CVUT

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební -- K 127 - Katedra urbanismu a územního plánování

Předměty aktuálního semestru -- letní 2020/21

přejděte na archiv předmětů od roku 2008 (podle kateder) nebo na společný archiv anotací předmětů z let 2002-2007

semestr letní 2020/21


Architektura, krajina a aplikovaná ekologie

Předmět se zabývá širokou problematikou krajinářské architektury, a to zejména vztahu výstavby a krajiny, zapojení zástavby do krajiny, charakteru krajiny (krajinného rázu) a jeho ochrany, krajinného plánování s jeho různými formami a dalších krajinářských otázek (přírodní prostředí sídel, veřejná zeleň, historické formy zeleně, vývoj zahradní a krajinářské tvorby, historie krajinných úprav atd.), nakolik souvisejí s profilem absolventů studia v oboru Architektura a stavitelství. Nedílnou součástí předmětu jsou i otázky aplikované ekologie a ochrany přírody a krajiny, opět ve vazbě na architektonickou, urbanistickou a územně-plánovací tvorbu. Cílem je zdůraznění významu architektonických a urbanistických hledisek krajinářské tvorby a pochopení významu krajiny jako součásti architektonické a urbanistické tvorby a významu krajiny ve struktuře měst a městských regionů. Konkrétní zaměření předmětu se odvíjí od preferencí studenta a tématu jím zpracovávané disertační práce.


Architecture Landscape And Applied Ecology

The subject of Architecture and Construction at the doctoral level is a continuation of the acquired knowledge from the previous master's degree. It deals with the architecture of structures in terms of their design principle, used material, functionality, financial demands, feasibility, ecology, energy, etc. Learning outcomes of the course unit The course Architecture and Construction contributes to deepening the scientific field of architecture theory and building construction. Modern constructions in confrontation with contemporary theory and practice of architecture are an integral part of architectural creation, enhancing its aesthetic values. The use of progressive constructions increases the quality of buildings by extending the typological diversity of polyfunctional building blocks and their integration in modern spatial structures. The use of ergonomics, ecology and economics of building constructions is an indispensable part of quality design and functioning of the building unit. Learning outcomes of the course unit The course Architecture and Construction assists the PhD student in the field of architecture with a focus on the field of building structures with an emphasis on current building trends. It introduces news in the field of load-bearing structures of buildings for use in new buildings and reconstructions.


Architektura a krajina

Předmět se zabývá širokou problematikou krajinářské architektury, a to zejména vztahu výstavby a krajiny, zapojení zástavby do krajiny, charakteru krajiny a jeho ochrany a dalších krajinářských otázek, nakolik souvisejí s profilem absolventů studia v oboru Architektura a stavitelsví. Cílem je zdůraznění významu architektonických a urbanistických hledisek krajinářské tvorby a pochopení významu krajiny jako součásti architektonické a urbanistické tvorby a významu krajiny ve struktuře měst a městských regionů. Konkrétní zaměření předmětu se odvíjí od preferencí studenta a tématu jím zpracovávané disertační práce.


Adaptace sídel na změny klimatu

Předmět uvádí studenta do problematiky změny klimatu jednak celosvětově, pak v pohledu na Evropu a země EU a pak se znalostní základ zaostřuje na střední Evropu, ČR a země mírného klimatického pásu s tím, že jsou sledovány zejména proměnné, které docházejí změn. Smyslem přednášky a zpracování samostatné práce je studentům nastínit současný postup změny klimatu, jeho stávající pravděpodobné příčiny a také důsledky jak v rovině fyzikální, tak v rovině společenské. V rámci přednášky jsou prezentovány výsledky postupů při ustavení resilience a adaptace měst a regionů na změnu klimatu. Výklad je rozšířen o současné poznatky o vhodnosti resilience a rozvoje adaptačních strategií. Dále je akcentován i vývoj strategických dokumentů a smluv ČR v oblasti environmentální bezpečnosti a adaptace (přizpůsobení se) změně klimatu a jejich orientaci na sídla. Hlavní části výuky je popis adaptačních postupů, strategií a akčních plánů a praktická realizace adaptačních opatření v sídlech jak organizačních, tak praktických. Speciální kapitolou budou doporučení a poučení z chyb projektantů při tvorbě veřejných prostor a jiných zařízení v sídlech a jejich okolí.


Adaptation of Urban Structures to Climate Changes

The content of the course is the elaboration of a seminar work focused on a specific territorial unit (municipality) and preparation of materials for the planning documentation. Evaluation of the state of the territory, completion of the Territorial Analytical Data, evaluation of the requirements arising from the Spatial Development Policy and the Principles of Spatial Development, determination of problems to be resolved in the territory and elaboration of the zoning plan of the given municipality. Part of the work will also be an evaluation of functional systems of the municipality and requirements for the completion of public infrastructure and determination of urban development concept based on its own investigation.


Kulturní krajina a znaky její individuality

Předmět rozvíjí otázku individuality charakteru krajiny jakožto důležitého pojmu pojetí kvality krajiny dle Evropské úmluvy o krajině. Pojem individuálních kvalit krajiny se promítá následně do nástrojů územního a krajinného plánování. Pozornost bude proto věnovaná znakům identity historických kulturních krajin jakožto otisků kulturněhistorických a ekonomických podmínek vývojových etap, analýze historických mapových děl a jejich interpretaci z hlediska hypotetického vizuálního projevu krajinné struktury, analýze historických ikonografických podkladů a identifikaci charakteristických typologických znaků. Výsledný pohled je zaměřen na podobu současné krajiny - identifikaci atributů jednotlivých historických etap proměn krajinného obrazu české krajiny, což směřuje k hledání znaků identity současné kulturní krajiny a jejích jednotlivých typů. Studenti budou analyzovat konkrétní krajiny z hlediska přítomnosti znaků individuality charakteru v jejich vývoji a v současnosti a budou analyzovat shromážděné výsledky, interpretovat jejich význam a navrhovat jejich využití v nástrojích územního a krajinného plánování.

[1]  Povinná literatura:
[2]  • KUPKA, Jiří (2010): Krajiny kulturní a historické. ČVUT Praha, ISBN 978-80-01-04653-1
[3]  • WÖBSE, Hermann Hans (2002): Landschaftsästehtik. Eugen Ulmer, Stuttgart, ISBN3-8001-3217-6
[4]  • KÜSTER Hansjörg (1999): Geschichte der Landschaft in Mitteleuropa. C.H. BECK, München, ISBN 3-406-45357-0
[5]  Doporučená literatura:
[6]  • SCHAMA, Simon (2004): Landcape and Memory. Harper Perrenial, London, ISBN 0-00-686348-5
[7]  • BOURASSA, Steven (1991): The Aesthetics of Landscape. John Wiley Sons, ISBN 978-1852930714
[8]  • BERLEANT, Arnold (1997): Living in the Landscape: Toward an Aesthetics of Environment, Theories of Contemporary Culture, ISBN 978-0700608119
[9]  • BLAŽKOVÁ, Tereza – ČERVINKOVÁ, Petra (eds.)(2015): Krajina jako antropologická čítanka. Togga, Praha, ISBN 978-80-7476-039-6


Cultural Landscape and Characteristic Features of its Individuality

The subject develops a question of individuality of the landscape character as an important idea of the landscape quality conception according to the European Landscape Convention. An idea of individual qualities of the landscape is consequently projected into the tools of territorial and landscape planning. Therefore the attention will be paid to the features of identity of historic cultural landscapes as evidences of cultural-historic and economic conditions of periods of development, the analysis of historic maps and their interpretation from the hypothetical visual expression of the landscape structure point of view, analysis of historic iconographic basic documents and identification of characteristic typological features. The final view is focused on the image of the current landscape – identification of attributes of individual historic periods of transformations of the landscape picture of the Czech landscape, which aims to searching the features of identity of the current cultural landscape and its individual types. The students will analyze particular landscapes from the standpoint of the presence of features of the character individuality in their development and at present and will analyze the collected results, interpret their meaning and propose their use in the tools of territorial and landscape planning.

[1]  • SCHAMA, Simon (2004): Landcape and Memory. Harper Perrenial, London, ISBN 0-00-686348-5
[2]  • BOURASSA, Steven (1991): The Aesthetics of Landscape. John Wiley Sons, ISBN 978-1852930714
[3]  • BERLEANT, Arnold (1997): Living in the Landscape: Toward an Aesthetics of Environment, Theories of Contemporary Culture, ISBN 978-0700608119
[4]  • FORMAN, Richard T. T., GODRON, Michel (1986). Landscape Ecology. New York: John Wiley. ISBN 0-471-87037-4.
[5]  • JELLICOE, Geoffrey, JELLICOE, Susan (1995). The landscape of man: shaping the environment from prehistory to the present day. N.Y.: Thames and Hudson, ISBN 978-0-500-27819-2.


Památkové hodnoty kulturní krajiny

Komplexně pojatý předmět zpracovává témata související s kulturním aspektem historické krajiny a jejím památkovým potenciálem. Zabývá se – ve vazbě na kategorizaci kulturní krajiny Výborem UNESCO (komponovaná, organická a asociativní krajina) – různými konkrétními typy historické kulturní krajiny (tj. např. krajiny určené specifickým typem osídlení a formou organizace zemědělské půdy, krajiny určené dominantní vytrvalou plodinou, krajiny určené dominantní formou využití, krajiny esteticky kultivované vč. krajin komponovaných, krajiny poutních míst a křesťanských legend, krajiny urbanizované, krajiny industriální, krajiny militární, krajiny mytologické, krajiny memoriální či krajiny se vztahem k významné osobnosti) vč. analýz příkladů formou případových studií. Dále řeší otázky pramenů pro poznání a identifikaci historických krajinných struktur, zejména archivní mapové a ikonografické zdroje, metodická východiska užívaná v různých typech krajin při identifikaci a ochraně památkových hodnot krajiny (zejména metodické návody NPÚ) a formy prezentace hodnot historické kulturní krajiny (např. analýza dochovanosti historických krajinných struktur v nástrojích územního plánování). Dalším nezbytným tématem praktická ochrana historických (památkových) hodnot krajiny, jak z hlediska památkové péče (zejména institut krajinné památkové zóny), tak z hlediska ochrany přírody a krajiny (krajinný ráz), stejně jako nezbytná implementace do různých nástrojů územního plánování (ÚPP i ÚPD).


Územní plánování a hodnoty území

Předmět se zabývá ochranou stávajících hodnot při stanovování budoucího využití území jak v jeho zastavěné, zastavitelné i nezastavěné části. Jedná se o zohlednění přírodních i kulturních specifik dané lokality z pohledu památkové péče, ochrany přírody a krajiny a vlastního subjektivního hodnocení, vycházejícího z pochozích průzkumů a rozborů, studia příslušné literatury znalostí o vývoji a souvislostech daného území. Budou představeny základní územně plánovací podklady a dokumentace, které jsou zdrojem znalostí o současném i budoucím stavu území, zejména územně analytické podklady na úrovni obcí a krajů a územní a regulační plány.


Územní plánování a krajina

Východiska a cíle plánovacích procesů v urbánním prostředí a v krajině. Definice a teoretické zdůvodnění sledovaných jevů, popisujících kvalitu krajiny v souladu s cíli územního plánování a jejich implementace do ÚAP obcí a krajů. Interakce sídla a krajiny, tvorba rozhraní mezi zastavěným územím a krajinou, prostupnost, přechodová území a návrh jejich využití v rámci územně plánovacích dokumentací a podkladů. Tvorba koncepcí a plánovacích zásad v krajině a kompatibilita různých nástrojů krajinného plánování – hledání styčných bodů, společných východisek a průsečíků cílů rozvoje. Zvláštní pozornost bude věnovaná možnostem využití výsledků optimalizace vodního režimu krajiny s ohledem na retenci, odtokové poměry, protierozní a protipovodňová opatření v územním plánování a v managementu území a stejně tak požadavků na změny v území s cílem adaptace na změnu klimatu a krajní jevy (sucho a lokální přívalové srážky).

[1]  Povinná literatura:
[2]  • MAIER, Karel a kol (2012): Udržitelný rozvoj území, GRADA Publishing, Praha, ISBN 978-80-247-4198-7
[3]  • Stavební zákon a související legislativa
[4]  • Metodické příručky, stanoviska a metodiky v oblasti územního plánování – internetové publikace (www.uur.cz)
[5]  • Principy územního plánování – internetová publikace (www.uur.cz)
[6]  Doporučená literatura:
[7]  • SKLENIČKA, Petr (2003): Základy krajinného plánování, Naděžda Skleničková, Praha, ISBN 80-903206-1-9
[8]  DIETERICH, Martin – van der Straate, Jan (eds.)(2004): Cultural Landscapes and Land Use: The Nature Conservation ― Society Interface. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London, ISBN 978-1402021046


Strategie rozvoje sídel a regionů

Systémové pojetí regionů: struktura krajiny, složky, vazby. Kvalita života ve vztahu k sídlu a regionu. Regionální a sídelní rozvoj ČR v evropském a globálním kontextu. Prevence úpadku sídel a regionů a degradace životního prostředí. Komunální inženýrství. Urbanistická ekonomie a efektivnost sídelních systémů. Regionální rozvoj, regionální politika. Stabilita území, obnova sídel a krajiny. Realizace strategických cílů rozvoje sídel a regionů.


Urbanistická struktura sídel

Široce pojatý předmět pokrývá látku klasického urbanismu jako tvorby prostředí sídel a krajiny, od měřítka regionu po měřítko urbanistického detailu podle konkrétního zaměření studenta a tématu jeho disertační práce. Zejména je věnován prohloubení znalostí teorie a praxe přeměn urbanistické struktury sídel, jejich regenerace, přestavby, funkční a sociální transformace. Pozornost věnována prostorové struktuře a funkční skladbě, urbanistické koncepci a kompozici, koncepci krajiny a specifickým kvalitám obytného prostředí měst, charakteristickým rysům měst, jejich vnějšímu a vnitřnímu obrazu, urbanistickým a architektonickým hodnotám, urbanistickým vizím uspořádání městského organismu, úloze zeleně a krajinných systémů ve struktuře městské a příměstské krajiny a transformacím přírodního prostředí v urbánní struktuře sídel. Dalším nezbytným tématem je praktická ochrana urbanistických hodnot sídel, jak z hlediska památkové péče, tak z hlediska ochrany přírody a krajiny (krajinný ráz), jejich identifikace a implementace do různých nástrojů územního plánování.


Urban Structure of Settlements


Urbanistické struktury – urbanita a udržitelnost

Předmět rozvíjí poznání významných vlastností urbanistických struktur, projevujících se v kvalitě městského prostředí a v předpokladech udržitelného rozvoje měst. Jedná se o městskost, vyvolanou uspořádáním a formou zástavby a zároveň městskost, vyvolanou životem obyvatel, resp. oživením společenskými funkcemi. Důležitým okruhem problematiky jsou proto veřejná prostranství jejich urbanistická kvalita a typologické tradice, chápané uživateli a poskytující možnosti osvojení prostoru a identifikace s prostorem. Pozornost bude věnovaná rovněž aspektům udržitelnosti rozvoje měst, které souvisejí jak s ekologickými, tak s urbanistickými požadavky - o úsporné a šetrné zacházení s územím a minimalizaci vzniku zátěží vlivem rozvojových tendencí, Významným tématem krajinářské problematikou města jsou otázky řešení zelené infrastruktury města a zejména urbánních prostorů jako součástí systémů sídlení zeleně a jejich funkcí v městské krajině. Studenti budou provádět analýzu konkrétních městských území, identifikaci kvalitativních znaků městského prostředí a interpretaci jejich významu pro udržitelnost rozvoje městské struktury a pro kvalitu městského prostředí.

[1]  Povinná literatura:
[2]  • MAIER, Karel a kol (2012): Udržitelný rozvoj území, GRADA Publishing, Praha, ISBN 978-80-247-4198-7
[3]  • GEHL, Jan (2012):Města pro lidi, Partnerství, Brno, ISBN 978-80-260-2080-6
[4]  • MONGRIN, Olivier (2017): Urbánní situace. Město v čase globalizace, Karolinum, ISBN 978-80-246-442-5
[5]  • Metodické příručky, stanoviska a metodiky v oblasti územního plánování – internetové publikace (www.uur.cz)
[6]  • Principy územního plánování – internetová publikace (www.uur.cz)
[7]  Doporučená literatura:
[8]  • GEHL, Jan: (2000): Život mezi budovami. Užívání veřejných prostranství. Partnerství, Brno, ISBN 80-85834-79-0
[9]  • FELDTKELLER, Andreas (ed.) (2001): Städtebau: Vielfalt und Integration. DVA Stuttgart/München, ISBN3-421-03276-9
[10]  • BREUSTE, Jürgen – FELDMANN Hildegard – UHLMANN Ogarit (1998): Urban Ecology, Springer, Berlin – Heidelberg, ISBN 978-3-642-88585-3


Urbanistic Structures – Urbanity and Sustainability

The subject develops the knowledge of significant properties of urban structures, which are evident in the quality of urban environment and in the assumptions of sustainable development of cities. It is actually urbanity caused by the arrangement and form of housing development and simultaneously urbanity caused by lifestyle of inhabitants, or more precisely by stimulation of social functions. An important sphere of problems are therefore the public places, their urban quality and typological traditions, perceived by users and giving possibilities of grasping the space as well as identification with the space. The attention will be also paid to the aspects of sustainable development of cities, which is connected both with ecological and urban requirements – for the economical and considerate treatment with the territory and minimization of environmental burdens influenced by the development tendencies. An important topic of the landscape problems of a town are the questions of green infrastructure of a town and particularly urban spaces as a part of residential greenery systems and their functions in the city landscape. The students will carry out an analysis of particular town territories, identification of qualitative features of urban environment and interpretation of their meanings for sustainability of urban structure development and for the quality of urban environment.

[1]  • GEHL, Jan (1987): Life Between Buildings: Using Public Space. Van Nostrand Reinhold, New York. ISBN 978-87-7407-360-4.
[2]  • GEHL, Jan (2010): Cities for People. Island Press. ISBN 978-1597265737.
[3]  • MONGRIN, Olivier (2017): The Urban Condition. Karolinum, ISBN 978-8024634425.
[4]  • BREUSTE, Jürgen – FELDMANN Hildegard – UHLMANN Ogarit (1998): Urban Ecology. Springer, Berlin – Heidelberg, ISBN 978-3-642-88585-3.
[5]  • BANDARIN Francesco, van OERS Ron (2014). The Historic Urban Landscape: Managing Heritage in an Urban Century. Wiley-Blackwell. ISBN: 978-1-118-93272-8.


Urbanismus a územní plánování

Obsahem předmětu je zpracování seminární práce zaměřené na konkrétní územní celek (obec) a příprava materiálů pro zadání územně plánovací dokumentace. Vyhodnocení stavu území, doplnění Územně analytických podkladů, zhodnocení požadavků vyplývajících z Politiky územního rozvoje a Zásad územního rozvoje, stanovení problémů k řešení v území a zpracování zadání územního plánu dané obce. Součástí práce bude i vyhodnocení funkčních systémů obce a požadavků na doplnění veřejné infrastruktury a stanovení urbanistické koncepce rozvoje na základě vlastního šetření.


Urbanism and Spatial Planning

The subject deals with the broad issue of landscape architecture, especially the relationship of construction and landscape, the integration of buildings into the landscape, landscape character and its protection, landscape planning with its various forms and other landscape issues (natural environment of settlements, public greenery, historical forms of greenery, development of garden and landscape design, history of landscaping, etc.), in so far as they relate to the profile of graduates in the field of Architecture and Civil Engineering. An integral part of the course are also the issues of applied ecology and nature and landscape protection, again in relation to architectural, urban and land-use planning. The aim is to emphasize the importance of architectural and urban aspects of landscape design and to understand the importance of landscape as a part of architectural and urban design and the importance of landscape in the structure of cities and urban regions. The specific focus of the course depends on the student's preferences and the topic of his / her dissertation.


Ateliér tvorby - magisterský 2


Atelier urbanistický

Povinná literatura:
[1]  Platná legislativa - normy ČSN, vyhlášky (zejm. Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, vyhláška č. 268/2009 sb., o technických požadavcích na stavby, Nařízení č. 10/2016 (pražské stavební předpisy), vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb), zákony (zejm. Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu). Publikace Navrhování staveb (Ernst Neufert).
Doporučená literatura:
[2]  Periodika aktuální architektury - zejména: Wettbewerbe Aktuell, Detail, Domus, Architect+, ASB, Stavba, Stavebnictví a interiér, Konstrukce, Materiály pro stavbu, apod. Digitální media: Archdaily, ADGnews, Dezeen.

Bakalářská práce


City planning 11

Concepts in urban space design in history, form of the city, typology of urban space, philosophies behind, practices of urban space design in European cultural context, land-use, planning controle, preservation of cities, urban ecology, trends and policies in urban planning and regional development

[1]  [2] G. Broadbent, Emerging Concepts in Urban Space Design, Van Norstrand Publishers,N.Y., 2008 G. Broadbent, Emerging Concepts in Urban Space Design, Van Norstrand Publishers,N.Y., 1990


Projekt


Diplomová práce

Zpracování práce v části grafické i textové s využitím znalostí principů územního plánování a urbanismu. Podle zadání vedoucího diplomové práce se může jednat například o dokumenty na úrovni územní studie nebo územně plánovací dokumentace. Práce je zaměřena na prokázání znalostí postupů v územním plánování, zejména analýzy území a aplikace znalostí a poznatků v návrhu dalšího rozvoje území.

[1]  Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) včetně souvisejících vyhlášek, Zákon č. 114/1996 Sb. o ochraně přírody a krajiny včetně souvisejících vyhlášek


Historic Parks, Gardens and Built Environments

This optional one-semester course deals with the processes that are of historical importance for the transformation and modeling of cities and cultural landscapes in the area of historic urbanism, parks and gardens and discusses the traditional elements, strategies, procedures and techniques in which urban landscape spaces and their natural systems are indispensable in structuring traditional forms of sustainable settlements and their surroundings. Development and transformations of gardens, parks and urban landscapes, philosophy of founding and design, basic principles, techniques and techniques will be discussed and presented in a wide variety of selected examples and accompanied by relevant field excursions. All this, on selected eloquent examples, will illustrate important cultural, historical, natural and ecological processes that shape cultural landscapes and urban environments and form numerous values, features and features. In this respect, appropriate strategies, procedures and methods for their conservation, care and protection will also be discussed and selected on the ground during thematic excursions. Based on the knowledge, experience and practice that will be presented during the course through presentations, case studies and study field excursions, the students will actively participate in the preparation of papers in the form of written studies or essays on a chosen topics.

[1]  Norberg-Schulz, Christian, Genius loci. Rizzoli, 1991.
[2]  Free PDF: genius-loci-towards-a-phenomenology-of-architecture-d86177309.html
[4]  HAZLEHURST, F. H., Gardens of Illusion: The Genius of Andre Le Nôtre. Vanderbilt University Press, 1986.
[5]  HOBHOUSE, P. (1992), Gardening through the Ages: An Illustrated History of Plants and Their Influence on Garden Styles from Ancient Egypt to the Present Day. Simon & Schuster.
[6]  LASDUN, S (1991), The English Park: Royal, Private and Public. Vendome Press.
[7]  LAZARO, C. (1990), Italian Renaissance Garden: From the Conventions of Planting, Design, and Ornament to the Grand Gardens of Sixteenth-Century Central Italy. Yale Univerity Press.
[8]  NEWTON, N. T. (1972). Design on the Land: The Development of Landscape Architecture. Harvard University Press.
[9]  WATKINS, J. (2007), The Management and Maintenance of Historic Parks, Gardens and Landscapes: The English Heritage Handbook. Frances Lincoln Publisher.
[10]  JELLICOE, G. & S.: Landscape of Man.Van Nostrand Reinhold, 1982.


Landscape Heritage

Cultural and historical as well as natural and ecological processes traditionally shape the human environment, our common cultural landscape heritage. The course will reveal intrinsic values, functions, character, as well as the appropriate conservation techniques and strategies for the urban landscape heritage protection.

[1]  Norberg-Schulz, Christian, Genius loci. Rizzoli, 1991.
[2]  Free PDF: genius-loci-towards-a-phenomenology-of-architecture-d86177309.html
[4]  Goodchild Peter: Landscape Heritage, Biosphere Change, Climate Change, and Conservation. Heritage at Risk 2006/2007.
[6]  Council of Europe, The European Landscape Convention.
[7]  Florence, 20 October 2000.
[8]  www.coe.int/europeanlandscapeconvention
[9]  www.coe.int/conventioneuropeenedupaysage
[11]  Newton, T. Norman. Design on the Land. Harvard University Press, Cambridge, 1972.
[12]  Jellicoe, Geofrey, Susan. Landscape of Man, shaping the Environment from Prehistory to the Present Day. Thames and Hudson, London, 1975.


Projekt 1

Výuka ve spolupráci s ostatními katedrami, příprava studenta na bakalářskou práci pod vedením katedry na níž bude práce realizována, nejlépe přímo u vedoucího bakalářské práce. Příprava podkladů a iniciační projekt, na který bakaléřská práce navazuje. V případě K143 jsou nabízeny okruhy všech řešených oblastí v krajině a její správě.


Spatial Planning and Public Infrastructure

Students will be acquainted with the problems of urban design, town and regional planning in the Czech Republic. The problems will be studied in details through the individual concepts of public infrastructure (such as transport and technical infrastructure, civic amenities and public spaces), and with specific requirements for the area and spatial arrangement of the utility services in the territory. The subject consists of thematic lectures and a seminar project.

Doporučená literatura:
[1]  [1] Spatial Development Policy of the Czech Republic – Updated Version 1, Institut for Spatial Development, Brno 2016. ISBN 978-80-87318-38-6.
[2]  [2] Architecture and Building Culture Policy of the Czech Republic. Institut for Spatial Development, Brno 2015. ISBN 978-80-87318-40-9.
[3]  [3] Principles and Rules of Urban Planning Composition in Examples, Institut for Spatial Development, Brno 2016. ISBN 978-80-87318-54-6.
[4]  [4] REIMER, M. – GETIMIS, P. – BLOTEVOGEL, H. H. (eds.). Spatial planning systems and practices in Europe: a comparative perspective on continuity and changes. New York: Routledge, 2014. ISBN 978-0-415-72724-2.
[5]  [5] SONG, H. – SRINIVASAN, R. – SOOKOOR, T. – JESCHKE, S. (eds.). Smart cities: foundations, principles, and applications. NJ: Wiley, 2017. ISBN 978-1-119-22639-0.

Urbanistická a krajinářská kompozice

Předmět představuje vybrané kapitoly z urbanistické a krajinářské kompozice a teorie urbanismu jako základ urbanistické a krajinářské tvorby (obraz města, prostředí města, vnímání, krajinná kompozice, komponovaná krajina, kulturní dominanty, fenomén zahrady v historickém kontextu a pod.). Cílem předmětu je komplexní pohled na urbanistickou a krajinářskou tvorbu jako na tvorbu prostředí. Teoretický základ a kvalitní analýza stávajících měst a krajiny jsou následně předpokladem úspěšné praktické tvorby. Rozšiřuje se tím obsah základních urbanistických předmětů z bakalářského studia. Teoretické otázky doplňují příklady z historie a ukázky různých urbanistických analýz. Zaměřuje se především na téma vývoje urbanistické formy Prahy, jejích vybraných částí (Dejvice, Karlín), aspekty jejich plánování (regulačním komise) a některé specifické otázky (výškové budovy). Základní sadu přednášek doplňuje několik rozšiřujících témat přizvaných externích přednášejících.

Povinná literatura:
[1]  HEXNER, Michal – NOVÁK, Jaroslav, Urbanistická kompozice. Praha: ČVUT, 1996.
[2]  KUPKA, Jiří, Krajiny kulturní a historické. Praha: ČVUT, 2010.
Doporučená literatura:
[3]  CÍLEK, Václav. Krajiny vnitřní a vnější. Praha: Dokořán, 2005.
[4]  GEHL, Jan. Život mezi budovami: užívání veřejných prostranství. Brno: Nadace Partnerství, 2000.
[5]  GEHL, Jan – Gemzoe, Lars. Nové městské prostory. Šlapanice: Era, 2002.
[6]  HRŮZA, Jiří. Města utopistů. Praha: Československý spisovatel, 1967.
[7]  KRIER, Léon. Architektura volba nebo osud. Praha: Academia, 2002.
[8]  LYNCH, Kevin. Obraz města. The image of the city. Praha: POLYGON, 2004.
[9]  NORBERG‐SCHULZ, Christian. Genius loci: krajina, místo, architektura. Praha: Dokořán, 2010.
[10]  SITTE, Camillo. Stavba měst podle uměleckých zásad. Praha: ABF, 1995.
[11]  STIBRAL, Karel. Proč je příroda krásná? Praha: Dokořán, 2005.
Studijní pomůcky:
[12]  VALENTA, Josef. Scénologie krajiny. Praha: Kant pro AMU, 2008.

Urbanismus 2

Předmět pokrývá dva základní tematické okruhy, a to úvod do urbanistické kompozice jakožto tvůrčí syntézy všech složek urbanistického díla, vyjádřené skladbou prostorů a hmot, a úvod do urbanismu venkova vč. krajinářských souvislostí. Jednotlivá témata jsou vykládána v nezbytném historickém kontextu, nakolik je významný pro současný stav řešené problematiky. Přednáškové okruhy: 1) Urbanistická kompozice: urbanistická kompozice v různých měřítcích, metodiky a techniky analýz z hlediska urbanistické kompozice, vlastnosti urbanistického návrhu, koncept urbanistického prostoru, multisenzuální povaha vnímání urbanistického prostoru, prostředky harmonizace urbanistického prostoru; typologie a morfologie urbanistických prostorů, město, hledání ideálního města, město a krajina, poloha města v krajině, interiér a exteriér města v různých polohách ad.; 2) Urbanismus venkova: definice, urbanistická a architektonická specifika venkova, vývoj venkova, současnost a problémy venkova, hlavní vývojové zlomy na venkově v průběhu 20. století, ochrana historických jader, urbanistické a architektonické hodnoty vesnic, nová obytná výstavba na venkově, tvorba veřejného prostoru na venkově, suburbanizace na venkově, venkovská krajina ad.

Povinná literatura:
[1]  BAŠE, Miroslav, Sídla a stavby na venkově. Praha: ČVUT, 2006.
[2]  HEXNER, Michal - NOVÁK, Jaroslav, Urbanistická kompozice. Praha: ČVUT, 1996.
[3]  KAŠPAROVÁ, Ludmila – ROZEHNALOVÁ, Eva et al., Vesnice. Nové stavby pro venkov. Brno: ÚÚR, 2005.
[4]  YNCH, Kevin, Obraz města. The Image of the City. Praha: BOVA POLYGON, 2004.
[5]  SÝ́KORA, Jaroslav, Územní plánování vesnic a krajiny. Urbanismus 2. Praha: ČVUT, 2006.
Doporučená literatura:
[6]  BENTLY, Ian et al., Responsive environments. Elsevier, 1985.
[7]  HNILIČKA, Pavel, Sídelní kaše. Otázky k suburbánní výstavbě kolonií rodinný́ch domů. Brno: ERA, 2005.
[8]  KRIER, Léon, Architektura - volba nebo osud. Praha: Academia, 2001.
[9]  KUČA, Karel - KUČOVÁ, Věra, Principy památkového urbanismu. Praha: SÚPP, 2000.
[10]  KUPKA, Jiří, Krajiny kulturní a historické. Praha: ČVUT,
[11]  NORBERG - SCHULZ, Christian, Genius loci. Praha: Odeon, 1994.
[12]  PEŠTA, Jan, Plošný průzkum lidové architektury a venkovských sídel. Praha: NPÚ, 2014.
[13]  Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech. Praha, Brno: MMR, ÚÚR, 2016.

Urbanistická tvorba a informační systémy

Povinná literatura:
[1]  HRŮZA, J. Stavitelé měst. Praha: Agora, 2011.
[2]  TUČEK, J. Geografické informační systémy: principy a praxe. Praha: Computer Press. 1998.
[3]  KOLÁŘ, J. Geografické informační systémy 10. Praha: ČVUT, 2003.
Doporučená literatura:
[4]  JANATKA, M. Pravomoc a odpovědnost subjektů suburbanizace. Praha: ČVUT, 2010.
[5]  MAIER, K. (ed.): Urbanistická čítanka 1. Praha: ČKA, 2000.
[6]  MAIER, K. (ed.): Urbanistická čítanka 2. Praha: ČKA, 2003.

Urbanismus a veřejná infrastruktura

V rámci přednášek a cvičení se posluchač seznámí se základními činnostmi a dovednostmi městského inženýra, městského architekta, urbanisty a územního plánovače v oblasti veřejné infrastruktury, která je stěžejní pro zpracování nástrojů územního plánování dle stavebního zákona. Pro tyto účely jsou přednášky založeny na výkladu spojeného s odborným popisem jednotlivých součástí veřejné infrastruktury: dopravní infrastruktury, technické infrastruktury, občanského vybavení a veřejných prostranství. Tyto teoretické znalosti jsou pak prakticky aplikovány v pasportu vybraného veřejného prostranství.

Povinná literatura:
[1]  ŠRYTR, P. Městské inženýrství, díl I. Praha: Academia, 1999
[2]  ŠRYTR, P. Městské inženýrství, díl II. Praha: Academia, 2001.
[3]  VYORALOVÁ, Z. Technická infrastruktura měst a sídel. Praha: ČVUT, 2016.
[4]  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) v platném znění.
[5]  Vyhl. č. 500/2006 Sb., o ÚAP, ÚPD a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění
[6]  Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění
[7]  Politika územního rozvoje ČR (MMR ČR)
Doporučená literatura:
[8]  The European Commission. Europe 2000+ Cooperation for European Territorial Development. Luxembourg, 1994.
[9]  LYNCH, K. Managing the Sense of a Region. MIT Press, 1976.
[10]  DICKINSON, R. E. City, Region and Regionalism. Routledge, 2007.
[11]  The European Commission. Urbanisation and the Functions of Cities in the European Community. 1993.

CAD v územním plánování

CAD systémy a software. Výhody a nevýhody jednotlivých systémů. GIS v územním plánování - principy. Software ArcView - základy práce. AutoCAD - zopakování základních funkcí, dovednosti v používání funkcí specifických v územním plánování.

[1]  Michal Spielmann, Jiří Špaček: AutoCAD : názorný průvodce pro verze 2008 a 2009, Brno: Computer Press, 2008. 376 s.


Ekonomika a org. samospráv.územ.celků


Krajina a sídla

Předmět představuje úvod do různých problémů vztahu sídel a krajiny (terén, voda, vegetace) vč. přírodního prostředí města (zeleň). Jeho obsah je modifikován podle oborů studentů, kteří se do nepovinného předmětu přihlásí, od přípravy na otázky státních bakalářských zkoušek, přes systematický výklad základních krajinářských otázek a otázek ochrany přírody a krajiny (vč. krajinného rázu) až po sondy do vybraných problémů krajinářské architektury vč. historických souvislostí vývoje zahrad, krajiny, městské zeleně a vztahu sídel a krajinného rámce.


Technická infrastruktura sídel a regionů

Technická infrastruktura - vedení a stavby a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice, energetické vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě a elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, produktovody.

[1]  Šrytr P.: Městské inženýrství I, Praha: Academia, 1998


Terénní cvičení z krajinné tvorby a plán.

Odborná exkurze zabývající se návštěvou slavných realizací zahradního umění, historických měst, městeček a kulturní krajiny. Cílem předmětu je doplnění přednášek z urbanismu, zahradní a krajinářské tvorby. K absolvování předmětu je obvykle na výběr více variant exkurzí pořádaných K127, a to jak domácích, tak zahraničních.


Krajinné plánování

Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky krajiny a krajinného plánování v různých procesech a fázích plánování. V rámci předmětu bude představena geneze naší krajiny, způsoby a formy působení člověka na krajinu dříve a v současnosti, v době postagrární a postindustriální, které jsou nutné pro pochopení zákonitostí a procesů probíhajících v dnešní krajině. Studenti jsou vedeni k samostatnému pohledu na krajinu, k hledání jejích přírodních, kulturních, historických a civilizačních hodnot. Jsou seznámeni s formami a možnostmi, především legislativními, její ochrany a s různými způsoby krajinného plánování vč. uplatnění nástrojů územního plánování při ochraně a tvorbě krajiny, s důrazem na respektování ekologických, produkčních, obytných, rekreačních i estetických aspektů území. Přednášky a cvičení budou doplněny prací s různými informačními zdroji, se zaměřením na jejich interpretaci, i konkrétními příklady různých typů území.

[1]  VOREL, Ivan - KUPKA, Jiří (2011). Krajinný ráz. Identifikace a hodnocení. Praha: ČVUT, ISBN 978-80-01-04766-8.
[2]  SALAŠOVÁ, Alena (2015). Krajinné plánování I a II. Brno: Mendelova univerzita, ISBN 978-80-7509-242-7, ISBN 978-80-7509-243-4.
[3]  SALAŠOVÁ, Alena (2015). Nauka o krajině I a II. Brno: Mendelova univerzita, ISBN 978-80-7509-185-7, ISBN 978-80-7509-186-4.
[4]  VÁCHAL, Jan - NĚMEC, Jan - HLADÍK, Jiří (eds.) (2011). Pozemkové úpravy v České republice. Praha: Consult, ISBN 80-903482-8-9.
[5]  KUPKA, Jiří (2010). Krajiny kulturní a historické. Praha: ČVUT. ISBN 978-80-01-04653-1.
[6]  zák. 289/1995 Sb., Lesní zákon, zák. 114/1992 Sb, o ochraně přírody a krajiny, zák. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, zák. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech


Seminář z územního plánování

Předmět dává ucelenou představu o postupech v územním plánování na konkrétních příkladech, kde posluchači individuálně zpracovávají jednotlivé fáze územně plánovacího procesu od analýzy území po jednoduchý návrh a jeho přepis do regulace území. Úspěšné absolvování předmětu nahradí samostatnou povinnou seminární práci předmětu YUR3.

[1]  Povinná literatura:
[2]   Zák. 183/2006 Sb., Stavební zákon
[3]   Vyhl. 500/2006 Sb., o ÚAP, ÚPD a způsobu evidence územně plánovací činnosti
[4]   Vyhl. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
[5]   Platné ÚPP a ÚPD předaného vzorku území


Urbanismus 3

Předmět je zaměřen na problematiku rozvoje měst a územního plánování. Úvod je věnován stručné rekapitulaci trendů urbanistických postupů v jednotlivých obdobích a první legislativní kontext zakládání sídel. Hlavní náplň předmětu je věnována postupům a legislativnímu rámci územního plánování, seznámení s cíli, úkoly, nástroji a metodikou danou Stavebním zákonem. Cílem předmětu je získání základních informací a potřebných metodických znalostí pro pořízení a zpracování územně plánovacích podkladů a dokumentací, základní seznámení s urbanistickou koncepcí a koncepcemi jednotlivých systémů urbanizovaného území a využití krajiny, včetně dopadů urbanizace do volné krajiny a způsoby jeho posuzování. Problematika je doplněna názornými příklady jednotlivých typů nástrojů územního plánování. Přednášky doplňuje cvičení, která jsou věnována ověření probírané látky na konkrétním území (limity, hodnoty, problémový výkres, dílčí návrh a způsob regulace). Součástí předmětu je seminární práce, bez které nelze uzavřít předmět zápočtem. Seminární práci lze nahradit zápočtem z předmětu YSUP.

[1]  Povinná literatura:
[2]  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (Stavební zákon)
[3]  Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a evidenci územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů
[4]  Doporučená literatura:
[5]  HRŮZA, Jiří - ZAJÍC, Josef. Vývoj urbanismu I a II. Praha: ČVUT, 2002, 2007.
[6]  HRŮZA, Jiří. Charty moderního urbanismu. Praha: Agora, 2002.
[7]  Principy a pravidla územního plánování. ÚÚR (www.uur.cz)


Urbanistická struktura sídel

Předmět je zaměřen na pochopení prostorové a funkční struktury měst, jejich významu ve struktuře osídlení. Věnuje se vztahu měst a krajiny, celkovému obrazu města, urbanistickým hodnotám a koncepci.

[1]  KUČA, K., Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha : Libri.
[2]  HRŮZA, J., Urbanismus světových velkoměst I, II, Praha : ČVUT, 2003, 2007.
[3]  Marhold, K.: Urbanistická typologie II., Praha : ČVUT, 1991.


Územní management


 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz