CTU

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta stavební

K 127 - Katedra urbanismu a územního plánování

Předměty aktuálního semestru -- zimní 2017/18

přejděte na archiv


semestr zimní 2017/18


semestr letní 2016/17


Strategie rozvoje sídel a regionů

Systémové pojetí regionů: struktura krajiny, složky, vazby. Kvalita života ve vztahu k sídlu a regionu. Regionální a sídelní rozvoj ČR v evropském a globálním kontextu. Prevence úpadku sídel a regionů a degradace životního prostředí. Komunální inženýrství. Urbanistická ekonomie a efektivnost sídelních systémů. Regionální rozvoj, regionální politika. Stabilita území, obnova sídel a krajiny. Realizace strategických cílů rozvoje sídel a regionů.


Urbanistická struktura sídel

Anotace: Předmět je věnován prohloubení znalostí teorie a praxe přeměn urbanistické struktury sídel, jejich regenerace, přestavby, funkční a sociální transformace. Pozornost věnována prostorové struktuře a funkční skladbě, urbanistické koncepci a kompozici, koncepci krajiny a specifickým kvalitám obytného prostředí měst. Dále také charakteristickým rysům měst, jejich vnějšímu a vnitřnímu obrazu, urbanistickým a architektonickým hodnotám, urbanistickým vizím uspořádání městského organismu. Pozornost bude též věnována úloze zeleně a krajinných systémů ve struktuře městské a příměstské krajiny a transformacím přírodního prostředí v urbánní struktuře.


Ateliér tvorby - magisterský 1


Ateliér tvorby - magisterský 2


Bakalářská práce


City planning 11

Concepts in urban space design in history, form of the city, typology of urban space, philosophies behind, practices of urban space design in European cultural context, land-use, planning controle, preservation of cities, urban ecology, trends and policies in urban planning and regional development

[1] G.Broadbent, Van Nostrand Reinhold Int. Co. Ltd. Emerging concepts in urban space design New York, 1990
[2] J.Hrůza a kol. Urbanistický slovník Academia Praha, 1989
[3] I.Horký Role of architects, townplanners and designers in today's world SCSA - Stockholm University, 1989

Projekt


Diplomová práce

Zpracování práce v části grafické i textové s využitím znalostí principů územního plánování a urbanismu. Podle zadání vedoucího diplomové práce se může jednat například o dokumenty na úrovni územní studie nebo územně plánovací dokumentace. Práce je zaměřena na prokázání znalostí postupů v územním plánování, zejména analýzy území a aplikace znalostí a poznatků v návrhu dalšího rozvoje území.

[1] Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon)

Krajinářská architektura a životní prostředí


Nástroje územního a krajinného plánování

Předmět spojuje tématiku nástrojů územního a krajinného plánování. V části územního plánování navazuje na výuku v bakalářském studiu - URB3. Podrobněji je zde rozvedena problematika územního plánování, zejména postup při pořizování a zpracování územně analytických podkladů a územního plánu, obvyklé metodické přístupy, obsah a rozsah dokumentace. Studenti se seznámí s principy obsaženými ve stavebním zákoně a prováděcích vyhláškách. V části týkající se krajinného plánování jsou rozvedeny postupy při plánování jednotlivých krajinných subsystémů a typy dokumentů, které pro tento účel slouží.


Projekt 2


Transformations of Cultural Landscapes


Urbanismus 2

Předmět se zabývá urbanismem venkova. Pokrývá problematiku venkovského osídlení z pohledu architekta-urbanisty (vývoj venkovského osídlení, ochrana venkovských památek a historických jader vesnic, obytná výstavba na venkově, zemědělská výstavba, komunikace a inženýrské sítě, ochranná pásma v sídlech a krajině, úpravy zemědělské půdy, vodohospodářské úpravy, ekologické a estetické úpravy krajiny).


Urbanistické struktury a rozvoj měst


Urbanismus a územní plánování 1


Veřejná infrastruktura sídel


Plánování venkovských sídel

Problematika a charakteristika venkova a venkovského osídlení. Život na vesnici (včera a dnes) - časový snímek . Historický vývoj venkova.mUmělecká díla v krajině. Význam památek - architektonické a kulturní dědictví v krajině. Nástroje plánování rozvoje venkova. Procesy SEA a EIA. Krajina venkova, její ochrana a tvorba. Legislativa, informace o území, veřejná správa.


Sociální a ekonomická infrastruktura

Pojetí sociální a ekonomické infrastruktury. Historický vývoj staveb pro bydlení Bydlení v současnosti - systémy, struktury, způsoby. Bytová politika, rozvoj a podpora. Obytné budovy - terminologie, zásady navrhování, architektonické a provozní požadavky. Pasivní a nízkoenergetická výstavba v oblasti bydlení. Ekonomická infrastruktura - řemeslné parky, vědeckotechnické inkubátory. Lázeňství, rekreace a cestovní ruch. Exkurze.


Technika územního plánování


Základy urbanismu


Nástroje územního plánování


Strategie rozvoje sídel a regionů

Systémové pojetí regionů: struktura krajiny, složky, vazby. Kvalita života ve vztahu k sídlu a regionu. Regionální a sídelní rozvoj ČR v evropském a globálním kontextu. Prevence úpadku sídel a regionů a degradace životního prostředí. Komunální inženýrství. Urbanistická ekonomie a efektivnost sídelních systémů. Regionální rozvoj, regionální politika. Stabilita území, obnova sídel a krajiny. Realizace strategických cílů rozvoje sídel a regionů.


Urbanistická struktura sídel

Anotace: Předmět je věnován prohloubení znalostí teorie a praxe přeměn urbanistické struktury sídel, jejich regenerace, přestavby, funkční a sociální transformace. Pozornost věnována prostorové struktuře a funkční skladbě, urbanistické koncepci a kompozici, koncepci krajiny a specifickým kvalitám obytného prostředí měst. Dále také charakteristickým rysům měst, jejich vnějšímu a vnitřnímu obrazu, urbanistickým a architektonickým hodnotám, urbanistickým vizím uspořádání městského organismu. Pozornost bude též věnována úloze zeleně a krajinných systémů ve struktuře městské a příměstské krajiny a transformacím přírodního prostředí v urbánní struktuře.


Ateliér tvorby - magisterský 1


Ateliér tvorby - magisterský 2


Bakalářská práce


City planning 11

Form of city - historical outlook, concepts in urban space design, city and region - planning methodology, urban space - typology, valuation and "land-use" zoning and rezervations, control, open space - public and private interests, territorial planning, furnishing the street and the floor of the city, environmental aspects - ecolological transformation of the city, technical infrastructure and community planning, development control and local legislation.

[1] G.Broadbent, Van Nostrand Reinhold Int. Co. Ltd. Emerging concepts in urban space design New York, 1990
[2] J.Hrůza a kol. Urbanistický slovník Academia Praha, 1989
[3] I.Horký Role of architects, townplanners and designers in today's world SCSA - Stockholm University, 1989

Projekt


Diplomová práce

Zpracování práce v části grafické i textové s využitím znalostí principů územního plánování a urbanismu. Podle zadání vedoucího diplomové práce se může jednat například o dokumenty na úrovni územní studie nebo územně plánovací dokumentace. Práce je zaměřena na prokázání znalostí postupů v územním plánování, zejména analýzy území a aplikace znalostí a poznatků v návrhu dalšího rozvoje území.

[1] Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon)

Krajinářská architektura a životní prostředí


Nástroje územního a krajinného plánování


Projekt 2


Transformations of Cultural Landscapes


Urbanismus 2


Urbanistické struktury a rozvoj měst


Urbanismus a územní plánování 1


Veřejná infrastruktura sídel


Plánování venkovských sídel

Objasnění základní terminologie užívané v územním plánování. Historický vývoj venkova na území České republiky. Historické jádro vesnice - závady, adaptace, dostavby. Nová výstavba v obci. Přibližný výpočet ochranného pásma zemědělských objektů. Vyjímání ze zemědělského půdního fondu. Zemědělství a krajina, prvky ÚSES. Koncept uspořádání venice. Zpracování seminární práce na téma "Vesnice".


Sociální a ekonomická infrastruktura


Technika územního plánování


Základy urbanismu


Nástroje územního plánování


 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz