CVUT

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební -- K 127 - Katedra urbanismu a územního plánování

Předměty aktuálního semestru -- letní 2018/19

přejděte na archiv

semestr letní 2018/19


semestr zimní 2018/19


Architektura a krajina

Předmět se zabývá širokou problematikou krajinářské architektury, a to zejména vztahu výstavby a krajiny, zapojení zástavby do krajiny, charakteru krajiny a jeho ochrany a dalších krajinářských otázek, nakolik souvisejí s profilem absolventů studia v oboru Architektura a stavitelsví. Cílem je zdůraznění významu architektonických a urbanistických hledisek krajinářské tvorby a pochopení významu krajiny jako součásti architektonické a urbanistické tvorby a významu krajiny ve struktuře měst a městských regionů. Konkrétní zaměření předmětu se odvíjí od preferencí studenta a tématu jím zpracovávané disertační práce.


Strategie rozvoje sídel a regionů

Systémové pojetí regionů: struktura krajiny, složky, vazby. Kvalita života ve vztahu k sídlu a regionu. Regionální a sídelní rozvoj ČR v evropském a globálním kontextu. Prevence úpadku sídel a regionů a degradace životního prostředí. Komunální inženýrství. Urbanistická ekonomie a efektivnost sídelních systémů. Regionální rozvoj, regionální politika. Stabilita území, obnova sídel a krajiny. Realizace strategických cílů rozvoje sídel a regionů.


Urbanistická struktura sídel

Anotace: Předmět je věnován prohloubení znalostí teorie a praxe přeměn urbanistické struktury sídel, jejich regenerace, přestavby, funkční a sociální transformace. Pozornost věnována prostorové struktuře a funkční skladbě, urbanistické koncepci a kompozici, koncepci krajiny a specifickým kvalitám obytného prostředí měst. Dále také charakteristickým rysům měst, jejich vnějšímu a vnitřnímu obrazu, urbanistickým a architektonickým hodnotám, urbanistickým vizím uspořádání městského organismu. Pozornost bude též věnována úloze zeleně a krajinných systémů ve struktuře městské a příměstské krajiny a transformacím přírodního prostředí v urbánní struktuře.


Atelier urbanistický

Povinná literatura:
[1]  Platná legislativa - normy ČSN, vyhlášky (zejm. Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, vyhláška č. 268/2009 sb., o technických požadavcích na stavby, Nařízení č. 10/2016 (pražské stavební předpisy), vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb), zákony (zejm. Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu). Publikace Navrhování staveb (Ernst Neufert).
Doporučená literatura:
[2]  Periodika aktuální architektury - zejména: Wettbewerbe Aktuell, Detail, Domus, Architect+, ASB, Stavba, Stavebnictví a interiér, Konstrukce, Materiály pro stavbu, apod. Digitální media: Archdaily, ADGnews, Dezeen.


Bakalářská práce


City planning 11

Concepts in urban space design in history, form of the city, typology of urban space, philosophies behind, practices of urban space design in European cultural context, land-use, planning controle, preservation of cities, urban ecology, trends and policies in urban planning and regional development

[1]  G. Broadbent, Emerging Concepts in Urban Space Design, Van Norstrand Publishers,N.Y., 2008 G. Broadbent, Emerging Concepts in Urban Space Design, Van Norstrand Publishers,N.Y., 1990


Projekt


Diplomová práce

Zpracování práce v části grafické i textové s využitím znalostí principů územního plánování a urbanismu. Podle zadání vedoucího diplomové práce se může jednat například o dokumenty na úrovni územní studie nebo územně plánovací dokumentace. Práce je zaměřena na prokázání znalostí postupů v územním plánování, zejména analýzy území a aplikace znalostí a poznatků v návrhu dalšího rozvoje území.

[1]  Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) včetně souvisejících vyhlášek, Zákon č. 114/1996 Sb. o ochraně přírody a krajiny včetně souvisejících vyhlášek


Historic Parks, Gardens and Built Environments

This optional one-semester course deals with the processes that are of historical importance for the transformation and modeling of cities and cultural landscapes in the area of historic urbanism, parks and gardens and discusses the traditional elements, strategies, procedures and techniques in which urban landscape spaces and their natural systems are indispensable in structuring traditional forms of sustainable settlements and their surroundings. Development and transformations of gardens, parks and urban landscapes, philosophy of founding and design, basic principles, techniques and techniques will be discussed and presented in a wide variety of selected examples and accompanied by relevant field excursions. All this, on selected eloquent examples, will illustrate important cultural, historical, natural and ecological processes that shape cultural landscapes and urban environments and form numerous values, features and features. In this respect, appropriate strategies, procedures and methods for their conservation, care and protection will also be discussed and selected on the ground during thematic excursions. Based on the knowledge, experience and practice that will be presented during the course through presentations, case studies and study field excursions, the students will actively participate in the preparation of papers in the form of written studies or essays on a chosen topics.

[1]  HAZLEHURST, F. H., Gardens of Illusion: The Genius of Andre Le Nôtre. Vanderbilt University Press, 1986.
[2]  HOBHOUSE, P. (1992), Gardening through the Ages: An Illustrated History of Plants and Their Influence on Garden Styles from Ancient Egypt to the Present Day. Simon & Schuster.
[3]  LASDUN, S (1991), The English Park: Royal, Private and Public. Vendome Press.
[4]  LAZARO, C. (1990), Italian Renaissance Garden: From the Conventions of Planting, Design, and Ornament to the Grand Gardens of Sixteenth-Century Central Italy. Yale Univerity Press.
[5]  NEWTON, N. T. (1972). Design on the Land: The Development of Landscape Architecture. Harvard University Press.
[6]  WATKINS, J. (2007), The Management and Maintenance of Historic Parks, Gardens and Landscapes: The English Heritage Handbook. Frances Lincoln Publisher.
[7]  JELLICOE, G. & S.: Landscape of Man.Van Nostrand Reinhold, 1982.


Landscape Heritage

Cultural and historical as well as natural and ecological processes traditionally shape the human environment, our common cultural landscape heritage. The course will reveal intrinsic values, functions, character, as well as the appropriate conservation techniques and strategies for the urban landscape heritage protection.

[1]  Goodchild Peter: Landscape Heritage, Biosphere Change, Climate Change and Conservation. Heritage at Risk 2006/2007.
[2]  Council of Europe, The European Landscape Convention.
[3]  Florence, 20 October 2000.
[4]  www.coe.int/europeanlandscapeconvention
[5]  www.coe.int/conventioneuropeenedupaysage
[6]  Newton, T. Norman. Design on the Land. Harvard University Press, Cambridge, 1972.
[7]  Watkins, John and Wright, Tom (eds.). The Management and Maintenance of Historic Parks, Gardens and Landscapes: The English Heritage Handbook. Frances Lincoln Publishers, London, 2007.
[8]  Jellicoe, Geofrey, Susan. Landscape of Man, shaping the Environment from Prehistory to the Present Day. Thames and Hudson, London, 1975.
[9]  Norberg-Schulz, Christian, Genius loci. Rizzoli, 1991.
[10]  Schama, Simon. Landscape and Memory. Random House, New York, 1996.
[11]  Jan Gehl: Cities for People.
[12]  Philipp Oswalt, Klause Overmeyer a Philipp Misselwitz: Urban Catalyst.


Projekt 1

Výuka ve spolupráci s ostatními katedrami, příprava studenta na bakalářskou práci pod vedením katedry na níž bude práce realizována, nejlépe přímo u vedoucího bakalářské práce. Příprava podkladů a iniciační projekt, na který bakaléřská práce navazuje. V případě K143 jsou nabízeny okruhy všech řešených oblastí v krajině a její správě.


Urbanistická a krajinářská kompozice

Předmět představuje vybrané kapitoly z urbanistické a krajinářské kompozice a teorie urbanismu jako základ urbanistické a krajinářské tvorby (obraz města, prostředí města, vnímání, krajinná kompozice, komponovaná krajina, kulturní dominanty, fenomén zahrady v historickém kontextu a pod.). Cílem předmětu je komplexní pohled na urbanistickou a krajinářskou tvorbu jako na tvorbu prostředí. Teoretický základ a kvalitní analýza stávajících měst a krajiny jsou následně předpokladem úspěšné praktické tvorby. Rozšiřuje se tím obsah základních urbanistických předmětů z bakalářského studia. Teoretické otázky doplňují příklady z historie a ukázky různých urbanistických analýz. Zaměřuje se především na téma vývoje urbanistické formy Prahy, jejích vybraných částí (Dejvice, Karlín), aspekty jejich plánování (regulačním komise) a některé specifické otázky (výškové budovy). Základní sadu přednášek doplňuje několik rozšiřujících témat přizvaných externích přednášejících.

Povinná literatura:
[1]  HEXNER, Michal ? NOVÁK, Jaroslav, Urbanistická kompozice. Praha: ČVUT, 1996.
[2]  KUPKA, Jiří, Krajiny kulturní a historické. Praha: ČVUT, 2010.
Doporučená literatura:
[3]  CÍLEK, Václav. Krajiny vnitřní a vnější. Praha: Dokořán, 2005.
[4]  GEHL, Jan. Život mezi budovami: užívání veřejných prostranství. Brno: Nadace Partnerství, 2000.
[5]  GEHL, Jan ? Gemzoe, Lars. Nové městské prostory. Šlapanice: Era, 2002.
[6]  HRŮZA, Jiří. Města utopistů. Praha: Československy? spisovatel, 1967.
[7]  KRIER, Léon. Architektura volba nebo osud. Praha: Academia, 2002.
[8]  LYNCH, Kevin. Obraz města. The image of the city. Praha: POLYGON, 2004.
[9]  NORBERG?SCHULZ, Christian. Genius loci: krajina, místo, architektura. Praha: Dokořán, 2010.
[10]  SITTE, Camillo. Stavba měst podle uměleckých zásad. Praha: ABF, 1995.
[11]  STIBRAL, Karel. Proč je příroda krásná? Praha: Dokořán, 2005.
Studijní pomůcky:
[12]  VALENTA, Josef. Scénologie krajiny. Praha: Kant pro AMU, 2008.


Urbanismus 2

Předmět pokrývá dva základní tematické okruhy, a to úvod do urbanistické kompozice jakožto tvůrčí syntézy všech složek urbanistického díla, vyjádřené skladbou prostorů a hmot, a úvod do urbanismu venkova vč. krajinářských souvislostí. Jednotlivá témata jsou vykládána v nezbytném historickém kontextu, nakolik je významný pro současný stav řešené problematiky. Přednáškové okruhy: 1) Urbanistická kompozice: urbanistická kompozice v různých měřítcích, metodiky a techniky analýz z hlediska urbanistické kompozice, vlastnosti urbanistického návrhu, koncept urbanistického prostoru, multisenzuální povaha vnímání urbanistického prostoru, prostředky harmonizace urbanistického prostoru; typologie a morfologie urbanistických prostorů, město, hledání ideálního města, město a krajina, poloha města v krajině, interiér a exteriér města v různých polohách ad.; 2) Urbanismus venkova: definice, urbanistická a architektonická specifika venkova, vývoj venkova, současnost a problémy venkova, hlavní vývojové zlomy na venkově v průběhu 20. století, ochrana historických jader, urbanistické a architektonické hodnoty vesnic, nová obytná výstavba na venkově, tvorba veřejného prostoru na venkově, suburbanizace na venkově, venkovská krajina ad.

Povinná literatura:
[1]  BAŠE, Miroslav, Sídla a stavby na venkově. Praha: ČVUT, 2006.
[2]  HEXNER, Michal - NOVÁK, Jaroslav, Urbanistická kompozice. Praha: ČVUT, 1996.
[3]  KAŠPAROVÁ, Ludmila ? ROZEHNALOVÁ, Eva et al., Vesnice. Nové stavby pro venkov. Brno: ÚÚR, 2005.
[4]  YNCH, Kevin, Obraz města. The Image of the City. Praha: BOVA POLYGON, 2004.
[5]  SÝ?KORA, Jaroslav, Územní plánování vesnic a krajiny. Urbanismus 2. Praha: ČVUT, 2006.
Doporučená literatura:
[6]  BENTLY, Ian et al., Responsive environments. Elsevier, 1985.
[7]  HNILIČKA, Pavel, Sídelní kaše. Otázky k suburbánní výstavbě kolonií rodinný?ch domů. Brno: ERA, 2005.
[8]  KRIER, Léon, Architektura - volba nebo osud. Praha: Academia, 2001.
[9]  KUČA, Karel - KUČOVÁ, Věra, Principy památkového urbanismu. Praha: SÚPP, 2000.
[10]  KUPKA, Jiří, Krajiny kulturní a historické. Praha: ČVUT,
[11]  NORBERG - SCHULZ, Christian, Genius loci. Praha: Odeon, 1994.
[12]  PEŠTA, Jan, Plošný průzkum lidové architektury a venkovských sídel. Praha: NPÚ, 2014.
[13]  Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech. Praha, Brno: MMR, ÚÚR, 2016.


Urbanistická tvorba a informační systémy

Povinná literatura:
[1]  HRŮZA, J. Stavitelé měst. Praha: Agora, 2011.
[2]  TUČEK, J. Geografické informační systémy: principy a praxe. Praha: Computer Press. 1998.
[3]  KOLÁŘ, J. Geografické informační systémy 10. Praha: ČVUT, 2003.
Doporučená literatura:
[4]  JANATKA, M. Pravomoc a odpovědnost subjektů suburbanizace. Praha: ČVUT, 2010.
[5]  MAIER, K. (ed.): Urbanistická čítanka 1. Praha: ČKA, 2000.
[6]  MAIER, K. (ed.): Urbanistická čítanka 2. Praha: ČKA, 2003.


Urbanismus a veřejná infrastruktura

V rámci přednášek a cvičení se posluchač seznámí se základními činnostmi a dovednostmi městského inženýra, městského architekta, urbanisty a územního plánovače v oblasti veřejné infrastruktury, která je stěžejní pro zpracování nástrojů územního plánování dle stavebního zákona. Pro tyto účely jsou přednášky založeny na výkladu spojeného s odborným popisem jednotlivých součástí veřejné infrastruktury: dopravní infrastruktury, technické infrastruktury, občanského vybavení a veřejných prostranství. Tyto teoretické znalosti jsou pak prakticky aplikovány v pasportu vybraného veřejného prostranství.

Povinná literatura:
[1]  ŠRYTR, P. Městské inženýrství, díl I. Praha: Academia, 1999
[2]  ŠRYTR, P. Městské inženýrství, díl II. Praha: Academia, 2001.
[3]  VYORALOVÁ, Z. Technická infrastruktura měst a sídel. Praha: ČVUT, 2016.
[4]  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) v platném znění.
[5]  Vyhl. č. 500/2006 Sb., o ÚAP, ÚPD a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění
[6]  Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění
[7]  Politika územního rozvoje ČR (MMR ČR)
Doporučená literatura:
[8]  The European Commission. Europe 2000+ Cooperation for European Territorial Development. Luxembourg, 1994.
[9]  LYNCH, K. Managing the Sense of a Region. MIT Press, 1976.
[10]  DICKINSON, R. E. City, Region and Regionalism. Routledge, 2007.
[11]  The European Commission. Urbanisation and the Functions of Cities in the European Community. 1993.


CAD v územním plánování

CAD systémy a software. Výhody a nevýhody jednotlivých systémů. GIS v územním plánování - principy. Software ArcView - základy práce. AutoCAD - zopakování základních funkcí, dovednosti v používání funkcí specifických v územním plánování.

[1]  Michal Spielmann, Jiří Špaček: AutoCAD : názorný průvodce pro verze 2008 a 2009, Brno: Computer Press, 2008. 376 s.


Ekonomika a org. samospráv.územ.celků


Krajina a sídla

Předmět představuje úvod do různých problémů vztahu sídel a krajiny (terén, voda, vegetace) vč. přírodního prostředí města (zeleň). Jeho obsah je modifikován podle oborů studentů, kteří se do nepovinného předmětu přihlásí, od přípravy na otázky státních bakalářských zkoušek, přes systematický výklad základních krajinářských otázek a otázek ochrany přírody a krajiny (vč. krajinného rázu) až po sondy do vybraných problémů krajinářské architektury vč. historických souvislostí vývoje zahrad, krajiny, městské zeleně a vztahu sídel a krajinného rámce.


Technická infrastruktura sídel a regionů

Technická infrastruktura - vedení a stavby a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice, energetické vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě a elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, produktovody.

[1]  Šrytr P.: Městské inženýrství I, Praha: Academia, 1998


Terénní cvičení z krajinné tvorby a plán.

Odborná exkurze zabývající se návštěvou slavných realizací zahradního umění, historických měst, městeček a kulturní krajiny. Cílem předmětu je doplnění přednášek z urbanismu, zahradní a krajinářské tvorby. K absolvování předmětu je obvykle na výběr více variant exkurzí pořádaných K127, a to jak domácích, tak zahraničních.

[1]  Zákon č. 114/1996 Sb. o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči


Krajinné plánování

Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky krajiny a krajinného plánování v různých procesech a fázích plánování. V rámci předmětu bude představena geneze naší krajiny, způsoby a formy působení člověka na krajinu dříve a v současnosti, v době postagrární a postindustriální, které jsou nutné pro pochopení zákonitostí a procesů probíhajících v dnešní krajině. Studenti jsou vedeni k samostatnému pohledu na krajinu, k hledání jejích přírodních, kulturních, historických a civilizačních hodnot. Jsou seznámeni s formami a možnostmi, především legislativními, její ochrany a s různými způsoby krajinného plánování vč. uplatnění nástrojů územního plánování při ochraně a tvorbě krajiny, s důrazem na respektování ekologických, produkčních, obytných, rekreačních i estetických aspektů území. Přednášky a cvičení budou doplněny prací s různými informačními zdroji, se zaměřením na jejich interpretaci, i konkrétními příklady různých typů území.

[1]  SKLENIČKA, Petr. Základy krajinného plánování. Praha: Naděžda Skleničková, 2003.
[2]  SALAŠOVÁ, Alena. Krajinné plánování I a II. Brno: Mendelova univerzita, 2015.
[3]  VÁCHAL, Jan - NĚMEC, Jan - HLADÍK, Jiří (eds.). Pozemkové úpravy v České republice. Praha: Consult, 2011.
[4]  Zák. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
[5]  Zák. 289/1995 Sb., Lesní zákon
[6]  Zák. 114/1992 Sb, o ochraně přírody a krajiny
[7]  Zák. 20/1987 Sb., o státní památkové péči


Seminář z územního plánování

Předmět dává ucelenou představu o postupech v územním plánování na konkrétních příkladech, kde posluchači individuálně zpracovávají jednotlivé fáze územně plánovacího procesu od analýzy území po jednoduchý návrh a jeho přepis do regulace území. Úspěšné absolvování předmětu nahradí samostatnou povinnou seminární práci předmětu YUR3.

[1]  Povinná literatura:
[2]  ?Zák. 183/2006 Sb., Stavební zákon
[3]  ?Vyhl. 500/2006 Sb., o ÚAP, ÚPD a způsobu evidence územně plánovací činnosti
[4]  ?Vyhl. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
[5]  ?Platné ÚPP a ÚPD předaného vzorku území


Urbanismus 3

Předmět je zaměřen na problematiku rozvoje měst a územního plánování. Úvod je věnován stručné rekapitulaci trendů urbanistických postupů v jednotlivých obdobích a první legislativní kontext zakládání sídel. Hlavní náplň předmětu je věnována postupům a legislativnímu rámci územního plánování, seznámení s cíli, úkoly, nástroji a metodikou danou Stavebním zákonem. Cílem předmětu je získání základních informací a potřebných metodických znalostí pro pořízení a zpracování územně plánovacích podkladů a dokumentací, základní seznámení s urbanistickou koncepcí a koncepcemi jednotlivých systémů urbanizovaného území a využití krajiny, včetně dopadů urbanizace do volné krajiny a způsoby jeho posuzování. Problematika je doplněna názornými příklady jednotlivých typů nástrojů územního plánování. Přednášky doplňuje cvičení, která jsou věnována ověření probírané látky na konkrétním území (limity, hodnoty, problémový výkres, dílčí návrh a způsob regulace). Součástí předmětu je seminární práce, bez které nelze uzavřít předmět zápočtem. Seminární práci lze nahradit zápočtem z předmětu YSUP.

[1]  Povinná literatura:
[2]  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (Stavební zákon)
[3]  Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a evidenci územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů
[4]  Doporučená literatura:
[5]  HRŮZA, Jiří - ZAJÍC, Josef. Vývoj urbanismu I a II. Praha: ČVUT, 2002, 2007.
[6]  HRŮZA, Jiří. Charty moderního urbanismu. Praha: Agora, 2002.
[7]  Principy a pravidla územního plánování. ÚÚR (www.uur.cz)


Urbanistická struktura sídel

Předmět je zaměřen na pochopení prostorové a funkční struktury měst, jejich významu ve struktuře osídlení. Věnuje se vztahu měst a krajiny, celkovému obrazu města, urbanistickým hodnotám a koncepci.

[1]  KUČA, K., Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha : Libri.
[2]  HRŮZA, J., Urbanismus světových velkoměst I, II, Praha : ČVUT, 2003, 2007.
[3]  Marhold, K.: Urbanistická typologie II., Praha : ČVUT, 1991.


Územní management


Architektura a krajina

Předmět se zabývá širokou problematikou krajinářské architektury, a to zejména vztahu výstavby a krajiny, zapojení zástavby do krajiny, charakteru krajiny a jeho ochrany a dalších krajinářských otázek, nakolik souvisejí s profilem absolventů studia v oboru Architektura a stavitelsví. Cílem je zdůraznění významu architektonických a urbanistických hledisek krajinářské tvorby a pochopení významu krajiny jako součásti architektonické a urbanistické tvorby a významu krajiny ve struktuře měst a městských regionů. Konkrétní zaměření předmětu se odvíjí od preferencí studenta a tématu jím zpracovávané disertační práce.


Strategie rozvoje sídel a regionů

Systémové pojetí regionů: struktura krajiny, složky, vazby. Kvalita života ve vztahu k sídlu a regionu. Regionální a sídelní rozvoj ČR v evropském a globálním kontextu. Prevence úpadku sídel a regionů a degradace životního prostředí. Komunální inženýrství. Urbanistická ekonomie a efektivnost sídelních systémů. Regionální rozvoj, regionální politika. Stabilita území, obnova sídel a krajiny. Realizace strategických cílů rozvoje sídel a regionů.


Urbanistická struktura sídel

Anotace: Předmět je věnován prohloubení znalostí teorie a praxe přeměn urbanistické struktury sídel, jejich regenerace, přestavby, funkční a sociální transformace. Pozornost věnována prostorové struktuře a funkční skladbě, urbanistické koncepci a kompozici, koncepci krajiny a specifickým kvalitám obytného prostředí měst. Dále také charakteristickým rysům měst, jejich vnějšímu a vnitřnímu obrazu, urbanistickým a architektonickým hodnotám, urbanistickým vizím uspořádání městského organismu. Pozornost bude též věnována úloze zeleně a krajinných systémů ve struktuře městské a příměstské krajiny a transformacím přírodního prostředí v urbánní struktuře.


Ateliér tvorby - magisterský 1


Ateliér tvorby - magisterský 2


Bakalářská práce


City planning 11

Concepts in urban space design in history, form of the city, typology of urban space, philosophies behind, practices of urban space design in European cultural context, land-use, planning controle, preservation of cities, urban ecology, trends and policies in urban planning and regional development

[1]  G. Broadbent, Emerging Concepts in Urban Space Design, Van Norstrand Publishers,N.Y., 2008 G. Broadbent, Emerging Concepts in Urban Space Design, Van Norstrand Publishers,N.Y., 1990


Diplomová práce

Zpracování práce v části grafické i textové s využitím znalostí principů územního plánování a urbanismu. Podle zadání vedoucího diplomové práce se může jednat například o dokumenty na úrovni územní studie nebo územně plánovací dokumentace. Práce je zaměřena na prokázání znalostí postupů v územním plánování, zejména analýzy území a aplikace znalostí a poznatků v návrhu dalšího rozvoje území.

[1]  Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) včetně souvisejících vyhlášek, Zákon č. 114/1996 Sb. o ochraně přírody a krajiny včetně souvisejících vyhlášek


Krajinářská architektura a životní prostředí

Předmět představuje úvod do některých aspektů krajinářské architektury a ekologie a ochrany životního prostředí. Výuku zajišťují katedry Urbanismu a územního plánování (K127) a Hydromeliorací a krajinného inženýrství (K143). Každá z kateder zajištuje blok přednášek a část cvičení. V rámci přednášek je pojednáno téma krajiny, jejího charakteru a krajinného rázu, kulturních a historických hodnot krajiny a jejich ochrany, krajiny a zeleně v urbanizovaném prostředí, vývoje krajiny a městské zeleně od středověku po současnost vč. ideových principů současné krajinářské tvorby a zásad návrhu zahrady, vše v nezbytném legislativním rámci. V druhém tematickém bloku je řešeno využití GIS pro hodnocení krajinných procesů, představeny geoportály s daty o krajině, pojednán vývoj katastru, pozemkové úpravy, péče o krajinu, význam zemědělství, ochrana povrchových vod v kontextu péče o krajinu, srážkoodtokové vztahy, povodně a sucho. Ve cvičeních jsou oba tematické bloky prohloubeny analýzami konkrétních území.

[1]  KUPKA, Jiří, Krajiny kulturní a historické. Praha: ČVUT, 2010.
[2]  VOREL, Ivan - Kupka, Jiří, Krajinný ráz. Identifikace a hodnocení. Praha: ČVUT, 2011.
[3]  SKLENIČKA, Petr, Základy krajinného plánování. Praha: Naděžda Skleničková, 2003.
[4]  LÖW, Jiří - Míchal, Igor, Krajinný ráz. Kostelec n. Č. l.: Lesnická práce 2003.
[5]  MĚKOTOVÁ, Jarmila, Principy v obecné a aplikované ekologii. Olomouc: UP, 2007.


Landscape Heritage

Cultural and historical as well as natural and ecological processes traditionally shape the human environment, our cultural and landscape heritage. The course will reveal intrinsic values, functions, character, as well as the appropriate conservation techniques and strategies for the landscape heritage protection.

[1]  Goodchild Peter: Landscape Heritage, Biosphere Change, Climate Change and Conservation. Heritage at Risk 2006/2007.
[2]  Council of Europe, The European Landscape Convention.
[3]  Florence, 20 October 2000.
[4]  www.coe.int/europeanlandscapeconvention
[5]  www.coe.int/conventioneuropeenedupaysage
[6]  Newton, T. Norman. Design on the Land. Harvard University Press, Cambridge, 1972.
[7]  Watkins, John and Wright, Tom (eds.). The Management and Maintenance of Historic Parks, Gardens and Landscapes: The English Heritage Handbook. Frances Lincoln Publishers, London, 2007.
[8]  Jellicoe, Geofrey, Susan. Landscape of Man, shaping the Environment from Prehistory to the Present Day. Thames and Hudson, London, 1975.
[9]  Norberg-Schulz, Christian, Genius loci. Rizzoli, 1991.
[10]  Schama, Simon. Landscape and Memory. Random House, New York, 1996.


Nástroje územního a krajinného plánování

Předmět spojuje tématiku nástrojů územního a krajinného plánování. V části územního plánování navazuje na výuku v bakalářském studiu - URB3. Podrobněji je zde rozvedena problematika územního plánování, zejména postup při pořizování a zpracování územně analytických podkladů a územního plánu, obvyklé metodické přístupy, obsah a rozsah dokumentace. Studenti se seznámí s principy obsaženými ve stavebním zákoně a prováděcích vyhláškách. V části týkající se krajinného plánování jsou rozvedeny postupy při plánování jednotlivých krajinných subsystémů a typy dokumentů, které pro tento účel slouží.

[1]  Stavební zákon 183/2006 Sb.
[2]  Prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu, zejména 500/2006 Sb., 501/2006 Sb.


Projekt 2


Transformations of Cultural Landscapes

[1]  Hazlehurst, F., Hamilton. Gardens of Illusion, The Genius of Andre Le Nôtre. Third printing, Vanderbilt University Press, 1986.
[2]  Hobhouse, Penelope. Gardening through the Ages. Simon & Schuster, New York, 1992.
[3]  Lasdun, Susan. The English Park: Royal, Private and Public. Vendome Press, 1991.
[4]  Lazaro, Claudia. The Italian Renaissance Garden. Yale Univerity Press, Yale, 1990.
[5]  Newton, T. Norman. Design on the Land. Harvard University Press, Cambridge, 1972.
[6]  Watkins, John and Wright, Tom (eds.). The Management and Maintenance of Historic Parks, Gardens and Landscapes: The English Heritage Handbook. Frances Lincoln Publishers, London, 2007.
[7]  Dhiru A. Thadani. The Language of Towns & Cities: A Visual Dictionary. Rizzoli, 2010.
[8]  Jellicoe, Geofrey, Susan. Landscape of Man, shaping the Environment from Prehistory to the Present Day. Thames and Hudson, London, 1975.
[9]  Krier, Leon. The Architecture of Community. Island Press, London, 2009.
[10]  Newton, T. Norman. Design on the Land. Harvard University Press, Cambridge, 1972.
[11]  Norberg-Schulz, Christian, Genius loci. Rizzoli, 1991.
[12]  Schama, Simon. Landscape and Memory. Random House, New York, 1996.


Urbanistické struktury a rozvoj měst


Veřejná infrastruktura sídel

1. Úvod do studia předmětu, definice veřejné infrastruktury, veřejná infrastruktura v územně plánovací činnosti - způsoby pořizování a zpracování ÚPP (územní studie, územně analytické podklady) 2. Veřejná infrastruktura v územně plánovací činnosti - způsoby pořizování a zpracování ÚPD (zásady územního rozvoje, územní plán, regulační plán), územní rozhodnutí, dokumentace staveb 3. Dopravní infrastruktura I. - definice, rozdělení, základní limity a parametry pozemních komunikací, typy místních komunikací a možnosti řešení, doprava v klidu 4. Dopravní infrastruktura II. - pěší a cyklistická doprava, kolejová doprava, letecká doprava, vodní doprava 5. Technická infrastruktura v urbanismu a územním plánování, koordinace řešení TI, sdružené trasy technického vybavení území 6. Technická infrastruktura I. - zásady tvorby koncepcí jednotlivých systémů v urbanismu a územním plánování - zásobování vodou, kanalizace 7. Technická infrastruktura I. - zásady tvorby koncepcí jednotlivých systémů v urbanismu a územním plánování - odpadové hospodářství, energetické systémy 8. Technická infrastruktura III. - zásady tvorby koncepcí jednotlivých systémů v urbanismu a územním plánování - elektronické komunikace, produktovody, protipovodňová opatření 9. Občanská vybavenost I. - definice, druhy, význam ve struktuře sídla 10. Občanská vybavenost II. - urbanistické požadavky na jednotlivé typy OV 11. Veřejná prostranství I. - definice, význam veřejného prostoru (VP), vybavení VP, limity a požadavky, sídelní zeleň, městský mobiliář 12. Veřejná prostranství II. - zásady řešení a koordinace 13. Informační systémy veřejné správy, GIS a veřejná infrastruktura

Povinná literatura:
[1]  VYORALOVÁ, Zuzana a Petr HRDLIČKA. Technická infrastruktura měst a sídel. V Praze: ČVUT, 2013. ISBN 978-80-01-05202-0.
[2]  Smart cities: foundations, principles, and applications. Editor Houbing SONG, editor Ravi SRINIVASAN, editor Tamim SOOKOOR, editor Sabina JESCHKE. Hoboken, NJ: Wiley, 2017. ISBN 978-1-119-22639-0.
[3]  MELKOVÁ, Pavla. Manuál tvorby veřejných prostranství hlavního města Prahy. Praha: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, 2014. ISBN 978-80-87931-09-7.
Doporučená literatura:
[4]  SVÍTEK, Miroslav a Michal POSTRÁNECKÝ. Města budoucnosti. Praha: Nadatur, 2018. ISBN 978-80-7270-058-5.
[5]  MELKOVÁ, Pavla. Strategie rozvoje veřejných prostranství hlavního města Prahy: návrh. Praha: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Sekce detailu města, Kancelář veřejného prostoru, 2014. ISBN 978-80-87931-12-7.
Studijní pomůcky:
[6]  ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací
[7]  TP 103 - Technické podmínky č.103 - Navrhování obytných a pěších zón


Plánování venkovských sídel

Problematika a charakteristika venkova a venkovského osídlení. Život na vesnici (včera a dnes) - časový snímek . Historický vývoj venkova.mUmělecká díla v krajině. Význam památek - architektonické a kulturní dědictví v krajině. Nástroje plánování rozvoje venkova. Procesy SEA a EIA. Krajina venkova, její ochrana a tvorba. Legislativa, informace o území, veřejná správa.

[1]  webové stránky udržované K127
[2]  Sýkora, J.: Územní plánování vesnic a krajiny - Urbanismus 2.
[3]  podklady NPÚ


Sociální a ekonomická infrastruktura

Pojetí sociální a ekonomické infrastruktury. Historický vývoj staveb pro bydlení Bydlení v současnosti - systémy, struktury, způsoby. Bytová politika, rozvoj a podpora. Obytné budovy - terminologie, zásady navrhování, architektonické a provozní požadavky. Pasivní a nízkoenergetická výstavba v oblasti bydlení. Ekonomická infrastruktura - řemeslné parky, vědeckotechnické inkubátory. Lázeňství, rekreace a cestovní ruch. Exkurze.

[1]  Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu , [2] Vyhláška č.135/2001 Sb. o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci , [3] www.uur.cz


Technika územního plánování


Základy urbanismu

Předmět představuje úvod do různých problémů soudobého urbanismu a územního plánování. Jeho obsah je modifikován podle oborů studentů, kteří se do nepovinného předmětu přihlásí, od přípravy na otázky státních bakalářských zkoušek, přes systematický výklad základních urbanistických otázek až po sondy do vybraných problémů soudobého urbanismu.


Nástroje územního plánování


 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz