CVUT

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební -- K 104 - Katedra jazyků

Předměty aktuálního semestru -- letní 2018/19

přejděte na archiv

semestr letní 2018/19


semestr zimní 2018/19


Angličtina

Cílem kurzu je seznámit doktoranda se základními útvary akademického stylu a připravit ho na reálné komunikační situace, jako je například prezentace vlastní vědeckovýzkumné práce, sepisování žádostí o grant, běžná korespondence, tvorba anotace apod. Dále by měl kurz pomoci s přípravou na zkoušku z anglického jazyka, kterou musí doktorandi povinně složit. Kurz není povinný, není ukončen zápočtem ani zkouškou.

[1]  Doporučená literatura:
[3]  S.Kasíková: English for PhD students
[5]  S.Kasíková:English Grammar Chapters II


Čeština

Kurz češtiny pro cizince se zaměřením na potřeby vysokoškolských studentů ke zvládnutí psaného i mluveného jazyka pomocí základního inventáře lingvistických prostředků potřebných pro dorozumění v běžných situacích každodenního praktického života; u pokročilých studentů k rozvíjení schopnosti samostatně pracovat s jednoduchým odborným textem. Kurz není povinný, není ukončen zápočtem ani zkouškou.

[1]  Literatura
[3]  Čechová, E., Trabelsiová, H., Putz, H.: Do You Want to Speak Czech? Harry Putz, Liberec 2002.


Francouzština

.Student doktorského studia, který chce složit zkoušku z francouzštiny, má možnost zvolit z nabídky volitelných předmětů katedry Výuka je nepovinná.


Němčina

Student doktorského studia, který chce složit zkoušku z němčiny, má možnost zvolit z nabídky volitelných předmětů katedry Výuka je nepovinná.

[1]  Literatura:
[2]  Německy s úsměvem, Drmlová, Homolková
[3]  Odborné texty


Ruština

Student doktorského studia, který chce složit zkoušku z ruštiny, má možnost zvolit z nabídky volitelných předmětů katedry Výuka je nepovinná.


Španělština

Student doktorského studia, který chce složit zkoušku ze španělštiny, má možnost zvolit z nabídky volitelných předmětů katedry Výuka je nepovinná.


Czech/Foreign language 2

Czech courses are intended for international students who have already gained some basic knowledge in the Czech language, i.e. they are at A1/A2 level. The course is aimed to provide training in language means necessary for communication in everyday situations. After successful completion the student gains a credit and exam. End of course level according to CEFR: A2

[1]  Remediosová H./Čechová/, H. Putz, Do You Want to Speak Czech? Liberec 2002,


Angličtina (ERASMUS 2 - jaz. příprava)

Kurz je zaměřen na upevnění jazykových komunikativních dovedností, které studentu umožní studium v angličtině v cizím jazykovém prostředí. Důraz je kladen na gramaticky přesné vyjadřování, plynulý ústní a písemný projev, vše s ohledem na úspěšné absolvování výběrového řízení na zahraniční stáž v rámci programu ERASMUS+.

[1]  J. Newbrook, J. Wilson, R. Acklam: FCE Gold Plus
[2]  J. Eastwood: Oxford Practice Grammar


Angličtina 2 - repetitorium


Angličtina (gramatické přednášky)

Přednášky shrnují veškerý gramatický materiál na středně pokročilé úrovni. Konkrétní gramatické struktury jsou vysvětlovány v logických blocích. Učitel se zaměřuje na vysvětlení vztahů mezi jednotlivými jazykovými prvky, které byly vyučovány v předcházejících povinných kurzech.

[1]  S. Kasíková: English Grammar Chapters
[2]  S. Kasíková: English Grammar Chapters II


Angličtina ( případové studie 2) 


Angličtina ( UNICERT-pokr.příprav.kurz 2 )

Kurz je přípravou ke složení zkoušky UNICERT (C1) z odborného jazyka zaměřeného na obory stavební inženýrství a architekturu. Jde o nadstavbu nad povinnou výukou prokazující odborné jazykové znalosti mimo akademickou půdu. Je určena zejména studentům magisterského a doktorského studia.

[1] Žemličková, M.: Advanced English for Civil Engineering and Architecture


Angličtina ( UNICERT- pokr.příprav.kurz 2 )

Kurz navazuje na zimní semestr, je přípravou ke složení zkoušky UNICERT (C1) z odborného jazyka zaměřeného na program stavební inženýrství a architekturu a stavitelství. Jde o nadstavbu nad povinnou výukou prokazující odborné jazykové znalost a dovednosti jak v univerzitním prostředí, tak i v praxi. Je určena zejména studentům magisterského a doktorského studia. Bibliografie: YULE, G., Oxford Practice Grammar Advanced, OUP 2015 PATERSON K., WEDGE R., Oxford Grammar for EAP, OUP 2017 CHAZAL de E., MOORE, J., Oxford EAP (Advanced), OUP 2017 IBBOTSON, M., Cambridge English for Engineering, CUP 2009 IBBOTSON, M., Professional English in Use, CUP 2009

[1]  Literatura::
[2]  YULE, G., Oxford Practice Grammar Advanced, OUP 2015
[3]  PATERSON K., WEDGE R., Oxford Grammar for EAP, OUP 2017
[4]  CHAZAL de E., MOORE, J., Oxford EAP (Advanced), OUP 2017
[5]  IBBOTSON, M., Cambridge English for Engineering, CUP 2009
[6]  IBBOTSON, M., Professional English in Use, CUP 2009


Angličtina (Business English 2)

Kurz navazuje na povinnou výuku a prohlubuje znalosti v oblasti odborné slovní zásoby Business English, tj. ekonomiky, managementu, marketingu, finančnictví, obchodní komunikace. Kromě oborově zaměřené slovní zásoby se věnuje pozornost rozvoji obecně technického vyjadřování. Hlavní zaměření kurzu je na rozvoj komunikačních dovedností, zejména mluvení, poslechu a čtení. Úroveň dle ERR: B2

[1]  B. Mascull: Business Vocabulary in Use
[2]  J.Chilver: English for Business
[3]  M.Kaftan: Modern Business English


Angličtina (konverzace střed.pokr. 2)

Dvousemestrální volitelný kurz, který je zaměřen na každodenní praktickou konverzaci a určen i studentům prvních ročníků bakalářského studia.

[1]  Peprník, Nangonová, Sparling: Angličtina pro jazykové školy IV.,Fortuna ,2002


Angličtina (příp. pro stud. v zahraničí 2)

Kurz má různými tématy a materiály pomoci studentům v přípravě ke studiu v cizině.

[1]  Různé - učebnice se nepožaduje


Angličtina (konverzace pokr. 2)

Kurz je zaměřen na prohloubení konkrétních dovedností, speciálně na procvičení mluveného jazyka a poslechu. Účastníci pracují s moderními komunikačními prostředky pod vedením zkušených českých nebo zahraničních lektorů. Úroveň dle ERR: B2 (pokročilí)

[1]  Stella Nangonová: Practise Your Speaking
[2]  Rejtharová a kol.: English Conversation Practice


Čínština (obec. jazyk začátečníci 2)

Kurz čínštiny pro začátečníky i falešné začátečníky. Jeho náplní je seznámení se s čínským fonetickým systémem, studium základní slovní zásoby, gramatiky i čínských znaků.

[1] Conversational Chinese 301, 1. díl (Ke stažení zde http://sinologie.karosh.net/files/lekce/)


Čínština (obec. jaz. mírně pokr.23)

Kurz standardní čínštiny pro mírně pokročilé / navazující kurz na 104XCI3. Je vhodný pro studenty, kteří již zcela ovládli čínské tóny a transkripci pinyin, umějí přečíst několik desítek znaků, dokážou vytvořit pár jednoduchých čínských vět. Literatura: o Conversational Chinese 301, 1. část (lekce 16 - 20) o Chinese idioms about Dragons (Monkeys, Snakes, etc.) and their related stories (série tradičních čínských příběhů na elementární úrovni), Beijing: BLCU Press)

[1]  Literatura:
[2]  o Conversational Chinese 301, 1. část (lekce 16 - 20)
[3]  o Chinese idioms about Dragons (Monkeys, Snakes, etc.) and their related stories (série tradičních čínských příběhů na elementární úrovni), Beijing: BLCU Press)


Čeština pro ciz. (konverzace 2)

Dvousemestrální volitelný kurz, který je zaměřen na každodenní praktickou konverzaci.

[1]  Remediosová H./ Čechová/, Putz H., Do You Want to Speak Czech? Liberec 2002. [2] Malinovská, E., Malinovský, M., Czech. Simon & Schuster Audio, New York 1999.


Angličtina (Gramatická cvičení)

Cvičení shrnují veškerý gramatický materiál na středně pokročilé úrovni. Konkrétní gramatické struktury jsou vysvětlovány v logických blocích. Učitel se zaměřuje na vysvětlení vztahů mezi jednotlivými jazykovými prvky, které byly vyučovány v předcházejících povinných kurzech. Učitel upřednostňuje ty jazykové prvky a komunikační funkce jazyka, které budou mladí inženýři používat v praxi.


Angličtina (obec.jaz. začátečníci 2)

Kurz je založen na využití všestranné kombinace tradičních a komunikativních metod při prezentaci a procvičování anglického jazyka na základní úrovni

[1]  L.Kollmannová, Angličtina pro samouky, 1994


Angličtina (obec.jaz. mírně pokr. 2)

Dvousemestrální kurz nacvičuje komunikační prostředky pro každodenní využití na mírně pokročilé úrovni.

[1]  L. Kollmanová: Angličtina pro jazykové školy
[2]  E. Zábojová, J. Peprník, S. Nangonová: Angličtina pro jazykové školy
[3]  L. and J. Soars:Elementary New Headway English Course, Student's Book, Workbook


Francouzština (obecný jazyk - začát. 2)

Osvojení základů praktických jazykových dovedností v ústní a písemné komunikaci

[1]  Pravda,Pravdová, Francouzština pro samouky, Leda 1999


Francouzština (obec.jaz. mírně pokr. 2)

Rozvoj jazykových dovedností v ústním a písemném projevu běžné denní komunikace s důrazem na gramatické konstrukce mluvené francouzštiny.

[1]  Pravda, Pravdová, Francouzština pro samouky, Leda 1999,
[2]  Dominique, Girardet, Le Nouveau sans Frontieres II, Clé International, Paris 1995


Francouzština (obec.jaz. střed. pokr. 2)

Aktivizace komunikativních dovedností a gramaticko-lexikálních aspektů ústního i písemného projevu, zaměřená především na praktické použití jazyka.

[1]  Pravda, Pravdová: Francouzština pro samouky, LEDA, Praha 1999,
[2]  Dominique, Girardet: Le Nouveau sans Frontieres I,II, Clé International, Paris, l999


Francouzština (odbor.jaz. pokroč. 2)

Výuka je zaměřena na zdokonalování všech jazykových kompetencí s důrazem na lexikálně-gramatické aspekty jazyka pro inženýrskou praxi. Zvláštní pozornost se věnuje terminologii vlastního oboru a vysokoškolského studia.

[1]  Wotkeová Z., Robovská M.: Cours de français pour les étudiants de Génie Civil et d´Architecture.
[2]  VUT Brno, 1999


Italština ( obec.jaz. začátečníci 2 )


Němčina (obecný jazyk - začát. 2)

Kurz je založen na využití všestranné kombinace tradičních a komunikativních metod při prezentaci a procvičování německého jazyka na základní úrovni.

[1]  Drmlová, Německy s úsměvem, Knihcentrum, 1999


Němčina (obec.jazyk mírně pokr. 2)

Dvousemestrální kurz nacvičuje komunikační prostředky pro každodenní využití na mírně pokročilé úrovni.

[1]  Drmlová, Německy s úsměvem, Knihcentrum, 1999


Němčina (obec.jayzk stř.pokr. 2)

Aktivizace komunikativních dovedností a gramaticko-lexikálních aspektů ústního i písemného projevu, zaměřená především na praktické použití jazyka.

[1]  Drmlová H.,Homolková B.:Německy s úsměvem, Nakladatelství KNIHCENTRUM,a.s., r.2000.


Ruština (obecný jazyk - začát. 2)

Kurz je založen na využití všestranné kombinace tradičních a komunikativních metod při prezentaci a procvičování ruského jazyka na základní úrovni

[1]  Š. Pařízková, Ruština pro začátečníky a samouky, 2007


Ruština (obec.jaz. mírně pokr. 2)

Kurz je založen na využití všestranné kombinace tradičních a komunikativních metod při prezentaci a procvičování ruského jazyka na mírně pokročilé úrovni

[1]  Š.Pařízková, Ruština pro začátečníky a samouky, 2007


Ruština (obec.jaz. střed. pokr. 2)

Kurz je založen na využití všestranné kombinace tradičních a komunikativních metod při prezentaci a procvičování ruského jazyka na středně pokročilé úrovni

[1]  Š. Pařízková, Ruština pro začátečníky a samouky, 2007


Španělština (obecný jazyk - začát. 2)

Osvojení základů praktických jazykových dovedností v ústní a písemné komunikaci

[1]  Prokopová, Španělština, Leda, Praha 2000


Španělština (obec.jaz. střed. pokr. 2)

Aktivizace komunikativních dovedností a gramaticko-lexikálních aspektů ústního i písemného projevu, zaměřená především na praktické použití jazyka.

[1]  Prokopová, Španělština, Leda,Praha 2000


Němčina (stř. pokr. konverzace 2)

Konverzační témata na středně pokročilé úrovni.

[1]  G. Horstmann a Kaier, Maturitní témata v němčině, Fraus, Plzeň 2002


Angličtina 1

Cílem kurzu je posílit znalost lexika a gramatiky orientované na obecně technický styl a komunikaci v oblasti zvoleného studijního oboru. Cílem je naučit studenty číst odbornou literaturu a písemně se vyjadřovat k problematice svého oboru.

[1]  Povinná studijní literatura dle zvoleného jazyka:
[2]  ?H. Horká, S. Giormani, P. Martincová, R. Nivenová: Professional English for Civil Engineering, nakl. ČVUT
[3]  v Praze, 2016


Francouzština 1

Cílem kurzu je posílit znalost lexika a gramatiky orientované na obecně technický styl a komunikaci v oblasti zvoleného studijního oboru. Cílem je naučit studenty číst odbornou literaturu a písemně se vyjadřovat k problematice svého oboru. Literatura M.Robovská, Le Cours de français pour le Génie Civil (elektronická verze) Pravda, Pravdová: Francouzština pro samouky, LEDA, Praha 2005 (pro potřeby opakování všeobecné gramatiky a lexika)

[1]  Literatura
[3]  M. Robovská: Le Cours de francais pour le Génie Civil et d´Architecture, VUT Brno, 1999


Němčina 1

Povinně volitelný kurz odborné stavební němčiny je zaměřen na procvičování odborné stavební terminologie, porozumění odborných textů a schopnost prezentace odborné problematiky. Kurz je zakončen zápočtem. Literatura: A.Hanáková, J.Dressel: Deutsch im Bauwesen

[1]  Literatura:
[2]  Hanáková, J. Dressel: Deutsch im Bauwesen, nakl. ČVUT v Praze, 2013


Ruština 1

Povinně volitelný kurz odborné stavební ruštiny je zaměřen na procvičování odborné stavební terminologie, porozumění odborným textům a komunikaci o základních technických otázkách.


Španělština 1


Angličtina 2

.Povinně volitelný kurz odborné stavební angličtiny je zaměřen na procvičování odborné stavební terminologie, porozumění odborných textů a schopnost prezentace odborné problematiky. Kurz je zakončen zápočtem a zkouškou.

[1]  Povinná literatura
[2]  ?H. Horká, S. Giormani, P. Martincová, R. Nivenová: Professional English for Civil Engineering, nakl. ČVUT
[3]  v Praze, 2016


Francouzština 2

[1]  Povinná literatura
[2]  ?M. Robovská: Le Cours de francais pour le Génie Civil et d´Architecture, VUT Brno, 1999


Němčina 2

Povinně volitelný kurz odborné stavební němčiny je zaměřen na procvičování odborné stavební terminologie, porozumění odborných textů a schopnost prezentace odborné problematiky. Kurz je zakončen zápočtem a zkouškou. Literatura: A.Hanáková, J.Dressel: Deutsch im Bauwesen

[1]  Literatura:
[2]  ?Hanáková, J. Dressel: Deutsch im Bauwesen, nakl. ČVUT v Praze, 2013


Ruština 2

Povinně volitelný kurz odborné stavební ruštiny je zaměřen na odbornou terminologii, práci s odbornými texty a na gramatické jevy typické pro odborný styl.

[1] Texty zpracované K104


Španělština 2


Angličtina

Cílem kurzu je seznámit doktoranda se základními útvary akademického stylu a připravit ho na reálné komunikační situace, jako je například prezentace vlastní vědeckovýzkumné práce, sepisování žádostí o grant, běžná korespondence, tvorba anotace apod. Dále by měl kurz pomoci s přípravou na zkoušku z anglického jazyka, kterou musí doktorandi povinně složit. Kurz není povinný, není ukončen zápočtem ani zkouškou.

[1]  Doporučená literatura:
[3]  S.Kasíková: English for PhD students
[5]  S.Kasíková:English Grammar Chapters II


Čeština

Kurz češtiny pro cizince se zaměřením na potřeby vysokoškolských studentů ke zvládnutí psaného i mluveného jazyka pomocí základního inventáře lingvistických prostředků potřebných pro dorozumění v běžných situacích každodenního praktického života; u pokročilých studentů k rozvíjení schopnosti samostatně pracovat s jednoduchým odborným textem. Kurz není povinný, není ukončen zápočtem ani zkouškou.

[1]  Literatura
[3]  Čechová, E., Trabelsiová, H., Putz, H.: Do You Want to Speak Czech? Harry Putz, Liberec 2002.


Francouzština

.Student doktorského studia, který chce složit zkoušku z francouzštiny, má možnost zvolit z nabídky volitelných předmětů katedry Výuka je nepovinná.


Němčina

Student doktorského studia, který chce složit zkoušku z němčiny, má možnost zvolit z nabídky volitelných předmětů katedry Výuka je nepovinná.

[1]  Literatura:
[2]  Německy s úsměvem, Drmlová, Homolková
[3]  Odborné texty


Ruština

Student doktorského studia, který chce složit zkoušku z ruštiny, má možnost zvolit z nabídky volitelných předmětů katedry Výuka je nepovinná.


Španělština

Student doktorského studia, který chce složit zkoušku ze španělštiny, má možnost zvolit z nabídky volitelných předmětů katedry Výuka je nepovinná.


Czech/Foreign language 2

Czech courses are intended for international students who have already gained some basic knowledge in the Czech language, i.e. they are at A1/A2 level. The course is aimed to provide training in language means necessary for communication in everyday situations. After successful completion the student gains a credit and exam. End of course level according to CEFR: A2

[1]  Remediosová H./Čechová/, H. Putz, Do You Want to Speak Czech? Liberec 2002,


Czech/Foreign language 1

Czech courses are intended for international students. The course is aimed to provide training in basic language means necessary for communication in everyday situations. After successful completion the student gains a credit. End of course level according to CEFR: A1 (Beginners) - A2 (Elementary)

[1]  Rešková I., Pintarová M., Communicative Czech elementary učebnice, 2016, ISBN: 80-901947-2-9
[2]  Materials given by course teacher


Angličtina (ERASMUS - jaz. příprava)

Kurz je zaměřen na upevnění komunikativních jazykových dovedností, které studentu umožní studium v angličtině v cizím jazykovém prostředí. Důraz je kladen na gramaticky přesné vyjadřování, plynulý ústní a písemný projev, vše s ohledem na úspěšné absolvování výběrového řízení na zahraniční stáž v rámci programu ERASMUS.

[1] J. Newbrook, J. Wilson, R. Acklam: FCE Gold Plus
[2] J. Eastwood: Oxford Practice Grammar
[3] dále dle výběru vyučujícího


Angličtina - repetitorium

Cílem volitelného kurzu je pomáhat studentům, kteří potřebují doplnit a zopakovat látku probíranou v kurzech povinné angličtiny předmětu 104C1A. Na cvičeních se probírá stavební terminologie, gramatické jevy. Absolvování kurzu pomůže studentům v přípravě na složení zápočtu.


Angličtina (gramatické přednášky)

Přednášky shrnují veškerý gramatický materiál na středně pokročilé úrovni. Konkrétní gramatické struktury jsou vysvětlovány v logických blocích. Učitel se zaměřuje na vysvětlení vztahů mezi jednotlivými jazykovými prvky, které byly vyučovány v předcházejících povinných kurzech.

[1]  S. Kasíková: English Grammar Chapters
[2]  S. Kasíková: English Grammar Chapters II


Angličtina (UNICERT-B2-pokr.př.kurz 1)

Kurz je přípravou ke složení zkoušky UNICERT (C1) z odborného jazyka zaměřeného na obory stavební inženýrství a architekturu. Jde o nadstavbu nad povinnou výukou prokazující odborné jazykové znalosti mimo akademickou půdu. Je určena zejména studentům magisterského a doktorského studia.

[1] Žemličková, M.: Advanced English for Civil Engineering and Architecture


Angličtina ( UNICERT- pokr.příprav.kurz 1 )

Dvousemestrální kurz je přípravou ke složení zkoušky UNICERT (C1) z odborného jazyka zaměřeného na program stavební inženýrství a architekturu a stavitelství. Jde o nadstavbu nad povinnou výukou prokazující odborné jazykové znalost a dovednosti jak v univerzitním prostředí, tak i v praxi. Je určen zejména studentům magisterského a doktorského studia. Literatura: YULE, G., Oxford Practice Grammar Advanced, OUP 2015 PATERSON K., WEDGE R., Oxford Grammar for EAP, OUP 2017 CHAZAL de E., MOORE, J., Oxford EAP (Advanced), OUP 2017 IBBOTSON, M., Cambridge English for Engineering, CUP 2009 IBBOTSON, M., Professional English in Use, CUP 2009

[2]  Literatura:
[3]  YULE, G., Oxford Practice Grammar Advanced, OUP 2015
[4]  PATERSON K., WEDGE R., Oxford Grammar for EAP, OUP 2017
[5]  CHAZAL de E., MOORE, J., Oxford EAP (Advanced), OUP 2017
[6]  IBBOTSON, M., Cambridge English for Engineering, CUP 2009


Angličtina (Business English 1)

Kurz navazuje na povinnou výuku a prohlubuje znalosti v oblasti odborné slovní zásoby Business English, tj. ekonomiky, managementu, marketingu, finančnictví, obchodní komunikace. Kromě oborově zaměřené slovní zásoby se věnuje pozornost rozvoji obecně technického vyjadřování. Hlavní zaměření kurzu je na rozvoj komunikačních dovedností, zejména mluvení, poslechu a čtení. Úroveň dle ERR: B2

[1]  B. Mascull: Business Vocabulary in Use
[2]  J.Chilver: English for Business
[3]  M.Kaftan: Modern Business English


Angličtina (konverzace střed.pokr. 1)

Dvousemestrální volitelný kurz, který je zaměřen na každodenní praktickou konverzaci a určen i studentům prvních ročníků bakalářského studia.

[1]  Peprník, Nangonová, Sparling: Angličtina pro jazykové školy IV., Fortuna, 2002


Angličtina (příp. pro stud. v zahraničí 1)

Kurz je zaměřen na dosažení komunikačních dovedností, které studentům umožní studium v cizím jazykovém prostředí, včetně základní technické terminologie. Kurz je rovněž zaměřen na základní orientaci v prostředí západoevropských a amerických univerzit. Vyučují jej zkušení lektoři obeznámení se situací na zahraničních univerzitách. Úroveň pokročilosti: středně pokročilá. Úroveň dle ERR: B1

[1]  Různé - učebnice se nepožaduje


Angličtina (konverzace pokr. 1)

Kurz je zaměřen na prohloubení konkrétních dovedností, speciálně na procvičení mluveného jazyka a poslechu. Účastníci pracují s moderními komunikačními prostředky pod vedením zkušených českých nebo zahraničních lektorů. Úroveň dle ERR: B2 (pokročilí)

[1]  Stella Nangonová: Practise Your Speaking
[2]  Rejtharová a kol.: English Conversation Practice


Čínština (obec. jaz. začátečníci 1)

Náplní kurzu je výuka standardní čínštiny. V prvním semestru budou studenti seznámeni s pinyinem, díky kterému budou schopni přečíst a zapsat všechny čínské slabiky. Dále také se základy psaní čínských znaků, několik se jich také naučí psát a poznávat. Naučí se používat a rozumět základním frázím na následující témata. Témata: základní pozdravy a zdvořilostní fráze, představování, země, zaměstnání, volný čas. Gramatika: pořádek slov ve větě, tvoření otázek zjišťovacích, věty s adjektivním přísudkem, věty se slovesem identifikace shi, tvoření otázek doplňovacích, věty se slovesným přísudkem.

[1]  Moderní čínština pro nesinology.
[2]  Dluhošová a kol. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011. Ke stažení:
[3]  https://www.kas.upol.cz/fileadmin/kas/opvk/Moderni_cinstina_pro_nesinology.pdf
[4]  Nahrávky:
[5]  https://www.kas.upol.cz/studium/projekty_opvk/religionistika_na_muni.html


Čínština (obec. jaz. mírně pokr. 3)


Čeština pro cizince (konverzace 1)

Dvousemestrální volitelný kurz, který je zaměřen na každodenní praktickou konverzaci.

[1]  Remediosová H./ Čechová/, Putz H., Do You Want to Speak Czech? Liberec 2002. [2] Malinovská, E., Malinovský, M., Czech. Simon & Schuster Audio, New York 1999.


Angličtina (Gramatická cvičení)

Cvičení shrnují veškerý gramatický materiál na středně pokročilé úrovni. Konkrétní gramatické struktury jsou vysvětlovány v logických blocích. Učitel se zaměřuje na vysvětlení vztahů mezi jednotlivými jazykovými prvky, které byly vyučovány v předcházejících povinných kurzech. Učitel upřednostňuje ty jazykové prvky a komunikační funkce jazyka, které budou mladí inženýři používat v praxi.


Angličtina (obec.jaz. začátečníci 1)

Kurz je založen na využití všestranné kombinace tradičních a komunikativních metod při prezentaci a procvičování anglického jazyka ne základní úrovni

[1]  L.Kollmannová, Angličtina pro samouky, 1994


Angličtina (obec.jaz. mírně pokr. 1)

Dvousemestrální kurz nacvičuje komunikační prostředky pro každodenní využití na mírně pokročilé úrovni.

[1]  L. Kollmanová: Angličtina pro jazykové školy
[2]  E. Zábojová, J. Peprník, S. Nangonová: Angličtina pro jazykové školy
[3]  L. and J. Soars:Elementary New Headway English Course, Student's Book, Workbook


Angličtina (gramatika pro pokročilé)

Angličtina (gramatika pro pokročilé) Kurz dále rozšiřuje komunikativní dovednosti v oblasti gramatiky. Výběr témat na vyšší střední úrovni s praktickým procvičením jednotlivých jevů v kontextu. Vyučuje zkušený zahraniční lektor.

[1] dle výběru vyučujícího


Francouzština (obecný jazyk - začát. 1)

Osvojení základů praktických jazykových dovedností v ústní a písemné komunikaci

[1]  Pravda,Pravdová, Francouzština pro samouky, Leda 1999


Francouzština (obec.jaz. mírně pokr. 1)

Rozvoj jazykových dovedností v ústním a písemném projevu běžné denní komunikace s důrazem na gramatické konstrukce mluvené francouzštiny.

[1]  Pravda, Pravdová, Francouzština pro samouky, Leda 1999,
[2]  Dominique, Girardet, Le Nouveau sans Frontieres II, Clé International, Paris 1995


Francouzština (odbor.jaz. pokroč. 1)

Výuka je zaměřena na zdokonalování všech jazykových kompetencí s důrazem na lexikálně-gramatické aspekty jazyka pro inženýrskou praxi. Zvláštní pozornost se věnuje terminologii vlastního oboru a vysokoškolského studia.

[1]  Wotkeová Z., Robovská M.: Cours de français pour les étudiants de Génie Civil et d´Architecture.
[2]  VUT Brno, 1999


Italština ( obec.jaz. začátečníci 1 )

Osvojení základů praktických jazykových dovedností v ústní a písemné komunikaci


Němčina (obecný jazyk - začát. 1)

Kurz je založen na využití všestranné kombinace tradičních a komunikativních metod při prezentaci a procvičování německého jazyka na základní úrovni.

[1]  Drmlová, Německy s úsměvem, Knihcentrum, 1999


Němčina (obec.jazyk mírně pokr. 1)

Dvousemestrální kurz nacvičuje komunikační prostředky pro každodenní využití na mírně pokročilé úrovni.

[1]  Drmlová, Německy s úsměvem, Knihcentrum, 1999


Němčina (obec.jazyk stř.pokr 1)

Aktivizace komunikativních dovedností a gramaticko-lexikálních aspektů ústního i písemného projevu, zaměřená především na praktické použití jazyka.

[1]  Drmlová H.,Homolková B.:Německy s úsměvem, Nakladatelství KNIHCENTRUM,a.s., r.2000.


Ruština (obecný jazyk - začát. 1)

Kurz je založen na využití všestranné kombinace tradičních a komunikativních metod při prezentaci a procvičování ruského jazyka na základní úrovni.

[1]  Š. Pařízková, Ruština pro začátečníky a samouky, 2007


Španelština (obecný jazyk - začát. 1)

Osvojení základů praktických jazykových dovedností v ústní a písemné komunikaci

[1]  Prokopová, Španělština, Leda, Praha 2000


Španělština (obec.jaz. střed. pokr. 1)

Aktivizace komunikativních dovedností a gramaticko-lexikálních aspektů ústního i písemného projevu, zaměřená především na praktické použití jazyka.

[1]  Prokopová, Španělština, Leda,Praha 2000


Němčina (stř. pokr. konverzace 1)

Konverzační témata na středně pokročilé úrovni.

[1]  G. Horstmann a Kaier, Maturitní témata v němčině, Fraus, Plzeň 2002


Angličtina 1

Cílem kurzu povinné angličtiny je posílit znalosti lexika a gramatiky orientované na obecně technický styl a komunikaci v obecně technické oblasti, v oblasti zvoleného studijního oboru a vysokoškolského studia. Výuka se též snaží naučit studenty číst odbornou literaturu a napsat základní útvary písemného styku a písemně se vyjadřovat o problematice svého oboru. Výuka je zakončena zápočtem. Literatura: Horká Hana, Giormani Sandra, Martincová Petra, Nivenová Renata : Professional English for Civil Engineering

[1]  Horká Hana, Giormani Sandra, Martincová Petra, Nivenová Renata. : Professional English for Civil Engineering


Francouzština 1

Cílem kurzu je posílit znalost lexika a gramatiky orientované na obecně technický styl a komunikaci v oblasti zvoleného studijního oboru. Cílem je naučit studenty číst odbornou literaturu a písemně se vyjadřovat k problematice svého oboru. Literatura M.Robovská, Le Cours de français pour le Génie Civil (elektronická verze) Pravda, Pravdová: Francouzština pro samouky, LEDA, Praha 2005 (pro potřeby opakování všeobecné gramatiky a lexika)

[1]  Literatura
[3]  M.Robovská, Le Cours de français pour le Génie Civil (elektronická verze)


Němčina 1

Povinně volitelný kurz odborné stavební němčiny je zaměřen na procvičování odborné stavební terminologie, porozumění odborných textů a schopnost prezentace odborné problematiky. Kurz je zakončen zápočtem. Literatura: A.Hanáková, J.Dressel: Deutsch im Bauwesen

[1]  Literatura:
[2]  A.Hanáková, J.Dressel: Deutsch im Bauwesen


Angličtina 2

Cílem kurzu povinné angličtiny je posílit znalosti lexika a gramatiky orientované na obecně technický styl a komunikaci v obecně technické oblasti, v oblasti zvoleného studijního oboru a vysokoškolského studia. Výuka se též snaží naučit studenty číst odbornou literaturu a napsat základní útvary písemného styku a písemně se vyjadřovat o problematice svého oboru. Výuka je zakončena zápočtem a zkouškou. Literatura: Horká Hana, Giormani Sandra, Martincová Petra, Nivenová Renata : Professional English for Civil Engineering

[1]  Horká Hana, Giormani Sandra, Martincová Petra, Nivenová Renata. : Professional English for Civil Engineering


Francouzština 2


Němčina 2

Povinně volitelný kurz odborné stavební němčiny je zaměřen na procvičování odborné stavební terminologie, porozumění odborných textů a schopnost prezentace odborné problematiky. Kurz je zakončen zápočtem a zkouškou. Literatura: A.Hanáková, J.Dressel: Deutsch im Bauwesen

[1]  Literatura:
[2]  A.Hanáková, J.Dressel: Deutsch im Bauwesen


 

Zpět na:
Stránku ČVUT
Stránku fakulty
Seznam kateder

Problémy, připomínky a doporučení směrujte prosím na
webmaster@fsv.cvut.cz