CTU

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta stavební

K 124 - Katedra konstrukcí pozemních staveb

Předměty aktuálního semestru -- zimní 2018/19

přejděte na archiv


semestr zimní 2018/19


semestr letní 2017/18


Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb

Optimalizace objektů pozemních staveb a jejich konstrukčních prvků z hlediska jejich materiálové a energetické náročnosti a s ohledem na splnění požadované úrovně funkčních požadavků a zajištění požadované spolehlivosti a trvanlivosti konstrukce. Hodnocení životního cyklu (LCA) staveb. Optimalizace konstrukcí z hlediska jejich vlivu na životní prostředí. Systémový model. Metody matematické optimalizace. Matematický model optimalizační úlohy. Multikriteriální hodnocení a optimalizace a metody hodnocení a optimalizace environmentálních odpadů staveb.


Konstrukční a prostorová akustika

Předmět se zabývá fyzikální teorií zvuku včetně fyziologických a sociologických aspektů tohoto fenoménu a zásadami řešení staveb podle objektivních kritérií konstrukční a prostorové akustiky. V části konstrukční akustiky se zabývá metodami hodnocení vzduchové neprůzvučnosti konstrukcí mezi místnostmi a obalových konstrukcí budov vystavených hluku z pozemní a letecké dopravy a z průmyslové výroby včetně stavební činnosti, jakož i metodami hodnocení vzniku a šíření kročejového zvuku. V části prostorové akustiky se zabývá metodami hodnocení a navrhování výrobních prostorů a pobytových místností z hlediska ochrany proti hluku metodami prostorové akustiky a hodnocením a navrhováním auditorií z hlediska kvality poslechu. Součástí všech témat jsou informace o dnešním stavu v české legislativě.

[1]  Kaňka, J: Akustika stavebních objektů, ERA Brno 2009
[2]  Havránek J. a kol.: Hluk a zdraví, Avicenum, Praha 1990
[3]  Kaňka, Nováček: Stavební fyzika 3, ČVUT 2015

Konstrukčně statická problematika navrhování výškových budov

V předmětu je kladen důraz na komplexní pojetí konstrukčního systému v interakci s vnějším prostředím. Statická a dynamická zatížení budov vyvolávají v konstrukci napětí a deformace, které lze vhodným návrhem nosného systému optimalizovat. Prostředkem k funkčnímu návrhu nosného systému je analýza zatěžovacích účinků spolu s verifikovaným výpočetním modelem konstrukce. Studium předmětu je doporučeno absolventům magisterského studia oborů Pozemní stavby a konstrukce, Konstrukce a materiál a Konstrukce a dopravní stavby.

[1]  J. Ambrose, D. Vergun: Design for lateral stability
[2]  B.S. Taranth: Structural Analysis and Design of Tall Buildings

Metody hodnocení komplexní kvality v rámci životního cyklu

Udržitelná výstavba budov, metodologie hodnocení, kritéria hodnocení (environmentální, ekonomická, sociální), stanovení kriteriálních mezí (benchmarků), multikriteriální hodnocení, stanovení vah, hodnocení environmentálních dopadů v rámci životního cyklu - LCA, metody hodnocení komplexní kvality budov, praktická aplikace hodnocení na vybraném objektu.


Modelování tepelných a vlhkostních jevů v budovách

Předmět se zaměřuje na základní fyzikální rovnice popisující transport tepla a vodní páry ve stavebních konstrukcích a na možnosti jejich numerického řešení. Podrobně je rozebrána problematika řešení různých typů difúzních a konvektivně-difúzních rovnic (šíření tepla čistým sáláním, prouděním a vedením a kombinací těchto transportních mechanismů), a to především s ohledem na využití metody konečných prvků a výpočetní techniky. V rámci předmětu je pozornost věnována rovněž programům simulujícím odezvu celého objektu na vnitřní a vnější tepelnou a vlhkostní zátěž. Studenti budou mít v rámci předmětu možnost s řadou simulačních programů přímo pracovat a ověřit si některé skutečnosti na konkrétních příkladech.

[1]  Manuály k programům a podklady na webu vyučujícího.

Obalové konstrukce z hlediska stavební tepelné techniky

Normativní požadavky na obalové konstrukce budov. Normativní požadavky související s obalovými konstrukcemi budov. Obvodové pláště budov - jednovrstvé, vrstvené, masivní, lehké obvodové pláště, dodatečné tepelně izolační systémy. Střešní pláště - ploché, Šikmé a strmé střešní pláště. Jednoplášťové střechy, dvouplášťové střechy. Střešní pláště nad prostory s vysokou relativní vlhkostí vzduchu. Vliv obalových konstrukcí na energetické hodnocení objektu, vliv na letní a zimní stabilitu prostoru. Energetické a ekonomické hodnocení.


Ochrana staveb proti vodě, mikroorganismům a radonu

Předmět seznamuje studenty podrobně s ochranou spodní stavby a obvodového pláště proti vlivům vlhkostí, biologických činitelů a radonu. Hlavní pozornost je kladena na otázky související s průzkumy, diagnostikou a ochrannými opatřeními stavebních konstrukcí. Vše z pohledu koroze, spolehlivosti, trvanlivosti, ekologie a stavebně technických vlastností stavebních materiálů a sanačních prostředků.


Vybrané statě z požární bezpečnosti budov

Šíření tepla jednoduchou a složenou válcovou stěnou v aplikaci na protipožární izolace potrubí; přestup tepla v neomezeném a omezeném prostoru zasaženém požárem s využitím bezrozměrných čísel; vzájemné sálání dvou stěn s využitím součinitele vzájemné radiace sálavých ploch; šíření tepelné energie uvolněné při požáru sáláním - přenos tepla mezi dvěma rovnoběžnými a volně orientovanými povrchy, vliv stínících ploch, zvláštnosti sálání a pohlcování plynů, podstata záření plamene; způsob hoření a teplotní pole v hořící kapalině; důsledky výpočtů pro určení požární proluky mezi budovami, přetvoření požárních stěn vlivem vysokých teplot.


Vybrané statě z poruch, sanací a rekonstrukcí staveb

Analýza vad a poruch staveb prokazuje nutnost zabývat se vzájemnou interakcí stavby a prostředí, interakcí konstrukcí a materiálů, které mají určitou vazbu. Na rozhraní konstrukcí, materiálů a jednotlivých fází vícevrstvých a složených konstrukcí dochází ke vzniku mechanických stavů napjatosti, k chemickým, biochemickým a fyzikálním reakcím, které způsobují poruchy, degradační a korozivní procesy jejichž následkem dochází ke ztrátě funkční způsobilosti. K mimořádně závažným účinkům a vlivům patří zejména účinky změny teploty a vlhkosti, zejména všestranný účinek vlhkosti, které jsou nejčastější příčinou vzniku poruch a stárnutí staveb. Ochrana staveb před těmito účinky je základní prevencí před vznikem poruch a předčasnou ztrátou funkční způsobilosti. Zvyšující se agresivita prostředí vlivem průmyslových exhalací, dopravy apod. urychluje procesy stárnutí a narušování staveb.


Stavebně fyzikální problematika kompletačních konstrukcí

Předmět podrobně seznamuje studenty s problematikou stavebně fyzikální analýzy kompletačních konstrukcí. Hlavní pozornost je věnována svislým vnitřním dělícím konstrukcím, podhledům a podlahám. Tyto konstrukce analyzuje z hlediska požadavků na tepelnou techniku, stavební akustiku a požární bezpečnost. Věnuje se stavebně technickým vlastnostem používaných materiálů, požadavkům na hodnocení konstrukcí v souvislosti s podmínkami vnitřního klimatu, ale i vlivu sledovaných konstrukcí na stabilitu budovy.

[1]  Kaňka, J: Akustika stavebních objektů, ERA Brno 2009
[2]  Weiglová, J. Kaňka, J: Stavební fyzika 10 - Denní osvětlení a oslunění budov, ČVUT 1999

Vybrané statě ze stavební světelné techniky

Kvalitu osvětlení je třeba vnímat jako komplexní problematiku, s přesahy do řady technických i netechnických oborů. Dostatek jasného světla během dne a dodržování světelné hygieny v noci výrazně ovlivňuje kvalitu života i zdraví člověka. Připravovaná evropská norma na posuzování denního světla v budovách přináší řadu nových postupů, jak hodnotit kvalitu světelného prostředí v budovách. Současně se v osvětlovací praxi objevuje řada nových technologií, požadavků, ale i nástrojů vhodných pro posouzení a optimalizaci osvětlení v budovách i mimo ně. Pomocí těchto nástrojů jsou v rámci D24SST řešeny světelně technické úlohy s důrazem na zajištění vizuálního komfortu a s ohledem na specifické funkce daného prostoru. Je hledán vhodný kompromis mezi četnými požadavky kvality vnitřního prostředí, energetickými, ekonomickými i provozními parametry.

[1]  Kaňka, J: DEO 1 - Vybrané stati ze stavební svěrtelné techniky, ČVUT 2014
[2]  Krtilová, A. Matoušek, J. Monzer, L: Světlo a osvětlování, Avicenum Praha 1981
[3]  Hrůza, J: Charty moderního urbanismu, Agora Praha 2002

Tepelná ochrana budov pro doktorandy


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Bakalářská práce


BIM - Revit Architecture

Seminary cover themes and practising in Autodesk Revit: using parametric elements, design the 3D model from building elements, creating toposurface, generating 2D constructing documents according to standard/norm, drafting 2D additional, scheduling and annotating. For architectural students additional themes: creating conceptual design, modelling unconventional forms, rendering. Seminary bring understanding of different type of parameters in Revit, how to set them, how to constraint in 3D model and how to solve problem with constraints. Seminary explains creating and using user defined elements: family, component on place, adaptive component, massing for conceptual design. The main advantage of BIM is redesign/rebuil the model - change it anywhere, software do it everywhere: in model, document, annotation or title block. That advantage may be use for analysis and simulation, for Options/variants in design.

[1]  video tutorials https://www.youtube.com/playlist?list=PLB3DC6A8DE288C013
[2]  Revit forum, Revit blogs

Bakalářská práce (A)


Building physics

Basic review on thermal performance of buildings, building acoustics and daylighting 1. Heat transfer, thermal conductivity, thermal resistence and thermal transmitance, requirements 2. One- and multizone model of building, heat loss by conduction, heat losses of buildings 3. Multidimensional heat transfer, thermal bridges and thermal couplings 4. Difusion of water vapour and condensation in the constructions, surface condensation 5. Non-steady thermal state and thermal inertia, overheating risks, thermal stability in winter condition, evaluation of floor coverings 6. Building-energy concepts, low-energy, passive and zero-energy buildings 7. Sound in the living and working environment, perception and description of sound: intensity, frequency, time factor, information value, interindividual sensitivity 8. Point, line and plane sound sources, sound power level, directivity factor, sound propagation in the free field conditions, sound propagation in the diffuse field conditions 9. Definable and indefinable sounds, airborne and structureborne sound, definition, measurement, evaluation and the limits 10. Sound reduction index of double structures, mass-air-mass resonance, standing waves in a cavity, definition, measurement, evaluation 11. The sun and the environment, basics of spherical astronomy, horizons and equatorial coordinates, calculating of the sun azimuth and altitude 12. Daylight and lighting, visual perception, basics of photometry, daylight factor and calculation models of the sky, requirements 13. Methods for determining daylight factor, influence of environment on a daylighting: photometric characteristics of shielding barriers, technical characteristics of lighting openings

[1]  Ficker T.: Handbook of Building Thermal Technology, Acoustics and Daylighting, CERM, Brno 2004
[2]  Maekawa Z., Lord P.: Environmental and Architectural Acoustics, E a FN Spon, London 1994
[3]  Department K124 web pages

Bachelor Project


Building structures 1

Building Design Concept, Requirements on Buildings, Structural System, Interaction of Structural Elements, Space Behaviour of Structural System, Vertical Load Bearing Structures (Function, Requirements, Principles of wall and column structure), Floor Structurel (Function, Requirements, Vaults, Timber Floors, RC floors, Steel and Composite Floor Slabs). Expansion Joints in Load Bearing structures, Building Structures, Long Span Structures. Expansion joints in buildings - effects of non-forced loads on static behavior of buildings, location and structural solutions of expansion joints. Staircases, sloping ramps, lift shafts - structural and material solutions, static principles, load, requirements. Building foundations - foundation conditions, types of foundations, principles, requirements. Interaction of load bearing structure - foundations - soil. Substructure - static principles, load, requirements, dilatation joints. Roof trusses - traditional and modern systems, requirements, design and material solutions, static principles, load. Anchor techniques - profile types, static problems, usage, load, requirements. Waterproofing techniques and systems, requirements, conditions.


Building structures 2

Complex design of supporting structures logn-span and multi-storey buildings. The influence of boundary conditions on the choice of material and structural variants. Structure-static design envelop and partition structures. Interaction of primary load-bearing and non load bearing structures. Thermal and other non force effects. 1. Construction of pitched roofs. 2. Indoor objects with dominant bending stress - truss and frame structures. 3. Indoor objects with predominant compressive stress - arc structurea. 4. Indoor objects with predominant tensile stress - hanging, suspended and pneumatic structures. 5. Indoor objects with spatial effects - spatial lattices, folded plates, shells. 6. Indoor objects with spatial objects - cable networks, membrane structures, tensgrids 7. Multi-storey buildings - basic concept of stability and rigidity of structures 8. Multi-storey buildings - the core systems, basic design of structures, materials, technology and joints 9. Multi-storey buildings - the tube systems, basic design of structures, materials, technology and joints 10. Multi-storey buildings - the tube-in-tube systems, superstructures 11. Reconstruction and modernization of the halls 12. Reconstruction and modernization of multi-storey buildings 13. Integrated design of the long span and multi-storey buildings

[1]  [1] Schodek, D.: Structures- Pearson. New Yersay. 2004
[2]  [2] Hanaor, A. : Principles of structures. Blackwell Science. 1998
[3]  [3] Barry, R.: The construction of buildings. Oxford London. 2004

Building Structures 3

Course is focused on complex approach to practice design of the building envelope, flat and sloped roofing, doors and windows, partition walls, floor structures and ceilings. This course introduces theoretical foundations and computational approaches about two fields of building design: building physics and structure interaction. Integrated design of the nonbearing structures together with other building systems.

[1]  Allen, E; Zalewski, W: Form and Forces: Designing Efficient, Expressive Structures. ISBN-13:978-0470174654 , 2009
[2]  Schodek,D.;Bechthold, M : Structures. 2013 ISBN-13: 978-0132559133

Building Structures - E

Integrated approach to design of building structures considering complex of performance requirements. Requirements on buildings, sub structures and elements. 1. Basic classification and development of building structure; 2. Requirement on building structures, structural systems, space rigidity; 3.-4. Vertical load bearing structures (performance, requirements, design principles, walls, columns); 5.-6. Floor structures (performance, requirements, design principles of vaults, timber floors, RC floor structures, steel and composite steel and RC floor structures); 7. Overhanging structures (performance, requirements, design principles of balconies, canopies, cornices); 8. Expansion joints in load bearing structures; 9. Staircase structures; 10. Basement structures; 11. Foundations; 12. Roof truss structures; 13. Structural Systems for Single- and Multistorey Buildings. Structural Systems for Long Span Structures. Superstructures. High Rise Buildings.

[1]   Hájek P. a kol.: Konstrukce pozemních staveb. Nosné konstrukce 1, skriptum ČVUT v Praze, Nakladatelství ČVUT, 2007
[2]   Barry R.: The Construction of Buildings 1, Walls, Floors, Blackwell Science 1996
[3]   Witzany J. a kol.: Konstrukce pozemních staveb 20,, skriptum, Nakladatelství ČVUT v Praze

CAD 1 (E)

The seminar familiarizes students with the AutoCAD drawing software. This includes working with 2D & 3D geometry, wire models, prints, SGC/ACIS/Parasolid geometry models, meshes, Bool operations, solid objects creation methods and advanced edits and modifications of the model.


CAD systems: AutoCAD 1

The seminar familiarizes student with the AutoCAD drawing software and is focused on practical use within building construction and architecture design. Students will learn to work with 2D geometry, such as drawing floor plans, sections, details, views, dimensioning, using and creating blocks and xrefs, tables, work with layers, line types and hatches, printing in various scales and on various paper formats, creating templates for further work.


Diplomová práce


Diploma project

Student abilities for solution of engineers aims in building practice are demonstrated by Diploma Project. Project is worked out either as complex project or theoretical thesis focused on chosen problems of buildings structures field.

[1] In accordance with the Diploma Project subject

Dřevostavby

Cílem předmětu je podat souhrnnou informaci o konstrukcích pozemních staveb na bázi dřeva s důrazem na konstrukční a technologické souvislosti při návrhu energeticky úsporných (nízkoenergetických a pasivních) staveb. Kromě teoretického základu bude také kladen důraz na praktické procvičení základních dovedností při projektování dřevostaveb. V rámci předmětu budou prezentovány 4 základní konstrukčně technologické varianty dřevostaveb: (i) masivní sloupkový systém, (ii) lehký sloupkový systém 2x4, (iii) masivní stěnový systém z dřevěných sendvičových panelů, (iv) roubené stavby.

[1]  [1] KOLB, Josef. Dřevostavby - systémy nosných konstrukcí, obvodové pláště. 2. aktualizované vydání v ČR. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN: 978-80-247-4071-3
[2]  [2] KOŽELOUH, Bohumil. Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5 - Step 1 - Navrhování a konstrukční materiály. Zlín: Bohumil Koželouh, 1998.
[3]  [3]KOŽELOUH, Bohumil. Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5 - Step 2 - Navrhování detailů a nosných systémů. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2004.
[4]  [4] GABRIEL, Ingo. Dřevěné fasády - materiály, návrhy, realizace. Praha: Grada Publishing, 2011.
[5]  [5] Havířová, Z: Dům ze dřeva, vydavatelství ERA, 2006, ISBN: 978-80-736-6060-4
[6]  [6] www.dataholz.at. Stavebně-fyzikální (tepelná, vlhkostní, akustická, požární) a ekologická data pro stavební materiály, stavební díly a stavební spoje.
[7]  [7] RŮŽIČKA, Martin. Moderní dřevostavba, Grada Publishing, 2014

Diagn. and Surveying of Hist. Buildings

Course sets out key consideratons and implications which require structure assessment. The course provides an objective framework and methodical and systematic approach to surveying

[1]  1] Hollis M.: Surveying Buildings, RICS Boks 2007
[2]  [2] Assessment of Traditional Housing, BRE Watford, 2001

Civil Engineering in Developing Countries

IFor a long time, organizations operating in developing and climatically or culturally diverse regions have been struggling with the lack of construction experts who would be able to work in a setting that is culturally, climatically, socially and economically different. The aim of the course is to provide students with basic information about the specifics of work in such regions. Within the subject we will deal with constructional approaches with respect to different climate, use of non-standard procedures, materials and organizational approaches and other factors different from the standards in the Europe or Czech Republic (e.g. building requirements, seismic activity, tsunami, animals, insects, monsoon rain , absence of networks, etc.). Moreover, the students will get acquainted with other specifics of working abroad, especially with the basics of multicultural communication, climatology, safety and health protection and specifics of preparation and organization of projects. Selected topics will be introduced by experienced specialists. As a part of the subject curriculum, students will create a project according to their own choice or in cooperation with non-profit organizations operating abroad. The subject is taught in English and students work in international interdisciplinary teams.


Seminar on Energy Optimized Buildings 1

Introduction in the theory and practice of the design of low-energy buildings of different categories. Lectures and workshops

[1]  [1] VOSS, Karsten - MUSALL, Eike. Net Zero Energy Buildings: International Comparison of Carbon-Neutral Lifestyles. Birkhäuser Verlag, 2011
[2]  [2] Proceedings from important international conferences like Passivhaustagung, EUROSUN, Sustainable Building,etc.
[3]  [3] EU - Directive on Energy Performance of Buildings
[4]  [4] internet sources

Final Project

This subject is appointed for foreign students, participants of Erasmus Programme only. Good knowledge in design of building structures, brick, steel and concrete structures are expected.

[1] Whitlow R.: Materials and Structures
[2] Barry R.: The construction of Buildings
[3] Foster J.S.: Structures and Fabric, Parts I - III

Historické konstrukce a rekon.budov

V přednáškovém cyklu jsou vysvětleny základní informace o struktuře a současných tendencích památkové péče v ČR, historie památkové péče a vývoj názorů na ochranu památek (vč. průmyslového dědictví) až po současnost. Na vybraných příkladech jsou ukázány přístupy k obnově historických staveb. Dále jsou přednášky zaměřeny na témata související s vlastní ochranou historických a památkově chráněných staveb. Zejména se jedná o vady a poruchy staveb, zatěžovací účinky a vlivy z hlediska historie zatížení; nesilové účinky a vlivy, účinky vynuceného přetvoření; trvanlivost a spolehlivost; mechanické, fyzikální, chemické degradační a korozivní procesy; poruchy, rekonstrukce a sanace základových konstrukcí, zděných konstrukcí, betonových konstrukcí (železobetonových), prefabrikovaných konstrukcí, dřevěných konstrukcí staveb, ochrana staveb před zvýšenou vlhkostí a diagnostika staveb.

[1]  Witzany J. a kol.: PDR - Poruchy, degradace a rekonstrukce, ČVUT, Praha 2010
[2]  Witzany J.: Poruchy a rekonstrukce zděných budov, ČKAIT, Praha 1999
[3]  Hošek J.: Stavební materiály pro rekonstrukce, ČVUT, Praha, 1996

Integrated building design

Sustainable Construction of Buildings, Principles of Integrated Building Design, LCA, Complex Assessment of Building Quality, Material and Energy Efficient Building Design

[1]  [1] Sarja A.: Integrated Life Cycle Design of Structures, Spon Press, 2002
[2]  [2] Kibert CH.: Sustainable Construction, John Wiley and Sons, Inc., 2005,
[3]  [3] AGENDA 21 on Sustainable Construction, CIB Report No. 237, 999
[4]  [4] Proceedings of CESB10, SB10 and SB11 conferences
[5]  internet sources

Integrované navrhování budov

Cíl cvičení - procvičit si stanovení environmentálních dopadů konstrukcí a staveb ve fázi výstavby a provozu - vnímání environmentálních dopadů v komplexním pohledu (dle kategorií dopadu) - ukázání vazeb mazi dopady ve fázi výstavy a provozu

[1] envimat.cz

Integrované navrhování budov

Udržitelná výstavba budov, principy integrovaného návrhu, kritéria integrovaného návrhu a hodnocení, environmentální kritéria, sociální kritéria, ekonomická kritéria, základy hodnocení životního cyklu LCA, základy hodnocení nákladů životního cyklu LCC, multikriteriální hodnocení a optimalizace prvků a konstrukcí budov, aplikace integrovaného přístupu - konstrukční principy, energetická účinnost výstavby a staveb, efektivní využití materiálů, úspory kvalitní vody, využití recyklovaných a alternativních přírodních materiálů, využití vysokohodnotných materiálů, systémy plug-in a demontovatelné konstrukce

[1]  Kibert CH.: Sustainable Construction, John Wiley and Sons, Inc., 2005,ISBN 0-471-66113-9
[2]  Agenda 21 pro udržitelnou výstavbu, CIB Report Publication 237, ČVUT v Praze, 2001, ISBN 80-01-02467-9

IZS a ochrana obyvatelstva Q

Předmět je tematicky složen ze dvou navazujících částí, a to technické části a komunikačních dovedností. Technická část je zaměřena na seznámení studentů s principy integrovaného záchranného systému (IZS) a ochrany obyvatelstva v ČR, tj. zejména druhy, postavení a úkoly složek IZS, postavení a úkoly právnických a fyzických osob v rámci IZS, operační a informační středisko IZS, řízení a organizace jednotek požární ochrany, prostředky varování a vyrozumění obyvatelstva, zjišťování a označování nebezpečných oblastí, druhy krytů, stavebně technické požadavky na stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené civilní ochranou. Část předmětu komunikačních dovedností je zaměřena na technické aspekty prezentací a mluvené slovo. Tato část je teoreticky je přednášena a následně prakticky procvičována na témata z technické části. Studenti poznávají a následně skupinově prezentují činnost ostatních složek IZS.

[1]  [1] Kratochvílová, D.:Ochrana obyvatelstva (kniha), SPBI, 2005, str.140, ISBN 80-86634-70-1
[2]  [2] Šenovský, M. a kol.: Integrovaný záchranný systém (kniha), str. 157, ISBN 80-86634-65-5
[3]  [3] Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon)
[4]  [4] Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
[5]  [5] Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

Kompletační konstrukce R

Konstrukční zásady návrhu střešních plášťů plochých šikmých i strmých střech. Návrh střešních plášťů z hlediska požadavků: stavebně fyzikálních, hydroizolačních, provozních, statických, požárních, akustických, biologických, chemických, životnosti i recyklace. Principy návrhu doplňkových prvků a detailů střešních plášťů plochých, šikmých i strmých střech v návaznosti na uvedené požadavky a dané okrajové podmínky. Navrhování a schopnost výběru vhodných kompletačních konstrukcí na základě teorií konstrukčních zásad a principů řešení jednotlivých skupin prvků z oblasti kompletačních konstrukcí. Jedná se o tvorbu zateplovacích systémů, oken a dveří, vnitřních dělících stěn, podlah a podlahových konstrukcí a jejich detailů.


Konst. pozem. staveb - komplex.přehled

Základy konstrukcí budov. Funkční požadavky, konstrukční systémy, prostorové působení konstrukčního systému. Svislé nosné konstrukce, stropní konstrukce, předsazené konstrukce. Obvodové pláště, výplně otvorů, příčky, podlahy, podhledy. Schodiště, konstrukce střech ? krovy, střešní pláště plochých a šikmých střech. Základové konstrukce, konstrukční řešení spodní stavby, hydroizolace spodní stavby. Konstrukční systémy jedno a vícepodlažních staveb, konstrukční systémy halových staveb.

[1]  Hájek P. a kol.: Konstrukce pozemních staveb 1, Nosné konstrukce I, skriptum, Nakladatelství ČVUT v Praze, 2006
[2]  Witzany J. a kol.: Konstrukce pozemních staveb 20, skriptum, Nakladatelství ČVUT v Praze, 2006
[3]  Hájek P. a kol.: Konstrukce pozemních staveb ? komplexní přehled, skriptum ČVUT, Praha 2011, http://www.ib.cvut.cz/124KPKP

Konstrukce pozemních staveb (Q)

Část stavební akustika a denní osvětlení a oslunění - systematická informace o stavebních prvcích a konstrukcích, o stavbách a okolí staveb, popř. o technických zařízeních, jako o prostředcích tvorby obytného a pracovního prostředí v budovách, nezbytných pro navrhování a posuzování staveb a jejich okolí. Část tepelná ochrana budov - šíření tepla, Fourierovy zákony, tepelný odpor, součinitel prostupu tepla, průměrný součinitel prostupu tepla, energetická náročnost budov, difúze a kondenzace vodní páry, nejnižší vnitřní povrchová teplota, tepelné mosty.

[1]  Bedlovičová D., Kaňka J., Weiglová J.: Stavební fyzika 1: Denní osvětlení a oslunění budov. ČVUT, Praha 2006
[2]  Čechura J.: Stavební fyzika 10: Akustika stavebních konstrukcí. ČVUT, Praha 1998
[3]  webové stránky K124
[4]  ČSN 730540 "Tepelná ochrana budov", ÚNMZ 2007-2011

Lighting and acoustics

The basic knowledge from building acoustics and daylight in architecture is given to students within this course. Students participating in this course should be able to design and evaluate buildings considering acoustic and daylight requirements.

[1]  1. Maekawa Z., Lord P.: Environmental and Architectural Acoustics, E a FN Spon, London 1994
[2]  2. Beranek Leo L., Vér István L.: Noise and Vibration Control Engineering - Principles and Applications, John Wiley a Sons, Inc., 1992
[3]  3. Ficker T.: Handbook of Building Thermal Technology, Acoustics and Daylighting, CERM, Brno 2004

Modelování dynamiky požáru a evakuace


Materiál a konstrukce

Cílem předmětu je představit 1) principy přenosu tepla a vlhkosti v materiálech, stavebních prvcích a budovách, a 2) působení nesilových zatížení na stavební prvky. Studenti se učí aplikovat základní fyzikální principy na jednoduchých příkladech. Předmět vytváří teoretický základ pro prakticky orientované předměty, jako např. Konstrukční projekt nebo Dřevostavby. Cílem předmětu je poskytnout informace umožňující: 1) pochopení působení klimatických zatížení na obálku budovy, 2) pochopení transportních procesů probíhajících v obálce budovy (přenos tepla, vlhkosti a vzduchu), 3) pochopení konstrukčních principů a požadavků, které na obálku budovy klademe, a 4) pochopení vzájemných souvislostí.

[1]  viz webová stránka předmětu

Osvětlení a akustika

Seznamuje studenty se základy stavební světelné techniky a stavební akustiky.

[1]  Weiglová, J. Bedlovičová, D. Kaňka, J: Stavební fyzika10-Denní osvětlení a oslunění budov, ČVUT Praha 2006
[2]  ČSN 730580-1,2,3,4, ČSN 734301
[3]  Kaňka, J. Nováček. J: Stavební fyzika 3 - Akustika pozemních staveb, ČVUT 2015
[4]  Kaňka J: Akustika stavebních objektů, ERA Brno 2009
[5]  
[6]  
[7]  

Projekt KPS E

Obsahem předmětu je návrh technického řešení pozemní stavby menšího nebo středního rozsahu (typicky bytový dům s podzemními garážemi nebo případně i jiný objekt, jako např. mateřská škola nebo penzion). Student zpracuje návrh ve formě dílčí části projektové dokumentace pro stavební povolení s některými dalšími vybranými přílohami, typickými pro prováděcí projekt. Dominantní části projektu je stavební řešení budovy, další profese (statika, TZB) jsou řešeny pouze koncepčně (předběžné výpočty), v nezbytně nutném rozsahu. Díky práci na Projektu 1E získá student základní povědomí o komplexním přístupu k návrhu moderní budovy a zejména potom schopnost vnímaní problematiky navrhování stavebních konstrukcí v širších souvislostech (vzájemná interakce příslušných požadavků na stavební konstrukce).

[1]  [1] Prováděcí vyhláška č. 268/2009 Sb. (Vyhláška o technických požadavcích na stavby) zákona č. 183/2006 Sb. a navazující dokumenty - technické normy ČSN, EN.
[2]  [2] Neufert E.: Navrhování staveb: Příručka pro stavebního odborníka, stavebníka, vyučujícího i studenta. Praha, CONSULTINVEST, 1995
[3]  [3] Přednášky z předmětů 124PS01 a 124KKT.

Projekt R

Obsahem Projektu PRJR je komplexní návrh pozemní stavby menšího nebo středního rozsahu (typicky bytový dům, případně i jiný objekt, jako např. mateřská škola nebo hotel). Student zpracuje návrh, podle architektonické studie (s vyřešenou dispozicí) ve formě projektové dokumentace pro stavební povolení s rozšířením o vybrané detaily typické pro zvolené řešení. Konstrukce budou navrženy v souladu s požadavky tepelně technickými a akustickými. Projekt zohledňuje předchozí nabyté znalosti v předmětech Pozemní stavby 1, Stavební fyzika 1, Kompletační konstrukce (vše na katedře K124) a dalších, zejména na katedře 122 a v základním kursu na katedrách 125, 133 a 134.

[1]  1.Prováděcí vyhláška č. 268/2009 Sb. (Vyhláška o technických požadavcích na stavby) zákona č. 183/2006 Sb. a navazující dokumenty - technické normy ČSN, EN
[2]  2.Neufert E.: Navrhování staveb: Příručka pro stavebního odborníka, stavebníka, vyučujícího i studenta. Praha, CONSULTINVEST, 1995
[3]  3.Přednášky z dosud absolvovaných předmětů.

Právo a požární ochrana


Projekt 2 - Q

Předmětem projektu je řešení požárních souvislostí objektu navrženého v rámci předchozího projektu PR1Q, tj. požárně bezpečnostní řešení, posouzení vybraných stavebních konstrukcí na účinek požáru a návrh souvisejících technických zařízení v budově. Požární návrh a posouzení je řešen pro novostavbu objektu nevýrobního charakteru, zejména občanské vybavenosti. Student zpracovává návrh ve formě částečné projektové dokumentace pro stavební povolení a získá tak schopnost komplexního přístupu k návrhu moderní budovy a vnímaní problematiky navrhování stavebních konstrukcí v širších souvislostech (návaznost stavební části na další profese, vzájemná interakce jednotlivých požadavků na stavební konstrukce).

[1]  1.Pokorný, M.. Požární bezpečnost staveb ? Sylabus pro praktickou výuku. Praha: ČVUT v Praze, 2014. 124 s. ISBN 978-80-01-05456-7.
[2]  2.Kodex požárních norem řady ČSN 73 08xx

Pozemní stavby A1

Koncepce navrhování nosných konstrukcí pozemních staveb s komplexním uvažováním funkčních požadavků kladených na jednotlivé prvky. Požadavky na pozemní stavby, konstrukční systém, interakce prvků, prostorové působení konstrukčního systému. Svislé nosné konstrukce (funkce, požadavky, principy konstrukčního řešení stěn, sloupů), stropní konstrukce (funkce, požadavky, principy konstrukčního řešení kleneb, dřevěných stropů, železobetonových stropů, keramickobetonových stropů, ocelových a ocelobetonových stropů). Dilatační spáry v nosných systémech. Konstrukční systémy jedno a vícepodlažních staveb, konstrukční systémy halových staveb.

[1]  1.Hájek P. a kol.: Konstrukce pozemních staveb 1 ? Nosné konstrukce I, skriptum ČVUT, Praha 2006
[2]  2.Horniaková L. a kol.: Konštrukcie pozemných stavieb 1, SNTL, Praha 1988
[3]  3.Hájek P.: Sylaby k přednáškám z KPS 1 (osobní web přednášejícího)
[4]  4.Růžička 1.: Sylaby k přednáškám z PSA1 (osobní web přednášejícího)
[5]  5.Hájek P. a kol.: Pozemní stavitelství I. Pro SPŠ stavební, Grada, 2014
[6]  6.předmětové nástěnky v 5. patře budovy A
[7]  7.produktové a technologické podklady výrobců
[8]  8.technické normy a vyhlášky

Pozemní stavby A4


Pozemní stavby 1

Koncepce navrhování nosných konstrukcí pozemních staveb s komplexním uvažováním funkčních požadavků kladených na jednotlivé prvky. Požadavky na pozemní stavby, konstrukční systém, interakce prvků, prostorové působení konstrukčního systému. Svislé nosné konstrukce (funkce, požadavky, principy konstrukčního řešení stěn, sloupů), stropní konstrukce (funkce, požadavky, principy konstrukčního řešení kleneb, dřevěných stropů, železobetonových stropů, keramickobetonových stropů, ocelových a ocelobetonových stropů). Dilatační spáry v nosných systémech. Konstrukční systémy jedno a vícepodlažních staveb, konstrukční systémy halových staveb. Předsazené konstrukce. Základní přehled vybraných kompletačních konstrukcí (obvodové pláště budov, podlahy, podhledy). Schodiště, rampy, výtahové šachty (požadavky, konstrukční a materiálová řešení, statické principy, zatížení). Základové konstrukce (požadavky, základové podmínky, typy základů, principy). Konstrukce spodní stavby (požadavky, statické principy, zatížení, dilatace). Hydroizolace spodní stavby (povlakové hydroizolace, bílé vany). Zastřešení staveb, tradiční i novodobé krovové soustavy, základy navrhování střešních plášťů.


Pozemní stavby 2

Předmět Pozemní stavby 2 (PS02) se skládá ze tří samostatných tematických celků - "Krovy, halové a výškové stavby", "Prefabrikované konstrukce" a "Poruchy, degradace a rekonstrukce" Část Krovy, halové a výškové stavby: Navrhování nosných konstrukcí halových a vícepodlažních objektů a konstrukcí zastřešení. Halové soustavy převážně ohýbané, tlačené a tažené. Vícepodlažní budovy s rámovými, stěnovými a příhradovými ztužidly. Prostorové působení konstrukčních systémů. Obecné zásady konstruování a hodnocení. Konstrukční principy návrhu nosných konstrukcí, analýza okrajových podmínek návrhu. Konstrukčně-statická analýza a optimalizace konstrukcí. Modelování účinků silových a nesilových zatížení. Systémový návrh a interakce nosných konstrukcí s ostatními částmi stavby. Část Prefabrikované konstrukce: Konstrukční statická problematika navrhování prefabrikovaných konstrukcí pozemních staveb. Technologie výroby prefabrikovaných betonových dílců, tvarové a rozměrové řešení, vyztužování prefa dílců, betonové směsi, automatizace výroby dílců. Sloupové, skeletové, deskové a deskostěnové konstrukce vícepodlažních staveb, prefabrikované konstrukce halových staveb. Zásady navrhování a řešení styků nosných dílců. Navrhování prefabrikovaných obvodových plášťů, stropních dílců, schodišťových dílců apod. Principy prefabrikace prostorových dílců Část Poruchy, degradace a rekonstrukce: Vady a poruchy staveb, zatěžovací účinky a vlivy z hlediska historie zatížení. Nesilové účinky a vlivy, účinky vynuceného přetvoření. Trvanlivost a spolehlivost. Mechanické, fyzikální, chemické degradační a korozivní procesy. Historické konstrukce. Poruchy, rekonstrukce a sanace základových konstrukcí, zděných konstrukcí, betonových konstrukcí (železobetonových), prefabrikovaných konstrukcí, dřevěných konstrukcí staveb, ochrana staveb před zvýšenou vlhkostí, diagnostika staveb. V rámci cvičení je provedeno statické posouzení parametricky zadaného zděného objektu a vypracována seminární práce obsahující hodnocení poruch a stavebnětechnického stavu stávajícího objektu.

[1]  1.Bill Z., Brabec V., Hruška A., Žďára V.: KPS 50 ? Konstrukčně statická analýza vícepodlažních a halových objektů, ČVUT, Praha 1998
[2]  2.Bill Z., Žďára V., Novák M.: KPS 50 ? Využití programu FEAT pro navrhování halových objektů, ČVUT, Praha 1997
[3]  3.Gattermayerová H.: KPS 50 ? Konstrukce vícepodlažních budov ? příklady, ČVUT, Praha 1996
[4]  4.Z. Bill, V. Ždára: Zastřešení budov, TK 6 CKAIT. CSSI Praha 1998
[5]  5.M. Bielek, V.Rojík: Konštrukcie pozemných stavieb IV. Alfa Bratislava.SNTL Praha 1988
[6]  6.Z. Bill: Prostorová tuhost železobetonových hal. SNTL Praha 1985
[7]  7.Z. Půbal: Theory and Calculation of Frame Structures with Stiffening Walls. Academia Pratur, 1988
[8]  8.Witzany J.: Konstrukce průmyslově vyráběných stavebních systémů pozemních staveb: 1 díl ? Vícepodlažní budovy; 2 díl ? Halové objekty, ČVUT, Praha 1981
[9]  9.Witzany J., Janů K.: Průmyslová výroba staveb a architektura VI, ČVUT, Praha 1983
[10]  10.Wilden H. a kol.: Precast and prestressed concrete, PCI 1992
[11]  11.Witzany J. a kol.: PDR - Poruchy, degradace a rekonstrukce, ČVUT, Praha 2010
[12]  12.Witzany J.: Poruchy a rekonstrukce zděných budov, ČKAIT, Praha 1999
[13]  13.Hošek J.: Stavební materiály pro rekonstrukce, ČVUT, Praha, 1996
[14]  14.Witzany, J. a kol: Sanace a rekonstrukce zděných budov I., Stavební informace, Praha 2005
[15]  15.Witzany, J. a kol: Sanace a rekonstrukce zděných budov ? ochrana proti vlhkosti a radonu, Stavební informace, Praha 2006
[16]  16.Witzany, J. a kol: Rekonstrukce, poruchy a sanace betonových konstrukcí, Stavební informace, Praha 2004
[17]  17.Witzany, J., Čejka, T., Zigler, R.: Zděné valené klenbové konstrukce, Stavební ročenka 2006, Bratislava 2005
[18]  18.Witzany, J., Čejka, T., Zigler, R.: Stanovení zbytkové únosnosti existujících zděných konstrukcí, Stavební obzor 2008, roč. 17, č. 9, Praha 2008
[19]  19.Witzany, J., Čejka, T.: Výzkum fyzikálně mechanických vlastností porézních zdících prvků, Stavební obzor 2008, roč. 17, č. 10, Praha 2008

Konstrukce pozemních staveb

Zohlednění požadavků tvorby vnitřního prostředí a interakčních vztahů při navrhování částí staveb, zejména kompletačního charakteru. Systémový přístup při návrhu stavby, navrhování primárně nosných a nenosných částí vícepodlažních a halových staveb s ohledem na jejich dlouhodobou funkčnost a spolehlivost. Základy analýzy staveb z hlediska konstrukční fyziky. Konstrukčně-statické a interakční a požadavky na navrhování konstrukcí obvodových plášťů, LOP, výplňových konstrukcí, plášťů střešních, příček, podlah a podhledů. Konstrukční druhy jednotlivých prvků a systémů.

[1]  1.Pánek J., Rojík V., Krňanský J.: Technicko-fyzikální analýza staveb, skripta ČVUT Praha, 1989
[2]  2.Bill Zd.: Prostorová tuhost železobetonových hal, SNTL, Praha, 1985
[3]  3.Klolektiv autorů: Poruchy staveb, skripta ČVUT Praha, 1992

Pozemní stavby 2R

Předmět Pozemní stavby 2 (PS02) se skládá ze tří samostatných tematických celků - "Krovy, halové a výškové stavby", "Prefabrikované konstrukce" a "Poruchy, degradace a rekonstrukce" Část Krovy, halové a výškové stavby: Navrhování nosných konstrukcí halových a vícepodlažních objektů a konstrukcí zastřešení. Halové soustavy převážně ohýbané, tlačené a tažené. Vícepodlažní budovy s rámovými, stěnovými a příhradovými ztužidly. Prostorové působení konstrukčních systémů. Obecné zásady konstruování a hodnocení. Konstrukční principy návrhu nosných konstrukcí, analýza okrajových podmínek návrhu. Konstrukčně-statická analýza a optimalizace konstrukcí. Modelování účinků silových a nesilových zatížení. Systémový návrh a interakce nosných konstrukcí s ostatními částmi stavby. Část Prefabrikované konstrukce: Konstrukční statická problematika navrhování prefabrikovaných konstrukcí pozemních staveb. Technologie výroby prefabrikovaných betonových dílců, tvarové a rozměrové řešení, vyztužování prefa dílců, betonové směsi, automatizace výroby dílců. Sloupové, skeletové, deskové a deskostěnové konstrukce vícepodlažních staveb, prefabrikované konstrukce halových staveb. Zásady navrhování a řešení styků nosných dílců. Navrhování prefabrikovaných obvodových plášťů, stropních dílců, schodišťových dílců apod. Principy prefabrikace prostorových dílců Část Poruchy, degradace a rekonstrukce: Vady a poruchy staveb, zatěžovací účinky a vlivy z hlediska historie zatížení. Nesilové účinky a vlivy, účinky vynuceného přetvoření. Trvanlivost a spolehlivost. Mechanické, fyzikální, chemické degradační a korozivní procesy. Historické konstrukce. Poruchy, rekonstrukce a sanace základových konstrukcí, zděných konstrukcí, betonových konstrukcí (železobetonových), prefabrikovaných konstrukcí, dřevěných konstrukcí staveb, ochrana staveb před zvýšenou vlhkostí, diagnostika staveb. V rámci cvičení je provedeno statické posouzení parametricky zadaného zděného objektu a vypracována seminární práce obsahující hodnocení poruch a stavebnětechnického stavu stávajícího objektu.

[1]  1.Bill Z., Brabec V., Hruška A., Žďára V.: KPS 50 ? Konstrukčně statická analýza vícepodlažních a halových objektů, ČVUT, Praha 1998
[2]  2.Bill Z., Žďára V., Novák M.: KPS 50 ? Využití programu FEAT pro navrhování halových objektů, ČVUT, Praha 1997
[3]  3.Gattermayerová H.: KPS 50 ? Konstrukce vícepodlažních budov ? příklady, ČVUT, Praha 1996
[4]  4.Z. Bill, V. Ždára: Zastřešení budov, TK 6 CKAIT. CSSI Praha 1998
[5]  5.M. Bielek, V.Rojík: Konštrukcie pozemných stavieb IV. Alfa Bratislava.SNTL Praha 1988
[6]  6.Z. Bill: Prostorová tuhost železobetonových hal. SNTL Praha 1985
[7]  7.Z. Půbal: Theory and Calculation of Frame Structures with Stiffening Walls. Academia Pratur, 1988
[8]  8.Witzany J.: Konstrukce průmyslově vyráběných stavebních systémů pozemních staveb: 1 díl ? Vícepodlažní budovy; 2 díl ? Halové objekty, ČVUT, Praha 1981
[9]  9.Witzany J., Janů K.: Průmyslová výroba staveb a architektura VI, ČVUT, Praha 1983
[10]  10.Wilden H. a kol.: Precast and prestressed concrete, PCI 1992
[11]  11.Witzany J. a kol.: PDR - Poruchy, degradace a rekonstrukce, ČVUT, Praha 2010
[12]  12.Witzany J.: Poruchy a rekonstrukce zděných budov, ČKAIT, Praha 1999
[13]  13.Hošek J.: Stavební materiály pro rekonstrukce, ČVUT, Praha, 1996
[14]  14.Witzany, J. a kol: Sanace a rekonstrukce zděných budov I., Stavební informace, Praha 2005
[15]  15.Witzany, J. a kol: Sanace a rekonstrukce zděných budov ? ochrana proti vlhkosti a radonu, Stavební informace, Praha 2006
[16]  16.Witzany, J. a kol: Rekonstrukce, poruchy a sanace betonových konstrukcí, Stavební informace, Praha 2004
[17]  17.Witzany, J., Čejka, T., Zigler, R.: Zděné valené klenbové konstrukce, Stavební ročenka 2006, Bratislava 2005
[18]  18.Witzany, J., Čejka, T., Zigler, R.: Stanovení zbytkové únosnosti existujících zděných konstrukcí, Stavební obzor 2008, roč. 17, č. 9, Praha 2008
[19]  19.Witzany, J., Čejka, T.: Výzkum fyzikálně mechanických vlastností porézních zdících prvků, Stavební obzor 2008, roč. 17, č. 10, Praha 2008

Projekt 2C

Projekt 2 zapisuje student na jedné z kateder podle vlastního výběru, výuka je profesně zaměřena. Obsahem individuálního zadání je zpracování dílčí části projektové dokumentace budovy. Dle zájmu studenta je dokumentace zpracovávána s různě velkými podíly jednotlivých profesí podle zvolené zadávající katedry, která je dominantní, ostatní profese jsou zadány v redukovaném rozsahu. Hlavním změřením projektu může být stavební řešení budovy, kdy kromě návrhu konstrukčního systému budovy je do zpracování zahrnut též podrobnější návrh kompletačních konstrukcí včetně požadavků stavební fyziky. Obsahem projektu statického zaměření je návrh nosné konstrukce zadaného objektu včetně zajištění prostorové tuhosti a založení, podrobnější výpočet a výkresová dokumentace vybraných prvků. Náplní projektu může být též koncepční návrh systémů technických zařízení budov ve formě zjednodušené výkresové dokumentace s návazností na inženýrské sítě a klimatickou lokalitu, dále zaměření na technologii a provádění staveb nebo na materiálové inženýrství. Součástí požadovaných výstupů je prezentace práce studenta, obhajoba navržených řešení a diskuse.


Projekt 3C


Structural Design, Project 2

Focus on complex approach to practic design, analysis and optimalization of multi-storey or long-span building structures, or their reconstruction. Analysis of load, functional and technologic requirements, design of load-bearing system alternatives including foundations, preliminary bearing elements dimensions calculation, choice of most suitable version. Detailed statical design of chosen version, calculation, technical report and drawings. Check of bearing and non-bearing structures interaction and assembly techniques. Public presentation.

[1]  Foster Jack Strond: Structure and Fabric, Parts I - III, Longman 1994
[2]   Barritt C.M.H.: Advanced Building Construction, Vol 1 - 4, Longman 1991

Structural design project 3

Focus on complex approach to practic design, analysis and optimalization of multi-storey or long-span building structures, or their reconstruction. Analysis of load, functional and technologic requirements, design of load-bearing system alternatives including foundations, preliminary bearing elements dimensions calculation, choice of most suitable version. Detailed statical design of chosen version, calculation, technical report and drawings. Check of bearing and non-bearing structures interaction and assembly techniques. Public presentation.

[1]  [1] Foster Jack Strond: Structure and Fabric, Parts I - III, Longman 1994
[2]  [2] Barritt C.M.H.: Advanced Building Construction, Vol 1 - 4, Longman
[3]  1991

Stavební fyzika 1A

Základní principy šíření tepla a vodní páry v konstrukcích a budovách. Základy bezpečného tepelně-vlhkostního návrhu konstrukcí. Principy navrhování nízkoenergetických a pasivních budov. Způsoby minimalizace tepelných mostů. Možnosti snižování rizika přehřívání místností v letním období. Základní výpočetní postupy tepelné ochrany budov (tepelná bilance prostoru, výpočet součinitele prostupu tepla, ověření rizika růstu plísní a výskytu povrchové kondenzace, hodnocení rizika kondenzace vodní páry uvnitř konstrukcí a výpočet roční bilance vodní páry, hodnocení energetické náročnosti budov, ověření tepelné stability místností v letním a v zimním období a další). Sluneční záření a jeho význam. Stanovení polohy Slunce na obloze pomocí početních a grafických metod. Proslunění a oslunění. Význam pojmů, legislativní požadavky. Denní osvětlení. Kritéria a limity. Osvětlovací systémy. Princip určení činitele denní osvětlenosti výpočtem a měřením. Složky činitele denní osvětlenosti. Kvalitativní hledisko denního osvětlení (rovnoměrnost, směr dopadu světla a pod.). Pojmy zvuk a hluk. Kritéria a limity. Akustické veličiny, jejich značení a výpočet. Šíření zvuku ve venkovním a v uzavřeném prostoru. Útlum zvuku vlivem clony. Pole přímých a odražených vln. Doba dozvuku a poloměr dozvuku. Konstrukce na pohlcování zvuku. Konstrukční akustika. Vzduchová neprůzvučnost - vážená × stavební. Kročejový hluk. Vliv vedlejších cest při šíření zvuku konstrukcí.

[1]  KAŇKA, J. NOVÁČEK. J: Stavební fyzika 3 - Akustika pozemních staveb, ČVUT 2015
[2]  WEIGLOVÁ, J. KAŇKA, J: Stavební fyzika 10 - Denní osvětlení a oslunění budov, ČVUT 1999
[3]  VYCHYTIL, Jaroslav. Stavební světelná technika - cvičení. Praha : Nakladatelství ČVUT v Praze, 156 s. 2015, ISBN 978-80-01-05858-9

Stavební fyzika

Tepelná technika Základní kurz stavební tepelné techniky. V první části kurzu (přednášky 1 až 2) se studenti seznámí se základní teorií šíření tepla, vzduchu a vodní páry ve stavebních konstrukcích a budovách, která je nezbytná pro další studium. Druhá část kurzu (přednášky 3 až 6) představuje stručný úvod do navrhování a realizace stavebních konstrukcí a budov z hlediska stavební tepelné techniky. Budou představeny postupy řešení několika vybraných typických praktických problémů. Součástí této části bude také stručná, základní informace vybraných diagnostických metodách používaných ve stavební tepelné technice. Světelná technika a akustika Světelná technika se zabývá dvěma hlavními částmi, prosluněním a denním osvětlením. V první částí se posluchač dozví, na které objekty jsou kladeny požadavky a jaké jsou možnosti ověření doby proslunění. Součástí této části je i souvislost výsledků s možnými okrajovými podmínkami. Druhá část se zabývá hodnocením denního osvětlení především v interiérech budov s ohledem na gradaci jasu oblohy, stínících podmínek a vlastnosti místnosti a osvětlovacího otvoru. V akustice je posluchač nejprve seznámen s pojmy zvuk a hluk, vnímáním zvuku, základními veličinami, zdroji zvuku a odpovídajícími limity. Dále se probírá šíření zvuku ve volném a difúzním poli, šíření zvuku přes překážku či ve zvukovodu. Při posuzování či návrhu interiérů budov se uplatní poznatky týkající se konstrukcí na pohlcování zvuku a zvukově izolačních vlastností dělicích konstrukcí.

[1]  KAŇKA, J. NOVÁČEK. J: Stavební fyzika 3 - Akustika pozemních staveb, ČVUT 2015
[2]  WEIGLOVÁ, J. KAŇKA, J: Stavební fyzika 10 - Denní osvětlení a oslunění budov, ČVUT 1999
[3]  VYCHYTIL, Jaroslav. Stavební světelná technika - cvičení. Praha : Nakladatelství ČVUT v Praze, 156 s. 2015, ISBN 978-80-01-05858-9

Stavební fyzika 1

Světelná technika a akustika Sluneční záření a jeho význam. Stanovení polohy Slunce na obloze pomocí početních a grafických metod. Proslunění a oslunění. Význam pojmů, legislativní požadavky. Denní osvětlení. Kritéria a limity. Osvětlovací systémy. Princip určení činitele denní osvětlenosti výpočtem a měřením. Složky činitele denní osvětlenosti. Kvalitativní hledisko denního osvětlení (rovnoměrnost, směr dopadu světla a pod.). Pojmy zvuk a hluk. Kritéria a limity. Akustické veličiny, jejich značení a výpočet. Šíření zvuku ve venkovním a v uzavřeném prostoru. Útlum zvuku vlivem clony. Pole přímých a odražených vln. Doba dozvuku a poloměr dozvuku. Konstrukce na pohlcování zvuku. Konstrukční akustika. Vzduchová neprůzvučnost - vážená × stavební. Kročejový hluk. Vliv vedlejších cest při šíření zvuku konstrukcí. Tepelná ochrana budov Šíření tepla, Fourierovy zákony, tepelný odpor, součinitel prostupu tepla, průměrný součinitel prostupu tepla, energetická náročnost budov, potřeba tepla na vytápění, dodaná energie, primární energie, difúze a kondenzace vodní páry, nejnižší vnitřní povrchová teplota, riziko růstu plísní, tepelné mosty a vazby.

[1]  Bedlovičová D., Kaňka J., Weiglová J.: Stavební fyzika 1: Denní osvětlení a oslunění budov. ČVUT, Praha 2006
[2]  Vychytil, Jaroslav: Stavební světelná technika - cvičení. Praha : ČVUT v Praze, 156 s. 2015, ISBN 978-80-01-05858-9
[3]  Kaňka, J. Nováček. J: Stavební fyzika 3 - Akustika pozemních staveb, ČVUT 2015
[4]  ČSN 730540 "Tepelná ochrana budov", ÚNMZ 2007-2011

Specializovaný projekt 1

Smyslem specializovaných projektů SPB1 a SPB2 na oboru Budovy a prostředí je získat na konkrétních úlohách praktickou zkušenost s aplikací základních principů integrovaného navrhování, koncepčního řešení stavby a její optimalizace z hlediska: - konstrukčního, technologického a materiálového - stavebně energetického - tvorby kvalitního vnitřního mikroklimatu Studenti jsou motivování k osvojení základních inženýrských dovedností při řešení témat zabývajících se problematikou environmentálně a energeticky optimalizovaných staveb, jako jsou: - formulace problému - návrh jeho řešení ve variantách - vyhodnocení jednotlivých variant a výběr optimálního řešení.


Specifické požární provozy

Předmět prohlubuje základní znalost požární bezpečnosti staveb nevýrobního charakteru z bakalářského studia o problematiku požárně specifických budov a provozů. Pozornost je věnována zejména kmenovým a projekčním normám požárního kodexu, tj. českým technickým normám řady ČSN 73 08xx. Studneti budou podorbněji seznamování s požární bezpečností následujících budov či provozů: historické budovy, výrobní objekty, garáže, budovy pro bydlení a ubytování, shromažďovací prostory, změny staveb, budovy zdravotnických zařízení a sociální péče, sklady, zemědělské objekty, objekty průmysl a energetiku ad.


Stavebně tepelná technika 1

Studijní podklady jsou uvedeny na webových stránkách mezifakultního studijního oboru oboru Inteligentní budovy.


Thermal protection of buildings 1

The course is focused mainly on the practical numerical modelling of basic hygro-thermal processes in constructions and buildings.

[1]  Hagentoft, CE: Introduction to Building Physics, Studentlitteratur, Lund 2001
[2]  Technical standards (EN ISO 10211, EN ISO 13788, EN ISO 15026, EN ISO 13790)

Biologická degradace staveb

Cílem předmětu je seznámit studenty s mechanizmy destrukce stavebních materiálů a konstrukcí, které jsou způsobeny mikroorganismy, případně vyššími organizmy a živočichy. Biologickou destrukcí bývají v různé míře zasaženy veškeré části stavebního díla a to, jak novodobé, tak historické objekty. Pravá příčina biodegradace bývá často zaměňována za důsledky působení klimatických degradačních vlivů. Odstranění biotických činitelů tím bývá oddáleno, či vůbec znemožněno. Mikrobní napadení staveb nese sebou i riziko vzniku zdravotních problémů, což je v současné době zatím opomíjená problematika. Předmět dále obsahuje i výklad o použití biocidů a dalších chemických prostředků pro ochranu staveb. V jednotlivých přednáškách se bude výklad zabývat požadavky mikrobů na životní prostředí, jako je teplota, vlhkost, pH, O2, CO2 a NH3. Probrána bude korozní aktivita sirných, desulfurikačních, nitrifikačních a denitrifikačních bakterii, plísní, dřevokazných hub, dřevokazného hmyzu, řas, lišejníků a vyšších rostlin.

[1] Witzany J. a kol.: PDR - Poruchy, degradace a rekonstrukce, ČVUT, Praha 2010

BIM Graphisoft ArchiCAD

Výuka je zaměřena na aplikování základních principů informačního modelování budov - BIM (Building Infoormation Modeling) v Archicadu 20.

[1]  Referenční příručka Archicadu 20
[2]  Martin Černý a kolektiv: BIM Příručka , Odborná rada pro BIM, 2013
[3]  ČSN ISO 16739 Datový formát Industry Foundation Classes (IFC) pro sdílení dat ve stavebnictví a ve facility managementu, srpen 2014
[4]  knihovny prvků https://bimcomponents.com/
[5]  knihovny prvků http://bimobject.com/en
[6]  knihovny prvků http://www.bimproject.cz/

BIM pro pozemní stavby 2

Cílem předmětu je navázat na předmět 124YBM1 a rozšířit znalosti v moderní a praxí často vyžadované oblasti informačního modelování budov, především se zaměřením na projekční praxi. Výuka bude probíhat na platformě Autodesk, zejména v softwaru Revit.


Systémy CAD: AutoCAD pokročilý

Jsou probírány pokročilé funkce AutoCADu se zaměřením na stavaře a architekty a možnosti uživatelského přizpůsobení a rozšíření (mj. i pomocí jazyka AutoLISP), jež výrazně zefektivní práci v programu. Z funkcí AutoCADu se jedná např. o xrefy, dynamické bloky, parametrické vazby, rychlý výběr, pokročilá práce s hladinami, automatické generování výpisů prvků, palety nástrojů, Express Tools, čištění a restaurování výkresu aj. V části věnované uživatelskému přizpůsobení bude probírána tvorba uživatelských čar a šrafovacích vzorů, přizpůsobení pásu karet, definování vlastních klávesových zkratek, tvorba maker, základy využití jazyka AutoLISP k naprogramování jednoduchých vlastních příkazů.


Systémy CAD: AutoCad 1

Předmět uvádí studenta do automatizace projektových prací. Seznamuje ho obecně s CAD systémy ve stavebnictví. Konkrétně jde o praktické zvládnutí programu AUTOCAD ve 2D. Zakreslení půdorysu objektu, jeho okótování. Použití bloků a knihoven. Tisk v různých měřítkách a na různé formáty papíru. Výstup ve formátu DWF. Zakreslení pohledů a řezů, detailů. Tabulky, jejich převod do excelu, úprava a zpětné vložení do AutoCADu. Rozpisky. Katedra je členem Autodesk Academia programu a umožňuje studentům získat certifikát od celosvětově uznávané firmy AUTODESK.

[1]  [1] Finkelstein Ellen: Mistrovství v AutoCADu Kompletní průvodce pro verze 2009 a 2010, Computer Press Brno 2010

Systémy CAD: AutoCad 2

Konkrétně jde o praktické zvládnutí programu AUTOCAD ve 3D, zaměřené na stavaře. Uživatelský souřadný systém, axonometrické zobrazení a perspektiva.Různé zajímavé plochy, křivky, imitace terénu plochami. Tělesa, průniky, sjednocení a rozdíly těles, klenby, řez tělesa rovinou. Tisk, výkresový a modelový prostor. Vizualizace. Materiály, osvětlení, použití sluneční kalkulačky, oslunění objektu během dne. Pozadí, zjištění jak působí objekt v daném okolí. Doplňky, postavy, rostliny apod. Výstup i v rastrovém formátu, např.jpg. Formát dwf, video. Katedra je členem Autodesk Academia programu a umožňuje studentům získat certifikát od celosvětově uznávané firmy AUTODESK.

[1]  [1] Horová Iva: 3D modelování a vizualizace v AutoCADu, Computer Press, Brno 2008
[2]  
[3]  [2] Finkelstein Ellen: Mistrovství v AutoCADu Kompletní průvodce pro verze 2009 a 2010, Computer Press Brno 2010

Systémy CAD: Nemetschek 1

Kreslení 2D objektů, modelování 3D objektů: stěny, otvory, sloupy, desky, střechy, schodiště. Kótování stavebních výkresů. Řezy, pohledy, axonometrie. Animace modelu.

[1]  Manual Allplan FT Arch, Nemetschek AG Mnichov (v českém jazyce)

Systémy CAD: stavařské nadstavby

Je probírána uživatelská nadstavba AutoCADu pro stavaře a architekty AutoCAD Architecture a jeho české normové uzpůsobení CADKON DT+. Jde hlavně o práci se stavebními díly - stěna, okno, dveře, střecha, deska, sloup, schodiště. Makra, knihovny maker, zařizovací předměty. Dále je prohloubena a doplněna znalost AutoCADu, např. vizualizace, extrahování atributů bloků do databáze, publikování na webu (formát dwf) aj. Výstup i v rastrovém formátu, např. jpg. Video. Katedra je členem Autodesk Academia programu a umožňuje studentům získat certifikát od celosvětově uznávané firmy AUTODESK.

[1]  [1] Kácha Tomáš, Trunec Štěpán : Autodesk Architectural Desktop, Computer Press Brno 2006

Měření denního osvětlení

Předmět rozšiřuje poznatky z denního osvětlení získané především v povinných předmětech 124SF01 a 124SFA1 a ve volitelném předmětu 124XSFO. Studenti se seznámí se zásadami a potřebnými podmínkami pro měření denního osvětlení a světelně technických vlastností vybraných stavebních prvků. Konkrétně se jedná o měření osvětlenosti v síti kontrolních bodů, na vodorovné, šikmé a svislé rovině, měření činitele odrazu světla, znečištění osvětlovacího otvoru a podobně. Tyto poznatky mohou později studenti využít při návrhu konstrukce z hlediska jejích odrazivých vlastností, velikostí osvětlovacích otvorů, směru světelného toku, barevnosti a podobně.

[1]  - ČSN 36 0011-1 Měření osvětlení prostorů - Část 1: Základní ustanovení. Praha : ÚNMZ, únor 2014
[2]  - ČSN 36 0011-2 Měření osvětlení prostorů - Část 2: Měření denního osvětlení. Praha : ÚNMZ, únor 2014
[3]  - VYCHYTIL, Jaroslav. Stavební světelná technika - cvičení. Praha : Nakladatelství ČVUT v Praze, 156 s. 2015. ISBN 978-80-01-05858-9

Stavební mat. na bázi rostlinných vláken

Cílem předmětu je prohloubení znalostí v oblasti organických materiálů. Studenti si osvojí podstatné anatomické, fyzikální a chemické vlastnosti organických stavebních materiálů a získají znalosti o surovinách pro výrobu přírodních materiálů, jejich výrobě a zpracování. Důraz bude kladen na vlastní materiálové charakteristiky a různorodost jednotlivých organických materiálů, ale také na konstrukční zásady a principy pro jejich použití ve stavebních konstrukcích. Přednášející Profesor Dr.- Ing. Bohumil Kasal: Profesor Dr.- Ing. Bohumil Kasal je profesorem v oboru architektura, stavebnictví a ochrana životního prostředí. Od roku 2010 je ředitelem Frauenhofer Institutu Wilhelma Klauditze pro výzkum v oblasti dřeva, současně je vedoucím Katedry organických stavebních materiálů a materiálů na bázi dřeva na TU Braunschweig (GER). Působil dlouhá léta na prestižních zahraničních univerzitách a vědeckých pracovištích ? University of North Carolina, USA, 1992-2005, Pennsylvania State University, USA, 2005 ? 2010, v letech 2001 a 2002 byl hostujícím profesorem na TU Dresden (GER) je čestným členem vědeckých týmů na University of Bristol, UK, University of New Brunswick (CA) a ČVUT (CZ). Zabývá se zejména výzkumem v oblasti dřeva a materiálů na jeho bázi a ostatních organických materiálů a jejich využitím ve stavebních konstrukcích, dále pak působením degradačních procesů na organické materiály, ochranou památek atd.


Inženýrství v rozvojových zemích 1    

In the long run, organisations that work in developing or climatically different countries have to cope with shortage of civil engineers and experts capable of working in environments that are entirely different in terms of culture, climate, and social and economic arrangements. The course aims to offer basic information about the specifics of working in these regions to students. During the course, we will analyse the specifics of construction approaches in developing countries paying attention, in particular, to distinct climate, to using procedures, materials and organisational approaches not typical for our country as well as other factors different from standards in the Czech Republic (e.g. seismic activity, tsunami, animals, insects, monsoons, absence of utilities, etc.). Students will also learn about other specifics of working in developing countries, climatology, safety and protection of health and the technicalities of project preparation and organisation.

[1]  1.The Barefoot Architect - Johan van Lengen
[2]  2. Engineering in Emergencies: A Practical Guide for Relief Workers - Jan Davis & Robert Lambert
[3]  3. Earth Construction Handbook: The Building Material Earth in Modern Architecture - Gernot Minke
[4]  4. Building with Earth: Design and Technology of a Sustainable Architecture - Gernot Minke
[5]  5. Bamboo: The Gift of the Gods - Oscar Hidalgo-Lopez

Stavební fyzika - (Osvětlení, akustika)

Předmět svým zaměřením doplňuje povinné předměty 124SF01 a 124SFA. Důraz je kladen na pochopení a důkladné procvičení probírané látky. Studenti se jednak zdokonalí v řešení úloh probíraných v rámci povinných předmětů a jednak si rozšíří teoretické i praktické znalosti o další oblasti stavební světelné techniky a stavební akustiky. Těchto znalostí mohou využít při návrhu vnitřních prostorů v rámci projektů a ateliérů a samozřejmě v praxi. Předmět je vhodné si zapsat ve stejném semestru jako jeden z výše uvedených povinných předmětů.

[1]  VYCHYTIL, Jaroslav. Stavební světelná technika - cvičení. Praha : Nakladatelství ČVUT v Praze, 156 s. 2015.
[2]  ISBN 978-80-01-05858-9

Ochrana a nová využití továrních komínů

Tovární komíny patří mezi výrazné doklady historického vývoje, pokroku a technické vyspělosti lidstva během posledních tří století. Postupem doby se společně s průmyslovými stavbami staly součástí našeho kulturně historického dědictví, které je v naší republice, jejíž území patřilo k nejprůmyslovějším oblastem Rakouska-Uherska, unikátní v celosvětovém měřítku. V České republice je značné, stěží vyčíslitelné množství továrních komínů, které již dávno pozbyly svého původního účelu. Takové nalezneme nejen v nefunkčních nebo opuštěných továrnách, ale i v těch dosud provozovaných. Majitel je pak vždy postaven před otázku, co s ním. Jako první řešení se pochopitelně nabízí demolice, jenže ta není nejlevnější a někdy majitele odradí. Pak jsou komíny nezřídka ponechány ladem, jejich osud bývá nejistý a mnohdy determinovaný náhodou. Netečný přístup ke komínům bohužel převládá u stavebníků, resp. developerů. Komín berou nesentimentálně jako materiálovou obálku a pomíjejí, či, snad i záměrně, odsouvají do pozadí jeho historicko-kulturní a technickou hodnotu, která ovlivňuje charakter a atmosféru místa. A pokud si hodnotu komína uvědomují, pak není samozřejmostí, že s ním umí ve svých projektech vhodně pracovat. Samozřejmě je tu i ekonomická stránka věci. Dnešní developerské projekty jsou optimalizovány na co největší ekonomické zužitkování parcely, a zde nemusí být pro tradiční hodnoty místo. Bohužel až příliš často jsme svědky promarněných příležitostí při budování nových staveb na parcelách po průmyslových areálech. Výstavbou na očištěném brownfieldu je smazána historie místa, všechny identifikátory doby jsou v tu chvíli pryč. Začíná se psát nová kapitola místa, která však nenavazuje na jeho kulturně historický odkaz. A právě tento předmět chce ukázat, že tovární komíny mají určité hodnoty a že je třeba je patřičně chránit s tím, že je tu i určitý potenciál dát jim nové funkce.

[1]  VONKA, Martin. Tovární komíny: funkce, konstrukce, architektura. V Praze: České vysoké učení technické, Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury, 2014. 223 s. ISBN 978-80-01-05566-3.
[2]  VONKA, Martin a KOŘÍNEK, Robert. Komínové vodojemy: funkce, konstrukce, architektura. V Praze: České vysoké učení technické, 2015. 101 stran. ISBN 978-80-01-05774-2.
[3]  VONKA, Martin et al. Komínové vodojemy: situace, hodnocení, možnosti. V Praze: České vysoké učení technické, 2015. 126 stran. ISBN 978-80-01-05775-9.
[4]  KLOKNER, František. O továrních komínech (rozšířený otisk z časopisu Vynálezy a pokroky), Praha 1906
[5]  www.koda.kominari.cz
[6]  www.fabriky.cz
[7]  

Zakreslování stavebních konstrukcí

Předmět je zaměřen na zakreslování stavebních výkresů a základy AUTOCADu. Je doporučen absolventům gymnázií.

[1]  1.ČSN 01 3420:2004 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části.
[2]  2.Čítanka výkresů ve stavebnictví - Doseděl a kol., SOBOTÁLES 1999 + doplněk 2005
[3]  3.Cvičení z pozemního stavitelství - Jan Novotný, SOBOTÁLES 2009
[4]  4.AUTOCAD a AUTOCAD LT pro architekty a projektanty. Horová Iva (Aktuální verze)
[5]  5.Podklady na web. stránkách předmětu

BIM pro pozemní stavby 1

Informační model budovy (BIM) základní principy tvorby informačního modelu budovy v oblasti pozemních staveb, specifika BIM modelování. Informační model budovy v životním cyklu budovy: informace požadované v průběhu projekční části, v průběhu výstavby a během užívání dokončené budovy. Předmět využívá softwarovou základnu Autodesk Revit. Komplexní přehled o BIM problematice i na jiných platformách. V praktické části předmětu je cílem procvičit tvorbu informačního modelu budovy jednoduché budovy (BIM) na platformě Autodesk Revit.

[1]  http://issuu.com/czbim/docs/bim-prirucka-2013-v1
[2]  http://issuu.com/oktaedr/docs/oktaedr_revit_ve_stavebni_praxi
[3]  Revit help, uživatelská fóra a výuková videa

Demolice staveb a recyklace materiálů

Recyklace ve vyspělých zemích, recyklace v ČR, možnosti recyklace staveb, konstrukcí a materiálů, návrh konstrukcí z hlediska udržitelného rozvoje, minimalizace skládkování, příklady a ukázky recyklačních technologií, maloodpadové technologie, spolehlivost, trvanlivost a zdravotní nezávadnost konstrukcí z recyklovaných materiálů, optimalizace staveb z hlediska minimalizace objemu nerecyklovatelných materiálů.

[1]  [1] Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech , [2] Šenitková I.: Ekologia ve stavebníctve, Rektorát technické university v Košicích, 1998, [3] Pytlík P.: Ekologie ve stavebnictví, SPvS a MŽP ČR, 1997

Komplexní stavební detail

Komplexní řešení stavebních detailů v maximální podrobnosti, s návazností na všechny legislativní požadavky a s ohledem na maximální efektivitu a trvanlivost zvoleného řešení. Studentovi budou zadány vybrané stavební detaily, které bude student v průběhu semestru řešit a konzultovat s vyučujícím. Typ zadaných detailů bude odpovídat charakteru řešeného problému, tzn. tématicky se zadání u jednotlivých studentů může lišit a nemusí tak nezbytně pokrývat všechny oblasti (části) budov. Detaily budou řešeny v maximální podrobnosti, v měřítku 1:5 (příp. 1:2 nebo 1:1) a budou zobrazovat všechny stavební konstrukce, včetně jejich návaznosti a způsobu napojení na další konstrukce. Cílem je kvalita, ne kvantita.


Numerická analýza konst. pozem. stav.

Počítačová simulace a analýza konstrukčně statického systému vícepodlažních staveb. Počítačová simulace a analýza velkorozponových ohýbaných, tažených a tlačených konstrukcí. Interakce systému podloží - základy - vrchní stavba. Interakce nosných a výplňových konstrukcí. Interakce vícevrstvých konstrukcí. Optimalizace stavebních konstrukcí.

[1]  [1] Bill Z., Žďára V., Novák M.: KPS 50 - Využití programu FEAT pro navrhování halových objektů, ES FSv, ČVUT, Praha 1997, [2] Černý, J.: Programování v Excelu 2000, 2002, 2003. Computer Press: Praha, 2005.

Pož. bezp.a zdrav. nezávadnost budov

Rozbor požárů - příčiny a průběh požárů, proces hoření, požární zatížení. Hlavní zásady požárně bezpečnostního řešení staveb. Návaznost právních předpisů a norem na Směrnici Rady EU. Požární kodex, Eurokódy. Chování stavebních materiálů v ohni (dřevo, ocel, betony, plasty). Ochrana nejpoužívanějších materiálů proti ohni. Aktivní požárně bezpečnostní zařízení. Vliv požáru na napjatost a přetvoření stavebních konstrukcí. Zásady pro řešení stavebních konstrukcí z hlediska požární ochrany. Výškové, halové a dřevěné stavby. Zdravotně závadné škodliviny ve stavebních konstrukcích. Radon, jeho zdroje, protiradonová opatření.

[1]  Kupilík, V.: Stavební konstrukce z požárního hlediska, vydavatelství Grada Publishing, Praha 2006, 272 s., ISBN80-247-1329-2.
[2]  Kupilík, V.: Konstrukce pozemních staveb ? Požární bezpečnost staveb, Učební texty ČVUT, Vydavatelství ČVUT, Praha, 2009, str. 195, ISBN 9787-80-01-04291-5
[3]  Kupilík,V., Wasserbauer, R.: Konstrukce pozemních staveb 80 ? Zdravotní nezávadnost stavebních konstrukcí, Vydavatelství ČVUT, Praha, 1999, 75 str. ISBN 80-01-02051-7

Střešní pláště budov

Konstrukční zásady návrhu střešních plášťů šikmých i strmých střech. Návrh střešních plášťů z hlediska požadavků: stavebně fyzikálních, hydroizolačních, provozních, statických, požárních, akustických, biologických, chemických, životnosti i recyklace. Principy návrhu doplňkových prvků a detailů střešních plášťů plochých, šikmých i strmých střech v návaznosti na uvedené požadavky a dané okrajové podmínky.

[1] Hanzalová – Šilarová : Konstrukce pozemních staveb 40 - Zastřešení. Praha, ČVUT 2002
[2] Hanzalová - Šilarová a kol.: Ploché střechy. Praha, IC ČKAIT 2005, ISBN 80-86769-71-2
[3] Dlesek a kol. : Stavebně konstrukční detaily v obrazech. Verlag Dashöfer, Praha 2005

Zakreslování stavebních konstrukcí

Předmět je zaměřen na zakreslování stavebních výkresů a základy AUTOCADu. Je doporučen absolventům gymnázií.

[1]  [1] ČSN 013420 Výkresy pozemních staveb, [2] Doseděl A. a kol.: Čítanka výkresů ve stavebnictví. SOBOTÁLES, Praha 2004, [3] Sylaby cvičení YZSK - webová stránka katedry K124, předmět 124YZSK

Zatěžovací účinky a vliv na konstr.poz.st.

Členění zatížení z hlediska historie zatížení, zatěžovací účinky a vlivy silové a nesilové. Pravděpodobnost výskytu jednotlivých zatížení, kombinace zatížení, souvislost zatížení s řešením objektů pozemních staveb. Interakce statických a dynamických účinků zatížení v oblasti konstrukcí pozemních staveb, interakce krátkodobých a dlouhodobých účinků zatížení. Výpočtové modely zatížení.

[1]  Honghton E. L., Carrathers N. B.: Wind Forces on Buildings and Structures an introduction, Edward Armad (publishers) Ltd. London, 1979,
[2]  Feld J., Carper K. L.: Construction Failure, 3. Fild, John Wiley & Sons, Inc. New York, 1997
[3]  Witzany J. a kol.: KPS 60 - Poruchy a rekonstrukce staveb - 1. a 2. díl, ČVUT, Praha 1994

Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb

Optimalizace objektů pozemních staveb a jejich konstrukčních prvků z hlediska jejich materiálové a energetické náročnosti a s ohledem na splnění požadované úrovně funkčních požadavků a zajištění požadované spolehlivosti a trvanlivosti konstrukce. Hodnocení životního cyklu (LCA) staveb. Optimalizace konstrukcí z hlediska jejich vlivu na životní prostředí. Systémový model. Metody matematické optimalizace. Matematický model optimalizační úlohy. Multikriteriální hodnocení a optimalizace a metody hodnocení a optimalizace environmentálních odpadů staveb.


Konstrukční a prostorová akustika

Předmět se zabývá fyzikální teorií zvuku včetně fyziologických a sociologických aspektů tohoto fenoménu a zásadami řešení staveb podle objektivních kritérií konstrukční a prostorové akustiky. V části konstrukční akustiky se zabývá metodami hodnocení vzduchové neprůzvučnosti konstrukcí mezi místnostmi a obalových konstrukcí budov vystavených hluku z pozemní a letecké dopravy a z průmyslové výroby včetně stavební činnosti, jakož i metodami hodnocení vzniku a šíření kročejového zvuku. V části prostorové akustiky se zabývá metodami hodnocení a navrhování výrobních prostorů a pobytových místností z hlediska ochrany proti hluku metodami prostorové akustiky a hodnocením a navrhováním auditorií z hlediska kvality poslechu. Součástí všech témat jsou informace o dnešním stavu v české legislativě.


Konstrukčně statická problematika navrhování výškových budov

V předmětu je kladen důraz na komplexní pojetí konstrukčního systému v interakci s vnějším prostředím. Statická a dynamická zatížení budov vyvolávají v konstrukci napětí a deformace, které lze vhodným návrhem nosného systému optimalizovat. Prostředkem k funkčnímu návrhu nosného systému je analýza zatěžovacích účinků spolu s verifikovaným výpočetním modelem konstrukce. Studium předmětu je doporučeno absolventům magisterského studia oborů Pozemní stavby a konstrukce, Konstrukce a materiál a Konstrukce a dopravní stavby.


Metody hodnocení komplexní kvality v rámci životního cyklu

Udržitelná výstavba budov, metodologie hodnocení, kritéria hodnocení (environmentální, ekonomická, sociální), stanovení kriteriálních mezí (benchmarků), multikriteriální hodnocení, stanovení vah, hodnocení environmentálních dopadů v rámci životního cyklu - LCA, metody hodnocení komplexní kvality budov, praktická aplikace hodnocení na vybraném objektu.


Modelování tepelných a vlhkostních jevů v budovách

Předmět se zaměřuje na základní fyzikální rovnice popisující transport tepla a vodní páry ve stavebních konstrukcích a na možnosti jejich numerického řešení. Podrobně je rozebrána problematika řešení různých typů difúzních a konvektivně-difúzních rovnic (šíření tepla čistým sáláním, prouděním a vedením a kombinací těchto transportních mechanismů), a to především s ohledem na využití metody konečných prvků a výpočetní techniky. V rámci předmětu je pozornost věnována rovněž programům simulujícím odezvu celého objektu na vnitřní a vnější tepelnou a vlhkostní zátěž. Studenti budou mít v rámci předmětu možnost s řadou simulačních programů přímo pracovat a ověřit si některé skutečnosti na konkrétních příkladech.


Obalové konstrukce z hlediska stavební tepelné techniky

Normativní požadavky na obalové konstrukce budov. Normativní požadavky související s obalovými konstrukcemi budov. Obvodové pláště budov - jednovrstvé, vrstvené, masivní, lehké obvodové pláště, dodatečné tepelně izolační systémy. Střešní pláště - ploché, Šikmé a strmé střešní pláště. Jednoplášťové střechy, dvouplášťové střechy. Střešní pláště nad prostory s vysokou relativní vlhkostí vzduchu. Vliv obalových konstrukcí na energetické hodnocení objektu, vliv na letní a zimní stabilitu prostoru. Energetické a ekonomické hodnocení.


Ochrana staveb proti vodě, mikroorganismům a radonu

Předmět seznamuje studenty podrobně s ochranou spodní stavby a obvodového pláště proti vlivům vlhkostí, biologických činitelů a radonu. Hlavní pozornost je kladena na otázky související s průzkumy, diagnostikou a ochrannými opatřeními stavebních konstrukcí. Vše z pohledu koroze, spolehlivosti, trvanlivosti, ekologie a stavebně technických vlastností stavebních materiálů a sanačních prostředků.


Vybrané statě z požární bezpečnosti budov

Šíření tepla jednoduchou a složenou válcovou stěnou v aplikaci na protipožární izolace potrubí; přestup tepla v neomezeném a omezeném prostoru zasaženém požárem s využitím bezrozměrných čísel; vzájemné sálání dvou stěn s využitím součinitele vzájemné radiace sálavých ploch; šíření tepelné energie uvolněné při požáru sáláním - přenos tepla mezi dvěma rovnoběžnými a volně orientovanými povrchy, vliv stínících ploch, zvláštnosti sálání a pohlcování plynů, podstata záření plamene; způsob hoření a teplotní pole v hořící kapalině; důsledky výpočtů pro určení požární proluky mezi budovami, přetvoření požárních stěn vlivem vysokých teplot.


Vybrané statě z poruch, sanací a rekonstrukcí staveb

Analýza vad a poruch staveb prokazuje nutnost zabývat se vzájemnou interakcí stavby a prostředí, interakcí konstrukcí a materiálů, které mají určitou vazbu. Na rozhraní konstrukcí, materiálů a jednotlivých fází vícevrstvých a složených konstrukcí dochází ke vzniku mechanických stavů napjatosti, k chemickým, biochemickým a fyzikálním reakcím, které způsobují poruchy, degradační a korozivní procesy jejichž následkem dochází ke ztrátě funkční způsobilosti. K mimořádně závažným účinkům a vlivům patří zejména účinky změny teploty a vlhkosti, zejména všestranný účinek vlhkosti, které jsou nejčastější příčinou vzniku poruch a stárnutí staveb. Ochrana staveb před těmito účinky je základní prevencí před vznikem poruch a předčasnou ztrátou funkční způsobilosti. Zvyšující se agresivita prostředí vlivem průmyslových exhalací, dopravy apod. urychluje procesy stárnutí a narušování staveb.


Stavebně fyzikální problematika kompletačních konstrukcí

Předmět podrobně seznamuje studenty s problematikou stavebně fyzikální analýzy kompletačních konstrukcí. Hlavní pozornost je věnována svislým vnitřním dělícím konstrukcím, podhledům a podlahám. Tyto konstrukce analyzuje z hlediska požadavků na tepelnou techniku, stavební akustiku a požární bezpečnost. Věnuje se stavebně technickým vlastnostem používaných materiálů, požadavkům na hodnocení konstrukcí v souvislosti s podmínkami vnitřního klimatu, ale i vlivu sledovaných konstrukcí na stabilitu budovy.


Vybrané statě ze stavební světelné techniky

Kvalitu osvětlení je třeba vnímat jako komplexní problematiku, s přesahy do řady technických i netechnických oborů. Dostatek jasného světla během dne a dodržování světelné hygieny v noci výrazně ovlivňuje kvalitu života i zdraví člověka. Připravovaná evropská norma na posuzování denního světla v budovách přináší řadu nových postupů, jak hodnotit kvalitu světelného prostředí v budovách. Současně se v osvětlovací praxi objevuje řada nových technologií, požadavků, ale i nástrojů vhodných pro posouzení a optimalizaci osvětlení v budovách i mimo ně. Pomocí těchto nástrojů jsou v rámci D24SST řešeny světelně technické úlohy s důrazem na zajištění vizuálního komfortu a s ohledem na specifické funkce daného prostoru. Je hledán vhodný kompromis mezi četnými požadavky kvality vnitřního prostředí, energetickými, ekonomickými i provozními parametry.


Tepelná ochrana budov pro doktorandy


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Bakalářská práce


BIM - Revit Architecture

Seminary cover themes and practising in Autodesk Revit: using parametric elements, design the 3D model from building elements, creating toposurface, generating 2D constructing documents according to standard/norm, drafting 2D additional, scheduling and annotating. For architectural students additional themes: creating conceptual design, modelling unconventional forms, rendering. Seminary bring understanding of different type of parameters in Revit, how to set them, how to constraint in 3D model and how to solve problem with constraints. Seminary explains creating and using user defined elements: family, component on place, adaptive component, massing for conceptual design. The main advantage of BIM is redesign/rebuil the model - change it anywhere, software do it everywhere: in model, document, annotation or title block. That advantage may be use for analysis and simulation, for Options/variants in design.


Bakalářská práce (A)


Building physics

Basic review on thermal performance of buildings, building acoustics and daylighting 1. Heat transfer, thermal conductivity, thermal resistence and thermal transmitance, requirements 2. One- and multizone model of building, heat loss by conduction, heat losses of buildings 3. Multidimensional heat transfer, thermal bridges and thermal couplings 4. Difusion of water vapour and condensation in the constructions, surface condensation 5. Non-steady thermal state and thermal inertia, overheating risks, thermal stability in winter condition, evaluation of floor coverings 6. Building-energy concepts, low-energy, passive and zero-energy buildings 7. Sound in the living and working environment, perception and description of sound: intensity, frequency, time factor, information value, interindividual sensitivity 8. Point, line and plane sound sources, sound power level, directivity factor, sound propagation in the free field conditions, sound propagation in the diffuse field conditions 9. Definable and indefinable sounds, airborne and structureborne sound, definition, measurement, evaluation and the limits 10. Sound reduction index of double structures, mass-air-mass resonance, standing waves in a cavity, definition, measurement, evaluation 11. The sun and the environment, basics of spherical astronomy, horizons and equatorial coordinates, calculating of the sun azimuth and altitude 12. Daylight and lighting, visual perception, basics of photometry, daylight factor and calculation models of the sky, requirements 13. Methods for determining daylight factor, influence of environment on a daylighting: photometric characteristics of shielding barriers, technical characteristics of lighting openings


Bachelor Project


Building structures 1

Building Design Concept, Requirements on Buildings, Structural System, Interaction of Structural Elements, Space Behaviour of Structural System, Vertical Load Bearing Structures (Function, Requirements, Principles of wall and column structure), Floor Structurel (Function, Requirements, Vaults, Timber Floors, RC floors, Steel and Composite Floor Slabs). Expansion Joints in Load Bearing structures, Building Structures, Long Span Structures. Expansion joints in buildings - effects of non-forced loads on static behavior of buildings, location and structural solutions of expansion joints. Staircases, sloping ramps, lift shafts - structural and material solutions, static principles, load, requirements. Building foundations - foundation conditions, types of foundations, principles, requirements. Interaction of load bearing structure - foundations - soil. Substructure - static principles, load, requirements, dilatation joints. Roof trusses - traditional and modern systems, requirements, design and material solutions, static principles, load. Anchor techniques - profile types, static problems, usage, load, requirements. Waterproofing techniques and systems, requirements, conditions.


Building structures 2

Complex design of supporting structures logn-span and multi-storey buildings. The influence of boundary conditions on the choice of material and structural variants. Structure-static design envelop and partition structures. Interaction of primary load-bearing and non load bearing structures. Thermal and other non force effects. 1. Construction of pitched roofs. 2. Indoor objects with dominant bending stress - truss and frame structures. 3. Indoor objects with predominant compressive stress - arc structurea. 4. Indoor objects with predominant tensile stress - hanging, suspended and pneumatic structures. 5. Indoor objects with spatial effects - spatial lattices, folded plates, shells. 6. Indoor objects with spatial objects - cable networks, membrane structures, tensgrids 7. Multi-storey buildings - basic concept of stability and rigidity of structures 8. Multi-storey buildings - the core systems, basic design of structures, materials, technology and joints 9. Multi-storey buildings - the tube systems, basic design of structures, materials, technology and joints 10. Multi-storey buildings - the tube-in-tube systems, superstructures 11. Reconstruction and modernization of the halls 12. Reconstruction and modernization of multi-storey buildings 13. Integrated design of the long span and multi-storey buildings


Building Structures 3

Course is focused on complex approach to practice design of the building envelope, flat and sloped roofing, doors and windows, partition walls, floor structures and ceilings. This course introduces theoretical foundations and computational approaches about two fields of building design: building physics and structure interaction. Integrated design of the nonbearing structures together with other building systems.


Building Structures - E

Integrated approach to design of building structures considering complex of performance requirements. Requirements on buildings, sub structures and elements. 1. Basic classification and development of building structure; 2. Requirement on building structures, structural systems, space rigidity; 3.-4. Vertical load bearing structures (performance, requirements, design principles, walls, columns); 5.-6. Floor structures (performance, requirements, design principles of vaults, timber floors, RC floor structures, steel and composite steel and RC floor structures); 7. Overhanging structures (performance, requirements, design principles of balconies, canopies, cornices); 8. Expansion joints in load bearing structures; 9. Staircase structures; 10. Basement structures; 11. Foundations; 12. Roof truss structures; 13. Structural Systems for Single- and Multistorey Buildings. Structural Systems for Long Span Structures. Superstructures. High Rise Buildings.


CAD 1 (E)

The seminar familiarizes students with the AutoCAD drawing software. This includes working with 2D & 3D geometry, wire models, prints, SGC/ACIS/Parasolid geometry models, meshes, Bool operations, solid objects creation methods and advanced edits and modifications of the model.


CAD systems: AutoCAD 1

The seminar familiarizes student with the AutoCAD drawing software and is focused on practical use within building construction and architecture design. Students will learn to work with 2D geometry, such as drawing floor plans, sections, details, views, dimensioning, using and creating blocks and xrefs, tables, work with layers, line types and hatches, printing in various scales and on various paper formats, creating templates for further work.


Diplomová práce


Diploma project

Student abilities for solution of engineers aims in building practice are demonstrated by Diploma Project. Project is worked out either as complex project or theoretical thesis focused on chosen problems of buildings structures field.

[1] In accordance with the Diploma Project subject

Dřevostavby

Cílem předmětu je podat souhrnnou informaci o konstrukcích pozemních staveb na bázi dřeva s důrazem na konstrukční a technologické souvislosti při návrhu energeticky úsporných (nízkoenergetických a pasivních) staveb. Kromě teoretického základu bude také kladen důraz na praktické procvičení základních dovedností při projektování dřevostaveb. V rámci předmětu budou prezentovány 4 základní konstrukčně technologické varianty dřevostaveb: (i) masivní sloupkový systém, (ii) lehký sloupkový systém 2x4, (iii) masivní stěnový systém z dřevěných sendvičových panelů, (iv) roubené stavby.


Diagn. and Surveying of Hist. Buildings

Course sets out key consideratons and implications which require structure assessment. The course provides an objective framework and methodical and systematic approach to surveying


Civil Engineering in Developing Countries

IFor a long time, organizations operating in developing and climatically or culturally diverse regions have been struggling with the lack of construction experts who would be able to work in a setting that is culturally, climatically, socially and economically different. The aim of the course is to provide students with basic information about the specifics of work in such regions. Within the subject we will deal with constructional approaches with respect to different climate, use of non-standard procedures, materials and organizational approaches and other factors different from the standards in the Europe or Czech Republic (e.g. building requirements, seismic activity, tsunami, animals, insects, monsoon rain , absence of networks, etc.). Moreover, the students will get acquainted with other specifics of working abroad, especially with the basics of multicultural communication, climatology, safety and health protection and specifics of preparation and organization of projects. Selected topics will be introduced by experienced specialists. As a part of the subject curriculum, students will create a project according to their own choice or in cooperation with non-profit organizations operating abroad. The subject is taught in English and students work in international interdisciplinary teams.


Seminar on Energy Optimized Buildings 1

Introduction in the theory and practice of the design of low-energy buildings of different categories. Lectures and workshops


Final Project

This subject is appointed for foreign students, participants of Erasmus Programme only. Good knowledge in design of building structures, brick, steel and concrete structures are expected.

[1] Whitlow R.: Materials and Structures
[2] Barry R.: The construction of Buildings
[3] Foster J.S.: Structures and Fabric, Parts I - III

Historické konstrukce a rekon.budov

V přednáškovém cyklu jsou vysvětleny základní informace o struktuře a současných tendencích památkové péče v ČR, historie památkové péče a vývoj názorů na ochranu památek (vč. průmyslového dědictví) až po současnost. Na vybraných příkladech jsou ukázány přístupy k obnově historických staveb. Dále jsou přednášky zaměřeny na témata související s vlastní ochranou historických a památkově chráněných staveb. Zejména se jedná o vady a poruchy staveb, zatěžovací účinky a vlivy z hlediska historie zatížení; nesilové účinky a vlivy, účinky vynuceného přetvoření; trvanlivost a spolehlivost; mechanické, fyzikální, chemické degradační a korozivní procesy; poruchy, rekonstrukce a sanace základových konstrukcí, zděných konstrukcí, betonových konstrukcí (železobetonových), prefabrikovaných konstrukcí, dřevěných konstrukcí staveb, ochrana staveb před zvýšenou vlhkostí a diagnostika staveb.


Integrated building design

Sustainable Construction of Buildings, Principles of Integrated Building Design, LCA, Complex Assessment of Building Quality, Material and Energy Efficient Building Design

[1] Kibert CH.: Sustainable Construction, John Wiley and Sons, Inc., 2005,ISBN 0-471-66113-9
[2] Agenda 21 pro udržitelnou výstavbu, CIB Report Publication 237, ČVUT v Praze, 2001, ISBN 80-01-02467-9

Integrované navrhování budov

Cíl cvičení - procvičit si stanovení environmentálních dopadů konstrukcí a staveb ve fázi výstavby a provozu - vnímání environmentálních dopadů v komplexním pohledu (dle kategorií dopadu) - ukázání vazeb mazi dopady ve fázi výstavy a provozu

[1] envimat.cz

Integrované navrhování budov

Udržitelná výstavba budov, principy integrovaného návrhu, kritéria integrovaného návrhu a hodnocení, environmentální kritéria, sociální kritéria, ekonomická kritéria, základy hodnocení životního cyklu LCA, základy hodnocení nákladů životního cyklu LCC, multikriteriální hodnocení a optimalizace prvků a konstrukcí budov, aplikace integrovaného přístupu - konstrukční principy, energetická účinnost výstavby a staveb, efektivní využití materiálů, úspory kvalitní vody, využití recyklovaných a alternativních přírodních materiálů, využití vysokohodnotných materiálů, systémy plug-in a demontovatelné konstrukce

[1] envimat.cz

IZS a ochrana obyvatelstva Q

Předmět je tematicky složen ze dvou navazujících částí, a to technické části a komunikačních dovedností. Technická část je zaměřena na seznámení studentů s principy integrovaného záchranného systému (IZS) a ochrany obyvatelstva v ČR, tj. zejména druhy, postavení a úkoly složek IZS, postavení a úkoly právnických a fyzických osob v rámci IZS, operační a informační středisko IZS, řízení a organizace jednotek požární ochrany, prostředky varování a vyrozumění obyvatelstva, zjišťování a označování nebezpečných oblastí, druhy krytů, stavebně technické požadavky na stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené civilní ochranou. Část předmětu komunikačních dovedností je zaměřena na technické aspekty prezentací a mluvené slovo. Tato část je teoreticky je přednášena a následně prakticky procvičována na témata z technické části. Studenti poznávají a následně skupinově prezentují činnost ostatních složek IZS.


Kompletační konstrukce R

Konstrukční zásady návrhu střešních plášťů plochých šikmých i strmých střech. Návrh střešních plášťů z hlediska požadavků: stavebně fyzikálních, hydroizolačních, provozních, statických, požárních, akustických, biologických, chemických, životnosti i recyklace. Principy návrhu doplňkových prvků a detailů střešních plášťů plochých, šikmých i strmých střech v návaznosti na uvedené požadavky a dané okrajové podmínky. Navrhování a schopnost výběru vhodných kompletačních konstrukcí na základě teorií konstrukčních zásad a principů řešení jednotlivých skupin prvků z oblasti kompletačních konstrukcí. Jedná se o tvorbu zateplovacích systémů, oken a dveří, vnitřních dělících stěn, podlah a podlahových konstrukcí a jejich detailů.


Konst. pozem. staveb - komplex.přehled

Základy konstrukcí budov. Funkční požadavky, konstrukční systémy, prostorové působení konstrukčního systému. Svislé nosné konstrukce, stropní konstrukce, předsazené konstrukce. Obvodové pláště, výplně otvorů, příčky, podlahy, podhledy. Schodiště, konstrukce střech ? krovy, střešní pláště plochých a šikmých střech. Základové konstrukce, konstrukční řešení spodní stavby, hydroizolace spodní stavby. Konstrukční systémy jedno a vícepodlažních staveb, konstrukční systémy halových staveb.


Konstrukce pozemních staveb (Q)

Část stavební akustika a denní osvětlení a oslunění - systematická informace o stavebních prvcích a konstrukcích, o stavbách a okolí staveb, popř. o technických zařízeních, jako o prostředcích tvorby obytného a pracovního prostředí v budovách, nezbytných pro navrhování a posuzování staveb a jejich okolí. Část tepelná ochrana budov - šíření tepla, Fourierovy zákony, tepelný odpor, součinitel prostupu tepla, průměrný součinitel prostupu tepla, energetická náročnost budov, difúze a kondenzace vodní páry, nejnižší vnitřní povrchová teplota, tepelné mosty.


Lighting and acoustics

The basic knowledge from building acoustics and daylight in architecture is given to students within this course. Students participating in this course should be able to design and evaluate buildings considering acoustic and daylight requirements.


Modelování dynamiky požáru a evakuace


Materiál a konstrukce

Cílem předmětu je představit 1) principy přenosu tepla a vlhkosti v materiálech, stavebních prvcích a budovách, a 2) působení nesilových zatížení na stavební prvky. Studenti se učí aplikovat základní fyzikální principy na jednoduchých příkladech. Předmět vytváří teoretický základ pro prakticky orientované předměty, jako např. Konstrukční projekt nebo Dřevostavby. Cílem předmětu je poskytnout informace umožňující: 1) pochopení působení klimatických zatížení na obálku budovy, 2) pochopení transportních procesů probíhajících v obálce budovy (přenos tepla, vlhkosti a vzduchu), 3) pochopení konstrukčních principů a požadavků, které na obálku budovy klademe, a 4) pochopení vzájemných souvislostí.


Osvětlení a akustika

Seznamuje studenty se základy stavební světelné techniky a stavební akustiky.


Projekt KPS E

Obsahem Projektu PE1 je komplexní návrh pozemní stavby menšího nebo středního rozsahu (typicky bytový dům s podzemními garážemi nebo případně i jiný objekt, jako např. mateřská škola nebo hotel). Student zpracuje návrh ve formě projektové dokumentace pro stavební povolení (pouze vybrané přílohy, viz níže). Díky práci na Projektu PE1 získá student schopnost komplexního přístupu k návrhu moderní budovy a navrhování stavebních konstrukcí v širších souvislostech (vzájemná interakce jednotlivých požadavků na stavební konstrukce).


Projekt R

Obsahem Projektu PRJR je komplexní návrh pozemní stavby menšího nebo středního rozsahu (typicky bytový dům, případně i jiný objekt, jako např. mateřská škola nebo hotel). Student zpracuje návrh, podle architektonické studie (s vyřešenou dispozicí) ve formě projektové dokumentace pro stavební povolení s rozšířením o vybrané detaily typické pro zvolené řešení. Konstrukce budou navrženy v souladu s požadavky tepelně technickými a akustickými. Projekt zohledňuje předchozí nabyté znalosti v předmětech Pozemní stavby 1, Stavební fyzika 1, Kompletační konstrukce (vše na katedře K124) a dalších, zejména na katedře 122 a v základním kursu na katedrách 125, 133 a 134.


Právo a požární ochrana


Projekt 2 - Q

Předmětem projektu je řešení požárních souvislostí objektu navrženého v rámci předchozího projektu PR1Q, tj. požárně bezpečnostní řešení, posouzení vybraných stavebních konstrukcí na účinek požáru a návrh souvisejících technických zařízení v budově. Student zpracovává návrh ve formě částečné projektové dokumentace pro stavební povolení a získá tak schopnost komplexního přístupu k návrhu moderní budovy a vnímaní problematiky navrhování stavebních konstrukcí v širších souvislostech (návaznost stavební části na další profese, vzájemná interakce jednotlivých požadavků na stavební konstrukce).


Pozemní stavby A1

Koncepce navrhování nosných konstrukcí pozemních staveb s komplexním uvažováním funkčních požadavků kladených na jednotlivé prvky. Požadavky na pozemní stavby, konstrukční systém, interakce prvků, prostorové působení konstrukčního systému. Svislé nosné konstrukce (funkce, požadavky, principy konstrukčního řešení stěn, sloupů), stropní konstrukce (funkce, požadavky, principy konstrukčního řešení kleneb, dřevěných stropů, železobetonových stropů, keramickobetonových stropů, ocelových a ocelobetonových stropů). Dilatační spáry v nosných systémech. Konstrukční systémy jedno a vícepodlažních staveb, konstrukční systémy halových staveb.


Pozemní stavby A4


Pozemní stavby 1

Koncepce navrhování nosných konstrukcí pozemních staveb s komplexním uvažováním funkčních požadavků kladených na jednotlivé prvky. Požadavky na pozemní stavby, konstrukční systém, interakce prvků, prostorové působení konstrukčního systému. Svislé nosné konstrukce (funkce, požadavky, principy konstrukčního řešení stěn, sloupů), stropní konstrukce (funkce, požadavky, principy konstrukčního řešení kleneb, dřevěných stropů, železobetonových stropů, keramickobetonových stropů, ocelových a ocelobetonových stropů). Dilatační spáry v nosných systémech. Konstrukční systémy jedno a vícepodlažních staveb, konstrukční systémy halových staveb. Předsazené konstrukce. Základní přehled vybraných kompletačních konstrukcí (obvodové pláště budov, podlahy, podhledy). Schodiště, rampy, výtahové šachty (požadavky, konstrukční a materiálová řešení, statické principy, zatížení). Základové konstrukce (požadavky, základové podmínky, typy základů, principy). Konstrukce spodní stavby (požadavky, statické principy, zatížení, dilatace). Hydroizolace spodní stavby (povlakové hydroizolace, bílé vany). Zastřešení staveb, tradiční i novodobé krovové soustavy, základy navrhování střešních plášťů.


Pozemní stavby 2

Předmět Pozemní stavby 2 (PS02) se skládá ze tří samostatných tematických celků - "Krovy, halové a výškové stavby", "Prefabrikované konstrukce" a "Poruchy, degradace a rekonstrukce" Část Krovy, halové a výškové stavby: Navrhování nosných konstrukcí halových a vícepodlažních objektů a konstrukcí zastřešení. Halové soustavy převážně ohýbané, tlačené a tažené. Vícepodlažní budovy s rámovými, stěnovými a příhradovými ztužidly. Prostorové působení konstrukčních systémů. Obecné zásady konstruování a hodnocení. Konstrukční principy návrhu nosných konstrukcí, analýza okrajových podmínek návrhu. Konstrukčně-statická analýza a optimalizace konstrukcí. Modelování účinků silových a nesilových zatížení. Systémový návrh a interakce nosných konstrukcí s ostatními částmi stavby. Část Prefabrikované konstrukce: Konstrukční statická problematika navrhování prefabrikovaných konstrukcí pozemních staveb. Technologie výroby prefabrikovaných betonových dílců, tvarové a rozměrové řešení, vyztužování prefa dílců, betonové směsi, automatizace výroby dílců. Sloupové, skeletové, deskové a deskostěnové konstrukce vícepodlažních staveb, prefabrikované konstrukce halových staveb. Zásady navrhování a řešení styků nosných dílců. Navrhování prefabrikovaných obvodových plášťů, stropních dílců, schodišťových dílců apod. Principy prefabrikace prostorových dílců Část Poruchy, degradace a rekonstrukce: Vady a poruchy staveb, zatěžovací účinky a vlivy z hlediska historie zatížení. Nesilové účinky a vlivy, účinky vynuceného přetvoření. Trvanlivost a spolehlivost. Mechanické, fyzikální, chemické degradační a korozivní procesy. Historické konstrukce. Poruchy, rekonstrukce a sanace základových konstrukcí, zděných konstrukcí, betonových konstrukcí (železobetonových), prefabrikovaných konstrukcí, dřevěných konstrukcí staveb, ochrana staveb před zvýšenou vlhkostí, diagnostika staveb. V rámci cvičení je provedeno statické posouzení parametricky zadaného zděného objektu a vypracována seminární práce obsahující hodnocení poruch a stavebnětechnického stavu stávajícího objektu.


Konstrukce pozemních staveb

Zohlednění požadavků tvorby vnitřního prostředí a interakčních vztahů při navrhování částí staveb, zejména kompletačního charakteru. Systémový přístup při návrhu stavby, navrhování primárně nosných a nenosných částí vícepodlažních a halových staveb s ohledem na jejich dlouhodobou funkčnost a spolehlivost. Základy analýzy staveb z hlediska konstrukční fyziky. Konstrukčně-statické a interakční a požadavky na navrhování konstrukcí obvodových plášťů, LOP, výplňových konstrukcí, plášťů střešních, příček, podlah a podhledů. Konstrukční druhy jednotlivých prvků a systémů.


Pozemní stavby 2R

Předmět Pozemní stavby 2 (PS02) se skládá ze tří samostatných tematických celků - "Krovy, halové a výškové stavby", "Prefabrikované konstrukce" a "Poruchy, degradace a rekonstrukce" Část Krovy, halové a výškové stavby: Navrhování nosných konstrukcí halových a vícepodlažních objektů a konstrukcí zastřešení. Halové soustavy převážně ohýbané, tlačené a tažené. Vícepodlažní budovy s rámovými, stěnovými a příhradovými ztužidly. Prostorové působení konstrukčních systémů. Obecné zásady konstruování a hodnocení. Konstrukční principy návrhu nosných konstrukcí, analýza okrajových podmínek návrhu. Konstrukčně-statická analýza a optimalizace konstrukcí. Modelování účinků silových a nesilových zatížení. Systémový návrh a interakce nosných konstrukcí s ostatními částmi stavby. Část Prefabrikované konstrukce: Konstrukční statická problematika navrhování prefabrikovaných konstrukcí pozemních staveb. Technologie výroby prefabrikovaných betonových dílců, tvarové a rozměrové řešení, vyztužování prefa dílců, betonové směsi, automatizace výroby dílců. Sloupové, skeletové, deskové a deskostěnové konstrukce vícepodlažních staveb, prefabrikované konstrukce halových staveb. Zásady navrhování a řešení styků nosných dílců. Navrhování prefabrikovaných obvodových plášťů, stropních dílců, schodišťových dílců apod. Principy prefabrikace prostorových dílců Část Poruchy, degradace a rekonstrukce: Vady a poruchy staveb, zatěžovací účinky a vlivy z hlediska historie zatížení. Nesilové účinky a vlivy, účinky vynuceného přetvoření. Trvanlivost a spolehlivost. Mechanické, fyzikální, chemické degradační a korozivní procesy. Historické konstrukce. Poruchy, rekonstrukce a sanace základových konstrukcí, zděných konstrukcí, betonových konstrukcí (železobetonových), prefabrikovaných konstrukcí, dřevěných konstrukcí staveb, ochrana staveb před zvýšenou vlhkostí, diagnostika staveb. V rámci cvičení je provedeno statické posouzení parametricky zadaného zděného objektu a vypracována seminární práce obsahující hodnocení poruch a stavebnětechnického stavu stávajícího objektu.


Projekt 2C

Obsahem Projektu 2 je komplexní návrh pozemní stavby středního rozsahu (např. škola, administrativní budova, obchodní centrum, menší sportovní hala, sportovní centrum, zdravotní středisko, nemocniční pavilon, kostel apod.). Student zpracuje návrh ve formě projektové dokumentace pro stavební povolení (vybrané přílohy, viz níže), doplněné o další specifické části na základě domluvy s vedoucím projektu (s přihlédnutím k zájmu studenta o konkrétní problematiku). Díky práci na Projektu 2 získá student schopnost flexibilního přístupu k návrhu moderní budovy a zejména potom schopnost vnímaní problematiky navrhování stavebních konstrukcí v širších souvislostech (návaznost stavební části na další profese, vzájemná interakce jednotlivých požadavků na stavební konstrukce).


Projekt 3C


Structural Design, Project 2

Focus on complex approach to practic design, analysis and optimalization of multi-storey or long-span building structures, or their reconstruction. Analysis of load, functional and technologic requirements, design of load-bearing system alternatives including foundations, preliminary bearing elements dimensions calculation, choice of most suitable version. Detailed statical design of chosen version, calculation, technical report and drawings. Check of bearing and non-bearing structures interaction and assembly techniques. Public presentation.


Structural design project 3

Focus on complex approach to practic design, analysis and optimalization of multi-storey or long-span building structures, or their reconstruction. Analysis of load, functional and technologic requirements, design of load-bearing system alternatives including foundations, preliminary bearing elements dimensions calculation, choice of most suitable version. Detailed statical design of chosen version, calculation, technical report and drawings. Check of bearing and non-bearing structures interaction and assembly techniques. Public presentation.


Stavební fyzika 1A

Základní principy šíření tepla a vodní páry v konstrukcích a budovách. Základy bezpečného tepelně-vlhkostního návrhu konstrukcí. Principy navrhování nízkoenergetických a pasivních budov. Způsoby minimalizace tepelných mostů. Možnosti snižování rizika přehřívání místností v letním období. Základní výpočetní postupy tepelné ochrany budov (tepelná bilance prostoru, výpočet součinitele prostupu tepla, ověření rizika růstu plísní a výskytu povrchové kondenzace, hodnocení rizika kondenzace vodní páry uvnitř konstrukcí a výpočet roční bilance vodní páry, hodnocení energetické náročnosti budov, ověření tepelné stability místností v letním a v zimním období a další). Sluneční záření a jeho význam. Stanovení polohy Slunce na obloze pomocí početních a grafických metod. Proslunění a oslunění. Význam pojmů, legislativní požadavky. Denní osvětlení. Kritéria a limity. Osvětlovací systémy. Princip určení činitele denní osvětlenosti výpočtem a měřením. Složky činitele denní osvětlenosti. Kvalitativní hledisko denního osvětlení (rovnoměrnost, směr dopadu světla a pod.). Pojmy zvuk a hluk. Kritéria a limity. Akustické veličiny, jejich značení a výpočet. Šíření zvuku ve venkovním a v uzavřeném prostoru. Útlum zvuku vlivem clony. Pole přímých a odražených vln. Doba dozvuku a poloměr dozvuku. Konstrukce na pohlcování zvuku. Konstrukční akustika. Vzduchová neprůzvučnost - vážená × stavební. Kročejový hluk. Vliv vedlejších cest při šíření zvuku konstrukcí.


Stavební fyzika

Tepelná technika Základní kurz stavební tepelné techniky. V první části kurzu (přednášky 1 až 2) se studenti seznámí se základní teorií šíření tepla, vzduchu a vodní páry ve stavebních konstrukcích a budovách, která je nezbytná pro další studium. Druhá část kurzu (přednášky 3 až 6) představuje stručný úvod do navrhování a realizace stavebních konstrukcí a budov z hlediska stavební tepelné techniky. Budou představeny postupy řešení několika vybraných typických praktických problémů. Součástí této části bude také stručná, základní informace vybraných diagnostických metodách používaných ve stavební tepelné technice. Světelná technika a akustika Světelná technika se zabývá dvěma hlavními částmi, prosluněním a denním osvětlením. V první částí se posluchač dozví, na které objekty jsou kladeny požadavky a jaké jsou možnosti ověření doby proslunění. Součástí této části je i souvislost výsledků s možnými okrajovými podmínkami. Druhá část se zabývá hodnocením denního osvětlení především v interiérech budov s ohledem na gradaci jasu oblohy, stínících podmínek a vlastnosti místnosti a osvětlovacího otvoru. V akustice je posluchač nejprve seznámen s pojmy zvuk a hluk, vnímáním zvuku, základními veličinami, zdroji zvuku a odpovídajícími limity. Dále se probírá šíření zvuku ve volném a difúzním poli, šíření zvuku přes překážku či ve zvukovodu. Při posuzování či návrhu interiérů budov se uplatní poznatky týkající se konstrukcí na pohlcování zvuku a zvukově izolačních vlastností dělicích konstrukcí.


Stavební fyzika 1

Sluneční záření a jeho význam. Stanovení polohy Slunce na obloze pomocí početních a grafických metod. Proslunění a oslunění. Význam pojmů, legislativní požadavky. Denní osvětlení. Kritéria a limity. Osvětlovací systémy. Princip určení činitele denní osvětlenosti výpočtem a měřením. Složky činitele denní osvětlenosti. Kvalitativní hledisko denního osvětlení (rovnoměrnost, směr dopadu světla a pod.). Pojmy zvuk a hluk. Kritéria a limity. Akustické veličiny, jejich značení a výpočet. Šíření zvuku ve venkovním a v uzavřeném prostoru. Útlum zvuku vlivem clony. Pole přímých a odražených vln. Doba dozvuku a poloměr dozvuku. Konstrukce na pohlcování zvuku. Konstrukční akustika. Vzduchová neprůzvučnost - vážená × stavební. Kročejový hluk. Vliv vedlejších cest při šíření zvuku konstrukcí. Část tepelná ochrana budov - šíření tepla, Fourierovy zákony, tepelný odpor, součinitel prostupu tepla, průměrný součinitel prostupu tepla, energetická náročnost budov, difúze a kondenzace vodní páry, nejnižší vnitřní povrchová teplota, tepelné mosty.

[1] Čechura J.: Stavební fyzika 10 – Akustika stavebních konstrukcí, ČVUT, Praha 2002
[2] ČSN 73 00532: 2000 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků – Požadavky
[3] Weiglová J., Kaňka J.: Stavební fyzika 10 – Denní osvětlení a oslunění budov, ČVUT, Praha 1999

Specializovaný projekt 1

Smyslem specializovaných projektů SPB1 a SPB2 na oboru Budovy a prostředí je získat na konkrétních úlohách praktickou zkušenost s aplikací základních principů integrovaného navrhování, koncepčního řešení stavby a její optimalizace z hlediska: - konstrukčního, technologického a materiálového - stavebně energetického - tvorby kvalitního vnitřního mikroklimatu Studenti jsou motivování k osvojení základních inženýrských dovedností při řešení témat zabývajících se problematikou environmentálně a energeticky optimalizovaných staveb, jako jsou: - formulace problému - návrh jeho řešení ve variantách - vyhodnocení jednotlivých variant a výběr optimálního řešení.


Specifické požární provozy

Předmět prohlubuje základní znalost požární bezpečnosti staveb nevýrobního charakteru z bakalářského studia o problematiku požárně specifických budov a provozů. Pozornost je věnována zejména kmenovým a projekčním normám požárního kodexu, tj. českým technickým normám řady ČSN 73 08xx. Studneti budou podorbněji seznamování s požární bezpečností následujících budov či provozů: historické budovy, výrobní objekty, garáže, budovy pro bydlení a ubytování, shromažďovací prostory, změny staveb, budovy zdravotnických zařízení a sociální péče, sklady, zemědělské objekty, objekty průmysl a energetiku ad.


Stavebně tepelná technika 1

Studijní podklady jsou uvedeny na webových stránkách mezifakultního studijního oboru oboru Inteligentní budovy.


Thermal protection of buildings 1

The course is focused mainly on the practical numerical modelling of basic hygro-thermal processes in constructions and buildings.

[1] Hagentoft, CE: Introduction to Building Physics, Studentlitteratur, Lund 2001

Biologická degradace staveb

Cílem předmětu je seznámit studenty s mechanizmy destrukce stavebních materiálů a konstrukcí, které jsou způsobeny mikroorganismy, případně vyššími organizmy a živočichy. Biologickou destrukcí bývají v různé míře zasaženy veškeré části stavebního díla a to, jak novodobé, tak historické objekty. Pravá příčina biodegradace bývá často zaměňována za důsledky působení klimatických degradačních vlivů. Odstranění biotických činitelů tím bývá oddáleno, či vůbec znemožněno. Mikrobní napadení staveb nese sebou i riziko vzniku zdravotních problémů, což je v současné době zatím opomíjená problematika. Předmět dále obsahuje i výklad o použití biocidů a dalších chemických prostředků pro ochranu staveb. V jednotlivých přednáškách se bude výklad zabývat požadavky mikrobů na životní prostředí, jako je teplota, vlhkost, pH, O2, CO2 a NH3. Probrána bude korozní aktivita sirných, desulfurikačních, nitrifikačních a denitrifikačních bakterii, plísní, dřevokazných hub, dřevokazného hmyzu, řas, lišejníků a vyšších rostlin.

[1] Witzany J. a kol.: PDR - Poruchy, degradace a rekonstrukce, ČVUT, Praha 2010

BIM Graphisoft ArchiCAD

Výuka je zaměřena na aplikování základních principů informačního modelování budov - BIM (Building Infoormation Modeling) v Archicadu 20.


BIM pro pozemní stavby 2

Náplní předmětu jsou pokročilejší stupně modelování na platformě Autodesk Revit, analýzy modelu, procesování BIM - struktura, konverze a předávání dat mezi jednotlivými profesemi a softwary, správa dat.


Systémy CAD: AutoCAD pokročilý

Jsou probírány pokročilé funkce AutoCADu se zaměřením na stavaře a architekty a možnosti uživatelského přizpůsobení a rozšíření (mj. i pomocí jazyka AutoLISP), jež výrazně zefektivní práci v programu. Z funkcí AutoCADu se jedná např. o xrefy, dynamické bloky, parametrické vazby, rychlý výběr, pokročilá práce s hladinami, automatické generování výpisů prvků, palety nástrojů, Express Tools, čištění a restaurování výkresu aj. V části věnované uživatelskému přizpůsobení bude probírána tvorba uživatelských čar a šrafovacích vzorů, přizpůsobení pásu karet, definování vlastních klávesových zkratek, tvorba maker, základy využití jazyka AutoLISP k naprogramování jednoduchých vlastních příkazů.


Systémy CAD: AutoCad 1

Předmět uvádí studenta do automatizace projektových prací. Seznamuje ho obecně s CAD systémy ve stavebnictví. Konkrétně jde o praktické zvládnutí programu AUTOCAD ve 2D. Zakreslení půdorysu objektu, jeho okótování. Použití bloků a knihoven. Tisk v různých měřítkách a na různé formáty papíru. Výstup ve formátu DWF. Zakreslení pohledů a řezů, detailů. Tabulky, jejich převod do excelu, úprava a zpětné vložení do AutoCADu. Rozpisky. Katedra je členem Autodesk Academia programu a umožňuje studentům získat certifikát od celosvětově uznávané firmy AUTODESK.

[1] Finkelstein Ellen: Mistrovství v AutoCADu Komletní průvodce uživatele pro verze 2009 a 2010, Computer Press Brno 2010

Systémy CAD: AutoCad 2

Konkrétně jde o praktické zvládnutí programu AUTOCAD ve 3D, zaměřené na stavaře. Uživatelský souřadný systém, axonometrické zobrazení a perspektiva.Různé zajímavé plochy, křivky, imitace terénu plochami. Tělesa, průniky, sjednocení a rozdíly těles, klenby, řez tělesa rovinou. Tisk, výkresový a modelový prostor. Vizualizace. Materiály, osvětlení, použití sluneční kalkulačky, oslunění objektu během dne. Pozadí, zjištění jak působí objekt v daném okolí. Doplňky, postavy, rostliny apod. Výstup i v rastrovém formátu, např.jpg. Formát dwf, video. Katedra je členem Autodesk Academia programu a umožňuje studentům získat certifikát od celosvětově uznávané firmy AUTODESK.

[1] Horová Iva: 3D modelování a vizualizace v AutoCADu pro verze 2009,2008 a 2007, Computer Press, Brno2008
[2] Finkelstein Ellen: Mistrovství v AutoCADu Komletní průvodce uživatele pro verze 2009 a 2010, Computer Press Brno 2010

Systémy CAD: Nemetschek 1

Kreslení 2D objektů, modelování 3D objektů: stěny, otvory, sloupy, desky, střechy, schodiště. Kótování stavebních výkresů. Řezy, pohledy, axonometrie. Animace modelu.

[1] Manuály, tutoriály, příručky, e-learningová videa, studentská verze CAD systému Allplan a další data a nástroje pro efektivní ovládání programu naleznete na portálu www.allplan-campus.cz

Systémy CAD: stavařské nadstavby

Je probírána uživatelská nadstavba AutoCADu pro stavaře a architekty AutoCAD Architecture a jeho české normové uzpůsobení CADKON DT+. Jde hlavně o práci se stavebními díly - stěna, okno, dveře, střecha, deska, sloup, schodiště. Makra, knihovny maker, zařizovací předměty. Dále je prohloubena a doplněna znalost AutoCADu, např. vizualizace, extrahování atributů bloků do databáze, publikování na webu (formát dwf) aj. Výstup i v rastrovém formátu, např. jpg. Video. Katedra je členem Autodesk Academia programu a umožňuje studentům získat certifikát od celosvětově uznávané firmy AUTODESK.

[1] Kácha Tomáš, Trunec Štěpán : Autodesk Architectural Desktop, Computer Press, Brno 2006

Měření denního osvětlení

Předmět rozšiřuje poznatky z denního osvětlení získané především v povinných předmětech 124SF01 a 124SFA1 a ve volitelném předmětu 124XSFO. Studenti se seznámí se zásadami a potřebnými podmínkami pro měření denního osvětlení a světelně technických vlastností vybraných stavebních prvků. Konkrétně se jedná o měření osvětlenosti v síti kontrolních bodů, na vodorovné, šikmé a svislé rovině, měření činitele odrazu světla, znečištění osvětlovacího otvoru a podobně. Tyto poznatky mohou později studenti využít při návrhu konstrukce z hlediska jejích odrazivých vlastností, velikostí osvětlovacích otvorů, směru světelného toku, barevnosti a podobně.


Stavební mat. na bázi rostlinných vláken

Cílem předmětu je prohloubení znalostí v oblasti organických materiálů. Studenti si osvojí podstatné anatomické, fyzikální a chemické vlastnosti organických stavebních materiálů a získají znalosti o surovinách pro výrobu přírodních materiálů, jejich výrobě a zpracování. Důraz bude kladen na vlastní materiálové charakteristiky a různorodost jednotlivých organických materiálů, ale také na konstrukční zásady a principy pro jejich použití ve stavebních konstrukcích. Přednášející Profesor Dr.- Ing. Bohumil Kasal: Profesor Dr.- Ing. Bohumil Kasal je profesorem v oboru architektura, stavebnictví a ochrana životního prostředí. Od roku 2010 je ředitelem Frauenhofer Institutu Wilhelma Klauditze pro výzkum v oblasti dřeva, současně je vedoucím Katedry organických stavebních materiálů a materiálů na bázi dřeva na TU Braunschweig (GER). Působil dlouhá léta na prestižních zahraničních univerzitách a vědeckých pracovištích ? University of North Carolina, USA, 1992-2005, Pennsylvania State University, USA, 2005 ? 2010, v letech 2001 a 2002 byl hostujícím profesorem na TU Dresden (GER) je čestným členem vědeckých týmů na University of Bristol, UK, University of New Brunswick (CA) a ČVUT (CZ). Zabývá se zejména výzkumem v oblasti dřeva a materiálů na jeho bázi a ostatních organických materiálů a jejich využitím ve stavebních konstrukcích, dále pak působením degradačních procesů na organické materiály, ochranou památek atd.


Inženýrství v rozvojových zemích 1    

In the long run, organisations that work in developing or climatically different countries have to cope with shortage of civil engineers and experts capable of working in environments that are entirely different in terms of culture, climate, and social and economic arrangements. The course aims to offer basic information about the specifics of working in these regions to students. During the course, we will analyse the specifics of construction approaches in developing countries paying attention, in particular, to distinct climate, to using procedures, materials and organisational approaches not typical for our country as well as other factors different from standards in the Czech Republic (e.g. seismic activity, tsunami, animals, insects, monsoons, absence of utilities, etc.). Students will also learn about other specifics of working in developing countries, climatology, safety and protection of health and the technicalities of project preparation and organisation.


Stavební fyzika - (Osvětlení, akustika)

Předmět svým zaměřením doplňuje povinné předměty 124SF01 a 124SFA. Důraz je kladen na pochopení a důkladné procvičení probírané látky. Studenti se jednak zdokonalí v řešení úloh probíraných v rámci povinných předmětů a jednak si rozšíří teoretické i praktické znalosti o další oblasti stavební světelné techniky a stavební akustiky. Těchto znalostí mohou využít při návrhu vnitřních prostorů v rámci projektů a ateliérů a samozřejmě v praxi. Předmět je vhodné si zapsat ve stejném semestru jako jeden z výše uvedených povinných předmětů.


Ochrana a nová využití továrních komínů

Tovární komíny patří mezi výrazné doklady historického vývoje, pokroku a technické vyspělosti lidstva během posledních tří století. Postupem doby se společně s průmyslovými stavbami staly součástí našeho kulturně historického dědictví, které je v naší republice, jejíž území patřilo k nejprůmyslovějším oblastem Rakouska-Uherska, unikátní v celosvětovém měřítku. V České republice je značné, stěží vyčíslitelné množství továrních komínů, které již dávno pozbyly svého původního účelu. Takové nalezneme nejen v nefunkčních nebo opuštěných továrnách, ale i v těch dosud provozovaných. Majitel je pak vždy postaven před otázku, co s ním. Jako první řešení se pochopitelně nabízí demolice, jenže ta není nejlevnější a někdy majitele odradí. Pak jsou komíny nezřídka ponechány ladem, jejich osud bývá nejistý a mnohdy determinovaný náhodou. Netečný přístup ke komínům bohužel převládá u stavebníků, resp. developerů. Komín berou nesentimentálně jako materiálovou obálku a pomíjejí, či, snad i záměrně, odsouvají do pozadí jeho historicko-kulturní a technickou hodnotu, která ovlivňuje charakter a atmosféru místa. A pokud si hodnotu komína uvědomují, pak není samozřejmostí, že s ním umí ve svých projektech vhodně pracovat. Samozřejmě je tu i ekonomická stránka věci. Dnešní developerské projekty jsou optimalizovány na co největší ekonomické zužitkování parcely, a zde nemusí být pro tradiční hodnoty místo. Bohužel až příliš často jsme svědky promarněných příležitostí při budování nových staveb na parcelách po průmyslových areálech. Výstavbou na očištěném brownfieldu je smazána historie místa, všechny identifikátory doby jsou v tu chvíli pryč. Začíná se psát nová kapitola místa, která však nenavazuje na jeho kulturně historický odkaz. A právě tento předmět chce ukázat, že tovární komíny mají určité hodnoty a že je třeba je patřičně chránit s tím, že je tu i určitý potenciál dát jim nové funkce.


Zakreslování stavebních konstrukcí

Předmět je zaměřen na zakreslování stavebních výkresů a základy AUTOCADu. Je doporučen absolventům gymnázií.

[1] ČSN 01 3420:2004 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části.
[2] AUTOCAD a AUTOCAD LT pro architekty a projektanty. Horová Iva (Aktuální verze)
[3] Podklady na web. stránkách předmětu

BIM pro pozemní stavby 1

Informační model budovy (BIM) základní principy tvorby informačního modelu budovy v oblasti pozemních staveb, specifika BIM modelování. Informační model budovy v životním cyklu budovy: informace požadované v průběhu projekční části, v průběhu výstavby a během užívání dokončené budovy. Předmět využívá softwarovou základnu Autodesk Revit.


Demolice staveb a recyklace materiálů

Recyklace ve vyspělých zemích, recyklace v ČR, možnosti recyklace staveb, konstrukcí a materiálů, návrh konstrukcí z hlediska udržitelného rozvoje, minimalizace skládkování, příklady a ukázky recyklačních technologií, maloodpadové technologie, spolehlivost, trvanlivost a zdravotní nezávadnost konstrukcí z recyklovaných materiálů, optimalizace staveb z hlediska minimalizace objemu nerecyklovatelných materiálů.

[1] Zákon O odpadech č. 185/2001 Sb.
[2] Šenitková, I. Ekologia ve stavebníctve, Rektorát technické university v Košicích 1998
[3] Pytlík P.: Ekologie ve stavebnictví, SPvS a MŽP ČR, 1997

Komplexní stavební detail

Komplexní řešení stavebních detailů v maximální podrobnosti, s návazností na všechny legislativní požadavky a s ohledem na maximální efektivitu a trvanlivost zvoleného řešení. Studentovi budou zadány vybrané stavební detaily, které bude student v průběhu semestru řešit a konzultovat s vyučujícím. Typ zadaných detailů bude odpovídat charakteru řešeného problému, tzn. tématicky se zadání u jednotlivých studentů může lišit a nemusí tak nezbytně pokrývat všechny oblasti (části) budov. Detaily budou řešeny v maximální podrobnosti, v měřítku 1:5 (příp. 1:2 nebo 1:1) a budou zobrazovat všechny stavební konstrukce, včetně jejich návaznosti a způsobu napojení na další konstrukce. Cílem je kvalita, ne kvantita.


Numerická analýza konst. pozem. stav.

Počítačová simulace a analýza konstrukčně statického systému vícepodlažních staveb. Počítačová simulace a analýza velkorozponových ohýbaných, tažených a tlačených konstrukcí. Interakce systému podloží - základy - vrchní stavba. Interakce nosných a výplňových konstrukcí. Interakce vícevrstvých konstrukcí. Optimalizace stavebních konstrukcí.

[1] Halliday, D.: Fyzika - Mechanika - Termodynamika. VUTBrno 2000.
[2] Orvis, J.: Microsoft Excel pro vědce a inženýry. Computer Press. 1996
[3] Brož,M.: Mistrovství v Microsoft Excel. Computer Press 2000

Pož. bezp.a zdrav. nezávadnost budov

Rozbor požárů - příčiny a průběh požárů, proces hoření, požární zatížení. Hlavní zásady požárně bezpečnostního řešení staveb. Návaznost právních předpisů a norem na Směrnici Rady EU. Požární kodex, Eurokódy. Chování stavebních materiálů v ohni (dřevo, ocel, betony, plasty). Ochrana nejpoužívanějších materiálů proti ohni. Aktivní požárně bezpečnostní zařízení. Vliv požáru na napjatost a přetvoření stavebních konstrukcí. Zásady pro řešení stavebních konstrukcí z hlediska požární ochrany. Výškové, halové a dřevěné stavby. Zdravotně závadné škodliviny ve stavebních konstrukcích. Radon, jeho zdroje, protiradonová opatření.

[1] KUPILÍK Václav. Konstrukce pozemních staveb - Požární bezpečnost staveb. ČVUT v Praze 2009. 195 s. ISBN 978-80-01-04291-5
[2] POKORNÝ Marek. Požární bezpečnost staveb – Sylabus pro praktickou výuku. Praha: ČVUT v Praze, 2014. 124 s. ISBN 978-80-01-05456-7
[3] Kupilík,V., Wasserbauer, R.: Konstrukce pozemních staveb 80 – Zdravotní nezávadnost stavebních konstrukcí, Vydavatelství ČVUT, Praha, 1999, 75 str. ISBN 80-01-02051-7

Střešní pláště budov

Konstrukční zásady návrhu střešních plášťů šikmých i strmých střech. Návrh střešních plášťů z hlediska požadavků: stavebně fyzikálních, hydroizolačních, provozních, statických, požárních, akustických, biologických, chemických, životnosti i recyklace. Principy návrhu doplňkových prvků a detailů střešních plášťů plochých, šikmých i strmých střech v návaznosti na uvedené požadavky a dané okrajové podmínky.

[1] Hanzalová – Šilarová : Konstrukce pozemních staveb 40 - Zastřešení. Praha, ČVUT 2002
[2] Hanzalová - Šilarová a kol.: Ploché střechy. Praha, IC ČKAIT 2005, ISBN 80-86769-71-2
[3] Dlesek a kol. : Stavebně konstrukční detaily v obrazech. Verlag Dashöfer, Praha 2005

Zakreslování stavebních konstrukcí

Předmět je zaměřen na zakreslování stavebních výkresů a základy AUTOCADu. Je doporučen absolventům gymnázií.

[1] Čítanka výkresů ve stavebnictví - Doseděl a kol., SOBOTÁLES 1999 + doplněk 2005
[2] Cvičení z pozemního stavitelství - Jan Novotný, SOBOTÁLES 2009
[3] ČSN 01 3420:2004 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části.

Zatěžovací účinky a vliv na konstr.poz.st.

Členění zatížení z hlediska historie zatížení, zatěžovací účinky a vlivy silové a nesilové. Pravděpodobnost výskytu jednotlivých zatížení, kombinace zatížení, souvislost zatížení s řešením objektů pozemních staveb. Interakce statických a dynamických účinků zatížení v oblasti konstrukcí pozemních staveb, interakce krátkodobých a dlouhodobých účinků zatížení. Výpočtové modely zatížení.

[1] Bill Z., Brabec V., Hruška A., Žďára V.: KPS 50 – Konstrukčně statická analýza vícepodlažních a halových objektů, ČVUT, Praha 1998
[2] Normové předpisy (ČSN, EN)

 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz