CTU

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta stavební

K 127 - Katedra urbanismu a územního plánování

Předměty aktuálního semestru -- zimní 2018/19

přejděte na archiv


semestr zimní 2018/19


semestr letní 2017/18


Architektura a krajina

Předmět se zabývá širokou problematikou krajinářské architektury, a to zejména vztahu výstavby a krajiny, zapojení zástavby do krajiny, charakteru krajiny a jeho ochrany a dalších krajinářských otázek, nakolik souvisejí s profilem absolventů studia v oboru Architektura a stavitelsví. Cílem je zdůraznění významu architektonických a urbanistických hledisek krajinářské tvorby a pochopení významu krajiny jako součásti architektonické a urbanistické tvorby a významu krajiny ve struktuře měst a městských regionů. Konkrétní zaměření předmětu se odvíjí od preferencí studenta a tématu jím zpracovávané disertační práce.


Strategie rozvoje sídel a regionů

Systémové pojetí regionů: struktura krajiny, složky, vazby. Kvalita života ve vztahu k sídlu a regionu. Regionální a sídelní rozvoj ČR v evropském a globálním kontextu. Prevence úpadku sídel a regionů a degradace životního prostředí. Komunální inženýrství. Urbanistická ekonomie a efektivnost sídelních systémů. Regionální rozvoj, regionální politika. Stabilita území, obnova sídel a krajiny. Realizace strategických cílů rozvoje sídel a regionů.


Urbanistická struktura sídel

Anotace: Předmět je věnován prohloubení znalostí teorie a praxe přeměn urbanistické struktury sídel, jejich regenerace, přestavby, funkční a sociální transformace. Pozornost věnována prostorové struktuře a funkční skladbě, urbanistické koncepci a kompozici, koncepci krajiny a specifickým kvalitám obytného prostředí měst. Dále také charakteristickým rysům měst, jejich vnějšímu a vnitřnímu obrazu, urbanistickým a architektonickým hodnotám, urbanistickým vizím uspořádání městského organismu. Pozornost bude též věnována úloze zeleně a krajinných systémů ve struktuře městské a příměstské krajiny a transformacím přírodního prostředí v urbánní struktuře.


Ateliér tvorby - magisterský 1


Ateliér tvorby - magisterský 2


Bakalářská práce


City planning 11

Concepts in urban space design in history, form of the city, typology of urban space, philosophies behind, practices of urban space design in European cultural context, land-use, planning controle, preservation of cities, urban ecology, trends and policies in urban planning and regional development

[1]  [2] G. Broadbent, Emerging Concepts in Urban Space Design, Van Norstrand Publishers,N.Y., 2008 G. Broadbent, Emerging Concepts in Urban Space Design, Van Norstrand Publishers,N.Y., 1990

Diplomová práce

Zpracování práce v části grafické i textové s využitím znalostí principů územního plánování a urbanismu. Podle zadání vedoucího diplomové práce se může jednat například o dokumenty na úrovni územní studie nebo územně plánovací dokumentace. Práce je zaměřena na prokázání znalostí postupů v územním plánování, zejména analýzy území a aplikace znalostí a poznatků v návrhu dalšího rozvoje území.

[1]  Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) včetně souvisejících vyhlášek, Zákon č. 114/1996 Sb. o ochraně přírody a krajiny včetně souvisejících vyhlášek

Krajinářská architektura a životní prostředí

Předmět představuje úvod do některých aspektů krajinářské architektury a ekologie a ochrany životního prostředí. Výuku zajišťují katedry Urbanismu a územního plánování (K127) a Hydromeliorací a krajinného inženýrství (K143). Každá z kateder zajištuje blok přednášek a část cvičení. V rámci přednášek je pojednáno téma krajiny, jejího charakteru a krajinného rázu, kulturních a historických hodnot krajiny a jejich ochrany, krajiny a zeleně v urbanizovaném prostředí, vývoje krajiny a městské zeleně od středověku po současnost vč. ideových principů současné krajinářské tvorby a zásad návrhu zahrady, vše v nezbytném legislativním rámci. V druhém tematickém bloku je řešeno využití GIS pro hodnocení krajinných procesů, představeny geoportály s daty o krajině, pojednán vývoj katastru, pozemkové úpravy, péče o krajinu, význam zemědělství, ochrana povrchových vod v kontextu péče o krajinu, srážkoodtokové vztahy, povodně a sucho. Ve cvičeních jsou oba tematické bloky prohloubeny analýzami konkrétních území.


Landscape Heritage

This Landscape Heritage course of study will explore and discuss pivotal thematic areas and key topics of: Landscape Memory Landscape Aesthetics Natural and Vernacular Landscapes Historic and Cultural Landscapes Landscape Character Evaluation and Protection Countryside Protection, Care and Development Urban Lansdcape and Landscape Urbanism Evolution of Public Space Transformation of Public Space, Forms and Structures Brownfields: History, Types, Effects on City and Landscape and Examples of Succesful Revitalization The course will be assembled of in class lectures / seminars in 2 + 1 module and accompanied with field trips / excursions within the study area vicinity.


Nástroje územního a krajinného plánování

Předmět spojuje tématiku nástrojů územního a krajinného plánování. V části územního plánování navazuje na výuku v bakalářském studiu - URB3. Podrobněji je zde rozvedena problematika územního plánování, zejména postup při pořizování a zpracování územně analytických podkladů a územního plánu, obvyklé metodické přístupy, obsah a rozsah dokumentace. Studenti se seznámí s principy obsaženými ve stavebním zákoně a prováděcích vyhláškách. V části týkající se krajinného plánování jsou rozvedeny postupy při plánování jednotlivých krajinných subsystémů a typy dokumentů, které pro tento účel slouží.

[1]  Stavební zákon 183/2006 Sb.
[2]  Prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu, zejména 500/2006 Sb., 501/2006 Sb.

Projekt 2


Transformations of Cultural Landscapes

[1]  Hazlehurst, F., Hamilton. Gardens of Illusion, The Genius of Andre Le Nôtre. Third printing, Vanderbilt University Press, 1986.
[2]  Hobhouse, Penelope. Gardening through the Ages. Simon & Schuster, New York, 1992.
[3]  Lasdun, Susan. The English Park: Royal, Private and Public. Vendome Press, 1991.
[4]  Lazaro, Claudia. The Italian Renaissance Garden. Yale Univerity Press, Yale, 1990.
[5]  Newton, T. Norman. Design on the Land. Harvard University Press, Cambridge, 1972.
[6]  Watkins, John and Wright, Tom (eds.). The Management and Maintenance of Historic Parks, Gardens and Landscapes: The English Heritage Handbook. Frances Lincoln Publishers, London, 2007.
[7]  Dhiru A. Thadani. The Language of Towns & Cities: A Visual Dictionary. Rizzoli, 2010.
[8]  Jellicoe, Geofrey, Susan. Landscape of Man, shaping the Environment from Prehistory to the Present Day. Thames and Hudson, London, 1975.
[9]  Krier, Leon. The Architecture of Community. Island Press, London, 2009.
[10]  Newton, T. Norman. Design on the Land. Harvard University Press, Cambridge, 1972.
[11]  Norberg-Schulz, Christian, Genius loci. Rizzoli, 1991.
[12]  Schama, Simon. Landscape and Memory. Random House, New York, 1996.

Urbanistické struktury a rozvoj měst


Veřejná infrastruktura sídel

1. Úvod do studia předmětu, definice veřejné infrastruktury, veřejná infrastruktura v územně plánovací činnosti - způsoby pořizování a zpracování ÚPP (územní studie, územně analytické podklady) 2. Veřejná infrastruktura v územně plánovací činnosti - způsoby pořizování a zpracování ÚPD (zásady územního rozvoje, územní plán, regulační plán), územní rozhodnutí, dokumentace staveb 3. Dopravní infrastruktura I. - definice, rozdělení, základní limity a parametry pozemních komunikací, typy místních komunikací a možnosti řešení, doprava v klidu 4. Dopravní infrastruktura II. - pěší a cyklistická doprava, kolejová doprava, letecká doprava, vodní doprava 5. Technická infrastruktura v urbanismu a územním plánování, koordinace řešení TI, sdružené trasy technického vybavení území 6. Technická infrastruktura I. - zásady tvorby koncepcí jednotlivých systémů v urbanismu a územním plánování - zásobování vodou, kanalizace 7. Technická infrastruktura I. - zásady tvorby koncepcí jednotlivých systémů v urbanismu a územním plánování - odpadové hospodářství, energetické systémy 8. Technická infrastruktura III. - zásady tvorby koncepcí jednotlivých systémů v urbanismu a územním plánování - elektronické komunikace, produktovody, protipovodňová opatření 9. Občanská vybavenost I. - definice, druhy, význam ve struktuře sídla 10. Občanská vybavenost II. - urbanistické požadavky na jednotlivé typy OV 11. Veřejná prostranství I. - definice, význam veřejného prostoru (VP), vybavení VP, limity a požadavky, sídelní zeleň, městský mobiliář 12. Veřejná prostranství II. - zásady řešení a koordinace 13. Informační systémy veřejné správy, GIS a veřejná infrastruktura


Plánování venkovských sídel

Problematika a charakteristika venkova a venkovského osídlení. Život na vesnici (včera a dnes) - časový snímek . Historický vývoj venkova.mUmělecká díla v krajině. Význam památek - architektonické a kulturní dědictví v krajině. Nástroje plánování rozvoje venkova. Procesy SEA a EIA. Krajina venkova, její ochrana a tvorba. Legislativa, informace o území, veřejná správa.

[1]  - webové stránky udržované K 11 127 - Katedrou sídel a regionů, - Sýkora, J.: Územní plánování vesnic a krajiny - Urbanismus 2

Sociální a ekonomická infrastruktura

Pojetí sociální a ekonomické infrastruktury. Historický vývoj staveb pro bydlení Bydlení v současnosti - systémy, struktury, způsoby. Bytová politika, rozvoj a podpora. Obytné budovy - terminologie, zásady navrhování, architektonické a provozní požadavky. Pasivní a nízkoenergetická výstavba v oblasti bydlení. Ekonomická infrastruktura - řemeslné parky, vědeckotechnické inkubátory. Lázeňství, rekreace a cestovní ruch. Exkurze.

[1]  [1] Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu , [2] Vyhláška č.135/2001 Sb. o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci , [3] www.uur.cz

Technika územního plánování


Základy urbanismu

Předmět představuje úvod do různých problémů soudobého urbanismu a územního plánování. Jeho obsah je modifikován podle oborů studentů, kteří se do nepovinného předmětu přihlásí, od přípravy na otázky státních bakalářských zkoušek, přes systematický výklad základních urbanistických otázek až po sondy do vybraných problémů soudobého urbanismu.


Nástroje územního plánování


Architektura a krajina

Předmět se zabývá širokou problematikou krajinářské architektury, a to zejména vztahu výstavby a krajiny, zapojení zástavby do krajiny, charakteru krajiny a jeho ochrany a dalších krajinářských otázek, nakolik souvisejí s profilem absolventů studia v oboru Architektura a stavitelsví. Cílem je zdůraznění významu architektonických a urbanistických hledisek krajinářské tvorby a pochopení významu krajiny jako součásti architektonické a urbanistické tvorby a významu krajiny ve struktuře měst a městských regionů. Konkrétní zaměření předmětu se odvíjí od preferencí studenta a tématu jím zpracovávané disertační práce.


Strategie rozvoje sídel a regionů

Systémové pojetí regionů: struktura krajiny, složky, vazby. Kvalita života ve vztahu k sídlu a regionu. Regionální a sídelní rozvoj ČR v evropském a globálním kontextu. Prevence úpadku sídel a regionů a degradace životního prostředí. Komunální inženýrství. Urbanistická ekonomie a efektivnost sídelních systémů. Regionální rozvoj, regionální politika. Stabilita území, obnova sídel a krajiny. Realizace strategických cílů rozvoje sídel a regionů.


Urbanistická struktura sídel

Anotace: Předmět je věnován prohloubení znalostí teorie a praxe přeměn urbanistické struktury sídel, jejich regenerace, přestavby, funkční a sociální transformace. Pozornost věnována prostorové struktuře a funkční skladbě, urbanistické koncepci a kompozici, koncepci krajiny a specifickým kvalitám obytného prostředí měst. Dále také charakteristickým rysům měst, jejich vnějšímu a vnitřnímu obrazu, urbanistickým a architektonickým hodnotám, urbanistickým vizím uspořádání městského organismu. Pozornost bude též věnována úloze zeleně a krajinných systémů ve struktuře městské a příměstské krajiny a transformacím přírodního prostředí v urbánní struktuře.


Ateliér tvorby - magisterský 1


Ateliér tvorby - magisterský 2


Bakalářská práce


City planning 11

Concepts in urban space design in history, form of the city, typology of urban space, philosophies behind, practices of urban space design in European cultural context, land-use, planning controle, preservation of cities, urban ecology, trends and policies in urban planning and regional development

[1] G.Broadbent, Van Nostrand Reinhold Int. Co. Ltd. Emerging concepts in urban space design New York, 1990
[2] J.Hrůza a kol. Urbanistický slovník Academia Praha, 1989
[3] I.Horký Role of architects, townplanners and designers in today's world SCSA - Stockholm University, 1989

Diplomová práce

Zpracování práce v části grafické i textové s využitím znalostí principů územního plánování a urbanismu. Podle zadání vedoucího diplomové práce se může jednat například o dokumenty na úrovni územní studie nebo územně plánovací dokumentace. Práce je zaměřena na prokázání znalostí postupů v územním plánování, zejména analýzy území a aplikace znalostí a poznatků v návrhu dalšího rozvoje území.

[1] Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon)

Krajinářská architektura a životní prostředí

Předmět představuje úvod do některých aspektů krajinářské architektury a ekologie a ochrany životního prostředí. Výuku zajišťují katedry Urbanismu a územního plánování (K127) a Hydromeliorací a krajinného inženýrství (K143). Každá z kateder zajištuje blok přednášek a část cvičení. V rámci přednášek je pojednáno téma krajiny, jejího charakteru a krajinného rázu, kulturních a historických hodnot krajiny a jejich ochrany, krajiny a zeleně v urbanizovaném prostředí, vývoje krajiny a městské zeleně od středověku po současnost vč. ideových principů současné krajinářské tvorby a zásad návrhu zahrady, vše v nezbytném legislativním rámci. V druhém tematickém bloku je řešeno využití GIS pro hodnocení krajinných procesů, představeny geoportály s daty o krajině, pojednán vývoj katastru, pozemkové úpravy, péče o krajinu, význam zemědělství, ochrana povrchových vod v kontextu péče o krajinu, srážkoodtokové vztahy, povodně a sucho. Ve cvičeních jsou oba tematické bloky prohloubeny analýzami konkrétních území.


Landscape Heritage

This Landscape Heritage course of study will explore and discuss pivotal thematic areas and key topics of: Landscape Memory Landscape Aesthetics Natural and Vernacular Landscapes Historic and Cultural Landscapes Landscape Character Evaluation and Protection Countryside Protection, Care and Development Urban Lansdcape and Landscape Urbanism Evolution of Public Space Transformation of Public Space, Forms and Structures Brownfields: History, Types, Effects on City and Landscape and Examples of Succesful Revitalization The course will be assembled of in class lectures / seminars in 2 + 1 module and accompanied with field trips / excursions within the study area vicinity.


Nástroje územního a krajinného plánování

Předmět spojuje tématiku nástrojů územního a krajinného plánování. V části územního plánování navazuje na výuku v bakalářském studiu - URB3. Podrobněji je zde rozvedena problematika územního plánování, zejména postup při pořizování a zpracování územně analytických podkladů a územního plánu, obvyklé metodické přístupy, obsah a rozsah dokumentace. Studenti se seznámí s principy obsaženými ve stavebním zákoně a prováděcích vyhláškách. V části týkající se krajinného plánování jsou rozvedeny postupy při plánování jednotlivých krajinných subsystémů a typy dokumentů, které pro tento účel slouží.


Projekt 2


Transformations of Cultural Landscapes


Urbanismus 1


Urbanistické struktury a rozvoj měst


Veřejná infrastruktura sídel

Cílem předmětu je seznámit studenty v rámci urbanistické tvorby a územně plánovací činnosti se základními zásadami tvorby koncepce veřejné infrastruktury, se zaměřením na dopravní a technickou infrastrukturu v rámci činnosti městského inženýra a městského architekta. Přednášky a cvičení se zaměří konkrétně na témata: městské inženýrství, koordinace řešení technické vybavení území, prostorové uspořádání a způsoby ukládání inženýrských sítí (společné trasy, sdružené trasy), koncepce dopravní a technické infrastruktury v nástrojích územního plánování s přesahem do občanského vybavení a veřejných prostranství.


Plánování venkovských sídel

Problematika a charakteristika venkova a venkovského osídlení. Život na vesnici (včera a dnes) - časový snímek . Historický vývoj venkova.mUmělecká díla v krajině. Význam památek - architektonické a kulturní dědictví v krajině. Nástroje plánování rozvoje venkova. Procesy SEA a EIA. Krajina venkova, její ochrana a tvorba. Legislativa, informace o území, veřejná správa.


Sociální a ekonomická infrastruktura

Pojetí sociální a ekonomické infrastruktury. Historický vývoj staveb pro bydlení Bydlení v současnosti - systémy, struktury, způsoby. Bytová politika, rozvoj a podpora. Obytné budovy - terminologie, zásady navrhování, architektonické a provozní požadavky. Pasivní a nízkoenergetická výstavba v oblasti bydlení. Ekonomická infrastruktura - řemeslné parky, vědeckotechnické inkubátory. Lázeňství, rekreace a cestovní ruch. Exkurze.


Technika územního plánování


Základy urbanismu

Předmět představuje úvod do různých problémů soudobého urbanismu a územního plánování. Jeho obsah je modifikován podle oborů studentů, kteří se do nepovinného předmětu přihlásí, od přípravy na otázky státních bakalářských zkoušek, přes systematický výklad základních urbanistických otázek až po sondy do vybraných problémů soudobého urbanismu.


Nástroje územního plánování


 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz