CVUT

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební -- K 127 - Katedra urbanismu a územního plánování

Předměty aktuálního semestru -- zimní 2019/20

přejděte na archiv předmětů od roku 2008 (podle kateder) nebo na společný archiv anotací předmětů z let 2002-2007

semestr zimní 2019/20


Architektura a krajina

Předmět se zabývá širokou problematikou krajinářské architektury, a to zejména vztahu výstavby a krajiny, zapojení zástavby do krajiny, charakteru krajiny a jeho ochrany a dalších krajinářských otázek, nakolik souvisejí s profilem absolventů studia v oboru Architektura a stavitelsví. Cílem je zdůraznění významu architektonických a urbanistických hledisek krajinářské tvorby a pochopení významu krajiny jako součásti architektonické a urbanistické tvorby a významu krajiny ve struktuře měst a městských regionů. Konkrétní zaměření předmětu se odvíjí od preferencí studenta a tématu jím zpracovávané disertační práce.


Strategie rozvoje sídel a regionů

Systémové pojetí regionů: struktura krajiny, složky, vazby. Kvalita života ve vztahu k sídlu a regionu. Regionální a sídelní rozvoj ČR v evropském a globálním kontextu. Prevence úpadku sídel a regionů a degradace životního prostředí. Komunální inženýrství. Urbanistická ekonomie a efektivnost sídelních systémů. Regionální rozvoj, regionální politika. Stabilita území, obnova sídel a krajiny. Realizace strategických cílů rozvoje sídel a regionů.


Urbanistická struktura sídel

Anotace: Předmět je věnován prohloubení znalostí teorie a praxe přeměn urbanistické struktury sídel, jejich regenerace, přestavby, funkční a sociální transformace. Pozornost věnována prostorové struktuře a funkční skladbě, urbanistické koncepci a kompozici, koncepci krajiny a specifickým kvalitám obytného prostředí měst. Dále také charakteristickým rysům měst, jejich vnějšímu a vnitřnímu obrazu, urbanistickým a architektonickým hodnotám, urbanistickým vizím uspořádání městského organismu. Pozornost bude též věnována úloze zeleně a krajinných systémů ve struktuře městské a příměstské krajiny a transformacím přírodního prostředí v urbánní struktuře.


Ateliér tvorby - magisterský 1


Ateliér tvorby - magisterský 2


Bakalářská práce


City planning 11

Concepts in urban space design in history, form of the city, typology of urban space, philosophies behind, practices of urban space design in European cultural context, land-use, planning controle, preservation of cities, urban ecology, trends and policies in urban planning and regional development

[1]  G. Broadbent, Emerging Concepts in Urban Space Design, Van Norstrand Publishers,N.Y., 2008 G. Broadbent, Emerging Concepts in Urban Space Design, Van Norstrand Publishers,N.Y., 1990


Diplomová práce

Zpracování práce v části grafické i textové s využitím znalostí principů územního plánování a urbanismu. Podle zadání vedoucího diplomové práce se může jednat například o dokumenty na úrovni územní studie nebo územně plánovací dokumentace. Práce je zaměřena na prokázání znalostí postupů v územním plánování, zejména analýzy území a aplikace znalostí a poznatků v návrhu dalšího rozvoje území.

[1]  Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) včetně souvisejících vyhlášek, Zákon č. 114/1996 Sb. o ochraně přírody a krajiny včetně souvisejících vyhlášek


Krajinářská architektura a životní prostředí

Předmět představuje úvod do některých aspektů krajinářské architektury a ekologie a ochrany životního prostředí. Výuku zajišťují katedry Urbanismu a územního plánování (K127) a Hydromeliorací a krajinného inženýrství (K143). Každá z kateder zajištuje blok přednášek a část cvičení. V rámci přednášek je pojednáno téma krajiny, jejího charakteru a krajinného rázu, kulturních a historických hodnot krajiny a jejich ochrany, krajiny a zeleně v urbanizovaném prostředí, vývoje krajiny a městské zeleně od středověku po současnost vč. ideových principů současné krajinářské tvorby a zásad návrhu zahrady, vše v nezbytném legislativním rámci. V druhém tematickém bloku je řešeno využití GIS pro hodnocení krajinných procesů, představeny geoportály s daty o krajině, pojednán vývoj katastru, pozemkové úpravy, péče o krajinu, význam zemědělství, ochrana povrchových vod v kontextu péče o krajinu, srážkoodtokové vztahy, povodně a sucho. Ve cvičeních jsou oba tematické bloky prohloubeny analýzami konkrétních území.

Povinná literatura:
[1]  KUPKA, Jiří, Krajiny kulturní a historické. Praha: ČVUT, 2010.
[2]  VOREL, Ivan ? Kupka, Jiří, Krajinný? ráz. Identifikace a hodnocení. Praha: ČVUT, 2011.
[3]  SKLENIČKA, Petr, Základy krajinného plánování. Praha: Naděžda Skleničková, 2003.
Doporučená literatura:
[4]  LÖW, Jiří - Míchal, Igor, Krajinný? ráz. Kostelec n. Č. l.: Lesnická práce 2003.
[5]  MĚKOTOVÁ, Jarmila, Principy v obecné a aplikované ekologii. Olomouc: UP, 2007.


Landscape Heritage

Cultural and historical as well as natural and ecological processes traditionally shape the human environment, our common cultural landscape heritage. The course will reveal intrinsic values, functions, character, as well as the appropriate conservation techniques and strategies for the urban landscape heritage protection.

[1]  Goodchild Peter: Landscape Heritage, Biosphere Change, Climate Change and Conservation. Heritage at Risk 2006/2007.
[2]  Council of Europe, The European Landscape Convention.
[3]  Florence, 20 October 2000.
[4]  www.coe.int/europeanlandscapeconvention
[5]  www.coe.int/conventioneuropeenedupaysage
[6]  Newton, T. Norman. Design on the Land. Harvard University Press, Cambridge, 1972.
[7]  Watkins, John and Wright, Tom (eds.). The Management and Maintenance of Historic Parks, Gardens and Landscapes: The English Heritage Handbook. Frances Lincoln Publishers, London, 2007.
[8]  Jellicoe, Geofrey, Susan. Landscape of Man, shaping the Environment from Prehistory to the Present Day. Thames and Hudson, London, 1975.
[9]  Norberg-Schulz, Christian, Genius loci. Rizzoli, 1991.
[10]  Schama, Simon. Landscape and Memory. Random House, New York, 1996.
[11]  Jan Gehl: Cities for People.
[12]  Philipp Oswalt, Klause Overmeyer a Philipp Misselwitz: Urban Catalyst.


Nástroje územního a krajinného plánování

Předmět spojuje tématiku nástrojů územního a krajinného plánování. V části územního plánování navazuje na výuku v bakalářském studiu - URB3. Podrobněji je zde rozvedena problematika územního plánování, zejména postup při pořizování a zpracování územně analytických podkladů a územního plánu, obvyklé metodické přístupy, obsah a rozsah dokumentace. Studenti se seznámí s principy obsaženými ve stavebním zákoně a prováděcích vyhláškách. V části týkající se krajinného plánování jsou rozvedeny postupy při plánování jednotlivých krajinných subsystémů a typy dokumentů, které pro tento účel slouží.

Povinná literatura:
[1]  SKLENIČKA, Petr. Základy krajinného plánování. Praha: Naděžda Skleničková, 2003.
[2]  SALAŠOVÁ, Alena. Krajinné plánování I a II. Brno: Mendelova univerzita, 2015.
[3]  Zák. 183/2006 Sb., Stavební zákon
[4]  Vyhl. 500/2006 Sb., o ÚAP, ÚPD a způsobu evidence územně plánovací činnosti
[5]  Vyhl. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
Doporučená literatura:
[6]  VÁCHAL, Jan ? NĚMEC, Jan ? HLADÍK, Jiří (eds.). Pozemkové úpravy v České republice. Praha: Consult, 2011.
[7]  Zák. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
[8]  Zák. 289/1995 Sb., Lesní zákon


Projekt 2


Spatial Planning and Public Infrastructure

Students will be acquainted with the problems of urban design, town and regional planning in the Czech Republic. The problems will be studied in details through the individual concepts of public infrastructure (such as transport and technical infrastructure, civic amenities and public spaces), and with specific requirements for the area and spatial arrangement of the utility services in the territory. The subject consists of thematic lectures and a seminar project.

Doporučená literatura:
[1]  Spatial Development Policy of the Czech Republic ? Updated Version 1, Institut for Spatial Development, Brno 2016. ISBN 978-80-87318-38-6.
[2]  Architecture and Building Culture Policy of the Czech Republic. Institut for Spatial Development, Brno 2015. ISBN 978-80-87318-40-9.
[3]  Principles and Rules of Urban Planning Composition in Examples, Institut for Spatial Development, Brno 2016. ISBN 978-80-87318-54-6.
[4]  REIMER, M. ? GETIMIS, P. ? BLOTEVOGEL, H. H. (eds.). Spatial planning systems and practices in Europe: a comparative perspective on continuity and changes. New York: Routledge, 2014. ISBN 978-0-415-72724-2.
[5]  SONG, H. ? SRINIVASAN, R. ? SOOKOOR, T. ? JESCHKE, S. (eds.). Smart cities: foundations, principles, and applications. NJ: Wiley, 2017. ISBN 978-1-119-22639-0.


Transformations of Cultural Landscapes

An optional one-semester course will focus students on topics that deal with changes in the historic cultural landscape.

[1]  Hazlehurst, F., Hamilton. Gardens of Illusion, The Genius of Andre Le Nôtre. Third printing, Vanderbilt University Press, 1986.
[2]  Hobhouse, Penelope. Gardening through the Ages. Simon & Schuster, New York, 1992.
[3]  Lasdun, Susan. The English Park: Royal, Private and Public. Vendome Press, 1991.
[4]  Lazaro, Claudia. The Italian Renaissance Garden. Yale Univerity Press, Yale, 1990.
[5]  Newton, T. Norman. Design on the Land. Harvard University Press, Cambridge, 1972.
[6]  Watkins, John and Wright, Tom (eds.). The Management and Maintenance of Historic Parks, Gardens and Landscapes: The English Heritage Handbook. Frances Lincoln Publishers, London, 2007.
[7]  Dhiru A. Thadani. The Language of Towns & Cities: A Visual Dictionary. Rizzoli, 2010.
[8]  Jellicoe, Geofrey, Susan. Landscape of Man, shaping the Environment from Prehistory to the Present Day. Thames and Hudson, London, 1975.
[9]  Krier, Leon. The Architecture of Community. Island Press, London, 2009.
[10]  Newton, T. Norman. Design on the Land. Harvard University Press, Cambridge, 1972.
[11]  Norberg-Schulz, Christian, Genius loci. Rizzoli, 1991.
[12]  Schama, Simon. Landscape and Memory. Random House, New York, 1996.


Urbanismus 1

Předmět přibližuje studentovi jednotlivé funkční systémy ve městech a jejich zónách a připravuje jej na projektování částí sídel z pohledu urbanistické typologie a urbanistických podmínek navrhování. Zvláště se zaměřuje na podmínky návrhu obytných zón a parcelace, zklidňování a segregace dopravy, veřejnou a komerční vybavenost, veřejnou zeleň atd. Doplňuje přehled a koncepční zásady řadou příkladů z ČR a zahraničí. Cvičení má za úkol poprvé aplikovat poznatky do návrhu urbanistického obytného souboru, a to nejdříve na modelovém příkladu.

Povinná literatura:
[1]  Soubor normativních tabulek, příkladů a anotací k přednáškám a cvičením (dostupné na www.uzemi.eu).
Doporučená literatura:
[2]  NEUFERT, Ernst. Navrhování staveb. Praha: Consultinvest, 2000.
[3]  KOTAS, Patrik. Dopravní systémy a stavby. Praha: ČVUT, 2007.
[4]  Soubor norem z problematiky dopravy a bydlení.


Urbanistické struktury a rozvoj měst

Povinná literatura:
[1]  Principy a pravidla územního plánování. ÚÚR (www.uur.cz)
[2]  Slovník územního rozvoje. ÚÚR (www.uur.cz)
[3]  BAŠE, Miroslav, Sídla a stavby na venkově. Praha: ČVUT, 2006.
[4]  MARHOLD, Karel, Sídla ? urbanistická typologie II. Praha: ČVUT, 2006.
Doporučená literatura:
[5]  HRŮZA, Jiří. Svět měst. Praha: Academia, 2014.
[6]  LYNCH, Kevin: Obraz Města. The Image of the City. Praha: BOVA POLYGON, 2004.
[7]  GEHL, Jan. Města pro lidi. Praha: Nadace Partnerství, 2012.
[8]  GEHL, Jan ? GEMZOE, Lars. Nové městské prostory. Praha: ERA, 2002.


Veřejná infrastruktura sídel

1. Úvod do studia předmětu, definice veřejné infrastruktury, veřejná infrastruktura v územně plánovací činnosti - způsoby pořizování a zpracování ÚPP (územní studie, územně analytické podklady) 2. Veřejná infrastruktura v územně plánovací činnosti - způsoby pořizování a zpracování ÚPD (zásady územního rozvoje, územní plán, regulační plán), územní rozhodnutí, dokumentace staveb 3. Dopravní infrastruktura I. - definice, rozdělení, základní limity a parametry pozemních komunikací, typy místních komunikací a možnosti řešení, doprava v klidu 4. Dopravní infrastruktura II. - pěší a cyklistická doprava, kolejová doprava, letecká doprava, vodní doprava 5. Technická infrastruktura v urbanismu a územním plánování, koordinace řešení TI, sdružené trasy technického vybavení území 6. Technická infrastruktura I. - zásady tvorby koncepcí jednotlivých systémů v urbanismu a územním plánování - zásobování vodou, kanalizace 7. Technická infrastruktura I. - zásady tvorby koncepcí jednotlivých systémů v urbanismu a územním plánování - odpadové hospodářství, energetické systémy 8. Technická infrastruktura III. - zásady tvorby koncepcí jednotlivých systémů v urbanismu a územním plánování - elektronické komunikace, produktovody, protipovodňová opatření 9. Občanská vybavenost I. - definice, druhy, význam ve struktuře sídla 10. Občanská vybavenost II. - urbanistické požadavky na jednotlivé typy OV 11. Veřejná prostranství I. - definice, význam veřejného prostoru (VP), vybavení VP, limity a požadavky, sídelní zeleň, městský mobiliář 12. Veřejná prostranství II. - zásady řešení a koordinace 13. Informační systémy veřejné správy, GIS a veřejná infrastruktura

Povinná literatura:
[1]  VYORALOVÁ, Zuzana a Petr HRDLIČKA. Technická infrastruktura měst a sídel. V Praze: ČVUT, 2013. ISBN 978-80-01-05202-0.
[2]  Smart cities: foundations, principles, and applications. Editor Houbing SONG, editor Ravi SRINIVASAN, editor Tamim SOOKOOR, editor Sabina JESCHKE. Hoboken, NJ: Wiley, 2017. ISBN 978-1-119-22639-0.
[3]  MELKOVÁ, Pavla. Manuál tvorby veřejných prostranství hlavního města Prahy. Praha: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, 2014. ISBN 978-80-87931-09-7.
Doporučená literatura:
[4]  SVÍTEK, Miroslav a Michal POSTRÁNECKÝ. Města budoucnosti. Praha: Nadatur, 2018. ISBN 978-80-7270-058-5.
[5]  MELKOVÁ, Pavla. Strategie rozvoje veřejných prostranství hlavního města Prahy: návrh. Praha: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Sekce detailu města, Kancelář veřejného prostoru, 2014. ISBN 978-80-87931-12-7.
Studijní pomůcky:
[6]  ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací
[7]  TP 103 - Technické podmínky č.103 - Navrhování obytných a pěších zón


Plánování venkovských sídel

Problematika a charakteristika venkova a venkovského osídlení. Život na vesnici (včera a dnes) - časový snímek . Historický vývoj venkova.mUmělecká díla v krajině. Význam památek - architektonické a kulturní dědictví v krajině. Nástroje plánování rozvoje venkova. Procesy SEA a EIA. Krajina venkova, její ochrana a tvorba. Legislativa, informace o území, veřejná správa.

[1]  webové stránky udržované K127
[2]  Sýkora, J.: Územní plánování vesnic a krajiny - Urbanismus 2.
[3]  podklady NPÚ


Sociální a ekonomická infrastruktura sídel

Pojetí sociální a ekonomické infrastruktury. Historický vývoj staveb pro bydlení Bydlení v současnosti - systémy, struktury, způsoby. Bytová politika, rozvoj a podpora. Obytné budovy - terminologie, zásady navrhování, architektonické a provozní požadavky. Pasivní a nízkoenergetická výstavba v oblasti bydlení. Ekonomická infrastruktura - řemeslné parky, vědeckotechnické inkubátory. Lázeňství, rekreace a cestovní ruch. Exkurze.

[1]  Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu , [2] Vyhláška č.135/2001 Sb. o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci , [3] www.uur.cz


Technika územního plánování


Základy urbanismu

Předmět představuje úvod do různých problémů soudobého urbanismu a územního plánování. Jeho obsah je modifikován podle oborů studentů, kteří se do nepovinného předmětu přihlásí, od přípravy na otázky státních bakalářských zkoušek, přes systematický výklad základních urbanistických otázek až po sondy do vybraných problémů soudobého urbanismu.


Nástroje územního plánování


 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz