CVUT

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební -- K 134 - Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí

Předměty aktuálního semestru -- letní 2023/24

přejděte na archiv předmětů od roku 2008 (podle kateder)

semestr letní 2023/24


Analýza, řízení a vypořádání rizik technických děl

Teorie rizik, zdroje rizik v lidském systému, zdroje rizik v technických systémech, tj. Zařízení, technologie, procesy a technické vybavení, příčiny diagonálních rizik, práce s riziky v inženýrských oborech - metody, postupy a nástroje, stanovení nebezpečí, metody rizikového inženýrství používané v jednoduchých a složitých technických systémech, řízení rizik pro spolehlivost podpory, zabezpečení a bezpečnost, zásady řízení rizik, odpovědnosti za řízení rizik, řízení rizik v čase, rizikové inženýrství, vypořádání rizik – opatření, systém podpory rozhodování pro řízení rizik technických zařízení, plán řízení rizik.

[1]  Procházková, D., Study of disasters and disaster management. ČVUT, Praha, 2013, ISBN: 978-80-01-05246-4, 202p.
[2]  Procházková, D., Challenges to future disasters management. ISBN: 978-3-659-53926-8. Lambert Academic Publishing, Saarbruecken 2014, 170.
[3]  Procházková, D., Challenges connected with critical infrastructure safety. ISBN: 978-3-659-54930-4. Lambert Academic Publishing, Saarbruecken 2014, 218.
[4]  Procházková, D., Safety of complex technological facilities. ISBN: 978-3-659-74632-1. Lambert Academic Publishing, Saarbruecken 2015, 244.


Technical facilities risk analysis, management and settlment

Risk theory, sources of risks in human system, sources of risks in technical systems, ie Equipment, technology, processes and technical equipment, causes of diagonal risks, work with risks in engineering fields - methods, procedures and tools, hazard determination, risk engineering methods used in simple and complex technical systems, risk management for support reliability, security and safety, risk management principles, risk management responsibilities, risk management over time, risk engineering, risk management - measures, decision support system for risk management of technical equipment, management plan risks.

[1]  Procházková, D., Study of disasters and disaster management. ČVUT, Praha, 2013, ISBN: 978-80-01-05246-4, 202p.
[2]  Procházková, D., Challenges to future disasters management. ISBN: 978-3-659-53926-8. Lambert Academic Publishing, Saarbruecken 2014, 170.
[3]  Procházková, D., Challenges connected with critical infrastructure safety. ISBN: 978-3-659-54930-4. Lambert Academic Publishing, Saarbruecken 2014, 218.
[4]  Procházková, D., Safety of complex technological facilities. ISBN: 978-3-659-74632-1. Lambert Academic Publishing, Saarbruecken 2015, 244.


Dřevěné konstrukce

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů v oblasti dřeva, materiálů na bázi dřeva a pokročilého navrhování dřevěných konstrukcí. Základem kurzu je úvod do chování a modelování anizotropních materiálů. Studenti budou seznámeni s moderními a klasickými metodami hodnocení a klasifikace dřeva a materiálů na bázi dřeva. V oblasti spojů bude popsáno jejich chování včetně experimentálního testování a numerického modelování. Nakonec budou diskutovány modely degradace a stárnutí dřevěných konstrukcí.

[2]  Thelandersson, S., Larsen, H.: Timber Engineering. Chichester, John Wiley & Sons Ltd., 2003, ISBN 0-470-84469-8.
[3]  Kuklík, P.: Dřevěné konstrukce, Praha: IC ČKAIT, 2005, ISBN 80-86769-72-0.
[4]  Larsen, H., Enjily, V.: Practical design of timber structures to Eurocode 5, London, Thomas Telford Limited, 2009,


Fire safety

The objective of this course is to gain knowledge and skills necessary for work with uncertainty or insufficient information, which can be used for numerical description of behavior of materials and structural systems. This course consists of lectures focused on difference between classical and fuzzy sets, definition of fuzzy sets, basic operations on fuzzy sets, fuzzy arithmetic, difference between classical and fuzzy logic, fuzzy logic modeling and methodology of fuzzy logic modeling.

[1]  They are set by the supervisor.


Glass Structures

The course is intending to deepen the knowledge in the field of structural glass design: determination of glass strength with regard to brittle fracture, thermally and chemically improved glasses; stability of columns, beams and walls, influence of material properties of viscoelastic polymeric interlayers on the behaviour of laminated glass under load, mechanical and adhesive connection for glass structural components.

[1]  Structural Use of Glass in Buildings (second edition): The Institution of Structural Engineers, 2015, ISBN 978-1-906335-25-0
[2]  Le Bourhis, E.: Glass – Mechanics and Technology, Wiley-VCH, 2014, ISBN 978-3-527-33705-7.
[3]  Wurm J.: Glass Structures, Birkhauser, 2007, ISBN 978-3-7643-7608-6


Kovové a dřevěné konstrukce pro doktorandy

Prostorová tuhost konstrukcí. Spoje konstrukcí. Tenkostěnné konstrukce. Ocelobetonové spřažené konstrukce. Konstrukce ze skla a oceli. Rekonstrukce ocelových konstrukcí. Hliníkové konstrukce. Konstrukce schodišť. Navrhování na účinky požáru. Navrhování na účinky výbuchu. Ochrana proti korozi. Prostorové dřevěné konstrukce. Dřevo a materiály na bázi dřeva. Spoje prvků dřevěných konstrukcí. Kompozitní nosníky, rámy, oblouky, lávky. Ochrana dřevěných konstrukcí před znehodnocením. Navrhování na účinky požáru.

[1]  Je stanoven vedoucím práce.


Ocelové mosty

Předmět připravuje studenty na komplexní navrhování ocelových a spřažených mostů v průběhu celé životnosti. Zahrnuta bude koroze a degradace a metody renovace ocelových mostů. Speciální bude věnována pozornost navrhování z FRP. 1. Navrhování mostů velkých rozpětí 2. Mosty pro vysokorychlostní železnice 3. Únava 4. Zbytková životnost mostů z hlediska únavy 5. Diagnostika a posuzování ocelových mostů 6. Zesilování ocelových mostů kompozity 7. Zesilování ocelových mostů předpětím 8. Pokročilé technologie montáže 9. Holistický přístup k navrhování ocelových mostů, LCC, LCA

Povinná literatura:
[1]  Rotter T., Studnička J.: Ocelové konstrukce 30-Ocelové mosty. 2001, Vyd. ČVUT, Praha, ISBN 80-01-03410-0
[2]  Frýba, L. Dynamika železničních mostu. 1. vyd. Praha: Academia, 1992. 328 s. ISBN. 80-200-0262-6
Doporučená literatura:
[3]  Chen W., Duan L.: Bridge Engineering Handbook. 2000, CRC Press, Washington D.C., ISBN 9781420049596
[4]  Lebet, J.P., Manfred, A.H.: Steel bridges, 2013. EPFL Press, ISBN 9781466572966
[5]  Parke, G., Hewson, N: ICE Manual of bridge engineering.2008. Thomas Telford Limited, ISBN: 978-0727734525
Studijní pomůcky:
[6]  Kvočák, V., Vičan, J.: Kovové mosty I, 2015, Technická univerzita v Košiciach, bez ISBN

Požární bezpečnost

Studenti se seznámí s pokročilými řešeními experimentálního a numerického poznání požáru. V této oblasti bude řešena problematika měřítka, měření, ventilace a hašení, včetně přechodu od energetických do chemických modelů. V oblasti přestupu tepla do konstrukce budou studenti seznámeni s modely požární ochrany včetně částečně chráněných prvků a styčníků. Mechanické chování bude zaměřeno na poznání předpovědi degradace stavebních materiálů a na otázky hoření dřeva a jeho příspěvku do požárního zatížení.

[1]  Jean-Marc Franssen J.M., Vila Real P., Fire Design of Steel Structures, ECCS, 2015, ISBN 978-92- 978-92-9147-128-7.
[2]  Wang Y.C., Burgess I.W., Wald F., Gillie M.: Performance-Based Fire Engineering of Structures. 1. ed. Boca Raton: CRC Press, 2012, ISBN 978-0-415-55733-7.
[3]  ASCE Manual, Performance-Based Design of Structural Steel for Fire Conditions, American Society of Civil Engineers, 2009.
[4]  Lennon T., Moore D.B., Wang Y.C., Bailey G.G., Designer''s Guide to EN 1991-1-2, EN 1992-1-2, EN 1993-1-2 and EN 1994-1-2, Thomas Telford, 2006.


Fire Safety

The aim of the course is to acquaint students with the principles of ensuring fire safety of buildings using advanced methods of fire modeling, heat transfer to the structure and the behavior of the structure at elevated temperature when exposed to fire. Teaching is focused on the use of numerical modeling by the method of zone models and CFD (Computational Fluid Dynamics) used for the calculation of temperature field, FEM (Finite Element Modeling) used for the calculation of heat transfer and mechanical behavior of structures, which include both parts of the calculation. In the part focused on numerical modeling is also highlighted the issue of inputs into software tools. Possibilities and pitfalls of determination of inputs needed for CFD and FE models are explained, with the main focus on fire technical characteristics (PTCH) of materials. Emphasis is also placed on a suitable way of verifying the results by means of model verification and validation. This section includes an introduction to benchmark cases. Verification is closely related to the physical testing of structures. Teaching includes an experimental part. Several type tests are prepared for experimental teaching. It is a test of gas temperature measurement (elevated temperature from the radiation panel is measured using various types of sensors, the results of which are subsequently evaluated), tests of heat transfer to structures (in concrete, steel and timber elements are measured temperatures at different depths, with numerical models).

[1]  Drysdale, D., An introduction to fire dynamics. 3rd ed. Chichester, West Sussex: Wiley, 2011. ISBN 0470319038.
[2]  Fire Dynamics Simulator User’s Guide. 6th ed. NIST, Fire Research Division Engineering Laboratory Gaithersburg, Maryland, USA, 2014.
[3]  Wickström U., Temperature calculation in fire safety engineering, Springer Interantional Publishing, 2016, ISBN 978-3-319-30172-3.
[4]  Wald, F., et al., Benchmark Studies, Experimental validation of numerical models in fire engineering. Prague : CTU Publishing House, 2014. 978-80-01-05443-7.
[5]  Wald, F., et al., Benchmark Studies, Verification of numerical models in fire engineering. Prague : CTU Publishing House, 2014. 978-80-01-05442-0.


Řízení rizik komplexních děl při provozu

Vlastnosti složitých technických zařízení, zdroje rizik technických zařízení při provozu, úplné řízení kvality a pravidla pro řízení rizik, metody práce s riziky technických zařízení při provozu, spolehlivost / zabezpečení / správa technických zařízení, kultura bezpečnosti a pravidla bezpečnosti, limity a podmínky, zkoušky kritičnosti technických zařízení, sledování rizik a testy, inspekce založené na riziku, údržba, reakce na nehody a poruchy technických zařízení, pravidla a odpovědnost za řízení rizik technických zařízení zaměřená na bezpečnost, systém podpory rozhodování pro řízení rizik a plán řízení rizik.

[1]  Procházková, D. Zásady řízení rizik složitých technologických zařízení. ISBN 78-80-01-06182-4. Praha: ČVUT 2017, 364p. http://hdl.handle.net/10467/72582
[2]  Anderson R., Security Engineering, A Guide to Building Dependable Distributed Systems. ISBN 978-0-470-068552-6. J. Willey, 2008, 1001.
[3]  Bond L. J. a kol., Damage Assessment Technologies for Prognostics and Proactive Management of Materials Degradation (PMMD). Nuclear Technology, 173 (2011) 46, pp 99-152.
[4]  Straub S., Faber M. H.:. Risk-Based Inspection Planning for Structural Systems. Structural Safety, 27 (2005), 4, pp. 335-355.
[5]  https://doi.org/10.1016/j.strusafe.2005.04.001
[6]  Sklet S., Safety Barriers: Definition, Classification, and Performance. Journal of Loss Prevention in the Process Industries 19(2006), 5, pp. 494–506.


Management of complex technological facilities risks at operation


Řízení rizik při projektování a výstavbě technických děl

Typy technických zařízení, rizika spojená s výběrem typu technického zařízení a sezením, veškerý přístup k nebezpečí, řízení katastrof včetně stanovení nebezpečí, stanovení projektového rizika, podmínky referencí technických zařízení a zásady navrhování technických zařízení, základní bezpečnostní zásady, bezpečnostní prvky a systémy, princip obrany v hloubce, bariéry - jejich role a úkoly, rizika tlakových nádob a ventilů, odolnost inženýrství, riziko spojené se zkouškami, zkušebním provozem a spuštěním provozu, systém podpory rozhodování pro řízení rizik a plán řízení rizik

[1]  EU Land Use Planning Guidelines in the Context of Article 12 of the SEVESO II DIRECTIVE 96/82/EC as Amended by DIRECTIVE 105/2003/EC. Brussels: Joint Research Centre 2006.
[2]  Procházková D., Bezpečnost složitých technologických systémů. ISBN: 978-80-01-05771-1. Praha: ČVUT 2015, 208.
[3]  Procházková D., Zásady řízení rizik složitých technologických zařízení. ISBN: 978-80-01-06180-0, e-ISBN:78-80-01-06182-4. Praha: ČVUT 2017, 364p. http://hdl.handle.net/10467/72582
[4]  Procházková D., Procházka, J., Říha J., Beran V, Procházka Z., Řízení rizik procesů spojených se specifikací a umístěním technického díla do území. ISBN: 978-80-01-06467-2. Praha: ČVUT 2018, 134, http://hdl.handle.net/10467/78522
[5]  Procházková D., Procházka, J., Lukavský J., Beran V., Šindlerová V, Řízení rizik procesů spojených se zhotovením technického díla a jeho uvedením do provozu. ISBN 978-80-01-06609. Praha: ČVUT 2019, 207. http://hdl.handle.net/10467/84466


Risk management at technical facilities designing and building


Skleněné konstrukce

Předmět je zaměřen na prohloubení znalostí v oboru navrhování nosných konstrukcí ze skla: stanovení pevnosti skla s ohledem na křehký lom, pevnostně upravovaná skla, řešení stability sloupů, nosníků a stěn, vliv materiálových vlastností viskoelastických polymerních fólií na chování vrstvených skel při zatížení, návrh mechanických a lepených spojů pro konstrukční prvky ze skla.

[1]  Popovič, Š.: Výroba a zpracování plochého skla, Grada Publishing, 2009, ISBN 978-80-247-3154-4.
[2]  Fanderlík, I., Vlastnosti skel. 1. vyd. Praha: Informatorium, 1996, 313 s. ISBN 80-854-2791-5.
[3]  Structural Use of Glass in Buildings (second edition): The Institution of Structural Engineers, 2015, ISBN 978-1-906335-25-0
[4]  Le Bourhis, E.: Glass – Mechanics and Technology, Wiley-VCH, 2014, ISBN 978-3-527-33705-7.
[5]  Wurm J.: Glass Structures, Birkhauser, 2007, ISBN 978-3-7643-7608-6


Teorie dřevěných konstrukcí

Vliv mikroskopické a makroskopické struktury dřeva na jeho vlastnosti. Reologické vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva. Nedestruktivní metody zjišťování vlastností dřeva. Aplikace mechaniky lomu na dřevo. Stabilita prvků při uvážení poddajnosti spojů. Boulení a smykové ochabnutí tenkých stěn a pásů. Prvky složeného průřezu z materiálů s rozdílnými vlastnostmi. Chování dřevěných prvků a spojů při extrémních podmínkách zatížení, vlhkosti a teploty. Navrhování dřevěných konstrukcí použitím statistických metod.

[1]  Povinná literatura:
[2]  Thelandersson, S., Larsen, H. Timber Engineering. Chichester: John Wiley & Sons Ltd., 2003, ISBN 0-470-84469-8.
[3]  Kuklík, P. Dřevěné konstrukce. Praha: IC ČKAIT, 2005, ISBN 80-86769-72-0.
[4]  
[5]  Doporučená literatura:
[6]  Larsen, H., Enjily, V. Practical design of timber structures to Eurocode 5..London: Thomas Telford Limited, 2009,
[7]  ISBN 978-0-7277-3609-3.


Timber Structures

The course is intending to deepen the knowledge in the field of structural glass design: determination of glass strength with regard to brittle fracture, thermally and chemically improved glasses; stability of columns, beams and walls, influence of material properties of viscoelastic polymeric interlayers on the behaviour of laminated glass under load, mechanical and adhesive connection for glass structural components.

[1]  Structural Use of Glass in Buildings (second edition): The Institution of Structural Engineers, 2015, ISBN 978-1-906335-25-0
[2]  Le Bourhis, E.: Glass – Mechanics and Technology, Wiley-VCH, 2014, ISBN 978-3-527-33705-7.
[3]  Wurm J.: Glass Structures, Birkhauser, 2007, ISBN 978-3-7643-7608-6


Teorie ocelových konstrukcí I

Spolehlivost ocelových konstrukcí. Stabilita prutů celková a místní. Stabilita plošných konstrukcí. Vliv netuhosti průřezu na chování tenkostěnného prutu. Tenkostěnné za studena tvarované pruty a plošné konstrukce. Interakce nosných a nenosných konstrukcí. Kompozitní konstrukce z materiálů s rozdílnými vlastnostmi. Ocelobetonové konstrukce

[1]  Povinná literatura:
[2]  Individuální výběr podle tématu disertace.
[3]  
[4]  Doporučená literatura:
[5]  Individuální výběr podle tématu disertace.


Theory of Steel Structures I

Reliability of steel structures. Global and local stability. Stability of plate structures. Thin walled cold formed structures. Interaction with sheeting structures. Composite steel and concrete structures.Fire design.

[1]  Povinná literatura:
[2]  Individual choice according to Thesis theme.
[4]  Doporučená literatura:


Teorie ocelových konstrukcí II

Cílem předmětu je prostudování cizojazyčné literatury vztahující se k tématu disertace (příprava „State of the art“). Zaměření pokrývá následující okruhy v celém spektru: ocelové konstrukce, spřažené ocelobetonové konstrukce, skleněné konstrukce a konstrukce hybridní (z různých materiálů). Výsledkem je seminární práce v českém jazyce obsahující rozbor a hodnocení podstatných přínosů z nastudované literatury, stanovení vhodné české terminologie a příprava ke psaní vědeckého příspěvku podle daných pravidel. Seminární práce je podrobena rozpravě a hodnocení.

[1]  Zadává se literatura v anglickém jazyce, s rozsahem min. 60 stran textu. Literatura je vybrána podle problematiky disertační práce tak, aby zahrnula jak základní tak nejnovější poznatky daného tématu. Zdrojem jsou odborné časopisy, knihy, konferenční příspěvky, disertace. V průběhu studia a sestavování seminární práce je obvykle rozsah doplňován o další potřebnou literaturu, podle konzultací s garantem.
[2]  Doporučená základní literatura:
[3]  Trahair, Bradford, Nethercot, Gardner: The behaviour and design of steel structures to EC3. Taylor & Francis, 2008
[4]  Haldimann, Luible, Overend: Structural use of glass. IABSE No. 10, 2008
[5]  Barnes, Dickson: Widespan roof structures. Thomas Telford Publ., 2000


Theory of Steel Structures II

The subject goal is focused on study of not-native references relating to dissertation (preparation of the "State of the art").The subject is oriented to the following spheres: steel structures, composite steel and concrete structures, glass and hybrid (from various materials) structures. The resulting seminar work should cover analysis and evaluation of essential contribution of the studied references, establishing of the proper Czech terminology, preparation of scientific papers according to the given rules. The seminar work is subjected to a discussion and evaluation.

[1]  References in English (min. 60 pages) are prescribed to study. The literature is chosen in accordance with goals of the dissertation in order to cover both the basic and up-to-date knowledge concerning the dissertation focus. The sources of the study are professional journals, books, papers of conferences and dissertations. During the study and preparation of the seminar work the sources are usually complemented with other references according to discussion with supervisor.
[2]  Basic recommended literature:
[3]  Trahair, Bradford, Nethercot, Gardner: The behaviour and design of steel structures to EC3. Taylor & Francis, 2008
[4]  Haldimann, Luible, Overend: Structural use of glass. IABSE No. 10, 2008
[5]  Barnes, Dickson: Widespan roof structures. Thomas Telford Publ., 2000


Stabilita a modelování ocelových konstr.

Předmět YSMK má dvě části. První se týká stability a únosnosti ocelových stěn a druhá část se zabývá stabilitou a únosností ocelových prutových konstrukcí. V první části jsou analyzovány historické havárie ocelových konstrukcí a význam imperfekcí pro navrhování konstrukcí ze stěnových prvků. Uvádí se základy teorie boulení, lineární a nelineární teorie boulení tenkých stěn. Řešení je aplikováno na průřezy 4. třídy v souladu s evropskou normou. Podrobně jsou probrána boulení od normálového, smykového a lokálního napětí, včetně jejich kombinace. V závěru se demonstruje aplikace výsledků a návrh vyztužení tenkých stěn. Druhá část se zabývá stabilitou prutových soustav. Prezentují se obecné metody globální analýzy prutů a prutových soustav. Detailně jsou probrány způsoby zohlednění interakce tlaku s ohybem. Jsou rozebrány specifické případy ztráty stability za ohybu včetně prutů s proměnnou výškou průřezu. V závěru jsou shrnuty možné způsoby globální analýzy a posouzení soustav prizmatických prutů i prutů s náběhy a omezení pro přímé řešení konstrukcí.

[1]  1. ČSN EN 1993-1-5 Navrhování ocelových konstrukcí. Část 1-5 Boulení stěn. ČNI, 2008.


Structural stability

Subject YSMK covers two parts. The first one deals with stability and strength of steel plates, the second one with stability and strengths of steel frame structures. In the first part the historic collapses of steel structures are analysed including the importance of imperfections for a design of thin plated structures. Presented are principles of theory of buckling, linear and nonlinear theory of buckling of thin plates. The results are applied to the 4th class cross sections in harmony with Eurocode. Buckling due to normal, shear and local loadings including their combination is analysed in a detail. In the end the application of the results is shown together with design of necessary stiffeners. The second part is focused on member and structure stability. Possible global analysis methods are presented together with methods for compression and bending interaction for slender members. In detail, specific cases of lateral torsional buckling are explained including also tapered members.

[1]  Johansson B, Maquoi R, Sedlacek G, Müller C, Beg D. Commentary and Worked Examples to EN 1993-1-5 "Plated Structural Elements". Luxembourg, OPOCE, 2007. ISSN 1018-5593
[2]  Boissonade, N., Greiner, R., Jaspart, J.-P., Lindner, J. Rules for Member Stability in EN 1993-1-1: Background documentation and design guidelines by TC 8. ECCS, 2006. ISBN 92-9147-000-84
[3]  ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. ČNI, 2006.
[4]  ČSN EN 1993-1-5 Navrhování ocelových konstrukcí. Část 1-5: Boulení stěn. ČNI, 2008.
[5]  Ziemian, R.D. Guide to Stability Design Criteria for Metal Structures, 6th ed. Wiley, 2010. ISBN 978-0-470-08525-7


Advanced Master Project

Final master degree project on steel and/or timber structural design.

[1]  -


Bakalářská práce

V rámci předmětu student vypracuje bakalářskou práci, která je potřeba k zakončení bakalářského studia. Práce je zaměřena na ocelové nebo dřevěné nosné konstrukce.

[1]  The source materials are selected by the Bachelor Project supervisor resp. co-supervisor.


Bakalářská práce

V rámci předmětu student vypracuje bakalářskou práci, která je potřeba k zakončení bakalářského studia. Práce je zaměřena na ocelové nebo dřevěné nosné konstrukce.

[1]  The source materials are selected by the Bachelor Project supervisor resp. co-supervisor.


Bakalářská práce

V rámci předmětu student vypracuje bakalářskou práci, která je potřeba k zakončení bakalářského studia. Práce je zaměřena na ocelové nebo dřevěné nosné konstrukce.

[1]  The source materials are selected by the Bachelor Project supervisor resp. co-supervisor.


Bakalářská práce

V rámci předmětu student vypracuje bakalářskou práci, která je potřeba k zakončení bakalářského studia.

[1]  Dle pokynů vedoucího práce.


Bachelor Project

In this course, student formulates a bachelor''s thesis that is necessary to reach the bachelor''s degree. This course is focused on steel or timber structural design.

[1]  The source materials are selected by the Bachelor Project supervisor resp. co-supervisor.


Diplomový seminář

Semestrální projekt magisterského studia.

[1]  Rotter T., Studnička J.: Ocelové konstrukce 30-Ocelové mosty. 2001, Vyd. ČVUT, Praha, ISBN 80-01-03410-0
[2]  Chen W., Duan L.: Bridge Engineering Handbook. 2000, CRC Press, Washington D.C., ISBN 9781420049596
[3]  Lebet, J.P., Manfred, A.H.: Steel bridges, 2013. EPFL Press, ISBN 9781466572966
[4]  Parke, G., Hewson, N: ICE Manual of bridge engineering.2008. Thomas Telford Limited, ISBN: 978-0727734525
[5]  Kvočák, V., Vičan, J.: Kovové mosty I, 2015, Technická univerzita v Košiciach, bez ISBN


Dřevěné konstrukce 1

Úvod a přehled použití dřevěných konstrukcí ve stavebnictví. Vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva. Spolehlivost návrhu dřevěných konstrukcí, navrhování podle mezních stavů, platné normy. Navrhování průřezů na jednotlivá namáhání a jejich kombinace. Přípoje a spoje dřevěných konstrukcí. Polotuhé dřevěné lepené spoje. Základní nosné systémy. Návrh dřevěných konstrukcí na účinky požáru. Ochrana dřevěných konstrukcí proti požáru a proti biologické korozi

Povinná literatura:
[1]  Kuklík, P. a kol.: Dřevěné konstrukce. Cvičení. Nakladatelství ČVUT 2013, ISBN 978-80-0105-227-3
[2]  Kuklík, P.; Kuklíková A.: Navrhování dřevěných konstrukcí. Informační centrum ČKAIT 2010, ISBN 978-80-87093-88-7
Doporučená literatura:
[3]  Kermani, A.; Porteous, J: Structural Timber Design to Eurocode 5. Wiley and Sons 2013 ISBN 978-0-470-67500-7
[4]  Krämer, V.; Koželouh, B.: Dřevěné konstrukce. Příklady a řešení podle ČSN 73 1702. Informační centrum ČKAIT 2009, ISBN 978-80-87438-16-9
[5]  Studnička, J.; Holický, M.; Marková, J.: Ocelové konstrukce2 - Zatížení. Nakladatelství ČVUT 2010, ISBN 978-80-01-04298-4

Dřevěné konstrukce 2

Výuka navrhování dřevěných prvků a konstrukcí – statické působení, volba výpočetních modelů a metod, návrh detailů a spojů, požární odolnost

Povinná literatura:
[1]  Kuklík, P. a kol.: Dřevěné konstrukce. Cvičení. Nakladatelství ČVUT 2013, ISBN 978-80-0105-227-3
[2]  Kuklík, P.; Kuklíková A.: Navrhování dřevěných konstrukcí. Informační centrum ČKAIT 2010, ISBN 978-80-87093-88-7
Doporučená literatura:
[3]  Kermani, A.; Porteous, J: Structural Timber Design to Eurocode 5. Wiley and Sons 2013 ISBN 978-0-470-67500-7
[4]  Krämer, V.; Koželouh, B.: Dřevěné konstrukce. Příklady a řešení podle ČSN 73 1702. Informační centrum ČKAIT 2009, ISBN 978-80-87438-16-9
[5]  Studnička, J.; Holický, M.; Marková, J.: Ocelové konstrukce 2 - Zatížení. Nakladatelství ČVUT 2010, ISBN 978-80-01-04298-4620-4

Ocelové a dřevěné konstrukce v archit. 1

Studenti se seznámí se základy navrhování ocelových prvků a konstrukcí. Předmět zahrnuje problematiku návrhu ocelových a ocelobetonových prvků, šroubovaný i svařovaných spojů. Jsou probrány základy navrhování konstrukcí: skeletů patrových budov, hal, mostů a lávek.

[1]  Studnička: Navrhování nosných konstrukcí, Ocelové konstrukce, ČVUT, Praha, 2015
[2]  Macháček, Studnička: Ocelové konstrukce 2, ČVUT, Praha, 2005
[3]  Studnička: Ocelové konstrukce, Normy, ČVUT, Praha, 2014
[4]  Eliášová, Sokol: Ocelové konstrukce, Příklady, ČVUT, Praha, 2014
[5]  Sokol, Wald: Ocelové konstrukce, Tabulky, ČVUT, Praha, 2015
[6]  Studnička, Holický, Marková: Ocelové konstrukce 2, Zatížení, ČVUT 2011


Diplomová práce

Dle zadání diplomové práce.

[1]  Dle zadání diplomové práce.


Fire Design of Steel, Concrete and Timber Str.

The course is focused on basic principles of design of structural elements exposed to fire. The principles of loads applied at fire and methods for evaluating gas temperature and temperature of structural elements are explained. The design methods for simple steel, composite and timber structures are given.

[1]  Jean-Marc Franssen J.M., Vila Real P., Fire Design of Steel Structures, ECCS, 2015, ISBN 978-92- 978-92-9147-128-7.
[2]  Wang Y.C., Burgess I.W., Wald F., Gillie M.: Performance-Based Fire Engineering of Structures. 1. ed. Boca Raton: CRC Press, 2012, ISBN 978-0-415-55733-7.
[3]  ASCE Manual, Performance-Based Design of Structural Steel for Fire Conditions, American Society of Civil Engineers, 2009.
[4]  Lennon T., Moore D.B., Wang Y.C., Bailey G.G., Designer''s Guide to EN 1991-1-2, EN 1992-1-2, EN 1993-1-2 and EN 1994-1-2, Thomas Telford, 2006.
[5]  
[6]  http://www.difisek.eu


Fire Design of Steel, Concrete and Timber Str.

The course is focused on basic principles of design of structural elements exposed to fire. The principles of loads applied at fire and methods for evaluating gas temperature and temperature of structural elements are explained. The design methods for simple steel, composite and timber structures are given.

[1]  Presentations on the web page of the course;
[2]  http://www.difisek.eu


Fundamentals of Structural Design - Steel

The course is focused on design of steel, steel and concrete concrete composite load-bearing structures. The students will learn how to design of simple structural elements (beams, columns, trusses) and structural bolted and welded connections.

Povinná literatura:
[1]   Trahair N.S., Bradford M., Nethercot D., Gardner L.: The behaviour and design of steel structures to EC3. Taylor & Francis, 2008, 490 p. ISBN: 978-0-415-41865-2
[2]   Wald F., Macháček J., Jandera M., Dolejš J., Sokol Z., Hájek P., Structural Steel Design According to Eurocodes, CTU Prague, 2012, 197 p. ISBN 978-80-01-05046-0
[3]   Studnička J., Design of Composite Steel and Concrete Structures with Worked Examples, CTU Prague, 2011. 76 p. ISBN 978-80-01-04840-5

Glass Structures

The course is intending to introduce the students the field of structural applications of glass and to give them some specific skills for calculation and detailing of for basic glass structures: panes beams and fins, columns and walls, point-supported glass, as well as for glazing systems such as glass facades, canopies and roofs, stairs and floors. On this purpose the properties of glass as structural material will be presented in comparison with other basic building materials, together with selected examples of glass/glazing applications. Design details and connecting technology, relevant technical regulations, specification and current methods applied in design will be described. Worked examples will accompany the lectures for better understanding, and design project will help to fix specific knowledge.

[1]  [1] Structural Use of Glass in Buildings (2nd edition): The Institution of Structural Engineers, 2014, ISBN 978-1-906335-25-0
[2]  [2] Nijsse R.: Glass in Structures, Birkhauser, 2003. ISBN 3-7643-6439-4
[3]  [3] Wurm J.: Glass Structures, Birkhauser, 2007, ISBN 978-3-7643-7608-6


Glass Structures

The course is intending to introduce the students the field of structural applications of glass and to give them some specific skills for calculation and detailing of for basic glass structures: panes beams and fins, columns and walls, point-supported glass, as well as for glazing systems such as glass facades, canopies and roofs, stairs and floors. On this purpose the properties of glass as structural material will be presented in comparison with other basic building materials, together with selected examples of glass/glazing applications. Design details and connecting technology, relevant technical regulations, specification and current methods applied in design will be described. Worked examples will accompany the lectures for better understanding, and design project will help to fix specific knowledge.

Povinná literatura:
[1]  [1] Structural Use of Glass in Buildings: The Institution of Structural Engineers, 1999, ISBN 1 874266 51 4
[2]  [2] Nijsse R.: Glass in Structures, Birkhauser, 2003. ISBN 3-7643-6439-4
[3]  [3] Wurm J.: Glass Structures, Birkhauser, 2007, ISBN 978-3-7643-7608-6

Navrhování konstrukcí při provádění staveb

Navrhování konstrukcí při provádění staveb, pokročilý návrh OK - stabilita nosníku za ohybu, stabilita tenké stěny, klasifikace rámu, globální analýza prutové konstrukce. Lešení - styčníky, prostorová tuhost, stabilita. Lanové konstrukce, velkorozponové konstrukce, věže a zásobníky. Navrhování betonových konstrukcí - statické působení v jednotlivých návrhových situacích, dílce a montované konstrukce, spřažené prefamonolitické konstrukce.

[1]  1. Studnička, J.: Navrhování nosných konstrukcí. Ocelové konstrukce, CTN (N Nakladatelství ČVUT), 2015, ISBN 978-80-01-05490-1
[2]  2. Macháček J., Studnička J.: Ocelové konstrukce, ČVUT, 2011
[3]  3. Silva L.S., Simoes R., Gervásio, H.: Design of steel structures. ECCS Eurocode Design Manuals, Ernst & Sohn, 2010, 438 p.


Nosné konstrukce R - Ocel

Obsahem předmětu jsou základy navrhování ocelových a dřevěných nosných konstrukcí, metodika navrhování podle platných norem včetně stanovení účinků zatížení, odlišnosti návrhu vzhledem ke specifickým vlastnostem jednotlivých materiálů. Výuka navazuje na úvodní odborné předměty programu Stavební inženýrství (Stavební mechanika, Pružnost a pevnost, Stavební hmoty, Pozemní stavby). Předmět zahrnuje následující tématické okruhy: Historie ocelových konstrukcí (OK) a příklady použití OK ve stavebnictví. Výroba oceli, vlastnosti a zkoušení oceli, výrobky pro ocelové konstrukce, technologie výroby a ochrana OK z hlediska koroze a požáru. Návrh prvků OK a spřažených ocelobetonových konstrukcí pro základní případy namáhání, spolu s navrhováním šroubových a svarových spojů. Zásady navrhování dřevěných konstrukcí.

Povinná literatura:
[1]   Studnička: Navrhování nosných konstrukcí - ocelové konstrukce. ČVUT v Praze, 2017. (ISBN: 978-80-01-05490-1)
[2]   Studnička: Ocelové konstrukce : normy. ČVUT v Praze, 2. vyd, 2014. (ISBN: 978-80-01-05489-5)
Doporučená literatura:
[3]   Trahair, Bradford, Nethercot, Gardner: The behaviour and design of steel structures to EC3. Taylor & Francis, 2008, 490 s. (ISBN: 978-0-415-41865-2)
[4]   Sokol, Wald: Ocelové konstrukce: tabulky. ČVUT v Praze, 3. vyd, 2016. (ISBN: 978-80-01-06032-2)
[5]   Eliášová, Sokol: Ocelové konstrukce 1: příklady. ČVUT v Praze, 3. vyd, 2013. (ISBN: 978-80-01-05214-3)

Navrhování nosných konstrukcí - ocel

Základy navrhování ocelových, ocelobetonových a dřevěných nosných konstrukcí podle platných norem včetně stanovení účinků zatížení, odlišnosti návrhu vzhledem ke specifickým vlastnostem jednotlivých materiálů.

[1]  Studnička: Navrhování nosných konstrukcí - ocelové konstrukce. ČVUT v Praze, 2017. (ISBN: 978-80-01-05490-1)
[2]  Studnička: Ocelové konstrukce : normy. ČVUT v Praze, 2. vyd, 2014. (ISBN: 978-80-01-05489-5)
[3]  Trahair, Bradford, Nethercot, Gardner: The behaviour and design of steel structures to EC3. Taylor & Francis, 2008, 490 s. (ISBN: 978-0-415-41865-2)
[4]  Sokol, Wald: Ocelové konstrukce: tabulky. ČVUT v Praze, 3. vyd, 2016. (ISBN: 978-80-01-06032-2)
[5]  Eliášová, Sokol: Ocelové konstrukce 1: příklady. ČVUT v Praze, 3. vyd, 2013. (ISBN: 978-80-01-05214-3)


Ocelové mosty 2

Předmět předkládá pokročilé informace o navrhování ocelových mostů v oblasti významných mostů, únavy, rekonstrukcí, výroby a montáže mostů.

Povinná literatura:
[1]  [1] Rotter T., Studnička J.: Ocelové konstrukce 30 - Ocelové mosty. 2006, Vydavatelství ČVUT, Praha
[2]  [2] Chen W., Duan L.: Bridge Engineering Handbook. 2000, CRC Press, Washington D.C.
[3]  [3] Kvočák, V., Vičan, J.: Kovové mosty I. 2015, Technická univerzita v Košiciach
[4]  [4] Ryjáček, P: Ocelové mosty. Cvičení. 2017
Doporučená literatura:
[5]  [5] Lebet, J.P., Manfred, A.H.: Steel bridges. 2013, EPFL Press.
[6]  [6] Parke, G., Hewson, N: ICE Manual of bridge engineering..2008, Thomas Telford Limited.
[7]  [7] Troyano L.F.: Bridge Engineering a Global Perspektive. 2003, University Press, Cambridge
[8]  [8] https://ocel-drevo.fsv.cvut.cz/cz/

Ocelové a dřevěné konstrukce

Ocel - výhody a nevýhody, výroba oceli, halové stavby, lana a předepnuté konstrukce, vysokopevnostní ocel, lávky a mosty, inženýrské konstrukce vodních staveb - jezy, vrata, vodohospodářské stavby, zatížení. Dřevo - zatížení, materiál a jeho vlastnosti, metoda mezních stavů, základní způsoby namáhání prvků, spoje, typy konstrukcí - lávky, dřevěné chodníky, ledolamy, konstrukce pro převádění vody, způsoby ztužení, ochrana před znehodnocením.

Povinná literatura:
[1]  Studnička, J.: Navrhování nosných konstrukcí, Ocelové konstrukce. Nakladatelství ČVUT 2014, ISBN 978-80-01-05490-1
[2]  Kuklík, P.; Kuklíková A.: Navrhování dřevěných konstrukcí. Informační centrum ČKAIT 2010, ISBN 978-80-87093-88-7
Doporučená literatura:
[3]  Wald, F.; Macháček, J.; Jandera, M.; Dolejš, J.; Sokol, Z.; Hájek, P.: Structural Steel Design according to Eurocodes. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. ISBN 978-80-01-05046-0
[4]  Krämer, V.; Koželouh, B.: Dřevěné konstrukce. Příklady a řešení podle ČSN 73 1702. Informační centrum ČKAIT 2009, ISBN 978-80-87438-16-9
[5]  Studnička, J.; Holický, M.; Marková, J.: Ocelové konstrukce2 - Zatížení. Nakladatelství ČVUT 2010. ISBN 978-80-01-04298-4

Ocelové a dřevěné konstrukce

Ocel - výhody a nevýhody, výroba oceli, halové stavby, lana a předepnuté konstrukce, vysokopevnostní ocel, lávky a mosty, inženýrské konstrukce vodních staveb - jezy, vrata, vodohospodářské stavby, zatížení. Dřevo - zatížení, materiál a jeho vlastnosti, metoda mezních stavů, základní způsoby namáhání prvků, spoje, typy konstrukcí - lávky, dřevěné chodníky, ledolamy, konstrukce pro převádění vody, způsoby ztužení, ochrana před znehodnocením.

Povinná literatura:
[1]  Rotter T. - Kuklík P.: Ocelové a dřevěné konstrukce 11, skripta FSv ČVUT, 2000, ISBN: 80-01-02265-X
[2]  Studnička J.: Ocelové konstrukce, skripta FSv ČVUT, 2004, ISBN: 80-01-02942-5
[3]  Medřický V., Ocelové konstrukce vodohospodářských staveb, 2009, ISBN: 978-80-01-04310-3
Doporučená literatura:
[4]  Sokol Z.: Steel Structures 1, Tables, 2006, ISBN: 80-01-03396-1
[5]  Medřický V., Ocelové a dřevěné konstrukce 10, 2004, ISBN: 80-01-02168-8
[6]  Studnička: Ocelové konstrukce, Normy, ČVUT 2014, ISBN: 978-80-01-05489-5
Studijní pomůcky:
[7]  http://fast10.vsb.cz/temtis/

Ocelové konstrukce 2D

Předmět určený pro obor Konstrukce pozemních staveb magisterského programu Stavební inženýrství. Prohloubení znalostí získaných v předmětech 133NNK a 134OK01. Rozšíření teoretických poznatků v oblasti navrhování spojů - klasifikace styčníků, čepové spoje; kroucení a kombinace namáhání; posouzení ocelových konstrukcí na únavu. Doplnění znalostí z navrhování ocelových konstrukcí za požáru, při seismickém zatížení a halových konstrukcí s jeřábem. Zásady návrhu stožárů, technologických konstrukcí, zásobníků a nádrží, předpjatých ocelových konstrukcí a lanových a membránových konstrukcí. Základy navrhování konstrukcí z hliníkových slitin a nerezové oceli.

Povinná literatura:
[1]  Studnička, J.: Navrhování nosných konstrukcí. Ocelové konstrukce, CTN (Nakladatelství ČVUT), 2015, ISBN 978-80-01-05490-1
[2]  Trahair, Bradford, Nethercot, Gardner: The behaviour and design of steel structures to EC3. Taylor and Francis, 2008, ISBN: 9780415418652
[3]  Silva L.S., Simoes R., Gervásio, H.: Design of steel structures. ECCS Eurocode Design Manuals, Ernst & Sohn, 2010, ISBN: 978-92-9147-098-3
Doporučená literatura:
[4]  Nussbaumer A., Borges L., Davaine L.: Fatigue Design of Steel and Composite Structures, 2018, ISBN 9783433608791
[5]  Buchanan A. H., Abu A. K.: Structural Design for Fire Safety, Second Edition, 2016, ISBN 9780470972892

Projekt 4C

Samostatný návrh nosných prvků a detailů ocelové / dřevěné konstrukce. Zadání je individuálně specifikováno vedoucím projektu.

[1]  Platné evropské normy EN 1991, EN 1993, EN 1994, EN 1995.


Stainless Steel and Aluminium Structures

The course covers two parts, design of aluminium and stainless steel structures. The first part covers evolution of stainless steel materials/structures and examples of realized structures. Stainless steels suitable for structures are described in a detail, including their properties. Dissimilarities in assessments of members under common loadings with respect to low-carbon steels is described for both ultimate and serviceability limit states. In the end the possibilities concerning connections of stainless steel members, erection and installation of stainless steel members are described. In the second part of the subject, the same topics are covered for aluminium structures. Welding and heat-affected zones are discussed in detail in terms of weld design, section design and local welds effect in members.

Povinná literatura:
[1]   Höglund, T., Tindall, P. Designers´ Guide to Eurocode 9: Design of Aluminium Structure, ICE Publishing, 2012. ISBN 978-0-7277-5737-1
[2]   Design Manual for Structural Stainless Steel, 4th ed., The Steel Construction Institute, 2017. ISBN 978-1-85942-226-7
Doporučená literatura:
[3]   EN 1993-1-4: Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-4: General rules – Supplementary rules for stainless steels, CEN, 2006.
[4]   EN 1999-1-1: Eurocode 9: Design of aluminium structures – Part 1-1: General structural rules, CEN, 2007.
Studijní pomůcky:
[5]   http://www.steel-stainless.org/

Stainless Steel and Aluminium Structures

The course covers two parts, design of aluminium and stainless steel structures. The first part covers evolution of stainless steel materials/structures and examples of realized structures. Stainless steels suitable for structures are described in a detail, including their properties. Dissimilarities in assessments of members under common loadings with respect to low-carbon steels is described for both ultimate and serviceability limit states. In the end the possibilities concerning connections of stainless steel members, erection and installation of stainless steel members are described. In the second part of the subject, the same topics are covered for aluminium structures. Welding and heat-affected zones are discussed in detail in terms of weld design, section design and local welds effect in members.

Povinná literatura:
[1]   Höglund, T., Tindall, P. Designers´ Guide to Eurocode 9: Design of Aluminium Structure, ICE Publishing, 2012. ISBN 978-0-7277-5737-1
[2]   Design Manual for Structural Stainless Steel, 4th ed., The Steel Construction Institute, 2017. ISBN 978-1-85942-226-7
Doporučená literatura:
[3]   EN 1993-1-4: Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-4: General rules – Supplementary rules for stainless steels, CEN, 2006.
[4]   EN 1999-1-1: Eurocode 9: Design of aluminium structures – Part 1-1: General structural rules, CEN, 2007.
Studijní pomůcky:
[5]   http://www.steel-stainless.org/

Structural Design Project 4

Design of steel / timber load bearing building structure according to external requirements in relation to interaction of load bearing and final completion structural elements. The project is assigned by the seminar leader.

[1]  European structural design codes EN 1991, EN 1993, EN 1994, EN 1995.


Timber Structures

The course is focused on basic rules for mechanical resistance, serviceability, durability of timber structures in normal temperature and in fire.

Povinná literatura:
[1]   Kuklík, P.: Timber Structures 1, ČVUT Praha, 2007, ISBN 978-80-01-03614-3
[2]   http://fast10.vsb.cz/temtis/cz/
Doporučená literatura:
[3]  Kermani, A.; Porteous, J: Structural Timber Design to Eurocode 5. Wiley and Sons 2013 ISBN 978-0-470-67500-7

Timber Structures 2

The course brings an integrative approach to structural wood design that considers the design of the individual wood members in the context of the complete wood structure so that all of the structural components and connectors work together in providing strength.

Povinná literatura:
[1]  Kuklík, P.: Timber Structures 1, ČVUT Praha, 2007, ISBN 978-80-01-03614-3
Doporučená literatura:
[2]  Kermani, A.; Porteous, J: Structural Timber Design to Eurocode 5. Wiley and Sons 2013 ISBN 978-0-470-67500-7
Studijní pomůcky:
[3]   Temtis – Leonardo da Vinci: http://fast10.vsb.cz/temtis/en/

CAD/CAM v ocelových a dřevěn. konstr.

Kurs se zaměřuje na modelování typických ocelových konstrukcí ve 3D s využitím software Tekla Structures. Studenti se seznámí s modelováním s využitím grafického uživatelského prostředí i s aplikačním rozhraním využívaným při vývoji aplikací pracujících v prostředí .NET

[1]  https://warehouse.tekla.com/
[2]  https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/programming-guide/


Konstrukce na bázi dřeva

Historie konstrukcí na bázi dřeva. Současné možnosti použití dřeva a materiálů na bázi dřeva ve stavebnictví. Vhodné konstrukční systémy a detaily. Ochrana konstrukcí na bázi dřeva před znehodnocením.

[1]  [1] Kuklík, P.: Dřevěné konstrukce. Praha, 2005, [2] Kuklík, P.: Dřevěné konstrukce. ČVUT, ČKAIT 2006


Pomocné dřevěné a kovové konstrukce

Předmět seznamuje studenty se základy návrhu a použití ocelových, dřevěných a hliníkových prvků a konstrukcí s důrazem na dočasné stavby. Kurz je věnován lešení, dále dřevěným a hliníkovým dočasným konstrukcím.

Povinná literatura:
[1]  Studnička, J.: Navrhování nosných konstrukcí, Ocelové konstrukce. Nakladatelství ČVUT 2014, ISBN 978-80-01-05490-1
[2]  Kuklík, P.; Kuklíková A.: Navrhování dřevěných konstrukcí. Informační centrum ČKAIT 2010, ISBN 978-80-87093-88-7
Doporučená literatura:
[3]  Wald, F.; Macháček, J.; Jandera, M.; Dolejš, J.; Sokol, Z.; Hájek, P.: Structural Steel Design according to Eurocodes. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. ISBN 978-80-01-05046-0
[4]  Dolejš, J.; Picek, Z.; Vlasák, M.; Vlasák, S.; Zvěřina, F.: Navrhování konstrukcí z lešení II, Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. ISBN 978-80-01-04960-0.
[5]  Studnička, J.; Holický, M.; Marková, J.: Ocelové konstrukce2 - Zatížení. Nakladatelství ČVUT 2010. ISBN 978-80-01-04298-4

Dřevo a udržitelná výstavba

Současný stav rozvoje oboru dřevěných konstrukcí. Fyzikální a mechanické vlastnosti nových materiálů na bázi dřeva. Dřevěné konstrukce pozemních staveb. Spřažené dřevo-betonové a dřevo-ocelové konstrukce. Zesilování dřevěných konstrukcí. Výroba, ochrana, montáž a údržba dřevěných konstrukcí.

Povinná literatura:
[1]   [1] KUKLÍK, Pavel.: Dřevěné konstrukce. Praha: Pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) vydalo Informační centrum ČKAIT, 2005. Technická knižnice autorizovaného inženýra a technika. ISBN 80-86769-72-0.
[2]   [2] KOLB, Josef. Dřevostavby - systémy nosných konstrukcí, obvodové pláště. 2. aktualizované vydání v ČR. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN: 978-80-247-4071-3
Doporučená literatura:
[3]  [3] KOŽELOUH, Bohumil. Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5 - Step 1 - Navrhování a konstrukční materiály. Zlín: Bohumil Koželouh, 1998., . ISBN 80-238-2620-4
[4]  [4] KOŽELOUH, Bohumil. Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5 - Step 2 - Navrhování detailů a nosných systémů. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2004., ISBN 8086769135
Studijní pomůcky:
[5]  [5] http://fast10.vsb.cz/temtis/cz/
[6]  [6] www.dataholz.at

Hliníkové a nerezové konstrukce

Předmět YHNK má část týkající se navrhování konstrukcí z hliníkových slitin a část týkající se navrhování konstrukcí z korozivzdorných (nerezových) materiálů. Konstrukce z hliníkových slitin: Úvod a procvičení zvláštností navrhování hliníkových konstrukcí. Konstrukce z nerezové oceli: Vývoj staveb z nerezových materiálů a ukázky realizovaných konstrukcí. Podrobně se probírají vhodné korozivzdorné konstrukční materiály a jejich vlastnosti. Poukazuje se na odlišnosti při posouzení na běžná namáhání oproti běžné nízkolegované oceli z hlediska mezních stavů únosnosti i použitelnosti. V závěru jsou ukázány možnosti spojování prvků z korozivzdorných materiálů, montáž konstrukcí a kladení pohledových dílců.

[1]  Höglund, T., Tindall, P. Designers´ Guide to Eurocode 9: Design of Aluminium Structure, ICE Publishing, 2012. ISBN 978-0-7277-5737-1
[2]  Dwight J.: Aluminium design and construction, Spon, New York, 1999. ISBN 9780367866297
[3]  EN 1999-1-1: Eurocode 9: Design of aluminium structures – Part 1-1: General structural rules, CEN, 2007.
[4]  EN 1993-1-4: Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-4: General rules – Supplementary rules for stainless steels, CEN, 2006.
[5]  Design Manual for Structural Stainless Steel, 4th ed., The Steel Construction Institute, 2017. ISBN 978-1-85942-226-7
[6]  http://www.steel-stainless.org/


Nosné dřevěné konstrukce střech

Soustavy krovů. Tvorba numerických modelů pro stanovení vnitřních sil a deformací pro jednotlivé soustavy. Rozbor statického působení jednotlivých prvků a jejich navrhování. Historické krovy a jejich rekonstrukce. Navrhování typických konstrukčních detailů na základě tesařských spojů ale i pomocí moderních metod spojování prvků dřevěných konstrukcí.

[1]  [1] Kuklík P.: Dřevěné konstrukce II, ČVUT, Praha 1996
[2]  [2] Vinař J., Kufner V., Horová I.: Historické krovy, ELconsult, Praha 1995
[3]  [3] Kohout J., Tobek, A., Miller P.: Tesařství - Tradice z pohledu dneška, Grada Publishing 1996
[4]  [4] Vinař, J., Kufner, V.: Historické krovy I, Grada 2004
[5]  [5] Vinař, J. a kol.: Historické krovy II, Grada 2005
[6]  [6] Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5 STEP1, KODR 1998
[7]  [7] Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5 STEP2, IC ČKAIT 2004
[8]  [8] Porteous, J., Kermani, A.: Structural Timber Design to Eurocode 5, Blackwell Publishing Ltd. 2007


Nosné konstrukce ze skla

Předmět seznamuje se základy potřebnými pro navrhování nosných konstrukcí ze skla, jeho výrobou, mechanickými vlastnostmi a druhy skla. Studentům jsou ukázány možnosti využití skla v architektuře včetně realizovaných konstrukcí. V průběhu výuky jsou představeny zásady pro posouzení prvků namáhaných tlakem a ohybem včetně řešení stabilitních problémů stejně jako konstrukční zásady pro návrh šroubovaných nebo lepených spojů konstrukcí ze skla.

Povinná literatura:
[1]  Laufs W. a Luible A. - Úvod do požití skla v moderních budovách
Doporučená literatura:
[2]  Structural Use of Glass in Buildings (second edition): The Institution of Structural Engineers, 2015, ISBN 978-1-906335-25-0
[3]  Nijsse R.: Glass in Structures, Birkhauser, 2003. ISBN 3-7643-6439-4
[4]  Wurm J.: Glass Structures, Birkhauser, 2007, ISBN 978-3-7643-7608-6

Navrhování skleněných konstrukcí

Předmět je určený pro studenty magisterského programu Stavební inženýrství, prohlubuje znalostí získané v předmětu 134YNKS. Rozšíření teoretických poznatků v oblasti stability skleněných nosníků, sloupů a stěn. Zásady navrhování konstrukčních prvků ze skla dle normativních podkladů, experimentální ověření materiálových vlastností skla, bezpečnostní skla, využití softwarové podpory pro navrhování.

Povinná literatura:
[1]  1. Structural Use of Glass in Buildings (2nd edition): The Institution of Structural Engineers, 2014, ISBN 978-1-906335-25-0
[2]  2. Nijsse R.: Glass in Structures, Birkhauser, 2003. ISBN 3-7643-6439-4
[3]  3. Wurm J.: Glass Structures, Birkhauser, 2007, ISBN 978-3-7643-7608-6
[4]  4. Popovič Š.: Výroba a zpracování plochého skla, Grada Publishing, 2009, ISBN 978-80-247-3154-4

Ocelové železniční mosty

Předmět se zabývá specifiky návrhu železničních mostů se zaměřením na mosty ocelové.

Povinná literatura:
[1]  Rotter T., Studnička J.: Ocelové konstrukce 30-Ocelové mosty. 2001, Vyd. ČVUT, Praha, ISBN 80-01-03410-0
[2]  Frýba, L. Dynamika železničních mostu. 1. vyd. Praha: Academia, 1992. 328 s. ISBN. 80-200-0262-6
Doporučená literatura:
[3]  Chen W., Duan L.: Bridge Engineering Handbook. 2000, CRC Press, Washington D.C., ISBN 9781420049596
[4]  Lebet, J.P., Manfred, A.H.: Steel bridges, 2013. EPFL Press, ISBN 9781466572966
[5]  Parke, G., Hewson, N: ICE Manual of bridge engineering.2008. Thomas Telford Limited, ISBN: 978-0727734525
Studijní pomůcky:
[6]  Kvočák, V., Vičan, J.: Kovové mosty I, 2015, Technická univerzita v Košiciach, bez ISBN

Pomocné dřevěné a kovové konst.

Předmět seznamuje studenty se základy návrhu a použití podpěrných, pracovních a průmyslových lešení. Zaměřen je zejména na návrhové postupy podle evropských norem a na teoretické modelování konstrukcí.

[1]  Studnička, J., 2016: Navrhování nosných konstrukcí. Ocelové konstrukce, ČVUT v Praze.
[2]  Studnička, J., 2014: Ocelové konstrukce. Normy, ČVUT v Praze.
[3]  Kuklík, P. , Kuklíková, A., Mikeš, K. 2013: Dřevěné konstrukce 1. Cvičení, ČVUT v Praze.


Požární odolnost ocelových a dřevěných konstrukcí

Předmět podává informace o modelování požárů a navrhování ocelových, ocelobetonových a dřevěných konstrukcí na účinky požáru.

[1]  WALD, F., a kol. Výpočet požární odolnosti stavebních konstrukcí. České vysoké učení technické v Praze, Praha 2005, ISBN 80-0103157-8.
[2]  ČSN EN 1991-1-2: Zatížení konstrukcí. Část 1-2. Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru, ČNI, Praha, 2004.
[3]  ČSN EN 1993-1-2: Navrhování ocelových konstrukcí. Obecná pravidla. Navrhování na účinky požáru, ČNI, Praha, 2005.


Styčníky ocelových a dřevěn. konstr.

Předmět seznamuje s principy návrhu styčníků ocelových a dřevěných konstrukcí a s podporou návrhu software.

[1]  Wald F., Sokol Z.: Styčníky ocelových konstrukcí, ČVUT, Praha 1999.
[2]  www.access-steel.com
[3]  www.fsv.cvut.cz/cestruco
[4]  fast10.vsb.cz/temtis


Speciální ocelové konstrukce

Jeřábové dráhy - zatížení, postup posouzení, funkční části, konstrukční detaily. Zásobníky - zatížení. Chování zásobníků s kruhovým a obdélníkovým průřezem. Stožáry - rozdělení, konstrukční řešení, specifika výpočtu. Lanové střechy. Postup výpočtu jednovrstvé a dvojvrstvé lanové střechy.

[1]  [1] Studnička J., Macháček J.: Ocelové konstrukce 2. ČVUT, Praha, 2005, [2] Studnička J.,Holický M., Marková J.: Ocelové konstrukce 2. Zatížení, ČVUT, Praha, 2007, [3] http:\\www.access-steel.com


Tenkostěnné a spřažené konstrukce

Cílem předmětu je prohloubení znalostí v oblasti analýzy a návrhu ocelových štíhlých průřezů a prutů vystavených ztrátě stability. Zejména pak ocelovým za studena tvarovaným profilům a specifikům jejich návrhu. Dále předmět rozšiřuje znalosti ocelobetonových konstrukcí zejména o navrhování ocelobetonových sloupů. Poslední část předmětu je věnována využití numerických metod lineární stability pro navrhování štíhlých ocelových prutů a prutových soustav.

Povinná literatura:
[1]   Studnička: Ocelobetonové spřažené konstrukce, ČVUT v Praze, 2009, 152 s. (ISBN: 978-80-01-04298-4)
[2]   Studnička: Ocelové konstrukce 10: tenkostěnné profily. Vydavatelství ČVUT v Praze, 2. vyd., 2002, 129 s. (ISBN: 80-01-02018-5)
Doporučená literatura:
[3]   Dubina, Ungureanu, Landolfo: Design of Cold-formed Steel Structures: Eurocode 3: Design of Steel Structures. Part 1-3 - Design of Cold-formed Steel Structures, ECCS, 2012, 654 s. (ISBN: 9783433029794)
[4]   Johnson: Composite Structures of Steel and Concrete: Beams, Slabs, Columns, and Frames for Buildings, Wiley, 2008, 248 s. (ISBN: 978-1-405-16839-7)
[5]   Nethercot: Composite Constructions, Spon Press - Taylor and Francis, 2003, 236 s. (ISBN: 0-415-24662-8)

 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz