CTU

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta stavební

K 125 - Katedra technických zařízení budov

Předměty aktuálního semestru -- zimní 2017/18

přejděte na archiv


semestr zimní 2017/18


semestr letní 2016/17


Energetický audit


Obnovitelné a netradiční zdroje energie pro vytápění a větrání


Teorie vnitřního prostředí budov4

Kurz aplikované teorie vnitřního prostředí pro studenty doktorského studia, zaměřený na komplexní řešení problematiky vnitřního prostředí budov. Student získá přehled o jednotlivých složkách vnitřního prostředí, legislativních souvislostech, výpočtových nástrojích a metodách hodnocení kvality vnitřního prostředí.


Modelování energetických systémů budov III


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Bakalářská práce (A)

Bakalářská práce je v podstatě zakončení činností studenta v bakalářském studiu, kde by měl prokázat vědomosti z absolvovaných předmětů katedry a jejich aplikaci. Student v bakalářské práci prokazuje schopnost samostatně zpracovat problematiku související s vlastním zadáním v oblastech technických zařízení budov. Práce samotná může mít formu teoretického zpracování, či popis současného stavu určité oblasti s aplikací na objektu či zařízení, doplněná o zadaný stupeň dokumentace. Během zpracování celého objemu práce student konzultuje problematiku s vedoucím bakalářské práce a odborníky z předem určených kateder.


Bachelor Project

Final project concluded by bachelor theses defense and state exam.


Buildings Services Systems 2

The course focuses on practical teaching work on the systems of building services systems (HVAC). In the course measuring devices parameters will be explained and practical problems will be solved.


Diplomová práce

Diplomová práce je samostatnou prací studenta v závěru magisterského studia na stavební fakultě. Diplomová práce je členěna do dvou bloků a to diplomového semináře a vlastního teoretického či praktického zpracování. V diplomovém semináři student provede zpracovaní problematiky související s vlastním zadáním diplomové práce, kterou potom v aplikuje v diplomové práci. Během zpracování celého objemu práce student konzultuje problematiku s vedoucím diplomní práce.


Design project 1

Individual assignment. Course of study: renewable energy sources, heating system, drainage system, water supply system, gas supply system, cooling system.


Elektrotechnika a inteligentní budovy


Elektrotechnika a inteligentní budovy

Konstrukce inteligentních budov (IB) je opodstatněna matematicko-fyzikálními zákonitostmi a vychází z různých definic IB. Informační společnost, inteligentní systémy, nové technologie výrazně ovlivňují různé systémové aplikace TZB. Zásadní ideou je úspora energií, materiálů a zajištění optimálních parametrů vnitřního a venkovního prostředí. Vliv elektromagnetického prostředí, elektromagnetické kompatibility, aplikace inteligentně fungujících zařízení v budovách vyžaduje systémový přístup k řešení celého komplexu TZB a inteligentních elektroinstalací. Přehlednou formou i v příkladech, v laboratoři IB, popisem stávajících a budoucích řešení IB je prezentován výklad do oblasti logických systémů až po průmyslovou komunikaci na sběrnici a v sítích zaměřených na úsporu energií a automatizaci budov (KNX).

[1] Bucceri,R.: How to Automate Both New & Existing Homes, Silent Servant, 2006
[2] Garlík, B.: Přednášky předmětu: Elektrotechnika a inteligentní budovy, ČVUT, 2009
[3] Merz,H., Hansemann, T., Hubner, Ch.: Automatizované systémy budov. Vyd.Grada Publishing, a.s., ISBN 978-80-247-2367-9, Praha 2009

Obnovitelné zdroje energie

Předmět se zabývá obnovitelnými zdroji energie a energetickými systémy budov. Podrobně jsou rozebírány jednotlivé druhy energií-energie solární, větrná, energie biomasy, geotermální energie a energie vodní. Popsány jsou vlastnosti energií a nejvhodnější způsoby využití. Pozornost je věnována pochopení správného způsobu navrhování zařízení a systémů, které využívají obnovitelné zdroje energie.

[1] Renewable energy resources / John Twidell and Tony Weir. -- London : Taylor & Francis, 2006
[2] Alternativní zdroje energie / Karel Brož, Bořivoj Šourek . -- Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003
[3] Obnovitelné zdroje energie/Michal Kabrhel.--Praha : Studijní materiály pro výuku předmětu. On-line na stránkách předmětu, 2011.

Požárně bezpečnostní zařízení


Projekt 2

Projekt 2 je předmětem mezifakultního oboru Inteligentní budovy. Student v projektu prokazuje schopnost samostatně zpracovat projekt z oblasti inteligentních budov.


Projekt 2


Projekt 2C


Specializovaný projekt 1


Systémy budov

Multikriteriální analýza požadavků na vnitřní prostředí a funkci systémů v jednotlivých typech budov a provozů a kritéria optimalizace pro řešení energetických a ekologických systémů budov. Vazby mezi technickými zařízeními budov a stavbou. Integrovaný pohled na koncepční řešení v různých typech budov z hlediska vnitřních systémů a konstrukčního řešení budov. Např. administrativní budovy, obytné budovy, haly, obchodní centra, kulturní centra, průmyslové stavby, sportovní stavby, rodinné domy, pasivní atd. Posluchači budou seznámeni s požadavky na vnitřní prostředí, charakteristickými prvky energetických a ekologických systémů budov ve vazbě na stavebně-konstrukční řešení budovy pro daný typ budovy.


Technická zařízení budov 1

Úvodní kurz technických zařízení budov pro program Architektura a stavitelství v profesích zdravotně-technické instalace,rozvody plynu a vytápění.


Technologické celky

Sauny, krby, technologie kuchyní, výtahy, tepelná čerpadla, technologie plaveckých bazénů, zařízení plynových kotelen.


Theory of indoor environment

Sick building syndrome.Building biology.Hygrothermal constituent of environment.Odor microclimate.Toxics in interior.The threat of germs.Aerosols.Static electricity.Aeroions impact on man.Electromagnetic fields in building


Technické zařízení budov 2


Vnitřní prostředí a vytápění budov B


Vnitřní prostředí a vytápění budov A


Stavební elektrotechnika

Názorným způsobem budou vysvětleny a popsány základy aplikované elektrotechniky v budovách. Elektrické instalace klasického a speciálního provedení (požární bezpečnost, instalace EZS a EPS, datové rozvody, atd.). Důraz bude kladen na pochopení rozdílu mezi klasickou instalací a systémovým řešením instalací v současnosti a v budoucnosti v budovách. Na příkladu projektu systémového rozvodu v budovách budou zhodnoceny a rekapitulovány výše uvedené skutečnosti (včetně příkladů z praxe). Komplex problémů bude orientována na úsporu energií, obnovitelné zdroje, spolehlivost, bezpečnostní kriteria na stavbách, bezpečnostní kriteria elektrických zařízení, inteligentní prostředí budov jejich technologii, filozofii a architekturu. Vymezení mezních hodnot vlivu elektromagnetických a elektrických polí na zdraví člověka bude motivován u studentů zájem o řešení této nové skutečnosti v kontextu s elektrickými rozvody

[1] Přednášky, budou průběžně instalované na webu pro studenty pod heslem.

Applied Thermomechanics

The course is focused to 3 topics covering practical applications of thermodynamics theory. The first topic aims to moist air processes common in air handling units. In the second topic students are leaded through water vapour thermodynamics and basic examples of gas cycles. The last topic aims to heat transfer within standard heat exchangers.


Navrhování systémů TZB

Orientace a osvojení základních principů navrhování systémů zdravotní techniky, vytápění a vzduchotechniky pro projektování s ohledem na různé typy provozů budov a systémů TZB. Tepelně technické a hydraulické výpočty - návrh zdroje tepla a otopných ploch, potřeba pitné vody, příprava teplé vody, množství větracího vzduchu a návrh jednotky, dimenzování vnitřních instalací a přípojek.


Počítačové modelování systémů TZB

Úvodní kurz do problematiky využití počítačů při návrhu a modelování systémů technických zařízení budov.


Energetický audit


Obnovitelné a netradiční zdroje energie pro vytápění a větrání


Teorie vnitřního prostředí budov4

Teorie vnitřního prostředí. Tepelně - vlhkostní mikroklima. Kvalita vnitřního vzduchu Vliv vnitřního prostředí na zdraví. Akustické mikroklima. Světelné mikroklima. Psychické mikroklima,uživatelské chování. Elektrostatické a elektroiontové mikroklima. Monitorování a měření parametrů vnitřního prostředí budov. Hodnocení vnitřního prostředí budov. Syndrom nemocných budov. Zpracování projektu tepelné pohody podle CSN EN ISO 7730


Modelování energetických systémů budov III


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Bakalářská práce (A)

Bakalářská práce je v podstatě zakončení činností studenta v bakalářském studiu, kde by měl prokázat vědomosti z absolvovaných předmětů katedry a jejich aplikaci. Student v bakalářské práci prokazuje schopnost samostatně zpracovat problematiku související s vlastním zadáním v oblastech technických zařízení budov. Práce samotná může mít formu teoretického zpracování, či popis současného stavu určité oblasti s aplikací na objektu či zařízení, doplněná o zadaný stupeň dokumentace. Během zpracování celého objemu práce student konzultuje problematiku s vedoucím bakalářské práce a odborníky z předem určených kateder.


Bachelor Project

Final project concluded by bachelor theses defense and state exam.


Buildings Services Systems 2


Diplomová práce

Diplomová práce je samostatnou prací studenta v závěru magisterského studia na stavební fakultě. Diplomová práce je členěna do dvou bloků a to diplomového semináře a vlastního teoretického či praktického zpracování. V diplomovém semináři student provede zpracovaní problematiky související s vlastním zadáním diplomové práce, kterou potom v aplikuje v diplomové práci. Během zpracování celého objemu práce student konzultuje problematiku s vedoucím diplomní práce.


Design project 1

The subject is focused on practical building services systems design - drainage system, water supply system, gas supply system, heating system, cooling system, renewable energy source. Suitable system design is discussed. Individual work.


Elektrotechnika a inteligentní budovy


Elektrotechnika a inteligentní budovy

Konstrukce inteligentních budov (IB) je opodstatněna matematicko-fyzikálními zákonitostmi a vychází z různých definic IB. Informační společnost, inteligentní systémy, nové technologie výrazně ovlivňují různé systémové aplikace TZB. Zásadní ideou je úspora energií, materiálů a zajištění optimálních parametrů vnitřního a venkovního prostředí. Aplikace inteligentních-chytrých sítí v kontextu s inteligentními budovami. Aplikace inteligentně fungujících zařízení v budovách vyžaduje systémový přístup k řešení celého komplexu TZB a inteligentních elektroinstalací zejména v systému Ego-n a KNX/EIB. Přednášky budou dokumentovány na mnoha příkladech, ukázkami v laboratoři IB , účast externích specialistů z praxe a při exkurzích.

[1] Bucceri,R.: How to Automate Both New & Existing Homes, Silent Servant, 2006
[2] Garlík, B.: Přednášky předmětu: Elektrotechnika a inteligentní budovy, ČVUT, 2009
[3] Merz,H., Hansemann, T., Hubner, Ch.: Automatizované systémy budov. Vyd.Grada Publishing, a.s., ISBN 978-80-247-2367-9, Praha 2009

Obnovitelné zdroje energie

Předmět se zabývá obnovitelnými zdroji energie a energetickými systémy budov. Podrobně jsou rozebírány jednotlivé druhy energií-energie solární, větrná, energie biomasy, geotermální energie a energie vodní. Popsány jsou vlastnosti energií a nejvhodnější způsoby využití. Pozornost je věnována pochopení správného způsobu navrhování zařízení a systémů, které využívají obnovitelné zdroje energie. Z pohledu energetické náročnosti je pak pozornost věnována systémům chlazení.

[1] Renewable energy resources / John Twidell and Tony Weir. -- London : Taylor & Francis, 2006
[2] Alternativní zdroje energie / Karel Brož, Bořivoj Šourek . -- Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003
[3] Obnovitelné zdroje energie/Michal Kabrhel.--Praha : Studijní materiály pro výuku předmětu. On-line na stránkách předmětu, 2011.

Požárně bezpečnostní zařízení


Projekt 2

Komplexní projekt. Téma práce si student vybere z nabídky témat, které vypíše katedra nebo po dohodě s vedoucím projektu. Zadání projektu podléhá schválení fakultního garanta studia - tutora (FSv doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.). Práce bude veřejně prezentována.


Projekt 2


Projekt 2C


Specializovaný projekt 1


Systémy budov

Multikriteriální analýza požadavků na vnitřní prostředí a funkci systémů v jednotlivých typech budov a provozů a kritéria optimalizace pro řešení energetických a ekologických systémů budov. Vazby mezi technickými zařízeními budov a stavbou. Integrovaný pohled na koncepční řešení v různých typech budov z hlediska vnitřních systémů a konstrukčního řešení budov. Např. administrativní budovy, obytné budovy, haly, obchodní centra, kulturní centra, průmyslové stavby, sportovní stavby, rodinné domy, pasivní atd. Úzce koordinovaná výuka katedry 125 a 124, kdy v rámci po sobě následujících přednášek na téma daného typu objektu budou posluchači seznámeni s požadavky na vnitřní prostředí, charakteristickými prvky energetických a ekologických systémů budov ve vazbě na stavebně-konstrukční řešení budovy. Přednášky budou dle možností doplněny exkurzemi a případovými studiemi existujících budov.


Technická zařízení budov 1

Úvodní kurs do problematiky zdravotní techniky a vytápění budov určený pro studenty zaměřené na architekturu a stavitelství. Koncepční řešení systémů ve vazbě na energetické, ekologické a ekonomické aspekty. Základy navrhování systémů vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu, vnitřního plynovodu, teplovodního vytápění a otopných zdrojů.


Technologické celky


Theory of indoor environment

Sick building syndrome.Building biology.Hygrothermal constituent of environment.Odor microclimate.Toxics in interior.The threat of germs.Aerosols.Static electricity.Aeroions impact on man.Electromagnetic fields in building.Incredible Human Machine (movie National Geographic).Don´t Die Yong(movie BBC).


Technické zařízení budov 2


Vnitřní prostředí a vytápění budov B


Vnitřní prostředí a vytápění budov A


Stavební elektrotechnika

Názorným způsobem budou vysvětleny a popsány základy aplikované elektrotechniky v budovách. Elektrické instalace klasického a speciálního provedení (požární bezpečnost, instalace EZS a EPS, datové rozvody, atd.). Důraz bude kladen na pochopení rozdílu mezi klasickou instalací a systémovým řešením instalací v současnosti a v budoucnosti v budovách. Na příkladu projektu systémového rozvodu v budovách budou zhodnoceny a rekapitulovány výše uvedené skutečnosti (včetně příkladů z praxe). Komplex problémů bude orientována na úsporu energií, obnovitelné zdroje, spolehlivost, bezpečnostní kriteria na stavbách, bezpečnostní kriteria elektrických zařízení, inteligentní prostředí budov jejich technologii, filozofii a architekturu. Vymezení mezních hodnot vlivu elektromagnetických a elektrických polí na zdraví člověka bude motivován u studentů zájem o řešení této nové skutečnosti v kontextu s elektrickými rozvody

[1] Přednášky, budou průběžně instalované na webu pro studenty pod heslem.

Applied Thermomechanics

The course is focused to 3 topics covering practical applications of thermodynamics theory. The first topic aims to moist air processes common in air handling units. In the second topic students are leaded through water vapour thermodynamics and basic examples of gas cycles. The last topic aims to heat transfer within standard heat exchangers.


Navrhování systémů TZB

Orientace a osvojení základních principů navrhování systémů zdravotní techniky, vytápění a vzduchotechniky pro projektování s ohledem na různé typy provozů budov a systémů TZB. Tepelně technické a hydraulické výpočty - návrh zdroje tepla a otopných ploch, potřeba pitné vody, příprava teplé vody, množství větracího vzduchu a návrh jednotky, dimenzování vnitřních instalací a přípojek.


Počítačové modelování systémů TZB

Úvodní kurz do problematiky využití počítačů při návrhu a modelování systémů technických zařízení budov.


 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz