CTU

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta stavební

K 104 - Katedra jazyků

Předměty aktuálního semestru -- zimní 2017/18

přejděte na archiv


semestr zimní 2017/18


semestr letní 2016/17


Angličtina

Studenti jsou zařazeni do skupin dle aktuálních jazykových dovedností. Cílem kurzu je připravit doktoranda na reálné komunikační situace, jako je například prezentace vlastní vědeckovýzkumné práce, sepisování žádostí o grant, běžná korespondence, tvorba anotace apod. Výuka je nepovinná a probíhá 4 semestry. Studenti musí složit povinnou zkoušku..


Čeština

Kurz češtiny pro cizince se zaměřením na potřeby vysokoškolských studentů ke zvládnutí psaného i mluveného jazyka pomocí základního inventáře lingvistických prostředků potřebných pro dorozumění v běžných situacích každodenního praktického života; u pokročilých studentů k rozvíjení schopnosti samostatně pracovat s jednoduchým odborným textem.


Francouzština

.Studenti jsou zařazeni do skupin dle aktuálních jazykových dovedností. Cílem kurzu je vybavit doktoranda jazykovými prostředky, umožňujícími jednak běžnou komunikaci, jednak orientaci v jednodušším odborném textu. Výuka je nepovinná.


Němčina

Studenti jsou zařazeni do skupin dle aktuálních jazykových dovedností. Cílem kurzu je vybavit doktoranda jazykovými prostředky, umožňujícími jednak běžnou komunikaci, jednak orientaci v jednodušším odborném textu. Výuka je nepovinná.


Ruština

Studenti jsou zařazeni do skupin dle aktuálních jazykových dovedností. Cílem kurzu je vybavit doktoranda jazykovými prostředky, umožňujícími jednak běžnou komunikaci, jednak orientaci v jednodušším odborném textu. Výuka je nepovinná.


Španělština

Studenti jsou zařazeni do skupin dle aktuálních jazykových dovedností. Cílem kurzu je vybavit doktoranda jazykovými prostředky, umožňujícími jednak běžnou komunikaci, jednak orientaci v jednodušším odborném textu. Výuka je nepovinná.


Czech/Foreign language 2

Beginners, intermediate & advanced credit courses for English-speaking students, courses in reading for academic purposes, everyday conversation, etc., to master the basic linguistic means, to acquire the ability to work with professional Czech texts and to enable to follow specialized instruction given in Czech; briefly, to gain a working knowledge of the Czech language.


Czech/Foreign language

Czech courses are mandatory for international students in the first year of study. According to their proficiency level, students are put into courses beginning, intermediate, and advanced. The course is aimed to provide training in basic language means necessary for communication in everyday situations.


Czech/Foreign language 1

Czech courses are mandatory for international students in the first year of study. According to their proficiency level, students are put into courses beginning, intermediate, and advanced. The course is aimed to provide training in basic language means necessary for communication in everyday situations.


Angličtina (ERASMUS - jaz. příprava)

Kurz je zaměřen na upevnění komunikativních jazykových dovedností, které studentu umožní studium v angličtině v cizím jazykovém prostředí. Důraz je kladen na gramaticky přesné vyjadřování, plynulý ústní a písemný projev, vše s ohledem na úspěšné absolvování výběrového řízení na zahraniční stáž v rámci programu ERASMUS.

[1] J. Newbrook, J. Wilson, R. Acklam: FCE Gold Plus
[2] J. Eastwood: Oxford Practice Grammar
[3] dále dle výběru vyučujícího

Angličtina (kritické psaní a poslech 1


Angličtina ( profesní komunikace 1)


Angličtina - repetitorium


Angličtina (gramatické přednášky)

Přednášky shrnují veškerý gramatický materiál na středně pokročilé úrovni. Konkrétní gramatické struktury jsou vysvětlovány v logických blocích. Učitel se zaměřuje na vysvětlení vztahů mezi jednotlivými jazykovými prvky, které byly vyučovány v předcházejících povinných kurzech.

[1] Dle výběru přednášejícího

Angličtina ( případové studie 1) 


Angličtina (přípravné kurzy k CFC zk 1)

Kurz je přípravou ke složení státní zkoušky a obdržení příslušného certifikátu.


Angličtina ( UNICERT- pokr.příprav.kurz 1 )


Angličtina (Business English 1)

Kurz navazuje na povinnou výuku a prohlubuje znalosti v oblasti odborné slovní zásoby Business English, tj. ekonomiky, managementu, marketingu, finančnictví, obchodní komunikace. Kromě oborově zaměřené slovní zásoby se věnuje pozornost rozvoji obecně technického vyjadřování. Hlavní zaměření kurzu je na rozvoj komunikačních dovedností, zejména mluvení, poslechu a čtení. Úroveň dle ERR: B2

[1] B. Mascull: Business Vocabulary in Use
[2] J.Chilver: English for Business
[3] M.Kaftan: Modern Business English

Angličtina (konverzace střed.pokr. 1)

Dvousemestrální volitelný kurz, který je zaměřen na každodenní praktickou konverzaci a určen i studentům prvních ročníků bakalářského studia.

[1] dle výběru vyučujícího

Angličtina (příp. pro stud. v zahraničí 1)

Kurz je zaměřen na dosažení komunikačních dovedností, které studentům umožní studium v cizím jazykovém prostředí, včetně základní technické terminologie. Kurz je rovněž zaměřen na základní orientaci v prostředí západoevropských a amerických univerzit. Vyučují jej zkušení lektoři obeznámení se situací na zahraničních univerzitách. Úroveň pokročilosti: středně pokročilá. Úroveň dle ERR: B1

[1] Materiály dle výběru vyučujícího

Angličtina (konverzace pokr. 1)

Kurz je zaměřen na prohloubení konkrétních dovedností, speciálně na procvičení mluveného jazyka a poslechu. Účastníci pracují s moderními komunikačními prostředky pod vedením zkušených českých nebo zahraničních lektorů. Úroveň dle ERR: B2 (pokročilí)

[1] dle výběru vyučujícího

Čínština (obec. jaz. začátečníci 1)

Náplní kurzu je výuka standardní čínštiny. V prvním semestru budou studenti seznámeni s pinyinem, díky kterému budou schopni přečíst a zapsat všechny čínské slabiky. Dále také se základy psaní čínských znaků, několik se jich také naučí psát a poznávat. Naučí se používat a rozumět základním frázím na následující témata. Témata: základní pozdravy a zdvořilostní fráze, představování, země, zaměstnání, volný čas. Gramatika: pořádek slov ve větě, tvoření otázek zjišťovacích, věty s adjektivním přísudkem, věty se slovesem identifikace shi, tvoření otázek doplňovacích, věty se slovesným přísudkem.

[1] Conversational Chinese 301, 1. díl (lze stáhnout z http://sinologie.karosh.net/files/lekce/)

Čínština (obec. jaz. mírně pokr. 3)


Čeština pro ciz. (obec.jaz. mírně pokr. 1)


Čeština pro cizince (konverzace 1)

Dvousemestrální volitelný kurz, který je zaměřen na každodenní praktickou konverzaci.


Angličtina (Gramatická cvičení)

Cvičení shrnují veškerý gramatický materiál na středně pokročilé úrovni. Konkrétní gramatické struktury jsou vysvětlovány v logických blocích. Učitel se zaměřuje na vysvětlení vztahů mezi jednotlivými jazykovými prvky, které byly vyučovány v předcházejících povinných kurzech. Učitel upřednostňuje ty jazykové prvky a komunikační funkce jazyka, které budou mladí inženýři používat v praxi.


Angličtina (obec.jaz. začátečníci 1)

Kurz je založen na využití všestranné kombinace tradičních a komunikativních metod při prezentaci a procvičování anglického jazyka ne základní úrovni

[1] Kolmanová: Angličtina pro samouky
[2] Abbs, Freebairn: Bluepront One, L. a J.

Angličtina (obec.jaz. mírně pokr. 1)

Dvousemestrální kurz nacvičuje komunikační prostředky pro každodenní využití na mírně pokročilé úrovni.

[1] Kolmanová: Angličtina pro samouky;
[2] Abba, Freebairn: Blueprint TWO, L.a J.;
[3] Soars: New Headway English Course - Elementary

Francouzština (obecný jazyk - začát. 1)

Osvojení základů praktických jazykových dovedností v ústní a písemné komunikaci

[1] Pravda, Pravdová: Francouzština pro samouky, LEDA 1999, lekce 1 - 7

Francouzština (obec.jaz. mírně pokr. 1)

Rozvoj jazykových dovedností v ústním a písemném projevu běžné denní komunikace s důrazem na gramatické konstrukce mluvené francouzštiny.

[1] Pravda, Pravdová: Francouzština pro samouky, LEDA 1999. lekce 12 - 17;

Francouzština (obec.jaz. střed. pokr. 1)

Aktivizace komunikativních dovedností a gramaticko-lexikálních aspektů ústního i písemného projevu, zaměřená především na praktické použití jazyka.

[1] Pravda, Pravdová: Francouzština pro samouky, LEDA 1999, lekce 23 - 30;

Francouzština (odbor.jaz. pokroč. 1)

Výuka je zaměřena na zdokonalování všech jazykových kompetencí s důrazem na lexikálně-gramatické aspekty jazyka pro inženýrskou praxi. Zvláštní pozornost se věnuje terminologii vlastního oboru a vysokoškolského studia.


Němčina (obecný jazyk - začát. 1)

Kurz je založen na využití všestranné kombinace tradičních a komunikativních metod při prezentaci a procvičování německého jazyka na základní úrovni.

[1] Drmolová a kol.: Německy s úsměvem;

Němčina (obec.jazyk mírně pokr. 1)

Dvousemestrální kurz nacvičuje komunikační prostředky pro každodenní využití na mírně pokročilé úrovni.

[1] Drmolová a kol.: Německy s úsměvem;

Němčina (obec.jazyk stř.pokr 1)

Aktivizace komunikativních dovedností a gramaticko-lexikálních aspektů ústního i písemného projevu, zaměřená především na praktické použití jazyka.

[1] Drmolová a kol.: Německy s úsměvem;

Ruština (obecný jazyk - začát. 1)

Kurz je založen na využití všestranné kombinace tradičních a komunikativních metod při prezentaci a procvičování ruského jazyka na základní úrovni.

[1] Š.Pařízková : Ruština pro začátečníky a samouky

Ruština (obec.jaz. mírně pokr. 1)

Kurz je založen na využití všestranné kombinace tradičních a komunikativních metod při prezentaci a procvičování ruského jazyka na mírně pokročilé úrovni

[1] Š.Pařízková : Ruština pro začátečníky a samouky

Ruština (obec.jaz. střed. pokr. 1)

Kurz je založen na využití všestranné kombinace tradičních a komunikativních metod při prezentaci a procvičování ruského jazyka na středně pokročilé úrovni.


Španelština (obecný jazyk - začát. 1)

Osvojení základů praktických jazykových dovedností v ústní a písemné komunikaci

[1] Macíková, Mlýnková: Učebnice současné španělštiny, Computer Press 2010, Brno;

Španělština (obec.jaz. střed. pokr. 1)

Aktivizace komunikativních dovedností a gramaticko-lexikálních aspektů ústního i písemného projevu, zaměřená především na praktické použití jazyka.

[1] Macíková, Mlýnková: Učebnice současní španělštiny, Computee Press 2010, Brno;

Němčina (stř. pokr. konverzace 1)

Konverzační témata na středně pokročilé úrovni.


Angličtina 1

Cílem kurzu je posílit znalosti lexika a gramatiky orientované na obecně technický styl a komunikaci v obecně technické oblasti, v oblasti zvoleného studijního oboru a vysokoškolského studia. Výuka se též snaží naučit studenty číst odbornou literaturu a napsat základní útvary písemného styku a písemně se vyjadřovat o problematice svého oboru.

[1] S. Kasíková, H. Horká, V. Sedláková, R.Nivenová: English for Civil Engineering

Francouzština 1


Němčina 1

Povinně volitelný kurz odborné stavební němčiny je zaměřen na procvičování odborné stavební terminologie, porozumění odborných textů a schopnost prezentace odborné problematiky.

[1] A.Hanáková, J.Dressel: Deutsch im Bauwesen;

Ruština 1

Povinně volitelný kurz odborné stavební ruštiny je zaměřen na procvičování odborné stavební terminologie, porozumění odborným textům a komunikaci o základních technických otázkách.


Španělština 1


Angličtina 2

Cílem kurzu je posílit znalosti lexika a gramatiky orientované na obecně technický styl a komunikaci v obecně technické oblasti, v oblasti zvoleného studijního oboru a vysokoškolského studia. Výuka se též snaží naučit studenty číst odbornou literaturu a napsat základní útvary písemného styku a písemně se vyjadřovat o problematice svého oboru.


Francouzština 2


Němčina 2

Povinně volitelný kurz odborné stavební němčiny je zaměřen na procvičování odborné stavební terminologie, porozumění odborných textů a schopnost prezentace odborné problematiky

[1] A.Hanáková, J.Dressel: Deutsch im Bauwesen;

Ruština 2

Povinně volitelný kurz odborné stavební ruštiny je zaměřen na odbornou terminologii, práci s odbornými texty a na gramatické jevy typické pro odborný styl.

[1] Texty zpracované K104

Španělština 2


Angličtina

Studenti jsou zařazeni do skupin dle aktuálních jazykových dovedností. Cílem kurzu je připravit doktoranda na reálné komunikační situace, jako je například prezentace vlastní vědeckovýzkumné práce, sepisování žádostí o grant, běžná korespondence, tvorba anotace apod. Výuka je nepovinná a probíhá 4 semestry. Studenti musí složit povinnou zkoušku..


Čeština

Kurz češtiny pro cizince se zaměřením na potřeby vysokoškolských studentů ke zvládnutí psaného i mluveného jazyka pomocí základního inventáře lingvistických prostředků potřebných pro dorozumění v běžných situacích každodenního praktického života; u pokročilých studentů k rozvíjení schopnosti samostatně pracovat s jednoduchým odborným textem.


Francouzština

.Studenti jsou zařazeni do skupin dle aktuálních jazykových dovedností. Cílem kurzu je vybavit doktoranda jazykovými prostředky, umožňujícími jednak běžnou komunikaci, jednak orientaci v jednodušším odborném textu. Výuka je nepovinná.


Němčina

Studenti jsou zařazeni do skupin dle aktuálních jazykových dovedností. Cílem kurzu je vybavit doktoranda jazykovými prostředky, umožňujícími jednak běžnou komunikaci, jednak orientaci v jednodušším odborném textu. Výuka je nepovinná.


Ruština

Studenti jsou zařazeni do skupin dle aktuálních jazykových dovedností. Cílem kurzu je vybavit doktoranda jazykovými prostředky, umožňujícími jednak běžnou komunikaci, jednak orientaci v jednodušším odborném textu. Výuka je nepovinná.


Španělština

Studenti jsou zařazeni do skupin dle aktuálních jazykových dovedností. Cílem kurzu je vybavit doktoranda jazykovými prostředky, umožňujícími jednak běžnou komunikaci, jednak orientaci v jednodušším odborném textu. Výuka je nepovinná.


Czech/Foreign language 2

Beginners, intermediate & advanced credit courses for English-speaking students, courses in reading for academic purposes, everyday conversation, etc., to master the basic linguistic means, to acquire the ability to work with professional Czech texts and to enable to follow specialized instruction given in Czech; briefly, to gain a working knowledge of the Czech language.


Czech/Foreign language

Czech courses are mandatory for international students in the first year of study. According to their proficiency level, students are put into courses beginning, intermediate, and advanced. The course is aimed to provide training in basic language means necessary for communication in everyday situations.


Czech/Foreign language 1

Kurz je určen zahraničím studentům, kteří si chtějí osvojit základy českého jazyka (tj. úroveň A1). Důraz je kladen na rozvíjení komunikačních schopností a na poskytnutí obecného jazykového povědomí. This course is for foreign students who wish to gain elementary language skills in Czech (i.e. the level is A1). The development of communicative competence, as well as the basics of Czech grammar, is accented.


Angličtina (ERASMUS - jaz. příprava)

Kurz je zaměřen na upevnění komunikativních jazykových dovedností, které studentu umožní studium v angličtině v cizím jazykovém prostředí. Důraz je kladen na gramaticky přesné vyjadřování, plynulý ústní a písemný projev, vše s ohledem na úspěšné absolvování výběrového řízení na zahraniční stáž v rámci programu ERASMUS.

[1] J. Newbrook, J. Wilson, R. Acklam: FCE Gold Plus
[2] J. Eastwood: Oxford Practice Grammar
[3] dále dle výběru vyučujícího

Angličtina (kritické psaní a poslech 1


Angličtina ( profesní komunikace 1)


Angličtina - repetitorium


Angličtina (gramatické přednášky)

Přednášky shrnují veškerý gramatický materiál na středně pokročilé úrovni. Konkrétní gramatické struktury jsou vysvětlovány v logických blocích. Učitel se zaměřuje na vysvětlení vztahů mezi jednotlivými jazykovými prvky, které byly vyučovány v předcházejících povinných kurzech.

[1] Dle výběru přednášejícího

Angličtina ( případové studie 1) 


Angličtina (přípravné kurzy k CFC zk 1)


Angličtina ( UNICERT- pokr.příprav.kurz 1 )


Angličtina (Business English 1)

Kurz navazuje na povinnou výuku v 1. ročníku (výchozí úroveň je středně pokročilá) a prohlubuje znalosti v oblasti odborné slovní zásoby Business English, tj. ekonomiky, managementu, marketingu, finančnictví, obchodní komunikace. Kromě oborově zaměřené slovní zásoby se věnuje pozornost rozvoji obecně technického vyjadřování. Hlavní zaměření kurzu je na rozvoj komunikačních dovedností, zejména mluvení, poslechu a čtení.

[1] B. Mascull: Business Vocabulary in Use
[2] J.Chilver: English for Business
[3] M.Kaftan: Modern Business English

Angličtina (konverzace střed.pokr. 1)

Kurz je určen pro studenty všech oborů. Prohloubení jazykových dovedností, zejména mluveného jazyka a poslechu. Široký rozsah témat každodenního života a komunikace v běžných životních situacích. Využití moderních komunikativních metod pod vedením zkušených českých a zahraničních lektorů.

[1] dle výběru vyučujícího

Angličtina (příp. pro stud. v zahraničí 1)

Kurz je zaměřen na dosažení komunikačních dovedností, které studentům umožní studium v cizím jazykovém prostředí, včetně základní technické terminologie. Rovněž poskytne orientaci v prostředí západoevropských a amerických univerzit.

[1] Materiály dle výběru vyučujícího

Angličtina (konverzace pokr. 1)

Kurz je určen pro studenty všech oborů. Prohloubení jazykových dovedností, zejména mluveného jazyka a poslechu. Široký rozsah témat každodenního života a komunikace v běžných životních situacích. Využití moderních komunikativních metod pod vedením zkušených českých a zahraničních lektorů.

[1] dle výběru vyučujícího

Čínština (obec. jaz. začátečníci 1)

Kurz standardní čínštiny pro začátečníky i falešné začátečníky. Jeho náplní je seznámení se s čínským fonetickým systémem, studium základní slovní zásoby, gramatiky i čínských znaků.

[1] Conversational Chinese 301, 1. díl (lze stáhnout z http://sinologie.karosh.net/files/lekce/)

Čínština (obec. jaz. mírně pokr. 3)


Čeština pro ciz. (obec.jaz. mírně pokr. 1)


Čeština pro cizince (konverzace 1)

Konverzační témata na středně pokročilé úrovni.


Angličtina (Gramatická cvičení)

Cvičení shrnují veškerý gramatický materiál na středně pokročilé úrovni. Konkrétní gramatické struktury jsou vysvětlovány v logických blocích. Učitel se zaměřuje na vysvětlení vztahů mezi jednotlivými jazykovými prvky, které byly vyučovány v předcházejících povinných kurzech. Učitel upřednostňuje ty jazykové prvky a komunikační funkce jazyka, které budou mladí inženýři používat v praxi.


Angličtina (obec.jaz. začátečníci 1)

Základní kurz obecné angličtiny se zaměřuje na rozvoj všech jazykových dovedností, zejména základní komunikace v běžných životních situacích.

[1] Kolmanová: Angličtina pro samouky
[2] Abbs, Freebairn: Bluepront One, L. a J.

Angličtina (obec.jaz. mírně pokr. 1)

Kurz je zaměřen na osvojení základních jazykových dovedností, zejména ústní komunikace, poslechu, čtení. Komunikační dovednosti jsou kombinovány se studiem gramatických kategorií pro praktické použití jazyka.

[1] Kolmanová: Angličtina pro samouky;
[2] Abba, Freebairn: Blueprint TWO, L.a J.;
[3] Soars: New Headway English Course - Elementary

Francouzština (obecný jazyk - začát. 1)

Výuka je zaměřena na osvojení základů praktického jazyka

[1] Pravda, Pravdová: Francouzština pro samouky, LEDA 1999, lekce 1 - 7

Francouzština (obec.jaz. mírně pokr. 1)

Výuka je zaměřena na praktické gramaticko-lexikální aspekty obecného jazyka a na prohloubení komunikativních dovedností.

[1] Pravda, Pravdová: Francouzština pro samouky, LEDA 1999. lekce 12 - 17;

Francouzština (obec.jaz. střed. pokr. 1)

Výuka je zaměřena na prohloubení komunikativních dovedností a osvojení obtížnějších gramaticko-lexikálních jevů.

[1] Pravda, Pravdová: Francouzština pro samouky, LEDA 1999, lekce 23 - 30;

Francouzština (odbor.jaz. pokroč. 1)


Němčina (obecný jazyk - začát. 1)

Kurz obecné němčiny se zaměřuje na osvojení základů praktického jazyka, základní komunikaci v běžných životních situacích.

[1] Drmolová a kol.: Německy s úsměvem;

Němčina (obec.jazyk mírně pokr. 1)

Výuka je zaměřena na praktické gramaticko-lexikální aspekty obecného jazyka a na prohloubení komunikativních dovedností

[1] Drmolová a kol.: Německy s úsměvem;

Němčina (obec.jazyk stř.pokr 1)

Výuka je zaměřena na prohloubení komunikativních dovedností a osvojení obtížnějších gramaticko-lexikálních jevů. Důraz je kladen na praktickou každodenní němčinu.

[1] Drmolová a kol.: Německy s úsměvem;

Ruština (obecný jazyk - začát. 1)

Základní kurz obecné ruštiny se zaměřuje na rozvoj všech jazykových dovedností, zejména základní komunikace v běžných životních situacích.

[1] Š.Pařízková : Ruština pro začátečníky a samouky

Ruština (obec.jaz. mírně pokr. 1)

Kurz je zaměřen na osvojení základních jazykových dovedností, zejména ústní komunikace, poslechu, čtení. Komunikační dovednosti jsou kombinovány se studiem gramatických kategorií pro praktické použití jazyka.

[1] Š.Pařízková : Ruština pro začátečníky a samouky

Ruština (obec.jaz. střed. pokr. 1)

Konverzační témata na středně pokročilé úrovni.


Španelština (obecný jazyk - začát. 1)

Kurz obecné španělštiny se zaměřuje na osvojení základů praktického jazyka, základní komunikaci v běžných životních situacích

[1] Macíková, Mlýnková: Učebnice současné španělštiny, Computer Press 2010, Brno;

Španělština (obec.jaz. střed. pokr. 1)

Výuka je zaměřena na praktické gramaticko-lexikální aspekty obecného jazyka a na prohloubení komunikativních dovedností.

[1] Macíková, Mlýnková: Učebnice současní španělštiny, Computee Press 2010, Brno;

Němčina (stř. pokr. konverzace 1)

Konverzační témata na středně pokročilé úrovni.


Angličtina 1

Cílem kurzu je posílit znalosti lexika a gramatiky orientované na obecně technický styl a komunikaci v obecně technické oblasti, v oblasti zvoleného studijního oboru a vysokoškolského studia. Výuka se též snaží naučit studenty číst odbornou literaturu a napsat základní útvary písemného styku a písemně se vyjadřovat o problematice svého oboru.

[1] S. Kasíková, H. Horká, V. Sedláková, R.Nivenová: English for Civil Engineering

Francouzština 1


Němčina 1

Povinně volitelný kurz odborné stavební němčiny je zaměřen na procvičování odborné stavební terminologie, porozumění odborných textů a schopnost prezentace odborné problematiky.

[1] A.Hanáková, J.Dressel: Deutsch im Bauwesen;

Ruština 1

Povinně volitelný kurz odborné stavební ruštiny je zaměřen na procvičování odborné stavební terminologie, porozumění odborným textům a komunikaci o základních technických otázkách.


Španělština 1


Angličtina 2

Cílem kurzu je posílit znalosti lexika a gramatiky orientované na obecně technický styl a komunikaci v obecně technické oblasti, v oblasti zvoleného studijního oboru a vysokoškolského studia. Výuka se též snaží naučit studenty číst odbornou literaturu a napsat základní útvary písemného styku a písemně se vyjadřovat o problematice svého oboru.


Francouzština 2


Němčina 2

Povinně volitelný kurz odborné stavební němčiny je zaměřen na procvičování odborné stavební terminologie, porozumění odborných textů a schopnost prezentace odborné problematiky

[1] A.Hanáková, J.Dressel: Deutsch im Bauwesen;

Ruština 2

Povinně volitelný kurz odborné stavební ruštiny je zaměřen na odbornou terminologii, práci s odbornými texty a na gramatické jevy typické pro odborný styl.

[1] Texty zpracované K104

Španělština 2


 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz