CTU

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta stavební

K 122 - Katedra technologie staveb

Předměty aktuálního semestru -- zimní 2017/18

přejděte na archiv


semestr zimní 2017/18


semestr letní 2016/17


Mechanizace staveb

Zemní práce - povrchové těžení a úprava ploch rypadly, dozery, grejdry, skrejpry. Zhutňování zemin - hutnící válce statické, dynamické, dusadla, pěchy, vibrační desky. Výroba, doprava a zpracování betonů a malt, staveništní a mimostaveništní výroba, potrubní doprava. Doprava a manipulace stavebních materiálů - nákladní automobily a dempry, nakladače, dopravníky, manipulátory. Zvedací prostředky - věžové, mobilní a speciální jeřáby, stavební plošiny, vysokozdvižné vozíky. Stavba a údržba vozovek - stroje pro výrobu a pokládku živičných a cementobetonových ploch, pro zimní a letní údržbu vozovek. Stroje pro zakládání staveb - stroje pro velkoprůměrové vrtání, pro hloubení podzemních stěn, kotevní a injektážní technika. Podzemní a tunelářské práce - ražení štol a tunelů, mikrotunelování, bezvýkopové ukládání potrubí. Zařízení pro recyklaci stavebních materiálů - stroje pro bourání, třídění a recyklaci.


Modelování a řízení rizik v technologii staveb

Základní pojmy z oboru rizikologie. Definice rizika a matematický model, příklady. Strategie 4T v ovládání rizika (převzetí, ošetření, ukončení, předání). Nástroje ovládání rizika. Expertní metody ve vyšetřování rizika, expertní týmy a rozhodování o riziku. Modelování, hodnocení a oceňování a management rizik. Management rizik v řízení projektů. Rizika podvodů a korupce. Rizika sporů a znaleckých posudků.


Inovace a speciální technologie (spolupráce s K126)

Nové technologie od zemních prací až po dokončovací práce. Speciální technologie od zemních prací až po dokončovací práce. Rozdělení technologických postupů při realizaci staveb, s výkladem kladů a nebezpečí při jejich nezvládnutí resp. nedodržení. Technologie: Zemní práce, zhutňování zemin, zakládání, mechanizace na stavbě (zvedací a manipulační prostředky), limity v použití bednící technologie včetně ztraceného bednění, zdící technologie, technologie zastřešení novými způsoby, dokončovací práce.


Řízení jakosti a spolehlivosti

Souvislosti mezi jakostí výstavbového procesu ve všech jeho fázích a spolehlivostí stavby. Defektologické pojmy a jejich hmotné i nehmotné zobrazení; zajištění jakosti nepokrývá pouze realizaci stavby, ale všechny fáze projektu. Komplex možných vad s nástroji na jejich vyloučení nebo odstranění. Tvorba a funkce systémů jakosti. Systém kontroly realizace staveb, kontrolní listy a metody řízení těchto kontrol vč. statistiky. Základy teorie spolehlivosti stavebních objektů, matematický popis spolehlivosti a popis vstupních faktorů vyšetřování v souvislostech se zajišťováním jakosti.


Soudně znalecká činnost

Vady a poruchy stavebních konstrukcí vznikající v procesu realizace stavby, posuzování vad a nedodělků v realizaci stavby z hlediska vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, jejich analýza, vyhodnocení, event. návrh na jejich odstranění. Analýza vad a poruch za účelem prevence chyb při zpracování projektové dokumentace, řešení přípravy a realizace staveb. Základní principy a části legislativy v oblasti stavební výroby. Metodika vypracování znaleckého posudku, ustanovení znalce na podání posudku, prvotní znalecké úkony, podklady pro zpracování posudku, vyhodnocení podkladů, podíl znalce při zabezpečení důkazů, zpracování posudku, závěrečné vyhodnocení.


Technologie staveb pro doktorandy I

Optimalizace návrhu realizace výkopů, základů a hrubé stavby. Deterministické a stochastické metody modelování procesů hrubé stavby. Vazby mezi jednotlivými stavebními procesy vyplývající z prostorové a technologické struktury stavebního procesu. Návrh výstavby s využitím 4D a 5D. Návrh, optimalizace a multikriteriální posouzení strojních sestav. Softwarové systémy pro návrh pomocných konstrukcí. Vady a poruchy způsobené technologiemi.


Technologie staveb pro doktorandy II

Mezioborové vztahy v technologii staveb, vazby na navrhování konstrukcí, oblast ekonomickou a ekologickou. Výrobní postup, výrobní princip, výrobní technika, výrobní a přírodní složka stavebního procesu. Technologický zákon a využívání jeho zákonitostí. Vývoj nových procesů v oblasti povrchových úprav vnitřních i vnějších, podlahového souvrství, fasádních plášťů a kompletačních dokončovacích prací. Připravenost stavby event. podkladu, optimalizace technologického postupu, aplikace systému sledování jakosti ve smyslu příslušných norem a požadavků stavební výroby, efektivnost kontrolních vstupů (vstupní, mezioperační a výstupní kontroly jakosti), vliv vad a nedodělků na tvorbu výrobního procesu, metodika kontrolních plánů jakosti výrobního procesu, vazby mezi procesy, environmentální aspekty a bezpečnost a ochrana zdraví při práci.


Technologie staveb pro doktorandy III

Optimalizace návrhu realizace objektu a stavby s využitím metodiky stavebně technologického projektování a informačních technologií. Deterministické a stochastické metody modelování realizace stavby. Tvorba kontrolních a zkušebních plánů, environmentálních plánů a plánů bezpečnosti práce v návaznosti na ostatní dokumenty projektu realizace stavby. Návaznost modelování realizace staveb na výkazy výměr a rozpočty. Vliv technologie provádění stavby na konstrukční řešení. Softwarové nástroje pro přípravu a řízení realizace staveb.


Technologické vady staveb

Analýza a diagnostika vad stavebních konstrukcí vzniklých při realizaci stavby, posuzování vad a nedodělků v realizaci stavby z hlediska vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, vyhodnocení, event. návrh na jejich odstranění (řešeno po jednotlivých technologických etapách). Aplikace získaných poznatků pro prevenci chyb při zpracování dokumentace pro plánování a řízení realizace stavby, řešení přípravy a realizace staveb. Základní principy a části legislativy v oblasti stavební výroby.


Vady a poruchy staveb


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Bachelor Project


Diplomová práce


Diploma project


Kvalita ve stav. a soudně znalecká činnost


Mechanizace staveb


Manažerství kvality ve stavebnictví


Příprava a řízení projektů, využití výp. techniky


Projekt L02

. Technologické schéma: rozdělení na objekty, úseky, záběry, technologické etapy, stanovení směrů postupů výstavby etapových procesů. . Soupis hlavních konstrukcí v jednotlivých technologických etapách. . Stanovení hlavních součinitelů pracovní fronty pro hlavní objekty. . Návrh a posouzení zdvihacího prostředku . Část technologického rozborového listu podle výkazu výměr či rozpočtu s výpočtem pracnosti pro 0. - 4. etapový proces. . Technologický rozbor, včetně rozhodujících mechanizmů, návrhu pracovních čet s určením jejich velikosti, rozhodující materiály (pro dopravu) v úrovni dílčích stavebních procesů (ručně s převedením položek technologického rozborového listu pro 0. - 4. etapový proces rozhodujícího objektu, dále jen dílčí stavební procesy pro zbývající 5. - 9. etapový proces) . Rozbor dopravních procesů. . Časový plán - harmonogram ve struktuře dílčích stavebních procesů, podle zpracovaného technologického rozboru. . Operativní (podrobný) časoprostorový graf ve struktuře dílčích stavebních procesů . Komplexní časoprostorový graf ve struktuře etapových procesů . Graf nasazení pracovníků a potřeby určených materiálů v čase, graf potřeby rozhodujících strojů a mechanizmů. . Dimenzování sociálního a provozního ZS. . Výkresy zařízení staveniště (podle zadání: na výstavbové fáze ) včetně technické zprávy v úrovni projektové dokumentace pro stavební povolení (část ZOV) a dimenzování na určené etapy (např. výkopy, nosná konstrukce, hrubé vnitřní práce a úpravy povrchů a závěr výstavby); DIO, DIR. . Situace širších vztahů s posouzením dopravních cest . Technologický postup na dohodnutý stavební proces/ včetně: o stanovení stavební připravenosti o popisu provádění o plánu nasazení strojů (konkrétní data z půjčovny apod.) o plán nasazení rozhodujících čet o podrobný plán zásobování materiálem (konkrétně výpis veškerých materiálů podle skutečnosti s porovnáním s kalkulacemi) o podrobný rozpis potřebného nářadí a pomocných konstrukcí (detailně) o plán kontrol kvality a měření s odkazem na ČSN či ISO s citací rozhodujících článků o doklady či měření, které musí dodat či provést s předáním konkrétní konstrukce o zimní opatření (pokud jsou nutná) o rizika BOZP k procesu a opatření k jejich eliminaci o environmentální aspekty k procesu a možnosti minimalizace jejich negativních vlivů na ŽP


Provozování a správa budov


Projekt 2C


Projekt 3C


Řízení správy, provozu a údržby budov


Structural design project 3

Focus on complex approach to practic design, analysis and optimalization of multi-storey or long-span building structures, or their reconstruction. Analysis of load, functional and technologic requirements, design of load-bearing system alternatives including foundations, preliminary bearing elements dimensions calculation, choice of most suitable version. Detailed statical design of chosen version, calculation, technical report and drawings. Check of bearing and non-bearing structures interaction and assembly techniques. Public presentation.


Speciální technologie


Technology of Construction

Goal: To learn students to know construction processes and their design and to create a model of the building process of a project for planning and management of its implementation


Technologie staveb C

Rozdělení procesů, účastníci výstavby. Zemní práce, třídy těžitelnosti hornin, druhy vykopávek, provádění vykopávek, stroje pro zemní práce, strojní sestavy, postupová schémata, pažení - zásady, jednotlivé druhy, postupy, výstavby a demontáže, zásypy, násypy, obsypy, hutnění, odvodnění. Bednění tradiční a systémová, nasazení bednění, záběry, zásady dimenzování. Ukládání výztuže. Ukládání čerstvého betonu, hutnění a ošetřování čerstvého betonu. Centrální a místní výroba betonu, doprava primární a sekundární. Zvedací prostředky, jeřáby věžové a automobilové, výtahy, vrátky, lávky. Montážní práce, metody montáže. Výstavba zděných konstrukcí, výroba a doprava malt na staveništi. Lešení, ohrazení, záchytné konstrukce. Klempířské konstrukce a pokrývačské práce. Příčky a komíny, rozvody instalací, úpravy povrchů, podkladní a nášlapné vrstvy podlah, fasádní pláště, kotevní technika a kompletační dokončovací práce. Vytvoření modelu stavění objektu a investičního celku. Prostorová, technologická, časová struktura objektového a komplexního stavebního procesu.


Technologie staveb - E1

Rozdělení procesů, účastníci výstavby. Zemní práce, třídy těžitelnosti hornin, druhy vykopávek, provádění vykopávek, stroje pro zemní práce, strojní sestavy, postupová schémata, pažení - zásady, jednotlivé druhy, postupy, výstavby a demontáže, zásypy, násypy, obsypy, hutnění, odvodnění. Bednění tradiční a systémová, nasazení bednění, záběry, zásady dimenzování. Ukládání výztuže. Ukládání čerstvého betonu, hutnění a ošetřování čerstvého betonu. Centrální a místní výroba betonu, doprava primární a sekundární. Zvedací prostředky, jeřáby věžové a automobilové, výtahy, vrátky, lávky. Montážní práce, metody montáže. Výstavba zděných konstrukcí, výroba a doprava malt na staveništi. Lešení, ohrazení, záchytné konstrukce. Klempířské konstrukce a pokrývačské práce. Příčky a komíny, rozvody instalací, úpravy povrchů, podkladní a nášlapné vrstvy podlah, fasádní pláště, kotevní technika a kompletační dokončovací práce. Vytvoření modelu stavění objektu a investičního celku. Prostorová, technologická, časová struktura objektového a komplexního stavebního procesu.


Technologie staveb R


Technologie staveb 01

Rozdělení procesů, účastníci výstavby. Principy a pohony stavebních strojů, účinnost, pořízení, nasazení a využití strojů. Zemní práce, třídy těžitelnosti hornin, druhy vykopávek. Stroje pro přípravné a zemní práce.strojní sestavy, postupová schémata. Pažení - zásady, jednotlivé druhy, postupy, výstavby a demontáže. Zásypy, násypy, obsypy, hutnění, odvodnění. Stroje pro úpravu, profilování a zlepšení pláně (skrejpry, grejdry, zemní stabilizační frézy, hutnící stroje, finišery a vařiče asfaltu), Stroje pro zvláštní zakládání, stroje pro dopravu. Bednění tradiční a systémová, nasazení bednění, záběry , zásady dimenzování. Ukládání výztuže. Ukládání čerstvého betonu, hutnění a ošetřování čerstvého betonu. Centrální a místní výroba betonu, doprava primární a sekundární. Zvedací prostředky, jeřáby věžové a automobilové, výtahy, vrátky, lávky. Montážní práce, metody montáže. Výstavba zděných konstrukcí, výroba a doprava malt na staveništi Lešení, ohrazení, záchytné konstrukce.


Technologie staveb 03

1. Výstavba objektů a investičních celků - základní pojmy. Výrobní proces stavby a objektu. 2. Prostorová struktura objektového a komplexního stavebního procesu 3. Technologická a časová struktura objektového a komplexního stavebního procesu. 4. Technologické etapy pro sourodé a nesourodé objekty. 5. Modelování stavební výroby. Stavebně technologický projekt a jeho hlavní dokumenty, analýza a odhalování rizik. Kontrola kvality stavební produkce. 6. Veřejnoprávní projednání stavby. 7. Příprava a řízení výstavby investičních celků. Zásady projektování organizace výstavby s respektováním základních principů projektového řízení. 8. Aplikace zásad provádění nesourodých investičních celků při výstavbě jaderných elektráren. 9. Realizace stavby. Předání a převzetí staveniště, stavbyvedoucí, mistr a jejich povinnosti. 10. Základní principy teorie proudového stavění, její uplatnění v praxi. Modelování postupu výstavby pomocí časoprostorových grafů. 11. Simulace procesu výstavby pomocí síťových grafů, stavebně technologický síťový graf. 12. Využití počítačů při modelování realizace staveb. 13. Zásady navrhování zařízení staveniště pro objekt a investiční celek.


Technologie staveb L1

Rozdělení procesů, účastníci výstavby. Zemní práce, třídy těžitelnosti hornin, druhy vykopávek, provádění vykopávek, strojní sestavy, postupová schémata, pažení - zásady, jednotlivé druhy, postupy, výstavby a demontáže, zásypy, násypy, obsypy, hutnění, odvodnění. Bednění tradiční a systémová, nasazení bednění, záběry, zásady dimenzování, ukládání výztuže, ukládání čerstvého betonu, hutnění a ošetřování čerstvého betonu, centrální a místní výroba betonu, doprava primární a sekundární. Zvedací prostředky, jeřáby věžové a automobilové, výtahy, vrátky, lávky. Montážní práce, metody montáže. Výstavba zděných konstrukcí, výroba a doprava malt na staveništi. Lešení, ohrazení, záchytné konstrukce.


Technologie staveb 1

Rozdělení procesů, účastníci výstavby. Bednění tradiční a systémová, nasazení bednění, záběry, zásady dimenzování. Ukládání výztuže. Ukládání čerstvého betonu, hutnění a ošetřování čerstvého betonu. Doprava primární a sekundární. Zvedací prostředky, jeřáby věžové a automobilové, výtahy, vrátky, lávky. Zemní práce, třídy těžitelnosti hornin, druhy vykopávek, provádění vykopávek, pažení - zásady, jednotlivé druhy, postupy, výstavby a demontáže, zásypy, násypy, obsypy, hutnění, odvodnění. Výstavba zděných konstrukcí, výroba a doprava malt na staveništi. Lešení, ohrazení, záchytné konstrukce. Klempířské konstrukce a pokrývačské práce. Příčky a komíny, rozvody instalací, úpravy povrchů, podkladní a nášlapné vrstvy podlah, fasádní pláště, kotevní technika a kompletační dokončovací práce. Vytvoření modelu stavění objektu a investičního celku. Prostorová, technologická, časová struktura objektového a komplexního stavebního procesu.

[1] Kočí, B. a kol.:Technologie pozemních staveb 1 - Technologie stavebních procesů,1997, CERM Brno
[2] Juríček a kol.: Technológia pozemných stavieb - hrubá stavba, 2001, Jaga group Bratislava
[3] Musil, F., Popenková, M., Svoboda, P., Zapletal, I.:Technologie staveb - dokončovací práce, 2002, STU Bratislava

Stavební stroje a mechanizace


Zvláštní stavby a speciální technologie

Progresivní technologické postupy vyplývající z nejnovějších výstupů stavebního výzkumu. Seznámení se s moderními technologiemi užívanými při realizaci netradičních objektů a při plnění náročných požadavků zákazníka. Zvláštní způsoby výroby silikátových nosných konstrukcí monolitických, prefabrikovaných a kombinovaných. Aktuální technologie monolitických konstrukcí. Zvláštní technologie montáže ocelových konstrukcí. Speciální technologie užívané jak při realizaci novostaveb, tak při rekonstrukcích budov a při ochraně památek. Progresivní materiály a technologické postupy prací vnitřních a dokončovacích, vyplývající z nejnovějších výstupů stavebního výzkumu.

[1] Časopis Realizace staveb, vydavatelství Jaga Media, ISSN 1802-0631

Automatizace stav.-technologického projektování


Bezpečnost pracovního prostředí

Legislativa bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovištích. Práce ve výkopech. Práce ve výškách. Práce koordinátora bezpečnosti práce. Požární bezpečnost.


Robotická technologie ve stavebnictví


Technologie ekologických staveb


Technologie rekonstrukce historických objektů


Technologie výroby stavebních dílců

Způsoby výroby stavebních dílců na různé materiálové základně. Procesy montážních prací. Výhody a nevýhody prefabrikace.


Technologie, realizace a provoz spec. staveb


Mechanizace staveb

Zemní práce - povrchové těžení a úprava ploch rypadly, dozery, grejdry, skrejpry. Zhutňování zemin - hutnící válce statické, dynamické, dusadla, pěchy, vibrační desky. Výroba, doprava a zpracování betonů a malt, staveništní a mimostaveništní výroba, potrubní doprava. Doprava a manipulace stavebních materiálů - nákladní automobily a dempry, nakladače, dopravníky, manipulátory. Zvedací prostředky - věžové, mobilní a speciální jeřáby, stavební plošiny, vysokozdvižné vozíky. Stavba a údržba vozovek - stroje pro výrobu a pokládku živičných a cementobetonových ploch, pro zimní a letní údržbu vozovek. Stroje pro zakládání staveb - stroje pro velkoprůměrové vrtání, pro hloubení podzemních stěn, kotevní a injektážní technika. Podzemní a tunelářské práce - ražení štol a tunelů, mikrotunelování, bezvýkopové ukládání potrubí. Zařízení pro recyklaci stavebních materiálů - stroje pro bourání, třídění a recyklaci.


Modelování a řízení rizik v technologii staveb

Základní pojmy z oboru rizikologie. Definice rizika a matematický model, příklady. Strategie 4T v ovládání rizika (převzetí, ošetření, ukončení, předání). Nástroje ovládání rizika. Expertní metody ve vyšetřování rizika, expertní týmy a rozhodování o riziku. Modelování, hodnocení a oceňování a management rizik. Management rizik v řízení projektů. Rizika podvodů a korupce. Rizika sporů a znaleckých posudků.


Inovace a speciální technologie (spolupráce s K126)

Nové technologie od zemních prací až po dokončovací práce. Speciální technologie od zemních prací až po dokončovací práce. Rozdělení technologických postupů při realizaci staveb, s výkladem kladů a nebezpečí při jejich nezvládnutí resp. nedodržení. Technologie: Zemní práce, zhutňování zemin, zakládání, mechanizace na stavbě (zvedací a manipulační prostředky), limity v použití bednící technologie včetně ztraceného bednění, zdící technologie, technologie zastřešení novými způsoby, dokončovací práce.


Řízení jakosti a spolehlivosti

Souvislosti mezi jakostí výstavbového procesu ve všech jeho fázích a spolehlivostí stavby. Defektologické pojmy a jejich hmotné i nehmotné zobrazení; zajištění jakosti nepokrývá pouze realizaci stavby, ale všechny fáze projektu. Komplex možných vad s nástroji na jejich vyloučení nebo odstranění. Tvorba a funkce systémů jakosti. Systém kontroly realizace staveb, kontrolní listy a metody řízení těchto kontrol vč. statistiky. Základy teorie spolehlivosti stavebních objektů, matematický popis spolehlivosti a popis vstupních faktorů vyšetřování v souvislostech se zajišťováním jakosti.


Soudně znalecká činnost

Vady a poruchy stavebních konstrukcí vznikající v procesu realizace stavby, posuzování vad a nedodělků v realizaci stavby z hlediska vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, jejich analýza, vyhodnocení, event. návrh na jejich odstranění. Analýza vad a poruch za účelem prevence chyb při zpracování projektové dokumentace, řešení přípravy a realizace staveb. Základní principy a části legislativy v oblasti stavební výroby. Metodika vypracování znaleckého posudku, ustanovení znalce na podání posudku, prvotní znalecké úkony, podklady pro zpracování posudku, vyhodnocení podkladů, podíl znalce při zabezpečení důkazů, zpracování posudku, závěrečné vyhodnocení.


Technologie staveb pro doktorandy I

Optimalizace návrhu realizace výkopů, základů a hrubé stavby. Deterministické a stochastické metody modelování procesů hrubé stavby. Vazby mezi jednotlivými stavebními procesy vyplývající z prostorové a technologické struktury stavebního procesu. Návrh výstavby s využitím 4D a 5D. Návrh, optimalizace a multikriteriální posouzení strojních sestav. Softwarové systémy pro návrh pomocných konstrukcí. Vady a poruchy způsobené technologiemi.


Technologie staveb pro doktorandy II

Mezioborové vztahy v technologii staveb, vazby na navrhování konstrukcí, oblast ekonomickou a ekologickou. Výrobní postup, výrobní princip, výrobní technika, výrobní a přírodní složka stavebního procesu. Technologický zákon a využívání jeho zákonitostí. Vývoj nových procesů v oblasti povrchových úprav vnitřních i vnějších, podlahového souvrství, fasádních plášťů a kompletačních dokončovacích prací. Připravenost stavby event. podkladu, optimalizace technologického postupu, aplikace systému sledování jakosti ve smyslu příslušných norem a požadavků stavební výroby, efektivnost kontrolních vstupů (vstupní, mezioperační a výstupní kontroly jakosti), vliv vad a nedodělků na tvorbu výrobního procesu, metodika kontrolních plánů jakosti výrobního procesu, vazby mezi procesy, environmentální aspekty a bezpečnost a ochrana zdraví při práci.


Technologie staveb pro doktorandy III

Optimalizace návrhu realizace objektu a stavby s využitím metodiky stavebně technologického projektování a informačních technologií. Deterministické a stochastické metody modelování realizace stavby. Tvorba kontrolních a zkušebních plánů, environmentálních plánů a plánů bezpečnosti práce v návaznosti na ostatní dokumenty projektu realizace stavby. Návaznost modelování realizace staveb na výkazy výměr a rozpočty. Vliv technologie provádění stavby na konstrukční řešení. Softwarové nástroje pro přípravu a řízení realizace staveb.


Technologické vady staveb

Analýza a diagnostika vad stavebních konstrukcí vzniklých při realizaci stavby, posuzování vad a nedodělků v realizaci stavby z hlediska vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, vyhodnocení, event. návrh na jejich odstranění (řešeno po jednotlivých technologických etapách). Aplikace získaných poznatků pro prevenci chyb při zpracování dokumentace pro plánování a řízení realizace stavby, řešení přípravy a realizace staveb. Základní principy a části legislativy v oblasti stavební výroby.


Vady a poruchy staveb


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Bakalářská práce


Bachelor Project


Diplomová práce


Diploma project


Kvalita ve stav. a soudně znalecká činnost


Mechanizace staveb


Manažerství kvality ve stavebnictví


Příprava a řízení projektů, využití výp. techniky


Projekt L02


Provozování a správa budov


Projekt 2C


Projekt 3C


Řízení správy, provozu a údržby budov


Structural design project 3


Speciální technologie


Technology of Construction


Technologie staveb C


Technologie staveb - E1


Technologie staveb R


Technologie staveb 01


Technologie staveb 03


Technologie staveb L1

Rozdělení procesů, účastníci výstavby. Zemní práce, třídy těžitelnosti hornin, druhy vykopávek, provádění vykopávek, strojní sestavy, postupová schémata, pažení - zásady, jednotlivé druhy, postupy, výstavby a demontáže, zásypy, násypy, obsypy, hutnění, odvodnění. Bednění tradiční a systémová, nasazení bednění, záběry, zásady dimenzování, ukládání výztuže, ukládání čerstvého betonu, hutnění a ošetřování čerstvého betonu, centrální a místní výroba betonu, doprava primární a sekundární. Zvedací prostředky, jeřáby věžové a automobilové, výtahy, vrátky, lávky. Montážní práce, metody montáže. Výstavba zděných konstrukcí, výroba a doprava malt na staveništi. Lešení, ohrazení, záchytné konstrukce.


Technologie staveb 1

Úvod do problematiky technologie staveb. Základní výstavbové procesy hrubé vrchní stavby. Provádění zemních prací, zakládání, spodní stavby, inženýrských přípojných sítí. Procesy na nosné konstrukci budov, zdící, betonářské, tesařské, železářské. Provádění střešních plášťů. Způsoby montáže obvodových skládaných plášťů. Montážní procesy při výstavbě železobetonových, ocelových a dřevěných nosných konstrukcí budov. Variabilnost procesů vnitřních a dokončovacích ovlivňujících kvalitu vnitřního prostředí. Technologické návaznosti procesů, procesy hlavní a přičleněné. Zabezpečování kvality při realizaci stavebních prací.

[1] Kočí, B. a kol.:Technologie pozemních staveb 1 - Technologie stavebních procesů,1997, CERM Brno
[2] Juríček a kol.: Technológia pozemných stavieb - hrubá stavba, 2001, Jaga group Bratislava
[3] Musil, F., Popenková, M., Svoboda, P., Zapletal, I.:Technologie staveb - dokončovací práce, 2002, STU Bratislava

Stavební stroje a mechanizace


Zvláštní stavby a speciální technologie

Progresivní technologické postupy vyplývající z nejnovějších výstupů stavebního výzkumu. Seznámení se s moderními technologiemi užívanými při realizaci netradičních objektů a při plnění náročných požadavků zákazníka. Zvláštní způsoby výroby silikátových nosných konstrukcí monolitických, prefabrikovaných a kombinovaných. Aktuální technologie monolitických konstrukcí. Zvláštní technologie montáže ocelových konstrukcí. Speciální technologie užívané jak při realizaci novostaveb, tak při rekonstrukcích budov a při ochraně památek. Progresivní materiály a technologické postupy prací vnitřních a dokončovacích, vyplývající z nejnovějších výstupů stavebního výzkumu.

[1] Časopis Realizace staveb, vydavatelství Jaga Media, ISSN 1802-0631

Automatizace stav.-technologického projektování


Bezpečnost pracovního prostředí

Projektování staveb s ohledem na bezpečnost při jejich výstavbě, funkce koordinátora BOZ, příprava staveb z hlediska BOZ, smluvní aspekty, návrh smlouvy o dílo z hlediska BOZ, BOZ během realizace staveb, jednotlivé technologické postupy pro zemní práce, nosnou konstrukcí, zastřešení, hrubé vnitřní a dokončovací práce, pomocné konstrukce. Energetický výdej, hluk, prašnost a ostatní škodlivé vlivy pracovního prostředí.


Robotická technologie ve stavebnictví


Technologie ekologických staveb


Technologie rekonstrukce historických objektů


Technologie výroby stavebních dílců

Způsoby výroby stavebních dílců na různé materiálové základně. Procesy montážních prací. Výhody a nevýhody prefabrikace.


Technologie, realizace a provoz spec. staveb


 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz