CVUT

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební -- K 127 - Katedra urbanismu a územního plánování

Předměty aktuálního semestru -- zimní 2021/22

přejděte na archiv předmětů od roku 2008 (podle kateder) nebo na společný archiv anotací předmětů z let 2002-2007

semestr zimní 2021/22


Architektura, krajina a aplikovaná ekologie

Předmět se zabývá širokou problematikou krajinářské architektury, a to zejména vztahu výstavby a krajiny, zapojení zástavby do krajiny, charakteru krajiny (krajinného rázu) a jeho ochrany, krajinného plánování s jeho různými formami a dalších krajinářských otázek (přírodní prostředí sídel, veřejná zeleň, historické formy zeleně, vývoj zahradní a krajinářské tvorby, historie krajinných úprav atd.), nakolik souvisejí s profilem absolventů studia v oboru Architektura a stavitelství. Nedílnou součástí předmětu jsou i otázky aplikované ekologie a ochrany přírody a krajiny, opět ve vazbě na architektonickou, urbanistickou a územně-plánovací tvorbu. Cílem je zdůraznění významu architektonických a urbanistických hledisek krajinářské tvorby a pochopení významu krajiny jako součásti architektonické a urbanistické tvorby a významu krajiny ve struktuře měst a městských regionů. Konkrétní zaměření předmětu se odvíjí od preferencí studenta a tématu jím zpracovávané disertační práce.


Architecture Landscape And Applied Ecology

The subject of Architecture and Construction at the doctoral level is a continuation of the acquired knowledge from the previous master's degree. It deals with the architecture of structures in terms of their design principle, used material, functionality, financial demands, feasibility, ecology, energy, etc. Learning outcomes of the course unit The course Architecture and Construction contributes to deepening the scientific field of architecture theory and building construction. Modern constructions in confrontation with contemporary theory and practice of architecture are an integral part of architectural creation, enhancing its aesthetic values. The use of progressive constructions increases the quality of buildings by extending the typological diversity of polyfunctional building blocks and their integration in modern spatial structures. The use of ergonomics, ecology and economics of building constructions is an indispensable part of quality design and functioning of the building unit. Learning outcomes of the course unit The course Architecture and Construction assists the PhD student in the field of architecture with a focus on the field of building structures with an emphasis on current building trends. It introduces news in the field of load-bearing structures of buildings for use in new buildings and reconstructions.


Architektura a krajina

Předmět se zabývá širokou problematikou krajinářské architektury, a to zejména vztahu výstavby a krajiny, zapojení zástavby do krajiny, charakteru krajiny a jeho ochrany a dalších krajinářských otázek, nakolik souvisejí s profilem absolventů studia v oboru Architektura a stavitelsví. Cílem je zdůraznění významu architektonických a urbanistických hledisek krajinářské tvorby a pochopení významu krajiny jako součásti architektonické a urbanistické tvorby a významu krajiny ve struktuře měst a městských regionů. Konkrétní zaměření předmětu se odvíjí od preferencí studenta a tématu jím zpracovávané disertační práce.


Adaptace sídel na změny klimatu

Předmět uvádí studenta do problematiky změny klimatu jednak celosvětově, pak v pohledu na Evropu a země EU a pak se znalostní základ zaostřuje na střední Evropu, ČR a země mírného klimatického pásu s tím, že jsou sledovány zejména proměnné, které docházejí změn. Smyslem přednášky a zpracování samostatné práce je studentům nastínit současný postup změny klimatu, jeho stávající pravděpodobné příčiny a také důsledky jak v rovině fyzikální, tak v rovině společenské. V rámci přednášky jsou prezentovány výsledky postupů při ustavení resilience a adaptace měst a regionů na změnu klimatu. Výklad je rozšířen o současné poznatky o vhodnosti resilience a rozvoje adaptačních strategií. Dále je akcentován i vývoj strategických dokumentů a smluv ČR v oblasti environmentální bezpečnosti a adaptace (přizpůsobení se) změně klimatu a jejich orientaci na sídla. Hlavní části výuky je popis adaptačních postupů, strategií a akčních plánů a praktická realizace adaptačních opatření v sídlech jak organizačních, tak praktických. Speciální kapitolou budou doporučení a poučení z chyb projektantů při tvorbě veřejných prostor a jiných zařízení v sídlech a jejich okolí.


Adaptation of Urban Structures to Climate Changes

The content of the course is the elaboration of a seminar work focused on a specific territorial unit (municipality) and preparation of materials for the planning documentation. Evaluation of the state of the territory, completion of the Territorial Analytical Data, evaluation of the requirements arising from the Spatial Development Policy and the Principles of Spatial Development, determination of problems to be resolved in the territory and elaboration of the zoning plan of the given municipality. Part of the work will also be an evaluation of functional systems of the municipality and requirements for the completion of public infrastructure and determination of urban development concept based on its own investigation.


Kulturní krajina a znaky její individuality

Předmět rozvíjí otázku individuality charakteru krajiny jakožto důležitého pojmu pojetí kvality krajiny dle Evropské úmluvy o krajině. Pojem individuálních kvalit krajiny se promítá následně do nástrojů územního a krajinného plánování. Pozornost bude proto věnovaná znakům identity historických kulturních krajin jakožto otisků kulturněhistorických a ekonomických podmínek vývojových etap, analýze historických mapových děl a jejich interpretaci z hlediska hypotetického vizuálního projevu krajinné struktury, analýze historických ikonografických podkladů a identifikaci charakteristických typologických znaků. Výsledný pohled je zaměřen na podobu současné krajiny - identifikaci atributů jednotlivých historických etap proměn krajinného obrazu české krajiny, což směřuje k hledání znaků identity současné kulturní krajiny a jejích jednotlivých typů. Studenti budou analyzovat konkrétní krajiny z hlediska přítomnosti znaků individuality charakteru v jejich vývoji a v současnosti a budou analyzovat shromážděné výsledky, interpretovat jejich význam a navrhovat jejich využití v nástrojích územního a krajinného plánování.

[1]  Povinná literatura:
[2]  • KUPKA, Jiří (2010): Krajiny kulturní a historické. ČVUT Praha, ISBN 978-80-01-04653-1
[3]  • WÖBSE, Hermann Hans (2002): Landschaftsästehtik. Eugen Ulmer, Stuttgart, ISBN3-8001-3217-6
[4]  • KÜSTER Hansjörg (1999): Geschichte der Landschaft in Mitteleuropa. C.H. BECK, München, ISBN 3-406-45357-0
[5]  Doporučená literatura:
[6]  • SCHAMA, Simon (2004): Landcape and Memory. Harper Perrenial, London, ISBN 0-00-686348-5
[7]  • BOURASSA, Steven (1991): The Aesthetics of Landscape. John Wiley Sons, ISBN 978-1852930714
[8]  • BERLEANT, Arnold (1997): Living in the Landscape: Toward an Aesthetics of Environment, Theories of Contemporary Culture, ISBN 978-0700608119
[9]  • BLAŽKOVÁ, Tereza – ČERVINKOVÁ, Petra (eds.)(2015): Krajina jako antropologická čítanka. Togga, Praha, ISBN 978-80-7476-039-6


Cultural Landscape and Characteristic Features of its Individuality

The subject develops a question of individuality of the landscape character as an important idea of the landscape quality conception according to the European Landscape Convention. An idea of individual qualities of the landscape is consequently projected into the tools of territorial and landscape planning. Therefore the attention will be paid to the features of identity of historic cultural landscapes as evidences of cultural-historic and economic conditions of periods of development, the analysis of historic maps and their interpretation from the hypothetical visual expression of the landscape structure point of view, analysis of historic iconographic basic documents and identification of characteristic typological features. The final view is focused on the image of the current landscape – identification of attributes of individual historic periods of transformations of the landscape picture of the Czech landscape, which aims to searching the features of identity of the current cultural landscape and its individual types. The students will analyze particular landscapes from the standpoint of the presence of features of the character individuality in their development and at present and will analyze the collected results, interpret their meaning and propose their use in the tools of territorial and landscape planning.

[1]  • SCHAMA, Simon (2004): Landcape and Memory. Harper Perrenial, London, ISBN 0-00-686348-5
[2]  • BOURASSA, Steven (1991): The Aesthetics of Landscape. John Wiley Sons, ISBN 978-1852930714
[3]  • BERLEANT, Arnold (1997): Living in the Landscape: Toward an Aesthetics of Environment, Theories of Contemporary Culture, ISBN 978-0700608119
[4]  • FORMAN, Richard T. T., GODRON, Michel (1986). Landscape Ecology. New York: John Wiley. ISBN 0-471-87037-4.
[5]  • JELLICOE, Geoffrey, JELLICOE, Susan (1995). The landscape of man: shaping the environment from prehistory to the present day. N.Y.: Thames and Hudson, ISBN 978-0-500-27819-2.


Památkové hodnoty kulturní krajiny

Komplexně pojatý předmět zpracovává témata související s kulturním aspektem historické krajiny a jejím památkovým potenciálem. Zabývá se – ve vazbě na kategorizaci kulturní krajiny Výborem UNESCO (komponovaná, organická a asociativní krajina) – různými konkrétními typy historické kulturní krajiny (tj. např. krajiny určené specifickým typem osídlení a formou organizace zemědělské půdy, krajiny určené dominantní vytrvalou plodinou, krajiny určené dominantní formou využití, krajiny esteticky kultivované vč. krajin komponovaných, krajiny poutních míst a křesťanských legend, krajiny urbanizované, krajiny industriální, krajiny militární, krajiny mytologické, krajiny memoriální či krajiny se vztahem k významné osobnosti) vč. analýz příkladů formou případových studií. Dále řeší otázky pramenů pro poznání a identifikaci historických krajinných struktur, zejména archivní mapové a ikonografické zdroje, metodická východiska užívaná v různých typech krajin při identifikaci a ochraně památkových hodnot krajiny (zejména metodické návody NPÚ) a formy prezentace hodnot historické kulturní krajiny (např. analýza dochovanosti historických krajinných struktur v nástrojích územního plánování). Dalším nezbytným tématem praktická ochrana historických (památkových) hodnot krajiny, jak z hlediska památkové péče (zejména institut krajinné památkové zóny), tak z hlediska ochrany přírody a krajiny (krajinný ráz), stejně jako nezbytná implementace do různých nástrojů územního plánování (ÚPP i ÚPD).


Územní plánování a hodnoty území

Předmět se zabývá ochranou stávajících hodnot při stanovování budoucího využití území jak v jeho zastavěné, zastavitelné i nezastavěné části. Jedná se o zohlednění přírodních i kulturních specifik dané lokality z pohledu památkové péče, ochrany přírody a krajiny a vlastního subjektivního hodnocení, vycházejícího z pochozích průzkumů a rozborů, studia příslušné literatury znalostí o vývoji a souvislostech daného území. Budou představeny základní územně plánovací podklady a dokumentace, které jsou zdrojem znalostí o současném i budoucím stavu území, zejména územně analytické podklady na úrovni obcí a krajů a územní a regulační plány.


Územní plánování a krajina

Východiska a cíle plánovacích procesů v urbánním prostředí a v krajině. Definice a teoretické zdůvodnění sledovaných jevů, popisujících kvalitu krajiny v souladu s cíli územního plánování a jejich implementace do ÚAP obcí a krajů. Interakce sídla a krajiny, tvorba rozhraní mezi zastavěným územím a krajinou, prostupnost, přechodová území a návrh jejich využití v rámci územně plánovacích dokumentací a podkladů. Tvorba koncepcí a plánovacích zásad v krajině a kompatibilita různých nástrojů krajinného plánování – hledání styčných bodů, společných východisek a průsečíků cílů rozvoje. Zvláštní pozornost bude věnovaná možnostem využití výsledků optimalizace vodního režimu krajiny s ohledem na retenci, odtokové poměry, protierozní a protipovodňová opatření v územním plánování a v managementu území a stejně tak požadavků na změny v území s cílem adaptace na změnu klimatu a krajní jevy (sucho a lokální přívalové srážky).

[1]  Povinná literatura:
[2]  • MAIER, Karel a kol (2012): Udržitelný rozvoj území, GRADA Publishing, Praha, ISBN 978-80-247-4198-7
[3]  • Stavební zákon a související legislativa
[4]  • Metodické příručky, stanoviska a metodiky v oblasti územního plánování – internetové publikace (www.uur.cz)
[5]  • Principy územního plánování – internetová publikace (www.uur.cz)
[6]  Doporučená literatura:
[7]  • SKLENIČKA, Petr (2003): Základy krajinného plánování, Naděžda Skleničková, Praha, ISBN 80-903206-1-9
[8]  DIETERICH, Martin – van der Straate, Jan (eds.)(2004): Cultural Landscapes and Land Use: The Nature Conservation ― Society Interface. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London, ISBN 978-1402021046


Strategie rozvoje sídel a regionů

Systémové pojetí regionů: struktura krajiny, složky, vazby. Kvalita života ve vztahu k sídlu a regionu. Regionální a sídelní rozvoj ČR v evropském a globálním kontextu. Prevence úpadku sídel a regionů a degradace životního prostředí. Komunální inženýrství. Urbanistická ekonomie a efektivnost sídelních systémů. Regionální rozvoj, regionální politika. Stabilita území, obnova sídel a krajiny. Realizace strategických cílů rozvoje sídel a regionů.


Urbanistická struktura sídel

Široce pojatý předmět pokrývá látku klasického urbanismu jako tvorby prostředí sídel a krajiny, od měřítka regionu po měřítko urbanistického detailu podle konkrétního zaměření studenta a tématu jeho disertační práce. Zejména je věnován prohloubení znalostí teorie a praxe přeměn urbanistické struktury sídel, jejich regenerace, přestavby, funkční a sociální transformace. Pozornost věnována prostorové struktuře a funkční skladbě, urbanistické koncepci a kompozici, koncepci krajiny a specifickým kvalitám obytného prostředí měst, charakteristickým rysům měst, jejich vnějšímu a vnitřnímu obrazu, urbanistickým a architektonickým hodnotám, urbanistickým vizím uspořádání městského organismu, úloze zeleně a krajinných systémů ve struktuře městské a příměstské krajiny a transformacím přírodního prostředí v urbánní struktuře sídel. Dalším nezbytným tématem je praktická ochrana urbanistických hodnot sídel, jak z hlediska památkové péče, tak z hlediska ochrany přírody a krajiny (krajinný ráz), jejich identifikace a implementace do různých nástrojů územního plánování.


Urban Structure of Settlements


Urbanistické struktury – urbanita a udržitelnost

Předmět rozvíjí poznání významných vlastností urbanistických struktur, projevujících se v kvalitě městského prostředí a v předpokladech udržitelného rozvoje měst. Jedná se o městskost, vyvolanou uspořádáním a formou zástavby a zároveň městskost, vyvolanou životem obyvatel, resp. oživením společenskými funkcemi. Důležitým okruhem problematiky jsou proto veřejná prostranství jejich urbanistická kvalita a typologické tradice, chápané uživateli a poskytující možnosti osvojení prostoru a identifikace s prostorem. Pozornost bude věnovaná rovněž aspektům udržitelnosti rozvoje měst, které souvisejí jak s ekologickými, tak s urbanistickými požadavky - o úsporné a šetrné zacházení s územím a minimalizaci vzniku zátěží vlivem rozvojových tendencí, Významným tématem krajinářské problematikou města jsou otázky řešení zelené infrastruktury města a zejména urbánních prostorů jako součástí systémů sídlení zeleně a jejich funkcí v městské krajině. Studenti budou provádět analýzu konkrétních městských území, identifikaci kvalitativních znaků městského prostředí a interpretaci jejich významu pro udržitelnost rozvoje městské struktury a pro kvalitu městského prostředí.

[1]  Povinná literatura:
[2]  • MAIER, Karel a kol (2012): Udržitelný rozvoj území, GRADA Publishing, Praha, ISBN 978-80-247-4198-7
[3]  • GEHL, Jan (2012):Města pro lidi, Partnerství, Brno, ISBN 978-80-260-2080-6
[4]  • MONGRIN, Olivier (2017): Urbánní situace. Město v čase globalizace, Karolinum, ISBN 978-80-246-442-5
[5]  • Metodické příručky, stanoviska a metodiky v oblasti územního plánování – internetové publikace (www.uur.cz)
[6]  • Principy územního plánování – internetová publikace (www.uur.cz)
[7]  Doporučená literatura:
[8]  • GEHL, Jan: (2000): Život mezi budovami. Užívání veřejných prostranství. Partnerství, Brno, ISBN 80-85834-79-0
[9]  • FELDTKELLER, Andreas (ed.) (2001): Städtebau: Vielfalt und Integration. DVA Stuttgart/München, ISBN3-421-03276-9
[10]  • BREUSTE, Jürgen – FELDMANN Hildegard – UHLMANN Ogarit (1998): Urban Ecology, Springer, Berlin – Heidelberg, ISBN 978-3-642-88585-3


Urbanistic Structures – Urbanity and Sustainability

The subject develops the knowledge of significant properties of urban structures, which are evident in the quality of urban environment and in the assumptions of sustainable development of cities. It is actually urbanity caused by the arrangement and form of housing development and simultaneously urbanity caused by lifestyle of inhabitants, or more precisely by stimulation of social functions. An important sphere of problems are therefore the public places, their urban quality and typological traditions, perceived by users and giving possibilities of grasping the space as well as identification with the space. The attention will be also paid to the aspects of sustainable development of cities, which is connected both with ecological and urban requirements – for the economical and considerate treatment with the territory and minimization of environmental burdens influenced by the development tendencies. An important topic of the landscape problems of a town are the questions of green infrastructure of a town and particularly urban spaces as a part of residential greenery systems and their functions in the city landscape. The students will carry out an analysis of particular town territories, identification of qualitative features of urban environment and interpretation of their meanings for sustainability of urban structure development and for the quality of urban environment.

[1]  • GEHL, Jan (1987): Life Between Buildings: Using Public Space. Van Nostrand Reinhold, New York. ISBN 978-87-7407-360-4.
[2]  • GEHL, Jan (2010): Cities for People. Island Press. ISBN 978-1597265737.
[3]  • MONGRIN, Olivier (2017): The Urban Condition. Karolinum, ISBN 978-8024634425.
[4]  • BREUSTE, Jürgen – FELDMANN Hildegard – UHLMANN Ogarit (1998): Urban Ecology. Springer, Berlin – Heidelberg, ISBN 978-3-642-88585-3.
[5]  • BANDARIN Francesco, van OERS Ron (2014). The Historic Urban Landscape: Managing Heritage in an Urban Century. Wiley-Blackwell. ISBN: 978-1-118-93272-8.


Urbanismus a územní plánování

Obsahem předmětu je zpracování seminární práce zaměřené na konkrétní územní celek (obec) a příprava materiálů pro zadání územně plánovací dokumentace. Vyhodnocení stavu území, doplnění Územně analytických podkladů, zhodnocení požadavků vyplývajících z Politiky územního rozvoje a Zásad územního rozvoje, stanovení problémů k řešení v území a zpracování zadání územního plánu dané obce. Součástí práce bude i vyhodnocení funkčních systémů obce a požadavků na doplnění veřejné infrastruktury a stanovení urbanistické koncepce rozvoje na základě vlastního šetření.


Urbanism and Spatial Planning

The subject deals with the broad issue of landscape architecture, especially the relationship of construction and landscape, the integration of buildings into the landscape, landscape character and its protection, landscape planning with its various forms and other landscape issues (natural environment of settlements, public greenery, historical forms of greenery, development of garden and landscape design, history of landscaping, etc.), in so far as they relate to the profile of graduates in the field of Architecture and Civil Engineering. An integral part of the course are also the issues of applied ecology and nature and landscape protection, again in relation to architectural, urban and land-use planning. The aim is to emphasize the importance of architectural and urban aspects of landscape design and to understand the importance of landscape as a part of architectural and urban design and the importance of landscape in the structure of cities and urban regions. The specific focus of the course depends on the student's preferences and the topic of his / her dissertation.


Ateliér tvorby - magisterský 1


Ateliér tvorby - magisterský 2


Bakalářská práce

Zpracování práce v části grafické a textové s důrazem na komplexní analýzu zvoleného území, správné vyhodnocení zjištěných skutečností a navržení základní koncepce řešení vybraných problémů s použitím principů obvyklých v územním plánování.

[1]  Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánovánní a stavebním řádu (Stavební zákon) včetně souvisejících vyhlášek


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Bakalářská Práce


City planning 11

Concepts in urban space design in history, form of the city, typology of urban space, philosophies behind, practices of urban space design in European cultural context, land-use, planning controle, preservation of cities, urban ecology, trends and policies in urban planning and regional development

[1]  [2] G. Broadbent, Emerging Concepts in Urban Space Design, Van Norstrand Publishers,N.Y., 2008 G. Broadbent, Emerging Concepts in Urban Space Design, Van Norstrand Publishers,N.Y., 1990


Diplomová práce

Zpracování práce v části grafické i textové s využitím znalostí principů územního plánování a urbanismu. Podle zadání vedoucího diplomové práce se může jednat například o dokumenty na úrovni územní studie nebo územně plánovací dokumentace. Práce je zaměřena na prokázání znalostí postupů v územním plánování, zejména analýzy území a aplikace znalostí a poznatků v návrhu dalšího rozvoje území.

[1]  Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) včetně souvisejících vyhlášek, Zákon č. 114/1996 Sb. o ochraně přírody a krajiny včetně souvisejících vyhlášek


Krajinářská architektura a životní prostředí

Předmět představuje úvod do některých aspektů krajinářské architektury a ekologie a ochrany životního prostředí. Výuku zajišťují katedry Urbanismu a územního plánování (K127) a Hydromeliorací a krajinného inženýrství (K143). Každá z kateder zajištuje blok přednášek a část cvičení. V rámci přednášek je pojednáno téma krajiny, jejího charakteru a krajinného rázu, kulturních a historických hodnot krajiny a jejich ochrany, krajiny a zeleně v urbanizovaném prostředí, vývoje krajiny a městské zeleně od středověku po současnost vč. ideových principů současné krajinářské tvorby a zásad návrhu zahrady, vše v nezbytném legislativním rámci. V druhém tematickém bloku je řešeno využití GIS pro hodnocení krajinných procesů, představeny geoportály s daty o krajině, pojednán vývoj katastru, pozemkové úpravy, péče o krajinu, význam zemědělství, ochrana povrchových vod v kontextu péče o krajinu, srážkoodtokové vztahy, povodně a sucho. Ve cvičeních jsou oba tematické bloky prohloubeny analýzami konkrétních území.

Povinná literatura:
[1]  KUPKA, Jiří, Krajiny kulturní a historické. Praha: ČVUT, 2010.
[2]  VOREL, Ivan – Kupka, Jiří, Krajinný́ ráz. Identifikace a hodnocení. Praha: ČVUT, 2011.
[3]  SKLENIČKA, Petr, Základy krajinného plánování. Praha: Naděžda Skleničková, 2003.
Doporučená literatura:
[4]  LÖW, Jiří - Míchal, Igor, Krajinný́ ráz. Kostelec n. Č. l.: Lesnická práce 2003.
[5]  MĚKOTOVÁ, Jarmila, Principy v obecné a aplikované ekologii. Olomouc: UP, 2007.

Landscape Heritage

Cultural and historical as well as natural and ecological processes traditionally shape the human environment, our common cultural landscape heritage. The course will reveal intrinsic values, functions, character, as well as the appropriate conservation techniques and strategies for the urban landscape heritage protection.

[1]  Norberg-Schulz, Christian, Genius loci. Rizzoli, 1991.
[2]  Free PDF: genius-loci-towards-a-phenomenology-of-architecture-d86177309.html
[4]  Goodchild Peter: Landscape Heritage, Biosphere Change, Climate Change, and Conservation. Heritage at Risk 2006/2007.
[6]  Council of Europe, The European Landscape Convention.
[7]  Florence, 20 October 2000.
[8]  www.coe.int/europeanlandscapeconvention
[9]  www.coe.int/conventioneuropeenedupaysage
[11]  Newton, T. Norman. Design on the Land. Harvard University Press, Cambridge, 1972.
[12]  Jellicoe, Geofrey, Susan. Landscape of Man, shaping the Environment from Prehistory to the Present Day. Thames and Hudson, London, 1975.


Nástroje územního a krajinného plánování

Předmět spojuje tématiku nástrojů územního a krajinného plánování. V části územního plánování navazuje na výuku v bakalářském studiu - URB3. Podrobněji je zde rozvedena problematika územního plánování, zejména postup při pořizování a zpracování územně analytických podkladů a územního plánu, obvyklé metodické přístupy, obsah a rozsah dokumentace. Studenti se seznámí s principy obsaženými ve stavebním zákoně a prováděcích vyhláškách. V části týkající se krajinného plánování jsou rozvedeny postupy při plánování jednotlivých krajinných subsystémů a typy dokumentů, které pro tento účel slouží.

Povinná literatura:
[1]  SKLENIČKA, Petr. Základy krajinného plánování. Praha: Naděžda Skleničková, 2003.
[2]  SALAŠOVÁ, Alena. Krajinné plánování I a II. Brno: Mendelova univerzita, 2015.
[3]  Zák. 183/2006 Sb., Stavební zákon
[4]  Vyhl. 500/2006 Sb., o ÚAP, ÚPD a způsobu evidence územně plánovací činnosti
[5]  Vyhl. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
Doporučená literatura:
[6]  VÁCHAL, Jan – NĚMEC, Jan – HLADÍK, Jiří (eds.). Pozemkové úpravy v České republice. Praha: Consult, 2011.
[7]  Zák. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
[8]  Zák. 289/1995 Sb., Lesní zákon

Projekt 2


Spatial Planning and Public Infrastructure

Students will be acquainted with the problems of urban design, town and regional planning in the Czech Republic. The problems will be studied in details through the individual concepts of public infrastructure (such as transport and technical infrastructure, civic amenities and public spaces), and with specific requirements for the area and spatial arrangement of the utility services in the territory. The subject consists of thematic lectures and a seminar project.

Doporučená literatura:
[1]  [1] Spatial Development Policy of the Czech Republic – Updated Version 1, Institut for Spatial Development, Brno 2016. ISBN 978-80-87318-38-6.
[2]  [2] Architecture and Building Culture Policy of the Czech Republic. Institut for Spatial Development, Brno 2015. ISBN 978-80-87318-40-9.
[3]  [3] Principles and Rules of Urban Planning Composition in Examples, Institut for Spatial Development, Brno 2016. ISBN 978-80-87318-54-6.
[4]  [4] REIMER, M. – GETIMIS, P. – BLOTEVOGEL, H. H. (eds.). Spatial planning systems and practices in Europe: a comparative perspective on continuity and changes. New York: Routledge, 2014. ISBN 978-0-415-72724-2.
[5]  [5] SONG, H. – SRINIVASAN, R. – SOOKOOR, T. – JESCHKE, S. (eds.). Smart cities: foundations, principles, and applications. NJ: Wiley, 2017. ISBN 978-1-119-22639-0.

Transformations of Cultural Landscapes

An optional one-semester course will focus students on topics that deal with changes in the historic cultural landscape.

[1]  Hazlehurst, F., Hamilton. Gardens of Illusion, The Genius of Andre Le Nôtre. Third printing, Vanderbilt University Press, 1986.
[2]  Hobhouse, Penelope. Gardening through the Ages. Simon & Schuster, New York, 1992.
[3]  Lasdun, Susan. The English Park: Royal, Private and Public. Vendome Press, 1991.
[4]  Lazaro, Claudia. The Italian Renaissance Garden. Yale Univerity Press, Yale, 1990.
[5]  Newton, T. Norman. Design on the Land. Harvard University Press, Cambridge, 1972.
[6]  Watkins, John and Wright, Tom (eds.). The Management and Maintenance of Historic Parks, Gardens and Landscapes: The English Heritage Handbook. Frances Lincoln Publishers, London, 2007.
[7]  Dhiru A. Thadani. The Language of Towns & Cities: A Visual Dictionary. Rizzoli, 2010.
[8]  Jellicoe, Geofrey, Susan. Landscape of Man, shaping the Environment from Prehistory to the Present Day. Thames and Hudson, London, 1975.
[9]  Krier, Leon. The Architecture of Community. Island Press, London, 2009.
[10]  Newton, T. Norman. Design on the Land. Harvard University Press, Cambridge, 1972.
[11]  Norberg-Schulz, Christian, Genius loci. Rizzoli, 1991.
[12]  Schama, Simon. Landscape and Memory. Random House, New York, 1996.


Urbanismus 1

Předmět přibližuje studentovi jednotlivé funkční systémy ve městech a jejich zónách a připravuje jej na projektování částí sídel z pohledu urbanistické typologie a urbanistických podmínek navrhování. Zvláště se zaměřuje na podmínky návrhu obytných zón a parcelace, zklidňování a segregace dopravy, veřejnou a komerční vybavenost, veřejnou zeleň atd. Doplňuje přehled a koncepční zásady řadou příkladů z ČR a zahraničí. Cvičení má za úkol poprvé aplikovat poznatky do návrhu urbanistického obytného souboru, a to nejdříve na modelovém příkladu.

Povinná literatura:
[1]  Soubor normativních tabulek, příkladů a anotací k přednáškám a cvičením (dostupné na www.uzemi.eu).
Doporučená literatura:
[2]  NEUFERT, Ernst. Navrhování staveb. Praha: Consultinvest, 2000.
[3]  KOTAS, Patrik. Dopravní systémy a stavby. Praha: ČVUT, 2007.
[4]  Soubor norem z problematiky dopravy a bydlení.

Urbanistické struktury a rozvoj měst

Povinná literatura:
[1]  Principy a pravidla územního plánování. ÚÚR (www.uur.cz)
[2]  Slovník územního rozvoje. ÚÚR (www.uur.cz)
[3]  BAŠE, Miroslav, Sídla a stavby na venkově. Praha: ČVUT, 2006.
[4]  MARHOLD, Karel, Sídla – urbanistická typologie II. Praha: ČVUT, 2006.
Doporučená literatura:
[5]  HRŮZA, Jiří. Svět měst. Praha: Academia, 2014.
[6]  LYNCH, Kevin: Obraz Města. The Image of the City. Praha: BOVA POLYGON, 2004.
[7]  GEHL, Jan. Města pro lidi. Praha: Nadace Partnerství, 2012.
[8]  GEHL, Jan – GEMZOE, Lars. Nové městské prostory. Praha: ERA, 2002.

Veřejná infrastruktura sídel

Cílem předmětu je seznámit studenty s prací urbanisty a územního plánovače při navrhování koncepcí veřejné infrastruktury. 1. Úvod do studia předmětu, definice veřejné infrastruktury, veřejná infrastruktura v územně plánovací činnosti - způsoby pořizování a zpracování ÚPP (územní studie, územně analytické podklady) 2. Veřejná infrastruktura v územně plánovací činnosti - způsoby pořizování a zpracování ÚPD (zásady územního rozvoje, územní plán, regulační plán), územní rozhodnutí, dokumentace staveb 3. Dopravní infrastruktura I. - definice, rozdělení, základní limity a parametry pozemních komunikací, typy místních komunikací a možnosti řešení, doprava v klidu 4. Dopravní infrastruktura II. - pěší a cyklistická doprava, kolejová doprava, letecká doprava, vodní doprava 5. Technická infrastruktura v urbanismu a územním plánování, koordinace řešení TI, sdružené trasy technického vybavení území 6. Technická infrastruktura I. - zásady tvorby koncepcí jednotlivých systémů v urbanismu a územním plánování - zásobování vodou, kanalizace 7. Technická infrastruktura I. - zásady tvorby koncepcí jednotlivých systémů v urbanismu a územním plánování - odpadové hospodářství, energetické systémy 8. Technická infrastruktura III. - zásady tvorby koncepcí jednotlivých systémů v urbanismu a územním plánování - elektronické komunikace, produktovody, protipovodňová opatření 9. Občanská vybavenost I. - definice, druhy, význam ve struktuře sídla 10. Občanská vybavenost II. - urbanistické požadavky na jednotlivé typy OV 11. Veřejná prostranství I. - definice, význam veřejného prostoru (VP), vybavení VP, limity a požadavky, sídelní zeleň, městský mobiliář 12. Veřejná prostranství II. - zásady řešení a koordinace 13. Informační systémy veřejné správy, GIS a veřejná infrastruktura

Povinná literatura:
[1]  VYORALOVÁ, Zuzana a Petr HRDLIČKA. Technická infrastruktura měst a sídel. V Praze: ČVUT, 2013. ISBN 978-80-01-05202-0.
[2]  MELKOVÁ, Pavla. Manuál tvorby veřejných prostranství hlavního města Prahy. Praha: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, 2014. ISBN 978-80-87931-09-7.
Doporučená literatura:
[3]  Smart cities: foundations, principles, and applications. Editor Houbing SONG, editor Ravi SRINIVASAN, editor Tamim SOOKOOR, editor Sabina JESCHKE. Hoboken, NJ: Wiley, 2017. ISBN 978-1-119-22639-0.
[4]  SVÍTEK, Miroslav a Michal POSTRÁNECKÝ. Města budoucnosti. Praha: Nadatur, 2018. ISBN 978-80-7270-058-5.
[5]  MELKOVÁ, Pavla. Strategie rozvoje veřejných prostranství hlavního města Prahy: návrh. Praha: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Sekce detailu města, Kancelář veřejného prostoru, 2014. ISBN 978-80-87931-12-7.

Plánování venkovských sídel

Problematika a charakteristika venkova a venkovského osídlení. Život na vesnici (včera a dnes) - časový snímek . Historický vývoj venkova.mUmělecká díla v krajině. Význam památek - architektonické a kulturní dědictví v krajině. Nástroje plánování rozvoje venkova. Procesy SEA a EIA. Krajina venkova, její ochrana a tvorba. Legislativa, informace o území, veřejná správa.

[1]  webové stránky udržované K127
[2]  Sýkora, J.: Územní plánování vesnic a krajiny - Urbanismus 2.
[3]  podklady NPÚ


Sociální a ekonomická infrastruktura sídel

Pojetí sociální a ekonomické infrastruktury. Historický vývoj staveb pro bydlení Bydlení v současnosti - systémy, struktury, způsoby. Bytová politika, rozvoj a podpora. Obytné budovy - terminologie, zásady navrhování, architektonické a provozní požadavky. Pasivní a nízkoenergetická výstavba v oblasti bydlení. Ekonomická infrastruktura - řemeslné parky, vědeckotechnické inkubátory. Lázeňství, rekreace a cestovní ruch. Exkurze.

[1]  [1] Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu , [2] Vyhláška č.135/2001 Sb. o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci , [3] www.uur.cz


Technika územního plánování


Základy urbanismu

Předmět představuje úvod do různých problémů soudobého urbanismu a územního plánování. Jeho obsah je modifikován podle oborů studentů, kteří se do nepovinného předmětu přihlásí, od přípravy na otázky státních bakalářských zkoušek, přes systematický výklad základních urbanistických otázek až po sondy do vybraných problémů soudobého urbanismu.


Nástroje územního plánování

Povinná literatura:
[1]  Zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
[2]  Vyhláška č. 500/2006 Sb., vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti
[3]  Vyhláška č. 501/2006 Sb., vyhláška o obecných požadavcích na využívání území
[4]  Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
Doporučená literatura:
[5]  Zákon č. 500/2004 Sb. (správní řád)

 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz