CVUT

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební -- K 122 - Katedra technologie staveb

Předměty aktuálního semestru -- letní 2018/19

přejděte na archiv

semestr letní 2018/19


semestr zimní 2018/19


Mechanizace staveb

Zemní práce - povrchové těžení a úprava ploch rypadly, dozery, grejdry, skrejpry. Zhutňování zemin - hutnící válce statické, dynamické, dusadla, pěchy, vibrační desky. Výroba, doprava a zpracování betonů a malt, staveništní a mimostaveništní výroba, potrubní doprava. Doprava a manipulace stavebních materiálů - nákladní automobily a dempry, nakladače, dopravníky, manipulátory. Zvedací prostředky - věžové, mobilní a speciální jeřáby, stavební plošiny, vysokozdvižné vozíky. Stavba a údržba vozovek - stroje pro výrobu a pokládku živičných a cementobetonových ploch, pro zimní a letní údržbu vozovek. Stroje pro zakládání staveb - stroje pro velkoprůměrové vrtání, pro hloubení podzemních stěn, kotevní a injektážní technika. Podzemní a tunelářské práce - ražení štol a tunelů, mikrotunelování, bezvýkopové ukládání potrubí. Zařízení pro recyklaci stavebních materiálů - stroje pro bourání, třídění a recyklaci.


Modelování a řízení rizik v technologii staveb

Základní pojmy z oboru rizikologie. Definice rizika a matematický model, příklady. Strategie 4T v ovládání rizika (převzetí, ošetření, ukončení, předání). Nástroje ovládání rizika. Expertní metody ve vyšetřování rizika, expertní týmy a rozhodování o riziku. Modelování, hodnocení a oceňování a management rizik. Management rizik v řízení projektů. Rizika podvodů a korupce. Rizika sporů a znaleckých posudků.


Inovace a speciální technologie (spolupráce s K126)

Nové technologie od zemních prací až po dokončovací práce. Speciální technologie od zemních prací až po dokončovací práce. Rozdělení technologických postupů při realizaci staveb, s výkladem kladů a nebezpečí při jejich nezvládnutí resp. nedodržení. Technologie: Zemní práce, zhutňování zemin, zakládání, mechanizace na stavbě (zvedací a manipulační prostředky), limity v použití bednící technologie včetně ztraceného bednění, zdící technologie, technologie zastřešení novými způsoby, dokončovací práce.


Řízení jakosti a spolehlivosti

Souvislosti mezi jakostí výstavbového procesu ve všech jeho fázích a spolehlivostí stavby. Defektologické pojmy a jejich hmotné i nehmotné zobrazení; zajištění jakosti nepokrývá pouze realizaci stavby, ale všechny fáze projektu. Komplex možných vad s nástroji na jejich vyloučení nebo odstranění. Tvorba a funkce systémů jakosti. Systém kontroly realizace staveb, kontrolní listy a metody řízení těchto kontrol vč. statistiky. Základy teorie spolehlivosti stavebních objektů, matematický popis spolehlivosti a popis vstupních faktorů vyšetřování v souvislostech se zajišťováním jakosti.


Soudně znalecká činnost

Vady a poruchy stavebních konstrukcí vznikající v procesu realizace stavby, posuzování vad a nedodělků v realizaci stavby z hlediska vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, jejich analýza, vyhodnocení, event. návrh na jejich odstranění. Analýza vad a poruch za účelem prevence chyb při zpracování projektové dokumentace, řešení přípravy a realizace staveb. Základní principy a části legislativy v oblasti stavební výroby. Metodika vypracování znaleckého posudku, ustanovení znalce na podání posudku, prvotní znalecké úkony, podklady pro zpracování posudku, vyhodnocení podkladů, podíl znalce při zabezpečení důkazů, zpracování posudku, závěrečné vyhodnocení.


Technologie staveb pro doktorandy E

Optimalizace návrhu realizace stavby. Deterministické a stochastické metody modelování procesů hrubé stavby. Vazby mezi jednotlivými stavebními procesy vyplývající z prostorové a technologické struktury stavebního procesu. Návrh výstavby s využitím 4D a 5D. Návrh, optimalizace a multikriteriální posouzení strojních sestav. Softwarové systémy pro návrh pomocných konstrukcí. Vady a poruchy způsobené technologiemi. Vývoj nových procesů v oblasti hrubých vnitřních a dokončovacích prací. Tvorba a funkce systémů jakosti. Stavebně technologické projektování a informační technologie. Tvorba kontrolních a zkušebních plánů, environmentálních plánů a plánů bezpečnosti práce v návaznosti na ostatní dokumenty projektu realizace stavby. Vliv technologie provádění stavby na konstrukční řešení stavby.


Technologie staveb pro doktorandy I

Optimalizace návrhu realizace výkopů, základů a hrubé stavby. Deterministické a stochastické metody modelování procesů hrubé stavby. Vazby mezi jednotlivými stavebními procesy vyplývající z prostorové a technologické struktury stavebního procesu. Návrh výstavby s využitím 4D a 5D. Návrh, optimalizace a multikriteriální posouzení strojních sestav. Softwarové systémy pro návrh pomocných konstrukcí. Vady a poruchy způsobené technologiemi.


Technologie staveb pro doktorandy II

Mezioborové vztahy v technologii staveb, vazby na navrhování konstrukcí, oblast ekonomickou a ekologickou. Výrobní postup, výrobní princip, výrobní technika, výrobní a přírodní složka stavebního procesu. Technologický zákon a využívání jeho zákonitostí. Vývoj nových procesů v oblasti povrchových úprav vnitřních i vnějších, podlahového souvrství, fasádních plášťů a kompletačních dokončovacích prací. Připravenost stavby event. podkladu, optimalizace technologického postupu, aplikace systému sledování jakosti ve smyslu příslušných norem a požadavků stavební výroby, efektivnost kontrolních vstupů (vstupní, mezioperační a výstupní kontroly jakosti), vliv vad a nedodělků na tvorbu výrobního procesu, metodika kontrolních plánů jakosti výrobního procesu, vazby mezi procesy, environmentální aspekty a bezpečnost a ochrana zdraví při práci.


Technologie staveb pro doktorandy III

Optimalizace návrhu realizace objektu a stavby s využitím metodiky stavebně technologického projektování a informačních technologií. Deterministické a stochastické metody modelování realizace stavby. Tvorba kontrolních a zkušebních plánů, environmentálních plánů a plánů bezpečnosti práce v návaznosti na ostatní dokumenty projektu realizace stavby. Návaznost modelování realizace staveb na výkazy výměr a rozpočty. Vliv technologie provádění stavby na konstrukční řešení. Softwarové nástroje pro přípravu a řízení realizace staveb.


Technologické vady staveb

Analýza a diagnostika vad stavebních konstrukcí vzniklých při realizaci stavby, posuzování vad a nedodělků v realizaci stavby z hlediska vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, vyhodnocení, event. návrh na jejich odstranění (řešeno po jednotlivých technologických etapách). Aplikace získaných poznatků pro prevenci chyb při zpracování dokumentace pro plánování a řízení realizace stavby, řešení přípravy a realizace staveb. Základní principy a části legislativy v oblasti stavební výroby.


Vady a poruchy staveb

Analýza vad z hlediska nedostatečně zpracované příp. neúplné projektové dokumentace. Analýza a diagnostika poruch stavebních konstrukcí, posuzování vad a nedodělků v realizaci stavby z hlediska vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, jejich analýza, vyhodnocení, event. návrh na jejich odstranění (řešeno po jednotlivých technologických etapách). Aplikace získaných poznatků z provedených analýz za účelem prevence chyb při zpracování projektové dokumentace, řešení přípravy a realizace staveb. Základní principy a části legislativy v oblasti stavební výroby.


Advanced Master Project


Bakalářská práce

Bakalářská práce zakončuje bakalářské studium. Student prokazuje, že umí aplikovat vědomosti získané při studiu na konkrétním projektu. Bakalářská práce navazuje na vybrané předměty studijního plánu, dílčí výsledky dále vyhodnocuje a vyvozuje z nich patřičné závěry. Pro studenty oboru C.


Bakalářská práce

Bakalářská práce zakončuje bakalářské studium. Student prokazuje, že umí aplikovat vědomosti získané při studiu na konkrétním projektu. Bakalářská práce navazuje na vybrané předměty studijního plánu, dílčí výsledky dále vyhodnocuje a vyvozuje z nich patřičné závěry. Pro studenty oboru L.

[1]  @@Studijní materiály zadává vedoucí bakalářské práce popř. konzultant


Bakalářská práce

Bakalářská práce zakončuje bakalářské studium. Student prokazuje, že umí aplikovat vědomosti získané při studiu na konkrétním projektu. Bakalářská práce navazuje na vybrané předměty studijního plánu, dílčí výsledky dále vyhodnocuje a vyvozuje z nich patřičné závěry. Pro studenty oboru R.


Řízení BOZP ve stavební firmě a na staveništi

Cílem predmetu je seznámení studentu s výkonem koordinátora BOZP v prípravné, realizacní fázi výstavby, fungování na staveništi v roli koordinace bezpecné práce a pracovište. Hlavní cíl je trénink vypracování plánu BOZP na konkrétní stavbu a jeho aktualizace a rešení problému na príkladech. V další cásti se predmet zabývá požadavky na materiály a postupy vhodné pro prefabrikované konstrukce. Jsou zde predstaveny nejbežnejší materiály, ze kterých jsou vyrábeny prefabrikáty, technologické postupy pri výrobe a technologické postupy při montáži vc.řízení bezpečné práce.


Bachelor Project

The bachelor's thesis ends the bachelor study. The student demonstrates that he / she can apply the knowledge gained during the study on a specific project. The work may take the form of theoretical or project. Students consult the issue with the thesis supervisors and experts from the predetermined departments.


BOZP při práci ve stavebnictví

Bezpečnost práce na staveništi je klíčovou v podmínkách novodobého stavebnictví a právě ve vztahu našeho začlenění do struktur EU. Studenti jsou v rámci tohoto předmětu seznámeni s aplikací BOZP pro specifický průmysl a to stavebnictví, s povinnostmi zaměstnavatele a zaměstnanců, s výkonem státních odborných dozorů, s problematikou pracovních úrazů (procesy jejich evidence, šetření a odškodňování), s vytvářením bezpečného pracoviště, kategorizace prací, pracovně-lékařskou péčí, pracovními riziky (povinnosti zaměstnavatele, identifikace a hodnocení rizik, opatření k jejich minimalizaci), s osobními ochrannými pracovními prostředky. Dále jsou seznámeni se základními požadavky na BOZP při provádění stavebních činností, s výkonem koordinátora BOZP při přípravě a realizaci staveb, BOZP při používání a provozu stavebních strojů, technických zařízení a vyhrazených technických zařízení, s riziky spojenými se stavebními činnostmi, s požárními riziky při realizaci staveb, s uplatnění BOZP při projektování staveb a projektování jejích realizace, s dopravou na staveništi, školeními BOZP.

Povinná literatura:
[1]  Kol. autorů: Bezpečnost a ochrana zdraví na pracovištích, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, vyd. druhé, 2016, ISBN 978-80-87676-20-2
[2]  Kápl, V.: Bezpečnost práce ve stavebnictví, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2014, ISBN: 978-80-7421-085-3
[3]  Pečená, M.: Bezpečnost práce ve stavebnictví, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2008, ISBN: 978-80-86973-90-6
[4]  Chromečka, M. - Uhlíř, M.: Vazač - příručka vazače břemen, Vydavatelství technických publikací, TECHNO, 2007
Doporučená literatura:
[5]  Novotný, K.: Lexikon BOZP II. Stavebnictví, SATES, 2016


Diplomová práce

V diplomové práci se student zabývá tématem z přípravy, realizace a provozu staveb. Řeší problémy jak z provozní praxe, tak z oblasti vývojové a výzkumné. Obsahuje část textovou, výkresovou a případně dokumentační. V závěru práce vyzvedne student vlastní přínos k zadané tématice.


Diploma project

In this thesis, the student deals with the theme of preparation, construction and operation of buildings. How to solve problems of operating practices and areas of development and research. It contains a part of text, drawing and possibly documentation. At the end of the work, the student picks up his own contribution to the given topic.


Informační technologie L

BIM v realizaci staveb, základní dokumenty (CDE, BEP), datový standard (SNIM), BIM protokol BIM a legislativa v ČR, BIM a jeho využití ve světě Geometrický model stavby, vstupní data bez modelování - skenování, mračna bodů, smíšená realita N-D modely a BIM (4D výměry a ocenění, 5D časový plán, n-D modely vyšších řádů) Práce s informačním modelem stavby, systémy řízení dokumentace ve společném datovém prostředí BIM a kontrola kvality, dílčí a propojený model, datová kontrola modelu, prostorová koordinace dokumentace Řízení kvality a nástroje, řízení provozu stavby, kontrola jakosti na BIM modelech, IT nástroje Modelování a simulace a jejich využití v BIM modelu, environmentální plány a plány BOZP, , Řízení strojů pomocí BIM modelů, industrializace a prefabrikace s využitím 3D modelu stavby Přejímky a předávání dat s využitím informačních modelů, facility management Logistika a řízení subdodavatelů v BIM prostředí, zásobování staveb a řízení dodavatelských řetězců Industrializace a prefabrikace s využitím 3D modelů Trendy vývoje digitalizace ve stavebnictví, software

Povinná literatura:
[1]  Hausknecht K., Liebich T., BIM Kompendium, Frauenhofer IRB Verlag, 2016, ISBN978-3-8167-9489-9
[2]  Holzer D.:The BIM Manager's Handbook, London: Wiley 1., 2016, ISBN 978-1-118-98242-6
[3]  Jarský Č.: Automatizovaná příprava a řízení realizace staveb, CONTEC Kralupy n. Vlt. 2000, ISBN 80-238-5384-8 s doplňkem z r. 2018
Doporučená literatura:
[4]  Hardin B. McCool D., Baumhackl F.: BIM and Construction Management: proven tools, methods and workflows, 2nd ed., Indianapolis: Sybex, 2015, ISBN 978-1-118-94277-2
[5]  Eastman Ch., BIM handbook: a guide to building information modelling for owners, managers, designers, engineers and contactors, 2nd ed. Hoboken, N: Wiley, 2011, ISBN 978-047-0541-371-2


Mechanizace staveb

Předmět se zabývá problematikou mechanizace procesů a jejími stupni. Seznámí se s principy práce stavebních strojů členěných na rozpojování materiálu, úpravu materiálu, dopravu materiálu, stroje a zařízení pro betonářské práce a výrobu malt, zvedací prostředky a stroje a zařízení pro dokončovací práce. Energetické stroje. Principy automatizace a robotizace, vč. vlivu mechanizace stavebních prací na životní prostředí. Návrh strojní sestavy pro danou činnost.

Povinná literatura:
[1]  Haddock, K.: Modern Earthmoving Machines: Bulldozers, wheel loaders, bucket wheels, scrapers, graders, excavators, off-road haulers, and walking draglines; Enthusiast Books, 2018; ISBN 1583883525, 9781583883525
[2]  Vaněk, A.: Strojní zařízení pro stavební práce. 2. přepracované vydání; Sobotáles, 1999; ISBN 80-85920-61-1
[3]  Oliver, John A.: Administration of Heavy Construction Equipment, John Alan Oliver, 2011; ISBN 095692140X, 9780956921406
Doporučená literatura:
[4]  Gransberg, Douglas D., Popescu, Calin M., Ryan, R.: Construction Equipment Management for Engineers, Estimators, and Owners; CRC Press, 2006; ISBN 1420013998, 9781420013993
Studijní pomůcky:
[5]  CATERPILLAR PERFORMANCE HANDBOOK, Caterpillar, Peoria, Illinois, U.S.A., JANUARY 2016
[6]  SPECIFICATIONS & APPLICATION HANDBOOK, Edition 30, Komatsu Ltd. Japan, 2009


Organizace výstavby

Výstavba objektu a investičních celku - základní pojmy. Výrobní proces stavby a objektu. Prostorová struktura objektového a komplexního stavebního procesu. Technologická a časová struktura objektového a komplexního stavebního procesu. Technologické etapy pro sourodé a nesourodé objekty. Modelování stavební výroby. Stavebně technologický projekt a jeho hlavní dokumenty, analýza a odhalování rizik. Kontrola kvality stavební produkce. Environmentální plány a plány BOZP. Veřejnoprávní projednání stavby. Příprava a řízení výstavby investičních celků. Zásady projektování organizace výstavby s respektováním základních principu projektového řízení. Realizace stavby. Předání a převzetí staveniště, stavbyvedoucí, mistr a jejich povinnosti. Základní principy teorie proudového stavění, její uplatnění v praxi. Modelování postupu výstavby pomocí časoprostorových grafu. Simulace procesu výstavby pomocí sítových grafů, stavebně technologický síťový graf. Využití počítačů při modelování realizace staveb. Zásady navrhování zařízení staveniště pro objekt a investiční celek. Informační modelování budov, zásady a principy BIM, využití pro realizaci staveb

Povinná literatura:
[1]  Jarský, C. a kol.: Příprava a realizace objektů a staveb, multimediální učebnice, FSv ČVUT Praha 2008, http://technologie.fsv.cvut.cz/aitom/podklady/online-priprava/
[2]  Jarský, C., Musil, F. a kol.: Příprava a realizace staveb, CERM Brno 2003, ISBN 80-7204-282-3
Doporučená literatura:
[3]  Jarský, C. a kol.: Project Planning and Implementation, multimedia textbook, FCE CTU Prague 2011, http://technologie.fsv.cvut.cz/aitom/podklady/online-priprava-en/


Projekt

Posouzení předané projektové dokumentace (pro stavební povolení) a její případné doplnění, řešení prostorové, technologické a časové struktury komplexního stavebního procesu akce včetně zpracování kontrolního a zkušebního plánu, environmentálního plánu a plánu BOZP, návrh zařízení staveniště, technologický postup prací (výrobní předpis) 2 vybraných významných procesů, doprovodná technická zpráva s komentářem řešení.


Projekt L01

Studijní pomůcky:
[1]  Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby v platném znění
[2]  Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu v platném znění
[3]  Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění


Projekt 4C


Structural design project 4

Focus on complex approach to practic design, analysis and optimalization of multi-storey or long-span building structures, or their reconstruction. Analysis of load, functional and technologic requirements, design of load-bearing system alternatives including foundations, preliminary bearing elements dimensions calculation, choice of most suitable version. Detailed statical design of chosen version, calculation, technical report and drawings. Check of bearing and non-bearing structures interaction and assembly techniques. Public presentation.

[1]  Foster Jack Strond: Structure and Fabric, Parts I - III, Longman 1994
[2]  Barritt C.M.H.: Advanced Building Construction, Vol 1 - 4, Longman
[3]  1


Stavebně technologické projektování

Předmět dává ucelený přehled o významu stavebně technologické přípravy pro racionální a ekonomické provedení stavby. Zdůvodňuje nezbytnost této činnosti, její členění a návaznosti. Uvádí metodiku zpracování stavebně technologických projektů v období investiční přípravy stavby a v době její výrobní přípravy, tj. v době po převzetí zakázky do výrobního programu firmy. Umožňuje tvorbu podkladů pro řízení a zabezpečování výroby a pro sledování staveništního provozu tak, aby byla zajištěna jeho rentabilita. Předpokládá využití počítačů pro modelování realizace objektu a pro modelování realizace investičního celku.


Technologie dopravních staveb

Předmět se zabývá problematikou technologií používaných při výstavbě dopravních staveb. Je zaměřen na nultou, první a druhou technologickou etapu, konkrétně na přípravu staveniště pro technologie dopravních staveb, procesy zemních a procesy betonářských prací. Seznamuje s mechanizací procesů a jejími stupni. Seznamuje s principy práce stavebních strojů členěných na rozpojování materiálu, úpravu materiálu, dopravu materiálu, stroje a zařízení pro betonářské práce a výrobu malt, zvedací prostředky. Ukazuje principy návrh strojní sestavy pro danou činnost.

Povinná literatura:
[1]  Bašková, R.: Realizácia betónových konštrukcií; BELMAS GROUP, 2008; ISBN 978-80-969877-4-0
[2]  Stráský, J.: Betonové mosty - TK21; Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, 2009, ISBN 80-86426-05-X
[3]  Pospíchal,V., Neumann, P.: Technologie staveb 10 - Zemní práce, betonářské práce, ČVUT Praha 2002; ISBN 80-01-01999-3
Doporučená literatura:
[4]  Chudley, R.: Construction Technology, Longman Addision 1999; ISBN 0582316162
[5]  Kavanagh, B.: Pearson Construction Technology, Pearson Learning Solutions, 2015; ISBN 1269780662
[6]  Hrdoušek, V.: Betonové mosty 2, Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2005; ISBN 800103321X, 9788001033210


Technologie staveb 02

Základním cílem výuky je naučit studenty zásady projektové přípravy staveb, analýzy projektové dokumentace a realizace stavebních procesů vnitřních a dokončovacích prací vč. sledování bezpečnostních, environmentálních a jakostních požadavků na daný proces, seznámit studenty s požadavky na mechanizaci a zařízení staveniště pro jednotlivé fáze stavění. Součástí každého procesu je analýza projektové dokumentace vč. analýzy technologických postupů s alokací rizik.

Povinná literatura:
[1]  Zapletal, I., Musil, F. a kol.: Technologie staveb - dokončovací práce 1, STU v Bratislavě, 2002, ISBN 80-227-1693-6
[2]  Jarský, Č.: Technologie staveb. II, Příprava a realizace staveb; CERM Brno CERM, 2003; ISBN 80-7204-282-3
[3]  Svoboda, P., Doležal, J.: Průmyslové podlahy a podlahy v objektech pozemních staveb; Jaga, Bratislava 2007, ISBN 978-80-8076-054-0
Doporučená literatura:
[4]  Novotný, M.: Hydroizolace plochých střech: poruchy střešních plášťů, Grada Publishing, a.s., 2014, ISBN 8024750023, 9788024750026
[5]  Straka B., Novotný M., Krupicová J., Šmak M., Vejpustek Z.: Konstrukce šikmých střech, Grada Publishing a.s., 2013, ISBN 8024783797, 9788024783796
[6]  Blaha, M.: Omítky: druhy, provádění, opravy, Grada Publishing a.s., 2004, ISBN 8024708981, 9788


Technologie staveb Z

Předmět se zabývá problematikou postupu výstavby a mechanizace procesů. Seznámí studenty s principy práce stavebních strojů členěných na rozpojování materiálu, úpravu materiálu, dopravu materiálu, stroje a zařízení pro betonářské práce a výrobu malt, zvedací prostředky a stroje a zařízení pro dokončovací práce. Energetické stroje. Principy automatizace a robotizace, vč. vlivu mechanizace stavebních prací na životní prostředí. Návrh strojní sestavy pro danou činnost. Studenti se seznámí s problematikou přípravy stavební výroby z pohledu zhotovitele. Zaměření obecně na první technologickou etapu, konkrétně na procesy zemních a betonářských prací. Vypracování studie, uvědomění si návazností, uchopení a zpracování prostoru, technologie a času.

Povinná literatura:
[1]  Pospíchal,V., Neumann, P.: Technologie staveb 10 - Zemní práce, betonářské práce, ČVUT Praha 2002; ISBN 80-01-01999-3
[2]  Bašková, R.: Realizácia betónových konštrukcií; BELMAS GROUP, 2008; ISBN 978-80-969877-4-0
[3]  Zapletal, I., a kol.: Technologie staveb - dokončovací práce 1, STU v Bratislavě, 2002, ISBN 80-227-1693-6
Doporučená literatura:
[4]  Haddock, K.: Modern Earthmoving Machines: Bulldozers, wheel loaders, bucket wheels, scrapers, graders, excavators, off-road haulers, and walking draglines; Enthusiast Books, 2018; ISBN 1583883525, 9781583883525
[5]  Chudley, R.: Construction Technology, Longman Addision 1999; ISBN 0582316162
[6]  Kavanagh, B.: Pearson Construction Technology, Pearson Learning Solutions, 2015; ISBN 1269780662


Technologie staveb L1

Rozdělení procesů, účastníci výstavby. Zemní práce, třídy těžitelnosti hornin, druhy vykopávek, provádění vykopávek, strojní sestavy, postupová schémata, pažení - zásady, jednotlivé druhy, postupy, výstavby a demontáže, zásypy, násypy, obsypy, hutnění, odvodnění. Bednění tradiční a systémová, nasazení bednění, záběry, zásady dimenzování, ukládání výztuže, ukládání čerstvého betonu, hutnění a ošetřování čerstvého betonu, centrální a místní výroba betonu, doprava primární a sekundární. Zvedací prostředky, jeřáby věžové a automobilové, výtahy, vrátky, lávky. Montážní práce, metody montáže. Výstavba zděných konstrukcí, výroba a doprava malt na staveništi. Lešení, ohrazení, záchytné konstrukce.

Povinná literatura:
[1]  Pospíchal,V., Neumann, P.: Technologie staveb 10 - Zemní práce, betonářské práce, ČVUT Praha 2002; ISBN 80-01-01999-3
[2]  Bašková, R.: Realizácia betónových konštrukcií; BELMAS GROUP, 2008; ISBN 978-80-969877-4-0
Doporučená literatura:
[3]  Haddock, K.: Modern Earthmoving Machines: Bulldozers, wheel loaders, bucket wheels, scrapers, graders, excavators, off-road haulers, and walking draglines; Enthusiast Books, 2018; ISBN 1583883525
[4]  Oliver, John A.: Administration of Heavy Construction Equipment, John Alan Oliver, 2011; ISBN 095692140X, 9780956921406
[5]  Chudley, R.: Construction Technology, Longman Addision 1999; ISBN 0582316162
[6]  Kavanagh, B.: Pearson Construction Technology, Pearson Learning Solutions, 2015; ISBN 1269780662
Studijní pomůcky:
[7]  CATERPILLAR PERFORMANCE HANDBOOK, Caterpillar, Peoria, Illinois, U.S.A., JANUARY 2016
[8]  SPECIFICATIONS & APPLICATION HANDBOOK, Edition 30, Komatsu Ltd. Japan, 2009


Strategie dodavatele stavby

Výběrové řízení na zhotovení projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí, stavebnímu povolení, ohlášení, oznámení a k provádění stavby. Smluvní vztahy s projektantem. Výběrové řízení na zhotovení stavby, veřejné a ostatní zakázky, technické informace, výkaz výměr. Smlouva o dílo, sestavení, obsah, cena díla a její varianty. Pracovní náplň stavbyvedoucího, dílovedoucího, stavebního dozoru stavebníka a autorského dozoru. Smlouva na výkon stavebního a autorského dozoru. Průběh výstavby - přejímka staveniště, vedení stavebního deníku, kontrolní dny, doklady, práce se zaměstnanci a subzhotoviteli, zajišťování materiálů a strojů, přejímka, kolaudační souhlas

[1]  STAVEBNÍ ZÁKON.
[2]  OBCHODNÍ ZÁKONÍK
[3]  OBČANSKÝ ZÁKONÍK
[4]  ZÁKONÍK PRÁCE č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006
[5]  ZÁKON, KTERÝM SE UPRAVUJÍ DALŠÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI A OHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH A O ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI ČINNOSTI NEBO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB MIMO PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY (ZÁKON O ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍCH PODMÍNEK BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI) č. 309/2006 Sb. ze dne 23. května 2006
[6]  VYHLÁŠKA O AUTORIZOVANÝCH INSPEKTORECH č. 498 ze dne 10. listopadu 2006
[7]  VYHLÁŠKA O DOKUMENTACI STAVEB č. 499 ze dne 10. listopadu 2006
[8]  VYHLÁŠKA O BLIŽŠÍCH POŽADAVCÍCH NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA PRACOVIŠTÍCH S NEBEZPEČÍM PÁDU Z VÝŠKY NEBO DO HLOUBKY č. 362 ze dne 19. září 2005
[9]  VYHLÁŠKA, KTEROU SE PROVÁDĚJÍ NĚKTERÁ USTANOVENÍ STAVEBNÍHO ZÁKONA VE VĚCECH STAVEBNÍHO ŘÁDU č. 526 ze dne 22. listopadu 2006


Stavebně technologické projektování

Předmět dává ucelený přehled o významu stavebně technologické přípravy pro racionální a ekonomické provedení stavby. Zdůvodňuje nezbytnost této činnosti, její členění a návaznosti. Uvádí metodiku zpracování stavebně technologických projektů v období investiční přípravy stavby a v době její výrobní přípravy, tj. v době po převzetí zakázky do výrobního programu firmy. Umožňuje tvorbu podkladů pro řízení a zabezpečování výroby a pro sledování staveništního provozu tak, aby byla zajištěna jeho rentabilita. Předpokládá využití počítačů pro modelování realizace objektu a pro modelování realizace investičního celku.


Soudně znalecká činnost

Předmět se zabývá problematikou nekvality v investičním procesu a exploataci výsledků systému hmotné výroby. Posluchač se seznamuje se základním principem a částí legislativy v oblasti znalecké činnosti. Předmět seznamuje posluchače s postavením jednotlivých účastníků investičního procesu ve znaleckém dokazování končícím znaleckým posudkem. Postupnou formou jsou analyzovány jednotlivé stavební konstrukce z hlediska posuzování poruch a jejich řešení ve znaleckém posudku znalce a znalecké organizaci, tj. řešena je: analýza a diagnostika poruch stavebních konstrukcí, posuzování vad a nedodělků v realizaci stavby, jejich analýza, vyhodnocení, event. návrh na jejich odstranění. Uvedena je metodika vypracování znaleckého posudku, ustanovení znalce na podání posudku, prvotní znalecké úkony, podklady pro zpracování posudku, vyhodnocení podkladů, podíl znalce při zabezpečení důkazů, zpracování posudku, závěrečné vyhodnocení.

[1]  Bradáč, A., Ošlejšek, J.: Znalecká činnost ve stavebnictví, CERM Brno 1994;
[2]  Nič, M.: Ústav súdného znalectva, STU Bratislava 2004


Manažerství kvality ve stavebnictví

Systém řízení společnosti, prvky systému řízení jakosti pro zabezpečení konečné jakosti stavebního díla: odpovědnost vedení, systém zabezpečení jakosti, marketing a obchodní činnost, nakupování a zásobování, výrobní příprava, kontrola a zkoušení, metrologie, manipulace a skladování, záznamy o jakosti, příprava a výcvik pracovníků a servis. Plán řízení jakosti stavby a harmonogram výstavby. Kontrola v jednotlivých fázích výstavby ,

[1]  ISO 2000, 2001,


Technologie přípravných procesů

Cílem je seznámit studenty se základními prípravnými procesy od nabídky až po realizaci. Technologie prípravných procesu ve fázi nabídky. Kalkulace rozhodujících prací. Zhotovení technologických postupu. Dodavatelská dokumentace. Zajištení odberných míst, zábory, primární a sekundární doprava. TPP behem výstavby - pasportizace, vytýcování, rízení kvality. BOZP a PO. Environmentální aspekty, omezení hluku, prachu, vibrací, znecištení komunikací, ochrana zelene. Zkoušky, revize, kontroly pri výstavbe. Práce v ochranných pásmech, práce za provozu. Pomocné procesy - výroba výztuže. Výroba cerstvého betonu. Výroba a doprava malt, tmelu, lepidel, výrobny PSV.

Povinná literatura:
[1]  Ladra, R a kol.: Stavební, autorský a technický dozor investora : praktická příručka; Dashöfer, 2008; ISSN: 1801-7975
Studijní pomůcky:
[2]  Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
[3]  Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
[4]  Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
[5]  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce


Zvláštní stavby a technologie

Progresivní technologické postupy vyplývající z nejnovějších výstupů stavebního výzkumu. Seznámení se s moderními technologiemi užívanými při realizaci netradičních objektů a při plnění náročných požadavků zákazníka. Zvláštní způsoby výroby silikátových nosných konstrukcí monolitických, prefabrikovaných a kombinovaných. Aktuální technologie monolitických konstrukcí. Zvláštní technologie montáže ocelových konstrukcí. Speciální technologie užívané jak při realizaci novostaveb, tak i při rekonstrukcích budov a při ochraně památek. Progresivní materiály a technologické postupy prací vnitřních a dokončovacích vyplývajících z nejnovějších výstupů stavebního výzkumu.

Povinná literatura:
[1]  Historie předpjatého betonu, Vítek, Jan L. ČKAIT. 2016. ISBN:978-80-87438-84-8
[2]  Městské inženýrství (1), (2). Šrytr, Petr. Academia. 1999. ISBN: 80-200-0663-X
[3]  Konstrukce historických staveb. Škabrada, Jiří. Argo. 2007. ISBN:80-7203-548
Doporučená literatura:
[4]  Global Engineering and Construction. Yates, J. K. Wiley. 2006. ISBN: 0471743828, 9780471743828.
[5]  The Future of Architecture in 100 Buildings. Kushner, M. S&S, 2015. ISBN: 1476784930
[6]  Pasivní domy z přírodních materiálů. Hudec, Mojmír. Grada. 2013. ISBN:978-80-247-4243-4
[7]  Made by robots. Gramazio, F. Kohler, M. 2014. Wiley. 2014. ISBN 978-1-118-53548-6.
[8]  Stavební kniha 2016: Vodohospodářské stavby. Kol. autorů ČKAIT. 2016. ISBN: 978-80-87438-75-6
[9]  Zemědělské stavby: základy navrhování. Sýkora Jaroslav. Grada. 2014. ISBN: 978-80-247-5273-0


Mechanizace staveb

Zemní práce - povrchové těžení a úprava ploch rypadly, dozery, grejdry, skrejpry. Zhutňování zemin - hutnící válce statické, dynamické, dusadla, pěchy, vibrační desky. Výroba, doprava a zpracování betonů a malt, staveništní a mimostaveništní výroba, potrubní doprava. Doprava a manipulace stavebních materiálů - nákladní automobily a dempry, nakladače, dopravníky, manipulátory. Zvedací prostředky - věžové, mobilní a speciální jeřáby, stavební plošiny, vysokozdvižné vozíky. Stavba a údržba vozovek - stroje pro výrobu a pokládku živičných a cementobetonových ploch, pro zimní a letní údržbu vozovek. Stroje pro zakládání staveb - stroje pro velkoprůměrové vrtání, pro hloubení podzemních stěn, kotevní a injektážní technika. Podzemní a tunelářské práce - ražení štol a tunelů, mikrotunelování, bezvýkopové ukládání potrubí. Zařízení pro recyklaci stavebních materiálů - stroje pro bourání, třídění a recyklaci.


Modelování a řízení rizik v technologii staveb

Základní pojmy z oboru rizikologie. Definice rizika a matematický model, příklady. Strategie 4T v ovládání rizika (převzetí, ošetření, ukončení, předání). Nástroje ovládání rizika. Expertní metody ve vyšetřování rizika, expertní týmy a rozhodování o riziku. Modelování, hodnocení a oceňování a management rizik. Management rizik v řízení projektů. Rizika podvodů a korupce. Rizika sporů a znaleckých posudků.


Inovace a speciální technologie (spolupráce s K126)

Nové technologie od zemních prací až po dokončovací práce. Speciální technologie od zemních prací až po dokončovací práce. Rozdělení technologických postupů při realizaci staveb, s výkladem kladů a nebezpečí při jejich nezvládnutí resp. nedodržení. Technologie: Zemní práce, zhutňování zemin, zakládání, mechanizace na stavbě (zvedací a manipulační prostředky), limity v použití bednící technologie včetně ztraceného bednění, zdící technologie, technologie zastřešení novými způsoby, dokončovací práce.


Řízení jakosti a spolehlivosti

Souvislosti mezi jakostí výstavbového procesu ve všech jeho fázích a spolehlivostí stavby. Defektologické pojmy a jejich hmotné i nehmotné zobrazení; zajištění jakosti nepokrývá pouze realizaci stavby, ale všechny fáze projektu. Komplex možných vad s nástroji na jejich vyloučení nebo odstranění. Tvorba a funkce systémů jakosti. Systém kontroly realizace staveb, kontrolní listy a metody řízení těchto kontrol vč. statistiky. Základy teorie spolehlivosti stavebních objektů, matematický popis spolehlivosti a popis vstupních faktorů vyšetřování v souvislostech se zajišťováním jakosti.


Soudně znalecká činnost

Vady a poruchy stavebních konstrukcí vznikající v procesu realizace stavby, posuzování vad a nedodělků v realizaci stavby z hlediska vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, jejich analýza, vyhodnocení, event. návrh na jejich odstranění. Analýza vad a poruch za účelem prevence chyb při zpracování projektové dokumentace, řešení přípravy a realizace staveb. Základní principy a části legislativy v oblasti stavební výroby. Metodika vypracování znaleckého posudku, ustanovení znalce na podání posudku, prvotní znalecké úkony, podklady pro zpracování posudku, vyhodnocení podkladů, podíl znalce při zabezpečení důkazů, zpracování posudku, závěrečné vyhodnocení.


Technologie staveb pro doktorandy E

Optimalizace návrhu realizace stavby. Deterministické a stochastické metody modelování procesů hrubé stavby. Vazby mezi jednotlivými stavebními procesy vyplývající z prostorové a technologické struktury stavebního procesu. Návrh výstavby s využitím 4D a 5D. Návrh, optimalizace a multikriteriální posouzení strojních sestav. Softwarové systémy pro návrh pomocných konstrukcí. Vady a poruchy způsobené technologiemi. Vývoj nových procesů v oblasti hrubých vnitřních a dokončovacích prací. Tvorba a funkce systémů jakosti. Stavebně technologické projektování a informační technologie. Tvorba kontrolních a zkušebních plánů, environmentálních plánů a plánů bezpečnosti práce v návaznosti na ostatní dokumenty projektu realizace stavby. Vliv technologie provádění stavby na konstrukční řešení stavby.


Technologie staveb pro doktorandy I

Optimalizace návrhu realizace výkopů, základů a hrubé stavby. Deterministické a stochastické metody modelování procesů hrubé stavby. Vazby mezi jednotlivými stavebními procesy vyplývající z prostorové a technologické struktury stavebního procesu. Návrh výstavby s využitím 4D a 5D. Návrh, optimalizace a multikriteriální posouzení strojních sestav. Softwarové systémy pro návrh pomocných konstrukcí. Vady a poruchy způsobené technologiemi.


Technologie staveb pro doktorandy II

Mezioborové vztahy v technologii staveb, vazby na navrhování konstrukcí, oblast ekonomickou a ekologickou. Výrobní postup, výrobní princip, výrobní technika, výrobní a přírodní složka stavebního procesu. Technologický zákon a využívání jeho zákonitostí. Vývoj nových procesů v oblasti povrchových úprav vnitřních i vnějších, podlahového souvrství, fasádních plášťů a kompletačních dokončovacích prací. Připravenost stavby event. podkladu, optimalizace technologického postupu, aplikace systému sledování jakosti ve smyslu příslušných norem a požadavků stavební výroby, efektivnost kontrolních vstupů (vstupní, mezioperační a výstupní kontroly jakosti), vliv vad a nedodělků na tvorbu výrobního procesu, metodika kontrolních plánů jakosti výrobního procesu, vazby mezi procesy, environmentální aspekty a bezpečnost a ochrana zdraví při práci.


Technologie staveb pro doktorandy III

Optimalizace návrhu realizace objektu a stavby s využitím metodiky stavebně technologického projektování a informačních technologií. Deterministické a stochastické metody modelování realizace stavby. Tvorba kontrolních a zkušebních plánů, environmentálních plánů a plánů bezpečnosti práce v návaznosti na ostatní dokumenty projektu realizace stavby. Návaznost modelování realizace staveb na výkazy výměr a rozpočty. Vliv technologie provádění stavby na konstrukční řešení. Softwarové nástroje pro přípravu a řízení realizace staveb.


Technologické vady staveb

Analýza a diagnostika vad stavebních konstrukcí vzniklých při realizaci stavby, posuzování vad a nedodělků v realizaci stavby z hlediska vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, vyhodnocení, event. návrh na jejich odstranění (řešeno po jednotlivých technologických etapách). Aplikace získaných poznatků pro prevenci chyb při zpracování dokumentace pro plánování a řízení realizace stavby, řešení přípravy a realizace staveb. Základní principy a části legislativy v oblasti stavební výroby.


Vady a poruchy staveb

Analýza vad z hlediska nedostatečně zpracované příp. neúplné projektové dokumentace. Analýza a diagnostika poruch stavebních konstrukcí, posuzování vad a nedodělků v realizaci stavby z hlediska vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, jejich analýza, vyhodnocení, event. návrh na jejich odstranění (řešeno po jednotlivých technologických etapách). Aplikace získaných poznatků z provedených analýz za účelem prevence chyb při zpracování projektové dokumentace, řešení přípravy a realizace staveb. Základní principy a části legislativy v oblasti stavební výroby.


Bakalářská práce

Bakalářská práce zakončuje bakalářské studium. Student prokazuje, že umí aplikovat vědomosti získané při studiu na konkrétním projektu. Bakalářská práce navazuje na vybrané předměty studijního plánu, dílčí výsledky dále vyhodnocuje a vyvozuje z nich patřičné závěry. Pro studenty oboru C.


Bakalářská práce

Bakalářská práce zakončuje bakalářské studium. Student prokazuje, že umí aplikovat vědomosti získané při studiu na konkrétním projektu. Bakalářská práce navazuje na vybrané předměty studijního plánu, dílčí výsledky dále vyhodnocuje a vyvozuje z nich patřičné závěry. Pro studenty oboru L.

[1]  @@Studijní materiály zadává vedoucí bakalářské práce popř. konzultant


Bakalářská práce

Bakalářská práce zakončuje bakalářské studium. Student prokazuje, že umí aplikovat vědomosti získané při studiu na konkrétním projektu. Bakalářská práce navazuje na vybrané předměty studijního plánu, dílčí výsledky dále vyhodnocuje a vyvozuje z nich patřičné závěry. Pro studenty oboru R.


Bachelor Project

The bachelor's thesis ends the bachelor study. The student demonstrates that he / she can apply the knowledge gained during the study on a specific project. The work may take the form of theoretical or project. Students consult the issue with the thesis supervisors and experts from the predetermined departments.


Diplomová práce

V diplomové práci se student zabývá tématem z přípravy, realizace a provozu staveb. Řeší problémy jak z provozní praxe, tak z oblasti vývojové a výzkumné. Obsahuje část textovou, výkresovou a případně dokumentační. V závěru práce vyzvedne student vlastní přínos k zadané tématice.


Diploma project

In this thesis, the student deals with the theme of preparation, construction and operation of buildings. How to solve problems of operating practices and areas of development and research. It contains a part of text, drawing and possibly documentation. At the end of the work, the student picks up his own contribution to the given topic.


Kvalita ve stav. a soudně znalecká činnost

Predmet je rozdelen do dvou cástí: rízení kvality a soudne znalecká cinnost. Príprava stavenište a staveništního provozu. Rízení výstavby a kontrolní cinnost. Sledování rozhodujících parametru výstavby a postup prací. Vedení stavebního deníku. Rízení zmen v prubehu realizace. Nástroje na zabezpecení kvality stavby. Plán kvality stavby (KZP). Vybrané technologické postupy prací. Technické normy a predpisy. Kontrola kvality stavby. Zabezpecení kvality materiálu a výrobku. Duraz na jakost výrobního procesu, bezpecnost, životní prostredí a ochranu zdraví. Uvedení nejcastejších chyb na úrovni projektové dokumentace a pri realizaci stavební dodávky. Kontrola PD z hlediska souhladu s prováděcími vyhláškami stavebního zákona. Dále se predmet zabývá problematikou nekvality v investicním procesu. Základní princip a legislativa v oblasti znalecké cinnosti. Analýza jednotlivých stavební konstrukcí z hlediska posuzování poruch a jejich rešení ve znaleckém posudku znalce a znalecké organizaci. Metodika vypracování znaleckého posudku a urcení znalce. ! Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění ! Prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu v platném znění: vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, vyhl. č. 268/2009 Sb. - o technických požadavcích na stavby, vyhl. č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, nař. č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (pražské stavební předpisy), vyhl. č. 246/2001 Sb. o požární prevenci

Povinná literatura:
[1]  Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění
[2]  Prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu v platném znění: vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, vyhl. č. 268/2009 Sb. - o technických požadavcích na stavby, vyhl. č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, nař. č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (pražské stavební předpisy), vyhl. č. 246/2001 Sb. o požární prevenci


Mechanizace staveb

Předmět se zabývá problematikou mechanizace procesů a jejími stupni. Seznámí se s principy práce stavebních strojů členěných na rozpojování materiálu, úpravu materiálu, dopravu materiálu, stroje a zařízení pro betonářské práce a výrobu malt, zvedací prostředky a stroje a zařízení pro dokončovací práce. Energetické stroje. Principy automatizace a robotizace, vč. vlivu mechanizace stavebních prací na životní prostředí. Návrh strojní sestavy pro danou činnost.

Povinná literatura:
[1]  Haddock, K.: Modern Earthmoving Machines: Bulldozers, wheel loaders, bucket wheels, scrapers, graders, excavators, off-road haulers, and walking draglines; Enthusiast Books, 2018; ISBN 1583883525, 9781583883525
[2]  Vaněk, A.: Strojní zařízení pro stavební práce. 2. přepracované vydání; Sobotáles, 1999; ISBN 80-85920-61-1
[3]  Oliver, John A.: Administration of Heavy Construction Equipment, John Alan Oliver, 2011; ISBN 095692140X, 9780956921406
Doporučená literatura:
[4]  Gransberg, Douglas D., Popescu, Calin M., Ryan, R.: Construction Equipment Management for Engineers, Estimators, and Owners; CRC Press, 2006; ISBN 1420013998, 9781420013993
Studijní pomůcky:
[5]  CATERPILLAR PERFORMANCE HANDBOOK, Caterpillar, Peoria, Illinois, U.S.A., JANUARY 2016
[6]  SPECIFICATIONS & APPLICATION HANDBOOK, Edition 30, Komatsu Ltd. Japan, 2009


Manažerství kvality ve stavebnictví

Současné světové trendy v oblasti manažerství kvality: systém manažerství kvality (SMK) podle EN ISO 9001, komplexní manažerství kvality (Total Quality Management -TQM) a reinženýrství v aplikaci na stavební organizaci (firma, společnost). Analýza procesů systému manažerství kvality. Formy seznámení s danou problematikou na konkrétních případech, které vycházejí z praktických zkušeností, a to: vedení organizace tak, aby řízení a zabezpečení kvality bylo promítnuto do realizace staveb e slnění požadavků zákazníků, které jsou definovány ve smlouvě trvalé zlepšování efektivnosti SMK a trénink v zásadách politiky kvality, jako je: trvalé uspokojování požadavků externích a interních zákazníků; realizace prací ?na poprvé správně"; aktivní zapojení všech pracovníků do zlepšování kvality; vytváření podmínek ze strany managementu organizace na bezchybný výkon všech pracovníků; uplatňování nejnovějších trendů při dosahovaní vysoké úrovně kvality procesů a produktů; efektivní komunikace a týmová práce při uplatnění procesního přístupu systému manažerství kvality v organizaci; všestranné vzdělávaní pracovníků s cílem zachytit současný světový trend; motivace pracovníků ze strany managementu a diferencované odměňovaní za dosažené výsledky při plnění pracovních úloh; růst kultury v organizaci, ekonomická prosperita a z ní vyplývající sociální přístup managementu k zaměstnancům.

Povinná literatura:
[1]  Matějka, Zdeněk, Václav Šanda a kol.. Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. 1. vyd. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2006. ISBN: 8086769615
[2]  Jaroslav Nenadál a kol.: Moderní management jakosti; Management Press, 2008; ISBN: 978-80-7261-186-7
[3]  Tichý, M. (2008): Projekty a zakázky ve výstavbě. Praha, C. H. Beck, 2008, ISBN: 978-80-7400-009-6.
Doporučená literatura:
[4]  Hoyle, D. (2007): Quality Management Essenttial. In Elsevier Limited, ISBN 0-75-066786-9


Příprava a řízení projektů, využití výp. techniky


Projekt L02

. Technologické schéma: rozdělení na objekty, úseky, záběry, technologické etapy, stanovení směrů postupů výstavby etapových procesů. . Soupis hlavních konstrukcí v jednotlivých technologických etapách. . Stanovení hlavních součinitelů pracovní fronty pro hlavní objekty. . Návrh a posouzení zdvihacího prostředku . Část technologického rozborového listu podle výkazu výměr či rozpočtu s výpočtem pracnosti pro 0. - 4. etapový proces. . Technologický rozbor, včetně rozhodujících mechanizmů, návrhu pracovních čet s určením jejich velikosti, rozhodující materiály (pro dopravu) v úrovni dílčích stavebních procesů (ručně s převedením položek technologického rozborového listu pro 0. - 4. etapový proces rozhodujícího objektu, dále jen dílčí stavební procesy pro zbývající 5. - 9. etapový proces) . Rozbor dopravních procesů. . Časový plán - harmonogram ve struktuře dílčích stavebních procesů, podle zpracovaného technologického rozboru. . Operativní (podrobný) časoprostorový graf ve struktuře dílčích stavebních procesů . Komplexní časoprostorový graf ve struktuře etapových procesů . Graf nasazení pracovníků a potřeby určených materiálů v čase, graf potřeby rozhodujících strojů a mechanizmů. . Dimenzování sociálního a provozního ZS. . Výkresy zařízení staveniště (podle zadání: na výstavbové fáze ) včetně technické zprávy v úrovni projektové dokumentace pro stavební povolení (část ZOV) a dimenzování na určené etapy (např. výkopy, nosná konstrukce, hrubé vnitřní práce a úpravy povrchů a závěr výstavby); DIO, DIR. . Situace širších vztahů s posouzením dopravních cest . Technologický postup na dohodnutý stavební proces/ včetně: o stanovení stavební připravenosti o popisu provádění o plánu nasazení strojů (konkrétní data z půjčovny apod.) o plán nasazení rozhodujících čet o podrobný plán zásobování materiálem (konkrétně výpis veškerých materiálů podle skutečnosti s porovnáním s kalkulacemi) o podrobný rozpis potřebného nářadí a pomocných konstrukcí (detailně) o plán kontrol kvality a měření s odkazem na ČSN či ISO s citací rozhodujících článků o doklady či měření, které musí dodat či provést s předáním konkrétní konstrukce o zimní opatření (pokud jsou nutná) o rizika BOZP k procesu a opatření k jejich eliminaci o environmentální aspekty k procesu a možnosti minimalizace jejich negativních vlivů na ŽP

Povinná literatura:
[1]  Jarský, C., Musil, F. a kol.: Příprava a realizace staveb, CERM Brno 2003, ISBN 80-7204-282-3
Studijní pomůcky:
[2]  Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu v platném znění
[3]  Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění


Provozování a správa budov

Uvedení do problematiky provozu a správy budov v kontextu komplexního pojetí Facility managementu, predstavení EU prístupu k Facility managementu. Základy komplexní správy objektu, prehled úcastníku procesu, vnímání správy objektu jako významného prvku trvale udržitelného rozvoje, životní fáze objektu, úcely certifikací objektu (LEEDS, BREAM, CZ TOOLS, Energetické osvedcení atd.). Komplexní prístup k bezpecnosti z pohledu FM, ochrana budov proti krádežím, terorismu a ostatním bezpecnostním rizikum. Základy BOZP, PO, OŽP, HSMS, EMS, IMS v provozu a správe budov. Komplexní prístup k bezpecnosti z pohledu FM, ochrana budov proti krádežím, terorismu a ostatním bezpecnostním rizikum. Rekapitulace všech parametru FM prístupu ke správe a údržbe objektu. Nahlédnutí do problematiky strategického a taktického rízení podpory celé spolecnosti (úvod do manažerské problematiky magisterského stupne).

Povinná literatura:
[1]  Vyskočil V., Štrup O., Pavlík. M.: Facility Management a Public Private Partnership, Professional Publishing, 2007, ISBN: 978-80-86946-34-4
[2]  Vyskočil V., Štrup O.: Podpůrné procesy a snižování režijních nákladů (Facility Management), Professional Publishing, 2003, ISBN: 978-80-8641-945-9
[3]  Vyskočil V., Štrup O.: Facility Management metoda řízení podpůrných činností, skripta VŠB - Technická Univerzita Ostrava, 2007, ISBN: 978-80-248-1569-5
Doporučená literatura:
[4]  Eric Teicholz, Facility Design and Management Handbook, McGraw-Hill, 2001, ISBN: 9780071353946
[5]  Rondeau Edmond P., Brown Robert K., Lapides Paul D.: Facility Management, John Wiley & Sons, INC. New York, 1995, ISBN 0471700592


Projekt 2C


Projekt 3C


Řízení správy, provozu a údržby budov

Optimální formu provozu v objektech rídí obor nazývaný FACILITY MANAGEMENT, jehož integrální soucástí je správa, provoz a údržba budov. V rámci predmetu se studenti seznámí s principy a obsahem celého oboru facility management, který se podle nové normy CSN EN 15221-1 skládá ze dvou hlavních oblastí: Prostor a infrastruktura, Lidé a organizace. Studenti se podrobne seznámí zejména s prostorem a infrastrukturou. V této oblasti se zamerí zejména na správu a rízení prostor, správu a údržbu infrastruktury objektu (budov, technologie, komunikace atd.). Dále se seznámí s plánováním a rízení nákladu, optimalizací rízení provozu nemovitostí, formami zajištení procesu a jejich rízení (in/outsourcing) a v neposlední rade s úlohou facility managera a jeho charakteristikou.


Structural design project 3

Focus on complex approach to practic design, analysis and optimalization of multi-storey or long-span building structures, or their reconstruction. Analysis of load, functional and technologic requirements, design of load-bearing system alternatives including foundations, preliminary bearing elements dimensions calculation, choice of most suitable version. Detailed statical design of chosen version, calculation, technical report and drawings. Check of bearing and non-bearing structures interaction and assembly techniques. Public presentation.

[1]  Foster Jack Strond: Structure and Fabric, Parts I - III, Longman 1994
[2]  Barritt C.M.H.: Advanced Building Construction, Vol 1 - 4, Longman
[3]  1


Speciální technologie


Technology of Construction

Goal: To learn students to know construction processes and their design and to create a model of the building process of a project for planning and management of its implementation Contents: 1. Introduction to construction technology, construction processes, basic terminology. 2. Earthworks, excavation of rock classes, types of excavation, shoring, compaction, drainage. 3. Production and transport of concrete mixture. Formwork and traditional system, placement of reinforcement, storage and compaction of fresh concrete, curing of fresh concrete. 4. Construction Equipment (equipment for mining, transportation and compaction of rocks, concrete transport equipment, lifting equipment, tower and mobile cranes, trucks, elevators, hoists, trays, tools for finishing work). 6. Excursion to construction site. 7. Finishing works in building industry. Plasters, facings, paintings, soffits, wallpapers floors. 8. Facades, fronts. Internal installations, sewerage, water, gas, electricity mains. 9. Health and safety at work. Environmental protection during construction. Quality requirements for construction processes. 10. Implementation of buildings and projects. Main concepts and terms. Technological, spatial and time analysis of the building process, 11. Technological stages and their characteristics for homogenous and non homogenous buildings.Long term and short term construction planning and scheduling. Construction technology design. 12. Flow method in building industry, use of construction technology network analysis for project management. Use of computers in project planning and management. 13. Principles of design of site facilities and equipment

[1]  Chudley Roy, Construction Technology, Longman Addision 1999, ISBN 0582316162
[2]  Kesik Theodore Jonathan, Frame House Construction, CMHC-SCHL, 2003, ISBN 0-660-17274-1
[3]  Jarský Č. et al: Project Planning and Implementation, Internet multimedia textbook, CTU Prague 2012


Technologie staveb C

Rozdělení procesů, účastníci výstavby. Zemní práce, třídy těžitelnosti hornin, druhy vykopávek, provádění vykopávek, stroje pro zemní práce, strojní sestavy, postupová schémata, pažení - zásady, jednotlivé druhy, postupy, výstavby a demontáže, zásypy, násypy, obsypy, hutnění, odvodnění. Bednění tradiční a systémová, nasazení bednění, záběry, zásady dimenzování. Ukládání výztuže. Ukládání čerstvého betonu, hutnění a ošetřování čerstvého betonu. Centrální a místní výroba betonu, doprava primární a sekundární. Zvedací prostředky, jeřáby věžové a automobilové, výtahy, vrátky, lávky. Montážní práce, metody montáže. Výstavba zděných konstrukcí, výroba a doprava malt na staveništi. Lešení, ohrazení, záchytné konstrukce. Klempířské konstrukce a pokrývačské práce. Příčky a komíny, rozvody instalací, úpravy povrchů, podkladní a nášlapné vrstvy podlah, fasádní pláště, kotevní technika a kompletační dokončovací práce. Vytvoření modelu stavění objektu a investičního celku. Prostorová, technologická, časová struktura objektového a komplexního stavebního procesu.

Povinná literatura:
[1]  Pospíchal,V., Neumann, P.: Technologie staveb 10 - Zemní práce, betonářské práce, ČVUT Praha 2002; ISBN 80-01-01999-3
[2]  Bašková, R.: Realizácia betónových konštrukcií; BELMAS GROUP, 2008; ISBN 978-80-969877-4-0
[3]  Zapletal, I., a kol.: Technologie staveb - dokončovací práce 1, STU v Bratislavě, 2002, ISBN 80-227-1693-6
Doporučená literatura:
[4]  Haddock, K.: Modern Earthmoving Machines: Bulldozers, wheel loaders, bucket wheels, scrapers, graders, excavators, off-road haulers, and walking draglines; Enthusiast Books, 2018; ISBN 1583883525, 9781583883525
[5]  Chudley, R.: Construction Technology, Longman Addision 1999; ISBN 0582316162
[6]  Kavanagh, B.: Pearson Construction Technology, Pearson Learning Solutions, 2015; ISBN 1269780662


Technologie staveb - E1

Rozdělení procesů, účastníci výstavby. Zemní práce, třídy těžitelnosti hornin, druhy vykopávek, provádění vykopávek, stroje pro zemní práce, strojní sestavy, postupová schémata, pažení - zásady, jednotlivé druhy, postupy, výstavby a demontáže, zásypy, násypy, obsypy, hutnění, odvodnění. Bednění tradiční a systémová, nasazení bednění, záběry, zásady dimenzování. Ukládání výztuže. Ukládání čerstvého betonu, hutnění a ošetřování čerstvého betonu. Centrální a místní výroba betonu, doprava primární a sekundární. Zvedací prostředky, jeřáby věžové a automobilové, výtahy, vrátky, lávky. Montážní práce, metody montáže. Výstavba zděných konstrukcí, výroba a doprava malt na staveništi. Lešení, ohrazení, záchytné konstrukce. Klempířské konstrukce a pokrývačské práce. Příčky a komíny, rozvody instalací, úpravy povrchů, podkladní a nášlapné vrstvy podlah, fasádní pláště, kotevní technika a kompletační dokončovací práce. Vytvoření modelu stavění objektu a investičního celku. Prostorová, technologická, časová struktura objektového a komplexního stavebního procesu.

Povinná literatura:
[1]  Pospíchal,V., Neumann, P.: Technologie staveb 10 - Zemní práce, betonářské práce, ČVUT Praha 2002; ISBN 80-01-01999-3
[2]  Bašková, R.: Realizácia betónových konštrukcií; BELMAS GROUP, 2008; ISBN 978-80-969877-4-0
[3]  Zapletal, I., a kol.: Technologie staveb - dokončovací práce 1, STU v Bratislavě, 2002, ISBN 80-227-1693-6
Doporučená literatura:
[4]  Chudley, R.: Construction Technology, Longman Addision 1999; ISBN 0582316162
[5]  Kavanagh, B.: Pearson Construction Technology, Pearson Learning Solutions, 2015; ISBN 1269780662


Technologie staveb R

Klempířské konstrukce a pokrývačské práce, příčky a komíny, rozvody instalací, úpravy povrchů, podkladní a nášlapné vrstvy podlah, fasádní pláště, kotevní technika a kompletační dokončovací práce. Důraz je kladen na připravenost stavby event. podkladu, technologický postup a jakost výrobního procesu. Vytvoření modelu stavění objektu a investičního celku. Prostorová, technologická, časová struktura objektového a komplexního stavebního procesu. Kontrola kvality stavební produkce.

Povinná literatura:
[1]  Zapletal, I., Musil, F. a kol.: Technologie staveb - dokončovací práce 1, STU v Bratislavě, 2002, ISBN 80-227-1693-6
[2]  Jarský, Č.: Technologie staveb. II, Příprava a realizace staveb; CERM Brno CERM, 2003; ISBN 80-7204-282-3
[3]  Svoboda, P., Doležal, J.: Průmyslové podlahy a podlahy v objektech pozemních staveb; Jaga, Bratislava 2007, ISBN 978-80-8076-054-0
Doporučená literatura:
[4]  Novotný, M.: Hydroizolace plochých střech: poruchy střešních plášťů, Grada Publishing, a.s., 2014, ISBN 8024750023, 9788024750026
[5]  Straka B., Novotný M., Krupicová J., Šmak M., Vejpustek Z.: Konstrukce šikmých střech, Grada Publishing a.s., 2013, ISBN 8024783797, 9788024783796
[6]  Blaha, M.: Omítky: druhy, provádění, opravy, Grada Publishing a.s., 2004, ISBN 8024708981


Technologie staveb 01

Rozdělení procesů, účastníci výstavby. Principy a pohony stavebních strojů, účinnost, pořízení, nasazení a využití strojů. Zemní práce, třídy těžitelnosti hornin, druhy vykopávek. Stroje pro přípravné a zemní práce.strojní sestavy, postupová schémata. Pažení - zásady, jednotlivé druhy, postupy, výstavby a demontáže. Zásypy, násypy, obsypy, hutnění, odvodnění. Stroje pro úpravu, profilování a zlepšení pláně (skrejpry, grejdry, zemní stabilizační frézy, hutnící stroje, finišery a vařiče asfaltu), Stroje pro zvláštní zakládání, stroje pro dopravu. Bednění tradiční a systémová, nasazení bednění, záběry , zásady dimenzování. Ukládání výztuže. Ukládání čerstvého betonu, hutnění a ošetřování čerstvého betonu. Centrální a místní výroba betonu, doprava primární a sekundární. Zvedací prostředky, jeřáby věžové a automobilové, výtahy, vrátky, lávky. Montážní práce, metody montáže. Výstavba zděných konstrukcí, výroba a doprava malt na staveništi Lešení, ohrazení, záchytné konstrukce.

Povinná literatura:
[1]  Pospíchal,V., Neumann, P.: Technologie staveb 10 - Zemní práce, betonářské práce, ČVUT Praha 2002; ISBN 80-01-01999-3
[2]  Bašková, R.: Realizácia betónových konštrukcií; BELMAS GROUP, 2008; ISBN 978-80-969877-4-0
Doporučená literatura:
[3]  Haddock, K.: Modern Earthmoving Machines: Bulldozers, wheel loaders, bucket wheels, scrapers, graders, excavators, off-road haulers, and walking draglines; Enthusiast Books, 2018; ISBN 1583883525
[4]  Oliver, John A.: Administration of Heavy Construction Equipment, John Alan Oliver, 2011; ISBN 095692140X, 9780956921406
[5]  Chudley, R.: Construction Technology, Longman Addision 1999; ISBN 0582316162
[6]  Kavanagh, B.: Pearson Construction Technology, Pearson Learning Solutions, 2015; ISBN 1269780662
Studijní pomůcky:
[7]  Caterpillar Performace Handbook, Caterpillar, Peoria, Illinois, U.S.A., January 2016
[8]  Specifications & Application Handbook, Edition 30, Komatsu Ltd. Japan, 2009


Technologie staveb 03

Výstavba objektu a investičních celku - základní pojmy. Výrobní proces stavby a objektu. Prostorová struktura objektového a komplexního stavebního procesu. Technologická a časová struktura objektového a komplexního stavebního procesu. Technologické etapy pro sourodé a nesourodé objekty. Modelování stavební výroby. Stavebně technologický projekt a jeho hlavní dokumenty, analýza a odhalování rizik. Kontrola kvality stavební produkce. Environmentální plány a plány BOZP. Veřejnoprávní projednání stavby. Příprava a řízení výstavby investičních celků. Zásady projektování organizace výstavby s respektováním základních principu projektového řízení. Realizace stavby. Předání a převzetí staveniště, stavbyvedoucí, mistr a jejich povinnosti. Základní principy teorie proudového stavění, její uplatnění v praxi. Modelování postupu výstavby pomocí časoprostorových grafu. Simulace procesu výstavby pomocí sítových grafů, stavebně technologický síťový graf. Využití počítačů při modelování realizace staveb. Zásady navrhování zařízení staveniště pro objekt a investiční celek. Informační modelování budov, zásady a principy BIM, využití pro realizaci staveb

Povinná literatura:
[1]  Jarský, C. a kol.: Příprava a realizace objektů a staveb, multimediální učebnice, FSv ČVUT Praha 2008, http://technologie.fsv.cvut.cz/aitom/podklady/online-priprava/
[2]  Jarský, C., Musil, F. a kol.: Příprava a realizace staveb, CERM Brno 2003, ISBN 80-7204-282-3
Doporučená literatura:
[3]  Jarský, C. a kol.: Project Planning and Implementation, multimedia textbook, FCE CTU Prague 2011, http://technologie.fsv.cvut.cz/aitom/podklady/online-priprava-en/


Technologie staveb L1

Rozdělení procesů, účastníci výstavby. Zemní práce, třídy těžitelnosti hornin, druhy vykopávek, provádění vykopávek, strojní sestavy, postupová schémata, pažení - zásady, jednotlivé druhy, postupy, výstavby a demontáže, zásypy, násypy, obsypy, hutnění, odvodnění. Bednění tradiční a systémová, nasazení bednění, záběry, zásady dimenzování, ukládání výztuže, ukládání čerstvého betonu, hutnění a ošetřování čerstvého betonu, centrální a místní výroba betonu, doprava primární a sekundární. Zvedací prostředky, jeřáby věžové a automobilové, výtahy, vrátky, lávky. Montážní práce, metody montáže. Výstavba zděných konstrukcí, výroba a doprava malt na staveništi. Lešení, ohrazení, záchytné konstrukce.

Povinná literatura:
[1]  Pospíchal,V., Neumann, P.: Technologie staveb 10 - Zemní práce, betonářské práce, ČVUT Praha 2002; ISBN 80-01-01999-3
[2]  Bašková, R.: Realizácia betónových konštrukcií; BELMAS GROUP, 2008; ISBN 978-80-969877-4-0
Doporučená literatura:
[3]  Haddock, K.: Modern Earthmoving Machines: Bulldozers, wheel loaders, bucket wheels, scrapers, graders, excavators, off-road haulers, and walking draglines; Enthusiast Books, 2018; ISBN 1583883525
[4]  Oliver, John A.: Administration of Heavy Construction Equipment, John Alan Oliver, 2011; ISBN 095692140X, 9780956921406
[5]  Chudley, R.: Construction Technology, Longman Addision 1999; ISBN 0582316162
[6]  Kavanagh, B.: Pearson Construction Technology, Pearson Learning Solutions, 2015; ISBN 1269780662
Studijní pomůcky:
[7]  CATERPILLAR PERFORMANCE HANDBOOK, Caterpillar, Peoria, Illinois, U.S.A., JANUARY 2016
[8]  SPECIFICATIONS & APPLICATION HANDBOOK, Edition 30, Komatsu Ltd. Japan, 2009


Technologie staveb 1

Rozdělení procesů, účastníci výstavby. Bednění tradiční a systémová, nasazení bednění, záběry, zásady dimenzování. Ukládání výztuže. Ukládání čerstvého betonu, hutnění a ošetřování čerstvého betonu. Doprava primární a sekundární. Zvedací prostředky, jeřáby věžové a automobilové, výtahy, vrátky, lávky. Zemní práce, třídy těžitelnosti hornin, druhy vykopávek, provádění vykopávek, pažení - zásady, jednotlivé druhy, postupy, výstavby a demontáže, zásypy, násypy, obsypy, hutnění, odvodnění. Výstavba zděných konstrukcí, výroba a doprava malt na staveništi. Lešení, ohrazení, záchytné konstrukce. Klempířské konstrukce a pokrývačské práce. Příčky a komíny, rozvody instalací, úpravy povrchů, podkladní a nášlapné vrstvy podlah, fasádní pláště, kotevní technika a kompletační dokončovací práce. Vytvoření modelu stavění objektu a investičního celku. Prostorová, technologická, časová struktura objektového a komplexního stavebního procesu.

[1]  Ladra,J.,Pospíchal,V.: Technologie staveb - Zemní práce, výstavba sítí, ČVUT Praha 2002
[2]  Ladra,J. a kol.: Technologie staveb - realizace železobetonové monolitické konstrukce budov, ČVUT Praha 2001
[3]  Bašková, R.: Realizácia betónových konštrukcií. BELMAS GROUP, 2008
[4]  Tománková, Čápová.: Management staveb. FinEco 2013
[5]  Musil, F., Popenková, M., Svoboda, P., Zapletal, I.: Technologie staveb - dokončovací práce 1, STU Bratislava 2002
[6]  Jarský, Č.: Automatizovaná příprava a řízení staveb, Contec Kralupy nad Vltavou 2000


Stavební stroje a mechanizace

Předmět se zabývá problematikou mechanizace procesů a jejími stupni. Seznámí se s principy práce stavebních strojů členěných na rozpojování materiálu, úpravu materiálu, dopravu materiálu, stroje a zařízení pro betonářské práce a výrobu malt, zvedací prostředky a stroje a zařízení pro dokončovací práce. Energetické stroje. Principy automatizace a robotizace, vč. vlivu mechanizace stavebních prací na životní prostředí. Návrh strojní sestavy pro danou činnost.


Zvláštní stavby a speciální technologie

Progresivní technologické postupy vyplývající z nejnovějších výstupů stavebního výzkumu. Seznámení se s moderními technologiemi užívanými při realizaci netradičních objektů a při plnění náročných požadavků zákazníka. Zvláštní způsoby výroby silikátových nosných konstrukcí monolitických, prefabrikovaných a kombinovaných. Aktuální technologie monolitických konstrukcí. Zvláštní technologie montáže ocelových konstrukcí. Speciální technologie užívané jak při realizaci novostaveb, tak při rekonstrukcích budov a při ochraně památek. Progresivní materiály a technologické postupy prací vnitřních a dokončovacích, vyplývající z nejnovějších výstupů stavebního výzkumu.

[1]  časopis Realizace staveb, vydavatelství Jaga Media, ISSN 1802-0631;
[2]  internet


Automatizace stav.-technologického projektování

Prostorová, technologická, časová struktura objektového a komplexního stavebního procesu. Modelování postupu síťových grafů, stavebně technologický síťový graf, jeho vazby. Využití typových síťových grafů a jejich modifikace pro rychlé modelování realizace výstavby. Datové základny systému a jejich editace (stavební činnosti, kontroly kvality environmentální aspekty, rizika BOZP), modelování výstavby objektu (tvorba stavebně technologického projektu) až do úrovně nabídky, vytvoření nejběžnějších dokumentů (technol. rozbor, harmonogram, časoprostorový graf, bilance zdrojů v čase). Tisk sestav pro Excel Modelování síťového grafy stavby (projektu), hromadné úpravy, aktualizace dle skutečné rozestavěnosti, agregace podrobného stavebně technologického projektu do procesů etapových, stupně rozestavěnosti, objektových apod., tvorba kontrolních a zkušebních plánů, tvorba environmentálních plánů, tvorba plánů BOZP, bilancování více projektů (2 hodiny), přenos dat z rozpočtů ve formátu Excel do stavebně technol. projektů. Přenos dat z modelů systému CONTEC do MS Project.


Bezpečnost pracovního prostředí

Legislativa bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovištích. Práce ve výkopech. Práce ve výškách. Práce koordinátora bezpečnosti práce. Požární bezpečnost.

[1]  Zákon č. 309/2006 Sb
[2]  NV 591/2006 Sb.
[3]  NV č. 362/2005 Sb.
[4]  vyhl. č. 23/2008 Sb.


Robotická technologie ve stavebnictví

Cílem předmětu je seznámit studenty s vývojem v rychle se rozvíjející oblasti robotických technologií ve stavebnictví a pochopit specifika a potenciál robotizace v celém životním cyklu stavby. Výuka předmětu zapadá do nově tvořené vládní strategie Stavebnictví 4.0, připravující české stavebnictví na komplexní digitalizaci oboru. Předmětem přednášek budou technologie jako 3D tisk, CNC, autonomní řízení, drony, wearables nebo nástroje, využívající rozšířené reality jako základ nově vytvářené koncepce Staveniště 4.0. V rámci cvičení budou zpracovány úlohy na vytvoření virtuálního modelu z mračna bodů s přípravou na 3D tisk a ideový návrh robotické stavební technologie jako konceptuální zadání pro multioborový tým vývojářů.


Technologie ekologických staveb

Cílem předmětu je seznámit studenty bakalářského studia s bohatou typologií zvláštních staveb a s nimi spojených technologií výstavby. Výuka by měla pokrýt široké spektrum různých stavebních typů včetně nástinu ochrany památek a naznačit nejnovější trendy ve stavebnictví, spojené s trvalou udržitelností a nástupem Stavebnictví 4.0, tj. robotizovanou výstavbou.

Povinná literatura:
[1]  Global Engineering and Construction. Yates, J. K. Wiley. 2006. ISBN: 0471743828, 9780471743828.
[2]  The Future of Architecture in 100 Buildings. Kushner, M. S&S, 2015. ISBN: 1476784930
[3]  Historie předpjatého betonu, Vítek, Jan L. ČKAIT. 2016. ISBN:978-80-87438-84-8
[4]  Městské inženýrství (1), (2). Šrytr, Petr. Academia. 1999. ISBN: 80-200-0663-X
[5]  Konstrukce historických staveb. Škabrada, Jiří. Argo. 2007. ISBN:80-7203-548
Doporučená literatura:
[6]  Pasivní domy z přírodních materiálů. Hudec, Mojmír. Grada. 2013. ISBN:978-80-247-4243-4
[7]  Made by robots. Gramazio, F. Kohler, M. 2014. Wiley. 2014. ISBN 978-1-118-53548-6.
[8]  Stavební kniha 2016: Vodohospodářské stavby. Kol. autorů ČKAIT. 2016. ISBN: 978-80-87438-75-6
[9]  Zemědělské stavby: základy navrhování. Sýkora Jaroslav. Grada. 2014. ISBN: 978-80-247-5273-0


Technologie rekonstrukce historických objektů

1. Kulturní hodnoty historických staveb - v cem spocívají kulturní hodnoty historických staveb (hodnota historického originálu, hodnota stárí, autenticita, vzhled, historická verohodnost, význam tradicních materiálu, souvislost s prostredím). 2. Prostredky péce o architektonické dedictví - Benátská charta, princip rekonstrukce, restaurování architektury, konzervace. 3. Obnova tradicních omítaných fasád ( souvislosti, co je cílem památkové obnovy, fasády s pohledovými omítkami, fasádní nátery, význam vápenných technologií, hydrofobizace) 4. Odvlhcení, prefabrikované maltové smesi, sanacní omítky, kamenné zdivo 5. Oprava krovu a drevených stropu (klenby), statické zajištení, výmena strešní krytiny, detaily historických strech, pudní vestavby 6. Obnova oken, úpravy ve prospech energetických úspor


Technologie výroby stavebních dílců

Způsoby výroby stavebních dílců na různé materiálové základně. Procesy montážních prací. Výhody a nevýhody prefabrikace.

[1]  Svoboda L. a kol.: Stavební hmoty, Jaga Bratislava, 2004,


Technologie, realizace a provoz spec. staveb

Progresivní technologické postupy vyplývající z nejnovějších výstupů stavebního výzkumu. Seznámení se s moderními technologiemi užívanými při realizaci netradičních objektů a při plnění náročných požadavků zákazníka. Zvláštní způsoby výroby silikátových nosných konstrukcí monolitických, prefabrikovaných a kombinovaných. Aktuální technologie monolitických konstrukcí. Zvláštní technologie montáže ocelových konstrukcí. Speciální technologie užívané jak při realizaci novostaveb, tak při rekonstrukcích budov a při ochraně památek. Progresivní materiály a technologické postupy prací vnitřních a dokončovacích, vyplývající z nejnovějších výstupů stavebního výzkumu.


 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz