CVUT

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební -- K 134 - Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí

Předměty aktuálního semestru -- letní 2018/19

přejděte na archiv

semestr letní 2018/19


semestr zimní 2018/19


Kovové a dřevěné konstrukce


Teorie dřevěných konstrukcí


Teorie ocelových konstrukcí I


Teorie ocelových konstrukcí II

Individuální zadání náročných textů týkajících se ocelových konstrukcí v anglickém jazyce. Vypracování vlastního názoru na přínos prostudované literatury pro začlenění do úvodních kapitol doktorské disertační práce.

[1]  Trahair, Bradford, Nethercot, Gardner: The behaviour and design of steel structures to EC3. Taylor and Francis, 2008, 490 p. [ISBN: 9780415418652]
[2]  Sborníky konferencí podle zaměření doktoranda.
[3]  Odborné zahraniční časopisy podle zaměření doktoranda.


Advanced Master Project

Final master degree project on steel and/or timber structural design.


Bakalářská práce

V rámci předmětu student vypracuje bakalářskou práci, která je potřeba k zakončení bakalářského studia.

[1]  The source materials are selected by the Bachelor Project supervisor resp. co-supervisor.


Bakalářská práce

V rámci předmětu student vypracuje bakalářskou práci, která je potřeba k zakončení bakalářského studia.

[1]  The source materials are selected by the Bachelor Project supervisor resp. co-supervisor.


Bakalářská práce

V rámci předmětu student vypracuje bakalářskou práci, která je potřeba k zakončení bakalářského studia.

[1]  The source materials are selected by the Bachelor Project supervisor resp. co-supervisor.


Bakalářská práce

V rámci předmětu student vypracuje bakalářskou práci, která je potřeba k zakončení bakalářského studia.

[1]  Dle pokynů vedoucího práce.


Bachelor Project

In this course, student formulates a bachelor's thesis that is necessary to reach the bachelor's degree.

Povinná literatura:
[1]  The source materials are selected by the Bachelor Project supervisor resp. co-supervisor.


Diplomový seminář

Semestrální projekt magisterského studia.


Dřevěné konstrukce 1

Úvod a přehled použití dřevěných konstrukcí ve stavebnictví. Vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva. Spolehlivost návrhu dřevěných konstrukcí, navrhování podle mezních stavů, platné normy. Navrhování průřezů na jednotlivá namáhání a jejich kombinace. Přípoje a spoje dřevěných konstrukcí. Polotuhé dřevěné lepené spoje. Základní nosné systémy. Návrh dřevěných konstrukcí na účinky požáru. Ochrana dřevěných konstrukcí proti požáru a proti biologické korozi

Povinná literatura:
[1]  Kuklík, P. a kol.: Dřevěné konstrukce. Cvičení. Nakladatelství ČVUT 2013, ISBN 978-80-0105-227-3
[2]  Kuklík, P.; Kuklíková A.: Navrhování dřevěných konstrukcí. Informační centrum ČKAIT 2010, ISBN 978-80-87093-88-7
Doporučená literatura:
[3]  Kermani, A.; Porteous, J: Structural Timber Design to Eurocode 5. Wiley and Sons 2013 ISBN 978-0-470-67500-7
[4]  Krämer, V.; Koželouh, B.: Dřevěné konstrukce. Příklady a řešení podle ČSN 73 1702. Informační centrum ČKAIT 2009, ISBN 978-80-87438-16-9
[5]  Studnička, J.; Holický, M.; Marková, J.: Ocelové konstrukce2 - Zatížení. Nakladatelství ČVUT 2010, ISBN 978-80-01-04298-4


Dřevěné konstrukce 2


Diplomová práce

V rámci předmětu student vypracuje diplomovou práci, která je potřeba k zakončení magisterského studia.

Povinná literatura:
[1]  Dle pokynů vedoucího práce.


Diploma project

In this course, student formulates a diploma thesis that is necessary to reach the master degree.

[1]  According to the supervisor of the diploma thesis.


Fire Design of Steel, Concrete and Timber Str.

The course is focused on basic principles of design of structural elements exposed to fire. The principles of loads applied at fire and methods for evaluating gas temperature and temperature of structural elements are explained. The design methods for simple steel, composite and timber structures are given.

[1]  Presentations on the web page of the course;
[2]  http://www.difisek.eu


Fundamentals of Structural Design - Steel

Povinná literatura:
[1]  Trahair N.S., Bradford M., Nethercot D., Gardner L.: The behaviour and design of steel structures to EC3. Taylor & Francis, 2008, 490 p. ISBN: 978-0-415-41865-2
[2]  Wald F., Macháček J., Jandera M., Dolejš J., Sokol Z., Hájek P., Structural Steel Design According to Eurocodes, CTU Prague, 2012, 197 p. ISBN 978-80-01-05046-0
[3]  Studnička J., Design of Composite Steel and Concrete Structures with Worked Examples, CTU Prague, 2011. 76 p. ISBN 978-80-01-04840-5


Glass Structures

The course is intending to introduce the students the field of structural applications of glass and to give them some specific skills for calculation and detailing of for basic glass structures: panes beams and fins, columns and walls, point-supported glass, as well as for glazing systems such as glass facades, canopies and roofs, stairs and floors. On this purpose the properties of glass as structural material will be presented in comparison with other basic building materials, together with selected examples of glass/glazing applications. Design details and connecting technology, relevant technical regulations, specification and current methods applied in design will be described. Worked examples will accompany the lectures for better understanding, and design project will help to fix specific knowledge.

Povinná literatura:
[1]  Structural Use of Glass in Buildings: The Institution of Structural Engineers, 1999, ISBN 1 874266 51 4
[2]  Nijsse R.: Glass in Structures, Birkhauser, 2003. ISBN 3-7643-6439-4
[3]  Wurm J.: Glass Structures, Birkhauser, 2007, ISBN 978-3-7643-7608-6


Navrhování konstrukcí při provádění staveb

Navrhování konstrukcí při provádění staveb, pokročilý návrh OK - stabilita nosníku za ohybu, stabilita tenké stěny, klasifikace rámu, globální analýza prutové konstrukce. Lešení - styčníky, prostorová tuhost, stabilita. Lanové konstrukce, velkorozponové konstrukce, věže a zásobníky. Navrhování betonových konstrukcí - statické působení v jednotlivých návrhových situacích, dílce a montované konstrukce, spřažené prefamonolitické konstrukce.

[1]  Studnička, J.: Navrhování nosných konstrukcí. Ocelové konstrukce, CTN (N Nakladatelství ČVUT), 2015, ISBN 978-80-01-05490-1
[2]  Macháček J., Studnička J.: Ocelové konstrukce, ČVUT, 2011
[3]  Silva L.S., Simoes R., Gervásio, H.: Design of steel structures. ECCS Eurocode Design Manuals, Ernst & Sohn, 2010, 438 p.


Nosné konstrukce R - Ocel

Obsahem předmětu jsou základy navrhování ocelových a dřevěných nosných konstrukcí, metodika navrhování podle platných norem včetně stanovení účinků zatížení, odlišnosti návrhu vzhledem ke specifickým vlastnostem jednotlivých materiálů. Výuka navazuje na úvodní odborné předměty programu Stavební inženýrství (Stavební mechanika, Pružnost a pevnost, Stavební hmoty, Pozemní stavby). Předmět zahrnuje následující tématické okruhy: Historie ocelových konstrukcí (OK) a příklady použití OK ve stavebnictví. Výroba oceli, vlastnosti a zkoušení oceli, výrobky pro ocelové konstrukce, technologie výroby a ochrana OK z hlediska koroze a požáru. Návrh prvků OK a spřažených ocelobetonových konstrukcí pro základní případy namáhání, spolu s navrhováním šroubových a svarových spojů. Zásady navrhování dřevěných konstrukcí.

Povinná literatura:
[1]  Studnička: Navrhování nosných konstrukcí - ocelové konstrukce. ČVUT v Praze, 2017. (ISBN: 978-80-01-05490-1)
[2]  Studnička: Ocelové konstrukce : normy. ČVUT v Praze, 2. vyd, 2014. (ISBN: 978-80-01-05489-5)
Doporučená literatura:
[3]  Trahair, Bradford, Nethercot, Gardner: The behaviour and design of steel structures to EC3. Taylor & Francis, 2008, 490 s. (ISBN: 978-0-415-41865-2)
[4]  Sokol, Wald: Ocelové konstrukce: tabulky. ČVUT v Praze, 3. vyd, 2016. (ISBN: 978-80-01-06032-2)
[5]  Eliášová, Sokol: Ocelové konstrukce 1: příklady. ČVUT v Praze, 3. vyd, 2013. (ISBN: 978-80-01-05214-3)


Navrhování nosných konstrukcí - ocel

Obsahem předmětu jsou základy navrhování ocelových a dřevěných nosných konstrukcí, metodika navrhování podle platných norem včetně stanovení účinků zatížení, odlišnosti návrhu vzhledem ke specifickým vlastnostem jednotlivých materiálů. Výuka navazuje na úvodní odborné předměty programu Stavební inženýrství (Stavební mechanika, Pružnost a pevnost, Stavební hmoty, Pozemní stavby). Předmět zahrnuje následující tématické okruhy: Historie ocelových konstrukcí (OK) a příklady použití OK ve stavebnictví. Výroba oceli, vlastnosti a zkoušení oceli, výrobky pro ocelové konstrukce, technologie výroby a ochrana OK z hlediska koroze a požáru. Návrh prvků OK a spřažených ocelobetonových konstrukcí pro základní případy namáhání, spolu s navrhováním šroubových a svarových spojů. Zásady navrhování dřevěných konstrukcí.

Povinná literatura:
[1]  Studnička: Navrhování nosných konstrukcí - ocelové konstrukce. ČVUT v Praze, 2017. (ISBN: 978-80-01-05490-1)
[2]  Studnička: Ocelové konstrukce : normy. ČVUT v Praze, 2. vyd, 2014. (ISBN: 978-80-01-05489-5)
[3]  Trahair, Bradford, Nethercot, Gardner: The behaviour and design of steel structures to EC3. Taylor & Francis, 2008, 490 s. (ISBN: 978-0-415-41865-2)
Doporučená literatura:
[4]  Sokol, Wald: Ocelové konstrukce: tabulky. ČVUT v Praze, 3. vyd, 2016. (ISBN: 978-80-01-06032-2)
[5]  Eliášová, Sokol: Ocelové konstrukce 1: příklady. ČVUT v Praze, 3. vyd, 2013. (ISBN: 978-80-01-05214-3)


Ocelové mosty 2


Ocelové a dřevěné konstrukce v archit. 1

Studenti se seznámí s ocelí, průřezy, výrobou, navrhování nosníků, sloupů, styčníků, ocelobetonovými konstrukcemi, základy ochrany proti požáru a korozi. je probrán návrh skeletů patrových budov a hal.

[1]  Doporučená literatura:
[2]  ?Studnička: Navrhování nosných konstrukcí, Ocelové konstrukce, ČVUT, Praha, 2016
[3]  ?Studnička: Ocelové konstrukce. Normy, ČVUT, Praha, 2014.
[4]  ?Eliášová, Sokol: Ocelové konstrukce 1. Příklady, ČVUT, Praha, 2014.
[5]  Studijní pomůcky:
[6]  ?Sokol, Wald: Ocelové konstrukce. Tabulky, ČVUT, Praha, 2016.


Ocelové a dřevěné konstrukce

Ocel - výhody a nevýhody, výroba oceli, halové stavby, lana a předepnuté konstrukce, vysokopevnostní ocel, lávky a mosty, inženýrské konstrukce vodních staveb - jezy, vrata, vodohospodářské stavby, zatížení. Dřevo - zatížení, materiál a jeho vlastnosti, metoda mezních stavů, základní způsoby namáhání prvků, spoje, typy konstrukcí - lávky, dřevěné chodníky, ledolamy, konstrukce pro převádění vody, způsoby ztužení, ochrana před znehodnocením.

Povinná literatura:
[1]  Rotter T. - Kuklík P.: Ocelové a dřevěné konstrukce 11, skripta FSv ČVUT, 2000, ISBN: 80-01-02265-X
[2]  Studnička J.: Ocelové konstrukce, skripta FSv ČVUT, 2004, ISBN: 80-01-02942-5
[3]  Medřický V., Ocelové konstrukce vodohospodářských staveb, 2009, ISBN: 978-80-01-04310-3
Doporučená literatura:
[4]  Sokol Z.: Steel Structures 1, Tables, 2006, ISBN: 80-01-03396-1
[5]  Medřický V., Ocelové a dřevěné konstrukce 10, 2004, ISBN: 80-01-02168-8
[6]  Studnička: Ocelové konstrukce, Normy, ČVUT 2014, ISBN: 978-80-01-05489-5
Studijní pomůcky:
[7]  http://fast10.vsb.cz/temtis/


Ocelové konstrukce 2D

Předmět určený pro obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření dopravní stavby magisterského programu Stavební inženýrství. Prohloubení znalostí získaných v předmětech 133NNK a 134OK01. Rozšíření teoretických poznatků v oblasti stability prutových soustav včetně vlivu II. řádu, klasifikace styčníků, návrh spřažených ocelobetonových konstrukcí, výběr oceli, houževnatost, vysokopevnostní oceli. Doplnění znalostí z navrhování ocelových konstrukcí za požáru a halových konstrukcí s jeřábem. Zásady návrhu stožárů, technologických konstrukcí, zásobníků a nádrží, předpjatých ocelových konstrukcí a lanových a membránových konstrukcí. Základy navrhování konstrukcí z hliníkových slitin a nerezové oceli.

[1]  Studnička, J.: Navrhování nosných konstrukcí. Ocelové konstrukce, CTN (Nakladatelství ČVUT), 2015, ISBN 978-80-01-05490-1
[2]  Macháček J., Studnička J.: Ocelové konstrukce, ČVUT, 2011
[3]  Trahair, Bradford, Nethercot, Gardner: The behaviour and design of steel structures to EC3. Taylor and Francis, 2008, 490 p. [ISBN: 9780415418652]


Projekt 4C


Stainless Steel and Aluminium Structures

Subject covers two parts: the first concerns design of structures from aluminium alloys, the second deals with stainless steel structures. The first part covers introduction and practice in designing of aluminium structures. The second part covers evolution of stainless steel materials/structures and examples of realized structures. Stainless steels suitable for structures are described in a detail, including their properties. Dissimilarities in assessments of members under common loadings with respect to low-carbon steels is described for both ultimate and serviceability limit states. In the end the possibilities concerning connections of stainless steel members, erection and installation of stainless steel members are described.

[1]  Dwight J.: Aluminium design and construction, Spon, New York, 1999.
[2]  Bulson P. S.: Aluminium Structural Analysis, Elsevier, London, 1992.
[3]  Design Manual for Structural Stainless Steel. Euro Inox and The Steel Construction Institute, 2006.
[4]  Euro-Inox: http://www.euro-inox.org/.


Structural design project 4

Focus on complex approach to practic design, analysis and optimalization of multi-storey or long-span building structures, or their reconstruction. Analysis of load, functional and technologic requirements, design of load-bearing system alternatives including foundations, preliminary bearing elements dimensions calculation, choice of most suitable version. Detailed statical design of chosen version, calculation, technical report and drawings. Check of bearing and non-bearing structures interaction and assembly techniques. Public presentation.

[1]  Foster Jack Strond: Structure and Fabric, Parts I - III, Longman 1994
[2]  Barritt C.M.H.: Advanced Building Construction, Vol 1 - 4, Longman
[3]  1


Structural design project 4

Student should be able to assert analytical approach to design of load bearing building elements and structures and be able to assess the building structures according to external requierements in relation to interaction of load bearing and final completion structural elements.


Timber Structure Buildings

This subject is focused on the problem of civil engineering structures made of timber, primarily of the structural design of major load-bearing elements of timber buildings. Both ultimate and serviceability limit states are presented and analysed in details.


Timber Structures

The course is focused on basic rules for mechanical resistance, serviceability, durability of timber structures in normal temperature and in fire.

Povinná literatura:
[1]  Kuklík, P.: Timber Structures 1, ČVUT Praha, 2007, ISBN 978-80-01-03614-3
[2]  http://fast10.vsb.cz/temtis/cz/
Doporučená literatura:
[3]  Kermani, A.; Porteous, J: Structural Timber Design to Eurocode 5. Wiley and Sons 2013 ISBN 978-0-470-67500-7


Timber Structures 2

The course is concerned with basic requirements for mechanical resistance, serviceability, durability and fire resistance of timber structures.

[1]  Kuklík P.: Timber Structures 10, ČVUT Praha, 2002


CAD/CAM v ocelových a dřevěn. konstr.

Předmět seznamuje se základy systémů CAD/CAM pro projektování ocelových a dřevěných konstrukcí. Studenti zvládnou základny práce na tvorbě modelu konstrukce od prvotní představy přes návrh až po výrobní dokumentaci v prostředí jednoho programu. Budou demonstrovány možnosti i omezení integrovaného řešení. Studenti se seznámí s použitím programů Tekla Structures, Advance Steel/Design pro navrhování ocelových konstrukcí a programu Dietrich’s pro navrhování dřevěných konstrukcí.

[1] Krishnamoorthy C. S., Rajeev S.: Computer Aided Design: Software and analytical tools, Berlin: Springer, 1991, ISBN 3-540-54442-9
[2] Schodek D.: Digital design and manufacturing: CAD/CAM applications in architecture and design, Hoboken: Wiley, 2005, ISBN 0-471-45636-5
[3] Schoonmaker S. J.: The CAD guidebook: a basic manual for understanding and improving computer-aided design, New York: Dekker, 2003, ISBN 0-8247-0871-7


Konstrukce na bázi dřeva

Historie konstrukcí na bázi dřeva. Současné možnosti použití dřeva a materiálů na bázi dřeva ve stavebnictví. Vhodné konstrukční systémy a detaily. Ochrana konstrukcí na bázi dřeva před znehodnocením.

[1]  Kuklík, P.: Dřevěné konstrukce. Praha, 2005, [2] Kuklík, P.: Dřevěné konstrukce. ČVUT, ČKAIT 2006


Pomocné dřevěné a kovové konstrukce

Předmět seznamuje studenty se základy návrhu a použití ocelových, dřevěných a hliníkových prvků a konstrukcí s důrazem na dočasné stavby. Kurz je věnován lešení, dále dřevěným a hliníkovým dočasným konstrukcím.

Povinná literatura:
[1]  Studnička, J.: Navrhování nosných konstrukcí, Ocelové konstrukce. Nakladatelství ČVUT 2014, ISBN 978-80-01-05490-1
[2]  Kuklík, P.; Kuklíková A.: Navrhování dřevěných konstrukcí. Informační centrum ČKAIT 2010, ISBN 978-80-87093-88-7
Doporučená literatura:
[3]  Wald, F.; Macháček, J.; Jandera, M.; Dolejš, J.; Sokol, Z.; Hájek, P.: Structural Steel Design according to Eurocodes. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. ISBN 978-80-01-05046-0
[4]  Dolejš, J.; Picek, Z.; Vlasák, M.; Vlasák, S.; Zvěřina, F.: Navrhování konstrukcí z lešení II, Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. ISBN 978-80-01-04960-0.
[5]  Studnička, J.; Holický, M.; Marková, J.: Ocelové konstrukce2 - Zatížení. Nakladatelství ČVUT 2010. ISBN 978-80-01-04298-4


Dřevo a udržitelná výstavba

Současný stav rozvoje oboru dřevěných konstrukcí. Fyzikální a mechanické vlastnosti nových materiálů na bázi dřeva. Dřevěné konstrukce pozemních staveb. Spřažené dřevo-betonové a dřevo-ocelové konstrukce. Zesilování dřevěných konstrukcí. Výroba, ochrana, montáž a údržba dřevěných konstrukcí.

Povinná literatura:
[1]  KUKLÍK, Pavel.: Dřevěné konstrukce. Praha: Pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) vydalo Informační centrum ČKAIT, 2005. Technická knižnice autorizovaného inženýra a technika. ISBN 80-86769-72-0.
[2]  KOLB, Josef. Dřevostavby - systémy nosných konstrukcí, obvodové pláště. 2. aktualizované vydání v ČR. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN: 978-80-247-4071-3
Doporučená literatura:
[3]  KOŽELOUH, Bohumil. Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5 - Step 1 - Navrhování a konstrukční materiály. Zlín: Bohumil Koželouh, 1998., . ISBN 80-238-2620-4
[4]  KOŽELOUH, Bohumil. Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5 - Step 2 - Navrhování detailů a nosných systémů. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2004., ISBN 8086769135
Studijní pomůcky:
[5]  http://fast10.vsb.cz/temtis/cz/
[6]  www.dataholz.at


Hliníkové a nerezové konstrukce

Předmět YHNK má část týkající se navrhování konstrukcí z hliníkových slitin a část týkající se navrhování konstrukcí z korozivzdorných (nerezových) materiálů. V první části je úvod a procvičení zvláštností navrhování hliníkových konstrukcí. Druhá část zahrnuje vývoj staveb z nerezových materiálů a ukázky realizovaných konstrukcí. Podrobně se probírají vhodné korozivzdorné konstrukční materiály a jejich vlastnosti. Poukazuje se na odlišnosti při posouzení na běžná namáhání oproti běžné nízkolegované oceli z hlediska mezních stavů únosnosti i použitelnosti. V závěru jsou ukázány možnosti spojování prvků z korozivzdorných materiálů, montáž konstrukcí a kladení pohledových dílců.

[1]  Část první: 1. Dwight J.: Aluminium design and construction, Spon, New York, 1999. 2. Bulson P. S.: Aluminium Structural Analysis, Elsevier, London, 1992. 3. Valtinat G.: Aluminium im Konstruktivem Ingenierbau, Ernst & Sohn, Berlin, 2003.
[2]  Část druhá: 1. ČSN EN 1993-1-4 Navrhování ocelových konstrukcí. Část 1-4 Obecná pravidla ? Doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli. ČNI, 2007. 2. Design Manual for Structural Stainless Steel. Euro Inox and The Steel Construction Institute, 2006. 3. Webové stránky Euro-Inox: http://www.euro-inox.org/.


Nosné dřevěné konstrukce střech

Rozdělení konstrukcí střech dle tvaru a sklonu. Možnosti provedení zastřešení různých půdorysných tvarů. Prostorové konstrukce zastřešení. Zastřešení pomocí klasických soustav krovů. Tvorba numerických modelů pro stanovení vnitřních sil a deformací pro jednotlivé soustavy. Rozbor statického působení jednotlivých prvků a jejich navrhování. Rekonstrukce nosných konstrukcí zastřešení. Navrhování typických konstrukčních detailů pomocí moderních metod spojování ale i pomocí tesařských spojů.

[1]  Kuklík P.: Dřevěné konstrukce II, ČVUT, Praha 1996
[2]  Vinař J., Kufner V., Horová I.: Historické krovy, ELconsult, Praha 1995
[3]  Kohout J., Tobek, A., Miller P.: Tesařství - Tradice z pohledu dneška, Grada Publishing 1996
[4]  Vinař, J., Kufner, V.: Historické krovy I, Grada 2004
[5]  Vinař, J. a kol.: Historické krovy II, Grada 2005
[6]  Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5 STEP1, KODR 1998
[7]  Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5 STEP2, IC ČKAIT 2004
[8]  Porteous, J., Kermani, A.: Structural Timber Design to Eurocode 5, Blackwell Publishing Ltd. 2007


Nosné konstrukce ze skla

Předmět seznamuje se základy potřebnými pro navrhování nosných konstrukcí ze skla, jeho výrobou, mechanickými vlastnostmi a druhy skla. Studentům jsou ukázány možnosti využití skla v architektuře včetně realizovaných konstrukcí. V průběhu výuky jsou představeny zásady pro posouzení prvků namáhaných tlakem a ohybem včetně řešení stabilitních problémů stejně jako konstrukční zásady pro návrh šroubovaných nebo lepených spojů konstrukcí ze skla.

Povinná literatura:
[1]  Laufs W. a Luible A. - Úvod do požití skla v moderních budovách
Doporučená literatura:
[2]  Structural Use of Glass in Buildings (second edition): The Institution of Structural Engineers, 2015, ISBN 978-1-906335-25-0
[3]  Nijsse R.: Glass in Structures, Birkhauser, 2003. ISBN 3-7643-6439-4
[4]  Wurm J.: Glass Structures, Birkhauser, 2007, ISBN 978-3-7643-7608-6


Ocelové železniční mosty

Předmět se zabývá specifiky návrhu železničních mostů se zaměřením na mosty ocelové.

Povinná literatura:
[1]  Rotter T., Studnička J.: Ocelové konstrukce 30-Ocelové mosty. 2001, Vyd. ČVUT, Praha, ISBN 80-01-03410-0
[2]  Frýba, L. Dynamika železničních mostu. 1. vyd. Praha: Academia, 1992. 328 s. ISBN. 80-200-0262-6
Doporučená literatura:
[3]  Chen W., Duan L.: Bridge Engineering Handbook. 2000, CRC Press, Washington D.C., ISBN 9781420049596
[4]  Lebet, J.P., Manfred, A.H.: Steel bridges, 2013. EPFL Press, ISBN 9781466572966
[5]  Parke, G., Hewson, N: ICE Manual of bridge engineering.2008. Thomas Telford Limited, ISBN: 978-0727734525
Studijní pomůcky:
[6]  Kvočák, V., Vičan, J.: Kovové mosty I, 2015, Technická univerzita v Košiciach, bez ISBN


Pomocné dřevěné a kovové konst.

Předmět seznamuje studenty se základy návrhu a použití podpěrných, pracovních a průmyslových lešení. Zaměřen je zejména na návrhové postupy podle evropských norem a na teoretické modelování konstrukcí.

[1]  Studnička, J., 2016: Navrhování nosných konstrukcí. Ocelové konstrukce, ČVUT v Praze.
[2]  Studnička, J., 2014: Ocelové konstrukce. Normy, ČVUT v Praze.
[3]  Kuklík, P. , Kuklíková, A., Mikeš, K. 2013: Dřevěné konstrukce 1. Cvičení, ČVUT v Praze.


Pož.návrh ocel.,ocelobet. a dřev.konstr.

Úvod do požární bezpečnosti, základy termální analýzy, únosnost ocelových konstrukcí při požáru - tažený prut, nosník, sloup, požárně chráněné konstrukce, dřevěné konstrukce, a ocelobetonové konstrukce. Praktický výpočet požárního zatížení, výpočet požární spolehlivosti nosníku, sloupu.


Požární odolnost ocel.a dřevěn. konstr.

Předmět podává informace o modelování požárů a navrhování ocelových, ocelobetonových a dřevěných konstrukcí na účinky požáru.

[1]  Wald a kol: Výpočet požární odolnosti stavebních konstrukcí, ČVUT Praha, 2005.
[2]  ČSN EN 1991-1-2: Zatížení konstrukcí. Část 1-2. Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru, ČNI, Praha, 2004.
[3]  ČSN EN 1993-1-2: Navrhování ocelových konstrukcí. Obecná pravidla. Navrhování na účinky požáru, ČNI, Praha, 2005.


Styčníky ocelových a dřevěn. konstr.

Předmět seznamuje s principy návrhu styčníků ocelových a dřevěných konstrukcí a s podporou návrhu software.

[1]  Wald F., Sokol Z.: Styčníky ocelových konstrukcí, ČVUT, Praha 1999.
[2]  www.access-steel.com
[3]  www.fsv.cvut.cz/cestruco
[4]  fast10.vsb.cz/temtis


Speciální ocelové konstrukce

Předmět navazuje na základní výuku v oboru ocelových nosných konstrukcí. Je zaměřen na některé speciální případy navrhování, zahrnuje části Vysokopevnostní oceli ve stavebnictví, Jeřábové dráhy, Zásobníky a Lanové konstrukce.

Studijní pomůcky:
[1]   ČSN EN 1993-1-12 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-12: Doplňující pravidla pro oceli vysoké pevnosti do třídy S700, ČNI.
[2]   ČSN EN 1993-4-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 4-1: Zásobníky, ČNI.
[3]   ČSN EN 1993-6 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 6: Jeřábové dráhy, ČNI.


Tenkostěnné a spřažené konstrukce

Cílem předmětu je prohloubení znalostí v oblasti analýzy a návrhu ocelových štíhlých průřezů a prutů vystavených ztrátě stability. Zejména pak ocelovým za studena tvarovaným profilům a specifikům jejich návrhu. Dále předmět rozšiřuje znalosti ocelobetonových konstrukcí zejména o navrhování ocelobetonových sloupů. Poslední část předmětu je věnována využití numerických metod lineární stability pro navrhování štíhlých ocelových prutů a prutových soustav.

Povinná literatura:
[1]  Studnička: Ocelobetonové spřažené konstrukce, ČVUT v Praze, 2009, 152 s. (ISBN: 978-80-01-04298-4)
[2]  Studnička: Ocelové konstrukce 10: tenkostěnné profily. Vydavatelství ČVUT v Praze, 2. vyd., 2002, 129 s. (ISBN: 80-01-02018-5)
Doporučená literatura:
[3]  Dubina, Ungureanu, Landolfo: Design of Cold-formed Steel Structures: Eurocode 3: Design of Steel Structures. Part 1-3 - Design of Cold-formed Steel Structures, ECCS, 2012, 654 s. (ISBN: 9783433029794)
[4]  Johnson: Composite Structures of Steel and Concrete: Beams, Slabs, Columns, and Frames for Buildings, Wiley, 2008, 248 s. (ISBN: 978-1-405-16839-7)
[5]  Nethercot: Composite Constructions, Spon Press - Taylor and Francis, 2003, 236 s. (ISBN: 0-415-24662-8)


Kovové a dřevěné konstrukce


Teorie dřevěných konstrukcí


Teorie ocelových konstrukcí I


Teorie ocelových konstrukcí II

Individuální zadání náročných textů týkajících se ocelových konstrukcí v anglickém jazyce. Vypracování vlastního názoru na přínos prostudované literatury pro začlenění do úvodních kapitol doktorské disertační práce.

[1]  Trahair, Bradford, Nethercot, Gardner: The behaviour and design of steel structures to EC3. Taylor and Francis, 2008, 490 p. [ISBN: 9780415418652]
[2]  Sborníky konferencí podle zaměření doktoranda.
[3]  Odborné zahraniční časopisy podle zaměření doktoranda.


Advanced Master Project

Final master degree project on steel and/or timber structural design.


Bakalářská práce

V rámci předmětu student vypracuje bakalářskou práci, která je potřeba k zakončení bakalářského studia.

[1]  Dle pokynů vedoucího práce.


Bakalářská práce

V rámci předmětu student vypracuje bakalářskou práci, která je potřeba k zakončení bakalářského studia.

[1]  Dle pokynů vedoucího práce.


Bakalářská práce

V rámci předmětu student vypracuje bakalářskou práci, která je potřeba k zakončení bakalářského studia.

[1]  Dle pokynů vedoucího práce.


Bakalářská práce

V rámci předmětu student vypracuje bakalářskou práci, která je potřeba k zakončení bakalářského studia.

[1]  Dle pokynů vedoucího práce.


Bachelor Project

In this course, student formulates a bachelor's thesis that is necessary to reach the bachelor's degree.

[1]  According to the supervisor of the bachelor's thesis.


Diplomový seminář

Semestrální projekt magisterského studia.


Diplomová práce

V rámci předmětu student vypracuje diplomovou práci, která je potřeba k zakončení magisterského studia.

[1]  Dle pokynů vedoucího práce.


Diploma project

In this course, student formulates a diploma thesis that is necessary to reach the master degree.

[1]  According to the supervisor of the diploma thesis.


Fire Resistance of Steel and Timber Structures

The aim of this course is to give students an understanding of the design methods of structures at accidental situations, fire and explosion.

[1]  Jean-Marc Franssen J.M., Vila Real P., Fire Design of Steel Structures, ECCS, 2015, ISBN 978-92- 978-92-9147-128-7.
[2]  Wang Y.C., Burgess I.W., Wald F., Gillie M.: Performance-Based Fire Engineering of Structures. 1. ed. Boca Raton: CRC Press, 2012, ISBN 978-0-415-55733-7.
[3]  ASCE Manual, Performance-Based Design of Structural Steel for Fire Conditions, American Society of Civil Engineers, 2009.
[4]  Lennon T., Moore D.B., Wang Y.C., Bailey G.G., Designer's Guide to EN 1991-1-2, EN 1992-1-2, EN 1993-1-2 and EN 1994-1-2, Thomas Telford, 2006.


Nosné konstrukce za požáru

V předmětu jsou probrány základy navrhování ocelových, betonových, ocelobetonových a dřevěných konstrukcí vystavených požáru. Výuka je zaměřena na navrhování po prvcích.

[1]  Zoufal R. a kol.: Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů, PAVUS, Praha 2009, ISBN 978-80-904481-0-0.
[2]  Wald F. a kol.: Výpočet požární odolnosti stavebních konstrukcí, České vysoké učení technické v Praze, Praha 2005, 336 s., ISBN 80-0103157-8.
[3]  Vassart O., Cajot L.G., Brasseur M., Strejček M.: Tepelná a mechanická zatížení, Difisek+, RFS-P2-06065, 2008, ČVUT v Praze.


Nosné konstrukce R - Ocel

Obsahem předmětu jsou základy navrhování ocelových a dřevěných nosných konstrukcí, metodika navrhování podle platných norem včetně stanovení účinků zatížení, odlišnosti návrhu vzhledem ke specifickým vlastnostem jednotlivých materiálů. Výuka navazuje na úvodní odborné předměty programu Stavební inženýrství (Stavební mechanika, Pružnost a pevnost, Stavební hmoty, Pozemní stavby). Předmět zahrnuje následující tématické okruhy: Historie ocelových konstrukcí (OK) a příklady použití OK ve stavebnictví. Výroba oceli, vlastnosti a zkoušení oceli, výrobky pro ocelové konstrukce, technologie výroby a ochrana OK z hlediska koroze a požáru. Návrh prvků OK a spřažených ocelobetonových konstrukcí pro základní případy namáhání, spolu s navrhováním šroubových a svarových spojů. Zásady navrhování dřevěných konstrukcí.

Povinná literatura:
[1]  Studnička: Navrhování nosných konstrukcí - ocelové konstrukce. ČVUT v Praze, 2017. (ISBN: 978-80-01-05490-1)
[2]  Studnička: Ocelové konstrukce : normy. ČVUT v Praze, 2. vyd, 2014. (ISBN: 978-80-01-05489-5)
Doporučená literatura:
[3]  Trahair, Bradford, Nethercot, Gardner: The behaviour and design of steel structures to EC3. Taylor & Francis, 2008, 490 s. (ISBN: 978-0-415-41865-2)
[4]  Sokol, Wald: Ocelové konstrukce: tabulky. ČVUT v Praze, 3. vyd, 2016. (ISBN: 978-80-01-06032-2)
[5]  Eliášová, Sokol: Ocelové konstrukce 1: příklady. ČVUT v Praze, 3. vyd, 2013. (ISBN: 978-80-01-05214-3)


Navrhování nosných konstrukcí - ocel

Obsahem předmětu jsou základy navrhování ocelových a dřevěných nosných konstrukcí, metodika navrhování podle platných norem včetně stanovení účinků zatížení, odlišnosti návrhu vzhledem ke specifickým vlastnostem jednotlivých materiálů. Výuka navazuje na úvodní odborné předměty programu Stavební inženýrství (Stavební mechanika, Pružnost a pevnost, Stavební hmoty, Pozemní stavby). Předmět zahrnuje následující tématické okruhy: Historie ocelových konstrukcí (OK) a příklady použití OK ve stavebnictví. Výroba oceli, vlastnosti a zkoušení oceli, výrobky pro ocelové konstrukce, technologie výroby a ochrana OK z hlediska koroze a požáru. Návrh prvků OK a spřažených ocelobetonových konstrukcí pro základní případy namáhání, spolu s navrhováním šroubových a svarových spojů. Zásady navrhování dřevěných konstrukcí.

Povinná literatura:
[1]  Studnička: Navrhování nosných konstrukcí - ocelové konstrukce. ČVUT v Praze, 2017. (ISBN: 978-80-01-05490-1)
[2]  Studnička: Ocelové konstrukce : normy. ČVUT v Praze, 2. vyd, 2014. (ISBN: 978-80-01-05489-5)
[3]  Trahair, Bradford, Nethercot, Gardner: The behaviour and design of steel structures to EC3. Taylor & Francis, 2008, 490 s. (ISBN: 978-0-415-41865-2)
Doporučená literatura:
[4]  Sokol, Wald: Ocelové konstrukce: tabulky. ČVUT v Praze, 3. vyd, 2016. (ISBN: 978-80-01-06032-2)
[5]  Eliášová, Sokol: Ocelové konstrukce 1: příklady. ČVUT v Praze, 3. vyd, 2013. (ISBN: 978-80-01-05214-3)


Ocelové mosty 1

Předmět pojednává o základech navrhování ocelových a spřažených ocelobetonových mostů.

Povinná literatura:
[1]  Rotter T., Studnička J.: Ocelové konstrukce 30-Ocelové mosty. 2001, Vyd. ČVUT, Praha, ISBN 80-01-03410-0
[2]  Studnička, J.; Rotter, T.: Navrhování ocelových a ocelobetonových mostů podle evropských norem Ostrava: Česká asociace ocelových konstrukcí (ČAOK), 2010. ISBN 978-80-904535-1-7.
Doporučená literatura:
[3]  Chen W., Duan L.: Bridge Engineering Handbook. 2000, CRC Press, Washington D.C., ISBN 9781420049596
[4]  Lebet, J.P., Manfred, A.H.: Steel bridges, 2013. EPFL Press, ISBN 9781466572966
[5]  Parke, G., Hewson, N: ICE Manual of bridge engineering.2008. Thomas Telford Limited, ISBN: 978-0727734525
Studijní pomůcky:
[6]  Kvočák, V., Vičan, J.: Kovové mosty I, 2015, Technická univerzita v Košiciach, bez ISBN


Ocelové a dřevěné konstrukce v arch. 2

Předmět seznamuje studenty se statickým a konstrukčním řešením dřevěných konstrukcí ve stavebnictví. Jsou prezentovány vlastnosti materiálu, návrhové postupy podle evropských norem a zásady správného konstrukčního řešení.

[1]  Kuklík, P. 2005: Dřevěné konstrukce I, ČVUT Praha
[2]  Kuklík, P., Kuklíková, A., Mikeš, K. 2013: Dřevěné konstrukce1 - cvičení, ČVUT Praha
[3]  Kolektiv autorů, 2008: Výukové materiály TEMTIS, VŠB Ostrava, http://fast10.vsb.cz/temtis/en/


Ocelové a dřevěné konstrukce

Ocel - výhody a nevýhody, výroba oceli, halové stavby, lana a předepnuté konstrukce, vysokopevnostní ocel, lávky a mosty, inženýrské konstrukce vodních staveb - jezy, vrata, vodohospodářské stavby, zatížení. Dřevo - zatížení, materiál a jeho vlastnosti, metoda mezních stavů, základní způsoby namáhání prvků, spoje, typy konstrukcí - lávky, dřevěné chodníky, ledolamy, konstrukce pro převádění vody, způsoby ztužení, ochrana před znehodnocením.

Povinná literatura:
[1]  Rotter T. - Kuklík P.: Ocelové a dřevěné konstrukce 11, skripta FSv ČVUT, 2000, ISBN: 80-01-02265-X
[2]  Studnička J.: Ocelové konstrukce, skripta FSv ČVUT, 2004, ISBN: 80-01-02942-5
[3]  Medřický V., Ocelové konstrukce vodohospodářských staveb, 2009, ISBN: 978-80-01-04310-3
Doporučená literatura:
[4]  Sokol Z.: Steel Structures 1, Tables, 2006, ISBN: 80-01-03396-1
[5]  Medřický V., Ocelové a dřevěné konstrukce 10, 2004, ISBN: 80-01-02168-8
[6]  Studnička: Ocelové konstrukce, Normy, ČVUT 2014, ISBN: 978-80-01-05489-5
Studijní pomůcky:
[7]  http://fast10.vsb.cz/temtis/


Ocelové konstrukce 1

V předmětu OK01 se rozšiřují znalosti pro navrhování ocelových konstrukcí získané v základním předmětu NNK. V teoretické části se probírají možnosti globální analýzy konstrukcí, včetně klasifikace konstrukcí z hlediska potřeby nelineárních řešení. Navrhování prvků je rozšířeno o účinky kroucení, navrhování členěných prutů, náročnějších spřažených konstrukcí a zastudena tvarovaných prvků. Doplňují se znalosti z oblasti stability tenkých stěn a únavy. Druhá část předmětu se zabývá komplexním řešením ocelových vícepatrových skeletů budov a ocelových jednopodlažních hal, včetně principu návrhu mostových jeřábů. Závěrečné přednášky se týkají zastřešení hal velkých rozpětí a zvláštností při návrhu vysokých budov, včetně účinků zemětřesení.

Povinná literatura:
[1]  Macháček, Studnička Ocelové konstrukce 2. ČVUT v Praze, 2005, 152 s. (ISBN: 80-01-03174-8)
[2]  Macháček, Studnička: Ocelové konstrukce 20. ČVUT v Praze, 2002, 309 s. (ISBN: 80-01-02529-2)
[3]  Trahair, Bradford, Nethercot, Gardner: The behaviour and design of steel structures to EC3. Taylor & Francis, 2008, 490 s. (ISBN: 978-0-415-41865-2)
Doporučená literatura:
[4]  Dowling, Knowles, Owens: Structural Steel Design. Butterworths London, 1988, 399 s. (ISBN: 0-408-03717-2)
[5]  Studnička, Holický, Marková: Ocelové konstrukce 2: zatížení, ČVUT v Praze, 2. vyd., 2015, 138 s. (ISBN: 978-80-01-05815-2)
Studijní pomůcky:
[6]  Jandera, Eliášová, Vraný, T.: Ocelové konstrukce 1 - Cvičení, 3. opravené vydání, 2015, 163 s. (on-line: http://people.fsv.cvut.cz/~xjanderm/papers/OK01-Cv.pdf)


Ocelové konstrukce 2C

Předmět určený pro obor Konstrukce pozemních staveb magisterského programu Stavební inženýrství. Prohloubení znalostí získaných v předmětech 133NNK a 134OK01. Rozšíření teoretických poznatků v oblasti stability prutových soustav včetně vlivu II. řádu, klasifikace styčníků, návrh spřažených ocelobetonových konstrukcí, výběr oceli, houževnatost, vysokopevnostní oceli. Doplnění znalostí z navrhování ocelových konstrukcí za požáru a halových konstrukcí s jeřábem. Zásady návrhu stožárů, technologických konstrukcí, zásobníků a nádrží, předpjatých ocelových konstrukcí a lanových a membránových konstrukcí. Základy navrhování konstrukcí z hliníkových slitin a nerezové oceli.

[1]  Studnička, J.: Navrhování nosných konstrukcí. Ocelové konstrukce, CTN (Nakladatelství ČVUT), 2015, ISBN 978-80-01-05490-1
[2]  Macháček J., Studnička J.: Ocelové konstrukce, ČVUT, 2011
[3]  Trahair, Bradford, Nethercot, Gardner: The behaviour and design of steel structures to EC3. Taylor and Francis, 2008, 490 p. [ISBN: 9780415418652]


Ocelové konstrukce 2K

Předmět určený pro obor Konstrukce a dopravní stavby magisterského programu Stavební inženýrství. Prohloubení znalostí získaných v předmětech 133NNK a 134OK01. Rozšíření teoretických poznatků v oblasti stability prutových soustav včetně vlivu II. řádu, klasifikace styčníků, návrh spřažených ocelobetonových konstrukcí, výběr oceli, houževnatost, vysokopevnostní oceli. Doplnění znalostí z navrhování ocelových konstrukcí za požáru a halových konstrukcí s jeřábem. Zásady návrhu stožárů, technologických konstrukcí, zásobníků a nádrží, předpjatých ocelových konstrukcí a lanových a membránových konstrukcí. Základy navrhování konstrukcí z hliníkových slitin a nerezové oceli.

[1]  Studnička, J.: Navrhování nosných konstrukcí. Ocelové konstrukce, CTN (Nakladatelství ČVUT), 2015, ISBN 978-80-01-05490-1
[2]  Macháček J., Studnička J.: Ocelové konstrukce, ČVUT, 2011
[3]  Trahair, Bradford, Nethercot, Gardner: The behaviour and design of steel structures to EC3. Taylor and Francis, 2008, 490 p. [ISBN: 9780415418652]


Požární spolehlivost ocelových a dřevěných konstrukcí

Předmět uvádí do problematiky navrhování ocelových, betonových, ocelobetonových a dřevěných konstrukcí vystavených požáru. Výuka je zaměřena na navrhování základních příkladů, výpočty po prvcích.

Povinná literatura:
[1]  Zoufal R. a kol.: Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů, PAVUS, Praha 2009, ISBN 978-80-904481-0-0.
[2]  Wald F. a kol.: Výpočet požární odolnosti stavebních konstrukcí, České vysoké učení technické v Praze, Praha 2005, 336 s., ISBN 80-0103157-8.
Doporučená literatura:
[3]  Buchanan A. H., Abu K.A., Structural Design for Fire Safety, Second Edition, John Wiley and Sons, Chichester 2017, ISBN 978-0-470-97289-2.
Studijní pomůcky:
[4]  Vassart O., Cajot L.G., Brasseur M., Strejček M.: Tepelná a mechanická zatížení, Difisek+, RFS-P2-06065, 2008, ČVUT v Praze.
[5]  Franssen J. M., Zaharia R., Design of Steel Structures Subjected to Fire, Background and Design Guide to Eurocode 3, University Liege, 2005.


Projekt 2C

Samostatný návrh nosných prvků a detailů zadané konstrukce. Zadání je individuálně specifikováno vedoucím projektu

[1]  Studnička: Ocelové konstrukce, Normy. ČVUT, 2014
[2]  Studnička, Holický, Marková: Ocelové konstrukce 2 ? Zatížení. ČVUT 2015
[3]  Sokol, Wald: Ocelové konstrukce. Tabulky. ČVUT, 2016
[4]  Macháček, Studnička: Ocelové konstrukce 2, ČVUT v Praze, 2005
[5]  Studnička: Navrhování nosných konstrukcí. Ocelové konstrukce. ČVUT, dotisk 2016
[6]  Kuklík P.: Dřevěné konstrukce, ČVUT v Praze, 2005
[7]  Eliášová - Sokol: Ocelové konstrukce 1. Příklady. ČVUT 2014
[8]  Jandera, Eliášová, Vraný: Ocelové konstrukce. Cvičení. ČVUT 2015


Projekt 3C


Realizace ocel. a dřevěných konstrukcí

Přednášky jsou koncipovány s návazností na předmět 133NNK, kde se student seznámil se základy navrhování ocelových prvků. Dále se věnuje konstrukcím jako jsou ocelové haly, skelety vícepodlažních budov, lanové a membránové konstrukce - jejich koncepčnímu návrhu a realizaci. V oblasti dřevěných konstrukcí rozšiřuje znalosti studenta v oblasti navrhování a realizace dřevěných vazníků, krovů a skeletových systémů.

Povinná literatura:
[1]  Studnička, J.: Navrhování nosných konstrukcí, Ocelové konstrukce. Nakladatelství ČVUT 2014, ISBN 978-80-01-05490-1
[2]  Kuklík, P.; Kuklíková A.: Navrhování dřevěných konstrukcí. Informační centrum ČKAIT 2010, ISBN 978-80-87093-88-7
Doporučená literatura:
[3]  Wald, F.; Macháček, J.; Jandera, M.; Dolejš, J.; Sokol, Z.; Hájek, P.: Structural Steel Design according to Eurocodes. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. ISBN 978-80-01-05046-0
[4]  Krämer, V.; Koželouh, B.: Dřevěné konstrukce. Příklady a řešení podle ČSN 73 1702. Informační centrum ČKAIT 2009, ISBN 978-80-87438-16-9
[5]  Studnička, J.; Holický, M.; Marková, J.: Ocelové konstrukce2 - Zatížení. Nakladatelství ČVUT 2010. ISBN 978-80-01-04298-4


Structural Design, Project 2

Design of steel / timber load bearing building structure according to external requirements in relation to interaction of load bearing and final completion structural elements. The project is assigned by the seminar leader.

[1]  Studnička: Ocelové konstrukce, Normy. ČVUT, 2014
[2]  Studnička, Holický, Marková: Ocelové konstrukce 2 ? Zatížení. ČVUT 2015
[3]  Sokol, Wald: Ocelové konstrukce. Tabulky. ČVUT, 2016
[4]  Macháček, Studnička: Ocelové konstrukce 2, ČVUT v Praze, 2005
[5]  Studnička: Navrhování nosných konstrukcí. Ocelové konstrukce. ČVUT, dotisk 2016
[6]  Kuklík P.: Dřevěné konstrukce, ČVUT v Praze, 2005
[7]  Eliášová - Sokol: Ocelové konstrukce 1. Příklady. ČVUT 2014
[8]  Jandera, Eliášová, Vraný: Ocelové konstrukce. Cvičení. ČVUT 2015


Structural design project 3

Focus on complex approach to practic design, analysis and optimalization of multi-storey or long-span building structures, or their reconstruction. Analysis of load, functional and technologic requirements, design of load-bearing system alternatives including foundations, preliminary bearing elements dimensions calculation, choice of most suitable version. Detailed statical design of chosen version, calculation, technical report and drawings. Check of bearing and non-bearing structures interaction and assembly techniques. Public presentation.

[1]  Foster Jack Strond: Structure and Fabric, Parts I - III, Longman 1994
[2]  Barritt C.M.H.: Advanced Building Construction, Vol 1 - 4, Longman
[3]  1


Steel bridges

The subject describes the basics of the design of steel and composite bridges.

[1]  Troyano L.F.: Bridge Engineering a Global Perspektive. University Press, Cambridge, 2003


Structural design, project 2

Design of steel or timber load-bearing structure. Analysis of actions, study of structural alternatives, preliminary design of main structural elements and conceptual design of complementary structures. Selection and optimization of chosen alternative, structural design, project specification and drawing documentation.

[1]  Sokol: Steel Structures, Tables, ČVUT, 2006
[2]  EN 1990, EN 1991, EN 1993, EN 1994, EN 1995


Structural design project 3

Design of load-bearing steel, steel-concrete composite or timber structure. The student should be able to assert analytical approach to design of load bearing structural elements and connections independently at intermediate level including drawing documentation. The project is an individual work of the student with ance a week consultation with supervisor.

[1]  Technical journals focused on concrete, steel, timber and masonry structures.
[2]  Monographs focused on building structures.
[3]  Architektonic journals focused on building structures.


Steel structures

The purpose of this course is to lear basic principles and general arangementt and structtural detailing of multi-storey buildings and single storey buildings. Brief information about structural analysis, load, design codes and structural stability is also given. The course gives some examples of large span, tall and industrial buildings.

[1]  Dowling,P.J.-Knowles P.-Owens,G.: Structural Steel Design, Butterworths London, 1988 Dowling,P.J.-Harding,J.E.-Bjorhovde,R.: Constructional Steel Design, Elsevier 1992
[2]  Wald F., Macháček J., Jandera M., Dolejš J., Sokol Z., Hájek P., Structural Steel Design According to Eurocodes, CTU Prague, 2012
[3]  Studnička J., Design of Composite Steel and Concrete Structures with Worked Examples, CTU Prague, 2011


Steel structures 2

The course gives the basic information to steel structural design including detailing and advanced materials and ctructural solutions. The main focus is on the industrial structures including pipelines, silos, cranes, masts and towers.

[1]  The presentations and some worked examples on website: http://people.fsv.cvut.cz/~xjanderm/
[2]  Guo-Qiang Li, Jin-Jun Li: Advanced Analysis and Design of Steel Frames, 2007
[3]  Theodore V. Galambos, Andrea E. Surovek: Structural Stability of Steel: Concepts and Applications for Structural Engineers, 2008
[4]  Jandera - Eliášová - Vraný: Ocelové konstrukce 1, cvičení, 2015 (http://people.fsv.cvut.cz/~xjanderm/ - Teaching)


Timber based structures

Examples of timber structures and bridges. Structural systems and details. Recommended design.


Tepelná a mechanická zatížení Q

Cílem předmětu je podat základní informace o zatížení konstrukcí při mimořádných návrhových situacích, především požáru a výbuchu. Jsou probírány teoretické základy šíření tepla. Převážná část předmětu je zaměřena na modelování průběhu teploty pro různé druhy požáru a jeho účinků na nosné konstrukce. Závěr je věnován problematice výbuchů, modelování tlakové vlny a jejích účinků na budovy.

Povinná literatura:
[1]  Wald F. a kol., Výpočet požární odolnosti stavebních konstrukcí, ČVUT Praha, 2005, ISBN 80-01-03157-8.
[2]  Vassart O., Cajot L.G., Brasseur M., Strejček M.: Tepelná a mechanická zatížení, Difisek+, RFS-P2-06065, 2008, ČVUT v Praze.
Doporučená literatura:
[3]  Buchanan A. H., Abu K.A., Structural Design for Fire Safety, Second Edition, John Wiley and Sons, Chichester 2017, ISBN 978-0-470-97289-2.
Studijní pomůcky:
[4]  Franssen J. M., Zaharia R., Design of Steel Structures Subjected to Fire, Background and Design Guide to Eurocode 3, University Liege, 2005
[5]  Kalousek J., Základy fyzikální chemie hoření, výbuchu a hašení, SPBI Spektrum, Ostrava, 1999, ISBN 80-86111-34-2.


Dřevěné konstrukce a mosty

Dřevěné konstrukce z hlediska národní strategie trvale udržitelného rozvoje. Nové materiály na bázi dřeva. Konstrukční systémy budov a mostů. Rekonstrukce a zesilování. Smíšené konstrukce ze dřeva, oceli a betonu. Navrhování na účinky požáru. Výroba, ochrana, montáž a údržba. Návrh a posouzení mostní a stropní resp.střešní konstrukce při běžné teplotě a při požáru.

[1]  Kuklík, P.: Dřevěné konstrukce II, ČVUT 1996
[2]  http://fast10.vsb.cz/temtis/cz/


Projekt K

Návrh ocelové nebo dřevěné konstrukce týmem tří studentů. V první fázi návrh alternativy každým členem týmu a následné vyhodnocení optimálního řešení celým týmem. V druhé fázi tým společně řeší: dispozici, statický výpočet, výkresovou dokumentaci vybraných detailů a technickou zprávu. V závěru tým vypracuje powerpointovou prezentaci celého postupu práce.

[1]  Přednášky NNK, OK01, národní a mezinárodní časopisy, normy pro navrhování.


Num. modelování ocel. a dřevěn. konstr.

Předmět seznamuje se základy modelování ocelových a dřevěných konstrukcí. Studenti zvládnou základny simulace při tvorbě modelu konstrukce, jeho globální analýze a posouzení podle evropských návrhových norem.

Povinná literatura:
[1]  V. Kolář, I.Němec, V. Kanický, FEM : Principy a praxe metody konečných prvků, Computer Press, 1997
Studijní pomůcky:
[2]  DLUBAL: RF-STABILITY Součinitele kritického zatížení, vzpěrné délky a tvary vybočení, Dlubal 2014
[3]  SCIA: Problematika zadávání vzpěrných délek, SCIA 2008
[4]  SCIA: Advanced Professional Training Non Linear and Stability, SCIA 2015
[5]  FINE: Uživatelský manuál FIN EC, www.fine.cz


Nosné konstrukce ze skla

Předmět seznamuje se základy potřebnými pro navrhování nosných konstrukcí ze skla, jeho výrobou, mechanickými vlastnostmi a druhy skla. Studentům jsou ukázány možnosti využití skla v architektuře včetně realizovaných konstrukcí. V průběhu výuky jsou představeny zásady pro posouzení prvků namáhaných tlakem a ohybem včetně řešení stabilitních problémů stejně jako konstrukční zásady pro návrh šroubovaných nebo lepených spojů konstrukcí ze skla.

Povinná literatura:
[1]  Popovič Š.: Výroba a zpracování plochého skla, 2009, ISBN978-80-247-3154-4.
[2]  Florián M.: Inteligentní skleněné fasády, 2005, ISBN 80-01-03195-0.
Doporučená literatura:
[3]  Structural Use of Glass in Buildings (2nd edition): The Institution of Structural Engineers, 2014, ISBN 978-1-906335-25-0
[4]  Nijsse R.: Glass in Structures, Birkhauser, 2003. ISBN 3-7643-6439-4
[5]  Wurm J.: Glass Structures, Birkhauser, 2007, ISBN 978-3-7643-7608-6


Rekonstrukce ocel. a dřevěných konstr.

Používané materiály na nosné konstrukce z hlediska historického vývoje. Vývoj v oblasti předpisů a normalizace včetně přehledu zatěžovacích norem a předpisů. Příčiny vad, poruch. Průzkum objektů, statické předpoklady rekonstrukce. Způsoby zesilování změnou statického schématu konstrukce. Zesilování prvků ocelových a dřevěných konstrukcí. Prvky tažené, tlačené, ohýbané, kombinace účinků. Zesilování přípojů ocelových konstrukcí (svařované, šroubované, nýtované) a dřevěných konstrukcí (hřebíkové, svorníkové, hmoždíkové atd?). Možnosti využití výpočetní techniky, tvorba výpočetních modelů. Náhrady poškozených prvků nebo jejich částí a ochrana proti korozi (ocel. konstrukce) a ochrana proti dřevokazným škůdcům (dřevěné konstrukce). Použití ocelových průřezů při zesilování svislých nosných konstrukcí.

[1]  Spal, L. - Rekonstrukce ocelových konstrukcí, SNTL 1968
[2]  Augustyn, J., Sledziewski, E.: Havárie ocelových konstrukcí, SNTL 1988
[3]  Vinař, J. a kol.: Historické krovy II, Grada 2005
[4]  Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5 STEP1, KODR 1998
[5]  Porteous, J., Kermani, A.: Structural Timber Design to Eurocode 5, Blackwell Publishing Ltd. 2007


Stabilita a modelování ocelových konstr.

Předmět YSMK má dvě části. První se týká stability a únosnosti ocelových stěn a druhá část se zabývá stabilitou a únosností ocelových prutových konstrukcí. V první části jsou analyzovány historické havárie ocelových konstrukcí a význam imperfekcí pro navrhování konstrukcí ze stěnových prvků. Uvádí se základy teorie boulení, lineární a nelineární teorie boulení tenkých stěn. Řešení je aplikováno na průřezy 4. třídy v souladu s evropskou normou. Podrobně jsou probrána boulení od normálového, smykového a lokálního napětí, včetně jejich kombinace. V závěru se demonstruje aplikace výsledků a návrh vyztužení tenkých stěn. Druhá část se zabývá stabilitou prutových soustav. Prezentují se obecné metody globální analýzy prutových soustav a metody zohlednění interakce tlaku s ohybem. Podrobně jsou rozebrány specifické případy ztráty stability za ohybu včetně prutů s proměnnou výškou průřezu.

[1]  ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. ČNI, 2006.
[2]  ČSN EN 1993-1-5 Navrhování ocelových konstrukcí. Část 1-5 Boulení stěn. ČNI, 2008.
[3]  Rules for Member Stability in EN 1993-1-1:Background documentation and design guidelines by TC 8. 2006.


3C12 Theses

Final project for Erasmus mundus master couse SUSCOS.

[1]  All materials of SUSCOS_M courses and technical papers related to selected subject.


 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz