posouzení podle evropských návrhových norem. Budou demonstrovány silné stránky modelů i nutnost kontroly výsledků jednoduchými analytickými postupy. Studenti se seznámí s použitím programů SCIA ENGINEER, DLUBAL Engineering a Softwarového balíčku FINE. Cílem předmětu je výuka principů a zvláštností při práci se standardními softwarovými balíky pro statický návrh ocelových a dřevěných konstrukcí. Praktické seznámení studentů se základy používáním programů při návrhu konstrukce a ověření kvality a věrohodnosti výstupů.


Nosné konstrukce ze skla

Historie využití skla ve stavebnictví, výroba skla, mechanické vlastnosti a druhy skla - plavené, vrstvené, tepelně zpevněné. Sklo v architektuře a jeho použití na nosné prvky. Úpravy vzhledu, požární odolnost. Konstrukční řešení fasád, spoje a styčníky. Zásady pro navrhování nosných prvků ze skla - únosnost skla v tlaku, v ohybu, stabilita., ,


Rekonstrukce ocel. a dřevěných konstr.

Úvod do rekonstrukcí ocelových a dřevěných konstrukcí. Stanovení mat. charakteristik a zatížení při rekonstrukci. Principy zesilování a rekonstrukce ocelových a dřevěných nosných prvků. Sanace a opravy vybraných dřevěných konstrukčních prvků.


Stabilita a modelování ocelových konstr.

Oblast stability stěn: Imperfekce, lineární a nelineární stabilita stěn, rozdíly v chování stěn a prutů, skutečná únosnost stěn namáhaných tlakem, smykem, lokálním zatížením a kombinacemi namáhání, smykové ochabnutí a jeho interakce s boulením, výztuhy stěn, jejich tuhost a pevnost, aplikace podle evropských norem. Oblast stability prutů a modelování konstrukcí: stabilita prutových soustav, klopení nosníků, imperfekce, způsoby řešení prutových konstrukcí. Profily tvarované za studena - distorzní vzpěr, interakce, únosnost stěn s výztuhami, nosníky spolupůsobící s pláštěm, experimenty. Cílem předmětu je dosažení hlubokých znalostí v oblasti stability a nelineárního chování štíhlých ocelových prvků a při modelování konstrukcí.


 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz