CVUT

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební -- K 124 - Katedra konstrukcí pozemních staveb

Předměty aktuálního semestru -- zimní 2020/21

přejděte na archiv předmětů od roku 2008 (podle kateder) nebo na společný archiv anotací předmětů z let 2002-2007

semestr zimní 2020/21


Building integrated photovoltaics

Optimisation of the design or implementation of a structure. Deterministic and stochastic methods of modelling of rough construction processes and development of new technologies in 4.0 industry conditions, including the help of robots. Links among construction processes resulting from spatial and technological structure of the building process. Design, optimisation and multi-criteria assessment of machine groups. Software systems for auxiliary constructions design. Interdisciplinary connections in construction technology, links to construction design, relation to economy and ecology area. Manufacturing process, principle of production, production technique, production and natural component of the construction process. Technological law and use of its principles. Development of new processes in internal and external surface finishes, floor stacks, facade claddings and finishing works. Building readiness, optimisation of the technological flow, application of the quality assurance system according to relevant standards and conditions of the building production, effectiveness of control inputs (input, intermediate and final quality checks). Extended diagnostics of existing building structures with a special focus on the corrosive effects of the environment in reinforced concrete structures and on the quality of concrete structures. Diagnostics of building structures using infrared spectrum, moisture diagnostics in structures using advanced impedance methods. Faults and defects caused by technologies.


Calculation methods in building and room acoustics

The main goal of the course is to acquaint students with calculation methods which are used for advanced predictions of acoustic properties of building elements, buildings and sound sources, usually during the project planning phase. Students will acquire enhanced theoretical knowledge of sound insulation in buildings, noise from service equipment and room acoustics, allowing them to understand problems related to building and room acoustics and to be used further in their Ph.D. thesis. This course is freely related to the course "Experimental methods in building and room acoustics", but it focuses on calculation prediction methods of acoustic properties of buildings. The course is divided into three areas: sound insulation in buildings, noise from building service equipment and room acoustics. Within each part, students will learn about one or two topics. For sound insulation in buildings it means calculations of airborne and impact sound insulation between rooms. Noise from service equipment is focused on calculations of sound pressure levels in rooms and room acoustics is devoted to the calculation of reverberation time. Basic principles of calculation methods are the content of lectures, while the seminars are focused on the application of acquired knowledge, using modern software, which allows the estimation of sound insulation between rooms based on the methods stated in technical standards EN ISO 12354, as well as the advanced software ODEON for room acoustics. For accurate determination of the input acoustical parameters of building elements, students will use professional software for calculations of laboratory airborne and impact sound insulation of walls and floors and sound absorption of sound absorbers.


Vybrané stati z denního osvětlení

Problematiku osvětlení je třeba vnímat jako komplexní otázku, s přesahy do řady technických i netechnických oborů. Připravovaná evropská norma na posuzování denního světla v budovách přináší řadu nových postupů, jak hodnotit kvalitu světelného prostředí v budovách, v osvětlovací praxi objevuje řada nových technologií a nástrojů vhodných pro posouzení a optimalizaci osvětlení v budovách i mimo ně. Pomocí těchto nástrojů jsou v rámci D24SST řešeny světelně technické úlohy s důrazem na zajištění vizuálního komfortu, zdravotní aspekty a s ohledem na specifické funkce daného prostoru. Je hledán vhodný kompromis mezi četnými požadavky kvality vnitřního prostředí, energetickými, ekonomickými i provozními parametry. Nedílnou součástí předmětu je i praktické využití měřicí techniky jako nástroje při stanovení vybraných světelně technických veličin a parametrů, mezi které patří osvětlenost, jas, schopnost materiálu propouštět světlo, vliv znečištění a odrazivosti světla a podobně.


Experimentální metody ve stavební a prostorové akustice

Cílem předmětu je seznámení studentů se zkušebními metodami, které se ve stavební a prostorové akustice používají pro ověřování skutečných akustických vlastností stavebních prvků, budov a zdrojů zvuku. Studenti si osvojí základy měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti, hluku z technického zařízení budov a parametrů prostorové akustiky. Tento předmět volně souvisí s předmětem „Výpočtové metody ve stavební a prostorové akustice“, na rozdíl od něj se věnuje především měření akustických vlastností stavebních prvků a budov. Předmět je rozdělen do tří oblastí: zvukové izolace v budovách, hluku technického zařízení budov a prostorové akustiky. V rámci každé části se studenti seznámí s jedním až dvěma tématy. V případě zvukové izolace v budovách se jedná o měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti mezi místnostmi, hluk technického zařízení je zaměřen na problematiku měření akustického výkonu zdrojů zvuku a hladin akustického tlaku v místnostech a prostorová akustika je věnována především měření doby dozvuku. Základní principy zkušebních metod jsou obsahem přednášek, zatímco semináře jsou zaměřeny na aplikaci poznatků a získání praktických dovedností. Studenti budou měření provádět s moderním přístrojovým vybavením, které zahrnuje zvukový analyzátor, speciální zdroje zvuku pro stavební a prostorovou akustiku a zařízení pro měření akustické intenzity.


Experimentální metody ve stavební tepelné technice

Navazuje se na poznatky z termodynamiky a nauky o materiálech. Postupně jsou probírány experimentální metody potřebné pro lepší praktickou znalost vybraných fyzikálních vlastností stavebních materiálů, z nich složených stavebních konstrukcí a prvků a dále i celých částí budov – tedy od mikro po makro měřítko v pojetí obestavěného prostředí. Mezi takové charakteristické vlastnosti, kterým je zde věnována pozornost, patří především tepelná vodivost, difuze a sorpce vodní páry, nasákavost stavebních materiálů. Na úrovni stavebních konstrukcí především součinitel prostupu tepla, průvzdušnost metodou tlakového spádu, odolnost proti tlakovému dešti, využití termografického snímkování a další. Pro demonstraci metod budou použity laboratoře a vybavení Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT (laboratoř tepelně vlhkostních vlastností, velkorozměrové testovací zařízení obvodových konstrukcí, velká klimatická dvoukomora a experimentální dvou-objekt s výměnnými obvodovými konstrukcemi). Výuka může být aktuálně doplněna exkurzí na probíhající dlouhodobé monitorování některé budovy.


Experimental methods in building and room acoustics

The main goal of the course is to acquaint students with test methods which are used for evaluation of real acoustic properties of building elements, buildings and sound sources. Students will acquire the basics of measurements of airborne and impact sound insulation, noise from service equipment and room acoustical parameters. This course is freely related to the course "Calculation methods in building and room acoustics", but it focuses on measurements of acoustic properties of building elements and buildings. The course is divided into three areas: sound insulation in buildings, noise of building service equipment and room acoustics. Within each part, students will learn about one or two topics. For sound insulation in buildings it means measurements of airborne and impact sound insulation between rooms. Noise from service equipment is focused on sound power levels of sound sources and sound pressure levels in rooms and room acoustics is devoted to the measurement of reverberation time. Basic principles of test methods are the content of lectures, while the seminars are focused on the application of acquired knowledge and practical experience. Students will provide measurements with modern equipment, which includes sound analyzer, special sound sources for building and room acoustics and sound intensity measurement system.


Experimental methods in hygrothermal protection of buildings

The main goal of the course is to acquaint students with test methods which are used for evaluation of real acoustic properties of building elements, buildings and sound sources. Students will acquire the basics of measurements of airborne and impact sound insulation, noise from service equipment and room acoustical parameters. This course is freely related to the course "Calculation methods in building and room acoustics", but it focuses on measurements of acoustic properties of building elements and buildings. The course is divided into three areas: sound insulation in buildings, noise of building service equipment and room acoustics. Within each part, students will learn about one or two topics. For sound insulation in buildings it means measurements of airborne and impact sound insulation between rooms. Noise from service equipment is focused on sound power levels of sound sources and sound pressure levels in rooms and room acoustics is devoted to the measurement of reverberation time. Basic principles of test methods are the content of lectures, while the seminars are focused on the application of acquired knowledge and practical experience. Students will provide measurements with modern equipment, which includes sound analyzer, special sound sources for building and room acoustics and sound intensity measurement system.


historické konstrukce do 19. stol.

Cílem předmětu je odborné seznámení s hlavními typy stavebních historických konstrukcí a povrchovými úpravami historických staveb, které jsou v praxi při řízení památkových postupů a zásahů, a při návrhu rekonstrukce a obnově staveb, stejně jako při provádění jejich průzkumů a posuzování nejčastěji sledovány. V uvedeném předmětu jde především o přehledové seznámení se stavebními materiály historických období, o přehled vývoje jednotlivých stavebních konstrukcí ve vazbě na architektonický výraz a typologii staveb, jejich architektury i interiérů. Součástí bude i poukaz na specifická umělecká řemesla, která se v historii podílela na tvarování a vybavování historických staveb, včetně starších technologií zpracování.


Konstrukční a prostorová akustika

Předmět se zabývá fyzikální teorií zvuku včetně fyziologických a sociologických aspektů tohoto fenoménu a zásadami řešení staveb podle objektivních kritérií konstrukční a prostorové akustiky. V části konstrukční akustiky se zabývá metodami hodnocení vzduchové neprůzvučnosti konstrukcí mezi místnostmi a obalových konstrukcí budov vystavených hluku z pozemní a letecké dopravy a z průmyslové výroby včetně stavební činnosti, jakož i metodami hodnocení vzniku a šíření kročejového zvuku. V části prostorové akustiky se zabývá metodami hodnocení a navrhování výrobních prostorů a pobytových místností z hlediska ochrany proti hluku metodami prostorové akustiky a hodnocením a navrhováním auditorií z hlediska kvality poslechu. Součástí všech témat jsou informace o dnešním stavu v české legislativě.

[1]  Kaňka, J: Akustika stavebních objektů, ERA Brno 2009
[2]  Havránek J. a kol.: Hluk a zdraví, Avicenum, Praha 1990
[3]  Kaňka, Nováček: Stavební fyzika 3, ČVUT 2015


Konstrukčně statická problematika navrhování výškových budov

V předmětu je kladen důraz na komplexní pojetí konstrukčního systému v interakci s vnějším prostředím. Statická a dynamická zatížení budov vyvolávají v konstrukci napětí a deformace, které lze vhodným návrhem nosného systému optimalizovat. Prostředkem k funkčnímu návrhu nosného systému je analýza zatěžovacích účinků spolu s verifikovaným výpočetním modelem konstrukce. Studium předmětu je doporučeno absolventům magisterského studia oborů Pozemní stavby a konstrukce, Konstrukce a materiál a Konstrukce a dopravní stavby.

[1]  J. Ambrose, D. Vergun: Design for lateral stability
[2]  B.S. Taranth: Structural Analysis and Design of Tall Buildings


Modelling of hygrothermal processes in buildings

The course is focused on numerical modelling of heat and water vapor transfer in building constructions and buildings. The solution of various types of diffusion and convective-diffusion equations (e.g. heat transfer by convection and conduction and the combination of such transport mechanisms) is being discussed with emphasis on the possibilities of the finite element method. Main part of the course deals with practical applications of CFD (computational fluid dynamics) modelling for the solution of selected building physics problems (e.g. air, heat and moisture transport in spaces with different usage and heat sources, the influence of leakages in constructions on the moisture transfer and the risk of vapor condensation, hygro-thermal behaviour of constructions with ventilated air layers etc.). Students will have opportunity to work with several software simulation tools during the course so they will be able to study discussed transport phenomenons practically on specific examples.


Metody hodnocení komplexní kvality v rámci životního cyklu

Udržitelná výstavba budov, metodologie hodnocení, kritéria hodnocení (environmentální, ekonomická, sociální), stanovení kriteriálních mezí (benchmarků), multikriteriální hodnocení, stanovení vah, hodnocení environmentálních dopadů v rámci životního cyklu - LCA, metody hodnocení komplexní kvality budov, praktická aplikace hodnocení na vybraném objektu.


Matematické modelování ve stavební fyzice pro doktorandy

Studenti se během kurzu učí, jak sestavovat vlastní výpočetní modely dynamických systémů (přenos tepla a vlhkosti v budovách a stavebních prvcích). Důraz se klade zejména na představení principů numerického řešení vybraných problémů, jejich následnou aplikaci a kritické hodnocení vypočtených výsledků. Pro úspěšné vyřešení příkladů je nutné využít znalosti, které jsou postupně získávány během kurzu. U studentů se předpokládá absolvování některého z předchozích kurzů stavební fyziky a základní znalosti z matematiky.


Modelování tepelných a vlhkostních jevů v budovách

Předmět je zaměřen na numerické modelování transportu tepla a vodní páry ve stavebních konstrukcích a v budovách. Diskutována je problematika řešení různých typů difúzních a konvektivně-difúzních rovnic (např. šíření tepla prouděním a vedením a kombinací těchto transportních mechanismů), a to především s ohledem na využití metody konečných prvků a výpočetní techniky. Hlavní důraz je kladen na praktickou aplikaci CFD (computational fluid dynamics) modelování při řešení vybraných problémů stavební fyziky (např. šíření vzduchu, tepla a vodní páry v různě provozovaných místnostech s různými zdroji tepla, vliv netěsností v konstrukcích na jejich vlhkostní chování, tepelně-vlhkostní chování konstrukcí se vzduchovými dutinami apod.). Studenti budou mít v rámci předmětu možnost s řadou simulačních programů přímo pracovat a ověřit si diskutované jevy a procesy na konkrétních příkladech.

[1]  Manuály k programům a podklady na webu vyučujícího.


Obalové konstrukce z hlediska stavební tepelné techniky

Normativní požadavky na obalové konstrukce budov. Normativní požadavky související s obalovými konstrukcemi budov. Obvodové pláště budov - jednovrstvé, vrstvené, masivní, lehké obvodové pláště, dodatečné tepelně izolační systémy. Střešní pláště - ploché, Šikmé a strmé střešní pláště. Jednoplášťové střechy, dvouplášťové střechy. Střešní pláště nad prostory s vysokou relativní vlhkostí vzduchu. Vliv obalových konstrukcí na energetické hodnocení objektu, vliv na letní a zimní stabilitu prostoru. Energetické a ekonomické hodnocení.


Ochrana staveb proti vodě, mikroorganismům a radonu

Předmět seznamuje studenty podrobně s ochranou spodní stavby a obvodového pláště proti vlivům vlhkostí, biologických činitelů a radonu. Hlavní pozornost je kladena na otázky související s průzkumy, diagnostikou a ochrannými opatřeními stavebních konstrukcí. Vše z pohledu koroze, spolehlivosti, trvanlivosti, ekologie a stavebně technických vlastností stavebních materiálů a sanačních prostředků.


Vybrané statě z požární bezpečnosti budov

Šíření tepla jednoduchou a složenou válcovou stěnou v aplikaci na protipožární izolace potrubí; přestup tepla v neomezeném a omezeném prostoru zasaženém požárem s využitím bezrozměrných čísel; vzájemné sálání dvou stěn s využitím součinitele vzájemné radiace sálavých ploch; šíření tepelné energie uvolněné při požáru sáláním - přenos tepla mezi dvěma rovnoběžnými a volně orientovanými povrchy, vliv stínících ploch, zvláštnosti sálání a pohlcování plynů, podstata záření plamene; způsob hoření a teplotní pole v hořící kapalině; důsledky výpočtů pro určení požární proluky mezi budovami, přetvoření požárních stěn vlivem vysokých teplot.


Vybrané statě z poruch, sanací a rekonstrukcí staveb

Výuka předmětu je rozdělena do jednotlivých tematických okruhů a navazuje na předmět 124HRRB „Historické konstrukce a rekonstrukce budov“ a je zaměřena na speciální problematiku ochrany a sanace historických objektů: - degradační a korozivní procesy materiálů a konstrukcí historických a památkově chráněných budov, chemické, fyzikální, biologické a mikrobiologické účinky a vlivy, ochrana a preventivní opatření - progresivní metody sanace zaměřené na zajištění stability, trvanlivosti a životnosti historických a památkově chráněných budov, zpevňování historických konstrukcí kompozity na bázi vysokopevnostních vláken a injektáží látek na bázi minerálů, křemičitanů a nanočástic - zajištění stability a prevence vzniku poruch historických a památkově chráněných budov nacházejících se v oblastech zvýšené přírodní seismicity, popř. v místech zvýšené technické seismicity - problematika zpevňování a zajištění trvanlivosti historických zděných klenbových konstrukcí, vybrané příklady analýzy poruchy, preventivní opatření a sanace, reziduální únosnost kleneb - problematika zpevňování a zajištění trvanlivosti historických kamenných a smíšených svislých zděných konstrukcí (pilíře, stěny) a základů, vybrané příklady analýzy poruchy, preventivní opatření a sanace, reziduální únosnost svislých zděných konstrukcí - aplikace progresivních metod sanace základových konstrukcí historických a památkově chráněných budov - trvanlivost, životnost a sanace betonových a železobetonových historických konstrukcí


Radon transport through building materials nad structures

Main study topics:  Theory of radon diffusion and convection through building materials, mathematical description, methods of solving transport equations  Physical parameters of building materials describing radon transport (radon diffusion coefficient, radon transmittance, radon resistance, radon diffusion length)  Methods of radon detection, the use of continuous radon monitors to study the transport of radon through building materials  The principle and construction of measuring devices suitable for study of radon transport through building materials and for determining the physical parameters describing this transport  Individual experiments conducted by students on selected building materials (for example waterproofing materials, thermal insulations, silicate materials etc.) in order to determine the values of selected physical parameters describing the radon transport and their dependence on temperature, moisture content, homogeneity, chemical composition, surface treatments, degree of degradation etc. The experimental part of the subject will be partially realized using the measuring devices acquired with the financial support of the project OP VVV CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002625.


Stavebně fyzikální problematika kompletačních konstrukcí

Předmět podrobně seznamuje studenty s problematikou stavebně fyzikální analýzy kompletačních konstrukcí. Hlavní pozornost je věnována svislým vnitřním dělícím konstrukcím, podhledům a podlahám. Tyto konstrukce analyzuje z hlediska požadavků na tepelnou techniku, stavební akustiku a požární bezpečnost. Věnuje se stavebně technickým vlastnostem používaných materiálů, požadavkům na hodnocení konstrukcí v souvislosti s podmínkami vnitřního klimatu, ale i vlivu sledovaných konstrukcí na stabilitu budovy.

[1]  Kaňka, J: Akustika stavebních objektů, ERA Brno 2009
[2]  Weiglová, J. Kaňka, J: Stavební fyzika 10 - Denní osvětlení a oslunění budov, ČVUT 1999


Vybrané statě ze stavební světelné techniky

Problematiku osvětlení je třeba vnímat jako komplexní otázku, s přesahy do řady technických i netechnických oborů. Připravovaná evropská norma na posuzování denního světla v budovách přináší řadu nových postupů, jak hodnotit kvalitu světelného prostředí v budovách, v osvětlovací praxi objevuje řada nových technologií a nástrojů vhodných pro posouzení a optimalizaci osvětlení v budovách i mimo ně. Pomocí těchto nástrojů jsou v rámci D24SST řešeny světelně technické úlohy s důrazem na zajištění vizuálního komfortu, zdravotní aspekty a s ohledem na specifické funkce daného prostoru. Je hledán vhodný kompromis mezi četnými požadavky kvality vnitřního prostředí, energetickými, ekonomickými i provozními parametry. Nedílnou součástí předmětu je i praktické využití měřicí techniky jako nástroje při stanovení vybraných světelně technických veličin a parametrů, mezi které patří osvětlenost, jas, schopnost materiálu propouštět světlo, vliv znečištění a odrazivosti světla a podobně.

[1]  Povinná literatura:
[2]  ČSN EN 12464-1 až 2, Osvětlení pracovních prostor. 2013
[3]  TNI prEN 17037 (730582), Denní osvětelní budov, 2018
[4]  Jiří Habel a kolektiv, Světlo a osvětlování, FCC Public 2013.
[5]  ČSN 36 0011-1 Měření osvětlení prostorů - Část 1: Základní ustanovení. Praha : ÚNMZ, únor 2014.
[6]  ČSN 36 0011-2 Měření osvětlení prostorů - Část 2: Měření denního osvětlení. Praha : ÚNMZ, únor 2014.
[7]  VYCHYTIL, Jaroslav. Stavební světelná technika - cvičení. Praha: Nakladatelství ČVUT v Praze, 156 s. 2015. ISBN 978-80-01-05858-9.
[9]  Doporučená literatura:
[10]  Peter R. Boyce, Human Factors in Lighting, third edition, CRC Press 2014.
[11]  Daylight Academy, Changing perspectives on daylight: Science, techology, culture. AAAS 2017.
[12]  KITTLER, Richard., KOCIFAJ, Miroslav., DARULA, Stanislav. Daylight Science and Daylight Technology. Londýn: Springer Science + Business Media, 2012, 342 s. ISBN 978-1-4419-8815-7.
[13]  VYCHYTIL, Jaroslav., KAŇKA, Jan. Stavební světelná technika - přednášky. Praha: Nakladatelství ČVUT v Praze, 176 s. 2016. ISBN 978-80-01-06060-5.
[14]  http://thedaylightsite.com/library-3/books/


Selected topics in daylighting

Lighting should be understood as complex issue, overlapping between technical and non-technical disciplines. Newly adopted European standard on daylight in buildings introduces new approaches to assess the quality of the lighting environments in buildings; a number of new technologies and tools are available to measure and optimize lighting inside and outside buildings. Using these tools, the tasks focus on providing visual comfort, controlling for health aspects and taking into account the use of the room. A suitable compromise is sought between numerous requirements of the quality of the indoor environment, energy, economic and operational parameters. The practical use of the measuring instruments is an important part of the course in the determination of selected lightning technical quantities and parameters. Illuminance, luminance, the property of a material to transmit light, the influence of pollution, the influence of light reflection etc. count among them.


Tepelná ochrana budov pro doktorandy

Stavebně-energetické koncepce budov s důrazem na nízkoenergetické, pasivní a nulové domy. Provozní a stavebně-konstrukční souvislosti společně s řešením technických systémů budov. Samostatně se probírají specifická řešení pro typologicky odlišné budovy - bydlení, krátkodobé ubytování, administrativní budovy, budovy pro vzdělávání, sociální služby, kulturní účely, atd. Přednášky + samostatné seminární práce.


Thermal protection of buildings in environmental perspective

The course is based on fundamental knowledge in thermal protection of buildings. It is focused on buildings with extremely low energy demand (passive and zero-energy buildings). Environmental performance of such buildings will be analyzed. An extra attention is given to combination of minimized energy demand and application of components with renewable energy use. Methods of estimation of energy demand of buildings and their assemblies suitable for early stages of design processes, for support of strategic decisions at city level and as an input for more general models. Aggregated energy characteristics of buildings are used for mid-time and long-time prognoses considering the changed boundary condition due to climate change.


Transport radonu stavebními materiály a konstrukcemi

Hlavní témata předmětu: • Teorie difuzního a konvektivního transportu radonu stavebními materiály, matematický popis, metody řešení transportních rovnic • Fyzikální parametry stavebních materiálů popisující transport radonu (součinitel difuze radonu, součinitel prostupu radonu, radonový odpor, difuzní délka) • Metody detekce radonu, využití kontinuálních měřidel koncentrace radonu ke studiu transportu radonu stavebními materiály • Princip a konstrukce zkušebních zařízení vhodných ke studiu transportu radonu stavebními materiály a ke stanovení fyzikálních parametrů popisujících tento transport • Individuální experimenty prováděné studenty na vybraných stavebních materiálech (např. hydroizolačních, tepelně-izolačních, silikátových atd.) s cílem stanovit hodnoty vybraných fyzikálních parametrů popisujících transport radonu a jejich závislostí na teplotě, vlhkosti, homogenitě, chemickém složení, povrchových úpravách, stupni degradace atd. Experimentální část předmětu bude částečně realizována na přístrojích pořízených v rámci projektu OP VVV CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002625.


Výpočtové metody ve stavební a prostorové akustice

Cílem předmětu je seznámení studentů s výpočtovými metodami, které se ve stavební a prostorové akustice, obvykle ve fázi zpracování projektové dokumentace, používají pro pokročilejší predikce akustických vlastností stavebních prvků, budov a zdrojů zvuku. Studenti získají hlubší teoretické znalosti z oblasti zvukové izolace v budovách, hluku technického zařízení budov a prostorové akustiky, které jim umožní více proniknout do problematiky stavební a prostorové akustiky a budou je případně moci dále využít i v rámci své disertační práce. Tento předmět volně souvisí s předmětem „Experimentální metody ve stavební a prostorové akustice“, na rozdíl od něj se věnuje především výpočtovým predikcím akustických vlastností budov. Předmět je rozdělen do tří oblastí: zvukové izolace v budovách, hluku technického zařízení budov a prostorové akustiky. V rámci každé části se studenti seznámí s jedním až dvěma tématy. V případě zvukové izolace v budovách se jedná o výpočty vzduchové a kročejové neprůzvučnosti mezi místnostmi. Hluk technického zařízení je zaměřen na problematiku výpočtů hladin akustického tlaku v místnostech a prostorová akustika je věnována především výpočtu doby dozvuku. Základní principy výpočtových metod jsou obsahem přednášek, zatímco semináře jsou zaměřeny na aplikaci získaných poznatků, a to s využitím moderního software, který umožňuje výpočty zvukové izolace mezi místnostmi, založené na postupech uvedených v technických normách EN ISO 12354, a také vysoce pokročilého programu ODEON pro prostorovou akustiku. Jako podporu pro přesné stanovení vstupních akustických parametrů stavebních prvků budou mít studenti k dispozici počítačové programy umožňující výpočty laboratorní vzduchové a kročejové neprůzvučnosti stěn a stropů a zvukové pohltivosti akustických pohlcovačů.


Bakalářská práce

[1]  @@Studijní materiály zadává vedoucí bakalářské práce, popř. konzultant.


Bakalářská práce

[1]  @@Studijní materiály zadává vedoucí bakalářské práce popř. konzultant


Bakalářská práce


BIM - Revit Architecture

Seminary cover themes and practising in Autodesk Revit: using parametric elements, design the 3D model from building elements, creating toposurface, generating 2D constructing documents according to standard/norm, drafting 2D additional, scheduling and annotating. For architectural students additional themes: creating conceptual design, modelling unconventional forms, rendering. Seminary bring understanding of different type of parameters in Revit, how to set them, how to constraint in 3D model and how to solve problem with constraints. Seminary explains creating and using user defined elements: family, component on place, adaptive component, massing for conceptual design. The main advantage of BIM is redesign/rebuil the model - change it anywhere, software do it everywhere: in model, document, annotation or title block. That advantage may be use for analysis and simulation, for Options/variants in design.


Bakalářská práce


Building Physics

Basic review of the thermal protection of buildings, building acoustics and daylighting (heat transfer, thermal conductivity, thermal resistence and thermal transmitance, multidimensional heat transfer, thermal bridges and thermal joints, difusion of water vapour and vapour condensation, mould growth, transient heat transfer, risk of overheating, low-energy, passive and zero-energy buildings, sound in the living and working environment, perception and description of sound: intensity, frequency, time factor, information value, interindividual sensitivity, point, line and plane sound sources, sound power level, directivity factor, sound propagation in the free field conditions, sound propagation in the diffuse field conditions, definable and indefinable sounds, airborne and structureborne sound, definition, measurement, evaluation and the limits, sound reduction index of double structures, mass-air-mass resonance, standing waves in a cavity, definition, measurement, evaluation, the sun and the environment, basics of spherical astronomy, horizons and equatorial coordinates, calculating of the sun azimuth and altitude, daylight and lighting, visual perception, basics of photometry, daylight factor and calculation models of the sky, methods for determining daylight factor, influence of environment on a daylighting: photometric characteristics of shielding barriers, technical characteristics of lighting openings).

Povinná literatura:
[1]  KITTLER, R. - KOCIFAJ, M. - DARULA, S.: Daylight Science and Daylight Technology. Springer Science + Business Media, London 2012, ISBN 978-1-4419-8815-7.
[2]  HAGENTOFT, C-E.: Introduction to building physics, Studentlitteratur, Lund 2001, ISBN 9789144018966.
[3]  FLICKER, T.: Handbook of Building Thermal Technology, Acoustics and Daylighting, CERM, Brno 2004, ISBN 8021426705.
Studijní pomůcky:
[4]  Web pages of lecturers

Bachelor Project


Building structures 1

Integrated approach to design of building structures considering complex of performance requirements. Requirements on buildings, sub structures and elements. 1. Basic classification and development of building structure; 2. Requirement on building structures, structural systems, space rigidity, interaction load and non-load structures; 3. Structural Systems for Single- and Multistorey Buildings. High Rise Buildings. 4. Structural Systems for Long Span Structures. Superstructures. 5. Vertical load bearing structures (performance, requirements, design principles, walls, columns); 6. Floor structures (performance, requirements, design principles) 7. Vaults, timber floors, RC floor structures, steel and composite steel and RC floor structures); 8. Overhanging structures (performance, requirements, design principles of balconies, canopies, cornices); 9. Staircase structure.; 10. Expansion joints in load bearing structures; 11. Foundations; 12. Basement structures;

[1]  [1] Hájek P. a kol.: Konstrukce pozemních staveb. Nosné konstrukce 1, skriptum ČVUT v Praze, Nakladatelství ČVUT, 2007
[2]  [2] Barry R.: The Construction of Buildings 1, Walls, Floors, Blackwell Science 1996
[3]  [3] Witzany J. a kol.: Konstrukce pozemních staveb 20,, skriptum, Nakladatelství ČVUT v Praze


Building Structures 3

Course is focused on complex approach to practice design of the building envelope, flat and sloped roofing, doors and windows, partition walls, floor structures and ceilings. This course introduces theoretical foundations and computational approaches about two fields of building design: building physics and structure interaction. Integrated design of the nonbearing structures together with other building systems.

[1]  Compulsory literature:
[2]  Hagentoft C, E: Introduction to Building Physics. Chalmeres University of Technology. ISBN 91-44- 01896-7
[4]  Optional literature:
[5]  Herzog, T: Fasade construction manual. Birkhauser 2012. ISBN 978-3-0346-1456-6
[6]  Schunk, Oster: Roof construction manual. Birkhauser 2002 ISBN 13: 978-3-7643-6896-8
[7]  Cremers, J.: Building Openings Construction Manual. Birkhauser 2002 ISBN: 978-3-95553-298-7


Building Structures - E

IIntegrated approach to design of building structures considering complex of performance requirements. 1. Requirements on buildings, sub structures and elements. 2. Basic classification and development of building structure; 3. Requirement on building structures, structural systems, space rigidity, interaction load and non-load structures; 4. Structural Systems for Single- and Multistorey Buildings. High Rise Buildings. 5. Structural Systems for Long Span Structures. Superstructures. 6. Vertical load bearing structures (performance, requirements, design principles, walls, columns); 7. Floor structures (performance, requirements, design principles) 8. Vaults, timber floors, RC floor structures, steel and composite steel and RC floor structures); 9. Overhanging structures (performance, requirements, design principles of balconies, canopies, cornices); 10. Staircase structures; 11. Expansion joints in load bearing structures; 12. Foundations; 13. Basement structures;

[1]   Hájek P. a kol.: Konstrukce pozemních staveb. Nosné konstrukce 1, skriptum ČVUT v Praze, Nakladatelství ČVUT, 2007
[2]   Barry R.: The Construction of Buildings 1, Walls, Floors, Blackwell Science 1996
[3]   Witzany J. a kol.: Konstrukce pozemních staveb 20,, skriptum, Nakladatelství ČVUT v Praze


Building Structures 2D


CAD 1 (E)

The seminar familiarizes students with the AutoCAD drawing software. This includes working with 2D & 3D geometry, wire models, prints, SGC/ACIS/Parasolid geometry models, meshes, Bool operations, solid objects creation methods and advanced edits and modifications of the model.


CAD Systems: AutoCAD 1

The seminar familiarizes student with AutoCAD drawing software and is focused on its practical and efficient use within building construction and architecture design. Students will learn to work with 2D geometry, such as drawing floor plans, sections, details, views; their annotating, dimensioning and hatching; creation and using blocks, tables; work with layers and line types; printing in various scales and on various paper formats and printers; creating templates for further work.


Diplomová práce


Diploma project

Student abilities for solution of engineers aims in building practice are demonstrated by Diploma Project. Project is worked out either as complex project or theoretical thesis focused on chosen problems of buildings structures field.


Dřevostavby

Cílem předmětu je podat souhrnnou informaci o konstrukcích pozemních staveb na bázi dřeva s důrazem na konstrukční a technologické souvislosti při návrhu energeticky úsporných (nízkoenergetických a pasivních) staveb. Kromě teoretického základu bude také kladen důraz na praktické procvičení základních dovedností při projektování dřevostaveb. V rámci předmětu budou prezentovány 4 základní konstrukčně technologické varianty dřevostaveb: (i) masivní sloupkový systém, (ii) lehký sloupkový systém 2x4, (iii) masivní stěnový systém z dřevěných sendvičových panelů, (iv) roubené stavby.

[1]  [1] KOLB, Josef. Dřevostavby - systémy nosných konstrukcí, obvodové pláště. 2. aktualizované vydání v ČR. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN: 978-80-247-4071-3
[2]  [2] KOŽELOUH, Bohumil. Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5 - Step 1 - Navrhování a konstrukční materiály. Zlín: Bohumil Koželouh, 1998.
[3]  [3]KOŽELOUH, Bohumil. Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5 - Step 2 - Navrhování detailů a nosných systémů. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2004.
[4]  [4] GABRIEL, Ingo. Dřevěné fasády - materiály, návrhy, realizace. Praha: Grada Publishing, 2011.
[5]  [5] Havířová, Z: Dům ze dřeva, vydavatelství ERA, 2006, ISBN: 978-80-736-6060-4
[6]  [6] www.dataholz.at. Stavebně-fyzikální (tepelná, vlhkostní, akustická, požární) a ekologická data pro stavební materiály, stavební díly a stavební spoje.
[7]  [7] RŮŽIČKA, Martin. Moderní dřevostavba, Grada Publishing, 2014


Diagn. and Surveying of Hist. Buildings

Course sets out key consideratons and implications which require structure assessment. The course provides an objective framework and methodical and systematic approach to surveying

[1]  1] Hollis M.: Surveying Buildings, RICS Boks 2007
[2]  [2] Assessment of Traditional Housing, BRE Watford, 2001


Diagn. and Surveying of Hist. Buildings

Course sets out key consideratons and implications which require structure assessment. The course provides an objective framework and methodical and systematic approach to surveying

[1]  1] Hollis M.: Surveying Buildings, RICS Boks 2007
[2]  [2] Assessment of Traditional Housing, BRE Watford, 2001


Civil Engineering in Developing Countries

IFor a long time, organizations operating in developing and climatically or culturally diverse regions have been struggling with the lack of construction experts who would be able to work in a setting that is culturally, climatically, socially and economically different. The aim of the course is to provide students with basic information about the specifics of work in such regions. Within the subject we will deal with constructional approaches with respect to different climate, use of non-standard procedures, materials and organizational approaches and other factors different from the standards in the Europe or Czech Republic (e.g. building requirements, seismic activity, tsunami, animals, insects, monsoon rain , absence of networks, etc.). Moreover, the students will get acquainted with other specifics of working abroad, especially with the basics of multicultural communication, climatology, safety and health protection and specifics of preparation and organization of projects. Selected topics will be introduced by experienced specialists. As a part of the subject curriculum, students will create a project according to their own choice or in cooperation with non-profit organizations operating abroad. The subject is taught in English and students work in international interdisciplinary teams.

[1]  1. The Barefoot Architect - Johan van Lengen
[2]  2. Engineering in Emergencies: A Practical Guide for Relief Workers - Jan Davis & Robert Lambert
[3]  3. Earth Construction Handbook: The Building Material Earth in Modern Architecture - Gernot Minke
[4]  4. Building with Earth: Design and Technology of a Sustainable Architecture - Gernot Minke
[5]  5. Bamboo: The Gift of the Gods - Oscar Hidalgo-Lopez
[6]  6. Beyond shelter ? architecture and human dignity ? J. Aquilino


Seminar on Energy Optimized Buildings 1

Introduction in the theory and practice of the design of low-energy buildings of different categories. Lectures and workshops

[1]  [1] VOSS, Karsten - MUSALL, Eike. Net Zero Energy Buildings: International Comparison of Carbon-Neutral Lifestyles. Birkhäuser Verlag, 2011
[2]  [2] Proceedings from important international conferences like Passivhaustagung, EUROSUN, Sustainable Building,etc.
[3]  [3] EU - Directive on Energy Performance of Buildings
[4]  [4] internet sources


Final Project

This subject is appointed for foreign students, participants of Erasmus Programme only. Good knowledge in design of building structures, brick, steel and concrete structures are expected.


Historické konstrukce a rekonstrukce budov

V přednáškovém cyklu jsou vysvětleny základní informace o struktuře a současných tendencích památkové péče v ČR, historie památkové péče a vývoj názorů na ochranu památek (vč. průmyslového dědictví) až po současnost. Na vybraných příkladech jsou ukázány přístupy k obnově historických staveb. Dále jsou přednášky zaměřeny na témata související s vlastní ochranou historických a památkově chráněných staveb. Zejména se jedná o vady a poruchy staveb, zatěžovací účinky a vlivy z hlediska historie zatížení; nesilové účinky a vlivy, účinky vynuceného přetvoření; trvanlivost a spolehlivost; mechanické, fyzikální, chemické degradační a korozivní procesy; poruchy, rekonstrukce a sanace základových konstrukcí, zděných konstrukcí, betonových konstrukcí (železobetonových), prefabrikovaných konstrukcí, dřevěných konstrukcí staveb, ochrana staveb před zvýšenou vlhkostí a diagnostika staveb.

Povinná literatura:
[1]  Witzany J. a kol.: PDR - Poruchy, degradace a rekonstrukce, ČVUT, Praha 2017
[2]  Witzany, J. a kol: Sanace a rekonstrukce zděných budov I., Stavební informace, Praha 2005
[3]  Balík, M. a kolektiv: 100 osvědčených stavebních detailů - ochrana proti vodě, Grada 2011
[4]  Razim, V., Macek, P.: Zkoumání historických staveb, Praha 2011
[5]  Beránek, J. a kolektiv.: Metodika stavebněhistorického průzkumu, NPÚ Praha 2015
Doporučená literatura:
[6]  Hošek J.: Stavební materiály pro rekonstrukce, ČVUT, Praha, 1996
[7]  Witzany J.: Poruchy a rekonstrukce zděných budov, ČKAIT, Praha 1999
[8]  Witzany J. a kol.: PDR - Poruchy, degradace a rekonstrukce, ČVUT, Praha 2010
[9]  Witzany, J. a kol: Sanace a rekonstrukce zděných budov – ochrana proti vlhkosti a radonu, Stavební informace, Praha 2006
[10]  Witzany, J. a kol: Rekonstrukce, poruchy a sanace betonových konstrukcí, Stavební informace, Praha 2004
[11]  Witzany, J., Čejka, T., Zigler, R.: Zděné valené klenbové konstrukce, Stavební ročenka 2006, Bratislava 2005
[12]  Witzany, J., Čejka, T., Zigler, R.: Stanovení zbytkové únosnosti existujících zděných konstrukcí, Stavební obzor 2008, roč. 17, č. 9, Praha 2008
[13]  Witzany, J., Čejka, T.: Výzkum fyzikálně mechanických vlastností porézních zdících prvků, Stavební obzor 2008, roč. 17, č. 10, Praha 2008
[14]  Škabrada, J.: Konstrukce historických staveb. Praha: Argo, 2003
[15]  Muk, J.: Historické konstrukce I. Praha: ČVUT, 1996

Integrated building design

Sustainable Construction of Buildings, Principles of Integrated Building Design, LCA, Complex Assessment of Building Quality, Material and Energy Efficient Building Design

[1]  [1] Sarja A.: Integrated Life Cycle Design of Structures, Spon Press, 2002
[2]  [2] Kibert CH.: Sustainable Construction, John Wiley and Sons, Inc., 2005,
[3]  [3] AGENDA 21 on Sustainable Construction, CIB Report No. 237, 999
[4]  [4] Proceedings of CESB10, SB10 and SB11 conferences
[5]  internet sources


Integrované navrhování budov

Cíl cvičení - procvičit si stanovení environmentálních dopadů konstrukcí a staveb ve fázi výstavby a provozu - vnímání environmentálních dopadů v komplexním pohledu (dle kategorií dopadu) - ukázání vazeb mazi dopady ve fázi výstavy a provozu


Integrované navrhování budov

Udržitelná výstavba budov, principy integrovaného návrhu, kritéria integrovaného návrhu a hodnocení, environmentální kritéria, sociální kritéria, ekonomická kritéria, základy hodnocení životního cyklu LCA, základy hodnocení nákladů životního cyklu LCC, multikriteriální hodnocení a optimalizace prvků a konstrukcí budov, aplikace integrovaného přístupu - konstrukční principy, energetická účinnost výstavby a staveb, efektivní využití materiálů, úspory kvalitní vody, využití recyklovaných a alternativních přírodních materiálů, využití vysokohodnotných materiálů, systémy plug-in a demontovatelné konstrukce

[1]  Kibert CH.: Sustainable Construction, John Wiley and Sons, Inc., 2005,ISBN 0-471-66113-9
[2]  Agenda 21 pro udržitelnou výstavbu, CIB Report Publication 237, ČVUT v Praze, 2001, ISBN 80-01-02467-9


IZS a ochrana obyvatelstva Q

Předmět je tematicky složen ze dvou navazujících částí, a to technické části a komunikačních dovedností. Technická část je zaměřena na seznámení studentů s principy integrovaného záchranného systému (IZS) a ochrany obyvatelstva v ČR, tj. zejména druhy, postavení a úkoly složek IZS, postavení a úkoly právnických a fyzických osob v rámci IZS, operační a informační středisko IZS, řízení a organizace jednotek požární ochrany, prostředky varování a vyrozumění obyvatelstva, zjišťování a označování nebezpečných oblastí, druhy krytů, stavebně technické požadavky na stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené civilní ochranou. Část předmětu komunikačních dovedností je zaměřena na technické aspekty prezentací a mluvené slovo. Tato část je teoreticky je přednášena a následně prakticky procvičována na témata z technické části. Studenti poznávají a následně skupinově prezentují činnost ostatních složek IZS.

Povinná literatura:
[1]  Šenovský, Michail, Adamec Vilém a Hanuška Zdeněk. Integrovaný záchranný systém: management záchranných prací. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005. ISBN 80-86634-65-5.
[2]  Kratochvílová, Danuše. Ochrana obyvatelstva. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005. ISBN 80-86634-70-1.
Doporučená literatura:
[3]  Smith, Hugh O. Fire brigades (United Kingdom): their constitution, rights, and responsibilities. Second. Birmingham: Whitmore & Co, 1907.
Studijní pomůcky:
[4]  Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon) v aktuálním znění
[5]  Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému v aktuálním znění
[6]  Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v aktuálním znění
[7]  Zákony a vyhlášky dostupné online: https://www.zakonyprolidi.cz

Kompletační konstrukce R

Konstrukční zásady návrhu střešních plášťů plochých šikmých i strmých střech. Návrh střešních plášťů z hlediska požadavků: stavebně fyzikálních, hydroizolačních, provozních, statických, požárních, akustických, biologických, chemických, životnosti i recyklace. Principy návrhu doplňkových prvků a detailů střešních plášťů plochých, šikmých i strmých střech v návaznosti na uvedené požadavky a dané okrajové podmínky. Navrhování a schopnost výběru vhodných kompletačních konstrukcí na základě teorií konstrukčních zásad a principů řešení jednotlivých skupin prvků z oblasti kompletačních konstrukcí. Jedná se o tvorbu zateplovacích systémů, oken a dveří, vnitřních dělících stěn, podlah a podlahových konstrukcí a jejich detailů.

Povinná literatura:
[1]  Hanzalová - Šilarová: Konstrukce pozemních staveb 40 - Zastřešení. Praha, ČVUT 2005, ISBN 987-80-01-04469-8
[2]  Hájek - Novák - Šmejcký: Konstrukce pozemních staveb 30 - Kompletační konstrukce. Praha, ČVUT 2002, ISBN 80-01-02506-3
[3]  Hanzalová - Šilarová a kol.: Ploché střechy. Praha, IC ČKAIT 2005, ISBN 80-86769-71-2
[4]  Kolektiv autorů : Pravidla pro navrhování a provádění střech - Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR 2014, ISBN 978-80-260-6187-8
Doporučená literatura:
[5]  Fajkoš: Ploché střechy. Brno, VUT 1997, ISBN 80-214-0973-x

Konstrukce poz. staveb - komplexní přehled

Základy konstrukcí budov. Funkční požadavky, konstrukční systémy, prostorové působení konstrukčního systému. Svislé nosné konstrukce, stropní konstrukce, předsazené konstrukce. Obvodové pláště, výplně otvorů, příčky, podlahy, podhledy. Schodiště, konstrukce střech ? krovy, střešní pláště plochých a šikmých střech. Základové konstrukce, konstrukční řešení spodní stavby, hydroizolace spodní stavby. Konstrukční systémy jedno a vícepodlažních staveb, konstrukční systémy halových staveb.

[1]  Hájek P. a kol.: Konstrukce pozemních staveb 1, Nosné konstrukce I, skriptum, Nakladatelství ČVUT v Praze, 2006
[2]  Witzany J. a kol.: Konstrukce pozemních staveb 20, skriptum, Nakladatelství ČVUT v Praze, 2006
[3]  Hájek P. a kol.: Konstrukce pozemních staveb ? komplexní přehled, skriptum ČVUT, Praha 2011, http://www.ib.cvut.cz/124KPKP


Konstrukce pozemních staveb Q

Část stavební akustika a denní osvětlení a oslunění - systematická informace o stavebních prvcích a konstrukcích, o stavbách a okolí staveb, popř. o technických zařízeních, jako o prostředcích tvorby obytného a pracovního prostředí v budovách, nezbytných pro navrhování a posuzování staveb a jejich okolí. Část tepelná ochrana budov - šíření tepla, Fourierovy zákony, tepelný odpor, součinitel prostupu tepla, průměrný součinitel prostupu tepla, energetická náročnost budov, difúze a kondenzace vodní páry, nejnižší vnitřní povrchová teplota, tepelné mosty. Část udržitelná výstavba budov - Udržitelná výstavba budov, základy hodnocení životního cyklu (LCA), environmentálně šetrné využití materiálů, integrované navrhování budov.

[1]  Bedlovičová D., Kaňka J., Weiglová J.: Stavební fyzika 1: Denní osvětlení a oslunění budov. ČVUT, Praha 2006
[2]  Čechura J.: Stavební fyzika 10: Akustika stavebních konstrukcí. ČVUT, Praha 1998
[3]  webové stránky K124
[4]  ČSN 730540 "Tepelná ochrana budov", ÚNMZ 2007-2011


Lighting and acoustics

The basic knowledge from architectural acoustics and daylight in architecture is given to students within this course. Students participating in this course will be able to design and evaluate buildings considering daylight and acoustic performance. ACOUSTICS Students become acquainted with the fundamentals of acoustics, spectral analysis and frequency weighting of sound, typical acoustical quantities, sound sources and sound fields. Both indoor and outdoor sound propagation are discussed focusing on attenuation, absorption, reflection and geometrical spreading of sound. Basic acoustical concepts are then applied to buildings and students are introduced to room acoustics (reverberation time) and sound insulation in buildings (airborne and impact sound insulation between rooms and against external noise). LIGHTING The course aims to improve the students’ ability to see, to plan and to design daylight in architecture. The purpose is to consider daylight and sunlight as a resource, a raw material, and to understand how it can be used to emphasize architectural concepts while keeping the comfort for users. Students are asked to adopt a sustainable approach focusing on visual comfort, biological needs and energy concerns. Course consists of lectures, individual work as well as groupwork. Computer simulation and practical real-life measurements are used to validate the concepts.

[1]  1. Maekawa Z., Lord P.: Environmental and Architectural Acoustics, E a FN Spon, London 1994
[2]  2. Beranek Leo L., Vér István L.: Noise and Vibration Control Engineering - Principles and Applications, John Wiley a Sons, Inc., 1992
[3]  3. Ficker T.: Handbook of Building Thermal Technology, Acoustics and Daylighting, CERM, Brno 2004


Modelování dynamiky požáru a evakuace

Předmět je zaměřen na aktuální témata požárního inženýrství (tzv. performance-based design) v oblasti specifického chování osob při evakuaci a dynamiky požáru v budovách. Obsah navazuje na předchozí základní znalost posluchačů v preskriptivním hodnocení požární bezpečnosti staveb využívající normové postupy, tabulkové hodnoty nebo zjednodušené matematické vztahy. Předmět je dále zaměřen na chování a experimentální zjišťování požárně technických charakteristik stavebních materiálů, principy dynamiky a rozvoje požáru v uzavřeném prostoru stavby ve formě analytických vztahů a matematických simulací (zónové a CFD požární modely) včetně modelování chování osob při evakuaci.

Povinná literatura:
[1]  WALD, František, Marek POKORNÝ a kol. Modelování dynamiky požáru v budovách [online]. Praha: ČVUT v Praze, 2017. ISBN 978-80-01-05633-2.
[2]  KARLSSON, Björn a James G. QUINTIERE. Enclosure fire dynamics. Boca Raton, FL: CRC Press, 2000. Environmental and energy engineering series. ISBN 978-0-8493-1300-4.
Doporučená literatura:
[3]  HURLEY, Morgan J., ed. SFPE handbook of fire protection engineering. Fifth edition. New York: Springer, 2016. ISBN 978-1-4939-2564-3.
[4]  QUINTIERE, James G. Fundamentals of fire phenomena. Chichester: John Wiley, c2006. ISBN 0470091134.
Studijní pomůcky:
[5]  Fire Dynamics Simulator User's Guide. 6th ed. NIST, Fire Research Division Engineering Laboratory Gaithersburg, Maryland, USA, 2014.

Materiál a konstrukce

Cílem předmětu je představit 1) principy přenosu tepla a vlhkosti v materiálech, stavebních prvcích a budovách, a 2) působení nesilových zatížení na stavební prvky. Studenti se učí aplikovat základní fyzikální principy na jednoduchých příkladech. Předmět vytváří teoretický základ pro prakticky orientované předměty, jako např. Konstrukční projekt nebo Dřevostavby. Cílem předmětu je poskytnout informace umožňující: 1) pochopení působení klimatických zatížení na obálku budovy, 2) pochopení transportních procesů probíhajících v obálce budovy (přenos tepla, vlhkosti a vzduchu), 3) pochopení konstrukčních principů a požadavků, které na obálku budovy klademe, a 4) pochopení vzájemných souvislostí.

[1]  viz webová stránka předmětu


Osvětlení a akustika

Seznamuje studenty se základy stavební světelné techniky a stavební akustiky.

[1]  Weiglová, J. Bedlovičová, D. Kaňka, J: Stavební fyzika10-Denní osvětlení a oslunění budov, ČVUT Praha 2006
[2]  ČSN 730580-1,2,3,4, ČSN 734301
[3]  Kaňka, J. Nováček. J: Stavební fyzika 3 - Akustika pozemních staveb, ČVUT 2015
[4]  Kaňka J: Akustika stavebních objektů, ERA Brno 2009


Poruchy, degradace, rekonstrukce

Povinná literatura:
[1]  Witzany, J. a kol.: Obnova a rekonstrukce staveb - Poruchy, degradace, sanace, ČVUT, Praha 2018, ISBN 978-80-01-06360-6
[2]  Witzany, J.: Poruchy a rekonstrukce zděných budov, ČKAIT, Praha 1999, ISBN 80-902697-5-3
[3]  Hošek, J.: Stavební materiály pro rekonstrukce, ČVUT, Praha, 1996, ISBN 978-80-01-01156-0
Doporučená literatura:
[4]  Witzany, J. a kol.: PDR - poruchy, degradace a rekonstrukce, ČVUT, Praha 2010, ISBN 978-80-01-04488-9
[5]  Vinař, J.: Historické krovy, Grada, Praha 2010, ISBN 978-80-24-73038-7
[6]  Vinař, J.: Konstrukce historických staveb, STOP, Praha 2006, ISBN 978-80-86-65705-9
[7]  Solař, J.: Poruchy a rekonstrukce zděných staveb, Grada, Praha 2008, ISBN 978-80-24-72672-4

Failures, Deterioration, Renovations

Characteristic failures of buildings and their lifetime, analyses of loading impacts and influences from point of failure view, non-force impacts, building-technical survey of buildings, degradation and corrosion processes, historical structures (foundations, vaults, ceilings, roof trusses), failures and reconstruction of masonry, concrete, reinforced concrete, wooden, steel and prefabricated structures, protection of buildings against increased moisture effects.

Povinná literatura:
[1]  Ashurst J., Ashurst N.: Practical Building Conservation, volume 1-3, ISBN 0-291-39747-6
[2]  Hollis M.: Pocket Surveying Buildings, RICS Books, ISBN 978-1-84219-242-9
Doporučená literatura:
[3]  Witzany, J. a kol.: Obnova a rekonstrukce staveb - Poruchy, degradace, sanace, ČVUT, Praha 2018, ISBN978-80-01-06360-6 (in Czech)

Projekt KPS E

Obsahem předmětu je návrh technického řešení pozemní stavby menšího nebo středního rozsahu (typicky bytový dům s podzemními garážemi nebo případně i jiný objekt, jako např. mateřská škola nebo penzion). Student zpracuje návrh ve formě dílčí části projektové dokumentace pro stavební povolení s některými dalšími vybranými přílohami, typickými pro prováděcí projekt. Dominantní části projektu je stavební řešení budovy, další profese (statika, TZB) jsou řešeny pouze koncepčně (předběžné výpočty), v nezbytně nutném rozsahu. Díky práci na Projektu 1E získá student základní povědomí o komplexním přístupu k návrhu moderní budovy a zejména potom schopnost vnímaní problematiky navrhování stavebních konstrukcí v širších souvislostech (vzájemná interakce příslušných požadavků na stavební konstrukce).

Povinná literatura:
[1]  Hájek, P: Konstrukce pozemních staveb 1. Nakladatelství ČVUT, Praha, 2007, ISBN 80-01-01396-0
[2]  Witzany J., Jiránek M., Zlesák J., Zigler R.: Konstrukce pozemních staveb 20. Nakladatelství ČVUT, Praha, 2006, ISBN 80-01-03422-4
Doporučená literatura:
[3]  Allen, E., Lano, J.: Fundamentals of Building Construction: Materials and Methods. John Wiley&Sons, Inc,, New Jersey, 2013, ISBN 978-1118138915
[4]  Daniels, K.: Technika budov. Příručka pro projektanty a architekty. 3. přepracované vydání. Jaga group, Bratislava, 2003, ISBN 80-88905-60-5
[5]  Neufert E.: Navrhování staveb: Příručka pro stavebního odborníka, stavebníka, vyučujícího i studenta. Consultinvest, Praha, 2000, ISBN 80-901486-6-2
Studijní pomůcky:
[6]  Prováděcí vyhláška č. 268/2009 Sb. (Vyhláška o technických požadavcích na stavby) zákona č. 183/2006 Sb.
[7]  http://concrete.fsv.cvut.cz/projekty/rpmt2015.php

Projekt R

Obsahem Projektu PRJR je komplexní návrh pozemní stavby menšího nebo středního rozsahu (typicky bytový dům, případně i jiný objekt, jako např. mateřská škola nebo hotel). Student zpracuje návrh, podle architektonické studie (s vyřešenou dispozicí) ve formě projektové dokumentace pro stavební povolení s rozšířením o vybrané detaily typické pro zvolené řešení. Konstrukce budou navrženy v souladu s požadavky tepelně technickými a akustickými. Projekt zohledňuje předchozí nabyté znalosti v předmětech Pozemní stavby 1, Stavební fyzika 1, Kompletační konstrukce (vše na katedře K124) a dalších, zejména na katedře 122 a v základním kursu na katedrách 125, 133 a 134.

[1]  1.Prováděcí vyhláška č. 268/2009 Sb. (Vyhláška o technických požadavcích na stavby) zákona č. 183/2006 Sb. a navazující dokumenty - technické normy ČSN, EN
[2]  2.Neufert E.: Navrhování staveb: Příručka pro stavebního odborníka, stavebníka, vyučujícího i studenta. Praha, CONSULTINVEST, 1995
[3]  3.Přednášky z dosud absolvovaných předmětů.


Právo a požární ochrana

Předmět Právo a požární ochrana je zaměřen jednak na legislativu v oblasti projektování, realizace a provozu staveb z hlediska požární bezpečnosti a jednak na problematiku uvádění stavebních výrobků na trh v rámci EU a ČR. Přednášky jsou věnovány výchozím zákonným předpisů (stavební zákon a zákon o požární ochraně), podzákonným prováděcím předpisům, tj. vyhláškám a nařízením vlády (např. vyhláška o požární prevenci, o technických podmínkách požární ochrany staveb a požárních dveřích), českým technickým normám pro komíny a kouřovody a vybraným statím z občanského zákoníku (právní odpovědnosti projektanta, zhotovitele stavby a stavebního dozoru).

Povinná literatura:
[1]  Krizové zákony: krizový zákon, integrovaný záchranný systém, hospodářská opatření pro krizové stavy, obnova území ; Hasičský záchranný sbor ; Požární ochrana : zákony, nařízení vlády, vyhlášky : redakční uzávěrka . Ostrava: Sagit, 2007-. ÚZ. ISBN 978-80-7488-333-0.
[2]  Stavební zákon a vyhlášky: autorizované profese, vyvlastnění, urychlení výstavby infrastruktury : redakční uzávěrka .. Ostrava: Sagit, 2006-. ÚZ. ISBN 978-80-7488-299-9.
Doporučená literatura:
[3]  TUKKER, Arnold a Ursula TISCHNER, ed. New business for old Europe: product-service development, competitiveness and sustainability. Sheffield: Greenleaf, 2006. ISBN 978-1-874719-92-2.
[4]  DUNLAP, E. Scott. Loss Control Auditing: a Guide for Conducting Fire, Safety, and Security Audits. 2016. ISBN 978-1-4398-2887-8.
Studijní pomůcky:
[5]  Zákony a vyhlášky online: https://www.zakonyprolidi.cz

Projekt 2-Q

Předmětem projektu je řešení požárních souvislostí objektu navrženého v rámci předchozího projektu PR1Q, tj. požárně bezpečnostní řešení, posouzení vybraných stavebních konstrukcí na účinek požáru a návrh souvisejících technických zařízení v budově. Požární návrh a posouzení je řešen pro novostavbu objektu nevýrobního charakteru, zejména občanské vybavenosti. Student zpracovává návrh ve formě částečné projektové dokumentace pro stavební povolení a získá tak schopnost komplexního přístupu k návrhu moderní budovy a vnímaní problematiky navrhování stavebních konstrukcí v širších souvislostech (návaznost stavební části na další profese, vzájemná interakce jednotlivých požadavků na stavební konstrukce).

Povinná literatura:
[1]  POKORNÝ, Marek a HEJTMÁNEK, Petr. Požární bezpečnost staveb - Sylabus pro praktickou výuku. Praha: ČVUT v Praze, 2018. 124 s. ISBN 978-80-01-05456-7
Studijní pomůcky:
[2]  ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty
[3]  ČSN 73 0818 - Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami
[4]  ČSN 73 0821 ed.2 - PBS - Požární odolnost stavebních konstrukcí
[5]  ČSN 01 3495 - Výkresy ve stavebnictví - Výkresy požární bezpečnosti staveb
[6]  POKORNÝ, Marek. Program pro výpočet odstupové vzdálenosti z hlediska sálání tepla. Verze 03. ČVUT v Praze, 2017

Pozemní stavby A1

Koncepce navrhování nosných konstrukcí pozemních staveb s komplexním uvažováním funkčních požadavků kladených na jednotlivé prvky. Požadavky na pozemní stavby, konstrukční systém, interakce prvků, prostorové působení konstrukčního systému. Svislé nosné konstrukce (funkce, požadavky, principy konstrukčního řešení stěn, sloupů), stropní konstrukce (funkce, požadavky, principy konstrukčního řešení kleneb, dřevěných stropů, železobetonových stropů, keramickobetonových stropů, ocelových a ocelobetonových stropů). Dilatační spáry v nosných systémech. Konstrukční systémy jedno a vícepodlažních staveb, konstrukční systémy halových staveb.

Povinná literatura:
[1]  Hájek P. a kol.: Konstrukce pozemních staveb 1 - Nosné konstrukce I, skriptum ČVUT, Praha 2006
Doporučená literatura:
[2]  Hájek P. a kol.: Pozemní stavitelství I. Pro SPŠ stavební, Grada, 2014
[3]  Hájek P.: Sylaby k přednáškám z KPS 1 (osobní web přednášejícího)
Studijní pomůcky:
[4]  Růžička 1.: Sylaby k přednáškám z PSA1 (osobní web přednášejícího)
[5]  předmětové nástěnky v 5. patře budovy A
[6]  produktové a technologické podklady výrobců
[7]  technické normy a vyhlášky

Pozemní stavby A4

Doporučená literatura:
[1]  Kupilík Václav. Konstrukce pozemních staveb - Požární bezpečnost staveb. ČVUT v Praze 2009. 195 s. ISBN 978-80-01-04291-5.
[2]  Pokorný Marek. Požární bezpečnost staveb - Sylabus pro praktickou výuku. Praha: ČVUT v Praze, 2014. 124 s. ISBN 978-80-01-05456-7.
[3]  Jiránek M.: Konstrukce pozemních staveb 80. Ochrana proti radonu. Skriptum ČVUT, 2002
[4]  Jiránek M., Honzíková M.: Radon - Stavební souvislosti I. a II. SÚJB a ČVUT, 2017
[5]  Wasserbauer R.: Biologické znehodnocení staveb. ABF Nakladatelství ARCH, 2000
[6]  Tom Woolley: Building Materials, Health and Indoor Air Quality - No Breathing Space? Routledge - Taylor&Francis Group. Oxon, New York, 2017

Pozemní stavby 1I

Povinná literatura:
[1]  Hájek P. a kol.: Konstrukce pozemních staveb 1 - Nosné konstrukce I, skritum ČVUT, ISBN 80-01-02243-9, Praha 2006
Doporučená literatura:
[2]  Hájek P. a kol.: Pozemní stavitelství I - Základní požadavky a konstrukční systémy budov, Grada Publishing, ISBN 978-80-247-5101-6, Praha 2014
Studijní pomůcky:
[3]  Kibert Ch. J.: Sustainable Construction - Green Building Design and Delivery, John Wiley & Sons, ISBN 0-471-66113-9, New Jersey 2005

Pozemní stavby 1R

Koncepce navrhování nosných konstrukcí pozemních staveb s komplexním uvažováním funkčních požadavků kladených na jednotlivé prvky. Požadavky na pozemní stavby, konstrukční systém, interakce prvků, prostorové působení konstrukčního systému. Svislé nosné konstrukce (funkce, požadavky, principy konstrukčního řešení stěn, sloupů), stropní konstrukce (funkce, požadavky, principy konstrukčního řešení kleneb, dřevěných stropů, železobetonových stropů, keramickobetonových stropů, ocelových a ocelobetonových stropů). Dilatační spáry v nosných systémech. Konstrukční systémy jedno a vícepodlažních staveb, konstrukční systémy halových staveb.

Povinná literatura:
[1]  Hájek P. a kol.: Konstrukce pozemních staveb 1 - Nosné konstrukce I, skritum ČVUT, ISBN 80-01-02243-9, Praha 2006
Doporučená literatura:
[2]  Hájek P. a kol.: Pozemní stavitelství I - Základní požadavky a konstrukční systémy budov, Grada Publishing, ISBN 978-80-247-5101-6, Praha 2014
Studijní pomůcky:
[3]  Kibert Ch. J.: Sustainable Construction - Green Building Design and Delivery, John Wiley & Sons, ISBN 0-471-66113-9, New Jersey 2005

Konstrukce pozemních staveb

Zohlednění požadavků tvorby vnitřního prostředí a interakčních vztahů při navrhování částí staveb, zejména kompletačního charakteru. Systémový přístup při návrhu stavby, navrhování primárně nosných a nenosných částí vícepodlažních a halových staveb s ohledem na jejich dlouhodobou funkčnost a spolehlivost. Základy analýzy staveb z hlediska konstrukční fyziky. Konstrukčně-statické a interakční a požadavky na navrhování konstrukcí obvodových plášťů, LOP, výplňových konstrukcí, plášťů střešních, příček, podlah a podhledů. Konstrukční druhy jednotlivých prvků a systémů.

[1]  1.Pánek J., Rojík V., Krňanský J.: Technicko-fyzikální analýza staveb, skripta ČVUT Praha, 1989
[2]  2.Bill Zd.: Prostorová tuhost železobetonových hal, SNTL, Praha, 1985
[3]  3.Klolektiv autorů: Poruchy staveb, skripta ČVUT Praha, 1992


Pozemní stavby 2C

Předmět se skládá ze dvou tematických celků - "Konstrukce halových a vícepodlažních budov" a "Prefabrikované konstrukce". Navrhování nosných konstrukcí vícepodlažních budov, halových budov a zastřešení. Halové soustavy převážně ohýbané, tlačené a tažené. Vícepodlažní budovy s rámovými, stěnovými a příhradovými ztužidly. Prostorové působení konstrukčních systémů. Konstrukční principy návrhu nosných konstrukcí, analýza okrajových podmínek návrhu. Konstrukčně-statická analýza a optimalizace konstrukcí. Modelování účinků silových a nesilových zatížení. Systémový návrh a interakce nosných konstrukcí s ostatními částmi stavby. Konstrukční statická problematika navrhování prefabrikovaných konstrukcí pozemních staveb. Technologie výroby prefabrikovaných betonových dílců, tvarové a rozměrové řešení, vyztužování prefa dílců, betonové směsi, automatizace výroby dílců. Sloupové, skeletové, deskové a deskostěnové konstrukce vícepodlažních staveb, prefabrikované konstrukce halových staveb. Zásady navrhování a řešení styků nosných dílců. Navrhování prefabrikovaných obvodových plášťů, stropních dílců, schodišťových dílců apod. Principy prefabrikace prostorových dílců

Povinná literatura:
[1]  Bill Z., Brabec V., Hruška A., Žďára V.: KPS 50 - Konstrukčně statická analýza vícepodlažních a halových objektů, ČVUT, Praha 1998. ISBN 80-01-01754-0
[2]  Witzany, J.; Pašek, J.; Čejka, T.; Zigler, R. Konstrukce pozemních staveb 70 - Prefabrikované konstrukční systémy a části staveb, ČVUT Praha, 2003. ISBN 80-01-02656-6
Doporučená literatura:
[3]  Wilden H. a kol.: Precast and prestressed concrete, PCI 1992. ISBN-10: 0937040878
[4]  Schodek D., Bechthold M.: Structures. ISBN-10: 8120348699

Pozemní stavby 2R

Předmět Pozemní stavby 2 (PS02) se skládá ze tří samostatných tematických celků - "Krovy, halové a výškové stavby", "Prefabrikované konstrukce" a "Poruchy, degradace a rekonstrukce" Část Krovy, halové a výškové stavby: Navrhování nosných konstrukcí halových a vícepodlažních objektů a konstrukcí zastřešení. Halové soustavy převážně ohýbané, tlačené a tažené. Vícepodlažní budovy s rámovými, stěnovými a příhradovými ztužidly. Prostorové působení konstrukčních systémů. Obecné zásady konstruování a hodnocení. Konstrukční principy návrhu nosných konstrukcí, analýza okrajových podmínek návrhu. Konstrukčně-statická analýza a optimalizace konstrukcí. Modelování účinků silových a nesilových zatížení. Systémový návrh a interakce nosných konstrukcí s ostatními částmi stavby. Část Prefabrikované konstrukce: Konstrukční statická problematika navrhování prefabrikovaných konstrukcí pozemních staveb. Technologie výroby prefabrikovaných betonových dílců, tvarové a rozměrové řešení, vyztužování prefa dílců, betonové směsi, automatizace výroby dílců. Sloupové, skeletové, deskové a deskostěnové konstrukce vícepodlažních staveb, prefabrikované konstrukce halových staveb. Zásady navrhování a řešení styků nosných dílců. Navrhování prefabrikovaných obvodových plášťů, stropních dílců, schodišťových dílců apod. Principy prefabrikace prostorových dílců Část Poruchy, degradace a rekonstrukce: Vady a poruchy staveb, zatěžovací účinky a vlivy z hlediska historie zatížení. Nesilové účinky a vlivy, účinky vynuceného přetvoření. Trvanlivost a spolehlivost. Mechanické, fyzikální, chemické degradační a korozivní procesy. Historické konstrukce. Poruchy, rekonstrukce a sanace základových konstrukcí, zděných konstrukcí, betonových konstrukcí (železobetonových), prefabrikovaných konstrukcí, dřevěných konstrukcí staveb, ochrana staveb před zvýšenou vlhkostí, diagnostika staveb. V rámci cvičení je provedeno statické posouzení parametricky zadaného zděného objektu a vypracována seminární práce obsahující hodnocení poruch a stavebnětechnického stavu stávajícího objektu.

Povinná literatura:
[1]  Bill Z., Brabec V., Hruška A., Žďára V.: KPS 50 - Konstrukčně statická analýza vícepodlažních a halových objektů, ČVUT, Praha 1998. ISBN 80-01-01754-0
[2]  Witzany, J.; Pašek, J.; Čejka, T.; Zigler, R. Konstrukce pozemních staveb 70 - Prefabrikované konstrukční systémy a části staveb, ČVUT Praha, 2003. ISBN 80-01-02656-6
Doporučená literatura:
[3]  Wilden H. a kol.: Precast and prestressed concrete, PCI 1992. ISBN-10: 0937040878
[4]  Schodek D., Bechthold M.: Structures. ISBN-10: 8120348699

Projekt 1

Obsahem předmětu je návrh technického řešení pozemní stavby menšího nebo středního rozsahu (typicky bytový dům s podzemními garážemi nebo jiný objekt, např. mateřská škola penzion, apod.). Student zpracuje návrh ve formě dílčí části projektové dokumentace pro stavební povolení s dalšími vybranými přílohami, typickými pro prováděcí projekt. Výuka předmětu je komplexně zaměřena a profesně je rozdělena mezi více kateder - dominantní je však stavební řešení budovy. Dalšími řešenými částmi jsou: statický návrh nosné konstrukce, řešení technických zařízení budovy a návrh spodní stavby (zakládání). Řešením zadání předmětu Projekt 1 student získává schopnost komplexního přístupu k návrhu budovy v souladu se současnými poznatky a předpisy. Cílem výuky je zejména získání schopnosti vnímaní problematiky návrhu staveb v širších souvislostech (návaznost jednotlivých profesí, vzájemná interakce požadavků na stavební konstrukce).

Povinná literatura:
[1]  Hájek, P: Konstrukce pozemních staveb 1. Nakladatelství ČVUT, Praha, 2007, ISBN 80-01-01396-0
[2]  Witzany J., Jiránek M., Zlesák J., Zigler R.: Konstrukce pozemních staveb 20. Nakladatelství ČVUT, Praha, 2006, ISBN 80-01-03422-4
Doporučená literatura:
[3]  Allen, E., Lano, J.: Fundamentals of Building Construction: Materials and Methods. John Wiley&Sons, Inc,, New Jersey, 2013, ISBN 978-1118138915
[4]  Daniels, K.: Technika budov. Příručka pro projektanty a architekty. 3. přepracované vydání. Jaga group, Bratislava, 2003, ISBN 80-88905-60-5
[5]  Neufert E.: Navrhování staveb: Příručka pro stavebního odborníka, stavebníka, vyučujícího i studenta. Consultinvest, Praha, 2000, ISBN 80-901486-6-2
Studijní pomůcky:
[6]  Prováděcí vyhláška č. 268/2009 Sb. (Vyhláška o technických požadavcích na stavby) zákona č. 183/2006 Sb.
[7]  http://concrete.fsv.cvut.cz/projekty/rpmt2015.php

Projekt 2C

Projekt 2 zapisuje student na jedné z kateder podle vlastního výběru, výuka je profesně zaměřena. Obsahem individuálního zadání je zpracování dílčí části projektové dokumentace budovy. Dle zájmu studenta je dokumentace zpracovávána s různě velkými podíly jednotlivých profesí podle zvolené zadávající katedry, která je dominantní, ostatní profese jsou zadány v redukovaném rozsahu. Hlavním změřením projektu může být stavební řešení budovy, kdy kromě návrhu konstrukčního systému budovy je do zpracování zahrnut též podrobnější návrh kompletačních konstrukcí včetně požadavků stavební fyziky. Obsahem projektu statického zaměření je návrh nosné konstrukce zadaného objektu včetně zajištění prostorové tuhosti a založení, podrobnější výpočet a výkresová dokumentace vybraných prvků. Náplní projektu může být též koncepční návrh systémů technických zařízení budov ve formě zjednodušené výkresové dokumentace s návazností na inženýrské sítě a klimatickou lokalitu, dále zaměření na technologii a provádění staveb nebo na materiálové inženýrství. Součástí požadovaných výstupů je prezentace práce studenta, obhajoba navržených řešení a diskuse.

Povinná literatura:
[1]  Hájek, P: Konstrukce pozemních staveb 1. Nakladatelství ČVUT, Praha, 2007, ISBN 80-01-01396-0
[2]  Witzany J., Jiránek M., Zlesák J., Zigler R.: Konstrukce pozemních staveb 20. Nakladatelství ČVUT, Praha, 2006, ISBN 80-01-03422-4
Doporučená literatura:
[3]  Allen, E., Lano, J.: Fundamentals of Building Construction: Materials and Methods. John Wiley&Sons, Inc,, New Jersey, 2013, ISBN 978-1118138915
[4]  Daniels, K.: Technika budov. Příručka pro projektanty a architekty. 3. přepracované vydání. Jaga group, Bratislava, 2003, ISBN 80-88905-60-5
[5]  Neufert E.: Navrhování staveb: Příručka pro stavebního odborníka, stavebníka, vyučujícího i studenta. Consultinvest, Praha, 2000, ISBN 80-901486-6-2
Studijní pomůcky:
[6]  Prováděcí vyhláška č. 268/2009 Sb. (Vyhláška o technických požadavcích na stavby) zákona č. 183/2006 Sb.
[7]  http://concrete.fsv.cvut.cz/projekty/rpmt2015.php

Projekt 3C


Structural Design, Project 2

Focus on complex approach to practic design, analysis and optimalization of multi-storey or long-span building structures, or their reconstruction. Analysis of load, functional and technologic requirements, design of load-bearing system alternatives including foundations, preliminary bearing elements dimensions calculation, choice of most suitable version. Detailed statical design of chosen version, calculation, technical report and drawings. Check of bearing and non-bearing structures interaction and assembly techniques. Public presentation.

[1]  Foster Jack Strond: Structure and Fabric, Parts I - III, Longman 1994
[2]   Barritt C.M.H.: Advanced Building Construction, Vol 1 - 4, Longman 1991


Structural design project 3

Focus on complex approach to practic design, analysis and optimalization of multi-storey or long-span building structures, or their reconstruction. Analysis of load, functional and technologic requirements, design of load-bearing system alternatives including foundations, preliminary bearing elements dimensions calculation, choice of most suitable version. Detailed statical design of chosen version, calculation, technical report and drawings. Check of bearing and non-bearing structures interaction and assembly techniques. Public presentation.

[1]  [1] Foster Jack Strond: Structure and Fabric, Parts I - III, Longman 1994
[2]  [2] Barritt C.M.H.: Advanced Building Construction, Vol 1 - 4, Longman
[3]  1991


Stavební fyzika 1A

Základní principy šíření tepla a vodní páry v konstrukcích a budovách. Základy bezpečného tepelně-vlhkostního návrhu konstrukcí. Principy navrhování nízkoenergetických a pasivních budov. Způsoby minimalizace tepelných mostů. Možnosti snižování rizika přehřívání místností v letním období. Základní výpočetní postupy tepelné ochrany budov (tepelná bilance prostoru, výpočet součinitele prostupu tepla, ověření rizika růstu plísní a výskytu povrchové kondenzace, hodnocení rizika kondenzace vodní páry uvnitř konstrukcí a výpočet roční bilance vodní páry, hodnocení energetické náročnosti budov, ověření tepelné stability místností v letním a v zimním období a další). Sluneční záření a jeho význam. Stanovení polohy Slunce na obloze pomocí početních a grafických metod. Proslunění a oslunění. Význam pojmů, legislativní požadavky. Denní osvětlení. Kritéria a limity. Osvětlovací systémy. Princip určení činitele denní osvětlenosti výpočtem a měřením. Složky činitele denní osvětlenosti. Kvalitativní hledisko denního osvětlení (rovnoměrnost, směr dopadu světla a pod.). Pojmy zvuk a hluk. Kritéria a limity. Akustické veličiny, jejich značení a výpočet. Šíření zvuku ve venkovním a v uzavřeném prostoru. Útlum zvuku vlivem clony. Pole přímých a odražených vln. Doba dozvuku a poloměr dozvuku. Konstrukce na pohlcování zvuku. Konstrukční akustika. Vzduchová neprůzvučnost - vážená × stavební. Kročejový hluk. Vliv vedlejších cest při šíření zvuku konstrukcí.

Povinná literatura:
[1]  Nařízení vlády č. 272 / 2011 Sb. o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
[2]  ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky, ÚNMZ Praha, únor 2010.
[3]  ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky, ÚNMZ Praha, říjen 2011, Změna Z1 z dubna 2012.
[4]  ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočetní metody, ÚNMZ Praha, červen 2005.
[5]  ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky, ČNI Praha, červen 2007.
[6]  ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných budov, ČNI Praha, červen 2007.
[7]  ČSN 73 4301 Obytné budovy, ČNI Praha, červen 2004.
[8]  Prezentace a podklady přístupné po přihlášení na webové stránce předmětu.
Doporučená literatura:
[9]  KAŇKA, Jan. Akustika stavebních objektů. Brno : ERA, 2009. 145 s. Edice Technická knihovna. ISBN 978-80-7366-140-3.
[10]  KAŇKA, Jan., NOVÁČEK, Jiří. Stavební fyzika 3: Akustika pozemních staveb. Praha : ČVUT v Praze, 2015. 129 s. ISBN 978-80-01-05674-5.
[11]  VYCHYTIL, Jaroslav. Stavební světelná technika - cvičení. Praha : Nakladatelství ČVUT v Praze, 156 s. 2015.ISBN 978-80-01-05858-9.
[12]  VYCHYTIL, Jaroslav., KAŇKA, Jan. Stavební světelná technika - přednášky. Praha : Nakladatelství ČVUT v Praze, 176 s. 2016. ISBN 978-80-01-06060-5.
[13]  Webové stránky vyučujících.

Stavební fyzika

Tepelná technika Základní kurz stavební tepelné techniky. V první části kurzu (přednášky 1 až 2) se studenti seznámí se základní teorií šíření tepla, vzduchu a vodní páry ve stavebních konstrukcích a budovách, která je nezbytná pro další studium. Druhá část kurzu (přednášky 3 až 6) představuje stručný úvod do navrhování a realizace stavebních konstrukcí a budov z hlediska stavební tepelné techniky. Budou představeny postupy řešení několika vybraných typických praktických problémů. Součástí této části bude také stručná, základní informace vybraných diagnostických metodách používaných ve stavební tepelné technice. Světelná technika a akustika Světelná technika se zabývá dvěma hlavními částmi, prosluněním a denním osvětlením. V první částí se posluchač dozví, na které objekty jsou kladeny požadavky a jaké jsou možnosti ověření doby proslunění. Součástí této části je i souvislost výsledků s možnými okrajovými podmínkami. Druhá část se zabývá hodnocením denního osvětlení především v interiérech budov s ohledem na gradaci jasu oblohy, stínících podmínek a vlastnosti místnosti a osvětlovacího otvoru. V akustice je posluchač nejprve seznámen s pojmy zvuk a hluk, vnímáním zvuku, základními veličinami, zdroji zvuku a odpovídajícími limity. Dále se probírá šíření zvuku ve volném a difúzním poli, šíření zvuku přes překážku či ve zvukovodu. Při posuzování či návrhu interiérů budov se uplatní poznatky týkající se konstrukcí na pohlcování zvuku a zvukově izolačních vlastností dělicích konstrukcí.

Povinná literatura:
[1]  HALAHYJA, M. - STERNOVÁ, Z. - CHMÚRNY, I.: Stavebná tepelná technika, Jaga group, Bratislava 2001, ISBN 80-88905-04-4.
[2]  KAŇKA, J. - NOVÁČEK, J.: Stavební fyzika 3 - Akustika pozemních staveb, ČVUT v Praze, Praha 2015, ISBN 978-80-01-05674-5.
[3]  VYCHYTIL, J. - KAŇKA, J.: Stavební světelná technika - přednášky. ČVUT v Praze, Praha 2016, ISBN 978-80-01-06060-5.
Doporučená literatura:
[4]  KITTLER, R. - KOCIFAJ, M. - DARULA, S.: Daylight Science and Daylight Technology. Springer Science + Business Media, London 2012, ISBN 978-1-4419-8815-7.
[5]  HAGENTOFT, C-E.: Introduction to building physics, Studentlitteratur, Lund 2001, ISBN 9789144018966.
[6]  KAŇKA, J.: Akustika stavebních objektů, ERA, Brno 2009, ISBN 978-80-7366-140-3.
[7]  VYCHYTIL, J.: Stavební světelná technika - cvičení, ČVUT v Praze, Praha 2015, ISBN 978-80-01-05858-9.

Stavební fyzika 1

Světelná technika a akustika Sluneční záření a jeho význam. Stanovení polohy Slunce na obloze pomocí početních a grafických metod. Proslunění a oslunění. Význam pojmů, legislativní požadavky. Denní osvětlení. Kritéria a limity. Osvětlovací systémy. Princip určení činitele denní osvětlenosti výpočtem a měřením. Složky činitele denní osvětlenosti. Kvalitativní hledisko denního osvětlení (rovnoměrnost, směr dopadu světla a pod.). Pojmy zvuk a hluk. Kritéria a limity. Akustické veličiny, jejich značení a výpočet. Šíření zvuku ve venkovním a v uzavřeném prostoru. Útlum zvuku vlivem clony. Pole přímých a odražených vln. Doba dozvuku a poloměr dozvuku. Konstrukce na pohlcování zvuku. Konstrukční akustika. Vzduchová neprůzvučnost - vážená × stavební. Kročejový hluk. Vliv vedlejších cest při šíření zvuku konstrukcí. Tepelná ochrana budov Šíření tepla, Fourierovy zákony, tepelný odpor, součinitel prostupu tepla, průměrný součinitel prostupu tepla, energetická náročnost budov, potřeba tepla na vytápění, dodaná energie, primární energie, difúze a kondenzace vodní páry, nejnižší vnitřní povrchová teplota, riziko růstu plísní, tepelné mosty a vazby.

Povinná literatura:
[1]  HALAHYJA, M. - STERNOVÁ, Z. - CHMÚRNY, I.: Stavebná tepelná technika, Jaga group, Bratislava 2001, ISBN 80-88905-04-4.
[2]  KAŇKA, J. - NOVÁČEK, J.: Stavební fyzika 3 - Akustika pozemních staveb, ČVUT v Praze, Praha 2015, ISBN 978-80-01-05674-5.
[3]  VYCHYTIL, J. - KAŇKA, J.: Stavební světelná technika - přednášky. ČVUT v Praze, Praha 2016, ISBN 978-80-01-06060-5.
Doporučená literatura:
[4]  KITTLER, R. - KOCIFAJ, M. - DARULA, S.: Daylight Science and Daylight Technology. Springer Science + Business Media, London 2012, ISBN 978-1-4419-8815-7.
[5]  HAGENTOFT, C-E.: Introduction to building physics, Studentlitteratur, Lund 2001, ISBN 9789144018966.
[6]  KAŇKA, J.: Akustika stavebních objektů, ERA, Brno 2009, ISBN 978-80-7366-140-3.
[7]  VYCHYTIL, J.: Stavební světelná technika - cvičení, ČVUT v Praze, Praha 2015, ISBN 978-80-01-05858-9.

Specializovaný projekt 1

Smyslem specializovaných projektů SPB1 a SPB2 na oboru Budovy a prostředí je získat na konkrétních úlohách praktickou zkušenost s aplikací základních principů integrovaného navrhování, koncepčního řešení stavby a její optimalizace z hlediska: - konstrukčního, technologického a materiálového - stavebně energetického - tvorby kvalitního vnitřního mikroklimatu Studenti jsou motivování k osvojení základních inženýrských dovedností při řešení témat zabývajících se problematikou environmentálně a energeticky optimalizovaných staveb, jako jsou: - formulace problému - návrh jeho řešení ve variantách - vyhodnocení jednotlivých variant a výběr optimálního řešení.


Specifické požární provozy

Předmět prohlubuje základní znalost požární bezpečnosti staveb nevýrobního charakteru z bakalářského studia o problematiku požárně specifických budov a provozů. Pozornost je věnována zejména kmenovým a projektovým normám požárního kodexu, tj. českým technickým normám řady ČSN 73 08xx. Studneti jsou podrobněji seznamování s požární bezpečností následujících budov či provozů: historické budovy, výrobní objekty, garáže, budovy pro bydlení a ubytování, shromažďovací prostory, změny staveb, budovy zdravotnických zařízení a sociální péče, sklady, zemědělské objekty ad.

Povinná literatura:
[1]  POKORNÝ, Marek a HEJTMÁNEK, Petr. Požární bezpečnost staveb - Sylabus pro praktickou výuku. Praha: ČVUT v Praze, 2018. 124 s. ISBN 978-80-01-05456-7.
[2]  BUCHANAN, Andrew Hamilton a Anthony ABU. Structural design for fire safety. Second edition. Chichester, West Sussex, United Kingdom: John Wiley & Sons Inc, 2017. ISBN 978-0-470-97289-2.
Doporučená literatura:
[3]  BRADÁCOVÁ, Isabela. Požární bezpecnost staveb II: výrobní objekty. V Ostrave: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2008. ISBN 978-80-7385-045-6.
[4]  Fire safety of historical buildings. New York, NY: Springer Berlin Heidelberg, 2017. ISBN 978-3-319-55743-4.
Studijní pomůcky:
[5]  ČSN online: https://csnonline.agentura-cas.cz/vyhledavani.aspx

Stavebně tepelná technika 1

Studijní podklady jsou uvedeny na webových stránkách mezifakultního studijního oboru oboru Inteligentní budovy.


Úvod do pozemního stavitelství

Základní třídění pozemních staveb, základy konstrukcí pozemních staveb - konstrukční prvky, konstrukční systémy, technologie výstavby, postup výstavby. Výkresová dokumentace - stupně projektové dokumentace, základy zakreslování konstrukcí pozemních staveb. Základové konstrukce budov - stavební jámy, plošné základy, hlubinné základy. Spodní stavba - konstrukce, dilatace, hydroizolace. Nosné konstrukce budov - svislé nosné konstrukce, vodorovné nosné konstrukce, konstrukce zastřešení - stavebně technická řešení. Předsazené konstrukce, schodiště a rampy - konstrukční a materiálová řešení. Kompletační konstrukce - druhy, technologie, stavebně technická řešení.

Povinná literatura:
[1]   Hájek, P. a kolektiv: Pozemní stavitelství I - Základní požadavky a konstrukční systémy budov, učebnice pro SPŠ stavební, Grada, 2014, s. 144, ISBN 978-80-247-5101-6
[2]   Hájek, P. a kol: Konstrukce pozemních staveb 1 - Nosné konstrukce I, Nakladatelství ČVUT, 2007, s. 260, ISBN 978-80-01-03589-4
Doporučená literatura:
[3]   Hájek, P. a kol.: Pozemní stavitelství II, Sobotáles, 2007, s. 240, ISBN 978-80-86817-22-4
[4]   Barry R.: The Construction of Building, Volume 1, Publisher: Wiley-Blackwell, 1993, ISBN 10: 0632026154 ISBN 13: 9780632026159

Biologická degradace staveb

Cílem předmětu je seznámit studenty s mechanizmy destrukce stavebních materiálů a konstrukcí, které jsou způsobeny mikroorganismy, případně vyššími organizmy a živočichy. Biologickou destrukcí bývají v různé míře zasaženy veškeré části stavebního díla a to, jak novodobé, tak historické objekty. Pravá příčina biodegradace bývá často zaměňována za důsledky působení klimatických degradačních vlivů. Odstranění biotických činitelů tím bývá oddáleno, či vůbec znemožněno. Mikrobní napadení staveb nese sebou i riziko vzniku zdravotních problémů, což je v současné době zatím opomíjená problematika. Předmět dále obsahuje i výklad o použití biocidů a dalších chemických prostředků pro ochranu staveb. V jednotlivých přednáškách se bude výklad zabývat požadavky mikrobů na životní prostředí, jako je teplota, vlhkost, pH, O2, CO2 a NH3. Probrána bude korozní aktivita sirných, desulfurikačních, nitrifikačních a denitrifikačních bakterii, plísní, dřevokazných hub, dřevokazného hmyzu, řas, lišejníků a vyšších rostlin.


BIM Graphisoft ArchiCAD

Výuka je zaměřena na aplikování základních principů informačního modelování budov - BIM (Building Infoormation Modeling) v Archicadu 20.

[1]  Referenční příručka Archicadu 20
[2]  Martin Černý a kolektiv: BIM Příručka , Odborná rada pro BIM, 2013
[3]  ČSN ISO 16739 Datový formát Industry Foundation Classes (IFC) pro sdílení dat ve stavebnictví a ve facility managementu, srpen 2014
[4]  knihovny prvků https://bimcomponents.com/
[5]  knihovny prvků http://bimobject.com/en
[6]  knihovny prvků http://www.bimproject.cz/


BIM pro pozemní stavby 2

Cílem předmětu je navázat na předmět 124YBM1 a rozšířit znalosti v moderní a praxí často vyžadované oblasti informačního modelování budov, především se zaměřením na projekční praxi. Výuka bude probíhat na platformě Autodesk, zejména v softwaru Revit.

[1]  https://academy.autodesk.com/,
[2]  zejména kurzy:
[4]  - Fundamentals of Architecture 1, 2,


Systémy CAD: AutoCAD pokročilý

Jsou probírány pokročilé funkce AutoCADu se zaměřením na stavaře a architekty a možnosti uživatelského přizpůsobení a rozšíření (mj. i pomocí jazyka AutoLISP), jež výrazně zefektivní práci v programu. Z funkcí AutoCADu se jedná např. o xrefy, dynamické bloky, parametrické vazby, rychlý výběr, pokročilá práce s hladinami, automatické generování výpisů prvků, palety nástrojů, Express Tools, čištění a restaurování výkresu aj. V části věnované uživatelskému přizpůsobení bude probírána tvorba uživatelských čar a šrafovacích vzorů, přizpůsobení pásu karet, definování vlastních klávesových zkratek, tvorba maker, základy využití jazyka AutoLISP k naprogramování jednoduchých vlastních příkazů.


Systémy CAD: AutoCad 1

Předmět uvádí studenta do automatizace projektových prací. Seznamuje ho obecně s CAD systémy ve stavebnictví. Konkrétně jde o praktické zvládnutí programu AUTOCAD ve 2D. Zakreslení půdorysu objektu, jeho okótování. Použití bloků a knihoven. Tisk v různých měřítkách a na různé formáty papíru. Výstup ve formátu DWF. Zakreslení pohledů a řezů, detailů. Tabulky, jejich převod do excelu, úprava a zpětné vložení do AutoCADu. Rozpisky. Katedra je členem Autodesk Academia programu a umožňuje studentům získat certifikát od celosvětově uznávané firmy AUTODESK.

[1]  [1] Finkelstein Ellen: Mistrovství v AutoCADu Kompletní průvodce pro verze 2009 a 2010, Computer Press Brno 2010


Systémy CAD: AutoCad 2

Konkrétně jde o praktické zvládnutí programu AUTOCAD ve 3D, zaměřené na stavaře. Uživatelský souřadný systém, axonometrické zobrazení a perspektiva.Různé zajímavé plochy, křivky, imitace terénu plochami. Tělesa, průniky, sjednocení a rozdíly těles, klenby, řez tělesa rovinou. Tisk, výkresový a modelový prostor. Vizualizace. Materiály, osvětlení, použití sluneční kalkulačky, oslunění objektu během dne. Pozadí, zjištění jak působí objekt v daném okolí. Doplňky, postavy, rostliny apod. Výstup i v rastrovém formátu, např.jpg. Formát dwf, video. Katedra je členem Autodesk Academia programu a umožňuje studentům získat certifikát od celosvětově uznávané firmy AUTODESK.

[1]  [1] Horová Iva: 3D modelování a vizualizace v AutoCADu, Computer Press, Brno 2008


Systémy CAD: Nemetschek 1

Kreslení 2D objektů, modelování 3D objektů: stěny, otvory, sloupy, desky, střechy, schodiště. Kótování stavebních výkresů. Řezy, pohledy, axonometrie. Animace modelu.

[1]  Manual Allplan FT Arch, Nemetschek AG Mnichov (v českém jazyce)


Systémy CAD: stavařské nadstavby

Je probírána uživatelská nadstavba AutoCADu pro stavaře a architekty AutoCAD Architecture a jeho české normové uzpůsobení CADKON DT+. Jde hlavně o práci se stavebními díly - stěna, okno, dveře, střecha, deska, sloup, schodiště. Makra, knihovny maker, zařizovací předměty. Dále je prohloubena a doplněna znalost AutoCADu, např. vizualizace, extrahování atributů bloků do databáze, publikování na webu (formát dwf) aj. Výstup i v rastrovém formátu, např. jpg. Video. Katedra je členem Autodesk Academia programu a umožňuje studentům získat certifikát od celosvětově uznávané firmy AUTODESK.

[1]  [1] Kácha Tomáš, Trunec Štěpán : Autodesk Architectural Desktop, Computer Press Brno 2006


Měření denního osvětlení

Předmět rozšiřuje poznatky z denního osvětlení získané především v povinných předmětech 124SF01 a 124SFA1 a ve volitelném předmětu 124XSFO. Studenti se seznámí se zásadami a potřebnými podmínkami pro měření denního osvětlení a světelně technických vlastností vybraných stavebních prvků. Konkrétně se jedná o měření osvětlenosti v síti kontrolních bodů, na vodorovné, šikmé a svislé rovině, měření činitele odrazu světla, znečištění osvětlovacího otvoru a podobně. Tyto poznatky mohou později studenti využít při návrhu konstrukce z hlediska jejích odrazivých vlastností, velikostí osvětlovacích otvorů, směru světelného toku, barevnosti a podobně.

[1]  - ČSN 36 0011-1 Měření osvětlení prostorů - Část 1: Základní ustanovení. Praha : ÚNMZ, únor 2014
[2]  - ČSN 36 0011-2 Měření osvětlení prostorů - Část 2: Měření denního osvětlení. Praha : ÚNMZ, únor 2014
[3]  - VYCHYTIL, Jaroslav. Stavební světelná technika - cvičení. Praha : Nakladatelství ČVUT v Praze, 156 s. 2015. ISBN 978-80-01-05858-9


Stavební mat. na bázi rostlinných vláken

Cílem předmětu je prohloubení znalostí v oblasti organických materiálů. Studenti si osvojí podstatné anatomické, fyzikální a chemické vlastnosti organických stavebních materiálů a získají znalosti o surovinách pro výrobu přírodních materiálů, jejich výrobě a zpracování. Důraz bude kladen na vlastní materiálové charakteristiky a různorodost jednotlivých organických materiálů, ale také na konstrukční zásady a principy pro jejich použití ve stavebních konstrukcích. Přednášející Profesor Dr.- Ing. Bohumil Kasal: Profesor Dr.- Ing. Bohumil Kasal je profesorem v oboru architektura, stavebnictví a ochrana životního prostředí. Od roku 2010 je ředitelem Frauenhofer Institutu Wilhelma Klauditze pro výzkum v oblasti dřeva, současně je vedoucím Katedry organických stavebních materiálů a materiálů na bázi dřeva na TU Braunschweig (GER). Působil dlouhá léta na prestižních zahraničních univerzitách a vědeckých pracovištích ? University of North Carolina, USA, 1992-2005, Pennsylvania State University, USA, 2005 ? 2010, v letech 2001 a 2002 byl hostujícím profesorem na TU Dresden (GER) je čestným členem vědeckých týmů na University of Bristol, UK, University of New Brunswick (CA) a ČVUT (CZ). Zabývá se zejména výzkumem v oblasti dřeva a materiálů na jeho bázi a ostatních organických materiálů a jejich využitím ve stavebních konstrukcích, dále pak působením degradačních procesů na organické materiály, ochranou památek atd.


Parametrické navrhování


Přírodní stavební materiály

Cílem předmětu X124PSM je podat studentům programu Stavební inženýrství ucelený přehled o využití přírodních stavebních materiálů v moderním stavitelství. Problematika snižování negativních dopadů výstavby na životní prostředí vede ke snaze ve vyšší míře využívat environmentálně šetrná řešení, maximální využití přírodních materiálů je jedním z možných řešení. Náplní předmětů je přehled přírodních stavebních materiálů, jejich vlastnosti a způsob aplikace v konstrukcích pozemních staveb. Důraz přitom je kladen na řešení konkrétních stavebních konstrukcí, prvků a stavebních detailů. Zároveň je tato problematika zařazena do širšího kontextu udržitelné výstavby. Předmět navazuje a doplňuje stávající předměty vyučované na Katedře konstrukcí pozemních staveb.


Inženýrství v rozvojových zemích 1    

In the long run, organisations that work in developing or climatically different countries have to cope with shortage of civil engineers and experts capable of working in environments that are entirely different in terms of culture, climate, and social and economic arrangements. The course aims to offer basic information about the specifics of working in these regions to students. During the course, we will analyse the specifics of construction approaches in developing countries paying attention, in particular, to distinct climate, to using procedures, materials and organisational approaches not typical for our country as well as other factors different from standards in the Czech Republic (e.g. seismic activity, tsunami, animals, insects, monsoons, absence of utilities, etc.). Students will also learn about other specifics of working in developing countries, climatology, safety and protection of health and the technicalities of project preparation and organisation.

[1]  1.The Barefoot Architect - Johan van Lengen
[2]  2. Engineering in Emergencies: A Practical Guide for Relief Workers - Jan Davis & Robert Lambert
[3]  3. Earth Construction Handbook: The Building Material Earth in Modern Architecture - Gernot Minke
[4]  4. Building with Earth: Design and Technology of a Sustainable Architecture - Gernot Minke
[5]  5. Bamboo: The Gift of the Gods - Oscar Hidalgo-Lopez


Stavební fyzika - (Osvětlení, akustika)

Předmět svým zaměřením doplňuje povinné předměty 124SF01 a 124SFA. Důraz je kladen na pochopení a důkladné procvičení probírané látky. Studenti se jednak zdokonalí v řešení úloh probíraných v rámci povinných předmětů a jednak si rozšíří teoretické i praktické znalosti o další oblasti stavební světelné techniky a stavební akustiky. Těchto znalostí mohou využít při návrhu vnitřních prostorů v rámci projektů a ateliérů a samozřejmě v praxi. Předmět je vhodné si zapsat ve stejném semestru jako jeden z výše uvedených povinných předmětů.

[1]  VYCHYTIL, Jaroslav. Stavební světelná technika - cvičení. Praha : Nakladatelství ČVUT v Praze, 156 s. 2015.
[2]  ISBN 978-80-01-05858-9


Ochrana a nová využití továrních komínů

Tovární komíny patří mezi výrazné doklady historického vývoje, pokroku a technické vyspělosti lidstva během posledních tří století. Postupem doby se společně s průmyslovými stavbami staly součástí našeho kulturně historického dědictví, které je v naší republice, jejíž území patřilo k nejprůmyslovějším oblastem Rakouska-Uherska, unikátní v celosvětovém měřítku. V České republice je značné, stěží vyčíslitelné množství továrních komínů, které již dávno pozbyly svého původního účelu. Takové nalezneme nejen v nefunkčních nebo opuštěných továrnách, ale i v těch dosud provozovaných. Majitel je pak vždy postaven před otázku, co s ním. Jako první řešení se pochopitelně nabízí demolice, jenže ta není nejlevnější a někdy majitele odradí. Pak jsou komíny nezřídka ponechány ladem, jejich osud bývá nejistý a mnohdy determinovaný náhodou. Netečný přístup ke komínům bohužel převládá u stavebníků, resp. developerů. Komín berou nesentimentálně jako materiálovou obálku a pomíjejí, či, snad i záměrně, odsouvají do pozadí jeho historicko-kulturní a technickou hodnotu, která ovlivňuje charakter a atmosféru místa. A pokud si hodnotu komína uvědomují, pak není samozřejmostí, že s ním umí ve svých projektech vhodně pracovat. Samozřejmě je tu i ekonomická stránka věci. Dnešní developerské projekty jsou optimalizovány na co největší ekonomické zužitkování parcely, a zde nemusí být pro tradiční hodnoty místo. Bohužel až příliš často jsme svědky promarněných příležitostí při budování nových staveb na parcelách po průmyslových areálech. Výstavbou na očištěném brownfieldu je smazána historie místa, všechny identifikátory doby jsou v tu chvíli pryč. Začíná se psát nová kapitola místa, která však nenavazuje na jeho kulturně historický odkaz. A právě tento předmět chce ukázat, že tovární komíny mají určité hodnoty a že je třeba je patřičně chránit s tím, že je tu i určitý potenciál dát jim nové funkce.

[1]  VONKA, Martin. Tovární komíny: funkce, konstrukce, architektura. V Praze: České vysoké učení technické, Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury, 2014. 223 s. ISBN 978-80-01-05566-3.
[2]  VONKA, Martin a KOŘÍNEK, Robert. Komínové vodojemy: funkce, konstrukce, architektura. V Praze: České vysoké učení technické, 2015. 101 stran. ISBN 978-80-01-05774-2.
[3]  VONKA, Martin et al. Komínové vodojemy: situace, hodnocení, možnosti. V Praze: České vysoké učení technické, 2015. 126 stran. ISBN 978-80-01-05775-9.
[4]  KLOKNER, František. O továrních komínech (rozšířený otisk z časopisu Vynálezy a pokroky), Praha 1906
[5]  www.koda.kominari.cz
[6]  www.fabriky.cz


Zakreslování stavebních konstrukcí

Předmět je zaměřen na zakreslování stavebních výkresů a základy AUTOCADu. Je doporučen absolventům gymnázií.

[1]  1. ČSN 01 3420:2004 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části.
[2]  2. Čítanka výkresů ve stavebnictví - Doseděl a kol., SOBOTÁLES 1999 + doplněk 2005
[3]  3. Cvičení z pozemního stavitelství - Jan Novotný, SOBOTÁLES 2009
[4]  4. Online nápověda AutoCADu dostupná z: http://help.autodesk.com/view/ACDLT/2019/CSY/


BIM pro pozemní stavby 1

Informační model budovy (BIM) základní principy tvorby informačního modelu budovy v oblasti pozemních staveb, specifika BIM modelování. Informační model budovy v životním cyklu budovy: informace požadované v průběhu projekční části, v průběhu výstavby a během užívání dokončené budovy. Předmět využívá softwarovou základnu Autodesk Revit. Komplexní přehled o BIM problematice i na jiných platformách. V praktické části předmětu je cílem procvičit tvorbu informačního modelu budovy jednoduché budovy (BIM) na platformě Autodesk Revit.

Studijní pomůcky:
[1]   Level of Development Specification. Part 1. November 2017
[2]   http://issuu.com/czbim/docs/bim-prirucka-2013-v1
[3]   http://issuu.com/oktaedr/docs/oktaedr_revit_ve_stavebni_praxi
[4]   Revit help, uživatelská fóra a výuková videa

Dřevostavby pro nízkoenergetické a pasivní domy

Cílem předmětu je podat souhrnnou informaci o konstrukcích pozemních staveb na bázi dřeva s důrazem na konstrukční a technologické souvislosti při návrhu energeticky úsporných (nízkoenergetických a pasivních) staveb. Kromě teoretického základu bude také kladen důraz na praktické procvičení základních dovedností při projektování dřevostaveb. V rámci předmětu budou prezentovány 4 základní konstrukčně technologické varianty dřevostaveb (i) masivní sloupkový systém, (ii) lehký sloupkový systém 2x4, (iii) masivní stěnový systém z dřevěných sendvičových panelů, (iv) roubené stavby. Všechny systémy budou prezentovány v konstrukčně statických a stavebně fyzikálních souvislostech pro nízkoenergetické a pasivní domy.

Doporučená literatura:
[1]  Kolb, J. Dřevostavby - systémy nosných konstrukcí, obvodové pláště. 2. aktualizované vydání v ČR. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN: 978-80-247-4071-3
[2]  Hazucha J. Konstrukční detaily pro pasivní a nulové domy, Stavitel, 2016
[3]  Růžička, M. Moderní dřevostavba, Grada Publishing, 2014
[4]  Koželouh, B. Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5 - Step 1 - Navrhování a konstrukční materiály. Zlín: Bohumil Koželouh, 1998.
[5]  Koželouh, B. Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5 - Step 2 - Navrhování detailů a nosných systémů. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2004.
[6]  Gabriel, I. Dřevěné fasády - materiály, návrhy, realizace. Praha: Grada Publishing, 2011.
Studijní pomůcky:
[7]  www.dataholz.at. Stavebně-fyzikální (tepelná, vlhkostní, akustická, požární) a ekologická data pro stavební materiály, stavební díly a stavební spoje.
[8]  POKORNÝ Marek. Požární bezpečnost staveb – Sylabus pro praktickou výuku. Praha: ČVUT v Praze, 2014. 124 s. ISBN 978-80-01-05456-7.
Doporučená literatura:
[9]  Mendelova univerzita, Lesnická fakulta, Ústav nauky o dřevě: Fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva, Online: http://wood.mendelu.cz/cz/sections/Props/

Demolice staveb a recyklace materiálů

Recyklace ve vyspělých zemích, recyklace v ČR, možnosti recyklace staveb, konstrukcí a materiálů, návrh konstrukcí z hlediska udržitelného rozvoje, minimalizace skládkování, příklady a ukázky recyklačních technologií, maloodpadové technologie, spolehlivost, trvanlivost a zdravotní nezávadnost konstrukcí z recyklovaných materiálů, optimalizace staveb z hlediska minimalizace objemu nerecyklovatelných materiálů.

[1]  [1] Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech , [2] Šenitková I.: Ekologia ve stavebníctve, Rektorát technické university v Košicích, 1998, [3] Pytlík P.: Ekologie ve stavebnictví, SPvS a MŽP ČR, 1997


Komplexní stavební detail

Komplexní řešení stavebních detailů v maximální podrobnosti, s návazností na všechny legislativní požadavky a s ohledem na maximální efektivitu a trvanlivost zvoleného řešení. Studentovi budou zadány vybrané stavební detaily, které bude student v průběhu semestru řešit a konzultovat s vyučujícím. Typ zadaných detailů bude odpovídat charakteru řešeného problému, tzn. tématicky se zadání u jednotlivých studentů může lišit a nemusí tak nezbytně pokrývat všechny oblasti (části) budov. Detaily budou řešeny v maximální podrobnosti, v měřítku 1:5 (příp. 1:2 nebo 1:1) a budou zobrazovat všechny stavební konstrukce, včetně jejich návaznosti a způsobu napojení na další konstrukce. Cílem je kvalita, ne kvantita.

Povinná literatura:
[1]  Detail, english edition (journal). Detail Business Information GmbH, ISSN 0011-9571 (available in The National Library of Technology in the CTU campus)
[2]  Encyclopedia of Detail in Contemporary Residential Architecture. Laurence King Publishing, 2010, ISBN 978-1856696920
[3]  Construction Details for Commercial Buildings. Watson-Guptill, 1998, ISBN 978-0823009268
[4]  Prováděcí vyhláška č. 268/2009 Sb. (Vyhláška o technických požadavcích na stavby) zákona č. 183/2006 Sb. a navazující dokumenty - technické normy ČSN, EN.
Studijní pomůcky:
[5]  Přednášky z předmětů 124PS01, 124SF01 a 124KK01 dostupné na http://kps.fsv.cvut.cz/.

Numerická analýza konst. pozem. stav.

Počítačová simulace a analýza konstrukčně statického systému vícepodlažních staveb. Počítačová simulace a analýza velkorozponových ohýbaných, tažených a tlačených konstrukcí. Interakce systému podloží - základy - vrchní stavba. Interakce nosných a výplňových konstrukcí. Interakce vícevrstvých konstrukcí. Optimalizace stavebních konstrukcí.

[1]  [1] Bill Z., Žďára V., Novák M.: KPS 50 - Využití programu FEAT pro navrhování halových objektů, ES FSv, ČVUT, Praha 1997, [2] Černý, J.: Programování v Excelu 2000, 2002, 2003. Computer Press: Praha, 2005.


Střešní pláště budov

Konstrukční zásady návrhu střešních plášťů šikmých i strmých střech. Návrh střešních plášťů z hlediska požadavků: stavebně fyzikálních, hydroizolačních, provozních, statických, požárních, akustických, biologických, chemických, životnosti i recyklace. Principy návrhu doplňkových prvků a detailů střešních plášťů plochých, šikmých i strmých střech v návaznosti na uvedené požadavky a dané okrajové podmínky.


Zakreslování stavebních konstrukcí

Předmět je zaměřen na zakreslování výkresů pozemních staveb a základy práce v prostředí AUTOCAD. Studenti jsou seznámeni se stupni projektové dokumentace a fázemi výstavby, na jednolivých úlohách procvičují zakreslování stavebních konstrukcí v podrobnosti dokumentace pro stavební povolení DSP a provedení stavby. Tvorba dokumentace probíhá v prostředí AUTOCAD. Předmět je učen absoventům gymnázií a středních škole nestavebního zaměření. 1. Rozmístění kresby na výkrese, popisové pole, měřítko. Zásady zobrazování 3D objektů. Půdorys, řez a pohled autobusové zastávky (1:50)

[1]  1. ČSN 01 3420:2004 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části.
[2]  2. Čítanka výkresů ve stavebnictví - Doseděl a kol., SOBOTÁLES 1999 + doplněk 2005
[3]  3. Cvičení z pozemního stavitelství - Jan Novotný, SOBOTÁLES 2009
[4]  4. Online nápověda AutoCADu dostupná z: http://help.autodesk.com/view/ACDLT/2019/CSY/


Zatěžovací účinky a vliv na konstr.poz.st.

Členění zatížení z hlediska historie zatížení, zatěžovací účinky a vlivy silové a nesilové. Pravděpodobnost výskytu jednotlivých zatížení, kombinace zatížení, souvislost zatížení s řešením objektů pozemních staveb. Interakce statických a dynamických účinků zatížení v oblasti konstrukcí pozemních staveb, interakce krátkodobých a dlouhodobých účinků zatížení. Výpočtové modely zatížení.

[1]  Honghton E. L., Carrathers N. B.: Wind Forces on Buildings and Structures an introduction, Edward Armad (publishers) Ltd. London, 1979,
[2]  Feld J., Carper K. L.: Construction Failure, 3. Fild, John Wiley & Sons, Inc. New York, 1997
[3]  Witzany J. a kol.: KPS 60 - Poruchy a rekonstrukce staveb - 1. a 2. díl, ČVUT, Praha 1994


Advanced Bachelor Project


 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz