CVUT

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební -- K 124 - Katedra konstrukcí pozemních staveb

Předměty aktuálního semestru -- letní 2018/19

přejděte na archiv

semestr letní 2018/19


semestr zimní 2018/19


Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb

Optimalizace objektů pozemních staveb a jejich konstrukčních prvků z hlediska jejich materiálové a energetické náročnosti a s ohledem na splnění požadované úrovně funkčních požadavků a zajištění požadované spolehlivosti a trvanlivosti konstrukce. Hodnocení životního cyklu (LCA) staveb. Optimalizace konstrukcí z hlediska jejich vlivu na životní prostředí. Systémový model. Metody matematické optimalizace. Matematický model optimalizační úlohy. Multikriteriální hodnocení a optimalizace a metody hodnocení a optimalizace environmentálních odpadů staveb.


Konstrukční a prostorová akustika

Předmět se zabývá fyzikální teorií zvuku včetně fyziologických a sociologických aspektů tohoto fenoménu a zásadami řešení staveb podle objektivních kritérií konstrukční a prostorové akustiky. V části konstrukční akustiky se zabývá metodami hodnocení vzduchové neprůzvučnosti konstrukcí mezi místnostmi a obalových konstrukcí budov vystavených hluku z pozemní a letecké dopravy a z průmyslové výroby včetně stavební činnosti, jakož i metodami hodnocení vzniku a šíření kročejového zvuku. V části prostorové akustiky se zabývá metodami hodnocení a navrhování výrobních prostorů a pobytových místností z hlediska ochrany proti hluku metodami prostorové akustiky a hodnocením a navrhováním auditorií z hlediska kvality poslechu. Součástí všech témat jsou informace o dnešním stavu v české legislativě.

[1]  Kaňka, J: Akustika stavebních objektů, ERA Brno 2009
[2]  Havránek J. a kol.: Hluk a zdraví, Avicenum, Praha 1990
[3]  Kaňka, Nováček: Stavební fyzika 3, ČVUT 2015


Konstrukčně statická problematika navrhování výškových budov

V předmětu je kladen důraz na komplexní pojetí konstrukčního systému v interakci s vnějším prostředím. Statická a dynamická zatížení budov vyvolávají v konstrukci napětí a deformace, které lze vhodným návrhem nosného systému optimalizovat. Prostředkem k funkčnímu návrhu nosného systému je analýza zatěžovacích účinků spolu s verifikovaným výpočetním modelem konstrukce. Studium předmětu je doporučeno absolventům magisterského studia oborů Pozemní stavby a konstrukce, Konstrukce a materiál a Konstrukce a dopravní stavby.

[1]  J. Ambrose, D. Vergun: Design for lateral stability
[2]  B.S. Taranth: Structural Analysis and Design of Tall Buildings


Metody hodnocení komplexní kvality v rámci životního cyklu

Udržitelná výstavba budov, metodologie hodnocení, kritéria hodnocení (environmentální, ekonomická, sociální), stanovení kriteriálních mezí (benchmarků), multikriteriální hodnocení, stanovení vah, hodnocení environmentálních dopadů v rámci životního cyklu - LCA, metody hodnocení komplexní kvality budov, praktická aplikace hodnocení na vybraném objektu.


Modelování tepelných a vlhkostních jevů v budovách

Předmět se zaměřuje na základní fyzikální rovnice popisující transport tepla a vodní páry ve stavebních konstrukcích a na možnosti jejich numerického řešení. Podrobně je rozebrána problematika řešení různých typů difúzních a konvektivně-difúzních rovnic (šíření tepla čistým sáláním, prouděním a vedením a kombinací těchto transportních mechanismů), a to především s ohledem na využití metody konečných prvků a výpočetní techniky. V rámci předmětu je pozornost věnována rovněž programům simulujícím odezvu celého objektu na vnitřní a vnější tepelnou a vlhkostní zátěž. Studenti budou mít v rámci předmětu možnost s řadou simulačních programů přímo pracovat a ověřit si některé skutečnosti na konkrétních příkladech.

[1]  Manuály k programům a podklady na webu vyučujícího.


Obalové konstrukce z hlediska stavební tepelné techniky

Normativní požadavky na obalové konstrukce budov. Normativní požadavky související s obalovými konstrukcemi budov. Obvodové pláště budov - jednovrstvé, vrstvené, masivní, lehké obvodové pláště, dodatečné tepelně izolační systémy. Střešní pláště - ploché, Šikmé a strmé střešní pláště. Jednoplášťové střechy, dvouplášťové střechy. Střešní pláště nad prostory s vysokou relativní vlhkostí vzduchu. Vliv obalových konstrukcí na energetické hodnocení objektu, vliv na letní a zimní stabilitu prostoru. Energetické a ekonomické hodnocení.


Ochrana staveb proti vodě, mikroorganismům a radonu

Předmět seznamuje studenty podrobně s ochranou spodní stavby a obvodového pláště proti vlivům vlhkostí, biologických činitelů a radonu. Hlavní pozornost je kladena na otázky související s průzkumy, diagnostikou a ochrannými opatřeními stavebních konstrukcí. Vše z pohledu koroze, spolehlivosti, trvanlivosti, ekologie a stavebně technických vlastností stavebních materiálů a sanačních prostředků.


Vybrané statě z požární bezpečnosti budov

Šíření tepla jednoduchou a složenou válcovou stěnou v aplikaci na protipožární izolace potrubí; přestup tepla v neomezeném a omezeném prostoru zasaženém požárem s využitím bezrozměrných čísel; vzájemné sálání dvou stěn s využitím součinitele vzájemné radiace sálavých ploch; šíření tepelné energie uvolněné při požáru sáláním - přenos tepla mezi dvěma rovnoběžnými a volně orientovanými povrchy, vliv stínících ploch, zvláštnosti sálání a pohlcování plynů, podstata záření plamene; způsob hoření a teplotní pole v hořící kapalině; důsledky výpočtů pro určení požární proluky mezi budovami, přetvoření požárních stěn vlivem vysokých teplot.


Vybrané statě z poruch, sanací a rekonstrukcí staveb

Analýza vad a poruch staveb prokazuje nutnost zabývat se vzájemnou interakcí stavby a prostředí, interakcí konstrukcí a materiálů, které mají určitou vazbu. Na rozhraní konstrukcí, materiálů a jednotlivých fází vícevrstvých a složených konstrukcí dochází ke vzniku mechanických stavů napjatosti, k chemickým, biochemickým a fyzikálním reakcím, které způsobují poruchy, degradační a korozivní procesy jejichž následkem dochází ke ztrátě funkční způsobilosti. K mimořádně závažným účinkům a vlivům patří zejména účinky změny teploty a vlhkosti, zejména všestranný účinek vlhkosti, které jsou nejčastější příčinou vzniku poruch a stárnutí staveb. Ochrana staveb před těmito účinky je základní prevencí před vznikem poruch a předčasnou ztrátou funkční způsobilosti. Zvyšující se agresivita prostředí vlivem průmyslových exhalací, dopravy apod. urychluje procesy stárnutí a narušování staveb.


Stavebně fyzikální problematika kompletačních konstrukcí

Předmět podrobně seznamuje studenty s problematikou stavebně fyzikální analýzy kompletačních konstrukcí. Hlavní pozornost je věnována svislým vnitřním dělícím konstrukcím, podhledům a podlahám. Tyto konstrukce analyzuje z hlediska požadavků na tepelnou techniku, stavební akustiku a požární bezpečnost. Věnuje se stavebně technickým vlastnostem používaných materiálů, požadavkům na hodnocení konstrukcí v souvislosti s podmínkami vnitřního klimatu, ale i vlivu sledovaných konstrukcí na stabilitu budovy.

[1]  Kaňka, J: Akustika stavebních objektů, ERA Brno 2009
[2]  Weiglová, J. Kaňka, J: Stavební fyzika 10 - Denní osvětlení a oslunění budov, ČVUT 1999


Vybrané statě ze stavební světelné techniky

Problematiku osvětlení je třeba vnímat jako komplexní otázku, s přesahy do řady technických i netechnických oborů. Připravovaná evropská norma na posuzování denního světla v budovách přináší řadu nových postupů, jak hodnotit kvalitu světelného prostředí v budovách, v osvětlovací praxi objevuje řada nových technologií a nástrojů vhodných pro posouzení a optimalizaci osvětlení v budovách i mimo ně. Pomocí těchto nástrojů jsou v rámci D24SST řešeny světelně technické úlohy s důrazem na zajištění vizuálního komfortu, zdravotní aspekty a s ohledem na specifické funkce daného prostoru. Je hledán vhodný kompromis mezi četnými požadavky kvality vnitřního prostředí, energetickými, ekonomickými i provozními parametry. Nedílnou součástí předmětu je i praktické využití měřicí techniky jako nástroje při stanovení vybraných světelně technických veličin a parametrů, mezi které patří osvětlenost, jas, schopnost materiálu propouštět světlo, vliv znečištění a odrazivosti světla a podobně.

[1]  Povinná literatura:
[2]  ČSN EN 12464-1 až 2, Osvětlení pracovních prostor. 2013
[3]  TNI prEN 17037 (730582), Denní osvětelní budov, 2018
[4]  Jiří Habel a kolektiv, Světlo a osvětlování, FCC Public 2013.
[5]  ČSN 36 0011-1 Měření osvětlení prostorů - Část 1: Základní ustanovení. Praha : ÚNMZ, únor 2014.
[6]  ČSN 36 0011-2 Měření osvětlení prostorů - Část 2: Měření denního osvětlení. Praha : ÚNMZ, únor 2014.
[7]  VYCHYTIL, Jaroslav. Stavební světelná technika - cvičení. Praha: Nakladatelství ČVUT v Praze, 156 s. 2015. ISBN 978-80-01-05858-9.
[9]  Doporučená literatura:
[10]  Peter R. Boyce, Human Factors in Lighting, third edition, CRC Press 2014.
[11]  Daylight Academy, Changing perspectives on daylight: Science, techology, culture. AAAS 2017.
[12]  KITTLER, Richard., KOCIFAJ, Miroslav., DARULA, Stanislav. Daylight Science and Daylight Technology. Londýn: Springer Science + Business Media, 2012, 342 s. ISBN 978-1-4419-8815-7.
[13]  VYCHYTIL, Jaroslav., KAŇKA, Jan. Stavební světelná technika - přednášky. Praha: Nakladatelství ČVUT v Praze, 176 s. 2016. ISBN 978-80-01-06060-5.
[14]  http://thedaylightsite.com/library-3/books/


Tepelná ochrana budov pro doktorandy


Tepelná ochrana budov v environmentálních souvislostech


Akustika a denní osvětlení - vybrané statě


Bakalářská práce

[1]  @@Studijní materiály zadává vedoucí bakalářské práce, popř. konzultant.


Bakalářská práce

[1]  @@Studijní materiály zadává vedoucí bakalářské práce popř. konzultant


Bakalářská práce


Non-Load Bearing Construction

Course is focused on complex approach to practice design of the building envelope, flat and sloped roofing, doors and windows, partition walls, floor structures and ceilings. This course introduces theoretical foundations and computational approaches about two fields of building design: building physics and structure interaction. Integrated design of the nonbearing structures together with other building systems.

[1]  Hagentoft C, E: Introduction to Building Physics. Chalmeres University of Technology. Sweden


BIM - Revit Architecture

Seminary cover themes and practising in Autodesk Revit: using parametric elements, design the 3D model from building elements, creating toposurface, generating 2D constructing documents according to standard/norm, drafting 2D additional, scheduling and annotating. For architectural students additional themes: creating conceptual design, modelling unconventional forms, rendering. Seminary bring understanding of different type of parameters in Revit, how to set them, how to constraint in 3D model and how to solve problem with constraints. Seminary explains creating and using user defined elements: family, component on place, adaptive component, massing for conceptual design. The main advantage of BIM is redesign/rebuil the model - change it anywhere, software do it everywhere: in model, document, annotation or title block. That advantage may be use for analysis and simulation, for Options/variants in design.

[1]  video tutorials https://www.youtube.com/playlist?list=PLB3DC6A8DE288C013
[2]  Revit forum, Revit blogs


Bakalářská práce


Bachelor Project


Building quality complex assesment

Lectures: 1. Sustainability and integrated building design 2. Key performance indicators - social, economic, environmental 3. Sustainability assessment methods and certification schemes 4. Principles of efficient design of buildings 5. Life cycle assessment of building materials and buildings 6. Examples of environmentally friendly designs Seminars: 1. Sustainability certification schemes used/applicable in my country 2. 15 key performance indicators for selected building typology 2. Setting up own simplified assessment system 3. Sustainability certification schemes applied/applicable in my country 4. Environmental assessment of a building structure 5. Examples of 3 environmentally friendly buildings/projects in my country 6. Reserved for presentations and consultations


Building Structures - E

IIntegrated approach to design of building structures considering complex of performance requirements. 1. Requirements on buildings, sub structures and elements. 2. Basic classification and development of building structure; 3. Requirement on building structures, structural systems, space rigidity, interaction load and non-load structures; 4. Structural Systems for Single- and Multistorey Buildings. High Rise Buildings. 5. Structural Systems for Long Span Structures. Superstructures. 6. Vertical load bearing structures (performance, requirements, design principles, walls, columns); 7. Floor structures (performance, requirements, design principles) 8. Vaults, timber floors, RC floor structures, steel and composite steel and RC floor structures); 9. Overhanging structures (performance, requirements, design principles of balconies, canopies, cornices); 10. Staircase structures; 11. Expansion joints in load bearing structures; 12. Foundations; 13. Basement structures;

[1]  Hájek P. a kol.: Konstrukce pozemních staveb. Nosné konstrukce 1, skriptum ČVUT v Praze, Nakladatelství ČVUT, 2007
[2]  Barry R.: The Construction of Buildings 1, Walls, Floors, Blackwell Science 1996
[3]  Witzany J. a kol.: Konstrukce pozemních staveb 20,, skriptum, Nakladatelství ČVUT v Praze


CAD systems: AutoCAD 1

The seminar familiarizes student with the AutoCAD drawing software and is focused on practical use within building construction and architecture design. Students will learn to work with 2D geometry, such as drawing floor plans, sections, details, views, dimensioning, using and creating blocks and xrefs, tables, work with layers, line types and hatches, printing in various scales and on various paper formats, creating templates for further work.


Civil Engineering in Developing Countries

In the long run, organisations that work in developing or climatically different countries have to cope with shortage of civil engineers and experts capable of working in environments that are entirely different in terms of culture, climate, and social and economic arrangements. The course aims to offer basic information about the specifics of working in these regions to students. During the course, we will analyse the specifics of construction approaches in developing countries paying attention, in particular, to distinct climate, to using procedures, materials and organisational approaches not typical for our country as well as other factors different from standards in the Czech Republic (e.g. seismic activity, tsunami, animals, insects, monsoons, absence of utilities, etc.). Students will also learn about other specifics of working in developing countries, climatology, safety and protection of health and the technicalities of project preparation and organisation.

[1]  The Barefoot Architect - Johan van Lengen
[2]  Engineering in Emergencies: A Practical Guide for Relief Workers - Jan Davis & Robert Lambert
[3]  Earth Construction Handbook: The Building Material Earth in Modern Architecture - Gernot Minke
[4]  Building with Earth: Design and Technology of a Sustainable Architecture - Gernot Minke
[5]  Bamboo: The Gift of the Gods - Oscar Hidalgo-Lopez


Diplomový seminář


Diplomová práce


Diploma project

Student abilities for solution of engineers aims in building practice are demonstrated by Diploma Project. Project is worked out either as complex project or theoretical thesis focused on chosen problems of buildings structures field.

[1] In accordance with the Diploma Project subject


Civil Engineering in Developing Countries

IFor a long time, organizations operating in developing and climatically or culturally diverse regions have been struggling with the lack of construction experts who would be able to work in a setting that is culturally, climatically, socially and economically different. The aim of the course is to provide students with basic information about the specifics of work in such regions. Within the subject we will deal with constructional approaches with respect to different climate, use of non-standard procedures, materials and organizational approaches and other factors different from the standards in the Europe or Czech Republic (e.g. building requirements, seismic activity, tsunami, animals, insects, monsoon rain , absence of networks, etc.). Moreover, the students will get acquainted with other specifics of working abroad, especially with the basics of multicultural communication, climatology, safety and health protection and specifics of preparation and organization of projects. Selected topics will be introduced by experienced specialists. As a part of the subject curriculum, students will create a project according to their own choice or in cooperation with non-profit organizations operating abroad. The subject is taught in English and students work in international interdisciplinary teams.

[1]  The Barefoot Architect - Johan van Lengen
[2]  Engineering in Emergencies: A Practical Guide for Relief Workers - Jan Davis & Robert Lambert
[3]  Earth Construction Handbook: The Building Material Earth in Modern Architecture - Gernot Minke
[4]  Building with Earth: Design and Technology of a Sustainable Architecture - Gernot Minke
[5]  Bamboo: The Gift of the Gods - Oscar Hidalgo-Lopez
[6]  Beyond shelter ? architecture and human dignity ? J. Aquilino


Final Project

This subject is appointed for foreign students, participants of Erasmus Programme only. Good knowledge in design of building structures, brick, steel and concrete structures are expected.

[1] Whitlow R.: Materials and Structures
[2] Barry R.: The construction of Buildings
[3] Foster J.S.: Structures and Fabric, Parts I - III


Fire Safety and Healthy Buildings

Analysis of fire - course of fire, burning process, fire loading; legislation and European Standards; fire safety solutions - fire project, requirement for fire resistance of buildings, escape ways, distance separation, fire-fighting equipment; fire behaviour of the most used materials (wood, steel, concrete, plastics); protection of building materials against fire (brickwork, concreting, plasters and sprays, coatings, impregnates of wood, encasements, glued facings of mineral fibres); sandwiches from fire point of view; influence of claddings on the course fire; passive protection of building structures - fire walls, fire glazed structures, fire ceiling, draft stops and seals; repressive measures - electric fire signalling, stationary extinguishing devices, smoke extract, hydrant systems.

[1]  Council on Tall Buildings and Urban Habitat, 1st.ed., Fire Safety in Tall Buildings, Betlehem, Pensylvania, Mc Graw-Hill Inc., 1992, 317 p., ISBN 0-07-012531-7
[2]  Kupilík, V.: Fire Protection of Constructions, page:182, Dunamenti Tuzvédelem Zrt, Budapest, Hungary,2009, ISBN: 978-963-06-70385-7
[3]  Newman, G.M. The fire resistance of composite floors with steel decking, 1st.ed., The Steel Construction Institute Ascot, 2001, ISBN 1-870004-67-1
[4]  SFPE Handbook of Fire Protection Engineering, Third Edition ,Editorial Staff, Published by the National Fire Protection Association, National Fire Protection Association, 2002, ISBN: 087765-451-4


Kompletační konstrukce L

Povinná literatura:
[1]  Hanzalová - Šilarová: Konstrukce pozemních staveb 40 - Zastřešení. Praha, ČVUT 2005, ISBN 987-80-01-04469-8
[2]  Hájek - Novák - Šmejcký: Konstrukce pozemních staveb 30 - Kompletační konstrukce. Praha, ČVUT 2002, ISBN 80-01-02506-3
[3]  Hanzalová - Šilarová a kol.: Ploché střechy. Praha, IC ČKAIT 2005, ISBN 80-86769-71-2
Doporučená literatura:
[4]  Chaloupka - Svoboda: Ploché střechy praktický průvodce. Grada Publishing, a. s. 2009, ISBN 978-80-247-2916-9
[5]  Novotný - Misar- Šutliak: Hydroizolace plochých střech - poruchy střešních plášťů, Praha, Grada Publishing, a. s. 2014, ISBN 978 - 80-247-5002-6.
[6]  Fajkoš: Ploché střechy. Brno, VUT 1997, ISBN 80-214-0973-x


Kompletační konstrukce Q

Povinná literatura:
[1]  Hanzalová - Šilarová: Konstrukce pozemních staveb 40 - Zastřešení. Praha, ČVUT 2005, ISBN 987-80-01-04469-8
[2]  Hájek - Novák - Šmejcký: Konstrukce pozemních staveb 30 - Kompletační konstrukce. Praha, ČVUT 2002, ISBN 80-01-02506-3
[3]  Hanzalová - Šilarová a kol.: Ploché střechy. Praha, IC ČKAIT 2005, ISBN 80-86769-71-2
Doporučená literatura:
[4]  Chaloupka - Svoboda: Ploché střechy praktický průvodce. Grada Publishing, a. s. 2009, ISBN 978-80-247-2916-9
[5]  Novotný - Misar - Šutliak: Hydroizolace plochých střech - poruchy střešních plášťů, Praha, Grada Publishing, a. s. 2014, ISBN 978 - 80-247-5002-6.
[6]  Fajkoš: Ploché střechy. Brno, VUT 1997, ISBN 80-214-0973-x


Kompletační konstrukce E

Konstrukční zásady návrhu střešních plášťů plochých šikmých i strmých střech. Návrh střešních plášťů z hlediska požadavků: stavebně fyzikálních, hydroizolačních, provozních, statických, požárních, akustických, biologických, chemických, životnosti i recyklace. Principy návrhu doplňkových prvků a detailů střešních plášťů plochých, šikmých i strmých střech v návaznosti na uvedené požadavky a dané okrajové podmínky. Navrhování a schopnost výběru vhodných kompletačních konstrukcí na základě teorií konstrukčních zásad a principů řešení jednotlivých skupin prvků z oblasti kompletačních konstrukcí. Jedná se o tvorbu zateplovacích systémů, oken a dveří, vnitřních dělících stěn, podlah a podlahových konstrukcí a jejich detailů.

Povinná literatura:
[1]  Hanzalová - Šilarová: Konstrukce pozemních staveb 40 - Zastřešení. Praha, ČVUT 2005, ISBN 987-80-01-04469-8
[2]  Hájek - Novák - Šmejcký: Konstrukce pozemních staveb 30 - Kompletační konstrukce. Praha, ČVUT 2002, ISBN 80-01-02506-3
[3]  Hanzalová - Šilarová a kol.: Ploché střechy. Praha, IC ČKAIT 2005, ISBN 80-86769-71-2
[4]  Kolektiv autorů : Pravidla pro navrhování a provádění střech - Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR 2014, ISBN 978-80-260-6187-8
Doporučená literatura:
[5]  Fajkoš: Ploché střechy. Brno, VUT 1997, ISBN 80-214-0973-x


Kompletační konstrukce C

Předmět se v první části zabývá komplexním návrhem halových a výškových budov, zejména vlivem okrajových podmínek na výběr materiálových a konstrukčních variant a s důrazem na obalové konstrukce. Ve druhé, rozsáhlejší části se přehledně probírají principy řešení střech, obvodových stěn, výplní otvorů a vnitřních kompletačních konstrukcí pro různé druhy budov.

Povinná literatura:
[1]  Hanzalová - Šilarová: Konstrukce pozemních staveb 40 - Zastřešení. Praha, ČVUT 2005, ISBN 987-80-01-04469-8
[2]  Hájek - Novák - Šmejcký: Konstrukce pozemních staveb 30 - Kompletační konstrukce. Praha, ČVUT 2002, ISBN 80-01-02506-3
[3]  Hanzalová - Šilarová a kol.: Ploché střechy. Praha, IC ČKAIT 2005, ISBN 80-86769-71-2
Doporučená literatura:
[4]  Chaloupka - Svoboda: Ploché střechy praktický průvodce. Grada Publishing, a. s. 2009, ISBN 978-80-247-2916-9
[5]  Novotný - Misar - Šutliak: Hydroizolace plochých střech - poruchy střešních plášťů, Praha, Grada Publishing, a. s. 2014, ISBN 978 - 80-247-5002-6.
[6]  Fajkoš: Ploché střechy. Brno, VUT 1997, ISBN 80-214-0973-x


Pož. bezp. a zdrav. nezávadnost budov

Přehled škodlivin v interiéru staveb a jejich zdravotních účinků. Vliv stavebních konstrukcí a materiálů na vnitřní mikroklima staveb. Navrhování staveb z hlediska zdravotní nezávadnosti. Rozbor požárů - příčiny a průběh požárů, požární scénáře, proces hoření, požární zatížení; požárně bezpečnostní řešení - požární návrh, požadavky na požární bezpečnost stavebních konstrukcí, únikové cesty, odstupové vzdálenosti, zařízení pro protipožární zásah.

Povinná literatura:
[1]  Pokorný M., Hejtmánek P.: Požární bezpečnost staveb - Sylabus pro praktickou výuku. ČVUT v Praze, 2018. ISBN 978-80-01-05456-7
[2]  Kupilík V.: Konstrukce pozemních staveb - Požární bezpečnost staveb. ČVUT v Praze, 2009. ISBN 978-80-01-04291-5
[3]  Jiránek M., Honzíková M.: Radon - Stavební souvislosti I. SÚJB a ČVUT, 2012. ISBN 978-80-01-05363-8
[4]  Jiránek M., Honzíková M.: Radon - Stavební souvislosti II. SÚJB a ČVUT, 2013. ISBN 978-80-01-05023-1
Doporučená literatura:
[5]  Woolley T.: Building Materials, Health and Indoor Air Quality: No Breathing Space. Routledge 2017. ISBN 978-1-138-93449-8
[6]  Wasserbauer R.: Biologické znehodnocení staveb. ABF Nakladatelství ARCH, 2000. ISBN: 80-86165-30-2


Failures,Deterioration,Renovations

Types of defects, symptoms, significance, criticality, causes, reason for failures, Records of faults: origin, frequency, performance Agencies causing deterioration, durability of materials, role of external forces, instability and deficiency of structures, failure patterns Failures of foundation, walls and DPCs, claddings and roofs

[1]  Ashurst J., Ashurst N.: Practical Building Conservation, volume 1-3, ISBN 0-291-39747-6
[2]  Hollis M.: Pocket Surveying Buildings, RICS Books, ISBN 978-1-84219-242-9


Požární prevence

Rozbor požárů - příčiny a průběh požárů. Požární legislativa a evropské normy ve vztahu k ČSN. Proces hoření, požární zatížení. Požárně bezpečnostní řešení staveb - požární návrh, požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí, požární scénáře, třídy požární odolnosti, únikové cesty, odstupové vzdálenosti, zařízení pro protipožární zásah, zásobování vodou pro hašení a dodávka elektrické energie, hasicí přístroje. Požární kodex. Chování nejpoužívanějších materiálů v ohni: dřevo, ocel, beton prostý, železový a předpjatý, plasty lepidla. Prosklené stěny - protipožární skla, jejich požární odolnost, tvary, aplikace. Ochrana nejpoužívanějších materiálů proti ohni. Posouzení sendvičů z hlediska požární odolnosti. Protipožární odolnost dilatačních spár. Vliv obvodových plášťů na průběh teplot od požáru. Některé systémy a prvky zajišťující zlepšení protipožární ochrany stavebních konstrukcí. Problémy likvidace požáru ve výškových a halových objektech. Aktivní požárně bezpečnostní ochrana - EPS, stabilní hasicí zařízení, odvody kouře a tepla. Hydrantové systémy v zásobování požární vodou.

[1]  KUPILÍK Václav. Konstrukce pozemních staveb - Požární bezpečnost staveb. ČVUT v Praze 2009. 195 s. ISBN 978-80-01-04291-5
[2]  POKORNÝ Marek. Požární bezpečnost staveb - Sylabus pro praktickou výuku. Verze 01_2010.12. Internetové stránky. [online]. http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=people&id=46


Projekt

Předmětem projektu je komplexní řešení požárních souvislostí zadaného objektu nevýrobního charakteru ve pracovních týmech. Pracovní týmy jsou 4 členné a řeší jako skupina 1 dispozičně zadaný objekt. Tým bude vždy v 2 členných skupině řešit stavbu ve dvou různých konstrukčních variantách.


Požární represe a životní prostředí


Projekt 1-Q

Předmětem projektu je stavební a konstrukční návrh občasné stavby (např. administrativní budova, škola, mateřská škola, úřad, stavba pro kulturu). Student zpracovává návrh ve formě částečné projektové dokumentace pro stavební povolení a získává schopnost komplexního přístupu k návrhu moderní budovy a vnímaní problematiky navrhování stavebních konstrukcí v širších souvislostech (návaznost stavební části na další profese, vzájemná interakce jednotlivých požadavků na stavební konstrukce). V první fázi projektu je zpracovávána variantní studie konstrukčního systému objektu. V následující fázi projektu jsou řešeny 2 hlavní části, a to architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční návrh (statika). Navržená budova v dalším semestru v rámci projektu 124PR2Q navazuje požárně bezpečnostním řešení stavby včetně posouzení vybraných konstrukcí na účinek požáru.

Povinná literatura:
[1]  HÁJEK, Petr a České vysoké učení technické v Praze. Stavební fakulta. Konstrukce pozemních staveb 10: nosné konstrukce I. 2. přeprac. vyd. Praha: ČVUT, 2000. ISBN 9788001022436;8001022439.
[2]  WITZANY, Jiří. Konstrukce pozemních staveb 20. Vyd. 2., přeprac. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2006. ISBN 80-01-03422-4.
[3]  DOSEDĚL, Antonín. Čítanka výkresů ve stavebnictví. 2. dopl. vyd. (upr. dot.). Praha: Sobotáles, 1999. ISBN 8085920158.
Doporučená literatura:
[4]  NOVOTNÝ, Jan. Cvičení z pozemního stavitelství pro 1. a 2. ročník: konstrukční cvičení pro 3. a 4. ročník SPŠ stavebních. Vyd. 1. Praha: Sobotáles, 2007. ISBN 9788086817231;8086817237.
[5]  NOVOTNÝ, Jan a Josef MICHÁLEK. Pozemní stavitelství v kresbách: pro 1. až 4. ročník SPŠ stavebních. Praha: Sobotáles, 2006., ISBN 8086817164


Pozemní stavby A2

1. Vertikální komunikace 1 ? schodiště (1. část ? požadavky, třídění, typologie, požární hledisko). 2. Vertikální komunikace 2 ? schodiště (2. část ? historický vývoj, tradiční konstrukce). 3. Vertikální komunikace 3 ? schodiště (3. část ? moderní konstrukční systémy schodišť). 4. Vertikální komunikace 4 ? schodiště (4.část ? povrchy, zábradlí, akustika), šikmé rampy, výtahy, eskalátory. 5. Dilatace nosných konstrukcí budov ? důvody, principy, konstrukční řešení. 6. Principy zakládání budov, poruchy spodní stavby. 7. Plošné základy a řešení soklové oblasti budov. 8. Hlubinné zakládání budov a možnosti sanace spodní stavby. 9. Konstrukce podzemních podlaží budov ? suterénní stěny, osvětlovací šachty, anglické dvorky. 10. Hydroizolace spodní stavby 1 ? povlakové hydroizolace. 11. Hydroizolace spodní stavby 2 ? bílé vany. 12. Nosné konstrukce šikmých střech 1 ? tradiční krovy a jejich úpravy. 13. Nosné konstrukce šikmých střech 2 ? moderní konstrukce.

[1]  Povinná literatura:
[2]  ?Witzany J., Jiránek M., Zlesák J., Zigler R.: Konstrukce pozemních staveb 20, skriptum ČVUT, Fakulta stavební, 2006
[3]  ?Hájek P. a kol.: Konstrukce pozemních staveb 10 (Dilatace - kapitoly D1,D2), skriptum ČVUT, Fakulta stavební, 2002
[4]  Doporučená literatura:
[5]  ?ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky, technická norma, ÚNMZ, Praha 2010
[6]  ?ČSN 73 4301 Obytné budovy, technická norma, ÚNMZ, Praha 2004
[7]  ?ČSN EN 1997-1,2 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí, ÚNMZ, 2006
[8]  ?ČSN EN ISO 14688-1,2 Geotechnický průzkum a zkoušení, ÚNMZ, 2003
[9]  ?ČSN EN 206: Beton: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, ÚNMZ 2014
[10]  ?ČSN EN 12390-8: Zkoušení ztvrdlého betonu - část 3: Hloubka průsaku tlakovou vodou, ÚNMZ, Praha 2009
[11]  ?ČSN 730606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení, ÚNMZ, Praha 2000
[12]  ?ČSN 730600 Hydroizolace staveb - Základní ustanovení, t.n., ÚNMZ, Praha 2000
[13]  Studijní pomůcky:
[14]  ?Pazderka J.: Přednášky předmětu PSA2 - ke stažení na webových stránkách (http://kps.fsv.cvut.cz/index.php)
[15]  ?Pazderka J., Pavlů T.: Podklady pro cvičení PSA2 - ke stažení na webových stránkách (http://kps.fsv.cvut.cz/index.php)


Pozemní stavby A3

[1]  Povinná literatura:
[2]  ?Hanzalová - Šilarová: Konstrukce pozemních staveb 40 - Zastřešení. Praha, ČVUT 2002
[3]  ?Kulhánek - Tywoniak: Stavební fyzika 20 - Stavební tepelná technika. Pomůcka pro cvičení. Praha, ČVUT 2002
[4]  ?Fajkoš: Ploché střechy. Brno, VUT 1997
[5]  ?Bill - Koutský: Konstrukce pozemních staveb. Praha, ČVUT 1991
[6]  ?Bill Z., Brabec V., Hruška A., Žďára V.: KPS 50 ? Konstrukčně statická analýza vícepodlažních a halových objektů, ČVUT, Praha 1998
[7]  ?Z. Bill, V. Ždára: Zastřešení budov, TK 6 CKAIT. CSSI Praha 1998
[8]  ?Gattermayerová H.: KPS 50 ? Konstrukce vícepodlažních budov ? příklady, ČVUT, Praha 1996
[9]  Doporučená literatura:
[10]  ?Hanaor A.: Priciples of structures, Blackwell Science, 1998
[11]  ?Schodek L.: Structures. Pearson Education, 2004
[12]  ?Herzog, Natterer, Schweitzer,Volz,: Timber Construction Manual. Birkhauser Detail Basel 2004
[13]  ?Schulitz, Sobek, Habermann: Steel construction manual. Birkhauser Detail Basel 2000
[14]  ?Kind-Barkauskas,? Kauhsen,? Polonyi,? Brandt : Concrete Construction Manual, Detail Basel 2002


Pozemní stavby 1

Koncepce navrhování nosných konstrukcí pozemních staveb s komplexním uvažováním funkčních požadavků kladených na jednotlivé prvky. Požadavky na pozemní stavby, konstrukční systém, interakce prvků, prostorové působení konstrukčního systému. Svislé nosné konstrukce (funkce, požadavky, principy konstrukčního řešení stěn, sloupů), stropní konstrukce (funkce, požadavky, principy konstrukčního řešení kleneb, dřevěných stropů, železobetonových stropů, keramickobetonových stropů, ocelových a ocelobetonových stropů). Dilatační spáry v nosných systémech. Konstrukční systémy jedno a vícepodlažních staveb, konstrukční systémy halových staveb. Předsazené konstrukce. Základní přehled vybraných kompletačních konstrukcí (obvodové pláště budov, podlahy, podhledy). Schodiště, rampy, výtahové šachty (požadavky, konstrukční a materiálová řešení, statické principy, zatížení). Základové konstrukce (požadavky, základové podmínky, typy základů, principy). Konstrukce spodní stavby (požadavky, statické principy, zatížení, dilatace). Hydroizolace spodní stavby (povlakové hydroizolace, bílé vany). Zastřešení staveb, tradiční i novodobé krovové soustavy, základy navrhování střešních plášťů.

Povinná literatura:
[1]  Hájek P. a kol.: Konstrukce pozemních staveb 1 - Nosné konstrukce I, skriptum ČVUT, ISBN 80-01-02243-9, Praha 2006
[2]  Witzany J., Jiránek M., Zlesák J., Zigler R.: Konstrukce pozemních staveb 20, skriptum ČVUT, ISBN 80-01-03422-4, Praha 2006
Doporučená literatura:
[3]  Hájek P. a kol.: Pozemní stavitelství I - Základní požadavky a konstrukční systémy budov, Grada Publishing, ISBN 978-80-247-5101-6, Praha 2014
Studijní pomůcky:
[4]  Kibert Ch. J.: Sustainable Construction - Green Building Design and Delivery, John Wiley & Sons, ISBN 0-471-66113-9, New Jersey 2005


Projekt 1

Obsahem předmětu je návrh technického řešení pozemní stavby menšího nebo středního rozsahu (typicky bytový dům s podzemními garážemi nebo jiný objekt, např. mateřská škola penzion, apod.). Student zpracuje návrh ve formě dílčí části projektové dokumentace pro stavební povolení s dalšími vybranými přílohami, typickými pro prováděcí projekt. Výuka předmětu je komplexně zaměřena a profesně je rozdělena mezi více kateder - dominantní je však stavební řešení budovy. Dalšími řešenými částmi jsou: statický návrh nosné konstrukce, řešení technických zařízení budovy a návrh spodní stavby (zakládání). Řešením zadání předmětu Projekt 1 student získává schopnost komplexního přístupu k návrhu budovy v souladu se současnými poznatky a předpisy. Cílem výuky je zejména získání schopnosti vnímaní problematiky návrhu staveb v širších souvislostech (návaznost jednotlivých profesí, vzájemná interakce požadavků na stavební konstrukce).

Povinná literatura:
[1]  Hájek, P: Konstrukce pozemních staveb 1. Nakladatelství ČVUT, Praha, 2007, ISBN 80-01-01396-0
[2]  Witzany J., Jiránek M., Zlesák J., Zigler R.: Konstrukce pozemních staveb 20. Nakladatelství ČVUT, Praha, 2006, ISBN 80-01-03422-4
Doporučená literatura:
[3]  Allen, E., Lano, J.: Fundamentals of Building Construction: Materials and Methods. John Wiley&Sons, Inc,, New Jersey, 2013, ISBN 978-1118138915
[4]  Daniels, K.: Technika budov. Příručka pro projektanty a architekty. 3. přepracované vydání. Jaga group, Bratislava, 2003, ISBN 80-88905-60-5
[5]  Neufert E.: Navrhování staveb: Příručka pro stavebního odborníka, stavebníka, vyučujícího i studenta. Consultinvest, Praha, 2000, ISBN 80-901486-6-2
Studijní pomůcky:
[6]  Prováděcí vyhláška č. 268/2009 Sb. (Vyhláška o technických požadavcích na stavby) zákona č. 183/2006 Sb.
[7]  http://concrete.fsv.cvut.cz/projekty/rpmt2015.php


Projekt 4C


Structural Design, Project 1

Focus on complex approach to practic design, analysis and optimalization of multi-storey or long-span building structures, or their reconstruction. Analysis of load, functional and technologic requirements, design of load-bearing system alternatives including foundations, preliminary bearing elements dimensions calculation, choice of most suitable version. Detailed statical design of chosen version, calculation, technical report and drawings. Check of bearing and non-bearing structures interaction and assembly techniques. Public presentation.

[1]  Foster Jack Strond: Structure and Fabric, Parts I - III, Longman 1994
[2]  Barritt C.M.H.: Advanced Building Construction, Vol 1 - 4, Longman
[3]  1


Structural design project 4

Focus on complex approach to practic design, analysis and optimalization of multi-storey or long-span building structures, or their reconstruction. Analysis of load, functional and technologic requirements, design of load-bearing system alternatives including foundations, preliminary bearing elements dimensions calculation, choice of most suitable version. Detailed statical design of chosen version, calculation, technical report and drawings. Check of bearing and non-bearing structures interaction and assembly techniques. Public presentation.

[1]  Foster Jack Strond: Structure and Fabric, Parts I - III, Longman 1994
[2]  Barritt C.M.H.: Advanced Building Construction, Vol 1 - 4, Longman
[3]  1


Specializovaný projekt 2


Stavebně tepelná technika 2


Stavební tepelná technika 2

Rozšíření a doplnění znalostí ze základního kurzu SF2. Detailní rozbor okrajových podmínek pro výpočty, řídící rovnice šíření tepla a vodní páry (difúze, konvekce), součinitel prostupu tepla oken a lehkých plášťů, CFD, dvouplášťové konstrukce, energetická náročnost budov detailně, tepelná ochrana historických budov, komplexní úlohy tepelné techniky.

[1]  webové stránky K124
[2]  ČSN 730540 "Tepelná ochrana budov", ÚNMZ 2007-2011


Visualization in Buildings

Explanation of methods in visualization: texture, light (ambient, difuse), cameras, keyframe, shading (Phong, Gouraud), render (ray-tracing, radiosity), antialiasing, dithering, gamma correction, RGB, CMYK, mapping, morphing, inverse kinematic, etc.

[1]  kolektiv: 3D Studio VIZ User's Guide


Biologická degradace staveb

Cílem předmětu je seznámit studenty s mechanizmy destrukce stavebních materiálů a konstrukcí, které jsou způsobeny mikroorganismy, případně vyššími organizmy a živočichy. Biologickou destrukcí bývají v různé míře zasaženy veškeré části stavebního díla a to, jak novodobé, tak historické objekty. Pravá příčina biodegradace bývá často zaměňována za důsledky působení klimatických degradačních vlivů. Odstranění biotických činitelů tím bývá oddáleno, či vůbec znemožněno. Mikrobní napadení staveb nese sebou i riziko vzniku zdravotních problémů, což je v současné době zatím opomíjená problematika. Předmět dále obsahuje i výklad o použití biocidů a dalších chemických prostředků pro ochranu staveb. V jednotlivých přednáškách se bude výklad zabývat požadavky mikrobů na životní prostředí, jako je teplota, vlhkost, pH, O2, CO2 a NH3. Probrána bude korozní aktivita sirných, desulfurikačních, nitrifikačních a denitrifikačních bakterii, plísní, dřevokazných hub, dřevokazného hmyzu, řas, lišejníků a vyšších rostlin.

[1] Witzany J. a kol.: PDR - Poruchy, degradace a rekonstrukce, ČVUT, Praha 2010


BIM Graphisoft ArchiCAD

Výuka je zaměřena na aplikování základních principů informačního modelování budov - BIM (Building Infoormation Modeling) v Archicadu 20.

[1]  Referenční příručka Archicadu 20
[2]  Martin Černý a kolektiv: BIM Příručka , Odborná rada pro BIM, 2013
[3]  ČSN ISO 16739 Datový formát Industry Foundation Classes (IFC) pro sdílení dat ve stavebnictví a ve facility managementu, srpen 2014
[4]  knihovny prvků https://bimcomponents.com/
[5]  knihovny prvků http://bimobject.com/en
[6]  knihovny prvků http://www.bimproject.cz/


BIM pro pozemní stavby 2

Cílem předmětu je navázat na předmět 124YBM1 a rozšířit znalosti v moderní a praxí často vyžadované oblasti informačního modelování budov, především se zaměřením na projekční praxi. Výuka bude probíhat na platformě Autodesk, zejména v softwaru Revit.

[1]  https://academy.autodesk.com/,
[2]  zejména kurzy:
[4]  - Fundamentals of Architecture 1, 2,


BIM - Revit Architecture

Použití BIM aplikace Autodesk Revit Architecture pro všechny fáze projektu od modelování konceptu budovy, přes renderování až po tisk prováděcí dokumentace. Obsah výuky je přizpůsoben studijnímu oboru přihlášených účastníků. Cvičení pokrývají základy práce s parametrickými prvky, vytváření 3D modelu objektu včetně terénu, modelování netypických tvarů, renderování scény, generování 2D projektové dokumentace, výkresy prováděcích detailů, automatické výkazy, legendy a popisy v dokumentaci. Na základě obousměrné asociativity se změny automaticky roznášejí do všech dokumentů projektu - využití pro analýzy různých způsobů provedení, popř. simulace provozu budovy. Vysvětlení rozdílů v použití systémových vs. uživatelských rodin, komponent na místě, hmot pro koncepční návrh a adaptivních komponent. Přehled druhů parametrů v projektu, způsob jejich vytváření, přiřazování a vykazování, zásady pro vytváření uživatelských rodin, způsob práce se šablonou projektu a knihovními prvky, koordinace BIM projektu, týmová spolupráce. Spolupráce s DWG, načítání/export IFC, spolupráce s jinými SW.

[1]  e-learning
[2]  http://ocw.cvut.cz/moodle.....


BIM - Revit Architecture pro pokročilé

Pokročilé metody práce s BIM modelem a parametrickými prvky v Revitu, vhodné pro architekty, neprobíráme prováděcí dokumentaci. Výuka se zaměří na vybrané náměty a procvičení např. pokročilých vlastností stěn, konstrukčních prvků a obvodových plášťů, pokročilých možností modelování a vytváření rodin, parametrický koncepční návrh včetně tzv. adaptivních komponent, fázování projektu pro etapy výstavby nebo modernizace, variantní navrhování, práce s velkými projekty, zásady týmové práce, rozšířené možnosti nastavení projektu a standardů, import/export dat, spolupráce s jinými SW nejen přes IFC. Vysvětlí organizaci projektu v relační databázi, modifikace nebo vytváření modelu prostřednictvím databáze. Možnosti spolupráce s dalšími BIM aplikacemi Autodesk a jejich provázanost při udržitelném návrhu, projektování, přípravě a provádění stavby.

[1]  e-learning
[2]  http://ocw.cvut.cz/moodle


Systémy CAD: AutoCAD pokročilý

Jsou probírány pokročilé funkce AutoCADu se zaměřením na stavaře a architekty a možnosti uživatelského přizpůsobení a rozšíření (mj. i pomocí jazyka AutoLISP), jež výrazně zefektivní práci v programu. Z funkcí AutoCADu se jedná např. o xrefy, dynamické bloky, parametrické vazby, rychlý výběr, pokročilá práce s hladinami, automatické generování výpisů prvků, palety nástrojů, Express Tools, čištění a restaurování výkresu aj. V části věnované uživatelskému přizpůsobení bude probírána tvorba uživatelských čar a šrafovacích vzorů, přizpůsobení pásu karet, definování vlastních klávesových zkratek, tvorba maker, základy využití jazyka AutoLISP k naprogramování jednoduchých vlastních příkazů.


Systémy CAD: AutoCad 1

Předmět uvádí studenta do automatizace projektových prací. Seznamuje ho obecně s CAD systémy ve stavebnictví. Konkrétně jde o praktické zvládnutí programu AUTOCAD ve 2D. Zakreslení půdorysu objektu, jeho okótování. Použití bloků a knihoven. Tisk v různých měřítkách a na různé formáty papíru. Výstup ve formátu DWF. Zakreslení pohledů a řezů, detailů. Tabulky, jejich převod do excelu, úprava a zpětné vložení do AutoCADu. Rozpisky. Katedra je členem Autodesk Academia programu a umožňuje studentům získat certifikát od celosvětově uznávané firmy AUTODESK.

[1]  Finkelstein Ellen: Mistrovství v AutoCADu Kompletní průvodce pro verze 2009 a 2010, Computer Press Brno 2010


Systémy CAD: AutoCad 2

Konkrétně jde o praktické zvládnutí programu AUTOCAD ve 3D, zaměřené na stavaře. Uživatelský souřadný systém, axonometrické zobrazení a perspektiva.Různé zajímavé plochy, křivky, imitace terénu plochami. Tělesa, průniky, sjednocení a rozdíly těles, klenby, řez tělesa rovinou. Tisk, výkresový a modelový prostor. Vizualizace. Materiály, osvětlení, použití sluneční kalkulačky, oslunění objektu během dne. Pozadí, zjištění jak působí objekt v daném okolí. Doplňky, postavy, rostliny apod. Výstup i v rastrovém formátu, např.jpg. Formát dwf, video. Katedra je členem Autodesk Academia programu a umožňuje studentům získat certifikát od celosvětově uznávané firmy AUTODESK.

[1]  Horová Iva: 3D modelování a vizualizace v AutoCADu, Computer Press, Brno 2008


Systémy CAD: Nemetschek 1

Kreslení 2D objektů, modelování 3D objektů: stěny, otvory, sloupy, desky, střechy, schodiště. Kótování stavebních výkresů. Řezy, pohledy, axonometrie. Animace modelu.

[1]  Manual Allplan FT Arch, Nemetschek AG Mnichov (v českém jazyce)


Systémy CAD: stavařské nadstavby

Je probírána uživatelská nadstavba AutoCADu pro stavaře a architekty AutoCAD Architecture a jeho české normové uzpůsobení CADKON DT+. Jde hlavně o práci se stavebními díly - stěna, okno, dveře, střecha, deska, sloup, schodiště. Makra, knihovny maker, zařizovací předměty. Dále je prohloubena a doplněna znalost AutoCADu, např. vizualizace, extrahování atributů bloků do databáze, publikování na webu (formát dwf) aj. Výstup i v rastrovém formátu, např. jpg. Video. Katedra je členem Autodesk Academia programu a umožňuje studentům získat certifikát od celosvětově uznávané firmy AUTODESK.

[1]  Kácha Tomáš, Trunec Štěpán : Autodesk Architectural Desktop, Computer Press Brno 2006


Halové a velkorozponové konstr. budov1


Lehké obvodové pláště a prosklené konstrukce

Předmět seznamuje se základy potřebnými pro navrhování lehkých obvodových plášťů, prosklených střech a světlíků, je zaměřen na materiálové charakteristiky a optimální výběr zasklívacích jednotek, jejich výrobu a aplikaci. Studenti jsou seznámeni s požadavky na tyto konstrukce s konstrukčními zásadami a principy návrhu těchto konstrukcí včetně konkrétního příkladu konstrukčního řešení a vhodné materiálové základny Studentům jsou ukázány možnosti využití skla v architektuře včetně realizovaných konstrukcí.

Povinná literatura:
[1]  Hájek - Novák - Šmejcký: Konstrukce pozemních staveb 30 - Kompletační konstrukce. Praha, ČVUT 2002, ISBN 80-01-02506-3
Doporučená literatura:
[2]  Florián: Inteligentní skleněné fasády. Praha, ČVUT 2005, ISBN 80-01-03195-0
[3]  Kolektiv: Ročenka ČKLOP 2016. Praha, Česká komora lehkých obvodových plášťů 2016, ISBN 978-80-905654-3-2


Rekonstrukce střešních plášťů

Diagnostika vad a poruch střešních plášťů. Analýza poruch plochých a šikmých střešních plášťů v ve standardních i extrémních okrajových podmínkách vnějšího i vnitřního prostředí. Stavebně fyzikální a konstrukční problematika zásad rekonstrukcí střech plochých, šikmých a strmých. Návrh sanací střešních plášťů z hlediska požadavků: stavebně fyzikálních, hydroizolačních, provozních, statických, požárních, akustických, biologických, chemických, životnosti i recyklace.

[1]  Hanzalová - Šilarová: Konstrukce pozemních staveb 40 - Zastřešení. Praha, ČVUT 2002
[2]  Bill - Koutský: Konstrukce pozemních staveb. Praha, ČVUT 1991
[3]  Fajkoš - Lank - Lanková: Ploché střechy. Brno, VUT 1990
[4]  Koutský: Konstrukce pozemních staveb - Zastřešení budov. Praha, ČVUT 1992
[5]  Kulhánek - Tywoniak: Stavební fyzika 20 - Stavební tepelná technika. Pomůcka pro cvičení. Praha, ČVUT 1995
[6]  Fajkoš: Ploché střechy. Brno, VUT 1997
[7]  Firemní literatura
[8]  Hanzalová - Šilarová a kol.: Ploché střechy. Praha, IC ČKAIT 2005, ISBN 80-86769-71-2
[9]  Kupilík: Střechy. SIA, Praha 1997
[10]  Bill - Žďára: Zastřešení budov. ČSSI Praha 1998
[11]  Oláh - Mikuláš: Krytiny a doplňkové konštrukcie striech. Jaga group, Bratislava 1997
[12]  Oláh : Strešné pláště podkroví a nadstaveb, Jaga group, Bratislava 2000
[13]  Oláh-Mikuláš-Mikulášová:Šikmé střechy. Jaga group, Bratislava 2002.


Inženýrství v rozvojových zemích 2    

Předmět přináší základní úvod do problematiky práce v rozvojových zemích, ale i klimaticky, sociálně a ekonomicky odlišných oblastech vůbec. Na toto téma se zaměříme jak z pohledu technického (stavby, energie, hospodaření s vodou, degradace materiálů), tak z pohledu zdravotního, kulturního (mezikulturní komunikace, antropologie, ekonomie) a historického. Zabývat se budeme i praktickými aspekty takovýchto projektů (financování, koordinace, logistika). Předmět je velmi multidisciplinární a součástí budou přednášky odborníků z různých oborů i odborníků z praxe. V rámci praktické části budou studenti připravovat ve skupinách vlastní projekt.

[1]  The Barefoot Architect - Johan van Lengen
[2]  Engineering in Emergencies: A Practical Guide for Relief Workers - Jan Davis & Robert Lambert
[3]  Earth Construction Handbook: The Building Material Earth in Modern Architecture - Gernot Minke
[4]  Building with Earth: Design and Technology of a Sustainable Architecture - Gernot Minke
[5]  Bamboo: The Gift of the Gods - Oscar Hidalgo-Lopez


Zakreslování stavebních konstrukcí

Předmět je zaměřen na zakreslování stavebních výkresů a základy AUTOCADu. Je doporučen absolventům gymnázií.

[1]  ČSN 01 3420:2004 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části.
[2]  Čítanka výkresů ve stavebnictví - Doseděl a kol., SOBOTÁLES 1999 + doplněk 2005
[3]  Cvičení z pozemního stavitelství - Jan Novotný, SOBOTÁLES 2009
[4]  AUTOCAD a AUTOCAD LT pro architekty a projektanty. Horová Iva (Aktuální verze)
[5]  Podklady na web. stránkách předmětu


BIM pro pozemní stavby 1

Informační model budovy (BIM) základní principy tvorby informačního modelu budovy v oblasti pozemních staveb, specifika BIM modelování. Informační model budovy v životním cyklu budovy: informace požadované v průběhu projekční části, v průběhu výstavby a během užívání dokončené budovy. Předmět využívá softwarovou základnu Autodesk Revit. Komplexní přehled o BIM problematice i na jiných platformách. V praktické části předmětu je cílem procvičit tvorbu informačního modelu budovy jednoduché budovy (BIM) na platformě Autodesk Revit.

Studijní pomůcky:
[1]  Level of Development Specification. Part 1. November 2017
[2]  http://issuu.com/czbim/docs/bim-prirucka-2013-v1
[3]  http://issuu.com/oktaedr/docs/oktaedr_revit_ve_stavebni_praxi
[4]  Revit help, uživatelská fóra a výuková videa


Diagnostika, průzkum a hodn.stav.konstr.

Průzkum a hodnocení stavebně technického stavu objektů pozemních staveb. Druhy metod průzkumů a diagnostiky, používané prostředky, metodika, kritéria. Průzkum in situ a laboratorní zkoušky. Průzkum zděných, dřevěných, betonových a ocelových konstrukcí. Průzkumy vlhkého zdiva, tepelně technické a mikrobiologické včetně zdravotní nezávadnosti materiálů.

[1]  , [1] Hollis, M.: Surveying Buildings, RICS London 1991, [2] Surveyor´s checklist for rehabilitation of traditional housing, BRE 1990, [3] Witzany, J.: Poruchy a rekonstrukce staveb, skriptum ČVUT 1994,


Dřevostavby pro nízkoenergetické a pasivní domy

Cílem předmětu je podat souhrnnou informaci o konstrukcích pozemních staveb na bázi dřeva s důrazem na konstrukční a technologické souvislosti při návrhu energeticky úsporných (nízkoenergetických a pasivních) staveb. Kromě teoretického základu bude také kladen důraz na praktické procvičení základních dovedností při projektování dřevostaveb. V rámci předmětu budou prezentovány 4 základní konstrukčně technologické varianty dřevostaveb (i) masivní sloupkový systém, (ii) lehký sloupkový systém 2x4, (iii) masivní stěnový systém z dřevěných sendvičových panelů, (iv) roubené stavby. Všechny systémy budou prezentovány v konstrukčně statických a stavebně fyzikálních souvislostech pro nízkoenergetické a pasivní domy.

[1]  Doporučená literatura:
[2]  ?Kolb, J. Dřevostavby - systémy nosných konstrukcí, obvodové pláště. 2. aktualizované vydání v ČR. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN: 978-80-247-4071-3
[3]  ?Hazucha J. Konstrukční detaily pro pasivní a nulové domy, Stavitel, 2016
[4]  ?Růžička, M. Moderní dřevostavba, Grada Publishing, 2014
[5]  ?Koželouh, B. Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5 - Step 1 - Navrhování a konstrukční materiály. Zlín: Bohumil Koželouh, 1998.
[6]  ?Koželouh, B. Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5 - Step 2 - Navrhování detailů a nosných systémů. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2004.
[7]  ?Gabriel, I. Dřevěné fasády - materiály, návrhy, realizace. Praha: Grada Publishing, 2011.
[8]  Pomůcky:
[9]  ?www.dataholz.at. Stavebně-fyzikální (tepelná, vlhkostní, akustická, požární) a ekologická data pro stavební materiály, stavební díly a stavební spoje.
[10]  ?POKORNÝ Marek. Požární bezpečnost staveb ? Sylabus pro praktickou výuku. Praha: ČVUT v Praze, 2014. 124 s. ISBN 978-80-01-05456-7.
[11]  ?Mendelova univerzita, Lesnická fakulta, Ústav nauky o dřevě: Fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva, Online: http://wood.mendelu.cz/cz/sections/Props/


Hodnocení komplexní kvality budov

Předmět si klade za cíl méně formálním způsobem prohloubit znalosti z oblasti udržitelné výstavby a certifikace budov.


Halové a velkorozponové konst. budov


Interakce konstrukcí a částí staveb


Komplexní stavební detail

Komplexní řešení stavebních detailů v maximální podrobnosti, s návazností na všechny legislativní požadavky a s ohledem na maximální efektivitu a trvanlivost zvoleného řešení. Studentovi budou zadány vybrané stavební detaily, které bude student v průběhu semestru řešit a konzultovat s vyučujícím. Typ zadaných detailů bude odpovídat charakteru řešeného problému, tzn. tématicky se zadání u jednotlivých studentů může lišit a nemusí tak nezbytně pokrývat všechny oblasti (části) budov. Detaily budou řešeny v maximální podrobnosti, v měřítku 1:5 (příp. 1:2 nebo 1:1) a budou zobrazovat všechny stavební konstrukce, včetně jejich návaznosti a způsobu napojení na další konstrukce. Cílem je kvalita, ne kvantita.

Povinná literatura:
[1]  Studijní literatura
Doporučená literatura:
[2]  Odborný časopis Detail, ISSN: 0011-9571 (dostupný v NTK)
[3]  Prováděcí vyhláška č. 268/2009 Sb. (Vyhláška o technických požadavcích na stavby) zákona č. 183/2006 Sb. a navazující dokumenty ? technické normy ČSN, EN.
Nezařazeno:
[4]  tudijní pomůcky
Doporučená literatura:
[5]  Přednášky z předmětů 124PS01, 124SF01 a 124KK01 dostupné na http://kps.fsv.cvut.cz/.


Lehké obvodové pláště budov

Povinná literatura:
[1]  Hájek - Novák - Šmejcký: Konstrukce pozemních staveb 30 - Kompletační konstrukce. Praha, ČVUT 2002, ISBN 80-01-02506-3
Doporučená literatura:
[2]  Florián: Inteligentní skleněné fasády. Praha, ČVUT 2005, ISBN 80-01-03195-0
[3]  Kolektiv: Ročenka ČKLOP 2016. Praha, Česká komora lehkých obvodových plášťů 2016, ISBN 978-80-905654-3-2


Matematické mod. ve stavební fyzice

Studenti se během kurzu učí, jak sestavovat vlastní výpočetní modely dynamických systémů (přenos tepla a vlhkosti v budovách a stavebních prvcích). Důraz se klade zejména na představení principů numerického řešení vybraných problémů, jejich následnou aplikaci a kritické hodnocení vypočtených výsledků. Pro úspěšné vyřešení příkladů je nutné využít znalosti, které jsou postupně získávány během kurzu. U studentů se předpokládá absolvování některého z předchozích kurzů stavební fyziky a základní znalosti z matematiky.

[1]  Hagentoft, C., E., Introduction to Building Physics, Studentliteratur, 2001. ISBN: 91-44-01896-7.
[2]  Hens, H., Building Physics ? Heat, Air and Moisture. Fundamentals and Engineeering methods with Examples and Exercises. Ernst & Sohn Verlag, 2007. ISBN: 978-3-433-01841-5.
[3]  Duffie J., A., Beckmann, W., A., Solar engineering of thermal processes, Wiley, 2006. ISBN: 978-0-471-69867-8.
[4]  Incropera, de Witt, Fundamentals of Heat and Mass Transfer, Wiley, 2006. ISBN: 978-0-471-45728-2.
[5]  Davies, M., G., Building Heat Transfer, Wiley, 2004. ISBN: 978-0-470-84731-2.
[6]  ASHRAE, Handbook of Fundamentals, American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers, 2001. ISBN: 1883413885.


Modelování stavebně-fyzikálních dějů

Analýza a modelování základních stavebně-fyzíkálních jevů. Algoritmizace úloh a implementace algoritmů v prostředí MS Excel. Optimalizace stavebních konstrukcí. Elementární i pokročilé techniky modelování. Modelování komplexních úloh. Simulace stacionárních i dynamických jevů. Jedno a dvourozměrné vedení tepla. Nestacionární vedení tepla. Modelování teplotních šoků. Transport vlhkosti. Proudění vzduchu. Modelování transportních jevů v provětrávaných konstrukcích. Solární tepelné zisky. Radiace. Síťové energetické modely

[1]  Halliday, D. :Fyzika - Mechanika - Termodynamika. Prométheus VUTBrno 2000.
[2]  Orvis, J.: Microsoft Excel pro vědce a inženýry. Computer Press. 1996
[3]  Brož,M.: Mistrovství v Microsoft Excel. Computer Press 2000


Numerická analýza ve stavební fyzice


Prefabrikované konstrukce


Pož. bezp.a zdrav. nezávadnost budov

Rozbor požárů - příčiny a průběh požárů, proces hoření, požární zatížení. Hlavní zásady požárně bezpečnostního řešení staveb. Návaznost právních předpisů a norem na Směrnici Rady EU. Požární kodex, Eurokódy. Chování stavebních materiálů v ohni (dřevo, ocel, betony, plasty). Ochrana nejpoužívanějších materiálů proti ohni. Aktivní požárně bezpečnostní zařízení. Vliv požáru na napjatost a přetvoření stavebních konstrukcí. Zásady pro řešení stavebních konstrukcí z hlediska požární ochrany. Výškové, halové a dřevěné stavby. Zdravotně závadné škodliviny ve stavebních konstrukcích. Radon, jeho zdroje, protiradonová opatření.

[1]  Kupilík, V.: Stavební konstrukce z požárního hlediska, vydavatelství Grada Publishing, Praha 2006, 272 s., ISBN80-247-1329-2.
[2]  Kupilík, V.: Konstrukce pozemních staveb ? Požární bezpečnost staveb, Učební texty ČVUT, Vydavatelství ČVUT, Praha, 2009, str. 195, ISBN 9787-80-01-04291-5
[3]  Kupilík,V., Wasserbauer, R.: Konstrukce pozemních staveb 80 ? Zdravotní nezávadnost stavebních konstrukcí, Vydavatelství ČVUT, Praha, 1999, 75 str. ISBN 80-01-02051-7


Rekonstrukce historických a památkových staveb

Historické konstrukce a materiály. Navrhování rekonstrukcí památkově chráněných staveb. Degradace a stárnutí konstrukcí a materiálů historických staveb. Poruchy a rekonstrukce historických staveb a jejich částí. Stavebně technický a historický průzkum a hodnocení průzkumu a metod stavební diagnostiky.

Povinná literatura:
[1]  Witzany, J. a kol.: Obnova a rekonstrukce staveb - Poruchy, degradace, sanace, ČVUT, Praha 2018, ISBN 978-80-01-06360-6
[2]  Witzany, J.: Poruchy a rekonstrukce zděných budov, ČKAIT, Praha 1999, ISBN 80-902697-5-3
[3]  Hošek, J.: Stavební materiály pro rekonstrukce, ČVUT, Praha, 1996, ISBN 978-80-01-01156-0
Doporučená literatura:
[4]  Witzany, J. a kol.: PDR - poruchy, degradace a rekonstrukce, ČVUT, Praha 2010, ISBN 978-80-01-04488-9
[5]  Vinař, J.: Historické krovy, Grada, Praha 2010, ISBN 978-80-24-73038-7
[6]  Vinař, J.: Konstrukce historických staveb, STOP, Praha 2006, ISBN 978-80-86-65705-9
[7]  Solař, J.: Poruchy a rekonstrukce zděných staveb, Grada, Praha 2008, ISBN 978-80-24-72672-4


Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb

Optimalizace objektů pozemních staveb a jejich konstrukčních prvků z hlediska jejich materiálové a energetické náročnosti a s ohledem na splnění požadované úrovně funkčních požadavků a zajištění požadované spolehlivosti a trvanlivosti konstrukce. Hodnocení životního cyklu (LCA) staveb. Optimalizace konstrukcí z hlediska jejich vlivu na životní prostředí. Systémový model. Metody matematické optimalizace. Matematický model optimalizační úlohy. Multikriteriální hodnocení a optimalizace a metody hodnocení a optimalizace environmentálních odpadů staveb.


Konstrukční a prostorová akustika

Předmět se zabývá fyzikální teorií zvuku včetně fyziologických a sociologických aspektů tohoto fenoménu a zásadami řešení staveb podle objektivních kritérií konstrukční a prostorové akustiky. V části konstrukční akustiky se zabývá metodami hodnocení vzduchové neprůzvučnosti konstrukcí mezi místnostmi a obalových konstrukcí budov vystavených hluku z pozemní a letecké dopravy a z průmyslové výroby včetně stavební činnosti, jakož i metodami hodnocení vzniku a šíření kročejového zvuku. V části prostorové akustiky se zabývá metodami hodnocení a navrhování výrobních prostorů a pobytových místností z hlediska ochrany proti hluku metodami prostorové akustiky a hodnocením a navrhováním auditorií z hlediska kvality poslechu. Součástí všech témat jsou informace o dnešním stavu v české legislativě.

[1]  Kaňka, J: Akustika stavebních objektů, ERA Brno 2009
[2]  Havránek J. a kol.: Hluk a zdraví, Avicenum, Praha 1990
[3]  Kaňka, Nováček: Stavební fyzika 3, ČVUT 2015


Konstrukčně statická problematika navrhování výškových budov

V předmětu je kladen důraz na komplexní pojetí konstrukčního systému v interakci s vnějším prostředím. Statická a dynamická zatížení budov vyvolávají v konstrukci napětí a deformace, které lze vhodným návrhem nosného systému optimalizovat. Prostředkem k funkčnímu návrhu nosného systému je analýza zatěžovacích účinků spolu s verifikovaným výpočetním modelem konstrukce. Studium předmětu je doporučeno absolventům magisterského studia oborů Pozemní stavby a konstrukce, Konstrukce a materiál a Konstrukce a dopravní stavby.

[1]  J. Ambrose, D. Vergun: Design for lateral stability
[2]  B.S. Taranth: Structural Analysis and Design of Tall Buildings


Metody hodnocení komplexní kvality v rámci životního cyklu

Udržitelná výstavba budov, metodologie hodnocení, kritéria hodnocení (environmentální, ekonomická, sociální), stanovení kriteriálních mezí (benchmarků), multikriteriální hodnocení, stanovení vah, hodnocení environmentálních dopadů v rámci životního cyklu - LCA, metody hodnocení komplexní kvality budov, praktická aplikace hodnocení na vybraném objektu.


Modelování tepelných a vlhkostních jevů v budovách

Předmět se zaměřuje na základní fyzikální rovnice popisující transport tepla a vodní páry ve stavebních konstrukcích a na možnosti jejich numerického řešení. Podrobně je rozebrána problematika řešení různých typů difúzních a konvektivně-difúzních rovnic (šíření tepla čistým sáláním, prouděním a vedením a kombinací těchto transportních mechanismů), a to především s ohledem na využití metody konečných prvků a výpočetní techniky. V rámci předmětu je pozornost věnována rovněž programům simulujícím odezvu celého objektu na vnitřní a vnější tepelnou a vlhkostní zátěž. Studenti budou mít v rámci předmětu možnost s řadou simulačních programů přímo pracovat a ověřit si některé skutečnosti na konkrétních příkladech.

[1]  Manuály k programům a podklady na webu vyučujícího.


Obalové konstrukce z hlediska stavební tepelné techniky

Normativní požadavky na obalové konstrukce budov. Normativní požadavky související s obalovými konstrukcemi budov. Obvodové pláště budov - jednovrstvé, vrstvené, masivní, lehké obvodové pláště, dodatečné tepelně izolační systémy. Střešní pláště - ploché, Šikmé a strmé střešní pláště. Jednoplášťové střechy, dvouplášťové střechy. Střešní pláště nad prostory s vysokou relativní vlhkostí vzduchu. Vliv obalových konstrukcí na energetické hodnocení objektu, vliv na letní a zimní stabilitu prostoru. Energetické a ekonomické hodnocení.


Ochrana staveb proti vodě, mikroorganismům a radonu

Předmět seznamuje studenty podrobně s ochranou spodní stavby a obvodového pláště proti vlivům vlhkostí, biologických činitelů a radonu. Hlavní pozornost je kladena na otázky související s průzkumy, diagnostikou a ochrannými opatřeními stavebních konstrukcí. Vše z pohledu koroze, spolehlivosti, trvanlivosti, ekologie a stavebně technických vlastností stavebních materiálů a sanačních prostředků.


Vybrané statě z požární bezpečnosti budov

Šíření tepla jednoduchou a složenou válcovou stěnou v aplikaci na protipožární izolace potrubí; přestup tepla v neomezeném a omezeném prostoru zasaženém požárem s využitím bezrozměrných čísel; vzájemné sálání dvou stěn s využitím součinitele vzájemné radiace sálavých ploch; šíření tepelné energie uvolněné při požáru sáláním - přenos tepla mezi dvěma rovnoběžnými a volně orientovanými povrchy, vliv stínících ploch, zvláštnosti sálání a pohlcování plynů, podstata záření plamene; způsob hoření a teplotní pole v hořící kapalině; důsledky výpočtů pro určení požární proluky mezi budovami, přetvoření požárních stěn vlivem vysokých teplot.


Vybrané statě z poruch, sanací a rekonstrukcí staveb

Analýza vad a poruch staveb prokazuje nutnost zabývat se vzájemnou interakcí stavby a prostředí, interakcí konstrukcí a materiálů, které mají určitou vazbu. Na rozhraní konstrukcí, materiálů a jednotlivých fází vícevrstvých a složených konstrukcí dochází ke vzniku mechanických stavů napjatosti, k chemickým, biochemickým a fyzikálním reakcím, které způsobují poruchy, degradační a korozivní procesy jejichž následkem dochází ke ztrátě funkční způsobilosti. K mimořádně závažným účinkům a vlivům patří zejména účinky změny teploty a vlhkosti, zejména všestranný účinek vlhkosti, které jsou nejčastější příčinou vzniku poruch a stárnutí staveb. Ochrana staveb před těmito účinky je základní prevencí před vznikem poruch a předčasnou ztrátou funkční způsobilosti. Zvyšující se agresivita prostředí vlivem průmyslových exhalací, dopravy apod. urychluje procesy stárnutí a narušování staveb.


Stavebně fyzikální problematika kompletačních konstrukcí

Předmět podrobně seznamuje studenty s problematikou stavebně fyzikální analýzy kompletačních konstrukcí. Hlavní pozornost je věnována svislým vnitřním dělícím konstrukcím, podhledům a podlahám. Tyto konstrukce analyzuje z hlediska požadavků na tepelnou techniku, stavební akustiku a požární bezpečnost. Věnuje se stavebně technickým vlastnostem používaných materiálů, požadavkům na hodnocení konstrukcí v souvislosti s podmínkami vnitřního klimatu, ale i vlivu sledovaných konstrukcí na stabilitu budovy.

[1]  Kaňka, J: Akustika stavebních objektů, ERA Brno 2009
[2]  Weiglová, J. Kaňka, J: Stavební fyzika 10 - Denní osvětlení a oslunění budov, ČVUT 1999


Vybrané statě ze stavební světelné techniky

Kvalitu osvětlení je třeba vnímat jako komplexní problematiku, s přesahy do řady technických i netechnických oborů. Dostatek jasného světla během dne a dodržování světelné hygieny v noci výrazně ovlivňuje kvalitu života i zdraví člověka. Připravovaná evropská norma na posuzování denního světla v budovách přináší řadu nových postupů, jak hodnotit kvalitu světelného prostředí v budovách. Současně se v osvětlovací praxi objevuje řada nových technologií, požadavků, ale i nástrojů vhodných pro posouzení a optimalizaci osvětlení v budovách i mimo ně. Pomocí těchto nástrojů jsou v rámci D24SST řešeny světelně technické úlohy s důrazem na zajištění vizuálního komfortu a s ohledem na specifické funkce daného prostoru. Je hledán vhodný kompromis mezi četnými požadavky kvality vnitřního prostředí, energetickými, ekonomickými i provozními parametry.

[1]  Témata semináře viz publikace
[2]  - Daylight Academy: Changing perspectives on daylight: Science, technology and culture, 2017 ( https://daylight.academy/wp-content/uploads/2017/11/Daylight-Booklet_3-Nov-2017_med_single-pages.pdf )
[3]  - Boyce P.R.: Human factors in lighting, 2014
[5]  Přehled doporucené literatury
[6]  http://thedaylightsite.com/library-3/books/
[8]  České zdroje informací:
[9]  - Kaňka, J: DEO 1 - Vybrané stati ze stavební světelné techniky, ČVUT 2014
[10]  - Habel et al: Světlo a osvětlování, FCC Public 2013


Tepelná ochrana budov pro doktorandy


Bakalářská práce

[1]  @@Studijní materiály zadává vedoucí bakalářské práce, popř. konzultant.


Bakalářská práce

[1]  @@Studijní materiály zadává vedoucí bakalářské práce popř. konzultant


Bakalářská práce


BIM - Revit Architecture

Seminary cover themes and practising in Autodesk Revit: using parametric elements, design the 3D model from building elements, creating toposurface, generating 2D constructing documents according to standard/norm, drafting 2D additional, scheduling and annotating. For architectural students additional themes: creating conceptual design, modelling unconventional forms, rendering. Seminary bring understanding of different type of parameters in Revit, how to set them, how to constraint in 3D model and how to solve problem with constraints. Seminary explains creating and using user defined elements: family, component on place, adaptive component, massing for conceptual design. The main advantage of BIM is redesign/rebuil the model - change it anywhere, software do it everywhere: in model, document, annotation or title block. That advantage may be use for analysis and simulation, for Options/variants in design.

[1]  video tutorials https://www.youtube.com/playlist?list=PLB3DC6A8DE288C013
[2]  Revit forum, Revit blogs


Bakalářská práce (A)


Building physics

Basic review on thermal performance of buildings, building acoustics and daylighting 1. Heat transfer, thermal conductivity, thermal resistence and thermal transmitance, requirements 2. One- and multizone model of building, heat loss by conduction, heat losses of buildings 3. Multidimensional heat transfer, thermal bridges and thermal couplings 4. Difusion of water vapour and condensation in the constructions, surface condensation 5. Non-steady thermal state and thermal inertia, overheating risks, thermal stability in winter condition, evaluation of floor coverings 6. Building-energy concepts, low-energy, passive and zero-energy buildings 7. Sound in the living and working environment, perception and description of sound: intensity, frequency, time factor, information value, interindividual sensitivity 8. Point, line and plane sound sources, sound power level, directivity factor, sound propagation in the free field conditions, sound propagation in the diffuse field conditions 9. Definable and indefinable sounds, airborne and structureborne sound, definition, measurement, evaluation and the limits 10. Sound reduction index of double structures, mass-air-mass resonance, standing waves in a cavity, definition, measurement, evaluation 11. The sun and the environment, basics of spherical astronomy, horizons and equatorial coordinates, calculating of the sun azimuth and altitude 12. Daylight and lighting, visual perception, basics of photometry, daylight factor and calculation models of the sky, requirements 13. Methods for determining daylight factor, influence of environment on a daylighting: photometric characteristics of shielding barriers, technical characteristics of lighting openings

[1]  Ficker T.: Handbook of Building Thermal Technology, Acoustics and Daylighting, CERM, Brno 2004
[2]  Maekawa Z., Lord P.: Environmental and Architectural Acoustics, E a FN Spon, London 1994
[3]  Department K124 web pages


Bachelor Project


Building structures 1

Building Design Concept, Requirements on Buildings, Structural System, Interaction of Structural Elements, Space Behaviour of Structural System, Vertical Load Bearing Structures (Function, Requirements, Principles of wall and column structure), Floor Structurel (Function, Requirements, Vaults, Timber Floors, RC floors, Steel and Composite Floor Slabs). Expansion Joints in Load Bearing structures, Building Structures, Long Span Structures. Expansion joints in buildings - effects of non-forced loads on static behavior of buildings, location and structural solutions of expansion joints. Staircases, sloping ramps, lift shafts - structural and material solutions, static principles, load, requirements. Building foundations - foundation conditions, types of foundations, principles, requirements. Interaction of load bearing structure - foundations - soil. Substructure - static principles, load, requirements, dilatation joints. Roof trusses - traditional and modern systems, requirements, design and material solutions, static principles, load. Anchor techniques - profile types, static problems, usage, load, requirements. Waterproofing techniques and systems, requirements, conditions.


Building structures 2

Complex design of supporting structures logn-span and multi-storey buildings. The influence of boundary conditions on the choice of material and structural variants. Structure-static design envelop and partition structures. Interaction of primary load-bearing and non load bearing structures. Thermal and other non force effects. 1. Construction of pitched roofs. 2. Indoor objects with dominant bending stress - truss and frame structures. 3. Indoor objects with predominant compressive stress - arc structurea. 4. Indoor objects with predominant tensile stress - hanging, suspended and pneumatic structures. 5. Indoor objects with spatial effects - spatial lattices, folded plates, shells. 6. Indoor objects with spatial objects - cable networks, membrane structures, tensgrids 7. Multi-storey buildings - basic concept of stability and rigidity of structures 8. Multi-storey buildings - the core systems, basic design of structures, materials, technology and joints 9. Multi-storey buildings - the tube systems, basic design of structures, materials, technology and joints 10. Multi-storey buildings - the tube-in-tube systems, superstructures 11. Reconstruction and modernization of the halls 12. Reconstruction and modernization of multi-storey buildings 13. Integrated design of the long span and multi-storey buildings

[1]  Schodek, D.: Structures- Pearson. New Yersay. 2004
[2]  Hanaor, A. : Principles of structures. Blackwell Science. 1998
[3]  Barry, R.: The construction of buildings. Oxford London. 2004


Building Structures 3

Course is focused on complex approach to practice design of the building envelope, flat and sloped roofing, doors and windows, partition walls, floor structures and ceilings. This course introduces theoretical foundations and computational approaches about two fields of building design: building physics and structure interaction. Integrated design of the nonbearing structures together with other building systems.

[1]  Allen, E; Zalewski, W: Form and Forces: Designing Efficient, Expressive Structures. ISBN-13:978-0470174654 , 2009
[2]  Schodek,D.;Bechthold, M : Structures. 2013 ISBN-13: 978-0132559133


Building Structures - E

Integrated approach to design of building structures considering complex of performance requirements. Requirements on buildings, sub structures and elements. 1. Basic classification and development of building structure; 2. Requirement on building structures, structural systems, space rigidity; 3.-4. Vertical load bearing structures (performance, requirements, design principles, walls, columns); 5.-6. Floor structures (performance, requirements, design principles of vaults, timber floors, RC floor structures, steel and composite steel and RC floor structures); 7. Overhanging structures (performance, requirements, design principles of balconies, canopies, cornices); 8. Expansion joints in load bearing structures; 9. Staircase structures; 10. Basement structures; 11. Foundations; 12. Roof truss structures; 13. Structural Systems for Single- and Multistorey Buildings. Structural Systems for Long Span Structures. Superstructures. High Rise Buildings.

[1]  Hájek P. a kol.: Konstrukce pozemních staveb. Nosné konstrukce 1, skriptum ČVUT v Praze, Nakladatelství ČVUT, 2007
[2]  Barry R.: The Construction of Buildings 1, Walls, Floors, Blackwell Science 1996
[3]  Witzany J. a kol.: Konstrukce pozemních staveb 20,, skriptum, Nakladatelství ČVUT v Praze


CAD 1 (E)

The seminar familiarizes students with the AutoCAD drawing software. This includes working with 2D & 3D geometry, wire models, prints, SGC/ACIS/Parasolid geometry models, meshes, Bool operations, solid objects creation methods and advanced edits and modifications of the model.


CAD systems: AutoCAD 1

The seminar familiarizes student with the AutoCAD drawing software and is focused on practical use within building construction and architecture design. Students will learn to work with 2D geometry, such as drawing floor plans, sections, details, views, dimensioning, using and creating blocks and xrefs, tables, work with layers, line types and hatches, printing in various scales and on various paper formats, creating templates for further work.


Diplomová práce


Diploma project

Student abilities for solution of engineers aims in building practice are demonstrated by Diploma Project. Project is worked out either as complex project or theoretical thesis focused on chosen problems of buildings structures field.

[1] In accordance with the Diploma Project subject


Dřevostavby

Cílem předmětu je podat souhrnnou informaci o konstrukcích pozemních staveb na bázi dřeva s důrazem na konstrukční a technologické souvislosti při návrhu energeticky úsporných (nízkoenergetických a pasivních) staveb. Kromě teoretického základu bude také kladen důraz na praktické procvičení základních dovedností při projektování dřevostaveb. V rámci předmětu budou prezentovány 4 základní konstrukčně technologické varianty dřevostaveb: (i) masivní sloupkový systém, (ii) lehký sloupkový systém 2x4, (iii) masivní stěnový systém z dřevěných sendvičových panelů, (iv) roubené stavby.

[1]  KOLB, Josef. Dřevostavby - systémy nosných konstrukcí, obvodové pláště. 2. aktualizované vydání v ČR. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN: 978-80-247-4071-3
[2]  KOŽELOUH, Bohumil. Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5 - Step 1 - Navrhování a konstrukční materiály. Zlín: Bohumil Koželouh, 1998.
[3]  KOŽELOUH, Bohumil. Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5 - Step 2 - Navrhování detailů a nosných systémů. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2004.
[4]  GABRIEL, Ingo. Dřevěné fasády - materiály, návrhy, realizace. Praha: Grada Publishing, 2011.
[5]  Havířová, Z: Dům ze dřeva, vydavatelství ERA, 2006, ISBN: 978-80-736-6060-4
[6]  www.dataholz.at. Stavebně-fyzikální (tepelná, vlhkostní, akustická, požární) a ekologická data pro stavební materiály, stavební díly a stavební spoje.
[7]  RŮŽIČKA, Martin. Moderní dřevostavba, Grada Publishing, 2014


Diagn. and Surveying of Hist. Buildings

Course sets out key consideratons and implications which require structure assessment. The course provides an objective framework and methodical and systematic approach to surveying

[1]  Hollis M.: Surveying Buildings, RICS Boks 2007
[2]  Assessment of Traditional Housing, BRE Watford, 2001


Civil Engineering in Developing Countries

IFor a long time, organizations operating in developing and climatically or culturally diverse regions have been struggling with the lack of construction experts who would be able to work in a setting that is culturally, climatically, socially and economically different. The aim of the course is to provide students with basic information about the specifics of work in such regions. Within the subject we will deal with constructional approaches with respect to different climate, use of non-standard procedures, materials and organizational approaches and other factors different from the standards in the Europe or Czech Republic (e.g. building requirements, seismic activity, tsunami, animals, insects, monsoon rain , absence of networks, etc.). Moreover, the students will get acquainted with other specifics of working abroad, especially with the basics of multicultural communication, climatology, safety and health protection and specifics of preparation and organization of projects. Selected topics will be introduced by experienced specialists. As a part of the subject curriculum, students will create a project according to their own choice or in cooperation with non-profit organizations operating abroad. The subject is taught in English and students work in international interdisciplinary teams.

[1]  The Barefoot Architect - Johan van Lengen
[2]  Engineering in Emergencies: A Practical Guide for Relief Workers - Jan Davis & Robert Lambert
[3]  Earth Construction Handbook: The Building Material Earth in Modern Architecture - Gernot Minke
[4]  Building with Earth: Design and Technology of a Sustainable Architecture - Gernot Minke
[5]  Bamboo: The Gift of the Gods - Oscar Hidalgo-Lopez
[6]  Beyond shelter ? architecture and human dignity ? J. Aquilino


Seminar on Energy Optimized Buildings 1

Introduction in the theory and practice of the design of low-energy buildings of different categories. Lectures and workshops

[1]  VOSS, Karsten - MUSALL, Eike. Net Zero Energy Buildings: International Comparison of Carbon-Neutral Lifestyles. Birkhäuser Verlag, 2011
[2]  Proceedings from important international conferences like Passivhaustagung, EUROSUN, Sustainable Building,etc.
[3]  EU - Directive on Energy Performance of Buildings
[4]  internet sources


Final Project

This subject is appointed for foreign students, participants of Erasmus Programme only. Good knowledge in design of building structures, brick, steel and concrete structures are expected.

[1] Whitlow R.: Materials and Structures
[2] Barry R.: The construction of Buildings
[3] Foster J.S.: Structures and Fabric, Parts I - III


Historické konstrukce a rekon.budov

V přednáškovém cyklu jsou vysvětleny základní informace o struktuře a současných tendencích památkové péče v ČR, historie památkové péče a vývoj názorů na ochranu památek (vč. průmyslového dědictví) až po současnost. Na vybraných příkladech jsou ukázány přístupy k obnově historických staveb. Dále jsou přednášky zaměřeny na témata související s vlastní ochranou historických a památkově chráněných staveb. Zejména se jedná o vady a poruchy staveb, zatěžovací účinky a vlivy z hlediska historie zatížení; nesilové účinky a vlivy, účinky vynuceného přetvoření; trvanlivost a spolehlivost; mechanické, fyzikální, chemické degradační a korozivní procesy; poruchy, rekonstrukce a sanace základových konstrukcí, zděných konstrukcí, betonových konstrukcí (železobetonových), prefabrikovaných konstrukcí, dřevěných konstrukcí staveb, ochrana staveb před zvýšenou vlhkostí a diagnostika staveb.

[1]  Witzany J. a kol.: PDR - Poruchy, degradace a rekonstrukce, ČVUT, Praha 2010
[2]  Witzany J.: Poruchy a rekonstrukce zděných budov, ČKAIT, Praha 1999
[3]  Hošek J.: Stavební materiály pro rekonstrukce, ČVUT, Praha, 1996


Integrated building design

Sustainable Construction of Buildings, Principles of Integrated Building Design, LCA, Complex Assessment of Building Quality, Material and Energy Efficient Building Design

[1]  Sarja A.: Integrated Life Cycle Design of Structures, Spon Press, 2002
[2]  Kibert CH.: Sustainable Construction, John Wiley and Sons, Inc., 2005,
[3]  AGENDA 21 on Sustainable Construction, CIB Report No. 237, 999
[4]  Proceedings of CESB10, SB10 and SB11 conferences
[5]  internet sources


Integrované navrhování budov

Cíl cvičení - procvičit si stanovení environmentálních dopadů konstrukcí a staveb ve fázi výstavby a provozu - vnímání environmentálních dopadů v komplexním pohledu (dle kategorií dopadu) - ukázání vazeb mazi dopady ve fázi výstavy a provozu

[1] envimat.cz


Integrované navrhování budov

Udržitelná výstavba budov, principy integrovaného návrhu, kritéria integrovaného návrhu a hodnocení, environmentální kritéria, sociální kritéria, ekonomická kritéria, základy hodnocení životního cyklu LCA, základy hodnocení nákladů životního cyklu LCC, multikriteriální hodnocení a optimalizace prvků a konstrukcí budov, aplikace integrovaného přístupu - konstrukční principy, energetická účinnost výstavby a staveb, efektivní využití materiálů, úspory kvalitní vody, využití recyklovaných a alternativních přírodních materiálů, využití vysokohodnotných materiálů, systémy plug-in a demontovatelné konstrukce

[1]  Kibert CH.: Sustainable Construction, John Wiley and Sons, Inc., 2005,ISBN 0-471-66113-9
[2]  Agenda 21 pro udržitelnou výstavbu, CIB Report Publication 237, ČVUT v Praze, 2001, ISBN 80-01-02467-9


IZS a ochrana obyvatelstva Q

Předmět je tematicky složen ze dvou navazujících částí, a to technické části a komunikačních dovedností. Technická část je zaměřena na seznámení studentů s principy integrovaného záchranného systému (IZS) a ochrany obyvatelstva v ČR, tj. zejména druhy, postavení a úkoly složek IZS, postavení a úkoly právnických a fyzických osob v rámci IZS, operační a informační středisko IZS, řízení a organizace jednotek požární ochrany, prostředky varování a vyrozumění obyvatelstva, zjišťování a označování nebezpečných oblastí, druhy krytů, stavebně technické požadavky na stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené civilní ochranou. Část předmětu komunikačních dovedností je zaměřena na technické aspekty prezentací a mluvené slovo. Tato část je teoreticky je přednášena a následně prakticky procvičována na témata z technické části. Studenti poznávají a následně skupinově prezentují činnost ostatních složek IZS.

Povinná literatura:
[1]  Šenovský, Michail, Adamec Vilém a Hanuška Zdeněk. Integrovaný záchranný systém: management záchranných prací. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005. ISBN 80-86634-65-5.
[2]  Kratochvílová, Danuše. Ochrana obyvatelstva. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005. ISBN 80-86634-70-1.
Doporučená literatura:
[3]  Smith, Hugh O. Fire brigades (United Kingdom): their constitution, rights, and responsibilities. Second. Birmingham: Whitmore & Co, 1907.
Studijní pomůcky:
[4]  Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon) v aktuálním znění
[5]  Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému v aktuálním znění
[6]  Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v aktuálním znění
[7]  Zákony a vyhlášky dostupné online: https://www.zakonyprolidi.cz


Kompletační konstrukce R

Konstrukční zásady návrhu střešních plášťů plochých šikmých i strmých střech. Návrh střešních plášťů z hlediska požadavků: stavebně fyzikálních, hydroizolačních, provozních, statických, požárních, akustických, biologických, chemických, životnosti i recyklace. Principy návrhu doplňkových prvků a detailů střešních plášťů plochých, šikmých i strmých střech v návaznosti na uvedené požadavky a dané okrajové podmínky. Navrhování a schopnost výběru vhodných kompletačních konstrukcí na základě teorií konstrukčních zásad a principů řešení jednotlivých skupin prvků z oblasti kompletačních konstrukcí. Jedná se o tvorbu zateplovacích systémů, oken a dveří, vnitřních dělících stěn, podlah a podlahových konstrukcí a jejich detailů.

Povinná literatura:
[1]  Hanzalová - Šilarová: Konstrukce pozemních staveb 40 - Zastřešení. Praha, ČVUT 2005, ISBN 987-80-01-04469-8
[2]  Hájek - Novák - Šmejcký: Konstrukce pozemních staveb 30 - Kompletační konstrukce. Praha, ČVUT 2002, ISBN 80-01-02506-3
[3]  Hanzalová - Šilarová a kol.: Ploché střechy. Praha, IC ČKAIT 2005, ISBN 80-86769-71-2
[4]  Kolektiv autorů : Pravidla pro navrhování a provádění střech - Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR 2014, ISBN 978-80-260-6187-8
Doporučená literatura:
[5]  Fajkoš: Ploché střechy. Brno, VUT 1997, ISBN 80-214-0973-x


Konst. pozem. staveb - komplex.přehled

Základy konstrukcí budov. Funkční požadavky, konstrukční systémy, prostorové působení konstrukčního systému. Svislé nosné konstrukce, stropní konstrukce, předsazené konstrukce. Obvodové pláště, výplně otvorů, příčky, podlahy, podhledy. Schodiště, konstrukce střech ? krovy, střešní pláště plochých a šikmých střech. Základové konstrukce, konstrukční řešení spodní stavby, hydroizolace spodní stavby. Konstrukční systémy jedno a vícepodlažních staveb, konstrukční systémy halových staveb.

[1]  Hájek P. a kol.: Konstrukce pozemních staveb 1, Nosné konstrukce I, skriptum, Nakladatelství ČVUT v Praze, 2006
[2]  Witzany J. a kol.: Konstrukce pozemních staveb 20, skriptum, Nakladatelství ČVUT v Praze, 2006
[3]  Hájek P. a kol.: Konstrukce pozemních staveb ? komplexní přehled, skriptum ČVUT, Praha 2011, http://www.ib.cvut.cz/124KPKP


Konstrukce pozemních staveb (Q)

Část stavební akustika a denní osvětlení a oslunění - systematická informace o stavebních prvcích a konstrukcích, o stavbách a okolí staveb, popř. o technických zařízeních, jako o prostředcích tvorby obytného a pracovního prostředí v budovách, nezbytných pro navrhování a posuzování staveb a jejich okolí. Část tepelná ochrana budov - šíření tepla, Fourierovy zákony, tepelný odpor, součinitel prostupu tepla, průměrný součinitel prostupu tepla, energetická náročnost budov, difúze a kondenzace vodní páry, nejnižší vnitřní povrchová teplota, tepelné mosty. Část udržitelná výstavba budov - Udržitelná výstavba budov, základy hodnocení životního cyklu (LCA), environmentálně šetrné využití materiálů, integrované navrhování budov.

[1]  Bedlovičová D., Kaňka J., Weiglová J.: Stavební fyzika 1: Denní osvětlení a oslunění budov. ČVUT, Praha 2006
[2]  Čechura J.: Stavební fyzika 10: Akustika stavebních konstrukcí. ČVUT, Praha 1998
[3]  webové stránky K124
[4]  ČSN 730540 "Tepelná ochrana budov", ÚNMZ 2007-2011


Lighting and acoustics

The basic knowledge from building acoustics and daylight in architecture is given to students within this course. Students participating in this course should be able to design and evaluate buildings considering acoustic and daylight requirements.

[1]  Maekawa Z., Lord P.: Environmental and Architectural Acoustics, E a FN Spon, London 1994
[2]  Beranek Leo L., Vér István L.: Noise and Vibration Control Engineering - Principles and Applications, John Wiley a Sons, Inc., 1992
[3]  Ficker T.: Handbook of Building Thermal Technology, Acoustics and Daylighting, CERM, Brno 2004


Modelování dynamiky požáru a evakuace


Materiál a konstrukce

Cílem předmětu je představit 1) principy přenosu tepla a vlhkosti v materiálech, stavebních prvcích a budovách, a 2) působení nesilových zatížení na stavební prvky. Studenti se učí aplikovat základní fyzikální principy na jednoduchých příkladech. Předmět vytváří teoretický základ pro prakticky orientované předměty, jako např. Konstrukční projekt nebo Dřevostavby. Cílem předmětu je poskytnout informace umožňující: 1) pochopení působení klimatických zatížení na obálku budovy, 2) pochopení transportních procesů probíhajících v obálce budovy (přenos tepla, vlhkosti a vzduchu), 3) pochopení konstrukčních principů a požadavků, které na obálku budovy klademe, a 4) pochopení vzájemných souvislostí.

[1]  viz webová stránka předmětu


Osvětlení a akustika

Seznamuje studenty se základy stavební světelné techniky a stavební akustiky.

[1]  Weiglová, J. Bedlovičová, D. Kaňka, J: Stavební fyzika10-Denní osvětlení a oslunění budov, ČVUT Praha 2006
[2]  ČSN 730580-1,2,3,4, ČSN 734301
[3]  Kaňka, J. Nováček. J: Stavební fyzika 3 - Akustika pozemních staveb, ČVUT 2015
[4]  Kaňka J: Akustika stavebních objektů, ERA Brno 2009


Projekt KPS E

Obsahem předmětu je návrh technického řešení pozemní stavby menšího nebo středního rozsahu (typicky bytový dům s podzemními garážemi nebo případně i jiný objekt, jako např. mateřská škola nebo penzion). Student zpracuje návrh ve formě dílčí části projektové dokumentace pro stavební povolení s některými dalšími vybranými přílohami, typickými pro prováděcí projekt. Dominantní části projektu je stavební řešení budovy, další profese (statika, TZB) jsou řešeny pouze koncepčně (předběžné výpočty), v nezbytně nutném rozsahu. Díky práci na Projektu 1E získá student základní povědomí o komplexním přístupu k návrhu moderní budovy a zejména potom schopnost vnímaní problematiky navrhování stavebních konstrukcí v širších souvislostech (vzájemná interakce příslušných požadavků na stavební konstrukce).

Povinná literatura:
[1]  Hájek, P: Konstrukce pozemních staveb 1. Nakladatelství ČVUT, Praha, 2007, ISBN 80-01-01396-0
[2]  Witzany J., Jiránek M., Zlesák J., Zigler R.: Konstrukce pozemních staveb 20. Nakladatelství ČVUT, Praha, 2006, ISBN 80-01-03422-4
Doporučená literatura:
[3]  Allen, E., Lano, J.: Fundamentals of Building Construction: Materials and Methods. John Wiley&Sons, Inc,, New Jersey, 2013, ISBN 978-1118138915
[4]  Daniels, K.: Technika budov. Příručka pro projektanty a architekty. 3. přepracované vydání. Jaga group, Bratislava, 2003, ISBN 80-88905-60-5
[5]  Neufert E.: Navrhování staveb: Příručka pro stavebního odborníka, stavebníka, vyučujícího i studenta. Consultinvest, Praha, 2000, ISBN 80-901486-6-2
Studijní pomůcky:
[6]  Prováděcí vyhláška č. 268/2009 Sb. (Vyhláška o technických požadavcích na stavby) zákona č. 183/2006 Sb.
[7]  http://concrete.fsv.cvut.cz/projekty/rpmt2015.php


Projekt R

Obsahem Projektu PRJR je komplexní návrh pozemní stavby menšího nebo středního rozsahu (typicky bytový dům, případně i jiný objekt, jako např. mateřská škola nebo hotel). Student zpracuje návrh, podle architektonické studie (s vyřešenou dispozicí) ve formě projektové dokumentace pro stavební povolení s rozšířením o vybrané detaily typické pro zvolené řešení. Konstrukce budou navrženy v souladu s požadavky tepelně technickými a akustickými. Projekt zohledňuje předchozí nabyté znalosti v předmětech Pozemní stavby 1, Stavební fyzika 1, Kompletační konstrukce (vše na katedře K124) a dalších, zejména na katedře 122 a v základním kursu na katedrách 125, 133 a 134.

[1]  Prováděcí vyhláška č. 268/2009 Sb. (Vyhláška o technických požadavcích na stavby) zákona č. 183/2006 Sb. a navazující dokumenty - technické normy ČSN, EN
[2]  Neufert E.: Navrhování staveb: Příručka pro stavebního odborníka, stavebníka, vyučujícího i studenta. Praha, CONSULTINVEST, 1995
[3]  Přednášky z dosud absolvovaných předmětů.


Právo a požární ochrana


Projekt 2-Q

Předmětem projektu je řešení požárních souvislostí objektu navrženého v rámci předchozího projektu PR1Q, tj. požárně bezpečnostní řešení, posouzení vybraných stavebních konstrukcí na účinek požáru a návrh souvisejících technických zařízení v budově. Požární návrh a posouzení je řešen pro novostavbu objektu nevýrobního charakteru, zejména občanské vybavenosti. Student zpracovává návrh ve formě částečné projektové dokumentace pro stavební povolení a získá tak schopnost komplexního přístupu k návrhu moderní budovy a vnímaní problematiky navrhování stavebních konstrukcí v širších souvislostech (návaznost stavební části na další profese, vzájemná interakce jednotlivých požadavků na stavební konstrukce).

Povinná literatura:
[1]  POKORNÝ, Marek a HEJTMÁNEK, Petr. Požární bezpečnost staveb - Sylabus pro praktickou výuku. Praha: ČVUT v Praze, 2018. 124 s. ISBN 978-80-01-05456-7
Studijní pomůcky:
[2]  ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty
[3]  ČSN 73 0818 - Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami
[4]  ČSN 73 0821 ed.2 - PBS - Požární odolnost stavebních konstrukcí
[5]  ČSN 01 3495 - Výkresy ve stavebnictví - Výkresy požární bezpečnosti staveb
[6]  POKORNÝ, Marek. Program pro výpočet odstupové vzdálenosti z hlediska sálání tepla. Verze 03. ČVUT v Praze, 2017


Pozemní stavby A1

Koncepce navrhování nosných konstrukcí pozemních staveb s komplexním uvažováním funkčních požadavků kladených na jednotlivé prvky. Požadavky na pozemní stavby, konstrukční systém, interakce prvků, prostorové působení konstrukčního systému. Svislé nosné konstrukce (funkce, požadavky, principy konstrukčního řešení stěn, sloupů), stropní konstrukce (funkce, požadavky, principy konstrukčního řešení kleneb, dřevěných stropů, železobetonových stropů, keramickobetonových stropů, ocelových a ocelobetonových stropů). Dilatační spáry v nosných systémech. Konstrukční systémy jedno a vícepodlažních staveb, konstrukční systémy halových staveb.

[1]  Hájek P. a kol.: Konstrukce pozemních staveb 1 ? Nosné konstrukce I, skriptum ČVUT, Praha 2006
[2]  Horniaková L. a kol.: Konštrukcie pozemných stavieb 1, SNTL, Praha 1988
[3]  Hájek P.: Sylaby k přednáškám z KPS 1 (osobní web přednášejícího)
[4]  Růžička 1.: Sylaby k přednáškám z PSA1 (osobní web přednášejícího)
[5]  Hájek P. a kol.: Pozemní stavitelství I. Pro SPŠ stavební, Grada, 2014
[6]  předmětové nástěnky v 5. patře budovy A
[7]  produktové a technologické podklady výrobců
[8]  technické normy a vyhlášky


Pozemní stavby A4


Pozemní stavby 1

Koncepce navrhování nosných konstrukcí pozemních staveb s komplexním uvažováním funkčních požadavků kladených na jednotlivé prvky. Požadavky na pozemní stavby, konstrukční systém, interakce prvků, prostorové působení konstrukčního systému. Svislé nosné konstrukce (funkce, požadavky, principy konstrukčního řešení stěn, sloupů), stropní konstrukce (funkce, požadavky, principy konstrukčního řešení kleneb, dřevěných stropů, železobetonových stropů, keramickobetonových stropů, ocelových a ocelobetonových stropů). Dilatační spáry v nosných systémech. Konstrukční systémy jedno a vícepodlažních staveb, konstrukční systémy halových staveb. Předsazené konstrukce. Základní přehled vybraných kompletačních konstrukcí (obvodové pláště budov, podlahy, podhledy). Schodiště, rampy, výtahové šachty (požadavky, konstrukční a materiálová řešení, statické principy, zatížení). Základové konstrukce (požadavky, základové podmínky, typy základů, principy). Konstrukce spodní stavby (požadavky, statické principy, zatížení, dilatace). Hydroizolace spodní stavby (povlakové hydroizolace, bílé vany). Zastřešení staveb, tradiční i novodobé krovové soustavy, základy navrhování střešních plášťů.

Povinná literatura:
[1]  Hájek P. a kol.: Konstrukce pozemních staveb 1 - Nosné konstrukce I, skriptum ČVUT, ISBN 80-01-02243-9, Praha 2006
[2]  Witzany J., Jiránek M., Zlesák J., Zigler R.: Konstrukce pozemních staveb 20, skriptum ČVUT, ISBN 80-01-03422-4, Praha 2006
Doporučená literatura:
[3]  Hájek P. a kol.: Pozemní stavitelství I - Základní požadavky a konstrukční systémy budov, Grada Publishing, ISBN 978-80-247-5101-6, Praha 2014
Studijní pomůcky:
[4]  Kibert Ch. J.: Sustainable Construction - Green Building Design and Delivery, John Wiley & Sons, ISBN 0-471-66113-9, New Jersey 2005


Pozemní stavby 2

Předmět Pozemní stavby 2 (PS02) se skládá ze tří samostatných tematických celků - "Krovy, halové a výškové stavby", "Prefabrikované konstrukce" a "Poruchy, degradace a rekonstrukce" Část Krovy, halové a výškové stavby: Navrhování nosných konstrukcí halových a vícepodlažních objektů a konstrukcí zastřešení. Halové soustavy převážně ohýbané, tlačené a tažené. Vícepodlažní budovy s rámovými, stěnovými a příhradovými ztužidly. Prostorové působení konstrukčních systémů. Obecné zásady konstruování a hodnocení. Konstrukční principy návrhu nosných konstrukcí, analýza okrajových podmínek návrhu. Konstrukčně-statická analýza a optimalizace konstrukcí. Modelování účinků silových a nesilových zatížení. Systémový návrh a interakce nosných konstrukcí s ostatními částmi stavby. Část Prefabrikované konstrukce: Konstrukční statická problematika navrhování prefabrikovaných konstrukcí pozemních staveb. Technologie výroby prefabrikovaných betonových dílců, tvarové a rozměrové řešení, vyztužování prefa dílců, betonové směsi, automatizace výroby dílců. Sloupové, skeletové, deskové a deskostěnové konstrukce vícepodlažních staveb, prefabrikované konstrukce halových staveb. Zásady navrhování a řešení styků nosných dílců. Navrhování prefabrikovaných obvodových plášťů, stropních dílců, schodišťových dílců apod. Principy prefabrikace prostorových dílců Část Poruchy, degradace a rekonstrukce: Vady a poruchy staveb, zatěžovací účinky a vlivy z hlediska historie zatížení. Nesilové účinky a vlivy, účinky vynuceného přetvoření. Trvanlivost a spolehlivost. Mechanické, fyzikální, chemické degradační a korozivní procesy. Historické konstrukce. Poruchy, rekonstrukce a sanace základových konstrukcí, zděných konstrukcí, betonových konstrukcí (železobetonových), prefabrikovaných konstrukcí, dřevěných konstrukcí staveb, ochrana staveb před zvýšenou vlhkostí, diagnostika staveb. V rámci cvičení je provedeno statické posouzení parametricky zadaného zděného objektu a vypracována seminární práce obsahující hodnocení poruch a stavebnětechnického stavu stávajícího objektu.

[1]  Bill Z., Brabec V., Hruška A., Žďára V.: KPS 50 ? Konstrukčně statická analýza vícepodlažních a halových objektů, ČVUT, Praha 1998
[2]  Bill Z., Žďára V., Novák M.: KPS 50 ? Využití programu FEAT pro navrhování halových objektů, ČVUT, Praha 1997
[3]  Gattermayerová H.: KPS 50 ? Konstrukce vícepodlažních budov ? příklady, ČVUT, Praha 1996
[4]  Z. Bill, V. Ždára: Zastřešení budov, TK 6 CKAIT. CSSI Praha 1998
[5]  M. Bielek, V.Rojík: Konštrukcie pozemných stavieb IV. Alfa Bratislava.SNTL Praha 1988
[6]  Z. Bill: Prostorová tuhost železobetonových hal. SNTL Praha 1985
[7]  Z. Půbal: Theory and Calculation of Frame Structures with Stiffening Walls. Academia Pratur, 1988
[8]  Witzany J.: Konstrukce průmyslově vyráběných stavebních systémů pozemních staveb: 1 díl ? Vícepodlažní budovy; 2 díl ? Halové objekty, ČVUT, Praha 1981
[9]  Witzany J., Janů K.: Průmyslová výroba staveb a architektura VI, ČVUT, Praha 1983
[10]  Wilden H. a kol.: Precast and prestressed concrete, PCI 1992
[11]  Witzany J. a kol.: PDR - Poruchy, degradace a rekonstrukce, ČVUT, Praha 2010
[12]  Witzany J.: Poruchy a rekonstrukce zděných budov, ČKAIT, Praha 1999
[13]  Hošek J.: Stavební materiály pro rekonstrukce, ČVUT, Praha, 1996
[14]  Witzany, J. a kol: Sanace a rekonstrukce zděných budov I., Stavební informace, Praha 2005
[15]  Witzany, J. a kol: Sanace a rekonstrukce zděných budov ? ochrana proti vlhkosti a radonu, Stavební informace, Praha 2006
[16]  Witzany, J. a kol: Rekonstrukce, poruchy a sanace betonových konstrukcí, Stavební informace, Praha 2004
[17]  Witzany, J., Čejka, T., Zigler, R.: Zděné valené klenbové konstrukce, Stavební ročenka 2006, Bratislava 2005
[18]  Witzany, J., Čejka, T., Zigler, R.: Stanovení zbytkové únosnosti existujících zděných konstrukcí, Stavební obzor 2008, roč. 17, č. 9, Praha 2008
[19]  Witzany, J., Čejka, T.: Výzkum fyzikálně mechanických vlastností porézních zdících prvků, Stavební obzor 2008, roč. 17, č. 10, Praha 2008


Konstrukce pozemních staveb

Zohlednění požadavků tvorby vnitřního prostředí a interakčních vztahů při navrhování částí staveb, zejména kompletačního charakteru. Systémový přístup při návrhu stavby, navrhování primárně nosných a nenosných částí vícepodlažních a halových staveb s ohledem na jejich dlouhodobou funkčnost a spolehlivost. Základy analýzy staveb z hlediska konstrukční fyziky. Konstrukčně-statické a interakční a požadavky na navrhování konstrukcí obvodových plášťů, LOP, výplňových konstrukcí, plášťů střešních, příček, podlah a podhledů. Konstrukční druhy jednotlivých prvků a systémů.

[1]  Pánek J., Rojík V., Krňanský J.: Technicko-fyzikální analýza staveb, skripta ČVUT Praha, 1989
[2]  Bill Zd.: Prostorová tuhost železobetonových hal, SNTL, Praha, 1985
[3]  Klolektiv autorů: Poruchy staveb, skripta ČVUT Praha, 1992


Pozemní stavby 2R

Předmět Pozemní stavby 2 (PS02) se skládá ze tří samostatných tematických celků - "Krovy, halové a výškové stavby", "Prefabrikované konstrukce" a "Poruchy, degradace a rekonstrukce" Část Krovy, halové a výškové stavby: Navrhování nosných konstrukcí halových a vícepodlažních objektů a konstrukcí zastřešení. Halové soustavy převážně ohýbané, tlačené a tažené. Vícepodlažní budovy s rámovými, stěnovými a příhradovými ztužidly. Prostorové působení konstrukčních systémů. Obecné zásady konstruování a hodnocení. Konstrukční principy návrhu nosných konstrukcí, analýza okrajových podmínek návrhu. Konstrukčně-statická analýza a optimalizace konstrukcí. Modelování účinků silových a nesilových zatížení. Systémový návrh a interakce nosných konstrukcí s ostatními částmi stavby. Část Prefabrikované konstrukce: Konstrukční statická problematika navrhování prefabrikovaných konstrukcí pozemních staveb. Technologie výroby prefabrikovaných betonových dílců, tvarové a rozměrové řešení, vyztužování prefa dílců, betonové směsi, automatizace výroby dílců. Sloupové, skeletové, deskové a deskostěnové konstrukce vícepodlažních staveb, prefabrikované konstrukce halových staveb. Zásady navrhování a řešení styků nosných dílců. Navrhování prefabrikovaných obvodových plášťů, stropních dílců, schodišťových dílců apod. Principy prefabrikace prostorových dílců Část Poruchy, degradace a rekonstrukce: Vady a poruchy staveb, zatěžovací účinky a vlivy z hlediska historie zatížení. Nesilové účinky a vlivy, účinky vynuceného přetvoření. Trvanlivost a spolehlivost. Mechanické, fyzikální, chemické degradační a korozivní procesy. Historické konstrukce. Poruchy, rekonstrukce a sanace základových konstrukcí, zděných konstrukcí, betonových konstrukcí (železobetonových), prefabrikovaných konstrukcí, dřevěných konstrukcí staveb, ochrana staveb před zvýšenou vlhkostí, diagnostika staveb. V rámci cvičení je provedeno statické posouzení parametricky zadaného zděného objektu a vypracována seminární práce obsahující hodnocení poruch a stavebnětechnického stavu stávajícího objektu.

Povinná literatura:
[1]  Bill Z., Brabec V., Hruška A., Žďára V.: KPS 50 - Konstrukčně statická analýza vícepodlažních a halových objektů, ČVUT, Praha 1998. ISBN 80-01-01754-0
[2]  Witzany, J.; Pašek, J.; Čejka, T.; Zigler, R. Konstrukce pozemních staveb 70 - Prefabrikované konstrukční systémy a části staveb, ČVUT Praha, 2003. ISBN 80-01-02656-6
Doporučená literatura:
[3]  Wilden H. a kol.: Precast and prestressed concrete, PCI 1992. ISBN-10: 0937040878
[4]  Schodek D., Bechthold M.: Structures. ISBN-10: 8120348699


Projekt 2C

Projekt 2 zapisuje student na jedné z kateder podle vlastního výběru, výuka je profesně zaměřena. Obsahem individuálního zadání je zpracování dílčí části projektové dokumentace budovy. Dle zájmu studenta je dokumentace zpracovávána s různě velkými podíly jednotlivých profesí podle zvolené zadávající katedry, která je dominantní, ostatní profese jsou zadány v redukovaném rozsahu. Hlavním změřením projektu může být stavební řešení budovy, kdy kromě návrhu konstrukčního systému budovy je do zpracování zahrnut též podrobnější návrh kompletačních konstrukcí včetně požadavků stavební fyziky. Obsahem projektu statického zaměření je návrh nosné konstrukce zadaného objektu včetně zajištění prostorové tuhosti a založení, podrobnější výpočet a výkresová dokumentace vybraných prvků. Náplní projektu může být též koncepční návrh systémů technických zařízení budov ve formě zjednodušené výkresové dokumentace s návazností na inženýrské sítě a klimatickou lokalitu, dále zaměření na technologii a provádění staveb nebo na materiálové inženýrství. Součástí požadovaných výstupů je prezentace práce studenta, obhajoba navržených řešení a diskuse.

Povinná literatura:
[1]  Hájek, P: Konstrukce pozemních staveb 1. Nakladatelství ČVUT, Praha, 2007, ISBN 80-01-01396-0
[2]  Witzany J., Jiránek M., Zlesák J., Zigler R.: Konstrukce pozemních staveb 20. Nakladatelství ČVUT, Praha, 2006, ISBN 80-01-03422-4
Doporučená literatura:
[3]  Allen, E., Lano, J.: Fundamentals of Building Construction: Materials and Methods. John Wiley&Sons, Inc,, New Jersey, 2013, ISBN 978-1118138915
[4]  Daniels, K.: Technika budov. Příručka pro projektanty a architekty. 3. přepracované vydání. Jaga group, Bratislava, 2003, ISBN 80-88905-60-5
[5]  Neufert E.: Navrhování staveb: Příručka pro stavebního odborníka, stavebníka, vyučujícího i studenta. Consultinvest, Praha, 2000, ISBN 80-901486-6-2
Studijní pomůcky:
[6]  Prováděcí vyhláška č. 268/2009 Sb. (Vyhláška o technických požadavcích na stavby) zákona č. 183/2006 Sb.
[7]  http://concrete.fsv.cvut.cz/projekty/rpmt2015.php


Projekt 3C


Structural Design, Project 2

Focus on complex approach to practic design, analysis and optimalization of multi-storey or long-span building structures, or their reconstruction. Analysis of load, functional and technologic requirements, design of load-bearing system alternatives including foundations, preliminary bearing elements dimensions calculation, choice of most suitable version. Detailed statical design of chosen version, calculation, technical report and drawings. Check of bearing and non-bearing structures interaction and assembly techniques. Public presentation.

[1]  Foster Jack Strond: Structure and Fabric, Parts I - III, Longman 1994
[2]  Barritt C.M.H.: Advanced Building Construction, Vol 1 - 4, Longman 1991


Structural design project 3

Focus on complex approach to practic design, analysis and optimalization of multi-storey or long-span building structures, or their reconstruction. Analysis of load, functional and technologic requirements, design of load-bearing system alternatives including foundations, preliminary bearing elements dimensions calculation, choice of most suitable version. Detailed statical design of chosen version, calculation, technical report and drawings. Check of bearing and non-bearing structures interaction and assembly techniques. Public presentation.

[1]  Foster Jack Strond: Structure and Fabric, Parts I - III, Longman 1994
[2]  Barritt C.M.H.: Advanced Building Construction, Vol 1 - 4, Longman
[3]  1


Stavební fyzika 1A

Základní principy šíření tepla a vodní páry v konstrukcích a budovách. Základy bezpečného tepelně-vlhkostního návrhu konstrukcí. Principy navrhování nízkoenergetických a pasivních budov. Způsoby minimalizace tepelných mostů. Možnosti snižování rizika přehřívání místností v letním období. Základní výpočetní postupy tepelné ochrany budov (tepelná bilance prostoru, výpočet součinitele prostupu tepla, ověření rizika růstu plísní a výskytu povrchové kondenzace, hodnocení rizika kondenzace vodní páry uvnitř konstrukcí a výpočet roční bilance vodní páry, hodnocení energetické náročnosti budov, ověření tepelné stability místností v letním a v zimním období a další). Sluneční záření a jeho význam. Stanovení polohy Slunce na obloze pomocí početních a grafických metod. Proslunění a oslunění. Význam pojmů, legislativní požadavky. Denní osvětlení. Kritéria a limity. Osvětlovací systémy. Princip určení činitele denní osvětlenosti výpočtem a měřením. Složky činitele denní osvětlenosti. Kvalitativní hledisko denního osvětlení (rovnoměrnost, směr dopadu světla a pod.). Pojmy zvuk a hluk. Kritéria a limity. Akustické veličiny, jejich značení a výpočet. Šíření zvuku ve venkovním a v uzavřeném prostoru. Útlum zvuku vlivem clony. Pole přímých a odražených vln. Doba dozvuku a poloměr dozvuku. Konstrukce na pohlcování zvuku. Konstrukční akustika. Vzduchová neprůzvučnost - vážená × stavební. Kročejový hluk. Vliv vedlejších cest při šíření zvuku konstrukcí.

[1]  KAŇKA, J. NOVÁČEK. J: Stavební fyzika 3 - Akustika pozemních staveb, ČVUT 2015
[2]  WEIGLOVÁ, J. KAŇKA, J: Stavební fyzika 10 - Denní osvětlení a oslunění budov, ČVUT 1999
[3]  VYCHYTIL, Jaroslav. Stavební světelná technika - cvičení. Praha : Nakladatelství ČVUT v Praze, 156 s. 2015, ISBN 978-80-01-05858-9


Stavební fyzika

Tepelná technika Základní kurz stavební tepelné techniky. V první části kurzu (přednášky 1 až 2) se studenti seznámí se základní teorií šíření tepla, vzduchu a vodní páry ve stavebních konstrukcích a budovách, která je nezbytná pro další studium. Druhá část kurzu (přednášky 3 až 6) představuje stručný úvod do navrhování a realizace stavebních konstrukcí a budov z hlediska stavební tepelné techniky. Budou představeny postupy řešení několika vybraných typických praktických problémů. Součástí této části bude také stručná, základní informace vybraných diagnostických metodách používaných ve stavební tepelné technice. Světelná technika a akustika Světelná technika se zabývá dvěma hlavními částmi, prosluněním a denním osvětlením. V první částí se posluchač dozví, na které objekty jsou kladeny požadavky a jaké jsou možnosti ověření doby proslunění. Součástí této části je i souvislost výsledků s možnými okrajovými podmínkami. Druhá část se zabývá hodnocením denního osvětlení především v interiérech budov s ohledem na gradaci jasu oblohy, stínících podmínek a vlastnosti místnosti a osvětlovacího otvoru. V akustice je posluchač nejprve seznámen s pojmy zvuk a hluk, vnímáním zvuku, základními veličinami, zdroji zvuku a odpovídajícími limity. Dále se probírá šíření zvuku ve volném a difúzním poli, šíření zvuku přes překážku či ve zvukovodu. Při posuzování či návrhu interiérů budov se uplatní poznatky týkající se konstrukcí na pohlcování zvuku a zvukově izolačních vlastností dělicích konstrukcí.

Povinná literatura:
[1]  HALAHYJA, M. - STERNOVÁ, Z. - CHMÚRNY, I.: Stavebná tepelná technika, Jaga group, Bratislava 2001, ISBN 80-88905-04-4.
[2]  KAŇKA, J. - NOVÁČEK, J.: Stavební fyzika 3 - Akustika pozemních staveb, ČVUT v Praze, Praha 2015, ISBN 978-80-01-05674-5.
[3]  VYCHYTIL, J. - KAŇKA, J.: Stavební světelná technika - přednášky. ČVUT v Praze, Praha 2016, ISBN 978-80-01-06060-5.
Doporučená literatura:
[4]  KITTLER, R. - KOCIFAJ, M. - DARULA, S.: Daylight Science and Daylight Technology. Springer Science + Business Media, London 2012, ISBN 978-1-4419-8815-7.
[5]  HAGENTOFT, C-E.: Introduction to building physics, Studentlitteratur, Lund 2001, ISBN 9789144018966.
[6]  KAŇKA, J.: Akustika stavebních objektů, ERA, Brno 2009, ISBN 978-80-7366-140-3.
[7]  VYCHYTIL, J.: Stavební světelná technika - cvičení, ČVUT v Praze, Praha 2015, ISBN 978-80-01-05858-9.


Stavební fyzika 1

Světelná technika a akustika Sluneční záření a jeho význam. Stanovení polohy Slunce na obloze pomocí početních a grafických metod. Proslunění a oslunění. Význam pojmů, legislativní požadavky. Denní osvětlení. Kritéria a limity. Osvětlovací systémy. Princip určení činitele denní osvětlenosti výpočtem a měřením. Složky činitele denní osvětlenosti. Kvalitativní hledisko denního osvětlení (rovnoměrnost, směr dopadu světla a pod.). Pojmy zvuk a hluk. Kritéria a limity. Akustické veličiny, jejich značení a výpočet. Šíření zvuku ve venkovním a v uzavřeném prostoru. Útlum zvuku vlivem clony. Pole přímých a odražených vln. Doba dozvuku a poloměr dozvuku. Konstrukce na pohlcování zvuku. Konstrukční akustika. Vzduchová neprůzvučnost - vážená × stavební. Kročejový hluk. Vliv vedlejších cest při šíření zvuku konstrukcí. Tepelná ochrana budov Šíření tepla, Fourierovy zákony, tepelný odpor, součinitel prostupu tepla, průměrný součinitel prostupu tepla, energetická náročnost budov, potřeba tepla na vytápění, dodaná energie, primární energie, difúze a kondenzace vodní páry, nejnižší vnitřní povrchová teplota, riziko růstu plísní, tepelné mosty a vazby.

Povinná literatura:
[1]  HALAHYJA, M. - STERNOVÁ, Z. - CHMÚRNY, I.: Stavebná tepelná technika, Jaga group, Bratislava 2001, ISBN 80-88905-04-4.
[2]  KAŇKA, J. - NOVÁČEK, J.: Stavební fyzika 3 - Akustika pozemních staveb, ČVUT v Praze, Praha 2015, ISBN 978-80-01-05674-5.
[3]  VYCHYTIL, J. - KAŇKA, J.: Stavební světelná technika - přednášky. ČVUT v Praze, Praha 2016, ISBN 978-80-01-06060-5.
Doporučená literatura:
[4]  KITTLER, R. - KOCIFAJ, M. - DARULA, S.: Daylight Science and Daylight Technology. Springer Science + Business Media, London 2012, ISBN 978-1-4419-8815-7.
[5]  HAGENTOFT, C-E.: Introduction to building physics, Studentlitteratur, Lund 2001, ISBN 9789144018966.
[6]  KAŇKA, J.: Akustika stavebních objektů, ERA, Brno 2009, ISBN 978-80-7366-140-3.
[7]  VYCHYTIL, J.: Stavební světelná technika - cvičení, ČVUT v Praze, Praha 2015, ISBN 978-80-01-05858-9.


Specializovaný projekt 1

Smyslem specializovaných projektů SPB1 a SPB2 na oboru Budovy a prostředí je získat na konkrétních úlohách praktickou zkušenost s aplikací základních principů integrovaného navrhování, koncepčního řešení stavby a její optimalizace z hlediska: - konstrukčního, technologického a materiálového - stavebně energetického - tvorby kvalitního vnitřního mikroklimatu Studenti jsou motivování k osvojení základních inženýrských dovedností při řešení témat zabývajících se problematikou environmentálně a energeticky optimalizovaných staveb, jako jsou: - formulace problému - návrh jeho řešení ve variantách - vyhodnocení jednotlivých variant a výběr optimálního řešení.


Specifické požární provozy

Předmět prohlubuje základní znalost požární bezpečnosti staveb nevýrobního charakteru z bakalářského studia o problematiku požárně specifických budov a provozů. Pozornost je věnována zejména kmenovým a projekčním normám požárního kodexu, tj. českým technickým normám řady ČSN 73 08xx. Studneti budou podorbněji seznamování s požární bezpečností následujících budov či provozů: historické budovy, výrobní objekty, garáže, budovy pro bydlení a ubytování, shromažďovací prostory, změny staveb, budovy zdravotnických zařízení a sociální péče, sklady, zemědělské objekty, objekty průmysl a energetiku ad.


Stavebně tepelná technika 1

Studijní podklady jsou uvedeny na webových stránkách mezifakultního studijního oboru oboru Inteligentní budovy.


Thermal protection of buildings 1

The course is focused mainly on the practical numerical modelling of basic hygro-thermal processes in constructions and buildings.

[1]  Hagentoft, CE: Introduction to Building Physics, Studentlitteratur, Lund 2001
[2]  Technical standards (EN ISO 10211, EN ISO 13788, EN ISO 15026, EN ISO 13790)


Biologická degradace staveb

Cílem předmětu je seznámit studenty s mechanizmy destrukce stavebních materiálů a konstrukcí, které jsou způsobeny mikroorganismy, případně vyššími organizmy a živočichy. Biologickou destrukcí bývají v různé míře zasaženy veškeré části stavebního díla a to, jak novodobé, tak historické objekty. Pravá příčina biodegradace bývá často zaměňována za důsledky působení klimatických degradačních vlivů. Odstranění biotických činitelů tím bývá oddáleno, či vůbec znemožněno. Mikrobní napadení staveb nese sebou i riziko vzniku zdravotních problémů, což je v současné době zatím opomíjená problematika. Předmět dále obsahuje i výklad o použití biocidů a dalších chemických prostředků pro ochranu staveb. V jednotlivých přednáškách se bude výklad zabývat požadavky mikrobů na životní prostředí, jako je teplota, vlhkost, pH, O2, CO2 a NH3. Probrána bude korozní aktivita sirných, desulfurikačních, nitrifikačních a denitrifikačních bakterii, plísní, dřevokazných hub, dřevokazného hmyzu, řas, lišejníků a vyšších rostlin.

[1] Witzany J. a kol.: PDR - Poruchy, degradace a rekonstrukce, ČVUT, Praha 2010


BIM Graphisoft ArchiCAD

Výuka je zaměřena na aplikování základních principů informačního modelování budov - BIM (Building Infoormation Modeling) v Archicadu 20.

[1]  Referenční příručka Archicadu 20
[2]  Martin Černý a kolektiv: BIM Příručka , Odborná rada pro BIM, 2013
[3]  ČSN ISO 16739 Datový formát Industry Foundation Classes (IFC) pro sdílení dat ve stavebnictví a ve facility managementu, srpen 2014
[4]  knihovny prvků https://bimcomponents.com/
[5]  knihovny prvků http://bimobject.com/en
[6]  knihovny prvků http://www.bimproject.cz/


BIM pro pozemní stavby 2

Cílem předmětu je navázat na předmět 124YBM1 a rozšířit znalosti v moderní a praxí často vyžadované oblasti informačního modelování budov, především se zaměřením na projekční praxi. Výuka bude probíhat na platformě Autodesk, zejména v softwaru Revit.

[1]  https://academy.autodesk.com/,
[2]  zejména kurzy:
[4]  - Fundamentals of Architecture 1, 2,


Systémy CAD: AutoCAD pokročilý

Jsou probírány pokročilé funkce AutoCADu se zaměřením na stavaře a architekty a možnosti uživatelského přizpůsobení a rozšíření (mj. i pomocí jazyka AutoLISP), jež výrazně zefektivní práci v programu. Z funkcí AutoCADu se jedná např. o xrefy, dynamické bloky, parametrické vazby, rychlý výběr, pokročilá práce s hladinami, automatické generování výpisů prvků, palety nástrojů, Express Tools, čištění a restaurování výkresu aj. V části věnované uživatelskému přizpůsobení bude probírána tvorba uživatelských čar a šrafovacích vzorů, přizpůsobení pásu karet, definování vlastních klávesových zkratek, tvorba maker, základy využití jazyka AutoLISP k naprogramování jednoduchých vlastních příkazů.


Systémy CAD: AutoCad 1

Předmět uvádí studenta do automatizace projektových prací. Seznamuje ho obecně s CAD systémy ve stavebnictví. Konkrétně jde o praktické zvládnutí programu AUTOCAD ve 2D. Zakreslení půdorysu objektu, jeho okótování. Použití bloků a knihoven. Tisk v různých měřítkách a na různé formáty papíru. Výstup ve formátu DWF. Zakreslení pohledů a řezů, detailů. Tabulky, jejich převod do excelu, úprava a zpětné vložení do AutoCADu. Rozpisky. Katedra je členem Autodesk Academia programu a umožňuje studentům získat certifikát od celosvětově uznávané firmy AUTODESK.

[1]  Finkelstein Ellen: Mistrovství v AutoCADu Kompletní průvodce pro verze 2009 a 2010, Computer Press Brno 2010


Systémy CAD: AutoCad 2

Konkrétně jde o praktické zvládnutí programu AUTOCAD ve 3D, zaměřené na stavaře. Uživatelský souřadný systém, axonometrické zobrazení a perspektiva.Různé zajímavé plochy, křivky, imitace terénu plochami. Tělesa, průniky, sjednocení a rozdíly těles, klenby, řez tělesa rovinou. Tisk, výkresový a modelový prostor. Vizualizace. Materiály, osvětlení, použití sluneční kalkulačky, oslunění objektu během dne. Pozadí, zjištění jak působí objekt v daném okolí. Doplňky, postavy, rostliny apod. Výstup i v rastrovém formátu, např.jpg. Formát dwf, video. Katedra je členem Autodesk Academia programu a umožňuje studentům získat certifikát od celosvětově uznávané firmy AUTODESK.

[1]  Horová Iva: 3D modelování a vizualizace v AutoCADu, Computer Press, Brno 2008


Systémy CAD: Nemetschek 1

Kreslení 2D objektů, modelování 3D objektů: stěny, otvory, sloupy, desky, střechy, schodiště. Kótování stavebních výkresů. Řezy, pohledy, axonometrie. Animace modelu.

[1]  Manual Allplan FT Arch, Nemetschek AG Mnichov (v českém jazyce)


Systémy CAD: stavařské nadstavby

Je probírána uživatelská nadstavba AutoCADu pro stavaře a architekty AutoCAD Architecture a jeho české normové uzpůsobení CADKON DT+. Jde hlavně o práci se stavebními díly - stěna, okno, dveře, střecha, deska, sloup, schodiště. Makra, knihovny maker, zařizovací předměty. Dále je prohloubena a doplněna znalost AutoCADu, např. vizualizace, extrahování atributů bloků do databáze, publikování na webu (formát dwf) aj. Výstup i v rastrovém formátu, např. jpg. Video. Katedra je členem Autodesk Academia programu a umožňuje studentům získat certifikát od celosvětově uznávané firmy AUTODESK.

[1]  Kácha Tomáš, Trunec Štěpán : Autodesk Architectural Desktop, Computer Press Brno 2006


Měření denního osvětlení

Předmět rozšiřuje poznatky z denního osvětlení získané především v povinných předmětech 124SF01 a 124SFA1 a ve volitelném předmětu 124XSFO. Studenti se seznámí se zásadami a potřebnými podmínkami pro měření denního osvětlení a světelně technických vlastností vybraných stavebních prvků. Konkrétně se jedná o měření osvětlenosti v síti kontrolních bodů, na vodorovné, šikmé a svislé rovině, měření činitele odrazu světla, znečištění osvětlovacího otvoru a podobně. Tyto poznatky mohou později studenti využít při návrhu konstrukce z hlediska jejích odrazivých vlastností, velikostí osvětlovacích otvorů, směru světelného toku, barevnosti a podobně.

[1]  - ČSN 36 0011-1 Měření osvětlení prostorů - Část 1: Základní ustanovení. Praha : ÚNMZ, únor 2014
[2]  - ČSN 36 0011-2 Měření osvětlení prostorů - Část 2: Měření denního osvětlení. Praha : ÚNMZ, únor 2014
[3]  - VYCHYTIL, Jaroslav. Stavební světelná technika - cvičení. Praha : Nakladatelství ČVUT v Praze, 156 s. 2015. ISBN 978-80-01-05858-9


Stavební mat. na bázi rostlinných vláken

Cílem předmětu je prohloubení znalostí v oblasti organických materiálů. Studenti si osvojí podstatné anatomické, fyzikální a chemické vlastnosti organických stavebních materiálů a získají znalosti o surovinách pro výrobu přírodních materiálů, jejich výrobě a zpracování. Důraz bude kladen na vlastní materiálové charakteristiky a různorodost jednotlivých organických materiálů, ale také na konstrukční zásady a principy pro jejich použití ve stavebních konstrukcích. Přednášející Profesor Dr.- Ing. Bohumil Kasal: Profesor Dr.- Ing. Bohumil Kasal je profesorem v oboru architektura, stavebnictví a ochrana životního prostředí. Od roku 2010 je ředitelem Frauenhofer Institutu Wilhelma Klauditze pro výzkum v oblasti dřeva, současně je vedoucím Katedry organických stavebních materiálů a materiálů na bázi dřeva na TU Braunschweig (GER). Působil dlouhá léta na prestižních zahraničních univerzitách a vědeckých pracovištích ? University of North Carolina, USA, 1992-2005, Pennsylvania State University, USA, 2005 ? 2010, v letech 2001 a 2002 byl hostujícím profesorem na TU Dresden (GER) je čestným členem vědeckých týmů na University of Bristol, UK, University of New Brunswick (CA) a ČVUT (CZ). Zabývá se zejména výzkumem v oblasti dřeva a materiálů na jeho bázi a ostatních organických materiálů a jejich využitím ve stavebních konstrukcích, dále pak působením degradačních procesů na organické materiály, ochranou památek atd.


Inženýrství v rozvojových zemích 1    

In the long run, organisations that work in developing or climatically different countries have to cope with shortage of civil engineers and experts capable of working in environments that are entirely different in terms of culture, climate, and social and economic arrangements. The course aims to offer basic information about the specifics of working in these regions to students. During the course, we will analyse the specifics of construction approaches in developing countries paying attention, in particular, to distinct climate, to using procedures, materials and organisational approaches not typical for our country as well as other factors different from standards in the Czech Republic (e.g. seismic activity, tsunami, animals, insects, monsoons, absence of utilities, etc.). Students will also learn about other specifics of working in developing countries, climatology, safety and protection of health and the technicalities of project preparation and organisation.

[1]  The Barefoot Architect - Johan van Lengen
[2]  Engineering in Emergencies: A Practical Guide for Relief Workers - Jan Davis & Robert Lambert
[3]  Earth Construction Handbook: The Building Material Earth in Modern Architecture - Gernot Minke
[4]  Building with Earth: Design and Technology of a Sustainable Architecture - Gernot Minke
[5]  Bamboo: The Gift of the Gods - Oscar Hidalgo-Lopez


Stavební fyzika - (Osvětlení, akustika)

Předmět svým zaměřením doplňuje povinné předměty 124SF01 a 124SFA. Důraz je kladen na pochopení a důkladné procvičení probírané látky. Studenti se jednak zdokonalí v řešení úloh probíraných v rámci povinných předmětů a jednak si rozšíří teoretické i praktické znalosti o další oblasti stavební světelné techniky a stavební akustiky. Těchto znalostí mohou využít při návrhu vnitřních prostorů v rámci projektů a ateliérů a samozřejmě v praxi. Předmět je vhodné si zapsat ve stejném semestru jako jeden z výše uvedených povinných předmětů.

[1]  VYCHYTIL, Jaroslav. Stavební světelná technika - cvičení. Praha : Nakladatelství ČVUT v Praze, 156 s. 2015.
[2]  ISBN 978-80-01-05858-9


Ochrana a nová využití továrních komínů

Tovární komíny patří mezi výrazné doklady historického vývoje, pokroku a technické vyspělosti lidstva během posledních tří století. Postupem doby se společně s průmyslovými stavbami staly součástí našeho kulturně historického dědictví, které je v naší republice, jejíž území patřilo k nejprůmyslovějším oblastem Rakouska-Uherska, unikátní v celosvětovém měřítku. V České republice je značné, stěží vyčíslitelné množství továrních komínů, které již dávno pozbyly svého původního účelu. Takové nalezneme nejen v nefunkčních nebo opuštěných továrnách, ale i v těch dosud provozovaných. Majitel je pak vždy postaven před otázku, co s ním. Jako první řešení se pochopitelně nabízí demolice, jenže ta není nejlevnější a někdy majitele odradí. Pak jsou komíny nezřídka ponechány ladem, jejich osud bývá nejistý a mnohdy determinovaný náhodou. Netečný přístup ke komínům bohužel převládá u stavebníků, resp. developerů. Komín berou nesentimentálně jako materiálovou obálku a pomíjejí, či, snad i záměrně, odsouvají do pozadí jeho historicko-kulturní a technickou hodnotu, která ovlivňuje charakter a atmosféru místa. A pokud si hodnotu komína uvědomují, pak není samozřejmostí, že s ním umí ve svých projektech vhodně pracovat. Samozřejmě je tu i ekonomická stránka věci. Dnešní developerské projekty jsou optimalizovány na co největší ekonomické zužitkování parcely, a zde nemusí být pro tradiční hodnoty místo. Bohužel až příliš často jsme svědky promarněných příležitostí při budování nových staveb na parcelách po průmyslových areálech. Výstavbou na očištěném brownfieldu je smazána historie místa, všechny identifikátory doby jsou v tu chvíli pryč. Začíná se psát nová kapitola místa, která však nenavazuje na jeho kulturně historický odkaz. A právě tento předmět chce ukázat, že tovární komíny mají určité hodnoty a že je třeba je patřičně chránit s tím, že je tu i určitý potenciál dát jim nové funkce.

[1]  VONKA, Martin. Tovární komíny: funkce, konstrukce, architektura. V Praze: České vysoké učení technické, Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury, 2014. 223 s. ISBN 978-80-01-05566-3.
[2]  VONKA, Martin a KOŘÍNEK, Robert. Komínové vodojemy: funkce, konstrukce, architektura. V Praze: České vysoké učení technické, 2015. 101 stran. ISBN 978-80-01-05774-2.
[3]  VONKA, Martin et al. Komínové vodojemy: situace, hodnocení, možnosti. V Praze: České vysoké učení technické, 2015. 126 stran. ISBN 978-80-01-05775-9.
[4]  KLOKNER, František. O továrních komínech (rozšířený otisk z časopisu Vynálezy a pokroky), Praha 1906
[5]  www.koda.kominari.cz
[6]  www.fabriky.cz


Zakreslování stavebních konstrukcí

Předmět je zaměřen na zakreslování stavebních výkresů a základy AUTOCADu. Je doporučen absolventům gymnázií.

[1]  ČSN 01 3420:2004 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části.
[2]  Čítanka výkresů ve stavebnictví - Doseděl a kol., SOBOTÁLES 1999 + doplněk 2005
[3]  Cvičení z pozemního stavitelství - Jan Novotný, SOBOTÁLES 2009
[4]  AUTOCAD a AUTOCAD LT pro architekty a projektanty. Horová Iva (Aktuální verze)
[5]  Podklady na web. stránkách předmětu


BIM pro pozemní stavby 1

Informační model budovy (BIM) základní principy tvorby informačního modelu budovy v oblasti pozemních staveb, specifika BIM modelování. Informační model budovy v životním cyklu budovy: informace požadované v průběhu projekční části, v průběhu výstavby a během užívání dokončené budovy. Předmět využívá softwarovou základnu Autodesk Revit. Komplexní přehled o BIM problematice i na jiných platformách. V praktické části předmětu je cílem procvičit tvorbu informačního modelu budovy jednoduché budovy (BIM) na platformě Autodesk Revit.

Studijní pomůcky:
[1]  Level of Development Specification. Part 1. November 2017
[2]  http://issuu.com/czbim/docs/bim-prirucka-2013-v1
[3]  http://issuu.com/oktaedr/docs/oktaedr_revit_ve_stavebni_praxi
[4]  Revit help, uživatelská fóra a výuková videa


Demolice staveb a recyklace materiálů

Recyklace ve vyspělých zemích, recyklace v ČR, možnosti recyklace staveb, konstrukcí a materiálů, návrh konstrukcí z hlediska udržitelného rozvoje, minimalizace skládkování, příklady a ukázky recyklačních technologií, maloodpadové technologie, spolehlivost, trvanlivost a zdravotní nezávadnost konstrukcí z recyklovaných materiálů, optimalizace staveb z hlediska minimalizace objemu nerecyklovatelných materiálů.

[1]  Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech , [2] Šenitková I.: Ekologia ve stavebníctve, Rektorát technické university v Košicích, 1998, [3] Pytlík P.: Ekologie ve stavebnictví, SPvS a MŽP ČR, 1997


Komplexní stavební detail

Komplexní řešení stavebních detailů v maximální podrobnosti, s návazností na všechny legislativní požadavky a s ohledem na maximální efektivitu a trvanlivost zvoleného řešení. Studentovi budou zadány vybrané stavební detaily, které bude student v průběhu semestru řešit a konzultovat s vyučujícím. Typ zadaných detailů bude odpovídat charakteru řešeného problému, tzn. tématicky se zadání u jednotlivých studentů může lišit a nemusí tak nezbytně pokrývat všechny oblasti (části) budov. Detaily budou řešeny v maximální podrobnosti, v měřítku 1:5 (příp. 1:2 nebo 1:1) a budou zobrazovat všechny stavební konstrukce, včetně jejich návaznosti a způsobu napojení na další konstrukce. Cílem je kvalita, ne kvantita.

Povinná literatura:
[1]  Hájek, P: Konstrukce pozemních staveb 1. Nakladatelství ČVUT, Praha, 2007, ISBN 80-01-01396-0
[2]  Witzany J., Jiránek M., Zlesák J., Zigler R.: Konstrukce pozemních staveb 20. Nakladatelství ČVUT, Praha, 2006, ISBN 80-01-03422-4
Doporučená literatura:
[3]  Allen, E., Lano, J.: Fundamentals of Building Construction: Materials and Methods. John Wiley&Sons, Inc,, New Jersey, 2013, ISBN 978-1118138915
[4]  Neufert E.: Navrhování staveb: Příručka pro stavebního odborníka, stavebníka, vyučujícího i studenta. Consultinvest, Praha, 2000, ISBN 80-901486-6-2
[5]  Remeš, J., Utíkalová, I., Kacálek, P., Kalousek, L., Petříček, T: Stavební příručka. Grada, Praha, 2014, ISBN 978-80-247-5142-9
Studijní pomůcky:
[6]  Odborný časopis Detail (dostupný v NTK, www.detail.de)
[7]  Prováděcí vyhláška č. 268/2009 Sb. (Vyhláška o technických požadavcích na stavby) zákona č. 183/2006 Sb.


Numerická analýza konst. pozem. stav.

Počítačová simulace a analýza konstrukčně statického systému vícepodlažních staveb. Počítačová simulace a analýza velkorozponových ohýbaných, tažených a tlačených konstrukcí. Interakce systému podloží - základy - vrchní stavba. Interakce nosných a výplňových konstrukcí. Interakce vícevrstvých konstrukcí. Optimalizace stavebních konstrukcí.

[1]  Bill Z., Žďára V., Novák M.: KPS 50 - Využití programu FEAT pro navrhování halových objektů, ES FSv, ČVUT, Praha 1997, [2] Černý, J.: Programování v Excelu 2000, 2002, 2003. Computer Press: Praha, 2005.


Pož. bezp.a zdrav. nezávadnost budov

Rozbor požárů - příčiny a průběh požárů, proces hoření, požární zatížení. Hlavní zásady požárně bezpečnostního řešení staveb. Návaznost právních předpisů a norem na Směrnici Rady EU. Požární kodex, Eurokódy. Chování stavebních materiálů v ohni (dřevo, ocel, betony, plasty). Ochrana nejpoužívanějších materiálů proti ohni. Aktivní požárně bezpečnostní zařízení. Vliv požáru na napjatost a přetvoření stavebních konstrukcí. Zásady pro řešení stavebních konstrukcí z hlediska požární ochrany. Výškové, halové a dřevěné stavby. Zdravotně závadné škodliviny ve stavebních konstrukcích. Radon, jeho zdroje, protiradonová opatření.

[1]  Kupilík, V.: Stavební konstrukce z požárního hlediska, vydavatelství Grada Publishing, Praha 2006, 272 s., ISBN80-247-1329-2.
[2]  Kupilík, V.: Konstrukce pozemních staveb ? Požární bezpečnost staveb, Učební texty ČVUT, Vydavatelství ČVUT, Praha, 2009, str. 195, ISBN 9787-80-01-04291-5
[3]  Kupilík,V., Wasserbauer, R.: Konstrukce pozemních staveb 80 ? Zdravotní nezávadnost stavebních konstrukcí, Vydavatelství ČVUT, Praha, 1999, 75 str. ISBN 80-01-02051-7


Střešní pláště budov

Konstrukční zásady návrhu střešních plášťů šikmých i strmých střech. Návrh střešních plášťů z hlediska požadavků: stavebně fyzikálních, hydroizolačních, provozních, statických, požárních, akustických, biologických, chemických, životnosti i recyklace. Principy návrhu doplňkových prvků a detailů střešních plášťů plochých, šikmých i strmých střech v návaznosti na uvedené požadavky a dané okrajové podmínky.

[1] Hanzalová – Šilarová : Konstrukce pozemních staveb 40 - Zastřešení. Praha, ČVUT 2002
[2] Hanzalová - Šilarová a kol.: Ploché střechy. Praha, IC ČKAIT 2005, ISBN 80-86769-71-2
[3] Dlesek a kol. : Stavebně konstrukční detaily v obrazech. Verlag Dashöfer, Praha 2005


Zakreslování stavebních konstrukcí

1. Rozmístění kresby na výkrese, popisové pole, měřítko. Zásady zobrazování 3D objektů. Půdorys, řez a pohled autobusové zastávky (1:50) 2. Zadání dispozice rodinného domu: zakreslování svislých nosných konstrukcí, příček a okenních otvorů. 3. Kreslení dveří, kótování a šrafování výkresu, popisky. 4. Zakreslování schodiště, komínových průduchů, prostupů a zařizovacích předmětů. 5. Dokončení půdorysu: legenda místností, legenda materiálů, vyznačení polohy svislého řezu, příprava výkresu na tisk. 6. Svislý řez: svislé nosné konstrukce, příčky, stropní konstrukce, podlahy 7. Dokončení svislého řezu: kótování a šrafování výkresu, popisky. 8. Zakreslování betonových konstrukcí podle normy ČSN 01 3481, Výkres tvaru: svislé nosné konstrukce, otvory, překlady, stropní konstrukce, výpis prvků 9. Výkres skladby: svislé nosné konstrukce, otvory, překlady, stropní konstrukce, výpis prvků 10. Dokončení výkresů skladby a tvaru 11. Situace: stažení mapových podkladů z ČÚZK, umístění objektu do mapy 12. Dokončení situace: připojení technických sítí, legenda, popis 13. Konzultace / rezerva

Povinná literatura:
[1]  Doseděl, A.: Čítanka výkresů ve stavebnictví. 3. upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2004. ISBN 9788086817064.
Studijní pomůcky:
[2]  ČSN 013420 Výkresy pozemních staveb,
[3]  ČSN 01 3481 Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí
[4]  Sylaby cvičení YZSK - webová stránka katedry K124, předmět 124YZSK


Zatěžovací účinky a vliv na konstr.poz.st.

Členění zatížení z hlediska historie zatížení, zatěžovací účinky a vlivy silové a nesilové. Pravděpodobnost výskytu jednotlivých zatížení, kombinace zatížení, souvislost zatížení s řešením objektů pozemních staveb. Interakce statických a dynamických účinků zatížení v oblasti konstrukcí pozemních staveb, interakce krátkodobých a dlouhodobých účinků zatížení. Výpočtové modely zatížení.

[1]  Honghton E. L., Carrathers N. B.: Wind Forces on Buildings and Structures an introduction, Edward Armad (publishers) Ltd. London, 1979,
[2]  Feld J., Carper K. L.: Construction Failure, 3. Fild, John Wiley & Sons, Inc. New York, 1997
[3]  Witzany J. a kol.: KPS 60 - Poruchy a rekonstrukce staveb - 1. a 2. díl, ČVUT, Praha 1994


 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz