CVUT

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební -- K 125 - Katedra technických zařízení budov

Předměty aktuálního semestru -- letní 2018/19

přejděte na archiv

semestr letní 2018/19


semestr zimní 2018/19


Energetický audit


Optimalizační algoritmy technických zařízení inteligentních budov

Obsahem tohoto předmětu doktorského studia na katedře TZB Stavební fakulty ČVUT je řešení problematiky optimalizace a její implementace v procesu systémového řešení inteligentních budov potažmo Smart Cities. Integrovaný řídicí systém budovy se simulací v reálném čase a sledování okamžité spotřeby energií není možný akceptovat bez technické a ekonomické diagnostiky, modelování a optimalizace. Obsah učiva je zaměřen na analýzu ? rozbor a zkoumání optimalizačních metod v procesu řešení vnější a vnitřní inteligence budovy. Základním postupem řešení a tím i výkladu problému je metodický postup, který je dán v prvé řadě rozkladem definovaného matematického systému ? optimalizace ? na jednodušší podsystémové oblasti a to: výběrem zainteresovaných oblastí z numerické matematiky, matematické analýzy, aplikovaná matematiky, teorie množin, teorie grafů a matematické logiky s cílem pochopení teorie optimalizace až k její praktické aplikaci. Cílem předmětu je popsat základní vlastnosti stochastických algoritmů, včetně algoritmů genetických, testováním algoritmů na analytických a aproximačních funkcí s vyhodnocením závěrů pro uplatnění při technické optimalizaci. Hlavní orientace předmětu bude zaměřena především na tak zvanou technickou optimalizací, kdy neznáme přímo optimalizovanou funkci, ale jsme schopni získat hodnotu optimalizované funkce v libovolném bodě (například měřením určité veličiny). Stochastické optimalizační algoritmy mají tu výhodu, že i s takovými funkcemi dokážou efektivně pracovat.


Obnovitelné a netradiční zdroje energie pro vytápění a větrání

Předmět se zabývá obnovitelnými zdroji energie a energetickými systémy budov. Podrobně jsou rozebírány jednotlivé druhy obnovitelných energií. Popsány jsou vlastnosti energií a nejvhodnější způsoby využití. Pozornost je věnována pochopení správného způsobu navrhování zařízení a systémů, které využívají obnovitelné zdroje energie.


Teorie vnitřního prostředí budov4

Kurz aplikované teorie vnitřního prostředí pro studenty doktorského studia, zaměřený na komplexní řešení problematiky vnitřního prostředí budov. Student získá přehled o jednotlivých složkách vnitřního prostředí, legislativních souvislostech, výpočtových nástrojích a metodách hodnocení kvality vnitřního prostředí.

[1]  Kabele a kol: 125TVNP Teorie vnitřního prostředí budov. Výukový podklad, ČVUT 2014dostupný on-line na http://tzb2.fsv.cvut.cz/files/vyuka/tvnp_oppa.pdf
[2]  Bluyssen PhilomenaM.: The Indoor Environment Handbook -How to Make Buildings Healthy and Comfortable, Earthscan Ltd (United Kingdom), 2009, ISBN-13: 9781844077878
[3]  Jokl,M:Zdravé obytné a pracovní prostředí.ACADEMIA,Praha 2002
[4]  Jokl,M:Microenvironment:The Theory and Practice of Indoor Climate.Thomas,Illinois,USA 1989.


Modelování energetických systémů budov III


Umělé osvětlení

Současná světelná technika jako významná součást vnitřního prostředí budov patří mezi jedno z nejrychleji se rozvíjejících odvětví našeho hospodářství. Například v oblasti světelných zdrojů jsou to především kompaktní a lineární zářivky a také oblast luminiscenčních diod zvaných LED diody. Řídící systémy zvyšují komfort působení osvětlovací soustavy a přinášejí významné úspory ve spotřebě elektrické energie. Stejně tak i digitalizace měřicích procesů přináší významné efekty v systému umělého osvětlení. Digitální řídící protokol je v současnosti využíván u elektronických předřadníků a dalších prvků řídící techniky. Integrované systémy osvětlovací techniky na bázi inteligentních řídících systémů lze považovat za stěžejní část výkladu tohoto předmětu. Tělesné a duševní zdraví člověka je silně ovlivňováno světlem. Světlo řídí lidský rytmus dne a noci a díky němu je v podstatě vůbec možný život. Kromě přirozeného světla ovlivňuje lidskou náladu, psychiku a duševní zdraví také umělé osvětlení. I takové otázky jsou součástí řešení obsahem tohoto předmětu.


Aplikovaná termomechanika

Předmět obsahuje tři základní skupiny, ve kterých se student postupně seznámí s vybranými kapitolami z problematiky vlhkého vzduchu, termodynamiky par a sdílení tepla. Cílem každé kapitoly je seznámit studenty s principy zařízení obvyklých v systémech vytápění, větrání a chlazení, s kterými se setkají v praxi. V kapitole vlhkého vzduchu budou probrány typické i méně používané procesy odehrávající se při úpravě vzduchu ve vzduchotechnické jednotce. Část termodynamiky par je zaměřena na známé okruhy kompresorových a absorpčních chladících zařízení a tepelných čerpadel. V závěrečné kapitole budou vysvětleny procesy a principy vztažené k výměníkům tepla.

[1]  Neuberger, P., Adamovský, D., Adamovský, R. Termomechanika, skripta vydaná Českou zemědělskou universitou v Praze, 2007, ISBN 978-80-213-1634-8.
[2]  Adamovský, D., Polák, M., Adamovský, R. Sbírka příkladů termomechaniky, skripta vydaná Českou zemědělskou universitou v Praze, 2009, ISBN 978-80-213-1924-0


Bakalářská práce

Bakalářská práce je zakončením činností studenta v bakalářském studiu, kde by měl prokázat vědomosti z absolvovaných předmětů katedry a jejich aplikaci. Student v bakalářské práci prokazuje schopnost samostatně zpracovat problematiku související s vlastním zadáním v oblastech technických zařízení budov. Práce samotná může mít formu teoretického zpracování, či popis současného stavu určité oblasti s aplikací na objektu či zařízení, doplněná o zadaný stupeň dokumentace. Během zpracování celého objemu práce student konzultuje problematiku s vedoucím bakalářské práce a odborníky z předem určených kateder. Práci bude student obhajovat před komisí.


Bakalářská práce

Bakalářská práce je zakončením činností studenta v bakalářském studiu, kde by měl prokázat vědomosti z absolvovaných předmětů katedry a jejich aplikaci. Student v bakalářské práci prokazuje schopnost samostatně zpracovat problematiku související s vlastním zadáním v oblastech technických zařízení budov. Práce samotná může mít formu teoretického zpracování, či popis současného stavu určité oblasti s aplikací na objektu či zařízení, doplněná o zadaný stupeň dokumentace. Během zpracování celého objemu práce student konzultuje problematiku s vedoucím bakalářské práce a odborníky z předem určených kateder. Práci bude student obhajovat před komisí.


Bakalářská práce

Bakalářská práce je zakončením činností studenta v bakalářském studiu, kde by měl prokázat vědomosti z absolvovaných předmětů katedry a jejich aplikaci. Student v bakalářské práci prokazuje schopnost samostatně zpracovat problematiku související s vlastním zadáním v oblastech technických zařízení budov. Práce samotná může mít formu teoretického zpracování, či popis současného stavu určité oblasti s aplikací na objektu či zařízení, doplněná o zadaný stupeň dokumentace. Během zpracování celého objemu práce student konzultuje problematiku s vedoucím bakalářské práce a odborníky z předem určených kateder. Práci bude student obhajovat před komisí.


Bakalářská práce


Bachelor Project

Final project concluded by bachelor theses defense and state exam.


Buildings Services Systems

Introductory Course of Building Services is focused on sanitary installations, gas supply system and heating systems. Sanitary installations - introduction, hydraulic pipes, water supply facilities, balance water needs. Internal water supply systems - installation, materials, calculation, waste water and disposal, sewage systems, internal drainage, types of fixtures. Gas - external pipelines, connections, balance of gas, internal pipeline systems, flue gas. Central heating and design of heating surfaces. Calculation of heat balance. Heating system. Preparation of hot water. Heat sources - boiler, electric heating, district heating, renewable sources.

Povinná literatura:
[1]  Hall F., Greeno R.:Building Services Handbook, Routledge; 9 edition (June 22, 2017), ISBN: 9781138244351
[2]  ASHRAE Handbook 2016 HVAC Systems and Equipment, American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers; 2016,ISBN: 978-1939200266
[3]  Chadderton D.V. Building Services Engineering, Routledge; 6 edition, 2013, ISBN: 978-0415699310
Studijní pomůcky:
[4]  Study materials at the course web page
Nezařazeno:
[6]  


Diplomová práce

Diplomová práce je závěrečným předmětem, ve kterém student prokazuje schopnost samostatně zpracovat zvolené téma týkající se oblasti technických zařízení budov. Student svoji práci konzultuje s vedoucím diplomové práce. Témata práce a způsob zpracování se mohou vzájemně lišit.

[1]  Podklady ke studiu.


Diplomová práce

Diplomová práce je samostatnou prací studenta v závěru magisterského studia na stavební fakultě. Diplomová práce je členěna do dvou bloků a to diplomového semináře a vlastního teoretického či praktického zpracování. V diplomovém semináři student provede zpracovaní problematiky související s vlastním zadáním diplomové práce, kterou potom v aplikuje v diplomové práci. Během zpracování celého objemu práce student konzultuje problematiku s vedoucím diplomní práce.

[1]  Normy, legislativa
[2]  Energetické a ekologické systémy 1. Zdravotní technika.Vytápění
[3]  Kabele a kolektiv
[4]  Energetické a ekologické systémy budov 2. Vzduchotechnika, chlazení, elektroinstalace, umělé osvětlení
[5]  Papež,Vyoralová,Marková,Garlík,Jokl
[6]  Zdravotnětechnická zařízení budov - Jaroslav Valášek a kolektiv, JAGA Group, Bratislava 2006


Design project 2

Individual assignment. Course of study: renewable energy sources, heating system, drainage system, water supply system, gas supply system, cooling system.

[1]  Legislation, standards


Energetický audit budov

Seznámení s základními metodami a nástroji pro zpracování energetického auditu budov a jejich praktická aplikace. V části teoretické jsou přednášky, v části praktické pak zpracování předběžného energetického auditu konkrétního objektu na základě vlastního průzkumu ve 3-4 členných skupinách. Stanovení energetické náročnosti budov. Metody efektivního průzkumu budov. Úsporná opatření v budovách. Komplexní posouzení zadaného objektu (průmyslová nebo občanská budova) na základě vlastního průzkumu konkrétního objektu pomocí dotazníku a návštěvy objektu. Analýza získaných dat a návrh úsporných opatření. Týmová práce v 3-4 členných studentských týmech. Výuku zajišťuje po stránce materiálového a organizačního zázemí Centrum pro diagnostiku a optimalizaci energetických systémů budov (CDOESB) při katedře TZB.

[1]  Vyhláška č. 425/2004 Sb., kterou se mění vyhláška Vyhláška č.213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitosti energetického auditu. Výsledné neautorizované znění obou vyhlášek.
[2]  Vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov
[3]  ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - PODROBNOSTI VÝPOČTOVÉ METODY - METODICKÁ PŘÍRUČKA MPO 2007
[4]  Vyhláška č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu
[5]  Vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům
[6]  DAHLSVEEN, Trond - PETRÁŠ, Dušan - HIRŠ, Jiří Energetický audit budov


Energetický audit budov 1

Seznámení s základními metodami a nástroji pro zpracování energetického auditu budov a jejich praktická aplikace. V části teoretické jsou přednášky, v části praktické pak zpracování předběžného energetického auditu konkrétního objektu na základě vlastního průzkumu ve 3-4 členných skupinách. Stanovení energetické náročnosti budov. Metody efektivního průzkumu budov. Úsporná opatření v budovách. Komplexní posouzení zadaného objektu (průmyslová nebo občanská budova) na základě vlastního průzkumu konkrétního objektu pomocí dotazníku a návštěvy objektu. Analýza získaných dat a návrh úsporných opatření. Týmová práce v 3-4 členných studentských týmech. Výuku zajišťuje po stránce materiálového a organizačního zázemí Centrum pro diagnostiku a optimalizaci energetických systémů budov (CDOESB) při katedře TZB.

[1]  Vyhláška č. 425/2004 Sb., kterou se mění vyhláška Vyhláška č.213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitosti energetického auditu. Výsledné neautorizované znění obou vyhlášek.
[2]  Vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov
[3]  ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - PODROBNOSTI VÝPOČTOVÉ METODY - METODICKÁ PŘÍRUČKA MPO 2007
[4]  Vyhláška č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu
[5]  Vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům
[6]  DAHLSVEEN, Trond - PETRÁŠ, Dušan - HIRŠ, Jiří Energetický audit budov


Elektrotechnika a inteligentní budovy

Konstrukce inteligentních budov (IB) je opodstatněna matematicko-fyzikálními zákonitostmi a vychází z různých definic IB. Informační společnost, inteligentní systémy, nové technologie výrazně ovlivňují různé systémové aplikace TZB. Zásadní ideou je úspora energií, materiálů a zajištění optimálních parametrů vnitřního a venkovního prostředí. Vliv elektromagnetického prostředí, elektromagnetické kompatibility, aplikace inteligentně fungujících zařízení v budovách vyžaduje systémový přístup k řešení celého komplexu TZB a inteligentních elektroinstalací. Přehlednou formou i v příkladech, v laboratoři IB, popisem stávajících a budoucích řešení IB je prezentován výklad do oblasti logických systémů až po průmyslovou komunikaci na sběrnici a v sítích zaměřených na úsporu energií a automatizaci budov (KNX).

[1]  Garlík, B.: Interní skriptum - přednášky: Elektrotechnika a inteligentní budovy. (budou průběžně prezentovány na webu katedry TZB, ČVUT,2007
[2]  Toman,K. - Kunc,J.: Systémová technika budov, FCC PUBLIC, Praha, 1998.
[3]  Bucceri,R.: How to Automate Both New & Existing Homes, Silent Servant, 2006
[4]  Merz,H., Hansemann, T., Hubner, Ch.: Automatizované systémy budov. Vyd.Grada
[5]  Publishing, a.s., ISBN 978-80-247-2367-9, Praha 2009


Ekologické systémy budov

Předmět je zaměřen na oblast zdravotní techniky a zabývá se širším pojetí problematiky "Hospodaření s vodou v budovách". Cílem je v souvislostech informovat studenty o veškerých možnostech hospodaření s vodou v budovách i mimo ně. Je zaměřen na kanalizační a vodovodní sítě a systémy, zpětné využití odpadních vod, využití energie z odpadních vod, čerpací techniky, odlučování tuků a ropných látek, zvyšování tlaku vody ve výškových budovách, vodovodní a kanalizační armatury, úspory vody apod.

[1]  Normy, legislativa
[2]  Zdravotnětechnická zařízení budov - Jaroslav Valášek a kolektiv, JAGA Group, Bratislava 2006


Laboratoře TZB

Předmět je zaměřen na praktickou výuku práce v oblasti systémů technických zařízení budov (TZB). V průběhu výuky bude vysvětlen způsob práce s měřícími zařízeními a budou řešeny praktické úlohy.

[1]  Kabrhel, M., Adamovsky, D.: Laboratoře technických zařízení budov. Elektronická verze materiálů.
[2]  Platná legislativa, normy


Modelování energetického chování budov


Modelování energetického chování budov

Úvodní kurs modelování energetického chování budov a systémů TZB.

[1]  Clarke J.A. Energy Simulation in Building DesignISBN 0-85274-797-7, 1985 Bristol 2. Kabele K. Modelování a simulace energetických systémů budov (TOPIN 2000)


Požárně bezpečnostní zařízení

Zařízení pro zásobování vnitřních odběrních míst požárních vodou. Hydrantové systémy. Požární potrubí. Požární čerpací stanice. Stabilní hasicí zařízení vodní, s vodní mlhou, pěnová a halonová. Speciální hasicí zařízení v pneumatických dopravních systémech. Zařízení na přirozený a nucený odvod tepla a spalin. Ochrana budov proti šíření požáru systémy TZB. Elektrická požární signalizace. Ovládání požárních zařízení. Záložní zdroje energie.

[1]  Jelínek a kol. TZB - podklady pro projekty ČVUT 1998, Valášek: Zdravotně technické instalace Jaga 2001,


Projekt 1

Projekt 1 je předmětem mezifakultního oboru Inteligentní budovy. Jeho obsah je zaměřen na problematiku inteligentních budov s cílem propojit znalosti z bakalářského studia do dalších oborů. Student v projektu prokazuje schopnost samostatně zpracovat projekt z oblasti inteligentních budov s využitím důkladné analýzy současného stavu problematiky z odborné literatury.

[1]  Normy, legislativa


Projekt 2

Projekt 2 je předmětem mezifakultního oboru Inteligentní budovy. Student v projektu prokazuje schopnost samostatně zpracovat projekt z oblasti inteligentních budov.

[1]  Normy, legislativa, technické materiály.


Specializovaný projekt 1


Specializovaný projekt 2

Specializovaný projekt je samostatný předmět pro studenty magisterského programu Budovy a prostředí. Jedná se o komplexní zpracování zadaného objektu či tématu v oblasti technických zařízení budov. Student by měl prokázat hlubší vědomosti o problematice a grafickou, textovou i výpočetní formou prokázat své znalosti.


Systémy TZB

Prohlubující předmět v oboru technických zařízení budov pro bakalářské studium, navazující na základní předměty výuky zdravotechniky, vytápění a vzduchotechniky.


Technická zařízení budov

Úvodní kurs do problematiky zdravotní techniky , vytápění a větrání budov určený pro studenty bakalářského studia. Koncepční řešení systémů ve vazbě na energetické, ekologické a ekonomické aspekty. Základy navrhování systémů vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu, vnitřního plynovodu, teplovodního vytápění a otopných zdrojů.

Povinná literatura:
[1]  Kabele a kolektiv.: Energetické a ekologické systémy budov 1 ČVUT 2005, ISBN 978-80-01-03327-2
[2]  Kabele, Kabrhel, Koubková ,Urban, Musil : Technická zařízení budov - Vytápění - podklady pro cvičení, ČVUT 2013, ISBN 978-80-01-05203-7
[3]  Papež K.,Vyoralová Z., Marková L., Garlík B., Jokl M. Energetické a ekologické systémy budov 2. Vzduchotechnika, chlazení, elektroinstalace, umělé osvětlení. Fakulta stavební, 1. vydání, únor 2007,ISBN 978-80-01-03622-8
Doporučená literatura:
[4]  Valášek, Jaroslav a kol.: Zdravotnětechnická zařízení budov, Jaga 2006, ISBN 80-8076-038-1
[5]  Petráš, Dušan a kol.:Vytápění rodinných a bytových domů, Jaga 2005, ISBN 80-8076-020-9


Technická zařízení budov - Q

Úvodní kurs do problematiky zdravotní techniky , vytápění a větrání budov určený pro studenty bakalářského studia. Koncepční řešení systémů ve vazbě na energetické, ekologické a ekonomické aspekty. Základy navrhování systémů vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu, vnitřního plynovodu, teplovodního vytápění a otopných zdrojů. Přednášky se zaměřením na požární bezpečnost staveb.

Povinná literatura:
[1]  Kabele a kolektiv.: Energetické a ekologické systémy budov 1 ČVUT 2005, ISBN 978-80-01-03327-2
[2]  Kabele, Kabrhel, Koubková ,Urban, Musil : Technická zařízení budov - Vytápění - podklady pro cvičení, ČVUT 2013, ISBN 978-80-01-05203-7
[3]  Papež K.,Vyoralová Z., Marková L., Garlík B., Jokl M.: Energetické a ekologické systémy budov 2. Vzduchotechnika, chlazení, elektroinstalace, umělé osvětlení. Fakulta stavební, 1. vydání, únor 2007,ISBN 987-80-01-03622-8
Doporučená literatura:
[4]  Valášek, Jaroslav a kol.: Zdravotnětechnická zařízení budov, Jaga 2006, ISBN 80-8076-038-1
[5]  Petráš, Dušan a kol.:Vytápění rodinných a bytových domů, Jaga 2005, ISBN 80-8076-020-9


Technická zařízení budov 2

Uvedený předmět zahrnuje úvod do problematiky větrání, vzduchotechniky a klimatizace v budovách a řešení elektroinstalací a umělého osvětlení. Výuka vychází ze základních požadavků na kvalitu vnitřního prostředí a fyzikálních poznatků vztahujících se k vlhkému vzduchu a změnám jeho stavu. Z těchto podkladů pro různé typy budov jsou stanovena pravidla pro stanovení vzduchového výkonu zařízení vzduchotechniky, který pak vyúsťuje ve vlastní návrh systému. Jsou zde řešeny koncepce systémů přirozeného i nuceného větrání, teplovzdušného vytápění a systémů klimatizace a jejich součástí. Přednášky z elektrické instalace budou orientovány do problematiky jejich řešení v bytech a bytových domech. Základní znalosti budou vycházet z nového členění koncepce elektrické instalace. Z toho pak budou postupně řešeny jednotlivé články - oblasti vnitřních el. rozvodů (dimenzování, bezpečnost, jištění, ochrany, elektromagnetická kompatibilita apod.) v budovách. Následně bude řešena koncepce vnitřního osvětlení a ochrany před bleskem v souvislosti s elektrickou instalací.

Povinná literatura:
[1]  Papež, Karel - Vyoralová, Zuzana - Marková, Lidmila - Garlík, Bohumír - Jokl, Miloslav: Energetické a ekologické systémy budov. Vzduchotechnika, chlazení, elektroinstalace a
Nezařazeno:
[2]  světlení. První vydání, 2007 284 s., vazba brožovaná, 397 Kč, ISBN 978-80-01-03622-8


Theory of indoor environment

The course introduces the students to the theoretical background of indoor environmental quality (IEQ) aspects. During several lectures basic components of indoor environment are listed and described. Lectures are complemented by seminars, where the students can experience measurements and evaluation of IEQ.

[1]  Jokl,M:Healthy Residental and Working Environment.Czech.ACADEMIA,Praha 20002
[2]  Jokl,M:Microenvironment:The Theory and Practice of Indoor Climate.Thomas,Illinois,USA 1989.
[3]  Bluyssen Philomena M.: The Indoor Environment Handbook How to Make Buildings Healthy and Comfortable, Earthscan ltd (United Kingdom), 2009, ISBN-13: 9781844077878
[4]  CORGNATI, S.P., GAMIERO da SILVA: Indoor climate quality assessment, Rehva Guidebook 14, REHVA 2011


Technické zařízení budov L

Úvodní kurz technických zařízení budov se zaměřením na zdravotně-technické instalace,rozvody plynu a vytápění.


Technická zařízení budov R

Úvodní kurs do problematiky zdravotní techniky,vytápění,větrání,vzduchotechniky a klimatizace a řešení elektroinstalací a umělého osvětlení v budovách, určený pro studenty bakalářského studia. Koncepční řešení systémů ve vazbě na energetické, ekologické a ekonomické aspekty. Základy navrhování systémů.

Povinná literatura:
[1]  Kabele a kol.: Energetické a ekologické systémy budov 1 Zdravotní technika Vytápění ČVUT 2005, ISBN 80-01-03327-9
[2]  Kabele, Karel a kol.: Technická zařízení budov. Vytápění - podklady pro cvičení, ČVUT 2014, ISBN 978-80-01-05203-7
[3]  Gebauer G., Horká H., Rubinová O. Vzduchotechnika, Era - vydavatelství, ISBN: 80-7366-027-X, 262 s., 2005.
[4]  Garlík, B. Technická zařízení budov / Elektrická instalace v budovách, Vydavatelství ČVUT, ISBN: 978-80-01-06342-2, 414 s., 2017
Doporučená literatura:
[5]  Chadderton, David.:Building Services Engineering,Routledge 2013,ISBN 0415699312


Technická zařízení za požáru

Základní předmět pro studenty magisterského studia. Rozšíření znalostí v oboru požární bezpečnosti staveb. Předmět podrobně řeší požární problematiku z hlediska ochrany elektrorozvodů, EPS. V druhé části semestru je řešena problematika stabilních hasicích zařízení pro různé druhy média, problematika požární signalizace a podrobná problematika požární vzduchotechniky.

Povinná literatura:
[1]  Kratochvíl, V.Navarová Š., Kratochvíl M., : Požárně bezpečnostní zařízení ve stavbách, SPBI Spektrum 2011,ISBN : 978-80-7385-103-3.
[2]  Pokorný M., Hejtmánek P., : Požární bezpečnost staveb, Sylabus pro praktickou výuku, ČVUT 2018, ISBN : 978-80-01-06394-1.
Doporučená literatura:
[3]  Valášek, Jaroslav a kol.: Zdravotnětechnická zařízení budov, Jaga 2006, ISBN 80-8076-038-1


Technické zařízení budov 1

Úvodní kurs do problematiky zdravotní techniky a vytápění budov určený pro studenty bakalářského studia. Koncepční řešení systémů ve vazbě na energetické, ekologické a ekonomické aspekty. Základy navrhování systémů vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu, vnitřního plynovodu, teplovodního vytápění a otopných zdrojů.

Povinná literatura:
[1]  Kabele a kol.: Energetické a ekologické systémy budov 1 Zdravotní technika Vytápění ČVUT 2005, ISBN 80-01-03327-9
[2]  Kabele, Karel a kol.: Technická zařízení budov. Vytápění - podklady pro cvičení, ČVUT 2014, ISBN 978-80-01-05203-7
Doporučená literatura:
[3]  Chadderton, David.:Building Services Engineering,Routledge 2013,ISBN 0415699312
[4]  Valášek, Jaroslav a kol.: Zdravotnětechnická zařízení budov, Jaga 2006, ISBN 80-8076-038-1
[5]  Petráš, Dušan a kol.:Vytápění rodinných a bytových domů, Jaga 2005, ISBN 80-8076-020-9


Větrání a klimatizace budov


Stavební elektrotechnika

Názorným způsobem budou vysvětleny a popsány základy aplikované elektrotechniky v budovách. Elektrické instalace klasického a speciálního provedení (požární bezpečnost, instalace EZS a EPS, datové rozvody, atd.). Důraz bude kladen na pochopení rozdílu mezi klasickou instalací a systémovým řešením instalací v současnosti a v budoucnosti v budovách. Na příkladu projektu systémového rozvodu v budovách budou zhodnoceny a rekapitulovány výše uvedené skutečnosti (včetně příkladů z praxe). Komplex problémů bude orientována na úsporu energií, obnovitelné zdroje, spolehlivost, bezpečnostní kriteria na stavbách, bezpečnostní kriteria elektrických zařízení, inteligentní prostředí budov jejich technologii, filozofii a architekturu. Vymezení mezních hodnot vlivu elektromagnetických a elektrických polí na zdraví člověka bude motivován u studentů zájem o řešení této nové skutečnosti v kontextu s elektrickými rozvody

[1]  Garlik,B.: Texty přednášek. (včetně dílčích odkazů na literaturu)


Applied Thermomechanics

The course is focused to 3 topics covering practical applications of thermodynamics theory. The first topic aims to moist air processes common in air handling units. In the second topic students are leaded through water vapour thermodynamics and basic examples of gas cycles. The last topic aims to heat transfer within standard heat exchangers.

[1]  Moran, M., Shapiro, H. Fundamentals of Engineering Thermodynamics, 5th edition, John Wiley and Sons, 2007, ISBN 978-0-470-03037-0.
[2]  Baehr H. D., Stephan, K.: Heat and Mass Transfer, 2nd edition, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2006, ISBN 3-540-29526-7.
[3]  Adamovský, D., Polák, M., Adamovský, R. Sbírka příkladů termomechaniky, skripta vydaná Českou zemědělskou universitou v Praze, 2009, ISBN 978-80-213-1924-0


Aplikovaná termomechanika

Předmět obsahuje tři základní skupiny, ve kterých se student postupně seznámí s vybranými kapitolami z problematiky vlhkého vzduchu, termodynamiky par a sdílení tepla. Cílem každé kapitoly je seznámit studenty s principy zařízení obvyklých v systémech vytápění, větrání a chlazení, s kterými se setkají v praxi. V kapitole vlhkého vzduchu budou probrány typické i méně používané procesy odehrávající se při úpravě vzduchu ve vzduchotechnické jednotce. Část termodynamiky par je zaměřena na známé okruhy kompresorových a absorpčních chladících zařízení a tepelných čerpadel. V závěrečné kapitole budou vysvětleny procesy a principy vztažené k výměníkům tepla.

[1]  Neuberger, P., Adamovský, D., Adamovský, R. Termomechanika, skripta vydaná Českou zemědělskou universitou v Praze, 2007, ISBN 978-80-213-1634-8.
[2]  Adamovský, D., Polák, M., Adamovský, R. Sbírka příkladů termomechaniky, skripta vydaná Českou zemědělskou universitou v Praze, 2009, ISBN 978-80-213-1924-0


Navrhování systémů TZB

Orientace a osvojení základních principů navrhování systémů zdravotní techniky, vytápění a vzduchotechniky pro projektování s ohledem na různé typy provozů budov a systémů TZB. Tepelně technické a hydraulické výpočty - návrh zdroje tepla a otopných ploch, potřeba pitné vody, příprava teplé vody, množství větracího vzduchu a návrh jednotky, dimenzování vnitřních instalací a přípojek.

Doporučená literatura:
[1]  Valášek a kol: Zdravotně-technické instalace Jaga 2001
[2]  Petráš a kol: Vytápění rodinných a bytových domů, Jaga 2005
[3]  Gebauer a kol: Vzduchotechnika, Era group, Brno 2005
Studijní pomůcky:
[4]  výpočtové nástroje a podklady na tzb.fsv.cvut.cz, nástroje Microsoft Office


Odběrní plynová zařízení

Návrh plynovodní přípojky, řešení domovního plynovodu, včetně návrhu a posouzení plynových spotřebičů,dimenzování potrubí a výpočet tlakových ztrát potrubí, posouzení místností z hlediska množství vzduchu na spalování, varianta řešení pro propan-butan.

[1]  Kabele a kol.: Energetické a ekologické systémy budov 1 ČVUT 2005,, Valášek: Zdravotně-technické instalace Jaga 2001 , Technická zařízení budov II : Vytápění. Přednášky / Vladimír Jelínek, Karel Kabele. -2. přeprac. vyd. -- Praha : Vydav. ČVUT 1999 Jelínek a kol.: TZB- Podklady pro projekty ČVUT 1998
[2]  Technické podklady pro plynová zaž´řízení TPG.


Obnovitelné zdroje energie

Předmět se zabývá obnovitelnými zdroji energie a energetickými systémy budov. Podrobně jsou rozebírány jednotlivé druhy energií-energie solární, větrná, energie biomasy, geotermální energie a energie vodní. Popsány jsou vlastnosti energií a nejvhodnější způsoby využití. Pozornost je věnována pochopení správného způsobu navrhování zařízení a systémů, které využívají obnovitelné zdroje energie.


Počítačové modelování systémů TZB

Úvodní kurz do problematiky využití počítačů při návrhu a modelování systémů technických zařízení budov.

Studijní pomůcky:
[1]  Výuka je realizována v počítačové učebně na profesionálním SW používaném v praxi pro řešení jednotlivých úloh. SW vybavení je průběžně aktualizováno. Dalším podklady jsou videoprezentace výrobců programů, technická podpora, online výpočtové nástroje.


Umělé osvětlení budov

Přehlednou formou z hlediska předmětu, specializace, případně oboru "Osvětlení budov", budou zhodnoceny ve smyslu pedagogického cíle předmětu, základní geometrické a světelně technické pojmy. Na prostředí v budově, fyziologii vidění a zdraví člověka má významný a nezastupitelný vliv světlo. Vliv slunce, oslunění, její regulace, orientace budovy a vnitřní světelné klima zdůvodňují význam umělého osvětlení. Studenti získají základní poznatky z oblasti návrhu osvětlovacího systému budovy, světelných zdrojů a formou exkurzí názorné praktické příklady trhu. Ztěžejní záležitostí pak bude popsán návod a příklady výpočtu umělého osvětlení v budově, jejich ekonomické ukazatele v souvislosti a návaznosti na konkretní a významnou úsporu el. energie v aplikacích umělého osvětlení v inteligentních budovách.

[1]  Šula,O.: Příručka osvětlovací techniky, SNTL Praha 1979
[2]  Pavlíček, I.: Návrh a výpočet umělého osvětlení, doplňkové skriptum, ČVUT, Praha 1974
[3]  Weiglová,J.: Denní osvětlení a oslunění budov, ČVUT, Praha 1991


Zdravotně-technická a technologická zažízení budov

Předmět je zaměřen na dvě části z oblasti technických zařízení budov, zdravotní techniku a technologická zařízení budov. Oblast zdravotní techniky se zabývá širším pojetí problematiky "Hospodaření s vodou v budovách" . Cílem je v souvislostech informovat studenty o veškerých možnostech hospodaření s vodou v budovách i mimo ně. Je zaměřen na kanalizační a vodovodní sítě a systémy, zpětné využití odpadních vod, využití energie z odpadních vod, čerpací techniky, odlučování tuků a ropných látek, zvyšování tlaku vody ve výškových budovách, vodovodní a kanalizační armatury, úspory vody apod. Oblast technologický zařízení budov se zabývá problematikou saun a krbů, výtahové technologie, kuchyně pro společné stravování, tepelná čerpadla, bazénové technologie, plynové kotelny v obytných a občanských budovách.


Energetický audit


Optimalizační algoritmy technických zařízení inteligentních budov

Obsahem tohoto předmětu doktorského studia na katedře TZB Stavební fakulty ČVUT je řešení problematiky optimalizace a její implementace v procesu systémového řešení inteligentních budov potažmo Smart Cities. Integrovaný řídicí systém budovy se simulací v reálném čase a sledování okamžité spotřeby energií není možný akceptovat bez technické a ekonomické diagnostiky, modelování a optimalizace. Obsah učiva je zaměřen na analýzu ? rozbor a zkoumání optimalizačních metod v procesu řešení vnější a vnitřní inteligence budovy. Základním postupem řešení a tím i výkladu problému je metodický postup, který je dán v prvé řadě rozkladem definovaného matematického systému ? optimalizace ? na jednodušší podsystémové oblasti a to: výběrem zainteresovaných oblastí z numerické matematiky, matematické analýzy, aplikovaná matematiky, teorie množin, teorie grafů a matematické logiky s cílem pochopení teorie optimalizace až k její praktické aplikaci. Cílem předmětu je popsat základní vlastnosti stochastických algoritmů, včetně algoritmů genetických, testováním algoritmů na analytických a aproximačních funkcí s vyhodnocením závěrů pro uplatnění při technické optimalizaci. Hlavní orientace předmětu bude zaměřena především na tak zvanou technickou optimalizací, kdy neznáme přímo optimalizovanou funkci, ale jsme schopni získat hodnotu optimalizované funkce v libovolném bodě (například měřením určité veličiny). Stochastické optimalizační algoritmy mají tu výhodu, že i s takovými funkcemi dokážou efektivně pracovat.


Obnovitelné a netradiční zdroje energie pro vytápění a větrání

Předmět se zabývá obnovitelnými zdroji energie a energetickými systémy budov. Podrobně jsou rozebírány jednotlivé druhy obnovitelných energií. Popsány jsou vlastnosti energií a nejvhodnější způsoby využití. Pozornost je věnována pochopení správného způsobu navrhování zařízení a systémů, které využívají obnovitelné zdroje energie.


Teorie vnitřního prostředí budov4

Kurz aplikované teorie vnitřního prostředí pro studenty doktorského studia, zaměřený na komplexní řešení problematiky vnitřního prostředí budov. Student získá přehled o jednotlivých složkách vnitřního prostředí, legislativních souvislostech, výpočtových nástrojích a metodách hodnocení kvality vnitřního prostředí.

[1]  Kabele a kol: 125TVNP Teorie vnitřního prostředí budov. Výukový podklad, ČVUT 2014dostupný on-line na http://tzb2.fsv.cvut.cz/files/vyuka/tvnp_oppa.pdf
[2]  Bluyssen PhilomenaM.: The Indoor Environment Handbook -How to Make Buildings Healthy and Comfortable, Earthscan Ltd (United Kingdom), 2009, ISBN-13: 9781844077878
[3]  Jokl,M:Zdravé obytné a pracovní prostředí.ACADEMIA,Praha 2002
[4]  Jokl,M:Microenvironment:The Theory and Practice of Indoor Climate.Thomas,Illinois,USA 1989.


Modelování energetických systémů budov III


Umělé osvětlení

Současná světelná technika jako významná součást vnitřního prostředí budov patří mezi jedno z nejrychleji se rozvíjejících odvětví našeho hospodářství. Například v oblasti světelných zdrojů jsou to především kompaktní a lineární zářivky a také oblast luminiscenčních diod zvaných LED diody. Řídící systémy zvyšují komfort působení osvětlovací soustavy a přinášejí významné úspory ve spotřebě elektrické energie. Stejně tak i digitalizace měřicích procesů přináší významné efekty v systému umělého osvětlení. Digitální řídící protokol je v současnosti využíván u elektronických předřadníků a dalších prvků řídící techniky. Integrované systémy osvětlovací techniky na bázi inteligentních řídících systémů lze považovat za stěžejní část výkladu tohoto předmětu. Tělesné a duševní zdraví člověka je silně ovlivňováno světlem. Světlo řídí lidský rytmus dne a noci a díky němu je v podstatě vůbec možný život. Kromě přirozeného světla ovlivňuje lidskou náladu, psychiku a duševní zdraví také umělé osvětlení. I takové otázky jsou součástí řešení obsahem tohoto předmětu.


Aplikovaná termomechanika

Předmět obsahuje tři základní skupiny, ve kterých se student postupně seznámí s vybranými kapitolami z problematiky vlhkého vzduchu, termodynamiky par a sdílení tepla. Cílem každé kapitoly je seznámit studenty s principy zařízení obvyklých v systémech vytápění, větrání a chlazení, s kterými se setkají v praxi. V kapitole vlhkého vzduchu budou probrány typické i méně používané procesy odehrávající se při úpravě vzduchu ve vzduchotechnické jednotce. Část termodynamiky par je zaměřena na známé okruhy kompresorových a absorpčních chladících zařízení a tepelných čerpadel. V závěrečné kapitole budou vysvětleny procesy a principy vztažené k výměníkům tepla.

[1]  Neuberger, P., Adamovský, D., Adamovský, R. Termomechanika, skripta vydaná Českou zemědělskou universitou v Praze, 2007, ISBN 978-80-213-1634-8.
[2]  Adamovský, D., Polák, M., Adamovský, R. Sbírka příkladů termomechaniky, skripta vydaná Českou zemědělskou universitou v Praze, 2009, ISBN 978-80-213-1924-0


Bakalářská práce

Bakalářská práce je zakončením činností studenta v bakalářském studiu, kde by měl prokázat vědomosti z absolvovaných předmětů katedry a jejich aplikaci. Student v bakalářské práci prokazuje schopnost samostatně zpracovat problematiku související s vlastním zadáním v oblastech technických zařízení budov. Práce samotná může mít formu teoretického zpracování, či popis současného stavu určité oblasti s aplikací na objektu či zařízení, doplněná o zadaný stupeň dokumentace. Během zpracování celého objemu práce student konzultuje problematiku s vedoucím bakalářské práce a odborníky z předem určených kateder. Práci bude student obhajovat před komisí.


Bakalářská práce

Bakalářská práce je zakončením činností studenta v bakalářském studiu, kde by měl prokázat vědomosti z absolvovaných předmětů katedry a jejich aplikaci. Student v bakalářské práci prokazuje schopnost samostatně zpracovat problematiku související s vlastním zadáním v oblastech technických zařízení budov. Práce samotná může mít formu teoretického zpracování, či popis současného stavu určité oblasti s aplikací na objektu či zařízení, doplněná o zadaný stupeň dokumentace. Během zpracování celého objemu práce student konzultuje problematiku s vedoucím bakalářské práce a odborníky z předem určených kateder. Práci bude student obhajovat před komisí.


Bakalářská práce

Bakalářská práce je zakončením činností studenta v bakalářském studiu, kde by měl prokázat vědomosti z absolvovaných předmětů katedry a jejich aplikaci. Student v bakalářské práci prokazuje schopnost samostatně zpracovat problematiku související s vlastním zadáním v oblastech technických zařízení budov. Práce samotná může mít formu teoretického zpracování, či popis současného stavu určité oblasti s aplikací na objektu či zařízení, doplněná o zadaný stupeň dokumentace. Během zpracování celého objemu práce student konzultuje problematiku s vedoucím bakalářské práce a odborníky z předem určených kateder. Práci bude student obhajovat před komisí.


Bakalářská práce (A)

Bakalářská práce je zakončením činností studenta v bakalářském studiu, kde by měl prokázat vědomosti z absolvovaných předmětů katedry a jejich aplikaci. Student v bakalářské práci prokazuje schopnost samostatně zpracovat problematiku související s vlastním zadáním v oblastech technických zařízení budov. Práce samotná může mít formu teoretického zpracování, či popis současného stavu určité oblasti s aplikací na objektu či zařízení, doplněná o zadaný stupeň dokumentace. Během zpracování celého objemu práce student konzultuje problematiku s vedoucím bakalářské práce a odborníky z předem určených kateder. Práci bude student obhajovat před komisí.


Bachelor Project

Final project concluded by bachelor theses defense and state exam.


Buildings Services Systems 2

The course focuses on practical teaching work on the systems of building services systems (HVAC). In the course measuring devices parameters will be explained and practical problems will be solved.

[1]  Kabrhel, M., Adamovsky, D.: Laboratory of Building Services Systems. Electronic materials
[2]  Legislation, standards


Diplomová práce

Diplomová práce je závěrečným předmětem, ve kterém student prokazuje schopnost samostatně zpracovat zvolené téma týkající se oblasti technických zařízení budov. Student svoji práci konzultuje s vedoucím diplomové práce. Témata práce a způsob zpracování se mohou vzájemně lišit.


Diplomová práce

Diplomová práce je samostatnou prací studenta v závěru magisterského studia na stavební fakultě. Diplomová práce je členěna do dvou bloků a to diplomového semináře a vlastního teoretického či praktického zpracování. V diplomovém semináři student provede zpracovaní problematiky související s vlastním zadáním diplomové práce, kterou potom v aplikuje v diplomové práci. Během zpracování celého objemu práce student konzultuje problematiku s vedoucím diplomní práce.

[1]  Normy, legislativa
[2]  Energetické a ekologické systémy 1. Zdravotní technika.Vytápění
[3]  Kabele a kolektiv
[4]  Energetické a ekologické systémy budov 2. Vzduchotechnika, chlazení, elektroinstalace, umělé osvětlení
[5]  Papež,Vyoralová,Marková,Garlík,Jokl
[6]  Zdravotnětechnická zařízení budov - Jaroslav Valášek a kolektiv, JAGA Group, Bratislava 2006


Design project 1

Individual assignment. Course of study: renewable energy sources, heating system, drainage system, water supply system, gas supply system, cooling system.

[1]  Legislation, standards.


Elektrotechnika a inteligentní budovy


Elektrotechnika a inteligentní budovy

Konstrukce inteligentních budov (IB) je opodstatněna matematicko-fyzikálními zákonitostmi a vychází z různých definic IB. Informační společnost, inteligentní systémy, nové technologie výrazně ovlivňují různé systémové aplikace TZB. Zásadní ideou je úspora energií, materiálů a zajištění optimálních parametrů vnitřního a venkovního prostředí. Vliv elektromagnetického prostředí, elektromagnetické kompatibility, aplikace inteligentně fungujících zařízení v budovách vyžaduje systémový přístup k řešení celého komplexu TZB a inteligentních elektroinstalací. Přehlednou formou i v příkladech, v laboratoři IB, popisem stávajících a budoucích řešení IB je prezentován výklad do oblasti logických systémů až po průmyslovou komunikaci na sběrnici a v sítích zaměřených na úsporu energií a automatizaci budov (KNX).

[1]  Garlík, B.: Interní skriptum - přednášky: Elektrotechnika a inteligentní budovy. (budou průběžně prezentovány na webu katedry TZB, ČVUT,2007
[2]  Toman,K. - Kunc,J.: Systémová technika budov, FCC PUBLIC, Praha, 1998.
[3]  Bucceri,R.: How to Automate Both New & Existing Homes, Silent Servant, 2006
[4]  Merz,H., Hansemann, T., Hubner, Ch.: Automatizované systémy budov. Vyd.Grada
[5]  Publishing, a.s., ISBN 978-80-247-2367-9, Praha 2009


Obnovitelné zdroje energie

Předmět se zabývá obnovitelnými zdroji energie a energetickými systémy budov. Podrobně jsou rozebírány jednotlivé druhy energií-energie solární, větrná, energie biomasy, geotermální energie a energie vodní. Popsány jsou vlastnosti energií a nejvhodnější způsoby využití. Pozornost je věnována pochopení správného způsobu navrhování zařízení a systémů, které využívají obnovitelné zdroje energie.

[1]  Elektronická verze přednášek.
[2]  Quaschning, V.: Obnovitelné zdroje energie


Požárně bezpečnostní zařízení

Základní předmět pro studenty bakalářského studia. Rozšíření znalostí v oboru požární bezpečnost staveb a rozvíjí znalosti v oblasti požární spolehlivosti konstrukcí. Předmět má dvě samostatné části. V první části je do hloubky řešena problematika požárních vodovodů, problematika požárního zabezpečení elektrických zařízení a požární vzduchotechnika a požární větrání obytných a občanských budov. Druhá, zcela samostatná část předmětu se zabývá požární problematikou komunikací a staveb souvisejících s touto problematikou.

Povinná literatura:
[1]  Kratochvíl, V.Navarová Š., Kratochvíl M., : Požárně bezpečnostní zařízení ve stavbách, SPBI Spektrum 2011,ISBN : 978-80-7385-103-3.
[2]  Pokorný M., Hejtmánek P., : Požární bezpečnost staveb, Sylabus pro praktickou výuku, ČVUT 2018, ISBN : 978-80-01-06394-1.
[3]  Ježková J., Mondschein P., Dlouhá E. : Dopravní stavby, ČVUT, 2006, ISBN 80-01-03393-7
Doporučená literatura:
[4]  Valášek, Jaroslav a kol.: Zdravotnětechnická zařízení budov, Jaga 2006, ISBN 80-8076-038-1
[5]  Barták Jiří, Pruška, Jan : Podzemní stavby, ČVUT, 2011, ISBN 978-80-01-04789-7


Projekt 2

Projekt 2 je předmětem mezifakultního oboru Inteligentní budovy. Student v projektu prokazuje schopnost samostatně zpracovat projekt z oblasti inteligentních budov.

[1]  Normy, legislativa, technické materiály.


Projekt 2


Projekt 2C

Samostatná práce na zadané problematice v oblasti technických zařízení budov. Student si po dohodě s vedoucím projektu vybere problematiku z nabízených okruhů či téma kterým by se chtěl zabývat a zpracuje tuto oblast ve formě textové, výpočtové a grafické části, která bude vystihovat řešení daného problému.

[1]  http://tzb.fsv.cvut.cz/?mod=podklady


Specializovaný projekt 1


Specializovaný projekt 2

Specializovaný projekt je samostatný předmět pro studenty magisterského programu Budovy a prostředí. Jedná se o komplexní zpracování zadaného objektu či tématu v oblasti technických zařízení budov. Student by měl prokázat hlubší vědomosti o problematice a grafickou, textovou i výpočetní formou prokázat své znalosti.


Systémy budov

Multikriteriální analýza požadavků na vnitřní prostředí a funkci systémů v jednotlivých typech budov a provozů a kritéria optimalizace pro řešení energetických a ekologických systémů budov. Vazby mezi technickými zařízeními budov a stavbou. Integrovaný pohled na koncepční řešení v různých typech budov z hlediska vnitřních systémů a konstrukčního řešení budov. Např. administrativní budovy, obytné budovy, haly, obchodní centra, kulturní centra, průmyslové stavby, sportovní stavby, rodinné domy, pasivní atd. Posluchači budou seznámeni s požadavky na vnitřní prostředí, charakteristickými prvky energetických a ekologických systémů budov ve vazbě na stavebně-konstrukční řešení budovy pro daný typ budovy.


Technická zařízení budov 1

Úvodní kurs do problematiky zdravotní techniky a vytápění budov určený pro studenty bakalářského studia. Koncepční řešení systémů ve vazbě na energetické, ekologické a ekonomické aspekty. Základy navrhování systémů vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu, vnitřního plynovodu, teplovodního vytápění a otopných zdrojů.

Povinná literatura:
[1]  Kabele a kol.: Energetické a ekologické systémy budov 1 Zdravotní technika Vytápění ČVUT 2005, ISBN 80-01-03327-9
[2]  Kabele, Karel a kol.: Technická zařízení budov. Vytápění - podklady pro cvičení, ČVUT 2014, ISBN 978-80-01-05203-7
[3]  Chadderton, David.:Building Services Engineering,Routledge 2013,ISBN 0415699312
Doporučená literatura:
[4]  Valášek, Jaroslav a kol.: Zdravotnětechnická zařízení budov, Jaga 2006, ISBN 80-8076-038-1
[5]  Petráš, Dušan a kol.:Vytápění rodinných a bytových domů, Jaga 2005, ISBN 80-8076-020-9


Technologické celky

Sauny, krby, technologie kuchyní, výtahy, tepelná čerpadla, technologie plaveckých bazénů, zařízení plynových kotelen.

[1]  http://tzb.fsv.cvut.cz V.Jelínek a kol. : TZB-Podklady pro projekty, ČVUT 2005 A.Pokorný, : TZB-Kuchyně pro společné stravování, ČVUT 1994 J.Kriš,: Bazény, Sauny, Soláriá, Bratislava 1998 J.Kriš,: Bazény a kúpaliská, Bratislava 2000 Podklady firem.


Theory of indoor environment

The course introduces the students to the theoretical background of indoor environmental quality (IEQ) aspects. During several lectures basic components of indoor environment are listed and described. Lectures are complemented by seminars, where the students can experience measurements and evaluation of IEQ.

[1]  Jokl,M:Healthy Residental and Working Environment.Czech.ACADEMIA,Praha 20002
[2]  Jokl,M:Microenvironment:The Theory and Practice of Indoor Climate.Thomas,Illinois,USA 1989.
[3]  Bluyssen Philomena M.: The Indoor Environment Handbook How to Make Buildings Healthy and Comfortable, Earthscan ltd (United Kingdom), 2009, ISBN-13: 9781844077878
[4]  CORGNATI, S.P., GAMIERO da SILVA: Indoor climate quality assessment, Rehva Guidebook 14, REHVA 2011


Technické zařízení budov 2

Uvedený předmět zahrnuje úvod do problematiky větrání, vzduchotechniky a klimatizace v budovách a řešení elektroinstalací a umělého osvětlení.

Povinná literatura:
[1]  Gebauer G., Horká H., Rubinová O. Vzduchotechnika, Era - vydavatelství, ISBN: 80-7366-027-X, 262 s., 2005.
[2]  Garlík, B. Technická zařízení budov / Elektrická instalace v budovách, Vydavatelství ČVUT, ISBN: 978-80-01-06342-2, 414 s., 2017.
Doporučená literatura:
[3]  Santamouris, M; Wouters, P. Building ventilation: the state of the art, Earthscan, ISBN: 9781844071302, 313 s., 2006. (NTK TH7654 .B85 2006)
[4]  Papež K.,Vyoralová Z., Marková L., Garlík B., Jokl M. Energetické a ekologické systémy budov 2. Vzduchotechnika, chlazení, elektroinstalace, umělé osvětlení. Fakulta stavební, 1. vydání, ISBN: 978-80-01-03622-8, 2007. (NTK TH6021 .P37 2007 z)
[5]  Mitchell, J. W., Braun, J. E. Principles of Heating, Ventilation, and Air Conditioning in Buildings, Wiley, ISBN 9780470624579, 600 s., 2013. (NTK TH7222 .M58 2013)


Vnitřní prostředí a vytápění budov B


Vnitřní prostředí a vytápění budov A


Stavební elektrotechnika

Názorným způsobem budou vysvětleny a popsány základy aplikované elektrotechniky v budovách. Elektrické instalace klasického a speciálního provedení (požární bezpečnost, instalace EZS a EPS, datové rozvody, atd.). Důraz bude kladen na pochopení rozdílu mezi klasickou instalací a systémovým řešením instalací v současnosti a v budoucnosti v budovách. Na příkladu projektu systémového rozvodu v budovách budou zhodnoceny a rekapitulovány výše uvedené skutečnosti (včetně příkladů z praxe). Komplex problémů bude orientována na úsporu energií, obnovitelné zdroje, spolehlivost, bezpečnostní kriteria na stavbách, bezpečnostní kriteria elektrických zařízení, inteligentní prostředí budov jejich technologii, filozofii a architekturu. Vymezení mezních hodnot vlivu elektromagnetických a elektrických polí na zdraví člověka bude motivován u studentů zájem o řešení této nové skutečnosti v kontextu s elektrickými rozvody

[1]  Garlik,B.: Texty přednášek. (včetně dílčích odkazů na literaturu)


Applied Thermomechanics

The course is focused to 3 topics covering practical applications of thermodynamics theory. The first topic aims to moist air processes common in air handling units. In the second topic students are leaded through water vapour thermodynamics and basic examples of gas cycles. The last topic aims to heat transfer within standard heat exchangers.

[1]  Moran, M., Shapiro, H. Fundamentals of Engineering Thermodynamics, 5th edition, John Wiley and Sons, 2007, ISBN 978-0-470-03037-0.
[2]  Baehr H. D., Stephan, K.: Heat and Mass Transfer, 2nd edition, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2006, ISBN 3-540-29526-7.
[3]  Adamovský, D., Polák, M., Adamovský, R. Sbírka příkladů termomechaniky, skripta vydaná Českou zemědělskou universitou v Praze, 2009, ISBN 978-80-213-1924-0


Navrhování systémů TZB

Orientace a osvojení základních principů navrhování systémů zdravotní techniky, vytápění a vzduchotechniky pro projektování s ohledem na různé typy provozů budov a systémů TZB. Tepelně technické a hydraulické výpočty - návrh zdroje tepla a otopných ploch, potřeba pitné vody, příprava teplé vody, množství větracího vzduchu a návrh jednotky, dimenzování vnitřních instalací a přípojek.

Povinná literatura:
[1]  KABELE, K.. Energetické a ekologické systémy 1 : zdravotní technika, vytápění. 1.vydání. Praha : Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2005. 281 stran. ISBN 978-80-01-03327-2
[2]  PAPEŽ, K. Energetické a ekologické systémy budov 2 : vzduchotechnika, chlazení, elektroinstalace a osvětlení. 1.vydání. Praha : Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2007. 284 stran. ISBN 978-80-01-03622-8


Počítačové modelování systémů TZB

Úvodní kurz do problematiky využití počítačů při návrhu a modelování systémů technických zařízení budov.

Povinná literatura:
[1]  Kabele, Karel a kol.: Technická zařízení budov. Vytápění - podklady pro cvičení, ČVUT 2014, ISBN 978-80-01-05203-7
[2]  Navarrů,M.:Excel 2016: Podrobný průvodce uživatele,Grada Publishing a.s, ISBN 9788027101931
Doporučená literatura:
[3]  Hensen, J.L.M., Lamberts,R..:Building Performance Simulation for Design and Operation, Routledge, 2012, ISBN 1134026358
Studijní pomůcky:
[4]  On-line manuály a výukové materiály k používaným SW
[5]  MATLAB https://www.mathworks.com/


 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz