CTU

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta stavební

K 124 - Katedra konstrukcí pozemních staveb

Předměty aktuálního semestru -- letní 2017/18

přejděte na archiv


semestr letní 2017/18


Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb

Optimalizace objektů pozemních staveb a jejich konstrukčních prvků z hlediska jejich materiálové a energetické náročnosti a s ohledem na splnění požadované úrovně funkčních požadavků a zajištění požadované spolehlivosti a trvanlivosti konstrukce. Hodnocení životního cyklu (LCA) staveb. Optimalizace konstrukcí z hlediska jejich vlivu na životní prostředí. Systémový model. Metody matematické optimalizace. Matematický model optimalizační úlohy. Multikriteriální hodnocení a optimalizace a metody hodnocení a optimalizace environmentálních odpadů staveb.


Konstrukční a prostorová akustika

Předmět se zabývá fyzikální teorií zvuku včetně fyziologických a sociologických aspektů tohoto fenoménu a zásadami řešení staveb podle objektivních kritérií konstrukční a prostorové akustiky. V části konstrukční akustiky se zabývá metodami hodnocení vzduchové neprůzvučnosti konstrukcí mezi místnostmi a obalových konstrukcí budov vystavených hluku z pozemní a letecké dopravy a z průmyslové výroby včetně stavební činnosti, jakož i metodami hodnocení vzniku a šíření kročejového zvuku. V části prostorové akustiky se zabývá metodami hodnocení a navrhování výrobních prostorů a pobytových místností z hlediska ochrany proti hluku metodami prostorové akustiky a hodnocením a navrhováním auditorií z hlediska kvality poslechu. Součástí všech témat jsou informace o dnešním stavu v české legislativě.


Konstrukčně statická problematika navrhování výškových budov

V předmětu je kladen důraz na komplexní pojetí konstrukčního systému v interakci s vnějším prostředím. Statická a dynamická zatížení budov vyvolávají v konstrukci napětí a deformace, které lze vhodným návrhem nosného systému optimalizovat. Prostředkem k funkčnímu návrhu nosného systému je analýza zatěžovacích účinků spolu s verifikovaným výpočetním modelem konstrukce. Studium předmětu je doporučeno absolventům magisterského studia oborů Pozemní stavby a konstrukce, Konstrukce a materiál a Konstrukce a dopravní stavby.


Metody hodnocení komplexní kvality v rámci životního cyklu

Udržitelná výstavba budov, metodologie hodnocení, kritéria hodnocení (environmentální, ekonomická, sociální), stanovení kriteriálních mezí (benchmarků), multikriteriální hodnocení, stanovení vah, hodnocení environmentálních dopadů v rámci životního cyklu - LCA, metody hodnocení komplexní kvality budov, praktická aplikace hodnocení na vybraném objektu.


Modelování tepelných a vlhkostních jevů v budovách

Předmět se zaměřuje na základní fyzikální rovnice popisující transport tepla a vodní páry ve stavebních konstrukcích a na možnosti jejich numerického řešení. Podrobně je rozebrána problematika řešení různých typů difúzních a konvektivně-difúzních rovnic (šíření tepla čistým sáláním, prouděním a vedením a kombinací těchto transportních mechanismů), a to především s ohledem na využití metody konečných prvků a výpočetní techniky. V rámci předmětu je pozornost věnována rovněž programům simulujícím odezvu celého objektu na vnitřní a vnější tepelnou a vlhkostní zátěž. Studenti budou mít v rámci předmětu možnost s řadou simulačních programů přímo pracovat a ověřit si některé skutečnosti na konkrétních příkladech.


Obalové konstrukce z hlediska stavební tepelné techniky

Normativní požadavky na obalové konstrukce budov. Normativní požadavky související s obalovými konstrukcemi budov. Obvodové pláště budov - jednovrstvé, vrstvené, masivní, lehké obvodové pláště, dodatečné tepelně izolační systémy. Střešní pláště - ploché, Šikmé a strmé střešní pláště. Jednoplášťové střechy, dvouplášťové střechy. Střešní pláště nad prostory s vysokou relativní vlhkostí vzduchu. Vliv obalových konstrukcí na energetické hodnocení objektu, vliv na letní a zimní stabilitu prostoru. Energetické a ekonomické hodnocení.


Ochrana staveb proti vodě, mikroorganismům a radonu

Předmět seznamuje studenty podrobně s ochranou spodní stavby a obvodového pláště proti vlivům vlhkostí, biologických činitelů a radonu. Hlavní pozornost je kladena na otázky související s průzkumy, diagnostikou a ochrannými opatřeními stavebních konstrukcí. Vše z pohledu koroze, spolehlivosti, trvanlivosti, ekologie a stavebně technických vlastností stavebních materiálů a sanačních prostředků.


Vybrané statě z požární bezpečnosti budov

Šíření tepla jednoduchou a složenou válcovou stěnou v aplikaci na protipožární izolace potrubí; přestup tepla v neomezeném a omezeném prostoru zasaženém požárem s využitím bezrozměrných čísel; vzájemné sálání dvou stěn s využitím součinitele vzájemné radiace sálavých ploch; šíření tepelné energie uvolněné při požáru sáláním - přenos tepla mezi dvěma rovnoběžnými a volně orientovanými povrchy, vliv stínících ploch, zvláštnosti sálání a pohlcování plynů, podstata záření plamene; způsob hoření a teplotní pole v hořící kapalině; důsledky výpočtů pro určení požární proluky mezi budovami, přetvoření požárních stěn vlivem vysokých teplot.


Vybrané statě z poruch, sanací a rekonstrukcí staveb

Analýza vad a poruch staveb prokazuje nutnost zabývat se vzájemnou interakcí stavby a prostředí, interakcí konstrukcí a materiálů, které mají určitou vazbu. Na rozhraní konstrukcí, materiálů a jednotlivých fází vícevrstvých a složených konstrukcí dochází ke vzniku mechanických stavů napjatosti, k chemickým, biochemickým a fyzikálním reakcím, které způsobují poruchy, degradační a korozivní procesy jejichž následkem dochází ke ztrátě funkční způsobilosti. K mimořádně závažným účinkům a vlivům patří zejména účinky změny teploty a vlhkosti, zejména všestranný účinek vlhkosti, které jsou nejčastější příčinou vzniku poruch a stárnutí staveb. Ochrana staveb před těmito účinky je základní prevencí před vznikem poruch a předčasnou ztrátou funkční způsobilosti. Zvyšující se agresivita prostředí vlivem průmyslových exhalací, dopravy apod. urychluje procesy stárnutí a narušování staveb.


Stavebně fyzikální problematika kompletačních konstrukcí

Předmět podrobně seznamuje studenty s problematikou stavebně fyzikální analýzy kompletačních konstrukcí. Hlavní pozornost je věnována svislým vnitřním dělícím konstrukcím, podhledům a podlahám. Tyto konstrukce analyzuje z hlediska požadavků na tepelnou techniku, stavební akustiku a požární bezpečnost. Věnuje se stavebně technickým vlastnostem používaných materiálů, požadavkům na hodnocení konstrukcí v souvislosti s podmínkami vnitřního klimatu, ale i vlivu sledovaných konstrukcí na stabilitu budovy.


Vybrané statě ze stavební světelné techniky

Předmět se zabývá fyzikální teorií denního světla a přímého slunečního záření včetně fyziologických, sociologických a urbanistických aspektů tohoto fenoménu i jeho vlivu na budovy a jejich konstrukce. Seznamuje s metodami navrhování a posuzování staveb z hlediska stavební světelné techniky. Součástí jsou informace o dnešním stavu v české legislativě i v legislativě jiných zemí včetně legislativy celoevropské.


Tepelná ochrana budov pro doktorandy


Tepelná ochrana budov v environmentálních souvislostech


Zdravotní nezávadnost materiálů a staveb


Advanced Bachelor Project


Akustika a denní osvětlení - vybrané statě


Advanced Master Project


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Non-Load Bearing Construction

Course is focused on complex approach to practice design of the building envelope, flat and sloped roofing, doors and windows, partition walls, floor structures and ceilings. This course introduces theoretical foundations and computational approaches about two fields of building design: building physics and structure interaction. Integrated design of the nonbearing structures together with other building systems.


BIM - Revit Architecture

Seminary cover themes and practising in Autodesk Revit: using parametric elements, design the 3D model from building elements, creating toposurface, generating 2D constructing documents according to standard/norm, drafting 2D additional, scheduling and annotating. For architectural students additional themes: creating conceptual design, modelling unconventional forms, rendering. Seminary bring understanding of different type of parameters in Revit, how to set them, how to constraint in 3D model and how to solve problem with constraints. Seminary explains creating and using user defined elements: family, component on place, adaptive component, massing for conceptual design. The main advantage of BIM is redesign/rebuil the model - change it anywhere, software do it everywhere: in model, document, annotation or title block. That advantage may be use for analysis and simulation, for Options/variants in design.


Bakalářská práce (A)


Bachelor Project


Building quality complex assesment

Lectures: 1. Key performance indicators - social, economic, environmental 2. Methodology of multicriteria assessment - Objectives and scope, Complexity vs. usability, Target user, Benchmarking, Weighting and normalization 3. Sustainability certification schemes - overview of existing sustainability certification schemes 4. Life cycle assessment - Life cycle assessment of building materials, Life cycle assessment of buildings 5. Examples of environmentally friendly designs 6. Reserve Seminars: 1. 15 key performance indicators for selected building typology 2. Setting up own assessment system 3. Sustainability certification schemse applied/applicable in my country 4. Environmental assessment of a building structure 5. Examples of 3 environmentally friendly buildings/projects in my country 6. Reserved for presentations and cosultations


Building Structures - E

Integrated approach to design of building structures considering complex of performance requirements. Requirements on buildings, sub structures and elements. 1. Basic classification and development of building structure; 2. Requirement on building structures, structural systems, space rigidity; 3.-4. Vertical load bearing structures (performance, requirements, design principles, walls, columns); 5.-6. Floor structures (performance, requirements, design principles of vaults, timber floors, RC floor structures, steel and composite steel and RC floor structures); 7. Overhanging structures (performance, requirements, design principles of balconies, canopies, cornices); 8. Expansion joints in load bearing structures; 9. Staircase structures; 10. Basement structures; 11. Foundations; 12. Roof truss structures; 13. Structural Systems for Single- and Multistorey Buildings. Structural Systems for Long Span Structures. Superstructures. High Rise Buildings.


CAD systems: AutoCAD 1

The seminar familiarizes student with the AutoCAD drawing software and is focused on practical use within building construction and architecture design. Students will learn to work with 2D geometry, such as drawing floor plans, sections, details, views, dimensioning, using and creating blocks and xrefs, tables, work with layers, line types and hatches, printing in various scales and on various paper formats, creating templates for further work.


Civil Engineering in Developing Countries

In the long run, organisations that work in developing or climatically different countries have to cope with shortage of civil engineers and experts capable of working in environments that are entirely different in terms of culture, climate, and social and economic arrangements. The course aims to offer basic information about the specifics of working in these regions to students. During the course, we will analyse the specifics of construction approaches in developing countries paying attention, in particular, to distinct climate, to using procedures, materials and organisational approaches not typical for our country as well as other factors different from standards in the Czech Republic (e.g. seismic activity, tsunami, animals, insects, monsoons, absence of utilities, etc.). Students will also learn about other specifics of working in developing countries, climatology, safety and protection of health and the technicalities of project preparation and organisation.


Seminář k diplomové práci

Vhodná struktura, formální náležitosti a etika závěrečných prací Výběr a konzultace rámcového zadání budoucí diplomové práce, rešerše a průzkumy, zpracování struktury práce v součinnosti s budoucí vedoucím práce, zpracování pracovní verze vybrané partie budoucí práce


Diplomový seminář


Diplomová práce


Diploma project

Student abilities for solution of engineers aims in building practice are demonstrated by Diploma Project. Project is worked out either as complex project or theoretical thesis focused on chosen problems of buildings structures field.

[1] In accordance with the Diploma Project subject

Final Project

This subject is appointed for foreign students, participants of Erasmus Programme only. Good knowledge in design of building structures, brick, steel and concrete structures are expected.

[1] Whitlow R.: Materials and Structures
[2] Barry R.: The construction of Buildings
[3] Foster J.S.: Structures and Fabric, Parts I - III

Fire Safety and Healthy Buildings

Analysis of fire - course of fire, burning process, fire loading; legislation and European Standards; fire safety solutions - fire project, requirement for fire resistance of buildings, escape ways, distance separation, fire-fighting equipment; fire behaviour of the most used materials (wood, steel, concrete, plastics); protection of building materials against fire (brickwork, concreting, plasters and sprays, coatings, impregnates of wood, encasements, glued facings of mineral fibres); sandwiches from fire point of view; influence of claddings on the course fire; passive protection of building structures - fire walls, fire glazed structures, fire ceiling, draft stops and seals; repressive measures - electric fire signalling, stationary extinguishing devices, smoke extract, hydrant systems.


Kompletační konstrukce L


Kompletační konstrukce Q


Kompletační konstrukce T

Konstrukční zásady návrhu střešních plášťů plochých šikmých i strmých střech. Návrh střešních plášťů z hlediska požadavků: stavebně fyzikálních, hydroizolačních, provozních, statických, požárních, akustických, biologických, chemických, životnosti i recyklace. Principy návrhu doplňkových prvků a detailů střešních plášťů plochých, šikmých i strmých střech v návaznosti na uvedené požadavky a dané okrajové podmínky. Navrhování a schopnost výběru vhodných kompletačních konstrukcí na základě teorií konstrukčních zásad a principů řešení jednotlivých skupin prvků z oblasti kompletačních konstrukcí. Jedná se o tvorbu zateplovacích systémů, oken a dveří, vnitřních dělících stěn, podlah a podlahových konstrukcí a jejich detailů.


Kompletační konstrukce

Předmět se v první části zabývá komplexním návrhem halových a výškových budov, zejména vlivem okrajových podmínek na výběr materiálových a konstrukčních variant a s důrazem na obalové konstrukce. Ve druhé, rozsáhlejší části se přehledně probírají principy řešení střech, obvodových stěn, výplní otvorů a vnitřních kompletačních konstrukcí pro různé druhy budov.

[1] Hanzalová - Šilarová a kol.: Ploché střechy. Praha, IC ČKAIT 2005, ISBN 80-86769-71-2
[2] Chaloupka - Svoboda: Ploché střechy praktický průvodce. Grada Publishing, a. s. 2009.
[3] Fajkoš – Novotný: Střechy – základní konstrukce. Praha, Grada Publishing, a. s. 2003, ISBN 80-247-0681-4.

Konstrukce pozemních staveb 5A

Navrhování nosných konstrukcí halových a vícepodlažních objektů a konstrukcí zastřešení. Halové soustavy převážně ohýbané, tlačené a tažené. Vícepodlažní budovy s rámovými, stěnovými a příhradovými ztužidly. Prostorové působení konstrukčních systémů. Obecné zásady konstruování a hodnocení. Konstrukční principy návrhu nosných konstrukcí, analýza okrajových podmínek návrhu. Konstrukčně-statická analýza a optimalizace konstrukcí. Modelování účinků silových a nesilových zatížení. Systémový návrh a interakce nosných konstrukcí s ostatními částmi stavby.

[1] Bill Z., Brabec V., Hruška A., Žďára V.: KPS 50 – Konstrukčně statická analýza vícepodlažních a halových objektů, ČVUT, Praha 1998
[2] Bill Z., Žďára V., Novák M.: KPS 50 – Využití programu FEAT pro navrhování halových objektů, ČVUT, Praha 1997
[3] Gattermayerová H.: KPS 50 – Konstrukce vícepodlažních budov – příklady, ČVUT, Praha 1996

Pož. bezp. a zdrav. nezávadnost budov


Failures,Deterioration,Renovations

Types of defects, symptoms, significance, criticality, causes, reason for failures, Records of faults: origin, frequency, performance Agencies causing deterioration, durability of materials, role of external forces, instability and deficiency of structures, failure patterns Failures of foundation, walls and DPCs, claddings and roofs

[1] Addleson L.: Building Failures, Butterworth-Heinemann, Ltd. 1992
[2] Cook, G. Hinks, A.J.: Appraising building defects, Longman Group UK L. 1992
[3] Assesing traditional housing for rehabilitation, BRE 1990

Požární prevence

Rozbor požárů - příčiny a průběh požárů. Požární legislativa a evropské normy ve vztahu k ČSN. Proces hoření, požární zatížení. Požárně bezpečnostní řešení staveb - požární návrh, požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí, požární scénáře, třídy požární odolnosti, únikové cesty, odstupové vzdálenosti, zařízení pro protipožární zásah, zásobování vodou pro hašení a dodávka elektrické energie, hasicí přístroje. Požární kodex. Chování nejpoužívanějších materiálů v ohni: dřevo, ocel, beton prostý, železový a předpjatý, plasty lepidla. Prosklené stěny - protipožární skla, jejich požární odolnost, tvary, aplikace. Ochrana nejpoužívanějších materiálů proti ohni. Posouzení sendvičů z hlediska požární odolnosti. Protipožární odolnost dilatačních spár. Vliv obvodových plášťů na průběh teplot od požáru. Některé systémy a prvky zajišťující zlepšení protipožární ochrany stavebních konstrukcí. Problémy likvidace požáru ve výškových a halových objektech. Aktivní požárně bezpečnostní ochrana - EPS, stabilní hasicí zařízení, odvody kouře a tepla. Hydrantové systémy v zásobování požární vodou.

[1] KUPILÍK Václav. Konstrukce pozemních staveb - Požární bezpečnost staveb. ČVUT v Praze 2009. 195 s. ISBN 978-80-01-04291-5
[2] POKORNÝ Marek. Požární bezpečnost staveb – Sylabus pro praktickou výuku. Praha: ČVUT v Praze, 2014. 124 s. ISBN 978-80-01-05456-7

Projekt

Předmětem projektu je komplexní řešení požárních souvislostí zadaného objektu nevýrobního charakteru ve pracovních týmech. Pracovní týmy jsou 4 členné a řeší jako skupina 1 dispozičně zadaný objekt. Tým bude vždy v 2 členných skupině řešit stavbu ve dvou různých konstrukčních variantách.


Požární represe a životní prostředí


Projekt 1-Q

Předmětem projektu je stavebně konstrukční návrh občasné stavby (např. administrativní budova, škola, mateřská škola, úřad). Student zpracovává návrh ve formě částečné projektové dokumentace pro stavební povolení. Student získá schopnost komplexního přístupu k návrhu moderní budovy a vnímaní problematiky navrhování stavebních konstrukcí v širších souvislostech (návaznost stavební části na další profese, vzájemná interakce jednotlivých požadavků na stavební konstrukce). Navržená budova v dalším semestru v rámci projektu 124PR2Q navazuje na požárně bezpečnostní řešení stavby včetně posouzení konstrukcí na účinek požáru. Zpracování studie konstrukčního systému zadané budovy a části projektové dokumentace v rozsahu pro stavební povolení. Projekt obsahuje 2 části: 1.KPS (cca 80 %) 2.Statika - BZK (betonové a zděné k-ce) nebo ODK (ocelové a dřevěné k-ce)

[1] DOSEDĚL A. a kol., Čítanka stavebních výkresů. Sobotáles, ISBN: 8085920158.

Pozemní stavby A2

Schodiště, šikmé rampy, výtahové šachty - požadavky, konstrukční a materiálová řešení, statické principy, povrchové úpravy, eliminace šíření hluku ze schodišťového prostoru. Dilatace nosných konstrukcí budov - důvody, principy návrhu a konstrukční řešení dilatačních spár. Zakládání budov - požadavky, principy návrhu, typy plošných a hlubinných základů, interakce základy vs. svrchní stavba, prostupy pro TZB, řešení soklové oblasti, sanace spodní stavby. Spodní stavba - řešení konstrukcí suterénních podlaží, požadavky, ochrana spodní stavby proti vodě, povlakové hydroizolace, bílé vany. Konstrukce šikmých střech - požadavky, principy návrhu, tradiční a novodobé soustavy, konstrukční a materiálová řešení.


Pozemní stavby A3


Pozemní stavby 1

Koncepce navrhování nosných konstrukcí pozemních staveb s komplexním uvažováním funkčních požadavků kladených na jednotlivé prvky. Požadavky na pozemní stavby, konstrukční systém, interakce prvků, prostorové působení konstrukčního systému. Svislé nosné konstrukce (funkce, požadavky, principy konstrukčního řešení stěn, sloupů), stropní konstrukce (funkce, požadavky, principy konstrukčního řešení kleneb, dřevěných stropů, železobetonových stropů, keramickobetonových stropů, ocelových a ocelobetonových stropů). Dilatační spáry v nosných systémech. Konstrukční systémy jedno a vícepodlažních staveb, konstrukční systémy halových staveb. Předsazené konstrukce. Základní přehled vybraných kompletačních konstrukcí (obvodové pláště budov, podlahy, podhledy). Schodiště, rampy, výtahové šachty (požadavky, konstrukční a materiálová řešení, statické principy, zatížení). Základové konstrukce (požadavky, základové podmínky, typy základů, principy). Konstrukce spodní stavby (požadavky, statické principy, zatížení, dilatace). Hydroizolace spodní stavby (povlakové hydroizolace, bílé vany). Zastřešení staveb, tradiční i novodobé krovové soustavy, základy navrhování střešních plášťů.


Projekt 1

Obsahem Projektu 1 je komplexní návrh pozemní stavby menšího nebo středního rozsahu (typicky bytový dům s podzemními garážemi nebo případně i jiný objekt, jako např. mateřská škola nebo hotel). Student zpracuje návrh ve formě projektové dokumentace pro stavební povolení (pouze vybrané přílohy, viz níže). Díky práci na Projektu 1 získá student schopnost komplexního přístupu k návrhu moderní budovy a zejména potom schopnost vnímaní problematiky navrhování stavebních konstrukcí v širších souvislostech (návaznost stavební části na další profese, vzájemná interakce jednotlivých požadavků na stavební konstrukce).


Projekt 4C


Structural Design, Project 1

Focus on complex approach to practic design, analysis and optimalization of multi-storey or long-span building structures, or their reconstruction. Analysis of load, functional and technologic requirements, design of load-bearing system alternatives including foundations, preliminary bearing elements dimensions calculation, choice of most suitable version. Detailed statical design of chosen version, calculation, technical report and drawings. Check of bearing and non-bearing structures interaction and assembly techniques. Public presentation.

[1] Barry R.: The Construction of Building, Vols. 1 - 4, Oxford BSP, 1991 - 2000
[2] Newman M.: Standard handbook of structural details for building construction. O-MGH, 1993

Structural design project 3

Focus on complex approach to practic design, analysis and optimalization of multi-storey or long-span building structures, or their reconstruction. Analysis of load, functional and technologic requirements, design of load-bearing system alternatives including foundations, preliminary bearing elements dimensions calculation, choice of most suitable version. Detailed statical design of chosen version, calculation, technical report and drawings. Check of bearing and non-bearing structures interaction and assembly techniques. Public presentation.


Structural design project 4

Focus on complex approach to practic design, analysis and optimalization of multi-storey or long-span building structures, or their reconstruction. Analysis of load, functional and technologic requirements, design of load-bearing system alternatives including foundations, preliminary bearing elements dimensions calculation, choice of most suitable version. Detailed statical design of chosen version, calculation, technical report and drawings. Check of bearing and non-bearing structures interaction and assembly techniques. Public presentation.


Specializovaný projekt 2


Stavebně tepelná technika 2


Stavební tepelná technika 2

Rozšíření a doplnění znalostí ze základního kurzu SF2. Detailní rozbor okrajových podmínek pro výpočty, řídící rovnice šíření tepla a vodní páry (difúze, konvekce), součinitel prostupu tepla oken a lehkých plášťů, CFD, dvouplášťové konstrukce, energetická náročnost budov detailně, tepelná ochrana historických budov, komplexní úlohy tepelné techniky.

[1] Kulhánek F., Tywoniak J.: Stavební fyzika 20 – Stavební tepelná technika, ČVUT, Praha 2000

Visualization in Buildings

Explanation of methods in visualization: texture, light (ambient, difuse), cameras, keyframe, shading (Phong, Gouraud), render (ray-tracing, radiosity), antialiasing, dithering, gamma correction, RGB, CMYK, mapping, morphing, inverse kinematic, etc.


Biologická degradace staveb

Cílem předmětu je seznámit studenty s mechanizmy destrukce stavebních materiálů a konstrukcí, které jsou způsobeny mikroorganismy, případně vyššími organizmy a živočichy. Biologickou destrukcí bývají v různé míře zasaženy veškeré části stavebního díla a to, jak novodobé, tak historické objekty. Pravá příčina biodegradace bývá často zaměňována za důsledky působení klimatických degradačních vlivů. Odstranění biotických činitelů tím bývá oddáleno, či vůbec znemožněno. Mikrobní napadení staveb nese sebou i riziko vzniku zdravotních problémů, což je v současné době zatím opomíjená problematika. Předmět dále obsahuje i výklad o použití biocidů a dalších chemických prostředků pro ochranu staveb. V jednotlivých přednáškách se bude výklad zabývat požadavky mikrobů na životní prostředí, jako je teplota, vlhkost, pH, O2, CO2 a NH3. Probrána bude korozní aktivita sirných, desulfurikačních, nitrifikačních a denitrifikačních bakterii, plísní, dřevokazných hub, dřevokazného hmyzu, řas, lišejníků a vyšších rostlin.

[1] Witzany J. a kol.: PDR - Poruchy, degradace a rekonstrukce, ČVUT, Praha 2010

BIM Graphisoft ArchiCAD

Výuka je zaměřena na aplikování základních principů informačního modelování budov - BIM (Building Infoormation Modeling) v Archicadu 20.


CAD systems: AutoCAD 1 (english)

The seminar familiarizes student with the AutoCAD drawing software and is focused on practical use within building construction and architecture design. Students will learn to work with 2D geometry, such as drawing floor plans, sections, details, views, dimensioning, using and creating blocks and xrefs, tables, work with layers, line types and hatches, printing in various scales and on various paper formats, creating templates for further work.


Systémy CAD: AutoCAD pokročilý

Jsou probírány pokročilé funkce AutoCADu se zaměřením na stavaře a architekty a možnosti uživatelského přizpůsobení a rozšíření (mj. i pomocí jazyka AutoLISP), jež výrazně zefektivní práci v programu. Z funkcí AutoCADu se jedná např. o xrefy, dynamické bloky, parametrické vazby, rychlý výběr, pokročilá práce s hladinami, automatické generování výpisů prvků, palety nástrojů, Express Tools, čištění a restaurování výkresu aj. V části věnované uživatelskému přizpůsobení bude probírána tvorba uživatelských čar a šrafovacích vzorů, přizpůsobení pásu karet, definování vlastních klávesových zkratek, tvorba maker, základy využití jazyka AutoLISP k naprogramování jednoduchých vlastních příkazů.


Systémy CAD: AutoCad 1

Předmět uvádí studenta do automatizace projektových prací. Seznamuje ho obecně s CAD systémy ve stavebnictví. Konkrétně jde o praktické zvládnutí programu AUTOCAD ve 2D. Zakreslení půdorysu objektu, jeho okótování. Použití bloků a knihoven. Tisk v různých měřítkách a na různé formáty papíru. Výstup ve formátu DWF. Zakreslení pohledů a řezů, detailů. Tabulky, jejich převod do excelu, úprava a zpětné vložení do AutoCADu. Rozpisky. Katedra je členem Autodesk Academia programu a umožňuje studentům získat certifikát od celosvětově uznávané firmy AUTODESK.

[1] Finkelstein Ellen: Mistrovství v AutoCADu Komletní průvodce uživatele pro verze 2009 a 2010, Computer Press Brno 2010

Systémy CAD: AutoCad 2

Konkrétně jde o praktické zvládnutí programu AUTOCAD ve 3D, zaměřené na stavaře. Uživatelský souřadný systém, axonometrické zobrazení a perspektiva.Různé zajímavé plochy, křivky, imitace terénu plochami. Tělesa, průniky, sjednocení a rozdíly těles, klenby, řez tělesa rovinou. Tisk, výkresový a modelový prostor. Vizualizace. Materiály, osvětlení, použití sluneční kalkulačky, oslunění objektu během dne. Pozadí, zjištění jak působí objekt v daném okolí. Doplňky, postavy, rostliny apod. Výstup i v rastrovém formátu, např.jpg. Formát dwf, video. Katedra je členem Autodesk Academia programu a umožňuje studentům získat certifikát od celosvětově uznávané firmy AUTODESK.

[1] Horová Iva: 3D modelování a vizualizace v AutoCADu pro verze 2009,2008 a 2007, Computer Press, Brno2008
[2] Finkelstein Ellen: Mistrovství v AutoCADu Komletní průvodce uživatele pro verze 2009 a 2010, Computer Press Brno 2010

Systémy CAD: Nemetschek 1

Kreslení 2D objektů, modelování 3D objektů: stěny, otvory, sloupy, desky, střechy, schodiště. Kótování stavebních výkresů. Řezy, pohledy, axonometrie. Animace modelu.

[1] Manuály, tutoriály, příručky, e-learningová videa, studentská verze CAD systému Allplan a další data a nástroje pro efektivní ovládání programu naleznete na portálu www.allplan-campus.cz

Systémy CAD: stavařské nadstavby

Je probírána uživatelská nadstavba AutoCADu pro stavaře a architekty AutoCAD Architecture a jeho české normové uzpůsobení CADKON DT+. Jde hlavně o práci se stavebními díly - stěna, okno, dveře, střecha, deska, sloup, schodiště. Makra, knihovny maker, zařizovací předměty. Dále je prohloubena a doplněna znalost AutoCADu, např. vizualizace, extrahování atributů bloků do databáze, publikování na webu (formát dwf) aj. Výstup i v rastrovém formátu, např. jpg. Video. Katedra je členem Autodesk Academia programu a umožňuje studentům získat certifikát od celosvětově uznávané firmy AUTODESK.

[1] Kácha Tomáš, Trunec Štěpán : Autodesk Architectural Desktop, Computer Press, Brno 2006

Halové a velkorozponové konstr. budov1


Lehké obvodové pláště a prosklené konstrukce

Předmět seznamuje se základy potřebnými pro navrhování lehkých obvodových plášťů, prosklených střech a světlíků, je zaměřen na materiálové charakteristiky a optimální výběr zasklívacích jednotek, jejich výrobu a aplikaci. Studenti jsou seznámeni s požadavky na tyto konstrukce s konstrukčními zásadami a principy návrhu těchto konstrukcí včetně konkrétního příkladu konstrukčního řešení a vhodné materiálové základny Studentům jsou ukázány možnosti využití skla v architektuře včetně realizovaných konstrukcí.


Rekonstrukce střešních plášťů

Diagnostika vad a poruch střešních plášťů. Analýza poruch plochých a šikmých střešních plášťů v ve standardních i extrémních okrajových podmínkách vnějšího i vnitřního prostředí. Stavebně fyzikální a konstrukční problematika zásad rekonstrukcí střech plochých, šikmých a strmých. Návrh sanací střešních plášťů z hlediska požadavků: stavebně fyzikálních, hydroizolačních, provozních, statických, požárních, akustických, biologických, chemických, životnosti i recyklace.

[1] Hanzalová - Šilarová: Konstrukce pozemních staveb 40 - Zastřešení. Praha, ČVUT 2002
[2] Hanzalová - Šilarová a kol.: Ploché střechy. Praha, IC ČKAIT 2005, ISBN 80-86769-71-2

Inženýrství v rozvojových zemích 2    

Předmět přináší základní úvod do problematiky práce v rozvojových zemích, ale i klimaticky, sociálně a ekonomicky odlišných oblastech vůbec. Na toto téma se zaměříme jak z pohledu technického (stavby, energie, hospodaření s vodou, degradace materiálů), tak z pohledu zdravotního, kulturního (mezikulturní komunikace, antropologie, ekonomie) a historického. Zabývat se budeme i praktickými aspekty takovýchto projektů (financování, koordinace, logistika). Předmět je velmi multidisciplinární a součástí budou přednášky odborníků z různých oborů i odborníků z praxe. V rámci praktické části budou studenti připravovat ve skupinách vlastní projekt.


Zakreslování stavebních konstrukcí

Předmět je zaměřen na zakreslování stavebních výkresů a základy AUTOCADu. Je doporučen absolventům gymnázií.

[1] ČSN 01 3420:2004 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části.
[2] AUTOCAD a AUTOCAD LT pro architekty a projektanty. Horová Iva (Aktuální verze)
[3] Podklady na web. stránkách předmětu

BIM pro pozemní stavby 1

Informační model budovy (BIM) základní principy tvorby informačního modelu budovy v oblasti pozemních staveb, specifika BIM modelování. Informační model budovy v životním cyklu budovy: informace požadované v průběhu projekční části, v průběhu výstavby a během užívání dokončené budovy. Předmět využívá softwarovou základnu Autodesk Revit.


Diagnostika, průzkum a hodn.stav.konstr.

Průzkum a hodnocení stavebně technického stavu objektů pozemních staveb. Druhy metod průzkumů a diagnostiky, používané prostředky, metodika, kritéria. Průzkum in situ a laboratorní zkoušky. Průzkum zděných, dřevěných, betonových a ocelových konstrukcí. Průzkumy vlhkého zdiva, tepelně technické a mikrobiologické včetně zdravotní nezávadnosti materiálů.


Dřevostavby pro nízkoenergetické a pasivní domy

Cílem předmětu je podat souhrnnou informaci o konstrukcích pozemních staveb na bázi dřeva s důrazem na konstrukční a technologické souvislosti při návrhu energeticky úsporných (nízkoenergetických a pasivních) staveb. Kromě teoretického základu bude také kladen důraz na praktické procvičení základních dovedností při projektování dřevostaveb. V rámci předmětu budou prezentovány 4 základní konstrukčně technologické varianty dřevostaveb (i) masivní sloupkový systém, (ii) lehký sloupkový systém 2x4, (iii) masivní stěnový systém z dřevěných sendvičových panelů, (iv) roubené stavby. Všechny systémy budou prezentovány v konstrukčně statických a stavebně fyzikálních souvislostech pro nízkoenergetické a pasivní domy.

[1] Bílek, V.: Dřevostavby - navrhování vícepodlažních dřevěných budov, ČVUT, 2005
[2] České a zahraniční publikace individuálně podle doporučení přednášejícího
[3] Dřevěné konstrukce podle Eurocodu 5 - Navrhování a konstrukční materiály. 1998

Hodnocení komplexní kvality budov

Předmět si klade za cíl méně formálním způsobem prohloubit znalosti z oblasti udržitelné výstavby a certifikace budov.


Halové a velkorozponové konst. budov


Interakce konstrukcí a částí staveb


Komplexní stavební detail

Komplexní řešení stavebních detailů v maximální podrobnosti, s návazností na všechny legislativní požadavky a s ohledem na maximální efektivitu a trvanlivost zvoleného řešení. Studentovi budou zadány vybrané stavební detaily, které bude student v průběhu semestru řešit a konzultovat s vyučujícím. Typ zadaných detailů bude odpovídat charakteru řešeného problému, tzn. tématicky se zadání u jednotlivých studentů může lišit a nemusí tak nezbytně pokrývat všechny oblasti (části) budov. Detaily budou řešeny v maximální podrobnosti, v měřítku 1:5 (příp. 1:2 nebo 1:1) a budou zobrazovat všechny stavební konstrukce, včetně jejich návaznosti a způsobu napojení na další konstrukce. Cílem je kvalita, ne kvantita.


Lehké obvodové pláště budov

Předmět seznamuje se základy potřebnými pro navrhování lehkých obvodových plášťů, prosklených střech a světlíků, je zaměřen na materiálové charakteristiky a optimální výběr zasklívacích jednotek, jejich výrobu a aplikaci. Studenti jsou seznámeni s požadavky na tyto konstrukce s konstrukčními zásadami a principy návrhu těchto konstrukcí včetně konkrétního příkladu konstrukčního řešení a vhodné materiálové základny Studentům jsou ukázány možnosti využití skla v architektuře včetně realizovaných konstrukcí.


Matematické mod. ve stavební fyzice

Studenti se během kurzu učí, jak sestavovat vlastní výpočetní modely dynamických systémů (přenos tepla a vlhkosti v budovách a stavebních prvcích). Důraz se klade zejména na představení principů numerického řešení vybraných problémů, jejich následnou aplikaci a kritické hodnocení vypočtených výsledků. Pro úspěšné vyřešení příkladů je nutné využít znalosti, které jsou postupně získávány během kurzu. U studentů se předpokládá absolvování některého z předchozích kurzů stavební fyziky a základní znalosti z matematiky.


Modelování stavebně-fyzikálních dějů

Analýza a modelování základních stavebně-fyzíkálních jevů. Algoritmizace úloh a implementace algoritmů v prostředí MS Excel. Optimalizace stavebních konstrukcí. Elementární i pokročilé techniky modelování. Modelování komplexních úloh. Simulace stacionárních i dynamických jevů. Jedno a dvourozměrné vedení tepla. Nestacionární vedení tepla. Modelování teplotních šoků. Transport vlhkosti. Proudění vzduchu. Modelování transportních jevů v provětrávaných konstrukcích. Solární tepelné zisky. Radiace. Síťové energetické modely

[1] Halliday, D. :Fyzika - Mechanika - Termodynamika. Prométheus VUTBrno 2000.
[2] Orvis, J.: Microsoft Excel pro vědce a inženýry. Computer Press. 1996
[3] Brož,M.: Mistrovství v Microsoft Excel. Computer Press 2000

Numerická analýza konst. pozem. stav.

Počítačová simulace a analýza konstrukčně statického systému vícepodlažních staveb. Počítačová simulace a analýza velkorozponových ohýbaných, tažených a tlačených konstrukcí. Interakce systému podloží - základy - vrchní stavba. Interakce nosných a výplňových konstrukcí. Interakce vícevrstvých konstrukcí. Optimalizace stavebních konstrukcí.

[1] Halliday, D.: Fyzika - Mechanika - Termodynamika. VUTBrno 2000.
[2] Orvis, J.: Microsoft Excel pro vědce a inženýry. Computer Press. 1996
[3] Brož,M.: Mistrovství v Microsoft Excel. Computer Press 2000

Numerická analýza ve stavební fyzice


Prefabrikované konstrukce


Pož. bezp.a zdrav. nezávadnost budov

Rozbor požárů - příčiny a průběh požárů, proces hoření, požární zatížení. Hlavní zásady požárně bezpečnostního řešení staveb. Návaznost právních předpisů a norem na Směrnici Rady EU. Požární kodex, Eurokódy. Chování stavebních materiálů v ohni (dřevo, ocel, betony, plasty). Ochrana nejpoužívanějších materiálů proti ohni. Aktivní požárně bezpečnostní zařízení. Vliv požáru na napjatost a přetvoření stavebních konstrukcí. Zásady pro řešení stavebních konstrukcí z hlediska požární ochrany. Výškové, halové a dřevěné stavby. Zdravotně závadné škodliviny ve stavebních konstrukcích. Radon, jeho zdroje, protiradonová opatření.

[1] KUPILÍK Václav. Konstrukce pozemních staveb - Požární bezpečnost staveb. ČVUT v Praze 2009. 195 s. ISBN 978-80-01-04291-5
[2] POKORNÝ Marek. Požární bezpečnost staveb – Sylabus pro praktickou výuku. Praha: ČVUT v Praze, 2014. 124 s. ISBN 978-80-01-05456-7
[3] Kupilík,V., Wasserbauer, R.: Konstrukce pozemních staveb 80 – Zdravotní nezávadnost stavebních konstrukcí, Vydavatelství ČVUT, Praha, 1999, 75 str. ISBN 80-01-02051-7

Rekonstr. historických a pam. staveb

Historické konstrukce a materiály. Navrhování rekonstrukcí památkově chráněných staveb. Degradace a stárnutí konstrukcí a materiálů historických staveb. Poruchy a rekonstrukce historických staveb a jejich částí. Stavebně technický a historický průzkum a hodnocení průzkumu a metod stavební diagnostiky.

[1] Škabrada, J.: Konstrukce historických staveb, ARGO, Praha 2007
[2] Witzany J.: Poruchy a rekonstrukce zděných budov, ČKAIT, Praha 1999

 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz