CVUT

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební -- K 122 - Katedra technologie staveb

Předměty aktuálního semestru -- zimní 2021/22

přejděte na archiv předmětů od roku 2008 (podle kateder) nebo na společný archiv anotací předmětů z let 2002-2007

semestr zimní 2021/22


Analýza rizik stavebních procesů

Alokace rizika projektové dokumentace v úrovni dokumentace ke stavebnímu povolení a prováděcí dokumentace event. dílenské dokumentace. Alokace rizik v systému výstavby - zhotovitel a subzhotovitelé stavby. Rozbor jednotlivých rozhodujících procesů z hlediska rizika (what–if) u procesů s ohledem na Paretovo pravidlo - zemní práce, základy, inženýrské sítě, nosná konstrukce (zděná, monolitická železobetonová, montovaná), zastřešení, hrubé vnitřní práce, úpravy povrchů vnitřní a vnější, dokončovací práce, vnější úpravy a některé další vybrané technologie. Alokace rizik těchto procesů s vazbou na vstupní, mezioperační a výstupní kontroly jakosti. Vyhodnocení rizik s vazbou na zpětné zajištění jakosti. Praktická analýza rizika procesů – projekt (smluvní vztahy – kdo je nositel PD), klimatické vlivy, geologické vlivy, záruční doba, smluvní jakost, výkyvy cen, smluvní sankce, součinnosti mezi subjekty na stavbě a jejich vzájemná závislost, třetí osoby, BOZ (nejen, že úrazovost či nemoci z povolání mají značné finanční dopady, ale jejich minimalizace je součástí podnikové kultury), požární ochrana, ochrana životního prostředí a jiné. Alokace rizik v údržbě objektu. Určení pravděpodobnosti (nebo četnosti) výskytu jmenovaných rizik u jednotlivých procesů a kvantifikace následků, antirisking a derisking. Optimalizace dílčích pravděpodobností a výpočet rizika (např. analýza stromem událostí).


Construction Technology of Implementation of Facilities and Projects for PhD Students

Construction technology design and information technology. Optimisation of the design of implementation of a facility and project using the methodology of construction technology design and information technologies. Deterministic and stochastic methods of modelling of implementation of construction works. Creating of quality assurance checklists, environmental plans and plans of health and safety on site following other documents of the design of implementation of the project. Design of the building process using 4D and 5D BIM models, software tools for complex design and implementation of buildings in a dynamic BIM environment. Extended virtual reality model for phases of construction processes. Link of modelling of implementation of projects to 4D BIM, especially to bills of quantities and budgets. Influence of the implementation technology on constructional solution. Software tools for planning and management of implementation of projects. Updating of the project implementation model to the topical situation on the building site. Specific methods for planning and management of implementation of megaprojects.


Judicial activity for PhD students

The subject deals with the issue of poor quality in the investment process and the exploitation of the results of the system of material productioThe student is acquainted with the basic principles and pieces of legislation in the area of expert activity. The subject gradually analyzes individual building constructions from the point of view of faults assessment and their solution in an expert opinion of an expert and an expert organization. The subject acquaints students with the position of the individual participants in the investment process in expert evidence, ending with an expert opinion. The student is acquainted with the basic principles of the Act on Experts, the method of processing expert opinion, his requisites, form and application in the system of material production. The theoretical principles are documented on specific examples of expert opinions.


Mechanizace staveb

Zemní práce - povrchové těžení a úprava ploch rypadly, dozery, grejdry, skrejpry. Zhutňování zemin - hutnící válce statické, dynamické, dusadla, pěchy, vibrační desky. Výroba, doprava a zpracování betonů a malt, staveništní a mimostaveništní výroba, potrubní doprava. Doprava a manipulace stavebních materiálů - nákladní automobily a dempry, nakladače, dopravníky, manipulátory. Zvedací prostředky - věžové, mobilní a speciální jeřáby, stavební plošiny, vysokozdvižné vozíky. Stavba a údržba vozovek - stroje pro výrobu a pokládku živičných a cementobetonových ploch, pro zimní a letní údržbu vozovek. Stroje pro zakládání staveb - stroje pro velkoprůměrové vrtání, pro hloubení podzemních stěn, kotevní a injektážní technika. Podzemní a tunelářské práce - ražení štol a tunelů, mikrotunelování, bezvýkopové ukládání potrubí. Zařízení pro recyklaci stavebních materiálů - stroje pro bourání, třídění a recyklaci.


Modelování a řízení rizik v technologii staveb

Základní pojmy z oboru rizikologie. Definice rizika a matematický model, příklady. Strategie 4T v ovládání rizika (převzetí, ošetření, ukončení, předání). Nástroje ovládání rizika. Expertní metody ve vyšetřování rizika, expertní týmy a rozhodování o riziku. Modelování, hodnocení a oceňování a management rizik. Management rizik v řízení projektů. Rizika podvodů a korupce. Rizika sporů a znaleckých posudků.


Inovace a speciální technologie (spolupráce s K126)

Nové technologie od zemních prací až po dokončovací práce. Speciální technologie od zemních prací až po dokončovací práce. Rozdělení technologických postupů při realizaci staveb, s výkladem kladů a nebezpečí při jejich nezvládnutí resp. nedodržení. Technologie: Zemní práce, zhutňování zemin, zakládání, mechanizace na stavbě (zvedací a manipulační prostředky), limity v použití bednící technologie včetně ztraceného bednění, zdící technologie, technologie zastřešení novými způsoby, dokončovací práce.


Programování robotů v technologii staveb

Základy programování průmyslových robotů v technologii staveb: prvky, pojmy, typy řídicích systémů, programovací jazyky a vývojová prostředí. Základy parametrického modelování a jeho využití pro ovládání průmyslových robotů. Modelování v simulačním SW. Konfigurace, instalace a kalibrace robotů, definice a naprogramování pracovního prostoru. Bezpečnost stavební výroby při použití robotů. Programování robotických pohybů: druhy pohybů, ruční ovládání, provedení programů, optimalizace pohybů dle matematických metod. Ovládání a programování koncových zařízení Modelování a programování technologických stavebních procesů: zdění, 3D tisk, provádění maleb a omítek, kontrolní činnost. Konfigurace vstupních a výstupních signálů, pokročilých senzorů, 3D kamery, zpracování obrazu. Úvod do PLC programování. Expertní programování systémů.


Risk analysis of building processes

Assignment of risk of project documentation at the level of documentation for building permits and implementation documentation, event. workshop documentation. Risk allocation in the construction system – contractor and subcontractors. Analysis of individual critical processes in terms of risk (what if) in processes with regard to Pareto's rule – earthworks, foundations, utilities, supporting structure (brick, monolithic concrete, prefabricated), roofing, internal rough work surface finish inside and outside , finishing, exterior finishing and some other selected technologies. Assignment of risk of these processes with connection to input, intermediate and final quality control. Risk assessment with a link to back quality assurance. Practical risk analysis processes – project (contractual relationships – who is the bearer PD), climate factors, geological factors, warranty, contract quality, price fluctuations, contractual penalties, the interaction between actors on site and their interdependence, third party BOZ (not , that occupational accidents or illnesses have significant financial implications, but their minimization is part of the corporate culture), fire protection, environmental protection and others. Assigning risk to the maintenance of the building. Determining the likelihood (or frequency) of occurrence of specified risks for individual processes and the quantification of consequences, antirisking and derisking. Optimization of partial probabilities and risk calculation (eg tree event analysis).


Řízení jakosti a spolehlivosti

Souvislosti mezi jakostí výstavbového procesu ve všech jeho fázích a spolehlivostí stavby. Defektologické pojmy a jejich hmotné i nehmotné zobrazení; zajištění jakosti nepokrývá pouze realizaci stavby, ale všechny fáze projektu. Komplex možných vad s nástroji na jejich vyloučení nebo odstranění. Tvorba a funkce systémů jakosti. Systém kontroly realizace staveb, kontrolní listy a metody řízení těchto kontrol vč. statistiky. Základy teorie spolehlivosti stavebních objektů, matematický popis spolehlivosti a popis vstupních faktorů vyšetřování v souvislostech se zajišťováním jakosti.


Robotization in construction technology

Assignment of risk of project documentation at the level of documentation for building permits and implementation documentation, event. workshop documentation. Risk allocation in the construction system – contractor and subcontractors. Analysis of individual critical processes in terms of risk (what if) in processes with regard to Pareto's rule – earthworks, foundations, utilities, supporting structure (brick, monolithic concrete, prefabricated), roofing, internal rough work surface finish inside and outside , finishing, exterior finishing and some other selected technologies. Assignment of risk of these processes with connection to input, intermediate and final quality control. Risk assessment with a link to back quality assurance. Practical risk analysis processes – project (contractual relationships – who is the bearer PD), climate factors, geological factors, warranty, contract quality, price fluctuations, contractual penalties, the interaction between actors on site and their interdependence, third party BOZ (not , that occupational accidents or illnesses have significant financial implications, but their minimization is part of the corporate culture), fire protection, environmental protection and others. Assigning risk to the maintenance of the building. Determining the likelihood (or frequency) of occurrence of specified risks for individual processes and the quantification of consequences, antirisking and derisking. Optimization of partial probabilities and risk calculation (eg tree event analysis).


Robot programming in the construction technology

The basics of industrial robot programming in construction technology: elements, concepts, types of control systems, programming languages and development environments. Fundamentals of parametric modeling and its use for controlling industrial robots. Modeling of robotic systems in simulation SW. Configuration, installation and calibration of robots in the construction process. Define and programming the workspace and zones. Safety of building production with using industrial robots. Programming of robotic movements: types of movements, manual control, program execution, optimization of movements according to mathematical methods. Processing and programming of terminal equipment. Modeling and programming of technological building processes: masonry, 3D printing, painting and plasters, control activities. Configuration of input and output signals, advanced sensors, 3D cameras, image processing. Introduction in PLC programming. Expert programming of robotic systems.


Robotizace v technologii staveb

Základy robotiky – Teorie, kinematika, typologie robotů, senzory, podvozky, rozhraní, základy ovládacích systémů, umělá inteligence, strojové učení, strojové vidění. Základy průmyslové automatizace, specifika automatizace stavební výroby, virtualizace jako nezbytný krok pro optimalizaci stavební výroby. Parametrické modelování a jeho využití pro ovládání průmyslových robotů. Specifika technologií digitální fabrikace – 3D tisk, CNC obrábění a tváření, robotické zdění, robotická montáž. Stavebnictví 4.0 – digitalizace ve stavebnictví, kyberneticko-fyzikální systémy pro stavebnictví. Automatizace ve výrobě prefabrikátů a velkoformátových dílců i celých objektů na klíč. Základy návrhu robotů pro stavebnictví z hlediska specifické povahy stavební výroby, systémy pro digitální řízení stávající mechanizace. Staveniště 4.0 – agentní systémy, nositelná elektronika, systémy virtuální reality, drony, systémy identifikace dílců, pokročilé systémy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a řízení kvality. Ambientní robotika ve stavebnictví – inteligentní stavební dílce a jejich využití při realizaci a provozu budov. Robotické systémy pro realizaci pozemních staveb – výškové budovy, halové objekty. Robotické systémy pro realizaci inženýrských staveb – inženýrské sítě, silniční stavby, železniční stavby, podzemní stavby. Přínosy a rizika robotizace ve stavebnictví.


Sustainability of Critical Infrastructure

The basics of industrial robot programming in construction technology: elements, concepts, types of control systems, programming languages and development environments. Fundamentals of parametric modeling and its use for controlling industrial robots. Modeling of robotic systems in simulation SW. Configuration, installation and calibration of robots in the construction process. Define and programming the workspace and zones. Safety of building production with using industrial robots. Programming of robotic movements: types of movements, manual control, program execution, optimization of movements according to mathematical methods. Processing and programming of terminal equipment. Modeling and programming of technological building processes: masonry, 3D printing, painting and plasters, control activities. Configuration of input and output signals, advanced sensors, 3D cameras, image processing. Introduction in PLC programming. Expert programming of robotic systems.


Soudně znalecká činnost

Vady a poruchy stavebních konstrukcí vznikající v procesu realizace stavby, posuzování vad a nedodělků v realizaci stavby z hlediska vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, jejich analýza, vyhodnocení, event. návrh na jejich odstranění. Analýza vad a poruch za účelem prevence chyb při zpracování projektové dokumentace, řešení přípravy a realizace staveb. Základní principy a části legislativy v oblasti stavební výroby. Metodika vypracování znaleckého posudku, ustanovení znalce na podání posudku, prvotní znalecké úkony, podklady pro zpracování posudku, vyhodnocení podkladů, podíl znalce při zabezpečení důkazů, zpracování posudku, závěrečné vyhodnocení.


Soudně znalecká činnost pro doktorandy

Předmět se seminární formou zabývá problematikou nekvality v investičním procesu a exploataci výsledků systému hmotné výroby. Doktorand se seznamuje se základními principy a částí legislativy v oblasti znalecké činnosti. Předmět postupnou formou analyzuje jednotlivé stavební konstrukce z hlediska posuzování poruch a jejich řešení ve znaleckém posudku znalce a znalecké organizaci. Předmět seznamuje posluchače s postavením jednotlivých účastníků investičního procesu ve znaleckém dokazování končícím znaleckým posudkem. Doktorand se seznamuje se základními principy zákona o znalcích, způsobu zpracování znaleckého posudku, jeho náležitostmi, formou a aplikací v systému hmotné výroby. Teoretické zásady jsou dokumentovány na konkrétních příkladech z vypracovaných znaleckých posudků.


Technology of construction processes for PhD students

Optimisation of the design or implementation of a structure. Deterministic and stochastic methods of modelling of rough construction processes and development of new technologies in 4.0 industry conditions, including the help of robots. Links among construction processes resulting from spatial and technological structure of the building process. Design, optimisation and multi-criteria assessment of machine groups. Software systems for auxiliary constructions design. Interdisciplinary connections in construction technology, links to construction design, relation to economy and ecology area. Manufacturing process, principle of production, production technique, production and natural component of the construction process. Technological law and use of its principles. Development of new processes in internal and external surface finishes, floor stacks, facade claddings and finishing works. Building readiness, optimisation of the technological flow, application of the quality assurance system according to relevant standards and conditions of the building production, effectiveness of control inputs (input, intermediate and final quality checks). Extended diagnostics of existing building structures with a special focus on the corrosive effects of the environment in reinforced concrete structures and on the quality of concrete structures. Diagnostics of building structures using infrared spectrum, moisture diagnostics in structures using advanced impedance methods. Faults and defects caused by technologies.


Technologie staveb pro doktorandy E

Optimalizace návrhu realizace stavby. Deterministické a stochastické metody modelování procesů hrubé stavby. Vazby mezi jednotlivými stavebními procesy vyplývající z prostorové a technologické struktury stavebního procesu. Návrh výstavby s využitím 4D a 5D. Návrh, optimalizace a multikriteriální posouzení strojních sestav. Softwarové systémy pro návrh pomocných konstrukcí. Vady a poruchy způsobené technologiemi. Vývoj nových procesů v oblasti hrubých vnitřních a dokončovacích prací. Tvorba a funkce systémů jakosti. Stavebně technologické projektování a informační technologie. Tvorba kontrolních a zkušebních plánů, environmentálních plánů a plánů bezpečnosti práce v návaznosti na ostatní dokumenty projektu realizace stavby. Vliv technologie provádění stavby na konstrukční řešení stavby.


Technologie staveb pro doktorandy I

Optimalizace návrhu realizace výkopů, základů a hrubé stavby. Deterministické a stochastické metody modelování procesů hrubé stavby. Vazby mezi jednotlivými stavebními procesy vyplývající z prostorové a technologické struktury stavebního procesu. Návrh výstavby s využitím 4D a 5D. Návrh, optimalizace a multikriteriální posouzení strojních sestav. Softwarové systémy pro návrh pomocných konstrukcí. Vady a poruchy způsobené technologiemi.


Technologie stavebních procesů pro doktorandy

Optimalizace návrhu realizace stavby. Deterministické a stochastické metody modelování procesů hrubé stavby a vývoj nových technologií v podmínkách průmyslu 4.0, i s pomocí robotů. Vazby mezi jednotlivými stavebními procesy vyplývající z prostorové a technologické struktury stavebního procesu. Návrh, optimalizace a multikriteriální posouzení strojních sestav. Softwarové systémy pro návrh pomocných konstrukcí. Mezioborové vztahy v technologii staveb, vazby na navrhování konstrukcí, oblast ekonomickou a ekologickou. Výrobní postup, výrobní princip, výrobní technika, výrobní a přírodní složka stavebního procesu. Technologický zákon a využívání jeho principů. Vývoj nových procesů v oblasti povrchových úprav vnitřních i vnějších, podlahového souvrství, fasádních plášťů a kompletačních dokončovacích prací. Připravenost stavby event. podkladu, optimalizace technologického postupu, aplikace systému sledování jakosti ve smyslu příslušných norem a požadavků stavební výroby, efektivnost kontrolních vstupů (vstupní, mezioperační a výstupní kontroly jakosti). Rozšířená diagnostika stávajících stavebních konstrukcí se speciálním zaměřením na korozní vlivy prostředí v železobetonových konstrukcích a kvalitu betonových konstrukcí. Diagnostika stavebních konstrukcí pomocí infračerveného spektra, diagnostika vlhkosti v konstrukcích pomocí pokročilých impedančních metod. Vady a poruchy způsobené technologiemi.


Technologie staveb pro doktorandy III

Optimalizace návrhu realizace objektu a stavby s využitím metodiky stavebně technologického projektování a informačních technologií. Deterministické a stochastické metody modelování realizace stavby. Tvorba kontrolních a zkušebních plánů, environmentálních plánů a plánů bezpečnosti práce v návaznosti na ostatní dokumenty projektu realizace stavby. Návaznost modelování realizace staveb na výkazy výměr a rozpočty. Vliv technologie provádění stavby na konstrukční řešení. Softwarové nástroje pro přípravu a řízení realizace staveb.


Technologie výstavby objektů a investičních celků pro doktorandy

Stavebně technologické projektování a informační technologie. Optimalizace návrhu realizace objektu a stavby s využitím metodiky stavebně technologického projektování a informačních technologií. Deterministické a stochastické metody modelování realizace stavby. Tvorba kontrolních a zkušebních plánů, environmentálních plánů a plánů bezpečnosti práce v návaznosti na ostatní dokumenty projektu realizace stavby. Návrh výstavby s využitím 4D a 5D BIM modelů, softwarové nástroje pro komplexní navrhování a realizaci staveb v dynamickém prostředí BIM. Model rozšířené virtuální reality pro fáze výstavbových procesů. Návaznost modelování realizace staveb na 4D BIM, zejména na výkazy výměr a rozpočty. Vliv technologie provádění stavby na konstrukční řešení. Softwarové nástroje pro přípravu a řízení realizace staveb. Průběžné přizpůsobení modelu realizace stavby skutečnému stavu postupu výstavby. Specifické metody pro přípravu a řízení realizace megaprojektů


Technologické vady staveb

Analýza a diagnostika vad stavebních konstrukcí vzniklých při realizaci stavby, posuzování vad a nedodělků v realizaci stavby z hlediska vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, vyhodnocení, event. návrh na jejich odstranění (řešeno po jednotlivých technologických etapách). Aplikace získaných poznatků pro prevenci chyb při zpracování dokumentace pro plánování a řízení realizace stavby, řešení přípravy a realizace staveb. Základní principy a části legislativy v oblasti stavební výroby.


Udržitelnost objektů kritické infrastruktury

Nedestruktivní diagnostika a její numerická verifikace u objektů spadajících do kritické infrastruktury. Diagnostikovaní a testovaní materiálů v souladu s požadavkem na trvalou udržitelnost využiti vybraných objektu v celostátní síti důležitých objektů pro fungovaní státu a bezpečnost občanů. Řešení rychlých dynamických dějů, simulaci interakce tlakové vlny výbuchu a konstrukce (nebo konstrukčních prvků) z kompozitních materiálů ale i netradičních stavebních materiálů, vrstvené sklo. Verifikace výstupů diagnostiky konstrukci metody NDT přes komplexní výpočetní modul plně integrovaný v MKP model. Mezi typické aplikace patří: tváření, lisování a stříhání materiálu, simulace dopadů impaktorů a simulace dopadů a nárazů různých konstrukcí, simulace porušování materiálů při vysokých rychlostech zatěžování.


Vady a poruchy staveb

Analýza vad z hlediska nedostatečně zpracované příp. neúplné projektové dokumentace. Analýza a diagnostika poruch stavebních konstrukcí, posuzování vad a nedodělků v realizaci stavby z hlediska vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, jejich analýza, vyhodnocení, event. návrh na jejich odstranění (řešeno po jednotlivých technologických etapách). Aplikace získaných poznatků z provedených analýz za účelem prevence chyb při zpracování projektové dokumentace, řešení přípravy a realizace staveb. Základní principy a části legislativy v oblasti stavební výroby.


Bakalářská práce

Bakalářská práce zakončuje bakalářské studium. Student prokazuje, že umí aplikovat vědomosti získané při studiu na konkrétním projektu. Bakalářská práce navazuje na vybrané předměty studijního plánu, dílčí výsledky dále vyhodnocuje a vyvozuje z nich patřičné závěry. Pro studenty oboru C.


Bakalářská práce

Bakalářská práce zakončuje bakalářské studium. Student prokazuje, že umí aplikovat vědomosti získané při studiu na konkrétním projektu. Bakalářská práce navazuje na vybrané předměty studijního plánu, dílčí výsledky dále vyhodnocuje a vyvozuje z nich patřičné závěry. Pro studenty oboru L.

[1]  @@Studijní materiály zadává vedoucí bakalářské práce popř. konzultant


Bakalářská práce

Bakalářská práce zakončuje bakalářské studium. Student prokazuje, že umí aplikovat vědomosti získané při studiu na konkrétním projektu. Bakalářská práce navazuje na vybrané předměty studijního plánu, dílčí výsledky dále vyhodnocuje a vyvozuje z nich patřičné závěry. Pro studenty oboru R.


BZOP při provádění staveb

Bezpečnost práce na staveništi je klíčovou v podmínkách novodobého stavebnictví a právě ve vztahu našeho začlenění do struktur EU. Cílem předmětu je seznámení studentů se současnou platnou legislativou v oblasti přípravy a realizace staveb. Seznámení s rolí koordinátora BOZP, se zásadami zpracování plánu BOZP, jako řídící platformy pro vytváření bezpečného pracoviště a koordinace bezpečné práce, a to v jednotlivých segmentech realizace pozemních a inženýrských staveb. Vymezení bezpečného pracoviště z hlediska realizace, ale i užívání a údržby staveb. Stanovení pracovních rizik na základě analýzy technologických postupů včetně stanovení OOPP pro dané činnosti. Seznámení s bezpečným provozem stavební mechanizace. Seznámení se zásadami vstupních školení na stavbě a komunikace s pracovníky při zajišťování BOZP při realizaci.

Povinná literatura:
[1]   Kol. autorů: Bezpečnost a ochrana zdraví na pracovištích, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, vyd. druhé, 2016, ISBN 978-80-87676-20-2
[2]  Kápl, V.: Bezpečnost práce ve stavebnictví, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2014, ISBN: 978-80-7421-085-3
[3]   Pečená, M.: Bezpečnost práce ve stavebnictví, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2008, ISBN: 978-80-86973-90-6
[4]   Vojta, Z. - Rucký, E.: Osobní ochranné pracovní prostředky, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, Edice SPBI Spektrum, 2. vydání, 2006, ISBN: 80-86634-19-1
Doporučená literatura:
[5]   Novotný, K.: Lexikon BOZP II. Stavebnictví, SATES, 2016

Bachelor Project

The bachelor's thesis ends the bachelor study. The student demonstrates that he / she can apply the knowledge gained during the study on a specific project. The work may take the form of theoretical or project. Students consult the issue with the thesis supervisors and experts from the predetermined departments.


Diplomová práce

V diplomové práci se student zabývá tématem z přípravy, realizace a provozu staveb. Řeší problémy jak z provozní praxe, tak z oblasti vývojové a výzkumné. Obsahuje část textovou, výkresovou a případně dokumentační. V závěru práce vyzvedne student vlastní přínos k zadané tématice.


Diploma Project

In this thesis, the student deals with the theme of preparation, construction and operation of buildings. How to solve problems of operating practices and areas of development and research. It contains a part of text, drawing and possibly documentation. At the end of the work, the student picks up his own contribution to the given topic.


Kvalita ve stav. a soudně znalecká činnost

Předmět je rozdělen do dvou částí: kontrola kvality projektové dokumentace z hlediska souladu s prováděcími vyhláškami stavebního zákona a soudně znalecká činnost. Obsahem předmětu je kontrolní činnost v průběhu výstavby se zaměřením na kvalitu projektové dokumentace, sledování rozhodujících parametrů výstavby a postup prací, řízení změn v průběhu realizace. Nástroje na zabezpečení kvality stavby. Technické normy a předpisy. Kontrola kvality stavby. Zabezpečení kvality materiálu a výrobku. Uvedení nejčastějších chyb na úrovni projektové dokumentace a při realizaci stavební dodávky. Dále se předmět zabývá problematikou nekvality v investičním procesu. Základní princip a legislativa v oblasti znalecké činnosti. Analýza jednotlivých stavební konstrukcí z hlediska posuzování poruch a jejich řešení ve znaleckém posudku znalce a znalecké organizaci. Metodika vypracování znaleckého posudku a určení znalce.

Povinná literatura:
[1]  Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění
[2]  Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění
[3]  Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území v platném znění
[4]  Vyhláška č. 268/2009 Sb. - o technických požadavcích na stavby v platném znění
[5]  Vyhláška č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb v platném znění
[6]  Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (pražské stavební předpisy)
[7]  Vyhláška. č. 246/2001 Sb. o požární prevenci v platném znění

Mechanizace staveb

Předmět se zabývá problematikou mechanizace stavebních procesů. Seznamuje s principy konstrukce a použití stavebních strojů a strojních zařízení pro stavební práce, se zdroji energie pro stroje, stroji pro hlavní a pomocné, servisní procesy. Stroje představuje podle postupu prací na staveništi, od přípravných a pomocných prací, ke strojům pro zemní práce, zajištění stavebních jam a zakládání, stroje pro hrubou stavbu, výrobu, dopravu a zpracování tekutých směsí, vnitřní a dokončovací práce. Současně i s stroji pro dopravu a manipulaci s materiály a výrobky. Uvádí i principy řízení strojů pomocí digitálních podkladů, možnosti automatizace a robotizace, vč. vlivu mechanizace stavebních prací na životní prostředí. Součástí jsou postupy výběru vhodných strojních sestav a možnosti pořízení strojů, otázky výkonu strojních sestav a zásad jejich volby.

[1]  - Haddock, K.: Modern Earthmoving Machines: Bulldozers, wheel loaders, bucket wheels, scrapers, graders, excavators, off-road haulers, and walking draglines; Enthusiast Books, 2018; ISBN 1583883525, 9781583883525
[2]  - Vaněk, A.: Strojní zařízení pro stavební práce. 2. přepracované vydání; Sobotáles, 1999; ISBN 80-85920-61-1
[3]  - Oliver, John A.: Administration of Heavy Construction Equipment, John Alan Oliver, 2011; ISBN 095692140X, 9780956921406
[4]  - Gransberg, Douglas D., Popescu, Calin M., Ryan, R.: Construction Equipment Management for Engineers, Estimators, and Owners; CRC Press, 2006; ISBN 1420013998, 9781420013993
[5]  - CATERPILLAR PERFORMANCE HANDBOOK, Caterpillar, Peoria, Illinois, U.S.A., JANUARY 2016
[6]  - SPECIFICATIONS & APPLICATION HANDBOOK, Edition 30, Komatsu Ltd. Japan, 2009


Manažerství kvality ve stavebnictví

Současné světové trendy v oblasti manažerství kvality: systém manažerství kvality (SMK) podle EN ISO 9001, komplexní manažerství kvality (Total Quality Management -TQM) a reinženýrství v aplikaci na stavební organizaci (firma, společnost). Analýza procesů systému manažerství kvality. Formy seznámení s danou problematikou na konkrétních případech, které vycházejí z praktických zkušeností, a to: vedení organizace tak, aby řízení a zabezpečení kvality bylo promítnuto do realizace staveb e slnění požadavků zákazníků, které jsou definovány ve smlouvě trvalé zlepšování efektivnosti SMK a trénink v zásadách politiky kvality, jako je: trvalé uspokojování požadavků externích a interních zákazníků; realizace prací ?na poprvé správně"; aktivní zapojení všech pracovníků do zlepšování kvality; vytváření podmínek ze strany managementu organizace na bezchybný výkon všech pracovníků; uplatňování nejnovějších trendů při dosahovaní vysoké úrovně kvality procesů a produktů; efektivní komunikace a týmová práce při uplatnění procesního přístupu systému manažerství kvality v organizaci; všestranné vzdělávaní pracovníků s cílem zachytit současný světový trend; motivace pracovníků ze strany managementu a diferencované odměňovaní za dosažené výsledky při plnění pracovních úloh; růst kultury v organizaci, ekonomická prosperita a z ní vyplývající sociální přístup managementu k zaměstnancům.

Povinná literatura:
[1]   Matějka, Zdeněk, Václav Šanda a kol.. Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. 1. vyd. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2006. ISBN: 8086769615
[2]   Jaroslav Nenadál a kol.: Moderní management jakosti; Management Press, 2008; ISBN: 978-80-7261-186-7
[3]   Tichý, M. (2008): Projekty a zakázky ve výstavbě. Praha, C. H. Beck, 2008, ISBN: 978-80-7400-009-6.
Doporučená literatura:
[4]   Hoyle, D. (2007): Quality Management Essenttial. In Elsevier Limited, ISBN 0-75-066786-9

Organizace výstavby

Výstavba objektu a investičních celku - základní pojmy. Výrobní proces stavby a objektu. Prostorová struktura objektového a komplexního stavebního procesu. Technologická a časová struktura objektového a komplexního stavebního procesu. Technologické etapy pro sourodé a nesourodé objekty. Modelování stavební výroby. Stavebně technologický projekt a jeho hlavní dokumenty, analýza a odhalování rizik. Kontrola kvality stavební produkce. Environmentální plány a plány BOZP. Veřejnoprávní projednání stavby. Příprava a řízení výstavby investičních celků. Zásady projektování organizace výstavby s respektováním základních principu projektového řízení. Realizace stavby. Předání a převzetí staveniště, stavbyvedoucí, mistr a jejich povinnosti. Základní principy teorie proudového stavění, její uplatnění v praxi. Modelování postupu výstavby pomocí časoprostorových grafu. Simulace procesu výstavby pomocí sítových grafů, stavebně technologický síťový graf. Využití počítačů při modelování realizace staveb. Zásady navrhování zařízení staveniště pro objekt a investiční celek. Informační modelování budov, zásady a principy BIM, využití pro realizaci staveb

Povinná literatura:
[1]  [1] Jarský, C. a kol.: Příprava a realizace objektů a staveb, multimediální učebnice, FSv ČVUT Praha 2008, http://technologie.fsv.cvut.cz/aitom/podklady/online-priprava/
[2]  [2] Jarský, C., Musil, F. a kol.: Příprava a realizace staveb, CERM Brno 2003, ISBN 80-7204-282-3
Doporučená literatura:
[3]  [3] Jarský, C. a kol.: Project Planning and Implementation, multimedia textbook, FCE CTU Prague 2011, http://technologie.fsv.cvut.cz/aitom/podklady/online-priprava-en/

Příprava a řízení projektů, využití výp. techniky

Studenti během kurzu budou seznámeni s trhem SW produktů z pohledu přípravy a řízení stavebních projektů, v PC laboratoři budou vytvářet v SW (MS Project, Contec, Primavera) časové plány projektů, řídit pracovní, materiálové a nákladové zdroje, provádět finanční analýzu. V dalších SW (MS Visio) budou zpracovávat vývojové diagramy technologických procesů, organizační schéma podniku. Na závěr kurzu se bude provádět optimalizace rozvržení stavební výroby: propojení BIM s časovým plánováním (Navisworks + MS Project).


Projekt L02

. Technologické schéma: rozdělení na objekty, úseky, záběry, technologické etapy, stanovení směrů postupů výstavby etapových procesů. . Soupis hlavních konstrukcí v jednotlivých technologických etapách. . Stanovení hlavních součinitelů pracovní fronty pro hlavní objekty. . Návrh a posouzení zdvihacího prostředku . Část technologického rozborového listu podle výkazu výměr či rozpočtu s výpočtem pracnosti pro 0. - 4. etapový proces. . Technologický rozbor, včetně rozhodujících mechanizmů, návrhu pracovních čet s určením jejich velikosti, rozhodující materiály (pro dopravu) v úrovni dílčích stavebních procesů (ručně s převedením položek technologického rozborového listu pro 0. - 4. etapový proces rozhodujícího objektu, dále jen dílčí stavební procesy pro zbývající 5. - 9. etapový proces) . Rozbor dopravních procesů. . Časový plán - harmonogram ve struktuře dílčích stavebních procesů, podle zpracovaného technologického rozboru. . Operativní (podrobný) časoprostorový graf ve struktuře dílčích stavebních procesů . Komplexní časoprostorový graf ve struktuře etapových procesů . Graf nasazení pracovníků a potřeby určených materiálů v čase, graf potřeby rozhodujících strojů a mechanizmů. . Dimenzování sociálního a provozního ZS. . Výkresy zařízení staveniště (podle zadání: na výstavbové fáze ) včetně technické zprávy v úrovni projektové dokumentace pro stavební povolení (část ZOV) a dimenzování na určené etapy (např. výkopy, nosná konstrukce, hrubé vnitřní práce a úpravy povrchů a závěr výstavby); DIO, DIR. . Situace širších vztahů s posouzením dopravních cest . Technologický postup na dohodnutý stavební proces/ včetně: o stanovení stavební připravenosti o popisu provádění o plánu nasazení strojů (konkrétní data z půjčovny apod.) o plán nasazení rozhodujících čet o podrobný plán zásobování materiálem (konkrétně výpis veškerých materiálů podle skutečnosti s porovnáním s kalkulacemi) o podrobný rozpis potřebného nářadí a pomocných konstrukcí (detailně) o plán kontrol kvality a měření s odkazem na ČSN či ISO s citací rozhodujících článků o doklady či měření, které musí dodat či provést s předáním konkrétní konstrukce o zimní opatření (pokud jsou nutná) o rizika BOZP k procesu a opatření k jejich eliminaci o environmentální aspekty k procesu a možnosti minimalizace jejich negativních vlivů na ŽP

Povinná literatura:
[1]   Jarský, C., Musil, F. a kol.: Příprava a realizace staveb, CERM Brno 2003, ISBN 80-7204-282-3
Studijní pomůcky:
[2]   Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu v platném znění
[3]   Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění

Provozování a správa budov

Uvedení do problematiky provozu a správy budov v kontextu komplexního pojetí Facility managementu, predstavení EU prístupu k Facility managementu. Základy komplexní správy objektu, prehled úcastníku procesu, vnímání správy objektu jako významného prvku trvale udržitelného rozvoje, životní fáze objektu, úcely certifikací objektu (LEEDS, BREAM, CZ TOOLS, Energetické osvedcení atd.). Komplexní prístup k bezpecnosti z pohledu FM, ochrana budov proti krádežím, terorismu a ostatním bezpecnostním rizikum. Základy BOZP, PO, OŽP, HSMS, EMS, IMS v provozu a správe budov. Komplexní prístup k bezpecnosti z pohledu FM, ochrana budov proti krádežím, terorismu a ostatním bezpecnostním rizikum. Rekapitulace všech parametru FM prístupu ke správe a údržbe objektu. Nahlédnutí do problematiky strategického a taktického rízení podpory celé spolecnosti (úvod do manažerské problematiky magisterského stupne).

Povinná literatura:
[1]   Vyskočil V., Štrup O., Pavlík. M.: Facility Management a Public Private Partnership, Professional Publishing, 2007, ISBN: 978-80-86946-34-4
[2]   Vyskočil V., Štrup O.: Podpůrné procesy a snižování režijních nákladů (Facility Management), Professional Publishing, 2003, ISBN: 978-80-8641-945-9
[3]   Vyskočil V., Štrup O.: Facility Management metoda řízení podpůrných činností, skripta VŠB - Technická Univerzita Ostrava, 2007, ISBN: 978-80-248-1569-5
Doporučená literatura:
[4]   Eric Teicholz, Facility Design and Management Handbook, McGraw-Hill, 2001, ISBN: 9780071353946
[5]   Rondeau Edmond P., Brown Robert K., Lapides Paul D.: Facility Management, John Wiley & Sons, INC. New York, 1995, ISBN 0471700592

Projekt 3C


Řízení správy, provozu a údržby budov

Optimální formu provozu v objektech rídí obor nazývaný FACILITY MANAGEMENT, jehož integrální soucástí je správa, provoz a údržba budov. V rámci predmetu se studenti seznámí s principy a obsahem celého oboru facility management, který se podle nové normy CSN EN 15221-1 skládá ze dvou hlavních oblastí: Prostor a infrastruktura, Lidé a organizace. Studenti se podrobne seznámí zejména s prostorem a infrastrukturou. V této oblasti se zamerí zejména na správu a rízení prostor, správu a údržbu infrastruktury objektu (budov, technologie, komunikace atd.). Dále se seznámí s plánováním a rízení nákladu, optimalizací rízení provozu nemovitostí, formami zajištení procesu a jejich rízení (in/outsourcing) a v neposlední rade s úlohou facility managera a jeho charakteristikou.


Structural Design Project 3

Focus on complex approach to practic design, analysis and optimalization of multi-storey or long-span building structures, or their reconstruction. Analysis of load, functional and technologic requirements, design of load-bearing system alternatives including foundations, preliminary bearing elements dimensions calculation, choice of most suitable version. Detailed statical design of chosen version, calculation, technical report and drawings. Check of bearing and non-bearing structures interaction and assembly techniques. Public presentation.

[1]  [1] Foster Jack Strond: Structure and Fabric, Parts I - III, Longman 1994
[2]  [2] Barritt C.M.H.: Advanced Building Construction, Vol 1 - 4, Longman
[3]  1991


Speciální technologie


Technology of Construction

Goal: To learn students to know construction processes and their design and to create a model of the building process of a project for planning and management of its implementation Contents: 1. Introduction to construction technology, construction processes, basic terminology. 2. Earthworks, excavation of rock classes, types of excavation, shoring, compaction, drainage. 3. Production and transport of concrete mixture. Formwork and traditional system, placement of reinforcement, storage and compaction of fresh concrete, curing of fresh concrete. 4. Construction Equipment (equipment for mining, transportation and compaction of rocks, concrete transport equipment, lifting equipment, tower and mobile cranes, trucks, elevators, hoists, trays, tools for finishing work). 6. Excursion to construction site. 7. Finishing works in building industry. Plasters, facings, paintings, soffits, wallpapers floors. 8. Facades, fronts. Internal installations, sewerage, water, gas, electricity mains. 9. Health and safety at work. Environmental protection during construction. Quality requirements for construction processes. 10. Implementation of buildings and projects. Main concepts and terms. Technological, spatial and time analysis of the building process, 11. Technological stages and their characteristics for homogenous and non homogenous buildings.Long term and short term construction planning and scheduling. Construction technology design. 12. Flow method in building industry, use of construction technology network analysis for project management. Use of computers in project planning and management. 13. Principles of design of site facilities and equipment

Povinná literatura:
[1]  [1] Chudley Roy, Construction Technology, Longman Addision 1999, ISBN 0582316162
[2]  [2] Kesik Theodore Jonathan, Frame House Construction, CMHC-SCHL, 2003, ISBN 0-660-17274-1
Studijní pomůcky:
[3]  3] Jarský Č. et al: Project Planning and Implementation, Internet multimedia textbook, CTU Prague 2012

Technologie staveb C

Rozdělení procesů, účastníci výstavby. Zemní práce, třídy těžitelnosti hornin, druhy vykopávek, provádění vykopávek, stroje pro zemní práce, strojní sestavy, postupová schémata, pažení - zásady, jednotlivé druhy, postupy, výstavby a demontáže, zásypy, násypy, obsypy, hutnění, odvodnění. Bednění tradiční a systémová, nasazení bednění, záběry, zásady dimenzování. Ukládání výztuže. Ukládání čerstvého betonu, hutnění a ošetřování čerstvého betonu. Centrální a místní výroba betonu, doprava primární a sekundární. Zvedací prostředky, jeřáby věžové a automobilové, výtahy, vrátky, lávky. Montážní práce, metody montáže. Výstavba zděných konstrukcí, výroba a doprava malt na staveništi. Lešení, ohrazení, záchytné konstrukce. Klempířské konstrukce a pokrývačské práce. Příčky a komíny, rozvody instalací, úpravy povrchů, podkladní a nášlapné vrstvy podlah, fasádní pláště, kotevní technika a kompletační dokončovací práce. Vytvoření modelu stavění objektu a investičního celku. Prostorová, technologická, časová struktura objektového a komplexního stavebního procesu.

Povinná literatura:
[1]   Pospíchal,V., Neumann, P.: Technologie staveb 10 - Zemní práce, betonářské práce, ČVUT Praha 2002; ISBN 80-01-01999-3
[2]  Bašková, R.: Realizácia betónových konštrukcií; BELMAS GROUP, 2008; ISBN 978-80-969877-4-0
[3]   Zapletal, I., a kol.: Technologie staveb - dokončovací práce 1, STU v Bratislavě, 2002, ISBN 80-227-1693-6
Doporučená literatura:
[4]   Haddock, K.: Modern Earthmoving Machines: Bulldozers, wheel loaders, bucket wheels, scrapers, graders, excavators, off-road haulers, and walking draglines; Enthusiast Books, 2018; ISBN 1583883525, 9781583883525
[5]   Chudley, R.: Construction Technology, Longman Addision 1999; ISBN 0582316162
[6]   Kavanagh, B.: Pearson Construction Technology, Pearson Learning Solutions, 2015; ISBN 1269780662

Technologie staveb E

Rozdělení procesů, účastníci výstavby. Zemní práce, třídy těžitelnosti hornin, druhy vykopávek, provádění vykopávek, stroje pro zemní práce, strojní sestavy, postupová schémata, pažení - zásady, jednotlivé druhy, postupy, výstavby a demontáže, zásypy, násypy, obsypy, hutnění, odvodnění. Bednění tradiční a systémová, nasazení bednění, záběry, zásady dimenzování. Ukládání výztuže. Ukládání čerstvého betonu, hutnění a ošetřování čerstvého betonu. Centrální a místní výroba betonu, doprava primární a sekundární. Zvedací prostředky, jeřáby věžové a automobilové, výtahy, vrátky, lávky. Montážní práce, metody montáže. Výstavba zděných konstrukcí, výroba a doprava malt na staveništi. Lešení, ohrazení, záchytné konstrukce. Klempířské konstrukce a pokrývačské práce. Příčky a komíny, rozvody instalací, úpravy povrchů, podkladní a nášlapné vrstvy podlah, fasádní pláště, kotevní technika a kompletační dokončovací práce. Vytvoření modelu stavění objektu a investičního celku. Prostorová, technologická, časová struktura objektového a komplexního stavebního procesu.

Povinná literatura:
[1]   Pospíchal,V., Neumann, P.: Technologie staveb 10 - Zemní práce, betonářské práce, ČVUT Praha 2002; ISBN 80-01-01999-3
[2]   Bašková, R.: Realizácia betónových konštrukcií; BELMAS GROUP, 2008; ISBN 978-80-969877-4-0
[3]   Zapletal, I., a kol.: Technologie staveb - dokončovací práce 1, STU v Bratislavě, 2002, ISBN 80-227-1693-6
Doporučená literatura:
[4]   Chudley, R.: Construction Technology, Longman Addision 1999; ISBN 0582316162
[5]   Kavanagh, B.: Pearson Construction Technology, Pearson Learning Solutions, 2015; ISBN 1269780662

Technologie staveb R

Klempířské konstrukce a pokrývačské práce, příčky a komíny, rozvody instalací, úpravy povrchů, podkladní a nášlapné vrstvy podlah, fasádní pláště, kotevní technika a kompletační dokončovací práce. Důraz je kladen na připravenost stavby event. podkladu, technologický postup a jakost výrobního procesu. Vytvoření modelu stavění objektu a investičního celku. Prostorová, technologická, časová struktura objektového a komplexního stavebního procesu. Kontrola kvality stavební produkce.

Povinná literatura:
[1]   Zapletal, I., Musil, F. a kol.: Technologie staveb - dokončovací práce 1, STU v Bratislavě, 2002, ISBN 80-227-1693-6
[2]   Jarský, Č.: Technologie staveb. II, Příprava a realizace staveb; CERM Brno CERM, 2003; ISBN 80-7204-282-3
[3]   Svoboda, P., Doležal, J.: Průmyslové podlahy a podlahy v objektech pozemních staveb; Jaga, Bratislava 2007, ISBN 978-80-8076-054-0
Doporučená literatura:
[4]   Novotný, M.: Hydroizolace plochých střech: poruchy střešních plášťů, Grada Publishing, a.s., 2014, ISBN 8024750023, 9788024750026
[5]   Straka B., Novotný M., Krupicová J., Šmak M., Vejpustek Z.: Konstrukce šikmých střech, Grada Publishing a.s., 2013, ISBN 8024783797, 9788024783796
[6]   Blaha, M.: Omítky: druhy, provádění, opravy, Grada Publishing a.s., 2004, ISBN 8024708981

Technologie staveb 01

Rozdělení procesů, účastníci výstavby. Principy a pohony stavebních strojů, účinnost, pořízení, nasazení a využití strojů. Zemní práce, třídy těžitelnosti hornin, druhy vykopávek. Stroje pro přípravné a zemní práce.strojní sestavy, postupová schémata. Pažení - zásady, jednotlivé druhy, postupy, výstavby a demontáže. Zásypy, násypy, obsypy, hutnění, odvodnění. Stroje pro úpravu, profilování a zlepšení pláně (skrejpry, grejdry, zemní stabilizační frézy, hutnící stroje, finišery a vařiče asfaltu), Stroje pro zvláštní zakládání, stroje pro dopravu. Bednění tradiční a systémová, nasazení bednění, záběry , zásady dimenzování. Ukládání výztuže. Ukládání čerstvého betonu, hutnění a ošetřování čerstvého betonu. Centrální a místní výroba betonu, doprava primární a sekundární. Zvedací prostředky, jeřáby věžové a automobilové, výtahy, vrátky, lávky. Montážní práce, metody montáže. Výstavba zděných konstrukcí, výroba a doprava malt na staveništi Lešení, ohrazení, záchytné konstrukce.

Povinná literatura:
[1]  Pospíchal,V., Neumann, P.: Technologie staveb 10 - Zemní práce, betonářské práce, ČVUT Praha 2002; ISBN 80-01-01999-3
[2]  Bašková, R.: Realizácia betónových konštrukcií; BELMAS GROUP, 2008; ISBN 978-80-969877-4-0
Doporučená literatura:
[3]  Haddock, K.: Modern Earthmoving Machines: Bulldozers, wheel loaders, bucket wheels, scrapers, graders, excavators, off-road haulers, and walking draglines; Enthusiast Books, 2018; ISBN 1583883525
[4]  Oliver, John A.: Administration of Heavy Construction Equipment, John Alan Oliver, 2011; ISBN 095692140X, 9780956921406
[5]  Chudley, R.: Construction Technology, Longman Addision 1999; ISBN 0582316162
[6]  Kavanagh, B.: Pearson Construction Technology, Pearson Learning Solutions, 2015; ISBN 1269780662
Studijní pomůcky:
[7]  Caterpillar Performace Handbook, Caterpillar, Peoria, Illinois, U.S.A., January 2016
[8]  Specifications & Application Handbook, Edition 30, Komatsu Ltd. Japan, 2009

Technologie staveb 03

Výstavba objektu a investičních celku - základní pojmy. Výrobní proces stavby a objektu. Prostorová struktura objektového a komplexního stavebního procesu. Technologická a časová struktura objektového a komplexního stavebního procesu. Technologické etapy pro sourodé a nesourodé objekty. Modelování stavební výroby. Stavebně technologický projekt a jeho hlavní dokumenty, analýza a odhalování rizik. Kontrola kvality stavební produkce. Environmentální plány a plány BOZP. Veřejnoprávní projednání stavby. Příprava a řízení výstavby investičních celků. Zásady projektování organizace výstavby s respektováním základních principu projektového řízení. Realizace stavby. Předání a převzetí staveniště, stavbyvedoucí, mistr a jejich povinnosti. Základní principy teorie proudového stavění, její uplatnění v praxi. Modelování postupu výstavby pomocí časoprostorových grafu. Simulace procesu výstavby pomocí sítových grafů, stavebně technologický síťový graf. Využití počítačů při modelování realizace staveb. Zásady navrhování zařízení staveniště pro objekt a investiční celek. Informační modelování budov, zásady a principy BIM, využití pro realizaci staveb

Povinná literatura:
[1]  [1] Jarský, C. a kol.: Příprava a realizace objektů a staveb, multimediální učebnice, FSv ČVUT Praha 2008, http://technologie.fsv.cvut.cz/aitom/podklady/online-priprava/
[2]  [2] Jarský, C., Musil, F. a kol.: Příprava a realizace staveb, CERM Brno 2003, ISBN 80-7204-282-3
Doporučená literatura:
[3]  [3] Jarský, C. a kol.: Project Planning and Implementation, multimedia textbook, FCE CTU Prague 2011, http://technologie.fsv.cvut.cz/aitom/podklady/online-priprava-en/

Technologie staveb L1

Rozdělení procesů, účastníci výstavby. Zemní práce, třídy těžitelnosti hornin, druhy vykopávek, provádění vykopávek, strojní sestavy, postupová schémata, pažení - zásady, jednotlivé druhy, postupy, výstavby a demontáže, zásypy, násypy, obsypy, hutnění, odvodnění. Bednění tradiční a systémová, nasazení bednění, záběry, zásady dimenzování, ukládání výztuže, ukládání čerstvého betonu, hutnění a ošetřování čerstvého betonu, centrální a místní výroba betonu, doprava primární a sekundární. Zvedací prostředky, jeřáby věžové a automobilové, výtahy, vrátky, lávky. Montážní práce, metody montáže. Výstavba zděných konstrukcí, výroba a doprava malt na staveništi. Lešení, ohrazení, záchytné konstrukce.

Povinná literatura:
[1]   Pospíchal,V., Neumann, P.: Technologie staveb 10 - Zemní práce, betonářské práce, ČVUT Praha 2002; ISBN 80-01-01999-3
[2]   Bašková, R.: Realizácia betónových konštrukcií; BELMAS GROUP, 2008; ISBN 978-80-969877-4-0
Doporučená literatura:
[3]   Haddock, K.: Modern Earthmoving Machines: Bulldozers, wheel loaders, bucket wheels, scrapers, graders, excavators, off-road haulers, and walking draglines; Enthusiast Books, 2018; ISBN 1583883525
[4]   Oliver, John A.: Administration of Heavy Construction Equipment, John Alan Oliver, 2011; ISBN 095692140X, 9780956921406
[5]   Chudley, R.: Construction Technology, Longman Addision 1999; ISBN 0582316162
[6]   Kavanagh, B.: Pearson Construction Technology, Pearson Learning Solutions, 2015; ISBN 1269780662
Studijní pomůcky:
[7]   CATERPILLAR PERFORMANCE HANDBOOK, Caterpillar, Peoria, Illinois, U.S.A., JANUARY 2016
[8]   SPECIFICATIONS & APPLICATION HANDBOOK, Edition 30, Komatsu Ltd. Japan, 2009

Technologie staveb

Rozdělení procesů, účastníci výstavby. Bednění tradiční a systémová, nasazení bednění, záběry, zásady dimenzování. Ukládání výztuže. Ukládání čerstvého betonu, hutnění a ošetřování čerstvého betonu. Doprava primární a sekundární. Zvedací prostředky, jeřáby věžové a automobilové, výtahy, vrátky, lávky. Zemní práce, třídy těžitelnosti hornin, druhy vykopávek, provádění vykopávek, pažení - zásady, jednotlivé druhy, postupy, výstavby a demontáže, zásypy, násypy, obsypy, hutnění, odvodnění. Výstavba zděných konstrukcí, výroba a doprava malt na staveništi. Lešení, ohrazení, záchytné konstrukce. Klempířské konstrukce a pokrývačské práce. Příčky a komíny, rozvody instalací, úpravy povrchů, podkladní a nášlapné vrstvy podlah, fasádní pláště, kotevní technika a kompletační dokončovací práce. Vytvoření modelu stavění objektu a investičního celku. Prostorová, technologická, časová struktura objektového a komplexního stavebního procesu.

Povinná literatura:
[1]  Ladra,J., Pospíchal,V.: Technologie staveb - Zemní práce, výstavba sítí, ČVUT Praha 2002
[2]  Ladra,J. a kol.: Technologie staveb - realizace železobetonové monolitické konstrukce budov, ČVUT Praha 2001
[3]  Bašková, R.: Realizácia betónových konštrukcií. BELMAS GROUP, 2008
[4]  Zapletal, M. a kol. Technologie staveb - Dokončovací práce I, STU Bratislava 2002
[5]  Zapletal, M. a kol. Technologie staveb - Dokončovací práce II, STU Bratislava 2004
[6]  Jarský, Č. a kol.: Příprava a realizace objektů a staveb, multimed. učebnice, FSv ČVUT Praha 2008

Automatizace stav.-technologického projektování

Prostorová, technologická, časová struktura objektového a komplexního stavebního procesu. Modelování postupu síťových grafů, stavebně technologický síťový graf, jeho vazby. Využití typových síťových grafů a jejich modifikace pro rychlé modelování realizace výstavby. Datové základny systému a jejich editace (stavební činnosti, kontroly kvality environmentální aspekty, rizika BOZP), modelování výstavby objektu (tvorba stavebně technologického projektu) až do úrovně nabídky, vytvoření nejběžnějších dokumentů (technol. rozbor, harmonogram, časoprostorový graf, bilance zdrojů v čase). Tisk sestav pro Excel Modelování síťového grafy stavby (projektu), hromadné úpravy, aktualizace dle skutečné rozestavěnosti, agregace podrobného stavebně technologického projektu do procesů etapových, stupně rozestavěnosti, objektových apod., tvorba kontrolních a zkušebních plánů, tvorba environmentálních plánů, tvorba plánů BOZP, bilancování více projektů (2 hodiny), přenos dat z rozpočtů ve formátu Excel do stavebně technol. projektů. Přenos dat z modelů systému CONTEC do MS Project.


Bezpečnost pracovního prostředí

Legislativa bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovištích. Práce ve výkopech. Práce ve výškách. Práce koordinátora bezpečnosti práce. Požární bezpečnost.

[1]  Zákon č. 309/2006 Sb
[2]  NV 591/2006 Sb.
[3]  NV č. 362/2005 Sb.
[4]  vyhl. č. 23/2008 Sb.


Robotická technologie ve stavebnictví

Cílem předmětu je seznámit studenty s vývojem v rychle se rozvíjející oblasti robotických technologií ve stavebnictví a pochopit specifika a potenciál robotizace v celém životním cyklu stavby. Výuka předmětu zapadá do nově tvořené vládní strategie Stavebnictví 4.0, připravující české stavebnictví na komplexní digitalizaci oboru. Předmětem přednášek budou technologie jako 3D tisk, CNC, autonomní řízení, drony, wearables nebo nástroje, využívající rozšířené reality jako základ nově vytvářené koncepce Staveniště 4.0. V rámci cvičení budou zpracovány úlohy na vytvoření virtuálního modelu z mračna bodů s přípravou na 3D tisk a ideový návrh robotické stavební technologie jako konceptuální zadání pro multioborový tým vývojářů.


Technologie ekologických staveb

Cílem předmětu je seznámit studenty bakalářského studia s bohatou typologií historických a novodobých ekologických staveb a s nimi spojených technologií výstavby. Výuka by měla pokrýt široké spektrum různých stavebních typů včetně nástinu ochrany památek a naznačit nejnovější trendy ve stavebnictví, spojené s trvalou udržitelností.

Povinná literatura:
[1]   SUSKE, Petr. Hlinené domy novej generácie. Bratislava: Alfa, 1991. Edícia stavebníckej literatúry. ISBN 80-05-00894-5.
[2]   ŽABIČKOVÁ, Ivana. Hliněné stavby. Brno: ERA, 2002. Technická knihovna. ISBN 80-86517-18-7.
[3]   MINKE, Gernot. Building with earth: design and technology of a sustainable architecture. Basel: Birkhäuser, 2006. ISBN 3-7643-7477-2.
[4]   MINKE, Gernot a Friedemann MAHLKE. Stavby ze slámy: jak pořídit z balíků slámy standardní dům. Přeložil Marta MYŠKOVÁ. Ostrava: HEL, 2009. ISBN 978-80-86167-31-2.
[5]   Pasivní domy z přírodních materiálů. Hudec, Mojmír. Grada. 2013. ISBN:978-80-247-4243-4
Doporučená literatura:
[6]   Global Engineering and Construction. Yates, J. K. Wiley. 2006. ISBN: 0471743828, 9780471743828.
[7]   The Future of Architecture in 100 Buildings. Kushner, M. S&S, 2015. ISBN: 1476784930
[8]   Konstrukce historických staveb. Škabrada, Jiří. Argo. 2007. ISBN:80-7203-548
[9]   Zemědělské stavby: základy navrhování. Sýkora Jaroslav. Grada. 2014. ISBN: 978-80-247-5273-0

Technologie rekonstrukce historických objektů

1. Kulturní hodnoty historických staveb - v cem spocívají kulturní hodnoty historických staveb (hodnota historického originálu, hodnota stárí, autenticita, vzhled, historická verohodnost, význam tradicních materiálu, souvislost s prostredím). 2. Prostredky péce o architektonické dedictví - Benátská charta, princip rekonstrukce, restaurování architektury, konzervace. 3. Obnova tradicních omítaných fasád ( souvislosti, co je cílem památkové obnovy, fasády s pohledovými omítkami, fasádní nátery, význam vápenných technologií, hydrofobizace) 4. Odvlhcení, prefabrikované maltové smesi, sanacní omítky, kamenné zdivo 5. Oprava krovu a drevených stropu (klenby), statické zajištení, výmena strešní krytiny, detaily historických strech, pudní vestavby 6. Obnova oken, úpravy ve prospech energetických úspor

Povinná literatura:
[1]   Beránek Jan – Macek Petr a kol.: Metodika stavebněhistorického průzkumu, Národní památkový ústav, edice odborné a metodické publikace, svazek 70, 2015, ISBN 978-80-7480-037-5
[2]   Tobek Antonín, Barták Kamil: Zednictví - Tradice z pohledu dneška, Grada Publishing, 1998, ISBN: 978-80-7169-653-7
[3]   Judrovský R., Tichý. E.: Kamenictví - Tradice z pohledu dneška, Grada Publishing, 2001, ISBN: 80-247-9055-6
[4]   Oehm Miloslav, Vondruška Šimon a Mohr Jan: Zámečnictví - Tradice z pohledu dneška, Grada Publishing, 2005, ISBN 80-247-1042-0
Doporučená literatura:
[5]   Štumpa Bohumil, Šefců Ondřej, Langner Jiří: 100 osvědčených stavebních detailů - klempířství a pokrývačství, Grada Publishing, a.s., 2012, ISBN: 978-80-247-3572-6
[6]   Kohout Jaroslav, Tobek Antonín: Tesařství – tradice z pohledu dneška, Grada Publishing, 1996, ISBN: 978-80-7169-413-7
[7]   Balík Michael: Vysušování zdiva v příkladech: Vydala Grada Publishing, 2010, ISBN 978-80-247-3045-5

Technologie výroby stavebních dílců

Předmět je koncipován jako povinně volitelný. V tomto předmětu jsou studenti seznámeni se základními požadavky na materiály a postupy vhodné pro prefabrikované konstrukce. Jsou zde představeny nejběžnější materiály, ze kterých jsou vyráběny prefabrikáty, technologické postupy při výrobě a technologické postupy při montáži. romě základní výroby stavebních dílců betonových pro pozemní i inženýrské stavby je pozornost věnována výrobě kovoplastických dílců pro obvodové pláště, keramickým dílcům, sádrokartonovým dílcům, dílcům na bázi dřeva, střešním izolačním dílcům, plátovaným plechům a další drobné prefabrikaci. V průběhu předmětu probíhají dvě exkurze do výroben stavebních dílců.

Povinná literatura:
[1]  Elliott, Kim S.; Precast Concrete Structures, 2017, ISBN 978-0-367-02803-9
[2]  Ertl, R.; Toleranzen in Hochbau, 2013, ISBN 978-3-481-03030-8
[3]  ČSN EN 13369 ed.2: Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty, 2019, kat číslo: 508040
Doporučená literatura:
[4]  ČSN EN 1992-1-1 ed. 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby, 2019, kat číslo: 76653
[5]  ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí, 2010, kat číslo: 86077
[6]  ČSN EN 206+A2 - Beton: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, 2021, kat číslo: 512427
[7]  Svoboda L. a kol.: Stavební hmoty, 2004, ISBN: 80-8076-007-1

Technologie, realizace a provoz spec. staveb

Progresivní technologické postupy vyplývající z nejnovějších výstupů stavebního výzkumu. Seznámení se s moderními technologiemi užívanými při realizaci netradičních objektů a při plnění náročných požadavků zákazníka. Zvláštní způsoby výroby silikátových nosných konstrukcí monolitických, prefabrikovaných a kombinovaných. Aktuální technologie monolitických konstrukcí. Zvláštní technologie montáže ocelových konstrukcí. Speciální technologie užívané jak při realizaci novostaveb, tak při rekonstrukcích budov a při ochraně památek. Progresivní materiály a technologické postupy prací vnitřních a dokončovacích, vyplývající z nejnovějších výstupů stavebního výzkumu.


 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz