CTU

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta stavební

K 125 - Katedra technických zařízení budov

Předměty aktuálního semestru -- letní 2017/18

přejděte na archiv


semestr letní 2017/18


Energetický audit


Optimalizační algoritmy technických zařízení inteligentních budov

Obsahem tohoto předmětu doktorského studia na katedře TZB Stavební fakulty ČVUT je řešení problematiky optimalizace a její implementace v procesu systémového řešení inteligentních budov potažmo Smart Cities. Integrovaný řídicí systém budovy se simulací v reálném čase a sledování okamžité spotřeby energií není možný akceptovat bez technické a ekonomické diagnostiky, modelování a optimalizace. Obsah učiva je zaměřen na analýzu ? rozbor a zkoumání optimalizačních metod v procesu řešení vnější a vnitřní inteligence budovy. Základním postupem řešení a tím i výkladu problému je metodický postup, který je dán v prvé řadě rozkladem definovaného matematického systému ? optimalizace ? na jednodušší podsystémové oblasti a to: výběrem zainteresovaných oblastí z numerické matematiky, matematické analýzy, aplikovaná matematiky, teorie množin, teorie grafů a matematické logiky s cílem pochopení teorie optimalizace až k její praktické aplikaci. Cílem předmětu je popsat základní vlastnosti stochastických algoritmů, včetně algoritmů genetických, testováním algoritmů na analytických a aproximačních funkcí s vyhodnocením závěrů pro uplatnění při technické optimalizaci. Hlavní orientace předmětu bude zaměřena především na tak zvanou technickou optimalizací, kdy neznáme přímo optimalizovanou funkci, ale jsme schopni získat hodnotu optimalizované funkce v libovolném bodě (například měřením určité veličiny). Stochastické optimalizační algoritmy mají tu výhodu, že i s takovými funkcemi dokážou efektivně pracovat.


Obnovitelné a netradiční zdroje energie pro vytápění a větrání


Teorie vnitřního prostředí budov4

Kurz aplikované teorie vnitřního prostředí pro studenty doktorského studia, zaměřený na komplexní řešení problematiky vnitřního prostředí budov. Student získá přehled o jednotlivých složkách vnitřního prostředí, legislativních souvislostech, výpočtových nástrojích a metodách hodnocení kvality vnitřního prostředí.


Modelování energetických systémů budov III


Aplikovaná termomechanika

Předmět obsahuje tři základní skupiny, ve kterých se student postupně seznámí s vybranými kapitolami z problematiky vlhkého vzduchu, termodynamiky par a sdílení tepla. Cílem každé kapitoly je seznámit studenty s principy zařízení obvyklých v systémech vytápění, větrání a chlazení, s kterými se setkají v praxi. V kapitole vlhkého vzduchu budou probrány typické i méně používané procesy odehrávající se při úpravě vzduchu ve vzduchotechnické jednotce. Část termodynamiky par je zaměřena na známé okruhy kompresorových a absorpčních chladících zařízení a tepelných čerpadel. V závěrečné kapitole budou vysvětleny procesy a principy vztažené k výměníkům tepla.


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Bakalářská práce (A)

Bakalářská práce je v podstatě zakončení činností studenta v bakalářském studiu, kde by měl prokázat vědomosti z absolvovaných předmětů katedry a jejich aplikaci. Student v bakalářské práci prokazuje schopnost samostatně zpracovat problematiku související s vlastním zadáním v oblastech technických zařízení budov. Práce samotná může mít formu teoretického zpracování, či popis současného stavu určité oblasti s aplikací na objektu či zařízení, doplněná o zadaný stupeň dokumentace. Během zpracování celého objemu práce student konzultuje problematiku s vedoucím bakalářské práce a odborníky z předem určených kateder.


Bachelor Project

Final project concluded by bachelor theses defense and state exam.


Buildings Services Systems

The course focuses on practical teaching work on the systems of building services systems (HVAC). In the course measuring devices parameters will be explained and practical problems will be solved.


Diplomová práce

Diplomová práce je závěrečným předmětem, ve kterém student prokazuje schopnost samostatně zpracovat zvolené téma týkající se oblasti technických zařízení budov. Student svoji práci konzultuje s vedoucím diplomové práce. Témata práce a způsob zpracování se mohou vzájemně lišit.


Diplomová práce

Diplomová práce je samostatnou prací studenta v závěru magisterského studia na stavební fakultě. Diplomová práce je členěna do dvou bloků a to diplomového semináře a vlastního teoretického či praktického zpracování. V diplomovém semináři student provede zpracovaní problematiky související s vlastním zadáním diplomové práce, kterou potom v aplikuje v diplomové práci. Během zpracování celého objemu práce student konzultuje problematiku s vedoucím diplomní práce.


Design project 2

Individual assignment. Course of study: renewable energy sources, heating system, drainage system, water supply system, gas supply system, cooling system.


Energetický audit budov

Seznámení s základními metodami a nástroji pro zpracování energetického auditu budov a jejich praktická aplikace. V části teoretické jsou přednášky, v části praktické pak zpracování předběžného energetického auditu konkrétního objektu na základě vlastního průzkumu ve 3-4 členných skupinách. Stanovení energetické náročnosti budov. Metody efektivního průzkumu budov. Úsporná opatření v budovách. Komplexní posouzení zadaného objektu (průmyslová nebo občanská budova) na základě vlastního průzkumu konkrétního objektu pomocí dotazníku a návštěvy objektu. Analýza získaných dat a návrh úsporných opatření. Týmová práce v 3-4 členných studentských týmech. Výuku zajišťuje po stránce materiálového a organizačního zázemí Centrum pro diagnostiku a optimalizaci energetických systémů budov (CDOESB) při katedře TZB.


Energetický audit budov 1

Seznámení s základními metodami a nástroji pro zpracování energetického auditu budov a jejich praktická aplikace. V části teoretické jsou přednášky, v části praktické pak zpracování předběžného energetického auditu konkrétního objektu na základě vlastního průzkumu ve 3-4 členných skupinách. Stanovení energetické náročnosti budov. Metody efektivního průzkumu budov. Úsporná opatření v budovách. Komplexní posouzení zadaného objektu (průmyslová nebo občanská budova) na základě vlastního průzkumu konkrétního objektu pomocí dotazníku a návštěvy objektu. Analýza získaných dat a návrh úsporných opatření. Týmová práce v 3-4 členných studentských týmech. Výuku zajišťuje po stránce materiálového a organizačního zázemí Centrum pro diagnostiku a optimalizaci energetických systémů budov (CDOESB) při katedře TZB.

[1] Vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov
[2] ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - PODROBNOSTI VÝPOČTOVÉ METODY - METODICKÁ PŘÍRUČKA MPO 2007

Ekologické systémy budov

Konstrukční a technické principy ekologicky šetrných a energeticky úsporných řešení zásobování vodou. Principy centrální a lokální likvidace odpadních vod, hospodaření s vodou a zpětné využití odpadních vod. Odběrové diagramy studené a teplé vody. Statistická analýza a vyhodnocení měření spotřeby vody. Dimenzování systémů zpětného využití odpadní vody a vsakovacích systémů. Úspory vody, čerpací technika a speciální instalace.


Laboratoře TZB

Předmět je zaměřen na praktickou výuku práce v oblasti systémů technických zařízení budov (TZB). V průběhu výuky bude vysvětlen způsob práce s měřícími zařízeními a budou řešeny praktické úlohy.

[1] Kabrhel, M: Výukový materiál pro předmět Laboratoře TZB_1. Praha. 2011.
[2] Adamovský, D: Výukový materiál pro předmět Laboratoře TZB_2. Praha. 2011.

Modelování energetického chování budov


Modelování energetického chování budov

Úvodní kurs modelování energetického chování budov a systémů TZB.


Požárně bezpečnostní zařízení

Zařízení pro zásobování vnitřních odběrních míst požárních vodou. Hydrantové systémy. Požární potrubí. Požární čerpací stanice. Stabilní hasicí zařízení vodní, s vodní mlhou, pěnová a halonová. Speciální hasicí zařízení v pneumatických dopravních systémech. Zařízení na přirozený a nucený odvod tepla a spalin. Ochrana budov proti šíření požáru systémy TZB. Elektrická požární signalizace. Ovládání požárních zařízení. Záložní zdroje energie.


Projekt 1

Projekt 1 je předmětem mezifakultního oboru Inteligentní budovy. Jeho obsah je zaměřen na problematiku inteligentních budov s cílem propojit znalosti z bakalářského studia do dalších oborů. Student v projektu prokazuje schopnost samostatně zpracovat projekt z oblasti inteligentních budov s využitím důkladné analýzy současného stavu problematiky z odborné literatury.


Specializovaný projekt 1


Specializovaný projekt 2


Systémy TZB


Technická zařízení budov - E

Vnitřní prostředí v budovách a jeho parametry, druhy větrání, přirozené větrání, nucené větrání, zpětné využití tepla, klimatizace, umělé osvětlení, zdroje světla, svítidla, elektroinstalace, ochrana proti blesku


Technická zařízení budov - Q

Vnitřní prostředí v budovách a jeho parametry, druhy větrání, přirozené větrání, nucené větrání, zpětné využití tepla, klimatizace, umělé osvětlení, zdroje světla, svítidla, elektroinstalace, ochrana proti blesku


Technická zařízení budov 2

Vnitřní prostředí v budovách a jeho parametry, druhy větrání, přirozené větrání, nucené větrání, zpětné využití tepla, klimatizace, umělé osvětlení, zdroje světla, svítidla, elektroinstalace, ochrana proti blesku


Technická zařízení budov 2

Vnitřní prostředí v budovách a jeho parametry, druhy větrání, přirozené větrání, nucené větrání, zpětné využití tepla, klimatizace, umělé osvětlení, zdroje světla, svítidla, elektroinstalace, ochrana proti blesku


Theory of indoor environment

Sick building syndrome.Building biology.Hygrothermal constituent of environment.Odor microclimate.Toxics in interior.The threat of germs.Aerosols.Static electricity.Aeroions impact on man.Electromagnetic fields in building


Technické zařízení budov L


Technická zařízení budov R


Technická zařízení za požáru


Technické zařízení budov 1


Větrání a klimatizace budov


Stavební elektrotechnika

Názorným způsobem budou vysvětleny a popsány základy aplikované elektrotechniky v budovách. Elektrické instalace klasického a speciálního provedení (požární bezpečnost, instalace EZS a EPS, datové rozvody, atd.). Důraz bude kladen na pochopení rozdílu mezi klasickou instalací a systémovým řešením instalací v současnosti a v budoucnosti v budovách. Na příkladu projektu systémového rozvodu v budovách budou zhodnoceny a rekapitulovány výše uvedené skutečnosti (včetně příkladů z praxe). Komplex problémů bude orientována na úsporu energií, obnovitelné zdroje, spolehlivost, bezpečnostní kriteria na stavbách, bezpečnostní kriteria elektrických zařízení, inteligentní prostředí budov jejich technologii, filozofii a architekturu. Vymezení mezních hodnot vlivu elektromagnetických a elektrických polí na zdraví člověka bude motivován u studentů zájem o řešení této nové skutečnosti v kontextu s elektrickými rozvody

[1] Přednášky, budou průběžně instalované na webu pro studenty pod heslem.

Applied Thermomechanics

The course is focused to 3 topics covering practical applications of thermodynamics theory. The first topic aims to moist air processes common in air handling units. In the second topic students are leaded through water vapour thermodynamics and basic examples of gas cycles. The last topic aims to heat transfer within standard heat exchangers.


Aplikovaná termomechanika

Předmět obsahuje tři základní skupiny, ve kterých se student postupně seznámí s vybranými kapitolami z problematiky vlhkého vzduchu, termodynamiky par a sdílení tepla. Cílem každé kapitoly je seznámit studenty s principy zařízení obvyklých v systémech vytápění, větrání a chlazení, s kterými se setkají v praxi. V kapitole vlhkého vzduchu budou probrány typické i méně používané procesy odehrávající se při úpravě vzduchu ve vzduchotechnické jednotce. Část termodynamiky par je zaměřena na známé okruhy kompresorových a absorpčních chladících zařízení a tepelných čerpadel. V závěrečné kapitole budou vysvětleny procesy a principy vztažené k výměníkům tepla.


Navrhování systémů TZB

Orientace a osvojení základních principů navrhování systémů zdravotní techniky, vytápění a vzduchotechniky pro projektování s ohledem na různé typy provozů budov a systémů TZB. Tepelně technické a hydraulické výpočty - návrh zdroje tepla a otopných ploch, potřeba pitné vody, příprava teplé vody, množství větracího vzduchu a návrh jednotky, dimenzování vnitřních instalací a přípojek.


Odběrní plynová zařízení

Návrh plynovodní přípojky, řešení domovního plynovodu, včetně návrhu a posouzení plynových spotřebičů,dimenzování potrubí a výpočet tlakových ztrát potrubí, posouzení místností z hlediska množství vzduchu na spalování, varianta řešení pro propan-butan.


Obnovitelné zdroje energie


Počítačové modelování systémů TZB

Úvodní kurz do problematiky využití počítačů při návrhu a modelování systémů technických zařízení budov.


Umělé osvětlení budov

Přehlednou formou z hlediska předmětu, specializace, případně oboru "Osvětlení budov", budou zhodnoceny ve smyslu pedagogického cíle předmětu, základní geometrické a světelně technické pojmy. Na prostředí v budově, fyziologii vidění a zdraví člověka má významný a nezastupitelný vliv světlo. Vliv slunce, oslunění, její regulace, orientace budovy a vnitřní světelné klima zdůvodňují význam umělého osvětlení. Studenti získají základní poznatky z oblasti návrhu osvětlovacího systému budovy, světelných zdrojů a formou exkurzí názorné praktické příklady trhu. Ztěžejní záležitostí pak bude popsán návod a příklady výpočtu umělého osvětlení v budově, jejich ekonomické ukazatele v souvislosti a návaznosti na konkretní a významnou úsporu el. energie v aplikacích umělého osvětlení v inteligentních budovách.

[1] Šula, O.: Příručka osvětlovací techniky, SNTL Praha 1979

Zdravotně=technická a technologická zažízení budov


 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz