CVUT

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební -- K 125 - Katedra technických zařízení budov

Předměty aktuálního semestru -- zimní 2021/22

přejděte na archiv předmětů od roku 2008 (podle kateder) nebo na společný archiv anotací předmětů z let 2002-2007

semestr zimní 2021/22


Alternative energy sources

Course extends the knowledge of student in the area of renewable energy source, especially in the field of solar technologies (solar thermal systems, photovoltaic systems) and heat pumps in connection with evaluation and operation of building systems. Student within the individual topic performs an analysis of renewable energy sources implementation in defined building, favourably with use of advanced simulation tools.


Selected Chapters from Building Energy Performance Modelling

A course focused on modelling the energy behaviour of buildings using advanced simulation tools. Form of teaching – consultation, attendance of selected lectures, self-study. During the introductory seminar an individual study plan of the subject is prepared, specifying the topic of the semester work and recommended lectures and seminars. The topic of the semester is given individually, preferably in relation to the topic of doctoral work. The subject ends with a test in the form of a discussion on the submitted semester work. Used sw tools: DesignBuilder, ESP-r, TRNSYS. Examples of semester papers: Criteria for optimizing design of building energy systems. Comprehensive vs. single-purpose simulation programs for TZB systems. Modelling of dynamic phenomena in building services systems. Overview of SW for Building Energy Systems Analysis (TRNSYS, Phoenics, Moist). Modelling, simulation and object analysis using ESP-r. Modelling of the thermal and technical properties of the peripheral structures, ventilation and ventilation of the building, heating equipment, renewable sources. Simulation of the effect of changing the operating mode on the energy consumption of the object.


Selected chapters from energy audit of building

Subject focused on energy audit of buildings. Getting acquainted with the methodology of energy auditing of buildings in terms of exploration, assessment of the current state, design of austerity measures, calculation of energy performance, economic and environmental evaluation. Analysis of energy and environmental behaviour of buildings and technical systems. Introduction to legislation and activities of energy specialist. Form of teaching – consultation, attendance of selected lectures, self-study. During the introductory seminar an individual study plan of the subject is prepared, specifying the topic of the semester work and recommended lectures and seminars. The topic of the semester is given individually, preferably in relation to the topic of doctoral work.


Energetický audit


Optimalizační algoritmy technických zařízení inteligentních budov

Obsahem tohoto předmětu doktorského studia na katedře TZB Stavební fakulty ČVUT je řešení problematiky optimalizace a její implementace v procesu systémového řešení inteligentních budov potažmo Smart Cities. Integrovaný řídicí systém budovy se simulací v reálném čase a sledování okamžité spotřeby energií není možný akceptovat bez technické a ekonomické diagnostiky, modelování a optimalizace. Obsah učiva je zaměřen na analýzu ? rozbor a zkoumání optimalizačních metod v procesu řešení vnější a vnitřní inteligence budovy. Základním postupem řešení a tím i výkladu problému je metodický postup, který je dán v prvé řadě rozkladem definovaného matematického systému ? optimalizace ? na jednodušší podsystémové oblasti a to: výběrem zainteresovaných oblastí z numerické matematiky, matematické analýzy, aplikovaná matematiky, teorie množin, teorie grafů a matematické logiky s cílem pochopení teorie optimalizace až k její praktické aplikaci. Cílem předmětu je popsat základní vlastnosti stochastických algoritmů, včetně algoritmů genetických, testováním algoritmů na analytických a aproximačních funkcí s vyhodnocením závěrů pro uplatnění při technické optimalizaci. Hlavní orientace předmětu bude zaměřena především na tak zvanou technickou optimalizací, kdy neznáme přímo optimalizovanou funkci, ale jsme schopni získat hodnotu optimalizované funkce v libovolném bodě (například měřením určité veličiny). Stochastické optimalizační algoritmy mají tu výhodu, že i s takovými funkcemi dokážou efektivně pracovat.


Obnovitelné a netradiční zdroje energie pro vytápění a větrání

Solární energie: fyzikální principy, aktivní systémy vzduchové a vodní, fotovoltaické články, využití pasivních solárních prvků v energetických systémech budov - zimní zahrada solární okno, krátko-, středně- a dlouhodobá akumulace tepelné energie, transparentní izolace, dvojité fasády, energetické střechy. Energie biomasy: problematika paliva - stébelniny, dřeviny, dřevní odpad, štěpky, palety. Geotermální energie: přímé využití, tepelná čerpadla - země - voda - vzduch, akumulace tepla. Energie větru. Zpětné získávání tepla. Palivové články pro vytápění budov.


Renewable and Unconventional Energy Sources for Buildings

Solar energy: physical principles, active air and water systems, photovoltaic cells, passive solar elements in building energy systems – winter garden, solar window, short, medium and long-term heat energy accumulation, transparent insulation, double facades, energy roofs. Biomass energy: fuel issues – woods, wood waste, wood chips, wood pellets. Geothermal energy: direct use, heat pumps – ground – water – air, heat accumulation. Wind energy: direct use and energy storage. Heat Recovery. Fuel cells for building energy system.


Vybrané stati k energetickému auditu budov

Předmět zaměřený na problematiku energetického auditu budov. Seznámení s metodikou zpracování energetického auditu budov z hlediska průzkumu, zhodnocení stávajícího stavu, návrhu úsporných opatření, výpočtu energetické náročnosti, ekonomického a environmentálního vyhodnocení. Analýza energetického a environmentálního chování budov a technických systémů. Seznámení s legislativou a činností energetického specialisty. Forma výuky - konzultace, návštěva vybraných přednášek, samostudium. Při úvodním semináři je sestaven individuální studijní plán předmětu, kde je specifikováno téma semestrální práce a doporučené přednášky a semináře. Téma semestrální práce se zadává individuálně přednostně ve vazbě na téma doktorské práce.


Vybrané stati z modelování energetického chování budov

Předmět zaměřený na modelování energetického chování budov s využitím pokročilých simulačních nástrojů. Forma výuky - konzultace, návštěva vybraných přednášek, samostudium. Při úvodním semináři je sestaven individuální studijní plán předmětu, kde je specifikováno téma semestrální práce a doporučené přednášky a semináře. Téma semestrální práce se zadává individuálně přednostně ve vazbě na téma doktorské práce. Předmět je zakončený zkouškou formou rozpravy nad předloženou semestrální prací. Využije se pracoviště pro počítačové simulace energetické náročnosti, vnitřního prostředí, pro podporu vývoje BIM knihoven pro TZB. Používané sw nástroje: DesignBuilder, ESP-r, TRNSYS. Příklady témat semestrálních prací: Kritéria optimalizace návrhů energetických systémů budov. Komplexní vs. jednoúčelové simulační programy pro systémy TZB. Modelování dynamických jevů v systémech TZB. Přehled SW pro analýzu energetických systémů budov (TRNSYS, Phoenics, Moist). Modelování, simulace a analýza objektu pomocí SW ESP-r. Modelování tepelně-technických vlastností obvodových konstrukcí, vzduchotechniky a větrání budovy, vytápěcího zařízení, obnovitelných zdrojů. Simulace vlivu změny provozního režimu na spotřebu energie objektu.


Vybrané stati z teorie vnitřního prostředí budov

Doktorský předmět zaměřený na problematiku vnitřního prostředí budov. Forma výuky - konzultace, návštěva vybraných přednášek, samostudium. Ve výuce se využije výuková a demonstrační laboratoř TZB, mobilní sada pro detailní monitoring vnitřního prostředí a experimentální systém pro monitorování vnitřního prostředí objektu. Při úvodním semináři je sestaven individuální studijní plán předmětu, kde je specifikováno téma semestrální práce a doporučené přednášky a semináře. Téma semestrální práce se zadává individuálně přednostně ve vazbě na téma doktorské práce. Předmět je zakončený zkouškou formou rozpravy nad předloženou semestrální prací. Příklady témat: Tepelně-vlhkostní konstituenta prostředí. Odérové mikroklima. Toxické látky v interiéru. Ohrožení mikroby. Aerosoly. Statická elektřina v interiéru. Elektroiontové mikroklima. Elektromagnetická složka prostředí. Psychické mikroklima.


Selected chapters from the theory of indoor environment

Doctoral subject focusing on the indoor environment of buildings. Teaching approach – consultation, attendance of selected lectures, self-study. During the introductory seminar an individual study plan of the subject is prepared, specifying the topic of the semester work and recommended lectures and seminars. The topic of the semester essay is given individually, preferably in relation to the topic of doctoral work. The subject is concluded with a test in the form of a discussion on the submitted semester work. Examples of topics: Thermal comfort of the environment. Odour microclimate. Toxic substances in the interior. Microbe threat. Aerosols. Static electricity in the interior. Electro-ion microclimate. Electromagnetic Component of the Environment. Psychic microclimate.


Teorie vnitřního prostředí budov4

Kurz aplikované teorie vnitřního prostředí pro studenty doktorského studia, zaměřený na komplexní řešení problematiky vnitřního prostředí budov. Student získá přehled o jednotlivých složkách vnitřního prostředí, legislativních souvislostech, výpočtových nástrojích a metodách hodnocení kvality vnitřního prostředí.

[1]  Kabele a kol: 125TVNP Teorie vnitřního prostředí budov. Výukový podklad, ČVUT 2014dostupný on-line na http://tzb2.fsv.cvut.cz/files/vyuka/tvnp_oppa.pdf
[2]  Bluyssen PhilomenaM.: The Indoor Environment Handbook -How to Make Buildings Healthy and Comfortable, Earthscan Ltd (United Kingdom), 2009, ISBN-13: 9781844077878
[3]  Jokl,M:Zdravé obytné a pracovní prostředí.ACADEMIA,Praha 2002
[4]  Jokl,M:Microenvironment:The Theory and Practice of Indoor Climate.Thomas,Illinois,USA 1989.


Modelování energetických systémů budov III


Umělé osvětlení

Současná světelná technika jako významná součást vnitřního prostředí budov patří mezi jedno z nejrychleji se rozvíjejících odvětví našeho hospodářství. Například v oblasti světelných zdrojů jsou to především kompaktní a lineární zářivky a také oblast luminiscenčních diod zvaných LED diody. Řídící systémy zvyšují komfort působení osvětlovací soustavy a přinášejí významné úspory ve spotřebě elektrické energie. Stejně tak i digitalizace měřicích procesů přináší významné efekty v systému umělého osvětlení. Digitální řídící protokol je v současnosti využíván u elektronických předřadníků a dalších prvků řídící techniky. Integrované systémy osvětlovací techniky na bázi inteligentních řídících systémů lze považovat za stěžejní část výkladu tohoto předmětu. Tělesné a duševní zdraví člověka je silně ovlivňováno světlem. Světlo řídí lidský rytmus dne a noci a díky němu je v podstatě vůbec možný život. Kromě přirozeného světla ovlivňuje lidskou náladu, psychiku a duševní zdraví také umělé osvětlení. I takové otázky jsou součástí řešení obsahem tohoto předmětu.


Selected Topics of Ventilation and Air-conditioning

1. Principles of ventilation. Requirements for indoor air quality. Sources of indoor environmental degradation. 2. Balance of a ventilated room with a constant and variable source of pollutants. 3. Natural, hybrid and forced ventilation – design methods. Ventilation concept. 4. Thermodynamic properties of dry and humid air. Theory of humid air and application of psychrometric principles. Advanced air treatments in ventilation and air-conditioning. Outdoor and indoor climatic conditions. 5. Heat load of air-conditioned and non-conditioned rooms. 6. Theory of isothermal and non-isothermal air flow in rooms, simulations. Methods of distribution and diffusion of air in rooms. Selection and positioning of the terminal elements for supply and exhaust of air. 7. Design of air ducts. 8. Ventilation of civil buildings – residential premises, etc. 9. Design of single-zone and multi-zone air conditioning systems. Air systems, combined air – water systems, water systems incl. cooling ceilings, refrigeration systems. 10. Selection, design and control of ventilation and air conditioning systems. 11. Distribution of heat, cold and fresh air in buildings. Free cooling by outdoor air. 12. Analysis of heat transfer in ventilation and air-conditioning systems, dimensioning of devices for minimal energy consumption. Energy demand for heating and cooling of air. Recuperation of heat and humidity


Aplikovaná termomechanika

Předmět obsahuje tři základní skupiny, ve kterých se student postupně seznámí s vybranými kapitolami z problematiky vlhkého vzduchu, termodynamiky par a sdílení tepla. Cílem každé kapitoly je seznámit studenty s principy zařízení obvyklých v systémech vytápění, větrání a chlazení, s kterými se setkají v praxi. V kapitole vlhkého vzduchu budou probrány typické i méně používané procesy odehrávající se při úpravě vzduchu ve vzduchotechnické jednotce. Část termodynamiky par je zaměřena na známé okruhy kompresorových a absorpčních chladících zařízení a tepelných čerpadel. V závěrečné kapitole budou vysvětleny procesy a principy vztažené k výměníkům tepla.

[1]  Neuberger, P., Adamovský, D., Adamovský, R. Termomechanika, skripta vydaná Českou zemědělskou universitou v Praze, 2007, ISBN 978-80-213-1634-8.
[2]  Adamovský, D., Polák, M., Adamovský, R. Sbírka příkladů termomechaniky, skripta vydaná Českou zemědělskou universitou v Praze, 2009, ISBN 978-80-213-1924-0


Bakalářská práce

Bakalářská práce je zakončením činností studenta v bakalářském studiu, kde by měl prokázat vědomosti z absolvovaných předmětů katedry a jejich aplikaci. Student v bakalářské práci prokazuje schopnost samostatně zpracovat problematiku související s vlastním zadáním v oblastech technických zařízení budov. Práce samotná může mít formu teoretického zpracování, či popis současného stavu určité oblasti s aplikací na objektu či zařízení, doplněná o zadaný stupeň dokumentace. Během zpracování celého objemu práce student konzultuje problematiku s vedoucím bakalářské práce a odborníky z předem určených kateder. Práci bude student obhajovat před komisí.


Bakalářská práce

Bakalářská práce je zakončením činností studenta v bakalářském studiu, kde by měl prokázat vědomosti z absolvovaných předmětů katedry a jejich aplikaci. Student v bakalářské práci prokazuje schopnost samostatně zpracovat problematiku související s vlastním zadáním v oblastech technických zařízení budov. Práce samotná může mít formu teoretického zpracování, či popis současného stavu určité oblasti s aplikací na objektu či zařízení, doplněná o zadaný stupeň dokumentace. Během zpracování celého objemu práce student konzultuje problematiku s vedoucím bakalářské práce a odborníky z předem určených kateder. Práci bude student obhajovat před komisí.


Bakalářská práce

Bakalářská práce je zakončením činností studenta v bakalářském studiu, kde by měl prokázat vědomosti z absolvovaných předmětů katedry a jejich aplikaci. Student v bakalářské práci prokazuje schopnost samostatně zpracovat problematiku související s vlastním zadáním v oblastech technických zařízení budov. Práce samotná může mít formu teoretického zpracování, či popis současného stavu určité oblasti s aplikací na objektu či zařízení, doplněná o zadaný stupeň dokumentace. Během zpracování celého objemu práce student konzultuje problematiku s vedoucím bakalářské práce a odborníky z předem určených kateder. Práci bude student obhajovat před komisí.


Bakalářská práce

Bakalářská práce je zakončením činností studenta v bakalářském studiu, kde by měl prokázat vědomosti z absolvovaných předmětů katedry a jejich aplikaci. Student v bakalářské práci prokazuje schopnost samostatně zpracovat problematiku související s vlastním zadáním v oblastech technických zařízení budov. Práce samotná může mít formu teoretického zpracování, či popis současného stavu určité oblasti s aplikací na objektu či zařízení, doplněná o zadaný stupeň dokumentace. Během zpracování celého objemu práce student konzultuje problematiku s vedoucím bakalářské práce a odborníky z předem určených kateder. Práci bude student obhajovat před komisí.


Bakalářská práce


Bachelor Project

Final project concluded by bachelor theses defense and state exam.


Buildings Services Systems 2

Introduction to the indoor environmental quality, building ventilation and basic artificial lighting and electrical installation. Lectures topics: Microenvironment and its constituents. Microenvironment-health requirements. Design of air-handling systems - basics, criteria. Ventilation systems - Principles of natural and mechanical ventilation. Heat recovery. Parts of air handling systems. Fundamentals of air-conditioning systems. Natural and Combined lighting. Electricity distribution. Electrical installations. Tutorials focused on practical design of ventilation and basic light and electrical systems.

Povinná literatura:
[1]  Chadderton, David V: Building services engineering. Routledge 2013. 6th ed. New York, Abingdon. ISBN 0415699312.
[2]  Hall, F., Greeno, R.: Building services handbook. Routledge 2017, 9th edition. ISBN-10: 9781138244351
Doporučená literatura:
[3]  Jokl, M.V.: Microenvironment: The Theory and Practice of Indoor Climate. Thomas, Illinois, USA 1989
Studijní pomůcky:
[4]  Kabrhel, M., Adamovský, D.: Budilidng services systems 2. Online material. Available at the Department website (http://tzb2.fsv.cvut.cz/)

Diplomová práce

Diplomová práce je samostatnou prací studenta v závěru magisterského studia na stavební fakultě. Diplomová práce je členěna do dvou bloků a to diplomového semináře a vlastního teoretického či praktického zpracování. V diplomovém semináři student provede zpracovaní problematiky související s vlastním zadáním diplomové práce, kterou potom v aplikuje v diplomové práci. Během zpracování celého objemu práce student konzultuje problematiku s vedoucím diplomní práce.

Povinná literatura:
[1]  Bude určena vedoucím práce při zadání podle tématu.

Design project 1

Individual assignment. Course of study: renewable energy sources, heating system, drainage system, water supply system, gas supply system, cooling system.

[1]  Legislation, standards.


Diploma Theses

Final project in master course concluded by diploma theses defence and state exam.


Elektrotechnika a inteligentní budovy


Elektrotechnika a inteligentní budovy

Konstrukce inteligentních budov (IB) je opodstatněna matematicko-fyzikálními zákonitostmi a vychází z různých definic IB. Informační společnost, inteligentní systémy, nové technologie výrazně ovlivňují různé systémové aplikace TZB. Zásadní ideou je úspora energií, materiálů a zajištění optimálních parametrů vnitřního a venkovního prostředí. Vliv elektromagnetického prostředí, elektromagnetické kompatibility, aplikace inteligentně fungujících zařízení v budovách vyžaduje systémový přístup k řešení celého komplexu TZB a inteligentních elektroinstalací. Přehlednou formou i v příkladech, v laboratoři IB, popisem stávajících a budoucích řešení IB je prezentován výklad do oblasti logických systémů až po průmyslovou komunikaci na sběrnici a v sítích zaměřených na úsporu energií a automatizaci budov (KNX).

[1]  1.Garlík, B.: Interní skriptum - přednášky: Elektrotechnika a inteligentní budovy. (budou průběžně prezentovány na webu katedry TZB, ČVUT,2007
[2]  2.Toman,K. - Kunc,J.: Systémová technika budov, FCC PUBLIC, Praha, 1998.
[3]  3.Bucceri,R.: How to Automate Both New & Existing Homes, Silent Servant, 2006
[4]  4. Merz,H., Hansemann, T., Hubner, Ch.: Automatizované systémy budov. Vyd.Grada
[5]   Publishing, a.s., ISBN 978-80-247-2367-9, Praha 2009


Obnovitelné zdroje energie

Předmět se zabývá obnovitelnými zdroji energie a energetickými systémy budov. Podrobně jsou rozebírány jednotlivé druhy energií-energie solární, větrná, energie biomasy, geotermální energie a energie vodní. Popsány jsou vlastnosti energií a nejvhodnější způsoby využití. Pozornost je věnována pochopení správného způsobu navrhování zařízení a systémů, které využívají obnovitelné zdroje energie.

[1]  Kabrhel, M.: Obnovitelné zdroje energie. Studijní pomůcky.
[2]  Quaschning, V.: Understanding renewable energy systems. Earthscan/Routledge London 2016. ISBN 978-113878-196-2
[3]  Mertens, K.: Photovoltaics: fundamentals, technology, and practice. Second Edition. Chichester: Wiley, 2019. ISBN 978-1-119-40104-9.
[4]  Foster, R., Ghassemi A.,:Solar energy: renewable energy and the environment. Boca Raton: CRC Press, c2010. Energy and the environment. ISBN 978-1-4200-7566-3.


Požárně bezpečnostní zařízení

Základní předmět pro studenty bakalářského studia. Rozšíření znalostí v oboru požární bezpečnost staveb a rozvíjí znalosti v oblasti požární spolehlivosti konstrukcí. Předmět má dvě samostatné části. V první části je do hloubky řešena problematika požárních vodovodů, problematika požárního zabezpečení elektrických zařízení a požární vzduchotechnika a požární větrání obytných a občanských budov. Druhá, zcela samostatná část předmětu se zabývá požární problematikou komunikací a staveb souvisejících s touto problematikou.

Povinná literatura:
[1]  Kratochvíl, V.Navarová Š., Kratochvíl M., : Požárně bezpečnostní zařízení ve stavbách, SPBI Spektrum 2011,ISBN : 978-80-7385-103-3.
[2]  Pokorný M., Hejtmánek P., : Požární bezpečnost staveb, Sylabus pro praktickou výuku, ČVUT 2018, ISBN : 978-80-01-06394-1.
[3]  Ježková J., Mondschein P., Dlouhá E. : Dopravní stavby, ČVUT, 2006, ISBN 80-01-03393-7
Doporučená literatura:
[4]  Valášek, Jaroslav a kol.: Zdravotnětechnická zařízení budov, Jaga 2006, ISBN 80-8076-038-1
[5]  Barták Jiří, Pruška, Jan : Podzemní stavby, ČVUT, 2011, ISBN 978-80-01-04789-7

Projekt 2

Projekt 2 je předmětem mezifakultního oboru Inteligentní budovy. Student v projektu prokazuje schopnost samostatně zpracovat projekt z oblasti inteligentních budov.

[1]  Normy, legislativa, technické materiály.


Projekt 2


Projekt 2C

Samostatná práce na zadané problematice v oblasti technických zařízení budov. Student si po dohodě s vedoucím projektu vybere problematiku z nabízených okruhů či téma kterým by se chtěl zabývat a zpracuje tuto oblast ve formě textové, výpočtové a grafické části, která bude vystihovat řešení daného problému.

[1]  http://tzb.fsv.cvut.cz/?mod=podklady


Specializovaný projekt 1

Specializovaný projekt 125SPB1 je samostatný předmět pro studenty 1.semestru magisterského programu „Budovy a prostředí“. Projekt je zaměřen na zpracování koncepce a projektové dokumentace v rozsahu pro provádění stavby konkrétního objektu občanské nebo bytové výstavby jednotlivých profesích TZB.

[1]  http://tzb.fsv.cvut.cz/files/vyuka/125spb1/zasady_zpracovani_generelu_2020.pdf
[2]  http://tzb.fsv.cvut.cz/files/vyuka/129dpm/schema-koncepce-tzb1.jpg
[3]  http://tzb.fsv.cvut.cz/files/vyuka/129dpm/k129dpm_podklad_pro_studenty_web.pdf
[4]  http://tzb.fsv.cvut.cz/files/vyuka/129dpm/k129dpm_podklad_pro_studenty_web_en.pdf


Systémy budov

Multikriteriální analýza požadavků na vnitřní prostředí a funkci systémů v jednotlivých typech budov a provozů a kritéria optimalizace pro řešení energetických a ekologických systémů budov. Vazby mezi technickými zařízeními budov a stavbou. Integrovaný pohled na koncepční řešení v různých typech budov z hlediska vnitřních systémů a konstrukčního řešení budov. Např. administrativní budovy, obytné budovy, haly, obchodní centra, kulturní centra, průmyslové stavby, sportovní stavby, rodinné domy, pasivní atd. Posluchači budou seznámeni s požadavky na vnitřní prostředí, charakteristickými prvky energetických a ekologických systémů budov ve vazbě na stavebně-konstrukční řešení budovy pro daný typ budovy.

Povinná literatura:
[1]  TYWONIAK, Jan. Nízkoenergetické domy 3: nulové, pasivní a další. Praha: Grada, 2012. Stavitel. ISBN 978-80-247-3832-1
[2]  HOWELL, Ronald H., William J. COAD a Harry J. SAUER. Principles of heating ventilating and air conditioning: a textbook with design data based on the 2013 ASHRAE handbook - fundamentals. 7th ed. Atlanta: Ashrae, c2013. ISBN 978-1-936504-57-2.
Studijní pomůcky:
[3]  Poznámky k přednáškám a aktuality na webových stránkách předmětu

Technická zařízení budov 1

Úvodní kurs do problematiky zdravotní techniky a vytápění budov určený pro studenty bakalářského studia. Koncepční řešení systémů ve vazbě na energetické, ekologické a ekonomické aspekty. Základy navrhování systémů vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu, vnitřního plynovodu, teplovodního vytápění a otopných zdrojů.

Povinná literatura:
[1]  Kabele, Karel – Kabrhel, Michal - Koubková, Ilona - Urban, Miroslav - Musil, Roman TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV. Vytápění - podklady pro cvičení první vydání, 2012, 78 s., ISBN 978-80-01-05203-7
[2]  Kabele, Karel - Frolík, Stanislav - Houšková, Marta - Jelínek, Vladimír - Koubková, Ilona - Petrová, Markéta - Vyoralová, Zuzana: Energetické a ekologické systémy 1. Zdravotní technika. Vytápění. Druhý dotisk druhého přepracovaného vydání, 2011,182 s., vazba brožovaná, 331 Kč, ISBN 978-80-01-04722-4
Studijní pomůcky:
[3]  On-line výukové materiály a podklady zveřejněné pro studenty předmětu na webu.

Technologické celky

Sauny, krby, technologie kuchyní, výtahy, tepelná čerpadla, technologie plaveckých bazénů, zařízení plynových kotelen.

[1]  http://tzb.fsv.cvut.cz V.Jelínek a kol. : TZB-Podklady pro projekty, ČVUT 2005 A.Pokorný, : TZB-Kuchyně pro společné stravování, ČVUT 1994 J.Kriš,: Bazény, Sauny, Soláriá, Bratislava 1998 J.Kriš,: Bazény a kúpaliská, Bratislava 2000 Podklady firem.


Energy and Indoor Environment

The course introduces the students to the theoretical background of indoor environmental quality (IEQ) aspects related to energy performance of buildings. During several lectures basic components of indoor environment are listed and described. Lectures are complemented by seminars, where the students can experience measurements and evaluation of IEQ.

[1]  Jokl,M:Healthy Residental and Working Environment.Czech.ACADEMIA,Praha 20002
[2]  Jokl,M:Microenvironment:The Theory and Practice of Indoor Climate.Thomas,Illinois,USA 1989.
[3]  Bluyssen Philomena M.: The Indoor Environment Handbook How to Make Buildings Healthy and Comfortable, Earthscan ltd (United Kingdom), 2009, ISBN-13: 9781844077878
[4]  CORGNATI, S.P., GAMIERO da SILVA: Indoor climate quality assessment, Rehva Guidebook 14, REHVA 2011


Technické zařízení budov 2

Uvedený předmět zahrnuje úvod do problematiky větrání, vzduchotechniky a klimatizace v budovách a řešení elektroinstalací a umělého osvětlení.

Povinná literatura:
[1]   Gebauer G., Horká H., Rubinová O. Vzduchotechnika, Era - vydavatelství, ISBN: 80-7366-027-X, 262 s., 2005.
[2]   Garlík, B. Technická zařízení budov / Elektrická instalace v budovách, Vydavatelství ČVUT, ISBN: 978-80-01-06342-2, 414 s., 2017.
Doporučená literatura:
[3]   Santamouris, M; Wouters, P. Building ventilation: the state of the art, Earthscan, ISBN: 9781844071302, 313 s., 2006. (NTK TH7654 .B85 2006)
[4]   Papež K.,Vyoralová Z., Marková L., Garlík B., Jokl M. Energetické a ekologické systémy budov 2. Vzduchotechnika, chlazení, elektroinstalace, umělé osvětlení. Fakulta stavební, 1. vydání, ISBN: 978-80-01-03622-8, 2007. (NTK TH6021 .P37 2007 z)
[5]   Mitchell, J. W., Braun, J. E. Principles of Heating, Ventilation, and Air Conditioning in Buildings, Wiley, ISBN 9780470624579, 600 s., 2013. (NTK TH7222 .M58 2013)

Vnitřní prostředí a vytápění budov B


Vnitřní prostředí a vytápění budov A


Applied Thermomechanics

The course contains three basic groups, in which the student is gradually introduced to selected chapters on moist air, vapour thermodynamics and heat sharing. The aim of each chapter is to introduce students to the principles of equipment common in heating, ventilation and cooling systems that they will encounter in practice. The chapter on humid air will discuss typical and lesser used processes occurring in air handling units. The vapor thermodynamics section focuses on the familiar compressor and absorption chillers and heat pumps. The final chapter will explain the processes and principles related to heat exchangers.

Doporučená literatura:
[1]  Moran, M., Shapiro, H. Fundamentals of Engineering Thermodynamics, 5th edition, John Wiley and Sons, 2007, ISBN 978-0-470-03037-0.
[2]  Baehr H. D., Stephan, K.: Heat and Mass Transfer, 2nd edition, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2006, ISBN 3-540-29526-7.
[3]  Shah, R. K., Seculic, D. P.: Fundamentals of heat exchanger design, John Wiley & Sons, Inc., 2003, ISBN 0-471-32171-0.

Navrhování systémů TZB

Orientace a osvojení základních principů navrhování systémů zdravotní techniky, vytápění a vzduchotechniky pro projektování s ohledem na různé typy provozů budov a systémů TZB. Tepelně technické a hydraulické výpočty - návrh zdroje tepla a otopných ploch, potřeba pitné vody, příprava teplé vody, množství větracího vzduchu a návrh jednotky, dimenzování vnitřních instalací a přípojek.

Doporučená literatura:
[1]  Valášek a kol: Zdravotně-technické instalace Jaga 2001
[2]  Petráš a kol: Vytápění rodinných a bytových domů, Jaga 2005
[3]  Gebauer a kol: Vzduchotechnika, Era group, Brno 2005
Studijní pomůcky:
[4]  výpočtové nástroje a podklady na tzb.fsv.cvut.cz, nástroje Microsoft Office

Počítačové modelování systémů TZB

Úvodní kurz do problematiky využití počítačů při návrhu a modelování systémů technických zařízení budov.

Studijní pomůcky:
[1]  Výuka je realizována v počítačové učebně na profesionálním SW používaném v praxi pro řešení jednotlivých úloh. SW vybavení je průběžně aktualizováno. Dalším podklady jsou videoprezentace výrobců programů, technická podpora, online výpočtové nástroje.

 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz