CVUT

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební -- K 104 - Katedra jazyků

Předměty aktuálního semestru -- zimní 2022/23

přejděte na archiv předmětů od roku 2008 (podle kateder) nebo na společný archiv anotací předmětů z let 2002-2007

semestr zimní 2022/23


Czech/Foreign Language 1

This course accents the communicative approach to language teaching. Therefore, individual lessons are primarily centred around an underlying topic that is complemented by the communicative language function. Further appropriate language aspects (i.e. grammar, lexis, pronunciation, skills) arise from the given communicative need. Students thus learn basic communication in common situations. The Czech course isintended for students of the English Programme. The course is aimed to provide training in basic language means necessary for communication in everyday situations. After successful completion the student gains a credit. End of course level according to CEFR: A1 (Beginners)

Doporučená literatura:
[1]  Holá L.: Czech Express 1, Nakladatelství Akropolis, Praha, 2007, ISBN 978-80-86903-39-2
[2]  Holá L.: Czech Express 2, Nakladatelství Akropolis, Praha, 2006, ISBN 80-86903-24-9
Studijní pomůcky:
[3]  Studijní materiály rozdávány vyučujícím

Angličtina (ERASMUS - jazyková. příprava)

Kurz je zaměřen na upevnění komunikativních jazykových dovedností, které studentu umožní studium v angličtině v cizím jazykovém prostředí. Důraz je kladen na gramaticky přesné vyjadřování, plynulý ústní a písemný projev, vše s ohledem na úspěšné absolvování výběrového řízení na zahraniční stáž v rámci programu ERASMUS.


Angličtina - repetitorium

Cílem volitelného kurzu je pomáhat studentům, kteří potřebují doplnit a zopakovat látku probíranou v kurzech povinné angličtiny předmětu 104C1A. Na cvičeních se probírá stavební terminologie, gramatické jevy. Absolvování kurzu pomůže studentům v přípravě na složení zápočtu.


Angličtina (UNICERT-C1- pokr.příprav.kurz 1)

Dvousemestrální kurz je přípravou ke složení zkoušky UNICERT (C1) z odborného jazyka zaměřeného na program stavební inženýrství a architekturu a stavitelství. Jde o nadstavbu nad povinnou výukou prokazující odborné jazykové znalost a dovednosti jak v univerzitním prostředí, tak i v praxi. Je určen zejména studentům magisterského a doktorského studia. Literatura: YULE, G., Oxford Practice Grammar Advanced, OUP 2015 PATERSON K., WEDGE R., Oxford Grammar for EAP, OUP 2017 CHAZAL de E., MOORE, J., Oxford EAP (Advanced), OUP 2017 IBBOTSON, M., Cambridge English for Engineering, CUP 2009 IBBOTSON, M., Professional English in Use, CUP 2009

[2]  Literatura:
[3]  YULE, G., Oxford Practice Grammar Advanced, OUP 2015
[4]  PATERSON K., WEDGE R., Oxford Grammar for EAP, OUP 2017
[5]  CHAZAL de E., MOORE, J., Oxford EAP (Advanced), OUP 2017
[6]  IBBOTSON, M., Cambridge English for Engineering, CUP 2009


Angličtina ( UNICERT- pokr.příprav.kurz 1 )


Angličtina (konverzace střed.pokr. 1)

Dvousemestrální volitelný kurz, který je zaměřen na každodenní praktickou konverzaci a určen i studentům prvních ročníků bakalářského studia.

[1]  Peprník, Nangonová, Sparling: Angličtina pro jazykové školy IV., Fortuna, 2002


Angličtina (příp. pro stud. v zahraničí 1)

Kurz je zaměřen na dosažení komunikačních dovedností, které studentům umožní studium v cizím jazykovém prostředí, včetně základní technické terminologie. Kurz je rovněž zaměřen na základní orientaci v prostředí západoevropských a amerických univerzit. Vyučují jej zkušení lektoři obeznámení se situací na zahraničních univerzitách. Úroveň pokročilosti: středně pokročilá. Úroveň dle ERR: B1

[1]  Různé - učebnice se nepožaduje


Angličtina (konverzace pokr. 1)

Kurz je zaměřen na prohloubení konkrétních dovedností, speciálně na procvičení mluveného jazyka a poslechu. Účastníci pracují s moderními komunikačními prostředky pod vedením zkušených českých nebo zahraničních lektorů. Úroveň dle ERR: B2 (pokročilí)

[1]  Stella Nangonová: Practise Your Speaking
[2]  Rejtharová a kol.: English Conversation Practice


Čínština (obec. jaz. začátečníci 1)

Náplní kurzu je výuka standardní čínštiny. V prvním semestru budou studenti seznámeni s pinyinem, díky kterému budou schopni přečíst a zapsat všechny čínské slabiky. Dále také se základy psaní čínských znaků, několik se jich také naučí psát a poznávat. Naučí se používat a rozumět základním frázím na následující témata. Témata: základní pozdravy a zdvořilostní fráze, představování, země, zaměstnání, volný čas. Gramatika: pořádek slov ve větě, tvoření otázek zjišťovacích, věty s adjektivním přísudkem, věty se slovesem identifikace shi, tvoření otázek doplňovacích, věty se slovesným přísudkem.

[1]  Moderní čínština pro nesinology.
[2]  Dluhošová a kol. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011. Ke stažení:
[3]  https://www.kas.upol.cz/fileadmin/kas/opvk/Moderni_cinstina_pro_nesinology.pdf
[4]  Nahrávky:
[5]  https://www.kas.upol.cz/studium/projekty_opvk/religionistika_na_muni.html


Čínština (obec. jaz. mírně pokr. 3)


Čeština - profesní jazyk pro cizince

Kurz systematicky procvičuje základní jazykové dovednosti (tj. čtené porozumění; poslech s porozumění; psaný i ústní projev)společně s nezbytnými jazykovými funkcemi, jež zahraniční studenti nejvíce potřebují při studiu na FSv ČVUT. Důraz je kladen na upevňování odborného lexika z oblasti stavebního inženýrství a architektury. Tematická náplň je specificky zaměřena na hlavní předměty z bakalářských programů.

[1]  Didakticky upravené jazykové materiály speciálně vytvořené pro výuku předmětu Čeština (Profesní jazyk pro cizince)


Angličtina (Gramatická cvičení)


Angličtina (obec.jaz. mírně pokr. 1)

Dvousemestrální kurz nacvičuje komunikační prostředky pro každodenní využití na mírně pokročilé úrovni.

[1]  L. Kollmanová: Angličtina pro jazykové školy
[2]  E. Zábojová, J. Peprník, S. Nangonová: Angličtina pro jazykové školy
[3]  L. and J. Soars:Elementary New Headway English Course, Student's Book, Workbook


Angličtina (gramatika pro pokročilé)

Angličtina (gramatika pro pokročilé) Kurz dále rozšiřuje komunikativní dovednosti v oblasti gramatiky. Výběr témat na vyšší střední úrovni s praktickým procvičením jednotlivých jevů v kontextu. Vyučuje zkušený zahraniční lektor.

[1] dle výběru vyučujícího


Francouzština (obecný jazyk - začát. 1)

Osvojení základů praktických jazykových dovedností v ústní a písemné komunikaci

[1]  Pravda,Pravdová, Francouzština pro samouky, Leda 1999


Francouzština (obec.jaz. mírně pokr. 1)

Rozvoj jazykových dovedností v ústním a písemném projevu běžné denní komunikace s důrazem na gramatické konstrukce mluvené francouzštiny.

[1]  Pravda, Pravdová, Francouzština pro samouky, Leda 1999,
[2]  Dominique, Girardet, Le Nouveau sans Frontieres II, Clé International, Paris 1995


Italština ( obec.jaz. začátečníci 1 )

Osvojení základů praktických jazykových dovedností v ústní a písemné komunikaci


Italština ( obec.jaz. mírně pokr.1 )


Němčina (obecný jazyk - začát. 1)

Kurz je založen na využití všestranné kombinace tradičních a komunikativních metod při prezentaci a procvičování německého jazyka na základní úrovni.

[1]  Drmlová, Německy s úsměvem, Knihcentrum, 1999


Němčina (obec.jazyk mírně pokr. 1)

Dvousemestrální kurz nacvičuje komunikační prostředky pro každodenní využití na mírně pokročilé úrovni.

[1]  Drmlová, Německy s úsměvem, Knihcentrum, 1999


Němčina (obec.jazyk stř.pokr 1)

Aktivizace komunikativních dovedností a gramaticko-lexikálních aspektů ústního i písemného projevu, zaměřená především na praktické použití jazyka.

[1]  Drmlová H.,Homolková B.:Německy s úsměvem, Nakladatelství KNIHCENTRUM,a.s., r.2000.


Ruština (obecný jazyk - začát. 1)

Kurz je založen na využití všestranné kombinace tradičních a komunikativních metod při prezentaci a procvičování ruského jazyka na základní úrovni.

[1]  Š. Pařízková, Ruština pro začátečníky a samouky, 2007


Španelština (obecný jazyk - začát. 1)

Osvojení základů praktických jazykových dovedností v ústní a písemné komunikaci

[1]  Kateřina Brožová, Carlos Ferrer Peňaranda: Aventura 1, Klett nakl., Praha 2009


Španělština (obecný jazyk - začát. 2)

Osvojení základů praktických jazykových dovedností v ústní a písemné komunikaci

[1]  Prokopová, Španělština, Leda, Praha 2000


Španělština (obec.jaz. střed. pokr. 1)

Aktivizace komunikativních dovedností a gramaticko-lexikálních aspektů ústního i písemného projevu, zaměřená především na praktické použití jazyka.

[1]  Kateřina Brožová, Carlos Ferrer Peňaranda: Aventura 1, Klett nakl., Praha 2009


Němčina (stř. pokr. konverzace 1)

Konverzační témata na středně pokročilé úrovni.

[1]  G. Horstmann a Kaier, Maturitní témata v němčině, Fraus, Plzeň 2002


Španělština (ERASMUS - jazyková. příprava)


Angličtina 1

Cílem kurzu povinné angličtiny je posílit znalosti lexika a gramatiky orientované na obecně technický styl a komunikaci v obecně technické oblasti, v oblasti zvoleného studijního oboru a vysokoškolského studia. Výuka se též snaží naučit studenty číst odbornou literaturu a napsat základní útvary písemného styku a písemně se vyjadřovat o problematice svého oboru. Výuka je zakončena zápočtem. Literatura: Horká Hana, Giormani Sandra, Martincová Petra, Nivenová Renata : Professional English for Civil Engineering

[1]   H. Horká, S. Giormani, P. Martincová, R. Nivenová: Professional English for Civil Engineering, nakl. ČVUT
[2]   v Praze, 2016


Němčina 1

Povinně volitelný kurz odborné stavební němčiny je zaměřen na procvičování odborné stavební terminologie, porozumění odborných textů a schopnost prezentace odborné problematiky. Kurz je zakončen zápočtem. Literatura: A.Hanáková, J.Dressel: Deutsch im Bauwesen

[1]  Hanáková, J. Dressel: Deutsch im Bauwesen, nakl. ČVUT v Praze, 2013


Angličtina 2

.Povinně volitelný kurz odborné stavební angličtiny je zaměřen na procvičování odborné stavební terminologie, porozumění odborných textů a schopnost prezentace odborné problematiky. Kurz je zakončen zápočtem a zkouškou.

[1]  Povinná literatura
[2]   H. Horká, S. Giormani, P. Martincová, R. Nivenová: Professional English for Civil Engineering, nakl. ČVUT
[3]   v Praze, 2016


Němčina 2

Povinně volitelný kurz odborné stavební němčiny je zaměřen na procvičování odborné stavební terminologie, porozumění odborných textů a schopnost prezentace odborné problematiky. Kurz je zakončen zápočtem a zkouškou. Literatura: A.Hanáková, J.Dressel: Deutsch im Bauwesen

[1]  Literatura:
[2]   Hanáková, J. Dressel: Deutsch im Bauwesen, nakl. ČVUT v Praze, 2013


 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz