CTU

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta stavební

K 127 - Katedra urbanismu a územního plánování

Předměty aktuálního semestru -- letní 2017/18

přejděte na archiv


semestr letní 2017/18


Architektura a krajina

Předmět se zabývá širokou problematikou krajinářské architektury, a to zejména vztahu výstavby a krajiny, zapojení zástavby do krajiny, charakteru krajiny a jeho ochrany a dalších krajinářských otázek, nakolik souvisejí s profilem absolventů studia v oboru Architektura a stavitelsví. Cílem je zdůraznění významu architektonických a urbanistických hledisek krajinářské tvorby a pochopení významu krajiny jako součásti architektonické a urbanistické tvorby a významu krajiny ve struktuře měst a městských regionů. Konkrétní zaměření předmětu se odvíjí od preferencí studenta a tématu jím zpracovávané disertační práce.


Strategie rozvoje sídel a regionů

Systémové pojetí regionů: struktura krajiny, složky, vazby. Kvalita života ve vztahu k sídlu a regionu. Regionální a sídelní rozvoj ČR v evropském a globálním kontextu. Prevence úpadku sídel a regionů a degradace životního prostředí. Komunální inženýrství. Urbanistická ekonomie a efektivnost sídelních systémů. Regionální rozvoj, regionální politika. Stabilita území, obnova sídel a krajiny. Realizace strategických cílů rozvoje sídel a regionů.


Urbanistická struktura sídel

Anotace: Předmět je věnován prohloubení znalostí teorie a praxe přeměn urbanistické struktury sídel, jejich regenerace, přestavby, funkční a sociální transformace. Pozornost věnována prostorové struktuře a funkční skladbě, urbanistické koncepci a kompozici, koncepci krajiny a specifickým kvalitám obytného prostředí měst. Dále také charakteristickým rysům měst, jejich vnějšímu a vnitřnímu obrazu, urbanistickým a architektonickým hodnotám, urbanistickým vizím uspořádání městského organismu. Pozornost bude též věnována úloze zeleně a krajinných systémů ve struktuře městské a příměstské krajiny a transformacím přírodního prostředí v urbánní struktuře.


Atelier urbanistický


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Projekt


Diplomová práce

Zpracování práce v části grafické i textové s využitím znalostí principů územního plánování a urbanismu. Podle zadání vedoucího diplomové práce se může jednat například o dokumenty na úrovni územní studie nebo územně plánovací dokumentace. Práce je zaměřena na prokázání znalostí postupů v územním plánování, zejména analýzy území a aplikace znalostí a poznatků v návrhu dalšího rozvoje území.

[1] Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon)

Historic Parks, Garden and Built Environment

Elective one semester long course will address the processes that have historically transformed and modulated the landscape into the domain of urbanism and discus the traditional practices and techniques of garden, park and urban design, where the open spaces and natural systems are structuring the urban form and sustainable built environments. It will reveal cultural and historical as well as natural and ecological processes that traditionally shape the built environments, their intrinsic values, functions, character, as well as appropriate conservation techniques and strategies. Historic development and transformations of gardens and urban parks, including philosophies, processes and techniques of will be discussed and presented on the array of different relevant cases.


Projekt 1

Výuka ve spolupráci s ostatními katedrami, příprava studenta na bakalářskou práci pod vedením katedry na níž bude práce realizována, nejlépe přímo u vedoucího bakalářské práce. Příprava podkladů a iniciační projekt, na který bakaléřská práce navazuje. V případě K143 jsou nabízeny okruhy všech řešených oblastí v krajině a její správě.


Urbanistická a krajinářská kompozice


Urbanismus 1

Předmět přibližuje studentovi jednotlivé funkční systémy ve městech a jejich zónách a připravuje jej na projektování částí sídel z pohledu urbanistické typologie a urbanistických podmínek navrhování. Zvláště se zaměřuje na podmínky návrhu obytných zón a parcelace, zklidňování a segregace dopravy, veřejnou a komerční vybavenost, veřejnou zeleň atd. Doplňuje přehled a koncepční zásady řadou příkladů z ČR a zahraničí. Cvičení má za úkol poprvé aplikovat poznatky do návrhu urbanistického obytného souboru, a to nejdříve na modelovém příkladu.


Urbanismus 3

V předmětu se studenti seznámí s historií vývoje stavby měst a územního plánování ve světě, v českém prostoru a v hlavním městě Praze. Dále získají základní znalosti o současném stavebním právu v České republice v oblasti územního plánování. Získají přehled o typech územně plánovacích dokumentů a kompetencích v procesu jejich pořízení.


Urbanistická tvorba a informační systémy


Urbanismus a veřejná infrastruktura

V rámci přednášek a cvičení se posluchač seznámí se základními činnostmi a dovednostmi městského inženýra, městského architekta, urbanisty a územního plánovače v oblasti veřejné infrastruktury, která je stěžejní pro zpracování nástrojů územního plánování dle stavebního zákona. Pro tyto účely jsou přednášky založeny na výkladu spojeného s odborným popisem jednotlivých součástí veřejné infrastruktury: dopravní infrastruktury, technické infrastruktury, občanského vybavení a veřejných prostranství. Tyto teoretické znalosti jsou pak prakticky aplikovány v pasportu vybraného veřejného prostranství.


CAD v územním plánování

CAD systémy a software. Výhody a nevýhody jednotlivých systémů. GIS v územním plánování - principy. Software ArcView - základy práce. AutoCAD - zopakování základních funkcí, dovednosti v používání funkcí specifických v územním plánování.


Ekonomika a org. samospráv.územ.celků


Krajina a sídla


Technická infrastruktura sídel a regionů

Technická infrastruktura - vedení a stavby a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice, energetické vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě a elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, produktovody.


Terénní cvičení z krajinné tvorby a plán.

Odborná exkurze zabývající se návštěvou slavných realizací zahradního umění, historických měst, městeček a kulturní krajiny.


Krajinné plánování


Urbanistická struktura sídel

Předmět je zaměřen na pochopení prostorové a funkční struktury měst, jejich významu ve struktuře osídlení. Věnuje se vztahu měst a krajiny, celkovému obrazu města, urbanistickým hodnotám a koncepci.


Územní management


 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz