CTU

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta stavební

K 104 - Katedra jazyků

Předměty aktuálního semestru -- zimní 2018/19

přejděte na archiv


semestr zimní 2018/19


semestr letní 2017/18


Angličtina

Studenti jsou zařazeni do skupin dle aktuálních jazykových dovedností. Cílem kurzu je připravit doktoranda na reálné komunikační situace, jako je například prezentace vlastní vědeckovýzkumné práce, sepisování žádostí o grant, běžná korespondence, tvorba anotace apod. Výuka je nepovinná a probíhá 4 semestry. Studenti musí složit povinnou zkoušku. Doporučená literatura: S.Kasíková: English for PhD students S.Kasíková:English Grammar Chapters II S.Kasíková:English Grammar Chapters R. Murphy: English Grammar in Use L.Štěpánek,J. de Haaff a kol.: Academic English


Čeština

Kurz češtiny pro cizince se zaměřením na potřeby vysokoškolských studentů ke zvládnutí psaného i mluveného jazyka pomocí základního inventáře lingvistických prostředků potřebných pro dorozumění v běžných situacích každodenního praktického života; u pokročilých studentů k rozvíjení schopnosti samostatně pracovat s jednoduchým odborným textem. Literatura Čechová, E., Trabelsiová, H., Putz, H.: Do You Want to Speak Czech? Harry Putz, Liberec 2002. Rešková, I., Pintarová, M.,: Communicative Czech ? Elementary, PhDr. Ivana Rešková, 2006.


Francouzština

.Studenti jsou zařazeni do skupin dle aktuálních jazykových dovedností. Cílem kurzu je vybavit doktoranda jazykovými prostředky, umožňujícími jednak běžnou komunikaci, jednak orientaci v jednodušším odborném textu. Výuka je nepovinná.


Němčina

Studenti jsou zařazeni do skupin dle aktuálních jazykových dovedností. Cílem kurzu je vybavit doktoranda jazykovými prostředky, umožňujícími jednak běžnou komunikaci, jednak orientaci v jednodušším odborném textu. Výuka je nepovinná. Literatura: Německy s úsměvem, Drmlová, Homolková Odborné texty


Ruština

Studenti jsou zařazeni do skupin dle aktuálních jazykových dovedností. Cílem kurzu je vybavit doktoranda jazykovými prostředky, umožňujícími jednak běžnou komunikaci, jednak orientaci v jednodušším odborném textu. Výuka je nepovinná.


Španělština

Studenti jsou zařazeni do skupin dle aktuálních jazykových dovedností. Cílem kurzu je vybavit doktoranda jazykovými prostředky, umožňujícími jednak běžnou komunikaci, jednak orientaci v jednodušším odborném textu. Výuka je nepovinná.


Czech/Foreign language 2

Beginners, intermediate & advanced credit courses for English-speaking students, courses in reading for academic purposes, everyday conversation, etc., to master the basic linguistic means, to acquire the ability to work with professional Czech texts and to enable to follow specialized instruction given in Czech; briefly, to gain a working knowledge of the Czech language.

[1]  Remediosová H./Čechová/, H. Putz, Do You Want to Speak Czech? Liberec 2002,

Czech/Foreign language 1

Czech courses are mandatory for international students in the first year of study. According to their proficiency level, students are put into courses beginning, intermediate, and advanced. The course is aimed to provide training in basic language means necessary for communication in everyday situations.

[1]  Remediosová H./Čechová/, H. Putz, Do You Want to Speak Czech? Liberec 2002

Angličtina (ERASMUS - jaz. příprava)

Kurz je zaměřen na upevnění komunikativních jazykových dovedností, které studentu umožní studium v angličtině v cizím jazykovém prostředí. Důraz je kladen na gramaticky přesné vyjadřování, plynulý ústní a písemný projev, vše s ohledem na úspěšné absolvování výběrového řízení na zahraniční stáž v rámci programu ERASMUS.

[1] J. Newbrook, J. Wilson, R. Acklam: FCE Gold Plus
[2] J. Eastwood: Oxford Practice Grammar
[3] dále dle výběru vyučujícího

Angličtina - repetitorium

Cílem volitelného kurzu je pomáhat studentům, kteří potřebují doplnit a zopakovat látku probíranou v kurzech povinné angličtiny předmětu 104C1A. Na cvičeních se probírá stavební terminologie, gramatické jevy. Absolvování kurzu pomůže studentům v přípravě na složení zápočtu.


Angličtina (gramatické přednášky)

Přednášky shrnují veškerý gramatický materiál na středně pokročilé úrovni. Konkrétní gramatické struktury jsou vysvětlovány v logických blocích. Učitel se zaměřuje na vysvětlení vztahů mezi jednotlivými jazykovými prvky, které byly vyučovány v předcházejících povinných kurzech.

[1]   S. Kasíková: English Grammar Chapters
[2]  S. Kasíková: English Grammar Chapters II

Angličtina (UNICERT-B2-pokr.př.kurz 1)

Kurz je přípravou ke složení zkoušky UNICERT (C1) z odborného jazyka zaměřeného na obory stavební inženýrství a architekturu. Jde o nadstavbu nad povinnou výukou prokazující odborné jazykové znalosti mimo akademickou půdu. Je určena zejména studentům magisterského a doktorského studia.

[1] Žemličková, M.: Advanced English for Civil Engineering and Architecture

Angličtina ( UNICERT- pokr.příprav.kurz 1 )

Dvousemestrální kurz je přípravou ke složení zkoušky UNICERT (C1) z odborného jazyka zaměřeného na program stavební inženýrství a architekturu a stavitelství. Jde o nadstavbu nad povinnou výukou prokazující odborné jazykové znalost a dovednosti jak v univerzitním prostředí, tak i v praxi. Je určen zejména studentům magisterského a doktorského studia. Literatura: YULE, G., Oxford Practice Grammar Advanced, OUP 2015 PATERSON K., WEDGE R., Oxford Grammar for EAP, OUP 2017 CHAZAL de E., MOORE, J., Oxford EAP (Advanced), OUP 2017 IBBOTSON, M., Cambridge English for Engineering, CUP 2009 IBBOTSON, M., Professional English in Use, CUP 2009

[2]  Literatura:
[3]  YULE, G., Oxford Practice Grammar Advanced, OUP 2015
[4]  PATERSON K., WEDGE R., Oxford Grammar for EAP, OUP 2017
[5]  CHAZAL de E., MOORE, J., Oxford EAP (Advanced), OUP 2017
[6]  IBBOTSON, M., Cambridge English for Engineering, CUP 2009

Angličtina (Business English 1)

Kurz navazuje na povinnou výuku a prohlubuje znalosti v oblasti odborné slovní zásoby Business English, tj. ekonomiky, managementu, marketingu, finančnictví, obchodní komunikace. Kromě oborově zaměřené slovní zásoby se věnuje pozornost rozvoji obecně technického vyjadřování. Hlavní zaměření kurzu je na rozvoj komunikačních dovedností, zejména mluvení, poslechu a čtení. Úroveň dle ERR: B2

[1]  B. Mascull: Business Vocabulary in Use
[2]  J.Chilver: English for Business
[3]  M.Kaftan: Modern Business English

Angličtina (konverzace střed.pokr. 1)

Dvousemestrální volitelný kurz, který je zaměřen na každodenní praktickou konverzaci a určen i studentům prvních ročníků bakalářského studia.

[1]  Peprník, Nangonová, Sparling: Angličtina pro jazykové školy IV., Fortuna, 2002

Angličtina (příp. pro stud. v zahraničí 1)

Kurz je zaměřen na dosažení komunikačních dovedností, které studentům umožní studium v cizím jazykovém prostředí, včetně základní technické terminologie. Kurz je rovněž zaměřen na základní orientaci v prostředí západoevropských a amerických univerzit. Vyučují jej zkušení lektoři obeznámení se situací na zahraničních univerzitách. Úroveň pokročilosti: středně pokročilá. Úroveň dle ERR: B1

[1]  Různé - učebnice se nepožaduje

Angličtina (konverzace pokr. 1)

Kurz je zaměřen na prohloubení konkrétních dovedností, speciálně na procvičení mluveného jazyka a poslechu. Účastníci pracují s moderními komunikačními prostředky pod vedením zkušených českých nebo zahraničních lektorů. Úroveň dle ERR: B2 (pokročilí)

[1]  Stella Nangonová: Practise Your Speaking
[2]  Rejtharová a kol.: English Conversation Practice

Čínština (obec. jaz. začátečníci 1)

Náplní kurzu je výuka standardní čínštiny. V prvním semestru budou studenti seznámeni s pinyinem, díky kterému budou schopni přečíst a zapsat všechny čínské slabiky. Dále také se základy psaní čínských znaků, několik se jich také naučí psát a poznávat. Naučí se používat a rozumět základním frázím na následující témata. Témata: základní pozdravy a zdvořilostní fráze, představování, země, zaměstnání, volný čas. Gramatika: pořádek slov ve větě, tvoření otázek zjišťovacích, věty s adjektivním přísudkem, věty se slovesem identifikace shi, tvoření otázek doplňovacích, věty se slovesným přísudkem.

[1]  Moderní čínština pro nesinology.
[2]  Dluhošová a kol. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011. Ke stažení:
[3]  https://www.kas.upol.cz/fileadmin/kas/opvk/Moderni_cinstina_pro_nesinology.pdf
[4]  Nahrávky:
[5]  https://www.kas.upol.cz/studium/projekty_opvk/religionistika_na_muni.html

Čínština (obec. jaz. mírně pokr. 3)


Čeština pro cizince (konverzace 1)

Dvousemestrální volitelný kurz, který je zaměřen na každodenní praktickou konverzaci.

[1]  [1] Remediosová H./ Čechová/, Putz H., Do You Want to Speak Czech? Liberec 2002. [2] Malinovská, E., Malinovský, M., Czech. Simon & Schuster Audio, New York 1999.

Angličtina (Gramatická cvičení)

Cvičení shrnují veškerý gramatický materiál na středně pokročilé úrovni. Konkrétní gramatické struktury jsou vysvětlovány v logických blocích. Učitel se zaměřuje na vysvětlení vztahů mezi jednotlivými jazykovými prvky, které byly vyučovány v předcházejících povinných kurzech. Učitel upřednostňuje ty jazykové prvky a komunikační funkce jazyka, které budou mladí inženýři používat v praxi.


Angličtina (obec.jaz. začátečníci 1)

Kurz je založen na využití všestranné kombinace tradičních a komunikativních metod při prezentaci a procvičování anglického jazyka ne základní úrovni

[1]  L.Kollmannová, Angličtina pro samouky, 1994

Angličtina (obec.jaz. mírně pokr. 1)

Dvousemestrální kurz nacvičuje komunikační prostředky pro každodenní využití na mírně pokročilé úrovni.

[1]  L. Kollmanová: Angličtina pro jazykové školy
[2]  E. Zábojová, J. Peprník, S. Nangonová: Angličtina pro jazykové školy
[3]  L. and J. Soars:Elementary New Headway English Course, Student's Book, Workbook

Angličtina (gramatika pro pokročilé)

Angličtina (gramatika pro pokročilé) Kurz dále rozšiřuje komunikativní dovednosti v oblasti gramatiky. Výběr témat na vyšší střední úrovni s praktickým procvičením jednotlivých jevů v kontextu. Vyučuje zkušený zahraniční lektor.

[1] dle výběru vyučujícího

Francouzština (obecný jazyk - začát. 1)

Osvojení základů praktických jazykových dovedností v ústní a písemné komunikaci

[1]  Pravda,Pravdová, Francouzština pro samouky, Leda 1999

Francouzština (obec.jaz. mírně pokr. 1)

Rozvoj jazykových dovedností v ústním a písemném projevu běžné denní komunikace s důrazem na gramatické konstrukce mluvené francouzštiny.

[1]  Pravda, Pravdová, Francouzština pro samouky, Leda 1999,
[2]  Dominique, Girardet, Le Nouveau sans Frontieres II, Clé International, Paris 1995

Francouzština (odbor.jaz. pokroč. 1)

Výuka je zaměřena na zdokonalování všech jazykových kompetencí s důrazem na lexikálně-gramatické aspekty jazyka pro inženýrskou praxi. Zvláštní pozornost se věnuje terminologii vlastního oboru a vysokoškolského studia.

[1]  Wotkeová Z., Robovská M.: Cours de français pour les étudiants de Génie Civil et d´Architecture.
[2]  VUT Brno, 1999

Italština ( obec.jaz. začátečníci 1 )

Osvojení základů praktických jazykových dovedností v ústní a písemné komunikaci


Němčina (obecný jazyk - začát. 1)

Kurz je založen na využití všestranné kombinace tradičních a komunikativních metod při prezentaci a procvičování německého jazyka na základní úrovni.

[1]  Drmlová, Německy s úsměvem, Knihcentrum, 1999

Němčina (obec.jazyk mírně pokr. 1)

Dvousemestrální kurz nacvičuje komunikační prostředky pro každodenní využití na mírně pokročilé úrovni.

[1]  Drmlová, Německy s úsměvem, Knihcentrum, 1999

Němčina (obec.jazyk stř.pokr 1)

Aktivizace komunikativních dovedností a gramaticko-lexikálních aspektů ústního i písemného projevu, zaměřená především na praktické použití jazyka.

[1]  Drmlová H.,Homolková B.:Německy s úsměvem, Nakladatelství KNIHCENTRUM,a.s., r.2000.

Ruština (obecný jazyk - začát. 1)

Kurz je založen na využití všestranné kombinace tradičních a komunikativních metod při prezentaci a procvičování ruského jazyka na základní úrovni.

[1]  Š. Pařízková, Ruština pro začátečníky a samouky, 2007

Španelština (obecný jazyk - začát. 1)

Osvojení základů praktických jazykových dovedností v ústní a písemné komunikaci

[1]  Prokopová, Španělština, Leda, Praha 2000

Španělština (obec.jaz. střed. pokr. 1)

Aktivizace komunikativních dovedností a gramaticko-lexikálních aspektů ústního i písemného projevu, zaměřená především na praktické použití jazyka.

[1]  Prokopová, Španělština, Leda,Praha 2000

Němčina (stř. pokr. konverzace 1)

Konverzační témata na středně pokročilé úrovni.

[1]  G. Horstmann a Kaier, Maturitní témata v němčině, Fraus, Plzeň 2002

Angličtina 1

Cílem kurzu povinné angličtiny je posílit znalosti lexika a gramatiky orientované na obecně technický styl a komunikaci v obecně technické oblasti, v oblasti zvoleného studijního oboru a vysokoškolského studia. Výuka se též snaží naučit studenty číst odbornou literaturu a napsat základní útvary písemného styku a písemně se vyjadřovat o problematice svého oboru. Výuka je zakončena zápočtem. Literatura: Horká Hana, Giormani Sandra, Martincová Petra, Nivenová Renata : Professional English for Civil Engineering

[1]  Horká Hana, Giormani Sandra, Martincová Petra, Nivenová Renata. : Professional English for Civil Engineering

Francouzština 1

Cílem kurzu je posílit znalost lexika a gramatiky orientované na obecně technický styl a komunikaci v oblasti zvoleného studijního oboru. Cílem je naučit studenty číst odbornou literaturu a písemně se vyjadřovat k problematice svého oboru. Literatura M.Robovská, Le Cours de français pour le Génie Civil (elektronická verze) Pravda, Pravdová: Francouzština pro samouky, LEDA, Praha 2005 (pro potřeby opakování všeobecné gramatiky a lexika)

[1]  Literatura
[3]   M.Robovská, Le Cours de français pour le Génie Civil (elektronická verze)

Němčina 1

Povinně volitelný kurz odborné stavební němčiny je zaměřen na procvičování odborné stavební terminologie, porozumění odborných textů a schopnost prezentace odborné problematiky. Kurz je zakončen zápočtem. Literatura: A.Hanáková, J.Dressel: Deutsch im Bauwesen

[1]  Literatura:
[2]   A.Hanáková, J.Dressel: Deutsch im Bauwesen

Angličtina 2

Cílem kurzu povinné angličtiny je posílit znalosti lexika a gramatiky orientované na obecně technický styl a komunikaci v obecně technické oblasti, v oblasti zvoleného studijního oboru a vysokoškolského studia. Výuka se též snaží naučit studenty číst odbornou literaturu a napsat základní útvary písemného styku a písemně se vyjadřovat o problematice svého oboru. Výuka je zakončena zápočtem a zkouškou. Literatura: Horká Hana, Giormani Sandra, Martincová Petra, Nivenová Renata : Professional English for Civil Engineering

[1]  Horká Hana, Giormani Sandra, Martincová Petra, Nivenová Renata. : Professional English for Civil Engineering

Francouzština 2


Němčina 2

Povinně volitelný kurz odborné stavební němčiny je zaměřen na procvičování odborné stavební terminologie, porozumění odborných textů a schopnost prezentace odborné problematiky. Kurz je zakončen zápočtem a zkouškou. Literatura: A.Hanáková, J.Dressel: Deutsch im Bauwesen

[1]  Literatura:
[2]   A.Hanáková, J.Dressel: Deutsch im Bauwesen

Angličtina

Studenti jsou zařazeni do skupin dle aktuálních jazykových dovedností. Cílem kurzu je připravit doktoranda na reálné komunikační situace, jako je například prezentace vlastní vědeckovýzkumné práce, sepisování žádostí o grant, běžná korespondence, tvorba anotace apod. Výuka je nepovinná a probíhá 4 semestry. Studenti musí složit povinnou zkoušku. Doporučená literatura: S.Kasíková: English for PhD students S.Kasíková:English Grammar Chapters II S.Kasíková:English Grammar Chapters R. Murphy: English Grammar in Use L.Štěpánek,J. de Haaff a kol.: Academic English


Čeština

Kurz češtiny pro cizince se zaměřením na potřeby vysokoškolských studentů ke zvládnutí psaného i mluveného jazyka pomocí základního inventáře lingvistických prostředků potřebných pro dorozumění v běžných situacích každodenního praktického života; u pokročilých studentů k rozvíjení schopnosti samostatně pracovat s jednoduchým odborným textem. Literatura Čechová, E., Trabelsiová, H., Putz, H.: Do You Want to Speak Czech? Harry Putz, Liberec 2002. Rešková, I., Pintarová, M.,: Communicative Czech ? Elementary, PhDr. Ivana Rešková, 2006.


Francouzština

.Studenti jsou zařazeni do skupin dle aktuálních jazykových dovedností. Cílem kurzu je vybavit doktoranda jazykovými prostředky, umožňujícími jednak běžnou komunikaci, jednak orientaci v jednodušším odborném textu. Výuka je nepovinná.


Němčina

Studenti jsou zařazeni do skupin dle aktuálních jazykových dovedností. Cílem kurzu je vybavit doktoranda jazykovými prostředky, umožňujícími jednak běžnou komunikaci, jednak orientaci v jednodušším odborném textu. Výuka je nepovinná. Literatura: Německy s úsměvem, Drmlová, Homolková Odborné texty


Ruština

Studenti jsou zařazeni do skupin dle aktuálních jazykových dovedností. Cílem kurzu je vybavit doktoranda jazykovými prostředky, umožňujícími jednak běžnou komunikaci, jednak orientaci v jednodušším odborném textu. Výuka je nepovinná.


Španělština

Studenti jsou zařazeni do skupin dle aktuálních jazykových dovedností. Cílem kurzu je vybavit doktoranda jazykovými prostředky, umožňujícími jednak běžnou komunikaci, jednak orientaci v jednodušším odborném textu. Výuka je nepovinná.


Czech/Foreign language 2

Beginners, intermediate & advanced credit courses for English-speaking students, courses in reading for academic purposes, everyday conversation, etc., to master the basic linguistic means, to acquire the ability to work with professional Czech texts and to enable to follow specialized instruction given in Czech; briefly, to gain a working knowledge of the Czech language.


Czech/Foreign language 1

Czech courses are mandatory for international students in the first year of study. According to their proficiency level, students are put into courses beginning, intermediate, and advanced. The course is aimed to provide training in basic language means necessary for communication in everyday situations.


Angličtina (ERASMUS - jaz. příprava)

Kurz je zaměřen na upevnění komunikativních jazykových dovedností, které studentu umožní studium v angličtině v cizím jazykovém prostředí. Důraz je kladen na gramaticky přesné vyjadřování, plynulý ústní a písemný projev, vše s ohledem na úspěšné absolvování výběrového řízení na zahraniční stáž v rámci programu ERASMUS.

[1] J. Newbrook, J. Wilson, R. Acklam: FCE Gold Plus
[2] J. Eastwood: Oxford Practice Grammar
[3] dále dle výběru vyučujícího

Angličtina - repetitorium

Cílem volitelného kurzu je pomáhat studentům, kteří potřebují doplnit a zopakovat látku probíranou v kurzech povinné angličtiny předmětu 104C1A. Na cvičeních se probírá stavební terminologie, gramatické jevy. Absolvování kurzu pomůže studentům v přípravě na složení zápočtu.


Angličtina (gramatické přednášky)

Přednášky shrnují veškerý gramatický materiál na středně pokročilé úrovni. Konkrétní gramatické struktury jsou vysvětlovány v logických blocích. Učitel se zaměřuje na vysvětlení vztahů mezi jednotlivými jazykovými prvky, které byly vyučovány v předcházejících povinných kurzech.

[1] Dle výběru přednášejícího

Angličtina (UNICERT-B2-pokr.př.kurz 1)

Kurz je přípravou ke složení zkoušky UNICERT (C1) z odborného jazyka zaměřeného na obory stavební inženýrství a architekturu. Jde o nadstavbu nad povinnou výukou prokazující odborné jazykové znalosti mimo akademickou půdu. Je určena zejména studentům magisterského a doktorského studia.

[1] Žemličková, M.: Advanced English for Civil Engineering and Architecture

Angličtina ( UNICERT- pokr.příprav.kurz 1 )

Dvousemestrální kurz je přípravou ke složení zkoušky UNICERT (C1) z odborného jazyka zaměřeného na program stavební inženýrství a architekturu a stavitelství. Jde o nadstavbu nad povinnou výukou prokazující odborné jazykové znalost a dovednosti jak v univerzitním prostředí, tak i v praxi. Je určen zejména studentům magisterského a doktorského studia. Literatura: YULE, G., Oxford Practice Grammar Advanced, OUP 2015 PATERSON K., WEDGE R., Oxford Grammar for EAP, OUP 2017 CHAZAL de E., MOORE, J., Oxford EAP (Advanced), OUP 2017 IBBOTSON, M., Cambridge English for Engineering, CUP 2009 IBBOTSON, M., Professional English in Use, CUP 2009


Angličtina (Business English 1)

Kurz navazuje na povinnou výuku a prohlubuje znalosti v oblasti odborné slovní zásoby Business English, tj. ekonomiky, managementu, marketingu, finančnictví, obchodní komunikace. Kromě oborově zaměřené slovní zásoby se věnuje pozornost rozvoji obecně technického vyjadřování. Hlavní zaměření kurzu je na rozvoj komunikačních dovedností, zejména mluvení, poslechu a čtení. Úroveň dle ERR: B2

[1] B. Mascull: Business Vocabulary in Use
[2] J.Chilver: English for Business
[3] M.Kaftan: Modern Business English

Angličtina (konverzace střed.pokr. 1)

Dvousemestrální volitelný kurz, který je zaměřen na každodenní praktickou konverzaci a určen i studentům prvních ročníků bakalářského studia.

[1] dle výběru vyučujícího

Angličtina (příp. pro stud. v zahraničí 1)

Kurz je zaměřen na dosažení komunikačních dovedností, které studentům umožní studium v cizím jazykovém prostředí, včetně základní technické terminologie. Kurz je rovněž zaměřen na základní orientaci v prostředí západoevropských a amerických univerzit. Vyučují jej zkušení lektoři obeznámení se situací na zahraničních univerzitách. Úroveň pokročilosti: středně pokročilá. Úroveň dle ERR: B1

[1] Materiály dle výběru vyučujícího

Angličtina (konverzace pokr. 1)

Kurz je zaměřen na prohloubení konkrétních dovedností, speciálně na procvičení mluveného jazyka a poslechu. Účastníci pracují s moderními komunikačními prostředky pod vedením zkušených českých nebo zahraničních lektorů. Úroveň dle ERR: B2 (pokročilí)

[1] dle výběru vyučujícího

Čínština (obec. jaz. začátečníci 1)

Náplní kurzu je výuka standardní čínštiny. V prvním semestru budou studenti seznámeni s pinyinem, díky kterému budou schopni přečíst a zapsat všechny čínské slabiky. Dále také se základy psaní čínských znaků, několik se jich také naučí psát a poznávat. Naučí se používat a rozumět základním frázím na následující témata. Témata: základní pozdravy a zdvořilostní fráze, představování, země, zaměstnání, volný čas. Gramatika: pořádek slov ve větě, tvoření otázek zjišťovacích, věty s adjektivním přísudkem, věty se slovesem identifikace shi, tvoření otázek doplňovacích, věty se slovesným přísudkem.

[1] Conversational Chinese 301, 1. díl (lze stáhnout z http://sinologie.karosh.net/files/lekce/)

Čínština (obec. jaz. mírně pokr. 3)


Čeština pro cizince (konverzace 1)

Dvousemestrální volitelný kurz, který je zaměřen na každodenní praktickou konverzaci.


Angličtina (Gramatická cvičení)

Cvičení shrnují veškerý gramatický materiál na středně pokročilé úrovni. Konkrétní gramatické struktury jsou vysvětlovány v logických blocích. Učitel se zaměřuje na vysvětlení vztahů mezi jednotlivými jazykovými prvky, které byly vyučovány v předcházejících povinných kurzech. Učitel upřednostňuje ty jazykové prvky a komunikační funkce jazyka, které budou mladí inženýři používat v praxi.


Angličtina (obec.jaz. začátečníci 1)

Kurz je založen na využití všestranné kombinace tradičních a komunikativních metod při prezentaci a procvičování anglického jazyka ne základní úrovni

[1] Kolmanová: Angličtina pro samouky
[2] Abbs, Freebairn: Bluepront One, L. a J.

Angličtina (obec.jaz. mírně pokr. 1)

Dvousemestrální kurz nacvičuje komunikační prostředky pro každodenní využití na mírně pokročilé úrovni.

[1] Kolmanová: Angličtina pro samouky;
[2] Abba, Freebairn: Blueprint TWO, L.a J.;
[3] Soars: New Headway English Course - Elementary

Angličtina (gramatika pro pokročilé)

Angličtina (gramatika pro pokročilé) Kurz dále rozšiřuje komunikativní dovednosti v oblasti gramatiky. Výběr témat na vyšší střední úrovni s praktickým procvičením jednotlivých jevů v kontextu. Vyučuje zkušený zahraniční lektor.

[1] dle výběru vyučujícího

Francouzština (obecný jazyk - začát. 1)

Osvojení základů praktických jazykových dovedností v ústní a písemné komunikaci

[1] Pravda, Pravdová: Francouzština pro samouky, LEDA 1999, lekce 1 - 7

Francouzština (obec.jaz. mírně pokr. 1)

Rozvoj jazykových dovedností v ústním a písemném projevu běžné denní komunikace s důrazem na gramatické konstrukce mluvené francouzštiny.

[1] Pravda, Pravdová: Francouzština pro samouky, LEDA 1999. lekce 12 - 17;

Francouzština (odbor.jaz. pokroč. 1)

Výuka je zaměřena na zdokonalování všech jazykových kompetencí s důrazem na lexikálně-gramatické aspekty jazyka pro inženýrskou praxi. Zvláštní pozornost se věnuje terminologii vlastního oboru a vysokoškolského studia.


Italština ( obec.jaz. začátečníci 1 )

Osvojení základů praktických jazykových dovedností v ústní a písemné komunikaci


Němčina (obecný jazyk - začát. 1)

Kurz je založen na využití všestranné kombinace tradičních a komunikativních metod při prezentaci a procvičování německého jazyka na základní úrovni.

[1] Drmolová a kol.: Německy s úsměvem;

Němčina (obec.jazyk mírně pokr. 1)

Dvousemestrální kurz nacvičuje komunikační prostředky pro každodenní využití na mírně pokročilé úrovni.

[1] Drmolová a kol.: Německy s úsměvem;

Němčina (obec.jazyk stř.pokr 1)

Aktivizace komunikativních dovedností a gramaticko-lexikálních aspektů ústního i písemného projevu, zaměřená především na praktické použití jazyka.

[1] Drmolová a kol.: Německy s úsměvem;

Ruština (obecný jazyk - začát. 1)

Kurz je založen na využití všestranné kombinace tradičních a komunikativních metod při prezentaci a procvičování ruského jazyka na základní úrovni.

[1] Š.Pařízková : Ruština pro začátečníky a samouky

Španelština (obecný jazyk - začát. 1)

Osvojení základů praktických jazykových dovedností v ústní a písemné komunikaci

[1] Macíková, Mlýnková: Učebnice současné španělštiny, Computer Press 2010, Brno;

Španělština (obec.jaz. střed. pokr. 1)

Aktivizace komunikativních dovedností a gramaticko-lexikálních aspektů ústního i písemného projevu, zaměřená především na praktické použití jazyka.

[1] Macíková, Mlýnková: Učebnice současní španělštiny, Computee Press 2010, Brno;

Němčina (stř. pokr. konverzace 1)

Konverzační témata na středně pokročilé úrovni.


Angličtina 1

Cílem kurzu povinné angličtiny je posílit znalosti lexika a gramatiky orientované na obecně technický styl a komunikaci v obecně technické oblasti, v oblasti zvoleného studijního oboru a vysokoškolského studia. Výuka se též snaží naučit studenty číst odbornou literaturu a napsat základní útvary písemného styku a písemně se vyjadřovat o problematice svého oboru. Výuka je zakončena zápočtem. Literatura: Horká Hana, Giormani Sandra, Martincová Petra, Nivenová Renata : Professional English for Civil Engineering

[1] S. Kasíková, H. Horká, V. Sedláková, R.Nivenová: English for Civil Engineering

Francouzština 1

Cílem kurzu je posílit znalost lexika a gramatiky orientované na obecně technický styl a komunikaci v oblasti zvoleného studijního oboru. Cílem je naučit studenty číst odbornou literaturu a písemně se vyjadřovat k problematice svého oboru. Literatura M.Robovská, Le Cours de français pour le Génie Civil (elektronická verze) Pravda, Pravdová: Francouzština pro samouky, LEDA, Praha 2005 (pro potřeby opakování všeobecné gramatiky a lexika)


Němčina 1

Povinně volitelný kurz odborné stavební němčiny je zaměřen na procvičování odborné stavební terminologie, porozumění odborných textů a schopnost prezentace odborné problematiky. Kurz je zakončen zápočtem. Literatura: A.Hanáková, J.Dressel: Deutsch im Bauwesen

[1] A.Hanáková, J.Dressel: Deutsch im Bauwesen;

Angličtina 2

Cílem kurzu povinné angličtiny je posílit znalosti lexika a gramatiky orientované na obecně technický styl a komunikaci v obecně technické oblasti, v oblasti zvoleného studijního oboru a vysokoškolského studia. Výuka se též snaží naučit studenty číst odbornou literaturu a napsat základní útvary písemného styku a písemně se vyjadřovat o problematice svého oboru. Výuka je zakončena zápočtem a zkouškou. Literatura: Horká Hana, Giormani Sandra, Martincová Petra, Nivenová Renata : Professional English for Civil Engineering


Francouzština 2


Němčina 2

Povinně volitelný kurz odborné stavební němčiny je zaměřen na procvičování odborné stavební terminologie, porozumění odborných textů a schopnost prezentace odborné problematiky. Kurz je zakončen zápočtem a zkouškou. Literatura: A.Hanáková, J.Dressel: Deutsch im Bauwesen

[1] A.Hanáková, J.Dressel: Deutsch im Bauwesen;

 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz